Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA cu clasele I-VIII Lunca Jariştei,Siriu

DATA: 29.04.2010
PROF. Gîdiuţă Mariana
CLASA: a VIII-a A
OBIECTUL: Limba şi literatura română
TITLUL LECŢIEI: Propoziţia subordonată circumstanţială de timp (T)
TIPUL LECŢIEI: de însuşire de noi cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) Cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


1.să definească propoziţia T.
2.să recunoască propoziţia T în diverse enunţuri,elementele
regente şi întrebările folosite.
3.să construiască enunţuri cu propoziţii T având diverse
elemente regente.
4.să cunoască topica şi puctuaţia propoziţiei T.

b) Psihomotorii:
- să ştie să transforme un complement circumstanţial de timp în
propoziţie circumstanţială de timp şi invers.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE ŞI PROCEDEE: analiza sintactică a frazei,exerciţii de


contragere şi expansiune, conversaţia euristică, demonstraţia, lucrul cu
manualul, problematizarea.

2. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: activitatea


frontală combinată cu activitatea independentă individuală.

3. RESURSE: - capacităţile de învăţare ale elevilor;


- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare de 50 de minute.

4 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: texte lingvistice,fişe de lucru.

1
5. BIBLIOGRAFIE: Limba română, manual pentru clasa a VIII- a,
Alexandru Crişan, Sofia, Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2006.
_ Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Constantin
Parfene, Editura Polirom, Iasi,1999.

SCENARIUL DIDACTIC

1.Organizarea clasei (1 minut)


- Notarea absenţelor.
- Pregătirea pentru lecţie.

2.ACTUALIZAREA UNOR CUNOŞTINŢE ANTERIOARE: (5 minute)


Prin verificarea temelor elevilor, se reiau cunoştinţele esenţiale privind
complementul circumstanţial de timp.Elevii au avut de rezolvat exerciţiul:

Identificaţi complementele circumstanţiale de timp din enunţurile următoare


şi indicaţi prin ce sunt exprimate:
a) Mâine vom sta de vorbă mai mult.
b) Am cunoscut-o de mică.
c) Vor fi vizitaţi din când în când.
d) Câzând, s-a scufundat în fundul pământului.
e) S-a trezit înainte de a răsări soarele.
f) A sosit după al doilea.
g) A ajuns înaintea mamei.
h) A sosit după el.

Prin sondaj,elevii sunt puşi să arate cum au rezolvat tema şi ce întrebări au


folosit pentru aflarea complemetelor circumstanţiale de timp.

3.CAPTAREA ATENŢIEI ELEVILOR (2 minute)


Are loc o scurtă discuţie despre clasificarea propoziţiilor în principale şi
secundare.Apoi,elevii sunt anunţaţi că vor învăţa o nouă propoziţie din cea de a
doua categorie şi că trebuie să fie atenţi la eventualele dificultăţi implicate.

4.ANUNŢAREA SUBIECTULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR


OPERAŢIONALE (2 minute)
Astăzi vom studia o nouă propoziţie subordonată,şi anume propoziţia
circumstanţială de timp sau temporala (T).
Se va scrie titlul lecţiei pe tablă şi în caiete .

2
Se anunţă obiectivele operaţionale menţionate.

5.PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE (10 minute)


Profesorul va scrie pe tablă câteva enunţuri ce cuprind complemente
circumstanţiale de timp.
Aceste exemple se scriu pe tablă în aşa fel încât să rămână loc pentru
alcătuirea unui tabel,concomitent cu analiza lor, în care complementele
circumstanţiale de timp recunoscute de către elevi să fie transformate, prin
expansiune, în propoziţiile corespunzătoare.

6.CONDUCEREA ÎNVĂŢĂRII ŞI DOBÂNDIREA DE NOI


CUNOŞTINŢE (25 de minute)

A. Demersul didactic va porni de la aceste enunţuri în care elevii


vor fi solicitaţi să identifice complementele circumstanţiale de timp şi să le
înlocuiască cu propoziţii subordonate corespunzătoare.

PROPOZIŢIA F R A Z A
1 Primăvara se întorc în Exemplu:
ţară berzele şi cocorii . Când vine primăvara /, se întorc în ţară
berzele şi cocorii. /
2 Coborând , admira În timp ce cobora/ , admira frumuseţile
frumuseţile naturii . naturii /.

