Sunteți pe pagina 1din 31

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Tel: 0260-661391, Fax.: 0260-619190
email: isjsalaj@yahoo.com

SUBIECTELE PROBEI PRACTICE PENTRU


EXAMENUL DE ATESTAT PROFESIONAL
LA INFORMATICA, MAI 2010

A. LIMBAJ DE PROGRAMARE
1. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤99), impar, şi construieşte
în memorie un tablou unidimensional A=(A1, A2,…, An) cu elementele mulţimii {1,2,...,n} astfel
încât elementele de pe poziţii impare formează şirul crescător 1,2,...,[(n+1)/2], iar elementele de pe
poziţii pare şirul descrescător n,n-1,...,[(n+1)/2]+1.
Exemplu: pentru n=11 se va construi tabloul A :
Programul va crea un fişier text tablou.txt.
Elementele tabloului se vor scrie, în ordine, pe prima linie a fişierului, cu câte un spaţiu între ele.

2. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤100), apoi un şir de n
numere întregi, cu cel mult 2 cifre fiecare, notat a1,a2,a3,…an, apoi un al doilea şir de n numere
întregi, cu cel mult 2 cifre fiecare, notat b1,b2,b3,…bn. Fiecare şir conţine atât valori pare, cât şi
impare. Programul afişează pe ecran suma acelor numere impare din şirul b care sunt mai mici
decât suma tuturor numerelor pare din şirul a.
Exemplu: pentru n=4 şi numerele 2,3,7,8 respectiv 44,3,1,8 se afişează valoarea 4 pentru că
numerele 3 şi 1 sunt mai mici decât suma numerelor pare din şirul a, care este 10.

3. Fişierul text tablou.txt conţine cel mult 1000 de numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare,
despărţite prin câte un spaţiu. Scrieţi programul care citeşte numerele din fişier şi afişează pe ecran,
în ordine crescătoare, acele numere din fişier care au toate cifrele egale. Dacă fişierul nu conţine
niciun astfel de număr, atunci se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.
Exemplu: dacă fişierul tablou.txt conţine numerele: 30 44 111 7 25 5 atunci pe ecran se va afişa 5 7
44 111.

4. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi k (0<n<100,
0<k<4) şi apoi n numere naturale şi afişează pe ecran numărul de valori citite care au mai mult de k
cifre.
Exemplu: dacă pentru n se citeşte valoarea 5 şi pentru k valoarea 2 şi apoi şirul de numere 25 135 4
5612 121 pe ecran se va afişa valoarea 3.

5. Un număr natural se numeşte palindrom dacă numărul citit de la stânga la dreapta este egal cu
numărul citit de la dreapta la stânga. Fişierul text numere.in conţine cel mult 100000 numere
naturale de cel mult nouă cifre fiecare, numerele fiind despărţite prin câte un spaţiu. Cel puţin unul
dintre numere este palindrom. Scrieţi programul care citeşte numerele din fişierul numere.in şi
determină care este cel mai mare număr palindrom citit. Programul afişează pe ecran numărul astfel
determinat.
Exemplu: dacă numere.in conţine numerele: 23 565 78687 7887 7865 7867 7887 23 78657 98798
atunci se va afişa:78687

1
6. Fişierul text tablou.txt conţine, pe prima sa linie, 100 de numere naturale de cel mult 4 cifre
fiecare, numerele fiind ordonate crescător şi separate prin câte un spaţiu, iar pe a doua linie un
singur număr natural x, cu cel mult 4 cifre. Scrieţi un program care citeşte toate numerele din fişier
şi verifică dacă x se află în şirul celor 100 de numere aflate pe prima linie a fişierului. În caz
afirmativ, se va afişa pe ecran mesajul DA, altfel se va afişa mesajul NU.
Exemple: dacă fişierul tablou.txt conţine: 17 38 40 45 50 51 52 53 54 55 ... 145 52 atunci se va
afişa: DA ;
dacă fişierul tablou.txt conţine: 2 11 15 16 20 25 30 35 40 ... 495 33 atunci se va afişa: NU.

7. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n ( 1≤n≤50) şi apoi un şir de n
numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare şi care verifică dacă elementele şirului pot fi rearanjate
astfel încât să respecte regula: al doilea element este cu 1 mai mare decât primul, al treilea cu 2 mai
mare decât al doilea, ... , ultimul este cu n-1 mai mare decât penultimul. Programul afişează pe
ecran mesajul DA în caz afirmativ şi mesajul NU în caz contrar.
Exemplu: pentru n=4 şi şirul 8,5,11,6 se afişează DA (elementele pot fi rearajate astfel
încât să respecte regula dată: 5,6,8,11)

8. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură numărul natural n (0<n<100) şi un şir format din n
numere reale. Aceste numere au atât partea întreagă cât şi partea fracţionară formate din cel mult
trei cifre. Programul determină şi afişează pe ecran toate numerele din şir care apar o singură dată în
acesta.
Exemplu: dacă n=7, iar şirul este format din elementele (3.4, -151, 0.291, 3.4, 4.09, 3.4, 0.291),
atunci pe ecran se va afişa -151 4.09.

9. Fişierul text numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (0<n<1000), iar pe a doua linie
n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare, despărţite prin câte un spaţiu. Scrieţi un program care
citeşte toate numerele din fişier şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, numerele de pe a
doua linie a fişierului, care încep şi se termină cu aceeaşi cifră.
Exemplu: dacă fişierul numere.in are conţinutul: 9
55 107 3 101 92 7 208 2782 80
numerele ce se vor afişa sunt 55 3 101 7 2782

10. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n din intervalul [2,50] şi apoi n
numere reale şi afişează pe ecran câte dintre cele n numere reale sunt egale cu media aritmetică a
celorlalte n-1 numere reale. Exemplu: pentru şirul 2 5 6 7 programul afişează 1, deoarece
5=(2+6+7)/3.

11. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi construieşte
în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:
- elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
- elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea
n
- elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea
n-1
...
- elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea
1
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată 0 3 2 1
4021
4301
4320

2
12. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m (2≤m≤10,
2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1
la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea
mai mare dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a
matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată. 1 2 3 4 5
22345
33345
44445

13. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<25) şi apoi
construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, ale cărei elemente
primesc valori după cum urmează: elementul din linia i şi coloana j primeşte ca valoare ultima cifră
a produsului i*j (1≤i≤n şi 1≤j≤n).
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată. 1 2 3 4
2468
3692
4826

14. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20), construieşte
în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n în care
fiecare element din matrice aflat pe o linie impară va fi egal cu numărul liniei pe care se află şi
fiecare element aflat pe o linie pară va fi egal cu numărul coloanei pe care se află.
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată. 1 1 1 1 1
12345
33333
12345
55555

15. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural par, n (4≤n≤10), şi un
număr natural x, cu exact 3 cifre, şi care construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii
şi n coloane, ce are elementele de pe diagonala principală egale cu prima cifră a numărului x,
elementele de pe diagonala secundară egale cu ultima cifră a numărului x, iar restul elementelor
egale cu cifra din mijloc a numărului x, ca în exemplu.
Exemplu: dacă se citesc de la tastatură n=4 şi x=123 atunci se afişează tabloul alăturat.
1223
2132
2312
3221

16. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤50) şi n* n numere
naturale de cel mult 5 cifre ce reprezintă elementele unui tablou bidimensional a, cu n linii şi n
coloane, şi verifică dacă matricea este triunghiulară superior. Programul va afişa pe ecran mesajul
corespunzător: „Este triunghiulară superior” respectiv „Nu este triunghiulară superior”. O matrice
se numeşte triunghiulară superior dacă toate elementele aflate sub diagonala principală a ei sunt
nule.
Exemplu: pentru n=3 şi matricea alăturată 1 2 3
056
009 se va afişa mesajul: Este triunghiulară superior

3
17. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n elementele unei matrice
cu n linii şi n coloane, numere întregi din intervalul [-100,100] şi afişează pe ecran media aritmetică
a elementelor strict pozitive ale matricei, care sunt situate sub diagonala principală, ca în exemplu.
Dacă nu există elemente strict positive situate sub diagonala principală, programul va afişa mesajul
„NU EXISTA”
Exemplu: pentru n=4 şi matricea alăturată -1 2 4 5
0631
2420
3 -5 1 -3 se afişează valoarea 2.5

18. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (elementele unei
matrice cu n linii şi n coloane, numere întregi din intervalul [-100, 100] şi afişează pe ecran
diferenţa m1-m2, unde m1 este media aritmetică a elementelor strict pozitive ale matricei, situate
deasupra diagonalei principale, iar m2 este media aritmetică a elementelor strict pozitive ale
matricei, situate sub diagonala principală, ca în exemplu. Cele două medii se consideră egale cu 0
dacă nu există valori strict pozitive în zonele corespunzătoare.
Exemplu: pentru n=4 şi matricea alăturată -1 2 -4 5
0631
2420
3 -5 1 -3 se afişează valoarea 0.25 (m1=2.75, calculată din elementele aflate deasupra
diagonalei principale şi m2=2.5)

19. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n, construieşte în memorie
şi afişează pe ecran, matricea cu n linii şi n coloane, în care se vor memora în ordinea strict
crescătoare a valorii, pe linii şi coloane, primele n2 numere natural nenule, pare, care nu sunt
divizibile cu 3. Exemplu: pentru n=4 se va construi şi afişa matricea alăturată. 2 4 8 10
14 16 20 22
26 28 32 34
38 40 44 46

20. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n elementele unei matrice
cu n linii şi n coloane, numere întregi din intervalul [-100,100] şi afişează pe ecran media aritmetică
a elementelor strict pozitive ale matricei, care sunt situate deasupra diagonalei principale, ca în
exemplu. Dacă nu există elemente strict pozitive situate deasupra diagonalei principale, programul
va afişa mesajul NU EXISTA.
Exemplu: pentru n=4 şi matricea alăturată -1 2 -4 5 se afişează valoarea 2.75
0 6 3 1
2 4 2 0
3 -5 1 -3

21. Se consideră un text cu maximum 255 de caractere în care cuvintele sunt separate prin unul sau
mai multe spaţii. Primul caracter din textul citit este o literă, iar cuvintele sunt formate numai din
litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură textul şi îl
transformă înlocuind prima literă a fiecărui cuvânt cu litera mare corespunzătoare, restul
caracterelor rămânând nemodificate. Textul astfel transformat va fi afişat pe ecran. Exemplu: dacă
de la tastatură se introduce textul: mare frig rosu
se va afişa pe ecran: Mare Frig Rosu

22. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere formate din
maximum 100 litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran cel mai lung sufix comun al
celor două şiruri de caractere. Dacă cele două şiruri nu au niciun sufix comun, atunci programul va
afişa pe ecran mesajul NU EXISTĂ.

