Sunteți pe pagina 1din 1

Act Adiţional nr. …/ ….

la Contract de Prestări Servicii Nr. … / …

PĂRŢILE:
......., cu sediul în ......, Cod Fiscal ......., având deschis contul nr. ........ deschis la ...... ....., Agenţia
........ reprezentată de ........., numită în continuare Beneficiar

Şi

................, cu sediul în .................., CUI ..................... titularã de cont nr. ....................., deschis la
banca ............. – Sucursala ..............., reprezentată de ..............., în calitate de consultant.

au convenit încheierea prezentului act aditional la Contractul de prestari servicii nr. ….. din data
…...

Art. 1

Prin prezentul act adiţional se ...................

Art. 2
Toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR CONSULTANT

……………….. ……………………

S-ar putea să vă placă și