Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONAR SMI

„Evaluare conformare cerinte legale si alte COD: F-PS-08-01


SC ASCIR SEBES SRL cerinte”
Pag. 1/6
Nr. Cerinta legala si altecerinte Frecv Dovada conformarii (*) Conc
crt. (incl.cap.) enta l.
evalu (C/N
arii C)
(*)
1. Lege nr. 319/2006 a Anual Evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea C
securităţii şi sănătăţii în lucratorilor 100
muncă Desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim %
ajutor de stingere a incendiilor de evacuare a
lucratorilor
Intocmirea unui plan de prevenire si protectie
Detinerea autorizatiei de functionare (certificat
constatator) pentru toate activitatile pe care le
desfasoara
Stabilirea pentru toti lucratorii, prin fisa postului, a
atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca
Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea
si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate
Asigurarea de materiale necesare informarii si
instruirii lucratorilor (afise, pliante)
Asigurarea controlului medical periodic pentru intregul
personal ce activeaza in unitate
Angajarea numai de persoane care in urma examenului
medical sunt apte de sarcina de munca pe care urmeaza
sa o presteze
Asigurarea controlului medical periodic
2 HG 955/2010 - modificare Anual Organizarea activitatii de prevenire si protectie C
HG 1425/2006 de aplicare a Informare si consultare 80%
legii 319/2006
HG 955/2010 pentru
modificarea şi completarea
Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor
Legea 319/2006 a securitatii
si sanatatii in munca
actualizata la 25 septembrie
2010 aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006
3 Hotărâre nr. 1048/2006 Anual Modificare contract individual de munca pentru C
privind cerinţele minime de asigurare gratuit a echipamentelor individuale de lucru 100
securitate şi sănătate pentru - care au devenit de protectie %
utilizarea de către lucrători a Evaluare riscuri pentru acordare echipament individual
echipamentelor individuale de protectie
de protecţie la locul de
muncă
4 Hotărâre nr. 115/2004 Anual Comandarea echipamentelor de protectie numai la C
1
privind stabilirea cerinţelor furnizori care detin certificat de conformitate 80%
esenţiale de securitate ale
echipamentelor individuale
de protecţie şi a condiţiilor
pentru introducerea lor pe
piaţă

Hotărâre nr. 300/2006 Anual Act aditional sau protocol cu raspunderi de securitate C
privind cerinţele minime de si sanatate la contractele incheiate cu subcontractantii 70%
securitate şi sănătate pentru pentru santierele temporare si mobile
şantierele temporare sau Planuri proprii de securitate si sanatate
mobile Desemnare coordonatorului in materie de securitate si
sanatate
Legea nr.307/2006 privind Anual Act aditional sau protocol cu raspunderi PSI la C
apararea impotriva contractele incheiate cu subcontractantii 80%
incendiilor Organizarea activitatii PSI
Intocmire planuri de evacuare
Hotărâre nr. 493/2006 Anual Buletin de determinare a nivelului de zgomot C
privind cerinţele minime de Control medical periodic 50%
securitate şi sănătate Masuri de reducere zgomot
referitoare la expunerea Verificarea purtarii echipamentelor de protectia
lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot
Hotărâre nr. 1028/2006 Anual 1.evaluare riscuri C
privind cerinţele minime de 2. informare 100
securitate şi sănătate în 3. instruire %
muncă referitoare la 4.control medical periodic pentru salariatii expusi
utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare
Hotărâre nr. 1051/2006 Anual 1.evaluare riscuri la manipularea manuala a maselor C
privind cerinţele minime de 2. informare 100
securitate şi sănătate pentru 3.instruire salariati expusi %
manipularea manuală a 4. control medical
maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare
Hotărâre nr. 1091/2006 Anual 1. evaluare riscuri pe locuri de munca C
privind cerinţele minime de 2 efectuare audituri 100
securitate şi sănătate pentru %
locul de muncă
Hotărâre nr. 971/2006 Anual evaluare riscuri C
privind cerinţele minime stabilirea necesar de panouri de semnalizare + 80 %
pentru semnalizarea de aplicarea in teren a panourilor
securitate şi/sau de sănătate instruire salariati
la locul de muncă
Hotărâre nr. 1146/2006 Anual Stabilire plan de masuri pentru atingerea obiectivului C
privind cerinţele minime de de conformitate cu cerintele minime de securitate si
securitate şi sănătate pentru sanatate a echipamentelor care nu sunt in conformitate
utilizarea în muncă de către conform HG nr. 1146/2006 + evidenta echipamente de
lucrători a echipamentelor de munca (punere in functiunie, revizii si reparatii)
muncă
Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 815 din
2
03/10/2006

Hotărâre nr. 1218/2006 Anual evaluare riscuri generate de agentii chimici C


privind stabilirea cerinţelor control medical periodic 100
minime de securitate şi existenta fiselor tehnice de securitate %
sănătate în muncă pentru
asigurarea protecţiei
lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici
Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 845 din
13/10/2006
OUG 78/2000 – Regimul Anual - sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate C
deseurilor operatiunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de 100
CAPITOLUL III securitate a muncii;
Obligatii in domeniul gestionarii - sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in
%
deseurilor locuri neautorizate;
SECTIUNEA 1 - sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea
Obligatiile producatorilor de valorificarii sau eliminarii acestora;
deseuri : - sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii,
Art. 19. Producatorii de deseuri, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor
precum si unitatile specializate prevazute de lege in sarcina producatorilor de deseuri.
in conceperea si proiectarea
activitatilor ce pot genera - deseurile generate de ASCIR SEVBES SRL. sunt
deseuri au urmatoarele obligatii: depozitate in recipienti dedicati si sunt colectate de SC
SALUBRIS SRL
- ______________________________ este desemnat prin
decizie ca Responsabil gestiunea deseurilor

HG 1057 din 18 octombrie Anual Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea C


2001 privind regimul bateriilor bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si 80%
si acumulatorilor care contin aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind
substante periculoase predarea lor la service-uri autorizate
Art. 12. - (1) Persoanele fizice si
juridice care detin mijloace de
transport sau utilaje echipate cu
baterii si/sau acumulatori pentru
autovehicule au obligatia sa
predea bateriile si/sau
acumulatorii uzati cu electrolitul
si componentele solide
continute persoanelor juridice
care comercializeaza baterii
si/sau acumulatori pentru
autovehicule ori persoanelor
juridice care desfasoara
activitate de colectare sau de
valorificare a acestora.

