Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti

Facultatea de Poliție
Disciplina: Drept Comercial

Persoana Fizică Autorizată

Student: Raban Florian-Vlad


Grupa 209
Noțiuni formale

1) Legislatie

Conform legii 507/2002, persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor
membre ale U.E si ale celorlaltor state apartinand spatiului economic european, pot
desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei in mod independent. Acestea pot
activa in toate domeniile, meseriile si ocupatiile cu exceptia celor stabilite sau interzise
prin legi speciale.

2) Calitatea de angajat propriu

Persoana fizica care desfasoara prin fortele proprii, activitati economice in mod
independent,fara a implica raporturi de munca fata de un angajator, au calitatea de
angajat propriu. Aceasta se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor
pentru somaj in conditiile prevazute de legea care reglementeaza acest lucru. Persoanele
fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu
contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate. Totusi se pot
angaja la patron, prin incheierea unei conventii civile, aceasta varianta fiind avantajoasa
decat un contract de munca deoarece patronul va plati taxe mult mai mici la stat si astfel
poate face economii importante cu salariile. Persoana fizica autorizata poate inregistra
anumite cheltuieli personale (chiar mancare, imbracaminte, medicamente) care
diminueaza impozitele catre stat.

3) Conditii pentru a putea fi Persoana Fizica Autorizata

2
Pentru a desfasura activitati economice in mod independent, persoana care are
calitatea de angajat propriu, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fi implinit 16 ani (exceptie cei care desfasoara activitati economice in mod


independent);
- starea de sanatate dovedita cu certificat medical, sa le permita desfasurarea activitatii
pentru care se solicita autorizatie;
- sa aibe calitatea necesara desfasurarii acelei activitati;
- sa posede autorizatie speciala emisa de organele competente potrivit legii, pentru
desfasurarea activitatii economice a caror exercitere necesita o autorizatie speciala
conform legii;
- sa nu fi fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru
savarsirea unor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati sau a
infractiunii de fals.
Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent trebuie
sa detina autorizatia eliberata in conditiile legii.

4) Autorizatia

Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoana fizica a unor activitati


economice in mod independent se elibereaza la cerere de catre primarii comunelor,
oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza
teritoriala isi desfasoara activitatea. Daca insa personele fizice nu au domiciliul in
Romania li se elibereaza autorizatia de catre primarii unitatii administrativ-teritoriale pe a
caror raza isi au resedinta. Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu activitatile
principale. Persoanele fizice care desfasoara activitatile economice in mod independent,
au dreptul sa desfasoare numai activitati pentru care sunt autorizate. In cazul in care
acestea doresc desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie, este

3
necesara completarea atorizatiei. O persoana fizica care desfasoara activitati economice
in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie. Pentru obtinerea
autorizatiilor in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice a unor activitati economice
in mod independent persoana fizica trebuie sa depuna o documentatie care va cuprinde:
- cerere-tip;
- cazierul judiciar;
- copii de pe actele de identitate;
- certificatul medical;
- actele din care sa rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetateni straini;
- documentele care atesta calificarea profesionala;
- acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale,
necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea. Cererea de autorizare
sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare
de la data inregistrarii la autoritatea administratiei publice locale emitente. Dupa
obtinerea autorizatiei persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod
independent sunt obligate sa se inregistreze la Registrul comertului si la organele fiscale
teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare.

5) Dovada calificarii profesionale

Se considera ca au calificarea ceruta de activitatea economica pentru care solicita


autorizarea persoanele fizice care au pregatire profesionala de specialitate sau
competentele necesare desfasurarii acelei activitati. Pregatirea profesionala de specialitate
sau competentele pot fi dovedite cu urmatoarele documente, dupa caz:
- diploma sau certificatul de absolvire a unei institutii de invatamant profesional,
preuniversitar sau universitar, eliberata in conditiile legii, in specialitatea pentru care se
solicita autorizarea;
- certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile
legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
- certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform
legislatiei in vigoare;

4
- cartea de mestesug obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la
data eliberarii acesteia;
- alte acte doveditoare care atesta pregatirea profesionala, potrivit legii.

Persoanele fizice cu domiciliul in Romania care au absolvit forme de pregatire


profesionala in strainatate, trebuie sa depuna, pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
- atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor de absolvire a unei institutii
de invatamant profesional, preuniversitar sau universitar;
- certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, certificatul de
competenta profesionala, cartea de mestesug si alte acte doveditoare care atesta pregatirea
profesionala, insotite de dovada recunoasterii acestora de catre autoritatile competente in
domeniu din statul in care au fost emise, traduse si legalizate conform legii, certificate de
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale printr-o institutie stabilita prin ordin al
ministrului muncii si solidaritatii sociale.

