Sunteți pe pagina 1din 9

LISTA PERSOANELOR CARE ŞI-AU DECLARAT INTENŢIA DE A PARTICIPA LA STAGII DE

CERCETARE POSTOCTORALĂ
ÎN CADRUL ŞCOLII POSTDOCTORALE ÎN ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Apelul august – septembrie 2010

Nr. Numele Prenumele Data An Domeniu Tema propusa


crt naşt doctor doctorat
. erii at
1. STOICIU Gabriel-Ionuţ 28.06 2007 Filosofie Importanţa filmului de cercetare în promovarea activităţii
. ştiinţifice
1975
2. DORONDEL Ştefan 17.12 2004 Istorie Transformarea agriculturii, diferenţierea social şi
. 2007 Economie şi schimbarea folosirii pamântului în România postsocialistă
1968 sociologie
rurală
3. MOGOŞ Gabriela 22.10 2010 Informatică
.
1967
4. IACOB Mihaela 01.10 2004 Istorie Provincia Moesia Inferior – între Orient şi Occident:
. economie şi monedă
1967
5. MAJURU Adrian 19.12 2004 Geografie Inter-disciplinaritatea ca principiu integrator al universalităţii
. umană la Francisc Iosif Rainer
1968
6. NIŢĂ Andreea 13.01 2009 Sociologie Sociologia culturii – Fenomene şi procese cultural în
Mihaela . societatea contemporană
1977
7. ŢIPĂU Gheorghe 12.01 2004 Ştiinţe Politice Religie, identitate şi valori în Sud-Estul Europei
Mihai . 2005 Istorie
1976
8. BĂJENARU Radu 05.04 2004 Istorie, Arheologie preistorică în Europa Centrală şi Peninsula
. arheologi Balcanică
1968 preistorică
9. IONICĂ Consuel 29.04 2005 Antropologie Antropologie bioculturală. Diversitatea biologică şi culturală
Severus . a populaţiilor istorice şi actuale de pe teritoriul României

1
1970
10. BĂLĂŞESCU Adrian 2003 Biologie Sisteme tehnice de exploatare a animalelor în perioada
2010 Istorie eneoliticului românesc în context european
11. SECELEANU Andra 24.07 2007 Filosofie Analiza din perspectivă antropologIcă a proceselor de
. globalizare în relaţionarea social şi impactul asupra spaţiului
1972 public românesc
12. TOTELECAN Silviu- 23.03 2003 Sociologie Sociologia şi antropologia comunit ăţilor umane –
Gabriel . Globalizare, disoluţi e şi reconstrucţie comunitară în estul
1975 Europei: Ambivalente ale pro
ceselor socio-culturale din “a doua modernitate”
românească
13. DAMEAN Sorin Liviu 2000 Istorie Monarhia constituţională din România în context naţional şi
European (1881-1914)
14. LUPAŞCU Marian 04.11 2003 Muzică Instrumente şi categorii muzicale specifice zonei carpatice
.
1957
15. TERIAN-DAN Andrei 30.11 2008 Filologie Istoria literaturii române – istoria criticii literare româneşti
. (din perspectivă comparată)
1979
16. RADA Cornelia 02.08 2008 Medicină Diversitatea biologică şi culturală a populaţiilor istorice şi
. actuale de pe teritoriul României – Bazele antropolotice ale
1957 managementului resurselor umane conform principiilor
dezvoltării durabile
17. ZIRRA Vlad Vintilă 30.10 2002 Istorie veche Arheologie protoistorică (a doua vârstă a epocii fierului – la
1958 (arheologie) Tène
18. ŞERBAN Stelu 03.06 2004 Ştiinţe politice Identitatea etnică în contextual globalizării. Studiu de caz:
1967 comunitate
a vorbitorilor de limbă română din Serbia (Voivodina, Valea
Timocului)
19. COŞEREANU Valentin 26.04 2008 Filologie Identitatea românească la graniţa Imperiului; Eminescu şi
. Aron Pumnul – impactul cernăuţean
1950
20. CIOCÂRLIE Alexandra 09.10 2000 Filologie Literatură comparată – Ecourile literaturilor clasice greacă şi
Maria 1968 latină în literatura română de la Ion Budai-Deleanu la Vlad
Zografi
21. ILIESCU Laura 06.08 2003 Filologie Cercetarea verticalităţii şi a rolului înălţimilor în edificarea

