Sunteți pe pagina 1din 11
RO 108198 BL (is) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $I MARCI Bucuresti an Nr. brevet: 108198 B1 on Int.CLS G01 F 11/28// A473 31/40 © BREVET DE INVENTIE Hotiirdrea de acordare a brevetului de inventie poate fi revocati {in termen de 6 luni de la data publieirii 1 Nr. corere: 147575 22) Data de deporit: 20.05.91 (G0) Prorat: (41 Data publics cere: OPI ar (42) Data publicist hott de acondaee brevet 2802.94 BOP ne. 294 (45) Data publicirit brovetuli (61) Perfetionate Ia brevet. Ne. (62) Divizts din cern: Nr. (86) Cerone inernaionals PCT: (87) Pubticare international (56) Document din stadt tehisi FR 26SS831; DE 3542732 BOPI or. (7 Solicit: 72) 3) Tiler Presurd Aurel, Bacii, RO (72) tnventators_resurt Aurel, Constanta, RO «« Dozator automat, pentru livrarea lichidelor alimentare 67) Reamat: Inventia se referi la un dozator automat, pentru livrarea lichidelor alimentare, destinat dozarii i livelsii de lichide alimentare, in special biuturi nealcoolice, in pahare de mask plastic’, cu o singura utilizare. Dozatorul, conform invenfiei, este previzut cu un rezervor de lichid (17), in legitur& cu un recipient de ineatzire (C), de unde lichidul ajunge intr-un dozator de lichide (D) si cu un mecanism de extragere (A) cuplat eu lun mecanism de evacuare (B), acfionarea acestor subansamblusi realizéndu-se cu ajutorul unui bloc de comanda (3) actionat de un contor de monede (©). Paharele (6) sunt prelevate din niste magazii (5), cu un extractor (7) actionat de un electromotor (8). Mecanismul de evacuare (B) este previzut cu un electromotor (4), care actioneazi un suport de pahar (9) prin intermediul unor roti dingate (12, 13, 14 51 15) si a unor sectoare dinfate (10 si 11) cuplate cinematic la cama spafiali (44). Dozatorul de lichide (D) este previzut cu un vas interschimbabil (23) inchis de un plunjer-ventil 27) si fixat intre un scaun inferior (24) si un scaun superior (25). Plunjerul-ventil (27) este dotat cu niste garnitusi 28 si 29), find refinut intr-o pozitie superioari de un are elicoidal (30). Contorul de monede (E) este alcatuit dintr-un traductor fotoelectric (35) conectat Ia un numiritor de impulsuri (86) si dintran bloc electric (37) care comanda un electromagnet (38), in legatura cu 0 pirghie (43). Revendiciri: 6 Figuri: 8 VMTN VON YER AT UORRINS TERY ERT TON I 108198 1 Inventia se referd la un dozator au- tomat pentru livrarea lichidelor alimen- tare, destinat dozarii gi livrarii de lichide alimentare, in special, bauturi nealcoo- lice, in pahare de masa plastic’ obignui- te, cu o singuri utilizare. in scopul livrarii unor lichide alimen- tare sunt cunoscute dozatoare automate de bauturi la care, dupa extragerea pa- harului gi depunerea lui pe un suport, dozarea lichidului se face la vedere, in afara dozatorului. Dezavantajul acestor automate con- sta in aceea ca este posibil accesul consumatorului asupra paharului in tim- pul umpleri Problema pe care o rezolva inventia este realizarea unui dozator automat pentru livrarea lichidelor alimentare care si permits o siguranti sporitd in functio- nare gi cresterea nivelului de igien’ cu ajutorul unui mecanism de extractie care preia un pahar gol dintr-o magazie aducindu-l in dreptul unui mecanism de evacuare unde, printr-un dozator coman- dat electric, este umplut gi evacuat, dupa receptionarea intr-un contor a monede- lor ce reprezinti costul bauturii livrate. Dozatorul automat pentru livrarea lichidelor alimentare, conform inventiei, inlitura