Sunteți pe pagina 1din 28

Bilanţul si analiza poziţiei financiare

la S.C ANVER IMPEX S.R.L

Coordonator ştiinţific :

Lect.Univ.Dr. Emilia Gabroveanu

Absolvent

Rădulescu Corina

Bucureşti 2009

Universitatea Româno-Americană

Economia Turismului Intern si Internaţional

1
Capitolul 1 : Prezentarea activităţii
societăţii de costrucţii S.C ANVER

1.1Scurtă prezentare a firmei


1.1.1 Inregistrarea societăţii la registrul comerţului
1.1.2 Modificări ulterioare inregistrării la registrul
comerţului
1.2Prezentarea domeniului de activitate si a asociaţilor
societăţii
1.3Principalii clienţi
1.4Principalii furnizori

Capitolul 2 :Lucrările pregătitoare


întocmirii bilanţului la S.C ANVER

2.1Procedura inventarierii patrimoniului


2.2Inventarierea patrimoniului
2.1.1Inventarierea elementelor de activ patrimonial
2.1.2Inventarierea elementelor de pasiv patrimonial
2.3Regularizarea diferenţelor constatate la
inventariere[plusuri/minusuri]

2
1.1Scurtă prezentare a firmei
S.C ANVER IMPEX SRL ,este o societate comercială privată, cu răspundere limitată,
înfiinţată în anul 1992, având doi acţionari, respectiv Ionescu Florian care deţine un
procent de 51% din capitalul social si Ionescu Veronica care deţine un procent de 49%
din capitalul social.
Societatea are ca obiect de activitate lucrări de construcţii civile, industriale si
agricole si un nr de 40 de angajaţi. Lucrările realizate de societate, in decursul celor 17
ani de activitate, au fost permanent de foarte bună calitate, fapt ce a dus la păstrarea
clienţilor. Unul din clienţii cu pondere de 60% din valoarea contractelor este S.C
AVICOLA CREVEDIA SA, cu care colaborează din anul 1998.In ultimii doi ani a
realizat lucrări de construcţii pentru S.C AVICOLA TARTAŞEŞTI SA;S.C BMC
TRUCK & BUS SA;S.C CEY-IMMO SRL si S.C AGROLI GROUP SRL.
Activitatea se desfăşoară pe bază de contracte încheiate intre părţi in condiţiile
stabilite prin caietul de sarcini la licitarea lucrării.
Valoarea contractelor pe anul 2008 este de 7339889 lei din care s-au încasat 2132363
lei, deoarece încasarea se face in termen de aproximativ 90 de zile de la data întocmirii
situaţiei de lucrări având in vedere specificul activităţii de construcţii.
Furnizorii societăţii sunt diverşi având in vedere si diversitatea materialelor de
construcţii ce trebuie achiziţionate, dintre aceştia deţin o pondere mai mare: Valrom
Indusrie; Rudeni Group; Lafarge Comnord; Holban; Samouna; Direx; Miras
International.
Colaborarea cu unii dintre furnizori este de aproximativ 10 ani. Se lucrează pe baza
de contracte, plata efectuându-se la termen de 90 de zile, in funcţie de încasările
societăţii.
Din dotarea societăţii fac parte: un teren de 1000 mp; mijloace de transport in
valoare de 305196 lei si utilaje de construcţii achiziţionate in perioada 2006-2007 in
valoare de 648103 lei .
La 31.12.2008 societatea nu are in derulare credite bancare. Sunt in derulare cinci
contracte de leasing încheiate cu VB Leasing IFN in anul 2007.

3
1.1.1Date privind înregistrarea societăţii la registrul
comerţului

Societatea ANVER IMPEX SRL ,cu sediul in oraşul Buftea, Sos Bucureşti Târgovişte nr
21,judeţul Ilfov ,care are ca activitate principală: construcţii de clădiri si lucrări de geniu-
4521,cu codul unic de înregistrare: 353584,din data de 10.12.1992,prin semnătura
doamnei director Gabriela Molnar atestă că este înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

1.1.2Modificări ulterioare înregistrării la registrul


comerţului

Societatea şi-a majorat capitalul social , iar in prezent are un capital social subscris si
vărsat de 510 lei si un nr de 51 părţi sociale. Persoana împuternicita cu puteri depline este
administratorul societăţii.
Domeniul principal de activitate este :lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si
nerezidenţiale.
In anul 2008 societatea şi-a lărgit domeniul de activitate iar pe lângă activitatea de
construcţii mai desfăşoară transporturi rutiere de mărfuri, activităţi de închiriere utilaje,
precum şi activităţi de consultanţă tehnică.
Prin certificatul constatator obţinut la începutul anului 2008, se atesta faptul că s-a
înregistrat declaraţia pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite fată
de declaraţia tip depusă anterior si înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr 37070/09/10/2007,cu privire la îndeplinirea
condiţiilor de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, pt activităţile
declarate, încadrate in clasa CAEN:
2511 Fabricarea de construcţii metalice si părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

4
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pt fluide
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pt construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie


4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie
4333 Lucrări de pardosire si placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activităţi care se desfăşoară la beneficiari şi/ sau in afara sediilor proprii.