2
1968 structurlor mentalitare carpatice
22. VLADIMIRES Mihai 22.06 2004 Teologie Valori fundamentale ale culturii româneşti – Dimensiunea
CU Valentin 1977 religioasă
23. COMES Cristian 04.06 2008 Medicină Repere antropologice în ergonomizarea tratamentului
Andrei 1970 dentară stamatologic pentru menţinerea stării de sănătate oro-
dentară ca atribut biologic şi cultural al calităţii vieţii
adultului
24. POPOVICI Ramona 14.07 2007 Medicină Strategii de conştientizare a necesităţii de prevenţie şi a
Amina . dentară tratamentului afecţiunilor dentare în vederea creşt erii
1968 calităţii vieţii şi a respectului de sine la adolescenţi şi tineri
(12-25 ani)
25. PAICA Tamara 28.07 2006 Drept Patrimoniul intangibil românesc (tradiţii, folclor) în contextul
1979 globalizării
26. GOLDIŞ Alexandru 26.04 2010 Filologie Istoria literaturii române – istoria criticii literare româneşti,
. perioada postbelica
1982
27. DASCĂLU- Bogdan 20.12 2007 Filologie Jurnalul lui titu Maiorescu, spaţiu de întâlnire a identităţilor
ROMIŢAN Mihai . cultural europene
1977
28. NEVACI Manuela 30.09 2005 Filologie Identitatea românească în context balcanic
1974
29. DRAGOMIRE Adina 04.05 2009 Filologie Particularităţi sintactice ale limbii române în context
SCU 1983 romanic. Supinul
30. NEDELCU Mihaela 30.04 2008 Filologie Particularităţi sintactice ale limbii române în context
Isabela 1975 romanic. Infinitivul

31. ITTU Gudrun- 2003 Istorie Expresionismul transilvănean ca variantă a curentului


Liane european
32. AGACHE Liliana 23.10 2009 Ştiinţe Terminologia juridico-administrativă în graiurile daco-
1969 umaniste române din epoca veche (1601-1780)
33. ISTRATE Maria 25.01 2006 Filologie Reflexe ale medievalităţii europene în cultura română
1968 veche: Varlaam şi Ioasaf. O versiune românească inedită
34. IACOB Dumitru 22.08 2008 Istorie Stilul de viaţă al elitelor româneşti din secolul al XIX-lea
1971 (elemente de status social)
35. ZAMFIR Dana- 26.01 2003 Filologie Cercetare istorică şi dialectală privind evoluţia sistemului

3
Mihaela 1969 flexiunii verbale în dialectul dacoromân după 1700
36. BURGHELE Camelia 25.09 2003 Filologie Identitatea cultural în comunităţile româneşti din
1968 Transcarpatia (satele româneşti din dreapta Tisei, din
Maramureşul istoric)
37. NICU Alina Livia 16.01 2003 Drept Perspectivele conceptelor Instituţie publică şi Spaţiu
1966 administrativ European în raport cu prevederile Tratatului
de la Lisabona
38. GAFTEA Viorel 17.05 2003 Economie Macromodel pe baza tabelelor “input output” pentru analiza
1954 şi prognoza economiei naţionale, impactul regiunilor în
economia ţării şi perspective trecerii la moneda euro
39. MOISE Gheorghe 14.02 2009 Identitatea naţională a românilor în spaţiul dezvoltării
Florentin 1978
40. PETRESCU Ştefan 14.10 2009 Ştiinţe politice Formarea identităţilor collective şi dinamica mobilităţii
1977 geografice şi sociale în spaţiul Europei de sud-est din prima
jumătate a secolului al XIX-lea (studio de caz: emigraţia
grecilor în ţările române)
41. DUMITRU Teodora- 29.12 2010 Litere Literatura română – critica literară – modernismul românesc
Liliana 1979 – personalitatea criticului E. Lovinescu în context criticii
româneşti – studierea surselor europene (în special
franţuzeşti) ale instrumentarului critic şi theoretic
lovinescian
42. COZARU Georgeta 14.12 2008 Medicină Studiu anthropologic al populaţiei de etnie turco-tătară din
Camelia 1974 Dobrogea
43. PAPARI Cristian 03.06 2005 Medicină Studiu anthropologic al populaţiei aromâne din Dobrogea
Adrian 1974
44. ACELEANU Mirela Ionela 28.06 2006 Economie Politici ocupaţionale în România, în context european
1978
45. CENUŞER Gabriela 15.08 2000 Teatrologie Teatrul românesc şi universal
PANCZEL 1955
46. COVACI Cristina 25.08 2010 Economia Analiza calitativă şi cantitativă a economiei subterane din
1982 România şi implicaţiile acesteia la nivelul Uniunii Europene
47. CONSTANTIN Marin 13.08 2007 Filosofie Apartenenţa etno-culturală din România în contextual
1968 globalizării: Euristica analogiilor şi omologiilor în
comparatismul antropologic
48. BARBU Dorin 02.02 2009 Istorie Restaurarea şi conservarea bunurilor metalice din

