Sunteți pe pagina 1din 34

Universitatea “ Al. I.

Cuza” din Iaşi ALEXANDRESCU LIA-ŞTEFANIA


Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice MASTER SUPERVIZARE ŞI
Specializarea Asistenţă Socială PLANIFICARE SOCIALĂ- ANUL I

LUCRARE APLICATIVA

Directia
de
A
sis
tenta
Comunitar
a
IASI

Direcţia de Asistenţă Comunitară realizează la


nivel local măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricaror persoane aflate în dificultate la nevoie.
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi elaborează politici şi strategii,
programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară în vederea
prevenirii stării de nevoie a unor grupuri sau persoane periclitate.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură integral din bugetul local.
Bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară (D.A.C) se asigură de Consiliul
Local Municipal Iaşi.

OBIECTUL DE ACTIVITATE
Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară îl constituie
aplicarea legislaţiei ce reglementează materia, precum şi realizarea ansamblului
de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate, de
protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale, aflate
în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi
proprii, un mod normal şi decent de viaţă, de asemenea dezvoltarea comunitară,
prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.
Patrimoniul Direcţiei de Asistenţă Comunitară este format din bunurille
mobile şi imobile preluate pe baza de protocol de la Primăria Iaşi şi din donaţiile
acceptate de la terţi, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, precum
şi din imobilele pe care le pune la dispoziţie Consiliul local municipal.
Conducatorul serviciului public de interes local acţionează permanent în
vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzator a atribuţiilor ce îi revin din
legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date.

DAC are ca servicii de specialitate:

-Serviciul de alocatii si indemnizatii pentru copii


-Serviciul Ajutor Social,Prestari Servicii, Facilitati, Gratuitati
-Serviciul Autoritate Tutelara, protectia Minorilor si Familiei
-Compartimentul Proiecte si Programe
coordoneaza:
-cantina de ajutor social
-caminul de pensionari Sf.Cuv. Parascheva
-caminul de batrini Sf. Imparati C-tin si Elena
-adaposturile de noapte pentru persoane adulte
acorda in parteneriat servicii de:
-ingrijire la domiciliu a persoanelor virstnice
-consiliere si reabilitare a persoanelor consumatoare de alcool si droguri/

Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta


Comunitara Iasi

Cap. 1
DISPOZITII GENERALE
Art. 1 - (1) Directia de Asistenta Comunitara Iasi este serviciul public de interes
local, cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului
local al municipiului Iasi, infiintat prin Hotarirea nr. 6 / 17.01.2005 a Consiliului
local al municipiului Iasi.
(2) Directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi,
(conform organigramei) conduce si controleaza serviciul public de interes local,
respectiv Directia de Asistenta Comunitara Iasi, care este subordonata direct
Primarului municipiului Iasi si pe linie legislativa Secretarului municipiului Iasi.
Art. 2 - (1) Prin serviciul public de interes local in intelesul prezentului
Regulament se intelege directia de specialitate cu personalitate juridica,
subordonata si structurata pe competente potrivit organigramei.
(2) Directia de Asistenta Comunitara realizeaza la nivel local masurile
de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor virstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror
persoane aflate in nevoie.
(3) Elaboreaza politici si strategii, programe de dezvoltare, deruleaza
proiecte de dezvoltare comunitara in vederea prevenirii starii de nevoie a unor
grupuri precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Art. 4 - Durata de functionare a serviciului public de interes loca, respectiv


a Directiei de Asistenta Comunitara Iasi este nelimitata.

Art. 5 - Directia de Asistenta Comunitara isi desfasoara activitatea in baza


prezentului Regulament de Organizare si Functionare, a prevederilor legale in
vigoare, precum si in baza Regulamentului intern.

Art. 6 - (1) Structura organizatorica a Directiei de Asistenta Comunitara


cuprinde, in functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul
activitatii, urmatoarele tipuri de compartimente, avand un numar minim de
persoane, astfel:
a) oficiu / compartiment - 1 persoana
b) birou - min. 5 posturi de executie Â1 conducere
c) serviciu - 6 respectiv 8 persoane in cazul functionarilor publici( min.7 posturi
de executie) Â1 post de conducere
d) directie - 15 persoane (15 posturi de executie)
e) directie generala - 25 persoane (25 de posturi de executie)
(2) Biroul poate fi organizat fie independent, fie in cadrul unui
serviciu, pentru fiecare 6 persoane existente peste numarul minim necesar
constituirii serviciului, daca exista activitati care necesita o delimitare distincta.

Art. 8 - Obiectul de activitate al Directiei de Asistenta Comunitara il


constituie aplicarea legislatiei ce reglementeaza materia, precum si realizarea
ansamblului de masuri, programe, activitati profesionalizate, servicii
specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor si comunitatilor cu probleme
speciale, aflate in dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si
eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea dezvoltarea
comunitara, prin masuri de prevenire a marginalizarii sociale.

Art. 9 - Conducatorul serviciului public de interes local actioneaza permanent in


vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a atributiilor ce ii revin din
legi, decrete, hotariri, ordine, dispozitii si a sarcinilor ce ii sunt date prin
prezentul Regulament.

Art. 10 - In problemele de specialitate, serviciul public de interes local


intocmeste proiecte de hotariri si decizii insotite, obligatoriu, de rapoarte de
specialitate, pe care le prezinta in vederea supunerii spre aprobare autoritatii
locale competente.
Art. 11 - Angajarea salariatilor se face in conditiile legii de catre conducatorul
serviciului public de interes local in limita posturilor din organigrama aprobata
de Consiliul local.

