Sunteți pe pagina 1din 10

IAS 1 - Prezentarea situatiilor financiare

            Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor


financiare generale, avand ca principala rezultanta asigurarea comparabilitatii (din acest
motiv nici nu exista recomandari cu privire la aria de aplicabilitate a standardului).
Pentru a ajunge la acest "rezultat" el prezinta considerentele generale pentru prezentare,
recomandari pentru structura situatiilor financiare, cerinte minime privind continutul
prezentarilor de situatii financiare si recomandari pentru conformitatea sau abaterea de
la IAS 1.

                Astfel, situatiile financiare generale trebuie sa ofere o imagine fidela a


rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar,
oferind informatii utile. In functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc
intre data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii
pot fi, de asemenea, incluse in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile
financiare.

            Raspunderea asupra "corectitudinii" acestor prezentari nu apartine numai


contabilului/ grupului de contabilitate ci si Consiliului Director si/ sau alt organism de
conducere. Aceasta trebuie sa ia in considerare toate considerentele generale referitoare
la prezentarea situatiilor financiare cum ar fi:
- Setul complet de situatii financiare include bilantul, contul de profit si pierdere,
situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de monetar, politici si note
contabile, entitatile fiind incurajate sa furnizeze si alte informatii financiare si
nefinanciare, in plus fata de situatiile financiare;
- Prezentarea fidela este realizata ca aplicatie a IAS si/ sau cerintelor legislative din
teritoriul administrativ unde isi desfasoara activitatea entitatea respectiva.

          Concordanta cu IAS-urile.

  In cadrul IAS 1 se specifica faptul ca nu este potrivita prezentarea situatiilor


financiare ca fiind conforma cu IAS-urile atunci cand exista abateri semnificative de la
metodele de contabilizare si de prezentare a informatiilor impuse de standarde sau
interpretari. Acest lucru se datoreaza intentiei de a preveni aplicarea selectiva a
standardelor si publicarea de asa-numite situatii financiare bazate pe IAS-uri care nu
respecta prevederile acestora si care induceau in eroare voluntar sau nu.

Abaterea este permisa numai daca aplicarea unui standard de contabilitate ar


putea avea drept consecinta situatii financiare care induc in eroare (conform IAS 1,
intreprinderile au obligatia de a intocmi situatii financiare care prezinta corect situatiile
si realizarile lor financiare, precum si fluxurile de numerar). Pentru a determina
necesitatea unei abateri trebuie sa se tina cont de obiectivul cerintei si sa se compare
circumstantele aferente cu situatia generala. In marea majoritate a cazurilor, raportarea
corecta presupune respectarea in totalitate a tuturor prevederilor cuprinse in IAS-uri).

1
            Oricum ar fi este bine de retinut ca tratamentele contabile eronate sau
nepotrivite nu sunt rectificate nici de prezentarea informatiilor privind politicile
contabile utilizate, nici prin note sau alte informatii suplimentare deoarece o prezentare
reala a informatiilor nu poate indrepta o contabilizare gresita.

            Mai mult, acolo unde nu exista cerinte specifice ale IAS privind politica
contabila ce trebuie aplicata unui anumit element, conducerea trebuie sa selecteze
politicile contabile care sa asigure faptul ca situatiile financiare ofera informatii care
sunt:
a. relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor; si
b. credibile, in sensul ca:
- reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;
- reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor
juridica;
- neutre (adica nepartinitoare);

            Este important sa se inteleaga:

a. principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;


b. distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la
intocmirea bilantului;
c. principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului
de profit si pierdere;
d. ce informatii trebuie prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere si / sau in
notele la situatiile financiare.
e. valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situatiile financiare generale se stabilesc
utilizandu-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti
factori ca de exemplu, cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie
prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierderi, fie in notele la
situatiile financiare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa
aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de
valoare.
f. un activ este o resursa detinuta de o intreprindere ca urmare a unor evenimente
anterioare si care urmeaza sa genereze beneficii economice viitoare pentru
intreprinderea respectiva - un pasiv este o obligatie curenta a intreprinderii rezultata din
evenimente anterioare, a carei stingere va avea ca efect o iesire de resurse care
incorporeaza beneficii economice ale intreprinderii.