6) Anularea autorizatiei

Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre
conditiile de acordare nu mai este indeplinita. Cererea de renuntare la autorizatie se
adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana
fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si se solutioneaza in
termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
Neinregistrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod
independent la Registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare. Cazurile de suspendare sau de anulare a
autorizatiei prevazute in prezenta lege vor fi comunicate lunar de catre emitent Oficiului
registrului comertului si organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autoritatii
publice emitente.
Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a

5
persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei
familiale. Masura anularii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor


legale

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent careia i-a
fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua
autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa
definitiva. Daca insa i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei
sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea
ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.
Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa de conditiile prezentei
legi constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

8) Pasi pentru a deveni Persoana Fizică Autorizata ( PFA)

• In vederea autorizarii PFA la Primaria sectorului in a carui raza teritoriala aveti


domiciliul trebuie sa mergeti cu un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
1) Rezervarea disponibilitatii deumirii – Aceasta se obtine personal de catre solicitant
de la Registrul Comertului;
2) Cazierul fiscal - Se obtine personal de catre solicitant de la Primaria Capitalei,
(cam.16 Directia de taxe si impozite, dupa achitarea taxei corespunzatoare la
Trezoreria sectorului in care aveti domiciliul impreuna cu o copie a BI/CI);
3) Declaratii pe propria raspundere (inclusiv declaratia pe propria raspundere ca
solicitantul nu a suferit condamnari penale cu privire la legile fiscale) – Declaratie
pentru sectorul fiscal;
4) Copie BI/CI solicitant;
5) Copie contract locuinta (sediul social al PFA trebuie sa coincida cu domiciliul
acestuia);

6
• 6) Certificat medical pentru persoana fizica - solicitant, (sau pentru fiecare
membru al Asociatiei familiale);
7) Copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala a solicitantului
in vederea desfasurarii activitatii (diploma, certificate de absolvire a unei forme
de pregatire profesionala, carte de munca, autorizatie pe Decret-Lege 54/1990 sau
Legea 507/2002);
8) Pentru activitatile care se desfasoara la punct fix, se depune actul de detinere al
spatiului;
9) Pentru activitatile care se desfasoara in apartament de bloc se depune acordul
Asociatiei de Locatari (pe anul in curs) insotit de Tabelul nominal cu locatarii
direct afectati care sa cuprinda seria si numarul BI/CI si semnaturile acestora. (pe
anul in curs);
10) Dovada de achitare a taxelor;
-disponibilitate nume;
-taxa autorizare;
-taxa pentru emiterea certificatului de inregistrare (de la Registrul Comertului);
-comision servicii pentru obtinerea codului unic de la Registrul Comertului;
-taxa postala pentru transmiterea actelor de la Registrul Comertului.
In afara documentelor care se obtin personal de catre solicitant (enumerate
mai sus la punctul 1 si 2) Primaria este obligata sa va puna la dispozitie toate
celelalte formulare si declaratii in vederea autorizarii PFA., conform legii.
Timpul de obtinere a autorizatiei este de aproximativ 15-20 zile iar
costurile sunt in suma de aproximativ 1.700.000lei – 1.800.000lei.

7
Ce este mai rentabil: Persoană Fizică Autorizată sau Societate cu Răspundere
Limitată?

Adoptarea recentelor Ordonanţe, nr. 58 şi nr. 82, concomitent cu eliminarea


impozitului minim, au readus în atenţie un subiect important: PFA sau SRL, ca mijloc de
realizare a veniturilor?

Prestarea activităţii specifice, ce înglobează o valoare, către un terţ presupune


parcurgerea unui proces complex de autorizare ori alte procedee administrative
prealabile. Chiar şi pentru realizarea veniturilor din salarii legislaţia impune condiţii
exprese: avizul unui medic, protecţia muncii, vârstă minimă obligatorie sub care nu se
poate deroga ş.a.

Decizia privind modul de organizare a activităţii are în vedere de cele mai multe
ori criterii diferite, pe care persoana care urmează să realizeze veniturile trebuie să le ia în
considerare: răspunderea persoanei ce realizează venitul, gradul de optimizare fiscală,
complexitatea procedurilor, uşurinţa accesului la resursele financiare obţinute în urma
desfăşurării activităţii, imaginea faţă de potenţialii parteneri de afaceri, simplitatea
mecanismelor de încetare a formei de realizare a venitului.