Art. 12 - Numarul si structura de personal vor fi aprobate prin Hotarire a


Consiliului local Iasi..

Art. 13 - Serviciul public de interes local poate fi infiintat, restructurat,


desfiintat prin Hotarirea Consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor in
functie.

Cap. 2
PATRIMONIUL SI FINANTELE DIRECTIEI DE ASISTENTA
COMUNITARA

Art. 14 - Patrimoniul Directiei de Asistenta Comunitara este format din bunurile


mobile si imobile preluate pe baza de protocol de la Primaria Iasi si din donatiile
acceptate de la terti, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii, precum
si din imobilele pe care le pune la dispozitie Consiliul local municipal.

Art. 15 - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de


Asistenta Comunitara se asigura atat din bugetul local cat si din bugetul de stat..
(2) Bugetul Directiei de Asistenta Comunitara se asigura de Consiliul
local municipal.

Art. 16 - (1) Directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara are


calitatea de ordonator de credite secundar.
(2) Ordonatorul secundar de credite intocmeste si prezinta spre
aprobare Consiliului local proiectul de buget al Directiei de Asistenta
Comunitara.

Art. 17 - Trimestrial, ordonatorul secundar de credite intocmeste dare de seama


contabila asupra executiei bugetare care se depune la deprtamentul de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art. 18 - Directia de Asistenta Comunitara isi va putea completa veniturile din


orice surse permise de lege, altele decit cele bugetare.

Art. 19 - Veniturile extrabugetare ale Directiei de Asistenta Comunitara se


incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza de catre aceasta, potrivit
reglementarilor legale in vigoare.
….
Art. 22 - In bugetul Directiei de Asistenta Comunitara sunt prevazute distinct
bugetele Cantinei Ajutor Social, Caminului de Pensionari "Sf. Parascheva",
Caminului de Batrini "Sf. Imparati Ctin si Elena" .

Art. 23 - (1)…. (2) Bugetele institutiilor mentionate la al .1 se supun aprobarii


directorului executiv al Directiei de Asistenta Comunitara si vor face parte
integranta din bugetul directiei.

Cap. 3
MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA DIRECTIEI DE ASISTENTA
COMUNITARA

Art. 24 - Directorul executiv conduce si controleaza serviciul public de interes


local - Directia de Asistenta Comunitara .
Art. 25 -(1)Conducerea curenta a Directiei de Asistenta Comunitara este
asigurata de directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara, care este
subordonat direct Primarului municipiului Iasi si pe linie legislativa Secretarului
municipiului Iasi.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul executiv al
Directiei de Asistenta Comunitara emite decizii şi are, în principal, următoarele
atribuţii :
a) Propune autorităţii administraţiei publice locale, care asigură
administrarea şi finanţarea instituţiei, aprobarea structurii organizatorice şi a
numărului de personal;
b) Elaborează rapoarte generale privind activitatea instituţiei, stadiul
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă autorităţii
administraţiiei publice locale care asigură administrarea şi finanţarea;
c) Propune participarea personalului de specialitate la programele de
instruire şi perfecţionare;
d) Întocmeşte raportul anual de activitate.
(3)Directorul executiv asigura conducerea, indrumarea si controlul
tuturor serviciilor din structura Directiei de Asistenta Comunitara.
(4)Directorul executiv adjunct coordonează activitatea biroului buget
salarizare,biroului financiar contabilitate şi a biroului aprovizionare
administrativ ; verifică întocmirea dărilor de seamă ; urmăreşte aplicarea şi
respectarea legislaţiei în activitatea financiar contabilă.
(5)Directorul executiv şi directorul executiv adjunct contribuie la
îmbunătăţirea activităţii Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

Art. 26 - Directia de Asistenta Comunitara este organizata in compartimente


astfel: compartimete / birouri / servicii / si institutii subordonate, conform
organigramei aprobate de Consiliul local Iasi.
(Art. 27)

Atributiile si competentele specifice ale fiecarui


compartiment sunt urmatoarele:

Serviciul Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei

Este subordonat directorului executiv.


Asigura aplicarea dispozitiilor actelor normative ce reglementeaza
materia, astfel:
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combatrea traficului de
persoane, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in
familie , Legea 47 / 2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea
272 / 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului; Legea 273 /
2004, privind regimul juridic al adoptiei; Legea nr. 448 / 2006, privind protectia
speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap ;Legea 17 / 2000,
privind asistenta sociala a persoanelor virstnice; Ordinul nr. 288 / 2006 al
secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda
managementului de caz in domeniul protectiei copilului, Ordinul nr. 286/2006
privind intocmirea planului de servicii ,Ordinul 219/2006 privind identificarea si
monitorizarea copiilor ai caroror parinti sunt plecati in strainatate. In
indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile care ofera asistenta sociala din
cadrul Directiei de Asistenta Comunitara, cu serviciile de specialitate din cadrul
Primariei municipiului Iasi, precum si cu institutiile, agentiile responsabile
pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din tara si din
strainatate, care por oferi srijin tehnic, financiar sau material, va colabora
permanent cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
si cu toate celelalte organisme si institutii care au competente si atributii in
ocrotirea minorului si familiei ,aflate in dificultate.

