Proiect de diplomă

INTRODUCERE
1.1. BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO-LINNE)

Din punct de vedere sistematic, specia Cyprinus carpio-Linne face parte din subîncrengătura Gnathostomate, supraclasa Pisces, clasa Osteichtyes, subclasa Actinopterygii, supraordinul Teleostei, ordinul Cypriniformes, familia Cyprinidae, genul Cyprinus (FEIDER. Şi colab., 1972) Istoria creşterii crapului se pierde în negura timpului. Unii autori consideră că încă înainte de anul 2000 î. Hr. creşterea acestei specii era dirijată de către om. În primul tratat de acvacultură ce datează din anul 475 îHr., Fan Li descrie pentru prima dată “bătaia “ crapului şi apreciază direct o afacere profitabilă creşterea acestei specii în captivitate. Din însemnările lui Aristotel şi Plinius reiese că atât grecii cât şi romanii cunoşteau bine crapul (BARDACH, 1972). În Europa crapul atrăit înaintea perioadei glaciare. Condiţiile naturale prielnice s-au limitat la zona temperată, între paralelele de 50-51O, însă s-a răspândit şi în alte zone ale globului, ajungând până în Indochina, iar mai recent şi în America de Nord. În Anglia a fost introdus şi aclimatizat în anul 1514. În Japonia a fost introdus în anul 1904, iar în SUA din anul 1877. Între timp a mai fost aclimatizat şi în Amerca de Sud, în Africa, iar mai recent şi în Australia. În ţara noastră, crapul este peştele cel mai răspândit. El trăieşte în faţa gurilor Dunării,în toate lacurile litorale, în Dunăre şi bălţile sale de inundaţie, din partea inferioară a tuturor râurilor noastre, în zona colinară, în lacuri, iazuri şi heleşteie. Acestă specie preferă apele dulci, stagnante sau slab curgătoare. Se poate întâlni şi în ape salmastre oligohaline (0,6-5 săruri / l apă). Apele neutre, uşor acide sau uşor alcaline sunt favorabile creşterii crapului (BURA şi colab. , 1995). Puţin pretenţios la conţinutul în oxigen al apei, crapul suportă un deficit de până la 3,5 mg O2 / l apă (POJOGA, 1977) Crapul se dezvoltă bine la temperaturi ale apei cuprinse între 18-28oC. Sub 10-12oC crapul nu se mai hrăneşte, iar peste 30oC se hrăneşte foarte puţin. Hrana crapului este foarte variată, fiind constituită din fitoplancton şi zooplancton pentru puiet; benton ( larve de insecte, virmi, moluşte mici), resturi vegetale, seminţe de plante acvatice, plante submerse şi chiar puiet de
1

Proiect de diplomă
peşte, pentru celelalte categorii de vârstă. Iarna crapul nu se hrăneşte, trecând în “somnul de iarnă”. Conform opiniei lui POJOGA (1977), în această perioadă, masa corporală scade cu 5-15%. În apele naturale, crapul sălbatic creşte relative repede (tabelul 2). Acesta atinge în medie 25-27 cm lungime, dar s-au pescuit şi exemplare de 1m. Tabelul 1 Ritmul de creştere al crapului sălbatic (după PAPADOPOL, citat de KASZONI, 1974) Vârsta (ani) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lungimea (cm) 15 22,6 29,9 37,1 43,6 48,0 52,3 57,1 61,8 65,3 Masa corpoarlă (kg) 0,088 0,286 0,640 1,190 1,893 2,495 3,192 4,108 5,156 6,042

Graficul 1 Reprezentarea grafică a ritmului de creştere a crapului sălbatic pe o perioadă de 10 ani (după KASZONI, 1974 - modificat)
7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lu im a (cm ng e ) M asa co oa rp rlă (kg)

2

Proiect de diplomă

Ritmul de creştere al crapului selecţionat, crescut în iazuri şi heleşteie, este mai mare, decât cel al celui sălbatic, datorită furajării suplimentare şi a condiţiilor de mediu favorabile. Maturitatea sexuală se instalează de obicei la 2-3 ani pentru masculi, respectiv la 3-4 ani pentru femele. Reproducerea crapului are loc succesiv în 3-4 etape între lunile maiseptembrie. Primăvara când apa are o temperatură de 18-20oC peştii depun prima pontă, cea mai importantă, reprezentând 75% din total. Reproducerea crapului, denumită şi “bătaie”, se realizează în zorii zilei, în locuri cu apă liniştită, puţin adâncă şi cu vagetaţie abundentă (BURA şi colab.,1995). Prolificitatea (numărul de icre / femelă) depinde de mai mulţi factori, printre care cei mai importanţi sunt vârsta şi masa corporală a peştelui. După KASZONI (1974), o femelă de crap de 5-8 ani depune între 600000-800000 icre. În general, se apreciează că numărul de icre raportat la 1 kg masă corporală variază între 120000-200000 bucăţi. Icrele sunt de formă sferică, cu diametrul intre 1,4-1,8 mm, de culoare galben-verzuie, transparente, aderente pe toată suprafaţa lor, proprietate ce la înlesneşte fixarea pe suportul vegetal. Fecundaţia este externă, iar dezvoltarea embrionară dureză între 3-6 zile, în funcţie de temperature apei (cea optimă fiind de 20-21oC) (BURA şi colab., 1995). Sacul vitelin al larvei de crap se resoarbe la vârsta de 10 zile, perioadă în care larva nu se hrăneşte activ. După primele 10 zile de viaţă larva începe să se hrănească activ şi devine alevin. Acest stadiu durează până la vârsta de 20 de zile când apar primii solzi. Intervalul dintre 20 şi 45 zile, corespunde perioadei de prepui, iar după 45 zile până la maturitatea sexuală crapul este în perioada de puiet (REBREANU şi colab., 1991). În economia piscicolă a ţării noastre,crapul joacă un rol important, fiind cea mai răspândită specie de peşte a apelor noastre. Pe baza crapului sălbatic, prin selecţie şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi hrană, s-a obţinut crapul de cultură. Acesta prezintă un ritm de creştere mult mai rapid decât crapul sălbatic. Astfel, la trei veri crapul sălbatic ajunge la 0,640 kg, iar cel de cultură poate depăşi 2 kg (BURA şi colab., 1995).

3

Proiect de diplomă

1.2.

DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND CONSTRUCŢIILE ŞI INSTALAŢIILE HIDROTEHNICE NECESARE PENTRU O CRESCĂTORIE CIPRINICOLĂ SISTEMATICĂ

Bazinul de apă sistematic poartă denumirea de heleşteu şi stă la baza complexelor sistematice, ciprinicole şi salmonicole. Heleşteul este construit prin îndiguirea unui teren plan, alimentat cu apă gravitaţional sau prin pompare. Alimentarea cu apă şi evacuarea sunt dirijate. Alimentarea bazinelor ciprinicole făcându-se nai mult gravitaţional, rezultă că terenurile supuse acestor amenajări trebuie să fie situate la o cotă inferioară nivelul apelor mici ale sursei la punctul de priză. Despre natura terenului se poate spune că terenurile proprii agriculturii sunt proprii şi pisciculturii ( BURA şi colab. ,1995 ). Pământul necesar construirii digurilor trebuie procurat din afara incintei indiguite, pentru a nu îndepărta stratul fertil de pe fundul bazinelor. Fiecare heleşteu are o gură de alimentare şi o gură de evacuare, iar pentru înlesnirea pescuitului, un bazin de pescuit, amplasat în interiorul sau exteriorul heleşteului, care face corp comun cu gura de evacuare, precum şi groapa pentru concentrarea peştelui, situată în faţa acesteia, în cazul bazinelor de pescuit exterioare. Pentru transportul hranei şi al peştelui în perioada pescuitului, digurile sunt amenajate cu drumuri carosabile. Amenajarea complexelor sistematice este condiţionată de factori biologici şi hidrotehnici care duc la următoarele principii: Principiul biologic urmăreşte asigurarea condiţiilor optime în perioada de dezvoltare a peştilor, în bazine cu suprafeţe şi adâncimi diferite de apă pentru fiecare vârstă. Principiul hidrotehnic urmăreşte realizarea principiului biologic, prin dirijarea apei pentru fiecare bazin în parte, ca debit, nivel de reţinere, reglare şi scurgere. Complexele sistematice au următoarele caracteristici: -sunt situate totdeauna în afara albiei minore a apelor curgătoare -reprezintă o grupare de bazine cu regim de alimentare şi evacuare independente pentru fiecare bazin -alimentarea cu apă se realizează prin derivaţie -este posibilă reglarea nivelului apei după nevoile piscicole ale fiecărui bazin -scurgerea completă a bazinului este posibilă şi necesară anual ( BÂRCĂ, 1962).

4

5 .1. care vor alimenta fiecare heleşteu în parte. De la sursa de apă pleacă un canal de alimentare principal. Terenul pe care se execută trebuie să fie curăţat de stratul vegetal. Canalele principale se construiesc de obicei între diguri. deoarece transportă debite mari de apă. canalele pot fi de două tipuri: canale deschise.2. iar pentru consolidare.Proiect de diplomă 1. Digurile Digurile au rolul de a determina o anumită suprafaţă de teren şi de a reţine apa pe terenul îndiguit. Canalele Canalele reprezintă construcţii hidrotehnice prin care apa este dirijată în interiorul unei amenajări piscicole. din care se desprind altele secundare. în funcţie de relieful terenului şi de rolul pe care să-l îndeplinească în cadrul amenajării.2. Digurile în funcţie de poziţia lor în cadrul amenajării piscicole.2. pot fi diguri de centură şi diguri interioare. Digurile de centură încojoară amenajarea piscicolă de jur împrejur. fie prin însămânţare cu anumite specii de plante.2.2.1. canale închise.iar cele interioare.1 CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE SISTEMATICE 1. Canalele deschise Canalele deschise constituie terasamente în rambleu sau debleu.1.1. digurile se vor înierba fie cu brazde de iarbă. în rambleu. Digurile trebuiesc construite în aşa fel încât să nu lase să treacă apa prin corpul lor şi să fie cât mai bine încastrate în subsolul impermeabil.1. 1. 1. Digurile se construiesc în rambleu. Canale de alimentare au rolul de a dirija apa de la sursă înspre compartimentele amenajării piscicole. Canalele de alimentare secundare. compartimentează amenajareaîn heleşteie. terţiale.utilizându-se pământul rezultat din săparea canalelor sau din gropi de împrumut.2. Din punct de vedere constructiv.