4
1965 patrimonial cultural mobil şi imobil

49. BANŢA Ionela 29.08 2002 Filologie Ediţia critică din fondurile inedite media de folclor – Ovidiu
Carmen 1974 Bîrlea
50. NEGREA Xenia 21.08 2007 Ştiinţe Retorica de criză. Drama şi dramatizarea anilor 2007-2010
Natalia 1977 umaniste în presa românească
51. LĂCĂTUŞ Adrian 06.04 2008 Filologie Cultura modernă, literatura comparată, literatura română,
1975 istoria ideilor
52. LEOVARIDIS Cristina 10.09 2007 Sociologie Culturile organizaţionale ca factor de competitivitate pe
1977 pieţele globalizate
53. MIRONESCU Doris- 29.06 2010 Filologie Literatură şi identitate
Dumitru 1979
54. CRISTEA- Mihail-Daniel 19.02 2005 Filologie Istoria literaturii române, analiză socio-culturală, istroia
ENACHE 1974 mentalităţilor
55. ZĂVĂLEANU Minodora 17.01 2006 Filologie Literatura română veche în context European: strategii de
Laura 1975 facilitare a accesului la textele româneşti vechi şi la
reperele culturale şi istorice române şti ale acestei perioade
în Europa occidentală
56. COLCERIU Ştefan 12.07 2010 Filologie Scalae lucis – treptele luminii. Argument pentru o teorie
1979 clasică unificată a denominaţiei luminii şi culorii. Studiu de caz în
limba română.
57. SĂLCUDEAN Nicoleta 21.01 2003 Filologie Exil şi identitate culturală
U 1960
58. DOBRESCU Caius 22.01 1999 Filologie Studiul interdisciplinar al procesului de secularizare în
1966 Europa de est – pornind de la cercetarea comparativă a
cazului românesc
59. SOARE Oana 08.05 2007 Filologie Modernismul românesc şi reacţiile antimoderne
1979
60. DOROFTEI Doina-Paula 29.06 1999 Filologie Epigrafie latină medieval – Inscripţiile în limba latină din
1954 bisericile României, din perioada 1290-1850, cu privire
specială asupra bisericilor maghiare din Transilvania
61. OTOVESCU Adrian 08.09 2008 Sociologie Conservarea identităţii culturale în mediile de imigranţi
1981 români din Europa
62. GHIŢĂ Roxana 11.03 2004 Filologie Poetică şi poietică în literatura şi arta romantismului german
1976