4
Exemplu: pentru şirurile marina şi elena se va afişa na

23. Şirul de caractere s2 este “clona” şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin
eliminarea tuturor apariţiilor unei singure vocale. Se consideră vocală orice literă din mulţimea
{a,e,i,o,u}. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20
litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran (dacă există), toate “clonele” acestui cuvânt,
fiecare pe câte o linie a ecranului. Exemplu: pentru cuvântul informatica se afişează, nu neapărat în
această ordine, “clonele” scrise alăturat.
nformatca infrmatica informtic

24. Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte separate prin unul sau mai multe spaţii.
Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program Pascal care
citeşte un astfel de şir şi îl afişează modificat, prima şi ultima literă a fiecărui cuvânt fiind afişată ca
literă mare.
Exemplu: pentru şirul: maine este proba la informatica se va afişa: MainE EstE ProbA LA
InformaticA

25. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 40 de caractere, format
doar din litere ale alfabetului englez, şi care afişează pe ecran toate şirurile obţinute prin eliminarea
succesivă a câte unei singure litere din şirul citit, ca în exemplu. Şirurile se vor afişa câte unul pe
câte o linie a ecranului.
Exemplu: dacă se citeşte şirul abbc atunci pe ecran se va afişa:
bbc abc abc abb

26. Se consideră un text format doar din spaţii şi litere mici ale alfabetului englez, care începe cu o
literă şi care conţine cel puţin o vocală din multimea {a,e,i,o,u}. Scrieţi programul Pascal care
citeşte de la tastatură un şir cu cel mult 100 de caractere, ca cel descris mai sus şi care determină
transformarea acestuia prin înlocuirea fiecărei vocale din text cu litera imediat următoare din alfabet
(a se înlocuieşte cu b, e se înlocuieşte cu f ş.a.m.d.). Programul va afişa pe ecran şirul obţinut.
Exemplu: dacă şirul citit este examen de bacalaureat, după modificare se afişează: fxbmfn df
bbcblbvrfbt

27. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt s de cel mult 20 litere mici ale
alfabetului englez, construieşte în memorie şi afişează pe ecran cuvântul s după eliminarea primei şi
a ultimei vocale. Cuvântul s conţine cel puţin două vocale. Se consideră vocale literele: a, e, i, o, u.
Exemplu: dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, pe ecran se afişează: bcalauret

28. Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (litere
mici şi mari ale alfabetului englez, cifre şi spaţii), determină şi afişează pe ecran câte litere mari,
câte litere mici şi câte caractere nu sunt litere în şirul citit. Exemplu: dacă se citeşte şirul: Voi lua 9
la matematica si 10 la informatica atunci se va afişa: 1 32 11.

29. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 50 caractere,
litere mari ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran, fiecare pe câte o linie, toate sufixele acestuia,
în ordine crescătoare a lungimilor. Un sufix de lungime k al unui cuvânt este un subşir format din
ultimele k caractere ale acestuia.
Exemplu: dacă se citeşte cuvântul EXAMEN se vor afişa sufixele :
N
EN
MEN
AMEN
XAMEN

5
EXAMEN

30. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt de maximum 20 de litere şi
minimum o literă şi afişează pe ecran toate cuvintele obţinute din cuvântul citit prin eliminarea
primei şi a ultimei litere. Prima prelucrare se referă la cuvântul citit, iar următoarele la cuvântul
rezultat din prelucrarea anterioară. Procedeul de eliminare şi afişare se va repeta până când se obţine
cuvântul vid, ca în exemplu. Fiecare cuvânt obţinut se va afişa pe câte o linie a ecranului. Exemplu :
dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, se va afişa:
bacalaureat
acalaurea
calaure
alaur
lau
a

31.Se consideră un graf neorientat G=(X,U), cu m muchii şi n vârfuri , care se va construi pe baza
fişierului “ graf.txt”. Fişierul conţine :- pe primul rând două numere naturale m şi n separate printr-
un spaţiu , reprezentând numărul muchiilor respectiv al vârfurilor grafului;
pe fiecare din următoarele m rânduri , câte o pereche de numere reprezentând vârfurile –
extremităţi ale unei muchii a grafului.
Scrieţi un subprogram care, citind muchiile din fişier, construieşte matricea de adiacenţă ataşată
grafului, precum şi un subprogram care afişează această matrice.

32.Fişierul “adiac.txt” conţine pe primul rând un întreg n reprezentând numărul de vârfuri ale unui
graf neorientat, pe fiecare din următoarele n rânduri , câte n valori de 0 sau 1 separate prin spaţii,
reprezentând elementele unei linii a matricii de adiacenţă, aferente grafului. Scrieţi un program care
afişează vârfurile al căror grad este egal cu o valoare dată q, citită de la tastatură.
Exemplu: pentru q=2 şi datele următoare se vor afişa vârfurile 3,4,6 şi 7. 7
0100110
1011100
0101000
0110000
1100001
1000001
0000110

33. Se citesc de la tastatură două numere întregi m şi n , apoi m perechi de numere întregi
reprezentând extremităţile muchiilor unui graf neorientat G cu m muchii şi n vârfuri. Să se scrie
programul care realizează următoarele:
- construieşte şi afişează matricea de adiacenţă corespunzătoare grafului;
- scrie gradele vârfurilor în fişierul “graf.txt” ( pe fiecare rând se vor scrie un vârf şi gradul său).

34.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui graf neorientat G=(X,U). Să se scrie un
program care realizează următoarele:
-afişează pe ecran matricea de adiacenţă corespunzătoare grafului;
- determină gradul unui vârf x (citit de la tastatură);
- afişează vârful (vârfurile) de grad maxim din graful citit.

35. Să se scrie programul Pascal corespunzător care verifică dacă o secvenţă de vârfuri dată
reprezintă un lanţ elementar sau ne-elementar într-un graf neorientat. Numărul de vârfuri şi matricea
de adiacenţă se citesc de la tastatură, iar secvenţa testată se găseşte în fişierul ”lanţ.txt” ( vârfurile
sunt scrise în fişier pe un singur rând, separate prin spaţii).

6
36.Dându-se un graf neorientat G=(X,U) cu n vârfuri , scrieţi câte un subprogram care realizează
următoarele: - afişează vârfurile terminale ale grafului;
- determină gradul minim din graf şi afişează vârful (vârfurile) de grad minim;
- afişează muchiile cu proprietatea că ambele extremităţi sunt vârfuri cu număr de ordine par.

37. Fişierul ”graf.txt” conţine pe primul rând două valori n şi m reprezentând numărul de vârfuri
respectiv de muchii ale unui graf neorientat, apoi pe fiecare din următoarele m rânduri câte o
pereche de numere întregi separate prin spaţii , reprezentând extremităţile unei muchii.Să se scrie în
fişierul ”graf1.txt” vârfurile grafului dat în ordinea descrescătoare a gradelor

38.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui graf orientat cu n noduri.Scrieţi un


program Pascal corespunzător care să conţină:
-o funcţie care returnează gradul exterior al unui nod x dat ca parametru
- o funcţie care returnează gradul interior al unui nod x dat ca parametru
- o procedură care afişează nodurile cu proprietatea că numărul arcelor care ies e maxim

39.Se citesc de la tastatură m perechi de numere întregi reprezentând extremităţile arcelor unui graf
orientat cu n vârfuri şi m muchii. Să se construiască matricea de adiacenţă corespunzătoare grafului
şi apoi să se afişeze matricea în fisierul ”matrice.in” . Scrieţi o funcţie care returnează gradul
interior al unui nod x dat ca parametru. Să se stabilească dacă în graful astfel definit există noduri
izolate ( prin care să nu treacă nici un arc).

40.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui graf orientat cu n noduri. Scrieţi programul
care construieşte şi afişează matricea corespunzătoare grafului .Să se tipărească acele noduri ale
grafului cu proprietatea că numărul arcelor care ies din nod este egal cu numărul arcelor care intră
în nod.

B.MICROSOFT OFFICE
SUBIECTUL NR. 1
1. Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\
Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi
salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• caracterele vor fi scrise cu fontul Times New Roman de dimensiune 11 pt;
• textul se aliniază cu fixarea marginilor (aliniat şi la stânga şi la dreapta);
• numai paragrafele 1, 2, 3 şi 4 de la I se vor marca folosind literele A, B, C şi D;
• titlurile capitolelor I. Dispoziţii generale şi II. Conţinutul probei de specialitate pentru obţinerea
atestatului se vor modifica folosind literele înclinate, îngroşate şi subliniate, cu alt font ales de
candidat de dimensiune 14 pt;
b) să se vizualizeze documentul pentru tipărirea acestuia şi să se precizeze comanda (fără a o
executa) pentru a-l tipării în ordine inversă de la ultima la prima pagină, realizăndu-se doua copii.
c.) La sfârşitul textului se va importa o imagine grafică preexistentă adecvată documentului (*.wmf,
*.bmp, şi altele).