În general canalele de evacuare se construiesc în dembleu. la o cotă inferioară corpului orizontal al călugărului cu minim 0.5 m sub cea a fundului de heleşteu. cum sunt cele alimentate prin pompare. Canale de evacuare au rolul de a capta apa rezultată din evacuarea debitelor de primire şi golire. dirijând-o către colectorul situat în afara amenajării (BÂRCĂ şi SOILEANU.1.3 m. Pentru ca acest lucru să fie posibil. ceea ce favorizează căderea gravitaţională a apei în heleşteiele pe care le alimentează. Ele au cota fundului situată cu minim 0. 1. 1967). Canale drenoare au rolul de a ajuta la evacuarea completă a apei din heleşteie.2. deoarece se construiesc în interiorul acestora prin săpătură. Canalele închise sunt folosite în amenajări piscicole care nu dispun de debite mari de apă. Canalele închise Canalele închise sunt reprezentate de conducte.2.2.Proiect de diplomă transportând debite relativ reduse. cota fundului canalelor de evacuare trebuie să fie mai joasă decât cea a heleşteielor. amplasarea lor se face de obicei pe coronamentul digurilor interioare. 6 . care au rolul de a dirija apa în interiorul unei amenajări piscicole cu un minim de pierderi.

precum şi la canale şi gârle care deservesc aceste bunuri. după funcţiunile pe care le îndeplinesc în: -instalaţii de alimentare cu apă a bazinelor. Cele dintâi pot fi închise (tubulare) sau deschise (canale). Instalaţiile de alimentare cuprind două tipuri: instalaţii de alimentare cu acţiune orizontală şi cu acţiune verticală. iazuri şi heleşteie. Prin intermediul acestor instalaţii. să aibă o durată cât mai mare de funcţionare şi să poată fi manipulate cu uşurinţă. fierul. Instalaţiile hidrotehnice sunt grupate.Proiect de diplomă 1. datorită posibilităţii de a stăpâni şi a dirija după nevoile producţiei factorul apă. lemnul. În cele ce urmează este dată o clasificare a instalaţiilor hidrotehnice după funcţiunile pe care le îndeplinesc: Instalaţii de alimentare : -guri cu acţiune orizontală :-de fund -de suprafaţă -guri cu acţiune verticală prin deversare Instalaţii de primenire şi evacuare : -călugăr simplu pentru heleşteie şi iazuri:-intern -marginal -central -extern -călugăr cu deversor -instalaţii pentru bazine nevidabile -stăvilar: -fix -demontabil 7 . primenirea şi evacuarea apei din bazine. -instalaţii de pescuit. încât să corespundă tipului de amenajare. ele trebuie astfel concepute.2. bazinele de apă naturale sau artificiale pot fi valorificate în mai bune condiţii. piatra şi cărămida. Pentru ca instalaţiile hidrotehnice să poată contribui la sporirea producţiei piscicole. ultimele sunt numai tubulare şi sunt întrebuinţate numai la amenajările sistematice. Ele sunt încadrate în corpul digurilor şi barajelor sau în grindurile şi malurile bazinelor piscicole naturale. Materialele întrebuinţate în instalaţiile amintite sunt betonul. -instalaţii de reglare a nivelului.2 INSTALAŢII HIDROTEHNICE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE SISTEMATICE Instalaţiile hidrotehnice întrebuinţate în amenajările piscicole servesc la reglementarea circulaţiei apei în bălţi. -instalaţii pentru traversarea obstacolelor.

Aceste lucrări îndeplinesc următoarele funcţiuni: -inlesnesc alimentarea cu apă a heleşteelor în bune condiţii.(POJOGA. *Instalaţii de pescuit servesc pentru înlesnirea pescuitului la iazuri şi heleşteie. *Instalaţii de primenire şi de evacuare sunt reprezentate prin călugăre. ambarcaţiunilor şi utilajelor de exploatare.1977) * Instalaţii de alimentare Instalaţiile de alimentare proprii amenajărilor sistematice acţionează orizontal sau vertical şi sunt construite din beton. 8 . stăvilare şi deversoare. Aceste instalaţii cuprind: sifoane.Proiect de diplomă -deversor: -cu acţiune frontală -cu acţiune laterală Instalaţii pentru traversarea obstacolelor: -sifoane -apeducte -trecători pentru peşti -ecluze -trecători pentru bărci Instalaţii de pescuit: -bazine de pescuit. în timp ce deversoarele se întrebuinşează numai în amenajările artificiale-semisistematice. -fac posibilă reglarea debitului de apă necesar alimentării heleşteelor. *Instalaţii pentru traversarea obstacolelor sunt lucrări hidrotehnice întrebuinţate în mod special pentru înlesnirea trecerii apei. atât bazinelor artificiale cât şi bazinelor naturale de apă. călugărul şi stăvilarul sunt proprii tuturor bazinelor de apă. ecluze şi trecători pentru peşti şi bărci. fac corp comun cu instalaţiile de evacuare şi sunt cunoscute sub denumirea de bazine de pescuit. peştilor. Dintre acestea. -înlesnesc aerisirea apei admisă. apeducte.

Suprafaţa acestor heleşteie poate varia între 2-25 ha.3 TIPURI DE HELEŞTEIE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE În raport cu destinaţia lor .8 12-15 80-85 1 0. Kovalski. iar adâncimea între 0. Heleşteie de predezvoltare Heleşteiele din această categorie se aseamănă foarte mult cu precedentele.1 10-12 20-25 55-60 2 0.5 m. la noi se utilizează frecvent tipul Dubisch. Există multe tipuri de heleşteie de reproducere: Dubisch. iar adâncimea între 0.5 m. fie din cele de predezvoltare. incubarea icrelor.5-0.5-0.5-1.1974).Proiect de diplomă 1. În aceste eleşteie se cresc timp de 3045 zile puieţi lansaţi din heleşteiele de reproducere.1974).5-2 ha. suprafaţa lor fiind cuprinsă între 0. Dintre toate acestea. Hoffer. creştere. 9 . dar au dimensiuni mai mari. În heleşteiele din vara I se cresc puieţi pescuiţi fie din heleşteiele de reproducere.0 m. parcare şi carantină. distingem următoarele tipuri de heleşteie: de reproducţie.4-1.2-0.2. Tabelul 2 Ponderea pe care o deţin diferite tipuri de heleşteie în cadrul unei amenajări ciprinicole sistematice ( după KASZONI. predezvoltare. o prezentăm în tabelul următor ( KASZONI. ecloziunea şi creşterea alevinilor). Suprafaţa procentuală a heleşteielor destinate creşterii crapului. Eleşteiele acestui tip au formă dreptunghiulară şi o suprafaţă între 300-1000 m2. Zorgenfrei etc. iernat. Heleşteie de creştere Există heleşteie de creştere de vara I şi a II-a. Destinaţia eleşteului Reproducere Creştere vara întâi Creştere vara a doua Creştere vara a treia Iernat Carantină Ciclu de doi ani 0.2 Heleşteiele de reproducere În heleşteiele de reproducere se realizează reproducerea naturală (fecundarea icrelor.1 Ciclu de trei ani 0. iar adâncimea poate varia între 0.

Proiect de diplomă Heleşteiele de vara a II-a şi a III-a se întrebuinţează la creşterea peştilor în cel de al 2-lea an şi respectiv al 3-lea an de viaţă. Suprafaţa unor astfel de eleşteie variază între 10-60 ha. iar adâncimea între 0. Suprafaţa lor variază între 0.3. Suprafaţa lor variază între 500-5000 m2 .3. Iazurile şi heleşteiele pot fi populate în monocultură (numai cu crap) sau în policultură (cu crap şi specii suplimentare) dependent de însuşirile 10 . La temperaturi mai mici de 8°C se înregistrează pierderi mari prin mortalitate. Popularea bazinelor ciprinicole Popularea raţională a bazinelor piscicole joacă un rol important în creşterea crapului. 1991). Heleşteie de carantină În aceste heleşteie se depozitează peştii cumpăraţi din alte unităţi piscicole sau exemplare suspecte de boală din propria fermă. imediat după recoltarea peştilor. iar adâncimea între 2.5-1.2 ha. Heleşteie de iernat Spre deosebire de celelalte heleşteie acestea se construiesc prin săpare. iar adâncimea între 1.1. Popularea se efectuează când apa are temperatura de minimum 8ºC. (LIVIU REBREANU.1-0. până în perioada când vor fi lansaţi în heleşteiele de reproducere. Suprafaţa lor variază între 2000-2500 m2. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A CRAPULUI ÎN HELEŞTEIE Pentru crescătorul de peşti este important să cunoască pe lângă particularităţile biologice ale speciilor pretabile pisciculturii şi măsurile prin care se asigură creşterea raţională şi rentabilă a acestora. 1. 1.5-2 m.5-2 m. când timpul este rece (sub 8ºC). iar adâncimea între 1.5 m. Popularea se poate face în luna martie sau toamna (în cazul în care bazinele rămân inundate în timpul iernii). Heleşteie de parcare Se utilizează la parcarea temporară a reproducătorilor (separaţi pe sexe) din momentul scoaterii lor din heleşteiele de iernat. Trebuie evitată popularea iarna sau primăvara.5-3 m.

G = greutatea peştelui în toamnă (kg/exemplar). foarte multe unităţi piscicole practică creşterea separată a puietului şi a peştelui destinat consumului. S = suprafaţa inundabilă a heleşteului (ha). În cazul creşterii în monocultură popularea se poate face cu crapi de aceeaşi vârstă (populare simplă) sau de vârste diferite (populare mixtă). Neajunsurile populării mixte se rezumă la îngreunarea controlului si dirijării reproducerii crapului (au loc oscilaţii mari în producţia de puiet). cauzarea de traumatisme prin prinderea puietului în năvod alături de adult.. (1981) recomandă următoarele densităţi: Tabelul 3 Densitatea peştilor de vârste diferite (exemplare/ha) Vârsta peştilor Bazin Nefurajat Furajat 1an 300-700 1500-1800 2ani 150-300 500-800 3ani 200-300 200-300 Cu toate că se valorifică doar parţial hrana naturală din heleşteie.Proiect de diplomă hidrobiologice ale acestora. p = pierderi (%). obosirea acestuia şi slăbirea rezistenţei la iernat. g = greutatea peştelui în primăvară (kg/exemplar). 100 = coeficient de corecţie. Pn = productivitatea piscicolă naturală medie a ultimilor 3 – 4 ani (kg/ha). Numărul de crapi (C1 sau C2) care pot fi introduşi la hectar poate fi stabilit cu ajutorul următoarei formule: N = S ⋅ Pn ⋅100 ( G − g ) ⋅ (100 − p ) în care: N = numărul de crapi (C1 sau C2) care se introduc în bazin. 11 . În cazul populării mixte VOICAN şi colab.