Prezentul certificat constatator, semnat de doamna director Simona Istrate, atestă că s-a
înregistrat declaraţia pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite fată
de declaraţia tip depusă anterior şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare, specifice
pt fiecare autoritate publică, pt activităţile declarate, încadrate in clasa CAEN:

4613 Intermediari în comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii


7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule grele
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pt construcţii
la sediul social din oraş Buftea, şos Bucureşti Târgovişte, nr 21,Ilfov

Valabilitate: până la o nouă modificare a condiţiilor de funcţionare sau a activităţilor pt


care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

5
1.2Prezentarea activităţii şi a conducerii societăţii
Prezentarea actului constitutiv al S.C ANVER IMPEX S.R.L actualizat la data de
27.02.2008:
Art.1 numele, prenumele ,cetăţenia şi domiciliul asociaţilor
Ionescu Florian, cetăţean român domiciliat in Buftea si Ionescu Veronica,cetatean
roman domiciliat in Buftea,sot si sotie
Capitalul social subscris si vărsat este de 510 lei numerar, împărţit in 51 părţi sociale
a 10 lei fiecare. Participarea asociaţilor la formarea capitalului social este următoarea:

Ionescu Florian-260 lei ,aport in numerar, reprezentând 51% din capitalul social,
respectiv 26 părţi sociale a câte 10 lei fiecare

Ionescu Veronica-250 lei, aport in numerar, reprezentând 49% din capitalul


social, respectiv 25 părţi sociale a câte 10 lei fiecare.

Procentele de repartizare a beneficiului precum şi a cheltuielilor şi a pierderilor


societăţii vor fi ,prin similitudine cu cotele menţionate de:

Ionescu Florian-51% şi Ionescu Veronica 49%

Intre asociaţi părţile sociale se cesioneaza fără restricţie. Părţile sociale sunt
indivizibile şi nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Societatea emite si înmânează
asociaţilor certificatele care reprezintă părţi sociale, fiind posibilă emiterea unui singur
certificat pt toate părţile sociale ale unui asociat. Certificatele cuprind menţiunile
prevăzute de lege, poartă ştampila societăţii si semnătura administratorului. Societatea va
ţine evidenta părţilor sociale intr-un registru numerotat si sigilat care se păstrează la
sediul societăţii.

Art.2 Denumirea societăţii:


Denumirea societăţii comerciale este ANVER IMPEX SRL ,conform dovezii
privind disponibilitatea firmei înregistrată la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti. In toate documentele ,anunţurile, publicaţiile si alte acte ale

6
societăţii, denumirea acesteia va fi urmată de iniţialele S.R.L., capitalul social, numărul
de înmatriculare de la Registrul Comerţului si sediul societăţii.
Art.3 Forma juridică a societăţii:
Societatea comercială ANVER este persoană juridică română, având forma juridică
de societate cu răspundere limitată. Societatea îşi desfăşoară activitatea, conform
legislaţiei din România şi prezentului act constitutiv.
Art.4 Sediul societăţii:
Sediul societăţii este in Buftea, şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 21,jud. Ilfov
Art.5 Durata societăţii: este nelimitată, începând de la data înmatriculării in registrul
comerţului.
Art.6 Obiectul de activitate al societăţii:
Domeniul principal de activitate este: CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale si nerezidenţiale

Obiectul secundar de activitate este:

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice


2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pt fluide
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pt. construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie


4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori ,şarpante şi terase la construcţii

7
4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Art.7 Majorarea sau reducerea capitalului social


Capitalul social poate fi majorat prin decizia adunării generale a asociaţilor,
sursele de majorare a capitalului pot fi:

- crearea de noi părţi sociale, reprezentând noi aporturi in numerar sau in natura a
asociaţilor

- includerea profitului efectiv realizat, constatat pe baza de bilanţ

- atragerea de noi asociaţi

Art.8 Drepturile şi obligaţiile ce decurg din posesia părţilor sociale


Fiecare parte socială subscrisă si vărsata de asociaţi oferă acestora dreptul la vot
egal in adunarea generală a asociaţilor ,dreptul de a alege şi a fi ales in organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului societăţii precum si dreptul de a
participa la distribuirea activului social la dizolvarea societăţii. Deţinerea părţilor sociale
implica de drept adeziunea la actul constitutiv al societăţii. In aceste condiţii drepturile si
obligaţiile legate de partea socială în cazul trecerii ei in proprietatea altor persoane fizice
sau juridice.
Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii, iar asociaţii sunt
obligaţi numai la nivelul participării la capitalul social prin posesia de părţi sociale.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale asociaţilor. Un
creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra parţii din profitul societăţii
ce se cuvine asociatului in urma repartizării acestuia de către adunarea generala a
asociaţilor sau pt. partea de patrimoniu ce se cuvine asociatului după lichidarea societăţii.
Art.9 Cesiunea părţilor sociale
Părţile sociale sunt indivizibile. Societatea nu recunoaşte decât un singur
proprietar pt fiecare parte socială. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi sau către terţi se
face numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor.

Art.10 Exerciţiul economico-financiar


Exerciţiul economico-financiar începe de la data de 1 ianuarie si se încheie la data
de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.

