Sunteți pe pagina 1din 7

Cătălin SUCIU

catalin.suciu@yahoo.com

Abstract
O bancă se defineşte ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile,
finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi
plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţinerii unui
profit. De aici, desprindem un caracter complex al rolului pe care-l are banca în economie,
atât din punctul de vedere al serviciilor pe care le efectuează, cât şi din punctul de vedere al
relaţiilor în spaţiul geografic.

Cuvinte cheie: bancă, depozit, termen, cont, lei, valută, client

Clasificare JEL: G00, G21

Introducere

Dezvoltarea pieţelor financiare şi diversificarea instrumentelor financiare au mărit


posibilităţile de acces la fonduri pentru bănci; astfel, băncile au intrat şi pe pieţele de capital,
la concurenţă cu entităţile de valori mobiliare, de asigurări, fonduri mutuale şi fonduri de
pensii. Băncile au trebuit să iniţieze şi să dezvolte noi produse şi servicii, să folosească
instrumente şi tehnici specifice noilor pieţe pentru a putea face faţă concurenţei.
Cu toate acestea, constituirea şi utilizarea depozitelor bancare a rămas principala
funcţie a băncilor. Depozitele bancare reprezintă principala formă de mobilizare a
capitalurilor şi economiilor temporar disponibile.

Caracteristici generale ale depozitelor bancare

Prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în următoarele condiţii:


• să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă sau cu orice alte
facilităţi, la cerere ori la termen cuvenit de către deponent cu depozitarul;
• să nu se refere la transmiterea de proprietăţi, la furnizarea de servicii sau
acordarea de garanţii1
În funcţie de perioada pentru care sunt constituite, depozitele sunt încadrate în două
mari categorii :
I. Depozitele la vedere – reprezintă un cont slab remunerat sau neremunerat, destinat
să primească sume de la titular în vederea unei utilizări pe termen scurt, soldul contului este
creditor şi poate fi retras în orice moment, fără preaviz. În lipsa unei scadenţe definite, durata
constituirii contului la vedere depinde de nevoile şi bunul plac al titularului.
II. Depozitele la termen – reprezintă o sumă depusă de titular şi blocată la dispoziţia
băncii până la o anumită scadenţă stabilită prin contract, la momentul constituirii depozitului.
Spre deosebire de depozitele le vedere, depozitul la termen este remunerat la un nivel mai
ridicat, care să compenseze imobilizarea fondurilor depuse. Nivelul dobânzii se stabileşte
între deponent şi bancher în funcţie de puterea de negociere a fiecăruia ţinând cont de
mărimea sumei depuse ţi de scadenţă. De regulă nivelul ratei dobânzii este apropiat de cel al
ratei dobânzii pe piaţa monetară pentru o perioadă asemănătoare. Retragerea excepţională
înainte de cadenţă se sancţionează printr-o pierdere de dobândă2.
1
Legea nr. 58/1998 – privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 485/2003)
2
Dedu, Vasile; Enciu, Adrian: Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p. 88

1
Depozitele la vedere
Au cea mai mare lichiditate, sunt caracterizate prin elasticitate, având în vedere ca
depunătorii pot dispune în orice moment de utilizarea lor pentru plăţile în cont sau retrageri în
cont, potrivit intereselor lor3, dar cele la termen creează pentru bănci o bază sigură de
fructificare în procesul de creditare pe termene, corelate cu natura şi durata acestor resurse.
Pe plan naţional cât şi internaţional se utilizează următoarele categorii de depozite:
• cont curent în lei;
• contul curent în valută;
• contul de depozit la termen în lei;
• contul de depozit la termen în valută;
• certificatul de depozit;
• certificatul de depozit cu discont;
• depozitul pentru pensii;
• depozitul pentru vacanţă;
• depozitul pentru minori4.

