Sunteți pe pagina 1din 2

Vasile I.

Schipor

Dimitrie Gălătescu,
un autor bucovinean necunoscut şi manuscrisul lucrării sale
închinate satului Ostriţa (II)

Cuvinte-cheie: familia, casa şi gospodăria tradiţională din Bucovina,


instituţiile satului tradiţional, calendarul popular, tradiţii, obiceiuri şi
cutume, onomastica, graiul, bucătăria tradiţională, industria casnică,
valorile lumii satului tradiţional, neamul ritualic.

Lucrarea lui Dimitrie Gălătescu Drumuri pe zăpadă. Consemnări interesează


istoria culturii din Bucovina, în mod deosebit, prin capitolul I, singura
încercare monografică de până acum închinată localităţii Ostriţa,
rămasă în afara graniţelor de stat ale României, prin punerea în
aplicare a prevederilor din actele adiţionale ale Pactului Ribbentrop-
Molotov, din 23 august 1939.
Marea bogăţie de informaţii, oferite aici utilizatorului interesat,
priveşte istoria locală, evoluţia localităţii de-a lungul timpului,
toponimia minoră, antroponomastica, gospodăria tradiţională,
agricultura, creşterea animalelor, industria casnică, bucătăria
tradiţională, portul localnicilor, familia şi valorile cultivate odinioară în
această aşezare bucovineană, tradiţii şi obiceiuri legate de
evenimentele mari din viaţa omului (nunta, înmormântarea), cele din
ciclul calendaristic şi religioase (Buna Vestire, Sfântul Gheorghe,
Paştele, Adormirea Maicii Domnului, Crăciunul, Anul Nou, Iordanul),
clăcile şi hramul de la Ostriţa, folclor literar. Valoros pentru cercetarea graiului
bucovinean este şi glosarul întocmit de autor.
Subcapitolul pe care îl publicăm aici este consacrat casei tradiţionale
din Ostriţa şi problematicii sale complexe.

Dimitrie Gălătescu,
An unknown Bukovenian author and the manuscript of his work about Ostrita
Village(II)

Galatescu Dimitri's work 'Snow Roads. Records' interests the history of culture in
Bukovina, in particular, in Chapter I, the only attempt so far at monographing the
village of Ostrita , remained outside the state borders of Romania, through the
implementation of the addictional acts of the Molotov-Ribbentrop Pact, on August
23, 1939.
Great wealth of information offered here for interested users, the local history,
village development over time,minor toponymy, traditional household, agriculture,
livestock, domestic industries, traditional cuisine, local clothes, and family values
formerly cultivated in this settlement from Bucovina, traditions and customs related
to major events in human life (wedding, funeral), the religious calendar cycle (the
Annunciation, St. George, Easter, Assumption, Christmas, New Year, Jordan),
group work and ----- from Ostrea, literary folklore. The glossary prepared by the
author contains valuable research in Bukovina's dialect. The subchapter we publish
here is dedicated to the traditional home of Ostrta and its complex issues.