8
Art. 11 Personalul societăţii
Asociaţii vor stabili la prima adunare generală ,schema de organizare a societăţii
care să permită desfăşurarea normală a activităţii acesteia. Odată cu schema de organizare
se vor stabili şi funcţiile şi atribuţiile personalului angajat, precum şi nivelul de salarizare
a acestui personal. Personalul beneficiază de drepturi, are îndatoriri prevăzute in
contractul de munca şi de legislaţia română.
Art.12 Activitatea societăţii
Societatea realizează activităţile prevăzute la art. 7 din actul constitutiv conform
programului aprobat de adunarea generala a asociaţilor.
Art.13 Întocmirea bilanţului si a contului de profit si pierderi
Societatea va tine evidenta activităţii economico-financiare in conformitate cu
normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. Societatea va întocmi anual
bilanţul si contul de profit si pierderi.
Art.14 Calculul si repartizarea profitului si a pierderilor
Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţ aprobat de adunarea generala a
asociaţilor. Profitul impozabil se obţine prin deducerea din profitul brut anual a fondului
de rezerva care va fi de cel puţin 5% din totalul profitului brut anual. Din profitul
impozabil se scade impozitul legal ,rezultând profitul cuvenit asociaţilor şi care se
repartizează între aceştia proporţional cu aportul la capitalul social. Repartizarea
profitului cuvenit asociaţilor se va face de către societate odată cu aprobarea bilanţului
anual de către adunarea generala a asociaţilor. In cazul înregistrării de pierderi acestea se
repartizează proporţional cu aportul la capitalul social, conform legislaţiei in vigoare.
Asociaţii pot ridica in timpul anului, din casieria societăţii, bani pt cheltuieli personale.
Art.15 Controlul activităţii societăţii
Gestiunea societăţii va putea fi controlată direct si permanent de fiecare asociat. Pt
exercitarea controlului, asociaţii au acces nemijlocit, împreuna ori fiecare in parte
independent, la toate datele cu privire la activitatea societăţii. Controlul activităţii
societăţii va fi făcut potrivit normelor legale in vigoare si de către un cenzor ,expert
financiar, persoană fizică sau juridică ,autorizată in acest scop si desemnată de adunarea
generala a asociaţilor.
Art.16 Dizolvarea societăţii

9
Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă,
dacă adunarea generală a asociaţilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea acestuia până la valoarea rămasă
- in oricare altă situaţie, pe baza hotărârii adunării generale
- deschiderea procedurii lichidării judiciare
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pt motive temeinice, precum
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedica funcţionarea societăţii.
Art.17 Lichidarea societăţii
In caz de dizolvare societatea va fi lichidată

1.3Principalii clienţi

Agroli Group: colaborarea a început in anul 2006.Au fost efectuate lucrări precum:
- reabilitarea de spaţii de producţie in domeniul creşterii păsărilor
- mărirea capacităţii şi modernizarea spaţiilor de incubaţie
- modernizarea şi mărirea capacităţii abatorului
- construirea unor noi capacităţi pentru preparate din carne de pasăre
- spaţii de depozitare frigorifice
- construcţia unei fabrici de nutreţuri combinate
- alimentare cu apa

Lucrările efectuate au fost in valoare de 3 milioane de euro, lucrându-se şi având până în


prezent o colaborare care aduce beneficii si câştiguri ambelor societăţi.

Beneficii acordate societăţii Agroli Group de societatea Anver:


- li s-a acordat asistenţă tehnică gratuită de specialitate pt toate proiectele in
derulare prezentând beneficiarului diferite soluţii tehnice prin care costurile să ajungă la
nişte valori rezonabile.
- plata facturilor scadente pt lucrările executate, la 30 de zile

10
- efectuarea unor lucrări pe timp de noapte in zonele de producţie fără ca,
constructorul să perceapă tarife suplimentare.
Agroli Group va investi aproximativ 32 de milioane de euro pentru constructia a 16
ferme de pasari in judetul Dambovita, primele unitati urmand sa inceapa activitatea in
primavara anului viitor, a anuntat luni compania. „Agroli Group demareaza, in judetul
Dambovita, un proiect de constructie a 16 ferme de pasari care vor fi dotate cu cea mai
avansata tehnologie din domeniu. Fiecare ferma va avea o suprafata de 7.000 de metri
patrati si o capacitate de 132.000 de pasari vii pe ciclul de productie“, se arata intr-un
comunicat al companiei. Primele patru ferme vor fi date in folosinta in primavara anului
viitor, urmand ca la fiecare doua luni sa isi inceapa activitatea alte doua unitati. Toate
cele 16 ferme vor fi functionale in maximum 18 luni. Fermele vor fi administrate in baza
unor contracte de prestari servicii de management, iar productia va fi furnizata integral
catre Agroli. Agroli Group, fondat in 2006, detine firmele Avicola Crevedia, Avicola
Tartasesti, Jackmoris (fosta Avicola Gorneni) si Golden Fingers, fiind un integrator
specializat in domeniul agricol, mai ales in industria carnii de pasare. Golden Fingers
produce legume congelate. Agroli Group este controlat de Agricola Holding, firma
libaneza care detine 90% din actiuni. Pentru acest an, Agroli Group estimeaza o cifra de
afaceri de peste 74 milioane euro, in crestere cu 48% fata de 2007, ca urmare a
investitiilor realizate.( articol din ziarul Financiarul,din data de 30.09.2008)

BMC Truck & Bus: colaborarea a început in anul 2000,au fost efectuate lucrări
precum:- construcţia sediului si al showroom-ului
- parcare pt autocamioane si autobuze

Valoarea lucrărilor este de aproximativ 500.000 euro

Clienţi secundari precum: Rombal S.A,Arthema S.A,Romfaina S.A,Directia de Sanatate


Publica a Judetului Ilfov; colaborările cu aceştia au adus anumite profituri societăţii cât
şi prestigiu şi recomandări care au dus la colaborări cu alte societăţi.