Contul curent în lei

Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică rezidente/ înregistrate în România.
Caracteristici principale:
• Clientul semnează cu banca o convenţie(contract) în vederea derulării
operaţiunilor de disponibilităţi;
• Prin contractul curent se pot efectua operaţiuni de alimentare în numerar sau
prin virament; eliberare de sume în numerar la cererea şi în favoarea deponentului; operaţiuni
de plăţi prin virament în limita soldului disponibil;
• Pentru disponibilităţile existente în cont, deponentul primeşte o dobândă fixă
sau variabilă, în funcţie de clauzele scrise în convenţia de cont;
• La deschiderea contului curent, deponentul trebuie să depună o sumă minimă
stabilită cu banca şi să achite un comision.
• La deschiderea de conturi bancare şi la efectuarea operaţiunilor dispuse prin
aceste conturi, titularii trebuie să prezinte băncii următoarele documente:
o actul de identitate;
o după caz, declaraţia privind beneficiarul real al sumei, şi informaţii privind
provenienţa fondurilor.

Contul curent în valută

Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică rezidente/ înregistrate în România.
Caracteristici principale:
• persoanele fizice şi juridice pot deschide conturi la bănci în valută numai
pentru valutele cotate de BNR;
• şi în acest caz, clientul semnează o convenţie (contract) de cont curent în
valută.

3
Basno, Cezar; Dardac, Nicolae: Management bancar, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p.85
4
Bratu, Alina: Monedă. Credit. Bănci, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, p. 334

2
• operaţiunile care pot fi efectuate în contul curent în valută cuprind: depunerea
de numerar sau depuneri prin virament; încasări şi plăţi comerciale şi necomerciale în valută,
retrageri de numerar în valută la cererea şi pe numele titularului pentru cheltuieli mărunte
(deplasări în străinătate) etc

Contul de depozit la termen în lei

Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică.
Condiţii:
• semnarea unei convenţii de depozit cu banca prin care se stabilesc suma,
dobânda fixă sau variabilă, scadenţa, persoanele autorizate să efectueze operaţiuni.
• existenţa unei sume minime pentru constituirea depozitului la termen;
• retragerea sumelor după expirarea scadenţei, în caz contrar clientul putând
beneficie doar de dobânda la vedere pe perioada de existenţă efectivă a depozitului;
• termenele uzuale de constituire a depozitelor în lei sunt: 1, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni;
• plata dobânzii se poate face lunar la scadenţa depozitului;
• retragerea depozitului şi a dobânzii aferente se efectuează de regulă, la unitatea
bancară la care a fost constituit.

Contul de depozit la termen în valută

Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică.
Condiţii:
• semnarea unei convenţii de depozit cu banca prin care se stabilesc
suma, dobânda fixă sau variabilă, scadenţa, persoanele autorizate să
efectueze operaţiuni.
• existenţa unei sume minime pentru constituirea depozitului la termen,
care diferă de la o bancă la alta pe cele doua categorii de clienţi
(persoane fizice şi persoane juridice);
• retragerea sumelor după expirarea scadenţei, în caz contrar clientul
putând beneficie doar de dobânda la vedere pe perioada de existenţă
efectivă a depozitului;
• termenele uzuale de constituire a depozitelor în lei sunt: 3, 6, 12 şi 18
luni, dar băncile pot accepta şi alte termene în cazul constituirii unor
depozite de mărime semnificativă;
• retragerea dobânzii poate se poate efectua la scadenţă, din contul
separat în care a fost bonificată, sau poate fi capitalizată prin
constituirea unui nou depozit care include şi dobânda bonificată
anterior.

Certificatul de depozit

3
Certificatul de depozit reprezintă un titlu de credit pe termen emis de bancă , care
atestă depunerea unei sume de bani în baza căreia, la scadenţă, se poate în casa atât suma
depusă, cât şi dobânda aferentă.
Se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozite contra
unor sume de bani reprezentând valoarea nominală a acestora.
Condiţii:
• cupiura diferă de la o societate bancară la alta;
• termenele uzuale sunt de 3 şi 6 luni, sau chiar un an;
• dobânda este fixă şi se înscrie pe certificat la data cumpărării lui;
• certificatele de depozit pot fi nominale/cu parolă (formată din cel mult 3
cuvinte, ca element de verificare, pe baza căreia la scadenţă, împreună
cu certificatul de depozit se poate răscumpăra valoarea acestuia);
• plata dobânzii se face la scadenţă.

