Sunteți pe pagina 1din 91

ENGLISH

MAGYAR
Televizor Televizor cu
LCD plasm„

POLSKI
MANUALUL UTILIZATORULUI
Modele de Modele de televizoare cu
televizoare LCD plasm„

CHESKY
26LC2R* 42PC1RV*
27LC2R* 42PC3RV*
32LC2R*
32LC25R* 42PC3RA*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*

SLOVÁK
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*
V„ rug„m s„ parcurge˛i Information Manual (Manualul

ROMANESTE
de Informa˛ii) inclus Ónainte de a citi acest manual ∫i de
a utiliza aparatul.
P„stra˛i manualul pentru consult„ri ulterioare.
Nota˛i num„rul de model ∫i seria monitorului.
Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezen-
ta˛i informa˛iile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atunci
·˙Ô„‡ËÌ
c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service.
ACCESORII

ACCESORII
Asigura˛i-v„ c„ a˛i primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contacta˛i
furnizorul de la care a˛i cump„rat produsul.
IN
PU
TV T
INPU
T
PO
W
AR ER
C
TE TV
PI XT
P
PR
- PIP DV
PI D
P
PR SIZ VC
+ R
E
POSTI
ON
PIP
INP
UT
EX LI
ST
IT
M
EN
U
I/I
I

SL
OK EE
P

Owner's VO
L
Q.V
IEW

Manual 7
4
1

5
2
MU
TE

3
PR

* 8 6

TI 0 9
M
E
RE ? FAV
VE
AL
INDE
X

Manualul utilizatorului baterii Telecomand„ Cablu de alimentare

Pentru 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2-bol˛uri pentru
2-Col˛ari perete 2-Col˛ari perete A se vedea pagina 12.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„
pentru toate modelele

Pentru 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

numai 32LC2R*, 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*,


32LC25R* 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2-Col˛ari TV
2-Col˛ari perete 4-bol˛uri pentru asamblarea Gestionare cabluri
Clem„ de prindere suportului
Fixa˛i firele cu clema de
prindere.
26LC3R*, 3 2 L C 3 R*

2-bol˛uri

Gestionare cabluri

1
CUPRINS
ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 MENIU TELEVIZOR

INTRODUCERE Selectarea ∫i reglarea meniurilor afi∫ate pe ecran . .36


CUPRINS

Comenzi / Op˛iuni de conectare . . . . . . . . . .4-9 Configurarea posturilor TV


Func˛iile butoanelor de pe telecomand„ . . .11-12 Setarea automat„ a programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Instalarea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Setarea manual„ a programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Setare de fine˛e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Atribuirea unui nume de sta˛ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
INSTALARE Editarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Programele favorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Instalarea suportului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14 Afi∫area listei de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Conectare de baz„ / Modul de deta∫are a Cable
Management (Gestionare Cabluri) . . . . . . . . . . . . .15-17 Op˛iunile meniului Picture (Imagine)
Modul de fixare a produsului de perete pentru a
PSM (Memoria pentru set„rile de imagine) . . . . . . .44
preveni c„derea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reglarea imaginii (op˛iunea PSM - Utilizator) . . . . .45
CSM (Memoria pentru set„rile culorilor) . . . . . . . . . .46
CONEXIUNI & CONFIGURARE Controlul manual al temperaturii culorii
(op˛iunea CSM - Utilizator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Conectarea antenei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Func˛ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Setarea aparatului video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22 Advanced-Cinema (Avansat-Cinema) . . . . . . . . . . . . . .49
Setarea sursei externe AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Advanced-Black Level (Avansat-Nivel de negru) . . .50
Setare DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-25 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Setare STB (Convertor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27
Setare pt. PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 Op˛iunile meniului de sunet
Pornirea televizorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31 SSM (memoria pentru set„rile de sunet) . . . . . . . . . .52
Reglarea frecven˛ei sunetelor
(op˛iunea SSM-Utilizator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
FUNCfiII SPECIALE AVL (normalizarea automat„ A volumului) . . . . . . . . .54
Reglarea balansului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
PIP (Picture-In-Picture) (Imagine-Œn-Imagine) Vizionare PIP Difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Vizionarea DW/PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Recep˛ia stereo / dual„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Selectarea programului pentru imagini secundare . .32 Recep˛ia de tip NICAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Selectarea sursei de intrare pentru imagini Selectarea ie∫irii de sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
secundare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Reglarea dimensiunii imaginii secundare Op˛iunile meniului Time (Timp)
(numai modul PIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Deplasarea imaginii secundare Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
(numai modul PIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Pornirea / trecerea Ón modul standby la momentul stabilit . . .60
Setarea automat„ a timpului de inactivitate . . . . . . .61
Teletextul Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate61
Activarea / dezactivarea teletextului . . . . . .33
Sistemul SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Op˛iuni de meniu speciale
Sistemul TOP (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Blocarea accesului neautorizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Ón toate ˛„rile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Metoda ISM (Minimizarea remanen˛ei imaginilor)63
Sistemul FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Putere joas„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Func˛ii teletext speciale . . . . . . . . . . . . . . . . .35 XD Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

2
MENIU TELEVIZOR

Op˛iunile meniului Screen (Ecran)

CUPRINS
Reglare automat„ (numai modul RGB[PC]) . . . . . .66
Configurare manual„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Formatul de afi∫are a imaginilor (ARC) . . . . . . .68-69
Selectarea modului VGA/XGA ecran lat . . . . . . . . . .69
Ini˛ializare
(Resetarea valorilor originale din fabric„) . . . . . . . . .70

ANEX√

Programarea telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . .71


Coduri de programare . . . . . . . . . . . . . . . .71-72
Rezolvarea problemelor . . . . . . . . . . . . . . .73-74
Œtre˛inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Specifica˛ii de produs . . . . . . . . . . . . . . .76-77

3
INTRODUCERE

COMENZI
Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 42PC1RV*.
■ Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului frontal. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul
dumneavoastr„.
INTRODUCERE

Butoanele de pe panoul frontal

INPUT MENU OK VOL PR

Power/Standby indicator (indi-


cator pus Ón func˛iune/standby)
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ alb„ atunci c‚nd televizorul
este pus Ón func˛iune.

INPUT MENU OK VOL

INPUT MENU OK VOL


OL PR

Butonul INPUT
(INTRARE)
Buton OK Butoane pentru Program
Buton POWER
Buton MENU Butoane pentru Volum

4
Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 42PC3RV*, 42PC3RA*.
■ Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului frontal. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul

dumneavoastr„.

INTRODUCERE
Butoanele de pe panoul frontal

PR Butoane pentru Program

VOL
Butoane pentru Volum

OK

Buton OK
MENU
Buton MENU
INPUT
Butonul INPUT (INTRARE)

Buton POWER

Senzorul pentru telecomand„

Power/Standby indicator (indicator pus Ón


func˛iune/standby)
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ alb„ atunci c‚nd televizorul este pus Ón
func˛iune.

5
INTRODUCERE

OPfiIUNE DE CONECTARE
Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

Panou de conectare spate


numai 42PC1RV*
INTRODUCERE

AV IN 4 Intrare AUDIO
Conexiunile sunt disponibile
R pentru ascultarea sunetului stereo
AUDIO
L/MONO
de la un dispozitiv extern.
VIDEO Intrare VIDEO
Conecteaz„ semnalul video de la
un dispozitiv video.

1 2 3 4 5 6

AV
V1 AV 2
AC IN
COMPONENT IN RGB IN
(PC/DTV) HDMI IN

VIDEO AUDIO
UDIO
REMOTE AUDIO IN VARIABLE
CONTROL IN (RGB) AUDIO OUT
AV IN 3

ANTENNA
IN
(MONO)
RS-232C IN
S-VIDEO VIDEO AUDIO
UDIO (CONTROL & SERVICE)

7 8 9 10 11

1 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) 7 Intrare S-Video


Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
un dispozitiv extern la aceste jacuri. pozitiv S-VIDEO.
2 Intrare Component 8 Intrare Audio/Video
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
la aceste jacuri. tiv extern la aceste jacuri.
3 Port pentru telecomand„ 9 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Conecta˛i aici telecomanda cu fir. Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
trol la jacul RS-232C.
4 Intrare RGB/Audio
Conecta˛i ie∫irea pentru monitor de la un cal- 10 Ie∫ire audio variabil„
culator la portul de intrare corespunz„tor. Conecta˛i un amplificator extern sau ad„uga˛i
5 HDMI un subwoofer la sistemul dumneavoastr„ de
Conecta˛i un semnal HDMI la portul HDMI cu sunet surround.
ajutorul cablului HDMI. 11 Intrare anten„
6 Muf„ cablu de alimentare Conecta˛i semnalele aeriene la acest jac.
Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec-
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi-
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie
electric„ Ón curent continuu.

6
COMENZI
Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*,
32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.
■ Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului frontal. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastr„.

Butoanele de pe panoul frontal


26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*,

INTRODUCERE
37LE2R*, 42LE2R*

Butoane pentru Program


PR

Senzorul pentru telecomand„


VOL Butoane pentru Volum
Power/Standby indicator (indicator pus Ón
func˛iune/standby)
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
OK Buton OK
• Lumin„ alb„ atunci c‚nd televizorul este pus Ón func˛iune.
MENU Buton MENU

26LC3R*, 32LC3R* INPUT Butonul INPUT (INTRARE)

/I Buton
PORNIRE/OPRIRE

Senzorul pentru telecomand„

Power/Standby indicator (indicator pus Ón


func˛iune/standby)
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ alb„ atunci c‚nd televizorul este pus Ón func˛iune.

7
INTRODUCERE

COMENZI
Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 32LX2R*.
■ Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului frontal. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul

dumneavoastr„.

Butoanele de pe panoul frontal


INTRODUCERE

Senzorul pentru telecomand„

Power/Standby indicator (indicator pus Ón


func˛iune/standby)
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ alb„ atunci c‚nd televizorul este pus Ón func˛iune.

PR VOL OK MENU INPUT ON/OFF

PR VOL OK MENU INPUT ON/OFF

Buton OK Buton POWER

Butoane pentru Program Butonul INPUT (INTRARE)


Butoane pentru Volum
Buton MENU

8
OPfiIUNE DE CONECTARE
Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.

Panou de conectare spate


26LC2R*

INTRODUCERE
27LC2R* 26LC3R*
Intrare AUDIO
Conexiunile sunt disponibile
pentru ascultarea sunetului stereo

R
AUDIO

AUDIO
de la un dispozitiv extern.

L/MONO

L/MONO
Intrare VIDEO
VIDEO

VIDEO
AV IN 4 AV IN 4
Conecteaz„ semnalul video de la
AC IN

un dispozitiv video.

1 2 3 4 5 6

AC IN
COMPONENT IN RGB IN
(PC/DTV) HDM IN

VIDEO AUDIO
UDIO
REMOTE AUDIO IN
CONTROL IN (RGB)
AV IN 3

VARIABLE ANTENNA
AUDIO OUT IN
(MONO)
AV 1 AV 2 S-VIDEO VIDEO AUDIO
UDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

7 8 9 10 11

1 Muf„ cablu de alimentare 6 HDMI


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i un semnal HDMI la portul HDMI cu
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- ajutorul cablului HDMI.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i 7 Intrare S-Video
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
electric„ Ón curent continuu. pozitiv S-VIDEO.
2 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) 8 Intrare Audio/Video
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
un dispozitiv extern la aceste jacuri. tiv extern la aceste jacuri.
3 Intrare Component 9 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
la aceste jacuri. trol la jacul RS-232C.
4 Port pentru telecomand„ 10 Ie∫ire audio variabil„
Conecta˛i aici telecomanda cu fir. Conecta˛i un amplificator extern sau ad„uga˛i
5 Intrare RGB/Audio un subwoofer la sistemul dumneavoastr„ de
Conecta˛i ie∫irea pentru monitor de la un cal- sunet surround.
culator la portul de intrare corespunz„tor. 11 Intrare anten„
Conecta˛i semnalele aeriene la acest jac.

9
INTRODUCERE

OPfiIUNE DE CONECTARE
Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*,
37LE2R*, 42LE2R*.

32LC2R*
Panou de conectare spate 32LC25R*
37LE2R*
INTRODUCERE

32LX2R*
32LE2R* 32LC3R* 42LE2R*

MONO AUDIO R
R

R
AUDIO

AUDIO
L/MONO

VIDEO L/MONO

L/MONO
VIDEO

VIDEO
AV IN 4
AV IN 4
AC IN AV IN 4

1 2 3 4 5 6
Intrare AUDIO
AV 1 AV 2 Conexiunile sunt disponibile
AC IN
COMPONENT IN RGB IN
(PC/DTV) HDM IN
pentru ascultarea sunetului stereo
de la un dispozitiv extern.
VIDEO AUDIO
UDIO
REMOTE AUDIO IN

AV IN 3
CONTROL IN (RGB)
Intrare VIDEO
VARIABLE ANTENNA
Conecteaz„ semnalul video de la
AUDIO OUT

S-VIDEO VIDEO
(MONO)
AUDIO
UDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
IN
un dispozitiv video.

7 8 9 10 11

1 Muf„ cablu de alimentare 6 HDMI


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i un semnal HDMI la portul HDMI cu
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- ajutorul cablului HDMI.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i 7 Intrare S-Video
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
electric„ Ón curent continuu. pozitiv S-VIDEO.
2 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) 8 Intrare Audio/Video
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
un dispozitiv extern la aceste jacuri. tiv extern la aceste jacuri.
3 Intrare Component 9 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
la aceste jacuri. trol la jacul RS-232C.
4 Port pentru telecomand„ 10 Ie∫ire audio variabil„
Conecta˛i aici telecomanda cu fir. Conecta˛i un amplificator extern sau ad„uga˛i
5 Intrare RGB/Audio un subwoofer la sistemul dumneavoastr„ de
Conecta˛i ie∫irea pentru monitor de la un cal- sunet surround.
culator la portul de intrare corespunz„tor. 11 Intrare anten„
Conecta˛i semnalele aeriene la acest jac.

10
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√
C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.

POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.


INPUT
TV POWER TV
INPUT TV INPUT Revine la vizualizarea TV din orice mod.
DVD

INTRODUCERE
INPUT Dac„ ap„sa˛i o dat„ butonul, OSD pentru sursa de
ARC VCR intrare va fi afi∫at pe ecran, dup„ cum arat„ imaginea.
Ap„sa˛i butonul D / E ∫i apoi butonul OK pentru a
TEXT PIP SIZE POSTION selecta sursa de intrare dorit„ (TV, AV1, AV2, S-
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT
Video2, AV3, AV4 (cu excep˛ia 42PC3RV *,
42PC3RA*), Component, RGB sau HDMI).

ARC Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.

Reglarea Regleaz„ str„lucirea ecranului


LIST
MENU
I/II str„lucirii Revine la set„rile predefinite de str„lucire prin
EXIT SLEEP
schimbarea sursei modului.

OK PIP Modific„ modurile de selectare a imaginii secundare PIP, DW.

SIZE regleaz„ dimensiunea imaginii secundare.


POSITION mut„ imaginea secundar„

Q.VIEW PIP PR - /+ selecteaz„ un program pentru imaginea secundar„


VOL PR
PIP INPUT Selecteaz„ sursa de intrare pentru imaginea
secundar„ Ón modul de imagine PIP/Twin (PIP/Dou„
MUTE imagini).
1 2 3
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-
4 5 6
COLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.

7 8 9 Butoane de con- Controleaz„ unele videorecorder-e sau DVD player-e atunci


trol VCR/DVD c‚nd a˛i selectat deja din buton modul DVD sau VCR.
0 FAV
*
? EXIT ™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
TIME REVEAL INDEX vizionarea programelor TV din orice meniu.

LIST Afi∫area listei de programe.

MENU Selecteaz„ un meniu.

I/II Selecteaz„ ie∫irea pentru sunet.

SLEEP Seteaz„ temporizatorul pentru trecerea Ón a∫teptare.

11
INTRODUCERE

MODE Selecteaz„ modurile de operare de la distan˛„

INPUT
TV POWER TV 1 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
INPUT TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea
DVD
INTRODUCERE

ÑTeletext’.
ARC VCR

TEXT PIP SIZE POSTION 1 THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran ∫i s„ regla˛i
(Sus/Jos/St‚nga set„rile sistemului Ón func˛ie de preferin˛ele dumneavoastr„.
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT Dreapta)

OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau


afi∫eaz„ modul curent.

Volum sus/jos Regleaz„ volumul.


LIST I/II Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
MENU
EXIT SLEEP
MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.
Program sus/jos Selecteaz„ un program
OK
Butoane Selecteaz„ un program.
numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat


Q.VIEW

VOL PR
* F„r„ func˛ie

MUTE

1 2 3
INSTALAREA BATERIILOR
4 5 6

7 8 9

0 FAV
*
?

TIME REVEAL INDEX 1


■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii
vechi sau folosite cu baterii noi.

