P. 1
Www.referat.ro-istoria Limbii Romane

Www.referat.ro-istoria Limbii Romane

|Views: 991|Likes:
Published by Dorotheea Thea

More info:

Published by: Dorotheea Thea on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2011

pdf

text

original

Modulul Istoria limbii române se introduce în planul de studiu pentru studenţii Facultăţii de Filologie la anul II.

El se constituie din două părţi: Istoria limbii române, care studiază istoria formării dialectului dacoromân, începînd cu căderea Sarmisegetuzei, în anul 102, şi pînă în secolul al XV-lea. Partea I constă din 3 capitole mari: Fonetica, Lexicologia şi Gramatica. La capitolul Fonetica se cercetează cazurile de apariţie a fiecărui fonem vocalic şi consonantic. Capitolul Lexicologia studiază fondul latin principal, elementul geto-dacic şi împrumuturile slavone, turanice, maghiare şi săşeşti. La capitolul Gramatica se studiază evoluţia tuturor părţilor de vorbire. Partea a II-a a modulului, care se numeşte Istoria limbii române literare, stidiază evoluţia limbii odată cu apariţia primelor texte scrise în limba română şi pînă la etapa contemporană, cuprinzînd şi ea cîteva capitole mai importante: Unele prercizări terminologie, Probleme cu care se confruntă disciplina de studii, Probleme ale dezvoltării limbii române în secolele XVII-XVIII, înte anii 1780-1840, în Principatele româneşti, în perioada modernă. Pentru studierea modulului se rezervează 45 de ore prelegeri şi 30 de ore practice. Cursul se încheie cu un examen.

Partea I. ISTORIA LIMBII ROMÂNE PRELIMINARII I. Obiectul Istoriei limbii române
Istoria limbii române sau Gramatica istorică, cum era numită altădată această disciplină filologiecă universitară, este unul din compartimentele principale ale istoriei limbii literare şi are ca obiect de cercetare procesul constituirii şi evoluţia sistemului limbii, a normelor lingvistice ca formă a progresului general al limbii naţionale. Altfel spus, Istoria limbii române studiază felul în care o variantă a limbi, atestată în scris sau în mod verbal, trecînd ptrin difetrite ipostaze şi fiind supusă legităţilor fonetice de evoluţie, s-a impus, s-a dezvoltat şi s-a consolidat ca normă unică în diferite epoci istorice, devenind expresia unitară şi superioară a limbii naţionale. Studierea limbii din punct de vedere istoric este legată de alte discipline umanitare, cu care tangentează. Ea este, în primul rînd, o disciplină lingvistică şi, în consecinţă, se bazează pe principiile teoretice ale ştiinţei despre limbă. În al doilea rînd, ea ţine seama de istoria şi filozofia neamului. Bunăoară, cei care au încercat să dovedească cum că dacii, care au dat naştere poporului român, locuiau doar pînă la Dunăre şi în regiunea Carpaţilor, au primit o ripostă cruntă din partea istoriei. În anul 1912, lîngă satul Ezerovo de lîngă oraşul bulgar Plovdiv, a fost găsit, într-un mormînt, alături de osemintele răposatului, ale soţiei sale – un inel, care, din 19 variante posibile, avea următorul conţinut, cel mai verosimil: „O Rolistene, eu, a ta tînără soţie, a ta aleasă, mor alături de tine, iubitul meu pe veci”. Acest conţinut a fost pus de istoricieni în legătură cu cele

1

povestite de istoricul antic Herodot, care ne relatează despre obiceiurile întîlnite doar la daci. Şi anume: dacii bogaţi aveau mai multe soţii şi, dacă se întîmplă să moară capul familiei, între soţiile acestuia se isca o mare ceartă – care dintre ele a fost, pentru răposat, cea mai iubită? Şi cea asupra căreia a căzut alegerea, fiind proslăvită de rude, era înjunghiată chiar pe mormînt şi înmormîntată împreună cu soţul. Acest fapt istoric ne dovedeşte că strămoşii noştri şi-au extins teritoriile şi după Dunăre. Un alt moment la elucidarea căruia vin argumentele istorice. Unii cercetători au încercat să dovedească că limba română s-a format doar pe baza latinei vorbite de către colonizatorii romani şi că elementul autohton a fost nul, deoarece, cică, romanii i-au nimicit pe toţi bărbaţii daci. Întradevăr, unele cronici ale timpului scriau: „Dacia, duiterno bello Decibali, viris fuerat exhausta” 1. Desigur, brutalitatea conflictelor dintre daci şi romani, setea de libertate a autohtonilor, sentimentul că o moarte onorabilă e mai preferabilă decît robia şi înjosirea i-au făcut pe mulţi viteji să-şi găsească sfîrşitul pe cîmpul de bătaie sau să-şi pună capăt zilelor, urmînd exemplul neînfricatului lor rege Decebal. Cu toate acestea, cea mai mare parte a populaţiei dacice a supravieţuit dezastrului, supunîndu-se cuceritorilor şi acceptînd noua realitate. În afară de aceasta, documentele istorice ne informează că pe teritoriile ocupate de romani se formau unităţi militare alcătuite din autohtoni daci. Numai provincia carpatică număra cel puţin 12 auxilia (unităţi militare auxiliare), ocupînd locul al doilea (după Syria), ceea ce demonstrează că în Dacia exista un mare potenţial uman autohton, acest fapt infirmînd ideea exterminării dacilor de către romani. De aici mai tragem concluzia că la baza formării limbii române a stat nu exclusiv limba vorbită de coloniştii romani, ci că limba română mai poartă coloritul dacic şi filosofia strămoşilor noştri. Adepţii existenţei a două limbi în arealul daco-romanic (română şi moldovenească) încearcă să ne convingă că Imperiul Roman şi-a extins graniţele doar între Dunăre şi Prut, iar partea basarabeană nu s-a aflat sub influenţa Romei, şi deci limba „moldovenească” s-a format dintr-un amestec al limbilor popoarelor barbare. Cercetările arheologice însă vădesc despre existenţa în secolele II-IV d. Hr. a circa două mii de urme ale aşezărilor omeneşti. Chiar şi în cele mai mici şi mai îndepărtate din acestea au fost găsite vase, monede, alte lucruri din lut şi aramă confecţionate în stil roman. Pe teritoriul Republicii Moldova numai, au fost găsite peste o mie de monede romane, fapt care ne vorbeşte despre o adîncă influenţă a romanilor asupra spaţiului nistreano-carpantin. În sfîrşit, studierea limbii din punct de vedere diacronic mai este strîns legată de istoria literaturii, deoarece marii scriitori au avut şi au un rol important în acţiunea de cultivare şi de

1

În îndelungatul război al lui Decebal, Dacia a fost secătuită de bărbaţi. 2

îmbogăţire a expresiei culte, dar mai cu seamă în aceea de a fi contribuit la progresul expresiv, estetic al limbii.

2. Deficienţele de studiere a limbii române din punct de vedere istoric
Studierea limbii, mai ales a românei, se loveşte, în plan istoric, de o serie de dificultăţi. Dintre toate graiurile romanice, limba română are, într-adevăr, trecutul cel mai puţin cunoscut şi cel mai puţin studiat. Epoca cea mai importantă a istoriei sale, care cuprinde evul mediu, nu poate fi reconstituită după izvoare directe, deoarece, după cum se ştie, nu găsim nici un document scris în limba română înainte de secolul al XVI-lea. Dacă ne-au fost păstrate cîteva forme vechi româneşti la cronicarii bizantini şi în documentele slave, latine, ele sînt prea puţine şi cît se poate de insuficiente, ca să ne putem face o închipuire mai precisă despre starea în care se afla limba română înainte de secolul al XVI-lea. Filologul, cercetătorul limbii se află, astfel, în faţa unui gol de mai multe secole şi, lipsit fiind de informaţii directe, el trebuie să se mulţumească cu simple presupuneri. Dificultăţile nu dispar nici chiar atunci cînd ajungem la secolul al XVI-lea şi vrem să schiţăm istoria limbii române, pornind de la această epocă şi pînă în zilele noastre. Căci influenţa sintaxei limbii din care au fost traduse textele religioase prezintă un interes mediocru pentru cercetător. Documentele publice şi private, care sînt cele mai importante pentru cunoaşterea trecutului unei limbi, n-au fost publicate decît într-un număr foarte restrîns. Chiar şi cele care au fost scoase din praful bibliotecilor n-au fost încă studiate din toate punctele de vedere, ceea ce explică insuficienţa cunoştinţelor noastre actuale privind limba română veche.

3. Primele încercări de studiere a istoriei limbii române
Printre primii care relatează despre originea latină a limbii române au fost cronicarii Grigore Ureche şi Miron Costin. În lucrarea de căpătîi Descriptio Moldovaie, Dimitrie Cantemir menţionează că limba română conţine o serie de elemente de origine dacică. Fondatorii Şcolii ardelene, transilvănenii Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Mayor subliniază, în lucrările lor, că limba română nu este doar o limbă derivată din latină, ci şi că ea a păstrat cu fidelitate vechiul său fond latin; graiurile străine, cu care a venit în contact, nu i-au alterat întru nimic structura internă. Iar dacă şi se găsesc în ea cîteva cuvinte slave, greceşti etc., acestea sînt într-un număr mic şi ar putea, la rigoare, să fie eliminate şi înlocuite cu altele, de origine latină.

3

Scopul principal al reprerzentanţilor Şcolii Ardelene a fost să-i combată cu energie pe adversarii lor, care mergeau pînă-ntr-acolo încît contestau caracterul prin excelenţă latin al limbii române cu scopul de a o prezenta ca un amestec al tuturor idiomurilor barbare din ţările balcanice. Cel care s-a dovedit a fi cel mai fidel tradiţiilor inaugurate de Şcoala latinistă a fost Timothei Cipariu. El a dezvoltat multe din ideile lui Petru Mayor. Ca şi predecesorul său, T. Cipariu a încercat să lege dezvoltarea limbii române de latină. Dar greşeala lui a fost că, explicînd evoluţia unor cuvinte româneşti, el pornea totdeauna de la formele latinei clasice, iar pentru a da o înfăţişare cît mai „latinească” cuvintelor româneşti, el le-a apropiat totdeauna de formele latinei clasice, ortografiindu-le aproape la fel ca acestea. O altă lacună a studiilor lui T. Cipariu constă în lipsa de cunoştinţe în domeniul limbilor slave, în ignorarea influenţei acestora asupra limbii române. Or, pentru a înţelege trecutul istoric al limbii române, slava veche, elementele ei sînt tot atît de importante ca şi cele latineşti. T. Cipariu n-a înţeles deloc utilitatea studiilor slave pentru filologia română. Adepţii Şcolii latiniste considerau chiar dezonorant pentru limba română ca ea să fie împresurată cu elemente slave. Influenţa slavă era considerată ca fiind dezastruoasă pentru cultura românească şi era asociată cu ideea de barbarie. Cu totul altul, chiar diametral opus, a fost drumul parcurs de Cihac în lucrările de lexicografie. Dar nici el n-a putut evita exagerările. Deoarece partizanii Şcolii latiniste nu vroiau să recunoască influenţa limbilor slave asupra românei, Cihac s-a străduit să dovedească contrariul. Pentru a-şi susţine mai bine teza, el a încercat să descopere în lexicul limbii române un număr cît mai mare de elemente de origine slavă. Importanţa studiilor slave pentru cercetarea limbii române a fost pusă pe deplin în lumină de cercetătorul Micloşich. El a scos în evidenţă mai ales acele elemente slave care pătrunseră în limba română mai de mult, în timp ce Cihac s-a ocupat şi de cele apărute în română la o dată mai recentă. Marele merit al lui Miclosich este de a fi precizat mai bine decît se făcuse pînă la el legăturile limbii române cu celelalte limbi balcanice. Tot lui Miclosich i se datorează şi primele studii de dialectologie română. Un mare răsunet în filologie l-au avut lucrările lui Rösler, apărute între anii 1870-1875. El a combătut ideile celor care îi considerau pe români urmaşi direcţi ai coloniştilor latini stabiliţi în Dacia. Conform teoriei sale, naţiunea română s-a format în sudul Dunării, în Moesia, şi acolo a continuat să se dezvolte pînă la începutul secolului al XII-lea, cînd o ramură desprinsă din ea a dat naştere dacoromânilor, care şi-au părăsit vechea aşezare pentru a se stabili în regiunea Carpaţilor. După cum se ştie, a greşit şi Rösler.

4

pe care le-a alungat departe spre vest.. pierzînd şi steagurile sale. cei mai mulţi dintre conducătorii daco-geţilor au înţeles necesitatea şi avantajele unirii forţelor. mai ales că autorii antici vorbesc despre intenţia lui Iulius Caesar de a trimite o armată contra Daciei. care avansau. Pe timpul lui Augustus. condusă de generalul Lucullus. pătrunzînd tot mai aproape de Carpaţii Orientali. doar puţine au ajuns la o organizare statală reală. Deja unele triburi dintre Balcani şi Dunăre fuseseră nevoite să recunoască supremaţia Romei şi această perspectivă viza întreaga lume geto-dacică. Dar în anul 62 p. guvernatorul Macedoniei Hybrida a fost înfrînt. Burebista a zdrobit neamurile celţilor. pas cu pas. Pe scurt din istoricul apariţiei limbii române La începutul mileniului 1 p.). Se presupune că dispariţia lui Burebista s-a produs cam în aceeaşi vreme cu asasinarea lui Caesar (anul 44 p. În secolul I p. Astfel. sciţii şi sarmaţii presau fără întrerupere asupra teritoriilor getice. unde romanii.4. spre Dunăre. probabil.Hr. Aceste triburi vorbeau aceeaşi limbă şi aparţineau aceluiaşi popor. de o parte a aristocraţiei. bastranii. Întrucît locuiau pe un spaţiu atît de imens. în urma unei răscoale la care au participat şi geţii. nemulţumită de tendinţele regelui de a centraliza prea mult puterea statală. Burebista a fost ucis în timpul unei răscoale. avansau cu cuceririle lor spre nord. trimiţîndu-l împotriva geţilor pe generalul Crassus. Conform informaţiilor lui Strabon. de la Transilvania în apus şi pînă la Marea Neagră în răsărit – era populată de tracii septentrionali. împăratul Augustus a încercat din nou să supună Dobrogea. Pericolul cel mai mare venea însă de la sud. a ajuns în Dobrogea şi a impus cetăţenilor greci tratate de alianţă.Hr. Din cele peste o sută de triburi tracice. Abia după moartea lui Burebista.Hr. după cu menţionează geograful şi istoricul grec antic Strabon. Nu este exclusă nici intervenţia din umbră a Romei.Hr. menţionate de izvoarele scrise. conform binecunoscutului principiu „divide et impera”. romanii au 5 . acceptîndu-l pe Burebista ca rege al întregii Dacii. spre inima Transilvaniei. triburile geto-dacice erau ameninţate dinspre vest şi nord-vest de celţi. cei care locuiau pe teritoriile dintre munţii Balcani şi rîul Nistru au fost numiţi traci septentrionali. după ce transformaseră în provincii Macedonia şi Grecia. În faţa acestor pericole. iniţiată. o armată romană. Cele mai numeroase triburi din lumea nord-tracică erau geţii şi dacii. Încă în anii 72–71 p. La est. ei au început să fie denumiţi după teritoriile pe care le populau. luptînd contra regelui Pontului Mithridate. o parte considerabilă a Europei de Sud-Est – de la Marea Egee în sud şi pînă la Nistru în nord.Hr. iar cei care populau teritoriul de la sud de Balcani – traci de sud.

Acesta a cerut pace şi Traian a acceptat. sleiţi de puteri. Noul împărat.. În anul 88. Pentru a nu împodobi triumful învingătorului. regele-erou a avut tăria morală să se sinucidă cu paloşul său. deoarece avea mari pierderi. Decebal cu cîţiva oameni de încredere a încercat să fugă spre răsărit pentru a organiza o nouă rezistenţă. ştiind cînd să năvălească şi cînd să se retragă la timp. după o rezistenţă eroică. meşter a întinde curse. dacii. 1 d. situaţia era net favorabilă romanilor. împăratul s-a grăbit să încheie pace cu Decebal. un protivnic de temut”. „pentru că era priceput în ale războiului şi iscusit la faptă. Toate aceste calităţi pe care le atribuie istoricienii romani lui Decebal el le-a dovedit din plin chiar din prima confruntare pe care a avut-o cu oastea lui Domitian. De data aceasta. Toate încercările lui Decebal de a amîna deznodămîntul au eşuat. care a suferit o înfrîngere catastrofală. meşteri şi instructori militari – motiv pentru care această pace a fost considerată ruşinoasă pentru Roma. ştiind a se folosi cu dibăcie de victorie şi de a scăpa cu bine dintr-o înfrîngere. pătrunzînd în Dacia pe drumul urmat de Tettius Iulianus. Împăratul a trimis în Dacia. care a înaintat prin Banat şi a dat o bătălie grea la trecătoarea Porţile de Fier ale Transilvaniei. Într-o cetate din preajma Sarmizegetuzei. care au asaltat zona munţilor Orăştiei din mai multe direcţii. iar împăratul Tiberius (sec. În primăvara anului următor. recunoscîndu-l ca rege şi acordîndu-i statut de client al Romei. Fortificaţiile din preajma capitalei au căzut rînd pe rînd.) a făcut pregătiri pentru supunerea definitivă a Daciei. Iulianus nu şi-a putut continua înaintarea spre capitala dacică. recîştigînd cu greu multe poziţii pe care le pierduse în iarnă. În faţa invaziei iminente.Hr. Pentru a-l determina pe Decebal să nu mai atace trupele imperiale. iar în cele din urmă a fost asediată şi Sarmizegetuza. Fuccus a pierdut o întreagă legiune. Romanii au tăiat conductele de aprovizionare cu apă şi. bătrînul rege Duras a oferit de bună voie domnia lui Decebal.cucerit cea mai mare parte a ţinuturilor dintre munţii Balcani şi Dunăre. Deşi a ieşit victorios. Domitian a trimis o nouă armată. pentru care lucruri a fost mult timp. iar dacii au capturat stindarde romane. Traian (98–117 d. condusă de experimentalul Tettius Iulianus. O nouă ofensivă împotriva Daciei e începută de Traian în anul 105. Aşa fiind situaţia. nu au mai putut opri asaltul final al trupelor romane. Capul şi mîna dreaptă a 6 . a regăsit stindardele pierdute de Cornelius Fuscus şi a luat-o prizonieră pe sora lui Decebal. viteaz în luptă. dar a suferit mari pierderi. în anul 87. anul 14) a constituit aici provincis Moesis.Hr. Traian a reluat ofensiva. ceea ce era considerat lucrul cel mai ruşinos pentru onoarea armatei imperiale. pe generalul Cornelius Fuccus (comandantul gărzii imperiale). el a declanşat războiul. pentru romani. i-a oferit mari sume de bani. În primăvara anului 102. dar a fost ajuns de urmăritori.

temporar. a început popularea ei cu cetăţeni romani şi cu locuitori ai Imperiului „ad agros et urbes colendas”2 . au ajuns în stînga Dunării elementele culturii materiale şi spirituale romane.lui Decebal au fost duse împăratului şi apoi trimise la Roma. La 11 august 106. la integrarea dacilor în civilizaţia romană. intră în relaţii cu autorităţile şi populaţia colonială. ca zone de romanizare intensă a autohtonilor şi de etnogeneză românească. Astfel. 7 . participă la apărarea acesteia. şi alte zone locuite de daco-geţi. formele administrative ale Imperiului. se implică în relaţiile economice dintre sat şi oraş. care au format permanent provinciile Moesia şi Dacia. care au fost incluşi în sistemul politic-administrativ. latina vulgară (vulgus dicitur). economic al Imperiului Roman. căci e greu de presupus că ostaşii şi cei adunaţi de pe aiurea din întregul Imperiu Roman vorbeau la perfecţie latina clasică. consolidarea stăpînirii imperiale. iar limba de comunicare între populaţie era. a fost constituită provincia romană Dacia şi mulţi veterani din legiunile romane au fost lăsaţi la vatră. Serviciul militar dura 25 de ani. latina. romanii au mai ocupat. În afară de teritoriile dacice. Teritoriile respective trebuie considerate părţi componente ale Imperiului. în cultura şi civilizaţia romană. Prin intermediul coloniştilor. după care ostaşii erau lăsaţi la vatră. fără îndoială. astfel încît mulţi geto-daci primesc cetăţenie romană: „In urbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonioni cives Romani effecti sunt”. Progresul treptat al romanităţii. Anume latinescul veteranus a dat în limba română (numai în arealul dacic!) cuvîntul bătrîn. Ei devin un factor activ în viaţa provinciei. politica de integrare a populaţiei locale în structurile politico-administrative au modificat treptat statutul autohtonilor. ceea ce înseamnă că războiul se încheiase cu cîteva luni înainte. Îndată după cucerirea Daciei. colonii primeau loturi de pămînt (peculium „lot de pămînt lucrat de coloni”). În macedoromână 2 3 „ca să cultive ogoarele şi să populeze oraşele”. ci. După demobilizare. stăpînirea romană s-a extins asupra unui număr mare de autohtoni. ca tot poporul să vadă că duşmanul cel mai de temut al Imperiului nu mai există. militar. şi nu latina clasică. Contactul nemijlocit al coloniştilor cu autohtonii în oraşe şi sate au condus la schimbul de cuvinte. Prezenţa acestui cuvînt la români dovedeşte că în aria sud-dunăreană a teritoriului de formare a limbii române a fost instituit colonatul. inclusiv din rîndurile bărbaţilor daci. Coloniştii aduşi proveneau din toată lumea romană3. mai degrabă. „in toto urbe Romano”. Calculele arată că pe parcursul stăpînirii romane şi-au făcut serviciul militar aproape 61 mii de soldaţi din rîndurile coloniştilor.

ceea ce rezultă din schimbările fonetice care s-au produs în această perioadă de peste şase secole. În această perioadă. a căzut raniţa cu merinde. Tot de aici provine şi expresia populară a umbla după chicuri (după chicuşuri). ραηα ) n-a suferit astfel de modificări fonetice şi n-a devenit rînă sau rînră. armata localnicilor se retrăgea în munţi. mane > mîine. aşa că nu aveau nici un motiv de a considera populaţia de la Dunăre tot romani. pînă la ostaşii din capul coloanei. nu puteau fi identificaţi de greci cu ceea ce-şi închipuiau ei cînd rosteau cuvîntul roman. iar populaţia care o vorbea era denumită cu termenul de romani. 8 . Deci procesul de formare a limbii române a durat peste 160 de ani de stăpînire romanică şi s-a încheiat aproximativ prin secolul al VII-lea. după cum subliniază cronicarii bizantini. Primele surse de informaţie despre limba română ca limbă romanică nou constituită ne-au fost transmise de cronicarii bizantini Theophilactos Symocates şi Theophanes Confessor. grecii înşişi îşi ziceau romani. să se transforme în română. sub presiunea triburilor barbare din răsărit. cantare > a cînta. ca şi celelalte limbi romanice. schimbări care nu se întîlnesc în elementele împrumutate de limba română din limbile slave. Deci prin limba ausonă. Dacă. care a fost transmis. a fost părăsită în anul 271. povestesc despre un episod al războiului bizantinilor cu avarii. aceste cuvinte „au fost spuse în limba locului. ci întregului detaşament. agonisită cu intenţia de a fi lăsată ca moştenire”. limba latină de la Dunăre a început. din cauza că nu prea aveau un grad înalt de cultură. referindu-se la evenimentele din anul 587. campus > cîmp. în rezultatul căreia a ieşit învingător. Printre legităţile fonetice cele mai importante menţionăm: – închiderea lui a urmat de o nazală+o vocală sau o consoană în î: lana > lînă. în dacoromână – Picui – „localitate”. Cuvîntul rană (v. canutus – cărunt. a primit lupta. torna fratre!”. avînd în vedere ca acela să se întoarcă şi să-şi ridice pierderea. sl. treptat. cînd sonanta n din cuvintele de origine latină (în afară de nn) a trecut în r sau şi l-a alăturat pe r: manus – mărule. din gură în gură. În timpul uneia din lupte. pentru noi e cert că avem de-a face cu fapte de limbă din perioada de formare a limbii române. Grecii numeau poporul de pe ambele maluri ale Dunării ausoni. care. care. limba română. Un ostaş a vrut să-l prevină pe colegul său despre pierdere şi i-a strigat: „Torna. (mîinile). Astfel îi numeau grecii şi pe cei de la sate. populaţia localnică a continuat să participe la răspîndirea şi dezvoltarea limbii latine populare şi după aceasta dată.picil’u – „avere în bani. în limba părintească”. – fenomenul rotacismului. De altfel. nu celui cu pierderea. De pe şeaua unui cal. În secolele III-IV. Dar cuvintele ostaşului au fost interpretate cu un ordin. nu era considerată încă o limbă bine distinctă de latină. detaşamentul militar al autohtonilor s-a întors. Cu toate că Dacia. menre – mine. În urma acestor cuvinte.

3.Iaşi. Moesia. Revistă de istorie şi ştiinţe sociale. Din bibliografie: 1. nr. cît şi prin influenţa exercitată de limbile cu care a venit în contact. Istoria românilor. 4. 1. cap. 9 . Dardana. 1990. Pannonia. Chişinău . Ion Hîncu. Istoria românilor (antică). 9-19. din momentul pătrunderii limbii latine populare în aceste provincii şi pînă în zilele noastre. de unde putem deduce că e vorba de perioada de formare a limbii române. Această limbă a suferit însă schimbări şi transformări neîncetate atît prin evoluţia ei normală. pag. Istoria românilor. Gheorghe Postică. Editura Universitas. cuprinzînd provinciile dunărene Dacia. Deci limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman. X // Moldova Suverană din 6 decembrie 1991. trebuie să înţelegem că e vorba de un grai latinesc întrucîtva corupt. 1991.cum o numeau grecii. IX // ziarul Moldova Suverană din 4 decembrie 1991. 2. cap. Cugetul.

–uri: brăţară ţară lumînare – brăţări – ţări – lumînări cămară nară cîntare – cămări – nări – cîntări alamă aramă – alămuri – arămuri Ă în loc de a latinesc e prezent şi în flexiunea verbală. ● la perfectul simplu. apare un ă la substantivele feminine. 10 . adunavimus – adunăm. modificări condiţionate lingvistic. Evoluţia vocalei [ā] Vocala [a] s-a păstrat cel mai bine în poziţie tare (la început de silabă sau cuvînt şi în silaba accentuată): largus > calidus > lacrima> larg cald lacrimă altarium> muttare> albus> altar a muta alb latus> partem> rarus> lat parte rar În limba română contemporană. mai ales la: ● indicativ şi conjunctiv prezent. cantamus – (să) cîntăm .: adunavit – adună. şi I pl. lavamus – (să) lăm. au un accent paroxiton şi care la singular au terminaţia –ă. a III-a sg. în loc de a. –e. laudavit – laudă. ● la indicativ prezent şi la conjunctiv prezent. care. persoana a IV-a: lăudamus – (să) lăudăm. persoana a IV. adunamus – (să) adunăm. de obicei. iar la plural –i. ele vor fi tratate reieşind din: poziţia ocupată faţă de alte foneme.Evoluţia sistemului vocaluic latinesc (tabelul) Influenţa popoarelor slave a întărit aceste particularităţi fonematice ale limbilor romanice orientale. mai ales în cadrul verbelor româneşti monosilabice: damus – (să) dăm. devieri de la legităţile de evoluţie. pers. stamus – (să) să stăm . Vorbind despre evoluţia fiecărui fonem. laudavimus – lăudăm.

oricărui. pîine. inclavo > închei. şi gl s-a păstrat. oricăror etc. lana > lînă. dar a primit şi un ě semivocală: clamat > cheamă. fiecărei. fiind precedat de o vocală anterioară. branca >brîncă. În cazul cuvintelor mîine. ● la adjective: deşartă – deşarte. b) dacă în silaba următoare apare o vocală deschisă (a). sambata > sîmbătă 3) a + n + consoană: angelus > înger. quantum > cît4. panem>pîine. romanus > român. glacia > gheaţă. beată – bete. vitea – viţă. glacial nu ne oferă astfel de modificări. frondia – frunză. ca şi mamă. mane >mîine. a exclama. se poate stabili legitatea: dacă vocala din silaba următoare era reprezentată de un e.● la imperativ singular în cadrul verbelor monosilabice româneşti: dă! fă! lă! A latinesc e prezent prin ă şi în logoformele pronumelui care (qualem): căruia. vară. apasă – apese. damnum > daună. blandus >blînd. cîine şi a derivatelor acestora. căror. Δαημε > danie. canto >cînt. scamnum > scaun. E vorba de aşa-numitul fenomen al rotacismului şi de asimilarea vocalică regresivă totală. deoarece neologismele de tipul clavicuă. deoarece în împrumuturile din limbile slave a+ nazală + vocală (consoană) nu trece în î: ραηα > rană. aranea >rîie. fiecăror. faţă – feţe. În textele vechi. casă etc. masă. a s-a păstrat: annus tertius > anţărţ. î a mai alăturat un i semivocalic. prandium >prînz. canis >cîine. În cadrul evoluţiei lui a pot fi stabilite trei legităţi de trecere a lui a în ă: 1) a + n + vocală: beteranus > bătrîn. fontana > fîntînă. βραηα>vrană. calcaneum >călcîi. 4 Notă: urmată însă de o nazală geminată. fiecărui. ● la verbe (conjunctivul amputat): înfaşă – înfeşe. καmφορa > camforă. manus >mînă. casă – case. Procesul acesta s-a încheiat prin secolul al IV-lea. A final. a>e a) dacă în silaba următoare a unui substantiv feminin apare un e: fată – fete. oricărei. el trece în e: clamo > chem. devine ă: acia – aţă. cărora. Procesul de închidere a lui a urmat de o consoană sau o vocală în î s-a încheiat prin secolele III-IV. strambus > strîmb. a precedat de grupurile consonantice cl. masă – mese. căreia. Dacă în cuvintele de origină latină a urma după grupul consonantic cl. cărei. 2) a + m + consoană: campus > cîmp. faţă. care s-a produs în cadrul latinescului anima. 11 . care în latina clasică însemna “suflet” . întîlnim forma anremă sau înремэ pentru “inimă”.

pellem > piele. fremitus > freamăt. Tot sub influenţa derivatelor nu se produce diftongarea lui e în ie în cuvintele: allego > aleg. verso > vărs. Mercuri + dies > miercuri. închiderea lui e în i nu se producea: genna > geană. prin analogie cu petra > piatră. felem >fiere. gemo > (eu) gem. în limba veche. apoi s-a revenit la procesul monoftongării: decem > dzeace > zece. Cînd însă e era urmat de nn sau de m + o vocală. fenestra > fereastră. leporem > iepure. E vorba de procesul cunoscut cu numele de afereză: agnellus > miel. secretus > secret. tremulo > tremur. e. avunculus > unchi. A apare necondiţionat la început de cuvînt în calitate de proteză: a aburi. în ea. 3) e+m + consoană > i: tempus > timp. a aburca. haedus > ied. în cel al lui e acţionează legităţile de închidere a lui atunci cînd este urmat de o nazală: 1) e + n + vocală > i: bene >bine. Evoluţia vocalei ę (din ě) În poziţie tonică e (s-a diftongat) în ie: exire > a ieşi. Urmînd după oclusivele c (k). dextrem > dzeastre > zestre. autumna > toamnă. a agăţa. z. quem + ne > cine. sebum > seu.A de la începutul cuvîntului dispare. melem > miere. nigrum > negru. disligo > dezleg. t şi după spirantele s. testa > ţeastă. verres > vier. de aceea mai ales i > e: applico > aplec. -are > a îneca. s-a diftongat Unele variante însă au rămas literare sub forma diftongată: sella > şea. vermis > vierme. Latinescul merula. a aligni. medium > miez. circus > cerc. anellus > inel. În textele vechi şi în unele graiuri teritoriale a apare pentru ă: mariră. Dar în cadrul evoluţiei lui merula s-a făcut analolgie cu masculinul mierloi şi cu diminutivul mierliţă. 2) e + n + consoană > i: dentem> dinte. pectus > piept. medula > măduvă. picaturile. Ca şi în cadrul lui а. Evoluţia lui ę ( din ē şi ĭ ) Încă în latina clasică aceste două vocale se confundau. aranea > rîie. d. vetulus > veclus > vechi. g. circo > (în)cerc. septem > şeapte > şepte > şapte. densus > des. meus > meu. tenere > a ţine. digitus > deget. conform evoluţiei fonetice normale. 12 . terra > ţeară > ţară. neco. trebuia să devină miarlă.

e(i) + n + consoană > î: vendo > vînd. i>î la început de cuvînt . în prefixul de origine latină in-: innatare>a inota. venenum > venin. E iniţial aflat înaintea unei lichide >a: erama>aramă. care s-a produs în cadrul latinescului anima. stringo > strîng. cena > cină. întîlnim forma aнpeмэ sau înремэ pentru “inimă”. La început de cuvînt. dacă lipsesc poziţiile precedente: arena > arină. dacă e urmat de o nazală sau de o vocală anterioară în silaba următoare: crepare > a crăpa. care în latina clasică însemna “suflet” . conventum > cuvînt. te(ne) > tine. l. se(ne) > sine. dentem > dinte. mino > mîn. melum > măr. inaltiare >a înălţa. să ajungă-a fi stăpînă şi pe ţară. ingluttire>a înghiţi. viridis > verde.) > bea. Dar: corrigia > curea. capistrum > căpăstru. eccum modo > acmu > acum. eccum istum > acest. E vorba de aşa-numitul fenomen al rotacismului şi de asimilarea vocalică regresivă totală. istum>est>ăstnotă. lingua > limbă. g. prehendere > a prinde. venatus >vînat. În aceeaşi situaţie (e + n + vocală). mai ales în cadrul particulei de accentuare eccum. e > ă: ad de verum > adevăr. capitaneus > căpătîi. I > ă: illum>el>ăl. peccorarius > răcurar. fetum > făt. eccum illle > acel.E (i) din silaba finală s-a diftongat în ea: bibit > be (reg. dar cînd în silaba următoare apare o vocală anterioară. e > i: me(ne) > mine. ăst gunoi. ingrassiare>a îngrăşa. pilossus > păros ressina > răşină. venetus > vînăt. intelligere>a înţelege. incalciare>a încălţa. februarius > făurar. Eminescu întîlnim: Astă pleavă. erici>arici.) > abia. notă mensura > măsură. medularem > mădular. ad + vix > ad + bix > aghe (reg. dacă în silaba următoare nu apare un e sau un i. ressonare > a răsuna. e > i. vendit > vinde. şi pe noi?! 13 . ě>ă şi după o consoană. La M. pissatum > păsat. După o labială sau după rr. Urmat de n + vocală (consoană). picula > păcură. e(i) + n + vocală > î: fenum fîn.) > grea. eccum illoc >acolo. În textele vechi. nivem > nea stet > (să) stea. e>a: eccum hic > aci> aici. grevis > gre (reg. în afară de cazurile cînd urmează după c.

O dată cu dispariţia lui m final de la substantivele neutre. excurtare>a scurta. Epiteza lui e: sex>şase (prin analogie cu septem>şapte).. În poziţie atonă: 1. terrina > ţărînă. i iniţial a devenit semivocală. sentire>a simţi. e din silaba iniţială >i: mentire>a minţi. scrībere > a scrie. gallīna > găină. frigus –frigori. formînd aşa-numitele dublete ale substantivelor: vervex > berbex > berbecem > berbece > berbec. temporivum>timpuriu. În rezultatul disimilării. La fel. extricare > a strica. dies>zi. desertus > deşert. În derivatele cu prefixul ex-. legumen > legumă. homo – homini. I final s-a conservat din următoarele motive: ● pentru marcarea pluralului numelor masculine şi neutre: lupus – lupi. ● la pluralul pronumelor şi adjectivelor posesive: nostri – (ai) noştri. panticem > pîntece > pîntec.Dar: circare > a cerca. Urmat de o nazală + o consoană. consoana finală s se transformă în i: afflas > afli. mutas >muţi. cantas >cînţi. i>e: cristianus > creştin. serenus > senin. e final uneori a dispărut. 2. frictura > friptură. rimat > rîmă. e s-a apocopat şi în cuvintele pavonem>păun. alteori s-a păstrat. frīgus > frig. prin analogie cu substantivele masculine şi neutre. i din silaba acoperită s-a păstrat: ficcatum > ficat. 3. 14 . După r sau rr însă i>î: ridere > a rîde. fīllius > fiu. solicem > şoarece > şoarec. formînd diftongi: hiberna > iarnă. vestri – vostri – (ai) voştri. extrigat >strigă. farina > făină. excadere > a scădea. i central s-a conservat: scribere > a scrie. horrire > a urî. excaldare > a scălda. e s-a supus aferezei: exbattere > a zbate. hieri > ieri. ● la persoana a II-a sg. digerare > a degera. dīcere > a zice. Evoluţia lui i (>din ī) În poziţie accentuată ī s-a păstrat: audīre > a auzi. ripa > rîpă. berbecem > berbec. est>este (prin analogie cu verbele regulate de conjugarea a III-a).

întîlnim uneori u: rugu-vă. fontana > fîntînă. muria > moare. cunuscut. dominus > domn. mola > moară. În poziţie neaccentuată. gula > gură. tondere > a tunde. dulcem > dulce.I s-a sincopat: vestimentum > veşmînt. dui > doi. acoapere. rupere > a ripe. *domnus > domn. o+m+ consoană > u: (cu excepţia nazalelor): comparo > cumpăr. cogito. În textele vechi. surdus > surd. 2. După cum o > u. Printre modificările condiţionate în evoluţia lui o se cere menţionată legitatea o+n+ consoană (cu excepţia lui n) >î: gonflare > a se (în)gîmfa. Dacă în silaba următoare apare o vocală deschisă sau semideschisă. dominus > domn. colorem > culoare. cufea > coif. tot aşa u > o: autumna > toamnă. oblitare > a uita. ducere > a duce. Devieri condiţionate în evoluţia lui o: 1 o+n+vocală > u: Creationem > Crăciun. locus > loc. uspăta. întîlnim un u: adurmi. o s-a păstrat: carnosus > cărnos. 3. corona > cunună. dolus > dor. numerus > număr. homo > om. mulgere > a mulge. arburii. corvus > corb. rustrul. o+n+ consoană > u: frondia > frunză. domna > doamnă. rota > roată. mortus > mort. -are > a cugeta > cuget. la început şi la mijloc de cuvînt. Evoluţia lui u (din ū şi ŭ) În poziţie accentuată u s-a păstrat: avunculus > unchi. dominica > duminică. o > u: cottizare > a cuteza. o se diftonghează în oa: brosca > broască. coquo > coc. 15 . quod>că. socrus > socru. pluvia > ploaie. humerus > umăr. formica > furnică. gustus > gust. Încă în latina populară o se confunda cu u: ostium > ustia > uşă. diftongarea nemotivată a lui o: coaperu. porcus > porc. frontem > frunte. rogationem>rugăciune. occidere > a ucide. orbus > orb. novem > nouă. lupus > lup. viridis > verde. Dar: cognatus > cumnat. tute zece. bonus > bun. În cuvintele monosilabice o>ă: vos>vă. în locul lui ŏ. În textele vechi. luna > lună. pontem > punte. Evoluţia vocalei o (din ō şi ŭ) În poziţie tonică. coronare > a cununa. Dar: somnus >somn. în loc de o.

includere > a închide. multu. au derivat din: Î provine din: a nazal accentuat: campus >cîmp. lingula > lingură. devenit în română nazal: ΡЂД > rînd. angustare > a îngusta. U final. longum ad > lîngă. rodu. viscosus > vîscos. u aton: hirundinella > rîndunea. teriinna > ţărînă. rimare > a rîma. a dispărut şi el: blandus >blind. scumpu. excurtare > a scurta. vetulus > veclus > vechi. infundare > a înfunda. ridere > a rîde. pugnum>pumn. Textele vechi îl mai păstrează pe u la sfîrşit de cuvînt atît în cuvintele de origine latină. o nazal: fontana > fîntînă. U din silaba posttonică. blandus > blînd. judicare > a judeca. urceolus > ulcior. i (ъ) împrumutat: връста > vîrstă. conventum > cuvînt. după dispariţia consoanei finale. ă şi î. glasu.Modificări condiţionate în evoluţia lui u: U precedat de grupul consonantic cl (gl) > i: ingluttire > a înghiţi. crudus>crud. Făcînd o generalizare a celor menţionate pînă aici. свят > sfînt. cît şi în cele nonlatine: pămăntu. 16 . s-a sincopat: radicula > radicla > ridiche. gustus>gust. ripa > rîpă. дръзь > dîrz. vendo > (eu) vînd. u iniţial şi medial s-a păstrat: aducebat > aducea. U+n+ consoană > î: hirundinella > rîndunea. trunculus > trunclus > trunchi. salutare > a săruta. În poziţie accentuată. corvus>corb. e neaccentuat: venosus > vînos. o împrumutat: порколаб > pîrcălab. dereptu. i neaccentuat: ridebat > rîdea. e împrumutat. subglutio > sughiţ. unquat > încă. multum>mult. virtuosus > vîrtos. i accentuat după rr sau r iniţial: horrire > a urî. a nazal neaccentuat: angustus > îngust. antaneus > întîi sau din a neaccentuat urmar de r+n: carnaseus > cîrnaţ. am putea conchide că vocalele noi din limba română. lana > lînă. oculus > oclus > ochi. fundu. lutus>lut. e accentuat urmat de n+ vocală (consoană): venetus > vînăt. U final a dispărut pe parcursul secolelor XVII-XVIII.

Printre cele mai importante modificări ale consonantismului latin tîrziu.Hr. aşa cum se pronunţă astăzi în limba română. Velara sonoră palatalizată (g) a evoluat în latina tîrzie pe două căi: a) g intertvocalic a dispărut: ego > eu. berbex – vervex. nn. 6. Paralel cu palatalizarea dentalelor. u latin aton: pulmonem > plămîn. titionem > tăciune. 3. consoanele geminate (pp. articulîndu-se ca şi consoanele simple. коливо > colivă. rr.H. fillius > fiu. arsura. ll. e latin aton: veteranus > beteranus > bătrîn. Bonifatio – Bonifacio. întîlnite în inscripţii începînd cu secolul al II-lea.) şărvăt. коса >coasă. i împrimutat aton: лебедь > lebădă. magis > mai. o latin accentuat: foras > fără. u împrumutat: въздγχъ > văzduh. într-o serie de inscripţii din Dacia. lă. crepare > a crăpa. cînd v iniţial sau intervocalic era pronunţat ca b: vovis – vobis. I d. urmate fiind de i în hiat. eccum tale > acătării. 4. t. în locul lui b era înregistrat v: albeus – alveus. Deja prin secolele II-III d. o împrumutat: кадило > candelă. b) g urmat de e (i) a evoluat în ğ: legem > lege. i latin aton: radicina > rădăcină. primavera. никовалo > nicovală. e (i) latin accentuat: fetus > făt. a latin neaccentuat în cuvintele derivate monosilabice: dă. facit > face etc. Şi viceversa. a împrumutat. se palatalizează. 5. gelum > ger.. ele se pronunţau respectiv ţ şi dz (z). adică mai puţin energic. Consoanele oclusive dentale d. ff. 2. melum > măr.Hr. I p. sivi – sibi. бездуна > beznă. ligatura. veteranus – beteranus etc. O dovadă în acest sens o aduc confuziile grafice ci şi ti: condicione – conditione. inclusiv de cel românesc. mm. după sec. 17 d. vom menţiona următoarele: 1. Hr. e împrumutat: serviétte > (reg. блана > blană. picula > păcură. tt. cel consonantic latinesc a suferit o serie de modificări care au fost preluate ulterior de idiomurile neolatine.: decem > zece.. are loc şi palatalizarea velarelor. fă. lacrima. овьсъ > ovăz.Ă provine din: a latin aton: caldura. în lucrările de fonetică latineşti era înregistrat aşa-numitul fenomen al betacismului. În latina tîrzie.) încep să se simplifice. . EVOLUŢIA SISTEMULUI CONSONANTIC LATINESC Ca şi sistemul vocalic. ss etc. Consoanele finale încep să amuţească în latina tîrzie prin secolul I frater > frate. Încă începînd cu sec.

B final. bubalus > bour. subtus > sub. regresivă. carbonem > cărbune. Evoluţia oclusivelor labiale P iniţial şi medial s-a păstrat: paganus > păgîn. la distanţă). blandus > blind. le vom cerceta sub 3 aspecte principale: 1. cauzat de amuţirea lui u final. caput > cap. sorbire > a sorbi. apoi a lui u. tempus > timp. sorbus > sorb. palumbus > porumb. carpinus > carpen. prin contact) . vobis > vouă. habetis > aveţi. capistrum > căpăstru.7. platanus > paltin. pellis > piele. după dispariţia consoanei finale. Există şi unele excepţii de la această legitate. dacă se află în componenţa formelor tone ale verbului a avea: habemus > avem. albus > alb. quattuor > patru etc. regresivă. B iniţial şi medial s-a păstrat: basilica > biserică. comparare>a cumpăra. caballus > cal. cubitus > cot. a dispărut: abellona > alună. sappa > sapă. din necesitatea de a uşura pronunţia. cînd b intervocalic > v. parţială. Devieri în evoluţia lui p P > n: nuptiae > nunţi (asimilare consonantică. crepo > crăp. sibi > sie. parţială. sanguem > sînge. P > t: despectus > deştept (asimilare consonantică. strambus > strîmb. parere > a părea. 18 . plangere > a plînge. excaldare > a scălda. aqua > apă. berbecem > berbec. repaussare > a răposa. devieri condiţionate de poziţia sunetului respectiv. rubeus > roib. tibi > ţie. scribere > a scrie. 3. s-a păstrat: campus > cîmp. soarta consoanei respective în poziţie finală. rămâne intact. baptisare > a boteza. P final. Vorbind despre evoluţia fiecărui fonem consonantic în parte. Grupurile consonantice se reduc la o singură consoană: exire > a ieşi. 2. cuppa > cupă. B > u în formele pronumelor personale în dativ: nobis > nouă. soarta consoanei respective în poziţie iniţială şi medială. habui > avui etc. Modificări condiţionate: B intervocalic. capra > capră. libertare > a ierta. habere > a avea.

b intervocalic >g (ğ): rubus > rug. ventus > vînt. cuminte > cumincior. Dacă însă t este precedat de consoana s. stet > să stea. petiolus > picior. Dar: sunt. intrare > a intra. frate > frăţior. habeat > să aibă. 2. abscondere>a ascunde. În urma dispariţiei lui u final. tondere > a tunde. aut > au. porta > poartă. sub(u)lum > sul. mustum > must. T final a amuţit. t a rămas intact: canto > cînt. rogationem>rugăciune. Ajuns prin metateză între o vocală şi o semivocală. el nu se transformă în ţ sau în č: angusti > înguşti. încă în perioada latinei populare: ad post > apoi. Modificări condiţionate: T + o vocală anterioară în hiat > ţ: credentia > credinţă. subglutiare > a sughiţa. tabanus > tăun. sementia > sămînţă. panticem > pîntece. sitem > sete. b s-a palatalizat: fimbria > frînghie. hosti > oşti. bibit > bea. Această legitate e valabilă şi pentru limba română contemporană. astectare > a aştepta. cu rare excepţii. lutum > lut. Oclusivele dentale şi velare T iniţial şi medial s-a păstrat (cu excepţia cazurilor de africatizare): turturella > turturea. hospitium > ospăţ. b a fost disimilat de consoana imediat următoare: ablongare > a alunga. scribet > scrie. dacă e urmat de sufixul diminutiv –ior: cîrnaţ > cîrnăcoir. potentia > putinţă. Devieri în evoluţia lui b: 1. 19 .Uneori. grăunte > grăuncior. dimineaţă > diminecioară. subglutiare > a sughiţa. fetiola > fecioară. cînd t final este urmat de sufixul diminutiv –ior: slut > sluţior. oaspete > ospeţior. mentionem > minciună. b s-a vocalizat: presbiter > preot. inclinationem > închinăciune. uber > uger. stratum > strat. turma > turmă. b > u: fabrum > faur. chiar de este urmat de o vocală anterioară. februarius > făurar. Precedat de o vocală şi urmat de o lichidă. T+e (i) în hiat cu ō sau ū > č: Creationem > Crăciun. sagitare > a săgeta. b s-a păstrat: robeus > roib. imperator > împărat. vivitia > viţă. Tot aşa se comportă astăzi în limba română contemporană t sau ţ final. 3.

2. Încă în perioada latinei tîrzii. culmen > culme. dormire > a dormi. intendo > întind. Devieri în evoluţia lui d: 1. cucuta > cucută. d a fost disimilat regresiv: admissarius > armăsar. c(k) s-a păstrat: accus > ac. prandium > prîndz > prînz. 1. După dispariţia lui u final. caldura > căldură. ostiolum > uşor (subst. laudasti > lăudaşi. lacus > lac. caldaria > căldare. dormisti > dormişi. detonare > a detuna. t dispare: pastionem > păşuine.).: cantasti > cîntaşi. ustia > uşă. t dispare. Devieri în evoluţia lui t: 1. extergere > a şterge. circus > cerc. petiginem > pecigine. D final a amuţit încă în perioada latinei tîrzii: ad > a. t > č fiind asimilat regresiv de o consoană africată: monticellus > muncel. sucus > suc. hordeum > ordz > orz. asternere > a aşterne. Disimilare regresivă parţială: adjungere > a ajunge. Modificări condiţionate: d+e (i) > dz > z: decem > dzece > zece. quid > ce. C(k) a rămas intact dacă nu preceda o vocală anterioară: cantus > cînt. dare > a da. d+e (i) în hiat > dz > z: diana > dzînă > zînă. frondia > frundză > frunză. la pers. calidus > cald. mai ales în cadrul formelor de perfect simplu. coda > coadă. Precedat însă de s.tristi > trişti. 2. D din componenţa grupului consonantic ndc a fost disimilat: mand(u)care > mîncare. quod > că. dacă nu era urmat de o vocală anterioară: dentem > dinte. prehendo > prind. tenda > tindă. surdi > surdzi > surzi. vendo > vînd. depanare > a depăna. porcus > porc. dar urmat de i în hiat. D iniţial şi medial a rămas neschimbat. II sg. fiind disimilat. crudus > crud. 20 . dies > dzi > zi. d s-a păstrat: cado > cad. peccatum > păcat. cuccus > cuc. arcus > arc. t s-a sonorizat: urtica > urdica > urzică. sacus > sac. În urma dispariţiei lui u final.

fagus > fag. ducere > a duce. 6. G iniţial şi medial. c a dispărut: fascia > fîşie. inclinare > a încheia. c(k) s-a sonorizat: conflare > a se (în)gîmfa. 1. factum > fapt. intellectus > înţelept. maxilla > măsea. disculcius > desculţ 3. pectus > piept. clavem > cheie. disfaciolare > a desfăşura. Modificări condiţionate: 1. 4. c după o vocală atonă. g+e(i) s-a africatizat în ğ: jugum > jug. octo > opt. lucta > luptă. s-a contopit cu acesta: exire > a ieşi. fumigat > fumegă. directus > drept. vescidus > veşted. graulus > graur. c+e(i) în hiat cu o vocală accentuată sau cu o (u) neaccentuat s-a transformat în ţ: arsicia > arşiţă. largus > larg. nescio quid > nişte. s-a păstrat: gallina > găină. veclus > vechi. dirigo > dreg. cervus > cerb. G final. cernere > a a cerne. macelarius > măcelar. în urma disparuţiei lui u final. cotoneus > gotoneus > gutui. grevem > greu. ceapa > ceapă. invinco > înving. ligat > leagă. includere > a închide. Modificări condiţionate: rumegat > rumegă. fructus > frupt. În aceeaşi poziţie. dulcis > dulce. c din cadrul grupului consonantic cl s-a palatalizat în k´(ch): clamare > a chema. frictura > friptură. urmat de s. franxisti > frînseşi. 21 . c după o vocală accentuată şi urmat de s sau t >p: coctorius > cuptor. lexiva > leşie. longus > lung. nascere > a naşte. 7. Precedat de s şi urmat de e(i). dacă nu era urmat de o vocală anterioară. 2. caelum > cer. laxare > a lăsa. radic(u)la > ridiche. dar urmat de e (i) în hiat. inglacio > îngheţ. discalciare >a descălţa. allego > aleg. c > t: cognoscere > a cunoaşte. judicium > judeţ. a rămas intact: castido > cîştig. nutricium > nutreţ. circus > cerc. vitricus > vitreg. rogat > roagă. gula > gurp. 5. dixisti > ziseşi. c+e(i) s-a africatizat: cera > ceară.În unele cuvinte.

z 22 . qu+a > p: aqua > apă. quesivi > a cerşi. tibi > ţie. 2. Ca variantă a spirantei z. intelligere > a înţelege. ung(u)la > unghie. g >n: lignum > lemn. vivitea > viţă. 5. rogationem > rugăciune. signum > semn. gu+e (i)ğ: extinguere > a stinge. č c+e(i)+ō sau ū: urceolus > ulcior. ungere > a unge. a fugi. glandem > ghindă. 4. lex. -legis > lege. d+e(i) în hiat:cadeat >(să) cadză > cază. c+e(i) în hiat cu o vocală neaccentuată: socia> soaţă. t+e(i) în hiat cu o vocală neaccentuată: hospitium > ospăţ. 2. pugnum > pumn. equa > iapă. Forma a mere devine a merge prin analogie cu a alerga. t+ e(i)+ō sau ū: petiolus > picior.gelum > ger. radeat > radză > rază. extinguere > a stinge. 3. 3. intinguo > înting. Qu urmat de o vocală s-a redus la c (k): quod > că. cognatus > cumnat. gelum > ger. ğ ţ gu+e(i): sanguem > singe. unguere > a unge. subglutiare > a sughiţa. care exprimă acţiuni dimanice şi care conţin litera g. Evoluţia oclusivelor velare 1. jidicum > judeţ. quattuor > patru. înterguare > a întreba. civitatem >cetate. 3. Fiind asimilat de un n imediat următor. Analizînd cele expuse. diana > dzînă > zînă. g+e(i) în hiat cu a dispare: corrigia>curea. qu+e(i) > č: quinque > cinci. ingluttire > a înghiţi. quomodo > cum. sanguem > singe. genna > geană. care a evoluat din: d+e(i): dico > dzic > zic. sagitta > săgeată. e cazul să facem o generalizare a legităţilor care au condiţionat apariţia consoanelor africate în limba română: c+e(i): circellus > cercel. apare în limba neîngrijită africata dz. sanguinare > a sîngera. coquere > a coace. t+e(i): terra > ţară. g+e(i): sagitta > săgeată. torquo > torc. gu+a >b: lungua > limbă. ung(u)lus > unghi. 2. coquo > coc. g din grupul consonantic gl s-a palatalizat în g’ (gh): glacia > gheaţă. 1. j+a: jaceree > a dzace > a zace. gu+o > g: unguo > ung.

prunus > prun.Sonantele nazale M iniţial şi medial s-a păstrat: mensa > masă. mutus > mut. nomen > nume. care mai apoi a dispărut. salicem > salce. fontem > frunte. dormire > a dormi. 3. lana > lînă. comnator > cumătru. uneori. n s-a păstrat: cornu > corn. termulus > ţărm. banea > baie. anima > inimă. mons. În componenţa prefixului com-. Palatalizarea lui n are loc şi astăzi. cerno > cern. n+e(i) în hiat s-a palatalizat: antaneus > întîi. m s-a păstrat: comparat > cumpără. necare > a îneca. legumen >legumă. vinea > vie. homo > om. adunamus > adunăm. vinum > vin. asimilarea: formica > furnică. 2. N final a dispărut încă în perioada latinei tîrzii: culmen > culme. calcaleum > călcîi. Printre devieri în evoluţia lui m pot fi menţionate: 1. Urmat de u final. dominica > duminică. Modificări condiţionate: 1. mentire > a minţi. În varianta populară. 2. mentionem > minciună. pomus > pom. disimilarea: malva > nalbă. minaret > a mîna. timeo > (mă) tem. compitis > cumpăt. Modificări condiţionate: 1. mane > mîine. lumen > lume. sptrinten > sprinteior. bătrîn > bătrîior. M precedat de a şi urmat de n (a+m+n) > u: scamnum > scaun. strîmbi > strînghi. M final a amuţit încă în latina tîrzie: dentem > dinte. ningere > a ninge. cuneus > cui. panem > pîine. alteori a dispărut: comprehendit > cuprinde. 23 . torno > torn. partem > parte. scump > scunchi. danum > daună. mentis > minte. musca > muscă. montis > munte. m deseori > n: ghimpi > ghinchi. 2. noctem > noapte. La finala secundară m s-a păstrat: fumus > fum. cînt apare sufixul –ior: bălan > bălăior. N iniţial şi medial s-a păstrat: nasus > nas. mensura > măsură. cotoneus > gutui. mens.

4. Urmat de s. În prefixul con. mostrare > a mustra. era scris r. pruni > pruni. L final s-a păstrat după dispariţia lui u final: agnellus > miel.3. alteori a dispărut: confundare > a cufunda. subullum > sul. în aceleaşi condiţii (n+i final). palma > palmă. reponis > răpui.. pensare >a păsa. norma literară îl păstrează pe n: boni > buni. stabullum > staul. melem > miere. trecute fiind prin paradigma declinării. mel. felem > fiere. genna > geană. La substantivele care-l aveau pe l la N. salem > sare. fenestra > fereastră. 2. unxi > unsei. n s-a păstrat în cadrul unor forme de perfect simplu al verbelor de conjugarea III-a: strinxi > strînsei. 4. planxi > plînsei. conjugo > (în)conjur. (re)manes > (ră)mîi. Devieri în evoluţia lui n: 1. conventum > cuvînt. 3. sal. ponis > pui. sol. Evoluţia lichidelor L iniţial şi medial (ci excepţia poziţiei intervocalice) s-a menţinut: lacrima > lacrimă. solem > soare. Asimilarea lui n urmat de b. nonni > nuni. lactem > lapte. homini > oameri > oameni. allevatum > aluat. n a fost disimilat de acesta: mensa > masă. porcellus > purcel. illac ad > la. 24 . Urmat de s. convenire > a (se) cuveni. Dar: annus > an. (în)blandire > a îmblînzi. Epenteza lui n: grangulus > graur. acesta s-a transformat în r: fel. fenomen cunoscut cu numele de ritacism: bonus > buru > bun. La nume însă. catellus > căţel. fulgerare > fulgera. n+i final se palatalizează în radicalul unor verbe: apponis > apui. (in)plantare > a împînta. abellona > alună. circellus > cercel. neminem > nimărui. Disimilarea lui n: canutus > cărunt. ranunculus > rărunchi. densus > des. n intervocalic din cuvintele de origine latină (cu excepţia celor în care n era geminat: nn). suponis > supui. exponis > spui. caballus > cal. sanitatem > sărătate > sănătate.soarta lui n e similară celei a lui m: uneori s-a păstrat: contenio > cuntenesc. p: (în)pacare > împăca. caldura > căldură. 5. În textele vechi.

Modificări condiţionate: 1. gh: clagum > cheag. ll însă. a dispărut: margella > mărgea. melum > măr. gl s-a palatalizat. 2. clarum > chiar. în această poziţie. socrus > socru. voleo > voi. porcella > purcea. bubalus > bour. l+e(i) în hiat la început s-a palatalizat. familia > femeie. aceste grupuri transformîndu-se respective în ch. dolus > dor. vitella > viţea. gula > gură. Disimilarea: ululare > a urla. palea > paie. gelum > ger. clavem > cheie. R iniţial şi medial s-a păstrat: resonare > a răsuna. arcus > arc. glacia > gheaţă. putem menţiona: 1. palumbus > porumb. ll urmat de a. oricla > ureche. clamare > a chema. pellem >piele. terra > ţară. clavatoria > cheutoare. taliat > taie. turturella > turturea. anellus > inel. inglutire > a înghiţi. mai ales în cadrul substantivelor feminine. metateza: pulmonem > plămîn. stella > stea. 4. 3. 25 . fera > fiară. mola > moară. glandem > ghindă. hirundinella > rîndunea. 5. alium > ai „usturoi”. l din componenţa grupurilor consonantice cl. satullus > sătul. qualem > care. circellus > cercel. petiolus > picior. vallem > vale. capistrum > căpăstru. carraria > cărare. olla > oală. filius > fiu. risus > rîs. s-a păstrat: caballus > cal. aranea > rîie. L intervocalic > r: caelum > cer. Asimilarea: fuliginem > funingine. Printre d e v i e r i în evoluţia lui l. apoi a dispărut: folia > foaie. paludem > pădure. novella > nuia. ille > el. filum > fir. 3. galleta > găleată. milia > mie. doliosus > duios. 2.

fulger >fulger. venatoria > vînătoare. mirionem > minune. Aceeaşi evoluţie o are . R de la finala secundară s-a păstrat: aurus > aur. ferrum > fier. carrus > car.R final. cînd r final s-a păstrat. se palatalizează şi dispare: velis > veri > vei. dacă n-a avit loc metateza. rarus > rar. ca şi n+i. comnater > cumătru. ca şi n. stufus > stuf. R a fost disimilat: turbulare > a tulbura. frontis > frunte inflare > a umfla inflorire > a înflori afflare > a (se) afla scrofa > scroafă F din finala secundară s-a păstrat: cufea > coif. pereat > piară > pieie. Există însă şi cîteva excepţii. admissarius > armăsar. quattuor > patru. venire – a veni. sternutare > a strănuta. frater > frate. În limba vorbită însă. în afară de poziţia intervocalică: valem > vale verus > văr venatus > vînat venenum > venin venator > vînător conventum > cuvînt convenire > a (se) cuveni convenientia > cuviinţă 26 . stare – a sta. suffero > sufăr. serenus > senin. Dar r+i în hiat s-a păstrat: adjutorium > ajutor. chiar dacă nu s-a produs metateza: vultur > vultur. s-a păstrat: inter > între. queri > ceri > cei. taurus > taur. cibrum > ciur. scribere – a scrie. F în poziţie iniţială şi medială s-a păstrat: facere > a face factum > fapt factura > făptură formica > furnică fenestra > fereastră frictura > friptură fructus > frupt frons. se palatalizează: paris > pari > pai. şi r descendent din l latin intervocalic: salis > sari > sai. r s-a apocopat: dare – a da. super > spre. R final. muria > moare. R a fost asimilat: corona > cunună. farina > fănină. rostrum > rost. care s-a păstrat în poziţie iniţială şi medială. Devieri în evoluţia lui r: R+i. S-a produs metateza: formosus > frumos. venator > vînător. în limba vorbită. februarius > făurar. r. Fricativa v apare la o etapă mai tîrzie a latinei populare. În inifinitivul verbului. dintr-un u semivocalic latinesc. a dispărut ca orice consoană finală: imperator>împărat. humerus > umăr. în cazul metatezei.

ca şi b. Sub imfluenţa unor forme pronominale (illi > ei. exventare > a zvînta. 2. asternere > a aşterne. constatăm că inventarul de fricative al limbii române a fost completat cu noi foneme: 27 . a unor numerale (tres > trei) şi a unor adverbe (magis > mai). păstrînsu-se însă la finala secundară: densus > des fusus > fus grassus > gras risus > rîs ursus > urs visum >vis Modificări condiţionate: 1. crescere > a creşte. ci i. S urmat de o consoană sonoră este asimilat de aceasta şi se sonorizează. grossi > groşi. densi > deşi. În paradigma verbului habeo. a des–şuruba > a deşuruba. prin analogie. -re. S din componenţa prefixului –des e asimilat de ş. disbracare > a dezbrăca. sessus > şes. devenind z: disbinare > a dezbina. S + e (i )> ş: deserto > (eu) deşert. cantas > cînţi). habutus > avut etc. verbale (laudas > lauzi. z: a des–şăla > a deşela. nascere > a naşte. Generalizînd cele expuse mai sus. a se des–zice > a se dezice. clavatoria > cheutoare. v. dispare din motove de pronunţie: avunculus > unchi pavonem > păun tardivus > tîrziu cantavi > cîntai clavem > cheie novem > nouă juvenca > juncă novella > nuia pluvia > ploaie Precedat de l. astectare > a aştepta. v s-a menţinut în formele tone ale acestuia în locul lui b: habere > a avea. S + c (t) + e (i) > ş: cognoscere > a cunoaşte. v intervocalic s-a vocalizat. levare > a lua. disligare > a dezlega. j. S iniţial şi medial s-a păstrat: sanitosus > sănătos serenus > senin salicem > salcie sementia > sămînţă risus > rîs excadere > a scădea extemperare > a astîmpăra grossus > gros S final a dispărut încă în latina vulgară. alvea > albie. s a fost înlocuit. Uneori. camisia > cămaşă.În poziţie intervocalică. v > b: alvina > albină. habeat > să aibă. exbattere > a zbate. nos > noi. habuisset > avuse. trecînd în u: alevatum > aluat. 4. septem > şapte. habui > avui. grassi > graşi. habebat > avea. ceresia > cireaşă. vesica > beşică. a des-şeua > a deşeua. vos > voi). 3.

castigo > cîştig Ş. Kaizer. care provine din: 28 . germ. cazer > a caza. z grecesc împrumutat: ςαμα >zeamă. J latin medial: adjutare > a ajuta. s+ cons. s+ e (i): sella > şea. din creaţii interne: a zurui. жаратекь >jăratec. exbattere > a zbate. fr. împrumuturi: slav. a se şupuri. pe calea împrumuturilor: slav. храм > hram. dicere > a zice. habar. fr. care provine din: e+ō: deorsum > gois > jos. ung. a se şuşoti. ung. Şonka > şuncă. hordeum > orz. J. (Semnificaţia unor slove ale alfabetului chirilic) H. J latin iniţial: jocum >joc. hoţ etc. creaţii interne: a hăi. szufla > juflă. Jovis diez > joi. sonoră: disligare > a dezlega. turc. şfară. жалоба> jalbă. turc. a se zghihui etc. jaquette > jachetă. fr. hîrjoană. care provine din: împrumuturi: turc.Z. camisia > cămaşă s+c (t)+e (i): cognoscere > a cunoaşte. chauvin > şovin. a jăpni împrumuturi: slav. creaţii interne: javră. a hăcui. din creaţii interne: a şuiera. adjungere > a ajunge. zarzavat. harpe >harpă. şah. fr. слота > zloată. care provine din: d+ e (i): decem > zece. hojma.

ultima interpretare era cea mai răspîndită. Formarea cuvintelor. Dintre cuvintele din prima categorie menţionăm următoarele. a lua cu binişorul. varianta equus a dispărut aproape complect. pe care-l întîlnim într-o serie de expresii şi locuţiuni verbale de tipul a lua apă-n gură. În vorbirea populară latină şi în română el a mai căpătat şi sensul de „bărbie”. mîrţoagă”. Cu acest sens el s-a dezvoltat în română. În studierea lexicului latinei vulgare trebuie să deosebim două categorii de cuvinte: 1. În latina vulgară. Acest cuvînt căpătase în latina vulgară o semnificaţie specială de constelaţie: Carul Mare şi Carul Mic. a o lua la sănătoasa ş. 2. Încă în latina vulgară el şi-a extins sensul de a lua foc. mai conservînd şi noţiunea latinească clasică – cea de „mijloc de transport”. 3. În limbile romanice îl găsim mai ales cu sensul de „a cerne făina”. a lua în căruţă. Cuvintele care în latina vulgară aveau o semnificaţie mai mult sau mai puţin diferită de cea din latina clasică. În limbile romanice. care nu erau cunoscute de latina clasică. 29 . 5. mai frecvente în latina populară şi. 2. Adaptări directe şi mutaţii de sens în cadrul paradigmei latina clasică – latina populară – româna. a deoseb”i. acest cuvînt a mai primit semnificaţia de „rîie”. a se aprinde. Cuvintele latinei vulgare. devenind un verb polisemantic. a inspira. Carrus. iar în română ea a dat prin evoluţie normală iapă. a lua la ochi. Cernere în latina clasică însemna „a separa. Barba avea numai sens de loc al corpului omenesc. cît şi în română. caballus devenise aici sinonim cu equus.a. Derivarea. Compunerea. 4. Caballus era întrebuinţat de scriitorii clasici mai ales în accepţiunea de „cal prost. în lexicul activ al limbii române: Afflare era cunoscut în latina clasică numai cu semnificaţia de a sufla. Juvenal îl găsim însă cu sensul de „cal în general”. respectiv.Lexicul latinei populare şi influenţa lui asupra celui din română 1. Apprehendere în latina clasică aveau numai sensul de „a lua”. la bărbaţi. La Lucilius. situat în partea facială şi acoperit cu păr. În latina vulgară. Cu acest sens el a venit şi în sistemul stelar popular românesc. Conversiunea. În română şi celelalte limbi romanice acest verb apare cu sensul de „a se găsi”. Horaţiu. Aranea avea în latina clasică numai sensul de „păiangen” sau „pînză de păiangen”.

Levare în latina clasică însemna „a ridica.Cuvitas. care în latina clasică avea forma de plural frigori. a plesni”. inclusiv al omului. focus trecuse în latina vulgară la acela de „foc”. Astăzi. uneori – „a complota”. Frigus. Lex avea sensul de „lege” (în latina clasică lex-legis). Încă în latina clasică existau cîteva sensuri particulare pe care putea să le aibă verbul facere: barbam facere. cea de astăzi în limba română: mola machinaria = moara măcina. dîndu-i explicaţia care echivalează cu frater mariti mirelui). (fratele miresei) sau uxoris (frate al 30 . ungues facere. sinonim cu latinescul mater.a. a face Paştile. Cele mai vechi expresii cu a face sînt cele ce ţin de religie: a face păcate. În cea vulgară el era echivalent cu „a crăpa. Dare avea sensul special de a produce. Astfel. Civitas l-a substituit pe urbs în tot domeniul romanic. el a devenit polisemantic. În latina vulgară era folosit cu sens mai larg de „a lua”. cite. citta. a da de gol.-a avea în latina clasică accepţia de „rudă în genere”. Cognatus. nu de lege creştinească. avem: dr. În latina vulgară el mai capătă un sens de religie. mai ales din sfera substantivului. a trecut în latina vulgară cu sensul de „febră” şi şi-a păstrat acest sens în denumirea populară a bolii friguri în limba română. O altă schimbare de sens pe care o prezintă levare în limba română este aceea de a fermenta. Crepare însemna în latina clasică „a răsuna”. şi îşi poate extinde sfera semantică. a sustrage” (o avere). devenind în română un verb polisemantic şi dînd naştere unei serii de locuţiuni verbale: a da şfară-n ţară. De aici a venit şi cuvîntul românesc aluat prin proteza lui a la participiul verbului luat. Ca şi a lua. De la înţelesul de „cămin”. În latina vulgară el a căpătat o altă semnificaţie. Dar în latina clasică mamma avea sensul de „mamelă”. Machinari în latina clasică era interpretat cu sensul de „a inventaI. a da de dracu. Mamma e un cuvînt din limbajul copiilor. a face poate face bloc cu aproape orice cuvînt semantic. a da de sminteală. fr. ceea ce însemna „ficat de gîscă îngrăşată cu smochine”. Cu acest sens apare des în scrierile vechi: Turcii sînt de altă lege. În vorbirea populară acest cuvînt trebuie să fi fost foarte răspîndit. a da drumul ş. cetate. Latina vulgară i-a îngustat sensul. a-şi face cruce. Focus. folosit în latina clasică pentru a desemna „drepturile cetăţeanului roman” se identificase în latina vulgară cu urbs. it. de la a face pîine pînă la a face copii. după cum zicea un lingvist. Ficatum era asociat la origine cu jecur. Ca şi verbele a da şi a lua. În limbile romanice el şi-a extins semnificaţia şi astăzi denumeşte un organ al oricărui animal sau pasăre. a da şi-a extins mult semantica.

mai ales că „soldatul care şi-a făcut datoria” era trecut de anii tinereţii. Sera era. a dat varianta populară mormînt. În latina clasică însemna „soldat care şi-a satisfăcut stagiul militar”.: seară. Septimana. şi tata. Rostrum însemna în latina clasică „cioc”. Paganus în latina clasică însemna „locuitor de la ţară”. it. se întîlneşte destul de des. De exemplu. Veteranus. apoi trecerea lui e în ă şi. De exemplu: dr. a sugruma”. Lingviştii latini subliniau că acest cuvînt nu trebuie întrebuinţat cînd e vorba despre om. Alături de mamma.: soir. prov. folosit în latina clasică în calitate de adjectiv. Orbus în latrina clasică însemna „lipsit de ceva. În latina vulgară şi în română vine cu accepţia de astăzi: vis. Monumentum se ăntîlneşte uneori la autorii clasici cu sensul special de „monument funerar”. adică „cel care nu este creştin”. La început era asociat cu dies şi hora. la origine un adjectiv cu sensul de „tîrziu”. Cu timpul. În română rost e întrebuinţat tocmai cu sensul de „gură” şi e întîlnit de expresiile a lua la rost. În latina clasică el era conceput ca lipsit de vedere.: sera. populară: tata. în aceleaşi inscripţii. Necare în latina clasică însemna „a face să piară. 31 . În română el a dat două semnificaţii: mîner şi a rămîne. fr. it: mamma. orfan”. el s-a izolat de acestea. În limba română a căpătat sensul „om în vîrstă”. menţionate la începutul temei: care existau în vorbirea poporului. vechea franceză: taie. fr. a devenit în latina vulgară substantiv şi a căpătat în epoca creştină înţelesul de „săptămînă”. Manere trecuse de la înţelesul de „a rămîne” la acela de „a petrece noaptea într-un loc”. dr.: mama. A suferit fenomenul betacismului.: ser. La Empiricus rostrum este chiar sinonim cu os.odată ce este întîlnit pe plăcile funerare ale multor morminte din epoca veche. Acesta a fost etimonul cuvîntului mama pentru mai multe dintre limbile romanice.: tata. Evoluţia normală prin disimilarea lui u (sincopa) şi rotacizarea lui n. Odată cu apariţia creştinismului sensul lui a devenit „păgîn”. care în latina clasică era pater. Îl mai întîlnim şi în alte arii ale limbilor romanice: it. iar în latina vulgară şi în română a venit cu accepţia de astăzi: „a îneca”. orb. dar nu erau în lexicul latinei clasice. Mai puţin numeroase sînt formele care aparţin celei de-a doua categorii de cuvinte. a devenit substantiv şi se folosea independent.: mamman. a avea rost. dispariţia consoanei finale m. După trecerea lui e neaccentuat în ă şi sincoparea celui deal II-lea e aflat în poziţie neaccentuată. visa nocturna. în dr. a ucide. respectiv. a devenit bătrîn Visum în latina clasică însemna „apariţie”: visa somniorum. de asemenea. „bot”. apoi a lui u.

3.: teter. Aceasta este una din trăsăturile caracteristice ale oricărei limbi populare. Capitaneus – căpătîi. adică „a-i da cu mîna. prin compunere. Fontana – fîntînă Frondea – frunză. „mamelă”. după cum ştim. urmînd ordinea diferitor categorii gramaticale. cu diferite variante. – strat. prov. Sappa era determinat ca un „genus instrumenti rusticorum” (un fel de instrument de la ţară). Tita. Cuvintele noi se formează. 2. aşa-zisa conversiune. Spinalis – spinare 32 . De aici şi a îmbrînci. iar ca verb e asociat ca „a suge”: fr. sapă. teta. ca şi mama. Scortea – scoarţă. În limbile romanice găsim o serie întreagă de cuvinte înrudite cu acesta care înseamnă.. II.: teta. Linea – ie. prin adăugarea de elemente noi (sufixe şi prefixe) la formele existente (afixarea). Au trecut la categoria substantivelor. – fătat. Galetta era folosit în latina populară cu sensul de „mensura vinaria”. o serie de participii la perfectiv: buccata fetatum stratus – bucată. Latina vulgară era mai mult înaintată decît cea clasică în ceea ce priveşte formarea cuvintelor noi. Vom cerceta fiecare din aceste cazuri de constituire a lexicului limbii române sub influenţa latinei populare. port: teter. prin trecerea aceleiaşi forme dintr-o categorie în alte. Substantive Aici trebuie să cităm cîteva cazuri de apariţie a cîtorva substantive din adjective. a-i da o labă”. de asemenea. Galineceus – găinaţ.Branca cu înţelesul de „labă”. la noi – „găleată”. tuta) a evoluat în română în ţîţă. în trei feluri: 1. Vom mai adăuga aici substantivele provenite din adjective şi cercetate de noi în paragraful de mai sus sera – seară şi septimana – săptămînă. Novella – nuia. sp. exista în latina vorbită ca un cuvînt propriu vorbirii copiilor (dida. Carnaseus – cîrnaţ.