Fundamental în decizia de alegere a formei de organizare a activităţii ar trebui să


fie criteriul fiscalităţii aplicabile venitului realizat. Din acest punct de vedere,
„învingătorul“ este incontestabil PFA. Cota de impozitare este identică, 16%, dar în cazul
PFA lipseşte impozitul pe dividende de 16%. Din acest motiv, comparând cât se poate de
simplu cele două forme de organizare, dacă în cazul PFA vom avea doar un impozit pe
venit de 16%, în cazul SRL se vor însuma 16% impozitul pe profit cu încă 16% impozit
pe dividende. Odată cu majorarea impozitului pe dividende, de-a lungul timpului,
asociaţii au renunţat la distribuirea acestora, aplicând diverse alte modalităţi de transfer a
profitului. În aceste condiţii, sub rezerva riscului contenciosului fiscal ori a altor
cheltuieli de transfer a profitului către state cu fiscalitate mai avantajoasă, singurul
criteriu de detaliu pentru departajarea între cele două forme de organizare a activităţii va

8
rămâne în aria mecanismelor de stabilire a bazei de impozitare şi în final impozitul
efectiv de plată.

Un alt criteriu important este acela al riscului asumat în cadrul procesului de


realizare a venitului. Referindu-ne, de această dată, strict la societatea cu răspundere
limitată (SRL) în raport cu PFA, riscul în cazul în care rezultatele activităţii sunt
negative, în raport cu aporturile, este cu mult diminuat în cazul SRL. În principiu, dacă în
cazul SRL asociaţii răspund faţă de creditorii societăţii în limita capitalului subscris, în
cazul PFA persoana fizică va răspunde cu întregul său patrimoniu. Odată cu înăsprirea
legislaţiei privind recuperarea creanţelor fiscale, ce permite angajarea răspunderii
personale a administratorului, asociatului sau a altor persoane responsabile de
insolvabilitatea fiscală a persoanei juridice, diferenţele generate de limita răspunderii
materiale a fost important diminuată. Desigur că, în anumite circumstanţe, atât PFA cât şi
SRL pot obţine protecţia prin intermediul procedurii insolvenţei, aşa cum şi în cazul SRL,
potrivit art. 2371 din Legea societăţilor comerciale, asociatul care, în frauda creditorilor,
abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a
soc ietăţii, răspunde nelimitat pentru obligaţiile neachitate ale societăţii dizolvate,
respectiv lichidate.

De asemenea, un alt criteriu avut în vedere la decizia de a alege forma de


organizare este acela al imaginii în raport cu partenerii de afaceri ori plătitorii de venituri,
dar şi în raport cu furnizorii de servicii. Nu putem să nu menţionăm prevederile OUG nr.
58/2010 ce stabileau obligaţii în sarcina plătitorilor de venituri în situaţia existenţei unor
raporturi cu PFA. Chiar dacă aceste măsuri au fost eliminate, imaginea unor astfel de
parteneri contractuali determină numeroase rezerve din cauza unor eventuale obligaţii
suplimentare prevăzute de legislaţie. Deşi în ultimul timp imaginea PFA s-a îmbunătăţit
datorită înţelegerii mecanismului de funcţionare a acestora, în ochii partenerilor de
afaceri stăruieşte interpretarea potrivit căreia PFA nu este o entitate solidă, fiind
caracterizată de o mare volatilitate datorată unei proceduri mai simple de dizolvare.

Nu în ultimul rând, de o tot mai mare importanţă se bucură accesibilitatea la


informaţiile privind rezultatele financiare. Din această perspectivă, SRL are un avantaj

9
net. Situaţiile financiare anuale se întocmesc numai de către persoanele juridice, respectiv
SRL, nu şi de către PFA. Acestea se depun la Registrul comerţului şi devin astfel publice.
Alături de această transparenţă asupra unui volum mare de indicatori, existenţa unui
capital social important asigură SRL un acces mai mare pe piaţă.

În contraponderea acestui criteriu se află unul deosebit de important, la care PFA


se detaşează de această dată categoric: criteriul accesibilităţii sumelor realizate din
activitatea desfăşurată. În principiu, în cazul PFA sumele obţinute sunt accesibile imediat
şi pot fi utilizate neîngrădit în interesul activităţii sau pentru necesităţile individuale.

În cazul SRL, dividendele pot fi obţinute numai în anul următor celui în care
veniturile sunt realizate şi numai după ce adunarea generală aprobă distribuirea profitului
cu această destinaţie. Desigur, din punct de vedere tehnic, pot exista mijloace ca pe
termen scurt sume de bani să poată fi utilizate în alte scopuri, prin intermediul avansurilor
de trezorerie, însă utilizarea unor astfel de mijloace sunt riscante şi trebuie utilizate în
circumstanţe speciale şi nu mai mult decât echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro.