Fabrica BMC
Fabrica BMC, situată pe o suprafaţă de 200.000 metri pătraţi în Pinarbaşi,
Izmir este dotată cu tehnologie de ultimă oră utilizată în industria
autovehiculelor în scopul producerii de cap tractoare, camioane uşoare, medii

11
şi grele, pick-up-uri, furgoane, vehicule militare, autobuze şi vehicule
utilizate în diverse scopuri, motoare şi piese de schimb.

Capacitatea de producţie
BMC are o capacitate de producţie de 22.000 de motoare şi 21.500 de
vehicule pe an, având 2.500 de angajaţi. Peste 50.000 de motoare Cummins
au fost produse în punctele de lucru BMC din 1986 sub licenţa Companiei de
Motoare Cummins, cel mai mare producător al motoarelor Diesel de peste
200 CP. Produsele BMC, dotate cu motoare Cummins, şi-au câştigat
recunoaşterea internă şi internaţională îndreptăndu-se cu rapiditate spre o
recunoaştere în întreaga lume.

Investiţiile majore
BMC Sanayi ca o companie de autovehicule independentă a investit foarte
mult pentru a-şi înfiinţa propria topitorie. In prima etapă, topitoria a răspuns
nevoii producţiei proprii, dar prin creşterea capacităţii de-a lungul timpului a
ajuns la un punct în care a putut să presteze servicii întregii industrii de
autovehicule. In prezent topitoria BMC este capabilă să presteze servicii
multor corporaţii de autovehicule atât din Turcia cât şi din alte ţări, bazăndu-
se pe o instalaţie de modelare dezvoltată, tehnologie superioară, facilităţi de
producţie moderne, pe un personal calificat de la muncitori până la ingineri şi
pe eficientul său "Sistem de asigurare al calităţii". Topitoria BMC are în
prezent o capacitate de producţie de 21.000 de tone pe an. Componentele
importante cum ar fi motoare, chiuloase, tamburi de frână au fost asimilate
chiar de la înfiinţare în 1975.

1.4Principalii furnizori
Lafarge Comnord Agregate: furnizori de betoane si agregate, activitatea se
desfăşoară pe baza unui contract anual in care preturile pt beton si agregate sunt
negociate in funcţie de cantitatea pe care societatea le cumpără in anul respectiv.

12
Discount-ul obţinut este folosit în întocmirea ofertelor pentru a obţine un preţ atrăgător pt
clienţi.
Colaborarea cu aceştia a început in anul 1992.

Valrom Industrie: furnizori de materiale de instalaţii, alimentare cu apa si


canalizare. Activitatea se desfăşoară pe baza aceluiaşi principiu de mai sus. Colaborarea a
început in anul 2000.

Rudeni Group: furnizori de blocuri ceramice pt zidărie, materiale pt pavaj, cofraje


tego sau materiale pt cofraje; se colaborează cu aceştia din 1990.

Miras International: furnizori de profile şi laminate metalice plata se face înainte


de livrare, iar colaborarea este din anul 2000.

Romstal: furnizori de materiale pt instalaţii tehnice, iar colaborarea este încă din anul
1999.

Din câte se observă exista colaborări cu diferiţi furnizori de o lungă perioadă de timp
ceea ce dovedeşte faptul că societatea Anver este foarte serioasă si îşi respectă atât
clienţii cât şi furnizorii. Este adepta unor colaborări de lungă durată deoarece acestea
aduc numeroase beneficii , cât şi siguranţa calităţii produselor cumpărate pt folosirea in
anumite lucrări de construcţii, deci şi calitatea serviciilor oferite de societatea Anver este
de înalta clasa.

13
2.1.Procedura inventarierii patrimoniului
Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure informatii reale
asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de decizii fundamentale din
punct de vedere stiintific.Pentru realizarea acestui obiectiv, o cnditie fundamentala o
reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate in conturi
realitatea faptica existenta in unitate.
Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constata situatia reala a
patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii.
Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice,
care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si
valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si pasiv aflate in
patrimoniul unitatii la data care aceasta se efectueaza cu scopul evaluarii elementelor
inventariate si punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata.

In teoria si practica contabila inventarierea se clasifica dupa mai multe criterii:

1. Din punct de vedere al perioadei cand se efectueaza, inventarierea este:

• anuala;
• periodica.

Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii


exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatii economice.
Inventarierea periodica se face la alte intervale de timp mai mici, sau mai mari, decat
anul calendaristic. De exemplu, casa si alte valori gestionate in casieria unitatii se
inventariaza cel putin odata pe luna, de catre contabilul sef sau alta persoana
desemnata in acest scop, marfurile si ambalajele la unitatile comerciale cu amanuntul
se inventariaza de doua ori pe an, vagoanele de cale ferata o data la cinci ani.

2. Din punct de vedere sferei de cuprindere, inventarierea poate fi:

• generala;
• partiala.

