P. 1
90 de Variante Pentru Evaluarea Nationala La a Cls. a VIII a _NoRestriction

90 de Variante Pentru Evaluarea Nationala La a Cls. a VIII a _NoRestriction

4.0

|Views: 5,527|Likes:
Published by Iacob Violeta

More info:

Published by: Iacob Violeta on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

A
(c

E
Io
Si
N
D
Il
V

EEvvaa

90

90dd

Andrei Octav
coordonator)

lena Andone
onel Brabece
ilvia Brabec
Nicolae Breaz
Delia Valenti
eana Cernov
Viorica Ciocǎ

aalluuaarree NN

dde variante

evariante

vian Dobre
)

e
eanu
ceanu
zu
na Bulgăr
vici
ǎnaru

CCuulleeeg

NNaaţţiioonnaallăă

wwww

realizate

realizatedd

PP

Paraschi
Maria Gr
Blandina
Ştefan Fl
Petruţa M
Maria M
Nicolae N

geerree OOnnnnlliinnee

ăă llaa MMaatteeeem

www.matein

w.mateinff

ddupă mod

upămodee

PPllooiieeşşttii,, 2200

va Dima
recu
a Maniţiu
lorin Marcu
Miriţă
Mişca
Nicolaescu

maattiiccăă 22220

ffo.ro

o.ro

eelului elab

luluielaboo

1100

01100 –– 2222001111

oorat de M..EE

ratdeMEE.C.I.

.C.I.

Csaba Olá
Camelia S
Ileana Ricu
Maria Lăc
Constantin
Iuliana Tra
Vasile Ule

áh

anda Popa
u
rămioara Şte
n Telteu
aşcă
eanu

efan

IISSBBNN 997788--997733--00--0099772233--88

PPeennttrruu aa vveeddeeaa BBAARREEMMUULL şşii SSOOLLUUŢŢIIIILLEE uunneeii vvaarriiaannttee ddaaţţii cclliicckk
ppee TTIITTLLUULL VVAARRIIAANNTTEEII ssaauu AICI

AICI.

PPeennttrruu aa vveeddeeaa ccuupprriinnssuull ddaaţţii cclliicckk ppee iiccoonniiţţaa

ddiinn ssttâânnggaa iimmaaggiinniiii

AAmm ddeesscchhiiss oo nnoouuăă sseeccţţiiuunnee ddee vvaarriiaannttee pprrooppuussee,, îînn aaffaarraa ccuulleeggeerriiii,, ppeennttrruu eeddiittiiaa aa IIII aa aa aacceesstteeiiaa..
PPeennttrruu aa llee vveeddeeaa cclliicckk AAIICCII..

BBrroowwsseerr ooppttiimm

..

CCuu aalltt bbrroowwsseerr ss--aarr ppuutteeaa ssăă nnuu ppuutteeţţii ddaa cclliicckk ppee ttiittlluu vvaarriiaanntteeii ppeennttrruu aa vveeddeeaa ssoolluuţţiiiillee..

Toate drepturile prezentei ediţii aparţin site-ului www.mateinfo.ro . Nicio parte a acestei ediţii nu
poate fi reprodusă fară acordul scris al www.mateinfo.ro (prof. Andrei Octavian Dobre) .

Culegerea este oferita gratuit doar pe site-ul www.mateinfo.ro şi nu poate fi publicată pe un alt site
fara acordul scris al www.mateinfo.ro .

Fiecare autor răspunde de corectitudinea variantelor şi de originalitatea lor.

Site: www.mateinfo.ro
E-mail: office@mateinfo.ro
dobre.andrei@yahoo.com

Nume autori

Şcoala de provenienţă

Andrei Octavian Dobre
(coordonator)

Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti

Elena Andone

Şcoala Vasile Conta Iaşi

Ionel Brabeceanu

Şcoala cu clasele I-VIII '' Carol I " Plopeni

Silvia Brabeceanu

Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni

Nicolae Breazu

Colegiul Naţional Spiru Haret, Ploieşti

Delia Valentina Bulgăr

Liceul Teoretic "Traian Vuia" Făget , jud. Timiş

Ileana Cernovici

Şcoala cu cls.I-VIII Nr.11/14, Drobeta Tr.Severin, Mehedinţi

Viorica Ciocǎnaru

Grupul Şcolar Industrial Energetic, Craiova

Paraschiva Dima

Şcoala Generală nr.13, Braşov

Maria Grecu

Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă, Satu Mare

Blandina Maniţiu

Colegiul Tehnic"Alexandru Domşa"Alba Iulia

Ştefan Florin Marcu

Grup Şcolar de Transporturi Auto-Calaraşi

Petruţa Miriţă

Liceul Teoretic"Dan Barbilian",Câmpulung Muşcel

Maria Mişca

Şcoala cu clasele I-VIII Mașloc, Jud. Timiș

Nicolae Nicolaescu

Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina Olt

Csaba Oláh

Grup Şcolar "Liviu Rebreanu, Bălan, Jud.Harghita

Camelia Sanda Popa

Şcoala nr.20 ”Tudor Vladimirescu” Structura Scolară nr.8 Piteşti

Ileana Ricu

Grup Şcolar Agricol "Roşiorii de Vede" Teleorman

Maria Lăcrămioara Ştefan

Şcoala cu clasele I- VIII Cicăneşti, Jud. Argeş

Constantin Telteu

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Constanţa

Iuliana Traşcă

Şcoala cu cls. I-VIII „Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia

Vasile Uleanu

Şcoala cu cls.I-VIII nr.5 „Armand Călinescu ” Curtea de Argeş

Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->