Sunteți pe pagina 1din 13
Nesecret ROMANIA ce NESECRET ACADEMIA NAVALA “MIRCEA CEL BATRAN” De SENATUL,UNIVERSITAR 2007 AME. in conformitate cu Legea 84/1995 republicat’, Ordinul Ministrului Ap&rarii Nationale nr. M 61/1997 privind managementul invitAméntului militar, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificata si completatA prin Ordonanja de Urgenfa a Guvernului nr. 78/2005, senatul universitar al Academici Navale "Mircea cel Batrén” a elaborat si adoptat in gedinfa nr. 378 din data de 07.03.2007 METODOLOGIA INTOCMIRI PROIECTULUI DE DIPLOMA. 1. PROBLEME GENERALE 1. Proiectul de diploma reprezint& o parte important a examenului de finalizare a studiilor, examen sumativ care certifici asimilarea competenjelor profesionale care corespund.calificérii universitare. 2. Prin intocmirea proiectului de diplom’ studentul probeaz deprinderea de a gindi stiintific, de a aborda analitic si sintetic rezolvarea unei probleme de natura profesionala, IL, PROBLEME SPECIFICE 3. Tema proiectului de diploma trebuie si cuprinda, de regull, dou parti: 0 tema generala, in dezvoltarea c&reia se regiseste problematica obligatorie pentru specializarea absolvenului si o tema speciala, in care se trateaza probleme conexe 4, Temele proiectelor de diploma se propun de citre catedrele - directional de specializare, dar exist posibilitatea — gi este recomandabil - ca absolventii si propund propriile teme care fac obiectul preocup&rilor stiintifice ale acestora cu conditia si respecte cerinfele expuse mai sus (pet. 3) 5. Facultatea pune la dispozifia studenfilor lista eu denumirile temelor proiectelor de diploma, aprobata de Consiliul faculaii unde sunt inmatriculaji, cu cel putin 3 semestre inaintea finalizérii studiilor pentru a le da posibilitatea acestora si se documenteze si s& aiba timpul necesar intocmiri lucrarii, 6. Alegerea proiectului de diploma se face de c&tre student in functie de preferinte, de sarcinile de cercetare stiinfified personale sau ale catedrei - directional de specializare si de aptitudinile personale. 7, Studentul alege tema proiectului de diploma in prezenta Biroului Consiliul facultitii si a tuturor studenfilor promofiei vizate, dup’ care semneazi pe formularul de repartizare (Anexa nr. 1) in dreptul temei alese 8. Activitatea de repartizare a proiectelor de diploma (numele studentilor, numirul si denumirea temelor alese si numele conducitorilor stiimtifici pentru fiecare tem) se consemneaz in procesul verbal al Consifiului facultati 9, Temele proiectului de diploma pot avea 1-3 indrumitori stiintifici dintre care unul trebuie si facd parte din catedra ~ direcfional de specializare. Detalierea temei proiectului de diploma 10. Pentru delimitarea temei ps tehnic (Anexa nr. 2) de citre conducatorul st tema respectiva. -ctului de diploma se intocmeste Fisa proiectului / memoriut ic al proiectului impreuna cu studentul care a ales Nesooret 11, Fisa proiectului / memoriul tehnic este pusd la dispoziti ales tema respectiva. 12, Fige proiectului / memoriul tehnic este avizati de seful catedrei directional - de specializare gi aprobata de decanu! facultatit 13. In Figa proicctului conducétorul stiinfific al Iuordrii mentioneazi: capitolele si subcapitolele necesare pentru acoperirea tematicii, bibliografia minimala, desene, schite si lucrari grafice ce trebuie executate, realizarea unor programe pe calculator, etapele de realizare a temei, alte indicatii metodice. 