Serviciul Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei va oferi


servicii urmatoarelor categorii :
1. familii aflate in divort, in vederea medierii conflictelor si
incredintarii copiilor rezultati in timpul casatoriei ;
2. persoane virstnice care incheie acte notariale in scopul
intretinerii si care, conform legii, necesita asistare la
incheierea acestor documente ;
3. familiile persoanelor care executa pedepse privative de
libertate ;
4. minorul care se afla in conflict de interese cu
reprezentantii sai legali sau cel in numele caruia urmeaza a se
incheia un act notarial ;
5. persoanele care urmeaza sa fie sau sunt declarate interzise,
in vederea ocrotirii si protejarii intereselor lor ;
6. copiii abandonati, pentru care este necesara emiterea unei
dispozitii de stabilire a numelui si prenumelui, precum si
inregistrarea nasterii acestuia ;
7. persoane cu dizabilitati - copii si adulti;
8. diverse alte situatii de criza (violenta domestica, abuz,
adictie, etc) pentru care Codul familiei sau alta legislatie de
specialitate impune luarea unor masuri ;
9. copiilor singuri acasa / cu risc de separare de familia lor de
origine sau care au fost integrati in familie dupa ce au
beneficiat de o masura de protectie speciala ;
10. familiile cu copii in dificultate sau cele in care exista copii
cu devianta de comportament.
si va avea urmatoarele atributii:
1. evalueaza situatii de criza declansate de:
 divort;
 existenta unui membru al familiei care executa o
pedeapsa privativa de libertate;
 existenta unui membru al familiei care prezinta
dizabilitati fizice sau / si psihice;
 existenta unui membru al familiei care prezinta probleme
specifice virstei a treia;
 existenta in familie a unui minor care manifesta un
comportament deviant;
 aparitia unor diverse conflicte de interes intre membrii
aceleeasi familii;
 existenta in familie a unui membru consumator de alcool
/ droguri;
 diverse alte situatii,
- situatii in care se elaboreaza un referat de ancheta sociala
care va cuprinde si planul de servicii .
2. monitorizeaza posibilitatea de reintegrare in familie a
copiilor institutionalizati sau pentru care exista a masura de
protectie alternativa institutionalizarii, specifice fiecarei
situatii in parte;
3. desfasoara activitati de:
 prevenire a abandonului familial si / sau a celui scolar
dupa infiintarea si monitorizarea centrelor de zi;
 prevenirea si combaterea consumului de droguri;
 consiliere si stabilire a planului de servicii pentru copiii
aflati in situatie de abuz sau traficati ;
 consiliere privind probleme familiale, profesionale,
psihologice, de ordin financiar si juridic, etc si informare
privind problematica sociala (drepturi si obligatii, servicii
disponibile pe plan local si modalitatile de accesare a
acestora, etc.);
4. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri si cu
reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si
sustinerii masurilor de protectie a copilului ;
5. asigura relationarea cu diverse institutii publice sau
O.N.G.-uri care ofera servicii specializate pentru toate
categoriile de persoane defavorizate care au probleme ce pot
fi solutionate prin intermediul serviciului Autoritate Tutelara
Protectia Minorilor si Familiei ;
6. sprijina accesul in institutii de asistenta sociala destinate
persoanelor aflate in dificultate ;
7. asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei
sociale, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin,
stabilite de legislatia in vigoare si monitorizeaza modalitatea
de aplicare a acestor masuri, inclusiv respectarea drepturilor
acestora;
8. verifica activitatea desfasurata de asistentii personali,
conform fisei postului sau planului individualizat , anexa la
certificatului de incadrare in grad grav de handicap ;
9. intocmeste si aduce la cunostinta Consiliului Local
raportul semestrial cu privire la activitatea desfasurata de
asistentii personali;
10. evalueaza situatia socio-economica a potentialilor asistenti
personali, in vederea angajarii acestora;
11. evalueaza situatia socio-economica a potentialilor ingrijitori
la domiciliu, in vederea obtinerii atestatului corespunzator;
12. monitorizeaza activitatea curatorilor, tutorilor,
13. monitorizeaza situatia copiilor identificati, ai caror parinti
sunt plecati in strainatate ;
14. monitorizeaza situatia copiilor cu risc de separare de
parintii lor ;
15. monitorizeaza evolutia conduitei copiilor delincventi ;
16. identifica copii exploatati, abuzati si anunta D.G.A.S.P.C.
Iasi ;

