Sunteți pe pagina 1din 6

EDI IA a III-a

11 IUNIE 2011
ORGANIZATOR: coala cu Clasele I-VIII “Rare -Vod ” Ploie ti
Coordonatori: prof. Daniela Badea
prof. Venera Georgescu
prof. Mihaela Gavriloiu

SPONSOR PRINCIPAL:
Mobel Auto SRL Ploie ti -Dealer autorizat Skoda
Director economic
D-na Jana Cioat

1
Inspectoratul colar coala cu clasele I-VIII
Jude ean Prahova “Rare -Vod ”
Str. Democra iei, nr.35 Str. Vornicul Boldur
Ploie ti Ploie ti
Tel./Fax 0244575021
E-mail scraresvoda@ yahoo.com
Nr

EDI IA a III-a
11 IUNIE 2011
ORGANIZATOR: coala cu Clasele I-VIII “Rare -Vod ” Ploie ti
Director: profesor Ion Dumitrache

Coordonatori: prof. Daniela Badea


prof. Venera Georgescu
prof. Mihaela Gavriloiu

Colaboratori: prof. Marilena Ghiorghi


prof. Andreea erban
prof. Ramona Simache
prof. Angela Radu
prof. Marian Militaru
prof. Elena Iancu

INSTITU II IMPLICATE:
Inspectoratul colar Jude ean Prahova
Insp. c. Gen: prof. Gheorghe Borovin

SPONSOR PRINCIPAL:
Mobel Auto SRL Ploie ti -Dealer autorizat Skoda

2
ARGUMENT:
Într-o societate modern educa ia are un rol primordial, iar educa ia
primit în coal r mâne funda ia pe care elevul î i va cl di în timp, cu
bdare, ambi ie i d ruire o viitoare carier într-un mediu social concuren ial.
Cultura general , abilit ile de comunicare, abilit ile practice i de lucru în
echip , dezvoltarea competen elor fundamentale necesare acestui secol sunt
elementele definitorii care conduc c tre succes.
În acest context dorim s invit m elevi i cadre didactice din jude ul nostru
la edi ia a III-a a unui concurs de cultur general care a devenit o tradi ie
pentru coala noastr i care are în fiecare an ca tematic principal un
important eveniment la nivel european sau mondial.

SCOP: cunoa terea, con tientizarea i promovarea rolului colii i al


educa iei.

OBIECTIVE:
promovarea colii ca fiind locul în care înv m s tr im, s iubim, s fim
oameni i nu un simplu loc în care ne petrecem câteva ore pe zi;
afirmarea propriei identit i, individuale i colective, prin cunoa terea
mo tenirii na ionale în domeniile: literatura român , matematic , tiin e
ale naturii, istorie, geografie, arte plastice.
promovarea interdisciplinarit ii ca mijloc de dezvoltare i stimulare a
creativit ii elevilor;
realizarea unor schimburi de experien eficiente între unit ile de
înv mânt i cadrele didactice participante;
eviden ierea talentului artistic în realizarea unor eseuri literare sau lucr ri
plastice;
valorificarea poten ialului creativ al elevilor in realizarea unor prezent ri
power-point cu tematica dat ;
promovarea modelelor de bune practici i valorizarea muncii de echipa
interdisciplinar .

GRUP INT :
Direct : elevi ai colii, cadrele didactice;
Indirect: p rin ii, elevii i cadrele didactice invitate din alte coli ale
jude ului, membrii comunit ii locale .

3
ORGANIZAREA I DESF URAREA CONCURSULUI
Concursul se desf oar echipaje.
Echipajul de concurs va fi format din 4 participan i, câte unul din fiecare an
de studiu (V - VIII).
Concursul const în trei probe care se desf oar simultan, stimulând
astfel lucrul în echip .
Timpul de desf urare a probelor concursului este de 2 ore i jum tate .
Probele sunt urm toarele:
Proba 1. Cuno tin e teoretice (60 puncte)
Rezolvarea unui test gril care vizeaz cuno tin e generale din
domeniile : matematic , limba englez , biologie, istorie i geografie.
Testul va cuprinde întreb ri din fiecare domeniu.
Proba 2. Creativitate (15 puncte)
Realizarea unui eseu structurat pornind de la un citat/versuri/cugetare.
Proba 3. Abilit i practice (25 puncte)
a) (15p) Realizarea unei prezent ri Power Point cu o tematic impus
(cuno tin e i abilit i de lucru în Microsoft PowerPoint, Paint, Microsoft
Word). To i concuren ii vor avea la dispozi ie imagini identice în My Pictures
i Office Colection i acelea i p i muzicale în My Music.
Prezentarea va cuprinde minimum 10 slide-uri. Concuren ii vor
putea ad uga propriile cuno tin e despre imaginile utilizate i date de referin
despre tema prezent rii (maxim 10 rânduri/ slide), desene create în paint, etc.
Primul slide va con ine titlul prezent rii scris în WordArt i numele autorilor.
Toate slide-urile vor avea fundal, efecte de anima ie, tranzi ie între
diapozitive i sunet.
b)(10p) Stimularea creativit ii i imagina iei prin metoda Brainstorming
– pornind de la o (imagine) informa ie plastic dat , se dezvolt întreaga
compozi ie respectând axele acesteia i gama cromatic .
Punctajul maxim ce poate fi ob inut de un echipaj este de 100 puncte,
adic “nota 10”.
Bibliografie:
Proba 1. Cuno tin e teoretice
Matematic , limba englez , biologie, istorie i geografie – programa colar -
curriculum nucleu pentru clasele aV-a, aVI-a, aVII-a i aVIII-a.
4
Proba 3. Abilit i practice
Tematica prezent rii Power Point din acest an este