14, in cazul in care proiectul de diploma are si finalizare practica, acesta va fi insotit de Figa realizarii practice (Anexa nr. 3), intocmits de student sub conducerea indrumitorului. $i aceasta este pusi la dispozitia studentului imediat ce acesta a ales tema respectivi. studentului imediat ce acesta a Cerin{e privind structura proiectului de diploma 15, Pentru a uniformiza structura proiectelor de diploma trebuie si se respecte urmitoarea ordine cu regulile aferente a. Coperta proiectului de diploma si fie intocmiti conform model . in pagina cu titlul proiectului de diploma se vor trece: ~ demumirea institufiei si facultajii pe care a absolvit-o candidatul; ~ denumirea temei - cu majuscule; = numele si prenumele conducatorilor stiinfifici, cu gradul si titlul didactic complet; - numele si prenumele absolventului; ~ anul intocmirii proiectului si numele localitafii - Constanfa. b. Rezumatul lucririi care surprinde esenfa proiectului, se va redacta in limbile romana si engleza si va cuprinde maxim 2 pagini. ¢. Cuprinsul: - este prima pagini care se numeroteaz, = se tree in ordine denumirile capitolelor si subcapitoletor proiectului si numérul paginii la care incepe fiecare capitol sau subcapitol. 4, Lista lucrarilor grafice anexate si numirul paginilor aferente. ¢. Continutul lucriirii, pe capitole, f. Introducerea: - va confine maxim 4 pagini; ~ se vor face referiri la urmatoarea problematica: © subiectul si importanja temei proiectului; necesitatea si scopul temei proiectului; © nivelul stiinfific cunoscut la care se giseste cercetare: © oscurta prezentare(referire la ) a bibliografiei studiate; © materiale si metode de Iucru/modele folosite de candidat; prezentat in Anexa nr. 4. domeniul temei abordate; cercetari personale (studii, observafii, experiente, contributii personale); idei noi, originale, care apar in confinutul lucrarii, © consideratii preliminare privind dezvoltarea in continuare a confinutului g Continutul proiectului de diplomi ~ reprezinta partea cea mai important’ a dezvoltarii temei, - capitolele si subcapitolele se vor trata in ordinea expusa in cuprins; -trimiterile bibliografice se vor trece in paranteze patrate; - textul va fi tebnoredactat la computer cu fontul Times New Roman, 12; = numerotarea paginilor se va face cu cifre arabe, pe partea inferioara - mijloc a paginii; ~ fiecare capitol se va incheia cu scurte concluzii, ~ se va acorda mare atenfie redactarii potrivit gramaticii limbii romaine; = se vor utiliza unitati de m&surd standard pe tot parcursul confinutului (temperatura, lungimi, distante, fort. ete ) Nesecret 2aind Neseeret - tabelele si figurile se noteazi in ordinea capitolelor, incepand cu cifra corespunzitoare capitolului respectiv;, tabelele si figurile vor avea titluri si, unde este cazul, legendi explicativa; ~ la exprimarea in cifte se recomanda utilizarea unor valori cu 2-5 cifte, cu cel mult doud zecimale; ~ desenele se vor intocs h. Concluzii ~ nu se vor repeta concluziile de la sfarsitul fiecarui capitol; = vor cuprinde concis si cronologic principalele rezultate objinute in dezvoltarea temei proiectului de diploma, subliniindu-se in ce consti contributia adusi prin propriile cercetiri si ce are nou si valoros proiectul respectiv; ~ se vor sublinia rezultatele cunoscute despre subiectul tratat si rezultatele la care a ajuns autorul proiectului de diploma; = vor fi scoase in relief rezultatele certe ale cercetirii absolventului si problemele care presupun aprofundarea studiului: se vor sublinia domeniile de aplicare ale cercetirilor efectuate si modalitajile de folosire a temei in procesul de invatimant, cercetare, fabricafie, prototip etc.; i, Bibliografia: - va cuprinde fitlurile surselor de informare care au stat la baza elaborarii proiectului de diploma; ~ lista bibliografica se va intocmi in ordinea