Tabelul 4 Popularea suplimentară în crescătoriile cipricole (după VOICAN şi colab. Astfel. Numărul de exemplare cu care pot fi populate bazinele ciprinicole este prezentat în tabelul 4. plătica converteşte crustaceele superioare în carne de peşte. Heleşteiele invadate de vegetaţie pot fi valorificate superior atunci când alături de crap (specie principală) se introduce caras.Proiect de diplomă În timpul perioadei de creştere pierderile sunt de 10 – 15% la crapii de o vară. linul valorifică hrana de pe fundurile nămoloase. 1977). plătică. În aceste situaţii se poate proceda la creşterea crapului (ca specie principală) alături de alte specii de peşti (ca specii suplimentare). Fiecare dintre aceste specii suplimentare valorifică o anumită hrană vegetală. În condiţiile specifice heleşteielor nefurajate nu este recomandabilă creşterea exclusivă a crapului. 1981) Specia Suplimentară VÂRSTA Exemplare / ha (ani) Ctenopharyngodon idella Lin Văduviţă Plătică Şalău Somn 1–2 2–3 3–4 1 2 1 1 2 1 1 400 200 50 1800 – 2000 800 – 1000 50 – 100 300 – 500 100 – 150 60 – 100 48 – 80 12 . iar Hypophtalmichthys molitrix fito şi zooplanctonul. lin şi specii de peşti chinezeşti (Ctenopharyngodon idella şi Hypophtalmichthys molitrix). de 5 – 8% la crapii de două veri şi de 3 – 4% la cei de trei veri (POJOGA. Ctenopharyngodon idella consumă vegetaţia în exces. Alegerea speciei (speciilor) suplimentare se face în funcţie de potenţialul trofic natural al bazinului piscicol. carasul consumă planctonul şi diferitele organisme acvatice. deoarece nu se valorifică complet resursele naturale de hrană.

obţinut în urma unei selecţii riguroase şi a unei creşteri raţionale. În cazul când alături de crap se creşte şi şalău şi somn. aceştia constituind hrana lui predilectă. Efectivul matcă. care se compun din 2 masculi şi o femelă (în cazul reproducerii naturale sau natural dirijate). Reproducătorii şi remonţii alcătuiesc nucleul selecţionat pentru prăsilă. posibilităţile de furajare suplimentară. Şalăul se recomandă în bazinele în care abundă peştii inferiori. pe când în cazul populării cu crap şi somn. deoarece o vor decima. răpitorii nu pot depăşi 3% din populaţia de bază. iar împreună cu crapii de doi ani se introduc răpitori de un an. răpitorii pot reprezenta 6 – 8% din populaţia de bază. Prin reproducători se înţelege masculii şi femelele unei specii. maturi din punct de vedere sexual.3. dependent de specia folosită. Vârsta lor (în cazul crapului) trebuie să fie cuprinsă între 4-10 ani. ştiucă. sau nucleul de prăsilă. Nu sunt lansaţi în heleştee răpitori mai mari ca vârstă şi dimensiuni ca populaţia de bază. suprafaţa heleşteielor de creştere. Răpitorii pot reprezenta între 2 – 10% din cantitatea totală a peştilor din bazin. Astfel. peştii bolnavi şi speciile lipsite de valoare (fufa. La crap reproducătorii se notează simbolic cu CR. baza trofică naturală. alături de crapii de un an se introduc răpitori în stadiul de larve. Longevitatea reproductivă economică la crap este considerată a fi de 4 ani (între vârstele de 4-8 ani) cu un procent anual de reformă de 25%.Proiect de diplomă În amestecurile de specii. iar remonţii cu Cr. În scopul dezvoltării bune a crapului şi a menţinerii condiţiilor sanitare optime în iazuri şi heleşteie se pot creşte alături de crap şi specii de răpitori (somn. rase sau varietăţi de peşti. Peştii răpitori au rolul de a consuma crapii slab dezvoltaţi. iar somnul 2% din populaţia de bază. şalăul reprezintă 6 – 8%. precum şi procentele de supravieţuire până la diferite vârste. Tehnologia de creştere a reproducătorilor Creşterea şi selecţia nucleului de prăsilă se referă la asigurarea tuturor condiţiilor de viaţă şi de exploatare raţională a reproducătorilor şi remonţilor. Prin remonţi se înţelege tineretul de crap în vârstă de 3-4 ani destinat reproducerii. În efectuarea acestui calcul. porcuşor. 1. La populare răpitorii trebuie să fie mai mici decât crapii din bazin. mai au importanţă prolificitatea şi procentul de supravieţuire. biban soare.2. La calcularea numărului de reproducători se are în vedere numărul de puieţi care se comercializează. crapul trebuie să reprezinte 50 – 70 % din totalul populaţiei piscicole (ALEXANDRESCU. este format din familii de reproducători. La popularea bazinului cu crap şi şalău. şalău). roşioara). 1973). Somnul contribuie la rărirea broaştelor şi a mormolocilor. 13 .

10% tărâţe de grâu. În perioada de pregătire a reproducerii se poate institui următoarea reţetă: 40% făină de orz. 9% făină de carne şi 1% calciu furajer. incubaţie. având grijă ca raportul proteic al amestecurilor furajere să fie adecvat vârstei şi sezonului (de 1/3 în primăvară. dar pentru aflarea numărului de peşti. cantitatea şi calitatea hranei etc.5 sau 2). G = masa corporală medie a puietului în toamnă(kg). 30% şroturi de floarea soarelui. lupin etc. caz în care bentosul are cea mai mare importanţă.000 icre/kg masă corporală. Se impune deci. Masa corporală a puietului. în special. variind între 15-70 g. Practic se calculează 1-2 familii la fiecare hectar heleşteu de creştere (sau 3-6 reproducători). Producţia piscicolă se deduce după exploataţiile ciprinicole din zonă sau se cunoaşte din anii anteriori. N = numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă. în general şi a aparatului genital. luarea de măsuri pentru asigurarea furajelor adecvate şi prelucrarea lor. din această valoare se scad pierderile posibile survenite la fecundaţie. Aşa se explică faptul că la crapul sălbatic prolificitatea este mai mare decât la cel de crescătorie. apoi a remonţilor şi anual cu cea a reproducătorilor. populare. care. de familii de reproducători. Furajarea raţională a reproducătorilor stimulează procesele de ovogeneză şi de spermatogeneză. dintre care cei mai importanţi sunt: mărimea şi vârsta reproducătorilor. care constituie hrana naturală a crapului şi numai la nevoie se intervine cu furajarea suplimentară. prin măsurile luate.). însuşirile fizico-chimice ale apei. este cea cu hrană naturală.Proiect de diplomă În acest scop se utilizează formula: NR = S xPx K x10 0 GxN x p . de 1/5 pe timpul verii şi de 1/10 spre toamnă). în care: NR = nr. P = producţia piscicolă (kg/ha). 10% făină de boabe de leguminoase cultivate (bob. Se apreciază că de la o femelă de crap se pot obţine cel puţin 120. în total pot ajunge la 50%. În consecinţă. variază în funcţie de condiţiile în care se realizează creşterea. 14 . furnizând toate substanţele nutritive necesare dezvoltării armonioase a corpului. Numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă depinde de mai mulţi factori. p = procentul de supravieţuire al puietului (între 35-40%). S = suprafaţa heleşteului de creştere în vara I (ha). se asigură o dezvoltare maximă a organismelor acvatice. Furajarea raţională a nucleului de prăsilă începe de fapt cu cea a puietului. Furajarea cea mai adecvată. Componentele proteice din această reţetă sunt în proporţie de cca. 60%. K = coeficientul de rezervă (1.

cultivarea vetrei heleşteielor. deoarece s-a constatat că prin separarea îndelungată este influenţat negativ procesul de reproducere. Cunoscută încă din secolul XVI. Hofer. naturală – dirijată. 1995). Sorgenfrei) în care se lansează la momentul potrivit reproducătorii. Ulterior se face o a doua selecţie. dacă este posibil. Chiar şi azi ea este folosită pe cale largă în multe ţări. cu capul mic (acesta fiind un semn de precocitate şi de schelet redus). În aceste bazine reproducătorii vor fi furajaţi şi menţinuţi până când temperatura apei ajunge la 17-180C. cu spinarea cât mai gheboasă (indicele de profil cât mai mic).3.3. această metodă a contribuit la revoluţionarea pisciculturii prin perfecţionarea ei continuă. fără răni şi cărora nu le lipsesc solzi. În ţara 15 . Kowalski. Dacă nu dispunem de un heleşteu de iernare special pentru reproducători. Primăvara la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. dirijată şi artificială (BURA şi colab. Toamna. În mod obişnuit reproducătorii se ţin separat pe sexe (câte 2-3 exemplare la 100 m2) doar 2-3 zile. în care se asigură o suprafaţă minimă de 14-16 m2 pentru fiecare reproducător. se recurge la pescuirea reproducătorilor din heleşteiele de iernare. Practicarea acestei metode de reproducere presupune amenajarea unor bazine speciale (tip Dubisch. ocazie cu care aceştia se sexează. Cu această ocazie se reţin exemplarele cele mai dezvoltate din cadrul aceluiaşi lot. În funcţie de specificul fiecărei crescătorii se pot utiliza următoarele metode de reproducere: naturală. într-un heleşteu de iernare separat. în heleşteiele de parcare.Proiect de diplomă fertilizarea. Dintre aceşti factori un rol preponderent îl are asigurarea cantitativă şi calitativă a puietului necesar populării bazinelor acvatice. 2002) 1. se controlează din punct de vedere sanitar. aceştia pot fi ţinuţi în sezonul rece în heleşteiele de creştere. fiind reţinuţi pentru reproducere crapii cu înotătoarele mici (denotă şi un schelet mic).. normal dezvoltaţi. în timpul pescuitului se procedează la selecţia reproducătorilor. În cazul unităţilor cu luciu de apă redus este bine să-şi achiziţioneze puiet de la cei ce dispun de condiţii corespunzătoare şi au un material de reproducere valoros.. iar apoi se lansează separaţi pe sexe. în funcţie de temperatura mediului ambiant. Reproducătorii selecţionaţi sunt introduşi. Reproducerea naturală a crapului Rentabilitatea exploataţiilor ciprinicole este dependentă de un complex de factori.(Grozea şi colab. pe faza de dezvoltare şi de producţie.