Serviciul alocaţii şi îndemnizaţii pentru copii


Este subordonat directorului executiv.
Asigura aplicarea dispozitiilor urmatoarelor acte ce reglementeaza
materia : Legea 61 / 1993 privind alocatia de stat pentru copii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 591 /
1993 si HG 1360 / 2002; O.U.G. nr. 44/2006 , O.U.G.nr. 97/2007, O.
U.G.nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ;
H.G. 1025/2006 Normele metodologice de aplicare a O .G. 148/2005 ;
H.G.53/2006 privind modif. şi completarea H.G.1825/2005 de aplicare. a
O.U.G. nr. 148/2005 si Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea O.U.G.nr.
148/2005 , Legea nr. 416/2001, sectiunea referitoare la alocatia pentru
copilul nou nascut, modificata prin Legea nr. 115/2006, Legea nr.
482/2006 privind acordarea de trusouri pentru copii nou nascuti si O.U.G.
nr. 3/2007 privind unele masuri financiar - fiscale din domeniul protectiei
sociale,inclusiv precizari privind acordarea trusoului pentru copii nou
nascuti, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap si O.U.G. nr. 14/2007 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 448/2006, sectiunea referitoare la cresterea copilului
in varsta de 0-7 ani, O.U.G. nr.. 105/2003 privind acordarea alocatiei
familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia
monoparentala, H.G.nr. 1539/2003 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. /2003 SI Legea nr. 41/2004 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 105/2003.
Serviciul Alocaţii şi îndemnizaţii pentru Copii are ca scop
îmbunătăţirea echilibrului social al familiei, prin susţinerea acesteia în
vederea creşterii copilului, urmarindu-se stimularea cresterii natalitatii şi
va avea următoarele atribuţii :
1. asigura primirea , inregistrarea si verificarea dosarelor /
cererilor insotite de documentele justificative, la programul de relatii
cu publicul,
2. ofera informatii referitoare la prestatiile sociale acordate
(alocatii si indemnizatii) ,telefonic sau la ghiseu, conform programului
afisat,
3. intocmeste, dupa caz, dispozitii de acordare, suspendare,
reluare, modificare sau incetare a platii drepturilor cuvenite, conform
legislatiei in vigoare,
4. intocmeste statul de plata, daca este cazul, pentru plata
drepturilor aprobate, conform legii,
5. intocmeste centralizatoarele si/sau borderourile prevazute
de legislatie si normele de aplicare a acesteia pentru procesarea
dosarelor / dispozitiilor de acordare , suspendare, reluare sau incetare a
platii drepturilor cuvenite,
6. asigura transmiterea dosarelor/dispozitiilor de acordare ,
suspendare, reluare, modificare sau incetare a platii drepturilor
cuvenite catre DirectiaJudeteana de Munca, Solidaritate Sociala si
Familie, in original sau copie, dupa caz, cu respectarea stricta a
conditiilor si termenelor prevazute de legislatie si normele de aplicare
a acesteia ,
7. efectueaza anchete sociale ,la depunerea dosarelor si la intervale
de 6 luni ,pentru verificarea pe teren a conditiilor prevazute de
legislatie pentru acordarea prestatiilor sociale solicitate (alocatia
complementara sau de sustinere a familiei monoparentale), precum si
in cazul aparatiei unor modificari , care pot determina incetarea
acordarii prestatiei sociale sau modificarea cuantumului acesteia,
8. realizeaza corespondenta, dupa caz cu persoanele fizice si
juridice interesate , cu respectarea stricta a conditiilor si termenelor
referitoare la procesarea documentelor, conform legislatiei din
domeniul propriu de activitate,
9. asigura introducerea informatiilor in baza electronica de
date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale si actualizarea acestora
daca este cazul, conform legislatiei in domeniu,
10. oferirea de consultanta si consiliere persoanelor care se
adreseaza pentru primirea de prestatii sociale, avand , de multe ori,
domiciliulin localitati din judetul Iasi, sau chiard in alte judete, cu
privire nu numai la prestatiile oferite prin serviciulalocatii si
indemnizatii sau prin Directia de Asistenta Comunitara Iasi ,ci si prin
alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale cu activitati in
domeniul asistentei sociale , in special, activitati si servicii destinate
copiilor sau familiilor cu copii.