SUBIECTUL NR. 2
Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\Atestat
să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în
fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:

7
• dimensiunea textului “atestatului profesional de cãtre absolvenþii claselor de matematicã -
informaticã, intensiv informaticã” se va mări la o dimensiune maximă astfel încât acest titlu să
apară pe trei linii;
• textul conţinând cele patru paragrafe de ala I. numerotate 1, 2, 3 şi 4 se vor alinia şi la stânga şi la
dreapta pe doua coloane;
• textul Art.17 din capitolul V. Evaluarea probei să se scrie cu un alt font dorit de candidat,
dedimensiune 16 pt, să fie înclinat, îngroşat şi nesubliniat;
• să se renumeroteze paginile documentului astfel încât prima pagină să nu fie numerotată iar
celelalte pagini să fie numerotate în mijlocul paginii, în partea de sus în zona rezervată antetului.
b.) La sfârşitul textului se va adăuga un text artistic "Baftă la examen!" cu un efect de umbră şi fără
să fie orizontal.

SUBIECTUL NR. 3
Realizaţi în Word un afiş de prezentare care să respecte următoarele cerinţe:
Formatul paginii este : înălţime 50 cm, lăţime 40 cm, margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stănga 2 cm,
dreapta 2 cm, antet 3 cm, subsol 3 cm
Realizaţi în PAINT o siglă cât mai sugestivă, salvată cu numele sigla.bmp
Antetul afişului va conţine în stânga sigla şi în dreapta textul următor, centrat în raport cu fundalul
pe care este scris.

EXAMENUL DE BACALAUREAT
Competente digitale

Pentru fundalul textului se va alege o textură asemănătoare celei din exemplu.


În subsolul afişului, aliniată la dreapta, se va insera o legătură către pagina web www.edu.ro.
Conţinutul afişului va fi organizat pe trei coloane, cu distanţa între ele de 1 cm, ultimele două
coloane fiind despărţite printr-o linie verticală, continuă, de grosime 1pct
Prima coloană va conţine un LOGO creat de dumneavoastră, scris ca în exemplul de mai jos:
Viitorul este al nostru!

Observaţie: Pentru LOGO nu se utilizează textbox sau imagini.


Sub LOGO se va realiaza o imagine stilizată cu ajutorul a cel puţin trei forme automate.
A doua coloană conţine textul ORARUL BACALAUREATULUI, scris sub formă de semicerc, iar
sub el un tabel cu trei linii şi două coloane care vor conţine programul bacalaureatului. Pe prima
coloană sunt inserate zilele iar pe a doua coloană sunt scrise activităţile, textul fiind organizat
ierarhizat pe două nivele, utilizând marcatori de tip simbol, ca în exemplu:
19.04.2010 Competenţe digitale
1000-1100
Proba scrisă
1100-1130
evaluare

Tabelul conţine o bordură ondulată, de culoare mov închis şi are fundal mov deschis.
A treia coloană conţine un colaj de imagini suprapuse , format din 3 copii ale siglei, orientate
diferit, toate trei parţial vizibile, colaj peste care se va scrie pe verticală BAC2010.
Obs. Nu se utilizează WordArt
Afişul are o bordură realizată cu simboluri predefinite de forma unor stelute şi fundal cu textură
adecvată. Afişul se printează
SUBIECTUL NR. 4
Deschiderea documentului atestat.doc existent în directorul pe care l-aţi creat:
• să se deschidă documentul folosind meniul Start:
8
• să se repete aceeaşi operaţie folosind My Computer şi Explorer:
• să se asocieze fişierului o pictogramă (shortcut) :
• să se acceseze programul Word prin meniul Start – Run şi să se editeze urmatoarea ecuatie:
(x2
1 + x22) 2

= 1 + x1 + x 2
 1 + x1 
log2  x2 
 2 + 2

SUBIECTUL NR. 5
Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat
să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în
fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• dimensiunea titlului capitolului II se va mări la o dimensiune maximă astfel încât acest titlu să
apară pe două linii şi se va centra;
• textul conţinând cele trei paragrafe numerotate 5, 6 şi 7 se vor alinia şi la stânga şi la dreapta pe
doua coloane;
• textul de la paragraful 7 a) spatierea intre randuri sa fie de 1.3 pt.;
• paragraful 6 să fie scris cu 3 efecte de text.
b.) La sfârşitul textului se va adăuga un tabel (centrat pe pagină) autoformat, cu următoarea
structură. având maximum 4 linii în care se va trace comisia de atestat cu funcţia fiecărui membru al
acesteia:
NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA OBSERVAŢII

SUBIECTUL NR. 6
Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat
să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în
fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• titlul se va modifica folosind o scriere artistică la alegerea elevului, majuscule şi două culori;
• Durata probei de specialitate de la 13 (1) (a) şi (b) să fie îngroşate şi înclinate, cu un alt font şi
introduse într-un chenar colorat cu umbră;
• să se înlocuiască automat în textul iniţial cuvântul "proba" cu "lucrare";
• să se taie cu o linie subtitlurile de la paragrafe.
b.) La sfârşitul textului se va copia alcătuirea comisiilor şi atribuţiile acestora, fiecare pe două
coloane cu linie dublă, orizontală despărţitoare între ele.

SUBIECTUL NR. 7
În directorul vostru, creat în C:\Atestat creaţi un fişier orar.doc care să conţină orarul clasei sub
formă de tabel. Folosiţi ca titlu un text artistic, structura tabelului fiind la latitudinea voastră. Capul
de tabel trebuie să fie diferenţiat de restul tabelului, folosinduse
un alt font, marginile duble şi liniile din interior simple, o culoare de fond diferita pentru fiecare zi.

SUBIECTUL NR. 8
În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi un pliant pe care să-l salvaţi în fişierul
promoţie.doc care să conţină:
• doua coloane pentru elevi (cu minim 5 nume ) si pentru profesori (cu minimum 5 nume );
• un moto încadrat într-un chenar, având fondul şi textul de culori diferite şi nu alb - negru;
o sigla sugestivă creată in Paint si importata in document.

SUBIECTUL NR. 9

9
În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi un document pe care să-l salvaţi în fişierul
medie.doc. Acesta să conţină:
• un titlu îngroşat şi subliniat cu doua linii, folosind un alt font decât Times New Roman (sau Times
New Roman CE) de dimensiune 18 pt;
un tabel inserat având două linii şi următoarea structură: Clasa, Medier =media la disciplina “limba
şi literatura română”, Mediem = media la disciplina “Matematică”, Mediei= media la disciplina
“Informatică”, Medials = media la limba străină 1 studiată, Medie = media generală la unele dintre
disciplinele pentru examenul de bacalaureat;
• completaţi datele din tabel, calculând media generală, nu se va folosi aplicaţia Calculator;
• realizaţi apoi o reprezentare grafică a disciplinelor cu mediile aferente.

SUBIECTUL NR. 10
În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi urmatorul tabel:

Denumire
Nr. Crt.

Tabelul va contine:
• un titlu artistic, nu orizontal;
• un text la alegere adecvat;
• o imagine sugestivă fie creată, fie importată;
• încadrarea imaginii cu un chenar colorat în ton, umbrit.

SUBIECTUL NR. 11
1. Sa se creeze un document atestat.xls în folderul cu numele vostru de familie, în folderul Atestat.
2. Sa se construiasca tabelul de mai jos, introducând minim 5 elevi:
Nume Prenume Data_nasterii Nota1 Nota2 Nota3 Media
3. Tabelul va fi bordat ingrosat de culoare albastra.
4. Coloana data nasterii va fi formatata de tip data.
5. Coloanele nota1,nota2, media vor fi formatate de tip numeric cu 2 zecimale.
6. Sortati datele in ordine alfabetica dupa nume, apoi prenume.
7. Sa se adauge în stânga primei coloane, o alta coloana, cu numele Nr.crt. – centrat, cu acelasi font
si marire ca si a celorlalte nume de coloane.
8. Sa se calculeze media fiecarui elev, iar pentru elevii cu media intre 5 si 7 sa se stabileasca
pentru coloana media, culoarea fontului rosu, boldat, respectiv culoarea verde.
9. Creati un antet si un subsol in foaia de calcul in care sa se precizeze Data, Nr. Pagina, Denumire
fisier.

SUBIECTUL NR. 12
1. Sa se creeze un registru nou numit formatare.xls în folderul cu numele vostru de familie, în
folderul Atestat.
2. In prima foaie de calcul, in zona B2:E7 sa se introduca tabelul de mai jos, cu 5 inregistrari:
Nume Prenume Varsta Salar
3. Sa se adauge coloana Observatii, dupa coloana Salar.

10
4. Sa se completeze coloana Observatii si sa se stabileasca: daca are salariul cuprins intre 1700 si
2400 îngrosat, centrat, colorat în rosu, respectiv albastru, stil italic pentru salarii egale cu 1250.
5. Redenumiti foaia de calcul in Salariati.
6. Copiati tabelul intr-o alta foaie de calcul cu numele Elevi clasa X.
7. Sa se calculeze salariul mediu intr-o noua celula sub coloana salar.
8. Sa se modifice formatul de afisare al numerelor din coloana salar astfel incat sa existe 2 zecimale
si separator pentru mii.
9. Sa se sorteze salariatii in ordinea varstei, de la cel mai mare la cel mai mic.
10. Adaugati coloana Departament cu valori de 1,2,3,4 si apoi afisati salariatii din departamentul 3.

