Sunteți pe pagina 1din 11

Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Proiect didactic
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I – VIII Vaduri, com. Alexandru cel
Bun, jud. Neamţ
Clasa: I
Institutor: Sofrone (Vornicu) Mihaela
Obiectul: Matematica
Unitatea de învăţare: Intelegerea conceptului de numar natural
Conţinut: Numerele naturale de la 0 la 10
Element de conţinut: Numerele naturale de la 0 la 9
Tipul lecţiei: sistematizare/consolidare
Obiectiv fundamental: consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a număra în
concentrul 0 – 9;
Obiective operaţionale:
A. Cognitive:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:


OC1: să numere în concentrul 0 – 9 crescător şi descrescător;
OC2: să identifice cardinalul unei mulţimi de obiecte, raportând
cantitatea la număr, pe baza explicaţiilor anterioare, având la dispoziţie o serie de
mulţimi de obiecte;
OC3: să rezolve sarcini didactice trecând de la o formă de reprezentare
la alta: din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau în desene şi
invers;
OC4: să compună şi să descompună numere date;
OC5: să identifice vecinii unor numere date;
OC6: să completeze şiruri de numere lacunare cu cifre corespunzătoare;
1
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

OC7: să utilizeze corect limbajul matematic (nr. pare, impare, crescător,


descrescător, cel puţin egal, mai mare, mai mic) în verbalizarea acţiunilor.
B. Psihomotorii:
Elevii vor fi capabili:
OM1: să utilizeze corect tastatura şi mouse-ul calculatorului;
OM2: să adopte o conduită optimă desfăşurării lecţiei;
C. Afective:
Elevii:
OA1: se vor mobiliza pentru realizarea sarcinilor propuse, dorind să–l
elibereze pe Cifruleţ din robia lui Mate Bau - Bau;
OA2: vor manifesta interes în rezolvarea sarcinilor date, pentru a–i
elibera pe cei doi fraţi.
Resurse:
A. Metodologice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, instruirea asistată de calculator,

algoritmizarea, problematizarea, exerciţiul, munca independentă, jocul didactic;


2. Forme de organizare: frontală, individuală;

• Mijloace de învăţământ: planşe cu cifre, fişe de muncă

independentă, Soft educational „Cazemata Mate”, propus de Infomedia Pro şi


Inspectoratul Scolar al sectorului 6 Bucureşti; calculator, tabla Smart;
B. Bibliografice:
1. oficiale:

• Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.

3919 / 20.04.2005, Programa şcolară pentru clasa I, Matematică, Bucureşti, 2005;


• Cleopatra Mihăilescu, Victoria Pădurean, Tudora Piţilă,
Matematică, manual pentru clasa I, Bucureşti, Editura Aramis, 2005;
2. metodico – didactice:

• www.didactic.ro

• www.infomediapro.ro
2
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

• Soft educational „Cazemata Mate” (PITICLIC), propus de


Infomedia Pro şi Inspectoratul Scolar al sectorului 6 Bucureşti;
C. Temporale: 50 minute

3
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE MODALITĂŢI


ETAPELE OB.
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR MIJLOAC DE
LECŢIEI OP. METODE
E EVALUARE
1 2 3 4 5 6 7
1. Moment • Organizează intrarea Se grupează la calculatoare, Observare
organizato- elevilor în laboratorul de numiţi de învăţător sistematică
ric informatică
2. Captarea OA • Pentru ce lecţie ne-am Elevii ascultă şi răspund, Conversaţia Observare
atenţiei 1 pregătit? mobilizându-se pentru rezolvarea sistematică
• Ce am învăţat până acum la sarcinilor
matematică?
3. Anunţarea OA Comunică în limbaj accesibil Conştientizează obiectivele şi Explicaţia Mapa de
sarcinii 1 conţinutul învăţării şi ascultă explicaţiile lucru
cognitive şi a O performanţele aşteptate.
obiectivelor M2 Îi informează că în această oră îl
operaţionale vor elibera din robia lui Mate
Bau-Bau pe Cifruleţ, fratele lui
Multimix, pe care l-au eliberat
anterior. Totodată, precizează că
pe parcursul anului şcolar, îi vor
salva şi pe ceilalţi fraţi: Operix,
Hop Sus-Jos şi Geometrix.
4. Actualiza- OC •Verifică tema cantitativ şi Elevii citesc exerciţiile din temă Exerciţiul Chestionare
rea cunoştin- 1 calitativ, facând observaţiile şi orală
ţelor O
4
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

M2
OA
1
1 2 3 4 5 6 7
OC sugestiile corespunzătoare Elevii se gândesc şi dau
1 Exerciţii orale: răspunsurile corecte:
• de construire a unor
mulţimi pe baza materialului
OC concret:
7 • Un elev vine la tablă. Dacă • 6 Exercitiul Aprecieri
lângă el mai vin 5, câţi elevi sunt Material verbale
în faţa clasei? concret
• Am 4 cărţi. Câte îmi mai • 4
OC trebuie ca să fie 8?
3 • Dacă am primit câte o • 5
O floare de la 5 copii, câte flori sunt Problemati-
M2 în buchetul meu? zarea
• de selectare din mediul
înconjurător a unor mulţimi:
•Ce pot fi numai 2? • 2 ochi, 2 urechi, 2 aripi etc.
• Ce pot fi 4? • picioarele unei mese, scaun,
roţile unei maşini, etc.
OA •Ce pot fi multe, foarte multe? • stelele, firele de iarbă,
1 • de raportate cantitate – frunzele, pietricelele, etc.
număr – cifră:
•se construiesc la tabla
Algoritmiza-
5
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