3 M-am trezit dis-de M-am trezit / când se lumina de ziuă/ .


dimineaţă.
4 Vino înainte de a se Vino / înainte să se însereze! /
însera!

Elevii vor analiza,pe rând, fiecare propoziţie, urmărind descoperirea


complementelor circumstanţiale de timp, întrebările la care acestea răspund,
părţile de vorbire prin care sunt exprimate, precum şi cuvintele determinate.
- Ce funcţii sintactice au cuvintele subliniate: primăvara , coborând , dis-de-
dimineaţă,înainte de a se însera ?
3
- Prin ce părţi de vorbire sunt exprimate aceste complemente?
- Care sunt cuvintele determinate de ele ?
- La ce întrebări răspund complementele descoperite ?
- Dacă înlocuiesc complementele circumstanţiale de timp , cum credeţi că
se pot numi aceste propoziţii ?

Elevii sunt anunţaţi că o astfel de propoziţie subordonată care arată


timpul şi durata unei acţiuni exprimate de verbul din regentă se numeşte
propozitie circumstanţială de timp sau temporală (T) .

Prin conversaţie euristică privind echivalenţa dintre complementul


circumstanţial de timp şi propoziţia T,elevii ajung la a formula singuri definiţia
propoziţiei circumstanţiale de timp.
Î. Ce funcţie sintactică au cuvintele subliniate?
R.Cuvintele subliniate îndeplinesc funcţia sintactică de complement
circumstanţial de timp.
Î. Dar propoziţiile subliniate ce rol îndeplinesc în frază?
R.Propoziţiile subliniate îndeplinesc,în frază,rolul de complement
circumstanţial al propoziţiei regente.
Ca o concluzie a răspunsurilor la aceste întrebări,se formulează definiţia:

Definiţie : Propoziţia circumstanţială de timp constituie în frază o


realizare propoziţională a complementului circumstanţial de timp .
B. Pentru descoperirea elementelor regente ale propoziţiei T se supun
atenţiei elevilor următoarele exemple (dictate şi scrise pe tablă):

1.A plecat când l-a zărit intrând pe uşă.


2.Şi-a adus aminte de el când l-a văzut.
3.Atunci când vine primăvara,natura se trezeşte la viaţă.
4.Este un băiat cuminte de când îl ştiu.
Prin conversaţie euristică,elevii sunt conduşi spre surprinderea elementelor
regente:

4
Î.Când a plecat?
R.”......când l-a zărit intrând pe uşă”. (propoziţie temporală).
Î.Care este regentul propoziţiei temporale?
R..........verbul personal predicativ a plecat.
Răspunzând şi celorlalte întrebări,elevii vor descoperi următoarele
elemente regente: - verb
- locuţiune verbală
- adverb
- adjectiv.
C. Pentru descoperirea elementelor introductive, elevii vor primi câte o fişă
de lucru în care vor avea de identificat, prin activitate independentă individuală,
elementele lor introductive ale propoziţiei temporale:

FIŞA DE LUCRU
1.Când l-am strigat,nu mi-a răspuns.
2.. Cum stă ploaia,plec.
3. Pleacă oricând vrea.
4. A citit până a terminat cartea.
5. Au ştiut adevărul înainte să afle şi el
6.. Îi ajută până când nu mai poate.
7. Am ajuns înaintea cui doream.
8. Aş fi putut afla înaintea oricui aş fi dorit.
După rezolvarea exerciţiului,profesorul cere elevilor să precizeze ce
elemente introductive au găsit.

Elemente introductive: - adverbe relative


- adverbe nehotărâte
- conjuncţie subodonatoare
- locuţiuni conjuncţionale subordonatoare
- pronume relativ
- pronume nehotărât

5
D. Pentru topica şi punctuaţia propoziţiei T,pe baza exemplelor următoare
(scrise pe tablă) elevii vor putea concluziona că temporala poate sta după sau
înaintea regentei sau poate fi intercalată în regentă.
- Vino mâine , când vom avea timp.
- Când te chem, să vii !
- Astăzi , când mi-am repetat , mi-am amintit tot.