peştii retrăgându-se în canalul periferic (POJOGA. În aceste bazine. în care trebuie să se asigure o suprafaţă minimum de 14 – 16 m2 pentru fiecare reproducător. fiind mai mult sau mai puţin proeminent şi de culoare roşie. normal dezvoltaţi. definitivă. în %. 1977) Numărul de reproducători necesari unei crescătorii se poate calcula după următoarea formulă: R= în care: R = numărul de familii (o familie cuprinde doi masculi şi o femelă). se face o a doua selecţie. totuşi ea poate fi realizată cu mai multă precizie în perioada de reproducere. în g. S = suprafaţa inundată. cu o pantă puţin pronunţată. fiind reţinuţi pentru reproducere crapii cu înnotătoarele mici (denotă şi un schelet mic). iar la 100% = 2). cu spinarea cât mai gheboasă (înălţimea maximă fiind apropiată de lungimea totală). cu capul mic (acesta fiind un semn de precocitate şi de schelet redus). ocazie cu care se reţin exemplarele cele mai dezvoltate corporal din cadrul aceleiaşi vârste. Reproducătorii selecţionaţi sunt introduşi dacă este posibil într-un heleşteu separat. K = coeficient de rezervă (în cay de 50% = 1. La o uşoară apăsare pe 16 S • P • K • 100 . în funcţie de temperatura mediului ambiant se recurge la pescuirea reproducătorilor din heleşteiele de iernat. în ha. în kg / ha. trifoi alb şi coada vulpii). ocazie cu care aceştia se sexează se controlează din punct de vedere sanitar iar apoi se lansează separaţi pe sexe în bazinele de parcare.Proiect de diplomă noastră cel mai frecvent folosit tip de heleşteu de reproducţie este cel Dubisch care are formă dreptunghiulară. Din exemplarele alese. G = greutatea medie a puietului de o vară. Stabilirea sexelor la crap este dificil de realizat. N = numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă. În general femelele au abdomenul bombat iar orificiul papilei genitale are contur circular. Dacă nu dispunem de un heleşteu special pentru reproducători aceştia pot fi ţinuţi în heleştee de creştere. G • N •V . P = producţia piscicolă. reproducătorii vor fi furajaţi şi menţinuţi până când temperatura apei va ajunge la 17 – 18oC. Când începe pescuitul platforma rămâne uscată.5. Primăvara la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. cei fără răni şi cărora nu le lipsesc solzi. În timpul pescuitului de toamnă se aleg reproducătorii. având pe margine un canal periferic adânc de 60 – 80 cm. V = supravieţuirea puietului în toamnă. În mijlocul heleşteului Dubisch se găseşte o platformă înierbată (cultivată cu lolium. În mod obişnuit reproducătorii se ţin separaţi pe sexe (câte 2 – 3 exemplare la 100 m2) doar 2 – 3 zile deoarece s-a constatat că prin separarea îndelungată este influenţat negativ procesul de reproducere.

Atunci când platforma heleşteului de reproducere nu e bine înierbată şi nu există un substrat natural pentru depunerea icrelor în heleştee se pot introduce saltele sau cuiburi confecţionate din rădăcini adventive de salcie sau ramuri de ienupăr ancorate pe fund cu ţăruşi. masculii au abdomenul mai îngust. crapul se reproduce pe cale naturală în lunile aprilie – mai. cu orificiul oval sau în forma literei Y. proces numit la peşti „bătaie”. când temperatura apei este de 18 – 20oC. asigurând un nivel cu 10 – 15 cm inferior nivelului de umplere totală. În cazul inundării bazinelor prin pompare la canalul de alimentare se pune un juvelnic de 2x2x2 m confecţionat din plasă metalică cu ochiuri mici prin care numai apa se strecoară rămânând impurităţile. Trebuie avut în vedere faptul ca să nu se elimine forţat produsele sexuale deoarece se poate forma în interiorul papilei un cheag de sânge care ulterior împiedică mulgerea icrelor şi a lapţilor. în acest moment nivelul 17 . De obicei reproducerea are loc dimineaţa devreme sau seara şi rar în timpul zilei când temperatura apei este ridicată. familia fiind formată din doi masculi şi o femelă. având o adâncime maximă de un m lângă călugăr şi minimă de 20 cm spre gura de alimentare. Transportul reproducătorilor între heleştee se face cu o roabă specială sau cu tărgi cu pânză de cort. Într-un heleşteu de reproducere de 200 + 1000 m2 se introduc 1 – 3 familii de reproducători. La 1 – 3 zile de la lansarea reproducătorilor în heleşteiele de reproducţie la temperaturi constante de peste 18oC.Proiect de diplomă abdomen se remarcă faptul că curgă icre. femelele elimină icrele pe care masculii le stropesc cu lapţi. Heleşteiele de reproducţie au suprafeţe mici (200 – 1000 m2) şi sunt puţin adânci. În condiţiile climatice ale ţării noastre. curg lapţi. În momentul în care temperatura apei se menţine timp de 5 – 7 zile la 17 – 18oC se poate proceda la inundarea bazinelor de reproducere. invazia broaştelor şi pătrunderea organismelor dăunătoare. Când constatăm că masculii nu mai urmăresc femelele şi înoată lent la suprafaţa apei înseamnă că reproducerea a avut loc. papila genitală este înfundată. care va fi realizat doar după reproducere (bătaie). Dacă se apasă uşor pe abdomen. Platforma centrală a heleşteielor trebuie să fie bine înierbată cu plante (graminee şi leguminoase) care rezistă sub apă fără a putrezi imediat după inundare. Lansarea reproducătorilor în heleştee este precedată de îmbăierea lor (timp de 3 – 5 minute) într-o soluţie de clorură de sodiu 3 – 5% (în funcţie de vârstă) pentru înlăturarea paraziţilor de pe corp. peştii sălbatici şi animalele vătămătoare care se înlătură cu minciogul. În cursul primăverilor reci poate avea loc un proces de resorbţie a icrelor la cap. Spre deosebire de femele. Bazinele de reproducţie se inundă cu circa 24h înaintea lansării reproducătorilor pentru a preveni mâlirea plantelor.

După pescuirea alevinilor şi transferarea lor în heleşteiele de predezvoltare sau de creştere vara I. larvele devin mobile. Din icrele embrionate eclozionează după 3 – 6 zile de la fecundare (dependent de temperatura apei) larvele de crap. gunoi de grajd fermentat (1 – 1. ce sunt transparente. în alevin 25000 (mor 50%) şi în puiet de o lună 17000 exemplare. Terenul astfel pregătit se ară iar primăvara după discuire se însămânţează cu lolium şi trifoi alb. Coeficientul de supravieţuire de la stadiul de icră fecundată la puiet în vârstă de o lună este de circa 7%. iar după zvântare (are loc în 30 – 40 zile) fundul se prelucrează cu grapa sau cu discul. ocazie cu care se observă ouăle fecundate.Proiect de diplomă apei se ridică cu 15 – 20 cm. prinse de plante. Conform determinărilor realizate de CERPAS de la o femelă de 5 kg care depune 500000 icre se fecundează 250000 (50%) din care se transformă în larve 50000 (pier 80%). gălbui. Printr-o bună oxigenare a embrionul se dezvoltă normal şi nu apare riscul invaziei cu ciuperca Saprolegina (se instalează pe icre slab oxigenate). cuprinsă între ecloziune şi resorbţia sacului vitelin durează la crap 10 – 15 zile. care se fixează pe suportul vegetal unde rămân imobile 2 – 3 zile. de la 18 – 20 oC la 4 – 5oC. La sfârşitul lunii iulie se împrăştie pe fundul bazinului gunoi de grajd fermentat care prin efectul lui fertilizant favorizează dezvoltarea bazei trofice şi implicit a puietului. Din acest moment începe stadiul de puiet (pui) care se termină la apariţia maturităţii sexuale. În următoarele 10 zile crapul parcurge perioada de alevin. Realizarea procesului de reproducţie poate fi apreciată şi prin examinarea zilnică a plantelor. se ridică nivelul apei în heleşteiele de reproducţie pentru a asigura o temperatură mai ridicată la fundul bazinului şi pentru a crea o mai bună oxigenare a icrelor embrionate.5 kg gunoi la m2 de heleşteu). 18 . Pentru a asigura hrana naturală (organismele planctonice) necesare creşterii alevinelor la o zi de la reproducere se introduce în heleşteul de reproducere lângă mal. la o adâncime de până la 25 cm (în locuri în care nu au fost depuse icre. care începe din momentul resorbţiei sacului vitelin şi se încheie la apariţia primilor solzi. După parcurgerea fazei de imobilitate. pentru ca icrele depuse pe mal să nu rămână pe uscat în urma retragerii valurilor. în timp ce cele nefecundate sunt opace. albe. După ce reproducerea s-a terminat se pescuiesc reproducătorii din heleşteul de reproducere pentru a nu desprinde icrele de plante. În cazul în care în timpul sau după reproducere temperatura apei scade ca urmare a unei ploi. heleşteele de reproducţie se scurg. Aceste determinări sunt extrem de importante în stabilirea numărului de reproducători necesari exploataţiei piscicole pentru asigurarea puietului. plante care vor servi ca suport pentru icre. Perioada larvară.