5
63. IŞTOC Elena- 17.02 2007 Economie Economia culturii
Manuela 1977
64. GEANĂ Ionuţ 29.09 2010 Filologie Limba română cu aplicaţii
1982 lexicologice, lexicografice şi sintactico-semantice
65. JICU Adrian-Gelu 28.04 2007 Ştiinţe Istorie literară şi publicistică de cultură (Publicistica lui Mihai
1979 umaniste Eminescu)
66. SPÂNU Anda-Lucia 11.01 2008 Istorie Imaginile istorice ale oraşelor actualei Românii
1968
67. AXINTE Şerban 27.07 2010 Filologie Teoriile romanului şi critica literară postbelică în context
1976 european
68. MARC Dorel 13.09 2008 Istorie Protejarea identităţilor cultural în procesele globale prin
1965 cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului
cultural etnologic
69. REVNIC Ioana 23.04 2009 Filologie Relaţii între scrierile şaizeciştilor
1978
70. ANDRIESCU Bogdan 21.12 2007 Istorie Viaţa privată din Transilvania (sec. XVII-XIX) în însemnări pe
1974 cartea românească veche (centrele tipografice
transilvănene)
71. FAICIUC Lucia- 26.11 2009 Psihologie Specificul proceselor psihologice implicate în dezvoltarea
Elisabeta 1970 valorilor în contextul interacţiunii dintre valorile culturii
locale
72. PRICINĂ Gabriel 06.12 2009 Sociologie Influenţa procesului de globalizare asupra valorilor
Nicolae 1968 tradiţionale ale satului românesc
73. NICULESCU Dana Ioana 18.03 2008 Filologie Particularităţi sintactice ale limbii române din perspectivă
1978 tipologică. Gerunziul
74. PROCA Mihaela 09.05 2010 Arte plastic şi Identitate regională şi specificitate românească în pictura
1956 decorative din Transilvania de sud în pragul primei modernităţi
75. ŢUGLEA Mircea 14.04 2007 Filosofie Filosofie şi poezie. Influenţa liricii lui Paul Celan asupra
1974 filosofiei contemporane
76. CĂLINA Nicoleta 07.05 2000 Filologie Naţional vs. Universal – o tentativă aporetică în teatrul lui
1969 Ştefan Petică
77. ANDREI Luminiţa 24.05 2003 Filologie Identificarea şi comportamentul eroilor moderni la români şi
COCÂRŢĂ 1957 britanici
78. TIMOTIN Emanuela 13.01 2007 Filologie Contribuţii la istoria terminologiei medicale româneşti. Boli
1977 2009 Lettres şi denumirile lor în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea

6
79. MAZILESCU Crisanta- 04.12 2005 Inginerie Didactica ştiinţelor şi tehnologiei – Crearea şi utilizarea unor
Alina 1967 industrială resurse pedagogice pe suport numeric pentru predarea
ştiinţelor şi tehnologiei într-o universitate tehnică. Modalităţi
de integrare şi studiu de impact
80. MIHEŢ Marius 14.02 2008 Filologie Două sinteze despre literatura contemporană
1978
81. HALICI Florentina 19.04 2009 Medicină Îmbătrânirea cognitivă din perspectivă medicală,
1969 antropolotică şi
psihosocială
82. COJOCARU Dragoş 08.09 2005 Filologie Poezie şi ştiinţă în Divina Comedie
1968
83. IVANOV Leonte 24.06 2003 Filologie Prezenţe culturale româneşti în spaţiul rus: Nicolae Milescu
1961 şi Antioh Cantemir
84. LIVADA- Ligia 05.10 2000 Istorie Valori de educare a claselor populare în spiritual
CADESCHI 1967 europenizării societăţii româneşti, în a doua jumătate a sec.
al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-lea
85. DIMA Emanuela 01.05 2007 Filologie Filologie, Romanistică
1967
86. CĂLINA Gelu 18.01 2006 Teologie Religie şi modernitate – Statutul religiei în modernitate.
. Evoluţii recente
1971
87. TELEOACĂ Daniela- 13.08 2003 Filologie Limba cărţilor bisericeşti actuale (de cult ortodox şi catolic,
Luminiţa 1974 studiu comparativ română-franceză)
88. PERŢA Anca-Raluca 16.03 2009 Filologie Ideea de Autor ăn cultura română. Reprezentări ale
1977 autorului în literatura şi pictura anilor '30.
89. IACOBUŢĂ Andreea- 28.11 2009 Economie Valori, instituţii şi dezvoltare durabilă
Oana 1981
90. MITITELU Verginica 16.08 2010 Filologie
1978
91. GIURGEA Ion Tudor 05.10 2008 Lingvistică Originea articolului posesiv-genitival şi evoluţia sistemului
1976 demonstrative
Lor în română
92. BACIU Adina 19.10 2008 Medicină Diversitatea biologic şi cultural a populaţiilor istorice şi
Brînduşa 1969 actuale de pe teritoriul României
93. OLASZ Gabriela 17.03 2007 Arhitectură Evoluţia imaginii aşezărilor rurale din Transilvania

7
1955
94. BULĂCEANU Claudiu 18.11 Confirm Optoelectroni Antropologie bio-socială. Evoluţia grupelor de personae de
1961 at că vârsta a treia în România.
1999