           Principiile/ politicile contabile aplicate trebuie sa fie cele cerute de IAS, in
cazul in care acesta nu exista fiind necesar sa se adopte politici proprii, relevante si
credibile (IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt

2
utilizate la intocmirea situatiilor financiare) si, de asemenea, indica unele principii care
stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabila:

            - Principiul continuitatii activitatii/ continuitatea activitatii - situatiile


financiare trebuie intocmite pornind de la presupunerea ca entitatea isi va continua
activitatea in viitor (mai putin daca acest lucru este in mod clar neadecvat, si in aceasta
situatie trebuie prezentate motivele pentru care entitatea nu poate sa-si continue
activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii - cand exista probabilitatea ca
intreprinderea sa fie lichidata sau isi va inceta activitatea). Daca situatiile financiare nu
sunt prezentate pe baza principiului continuitatii activitatii trebuie sa se evidentieze
elementele "descriptive" ale situatiei, motivul si incertitudinile cu privire la
continuitate. In cazuri extreme, poate fi necesara intocmirea situatiilor financiare pe o
baza diferita (de exemplu, evaluarea activelor pe termen lung la valoarea realizabila
neta sau la valoarea de lichidare, si nu la costul istoric sau cel de inlocuire), devenind
imposibila aplicarea acestui principiu dar... aceste cazuri sunt bine studiate, prezentate
si stabilite in cadrul altor IAS-uri.

            - Principiul consecventei/ consecventa prezentarii - modul de prezentare si


clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare trebuie mentinut de la o
perioada la alta fiind necesar sa se prezinte modelele si clasificarea elementelor de la o
perioada la alta, cu exceptia cazului cand o schimbare va avea ca rezultat o prezentare
mai adecvata sau cand schimbarea a fost ceruta de IAS (sau modificarea acestuia).

            - Contabilitatea de angajamente - se foloseste conceptul contabilitatii de


angajament, tranzactiile si evenimentele fiind recunoscute atunci cand acestea se
produc (si nu atunci cand se primeste sau se plateste numerarul - atentie: contabilitatea
de angajament nu afecteaza situatia fluxurilor de numerar) si raportate in perioadele
aferente. Prevederi speciale cu privire la momentul adecvat al recunoasterii si evaluarii
pe baza de angajamente sunt furnizate si de alte IAS-uri, cum este cazul recunoasterii
veniturilor (IAS 11 - "Contracte de constructie" si IAS 18 - "Venituri"), a cheltuielilor
(IAS 11, IAS 10 - "Evenimente ulterioare datei bilantului") si a provizioanelor (IAS 37
- "Provizioane, datorii si active contingente").

            - Pragul de semnificatie si agregarea - un element este semnificativ si trebuie


prezentat daca poate influenta deciziile economice (sau ale persoanelor implicate), luate
pe baza situatilor financiare. Este permisa doar agregarea elementelor nesemnificative,
cu natura si functie similara.

            - Cumularea / compensarea - fiecare element semnificativ trebuie prezentat in


mod separat in situatiile financiare: elementele semnificative nu trebuie cumulate sau
compensate, exceptii apasand in cazul in care acest lucru este permis expres de catre
IAS-uri. Prin element semnificativ se va intelege activele si datoriile si, cu toate
acestea, castigurile, pierderile, si cheltuielile aferente provenite din tranzactii si
evenimente similare, si care nu sunt semnificative, pot fi compensate. Elementele

3
nesemnificative trebuie cumulate cu sume de natura sau functie similara si nu trebuie
prezentate separat.

            In ceea ce privesc informatiile comparative, urmatoarele aspecte sutn relevante:


prezentarea ceruta, in ceea ce priveste perioada anterioara, pentru informatiile
numerice, informatiile narative si descriptive relevante care trebuie incluse,
reclasificarea informatiilor comparative atunci cand este modificata clasificarea
elementelor (prezentarea naturii, valorii si motivului/ motivelor).
            Nu trebuie uitat de faptul ca IAS 1 impune adoptarea de politici contabile care
sa duca la intocmirea de situatii financiare care sa furnizeze informatii relevante si
credibile (in acest caz se ajunge pana la prezentarea intelesului termenilor "relevanta" si
"prag de semnificatie"). Astfel, informatiile sunt relevante daca influenteaza deciziile
economice, in sensul ca ii ajuta pe utilizatori sa evalueze evenimentele trecute, prezente
sau viitoare. Relevanta este afectata de pragul de semnificatie al unui element, tinandu-
se cont si de natura acestuia.