4. pentru a intensifica dezvoltarea hranei naturale. Tehnologia creşterii alevinilor şi puietului de crap Perioada de alevin este cuprinsă între vârsta de 11-20 de zile. iar după resorbţia sacului vitelin alevin alevinii au la dispoziţie o bază trofică bogată.. Dacă în continuare chimismul apei se menţine în limite optime. BURA şi GROZEA. Î cazul în care nu dispunem de aceste îngrăşăminte se poate administra cenuşa rezultată în urma arderii lemnului.Tehnologia de creştere a larvelor de crap Perioada larvară la crap durează circa 10 zile. se administrează direct în apă (pe toată suprafaţa) începând din ziua a 3-a sau a 4-a după reproducere 15 kg/ha de cainită sau silvinită (K2O) şi 30 kg superfosfat (P2O5). 1. ce impune ca în 19 . etapa hrănirii mixte în care hrănirea se realizează pe seama rezervelor propri şi a organismelor din mediul acvatic (fitoplanton). se administrează must de grajd. compusă din protozoare. Crapul este preponderent zooplanctonofag până la vârsta de 30-40 zile. La vârsta de 4-5 zile larvele se pescuiesc din bazinele de reproducere şi se deversează în bazinele de predezvoltare. 1997). Pescuitul se face în zilele însorite şi se realizează cu plase de mână din tifon. când larvele se hrănesc cu zooplancton. dacă temperatura este constantă iar conţinutul în oxigen şi ph-ul apei sunt în limite optime. ea durând 2-3 zile (adică până ân ziua a patra sau a cincea de viaţă) şi etapa hrănirii exogene. crustacei. BREZEANU consemnează două etape distinct: etapa hrănirii viteline care este proprie primelor 2-3 zile de viaţă a larvelor. În bazinele de predezvoltare larvele se obişnuiesc cu noul mediu de viaţă. În primele 2-3 zile de viaţă larvele sunt imobile. 1995. Între vârsta de 8-20 de zile crapul realizează cel mai accentuat ritm de dezvoltare corporală.Proiect de diplomă După alte 2 zile. În vederea reducerii pierderilor la pescuire se recurge la scurgerea parţială a bazinelor de reproducere. iar morfologic ea poate fi delimitată de resorbţia sacului vitelin şi până la apariţia primilor solzi când începe perioada de puiet.3. rotifere.3.5. În privinţa modului de hrănire a larvelor de crap. estimată a debuta în momentul epuizării rezervelor viteline. după care devine treptat bentonofag. Pentru a putea permite o bună circulaţie a apei în heleşteiele de reproducere. Pentru fiecare 10 m2 de eleşteu mustul de grajd se prepară adăugând la 6l apă 2 kg de gunoi de vite. zilnic se curăţă sitele metalice de la gurile de alimentare şi de evacuare a apei (BURA şi colab. silind astfel larvele să se adune în canale. 1.

bogată în proteine. puietul evoluează în categoria crap de o vară.Proiect de diplomă heleşteul de predezvoltare. Alimentaţia crapului de un an şi o vară diferă de cea a crapului de doi ani şi o vară prin faptul că în raţia primului predomină nutreţurile cu conţinut ridicat în proteină. raţia zilnică de furaje reprezintă 2-3% din masa corporală a peştelui. Perioada de hrănire a crapului de consum pentru condiţiile climatice ale ţării noastre este cuprinsă între limitele de temperatură de 15-28 oC. 1. pe când la cel mai în vârstă. La crapul tânăr. peştii suspecţi de boală.5 ha şi posedă o bază trofică bogată.1-0. Tehnologia creşterii crapului pentru consum În ţara noastră. Distribuirea furajelor se face la locuri fixe şi la ore regulate. 1. La popularea de primăvară şi la pescuirea de toamnă este obligatorie sortarea crapilor. debili se izolează şi se comercializează. care dispun de heleşteie de reproducere mai mari de 0. alevinii şi puietul pot fi menţinuţi în acestea până la vârste de 40-45 de zile când se mută în heleşteiele de vara I.6. adecvată vârstei. din 15 în 15 zile se fac pescuiri de control cântărindu-se 50-100 exemplare. din categoria crapului de consum face parte puietul acestei specii de peşti în vârstă de două veri şi de trei veri. Cu această ocazie. sau din cele de reprducere şi se trece înheleşteie de creştere de vara I. Popularea heleşteielor de creştere vara I se face în funcţie de productivitatea lor naturală şi de cantitatea şi calitatea furajelor combinate administrate. În exploataţiile piscicole. În heleşteiele de vara a II a se introduc la populare pe fiecare metru pătrat circa 3-5 exemplare în vârstă de un an. În heleşteiele de creştere vara a III a se introduc trei crapi de doi ani la metru pătrat. predomină furajele bogate în proteine. atinge 3-5%. valorile fiind consemnate în registre. denumite mese. să dispună de o biomasă bogată. sau de creştere vara I. iar la cel de al doilea. iar calendaristic între luna mai şi octombrie.3. Pentru aprecierea evoluţiei dezvoltării corporale a puietului de crap. În hrana puietului se pot administra furaje combinate de tip Prestarter. Tehnologia creşterii crapului de o vară Începând cu vârsta de 45 de zile. permiţând administrarea de furaje suplimentare specifice vârstei. 20 . În acest moment puietul se pescuieşte din heleşteiele de predezvoltare. Începând cu vârsta de 20-24 de zile puietul trebuie alimentat şi cu hrană suplimentară.3. răniţi. pe platforme special amenajate.7.

Proiect de diplomă Reproducătorii consumă cu predilecţie favorizează dezvoltarea organelor genitale. iar la C1+ de 4-5% din efectivul iniţial. după pecuitul de toamnă şi valorificarea producţiei. În crescătoriile sistematice. care are temperatura corpului şi implicit intensitatea proceselor metabolice dependentă de temperatura mediului ambiant (apei). 1. Temperatura optimă de iernare a crapului este de 3-5oC. În general pierderile prin mortalitate în timpul iernii sunt la Co+ de 7-8%. care 21 . Pierderile în greutate. Iernarea crapului Crapul este o specie poichilotermă. S-a constatat că pierderi prin mortalitate apar la crapul de un an (C1)sub 0. heleşteiele se golesc. iar peştii rămaşi (crapii de o vară remonţii şi reproducătorii) sunt lansaţi în bazinele de iernat special amenajate. precum şi de vârsta crapului.8. Numărul de crapi cu care se populează un heleşteu de iernat este dependent de calitatea şi calitatea apei.3. variază în funcţie de vârsta şi greutatea corporală a peştilor.2oCşi că peştii cu depozite adipoase corespunzătoare sunt mai rezistenţi la boli. realizate ca urmare a consumului de substanţe nutritive pe timpul hibernării. În heleşteiele de iernare crapii se introduc separaţi pe vârste şi categorii. în luna octombrie şi se ţin până primăvara (în luna martie). heleşteie de creştere sau iernare) joacă un rol determinant în supravieţuirea crapului şi în diminuarea pierderilor de iernare. hrana naturală. Calitatea apei cu care sunt alimentate bazinele de iernat (iazuri. În bazinele de iernat se pot introduce şi juvelnice în care se depozitează peştele de consum ce urmează să fie comercializat în perioada următoare.

Materialul şi metoda de lucru Pentru calculul debitului pârâului Balta în anii 2001-2002 s-a utilizat formula prezentată în Îndrumătorulde lucrări practice de Acvacultură: Q = Su · Vm Unde: . Pentru stabilirea debitului mediu lunar s-au utilizat date ale OSPA – Alba-Iulia. ca punct de plecare pentru înfiinţarea unei ferme private de creştere a crapului. fermele piscicole private realizează profit. Dimensionarea digurilor. Lucrarea de faţă are drept scop. dar şi al pisciculturii. 22 .1. Scopul lucrării Sistemul semiintensiv de creştere a crapului constituie în prezent baza producţiei piscicole din ţara noastră.Su . prezentarea principalelor etape necesare pentrurealizarea şi exploatarea în parametrii normali ai unei amenajări piscicole ciprinicole sistematice. Analizele fizico-chimice ale apei şi terenului care va constitui vatra de bazin au fast realizate în laboratoarele OSPA Alba-Iulia. .2.viteza medie de curgere.Vm . ceea ce a făcut ca numărul lor să crească simţitor în ultima vreme. Pentru determinarea temperaturii medii lunare a apei s-au făcut determinări zilnice. stabilirea normelor de populare şi hrănire s-au făcut în conformitate cu datele prezentate în Îndrumătorul de lucrări practice de Acvacultură. 2. Pe fondul scăderii producţiei piscicole în sectorul de stat din ţara noastră.suprafaţa secţiunii udate. Pentru proiectarea şi ulterior construirea şi exploatarea unei amenajări piscicole sistematice cu circuit închis (în care există crap de toate categoriile de vârstă) este necesar să-şi aducă aportul atât specialişti din domeniul construcţiilor hidrotehnice. cu ajutorul termometrului submersibil.Proiect de diplomă Partea a II-a CERCETĂRI PROPRII 2.

1.3% toamna. Tabelul 5 Media lunară de precipitaţii in ultimii 20 de ani LUNA DEBITUL (l/m2) Ian 14. media anuală a precipitaţiilor de 499 l/m2 . Caracteristici pedoclimatice ale zonei de amplasament 2.8 Noi 20.Proiect de diplomă 2.1 l/m2. Debitul minim înregistrat în perioada de secetă este de 0.7% vara şi 18.4 17.96. Solul viitoarei pescării este un sol aluvionar tipic. Conform Atlasului Cadastrului Apelor Române pârâul Balta.52 are un debit mediu zilnic minim anual de 0. panta terenului fiind de 1/800.2. prevenind fenomenul de infiltraţie a apei şi în acelaşi timp poate asigura alimentarea şi scurgerea gravitaţională cu apă.3. Condiţii climatice Este bine de ştiut că producţia piscicolă nu este influenţată numai de structura şi calitatea solului.7 Oct 24. Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrate într-o zi. ci şi a apei. Apa care va servi ca sursă de alimenatare a crescătoriei ciprinicole îndeplineşte condiţiile calitative. propice oricărui tip de cultură agricolă.3 23 .4 Iun 18. raportul precipitaţiilor pe anotimpuri fiind de 15% iarna.-1. Condiţii pedologice Terenul destinat înfiinţării pescăriei îndeplineşte condiţiile pedologice necesare unei pescării.0 Iul 20.9 Aug 21. Din punct de vedere cantitativ. 28% primăvara 37.3. sursa de apă asigură alimentarea crescătoriei în tot timpil anului.9 Mai 32.7 Sep 39.059m3/s.7 Mar Apr 24. astfel incât fundul viitorului heleşteu este impermeabil (argilos) şi uşor înclinat.095m3/s.4 Dec 22. a avut valoarea cea mai ridicată în data de 18 iunie 1998 la un volum de 77.3. deci este ideal şi pentru piscicultură. 2. cât şi cele cantitative. Umiditatea medie anuală este de 83%.4 Feb 14. cod IV.

iar minimul pluviometric se înregistreză în ianuarie. Tabelul 6 Conform STAS 4706/88 se stabileşte categoria de calitate a apei Unităţi Rezultate măsură obţinute debit m3/s 0. Apele subterane sunt influenţate ca debit de condiţiile climatice.0 1 I I I .5 oxigen CCO-MnMg/l 17.în % 81. de adâncimea stratului impermeabil.Proiect de diplomă Graficul 2 Reprezentarea grafică a mediei lunare de precipitaţii în ultimii 20 de ani 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ian Mar Mai Iul Sep Noi DEBITUL (l/m2) Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în luna septembrie.08 KMnO4 CCO-Mn în Mg/l 4.27 24 Carcteristici RO I GM I RN I TS I GEN I 13.06.66 dizolvat Sat.095 o Temperatură C 18 apă pH Unit. structura geologică a straturilor. constituţia litologică a rocilor.p 8 H Oxigen Mg/l 7. poziţia stratului acvifer.