■ Œnchide˛i capacul.

12
INSTALARE
INSTALAREA SUPORTULUI
■ Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele

1 2
A

INSTALARE
3 4
B
C

■Amplasa˛i aparatul cu ecranul cu fa˛a Ón jos pe o pern„ sau o ˛es„tur„ moale dup„ cum se indic„ Ón Figura 1.
Œnainte de desfacerea suportului, v„ rug„m asigura˛i-v„ c„ cele dou„ dispozitive de blocare (A) din partea
de jos a suportului ies Ón afar„.
■ Scoate˛i suportul dup„ cum se indic„ mai sus Ón Figurile 2 ~ 3.
Dup„ desfacerea suportului, v„ rug„m introduce˛i ∫i str‚nge˛i ∫uruburile Ón orificiile (B) din partea de jos
a suportului.
■ C‚nd conecta˛i cablurile la aparat, nu decupla˛i dispozitivul deblocare (C).
Aceasta ar putea cauza c„derea aparatului, provoc‚nd leziuni corporale grave ∫i avarierea grav„ a aparatului.

! OBSERVAfiIE
Figurile ar„tate aici pot diferi u∫or de aparatul D A
dumneavoastr„. B
La Ónchiderea suportului Ón vederea depozit„rii
Scoate˛i mai Ónt‚i ∫uruburile din orificiile (B) din partea de
jos a suportului. Apoi, scoate˛i dou„ c‚rlige (D) din partea
de jos a suportului ∫i plia˛i suportul Ón partea din spate a
aparatului.
Dup„ pliere, Ómpinge˛i Ón afar„ cele dou„ dispozitive de blo-
care (A) din partea de jos a suportului.

13
INSTALARE

INSTALAREA SUPORTULUI (numai 32LC2R*, 32LC25R*)

1 Amplasa˛i cu aten˛ie produsul cu ecranul Ón


jos pe o suprafa˛„ matlasat„ care protejeaz„
de stric„ciuni produsul ∫i ecranul.
INSTALARE

2 Amplasa˛i suportul pe produs conform


imaginii.

Fixa˛i bine cele 4 bol˛uri, Ón orificiile din


3 partea din spate a produsului.

14
CONECTARE DE BAZ√ (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)
■ Aceste modele dispun de dou„ metode de dispunere a cablurilor Ón func˛ie de tipul de suport.

Suport tip 1

Dispune˛i cablurile ca Ón imagine.

INSTALARE
Suport tip 2

1 fiine˛i CABLE MANAGEMENT


(GESTIONARE CABLURI) cu ambele m‚ini ∫i
Ómpinge˛i-l ca Ón imagine.

GESTIONARE CABLURI

Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.


2
Pentru a conecta un echipament adi˛ional,
parcurge˛i sec˛iunea Conectarea
echipamentelor externe.

3 Reinstala˛i CABLE MANAGEMENT


(GESTIONARE CABLURI) conform
indica˛iilor.

15
INSTALARE

CONECTARE DE BAZ√
(numai 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1 Conecta˛i cablurile dup„ cum este


necesar.
Dup„ cuplarea atent„ a cablurilor,
aranja˛i-le Ón suportul pentru cabluri.

Pentru a conecta echipamente


adi˛ionale, parcurge˛i sec˛iunea
Conectarea echipamentelor externe.
INSTALARE

2 Instala˛i CABLE MANAGEMENT


(GESTIONARE CABLURI) conform
indica˛iilor.

GESTIONARE CABLURI

3 Fixa˛i cablurile cu ajutorul clemei de


prindere din dotare.

MODUL DE DETA™ARE A GESTIONARE CABLURI


- fiine˛i CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-l Ón sus.
- fiine˛i SISTEMUL DE GESTIONARE A CABLURILOR cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-l Ón jos. (numai 32LC3R*)

! OBSERVAfiIE
G Nu ˛ine˛i CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) atunci c‚nd muta˛i produsul.
- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sau produsul poate fi avariat.

16
CONECTARE DE BAZ√ (32LX2R*)

1 fiine˛i capacul cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-


l Ónapoi.

INSTALARE
2 Conecta˛i cablurile dup„ cum este
necesar.
Pentru a conecta echipamente Antenna

adi˛ionale, parcurge˛i sec˛iunea


Conectarea echipamentelor externe.

3 Fixa˛i cablurile cu ajutorul clemei de


prindere din dotare.

Suport rotativ (32LX2R*)

Televizorul poate fi rotit Ón suport cu 30∞ la st‚nga


sau la dreapta pentru a oferi unghiul optim de
vizionare.

17
INSTALARE

■ Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafa˛„ de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„.

ŒMP√M¬NTARE Alimentare cu
energie electric„
Ave˛i grij„ s„ conecta˛i conductorul de legare la p„m‚nt
pentru a preveni eventualele electrocut„ri. Dac„ nu sunt
posibile metode de Ómp„m‚ntare, chema˛i un electrician
Œntrerup„tor de
calificat s„ instaleze un disjunctor separat. Nu Óncerca˛i s„ scurtcircuit
lega˛i la p„m‚nt unitatea conect‚nd-o la firele de la
telefon, paratr„snete sau conducte de gaz.
INSTALARE

Instalarea pe piedestal
Pentru o ventilare corespunz„toare, asigura˛i o distan˛„ de 4" pe fiecare parte ∫i de la perete.

4 inches
4 inches

4 inches 4 inches

Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„


Pentru o ventilare corespunz„toare, p„stra˛i o distan˛„ de 4 inci Ón fiecare parte, precum ∫i de la
perete. Instruc˛iuni detaliate pentru instalare sunt disponibile la v‚nz„torul local, consulta˛i ∫i Ghidul
Instal„rii ∫i Mont„rii pe un Perete Ónclinat.

4 inches
4 inches

4 inches 4 inches

4 inches

<Numai 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>


Scoate˛i dou„ ∫uruburi din partea din spate a
aparatului Ónainte de a instala consola de montare
pe perete.

18
MODUL DE FIXARE AL PRODUSULUI DE PERETE PENTRU
A PREVENI C√DEREA
■ Instala˛i produsul aproape de perete pentru a nu c„dea dac„ este Ómpins spre Ónapoi.
■ Instruc˛iunile de mai jos prezint„ un mod mai sigur de instalare a produsului, prin fixarea de perete,
astfel Ónc‚t produsul s„ nu cad„ dac„ este tras spre Ónainte. Se previne astfel c„derea produsului ∫i
r„nirea persoanelor, precum ∫i deteriorarea produsului prin c„dere. Nu l„sa˛i copiii s„ se ca˛ere sau
s„ trag„ de produs.
Modele de televizoare cu plasm„ Modele de televizoare cu LCD

INSTALARE
1 1

2 2

1 Utiliza˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV pentru a fixa produsul de perete dup„
cum se arat„ Ón imagine.
(Dac„ produsul dumneavoastr„ are bol˛uri Ón pozi˛ia ∫uruburilor cu ochi Ónainte de a introduce
∫uruburile cu ochi, desface˛i bol˛urile.)
* Introduce˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV ∫i str‚nge˛i-le bine Ón orificiile superioare.

2 Fixa˛i col˛arii cu bol˛uri (nu sunt livrate cu produsul, trebuie achizi˛ionate separat) pe perete.
Potrivi˛i Ón„l˛imea col˛arului montat pe perete.

3 Folosi˛i o funie rezistent„ (nu este livrat„ cu produsul, trebuie achizi˛ionat„ separat) pentru a
lega produsul. Se recomand„ s„ lega˛i funia astfel Ónc‚t s„ fie Ón pozi˛ie orizontal„ Óntre perete
∫i produs.

! OBSERVAfiIE
G C‚nd muta˛i produsul Óntr-o nou„ loca˛ie desface˛i mai Ónt‚i funia.
G Utiliza˛i un suport sau un dulap suficient de mare ∫i rezistent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.
G Pentru o utilizare Ón condi˛ii de siguran˛„ a produsului asigura˛i-v„ c„ Ón„l˛imea col˛arului montat pe
perete este aceea∫i cu cea a produsului.

19
CONEXIUNI & CONFIGURARE
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.

CONECTAREA ANTENEI
■ Pentru calitate optim„ a imaginii, regla˛i direc˛ia antenei.
■ Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.

Locuin˛e/Apartamente multi-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru anten„)

Muf„ de perete pentru anten„ ANTENNA


IN

ANTENNA Cablu coaxial RF (75 ohmi)


IN
CONEXIUNI & CONFIGURARE

ANTENNA
Anten„ VHF IN
Roti˛i Ón sensul acelor de
Anten„ UHF ceasornic pentru a str‚nge.

Anten„ de exterior

Locuin˛e/Apartamente uni-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru antena exterioar„)

■ Œn zonele cu semnal slab, pentru a ob˛ine o cal-


itate mai bun„ a imaginii, instala˛i un amplifica-
tor de semnal la anten„, a∫a cum se prezint„ Ón VHF UHF ANTENNA
IN
imaginea din dreapta.
■ Dac„ este necesar s„ Ómp„r˛i˛i semnalul pentru

dou„ televizoare, utiliza˛i un splitter de semnal


Amplificator
pentru anten„ pentru a realiza conexiunea. de semnal
ANTENNA
IN

20
SETAREA APARATULUI VIDEO
■ Pentru a evita parazi˛ii (interferen˛ele), l„sa˛i o distan˛„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.
■ O imagine Ónghe˛at„ tipic„ preluat„ de la un aparat video. Dac„ se utilizeaz„ formatul de imagine 4:3,
imaginile fixe de pe marginea ecranului pot r„m‚ne vizibile pe ecran.

La conectarea cu un cablu de anten„

Conecta˛i mufa ANT OUT a echipamentului


1 VCR la mufa ANTENNA IN de pe televizor.
2
VCR
ANT IN IN

S-VIDEO
ANT OUT OUT
OUTPUT
SWITCH (R) AUDIO (L) VIDEO
3 4

Conecta˛i cablul de anten„ la mufa ANT IN


2 HDMI IN

CONEXIUNI & CONFIGURARE


de pe VCR.
VARIABLE 1
AUDIO
UDIO OUT

Ap„sa˛i butonul PLAY de pe aparatul video ∫i ANTENNA

3 potrivi˛i programul aparatului video cu progra-


IN

mul televizorului pentru vizualizare.


HDMI IN

VARIABLE
AUDIO OUT

ANTENNA
IN

La conectarea cu un cablu RCA

Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor ∫i


1 aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video = gal-
VCR ANT IN

S-VIDEO
IN

ANT OUT OUT


ben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u) OUTPUT
SWITCH
3 4
(R) AUDIO (L) VIDEO

AV IN 3

Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i butonul


2 PLAY (REDARE) de pe acesta. (A se vedea manualul S-VIDEO VIDEO
( )
AUDIO
1

AV 1 AV 2
de utilizare al aparatului video).
COMPONENT IN

Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul INPUT


3 (INTRARE) de pe telecomand„.
VIDEO AUDIO

AV IN 3
- Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV IN4 din fa˛„,
selecta˛i sursa de intrare AV4. (cu excep˛ia 42PC3RV*, S-VIDEO VIDEO
(MONO)
AUDIO

42PC3RA*)

! OBSERVAfiIE
G Dac„ ave˛i un VCR mono, conecta˛i cablul audio al VCR la mufa jack AUDIO L/MONO de pe televizor.
AV IN 3

S-VIDEO VIDEO
( )
AUDIO
21
CONEXIUNI & CONFIGURARE

SETAREA APARATULUI VIDEO


La conectarea cu un cablu SCART
AV
V 1 HDMI IN AV 2

Conecta˛i mufa scart a aparatului video la mufa scart AV1 COMPONENT IN

1 de pe televizor. VARIABLE
AUDIO OUT
VIDEO AUDIO

ANTENNA
Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i butonul INAV IN 3

2 PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare ( MONO )

al aparatului video). S-VIDEO VIDEO AUDIO

1
Selecta˛i sursa de intrare AV1 utiliz‚nd butonul
3 INPUTde pe telecomand„.
- Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV2, selecta˛i
sursa de intrare AV2.
CONEXIUNI & CONFIGURARE

VCR AUDIO/ (R) AUDIO (L)


VIDEO

! OBSERVAfiIE
G Dac„ semnalul S-VIDEO(Y/C) este recep˛ionat prin mufa Euro scart 2 (AV2), trebuie s„ comuta˛i Ón
modul S-Video2.
G Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.
AV IN 3

( )
S-VIDEO VIDEO AUDIO

La conectarea cu un cablu S-Video

Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR la mufa


1 S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea imaginii VCR ANT IN IN

S-VIDEO
este Ómbun„t„˛it„; Ón compara˛ie cu mufa de intrare ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO

normal„ Composite (cablu RCA). 3 4

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe VCR la jacurile


2 AUDIO de intrare de pe televizor.
AV 1 AV 2
1
2
COMPONENT IN

Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati butonul VIDEO AUDIO

3 PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare


AV IN 3
al aparatului video.)
(MONO)
S-VIDEO VIDEO AUDIO
Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul INPUT
4 (INTRARE) de pe telecomand„.

! OBSERVAfiIE
G Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conectate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul
S-VIDEO poate fi recep˛ionat.

22
SETAREA SURSEI EXTERNE AC

Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televi-


1 zor ∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor.
AV
V IN 4

(Video = galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio R

Dreapta = ro∫u) AUDIO


L/MONO
MONO

VIDEO

Selecta˛i sursa de intrare AV4 utiliz‚nd butonul 1


2 INPUT (INTRARE) de pe telecomand„. (cu
excep˛ia 42PC3RV*, 42PC3RA*) Camer„ video
- Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV IN3,
selecta˛i sursa de intrare AV3.
Consol„ jocuri video

CONEXIUNI & CONFIGURARE


R AUDIO L VIDEO

3 Ac˛iona˛i echipamentul extern corespunz„tor. A


se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor
externe.

23
CONEXIUNI & CONFIGURARE

SETARE DVD
La conectarea cu un cablu component DVD B R (R) AUDIO (L)

Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la


1 mufele COMPONENT IN VIDEO de pe televizor. 1 2

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD cu mufele


2 COMPONENT IN AUDIO de intrare de pe televizor.
AV 1 AV 2

COMPONENT IN

VIDEO AUDIO

3 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD. AV IN 3

( MONO)
S-VIDEO VIDEO AUDIO

4 Selecta˛i sursa de intrare Component utiliz‚nd butonul


CONEXIUNI & CONFIGURARE

INPUT de pe telecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pen-


! OBSERVAfiIE
5 tru instruc˛iuni de utilizare. G Porturi de intrare Component
Pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a
imaginii, conecta˛i aparatul DVD la
porturile de intrare component, a∫a
cum se arat„ mai jos.
AV IN 3
Porturi component pe televizor Y PB PR

S-VIDEO VIDEO
(
AUDIO
)
Y Pb Pr
Porturi de ie∫ire video Y B-Y R-Y
pe aparatul DVD Y Cb Cr
Y PB PR

La conectarea cu un cablu SCART

Conecta˛i mufa scart a echipamentului DVD la mufa


1 scart AV1 de pe aparatul TV.
AV
V1 AV 2
COMPONENT IN

2
VIDEO AUDIO
Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
AV IN 3

Selecta˛i sursa de intrare AV1 utiliz‚nd butonul INPUT ( MONO )

3 de pe telecomand„.
S-VIDEO VIDEO AUDIO

1
- Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV2, selecta˛i
sursa de intrare AV2.

DVD
! OBSERVAfiIE AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)

G V„ rug„m utiliza˛i un cablu scart izolat.

24
COMPONENT IN

VIDEO AUDIO

La conectarea cu un cablu S-Video

Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe DVD la mufa


1 S-VIDEO de intrare de pe televizor.
DVD
(R) AUDIO (L) S-VIDEO

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD la jacurile


2 AUDIO de intrare de pe televizor. AV 1 AV 2 2 1
COMPONENT IN

3
VIDEO AUDIO
Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
AV IN 3

(MONO)
S-VIDEO VIDEO AUDIO

4 Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul INPUT

CONEXIUNI & CONFIGURARE


(INTRARE) de pe telecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


5 pentru instruc˛iuni de utilizare.

La conectarea cu un cablu HDMI

Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jacul


1 HDMI IN de pe televizor.
RGB IN
(PC/DTV)
HDMI IN

REMOTE AUDIO IN VARIABLE


CONTROL IN (RGB) AUDIO
UDIO OUT

2 Selecta˛i sursa de intrare HDMI utiliz‚nd butonul


INPUT (INTRARE) de pe telecomand„.
RS-232C IN
(CONTR & SERVICE)
(CONTROL VICE)

COMPONENT IN
1
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD
3 pentru instruc˛iuni de utilizare. VIDEO AUDIO

DVD
HDMI-DVD OUTPUT

! OBSERVAfiIE
G Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫i audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
G Dac„ DVD-ul accept„ func˛ia Auto HDMI, rezolu˛ia de ie∫ire DVD va fi setat„ automat la 1280x720p.
G Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuie s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod core-
spunz„tor. Pentru a ob˛ine cea mai bun„ calitate a imaginii, regla˛i rezolu˛ia de ie∫ire a DVD-ului la
1280x720p.