Marcel. Tot cu sufixul -ellus s-au format substantivele particella – părticea.a. lucor – lucoare. – ulus. omenie ş. Trebuie să menţionăm aici cîteva schimbări de sufixe care se produseseră în latina vulgară. împrumutat din greacă a pătruns în latina vulgară mai ales în perioada epocii creştine şi este folosit în limbile romanice la formarea substantivelor abstracte: avuţie. -occus. au existat în cea vulgară şi au dat în limbile romanice o serie de derivate de tipul păsărică. -icus. uculus în loc de -iculus apare în peduculus – păduche. -ucus. soricellum – şoricel. -sura: dulcitia – dulceaţă. – – anus a fost înlocuit cu -o. pecorarius – păcurar. -issa a pătruns prin intermediul limbii greceşti: diaconissa – diaconeasă. cavula – gaură. Acest sufix. calura – căldură. -ucus. trunculus – trunchi. carraria – cărare. mămucă. a fost înlocuit cu -ellus. -ellus: hirundinella – rîndunea. -cellus: monticellus – munticel. găticel. frictura – friptură. caldaria – căldare.Substantivele formate cu sufixe: -ia (-ie). cripatura – crăpătură. amaritia – amăreaţă. necunoscute în latina clasică. vitullus – vitellus. aratura – arătură. -onis în tabanus – tăun. Găsim chiar în latina clasică variantele catullus – catellus. padulem – pădure. teneritia – tinereţe. În locul clasicului geniculum avem genuculum – genunche. de exemplu. -itia: -ura. seminatura – semănătură. muncel. tătucă etc. -entia: suferentia – suferinţă. imperatrissa – împărăteasă. preotissa – preoteasă etc. dogarius – dogar. -a: -ule: -ina: -aneus: -or: -ura: -arius: matteuca – măciucă. 33 . -a: -ulum. arsura – arsură. radicina – rădăcină. margella – mărgea. surcella – surcea. tărie. mînzoc. calcaneus – călcîi.

osus: flocosus – flocos. Verbul Vom studia mai întîi verbele derivate din substantive sau din adjective prin adăugarea directă a unei terminaţii verbale la tema acestora. frigorosus – friguros.a. Ambele pronume negative sînt nişte formaţii ale compuşilor latineşti. tardivus – tîrziu.Ca pronume nehotărîte. Toate aceste derivate postnominale aparţin conjugărilor I şi a IV-a. vere unus – vreunul. printre care: . ostăşesc ş. ossuosus – osos.utus: . mucosus – mucos. în timp ce în limba română e cunoscut exclusiv ca numeral. Aceste forme datează din latină. Aşadar.– cada uno. temporivus – timpuriu.iscus. nehotărîte şi negative.d. românesc. Astfel. Cîte este grecescul cata. nec. verbe derivate din substantive: bucca – îmbucare. care formează numeroase derivate cu actualul sufix românesc -esc: bărbătesc. . care au provenir de la compuşii latineşti. venenosus – veninos. limba română foloseşte construcţiile de tipul cîte unul. port. braca – îmbrăcare. cîte doi ş. În limbile romanice occidentale expresia cata unus apare ca pronume nehotărît: fr. panticosus – pîntecos.Deja în latina populară se formează o serie de substantive compuse: caprifolium > Domine deus > căpriori Dumnezeu manus stergium > prima vera > mîneştergură primăvară Prin derivare cu sufixe s-au format în latina populară cîteva adjective. latina vulgară cunoştea deja construcţiile nescio quem + ne – neştine. nec + mica = nimica. canutus – cărunt. acela au derivat de la formantele latineşti ecce + iste (ille).m. care a pătruns de timpuriu în latină şi a fost asociat cu unus după modelul grecesc.ivus: . pronumele demonstrative de tipul acesta. – quenne. neque unus – niciunul. omenesc.a. Numerale În calitate de numerale distributive. 34 . nec + hominis = nimeni. Pronumele compuse În limba română avem o serie de pronume demonstrative. un împrumut din greacă prin intermediul latinei vulgare.

mors (mortis) – admorţire– a amorţi uvum – uvare – ouare – a uoa. grassus – grassiare – îngrăşare. corda – incordare – a încorda. sella – inselare – a înşela. turbo – turbulare – a tulbura. carrus – carricare – încărca. oblitus – oblitare – a uita. -tare: libertus – libertare – a ierta. ventus – ventulare – a vîntura. -inare: scarpere – scarpinare – a scărpina. subtilis – subtiliare – subţiare. -icare: caballus – cablallicare – încăleca.capitare – a căpăta. interritus – interritare – a întărîta. Verbe derivate din adjective: calidus – excaldare – a scălda. Un alt grup de verbe s-a format prin derivare de la substantive sau adjective. lumen – luminare – a lumina. tardivus – tardivare – a întîrzia. între tema cărora şi terminaţia verbală -re s-a mai adăugat un element. Notăm următoarele derivate: -iare: altius – altiare – ălţare – înălţare. ventus – exvento – a zvînta. ferrum – ferricare – a fereca. unus – adunare – a aduna 35 . largus – adlergare – a alerga. circus – circare – a cerca. forfex – forficare – a forfeca. genunculum – genunculare – a îngenunchea. longus – ablongare – a alunga. excapitare – a scăpăta. mollius – molliare – muiare. pedica – împiedica. Noi forme verbale s-au format şi cu ajutorul prefixelor. vezica – vezicare – a beşica. tener – tenerire – a întineri. subţiere. Printre cele mai frecvente prefixe atestăm următoarele: lenis – alenare – a alina. -ugare: fumus – fumigare – a fumega. -ulare: tremo – tremulare – a tremura. fetus – fetare – a făta.

Influenţa morfologică slavă asupra limbii traco-dacilor. Avem a face. discalciare – a descălţa. incalciare – a încălţa. ei au înaintat. Lexicul de origine slavă. 4. Venirea slavilor transformă complet fizionomia Peninsulei Balcanice. ingluttire – a înghiţi. spre malurile Dunării. adspectare – a aştepta. excadere – a scădea. La început. coborîţi de la nord în regiunea Carpaţilor. Cei care îşi fac acum apariţia în istorie nu mai sînt nişte incursori trecători. -ex: exbattere – a zbate. adlactare – a alăpta. 2. adlentare – a alinta. -de: -dis: degelare – a degera. adfundare – a afunda. disligare – a dezlega. Ea determină o adîncă răsturnare în partea Europei Orientale. cu nişte imigranţi dîrji. -in: (Formele derivate şi compuse ale celorlalte părţi de vorbire (adverbe. prepoziţii) le vom studia la temele respective. Pătrunderea slavilor în Peninsula Balcanică trebuie considerată ca un eveniment îndelung pregătit.-ad: adbatere – a abate.) Influenţa slavă 1. incuneare – a încuia. în care s-ar situa pentru totdeauna cu traiul. puţin cîte puţin. Din istoricul problemei. ca goţii. puţin timp după părăsirea Daciei de legiunile romane. adfumare – a afuma. acum. La început. inclavare – a încheia. cu nişte cuceritori ferm hotărîţi să-şi caute un nou sălaş. împinşi numai de dorinţa jafului. excarminare – a scărmăna. 36 . adlegere – a alege. 3. discuneare – a descuia. introducând un element nou în sînul populaţiei romane abia formate. I. poate chiar o nouă patrie. excambinare – a schimba. Sufixele de origine slavă în română. adormire – a adormi. ei au trecut în grupuri mici acest fluviu cam pe la sfîrşitul secolului al III-lea.

perioada R. II. dz a alternant cu j. brejnevistă şi bodiulistă. sub influenţa limbii vechi bulgare. cînd pe acest teritoriu au venit legionarii romani. lupe. Şincai şi P.S. Dar. Atunci slavii asaltează cu adevărat Imperiul Bizantin. cînd vorbim despre influenţa binefăcătoare a elementului slav. cea stalinistă. provenit din compuşii latineşti medius+locus. După cum am văzut mai înainte. decît mai ales lexicul din perioada secolelor IV-VII şi XI-XIII. cu toată rezistenţa ce le-o opun trupele imperiale. acţiunea slavă asupra limbii române este foarte redusă.S. care se formează pe întreg teritoriul românesc prin desinenţa o. oame după modelul bulgăresc boze [boje]. Moldoveneşti. lingviştii latinişti S. Influenţa slavă asupra limbii române este mai evidentă în morfologie. Nu putem releva decît alternanţa pe care au suferit-o sunetele cîtorva cuvinte sub influenţa formelor slave. aceste grupuri mici au locuit în Moesia şi Tracia. lăsînd terenul liber slavilor. Aici ar trebui să ne întrebăm dacă nu trebuie să admitem o influenţă analogă şi pentru vocativul substantivelor masculine care se termină în e: coarbe. nec + mica. Face să fie menţionat mai ales cazul Vocativ la substantivele feminine. aproape toată Peninsula Balcanică se afla în mîinile slavilor. unde d urmat de i trebuia să alterneze cu z sau. provenite de la nec + hominis. O statistică a cuvintelor latine şi slave care sînt cel mai des folosite ar putea demonstra că elementele slave sînt tot atît de expresive şi de vii ca şi cele latineşti.În secolele IV-V. ca şi bulgărescul mezda. În prima jumătate a secolului al VII-lea. Influenţa slavă din această perioadă se observă în multe din particularităţile morfologice. pronumele negative nimeni. Dar mai ales lexicul a fost împresurat cu numeroase elemente slave. după modelul bulgăresc zeno sau al celui ucrainean susidko. Adevărata imigraţie slavă începe în ultimii ani ai secolului al V-lea. nimic. Micu. ничто. cu dz. 37 . Din punct de vedere fonetic. cu care ele prezentau o oarecare asemănare. Ei profită de confuzia care domnea în Imperiu şi. Pentru istoria Europei Orientale acesta era un eveniment tot atît de important ca cel ce avuse loc cu 5-6 secole înainte. Cînd priveşte anul 1812. Ne-am face vinovaţi de o falsificare a istoriei dacă n-am recunoaşte marea influenţă pe care a avut-o slava asupra limbii române.A. Nu avem în vedere. reuşesc să cucerească cea mai mare parte a teritoriului sud-dunărean. l-au putut schimba pe e din negaţia nec în i numai datorită asemănării funcţiei acestor pronume cu cele slave никто. influenţa a fost nefastă pentru dezvoltarea limbii române din spaţiul dintre Prut şi Nistru. în limba veche. Tot aşa. Acesta este cazul cuvîntului mijloc. Gh. cînd ostrogoţii părăsesc ţările dunărene pentru a se îndrepta spre Italia. Maior s-au străduit să reducă la minim această influenţă. pe care le-a împrumutat româna.

Tot de origine slavă este şi numeralul sută. nicidecum nu putem admite că vocativul cu -ule este o variantă a nominativului latinesc. toate elementele numeralelor compuse româneşti sînt de origine latină. E vorba de verbele a se mira şi a se ruga. articolul substantival definit. Cît priveşte verbul. pe care le folosesc unii vorbitori ai limbii noastre. pur şi simplu. În al doilea rînd. ar trebui să subliniem că vocativele româneşti cu e la masculin sînt destul de rare. prefixele iz-. Limba româna datoreşte slavei mai multe adverbe: aievea < a+jave(а+яве) de iznoavă < изу нову razna < разно de obşte < обще îndeosebi < осебити înzadar < за дару Influenţa slavei vechi se observă mai ales la derivate. drăguţule bace etc. iar modelul slav doar a putut să accentueze această variantă cazuală. şi nu al celui latin. în primul rînd. Ar trebui însă să remarcăm că formarea verbelor reflexive ţine mai mult de psihicul naţional al fiecărui popor luat în parte. întărită. pe de altă parte. po-. a se duce. na. ca în limba rusă. pocăire. De exemplu. pur şi simplu. ar trebui să fim mai cu rezerve cînd se afirmă cum că formaţiile româneşti ar fi o copie leită a celor slave. Cît priveşte formarea numeralelor cardinale de 11 pînă la 19. primire. păgubire. adică „peste”. sînt condamnate de normele limbii literare. Într-adevăr. a se gîndi din limba noastră nu se fac cu se (cя.Am putea mai degrabă să presupunem că vocativul românesc reproduce modelul latin. pri. copiindu-le pe cele ruseşti (учиться). năpădire. ar trebui să cităm aici cîteva exemple. -pa-. Mai degrabă am putea avea de a face cu o influenţă slavă. locul lor ocupîndu-l vocativul cu ule: omule. prepoziţia spre e provenită şi ea din limba latină de la super care înseamnă „deasupra”. 38 . libe „iubit” – libile „iubitule”. Şi din contra. Unele din ele au pătruns în română odată cu cuvintele slave. În primul rînd. Căci formele reflexive verbale de tipul a se învăţa. Trebuie să admitem că sintaxa compunerii numeralelor cardinale a fost. pe care româna le-a moştenit din slavă. Dar. la care s-a ataşat. trebuie să cităm mai multe prefixe.se întîlnesc doar în compusele formate în slavă: izbire. derivat din limba bulgară suto. cimentată de formaţiile omogene slave. descendent din pronumele demonstrativ latinesc ille. Vorba e că. împrumutate de la modelele bulgăreşti чyдити ce şi мoлити се. unde româna foloseşte reflexivul după modelul slav. scumpule. Pe de altă parte. care erau deja nişte compuşi cu prefixe. şi astăzi întîlnim în limba bulgară un sufix -le care se adaugă numelor de persoane cînd li se adresează cineva.

de asemenea. Prefixul prea. a separa de bunătate. în slavă mai exista şi prefixul ras. a. răzbate – pentru a-i bate. adjective. nemurire. le înlocuieşte completamente. godac. În afară de razu-. băbac. Acest fapt ne dovedeşte că slavonescul пре.[-res] a fost atît de bine înţeleasă. preaînţelept. rezmetso = deschide.serveşte în română. nemăritată. numeroase derivate. nespus etc. porumbac. Deoarece acest prefix este deseori confundat cu prefixul de origine latină răs-. trebuie să-i desparţi. Mult mai numeroase sînt sufixele slave introduse în limba română prin intermediul slavei. sărac. neputinţă. Îl întîlnim. neomeneşte. încît el l-a înlocuit adesea pe des-: reskl’ide. neadevărat. nedrept. nenorocire. care au format cuvinte noi cu negaţia de origine slavă ne-. siraku = bugeac. desculţ. dezleda. în cuvintele ca: prostănac. necrescut. Printre ele găsim substantive. dezvăţa. la exprimarea negaţiei. nenorocos. În istroromână. neadormit. în vorbirea populară.în limba română.sînt destul de numeroase în limba română. распадити – „a răscoli. pe care. descoperi. Elementele citate ne arată cît de viu este ne. rezlego. nesaţ. nedreptate. ca şi în slavă.Din mulţimea de prefixe de origine slavă numai următoarele au fost productive în limba română: Ne. desculţa. ne vom opri mai mult asupra lui. deşi mai puţin răspîndit decît ne-. i. de asemenea. verbelor şi adverbelor cînd trebuia să marcheze gradul superlativ: preafrumos. necioplit. neînvăţat.serveşte în general pentru exprimarea ideii de despărţire şi corespunde latinescului dis-: răzbunare – a despărţi.şi se alătura substantivelor. negreşit. rescutso. verbe. răzmeriţă – a despărţi. adjectivelor. preaştiutor.în cîteva cuvinte ca расколити. rescoperi. El corespunde latinescului in. rescuts. neom. adverbe: neadevăr. neascultător. neştiinţă. El poate echivala cu locuţiunea “peste măsură de”. gînsac. a separa de pace. formează. Răzu. pentru a da un sens peiorativ cuvîntului cu care intră în compoziţie. nebun. această funcţie a prefixului răs. Sufixul -ac corespunde vechiului bulgăresc -aku: bujaku. Observăm aici mai ales numeroase derivate de origine latină.şi latinescul prae. ca să arătăm care sînt formele unde avem într-adevăr a face cu prefixul slav. necopt. neapărat. preaplin. Compusele cu ne.s-au consolidat reciproc. a răspîndi”. neastîmpăr. neînsurat. Ca să nu-l confundăm pe -ac de 39 .s-a suprapus latinescului prae. Razu-. nesimţire.

ţ la –an. derivat din v. şurubelniţă. cîntăreţ. făţarnic. păpuşoişte. -iţa ne vine din v. comănac. petrecanie. formează în română adjective: destoinic. doniţă. orăşeancă. de la v. tremurici. -enie. împărtăşanie. bulg. –anu. Întîlnim şi cîteva adjective cu sufixul -an: bălan.origine slavă cu -accus de origine latină. boşorog. iste. amăgeală. săculeţ. slăbănog. cristelniţă. suliţă. drumeţ. Împreună cu sufixul -oai. –eli. troiţă. clopotniţă. -eală. ţigancă. darnic. bulg. bulg. -ìci formează substantive abstracte: gîdilici. este adăugat la tema verbelor pentru a indica rezultatul acţiunii exprimate de verb: ameţeală. bîrfeală. mai arată partea obiectului indicat în radical şi trimite la menirea. bulgar -uga: buturugă. întrebunţarea obiectului: toporişte. ş. -că formează substantive de genul feminin şi indică un titlu. habarnic. el arată mai ales locul unde se găseşte un obiect şi se referă la denumirile de plante: inişte. rezultat din cuvinte slave ca progrebenie. ferestruică. nevăstuică. lungan. -iku şi desemnează mai ales naţionalitatea sau originea: armeancă. lustruială. vîrtelniţă. -anie. plăvan. olog. ursuleţ. formează substantivă: botniţă. -nic. veche – eninu. cetăţean. sătean ş. zbîrciog. tutunişte. îndrăzneală. steguleţ. cărăruică. beţivan. cîrpaci. formează nume de agent: călăreţ. -og e derivat de la v. coderişte. ursoaică. pojghiţă. datornic. croială. şiretenie. cît şi diminuative: cuibuleţ. -eţ. cerboaică. videnie. robaci. cojiţă. cît şi unrele denumiri de animale de genul feminin: lupoaică. săteancă. tărancă. formează substantive masculine: ciocîrlan. -ugă – de la v. denumeşte în limba română acţiuni abstracte: curăţenie. bulg. româncă. strigoaică. El indică patria sau originea: moldovean. -àci a dat derivatele: cîrmaci. stîngaci. o stare: boieroaică.d. cheltuială. ţopîrlan. -an. -ogu: milog. bicisnic. cînépişte. hrănaci. reprodus din –inicu. Ultimul exprimă mai degrabă o calitate de a fi şiret decît o acţune. bulg. -că este derivativul de vechea bulgară de la -uka. pe cînd latinescul -accus e ataşat la substantivele sau adjectivele de origine latină: fundac. bucureştean. redus după r. Derivatele cu acest sufix prezintă uneori un sens augmentativ: golan. mîntuială. casnic. rîuleţ. trăgaci. ianinu. puică. -ean. -uku.m. -niţă. amarnic. -ici. şontorog. leoaică. -ica: undiţă. năzdrăvan. gîscan. din v. Se mai adaugă adesea şi la diminutive: cămeşuică. bulg. trebuie să ţinem cont de faptul că cel de origine slavă e prezent mai ales la cuvintele de origine şi ele slavă. iatac. urechelniţă. italiancă. derivat din –inică. 40 . reproduce sufixul din bulg.a. -işte se trage din v.

a pomeni. a modera. -iv (-ivu) a dat derivatele: beţiv. O dată pătrunse în limba română. a obloji. Grabiti “a răpi. ocolire. ceaţă.rîvnă.blajin. a posti. a hrăni. şi-au schimbat sensul primar. Numărul cuvintelor slave introduse în diferite sfere de activitate umană este considerabil. straşnic. poate fi totuşi explicată. zdravăn. nătîng. ca şi cele din latina clasică prin intermediul celei populare. caraghioslîc”. dojeno “a urmări” – dojenire. se foloseşte extrem de rar şi formează adjective: hulpav. Semnificaţia cuvîntului românesc se leagă de aceea a vcechii bulgare prin etapele „lucru făcut împotriva legilor (scrise sau nescrise). ciudăţenie. năpraznic. bazaconie „necuviinţă. . Bezdŭna “prăpastie fără fund” – întuneric. vîrf. a răzvrăti. Dospeti “a ajunge” – a dospi (a fermenta). glorie. tradiţie). zglobiu. a linişti. . a lua” – grăbire.pleşuv. a porunci. Dar cea mai mare influenţă asupra românei a avut-o totuşi lexicul slav.-av. . lucru excepţional. leneş. 41 . a primeni. straşnic. Pentru a arăta cît de mult se îndepărtează ele de prototipurile lor. . lacom. a jupui. milostiv. a se trudi. Astfel el a şi fost calchiat în româna veche: fărădelege. Dedina “moştenire” – datină (obicei. a vrăji. guraliv. Gradu “zid. condiţiile sociale şi activitatea lui: . buiac. de la -avu. Blajenu “fericit” – blajin. năprasnic. Bezakonie “nedreptate”. Aceste cuvinte se referă mai ales la om. a potoli. a tălmăci. trîndav. zglobiu. Burea “furtună” – bură. Ceta “monedă” – ţintă. veselie. zărire ş. ciudat”. destoinic. a certa. a zămisli. a milui. Hvala “laudă” – fală. a plăti. a răzbi. drag. a omorî. vrednic. obscuritate. regret. lacom. mînie. a pipăi. bolnav. Domoliti “a ruga” – domolire. oraş” – gard. a ţese. Dognati. burniţă. Această schimbare de sens. uscăţiv. strălucire. oricît ar fi de surprinzătoare. slab. cui mic. multe dintre cuvintele slave. vrednic. a încetini. milostiv.a. prost.a boli. necaz. la particularităţile lui fizice şi morale. Ciudo “miracol” – cuidă. scîrnav.trudă. la dispoziţiile-i psihice. vom compara cîteva cuvinte din vechea bulgară cu corespondentele lor româneşti. a ocoli. blînd. Beliti “a face alb” – “belire” – a scoate pielea. împotriva obiceiurilor. slugă.

puternic. schimbare” – izmene. a cromcăni” – grai. Stogu „grămadă” – căpiţă de fîn. propada „a despărţi” – a prăpădi. dar şi „podul casei”. statuie” – bolovan. Traiati „a dura” – a trăi. Nacazu nakazati „hotărîre.Iskaliti “a înnegri” – iscălire. Lobivu „rău. a semna. a lovi. Izbiti “a ucide” – a izbi. stana „a înceta” – ostenire. de snopi. – искустный > iscusit. Logoditi „a conveni” – logodire. Suvora „legătură” – sfoară. Grulo „gîtlej” – gîrlă. vesel. a fixa” – necaz. – згръчитъ > – трyпъ > trup. – кожα > cpajă. – трεбовати > a trebui. a spăla cu apă caldă”. Ustati. Bolovanu „coloană. Zapadu „cădere” de la zapasti „a cădea” – zăpadă. Podu „pămînt. Grai. Propasti. a vorbi. soldat”– viteaz. ploaie în două cu ninsoare). 42 calvus crusta debeo dexter – плεшивый > pleşuv. a stabili. graiati „cîntec. Skapu „zgîrcit” – scump. Voinicu „răzbionic. Zoria „lumină” – zori. Dar denumirea vine de la numele împăratului Traian. adică tot una ceea ce se schimbă. avarus corpus zgîrcit . -are – любити >a iubi. adică ceia ce cade din cer. care a construit o mulţime de-a valuri pentru fortificaţii. Pătrunderea unor termeni slave a avut ca urmare dispariţia termenilor corespunzători latini. Oblojiti „a aplica” – a obloji „a pansa. a pierde. curajos. Okno „fereastră” – ocnă (mină de sare). Astfel: etas – вρъстα > vîrstă. răutăcios” – zglobiu. necăjire. Izmena “trădare. amo. Slota „iarnă” – sloată (timp ploios. Troianu „ridicătură de teren” – troian de zăpadă. punte. palmă” – pod. Kokoşi „găină” – cucoş.

care făceau parte din limbile kentum. şi mai ales în lexicul limbii române. Ne–au rămas doar unele cuvinte răzleţe. celtă. Istoria limbii române. Cercetarea elementelor daco-getice are de înfruntat însă multe dificultăţi. vol. În procesul dezvoltării istorice limba daco-geţilor a fost asimilată de limba latină populară. împreună cu traca şi ilira.. Rosetti. la cursul inferior al Dunării. pp. – трεбα > treabă. iar dacii – mai spre vest. Unul dintre primii lingvişti care a pus problema relaţiilor lingvistice albano-est- 43 . La greci. n. Ele a urmat să se păstreze pe un teritoriu destul de întins. 351-363 3. are fons hortus infernum – грεшити > a greşi. laboro. Chişinău. Curs de gramatică istorică a limbii române. aşa numita limbă satem. 1991. Dar nici influenţa puternică a limbii eline. Ivănescu. – извоρ > izvor. în gramatică. e. nici asimilarea de mai tîrziu a limbii latine n–au făcut ca aceste limbi să dispară cu totul. n. Triburile daco-geţilor reprezentau ramura de nor a tracilor. nudus opera pauper strenum – голый > gol. ea făcea parte din sistemul limbii indo-europene. greacă. Regiunea tracă propriu–zisă se întindea în mileniul I de pînă la era noastră la sudul Dunării. Al. III Elementul autohton Romanii numeau daci poporul care trăia pe teritoriul de la nordul Dunării. – сирαку > sărac. pp. -are – мукα > muncă. Bibliografie: 1. se poate spune că. e. 24 e. Un mare ajutor în studierea elementelor geto-daco-tracice ne oferă limba albaneză. daco-geţii au cunoscut chiar scrisul. – грαдинα > grădină.) susţinea că geţii şi dacii vorbeau aceeaşi limbă. 27-32 2. n. Cît priveşte aspectul fonetic al acestei limbi. Geograful şi istoricul grec Strabon (a. mai ales din cauza faptului că nu s-au păstrat texte care ar fi fost scrise în daco-getă. Se ştie că pînă la începutul erei noastre limbile traco-dacice au suferit schimbări esenţiale. totuşi ea n-a putut să nu lase anumite urme atît în fonetică. introduse în diferite texte greceşti sau latine. – a. paradisum – ραй >rai.eror. G. spre deosebire de limbile latină. acelaşi popor era numit geţi. Istoria limbii române. – αд > iad. în coroana Carpaţilor. numai că primii locuiau spre răsărit. Se crede că în secolul I p. – дαρъ > dar. 64 p. pînă la cucerirea Daciei de către romani. care este înrudită cu ilira.

stăpânesc. breth brîu – alb. Al. gelbaze cătun – alb. Cuvîntul strungă este asociat de Al. murgu pîrău – alb.romanice a fost marele savant B. pe care mulţi cercetători le considerau pînă la el de origine slavă. Haşdeu prin asemănare cu albaneza. kodre “movilă” brad – alb. dhalle ghimpe – alb. Stînă este cunoscut de vechea bulgară – stana „locuinţă”. bac „frate mai mare” balaur – alb. fluoiere ghiuj – alb. Rosetti consideră drace sau dace următoarele cuvinte: abur – alb. În vol. care presupune un trac stopanu. şi în vechea slavă – stopanu „stăpân”. berr “oaie” bucur – alb. byc „mocirlă” buc alb . meze zară – alb. 108-124). bukure fluier – alb. katunt ceafă – alb. Stăpîn. P. bolle „şarpe mare” baltă – alb. balte bîlc – alb. ţin în loc. de la care ar proveni în macedoromână stăpuescu „opresc. sînt recunoscuţi de mai mulţi cercetători ca fiind de origine tracică. shump bucur – alb. gjemp În Istoria limbii române (vol. kesule gălbează – alb. perrua scrum – alb. I al lucrării sale Originea românilor. stînă şi smîntînă. . kopil „om tînăr” moş – alb. shut “fără coarne” codru – alb. buze mînz – alb. termeni balaur. Philippide şi barză (alb. buze căciulă – alb. gurmas 44 . avul baci – alb. şi germanul stab „baston”. aşez” + sufixul -anus. giush groapă – alb. a fost derivat de la rădăcina stap. bîr! (interjecţie) – alb. Tot elemente tracice sînt considerate de Al. II. Al. Philippide dă ca fiind probabilă originea tracică a cuvintelor spăpîn. moshe murg – alb. reconstituiţi de B. sut – alb. mazăre. cufe „păr lung de lup” copil – alb. gafe ciuf – alb. P. Haşdeu. brenu buză – alb. p. grope grumaz – alb. Cuvîntul smîntînă s-a dovedit a fi totuşi de origine slavă (v. bulg. Aceiaşi rădăcină o au şi bulgărescul stapu „baston”.rusă – smetana). Philippide cu rădăcina stru(sru) „a curge”. Astfel. byc „paie de cânepă” buză – alb. în sîrbă şi albaneză stan înseamnă acelaşi lucru. bucure “frumos” ciut. bardhe “alb”). sîmbure şi viezure. Cuvîntul românesc are paralelă în albaneză – stopan – „baci”.

Hr. cum se credea pînă nu demult la noi. 45 . G. apoi între Don şi Nipru. Impunerea unui termen străin sau autohton explică. probabil. În secolele X şi XI ei au pătruns în Crişana şi Ardeal. sau unguri. p. pînă la anul 1200. 1980. Ivănescu. p. neperke ţeapă – alb. adică era o populaţie romanizată. În sec. 1 d. plecînd de la constatarea că latinescul caper. ungurii au pustiit teritoriul pe care-l ocupă Basarabia şi Moldova de astăzi şi. Basarabia (Roman) // Viaţa Basarabiei. p. porc – scroafă etc. iapă – armăsar. Istoria limbii române. Al. Rosetti. trecînd prin stepa Tisei. Din bibliografie: N. Bucureşti. p. pe teritoriul fostei provincii romane Panonia. mai ales că se simţea necesitatea de a avea un termen deosebit pentru fiecare sex al animalelor domestice: bou – vacă. a dispărut din toate limbile romanice din cauza omofoniei cu capra. în anul 896. thep urdă – alb. populaţia fino-ugrică. al IX-lea. Sub presiunea pecenezilor. cucerind aceste teritorii treptat. această populaţie este atestată între Ural şi Volga. 1964. berbec – oaie.. Influenţa maghiară Pînă în sec. magule năpîrcă – alb.măgură – alb. cu un termen german. Franţuzescul mouton „oaie” e de origine celtă. 89-90. De aceea era şi firesc ca termenul omofon latinesc să fie înlocuit cu unul autohton. trebuia de dea reflexul capre. sub conducerea lui Arpad. şi nu ucraineană. 2002. urdha Cercetătorul elementului autohton Tache Papahagi. o populaţie fino-ugrică locuia pe teritoriul dintre munţii Altai şi nordul Iranului. 1982. Astfel. 1.Corlăteanu. conform evoluţiei fonetice normale. 51-63. putem presupune că ţap este de origine traco-dacică. Mai tîrziu. ţapul se numeşte baec. 251-257. s-au aşezat. În franceză. Istoria limbii române. între Dunăre şi Carpaţii Apuseni. alcătuită din volohi şi slavi. Cronicarul anonim al regelui maghiar Bela III (1172-1196) povesteşte că pătrunderea ungurilor pe aceste teritorii (Transilvania de astăzi) s-a izbit de rezistenţa populaţiei locale. şi de ce a dispărut latinescul hircus „ţap”. numită mai târziu machiari. P. 186-191. bunăoară. Iaşi. care. prin secolele VII-VIII. Chişinău. L M L C. se mută între Nipru şi Nistru. Goma. face presupunerea că acest termen a dispărut chiar în latina populară. nr. în revista Grai şi suflet.

Alteori. de la care au împrumutat denumirile de localităţi (Bistriţa – Beszterce. După cum menţionează Simion Mîndrescu în studiul său Elemente ungureşti în limba română (Bucureşti. Clij + vareş – Coloşvar ). Verbele de origine maghiară au fost încadrate la cele de conjugarea a IV-a. putem conchide că mulţi dintre termenii în discuţie au pătruns şi s-au încetăţenit în limba română anume în aceste secole. De origine maghiară sînt substantivele: belşug < bolseg zăbală < zabala guler < galer gînd < gond dobă < dob haită < haita hoit < holt mohor < mohar neam < nem pildă < pelda seamă < szam sicriu < szekreny chin < kin chip < kep gazdă < gaxda hîrciog < horcsog hadarag < hadaro oraş < vareş cotlon <catlan marfă < marfa (“vită”) helge < holgy Substantivele de origine maghiară. de asemenea. Ceahlău şi Chivirig se datoresc.Ocupînd totuşi aceste teritorii. Ei se referă mai ales la: 46 . neavînd categorie gramaticală de gen. maghiarii au venit în contact cu românii şi slavii.ити): a alcătui < alkot a altoi < olt a mistui < emeszt a bîntui < bant a bănui < ban a birui < bir a cheltui < kolt a chibzui < kepez a făgădui < fogat a hăitui < hayt a hălădui < halad a îngădui < enged a mîntui < ment a tăgădui < tagad a tămădui < tamad Plecînd de la faptul că majoritatea termenilor de origine maghiară se pot raporta la viaţa feudală şi de la faptul că feudalismul s-a afirmat destul de puternic la noi în secolele XI–XIII. au tradus în limba lor toponimele slave. iar integrarea la substantivele neutre s-a făcut şi pe bază de înţeles: substantivele terminate în consoană au devenit neutre dacă denumeau lucruri. au fost încadrate la unul din cele trei genuri din română pe baza terminaţiei. pe care autorul nu o consideră încă încheiată.oi ) şi sufixul -i de origine slavă (< . de influenţă regională. Oraşul numit atunci de slavi Bălgrad ( Cetatea Albă ) l-au numit Tehervar. 1892). originii lor maghiare. dîndu-li-se sufixul ui (mai rar . se disting două perioade ale influenţei maghiare asupra limbii române: prima epocă în care această influenţă s-a exercitat asupra tuturor românilor şi epoca a doua.

• stări sufleteşti şi fiziologice: chin.• organizarea socială: neam („gintă”). sobă. gealău. ceatlău. bocanc. lăcătuş. haidău. hotar. frunziş. Toţi nepoftiţii despre care s-a vorbit mai sus erau de neam turcesc. viclean. feredeu. feteleu. a chibzui. pieptiş. vălmăşag. • comerţul şi viaţa orăşenească: oraş. a hăitui. a se zgîrci. a tăgădui. a bănui. hîrciog. ţintirim. prieteşug. • alte realităţi: a se mistui.a uliu. pildă. şirag. tătarii au stăpînit Moldova şi Muntenia. dudău. pietriş. a cheltui. galeş. megieş. Influenţa turanică În secolul al X-lea. codău. dijmă. furtişag. dobă. ham. • relaţiile dintre oameni: a făgădui. • vitărit: labă. beteag. iobag. mărunţiş. În secolul al X-lea. gingaş. ilău. uş: lătăuş. Limba română mai cunoaşte şi cîteva sufixe de origine maghiară: şag: rămăşag. • medicina populară: a tămădui. bătăuş. măritiş. hîrdău. stejăriş. hoit. gealău. beteşug. dărăb. marfă. ciupercă. oloi. etc. raită. • particularităţi ale omului: chipeş. 47 . şug: belşug. („a dispărea”). harţă. de la răsăritul şi sudul Carpaţilor. a hălădui. (a fi fugar) chip. haită. • înmormîntare: sicriu. luminiş. • locuinţa: a locui. eş: vameş. zăbală. holdă. • vînătoare: helge. seamă („socoteală”). mai („ficat”). bîlci. • organizarea militară: a birui. şoim. budăi. mereu au intrat în română în această perioadă. Din secolul al XIII-lea şi pînă în secolul al XIV-lea. • pescuit: heleşteu. şalău. aldămaş. uriaş. a se bizui. Poate că şi termenii pîrjol. ghizdele. a bîntui. a bîigui. a se burzului. hadarag. sălaş. meşteşug. imaş. tăpşan. gureş. gazdă. mohor. bir. a gîndi. a sudui. a îngădui. pahar. • meseriile şi produsele lor: bardă. desiş. megieş. • agricultură: belşug. iş: aluniş. pecenegii au ocupat părţile de şes ale actualei Românii. teritoriile respective au fost ocupate de cumani. nemeş („om liber”). lungău. chipeş. ău: ilău.

telemea. rîu” sînt cumane: Bahlui. cazan. leafă. Din tătară au pătruns în română termenii arcan. cioban sînt. ciulama. numit Codex cumanicus. dar. caftan. Numele cumanilor. există substantuvul giumle (pl. gavanos. albaneză tshoban. în Imperiul cumanilor şi domnia lui Basarab. Numele de ape în -ui „vale. ar trebui să vorbim despre o influenţă turanică mai veche. E greu de separat împrumuturile pecenege. greacă zobanos. Ele au pătruns în lexicul limbii române mai ales în perioada celor trei secole de asuprire a poporului nostru (1513-1812). De asemenea. ceaun. cuvîntul cioban are corespondente în bulgară чобан. Cuvinte de origine turcă întîlnim nu numai în română. foarte veci. giumel) „sentinţă. 48 . duşman. • obiecte casnice: balama. cu ajutorul unui dicţionar din sec. după cum o dovedeşte şi Ov. pentru că purta nume cumane. proverb”. buzdugan. Teleorman „pădure mare”. divan. ţol. N.Pentru a distinge influenţa pe care au exercitat-o aceste limbi asupra românei de influenţa de mai tîrziu a limbii turcilor osmanlîi. Iorga. halat. saltea. al III-lea. sarma. cîntar. chirie. butuc. halva. • bucate: cafea. Printre cuvintele de origine turcească întîlnim şi de cele care denumesc noţiuni abstracte: belea. cerdac. burnuz. din care poate proveni cinel. bucluc. căpcană. Chiar numele Basarabia. ca şi ale tătarilor. care înseamnă „ghicitoare”. Astfel. Caracala „cetate neagră”. scris de un călugăr catolic. • arme: buzdugan. au devenit chiar nume de botez: Coman. Calmaţui. Dar fiind că în graiul ardelenilor se întîlneşte verbul ciumilesc „ghicesc”. dulap. la origine un nume de botez. se pot afla elementele ce ni le-au împrumutat ei. Totuşi termenii beci. fără îndoială. O serie de cuvinte de origine turcească se referă la: • îmbrăcăminte: basma. ciomag. calup. • unelte de lucru: cazma. în acest caz. Mult mai numeroase sînt unităţile lexicale de origine turcească. Informaţiile asupra limbii pecenegilor şi cumanilor nu sînt tocmai vaste. şi cu ajutorul celorlalte limbi turceşti. Densuşianu. Tătar. haraba. cumane şi tătare de cele turceşti de mai tîrziu. pilaf. Fălciu „luntraş” sînt cumane. dovedeşte că o parte din boierimea română era de origine cumană. În turcă. • instituţii: hazna. e cuman. putem admite că altădată exista un cuvînt ciumnel. Covurlui. ci şi în multe alte limbi. Şi cuvîntul cinel e de origine cumană. tacîm. medean.

şindrilă. moft. încet. < Schindel. harbuz. Printre ele: bostan. precum şi la cuvintele de alte origini: tractirgiu (slavă). neneacă. încep să iasă din uz. borangic. după cum am putut observa din exemplele de mai sus. duelgiu (franceză). cîte puţin. -liu: ghiurghiuliu. nu numai substantive. bucluc. divan. se referă mai ales la: Rabler. chefliu. construcţiile medievale: turn < Turn. hazliu. cuvinte cu o etimologie presupusă. şiret. marfagiu (maghiară). 49 . devenind arhaisme. laţ < Latz. cuvintele împrumutate din turcă. De originea turcească sînt. dugheană. administrarea oraşelor: burghez < Burger.Cuvintele apărute mai recent sînt cele ce se referă la perioada stăpînirii fanariote. scandalagiu (greacă). ştreang < Strang. Termenii de origine săşească din română. sarai. băbacă. caracul. 2. lulea. sufixul . hambar. mahalagiu. ciubuc. printre care: -giu: boiangiu. care alcătuiau mai ales clasa tinerei burghezii. sunduc. cuvinte cu etimologie sigură. sură < Schyren. împreună cu care a fost împrumutat. -luc: buluc. şanţ < Schonz. Un timp oarecare. zăbon. geamgiu. mahmur („cu capul tulbure”). De aceea el s-a putut ataşa atît la cuvintele de origine turcă. O oarecare influenţă asupra românei din epoca feudală a exercitat-o şi limba saşilor din Ardeal. O dată cu scuturarea jugului turcesc. hatîr.giu a fost destul de productiv în limba română. alte domenii: şold < Schulter. („trandafiriu”). iaurtgiu. fudul. bursuc. ci şi o serie de adjective: boştur („deşert”). încăperi auxiliare: şopru < Schoppen. ceacîr („cu ochi de culori diferite”). stacogiu. roabă < Clasificarea etimologică a cuvintelor Cuvintele din dicţionarul etimologic al limbii române formează trei grupuri: 1. laptagiu (latină). pătrunşi în această epocă. lalea. mofluz („sărăcit”). barmengiu (engleză). prelucrarea lemnului: buştean < Bumstam. Din turceşte au fost împrumutate şi unele sufixe. bacşiş. în română. Unele cuvinte turceşti au venit în limba noastră prin filiera slavă: cişmea. tulup. bazar.

3. cuvinte cu etimologie necunoscută. Cuvintele din primul grup au un etimon atestat, recunoscut de lingvişti pe baza aplicării legilor fonetice generale, evoluţiei semantice a cuvintelor. Etimonul acestor cuvinte constă dintr-un corp fonetic care poartă un anumit sens sau care are un anumit sens într-o limbă străină şi acest cuvînt are existenţă în limba de împrumut, în textele vechi, în cele moderne, în dicţionare. Bunăoară, pentru orişicare vorbitor al limbii române e clar că substantivul muncitor a provenit de la verbul de origine slavă a munci + sufixul -tor, a reface – de la verbul latin facere, cu prefixul re-, lexemele lana, blandus, cantare, deşi reprezintă clase de cuvinte diferite, au evoluat din latină pe baza aceleiaşi legităţi fonetice: închiderea lui a + o nazală + o vocală (cons.) în î. Unele cuvinte româneşti pot fi formate după modele străine. De exemplu, fărădelege s-a format după modelul prepoziţie + substantiv atestat în slavă (без+законие). Există însă situaţii cînd este necesară reconstituirea etimonului. Cuvintele cu etimon neatestat de dicţionarele limbii latine, bunăoară, pot fi considerate cu etimologie sigură, dacă în urma unei analize minuţioase se constată că el are forme asemănătoare şi nuanţe semantice apropiate în una sau în cîteva limbi romanice. De exemplu, se presupune că verbul a (se) aşeza e de origine latină (< *şedere)5. Această presupunere e confirmată de reflexele acestui verb în spaniolă (assear), portugheză (aseian). Uneori, pentru a demonstra etimologia sigură a unui cuvînt, se aplică legităţile fonetice. De exemplu, cuvintele româneşti dinte, minte, lege, munte n-au putut să provină de la formele de nominativus dens, mens, lex, mons, nici de la cele de genitivus dentis, legis, mentis, montis, ci de mla formele de acuzativus: dentem, legem, mentem, montem. Tot aşa, latinescul frigus a dat două substantive în limba română: frig – de la forma de nominativ şi friguri „febră” de la forma de genitiv frigori. În cadrul a vreo 20 de cuvinte cu etimon neatestat, dar reconstituit, se consideră că este corect etimonul, chiar dacă el nu are corespondente în alte limbi romanice decît în română: pendia > pînză, extemperare > a (se) astîmpăra, ingrassiare > a (se) îngrăşa. Etimoanele sînt considerate corecte, deşi nu au fost atestate de dicţionare cînd li s-au aplicat legităţile fonetice. Faptul acesta a fost demonstrat atunci cînd unele etimoane au fost atestate în manuscrise, în textele vechi, descoperite după refacerea etimonului. Astfel, forma latinească paludem a suferit procesul metatezei încă în latina populară, de unde a dat în română pădure < (lat. pop. padulem). De obicei, formele latinei populare neatestate în dicţionarele latinei clasice sînt date în dicţionarele etimologice cu asterix (*).

5

Atunci cînd etimonul cuvîntului este presupus, el este însoţit de asterix.

50

Unul şi acelaşi etimon poate avea în limba româna actuală cîte două corespondente. Unul dintre aceste corespondente a evoluat dintr-o formă a latinei populare conform legităţilor fonetice generale, (monumentum > monmentu > mormînt: n>r (rotacismul, e + n + cons > î, m, apoi u în poziţie finală dispar; cel de-al doilea corespondent, monument, a apărut mai tîrziu în calitate de neologism. Tot aşa s-a întîmplat şi cu cuvîntul carbonem ( > 1. cărbune; 2. carbon). Unele împrumuturi din franceză au fost luate după forma grafică (bord (la o navă), altele – după cea acustică – bor < (bord) la pălărie. Iar cuvîntul linie are chiar o etimologie triplă în limba romănă: 1. cu sensul tehnic (linie de prelucrare a tomatelor) e împrumutat din germană prin intermediul rusei şi francezei; 2. cu sens geometric – din franceză; 3. cu sens militar (se moare pe prima linie) – din latină. În situaţiile cînd sensul cuvîntului românesc e altul decît sensul cuvîntului din limba de împrumut, atunci acesta din urmă se ia în ghilimele: (“habar”, turc.) = mită; cocoş < кокошъ slav– „găină”, lipcă (a se ţine lipcă) < v.br. „pisălog”; „etichetă”, ceea ce se lipeşte. În dicţionarele etimologice, întîlnim cuvinte ale căror etimoane nu sînt indicate, deşi acestea sînt cunoscute chiar şi de cei neiniţiaţi în studiul literelor. E vorba de interjecţii, mai ales de cele onomatopeice: cu-cu!, cucurigu!, poc! La unele interjecţii se indică totuşi etimonul, dar acestea vin ca nişte împrumuturi sau sub influenţa altor limbi: vai (lat.vae), bg. vai, ngr. vai ), bravo (fr. bravos).

II. O altă clasă de cuvinte sînt cele cu o etimologie nesigură, pentru care s-au propus etimoane, dar pentru care nu există siguranţă absolută a cercetătorilor, ele fiind doar credibile. Din această clasă de cuvinte fac parte, în primul rînd, cuvintele a căror origine probabilă e daco-getă sau tracă, adică ele provin din substratul autohton al limbii române. Atunci cînd e vorba de acestea, se face trimitere la limba albaneză, iar etimoanele sînt precedate de abrevierea „comp.”, adică compară. Astfel se sugerează ideea că termenul românesc e înrudit cu cel din albaneză, fără însă a se putea credea că româna l-a împrumutat din albaneză. Vorba e că ambele limbi (şi româna, şi albaneza) au preluat cuvîntul în discuţie dintr-o limbă anterioară lor sau din limbi anterior înrudite genetic. buză – (alb. buze); brîu – (alb. brenu); ciut, şut, (alb. shut „fără coarne”); codru, (alb. kodre „movilă”).

Tot din acest grup fac parte şi cuvintele cu aspect derivativ, dar care, din motive de ordin fonetic, trebuie raportate totuşi la cuvinte din alte limbi după sensul lor: a înfiripa (< în + cerep (bulg. ukr. череп); toboşar ( toboş, maghiar – toba, doba)+ sufixul –ar.

51

În sfîrşit, cuvinte comune pentru limba română şi alte limbi, de obicei, limbi învecinate sau coexistente cu româna pe teritorii întinse, fără a se putea preciza dacă româna le-a împrumutat din acestea sau că aceste limbi le-au împrumutat din română. comp. magh. badaro – rom. bădăran; comp. bulg., sb. kuce, maghiar. kuszi – rom. cuţu; comp. bulg., ngr., sb. nena „mamă” – nene (rom). III. Cel de-al treilea grup îl constituie cuvintele cu etimologie necunoscută. Acestea sînt, în mod obişnuit, regionalismele, aproximativ 2500 de cuvinte, cărora nu li s-a putut identifica vreun etimon corespunzător în nici o limbă. În cazul lor, dicţionarele fac precizarea: „etimologie necunoscută, neclară”. Printre acestea se numără: băţ, a bîrfi, bîtă, a nărui, a născoci, terci, titirez, văgăună etc. În special, rămîn cu o etimologie necunoscută multe toponime şi antroponime. Referitor la această сategorie de cuvinte, în lucrările etimologilor, de ultimă vreme, se încearcă să se propună etimoane fie pentru cuvintele care s-au mai discutat, fie că se resping propunerile anterioare fără a se propune ceva nou. Astfel, rămîn pînă astăzi încă nesigure sau discutabile etimologiile cuvintelor doină, Moldova, raţă. Mai există un grup de cuvinte ce formează etimologia populară. Ea constă în modificarea formei unui cuvînt mai puţin cunoscut de vorbitori sub influenţa altui cuvînt care seamănă ca formă şi chiar ca sens uneori. De exemplu: reclamaţie – lăcrămaţie, cooperativă – cumparativă, batoză – bateză, acoladă – arcoladă, funebru – funegru, limbă maternă – limbă mamernă.

Schimbări în cadrul părţilor de vorbire şi al categoriilor gramaticale în perioada de formare a românei
După cum se ştie, majoritatea substantivelor cu terminaţia în -a în latina clasică constituiau clasa substantivelor de declinarea I. Odată cu evoluţia sistemului vocalic latinesc, substantivele din această clasă n-au variat considerabil, ele rămînînd la acelaşi tip de declinare, dat fiind faptul că vocala a în poziţie neaccentuată a trecut în ă. Marca determinantă a majorităţii substantivelor feminine la plural o constituie vocala e (din ae): masă-mese, casă-case, fată-fete. Foarte probabil că, în epoca de formare a limbii române, unele substantive feminine de declinarea I au căpătat la plural terminaţia -i, în loc de obişnuitul -e: seară-seri,

52

scară-scări, poartă-porţi, vacă-vaci. Acest -i a apărut, probabil, prin analogie cu pluralul declinării a III-a a femininelor de tipul partem > parti > părţi. Partea finală -uă a unor substantive feminine nearticulate de tipul steauă, neauă (arh.), parte provenită din latinescul illa, a dispărut la forma de singular nedefinit aproape în toate graiurile dacoromâne. Această desinenţă -uă a putut să dispară după apariţia formei atone a pronumelui personal în acuzativ o, care, la rîndul său, a provenit din uă, o variantă a pronumelui demonstrativ latinesc illa (eauă). Propoziţii de tipul Eastă steauă uo vedzu s-au redus mai tîrziu la Astă stea o văd. Prin analogie, s-au creat substantive noi, care, mai ales acele ce denumesc pomi, au format dublete substantivale de gen. Astfel, abellona a dat reflexele alună şi alun, cereşia – cireaşă şi cireş, prunus – prun şi prună6. S-au produs şi încadrări ale unor substantive la alte clase de declinare decît cele din latină. Latinescul nepos, -nepotis, conform legităţilor fonetice, trebuia să evolueze în nepoate. Dar această formă, apărînd frecvent în dialog, a fost considerată ca un vocativ de tipul doamne. De aceea, pentru a fi diferenţiată, s-a transformat la N.-Ac. în nepotu. Apoi s-a creat şi femininul nepoată, care pînă atunci nu exista în limbă, ideea de feminin exprimîndu-se, probabil, prin acelaşi nepoate. Din cele mai vechi timpuri, în exprimarea neafectivă, adjectivul românesc ocupă locul de după substantivul determinat. Dar cînd se exprima un sentiment de admiraţie sau de compătimire faţă de o persoană, sau de indignare, de dispreţ, adjectivul se situează în prepoziţia substantivului. Bineînţeles, ne referim la adjectivele strict calitative. Dar dintre acestea două fac excepţie, limitîndu-se, fiecare în parte, la poziţii strict diferenţiale faţă de substantivul determinat. E vorba de adjectivele beată şi biată. Fiind paronime, ele puteau trezi confuzii, avînd sensuri completamente diferite. Pentru a evita omonimia, adjectivul biată s-a întrebuinţat exclusiv înaintea substantivului determinat, iar beată – după acesta. Diferenţierea dintre acel şi cel, acest şi cest s-a realizat şi ea în epoca de formare a românei, mai ales după ce cel a devenit articol demonstrativ, pe care unele gramatici ale noastre îl numesc adjectival. Acesta din urmă termen nu e tocmai potrivit, deoarece această parte de vorbire apare nu numai în prepoziţia adjectivului, ci şi în cea a substantivului, ca în exemplele: casa cea de piatră, inelul cel de aur etc. Mai ales că articolul acesta participă şi la formarea numeralelor ordinale: cel dintîi prieten, cel din urmă drumeţ. Mai întîi au apărut sintagmele ille bonus > celu bunu > cel bun > ăl bun, iar mai tîrziu cele de tipul frater ille magnus.

6

Ultimul DOOM nu face distincţie între căpşun şi căpşună, ţinînd cont, probabul, de uz.

53

optule. primară. provenit din sintgme annus tertius. alături de formele doilu. În dialectul menglenoromân există expresia di la prima uşă sau primar. al. doar la forma de feminin singular a. ţinţilu. iar mai tîrziu. sa. la care a adăugat. Cu timpul însă. al optulea. circulă şi cele de tipul ţinţile. Celelalte substantive şi numerale. sale: măniară ei cu sveatul său. rădicară popoarele glasul său. atunci limba veche folosea cu prisosinţă.).Cercetările ne demonstrează că adjectivele posesive său. cel latinesc dispărînd din limba vorbită aproape completamente. El s-a păstrat doar în cîteva dialecte şi graiuri. cumătră-sa etc. În macedoromână. Limba română a trebuit să-şi formeze pe teren propriu această categorie de numerale. sale şi-au restrîns cu mult sfera de întrebuinţare mai ales în limba vorbită. numeralele ordinale apăreau doar cu articolul l: al patrul. iar în graiul bănăţean – expresia cale primară. numeralul ordinal din albaneză se formează tot din numeralul cardinal. 54 . articolul substantival definit. şi ca părţi componente ale numeralelor cardinale. De aici am putea face concluzia că la numeralul ordinal situaţia s-a prezentat exact ca la substantivele masculine terminate în – e: leporem + le > iepurele. unde se păstrează doar în cadrul termenilor de rudenie (tatăsău. mamă-sa. iar macedoromâna – pe cele cu lu. formîndule de la numeralele cardinale. soră-sa. săi. dăţile. după cum s-a văzut. ai săi). şi ca articol înaintea unui pronume posesiv (al meu. Morfemele al. româna a generalizat formele cu le. treilu. Printre numeralele ordinale latineşti de tip sintetic se numără adverbul anţărţ. noaulu. în procliză – articolul pronominal a. Cu totul alta era situaţia în epoca de formare a românei. care înseamnă „drumul parcurs de mireasă spre casa mirelui”. ca şi astăzi în unele graiuri. a ta. nu l ca la majoritatea substantivelor masculine care se termină în consoană: al patrulea. ceea ce ne face să conchidem că sistemul de numerale traco-dacic se construia după un model asemănător. a. Limba română a recurs la mijloacele proprii pentru formarea numeralelor ordinale. frater + le > fratele. în acest ultimul caz limba limitîndu-se. De altfel. noaurili. şi-au ataşat articolul l. la care se adaugă articolul definit. lărgiră spre menre rosturile sale. în aceste cazuri. În limba română veche însă. formele săi. ai. începînd cu această perioadă. Articolul enclitic la aceste numerale azi e le(a). frate-său. lăsa-vor streinilor bogătatea sa. în encliză. al optul. ale servesc. Dacă astăzi pronumele săi nu se poate referi la un substantiv ce trimite mai mulţi posesori şi la mai multe obiecte posedate (Elevii şi-au luat fiecare cărţile lor (nu sale). al nouălea.

Tustrele componentele provin de la verbul latinesc voleo. Rosetti. braţu-i. cumva etc. Tot în epoca de constituire a românei s-au format pronumele şi adverbele nehotărîte alcătuite cu particulele oare. În textele vechi. constituit pe bază de material latin. pronume nehotărîte şi adverbe hehotărîte: cineva. Curs de gramatică istorică a limbii române. l intervocalic trece în r. formele neaccentuate ale pronumelor personale şi reflexive au valoare de adjective posesive. G. Din bibliografie: 1. -va. / Jelui-m-aş murgului. 161-170. Nemaiavînd suport (motiv) de diftongare. Acest procedeu trebuie să se fi creat în epoca de formare a românei. p. Dormire-ai somnul de veci să dormi. mai ales în poezia populară: Jelui-m-aş şi n-am cui. 119-120. pronumele personale şi cele reflexive atone stăteau după verb. voare). după ce a dispărut din cadrul verbului. Istoria limbii române. Şi totuşi articolul este o formaţie comună pentru toate limbile romanice. voa s-a monoftongat în va. E o regulă a topicii cuvintelor neaccentuate. -ere. undeva. vol. Re a fost concepută ca o terminaţie a infinitului latinesc şi. Va a devenit particulă şi formează. valabilă încă în latina clasică de a nu începe o comunicare cu cuvinte neaccentuate. varecare. Spure-voiu voauă tuturor ce vă e frică de Dzeul. o se diftonghează sub influenţa lui e din silaba următoare. întîlnim formele varecine. p. Istoria limbii române. Evoluţa şi constituirea articolului Cauzele apariţiei articolului ca parte de vorbire Gramaticianul latin Quintilian afirma: „Noster sermo aticulos non desiderat”.În textele vechi. împreună cu pronuimele relative şi unele adverbe circumstanţiale. -şi. unde îi avea funcţie de complement indirect. cîţiva. regulă valabilă şi pentru verbele auxiliare: Înţelegu-te şi deregu-te în calea acesta se mergi. În asemenea expresii. mai ales cînd sînt ataşate în imediata encliză a unui substantiv: sînu-mi. Ivănescu. 3. Trăire-aţi trei zile cu cea de alaltăieri! În limba română. Al. şi anume de la forma persoanei a III-a volet (t final dispare. p. El s-a născut în propoziţii de tipul braţele îi sînt puternice. iar mai tîrziu s-a ajuns la utilizarea substantivului nearticulat. 150-153. Acelaşi lucru se observă şi în macedoromână: braţa-li. s-a redus şi din forma voare > voa. cîndva. 214-216. I. substantivul era articulat cu articol definit. 2. careva. 55 . Exemple numeroase de acest fel avem şi astăzi.

cît şi numeralul unus. în al doilea rînd. din sintagma homo ille bonus reiese că noi îl cunoaştem deja pe acest om. Bunăoară. poate fi făcută opoziţia dintre noţiunea de ordin general – homo. Ca rezultat. de pronumele demonstrativ de depărtare de tipul ille. numele individualizat din clasa de obiecte omogene – unus homo şi acelaşi nume bine cunoscut. folosită ca mijloc de comunicare în toate provinciile romanizate ale Imperiului Roman. ce aveau această funcţie în latina clasică. ne mai referim la el o dată. Şi această opoziţie poate fi marcată astfel: homo Ǿ-nedeterminare unus homo ½-semideterminare homo illle 1-determinare totală La început. şi. că el este numai unul. Procesul de trecere de la pronumele demonstrativ sau de la numeralul cardinal la articol a fost lent şi îndelungat. E vorba. b) cu ajutorul actualelor forme de articole. şi-a păstrat mai bine flexiile cazuale. în urma analizei celor două sintagme. în acelaşi timp. În latina vulgară. care. Astfel. la două mijloace: a) exprimarea raporturilor dintre cuvinte a început să se facă prin intermediul prepoziţiilor. arătînd. se simţea necesitatea logico-stilistică de a reda opoziţia dintre un nume determinat şi altul nedeterminat. întrebuinţarea lor începînd să se cristalizeze într-un sistem gramatical. în primul rînd. caracterul expresiv al acestor determinanţi se anihilează. aveau menirea de a preciza mai bune un nume şi de a-l evidenţia din clasa de obiecte omogene. Abia cu începere din sec. demonstrativul ille şi numeralul unus aveau valoare determinativ-expresivă. Aceasta este data cînd articolul apare cu o fizionomia clară. Fiind folosite frecvent pe lîngă nume. în speţă. despre care s-a mai vorbit anterior – homo illle. aceste două părţi de vorbire s-au desemantizat. În al doilea rînd. Articolul a putut să apară în rezultatul desemantizării a două părţi de vorbire existente în latină. Din cauza folosirii lor frecvente pe lîngă nume. pierzîndu-şi respectiv valorile semantice iniţiale demonstrative şi cantitative. în primul rînd. al VII-lea se poate vorbi de constituirea în limbile romanice a unui articol propriu-zis. în locul consoanelor finale. În sintagma unus homo despectus numeralul unus evidenţiază acelaşi substantiv homo din clasa de obiecte omogene homo sapiens. comparativ cu alte tipuri de pronume. se pierdeau flexiile ce desemnau funcţiile gramaticale pentru fiecare caz la nume. o dată cu reducerea fonemelor finale. de numeralul cardinal de tipul unus. într-un singur exemplar. s-a recurs.Cauzele apariţiei articolului trebuie căutate. au apărut în latina tîrzie alte mijloace gramaticale apte să realizeze opoziţia nedeterminat/ semideterminat şi să marcheze explicit valorile gramaticale ale numelui. bine 56 . Atît demonstrativul ille. în faptul că în latina populară.

Mai tîrziu. mullier ecce illa formosa „muierea cea frumoasă”. în perioada de formare a limbii române (secolele II . demonstrativ (adjectival). Concomitent cu această funcţie. articolul s-a extins şi asupra substantivelor nelimitate de forma lor. Din acest moment. ele au dat naştere articolului substantival: barbatus ille. Într-o perioadă mult mai tîrzie de dezvoltare a limbii române. Dacă demonstrativul ille se referea la un substantiv. substantival (definit şi nehotărît). 57 . pronominal): una casa. indicînd gradul de determinare a acestuia. cîine. 3. 3. 2. deoarece în conştiinţa umană ele apar ca lipsite de formă.determinată. pronominal). ginerele Mavrocordatului. Dacă demonstrativul ille şi numeralul unus se refereau la un substantiv. Utilizarea numelor proprii cu articol s-a produs un timp oarecare în cadrul numelor de familie masculine: Alexandru Lăpuşneanul.. scaun. şi chiar la o perioadă mai recentă: La mormîntul lui Aron Pumnul. în texte. el capătă funcţie de determinant al numelui. posesiv (genitival. de tipul casă. articolul şi-a asumat şi funcţia morfologică de a marca categoriile gramaticale de gen. De aici şi clasificarea contemporană a articolului în limba română: 1. şi articolul nu modifica prea mult felul de prezentare a acestor noţiuni în conştiinţa umană. determinat/nedeterminat era limpede şi se încadra în contextul vorbirii cu o precizie mai mare. însoţit de particula de accentuare ecce „anume”. 2. s-au constituit diferite tipuri de articol: 1.. opoziţia concret/abstract. preceda un adjectiv. articolul a început să fie folosit chiar şi pe lîngă numele proprii. articolul s-a extins asupra substantivelor concrete. număr şi caz ale numelui. numite în lexicografie „incontinui”. adică substantive ce exprimă noţiuni limitate de forma lor. Dacă demonstrativul ille. În dependenţă de prezenţa acestor „sateliţi” desemantizaţi faţă de nume şi în funcţie de natura morfologică a acestuia din urmă. illa parentillorum „o casă a părinţilor”. vulpe. el a evoluat în articol genitival (posesiv. În cadrul acestor substantive.VII d. dar era în poziţie apozitivă faţă de acesta şi se plasa în prepoziţia unui alt substantiv în G. cinste etc. el s-a transformat în articol demonstrativ: homo ecce ille bonus „omul cel bun”. copil etc. unus barbatus. masă. adevăr. necaz. deşi acestea sînt unice în felul lor şi ni au nevoie de opoziţia determinat/nedeterminat. La început.). adică asupra noţiunilor „continui” de tipul bucurie. Hr.

Care era cauza acestei eliminări la scris? Se ştie că în limba latină clasică. şi mulţi vorbitori care aveau cunoştinţă de existenţa lui îl redau prin formele lui tone. religioase sau oficiale. – forma illo. în latina populară. ille > ello > ellu (o 58 .Evoluţia şi constituirea articolului substantival definit Articolul definit enclitic. actele ce se întocmeau în partea orientală a Imperiului Roman şi în biserică. a urmat o altă cale de evoluţie. iar în unele cazuri şi regiuni şi proclitic. demonstrativul ille devine elle. care avea nişte legi stricte de utilizare a unor sau altor forme gramaticale. care avea şi ea canoane stricte. Dat fiind faptul că acest elle apărea deseori ca un morf şi deci era neaccentuat. Pînă la anul 602. Vorba e că pînă la anul 602 acest tip de articol era eliminat din vorbire sub influeţba limbii scrise. Am pomenit în treacăt că fostul pronume demonstrativ ille. care a devenit articol genitival. Latina vorbită nu putea să impună limbii scrise articolul definit în forma sa scurtă. La D. leporem + le > iepurele. în epoca de formare a limbilor romanice. În felul acesta. şi Abl. Acest tip de articol se adaugă la substantivele masculine terminate în – e după dispariţia consoanei finale: frater + le > fratele. nu puteau admite nicidecum schimbarea topicii pronumelui demonstrativ de tipul ille în raport cu numele determinat atîta timp cît latina se vorbea şi se scria în anumite cercuri culte. Forma le a evoluat de la latinescul ille în felul următor: în latina populară. cînd normele limbii scrise slăbesc cu totul (Imperiul Roman s-a distrus. demonstrativul ille devine elle (are loc deschiderea vocalei iniţiale). De acea utilizarea articolului definit (proclitic sau enclitic) în forma sa atonă apărea ca o abatere gravă de la regulile latinei clasice. în special a dacoromânei. a fost moştenit din latina populară. demonstrativul illle avea forma illum. se admitea utilizarea pronumelui demonstrativ doar după un substantiv. Dar el devine o formă general admisă în graiurile maselor populare doar mai tîrziu. era folosit ca o apoziţie a unui substantiv într-o construcţie sintagmatică cu un alt substantiv în G. abia în epoca de formare a limbilor romanice. ca şi legile latinei clasice. De aceea. În urma unificării acestor trei forme. descendentă şi ea din ille. După cum am mai menţionat. cînd populaţia autohtonă a fost deja romanizată. el şi-a pierdut silaba iniţială şi a devenit le. se va impune definitiv în limba vorbită articolul definit în forma sa populară şi se va modifica conform legităţilor pe care le-a suferit în aria de est a fostului Imperiu Roman. la Ac. biserica creştină se afla doar întîmplător pe teritoriul daco-tracic). Articolul substantival definit la masculin are două forme: le şi l. s-a creat una comună pentru toate aceste trei cazuri – illo. Forma l.

devenind li. care se sufixează la substantiv: caprae + lae > caprele. Mai tîrziu. aspectul capra alla > capră a > capra. I iniţial. e iniţial se transformă în a. după dispariţia consoanei finale a acestora: frater + lui > fratelui. articolul definit îşi ia începutul din forma pronominală illa. Sintagma substantivului cu fostul demonstrativ trebuia să aibă. ca şi în cadrul formelor de N. La masculin plural articolul provine de la forma de N. care mai tîrziu pierde prima silabă. De exemplu: lupi + lor > lupilor. lupi + li > lupili > lupii.-Ac.. forma cuis. vulpi + lae > vulpile. în latina populară. devenind respectiv: ellui > lui. se formează illuis. Pierzînd. bărbatu. devine ellae. alla > aa > a. Avînd la bază o altă legitate fonetică (dispariţia lui ll intervocalic urmat de a: stella > stea. În epoca romanică tîrzie. măru. illi capătă aspectul elli. La genul feminin plural. pierd din corpul lor (procesul haplologiei) prima silabă. cognatus + lui > cumnatului. 59 . Forma lui s-a ataşat la substantivele masculine şi neutre. lupus + lui > lupului. vitella > viţea). ellu devine lu. demonstrativul latinesc masculin avea forma illius. conform legităţii fonetice l+e(i). În latina populară orientală. bărbatul. La G. homini + li > ominili > oamenii. ca şi substantivele masculine şi neutre de tipul lupu.-D. iar pentru feminin – illaei. prima silabă. care devine în latina populară ellorum. care avea la D. l dispare (libertare > a ierta). vulpem alla > vulpe a > vulpea.-A. Ulterior. O astfel de modificare are la bază legitatea fonetică de trecere a lui e iniţial neaccentuat în a atît în cuvintele semnificative de tipul erama > aramă. vulpiei > vulpii. din cauza pierderii accentului în cadrul comunicării. De exemplu: cani+li > cînili > cîinii. În primele faze ale dezvoltării balcano-romanei.-D. De exemplu: caprae + lei > caprele > capreei > caprei. ellaei > lei > ei > i. iar ultima se statorniceşte ca articol. Forma de feminin a suferit o evoluţie mai complicată. i iniţial se deschide în e. eccum modo > acmo > acmu > acum. La feminin singular. eccum hicce > aci > aici. prima silabă dispare. erici > arici. illi. în ramificaţia dacoromână. din cauza utilizării lor frecvente şi din motivul economiei în vorbire. care. forma articolului era aceeaşi pentru ambele genuri: illorum. melum + lui > mărului. illaei > ellaei. care mai apoi îl pierde pe u final şi devine lor. devine e: illui > ellui. vulpi + lei > vulpilei. Ambele forme de gen. lu >l: lupul. Deci forma ella devine alla. articolul îşi ia începutul de la latinescul illae. cît şi în cadrul particulelor. Deci illa > ella. mărul. la începutul formării limbilor balcano-romanice. La G. pentru G. pentru început. Haplologia primei silabe şi dispariţia consoanei finale au dus la forma loru. Prin analogie cu pronumele interogativ quid.-D. caprae + lor > caprelor. parti + lae > partile > părţile. plural. După dispariţia lui u final.final aton > u). ca şi elle.

etapele constituirii lui Articolul substantival nedefinit un. Este. ca şi în celelalte limbi romanice. Să luăm.Textele vechi ne oferă un tablou dublu al poziţiei articolului faţă de substantivul determinat. ce denumesc punctele cardinale „răsărit” şi „asfinţit”. de asemenea. unii. cînd este opus dumnezeilor altor popoare decît cele creştine. Cazuri de plasare a articolului definit în prepoziţia substantivului sînt atestate doar la forma de G. Articolul substantival nehotărît. folosit totdeauna în procliza substantivului. cazul substantivului Dumnezeu. în limba română contemporană. În textele vechi din secolele XVI-XVIII întîlnim utilizarea articolului în postpoziţia substantivelor proprii-nume de familie: Lăpuşneanului. care. adică lipsea categoria logică determinat/ nedeterminat. Formaţiile cu numeralul unus şi un substantiv erau destul de frecvente în limba latină: Dicitur unus ymnus „se cîntă un imn”. substantivul mai are un determinativ. soare-apune. în comparaţie cu substantivul fără unus: homo „orice om” / unus homo „un om oarecare”. Mavrocordatului sau în prepoziţia substantivelor-nume de persoană: lu voievodu. Din cauza utilizării frecvente. dar îl determină parţial. unae. determinativul unus. bunăoară. În aceste situaţii. una. nu avea încă funcţie de articol. cu atît mai mult. adică de articol definit. pe cînd în româna contemporană ele se articulează: Şi nedreptate(a) să nu scadă de calea lui. a ei noastră credinţă (Codicele Voroneţean). deoarece nu se creaseră încă opoziţiile necesare. fostul numeral şi-a pierdut nuanţa de indice al cantităţii şi imprimă substantivului o semnificaţie nedefinită. 60 . uni. Tot Meyer-Lübke constată că în limba română veche nu se articulau cu articol definit substantivele abstracte. De exemplu: Dumnezeul musulmanilor este Allah. cazul substantivului soare din cuvintele compuse soare-răsare. Astăzi în română. de obicei. decît în cazurile cînd se are în vedere o altă fiinţă divină. Appropiet ad illum una mullier pulhra „se apropie de el o muiere frumoasă”. folosit pe lîngă substantiv. Unus şi-a asumat funcţia de articol abia după ce ille a devenit o marcă a determinării totale a substantivului. unele îşi trage originea de la numeralul cardinal latinesc unus. substantivele ce desemnează lucruri unice în univers nu au nevoie de determinare. în latina populară articolul definit se întrebuinţa cu mult mai rar decît în româna veche şi. care nu a ajuns pînă astăzi să fie articulat. După cum afirmă cercetătorul limbii noastre Meyer-Lübke. este atribut acordat. ca şi orice numeral cardinal. Desigur. În latina tîrzie însă. o. plasat şi el în prepoziţia substantivului determinat: a lor săi bărbaţi. că vine blînzenie(a) spre noi. articolul şi-a extins sfera de utilizare.

fem. fem. una. Astfel. 61 . unae + lae caprae > unele capre. una > ună. La masculin singular N. Consoana n în poziţie intervocalică dispare: ună > uă. сито. articolul un este înregistrat uneori ca un u simplu. Odată cu dispariţia lui u final de la substantivele masculine şi neutre. devine ă: capra > capră. unei au apărut mai tîrziu. a căror finală o > ă: длато.-Ac. b) la cea de-a doua fază. care s-a sufixat la tipul unic masculin unu+ i > unui şi la feminin: unae + laei > une + lei > uneei > unei.: unus > unu. unus. trebuie să admitem oo. masc.: uni. Formele de N. unae caprae. după dispariţia lui u final. pl. lana > lînă.: una > ună. provine de la forma unică pentru ambele genuri. sg. apoi o. G.: unae > une. după constituirea articolului definit. uni + li > unili > unii. Schimbări fonetice însemnate a suferit forma de feminin singular una. unu barbatu. Forma de plural pentru G.Evoluţia articolului nehotărît cunoaşte două etape: a) la prima fază. sg. La numeralul cardinal cu funcţie adjectivală s-a adăugat articolul substantival definit respectiv: uni+li barbati > unii bărbaţi. existentă în latină.-Ac. în mod firesc. Apoi vocala ă. au suferit o serie de schimbări de ordin fonetic şi formal. Formele de G. pl. care. поpекло. 4. 2. plural trebuiau să aibă la origine aspectul uni barbati. unorum. никовало.-D. acesta dispare şi din cadrul articolului – un.-Ac. ca un u nazal: [ũ].. 3.-D. este înregistrat de textele vechi cu forma unu: unu ucenicu. unae + lae > une + le > unele. masculin şi feminin ale articolului nehotărît unui. ca orice a neaccentuat din finala substantivelor feminine. În procesul evoluţiei. Astfel: una capra > ună capră > uă capră > oo capră > o capră. are loc ataşarea formelor articolului substantival definit: N. > o > uo. devine unor. în calitate de articole.-D. 1. În textele vechi. care au intrat în fondul activ al limbii române. unus. La statornicirea acestui proces au mai contribuit cîteva substantive de origine slavă.La o anumită mfază de dezvoltare a limbii române. el evoluează exact ca un adjectiv simplu. a final. unae + laei > une + ei > unei. Forma uo este înregistrată în primele texte vechi: uo dzi ca uo mie de ani (Codicele Voroneţean). după dispariţia consoanei finale m şi a lui u final. 5. Se creează forme pentru ambele forme şi genuri: masc. probabil. Acest u trebuie interpretat.

după cum se ştie. substantivul homine din sintagma de mai sus e la Abl. care este. prin ataşarea articolului definit l. illi. Dar se ştie că articolul posesiv în limba română se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat. Tiktin. illi. aflat în poziţie apozitivă faţă de un substantiv la forma nehotărîtă şi urmat de un substantiv în genitiv. se aduce sintagma de tipul terra ad illo homine. nu la G. Al. deoarece. Densuşianu. ci prepoziţia a. adică cele însoţite de articolul definit. Eminescu). o dulce ploaie / Pe creştetele a doi copii cu plete lungi. Adepţii acestei teorii aduc. Celelalte variante. Ov. a evoluat în ţară. pronominal) direct din pronumele demonstrativ de depărtare latinesc ille. illa. după dispariţia lui d final. cu terra.on Coteanu susţine că articolul posesiv ar fi provenit în mod direct de la prepoziţia ad. după cum se ştie. Se pare să aibă dreptate sus-numiţii cercetători şi iată de ce: a) după cum se ştie. la. Ca argument în favoarea acestei afirmaţii se aduce faptul că în majoritatea graiurilor româneşti se foloseşte o singură variantă a articolului posesiv – a. care. De aceea. I. aici ad a dat în limba română nu articolul a. G. care. poate fi substituită cu prepozibia la: osemintele a (la) doi fraţi. Ivănescu) aduc întru susţinerea acestei afirmaţii exemple de tipul una cassa. articolul trebuie să capete forma al). Al. orice obiect cunoscut de vorbitor are nevoie de determinare.Apariţia şi constituirea articolului posesiv (genitival. lingvistica românească cunoaşte mai multe puncte de vedere. Adepţii acestei teorii (H. pronominal) Cît priveşte apariţia şi constituirea articolului posesiv. le. cică. Drept exemplu. illa parentillorum. illa. N. Piotrovski susţin cum că articolul posesiv ar fi provenit din prepoziţia ad ataşată la formele de gen şi număr ale pronumelui demonstrativ latinesc de depărtare ille. 1.. nişte exemple latineşti cu prepoziţia ad de tipul Hic requiescunt membra ad duos fratres „Aici odihnesc osemintele a doi fraţi”. 3. conform evoluţiei fonetice normale. este teoria constituirii articolului posesiv (genitival. deci trebuia să aibă forma a.. a devenit a. substantivele cu determinare totală (l). nu cu cel în genitiv pe care-l precedă (în cazul nostru. participant a (la) două războaie mondiale. care. După părerea noastră. în calitate de argument. illae. s-au format mai tîrziu. în limba literară. i. o eventuală transformare. se pare. bălaie (M. Prepozibia a. mamă a (la) zece copii etc. iar dacă ar fi la G. Pecec.. Rosetii. 2. Philippide. illae. care să fie clară şi pentru interlocutorii acestuia. atunci cînd formează sintagme cu alte substantive în G. cea mai verosimilă. nu mai au nevoie 62 . R. ad illo trebuia să dea reflexul al. ceea ce nu ni se pare verosimil. se utilizează înaintea unui substantiv precedat de un numeral cardinal: Miroase florile-argintii şi cad. Cea de-a treia ipoteză.

iar în altă limbă-soră – de la alta. 63 . ai. Deci pronumele demonstrative de depărtare latineşti au evoluat în articole posesive astfel: ille > ellu > alu > al. la. după ce s-a constituit articolul substantival definit. a dat două variante: una tonă (accentuată) – pronumele demonstrative de depărtare. sînt descendente nu din prepoziţia ad + pronumele demonstrative de tipul ille. ci direct din acest demonstrativ: Mon frère est plus fort que le tien „Fratele meu e mai puternic ca al tău”. ale. aceia. ca aceasta să fie reluată prin articolul posesiv. Credem deci că este imposibil ca un morf să provină. c) în limba vorbită. care vine aici cu valoare pronominală şi de aceea el se mai numeşte pronominal: casa bătrînească a părinţilor. acelea). illae > ellae > alle > ale. nu încape îndoială. al tău. morfemele din componenţa pronumelor posesive sînt absolut identice cu formele articolului substantival definit: le. al său etc. alta atonă (articolul demonstrativ): ecce ille (ellu) > acel. pronumele demonstrative de depărtare au atît forme lungi (acela. Acestea din urmă. ceea ce face să fie „uitată” determinarea. les. aia. a. Evoluţia articolului demonstrativ Articolul demonstrativ (adjectival) a apărut într-o perioadă mai tîrzie. ăa. articolul posesiv constituie un morf constituent al pronumelor posesive al meu. b) După cum se ştie. într-o limbă. unde particula de întărire ecce. Susţinem deci teoria că articolul posesiv a putut să apară din construcţii sintactice alcătuite dintrun substantiv urmat de pronumele latinesc de depărtare în funcţie apozitivă faţă de substantivul determinat. În limba franceză. alea). are o determinare parţială (1⁄2). din construcţii analitice alcătuite dintr-un substantiv şi un adjectiv de tipul homo ecce ille bonus. adică e semideterminat însoţit de articolul nehotărît (o casă a părinţilor) sau substantivul determinat mai are un determinativ de natură calitativă. Tes caiers sont plus soignes que les mien „Caietele tale sînt mai îngrijite ca ale mele”. conform legilor gramaticale) articolul posesiv. illi >elli > alli >ali > ai. El apare doar în cazurile cînd substantivul determinat nu are nici un determinativ (casă a părinţilor). ăi. Ma soeur est plus belle que la votre „Sora mea e mai frumoasă ca a voastră”. cît şi forme scurte (ăla. de la o formă. illa > ella > alla > aa > a. seamănă mult cu formele articolelor posesive al. care. cel.de o determinare suplimentară şi între aceste substantive nu apare (şi nici nu poate să apară. împreună cu demonstrativul ille. pronumele de tipul ille precedînd un substantiv la cazul genitiv. după cum se poate observa. aceea.