Serviciul social, prestări servicii, gratuitati, facilitati


Este subordonat directorului executiv.
Asigura aplicarea dispozitiilor urmatoarelor acte normative ce
reglementeaza materia:
Legea 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea 416 /
2001 privind venitul minim garantat modificata si completata cu Legea nr.
115/2006, precum si Hotaririle Consiliului Local, privitoare la aceasta lege;
O.U.G.. nr. 5/2003 care a fost modificata si completata prin O.U.G. nr. 57/
2006, privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru
incalzirea locuintei ; Legea 116 / 2002, privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale; Legea nr. 448 / 2006, privind protectia speciala si
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, respectiv O.M. 794 / 380 / 2002,
privind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav, H.C.L. 201 / 2004,
privind organizarea acordarii de gratuitati si facilitati privind transportul in
comun; Legea 321 / 2000, privind acordarea gratuita a laptelui praf pentru copiii
cu virsta intre 0 - 12 luni; H.C.L.nr.259/30.05.2003 pentru modificarea . H.C.L.
94 / 1999, privind inhumarea cadavrelor neidentificate; OUG 5 / 2003, privind
acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si unele facilitati
populatiei pentru plata energiei termice; HG 829 / 2002 privind aprobarea
Planului National anti-saracie si promovarea incluziunii sociale., H.C.L.nr.
27/3.02.2003 si H.C.L.nr. 172/11.04.2005 privind incredintarea activitatii de
salubritate , respectiv plata diferentei de 50% din valoarea tarifului de
salubritate pentru veteranii de razboi ,vaduvelede razboi , detinutii politici si
persoanele nevazatoare.
In indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile care ofera asistenta
sociala din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara, cu serviciile de specialitate
din cadrul Primariei municipiului Iasi, precum si cu institutiile, agentiile
responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din
tara si din strainatate, care por oferi srijin tehnic, financiar sau material, va
colabora permanent cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie
a Copilului Iasi si cu toate celelalte organisme si institutii care au competente si
atributii in asistarea familiilor paupere.
Serviciul social, prestări servicii, gratuităţi va oferi servicii urmatoarelor
categorii :
1. familii / persoane paupere;
2. familii / persoane fara adapost sau cu risc de a ramine fara
locuinta;
3. familii / persoane care prezinta risc de marginalizare /
excludere sociala (inclusiv tinerii proveniti din centre de
plasament, alte institutii de ocrotire sau beneficiari ai altor
masuri de ocrotire alternativa);
4. toate categoriile de familii / persoane aflate in situatii de criza
declansate de calamitati sau alte dezastre naturale;
5. persoane cu handicap grav/ reprezentantii legali ai acestora;
6. alte categorii de beneficiari.
si va avea urmatoarele atributii:
1. asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei
sociale, prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc
crescut de marginalizare si excludere sociala, precum si a altor
activitati in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu
responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;
2. intocmeste anual planul local antisaracie si incluziune sociala,
in conformitate cu cerintele planului national si asigura
implementarea si monitorizarea strategiilor propuse;
3. asigura acordarea facilitatilor pentru mijloacele de transport in
comun locale, precum si toate celelalte gratuitati / facilitati
prevazute de legislatia in vigoare;
4. instrumenteaza si monitorizeaza dosarele pentru acordarea
venitului minim garantat ;
5. asigura distribuirea laptelui praf acordat in regim de gratuitate
conform legii si intocmeste adrese lunare privind consumul de
lapte praf catre DSP Iasi;
6. evalueaza situatiile de criza a familiilor paupere, in vederea
acordarii unui ajutor financiar in regim de urgenta ;
7. evalueaza situatiile socio-materiale ale familiilor afectate de
dezastre naturale si intocmeste planul de servicii corespunzator;
8. realizeaza demersurile necesare in vederea inhumarii
cadavrelor neidentificate si a celor fara sustinatori legali, ori
beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum si a celor
care, chiar daca au avut ultimul domiciliu in alte localitati, au
decedat pe raza municipilui Iasi, etc ;
9. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri /
reprezentanti ai societatii civile in vederea dezvoltarii si
sustinerii masurilor de protectie pentru toate categoriile de
beneficiari ai acestui serviciu ;
10. evalueaza situatia socio-economica a persoanelor fara adapost
si identifica nevoile si resursele acestora ;
11. efectueaza anchetele necesare pentru completarea dosarelor in
vederea obtinerii unor locuinte sociale ;
12. identifica si analizeaza situatia familiilor cu risc de a fi
evacuate din locuintele pe care le detin, in vederea intocmirii
unui plan de interventie;
13. asigura relationarea cu diverse institutii publice sau O.N.G.-uri
care ofera servicii specializate pentru toate categoriile de
beneficiari ce intra in atentia acestui serviciu;
14. asigura si dezvolta servicii de specialitate pentru asistatii din
adaposturile administratiei publice locale;
15. distribuie ajutoare umanitare primite de la populatie, ONG-uri
din tara si strainatate persoanelor si familiilor paupere;
16. ofera servicii de consiliere si asistenta pentru tinerii proveniti
din centre de plasament, alte institutii de ocrotire sau beneficiari
ai altor masuri de ocrotire alternativa in vederea integrarii
sociale a acestora;
17. elaboreaza proiecte si strategii de dezvoltarea a unor servicii
adresate tinerilor proveniti din centre de plasament, alte institutii
de ocrotire, beneficiari ai altor masuri de ocrotire alternativa sau
proveniti din familii aflate in situatie de risc social in vederea
integrarii sociale a acestora;
18. instrumenteaza si monitorizeaza dosarele persoanelor cu
handicap grav, cu drept la asistent personal, care au optat pentru
acordarea indemnizatiei lunare;
19. prezinta rapoarte lunare privind numarul persoanelor
beneficiare de gratuitati, facilitati, etc.;
20. identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de
reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si / sau in
comunitatea din care provin ;
21. prevenire, diagnosticare si interventie in fenomenele de
marginalizare / excluziune sociala;
22. intocmeste documentatia necesara pentru acordareade ajutoare
pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece al anului in curs
si transmite situatia centralizatoare directiei de muncasi protectie
sociala locala ;
23. evalueaza situatia socio- economica a persoanelor singure
/familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale
, respectiv hrana zilnica, prin Cantina de Ajutor Social.
Desfasoara activitati de :
- prevenire , diagnosticare si interventie in fenomenele de
marginalizare /excluziunesociala ;
 consiliere privind probleme familiale, profesionale,
psihologice, de ordin financiar si juridic, etc si informare
privind problematica sociala (drepturi si obligatii, servicii
disponibile pe plan local si modalitatile de accesare a
acestora, etc.) in conformitate cu prevederile legale ;
 evaluare si monitorizare a modului de aplicare a
masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza grupurile
tinta ale acestui serviciu, precum si respectarea drepturilor
acestora ;