AV IN 3
25
( )
S-VIDEO VIDEO AUDIO
CONEXIUNI & CONFIGURARE

SETAREA STB (CONVERTOR)

La conectarea cu un cablu component


Convertor digital B R (R) AUDIO (L)

Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la mufele


1 COMPONENT IN VIDEO (Y, PB, PR) de pe televizor.
1 2
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul digital cu
2 mufa jack COMPONENT IN AUDIO de pe televizor. AV 1 AV 2

COMPONENT IN

Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de utilizare al


3 convertorului.) VIDEO AUDIO

AV IN 3

Selecta˛i sursa de intrare Component utiliz‚nd butonul


4 INPUT de pe telecomand„. S-VIDEO VIDEO
( MONO)
AUDIO
CONEXIUNI & CONFIGURARE

! OBSERVAfiIE Semnal Component RGB-DTV HDMI


480i/576i Da Nu Nu
480p/576p/720p/1080i Da Da Da

La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI


AV IN 3
RGB IN
(PC/DTV) HDMI IN
Conecta˛i mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digital cu
1 mufa jack HDMI IN de pe televizor. REMOTE
S-VIDEO VIDEO

AUDIO IN
(
AUDIO
)

VARIABLE
CONTROL IN (RGB) AUDIO
UDIO OUT

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul digital cu


2 mufa jack AUDIO IN (RGB) de pe televizor. RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE) 1

2
Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de utilizare al
3 convertorului.)
Selecta˛i sursa de intrare HDMI utiliz‚nd butonul INPUT de
4 pe telecomand„. Convertor digital
DVI-DTV OUTPUT (R) AUDIO (L)

! OBSERVAfiIE
G Œn cazul Ón care convertorul digital are o ie∫ire DVI, dar nu ∫i o ie∫ire HDMI, este necesar„ o conexi-
une audio separat„.
G Œn cazul Ón care convertorul digital accept„ func˛ia Auto DVI, rezolu˛ia de ie∫ire a convertorului digital
va fi setat„ automat la 1280x720p.
G Œn cazul Ón care convertorul digital nu accept„ Auto DVI, trebuie s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod
corespunz„tor. Pentru a ob˛ine cea mai bun„ calitate a imaginii, regla˛i rezolu˛ia de ie∫ire a conver-
torului digital la 1280x720p.

RGB IN

26 (PC/DTV) HDMI IN

VARIABLE
AUDIO OUT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini


Convertor digital
Conecta˛i mufa RGB de ie∫ire de pe convertorul
1 digital la jacul RGB IN (PC/DTV) de pe televizor.
(R) AUDIO (L) RGB-DTV OUTPUT

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul


2 digital la jacul AUDIO IN (RGB) de pe televizor.
2 1

3 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de


utilizare al convertorului.) RGB IN
(PC/DTV) HDMI IN

REMOTE AUDIO IN VARIABLE


CONTROL IN (RGB) AUDIO
UDIO OUT

4 Selecta˛i sursa de intrare RGB-DTV utiliz‚nd butonul

CONEXIUNI & CONFIGURARE


INPUT (INTRARE) de pe telecomand„. RS-232C IN
(CONTR & SER
(CONTROL SERVICE)
VICE)

La conectarea cu un cablu HDMI

Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertorul digi-


1 tal cu mufa jack HDMI de pe televizor.
RGB IN
(PC/DTV)
HDMI IN

REMOTE AUDIO IN VARIABLE


CONTROL IN (RGB) AUDIO
UDIO OUT

2 Selecta˛i sursa de intrare HDMI utiliz‚nd butonul INPUT


de pe telecomand„.
RS-232C IN
(CONTR & SER
(CONTROL SERVICE)
VICE)

COMPONENT IN
1
3 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de uti-
lizare al convertorului.) VIDEO AUDIO

Convertor
digital HDMI-DVD OUTPUT

! OBSERVAfiIE
G Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫i audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
G Œn cazul Ón care convertorul digital accept„ func˛ia Auto HDMI, rezolu˛ia de ie∫ire a convertorului
digital va fi setat„ automat la 1280x720p.
G Œn cazul Ón care convertorul digital nu accept„ Auto HDMI, trebuie s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón
mod corespunz„tor. Pentru a ob˛ine cea mai bun„ calitate a imaginii, regla˛i rezolu˛ia de ie∫ire a
convertorului digital la 1280x720p.

AV IN 3

S-VIDEO VIDEO
( )
AUDIO 27
CONEXIUNI & CONFIGURARE

SETARE PT. PC
■ Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„rile
televizorului.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini


PC SOUND RGB-PC OUTPUT
PC

1 Conecta˛i televizorul la calculator prin intermediul


cablului PC.

2
Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu 1
2 mufa de intrare AUDIO IN (RGB) de pe televizor.
CONEXIUNI & CONFIGURARE

RGB IN

3 Porni˛i calculatorul.
(PC/DTV) HDMI IN

REMOTE AUDIO IN VARIABLE


CONTROL IN (RGB) AUDIO
UDIO OUT

4 Selecta˛i sursa de intrare RGB [PC] utiliz‚nd butonul


INPUT de pe telecomand„. RS-232C IN
(CONTROL & SER
(CONTROL SERVICE)
VICE)

! OBSERVAfiIE
1 Pentru a v„ bucura de o imagine vie ∫i de un pl„cii grafice a calculatorului.
sunet clar, conecta˛i un calculator la televizor.
5 Forma de sincronizare a intr„rilor de frecven˛„
2 Evita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranul orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„.
televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp.
Imaginea fix„ poate r„m‚ne permanent impri-
6 Recomand„m utilizarea 640x480, 60Hz
mat„ pe ecran; utiliza˛i un program de pro- (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz
tec˛ie a ecranului c‚nd este posibil acest lucru. (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*,
26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*,
3 Conecta˛i calculatorul la portul de INTRARE 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz
RGB (INTRARE PC) de pe televizor; schim- (42PC3RA*) pentru modul PC, acestea asigur„
ba˛i rezolu˛ia de ie∫ire a calculatorului Ón mod cea mai bun„ calitate a imaginii.
corespunz„tor.
7 Dac„ rezolu˛ia calculatorului este mai mare ca
4 Ar putea s„ existe un zgomot Ón func˛ie de o SXGA, nu va ap„rea nici o imagine pe televizor.
anumit„ rezolu˛ie, imagine vertical„, contrast
sau str„lucire Ón modul PC. Apoi schimba˛i 8 Conecta˛i cablul audio de la PC la mufa de
modul PC la alt„ rezolu˛ie sau schimba˛i rata intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio
de reÓmprosp„tare cu o alta sau regla˛i nu sunt achizi˛ionate Ómpreun„ cu televizorul).
str„lucirea ∫i contrastul din meniu p‚n„ c‚nd 9 Dac„ utiliza˛i un cablu RGB-PC prea lung, ar
imaginea devine curat„. Dac„ rata de putea exista un zgomot pe ecran.
reÓmprosp„tare a pl„cii grafice a calculatorului Recomand„m utilizarea unui cablu mai scurt de
nu poate fi modificat„, schimba˛i placa grafic„ 5m. Asigur„ cea mai bun„ calitate a imaginii.
a calculatorului sau consulta˛i produc„torul

28
Rezolu˛ie de afi∫are suportat„ (mod RGB[PC]) Rezolu˛ie de afi∫are suportat„ (mod RGB[PC])
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ (42PC1RV*/ 42PC3RV*)
26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/
37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*) Frecven˛„ Frecven˛„
Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
Frecven˛„ Frecven˛„
Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) 640x350 31,5 70,8

640x350 31,5 70,8 720x400 31,5 70,8

720x400 31,5 70,8 640x480 31,5 59,9

640x480 31,5 59,9 848x480 31,5 60,0

800x600 37,9 60,3 852x480 31,5 60,0

CONEXIUNI & CONFIGURARE


1024x768 48,4 60,0 800x600 37,9 60,3

1280x768 47,8 59,9 1024x768 48,4 60,0

1360x768 47,7 59,8

1366x768 47,7 59,8

29
CONEXIUNI & CONFIGURARE

PORNIREA TELEVIZORULUI
Dac„ porni˛i televizorul, ve˛i putea utiliza func˛iile sale. INPUT
TV POWER TV
INPUT
DVD

ARC VCR

Pornirea televizorului TEXT PIP SIZE POSTION


PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

1 Œn primul r‚nd, conecta˛i corect cablul de alimentare.


Œn acest moment, televizorul trece Ón modul standby.
LIST I/II
MENU
■ Œn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sa˛i butonul , EXIT SLEEP
INPUT (INTRARE), PR D / E de pe televizor sau ap„sa˛i butonul
POWER, TV, INPUT (INTRARE), PR +/-, Num„rul(0~9) de pe tele- OK
comand„ ∫i apoi televizorul va fi pus Ón func˛iune.
CONEXIUNI & CONFIGURARE

Q.VIEW

VOL PR

Reglarea volumului MUTE

1 2 3

1 Ap„sa˛i butonul VOL+/- pentru a regla volumul. 4 5 6

7 8 9

2 Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i butonul MUTE (SILENfiIOS). * 0 FAV

Pute˛i anula aceast„ func˛ie ap„s‚nd din nou butonul MUTE, sau ?

TIME REVEAL INDEX


unul din butoanele VOL+/- sau I/II.

Selectarea programului

Ap„sa˛i butoanele PR +/- sau numerice pentru a selecta num„rului


1 unui program.

! OBSERVAfiIE
G Dac„ inten˛iona˛i s„ lipsi˛i o perioad„ mai lung„ de acas„ (de exemplu,
s„ pleca˛i Ón vacan˛„), deconecta˛i cablul din priza de perete.

30
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran
Meniul ghidului de instalare este afi∫at pe ecranul televizorului c‚nd este
pornit pentru prima dat„.

1 Ap„sa˛i butonul D / E / F / G ∫i apoi butonul OK pentru a selecta


limba dorit„.

2 Ap„sa˛i butonul D / E / F / G ∫i apoi butonul OK pentru a selecta


˛ara dumneavoastr„.

* Dac„ dori˛i s„ modifica˛i Selectarea ˛„rii / limbii

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul


Special.

FUNCfiII SPECIALE
2 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul
Language. Meniul poate fi afi∫at pe ecran în limba dorit„ de dum-
neavoastr„.
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul
Country.

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta


3 ˛ara sau limba dorit„.

4 Ap„sa˛i butonul OK.

5 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.

! OBSERVAfiIE
G Dacæ nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de
instalare) prin apæsarea butonului EXIT sau întrerupefli afiøarea
OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, când este
aprins televizorul.
G Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu
aparæ corect pe ecran øi sæ avefli unele probleme când utilizafli
teletextul.
G Limbile arabæ øi ebraicæ sunt adæugate la flærile din
Installation guide (Ghidului de instalare), pentru flærile care
folosesc aceste Country (limbi).

31
FUNCfiII SPECIALE

PIP (Imagine-Œn-Imagine) INPUT


TV TV
POWER
INPUT
DVD

PIP v„ permite vizionarea simultan„ de la dou„ intr„ri (surse) diferite pe ecran- ARC VCR
ul televizorului. Imaginea de la o surs„ va fi mare ∫i imaginea de la cealalt„
TEXT PIP SIZE POSTION
surs„ va fi mic„ ∫i inclus„ Ón imaginea principal„. PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Func˛ia PIP este disponibil„ Ón modul Component, RGB, HDMI. (Dar nu poate
regla rezolu˛ia 480i/576i din modul Component.)

Vizionarea DW/PIP Modul PIP Modul DW

Ap„sa˛i butonul PIP pentru a accesa imaginea


secundar„. Fiecare ap„sare a butonului PIP
schimb„ op˛iunile PIP dup„ cum este indicat
mai jos.

PIP dezactivat
FUNCfiII SPECIALE

Selectarea programului pentru imagini secundare


Ap„sa˛i butonul PIP PR +/- pentru selectarea programului pentru imaginea secundar„
Num„rul programului selectat este afi∫at sub num„rul programului imaginii principale.

Selectarea sursei de intrare pentru imagini secundare


Ap„sa˛i butonul PIP INPUT (Intrare PIP) pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea secundar„.
De fiecare dat„ c‚nd este ap„sat butonul PIP INPUT (Intrare PIP), este afi∫at„ fiecare surs„ de intrare
pentru imaginea secundar„. (Func˛ia este disponibil„ Ón modul TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Reglarea dimensiunii imaginii secundare (numai modul PIP)


Ap„sa˛i butonul SIZE (DIMENSIUNE) pentru a regla dimensiunea imaginii secundare.
Dac„ utiliza˛i butonul SIZE (DIMENSIUNE) Ón modul PIP, este reglat„ imaginea secundar„.

Deplasarea imaginii secundare (numai modul PIP)


Ap„sa˛i butonul POSITION (POZIfiIE).
Ap„sa˛i repetat butonul POSITION (POZIfiIE) Ón mod repetat, apoi imaginea secundar„ se deplaseaz„
spre st‚nga.

32
TELETEXTUL
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea sta˛iilor TV, serviciu care ofer„ informa˛ii de ultim„ or„
despre evenimente (∫tiri), vreme, programele TV, pre˛ul ac˛iunilor ∫i multe altele.

Decodorul teletext al acestui monitor accept„ sistemele SIMPLE, TOP ∫i FASTEXT. Sistemul SIMPLE (tele-
textul standard) const„ dintr-un num„r de pagini care se selecteaz„ prin introducerea direct„ a num„rului de
pagin„. Sistemele TOP (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe) ∫i FASTEXT (teletext cu func˛ii de selec˛ie
complexe ∫i cu indexarea paginilor pentru optimizarea c„ut„rii) reprezint„ metode mai moderne care permit

Activarea / dezactivarea teletextului


Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina ini˛ial„ sau ultima pagin„.
In antet sunt afi∫ate dou„ numere de pagin„, numele sta˛iei TV, data ∫i ora. Primul num„r de pagin„ reprezint„
selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„, iar al doilea reprezint„ pagina afi∫at„ Ón momentul respectiv.
Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine Ón modul anterior de lucru.

FUNCfiII SPECIALE
Sistemul SIMPLE
A Selectarea paginii

1 Introduce˛i num„rul de pagin„ dorit, ca num„r de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dac„ Ón timpul tast„rii
introduce˛i un num„r eronat, completa˛i-l la trei cifre ∫i apoi introduce˛i num„rul de pagin„ corect.

2 Butonul PR +/- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

33
FUNCfiII SPECIALE

TELETEXTUL
Sistemul TOP

Ghidul utilizatorului afi∫eaz„ Ón partea de jos a ecranului patru c‚mpuri colorate Ón culorile ro∫u, verde, gal-
ben ∫i albastru. C‚mpul galben indic„ grupul urm„tor, iar c‚mpul albastru indic„ blocul urm„tor.

A Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

1 Cu ajutorul butonului albastru pute˛i trece de la un bloc la altul.


2 Utiliza˛i butonul galben pentru a trece la grupul urm„tor cu defilare automat„ la blocul urm„tor.
3 Utiliza˛i butonul verde pentru a trece la pagina urm„toare cu defilare automat„ la grupul urm„tor.
Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul PR +.
4 Butonul ro∫u permite revenirea la selec˛ia anterioar„. Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul PR -.

A Selectarea direct„ a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul TOP prin introducerea unui num„r de
trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
FUNCfiII SPECIALE

Sistemul FASTEXT
Paginile teletext sunt codificate cu culori Ón partea de jos a ecranului ∫i se selecteaz„ prin ap„sarea butonu-
lui colorat corespunz„tor.

A Selectarea paginii

1 Ap„sa˛i butonul i pentru a selecta pagina de index.


2 Pute˛i selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Ón partea de jos a
ecranului.
3 Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul FASTEXT prin introducerea unui num„r
de trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
4 Butonul PR +/- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

34
Func˛ii teletext speciale

?
A REVEAL (afi∫area informa˛iilor ascunse)

Ap„sa˛i acest buton pentru a afi∫a informa˛iile ascunse, ca de exemplu solu˛iile ghicitorilor sau jocurilor de
puzzle.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a ascunde din nou informa˛iile.

A SIZE (m„rime)

Dubleaz„ Ón„l˛imea textului.


Ap„sa˛i acest buton pentru a m„ri textul din jum„tatea superioar„ a paginii.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a m„ri textul din jum„tatea inferioar„ a paginii.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a reveni la afi∫area normal„.

FUNCfiII SPECIALE
A UPDATE (actualizare)

Afi∫eaz„pe ecran o imagine TV Ón timp ce a∫teapt„ selec˛ia unei noi pagini teletext. In col˛ul din st‚nga sus
al ecranului se afi∫eaz„. Atunci c‚nd este disponibil„ pagina actualizat„, afi∫ajul dispare ∫i se afi∫eaz„
Ón loc num„rul paginii.
Ap„sa˛i acest buton pentru a vedea pagina teletext actualizat„.