O restructurare esenţială s-a produs şi în sistemul cazual al pronumelui latinesc. ci se plasează. 64 . a dispărut forma genului neutru. Demonstrativul latinesc a dat naştere şi la două tipuri de articol – cel definit şi cel posesiv (genitival. cel de-al cincilea etc. D. La fel. Considerăm că termenul nu este tocmai adecvat. devine acce. deoarece practica lingvistică ne demonstrează că el nu precedă exclusiv un adjectiv. Generalităţi Pe parcursul dezvoltării istorice a pronumelui latinesc. au dezvoltat şi forme atone. visul cel de mîine etc. au dispărut cazurile Abl. altele au căpătat funcţii noi. cele. pronominal). a preluat funcţia pronumelui personal de pers. cei o sută etc.). uneori. reflexiv şi demonstrativ). ordinal (cel deal doilea. demonstrativul ille etc. de la ille (în îmbinare cu elementul latinesc ecce) au apărut forme pronominale noi – pronumele demonstrativ şi articolul demonstrativ. cea. demonstrează. Astfel. posesiv. pentru că el. de multe ori. Particula ecce. pierzînd doar un c (în latina tîrzie consoanele duble nu s-au păstrat. ele nu se mai pronunţau la fel de energic ca în latina clasică). În cadrul variantelor tone. particula ecce (acce) a pierdut prima silabă. În urma schimbărilor fonetice generale (dispariţia lui m final şi trecerea lui o în u). is). din cauza omonimiei cu alte forme cazuale. din cauza dispariţiei consoanelor finale. şi V. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de nume.ecce illa > acea. Astfel. şi adjectival. în procliza unui numeral cardinal (cei trei. (illu). În literatura de specialitate. s-au produs regrupări şi restructurări importante: unele forme ale pronumelor au dispărut completamente (hic. de fiecare dată. fiind şi o parte componentă a unor forme de caz ale articolului nehotărît.). Unele forme ale pronumelui latinesc (personal. casa cea de piatră etc. pe lîngă formele accentuate. în latina populară.). şi în procliza unui substantiv (inelul cel de aur. a III-a. ecce illae > acele. articolul demonstrativ mai este numit. Evoluţia pronumelor personale 1. această particulă s-a păstrat incorpore. în latina populară. înaintea unui adverb (ziua cea de ieri. demonstrativul ille şi-a contopit unele forme cazuale de Ac.). (illum). (illo) şi Abl. ecce illi > acei. tot ille a căpătat o valoare semantică nouă – cea a posesivităţii. În variantele atone (cele ce au evoluat în articole demonstrative). De aceea considerăm că acest tip de articol trebuie numit demonstrativ. cei.

formele pronumelor româneşti au păstrat mai fidel decît celelalte tipuri de pronume prototipurile cazuale latineşti. vos. tu. unele forme ale pronumelor personale de pers. nu se menţine. s-a produs o coincidenţă de forme. Ulterior. întrucît. devine destul de clară. În latina populară. al IV-lea. Acestea din urmă au fost cauzate mai ales de transformările care au avut loc în sistemul verbului. tene > tine). Deja prin sec. pronumele personale latineşti au suferit. gramaticienii latinişti îl includ pe ille la pronumele personale.Dar chiar fiind supletive. ca indice pronominal al formei verbale respective începe să se folosească pronumele demonstrativ. ducebas. şi de alte forme dialectale ale latinei populare. era inclusă în desinenţa acestuia şi utilizarea pronumelui pe lîngă verb nu era obligatorie pentru a indica persoana. evoluţia formelor de N. chiar şi pentru nespecialişti. tibi > ţie) şi de Ac. nos. is. ca de altfel. Categoria de persoană a verbului. pentru care în latină nu existau forme speciale bine distincte. locul lui is este preluat de pronumele demonstrative ille şi ipse. Atunci cînd formele cazuale clasice erau m o n o s i l a b i c e. (mihi > mie. tu. Pronumele is. seria 65 . confundîndu-se cu alte forme pronominale demonstrative (hic > ic > i). pronumele demonstrativ completează sistemul de trei persoane al pronumelui personal. tu. verbele de imperfectum indicativi activi ducebam. în latina clasică. I şi a II-a se deosebeau de cele din latina clasică. completînd. De exemplu. Astfel. nos. I şi II (ego > eu. Şi atunci. în urma dispariţiei consoanelor finale. t decît ataşîndu-li-se pronumele personale ego. tu > tu). astfel. (mene > mine. nepoate”). iar latina vulgară a creat forme noi. mai lungi. alături de ego. De exemplu: fuissem > eu să fi fost fuisses > tu să fi fost fuisset > el (ea) să fi fost fuissemus > noi să fi fost fuissetis > voi să fi fost fuissent > ei (ele) să fi fost Deja în latina vulgară. în urma evoluţiei fonetice generale. De exemplu: Et ille dicet: „Graţia. vos. de D. ” (= Şi el zice: „Mulţumesc. mai ales în cazul formelor accentuate ale pronumelor personale. adică se reduce la i. folosit în această funcţie în latina clasică. Cît priveşte persoana a III-a. s. pe parcursul evoluţiei lor. şi o serie de modificări de ordin funcţional. nepos. 2. ele au rămas n e a c c e n t u a t e. a pronumelor la pers. care a stat la baza formării limbilor romanice. Evoluţia pronumelor personale în latina populară Pe lîngă schimbările fonetice. pierde din corpul sonor. ceea ce a solicitat apariţia şi utilizarea obligatorie pe lîngă formele verbale a pronumelor ego. ducebat nu puteau fi clare o dată cu dispariţia consoanelor finale m.

vos D.pronumelor accentuate. magister > maestru. te eo. je sui venu. tu D. Dar dispariţia lui g are loc mai ales în cazurile cînd acesta este urmat de i. 3. prov. menglenoromână eu. un francez. vove ne. voi (vă) Astfel. ţie (ţi. Opinii şi sugestii Cît priveşte evoluţia lui ego în eu. pentru a sublinia că anume al face o acţiune. mihi. pronumele personal de pers. voi nouă (ne. care în limba română s-a constituit ca un indice al pluralului şi al persoanei a II-a singular. care crede că diapariţia lui g în ego s-ar datora faptului că acest cuvînt. Această situaţie se întîlnea mai ales la formele de Ac. je. Cu totul surprinzătoare însă e dispariţia lui g înainte de o în pronumele ego. nos. I şi a II-a au păstrat numai 3 forme de caz: N. nobis. vi) noi (ne). vos no. te+ne eu. D. mi). Regula generală de evoluţie a sistemului vocalic latinesc în limbile romanice orientale constată dispariţia lui g intervocalic: magis > mai. ve noi.. îţi. cea a lingvistului german Neumann. io. ţi) mine (mă). care apărea în propoziţii interogative după primul cuvînt al propoziţiei. tibi. me. vouă (vă. me+ne. tive. I sg. tu mie (mi. De exemplu: Me ne interogas? „Pe mine oare mă întrebi?” Formele nos şi vos. fr. Tabloul evoluţiei formelor pronominale la persoanele I şi a II-a din latina clasică în latina vulgară şi apoi în limba română poate fi prezentat astfel: Latina clasică Latina populară S i n g u l a r N. Evolubia pronumelui „eu”. pronumele personale de pers. forme existente şi în limba română contemporană. ego. va spune: Moi. nos. vo. pierdea adesea accentul în frază. Printre altele. vobis Ac. Ac. vo nove. l-a pierdut pe g: it. latina populară a absorbit în tema pronumelui particula interogativă ne „oare”. me. în calitate de pronume. ni. în toate limbile romanice. prin analogie cu pluralul substantivelor masculine de declinarea a II-a şi al celor feminine de declinarea a IV-a. no. te. eu. Pentru a crea forme tone. 66 . şi Ac. catalană jo. vi. îmi.. tu mio. l-au substituit de s final cu i. tine (te) Limba română P l u r a l N. ni). Mai există o opinie. Astfel. există diferite opinii.

şi o altă formă. II sg.Un alt lingvist german. Formele de plural în D. atît în latina populară. După dispariţia lui g. liberto > iert. lămîie – alămîie. l-au pierdut pe h şi pe b intervocalic. tu etc. urmate fiind de un verb care începe cu o vocală şi unde i din componenţa acestor două tipuri de pronume atone formează împreună cu o vocală un diftong ascendent (mi-aduc aminte. l-au substituit pe s final prin analogie cu substantivele masculine şu neutre. scribo > scriu etc. mai ales că în latina vulgară a fost atestată forma pao în loc de pago. cu verbele la pers. Formele îmi. Niciuna dintre aceste ipoteze nu poate fi acceptată. cu numeralul tres. vocala a: miroase – amiroase. 4. ţi-o faci) sau sînt plasate în postpoziţia unui substantiv. ţi-aminteşti). asilabică – cînd se rostesc muiat. o final neaccentuat din eo a evoluat în u: ego > eo > eu. vos. n-a suferit nici un fel de schimbări la N. Birt. cît şi în limbile romanice: it. Aşa şi în cazul pronumelui aton mi > ami > ămi > îmi (aici acţionează legea fonetică a + m + consoană > î). mihi. ca în exemplele de tipul prehendere > a prinde. devenite în latina populară nove. cînd. Formele mihi şi tibi au dat respectiv mi şi ţi conform regulilor generale de evoluţie fonetică (contopirea celor două vocale în una singură). l-au pierdut încă în latina tîrzie pe s final. a IV-a. unde g într-adevăr dispare atunci cînd este urmat de o. cu cele feminine de decl. pentru facilitarea pronunţiei. tibi. Am menţionat mai sus că formele de N. ţi s-a spus) sau în cuplu cu un alt pronume aton (mi-l amintesc. Forma ţi şi l-a adăugat pe î prin analogie cu forma îmi. după cum se vede. e final neaccentuat din noile forme. b intervocalic a trecut în v (fenomenul betacismului). ţapuş – aţapuş. tu. tu. nobis. îţi au evoluat şi ele din motive condiţionate lingvistic. inima-mi bate). fr. se adaugă. sg. sînt urmate de un pronume aton (mi-o spui. conform regulilor generale de evoluţie fonetică. pl. -are „a cantona. vove. ţi-i alinţi). care îl precedă pe g. care apoi s-a vocalizat şi a devenit u. E vorba de procesul fonetic numit proteză. conform regulilor generale de evoluţie fonetică. vobis.. adesea. rom. nos. a trecut în ă: 67 . consideră acest fenomen pur latin şi atribuie căderea lui g vocalei e. Formele de D. prn i: nos > noi. Evoluţia celorlalte forme ale pronumelor personale Pronumele latin tu. Aceste două forme au cîte două variante: una silabică – atunci cînd se plasează înaintea unei forme verbale reflexive (mi se pare. vos > voi. căpătînd o certă valoare semantică posesivă (geniu-ţi romantic. a face un canton”.

în mod obligatoriu. vo. menglenoromână. te. sg. în componenţa cărora întra. voi nu au forme de G. erau iniţial me. pentru a face opoziţie cu vă. pl. 5. făcînd. voauă. corp comun cu forma pronominală. pl. franceză. la D. vi.nobis > nobes > nove > noue > nouă. au evoluat în nă. ploauă etc. Formele de Ac. prepoziţia de: de-a dreapta de menre – în dreapta mea. În dacoromână aceste două forme au evoluat în una singură – lui. După cum am menţionat mai sus. înregistrate în diferite izvoare. înlăuntru de noi – înăuntrul nostru. cu excepţia sardei. care foloseşte pronumele latinesc ipse. 68 . el devenise illuis. prin genitivul analitic al pronumelor personale cu formă de Ac. formele accentuate mene. iar nă. iar mai tîrziu. care mai tîrziu. Folosirea lui ille în această funcţie datează de foarte multă vreme. pronumele eu. Forma vă a rămas pînă în zilele noastre. în latina vulgară. e analogă cu a celor de N. În limba română contemporană. de pregiur de noi – împrejurul nostru. în encliză. Spre deosebire de formele de singular mi şi ţi. a trecut în ne.: nos > noi. – illui. vobis > vobes > vove > voue > vouă. Declinarea pronumelui ille a suferit. fiind monosilabice. Această fază de diftongare apare şi în cadrul unor forme dialectale. de rînd cu alte elemente lexicale: doauă oauă moauă. modificări adînci. vă (după cum quod > că). Pronumele mene şi tene au evoluat în mine şi tine conform legităţilor fonetice generale (e + n + vocală > i: bene > bine. O dată cu procesul invers de închidere a vocalelor (e > i). au apărut formele ni. Atestăm această formă şi în italiană. noi. în cadrul cărora funcţia interogativă o avea particula ne.. aceasta şi-a pierdut nuanţa interogativă. La masc. Încă în latina populară. retoromână. silaba accentuată se diftonga: noauă. În textele vechi româneşti. de regulă. vos > voi. G. existau formele atone no. precedate de locuţiuni prepoziţionale adverbiale. cele de plural nu au forme asilabice. tene au luat naştere la început în componenţa propoziţiilor interogative. în urma dispariţiei lui s final. Dezvoltarea formelor de Ac. întrebuinţa demonstrativul ille. o dată ce este comună tuturor limbilor romanice. Dar într-un şir de sintagme din limba română veche aceste forme existau şi se realizau acestea. după cum am văzut mai sus. Evoluţia pronumelor personale de persoane a III-a Ca pronume de persoana a III-a. latina populară. vendere > a vinde). Şi în celelalte limbi romanice situaţia a rămas aceeaşi: lui. tu. pre mijloc de voi – în mijlocul vostru.

nu putea să rămînă izolat de hic şi de quid. vitella etc.-D. porcella. genitivele hoius. hui. În sfîrşit. Mai există o părere a lui Al. forma de N. s-a creat forma unică illa. Astfel. cînd hoius. quoius. Schimbările survenite la masculin s-au răsfrînt şi asupra femininului. Astfel. Forma elu s-a menţinut mult timp. După ce illo şi illae s-au constituit în latina vulgară.La G. u final dispărînd în procesul general de reducere la nume abia prin secolul al XVIII-lea: elu > el. ea a devenit ton. să se creeze. Evoluînd din eală. şi declinat ca acesta din urmă: ill-hoius. ill . exista şi illic. au apărut formele queius. cît şi pentru feminin. care în latina populară devine ella. feminin. făcîndu-l să dispară: elli > eli > el΄i > ei. cu timpul. transformîndu-l în illoius. cuius. El presupune că illa > ella > ela > eală > eauă. folosită şi ca N. illo pentru masculin şi illae pentru feminin. illo (în locul clasicului illi) se creează o formă unică – illu. Philippide în privinţa evoluţiei lui ea. La feminin. isto –istae. ca şi a substantivelor feminine ce aveau în componenţa lor elementul ella (stella. se întîmpla ca alături de D. illei. care era considerat ca un compus al lui ille + hic. i final îl palatalizează pe l. s-a întîmplat că ille l-a influenţat pe quid. despre care vom vorbi mai jos. cu care era adesea asociat în frază. s-a ajuns la formele illois – illaeius. ille din latina tîrzie a ieşit din uz. Vom reveni la aceste forme cînd vom cerceta alte tipuri de pronume. illum.hoi. formele illeus – illaeius. alături de ille. quoic au trecut la huius. Din Ac. Evoluţia de mai departe a acestui pronume a decurs pe aceeaşi cale. aveau să intre în uz şi alte forme analogice. pe parcursul evoluţiei ulterioare. prin trecerea lui i iniţial în e şi reducerea lui ll la l. forma illu a devenit elu. existau. s-a ajuns la illuis >elluis > ellui > lui. cui. Cercetările dialectologice ne demonstrează că formele cu l΄ palatalizat se menţin în sudul Dunării (el΄i) şi în macedoromână (iel΄i). Forma de masculin plural a evoluat astfel: illi > elli. comun atît pentru masculin. adică ll intervocalic urmat de a a dispărut: ella > ea. Aşadar. iar forma eauă a dat naştere pronumelui neaccentuat o. Astfel de forme diferenţiate căpătau şi alte tipuri de pronume personale: ipso – ipsae. italiană) sau l΄ei (menglenoromână). iar în unele limbi romanice a rămas forma lei (retoromână. illi. bunăoară. Deoarece latina tîrzie tindea să uniformizeze declinarea pronumelor cu cea a substantivelor. respectiv. după modelul illeius. Această transformare a fost favorizată de faptul că. D. illo şi Abl. care au evoluat în dacoromână lei > ei. 69 . quei. hoic. quoius au influenţat asupra lui illius.). Mai tîrziu. formele obişnuite ale lui hic şi quid au fost mult timp hoic şi quoi. De aici reiese că hoic şi quoi l-au influenţat pe illo. transformîndu-l în illoi. Ille. În acest timp. În rezultatul ecestei evoluţii.

în urma procesului de haplologie şi a monoftongării diftongului latinesc ae în e. quoi. ella > ea. ellorum > lorum > loru > lor.: ellu > el. din latina clasică illius. devine le. 70 .-D. care. ce aveau. alături de pronumele ille. devenind îi. Alte tipuri de pronume personale În latina populară.-D. învaţă-l etc. şi anume i (plin. apoi cu ellui. a devenit laei. Pe lîngă formele i şi îi. L capătă un î protetic.. capătă un î protetic. care. fiind plasată în prepoziţia verbului. apocopa primei silabe neaccentuate a dat forma lui. respectiv. sesizată de Al. îşi pierde silaba iniţială. care s-a identificat cu D. a final > ă şi forma eauă devine uă. bunăoară. În cele din urmă. sub influenţa lui hic. Pentru G. sg. se mai utilizau şi pronumele ipse şi idipse. Textele vechi îl înregistrează cu această formă: lu întreabă. adapă-l.-Ac. în una > ună > uă > uo >o. forma illorum se folosea în latină pentru ambele genuri. illu (ellu). ulterior. I şi a II-a. pl. după ce a dispărut silaba întîi neaccentuată. quid. vădzîndu + a). evoluează. pentru amîndouă genurile se dezvoltă forma atonă ĭ (semivocalic). a din componenţa pronumelui ella formează cu u un diftong (vădzutu + a. Forma unică de N. La feminin singular. a fost substituită în latina tîrzie cu illoi. apărut prin analogie cu ellui. le. illaei. devenind l: întreabă-l. Fiind folosit adesea după formele verbale de gerunziu şi participiu terminate în u.Forma de feminin plural suferă următoarele schimbări: illae > ellae > eale >ele. mai există o variantă poziţională. li sînt în rezultat al evoluţiei formelor de Ac. Cea de masculin.-Ac. 6. ellae > ele. După pierderea silabei iniţiale. Genitivul feminin sg. forma o a derivat din pronumele ella. formele hoic. Aflat în postpoziţia verbului. lu l-a pierdut pe u final. Mai tîrziu. Paralel cu formele tone de G. Formele accentuate de Ac. devenind lu. au evoluat exact ca cele de N. ellae. care. Formele neaccentuate însă au urmat o altă cale de evoluţie. masc. Le a derivat de la forma de feminin plural N. Formele neaccentuate de D. care s-a format datorită procesului fonetic numit haplologie. devenind îi. ca şi articolul substantival nehotărît. Dispariţia lui l după palatalizarea şi modificarea diftongului latinesc ae în e a dat naştere formei ei. silabic). illi a dat naştere formei atone i: illi > elli > li > i. elli > ei. devenind silabic: îl. i a căpătat un î protetic. Philippide eauă. Forma de G. prin analogie cu formele atone de pers. şi anume de la varianta populară.

dintrînsul. în afară de domnia cum ar fi: Măria. dumnealor (numărul plural). ei. de inter. dumneaei (genul feminin). regresivă. a dat naştere formelor speciale de pronume personale. Dintre acestea. apoi epsu (vocala finală e > u. 71 . ipsi > epsi > ensi > însi > înşi+i > inşii. prin contact din punctul de vedere al locului de articulaţie) şi. în felul acesta. În latină. sa (sale). per inter. derivat de la dominus > domnu > domn + pronumele posesiv ta (tale). în special. Posesivul din cadrul acestor formaţiuni. pers. numai construcţia cu termenul domnia. care a evoluat exact ca şi pronumele de tipul ipse. ipsa > epsa > ensa > însă+a > însa. ataşat în encliză. idipsae > edipsae > depsae > densae >dînse+le > dînsele. un morf distinct al numelor masculine la singular). astfel. Pronumele de reverenţă Acestea c-au creat pe teren romanic. mai exista pronumele idipse. vocala iniţială. în între. care au evoluat. II: dumneata. existau o serie de construcţii cu pronume posesive şi alţi termeni de adresare. Pronumele îns s-a întrebuinţat. lor.. ipsae > epsae > ensae > înse+le > insele. respectiv. În limba veche. idipsa > edipsa > depsa > densa > dînsă+a > dînsa. Alteţea etc. Deci: ipse > epse > epsu > ensu > însu+l > însul. şi astăzi avem în limba română formele într-însul. cu excepţia că vocala iniţială a acestuia a suferit procesul aferezei: idipse > edipse > depsu > densu > dînsu+l > dînsul. lui. În continuare. numite apoi reverenţiale (de politeţe). Avînd legea de evoluţie a vocalei e+n+cons. 7. printr-însul etc. pe baza termenului de adresare domnia. ipse devine epse. genul şi numărul: pers. epsu > ensu. > î. voastră sau pronumele personal în G. cu prepoziţiile latineşti inter. prin contaminare cu pronumele posesive. III: dumnealui (genul masculin). p este asimilat de s (asimilare consonantică. căpătăm forma însu. devenind. ca şi alte tipuri de pronume. printre.Deschizîndu-şi. idipsi > edipsi > depsi > densi > dînşi+i > dînşii. La acestea s-au adăugat formele de gen şi număr ale articolului substantival definit. Luminţia. Împărăţia. indică persoana. dintre.

Pronumele reflexive În latina clasică. Luminăţia Voastră. ca şi construcţiile mai vechi Măria Ta. si > şi (trecerea lui s+e (i) în ş). domnia sa. Gradaţia acestui respect este următoarea: mata – un respect ce ţine mai mult de relaţiile familiare. îi). dumneata – o gradaţie ceva mai mare. Evoluia celorlalte tipuri de pronume 1. sinemi: Dziseră cătră eişi: nu poci eu să fac sinemi nemică (Dosoftei). echivalent uneori cu tu. supuşenia oarbă. sui.. Aceste compuse însă nu s-au păstrat în limba română modernă. îţi. Formele dumneata. sibi > sii (disparibia lui b intervocalic) > sie (deschiderea lui i neaccentuat în e). devenind îşi. a dispărut din uz din cauza omonimiei cu pronumele posesive. sui D. conform legităţii generale e+n+voc. Formele sibi şi se au suferit o evoluţie identică cu cea a formelor cazuale respective ale pronumelor personale de pers. cînd formele accentuate sînt urmate de cele neaccentuate: sieşi. сїђ. ca şi mine. care. Forma de Ac. Aceste texte mai păstrează şi forme de pronume reflexive compuse. > i (dacă e urmat în silaba următoare de un e): sine. şi dumneavoastră – cea mai mare gradaţie de politeţe. îl. Alteţea Sa etc. a căpătat forma n´eata. fiind sesizată ca o palatalizare dialectală (se miară – se n´ară. forma dumneata. mata s-au păstrat în limbă datorită faptului că au căpătat un nou conţinut semantic. cînd a dispărut asuprirea omului de către om şi. construcţiile de tipul domnia voastră. În condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii. sine a evoluat. prin faza intermediară duneata (disimilarea lui m). domnia lui. apoi l-a închis pe e în i. cиђ etc. respectiv. a fost refăcută în limba literară în mata. 72 . I şi a II-a: forma de D. ca şi orice nume în G. sineş. pronumele reflexiv avea 3 forme cazuale: G. şi-au restrîns sfera de întrebuinţare sau au dispărut din uz. miere – n´ere). Aceste forme erau de pers. din se + particula interogativă ne: sene. dumneavoastră. În textele vechi. Prin analogie cu pronumele personale (îmi. синpe. forma şi capătă un î protetic.În unelesubdialecte româneşti. marcînd posesorul. tine. fără distincţie de gen şi număr. devenind nişte istorisme. se. sibi Ac. respectul vorbitorului faţă de interlocutori sau faţă de o altă persoană care lipseşte la discuţie. Forma de G. arătînd stima. forma sie are diferite forme: сие. III.

În textele vechi. Prin analogie cu forma de G. formele pline meis. vestrum. forma de G. sum la Ac. Cît priveşte trecerea lui e în ă. care marchează. care era făcută prin analogie cu substantivele feminine la forma nehotărîtă de tipul stea – steauă. vestrorum au evoluat respectiv în mis. Toate aceste scurtări au dus la destrămarea declinării pronumelor posesive. sus la N. genetivus mi. sic erit et tus pro tuus”. se mai utilizează forma regională meauă.-Ac. mellus > miel). Astfel. dativus mo. sistemul pronumelor posesive a suferit schimbări esenţiale. al XVI-lea: mieu.. 73 . La fel. feminin. tuus. Pronumele posesive În latina vorbită. nostrorum. paralel cu formele pline meus. Ca rezultat. Despre aceste forme de pronume posesive vorbeşte gramaticianul Virgiliu: „Sunt et alia pronomina ut mus. a apărut şi forma mele. e > ie (vitae > vieţi. fie de la cea atonă. miercuri > n΄ercuri. tum. mieu > n΄eu. care au derivat fie de la forma tonă. după modelul meus. sa. această transformare corespunde regulii generale de evoluţie a sistemului vocalic latinesc: bonitatem > bunătate. nostrum. La pers. şi mum. iar forma de D. meus > mieu. tău a evoluat din latinescul tuus.2. Pronumele posesive pentru u n s i n g u r p o s e s o r au evoluat de la formele de N. sus. suus de N. melem > miere. limba literară a recurs la formele meu şi mei. pentru N. sis. După modelul lui tus. a dat forma meu. apar de timpuriu şi formele sincopate mus. O sincopare similară cu cea a formelor de singular s-a produs şi la formele de plural. II-a masc. mei a devenit mi. în limbile romanice s-a păstrat numai cîte o singură formă pentru fiecare gen. şi de plural a substantivului stea –stele. la început în teus. în urma reducerii consoanei finale s. persoană şi număr. suis. în felul următor: La persoana I masculin meus. Exact la fel a evoluat şi forma mei din miei pentru masculin plural. Evitînd palatalizarea. accusativus mum. Forma de feminin singular a venit direct din latinescul mea. sanitatem > sănătate (i neaccentuat > e > ă). Astfel. ca şi în cazul celorlalte părţi de vorbire. atunci cînd e urma după o consoană bilabială sau labiodentală. meo a devenit mo. totodată. şi sensul de mai multe obiecte posedate pentru un singur posesor. tus. Formele cu ĭ (iot) au dus. Această formă este atestată în variantele textelor vechi din sec. în latina populară. Ca şi în celelalte cazuri. în rezultatul sincopării vocalei e în poziţie de hiat. la palatalizarea lui m în n: mintă >n΄intă . apar forme sincopate ca ta.

săi. datorită valorii semantice de apartenenţă pe care o are cazul G. posesivele autentice păstrîndu-se doar în componenţa termenilor de rudenie. dintru împărăţia ta etc. La pers. e > u ca marcă a masculinului singular) s-a menţinut pînă în prezent. şi formele de G. tăi. de asemenea. sg. lor. La feminin. II-a (tăi. Formele tău. descendente din pronumele latineşti de depărtare illui. ale pronumelor personale de persoana a III-a lui. ta pentru un singur posesor şi un obiect posedat. Formele pentru m a i m u l t e o b i e c t e p o s e d a t e la pers. Astfel. sa. illorum. La feminin plural. sînt atestate două forme ale acestui pronume: forma mai veche seu (facu voie trupului seu – Dosoftei) şi său (a tot rodul său – ibidem). latinii se puteau exprima atît Fillii amant suum patrem. forma sincopată sa (cea plină era sua) s-a menţinut intactă. ilalei. Paralel cu formele pronumelor posesive său. III-a se folosesc. sale. măsi-i. ca şi forma mea. prin trecerea lui e accentuat în ă. dintre care ultima apare în mod sporadic: pornitu-s-au cu moldovenii sei (I. devine său. au apărut într-o perioadă destul de timpurie a românei şi sînt întîlnite în cele mai vechi texte: ochiul tău prostu. În textele vechi. La pers. în cadrul cărora posesivele capătă uneori nişte forme mult distincte decît cele literare: tat-su. Neculce). III-a masc. tale. care este o formaţie analogică cu meus. cît şi Fillii amant illorum patrem. ei.Forma de feminin ta a venit direct din latina populară şi a rămas intactă pînă în prezent. tale) au evoluat prin analogie cu cele de persoana I (mei. pronumele seus. frat-niu etc. forma unică nostru (< noster. pentru pers. metateza nostre. Tendinţa de a folosi formele de G. II-a. masc. forma sale este o formaţie analogică cu mele. săi este o formaţie analogică cu mei. în limba română.. ultima forma (său) fiind caracteristică şi pentru limba română modernă. Formele pronumelor posesive pentru mai m u l ţ i p o s e s o r i s-au dezvoltat pe baza formelor unice de gen şi de număr. În textele vechi. 74 . apărute încă în latina populară. ale pronumelui personal în locul celor posesive exista încă în latină. I sg. la pers. S-a întîmplat că în limba vorbită adjectivele posesive autentice aproape că au fost completamente substituite de cele personale în G. sînt atestate două forme ale acestui pronume: săi şi sei. În limba română contemporană s-a stabilit forma săi. La plural masculin. mele).

Aceasta însă nu însemnează că în latina populară şi în limba română veche. funcţa lor fiind preluată de ille. ipse. au trecut printr-o evoluţie fonetică firească. iste. Forma unică de pers. ca şi românii. din latina populară vester >voster (prin analogie cu noster) > vostre (are loc metateza) > vostru (e > u ca marcă a unificării masculinului). în funcţie de pronume posesiv ce indică m a i m u l ţ i p o s e s o r i şi mai multe obiecte p o s e d a t e .-Ac. Unele forme (hic. ale pronumelor demonstrative de depărtare au suferit anumite schimbări de ordin fonetic: vocala iniţială e s-a deschis în a. în funcţie de pronume demonstrative apar fie două pronume (ille . masc. fie că se adaugă înaintea pronumelui particula de accentuare ecce sau eccum: ecce ille „acel”. pentru indicarea acestor raporturi. Pentru pers. Francezii. Pronumele demonstrative În sistemul pronumelor demonstrative din latina clasică au survenit schimbări radicale. idem) au dispărut. sale. formele de N. în limba română actuală se foloseşte pronumele personal în G. în limba română. Acest lucru se datoreşte şi influenţei slave. 3. Datorită cumulării mai multor funcţii. cît şi ambele forme de plural vostri > voştri şi vostrae > voastre. De aceea. în care pronumele posesive pentru mai mulţi posesori şi mai multe obiecte posedate (свой. Nici în limbile romanice occidentale. pronumele posesive autentice nu şi-au păstrat această funcţie. şi cu valoare de pronume personale sau ca determinative ale numelui. au stat formele compuse ale lui ille şi iste cu particula de întărire ecce. cc s-a simplificat în unul singur: 75 . sale: Creştinii trebuie să iubească pre dzeii săi.Forma de masculin plural nostri a evoluat conform regulii generale: grupul str + i final > ştr: nostri > noştri. своu) seamănă întrucîtva cu pronumele româneşti săi. eccum tale „cutare”. Atît forma de feminin vostra > voastră. lor. Forma noastre a suferit şi ea o evoluţie firească: nostrae > nostre (ae se monoftonghează) > noastre (o urmat în silaba următoare de o vocală deschisă sau semideschisă > oa). mai tîrziu. III plural. II-a sg. is.ipse). care încep să fie întrebuinţate. în rezultatul căruia s-au obţinut două variante: eccelu şi eccestu. Încă în latina populară s-a început un proces de contaminare a particulei ecce cu pronume ellu şi iste. nu se foloseau pronumele săi. valoarea demonstrativă a acestor pronume slăbeşte. La baza creării pronumelor demonstrative. pe cînd în celelalte limbi romanice aceste pronume s-au format din pronumele latinesc ipse. nu pot să se exprime decît Les enfants aiment leurs parantes „Copiii îşi iubesc părinţii lor”. Ulterior.

ecce+ ella > acea. ecce+ elli > aceli > acei. ecce+ellae > acele. 76 .ecce+ellu > acelu > acel.

aceeaşi. atunci cînt se află în postpoziţia unui substantiv sau îl substituie. illi >elli > alli >ali > ăia. ista > esta > asta > astă. Celelalte forme s-au dezvoltat din îmbinările cu formele cazuale ale lui istu: acestui. cît şi cele de apropiere. a contribuit la formarea pe terenul limbii române a pronumelor demonstrative de identitate: acelaşi. aceiaşi. două tipuri de pronume: unele cu forme pline (accentuate) şi altele cu forme scurte (neaccentuate). Din această îmbinare au evoluat pronumele demonstrative de apropiere: ecce+istu > acest. Pronumele nehotărîte În dacoromână. Textele vechi atestă pronumele demonstrative cu afereza lui a: cest. acestei. cît şi pe bază de material intern. aceleaşi. Cît priveşte îmbinarea ecce+istu etc. acestălalt. aceştilalţi. ecce+ista >această. s-au dezvoltat o serie de pronume nehotărîte atît pe baza prototipurilor din latină.. cele de diferenţiere. diferite variante ale acestor forme: cie. acestelalte. De asemenea. aceştia. cel. cii. ea a trecut aceeaşi cale de evoluţie. acesta. Aceste forme s-au păstrat în limba română contemporană datorită tendinţei limbii de a-şi crea. În limba română. illae > ellae > ale > ălea. illa > ella > ala >aia. Sînt atestate şi cazuri de folosire a particulei de întărire împreună cu pronumele demonstrative: acestaşi. prin mijloace interne. ecce+isti > aceşti. încă o clasă de pronume demonstrative. celelalte. cestele. pentru singular şi plural au evoluat cu participarea formelor corespunzătoare de articol substantival definit: ecce+ ellui >acelui. aceasta. Atît demonstrativele de depărtare. de asemenea. cealaltă. istae>estae>aste. în calitate de epiteză. ceste. aproape totdeauna. precum şi forme articulate: ceştii. care provin direct din pronumele demonstrative latineşti istu şi ellu: istu > estu > ast > ăst. împreună cu pronumele demonstrative de depărtare. aceea. vocala a: acela. 4.Formele de G. capătă. folosind pentru aceasta pronumele nehotărît altul: celălalt. aceastălaltă. ecce+ ellorum > acelor. ceşti. 77 . pronumele demonstrative de depărtare şi cele de apropiere au forme prescurtate.-D. aceia. ille > ellu > alu > ăla. Particulă de întărire şi. limba română şi-a creat. isti >esti > asti > ăşti. ceilalţi. Se întîlnesc. ecce+ ellaei > acelei. acestuiaşi. ca şi îmbinarea ecce+ ellu. ceal. ecce+istae > aceste. acestor.

o serie de pronume nehotărîte noi: a) particula vare + un pronume relativ: oarecare. eccum + tantus > atît. multa. c) un pronume relativ + particula postverbală volet: careva. nescio+quem+ne>neştine. evident. Intrînd în sistemul pronominal. vreunor. carii. cărora. altele). vreunii. Printre formele compuse atestăm: neque+unus > niciunul. Împreună cu particula interogativă ne (ca şi me. orişicît. care. oarece. orişicui. în limba română veche. s-au constituit. au complinit. alţii. articolul substantival definit. eccum + talis > cutare. prin analogie cu alte forme pronominale. pentru evidenţierea formelor de gen. În limba română contemporană. eccum + tantus > atît. multae. mult (cu variantele multă. unele) a venit din utilizarea frecventă pe lîngă nume. quem. toate). fiecine. te. Pe teren romanic oriental. Pronumele latinesc quid avea la Ac. forma quem. a numeralului cardinal latinesc de tipul unus. fiştece. totus > tot (cu variantele totul. Pronumele interogativ-relative Limbile romanice orientale au dezvoltat drept pronume interogativ-relative părţile de vorbire latineşti qualem. avînd variante de gen şi număr şi doar uneori varianta de caz tuturor. vreo. vreunele.Cît priveşte pronumele nehotărîte moştenite din latină. acestea capătă formele cazuale pentru G. carea. orişicine. orişice. quem a stat la baza formării pronumelui cine. unii. toată. vere+ unus +ille > vreun. b) verbul volet + particula şi + un pronume relativ: orişicare. Printre cele simple menţionăm: alter > alt (cu variantele altul. care (provenit din qualem prin trecerea lui l intervocalic în r. prin compunere. nescio+quem+ne>neştine. alta. ele se subdivizează în forme s i m p l e şi c o m p u s e. unul (cu variantele una. ceva. căpătînd forme de gen şi număr: carele. multe). cineva. fiştecine. 5. fiece cu variantele în componenţa cărora intră şi verbul a şti: fiştecare. quid. 78 . dispariţia lui m final). care se folosesc doar regional. căruia. şi-a ataşat articolul substantival definit. quantus. neque+unus > niciunul. multi. d) conjunctivul amputat al verbului a fi + un pronume relativ: fiecare. număr şi caz.-D. eccum + talis > cutare. provenite din formele latineşti multus. oarecine. se). căreia. cîtva. pe calea îmbinării de elemente deja formate. mulţi. carele. toţi. iar uneori şi independent.

în textele coresiene de la Maramureş şi în unele graiuri. grupul consonantic qu (dacă nu era urmat de o vocală anterioară) > c. Preliminarii. Deci nemeni > nimeni. Rosetti. Evoluţia verbului. deoarece în română nu există nici un cuvînt care ar începe cu grupul consonantic nt. 6. 79 .Forma latinească de D. pronumele cui era însoţit uneori de particula şi: Dă lui şi cuişi de în sămînţa lui). a evoluat în nemini şi la început însemna „nici un om”. n urmat de t este disimilat de acesta. Editura Cartea Moldovenească. e din silabele iniţiale ale acestor pronume > i. Al. de formele categoriale temporale ale modului indicativ al diatezei active. > î. a + n + cons. p. 2. fiind supuse procesului fonetic de epiteză. Ambele sînt nişte formaţii compuse din latina populară: a) nec hominis. 247-252. devin respectiv nemeni şi nemică. Din bibliografie: 1. Curs de gramatică istorică a limbii române. s şi u final dispar). africatizării lui qu+i>č şi trecerii lui i în e. Ambele forme. Pronumele latinesc quid îl substituia. Pronumele nimeni a fost supus procesului fonetic de rotacism şi la G. quuius > cui a suferit doar schimbări de dispariţie a sunetelor finale s şi u. Schimbările mari în sistemul verbal al latinei populare se datorează factorilor de ordin intern: a) tendinţa latinei tîrzii spre analitism. În textele vechi. Restructurarea morfologiei verbului în sfera modului central – indicativ Modificările ce au avut loc în cadrul sistemului verbal latinesc şi restructurările din morfologia verbului în general ţin. pronumele quid > ce. pe quod. Cît provine de la quantus (qu urmat de a devine c. Modul indicativ al diatezei active 1. Pronumele nimica are forma palatalizată a nazalei: n΄in΄ica (n΄in΄icuţă). Istoria limbii române. şi nemica > nimic. I. 123-125. Chişinău. conform unei evoluţii clare. Bucureşti. Sub influenţa limbilor slave. p. în primul rînd. 1964. vol. a căpătat. În urma dispariţiei lui d final. Pronumele negative În limba română. în latina populară. b) nec mica „nici o bucăţică” > nemică. forma nimărui. deoarece în slavă aceleaşi pronume au formele никто şi ничто. există două pronume negative: nimeni şi nimic.-D. 1964.

în rezultatul dispariţiei sunetului final s. sistemul verbal latinesc flexionar a suferit restructurări considerabile şi. formele latineşti de prezent la pers. s-au creat un sistem calitativ nou. perfect simplu şi mai-mult-ca-perfect. I. cantat > canta > cînta > cîntă. în rezultat. Datorită acestor factori. Ele s-au creat pe baza analogiei cu formele verbelor de conjugarea a IV-a: II dormis > dormi. 2. iar indicativul prezent al verbelor momentane – o acţiune imediat viitoare şi perfectivă. IV. Conform legilor fonetice. precum şi celor determinate de procesul analogiei. cînţi. care în latină aveau următoarele forme: canto cantas cantat cantamus cantatis cantant Calea de evoluie a acestor verbe a fost diferită. c) legea analogiei. cum sînt în limba contemporană. imperfect. cantas etc. sintetico-analitic.b) acţiunea legilor de evoluţie fonetică. VI cantant > canta > cînta > cîntă Celelalte două forme (II – cantas şi V – cantatis) au fost supuse modificărilor de natură fonetică. VI au fost supuse unor modificări pur fonetice: I III canto > cantu > cînt. Tendinţa spre analitism a constituit unul din factorii principali care au dus la crearea formelor analitice de perfect şi de viitor. IV cantamus > cantamu > cîntam > cîntăm. cîntă. III. V dormitis > dormiţi. trebuiau să dea reflexele laudă. acestea datorîndu-se anume procesului analogiei cu formele verbale de conjugarea a IV de tipul dormi. Formele verbelor la prezent au suferit un şir de modificări. dar nu lauzi. prezentul indicativ al verbelor durative exprima o acţiune prezentă imperfectă. 80 . Formele de pers. La clasa I de verbe se refereau verbele latineşti de conjurarea I (canto. ca şi în româna contemporană. -are). Să analizăm cum au evoluat cele 6 clase de verbe: 1. Procese fonetice condiţionate lingvistic au suferit formele de conjugare moştenite din latină la paradigmele timpului prezent. Evoluţia formelor de indicativ prezent În limba latină. II laudas.

ire. sufixul ataşîndu-se la toate cele 3 persoane de singular (I.. Au fost supuse modificărilor şi pers. care îl sincopează pe i intervocalic: dormo > dormu > dorm. II dormis > dormi(s) > dormi. III) şi la a III-a plural (VI): I întîlnesc II întîlneşti III întîlneşte IV întîlnim V întîlniţi VI întîlnesc 5. VI dormiunt > dormu > dorm. În rezultatul modificărilor fonetice. sistemul de forme capătă aspectul: I dormio > dormo > dormu > dorm. I (dormio) şi VI (dormiunt). de tipul a întîlni. Clasa a III-a o alcătuiau verbele de conjugarea a IV-a de tipul dormio. II. care aveau în latină următorul aspect: I dormio II dormis III dormit IV dormimus V dormitis VI dormiunt Formele date au fost supuse unor schimbări fonetice condiţionate lingvistic.Deci cantas > canti > cînţi. sub influenţa lui i. Aceasta priveşte. cu sufixul de provenienţă grecească –esc. la pers. III dormit > dorme > doarme: IV dormimus > dormimu > dormim. Clasa a IV-a o formau verbele de conjugarea a IV de tip sufixal. La clasa a II-a de verbe (cele de conjugarea a II-a de tipul venare) evoluţia formelor de prezent a fost aceeaşi. La clasa a V-a se referă verbele de conjugarea a II-a de tipul taceo. 4. care în latină aveau următorul aspect: I taceo IV tacemus 81 . V. venit în latina populară odată cu împrumuturile greceşti: I vînez II vînezi III vînează IV vînăm V vînaţi VI vînează 3. În flexiunea celei dintîi forme. t > ţ: dormiti > dormiţi. i > e: dormi(t) > dorme > doarme. V dormitis > dormiti > dormiţi. cantatis > cantati > cîntaţi. cu deosebirea că la tema infinitivului s-a adăugat sufixul gramatical –ez. 2. mai întîi. pers. -ere. a III-a (dormit) şi a V-a (dormitis). dormiunt > dormu > dorm.

II sg. au evoluat şi altele care aveau un e precedat de o labiodentală în temă: înfăş > înfeşi > înfaşă. 6. IV ducimus > ducimu > ducemu > ducem. (tacetis. Al. VI tacent > tacunt > tac. Prin analogie cu verbele de acest tip. Rosetti susţine că la unele verbe care aveau e în temă s-a dezvoltat pe cale fonetică alternanţa vocalică ă la pers. b) modificarea accentului. care în limba latină aveau următorul aspect: I duco II ducis III ducit IV ducimus V ducitis VI ducunt. VI ducunt > ducu > duc. V dicitis) au fost influenţate de formele conjugării a IV-a cu infinitivul Pe parcursul evoluţiei formelor de prezent. III singular: apăs > apeşi > apasă (appēnso). Celelalte forme (II ducis. II şi III pl. II şi a la pers. (taces). d) legea analogiei. e) alternanţele fonetice. IV de tipul dormio. V tacetis > taceţi. I a parcurs următoarea cale de evoluţie: taceo > tacio > taco > tacu > tac. Acad. Patru dintre formele date au evoluat pe cale pur fonetică: I duco > ducu > duc. III ducit > duci > duce. 82 . -ire): II ducis > duci. . V ducitis > duciţi > duceţi. Pers. Clasa a VI-a o alcătuiesc verbele de conjugarea a III-a de tipul duco.II taces III tacet V tacetis VI tacent Forma pers. I. Ele au căpătat aspectul: II taces > tacis > taci. Aceste schimbări au fost cauzate de mai mulţi factori: a) acţiunea legităţilor fonetice generale. c) evoluţia desinenţelor. îmbăt >îmbeţi > îmbată (bibĭto). în –ire (doirmio. -ere. tacent) au fost influenţate de formele verbelor de conj. s-au produs anumite schimbări şi în tema unor verbe.ire. e la pers.

b) cu accentul pe radical (celelalte verbe). V habetis > havetis > (aveţi). Verbul habeo. I. trec). V voletis > vuleti > vureti > vreţi. Cît priveşte formele de prezent cu accentul pe radical. Anume de aici provin ambele paradigme ale prezentului cu formele: a) tone: vreau. II sg.. ele sînt oxitone (adun.) şi paroxitone (tremur. cît şi la cele auxiliare. (veţi) III volet > vole > vore > voare > va. (tremur. trecem. formele de prezent reprezintă două grupuri mari: a) cele cu accentul pe sufix (verbele de tip sufixal din clasele II şi IV). tremuri. a fi şi a voi Schimbări mari au suferit formele de prezent ale verbelor habere. şi III pl. vrei. veţi. -ere a suferit următoarele modificări fonetice: I voleo > voliu > voiu > voi. aţi. aemu > amu >am. volere. āpplico >apléc. IV : laudas > laudis >lauzi: Există forme de prezent care în limba veche aveau alt aspect al temei în raport cu cel din limba română contemporană: purceade > purcede. vei. trece. Cît priveşte locul accentului. va. I şi-a modificat vocala finală a temei datorită analogiei cu persoana respectivă a verbelor de conj. vor. vrei. II. (are) VI habunt > avunt > (au) Verbul voleo.Pers. tremură). arunc etc. treci. c) accentul rămîne neschimbat în toată paradigma prezentului numai la clasa a VI-a de verbe (cele de conjugarea a III-a: trec. esse atît la formele lor pline (predicative). d) o serie de verbe şi-au mutat accentul radicalului de pe antepenultima silabă (proparoxiton) pe ultima (paroxiton): ālligo >alég. vrea. IV volemus > vulemu > vuremu > vrem. pe cînd la persoanele I şi II plural accentul cade pe flexiune: tremurăm. tremuraţi. 83 . 3. III habet > havet > aet > a. vrem. grăiaşte > grăieşte etc. treceţi. IV habemus > havemus > (avem). II habes > havi >ai. aduc. laud etc. vor. la celelalte clase de verbe păstrîndu-se numai la pers. a verbelor de conj. Evoluţia verbelor a avea. VI volunt > voru > vor. II velis > veli > vei.). b) atone: voi. Formele de prezent cu accentul pe sufix au fost moştenite din limba latină cu acest accent.ere a evoluat astfel: I habeo > habiu > aibu > amu. vom. III sg.

se obţine un sistem opoziţional din 3 flexii: -ābam. -ēbam (dicēbam). Evoluţia formelor de imperfect Pe parcursul evoluţiei sale de la limba latină la limbile romanice. III -iebam se confunda cu cea de la conj.Verbul esse avea în latină. De aceea. VI (sînt). VI: săntem. pentru ambele conjugări s-a stabilit terminaţia –ēbam. din paradigma conjugării verbului latinesc esse la prezent.. 4. După cum vedem. îi. -s. În cele din urmă. – prin analogie cu pers. pers. formele de imperfect au suferit modificări atît în temă. sunt şi estis. Încă în textele vechi apar formele atone şi asilabice –i. I sg. cît şi în flexiune. vocala e. i. II –ēbam. treptat. a evoluat prin analogie cu pers. -ēbam. est(e) > este.ībam. pers. II sg. Prin proteza lui î s-au creat forme scurte de sine stătătoare îs. III. îs Formele scurte ale lui esse sînt creaţii mai vechi: din paradigma latinească s-au păstrat doar formele est. la pers. sînteţi. pers. Formele imperfectului în limba latină erau următoarele: I II cantabam cantabas IV cantabamus V cantabatis VI cantabant III cantabat I dicebam IV dicebamus V dicebatis VI dicebant II dicebas III dicebat I II audi(e)bam audi(e)bas IV audi(e)bamus V audi(e)batis III audi(e)bat VI audi(e)bant 84 . s. IV şi V – prin analogie cu pers. îi sîntem sînteţi sînt. Imperfectul avea următoarele terminaţii: -ābam (narabam). V: eşti. III sg. îs) esti >eşti. la prezent indicativ următoarea paradigmă: I sum II es III est IV sumus V estis VI sunt sunt (sînt) (s. Flexiunea de la conj. forma verbală e. s-a adăugat în calitate de epiteză. -iebam (audiebam). prin analogie cu verbele de conj. e.

III pl. pendere) şi pentru o parte a verbelor de conj. a II-a (habiu. stare).I (mitare. 85 . capătă o formă unică: II audi(e)bas III audi(e)bat VI audi(e)bant Persoanele I şi II pl. a IV-a (veni. II sg. caracteristic pentru unele verbe de conj. bibi.a adăugat semivocala u. caracteristic pentru majoritatea verbelor de conj. ardere). perdidi. pentru unele verbe de conj. a II-a (complevi. d) perfectul format din radical (fără reduplicare). habere. 5. la pers. e) perfectul sigmatic (în si) caracteristic pentru unele verbe de conj. I. prandere.În rezultatul modificărilor fonetice. a III-a (dixi. steti. bibere). dar mai ales pentru verbele de conj. Evoluţia formelor de perfect Limba latină a cunoscut cîteva forme de perfect: a) perfectul în vi. coincid: I cantaba(m) I II dicebam dicebas I audi(e)bam II cantaba(s) III cantaba(t) VI cantaba(nt) II audi(e)bas III audi(e)bat VI audi(e)bant III dicebat VI dicebant Persoanele I şi II pl. monui. care a devenit caracteristică pentru toate verbele la pers. Doar aceste forme puteau fi întrebuinţate fără a adăuga pronumele personale noi şi voi. ridere. Acest tip de perfect mai era caracteristic şi pentru unele verbe de conj. III sg. I. rupere. la pers. III plural. dicere). caracteristic pentru majoritatea verbelor de conj. a II-a (risi. audiebatis > audzeaţi > auzeaţi. b) perfectul în ui. a III-a (cognovi. perdere). caracteristic pentru unele verbe de conj. vidi. precum şi pentru unele verbe de conj. cantabatis > cîntaţi. venire) şi pentru unele verbe de conj. a II-a (pependi. audiebamus > audzeam > auzeam. descendent din verbul habere > habunt > au. mutavi) şi a IVa (venire. s-a adăugat i final ca marcă a acestei persoane. formele de pers. credere. a III-a (credidi. II. arsi.. şi IV pl. sg. dicebamus > dziceam > ziceam. venivi). capătă următorul aspect: cantabamus > căntamu > cîntam. cognoscere). Celelalte forme pronominale au evoluat prin analogie: – – – la pers. c) perfectul cu radicalul reduplicat. s-a adăugat terminaţia m prin analogie cu persoana I pl. I (dedi. dare. monere). a II-a (prandi. a III-a (rupi. mai exact diftongul au. videre). unele verbe de conj. dicebatis > dziceaţi > ziceaţi. complere). s.

Pe parcursul evoluţiei de la latină la română. personale I şi a II-a plural. prin analogie cu pers. şi perfectul în ui. II şi parţial a III-a. dormira. apar formele sincopate: I cantai II cantasti III cantat IV cantamus V cantastis VI cantara I dormii IV dormimus V dormistis VI dormira II dormisti III dormit Apoi intervin alte schimbări: dispar consoanele finale. aceste forme încep să piardă sunetul intervocalic v sau chiar grupul vi. În felul acesta. au căpătat înterfixul –ră-. formele persoanei VI (cantaverunt. cel sigmatic. cel mai răspîndit este perfectul în -avi. III.). fiind cele mai multe la număr. dormiverunt). caracteristic pentru verbele de conj. Încă în latina populară.. perfectul cu radicalul în si dispare (cu rare excepţii). iar după albii (A. Rosetti) – cantara. trecerea de la un tip de conjugare la altul etc. caracteristic pentru verbele de conj. apoi cel în -ivi. dispariţi de sunete. la forma de singular s-au produs doar schimbări de ordin fonetic: I cantai > cîntai 86 . devin cantavēre. după dispariţia silabei ve. IV. dormivēre. Astfel. Dintre tipurile de perfect pe care le-au menţinut limbile romanice. I. tipurile de perfect amintite mai sus au fost supuse unor modificări diferite (analogia. Ele au urmat aceeaşi cale de evoluţie. a III-a pl. Formele de perfect în -avi şi ivi aveau în latină următorul aspect: I cantavi II cantavistis III cantavit IV cantavimus V cantavistis VI cantaverunt VI cantara* I dormivi II dormivisti III dormivit IV dormivimus V dormivistis VI dormiverunt Unii cercetători ai istorie limbii latine (A. caracteristic pentru verbele de conj. Lombard). caracteristic mai ales pentru verbele de conj. Verbele de conjugarea I şi IV. şi-au păstrat tipurile de perfect fără schimbări deosebite.

a II-a sg. a II-a pl. -īvi) devine următoarea: I cantavi > cîntai IV cantavimus >cîntam>cîntarăm V cantavistis > cantasi >cîntaţi >cîntarăţi VI cantaverunt > cantara > cîntară II cantasti > cantasi> cîntaşi III cantavit >canta > cîntă I dormivi > dormii II dormivisti > dormisi > dormişi III dormivit > dormi IV dormivimus > dormim >dormirăm V dormivistis > dormisi > dormiţi > dormirăţi VI dormiverunt > dormira > dormiră.III canta > cîntă I dormii > dormii VI cantamu > cîntam III dormi > dormi III dormimu > dormim Persoanele a II-a sg. paradigma conjugării verbelor în -vi (-āvi.. forma de la pers. I pl. a III-a pl. au suferit o cale de evoluţie mai complicată: a fost disimilată consoana t (legitatea t precedat de s şi urmat de i). pers.. I şi a II-a pl. Celelalte forme evoluează ca şi formele respective ale perfectului în -ai (cîntai). II pl. dînd naştere sunetului dz (z). trecerea lui s+i >ş: cantasti > cantasi > cîntaşi. ca şi la pers. În felul acesta. La pers. la pers. şi de substituire a lui i posttonic prin e) ele devin: I dixu II dixeşi III dixe IV dixemu V dixeti VI dixera Consoana d+e(i) s-a africatizat. capătă aspectul cîntaţi prin analogie cu desinenţa persoanei respective de la celelalte timpuri. vechea paradigmă a perfectului sigmatic capătă următorul aspect: I zisei IV ziserăm V ziserăţi VI ziseră II ziseşi III zise 87 . formantul –ră-. se ataşează. devin sinonime: cantastis > cantasti > cînasi > cîntaşi. În urma acestor inovaţii. prin analogie cu pers. De aceea. şi cea de-a II-a pl. Formele de perfect sigmatic aveau următorul aspect: I dixi II dixisti III dixit IV diximus V dixistis VI dixerunt În urma modificărilor fonetice (de adăugare a lui e după tema latinească la pers. În afară de aceasta.. a III-a pl. caracteristic pentru pers. şi pl. apare formantul –ră-. În felul acesta. I sg. -ii (venii).

c) Formele de perfect în -ui aveau în latină următorul aspect: I tacui II tacuisti III tacuit Aceste forme au evoluat astfel: I tacui > tăcui II tacuisti > tacusi > tăcuşi III tacui > tăcu IV tacuimus > tăcum > tăcurăm V tacuisti > tacusi > tacuti > tăcuţi > tăcurăţi VI tacuerunt > tacura >tăcură. mutaserat etc. a căpătat terminaţia m prin analogie cu pers. Paradigma mai mult ca perfectului era următoarea: I mutavissem > mutasem II mutavisses > mutases III mutavisset > mutase IV mutavissemus > mutasem V mutavissetis > mutassetis VI mutavissent > mutasent În rezultatul evoluţiei fonetice normale (dispariţia consoanelor finale). Încă în latina clasică. 6. În aria orientală a Imperiului Roman. La baza mai mult ca perfectului indicativ sintetic în limbile romanice orientale stau formele sincopate de mai mult ca perfect conjunctiv latin. III. formele persoanelor I. Mai-mult-ca-perfectul indicative latin (mutaseram. mutaseras. VI au coincis: I mutavissem > mutase II mutavisses > mutase III mutavisset > mutase VI mutavissent > mutase Paradigma mai mult ca perfectului devenise următoarea: I mutase II mutase III mutase IV mutasemu V mutaseti VI mutase Pers. zisérăm. această creaţie a luat locul perfectului latin natus sum. mai mult ca perfectul conjunctiv latin se folosea cu forma sincopată (fără silaba vi). -ĕre: nascui > născui. I pl. I sg. pe cînd în partea occidendală.Cu excepţia persoanelor II şi VI. care în limba franceză se conjugă cu verbul auxiliar être. II.) nu sa păstrat în limbile romanice. 88 . IV tacuimus V tacuistis VI tacuerunt Cu -ui se forma şi perfectul verbului nascio. formele de perfect simplu păstrează vechiul accent latinesc neschimbat: ziséi. perfectul latinesc de tipul natus sum s-a păstrat pentru vreo 15 verbe.

paradigma verbului muto. I. prin analogie cu perfectul simplu. nu s-au păstrat. II sg. paralel cu terminaiile –sem. debere) cu participiul trecut. la un moment dat. Ca normă literară. Verbul habere suferă unele modificări: I habeo > habiu > aibu > aiu II habes > havi > ai III habet > havet > aet > a IV habemus > havemus > aemu > am V habetis > havetis > aeti > aţi VI habunt > havunt > au Formele pline (predicative) ale verbului habere la unele persoane (III – are. limba latină folosea îmbinări de verbe cu sens abstract (habere. -se. 7. Deosebim următoarele tipuri de mai-mult-ca-perfect alcătuite din: a) imperfectul verbului a fi + participiul verbului de conjugat: era merşi = merseseră. pl. care participă la formarea perfectului compus. posse. şi-a adăugat terminaţia i ca marcă a acestei persoane. -are la mai-mult-ca-perfectul indicativ avea. şi formele cu –serăm. Forma de pers. V aveţi) au urmat o altă cale de evoluie: (condiţional) III haberet > (h)aere > are IV habemus > (h)abemu(s) > avem V habetis > (h)abeti(s) > aveţi. apar. sg. s-a păstrat numai mai-mult-ca-perfectul sintetic. Perfectul compus Pentru a arăta că acţiunea s-a terminat. 89 . În urma tuturor modificărilor. el şi-a pierdut sensul de posesivitate şi începe procesul de gramaticalizare a perifrazei de tipul habeo scriptum. am fost. format pe baza timpurilor trecute ale verbului auxiliar a fi (eram. aibu este înlocuită cu forma pers. apoi au dispărut totalmente. fusesem) + participiul verbului de conjugat. care sînt creaţii mai recente. -seră. deoarece se foloseau rar. tenere. -serăşi. IV – avem. E de menţionat că în limba veche a existat un sistem de mai-mult-ca-perfect perifrastic. ea fiind supusă unor modificări. create după modele slave. (amu > am). verbul habere era folosit cu sensul de „a avea”. Aceste forme. în textele latine. c) mai mult ca perfectul verbului a fi + participiul verbului de conjugat: se fusese rădicatu = se ridicase. Cu timpul însă. b) perfectul verbului a fi + participiul verbului de conjugat: s-au fost dus = se dusese. următorul aspect: I mutasem IV mutasem V mutaseţi VI mutase II mutasei III mutase Pentru formele de plural.Pers. La început. -sei. I.

care nu este un reflex al viitorului anterior din limba latină. în latina tîrzie. II ai III are 8. perifraze formate dintr-un verb cu funcţie de auxiliar (habeo. La început. (-bo la conjugările I şi II. o dice > dzice > zice 90 . Pe baza viitorului verbului a fi şi a participiului verbului de bază apare o nouă formă de viitor (voi fi cîntat). au existat amîndouă formele de viitor: am a cînta şi am să cînt. ci. viitorul avea diferite terminaţii. mai degrabă. Evoluţia verbului volere am analizat-o mai sus. Perifraza de tipul voleo cantare a stat la baza formării viitorului I forma I (eu voi cînta). Mai tîrziu. care însemna „am a cînta”. şi III pl. au avut loc modificări fonetice ce au dus la identitatea formelor de viitor. la conjugările I şi a II-a au coincis persoanele a II-a şi a III-a sg. În dependenţă de tipul de conjugare. Deci ambele forme ale viitorului I se datorează existenţei a două tipuri stabile de perifraze în latina tîrzie. el s-a format de la o altă perifrază care exista în latina tîrzie.: II cantabis. volo bibere. Se cerea apariţia unor noi forme de viitor. În acest scop. III cantabit = cînta La conjugările III şi IV coincid persoanele II şi III sg.: II dices III dicet VI dicent Toate aceste coincidenţe au avut drept urmare destrămarea completă a paradigmei de viitor sintetic latin. La baza formării viitorului în limbile romanice stă perifraza de tipul voleo cantare. Verbul conjugat (de bază) ia forma infinitivului neprepozibional (fără prepoziţia a). Cît priveşte viitorul I forma a II-a. Aceasta se datorează mai multor cauze: a) în latina clasică timpul viitor nu avea o paradigmă unică. habeo ad cantare. -am la conjugările III şi IV). Aceste perifraze exprimau mai mult atitudinea vorbitorului faţă de realizarea aciunii.Formele pline (predicative) ale verbului a avea vor căpăta următorul aspect: I am IV avem V aveţi VI au. Timpul viitor Limbile romanice orientale nu au moştenit timpul viitor latin. perifraza căpătînd aspectul am să cînt. Bunăoară. b) în procesul de evoluţie. debeo) şi infinitivul verbului principal (habeo cantare. au apărut. debeo manducare). are loc înlocuirea infinitivului prin conjunctiv. voleo.

constituit din viitorul I forma I al verbului a fi şi participiul verbului de conjugat. f) Limbile romanice orientale nu moştenesc timpul viitor latin. există mai multe opinii ale cercetătorilor. e) În limba română s-a format un nou tip de perfect compus. Viitorul I cu formele sale I şi II s-a format de la perifraze de tipul volo cantare şi habeo ad cantare. cu deosebirea că se adaugă. În consecinţă. vei fi lucrat). sensul de condiţional. care a avut la baza perifraze de tipul habeo scriptum. În felul acesta. fapt ce a făcut să se facă deosebire dintre aceste două moduri personale. rămînînd însă cu valoare de „dacă”. s-a realizat şi o altă modificare în structura acestui mod verbal. morfemul să. Odată cu impunerea lui să ca morf al conjunctivului. Aceasta şi-a pierdut. din cele expuse mai sus se desprind următoarele Concluzii: a) Modificările ce au avut loc în sistemul verbal latinesc şi-au lăsat amprenta pe formele categoriale de timp ale modului indicativ al diatezei active. alcătuită prin analogie cu alte forme supracompuse (aş fi cîntat. Cît priveşte căile de transformare a conjuncţiei condiţionale să în formă modală de conjunctiv. a luat naştere viitorul II sau viitorul anterior. modificare care a adus modul conjunctiv la structura sa actuală: la persoanele I şi a II-a sg. conjunctivul a căpătat ca morfem specific lui fosta conjuncţie latinească si „dacă”. pe aproape întregul teritoriu al limbii noastre. IV-X). d) Dintre tipurile de perfect pe care le-au moştenit limbile romanice. dar cu unele mici modificări. c) Limba română a moştenit din latină formele de prezent şi de imperfect. Această formă de viitor se întrebuinţează rar. în anumite împrejurări. b) Sistemul verbal latinesc sintetic suferă anumite modificări şi se creează un nou sistem sintetico-analitic. şi va mai continua să apară cu această valoare în textele din secolele al XVI-lea şi al XVIIlea. în limba română veche. Modul conjunctiv În perioada de formare a limbii române vechi (sec. 91 . în procliză. şi pl. Pe terenul propriu al limbii române se formează viitorul anterior. verbele la modul conjunctiv prezent se modifică exact ca la prezentul indicativ.formaţie relativ recentă. deoarece se confundă cu formele de viitor pasiv şi potenţial (prezumtiv). cel mai răspîndit este perfectul simplu.

nu cu să: mă bucur că vii. 58. Deoarece în latină se utiliza procedeul si veniat. şi alta la pers. am cînta” pentru exprimarea irealului prezent. Al. limba română a introdus prezentul noului mod creat de latina populară – condiţionalul-optativ. în care s-a păstrat să condiţional. Iordan7. Pe noi nu ne interesează decît forma de prezent. Al. aceasta din urmă fiind propoziţia principală. 1954. Mai tîrziu. bunăoară. 92 . b) în propoziţii condiţionale cu conjunctivul prezent. Punctul de plecare spre structurile cu conjunctiv trebuie văzut. în propoziţii completive directe. Al. este limpede că limba română a moştenit forma de prezent a conjunctivului latin. care ar fi chiar verbul de dorinţă sau voinţă. mai întîi. I. iar cealaltă – secundară. 1951. Să a rămas morf al conjunctivului din momentul în care a dispărut din limbă în calitate de conjuncţie condiţională. au. Iordan vede două căi de transformare a lui să condiţional în să – morf al conjunctivului: a) în propoziţii completive directe cu să „dacă”. Cercetătorul Meyer-Lübke mai dă o explicaţie a constituirii conjunctivului: morfemul să a devenit marcă a acestui mod în propoziţiile completive directe şi indirecte care începeau cu si condiţional: geudeo si venitas „mă bucur dacă vii”. acest semn distinctiv se extinde şi asupra pers. pentru care erau utilizate formele de indicativ prezent. Meyer-Lübke consideră. Bucureşti. a III-a sg. I şi a II-a. dacă. 2. fiind înlocuit cu de. Gramatica elementară a limbii române. Consuderăm că obligatorie e numai cea de-a doua explicaţie. care ar fi exprimat dorinţa sau rugămintea. cantamus „dacă ar veni. ambele cu să. care crede că schimbarea cu participarea conjunctivului s-a realizat în fraze de tipul nu ştiu să fi venit şi să fiu mai tînăr. Aşadar. că formele de conjunctiv ar fi apărut. Creangă: Să am eu atîţia bani în pungă. 280. după verbe ce exprimă o dorinţă: rog să taci sau o voinţă: voiu să cînt. dintre care una cu să. trecut. după verbul a şti la forma negatuvă: nu ştiu să fi venit decanul „dacă a venit decanul”. nu mi-ar mai trebui alta. p. Menţionam anterior că si a devenit ulterior să mai întîi pe lîngă verbe la pers. te rog să taci ar fi rezultat din două propoziţii independente. deşi aici existau forme speciale. şi pl. mai întîi. p. valoare de ireal prezent. te rog. în propoziţiile condiţionale incomplete: dacă ai tăcea. deosebite de cele ale indicativului. singura care a fost moştenită din latină. 7 8 I. Philippide dădea un exemplu din I. la persoanele I şi a II-a. m-aş apuca de această muncă. aceasta întrebuinţîndu-se în propoziţii secundare condiţionale. respectiv.1. Philippide8 menţiona că forma de prezent şi cea de perfect al conjunctivului. În propoziţia principală. Bucureşti. cîteodată. Schiţe de sintaxă istorică romanică. Iordan. O nouă explicaţie o găsim la I. I indicativ.. Dar însuşi cercetătorul respinge această ipoteză din motivul că în limba română verbele ce exprimă sentimente se construiesc cu conjuncţia că. Philippide.

appropiant VI conjunctiv tallient. tot aşa cum în celelalte limbi romanice. pentru diferenţierea pers. denotînd o dorinţă: Помрачитεся ωчи иχ Întunecă-se ochii lor Да святитися имя твое Sfinţească-se numele tău În unele graiuri. cel amputat exprimă. forma de conjunctiv prezent apare într-o serie de formule de adresare şi în cadrul construcţiilor stabile ce exprimă: a) urări (Să trăiţi! Să înfloriţi! Să fii sănătos!). să şteargă). mai există o formă de conjunctiv. formele de conjunctiv coincideau cu cele de indicativ. probabil.Extinderea lui să asupra pers.: facă. mai ales după ce în cadrul verbului au intervenit schimbări fonetice de ordin general. Acolo unde prezentul indicativ se termină în ă (cîntă. c) imprecaţii (Bată-l Dumnezeu să-l bată! Afurisit să fie!). conjunctivul prezent face o distincţie netă omofonă şi omografă de formele prezentului indicativ. lucrează). conjunctivul amputat al verbelor reflexive la forma inversă. Acest tip de conjunctiv completează paradigma modului imperativ cu persoana a III-a sg. cu verbele la care. appropiat taie. mai ales în traducerile din slavă. să lucreze) şi invers: unde prezentul indicativ se termină în e (merge. se folosea. În limba română actuală. morfemul se. apropie Pentru a evita echivocul. b) imbolduri (Să creştem o generaţie demnă de faptele strămoşilor noştri!). ducă-se etc. apropie III conjunctiv VI indicativ talliet. zică. care purta valoare semantică de imperativ. aşa-numitul conjunctiv amputat. Spre deosebire însă de imperativul propriu-zis. în rezultatul evoluţiei fonetice. formele de conjunctiv fără que sînt anterioare celor cu que. conjunctivul capătă terminaţia ă (să meargă. fără morfemul să. a început să fie folosit. În textele vechi. conjunctivul capătă terminaţia e (să cînte. appropiet talliant. 93 . mai ales la Baia Mare. mai degrabă. I şi a II-a. Salonta (România) şi Rîbniţa – Camenca (Republica Moldova). şi pl. appropient taie. si sie etc. şterge). un îndemn: Aibă parte de noroc! Forma conjunctivului fără să trebuie considerată mai veche decît cea cu să. o dorinţă. adesea. a III-a începe. În limba română. În limba română contemporană. fosta conjuncţie latinească se foloseşte fără modificări: si aibă. de exemplu limba franceză. treacă. De exemplu: III indicativ talliat. adică pentru a diferenţia conjunctivul de indicativ.

Prin analogie cu forma de conjunctiv prezent, la pers.a III-a sg. şi pl. să aibă, formele aceleiaşi persoane ale verbelor să ştie, să fie, în unele graiuri (moldovenesc şi crişean–ardelenesc) au dezvoltat reflexele să ştibă şi să fibă. Conjunctivul trecut, ca şi alte moduri compuse (condiţionalul-optativ, potenţialul), s-a format pe teren romanic oriental şi a creat o formă nouă, distinctă de cea a omologului său din latină. Astăzi, conjunctivul trecut se formează de la prezentul conjunctiv al verbului a fi şi participiul verbului de conjugat. În textele vechi din secolele XVI- XVIII, conjunctivul trecut apărea cu forma plină a verbului auxiliar a fi: să fiu, să fii, să fie, să fim, să fiţi, să fie + participiul verbului conjugat: Scriu că începătorul şi aţiţiitorul acestui lucru să fie fost Marco-episcopul (Varlaam). Formaţiile cu a fi variabil s-au utilizat pînă la o perioadă mai recentă. Astfel de forme ca să fie întrecut pe Ştefan vodă, să-i fie cădzut săgeata, să-i fie tăiat capul etc. se întîlnesc frecvent la Gr. Ureche, I. Neculce şi la alţi cronicari. Abia prin sec. al XIX-lea, auxiliarul a fi invariabil s-a fixat şi s-a generalizat în calitate de normă a limbii române literare. Acest fenomen se explică prin echivalenţa semantică a conjunctivului trecut cu forma de condiţional trecut, aceste două moduri alternînd: Sinion paşa, să nu fie aflat o luntre mică, cu care au scăpat peste Dunăre, ar fi cădzut la prinsoare (Gr. Ureche). Stabilirea formei de conjunctiv trecut cu a fi invariabil mai are o cauză. Vorba e că limbile slave formează timpurile compuse în mod analitic cu acelaşi verb auxiliar – БЫТИ + un participiu. Şi în limbile slave verbul БЫТИ din componenţa timpurilor compuse avea forme scurte de tipul
БИМЪ, БИ, БЫ, Б. În slavonă chiar şi topica verbului invariabil БЫ coincide cu cea a lui a fi din

componenţa conjunctivului românesc: да бы горел „să fi ars”. Deoarece primele scrieri româneşti au fost în limba slavă bisericească şi pentru aceasta se folosea alfabetul chirilic, iar normele ortografice au putut să se consolideze numai datorită unei literaturi scrise, în limba română s-a stabilit ca normă literară conjunctivul trecut cu auxiliarul a fi invariabil. În limba română veche, se mai întîlnea şi o formă de mai mult ca perfect conjunctiv, creată din conjunctivul trecut al verbului a fi cu formă plină (să fiu fost) + participiul verbului conjugat. De exemplu: Află-se că în această ţară să fie fost lăcuit şi alţii înaintea noastră (Gr. Ureche). Întrucît această formă de conjunctiv nu avea un aspect temporal specific care ar fi deosebit de cel al conjunctivului trecut, ea nu s-a păstrat.

Modul imperativ
În latina clasică, imperativul avea forme speciale pentru prezent: (II muta, mutate), şi pentru viitor (II mutato, mutatote, VI mutanto). Dar încă în perioada formării limbilor romanice, imperativul viitor în –to dispare din uz. Rămîne doar imperativul prezent: 94

conj. I: muta, mutate; conj. II: tene, tenete;

conj. III: unge, ungite; conj. IV: dormi dormite.

Cel mai fidel s-a păstrat imperativul la verbele din clasa I (cele de conj. I de tip nesufixal), care, în urma evoluţiei fonetice normale, la pers. a II-a sg., în locul vocalei finale a, a căpătat vocala ă: muta > mută, da > dă, iudica > judecă etcNOTĂ. Verbele la imperativ care aveau terminaţia a după vocală au căpătat la pers. a II-a sg. terminaţia e: despolia> despoaie, incunea > încuie, mollia > moaie, appropia > apropie. În e se termină şi actualele forme de imperativ ale verbelor de comj. I avînd a după i: a sfîşia – sfîşie, a împrăştia – împrăştie, a zgîrîia – zgîrîie etc. Verbele din clasa a II-a (cele de conj. a II-a de tip sufixal) se modelează după forma de imperativ a verbelor sus-amintite de tip nesufixal, adică se formează cu sufixul -ează: lucrează, modelează, luminează etc. Verbele din clasa a III-a (de conj. IV de tip nesufixal) au dezvoltat 3 tipuri de terminaţii de natură diferită: a) un grup de verbe a moştenit terminaţia latinească a imperativului: mori, dormi, peri > piei (din ochii mei); b) un alt grup de verbe l-a modificat pe i în e după modelul pers. III sg. a indicativului prezent: înghite, ascute, azvîrle, soarbe etc.; c ) cel de-al III-lea grup îşi ia terminaţia -a, de asemenea prin analogie cu pers. III sg. a indicativului prezent: sprijină, coboarăNOTA 2, doboarăNOTA 3. La verbele din clasa a IV-a (de conj. a IV-a cu prezentul de tip sufixal) s-a statornicit doar terminaţia e: domneşte, priveşte, hotărăşte etc. La verbele din clasa a V-a (de conj. a II-a), imperativul singular a păstrat terminaţia latinească numai în unele cazuri (tene > ţine, excade > scade, imple > umple). Celelalte verbe moştenite din latină îl substituie pe e etimologic cu i: vezi, încapi. Cît priveşte verbele de conj. a III-a (din clasa a VI-a), doar cîteva din ele l-au schimbat pe e în i, prin analogie cu verbele de conj. a IV-a: treci, mergi. Verbele a duce, a zice, a face şi compusele lor moştenesc prototipurile monosilabice latineşti: duc > du, dic > zi, fac >fă.

Verbul a sta formează imperativul stai! Prin analogie cu forma de prezent indicativ. La M. Eminescu întîlnim forma cobori în jos, Luceafăr blînd... NOTA 3 Verbul a veni are mai multe variante de imperativ: a) vină : De ce nu vii tu, vină! (ca la verbele din clasa I); b) Vino :Vino-n codru la izvorul /Care tremură pe prund, prin analogie cu vocativul substantivelor feminine; c) cu terminaţia Ǿ: O, vin, odorul meu nespus, / Şi lumea ta o lasă.
NOTA 2

NOTĂ1

95

La pers. a II-a plural (V), toate verbele la modul imperativ au căpătat flexia –ţi, care este caracteristică în genere acestei persoane la toate modurile, aspectele şi formele temporale. Pentru exprimarea valorii de imperativ negativ, încă în latina clasică se întrebuinţa infinitivul precedat de negaţiile non sau nole. În limbile romanice tipul de imperativ negativ non dare capătă o extindere generală. Deja în primele texte româneşti pers. II sg. este atestată cu forma redusă de infinitiv. Datorită terminaţiei –ţi, care, de rînd cu terminaţiile pers. a IV-a (I plural), a fost destul de conservatistă şi s-a păstrat, infinitivul plin + terminaţia –ţi s-a menţinut mai mult decît la pers. a II-a sg.: nu dareţi, în loc de nu daţi. La pers. a III-a sg. şi pl., în funcţie de imperativ negativ se folosesc de timpuriu formele de prezent ale conjunctivului amputat atît la forma afirmativă, cît şi la cea negativă: facă – nu facă, zică – nu zică, cînte – nu cînte etc. În textele vechi, se utiliza o formă de imperativ negativ alcătuită din conjunctivul prezent al verbului a avea + infinitivul lung al verbului conjugat: nimeni să nu aibă a lucrare în zi de sărbătoare, caracteristică pentru stilul cancelăresc şi cu nuanţă de viitor.

Modul condiţional
În latina clasică, un mod condiţional ca atare n-a existat. Sensul de condiţional era redat prin diverse forme ale modului conjunctiv: Să am „dacă aş avea” eu atîţia bani în pungă, nu mi-ar mai trebui alta (I. Creangă). Istoriile spun să-i fi tăiat capul „că i-ar fi tăiat capul”. Că să fi întrercut pre Ştefan „că l-ar fi întrecut pe Ştefan”. Condiţionalul românesc s-a format din infinitivul verbului conjugat cu participarea diferitelor forme ale auxiliarului a avea: I (mai mult ca perfectul) : habuissem > habessim > aessi > aş II (prezentul indicativ) : habes > aes > ai

III (prezentul conjunctiv): haberet > aere > are > ar IV (prezentul indicativ) : habemus > aemu > amu > am V (prezentul indicativ) : habetis > aeti > ati > aţi

VI (prezentul conjunctiv) : haberet > aere > are > ar. În limba română veche, formele neaccentuate ale verbului a avea se ataşau direct la infinitivul lung al verbului şi se situau în encliza lui: Închinare-aş şi n-am cui.

96

Aşa-numitele forme „inverse” de condiţional prezent se întîlnesc în cadrul diferitelor imprecaţii: Dormire-aţi somnul de veci să-l dormiţi! Trăire-ai trei zile cu cea de-alaltăieri! (I. Creangă).