95. PESCARU Maria 2009 Sociologie Contribuţii româneşti la dezvoltarea valorilor juridice
europene
96. NICULESCU- Anabella- 16.04 2007 Filologie Influenţe cultural-lingvistice asupra evoluţiei recente a limbii
GORPIN Gloria 1979 române în context European şi mondial
97. ZAMFIRESCU Bala- 16.11 2007 Automatică Valorificarea identităţii cultural în contextual specific al
Constantin 1972 modelelor de colaborare la scară largă
98. POPESCU Anca 14.01 1999 Istorie Integrarea imperial otomană a teritoriilor din Sud-Estul
1956 Europei. Cazul Dobrogei
99. SPRÎNCEAN Serghei 14.12 2006 Politologie Paradigma Bioetică în contextul evoluţiei sferei politicului
1973
10 VASILE Carmen 24.02 2010 Filologie Particule adverbiale. O trăsătură tipologică a românei în
0. 1982 context romanic
10 TOMUŞ Ion Matei 26.07 2008 Estetica artei
1. 1979 spectacolului
10 FIRICĂ Jean 09.02 2003 Filologie Reprezentarea identităţii României în Europa prin sport ca o
2. 1955 expresie a culturii moderne în procesul de globalizare

10 DAVID-RUS Richard 01.09 2009 Logica şi Dezvoltarea şi specificul cercetărilor din antropologia
3. 1968 filosofia românească; caracteristici metodologice şi epistemice ale
ştiinţei cercetării antropologice româneşti
10 CENUŞER Didi-Ionel 03.08 2001 Filologie Critică şi teorie literară
4. 1954
10 ZAMFIR Romulus 02.11 2007 Istorie Influenţa migraţiei meşterilor dulgheri asupra arhitecturii
5. 1949 din lemn în Europa de Nord, Centrală şi de Est – surse
locale, influenţe externe şi tradiţii în prelucrarea lemnului
10 BUDA Octavian 22.04 2002 Medicină Identitate naţională şi biopolitică: Eugenism, psihiatrie şi
6. Ioan 1966 antropologie culturală în România: 1800-1945
10 LUNGU Dan 15.09 2001 Sociologie Sociologia culturii şi politici culturale
7. 1969
10 DAVID-RUS Diana 11.12 2009 Fizică Studierea consecinţelor interacţiunilor dintre pupulaţia de

8
8. 1968 vârsta a treia ce necesită îngrijire şi societatea de care
aparţine
10 MATEI Claudia 11.10 2000 Filologie Poezia rezistenţei în perioada ocupaţiei sovietice a
9. . Basarabiei
1966
11 MOROIANU Cristian 06.04 2002 Filologie Lexicul moştenit – sursă de îmbogăţire internă şi mixtă a
0. 1971 vocabu
larului românesc
11 NECULAI Cristina 23.10 2007 Economie Valorificarea capitalului uman în sectorul agricol
1. 1972
11 BUD Crina 10.01 2005 Filologie Promovarea şi receptarea literaturii române în străinătate.
2. 1975 Istorii ale liter
aturii române, prezentări sintetice ale unor perioade sau
direcţii ale literaturii române, antologii, reviste
11 LAZĂR Gina 19.01 2009 Filologie
3. Mariana 1969
11 PÎRJOL Florina-Elena 23.03 2010 Filologie Filologie cu aplicaţii interdisciplinare
4. 1980
11 CERNAT Paul 05.08 2007 Filologie Criterion (asociaţia, gruparea, revista) şi criterionismul:
5. 1972 abordare monografică
11 MIRONOV Alexandru- 01.01 2010 Istorie Istoria ideii europene în România secolului al XX-lea (accent
6. Murad 1976 asupra perioadei interbelice)
11 ABRAHAM Florin- 01.10 2005 Istorie Post-comunismul în spaţiul Europei Centrale, studio de caz
7. Leontin 1975 privind România
11 RADU Carmen- 12.08 2009 Filologie Pragmatică lingvistică
8. Ioana 1979
11 BALINTE Cristina 23.12 2008 Ştiinţe Literatură comparată
9. Martha 1974 umaniste
12 PATRAŞ Antonio- 04.11 2001 Filologie Eugen Lovinescu şi modelul occidental. Geneza ideilor
0. Mihail 1973 critice
12 BARBU Ximena-Iulia 15.01 2009 Filologie Verbe dicendi moştenite din latină – comparaţie cu
1. 1981 principalele limbi romanice

09 septembrie 2010