SUBIECTUL NR. 13
Realizaţi fişierul Produse-IT.xls şi efectuaţi operaţiile următoare:
În foaia ProduseIT formataţi celulele etichetelor de coloane :font îngroşat, înclinat, culoare albastră
şi fundal galben;
Celulele Total general, Curs valutar şi Data vor fi formatate identic cu etichetele de coloane, iar
celulele corespunzătoare totalulul general, valoarea cursului valutar şi a datei curente vor avea
fundalul verde, fontul roşu, înclinat şi îngroşat;
În celula E1 introduceţi o formulă care să determine afişarea datei şi orei curente, cu actualizare la
fiecare deschidere a fişierului.
În celulele D4:G4 introduceţi formule corespunzătoare pentru calcularea valorilor specifice
etichetelor de coloană, a totalurilor partiale şi generale;
Ordonaţi datele din tabel ascendent, prima dată după coloana Tip iar apoi după coloana Produse IT;
Formataţi datele numerice aşa încât să fie precedate de simbolul $ pentru preţurile în dolar iar cele
în lei să fie precedate de simbolul RON ;
Realizaţi o filtrare complexă a datelor din tabel, cu acţiune de tipul copiere în foaia Date filtrate
(începând cu celula A1), aşa încât să fie afişate doar produsele de tip Soft cu o valoare >200 USD şi
<550 USD. Toate tabelele de criterii utilizate vor fi create în foaia Criterii ;
Creaţi în foaia ProduseIT o diagramă de tip turn 3D în care să reprezentaţi valoarea produselor IT în
RON cu TVA inclus, având coloana Produsele IT ca etichete. Formataţi parametrii diagramei astfel
încât să fie vizibile numele tuturor produselor IT. Schimbaţi culoarea implicită a pereţilor diagramei
în galben cu negru (efect de umplere). Titlul diagramei va fi setat Produse IT
După salvarea curentă, salvaţi documentul ca pagină Web,

SUBIECTUL NR. 14
1. Sa se creeze un registru nou numit grafic.xls în folderul cu numele vostru de familie, în folderul
Atestat.
2. In prima foaie de calcul sa se introduca tabelul de mai jos:

Denumire firma Venituri Cheltuieli


SC Argos SA 422233 322445
SC Transavia SRL 434247 434143
SC Clipart SRL 123546 32434
SC Vitalis SRL 498795 456654
3. Redenumiti foaia de calcul in Firme.
4. Denumirea coloanelor sa fie scrisa centrat, boldat de culoare rosie, iar fondul albastru deschis.
5. Latimea coloanei Venituri sa fie de 15.
6. Pentru campul Denumire firma setati astfel incat campul sa fie de tip text intre 4 si 50 de
caractere, in cazul introducerii unei firme cu numele mai mic decat 4 sau mai mare de 50 caractere
sa se afiseze un mesaj corespunzator.
7. Copiati tabelul intr-o noua foaie de calcul pe care o denumiti Profit, si adaugati o noua coloana in
care calculati profitul fiecarei firme.
11
8. In prima foaie (Firme) sa se realizeze un grafic sugestiv, axa OX sa reprezinte denumirea
firmelor.
9. Dati un titlu graficului.

SUBIECTUL NR. 15
1.Realizati o prezentare cu numele atestat
2.Inserati in prezentare 4 diapozitive
Diapozitiv 1:-inserati diferite forme geometrice si aplicati-le efectul 3-D
Diapozitiv 2:-inserati un tabel care sa contina orarul
Diapozitiv 3:-inserati o nomograma

Microsoft Office

Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel

Diapozitiv 4:inserati imagini din colectia Office


3.Adaugati efecte de animatie
4.Vizualizati prezentarea

SUBIECTUL NR. 16
1.Realizati o prezentare cu numele
2.Inserati in prezentare 4 diapozitive
Diapozitiv 1:
editati textul urmator:
“Dispozitive periferice
realizat de:…………………….”
inserati un buton de actiune:
Diapozitiv 2:
editati textul urmator:
“Sistemul de intrare-iesire asigura comunicatia calculatorului cu lumea inconjuratoare prin
intermediul unor echipamente specializate numite dispozitive periferice.
Ele sunt de trei tipuri:
1.dispozitive de intrare
2.dispozitive de iesire
3.dispozitive de intrare-iesire”
inserati doua butone de actiune:
Diapozitiv 3:
sa se insereze si sa se completeze apoi o diagrama de forma urmatoare:

mouse

microfon 1 scanner
12
Tastatura

inserati doua butone de actiune:


Diapozitiv 4:
editati cuvantul : laborator ca link
inserati un buton de actiune
3.Adaugati efecte de animatie
4.Vizualizati prezentarea

SUBIECTUL NR. 17
1.Realizati o prezentare cu numele atestat
2.Inserati in prezentare 4 diapozitive
Diapozitiv 1:
editati cuvantul urmator:
inserati un buton de actiune
culoare fond : albastru
Diapozitiv 2:
Construiti urmatorul tabel :
Elemente de design Mod de realizare
Inserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou…
Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv…
Sabloane forma meniul Format-Forma diapozitiv…
Inserare text meniul Inserare-Caseta text
Inserare imagini meniul Inserare-Imagine-Miniatura-Clip Organizer…-colectie
Office
Inserare film si sunet meniul Inserare-Film si sunete
Inserare tabel meniul Inserare-Tabel…
Inserare diagrama meniul Inserare-Diagrama…
Inserare diagrame relationale meniul Inserare-Nomograma…
(nomograme)
inserati doua butone de actiune
culoare fond : albastru
Diapozitiv 3:-inserati 6 forme geometrice suprapuse , aplicati-le efectul 3-D
inserati doua butone de actiune
culoare fond : albastru
Diapozitiv 4:
realizati un link catre o alta prezentare
inserati un buton de actiune
culoare fond :
3.Adaugati efecte de animatie
4.Vizualizati prezentarea

SUBIECTUL NR. 18
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folder-ul
Atestat

13
2. Utilizând functia Help sa se caute informatii legate de schimbarea directiei paragrafului (Change
paragraph direction)
3. Sa se copieze în documentul creat informatiile gasite
4. Sa se înlocuiasca cuvântul paragraph (paragraf) cu fraza, în tot textul
5. Sa se selecteze tot textul si sa se modifice dimensiunea caracterelor la 14
6. Sa se selecteze titlul, sa i se modifice dimensiunea la 20, sa se modifice culoarea în verde si sa fie
aliniat la stânga
7. Dupa paragraful 2 sa se introduca o întrerupere de pagina
8. La sfâraitul documentului sa se creeze un grafic pe baza urmatoarelor date:
Universitate Studenti an I Studenti an II Studenti an III
ASE 1200 1150 1125
UPB 1400 1300 1200
UB-Matematica 600 589 575
9. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 19
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat
2. Utilizând functia Help sa se caute informatii legate de crearea unui tabel (Create a table). Sa se
copieze informatiile gasite în documentul creat
3. Folosind instrumentele de marire si micsorare sa se stabileasca dimensiunea paginii la 75%
4. Sa se se mute primul paragraf dupa al treilea
5. Sa se introduca în document un simbol din lista de simboluri
6. Sa se adauge un chenar întregii pagini
7. Sa se insereze o imagine într-un chenar cu colturile rotunjite si umbrit, la sfârsitul documentului
8. În zona de antet a paginii sa se scrie numele liceului, adresa si telefonul – în stânga, iar la
dreapta sa se insereze data curenta
9. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text

SUBIECTUL NR. 20
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat
2. Utilizând functia Help sa se caute informatii legate de tiparirea unui document (Print a
document). Sa se copieze informatiile gasite în documentul creat.
3. Sa se se înlocuiasca cuvântul print cu cuvântul tipar, iar la sfârsitul documentului sa se scrie
numarul de înlocuiri
4. Sa se introduca în document un simbol din lista de simboluri
5. Sa se selecteze titlul si apoi sa se modifice culoarea acestuia în albastru
6. În dreptul fiecarui paragraf sa se adauge diferiti marcatori
7. Sa se insereze o imagine într-un chenar cu colturile drepte si umbrit, la sfârsitul documentului
8. În zona de Footer a paginii sa se scrie data curenta - centrat
9. La sfârsitul documentului sa se creeze un grafic pe baza urmatoarelor date:
Produse Pret Bucati
P1 1300 3000
P2 2500 1200
P3 4500 5000
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 21
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat. Apoi scrieti trei paragrafe despre “Internet”
2. Sa se ascunda bara standard de meniu
14
3. Sa se seteze paragraful doi astfel încât acesta sa înceapa de la 2.5cm
4. Sa se seteze pagina în formatul A4, pozitionata pe lat
5. Sa se introduca o întrerupere de pagina dupa paragraful al doilea
6. Sa se numeroteze paginile începând cu cifra 8
7. Sa se insereze o steluta albastra, la sfârsitul documentului. Sa se scrie în interiorul ei prenumele
vostru
8. În zona de Footer a paginii sa se scrie data curenta – în dreapta
9. La sfârsitul documentului sa se scrie, într-o cutie de editare, etapele prin care documentul este
tiparit în trei exemplare, cu consum minim de cerneala
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 22
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragrafele din cutia de mai jos.
2. Sa se selecteze primul paragraph si apoi sa se modifice caracterele în Arial de 16
Pentru a scrie aceasta ecuatie va trebui sa lucrati cu bara de intrumente.
Pentru a introduce semnul suma dati un clic stânga în bara de instrumente pe semnul corespunzator
si alegeti simbolul dorit.
Procedati în mod asemanator pentru toate semnele pe care doriti sa le introduceci în document cu
ajutorul Editorului de ecuatii oferit de Microsoft Word.
3. Sa se alinieze la stânga paragraful al doilea.
4. Sa se sublinieze cu doua linii primele doua cuvinte ale ultimului paragraf.
5. Pentru tot textul sa se stabileasca o distanta de doua rânduri.
6. Sa se caute cuvântul semnul si sa se înlocuiasca cu simbolul pentru.
7. Sa se introduca în zona antetului data si ora.
8. Sa se selecteze cuvântul Word, încadrându-l într-un chenar cu colturile rotunjite, de culoare rosie
si cu o umbra.
9. La sfârsitul documentului sa se introduca un tabel centrat în pagina, cu trei linii si patru coloane,
cu un stil la alegere.
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 23
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat. Sa se scrie urmatorul titlu artistic, centrat în pagina, cu majuscule: REZULTATE FINALE
2. Sa se editeze urmatorul tabel, centrat în pagina:
3. Sa se completeze coloana total cu ajutorul unei formule.
4. Sa se ordoneze descrescator dupa punctaj, cu ajutorul unei formule
5. Sa completeze coloana Premiul acordat: Premiul I , Premiul II, Premiul III – îngrosat, centrat,
colorat în rosu, iar fondul celulelor sa fie albastru deschis; pentru ceilalti sa se completeze cu
participant, colorat în visiniu, fondul gri.
6. Sa se adauge în stânga primei coloane, o alta coloana, cu numele Nr.crt. – centrat, îngrosat, cu
acelasi font si marire ca si a celorlalte nume de coloane
7. Modificati chenarul tabelului cu linii duble, de 3pt. grosime.
8. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 24
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragrafele din cutia alaturata:
2. Sa se transforme literele cuvântului Auto Shapes în majuscule.
3. Sa se introduca marcatori înaintea de paragrafele:
Selectia se face…
În document…