Cît priveşte condiţionalul trecut (perfect), limba română veche ne oferă mai multe modele de formare a lui: a) perifraze alcătuite din verbul a vrea + infinitivul verbului conjugat: Multă scîrbă întră în inima lui, că încotro vre întoarce („ar fi întors”) oastea mai înainte, totuna nu scăpa (Gr. Ureche). Trei-patru dzile de-ar mai fi zăbovit turcii pe loc, nici unul nu vre scăpa „n-ar fi scăpat” (I. Neculce). b) auxiliarul a vrea la perfectul compus + infinitivul: În ce chip au vrut pute dezgropat trupul. c) forma actuală, constituită din condiţionalul prezent al verbului auxiliar a fi invariabil + participiul verbului conjugat: aş fi mers, aş fi venit etc.

Formele nominale ale verbului Infinitivul
În latina clasică existau 3 forme de infinitiv: prezent (muto, -are), perfect (mutavisse) şi viitor (mutaturum esse). În lima română s-a păstrat numai infinitivul prezent, cel cu terminaţia –re. Tipurile de conjugare se distingeau după vocala finală din temă: conj. I: a: mutāre, cantāre; conj. II: e: tacēre, bibēre; conj. III: cons.: dicĕre, facĕre; conj. IV: i: venīre, horrīre.

Infinitivul românesc s-a format prin reducerea terminaţiei -re. Această reducere a fost cauzată de faptul că infinitivele cu -re, denumind o acţiune, s-au substantivat şi au început să primească chiar articole substantivale, încadrîndu-se, astfel, în clasa numelui. În felul acesta, s-a creat o omonimie gramaticală, care a putut fi evitată, după modelul unor limbi din masivul balcanic, prin reducerea lui –re9. Cu timpul, pe lîngă infinitivul scurt, s-a adăugat prepoziţia a, care îşi ia începuturile încă din latina clasică, în formele de tipul aggedior ad dicere „încep a zice”, apoi în latina tîrzie, unde formá un tip de viitor analitic, constituit din sintagme de tipul habeo ad cantare „am a cînta”. Prin evoluţie fonetică normală, ad îl pierde pe d final. Apoi prepoziţia a îşi pierde funcţia de a exprima raporturile dintre cuvinte şi, în felul acesta, devine un morf al infinitivului.

97

bunăoară. unele participii au putut deveni substantive. Participiul Dintre toate formele de participiu existente în limba latină. dar are şi valoare adjectivală: apă stătută „veche. Placitus „Plăcutul” ş. cît şi forme actuale (Iaste încă slab păcătosul a se scula). Astfel. substantivele actuale unt. din care făceau parte participiile în -tus: amatus. mutatus. Tendinţa de substantivare a participiului a existat încă în latină. tort. Pentru participiile acestor verbe au fost create forme noi: înţeles. cadedi > cadutus > căzut. Astăzi. Participiile actuale ale acestor verbe sînt uns. Din punctul de vedere al accentului. Ureche). auditus. vinctus. strîns. care aveau terminaţiile –itus (dolitus). dres. în latină se distingeau 2 tipuri de participiu: a) cu accentul pe vocala finală a radicalului. Plecaţii la bătălie nu s-au mai întors. La acestea s-au mai încadrat şi participiile unor verbe de conj. auditus. Tendinţa de substantivare a participiilor se manifestă şi în limba română contemporană: Nemulţumitului i se ia darul. 9 Limba bulgară. vas spart etc. sus (risus). semănatul. care în limba veche şi în unele graiuri mai păstrează încă forma verbală: au stătut la sfat. La fel. care în latină aveau următoarele terminaţii: -tus: laudatus.a. avem substantivele postverbale aratul. vidi > videdi > văzut etc. -sus: risus. Veniţii de pe aiurea nu se dau duşi nicicum. directus > drept etc. Participiile unor verbe tranzitive realizează funcţii de adjective calitative: haină ruptă. multe participii latineşti s-au menţinut numai ca nişte adjective: intellectus > înţelept. -tus (scriptus). II. în calitate de adjectiv. De multe ori. la care e>u: umpletus > umplutus > umplut. s-a specializat şi forma veche de participiu stătut. strinctus > strîmt. cu valoare substantivală apărea forma de gen neutru a participiului delictum „delict”. strînsul. carne afumată. Pe parcursul evoluţiei ulterioare. tors. b) participiile cu accentul pe radical. de demult”. Prin intermediul funcţiei lor adjectivale. făcut. limba română le-a moştenit numai pe cele ale participiului pasiv. semănatul. Terminaţia –utus apare la verbele cu perfectul reduplicat: vendidi > vendutus > vîndut. -utus: minutus. erau frecvente numele Tacitus „Tăcutul”. În limba veche. a redus la verbe terminaţia -ти 98 . fapt erau încă participii: Şi multe băseareci au fapt fără lene (Gr. -itus: venitus.Textele vechi fixează atît forme ale infinitivului lung (el se opreşte a ne certare).

muget < mugit. – procese de muncă: cositul. sforăitul. a-şi lua rămas bun.. măritatul. Se spune. bun venit!. dar nicidecum nu se spune dezrădăcinatul beţiei. foarfece de tuns. de stricat). descensus – descendere „coborîre”. menirea obiectului: perie de spălat. trăsnet < trasnit. în limba română se folosesc. numele de acţiune participial poatze avea formă de feminin (faptă. Modul supin intră în componenţa îmbinărilor stabile de cuvinte: nici în ruptul capului. Astfel. Ceea ce poartă astăzi numele de supin este o formaţie analitică ulterioară. arhaicul răsărita soarelui) sau de masculin (cules. bun găsit! etc. existent încă în latină. Pentru exprimarea sensului de supin. ce pot fi percepute cu ajutorul: – organelor senzoriale: rîsul. plăcerea de a iubi etc. Substantivul geamăt este un reflex al participiului gemut. pentru a denota o însuşire a lor. pescuit. Supinul apare deseori pe lîngă substantive. Cît priveşte substantivele abstracte. ele şi l-au creat pe teren propriu. bunăoară. supinul a ajuns azi să desemneze acţiuni: c o n c r e t e. cu nepus în masă. boronitul. prepoziţiile la (la cules. aratul. Dar ele nu se folosesc pentru numirea acţiunilor abstracte. în limba română. în special pe lîngă cele concrete. maşină de tocat. s-a constituit pe baza numelui de acţiune participial. plînsul. logoditul. în faptul zilei. Mai există cîteva prepoziţii a căror utilizare 99 . Din latină au fost moştenite ca substantive şi alte nume de acţiuni: freamăt < fremitus. ce cumulează diferite calităţi de supin propriu-zis (maşină de spălat = care spală) şi de infinitiv (e greu de făcut = e greu a face ). lătratul. sfredelitul. mulţumită. strîns). unde era întîlnit un vechi nume al acţiunii: auditus – auscultare „auz”.. de mîncat. dezrădăcinatul viţei-de-vie. Modul supun se mai utilizează şi pe lîngă adjective: bun de băut (de mîncat.a. descălecatul ţării. de bătut). Numele participiale desemnează fenomene ale naturii: revărsatul zorilor.. arat. nechezatul mieunatul. vrednic de iubit (de stimat) ş. răsăritul (apusul) soarelui.Supinul Limbile romanice nu au moştenit supinul latinesc. de obicei. scîrţîitul. – a c ţ i u n i din v i a ţ a c o t i d i a n ă : însuratul. Această formaţie nouă. În limba română. se foloseşte modul infinitiv: speranţa de a trăi. fiecare limbă recurgînd la mijloace specifice. tradiţional. nu dezrădăcinarea. dorinţa de a învinge. înscrisul. spusă. maşină de frizat. ci dezrădăcinarea beţiei. arătînd. la arat) şi de (de băut. semănat. fier de călcat etc.

Forma de gerunziu intră în componenţa modului potenţial prezent: va fi trăind. cu modificările respective de ordin fonetic. derivate de la tema imperfectului cu ajutorul sufixului gramatical –nd. calitativ. Ca şi la adjective. iar mai tîrziu. Suferă schimbări şi gradele de comparaţie. Ca şi alte nume. neavînd categorii gramaticale specifice doar lui. iend. el se prezenta ca un sistem de forme ale numelui de acţiune.cu supinul e rarisimă: după. moştenit din latină: 100 . modificări de ordin fonetic. Schimbările fonetice erau determinate de legităţile fonetice ce caracterizau evoluţia elementelor moştenite din latină în genere. gerunziul latinesc se declina. în această ipostază. fiind o parte de vorbire neflexibilă. de atîta ele încă nu s-au cristalizat în construcţii bine fixate pentru exprimarea funcţiei de participiu al acţiunii. avînd forme doar pentru cazurile oblice: G. avînd în vedere. cantandi cantando tacendi tacendo tacendum tacendo ungendi ungendo ungendum ungendo audiendi audiendo audiendum audiendo Ac. au dat respectiv reflexele –înd şi –ind. Îl întîlnim. talis etc. de la. forte. de adaptarea împrumuturilor din alte limbi la procesul de evoluţie de la latina populară la limba română. D. a fost. în fond. -end. Gerunziul românesc se poate adjectiva. În latina clasică. trăind şi nemurind. a suferit. lebădă murindă etc. cantando Prin urmare. Gerunziul intră în componenţa structurilor osificate (fixe): vrînd-nevrînd. pentru. mîini tremurînde. formele sintetice de exprimare a gradelor comparativ şi superlativ sînt înlocuite prin perifraze cu participarea adverbelor magis. uneori. gerunziul a suferit puţine schimbări. în componenţa construcţiilor standarde de tipul cerinţe crescînde. adverbul. Gerunziul Pe parcursul evoluţiei sale. Adverbul 1. care. în procesul de evoluţie. pe parcursul evoluţiei fonetice normale. cantitativ şi. dacă nu va fi murit. adică de supun. Stratul de bază al adverbelor latineşti. cantandum Abl. la drept vorbind. nemaivorbind de etc. Modificări în sistemul adverbului latinesc Spre deosebire de celelalte părţi de vorbire semnificative. în latină formele gerunziului se reduceau la 3 sufixe gramaticale: -and. în fond. Probabil.

mane > mîine. împrumuturile din slavă: îndeosebi < осεбити. care. Turceşti: berechet < bereket. mai tare decît”. adineaori < de in illa hora. în fond. Forte însemna „puternic”. abitir < beter. buluc < bolluk “mai mult. quando > cînd. atunci < ad tuncce. Italiene: în darn < in darno. conform evoluţiei fonetice normale. Azi el participă la formarea gradului superlativ absolut la adjectivele şi adverbele calitative. alandala < ant’ olla. departe < de partem înapoi < in ad post. forte < forte. în limba română. Ca şi forte. pe parcursul evoluţiei. înzadar < задару. 2. adverbul unde însemna în latină „dincotro”. înainte < in avante. Neogreceşti: agale < agolia. Bunăoară. afară < ad foras. Îmbogăţirea arsenalului adverbelor româneşti pe bază de împrumuturi Pe parcursul evoluţiei ulterioare a limbii române. altminteri < altera mente. angro < en gros. îndărăt < in de retro. anapoda < anapoda. acolo < eccum illoc. În afară de adverbele simple. Printre acestea. în primul rînd. limba română a moştenit din latină şi o serie de formaţii. au evoluat în adverbele: abia < ad vix < ad bix. iute < люто. deja < deja. tardivum > tîrziu. dimpotrivă < протива. Magis însemna „mai mare”. asemenea < ad similis. Adverbele moştenite din latină şi-au păstrat. tocmai < тъкъмa. Astăzi. Ele s-au format: 101 . clarum > chiar deorsum > jos. acătării < eccum tale. fondul ei de adverbe s-a completat cu numeroase împrumuturi din alte limbi. apoi < ad post. azi < hac dies. unele mutaţii de sens. multum > mult. acum < acmu< eccum modo. de iznoavă < изO новO. Un număr însemnat de adverbe au apărut pe teren romanic. hieri > ieri.bene > bine. Franceze: apropo < à propo. el participă la formarea gradului comparativ şi a celui superlativ relativ. Unele adverbe însă au suferit. aiurea < aliubi+re. el indică locul. hăt < геть. aşa < ad sic. alegro < allegro. adevărat < ad de verrum + -at. barem < варемъ. numai < non magis. mai bine. asupra < ad asupra. sensul de la origine. menţionăm.

De asemenea. cîineşte. de o serie de adverbe care au intrat direct în lexicul limbii române prin intermediului folosirii maximelor latineşti: Hic Rondus. E vorba. este mai aproape de etimonul slav forma (în)potrivă (< протива) decît forma actuală împotrivă. deloc”: nemica să vă sfiiţi (M. impenetrabile pentru vorbitorii de rînd din cauza că în şcoli şi licee nu se lucrează îndeajuns asupra explorării pe larg a cuvintelor neologice. clarum). mînă de la mînă etc. pe furiş. nece cum < necce quomodo. -uş: tupiluş. cu părere de rău. numărul adverbelor româneşti a început să crească pe contul împrumuturilor directe din limba latină. în felul acesta. grăpiş. altcumva. dar rămîn. Se întîlnesc însă unele adverbe circumstanţiale care au un aspect fonetic mai apropiat de cel de la origine. mai desluşit legătura cu etimonul. adverbul chiar îşi păstrează sensul de „clar” (lat. îndeajuns. rareori. – adjectiv+substantiv: deseori. Unele adverbe din textele vechi. – prepoziţie+adverb: îndeaproape. -iş: pieziş. niciunde. În perioada de cînd datează primele texte româneşti. ibi voctoria „Unde-i înţelegere acolo-i victorie”. hic salta „Aici e Rondus. 102 . – negaţie + adverb: niciodată. dănăoară < de una hora. astfel că deosebirile dintre adverbele întîlnite în textele vechi şi cele din limba română contemporană nu sînt prea însemnate. În ultimul timp. tutinderea < tota intindere. clasa adverbelor se formase deja. care se folosesc mai ales în stilurile publicistic şi ştiinţific. Costin). de nou < де нову. mai apropiat de celal etimonului său. c) prin frazeologizarea unor expresii: cu noaptea-n cap. b) prin compunere: – pronume + adverb: altcum. deşi nu se deosebesc prin formă de cele din limba română contemporană. nemţeşte. coibâbăneşte. Mai desluşit apar părţile componente şi la următoarele adverbe şi locuţiuni adverbiale din textele vechi româneşti: acmu < eccum modo. nicicînd. forma acice e mai aproape de forma de la origine eccum hicce decît actuala formă aici. nemica „defel. altădată. cot la cot. aci. făţiş „de faţă”. Bunăoară. altcîndva. îndeobşte. indiseară. se întrebuinţează cu alt sens. Bunăoară. aici sai”. frăţeşte. Ubi concordi.a) prin sufixare: -eşte: omeneşte. de preună < de per una. indicînd. în primul rînd.

illoc „acolo”. nu cantitativ. per jocum ”în glumă”. Picicato se referă mai ales la interpretarea partiturilor muzicale la instrumentele cu coarde. previter „pe scurt”. sursum „în sus”. Aceste două tipuri de adverbe au evoluat în mod diferit. deorsumn ”jos”. propre „aproape”. 1 Cito se scrie pe reţete eliberate de medici pentru farmacişti. pianissimo „foarte incet”. de iure „din punct de vedere juridic”. Donici amîndouă adverbele se folosesc în aceeaşi propoziţie: Da dincotro şi unde alergi tu aşa iute?/ Bursucul. care este cel mai indicat clasic al literaturii noastre în ceea ce priveşte utilizarea sensurilor lexicale ale cuvintelor. şi cele de indicare a plasării obiectelor în spaţiu. în cea populară încep să se confunde mijloacele de indicare a direcţiei. in medias res „în toiul evenimentelor” etc. Chiar la M. multum. Eminescu. care descifrează „urgent”. non multa „calitativ. mai frecvent folosindu-se adverbul unde pentru ambele sensuri. festina lente „grăbeşte-te încet”. 2 103 . pe de altă parte. acestea „pişcîndu-se”. Printre cele mai frecvente adverbe din latina populară. consone „într-un glas”. hic. moderato „cu un tempou mijlociu”. longo „departe”. ad litteram „cuvînt cu cuvînt”. repede”. De exemplu: allegro „repede”. întîlnim: Unde te duci? Cînd o să vii? Iar la Al. hac „aici”. alteras „altă dată”. ad libitum „după plac”. foras „în afară”. pe de o parte. piano „încet”. ad hoc „special cu această ocazie”. prompte „lesne. 2 forte „tare”. avînd un caracter internaţional. in tempore opportuno ”la momentul potrivit”. Spre deosebire de latina clasică. picicato „sacadat” . În limba vorbită se face abstracţie de aceste semnificaţii. idem „tot acolo”. cito „repede”1. pro forma „formal”. Partiturile muzicale. Evoluţia adverbelor circumstanţiale Din punctul de vedre al sensului. întîlnind pe Vulpe. a-ntrebat. illac. menţionăm: illic. sînt însoţite de adverbe ce indică felul în care acestea trebuie interpretate.ibidem „la acelaşi autor”. 3. adverbele se împart în circumstanţiale şi calitative. fortissimo „foarte tare ” etc. volens-nolens „vrînd-nevrînd”.

Pentru a indica locul obiectului în spaţiu, apropiat de vorbitor, se foloseau adverbele hic şi hac, însoţite, în procliză, de particula ecce. În rezultat, au apărut adverbele ecce + hic > ici > aci; ecce + hac >acici >aici. Adverbul latinesc infra „în jos” este substituit în latina vulgară prin deorsum „jos”, iar adverbul supra (cu varianta super) – prin sursum > sus. Paralel cu adverbul propre, coexista şi varianta ad propre > aproape. În loc de adverbul aliorsum, se folosea aliubi, la care s-a adăugat -re, devenind aliubire >aiurea. Din seria de sinonime vicem, volta, data, toate avînd sensul „odată”, limba română l-a moştenit pe data. Adverbul hodie „azi” n-a fost moştenit de limba română, care a folosit în locul acestuia expresia ce exista la romani hac dies, adică ziua de Hac, în care se achitau toate datoriile. De aici şi expresia a-i veni cuiva de hac, „pentru a-i sechestra toată averea din motiv de neplată”. Adverbul hieri s-a păstrat aproape în toate limbile neoromanice. O răspîndire mare capătă adverbul mane, care în latină însemna „dimineaţă”. Cuvîntul românesc dimineaţă provine de la mane+ -eaţă, ca şi cîntăreaţă, glumeaţă, fortăreaţă etc. Adverbul latinesc nunc „acum” este înlocuit în latina populară cu eccum modo > acmu > acum. Olim „cîndva” a fost substituit cu perifraza altera data > altădată. Locul lui saepe îl ocupă adjectivul cu sens de adverb densus (ad densus > adesea). Printre adverbele interogative, folosite şi în calitate de cuvinte conjunctive, în latina populară erau răspîndite quando > cînd; quantum > cît; quomodo > cum. Adverbul latinesc ubi dispare din uz, fiind înlocuit cu unde, care în latina clasică, după cum am mai menţionat, însemna „de unde”. Pentru a indica direcţia de plecare, limba română totuşi l-a folosit pe unde, formînd adverbul încotro (< in contra ubi). Clasa adverbelor circumstanţiale s-a îmbogăţit pe baza unor construcţii latineşti formate din prepoziţii şi adverbe: ad post > apoi; ad propre > aproape; în ad pos > înapoi; ad tuncce > atunci; de ad supra > deasupra; eccum hocce > încoace; ad foras > afară; in ad ante > înainte; in de retro >îndărăt.

În afară de formaţiile cu prepoziţii şi adverbe, încă în latina populară, cu funcţie de adverb, erau folosite diferite construcţii prepoziţionale alcătuite dintr-o prepoziţie şi un substantiv sau un substitut al acestuia. Cele mai frecvente prepoziţii erau ad, de, in. Multe din aceste construcţii s-au adverbializat de timpuriu, elementele lor sudîndu-se într-un tot întreg: ad partem > aparte; ad lenem > alene; ad laturam > alături; ad partem > aparte; ad cassam > acasă; in per una > împreună.

104

Acest proces a continuat şi mai tîrziu pe bază de elemente romanice. Datorită adverbializării relativ tîrzii, elementele componente ale adverbelor şi locuţiunilor adverbiale apărute în această perioadă pot fi uşor recunoscute: alocuri – a locuri; demult – de mult; diseară – de seară; arar – a rar; deodată – de o dată; devreme – de vreme; anume – a nume; deplin – de plin; destul – de sătul; îndelung– în de lung.

îndemînă–în de mînă; îndeseară– în de seară; distincţi: de-a rîndul, pe drept, pesemne, în sfîrşit etc.

Unele dintre acestea apar şi astăzi în calitate de locuţiuni adverbiale cu constituenţi bine În latina populară, substantivele cu sens temporal în funcţie adverbială puteau fi însoţite de un determinativ exprimat printr-un adjectiv, un pronume sau un numeral: hoc anno „anul acesta”, regnavit tres annos „guvernă trei ani”, domi sedet totos dies „şede acasă toate zilele”. Acest procedeu a fost moştenit de limba limba română, care a format adverbe prin compunere de tipul: astă-noapte, astă-iarnă, altădată, alteori, astfel, totodată etc. Adverbe noi au apărut şi prin alipirea la adverbele simple a particulelor oare, ori (< volet) sau va (< volet): oriunde, oricînd, oarecum, cîndva, cumva etc.

4. Evoluţia adverbelor calitative
Adverbele calitative, fiind legate de adjective, au suferit aceleaşi schimbări ca şi acestea din urmă. În calitate de adverbe, limba latină folosea adjectivele la genul neutru: flos formosa „floare frumoasă” – cantat formosum „cîntă frumos”. Folosirea adjectivelor cu funcţie adverbială a căpătat amploare în limba română, în acest proces încadrîndu-se, în primul rînd, adjectivele moştenite din limba latină: clarum > chiar; directum > drept; reum > rău; mereu; gr. ςντυρος >sigur. Acest fenomen s-a răspîndit şi asupra neologismelor: actual bizar categoric docil discret etern excelent net sever melancolic prudent accesibil rapidum > rapid; grossum > gros; talem > tare; formosum > frumos; tale > tare; de plenum > deplin,

precum şi o serie de adverbe împrumutate: sl. видомъ >aidoma; turc. beter >abitir; ung. mero >

105

Arsenalul de adverbe româneşti s-a îmbogăţit pe baza unor expresii idiomatice cu funcţie circumstanţială, care trebuie considerate nişte echivalente analitice adverbiale, acestea fiind foarte variate din punctul de vedere al structurii lor: amar de vreme; cu vîrf şi îndesat; cu chiu - cu vai; cu una - cu două; cu vai nevoie nici în ruptul capului;

c-o falcă-n cer şi cu alta- n pămînt;

c-un ochi la făină şi cu altul la slănină etc.

Valoare de adverb capătă şi unele substantive din componenţa expresiilor stabile, acestea exprimînd o caracteristică a acţiunii şi avînd un rol metaforic: a se duce glonte (săgeată), a tăcea chitic, a şedea cloşcă, a se aduna ciotcă, a se îmbăta criţă etc. Adverbele calitative (de mod) care au în calitate de corespondenţi adjective pot avea grade de comparaţie, la formarea cărora se folosesc aceleaşi mijloace ca şi la adjective, adică adverbele mai, foarte, tare, mult etc. Spre deosebire de celelalte regiuni ale Imperiului Roman, unde s-a încetăţenit construcţia cu adverbul plus, în partea răsăriteană, pentru formarea gradului comparativ al adverbelor şi adjectivelor, s-au menţinut şi s-au dezvoltat structurile cu magis. Mai tîrziu, o dată cu dezvoltarea şi constituirea articolului demonstrativ ca parte de vorbire bine distinctă, sistemul gradelor de comparaţie la adjective şi adverbe a fost completat cu gradul superlativ relativ, format din gradul de comparaţie comparativ precedat de articolul demonstra-tiv cel, cea, cei, cele pentru adjective şi de articolul cel pentru adverbe. Referinţe bibliografice: 1. Curs de gramatică istorică a limbii române, Chişinău, Editura Lumina, 1991, p. 247-253. 2. Al. Rosetti, Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1964, p. 142-143. 3. Ov. Densuşianu, Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1961, p. 384-391.

Prepoziţia 1. Restructurarea sistemului prepoziţional în latina populară
În latina clasică, exista un sistem de prepoziţii cu ajutorul cărora se exprimau numeroase raporturi dintre cuvinte. Fiecare prepoziţie însoţea un substantiv sau un substitut al acestuia la unul din cazurile oblice, de cele mai dese ori la Ac. sau Abl. În procesul evoluţiei de la latina clasică la cea populară, cînd limba începe să capete un pronunţat caracter analitic, prepoziţiile îşi multiplică posibilităţile de exprimare a raporturilor cazuale. În perioada latinei tîrzii, tot mai multe îmbinări unde legătura dintre elementele componente se făcea, în latina clasică, cu ajutorul flexiilor cazuale cedează locul îmbinărilor în cadrul cărora această legătură se face prin mijlocirea prepoziţiilor. Deci tendinţa spre analitism actualizează funcţiile prepoziţiilor ca instrumente gramaticale.

106

În latina populară, erau destul de frecvente construcţiile cu prepoziţiile de şi ad pentru a reda, respectiv, cazurile G. şi D.: G. – dolus de patrem „dorul tatălui, dor de tată”, în loc de dolus patris; D. – dare literas ad aliquem „a trimite scrisoare la cineva” pentru dare aliqui literas „a trimite scrisoare cuiva”. Construcţiile cu prepoziţia ad de foloseau şi în locul genitivului, mai ales cînd era vorba de posesivitate: membra ad duos fratres „oseminte a doi fraţi”, precum şi în locul Ac., cînd arăta direcţia: Ibimus ad Nazarethi „vom merge la (spre) Nazareth” sau pentru locativ, dacă era vorba de toponime:Veniram ad Roma „sosirăm la Roma”. Ablativul instrumental, care în latina clasică se folosea fără prepoziţii, este însoţit, în latina tîrzie, de prepoziţia cum: cum medicamento ungeto „să ungi cu medicamente”. Aceeaşi soartă o are complementul instrumental şi în limba română comtemporană: ce-i sris cu peniţa nu se taie cu bărdiţa. Chiar şi Ac. cu funcţie de complement direct, mai ales cînd substantivul avea valoare partitivă, putea fi însoţit adesea de prepoziţia de: Catelli edunt de micis „căţeii mănîncă fărîmituri”. Îmbinările constituite dintr-un substantiv + verb au suferit modificări, ajungînd să se construiască, în latina populară, cu prepoziţii. E vorba, mai ales, de formele nominale ale verbului – infinitivul, gerunziul şi supinul: tempus veniendi, prin intermediul structurii tempus de veniendi, s-a transformat în tempus de venire „timpul de sosire”. Pentru exprimarea raporturilor finale, s-au specializat construcţiile cu prepoziţia ad, în care gerunziul era înlocuit prin infinitiv. Bunăoară, pentru casa ad vendetum a început să fie folosită îmbinarea casa de vendere „casă de vînzare”. În aria orientală a Imperiului Roman, a căpătat răspîndire îmbinarea dintre un substantiv şi un supun. Astfel, canis de venatu („cîine vînătoresc”) îşi însuşeşte valoare semantică de „cîine pentru vînătoare”. Aşadar, folosirea tot mai intensă a construcţiilor cu prepoziţii pentru exprimarea diferitelor raporturi cazuale îngustează sfera de întrebuinţare a formelor sintetice de caz, substituindu-le, mai tîrziu, definitiv. Acest proces a fost favorizat de reducerea desinenţelor cazuale, condiţionate mai tîrziu, la rîndul lor, de amuţirea consoanelor finale. Substituirea desinenţelor cazuale prin prepoziţii face să dispară corelaţia dintre prepoziţii şi forma respectivă de caz, care era respectată cu stricteţe de latina clasică. Astfel, după cum se ştie, prepoziţiile se întrebuinţau mai ales pe lîngă cazurile Ac. şi Abl. Acuzativul cerea prepoziţiile:

107

dintre toate prepoziţiile enumerate mai sus. în comparaţie”. În latina populară. după”. spre. Latina populară nu mai ţinea cont de asemenea diferenţiere. ergo „aşadar”. pe < pre < per. sub”. împotriva”. b) datorită apropierii funcţionale dintre prepoziţii. arăta locul. ad. apud ”la”. cis. cauza „pentru”. către < contra. înaintea”. Acest proces se datorează mai multor factori: a) multe prepoziţii latineşti formau serii sinonimice. ad. în toate cazurile. Cu Abl. versus „către”. unele dintre ele şi-au extins uzul pe contul altora. – direcţia.ad „la. circum. lîngă < longum. per „prin”. cum „cu”. prae „din cauza”. în afară de”. fără < foras. Paralel cu folosirea tot mai intensă a prepoziţiilor pentru exprimarea raporturilor cazuale. propre „aproape”. prepoziţia in se foloseşte cu Abl. acolo unde latina clasică recomanda Ac. îndreptat spre” cineva”. Această confuzie s-a extins şi asupra celorlalte prepoziţii. Cauza acestei destrămări trebuie căutată. una din prepoziţiile seriilor amintite. a. circa. în limba română s-au menţinut doar: a < a. în latina populară. spre < super. făcîndu-le pe acestea din urmă să dispară. Trei prepoziţii cereau cazul G. ad „de. extra „în afara. peste”. către. contra „contra. 108 . ads. s-au specializat prepoziţiile: a. dependenţa prepoziţiilor de anumite cazuri începe să se destrame. Astfel. ex. pro „pentrru. ex „din. sub < subtus. ante „în faţa. citra. cu < cum. ads. are loc o reducere considerabilă a numărului acestora. prepoziţia in. adversum. între < inter. în prepoziţiile ce se foloseau cu două cazuri. e. adversus. infra „dedesubt. de < de. împrejurul”. trans „dincolo”. folosind. circum „în preajma. cînd se folosea cu Ac. Bunăoară.: Venisit în Galia „sosi în Galia”. către”. Şi invers: In hoc sepulorum volverit „în acest sicriu se află”. circa „în jurul”. pînă la”. De exemplu. de la. de „despre”. Tot aşa: Sum in urbe „mă aflu în oraş”. e. ultra „dincolo.: graţia „datorită”. Allergo in urbe „alerg spre oraş”. în primul rînd. adversus „contrar. post „după”. În unele inscripţii din Dacia.. supra „peste”. iar cînd se folosea cu Abl.

O răspîndire largă capătă în latina populară prepoziţia cum. unele din ele îşi însuşesc capacitatea de a exprima raporturi noi. de Odobeşti. – partitive: unus de multis „unul din mulţi”. fiind rar folosite. în limba română. – comparative: plus de triginta pedubus „mai mult de 30 de picoare”. care în latina clasică erau exprimate cu ajutorul flexiilor cazuale. vasum ad apis. cu ajutorul căreia. cînd prepoziţiile nu-şi fixase încă uzul. vasum apud apis. prepoziţia de şi-a mai asumat cîteva valori suplimentare. – cauzale: Se scutură salcîmii de ploaie şi de vînt. încă în latina populară. vasum cum apis. – materiale: vasum plenum cum vinum „vas plin cu vin”. Mai tîrziu. acumulînd valori noi. încep să fie exprimate raporturi de: – conţinut: saculum plenu de radicibus „sac plin cu rădăcini”. Limbile romanice au moştenit un fond comun de prepoziţii latineşti. de Romaneşti. fiind înlocuită de prepoziţia foras „fără”. – locative: vinuri de Cotnar. sistemul prepoziţional moştenit s-a completat cu formaţii noi. au dispărut din uz. Astăzi. – materii: urbs de petras „oraş de piatră”. Dintre prepoziţiile moştenite 109 . aceeaşi îmbinare liberă de cuvinte putea fi construită cu prepoziţii diferite. unele prepoziţii. – leagă un substantiv de un numeral cardinal începînd cu 20: de foi. Bourciez citează 4 variante ale aceleiaşi sintagme cu prepoziţii diferite – toate exprimînd sensul „stup de albine”: vasum de apis. 2. prepoziţiile au suferit mai puţine schimbări în raport cu celelalte părţi de vorbire. Evoluţia ulterioară a prepoziţiilor latineşti Fiind nişte instrumente gramaticale. pe care nu le avea în latina: – finale: ierburi de leac. Un exemplu clasic în această privinţă ni-l oferă prepoziţia de. În felul acesta. şi-au consolidat situaţia şi s-au menţinut în limbă. Ea putea exprima raporturi: – sociative: vivere cum aliquo „a trăi cu cineva”. prepoziţia latinească sine „fără” nu s-a menţinut în Răsărit. La prima etapă de acumulare a noilor valori. lingvistul Em. Astfel. Dar fiecare limbă a moştenit şi prepoziţii specifice. – deliberative: Mai spuneţi de (despre) rădăcină un bun cuvînt. folosite numai de ea.În legătură cu procesul de reducere a prepoziţiilor. Extinsă aproape pe întreg teritoriul Imperiului Roman. altele însă. – temporale: zori de ziuă se revarsă peste vesela natură. – instrumentale: vincere cum mentem „a învinge cu mintea”.

doar unele şi-au păstrat forma intactă: a. de pe sub etc.de limba română. fenomen caracteristic pentru limbile indoeuropene. peste. indicînd direcţia: ieşind a vînat (Dosoftei). de sub. – super > spre (sincopa lui u. pentru exprimarea raporturilor cazuale. de super > despre. dar le-au pierdut mai tîrziu. pînă pe. spune la minciuni. cum. per extra > peste. metateza). per > pre (metateza) > pe. ă>e). pînă peste sau chiar trei cuvinte: de pe după. subt (sub). pe care vorbitorii contemporani nefilologi le interpretează ca pe nişte prepoziţii simple: de inter > dintre. asupra”: Şi-şi puse mărule (mîinile) spre ei (ibidem). În limba română. asimilarea lui a iniţial. Spre e folosită cu sens de „pe. de pe lîngă. Apariţia prepoziţiilor noi Deja în latina populară. pe sub. Procesul de formare a prepoziţiilor compuse continuă şi astăzi în limba română contemporană. prepoziţia a cu acest sens este parte componentă a adverbelor alături. Pre are sensul de „pentru”: Sfîntul nume al lui pre agiutoiu să-l chemăm (Biblia de la Matei). 3. formînd uneori un singur cuvînt: despre (de+ spre). per inter > printre. alteori – două cuvinte: de pe. Fazele de trecere de la prepoziţiile compuse latineşti la formele actruale se întîlnesc în primele texte româneşti: de in. de. Astăzi. prespre. înspre (în + spre). pe a devenit în limba română marcă a complementului direct şi se ataşează la substantivele proprii-nume de persoană. de post > după. Bunăoară. Părţile lor componente sînt bine desluşite. prepoziţiile au continuat să se înmulţească pe contul adverbelor. aiurea. paene ad > pînă. În limbile romanice. per intro > pentru. termenii de rudenie. unele prepoziţii capătă funcţii noi. in > în (i>î). fapt ce a dus la apariţia unor prepoziţii compuse. Afinitatea dintre adverbe şi prepoziţii se putea 110 . Formele de trecere de la prepoziţiile latineşti la cele actuale sînt atestate în textele vechi: pre (pe). complementul direct poate avea şi prepoziţia la. pren. illac ad > la. care aduce cu sine o nuanţă cantitativă nedefinită: mănîncă la plăcinte. Aici. pronume ce ţin locul persoanelor. acasă. pînă în. În procesul evoluţiei limbii. Prepoziţia de apare cu sens partitiv: Întru ura (una) de (din) sîmbete (Codicele Voroneţean). inexistente în limba latină. cătră (către). prepoziţia a e folosită cu sensul de „la”. se recurgea la combinaţii din două sau trei prepoziţii. dinspre (din + spre). sub. Astfel. prepoziţiile mai păstrează unele sensuri pe care le aveau în latină. a final > ă. Celelalte au suferit modificări de ordin fonetic: – contra > către (disimilarea lui n.

de-a curmezişul etc. în faţa casei etc. supra. cu ajutorul căreia se indica interiorul unei entităţi. în inima pădurii. lîngă < longum ad. post. circum. de pregiur – împrejurul. Ce-i drept. unde multe adverbe erau folosite atît ca prepoziţii. care. în virtutea circumstanţelor. Altele şi-au modificat aspectul fonetic în comparaţie cu forma pe care o aveau în textele vechi: a dreapta – în dreapta. pre descindea de „pe deasupra”.observa uşor în latină. determinîndu-le. Atunci cînd acestea se refereau la verbe. Prepoziţia latinească intro > întru. de regulă. Unele dintre acestea au apărut în perioada anemismului primitiv. potrivită < a potrivi. 111 . într-însa. pe vremea lui Pazvante Chiorul. precedînd un substantiv. pre asupra de – pe deasupra. s-au specializat prepoziţiile contra. adversus. într-înşii. adverbul cu funcţie de prepoziţie capătă o formă specifică. De exemplu: ante. datorită < a datora. de aleanul „împrejurul”. de crucişul de „împrejur de”. în comparaţie cu adverbele şi alte părţi de vorbire. împotriva < sl. s-au specializat pentru cazul D. precum şi ca adverbe. ele au suferit şi unele transformări de ordin semantic. infra etc. Unele adverbe-prepoziţii latineşti au devenit. de-a latul. atunci aveau funcţie de prepoziţie: post quinque dies venit „vine peste (după) cinci zile”. E vorba de prepoziţiile actuale către < contra. De exemplu: alegîndu de „în afară de”. de sau cu (alături de clădire. prepoziţii propriu-zise şi nu se mai pot folosi în calitate de adverbe. împreună cu prietenii). Deşi prepoziţiile. cînd omul asemuia obiectele din realitate cu înfăţişarea sa: la poalele dealului. au fost supuse mai puţin modificărilor. împreună cu prepoziţia de origine franceză gras à > graţie. 1 Ne vom aminti că în latină prepoziţia graţia se specializase pentru cazul G. în faţa casei). Valoare de prepoziţie capătă şi unele participii adjectivate: mulţumită < a mulţumi. Cîteva prepoziţii ce se mai întîlneau încă în textele vechi au dispărut din uz. ele îndeplineau funcţie de adverb: post venit „vine pe urmă”. totuşi. Prin analogie cu adverbele.1 Pentru G. în limba română. Acest proces este activ şi astăzi. în procesul de evoluţie. capătă funcţii de prepoziţii şi unele substantive însoţite de prepoziţii şi urmate de un substantiv în G. противα. asemănîndu-se cu cea a substantivului (capătă articol substantival definit: împrejurul curţii. ainte de – înainte de. sau este urmat de o prepoziţie. fără < foras.: din pricina furtunii. Dacă însă ele apăreau cu valoare circumstanţială. în timpul iernii. al unui obiect. a ajuns să fie folosită în îmbinare cu pronumele îns < ipse: într-însul. inter. asupra < ad supra. precum şi locuţiunile prepoziţionale adverbiale de-a lungul.

G. 112 . Istoria limbii române. printr-însul etc. Vol I. revăzută şi adăugită. participii adjectivate). 4. 1991. 1968.. fie prin antrenarea în această categorie a unor cuvinte semnificative (adverbe. Astfel. I-II. Chişinău. vol. substantive. Precedată de prepoziţiile de şi per. 3. Curs de gramatică istorică a limbii române. Ovid Densuşianu. Al. am putea conchide că lărgirea sferei uzuale a prepoziţiilor a mers atît pe calea însuşirii de valori noi de către prepoziţiile existente. 1963. Istoria limbii romăne. 1961. Bucureşti. 5. Istoria limbii române. Chişinău. Editura Cartea Moldovenească. Al Rosetti. 4. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. precum şi pe calea formării de prepoziţii noi: fie prin îmbinarea prepoziţiilor existente. împreună cu ipse. Ivănescu. care se folosesc numai la Ac. Iaşi. Rosetti. ediţia a doua. s-a ajuns la formele pronominale dintr-însul. vol. Bucureşti. 5. Literatura recomandată obligatorie: 1. 6. 1966.într-însele. De la origini pînă în secolul al XVII-lea. Editura Lumina. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Istoria limbii române. 1980. Cercetări asupra prepoziţiei în limba moldovenească. 6. Al. Editura Junimea. Dîrul. 2.

PARTEA A II-A. fără să se identifice.. problemele originii. i s t o r i a s c r i s u l u i r o m â n e s c d e l a origini pînă in prezent. schimbările intervenite pot fi explicate prin anumite cauze “interne”. de momentele mai importante ale istoriei literaturii. de unde rezultă necesitatea unor metode de cercetare diferite”10. în esenţă.) nu pot fi explicate fără raportare la datele istoriei sociale. METODE DE CERCETARE. sfera de folosire mai restrînsă sau mai largă a variantei literare. ISTORIA LIMBII ROMÂNE LITERARE PRELIMINARII. În dezvoltarea ei. ocupă un loc de frunte. De aici reiese şi necesitatea examinării cauzelor “externe”. care îşi au originea în însuşi sistemul funcţional al limbii ca mijloc principal de comunicare între membrii unei colectivităţi. Istoria limbii literare prezintă un caracter particular din cauza prelucrării conştiente a materialului lingvistic folosit în procesul comunicării: exprimarea literară presupune o respectare (sau cît se poate de) riguroasă a anumitor n o r m e şi. normele de constituire şi de precizare a normelor unice supradialectale.” „Obiectele lingvisticii – limbile . În special. strîns legată de istoria societăţii româneşti. ca element constitutiv al culturii noastre naţionale. în special de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării conştiinţei naţionale. În procesul de elaborare a normelor exprimării literare. separarea istoriei limbilor de istoria literară. în sensul restrîns al termenului. dezvoltarea diverselor stiluri ale limbii etc. în general. limba trece printr-o serie de stadii succesive. ale căror metode sînt deosebite. În tradiţia lingvisticii româneşti. 113 . a constituit un mare progres. OBIECTUL DE STUDIU. prin urmare.. Ca fenomen social. reprezintă rezultatul unei îndelungate şi complexe evoluţii. sublinia Ant. Istoria ei.şi cele ale criticii literare – operele literare – sînt de natură diferită. „În dezvoltarea lingvisticii. Se înţelege însă de la sine că istoria limbilor care au o literatură nu poate ignora istoria literară. o s e l e c t a r e mai atentă a mijloacelor lingvistice. în forma pe care o cunoaştem astăzi. dat fiind că dezvoltarea limbii literare este în strînsă legătură cu dezvoltarea literaturii. Meillet. ale dezvoltării limbii literare (apariţia formei scrise. Raportarea însă numai la istoria internă a limbii nu ne permite înţelegerea integrală a procesului complex de evoluţie a ei. dar este vorba de două istorii bine distincte. care explică anumite aspecte ale evoluţiei limbii. etapele fundamentale ele istoriei limbii literare se leagă. literatura. PRECIZĂRI TEORETICE Limba română literară. este. necesitatea metodologică de a nu ignora datele istoriei literare în interpretarea faptelor de istorie a limbilor a fost clar subliniată la 10 Ibidem. limba evoluează în strînsă legătură cu istoria societăţii care o vorbeşte şi o scrie.

Cercetătorul limbii literare nu se poate limita nici la procedeele istoriei literare. paralel cu dezvoltarea literaturii. la consolidarea normelor şi la îmbogăţirea limbii literare. Este interesant de urmărit modul în care primii noştri scriitori. a nu înţelege o parte din viaţa lor. să urmărească raporturile dintre aceste forme şi altele. nici la acelea ale lingvisticii tradiţionale. 1911. constatăm o с o n t i n u i t a t e. de către Ovid Densuşianu. pînă la soluţionarea problemelor mai complexe ale artei cuvîntului. ci trebuie să găsească metode adaptate la caracterul complex al obiectului studiat. rezolvă problemele portretului.6. împrejurările care le-au dat un caracter hotărît şi le-au făcut să evolueze într-o anumită direcţiune”11. prin efortul lor. în strînsă legătură cu ele… Între felul de a se exprima într-o epocă. la Facultatea de Litere din Bucureşti: „Există cercetători pentru care formele lingvistice sînt ceva izolat. Cercetarea textelor (beletristice. ştiinţifice etc. numai un obiect de speculaţiune fonetică ori etimologică. îşi păstrează şi azi valabilitatea. ci şi realizările obţinute în procesul de perfecţionare estetică a limbii literare. În procesul evoluţiei exprimării literare. p. Fără doar şi poate că istoria literaturii şi cea a limbii literare sînt domenii de investigaţii diferite.) ne permite să observăm cum. interpretarea literară a unui text nu se poate identifica cu interpretarea lui lingvistică. să pătrundă mai adînc. care poate fi urmărită în diferite monumente ale literaturii: de la limba stîngace şi greoaie a primelor scrieri din secolul al XVI-lea pînă la limba română literară contemporană. Oamenii de cultură. Densuşianu. Studiul textelor ne dă posibilitatea să înţelegem nu numai modul lent de constituire a normei supradialectale unice. administrative. Istoria literară în învăţământul universitar. de la primele manifestări ale literaturii artistice. putem defini obiectivele principale care stau în faţa Istoriei limbii române literare. îmbogăţindu-şi treptat procedeele artistice de exprimare. Pornind de la o orientare teoretică bine precizată şi bazat pe o 11 Ov. De asemenea. Bucureşti. deoarece scopurile urmărite de cele două discipline diferă.începutul secolului al XX-lea. A privi fenomenele lingvistice independent de cele literare este a avea o concepţiune mărginită faţă de ele. 114 . În lumina precizărilor de mai sus. cu prilejul unei prelegeri de deschidere. exprimat cu aproape un secol în urmă. şi gîndul lor nu merge mai departe. între materialul lingvistic şi producţia literară proprie ei există totdeauna un raport determinat. puşi în situaţia de a exprima noţiuni şu nuanţe noi cu mijloace de care dispune limba literară a unei anumite epoci. ale artei narative şi descriptive în genere. Punctul de vedere al lui Ovid Densuşianu. instrument suplu şi precis de comunicare. se dezvoltă şi se îmbogăţeşte şi mijlocul ei de exprimare – limba literară. contribuie. cele ale dialogului.

a. Discuţia a avut mai întîi ca obiect limba română din scrierile vechi. Nu mai puţine discuţii a suscitat şi problema perioadei de formare a limbii literare. influenţîndu-se reciproc. Titu Maiorescu ş. – cum au apărut diversele stiluri ale limbii literare şi cum s-au dezvoltat ele. în detrimentul contribuţiei aduse de stilurile neartistice. Analiza faptelor se va face pe etape succesive. Una dintre acestea se referă la baza dialectală a limbii române literare. al limbii literare. începînd cu secolul al XVI-lea. de la origini şi pînă la epoca în care ea a devenit un instrument unitar şi evoluat. Victoria deplină a limbii literare. dar ea îşi află aplicare cu atît mai mult în perioada consolidării limbii române moderne. evidentă abia spre sfîrşitul secolului al XIX-lea. va trebui să dezvăluie calea ascendentă a limbii române literare. al căror rol n-arr trebui să fie subestimat. la contribuţia adusă de graiurile limbii române la constituirea normelor ei actuale.. în strînsă legătură cu istoria societăţii. a lui Heliade Rădulescu. atenţia acordată de unii lingvişti locului limbii scriitorilor într-o istorie a limbii literare. cum a numit-o Garabet Ibrăileanu. adică studierea limbii se fa face din perspectiva dezvoltării ei istorice. S-a combătut. a fost precedată de o lungă etapă a căutărilor. Deceniile 4-6 ale veacului al XIX-lea au fost pentru limba română o perioadă de “chin” al renaşterii. bunăoară. mai exact spus. ca mai apoi. adică modul în care s-a ajuns la aspectul normat. În atenţia unui astfel de studiu vor sta faptele de limbă aparţinînd diferitelor stiluri care intră în sfera noţiunii de limbă literară. după anul 1880. nu fără truda unor lingvişti de forţă de talia celor din Şcoala latiniştilor. O astfel de metodă. Este necesar să precizăm din capul locului că în studierea istoriei limbii române literare trebuie să alegem cele mai juste din numeroasele poziţii teoretice şi metodologice privind abordarea unei astfel de cercetări. de astăzi. Nici asupra ponderii deţinute de stilurile limbii în procesul de dezvoltare a limbii literare nu există un consens deplin.serioasă documentare. în raport cu perioada veche şi cu normele actuale. cînd au apărut în română primele texte scrise. avînd ca fundamentare teoretică generală principiile dialecticii. limba noastră să se transforme. Vom aminti doar cîteva din p r o b l e m e l e c o n t r o v e r s a t e a l e studiului istoriei limbii române literare. dintr-un grai arhaic şi limitat ca resurse de 115 . Metoda specifică disciplinei noastre este cea diacronică. apt să răspundă multiplelor funcţii ale unei culturi superioare şi civilizate. cercetătorul istoriei limbii române literare trebuie să urmărească. Poziţiile specialiştilor în această problemă nu sînt nici pe departe unice. cu momentele mai importante ale dezvoltării culturale: – cum s-a constituit norma unică supradialectală.

Pe parcursul prelegerilor. Omul cult dispune de acest gen de diglosie şi. “Cine vrea să gîndească bine. în funcţie 12 Р. al literaturii şi artei. Obiectul Istoriei limbii române literare nu poate fi delimitat atîta timp cît noţiunea de bază. „Limba unui popor. varianta literară este cea care contribuie la deşteptarea şi afirmarea conştiinţei naţionale. fiind unul din factorii decisivi care favorizează formarea unei naţiuni. afirma B. nu este riguros definită. Limba literară reprezintă o formă cultivată a limbii întregului popor. von urmări etapele cele mai importante pe care le-a străbătut limba română literară în evoluţia ei treptată spre succesiunea şi adaptarea mijloacelor de expresie necesare unei exprimări culte şi autorizate. Într-adevăr. lingvistul italian B. La această definiţie a noţiunii de limbă literară lingvistul sovietic R. Dezvoltarea unei discipline ştiinţifice nu e posibilă însă fără o delimitare precisă a noţiunilor ei fundamentale. de viaţa economică şi de factura psihologică. suplu şi nuanţat printre limbile neoromanice. ea este variabilă în timp12. fie pe cale scrisă. care dispune – într-o măsură mai mare sau mai mică – de o serie de norme consolidate prin scris. Dintre formele de manifestare a limbii. La cel de-al VIII-lea Congres de studii romanice (Florenţa. iar celălalt – grafic. A Budagov crede că este necesar să se sublinieze: – caracterul istoric variabil al noţiunii de formă civilizată (în diferite epoci şi la diferite popoare). Литературные языки и языковые стили. стр. Terracini a dat definiţia de limbă literară. Haşdeu. sublinia Pascal. capabil să îndeplinească funcţiile reclamate de progresul social.А. P. printr-o secvenţă de foneme (limba vorbită). 1967. cea de limbă literară. Acestor două modalităţi de comunicare le corespund două sisteme coexistente ale aceluiaşi idiom naţional. printr-o secvenţă de grafeme (limba scrisă). 38. al ştiinţei. comunitatea lingvistică. alături de comunitatea de teritoriu.exprimare într-un instrument complex. dintre care unul se manifestă sonor. – caracterul relativ al noţiunii de consolidare a normelor limbii literare (cu toată importanţa. Comunicarea lingvistică se poate realiza fie pe cale orală. 1956). trebuie să aibă. alături de noţiunea care o întrebuinţează. ideilor. se confundă şi se identifică de multe ori cu naţionalitatea lui”. are un rol primordial în dezvoltarea unei conştiinţe naţionale.Будагов. 116 . М. şi definiţia ei”.

Reflectarea în scris a elementelor de mai sus. care reprezintă un adevărat instrument de exprimare a necesităţilor unei culturi superioare în cadrul unei colectivităţi civilizate. În franceză sau în greaca modernă. adesea.). în plus. Condiţiile de folosire a varintei scrise a limbii se deosebesc esenţial de acelea ale varintei vorbite ale acesteia. de obicei. dar şi prin folosirea unor forme şi construcţii gramaticale şi particularităţi fonetice suprasegmentale specifice. iar deosebirea dintre aspectul vorbit şi cel scris al limbii nu ţine atît de caracterul familiar sau literar al exprimării. ca de exemplu în română. Eminescu: Unde vei găsi cuvîntul / Ce exprimă adevărul?). fără însă a coincide. tempoul etc. aşanumiţii indici situaţionali (aici. presupune reacţii rapide şi imediate din partea interlocutorilor. este folosită cu precădere limba literară. o anumită imperfecţiune a exprimării ideilor. 117 . sub imperiul responsabilităţii cuvîntului care rămîne scris (vorba lui M. cît mai ales de utilizarea unor mijloace şi procedee specifice în vederea comunicării unui anumit conţinut. el. valorile culturale s-au putut conserva. Limba vorbită se realizează. care se corectează prin retuşări aproximative. numite prozodeme. Jocul adresării şi al replicii. acolo. iar alţii viceversa. de unde. ele sînt totuşi destul de marcante şi se manifestă nu numai prin utilizarea unor elemente lexicale specifice. în dialog. în primul rînd. ceea ce conferă comunicării un caracter alternativ şi discontinuu. accentul. de asemenea. iar uneori chiar imposibilă. reflectează şi îşi alege mijloacele de exprimare. Limba vorbită este folosită. intensitatea. spre a-l corecta şi a-l perfecţiona. în conversaţia familiară. În general însă. În unele limbi. în dialog. gesturi. unii vorbesc chiar mai bine decît scriu. aşa cum scrie. pauzele. În exprimarea de tip oral. Omul cult poate să vorbească. nu scriem cum vorbim.) cu un rol deosebit de important în limba vorbită. iar uneori prin cuvinte deictice şi mimică.de diferite împrejurări. este limitată. care capătă semnificaţii precise doar în anumite contexte. deşi aceste diferenţe nu apar atît de proeminent. La acestea se mai adaugă mimica şi gesturile (care adesea explicitează şi suplinesc vorbirea) şi. elemente accesorii. aceea. deosebirile dintre limba scrisă şi cea vorbită sînt considerabile. operează cu cele două sisteme care corespund unul celuilalt. dar totuşi importante ale comunicării (intonaţia. Textul scris este. în primul rînd. în anumite împrejurări. apar. în situaţii determinate. vezi. el are posibilitatea de a reveni asupra textului. În alte limbi. opoziţia dintre cele două forme de comunicare este mai mare decît în altele. vasăzică etc. ei bine. în scris. în sfîrşit. rodul unei îndelungate elaborări conştiente: cel care scrie. Limba scrisă nu este şi nici nu poate fi identificată cu limba vorbită. Datorită scrierii.

folosirea procedeelor exprimării orale la valorificarea artistică a elementelor vorbirii populare constituie trăsătura distinctivă a limbii lui I. devenind mijloc perfect de comunicare. Blaga. respectiv stolnicului C. T. un instrument perfect de exprimare clară şi precisă a ideilor. M. стр. Druţă). În limba literară. nai ales în forma ei scrisă. Sadoveanu. cît şi mari maeştri ai cuvîntului literar (G. Cantacuzino. Notarea limbii vorbite cîştigă teren în creaţia literară din a doua jumătate a secolului al XIXlea: procesul notării graiului viu este o trăsătură a artei realiste. totodată. О некоторых вопросах истории языка. Astfel. Costin şi D. Călinescu. întrebuinţarea cuvintelor. limba literară dobîndeşte o anumită u n i t a t e şi s t a b i l i t a t e şi ajunge să corespundă multiplelor şi variatelor funcţii pe care le îndeplineşte. Arghezi etc.Istoria limbilor literare urmăreşte. în general. L. Raporturile dintre limba vorbită şi limba scrisă nu au fost aceleaşi în diferite epoci ale istoriei limbii române literare. 176. istoria limbilor literare scrise”. Marii clasici evită să se limiteze la resursele exprimării literare propriu-zise şi se inspiră din ce în ce mai mult din limba vie a epocii. care o deosebeşte de celelalte varietăţi ale limbii naţionale unice. în esenţă. cu un caracter savant. datorită imitaţiei originalelor slavone. fenomenele lingvistice consemnate în texte de limbă scrisă. a formelor şi a construcţiilor sintactice şi realizarea lor fonetică sau grafică trebuie să respecte cerinţele acestor norme. iar impresia veridicităţii în operele care aparţin realismului se datoreşte şi consemnării particularităţilor limbii vorbite. În secolele următoare.. acte particulare). greceşti. Neculce sau a Antonimului brîncovenesc şi o opune. C a r a c t e r u l n o r m a t se manifestă în toate c o m p a r t i m e n t e l e l i m b i i . 118 . Proza românească modernă cunoaşte atît excepţionali valorificatori ai elementelor de limbă vorbită (I. I. în gramatică – la respectarea regulilor 13 R.). Avanesov. dar şi verbală. Creangă. I. zicea cercetătorul sovietic R. I. Avanesov13. Spre deosebire de dialecte sau graiuri. În fonetică el se reflectă la pronunţarea şi scrierea sunetelor. trebuie să ţină seama de anumite n o r m e unanim acceptate. L. Astfel. care au obţinut efecte remarcabile prin utilizarea procedeelor de limbă scrisă şi a căror operă reprezintă o realizare strălucită a stilului scriptic. care este mai apropiată de limba vorbită. chiar la începuturile limbii literare. folosirea limbii literare presupune o selecţie mai atentă a mijloacelor de exprimare. M. „Prin istoria limbii literare se are în vedere. constă în aceea că toţi cei care o folosesc. Limba literară are un caracter normat. prozei savante şi livreşti a lui M. O particularitate a limbii literare. I. Caragiale. 88. vorbită în diferite grupuri sociale. se poate constata o deosebire dintre limba textelor traduse. şi limba textelor netraduse (scrisori. Cantemir.

V. sînt înregistrate mai multe variante pentru adjectivul glumeţ: şăgos. individual. vol. ci trebuie considerate în perspectiva dinamicii istoriei limbii. şod. Deşi continuă trăsăturile unui subdialect. să ţină. aşadar. norma reprezintă primul grad de abstractizare şi cuprinde numai ceea ce are caracter social. cel mai important este modul în care s-au petrecut schimbările în dezvoltarea istorică a limbii. Crearea normelor literare a fost condiţionată de întregul proces istoric de dezvoltare a limbii. şuguitori. norma y habla. pe care limba literară le evită. iar îndreptarele şi tratatele academice consemnează existenţa lor în sincronie. Toate aceste formaţii. Ne vom limita la un singur exemplu din domeniul derivării. în limba română se folosesc formele mai vechi. Ele sînt considerate deci elemente regionale. 119 . se situează în afara normei literare. ele se constituie. reprezintă un grad mai înalt de abstractizare lingvistică. şodeţ (în Ardeal). De exemplu. glumaş (în Banat). Între factorii care explică abaterile de la ceea ce e considerat la un moment dat corect sau incorect. ea reprezentînd o normă supradialectală unică.flexiunii şi ale construcţiilor. analogice: să vadă. Cum se constituie normele unei limbi literare? Ele au la bază trăsăturile lingvistice ale unui grai sau ale unui dialect. Acesta este factorul principal de care trebuie să se ţină seamă în explicarea apariţiei şi coexistenţei anumitor forme paralele în limba literară. stă subdialectul muntean cu sistemul său fonetic şi cu o bună parte din particularităţile lui gramaticale şi lexicale.167. p. la rîndul său. De aici rezultă că normele nu trebuie concepute ca realizări statice. şăgaci (în Moldova). în afară de glumeţ. reţinînd numai elementele comune categoriei limbii care îndeplinesc o funcţie distinctivă”14. cu eliminarea a tot ce este ocazional. Sistema. cu timpul. alături de formele mai noi. Noţiunea de normă şi noţiunea de abatere de la normă se află într-un raport de corelaţie. în sensul că o normă există în măsura în care există abateri de la ea şi invers. Dar limba română actuală nu se confundă cu particularităţile acestui grai. să auză. prin contribuţia – deşi inegală – a mai multor subdialecte ale acestei limbi. să audă. Raporturile dintre sistemul limbii. după părerea majorităţii cercetătorilor. În ALR (serie nouă). De exemplu. Coseriu. în strînsă legătură cu procesul de dezvoltare a societăţii. care s-au impus în uzul literar. în diacronie. în lexic – la utilizarea cuvintelor înţelese pe întregul teritoriu lingvistic al naţiunii respective. glumeţ. la baza limbii române literare contemporane. glumuos (în Maramureş). Sistemul. iotacizate: să vază. Lucrul acesta s-a întîmplat la 14 E. limba literară se situează deasupra dialectelor teritoriale. Această variantă care reflectă structura limbii naţionale se realizează. normă şi vorbire au fost precizate de Eugen Coşeriu: “Faţă de actul concret al vorbirii. să ţie.

se pot găsi şi în lexic. aşa cum a fost ea înregistrată de ALR în aria din jurul Bucureştiului şi în cea din jurul Iaşului: Bucureşti Iaşi Eu spui Tu spui El spune Noi spunem Voi spuneţi Ei spune eu spun tu spui el spuni noi spunim voi spuniţ ei spun Se vede. raportînd-o la factorii dialectali: „Limba naţională este ea oare acel singur dialect oarecum privilegiat? Nu. limba literară este varianta prelucrată a limbii naţionale. Haşdeu. a dat formele. aşa cum rezultă din ALR. comentează Em. că formele moldoveneşti sînt cele mai literare. În acest sens. capitala Principatelor Unite. afară de unul singur? Iarăşi nu. începînd cu anul 1862. Limba vorbită de oamenii culţi din Bucureşti a avut un accident asupra limbii vorbite şi scrise de intelectualii din celelalte provincii. Exemple. p. deşi sînt munteneşti. Iată paradigma verbului a spune. Un subdialect. 120 . variabil în mod constant între fixare şi 15 B. locul acestora l-au luat lexemele mire (mireasă) şi plămîni. P. Petrovici. Petrovici. strin) din aria de est a regiunii Bucureşti a cedat locul lui străin.III. Este ea complexul celorlalte dialecte. Asupra cîtorva factori de acest gen a atras atenţia acad. dar nici faptul că limba este supusă unei evoluţii regulate.noi după ce Bucureştiul a devenit. Limba naţională ne înfăţişează aşa-zicînd congresul tuturor acestor dialecte sub preşedenţia aceluia singur”15. Astfel. cel muntean – pronunţarea. în anul 1918. Caracterul normat al limbii nu înseamnă însă că ea este o limbă fixată o dată pentru totdeauna. care este specific graiurilor nordice. Procesul unificării a continuat şi s-a desăvîrşit după formarea statului naţional român unitar. cel moldovenesc. şi de oamenii instruiţi din Moldova şi Transilvania. dar că ele au o pronunţare muntenească. Exemplele ar putea fi înmulţite. deci şi centrul cel mai important al vieţii politice şi culturale a românilor. B. Limba literară se caracterizează printr-un fel de echilibru. într-o anumită măsură. observă Em. Ele demonstrează că limba literară n u reală coincide cu un d i a l e c t . Cuvente den bătrîni. termenii ginere sau ginerică şi bojoci. fonetismul strein (striin. În flexiunea verbală. Bunăoară. ci e s t e o limbă comună. Emil Petrovici. nu au fost acceptaţi de limba literară. cu e neaccentuat transformat în i (ca în moldovenescul spunim).82. iar celălalt. T. Dar ea a fost influenţată. întemeiată pe un dialect şi realizată prin contribuţia inegală. Haşdeu a definit cu claritate această noţiune. întîlnim o interesantă sinteză de trăsături dialectale deosebite. dar a mai multor d i a l e c t e . P.

or mers. acestea. Bunăoară. normele sînt. Din cele expuse pînă acum reiese că fenomenele care se produc în procesul evolutiv de consolidare şi perfecţionare a normelor nu se confundă cu transformările petrecute în graiuri. de obicei. Faţă de această evoluţie divergentă. operează un principiu conştient. dar nu o mers. normele consfinţesc. Graiurile sînt mai bogate în resurse individuale de expresie în comparaţie cu limba literară. ca bunăoară paisprezece. de pericolul închistării în tipare rigide şi anacronice. cu principiul răspîndirii formei în cauză. Chiar dacă sînt impuse de “sus în jos” de către o tradiţie scrisă culturală şi literară de prestigiu sau de către autorităţile ştiinţifice oficiale (academiile ţărilor respective). pe care le-a impus uzul şi care au intrat în norma limbii literare. în timp ce limba literară păstrează formele pronumelui demonstrativ acesta. în mare măsură. aşadar. limba literară este ferită de primejdia separării de întreaga ei istorie şi. De exemplu. Alteori. Aceasta înseamnă că limba literară nu respinge inovaţiile pe care le oferă uzul. din textele maramureşene. Limba literară nu a adoptat încă aceste forme. ele se opun normelor limbii comune şi dialectelor. Din această cauză. cel etimologic. un uz mai mult sau mai puţin general sau mai răspîndit pe cale orală sau scrisă al unuia dintre graiuri la un moment dat. care coincide. şaisprezece. dar ele au şanse să se impună. Prin caracterul lor selectiv. de astă dată. Am putea invoca aici şi tradiţia scrisului românesc. În felul acesta. şi pl. Bunăoară. cum s-a întîmplat cu verbul a rămînea. şi etimologia etc. şaizeci. ci după altul. aceea. care deţin un rol important în împrejurări particulare. aceasta. în limba literară un proces continuu de înnoire. dar sună şi a scri (în Basarabia şi Muntenia). aceştia. „Noi vorbim acasă altă limbă decît în public. şi a scria (în Banat). al evoluţiei. ăstea. prin care tradiţia şi convenţia sînt completate şi modelate de uz şi inovaţie. Există. ea a acceptat alte forme. la perfectul compus auxiliarul are formele a şi au la pers. cu numeroase 121 . varianta veche se păstrează doar în limba populară. În cazul limbii literare. ăl. aia. care este mai săracă în această privinţă. limba literară s-a călăuzit nu după criteriul “ce e muntenesc e şi literar”. dar mai bogată în mijloace suple de comunicare. ale căror transformări sînt un produs natural.evoluţie. III-a sg. desprinse de fluxul viu al limbii vorbite. faţă de variantele munteneşti şi populare ăsta.. astă ăştia. adică de factorii extralingvistici. Afirmaţia aceasta nu trebuie înţeleasă în sensul absolut al cuvîntului. pronunţate şi scrise azi din ce în ce mai des a apare şi a dispare. voluntar. de adaptare a formelor. acela. cum se rosteşte într-o mare parte a teritoriului dacoromân. latinescul scribere sună a scrie pe o largă zonă lingvistică a Ţării. un produs al selecţiei. pentru că aşa se spunea în limba veche. căci modalităţile registrului nostru de exprimare variază în funcţie de situaţie. care să exprime noţiuni şi judecăţi pe o treaptă de generalizare şi abstractizare superioară graiurilor. Aceeaşi tendinţă de trecere de la conjugarea a II-a la conjugarea a III-a se observă şi la verbele a apărea şi a dispărea. a cărui formă a fost înlocuită cu a rămîne. istoric. implicit.

De multe ori. idiomatice”. sociali.”16 Din cele expuse rezultă că limba literară acceptă. În prima perioadă. 1. S-a stabilit de mult şi este un adevăr general acceptat că limbile literare iau naştere ca o reacţiune împotriva diversificării dialectale a unei limbi. Oricît de compozită însă ar părea limba literară. limba literară începe calea spinoasă de constituire. Deci formarea limbilor literare îmbracă aspectul unui proces de durată şi se întinde de-a lungul unei perioade relativ lungi. în graiuri.variante şi interferenţe fonetice. acţiunii factorilor externi (economici. O problemă frecvent dezbătută a cercetărilor lingvistice din diferite epoci ale ştiinţei despre limbă este cea a constituirii limbilor literare. 1. se recunoaşte întotdeauna în structura ei elementul de bază. on ecrit en langue etrangere. ea renunţă la tot ce acesta are strict particular şi acceptă. Examinînd procesul de constituire a unora dintre limbile romanice. îşi asigură o situaţie dominantă în raport cu celelalte dialecte. În momentul cînd comunicarea între grupurile lingvistice pare a fi compromisă sau se face cu dificultăţi din ce în ce mai mari. unul dintre dialecte tinde să-şi impună supremaţia. În genere. Baza dialectală a limbii române literareΣ 1. din diferite motive.1. în urma împrumutului de elemente dialectale diferite. elemente variate.2. toate dialectele pot aspira în egală măsură la calitatea de limbă literară. forme gramaticale şi cuvinte specifice celorlalte dialecte. La baza constituirii acesteia se află totdeauna un dialect. Avem de a face cu un proces invers. un dialect devine limbă literară graţie rolului preponderent pe care îl are regiunea în care acesta se vorbeşte în viaţa economică. politică şi culturală a întregii comunităţi 16 Se vorbeşte în limba maternă. de influenţă a limbii literare asupra graiurilor. ajutat de factorii favorabili de ordin extern. fonetisme. Limba literară nu coincide niciodată cu dialectul aflat la baza ei. consecinţă directă a fărîmiţării teritoriului pe care ea se vorbeşte. 2) în timpul şi 3) după constituirea acesteia. De o limbă literară se poate vorbi doar în ultima parte a procesului schiţat de Alwin Kuhn. În faza a treia. scria francezul Jean Paul Stuart.3. în cursul căreia raportul dintre limba literară şi graiuri este variabil. potrivit modelului exprimării culte. 122 . care se modifică cel puţin în unele aspecte sesizabile. politici) şi ea poate lua o amploare deosebită în anumite epoci istorice. lexicale. În etapa a doua. înainte de toate. gramaticale. Tendinţa spre scindarea unităţii lingvistice se datoreşte. limba literară se îmbogăţeşte prin împrumuturi de ordin secundar: termeni ştiinţifici şi tehnici avînd valori stilistice precise. şi tot el adăuga: „On parle dans sa propre langue. în schimb. de regulă acela care. lingvistul austriac Alwin Kuhn preciza la cel de-al VIII-lea Congres Internaţional de Studii Romanice că relaţiile dintre limba literară şi dialecte trebuie privite în funcţie de stadiul de evoluţie a limbii literare: 1) înainte. se scrie într-o limbă străină. încadrate apoi în norme.

politic sau naţional.lingvistice. 2. 2. Unificarea lingvistică nu se produce. respectiv. Ne-am străduit.2. cele mai numeroase adeziuni este aceea după care la baza limbii române literare stă graiul m u n t e a n. Opinia cea mai veche şi care a întrunit. ceea ce nu a dus însă nici pe departe la armonizarea punctelor de vedere. Prin secolele VI-V p. datorită ascendentului politic şi cultural pe care l-a cîştigat Atena. Simplele afirmaţii şi adeziuni la o teorie sau alta le-am trecut cu vederea. În Grecia antică s-a impus mai întîi ca limbă literară i o n i a n a. să facem o expunere cronologică a problemei în discuţie pentru a face o urmărire cît mai exactă a modului în care s-au conturat. Se poate spune că vorbitorii unei limbi recunosc o normă comună datorită orientării lor spre acelaşi centru cultural. la nivelul dialectelor. cele mai importante opinii asupra bazei dialectale a limbii române literare şi în ce măsură s-au precizat anumite chestiuni teoretice şi metodologice fundamentale. La baza limbii franceze literare stă dialectul din Paris şi din Ile-deFrançe. în care scria Herodot. P. constituindu-se pe baza variantei literare a dialectului dominant. Macedon. norme perfect unitare. Limba latină literară era limba Romei. Importanţa crescîndă pe care o dobîndesc unele centre poate avea drept urmare schimbarea bazei dialectale a unei limbi. a unui oraş care a devenit capitală politică. Cea dintîi afirmaţie a acestei idei o găsim la B. Pornind de la constatarea că limba Catehismului coresian nu diferă de graiul vorbit în Ţara Românească şi în regiunile vecine ale Transilvaniei. 123 . c a s t i l i a n.1. deşi cercetările în acest domeniu sînt destul de vechi şi nu mai puţin remarcabile chiar. Nu există divergenţe mari în ceea ce priveşte baza dialectală a celor mai multe limbi europene. ci la nivelul variantelor literare scrise ale acestor dialecte. Pentru a înţelege mai bine cum s-a ajuns la o asemenea situaţie şi a cunoaşte. de regulă. de-a lungul timpului. stadiul actual al cercetărilor româneşti la această problemă. ele vor fi prezentate aparte. limba literară e încă departe de a avea un aspect absolut unitar. vom face o expunere mai largă asupra opiniilor formulate pînă în prezent la acest capitol. bibliografia problemei s-a îmbogăţit cu numeroase lucrări. dominant devine dialectul a t i c. de obicei.1. Hr. De o sută de ani încoace. Avem în vedere numai acele opinii care au avansat idei noi sau au contribuit la adîncirea şi o mai bună întemeiere a unor opinii exprimate anterior. marele nostru cărturar conchide: „S-ar putea afirma în conştiinţă de cauză că pe la Σ Notă: Dat fiind faptul că trimiterile la această temă se fac din abundenţă. de asemenea. De aceea. 2. Despre franceză am vorbit deja mai sus.2. Specialiştii apreciază unanim că italiana sau spaniola s-au constituit ca limbi de cultură pe temelia dialectelor t o s c a n şi. totodată. mai ales în perioada lui Al. totodată. Variantele literare regionale nu prezintă. Nu acelaşi lucru însă se poate spune şi despre limba română literară. Haşdeu.

Densuşianu. punctul de vedere al lui B. 1902. Ov. grai care. altele mai înaintate.. care arată că limba textelor tipărite la Braşov. Lambrior. După ce subliniază importanţa tipăriturilor din secolul al XVI-lea. Historie de la lange roumain. 2. a ajuns. avînd rol de limbă literară. Ideea aceasta este exprimată destul de clar în concluziile referitoare la fonetismul cărţilor coresiene. Ibidem. Paris. Deşi fragmentare şi nu prea adîncite. limba tipică a românilor” 1. de fapt. Ov. aproape fără nici o schimbare. mai tîrziu.361. a menţinut unitatea limbilor scrise: „Diversele graiuri s-au stins în faţa acestei limbi scrise”2. p. 1881. Un punct de vedere apropiat se întîlneşte la Al.. 1979. X. Densuşianu. Lambrior. P. 98. 13. cette constatatipon rest debut”4.2. care „nous donnent un phonétisme plus pur. el a arătat că în cele mai vechi texte literare româneşti fărîmiţarea dialectală era destul de vizibilă. Essai de phonetique roumaine. vol. ci graiul aflat la baza cărţilor sale a devenit ulterior limbă inică de cultură. După cum rezultă din rîndurile de mai sus. Voyelles toniques //Romania. Densuşianu nu a susţinut că în secolul al XVI-lea limba literară era unificată. Între limba secolului al XVI-lea şi cea de astăzi nu există diferenţe izbitoare: „Si on prend comm poin de comparation les textes de Coresi. II. întrucît ele vor constitui punctul de plecare al celor mai multe din opiniile ulterioare referitoare la rolul predominant ce l-a avut graiul muntean în unificarea limbii române literare.2. fără a suferi modificări esenţiale. unele mai înapoiate. Haşdeu se desprinde cu suficientă claritate. 4 Ov. Al. Savantul român susţine că textele coresiene fixează în scris graiul din Muntenia şi Transilvania vecină. p. Densuşianu precizează: „Les livres de Coresi. Ov.3. cu rolul precumpănitor jucat de graiul muntean în unificarea lingvistică a limbii române.jumătatea secolului al XVI-lea limba română înfăţişa diferite straturi. P. La aceste întrebări au încercat să răspundă alţi cercetători.2. E o afirmaţie care echivalează. În ce înprejurări şi cînd graiul muntean a devenit bază a limbii române literare. Nu limba lui Coresi s-a impus ca normă generală în sec. graiul muntean se impune ca normă literară la finele unui proces încheiat către sfîrşitul secolului al XIX-lea. Deşi formulat în treacăt. Cuvente den bătrăni. ecrits dans cette langue d´une partie de la Valachie qui s´est imposée comme langue générale et a préparé le roumaine litteraire. 2. Dimpotrivă. 3 Ov. 2 1 124 . Haşdeu. observaţiile lui Ov. B. Densuşianu merită o analiză atentă. În accepţia sa. al XVI-lea. Bucureşti.curent le plus d´influence et contribuerent dans une large mensure au developpement ulterieur du romain litteraire”3. Densuşianu nu precizează. limba literară unică a românilor de pretutindeni. nous voulons dire plus litteraire. puisque sont écrits dans ce parler de Valachie dont allait se constituer aux siecles suivants” [Ibidem]. între cari exista deja stratul cel devenit astăzi. p.

4. 13. După P. al XIX-lea n-a putut contrabalansa dominaţia munteană. 1904. care. limba acestei perioade a fost un model demn de urmat.2. Ibidem. Al. preponderenţa graiului muntean se explică prin influenţa exercitată de primele tipărituri româneşti. Al. Graur subliniază rolul pe care l-a avut capitala în constituirea normei literare româneşti. Procesul de unificare lingvistică ia sfîrşit prin apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688). 11-12. „deoarece se infiltraseră prea adînc caracterele munteneşti în graiul literar. alta – în Ţara Românească. Una din ele a fost fixată prin tipar: „Cărţile lui Coresi erau mîndria limbii. care a ajuns să aibă un prestigiu tot mai mare pînă la fixarea lui ca limbă comună şi literară”2.2. p. Rosetti. 224.2. Dezvoltarea limbii literare române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Influenţa scriitorilor moldoveni din sec. 4 Al. se bucură de P. în secolul următor. graţie tiparului. acad. se poate vorbi de 3 limbi literare la moi: una în Transilvania. pe baza graiului din sud-estul Ardealului şi din Ţara Românească. Cazacu arată că în textele imprimate de diaconul Coresi se observă „receptarea unor fenomene lingvistice din nordul Ardealului şi elaborarea. Al. alta în Moldova. Haneş. Adept al Şcolii de la Bucureşti. B.7. V.2. a unei forme de exprimare. În secolele următoare. Epoca veche. Graur. cu Varlaam şi Dosoftei. V. V. Istoria limbii române. Haneş. p. Rosetti arată că în epoca de început a literaturii române existau cel puţin două limbi comune scrise. 2. Începînd cu Palia de la Orăştie şi. Bucureştiul avea o prea covîrşitoare superioritate din punct de vedere politic”1. Limba corectă. Bucureşti. 3 Al. p.5. Al. care au fixat în scris acest grai. în pofida unei vizibile influenţe munteneşti. vechea limbă literară românească nu era unitară. Diferenţele din limba scrisă erau mai mici decît cele din limba vorbită în Transilvania. 2 1 125 . Graur susţine că „baza pe care s-a creat limba literară este graiul din Bucureşti. Bucureşti. 2. În această perioadă. Faptul acesta nu însemnează însă că limba textelor coresiene a devenit literară începînd cu secolul al XVI-lea: „Marea răspîndire de care s-au bucurat cărţile coresiene a înlesnit expansiunea unui anumit grai. „oraşul cel mai mare şi apoi capitala ţării”. Meritul de frunte al lui P. Muntenia a deţinut în permanenţă un rol privilegiat în viaţa politică şi culturală a ţării. Diversificarea a atins apogeul în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ceea ce a ridicat graiul muntean la rangul de limbă literară au fost împrejurările de ordin politic şi cultural. Rosetti.6. 2. influenţat în unele privinţe de graiul oamenilor culţi din provinciile româneşti şi generalizat apoi de oamenii culţi din toată ţara”3. Moldova şi Muntenia. care tindea să se impună în nord-est”1.2. 1963. 1920. Haneş e acela de a fi afirmat cu claritate că. Bucureşti. ci prezenta diferenţe în funcţie de regiunile unde era folosită. Noul Testament de le Bălgrad. După ce în Studii de lingvistică generală a atras atenţia că impunerea graiului muntean se datoreşte tipăriturilor coresiene şi prestigiului cîştigat de Bucureşti.

