Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Internelor şi Reformei Unitatea Centrală pentru

Administrative Reforma Administraţiei Publice

Ghid metodologic de
implementare a proiectelor
pilot

1
Ce este un proiect pilot ?

Cuvântul pilot şi verbul a pilota fac referire la acţiunea de a dirija, de a ghida cǎtre un
obiectiv. De exemplu, de la o situaţie cunoscutǎ, evaluatǎ, analizatǎ, cum ar fi exercitarea
competenţelor de către autorităţile administraţiei publice centrale în furnizarea unui serviciu
public, cǎtre o altǎ situaţie posibilǎ care sǎ se constituie într-o alternativǎ: exercitarea acestor
competenţe de către autorităţi ale administraţiei publice locale.
Punctul de pornire într-un astfel de demers trebuie sǎ fie o evaluare criticǎ asupra unei
situaţii observate. Aceastǎ definiţie a unui proiect pilot este incompletǎ dacǎ nu s-ar adǎuga
noţiunea de inovaţie Un proiect pilot este un proiect în cursul cǎruia este testat un anumit
model de dezvoltare administrativǎ, economicǎ, socialǎ, care nu exista înainte. Scopul urmǎrit
este de a verifica fezabilitatea sa. Dupǎ aceastǎ fazǎ de testare, se va decide dacǎ acest model
va fi implementat (sau nu) la scarǎ generalǎ (cu sau fǎrǎ adaptǎrile de rigoare), sau dacǎ se
alege sǎ se testeze fezabilitatea unui alt model. Analiza rezultatelor obţinute în termeni de
costuri şi beneficii va conduce la o actualizare mai mult sau mai puţin radicală a obiectivelor şi
la o centralizare a demersurilor asupra viitoarelor proiecte.
Un proiect pilot este un plan experimental, limitat în timp şi spaţiu, implementat şi
finanţat mǎcar parţial de cǎtre autoritǎţile publice. Aceste experimentǎri fac obiectul unei
evaluǎri sistematice. Principiile proiectului vor fi reproduse în caz de succes.
Un proiect pilot serveşte ca o versiune avansatǎ sau experimentalǎ, un „studiu de caz”
pentru situaţii viitoare.
Definiţia de proiect pilot implicǎ noţiunea de inovare. Proiectul pilot este un pariu. Un
proiect pilot trebuie sǎ facǎ dovada unei inovaţii prin introducerea de noi modele şi abordǎri.
Acestea trebuie sǎ poatǎ fi aplicate şi adaptate într-un mediu în plinǎ mutaţie.

Caracteristicile proiectului pilot

Inovaţie: proiectele trebuie sǎ introducǎ abordǎri noi şi noi soluţii pentru a depǎşi
dificultǎţile sau problemele existente.

Responsabilizare: activitǎţile trebuie sǎ implice parteneri cu un rol operaţional cǎrora


trebuie sǎ li se ofere posibilitatea de a-şi creşte eficicacitatea şi deschiderea cǎtre noi domenii
de acţiune.

Parteneriat: Proiectele trebuie sǎ fie concepute şi realizate printr-o largǎ cooperare cu


parteneri publici sau privaţi. Parteneriatele pot constitui un factor de succes pentru
implementarea proiectelor pilot. În cadrul parteneriatelor, se pot de asemenea identifica
sponsorizǎrile necesare pentru a realiza proiectele şi asigura durabilitatea acţiunilor.

Aplicare experimentalǎ: Orice proiect pilot trebuie sǎ prevadǎ aplicarea lui


experimentalǎ. Aceastǎ aplicare trebuie sǎ rǎspundǎ obiectivelor stabilite iniţial, sǎ implice toţi
beneficiarii lui potenţiali pentru a putea verifica astfel concordanţa între nevoile reale şi
produsele proiectului pilot. Învǎţǎturile extrase din aceastǎ fazǎ trebuie sǎ deschidǎ

5
perspectivele de dezvoltarea pentru alte proiecte, lǎrgirea câmpului de aplicare a rezultatelor
iniţiale, transferul şi adapatarea produselor, metodelor şi instrumentele proiectului cǎtre alte
sectoare, zone geografice sau public ţintǎ.

Durabilitate pe termen lung: Proiectele trebuie sǎ aibǎ un caracter experimental, dar nu


trebuie sǎ reprezinte un episod izolat. Ele trebuie sǎ reprezinte modele pentru activitǎţi
viitoare.

Dezvoltare durabilǎ: Proiectele nu trebuie sǎ aibǎ un impact negativ asupra mediului


înconjurǎtor. Salvagardarea şi protejarea mediului înconjurǎtor trebuie sǎ reprezinte criterii de
inspiraţie pentru elaborarea şi realizarea proiectelor.

Promovarea aspectelor esenţiale: activităţile şi concluziile trebuie diseminate pentru a


furniza modele de succes, exemple de bune practici pentru factorii de decizie.

Egalitate de şansă: acest principiu trebuie respectat pe toată durata proiectului, atât în
perioada de elaborare cât şi în cea de realizare.

Scopul proiectelor pilot

Rolul proiectelor pilot este important în orice demers de modernizare (inovare). Înainte a
implementa o nouă „ordine” în domeniul administrativ, economic sau social, acest nou mod de
abordare trebuie testat, verificat experimental, pentru a putea vedea dacă ceea ce din punct de
vedere teoretic funcţiona, este valabil şi în practică. De aceea putem spune că rolul proiectelor
pilot este esenţial, întrucât niciun expert şi nicio simulare nu pot sǎ înlocuiascǎ experienţele
practice. Realizarea obiectivelor presupune ca pǎrţile implicate într-un astfel de proiect sǎ
intre într-un proces dinamic de schimburi de idei, bune practici şi de adapatare, a cǎrui
finalitate este îmbogǎţirea cunoştinţelor tuturor prin experienţa fiecǎruia. Înainte de
implementarea unui program la scară mare este recomandabil în măsura posibilului recurgerea
la proiecte pilot care pot corecta preventiv eventualele acţiuni greşite. O extensie a proiectului
pilot poate fi gândită în funcţie de rezultatele obţinute.
Proiectele pilot sunt alese în funcţie de elemente cheie ca: obiectivele, grupurile ţintǎ,
competenţele şi experienţa, planul de evaluare a situaţiei existente.
Proiectul pilot trebuie sǎ faciliteze şi sǎ identifice metodele de a operaţionaliza
introducerea conceptelor şi tehnicilor de maximǎ eficienţǎ, precum şi a bunelor practici.
În cadrul proiectului pilot trebuie experimentate sisteme tehnice şi modificǎri
instituţionale propuse în legislaţia curentǎ şi se va testa impactul şi eficienţa acestora.

Strategia de abordare a unui proiect pilot

A avea o idee asupra unui proiect este un lucru. Să exprimi această idee prin cuvinte este cu
totul altceva. A transforma o idee într-o propunere de proiect cere foarte multă muncă: este vorba de