15
4. Fiecare paragraf va fi incadrat de un chenar cu umbra, colorat diferit.
5. Sa se stabileasca spatierea intre randuri la 2 cm
6. Sa se afiseze la sfarsitul documentului numarul de cuvinte din acest fisier.
7. Sa se vizualizeze documentul înaintea imprimarii.
8. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 25
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragrafele din cutia alaturata:
Microsoft Word ofera mai multe modalitati pentru a crea un tabel. Modalitatea ideala depinde de
cum va place sa lucrati, si de cat de simplu sau de complex trebuie sa fie tabelul.
Faceti clic pe pozitia in care doriti sa creati tabelul.
Faceti clic pe Inserare tabel din bara de instrumente Standard.
Glisati pentru a selecta numarul de randuri si numarul de coloane
2. Sa se centreze paragraful trei.
3. Sa se sublinieze cu o linie dubla primele trei cuvinte din paragraful doi.
4. Sa se caute cuvântul Table si sa se înlocuiasca cu table.
5. Sa se selecteze cuvântul Delete si apoi sa se introduca într-un chenat rosu de dimensiune 3 si
umbra
6. Sa se creeze un tabel, în care sa se scrie informatii legate de angajatii firmei (nume, prenume,
societate comerciala, numar_telefon – minimum patru înregistrari).
7. Tabelul sa fie bordat cu o linie groasa verde, iar celulele din capul de tabel (numele de coloana)
sa fie de culoare galbena, scrisul Tahoma,30,albastru,cu umbra, iar spatierea literelor in cadrul
cuvintelor sa fie de 3 pct.
8. Sa se sorteze datele din tabel in ordine alfabetica dupa nume.
9. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 26
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat
2. Sa se realizeze o invitatie la banchetul absolvire care sa contina:
· un titlu artistic, · imagine sugestiva, · textul invitatiei,
· sa fie colorata corespunzator, · sa poata fi împaturita în 3 (informatiile sa fie plasate
corespunzator).
· un tabel cu numele a minimum cinci elevi din clasa · un chenar al paginii
· sa se aleaga o pagina A4, pe orizontala, cu marginile la 1 cm (sus, jos, dreapta, stânga)
3. Sa se vizualizeze documentul înaintea imprimarii
4. Sa se scrie si plicul în care se va pune felicitarea (fata - verso)
5. Sa se vizualizeze documentul înaintea imprimarii
6. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 27
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat
2. Sa se creeeze un grafic pe baza urmatoarelor date:
Nr Media
Numele si prenumele Clasa
matricol generală
230 Popescu Adrian 12A 8,50
231 Ionescu Ovidiu 12B 8,66
232 Marinescu Teodor 12A 7,20
234 Georgescu Mihai 12B 9,56
235 Vasilescu Ionut 12C 7,35
16
236 Avramescu Maria 12D 8,10
237 Ionescu Andreea 12E 5,20
238 Popescu Bianca 12D 7,00
239 Marinescu Ioana 12F 9,90

3. Sa se împarta celula care contine numarul 234 în 3 linii si 2 coloane. Sa se coloreze în culori
diferite
4. Sa se taie cu o linie textul “Clasa 12A”
5. Sa se adauge o linie noua între prima si a doua linie. Completati fiecare celula corespunzator
6. Folosind functia de despartire în cuvinte, sa se separe ultimul cuvânt de pe rândul al doilea
7. Ultima coloana sa aiba un chenar cu margini duble
8. Sa se adauge un antet în care sa se introduca numele, data examinarii si ora
9. Sa se introduca numere de pagina începând de la 7, în partea de jos a paginii, centrat
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 28
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat
2. Sa se creeze un antet de document introducând numele vostru, adresa si telefonul; sub ele inserati
o inie orizontala dubla
3. Sa se configureze pagina astfel încât acest antet sa apara numai pe paginile impare ale
documentului.
4. Sa se redacteze un paragraf cu tema “Ce vreau sa devin în viata” si sa se introduca paragraful
într-un chenar colorat cu umbra.
5. Sa se sublinieze un cuvânt cu doua linii
6. Sa se stabileasca spatierea între rânduri la 1.5 cm
7. Dupa paragraf sa se introduca o întrerupere de pagina
8. Sa se creeze un subsol în care sa apara numai pe prima pagina textul “Data de azi:” si sa se
insereze data curenta astfel încât aceasta sa se reactualizeze automat; pe celelalte pagini ale
documentului sa apara numarul de pagina în formatul “pagina/numar pagini”, centrat si îngrosat.
9. Sa se creeze o lista cu toti prietenii pe care îi aveti; în stânga fiecaruia inserati un simbol cu
semnul zodiei lor iar în dreapta, data nasterii lor; pe coloana aceste date sa fie aliniate.
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 29
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folder-ul
Atestat
2. Sa se introduca în document trei paragrafe cu tema “Informatica si societatea moderna”, utilizând
fontul si marimea implicita. In antet sa se treaca numele vostru, iar în subsol data curenta
3. Antetul sa fie vizibil daca documentul este vizualizat sub aspectul Page Layout, în celelalte
vizualizari antetul si subsolul sa nu fie vizibile
4. Sa se selecteze primul paragraf si sa se modifice caracterele în Comic Sans MS de dimensiune
10.
5. Sa se centreze paragraful 2 si sa se scrie ultimile doua cuvinte din acest paragraf îngrosat
6. Sa se introduca ultimul paragraf într-un chenar colorat cu umbra
7. Sa se selecteze tot textul si sa se stabileasca distanta între rânduri la 2 puncte
8. Inaintea celui de-al doilea paragraf sa se insereze o pagina noua
9. In aceasta pagina noua sa se introduca central un tabel cu trei linii si patru coloane, care sa se
formateze cu un stil ales
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 30
17
1. Creati o agenda de lucru noua.
2. Setati prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel: -format A4, margini: sus 1.83, jos 1.78,
stanga 1.65, dreapta 1.82, antet 0.71, subsol 0.93, orientare orizontala
3. Pentru primele doua foi de calcul:
realizati antete care sa continta: aliniat la stanga STATISTICA, centrat LTTA, in dreapta numarul
paginii;
realizati subsoluri care sa contina: in stanga NUMELE VOSTRU, centrat numele foii de calcul, in
dreapta data si ora curenta.
Creati urmatoarea baza de date care reflecta situatia profesorilor din Liceul Favorit:
A B C D E F
1 Nume si Varsta Specialitate Ne. de Grad Data nasterii
prenume ore didactic
2

3
4
introduceti 10 inregistrari;
se va utiliza fontul Arial, dimensiunea 13, culoarea rosu, datele vor fi aliniate central orizontal si
vertical;
utilizand facilitatea de pivotare:
determinati frecventele pentru fiecare variabila;
determinati frecventele pentru tabelele pivotate varsta-specialitatea, varsta-nr.ore, varsta-
grad.didactic, varsta-data nasterii;
determinati frecventele pentru tabala pivotata varsta-nr.ore dupa fiecare varianta a variabilei grad
didactic.
4. Salvati agenda de lucru cu numele Atestat

SUBIECTUL NR. 31
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, în folderul Atestat
2. Sa se construiasca urmatorul tabel, astfel încât denumirea coloanelor sa fie centrata si îngrosata:
3. Sa se adauge un câmp, dupa câmpul Pret unitar cu denumirea Total. Coloana Total sa fie
actualizata cu ajutorul unei formule
4. Sa se coloreze coloanele în culori diferite
5. Sa se creeeze un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat
6. Sa se adauge o linie la sfârsitul tabelului. In celula din coloana Produs se va scrie Statistici, în
celula din coloana Bucati va scrie-cu ajutorul unei formule - numarul total de bucati, în celula din
coloana Pret unitar se va scrie-cu ajutorul unei formule - pretul unitar minim, iar în celula din
coloana Total se va scrie-cu ajutorul unei formule - suma totala.
7. Ultima coloana sa aiba un chenar cu margini duble
8. Sa se adauge un antet în care sa se introduca numele, data examinarii si ora
9. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 32
1. Sa se creeze un document atestat.doc în folderul cu numele vostru de familie, creat în folderul
Atestat.
2. Sa se selecteze primul paragraf si apoi sa se modifice caracterele în Arial de 16
3. Sa se alinieze la stânga paragraful al doilea
4. Sa se sublinieze cu doua linii primele doua cuvinte ale ultimului paragraf
5. Pentru tot textul sa se stabileasca o distanta de doua rânduri
6. Sa se caute cuvântul Header si sa se înlocuiasca cu Antet
18
7. Sa se caute cuvântul Footer si sa se scrie cu culoare rosie, subliniat cu doua linii
8. Sa se introduca în zona antetului data si ora
9. Sa se selecteze cuvântul Instructiuni, încadrându-l într-un chenar cu colturile rotunjite, de culoare
albastra si cu o umbra
10. Sa se salveze documentul si apoi sa se închida aplicatia de procesare text.