Alecsandri. Istoria limbii literare şi problemele studierii ei. B. 2. 3 Ion Cotenu. B. I. Limba literară şi problemele ei principale. Cazacu. I. ţ. 41 4 Ion Cotenu. p. Impunerea graiului muntean se datoreşte tocmai acestei stabilităţi. care reprezintă tendinţe clare spre stabilitate lingvistică3”. p. care se manifestă mai ales în fonetică.2. 2 sînt munteneşti şi 9 nemunteneşti. p. Banat şi Crişana) decît în regiunea centrală.9. 15 din ele sînt munteneşti. Coteanu consideră că limba literară a suferit „două muntenizări” importante: în secolul al XVI-lea – prin activitatea lui Coresi. Săulescu ş. scriitorii moldoveni continuă să folosească particularităţi regionale şi după această dată. Asachi. j. sporadic. 25. D. Bucureşti. ei ajung la concluzia că autorii sus-numiţi renunţă deliberat la o serie de particularităţi moldoveneşti în favoarea celor munteneşti corespunzătoare. pe care limba literară le respinge. Coteanu consideră că într-o fază mai veche româna era relativ unitară. Ibidem.2.8. Ibidem. 2. bunăoară. alcătuită din sud-estul Transilvaniei şi Muntenia sau cel puţin nordul acestei provincii. Amintim. începînd cu secolul al XVIII-lea. examinînd o serie de particularităţi fonetice şi morfologice dialectale ale graiului muntean. deşi. 49 2 1 126 . Bucureşti. 1961. 1960. durificarea lui s. „Muntenizarea”. 3 – de altă provenienţă dialectală.). trebuie considerată încheiată înainte de 1859. z. ea a început să se diversifice: „Evoluţia limbii române după secolul al XVII-lea se caracterizează printr-o serie de schimbări care se produc mai repede în regiunile periferice (în Moldova.o largă răspîndire în toate ţinuturile româneşti”1. Lucrarea lui Ion Cotenu capătă o importanţă aparte. 22. reducerea diftongului ea la e. p. Gh. Kogălniceanu. M. Cazacu. Coteanu analizează 97 de cuvinte din diferite graiuri dacoromâne şi constată că din acestea 37 sînt acceptate de toate stilurile limbii române literare: 18 fac parte din fondul principal al vocabularului. G. conservarea africatei ğ. I. Examinînd ediţiile succesive ale operelor unor scriitori moldoveni din secolul al XIX-lea (V.a. trecerea lui ă protonic în a. iar ulterior. la care se mai adaugă doi factori: numărul mare de tipărituri munteneşti din secolele XVI-XVIII şi ascendentul politic foarte pronunţat pe care l-a căpătat Muntenia în secolul al XIX-lea asupra celorlalte provincii româneşti. O încercare de a demonstra caracterul muntenesc al limbii române literare o constituie lucrarea lui Mircea şi a Luizei Seche Contribuţii la problema unificării limbii literare în secolul al XIX-lea. Secolul al XIX-lea este epoca în care „se accentuează procesul de definitivare a n o r m e l o r u n i c e ale limbii literare şi în care se precizează în amănunt norma supradialectală literară unică”2. Din 11 asemenea particularităţi fonetice. iar din 13 particularităţi morfologice 4 sînt munteneşti şi 9 nemunteneşti. Gusti. ş. deoarece pentru întîia oară în istoria problemei autorul încearcă să-şi întemeieze punctul de vedere pe o demonstraţie în care face apel la un mare număr de fenomene lingvistice. şi în secolul al XIX-lea4.

2. vechile traduceri rotacizante. Cîţiva ani mai tîrziu. Philippide şi G. În drumul lor spre miazăzi. Şi a existat oricînd o bază dialectală maramureşeană. Tipărindu-le. identic în trăsăturile sale principale cu cel din Muntenia”. Epoca veche (1920) reia teoria maramureşeană. Iorga afirmă că limba literară „s-a întemeiat prin activitatea lui Coresi”. Iaşi. 72-73. la capătul unei ample investigaţii asupra 1 2 Sextil Puşcariu. 127 . 4. dar vede în limba tipăriturilor lui Coresi un compromis între graiul maramureşean (nord ardelean) şi cel muntean: „Întîii traducători husişti vorbeau în satele lor graiul sonor şi puternic din Transilvania de nord. copiindu-se mereu. dar numai pentru Muntenia. Ibrăileanu. Toscana noastră au fost acele sate de plugari şi păstori din muntele de miazănoapte al largii ţeri a românilor” 3. dar şi de la opiniile lui Al. dar se utilizează pretutindeni”2. la baza limbii române literare ar sta graiul m a r a m u r e ş e a n .1. p. contribuind la „stabilirea unei limbi literare româneşti”1. deoarece Coresi n-a făcut altceva decît să răspîndească prin tipar „cu schimbări de tot mici. 1920. p. fiecare din dialectele pomenite constituia o bază numai pentru limba scrisă în raza lui.1. moldovenească şi bănăţeană. sînt mai puţine. Sextil Puşcariu în lucrarea Istoria literaturii române. După cum se vede. ci graiul maramureşean. care susţine că pe parcursul evoluţiei sale „limba română a cunoscut o dublă bază dialectală: întîi una maramureşeană. Coresi a stabilit „o formă a limbii care era înţeleasă pretutindeni”. niciunul dintre autorii pomeniţi mai sus nu se interesează de evoluţia limbii române literare dincolo de secolul al XVI-lea. N. Bucureşti. Problemele capitale ale vechii române literare. După părerea mea. N. În Istoria literaturii religioase a românilor (1904). dar. Ivănescu. căci limba literară românească de astăzi tot a mai păstrat cîte ceva din vechile maramureşenisme. o dată cu cele dintîi cărţi. Spre deosebire de cercetătorii amintiţi mai sus. O poziţie intermediară între teoriile expuse mai sus ocupă G. apoi una munteană.3. elementele din aceste dialecte. rotacismul) şi s-au apropiat tot mai mult de dialectul din Ardealul sudic. Istoria literaturii române. G. a existat o bază dialectală muntenească oricînd. 1947. Iorga consideră că la temelia cărţilor difuzate de Coresi stă nu graiul muntean. Iorga Istoria literaturii religioase a românilor. care distingea în veacurile 16 şi 18 trei variante ale limbii textelor noastre vechi. care au pătruns în limba literară a românilor. 3. pe cînd începînd cu acest secol. Ivănescu. Epoca veche. 1904. Pornind de la concepţia lui M. considerînd că rolul lui Coresi a fost decisiv în impunerea unei anumite norme lingvistice. corespunzînd cu cele 3 ţări unde înflorea literatura română. limba lor. Ivănescu. Ardealul de nord sau Maramureşul ni dădură astfel. Gaster. După alţi cercetători. G. Bucureşti. 71. scrierile acestea au pierdut unele arhaisme şi particularităţi dialectale neînţelese aiurea (bunăoară. 3 N. p. şi a existat oricînd şi o bază dialectală ardelenească. 84. pînă în secolul al XIX-lea.

care. după opinia sa şi a altor cercetători. Ivănescu. varianta literară nordică a avut o influenţă asupra textelor din sec. p. Unificarea limbii literare 1 2 C. „dialectul literar” bănăţean.textelor vechii române literare. G. Gheţie. acţiunea de „muntenizare” a limbii textelor bisericeşti din secolul al XVIII-lea se repetă în alte condiţii şi cu alte rezultate între anii 1840 şi 1880. cel din Muntenia şi Transilvania de sud (regiunea Sibiu-Braşov). aproape identic cu cel maramureşean. în tipăriturile coresiene.n. 128 . În favoarea teoriei variantelor literare pledează şi I. cel transilvănean.. şi că abia în secolul al XVIII-lea. au avantajul întîietăţii cronologice.136. C. ci un amestec între graiul muntean şi cel moldovean-ardeleanb ă n ă ţ e a n ”[s. reprezentat prin unele texte de la 1600. G. al XVI-lea. după ce. 91. afirmînd că „s-ar putea că nu există. C. Dar unificarea deplină a variantelor literare „nu se produce decît la 1880 şi l i m b a l i t e r a r ă n u e s t e c h i a r g r a i u l m u n t e a n . moldovenească. la drept vorbind.. Ivănescu nu susţine cu toată fermitatea divizarea lor de mai sus. 4. atestat începînd din a II-a jumătate a sec. se observă 4 dialecte literare bine distincte unul de altul: cel muntenesc. Ivănescu nu susţine că în primele două secole de existenţă româna literară ar fi avut o bază exclusiv maramureşeană. odată cu mutarea spre sud a centrelor vitale şi culturale româneşti.. 4. din textele rotacizante. – Gr. al XVI-lea. op. Ivănescu. Maior. care se menţin pînă în secolul al XIX-lea. avusese loc o fuziune a dialectului literar ardelenesc cu cel bănăţean. Domnia sa distinge mai multe variante literare. în cea mai veche limbă literară românească decît două mari varietăţi: una nordică. cel ardelenesc şi cel bănăţean”1. întemeiate pe graiuri dacoromâne diferite. ardelenească. ajunge la concluzia că. cel din Moldova. op. cel maramureşean. dar fără rotacism. care slăbeşte în secolele următoare.2. cuprins în textele de pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Aşadar. p.. După cum observă G. 3. ci consideră doar că primele texte rotacizante. inclusiv asupra celor coresiene. deşi cu un secol mai înainte se produsese cea dintîi „muntenizare” spontană a limbii cărţilor tipărite. Întrucît constată că în secolul al XVI-lea aceste „dialecte literare” sînt foarte asemănătoare. începînd aproximativ din secolul al XVI-lea. putem distinge vreo 4 „graiuri” sau „dialecte” literare: 1. care-şi impune unele particularităţi ale tuturor latiniştilor. începînd cu P. Ţara Haţegului şi Orîştie3. cînd elementele populare pătrund puternic în limba scrisă. scrise în Transilvania propriu-zisă. atestat în Scrisoarea lui Neacşu (1521). cit. cit. 2. bănăţeană în acelaşi timp. cel moldovenesc.]2. în scrierile din Banat. Ivănescu.

faza consolidării principalelor variante ale românei literare (muntenească. Este prima fază a limbii literare. b) 1780-1836. c) 1881-1960. I. constituirea principalelor norme ale limbii literare unice de astăzi. b) 1836-1881. cînd influenţele reciproce dintre variantele literare se manifestă cu o anumită intensitate.A avut loc abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Baza dialectală a românei literare. Prima epocă începe cu întîile texte literare româneşti şi se încheie la începutul secolului al XVIII-lea. Gheţie a stabilit două mari etape în desfăşurarea procesului de unificare lingvistică. în această perioadă. între 1715 şi 1960. 1975. nu se pot observa rezultatele vreunei acţiuni de hegemonie exercitate de unele graiuri. definitivarea în amănunţit a normelor limbii române literare contemporane. Ibidem. Gheţie. în funcţie de exigenţa şi de gradul de cultură. nu se poate vorbi. Dar lingvistul bucureştean se îndepărtează de concepţia lui G. în care însă variantele literare ne apar suficient de bine fixate pentru a admite că cel puţin unele din ele se constituiseră cu ceva timp înainte. I. Gheţie. întrucît „diaconul a pus bazele variantei munteneşti a limbii literare. A doua epocă. unii copişti admit fapte străine de varianta literară în care scriu şi de graiul pe care-l vorbesc. b) anii 1588 – 1656. în limitele căreia tendinţele de constituire a unei limbi unice de cultură sînt cu totul sporadice. aproximativ 1750. În cadrul acestei epoci am distins 3 perioade: a) anii 1532 şi 1588. Procesul de unificare a limbii române literare a cunoscut o evoluţie lungă. la capătul căreia unificarea cîştigată în secolul precedent este în mare parte pierdută. diversificarea lingvistică. Este epoca variantelor literare româneşti. Cu atît mai puţin. nu şi bazele acestei limbi luate în totalitate”3. 624. Gheţie. Este epoca de consolidare a limbii unice supradialectale. cum ar fi cel maramureşean şi cel muntean”1. 129 . p. moldovenească şi sud-vest-ardelenească) c) 1656 – 1715. în cursul a 4 perioade: a) 1715-1780. Termenii extremi sînt între 1532 şi 1715. dar şi prin contribuţia celorlalte variante literare dacoromâne. se întinde pe un interval de aproape 250 de ani. de o reală influenţă pe care ar exercita-o variantele literare între ele. Ivănescu atunci cînd nu recunoaşte influenţa maramureşeană asupra variantelor literare din primele secole: „Deşi textele circulă dintr-o regiune în alta şi. 3 1 I. I. Bucureşti. pe baza variantei literare muntene. după I. Gheţie nu admite că la baza românei literare ar sta limba tipăriturilor coresiene. De asemenea. momentul primei unificări.

Astfel. p. Philippide. Iaşi. dialecte literare. pur şi simplu. Înrîurirea aceasta a avut un caracter. 4. care observă lipsa de unitate a vechii române literare. a început „să se fixeze ca limbă comună un compromis între dialectele diferitelor provincii româneşti. graiul muntean a exercitat o influenţă asupra limbii literare. este departe de a exista în România”.5. ci ar fi un compromis între toate graiurile dacoromâne a fost susţinută pentru prima oară de Al. Dacă la baza limbii literare stă un dialect. În sec. 4. care reduce norma unică la o 2 Al. îndeosebi din punct de vedere fonetic. 1894. Celelalte graiuri au contribuit într-o măsură mult mai redusă la formarea limbii literare”. mai ales în urma tipăriturilor pe care le-au pus în circulaţie. la această dată. Philippide. Iordan vede în româna literară o koine rezultată din integrarea unor variante regionale. graiul muntean a tins spre preponderenţă. Ca şi Al. În constituirea acestei limbi literare comune autorul pare a recunoaşte totuşi un rol mai important (dar nu şi decisiv) atribuit graiului muntean. dar plasează după 1859 realizarea normei unice supradialectale sau a limbii comune. Principii de istoria limbii. E adevărat că cel mai apropiat de limba literară este graiul muntean. cum o numeşte el: „Pînă la 1859 n-a putut exista o singură limbă comună pentru toată românitatea. „Pînă atunci n-am avut limbă literară. G. al XIX-lea. I.4.3. dar această influenţă a devenit puternică numai după 1859 şi 1918. în cazul limbii române se poate vorbi de participarea mai multor variante locale la constituirea limbii naţionale şi a celei literare”1. Concepţia după care limba română literară nu ar avea la bază un anumit grai.34. 130 . Philippide. Ardelenii şi muntenii au adus o contribuţie mai mare în fonetică. Atît înainte. Aportul graiului moldovenesc se constată mai puţin în fonetism. moldovenii s-au lăsat influenţaţi de munteni în secolele 17 şi 18. sporadic şi întîmplător.6. Dintre toate graiurile. ci numai limbă scrisă sau. Apropiat în unele privinţe de concepţia Şcolii ieşene (căci admite participarea mai multor graiuri la formarea limbii literare) este şi Emil Petrovici. cît şi după 1859. Procesul era. precum e cea franceză ori italiană. Abia spre sfîrşitul sec. 4. ceea ce e tot una. „graiul moldovenesc a căpătat un ascendent incontestabil în formarea limbii comune româneşti datorită valorii scriitorilor moldoveni din toate timpurile. în general. al XIX-lea. dar influenţa lui a fost contrabalansată de acţiunea exercitată asupra limbii literare de scriitorii moldoveni. dar mai mult în morfologie. în plină desfăşurare şi de aceea o limbă comună românească. S-ar părea că I. sintaxă şi lexic. Iordan porneşte de la ideea că unificarea lingvistică s-a petrecut abia în secolul al XIX-lea. Pascu consideră că toate dialectele dacoromâne contribuie la formarea limbii comune româneşti. că la baza limbii literare româneşti stă graiul muntean. dar această situaţie nu ne dă dreptul să afirmăm. ori germană. căci în fiecare din provinciile Daciei limba era plină de provincialisme”2.4.

ei face. În domeniul lexicului. Pînă la această dată. Petrovici consideră că limba română literară „este o limbă comună. dar care conţine atîtea elemente moldoveneşti şi de alte origini şi îi lipsesc atîtea dintre particularităţile caracteristice graiului muntean.fuziune a normelor regionale din Bucureşti şi Iaşi. Em.. – – perfectul compus de tipul am văzutără. veniţi după 1859. Pentru a-şi susţine afirmaţiile. deoarece sînt folosite în opera lui T. nr. au îndeplinit în acest sens un rol de primă importanţă. a prezentului indicativ: el. dăşchide (deschide). la care s-au adăugat şi se adaugă necontenit elemente din celelalte graiuri româneşti”.72. identitatea pers. După autor. păşaşte etc. existau două variante ale limbii literare. III sg. unde numeroşi intelectuali moldoveni. 6. Em. pers. Iordan. a viitorului I forma II: el. la care s-au adăugat necontenit elemente din celelalte graiuri româneşti”2. Limba literareă (Privire generală) // Limba română. mănuchi. La temelia limbii literare stă acea koine bucuireşteană constituită după 1859. într-o oarecare măsură. Petrovici trece în revistă un număr de particularităţi munteneşti respinse de limba literară: – – – – durificarea lui d: dă (de). prezentînd particularităţi literare dialectale munteneşti şi moldoveneşti. 131 . Arghezi. încît cu greu poate fi considerată un grai muntean. „rezultată din contopirea vechilor koine. o koine rezultată din contopirea vechilor koine vorbite şi scrise de oamenii culţi din capitalele celor două ţări româneşti. Emil Petrovici examinează numai elementele munteneşti respinse de limba literară. în –aşte: îngrijaşte. pronunţată munteneşte. III. româna literară s-a constituit tîrziu. Ea a devenit. În concluzie. se citează cuvintele munteneşti ginere (ginerică) pentru mire. ei făcea. De aceea cercetarea sa nu poate da o imagine a contribuţiei tuturor graiurilor dacoromâne la constituirea limbii literare. 1954. conjuncţia daca. bojoci pentru plămîni. un grai moldovenesc. 1 I. care sînt acceptate de limba literară. Preponderenţa numerică a elementelor munteneşti nu ne îndreptăţeşte să susţinem că limba noastră literară se bazează numai pe graiul muntean. a imperfectului: el. ei are să facă. după Unirea Principatelor de la 1859. promoroacă (chiciură). nu şi pe cele acceptate de ea. forme fără pronunţarea lui n: genuchi. forme de prezent indicativ. limba română literară. Acestea s-au integrat într-o koine unică. şi pl. III sg. adică vechea koine ieşeană. p. adică o koine bucureşteană şi una ieşeană. vorbite în scris de oamenii culţi din capitalele celor două ţări româneşti. precum şi o serie de ardelenisme şi moldovenisme de tipul ciubotă (cizmă). Integrarea a avut loc la Bucureşti.

1 Apud G. Ibrăileanu face o oarecare distincţie între vorbirea claselor de sus şi cea a poporului şi admite o pătrundere a elementelor populare în limba literară începînd cu secolul al XVII-lea. După el. unitară. 78. Cînd cineva vrea să vorbească limba literară. Baza dialectală a limbii noastre naţionale // Limba română. Nădejde. p. I. p. Lambrior. La sfîrşitul secolului al XVIIIlea „vechiul dialect literar a căpătat o mînă de ajutor de la limba latină. Cantemir erau neînsemnate. V. era secolul al XV-lea. conform căreia la originile tradiţiei literare româneşti s-ar plasa tipăriturile coresiene. el consideră graiul muntean mai arhaic. De aceea deosebirile dintre limba scrisă în Moldova şi în Muntenia în epoca lui D. pînă la un punct. ceea ce a avantajat dialectele rămase la stadiu de dezvoltare mai arhaic şi a dat „lovitura de moarte” celor ce suferiseră mai multe modificări în cursul timpului”. G. fără ca elementele pătrunse din acestea să ajungă predominante. Uniformitatea limbii literare scrise în diversele provincii s-ar datora faptului că în epoca scrierii primelor monumente literare limba română era lipsită de varietăţi dialectale. prin aceasta. 54-64. de bună seamă. rămas astfel mai arhaic şi. p. ceea ce are drept consecinţă sporirea elementelor populare acceptate de ea. nr. Începînd cu veacul al XVI-lea şi continuînd cu următoarele două. asemenea lui Al. Diversificarea literară s-a produs în graiul moldovean.7. Capitala a impus graiul muntean. 549. Em. IX.4. Latiniştii din Transilvania au ales dintre formele concurente pe cele mai apropiate de latină. opera citată. Limba literară // Contemporanul. Nădejde se referă la cea mai veche epocă literară. această limbă literară unică a suferit o influenţă tot mai pronunţată din partea graiurilor populare. Petrovici. 1977. 2 1 132 . 1960. mai ales în vorbirea claselor de sus: „Deci clasele culte şi. Aspectul definitiv al limbii literare începe să se precizeze după 1840. mulţimea de ţărani vorbeau dialectul literar cîteva sute de ani înainte de tipărirea cărţilor bisericeşti în Transilvania”1. Difuzarea elementelor populare în limba cultă s-a făcut mai ales în secolul al XVIII-lea. Nădejde nu spune despre ce anume dialect e vorba. Procesul se încheie pe la 1880. la data cînd se scria. I. Dacă aşa stau lucrurile. limba literară scapă de sub influenţa limbii bisericeşti. După 1800. Totuşi unele moldovenisme au fost acceptate prin intermediul literaturii beletristice1. după el. care e preferat şi pentru că e mai apropiat de limba literară scrisă.8. care. era constituită deja în privinţa foneticii şi a morfologiei. printr-o selecţie a cuvintelor luate din toate graiurile. cînd se observă şi unele influenţe munteneşti asupra limbii scrise a moldovenilor. iar pe cel moldovenesc – mai evoluat. 5. I. După cum se vede. atunci limba aceasta nu are nici un drept a fi numită muntenească şi e mare greşeală a crede că limba literară a moldovenilor e luată de la munteni. Ivănescu. Nădejde. mai aproape de limba literară. vorbeşte „mai munteneşte”. Vocabularul urma să fie format în viitor. Ea era. şi mai puţin în cel muntean. limba unică. I: Nădejde respinge teoria lui Al. 4. Ca şi I. Lambrior. dar e limpede că.

1 133 . 2 D. cum pare a fi înclinaţi să creadă unii cercetători3. adică acceptăm teoriile emise de G. Pascu. Editura Didactică şi Pedagogică. Ţâra. Macrea. Aspectul fonetic apropiat de cel muntenesc al limbii noastre literare îşi are originea tocmai în această fază relativ unitară a limbii române vechi. Diferenţele regionale ale vechii române literare erau neînsemnate. Nădejde şi G. Nădejde prin unele precizări preţioase. Gheţie. Macrea. Admiţînd o influenţă muntenească asupra limbii literare în a II-a jumătate a sec. că la baza limbii române literare au stat mai multe graiuri. singura întemeiată pe o foarte minuţioasă analiză a faptelor culese dintr-un număr impunător de monumente literare. Iordan şi G. Ivănescu şi I. Philippide şi discipolii săi subliniază contribuţia tuturor graiurilor dacoromâne la formarea limbii române literare. Bucureşti. Philippide. Ibrăileanu nu consideră că la baza limbii române literare stă dialectul dacoromân dintr-o epocă cînd acesta era unitar. În timp ce Al. E adevărat că I. deci cel mai apropiat de faza din secolul al XVI-lea a limbii noastre. Apropiată într-o serie de puncte de vedere de teoria lui I. care oferă cele mai convingătoare soluţii pentru rezolvarea problemei complexe a relaţiilor istorice dintre limba literară şi graiurile dacoromâne. Graiului muntean i-a revenit rolul de a transmite şi a fixa acest aspect unitar al limbii literare. G. un rol hotărîtor”2. prin aceasta. Macrea se apropie deci de teoria Şcolii de la Bucureşti.9. 1958. nu se identifică cu concepţia lui Al. Ibrăileanu întregeşte teoria lui I. Nădejde vorbeşte de o colaborare a tuturor graiurilor la constituirea limbii române literare. 1983. 4. Munteanu şi V. G. Ţîra1. Istoria limbii române literare. Analizînd punctele de vedere expuse mai sus. Lambrior. nu numai cel muntean sau maramureşean. căci. atunci cînd susţine rolul activ al Munteniei din secolul al XVI-lea încoace. II. Macrea. I. Teoria lui Nădejde – Ibrăileanu. Ibrăileanu este şi opinia lui D. acceptată în mare parte de către D. care din acest punct de vedere este cel mai conservator dintre graiurile româneşti. Pe marginea discuţiilor despre limba literară // Cercetări de Lingvistică. nu schimbă esenţial modul în care a fost pusă problema.După cum se poate vedea. conchidem împreună cu Şt. ceea ce e cu totul altceva. a avut. p. dar într-o interpretare personală. Munteanu şi V. Vezi Şt. după care limba română n-a avut „dialecte literare”: „Scrisul nostru vechi se caracterizează prin unitatea limbii. 25-26. deci nediferenţiat în graiuri. dar această colaborare se limitează la domeniul lexical şi. D. Nădejde şi cea a lui G. după Domnia sa. graiul muntean. În păstrarea şi consolidarea acestui aspect fonetic în limba noastră literară. al XIXlea. Istrate. graiul muntean n-a făcut altceva decît să mijlocească impunerea limbii unitare a secolului al XVIlea. el se apropie de Al. începînd cu scrierile coresiene. I.

mă jălui). de regulă. şăd. muiat (morari. de obicei. atît fonetice. printre care menţionăm: dz şi ğ păstraţi în elementele moştenite din latină (dzi. cărţile româneşti. cît şi morfologice. ş. pîne etc. În variantele sudice. Variantele literare de tip nordic se întemeiază pe graiurile transilvănene de nord şi de sudvest. în special tipăriturile religioase. e firesc să nu căutăm o singură bază dialectală. pe care le identificăm în scrierile moldovene. întîlnite în textele m u n t e n e ş t i şi în cele din s u d-e s t u l Transilvaniei. dz. gioc). Aceste variante cultivate ale limbii române vechi nu au decît cîteva norme fundamentale prin care s-ar deosebi tranşant. ţ. păşaşte). ale). rostirea dură a labialelor şi a consoanelor s. existînd mai multe variante cultivate ale limbii române. apărute în diferite regiuni. ai.Într-adevăr. abandonate mai tîrziu. vocalele anterioare nu se velarizează. ă protonic trece uneori la a (barbat). î menţinut în mîne. iubăsc. merge. îi (mîine). zic.. b) cele de tip n o r d i c. 134 . transilvănene de nord şi de sud-vest. bănăţene. ţîne. s-au influenţat reciproc. ţine. iubesc). Variantele literare de tip sudic au la bază. pe cînd cărţile traduse ori scrise la mănăstirile din Oltenia păstrează anumite forme specifice acestor graiuri. mărg. Explicaţia o găsim în unitatea relativă a limbii noastre populare. am putea distinge două tipuri fundamentale de variante literare: a) cele de tip s u d i c. dar în secolele XVI-XVII limba cărţilor tipărite la Braşov prezenta şi unele fenomene proprii graiurilor transilvănene. graiul m u n t e a n. apărute mai tîrziu sau neacceptate la început ca norme ale exprimării culte. pe graiul bănăţean şi pe cel moldovenesc de nord. ş. -e (bine). în general. dzîc. ţ şi dup labiale (semn. insuficient însă pentru a se ajunge la o singură variantă literară a limbii române. după s. se observă: j (joc). Dintre normele specifice vechilor variante literare. dar suficient pentru a se îngădui destrămarea tradiţiei limbii noastre scrise prin admiterea unui număr prea mare de fenomene lingvistice regionale. ci mai multe. Circulînd şi copiindu-se mereu pe întregul teritoriu dacoromân. dz (dzice). j urmate de o vocală anterioară (sămn. -or se pronunţă. articolul posesiv are forme variabile (a. în funcţie de numărul variantelor literare. j + e duri (grijaşte. dar şi în statornica unitate a despărţirii seculare administrative a românilor. pe cînd în cele nordice apar: ğ (gioc). ă protonic netrecut în a (bărbat). al. sobari. în epoca veche. cînd centrul cultural se mută la Tîrgovişte. r din sufixele –ar. z. z (zice). îi (mîine). doar cîteva sînt respectate consecvent. -ea (vedea). argintari. diferenţiate în timp şi spaţiu. româna făcînd parte dintre limbile romanice mai puţin diversificate dialectal. Celelalte cazuri prezintă numeroase alternanţe. De aceea. Dintre normele variantelor de tip sudic menţionăm: j (joc). z. care au o serie de elemente comune. î (mîne). bunăoară.

varianta nord-transilvăneană. 135 . Ivănescu. mijlocit prin tradiţie. ceea ce a făcut ca ele să conteste mai mult decît să afirme. că majoritatea cercetătorilor aderă la teoria munteană a limbii literare. trecerea diftongului ea la e (pre ave). în afară de G. ci se prezenta ca o masă aproape inertă. la baza limbii române literare stă un singur dialect (muntean sau maramureşean). cercetătorii şi-au îndreptat atenţia fie asupra situaţiei în care se afla limba română în secolul al XVIlea. de asemenea. De aceea ne-am raliat la teoriile lor. cu importante corecţiuni şi într-o concepţie schimbată. Totdeauna a existat o opoziţie incluzînd nume dintre cele mai reprezentative ale lingvisticii şi culturii româneşti. Pînă la 1600. pronumele demonstrativ (a)cesta. iar ideea că limba română reflectă o fază unitară a limbii vechi este formulată. Ivănescu şi I. după unii cercetători. întîni (lat. teoria maramureşeană a lui N. închiderea frecventă a lui e aton medial şi final în i (oamini buni). De obicei. adverbul acmu (amu). Macrea. adesea. să cerceteze limba literară în cursul evoluţiei ei secundare. Cele relatate pe parcurs ne-au arătat că niciuna dintre teorii nu a căzut cu desăvîrşire în desuetitudine. S-ar putea vedea că. fie asupra epocii contemporane. Mai trebuie amintită opinia după care limba literară este reflexul actual. dintr-un spirit de reacţiune faţă de teoria dominantă. Aproape nimeni nu a încercat însă. gramaticale şi lexicale. în opiniile lui G. Ceea ce se profilează pe prim plan în calitate de c o n c l u z i i la capătul acestei expuneri este numărul mare de teorii formulate şi caracterul lor aparent ireconciliabil. Aceste variante sînt caracteristice mai ales variantei literare moldoveneşti. Niciodată însă adepţii acestei teorii nu au întrunit majoritatea sufragiilor. Munteanu (vezi operele citate la subsol). dintre care pot fi menţionate mai ales: palatalizarea lui f urmat de i sub forma h (să hiu). Pentru varianta literară bănăţeană menţionăm mai ales conservarea lui n: cuni (lat. Am putut observa. cuneus).cheltuitori. Opiniile acestor savanţi cu renume s-au născut. avea ca trăsătură fonetică specifică r o t a c i s m u l. Celelalte variante de tip nordic se deosebesc între ele prin unele particularităţi fonetice. al unei epoci cînd dialectul dacoromân nu era separat în graiuri. Astfel. Iorga trăieşte şi astăzi. Gheţie. limba literară a avut la bază graiuri diferite. Gheţie şi Şt. Alţii însă consideră că toate graiurile au contribuit la fixarea aspectului unitar al limbii noastre de cultură. antaneus). în epoci diferite. Între aceste puncte extreme şi-au găsit loc teorii care consideră limba română literară un rezultat al colaborării a două graiuri sau admit că. spre a vedea ce anume datorează ea unuia sau altuia dintre graiuri. şuguitori). în parte. articolul posesiv este invariabil (a pentru toate formele). folosită în Moldova de nord. I. şi la D.

doar faptul că din această epocă datează primele texte de limbă românească şi că în acest secol diaconul Coresi “ot Tîrgovişte”. Apar noi forme de manifestare a literaturii: cronicile. probabil. prima etapă din istoria formării limbii române moderne. către preponderenţă. Limba scrierilor din această perioadă prezintă încă un vocabular sărac şi pronunţate divergenţe dialectale. În acest interval de timp se pot distinge două perioade mai importante.Periodizarea istoriei limbii române literare Asupra periodizării istoriei limbii române literare nu s-a ajuns încă la un punct de vedere unitar. cuprinsă între anii 1780 şi 1840. scrieri cu caracter oratoric şi filozofic. Caracterul livresc al lexicului textelor religioase apare evident cînd comparăm vocabularul textelor traduse cu cel al textelor netraduse. asumîndu-şi integral rolul unei limbi de cultură în toate ţările româneşti. aşadar. ci spre impunerea limbii române ca limbă de cultură în locul slavonei şi spre îmbogăţirea ei cu elemente lexicale noi. de fapt. datorită influenţei originalelor. resimţindu-se şi pe plan lingvistic. Există totuşi în această etapă două variante literare: una de tip nordic (maramureşeană) şi alta de tip sudic (munteană şi sud-transilvăneană). nu aveam o limbă literară propriu-zisă. În epoca veche. Condiţiile de dezvoltare a societăţii româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea conferă literaturii române trăsături care o deosebesc de alte literaturi şi explică particularităţile specifice ale limbii literare din această epocă. Limba română reuşeşte să devină limba oficială a bisericii şi a cancelariei domneşti. cel puţin pînă la 1750. româna înlătură definitiv slavona ca limbă oficială. Istoria limbii române literare reţine. din care lipsesc cuvintele din slavonă şi maghiară. În acest interval. Influenţa turcească creşte în viaţa politică şi economică a ţărilor româneşti. Influenţa grecească ajunge la 136 . ci mai multe variante cultivate ale unor subdialecte dacoromâne. apărute. cum scria însuşi Domnia sa. Majoritatea cercetătorilor însă sînt de acord că trebuie să distingem două epoci fundamentale: a) vechea română literară. mai ales. precum şi începuturile creaţiei artistice în proză şi în versuri. aceasta reprezentînd. b) româna literară modernă. dintre care nici una nu tinde. de prin mijlocul secolului al XV-lea şi durează pînă la 1640. pune la baza limbii literare graiul din nordul Munteniei şi din sudul Transilvaniei. Acum limba română este cultivată prin puţine scrieri originale (în special documente şi scrisori) şi prin destul de rarele traduceri şi tipărituri bisericeşti. în Transilvania. În traduceri întîlnim adesea. Eforturile cărturarilor se îndreaptă acum nu spre fixarea normelor. A doua perioadă durează de la 1640 pînă spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea. necunoscute în limba vorbită. Cea dintîi perioadă începe. construcţii imitate după slavonă sau maghiară. normată şi unitară. textele juridice. Între acestea am putea să delimităm o perioadă de tranziţie.

137 . În secolele XVII şi XVIII. Cancelaria. generalizate prin analogie şi în tătîine. în epoca fanariotă (1711-1821). 1643. atît prin valorificarea limbii populare. mai tîrziu. stilul naraţiunilor consacrate vieţilor sfinţilor – cu tot conţinutul lor teologic – se distinge prin calităţile sale literare. cît şi sprijinul lui Pertu Movilă. Prin activitatea poetică a lui Dosoftei (Psaltirea în versuri. ca şi numărul crescînd de manuscrise şi tipărituri în limba greacă. mitropolitul Kievului. Locul elementelor turceşti şi neogreceşti va fi luat. imprimă relaţiilor sociale şi culturale din ţările româneşti un pronunţat caracter grecesc. atenţia cititorului este reţinută. reprezentant de frunte al oratoriei religioase în literatura română. 1673) şi prin elocvenţa religioasă a lui Antim Ivireanul (Didahiile). au contribuit la răspîndirea scrierilor în limba română. Dar în ea întîlnim influenţa particularităţilor fonetice specifice textelor literare din Ţara Românească: fonetismele în îi (pîine. 1688) şi folosirea lor nu numai în oficierea cultului. se accentuează orientarea culturii româneşti spre Rusia şi Polonia. În tălmăcirea lui Dosoftei. moment important în evoluţia limbii române literare.apogeu în cursul secolului al XVIII-lea. Predicile lui Antim Ivireanul. de elementele ruseşti. se impun atît prin caracterul viu şi colorat al expresiei. textul Psaltirii este supus exigenţelor versificaţiei. faţă de moldovenescul pîne). Contactul cronicarilor cu cultura latină. Biblia de la Bucureşti. cu colegiile din Polonia lasă urme adînci în scrisul acestora (mai ales în domeniul lexicului şi al sintaxei). consolidarea variantei munteneşti la baza limbii literare se realizează prin tipărirea Bibliei de la Bucureşti. de psalmii traduşi în versuri scurte. în special. Totodată. în ritmul specific poeziei populare. cît şi prin prezenţa unor elemente de exprimare artistică. Limba Cazaniei lui Varlaam se caracterizează printr-o serie de particularităţi ale graiului moldovenesc. ci. limba română se înmlădiază şi îşi îmbogăţeşte posibilităţile de exprimare artistică. numeroase şcoli greceşti. uneori. Larga circulaţie pe calea tiparului a traducerilor de cărţi religioase (Cazania lui Varlaam. Dacă preocupările de folosire a unei limbi accesibile românilor de pretutindeni îşi află loc în Noul Testament al lui Simion Ştefan. 1648. cît şi prin elemente realiste ale criticii morale şi sociale. Noul Testament de la Bălgrad. Întemeierea tipografiilor în ţările româneşti. apoi de cele neoromanice. şi ca manuale elementare pentru învăţarea citit-scrisului în şcolile mănăstireşti contribuie la începuturile de unificare a exprimării literare. jupîineşică etc.

acelaşi cronicar deschide un nou capitol al poeziei româneşti culte: lirica filozofică. Prin expresia plastică şi colorată. marchează începuturile artei narative şi ale celei descriptive. incisivă. Prin scrierile cronicarilor moldoveni (Grigore Ureche. primul nostru istoric în accepţiunea modernă a cuvîntului şi învăţat de reputaţie europeană (Cronicul vechimii a româno-moldo-vlahilor. Nota savantă apare predominantă la Dimitrie Cantemir. care a abordat domenii de cercetare dintre cele mai variate. pamfletului şi vervei politice. În cronicile muntene (Letopiseţul cantacuzinesc. Dimitrie Cantemir are meritul de a fi dat literaturii româneşti primul roman alegoric (Istoria ieroglifică) şi de a fi încercat să creeze o terminologie ştiinţifică românească. în mare măsură. remarcabile progrese în arta compoziţiei literare. rup. care povesteşte evenimentele de la Dabija vodă (1661) pînă la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat (1743) şi al legendelor istorice. şi mai ales. care povesteşte istoria Moldovei de la descălecat (1359) pînă la a doua domnie a lui Aron Vodă (1595). în care pasiunile politice lasă loc. vorbite. Continuatorul lui Gr. Autor erudit. ca şi primele legiuiri laice oficiale (Pravila lui Vasile Lupu. Ion Neculce) şi ale celor munteni (stolnicul Constantin Cantacuzino şi Radu Popescu). prin valorificarea procedeelor expunerii orale şi prin utilizarea măiestrită a portretului şi a 138 . Prezenţa elementelor savante din limba şi stilul lui Miron Costin se explică prin influenţa elementelor latine. Miron Costin. se constată o nouă linie de dezvoltare în istoria limbii române. cronicarul Ion Neculce. Ureche. Istoriile domnilor ţărilor româneşti ale lui Radu Popescu întîlnim o proză vioaie.Alături de literatura religioasă. ca de exemplu cunoscutul portret al lui Ştefan cel Mare. Antonimul brîncovenesc. Miron Costin. Îmbogăţind posibilităţile de exprimare prin împrumuturi savante din alte limbi. la cronicari. Letopiseţul lui Grigore Ureche. la care se mai adaugă contribuţia erudită a lui Dimitrie Cantemir. autor al Letopiseţului Ţării Moldovei. depăşeşte limitele genului istoric şi dobîndeşte o reală valoare literar-artistică. cunoscute cu titlul O samă de cuvinte. adesea. au avut un rol important în dezvoltarea limbii române literare. cu o largă circulaţie.). Esopia. Halima etc. cărţile populare (Alexandria. Unele pasaje. Descriptio Moldaviae. cu tradiţia textelor religioase şi valorifică elementele limbii vii. în acelaşi timp. 1290. În Viaţa lumii. Pravila lui Matei Basarab). Naraţiunea. Literatura artistică din această perioadă găseşte o încununare în scrisul continuatorului lui Miron Costin. 1688-1717. încearcă în Letopiseţul Ţării Moldovei (15951661) şi în De neamul moldovenilor să găsească o modalitate de expresie literară limbii româneşti. Cronicarii iau în discuţie originile romanice ale poporului şi ale limbii române. Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae). se impun prin concizia şi precizia exprimării. cărturarii epocii realizează.

dar. contribuie la lărgirea funcţiilor limbii române literare. Gheoghe Şincai. în 1829. Apariţia primelor gramatici ale limbii române corespunde necesităţii tot mai simţite de codificare a limbii literare. agronomie. gramatică etc. prin tipărirea celei dintîi gramatici a limbii noastre. în prima jumătate a secolului al XIX-lea ea cucereşte un nou domeniu.dialogului. în secolele anterioare. Începe să se dezvolte stilul ştiinţific (eruditul domnitor moldovean D. ceea ce îi asigură un loc de frunte între marii noştri povestitori. fapt remarcabil. este delimitată. Albina românească la Iaşi. Şcoala şi. a teatrului în prima şi. Epoca veche se încheie pe la 1780. fizică. de creare a normei unice supradialectale. mai ales. limba română devine ea însăşi obiect de predare. Dezvoltarea societăţii româneşti. Cantemir deschisese calea în această direcţie. Totodată. limba română reuşise să devină limba oficială a bisericii şi a cancelariei. atenţia pe care oamenii de cultură (Simion Ştefan. Miron Costin) încep să o acorde discutării problemelor limbii şi. odată cu secolele XVII şi XVIII. acela al învăţămîntului: încep să se predea diferite discipline în limba română şi. fireşte aproximativ. Petru Maior. numărul ştiutorilor de carte creşte şi se formează un public cititor. geografie. Ion Budai-Deleanu). mai ales. I. în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. şi o dovadă a lărgirii orizontului de preocupări ale oamenilor de cultură ai epocii. Se cuvine să remarcăm. apar termeni în matematică. Grigore Ureche. a culturii şi a ştiinţei. Istoria modernă a limbii române literare cuprinde trei etape mai importante. Discutarea anumitor probleme lingvistice de către unii cărturari români este o mărturie a interesului de care începe să se bucure limba română. ale originii poporului român. După ce. Face să amintim de Scara numerelor şi cuvintelor străine tîlcuitoare din Istoria ieroglifică. numită de unii cercetători şi premodernă sau de tranziţie. Prin dezvoltarea învăţămîntului în limba naţională. tînăra presă românească (Curierul românesc la Bucureşti. an care marchează. înfiinţarea – datorită lui Gheorghe Lazăr în Muntenia şi a lui Gheorghe Asachi în Moldova – a învăţămîntului în limba română. se manifestă tendinţa de modernizare a exprimării literare şi de unificare a normelor prin activitatea reprezentanţilor Şcolii Ardelene (Samuil Micu. alături de ea. Prima etapă. tehnică. Neculce ajunge la o artă mai complexă a naraţiunii decît toţi ceilalţi cronicari. unde se dă un glosar al neologismelor din diverse ramuri ale ştiinţei). încercînd să creeze un stil ştiinţific şi să introducă o terminologie adecvată. în acelaşi 139 . între anii 1780 şi 1840. în acelaşi timp. Apariţia în a doua jumătate a secolului al XIII-lea a unor manuale şi cărţi tehnice pune în circulaţie numeroase neologisme legate de dezvoltarea economiei. întemeierea presei. începutul unui lung proces de normare şi unificare a exprimării culte.

În 1904. Kogălnicianu. a ortografiei cu litere latine şi a unificării normelor. Scriitorii progresişti (M. sînt supuse aceluiaşi fenomen de modernizare. cu anumite particularităţi specifice. Tot acum. care se precizează mai ales în a doua jumătate a secolului. Russo. în linii mari. adică în cea de-a doua perioadă a limbii literare moderne. În această perioadă se introduce în limba literară un mare număr de termeni neologici. P. Stilul ştiinţific şi cel administrativ. în 1838). Cea de-a treia perioadă o situăm între anii 1880 şi 1900. 140 . Dezbaterea problemelor referitoare la căile de evoluţie şi de cultivare a limbii literare dobîndeşte. etapă caracterizată prin discuţii teoretice şi propuneri concrete. în centrul lor situîndu-se problema împrumuturilor. Tot în această perioadă se fac încercări de rezolvare fundamentală a problemelor de evoluţie a limbii române neliterare. se stabilesc definitiv bazele scrierii noastre fonetice. Eminescu. transformînd-o în jargoane cu caracter artificial. V. cel publicistic. Gazeta de Transilvania la Braşov. Al. I. Această perioadă reprezintă etapa căutărilor de soluţii privitoare la îmbogăţirea şi codificarea limbii. cuprinsă între anii 1840 şi 1880. ca şi teatrul românesc. Haşdeu) iau atitudine fermă faţă de aceste curente şi preconizează crearea unei literaturi naţionale. mai ales în publicistica acestei epoci. Gramatica românească (1828) a lui Heliade Rădulescu este una dintre contribuţiile cele mai însemnate în această direcţie. cu unele retuşări ulterioare. italienizat al lui Heliade. în aceeaşi epocă. I. În prefaţa Gramaticii se afirmă necesitatea unei ortografii fonetice. Apare un nou stil. B. Creangă. Alecsandri. Reprezentanţii diverselor curente (latinist propriu-zis. adaptării lor. pînă în prezent. o amploare deosebită. Academia română fixează şi principalele norme ale limbii române literare moderne. se dau soluţii pentru îmbogăţirea vocabularului prin împrumuturi. În dezvoltarea limbii române literare secolul al XIX-lea este perioada în care se accentuează procesul de unificare a normelor. unificarea variantelor literare. păstrată. datorită noilor condiţii cultural-istorice. îndeosebi din latină şi din limbile romanice. încercări de codificare a ei. Tot acum se consolidează stilurile limbii române literare. Caragiale etc. L. care ia naştere. Odobescu. presa contribuie şi ea la modernizarea lexicului prin împrumuturi de origine latino-romanică. adică a unei literaturi cu un conţinut izvorît din realităţile româneşti şi exprimată într-o limbă literară creată pe baza limbii vii a poporului. Acum are loc. a bazei populare a limbii literare. prin modificările aduse de Academia Română ortografiei.an. reprezintă factorii cei mai activi în răspîndirea şi impunerea normelor limbii literare. În această perioadă activează marii noştri clasici (M. se indică formele concrete de adaptare a neologismelor. “ciunist” al lui Aron Pumnul) încearcă să împiedice dezvoltarea normală a limbii literare. Al.

În această perioadă. Scrisorile particulare care provin din această regiune se caracterizează prin aceeaşi particularitate lingvistică. un Evangheliar slavoromân. cunoscut sub numele de Întrebare creştinească. apărut între anii 1546 şi 1554. amintim mai ales: un Catehism luteran. folosită de oamenii instruiţi din provinciile care au reintrat în componenţa României. limba acestora integrîndu-se în normele generale şi oficiale reprezentate de uzul exprimării culte a intelectualilor din capitatele celor două. tipărită cu litere latine. în 2004. cunoscute sub numele de “texte rotacizate”. iar în 1582 ies de sub tipar. cu deschidere spre inovaţia lexicală şi stilistică. ortoepic. Ambele cărţi. dar fără prea multe concesii făcute modei şi falsei originalităţi. Procesul desăvîrşirii unităţii în exprimarea literară intră într-o fază nouă şi ultimă după formarea Statului Român unitar. state româneşti. care s-a păstrat doar fragmentar. cînd unele particularităţi din limba scrisă. Evangheliarul comentat (Cazania. după Revoluţiile din 1989 din Bucureşti şi Chişinău şi după apariţia. preocupările sînt îndreptate spre acţiunea de cultivare a limbii. după retipărirea acestuia la Bucureşti şi la Chişinău. a Îndreptarului ortografic. primele două cărţi ale Bibliei. după reforma ortografică din 1953. După Catehismul luteran românesc. apărut la 1559. o culegere de psalmi. şi anume: Evangheliarul (1561). care ar fi fost scris pe la 1544. Apostolul (1563). O deosebită vîlvă a trezit publicarea. Fiind o variantă lingvistică superioară prin unitatea structurii sale şi o expresie a culturii naţionale prin funcţiile îndeplinite. apare la Cluj. diaconul Coresi şi ucenicii săi tipăresc la Braşov o serie de cărţi religioase în româneşte. Liturghierul (1570). în 1960. 141 . Pravila (1570-1580). se şterg. Printre acestea. mai ales. morfologic şi de punctuaţie. deocamdată.Secolul al XX-lea se caracterizează prin utilizarea normelor unitare în limba scrisă. în anul 1918. a noului DOOM. în 1570. 1564 şi 1581). dar nu s-a păstrat pînă astăzi niciun exemplar. avîndu-şi izvorul în tradiţia urmată de cei ce o folosesc. ne vin traducerile din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Molitvenicul (1564). Însemnătatea tipăriturilor lui Coresi Cele mai vechi tipărituri în limba română despre care avem astăzi informaţii au apărut la Sibiu pe la mijlocul secolului al XVI-lea. în limba literară se întîlnesc. de păstrare a unui anumit grad de corectitudine. imprimate de acelaşi tipograf pe nume Filip. Au existat în secolul al XVI-lea mai multe centre culturale unde s-au tradus în româneşte principalele cărţi de cult. Psaltirea slavo-română (1577). mai ales scrierea literei â şi a formelor verbale de tipul sunt etc. Din nordul Ardealului. se dezvoltă şi se propagă tendinţele vorbirii culte. cuprinzînd şi Maramureşul. Preocupările din ultimele decenii ale secolului al XX-lea. urmăreau să-i atragă pe români la luteranism. la Orăştie. Psaltirea (1570). Activitatea tipografică este continuată de diaconul Coresi “ot Tîrgovişte” în a doua jumătate a secolului al XVI-lea la Braşov.

Limba literară. care au circulat în copii. scu- 142 . Dificultăţile provin mai ales din faptul că traducătorii au urmat în mod servil sintaxa originalului. Limba primelor traduceri româneşti de cărţi religioase este greu de înţeles de un cititor din zilele noastre fără ajutorul unui glosar sau al unui tratat de gramatică istorică a limbii române. Coresi a avut la îndemînă manuscrisele maramureşene. la baza ei literară stă anume subdialectul din nordul Munteniei şi din sudul Ardealului. se impune în Moldova din secolul al XVII-lea prin scrierile cronicarilor moldoveni. cu sintaxa în parte neromânească a traducerilor maramureşene. a tipăriturilor lui Coresi. “Siluirea” sintaxei româneşti o constatăm la tot pasul şi ea formează o trăsătură caracteristică a textelor din această perioadă. găsim deseori o expunere clară.Textele tipărite în a doua jumătate a secolului de Coresi şi ucenicii săi nu cunosc rotacismul. Vom exemplifica această afirmaţie prin compararea psalmului 19 în versiunea Psaltirii Hurmuzachi şi a Psaltirii Şcheiene. Iar în continuare vom reproduce un pasaj dintr-o scrisoare particulară. Astfel. supunîndu-le unei serioase revizuiri lingvistice prin înlocuirea tuturor elementelor fonetice şi lexicale. Coresi şi ucenicii săi. prin munca de revizuire şi muntenizare a textelor maramureşene. fără a se preocupa dacă frazele au înţeles în limba română. care se deosebeau de limba vorbită din nordul Munteniei şi din sud-estul Ardealului. Caracteristicile generale ale primelor texte româneşti Faţă de limba greoaie. După cum conchid mai mulţi cercetători al limbii române. cu anumite particularităţi moldovenei. ce aparţine unui tînăr captiv şi trimisă părinţilor săi din Moldova. uneori. bazele pe care le-a dezvoltat limba literară. într-o limbă curgătoare. astfel încît o parte din aceste texte poate fi luată în consideraţie pentru studiul limbii române literare din secolul al XVI-lea. El a tradus doar unele din copiile tipărite. În aceste texte. Cărţile lui Coresi au pătruns şi în Moldova. Nu încape îndoială că tipăriturile lui Coresi au pătruns pe întreg teritoriul românesc. în afară de unele stereotipuri la începutul şi sfîrşitul Scrisorii lui Neacşu. limba unor documente sau scrisori româneşti din secolul al XVI-lea este simplă şi uzuală. apără- Psaltirea Hurmuzachi Ascultă-te Domnul în dzi de grije. Evangheliarul din 1561 a fost copiat în Ţara Românească de Radu din Munceşti (Teleorman) în 1574. totodată. urmat de traducerea contemporană a acestui pasaj. a făcut ca tipăriturile sale să fie înţelese de un cerc cît mai larg de cititori şi să constituie. Astfel. a tipăriturilor de la Sibiu şi. păstrată în arhivele Bistriţei. Psaltirea Şcheiană Audzi-te Domnul în dzi de grije. după cum o dovedesc muntenismele din scrierile lui Varlaam şi Dosoftei.

Împlă Domnul toată cererea ta. şi aceia pre cai. din cerurile sale sfinte. Şi iu amo spos către Andriiaş că simtu nepot de frate de soflet giorat în besearecă. audzi-l-va de in ceriu svatul tău. toate arsele tale grase fie.ti-te numele Domnullui a lui Iacob. Ceşti în roate. Aducă-şi aminte de toate prinoasele tale şi arderea de tot a ta să-i fie prea plăcută. Daţi-vă Domnului după înrima ta şi tot Deie-ti Domnul după înrema ta şi tot sfatul tău împlu. Unii se bizuiesc pe carele de război. o gospodi. Deci m-au prinsu nişte saşi. Aceste pre căruţe. deci a vrut să mă taie. Bucurămu-ne de ispăşenia ta şi în numeBucurămu-nă de spăsenia ta şi în nule Domnului Dumnedzeului nostru mări-nemele Domnului Dumnedzeului nostru vom. şi am făcut o barbă pănă la brîu. Sionu apără-te. Deci mă rog domnilor vostre ca lui Dumnedzeu den ceriu să nefoiţi să mă scoteţi în ţară creştină şi să nefoiţi să daţi ştire părintelui miu Mogăldei vornicoloi că au dzacu în temniţă de mă mănîncă liutul şi păduchie. Scrisoarea captivului Cocrişel părinţilor săi Scriu închinăciune şi moltă sănătate părinţilor mei Spiridon şi maicei mele Constdandeei. Să tresăltăm de bucurie pentru ajutorul de care am avut parte şi întru numele Dumnezeului nostru să desfăşurăm flamura noastră. Împlu Domnului toată cererea ta. măcar numai d-aş presi cu tropul. ce amu scăpat de la Bălgrad. dacă tropul meu ar putea rezista încă să ies în ţară că iu mor de dorol vostru. nu-s pierit. 143 . Acum cunosc că Domnul a izbăvit pe unsul său şi. alţii pe caii lor. Ei au cerut 300 taleri. eu m-am rugatu şi am spus că simt fecior Mogîldei. şi dup-aceea vă dau de ştire că simtul viu pînă acmu. Hristosul său. i-a răspuns prin faptele mîntuitoare ale dreptei sale. Şi îmbătrînesc. dăruiască-ţi după dorinţa inimii tale şi toate cîte ţi-ai pus în minte să le împlinească. Acmu cunoscui că au scos Domnulu HrisŞi acum cunoscu că spăsit-au Domnul tosulu său. numele Dumnezeului lui Iacob să te ocrotească. Eu am spus că m-au prinsu Mihai vodă de la Hotin şi m-au dus în Ţara Iungurească. aude el din cer sfîntul în puterea scoateriei dereptăţii lui. Domnul să împlinească toate cererile tale. de niu m-au pierdut. ce să mă scoteţi. Deci iu am trimes saşi de m-au cerşit. şi ceia călări. mări-mu-n . cînd au bătut Mihai vodă război cu ungorie. Tremease-ti agiutoriu de la svîntul de SiTremease-ţi agiutoriu de sfîntu şi din on sprejeni-te. Psaltirea contemporană Domnul să te audă în ziua de restrişte. Deci iară mă rog domnilor vostre să no mă zăboviţi părăsit aici. Pomenit-au toată jratva ta şi toate arsele Pomeneaşte toată cumăndarea ta şi tale grase-i fie. sveatul tău împle. său întru sie spăsenie dereapta lui. Şi să vă afle aiastă scrisoare a mea sănătoşi pre dumneavoastră. amin. iară Andriiaş m-au scos dereptu 100 taleri şi m-au adus la Bistriţa. te numele Dzeului lui Iacob. Trimite-ţi ţie ajutor din sfîntul său lăcaş şi din Sion să-ţi fie de sprijin.

păstrarea lui n neatins: bunătate 9. tu spuni 10. îi din legitatea a+n+voc. care începe să fie atestat în sec. 6. (vei) vede 6.Feciorul vostru Cocrişel. r normal În domeniul vocabularului. î din legitatea a+n+voc(cons): cîne 5. î după dz (dzîc). vreunul laţure mereit năsip prag 144 . va hi 7. la Spiridon.): cîine 5. a în loc de ă (cadzu) 4. Coresi şi ucenicii săi le-au înlocuit cu termeni care se foloseau în provincia lor. Să comparăm Codicele Voroneţean de biu cinrescuşi (cinescuşi ) pletituri văruit ariră (arină) spiţă cu versiunea Apostolului lui Coresi pînă la destul fieşcarele. semnalăm prezenţa în traducerile rotacizate efectuate în nordul Ardealului şi în Maramureş a unor cuvinte care nu au circulaţie în sudul Ardealului şi în Ţara Românească. ă păstrat (cădzu) 4. nordul Ardealului 1. rrădăcină Ţara Românească. caracterizate prin puternice trăsături dialectale. ea analogic în seamă 2. cu o limbă mai apropiată de cea din zilele noastre. diftongul ea final păstrat: mîna mea. şi anume. n palatalizat păstrat: cuvinios. c) acte şi scrisori particulare. palatalizarea oclusivelor labiale şi a fricativelor labiodentale: hier. Pentru a fi înţelese şi în aceste zone. fenomenul rotacismului: bunrătate 9. tu spui 10. a etimologic păstrat în samă 2.(cons. n palatalizat: cuvios.XVII 7. Trăsăturile fonetice dialectale ale textelor acestei perioade sunt următoarele: Maramureş. lipsa acestui fenomen. dz şi gi păstraţi: dzice. b) tipăriturile lui Coresi. Limba literară din secolul al XVI-lea e reprezentată prin următoarele texte: a) traduceri religioase din slavonă sau maghiară. e în loc de ea: (mîna) me. 3. traduceri maramureşene. sudul Ardealului 1. La părintele miu. i după dz (dzic) 3. jos 8. r vibrant: urrăciune. z şi j: zice. şi simtu nomai c-o cămeşă. gios 8.

nemzet (< namzet) – popor. a deştinge (<descendere) – a coborî. pripec (< pripek) – arşiţă. suflet". silă "putere". temoare (< timorem) – teamă. jelanie "dorinţă". a reproşa. grobnic (< grobniku) – giulgiu. asin (< asinus) – măgar . în lipsa termenului românesc corespunzător. a via (<vivere) – a trăi. dihanie "duh. a rosti. neam străin". port. limbă "popor. bezaconie "nelegiuire". vidic (< videk) – regiune. Mai trebuie semnalat că o serie de cuvinte din traducerile secolului al XVI-lea au un sens diferit de cel obişnuit astăzi. înainte. stepenă (< stepeni) – treaptă. gadină (< gadinu) – fiară. hrăborie (< hrabru) – vitejie. urăciune (< orationem) – urare. a deşidera (<desiderare) – a dori. deală (< delo) – lucru. a şerbi (servire) – a sluji. pentru care nu aveau termeni echivalenţi în vechea bulgară. Şi traducătorii textelor slave de la sfîrşitul secolului al IX-lea au procedat la fel. a oteşi (< uteşiti) – a mîngîia. păr unde 145 . greaţă "greutate". transplantînd în traducerile lor o serie de termeni greceşti. de biu (< bio) – din belşug. săblaznă (< sublaznu) – greşeală. ainte (<ab ante) – adv. Elemente m a g h i a r e : Şi şarpele era mai alnic (< alnok) – şiret . a se ucloni (< uklonitisea) – a se abate etc. pristanişte (< pristanişte) – liman. fămeie "familie". Elementele latine. chelşug "avere". bănat (< banat) – necaz. a spărţi (expartire) – a despărţi.gerure (genune) mită valure vamă Vocabularul traducerilor e diferit de cel al textelor netraduse. bezaconic (< bezaconiku) – nelegiuit. Lipsesc în special cuvintele slave introduse de traducători în textele luate din originalele slavone pe care le aveau la îndemînă. a glăsi (< golosovati) – a a glăsui. Iată cîteva exemple: a apăra "a opri". jale. lucoare (< lucurem) – lumină. arbure (< arborem) – pom. Elemente l a t i n e : acicea (< eccum hicce) – adv. dau traducerilor de cărţi religioase din secolul al XVI-lea un colorit specific. găvoazde (< gvozdi) cuie. a împuta (< imputare) – a învinui. binecuvîntare. E l e m e n t e s l a v e: a besădui (<besedovati) – a vorbi. dispărute azi din limbă. mişel "sărac". sminteală. urgie. băsău (< bosszu) – mînie. clevetă (< kleveta) – calomnie. Unele cuvinte citate mai sus sînt cunoscute astăzi în Ardeal şi Banat. mărit (<maritus) – mire. aci.de toate jigărăile. iuboste (< luiby) – dragoste. a săruta "a saluta". a pofti. împreună cu elementele slave şi maghiare. O mare parte din cuvintele enumerate mai sus mu figurează în scrisorile particulare. cislă (< cislo) – număr. scîrbă. spaimă. a gotovi (< gotoviti) – a pregăti. auă (< uva) – strugure. a hliipi (< hlipati) – a se văita. Iată cîteva cuvinte extrase din scrisorile particulare provenite în cea mai mare parte din Moldova şi adresate primarului de Bistriţa: bolgariu "piele rusească". Traducerile sînt împresurate de cuvinte luate din textele slave sau maghiare.

ca în versiunea slavă: Domnul bătu-şi joc lor. mai ales. întrebuinţarea formelor accentuate în locul celor neaccentuate: dau lui blagoslovenie în veacul veacului. rugai (pre) Pavelu.vom custa "cît vom trăi" de-aş presi co tropol "de-aş rezista cu trupul". tar "marfă. eu şoltuzul şi 12 părgari ot tîrgul Suceavei Textele din secolul al XVI-lea cuprind o serie de cuvinte derivate cu sufixe. eală: odihneală "odihnire". străjar "grănicer". feţii tale roagă-se bogaţii oamerilor. Alteori se întrebuinţează chiar modelul slav: i pan Simion. ură: călcătură "urmă": oniu: vulponiu "vulpoi". os: pănos "acoperit cu pene". 146 . Textele netraduse nu cuprind astfel de construcţii influenţa slavă se exercită însă şi în aceste texte. Bunăoară: ame: mişelame "sărăcime". care imită textul slavon cu prepoziţia ot. bucuraţi-vă lui Dumnedzeu. ime: necurăţime "necurăţenie. şi mai tîrziu. zaşcititu-te imea Boga Iakovle. Astăzi aceste formaţii sînt neobişnuite. ciune: fericăciune "fericire". pentru că imită în mod servil sintaxa originalului slav sau maghiar. inţă : întîinţă "întîietate". dintre care unele sînt cunoscute şi în secolul al XVII-lea. în construcţiile de tipul birăul de Bistriţă. S I N T A X A traducerilor româneşti este uneori nefirească. părcălab ot Bistriţă. construirea unor verbe cu dativul. Printre calculele sintactice menţionăm: • • • • • • • întrebuinţarea pleonastică a pronumelui de persoana a treia: să ştii că Domnul elu e dzeul nostru. lipsa pronumelui aton: (îti) dărui ţie . ătate: bogătate "bogăţie". aşezarea nefirească a adjectivului demonstrativ după nume: pasă cătră oamenii mei aceştia. apără-te numele Dzeului lui Iacob – uslîşi-te Gospodi v deni peciali. ordinea cuvintelor imită originalul: Audzi-te Domnul în dzi de grije. lipsa lui pre ca morf al complementului direct: ce purtai ca un berbec (pre) Iosif. nis: mizerernic "milos".

iape. -că. alături de fonetismul cu u (rumîn). Lucăi. dz (gios. dulce-dăriure (blagodarenie) etc. trecere lui e la i : nici (<neci). Nordul Ardealului – Maramureş. 147 . pre în pentru. XVI menţionăm mai ales: terminaţiile în -arui. opus lui gi. muiare > lege iepe muiere. Lucăei ) sunt înlocuite cu formele în –ei. urmat în silaba următoare de e: leage. Banatul. Ţara Românească şi sudul Ardealului. prezenţa diftongului îi (mîine. avem de relevat: • • • prezenţa rotacismului. Este esenţial să observăm în aceste caracteristici fonetice viitoare structură a limbii române literare contemporane. al XVI-lea. şi anume: lege-călcare (zaconoprestuplenie). apropierea de latinescul romanus. care dovedeşte o influenţă savantă. ht trecut la ft: pohtă – poftă. slugă este de genul feminin. în -eei .gă (popeei. zi). 2. fonetismul cu o în român. ţiitoriu – ţiitor. spui – spuniu. substantivul mărule (mănule) apare şi cu forma contemporană mînă. -oriu ale numelor masculine şi feminine apar şi fără i: făcătoriu – făcător. Luchii. -ăi: popei. z ( în jos. asimilarea vocalică în ridica (<rădica). la numele feminine. apar şi formele evoluare în -ei.-D. pe. norod (<nărod). avem de menţionat în textele din secolul al XVI-lea: • • • • • • • • • • • monoftongarea lui ea şi trecerea lui ia la ie. surorii.cuvinios. Moldova. 3. pe cînd în Moldova şi în nordul Ardealului î a fost conservat (mîne). în sec. Printre particularităţile f o n e t i c e ale limbii literare din secolul al XVI-lea. bunăfacere (blagodejanie). inel (<înel). inimă (<înimă). În domeniul f o n e t i c i i. fonetismele din Ţara Românească j. pe lîngă formele de G. vechile forme de G. fetii. Printre formele gramaticale ale textelor sec. În privinţa răspîndirii teritoriale a graiurilor româneşti.-D. pîine) într-o parte a domeniului daco-român. ii: fetei. constatăm că repartizarea lor e la fel ca în zilele noastre.Traducerile din slavoneşte cuprind cuvinte compuse după modelele slave corespunzătoare. ele grupîndu-se în următoarele unităţi: 1. dzi). în -(e)ei la substantivele masculine terminate în –a. disimilarea lui r din pentru. n palatalizat trecut la i: cuvios . ca şi în zilele noastre.. care dă un aspect caracteristic limbii textelor maramureşene.

Şi căutai şi vădzui faptele lui ce-u făcutu în numele lui Dumnedzeu. este mai apropiată de noi. aşa dzicea: dă mie. este. refăcută după te. veţi. care se va impune ca limbă literară în Muntenia.” 148 . ceia ce se mestecă şi să împreună cu rugăciunea perinţilor. publicat. publicată de B.Haşdeu pe la 1580: "Într-acelea zile era un om într-acea cetate creştin dulce şi curat. Şi-mi răspunsă îngerul şi-mi dzise: caută în giosu. Haşdeu: „Şi dzise îngerul cela ce mă purta: acolo este măria şi iubirea oamenilor ceea deşartă. Este într-adevăr un progres de a nu vorbi cu rotacism. dar şi vrem. şi fu viaţa lor şi lăcuiră ei 35 de ai [=ani] fără de feciori. şi zişu [=zisei] ce iaste. vos). acela? Şi-mi dzise îngerul: acela nuor de focu iaste a oamenilor nebuni. vor.P. de B. sîntem. la indicativul prezent al verbului a fi sînt înregistrate şi forme recente. Eu plînşu [=plînsei] şi zişu [=zisei] cătră îngeru: voi să văzu sufletele oamenilor. să fie numele ei Sfînta Vineri. noi da-l am sfinţiei tale cu toată partea ei. de asemenea. e [=şi] boiereasa [= soţia] lui chema-o Polfîia. vreţi vreau. în ce chipu iasu din această lume. şi vădzui u[n] omu murindu. Hristoase împărate. seţi. şi ruga-se întru ascunsu cătră domnul. am constatăm un progres la Coresi. în toată viaţa sa ceia ce-u vişu [=trăit] pre pămîntu: şi toate faptele sta înainte lui în acela ceas. Şi-mi dzise îngerul: acela iaste di dreptu. pentru că are la bază graiul din regiunea Tîrgovişte-Braşov. sînt. Comparînd limba tipăriturilor lui Coresi cu cea a traducerilor maramureşene. Şi căuta în giosu pre pămîntu. şi vadzui că în fapte bune cu săvîrşitu şi s-au făcutu odihniale sufletului său. verbul a vrea are şi formele vom. Limba traducerilor maramureşene e mai regională şi mai apropiată de originalele în limba slavonă. sînteţi.• • • înregistrăm forma analogică. Şi venea îngerul Domnului spre ei şi zise lor: auzi şi ascultă Dumnezeu rugăciunea voastră şi e să nască o feciorea dintre voi. Şi vădzuiu un nuoru [=nor] de focu prespre [peste] totu pămîntul. din latinescul nos. Şi ruga-se ei întru ascunsu în tot ceasul. direpţiloru şi a păcătoşiloru. a cărui limbă are un caracter mai puţin arhaic. şi dă noao plod să fie şi să se nască dentre noi feciorel sau fecioriţă. provenit din nă (fonetism normal. ca sînt. eşti. de a întrebuinţa forme mai simple în morfologie. de dativ şi acuzativ plural a pronumelui personal ne. caută şi spre noi. alături de formele nai vechi sem. E [= şi] cel om chema-l Agaton. doamne. Vom reproduce cîteva pasaje din două texte cu o mare circulaţie în secolul al XVI-lea primul text este Legenda Sfintei Vineri." Al doilea text este un fragment din Apocalipsul Apostolului Pavel. P. de a imita mai puţin frazeologia originalului slavonesc şi a folosi cuvinte cunoscute pe o rază teritorială mai întinsă.

şi stealele vor cădea din ceriu şi atunce se va ivi semnul fiului omenesc în ceriu. Fraze stereotipe. pl. cînd amu steblele [=ramurile] ei vor fi tinereale şi frunza înfrunzeaşte. sînteţi oameni cu inimă de ţărînă etc. marelui Serafim. sintaxa lui Coresi este mai liberă. Aşa şi voi cînd veţi vedea acealea toate. acolo aduna-se-vor vălturii [=vulturii]. Derept aceaia şi noi. a verbului a fi). pe lîngă cel din Apostol de mai sus: „Zise domnul ucenicilor lui: Fulgerul ce iase de la răsărit şi se iveaşte pînă la apus. ind. astfel. pluralele neutre în – ure: lucrure etc. De exemplu: şi avem nedejde pre domnia voastră să 149 . sau veţi scrie dentru ea ceva. În domeniul morfologiei relevăm pe sem [=sîntem] (pers. ceva neisprăvit bine sau greşit. greşiţii şi nedostoinicii şi ticăloşii carii ne-am trudit aicea. şi cu voia mitropolitului. mintea noastră şi firea doară nu se-au de toate domirit. aşa va fi şi întru venitul fiului omenesc. encliza pronumelui personal neaccentuat: chema-l. În fonetică. cu manifestări de umilinţă. ce era meşter învăţat într-acest lucru. Că ne-am nevoit ş-am trudit. C-am avut şi noi minte nedestulă şi întunecată cum doară şi pre voi puteţi socoti. 1. da-l-am [=l-am da]. Iată un pasaj din prefaţa la Cazania a II-a (1581): „Şi cu voia tuturor acestora. diaconul. să ştiţi că aproape iaste de secerat. ca şi noi. şi atunce vor plînge toate rudele [=generaţiile] pămîntului şi vor vedea fiul omenesc vii[n]d în nuorii [=norii] ceriului cu silă [=putere] şi cu slavă multă şi va tremeate îngerii lui cu buciune în glasurile mari. de micşorare a personalităţii şi întrebuinţarea unor expresii consacrate: greşiţii şi nedostoinicii şi ticăloşii. noi o deadem [=dădurăm] lu Coresi. derept ce că şi voi înşivă sînteţi oameni cu inimă de ţărînă. den capetele ceriului pînă la sfîrşitul lor. Reproducem un pasaj din Evangheliar (1560-1561). imitaţia sintaxei slave este totuşi vădită. să nu blăstemaţi. soarele va întuneca şi luna nu-ş va da lumina ei. iară voi să dereptaţi. şi se vor aduna aleşii lui de patru vînture. să ştiţi că aproape iaste lîngă uşi”. luate din formulare. şi unde să [=dacă] veţi afla ceva neisprăvit bine sau greşit. dar de alt tip. lipsa lui pre pentru construirea acuzativului: e boiereasa lui chema-o [ =pre boiereasa] lui. prez. de lîngă cetatea Braşovului. noi ne rugăm să ne milcuim [=rugăm cu umilinţă] fiecărora care-i veţi ceti acicea sau veţi propovedui altora. În ceea ce priveşte fonetica şi morfologia. Iuo [=unde] va amu fi trupul. Aciiaşi [=numaidecît] după scîrbitul [=suferinţe] zilelor acelor. iară mintea noastră şi firea doară nu se-au de toate domerit. împreună cu preoţii de la beseareca Şcheailor. de o scoase den cartea sîrbească [=slavonească] pre limba rumînească. limba lui Coresi e mai evoluată. şi cu fire neprecepătoare de toate”. am avut… minte nedestulă şi întunecată. De smochin învăţaţi-vă pildă. găsim în scrisorile particulare. notarea cu e a lui i+n: Veneri etc.Relevăm în aceste texte fraze mai curgătoare decît în traducerile maramureşene. Relevăm în acest pasaj stilul cărţilor religioase. Cînd nu este influenţată de originalul slav. chema-o.

Pe plan intern. De asemenea. în domeniul lexicului şi în cel al sintaxei. Dezvoltarea limbii române literare în secolele XVII-XVIII Condiţiile de dezvoltare a societăţii româneşti în diferite provincii în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea sînt asemănătoare. se accentuează orientarea culturii româneşti spre Rusia. Cu Rusia. mai ales. cît şi în Moldova. În ceea ce priveşte relaţiile culturale cu popoarele înconjurătoare. Acest proces poate fi urmărit în tot cursul evoluţiei limbii române literare pînă la etapa contemporană. În felul acesta.daţi noao a şti de toate. deşi în ţările româneşti ea este încă destul de activă. se exercită asupra dezvoltării limbii şi culturii Româneşti influenţele rusă şi polonă. pe cînd marea boierime dobîndeşte o însemnătate din ce în ce mai mare în viaţa politică. care luptă. 150 . şi aşijdere ne rugăm domnilor voastre de rîndul lui Tănase etc. Secolul al XVII-lea marchează apogeul expansiunii turceşti în Europa. marile familii boiereşti realizează averi considerabile şi se constituie în partide. realizate. nevoi vom să facem prentru voia domnilor voastre. Tinerii boieri moldoveni învaţă în coplegiile iezuite şi umaniste din Polonia. atunci cînd limba literară se apropie de cea populară. Dar chiar în secolul al XVI-lea am constatat progrese. prin mijlocirea căreia pătrunde umanismul latin. Textele netraduse au o limbă mai apropiată de cea contemporană. Limba literaturii artistice şi stilul individual al fiecărui scriitor pornesc anume de aici. limba literară va elimina din uz formulele complicate. mai ales. Ţările româneşti se află în plin feudalism. domnitorii români caută în puterea vecină de la Răsărit un sprijin împotriva asupririi turceşti. puterea domnitorului scade. ce va hi pohta şi treaba domnilor voastre la noi. pentru obţinerea puterii de stat. prin toate mijloacele. economică şi culturală a ţării. Limba literară din secolul al XVI-lea are un aspect diferit. Influenţa turcească în viaţa societăţii româneşti lasă urme adînci în plan lingvistic. Prin urmare. ea face progrese. ţările româneşti au raporturi strînse. uneori de neînţeles. În evoluţia sa. Pe plan extern. puterea turcilor însă începe să scadă. Prin filiera polonă. În textele traduse. Polonia şi Peninsula Balcanică. în tipăriturile lui Coresi. o dată cu începutul secolului al XVIII-lea. se exercită asupra limbii române o puternică influenţă latină. pînă în secolul al XIX-lea. creşte amestecul turcilor în viaţa politică şi economică a Ţării Româneşti şi a Moldovei. Îmbunătăţirea limbii literare se realizează anume pornind de la această bază firească. Atît în Ţara Românească. limba este greoaie. cuvintele regionale şi se va perfecţiona neîncetat. un mare ajutor ne-a parvenit din partea Rusiei la întemeierea tipografiilor.

