Sunteți pe pagina 1din 7

-1-

lJNIVERSIT ATEA "HVPERION" - Bucuresti CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE fINANTE - BANerStudii universitare de licenta

2010-2011

PROIECT PENTRU EXAMEN

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA (Partea 2-a)

-2-

Tema nr.1

Se cunoscurmatoarele date:

-mii, lei-

Denumirea indicatorilor Perioada de baza Perioada de caicul (curenta)
Cifra de afaeeri (productia vanduta) I,qoPo ~20.000 I,q,p, ~22.000
Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaeeri I,qoc() ~ 17.000 I,q,c, ~ 18.000
Productia vanduta In perioada de ealeul exprirnata in:
- preturi de vanzare practicate In perioada de baza 'i.qlPo -t 19.000
- costuri unitare complete din perioada de baza Lq1co ~ 17.500 Sa se analizeze:

I) dinamiea eheltuielilor de exploatare aferente eifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaeeri 2) dinamiea rezultatului (profitului) din exploatare aferent eifrei de afaeeri

Tema Dr. 2

De la 0 societate comerciala se eunosc urmatoarele date:

..

lndicatori U.M. Notatii Perioada de baza Perioada de calcul
L Cifra de afaceri Miilei CA 9.150 9.722
2. Cheltuielile ell forta de rnunca Mii lei CFM 3.000 3.520
(Cheltuielile cu personalul)
3. Num1irul mediu al personalului pers. N 200 210
4. Timpul total efectiv lucrat exprirnat in om-ore Nh 320.000 346.500
om-ore
5. Cheltuilile cu forts de rnunca la 1000 lei elm
lei cifr!! de afaceri
6. Productivitatea muncii exprimaia prin lei w
cifra de afaceri realizata in rnedie de un
salariat
7, Productivitatea muncii orara lei wh
exprimara prin cifra de afaceri rcalizata
in medie oe om-ora
8. Cheltuiel ile eu forta de munca lei elm
efectuate In medie cu un sal aria!
9. Valoarea medic a mijloacelor fixe Mii lei Mf 3.404 3.861
10. Valoarea rnedie a rnijloacelor fixe Miilei K
care revine ta un salariat
1 I. Eficienta util izari i mijloacelor fixe lei Ef
(Cifra de afaceri care revine Is I leu
mijloace fixe) Sa se analizeze dinamica nivelului absolut si relativ al cheltuielilor cu forta de rnunca.

Cazul 1: Analiza dinamieii cheltuielilor totale cu forta de munca prin prisma rnodificarii numarului mediu al personalului ~i a eheltuielilor ell personalul efectuate In medie ell un salariat.

Cazul 2: Analiza dinamicii cheltuielilor totale cu forta de munca prin prisma rnodificarii cifrei de afaceri ~i a cheltuielilor eu personalul la 1.000 lei citra de afaceri.

Cazul 3: Analiza dinamicii cheltuielilor totale ell forta de rnunca prin prisma rnodificarii timpului luerat exprimat in om-ore, a productivitatii muncii orare si a eheltuielilor cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri.

Cazul 4: Analiza dinamicii cheltuielilor cu forta de munca la 1000 lei cifra de afaceri prin prisma influentei modificarii urmatorilor factori:

- produetivitatea muncii exprimata prin cifra de afaeeri realizata, in medie, de un salariat, din care,

- influenta modificarii valorii medii a mijloaeelor fixe care revine la un salariat,

- - influenta modificarii eficientei utilizarii mijloaeelor fixe

- cheltuielile cu forta de rnunca efeetuate In medie cu un salariat;

-3-.

Tema nr. 3

Se cunoscurmatoarele date'

Denumirea indicatorilor

6c Cheltuieli eu personalul la 1000 lei venituri din exploatare (lei)

1.800

1- Cheltuieli cu personalul (mii. lei)

Perioada Perioada
de baza de ca!cul
3.000 4.000
6.000 10.600
50 60
87.500 108.000
600 700 2- Venituri din exploatare (mii. lei)

3- Numarui mediu al personaiului

4- Timpul total efectiv lucrat Jam-ore)

5- Rezultatul (profitul) din exploatare (mii, lei)

CFM

Ve

N

Nh

Re

Cfm = CFM .1000 Ve

7- Cheltuieli cu personalul efectuate in medic pe an pentru un salariar (mii. lei)

8- Produetivitatea muncii anuala exprimata prin veniturile din exploatare care revin la un salariat

(rnii, lei/salariat)

- CFM

cfin ==-N

Ve

W::::-

N

9- Productivitatea muncii orara (mii, lei/om-ora)

10- Timpullucrat In medie de un salariat pe an (ore)

1.750

11- Rata rentabilitatii veniturilor din exploatare

Ve wh =-

Nh

Re

Rrve == -·100 Ve

Ca.~ul 1: Sa se analizeze dinamica cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare prin prisma rnodificarii productivitatii muncii anuale (veniturilor din exploatare care revin in medie la un salariat) si a cheltuielilor cu personalul efectuate in medie pe an pentru lUl salariat,

Cazul 2: Sa se analizeze dinamica rezultatului (profitului) din exploatare prin prisma modificarii numarului mediu al personalului, a productivitatii muncii anuale (veniturilor din exploatare care revin In medie la un salariat) ~i a ratei rentabilitatii veniturilor din exploatare.