dezavantajele de mai sus, prin aceea ca, este prevazut cu o carcasa in interiorul c&reia, la partea superioard este pozitionat un rezervor de lichid in legaturi cu un recipient de inc&lzire de unde lichidul ajunge intr-un dozator de lichid gi cu un mecanism de extragere cuplat cu un mecanism de evacuare; actionarea acestor subansambluri rea- lizandu-se cu ajutorul unui bloc de co- mandi actionat de un contor de monede, mecanismul de extragere fiind alcatuit din nigte magazii in care sunt depozitate nigte coloane de pahare ce se sprijini pe un suport solidar cu o coloand de ghidare dedesubtul careia este plasat un extractor actionat de un electromotor, ii fiind indexate cu ajutorul 10 1s 40 45 2 unui electromotor, iar mecanismul de evacuare fiind prevazut cu un suport de pahar actionat de un electromotor cu ajutorul unor roti dintate prin care migca- ease transmite la nigte sectoare dinate ce antreneaz la rindul lor nigte roti dinjate in legituri cu o cama spatial care deplaseaz pe vertical un suport; recipientul de incilzire este prevazut cu un traductor de nivel gi cu un incalzitor electric, reglajul temperaturii lichidului de lucru facdndu-se cu ajutorul unui termocuplu gi a unui bloc electric, dozatorul de lichide fiind previzut cu un vas interschimbabil, sprijinit pe un scaun inferior gi cu un scaun superior, montat intr-un corp superior, precum gi cu un plunjer - ventil care este ghidat in corpul superior gi in scaunul inferior si dotat cu niste garnituri, un are elicoidal re- findndu-1 intr-o pozitie superioari, iar un electromagnet, conectat la blocul electric putand si-1 deplaseze axial, iar contorul de monede este prevazut cu un traductor fotoelectric conectat la un nu- mirator de impulsuri, un bloc electric comandand un electromagnet care actio- neazi o parghie opritoare a carei rotire permite céderea monedelor intr-o caset, dupa ce o alta parghie opritoare a retinut numirul de monede necesar livririi pa- harului cu doza de lichid stabilita. Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legituri si cu fig, de la 1 la 8, care reprezinti: - fig. 1, vedere din spate, far capac, a dozatorului automat pentru livrarea lichidelor alimentare; -fig. 2 sectiune prin mecanismele de extragere gi evacuare; -fig, 3, schema de principiu a traseului lichidului de dozat; ~ fig, 4, schema de principiu a conto- rului de monede; ~ fig. 5, sectiune cu un plan I - I din fig. 4; - fig, 6, vedere schematica de sus a angrenajelor sector dinjat -roata dinjata 108198 din fig. 2; ig 7, detaliu din fig. 2; - fig. 8, sectiune longitudinal prin dozatorul de lichide. Dozatorul automat pentru livrarea lichidelor alimentare, conform inventiei, este aledtuit dintr-o carcasi 1 gi un suport 2 pe care sunt fixate un bloc de comanda 3, un mecanism de extragere A si un mecanism de evacuare B. Meca- nismul de extragere A este constituit dintr-un electromotor 4 care actioneazi nigte magazii 5 in care sunt depozitate nigte pahare 6 gi dintr-un extractor 7 actionat de un alt electromotor 8 Meca- nismul de evacuare Beste alcZtuit dintr-un suport de pahar 9 actionat prin intermediul unorsectoare dinate 10 si 11 angrenate cu nigte rofi dintate 12 si 13 gi din alterofi dinate 14 gi 15 actionate de un electromotor 16, Pe un perete lateral a al carcasei 1 sunt fixate un rezervor de lichid 17, in legitura cu un recipient de incilzire C gi un dozator de lichide D. Recipientul de incilzire C este prevazut cu un incdlzitor electric 18, folosit in cazul livririi lichidelor calde, cum