Lucrul acesta a fost posibil datorită sprijinului acordat de mitropolitul Kievului. viaţa culturală din ţările româneşti se înviorează. În toate aceste şcoli. vestiţi profesori. Cantemir. greacă. În această epocă. În 1641. călugării iezuiţi înfiinţează primele şcoli cu limba de predare latină la Iaşi. greaca sau slavona. încă în secolul al XVI-lea. iar în 1641 se întemeiază prima tipografie în Moldova.a. pe lîngă călugării greci. se reînfiinţează tipografia în Ţara Românească. ca Sevastos Kymenytes. maghiară) a pus în faţa traducătorilor numeroase probleme ale limbii literare.Influenţa grecească e puternică în secolul al XVII-lea şi ajunge la apogeu în cursul secolului următor. Traducerea cărţilor liturgice în limba română (din slavonă. limbile de predare erau latina. Vasile Lupu întemeează colegiul Trei Ierarhi. Apar cărţi în slavonă. N. oficial. declinul culturii slavone. încep să se manifeste preocupările teoretice ale cărturarilor români pentru unele probleme ale limbii române. diaconul Coresi. printre alţii. În Ţara Românească. exprimase. supremaţia politică şi economică a boierimii pămîntene în Ţara Românească şi în Moldova. Petru Movilă. greacă şi română. prin imperfecţiunile lor. cît şi în legătură cu primele manifestări ale conştiinţei unităţii poporului român. în prefaţa la Întrebare creştinească (1559). Alexandria). precum şi texte juridice. În general. Un fapt important în dezvoltarea culturii din secolul al XVII-lea este întemeierea în ţările româneşti a unor tipografii. În această epocă. Împuţinarea traducătorilor de limbă slavonă. Astfel. unde îşi fac studiile. care a intrat în legătură cu Matei Basarab şi cu Vasile Lupu. ele au constituit o dovadă pentru români că şi limba lor poate fi limbă liturgică şi i-au stimulat pe cărturarii din generaţiile următoare să realizeze traduceri mai apropiate de limba vorbită a poporului. vin în ţările româneşti. Chiar dacă. cea 151 . ca de exemplu: problema regionalismelor. în chiliile mănăstirii Sfîntul Sava. din iniţiativa lui Şerban Cantacuzino. Milescu şi D. Pravilele lui Vasile Lupu şi Matei Basarab. precum şi alţi factori. Cotnari şi Galaţi. primele traduceri de cărţi religioase în limba română n-au reuşit să introducă limba poporului în biserică. Teodor din Trapezunt ş. În 1635. ia fiinţă. necesitatea introducerii limbii române în biserică. apar cărţi populare (Floarea darurilor. limba română se introduce în biserica ortodoxă în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea. Academia domnească. au determinat înlocuirea treptată a slavonei cu româna în administraţia de stat. Primele teoretizări s-au dezvoltat în strînsă legătură cu procesul introducerii limbii române în biserică şi cu interesul cronicarilor pentru demonstrarea originii romane a poporului român şi a originii latine a limbii noastre. Alături de textele religioase. Un mare centru de răspîndire a culturii greceşti şi latine este şcoala patriarhiei din Constantinopol. mai ales. Cu toate că. procesul nu poate fi considerat ca încheiat decît la începutul secolului al XIX-lea. În această epocă se dezvoltă şi învăţămîntul. dezvoltarea unei culturi în limba poporului. În Moldova. în biserică şi în literatura scrisă.

femina. Pornind de la preocupări de felul acesta. vorbind despre munteni şi moldoveni. iar Pravila lui Vasile Lupu . mulier. a rămas uluit de asemănarea dintre limba latină şi cea română. Cea de-a doua bază importantă pe care se întemeiază acum unele consideraţii cu privire la limba română literară o constituie problemele originii poporului român şi a limbii române şi problema unităţii poporului român. formulare care va fi reluată de mitropolitul Dosoftei în prefaţa Liturghiei traduse din greacă şi tipărite la Iaşi în 1679. toate cuvintele leam înţelege”). au pătruns cuvinte din alte limbi („aşijderea şi limba noastră din multe limbi iaste adunată şi ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”). noster şi altile multe din limba latinească. Conştiinţa unităţii poporului român este vie la aproape toţi cărturarii epocii vechi. adesea. fămeia. din ce izvor şi seminţe sînt lăcuitorii Ţării noastre Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românii din ţările ungureşti. Sînt semnificative. Grigore Ureche.Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe (Iaşi. În Letopiseţul Ţării Moldovei. În Predoslovia descălecării a Ţării Moldovei. carne. că toţi un neam şi odată descălecaţi sînt”. ei zic caro. cîţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal. şi la Maramureş. în care constată că în română. 1646). muiarea. în care urma să arate că în româneşte „pînă astăzi sînt cuvintele unele latineşti. de la un loc sînt cu moldovenii şi toţi de la Rîm se trag”. că de-am socoti pre amăruntu.a neologismelor. autorul trimite la „capul [=capitolul] de [=despre] graiul acestor ţări”. încă în prefaţa către citito. ce la zicem latini: pîine. După. iar altele italieneşti”. Varlaam se adresează în cartea sa către „toată seminţia românească”. în acest sens. cu o intuiţie surprinzătoare. a normelor etc. ei zic gallina. să scot lumii la vedere felul neamului. chiar titlurile unor cărţi. al nostru. Gr.. 152 . care îşi făcuse studiile la un colegiu umanist din Polonia. Miron Costin în De neamul moldovenilor – prima scriere românească consacrată exclusiv problemei originii românilor – subliniază.Ureche afirmă că „s-au tras de la un izvor”. unii cărturari au consideratcă este util să-şi exprime în scris părerile şi să le popularizeze. iar capitolul Pentru Ţara Ungurească de Jos şi Ardealul de Sus zice: „românii. aşa cum sînt ele dezbătute mai ales de cronicari. datorită contactului cu popoarele învecinate. El afirmă apoi descendenţa romană a poporului român („de la Rîm ne tragem”) şi face chiar unele apropieri etimologice între cuvinte româneşti şi latine („de la rîmleni. găină. cum s-au pomenit mai sus.r unitatea şi originea comună a poporului român: „Biruit-au gîndul să mă apuc de această trudă. părinte. pe care ei le-au rezolvat. În altă parte a lucrării. Cazania mitropolitului Varlaam poartă titlul Carte românească de învăţătură (Iaşi. pater. Originea comună şi unitatea poporului român sînt afirmate mai categoric şi în alte capitole ale cronicii. ei zic panis. 1643). cronicarul moldovean are un capitol Pentru limba noastră moldovenească.

de rînd cu hîrdău. prin „amestecătura” populaţiei romanice cu populaţiile vecine. şi problema originii comune a unităţii de neam şi de limbă a poporului român. hadarag etc. tot un neam.cum se ştie. adunate şi publicate cu traduceri şi adnotaţiuni. heleşteu). moldovenii şi ceştia de ţara aceasta. originea romanică a poporului român („toţi aceştia dintr-o fîntînă au izvorît şi cură”). În lucrarea cu caracter monografic Descriptio Moldaviae. pădure. După cum se ştie însă. cuvinte ca: stejar. scribo – scriu). Că nimic supt soare iaste stătătoriu. tot o limbă fiind. operă în care istoricul de rară erudiţie urmărea trecutul întregului popor român. originea romană a poporului român. numai cuvîntul stejar este de origine geto-dacică. După ce discută părerile referitoare la originea limbii române şi menţionează unele împrumuturi din limbile popoarelor învecinate. Bucureşti. 153 . În Istoria Ţării Rumîneşti întru care să cuprinde numele ei cel dintîi şi cine au fost lăcuitorii ei atunci. Miron Costin dă o listă de 87 de etimoane. pe cînd pădure e de origine latină (< paludem). cronicarul neapucînd să scrie capitolul în care intenţiona să argumenteze. în aceeaşi cronică. păstrată într-un manuscris descoperit şi publicat de Ion Bogdan în Cronice inedite atingătoare de istoria românilor. între care. Asupra caracterului latin al limbii române insistă Miron Costin şi într-o altă scriere a sa: Istoria în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească. stolnicul Constantin Cantacuzino exprimă ideea unităţii românilor din diferite provincii („rumînii den Ardeal. despre limbă ca fenomen social în continuă schimbare: „…nici un rod osăbit de oameni în veci poate rămînea în lume. 1895. ci toate. D. După ce arată că „întreaga temelie a vorbirii şi pînă astăzi se ţine pe limba latină”. nici feliurile limbilor în mii de ani tot acelea neschimbate şi nemutate pot sta. pe lîngă multe derivaţii juste (oculus – ochiul. ceea ce a contribuit la „amestecarea” cu alte limbi. Cantemir consacră un capitol limbii române vorbite în Moldova (Despre limba moldovenilor). încă între dînşii mult să osăbesc…”. Ideea originii comune şi a unităţii poporului român apare în mod explicit şi în Hronicul vechimii a româno-moldo-vlahilor al lui Dimitrie Cantemir. autorul se opreşte asupra elementelor autohtone. dudău. precar – priesc). în curgere şi în mutări sînt zidite”. transmitto – trimit. întîlnim şi unele aproximaţii etimologice greşite (postulo – poftesc. între elementele autohtone. iar heleşteu e de origine maghiară. De asemenea. cu ajutorul elementelor de limbă. după Constantin Cantacuzino. cîte sînt. redactată În limba polonă: Chronika ziem moldawskich z muntanskich [=Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei]. această operă a rămas neterminată. Demnă de relevat este şi ideea cronicarului muntean despre caracterul dinamic al faptelor linguale. Chestiunea latinităţii limbii este însă dezbătură mai pe larg într-o altă lucrare a lui Miron Costin. în centrul atenţiei scriitorului a fost. occido – ucid. fără a reuşi însă să dea exemple adecvate (se amintesc. Deosebirile de grai dintre diversele grupuri de români se explică.

Acestea sînt coordonatele principale pe care se dezvoltă concepţia unor cărturari ai epocii vechi cu privire la problemele limbii literare. le omit”). de unii greu de pronunţat. Simion Ştefan ia în discuţie cîteva dintre chestiunile fundamentale ale exprimării literare. tipărit la Rîmnic în 1779). căci schimbă silabele bi şi vi în ghi. acela (< hic). Simion Ştefan exprimă în mod categoric necesitatea creării unei limbi literare unice. Ţara Românească şi Moldova. episcopul Rîmnicului. precum şi de deosebirile regionale existente („Rumînii nu grăiescu în toate ţările într-un chip”). împrejurul Iaşilor. la rolul culturii în dezvoltarea limbii literare. De asemenea. Ideile lor. vorbind de graiurile subdialectului moldovenesc. atinge şi problema marilor centre culturale în evoluţia limbii comune în general şi a limbii literare în special. Dacă vreun bărbat s-a deprins odată cu acea pronunţare. accesibilitatea vocabularului etc. cînd scriu. tipărit la Bălgrad (Alba-Iulia). se trădează totdeauna cu gura lui că a stat prea mult la sînul maică-sa. Cantemir. În Predoslovia cătră cetitori a Noului testament. tratarea regionalismelor. la diferenţa dintre limba vorbită şi cea scrisă. ca mie (< mihi) . se referă la vocabular (îmbogăţirea cu neologisme. mai culţi”. m iniţial în ng. fecior de babă (< filii vetulae)”).nghie etc. În vederea realizării acestei sarcini. fenomen pe care-l considera specific vorbirii femeilor moldovence („şi femeile moldovence au o pronunţare deosebită de a bărbaţilor.Sînt interesante părerile sale în legătură cu palatalizarea labialelor. muntenii . pi în chi: pizmă „invidia” – chizmă. În acelaşi capitol. totuşi pronunţarea lor este mai aspră. Conştient de unitatea românilor din Transilvania. domnitorul moldovean avea vie conştiinţa deosebirilor dialectale dintre graiul moldovenesc şi cel muntenesc. D. el preconizează drept criteriu de selecţionare a materialului lexical valoarea circulatorie a cuvintelor 154 .acuma. greu de tot se poate dezbăra de ea şi. Dumnedzeu (> deus). alegerea cuvintelor. ca giur. ca şoarecele. cu z polonez sau j francez. la fonetică şi morfologie (opoziţii dialectale). de obicei. muntenii – ahăla. munteanul zice jur.). în prezenţa continuă a curţii domnului. în 1648. muntenii – Dumnezeu. Au chiar un număr de cuvinte necunoscute moldovenilor. ca bine (< bene) – ghine. Descendenţa romană a poporului român este menţionată şi de alţi cărturari români din epoca veche (Chesarie. în măsura în care au fost exprimate. („Locuitorii din Muntenia şi Transilvania au aceeaşi limbă ca şi moldovenii. de obicei în rîs. şi de aceea chiar astfel de oameni se zic. locuitorii acelui ţinut ajung. fiindcă. pe care toate. la necesitatea unificării limbii literare. fără să adîncească însă aspectele acestui proces complex: „Limba cea mai curată este în mijlocul Moldovei. în prefaţa Mineului de ianuarie. piatră (< petra) – chiatră. Primul cărturar român care acordă o atenţie specială problemelor limbii literare este Simion Ştefan. vie (< vinea) – ghie. acmu (< nunc).

În legătură cu opera destul de anevoioasă de traducere a cărţilor religioase în limba română. noi încă le-am lăsat greceaşte. că vedem că unele cuvinte unii le-au izvodit într-un chip. Semnalînd insuficienţa lexicului românesc în comparaţie cu acela al limbii greceşti („că sînt cuvinte elineşti şi vorbe dupre locuri. carele nu să ştiu rumâneaşte ce sînt. alţii – într-alt chip. Iară noi le-am lăsat cum au fost în izvodul grecescu. traducătorii nu o dată îşi exprimă părerile despre posibilităţile expresive ale limbii române în comparaţie cu cele ale altor limbi. pentru multe alte pricini ce m-au impus. nice am cutezat. pentru că alte limbi încă le-au lăsat aşea”). Simion Ştefan s-a lovit de lipsa în limba română a termenilor necesari redării anumitor noţiuni. constată şi el „strîmtarea limbii româneşti”. den cît am putut. în 1698. din greacă („Şi măcară că la unele cuvinte să fie fost cu nevoie tălmăcitorilor latinilor şi slovenilor. alături de alţii. Problema este rezolvată pe calea introducerii cuvîntului nou. şi gangrena. văzînd că alte limbi încă le ţin aşea. iară să [=dacă] nu vor înţeleage toţ(i). şi de veşminte. de să şi află şi să înţeleg. 155 . şi pietri scumpe. în prefaţa Liturghiei traduse din greacă şi tipărită la Bucureşti în 1680. drept mărturisesc. acelea sînt bune carele le înţeleg toţi”). nu-i de vina noastră. 1688). Merită să fie reţinută mărturisirea lui Simion Ştefan în ceea ce priveşte strădania depusă în vederea elaborării unui text care să fie accesibil unei mase cît mai largi de cititori („Noi derept aceea ne-am silit. nume de oameni şi de leamne. ce-i de vina celuia ce-au răsfirat rumînii printr-alte ţări. O atitudine asemănătoare în anumite privinţe cu ce exprimată de Simion Ştefan manifestă Radu Greceanu şi atunci cînd traduce Mineele tipărite de episcopul Mitrofan la Buzău. În efectuarea traducerii sale. să izvodim aşea cum să înţeleagă toţ(i). de s-au mestecat cuvintele cu alte limbi. ce pînă astăzi n-au ţinut”). mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti arată. la îmbogăţirea ei cu neologisme. altele. mai ales. că nu a îndrăznit să transpună toată slujba liturghiei în limba română şi pentru motivul că limba noastră este „scurtă”. Astfel.(„cuvintele trebuie să fie ca banii. o am făcut şi pentru lipsa dascălilor – cum am zis – ce nu sînt întru ticălos norodul nostru şi pentru neobiciaiul besericii noastre. contribuind însă efectiv. de nu grăiescu toţ(i) într-un chip”). adică nu are echivalente pentru absolut toţi termenii originalului („Iară Liturghia toată a o prepune pre limba noastră şi a o muta nice am vrut. care unele nici la lexicoane nu să află. aşa şi ai noştri le-au lăsat precum să citesc la cea elinească”). a împrumutării lui odată cu noţiunea corespunzătoare din limba din care s-a efectuat traducerea („De aceasta încă vom să ştiţi. că banii aceia sînt buni în toate ţările. aşea şi cuvintele. Cărturarul Radu Greceanu. şi alte multe carele nu să ştiu rumâneaşte ce sînt. care a colaborat la definitivarea traducerii Bibliei (Bucureşti. săvăi că şi pentru scurta limba noastră ce iaste. cumu-i synagoga şi poblican. precum aceia.

Preocupările referitoare la anumite aspecte ale limbii literare apar la noi în activitatea de traducere a cărţilor religioase şi în strînsă legătură cu deşteptarea interesului pentru originea limbii şi a poporului român şi cu formarea conştiinţei unităţii de limbă şi de neam a poporului român. Să vedem care este structura limbii literare a epocii vechi. aşa cum apare ea în cărţi. tipărit la SasSebeş. adică în toate provinciile locuite de români. în stilurile limbii. Diferită de poziţia avansată adoptată de Simion Ştefan şi Radu Greceanu apare atitudinea exprimată de popa Ioan Zoba din Vinţ în Cuvîntul cătră cetitori al Sicriului de aur. cum „iaste: în alean – împotrivă. este cea mai aleasă. atît în plan vertical. pe care le-a folosit. neşte. Aceste preocupări constituie nişte dovezi incontestabile că atenţia multor cărturari s-a îndreptat tocmai spre cultivarea aspectului celui mai îngrijit al limbii comune. Ioan Zoba îşi dă seama că în vorbirea românilor din diverse regiuni există unele nepotriviri. e vădită preocuparea cărturarilor epocii de a se exprima într-o limbă din ce în ce mai îngrijită.iară pentru îngustarea limbii româneşti. dat fiind că aceşti termeni apar în graiul din regiunea respectivă („le-am lăsat aşa după obiciaul cum grăiesc pre aciaste locuri”). Cu toate că au lipsit factorii diriguitori şi coordonatori ai acestui proces. nu pot veni la tălmăcit”). 156 . mai accesibilă şi mai nuanţată. cît şi pe plan geografic. forma scrisă a acestei limbi. hasna – folosul. pe care astăzi îl numim limbă literară. În epoca veche. deci îmbogăţit şi înnoit sau de a pune în circulaţie cuvinte noi. el îi avertizează pe cititori că vor întîlni în textul traducerii o serie de termeni regionali. în 1683. cum există în epoca modernă. alduiala – binecuvîntarea şi altele”. a rădica. conservarea lui e în: den. de a renunţa la particularităţile dialectale. vom observa că se menţin cu valoare de normă următoarele particularităţi: păstrarea vocalei ă: a lăcui. Cît priveşte aspectul fonetic al acesteia. de a folosi un vocabular „actual”. Radu Greceanu arată că s-a străduit să dea o traducere cît mai pe înţelesul cititorilor („Iară eu am iscodit şi în tot chipul m-am nevoit a nu lăsa nici un cuvînt ca să nu dea întru înţelegerea limbii noastre cei rumâneşti”). caracteristica principală a procesului de evoluţie a limbii române literare este tendinţa de impunere treptată a unei norme supradialectale. spre deosebire de cărturarii amintiţi mai sus. Totuşi. Pentru marea majoritate. După cum am văzut. fără a fi folosit un termen propriu pentru a denumi limba literară şi fără a fi consacrat lucrări speciale dezbaterii problemelor limbii literare. a răsipi. cărturarii români din epoca veche aveau totuşi o noţiune mai mult sau mai puţin vagă referitoare la aspectul cel mai îngrijit al limbii comune a poporului. a nemeri.

hiare. singe. tăiet. nişte. diftongul îi în mîine. a umplea. . îmblă. ride. prieten. îmflă. trecerea lui î la i în cuvinte ca: atita. Se constată o tendinţă de individualizare a principalelor variante de tip nordic. Se menţin ca norme fundamentale z şi j în elementele latine (zic. uraşte). gioc). să margă. respectiv. din. preluate mai tîrziu de limba literară modernă. Pe lîngă aceste. comune tuturor variantelor literare. întîrziet. grăieşte. să răpadă. spăriet. pîine. în cuvintele care astăzi se ortografiază cu u: împle. cu toate acestea.. mai ales. dintre. băte. . dar numai atunci cînd în silaba palatalizarea labiodentalei f în stadiul h: hire.sincoparea lui i în drept.este frecventă. - Pierzîndu-şi cea mai caracteristică trăsătură fonetică. cîine. Printre acestea menţionăm: ă>i prin asimilare în a ridica. priiaten. a nimeri. Alături de fonetismele arhaice. a după labiale. închiderea lui e neaccentuat: aproapi. a umfla. sint. se menţine şi î. j. diftongul ea devine a după ş. în varianta literară munteană îşi fac loc cîteva inovaţii determinate de contactul limbii scrise cu graiurile din această zonă. Structura fonetică a variantei literare muntene suferă puţine schimbări faţă de epoca anterioară. majoritatea de provenienţă 157 . ia > ie: boier. ia > ie. transilvăneană) păstrează africatele dz şi gi în cuvintele moştenite din latină (dzi. o dată cu deplasarea activităţii tipografice din Oltenia spre centrul Munteniei. dreptate. piste: e şi ea sînt înlocuiţi cu ă. purtătoriu).- grafiile cu ia netrecut la ie continuă să fie majoritare: iaste. să vinim. r (şarpe. ceea ce confirmă presupunerea că forma grafică 0 avea suport şi la rostire. nu numai la scris. Structura morfologică păstrează şi în această perioadă numeroase forme vechi şi populare. a umple. a risipi. joc). La sfîrşitul secolului al XVII-lea. grijaşte. în poziţie finală: abie. apar şi inovaţii. tinăr etc.trecerea lui î la u în a umbla. apare r muiat în sufixele –ar şi -tor (morariu. careli. vorovăscu. Cele mai importante trăsături ale acestora sînt: diftongul ea > e: avea. apa şi forme noi. bănăţeană. Aceste inovaţii sînt: . se păstrează vocalele anterioare după labiale (iubesc). mai ales. î>u sub influenţa lui m: a umbla. mai ales. Toate variantele literare nordice (moldoveană. în cronicele muntene. rotacismul. a umfla. e>i în citi. grăiaşte. varianta literară din Transilvania de nord se apropie de cea moldovenească şi de cea transilvăneană de sud-vest. înnoieşte. următoare nu se află un sunet palatal sau muiat: bat (beat).

talpe. acordul gramatical după înţeles (căci neamul turcilor sînt mai întălepţ). Textele epocii mai păstrează unele particularităţi arhaice de tipul dislocărilor sintactice dezordonate (şi ne de greşeale curăţeşte). Structura sintactică a textelor acestei perioade. spuş sînt însă mai rare decît în perioada arhaică. la. poci. folosirea unei singure negaţii în loc de două (nici ştiu. precum şi dativul cu la: au dzis la şoltuzul. dintre care unele s-au impus mai tîrziu ca norme unice ale exprimării culte româneşti. şi plural (el. III sg.sînt răspîndite şi formele de viitor construite cu va + conjunctivul prezent: va să vie. a suferit modificări fundamentale. acordul în caz al substantivelor în genitiv şi dativ cu atributele şi apoziţiile (starea cetăţii Cameniţii). cumulul de conjuncţii (şi încă căci că şi de multe ori voievozii). în toate celelalte se generalizează formele iotacizate ale carevaşi şi la cele demonstrative: acestaşi. Complementul direct nu este reluat de pronume atone (pre dînsul (îl) împodobeşte). atunce a spus a tot norodul. din pîntecele de la maică-sa. genitiv-dativul în iei (nopţiei) apare mai rar. Brîncoveanului. sai etc. numele proprii apar articulate: Radul vodă Negru. deşi mai păstrează unele trăsături arhaice de tipul dativului adnominal (era nepot lui Traian). nici pot face). Dintre fenomenele morfologice care au încă o frecvenţă în textele din toate provinciile româneşti se numără: pluralul în e la unele substantive feminine şi neutre: amăgele. pronumele relativ care este articulat: carea. Bunăoară. de.formele pre şi supt au încă o largă circulaţie. . va să-l spînzure. feciorul Mihnii -vodă. întrebuinţarea auxiliarului au la perfectul compus la pers. vocativul masculin în e. moştenit din latină: oame. în schimb. la cele nehotărîte: cevaşi. sînt mai frecvente formele de genitiv analitic construite cu prepoziţiile a. iar unele prepoziţii sînt întrebuinţate cu valori diferite de cele pe care le au în limba română contemporană.dialectală. cum că introduce completiva directă (măcar că ştim cum că adormirea iaste moarte trecătoare). carii. ei) au fost. .. văz. cu excepţia variantei bănăţene. Diverse tipuri de propoziţii sînt introduse prin conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale specifice limbii vechi. . izbînde. pămînte. encliza particulei şi la pronumele relative: cineşi. . - verbelor: (eu) auz.condiţionalul perfect construit cu auxiliarul a vrea: n-ar vre scăpa şi formele de perfect simplu arhaic dziş. careşi. cheltuiele. de la: în mijloc de besearecă. greşeala Radului –vodă. circumstanţiala cauzală se introduce prin pentru 158 . carele.mai mult ca perfectul perifrastic (au fost grăit) şi de viitor format din prezentul indicativ al verbului a avea + infinitivul verbului de conjugat (n-are a se duce). spui.

constituie o trăsătură specifică. construcţiile sintactice greoaie şi neconforme cu structura limbii române. o metamorfoză remarcabilă. ce se caracterizează printr-un stil retoric bombastic. Ureche). nu mai puţin erudiţi. sau pentru căci n-au avut putere să facă aceia ce pohtea). C. De pildă. III-a sg. se identifică. dar mai ales. Cantemir) s-au străduit să dea sintaxei româneşti o înfăţişare particulară. Cantacuzino. Cu toate acestea. D. întîlnim aproape toate elementele proprii sintaxei populare.Ureche). 159 . În acelaşi sens. iar: "a doua dzi s-au tocmit şi boierii cu Dumitraşco-vodă şi mitropolitul. şi au iscălit toţi. cu sintaxa vorbirii populare. Principala trăsătură a sintaxei cronicarilor savanţi este preferinţa pentru o topică aparte. În timp ce cronicarii savanţi (M. întrerupte adesea de maxime şi sentinţe livreşti ori de proverbe şi zicători. complementul direct exprimat prin forma neaccentuată a pronumelui personal de pers. Tot o particularitate a exprimării populare este şi reluarea printr-o formă conjunctă a pronumelui personal: „Şi după ce l-au slobozitu-l turcii să margă la casa-ş şi apropiindu-se de casa-ş. şi împăratul" (Gr. O situaţie similară întîlnim şi în topica unor instrumente gramaticale cum sînt: adverbul foarte.căci (dară păcatul încă nu l-au isprăvit cu lucrul. În structura sintactică a textelor laice. prin perioade lungi şi întortocheate. morfem al superlativului absolut. traducătorii cărţilor bisericeşti au putut evita. alcătuite din propoziţii principale. apare şi înaintea predicatului: „Şi o au trimis la împărăţie de o au vădzut” (Gr. livresc. adesea incompatibilă cu ordinea cuvintelor în româna populară. înzorzonat. pe care le întîlneam atît de frecvent în limba cărţilor traduse din secolul al XVI-lea. Cantemir şi atestă influenţa literaturii bizantine. a sintaxei lui D. Ei preferă frazele scurte. cu ajutorul conjuncţiilor coordonatoare şi. cu o structură complexă. şi verbele auxiliare din componenţa unor moduri şi timpuri compuse : „…ce foarte un lucru puţin…". trebuie remarcată şi topica unor părţi de propoziţie care în construcţiile sintactice actuale ocupă alt loc. numai ce au vădzut că-i arde şi casa-ş” (Gr. Ureche). în bună măsură. Frazele ample. "lăsa-o-a oastea turcească la Hotin”. iar circumstanţialele finale au ca element introductiv conjuncţia de (ascultaţi de vedeţi ce zice fericitul Pavel). şi i-au făcut toţi scrisori la mînă. sintaxa cărţilor bisericeşti cunoaşte prin pana lui Varlaam şi Dosoftei. Urmînd modelul vorbirii populare. structura sintactică a limbii celorlalţi cărturari români. în primul rînd. distingem două maniere diferite de exprimare. Costin. prin Antim Ivireanul şi episcopul de la Rîmnic Chesarie. în bună măsură. legate între ele mai ales. ce (ci). În scrierile cronicarilor mai puţin erudiţi. sintaxa lor dobîndind astfel un caracter elaborat.

au pus în circulaţie un număr mare de neologisme şi calcuri. Se menţin încă numeroase elemente lexicale vechi. A. a da mulţemită „a mulţumi”. lexicul a suferit cele mai importante inovaţii în acest răstimp. s-au mărginit la moştenirea pe care le-o puneau la îndemînă graiurile populare din provinciile în care trăiau. lexicul literar din această epocă prezintă. fără să ignoreze împrumuturile externe. Pentru atingerea acestui scop. Scriitorii savanţi. blagocin etc. precum şi unele locuţiuni specifice vechii române de tipul peste fire „extraordinar”. pe care româna modernă nu le-a preluat. lucoare „lumină”. ei au apelat nu numai la împrumuturi lexicale din alte limbi. Textele laice au un vocabular incomparabil mai bogat şi mai variat decît cele bisericeşti. Dosoftei. Cantemir s-a distins ca cel mai autorizat reformator al lexicului românesc literar. puitoriu de lege „legiuitor” etc. a blagoslovi. Pe lîngă termenii populari. în schimb. chiar „clar”. un mare număr de neologisme greceşti. de asemenea. se recurge la mijloace de exprimare proprii vorbirii populare. aceasta fiind soluţia cea mai potrivită. Ceilalţi cărturari. de vreme ce cărţile religioase erau destinate unui public foarte larg. la derivare cu sufixe şi prefixe. S. între care D. neomogen din punct de vedere social şi cultural. pe cînd cele turceşti se referă la viaţa materială. Explicaţia trebuie căutată în cultura traducătorilor (ne referim la Varlaam. adoptîndu-se. latineşti şi turceşti. Cu toate acestea. Vocabularul cărţilor religioase din această perioadă este mai bogat şi mai variat decît cel pe care l-am întîlnit în scrierile similare din secolul al XVI-lea. precum şi altele. a custa „a trăi”. menţinute pînă azi în terminologia religioasă a românilor. pe care s-au străduit să le adapteze la structura fonetică şi morfologică a limbii române. adesea. cum sînt: a cerşi „a cere”. a prepune „a bănui” – toate moştenite din latină. Sînt abandonate acum majoritatea slavonismelor puse în circulaţie în textele româneşti din secolul al XVI-lea. În textele bisericeşti mai întîlnim o serie de calcuri sau construcţii calchiate după alte limbi. Tot în această perioadă consemnăm strădania cărturarilor noştri de a crea o terminologie ştiinţifică românească. ci şi la calcuri. Ştefan). Dar. dar şi în progresul general al limbii române literare. punînd la contribuţie şi mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Ivireanul. n-au şovăit se creeze cuvinte noi. formate pe terenul limbii române sau împrumutate din alte limbi. Dintre aceste elemente amintim cîţiva termeni împrumutaţi din slavonă pe cale livrească: blagoveştenie. Elementele lexicale împrumutate din latină şi greacă privesc mai ales viaţa spirituală. În cărţile bisericeşti. vocabularul scrierilor bisericeşti cuprinde şi unele arhaisme ori împrumuturi mai vechi din slavonă. la cuvinte compuse şi chiar la termeni regionali. voie vegheată „protecţie”. un caracter compozit. neştine „cineva”.Ca şi celelalte compartimente ale limbii. Necesitatea de a spori cît mai grabnic posibilităţile de exprimare îi determină pe marii cărturari – aproape fără excepţie poligloţi – să caute cu asiduitate în vorbirea populară şi în limbile pe care le cunoşteau termenii de care aveau nevoie. Cu toate că în lexicul variantelor literare româneşti 160 .

bre!. Într-o vreme cînd asupra vieţii noastre social-politice şi culturale se exercita o puternică influenţă orientală. se referă la: tava etc. precum şi în viaţa social-politică şi culturală. trebuia acoperit golul ce se crease prin abandonarea slavonismelor lexicale. floră: arpagic. Se impunea crearea unei terminologii ştiinţifice româneşti. logică. taman etc. ţinterim. cazma. pătlăgea. lucrări de fizică. considerate la începutul secolului al XVIII-lea ca arhaice şi nepotrivite pentru textele cu caracter laic. agronomie etc. Cantacuzino. doldora. meserii: boiangiu. ciobotă. româna literară trebuia să devină un mijloc de exprimare modern.a. marafet. harbuz. a sudui. liliac. iaurt. muşteriu. haz etc. omăt. ciulama. domniile fanariote au determinat unele modificări în structura administrativă a ţărilor române. ci şi un fond lexical bogat. absolut necesară într-un moment cînd începuseră a se scrie şi a se traduce. balama. au pătruns în limba română şi numeroase neologisme de origine latină şi romanică. gramatică. în limba noastră. cu neologisme de origine greacă şi turcă. cafea. D. pingea etc. cazan. puţine dintre acestea au o circulaţie limitată. a şugui. Cuvintele turceşti care. tejghea. fapt care s-a reflectat şi în lexicul limbii literare din această perioadă. magazie. realizarea acestui deziderat impunea înfrîngerea unor dificultăţi deosebite. dulgher. schimbarea clasei morfologice). Cantemir). teanc. s-au păstrat pînă astăzi. pită ş. cearşaf. La rîndul lor. În primul rînd. termeni abstracţi: belea. interjecţii: aman!. halva. Desigur. Printre ele menţionăm: arină . în moda şi obiceiurile de la curte. geam. în majoritate. raft. duşumea. ghiveci. prin strădania unor învăţaţi (C. curechi . şerbet. Paralel însă. În aceste condiţii. Înlocuind slavona în funcţiile ei de limbă a culturii. bostan. moft. buluc. chef. întrucît au pătruns şi în graiurile populare. ceardac. dovleac. era normal ca şi vocabularul limbii literare din ţările române să se îmbogăţească. 161 . hatîr. care să poată asigura exprimarea corectă a celor mai însemnate idei. adverbe: abitir.pătrund acum numeroase elemente regionale. sarma. capabil să pună la îndemîna vorbitorilor nu numai o structură fonetică şi gramaticală unitară. pîntece. filozofie. pilaf. era firesc să se încerce îmbogăţirea vocabularului românesc atît prin mijloace interne (derivare. hal. matematică. compunere. Împrumuturile turceşti privesc aproape exclusiv viaţa materială şi cea socială. sentimente şi noţiuni. cîntar. cît şi prim mijloace externe (împrumuturi din alte limbi). harbuz. halal! locuinţă: acaret. comerţ: chilipir. alimentaţie: baclava. în primul rînd. glod. medicină.

care nu poate fi adaptată sistemului verbal românesc. Turcismele au fost acceptate numai de munteni şi moldoveni. Alţi termeni de origine turcă şi-au schimbat valoarea semantică. tertip „plan”) – rom. grecismele se referă la termenii din sfera spirituală. căpătînd în limba literară actuală înţelesuri noi. mulţi dintre învăţaţii munteni şi moldoveni s-au folosit de greacă pentru a-şi redacta lucrările sau. savanţi sau istorici. tutun / duhan. „bătrîn ramolit”. haraba (Moldova) – chervan (Muntenia). scandalagiu. pehlivan „acrobat”) – rom. întîmplare neplăcută”. dandana (< tc. savanlîc. 162 . Odată cu neologismele turceşti. ironice sau depreciative: beşleagă (< tc. Iată o serie a cuvintelor greceşti. După cum am mai menţionat. Nici un verb de origine turcă n-a pătruns în limba română. adverbe şi interjecţii. adjective. escroc”. vivlion „carte”. Astfel. artă: melos „cîntec”. cu ajutorul sufixului -giu (-ciu) s-au creat substantivele: barcagiu. În această perioadă. crailîc.. în secolul al XVIII-lea. ciftiric „moşie. deoarece verbele turceşti au terminaţia -mak sau -mek. pehlivan (< tc. vivliotecă „bibliotecă”. care s-au încadrat în sistemul derivativ românesc. truc”. Din turca osmanlîie românii au împrumutat numai substantive. servind la crearea unor cuvinte noi de diferite origini. „şiretlic.În epoca fanariotă. Influenţa neogreacă s-a exercitat. tantana „alai militar”) – rom. „belea. Printre aceştia se numără: agă „căpetenie militară”. Influenţa turcească asupra limbii române a fost limitată în timp şi spaţiu şi a atins numai anumite sfere ale vocabularului. dintre care multe au fost abandonate în secolul următor: ştiinţe şi învăţămînt: agramat „ignorant”. dar nici ei n-au avut o atitudine identică faţă de ele. duelgiu. uneori. cu sufixul –lîc (-lîc) s-au format cîteva substantive cu sens ironic: avocatlîc. dulap / almar. în timpul domniei grecilor fanarioţi. musicos „muzician”. care n-au pătruns în vorbirea populară şi au fost abandonaţi încă la începutul secolului al XIX-lea. arendă”. tertip (< tc. cel puţin. au fost adoptate sinonime turceşti diferite: bostan (Moldova) – dovleac (Muntenia). beşli-aga „căpitan de beşlii”) – rom. „şarlatan. adoptaţi în Principate. le corespund elemente lexicale maghiare sau germane: catifea / barşon. termenilor de origine turcă. carvasara „birou vamal”. pentru a completa golurile din vocabularul românesc. în cele două provincii. tragodie „tragedie”. de obicei. În varianta literară din Transilvania. cearşaf / lepedeu. pentru că. cînd a atins apogeul. mai ales. elciu „ambasador creştin pe lîngă Poartă” etc. pomanagiu etc. a spudaxi „a-si face studiile”.. au pătruns în limba română şi cîteva sufixe. limba română a împrumutat din turcă numeroşi termeni oficiali. barmengiu.

familie: babac „tată”. armistiţie. au devenit izvorul cel mai însemnat de modernizare a lexicului românesc. calendar. Problemele şi evoluţia limbi române în perioada anilor 1780 – 1840 Data care marchează punctul iniţial al perioadei moderne a limbi literare române este anul 1780. totodată. Densuşianu. se traduc lucrări din cele mai diverse ramuri ale ştiinţei. p. senat etc. Bucureşti. experienţia. precum şi în veacul următor. coronaţie. pe baza căreia au încercat. în primul rînd franceza şi italiana. politie „stat. cei mai de seamă reprezentanţi ai curentului novator ce caracterizează această epocă se numără toţi acei cărturari 1 Ov. pentru că în Transilvania învăţaţii români au apelat la o altă limbă de cultură. metafizică. milă. să lărgească şi să modernizeze vocabularul limbii române literare. Între cei dintîi şi. argument. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. eclipsă. eterie „revoluţie”. a chivernisi „a guverna.1. Literatura română modernă. scrie Ovid Densuşianu. avocat. un rol deosebit de important în această privinţă l-a avut Şcoala ardeleană şi curentul latinist de mai tîrziu. latina şi limbile romanice. administraţie: anaforă „raport adresat Domnului”. ţaţă „mătuşă”. cînd apare la Viena gramatica lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai Elementa lingue dacoromanae sive valachicae. oraş”. Dinicu Golescu) începe a se închega o literatură cultă în limba naţională. „O etapă de regenerare începe pentru întreaga noastră intelectualitate. 163 . zulie „gelozie”. asupra variantelor literare din Moldova şi Muntenia. Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) marchează trecerea spre epoca modernă a istoriei poporului român. a administra”. Influenţa greacă s-a exercitat. providenţia. O serie de elemente latine şi neoromanice au fost introduse şi de cărturarii epocii în discuţie. epidemie. monetă.- politică: aftocrat „autocrat”. găsim o serie de neologisme de tipul: activitas. Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Remarcabilă prin consecinţele ce le va avea şi asupra dezvoltării limbii literare este tendinţa de laicizare a întregii culturi româneşti scrise. Iancu Văcărescu. În scrierile lor. 1920. şi de multe ori au reuşit. se editează manuale. iar prin cîţiva poeţi şi scriitori (Enăchiţă Văcărescu. Costache Conachi. Ceea ce dă caracter deosebit acestei epoci este faptul că toţi care au scris în acest timp au urmărit aceleaşi idei şi au dat un exemplu rar de solidaritate intelectuală”1. Se înmulţesc şcolile cu predare în limba română. cea latină. cînd învăţaţii transilvăneni vin să propage prin scrierile lor convingerile pe care se întemeiază renaşterea noastră de la începutul secolului trecut. Fireşte. apar în ţările române semne ale modernizării vieţii social-politice şi economice. paradă. milion. iarăşi.

15. Colosi. Budai-Deleanu. Alături de gramatici. alfabetul chirilic. Rosetti. Ele pun la îndemîna tuturor un material lexical bogat. Fiind posesori ai unor temeinice cunoştinţe filologice.a. Teodorovici. ei s-au străduit să creeze o terminologie adecvată cerinţelor momentului istoric respectiv. p. mai întîi. Ei şi-au dat seama de faptul că modernizarea limbii române literare nu se poate face în afara contactului cu limba latină şi cu limbile romanice „surori”. chiar şi cele care nu vorbeau limbi neolatine. Una dintre problemele fundamentale ale oricărei limbi literare este îmbogăţirea vocabularului cu termeni şi sensuri noi. la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea. trebuie să arătăm că aceşti pionieri ai culturii româneşti au avut în vedere şi aspectul estetic al limbii. Gheorghe Şincai. s-au străduit să asigure emanciparea culturală şi socială a românilor transilvăneni. V. Începuturile unora dintre ei. Corneli s. reprezentanţii Şcolii Ardelene şi-au pus pentru prima dată în mod deliberat problema creării limbii literare. Aşadar. Introducerea şi adaptarea neologismelor. trebuiau elaborate principiile ortografice. Dar unificarea limbii se realizează deplin abia atunci cînd vorbitorii respectă şi un anumit număr de reguli morfologice şi sintactice. Şcolii ardelene îi datorăm şi elaborarea celor dintîi dicţionare româneşti. Ei au văzut în limbă nu numai un instrument de cultură în general. Iorgovici. dar foarte importante pentru istoria culturii româneşti. Este lesne de înţeles că nici o limbă literară nu se poate unifica din punct de vedere fonetic atîta vreme cît cei care o vorbesc şi o scriu nu sînt constrînşi să respecte norme ortografice şi ortoepice precise. Pentru stabilirea acestor reguli. menite să faciliteze introducerea alfabetului latin în scrisul românesc şi. Rosetti1. Petru Maior şi Ion BudaiDeleanu. în acelaşi timp. 164 . Limba română în sec. ci şi un mijloc al exprimării artistice. XIII-XVI. Alături de ilustrele nume ale corifeilor Şcolii Ardelene. C. este o muncă complexă şi anevoioasă. I. dar mai ales. se cuvine să amintim aici şi cîteva nume mai puţin cunoscute. Or. R. un rol fundamental în procesul de formare şi de îmbogăţire a limbilor literare îl au dicţionarele. „haină împrumutată şi rău adaptată limbii române”. Tempea. În sfîrşit. Diaconovici-Loga. mai ales că în vremea ceea se foloseau de alfabetul latin majoritatea popoarelor europene. trebuiau scrise gramatici. în special ale lui I. cum ar fi: P. cum zicea Al. 1956. Pentru aceasta. trebuia să se înlocuiască. una dintre preocupările de căpetenie ale reprezentanţilor Şcolii ardelene a fost alcătuirea lucrărilor de acest fel. Învăţaţii Şcolii ardelene au arătat şi aici drumul pe care trebuia să-l străbată limba română. consemnează multiplele sensuri pe care le pot avea termenii respectivi. Totodată. mai ales în epoca de formare a limbii culte.români din Transilvania care. sinonimele acestora şi cuvintele mai puţin uzuale. ca Samuil Micu. de a 1 Al. I. dau indicaţii cu privire la scrierea şi pronunţarea cuvintelor înregistrate. să favorizeze unificarea limbii literare din punct de vedere fonetic.

nu pentru altă ceva. precum am şi făcut. afirmînd că „…vorba sau limba muselor nu este altă fără limba întru care se învaţă ştiinţele. reprezentanţii Şcolii ardelene şi-au propus să elaboreze un s i s t e m o r t o g r a f i c b a z a t p e p r i n c i p i u l et imo lo g ic. în prefaţa Bibliei tipărite la Blaj în 1795. buni cunoscători ai istoriei limbii române. în prefaţa primei gramatici româneşti tipărite. nu la cea română. Şincai în această gramatică era menită să asigure 165 . Şincai.crea şi dezvolta limbajul nostru poetic marchează debuturile încununate de succes ale limbii poetice româneşti. Micu a sesizat evoluţia limbii române în secolul scurs de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti şi tocmai de aceea îşi propune să dea o nouă tălmăcire textului sacru. prin care trebuie să se îndrepte toţi oamenii. arată că unicul scop al acestei lucrări este perfecţionarea limbii materne: „M-am străduit cît am putut ca de la cuvintele şi vorbele cele tocmai româneşti nicicum să nu mă abat şi depărtez. îl găsim în prima gramatică amintită mai sus: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. Cea mai preţioasă constatare teoretică privitoare la limba literară o face însă I. ci să le aleg după cum pre unele locuri mai bine vorbesc româneşte decît pre altele. Micu şi Gh. fără numai ca prin normă. Ortografia propusă de S. Gh. Acţiunea conştientă întreprinsă de filologii Şcolii ardelene pentru unificarea şi prelucrarea limbii literare poate fi urmărită în cele mai multe dintre scrierile acestora. BudaiDeleanu în lucrarea sa Dascălul pentru temeiurile gramaticii româneşti. Astfel. Aici filologul transilvănean dă cea dintîi definiţie a limbii literare. de graiul şi de stilul cel din cărţile bisericeşti”. dar el se referea la limba latină. Reiese de aici că S. că Biblia de la Bucureşti (1688) a fost tipărită „cu foarte şi încurcată aşezare şi întocmire a graiului românesc şi mult osibit de vorba cea acum obicinuită şi mai ales. să se îndrepte şi să sporească şi limba noastră. apoi şi înmulţită cu cuvinte obicinuite de învăţături. Această limbă se află la toate neamurile politice [=civilizate] la care folosesc învăţăturile şi este în sine tot aceeaşi limbă a norodului de obşte. în care să fixeze noua fizionomie a limbii culte. Un sistem ortografic cu litere latine bazat tot pe criteriul etimologic. Filologi autentici. La sfîrşitul acestei cărţi. Prima încercare de a pune în practică acest punct de vedere o găsim în Carte de rogaciuni pentru evlavia homului creştin. Petru Maior distingea şi el varianta literară de cea populară a limbii. care nu se află în vorba de obşte”. dar mai pe larg explicat şi argumentat. autorul indică alfabetul utilizat (identic cu cel latin) şi dă unele explicaţii ortografice. În felul acesta.” Samuil Micu constată. tipărită cu alfabet latin de Samuil Micu la Viena în 1779. numai cît este mai curată de toate smintelile ce se află în limba lămurită şi adusă la regulile gramaticeşti. ei sperau să apropie aproape pînă la identificare limba română scrisă de cea latină. precum şi a altor oameni.

Adoptarea scrierii etimologice ar mai fi avut o consecinţă: integrarea mai rapidă a culturii noastre în cea romanică. e (mîna. că un astfel de sistem de scriere era aproape impracticabil pentru cei care nu cunoşteau latina. Încercarea lui Ienăchiţă Văcărescu de a simplifica alfabetul chirilic şi de a stabili reguli ortografice a rămas fără ecou. gi. ceea ce i-ar fi obligat pe intelectualii noştri să se orienteze mai grabnic spre cultura latino-romanică. P. Totodată. pînă la începutul secolului al XIXlea. Aici. o ortografie ştiinţifică. uşă. „…pe lîngă faptul că este 166 . Filologii transilvăneni ne-au lăsat şi cîteva gramatici. aςezemênt. Totuşi. ideea înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin şi propagat principiul etimologic în ortografie. pentru că voiau să se facă înţeleşi de către toţi românii şi pentru că şi-au dat seama că vremea reformelor ortografice totale nu sosise încă. Maior admite şi alte principii ortografice. deşi au luptat consecvent pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. Prima. Şincai. deprinderea acestui principiu ortografic implică o bună cunoaştere a limbii latine şi. Iordan. a gramaticii istorice româneşti. de la 1800 încolo. pe care o tipăreşte la Buda în 1805. bazată pe principiile morfologic şi fonetic. apărută la Buda. Mai trebuie să menţionăm că. Dar. de asemenea. Petru Maior fost cel dintîi care s-a ocupat în mod special de ortografie şi a tipărit chiar o lucrare în acest sens: Ortographia romana sive latino-valachica cum clavi. deşi e scrisă în limba latină (doar exemplele sînt româneşti) este deosebit de importantă pentru că e cea dintîi gramatică românească tipărită. de vreme ce în a doua ediţie a gramaticii. apar numeroase cărţi cu alfabet latin. fără să indice şi numele lui S. Nici pentru scrierea cu litere chirilice nu se elaborează. Pentru ş se recomandă semnul ς: uςia < lat. păstrate şi în ortografia actuală. cu toate că propune o ortografie etimologică. desigur. în 1819. adoptînd sistemul italian de scriere a consoanelor africate (principiul silabic): ci. pentru î se propun semnele î. ustia > rom. Micu. I. la acea dată nici tradiţia ortografică impusă prin scrierile româneşti din secolele anterioare nu corespundea realităţii fonetice. ci. Aşa se face că aproape toţi lingviştii transilvăneni au propus şi au susţinut în exclusivitate sistemele ortografice mai mult sau mai puţin etimologice. De aceea constatăm şi un anumit haos chiar în scrierea tradiţională cu litere chirilice. Probabil că acest lucru a fost sesizat şi de Gh. În plus. Ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii ardelene au susţinut. Fără îndoială. mai ales. în Transilvania.o „haină cît mai latinească” limbii române şi cerea din partea celor ce s-au încumetat s-o utilizeze serioase cunoştinţe de fonetică istorică. aşa cum afirmă acad. ge şi utilizînd prima dată semnele ş şi ţ. prin care ideea abandonării scrierii chirilice în favoarea celei latine a cîştigat un loc sigur şi definitiv în conştiinţa intelectualilor români. primii reprezentanţi ai Şcolii ardelene şi-au tipărit cele mai importante opere tot cu vechiul alfabet. cea amintită mai sus. se simte obligat să facă unele concesii principiului fonetic. î. rîu). Astfel.

4. Lăsînd la o parte greşelile inerente pentru vremea în care au fost elaborate regulile şi lucrarea. Şincai. să-şi dea seama de originea latină a limbii române. pornind de la Elementa linguae daco-romanae sive valachicae a lui S. doctorul I. cum ar fi: formarea acuzativului cu prepoziţia pre. Exemplul lui S. spaniola. peste ceva mai mult de jumătate de secol (1836). Lucrarea cuprinde 4 capitole: 1. fără temei. suntem. să înveţe româneşte şi. încercînd să găsească forme şi pentru Abl. şi nu forma latinizantă sînt. devenit parte integrantă a cuvîntului. cînd şi cum trebuie folosit articolul etc. despre care se spune că numai articolul. Utilizînd terminologia şi clasificările gramaticilor latineşti. La capitolul Sintaxa. la scurtă vreme. noi sentem (sîntem) etc. cei doi autori au făcut un însemnat pas înainte faţă de predecesorii lor. p. de alţi învăţaţi români. Micu şi Gh. care folosiseră o terminologie slavonă greoaie şi o clasificare complicată. Se adoptă forma populară a indicativului prezent de la verbul a fi: eu sent (sînt). apărută la Viena în 1788. Formarea cuvintelor. 2. foarte redus de altfel.751. unul. mai ales. Molnar-Piuariu. întemeietorul filologie romanice ca disciplină cu adevărat ştiinţifică.prima gramatică tipărită a limbii noastre. 167 . ca un idiom romanic egal îndreptăţit în ochii specialiştilor cu franceza. Vrînd să dovedească însă că structura gramaticală a limbii române se confundă cu cea a limbii latine. de asemenea. cunoscători ai limbii latine. Micu şi Gh. 1 LRC. Gramatica lui S. de asemenea. cum ar fi cea privitoare la declinarea cu articol. Astfel. Disting. În capitolul I sînt expuse principiile ortografiei etimologice latinizante. ceea ce este. o exagerare. Şincai are o importanţă deosebită şi pentru formarea terminologiei gramaticale româneşti. şi anume Fridrich Diez.Şincai a fost urmat. ea are meritul de a fi servit multor străini. mai potrivite şi mai conforme cu structura limbii române. cu toate că acesta dispăruse încă în latina preromanică. forme de viitor pentru modurile imperativ. Ortografia. avea s-o consacre. nu ţin seamă de reducerea cazurilor în limba română. Etimologia. Dar şi aici se dau numeroase reguli judicioase. 3. regimul anumitor verbe. infinitiv şi chiar pentru participiu. se declină.. alcătuieşte o gramatică în limba germană Deutsch walachische Sprache. În capitolul al II-lea Etimologia (Morfologia) se fac numeroase constatări juste.. trebuie să reţinem că prima gramatică românească tipărită a adus o contribuţie reală la fixarea celor dintîi norme ale limbii române literare moderne. iar la sfîrşit se dă un mic glosar român-latin. Micu şi Gh. 1956. Sintaxa. italiana etc”1. ei susţin că nu avem decît două genuri: feminin şi masculinâ. ei identifică sintaxa verbului românesc cu cea a verbului latinesc. Printre aceştia. care s-au străduit să elaboreze şi să tipărească gramatici româneşti destinate mai ales şcolarilor.

el propune ca unică forma corectă cu j în locul lui gi. pornind. iar în locul africatei dentale sonore dz. aceasta se poate face de vom aduce-o la regule fixe". În 1799. făcîndu-l să exclame în prefaţa gramaticii sale din 1828: „Vrednice de toată lauda sînt sfaturile pentru cum să îndrepteze limba rumânească ale lui P. obişnuită în limba veche şi în unele subdialecte dacoromâne. s. în care sesizăm influenţa lui Ienăchiţă Văcărescu Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor gramaticii rumâneşti. datorită unei tendinţe 168 . o gramatică. 3. o Gramatică românească. sînt. Palatalizarea labialelor este ocolită cu grijă. C. deşi are caracter normativ. tipăreşte în 1822. mai ales. Ortoepia sau grăirea dreaptă. 4. judicioase şi vădesc orientarea autorului mai ales spre formele ce s-au impus mai tîrziu ca norme ale limbii literare moderne. pentru că autorul vedea în şcoală principala instituţie prin intermediul căreia puteau fi răspîndite şi impuse normele rostirii şi scrierii corecte. este preferată fricativa sonoră z. tipărite la Buda în veacul trecut”. H. Iorgovici în Curierul de ambe sexe. Lucrarea nu are o valoare deosebită. Astfel. însă precizează că învăţatul care scrie pentru publicul larg "trebuie să întrebuinţeze aşa cuvintele cu care vorbind să-l înţeleagă aceia pentru care scrie" (p. El propune cîteva soluţii judicioase de îmbogăţire a lexicului românesc prin mijloace interne. Regulile ortoepice şi ortografice. Diaconovici-Loga. este incorectă şi trebuie evitată. de fapt. de la cea latină. Unele dintre afirmaţiile autorului privesc direct limba literară şi surprind prin justeţea lor. I. z. dar atrage atenţia asupra faptului că înlocuirea africatei prepalatale cu fricativa corespunzătoare. dar şi influenţa lui S. de asemenea. care nu este. 2.R. Micu şi Gh. Diaconovici-Loga. Tempea publică la Sibiu. Alt bănăţean. cartea sa cuprinde şi alte idei interesante privitoare la studiul limbii în general şi a limbii române în special. pe care le ilustrează cu numeroase exemple. ci este prima lucrare importantă de lexicologie a limbii române. r) este. j. respinsă. Iorgovici. Heliade retipăreşte lucrarea lui P. Prosodia sau măsura tonului. tot la Buda. Velarizarea vocalelor anterioare e şi i după consoanele dure (ş. în 1797. în domeniul foneticii. care l-au entuziasmat pe I. în cuvintele de tipul joc. Etymologia sau deducerea cuvintelor. însă autorul ei se dovedeşte a fi unul dintre cei dintîi filologi români care au încercat să creeze o terminologie gramaticală românească. conform pronunţiei din graiul crişean. Iorgovici Observaţii de limba rumânească. Autorul îşi dă seama că limba română „are lipsă de îndreptare şi de înmulţire. El constată diferenţa dintre vorbirea oamenilor instruiţi şi a celor neinstruiţi şi încuviinţează crearea limbajului savant. Ortografia sau scrierea dreaptă. 5. După cum se vede din titlu. lucrarea era destinată mai ales şcolarilor. apărută la Rîmnic cu zece ani mai înainte.76). din 1838-1840. precum şi normele morfologice şi sintactice propuse de C. o Gramatică romanească pentru îndreptarea tinerilor. judeţ etc. apare la Buda cartea bănăţeanului P. Cartea cuprinde 5 părţi: 1. Sintaxa (Alcătuirea cuvintelor). Şincai. În semn de omagiu. în general. Rădulescu.. ţ. ba chiar.

grupul verbelor deponente. formele de mai-mult-ca-perfect perifrastic de tipul am fost auzit „auzisem” stau alături de cele sintetice. după un model latin. verbul auxiliar a fi are forme variabile. Cele mai multe particularităţi regionale pot fi întîlnite în flexiunea verbală. formele latinizate sînt sporadice şi nu apar aproape niciodată singure. C. chepetenie etc.latinizante. atunci cînd intră în componenţa adverbelor. să fiţi cugetaţi). iar pentru pronumele demonstrativ sînt recomandate mai ales formele aceasta. El mai propune şi numeroase reguli morfologice. indică formele cazuale exacte atît pentru articolul hotărît. de aceea el n-a încercat să elimine din rostirea literară sunetele ă şi î. el adoptă formele diferenţiale ale articolului genitival al. pe care însă nu uită să le pună alături. e notată ca în exprimarea literară de azi: pe aici. Bunăoară.. Diaconovici-Loga. cu toate că sînt înregistrate şi formele regionale cest. tinăr. pentru că la verbele regulate păstrează forma nediferenţiată (el lăuda – ei lăuda). a vedea etc. pre mine etc. cum ar fi. îl recomandă pe formos în locul lui frumos şi distinge. Diaconovici-Loga sînt rare şi nesupărătoare. pre răul. a III-a pl. după apar ca în limba actuală. după persoane. De asemenea. est. a. dar numai pentru verbele auxiliare (el era – ei erau. În cuvîntul român şi derivatele sale î este înlocuit peste tot cu a. pe acolo. spuni [=spui]. iei. Totuşi C. ai. ale. iar pentru condiţionalul trecut se recomandă şi o formă alcătuită din imperfectul verbului a vrea + 169 . el voia – ei voiau). Diaconovici-Loga a fost un latinist moderat. petroni [=pietroi] etc. să fii cugetat. care s-au impus în limba literară din Principate abia la sfîrşitul secolului trecut. În general însă. Faptele de limbă populară apar mai frecvent în gramatica lui C. pronume şi articol. acel. ia. acolo unde limba literară îi păstrează: învevetură. Diaconovici-Loga încearcă să stabilească forme de ablativ pentru substantive. nu sesizează existenţa genului neutru. el recomandă ca fiind mai corecte formele neiotacizate ale verbelor a auzi. iar referitor la prepoziţia pe constatăm că. Astfel. ă şi î sînt uneori înlocuiţi cu i şi e. la perfectul conjunctivului (să fiu cugetat. cît şi pentru acuzativul cu pre (pre pîne. Prepoziţiile de. Astfel.). Fonetismele regionale de tip bănăţean sînt acceptate ca norme de rostire literară numai atunci cînd lasă impresia că se apropie de norma existentă în latină. menite să asigure o mai înaltă claritate şi precizie structurii gramaticale româneşti. dar aceste se află înşirate mai totdeauna după cele care au devenit literare. Şi în domeniul morfologiei. acest. modificările fonetice în spirit latinist propuse de C. El încearcă să impună forma cu u la pers. pe de alături etc. din. ăst. să fim. de pildă. leai lea pentru iau. a imperfectului indicativ. adjective. cu toate că în gramatica sa nu pierde prilejul de a spune despre ele că „au un ton tîmp şi nefiresc”. ci sînt însoţite de formele populare sau de cele care s-au impus mai tîrziu în limba literară. propune formele leau.

cărturarii transilvăneni au elaborat. ci şi peste munţi. concepţie care nu putea să rămînă fără ecou la formarea şi unificarea limbii române literare moderne. alături de cuvintele-titlu româneşti mai rare şi definiţii explicative”1. Terminologia gramaticală folosită de el este surprinzător de actuală: numele. în 1801. Tipărită în multe exemplare şi într-o vreme cînd lucrările de acest fel.infinitivul verbului de conjugat (eu vreau bate = aş fi bătut). lucrarea era terminată. încearcă să-l transforme într-unul în 4 limbi. 170 . dicţionarele sînt lucrări fundamentale şi indispensabile pentru stabilirea şi impunerea normelor limbii literare. tipărită abia la 1825. în care se dau. După cum observă Mircea Seche. Micu) este cea dintîi lucrare lexicografică de tip poliglot sau bilingv. în 1803. erau încă foarte rare. Alături de gramatici. beneficiind şi de autoritatea ştiinţifică a autorului ei. care au pregătit apariţia acestei opere. integral sau parţial. Heliade Rădulescu şi rolul pe care l-a jucat gramatica sa în procesul complex de impunere a normelor limbii române literare moderne în Transilvania şi Banat este asemănător cu cel care l-a avut gramatica lui Heliade—Rădulescu în Muntenia şi Moldova. prepoziţia. Budai-Deleanu în jurul anului 1812. ortografice şi gramaticale româneşti. cartea lui C. Seche. „dicţionarul lui Klein (aşa i se mai zicea lui S. Micu terminase un Dictionarum valachico-latinum. comparativ şi superlativ etc. pronumele. În felul acesta. 1968. În 1805. adverbia. După cum se poate vedea din cele expuse mai sus. Contribuţia reprezentanţilor Şcolii ardelene a fost hotărîtoare în acest domeniu. Din nefericire. Gramatica lui I. cu titlul Temeiurile gramaticii româneşti. Diaconovici-Loga a anticipat cu cîţiva ani înainte multe dintre formele propuse de I. 1 Vezi M. pe care. partiţipia. Diaconovici-Loga a fost citită şi învăţată de numeroase generaţii de şcolari nu numai în Transilvania şi Banat. autorul terminase şi versiunea latinească a acestei scrieri: Fundamenta gramatices romanicae seu ita dictae valachicae. conjuncţia şi interjecţia. BudaiDeleanu este alcătuită după principiul progresiv al reprezentării cunoştinţelor. ca în limba veche: şi turcii atunci nu vre scăpa nici unul. Astfel. p. verbul. sintaxa. de aceea capitolele mari ale scrierii sale sînt: fonetica. C. de la simplu la complex. Pînă la apariţia Lexiconului de la Buda. În 1812. Schiţă de istorie a lexicografiei româneşti. scrise în limba română. această operă a marelui cărturar transilvănean a rămas în manuscris. s-a răspîndit o concepţie unitară despre normele ortoepice.22. Aceasta a fost prima formă a Lexiconului budan. în Moldova şi Bucovina. mai multe lucrări lexicografice. S. graduri de comparaţie: pozitiv. Bucureşti. O valoroasă gramatică românească a elaborat şi I. morfologia.

plantă. Iorgoviсi a redactat un dicţionar poliglot român-german-francez-latin. din motive necunoscute. examen. În 1825 apare la Buda Lexicon românescu-latinescu-ungurescu-nemţescu (quare de mai mulţi autori. chitară. Molnar-Piuariu tipăreşte la Sibiu un Vocabularum nemţesc şi românesc. bibliotecariu. execuţie. poesie. Micu. încearcă să stabilească numeroase etimologii. între care se includ şi numeroşi termeni tehnici. un Lexicon român-latin-maghiar. dar. gazetă. de asemenea. 171 . Dornici să scoată în evidenţă şi cu acest prilej originea latină a limbii noastre. generosu. multe dintre ele păstrîndu-se cu forma dată de autori pînă azi. condiţie. Maior. Lexiconul lui I. dr. epilogu. Budai-Deleanu de-a lungul a 35 de ani. modă. cît şi sensurile secundare ale cuvintelor româneşti. în sfîrşit.I. provenit mai cu seamă din graiurile transilvănene. redactat de I . odată cu apariţia lexiconului de la Buda. Importanţa acestei lucrări pentru limba română literară constă. dicţionarul cuprinde un material lexical de factură populară sau regională. revizuirea şi desăvîrşirea acestei lucrări monumentale au colaborat cîţiva dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Şcolii ardelene: S. Cel mai valoros dicţionar din seria celor netipărite rămîne însă Lexiconul românesc-nemţesc. fabulă. În 1818 era gata pentru tipar. ne aflăm la începuturile lexicografiei românei moderne. În 1822. În afară de neologisme. nu a fost editat. Teodorovici. cortină. în numărul mare de neologisme latineşti şi romanice pe care le înregistrează. asupra categoriei gramaticale a genului (la substantive) şi a diatezei (la verbe). I. Seche. respiraţie etc. mai ales..Şt. contagios. V. Corneli. iar P. bancă. Ne aflăm. cadavru. La redactarea. a răspîndirii geografice a cuvintelor şi. autorii Lexiconului. Iată cîteva exemple: bal. Al. Se poate afirma că. Crişan Körösi elaborase pentru tipar. dar multe dintre acestea sînt forţate ori hazardate. egal ca număr de cuvinte cu Lexiconul de la Buda (cuprinde circa 10 000 de termeni). în prefaţa acestei lucrări. conversaţie. companie. magie. Pentru prima oară în istoria lingvisticii româneşti o lucrare lexicografică se bazează pe un material obţinut prin despuierea textelor. Colosi. găsim cea dintîi expunere de motive a unui lexicograf român asupra concepţiei sale. Budai-Deleanu este cea dintîi lucrare lexicografică în care se dau sistematic indicaţii asupra accentului cuvîntului-titlu. P. ordinea sensurilor la cuvintele polisemantice fiind în general cea istorică. Potrivit aprecierii lui M. etimologică. asupra valorii lor stilistice.. I. care însă nu s-a păstrat nici în manuscris. încă în 1802. în cursul a trudeei şi mai multoru ani s-au lucratu sau Lexicon valachico-latinohungarico-germanicum quod o pluribus autoribis decursum triginta et amplius annorum elaboratum est). proprietate. familie. chirurgu. în faţa unui dicţionar în care se înregistrează atît sensurile de bază. Teodori.

” [S. Lexiconul de la Buda urmează destul de fidel sistemul de scriere propus de S. ş. Spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea. ei au acţionat conştient şi moderat. Micu. Lexiconul de la Buda a însemnat o etapă importantă în evoluţia limbii literare şi o temelie trainică pentru dezvoltarea ei ulterioară. Cărţile ştiinţifice de tot felul. Micu: „Pentru aceea vorbim. elaborate sau traduse de ei. Latina şi limbile romanice apusene au dat românei. reprezentanţilor Şcolii ardelene. ca alţii să înţeleagă. Buda. turceşti şi greceşti pătrunşi în scrierile cărturarilor din secolele anterioare şi în limba de la curtea domnitorului erau puţini şi adesea rău adaptaţi sistemului morfologic şi fonetic al limbii române. Prin această scriere se încununează strădaniile promotorilor Şcolii ardelene în sensul celor mai mari tendinţe ale dezvoltării limbii literare: îmbogăţirea ei cu elemente noi şi codificarea principalelor norme de vorbire corectă. ori din cea latinească. p. filologii transilvăneni săvîrşeau un act revoluţionar de importanţă capitală pentru modernizarea limbii noastre culte. Termenii slavoni. mai importante pe care le ridică procesul de dezvoltare şi modernizare a oricărei limbi este crearea unui fond lexical capabil să asigure exprimarea tuturor noţiunilor şi ideilor din orice domeniu al vieţii materiale şi spirituale a unui popor. constatînd lacunele din vocabularul ştiinţific românesc de la începutul veacului trecut. Graţie extensiunii materialului cuprins şi întocmirii lui judicioase. Indicînd drept principală sursă de îmbogăţire cu neologisme a limbii române literare limba latină şi limbile neoromanice. P. totodată. Maior. folosindu-se doar de cîteva semne deosebite (ţ. Meritul de a fi îndreptat limba românească spre izvoarele ei fireşti latino-romanice revine. Una din problemele cele mai complexe şi. limba română se afla într-o stare nefavorabilă din acest punct de vedere. 1800. de asemenea. ca din cea mai învăţată. reclamau crearea unei terminologii ştiinţifice adecvate.În ce priveşte ortografia. începînd cu preajma anului 1780. Iară unde lipseşte în limba noastră românească şi nu avem cuvinte cu care să putem spune unele lucruri. Logica. un număr important de termeni. corifeii Şcolii ardelene s-au ferit de exagerări. şi sîrbilor şi 172 . pentru că limba noastră cea românească este născută din limba cea latinească. 57] La rîndul său. Micu. Nu se cade să mestecăm cuvinte străine în limba românească. dintre care cei mai mulţi au fost adaptaţi şi asimilaţi. mai ales pentru învăţături şi în ştiinţe. precum grecilor le iaste slobod în lipsele sale a se împrumuta de la limba elinească. atunci cu socoteală şi numai cît este lipsă putem să luăm ori din cea grecească. ca de la a noastră maică. adică nemţeşti sau ungureşti cu turceşti sau slavoneşti sau dintr-alte limbi. propune: „Unde întru ştiinţele cele înalte nu ne-ar ajunge unele cuvinte. Spre deosebire de latiniştii altor secole. introducînd în scrierile lor termenii absolut necesari limbii române. El constituie un monument de seamă în dezvoltarea limbii şi culturii româneşti. De aceea se pare edificatoare afirmaţia lui S. În procesul de îmbogăţire a lexicului românesc cu neologisme. á „ă”).

De cele mai multe ori însă derivatele propuse de el sînt neologisme împrumutate din latină sau din limbile romanice. remarcabilă. botanica. mai ales prin derivare de la rădăcini moştenite din latină. agronomia etc. Acest lucru se poate uşor constata citind. ei nu au văzut în latină şi în limbile romanice singura sursă de împrumut. chimia. P. Astfel. 173 . fără îndoială. de pildă.ruşilor de la limba slovenească cea din cărţi. grecismele şi turcismele pătrunse în limba literară au putut fi înlăturate în numai cîteva decenii. aşa şi noi toată cădinţa avem a ne ajuta cu limba latinească cea corectă. proporţie „între două părţi asemănare”. matematica. parţialitate „ţinerea cu o parte” imparţialitate „neţinerea cu nici unul”. mai ales din punct de vedere practic lingvistul transilvănean a pus în circulaţie numeroşi termeni. În felul acesta. 183. termenii incluşi de P. De asemenea. Privită în ansamblu. Şincai la crearea terminologiei ştiinţifice româneşti este şi ea remarcabilă. au rămas adesea neadaptaţi la sistemul fonetic şi morfologic al limbii noastre. fondul istoric latin al limbii s-a îmbogăţit cu un mare număr de neologisme romanice. b) limba română literară trebuie ridicată la nivelul celorlalte limbi de cultură prin racordarea ei la necesităţile şi exigenţele ştiinţei moderne. părţire „împărţire”. Iorgovici şi-a dat seama că limba română poate fi îmbogăţită şi cu elemente lexicale create pe teren propriu. Latiniştii nu au respins în totalitate elementele străine pătrunse în ţesătura limbii române. porţie „o parte măsurată”. Se desprind de aici două importante idei: a) lexicul limbii literare trebuie întregit prin introducerea neologismelor de origine latină şi romanică. Prin strădania oamenilor de cultură transilvăneni din această epocă. 1 P. Istoria bisericei românilor. ba şi cu surorile limbii noastre. poate nu atît prin rezultatele practice imediate. cum sînt: astronomia. Contribuţia lui Gh. dintre care unii s-au păstrat şi azi în anumite ramuri ale ştiinţei. neintrînd în uzul general. răspîndite apoi şi în scrierile autorilor munteni şi moldoveni. Iorgovici în familia substantivului parte: particulare „osebit”. cu cea italienească. Maior. 1813. Buda. cu cea frîncească şi cu cea spaniolească”1. p. contribuţia Şcolii ardelene la întemeierea limbii române literare moderne este. ci s-au pronunţat mai ales împotriva acelor termeni care. cît mai ales prin ideile judicioase privitoare la cultivarea şi unificarea limbii române. fizica.

asigurînd. Văcărescu. Astfel. Heliade Rădulescu face o reformă radicală a ortografiei româneşti cu slove chirilice. iar nu pentru cei morţi?”. Epoca Ion Heliade Rădulescu Simplificarea alfabetului şi fixarea normelor ortografice Datorită tradiţiei. Reforma propusă de el nu a avut ecou între contemporani. avîndu-se în vedere. Spre deosebire de I. paeric. asistăm doar la încercări sporadice şi nesemnificative de simplificare a alfabetului chirilic. Bucoavnele (cea mai veche datează din 1699). înlocuirea treptată a alfabetului chirilic cu cel latin. totodată. După reîntoarcerea la Bucureşti. întemeiată în 1821 la Braşov. în felul acesta. se încearcă fixarea unor norme de scriere corectă. Ienăchiţă Văcărescu foloseşte numai accentul ascuţit. tipărită la Rîmnic. românii au menţinut în alfabetul chirilic un mare număr de slove inutile. spirite. şi unele probleme de ortoepie. renunţă la titlă ca semn distinctiv al slovelor-cifre şi propune utilizarea unui ifen dedesubtul diftongilor. pe care tot el le-a modificat încă de două ori. în 1836 şi 1844.Contribuţia cărturarilor din principate la cultivarea şi modernizarea limbi române literare. precum şi de oportunitatea eliminării din alfabetul românesc a slovelor de prisos. încă de la începuturile scrisului. pentru că în scrierile sale folosea 38 de slove în loc de 33. Nemaiţinînd seamă de tradiţie. în 1787. Prima încercare „oficială” de reducere a slovelor chirilice o datorăm lui Ienăchiţă Văcărescu. el se declară partizan al principiului fonetic. În afară de aceasta. iar mai tîrziu a generat numeroase confuzii la interpretarea grafiei textelor noastre vechi. adică odată cu apariţia celor dintîi gramatici. care slujeau la deprinderea scrisului. în 1828. titlă). menite să stabilească. Heliade a reuşit să impună un alfabet alcătuit din 30 de slove. Societatea literară din Braşov. Heliade a reuşit să-şi convingă contemporanii de inutilitatea semnelor diacritice (accente. nici chiar autorul ei n-a respectat-o integral. 174 . cărturarul muntean propune reducerea alfabetului româno-chirilic la 33 de semne. membrii Societăţii şi-au continuat preocupările de limbă şi ele au dat rezultatul scontat: a apărut Gramatica românească a lui Ion Heliade Rădulescu. eric. chiar şi pe ultima silabă. arătînd că „pentru ce să nu scrim cum pronunţiem. care s-a tipărit la Sibiu. nu cuprind expuneri detaliate asupra vreunui sistem ortografic românesc. dar şi datorită lipsei unor lucrări de gramatică românească. Abia în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea. Motivîndu-şi acţiunea. îşi propunea simplificarea alfabetului chirilic şi adaptarea lui la sistemul fonetic al limbii române. cînd scrim pentru cei care trăesc. I. În Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orînduelelor gramaticii rumâneşti. Acest fapt a făcut imposibilă adoptarea unui sistem ortografic unitar pentru toţi românii şi a creat mari dificultăţi celor care încercau să înveţe a scrie româneşte. normele ortografice şi ortoepice. Pînă la sfîrşitul veacului al XVIII-lea.

eventual. precum şi pe u mut la sfîrşitul cuvintelor terminate în consoană. celor din Transilvania. De aceea el consideră că „limba românească dă la anul 1688 (cînd s-a tipărit Biblia de la Bucureşti) s-au început. nu vreau să merg zic. semnul scurtării (ě. Astfel. Mai departe însă Văcărescu afirma că „limba noastră au la 1688 au luat începutul cel dă al doilea sau acum”. Ienăchiţă Văcărescu ţine seama şi de situaţia existentă în celelalte graiuri dacoromâne. şcolarilor din Ţara Românească şi. nu pot să fac şi aşa este regula. mai cu seamă în realizarea unităţii şi stabilităţii lor. Cărturarul muntean intuieşte bine rolul hotărîtor pe care-l au lucrările de gramatică în viaţa limbilor culte.Cu toate că reforma propusă de Heliade are un caracter revoluţionar. Autoritatea ştiinţifică şi culturală de care se bucura Heliade în prima jumătate a secolului al XIX-lea. A putere trebuie să facă pot. pe care încerca să le impună ca norme ale limbii corecte. la noi însă s-au obicinuit poci şi nepăzind nici un canon. el constată şi importanţa textelor scrise în limba română pentru fixarea normelor exprimării literare. constatăm şi cîteva concesii pe care el le-a făcut tradiţiei. în primul rînd. Editată în acelaşi an la Rîmnic şi Viena. să să zică încai pot. pot. rămîne a fi fără 175 . el afirma: „Am băgat de seamă că la multe graiuri din obicei moldovenii păzesc regula gramaticească mai cu scumpătate. ceea ce ne face să credem că Ienăchiţă Văcărescu aprecia ca foarte important rolul gramaticii sale în procesul de formare a românei literare. notat însă prin apostrof. iar dă vom da că să schimbă t trebuie să se schimbe în ţ. Totodată. dar mai ales procesul de înnoire a vieţii economice. această gramatică este destinată. Cu toate că adopta numeroase fonetisme şi forme gramaticale munteneşti. politice şi culturale româneşti au asigurat succesul deplin al acestei îndrăzneţe reforme ortografice. adică cu 1583 de ani mai înainte”. măcar şi dă era începută dă la 105 dă la Hristos. poci. й). învăţatul muntean acceptă fără justificare slova γ „i”. faţă de cele munteneşti voi. care a avut consecinţe dintre cele mai bune şi asupra unificării normelor fonetice ale limbii literare. Considerînd mai corecte formele moldoveneşti vreau. Încercări de normare a limbii culte prin intermediul gramaticii Cea dintîi gramatică românească tipărită scrisă în limba română aparţine lui Ienăchiţă Văcărescu şi se întitulează Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orînduelelor gramaticii rumâneşti.

printr-o structură mai amplă şi mai adecvată descrierii sistemului gramatical românesc. Gramatica românească Cea mai valoroasă lucrare la capitolul Gramatici rămîne pentru totdeauna Gramatica românească a lui Ion H. El consideră. Deşi propune o formă unică pentru sg. ca în limba textelor vechi: fost-au acest Ştefan vodă…. a pronumelui relativ care. Cărturarul muntean a fost nevoit să-şi creeze singur terminologia gramaticală. cvalita (< it qualita). dar cînd se întîmplă să noteze două variante. mai cu seamă. printr-o terminologie surprinzător de modernă şi. uneori întîlnim şi forma carele: cel dintîi carele au aflat tiparul. concordanţa (< it. dîn – din etc. care s-a folosit aproape exclusiv de calcuri după slavă. prin claritatea şi concizia cu care sînt formulate normele gramaticale. mai puţin savant şi mai apropiat de înfăţişarea pe care o avea limba vorbită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. în cîteva situaţii Heliade oscilează între norma propusă şi o formă populară neconsemnată în gramatică. Această lucrare se distinge. anormale). Heliade Rădulescu. Heliade întreprinde o selecţie riguroasă a formelor. şi pl. întrebuinţează şi forma veche . apreciată pentru ideile referitoare la ortografie şi la principalele căi de modernizare a lexicului. faţă de scrierile similare apărute pînă atunci. Rădulescu. femeie de-a doilea. concordanza) etc.. cum ar fi: piste – pîste. III-a sg. Ienăchiţă Văcărescu a utilizat şi numeroşi termeni de origine italiană: anormal (< it. I. iar aspectul literar al românei are în gramatica sa un caracter mai puţin elaborat. Spre deosebire de predecesori. Văcărescu a putut fi obiectiv în aprecierea faptelor de limbă. Prin lucrarea sa.regulă”. Pe lîngă numeralul ordinal a doa. cvantita (< quantita). a perfectului compus. optează pentru o singură formă. de asemenea. De regulă. greacă şi latină. I. dar se limitează aproape exclusiv la materialul oferit de varianta literară muntenească şi de limba veche. 176 . Spre deosebire de Eustratievici Braşoveanul. care stau alături de cei latineşti şi slavi. mai corectă forma transilvăneană eu lucru faţă de eu lucrez şi apreciază respectul transilvănenilor pentru ortografie. Totuşi. Poate că datorită acestei atitudini. el admite în gramatica sa şi unele forme duble. prima este cea pe care o recomandă şi o foloseşte în scrierile sale. întîlnim şi forma au pentru singular. Deşi propune şi susţine cu convingere diferenţierea auxiliarului a avea la pers. păstrată în graiuri. Ienăchiţă Văcărescu a deschis seria gramaticilor tipărite în limba română şi a exercitat o importantă influenţă asupra celorlalţi învăţaţi care au realizat astfel de scrieri mai tîrziu.

el a reuşit pentru un timp să-i adune în jurul său pe cei mai reprezentativi scriitori şi oameni de cultură din principate. veţi – eţi. Impunîndu-se de tînăr ca o prestigioasă personalitate culturală. Rolul său în această privinţă este considerabil. Heliade era un romantic. Cele mai judicioase opinii ale sale nu sînt formulate în Gramatica românească. Gh. amintim: formele pronominale de G. prepoziţiile dupe „de pe” şi pintre. precum şi formele diferenţiate după persoane ale auxiliarului la conjunctiv perfect: să fiu fost. ci eu m-am supus totdeauna la 177 . În esenţă. Dintre normele morfologice munteneşti recomandate şi utilizate curent de Heliade. deşi precizează corect norma Pentru prepoziţia pe recomandă formele pre şi pă. Gramatica românească este. Heliade a rămas fidel acestor norme. încadrarea verbului a scrie la conjugarea a IV-a (a scri).Heliade confundă uneori formele pronumelui de întărire (ne-o arată însuşi limba latinească). Cu toate că se formase şi crescuse în respectul faţă de ideologia literară clasică. articolul demonstrativ a. ăi. acel. cea mai izbutită lucrare normativă a exprimării culte din Muntenia. scrie el. n-au fost niciodată porunci. Dacă filologii şi alţi intelectuali din această perioadă au intuit calea teoretică a cultivării limbii. La fel procedează cînd trebuie să aleagă între formele devenite literare şi cele populare munteneşti ale auxiliarului a voi: voi – oi. De aceea sîntem îndreptăţiţi să vorbim. acei. această carte a contribuit decisiv la impunerea bazei munteneşti a limbii române literare moderne. H. I. Negruzzi. dar în texte foloseşte aproape exclusiv varianta cea mai răspîndită: pe. Heliade acceptă mai-mult-ca-perfectul perifrastic (am fost avut). vom – om. va. să fii fost. cum ne-am fi aşteptat. „Vorbele mele. Tot sub influenţa vechii române literare. Circulînd şi în alte provincii româneşti şi beneficiind de autoritatea ştiinţifică a autorului. ci în scrisorile sale către C. Poenaru. pe care le-a promovat mai ales în şcoală şi în presă.-D. vei – ei. Heliade preferă formele mai vechi. ăl. să fie fost etc. de fapt. Celelalte norme consemnate sau propuse de Heliade în Gramatica sa sînt în general identice cu cele din româna literară actuală. acele. Bariţiu şi P. tutulor şi nimului. menite să îndrepte limba noastră literară pe calea desăvîrşirii. de un moment Heliade în istoria limbii noastre literare. Rădulescu a căutat să stabilească principiile raţionale şi practice care urmau să ducă la înfăptuirea ei. Bazată aproape integral pe materialul de limbă oferit de varianta literară munteană. publicate în Muzeul naţional sau în Curierul românesc. considerate de el mai clasice ale pronumelui demonstrativ: acest. pînă cînd s-a lăsat cucerit de ideea italienizării limbii noastre culte. între 1828 şi 1840. de aceea el respinge la începutul activităţii sale încercările raţionaliste de a schimba limba arbitrar. conjuncţia daca etc. care i-au împărtăşit opiniile clare şi i-au acceptat opiniile judicioase.o. vor – or. alături de care citează şi formele munteneşti ăst.