A TIMP

Atunci c‚nd urm„ri˛i un program TV, ap„sa˛i acest buton pentru a afi∫a ceasul Ón col˛ul din dreapta sus al
ecranului. Pentru a ascunde ceasul, ap„sa˛i din nou acest buton. In modul teletext, ap„sa˛i acest buton
pentru a selecta un num„r de sub-pagin„. Num„rul de sub-pagin„ este afi∫at Ón partea de jos a ecranului.
Pentru a p„stra sau a modifica sub-pagina, ap„sa˛i butonul ro∫u, butonul verde, butonul PR +/- sau
butoanele numerice.
Ap„sa˛i din nou pentru a termina aceast„ func˛ie.

A HOLD (dezactivarea schimb„rii automate a paginii)

Opre∫te schimbarea automat„ a paginii care s-ar produce dac„ pagina teletext const„ din dou„ sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afi∫at, sunt afi∫ate de obicei num„rul de sub-pagini ∫i num„rul sub-
paginii afi∫ate. Atunci c‚nd ap„sa˛i acest buton, simbolul de stop (oprire) este afi∫at Ón col˛ul din st‚nga
sus al ecranului ∫i modificarea automat„ a paginii este dezactivat„.
Pentru a continua, ap„sa˛i din nou acest buton.

35
MENIU TELEVIZOR

SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN


Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ón
acest manual.
OSD utilizeaz„ Ón principal imagini pentru 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a afi∫a fiecare meniu.

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta o op˛iune de meniu.

3 Modifica˛i setarea unei op˛iuni Ón sub-meniu sau Ón meniul auto-derulant utiliz‚nd butonul F / G.
Pute˛i trece la un meniu de nivel superior prin ap„sarea butoanelor OK sau MENU.

Station Picture Sound


Auto programme PSM SSM
Manual programme CSM AVL
Programme edit Balance 0
Favourite programme Advanced Speaker
Reset

DE F G OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU

Meniul STATION (POST) Meniul PICTURE (Imagine) Meniul SOUND (Sunet)


MENIU TELEVIZOR

* Acest meniu difer„ de la un * numai 42PC1RV*,


model la altu. 42PC3RV* , 42PC3RA*

Screen Special Time


Auto config. Language Clock
Manual config. Country Off time
VGA Mode Child lock On time
ARC ISM Method Auto sleep
Reset Low Power
Set ID
Demo

DE F G OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU

Meniul SCREEN (ecran) Meniul SPECIAL (special) Meniul TIME (Timp)

! OBSERVAfiIE
a. Func˛ia OSD (On Screen Display - Afi∫are pe ecran) v„ permite s„ regla˛i starea ecranului, av‚nd Ón
vedere c„ ofer„ o prezentare grafic„.
b. Œn acest manual, func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) poate fi diferit„ de cea a televizorului dvs. deoarece
aceasta este folosit„ doar ca un exemplu, pentru a v„ ajuta la utilizarea televizorului.
c. In modul teletext, meniurile nu sunt afi∫ate.

36
Configurarea posturilor TV

SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR TEXT PIP SIZE POSTION


PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Prin intermediul numerelor de programe (de la 0 la 99) pot fi memorate p‚n„ la


100 de sta˛ii TV. Dup„ setarea ini˛ial„ a sta˛iilor, pute˛i utiliza butonul PR + / - sau
butoanele numerice pentru a baleia sta˛iile pe care le-a˛i programat. Sta˛iile pot fi LIST
MENU
I/II

setate utiliz‚nd modul automat sau modul manual. EXIT SLEEP

Prin intermediul acestei metode pot fi memorate toate sta˛iile care pot fi OK

recep˛ionate. Se recomand„ s„ utiliza˛i setarea automat„ a programelor atunci


c‚nd instala˛i acest monitor.
Q.VIEW

VOL PR

Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


1 selecta meniul Station (POST). Station
Auto programme
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Manual programme
2 Auto programme (Programare automata). Programme edit
Favourite programme

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


System.

4 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta un meniu de


sistem al televizorului. DE F G OK MENU
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de Est /
Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia) 1
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa) Station
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Est / China / Africa /
CIS) Auto programme G To set
Manual programme
L : SECAM L/L’ (Fran˛a)
Programme edit
M : (USA / Korea / Philippines) (op˛iune)

MENIU TELEVIZOR
Favourite programme

5 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta Storage from


(Memorare de la).

6 Ap„sa˛i butonul F / G sau butoanele numerice pentru a


selecta num„rului programului de Ónceput. Dac„ utiliza˛i DE F G OK MENU
butoanele numerice, numerele mai mici dec‚t 10 sunt
05' pentru 5.
introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu '0 2

Auto programme
7 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta Search. BG
System G
I

8 Ap„sa˛i butonul G pentru a Óncepe setarea automat„ a Storage from


DK
Search
programelor. L
Sunt memorate toate sta˛iile disponibile. Numele sta˛iei
este memorat pentru sta˛iile care transmit date de tip
VPS (Video Programme Service - servicii de programe
video), PDC (Programme Delivery Control - controlul
furniz„rii programelor) sau TELETEXT. Dac„ unei sta˛ii nu
Ói poate fi atribuit nici un nume, este atribuit num„rul DE F G OK MENU
canalului ∫i memorarea se face Ón formatul C (V/UHF 01- 3 4 5 6 7
69) sau S (Cable 01-47), urmat de un num„r.
Auto programme
Pentru a opri setarea automat„ a programelor, ap„sa˛i
butonul MENU. La terminarea set„rii automate a pro- C 05 BG
gramelor, pe ecran este afi∫at meniul Editare program. 5 35%
Pentru informa˛ii despre editarea programelor memo-
rate, consulta˛i sec˛iunea Editare program.
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
9 mal„ Ón modul TV. MENU Stop

37
MENIU TELEVIZOR Configurarea posturilor TV

SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR TEXT PIP SIZE POSTION


PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realiza˛i manual


setarea sta˛iilor ∫i aranjarea acestora Ón ordinea dorit„.
LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a OK

selecta meniul Station (POST).

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta VOL


Q.VIEW

PR

Manual programme (Programare manuala).


MUTE

1 2 3
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Storage (Memorie). 4 5 6

4 Ap„sa˛i butonul F / G sau butoanele numerice pentru a Station


selecta num„rului programului dorit (de la 0 la 99). Dac„ Auto programme
utiliza˛i butoanele numerice, numerele mai mici dec‚t 10 Manual programme
05' pentru 5.
sunt introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu '0 Programme edit
Favourite programme

5 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta System (Sistem).


Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta un meniu de sis-
6 tem al televizorului.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de Est / DE F G OK MENU
Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa) 1
MENIU TELEVIZOR

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Est / China / Africa /


CIS) Station
L : SECAM L/L’ (Fran˛a) Auto programme
M : (USA / Korea / Philippines) (op˛iune) Manual programme G To set
Programme edit

7 Ap„sa˛i butonulD / E pentru a selecta Band. Favourite programme

Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta V/UHF sau


8 Cable.

9 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta Channel (Canal). DE F G OK MENU

2
Pute˛i selecta num„rul programului dorit utiliz‚nd
10 butonul F / G sau butoanele numerice. Pe c‚t posibil, Manual programme
selecta˛i num„rul programului direct cu butoanele
Storage 20
numerice. Numerele mai mici dec‚t 10 sunt introduse G

System
05' pentru 5.
cu '0' Ón fa˛„, de exemplu. '0 Band
Channel
11 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta Search (Cautare). Fine
Search
Name
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a Óncepe c„utarea. Dac„
12 este g„sit„ un post, c„utarea se va opri.
DE F G OK MENU
13 Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie. 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
14 Pentru a memora alt„ sta˛ie, repeta˛i pa∫ii de la 3 la 13.

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


15 mal„ Ón modul TV.

38
SETARE DE FINEfiE
ARC VCR

Setarea de fine˛e este necesar„ Ón mod normal doar dac„ TEXT PIP SIZE POSTION

recep˛ia este proast„. PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Station (POST).
Q.VIEW

VOL PR

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


MUTE

Manual programme (Programare manuala). 1 2 3

4 5 6

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


3 Fine. Station
Auto programme
Manual programme

4 Ap„sa˛i butonul F / G pentru selec˛ia de fine˛e a imag- Programme edit


Favourite programme
inii ∫i a sunetului optime.

5 Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie.

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- DE F G OK MENU


6

MENIU TELEVIZOR
mal„ Ón modul TV. 1

Station
Auto programme
Manual programme G To set
Programme edit
Favourite programme

DE F G OK MENU

Manual programme

Storage
System
Band
Channel
Fine G F/G

Search
Name

DE F G OK MENU

3 4 5

39
MENIU TELEVIZOR Configurarea posturilor TV

ATRIBUIREA UNUI NUME DE STAfiIE


ARC VCR

De asemenea, pute˛i atribui fiec„rui num„r de program un nume de sta˛ie TEXT PIP SIZE POSTION

compus din cinci caractere. PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Station (POST).
Q.VIEW

VOL PR

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selec- MUTE

ta Manual programme (Programare manuala). 1 2 3

4 5 6

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a Station

selecta Name (Nume) Auto programme


Manual programme
Programme edit

4 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E. Pute˛i utiliza Favourite programme

spa˛iu, +, -, ., numerele de la 0 la 9 ∫i literele de la A la Z.

5 Ap„sa˛i butonul F / G pentru a selecta pozi˛ia, apoi


selecta˛i al doilea caracter, ∫.a.m.d. DE F G OK MENU
MENIU TELEVIZOR

1
6 Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie.
Station
Auto programme

7 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- Manual programme G To set
Programme edit
mal„ Ón modul TV.
Favourite programme

DE F G OK MENU

Manual programme

Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name G C 05

DE F G OK MENU

3 4 5 6

40
EDITAREA PROGRAMELOR
ARC VCR
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ∫terge˛i programele selectate sau
TEXT PIP SIZE POSTION
s„ le bloca˛i. PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

De asemenea, pute˛i muta unele sta˛ii la alte numere de pro-


gram sau pute˛i insera la num„rul de program selectat o sta˛ie
cu datele ne-completate.
LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Station (POST). VOL
Q.VIEW

PR

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selec- MUTE

ta Programme edit(Editare program). 1 2 3

3 Ap„sa˛i butonul G pentru a afi∫a meniul Editare program. Station


Auto programme
A ™tergerea unui program Manual programme
Programme edit
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól ∫terge˛i cu
Favourite programme
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i de dou„ ori butonul ro∫u.
Programul selectat este ∫ters, iar programele care
urmeaz„ sunt deplasate Ón sus cu o pozi˛ie.
A Copierea unui program DE F G OK MENU
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól copia˛i cu

MENIU TELEVIZOR
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G. 1
2. Ap„sa˛i butonul verde.
Toate programele care urmeaz„ sunt deplasate Ón Station
jos cu o pozi˛ie. Auto programme
Manual programme
A Mutarea unui program Programme edit G To set
Favourite programme
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól muta˛i cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i butonul galben.
3. Muta˛i programul la num„rul de program dorit cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
4. Ap„sa˛i din nou butonul galben pentru a termina DE F G OK MENU
aceast„ func˛ie.
2
A Blocarea unui num„r de program
1. Selecta˛i num„rul de program pe care dori˛i s„ Ól Programme edit
bloca˛i cu ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G. 0 C 03 5 S 69
2. Ap„sa˛i butonul albastru. Programul blocat se col- 1 BLN 03 6 S 17
oreaz„ Ón albastru. 2 C 12 7 S 22
3. Ap„sa˛i din nou butonul albastru pentru a debloca 3 S 66 8 C 09
4 S 67 9 C 11
programul blocat anterior.
Delete Copy
Dac„ un num„r de program este blocat, Ón timpul
Move Skip
vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i putea selecta
DE F G OK MENU
utiliz‚nd butonul D / E. Dac„ dori˛i s„ selecta˛i un
program blocat, introduce˛i direct num„rul programu- 3
lui cu ajutorul butoanelor numerice sau selecta˛i-l Ón
meniul de editare programe sau Ón lista de programe.

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV.

41
MENIU TELEVIZOR Configurarea posturilor TV

PROGRAMELE FAVORITE
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i direct programele LIST
MENU
I/II

favorite. EXIT SLEEP

Ap„sa˛i Ón mod repetat butonul FAV pentru a selecta pro- OK

gramele favorite memorate.


Q.VIEW

VOL PR

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a MUTE

selecta meniul Station (POST). 1 2 3

4 5 6

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta 7 8 9

Favourite programme. 10 FAV


*
3
?

Ap„sa˛i butonul G. TIME REVEAL INDEX

4 Ap„sa˛i butonul D / E pentru a selecta -- -----. Station


Auto programme
Manual programme
5 Selecta˛i programul dorit cu ajutorul butonului F / G Programme edit
sau cu ajutorul butoanelor numerice. Numerele mai mici Favourite programme

05'
dec‚t 10 sunt introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu. '0
pentru 5

Pentru a memora alt program, repeta˛i pa∫ii 4 ∫i 5.


6 DE F G OK MENU
MENIU TELEVIZOR

Pute˛i memora maximum 8 programe.


1

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


7 Station
mal„ Ón modul TV. Auto programme
Manual programme -- -----
Programme edit -- -----
-- -----
Favourite programme G
-- -----
-- -----
-- -----
-- -----
-- -----

DE F G OK MENU

2 3 4 5

42
AFI™A
AREA LISTEI DE PROGRAME
TEXT PIP SIZE POSTION

Pute˛i verifica programele memorate prin afi∫area listei de programe. PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

A Afi∫area listei de programe


Ap„sa˛i butonul LIST (listare) pentru a afi∫a meniul Programme VOL
Q.VIEW

PR

table (lista de programe). MUTE

Pe ecran este afi∫at„ lista de programe. 1 2 3

O list„ de programe cuprinde zece programe, a∫a cum se arat„ 4 5 6

Ón imagine.
Programme List
! OBSERVAfiIE
0 C 03 5 S 69
a. S-ar putea ca Ón list„ s„ apar„ programe colorate cu albas- 1 BLN 03 6 S 17

tru. Acestea au fost blocate prin intermediul set„rii automate 2 C 12 7 S 22


3 S 66 8 C 09
a programelor sau Ón modul de editare a programelor.
4 S 67 9 C 11
b. Unele programe au num„rul de canal afi∫at Ón lista de pro-
F G DE OK
grame, ceea ce indic„ faptul c„ nu li s-a atribuit un nume
de sta˛ie.

MENIU TELEVIZOR
A Selectarea unui program din lista de programe
Selecta˛i un program utiliz‚nd unul dintre butoanele D / E / F / G.
Ap„sa˛i butonul OK. Monitorul se comut„ la programul al c„rui
num„r a fost selectat.

A Parcurgerea listei de programe


Exist„ 10 pagini cu liste de programe, con˛in‚nd Ón total 100 de
programe.
Ap„sa˛i repetat unul din butoanele D / E / F / G pentru a
Óntoarce paginile.

Ap„sa˛i butonul LIST pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón


modul TV.

43
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Picture (Imagine)

PSM (Memoria pentru set„rile de imagine)


TEXT PIP SIZE POSTION
Dynamic (Dinamic) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a o afi∫a cu o PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

imagine clar„.
Standard Starea general„ ∫i natural„ a afi∫ajului ecranului.
Mild (Temperat) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a o afi∫a cu o LIST
MENU
I/II

imagine temperat„. EXIT SLEEP

User 1/2 (Utilizator 1/2) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a utiliza setarea OK

definit„ de utilizator.

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3

4 5 6

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Picture (Imagine).
Picture
PSM
CSM

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta PSM. Advanced


Reset

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selec-


MENIU TELEVIZOR

DE F G
ta Dynamic, Standard, Mild, User 1 sau User 2. OK MENU

Picture
4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
PSM G Dynamic
mal„ Ón modul TV. CSM Standard
Mild
Advanced User 1
User 2
A PSM regleaz„ televizorul pentru for aspectul optim al Reset

imaginii. Selecta˛i valoarea presetat„ din meniul PSM


Ón func˛ie de categoria de program.
A Set„rile Dynamic (Dinamic), Standard ∫i Mild DE F G OK MENU
(Temperat) sunt programate din fabric„ pentru
2 3
redarea optim„ a imaginilor ∫i nu pot fi modificate.

44
Reglarea imaginii (op˛iunea PSM - Utilizator)
TEXT PIP SIZE POSTION
Contrast Regleaz„ diferen˛a dintre nivelul de lumin„ ∫i cel PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

de Óntuneric din imagine.