Am analizat mai sus cele mai importante criterii de departajare dintre PFA şi
SRL. Majoritatea dintre acestea şi în special cele mai importante înclină balanţa către
PFA, cu atât mai mult cu cât limitările privind încheierea de contracte de muncă au fost
înlăturate în varianta organizării PFA ca întreprindere individuală. Aşadar, pentru anul
2011, având în perspectivă posibilitatea introducerii impozitului forfetar, mijlocul optim
de realizare a veniturilor continuă să fie PFA.

Avantajele şi dezavantajele PFA

Autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati


economice in mod independent este reglementata de Legea nr. 300 din 28 iunie 2004.
Potrivit prevederilor acestui act normativ pot desfasura activitati economice pe teritoriul
Romaniei, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale cetatenii romani sau
straini care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand
Spatiului Economic European. Pot desfasura activitati economice in mod independent sau
in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ,

10
urmatoarele conditii:
a) in cazul persoanelor fizice ce doresc sa desfasoare activitati in mod independent legea
prevede o limita minima de varsta care nu trebuie sa fie mai mica 18 ani, iar in cazul
asociatiilor familiale minimul prevazut de lege din punct de vedere al membrilor
asociatiei este 16 ani.
b) fac dovada ca sunt apti de munca din punct de vedere medical si pot desfasurarea
activitatea pentru care se solicita autorizatia;
c) au calificarea – pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala –
necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia.
Actele care atesta calificarea dobandita in Romania pot imbraca diferite forme, precum
diplome, certificate, carte de mestesugar, carnet de munca, alte dovezi care sa ateste
experienta profesionala sau in mod exceptional pentru meseriile traditionale artizanale
este suficienta o declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea
pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective, in mod
gratuit.
Este recunoscuta si calificarea obtinuta in strainatate, insa in prealabil obtinerii
autorizatiei persoanele fizice au obligatia obtinerii, dupa caz, fie a atestatului de
recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul
National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor fie a atestatului de recunoastere a
calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

d) depun cazierul fiscal in care trebuie sa nu fi fost inscrise fapte sanctionate de legile
financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, care dovedesc ca nu au
fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive.

e) indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul


sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva
incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru
activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe
piata.

11
Persoanele fizice autorizate au calitatea de angajat propriu, ceea ce inseamna ca
trebuie sa fie asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al
asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj. Ca dezavantaj poate fi
considerata imposibilitatea extinderii, intrucat nu pot angaja alte persoane cu contract
individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
Persoanele fizice autorizate se pot angaja la patron, prin incheierea unei conventii civile,
aceasta varianta fiind avantajoasa decat un contract de munca deoarece patronul va plati
taxe mult mai mici la stat si astfel poate face economii importante cu salariile.
Alte avantaje legate de persoana fizica autorizata sunt acelea ca aceasta poate
inregistra anumite cheltuieli personale (chiar mancare, imbracaminte, medicamente) care
diminueaza impozitele catre stat.

Microstudiu de caz

Intrebare:

O PFA platitoare de TVA, cu sediul in Romania , incheie un contract de servicii


de consultanta informatica cu un beneficiar din Elvetia. Conform contractului,
serviciul se va presta in Romania , la sediul prinicipalei filiale a societatii din
Elvetia, cu sediul in Romania .

Cum este considerata aceasta operatiune din punct de vedere al TVA si cum
trebuie intocmita factura?

Raspuns:

Daca serviciul s-ar fi efectuat pentru sediul activitatii economice din Elvetia al
beneficiarului, pentru firma din Romania care are calitatea de prestator, serviciul
prezentat ar fi reprezentat operatiune neimpozabila in Romania deoarece este
aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din
Codul fiscal.

12
Conform acestei reguli, serviciul este taxabil la locul consumului, respectiv la
beneficiar, fapt reglementat chiar prin Directiva CEE nr. 8/2008 de modificare a
Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor.

In aceste circumstante, operatiunea ar fi trebuit raportata prin decontul de TVA la


randul 3 denumit ,,Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul
livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si
livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143alin. (2) lit. b) si c) din
Codul fiscal, din care: ,, , dar fara cu reportarea sumei la randul 3.1 denumit
,,Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul
membru in care taxa este datorata ,, deoarece Elvetia este un stat tert.