şi nu pe cele iotacizate (să auză). acolo unde am avut putere să-l înţeleg.poruncile şi la glasul limbii. judecă. de se vor scrie aşa. ca în graiul muntean. binile. Nu sînt recomandabile participiile de tipul înviet. care sînt astăzi corecte. nu cu moldovenescul tare. sînt nerecomandabile formele cu e trecut la i în moldovenismele carile. iubăsc. me. fără u (ei cînta). nu cea veche. încongiur gi trebuie păstrat. În fonetică. mea. agiutoriu). Heliade recomandă formele asemănătoare cu cele bănăţene scui. să se scrie e. samănă. ci înţeleg. comp. nu au. a III-a să deie să fie înlocuită cu să dea. Trebuie respinsă forma verbală moldovenească de hiperrepriză m-am dusu-m-am. Sînt literare formele muntenească simte şi moldovenească socot. Fără a ţine seama de transformările fonetice specifice unor graiuri. În morfologie. nu e: pre. la indicativ perf. Heliade propune o serie de norme fonetice şi gramaticale. ca în Moldova. Este lesne de constatat că aproape toate recomandările făcute de Heliade au fost acceptate. dintre care cele mai multe s-au impus în a doua jumătate a secolului trecut. menite să ducă la unificarea limbii române literare. ca în Muntenia. să se scrie şi să se pronunţe ea în prea. ce. 178 . mai devreme sau mai tîrziu. nu sîngur. pîrăşte). La indicativ imperfect să se întrebuinţeze forma bănăţeană cu u (ei cîntau). Varianta conjunctivului la pers. putea. ca şi cea muntenească a făcutără. cel al uzului sau al circulaţiei acestor forme. Selecţia normelor unice ale românei culte trebuia să se facă în baza a 4 criterii fundamentale: criteriul latinităţii formelor. de limba literară. ci variantele munteneşti –ar. -or. scit. Se va scrie singur. Le notăm pe cele mai importante. -oriu (moraiu. este. structura şi tendinţele ei interne. di. nascit) decît ştiu. Heliade propune să se formeze superlativul cu adverbele foarte sau prea. ca în Muntenia şi în limba bisericească. pers. se va scrie pîne. Peste toate trebuia să domnească însă logica limbii. iubesc. În concepţia sa. de asemenea. naşte din restul graiurilor. dar nu el vorbeşti. Întemeindu-se pe aceste principii. dă. trei. binele. Recomandă formele verbale neiotacizate (să audă). Negruzzi). după s să se păstreze diftongul ea: seară. în loc de mold. ci. zise. III sg. pute. al regularităţii gramaticale şi cel al eufoniei. limba literară nu se putea constitui decît printr-un amplu efort de selecţie din materialul întregii limbi româneşti. dar variantele munteneşti ale unor verbe sînt recomandate în locul celor moldoveneşti (săvîrşeşte. zisă. pe care nici un „legiuitor” nu le poate ignora. mîne. nici sufixele de tip nordic –ariu. nasce. pe care le credea „mai clasice” (lat. nu giudecă. Prepoziţiile pe. seamănă. ca în Muntenia. ci înviat. dar nici pi. nu sară. şi nu pă. şi cine este român se va supune şi el cu mine” (Scrisoare către C. dar in împregiurări. tot aşa el vorbeşte. trii şi recomandă carele. „pronunţe-l fiecare după obiceiul loculuiâ”. la fel. auxiliarul a avea să se scrie a. îi. pentru că aceste derivate provin de la latinescul gyrus. cîne (dar cu privire la rostire. nu înţăleg. nu moldovenescul simţeşte şi muntenescul socoteşte (socoteşte şi socoate sînt lucruri diferite).

. împrumutîndu-i din altă parte: grecii de la fenicieni. tendinţa limbii române literare mergînd în direcţia prevăzută de Heliade (cf. fiindcă la un moment dat. şi nu a împrumuta din latină însemna a intra în stăpînirea unei zestre care zăcea ascunsă şi aştepta să i se dea întrebuinţare. iar alături de ea. dacă luăm cuvîntul din greceşte. propoziţiune etc. de fapt. de unde trebuie şi într-o formă care să nu contrazică în chip flagrant spiritul limbii române. Numeroase limbi moderne împrumutaseră direct sau indirect termeni greceşti. Era o primă soluţie în care locul predominant îl deţinea latina. privilegiu. pe drumul indicat de tradiţia noastră mai veche. transilvănenii. El merge. Trebuie să recunoaştem că formele pentru care optase Heliade sînt şi cele actuale. romanii de la greci. ci luăm cu îndrăzneală de la maica noastră moştenire şi de la surorile noastre partea ce ni se cuvine”. formele simţite azi ca învechite: condiţiune. Tipul ocaziune. bucovinenii şi 179 . Dar limba latină nu era unica limbă chemată să furnizeze materialul necesar . „după genul şi natura limbii”. privileghiu sau mai bine colegiu. alături de cea latină.) Unificarea limbii reclama deci şi acceptarea unor forme. în privinţa aceasta. Iorgovici. Adoptarea terminologiei latino-romanice sau greceşti nu oferea însă cheia potrivită să deschidă de la sine porţile modernizării unei limbi vechi. să scriem şi să rostim naţie. nu s-a dovedit viabil. egiptenii de la asirieni. De aceea era firesc să se acorde drept de cetăţenie terminologiei ştiinţifice de origine grecească. scriind formalicesc. Şincai şi P. Acestea sînt poziţiile principale adoptate acum în materie de cultivare – prin împrumuturi – a limbii literare. Cantemir şi Gh. aceleaşi pentru neologismele adoptate în limbă. Nici greaca nu-şi pierduse încă prestigiul dobîndit cu milenii în urmă şi răsfrînt în structura latinei clasice şi populare. de la D. Aici însă Heliade recomandă să nu se ia decît ceea ce este necesar. Deci trebuie să spunem patriotism. impus mai tîrziu de latinişti. deosebită de înfăţişarea ei moştenită de veacuri. cu deosebire că „noi nu împrumutăm. şi tot aşa coleghiu. care nu trebuia totuşi să-şi schimbe în felul acesta fizionomia cu alta. Heliade înţelegea adoptarea elementelor de împrumuturi ca o a d a p t a r e la specificul limbii noastre: „Vorbele străine trebuie să înfăţoşeze în haine româneşti şi cu mască de rumîn înaintea noastră. datorită filierelor prin care pătrunseră elemente noi.Cunoscător al culturii şi al mai multor limbi străine. Heliade porneşte de la exemplul altor popoare care şi-au creat termenii necesari pentru exprimarea noţiunilor ştiinţifice şi ale „meşteşugurilor”. recoandarisesc etc. Spre deosebire de latinişti. Muntenia prefera sufixul grecesc -isi. ci şi legitim: a lua. dacă împrumuturile sînt latineşti. se creaseră sisteme flexionare diferite nu numai în cazul substantivelor. iar popoarele Europei de la romani. ocazie. şi nu patriotismos. limbile romanice şi greaca. Drumul acesta este – şi trebuie să fie – al limbii noastre. ci şi în al verbelor. Iată deci un izvor aflat nu numai la îndemînă.

diplomaticesc. procedînd astfel.bănăţenii întrebuinţau aceleaşi verbe. este de dorit să spunem politic. compatriot. Cu remarcabilul său simţ lingvistic.. înapoiere. şi. în loc de persoană (gramaticală). care se silesc să îmbrace limba română „cu haine pestriţe prea lungi sau prea scurte. iar „partiţipia trecută” – format. morminte. resare. Un exemplu îl oferă franceza. recomanzi. mai săracă. cu cît unui om i se întind şi i se înmulţesc cunoştinţele. Nimic nu ne împiedică să facem şi noi de la cuvîntul „primitiv” (moştenit) loc derivatele localitate şi local. compătimire etc. în loc de jurămînturi. formă şi recomand. Motivul este de ordin „economic”: aceste forme sînt mai scurte şi deci preferabile. reducere etc. de la înainte. prin urmare. căci. Remediul trebuie căutat tot în posibilităţile limbii. ar trebui să se spună. recomandă. avînd substantive moştenite ca lieu „loc”. în prefaţa Gramaticii. Heliade avea să reia unele din ideile expuse mai întîi. şi. recomăndăluiesc etc. în orice caz nepotrivite pentru ea”. formînd din materialul ei cuvinte noi şi „cîrpind” cu ajutorul lui pentru a umplea golurile? Soluţia arfei neinspirate şi ar duce la ridicol. nu regulamenturi.. Analizînd lista de derivate propuse în Paralelism între limba rumînă şi italiană. iar la „singurit” (singular) – form. Patru ani mai tîrziu. Heliade recomandă folosirea „prepoziţiilor” (prefixelor) neologice. necesare limbii culte: cu re. să se spună regulamente etc. înaintare. formi. diplomatic etc. cu ajutorul cărora se pot crea numeroase cuvinte noi.se pot forma de la sare. se cuvine să se folosească în conjugare „la înmulţit” (plural) formăm. cu pref. Heliade pledează pentru adoptarea formelor de plural jurăminte. nu a ezitat să formeze şi altele ca localité şi local. tratînd cu aceeaşi vervă familiară şi ironică pe „croitorii” de sisteme artificiale. ataşîndu-le sufixul -ălui: formăluiesc. recomandînd „cu cinste” Observaţiile acestuia din 1799. avînd infinitivul a forma. atrăgea atenţia Heliade. Plecînd de aici. deoarece ea cuprinde cuvinte în plus pentru noţiuni necunoscute omului simplu. ea fiind limitată la denumirile date obiectelor şi acţiunilor din sfera îndeletnicirilor curente ale vieţi rurale. Ce cale trebuie urmată pentru a-i adăuga ceea ce-i lipseşte? Să se pornească oare exclusiv de la limba populară. din acest motiv şi în mod fatal. cu atîta i se înmulţesc şi zicerile prin care îşi numeşte ideile sale. pe care-l citează elogios.. prin analogie cu acestea. 180 . Limba ţăranului este. care. paradigma căreia îi aparţine verbul: formare. Limba oamenilor instruiţi este mai bogată decît cea „de obşte”. 1. dar pe altă cale. obraz şi atunci pronumele personale ar fi numite pronume obraznice. Sugestia o găsise Heliade la Paul Iorgovici. mormînturi. nu politicesc. în Repede aruncătură de ochi asupra limbei şi începutului rumânilor (1832). Pentru aceeaşi raţiune. conse obţin concetăţean. recomandare sînt de conj. observă Heliade. Se uită. El porneşte de la o definiţie a limbii care pune în evidenţă deosebirea dintre limbajul popular şi limba literară: „Limba este mijlocul prin care ne arătăm cunoştinţele şi cugetările noastre. de la ducere. iar personalitatea obrăznicie”. de la înapoi.

cîntă. În sfîrşit. O limbă literară este varianta îngrijită şi unitară. el crede că e necesară forma de gerunziu adjectival murindul. a găsit răsunet larg. care are altă valoare decît adjectivele în -tor: muritor etc. care era călăuzit de principiul analogiei. la fel geometrie. în creaţia lor poetică. în virtutea căreia lat. ar trebui să avem form. acest lucru trebuia spus răspicat. Căci noţiunea de limbă este inseparabil legată de ideea de unitate a întrebuinţării mijloacelor ei. care i se pare nepotrivită. Heliade cere să se românizeze neologismele formate cu prefixul ex. în Scrisoare către mitropolitul Veniamin despre învăţăturile în Moldova (1837). cînţi. A forma s-a orientat după acest tip – nu însă şi a recomanda. excadron (sic!) etc. crede Heliade (vezi supra). Un sprijin găsise Heliade în această privinţă şi în forma italiană a cuvintelor în discuţie. Limba română literară n-a păstrat toate formele propuse de Heliade. veghez etc. cu atît mai mult în cazul cuvintelor luate din alte limbi. iar de la a lucra (eu) lucru. formă. Este de-ajuns să-l menţionăm pe C. Heliade înclină spre forma franceză project în locul formei proiect. fără sacrificarea specificului ei naţional. în scrisul românesc al secolului al XIX-lea. „Şansa” limbii noastre literare a fost că sensul modernizării şi al integrării împrumuturilor în specificul limbii literare. escadron. direct sau indirect. Acest atribut ea îl dobîndeşte dintr-o sinteză de trăsături lingvistice întemeiată pe reflectarea particularităţilor celor mai generale şi specifice comunităţii de vorbitori 181 . vorbind despre „sporirea şi pentru întocmirea cuvintelor neapărat trebuincioase” în limba română literară. au şi un sufix flexionar -ez: lucrez. cu „întocmirea lor pe teapa (în spiritul) graiului”. Conachi. naţională. răsărinda (lună). aşa cum a fost înţeles de Heliade înainte de anul 1840. şi nu iubire de înţelepciune. fără a ne ruşina. ca să ne limităm la un singur exemplu. Pentru moment.. În aplicarea criteriului logic – şi analogic – Heliade a pierdut însă din vedere că unele din verbele româneşti de conjugarea 1. dacă de la a cînta avem cînt. îmbrăţişînd o întreagă realitate filologică şi tinzînd spre realizarea unei unificări a formelor gramaticale. după pilda altor limbi. exponere a devenit în româneşte spune(re). Dacă autorul scrisorii relua ideile lui Heliade ori se lăsa călăuzit de propriul său bun-simţ interesează mai puţin decît faptul că exista un consens aproape unanim între el şi scriitorul muntean în ce priveşte programul modernizării limbii. murinda. Cultivarea limbii prin completarea şi modernizarea fondului lexical nu era deci singura condiţie ce se cerea îndeplinită în vederea constituirii unui instrument de comunicare evoluat şi adecvat necesităţilor vremii. În virtutea acestuia.după acest model să se scrie. sub aspectul ei de limbă comună.În schimb. De asemenea. care. El a acordat. invocă „pruba maicei sale latinei” şi recomandă „primirea de cuvinte străine”. şi nu pămînto-măsură. atunci şi de la a forma. făcînd uz de o explicaţie istorică. Heliade priveşte lucrurile dintr-o perspectivă largă. Firesc i se pare poetului moldovean să zicem filozofiei astfel. un loc larg acestei forme şi. alţi scriitori. după el. ci espediţie. nu expediţie. formi. cum se ştie.

Ideea va fi susţinută şi de moldoveanul G. dacă avem în vedere caracterul muntean al limbii textelor lui Coresi sau cel muntenizat din cărţile religioase tipărite pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. şi nu mai puţin prin sistemele ortografice folosite în cele trei provincii? Cel care intervine şi de data aceasta. Unificarea stătea. repunerea în circulaţie a cuvintelor de origine latină. şi nici de T. care dobîndise un caracter unitar prin generalizarea variantei literare muntene în toate cărţile româneşti tipărite. la „muntenizarea” limbii. Principiul său este de ordin estetic: el înclină spre graiul „care place mai mult urechilor”. exclude criteriul regional transilvănean („dialectul. ci limba textelor bisericeşti de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Săulescu. Heliade nu pretinde ca în acţiunea de unificare a limbii să se acorde un 182 . ca o imitaţie servilă a limbii scrierilor religioase. din acest punct de vedere. Discuţiile despre problemele limbii literare nu puteau ocoli. vertical. Săulescu. cel mai consecvent apărător al limbii vechi. Ibrăileanu. este tot Heliade. ca urmare a procesului de „corupere” la care fusese supus vechiul fond romanic în decursul istoriei. Norma limbii vechi bisericeşti a fost invocată şi de alţi cărturari din această vreme. cum credea G. Cipariu mai tîrziu. datorită caracterului ei mult mai unitar în comparaţie cu limba vie din secolul al XIX-lea. înţeles şi aplicat în mod diferit în a doua jumătate a secolului. Bariţiu. Trebuie să precizăm că formula revenirii la limba veche nu era interpretată de Heliade acum. un alt aspect esenţial care întră în definiţia însăşi a conceptului de limbă literară. aşezată de el la temelia programului de reformare a limbii culte prin „dezgroparea” elementelor uitate în cărţile bisericeşti din secolele trecute. iar acesta se apropie de limba cărţilor bisericeşti. faţă de cel istoric. sub semnul viitor al purismului. scrie el. i-o aducea lui Heliade. Cipariu. de T. indicînd căile posibile pentru înfăptuirea ideii de unitate lingvistică. unde m-am născut”) în alegerea bazei limbii române literare. o triere a materialului. Dar Heliade înţelege prin limba veche bisericească nu atît limba lui Coresi. dispărute cu vremea. programul astfel conceput – de Heliade şi de alţi – ducea. pentru a se reţine ceea ce apărea drept „clasic” şi pentru a se îndepărta tot ceea ce contrazicea normele unei exprimări corecte sub aspect gramatical. Se cerea o alegere. iar mai tîrziu. de pildă. G. în realitate. anume unificarea ei în raport cu structura graiurilor. Cum trebuia să se procedeze pentru a se ajunge la realizarea unităţii ei prin stabilirea unui corp de norme care să prezinte şi să împace toate graiurile (subdialectale) deosebite în vorbire. Aceasta era şi obiecţia pe care filologul moldovean conservator G. prin urmare. implicit. singura care putea oferi o bază pentru fixarea unor norme comune. Soluţia lui era aceasta: întoarcerea la limba scrierilor religioase vechi. În fond. Întoarcerea la limba veche însemna. pe care l-am putea numi orizontal. Principiul selecţiei trebuia să acţioneze şi într-un alt sens.care utilizează idiomul în cauză.

naţional: „Multe au bune moldovenii. cînd optează pentru fonetismul cîne. Să lepădăm ce-i rău. Moldovenii găsesc un model de limbă literară în scrierile lui Heliade şi declară că-l vor urma. al unuia sau altuia dintre elementele ce trebuiau să intre în normele exprimării literare. în această materie. multe au bune ungurenii. ca în italiană. făcîndu-i această mărturisire: „Crede. el se sprijină pe un argument scump latiniştilor: în 183 . ne place a te vedea model în scrierile şi traducerile noastre şi vă aducem laudă ce se cuvine unui literat reformator şi legiuitor al limbii”. că noi. să îmbrăţişăm ce e bun de la toţi şi între toţi şi să primim şi înnoiturile cele bune. De asemenea. el ţine să precizeze acest lucru. Concesiile nu sînt totuşi generale. de către cel care avea să devină peste cîţiva ani cel mai reprezentativ prozator al Moldovei. general. C. dar multe au toţi şi rele. colegiu etc”. adică de caracterul popular. ca în mold. Respingînd variantele munteneşti. Negruzzi. gioc. „va trebui să se scrie şi în Moldova -ori. Heliade recomandă să se ţină seamă de răspîndirea cuvintelor pe tot cuprinsul teritoriului locuit de români. Săulescu –. a lui Heliade. Italienizat pe de o parte (înaintea lui Heliade!). Deci. selectate din toate graiurile cu scopul de a se asigura limbii un caracter unitar. Negruzi. C. Negruzzi. preţuind ostenelile d-tale. el revine asupra acestei idei. mîne. C. Lingvistul muntean întreţine o corespondenţă publică cu C. giudecată. bănăţenii. gioco. gios. ideile lui Heliade au fost acceptate şi îmbrăţişate şi în Moldova. Negruzzi se adresa lui Heliade.loc privilegiat unui anumit grai. precum şi pronunţarea lor de către „cea mai mare parte de români”. astăzi etc. Exceptînd un număr foarte limitat de filologi – între care primul loc îl deţinea acelaşi G. Condus şi de data aceasta de un remarcabil simţ al realităţii şi lipsit de orice prejudecată exclusivistă regională. regulamente. în speţă celui muntean. În 1836. prozatorul moldovean se arată partizan al etimologismului. arătînd că este necesar să aibă în vedere cuvintele cu răspîndire largă. Un trup să fim cu toţi. giudice. z se va pronunţa ca în Muntenia zi. pîne. nu al limbii vechi sau al graiului moldovean. domnul meu. coleghia (venite prin filieră rusească) vor trebui abandonate în favoarea celor propuse de Heliade: privilegiu. multe au bune macedonenii. fapt ce trebuie considerat drept un moment esenţial în procesul fixării regulilor comune cu privire la unificarea limbii române prin recunoaşterea şi acceptarea autorităţii. În 1839. continuă Negruzzi. Într-o scrisoare adresată în 1838 lui C. şi nu -oriú. Heliade este recunoscut drept „legiuitor” al limbii. o limbă să avem…”. Aceste rînduri sînt un document de însemnătate capitală pentru etapa istorică a ideii de limbă literară din preajma anului 1840 şi pentru sensul evoluţiei ei ulterioare. multe au bune muntenii. de unde „derază zicerile aceste”: giù. şi nu regulamenturi. arătînd care sînt condiţiile ce trebuie avute în vedere pentru a pune la temelia limbii literare elementele comune. bucovinenii. Negruzzi crede că ar trebui păstrate fonetismele cu gi. formele de „neam femeiesc” ale unor substantive (la origine neutre) ca privileghia.

este doar un ornament grafic. singe etc. au fost preluate. dintre etc. fiind gata totuşi să renunţe la grafia şi pronunţia moldoveană sţenă în favoarea celei care s-a şi impus: scenă. deşi este notat frecvent în Gramatica lui Heliade. nici forma şenă pentru scenă. dzise) cu z în toate variantele literare de tip nordic. e > i (citi. Negruzzi a avut un rol esenţial în propagarea ideilor pozitive ale cărturarului muntean în Moldova. greşeşte. pe scurt. răsipi etc. În afara divergenţelor regionale. susţinîndu-le cu convingere şi după ce autorul lor le-a abandonat. după 1780. curajul opiniei personale şi capacitatea de a intui surprinzător esenţa problemelor cercetate i-au permis lui Heliade să se manifeste ca un vizionar.). nu proces. Unele fonetisme arhaice. ortografia italiană). Negruzzi nu admite însă. Cultura vastă. lui Negruzzi i se pare că este mai potrivit să se pronunţe şi să se scrie ca în Moldova: proţes. şi a lui i cu î în împle. el îndeplinind astfel în Principate un rol similar cu cel pe care l-a avut Şcoala ardeleană în Transilvania. variantele literare din această perioadă prezintă şi tendinţe comune. sînt treptat şu definitiv abandonate. erudiţia filologică şi talentul literar. de varianta moldovenească. deşi se formează unele păreri despre unificarea normelor limbii române. Ideile sale privitoare la modernizarea şi unificarea limbii române literare. rădica. cum sînt: adoptarea unor fonetisme şi forme morfologice noi. se pune la contribuţie. cu o largă circulaţie în toate scrierile din perioada anterioară. civilizat cum scrie Heliade (care urma. după cum precizează însuşi autorul cărţii.latină (şi în italiană) nu se zice painis. dezvoltate şi aplicate de reprezentanţii curentului istoric şi popular. diftongul ia (priiaten. aproape exclusiv material oferit de varianta literară muntenească. ca deschizător de drumuri în cele mai variate domenii ale culturii româneşti. Acestea s-au menţinut nu 184 . C. în cazul celor dintîi. cane… în sfîrşit. de fapt. Este foarte importantă înlocuirea. profunzimea gîndirii. în general. el. şi pe bună dreptate. principalele trăsături ale limbii române literare în perioada 1780 – 1840. ţivilizat. tot aşa cum latinismul şi. îmflă sau trecerea lui î la i în ride. şi mai ales preferinţa tot mai accentuată pentru împrumuturile latinoromanice. a africatei dentale dz (audzi. Chiar dacă n-a fost de acord cu toate propunerile făcute de Heliade. curentele puriste din secolul trecut au continuat principalele idei ale Şcolii ardelene. Fonetică. Iată. iaste) este înlocuit cu ie. îmblă. sint. Astfel. cainis ci pane. slova ђ notează şi în variantele nordice vocala e în cuvintele de tipul lege. Printre alte fonetismeam putea menţiona: păstrarea vocalei ă în păhar. care le înlătură pe cele simţite ca fiind arhaice. u final. de data aceasta. Trăsături ale limbii literare din această perioadă În lucrările filologice scrise de muntenii Ienăchiţă Văcărescu şi Ion Heliade Rădulescu sau de moldovenii Toader Şcoleriu şi George Săulescu. iar în cazul celor din urmă. exprimate pînă la 1840. din.

se vor păstra în limba cultă pînă la sfîrsitul secolului al XIX-lea. cum sînt: acăţa (agăţa). În scrierile din Transilvania. încungiura. cît şi din graiurile populare. pîne.. auzi). fără corespondent în latină (şi în celelalte limbi romanice) – ă şi î – filologii transilvăneni acceptă forme regionale ca beutură. Romania.. în special bănăţenii P. ci şi în virtutea aplicării. cei doi cărturari menţin o veche normă a variantei literare bănăţene: n netransformat în i în cuvinte ca petroni (pietroi). care. scie (ştie) etc. numer (număr). potere (putere). iar la C. Uzuale sînt şi formele cu e(i) nesincopate: direg. aspectul fonetic al limbii reprezentanţilor Şcolii ardelene nu diferă totuşi prea mult de cel al limbii literare moderne. ei au putut să aleagă atît din limba română scrisă în diferite locuri şi timpuri. În limba intelectualilor transilvăneni apar frecvent. tăbac. personă. 185 .numai datorită tradiţiei. alchetuiesc (alcătuiesc). resplăteşte. dar introduc şi altele din graiul natal. pe care le întîlnim la cei doi filologi. ei utilizează formele fără i: cîne. teu (tău) etc. diregătorie. recoreşte. mîne. Iorgovici şi C. luom (luăm). Aceasta se explică prin faptul că. De asemenea. înveţetură (învăţătură). nu numai pentru că în graiul bănăţean fenomenul în cauză e mai răspîndit. a principiului ortografic etimologic. cărindar (calendar). tinăr. Iorgovici scria portem (purtăm). şi alte forme regionale cu o circulaţie mai largă în graiurile din Transilvania. de altfel. holbură (volbură). strein. P. spuni (spui). Setea de întoarcere la un prototip de limbă i-a determinat pe cărturarii Şcolii ardelene să apeleze şi la alte fonetisme vechi şi populare. fonetismele cele mai potrivite pentru constituirea unui sistem fonetic simplu şi unitar.Diaconovici-Loga. De pildă. incătrău (încotro).Conachi întîlnim formele resboae. Ei ajung la astfel de forme. dătorii. la C. capetém (căpătăm). a crepa. uneori chiar la regionalisme. detor. ei acceptă ca norme unice j pentru ğ (joc. extind această pronunţie şi asupra altor cuvinte. forte. năcăji (necăji). desvăli (dezveli). în această perioadă. Aşa se explică şi alte schimbări fonetice în spirit latinist.. Unii dintre ei. judeţ) şi z pentru dz (zic. formos etc. mai ales de către filologii transilvăneni. întîlnite şi la alţi scriitori români1. zădar etc. iar a neaccentuat trece la ă în dător. Dar ğ e menţinut în cuvinte ca împregiur. Privit în ansamblu. dintră. DiaconoviciLoga întîlnim constant formele roman. romanesc. ţini (ţii) etc. fiind cei dintîi învăţaţi români care au studiat fonetica istorică a limbii noastre. curend (curînd). e devine ă după grupurile consonantice st şi tr: blăstăma. unde poate fi recunoscut latinescul gyrus. reu. care să permită o cît mai reuşită încadrare a 1 De exemplu. redecină (rădăcină) etc. rădite (ridiche) etc. scriind adeche (adică). sunt (sînt). dacă acestea puteau sluji idealului apropierii de modelul latin. trămura etc. pe care le considerau a fi mai apropiate de cele latineşti: scamn (scaun). ci şi datorită faptului că s-au străduit să „corecteze” formele româneşti după modelul latin. zedar. Din dorinţa de a reduce cît mai mult frecvenţa vocalelor „intruse”. a uri etc. dirept etc. Astfel. Din aceleaşi considerente. lapădă (leapădă).

. reprezentată mai ales de limba cărţilor apărute în Tipografia Albinei. deşi apar mai des. veştejaşte. f se palatalizează sporadic: hiară. Dintre acestea fac parte: . în continuare. pîine). îi (cîine. Aceste fonetisme se menţin în scrierile majorităţii intelectualilor moldoveni pînă la 1780. j. grijă. în i: adivărul. Dintre labiale. ţîn. ştiutoriu etc. Unele fenomene fonetice de tip nordic au acum o frecvenţă mai mare în limba scrisă din Moldova. Varianta literară moldovenească. ai. ceriu etc. limba cultă prezintă mai puţine inovaţii fonetice decît în Transilvania. mai rar în poziţie finală. păstrează africata ğ în gioc. care s-au impus în limba literară modernă. velarizarea vocalei e după oclusivele d şi p în cuvinte ca dă (de). Menţionăm. giudecată. continuă să aibă o frecvenţă mai redusă faţă de cele care s-au impus în limba literară mai tîrziu. în pofida faptului că şi aici se produce o „invazie” a fonetismelor populare.neologismelor latine şi romanice în structura limbii noastre. ci. scrierile normative. spăriet. făcem. sîngur. Majoritatea normelor vechi şi populare specifice limbii culte din secolul al XVIII-lea se păstrează şi în această perioadă. Doar în Gramatica românească a lui I.rostirea dură a consoanelor s. dar şi încongiura). pîne. sînt generale unele norme mai vechi ale variantei literare munteneşti: z (zi) şi j (joc. Heliade Rădulescu selecţia e mai riguroasă. r moale în sufixele -ar. Reflectînd această situaţie. În scrierile transilvănene se constată tendinţa de înlocuire a articolului genitival invariabil a cu formele al. dăstul (destul). care mai tîrziu au fost acceptate şi de alţi scriitori şi filologi români. cum este. gre. În structura morfologică a limbii române literare nu se produc modificări importante faţă de epoca anterioară. cînd sînt abandonate sub presiunea normelor unitare. în special de I. j: sară. pă (pe) etc. consemnează. pi. la unificarea normelor limbii române literare. dăşărt (deşert). binili. cîteva dintre cele mai importante inovaţii morfologice care tind să se impună în această perioadă a.reducerea diftongului ea la e: a ave. de pildă.ă protonic trecut la a: capitan. În Moldova şi în Muntenia. mîine. ţ. iar celelalte variază în diferite regiuni ale acestui grai. însă alături de ele apar. în special gramaticile. r duri înaintea diftongului ea (covîrşaşte. păşînd. Prin lucrările filologice tipărite de ei s-au răspîndit şi o seamă de norme fonetice. două şi chiar trei variante pentru aceeaşi formă morfologică. în etapa următoare. dar şi agiutoriu. -tor: cepariu. Unele fonetisme specifice. Heliade Rădulescu. unele forme noi. şărpi. 186 . dar nu reuşesc să se impună ca norme. ..închiderea lui e medial neaccentuat. Morfologie. a. fără a fi însă nici aici perfectă. contribuind astfel. hier. z. adesea..trecerea lui ea la ie: mîngîiet. ş. mai frecvent decît în scrierile de pînă atunci. joi. În schimb. . formele fără i: mîne. . s. ale. hotăraşte).

1 187 . spun. influenţele orientale (greacă. În Moldova şi Muntenia.b. Surprinzător este faptul că la cei dintîi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene nu întîlnim decît rar construcţii sintactice alcătuite după modelul latin.3. 1956. XIV. Sintaxa. Fonetica şi morfologia neologismelor româneşti de origine latină şi romanică // SCL. aproape fără excepţie. nici el nu le respectă decît parţial. formele iotacizate (eu) auz. turcă. fireşte. I sg. În scurt timp. ca norme ale limbii române literare. mai cu seamă după 1836. a III-a sg. p. Lexicul suferă schimbări esenţiale în această perioadă. pers. 1963. Iar în Transilvania. rusească) fac ca lexicul intelectualilor români de pînă la 1840 să ne apară învechit şi relativ sărac. specifice limbii cărţilor bisericeşti din secolul al XVIII-lea. Ivănescu şi L. Despina Ursu. structura sintactică a limbii literare începe să se clarifice şi să se modernizeze datorită intervenţiei. se generalizează auxiliarul a la pers. a indicativului prezent: aud. c. Încadrarea morfologică a verbelor neologice în limba română din perioada 1760 – 1860 //LR. în timp ce moldovenii şi transilvănenii păstrează încă forma nediferenţiată au. în special la filologii bănăţeni. dar. pot (ultima formă alternînd cu poci. Tot la ei. În textele munteneşti întîlnim. ca urmare a lărgirii influenţelor romanice. Leonte. În toate scrierile. să steie alternează cu cele în -ea (-a). dar şi în textele moldoveneşti. sintaxa mai păstrează încă numeroase elemente vechi şi populare. a III-a pl: (ei) erau etc. În deceniul al IV-lea al secolului al XIX-lea se amplifică şi în ţările româneşti procesul de modernizare a lexicului literar – proces început încă pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. conjunctivele neregulate de tipul să deie. în special a modelului sintactic francez. pînă la 1840. e. Toate aceste forme sînt recomandate de Heliade. d. O notă aparte faţă de limba cultă actuală o dau structurii morfologice din perioada la care ne referim numeroasele neologisme latino-romanice. Se răspîndesc acum. VII. În varianta literară munteană.. unde acţiunea de „reromanizare” a limbii culte începuse pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. deschise la tot ceea ce era nou în Vezi G. dar cele identice cu singularul (el. care au o altă încadrare morfologică decît cea de azi1. vom insista asupra contribuţiei lor la înnoirea şi îmbogăţirea lexicului românesc.1-24. şi în urma influenţei tot mai puternice a sintaxei populare şi a modelelor romanice. consemnăm preferinţa pentru formele verbale cu dentala refăcută la pers. a perfectului compus. Întrucît direcţiile principale deschise de Şcoala ardeleană în această privinţă au fost urmate în secolul al XIX-lea de aproape toţi intelectualii români. Spirite universale. Heliade Rădulescu. p. cu toate că. Abia spre sfîrşitul perioadei de tranziţie. a lui I. vocabularul românesc îşi va schimba radical fizionomia în Principate. formele cu u la imperfect. nr.371 – 379. în primul rînd. spui. Ca şi morfologia. ei) mergea continuă să fie majoritare. în special a celei italiene şi franceze. modernizarea s-a produs mai de timpuriu. să ieie.

închipui „imagina” a împururi „a eterniza”. închipuire peste tot „idee universală”. O astfel de acţiune era însă aproape imposibil de întreprins cu mijloacele de care dispunea limba română din secolul al XVIII-lea. sistemă. Totodată. Aşadar. modernă. compoziţie. imperfect. omagiu. menţinerea aproape integrală a fondului lexical existent în vechile scrieri româneşti. elocvent. Aşa se explică. a recomenda. cauză. inscripţie. termen etc. întregime „integritate”. orator. iar dintre acestea. dialect. 188 . logică. Neologismul e admis de Klain numai „unde graiul nostru s-ar afla în lipsă”. fizică. ocasie. preferinţa manifestată de cărturarii transilvăneni faţă de termenii calchiaţi sau traduşi. lavă. Termeni ştiinţifici: articul. dar s-au străduit chiar să romanizeze terminologia filozofică curentă de origine greacă sau latină. securitate. Micu aşeza limba românească alături de toate limbile mari în care cei mai de seamă filozofi ai timpurilor au încercat cîndva să-şi exprime gîndurile. principalele surse de sporire a vocabularului literar nu puteau fi decît latina şi limbile romanice. agronomie etc. literă. presidium.cultura europeană din acea epocă. magistru. mai ales dacă aceştia erau de origine latină. virtuos. filologii transilvăneni n-au manifestat tendinţe puriste. În acest sens. a replica. interjecţie. . S. . să creeze terminologia necesară exprimării celor mai importante noţiuni ştiinţifice. să traducă lucrări religioase şi chiar s-au încumetat să elaboreze unele scrieri literare. pe de o parte. verb. sufragiu. regulă. impostor. El credea despre limba sa maternă că aceasta într-adevăr este o oglindă a universului pentru cine s-ar fi priceput să scotocească prin ungherele şi tainiţele ei. modă. proprietate. pe care ei s-au străduit să-l completeze cu numeroase cuvinte create prin derivare sau compunere. medicină. înainte de toate. derivat. iar pe de altă parte. dar şi cu unii termeni arhaici sau regionali. gen. Cum era şi firesc. naţioane (naţiuni). să organizeze dezvoltarea culturii noastre pe o cale nouă. dar nu au neglijat nici îmbogăţirea de ansamblu a lexicului românesc. şi în bună măsură au reuşit. mod. columnă. constituţie. în primul rînd. speriinţă. pronunţie. ei au iniţiat cea dintîi acţiune organizată de traducere şi elaborare a numeroase şi variate opere din diverse ramuri ale ştiinţei: filozofie. ci s-au împotrivit mai cu seamă adoptării neologismelor provenite din altă sursă decît cea latină sau romanică. italiana. veneraţie etc. Termeni calchiaţi sau traduşi: chipuri „moduri”. ei n-au încetat să alcătuiască opere istorice. director. memorie. întrucît ei n-au dorit să elimine cuvintele străine pătrunse în ţesătura limbii române de-a lungul timpului. poziţie. matematică. condiţie. pedagog. urban. Totuşi primii latinişti nu numai că n-au abuzat de neologisme. cărturarii transilvăneni şi-au propus. Iată o listă sumară a elementelor lexicale caracteristice pentru limba învăţaţilor transilvăneni: Neologisme latino-romanice: atentat. gramatică. soţietate. contaminat. natură. cujugţie. conferenţie. ţivilizaţie. hotărîre „definire”. pori. De aceea filologii transilvăneni s-au străduit.

periculu „cercare cu frica”. fărtai “sfert” etc. stăriîmprejur „circumstanţe”. terminologii ştiinţifice. cît şi modului în care au fost adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al limbii noastre. a tăgădui “a nu recunoaşte”. greacă. putinţă „posibilitate”. ghib “cocoşat”. moştenite din latină: advenire „a veni la cineva. încercări de unificare a normelor exprimării culte. convenire. pleşug “chel”. modernizarea lexicului prin adoptarea împrumuturilor latino-romanice. tină “noroi”. şi anume: abandonarea treptată a faptelor de limbă învechite. opus est). crearea unei delimitarea. în primul rînd. spiţă „specie”. Paralel. datorită atît filierei străine prin care ne-au venit. Examinînd structura limbii române culte din perioada de tranziţie. singuratec „individual”. imperiţie „neştiinţă”. commandare). prelucire „strălucire” (de la lucire). iluminare (luminare). op „trebuie. a făgădui “a promite”. constare). lucru”. a comînda „a face masa de pomenire pentru omul mort” (lat. a principalelor stiluri funcţionale. Frecvente sînt şi regionalismele ardeleneşti de alte origini: armariu “dulap de vase”. rost „gură” (lat. convenciune „împecare”. regionali şi populari de origine latină. de asemenea. periculós „plin de frică”. în linii mari. Paul Iorgovici propune o listă foarte bogată de cuvinte noi. provenire „a veni din pămînt” (de la venire) etc. putem observa însă continuarea unor tendinţe inovatoare. devenire „a veni în jos” (toate de la verbul venire). temei „subiect”. create prin derivare de la elemente lexicale mai vechi. Învăţaţii transilvăneni au încercat să completeze. cătană “soldat”. Atenţia lor s-a îndreptat. - 189 . a custa „a trăi” (lat. sau a împrumuturilor din maghiară şi germană – în Transilvania.nestrăbătuincios „impenetrabil”. provenite din turcă. dărăb “bucată”. este necesar” (lat. Între aceştia se numără: aorea „odinioară” (lat. cloambă “ram”. constatăm că. ad hora). a căror aspect diferă adesea de cel pe care pe care l-au căpătat mai tîrziu în română. O trăsătură specifică a lexicului literar din această perioadă este interferenţa elementelor orientale. spre rădăcinile moştenite din latină. cu tot mai numeroase neologisme latinoromanice. fondul lexical românesc cu termeni noi prin derivare şi compunere. iosag “avere”. zicere „afirmaţie” etc. pe care i-au introdus în scrierile lor cu intenţia de a întregi fondul latino-romanic al vocabularului românesc literar. populară rostrum) etc. În Observaţii de limbă rumânească. ai „usturoi” (lat. în ansamblu. prevenire „a ajunge la ceva”. a sosi”. Reprezentanţii Şcolii ardelene au preferat mai ales termenii arhaici. imperit „neştiut”. ea mai păstrează încă o parte din trăsăturile specifice vechii române literare. trup „corp. neogreacă şi rusă – în Moldova şi Muntenia. ce se vor dezvolta în următoarele decenii. alium).

indirectă. cunoscători ai limbii franceze. egalităţii şi fraternităţii. la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. începînd din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aceşti intelectuali. Cîteva nume au rămas întipărite în amintirile contemporanilor. mai ales consecinţa Revoluţiei de la 1789. deschide o şcoală. dar mai ales în a doua jumătate a secolului următor. Alături de această cale. M. de pătrundere a limbii franceze în Principate. numeroşi nobili regalişti emigrează în Europa. învăţau franceza. aceasta contribuind la familiarizarea cu scrierile apusene ale timpului. devenită familiară şi în rîndurile unui număr mare de boieri. care pregătise revoluţia franceză sub flamura libertăţii. dl Cuenim. sub aspectul desăvîrşirii caracterului ei modern. Franceza era cunoscută într-un cerc restrîns de boieri care aveau legături cu curtea domnească.Fireşte că toate acestea sînt o consecinţă a procesului de renaştere culturală şi social-politică. Ea este consecinţa evenimentelor politice care s-au petrecut în Franţa. un alt francez. care i-a fost elev. Rosetti.Cuza. În urma ei. cînd în Muntenia şi Moldova sînt numiţi domnitori dintre dragomanii de la Poarta Otomană. preceptorul lui Costache Conaci. Grigore Alexandrescu. evocat de V. A. directă. Contactul cu limba franceză datează în Principate după anul 1700. care erau pregătiţi în vederea viitoarelor cariere politice. Kogălniceanu. Viillant. limba diplomatică a timpului. O parte din emigranţi se angajează ca dascăli în casele boiereşti.Alecsandri. alături de Costache Negri. fiindcă le era interzis de Coran să înveţe limbi străine. a avut-o influenţa f r a n c e z ă. Fiii lor. Pătrunderea elementelor franceze s-a făcut în mai multe etape şi pe mai multe căi. printre care se aflau şi unii revoluţionari. filozofice ale secolului raţionalist. ci şi interesul pentru ideile politice. au adus cu ei nu numai cultura franceză. Al. îndeosebi datorită prestigiului de care se bucura cultura Franţei. are loc alta. Influenţa neolatină a) Influenţa franceză O însemnătate fundamentală pentru limba română literară. Începuse să se citească şi să se traducă literatură franceză. I . dar mai ales la însuşirea limbii străine şi la prelucrarea limbii române prin traduceri şi adaptări din franceză. Aceştia sînt dl Feury. Aceştia erau oameni culţi. ce s-a manifestat în toate provinciile româneşti. La Bucureşti. C. noii domnitori îşi aduceau sau li se impuneau secretari francezi. La venirea în ţările noastre. pe care însă turcii nu o cunoşteau. unde au învăţat Ion Ghica. ajungînd şi la noi şi fiind primiţi cu bunăvoinţă. 190 . Rolul ei a continuat să prevaleze pe tot parcursul secolului al XIX-lea şi nu a încetat după aceea.

funcţionar. a imagina. Instructive sînt mai cu seamă neologismele la N. eterogen. analiză. Unele neologisme franceze şi romanice au pătruns în română prin filiera rusă. influenţa rusească. bunăoară.Prin Regulamentul organic. La baza influenţei limbii franceze a stat conştiinţa latinistă a descendenţei romanice comune a celor două limbi şi popoare. N. Bălcescu. Influenţa franceză se impune progresiv pe măsură ce dispare. forma cu care s-au încetăţenit în limba literară. Alecsandri petrec mai mulţi ani în Franţa. O bună parte a împrumuturilor franceze şi-ai găsit. Bălcescu. linie de bătaie etc. Ibrăileanu menţiona că. pentru scurtă vreme. N. enteres. Kogălniceanu. De aceea la B. cărora le vor lua locul. infanterie. ambasadă. În unele şcoli se predau chiar cursuri în franceză. franceza intrase sub scutul legii. După 182-1830. de asemenea. Russo – în Elveţia. polcovnic. cinovnic.) au rămas intacţi în româna contemporană. alianţă. O listă completă a cuvintelor de acest fel este imposibil să se întocmească. Bolliac. Mumuleanu. a reorganiza. infernal. Termenii filozofici (idee. colonel. reformă (I. a redija “a redacta”. sînt trimişi la Paris D. unde găsim franţuzisme cu forma actuală: confuzie. comandant. a dispoza “a dispune”. filozofie. punînd alături un echivalent impropriu – căutare – pentru a exprima ideea de “trecere în revistă”. tot mai mulţi tineri sînt trimişi la studii în Apus. după 1850. chiar de la începutul secolului al XIXlea. în locul celei greceşti. P. unde învaţă franceza ca sursă. Consemnăm doar cîteva fapte din scrierile anilor 1820-1860. energie. franceza era sora ei mai mare şi mai „norocoasă”. C. trepta. sensibilitate. substantivele artilerie. Ghica. Mai tîrziu.t influenţa neogreacă şi în timp ce îşi face loc. rezervă (N. întîlnim cuvintele spiculaţii. M. Heliade). terminologia administrativă şi militară. la formarea limbii române moderne? G. logică. corespondentele lor franceze actuale epocă. urmînd chiar o pronunţie franceză. Terminologia franceză stă la baza mai multor traduceri filozofice. opinie (Iancu Văcărescu). V. armie. armată. alături de curentul latinist. Franceza devine acum limba la „modă” a protipendadei. eroare etc. este greu să stabilim cine le-a folosit prima dată. Mica boierime năzuia să se ţină în pas cu moda 191 . disciplină. fantomă. electirc. I. în cultura şi limba noastră. care nu au reuşit să se impună: a developa “a dezvolta”. comandir. Bolintineanul. De ce influenţa franceză a avut un rol decisiv. Multe franţuzisme însă au trecut prin mai multe faze de adaptare la normele limbii române moderne. Cunoaşterea ei varia în funcţie de treapta socială a claselor avute. Bălcescu). bunăoară. De aceea e şi firesc să mai întîlnim unele neologisme ruseşti de tipul epohă. în mod special. Bălcescu nu găseşte uneori termenul corespunzător românesc şi de aceea el scrie reviu şi revistă. gardă. aceşti „bonjurişti” devin exponenţii influenţei franceze în ideologia epocii. dacă latina era „maica” limbii noastre. Reîntorşi în ţară. Al.

influenţa culturii. omo. iar aici un rol central îi revine lui I. maghiarismele. pentru care avem la îndemînă “dupăpoziţii” (sufixe). benedire). b) Încercări de italienizare a limbii române În acelaşi timp cu influenţa franceză. aceasta se datoreşte faptului că asupra italienei s-a exercitat. Pentru aceasta există două mijloace: c o m p o z i ţ i a (compunerea). Vrînd să readucă limba la înfăţişarea ei dintr-o perioadă veche. distinsul lingvist român. într-o fază mai veche a acestei limbi. care nu trebuie căutate în latina clasică. de la aceeaşi rădăcină se poate ajunge la binecuvîntare (it. turcismele. Dacă ele nu se aseamănă întru totul astăzi. care puteau servi ca punct de plecare pentru formarea de noi familii de cuvinte. bunel. bunic. bunicuţă. şi d e r i v a ţ i a . o întreagă teorie pentru a-şi sprijini pe ea încercarea de i t a l i e n i z a r e a limbii. Heliade este acesta: să se restituie limbii române formele ei vechi. ponte se pronunţă în multe graiuri italiene frunte. proscriere. grecismele şi alte „-isme”. El porneşte de la premisa că româna şi italiana nu sînt limbi deosebite. unde ne folosim de prepoziţii (prefixe). Astfel. o parte din franţuzisme au devenit jargonisme. observă că procesul de cultivare a limbii române suferă de pe urma a numeroase „ciume” literare. avînd în vedere germanismele. încît să semene mai mult cu cele italieneşti. cînd înrudirea strînsă i se părea evidentă. fuoco. foco. bunişor etc. de la bun avem bunătate. uomo. constatăm că asemănarea este şi mai mare: în multe părţi ale Italiei se aude pronunţîndu-se „curat româneşte”. Alecsandri în Chiriţele… sale. ci două dialecte ale uneia şi aceleiaşi limbi. Bunăoară. Căutînd o soluţie pentru remedierea acestei stări de lucruri. Bineînţeles. fronte. munte. În 1840. om. monte. se pronunţa loco. pe cînd româna a fost lipsită de acest privilegiu. prescriere etc. vorbite iniţial în Italia. româna literară a fost supusă încă unui proces de „modernizare”. bunică. şi nu luoco. el porneşte de la un număr de peste 1300 de cuvinte de origine latină. deci aproape ca în limba română: loc. Astfel. timp de secole. în lucrarea sa Paralelism între limba română şi italiană.. în articolul amintit. putem lua lucrurile de-a gata de la ei. cuvintele noi trebuie astfel formate. Că într-o epocă veche nu existau deosebiri între aceste „dialecte” se poate vedea dacă ne întoarcem îndărăt pe drumul istoriei limbii italiene. După cum observă V. Heliade dă o listă de afixe – neologice şi moştenite – precum şi derivatele ce s-ar putea alcătui cu ajutorul lor. Heliade construieşte. 192 .timpului şi simţea necesitatea să amestece expresii franţuzeşti în limbajul familiar. Aşa stînd lucrurile. şi anume i t a l i e n i z ă r i i. ci în limba scrierilor bisericeşti. punte. Cuvintelor li se dau corespondentele lor din italiană pentru a se ilustra asemănarea dintre cele două limbi. Iar dacă facem comparaţie cu dialectele italienei. Heliade Rădulescu. ce trebuie făcut pentru a se ajunge la unitatea limbii? Răspunsul lui I. De la scriere se pot obţine: descriere. foc. Avînd exemplul fraţilor italieni.

maghiarismele etc.Fiind un purist ca şi latiniştii. c) Pumnismul analogist În cadrul direcţiilor reformatoare s-a manifestat un timp şi pe o tendinţă născută dintr-o concepţie aparte. Este vorba de respectarea principiului analogiei. mai cu seamă neologismele pătrunse în limba noastră. Heliade. cît şi s t r u c t u r a lor ca atare. trebuie să supunem acestei legităţi toate cuvintele noi care conţin acest fonetism. Încercarea lui de a reforma scrierea se sprijină pe convingerea că limba română trebuie să-şi redobîndescă fire. Faţă de purismul latinist. în zadar –prin in darn. nu germană. a cărei teoretician a fost Arom Pumnul (pumnismul). potrivit căruia. dar în felul său. şi să le înlocuiască cu elemente de origine latină. Aceste idei stau la baza „şcolii fonetice bucovinene” sau a analogismului pumnist. ci germînă etc. fatică. înavuţit. Nu acelaşi lucru se poate spune despre alte numeroase exemple. dar recomandă şi folosirea unor semne diacritice destul de numeroase. care dorea să dea limbii române o înfăţişare identică cu a „maicei” sale. Tot aşa. Teoria lui viza atît a s p e c t u l f o n e t i c al neologismelor. pentru basma de gît (fular).strofiu. campus > cîmp). Aron Pumnul este mai puţin purist. Fostul profesor al lui M. fiindcă grupul consonantic latinesc ct a evoluat în română în pt (octo > opt). italienismul lui I. mîndrie. se va zice nu latină. Heliade vroia cu tot dinadinsul să elimine din română toate slavonismele. care căuta salvarea limbii literare în italienizare. a+n+voc. fireşte este să se asculte de aceste legităţi la scrierea sau la rostirea altor cuvinte. franţuzisme şi latinisme propuse de el: campană. Bogat trebuie înlocuit cu avut. unde prejudecata puristă îl îndeamnă să scoată din limbă substantivele clopot. leptură “lectură” etc. de pildă cărăpter “caracter”. în firea limbii române este să se scrie şi să se pronunţe nu plantă. completează I. fiertate.) sau a+m+cons. Prin urmare. pe care el vroia să-l impună limbii noastre. dacă se vor respecta cu stricteţe regulile (fixate de el!) „în deducerea şi strămutarea cuvintelor”. cuvintele noi urmează să se supună legităţilor moştenite ale limbii. specol. bunăoară. intuiţia lui Heliade coincide de multe ori cu sensul evoluţiei multor cuvinte analizate mai sus în româna contemporană. oglindă în schimbul unor italienisme. Heliade nu putea duce la altceva decît la consecinţe grave în privinţa caracterului italienizant. 193 .> î (lana > lînă. italiană sau „fabricate” de el. În loc de turcismul basma se poate spune năsăriu. Deoarece a neaccentuat a dat în română ă (farina > făină). El vrea să romanizeze limba. oboseală. După cum se vede. “Este în uz şi batistă pentru basmalele cele albe”. vrednicie se poate înlocui prin demnitate. cantat > cîntă. Dacă. turcismele.(cons. faţă de purismul heliadist. ci lătină. Dacă lipseşte cuvîntul italian. Clădit pe o teorie falsă. ci plîntă. Eminescu este adeptul scrierii fonetice cu litere latine. nimic nu ne împiedică să creăm un cuvînt nou. subiept “subiect”.

iar pavimentum > pămînt. Negruzzi. slugă. între care: literemînt „abecedar”. spiritămînt „psihologie”. limbistică. slujbă. din transilvănenii Timofei Cipariu şi Gavril Munteanu. avînd aceeaşi formă cu cele latineşti. unele “cuntrazic” şi “strică” natura limbii noastre. precum şi dintr-un reprezentant al Bucovinei – I.Teoria pumnistă nu este mai puţin curioasă şi deşenţată cînd are în vedere romanizarea lexicului neologic. în raport cu sufixul mai vechi -ţiune. Alecsandri şi C. năciunalitate „naţionalitate” etc. filozofie. conform legităţilor fonetice de evoluţie normală. pe lîngă munteni şi moldoveni. ca de exemplu: gramatică. În felul acesta. Etapa limbii române moderne În 1866 se înfiinţează Societatea Literară Română. el cere. Nu e de mirare că @ciunismul”. Sbierea. vorbămînt. ignorînd caracterul lor limitat în timp. instituţia nou creată îşi propunea: 194 . devenită în 1867 Societatea Academică Română. Nu putem trece cu vederea că Aron Pumnul a fost totuşi adeptul principiului fonetic în scrierea cu litere latine. Altele sînt “minciunoase”. Evident că Aron Pumnul interpretează faptele de limbă într-un mod foarte personal. scoaterea din limbă a elementelor nonromanice. iznoavă. Busolă nu a devenit busoală nici medicament – medicamînt. unde fiecare sunet „se poate da cuvînt deplin din legile cele universale ale limbile sub carile stau toate cuvintele”. filologie. simţămînt „estetică”. precum sînt toţi “ţărmurii ştiinţiali” (termenii ştiinţifici). carile “curat româneşte” s-ar zice aşa: limbămînt. De exemplu. Tot aşa se va proceda şi cu neologismele terminate în -ţie din exemple de tipul naţie. ci a fost ridicularizat de V. scriemînt „ortografie”. Dintre aceste. cugetămînt „logică”. toate provinciile româneşti erau reprezentate prin oameni de cultură dintre cei mai autorizaţi să-şi exprime opinia în probleme de limbă. n-a găsit răsunet decît în rîndul cîtorva elevi de-ai lui Aron Pumnul. Noul for ştiinţific era format. care i-a dat o fundamentare ştiinţifică. Academia Română. Heliade Rădulescu. Forma cu -ţie „este o rană înfiptă în limbă de fiii ei cei nepricepuţi”. se vor supune vechilor legi. care îl are ca preşedinte pe I. nu înseamnă însă că şi neologismele. De aceea corect şi potrivit cu specificul limbii noastre este să se spună numai năciunal „naţional”. etimologie. G. cum a fost numită teoria lui Aron Pumnul. Căci dacă latinescul mola a dat în română moară. Urmează o întreagă listă de asemenea „ţîrmuri ştiinţiali”.. stelemînt „astronomie” etc. În lucrarea Formaciunea cuvintelor româneşti. Înlocuirea uneia cu cealaltă ar fi rezultatul necunoaşterii istoriei limbii. căci el are în vedere o perioadă din istoria limbii cînd aceste legi erau active. cugetămînt. principiu susţinut şi acceptat de Titu Maiorescu. ca şi latiniştii. El nu s-a bucurat nici măcar de cinstea de a fi combătut. Prin chiar actul de constituire. care este o formă “foarte tinerică”. şi nici slavonescul rana nu a devenit rînă. fost elev al lui Aron Pumnul. iar în 1879.

Stabilirea regulilor de scriere cu litere latine s-a aflat în atenţia Academiei Române timp de cîteva decenii. Cel grav e notat la infinitivul. În sesiunea din 1869 a Academiei Române s-a adoptat un nou sistem. Contribuţia lui Titu Maiorescu la dezvoltarea limbii române literare Istoricul ortografiei noastre trebuie raportat la contribuţia adusă la dezvoltarea limbii române literare de către Titu Maiorescu. care s-a menţinut pînă în 1881. gramatec’a. . principiul etimologic a învins (cel puţin o parte din el) şi în felul acesta se asigură dezvoltarea ulterioară a limbii române. cuvêntu (atît. Aşadar. raportor fiind T. În 1880. Normele ortografice adoptate în 1867 de Timofei Cipariu sunau astfel: 1. supune dezbaterilor un proiect de norme. Vasile Alescandri şi Titu Maiorescu. reintră în componenţa Academiei ca membri. cas’a. fiind plasat înaintea finalei a: mam’a. audί (tăcu. dar în terminaţii se notează di: lucrediu “lucrezu”. gh. t. De exemplu: légăna (leagănă). s). Regulile ortografice speciale şi în amănunt urmau să se fixeze de gramatică. glacia facia etc. Acesta este primul proiect ortografic definitiv şi oficial al Academiei Române. . Accentul grav se mai foloseşte la perfectul simplu al verbelor: tacú. În 1879. g΄ se notează ch. 2. care se retraseră între timp. cuvîmt). . la capitolul Despre fonetica limbii române.. Toate sunetele derivate (ţ. . Acesta prevedea: .accentul circumflex (ˆ) se pune la sunetele nazale: atît. punctul de vedere al latinismului etimologizant. adică z.să înceapă şi să ducă la bun sfîrşit dicţionarul limbii române.să elaboreze gramatica limbii române. marcînd diftongii. cάrti.să fixeze regulile ortografice ale limbii române.) notează forma articulată a substantivelor feminine. Bariţiu. Y sînt considerate străine). facú. bunătăţi). o nouă comisie. Societatea Academică se transformă în Academia Română. urmate de i.literele d.apostroful (. sor’a. indicativul şi la imperativul verbelor. Acesta este primul sistem ortografic al Academiei Române. auzi). s. realizîndu-se legătura ei cu limbile romanice. . precum şi la forma de plural a substantivelor: pάrti. în care triumfa.se introduce accentul grav (΄) şi cel circumflex (ˆ). . se scriu fără sedilă. făcu. Maiorescu. . K.ţ se notează ci în cuvintele acia. bunetάti (părţi. întîi. Toate sunetele „primitive” [etimologice] se vor scrie cu literă corespunzătoare din alfabetul latin (literele Q. z se admite în cuvintele străine (zeamă). ş ţ. furtun’a etc. Preocupările sale în legătură cu problemele scrisului românesc 195 . cărţi.sunetele ĸ΄. pentru un moment. ş) se vor scrie cu literele sunetelor corespunzătoare din care derivă (t. întaniu. prezidată de G. iar problemele de ortografie sînt reluate în discuţie. mόre (moare). Proiectul este votat în 1881.

Făcînd o incursiune în fonetica istorică a limbii române şi invocînd autoritatea unor lingvişti ca Diez. Conflictul dintre cele două direcţii – fonetismul şi latinismul etimologizant – înregistrează acum o nouă etapă. respectiv cu sedile. Important este. să exprime toate sunetele şi nuanţele lor dintr-o limbă. Maiorescu arăta că nu pot fi adoptate toate semnele alfabetului latin. ele sînt insuficiente pentru a nota toate sunetele specifice limbii noastre. Ei făceau deosebire dintre sunetele “primitive”: a din acus. După adepţii Şcolii ardelene. Pentru înţelegerea acestui conflict. Care este principiul de bază pe care se sprijină sistemul fonetic recomandat de Titu Maiorescu? El însuşi l-a definit cu toată claritatea. Recunoscînd meritul Academiei Române în căutarea unor soluţii pentru reglementarea scrierii cu litere latine. Maiorescu problema ortografiei este discutată concomitent cu critica direcţiei fonetice a lui A. č. trebuia să se scrie în principiu man’a pentru mînă. nu poate şi nici nu e necesar să cuprindă. Cipariu. s din sedet „şede”. aşa-zise derivate (ă. Maiorescu prezintă un tablou al pronunţării sunetelor din latină şi al corespondentelor lor în română. ţ). el cere notarea lor cu semne diacritice. considerîndu-l o nuanţă de „umbrire” a lui ъ slavon. Pe de altă parte. şi deci fără funcţie gramaticală. Maiorescu nu acceptă la început în scriere pe î (ă). Dacă aşa ar sta lucrurile. adică etimonul lui. Maiorescu a renunţat la această teorie. audiu pentru auz „aud”. ş.datează încă din 1866. Maiorescu şi concepţia sa expusă şi discutată. în scrierea fonetică. î din a neaccentuat – antaneus „întîi”. Se scria mănă „mînă”. ţ. T. Pumnul şi cea etimologică a lui T. î era evitat şi înlocuit cu ă. sau cu i (riu). z din zic < dico etc. cînd el publică în Convorbiri literare studiul Despre scrierea limbii române. Schuchardt ş. Maiorescu ţine să observe că proiectele ortografice propuse de Academie nu s-au bucurat de popularitate şi prin aceasta ea a pierdut din terenul pe care şi-l cîştigase iniţial. ci o restrîngere măsurată a numărului de semne.. În studiul lui T. frundi’a pentru frunză. chestiune asupra căreia revine în aceeaşi revistă în 1867 şi în 1873. în cercul “Junimii”. este necesar să examinăm contribuţia lui T. În Convorbiri literare. fără a introduce nici un semn diacritic pentru notarea sunetelor specifice limbii române (ă. î. Ulterior însă. ch. vedui pentru văz „văd” etc. T. Literele trebuiau să reflecte natura limbii. T. mai întîi. î. s din stella. inexistente în latină şi ortografiate diferit. recunoscînd că î a intrat în uzul general al limbii române şi trebuie notat ca atare. T. ş. şi cele derivate: ă din casă. care avea să ducă la înfrîngerea etimologismului şi deci la cîştigarea bătăliei de către adepţii principiului fonetic. care să facă posibilă reproducerea 196 . afirmînd că un alfabet nu cuprinde. ca în ortografia actuală. nu un fonetism absolut. pentru sunetele româneşti.a. ortografia s-ar complica enorm. Vom aminti una din tezele adepţilor scrierii etimologice de a păstra toate semnele alfabetului latin. T. iar această „natură” era pentru latinişti forma latinească a cuvîntului. gh. deoarece ele sînt prea numeroase pentru scrierea limbii române. Astfel. ğ).

redarea grupului şt prin sci: Bucuresci . de aceea sistemul ortografic ce urmează să fie stabilit acum nu mai corespunde cu exprimarea urmaşilor. T. atîtea cîte sînt absolut necesare pentru deosebirea sensurilor cuvintelor şi a formelor flexionare. adevăr ignorat de curentul latinist. Proiectul său. este o piedică şi un pericol pentru dezvoltarea intelectuală a unui popor. după cum scrie D. care contrazice ideea de evoluţie a limbii. de care se lăsau călăuziţi scriitorii şi oamenii de cultură ai epocii. Sunetele „derivate” răspund unei funcţii gramaticale de diferenţiere morfosemantică: ă din laudă faţă de a din lăuda deosebeşte prezentul de imperfect. Literele sînt semne esenţial logice. scrierea cu z sau dz. scie – ştie. altă pronunţare. Şi de data aceasta expunerea sa se întemeiază pe rezultatele obţinute de ştiinţa despre limbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Uzul va impune alte forme. după ce prealabil se constituise o nouă comisie. T. între altele: . şi nu simple semne fonetice. . fonetic în esenţă. propuse principiile cuprinse în studiul pe care l-am rezumat mai sus. căci T. principiul etimologic. Dezbaterile au fost reluate în 1880. Ortografia rămîne în urma acestei prefaceri.Bucureşti. заря. De aceea era necesar să se reia discuţia cu privire la ortografie pentru a se pune de acord normele scrierii cu uzul. Concesiile făcute acestui principiu sînt. Maiorescu ţinuse să precizeze. dar dzile < lat. cassă. dies. Recunoaştem în aceste argumente logice un punct de vedere ştiinţific valabil şi la etapa actuală. Cu acest prilej. puse 197 . Maiorescu supune unei critici severe etimologismul latinist. în speţă în direcţia istorică şi comparativistică. Cine pierde din vedere acest lucru uită sau nu vrea să ţină seama de împrejurarea că principiul fonetic reprezintă însăşi viaţa limbii şi este o condiţie a înţelegerii ei de către vorbitori. care vor trebui să se reflecte în ortografie. Vom aminti că Ministerul Instrucţiunii elaborase şi el un sistem ortografic. Macrea. Făcînd apel la argumentul dependenţei raţionale a regulii fonetice de principiul logic în scrierea limbii. etimologice: să se „arunce limba cu un secol înapoi”. în calitate de raportor al comisiei. Dimpotrivă. Maiorescu a fundamentat. ele urmînd să fie completate şi îmbunătăţite prin amănunte ulterioare. în funcţie de originea nelatină sau latină. mai menţine încă unele elemente etimologice. în raportul său din 1880. constată el. T.scrierea cu ss a cuvintelor de origine străine: rassă. impus şcolilor. că propunerile făcute nu trebuie considerate definitive. limba se află într-o permanentă transformare. În esenţă. care se silise să restituie foneticii româneşti formele ei vechi.sunetelor importante. Schimbările considerate de latinişti un rezultate al „corupţiei” de-a lungul secolelor reprezintă în fond un stadiu firesc al evoluţiei. scrierea fonetică pe baze fonologice. În ultima parte a studiului. tot astfel ş din paşi face distincţie dintre plural şi singular. nu mai puţin etimologizant şi greoi. a cuvintelor: zare < rus. T. Maiorescu intuieşte deosebirea dintre sunet şi ceea ce numim noi astăzi fonem. Maiorescu.

grupul sci se înlocuieşte cu şt: Bucuresci – Bucurerşti. în care. În studiul Limba 198 . sistemul ortografic bazat pe principiul fonetic a învins după lungi şi dificile dezbateri şi reflectă. după ce s-au făcut unele modificări în 1932. s-a acceptat forma verbală sînt în loc de sunt. cînd au fost înlăturate ultimele „resturi” etimologice. Dar vînd şi sfînt nu are nimic comun cu acestea din urmă. în linii generale. Maiorescu. Ion Bianu. dar chestiunea n-a fost ratificată nici de Senatul României. rîpă etc. exceptînd cazurile cuvîntului român si derivatele lui. care aduce ca argument principal uzul. tacere. ê şi î. u final mut în cuvinte ca unchiu. Tot atunci. Căci limba română literară era ameninţată nu numai de primejdia scolasticismului latinist. Ei au obţinut (cu majoritate de 1 vot!) păstrarea lui u (ŭ) final şi i (ĭ) final scurt. Maiorescu. vênd. în afară de T. deoarece î din aceste două cuvinte nu este derivat din i. ci şi de alte influenţe. cel de azi. se acceptă scrierea cu î din i. vechiu. În aceeaşi situaţie sînt verbele vînd şi sfînt. Ortografia fonetică repurtează o victorie decisivă abia în 1904. Iacob Negruzzi. în 1953. în 1953. mormênt. După cum e lesne de observat. El a mai desfăşurat şi o activitatea intensă şi salutară într-un domeniu numit de noi astăzi cultivarea limbii. în esenţă. ci reproduce un e latin accentuat (vēndo) şi un S slavon împrumutat şi nazalizat: СВђТЪ. deşi Radioteleviziunea ambelor state. Ovid Densuşianu. regulile Academiei stabileau ca î să se scrie din î. Activitatea lui T. sfinţi. păstrîndu-se numai z. Pe lîngă aceasta. sistemul adoptat fiind. Etimologiştii au izbutit totuşi să smulgă şi alte cîteva concesii făcute sistemului lor cînd propunerile au fost supuse totuşi votului. presa periodică utilizează acest model de scriere. frazeologie şi sintaxă. nici de Parlamentul Republicii Moldova. chiar dacă el nu corespunde de multe ori realităţii şi nu reflectă totdeauna etimologia. la care s-a revenit prin decizia Academiei Române. pentru că avem logoformele vinzi. şi apoi altele. la care s-a revenit în legătură cu scrierea lui î din a (â). Maiorescu pe tărîmul limbii literare nu se limitează numai la contribuţia sa esenţială la stabilirea principiului fonetic în ortografie.se suprimă ŭ şi ĭ din finala cuvintelor. Modificările propuse de astă-dată şi acceptate de Academie duc la eliminarea unor elemente ale scrierii etimologice. Bucovina şi Banatul. î în mijloc de cuvînt. ar trebui să se noteze î prin i. după cum formele flexionare arată că el provine din una dintre aceste vocale: lăudînd. é şi ó marcînd diftongi sînt înlocuiţi cu ea şi oa. conform normelor Academiei. numit din nou raportor. Din comisie fac parte acum. Astfel de influenţe se exercitau în special asupra limbii culte din celelalte provincii româneşti: Transilvania. între. întrucît se considera că tăcînd ar trebui să se scrie cu ê (lat. Principalele modificări propuse de T. sînt: se suprimă dz. normele actuale. . tacendo). Limbajul presei din aceste provincii se afla sub o vădită influenţă a modelelor neromâneşti în lexic. care atingeau specificul ei naţional. facênd.de acord cu normele stabilite de gramatica şi dicţionarul limbii române. indiferent de originea cuvintelor. Eegula se bazează însă pe o explicaţie falsă.

aspru în loc de sever. deşertăcuine în loc da vanitate. Pentru ce să zicem. T. Maiorescu. unde condamnă întrebuinţarea unor neologisme de tipul pantă. Cercul “Junimii” luase în dezbatere această problemă şi adoptase o poziţie în mare măsură comună.a m i n t e (nu atenţie!) la această regulă stilul multor 199 . arată limpede care erau convingerile sale în această materie. uneori chiar ostilă. consideraţi de el inutili. Blarenberg: „De asemenea limbă rîd toţi oamenii cu mine şi autorul. se declarase împotriva introducerii unor termeni noi. Acelaşi studiu. chiar dacă evoluţia ulterioară a limbii nu i-a dat dreptate. întitulat sugestiv Beţia de cuvinte. îmbunătăţire în loc de ameliorare şi sute de alte exemple. ca şi în alte compartimente ale vieţii noastre culturale. în ceea ce priveşte întrebuinţarea neologismelor. aprig în loc de avid şi imperios. adînc în loc de aprofundat.română în jurnalele din Austria. Iacob Negruzzi. incintă sau a unor calcuri. devenind mai flexibilă. de exemplu. Să cităm un pasaj în care este vorba de un senator pe nume N. Într-un alt studiu. Maiorescu se schimbase cu timpul. Maiorescu!) a ajunge la ceva în loc de a parveni sau. este suficient. a înapoia în loc de a restitui. Maiorescu în Direcţie nouă în poezia şi proza română (1872). se întitulează de data aceasta Neologismele dovadă că atitudinea lui T. dacă i-am zice cu ton serios: ne vous battez la tête avec ses pensées. justificate. a parveni la ceva. În contra neologismelor. Titu Maiorescu îşi îndreaptă atacul împotriva stricătorilor de limbă. însă înţeles de toată lumea? Tot aşa va trebui să zicem (să se observe tonul imperativ al lui T. Titlul studiului publicat în 1881. Popescu din Sibiu. Obiectul criticii sale în formează mai ales următoarele aspecte ale stilului publicistic din periodicele timpului: germanismele introduse prin traducerea cuvînt cu cuvînt. Acelaşi lucru îl susţine şi T. cuvînt de origine asemenea latină. agerime în loc de sagacitate. pas de part („n-ai carte. stilul confuz. a încredinţa în loc de a confia. cum scrie dl I. exprimîndu-şi îngrijorarea faţă de valul de neologisme care reprezentau pentru el „o adevărată îmbolnăvire literară”. care folosesc din abundenţă barbarisme. T. Părerile sale. el constată că modul în care este folosită limba română în publicaţiile de „peste munţi” nu mai îngăduie tăcerea. dinadins în loc de intenţiune. şi în privinţa neologismelor. exprimate în Scrisori. n-ai parte”) şi alte asemenea glume”. adică rezervată. Maiorescu s-a pronunţat cu aceeaşi autoritate. Sîntem încredinţaţi. a lua asupra-şi în loc de a-şi asuma. că numai cu puţină l u a r e . retipărit în volumul Critice. dacă i-am face pe franţuzeşte ceea ce face d-sa pe româneşte. Maiorescu conchide: „Dar trebuie să vorbim în contra acelor neologisme de prisos care se strecoară prin scrierile noastre fără a bate prea tare la ochi şi ne înstrăinează limba din ce în ce mai mult de la înţelesul ei popular. cuvînt care nu-l înţelege nici un ţăran român. erau. pas de livre. într-un fel. ne asigură T. de exemplu. greşeli de folosire a cuvintelor inspirate din dorinţa de a afişa o falsă originalitate. şi să nu zicem este de ajuns.

