1.

PODURI - NOTIUNI INTRODUCTIVE, SUPRASTRUCTURA PODURILOR


Podurile si podetele sunt lucrári de artá realizate pe traseul unei cái de comunicatie
pentru sustinerea acesteia si asigurarea continuitátii ei peste un obstacol.
Podetele se disting de poduri prin Iaptul cá ele au o deschidere de calcul micá, limitatá
conventional la maxim 5.0 m pentru podetele de cale Ieratá si pentru podetele rutiere.
Podurile se pot executa în locul unor terasamente dacá terenul este impropriu
sustinerii terasamentelor respective (în structura litologicá a terenului existá straturi cu rezistente
mici cum ar Ii turba, mâlul, etc.).
Podurile si podetele de descárcare rolul principal al acestora Iiind acela de a asigura
echilibrul natural al apelor care se pot acumula dupá precipitatii în zonele ioase de o parte si alta
a terasamentului.
Existá si constructii care asigurá continuitatea peste un obstacol a unor conducte sau a
unor cabluri electrice de dimensiuni mari. Daca ele nu sustin si o cale de comunicatie se numesc
supratraversári).
Denumirea podului se Iace de regulá în Iunctie de materialul de constructie din care este
executatá suprastructura : poduri din lemn. din zidarie. din beton armat sau precomprimat
(poduri masive). poduri metalice (realizate din otel) si poduri mixte (cu sectiune compusà otel-
beton). Podurile si podetele prezintá douá párti principale: suprastructura si infrastructura

$&PRA$%R&%&RA
SUPRASTRUCTURA reprezintà partea principalà de rezistentà a unui pod care
sustine direct calea si poate prelua actiunile specifice podurilor.
La podurile pe grinzi. eforturile generate de aceste actiuni sunt transmise de
suprastructurà la aparatele de reazem. sub forma unor reactiuni.
La podurile pe cadre. pe arce sau bolti precum si la podetele boltite. suprastructura
o reprezintà partea de constructie. situatà deasupra fundatiilor.

Principalele pàrti componente ale unui pod pe grinzi.
otatii generale
4 deschiderea de calcul ;
4p lungimea podului (se másoará între extremitátile zidurilor întoarse ale
culeilor);
4
c
înáltimea de constructie másuratá de la nivelul cáii la punctul cel mai de
ios al tablierului
4
r
înáltimea pe reazem másuratá de la nivelul cáii la partea superioará a
cuzinetilor de la pile sau culei;
4"c nivelul apelor sub pod, corespunzátor debitului de calcul
4"v nivelul apelor sub pod, corespunzátor debitului de veriIicare
4

înáltimea liberá sub pod másuratá de la punctul cel mai de ios al
tablierului pâná la nivelul debitului de calcul "c .
4cota cáii pe pod la podurile de cale Ieratá se considerá nivelul superior al
traverselor (notat NST). La podurile de cale Ieratá în curbá NST se másoará la
Iirul interior al cáii. La podurile rutiere cota cáii se considerá la nivelul
supreIetei carosabile, în axul acesteia.
înáltimea de liberá trecere pe pod reprezintá distanta masuratá de la nivelul superior al sinei la
partea inIerioará a elementelor transversale de închidere