            Un alt element important este credibilitatea. Pentru a fi credibile, situatiile


financiare trebuie sa indeplineasca o serie de caracteristici calitative cum sunt:

 reprezentarea fidela (utilizatorii sa obtina informatii care corespund cu


realitatea economica si care sa dea informatii cu privire la incertitudinile majore
aferente recunoasterii si evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare,
chiar daca acestea sunt prezentate in note),
 prevalenta economicului asupra juridicului (contabilitatea trebuie sa reflecte
substanta economica a tranzactiei si nu doar forma ei juridica),

 neutralitatea,

 prudenta (Necesara atunci cand intervin incertitudini in intocmirea situatiilor


financiare, inclusiv a informatiilor cantitative din note, in special la efectuarea
estimarilor. Prudenta este necesara pentru a evita supra/ subevaluarea activelor
sau a profitului, sau a datoriilor sau a pierderii cat si pentru asigurarea
prezentarii adecvate a incertitudinilor.) si

 integralitatea.

           Prezentarea informatiilor

            Prezentarea fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor


de numerar impune utilizarea unor informatii relevante, credibile, comparabile si
inteligibile. Pentru a fi inteligibila prezentarea informatiilor trebuie facuta astfel incat sa
nu creeze confuzii sau sa induca in eroare, informatiile putand fi intelese fara eforturi
de orice cititor, economist sau nu.

          Identificarea si perioada:

- situatiile financiare trebuie separate de alte informatii;


- fiecare componenta trebuie identificata in mod clar;
- se evidentiaza in special denumirea intreprinderii care realizeaza raportul, situatiile

4
individuale sau de grup, data sau perioada de raportare, nivelul de precizie al
elementelor inserate in raportare;
- raportarea trebuie sa fie cel putin anuala;
- situatiile trebuie emise (puse la dispozitia utilizatorilor) la momentul oportun (in
termen de 6 luni de la data de raportare.

            Bilantul - furnizeaza informatii referitoare la pozitia financiara si necesita


unele elemente "de baza" (in conformitate cu IAS 1, intreprinderile trebuie sa
determine, pe baza naturii operatiunilor pe care le desfasoara, daca sa prezinte sau nu in
bilant activele curente, activele imobilizate, datoriile curente si cele pe termen lung,
clasificate separat - cu toate acestea, volumul de Reglementari contabile armonizate cu
directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere ca acestea sa fie clasificate si raportate separat in
bilant):
            - Distinctia curent /imobilizat (termen lung) - intreprinderea poate sa aleaga
aceasta clasificare dupa active si datorii iar daca aceasta alegere nu este facuta, activele
si datoriile trebuie prezentate pe larg, in ordinea lichiditatii lor. In plus trebuie
prezentate valorile ce se asteapta a fi recuperate sau decontate in termen de/ sau dupa
12 luni.

            - Active curente - includ activele care se asteapta a fi realizate (sau sunt
detinute pentru vanzare sau consum) in cursul normal al ciclului de exploatare al
intreprinderii; active detinute, in principal, in scopul comercializarii sau detinute pe
termen scurt si care se asteapta sa fie realizate in termen de pana la 12 luni de la data
bilantului; reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este
retrictionata.

            - Datorii curente - includ datorii ce se asteapta sa fie decontate in cursul


normal al ciclului de exploatare al intreprinderii, datorii ce sunt exigibile in termen de
12 luni, datoriile pe termen lung ce sunt purtatoare de dobanda care sunt exigibile in
termen de 12 luni si pot fi clasificate ca datorii pe termen lung (aceasta clasificare se
poate face daca termenul initial a fost mai mare de 12 luni, exista intentia de a se
refinanta respectiva datorie sau intentia este sustinuta de un contract).

