Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2010


Probă scrisă la matematică - Proba E c)
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
x +1
5p 1. DeterminaŃi x ∈ ℤ pentru care −1 ≤ ≤ 1.
3
5p 2. DeterminaŃi funcŃia de gradul al doilea al cărei grafic conŃine punctele A ( 0,0 ) , B ( 2,2 ) , C ( −1, 2 ) .
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia log 2 ( x + 3) − log 2 x = 2 .
5p 4. CalculaŃi probabilitatea ca alegând la întâmplare un element n din mulŃimea {1, 2,3,4} acesta să verifice
inegalitatea 2n ≥ n 2 .
5p 5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2,0 ) , B (1, −1) , O ( 0,0 ) . DeterminaŃi coordonatele
  
punctului C pentru care OC = 2OA + OB .
5p 6. CalculaŃi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC în care AB = 6 şi m ( ∢ACB ) = 30 .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


 1 0 0 
 
1. Se consideră matricea A =  0 1 0  .
1 0 1
 
5p a) CalculaŃi determinantul matricei A.
 1 0 0
 
5p b) VerificaŃi dacă A−1 =  0 1 0  , unde A−1 este inversa matricei A.
 −1 0 1 
 
1 1 1
 
5p c) RezolvaŃi ecuaŃia A ⋅ X =  2 2 2  , X ∈ M3 ( ℝ ) .
 3 3 3
 
{
2. Fie polinomul f ∈ ℤ 3 [ X ] , f = X + 2ˆ X 2 şi mulŃimea G = g = aX 3 + bX 2 + cX + d a, b, c, d ∈ ℤ 3 .
3
}
5p ()
a) CalculaŃi f 1̂ .
5p b) DeterminaŃi rădăcinile polinomului f .
5p c) DeterminaŃi numărul elementelor mulŃimii G .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
e
1. Se consideră funcŃia f : [ 0,1] → ℝ, f ( x ) = .
1+ x
f '( x ) x
5p a) DemonstraŃi că = , oricare ar fi x ∈ [ 0,1] .
f ( x) x +1
5p b) DemonstraŃi că funcŃia f este crescătoare pe [ 0,1] .
2 1
5p c) DemonstraŃi că ≤ ≤ 1 , oricare ar fi x ∈ [ 0,1] .
e f ( x)

Probă scrisă la matematică 1 Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
 2
2. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ, f ( x ) =  x + 3, pentru x ≥ 1 .
 2 x, pentru x < 1
5p a) DemonstraŃi că funcŃia f admite primitive pe ℝ .
5p b) CalculaŃi volumul corpului obŃinut prin rotaŃia în jurul axei Ox a graficului funcŃiei g : [1, 2] → ℝ ,
g ( x) = f ( x) .
6
5p c) CalculaŃi ∫ x ⋅ f ( x ) dx .
1

Probă scrisă la matematică 2 Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.