Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Între 200-500m este bine dezvoltat etajul:
a) stejarului; b) fagului;
c) coniferelor; d) silvostepa.
2. Sunt specifice zonei de munte:
a) molisolurile; b) cambisolurile;
c) spodosolurile; d) argiluvisolurile.
3. Dunărea maritimă se află în aval de:
a) Sulina; b) Brăila;
c) Galaţi; d) Tulcea.
4. Dâmboviţa este afluent al râului:
a) Jiu; b) Prahova;
c) Argeş; d) Ialomiţa.
5. Lacul Izvorul Muntelui se află pe râul:
a) Siret; b) Bicaz;
c) Prut; d) Bistriţa.

II. Completaţi afirmaţiile următoare:


1. Sectorul Dunării între Baziaş şi Porţile de Fier poartă denumirea
de .........................................................
2. Satele risipite sunt specifice unităţilor de relief ...............................
3. Oraşul antic Tomis este în prezent oraşul ........................................
4. Componentele satului sunt................................................................
5. Cele mai fertile soluri din clasa molisoluri sunt ...............................

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de test, cifra
corespunzătoare fiecărui spaţiu liber şi, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni dată:
Vegetaţia ţarii noastre cuprinde mai multe zone şi etaje. În Bărăgan şi Dobrogea predomină
vegetaţia de……....1………..care este formată din…….…2………..iar acolo unde apar si arbori
(stejar) se numeşte…….…3………. Munţii au păduri de.………4……….iar legătura dintre aceste
păduri şi pajiştile alpine se realizează prin etajul….…5……care se află situat între 1800 şi 2000m.
Lista termenilor: silvostepă, foioase, conifere, submediteraneană, stepă, subalpin, alpin,
azonală, ierburi, arbuşti, colilia.

IV. În coloana A sunt numerotate produse agricole, iar în coloana B sunt numerotate ramurile
industriale în care se utilizează aceste produse, ca materii prime. Scrieţi, pe foaia de testare,
perechile corecte dintre fiecare număr şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. in a.industria berii
2. floarea-soarelui b. industria zahărului
3. orz c. industria morăritului şi panificaţiei
4. sfecla d. industria uleiului comestibil
5. grâu e. industria textilă
f. industria marochinăriei
V. a) Explicaţi de ce populaţia României a început să scadă după anul 1991.
b) Explicaţi valorile scăzute ale densitatii populaţiei în Delta Dunării şi în Carpați

VI. Caracterizaţi, pe scurt, o singură unitate de relief, la alegere, dintre Podişul Moldovei şi Campia
Romana precizând următoarele:
a. hidrografia (daţi exemplu de cel puţin două râuri şi 2 lacuri);
b. vegetaţie (zone, etaje, specii caracteristice);
c. 3 elemente faunistice
d. un tip sau o clasa de sol
e. 3 oraşe reședința de județ

VII. Pentru harta de mai jos se cere să răspundeţi la următoarele cerinţe:


1. numele oraşelor notate cu cifrele de la 1 la 12;
2. numele râurilor notate cu cifrele de la 13 la 20
3. numele unei reşedinţe de judeţ din unitatea de relief notă cu A;
4. izvorul râului marcat pe hartă cu cifra 12
5. 2 afluenţi pentru râul marcat pe hartă cu cifra 13.