E. Punctuaţia se constată de către elevi prin analiza exemplelor deja


cunoscute,ajungând la concluziile următoare:
¤ Temporala aflată după regentă nu se desparte prin virgulă.
¤ Temporala aşezată înaintea regentei se desparte prin virgulă când se insistă
asupra ei şi când are în regentă un adverb corelativ.
¤ Temporala intercalată în regentă se desparte prin virgulă dacă stă înaintea
predicatului.

7.ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI
- are loc permanent pe parcursul lecţiei,întârirea făcându-se prin aprecieri
verbale (Da! Corect!,etc.).

8.EVALUAREA FORMATIVĂ (5 minute)


Ca activitate frontală,se dă spre rezolvare testul grilă:

T E S T

1.În textul “Nu se ştie când vor pleca în excursie la munte.”, propoziţia
subliniată este:
a) CD b) SB c) T
2.În textul „L-am părăsit când se aştepta mai puţin” propoziţia subliniată este:
a) SB b) PR c) T
3.În textul „Nedumerirea noastră este când a putut pleca aşa de repede”
propoziţia subliniată este:
a) PR b) T c) CD
4.În textul „Ne-a spus şi nouă când va avea loc expoziţia sa” propoziţia
subliniată este:
a) PR b) CD c) T
5.În textul „Ne puneam mereu întrebarea când va pierde obiceiul acesta”

6
propoziţia subliniată este:
a) PR b) T c) AT
6.În textul „Ne-am hotărât când îi vom prezenta lucrarea noastră” propoziţia
subliniată este:
a) SB b) CI c) T
7.În textul „Cum te depărtezi puţin de el,nu se mai aude nimic” propoziţia
subliniată este:
a) AT b) CL c) T
8.În textul „Ne puneam întrebarea de când îl cunoştea” propoziţia subliniată
este:
a) T b) AT c) SB
9.În textul „Imediat ce am aflat despre accident,am şi plecat acolo” propoziţia
subliniată este:
a) PR b) T c) CD
10.În textul „Îi vom trimite pachetul de îndată ce vom primi comanda de la
el” propoziţia subliniată este:
a) T b) SB c) PR

9.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI (2 minute)


Se dă ca activitate independentă pentru acasă rezolvarea exerciţiului nr.1
pag.194 din manual.

FIŞA DE LUCRU
7
Descoperiţi care sunt elementele introductive ale propoziţiilor
circumstanţiale de timp din frazele următoare şi scrieţi-le pe linia punctată:

1.Când l-am strigat,nu mi-a răspuns. .............................................

2.. Cum stă ploaia,plec. .............................................

3. Pleacă oricând vrea. .............................................

4. A citit până a terminat cartea. ..............................................

5. Au ştiut adevărul înainte să afle şi el. .............................................

6.. Îi ajută până când nu mai poate. ..............................................

7. Am ajuns înaintea cui doream. ..............................................

8. Aş fi putut afla înaintea oricui aş fi dorit. .............................................

T E S T
8
Încercuiţi răspunsul corect din următoarele fraze:

1.În textul “Nu se ştie când vor pleca în excursie la munte.”, propoziţia
subliniată este:
a) CD b) SB c) T

2.În textul „L-am părăsit când se aştepta mai puţin” propoziţia subliniată este:
a) SB b) PR c) T

3.În textul „Nedumerirea noastră este când a putut pleca aşa de repede”
propoziţia subliniată este:
a) PR b) T c) CD

4.În textul „Ne-a spus şi nouă când va avea loc expoziţia sa” propoziţia
subliniată este:
a) PR b) CD c) T

5.În textul „Ne puneam mereu întrebarea când va pierde obiceiul acesta”
propoziţia subliniată este:
a) PR b) T c) AT

6.În textul „Ne-am hotărât când îi vom prezenta lucrarea noastră” propoziţia
subliniată este:
a) SB b) CI c) T

7.În textul „Cum te depărtezi puţin de el,nu se mai aude nimic” propoziţia
subliniată este:
a) AT b) CL c) T

8.În textul „Ne puneam întrebarea de când îl cunoştea” propoziţia subliniată


este:
a) T b) AT c) SB

9.În textul „Imediat ce am aflat despre accident,am şi plecat acolo” propoziţia


subliniată este:
a) PR b) T c) CD

10.În textul „Îi vom trimite pachetul de îndată ce vom primi comanda de la
el” propoziţia subliniată este:
a) T b) SB c) PR