Brightness (Str„lucire) Spore∫te sau diminueaz„ cantitatea de alb din
imagine. LIST
MENU
I/II

Colour (Culoare) Regleaz„ intensitatea tuturor culorilor. EXIT SLEEP

Sharpness (Defini˛ie) Regleaz„ nivelul de claritate al contururilor dintre OK

zonele de lumin„ ∫i de Óntuneric din imagine. Cu


c‚t nivelul este mai sc„zut, cu at‚t imaginea
este mai neclar„. VOL
Q.VIEW

PR

Tint (Nuan˛„) Regleaz„ echilibrul dintre nivelurile de ro∫u ∫i verde.


Picture
PSM
CSM

Advanced
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Reset

selecta meniul Picture (Imagine).

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta PSM. DE F G OK MENU

1
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selec-
Picture
ta User 1 (Utilizator 1) sau User 2 (Utilizator 2).

MENIU TELEVIZOR
PSM G Dynamic
CSM Standard

4 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selec- Mild


User 1
Advanced
ta op˛iunea de imagine dorit„ (Contrast, Brightness- Reset
User 2

Str„lucire, Colour- Culoare, Sharpness- Defini˛ie ∫i


Tint- Nuan˛„).

DE F G OK MENU
5 Ap„sa˛i butonul F / G pentru a efectua reglajele necesare.
2 3

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


6 mal„ Ón modul TV. User 1

Contrast 100 G
Brightness 50
Colour 50
Sharpness 50
Tint 0

! OBSERVAfiIE Contrast 85 F G

G Nu pute˛i regla culoarea, defini˛ia ∫i nuan˛a din modul


RGB-PC la nivelurile preferate de dumneavoastr„. DE F G OK MENU

4 5

45
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Picture (Imagine)

CSM (Memoria pentru set„rile culorilor)


TEXT PIP SIZE POSTION
Pentru ini˛ializarea valorilor (resetarea set„rilor predefinite ), PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

selecta˛i op˛iunea Normal.


Selecta˛i unul din cele trei reglaje de culoare automate. Seta˛i
pe warm (cald) pentru a intensifica culorile mai calde cum ar fi LIST
MENU
I/II

ro∫ul, sau seta˛i pe cool (rece) pentru a vizualiza culori mai EXIT SLEEP

pu˛in intense cu mai mult albastru.


OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a 1 2 3

selecta meniul Picture (Imagine). Picture


PSM
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta CSM. CSM

Advanced
Reset
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Cool (Rece), Normal, Warm (Cald) sau User (Utilizator).

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- DE F G OK MENU

mal„ Ón modul TV. 1


MENIU TELEVIZOR

Picture
PSM
CSM G Cool
Normal
Advanced Warm
Reset User

DE F G OK MENU

2 3

46
Controlul manual al temperaturii culorii
(op˛iunea CSM - Utilizator) TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Pentru a regla culoarea ro∫ie, verde sau albastr„ la orice tem-


peratur„ a culorii dori˛i.
LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a
Picture
selecta meniul Picture (Imagine).
PSM
CSM
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta CSM.
Advanced

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta User. Reset

4 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


Red, Green sau Blue. DE F G OK MENU

1
5 Ap„sa˛i butonul F / G pentru a efectua reglajele necesare.

MENIU TELEVIZOR
Picture
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
6 PSM
CSM G Cool
mal„ Ón modul TV. Normal
Advanced Warm
Reset User

DE F G OK MENU

2 3

User

Red +30 G

Green 0
Blue 0

Red +25 F G

DE F G OK MENU

4 5

47
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Picture (Imagine)

FUNCfiIE
TEXT PIP SIZE POSTION

XD este tehnologia exclusiv„ a LG Electronics de Ómbun„t„˛ire PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

a imaginii pentru afi∫area unei surse HD reale printr-un


algoritm de procesare avansat„ a semnalului digital.
LIST I/II
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul RGB-PC. EXIT
MENU
SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Picture (Imagine). Q.VIEW

VOL PR

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta XD. MUTE

1 2 3

4 5 6
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Auto sau Manual. Picture
PSM
4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- CSM

mal„ Ón modul TV. Advanced


Reset

* Selectarea modului Manual


DE F G OK MENU
Acest meniu este activat dup„ selectarea User1 (Utilizar1) sau
1
MENIU TELEVIZOR

User2 (Utilizator2) a P S M.
Picture
PSM
CSM
1 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta G Auto
X D Contrast, XD Colour sau XD NR. Advanced
Manual

Reset

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


On (Activ) sau Off (Inactiv).
DE F G OK MENU

3 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- 2 3


mal„ Ón modul TV.
Manual

XD Contrast G On
A XD Contrast (Contrast XD): Optimizarea automat„ a XD Colour Off

contrastului Ón func˛ie de str„lucirea reflexiei. XD NR

A XD Colour (Culoare XD): Reglarea automat„ a


culorilor reflexiei pentru a reda c‚t mai apropiat
culorile naturale.
A XD NR : Œnl„turarea zgomotului p‚n„ la punctul Ón
DE F G OK MENU
care nu afecteaz„ imaginea original„. (Aceast„
1 2
func˛ie nu este disponibil„ Ón modul HDMI,
Component (cu excep˛ia 480i/576i), RGB-PC. )

48
ADVANCED-CINEMA (AVANSAT-CINEMA)
TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Configura˛i televizorul pentru un aspect optim al imaginii


pentru vizionarea de filme.

Aceast„ func˛ie este activ„ numai Ón modul Analog TV LIST


MENU
I/II

EXIT SLEEP
(TV Analogic), AV, S-Video ∫ii Component 480i/576i.
OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3

Picture

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a PSM


CSM
selecta meniul Picture (Imagine).
Advanced
Reset

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


Advanced (Avansat).
DE F G OK MENU

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


3 1
Cinema.

MENIU TELEVIZOR
Picture
PSM
CSM
4 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Advanced
On (Activ) sau Off (Inactiv). G To set
Reset

5 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV. DE F G OK MENU

2 3

Advanced

Cinema G On
Black Level Off

DE FG OK MENU

49
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Picture (Imagine)

ADVANCED-BLACK LEVEL
(AVANSAT-NIVEL DE NEGRU) TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

C‚nd urm„ri˛i un film, aceast„ func˛ie regleaz„ ecranul la aspectul


optim al imaginii. Reglarea contrastului ∫i str„lucirii ecranului
utiliz‚nd nivelul de negru al ecranului.
LIST I/II
MENU
Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: AV (NTSC-M), EXIT SLEEP

S-Video (NTSC-M) sau HDMI.


OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a VOL


Q.VIEW

PR

selecta meniul Picture (Imagine). MUTE

1 2 3

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


Advanced (Avansat). Picture
PSM
CSM

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Advanced


Black Level (Nivel de negru). Reset

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


4 DE F G OK MENU
Low (Sc„zut) sau High (Ridicat).
1
MENIU TELEVIZOR

A Low (Sc„zut): Reflexia ecranului devine mai Óntunecat„. Picture


PSM
A High (Ridicat): Reflexia ecranului devine mai str„lucitoare. CSM

Advanced G To set
5 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- Reset

mal„ Ón modul TV.

DE F G OK MENU

2 3

Advanced

Cinema
Black Level G Low
High

DE FG OK MENU

2 3

50
RESETARE
TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a OK

selecta meniul Picture (Imagine).

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta VOL


Q.VIEW

PR

Reset. MUTE

1 2 3

4 5 6

3 Pritisnite gumb G, če želite inicializirati prilagojeno


vrednost.
Picture
PSM
• Revine la set„rile predefinite din fabric„ PSM, CSM, CSM
XD, Advanced (Avansat).
Advanced
Reset

MENIU TELEVIZOR
DE F G OK MENU

Picture
PSM
CSM

Advanced
Reset G To set

DE F G OK MENU

2 3

51
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului de sunet

SSM (MEMORIA PENTRU SET√RILE DE SUNET)


TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Pute˛i selecta setarea dumneavoastr„ de sunet preferat„; Surround


MAX, Flat (Normal), Music (Muzic„), Movie (Film) sau Sports (Sport)
∫i pute˛i regla de asemenea frecven˛a sunetului pentru egalizator.
SSM v„ permite s„ asculta˛i sunetul la calitate optim„ f„r„ reglaje EXIT
LIST
MENU
I/II

SLEEP

speciale, deoarece televizorul seteaz„ op˛iunile de sunet


corespunz„toare pe baza con˛inutului programului. OK

Surround MAX, Flat (Normal), Music (Muzic„), Movie (Film) ∫i Sports


(Sport) sunt pre-setate din fabric„ pentru o calitate optim„ a sunetului
Q.VIEW

∫i nu pot fi reglate. VOL PR

MUTE

1 2 3
Surround MAX Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru un sunet realist. 4 5 6

Flat (Normal) Setarea audio dominant„ ∫i natural„.


Sound
Music (Muzic„) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a v„ bucura de SSM
sunetul original atunci c‚nd asculta˛i muzic„. AVL
Balance 0
Movie (Film) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a v„ bucura de Speaker
un sunet sublim.
Sports (Sport) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a urm„ri
transmisiuni de evenimente sportive.
User (Utilizator) Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a utiliza set„rile DE F G OK MENU

audio definite de utilizator. 1


MENIU TELEVIZOR

Sound
SSM G Surround MAX
AVL Flat

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Balance 0 Music


Movie
Speaker
selecta meniul Sound (Sunet). Sports
User
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta SSM.
2
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta DE F G OK MENU

Surround MAX, Flat (Plat), Music (Muzic„), 2 3


Movie(Filme), Sports (Sport) sau User (Utilizator).

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


4
mal„ Ón modul TV.

52
REGLAREA FRECVENfiEI SUNETELOR
(OPfiIUNEA SSM-UTILIZATOR) TEXT
PIP PR-
PIP
PIP PR+
SIZE POSTION
PIP INPUT

Regla˛i egalizatorul de sunet.


LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a VOL


Q.VIEW

PR

selecta meniul Sound (Sunet). MUTE

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta SSM. Sound


SSM
AVL
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta User. Balance 0
Speaker

4 Ap„sa˛i butonul G.

5 Selecta˛i o band„ audio ap„s‚nd butonul F / G.

Regla˛i nivelul sunetului utiliz‚nd butonul D / E. DE F G OK MENU

1
6 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
Sound
mal„ Ón modul TV.

MENIU TELEVIZOR
SSM G Surround MAX
AVL Flat
Balance 0 Music
Movie
Speaker
Sports
User

DE F G OK MENU

2 3 4

User

0.1 0.5 1.5 5.0 10 kHz

DE F G OK MENU

53
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului de sunet

AVL (NORMALIZAREA AUTOMAT√ A VOLUMULUI)


TEXT PIP SIZE POSTION

AVL p„streaz„ automat un nivel de sonor egal chiar dac„ schim- PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

ba˛i programele.

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Sound (Sunet). VOL
Q.VIEW

PR

Sound
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta AVL. SSM
AVL
Balance 0

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Speaker

On (Activ) sau Off (Inactiv).

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- DE F G OK MENU

mal„ Ón modul TV. 1

Sound
SSM
MENIU TELEVIZOR

AVL G On
Balance 0 Off
Speaker

DE F G OK MENU

2 3

54
REGLAREA BALANSULUI
TEXT PIP SIZE POSTION

Pute˛i regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

dori˛i.

LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

Q.VIEW

VOL PR

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Sound (Sunet). Sound
SSM
AVL
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Balance 0
Speaker
Balance.

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul F / G pentru a efectua


DE F G OK MENU
reglajele necesare
1

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- Sound


4

MENIU TELEVIZOR
SSM
mal„ Ón modul TV.
AVL
Balance R15 G

Speaker

DE F G OK MENU

2 3

55
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului de sunet

DIFUZOR
Pute˛i regla starea difuzoarelor interne. TEXT
PIP PR-
PIP
PIP PR+
SIZE POSTION
PIP INPUT

Œn modul AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] ∫i HDMI,


semnalele audio a difuzoarelor interne pot fi emise chiar dac„
LIST I/II
nu este nici un semnal video. EXIT
MENU
SLEEP

Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i sistemul stereo hifi extern, dezactiva˛i difu- OK

zoarele interne ale televizorului.

Sound
SSM
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a AVL
selecta meniul Sound (Sunet). Balance 0
Speaker

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


Speaker.

DE F G OK MENU

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta 1


On (Activ) sau Off (Inactiv).
Sound
SSM

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ AVL


MENIU TELEVIZOR

Balance 0
Ón modul TV. Speaker G On
Off

DE F G OK MENU

2 3

56
RECEPfiIA STEREO / DUAL√
INPUT
TV POWER TV
INPUT
DVD

Atunci c‚nd a˛i selectat un program, informa˛iile de sunet pentru ARC VCR

sta˛ie sunt afi∫ate dup„ num„rul programului, iar numele sta˛iei TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

dispare.

DUAL I trimite la difuzoare limba primar„ Ón care este


difuzat„ emisiunea. LIST
MENU
I/II

EXIT SLEEP

DUAL II trimite la difuzoare limba secundar„ Ón care este


difuzat„ emisiunea. OK

DUAL I+II trimite la fiecare difuzor una din cele dou„ limbi Ón
care este difuzat„ emisiunea. Q.VIEW

VOL PR

Difuzare Afi∫are pe ecran


Mono MONO
Stereo STEREO
Dual (In dou„ limbi) DUAL I

A Selectarea sunetului mono


In cazul recep˛iei stereo, dac„ semnalul stereo este slab,

MENIU TELEVIZOR
pute˛i comuta la modul mono ap„s‚nd de dou„ ori butonul
I/II. La recep˛ia mono, cromatica sunetului se Ómbun„t„˛e∫te.
Pentru a reveni la modul stereo, ap„sa˛i din nou de dou„ ori
butonul I/II.

A Selec˛ia limbii pentru difuzarea de emisiuni Ón dou„ limbi


Dac„ un program este recep˛ionat Ón dou„ limbi (modul dual),
pute˛i comuta la unul din modurile DUAL I, DUAL II sau
DUAL I+II ap„s‚nd Ón mod repetat butonul I/II.

57
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului de sunet

RECEPfiIA DE TIP NICAM


Dac„ monitorul dumneavoastr„ este prev„zut cu receptor pentru recep˛ia de tip NICAM, pute˛i
recep˛iona sunetul digital de Ónalt„ calitate de tip NICAM.

Ie∫irea pentru sunet poate fi selectat„ prin ap„sarea repetat„ a butonului I/II Ón conformitate cu
indica˛iile urm„toare.

1 In cazul recep˛iei de tip NICAM mono, pute˛i selecta NICAM MONO sau FM MONO.

In cazul recep˛iei de tip NICAM stereo, pute˛i selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
2 Dac„ semnalul stereo este slab, comuta˛i la FM mono.

3 In cazul recep˛iei de tip NICAM dual, pute˛i selecta N I C A M DUAL I, NICAM DUAL II
sau NICAM DUAL I+II sau MONO.
MENIU TELEVIZOR

SELECTAREA IE™IRII DE SUNET


In modul AV, S-Video, Component, RGB, HDMI pute˛i selecta ie∫irea de sunet pentru difuzorul
st‚ng ∫i difuzorul drept.

Pentru a selecta ie∫irea de sunet, ap„sa˛i Ón mod repetat butonul I/II.


L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul st‚ng, iar semnalul audio de
la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.
R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.

58
TV MENU Op˛iunile meniului Time (Timp)

SETAREA CEASULUI
TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Inainte de a utiliza func˛ia de pornire / trecere Ón modul standby


la momentul stabilit, trebuie s„ seta˛i timpul corect.

Dac„ setarea curent„ a orei este ∫tears„ datorit„ unei c„deri LIST
MENU
I/II

EXIT SLEEP
de curent sau datorit„ decupl„rii televizorului de la sursa de
alimentare, reseta˛i ceasul. OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a 4 5 6

selecta meniul Time (Timp). 7 8 9

Time

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Clock


2 Off time
Clock. On time
Auto sleep

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a seta ora.

Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a seta DE F G OK MENU


4

MENIU TELEVIZOR
minutul. 1

Time
5 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
Clock G -- : --
mal„ Ón modul TV. Off time
On time
Auto sleep

DE F G OK MENU

2 3 4

59
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Time (Timp)

Pornirea / trecerea Ón modul standby la momentul stabilit


TEXT PIP SIZE POSTION

Func˛iile Pornit, respectiv Oprit, realizeaz„ pornirea automat„ a PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

monitorului, respectiv trecerea sa automat„ Ón modul standby, la


momentul stabilit.
LIST I/II
MENU
La dou„ ore dup„ pornirea monitorului prin func˛ia Pornit. aces- EXIT SLEEP

ta va fi trecut automat Ón modul standby dac„ p‚n„ atunci nu a


fost ap„sat nici un buton. OK

Dup„ programarea func˛iilor, acestea opereaz„ zilnic la momen-


tul stabilit. VOL
Q.VIEW

PR

Dac„ ambele func˛ii au fost programate pentru acela∫i moment, MUTE

se execut„ func˛ia Oprit. 1 2 3

4 5 6

Pentru ca func˛ia Pornit s„ aib„ efect, monitorul trebuie s„ se


afle Ón starea standby. Time
Clock
Off time
On time
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Auto sleep
selecta meniul Time (Timp).