alfabeticd a autorilor si se va numerota, - pentru fiecare sursi de informare (manuale, reviste, comunicari, referate) se vor indica toate datele bibliografice existente : autorul,titlul lucrarii, editura, anul aparitiei, pagina; = in lista bibliograficd se tree numai luerarile care au fost studiate de catre student si care fac obiectul temei proiectului de diploma; - regulamentele, dispozitiunile, legile, instructiunile, actele normative se citeaz indicandu-se titlul, anul aparifiei, capitolul, articolul si alineatul la care se face referint3, ~ publicafiile periodice se citea7A indicandu-se titlul publicatiei, numérul si anul aparitiei, localitatea unde a apirut, denumirea articolului, autorul ~ daci un autor este citat de mai multe ori pe parcursul lucrarii, acesta se trece pe lista bibliografic& o singura dati, inscriindu-se in continuare celelalte citari bibliografice; ~ autorul unei lucrari, manual etc., se scrie cu majuscule, incepand cu numele de familie urmat de prenume; ~ in cazul lucrarilor cu mai multi aufori se trece primul autor urmat de "colectiv" sau "s.a."; Anexe onform normelor de desen tehnic, II PROBLEME FINALE. 16. Dupii ce este alege tema proiectului, studentul rispunde de finalizarea si corectarea proiectului de diploma in timp util 17. Studentul are datoria de a prezenta, la zi, stadiul realizirii proiectului de diploma conform datelor stabilite impreun& cu conducdtorul stiinfific pe fisa / memoriul tehnic al acestuia 18. Numarul temelor proiectelor de diploma stabilite pentru o serie de studenti trebuie sa fie cu cel pufin 10% mai mare decat numiirul de candidayi, pentru a da posibilitates acestora si aleaga din mai multe teme prezentate. 19, Temele proiectelor de diploma aprobate de Consiliul facultitii se afigeaz8 ta sediile facultatilor (pentru a fi aduse la cunostinfa studentilor) cu cel putin 2 siptimani inainte de alegerea acestora 20. in cazul in care o tema este aleasi de mai multi candidati, tema va fi repartizat’a studentului cu media cea mai mare obtinut in anii anteriori, 21. Nu se vor face anterezervari de teme pentru anumiti studenti decat in cazul cand ceilalti participanti la repartizarea temelor confirma in scris faptul c& nu vor emite pretenfii in legaturd cu 0 anumita tema. Nesecret 3aing ie Neseeret 22, Conducerea facultajilor va stabili mésuri in sprijinul studiului si documentarii_ in conformitate cu temele de proiect ale studentilor. 23. in situatia in care, dup’ alegerea unei teme, candidatul intampin& greutati in realizarea documentitii si intocmirii/realizarii temei alese initial, acesta poate opta pentra schimbarea temei, pe bazi de cerere personal, care va fi supusd aprobarii Consiliului facultatii. fn sedinta Consiliului facultatii va fi stabiliti © now’ tema, din tematica aprobaté, precum si conducétorii stiintifici ai acesteia. 24, Temele cu realizare practicd pot fi sprijinite material, in masura posibilitatilor, de catedrele de specialitate sau de cdtre sponsori externi. 25, Trimestrial, conduc&torii stinfifici vor informa Consiliu! facultatii despre stadiul realizArii de cltre studenti a temelor pe care le indruma 26, Proiectele de diploma se intocmesc in dou exemplare, tehnoredactate la calculator, unul pentru a fi consultat de Comisia de examen si unul care rimane la candidat 27. Pentru susfinerea Proiectului de diploma, conducdtorul stiinfific intocmeste un Referat cu principalele date si concluzii in legiturd cu proiectul intocmit de candidat. 