Biroul Resurse Umane


Este subordonat directorului executiv.
Asigura aplicarea dispozitiilor actelor normative: Legea 188 / 1999,
privind statutul functionarului public republicata , Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea 76 / 2002, privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , Legea
nr. 448/6.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata ; Legea 215 / 2001, privind administratia publica locala
republicata .
Biroul Resurse Umane are ca principale atributii si competente
urmatoarele:
• colaboreaza cu serviciile din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara in
vederea intocmirii proiectelor de hotariri privind organigrama, statul de
functii si prezentul regulament;
• creeaza si administreaza baza sa de date cuprinzind evidenta functiilor
publice si a functionarilor publici, precum si a celorlalte categorii de
angajati;
• colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea
transmiterii datelor personale ale functionarilor publici precum si functiile
publice vacante sau modificarile intervenite in situatia functionarilor
publici;
• monitorizeaza posturile vacante si participa la organizarea concursurilor
pentru ocuparea acestor posturi;
• intocmeste, tine evidenta, pastreaza si completeaza carnete de munca;
• tine evidenta personalului in registrul general de evidenta a salariatilor;
• intocmeste documentele necesare la incadrarea in munca pentru
personalul nou angajat;
• intocmeste si tine evidenta deciziilor de numire si eliberare din functie a
personalului, de sanctionare, de acordare a unor sporuri prevazute de lege,
de detasare, de trecere temporara in alta munca, de modificare a salariului,
de promovare, transfer, etc.;
• intocmeste statistici, sinteze, analize si informari referitoare la actele
administrative din evidenta biroului de resurse umane;
• tine evidenta concediilor de odihna, a invoirilor, a concediilor medicale, a
concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii si a
concediilor pentru ingrijirea copiilor pina la doi ani;
• intocmeste si tine evidenta legitimatiilor angajatilor Directiei de Asistenta
Comunitara;
• intocmeste actele necesare in vederea pensionarii anticipate, pentru limita
de virsta si invaliditate;
• intocmeste si elibereaza adeverinte cu vechimea in munca si in vederea
completarii vechimii in munca, pentru intocmirea dosarelor de pensionare
si pentru orice alte necesitati;
• tine evidenta carnetelor de munca si dosarelor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav;
• tine evidenta asistentilor personali ai persoanelor cu handicap,
• tine evidenta contractelor individuale de munca;
• asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a tuturor prevederilor legale
privind functiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor
individuale de munca, modificarea sau incetarea contractelor de munca;
• rezolva corespondenta primita in cadrul serviciului;
• calculeaza drepturile privind premiile ce se acorda potrivit legii.
• intocmeste fisa postului asistentului personal, individualizata pentru
fiecare situatie / bolnav, tinindu-se cont de recomandarile unui medic de
specialitate (medic de familie, medic din cadrul comisiei de evaluare si
stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul
propriu al Primariei, etc.)
• verifica activitatea desfasurata de asistentii personali, conform fisei
postului si rapoartele de activitate ale acestora;

Compartimentul Asistenta Persoanelor cu Handicap Grav

Este direct subordonat Biroului Resurse Umane.


Include toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Atributii:
 desfasoara activitati specifice, conform fisei postului individuale
intocmita de Biroul Resurse Umane
 duce la indeplinire toate obligatiile prevazute in contractul de munca, cu
respectarea legislatiei in vigoare

Compartiment Proiecte Programe


Este direct subordonat directorului executiv.
Raspunde de aplicarea urmatoarelor prevederi legale : Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; H.G. nr.
123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata ; Legea
nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială; H.G.
nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială; O.G.nr.27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; H.G.
nr.829/2002 privind aprobarea Planului Naţional anti-sărăcie şi
promovarea incluziunii sociale; Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale.
Atributii şi obiective:
1. realizează parteneriate şi colaborează cu ONG-uri şi cu reprezentanţii
societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii masurilor de protecţie a
persoanelor defavorizate ;
2. identifică şi cuantifică problemele sociale comunitare ;
3. consultă serviciile de specialitate şi creează strategii
de intervenţie corespunzătoare ( proiecte) ;
4. promovează imaginea serviciilor de specialitate ;
5. monitorizează desfăşurarea programelor/parteneriatelor ;
6. identifică şi menţin relaţii de colaborare în domeniul social cu
potenţiali parteneri ;
7. identifică şi atrag resurse financiare extrabugetare
8. identifică şi accesează fonduri nerambursabile pentru proiecte
sociale ;
9. se ocupă de dezvoltarea şi monitorizarea unei reţele eficiente de
voluntari ;
10. răspunde tuturor sarcicnilor trasate de director, cu privire la buna
desfăşurare a activităţilor din întreaga direcţie ;
11. facilitează participarea ONG-urilor la realizarea planului de
intervenţie comunitară în domeniul social ;
12. organizează work -schop -uri, întâlniri, conferinţe, cursuri şi
seminarii pe diferite tematici;
13. întocmeşte proiecte de finanţare;
14. realizează materiale de prezentare, broşuri şi pliante;

Compartiment Achizitii si Prelucrarea Datelor


Este subordonat directorului executiv adjunct si raspunde de
aplicarea urmatoarelor acte normative : O.U.G. nr. 43/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune
de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii , publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,H.G. nr. nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune
de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 /20.07.2006 , Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 155/2006 privind aprobarea ghidului
pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, Legea nr. 337/2006
pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor
de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 625 din 20.07.2006 , O.U.G.nr. 94/26.09.2007 pt.
Modificarea si completarea O.U.G.nr. 34/2006 , publicata in M.O., Partea
I, nr. 676/4.10.2007, Legea nr. 128/5.05.2007 pentru modificarea si
completarea O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, publcata in M.OF. nr. 309/9.05.2007.
Compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de
achizitie publica, organizat conform prevederilor II.2.3 din Planul de
Actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului
achizitiilor publice din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005
privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice
precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada
2005-2007, are urmatoarele atributii principale :
1. elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza
necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din
cadrul autoritatii contractante ;
2. elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a
documentatiei de atribuire sau, in cazul unui concurs de solutii, a
documentatiei de concurs
3. indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt
acestea prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 ;
4. aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire ;
5. constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.
6. creeaza baza de date si programe PC necesare bunei desfasurari a
tuturor serviciilor directiei;
Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a
sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, in functie de
specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care
urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de
atribuire.Autoritatea contractanta are, totodata,dreptul de a achizitiona
servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in
scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/ sau aplicarii procedurii de
atribuire.
.......................................................................................................................

