Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea Comerţ

PROGRAMĂ ANALITICĂ
An universitar: 2010 - 2011
Denumirea disciplinei PRACTICA
Numărul ore pe semestru / activităţi
Numărul de
Codul disciplinei 3 Total C S L/P
credite
90 90
Anul III
Facultatea beneficiară Comerţ
Semestrul 2
Specializarea Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii
Categoria formativă a disciplinei:
S
F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
O
O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială
Obligatorii (condiţionate)
Discipline anterioare
Recomandate
- familiarizarea studenţilor cu practicile reale, crearea abilităţilor de contactare a
mediului economic şi comunicare eficientă în acest domeniu;
- formarea capacităţilor de autoevaluare şi identificare a compatibilităţilor cu locurile de
muncă potenţiale;
- formarea aptitudinilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în variatele ipostaze şi
Obiective domenii ale practicii;
- formarea deprinderilor de adaptare la cerinţele specifice ale unui loc de muncă;
- capacitatea de analiză şi sinteză asupra informaţiilor din practică în contextul unui
proiect dat şi de prezentare scrisă şi orală a acestora;
- încurajarea angajării, voluntariatului sau desfăşurarea de activităţi ca persoană fizică
autorizată.
1. Consemnarea observaţiilor, informaţiilor transmise/comunicate în perioada de
practică.
2. Analiza şi prelucrarea informaţiilor consemnate.
3. Sinteza informaţiilor prelucrate în Raportul /Proiectul de practică (10-12 pag) în
structura următoare: Coperta, Curpins, Introducere, prezentarea Bazei de Practică,
Conţinut (descriptori) Ordonarea sistematică a activităţilor desfăşurate, Rezultatele perioadei de practică,
Concluzii şi propuneri, Bibliografie, Anexe.
4. Prezentarea adeverinţei de practică eliberată de instituţia/întreprinderea – bază de
practică, cu semnătura conducerii şi stampilă rotundă, în care să se menţioneze
perioada, numărul de ore efectuate (90 ore)
5. Susţinerea Raportului /Proiectului de practică la Colocviul de practică
Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu) V
Calitatea Raportului/Proiectului de practică (conţinut, redactare): 30 p.
Stabilirea notei finale (procentaje) Cunoştinţele practice dobândite (susţinerea lucrării): 40 p. 100p
Aprecierea responsabilului de la baza de practică: 30 p.
1. *** Regulament privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul
programelor de licenţă, Biroul Senatului ASE Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
Bibliografia 2. Dumitru Graziella-Corina – Cazuri, probleme şi lucrare practică monografică,
Lucman, 2001.
3. Howit Mark, Handbook of good business practice, Thomson Business Press, 1999
Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura
Titular ( titulari ) Cadrele didactice desemnate de conducerile catedrelor pentru
conducerea activităţii de practică

Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte.