Sunteți pe pagina 1din 2

ARACIP – promotor al unui proiect european privind asigurarea calității în învățământul

profesional și tehnic

În perioada 17-18 mai 2011, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul


Preuniversitar a organizat, la Bucureşti, prima întâlnire din cadrul proiectului Leonardo da
Vinci „QUALVET@RO – Capacity Building for the Romanian National Rreference Point:
Promoting Quality”.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai tuturor partenerilor din acest proiect:


Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi Centrul
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ambele instituţii din
România, Österreichische Austauschdienst (OeAD) din Austria, Istituto per lo Sviluppo della
Formazione dei Lavoratori (ISFOL) din Italia şi Centre for Innovation of Education and Training
(CINOP) din Olanda.
ARACIP este instituţia promotoare a acestui proiect, care se va derula pe durata a 21 de luni,
începând cu 1 martie 2011, şi care beneficiază de un buget de peste 220.000 de Euro.
Proiectul îşi propune să ofere sprijin Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii (GNAC -
Punct Naţional de Referinţă al Reţelei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare
Profesională - EQAVET) în promovarea Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din
18 iunie 2009 privind stabilirea unui Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în
Educație și Formare Profesională la nivel naţional.
Principalul rezultat al acestui proiect este conceperea şi pilotarea unei strategii de comunicare
între toate părţile interesate – instituţii publice şi autorităţi de reglementare, organizaţii reprezentative
ale angajatorilor, ale angajaţilor şi ale furnizorilor de formare, alte părţi interesate -, în vederea unei
implementări unitare şi susţinute a Recomandării privind Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare
Profesională. Pentru realizarea acestui obiectiv major, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate un
website şi o bază de date cu documente oficiale, documente strategice, instrumente şi exemple de
bune practici, toate traduse în limba română, vor fi organizate două conferinţe naţionale şi opt
ateliere regionale, vor fi publicate trei broşuri cu exemple de bune practici (provenind de la partenerii
externi) şi alte materiale de promovare (două pliante şi patru numere ale unui newsletter).
Prin acest proiect vom contribui la obţinerea unor efecte benefice pe termen lung la nivelul
sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, cum ar fi: creşterea încrederii reciproce în
certificarea competenţelor profesionale, facilitarea mobilităţii, îmbunătăţirea cooperării, promovarea
învăţării reciproce între furnizorii de formare profesională, la nivel naţional şi european, toate
contribuind, în ultima instanţă, la dezvoltarea unei culturi comune a calităţii la nivel european.
.
Președinte ARACIP,
Constantin Șerban IOSIFESCU