sunt ceaiul gi cafeaua, gi un termocuplu 19, pentru sesizarea temperaturii lichidului de dozat. La epuizarea lichidului dintr-un rezervor 20, un traductor de nivel 21 transmite un semnal unui bloc electric 22, Dozatorul de lichide D este alcatuit dintr-un vas interschimbabil 23, sprijinit peun scaun inferior24 gi dintr-un scaun superior 25, montat intr-un corp superior 26. Un plunjer - ventil 27 este ghidat in corpul superior 26 si in scaunul inferior 24, fiind previzut cu nigte garnituri 28 si 29, El este rejinut intr-o pozitie superioari de un arc elicoidal 30° gi poate fi deplasat axial de un electromagnet 31 conectat la acelagi bloc electric 22. Pe acelagi perete lateral a mai sunt montate un contor de monede E, o caseti 32 gi o cutie de evacuare 33. Dupi introducerea unor monede 34, intr-un numar necesar livririi unui singur pahar 10 15 45 4 6 cu lichid, acestea sunt numirate cu ajutorul unui traductor fotoelectric 35 si a unui numéritor de impulsuri 36, conectat la un bloc electric 37. Acesta comandi, atat electromagnetul 31 care permite dozatorului de lichide D si livereze doza in paharul 6, cat si un electromagnet 38 care ingiduie ciderea monedelor 34 in caseta 32. Dupi um- plerea paharului 6 blocul de comandi 3 actioneazi electromotorul 4 care, prin intermediul rotilor dintate 14 si 15, pune in migcare nigte elemente 39 gi 40 ale unui mecanism cruce de Malta care indexeaz cu un pas suportul de pahar 9.De aici prin roata dintati 12 gi sectorul dingat 11, este actionat un suport 41 care evacueaz4 paharul 6, gata umplut, spre exteriorul dozatorului, conform inventiei, de unde poate fi luat de consumator. La ridicarea paharului 6 de pe suportul 41, electromagnetul 38 este decomandat gi, sub actiunea unui arc elicoidal 42, 0 parghie 43 revine in pozitia initial’, permifand astfel numirarea urmitoare- lor monede 34. La pornirea ciclului urmitor, revenirea suportului 41 in po- zitia de incrcare se face prin angrenajul sector dinfat 10 - roati dinjat 13 gi printr-o cami spatial 44, Imediat dupa indexarea suportului de pahar 9, electro- motorul 8 este actionat gi are loc extra- gerea unui nou pahar 6 din magazia 5, electromotorul 8 oprindu-se imediat dupa ce paharul 6a czut in suportul de pahar 9. La terminarea paharelor 6 dintr-o coloand b a magaziei §, este actionat un electromotor 45 care, prin nigte ele- mente 46 gi 47 ale unui alt mecanism cruce de Malta indexeazi cu un pas magazia 5. {n acest fel coloana b de pahare 6 se suprapune unei coloane de ghidare 48, solidara la un suport 49, pentru a se asigura continuitate in extragerea paha- relor 6 gi alimentarea suportului de pahar 9. La terminarea stocului de pahare 6 din magazia 5, un traductor fotoelectric 50, plasat in coloana de ghidare 48, 108198 Ss semnaleazi epuizarea coloanei de pahare 6din magaziile 5, transmitand un impuls blocului de comand 3 care, prin inter- mediului electromotorului 45, aduce dea- supra coloanei de ghidare 48 © novi coloand b incarcati. Dupa terminarea de traductorul fotoelectric $0, magaziile 5 fac un nou pas astfel, incat o cami 51 actioneaz un microintrerupator 52 care intrerupe actionarea electromotorului 45. In acelagi timp este actionat un electromagnet $3 care deplaseazi o parghie 54 permitand, in acest fel, recu- perarea monedelor 34 din cutia de eva- cuare 33. In functie de pretul lichidului care trebuie dozat, se poate regla numarul de monede 34 ce trebuie introdus in contorul de monede E, pentru o singura livrare a paharului 6 cu lichid, prin