SUBIECTUL NR. 33
Creaţi un folder nou cu numele vostru
Realizati un document in Microsoft Word care are
Fundal culoare albastru
Titlul BAC2010
Textul cu font Arial, dimensiunea caracterelor 14, culoare gri deschis
În partea de sus a paginii introduceţi textul „BAC2010”
Introduceţi o linie orizontală cu dimensiunea 3p
Sub linie, împărţiţi pagina în două coloane,
Cea din stânga va conţine
Probe BAC
Cea din dreapta
Date
Creati o legatura o legătură către pagina www.edu.ro
Realizati tabelul
Film Data Ora
Film1 Data1 Ora1
Film2 Data2 Ora2
Film3 Data3 Ora3
… ... …
Film9 Data9 Ora9
Tabelul va avea următoarele caracteristici:
bordura de dimensiune 2
textul cu fontul Times New Roman
culoarea textului galben
10.Inseraţi o imagine sub tabel
SUBIECTUL NR. 34
1. Sa se creeze un document atestat.doc in folderul cu numele vostru de familie, in folderul Atestat.
2. Sa se construiasca tabelul de mai jos, introductand minim 5 elevi:
Nume Medii Medie Observatii
elev Romana Matematica Fizica Informatica Obtional generala

3. Denumirile coloanelor sa se scrie ingrosat,centrat in celula (vertical si orizontal).


4.Numele elevilor sa se scrie cu majuscule, centrat in celula (vertical si orizontal)
5. Dupa completarea valorilor celulelor coloanelor Medii sa se completeze coloana Medie gelerala
cu ajutorul unei formule.
6. Coloana Observatii sa se coloreze in albastru si sa se completeze cu observatii adecvate.
7. Sa se scri un titlu corespunzator, centrat,colorat (la alegere)
8. Sa se insereze o coloana dupa Nume elev cu numele Simbol.In fiecare celula inserati o imagine
sugestiva.
9. Sa se salveze documentul si apoi sa se inchida aplicatia de procesare text .

19
SUBIECTUL NR. 35
1.Realizati o prezentare cu numele atestat
2.Inserati in prezentare 5 diapozitive
Diapozitiv 1:
editati cuvantul urmator:
inserati un buton de actiune
culoare fond :gri
Diapozitiv 2: Dispozitiv3:

Realizati urmatorul desen: Realizati urmatorul desen:

O X

Schita unei dischete de 3,5


inserati doua butone de actiune
culoare fond :gri
Diapozitiv 4:-inserati 4 forme geometrice suprapuse, aplicati-le efectul 3-D
inserati doua butone de actiune
culoare fond :gri
Diapozitiv 5:
realizati un link catre o alta prezentare
inserati un buton de actiune
culoare fond :gri
3.Adaugati efecte de animatie
4.Vizualizati prezentarea

SUBIECTUL NR. 36
20
1.Creati o agenda de lucru noua.
2.Setati prima foaie de calcul a agemdei de lucru astfel: -formatA4,margini:sus 1.62, jos
1.65,stanga 1.45,dreapta 1.32,antet 0.81,subsol 0.83,orientare orizontala.
3.Pentru primele doua foi de calcul:
realizati antete care sa contina: aliniat la stanga FAVORIT,centrat LTTA, in dreapta numarului
paginii;
realizati subsoluri care sa contina: in stanga NUMELE VOSTRU, centrat numele foii de calcul, in
dreapta data si ora curenta;
in prima foaie de calcul realizati urmatoarea baza de date:

A B C D
1
2
3
4 SOCIETATEA FAVORIT
5
6 Nume Prenume Data inceput Data sfarsit
7
8
introduceti 5 inregistrari;
in tabel se va utiliza fontul Arial Tur, dimensiune 13.5,culoare albastru ,datele vor fi aliniate centrat
orizontal si vertical;
inserati inaintea coloanei A o coloana in care determinati Numele&prenumele angajatului;
ascundeti coloana B si coloana C;
in a doua foaie de calcul:
determinati numarul de angajati;
determinati suma necesara petru plata tuturor angajatilor stiind ca societatea isi plateste personalul
astfel:pentru fiecare zi lucratoare un angajat primeste 7$ pe zi;
4. Salvati agenda de lucru cu numele Atestat.

SUBIECTUL NR. 37
Creati o agenda de lucru noua
Modificati numarul de foi de calcul prestabilit pentru agendele de lucru la cinci foi de calcul.
Setati prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel : -format A4, margini : sus 1.92, jos 1.78,
dreapta 1.82, antet 1.19, subsol 1.15, orientare orizontala
Realizati un antet care sa contina : aliniat la stanga STATISTICA , centrat LOCUITORI , in
dreapta numarul pagini
Realizati un subsol care sa contina : in stanga numele vostru , centrat numele foii de calcul, in
dreapta data si ora curenta
In prima foaie de calcul creati o baza de date LOCUITORI care va contine date geografice : pentru
fiecare tara se memoreaza capitala , suprafata, numarul de locuitori si densitatea care se calculeaza.
introduceti 5 inregistrari ;
se va utiliza font Arial Tur, dimensiune 13.5, culoare verde ;
fundalul tabelului va avea culoarea roz
aplicati tabelului un chenar de culoare verde, stilul liniei intrerupta, pentru partea exterioara si de
culoare rosu, stilul liniei punctat, pentru partea interioara ;
in prima foaie de calcul sa se sorteze in ordine alfabetica dupa numele tarii drept criteriu principal,
precum si dupa capitala, utilizat drept criteriu secundar ;
redenumiti foaia de calcul Sheet1 cu numele STAT1;
in a doua foaie de calcul sa se realizeze un grafic pentru statistica obtinuta:
se va utiliza o diagrama de tip coloana pentru seriile de valori de pe linie.

21
Diagramei i se va asocia un titlu "STATISTICA " , o eticheta pentru axa X "DATE" si o eticheta
pentru axa Y "VALORI" , o legenda pozitionala in dreapta.

SUBIECTUL NR. 38
1.Realizati o prezentare cu numele atestat
2. Diapozitiv 1 scrieţi ca titlu “Atestat PowerPoint”, iar ca subtitlu numele vostru.
3. Diapozitiv 2 să aiba formatul “Title, Chart and Text” (titlu, diagrama şi text), iar diagrama să
conţină următoarele date:
Ianuarie Februarie
Chirie 1.200.00 1.250.000
0
Telefon fix 300.000 350.000
Telefon mobil 265.000 325.000
Bloc 1.900.00 1.550.000
0
Altele 3.000.00 4.250.000
0

Titlul diapozitivului să fie “Cheltuieli”, caracter de 20 puncte, culoare verde.


4. Diapozitiv 3 să aibă formatul “Title Only”, cu titlul “Animaţie”,.
Adăugaţi un “WordArt” la alegere cu textul “ECDL”, şi un “Text Box” cu conţinutul “Test
PowerPoint”.
5. Animaţia pentru acest diapozitiv să fie următoarea: titlul să apară la clic de mouse, Word Art-ul
introdus să apară din partea stângă la 10 secunde după titlu, iar Text Box-ul să intre cu un efect ales
şi să clipească intermitent.
6. Diapozitiv 4 să aibă formatul “Organization Chart”. Creaţi o schemă de organizare cu structura:
Maria, antrenoarea; Mihai, Ioana şi Alin, conducători de grupuri, subordonate Mariei; Alex şi Ionel
în grupa Ioanei şi Bianca în grupa lui Alin.
7. Diapozitiv 5 inseraţi un tabel care să reflecte schema de organizare din al doilea diapozitiv, să
aibă titlul “Tabel cheltuieli” formatat astfel: caracter de 16, îngroşat, culoare roşie a textului inclus.
8. Inseraţi în subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă (care se modifică în funcţie de momentul în
care se prezintă diapozitivele), şi numerotarea diapozitivelor (nu şi pe pagina de titlu).
9. Imprimaţi prezentarea, câte patru diapozitive pe pagină, ordonate vertical.

SUBIECTUL NR. 39
Creati o agenda de lucru noua.
Setati prima foaie de calcul a agendei de lucru astefel: -format A4, margini: sus 1.98 cm, jos 1.79
cm, stanga 1.85 cm, dreapta 1.63 cm, antet 0.99 cm, subsol 0.83 cm, orientare verticala, centrata
vertical.
Realizati un antet care sa contina: aliniat la stanga ATESTAT, centrat BAC, in dreapta numarului
paginii:
Realizati un subsol care sa contina: in stanga clasa XII, centrat denumirea scolii, in dreapta data si
ora curenta.
In prima foaie de calcul sa se realizeze sub forma de tabel in Excel rezultate obtinute de 10 elevi ai
unei clase

22
Introduceti 10 inregistrari
Sa se calculeze media pentru fiecare elev
Sa se determin rezultatul astfel: Admis pentru elevii cu media mai mare sau egala cu 5 si Respins
pentru cei cu media mai mica decat 5;
Redenumiti foaia de calcul Sheet1 cu numele ATESTAT 2010.