14
Inventarierea generala cuprinde intregul patrimoniu, adica toate elementele
patrimoniale ale unitatii, precum si toate bunurile detinute, cu orice titlu, apartinand
altor persoane juridice sau fizice.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 (artic.8, al.l) si Ordinului


Ministrului Finantelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii, inventarierea generala se efectueaza: la
inceputul activitatii, cel putin o data pe an obligatoriu, cu ocazia inchiderii exercitiului
financiar, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii
activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
Inventarierea partiala cuprinde numai anumite elemente patrimoniale sau numai
anumite gestiuni si are, de regula, caracter ocazional. Ea se efectueaza in urmatoarele
situatii:

• in cazul modificarii preturilor;


• la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului sau a altor
organe prevazute de lege;
• ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi
stabilite cert decat prin inventariere;
• ori de cate ori intervine o predare - primire de gestiune;
• cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
• ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora.

Conform reglementarilor art. 8 al. (2) din Legea contabilitatii, Ministerul Finantelor
poate aproba, pentru institutiile publice, exceptii de la regula inventarierii obligatorii
anuale, la solicitarea justificata a a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor generale
ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti.
In cazul in care in situatiile mentionate anterior sunt inventariate toate elementele
patrimoniale dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu
aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are

15
obligatia gestionarii patrimoniului. in registrul inventar se va cuprinde valoarea
stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere (cod 14-3-12, 14-3-
12/a si 14-3-12/b), actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa
intre data inventarierii si data de 31 decembrie.

3. Dupa natura elementelor supuse inventarierii se disting:

• inventarierea mijloacelor materiale si banesti, adica: imobilizari corporale,


elemente patrimoniale de natura stocurilor (materii prime, materiale
consumabile, marfuri), titluri de valoare, disponibilitati, etc. Verificarea
acestora se face prin constatare faptica si cantitativa, iar in cazul
disponibilitatilor in conturi la banci se face pe baza de documente (extrasul de
cont).
• inventarierea productiei neterminate se efectueaza, fie prin constatare faptica la
sfarsitul perioadei, fie prin metoda contabila.
• inventarierea creantelor (clienti, debitori interni si externi), respectiv a
datoriilor (furnizori, etc.) se face pe baza de documente si punctaje cu
persoanele juridice sau fizice partenere. Acestea se concretizeaza in situatii in
care se inscriu facturile sau alte documente de de decontare cu referire la:
numarul si data lor, valoarea care urmeaza sa se incaseze sau sa se plateasca,
dupa caz, precum si termenele de decontare.

4. Dupa rolul pe care il are inventarierea in activitatea practica a unitatii patrimoniale:

• inventarierea de control a gestiunii, ce reprezinta, de fapt, o forma a controlului


gestionar asupra modului de gospodarire a bunurilor materiale si valorilor
banesti.
• inventarierea de predare - primire a gestiunii, constituie o operatiune
obligatorie in cazul infiintarii unei gestiuni sau schimbarii unui gestionar.
• inventarierea ca operatiune premergatoare intocmirii bilantului contabil anual
al unitatii patrimoniale, care are ca scop verificarea concordantei dintre
realitatea faptica si datele inregistrate in contabilitate.

16
in desfasurarea inventarierii trebuie sa se respecte anumite conditii cu caracter
de principii, care conduc la cresterea eficientei inventarierii, printre care
mentionam:
o Stabilirea cu anticipatie a elementelor supuse inventarierii, a limitelor
de extindere a acesteia asupra patrimoniului. Ele se stabilesc, in functie
de specificul activitatii, in cadrul unui plan al inventarierii, de catre
conducatorul compartimentului financiar contabil, aprobat de
conducerea unitatii si au la baza obiectivele urmarite prin inventarierea
patrimoniului;
o Comisiile de inventariere trebuie sa aiba o componenta care sa asigure
buna desfasurare a operatiunilor de inventariere. in acest sens, se are in
vedere aspectul pregatirii profesionale (economice si tehnice) a
membrilor ei cu respectarea, in acelasi timp, a principiului
incompatibilitatii inventarierii de catre gestionar (el nu face parte din
comisie, dar participa efectiv la realizarea ei);
o Inventarierea trebuie sa se efectueze intr-un timp cat mai scurt in asa fel
incat sa nu impiedice desfasurarea normala a activitatii economice, de
productie, de comercializare, etc;
o Inventarierea sa se execute corect, iar in cazul mijloacelor materiale si
banesti verificarea sa se faca prin constatare directa a acestor elemente.
Inventarierea valorilor materiale se face la locul de depozitare si
pastrare;
o Pentru evitarea incercarilor de acoperire a eventualelor lipsuri din
gestiune sau de sustragere a plusurilor, trebuie sa se respecte caracterul
inopinat al acestei operatiuni pastrandu-se secretul asupra datei ei.

Rolul inventarierii se manifesta pe mai multe directii si anume:

• inventarierea este un mijloc de realizare a concordantei datelor contabilitatii si


a celorlalte forme de evidenta economica cu realitatea obiectiva pe care o
reprezinta;

17
• constituie un mijloc de control si verificare asupra integritatii mijloacelor
economice, a bunei gospodariri a patrimoniului pentru intarirea gestiunii
economice. Cu aceasta ocazie se stabilesc raspunderile si masurile de
recuperare a pagubelor produse asupra patrimoniului;
• inventarierea contribuie la mobilizarea resurselor interne prin aceea ca permite
identificarea valorilor materiale fara miscare, neutilizabile sau degradate, a
produselor si marfurilor greu vandabile etc., si valorificarea acestora.
• constatarea deprecierilor provizorii (reversibile) bunurilor si valorilor
economice, cu ocazia inventarierii, sta la baza constituirii si inregistrarii
provizioanelor pentru deprecieri;
• prin inventariere se determina marimea unor indicatori economici cuprinsi in
contabilitate. Pe aceasta baza are loc determinarea productiei neterminate care
influenteaza calculul exact al costurilor si rezultatelor finale.
• inventarierea este o lucrare premergatoare, obligatorie, intocmirii bilantului
contabil anual, contribuind la realizarea imaginii fidele a patrimoniului
reprezentata prin bilant;
• inventarierea contribuie la respectarea disciplinei financiare si la desfasurarea
normala a decontarilor, prin descoperirea creantelor neincasate, respectiv, a
datoriilor neplatite la timp;
• pe baza inventarierii se pot obtine o serie de concluzii pentru imbunatatirea
organizarii contabilitatii curente, a evidentei operative a stocurilor, a
controlului gestionar etc.

Obiectul inventarierii il constituie intregul patrimoniu, adica toate elementele de activ


si pasiv de care dispune unitatea patrimoniala, in momentul efectuarii inventarierii.

2.2 Inventarierea patrimoniului

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, de catre regiile autonome,


societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte
persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, este

18
standardizata la nivel national si este reglementata prin acte normative .
Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere (art. 11 al.3 din Legea
contabilitatii), revine administratorului (conducatorului unitatii), ordonatorului de
credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
Din punct de vedere metodologic, etapele inventarierii sunt aceleasi, indiferent de
obiectul activitatii unitatii si de natura elementelor patrimoniale care se inventariaza.
Avand in vedere ordinea si succesiunea de realizare, precum si natura lucrarilor ce se
efectueaza, inventarierea patrimoniului presupune urmatoarele etape:

• pregatirea inventarierii;
• inventarierea propriu-zisa;
• evaluarea si stabilirea rezultatelor inventarierii;
• inregistrarea in contabilitate a rezultatelor definitive ale inventarierii.

Pregatirea inventarierii se refera la masuri cu caracter organizatoric si contabil care sa


asigure desfasurarea in bune conditiuni a celorlalte etape care se succed.
Mai intai, se constituie comisia de inventariere prin decizie scrisa, semnata de
conducatorul unitatii patrimoniale si de conducatorul compartimentului financiar-
contabil. Se efectueaza instructajul membrilor acesteia (asupra modului de organizare si
desfasurare a inventarierii, tehnicii de lucru sau procedeelor folosite, a modului de
completare a listelor de inventariere). Comisia este formata din cel putin doua persoane,
cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la
timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale. Acolo
unde este cazul, comisiile sunt coordonate de o comisie centrala. La lucrarile de
inventariere trebuie sa participe intreaga comisie de inventariere. Membrii comisiilor de
inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa,
emisa de persoanele care i-au numit.
Nu pot face parte din comisiile de inventariere: gestionarii depozitelor si
magazinelor; seful compartimentului supus inventarierii; contabilii care tin
evidenta gestiunilor respective.
Tot sub aspect organizatoric, se iau masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de
lucru comisiei (comisiilor) de inventarirere prin:

19
• stabilirea elementelor patrimoniale care se inventariaza si ordinea in care se
efectueaza inventarierea acestora;
• asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se
inventariaza:
• sortarea, gruparea obiectelor, codificarea acestora, intocmirea etichetelor de raft,
separarea bunurilor deteriorate de cele in stare buna;
• asigurarea aparatelor si instrumentelor adecvate si in numar suficient pentru
masurare, cantarire etc., a mijloacelor necesare identificarii (cataloage, mostre,
etc.), precum si a formularelor si rechizitelor necesare;
• dotarea comisiilor de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a
spatiilor inventariate;
• dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu doua randuri de incuietori diferite.

Din punct de vedere contabil se iau masuri de inregistrare la zi in evidenta tehnico-


operativa (fisele de magazie) organizata la gestiuni, precum si in contabilitatea sintetica si
analitica, a tuturor documentelor pana la data la care se face inventarierea, stabilindu-se
soldurile in fisele sintetice si analitice ale conturilor respective.
Inventarierea propriu-zisa se realizeaza la locurile de pastrare sau depozitare.
Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia de inventariere ia o declaratie
scrisa de la gestionar din care sa rezulte daca:

• gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare;


• are bunuri in gestiune apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
• are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are
cunostinta;
• are valori materiale nereceptionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au
intocmit documentele aferente;
• a primit sau eliberat valori materiale fara documente legale;
• detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in
gestiunea sa;
• are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii
sau care nu au fost predate la contabilitate.

20
• de asemenea, gestionarul va mentiona, in declaratia scrisa, numarul si data
ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune.
• declaratia trebuie sa contina data cand se intocmeste si semnatura gestionarului,
acelei gestiuni care urmeaza sa fie inventariata, precum si semnaturile membrilor
comisiei de inventariere, care atesta ca a fost data in prezenta acestora.