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


DE F G OK MENU
Off time sau On time.
MENIU TELEVIZOR

Time
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta On.
Clock
• Pentru a anula func˛iile On/Off timer (Pornit/Oprit), Off time G -- : --
On time
selecta Off. Auto sleep
Off

4 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a seta ora.

DE F G OK MENU
5 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a seta
minutul. 2 3

Time
Numai pentru func˛ia On timer
6 Clock
Off time
• Program: Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E On time G 07:00
pentru a selecta programul. Auto sleep
PR 1
• Volum: Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pen- Vol. 8
On
tru a regla nivelul volumului la pornire.

DE F G OK MENU
7 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-
4 5 6
mal„ Ón modul TV.

60
SETAREA AUTOMAT√ A TIMPULUI DE INACTIVITATE
Dac„ este activat ∫i nu exist„ semnal de intrare, televizorul se
opre∫te automat dup„ 10 minute.
Time
Clock
Off time
On time
Auto sleep

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Time (Timp).
DE F G OK MENU

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta 1


Auto sleep. Time
Clock
Off time
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
3 On time
Auto sleep G On
On (Activ) sau Off (Inactiv). Off

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV. DE F G OK MENU

2 3

MENIU TELEVIZOR
REGULATORUL DE TIMP PENTRU STAREA DE INACTIVITATE
Nu este nevoie s„ v„ aduce˛i aminte s„ Ónchide˛i televizorul LIST
MENU
I/II

Ónainte de a v„ culca. Regulatorul de timp pentru starea de EXIT SLEEP

inactivitate comut„ televizorul Ón modul standby la timpul


OK
prestabilit.

Q.VIEW

VOL PR

Ap„sa˛i butonul SLEEP Ón mod repetat pentru a selecta num„rul de minute.


1
Pentru Ónceput pe ecran va ap„rea op˛iunea ‘ - - - ’ , urmat„ de urm„toarele op˛iuni pentru tem-
porizatorul pentru a∫teptare. 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, sau 240 minute.

2 C‚nd num„rul de minute dorit este afi∫at pe ecran, regulatorul Óncepe num„r„toarea invers„ de la
num„rul de minute selectat.

! OBSERVAfiIE
G Pentru a vedea timpul r„mas p‚n„ la trecerea automat„ Ón modul standby, ap„sa˛i o dat„ butonul SLEEP.
G Pentru a anula regulatorul de timp pentru starea de inactivitate, ap„sa˛i butonul SLEEP Ón mod
repetat p‚n„ c‚nd pe ecran apare ‘ ---’.
G Atunci c‚nd stinge˛i monitorul, func˛ia este resetat„.

61
MENIU TELEVIZOR Op˛iuni de meniu speciale

BLOCAREA ACCESULUI NEAUTORIZAT


TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT
Monitorul poate fi astfel setat Ónc‚t s„ nu poat„ fi controlat dec‚t
prin intermediul telecomenzii. Aceast„ caracteristic„ poate fi uti-
lizat„ pentru a Ómpiedica vizionarea neautorizat„.
LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP
Acest aparat este programat s„ p„streze Ón memorie ultima
op˛iune setat„ chiar dac„ opri˛i aparatul. OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a
4 5 6
selecta meniul Special (Special).
SPECIAL

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Language


Country
Child lock (Prot. copii). Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Demo
On (Activ) sau Off (Inactiv).
DE F G OK MENU
MENIU TELEVIZOR

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ 1


Ón modul TV.
SPECIAL
Language
Country
Child lock On
ISM Method Off
Low Power
Set ID
Demo

DE F G OK MENU

2 3

! OBSERVAfiIE
G C‚nd Child lock (Blocarea accesului neautorizat) este ¥On¥ (,Activat„¥), dac„ aparatul este oprit,
ap„sa˛i butoanele r / I, I N P U T, P R D / E de pe aparat sau butoanele P O W E R, I N P U T, T V,
P R + / - sau NUMBER (butoanele numerice) de pe telecomand„.
G Dac„ este activat„ blocarea accesului neautorizat ∫i Ón timpul vizion„rii emisiunilor TV se apas„ un
buton de pe panoul frontal, pe ecran este afi∫at Child lock (Blocare acces neautorizat).

62
METODA ISM (MINIMIZAREA REMANENfiEI IMAGINILOR)

O imagine Ónghe˛at„ sau un stop-cadru de la un joc de TEXT


PIP PR-
PIP
PIP PR+
SIZE POSTION
PIP INPUT

calculator/video afi∫at„ pe ecran pe perioade prelungite de


timp va avea ca rezultat o imagine prea lent„ care r„m‚ne
chiar ∫i atunci c‚nd schimba˛i imaginea. Evita˛i men˛inerea
unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioad„ EXIT
LIST
MENU
I/II

SLEEP
lung„ de timp.
OK
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la modelele LCD.

White wash (Albire) VOL


Q.VIEW

PR

White wash Óndep„rteaz„ imaginile remanente de pe ecran.


MUTE

Not„: O imagine remanent„ excesiv„ poate fi imposibil de 1 2 3


∫ters Ón Óntregime cu White Wash. 4 5 6

Orbiter 7 8 9

Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totu∫i, este


optim s„ nu permite˛i imaginilor fixe s„ r„m‚n„ pe ecran. SPECIAL

Pentru a evita o imagine remanent„ pe ecran, ecranul se va Language


Country
muta la fiecare 2 minute. Child lock
ISM Method
Inversion (Inversare) Low Power
Set ID
Cu aceast„ func˛ie, se inverseaz„ culoarea panoului de pe
Demo

MENIU TELEVIZOR
ecran.
Culoarea se inverseaz„ automat la fiecare 30 de minute.
DE F G OK MENU

Special
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Language
selecta meniul Special (Special). Country
Child lock
ISM Method G Normal
Low Power White wash
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
2 Set ID Orbiter
ISM Method (Metod„ ISM). Demo Inversion

DE F G OK MENU
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
2 3
Normal, White wash(Albire), Orbiter sau Inversion
(Inversare).
Dac„ nu este necesar„ setarea acestei func˛ii, seta˛i Normal.

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


4 mal„ Ón modul TV.

63
MENIU TELEVIZOR Op˛iuni de meniu speciale

PUTERE JOAS√
TEXT PIP SIZE POSTION

Cu aceast„ func˛ie, se reduce consumul de putere al PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

televizorului.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la modelele LCD.
LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3

4 5 6

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Special (Special).
SPECIAL

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Language


Country
Low power. Child lock
ISM Method
Low Power
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Set ID
3 Demo
On (Activ) sau Off (Inactiv).
MENIU TELEVIZOR

Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor- DE F G OK MENU


4 mal„ Ón modul TV. 1

Special
Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power G On
Set ID Off
Demo

DE F G OK MENU

2 3

64
XD DEMO TEXT
PIP PR-
PIP
PIP PR+
SIZE POSTION
PIP INPUT

Utiliza˛i pentru a remarca diferen˛a Óntre XD demo on (XD demo


activat) ∫i XD Demo off (XD demo dezactivat). LIST
MENU
I/II

EXIT SLEEP

Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul RGB-PC. OK

Q.VIEW

VOL PR

MUTE

1 2 3

4 5 6

SPECIAL
Language
Country
Child lock
ISM Method
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Low Power
Set ID
selecta meniul Special (Special). Demo

DE F G OK MENU
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
1
X D D e m o.
Special

MENIU TELEVIZOR
Language
3 Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ia func˛ia X D D e m o. Country
Child lock
ISM Method
4 Pentru a opri func˛ia X D D e m o, ap„sa˛i butonul M E N U. Low Power
Set ID
Demo G To start

DE F G OK MENU

2 3

• XD Demo
XD™ Off XD™ On

Menu Exit

65
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Screen (Ecran)

REGLARE AUTOMAT√ (NUMAI MODUL RGB[PC])


TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Regleaz„ automat pozi˛ia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul


imaginii.
Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nu este Ónc„ corect„, televi- LIST
MENU
I/II

zorul func˛ioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte regl„ri. EXIT SLEEP

OK

Auto-configure (Autoconfigurare)
Q.VIEW

Aceast„ func˛ie permite reglarea automat„ a pozi˛iei ecranului, VOL PR

a ceasului ∫i a fazei. Pe durata execut„rii autoconfigur„rii, MUTE

imaginea afi∫at„ va disp„rea timp de c‚teva secunde. 1 2 3

4 5 6

7 8 9

Screen
Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a Reset

selecta meniul Screen (Ecran).


MENIU TELEVIZOR

DE F G OK MENU
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
1
Auto config.(Autoconfigurare).
Screen
Auto config. G To set
Manual config.
3 Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ia Auto config.(Autoconfigurare). VGA Mode
ARC
• C‚nd s-a Óncheiat Auto config.(Autoconfigurare), OK Reset

va ap„rea pe ecran.
• Dac„ pozi˛ia imaginii nu este corect„, Óncerca˛i din nou
reglarea automat„. DE F G OK MENU

2 3

Dac„ imaginea trebuie ajustat„ mai mult dup„ reglarea


automat„ Ón RGB (PC), o pute˛i regla cu ajutorul
Manual config. (Configurare manual„).

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV.

66
CONFIGURARE MANUAL√
TEXT PIP SIZE POSTION

Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

ales dac„ litere tremur„, regla˛i faza imaginii manual.

Pentru a corecta dimensiunea ecranului, regla˛i C l o c k LIST


MENU
I/II

(Ceasul). EXIT SLEEP

OK
Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator:
RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT
(480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i). Q.VIEW

VOL PR

Nu este posibil„ s„ se utilizeze Phase (Faz„), func˛ia Clock MUTE

(Ceas) Ón RGB[DTV], COMPONENT 1 2 3

(480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i). 4 5 6

C l o c k(Ceas) Aceast„ func˛ie are rolul de a minimiza toate Screen


barele sau dungile verticale de pe fundalul Auto config.
ecranului. Func˛ia va modifica de asemenea Manual config.
VGA Mode
∫i l„˛imea ecranului. ARC
Reset
P h a s e(Faz„) Aceast„ func˛ie v„ permite s„ elimina˛i orice
zgomot orizontal ∫i s„ face˛i imaginile per-
sonajelor mai clare.
DE F G OK MENU

MENIU TELEVIZOR
1
1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a
Screen
selecta meniul Screen (Ecran). Auto config.
Manual config. G Phase 50
VGA Mode Clock + 10
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta ARC H-Position 0
Manual config.. Reset V-Position 0

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta


Phase (Faz„), Clock (Ceas), H-Position (Pozi˛ie orizon- DE F G OK MENU
tal„) sau V-Position (Pozi˛ie vertical„).
2 3 4

Ap„sa˛i butonul F / G pentru a efectua reglajele dorite,


4
apoi acestea vor fi memorate pentru setarea de imagine
Opt. pers..

5 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV.

67
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Screen (Ecran)

FORMATUL DE AFI™ARE A IMAGINILOR (ARC)


Pute˛i viziona emisiunile TV utiliz‚nd diverse formate de imagine: INPUT
TV POWER TV

Spectacle (Spectacol), Full(Óntreg), Original4:3, 16:9, 14:9, Zoom. INPUT


DVD

ARC VCR
Dac„ o imagine fix„ este afi∫at„ pe ecran pentru o perioad„ lung„ de
TEXT PIP SIZE POSTION
timp, respectiva imagine fix„ poate r„m‚ne imprimat„ pe ecran ∫i PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

r„m‚ne vizibil„.
Ar putea exista disconfort Ón full mode (modul complet). Trece˛i apoi
pe un alt mod. LIST
MENU
I/II

EXIT SLEEP

Pute˛i regla propor˛ia de m„rire cu ajutorul butonului D / E.


OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Screen (Ecran). Screen
Auto config.
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta ARC. Manual config.
VGA Mode
ARC
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Reset

Spectacle, Full, Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 sau Zoom2.

• S p e c t a c l e (Spectacol)
Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„ recep˛oneaz„ sem- DE F G OK MENU

nal pentru ecran lat, v„ va ajuta s„ regla˛i orizontal imag- 1


inea, Óntr-un raport neliniar, pentru a umple Óntreg ecranul.
MENIU TELEVIZOR

Screen
• F u l l(Óntreg) Auto config. Spectacle
Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„ recep˛ioneaz„ Manual config. Full
semnal pentru ecran lat, v„ va ajuta s„ regla˛i orizontal VGA Mode Original
sau vertical imaginea , Óntr-un raport liniar, pentru a ARC G 4:3
Reset 16:9
umple complet Óntreg ecranul. (Aceast„ func˛ie nu este 14:9
disponibil„ Ón semnalul NTSC) Zoom1
Zoom2
• Original
DE F G OK MENU
Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„ recep˛ioneaz„
semnal pentru ecran lat, se va regla automat conform 2 3
formatului de imagine care trebuie afi∫at.

• 4:3
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i o imagine
cu un format original de 4:3, cu linii gri afi∫ate pe laturile
din st‚nga ∫i din dreapta.

• 16:9
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ regla˛i orizontal imag-
inea, Óntr-un raport liniar, pentru a umple Óntreg ecranul
(util„ pentru vizualizarea DVD-urilor Ón format 4:3).

• 14:9
Pute˛i viziona imagini Ón formatul de imagine 14:9 sau
programe TV obi∫nuite Ón modul 14:9.
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul 4:3 este m„rit
∫i pe orizontal„ ∫i pe vertical„.

68
• Z o o m 1(Redimensionare 1)
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i o imagine f„r„ ! OBSERVAfiIE
nici o modificare, care umple Óntreg ecranul. Totu∫i, partea
superioar„ ∫i cea inferioar„ a imaginii vor fi decupate. G Pute˛i selecta 4:3 ∫i 16:9
(Ecran lat) numai Ón modul
• Z o o m 2(Redimensionare 2) Component, RGB, HDMI.
Alege˛i Zoom 2 c‚nd dori˛i ca imaginea s„ fie modificat„,
at‚t extins„ pe orizontal„, c‚t ∫i decupat„ pe vertical„.
Imaginea reprezint„ un compromis Óntre modificare ∫i
umplerea ecranului.

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV.

SELECTAREA MODULUI VGA/XGA ECRAN LAT


TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Pentru a ob˛ine o imagine normal„, potrivi˛i rezolu˛ia din modul


RGB ∫i selec˛ia modului VGA/XGA.
LIST I/II
MENU

Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: modul EXIT SLEEP

MENIU TELEVIZOR
RGB[PC].
OK

modul VGA: 42PC1RV*, 42PC3RV*


modul XGA: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*,
Q.VIEW

32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*,


42PC3RA* Screen
Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC
Reset

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta meniul Screen (Ecran).
DE F G OK MENU
2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta 1
VGA Mode (sau XGA Mode).
Screen
Auto config.
3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Manual config.
rezolu˛ia VGA/ XGA dorit„. VGA Mode G 640x480
ARC 848x480
Reset 852x480

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea nor-


mal„ Ón modul TV.

DE F G OK MENU

2 3

69
MENIU TELEVIZOR Op˛iunile meniului Screen (Ecran)

INIfiIALIZARE
(RESETAREA VALORILOR ORIGINALE DIN FABRIC√)
TEXT PIP SIZE POSTION
PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT

Aceast„ func˛ie opereaz„ in modul curent.

Pentru a ini˛ializa valoarea reglat„


LIST I/II
MENU
EXIT SLEEP

OK

1 Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a


Q.VIEW

selecta meniul Screen (Ecran). VOL PR

MUTE

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta 1 2 3

Reset. 4 5 6

7 8 9

Screen
3 Ap„sa˛i butonul G.
Auto config.
Manual config.
• Pute˛i ini˛ializa Position (Pozi˛ie), PIP size (Dimensiune VGA Mode
PIP), PIP position (Pozi˛ie PIP). ARC
Reset
MENIU TELEVIZOR

DE F G OK MENU

Screen
Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC
Reset G To set

DE F G OK MENU

2 3

70
ANEX√

PROGRAMAREA TELECOMENZII
Telecomanda este multi-brand sau universal„. Poate fi programat„ s„ opereze majoritatea aparatelor con-
trolabile de la distan˛„ ai altor produc„tori.
Re˛ine˛i c„ telecomanda s-ar putea s„ nu controleze toate modelele altor m„rci.

Programarea unui cod al telecomenzii

1 Testa˛i telecomanda.
Pentru a afla dac„ telecomanda poate controla un aparat f„r„ programare, porni˛i aparatul, cum ar fi
un VCR ∫i ap„sa˛i butonul corespunz„tor (de exemplu DVD sau VCR) de pe telecomand„, Ón timp ce
o Óndrepta˛i spre aparat. Testa˛i butoanele POWER (ALIMENTARE) ∫i PR +/- pentru a vedea dac„
aparatul r„spunde la comenzi. Dac„ nu, telecomanda necesit„ programare pentru a controla aparatul.