SUBIECTUL NR. 40
Un depozit pastreaza evidenta produselor intr-o foaie de calcul Excel astfel :
Nr. Crt.

Produs Cantitate Pret Pret+adaos Valoare totala Societate


(pret initial) (pret final)

Datorita scumpirilor s-a hotarat aplicarea unui adaos diferentiat astfel:


2% pret,daca pret <3000
Adaos= 3% pret,daca 3000<= pret <9000
4% pret,daca pret>=9000

Sa se calculeze pretul final pe bucata,in urma aplicarii adaosului si valoarea totala pentru fiecare
produs existent.
O societate comerciala vrea sa cumpere numai produse care satisfac urmatoarea cerinta : pretul
obtinut in urma adaosului pe produs sa fie cuprins intre 10 000 si 15 000.Coloana societate va
contine 2 valori PERMIS,pentru produsele care respecta cerinta sau NEPERMIS , in caz contrar.La
formatarea acestei coloane se va folosi fontul Times New Roman , Stilul Bold , culoarea
caracterului Rosu pentru NEPERMIS si verde pentru PERMIS , dimensiunea 13.
In a doua foaie de calcul,pentru aceleasi produse,calculati TVA-ul si pret final+TVA cu doua
zecimale exacte cunoscand faptul ca TVA-ul este 22% din pret final.Dintre acestea sa se afiseze
doar produsele care au pret final +TVA cuprins intre 300000 si 400000.
In a treia foaie de calcul,sa se realizeze un grafic adecvat care sa reprezinte pretul initial si final pe
produs inainte si dupa scumpire(cu legenda si tabel corespunzator).

23
C. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
SUBIECTUL NR. 1
Să se creeze tabela elevi.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Nota1 Nota2 Nota3 Media Promovat
C ,10 C,10 N,2 N,2 N,2 N,5,2 L,1
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Calculaţi valoarea mediei şi actualizaţi în baza de date câmpul MEDIE şi câmpul PROMOVAT;
b.) Afişaţi o listă având câmpurile: NUME, PRENUME, MEDIE, PROMOVAT în ordinea
descrescătoare a mediilor.

SUBIECTUL NR. 2
Să se creeze tabela elevi.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Nota1 Nota2 Nota3 Media Promovat
C,10 C,10 C,3 N,2 N,2 N,2 N,5,2 L,1
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se creeze o nouă tabelă promovat.dbf preluând din baza de date atestat.dbf numai câmpurile
NUME, PRENUME, CLASA, MEDIE şi o tabelă nepromovat.dbf (dacă o medie <5) preluând
câmpurile NUME, PRENUME, CLASA şi adăugând un nou câmp NRCORIG N(1);
b.) Să se afişeze cele două tabele nou create, cu toate câmpurile acestora.

SUBIECTUL NR. 3
Să se creeze tabela atestat3.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Sex
C,10 C,10 C,3 C,1
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se creeze o nouă tabelă fete.dbf preluând din baza de date atestat.dbf câmpurile NUME,
PRENUME şi adăugând câmpul ÎNĂLŢIME şi o tabelă baieti.dbf preluând din baza de date
atestat.dbf câmpurile NUME, PRENUME şi adăugând câmpul GREUTATE. Să se completeze apoi
minimum cinci înregistrări doar pentru noul câmp;
b.) Să se afişeze cele două tabele nou create, cu toate câmpurile acestora.

SUBIECTUL NR. 4
Să se creeze tabela atestat4.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Datan Adresa
C,10 C,10 C,3 D,8 C,20
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se creeze o nouă tabelă alocatii.dbf având câmpurile: NUME, PRENUME, DATAN,
ADRESA, CLASA care să conţină numai elevii care nu au împlinit 18 ani până la 1 iunie 2003;
b.) Să se afişeze alfabetic baza de date nou creată.

SUBIECTUL NR. 5
Să se creeze tabela elevi.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Nota1 Nota2 Nota3 Media Promovat
C,10 C,10 N,2 N,2 N,2 N,5,2 L,1
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:

24
a.) Să se şteargă toţi elevii corigenţi (minimum o medie<5);
b.) Să se afişeze elevii rămaşi din baza iniţială, sortaţi descrescător după medie, având doar
câmpurile NUME, PRENUME, MEDIE.

SUBIECTUL NR. 6
Să se creeze tabela telefon.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Telefon Adresa Valoare Achitat
C,10 C,10 N,10 C,20 N,5 L,1
Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se afişeze restanţierii la achitarea telefonului având doar câmpurile: NUME, PRENUME,
VALOARE;
b.) Să se afişeze suma totală pentru toţi restanţierii.

SUBIECTUL NR. 7
Să se creeze tabela cărti.dbf cu următoarea structură:.
Autor Titlu Anaparitie Nrexemplare Pret
C,20 C,20 N,4 N,5 N,5
Să se introducă apoi minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea
următoarelor cerinţe:
a.) Să se afişeze toate cărţile apărute între anii 1970 – 2003, având câmpurile AUTOR, TITLU, AN
APARITIE, NR.EXEMPLARE
b.) Să se afişeze toate cărţile cu preţul cuprins între 10.000 şi 999.999 lei având câmpurile AUTOR,
TITLU, AN APARITIE, PRET.

SUBIECTUL NR. 8
Să se creeze tabela angajati.dbf cu următoarea structură:
Cod_numeric Nume Data_angajarii Data_nasterii
C,13 C,25 D,8 D,8
şi să se introducă 8 articole. Se cere:
a. Să se afiseze pe ecran toţi angajaţii cu o vechime mai mare de 10 ani;
b. Să se afişeze toate persoanele a căror zi de naştere se sărbatoreşte astăzi.

SUBIECTUL NR. 9
Să se creeze tabela filme.dbf cu următoarea structură:
Cod_film Nume_film Actor_princ Tip
C,5 C,35 C,20 C,10
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole. Se cere:
a. Să se şteargă logic din tabelă toate filmele de tip HORROR;
b. Să se listeze pe ecran toate filmele în care joacă actorul RICHARD GERE.

SUBIECTUL NR. 10
Sa se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese
C,30 N,1 N,5
şi să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a. Să se afişeze numărul mediu de piese produse de un muncitor (număr total piese / număr
muncitori);
b. Să se afişeze numărul mediu de piese produse în fiecare atelier (număr total piese / număr
ateliere).

25
SUBIECTUL NR. 11
Să se creeze tabela pacienti.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Datan Inaltime Greutate
C,10 C,10 D,8 N,3,2 N,3
Să se introducă apoi minim 5 înregistrări. Să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se listeze persoanele cu vârsta mai mare decât o valoare citită de la tastatură;
b.) Să se afişeze câte persoane sunt născute între anii 1910-1950.

SUBIECTUL NR. 12
Să se creeze tabela elevi12.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Media
C,10 C,10 C,3 N,5,2
Să se introducă apoi minim 5 înregistrări. Să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se facă calculul mediei generale pe clase şi să se afişeze clasa şi media acesteia;
b.) Să se afişeze pentru fiecare clasă numărul de elevi care au media generală < media clasei.

SUBIECTUL NR. 13
Să se creeze tabela cărti.dbf cu următoarea structură:
Autor Titlu Anaparitie Nrexemplare Pret
C,20 C,20 N,4 N,5 N,5
Să se introducă apoi minim 5 înregistrări. Să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se afişeze cărţile apărute într-un an, introdus de la tastatură;
b.) Să se afişeze numărul total al cărţilor apărute în anul respectiv.

SUBIECTUL NR. 14
Să se creeze tabela cărti.dbf cu următoarea structură:
Autor Titlu Anaparitie Nrexemplare Pret
C,20 C,20 N,4 N,5 N,5
Să se introducă apoi minim 5 înregistrări. Să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se afişeze pentru cărţile care conţin în titlu un anumit şir de caractere, citit de la tastatură,
câmpurile AUTOR, TITLU, AN APARITIE;
b.) Să se afişeze AUTOR, TITLU pentru toate titlurile autorilor care au 1 exemplar.

SUBIECTUL NR. 15
Să se creeze tabela materiale.dbf cu următoarea structură:
Cod_furnizor Cod_material Nume_material Pret Cantitate
C,5 C,5 C,30 N,6 N,4
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole. Cerinţe:
a. Să se afişeze toate ofertele pentru materialul X - dat de la tastatură, crescător, după preţul oferit;
b. Să se afişeze preţul total al materialelor oferite de furnizorul Y - citit de la tastatură.
Datele introduse în tabelă trebuie să corespundă cerinţelor enunţate mai sus.

SUBIECTUL NR. 16
Să se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese
C,30 N,1 N,5
si să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
26
a. Să se afişeze numărul atelierelor din tabelă;
b. Să se afişeze numărul de piese produse de un atelier x, citit de la tastatură.

SUBIECTUL NR. 17
Să se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese
C,30 N,1 N,5
si să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a. Se şterg articolele pentru care producţia unui muncitor este mai mică decât o valoare dată de la
tastatură. Să se afişeze numele acestora şi codurile atelierelor din care făceau parte;
b. Să se afişeze numele muncitorilor care au produs cele mai puţine piese.