Se cer date generale despre urm toarele evenimente :


1 iunie – Ziua Interna ional a Copilului
5 iunie – Ziua Mondial a Mediului
8 iunie – Ziua Mondial a Oceanului
26 iunie – Ziua Interna ional Antidrog
Dintre aceste 4 teme, una va constitui subiectul prezent rii, fiind stabilit
de comisia de organizare.
Se evalueaz con inutul, modul de prezentare, bog ia de informa ii de
interes general, originalitatea i creativitatea.
Comisia de organizare
Este format din membrii coordonatori ai activit ii i are urm toarele
atribu ii:
Stabile te subiectele pentru probele de concurs, baremurile de notare.
Asigur difuzarea i cunoa terea regulamentului de organizare i
desf urare a concursului.
Urm re te, sprijin i îndrum preg tirea pentru participare la concurs.
Alc tuie te eviden a elevilor i a echipajelor participante la concurs.
Preg te te invita iile, popularizeaz concursul prin site-ul colii i
mass-media local .
Alege i preg te te locul de desf urare a concursului.
Preg te te materialele auxiliare necesare desf ur rii probei de abilit i
practice (hârtie de desen, hârtie colorat , acuarele, pensule, lipici,
foarfece).
Formateaz i preg te te calculatoarele pentru proba de abilit i
practice.
Analizeaz modul de def urare a concursului, rezultatele ob inute i
propune m suri pentru perfec ionarea continu a activit ii.
Jurizarea
Comisia de jurizare este format din patru membri plus pre edintele.
Aceasta are urm toarele atribu ii:
Stabile te clasamentele i le aduce la cuno tin concuren ilor i
comisiei de organizare.
Precizez concuren ilor i cadrelor didactice, principalele concluzii
reie ite în urma concursului i face recomand ri pentru perfec ionarea
activit ii viitoare..
5
Pre edintele înmâneaz diplomele într-un cadru festiv, al turi de ceilal i
membri ai juriului i comitetul de organizare.

Juriul are urm toarea componen :


Prof. Ion Dumitrache – pre edinte
Prof. Maria Avram – Director adj. coala „Mihai Eminescu”
Irina Sonu - Mobel Auto SRL Ploie ti
Prof. Marilena Ghiorghi
Prof. Daniela Badea

Sponsorul
Are urm toarele atribu ii:
Face parte din juriu – este reprezentat printr-un membru.
Înmâneaz echipelor câ tig toare premiile cu care sponsorizeaz
concursul.

DISPOZI II FINALE
To i elevii i profesorii participan i vor primi diplome de participare;
Vor fi premiate echipajele clasate pe primele patru locuri;
Se va acorda un premiu special pentru cea mai bun prezentare PPT;
Lucr rile practice ale tuturor echipajelor vor fi strânse într-o revist ce
va purta numele concursului i care va fi publicat pe site-ul colii
noastre. De asemenea se va realiza un CD cu toate aceste materiale, dar
i cu fotografii realizate în timpul concursului i a festivit ii de
premiere. Fiecare coal participant va primi câte un exemplar;
Festivitatea de premiere va avea loc la ora 15 la Muzeul Jude ean de
Art “Ion Ionescu Qintus” Ploie ti.

PERSOANE DE CONTACT:
Director: prof. Ion Dumitrache – tel. 0744387160
prof. Daniela Badea – tel. 0721355267
prof. Venera Georgescu – tel 0743887158

rug m s confirma i participarea telefonic sau prin e-mail pân la 31


mai 2011.