TS toxice şi speciale .GEN general 25 .005 Sub 0.018 Sub 0.17 0.046 0.26 30.45 96.Proiect de diplomă O2 CCO-Cr CBO5 Suspensii totale Reziduu fix Cloruri Sulfaţi bicarbonaţi Ca Mg K Na K Amoniu Azotiţi Azotaţi P Fenoli cianuri Fe Cu Zn Pb Cd Cr Mn Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 14.RN regim de nutrienţi .0004 0.GM grad de mineralizare .0 602.028 3.052 0.004 0.25 0.0 1.0096 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Unde: .0 183 40 36 199 5 0.0001 0.101 Sub 0.001 0.RO regim oxigen .0 191.

îngheţul.2oC. STUDIU PRIVIND CONSTRUIREA ŞI AMENAJAREA EXPLOATAŢIEI 2. Luna cu cea mai scăzută temperatură din ultimii 20 de ani este luna ianuarie .4. acesta îndeplineşte condiţiile biologice necesare dezvoltării normale a crapului. De la sursa de apă pleacă un canal de alimentare principal din care se desprind altele secundare care vor alimenta fiecare heleşteu în parte. Luna cea mai călduroasă a anului este luna iulie.5oC în data de 14 ianuarie 1985. Dimensionarea canalului de priză va fi făcut astfel încât să poată asigura debitul maxim de apă de care nevoie amenajarea piscicolă. CANALELE Canalele de alimentare au rolul de a dirija apa de la sursă înspre compartimentele amenajării.6oC. temperatura minimă a avut valoarea de 26.Proiect de diplomă Conform analizelor fizico-chimice efectuate apei recoltate din pârâul Balta.etc.1. cu variaţii anuale de plus – minus 2oC faţă de această valoare.Temperatura maximă înregistrată în zonă a fost de 39. Media multianuală a temperaturii aerului este de 9. Direcţia vântului predominant este din N-V având o medie anuală de 1.4.din plăci de beton . cu o valoare medie de 20. infiltraţiile. Pentru ca acest lucru să fie posibil. Canalele de evacuare au rolul de a capta apa rezultată din evacuarea debitelor de primire şi golire. Canalele de alimentare secundară vor fi amplasate pe coronamentul digurilor interioare. 26 . luînd în calcul panta. dirijând-o către colectorul situat în afara amenajării.3m.4oC în data de 3 august 1987.6oC. 2. în rambleu. Canalul principal se construieşte pe digurile letarale. cu o temperatură medie multianuală de -2. ceea ce va favoriza căderea gravitaţională a apei în heleşteele pe care le alimentează. evaporarea.4m/s. Deci factorii de mediu sunt propice reproducerii şi dezvoltării crapului în bune condiţii . cota fundului canalelor de evacuare se vor construi în debleu la o cotă inferioară corpului orizontal şi călugărului cu 0. deoarece transportă debite relativ mari de apă.

4.68 m = 0.65 = 4. Calculul înălţimii digurilor l-am efectuat după formula lui STEVENSON: hv = 0.34 ⋅ 350 − 0.65 + 2.75 +0.34 ⋅ L −0.2.4= 2.26 ⋅ 350 hg = hs + hv = 0. DIGURILE Digurile vor fi construite din pământ argilo-nisipos preluat din dealul in apropiere.1 ⋅ H în care: b = lăţimea coronamentului H = înălţimea barajului hv = 0.65 m b = 1.65 m H = h + hg = 2 + 2.26 ⋅ L în care: hv = înălţimea valului L = lungimea luciului de apă în iaz Înălţimea de siguranţă.75 + 0.16 = 2.65 =11.1 ⋅ 2.7 = 2.38 + 4. 27 . împreună cu înălţimea valului formează garda globală.1 ⋅ H = 1.4m Înălţimea valului necesară unui dig rezistent pentru lungimea bazinului de 350 de m este de 2.4 m.7 − 0.35 ⋅18 . Înălţimea barajului se calculează după formula: H = h + hg în care : H = înălţimea barajului h = nivelul de retenţie al apei hg = garda globală Lăţimea coronamentului barajului se stabileşte după formula: b =1.26 ⋅18 .25 + 2.38 Lb = 4.Proiect de diplomă 2.75 + 0.

...3...1800kg x= 1800 ⋅1 1.. 1 exemplar....65 m.Proiect de diplomă Dacă înăţimea de siguranţă este de 0.4 m..... care este introdus din heleşteiele de vara a-II-a în luna martie şi se creşte până toamna când se valorifică pe piaţă.65 m..38 m.25 m şi înălţimea valului este de 2...... iernat.................... Pentru o producţie de 1800 kg de peşte/ha trebuie să se recolteze un număr de 1500 de exemplare cu greutatea de 1.... atunci înălţimea totală a digului va fi de 4.200 kg.... parcare.. iar lăţimea bazei mari va fi de 11............ carantină.. de creştere a reproducătorilor....75 ha şi o adâncime cuprinsă între 1........ Dacă înălţimea apei în heleşteiele de creştere este de 2 m şi garda globală este de 2........... 1500 peşti.......5-2.... 2..... garda globală va fi de 2......... Se vor construi patru heleşteie....2kg x exemplare.........65 m....2kg.1..2 = 1500 exemplare C2+/ha Având în vedere că pierderile în vara a-III-a sunt de 3-4%.5 m....100% x peşti. Heleşteiele de creşere vara a-III-a În aceste heleşteie se creşte crapul de 2 ani.. HELEŞTEIELE În cadrul crescătoriei ciprinicole se vor construi următoarele categorii de heleştee: -de reproducere.. Lăţimea coronamentului obţinută este de 2... fiecare având o suprafaţă de 8.......68 m la o înclinare a taluzului din amonte şi a taluzului din aval de 1/1.....4..... primăvara norma de populare va fi de 1560 exemplare /ha...............4% x= 1500 ⋅ 4 100 = 60 peşti (pierderi/ha) 28 .. Greutatea crapului de doi ani şi o vară va fi de 1..... creştere. predezvoltare.............

......... Inundarea acestor heleşteie se va realiza treptat... la distanţă de 10-20 zile. 1800 kg * 35 ha = 63000 kg crap Pentru cele 35 de ha cât necesită heleşteiele pentru creşterea crapului de doi ani şi o vară.60 – pierderile din vara a-III-a Suprafaţa totală a bazinelor cu crap de doi ani şi o vară este de 35 de hectare...1500 ... Numărul total de exemplare necesare populării celor 35 de ha de heleşteie cu crap de doi ani şi o vară este de 54600 exemplare.. această lucrare favorizând dezvoltarea şi valorificarea hranei naturale. Aceste heleşteie intră în funcţiune începând cu luna martie.. Pierderile în această perioadă sunt de 8%. astfel că bazinele cu crap de doi ani vor fi populate cu un număr de 59000 exemplare.......1560 exemplare C2 35 ha.... 29 ........... când vor fi transferaţi în heleşteiele de vara a-III-a ( de îngrăşare)..... Vor fi două heleşteie.... 1500 + 60 = 1560 exemplare C2 unde: .. fiecare având o suprafaţă de 6 ha.. astfel că cantitatea totală recoltată toamna este de 63000 kg crap....numărul de exemplare recolate necesare pentru o producţie de 1800kg/ha ........x x = (1560 * 35) / 1 = 54600 exemplare C2 Heleşteiele de vara a-II-a Aceste heleşteie servesc pentru creşterea crapului de 1 an până primăvara următoare............. când crapul de 1 an este pescuit din bazinele de iernat şi transferat în acestea. norma de populare va fi de 54600 exemplare: 1 ha........Proiect de diplomă Numărul de exemplare de crapi de doi ani necesari pentru popularea haleşteielor de vara a-III-a vor fi de 1560exemplare/ha...

..................x x= 59000 0....5 exemplare / m2 .............. 0.8 ha ≈ 12ha Heleşteie de creştere de vara I În aceste heleşteie se creşte puietul de crap pescuit din haleşteiele de reproducere........ x x = 54600 ⋅ 8 100 = 4370 exemplare pirederi 546000 + 4370 ≈ 59000 exemplare Dacă densitatea / m2 la crapul de doi ani este de 0....... Fundul heleşteului este prevăzut cu o reţea de canale drenoare..................5-1....10000 m2 x ...54600 pierderi 8 %... Adâncimea heleşteului va varia între 0............... Inundarea heleşteielor de creştere de vara I se va face treptat cu scopul de a pune la dispoziţia puietului de crap noi zone de hrănire.......5 exemplare ............. Popularea acestor heleşteie se va face la mijlocul lunii iulie..2m...........................118000 m2 x = 11800 1000 = 11...... suprafaţa necesară creşterii celor 59000 exemplare de crap de doi ani este de 12 ha...5 = 118000 m2 1 ha ................... 30 ...........................Proiect de diplomă 100 % .................. în urma sortării. este transferat în bazinele de iernat................1 m2 59000 exemplare ....... pentru a asigura reuşita pescuitului de toamnă............................ sau predezvoltare până la pescuitul de toamnă când puietul...............