Pentru aceste servicii neimpozabile in Romania , P.F.A. are urmatoarele obligatii


fiscale:

- sa emita factura in valuta negociata, cu toate informatiile impuse prin art. 155
alin. (5) din Codul fiscal;
- sa nu colecteze TVA;
- sa inscrie pe factura mentiunea ,,neimpozabil in Romania,, conform obligatiei
de la articolul 155, alineatul 5, litera k);
- sa evidentieze factura emisa in jurnalul pentru vanzari la cursul valutar in
vigoare la data emiterii;
- sa raporteze operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 fara reportarea la
randul 3.1.

Deoarece serviciul este neimpozabil in Romania, pe factura emisa de prestatorul


din Romania se inscrie doar suma in valuta a contravalorii serviciului prestat iar
conversia in lei a sumei facturate in valuta se face doar in momentul inregistrarii
acesteia in evidenta contabila si in evidenta fiscala (jurnal de vanzari), la cursul
valutar in vigoare la data emiterii facturii.

13
Totusi, asa cum se precizeaza la punctul 13 alineatul 4 litera a) si b) din normele
de
aplicare ale articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal, in calitate de prestator,
firma dvs. trebuie sa se asigure ca serviciul prestat este utilizat de catre sediul
activitatii economice a beneficiarului stabilit pe teritoriul unui stat tert sau a unui
stat membru, dar nu din Romania .

Prestatorul poate dovedi ca locul de utilizare a serviciului se afla in afara


Romaniei pe baza contractului sau a comenzii prin care se identifica sediul care
primeste serviciile. In baza acestui document se poate stabili:
- daca sediul respectiv este entitatea care plateste contravaloarea serviciilor sau
costul acelor servicii;
- natura serviciilor care permite identificarea sediului sau a sediilor catre care
serviciul este prestat;
- orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii.

Documentele justificative nu sunt mentionate in mod expres prin Codul


fiscal, dar, de regula, pentru a face dovada faptului ca beneficiarul este o persoana
impozabila stabilita intr-un stat tert sau intr-un stat membru, trebuie sa fiti in
posesia contractului, a facturii si a devizului anexat la factura.
Daca serviciul este utilizat pentru un sediu fix din Romania al firmei din
stabilite in Elvetia, serviciul este impozabil in Romania , prin aplicarea cotei
standard TVA de 24%. In baza prevederilor de la punctul 1 litera b) din normele
de aplicare ale articolul 125^1 alineatul (2) litera b):
O persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara
Romaniei se considera ca este stabilita in Romania daca are un sediu fix in
Romania, respectiv daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si
umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii
impozabile.
Prin normele de aplicare ale art. 133 alineatul 2, la punctul 13 alin. (3) se

14
reglementeaza conditiile generale pentru incadrarea la "sediu fix" al unei persoane
impozabile:
-gradul de permanenta;
- existenta resurselor tehnice si umane necesare pentru:
- efectuarea de operatiuni economice;
- primirea si utilizarea serviciilor.
In baza facturii emise de firma dvs. cu TVA colectata, sediul fix din
Romania al firmei din Elvetia, inregistrat in scopuri de TVA pe teritoriul
Romaniei isi poate exercita dreptul de deducere a TVA in masura in care
serviciile respective sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile sau scutite cu
drept de deducere a TVA sau neimpozabile in Romania realizate de catre filiala
respectiva.
Facturile emise de catre PFA pentru serviciul de consultanta oferit, se
raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 9 denumit ,,Livrari de bunuri
si prestari de servicii, taxabile cu cota 24%,,. Toate facturile emise catre persoane
impozabile inregistrate in scopuri de TVA pe teritoriul Romaniei, indiferent de
faptul ca sunt sau nu sunt persoane juridice rezidente, trebuie raportate
semestrial prin formularul cod 394 ,,Declaratie informativa privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele
inregistrate in scopuri de TVA,, . Pentru declaratia cod 394 se utilizeaza codul de
TVA al sediului fix din Romania al firmei din Germania eliberat de catre
autoritatile fiscale romane.
In concluzie, chiar daca serviciul prestat de catre PFA are loc la sediul
filialei din Romania :
- serviciul este neimpozabil in Romania daca serviciul respectiv este utilizat de
catre sediul activitatii economice din Elvetia a beneficiarului;
- serviciul este impozabil in Romania daca serviciul respectiv este utilizat de
catre sediul fix din Romania al firmei din Elvetia in calitate de beneficiar.

Deci, in baza celor prezentate, in functie de clauzele contractuale si de


locul de consum al serviciului, numai dvs. sunteti in masura sa decideti daca

15
serviciul este neimpozabil sau impozabil in Romania , chiar daca serviciul de
consultanta s-a prestat efectiv intr-un birou aflat in sediul administrativ al filialei
firmei din Elvetia.

16