Inventarierea propriu-zisa.

Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau cubare,
potrivit particularitatilor bunurilor. Fac exceptie de la aceasta regula, bunurile aflate in
ambalaje originale intacte, care se desfac prin sondaj. Daca se inventariaza materiale sau
marfuri voluminoase, a caror cantarire sau masurare este nerationala sau ar provoca
pierderi, stocurile faptice ale acestora se stabilesc pe baza anumitor calcule tehnice
(exemplu ciment, otel beton, produse de cariera si balastiera, materiale si produse
agricole, etc.).
Normele legale in vigoare contin prevederi concrete cu caracter general si specifice
pentru inventarierea miloacelor materiale, productiei neterminate, marfurilor si
ambalajelor in comert, a productiei agricole etc.
Bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a se stanjeni
desfacerea imediata a acestora.
Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se
sisteze operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. Pentru a nu se
stanjeni procesul normal de primire sau livrare a bunurilor, operatiunile respective se pot
efectua numai in prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele
respective "primit sau eliberat in timpul inventarierii".
Bunurile degradate, greu vandabile, inutilizabile etc., se trec in liste separate. De
asemenea, bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, primite in regim de leasing, in
custodie, in consignatie, pentru prelucrare) se inscriu in liste separate, iar o copie a
acestor liste, se trimite in termen legal unitatilor patrimoniale carora le apartin bunurile
respective, pentru confruntare.
Toate bunurile inventariate se inscriu in liste de inventariere (varianta simplificata, cod
14-3-12/b), care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestionari si pe

21
categorii de bunuri cu caracteristicile respective. Modul de efectuare al inventarierii,
precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor se mentioneaza in listele de
inventariere.
Stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii se
efectueaza in cadrul listei de inventariere centralizatoare (cod 14-3-12), prin preluarea
din listele de inventariere, varianta simplificata, numai a pozitiilor cu diferente.(pentru
gestiuni global valorice: marfuri, amablaje, alte materiale aflate in evidenta cantitativ-
valorica in unitatile cu amanuntul, se foloseste lista de inventariere cod 14-3-12/a).
Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate,
in fisete, casete, dulapuri, etc. incuiate si sigilate.
Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de
inventariere si de catre gestionar.
Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate valorile
materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de
inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire
la modul de efectuare a inventarierii.
Trebuie mentionat faptul ca, in cazul elementelor patrimoniale pentru care au fost
constituite provizioane pentru deprecieri (imobilizari corporale, elemente de natura
stocurilor, titluri de plasament), in listele de inventariere centralizatoare se va inscrie
valoarea contabila neta a acestora, care se compara cu valoarea lor actuala stabilita cu
ocazia inventarierii.
Inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezinta valori materiale se efectueaza
prin prezentarea lor in situatii analitice distincte al caror total sa justifice soldul conturilor
sintetice respective in care acestea sunt cuprinse si care se preiau in centralizatorul
listelor de inventariere.(Ex. situatia clientilor neincasati, prin Extrase de cont
confirmate, disponibilul la banca prin Extrasul de cont la data inventarierii cu stampila
bancii, etc.) )

Evaluarea si stabilirea rezultatelor inventarierii.

Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere centralizatoare se face cu utilizand


aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.

22
Pentru stabilirea valorii de inventar (denumita valoare actuala), in vederea determinarii
deprecierilor provizorii, pentru constituirea provizioanelor, evaluarea elementelor
patrimoniale se face conform prevederilor din Legea contabilitatii (art. 9), astfel:
- bunurile de natura imobilizarilor, se evalueaza la valoarea ramasa neamortizata, cu
exceptia celor constatate ca fiind depreciate, care se vor evalua la valoarea lor actuala (in
functie de pretul pietei, starea lor fizica, precum si de utilitatea lor in cadrul unitatii);
- stocurile si celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui
element, denumita si valoare de inventar;
- bunurile depreciate, se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, in functie
de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei;
- creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala;
- creantele si datoriile incerte se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate,
stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata: creantele si
datoriile existente in valuta precum si disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul de
schimb la pietei valutare, comunicat de BNR in ultima zi a exercitiului.
- titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea de utilitate, iar titlurile de plasament, la
cursul mediu al ultimei luni din an sau la valoarea probabila de negociere, dupa caz.
Stabilirea rezultatelor inventarierii se realizeaza prin confruntarea datelor consemnate in
listele de inventariere cu cele din evidenta contabila sau evidenta operativa.

Pentru ca cifrele sa fie comparabile si diferentele reale, este necesar ca datele inventarierii
sa fie stabilite la aceeasi data calendaristica. Determinarea rezultatelor inventarierii,
respectiv a diferentelor, in plus sau in minus, se face direct pe listele de inventariere.
Datele din listele de inventariere servesc la intocmirea registrului inventar .