SUBIECTUL NR. 18
Să se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese Varsta
C,30 N,1 N,5 N,2
si să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a. Pentru a putea lucra în strainatate, un muncitor trebuie să aibă o vârstă cel mult egală cu o valoare
citită de la tastatură şi să producă un număr de piese cel puţin egal cu o valoare dată de la tastatură.
Să se afişeze numele celor ce îndeplinesc ambele condiţii şi atelierele în care lucrează aceştia;
b. Să se afişeze numărul mediu de piese produse de toti cei selectaţi la prima cerinţă.

SUBIECTUL NR. 19
Să se creeze tabela telefon.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Telefon Adresa Valoare Achitat
C,10 C,10 N,10 C,20 N,5 L,1
Să se introducă minim 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se citească de la tastatură un nume şi să se verifice dacă a achitat sau nu telefonul şi în ultimul
caz să se afişeze valoarea restantă;
b.) Să se afişeze numărul total al restanţierilor.

SUBIECTUL NR. 20
Să se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese
C,30 N,1 N,5
si să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a. Să se şteargă articolele referitoare la muncitorii ce produc un număr de piese mai mai mic decât
un număr dat de la tastatură şi să se depună într-o tabelă nouă (cu structura: Nume_muncitor,
Numar_piese), apoi să se sorteze alfabetic noua tabelă după câmpul Nume_muncitor şi să se afişeze
sortată;
b. Să se afişeze tabela iniţială, după transferul precizat la cerinţa a).

SUBIECTUL NR. 21
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Romana Clasa Matematica Fizica Informatica Media
C,10 C,10 N,2 C,3 N,2 N,2 N,2 N,5,2
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
27
a.) Să se calculeze pentru o anumită clasă - introdusă de la tastatură - media generală pentru fiecare
dintre cele 4 discipline;
b.) Să se afişeze toţi elevii clasei respective, care au MEDIA mai mare decât media clasei la
disciplina “Informatică”.

SUBIECTUL NR. 22
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Adresa Sex Media
C,10 C,10 C,3 C,20 C,1 N,5,2
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) În cadrul unei ferestre să se solicite numele unui elev pentru care să se modifice adresa (dacă nu
s-a găsit, să se afişeze un mesaj corespunzător);
b.) Să se afişeze NUMELE, PRENUMELE si CLASA fetelor care au media > 8.

SUBIECTUL NR. 23
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Media
C,10 C,10 C,1 N,5,2
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Să se adauge (la sfârşitul bazei de date) 3 înregistrări, folosind o fereastră de dialog;
b.) Să se afişeze noua bază de date având doar câmpurile: NUME, PRENUME, CLASA.

SUBIECTUL NR. 24
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Adresa Sex Media
C,10 C,10 C,3 C,20 C,1 N,5,2
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Listarea structurii tabelei;
b.) Listarea tabelei separat pentru fete şi pentru băieţi;
c.) Ieşirea din meniu;

SUBIECTUL NR. 25
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Datan Adresa
C,10 C,10 C,3 D,8 C,20
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Adăugare date;
b.) Listare completă a tabelei;
c.) Ieşirea din meniu;

SUBIECTUL NR. 26
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Clasa Adresa Sex Media
C,10 C,10 C,3 C,20 C,1 N,5,2
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole să se scrie un program pentru realizarea următoarelor
cerinţe:
a.) Modificarea adresei pentru un elev a cărui nume este citit de la tastatură;
b.) Listarea bazei de date separat pentru fete şi pentru băieţi;
28
c.) Ieşirea din meniu.

SUBIECTUL NR. 27
Să se creeze tabela atestat.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Varsta
C,15 C,15 N,3
Să se introducă în tabelă minimum 8 articole, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.)Să se creeze un raport cu numele, vârsta, iar vârsta să fie însumată la finalul raportului.
b.)Să se scrie un program care afişează anul naşterii pentru fiecare persoană şi numele celei mai în
vârstă persoane.

SUBIECTUL NR. 28
Să se creeze baza de date orase.dbf cu următoarea structură:
Localitate Judet Nr_locuitori
C,30 C,15 N,8
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.)Să se creeze un raport cu localitate, număr locuitori, iar numărul locuitorilor să fie însumată la
finalul raportului.
b.)Să se scrie un program care să afişeze media locuitorilor şi să afişeze toate localităţile care au
numărul de locuitori, sub numărul mediu.

SUBIECTUL NR. 29
Să se creeze baza de date elev.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Media
C,15 C,15 N,6,2
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.)Să se creeze un raport cu numele elevilor, media generală, iar în finalul raportului, să avem
media generală a tuturor elevilor.
b.)Să se scrie un program, care pentru un nume citit de la tastatură, să permită modificarea mediei,
iar în cazul în care numele nu este în baza de date, să afişeze un mesaj corespunzător

SUBIECTUL NR. 30
Să se creeze baza de date scoli.dbf cu următoarea structură:
Scoala Orasul Nr_elevi
C,45 C,25 N,5
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu şcoala, numărul elevilor din şcoală, iar numărul elevilor să fie însumaţi
la finalul raportului.
b.) Să se scrie un program în care se citeşte un şir de caractere şi se afişează toate şcolile, care
conţin în numele lor acel şir.

SUBIECTUL NR. 31
Să se creeze baza de date persoane.dbf cu următoarea structură:
Nume Prenume Data_nasterii
C,15 C,15 D,8
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu numele, data naşterii, în care să fie în ordine descrescătoare a vârstei.
b.) Scrieţi un program, care să afişeze toate persoanele născute într-o lună citită de la tastatură, apoi
afişaţi toate persoanele care îşi serbează azi, ziua de naştere.

SUBIECTUL NR. 32
Să se creeze baza de date produse.dbf cu următoarea structură:
29
Den_produs Cod_produs Valoare
C,20 C,4 N,6
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu denumirea produselor, valoarea, iar valoarea produselor să fie însumată
în finalul raportului.
b.) Scrieţi un program care să afişeze toate produsele din baza de date, a căror valoare este mai mică
sau egală cu valoarea medie a produselor.

SUBIECTUL NR. 33
Să se creeze baza de date materiale.dbf cu următoarea structură:
Den_material Cod_material Cantitate Pret_unitar
C,25 C,4 N,3 N,5
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu denumirea materialelor, cantitatea, iar cantitatea să fie însumată în
finalul raportului.
b.) Scrieţi un program, care pentru fiecare material, să afişeze dacă depăşeşte sau este sub media
cantităţilor şi cu cât.

SUBIECTUL NR. 34
Să se creeze baza de date carti.dbf cu următoarea structură:
Titlu_carte Autor Anul_apar Nr_volume
C,15 C,25 N,4 N,3
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu titlul cărţii, autor, anul apariţiei şi numărul volumelor, iar numărul
volumelor să fie însumate în finalul raportului.
b.) Scrieţi un program care pentru fiecare autor să afişeze câte titluri are în baza de date.

SUBIECTUL NR. 35
Să se creeze baza de date clase.dbf cu următoarea structură:
Clasa Nr_elevi Media
C,4 N,2 N,6,2
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu clasele, număr elevi, media generală, iar în finalul raportului, să avem
media generală a tuturor claselor.
b.) Scrieţi un program care să afişeze clasele cu media cea mai mare, respectiv cea mai mică.

SUBIECTUL NR. 36
Să se creeze baza de date prod.dbf cu următoarea structură:
Den_produs Pret Data_fab
C,25 N,6 D,8
Să se introducă cel puţin 5 înregistrări, apoi să se rezolve următoarele cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu denumirea produselor, data fabricaţiei, în ordinea descrescătoare a
vechimii produselor.
b.) Scrieţi un program, care să afişeze produsele mai vechi de un an şi produsul (sau dacă sunt mai
multe, atunci toate) care este cel mai proaspăt.

SUBIECTUL NR. 37
Să se creeze tabela muncitori.dbf cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese Nr_copii_minori
C,30 N,1 N,5 N,1
şi să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
30
a.) Să se creeze un raport cu muncitorii, în ordinea crescătoare a atelierelor, iar în cadrul aceluiaşi
atelier, alfabetic după nume.
b.) Să se afişeze numărul tuturor copiilor minori ai tuturor muncitorilor din tabelă.

SUBIECTUL NR. 38
Să se creeze tabela muncitori cu structura:
Nume_muncitor Cod_atelier Nr_piese
C,30 N,1 N,5
şi să se introducă 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un numar de la 1 la 9.
Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu numele şi numărul de piese, iar numărul de piese să fie însumat la
sfârşit.
b.) Să se şteargă fizic muncitorii care nu au produs nici o piesă, apoi să se afişeze numărul mediu de
piese produse de către muncitorii rămaşi.

SUBIECTUL NR. 39
Să se creeze tabela biblio1.dbf cu structura:
Autor Titlu Data_imprumut Nume_elev
C,25 C,30 D,8 C,25
şi să se introducă cel puţin 8 articole. Cerinţe:
a.) Să se scrie un program care afişează numărul de autori din tabelă;
b.) Să se creeze un raport cu autor si titlu, în ordine alfabetică a autorilor.

SUBIECTUL NR. 40
Să se creeze tabela biblio2.dbf cu structura:
Autor Titlu Data_imprumut Nr_exemplare
C,25 C,30 D,8 N,3
şi să se introducă cel puţin 8 articole. Cerinţe:
a.) Să se creeze un raport cu autor, titlu şi număr exemplare, iar numărul de exemplare să fie
însumat la final.
b.) Să se scrie un program care afişează titlul cărţilor scrie de Eminescu, care au fost împrumutate
anul acesta.

Pe bilet se vor combina câte un subiect de la grupele A, B şi C.

Inspector Şcolar General, Inspector Şcolar de Specialitate,


Prof. Dr. Ioan ABRUDAN Prof. Florin MORAR

31