            Principiul de baza este ca activele curente trebuie evaluate, in mod normal, la
minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Activele imobilizate sunt, in mod
normal, inregistrate la cost sau la valoarea reevaluata minus orice amortizare cumulata
sau provizioane pentru depreciere. Amortizarea implica extinderea costului capitalului
(sau a valorii reevaluate) a unui activ minus valoarea lui reziduala pe durata estimata de
viata utila.
            Momentul recunoasterii/ Recunoasterea initiala are loc atunci cand: este
probabil ca vor fi generate de sau catre intreprindere beneficii economice viitoare
asociate activului (sau datoriei); si costul activului (sau datoriei) poate fi evaluat cu o
certitudine rezonabila.

         

5
   Trebuie notat faptul ca, daca exista active sau datorii ce combina sume asteptate a fi
recuperate sau achitate atat inainte cat si dupa 12 luni de la data bilantului, trebuie
prezentate valorile ce se asteapta a fi recuperate sau achitate dupa mai mult de 12 luni.
Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta perioada de timp dintre momentul
achizitiei materiilor prime utilizate intr-un proces de productie si momentul finalizarii
acestui proces in numerar.

            In practica, toate stocurile, platile in avans pentru stocuri si creantele comerciale
sunt, in mod normal, incluse in categoria activelor curente, chiar daca nu se
preconizeaza a fi realizate in termen de 12 luni de la data bilantului. Daca exista creante
si stocuri ce nu se asteapta a fi realizate in termen de 12 luni de la data bilantului,
valoarea acestora trebuie prezentata separat. Aceasta este relevant, de exemplu, in cazul
stocurilor de vinuri si bauturi spirtoase, pentru care procesul de maturare este de lunga
durata.
            Asa cum s-a mentionat mai sus, numerarul sau echivalentele de numerar a caror
utilizare nu este restrictionata trebuie tratate ca active curente. Numerarul si
echivalentele de numerar a caror utilizare este restrictionata trebuie tratate ca active
imobilizate.
            Anumite intreprinderi, cum este cazul bancilor, trebuie sa respecte si prevederile
impuse de alte standarde (in cazul bancilor IAS 30 - "Prezentari in situatiile financiare
ale bancilor si ale altor institutii financiare") in ceea ce priveste prezentarea de elemente
suplimentare necesare deoarece IAS-urile au fost redactate luandu-se in calcul
societatile comerciale si nu au luat in calcul modificarile semnificative care apar in
cazul intreprinderilor non-profit, a agentiilor guvernamentale si a altor intreprinderi din
sectorul public.

           Situatii financiare.

            IAS 1 cere prezentarea urmatoarelor situatii financiare:

1. Bilant;
2. Cont de profit si pierdere;

3. Situatia modificarilor capitalurilor proprii;

4. Situatia fluxurilor de numerar;

5. Rezumatul politicilor contabile si

6. Note explicative.

Structura bilantului, a contului de profit si pierdere si a situatiei modificarilor


capitalurilor proprii este reglementata de IAS 1 si de volumul de Reglementari
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS. Situatia fluxurilor de
numerar este reglementata de IAS 7. In situatiile financiare trebuie prezentate cifre
comparative pentru toate informatiile numerice, mai putin in cazul in care un IAS
permite neprezentarea lor.

6
            IAS 1 indica (fara a obliga) si posibilitatea inserarii unui raport al conducerii
asupra performantelor financiare si a pozitiei financiare a intreprinderii si asupra
riscurilor majore si a incertitudinilor de activitate. Acesta reprezinta o oportunitate de a
explica, intr-o forma narativa, situatia financiara curenta a unei intreprinderi si
previziunile legate de aceasta, in general in ideea de a oferi investitorilor posibilitatea
de a evalua intreprinderea din punctul de vedere al conducerii, furnizand informatii
privind atat situatia istorica si curenta a societatii cat si despre perspectivele acesteia si
nascand posibilitatea analizei paralele cu situatiile financiare generale in scopul unei
analize cat mai corecte asupra performantei si perspectivelor societatii. Daca un astfel
de raport este publicat, acesta trebuie sa prezinte si sa analizeze informatii privind
tendinte semnificative cunoscute conducerii, angajamentele, evenimente sau
incertitudini care, in mod credibil, se estimeaza ca vor influenta semnificativ evolutia
afacerilor societatii, starea financiara si activitatea acesteia, fiind necesar ca acest raport
sa contina informatii privind starea financiara care evidentiaza in special lichiditatea si
resursele de capital ale societatii precum si informatii referitoare la riscuri si
incertitudini concrete.