Tema nr. 4

Se cunosc urmatoarele date:

Unitatea Per. de baza Per. de calcul Notatti
Denumirea indicatorilor de masura
- Cifra de afaceri mii lei 47.500 52.340 CA
- Cheltuieli eu dobanzile mii lei 1.250 1.710 CHD
- Valoarea medie a activelor totale mii lei 55.920 60.940 Act
- Capitalul strain (irnprumuturi, datorii mii lei 4.625 6.743 CS
asimilate ~i credite) pentru care se
percep dobanzi
- Rata medie anuala a dobanzii % CHD.IOO
CS
- Cheltuielile eu dobanzile 1a 1 000 lei lei Chd== CHD1000
cifra de afaceri CA
- Capitalul strain care revine la 1000 lei lei CS
-·1000
cifra de afaeeri, CA
- Valoarea medie a activelor totale care lei Act .1000
revine 1a ] 000 lei cifra de afaceri CA
- Ponderea procentuala a capitalului % CS .100
strain utilizat pentru finantarea aetivelor Act
totale •

-4-

Sa se analizeze dinamica eheltuielilor eu dobanzile la 1000 lei cifra de afaeeri pe baza urmatoarei relatii:

Chd "" CHD .1000 = [Act .1000 . CS .100 . CHD .100 ] : 100 2

CA CA Ad CS

Tema Dr. 5

Se cunosc urmatoarele date:

- cantitatea de produse fabricata (q = 500 buc.),

- preml de vanzare unitar (p = 1.000 lei),

- suma totala a cheltuielilor fixe (CF = 50.000 lei).

Sa se calculeze marimea costului variabil unitar pentru a se obtine un profit de 60.000 lei.

Tema Dr. 6

Se cunoaste urmatoarea situatie:
Denumirea indicatorilor Mii lei Notatii
1- Cifra de afaceri 8.000 CA
2- Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri, 6.500 C
din care:
- cheltuieli variabile 5.000 CV
- cheltuieli fixe 1.500 CF I. Sa se calculeze pragul de rentabilitate aferent cifrei de afaceri,

2.SI1 se calculeze rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri in cazul cresterii cifrei de afaceri cu 20%. 3.Care este cifra de afaceri pentru a obtine un profit de 600 mii lei .., ,

-5-

Terna Dr. 7

Sa se realizeze analiza generala a bilantului pe baza datelor prezentate in tabel.

BlLANT lncheiat la data de 31 decembrie

Sold If! inceputul anului Sold la sfarsitul anului
Indicatori Structura Structura
miilei (%) mii lei (%)
A. Active imobilizate: 171,277 162.362
~ imobilizari necorporale - , -
~ imobilizaricorporale 148.192 137.765
~ imobilizari financiare 23.085 24.597
B. Active circulante: 1.978.052 2.299.296
~ stocuri 1.198.140 1.448.578
~ creante 711.217 794.529
~ investitii pe termen scurt 20.000 10.000
~ easa si conturi Ia banci 48,695 46.189
C. Cheltuieli in avans 22.839 29.513
D. Datorii: surnele care trebuie platite intr-o 411.931 391.943
perioada de.pana la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente
nete ("8"+"C"-,,D"- Venituri tnregistrate in
avans)
F. Total active minus datorii curente ("A"+"E"-
Subventii pentru investitii)
G. Datorii: sumelecare trebuie platite intr-o 180.306 210.521
perioada mai mare de un an
H. Provizioane - -
1. Venituri In avans 31.240 42.185
~ subventii pentru investitii - -
I ~ venituri trrregistrate in avans 31.240 42.185
J. Capital si rezerve 1.548.691 1.846,522
~ capital 650.521 840.592
~ prime de capital
~ rezerve din reevaluare
~ rezerve 407.134 451.660
~ rezultatul reportat 110.300 120.200
~ rezultatul exercitiului financiar 380.736 434.070 •

Terna Dr. 8

Cresterea fondului de rulment poate avea loc prin:

a) cresterea capitaiului propriu;

b) achizitionarea unor mijloace fixe;

c) contractarea unui credit pentru finantarea unor nevoi curente;

d) reducerea stocurilor de materii prime si materiale consumabile;

e) contractarea unui credit ell termen de rambursare mai mare de un an.

Sa se justifice raspunsul considerat corect.