Rezultatele inventarierii se consemneaza in documentul numit proces verbal de


inventariere, in care se inscriu in principal: perioada si gestiunile inventariate, precum si
persoanele care au efectuat inventarierea: plusurile si minusurile constatate; compensarile
efectuate; bunurile depreciate, precum si creantele si obligatiile incerte si in litigiu;
valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor,

23
precum si concluziile si propunerile referitoare la inventariere.
Pentru a stabili caracterul diferentelor, comisia de inventariere analizeaza cauzele care au
produs plusurile si minusurile, solicita explicatii in scris de la gestionar si formuleaza,
potrivit dispozitiilor legale, propuneri de regularizare a acestora si inregistrare a
diferentelor de inventar.
inregistrarea rezultatelor definitive ale inventarierii se face in scopul punerii de acord a
datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata.
Potrivit art. 53 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de activ si de pasiv din 2004, rezultatele inventarierii trebuie inregistrate,
atat in evidenta tehnic-operativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 3 zile dela
data terminarii operatiunilor de inventariere.
De regula, valorificarea inventarierii se face prin inregistrarea plusurilor si imputarea
minusurilor.
Daca lipsurile nu se datoreaza vinovatiei unei persoane acestea se trec pe cheltuielile
unitatii patrimoniale.
Se admit compensari cantitative ale lipsurilor cu plusurile numai cand exista riscul de
confuzie, cand se refera la aceleasi bunuri, aceeasi perioada de gestiune si la acelasi
gestionar, fara insa a diminua valoric patrimoniul unitatii.
Listele cu valorile materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de
confuzie se aproba anual de catre administratorii, respectiv de catre ordonatorii de
credite.
Lipsurile peste normele stabilite si pierderile cauzate de proasta gestiune se pot imputa
celor vinovati la valoarea de inlocuire reprezentata de costul de achizitie, care cuprinde
pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv
TVA, cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare
de utilitate a bunului respectiv.

2.1.1 Inventarierea elementelor de activ patrimonial si de pasiv


patrimonial

24
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care
se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ valoric sau numai valoric,
la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei
reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale fiecarei unitati, precum si abunurilor si
valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane fizice sau juridice, in vederea
intocmirilor situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei
finaciare si performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
Unitatileau obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv
detinute la inceputul activitatii cel putin odata pe an pe parcursul functianarii lor, in cazul
fuziunii precum si in urmatoarele sitiatii:a) la cererea organelor de control cu prilejul
efectuarii controlului; b) ori de cate ori sunt indici ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune
care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere c) ori de cate ori intervine o predare
primire de gestiune d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor e) ca urmare a calamitatilor
naturale sau a unor cazuri de forta majora; f) in alte cazuri prevazute de lege.
In cazul in care in situatiile enumerate mai sus sunt inventariate toate elementele de activ
dintro gestiune aceasta poate tine loc de inventariere anuala cu aprobarea
administratorului.
La inceputul activitatii unitatii inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea
elementelor de activ ce constituie aport la capitalul societatii. Elementele de activ care
constituie aport la capitalul social al agentilor economici, la patrimoniul initial al
persoanelor juridice fara scop patrimonial si la patrimoniul institutiilor publice se inscriu
in registrul inventar grupate de conturi.
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza de catre comisii de
inventariere. In comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si
tehnica care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de activ si
pasiv, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.
Inventarierea elementelor de activ ale unitatii se materializeaza prin iscrierea acestora in
formularul „lista de inventariere”. Acest formular serveste ca document pt stabilirea
lipsurilor si a plusurilor de bunuri si valori, constatae cu ocazia inventarierii precum si
prin constatarea deprecierilor.

25
Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele
inventarierii elementelor de activ si de pasiv grupate dupa natura lor conform posturilor
din bilant. Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul inventar au la baza listele
de inventariere.
Elemente de activ Elemente de pasiv

Imobolizari necorporale 6.589 Capital propriu 3.312.989

Constructii 121 Furnizori 130.055

Terenuri 12.000 Impozite 459.727

Instalatii tehnice si 957.576


masini

Mobilier 17.337

Clienti 1.457.650

Tva deductibil 1.451.496

total 3.902.771 total 3.902.771

2.3 Regularizarea diferentelor constatate la


inventariere(plusuri/minusuri)

26
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise
in listele de inventariere cu cele din evidenta din contabilitate. Evaluarea elementelor de
activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementarilor
contabile aplicabile. Evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor, cu ocazia
inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valuare de inventar,
stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. La stabilirea
valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine
seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor.
In cazul in care se constata ca valoarea de inventar stabilita in functie de utilitatea bunului
pentru unitate si pretul pietei, este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat
in contabilitate, in listele de inventariere vor inscrie valorile in contabilitate.
In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din
contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valuarea de inventar.
Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate in conformitate cu reglementarile
contabile aplicabile.
Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare intocmite la 31 decembrie se
intocmeste bilantul care face parte din situatiile financiare anuale.

Referitor la S.C. ANVER IMPEX SRL la data intrarii in patrimoniu, bunurile au fost
evaluate si inregistrate in contabilitate la valoare de intrare(cost de achizitie) respectiv
valoarea contabila. La data incheierii exercitiului financiar elementele patrimoniale au
fost evaluate si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu.

Situatia activelor imobilizate

Imobilizari corporale Sold Cresteri Reduceri Sold final

Terenuri 12000 0 0 12000

Constructii 121 0 0 121

27
Instalatii tehnice si 282806 674772 0 957578
masini

Alte instalatii,utilaje 14727 2610 0 17337

Avansuri si imobilizari 6589 0 0 6589


corporale in curs

Total 316243 677382 0 993625

28