Porni˛i aparatul ce urmeaz„ s„ fie programat, dup„ care ap„sa˛i butonul MODE (MOD)
2
corespunz„tor pe telecomand„ (de exemplu DVD sau VCR). Butonul pentru telecomand„ al aparatului
corespunz„tor este aprins.

3 Ap„sa˛i butoanele MENU ∫i MUTE simultan, telecomanda fiind preg„tit„ pentru programarea codului.

4 Introduce˛i un cod format din cifre, folosindu-v„ de butoanele numerotate ale telecomenzii. Codurile
numerice de programare pentru aparatul corespunz„tor pot fi g„site la urm„toarele pagini. Din nou,
dac„ codul se dovede∫te corect, aparatul se va opri.

5 Ap„sa˛i butonul MENU pentru a memora codul.

ANEX√
6 Testa˛i func˛iile telecomenzii pentru a v„ asigura c„ aparatul r„spunde la comenzi. Œn caz contrar,
repeta˛i procedura de la pasul 2.

Coduri de programare
DVD
Marc„ Coduri Marc„ Coduri Marc„ Coduri
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015
GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007
HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JVC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008
LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006

71
ANEX√

VCRs
Marc„ Coduri Marc„ Coduri Marc„ Coduri
AIWA 034 MAGNAVOX 031 033 034 041 SAMSUNG 032 040 102 104
AKAI 016 043 046 124 067 068 105 107 109 112
125 146 MARANTZ 012 031 033 067 113 115 120 122
AMPRO 072 069 125
ANAM 031 033 103 MARTA 101 SANSUI 022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043 MATSUI 027 030 SANYO 003 007 010 014
BROKSONIC 035 037 129 MEI 031 033 102 134
CANON 028 031 033 MEMOREX 003 010 014 031 SCOTT 017 037 112 129
CAPEHART 108 033 034 053 072 131
CRAIG 003 040 135 101 102 134 139 SEARS 003 008 009 010
CURTIS MATHES 031 033 041 MGA 045 046 059 013 014 017 020
DAEWOO 005 007 010 064 MINOLTA 013 020 031 042 073 081
065 108 110 111 MITSUBISHI 013 020 045 046 101
112 116 117 119 049 051 059 061 SHARP 031 054 149
DAYTRON 108 151 SHINTOM 024
DBX 012 023 039 043 MTC 034 040 SONY 003 009 031 052
DYNATECH 034 053 MULTITECH 024 034 056 057 058 076
ELECTROHOME 059 NEC 012 023 039 043 077 078 149
EMERSON 006 017 025 027 048 SOUNDESIGN 034
029 031 034 035 NORDMENDE 043 STS 013
036 037 046 101 OPTONICA 053 054 SYLVANIA 031 033 034 059
129 131 138 153 PANASONIC 066 070 074 083 067
FISHER 003 008 009 010 133 140 145 SYMPHONIC 034
FUNAI 034 TANDY 010 034
GE 031 033 063 072 PENTAX 013 020 031 033 TATUNG 039 043
107 109 144 147 063 TEAC 034 039 043
GO VIDEO 132 136 PHILCO 031 034 067 TECHNICS 031 033 070
ANEX√

HARMAN KARDON 012 045 PHILIPS 031 033 034 054 TEKNIKA 019 031 033 034
HITACHI 004 018 026 034 067 071 101 101
043 063 137 150 PILOT 101 THOMAS 034
INSTANTREPLAY 031 033 PIONEER 013 021 048 TMK 006
JCL 031 033 PORTLAND 108 TOSHIBA 008 013 042 047
JCPENNY 012 013 015 033 PULSAR 072 059 082 112 131
040 066 101 QUARTZ 011 014 TOTEVISION 040 101
JENSEN 043 QUASAR 033 066 075 145 UNITECH 040
JVC 012 031 033 043 RCA 013 020 033 034 VECTOR RESEARCH 012
048 050 055 060 040 041 062 063 VICTOR 048
130 150 152 107 109 140 144 VIDEO CONCEPTS 012 034 046
KENWOOD 014 034 039 043 145 147 VIDEOSONIC 040
047 048 REALISTIC 003 008 010 014 WARDS 003 013 017 024
LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020 031 033 034 040 031 033 034 040
101 106 114 123 053 054 101 053 054 131
LLOYD 034 RICO 058 YAMAHA 012 034 039 043
LXI 003 009 013 014 RUNCO 148 ZENITH 034 048 056
017 034 101 106 SALORA 014 058 072 080 101
MAGIN 040

72
REZOLVAREA PROBLEMELOR
Sistemul nu funcflioneazæ normal.
■ Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi teleco-
mandæ, care ar putea bloca semnalul.
Telecomanda nu ■ Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
funcflioneazæ ■ Verificafli dacæ modul de operare este corect: TV, VCR etc.?

■ Instalafli baterii noi.

Alimentarea ■ verificafli dacæ nu este setat programul TIMER


produsului este ■ Verificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ.

opritæ subit ■ Nu vedefli nici un fele de emisiune pe canalul setat cu funcflia Auto

off activatæ.

Funcflia video nu funcflioneazæ.

■ Verificafli dacæ produsul este pornit.


■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
Nu avefli imagine øi ■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete?
nu auzifli
■ Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei.
sunetul
■ Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de ali-

mentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.

■ Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul procedurii


Imaginea apare încet
de pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea nu
dupæ pornire
apare dupæ cinci minute.

ANEX√
Nu se vede culoarea, ■ Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor.
sau ■ Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder.

imaginea este slabæ, ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
sau nu se vede imag- ■ Cablurile video sunt instalate adecvat?
inea
■ Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.

Apar bare orizontale


■ Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat elec-
/verticale, sau
tric sau o unealtæ de putere mare.
imaginea tremuræ
■Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încerc a fl i s æ
prindefli alt program.
Anumite canale sunt
■ Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru a
recepflionate mai slab
recepfliona programele mai slabe.
■ Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.

Linii sau pætræflele ■ Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).


în imagine

73
ANEX√

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Funcflia audio nu funcflioneazæ.


■ Apæsafli butonul VOL sau VOLUM.
Imaginea este OK dar
■ Sunetul este pe MUTE? - Apæsafli butonul MUTE.
■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
nu se aude sunetul
■ Cablurile audio sunt instalate adecvat?

Nu se aude nici un ■ Corectafli opfliunea Balans în meniu-ul opfliunilor.


sunet din difuzoare.
■ o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgo-
Sunete neobiønuite
mote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
se aud din interiorul
indicæ vreo avarie a produsului.
produsului

Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)

Semnalul este în afara ■ Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ.
limitelor. ■ Verificafli sursa semnalului.

Benzi sau bare verti-


ANEX√

cale pe fundal, ■ Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza sau
distorsie orizontalæ poziflia H/V.
øi poziflie gre ø i t æ
Culoarea ecranului nu ■ Verificafli cablul de intrare a semnalului.
este stabilæ sau este
unitaræ
■ Reinstalafli cardul PC video.

74
ŒNTREfiINERE
Defec˛iunile timpurii pot fi prevenite. O cur„˛are atent„ ∫i periodic„ poate prelungi durata de timp Ón care
dispune˛i de noul dumneavoastr„ televizor. Ave˛i grij„ s„ opri˛i alimentarea ∫i s„ scoate˛i din priz„ cablul de
alimentare Ónainte de a Óncepe orice ac˛iune de cur„˛are.

Cur„˛area ecranului

1 Iat„ un mod extraordinar Ón care pute˛i feri ecranul de praf pentru un timp. Umezi˛i o c‚rp„ moale Óntr-
un amestec de ap„ c„ldu˛„ ∫i pu˛in balsam de rufe sau detergent de sp„lat vase. Stoarce˛i c‚rpa
p‚n„ c‚nd aproape s-a uscat ∫i apoi ∫terge˛i cu ea ecranul.

2 Ave˛i grij„ s„ nu r„m‚n„ ap„ Ón exces pe ecran ∫i apoi l„sa˛i s„ se usuce la aer Ónainte de a porni
televizorul.

Cur„˛area carcasei
■ Pentru a Óndep„rta praful sau murd„ria, ∫terge˛i carcasa cu o c‚rp„ moale, uscat„ ∫i f„r„ scame.
■ V„ rug„m ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o c‚rp„ ud„.

Absen˛„ prelungit„
ATENfiIE

ANEX√
Dac„ trebuie s„ v„ l„sa˛i televizorul Ón stare de inactivitate pentru o perioad„ lung„ de timp (de
exemplu, Ón vacan˛„), ar fi o idee bun„ s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare pentru a v„ pro-
teja Ómpotriva unor eventuale avarieri cauzate de tr„snete sau supratensiuni.

75
ANEX√

SPECIFICAfiII DE PRODUS

26LC2R* 26LC3R* 27LC2R*


MODELE 26LC2R-ZJ 26LC3R-ZJ 27LC2R-ZJ
26LC2RB-ZJ
26LC2RA-ZJ

inclusiv suportul 681,0 x 542,0 x 172,0 mm 680,0 x 550,0 x 235,0 mm 686,0 x 550,0 x 235,0 mm
Dimensiuni 26,8 x 21,3 x 6,8 inches 26,8 x 21,7 x 9,3 inches 27,0 x 21,7 x 9,3 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime)
f„r„ suport 681,0 x 490,8 x 119,0 mm 680,0x 436,6 x 119,4 mm 686,0 x 493,5 x 119,4 mm
26,8 x 19,3 x 4,6 inches 26,8 x 17,.2 x 4,7 inches 27,0 x 19,4 x 4,7 inches

Greutate inclusiv suportul 18,5 livre / 40,8 livre 12,4 kg / 27,3 livre 14,5 kg / 32,0 livre
f„r„ suport 15,2 livre / 33,5 livre 11,5 kg / 25,3 livre 11,4 kg / 25,1 livre

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 1.3A AC100-240V~50/60Hz 1,3A AC100-240V~50/60Hz 1,3A


Consum 130W 130W 130W
Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Condi˛ii de mediu Temperatur„ de func˛ionare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de func˛ionare Mai pu˛in de 80%

Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
ANEX√

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

76
SPECIFICAfiII DE PRODUS

32LC2R* 32LC25R* 32LC3R* 32LX2R*


MODELE 32LC2R-ZJ 32LC25R-ZJ 32LC3R-ZJ 32LX2R-ZJ
32LC2RB-ZJ
32LC2RA-ZJ

inclusiv suportul 811,0 x 630,0 x 235,0 mm 935,0 x 570,0 x 244,0 mm 917,5 x 614,3 x 287,5 mm
Dimensiuni 31,9 x 24,8 x 9,3 inches 36,8 x 22,4 x 9,6 inches 36,1 x 24,2 x 11,3 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime)
f„r„ suport 811,0 x 566,8 x 123,5 mm 923,0 x 522,0 x 124,0 mm 917,5 x 522,0 x 124,0 mm
31,9 x 22,3 x 4,9 inches 36,4 x 20,6 x 4,9 inches 36,1 x 20,6 x 4,9 inches

Greutate inclusiv suportul 21,9 kg / 48,2 livre 19,8 kg / 43,7 livre 25,2 kg / 55,6 livre
f„r„ suport 18,5 kg / 40,8 livre 17,9 kg / 39,5 livre 17,9 kg / 39,5 livre

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~50/60Hz 1.5A AC100-240V~50/60Hz 1,5A AC100-240V~50/60Hz 2,0A


Consum 150W 150W 140W
Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Condi˛ii de mediu Temperatur„ de func˛ionare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de func˛ionare Mai pu˛in de 80%

Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

ANEX√
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

77
ANEX√

SPECIFICAfiII DE PRODUS

32LE2R* 37LE2R* 42LE2R*


MODELE 32LE2R-ZJ 37LE2R-ZJ 42LE2R-ZJ

inclusiv suportul 811,0 x 630,0 x 235,0 mm 944,0 x 729,0 x 286,0 mm 105,0 x 813,0 x286,0 mm
Dimensiuni 31,9 x 24,8 x 9,3 inches 37,1 x 28,7 x 11,2 inches 41,4 x 32,0x 11,2 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime)
f„r„ suport 811,0 x 566,8 x 123,5 mm 944,0 x 659,3 x 129,7 mm 105,0 x 746,0 x 136,8mm
31,9 x 22,3 x 4,9 inches 37,1 x 26,0 x 5,1 inches 41,4 x 29,3 x 5,3 inches

Greutate inclusiv suportul 21,9 kg / 48,2 livre 35,5 kg/78,2 livre 36,9kg/81,3 livre
f„r„ suport 18,5 kg / 40,8 livre 30,9 kg /68,1 livre 31,3kg/69,0 livre

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~50/60Hz 1,5A AC100-240V~50/60Hz 2,0A AC100-240V~50/60Hz 2,5A


Consum 150W 190W 240W
Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Condi˛ii de mediu Temperatur„ de func˛ionare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de func˛ionare Mai pu˛in de 80%

Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
ANEX√

■ Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

78
SPECIFICAfiII DE PRODUS

42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*


MODELE 42PC1RV-ZJ 42PC3RV-ZJ 42PC3RA-ZJ
42PC1RVA-ZJ

inclusiv suportul 1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 1129.0 x 748.5 x 333.6 mm 1129.0 x 748.5 x 333.6 mm
Dimensiuni 44,4 x 29,5 x 15,0 inches 44.4 x 29.5 x 13.1 inches 44.4 x 29.5 x 13.1 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime)
f„r„ suport 1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 1129.0 x 695.0 x 103.7 mm 1129.0 x 695.0 x 103.7 mm
44,4 x 27,4 x 4,1 inches 44.4 x 27.4 x 4.1 inches 44.4 x 27.4 x 4.1 inches

Greutate inclusiv suportul 27,7 kg / 61,1 livre 31,5 kg / 69,4 livre 31,5 kg / 69,4 livre
f„r„ suport 24,2 kg / 53,4 livre 24,2 kg / 53,3 livre 24,2 kg / 53,3 livre

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~50/60Hz 3,0A AC100-240V~50/60Hz 3,0A AC100-240V~50/60Hz 3,5A


Consum 260W 260W 310W
Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Condi˛ii de mediu Temperatur„ de func˛ionare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de func˛ionare Mai pu˛in de 80%

Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

APPENDIX
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

79
ANEX√

ENGLISH
SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMAND√ EXTERN√; RS-232C
Conecta˛i mufa jack de intrare RS-232C la un dispozitiv de comand„ extern„ (cum ar fi calculatorul
sau un sistem de control A/V) ∫i controla˛i extern func˛iile televizorului.
Conecta˛i portul serial al dispozitivului de comand„ la mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al

MAGYAR
televizorului.
Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odat„ cu televizorul.

Setare RS-232C

POLSKI
RGB IN
HDMI IN RGB AUDIO
(PC/DTV) (RGB/DVI)
2

CHESKY
1(DVI) RS-232C IN
(CONTROL & SER
SERVICE)
VICE) S-VIDEO VIDEO AUDIO
AV IN 3

( MONO )

RGB IN
(PC/DTV) HDMI IN

SLOVÁK
VARIABLE
AUDIO OUT

Tip de conector; Muf„ tat„ D-Sub cu 9 pini

ROMANESTE
RS-232C IN
Cod. Nume pin (CONTROL & SERVICE)

1 F„r„ conexiune
2 RXD (Recep˛ie date)
3 TXD (Transmisie date)
4 DTR (latura DTE este preg„tit„ - DTE = Echipament de Date Terminal)

·˙Ô„‡ËÌ
5 GND (Œmp„m‚ntare)
6 DSR (latura DCE este preg„tit„ - DCE = Echipament pentru Transmitere Date)
7 RTS (Preg„tit pentru trimitere date)
8 CTS (Liber pentru trimitere date)
9 F„r„ conexiune

1 5

6 9

1
Configura˛ii RS-232C
Configura˛ii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C) Configura˛ii cu 3 fire (Nu este standard)
PC TV PC TV
RXD 2 3 TXD RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8 7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

Cod identificare
- Folosi˛i aceast„ func˛ie pentru a specifica codul de
identificare a monitorului.
- Consulta˛i ÑAsocierea datelor Ón timp real 1’ A se vedea
pagina 6. LIST
MENU
I/II

EXIT SLEEP

OK

Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E


1
pentru a selecta meniul Special (Special).
Q.VIEW

VOL PR

2 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a


selecta Set ID. Language
Child lock
ISM Method

3 Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul F / G pentru a Low Power


Set ID G 1
regla Set ID pentru a alege codul de identificare Demo
dorit pentru monitor.

• Intervalul de reglare pentru Set ID este 1-99.

4 Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea


normal„ Ón modul TV.

Communication Parameters
■ Vitez„ de transmisie : 9600 bps (UART) ■ Bit de stop: 1 bit
■ Lungimea ∫irului de date : 8 bits ■ Cod de comunicare: Cod ASCII

■ Paritate: Nici una ■ Folosi˛i un cablu inversat.