Certificatul de depozit cu discont

Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică rezidente/ înregistrate în România.
Certificatul de depozit cu discont este un instrument bancar ce oferă posibilitatea
cumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu, plătind o sumă mai mică decât valoarea
nominală care se va încasa la scadenţă. Diferenţa între suma de cumpărare şi valoarea
nominală acertificatului de depozit o reprezintă întocmai „dobânda” care este „avansată” de
către bancă în momentul cumpărării.
Condiţii:
• sunt emise de bănci atât în monedă naţională cât şi în valută;
• cupiura: 1000 RON, 1000 USD, 1000 EUR;
• maturitatea: până la 12 luni;
• cumpărarea: în fiecare zi în perioada de la emitere până la scadenţă;
• răscumpărarea: în oricare zi de la cumpărare până la scadenţă, cumpărătorul nu
mai este „penalizat” prin plata unei dobânzi la vedere în cazul răscumpărării
înainte de scadenţă;
• dobânda este variabilă, certificatele de depozit cu discont fiind cotate zilnic de
banca emitentă;
• oferă posibilitatea deţinătorilor avizaţi de a efectua speculaţii licite pe baza
acestui instrument.

Depozitul pentru pensii

Depozitele pentru pensii sunt oferite exclusiv pentru persoanele fizice, în care se pot
efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi până la scadenţă.
Condiţii:
• termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii
automate la scadenţă pe aceeaşi perioadă;
• dobânda este, de regulă, cea aferentă depozitelor la termen pe un an, cu
avantajul că în cazul acestui tip de depozit se pot efectua depuneri multiple
în acest cont, fără a fi nevoie de încheierea unor convenţii cu banca, ca în
cazul depozitelor la termen obişnuite;
• calculul dobânzii de face lunar, iar bonificarea se face la scadenţă;
• avantajul acestui tip de depozit constă în faptul că banca permite depunerea

4
sumelor în orice moment, anterior scadenţei, condiţiile de dobândă şi
termenul rămânând neschimbate.

Depozitul pentru vacanţă

Depozitele pentru vacanţă se adresează persoanelor fizice, care pot efectua depuneri în
cont pe întreaga perioadă de la deschidere până la scadenţă.
Condiţii:
• se constituie pe perioade de 6, 12 luni, cu posibilitatea prelungirii automate la
scadenţă pe aceeaşi perioadă;
• dobânda este de regulă cea aferentă depozitelor la termen pe perioada aferentă,
variabilă în funcţie de evoluţia pieţei, care se calculează lunar şi se bonifică la
scadenţă ;
• în cazul retragerii sumelor înainte de scadenţă, banca bonifică dobânda la
vedere pe perioada existenţei efective a depozitului.

Depozitul pentru minori

Depozitul pentru minori se adresează persoanelor fizice cu vârste între 14 -18 ani.
Condiţii:
• termenul poate fi de 1, 3, 6, 9, 12 sau 18 luni;
• valuta poate fi cea autohtonă, USD sau EUR;
• valoarea minimă a depozitului este de 50 RON şi respectiv 500 USD sau EUR;
• depunerile pot fi făcute de minor foră acordul altei persoane dacă suma totală a
depozitului se încadrează în plafonul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar stabilit de Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul bancar. În
cazul depunerii unei sume mai mari decât plafonul de garantare, este necesar
acordul scris al părintelui/tutorelui.
• retragerile se pot face de minor numai cu acordul părinţilor/ tutorelui dat scris
în faţa notarului public;
• avantajul acestui tip de depozit este acela de a antrena, educa tinerii în spiritul
economisirii şi gestionării responsabile a unor sume de bani de care pot
beneficia cu ocazia majoratului5.