-6-

Tema Dr. 9

Sa se analizeze dinamica ratei rentabilitatii comerciale (ratei rentabilitatii vanzarilor) In cazul unei societati comerciale care are activitate de comercializare a marfurilor, prin prisma modificarii factorilor individualizati in urmatoarea relatie functionala:

Re MC Ca

Rrv = -==-·100--·100

CA CA CA

Denumirea indicatorilor Notatii Per. de baza Per. de calcul
1- Cifra de afaceri (valoarea marfuri- CA 23.540 34.800
lor vandute) - mil. lei
2- Costul de cumparare al marfurilor Cmf 19.800 20.800
vandute -mil. lei
3- Marja comerciala -mil. lei MC=CA-Cm!
4- Cheltuieli de circulatie -mil. lei Ca 2.200 2.300
5- Rezultatul (profitul) din exploatare Re = MC -Ca
aferent cifrei de afaceri
6- Rata rentabilitatii comerciale (rata Re
Rrv == -·100
rentabilitatii vanzarilor) CA
7- Rata marjei comerciale MC
Rmc=-·IOO
CA
8- Rata cheltuielilor de circulatie Ca
Rca == _. 100
CA Tema or. 10

Bilantul unei societati comerciale pune 'in evidenta urmatoarele informatii:

- valoarea activului total este de 800.000 mii lei, finantata In proportie de 40% din capitaiuri proprii, 40% din datorii ee trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an ~i restul de 20% din datorii eurente. Rata aetivelor eurente (proportia activelor curente in activul total) este de 55%. in aceste conditii sa se calculeze rata lichiditatii generale (Rig).

Tema nr.ll

S

I d

- bil

1- hei I 31 d

b'e cunose urmatoare e ate, prezentatem . 1 antu me. erat a ecem fie:
Denumirea indicatorilor Valoare (mil. lei)
1- Active imobilizate 23.500
2- Stocuri 2l.600
3- Creante 1.900
4- Casa ~i conturi la banci 750
5- Fondul de rulment financiar 1.400
6- Necesarul de fond de rulment 1.800
7- Credite pentru nevoicurente 500
8- Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 800 Sa se calculeze:

Rata activelor imobilizate (proportia activelor imobilizate in totalul activelor), Rata autonomiei financiare generale

Rata lichiditatii generale

-7-

Tema nr.12

Sa se analizeze dinamica ratei rentabilitatii financiare si a ratei rentabilitatii cheltuielilor aferente cifrei de afaceri, cunoscand urrnatoarele date:

Unitatea Perioada Perioada
Denumirea indicatorilor de masura de bam de calcul
t- Total active (Act) mil. lei 67.600 69.400
2- Capitalul propriu (Cp) mil. lei 20.500 30.800
3- Profitul net a1 exercitiului financiar (Rn)_ mil.Iei 2.570 3.460 .
4- Cifra de afaeeri (CA= L qp ) mil. lei 18.750 20.800
5- Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri (C= L qc ) mil. lei 12.000 14.660
6- Indicele de dinarnica al preturilor de vanzare
UP= r.QjP1 ) - t,12
r. q 1 Po
1- lnu\ce\e de d\m\ffi\ca a\ C(\~t\iJ\\Cli uu1'i.'3.te complete de
c Lq,C,
productie (J = ) - [,10
. 'L,q,co Pentru analiza ratei rentabilitatii financiare se va avea in vedere individualizarea factorilor specificati in urmatoarea relatie:

Rrf _ Act CA Rn

_--.--.-

Cp Act CA

Tema nr.13

Pe baza datelor extrase din evidenta unui agent economic sa se procedeze la analiza factoriala a urrnatoarelor aspecte:

1) dinamica valorii medii a activelor circulante prin prisma influentei modificarii eifrei de afaceri realizata In medie intr-o zi si a vitezei de rotatie a activelor circulante, exprimata prin durata medie In zile a unei rotatii;

2) dinamica vitezei de rotatie a activelorcirculante exprimata prin durata medie in zile a unei rotatii, avand In vedere influenta determinta de modificarea eifrei de afaceri si respectiv a valorii medii a activelor eirculante totale $i pe componente structurale ale acesteia;

3) dinamiea rezultatului (profitului) din exploatare prin prisrna rnodificarii valorii medii a activelor circulante, a numarului mediu de rotatii al activelor circulante ~i ratei rentabilitatii vanzarilor.Notatii U.M. Per. de baza Per. de caleul
Denumirea indicatorilor
1- Cifra de afaceri CA rnii lei 840.000 920.000
2- Valoarea medie a activelor circulante Ac mii lei 271.200 269.200
din care:
- stocuri S 165.250 182.700
- creante Cr 65.600 60.300
- disponibilitati banesti: Db 40.350 26.200
- investitii pe termen scurt 5.250 6.200
- casa si conturi la banci 35.100 20.000
3- Profitul din exploatare aferent cifrei de afaceri Re rnii lei 64.000 71.300
4- Durata medie in zile a unei rotatii a active lor Z·Ac zile
d==--
cireulante CA
5- Durata perioadei Z zile 360 360