.................750000 alevini X = (750000*1)/1000000 = 0..75 ha 31 .......... la populare........68 ha HELEŞTEIE DE PREDEZVOLTARE Heleşteiele de predezvoltare sunt destinate creşterii puietului până la vârsta de 30-40 de zile................ x exemplare pierderi x = (59000*15)/100 = 8850 exemplare pierderi 59000 + 8850 ≈ 68000 exemplare Dacă norma de populare pentru heleşteiele de vara I este de 100000 exemplare/ ha...68 ha. 68000 : 100000 = 0. astfel că.................. 1 ha .....59000 exemplare 15.. pentru creşterea celor 68000 de exemplare avem nevoie de un heleşteu cu o suprafaţă de 0.. Alevinii de crap sunt pescuiţi din heleşteiele de reproducere după 6-7 zile de la ecloziune.......................1000000 alevini X ...75 ha......... caz în care se obţin de la o femelă 150000de alevini.. Dacă densitatea în heleşteiele de dezvoltare variază între 500000-1000000 exemplare la hectar........ 100.......Proiect de diplomă Pentru popularea heleşteielor de vara a-II-a sunt necesare 59000 de exemplare........... atunci pentru cei 750000de alevini avem nevoie de heleşteie de predezzoltare cu suprafaţa de 0....... vor fi necesare 68000 de exemplare.... Pierderile în heleşteiele de vara I sunt de 10-15%.. De la cele 5 femele se obţin aproximativ 750000 alevini.............

fiecare cu o suprafaţă de 200 m2. pentru reproducere vom avea nevoie de un număr de 5 femele. atunci când temperatura apei din canalul de alimentare ajunge la 18oC şi rămâne stabilă la această valoare timp de o săptămână. fiind situate departe de drum. iar de-a lungul celor două diguri lungi vor prezenta un canal marginal de 0. La vârsta de 45 de zile. Dacă la popularea heleşteului de vara I avem nevoie de 68000 de exemplare. se poate însămânţa cu ovăz. Heleşteele de reproducere vor fi puse în funcţiune prin inundare primăvara. De la o femelă se poate obţine aproximativ 60000 de icre / kg masă corporală. Dar. Fiecărei femele i se va repartiza un numă de 2 masculi. apărate de vânturile dominante. vom folosi la reproducţie 5 femele. deci o supravieţuire medie de 10%. Fundul bazinului va fi însămânţat cu Lollium perene în amestec cu Trifolium repens. ce comunică cu un canal (lat de 3m şi adânc de 1. Se vor construi 2 bazine de reproducere tip Dubisch.3m) limitrof digului aval. de către dealurile din împrejurimi. se obţin 20000 de puieţi de la o femelă. favorizează o încălzire corespunzătoare a apei. ecloziunea şi creşterea alevinilor).8m adâncime. fecundarea şi incubarea lor.6-0.8m).3-0. Heleşteele de reproducere vor avea o suprafaţă de 400 m2 vor fi amplasate chiar la intrarea apei în crescătoria ciprinicolă. sunt necesare 4 femele pentru producerea celor 68000 de puieţi necesari populării heleşteului de vara I. Adâncimea lor fiind redusă (variind între 0. Vor avea o formă dreptunghiulară. Dacă de la o femelă se obţin 20000 de puieţi. pentru o mai mare siguranţă în obţinerea celor 68000 de puieţi. rolul lor fiind acela de a produce puietul necesar populării heleşteelor de creştere. sau.Proiect de diplomă HELEŞTEE DE REPRODUCERE În heleşteele de reproducere se va realiza reproducerea naturală (depunerea icrelor. Instalaţiile de alimentare şi de evacuare a apei vor fi astfel dimensionate încât vor permite umplerea şi vidarea heleşteului de reproducere în maxim 2-3 ore. Dacă pentru fiecare reproducător trebuie să se asigure o suprafaţă de 16 m . heleşteul se va prezenta sub forma unei platforme înierbate. Vara. 2 32 . vom avea nevoie de 340 m2 heleşteu de reproducere. în lipsa seminţelor acestor plante. ceea ce înseamnă că prolificitatea absolută este de aproximativ 200000 de icre / exemplar. Se vor construi două heleşteie de reproducere. fiecare având o suprafaţă de 200 m2. Pentru realizarea reproducţiei se vor folosi 10 masculi şi 5 femele. Aceste canale au rolul de a cantona reproducătorii după fecundarea icrelor şi alevinii înainte de mutarea în bazinele de predezvoltare.

......59000 exemplare x ≈ 0... aceste heleşteie se construiesc în debleu... care se construiesc în rambleu... În primul lot de heleşteie se va ierna crapul de vara I.................... 1 ha..6 ha x = 3 heleşteie de iernat crap de vara I 33 .......0....0..................... Se vor construi un număr de 3 heleşteie cu adâncime cuprinsă între 2-2...........60 ha de heleşteu de iernat crap de vara I Se vor construi 3 heleşteie de iernat...................X 21 ⋅16 1 x= ≈ 340 m2 heleşteu de reproducere Pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a puietului necesar populări bazinelor voi utiliza ca metodă de reproducere cea natural-dirijată.....2 ha x.....5 m. HELEŞTEIE DE IERNAT Spre deosebire de celelalte tipuri de helşteie...... 1 heleşteu........Proiect de diplomă 1 reproducător..... suprafaţa acestora fiind de 0..2 ha....100000 exemplare x ha..............6 ha............16 m2 21 reproducători ............ fiecare cu o suprafaţă de 0..

..... Este o rasă cu solzi. 1 heleşteu........ cu indice de profil cuprins între 1...... POPULAREA HELEŞTEIELOR 2..... cu crapul de Olt..........0... fiecare cu o suprafaţă de 0.5......54600 exemplare x = 1...............1 ha x = 5....1 ha....................... se va ierna reproducătorii.1..50000 exemplare x ha.... cu un ritm rapid de creştere şi capul foarte mic..1.8-2.............7000 exemplare x ha.....1. 1 ha......21 exemplare x = 0.. care este o rasă adaptată la condiţiile din centrul ţării şi este rezistentă la boli...... cu o suprafaţă de 0.003 ha heleşteu de iernare pentru reproducători 2...2 ha x ..... Această rasă omologată în 1963 s-a obţinut prin încrucişarea raselor Lausitz şi Galiţian......... 1 ha...........3 ha..2 ha şi unul cu o suprafaţă de 0..003 ha..Proiect de diplomă În al doilea lot de heleşteie se va ierna crapul de vara a-II-a.............. 34 ......1 ha Se vor construi 4 heleşteie de iernat...5............5 heleşteie În cel de-al treilea lot de heleşteie. POPULAREA CU CRAP Popularea heleşteielor se va realiza cu crap din rasa Dumbrava-Sibiu........... care va avea o suprafaţă de 1.....

Popularea crescătoriei cu peşti răpitori se face cu scopul de a transforma peştele sălbatic în carne de peşte cu valoare ridicată.5. nevalorificată de crap.8 mg/l ).Proiect de diplomă Prin exploatarea crapului din această rasă. Prezintă avantajul că are o carne foarte gustoasă. are avantajul că este foarte rezistent (supravieţuieşte în ape complet stătătoare). POPULAREA CU SPECII SUPLIMENTARE Pentru valorificarea superioară a resurselor naturale de hrană din bazinul piscicol şi mărirea producţiei la hectar crescătoria de crap se va mai popula şi cu alte specii de peşti. sunt înlăturaţi concurenţii la hrana crapului favorizând creşterea acestuia. se obţine o producţie de carne de peşte mai mare cu 37% faţă de exploatarea crapului Lausitz (STAN. Canalele din cadrul crescătoriei vor fi populate cu ştiucă. 1986). 35 . Numărul de exemplare de lin care se vor introduce ca peşte suplimentar este de un lin la trei crapi. se menţine o stare sanitară corespunzătoare în crescătorie. fapt care determină creşterea producţiei de peşte cu 15%. Popularea bazinelor se va face cu ştiuci mai tinere cu un an ca şi crapul din bazinul respectiv. Linul consumă preponderent hrana de fund. În heleşteiele de creştere ştiuca va fi intrun procent de 8 %. 2. Tabelul 7 Numărul lor este exemplificat în tabelul următor Tipul heleşteului Numărul total de crapi Heleşteu de vara I 68000 Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a 59000 54600 Numărul de lini 22700 19700 18200 Mărirea producţiei de peşte se realizeaza si prin popularea cu o specie de peşti răpitori.2. Ca specie de peşti răpitori am ales pentru populare ştiuca. Bazinele piscicole vor fi populate cu lin care deşii are dezavantajul că se dezvoltă lent. este rezistentă la boli şi condiţiile de mediu (rezistă la temperaturi de peste 300 C şi un conţinut de oxigen solvit în apă de 0.

Proiect de diplomă Tabelul 8 Numărul de crapi şi ştiuci cu care se populează heleşteiele Tipul heleşteului Heleşteu de vara I Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a Numărul total de crapi 68000 59000 54600 Numărul de ştiuci 4720 4370 Graficul 3 Reprezentarea grafica a populaţiei de peşti din bazinele de creştere 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 CRAP STIUCĂ LIN Heleşteu de vara I Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a 36 .

) Luna Ponderea (%) 5 15 27 33 15 5 I 1 3 8 10 7 3 Decada II 2 5 9 11 5 2 III 2 7 10 12 3 - Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 37 . ALIMENTAŢIA CRAPULUI Alimentaţia crapului C1+ diferă de ce a crapului C2+ prin faptul că raţia crapului C1+ trebuie să predomine nutreţurile cu conţinut ridicat în proteine.6. realizabilă pe baza unui raport proteic exogen ridicat. iar în vara a-III-a. Aceste dispoziţii au ca bază faptul că în vara a-II-a se înregistrează creşterea maximă a ţesuturilor. între luna mai şi octombrie.Proiect de diplomă 2. iar calendaristic. iar la cel C2+ şi mai în vârstă predomină furajele bogate în glucide.. se acumulează mai mult grăsimi pentru care sunt necesari hidraţi de carbon (Rebreanu şi colab. Distribuirea furajelor la crapul de consum în cadrul crescătoriei ciprinicole se va face după următorul tabel: Tabelul 9 Distribuirea furajelor la crapul de consum pe luni şi decade (după Bura şi colab. o dată cu apropierea de maturitate. Perioda de hrănire a crapului de consum pentru condiţiile climatice ale ţării noastre este cuprinsă între limirele de temperatură de 15-28oC. 1991).

bogată în proteine. în care nutriţia se realizează pe seama rezervelor viteline şi a organismelor din mediul acvatic (fitoplanton). 38 . Raţia de hrană Reprezintă cantitatea de substanţe nutritive. În hrănirea larvelor.sex. Crapul este preponderent zooplanctonofag până la vârsta de 30-40 de zile. care este proprie primelor 2-3 zile de viaţă a larvelor -etapa hrănirii mixte.) Luna Ponderea lunară % 6 25 30 27 12 Puiet de crap Decada I II 1 6 10 11 6 2 8 10 10 6 III 3 11 10 6 - Mai Iunie Iulie August Septembrie octombrie Din punctde vedere al naturii hranei pe care o consumă. care debutează o dată cu momentul epuizării rezervelor viteline. a levinilor şi puietului de crap se disting 3 etape: -etapa hrănirii viteline. vârstă. din diferite furaje. ea durând 2-3 zile -etapa hrănirii exogene. rasă. pentru satisfacerea funcţiilor vitale şi obţinerea producţiei planificate.Proiect de diplomă Distribuirea furajelor pe luni şi decade la puietul de crap se va face după următorul tabel: Tabelul 10 Distribuirea furajelor pe luni şi decade la puietul de crap (după Bura şi colab. Începând cu vârsta de 20-24 de zile puietul trebuie alimentat şi cu hrană suplimentară. crapul este o specie omnivoră care consumă hrană de origine vegetală şi animală. stare fiziologică etc. după care devine treptat bentonofag. când larvele se hrănesc cu zooplancton. destinaţie. necesare pentru o perioadă dată (24 ore) care diferă în funcţie de : specie.