HG 856 din 16 august 2002 C


privind evidenta gestiunii Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea 80%
bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si
deseurilor si pentru aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind
aprobarea listei cuprinzand predarea lor la service-uri autorizate
deseurile, inclusiv deseurile
periculoase Organizatia tine evidenta deseurilor generate cf. procedurii
Art. 1 Agentii economici care PO-14
genereaza deseuri au
obligatia sa tina o evidenta a Pana in prezent nu au fost transmise aceste evidente.
3
gestiunii acestora, in
conformitate cu modelul
prevazut in anexa nr. 1,
pentru fiecare tip de deseu.
Art. 2 Datele centralizate
anual privind evidenta
gestiunii deseurilor se
transmit autoritatilor publice
teritoriale pentru protectia
mediului, la cererea acestora.

HOTĂRÂRE nr.235 din 7 Anual Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea C


martie 2007 bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si 80%
aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind
privind gestionarea predarea lor la service-uri autorizate
uleiurilor uzate
Schimburile de ulei la mijloacele auto ale firmei se fac
Art. 5. - Persoanele juridice numai la service-uri autorizate. Momentan nu exista dovezi
care genereaza sau detin obiective privind predarea lor la service-uri autorizate
uleiuri uzate au
urmatoarele obligatii:
b) ……… sa predea
uleiurile uzate persoanelor
juridice autorizate sa
desfasoare activitati de
colectare, valorificare si/sau
de eliminare;

HG 170/2004 privind Anual Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si anvelopelor uzate C


gestionarea anvelopelor .Cerinta este cunoscuta si aplicata. Momentan nu exista 80%
dovezi obiective privind predarea lor la service-uri
uzate autorizate
Art. 8 Persoanele fizice si
persoanele juridice care detin
anvelope uzate au
urmatoarele obligatii :
……
c) sa le predea persoanelor
juridice care comercializeaza
anvelope noi si/sau anvelope
uzate destinate reutilizarii ori
persoanelor juridice
autorizate sa le colecteze si/
sau sa le valorifice conform
legislatiei in vigoare.

HG 448/2005 privind deseurile Anual Cerinta este cunoscuta, DEEE sunt colectate in vederea C
de echipamente electrice si predarii lor catre furnizori autorizati pentru colectarea 80%
electronice cartuselor uzate. Momentan nu exista dovezi obiective
Art. 5 (2) privind predarea lor la furnizori autorizati
In vederea reducerii cantitatii de
DEEE eliminate ca deseuri
municipale nesortate si pentru
atingerea unui nivel ridicat de

4
colectare selectiva, posesorii
trebuie sa predea DEEE pe care
le detin, conform prevederilor
alin. (1) sau la punctele de
colectare constituite in acest
scop.

Ordinul nr.786/02.09.2005 - Anual Sunt stabilite planuri de evacuare C


pentru aprobarea Se asigura verificarea extinctoarelor din dotare la prestatori 80%
„Dispoziţiilor generale privind de servicii autorizati
instruirea salariaţilor în Exista contract pentru SSM si SU cu
domeniul situaţiilor de __________________________________
urgentă” Exista personal instruit pentru efectuarea instruirilor in cazul
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 SU
privind apararea impotriva Se fac instruiri pt SU pentru tot personalul
incendiilor
Art. 19
Administratorul sau
conducatorul institutiei, dupa
caz, are urmatoarele obligatii
principale:
a)sa stabileasca, prin dispozitii
scrise, responsabilitatile si
modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in
unitatea sa, sa le actualizeze ori
de cate ori apar modificari si sa
le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si
oricaror persoane interesate;
l)sa asigure utilizarea,
verificarea, intretinerea si
repararea mijloacelor de
aparare impotriva incendiilor cu
personal atestat, conform
instructiunilor furnizate de
proiectant;
Art. 22
Fiecare salariat are, la locul de
munca, urmatoarele obligatii
principale:
a)sa respecte regulile si
masurile de aparare impotriva
incendiilor, aduse la cunostinta,
sub orice forma, de
administrator sau de
conducatorul institutiei, dupa
caz;
f)sa actioneze, in conformitate
cu procedurile stabilite la locul
de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de
incendiu;
HOTARARE nr. 621 din 23 Anual Se asigura conditii de colectare a deseurilor de ambalaje C
iunie 2005 privind gestionarea (cutii carton, HARTIE) care se vor valorifica prin predare la 80%
ambalajelor si a deseurilor de operatori economici autorizati
ambalaje
(2)Operatorii economici
detinatori de deseuri de
ambalaje au urmatoarele
obligatii:
5
a)sa asigure valorificarea si,
respectiv, reciclarea deseurilor
de ambalaje prin mijloace proprii
sau prin predare catre operatorii
economici autorizati;

Nota: (*) Se completeaza cu ocazia evaluarii


RSMI