            Nu trebuie uitat si de faptul ca poate apare cerinta de a fi prezentate si alte


informatii cum sunt cele din afara situatiilor financiare ale intreprinderii cum ar fi
rapoartele asupra protectiei mediului, situatiile financiare care reflecta efectele inflatiei
(descrise in IAS 15 - "Contabilizarea inflatiei"), in conditiile in care conducerea
considera astfel de informatii folositoare in sprijinul luarii de decizii economice.

Bilantul

            IAS 1 prescrie minimul de elemente care trebuie sa apara in bilant. Acestea
sunt:
a. imobilizari corporale;
b. active necorporale;
c. active financiare, mai putin valorile de la punctele (d), (f) si (g);
d. investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in echivalenta/ evidenta;
e. stocuri;
f. creante comerciale si similare;
g. numerar si echivalente de numerar;
h. datorii comerciale si similare;
i. datorii si active fiscale in conformitate cu IAS 12;
j. provizioane;
k. datorii pe termen lung purtatoare de dobanda;
l. interes minoritar (numai pentru situatii financiare ale grupului);
m. capital emis/ subscris si rezerve.

            Conformitatea cu formatul de bilant stabilit in volumul de Reglementari


contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS va asigura in mod normal
satisfacerea acestor cerinte.

            Alte informatii ce trebuie prezentate in bilant sau in note


- subclasificari suplimentare adecvate;
- sume platibile de si catre intreprinderea mama, filiale, intreprinderi asociate, parti

7
afiliate;
- natura si scopul fiecarei rezerve: actionarii propusi pentru dividende, a caror plata nu a
fost inca oficial aprobata, valoarea dividendelor preferentiale cumulative nerecunoscute
inca;
- subclasificari specifice pentru capitalul social/ fiecare clasa de capital social - o
intreprindere trebuie sa prezinte in bilant sau in note, pentru fiecare clasa de capital
social:
a. numarul de actiuni subscrise/ autorizate;
b. numarul de actiuni emise si varsate integral si emise dar nevarsate integral;
c. valoarea nominala pe actiune sau sa precizeze faptul ca actiunile nu au valoare
nominala;
d. o reconciliere a numarului de actiuni existente la inceputul si la sfarsitul anului
e. drepturile, preferintele si restrictiile atasate clasei respective inclusiv restrictiile
asupra repartizarii dividendelor si rambursarii capitalului;
f. actiunile in intreprindere detinute de intreprinderea insasi sau de filiale sau societati
asociate ale intreprinderii;
g. actiunile rezervate pentru emitere in baza contractelor de optiuni/ optiunilor de
conversie si contractelor de vanzare, inclusiv termenele si sumele.

            Rationamentele privind prezentarea separata in bilant a altor elemente au la baza


3 criterii:
1. natura si lichiditatea activelor precum si pragul lor de semnificatie conducand la
prezentarea separata a fondului comercial si a activelor provenind din cheltuielile de
dezvoltare, a activelor monetare si nemonetare, precum si a activelor curente si a celor
imobilizate.
2. functia activelor in cadrul intreprinderii conducand la prezentarea separata a
activelor financiare si de exploatare, a stocurilor, a creantelor, numerarului si a
echivalentelor de numerar.
3. suma, natura si delimitarea in timp a datoriilor conducand la prezentarea separata
a datoriilor purtatoare si nepurtatoare de dobanda si a provizioanelor, clasificate in
curente si pe termen lung.

           Contul de profit si pierdere

            IAS 1 cere ca cel putin urmatoarele elemente randuri sa fie incluse in contul de
profit si pierdere:

a. venitul din activitati curente;


b. rezultatele din activitatea de exploatare;
c. costurile de finantare;
d. partea din profituri si pierderi aferenta intreprinderilor asociate si asocierilor
in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;
e. cheltuielile fiscale;
f. profitul sau pierderea din activitatile curente;
g. elemente extraordinare;
h. interesul minoritar;
i. profitul net sau pierderea neta a perioadei.
            Alte elemente-randuri, titluri si subtotaluri sa fie incluse in contul de profit si

8
pierdere daca este necesar sa se explice elementele de performanta ale intreprinderii.
Conformitatea cu formatul contului de profit si pierdere stabilit in volumul de
Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS va asigura in
mod normal satisfacerea acestor cerinte.