Tipuri de depozite la termen6:


• în funcţie de modalitatea de plată a dobânzii pot fi:
o depozite cu capitalizare: periodic, dobânda se adăugă la suma depusă
iniţial;
o depozite fără capitalizare: lunar, dobânda se constituie într-un cont curent
care-i asigură titularului acces la aceasta; în cazul în care clientul îşi retrage
suma depusă înainte de scadenţa depozitului, dobânda aplicată va fi mai
mică (dobânda pentru conturile curente).
• în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel iniţial:

5
Ilie, Mihai : Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003, p. 77-79
6
www.dobanzi.ro

5
o dacă se optează pentru reînnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului,
depozitul se prelungeşte automat. În plus, dacă depozitul are opţiunea de
capitalizare a dobânzii, dobânda se adăugă la suma depusă iniţial. Pentru
perioada următoare, rata dobânzii se va aplica la suma iniţială plus dobânda
obţinută pe perioada precedentă;
o dacă nu se doreşte reînnoirea automată, depozitul va avea scadenţă unică,
adică la scadenţă suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru
care se va calcula dobândă la vedere) sau suma vă rămâne în acelaşi cont,
fără dobândă.
• în funcţie de dobândă:
o depozite cu dobândă variabilă: banca poate modifica rata dobânzii pe
perioada depozitului, în funcţie de evoluţia pieţei;
o depozite cu dobândă fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada
depozitului indiferent de evoluţia pieţei.

Date statistice privind depozitele bancare în România

Depozitele7 în lei şi valută ale populaţiei şi firmelor din România au înregistrat în


februarie un declin de 1,1% faţă de luna precedentă, la 172,34 miliarde lei, după ce depozitele
în lei ale rezidenţilor au scăzut cu 0,9%, iar cele în valută cu 1,7%, potrivit datelor BNR.
Avansul anual al valorii depozitelor atrase de bănci a fost în februarie de 4,3%, mai
arată datele publicate miercuri, 23 martie 2011, de Banca Naţională a României (BNR).
În februarie, depozitele bancare în lei ale populaţiei au sporit cu 1,6% faţă de luna
precedentă, la 65,89 miliarde lei, în timp ce economiile în lei ale firmelor au scăzut cu 4,2%,
la 44,43 miliarde lei.
Depozitele în valută ale populaţiei s-au diminuat cu 0,7% faţă de ianuarie, la 39,34
miliarde lei, la valoarea echivalată în lei, iar cele ale firmelor cu 3,4%, până la 22,68 miliarde
lei.
Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, depozitele totale în lei au sporit cu 7,7%.
Faţă de februarie 2010, depozitele în lei ale populaţiei au avansat cu 7,2%, iar cele ale
firmelor cu 8,5%.
Faţă de finalul lunii februarie 2010, depozitele în valută ale populaţiei şi firmelor s-au
redus cu 1,1%, în termeni nominali la valoarea echivalată în lei, respectiv cu 3,7% pentru cea
exprimată în euro.
Depozitele în valută ale populaţiei au înregistrat o creştere anuală de 4,6% în
februarie, exprimate în lei, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi
nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 9,8%.

Top dobânzi depozite bancare8:


7
www.money.ro
8
www.FinInfo.ro

6
Top dobânzi depozite RON

Termen % Banca

1 lună 10.50 ALPHA BANK

3 luni 10.75 BCC

6 luni 11.00 BCC

12 luni 11.00 MKB ROMEXTERRA

Top dobânzi depozite EUR

Termen % Banca

1 lună 4.00 BCC

3 luni 4.25 LIBRA BANK

6 luni 4.25 LIBRA BANK

12 luni 5.00 ATE BANK

Top dobânzi depozite USD

Termen % Banca

1 lună 3.50 BANC POST

3 luni 3.50 Leumi

6 luni 3.75 Leumi

12 luni 4.00 Leumi

Notă: date valabile în martie 2011

Bibliografie:

Dedu, Vasile; Enciu, Adrian: Contabilitate bancară, Ed. Economică, Bucureşti, 2001

Basno, Cezar; Dardac, Nicolae: Management bancar, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

Legea nr. 58/1998 - privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare


(Legea nr. 485/2003)

Bratu, Alina: Monedă. Credit. Bănci, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005

Ilie, Mihai: Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Ed. Expert, Bucureşti, 2003

www.dobanzi.ro

www.fininfo.ro

S-ar putea să vă placă și