magnetică mulţimi cu 4, 6, 9, • asociază mulţimea cu cifra rea


elemente corespunzătoare

1 2 3 4 5 6 7
OC •de numărare, comparare, Aprecieri
5 ordonare: Jocul numerelor: 9 verbale
OC copii cu jetoane: 1, 2, .......9
7 •Aşezaţi-vă în ordine • Se aşază conform cerinţei; Exerciţiul Jetoane
crescătoare; Jocul
• Vecinii lui 7 un pas înainte; • Eleii cu jetoanele 6 şi 8 didactic
• Numerele pare să-şi dea • 2, 4, 6, 8
mâna;
•Numărul cuprins între 4 şi 6 • 5
stă ghemuit

5. Consolida- OC •Explică elevilor modul în care Elevii sunt atenţi la explicaţii. Calculator
rea şi siste- 1 îl vor elibera pe Cifruleţ. Elevii pornesc în operaţiunea Softul
matizarea O •Demonstrează modul în care de eliberare a lui Cifruleţ. Mai Jocul educaţio-
cunoştinţelor M1 se fac operaţiile cu ajutorul întâi deschid poarta, introducând didactic nal
OA mouse-ului şi tastaturii codul din trei cifre dictat de „Cazemata
1 • Supraveghează modul în acesta, apoi sunt supuşi la 2 Mate.”
OA care elevii lucrează, oferind încercări în sala stafiilor: aşază
2 ajutorul atunci când e nevoie. stafiile în tablouri, la locul indicat Observare
de cifra corespunzătoare şi aşază sistematică
în ordine crescătoare/ Exerciţiul
descrescătoare stafiile la locul lor
pe covor.
6
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Lucrează în perechi (sau grupe


de 3-4 elevi)
1 2 3 4 5 6 7
OC • Fişa de lucru (anexa 1)
5 • Explică elevilor ce au de • Elevii ascultă explicaţiile şi Activitate Fişa de Munca
OC făcut la fiecare punct din fişa de lucrează exerciţiile din fişă independen- lucru indepententă
4 lucru; precizează că exerciţiile de tă
OC la punctele 6-9 vor fi lucrate
1 parţial, restul rămânând ca temă
pentru acasă
• Supraveghează modul în
care elevii lucrează, oferind
ajutorul atunci când e nevoie:
1. Încercuieşte cifra care se
OC potriveşte. Exerciţiul
3 2. Completează cu atâtea
O elemente câte îţi indică cifra.
M2 3. Numără obiectele şi pune
cifre potrivite în tabel.
4. Scrie vecinii numerelor.
5. Ordonează crescător, apoi Algoritmiza-
descrescător numerele. rea
6. Scrie numerele care lipsesc.
OA 7. Scrie semnul potrivit (<, >,
1
=)
8. Completează cu numere
potrivite.
7
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

9. Descompune.

1 2 3 4 5 6 7
6. Asigura- O • Ajută-l pe Pinocchio să urce • Un elev rezolvă sarcina la Problemati- Tabla Evaluare şi
rea retenţiei M2 scara, dând click pe fiecare tabla Smart zarea Smart autoevaluare
8
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

şi a transfe- treaptă, doar pe numărul care arată Calculator orală


rului ordinea crescătoare
8. Aprecieri O • Face aprecieri asupra • Ascultă aprecierile şi Conversaţia Evaluare
şi M2 felului cum au lucrat pe parcursul recomandările frontală
recomandări orei;
• Recomandă elevilor care
întâmpină dificultăţi la
compararea numerelor sau la
stabilirea vecinilor sa exerseze
acasă;
•Comunică tema pentru acasă: • Notează tema
exerciţiile 6-9 din fişa de lucru,
partea scrisă cu albastru

9
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

Anexa
Numele ........................................

Fişă de lucru

1) Încercuieşte cifra care se potriveşte:

4 5 7 265 8 5 4 3 4 5 0 1 2 5 3 0
2) Completează cu atâtea elemente câte îţi indică cifra:

9 5 8 4

3) Numără obiectele şi pune cifre potrivite în tabel:

4) Scrie vecinii numerelor:


... 8 ... ... 1 ... ... 4 ... ... 7 ...

10
Sofrone (Vornicu) Mihaela Portofoliu PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

5) Ordonează crescător, apoi descrescător numerele: 9, 5, 0, 3, 4.


..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

6) Scrie numerele care lipsesc:


0 ... 2 ... ... 4 , 3 ... 2 ... ... 5 1 , 2 ... ... ... ... 2
5 ... ... 2 ... ... 4 3 , 2 ... ... 0 ... ... 4 ... ... ...

7) Scrie semnul potrivit (<, >, =).


8 0 1 1 4 7 6 3 8 8 9 4 0 3 5 6

8) Completează cu numere potrivite:


... < 6 ... < 9 7 > ... ... < 2
... > 6 ... = 9 7 < ... 5 > ...
... < 6 ... > 9 7 > ... 7 < ...

9) Descompune:
7 7 9 8 4 3

... ... ... ... 3 ... ... ... ... ... ... ...

5 9 8 7

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ....

11