            Informatii ce trebuie prezentate fie in contul de profit si pierdere, fie in note -
IAS 1 cere ca o intreprindere sa prezinte fie in contul de profit si pierdere, fie in note o
analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe
destinatia lor in cadrul intreprinderii. Volumul de Reglementari contabile armonizate cu
directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere ca aceasta analiza sa se faca in functie de natura
cheltuielilor si sa fie inclusa in contul de profit si pierdere.
            In general se vor prezenta:
- analiza cheltuielilor pe natura si destinatia lor;
- daca prezentarea se face dupa destinatie se prezinta: cheltuiala cu amortizarea pentru
activele corporale si necorporale; cheltuielile cu personalul; dividendele pe actiune
declarate sau propuse.
            Conformitatea cu prevederile volumului de Reglementari contabile armonizate
cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS va satisface in mod normal cerintele IAS.
In note pot fi prezentate detalii suplimentare. De exemplu, art. 5.62 din Reglementarile
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere prezentarea urmatoarelor
valori din contul de profit si pierdere:
- chirii si cheltuieli generate de contractele de leasing operational;
- onorarii de audit;
- profiturile si pierderile generate de vanzarea sau cedarea imobilizarilor corporale.

            Situatia modificarilor capitalurilor proprii

            Atat IAS 1, cat si Reglementarile contabile armonizate cu directiva a IV-a a


CEE si cu IAS cer, ca minim, includerea in situatia modificarilor capitalurilor proprii a
urmatoarelor elemente-randuri:

a. profitul net sau pierderea neta a perioadei;


b. Veniturile, cheltuielile, castigurile sau pierderile - fiecare element de castig sau
pierdere recunoscut in mod direct in capitalurile proprii (permis in mod specific de alte
IAS) - inregistrate direct in capitalurile proprii.
c. efectul cumulativ al modificarilor politicii contabile si corectia erorilor fundamentale
(abordate de IAS 8).
            Informatii ce trebuie prezentate fie in situatia modificarilor capitalurilor proprii,
fie in note in plus, in situatia modificarilor capitalurilor proprii sau in note:
a. tranzactiile de capital cu proprietarii sau distributiile catre acestia;
b. reconcilierea soldului profitului cumulat sau pierderii cumulate la inceputul si la
sfarsitul perioadei/ exercitiului financiar si modificarile pe parcursul perioadei;
c. reconcilierea intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri proprii, prime de
capital si fiecare rezerva la inceputul si sfarsitul perioadei, cu prezentarea separata a
fiecarei modificari aparute.
            Aceste cerinte pot fi satisfacute prin utilizarea unui format pe coloane pentru
situatia modificarilor capitalurilor proprii, astfel incat sa fie posibila o reconciliere intre
soldurile initiale si cele finale pentru fiecare element de capitaluri proprii.

9
            Pentru reconcilierea capitalului actionarilor cifrele agregate corespunzatoare
punctelor (d), (e) si (f) trebuie sa satisfaca de asemenea cerintele din Reglementarile
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

            Politicile si notele contabile.

            Se furnizeaza informatii referitoare la:


- baza de intocmire si politicile contabile selectionate;
- informatii cerute de IAS care nu sunt prezentate in alte anexe ale situatiilor financiare;

- informatii suplimentare necesare pentru o prezentare fidela.


            Structura acestora va tine cont de:
- prezentarea intr-o maniera sistematica;
- elementele din situatiile financiare trebuie sa faca trimitere la note.
            Prezentarea politicilor contabile necesita informatii despre:
- bazele de evaluare utilizate in intocmirea situatiilor financiare;
- fiecare politica de contabilitate utilizata, chiar daca nu este acoperita de un IAS
existent.
            Alte prezentari de informatii:
- rezidenta intreprinderii;
- forma juridica a intreprinderii;
- tara de inmatriculare;
- sediul principal/ locul de activitate;
- natura activitatii/ a principalelor obiecte de activitate;
- numele societatii mama si al intreprinderii mama a intregului grup.
- numarul mediu de angajati.

10