86 H = 19180 kg furaje K= 100 i i i1 i + 2 + 3 + . după care se vor amesteca cu unele componente..) G = greutatea individuală către care se tinde (kg) g = greutatea individuală la populare (kg) P = prod.. La crapul tânăr.. 39 .Proiect de diplomă Cerealele folosite în raţiese vor măcina la mori cu ciocane. care favorizează dezvoltarea organelor genitale. pe când la cel mai în vârstă. Necesarul de furaje În heleşteiele de vara a III-a.. atinge 3-5%..2 – 0. Reproducătorii consumă cu predilecţie hrană naturală. cât şi gradul ei de asimilaţie. administrarea furajelor se va face după următorul tabel.1991). conform reţetelor prestabilite... creşte atât cantitatea de hrană consumată.4) – 700 x 35] x 2.86 30 + 5 K = Întrucât o dată cu creşterea temperaturii apei. fapt ce impune fertilizarea sistematică a bazinelor în care se întreţin reproducătorii (Rebreanu şi colab... piscicolă care se poate obţine pe baza hranei naturale (kg) K = consumul mediu specific al amestecului de nutreţuri Rezultă: H = [ 54600(1. raţia zilnică de furaje reprezintă 2-3% din masa corporală a peştelui. + n z1 z 2 z 3 zn K= 100 90 10 + 3 2 100 = 2. necesarul de furaje se stabileşte cu ajutorul următoarei formule: H = N(G – g) – P * K H = cantitatea totală de furaje (kg) N = numărul exemplarelor de peşti care se furajează (buc.

Proiect de diplomă Tabelul 11 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara a-III-a Luna Ponderea Cantitatea (%) (kg) Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 5 15 27 33 15 5 950 2877 5178 6328 2877 950 În heleşteiele de vara a-II-a necesarul de furaje este: H = [ 59000 (0.87 H = 12250 kg furaje 100 35 32 31 2 + + + 5 4 3 4 100 = 3.87 25 .05) – 700 x 12] x 3.4 – 0.83 K = K = Tabelul 12 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara a-II-a Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Ponderea (%) 5 15 27 33 15 5 40 Cantitatea (kg) 612 1837 3307 4045 1837 612 .

05 – 0.33 K = K = Tabelul 13 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara I Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Ponderea (%) 6 25 30 27 12 Cantitatea (kg) 597 2488 2986 2687 1194 Necesarul de furaje pe zi se determină împărţind cantitatea lunară de hrană la numărul de zile de furajare din luna respectivă.6 4 100 = 3.003) – 700 x 0. Graficul 3 41 .68 ] x 3.66 27 . Pentru o mai bună valorificare a bazei trofice (fapt ce contribuie la scăderea preţului de cost pe unitatea de produs).66 H = 9955 kg furaje 100 38 33 15 10 3 + + + + 5 3 4 2.Proiect de diplomă În heleşteiele de vara I necesarul de furaje este: H = [ 68000 (0.a şaptea zi din săptămână nu se vor administra furaje.

57 25.Proiect de diplomă Reprezentarea grafică a necesarului de furaje pe luni în heleşteiele de creştere 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 kg furaje administrate crapului de doi ani şi o v ară kg furaje administrate crapului de v a ara II-a kg de furaje administrate crapului de o v ară În hrana puietului se va administra furaje combinate de tip Prestarter: R1 pentru perioada de vârste cuprinsă între 5-21 de zile R2 pentru perioada 22-120 de zile Tabelul 14 Structura raţiilor Prestarter Componente Făina de peşte Făină de carne Drojdie furajeră Şrot soia Şrot floarea soarelui Grâu Porumb Fosfat dicalcic Premix vitamino-mineral Proteină brută (%) Proporţia de participare pentru reţetă (%) R1 R2 13 3 8 2 6 3 23 20 14 21 22 16 13 14 1 3 1 1 33.82 42 .

se reduce cantitatea de substanţe de natură proteică din raţie în favoarea celor care conţin cantităţi mai mari de hidraţi de carbon. Reţeta Prestarter R2 se distribuie în 2-4 tainuri / zi la 10 mese / ha Tabelul 15 Reţetă de furajare a puietului Specificare Şroturi de floarea soarelui Uruială de porumb Gozuri valoroase Uruială de orz Drojdie furajeră Proporţia de participare (%) 38 33 15 11 3 Pentru o bună dezvoltare în hrana puietului cea mai mare pondere o deţin substanţele proteice. în zona malului.Proiect de diplomă Înainte de administrare. 43 . Tabelul 16 Crapul în vârstă de o vară se va furaja cu următoarea raţie: Specificare Şroturi Gozuri Porumb uruit Drojdie furjeră Proporţia de participare (%) 35 32 31 2 În cazul crapilor de 2-3 veri.1 mm şi se administrează în stare uscată. se trece prin site de 0. furajul combinat din reţeta Prestarter R1 se macină. în 6-8 tainuri / zi.

conform tabelului numărul 16.acestea se vor distribui după o prealabilă pregătire a lor. fie sub formă de urluială. Prin acesta se va preântâmpina plutirea lor la suprafaţa apei şi se va ridica gradul de digestibilitate a hidraţilor de carbon. amplasate sub nivelul apei.5 m) în suprafaţă de 1.5 / 1 m. Furajele se distribuie pe mese speciale. În total se vor utiliza 96 de mese. 2. PREGĂTIREA NUTREŢURILOR ŞI DISTRIBUIREA LOR Pentru o mai bună utilizare a nutreţurilor de către crapi.25-4.57 UN / kg spor (Alexandrescu 1983).18 Numărul de mese necesare amenajării ciprinicole Heleşteu Suprafaţa (ha) Heleşteu vara I Heleşteu vara a-II-a Heleşteu vara a-III-a 35 11.7-4.Proiect de diplomă Tabelul 17 Crapul în vârstă de două şi trei vari se va furaja cu următoarea raţie: Specificare Proporţia de participare (%) Uruială de porumb Nutreţuri de origine animală 90 10 Pentru atingerea producţiei scontate de 1800 kg peşte / ha trebuie să se administreze 3.2 kg furaj / kg spor. Distribuţia furajelor în heleşteie se va efectua cu lopata din barcă. Pentru fiecare ha de heleşteu se vor amplasa câte două asemenea mese.7. Tabel nr. Mesele se vor confecţiona din scânduri (aşezate sub apă la o adâncime de 0.68 Număr de mese 70 24 2 44 . Scândurile care alcătuiesc masa se vor fixa pe 4 stâlpi ce sunt înfipţi pe fundul bazinului. Leguminoasele se vor ditribui fie sub formă de făină. 4.8 0. în anumite puncte marcate prin pari. Înainte de a fi distribuite vor fi ţinute în apă cel puţin 2 ore.

anual se poate obţine o cantitate de 2180 kg ştiucă. 5. care să totalizeze 47. 12 ha heleşteie de creştere vara a II-a şi 0. 6. pentru asigurarea fluxului tehnologic în circuit închis. În urma calculelor a rezultat că sunt necesare 7 familii de reproducători. 3. Pentru a se obţine o productivitate piscicolă suplimentară de 1100 kg/ha. la populare. 4. heleşteiele trebuiesc populate cu 54600 exemplare C2. peştilor trebuie să li se administreze o cantitate de 19180 kg amestec furajer în vara a III-a. 12250 kg amestec furajer în vara a II-a şi 9955 kg amestec furajer în vara I. anual se poate obţine o cantitate de 3180 kg lin. În fiecare primăvară. Într-o exploatare ciprinicolă sistematică cu circuit închis cu o suprafaţă a luciului de apă de 50 ha şi o producţie de 1800 kg crap/ha se poate recolta o producţie anuală de 63000 kg crap C2+. pentru realizarea producţiei de 63000 kg crap. din care 35 ha heleşteie de creştere vara a III-a. 59000 exemplare C1 şi 68000 exemplare C0 . în fermă trebuie să existe heleşteie de creştere. 2. iar prin creşterea ştiucii ca specie de răpitori. Pentru realizarea producţiei scontate în circuit închis. Prin creşterea linului ca specie suplimentară.68 ha. 45 .Proiect de diplomă CONCLUZII 1.68 ha heleşteie de creştere vara I.

Biblioteca Agricolă.POJOGA. -1995 – Amenajarea unui iaz pentru creşterea dirijată a peştilor. 6.S. BUD I. POJOGA I. nr.. BUTILCA G. 1977 11. Timişoara..A. M.. 10. Bucureşti. .A.1982 – Metode şi tehnologii noi aplicate în piscicultură. 4. Zootehnie şi Biotehnologii.S. GROZEA. POJOGA I. BURA. Creşterea crapului. 7. An II. – 1995 –Studiu privind maturarea produselor sexuale la reproducătorii de crap din rasele Lausitz şi Galiţian. U. BURA M.A.... Redacţia revistelor agricole. Lito I. BÂRCA Gh.. Vol 28.T. – 1974 – Creşterea peştilor în iazuri şi heleşteie.. 4.B. edit. Şt. Ed.. Timişoara.1988 – Piscicultura practică.1976 – Amenajarea şi exploatarea apelor interioare piscicole. Ceres. 3. Ceres. injectaţi cu suspensie hipofizară. . KASZONI Z.A. I.Proiect de diplomă BIBLIOGRAFIE: 1.. Bucureşti. 14. Bucureşti. Ceres. Bucureşti.REBREANU L. – 1973 – Valorificarea iazurilor prin creşterea crapului..REBREANU L. Timişoara. NEGRIU R.. Agrosilvică. Lito I. A.A.B. .1995 – Înfiinţarea unei crescătorii pentru crap (Cyprinus carpio). Bucureşti. GROZEA A. nr. Ed. CORNEA I.A. NEGRIU R. – 1984 – Curs de piscicultură. Timişoara. – 1986 – Îndrumător de lucrări practice la piscicultură.T. Piscicultura modernă în apele interioare. 12. ALEXANDRESCU I. 9. Ceres.. Lucr. 2002 7. 46 . BURA M. VOICAN V.1991 – Tehnologia producţiei piscicole (curs unic). De Vest. STAN T.B. . Agricultura Banatului. U. edit. Agricultura Banatului. 5. 2. U... BURA M..S. Bucureşti. SOILEANU B..T. Ed. 13. BURA M. .. GROZEA A. Lito I. – 1973 – Călăuza crescătorului de peşti în iazuri şi heleşteie. GROZEA A.REBREANU L.. An II. 8.. Ed.

Călăuza piscicultorului. Ed. RĂDULESCU I.VOICAN V. Bucureşti. Ceres.. -1981.Proiect de diplomă 15... 47 . LUSTUN L.