2
ANEX√

Lista de referin˛„ comenzi


COMAND√1 COMAND√2 DATA COMAND√1 COMAND√2 DATA
(Hex) (Hex)

01. Pornire k a 0~1 15. Balans k t 0 ~ 64


02. Format imagine k c * 16. Temperatura culorii k u 0~3
03. Ascundere imagine k d 0~1 17. Reglare pe ro∫u k v 0 ~ 3C (sau 50)
04. Mod silen˛ios k e 0~1 18. Reglare pe verde k w 0 ~ 3C (sau 50)
05.Controlul volum k f 0 ~ 64 19. Reglare pe albastru k $ 0 ~ 3C (sau 50)
06. Contrast k g 0 ~ 64 20. Stare anormal„ k z FF
07. Luminozitate k h 0 ~ 64 21. Metod„ ISM j p 0~3
08. Culoare k i 0 ~ 64 22. Putere joas„ j q 0~1
09. Nuan˛„ k j 0 ~ 64 23. Setare or„ Orbiter j r 1 ~ FE
10. Claritate k k 0 ~ 64 24. Setare pixeli Orbiter j s 1~3
11. Selec˛ie OSD k l 0~1 25. Autoconfigurare j u 1
12. Mod de blocare k m 0~1 26. Selectare program m a *
a telecomenzii 27. Cheie m c Cod cheie
13. PIP/DW k n * 28. Selec˛ie intrare (principal„) x b *
14. Pozi˛ie PIP k q 0~3 29. Selec˛ie intrare (PIP) x y *

Protocol de Transmisie/Recep˛ie
Transmisie Confirmare OK

[Comand„1][Comand„2][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [Comand„2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]


[Comand„ 1]: Prima comand„. (k,x sau m) Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest for-
[Comand„ 2]: A doua comand„. mat c‚nd prime∫te date corespunz„toare. Œn acest
[Set ID]: Pute˛i regla num„rul de identificare al aparatului moment, dac„ datele sunt Ón modul de citire a datelor,
pentru a alege num„rul de identificare al moni- indic„ datele st„rii actuale. Dac„ datele sunt Ón modul de
torului dorit Ón meniul Special. Intervalul de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.
reglare este 1 - 99. Dac„ selecta˛i Set ID "0",
fiecare aparat TV conectat este controlat. Confirmare Eroare
Num„rul de identificare al aparatului este indicat
Ón format zecimal (1 - 99) Ón meniu ∫i ca hexa- [Comand„2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans-
misie/recep˛ie. Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest for-
[DATA]: Pentru a transmite datele de comand„. mat c‚nd prime∫te date necorespunz„toare de la func˛ii
neviabile sau erori de comunicare.
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
[Cr]: Tasta de retur de car Data 1: Cod ilegal
cod ASCII ‘0x0D’ Data 2: nu exist„ func˛ie de sus˛inere
[ ]: Cod ASCII "spa˛iu (0x20)’ Data 3: A∫tepta˛i mai mult timp

3
01. Pornire (Comand„2:a) 05. Control volum (Comand„2:f)
Comand„ pornirea ∫i oprirea televizorului. Pentru reglarea volumului.
Transmisie [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Pute˛i de asemenea, regla volumul cu ajutorul
butoanelor de volum de pe telecomand„.
Data 0 : Oprire Data 1 : Pornire
Transmisie [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Confirmare [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Pentru afi∫area pornirii ∫i opririi.
Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
Transmisie [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr] Confirmare [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Confirmare [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Œn acest mod, dac„ alte func˛ii transmit date ‘FF’ 06. Contrast (Comand„2:g)
bazate pe acest format, feed-back-ul datelor de Pentru reglarea contrastului ecranului.
confirmare prezint„ statusul pentru fiecare func˛ie. Contrastul poate fi reglat ∫i din meniul Picture (Imagine).
* Pentru a comuta de la Power off (Alimentare Transmisie [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
oprit„) la Power on (Alimentare pornit„), intro-
Data Min : 0 ~ Max : 64
duce˛i transmisia de mai mult de dou„ ori.
Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
02. Format imagine (Comand„2:c) (Format imagine principal„) Confirmare [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Pentru reglarea formatului ecranului.
De asemenea, pute˛i regla formatul ecranului 07. Luminozitate (Comand„2:h)
folosind butonul ARC (control format imagine) de
Pentru reglarea luminozit„˛ii ecranului. Luminozitatea
pe telecomand„.
poate fi reglat„ ∫i din meniul Picture (Imagine).
Transmisie [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1: Ecran normal (4:3) Data 5: Întreg (Zoom2)
Data 2: Ecran lat (16:9) Data 6: Original Data Min : 0 ~ Max : 64
Data 3: Spectacle (Spectacol) Data 7: Ecran lat (14:9) Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
Data 4: Întreg (Zoom1) Data 8: Întreg (op˛iune) Confirmare [h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Confirmare [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
08. Culoare (Comand„2:i)
* Cu ajutorul intr„rii RGB-PC sau Component, selec-
ta˛i formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3. Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi
reglat„ ∫i din meniul Picture (Imagine)

Transmisie [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


03. Ascundere imagine (Comand„2:d) Data Min : 0 ~ Max : 64
Pentru selectarea ascunderii/afi∫„rii imaginii. Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
Transmisie [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Confirmare [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0 : Screen Mute dezactivat„ (Imagine activat„)
Data 1 : Screen Mute activat„ (Imagine dezactivat„) 09. Nuan˛„ (Comand„2:j)
Confirmare [d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Pentru reglarea nuan˛ei ecranului.Nuan˛a poate fi
reglat„ ∫i din meniul Picture (Imagine).
04. Mod silen˛ios (Comand„2:e) Transmisie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Pentru activarea/dezactivarea sonorului. Data ro∫u : 0 ~ verde : 64
Pute˛i accesa modul silen˛ios ∫i cu ajutorul Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
butonului MUTE de pe telecomand„.
Confirmare [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmisie [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Mod silen˛ios dezactivat (Volum activat)
Data 1 : Mod silen˛ios activat (f„r„ sonor)
Confirmare [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

4
ANEX√

10. Claritate (Comand„2:k) 15. Balans (Comand„2:t)


Pentru reglarea clarit„˛ii ecranului. Claritatea Pentru reglarea balansului.
poate fi reglat„ ∫i din meniul Picture (imagine). De asemenea, balansul poate fi reglat ∫i din meniul
Transmisie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] SOUND (SUNET).

Data Min : 0 ~ Max : 64 Transmisie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6. Data Min: 0 ~ Max: 64

Confirmare [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 6.
Confirmare [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
11. Selec˛ie OSD (Comand„2:I)
Pentru a selecta din telecomand„ activarea/dezac-
16. Temperatura culorii (Comand„2:u)
tivarea OSD (afi∫are pe ecran).
Pentru reglarea temperaturii culorii.
Transmisie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] CSM poate fi reglat ∫i din meniul PICTURE (IMAGINE).
Data 0: OSD afi∫at
Data 1: OSD ascuns Transmisie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Cool (Rece) 1: Normal 2: Warm (Cald) 3: User(Utilizator)
Confirmare [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Confirmare [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
12. Mod de blocare a telecomenzii (Comand„2:m)
Pentru a bloca telecomanda ∫i butoanele de pe 17. Reglare pe ro∫u (Comand„2:v)
panoul frontal al televizorului. Pentru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
Transmisie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Blocare inactiv„ Data 1: Blocare activ„ Data Min: 0 ~ Max: 50 (sau 3C)
Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 6.
Confirmare [m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dac„ nu folosi˛i telecomanda ∫i butoanele de pe panoul Confirmare [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
frontal al televizorului, utiliza˛i acest mod. C‚nd alimentarea
electric„ este pornit„/oprit„, telecomanda este deblocat„. 18. Reglare pe verde (Comand„2:w)
Pentru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
13. PIP / DW (Comand„2:n)
Transmisie [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Pentru comanda imaginii PIP (Imagine Ón imagine)
/DW (Fereastr„ dubl„). Data Min: 0 ~ Max: 50 (sau 3C)
De asemenea pute˛i comanda imaginea PIP/DW
cu ajutorul butonului PIP de pe telecomand„ sau Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 6.
din meniul PIP/DW.
Confirmare [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmisie [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0:PIP/DW inactiv Data 1: PIP 19. Reglare pe albastru (Comand„2: $)
Data2: DW1 (op˛iune) Data3: DW2 Pentru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
Data5: POP (op˛iune)
Transmisie [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Confirmare [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data Min: 0 ~ Max: 50 (sau 3C)
14. Pozi˛ie PIP (Comand„2:q) Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 6.
Pentru a selecta pozi˛ia imaginii secundare pentru PIP. Confirmare [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
De asemenea pute˛i regla pozi˛ia imagini secun-
dare cu ajutorul butonului POSITION (POZIfiIE)
de pe telecomand„ sau din meniul PIP/DW.
Transmisie [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Dreapta jos a ecranului
Data 1: St‚nga jos a ecranului
Data 2: St‚nga sus a ecranului
Data 3: Dreapta sus a ecranului
Confirmare [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

5
20. Stare anormal„ (Comand„2:z) 24 . Setare pixeli Orbiter (Comand„1:j, Comand„2:s)
Pentru recunoa∫terea unei st„ri anormale. Pentru reglarea num„rului de pixeli Ón func˛ia orbiter-ului.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele. Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.

Transmisie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Transmisie [j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Citire Data Min: 1 ~ Max: 3
Confirmare [z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6.
Data 0: Normal (Alimentare pornit„ ∫i exist„ semnal) Confirmare [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 1: F„r„ semnal (Alimentare pornit„)
Data 2: Opri˛i televizorul cu ajutorul telecomenzii
25 . Autoconfigurare (Comand„1:j, Comand„2:u)
Data 3: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei de inactivitate
Data 4: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei RS-232C Pentru reglarea automat„ a pozi˛iei imaginii ∫i min-
Data 5: 5V jos imizarea tremorului imaginii. Func˛ioneaz„ doar Ón
Data 6: CA jos modul RGB (PC).
Data 7: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Fan
Alarm (Alarm„ ventilator) (op˛iune)
Transmisie [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 8: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Off time Data 1: Pentru a seta
(trecere Ón standby la momentul stabilit)
Confirmare [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 9: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Auto-sleep
(setarea automat„ a timpului de inactivitate)
Data a: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei de 26 . Selectare program (Comand„1:m, Comand„2:a)
detectare plac„ AV
Pentru selectarea unui program pentru imaginea principal„.
21. Metod„ ISM (Comand„1:j, Comand„2:p)
Transmisie [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
Pentru comanda metodei ISM. De asemenea
[ ][Data2][Cr]
pute˛i regla Metoda ISM din meniul SPECIAL.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele. Data 0: Min: 0 ~ Max: 63 (0~C7, 200 Pr este activat)
Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’.
Transmisie [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
A se vedea pagina 6.
Data 0: Mod Normal Data 1: White Wash (Albire)
Data2: Orbiter Data3: Inversare Data 1: Indiferent
Data 2: 0 : Principal„
Confirmare [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 : Secundar„
Confirmare [a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
22. Putere joas„ (Comand„1:j, Comand„2:q)
Pentru reducerea consumului de putere a monitorului.
* Asocierea datelor Ón * Asocierea datelor Ón
De asemenea pute˛i regla Puterea joas„ din meniul SPECIAL.
timp real 1 timp real 2
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
0 : Pasul 0 0 : -40
Transmisie [j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr] 1 : -39
A: Pasul 10 (Cod identi- 2 : -38
Data 0: Inactiv„ Data 1: Activ„ ficare aparat 10)
Confirmare [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 28 : 0
F: Pasul 15 (Cod iden-
tificare aparat 15) 4E : +38
10 : Pasul 16 (Cod iden- 4F : +39
23. Setare or„ Orbiter (Comand„1:j, Comand„2:r) tificare aparat 16) 50 : +40
Pentru reglare duratei de operare a orbiter-ului.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele. 64 : Pasul 100

Transmisie [j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr] 6E : Pasul 110

Data Min: 1 ~ Max: FE 73 : Pasul 115


Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 6. 74 : Pasul 116

Confirmare [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] C7: Pasul 199

FE : Pasul 254
FF : Pasul 255
6
ANEX√

27. Cheie (Comand„1:m, Comand„2:c) 29. Selec˛ie intrare (Comand„1:x, Comand„2:y)


Pentru a transmite codul cheie IR de la distan˛„. Pentru reglarea sursei de intrare pentru imagine
Transmisie [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] secundar„ Ón modul PIP.
Data: Codul cheie - Consulta˛i pagina 9 Transmisie [x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Data: Structur„


MSB LSB
28. Selec˛ie intrare (Comand„1:x, Comand„2:b) 0 0 0 0 0 0 0 0
(Intrare imagine principal„)
Pentru selectarea sursei semnalului de intrare Intrare extern„ Num„r intrare
0
pentru televizor.
Intrare extern„ Data
Transmisie [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0 0 1 Analogic
Data: Structur„
0 0 1 0 AV
MSB LSB
0 0 1 1 S-Video (op˛iune)
0 0 0 0 0 0 0 0

Intrare extern„ Num„r intrare


Num„r intrare Data
Intrare extern„ Data Input1
0 0 0 0
0 0 0 1 Analogic 0 0 0 1 Input2
0 0 1 0 AV Input3
0 0 1 0
0 0 1 1 S-Video 0 0 1 1 Input4
0 1 0 0 Component 0 1 0 0 Input5
0 1 0 1 RGB-DTV 0 1 0 1 Input6

0 1 1 0 RGB-PC
Confirmare [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 0 0 1 HDMI (op˛iune)

Num„r intrare Data


0 0 0 0 Input1

0 0 0 1 Input2
0 0 1 0 Input3

0 0 1 1 Input4
0 1 0 0 Input5
0 1 0 1 Input6

Confirmare [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

7
CODURI IR
1. Cum se conecteaz„
■ Conecta˛i telecomanda cu fir la portul pentru telecomand„ de pe televizor

2. Coduri IR pentru telecomand„


■ Modula˛ia de ie∫ire
Puls unic, modulat cu semnal de 37.917KHz la 455KHz.

Tc
Frecven˛a purt„toare

T1 FCAR = 1/TC = fosc/12


Raport util = T1/TC = 1/3
■ Configurarea cadrului
Primul cadru
Lead
Cod de Low Highpersonalizat Ónalt
Cod
electrod Cod personalizat jos Cod date
Data code Data
Codcode
date
code custom code custom code
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Cadru de repetare

Cod de repetare
Repeat code
Tf

■ Cod de electrod

9 ms
4.5 ms

■ Cod de repetare
0.55 ms

9 ms 2.25 ms

■ Descrierea bi˛ilor
Bit ”0” Bit ”1”
0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms 2.24 ms

■ Interval de cadru: Tf
Modula˛ia este transmis„ at‚ta timp c‚t butonul este ap„sat.
Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

8
ANEX√

Coduri IR
Cod Func˛ie Observa˛ie Cod Func˛ie Observa˛ie
(Hex) (Hex)
0F TV Buton de telecomand„ 71 Verde Buton de telecomand„
0B INPUT Buton de telecomand„ 63 Galben Buton de telecomand„
08 POWER Buton de telecomand„ 61 Albastru Buton de telecomand„
C4 ALIMENTARE PORNIT√ Cod IR discret (numai Alimentare Pornit„) 02 VOL + Buton de telecomand„
C5 ALIMENTARE OPRIT√ Cod IR discret (numai Alimentare Oprit„) 03 VOL - Buton de telecomand„
60 PIP Buton de telecomand„ 00 PR + Buton de telecomand„
0E SLEEP Buton de telecomand„ 01 PR - Buton de telecomand„
20 TEXT Buton de telecomand„ 09 MUTE Buton de telecomand„
0A I/II Buton de telecomand„ 53 LIST Buton de telecomand„
43 MENU Buton de telecomand„ 10 ~ 19 Butoane numerice 0-9 Buton de telecomand„
79 ARC Buton de telecomand„ 1E FAV Buton de telecomand„
5B EXIT Buton de telecomand„ 1A Q.VIEW Buton de telecomand„
07 F Buton de telecomand„ 64 SIZE Buton de telecomand„
06 G Buton de telecomand„ 62 PIP: POSITION, Buton de telecomand„
40 D Buton de telecomand„ Teletext: POSITION Buton de telecomand„
41 E Buton de telecomand„ 70 INDEX Buton de telecomand„
44 OK Buton de telecomand„ 26 TIME Buton de telecomand„
72 PIP PR- Buton de telecomand„ 2A REVEAL Buton de telecomand„
71 PIP PR+ Buton de telecomand„ E0 + Buton de telecomand„
61 PIP INPUT Buton de telecomand„ E1 - Buton de telecomand„
72 Ro∫u Buton de telecomand„

ANEX√