Organizare DAC:

1. Serviciul Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei


2. Serviciul alocaţii şi îndemnizaţii pentru copii
3. Serviciul social, prestări servicii, gratuitati, facilitati
4. Biroul Resurse Umane
5.Compartimentul Asistenta Persoanelor cu Handicap Grav
6. Compartiment Proiecte Programe
7. Compartiment Achizitii si Prelucrarea Datelor

8.Compartiment Informatic, 9. Biroul Financiar Salarizare, 10. Serviciul


Buget Contabilitate, 11. Biroul Administrativ, 12. Aprovizionare
13. Compartimentul Adaposturi de Noapte, 14.Compartiment Juridic
15. Compartiment Audit

16.Caminul de Batrini Sf. Constantin si Elena


17. Caminul de Pensionari "Sf. Parascheva"
18.Cantina de Ajutor Social
+ 2 adaposturi de noapte
Nota: intre toate serviciile existente in cadrul DAC nu exista relatii de subordonare, ci
doar de colaborare.

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

1. Analiza SWOT a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Iasi

• Puncte tari :
a. Putere de actiune pe raza larga in domeniu si nu este limitata pe

o anumitat arie ;
b. Primesc fonduri de la bugetul de stat si nu auto-finantare ;

c. Un numar mare de angajati care pot derula proiecte comunitare ;


d. Parteneriate cu alte institutii/ong-uri de profil.

• Puncte slabe :
a. Slaba comunicare cu societatea civila si unii

parteneri (circuitul informational-comunicational defectuos atat


intern, cat si extern) ;
b. Lipsa unor modalitati eficiente de interventie si adaptabile
mediului (nu generalizare, ci originalitate si adaptare) ;
c.Numarul mic al personalului de executie fata de numarul mare

de posturi de conducere (extra-descentralizare) si gradul scazut


de salarizare ;
d. Lipsa unor proiecte de anvergura care sa produca schimbari

la nivelul populatiei-tinta, nu numai asupra grupurilor tinta de


mici anverguri (focalizare slaba asupra importantei schimbarilor
pozitive in regiunea Moldovei).

• Oportunitati :
a. Au posibilitatea de a lucra pe scara larga, au o
adresabilitate mare si institutia poate fi bine promovata ;
b. Primesc resurse, cat de cat, suficiente pentru a
desfasura un minim de program si activitatea, in bune conditii.
c. Pot beneficia de o buna indrumare din partea
managerilor angajti :
d. Pot realiza proiecte mari, adresate unor grupuri
largi de beneficiari si se pot dezvolta resursele si serviciile pe
care acestia le au deja inscrise in programe.

• Temeri/ Amenintari :
a. Lipsa fondurilor si a angajatilor,
respectiv neremunerarea celor existenti ;
b. Diminuarea bugetului alocat din
lipsa profitabilitatii proiectelor desfasurate ;
c. Conflicte politice care ar putea
afecta buna administrare a programelor si a activitatii din
cadrul DAC ;
d. Neimplicarea partenerilor in
viitoarele proiecte din cauza credibilitatii slabe a DAC .

PROIECTE DESFASURATE :

Proiectul in care este partenera Directia de Asistenta Comunitara Iasi


se numeste RIIA.
„Reteaua Interinstitutionala Antidrog (RIIA) este o uniune benevola de
institutii guvernamentale si non-guvernamentale, neinstitutionalizata, deschisa
pentru noi membri. RIIAa fost creata in cadrul proiectului implementat
de Organizatia Salvati Copiii Filiala Iasiimpreuna cu Agenţia Naţională
Antidrog - Serviciul Regional Iaşi, in perioada 1 decembrie 2007 – 30
septembrie 2008 si finantat de Uniunea Euponeana prin programul PHARE
2005 – Consolidarea Democratiei in Romania, Componeneta 2 – Democratie,
drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta impotriva
coruptiei.

Scopul acestui proiect este promovarea drepturilor copilului impotriva


consumului de droguri, prin imbunatatirea eficientei si coordonarii institutiilor
publice si private la nivel local si regional.

Ne dorim ca Reteaua Interinstitutionala Antidrog sa actioneze ca un nucleu in


elaborarea strategiilor si politicilor la nivel regional si in derularea planurilor
de actiune comune pentru implementarea acestora, in vederea asigurarii
protectiei copiilor impotriva consumului de droguri.

Mentionam obiectvele care stau la baza activitatilor Retelei Interinstitutionale


Antirog :

• Consolidarea capacitatii instituţiilor guvernamentale si nonguvernamentale


de a derula programe eficiente pentru protectia copilului împotriva consumului
de droguri

• Realizarea de strategii locale si planuri comune de actiune pentru protectia


copilului împotriva consumului de droguri
• Reducerea cererii de droguri în rândul tinerilor / copiilor la nivelul judetului
Iasi

• Dezvoltarea si aplicarea de comun acord si în parteneriat, a unei strategii


pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul drogurilor si
consecinţele consumului de droguri

In cadrul acestui parteneriat interinstitutional public si privat, dorim ca


impreuna sa realizam strategii si planuri de actiune comune, insotite de
cresterea nivelului de informare a comunitatii cu privire la fenomenul
drogurilor si consecintele sale asupra copiilor / tinerilor si realizarea unui
model de bune practici, de parteneriat sustinut si coerent in domeniu. De
asemenea, suntem interesati de imbunatatirea capacitatilor teoretice si practice
ale membrilor activi RIIA de a implementa actiuni de advocacy la nivelul
factorilor de decizie si a capacitatii acestora de a implementa proiecte pentru
protectia dreptului copilului impotriva consumului de droguri in comunitate.