28. Anexele fac parte din prezenta metodologie. Sceretarul stinfific al senatupyi unjyersitar (Cpt. edor prof univ:dr.ing Gheorg! Nesoeret 4din 4d ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" FACULTATEA DE MARINA 5 PROIECT DE DIPLOMA TEMA: CONDUCATOR STIINTIFIC ABSOLVENT CONSTANTA 2008 ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" FACULTATEA DE MARINA PROIECT DE DIPLOMA CONDUCATOR STIINTIFIC ABSOLVENT CONSTANTA 2008 ROMANIA _ MINISTERUL APARARIT ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN” _APROB SEFUL FACULTATI DE TEMA or. = a proiectului de diploma al absolventului 4 Facultatea de. specializarea Tema proiectului Detalii asupra temei/#* PRECIZARI ORGANIZATORICE, Conducatorul lucrarii Data primirii lucrarii Termen de predare. Locul unde se execut Seful catedrei */ Tema din tematica aprobata de senatul Academiei Navale **/ Indicatiile necesare asupra continutului si formei p&rtilor teoretice si practice REFERAT asupra proiectului de diploma a absolventului cu tema: Lucrarea 0 apreciez ca fiind si propun- CONDUCATOR STIINTIFIC AL LUCRARIT (PROIECTULUI) DE DIPLOMA wm ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRA! NESECRET FACULTATEA DE Exemplar nr. COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMA SESTUNEA. SPECIALIZAREA. FISA realizarii practice a proiectului de diploma . DENUMIREA (Tema proiectului) 2. AUTOR (absolvent) = 3. CONDUCATOR $TIINTIFIC 4. CARACTERISTICI TEHNICE DE FUNCTIONARE 6. PRET ES’ 7. BENEFICIAR 8. PERSPECTIVE DE PRODUCTIE IN SERIE 9. PROPUNERI DE VALORIFICARE 10.PRODUSUL SE AFI IN GESTIUNEA CATEDREL PRESEDINTELE COMISIEI DE EXAMEN y ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" NESECRET FACULTATEA DE MARINA Exemplar nr. COMISIA PENTRU EXAMENUL DI SESIUNEA, SPECIALIZAREA, = PROCES VERBAL (pentru respingerea proiectului) din. incheiat cu ocazia sustinerit proiectului (lucrarii) (amul, ziva, Tuna) de diploma de catre candidatul (qradul, numele si prenumele) Facultatea_ Specialitatea ke 1. TEMA PROIECTULUI (LUCRARI) DE DIPLOMA. - 2. Aprecieri asupra proiectului (lucrarii) de diploma si a expunerii facute de candidat 3. intrebari complementare puse de comisie candidatului. 4, Aprecieri asupra rlspunsurilor candidatului 6. Nota acordat de comisie: Presedintele comisiet (grad, nume si prenume) ov Ov caioy Secretarul comisiei ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" NESECRET FACULTATEA, Exemplar nr. COMISIA EXAMENULUI DE DIPLOMAJDISERTATIE SEPECIALIZAREA, PROCES VERBAL NR._ Incheiat astizi Noi comisia formati din: 1. Pregedinte: 2. Membr Am examinat urmatorii candidafi la: (proba) Stabilind rezultatcle inserise in dreptul fiecirua: Nr NUMELE $I PRENUMELE NOTA ae ot. CANDIDATULUL (cifte si litere) ae ; = 2. - 2 3 4 5 5 7. 8 9, 10, : [ar 2, : iB : = = OBSERVATIL 1. Pregedinte: 2. Membri: ROMANIA MINISTERUL APARARIL ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN” Asp.(absolvent), Nr. COMANDANTULUI (RECTORULUD ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BATRAN" Rog aprobati imscrierea la examenul de diploma din _sesiunea ____ 2008. Raportez ca am parcurs si promovat integral cursurile Facultatii de Marina Militara, specializarea rates 2 seria ................. §i mi-am achitat toate obligatiile financiare fata de institutie. DATA. Semnatura ROMANIA MINISTERUL APARARII ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN” Absolvent. Nr. COMANDAN UI (RECTORULUD ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BATRAN" Rog aprobati inscrierea Ia examenul de diploma din _sesiunea ae a 2008. Raportez ci am parcurs $i promovat integral cursurile Facultatii de Marina Civila, specializarea S€TIA ........s00--0-----.... $i mi-am achitat toate obligatiile financiare fata de institutie. DATA Semnatura

S-ar putea să vă placă și