intermediul camei 51 si a unor parghii opritoare 55 gi 56. Ciclul se poate relua numai dupa ce paharul 6 a fost ridicat de pe suportul 49. Revendiciri 1. Dozator automat, pentru livrarea lichidelor alimentare, caracterizat prin aceea ci in scopul cresterii nivelului , este prevazut cu o carcasa (1) in interiorul cAreia, la partea superioara, este pozifionat un rezervor de lichide (17) in legitura cu un recipient de incalzire de unde lichidul ajunge intr-un dozator de lichide (D) si un mecanism de extragere (A) cuplat cu mecanism de evacuare (B); actionarea acestor subansambluri realizaindu-se cu ajutorul unui bloc de comandii (3) actionat de un contor de monede (E). 2. Dozator automat pentru livrarea lichidelor alimentare, conform reven- dicdrii 1, caracterizat prin aceea ci, mecanismul de extragere (A) este alcituit dintr-o magazie (5) in care sunt depozi- tate nigte coloane de pahare (6) ce se sprijind pe un suport (49), solidar cu 0 15 40 45 6 coloani de ghidare (48), dedesubtul care- ia este plasat un extractor (7) actionat de un electromotor (8), nite magazii (5) fiind indexate cu ajutorul unui electro- motor (45). 3. Dozator automat pentru livrarea lichidelor alimentare, conform reven- dicarii 1, caracterizat prin aceea ci mecanismul de evacuare (B) este previzut cu un suport de pahar (9) actionat de un electromotor (4) cu ajutorul unor rofi dinate (14 si 15) prin care migcarea se transmite la nigte sectoare dinfate (10 gi 12) ce angreneazi la randul lor nigte roti dinate (12 gi 13) in legiturd cu o cami spatiali ($1) care deplaseazi pe vertical’ un suport (41). 4. Dozator automat pentru livrarea lichidelor alimentare, conform reven- dicdrii 1, caracterizat prin aceea ci, recipientul de incAlzire (C) este previzut cu un traductor de nivel (21) si cu un incdlzitor electric (18), reglajul tempe- raturii lichidului de lucru facndu-se cu ajutorul unui termocuplu (19) gi a unui bloc electric (22). 5. Dozator automat pentru livrarea lichidetor alimentare, conform reven- dicdrilor 1 si 4, caracterizat prin aceea ii, dozatorul de lichide (E) este prevazut cu un vas interschimbabil (23), sprijinit pe un scaun inferior (24) gi un scaun superior (25), montat intr-un corp supe- rior (26), precum gi un plunjer - ventil (27), care este ghidat in corpul superior (26) gi in scaunul inferior (24) si dotat cu nigte gamituri (28 si 29), un arc elicoidal (30) retinandu-I intr-o pozitie superioar’, iar un electromagnet (31), conectat Ja blocul electric (22) putand si-l deplaseze axial. 6. Dozator automat pentru livrarea lichidului alimentar, conform revendi- cari 1, caracterizat prin aceea ci, con- torul de monede (E) este prevazut cu un traductor fotoelectric (38) conectat la un numiritor de impulsuri (36), un bloc electric (37) comandand un clectroma- 108198 7 8 gnet (38) care actioneazi o parghie (43) opritoare (53) a rejinut numirul presta- si dintr-o parghie opritoare (54) a cirei bilit de monede (34) necesar livrai rotire permite ciderea monedelor (34) paharului (6) cu doza de lichid stal intr-o caseti (32), dupa ce o alta parghie Pregedintele comisiei de invengizing, Constantin Ion Examinator: ing, Petrescu Comnetiu 108198 A 47 J 31/40 (51) Int. CP: G 01 F 11/28// 108198 (51) Int. CP: G 01 F 1128// A 47 J 31/40 A AG AS 3 ho hg A Fig.2 108198 (51) Int CP:G 01 F 1128// A 47 J 31/40 108198 (S1)Int. CP:G 01 F 11/28/ A 47 J 31/40 Fig.4 108198 (S1)Int. CP: G 01 F 11/28// A 47 3 31/40 Soy Bl Se ff — 108198 (51) Int. CP: G 01 F 11728// A 47 J 31/40