Principalele noastre directii de actiune vizeaza cresterea vizibilitatii riscurilor


asociate consumului de droguri, obtinerea de fonduri special alocate de la
bugetul local sau de la institutii private, pentru transpunerea in practica a
strategiilor comune de reducere a consumului de droguri licite si ilicite in
rindul copiilor si tinerilor si promovarea retelei ca factor de presiune pozitiva
in regiune.” (conform celor scrise de site-ul oficial: www.riia..ro )

Romania se confruntă cu o tendinta de crestere a cererii de droguri in


randul populatiei generale si indeosebi, in randul tinerilor. Incepand cu anul
2003, problema consumului de droguri a capatat noi valente pe plan national,
fiind inclusa pe lista prioritatilor factorilor decizionali in domeniu, aspect
relevat prin adoptarea si implementarea Strategiei Naţionale Antidrog in
perioada 2003-2004. In acest sens, noua Strategie Naţională Antidrog (2005 -
2012), elaborată in concordanta cu prevederile Strategiei Europene in
domeniu, cuprinde, ca directii si principii generale de actiune, toate elementele
de noutate referitoare la asistenta medicala, psihologica si sociala, reducerea
riscurilor si reinsertie sociala, prevederile referitoare la prevenirea consumului
de droguri fiind structurate pe 3 paliere: prevenire in şcoală, in familie si in
comunitate. In ceea ce priveste situatia regionala a consumului si traficului de
droguri, cele trei judeţe care vor face parte din Reteaua Interinstituţionala
Antidrog se confrunta cu probleme asemanatoare cu cele la nivel naţional.

CINE?
Pana in prezent, la aceasta retea au aderat 16 institutii guvernamentale si non-
guvernamentale: Institutia Prefectului Judetului Iasi, Directia de Asistenta
Comunitara Iasi, Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi,
Directia Judeteana pentru Tineret Iasi, Serviciul de Probatiune de pe langa
Tribunalul Iasi, Autoritatea de Sanatate Publica, Centrul Judetean de Asistenta
Psihopedagogica Iasi, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog
Iasi, Organizatia Salvati Copiii Filiala Iasi, Fundatia Alaturi de Voi Romania,
Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Asociatia Alternative Sociale, Fundatia
Solidaritate si Speranta si Centrul Diecezan Caritas.

CE NE DORIM?
Ne dorim ca etapele de dezvoltare a Reţelei Interinstituţionale Antidrog să
includă următoarele:

• Realizarea unei viziuni comune asupra etapelor de dezvoltare a RIIA in


perioada februarie-octombrie 2008.
• Cunoasterea reciproca a proiectelor implementate si a activitatilor
specifice derulate de institutiile membre RIIA in domeniul protectiei
copiilor si tinerilor impotriva consumului de droguri.
• Cunoasterea modalitatilor practice in care fiecare institutie membra RIIA
poate fi o resursa pentru dezvoltarea si implementarea de proiecte
comune in domeniul reducerii cererii de droguri si asistentei medicale,
psihologice si sociale acordata persoanelor consumatoare de droguri din
judetul Iasi
• Identificarea problemelor si nevoilor la nivel local in domeniul reducerii
cererii de alcool, tutun si droguri ilicite, pe palierele comunitate, scoala
si familie
• Realizarea unui plan de acţuine viabil la nivel local în domeniul
protecţiei copilului împotriva consumului de droguri.

DAC Iaşi oferă in cadrul proiectului RIIA:

• Asigură acordarea de gratuităţi-faciliăţi prevăzute de legislaţia în vigoare


pentru persoanele-familiile în nevoie.
• Servicii de informare asupra riscurilor asociate consumului de tutun,
alcool şi droguri;
• Servicii de evaluare a situaţiilor de criză provocate de existenţa în familie
a unui consumator de alcool-droguri;

Bibliografie:
1. www.dac-iasi.ro

2. www.riia.ro

3. Soitu Daniela, Sisteme moderne de asistenta sociala, Ed. , anul, Iasi

4. Note de curs, Cojocaru M., Management si parteneriat public-

privat »anul univ. 2008-2009


PRIMAR

CONSILIUL
LOCAL
Organigram
a DIRECTIA DE
DAC Iasi ASISTENTA
COMUNITARA, IASI

Director
general
Caminul de Batrani Caminul de Pensionari Cantina de
Sf. Constantin si Elena Sf. Parascheva executiv Ajutor Social
iSiSocial.

Serviciul de Serviciul Birou Compartiment Director Compartiment Serviciul de


Autoritate Social, Resurse Proiectare, executiv Audit Alocatii si
Tutelara si Prestari Umane Programe adjunct Indemnizatii
Protectie a Servicii, pentru copii
Familiei Gratuitati si
Facilitati

Compartimentul Compartiment Compartimentul


Compartiment de Achizitii si Informatic Juridic
Asistenta Pers. Prelucrare a
cu Handicap datelor

Birou Serviciul Birou Compart.


Financiar Buget, Administrare, Adaposturi
Salarizare Contabilitate Aprovizionare de noapte