îndreprîndu-se împotriva uşurinţei cu care era adoptat neologismel. I: “Titu Maiorescu. în ultima instanţă. drept purist1. Puşcariu în Limba română. fără îndoială. nu fără temei. p. De aceea. cum realitatea lingvistică îl obliga în cele mai multe cazuri să procedeze. De altfel. La 1880. de asemenea. cu toate rezervele pe care le putem avea faţă de purismul său formulat pe un ton de sentinţă. luptătorul cel mai bine înarmat împotriva şcoalei latiniste. Maiorescu nu este un adversar al neologismelor luate “în sine”. ci al acelora care. Maiorescu ne apare în acest pasaj. un model de limbă literară pentru o epocă de mari prefaceri şi tendinţe filologice divergente. Problema este însă alta. desluşire. academicii. T. a se mărgini (a se limita) etc. Care sînt. adică adversar al neologismului. Izvorul principal al modernizării limbii literare este şi pentru el lexicul limbilor romanice. T. trebuie combătut termenul amăsurat (care provine din germană) din ziarele transilvănene şi înlocuit cu conform. Faptele reproduse de Maiorescu sînt un exemplu edificator despre stadiul la care limba română literară ajunsese spre sfîrşitul secolului al XIX-lea. de a calchia cuvintele străine. care este de origine franceză. indiferent de originea lor. atitudinea sa izvorăşte din aceeaşi concepţie a apărării culturii naţionale. matematicii în locul variantelor consacrate prin uz. nu sînt strict necesare limbii române. Kocălniceanu) pentru prelegere. că T. criteriile după care pot fi acceptate neologismele? Iată regulile indicate de Maiorescu: 1 Aşa cum îl considera S. a stărui. produceri pentru producţii şi. observă el în acelaşi articol. 200 . neologismele sancţionate de T. însemnătate. momentului cultural al epocii. sub influenţa limbii franceze: academicienii etc. prelecţie (ca şi M. la prima vedere. Limba sa este. De fapt. Maiorescu porneşte de la principiul evitării împrumuturilor făcute de dragul împrumutului.. 385. cultură care trebuie să-şi păstreze nealterate rădăcinile populare. sau înrîurire (alături de influenţă). Chiar dacă şeful „Junimii” nu credea oportună introducerea lor – lucru infirmat de evoluţia limbii literare – poziţia de apărător al patrimoniului limbii populare într-o avalanşă neologică este îndreptăţită şi corespunde. făcîndu-le să intre în tiparul materialului lexical românesc. Este însă evidentă tendinţa lui Maiorescu de a se adresa limbii populare şi. Maiorescu nu-şi făcuseră încă drum bătătorit. fără drept de replică. Pe de altă parte.scriitori de-ai noştri s-ar îndrepta şi s-ar face adevărat românesc din prea împestriţat şi străin ce este astăzi”. a pune în cumpă etc. De aceea el preferă să scrie cugetare. luare aminte (atenţie). Formele nu erau încă întru totul unificate. S-ar putea susţine. în genere. Maiorescu pledează pentru acceptarea termenilor noi cînd sînt reclamaţi de introducerea unor noţiuni noi. tendenţă pentru tendinţă. fizicii. simţămînt (şi simţimînt). la rigoare. devenea el însuşi purist”. dat fiind că majoritatea termenilor noi proscrişi de el (exceptînd pe a confia) s-au încetăţenit în limba literară. propăşire. cînd în limba română există echivalentele necesare. observări “observaţii” în locul perifrazei mai vechi băgări de seamă. Maiorescu însuşi mai scrie stimulant pentru stimulent.

se vede din limba fabricată de latinişti şi de I. se va spune deci împrejurare. devenite populare. ci sînt totdeauna legate cu înţelesurile şi simţirile din alte cuvinte şi alcătuiesc astfel între ele ţesătura cea trainică a personalităţii unui individ. cum ar dori partizanii neologismului? Temeiurile invocate de T. şi nu benedicţiune. de exemplu. Maiorescu sînt. ci şi o acţiune fără sorţi de izbîndă. Sensul lor distinctiv este întrebuinţarea cuvîntului respectiv în toate manifestările generale din viaţa unui popor. Părerile lui Maiorescu şi soluţiile respective propuse de el în privinţa neologismelor nu sînt lipsite de o anumită rigiditate şi de o vizibilă coloratură antilatinistă 2. prin aceasta. se pot preface îndată în alte unităţi.156. Maiorescu. cuvîntul este un complex de înţelesuri şi de simţiri care nu există niciodată singuratice. de pildă în folclorul literar şi în literatura cultă. Iaşi: Junimea.Alecsandri. Maiorescu revine la problemele teoretice ale discuţiei. Pînă unde puteau ajunge excesele maniei neologizante. în întreaga viaţă sufletească a poporului. Neologismele. greu de combătut. anume la caracterul complex al conţinutului semantic al cuvîntului din exprimarea vie. adaugă T. . Maiorescu vede explicaţia abuzului de neologisme pătrunse în limba română – fapt ce are ca urmare alterarea fondului ei popular – în necunoaşterea de către scriitori a valorilor şi posibilităţilor reale ale limbii noastre. “Punctul de vedere al lui Maiorescu. căci se situează constant pe principiile salutare ale tradiţiei populare. Ele îşi află însă explicaţia în 1 2 Titu Maiorescu. binecuvîntare. cuvîntul slavon trebuie înlăturat. dacă am înlocui expresia neagra veşnicie din vorbirea obişnuită prin neagra eternitate sau stea iubită prin stea amată. sinonimul neologic nu este necesar. În virtutea acestei concepţii. cînd recomandă neologismul numai în cazul în care nu avem un cuvînt vechi (de origine latină). indiferent de originea lor. p. şi nu circumstanţă. conjugată cu lipsa de osteneală în privinţa cercetării vechilor texte ale literaturii române. Maiorescu susţine că eliminarea din limbă a elementelor vechi. spre a exprima aceeaşi idee..dacă pe lîngă un cuvînt slavon există un curat românesc. pusă în legătură cu viaţa sufletească a vorbitorului şi a poporului care întrebuinţează limba şi prin care se defineşte ca entitate psihică şi socială: căci „cuvîntul numai în dicţionarele cărturarilor se înfăţişează ca o unitate izolată de cîteva litere împreunate laolaltă. este nu numai o eroare. În partea finală a studiului Neologismele. prin permutări. călăuzit fiind de ideea păstrării şi cultivării specificului naţional al limbii şi culturii noastre. limba poetică a lui V. T. era prea de tot utilitarist şi nu ţinea seama de faptul că limba unor gînditori 201 . 181. ca şi a unui popor”1. de exemplu blagoslovenie trebuie să cedeze locul lui binecuvîntare. care. cum se vede. în realitatea vieţii sufleteşti. care continua ideile mai vechi ale Daciei literare şi ale lui Alecu Russo.dacă există în limbă un cuvînt de origine latină. Ce ar deveni. Există împrumuturi lexicale vechi puternic înrădăcinate în limbă şi. T. Heliade.

dacă s-ar trece cu vederea peste reflecţiile lui judicioase privind diverse probleme de limbă. Puşcariu în Limba română. supuse unei judecăţi lucide şi obiective. capătă. p. supuse unei logici şi unei argumentări bazate pe fapte. cît şi în privinţa neologismelor. conceptul de are nevoie de sinonime.peisajul cultural al epocii şi în literatura de presă a vremii. Deşi nu era un specialist în materie (drept dovadă ne poate servi însăşi acţiunea lui Al. Creangă. pe alocuri. 390. I. pe marginea unor chestiuni atît generale (cum ar fi. I. „pururea întineritor al expresiei literare”. a fost mai mult decît oportună. incomplet. L. prin pierderea legăturii cu substanţa veche. Intervenţia sa. al scrierilor ştiinţifice. în care spiritul critic şi ideea de naţionalitate sînt factori suverani. Stilurile limbii literare – al literaturii. poate. motivată. Eminescu. care nu rezidă „într-o înfruntare cu adversarii în termenii şi cu mijloacele ştiinţei limbii”. în afara forului oficial al Academiei sau al unor filologi animaţi de spiritul reformelor radicale. istoria limbii române literare îi datorează lui T. al presei. dar. Caragiale. Slavici. populară şi naţională a limbii. cu timpul. trebuiau să iasă de aici înainte puruficate de zgura influenţelor străine şi de falsa originalitate ocrotită de semicultură. fapt ce nu putea să ducă decît la o reală corupţie. Cultivarea limbii. adică de spiritul. Există însă în această perioadă şi o altă tendinţă care îşi urma drumul firesc. de exemplu. prin substanţa lor. un conţinut nou. care purtau pecetea unei evidente tendinţe de modernizare pripită şi superficială a exprimării literare. Ea era reprezentată de scriitorii celei de-a doua jumătăţi ai secolului al XIX-lea: M. 202 . subapreciată sau de a fi schiţată. Russo. remarcabile nu prin cantitatea. cu unele rezerve pe care le putem avea după un secol de evoluţie a limbii literare. Punîndu-se sub autoritatea uzului şi lăsîndu-se condus de geniul limbii. precum omul cu o cultură mai rafinată are nevoie în interiorul său de un covor pe jos. Maiorescu tot atît cît datorează critica şi estetica noastră literară. scria S. teoretic. Ca şi atîtea alte sectoare ale culturii noastre. Maiorescu oferă un exemplu de înţelegere ştiinţifică şi realistă a promovării limbii cercetate de el în strînsă dependenţă de întregul proces al formării unei culturi naţionale. totuşi „cugetările” sale. cum observă autorul Luceafărului. Curentul istoric-popular Unele reflecţii lingvistice ale lui Alecu Russo Rolul lui Alecu Russo în cultura şi ştiinţa românească are şanse de a fi. mai ales. Maiorescu însuşi a cedat. de tablouri pe pereţi şi de un stil în liniile mobilierului”. care înseamnă pînă la el achiziţie numerică. I. Nu se poate contesta însă că poziţia sa era. îmbogăţire cu orice preţ a mijloacelor de exprimare. I. de natura ei – înţeleasă cu totul altfel decît o făceau latiniştii – T. iar tezele sale şi-au găsit formele unei expuneri sistematice şi ştiinţifice. pentru care limba populară alcătuia izvorul principal. în faţa unor realităţi care infirmau sau corectau teoriile sale atît în ortografie. prin Maiorescu.

în dorinţa „de a călca sănătos şi după logică”. Russo consideră. de şarlatani sau de mişei”. cu şcoala limbii traducătorilor cărţilor bisericeşti. Al. de „a impune la noi. Russo. de exemplu. Russo. 45]. Russo poate fi just înţeleasă şi interpretată fără echivoc. filologii nu trebuie „să prefacă”. care şcoale îşi dau mîna din veac în veac. „să reformeze” limba după placul lor. dacă aceste observaţii vor fi proiectate pe fundalul intensei agitaţii în diverse domenii ale timpului. Trebuie să menţionăm în mod special că valoarea observaţiilor lingvistice ale lui Al. se făceau tentative energice din partea reprezentanţilor latinismului exagerat al lui August Treboniu Laurian. exageraţia şi chiar mai mult: aberaţia” [Regman. fonetismului lui Aron Pumnul de a încorseta limba „în canoane puriste şi intolerante”. dar după limba ce avem”. dar peremtoriu: „Cînd se naşte o limbă în lume. Astfel. altul în /iu. Cu referire la domeniul lingvisticii. „pe nişte baze mai solide”. Acest „cel mai de pe urmă născut” dialect 203 .„limbă înţeleaptă” sau geneza „logicii limbii”). Al. putem constata că anume în perioada respectivă „unul preface toată limba în /iune. după părerea lui Al. cu şcoala limbii cronicarilor. şi cu şcoala limbii hrisoavelor. Al. Argumentul invocat împotriva unei atare normări a limbii este simplu. precum românii pe condiţiile climei. cît şi particulare (cum ar fi. chipurile. latinismului moderat al lui Timothei Cipariu. altul în /ţie. limba istoriei. ci trebuie „să se mărginească la definiţia rînduielilor limbii. limba publică. cu şcoala limbii cîntecelor populare. că încercarea „de a înturna şi răsturna o limbă împotriva trasului (= traseului) ei” este o „chestie de pedanţi. pe baza alteraţiilor sau a decompoziţiei altor limbi. izvoarele de îmbogăţire a limbii literare sau rolul „străinismelor”) sînt în consonanţă deplină cu adevărurile ştiinţei despre limbă. pe condiţiile vieţuirii a poporului ce o înfie sau care se naşte cu ea. Russo e unul din puţinii scriitori care a pus în discuţie raportul dintre obiectul investigat şi subiectul care cercetează acest obiect. De aceea. precum este „o frazeologie strălucitoare pentru ochii slabi” intenţia de a aşeza limba. pe bună dreptate. limba credinţei. de neştiutori. altul în /înt…de nu ştii cum să te întorci între aceste patru puncturi cardinale a gramaticilor” [Russo: 1998. la statornicia sintaxei şi a ortografiei”. 95-96]. limba inimii neamului. Cu alte cuvinte. într-un moment de vitală şi delicată articulare a tradiţiei cu nevoia de înnoire. anume în perioada respectivă. iar „o gramatică a limbii” trebuie elaborată „nu după limba ce ar trebui să avem. 26]. ce nu seamănă nici cu una şi nu se leagă cu nimică cu tradiţiile scrise şi orale” [Ibidem. Analizînd formarea şi dezvoltarea limbii române. se naşte negreşit pe o bază solidă. italienismului lui Ion Heliade Rădulescu. puriştii greşesc atunci cînd consideră că istoria limbii române începe cu istoria românilor şi „cu şcoalele Ardealului. pînă la şcoala ardelenească de astăzi. 74-75]. După ferma convingere a lui Al. a vecinătăţii şi a o mie de alte condiţii ce alcătuiesc istoria” [Russo. Russo opinează că la baza ei stă latina vulgară a soldaţilor şi coloniştilor din Dacia. se naşte cu organismul ei.

dar se găsesc în limbile noastre. Şi. Al. dacă am înlocui expresia neagra veşnicie din vorbirea obişnuită prin neagra eternitate sau stea iubită prin stea amată. Russo menţiona cu deplină încredere: „O limbă. 98]. limba poetică a lui V. transformîndu-se treptat în limbă. Russo a manifestat un interes constant pentru diverse aspecte ale limbii române literare. 99]. unde se vorbeşte moldoveneşte” [Russo: 1989. în Italia. „Literatură a patosului”. Probabil. Dar. precum moldovenii şi valahii nu mai erau vechii romani. Normele literare ale limbii. el respinge categoric „străinismele”.(care îşi are rădăcină în Galia. Numai în felul acesta. democratizarea ei şi. Russo lui M. de patrie. se ridică şi se impune dregătorilor. nelatină. dacă „vom alerga după visurile pedanţilor. Kogălniceanu. În acelaşi timp. ce nu îmbogăţesc cu nimic limba literară: „Munceşte-ţi pana şi pune o zăbală străinismului…[care] începe de o vreme şi subt toate chipurile a ne înăduşi”. cînd vorbeşte de neam şi s-a născut cu el. o dată cu întemeierea domniilor în Valahia şi în Moldova. 107]. şi o literatură cu adevărat naţională. Al. ci un popor nou. începe a fi folosit în actele publice. 85]. totodată. În legătură cu acest moment. de rînd cu celelalte limbi de cultură din Europa. în Spania. Maiorescu scria: „Ce ar deveni. 281]. Russo 204 . Astfel. sfătuindu-l ca ziarul „să scrie pentru obşte. nefranţuzcă. e o limbă nepieritoare şi cu anevoie de a stîrpi” [ibidem. dialectul se întăreşte. astfel numea Al. Alecsandri. de originalitatea” ei de a desemna realitatea etc. vom rămîne în patosul unde ne găsim (adică la anul 1855)” [Russo: 1998. o durere. limba română are un specific al ei – specific determinat de originea ei. de „colaborarea” ei cu alte limbi. vom avea şi o limbă cu adevărat literară. scria Al. după părerea lui Al. El pleda insistent pentru stabilirea unor astfel de norme literare ale limbii ce ar asigura dezvoltarea ei liberă şi multilaterală. obştea cea nepoliglotă. şi în fiecare cuvînt stă o tradiţie istorică. 185]. fie ea turcită. influenţat de Cugetările lui Al. Al. o fală sau o simţire. ridicarea nivelului ei de cultură. de felul de a fi al poporului care o vorbeşte. ca să poată bieţii oameni avea o legătură. cînd spune de trecut. franţuzită şi slavonită. în Grecia mare) era utilizat multă vreme numai în viaţa casnică şi în relaţiile private. de exemplu. Acest idiom însă nu mai era limba latină. un locuşor pe pămîntul moldovenesc. T. şi tradiţiile ideii naţionale trăitoare la noi ce îşi au perechea în unele din ţările citate” [Ibidem. Ca şi orice altă limbă. trebuie să corespundă întru totul normelor intrinsece ale limbii. dimpotrivă. Russo va interveni autoritar în discuţiile despre utilizarea împrumuturilor. Russo. Ca şi ceilalţi scriitori ai timpului. cum ar dori partizanii neologismului?” [Maiorescu. Russo şi în intenţia de a lua atitudine faţă de valul de neologisme ce invadau limba română. Acelaşi detaliu aveau să-l confirme şi interogaţiile retorice: „Scoate din limba românească ramurile străine…Unde e limba…unde e originalitatea ei?” [ibidem. „logicii” ei. care s-a format din amestecarea elementului de baştină cu alte popoare: „dovadă că limba nu este latină stau: ţesătura şi cuvintele cele numeroase care lipsesc în latină. grecită.

21-22]. „în forme”. scria Al. O astfel de literatură. Era şi de aşteptat. Astă tradiţie orală. 218] în următorul pasaj „Tradiţia orală a neamului nostru cuprinsă în cîntecele vechi. 46]. Astfel. 11]. Ţâra. pe bunul-simţ. nici dă roadă” [Ibidem. iar. „îmbrăcînd” cum zicea el. Al. deşi neinteligibili orfei” [Ibidem. odată statornicite. Al. Teoreticianul „României literare” era un adversar hotărît al „artificialităţii de stil”. 87]. ne dă tot românismul cărţilor bisericeşti şi al cronicarilor. sau pentru că sîntem încă prea barbari şi nedemni de lirele acestor armonioşi. neţinută în seamă de şcoale. al stilului „manierat”. inspiraţia şi filomela cu suavele ei modulaţii plîngeferi nu ne încîntă sau pentru că sînt străine. coborînd-o la nivelul intelectual al 205 . ca Al. după părerea lui Şt. ele se „naţionalizează”. 43]. Russo privea schimbările în limbă „ca un axiom ce nu are nevoie de demonstrare”. zise astăzi balade. copiază întru totul limba populară. orizonul nu-i slut […] Dar ce folos! limbajul. care „îneacă şi omoară în ţările româneşti dezvoltarea spiritului şi a închipuirii. propovăduitori ai „norodniciei mojiceşti” false. deoarece “nevoile nouă cer mijloace nouă. Fundamentarea populară a limbii literare o găsim exprimată. al literaturii pedante în „condei”. 43]. filomela este cuvînt poetic. vine din pricina neştiinţei limbii şi a tradiţiilor părinteşti. 21]. Russo să ia atitudine faţă de creaţia unor confraţi de condei. „îneacă şi omoară în ţările române închipuirea sub o r i d i c o l ă i n g e n i o z i t a t e a cuvintelor” [Ibidem. iar nicicum românismul nou. al „pretenţiozităţii”. Russo ironiza şi pe vulgarizatorii limbii. care „din pricina neştiinţei limbii şi a tradiţiilor părinteşti” [Ibidem.literatura cosmopolită şi antirealistă creată pe la mijlocul secolului al XIX-lea de către apologeţii sistemelor purist-neologiste. Russo în manieră cronicărească. şi ideile nouă au nevoie de cuvinte nouă” [Ibidem. detestînd verbalismul şi retorismul creaţiilor literare ale lui Heliade Rădulescu şi ale discipolilor săi. El a relevat marele rol al împrumuturilor neologice în procesul de îmbogăţire şi de perfecţionare a limbii naţionale literare. e limba” [Russo: 1998. astă tradiţie pe care este zidită naţionalitatea română împrăştiată într-o minunată asemănare şi unire pe toate laturile româneşti. într-un scop în sine. În acelaşi timp. Russo era de părerea că stabilirea normelor literare ale limbii trebuie să se întemeieze pe concepţia raţională a dezvoltării ei. rătăciţi „în întreitul pedantism al formei cuvintelor şi momiţăriei străinilor” [Ibidem. pe dreapta judecată şi evitarea oricăror exagerări. el arăta că principala greşeală a acestora consta anume în faptul că ei prefăcuseră neologizarea într-un mijloc de îmbogăţire a limbii. Declarînd o luptă neîmpăcată pedanţilor neologişti. care se străduiau să reducă limba literară. geniul. azura îi frumos. În plus. spre deosebire de teoreticienii neologişti-purişti. [Munteanu. Al. „caracterul pămîntului” [Ibidem. Russo considera justificat că încetăţenirea în limba română a neologismelor de origine străină presupune adaptarea lor la specificul fonetico-morfologic al limbii noastre. Al. Munteanu. „în idei”. Russo scria: „Adevărat. iar nu române. Departe de a nega necesitatea în utilizarea neologismelor. Al. literatura aceasta nu are rădăcină. în acest context. 47].

totuşi. de giudecăţile lui şi nu au găsit o mare plăcere a asculta vorba lui împodobită cu figuri originale?”. [Apud Iliaşenco. starea actuală de lucruri din domeniul limbii – fapt ce actualizează profeţia alecsandriană: „Numele lui Alecu Russo creşte cu timpul şi va străluci glorios” [Alecsandri. înnoite sau învechite din ţările unde se vorbeşte româneşte. cînd vor pune pe izvod tot ce au. 411]. se întreabă V. dar după duhul istoriei şi al originilor neamului. Al. Vasile Alecsandri şi curentul istoric-popular Chiar de la începutul activităţii sale. Deşi era ferm convins că acestea sînt izvorul principal de îmbogăţire a limbii române literare. „Cine au intrat la vorbă frăţeşte cu locuitorul de la cîmp şi nu s-au mirat de ideile. pşene în loc de pesemne etc. că nimica nu omoară pedantismul ca o carte frumoasă. Nu poate fi acceptată nici gramatica actuală. ca are maţe pestriţe (pentru un om rău). el nu considera totuşi ca operele scrise să îmbrace cu totul mantaua limbii populare. primitive sau schimonosite ale unor cuvinte şi expresii de tipul şeapă în loc de ceapă. de gust şi de idei” [Ibidem. Russo. Alecsandri a stat în primele rînduri ale acelora care luptau pentru o limbă literară bazată pe limba vie a poporului. Russo referitoare la valorificarea trecutului şi a limbii populare capătă o importanţă deosebită la etapa contemporană. cînd se va aşeza sintaxa şi ortografia nu după placul fieştecărui.omului fără cultură. pe care unii o mai confundă cu graiul. V. la multe capitole. el respingea cu tărie toate încercările acestora de a introduce în circulaţia literară diferite forme agramate. deoarece ea „nu dă extrasul limbii vii. 91]. dar totdeauna împoncişătoare [= contrare] realităţii” [Ibidem]. 101]. hiere pentru fiere. în mod firesc. e bun ca sînul mamei (pentru un om bun) etc. de misiunea scriitorului în procesul de dezvoltare a limbii naţionale şi de faptul că literatura trebuie să fie „expresie a neamului”. [ibidem. fapt care trebuie să fie principiul de călăuză şi al limbii noastre literare contemporane. iar pe de altă parte. eşti tentat să afirmi că ostaşul propăşirii a anticipat. spre aşezarea şi dezbaterea chestiunilor limbii. a condiţionat şi admiraţia lui faţă de limba acestor producţii. Alecsandri. Fiind conştient. Russo va consemna programatic: „Cînd românii vor întorloca o societate serioasă. lepădate. dînd apoi o serie de exemple din vorbirea populară. pe de o parte. ci produce teorii ingenioase cîteodată. atunci literatura îşi va lua zborul şi va fi expresia neamului […] În acea zi pedanţii se vor şterge ca umbrele. Viziunea lui Al. simplă. 206 . Departe de a efectua o „inventariere” exhaustivă a diversităţii reflecţiilor lingvistice ale lui Al. Ca şi comilitonii săi. exprimată în fapt prin publicarea pentru prima oară a doinelor şi cîntecelor bătrîneşti. indigenate. 22]. cînd societatea aceea va încheia jurnal de toate cuvintele primite. de consecinţele nefaste ale acţiunilor „pedanţilor” în acest proces. sintetizînd cele spuse. Admiraţia sa faţă de literatura populară.

în care şi-a expus concepţia progresistă şi Al. Alecsandri privesc trei domenii esenţiale: lexic. în gramatica tipărită la Paris în 1863 şi în discursurile rostite la Academie. toate curentele filozofice. Dezvoltarea ştiinţei. Opere I.17 Aşadar. 119-120].. mai bine zis. Bucureşti. Alecsandri însă nu a fost un teoretician al limbii literare. izvorîtă din 17 Vasile Alecsandri. 207 . care aveau să intre mai tîrziu în culegerile amintite. de fapt. au fost. în general. în unele scrieri în proză. şi incidental. Apariţia lor a avut un răsunet deosebit şi general. Ne-o spune el însuşi mai tîrziu: „Atunci scrisei sau. Russo. indirectă. în scrisori. Russo. Doina. Chiriţa în Iaşi (1850) ş. publicate în presa timpului. Ţâra. inclusiv încercările scrise în limba franceză. Problema perfecţionării lexicului era extrem de acută. toată evoluţia societăţii. Nu vom stărui aspra entuziasmului cu care bardul de la Mirceşti a întîmpinat poezia populară şi nici asupra evenimentului pe care l-a reprezentat pentru literatura română publicarea celor două volume de Poezii poporale (1852-1853). în comedii şi vodeviluri. 8]. 1965. ca I.a. poetul avea conştiinţa că a descoperi drumul spre poezia românească autentică. şi-mi făgăduii cu tot dinadinsul să las la o parte încercările mele de versificaţie franceză şi să-mi urmez calea ce-mi croisem singur în domeniul adevăratei poezii româneşti” [Nicolescu. o tribună pentru problemele limbii. iar autenticitatea ei era garantată de însuşirea unei anumite modalităţi de construcţie şi expresie specifică poeziei populare [Munteanu. tipărindu-şi Cugetările. redactată de el. la promovarea ideii de apărare a bazei populare şi de cultivare a limbii prin scrierile sale. strigături. ca Istoria unui galbăn etc. Întîlnirea cu folclorul a produs o schimbare şi în privinţa gustului literar al poetului. de la heliadism la latinism şi de la galomanie la „ciunism”. a feluritor genuri literare.Cea dintîi victorie de prestigiu a limbii populare şi a creaţiilor populare în sensul dorit de Dacia literară se realizează prin opera poetică a lui V. ortografie. Alecsandri. Pornindu-se de la această premisă generală absolut justă. gramatică. Revelaţia folclorului a avut-o poetul prin 1843. mai ales prin piesele de teatru Rusaliile în satul lui Cremine (1840). legende. El a contribuit pe altă cale. Alecsandri se manifestă direct în articole speciale. În Dicţionar grotesc. Iorgu de la Sadagura (1844). Strunga. Timp de 10 ani a cules cîntece. V. cum aflăm din povestirea O plimbare la munţi (1844). cerea îmbogăţirea lexicului cu elemente noi şi perfecţionarea celor existente. au făcut obiectul satirei lui. Preocupările lingvistice ale lui V. care abandonează genul poeziei romantice la modă. Activitatea lui intensă pentru perfecţionarea limbii literare se manifestă şi prin faptul că paginile revistei România literară (1855). improvizai cele mai bune poezii ale mele: Baba-Cloanţa. Activitatea lingvistică a lui V. Heliade sau Al.

împotriva tuturor încercărilor de a o stîlci prin introducerea a tot felul de cuvinte născocite. Dicţionar grotesc //Convorbiri literarer. cum zicea V. 18 V. p. morboşi. tipărite în revistele Convorbiri literare. Corpul medical a declarat că această boală este din aceeaşi categorie ca holera-morbus. observînd cu multă ironie: „Noua boală inventată şi răspîndită între români de acei ce pretind a lucra la înaintarea neamului românesc.a. ba o împingeau cu cîteva secole înapoi. Stilul acestei scrisori este numit de poet „balmuş literar”. Alecsandri într-un articol-scrisoare. În acelaşi ton ironic. gata spre serviciune ş. să se ridice împotriva exagerărilor de tot felul. 23].d. chiar fără a fi teoreticieni. Massim. 208 .. Prin urmare. Referitor la cuvîntul resbel pentru război. fără nici o bază în limba poporului şi fără nici o trebuinţă la exprimarea ideilor şi noţiunilor noi. Alecsandri a luptat activ. pedanticeşte grăind?. pe care-l numeşte „un dicţionar grotesc”. Alecsandri. Prin asemenea scrisoare. V. care ajunge uneori la satiră muşcătoare. dacă ar lua parte la dînsa modernii resbelnici. După cum observăm. publicat în România literară. ca un balast netrebnic. introdus de latinişti. Un model de lexic grotesc prezintă V. Cu multă vervă satirică îşi exprimă el indignarea de faptul publicării dicţionarului lui A. ca: infelicitatea m-au vetat de a vă revede. Alecsandri încearcă să formeze adjectivele respective morbos. În această situaţie.. El a scris cîteva articole speciale privitoare la lexic. am considerăciune. ca: amoare. Alecsandri. Alecsandri. T. ca pedanto-morbus etc. III. s-a ajuns însă la o „babilonie” lexicală. Laurian şi A. V. morboasă. 308. Alecsandri şi despre alte cuvinte introduse în dicţionar. Astfel este substantivul morb pentru boală. România literară. fiind îmbuibat cu tot felul de expresii.a. Unii căutau să ducă limba spre latinizare. Ce vor face ostaşii noi. 1869. ostaşii de acum cată să fie resbelnici după botezul pedanţilor. zice V. este firesc ca acei literaţi care aveau bunul simţ al limbii. Alecsandri scrie: „Ostaşii lui Ştefan şi Mihai erau războinici (vezi cronicele vechi). „autorul a vrut să zică frumoase lucruri şi să exprime poetice idei. Alecsandri. întitulîndu-şi astfel şi articolul din Convorbiri literare [Apud Iliaşenco. animă. vorbeşte V. prin articole lingvistice speciale. 24].m. dar a izbutit numai a naşte o stahie epistolară” [Idem]. la groapa cu gunoi a istoriei. alţii căutau s-o apropie de limba italiană. conduşi de resbel pentru a ce. de la care V. Multe cuvinte înregistrate de dicţionarul lui Laurian şi Massim au fost aruncate. pentru o limbă literară armonioasă. beléţă s. Ostaşii vechi se răsboiau ca nişte lei..necesităţile istorice ale dezvoltării limbii. Proh pudor”18.” [Ibidem. dragoste şi grijă pentru soarta ei. al treilea născocea tot felul de cuvinte „pentru a-i păstra firea” şi toţi împreună contribuiau la stagnarea limbii. Printre aceştia a fost şi V. bătălia de la Răsboieni ar trebui să se numească bătălia de la Resbeleni.

el îl atacă chiar pe I.. primele primitoare de civilizaţie. la care Paraua întreabă. şi pe stricătorii de limbă. ca: a alinta – care corespunde vechiului francez alinter. dînd dovadă de mult spirit de observaţie. Ridicularizînd tendinţele sociale. nr. şi anume prin „legătura de comunitate a originii limbilor romanice”19 [ Apud Iliaşenco. cupa cu corespondentul vechi francez coupe şi cope. Cînd Galbînul vorbeşte de Heliade. ce se descopere acum la Bucureşti. să „plănuiască” o nouă limbă. Despre cîteba cuvinte din Rabelais // Convorbiri literare. Alecsandri pune o problemă lexicologică mai largă. Prin acest articol. În Istoria unui galbîn. dispărute apoi din limba franceză. lentus. Alecsandri sînt descrise în Dicţionarul etimologic al lui Cihac. Alecsandri merită o cercetare filologică. Cihac. pp. 1876. provenit de la latinescul cupa şi multe altele. cu modul său de a se comporta în diferite împrejurări. Alecsandri nu uită niciodată să biciuiască pe făuritorii de limbă artificială. Cihac. Alecsandri a pus unele probleme lingvistice cu referire nu numai la lexicul timpului său. Apărătorul vechiului regim trebuia să vorbească limba veche a clasei boiereşti. Alecsandri a criticat. Cihac dă o lămurire justă existenţei în limba română a unor cuvinte corespunzătoare celor întrebuinţate în franceza veche. iar femeile. Alecsandri şi în articolul Din albumul unui bibliofil.. boldind ochii: – Ce cuvinte sînt acestea? Galbînul: – Aceste sînt cîteva cuvinte dintr-o limbă nouă românească. 25].Dar ian întrebă pe croitorii lor (acelor cuvinte) dacă înţeleg cuvintele teşmecherii şi haram şi vezi ce ţi-ar răspunde: nu te capisc sau nu te cumprind. V. la îmbogăţirea lui. de curînd. A. amiratore dela prestidigitazione. probleme de lingvistică comparată. în rîs. el subliniază că observaţiile lui V. Într-un articol Despre cîteva cuvinte din Rabelais. totodată. pentru că felulde a vorbir. admiterea unui jargon artificial ori împestriţarea cu străinisme sînt strîns legate cu mentalitatea omului. Heliade. care începuse. Cele mai multe din cuvintele menţionate de V. care a fost reluată de filologul A.Problema lexicului este tratată de V. 101]. 19 A. lenitus. în capitolul Elemente latine.] Latinistul trebuia să fie democrat şi democratul latinist. 209 . Principalul fapt care vrem să-l subliniem aici este că V. prezentînd peste 200 de cuvinte întîlnite în limba lui Rabelais. o românească franţuzită” [Ibrăileanu. şi care provine din latinescul lenis. Şi nici nu se putea altfel. lenire. dar şi la istoria unor cuvinte existente în limbă. V. V. „Acel care dispreţuia starea din acea vreme şi vroia să reformeze totul trebuia să reformeze şi limba [. întîlnit încă la Molier. 26-32.. corespondentele lor fiind păstrate în limba română. el îl numeşte. cu apucăturile lui. 10..

Alecsandri. „cînd limbile româneşti nu se croiau peste munţi (ca la T. panglice. Acrostihescu. ea le schimonoseşte. Oricum. graţie îmbulzelii.. ele se croiau la Bucureşti şi erau combătute în Moldova. 1863 21 20 210 . Gahiţa Romarinovici etc. a se deranjarisi este înţeles ca a se rînjarisi (a se rînji) ş. care exclamă: – Domnule. ca Iorgu de la Sadagura. Grammaire de la langue roumaine par V. El s-a răzbunat pe latinişti prin Ianus Galuscus. De exemplu: dobă de carte – tambour d’instruction. În poezia lui V. nevinovată: „invadarea cuvintelor netrebuitoare pe lîngă cele trebuitoare. În vocabularul prezentat de Alecsandri. Alecsandri le-a expus nu numai prin ironizarea cuvintelor străine limbii. De aici bestie incapace. Paris. Aşa. fie ele cuvinte din limba vorbită. dar şi în vorbire. pe care îi zugrăveşte cu mai mult umor. dantele are sinonimele horbote. Cucoana Chiriţa. precede d’une apercu historique sur la langue roumaine par A. unde spiritul critic s-a trezit de la începutul culturii din veacul al XIX-lea” [Idem]. pe lîngă mania celor care vroiau să arate învăţaţi de a întrebuinţa cuvinte franţuzeşti mai era şi o întrebuinţare exagerată. publicăluiesc20. publiez. Părerile sale privitoare la lexic V. Cucoana Chiriţa este ridicolă nu numai în concepţiile ei. Chiriţa traduce cuvînt cu cuvînt expresiile idiomatice româneşti în franceză.Şi desigur. fie neologisme. intrarea şi fără bilet de legitimaţie. La cuvîntul baie se dă varianta feredeu. pentru verbul publier a fost ezitare între publicarisesc. Dorind să însuşească în grabă cuvinte fără a cunoaşte noţiunile. aproape fiecare cuvînt are cel puţin un sinonim: a promite – Se mai simte încă influenţa greacă asupra limbii române. public. Alecsandri a combătut franţuzismul. Ubicini. Antipatia lui Alecsandri este mai mare însă pentru latinişti. publiciuesc.. cordele. luna ianuarie este numită ghenar. V. vorbeşte în limba croită de filologi.Şi-ntr-adevăr. Mircesco. Loja de la teatru devine pentru ea lozniţă. Alecsandri a avut meritul de a face prin opera sa critică un mare serviciu limbii româneşti” [Ibidem. dar se mai întrebuinţează şi ianuar.a. Alecsandri le foloseşte personal şi le propune pentru întrebuinţare se dau în Gramatica21 lui la rubricile Vocabularul şi Dialoguri. ridicularizîndu-l în diferite tipuri. Neologismele se asociază în mintea ei cu cuvintele neaoşe din viaţa satului. acestea stîrnind în sufletul domnului Charl nu numai amărăciune. am ascultat toate aberăciunile cîte le-ai debitat fraţilor români şi fac aici declărăciune că eşti un perturbator. sau ţi s-o înflăcărat imaginaciunea sau emociuni şi alte expresii. Maiorescu). dar şi dispreţ [Coroban. El a fixat şi cuvinte pe care le credea necesare limbii române. 126]. Se ştie cu cîtă greutate cuvintele franţuzeşti au fost „puse pe calupul” limbii române. 102]. de florile cucului – pour les fleurs de coucou. Cuvintele pe care V. ca scriitor lipsit de talent de la începutul literaturii veacului al XIX-lea.

ingrat – nerecunoscător etc. Accente ale curentului istoric-popular în operele lui C. fundamentată teoretic de Al. Mijloacele lingvistice ale satirei folosite de autorul Chiriţei la Iaşi ne par astăzi facile şi. se introduseră cele latino-franco-italiene”. Acum trebuie să ştii multe limbi. Odobescu Limba română literară va merge pe drumul deschis de noua orientare iniţiată de curentul istoric-popular.. Negruzzi şi V. mîndru – fudul. da. Faptul că V. Prin activitatea lui V. Ea se prelungeşte prin Al. avut – bogat. s-a corupt şi ea: „Nu mai era acum limba lui Dositeu şi a lui Cantemir. următoarele vorbe pline de înţeles: „– Pe unul am să-l dau la şcoală la Iaşi. dobîndind accente particulare. Russo şi ilustrată prin scrisul lor mai întîi de C. Odobescu. mondenă şi excesele celor ce voiau să înstrăineze limba de graiul popular s-au acoperit de ridicol. a ordona – a porunci. inovaţia pripită. că dacă n-a învăţa franţuzeşte şi latineşte. Negruzzi şi-a expus părerile în multe articole adunate în Scrisorile sale. care vroia să-şi dea copilul la şcoală. ca să înţelegi pre a noastră.a făgădui. necesitatea selecţionării lor.. Alecsandri. a fi biruitor – a fi învingător. Dar. Alecsandri prezintă pentru un cuvînt din limba franceză mai multe corespondente româneşti subliniază necesitatea alegerii cuvintelor celor mai potrivite. Anume din seria epistolară a lui C. vezi d-ta. a spera – a nădăjdui. Negruzzi şi Al. nu înţelege româneasca de astăzi. nici a cărţilor bisericeşti. naive. Întreaga sa critică lingvistică. amestecat cu ziceri turcogrece etc. C.”. după ce „lipsiră zicerile turco-greco-slave. culpabil – vinovat. era un gerg hibrid. ca să înveţe nemţeşte. literară şi socială a concentrat-o în Muza de la Burdujăni. deseori. poetul vedea înnoirea în materie de limbă nu în moda franţuzită a vremii. – Dar româneşte nu? – Ba şi româneşte. Ele stau însă sub semnul unei epoci care le-a generat într-o vreme cînd istoria limbii artistice şi tradiţia literaturii beletristice numărau puţine decenii. o fată bătrînă.” Aceeaşi atitudine critică o are şi faţă de literatura vremii. Spirit inovator. În Scrisoarea a XXXII-a ne spune că limba. franţuzeşte şi latineşte. El preferă pe Dosoftei maculaturii literare din timpul său (Scrisorile XVII şi XXXII). Alecsandri. şi nici în reformele radicale care ameninţau să altereze şi să falsifice o limbă ale cărei energii şi a cărei frumuseţe el le descoperise în cîntece vechi. Negruzzi putem cunoaşte ideile sale despre limbă şi literatură. care face versuri ca acestea: „Azi cu o petiţiune M-adresai către Amor Şi-l rugai cu-ncordăciune Să astîmpere-al meu dor 211 . sub domniile străine. a invita – a pofti. „Muza” aceasta e cucoana Caliopi Busuioc. cînd pune în gura unui ţăran. Iar în Scrisoarea a XXV-a îşi bate joc cu mult spirit de mania latinistă şi franţuzită.

crearea a ceea ce C. femeile? Însuşi Negruzzi răspunde la această întrebare în felul următor: el a vrut să ridicularizeze pe „croitorii” de limbă şi a ales o femeie. atunci cînd au vrut să ridicularizeze mania civilizaţiei. au ales. Una din problemele capitale ale limbii în acea epocă era cerinţa unificării ei. să pui un pantalon elegant. într-o bună măsură. Ce nume înalte ai rostit.. Negruzzi această farsă. 81]. sînt „Ziţele” epocii de la 1848” [Ibidem. falsului pretendent. ci şi satirizarea ridicolului izvorît din amestecul fanariotismului pămîntean cu civilizaţia apuseană neasimilată.. cum. scopul ni-l spune autorul însuşi într-o notă de la sfîrşitul piesei: „Noi am fost zis – nu ne mai aducem aminte unde – că sînt mulţi care schingiuesc şi sfîşie frumoasa noastră limbă şi în loc de creatori se fac croitori şi croitori răi.” Caliopi Busuioc e o femeie „romanţoasă”. 212 . trebuia urmărită simplificarea sistemului gramatical şi ortografic al limbii. În locul nădragilor acelor roşi. care răspune baronului Flaimuc. neînvingibilă.e întreaga operă a lui Alecsandri.Te îndură. De ce scriitorii secolului al XIX-lea. arătînd ridicolul unor asemine neologişti. un bonjur făcut după jurnal ca toată lumea bine educată. cucoana Chiriţa etc. Acestor necesităţi le răspundea. Odată cu acest proces. Considerîndu-se o femeie modernă. botine de glanţ. o. zeu de foc! De nu vrei protestăciune Să întind în orice loc.să te îmbraci după modă. Un scriitor de talia lui Negruzzi nu putea ignora importanţa tezelor scriitorului muntean. comprinzi. baron! Feblele mele talente cum vor răspunde la aşteptarea dumitale?” Caliopi Busuioc strică limba... fiind influenţată de toate maniile lingvistice ale vremii (pusăciune. „Caliopi Busuioc. cerule! mă sparii”.. Negruzzi numea un „stil mai potrivit cu civilizaţia veacului nostru”. mitropolitul Ardealului. atăşăciune etc. înnoirea lexicului. a întregii literaturi mai vechi româneşti [Ibrăileanu:1984.). „Scopul pentru care a scris C. ş-atunci aş putea suferi viderea dumitale. 80]. căci această bucată e nu numai tendenţioasă. ca şi cucoana Chiriţa ori Gahiţa Rozmarinovici ale lui Alecsandri. dar în halul acesta. ci curat tezistă. dorită încă de pe vremea lui Simion Ştefan. am putea spune. crezînd că facem un bine. fără a neglija îmbogăţirea.. Asta ne-a îndemnat a compune această comedie. reforma produsă de Heliade. pentru a le zugrăvi. „zi vi der Şiller vi der Ghete”: „– Ghete! Şiller!.” Muza de la Burdujăni conţine nu numai ridicularizarea maniei lingvistice. Alecsandri – pe Gahiţa Rozmarinovici. cînd acesta îi spune că doreşte o femeie „care să facă la mine poezii”. ea îl sfătuieşte pe bătrînul său amorez: „.

se închinară pînă la pămînt. nuvela Alexandru Lăpuşneanul e cel mai interesant document literar din prima jumătate a secolului al XlX-lea. Negruzzi a ilustrat atît capacitatea expresivă a limbii literare. scriitorii şi. Cititorul nu are nevoie de glosar ca să poată urmări pe povestitor. boieri! zise acesta. C. vedem că moşia noastră a să cadă de iznoavă în călcarea păgînilor. dar straturile lexicale atît de variate în această nuvelă nu stînjenesc înţelegerea textului. zise Stroici. Povestirea istorică se impune prin dinamism şi concentrarea mijloacelor limbii. nu cu banii ţăranilor pre care-i jupiţi voi. b) sinteza elementelor expresive şi dozarea particularităţilor arhaice şi regionale.. ştiu că ţeara m-aşteaptă cu bucurie. La apariţia ei. Negruzzi apare aici mai ales în : a) adaptarea mijloacelor limbii la specificul mediului. Sosirea noului domn e primită cu răceală de boieri. boieri! Întoarceţi-vă şi spuneţi celui ce v-au trimes să se ferească să nu dau peste el. pe ce vei domni Măria Ta ? – Şi cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgîni ce aduci cu Măria ta ? adăugi Spancioc – Cu averile voastre.. pe ce vei domni = peste ce. Am auzit. cît şi posibilităţile care modelează materialul limbii după cerinţele conţinutului. Culoarea locală şi forţa conflictului între eroii epocii sînt sugerate prin cuvinte. şi poate că Măria ta ai auzit 213 . de bîntuirile ţerii şi am venit s-o mîntui. silindu-se a zîmbi. fără a-i săruta poala după obicei. al personajelor. dar au venit vremea să vă mulg şi eu pre voi. urmă Alexandru. răspunseră boierii. deopotrivă. Din punctul de vedere al rolului scriitorului în selecţionarea şi organizarea elementelor limbii. – Să nu bănuieşti Măria ta.În nuvela Alexandru Lăpuşneanul. Cînd astă negură de turci va prăda şi va pustii ţeara. apoi construcţii vechi (unele păstrate în graiul regional de azi): a să cadă = va cădea. Puternic reliefată e ciocnirea dintre cele două tabere. celui ce v-au trimes = celui ce v-a trimis. au venit vremea = a venit vremea. zise Motoc. – Să fii Măria ta sănătos. În pasajul citat: moşie e explicat chiar de autor (ediţia 1857) prin patrie. Construcţii şi cuvinte amintind de cronicari se pot întîlni des aici. Originalitatea creaţiei lui C. Voi mulgeţi laptele ţării. . ţeara este liniştită. expresii şi construcţii luate din fondul istoric al limbii: „– Cu voia Măriei tale. eroii apar vii sub ochii noştri: „Apropiindu-se de Alexandru Vodă. al stărilor sufleteşti descrise. de nu vrea să fac din ciolanele lui surle şi din pielea lui căptuşeală dobelorâ mele. – Bine-aţi venit. Acţiunea situată pe la mijlocul veacului al XVI-lea trebuie redată prin mijloace expresive potrivite. cititorii au recunoscut în autorul ei un prozator de mîna întîi. Destul. de iznoavă înseamnă din nou.

cum înţăleg ?” Caracterul voluntar şi despotic al lui Lapuşneanul apare viguros conturat în replici hotărîte. Aceste calităţi fundamenâtale l-au făcut pe Alecsandri să caracterizeze nuvela astfel: „Alexandru Lăpuşneanul. Tomşa. uneori neaşteptat de nou. şi voi merge ori cu voia. Citim astfel de îmbinări de cuvinte: „Ca să sece 214 .lucrurile precum nu sînt. răspunse Lăpuşneanul. formează un întreg indivizibil. dinamica dialogului. Ca stil. Se vede că. să facă din ţînţar armăsar. În analiza psihologică. stilul uneori discontinuu ajungînd chiar la izolarea părţilor frazei. – Dacă voi nu mă vreţi. Prima frază a nuvelei e caracteristică în această privinţă: într-o înlănţuire de subordonate se prezintă succint o bogăţie de fapte istorice privind trei domnitori din trecutul Moldovei: Eraclid. nervoasă. care. într-o situaţie similară.. ca floarea espusa arşiţii soarelui. iar fraza devine scurtă. 148]. ca să fixeze liniile mari ale epocii istorice. Stările psihologice în care domină pasiunile violente sînt construite într-un pitoresc amestec de elemente vechi şi de neologisme necesare pentru fixarea nuanţelor afective. Negruzzi foloseşte un singur alineat. a fost eliminat. Oricare alt scriitor ar fi dezvoltat într-un întins capitol evenimentele care au precedat venirea lui Lăpuşneanul. expresive. vocabularul e nou. valabile. caracteristice analizei psihologice. dar nu avem impresia că autorul dibuieşte în căutarea unor formule artistice. ori fără voia voastră. Pentru aceea obştia ne-a trimes pre noi să-ţi spunem că norodul nu te vrea. Să mă-ntorc ? Mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt! A! Nu mă vrea ţeara? Nu mă vreţi voi. era tristă şi tînjitoare. eu vă vreau. Îmbogăţirea vocabularului se vede mai ales din utilizarea neologismelor şi a termenilor vechi în procesul zugrăvirii artistice a realităţii. construită prin subordonare. despre care vorbea în alt loc. Orice „adaos prisoselnic”. ce nu are nimica s-o umbrească” etc. şi Măria ta să te întorci înapoi ca. remarcabilă e concentrarea frazei. în fraze bogate. după normele tradiţionale ale gramaticii.. Aspectul dramatic reiese astfel mai pregnant. Lăpuşneanul. autorul s-a situat la nivelul limbii literare moderne: au dispărut formele regionale ca: nu te vre etc. potrivit cu situaţia de tensiune sufletească a celor ce se înfruntă. din punctul de vedere al exprimării. e potrivita descrierii. Sîntem la începutul literaturii moderne. spre deosebire de frazele scurte. căci aşa este obiceiul norodului nostru. cînd prezintă portretul doamnei Ruxanda. Cu totul altceva se întîmplă cînd autorul descrie mediul sau amănuntele acţiunii. Fraza amplă. Precizia amănuntului vestimentar şi evocarea figurii ei curg într-o limbă domoală. a căruia ochi scînteiară ca un fulger. cu puţine particularităţi lingvistice. acest cap d-operă de stil energic şi pictură dramatică” (Introducere la ediţia din 1872) [apud Bulgăr. din care reţinem: „privise pe un frate lepadîndu-şi relegea. nici te iubeşte.

aste reflexii” ca altele. în mai mare măsură. – înnoirea continuă a construcţiei stilistice din rezervorul limbii populare şi din tezaurul istoric. psiholog în adevăratul înţeles al cuvîntului.pigmei degeneraţi. fie verzi.” (1828) Ştiu că duelul este un prejudeţ." (1838) S-ar putea cita numeroase alte pasaje în care folosirea neologismelor nu distonează cu tonul firesc al povestitorului inspirat din realităţile societăţii vechi ori moderne. [Zoe] se lăsă la o melancolie ce o făcu mai interesantă. nu numai al poporului. se conţin nuanţe pe care limba veche greu le-ar fi putut reda. pe această linie analistul modern. în scopul evocării sugestive. În citatele de mai sus : melancolie. Negruzzi a deschis calea pentru utilizarea tuturor mijloacelor existente la acea epocă în limbă. – înseamnă. adesea. în acelaşi gen: „feluri de figuri fantastice să nu te ajungă intriga şi calomnia. stabilind legături interioare între fondul vechi şi noile achiziţii ale limbii. uitîndu-mă la domnul acest care nu voia să se bată şi care aştepta un răspuns.duelul este un prejudeţ. Şi de unde se stoarce acest nămol de aur? Din sudoarea poporului ce geme sub împilarea despotismului şi a aristocraţie” etc. ori albaştri. rămas din timpurile barbare. dacă nu voieşte a lasă o pată numelui său şi o ruşine familiei sale. un material nou în vocabularul limbii literare. ea trebuia. şi e o nebunie a căuta sfezile şi gîlcevile. care reflectau noutăţile veacului şi influenţa literaturilor europene clasice. care nu micşorează valoarea vechiului tezaur de forme.influenţa boierilor şi să stîrpească cuiburile feudalităţii. sînt însă cazuri fatale cînd un om ce are cel mai mic simtiment de onor nu poate face altfel şi trebuie să se facă ucigaş sau jertfă. dar inima ei ce se hrănea de dragoste nu putea via fără amor. absurditate. ţidulă vestitoare greşalei lui. precise şi dinamice a acţiunii. În acelaşi timp: sfadă 215 . cenzurează regionalismele şi formele artificiale care nu erau „potrivite pe tipul limbei”. reflexie.simtiment de onor. Ion Creangă). „Amăgită în deznădejdea sa. Fraza lui capătă originalitate.. Făceam aste reflexii. îi despuie de averi sub feluri de pretexte. expresii şi cuvinte din care scriitorii cu dragoste de limbă au luat ceea ce le trebuia ca să exprime colorat şi plastic o idee. lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care putea ademeni şi corumpe pre norod. precizie şi vigoare.. dar şi al cărturarilor vremii sale. influent de felul de a vorbi.. Ştiu că e o absurditate a se bate cineva pentru ochii unei actriţe.. Astfel construcţiile de mai sus: „Se lăsa la o melancolie ce o făcu mai interesantă. Elementele noi în limbă se văd la Negruzzi încă în primele lui bucăţi cum sînt cele grupate în ciclul Amintiri de juneţe. C. boierii închinau şi urau pre domn cu vivate zgomotoase” etc. de fapt. să le parafrazeze. atribuirea unei funcţii metaforice proverbelor şi zicătorilor vechi (cum va face mai tîrziu. a oamenilor şi mediului prin: – aplicarea unui criteriu estetic just de selecţionare şi de organizare a materialului limbii. fatal.

variantele : fie. braţ. ori. se încolăceşte împregiurul oraşului. ilustrează principalele tendinţe în dezvoltarea limbii literare de pe la mijlocul veacului al XIX-lea: folosirea materialului limbii vorbite. jertfă sînt toate necesare şi scriitorii nu s-au gîndit să le lepede de dragul noutăţilor. văzduh. iau locul cuvintelor regionale ori vechi: poftit. onor. sînt corectate: rezoane. spune-mi înturnatu-ţiai vederea de pe culmele învecinate pline de verdeaţă şi de bucurie asupra oraşului ce zace la picioarele tale. Noi nu ne împrumutăm cu cuvintele ce ne lipsesc. aer. să ne înturnăm devin: cuvinte. urechi. nas. de îl vor întreba de unde sînt zicerile aceste. de unde sînt zicerile: om. au avut trebuinţă de numiri nouă sau şi le-a făcut de sine. ucigaş. însemnînd feluri de figuri fantastice. făină. a limbii scrierilor vechi. Ne referim în special la Scrisoarea a XIX-a – Ochire retrospectivă şi la Scrisoarea a XXVI-a – Pelerinagiu. să ne întoarcem. cinste. sau. Ca în nuvela care 1-a consacrat în 1840. publicate în diverse periodice. limbă. mînă. ceaţă grea ca somnul trădătorului şi rece ca mîna soartei. cînd au început a să cultiva. devin: invitat. beat de vuiet. sau s-au împrumutat de acolo de unde au văzut că este izvorul ştiinţelor şi a meşteşugurilor. casă ş. ci le luăm ca o moştenire de la maica noastră (latina) şi ca o parte ce ni se cuvine de la surorile noastre”. ochi. Acestor conservatori pare să le răspundă scriitorul în aceste rînduri care reflectă concepţia autorilor clasici din acea vreme faţă de problemele îmbogăţirii şi cultivării limbii literare: „Cît pentru cuvintele streine ce el (traducătorul) au întrebuinţat în traducere. apă. În îndreptările pe care le aduce textelor. Scrisorile lui Negruzzi oferă imaginea desfăşurării mijloacelor lingvistice de care dispunea scriitorul pentru a reda plastic realităţile vieţii. barbă. care uneori. cap. va răspunde ca un literat bărbat roman. la evoluţia limbii: „în acel chiar-obscur priincios ochiului. autorul. criteriul estetic se întăreşte şi formele neasimilate. relicvie. în aceste scrisori. îmbogăţirea limbii literare prin introducerea neologismelor în legătură directă cu progresul culturii moderne şi. rapida dispariţie a grecismelor şi a turcismelor. vin. culcat pe costişa lui ca să-şi odihnească mădularile cele de granit? Luat-ai seama atunci la o ceaţă ce vine şi se întinde ca un giulgiu mortuar piste vîrful turnurilor şi al clopotniţelor. adesea. iar metafora însufleţită: chiar e forma veche a lui clar (din lat. 216 . timp. ca un zeu. Va mai adaugă ca fieştecare limbă. neologismele. precum un mare caleidoscop”. sau ca un Briareu îşi întinde braţele în toate părţile. Reminiscenţele lecturilor din cronicari se împletesc aici cu cele din lectura clasică antică. lexicul devine variat. greu de înţeles. în epoca maturităţii. vreme.a.– gîlceavă. odată cu asta. Atitudinea pozitivă faţă de neologisme şi faţă de stilul capodoperelor universale putea stîrni critici din partea partizanilor tradiţiei istorice. atunci cînd întocmeşte volumul din 1857. Un bogat material lingvistic poate ilustra felul cum Negruzzi a înţeles să contribuie. clarum ). dinte. ca „sînt de acolo de unde este toată limba noastră. moaşte. masă. În acelaşi timp.

Negruzzi (în epoca maturităţii. căci în adevăr lipsiră zicerile turcogreco-slave.. comparaţii care amintesc de arsenalul stilistic al romantismului: oraş.. C. din cercetarea corecturilor prin care căuta să promoveze valorile sugestive ale cuvintelor şi expresiilor. a deschis.(nu agiuns). nu onoare). dar se introduseră cele latine-franco-italiene. C. după 1840) scria: „Nenorocitele războaie ale lui Vasile Vodă slăbiseră ţara.priincios ochiului. se poate vedea cum Negruzzi. demoralizaseră ostile. spre sfîrşitul activităţii lui literare (Scrisoarea a XXII-a. Scriitorul nu s-a ferit de influenţa neologismelor. fără a face abuz de elementele particulare ale graiului vechi ori regional. franţuziţi. acest proiect. mi-ar face onoare (nu onor.. Ne âtrezim cu poezii de felul acesta: Şarmantă damicelă Cu ochi ca de gazelă. care oglindesc o comunicativitate caldă şi o înţelegere adîncă a omului şi a vieţii. ceaţa grea ca somnul trădătorului şi rece ca mîna soartei. viguros. Mai devreme decît oricare scriitor moldovean. special contra abuzului de neologisme într-o epocă „în care traducătorii cădeau dintr-un exces în altul. a limbilor străine. mi-ar plăcea. cîmpul activităţii critice putea fi lărgit în multe direcţii. Negruzzi e rodul unei pasionate munci de cunoaştere. al limbii literare. mădulari de granit. treptat-treptat.. a combătut lipsa criteriului logic şi estetic în folosirea limbii. concentrat. de la ai săi nu aşteptă vreun bine. stabil. Te am o columbelă Divină şi mult belă. modul just de îmbogăţire a limbii literare. pentru că ai săi totdeauna l-au împilat: proţesele au ajuns. ca un Briareu. luat-ai seama.. culoarea locală apare în forme ca: piste. acest drept. Negruzzi a ilustrat concret. Înaintea lui Kogălniceanu. Modelul de limbă literară pe care 1-a urmărit şi realizat într-un chip original C. al căror scris a contribuit la stîlcirea limbii scrise. beat de vuiet. Alecsandri.. Principiul unităţii limbii scrise şi scopul cultivării ei treptate prin strădania scriitorilor l-au călăuzit în crearea unui instrument de comunicare limpede. asimilare şi şlefuire a materialului limbii naţionale. deşi Alecsandri insistase pînă tîrziu să se scrie onor. precum un mare caleidoscop. 1862) împotriva exagerării influenţelor din afară. Russo. N-a admis însă nicăieri exagerările. familiar şi nou de atîtea ori.. C. împregiur. Negruzzi a renunţat la unele forme arhaice sau regionale şi s-a alăturat tendinţei de a fixa reguli gramaticale care să stea la temelia unui sistem logic.. a apărut în urma unei continue selectări a elementelor şi a formelor limbii.surugii care duceau caii. Stilul lui plastic şi dens.. odată cu alţi scriitori ai vremii. Cu aceeaşi vervă satirică Negruzzi se ridică în ultima lui Scrisoare. Din compararea variantelor. Şi cum exagerările se manifestau mai ales în curentele filologice şi în activitatea publicistică a unor gazetari improvizaţi. inversiuni şi interogaţii retorice: inturnatu-ţi-ai vederea. Aspectele negative în mînuirea limbii sînt combătute cu spirit. s-a îndepărtat 217 . prin creaţia lui artistică. largi perspective de folosire artistică a tezaurului limbii vechi şi a limbii populare. două luntre..Totul e organizat cu o mînă de artist experimentat în fixarea nuanţelor expresive.

prilejuite de împlinirea unui an de la înfiinţarea Societăţii Academice Române. Şi tot atît de caracteristic e faptul că. Negruzzi. adept al luptei pentru păstrarea unităţii de limbă – şi nu numai de limbă – a tuturor românilor. nu pun în dicţionar limba românească vorbită şi scrisă. România literară fiind nevoită să-şi suspende apariţia. A. Este cunoscută lupta lui Al. care. Autorii dicţionarului. zice Al... G. Articolul referitor la adunarea Astrei marchează începutul polemicii autorului cu latiniştii. pentru a da culoare naraţiunii. Donici. dicţionarului lui Laurian şi Massim. cu unele neologisme supărătoare. 150]. alături de alţi intelectuali din Principate (C. O personalitate care reprezintă cu adevărat spiritul critic în Muntenia este Al. Adversar al etimologismului în genere. începută în 1871. Odobescu ia parte. E semnificativ faptul că publicaţia la care se adresează tînărul muntean Odobescu este această revistă critică din Iaşi. ci ai tuturor provinciilor locuite de români. Al. ci recomandă crearea unei limbi mai asemănătoare cu limba latină.de regionalismele abundente la A. după ce sînt analizate unele sau amintite altele. 321]. Cipariu. urmarea Cugetărilor lui Al. fără întorsături căutate. iar nu de dragul de a le reda viaţa apusă. care nu-şi putuse tipări opera întreagă. cursivă. dar cu toate astea. Sion) la serbările de la Braşov ale Astrei. cum încerca Ch. pe care îl găsim. sprintenă. Odobescu. colaborator al României literare. cum face uneori C. „Iar ideea că acel dicţionar ar putea să pătrundă în tinerime şi că limba din el ar putea să devină limba urmaşilor îi provoacă o adevărată spaimă” [Ibrăileanu:1984. de la primii paşi pe care îi face în publicistică. cărţilor şcolare şi în genere scrisului românesc din Transilvania. Rosetti. Odobescu. el publică. Revista română. care erau impuse ziarelor. dar şi veşnicul zîmbet al spiritualului scriitor” [Lovinescu. polemică reluată şi dusă. cînd are revista sa. mai tîrziu. Dar. nu fac din dicţionar „oglinda limbii din trecut pînă în prezent”. limpede. ca membru al Academiei. n-a abuzat nici de neologisme. Al. În cadrul acestei adunări. o limbă cum li se părea lor că trebuie să se fi vorbit într-o epocă mai veche. În iulie 1862. împotriva latiniştilor prin repetatele critici ce aduce. E. în 1863. sînt caracterizate astfel: „. după 1870. 218 . A preluat cu măsură elementele arhaice. şi nu pentru cei din trecut. Odobescu. oglindind cu lesniciune în cutele cuvintelor şi ideea dreaptă. sînt aprobate regulile ortografice bazate pe principiul etimologic. produse de T. în cadrul Academiei Române.totul e scris într-o limbă fluidă. fără icoane multe. de la început. Asachi într-o bună parte a operei sale. Russo. Bolliac. noi scriem pentru cei de azi. Odobescu e de părerea că o problemă atît de importantă cum era aceea a adoptării unei ortografii oficiale a limbii române trebuie dezbătută şi hotărîtă nu numai de reprezentanţii unei singure provincii. scrie Al. cu larg ecou în epocă. Odobescu. Lovinescu este cel dintîi dintre critici care dă o importanţă Scrisorilor lui C.

Ionescu. scrierile lui Varlaam. -nic etc. N. Al. precum şi ale lui Gr. Odobescu în 1871 membrilor Academiei. de asemenea. 219 . „D-lui (adică Al. b) ilustrarea cuvintelor de uz curent prin citate din cei mai importanţi scriitori contemporani. prînz la care lista de bucate era întocmită în spiritul jargonului latinist. Odobescu). în ediţii critice („cu glosare speciale şi cu indice şi note lexicografice”) [Păcurariu.a. Dosoftei. Antim Ivireanul. A. Ureche. luînd un asemenea dicţionar în mînă. de exemplu. -iţă. R. pe care d-nii Laurian şi Massim le-au aruncat la gunoiul Glosariului. D. V. toate cuvintele. prezintă. Sturza. cu terminaţiile în –iaţă. Bariţiu. M. Cantemir ş. Costin.D-lui declară cu francheţă că odată cu viaţa n-ar voi ca limba dicţionarului d-lor Laurian şi Massim să devină limba succesorilor noştri” [Păcurariu. Odobescu critică vehement lucrarea. XVII-XVIII. Comisia. prin Odobescu.). precum şi alte traduceri tipărite în sec. 76] a celor mai importante scrieri în limba română din secolele anterioare (cărţile lui Coresi. după părerea raportorilor. să stea în atenţia celor însărcinaţi cu elaborarea dicţionarului limbii române: a) urmărirea cuvintelor în evoluţia lor istorică. Urechia. o largă acţiune de culegere a termenilor tehnici privind ocupaţiile şi meşteşugurile la români. precum sînt. D-lui crede că nu este în dreptul lexicografilor de a modifica pînă într-acest punct o limbă. pentru a se putea studia cu înlesnire limba veche românească. un raport în care se precizau cîteva principii de bază care trebuiau.. c) introducerea în dicţionare a multor elemente „uitate ale limbajului poporan şi ale idiotismelor locale”. stîrnind haz în presă şi în cercul larg al opiniei publice.Redactat după principii etimologice şi puriste. Greceanu. alcătuită din Odobescu. cerînd colegilor s-o respingă. a fost prînzul dat de Al. de asemenea. înaltul for instituie o comisie care să revizuiască dicţionarul în discuţie. chiar de origine latină. demonstrînd la ce aberaţii poate duce concepţia etimologizantă a adepţilor latinismului.. desfăşurată în toate provinciile. erau. vor învăţa dintr-însul acea limbă în care rolul predominator este dat numai cuvintelor şi formelor ce au găsit graţie dinaintea comisiunii (adică din partea autorilor dicţionarului) sau pe care dînsa le-a închipuit. Dezbaterile pe marginea dicţionarului purist continuă şi în anii următori în Academie.. D. În 1874. se înspăimîntă la ideea că junele noastre generaţii. precum şi a termenilor ştiinţifici: În vederea redactării dicţionarului. De un mare efect. dicţionarul suscită dezbateri aprinse şi îndelungi în forul academic. în combaterea latinismului. a termenilor tehnici în meşteşugurile tradiţionale ale poporului român din toate provinciile. peste trei ani. necesare cîteva lucrări preliminare: tipărirea. Gluma lui Odobescu a prins. 74-75]. consemnează procesul-verbal al unei şedinţe a Academiei din 9 septembrie 1871. de a introduce într-însa un aşa îmbelşugat material propriu şi de a lepăda din ea aşa multe forme şi terminaţiuni înrădăcinate în limbă. în care Laurian şi Massim redactaseră atunci primul dicţionar al limbii române.

Al. Odobescu se ridică cu putere împotriva ortografiei latinizante în general şi a celei a lui T. căci nu scriem pentru trecut. Al. Odobescu îşi dă seama că e greu să scăpăm de aceste „sisteme”. iar în unele cazuri. limba vorbită de Vom observa că această idee e similară celei a lui T. pentru că limba bisericească are un caracter venerabil. El era de părere că trebuie să reînviem arhaismele pierdute de origine latină. la care mai contribuie şi provincialismele. cele influenţate de sintaxa limbii franceze. traducerilor bisericeşti. Academia nu trebuie să fie prea riguroasă privind etimologia cuvintelor din limba română: forma cuvintelor trebuie să fie aşa cum e în limba vie – mine. care cu greu poate fi atins” [Idem].Intrînd în detalii. scriind. spre deosebire de alte limbi romanice (care sînt latine plus germanice etc. care. de exemplu. căci slavonismele – mai ales de ele era vorba – sînt justificate prin uz. în scrierile sale. – ceea ce n-ar fi spus-o. după limba vechilor traduceri de cărţi bisericeşti [Păcurariu. ci pentru prezent. Russo. el va face unele concesii principiului etimologic al latiniştilor. ca şi cele „arhaizate cu iz slavon”. şi alta de facto. gazetele unei provincii au ajuns să nu fie înţelese în celelalte provincii. în folclorul literar şi în literatura cultă. adaugă T. se întreabă Al. şi altă limbă creată prin concesii făcute limbilor neolatine moderne. şi nu mene. Cipariu în special. de exemplu. Odobescu e muntean şi. Odobescu. Şi anume: în Ardeal ar circula o limbă creată prin concesii făcute arhaismelor. pucin (puţin). afirmă Al. şi încă acele care fac parte din limba bisericească actuală nu trebuiesc înlocuite decît foarte încet. autori „clasici” care să fi fixat şi perfecţionat instrumentul lingvistic? Într-o epocă în care scrierea limbii române se află încă sub imperiul arbitrarului. şi dacă le-am alunga. Să nu uităm însă că Al. de pildă. „am răpi originalitatea limbii române. căci nu sînt necesare decît acele neologisme care denumesc idei ori lucruri nouă. trebuie să ştie să ocolească tendinţele latiniste. véră (vară) etc. pentru care nu există cuvinte neaoşe22. şi nici ele toate. sînt cele datorite influenţei a două slavone. Cum trebuie studiată limba într-o ţară ca a noastră. unde lipseşte tradiţia unei mişcări literare bogate. scriitorul. de pildă. Operele literare trebuie să fie scrise într-o limbă curată. el recomandă Academiei să nu fie riguroasă în alegerea cuvintelor româneşti şi în etimologism şi să nu fie „prodigă” în neologisme. 25]. e alcătuită din limba latină. Maiorescu: “Există împrumuturi lexicale vechi puternic înrădăcinate în limbă şi prin aceasta în întreaga viaţă sufletească a poporului. dacă am înlocui expresia neagra veşnicie din vorbirea obişnuită prin neagra eternitate sau stea iubită prin stea amată. Să nu fie riguroasă în alegerea cuvintelor. Maiorescu.). Să nu fie „prodigă” în neologisme. limba poetică a lui V. Slavonismele care trebuiesc alungate. cum ar dori partizanii neologismului? 22 220 . Al. Ce ar deveni. plus slavona. Odobescu observă că din cauza acestor sisteme. care ne-ar face să ne pomenim în două limbi: una în Ardeal. Odobescu. Alecsandri. n-a putut scăpa de influenţa „sistemelor” lingvistice. Sensul lor distinctiv este întrebuinţarea cuvîntului respectiv în toate manifestările generale din viaţa unui popor. ca atare.

şi le luau din limba oficială. care nu găseau în limbajul uzual expresii adecvate pentru a transpune în româneşte termeni abstracţi pentru interpretarea ideilor filozofice şi morale. de către traducătorii secolelor XVI-XVII. Odobescu privind evoluţia şi structura limbii române. Acelaşi lucru se poate spune în legătură cu limba română. să valorifice în acelaşi timp limba veche a cronicilor şi să îmbogăţească vocabularul. dar nimeni nu s-a gîndit să le scoată în mod arbitrar. termeni tehnici privind administraţia. Odobescu respinge concepţiile puriste. dispare cu timpul. care ne-a lăsat. Russo în Cugetări. Provenţalii. cu originalitatea sa de limbă neolatină formată sub o influenţă diferită de acelea ce au predominat la formarea limbilor neolatine din occident. în dezvoltarea limbii lor. venită mai tîrziu. căci printr-însele se strică cu totul fizionomia unei limbi” [Ibidem. dar chiar între-aceste vorbe noi să păstrăm formele gramaticii noastre şi să ne ferim mai mult decît orice de neologismele gramaticale. conchide autorul. şi cît despre adausele cerute de deosebitele trebuinţi. portughezii au urmat. Deosebit de interesante sînt consideraţiile lui Al. căci atunci putem zice că. precum şi Al. italienii. Elemente eterogene există în toate limbile neolatine. pentru că ele au intrat deja în structura organică a limbilor respective. Le-au exprimat într-o formulare foarte apropiată I. Pledînd pentru împrumuturi din alte limbi. împreună cu dînsa. în cancelarii şi în biserică. Heliade Rădulescu în prefaţa Gramaticii sale de la 1828. surorile ei. „Să nu sperăm însă niciodată – afirmă Odobescu. conferindu-le acestora caracterul original. Ideile acestea nu sînt noi. Ele aparţineau epocii eroice în care s-au combătut etimologismul şi purismul. Autorul constată o puternică influenţă slavă. influenţă care nu a schimbat caracterul latin al limbii române. va dispare şi limba română cu caracterul său propriu şi constitutiv. nu poate dispărea. de la 221 . cu o logică şi o argumentare mai savantă însă – şi chiar să nu voim a şterge urmele înrîuririi primitive. cînd e nevoie. căi cu totul diferite de aceea în care.popor. mai veche. care însă să fie adaptate structurii limbii române. ideea noastră e că trebuie să respectăm limba care e în gura poporului nostru. spaniolii. luate din altă limbă. problema îmbogăţirii ei. prin cultivarea cu grijă a limbii. viaţa socială şi politică. să le facem prin împrumutări din limba latină sau chiar şi din limbile moderne cînd cuvintele trebuincioase însemnează lucruri locale şi moderne. pentru că ea a fost asimilată organic şi limba română nu poate fi concepută fără acest element slav. un număr de cuvinte. Acestei influenţe vechi i s-au adăugat altele. de asemenea. tot slave. ale lui Al. francezii. s-o păstrăm în întregimea sa. în perioadele de ocupaţie a Principatelor. Al. cu elemente noi. La acestea se adaugă administraţia rusă. Russo şi C. care preconizau scoaterea din limbă a cuvintelor de origine nelatină. Această influenţă slavonă. Cealaltă. Negruzzi. 2526]. care. într-o epocă îndepărtată. era slavona. în sensul spuselor lui Heliade din prefaţa Gramaticii. „Într-un cuvînt. pentru fixarea şi permanentizarea jaloanelor limbii române literare.

În Scene istorice. p. O analiză atentă a limbii lui Al. de aici caracterul uşor preţios al stilului şi impresia de limbă populară căutată dinadins sau făcută la masa de scris după modelul limbii vorbite [Munteanu. să nu cătăm a o asimila în zadar la regulile de dezvoltare a lor. o acerbă campanie. 544-546. altele cu totul au fost la noi. Contribuţia lui Al. Slavici în comunicarea ţinută la Academia Română sub titlul Aşezarea vorbelor în româneşte23. a fost aruncată limba latină din Dacia. Bucureşti. în Academie. 23 Vezi I. Alte elemente. Continuator. Articolul sugerează. E ceea ce va face el însuşi. Piatra era aruncată în grădina latiniştilor (al căror reprezentant era şi T. Slavici. pentru îmbogăţirea şi împrospătarea limbii. ea determinînd. să ne ferim întotdeauna de a ataca principiile ei constitutive. împotriva denaturărilor etimologice. 1967. cînd voim a ne curăţi limba de străinisme. Cipariu). pentru emanciparea culturală şi politică a poporului român şi a nutrit convingerea că arta trebuie să exprime năzuinţele înalte ale societăţii şi poporului căruia artistul le aparţine. pentru folclor. folclorică şi lingvistică. Direcţia nouă. care au fost asimilate în ultima vreme. venită la timp. în bună parte. limba populară apare în opera sa ca produs al culturii. alte influenţe au determinat modificările limbei latine la dînşii. CONCLUZII O mare şi generoasă idee călăuzită de un spirit lucid al realităţii lingvistice. ci mai bine să studiem cu atenţie cum s-a strecurat elementul modificator la noi şi.început. Ţâra. dar salută. Să nu voim dar a croi limba noastră pe tipare neasemuite. prin operele marilor scriitori. de simţ critic şi de curajul de a înfrunta opinii savante pentru a îndrepta limba literară pe făgaşul naţional – iată meritul principal şi durabil al direcţiei promovate de mişcarea literară şi culturală de la 1840. cu un rar simţ artistic al limbii. 222 . el a manifestat permanent o mare preţuire pentru istoria ţării. În Pseodo-kynegetikos. sub acest aspect. o găsim la I. Amintiri. 58-59]. a luptat pentru apărarea limbii. adică neologismele. Scalpelul ce voieşte a purifica limba nu trebuie să pătrunză mai adînc decît unde este adevărata rană” [Ibidem. însuşit de scriitor pe cale cărturărească. 220-221]. în scrierile sale. ea manifestîndu-se în direcţii multiple. Odobescu. a tradiţiei umaniste şi patriotice a literaturii paşoptiste. s-a dovedit fertilă şi salutară. Odobescu la dezvoltarea culturii româneşti este una dintre cele mai originale. pentru ctitorii înaintaţi ai culturii naţionale. substanţa limbii române literare moderne. „formele nimerite şi elegante”. dispărute din uz. Al Odobescu extinde latura istorică documentară a evocărilor şi se complace în utilizarea materialului lexical arhaic menit să sugereze aşa-numita culoare locală. erudiţiei scriitorului în ramurile diverse ale artei i se adaugă informaţia filologică. în acelaşi timp. cunoscută sub denumirea de curentul istoric-popular. ideea reactualizării unei forme vechi. împotriva cărora va porni mai tîrziu.

Dănescu S. Constantin Negruzzi. fixîndu-i norme clare pentru dezvoltările ulterioare. Ţâra. Valorificarea limbii şi stilul vechilor texte româneşti (cronici. al XIX-lea //SILRL. texte religioase etc. p. au depus eforturi considerabile pentru a îmbogăţi şi perfecţiona limba literară. Munteanu. Gheorghe Bulgăr. Kogălniceanu. 1981. V. 3. Odobescu) au adus o contribuţie meritorie în crearea şi consolidarea unei terminologii ştiinţifice adecvate. 2. ca un punct de maximă importanţă. 1983. 4. 1981. dovedesc un deosebit simţ literar. Haralambie Corbu. Andriescu. Russo. Vasile Alecsandri. 8. Vasile Coroban.6. Gabriel Dimisianu. Bucureşti. Bucureşti. îndreptarea moravurilor prin satirizarea viciilor orînduirii feudale şi slujind model de exprimare literară. Editura Eminescu. 335-354.Operele reprezentanţilor curentului istoric-popular au avut un puternic caracter militant. Chişinău. slujind idealurile revoluţionare: eliberarea şi unitatea naţională. Bucureşti. I.) în creaţia scriitorilor din prima jumătate a sec. Şt. istorice şi populare. Antologie. 6. varsă multă lumină în cursul discuţiilor. tabel cronologic şi bibliografie selectivă de Ana-Maria Boiariu. Constantin Negruzzi. Editura Eminescu. contribuind astfel la dezvoltarea limbii române literare. promovarea şi dezvoltarea spiritului autohton. Introducere în opera lui Constantin Negruzzi. Istoria limbii române literare. 1973. 223 . 6. Ana-Maria Boiariu. Alecsandri şi teatru. 7. pe lîngă dezvoltarea literaturii pe baze naţionale. prefaţă. Preocupările lui Kogălniceanu cu privire la limbă //LR. Editura Didactică şi Pedagogică. culturale şi politice. optează pentru fixarea limbii literare româneşti pe întregul teritoriu naţional pe baza limbii populare şi a cronicilor. 5. M. Teodor Cotelnic. teoreticienii curentului istoric-popular (Al. 1984. 1953. Continuînd vechile tradiţii româneşti. Editura de Stat a Moldovei. formarea unei limbi literare unice şi a unei ortografii unitare. Alecsandri au contribuit pe cale indirectă la promovarea ideii de apărare a bazei populare şi de cultivare a limbii prin scrierile lor. 1991. 1957. Referinţe bibliografice: 1. C. Editura Cartea Moldovenească. Reprezentanţii curentului istoric-popular participă activ la dezbaterea problemelor lingvistice complicate. nr. Negruzzi şi V. în realizarea programelor sale sociale. nr. Stabilind exact rolul literaturii şi ştiinţei în dezvoltarea limbii naţionale. Mihail Kigălniceanu şi limba literară //RLŞL. Despre contribuţia lui Negruzzi la dezvoltarea limbii literare // Biblioteca critică. Editura Minerva. Al. a fixat. au evidenţiat capacităţile creatoare ale limbii. Bucureşti. gruparea de la Dacia literară. Al.

22. 27. Bucureşti. Contribuţia lui Kogălniceanu la dezvoltarea şi îmbogăţirea limbii literare //Contribuţii la istoria limbii române literare în sec. Structuri tematice şi retorico-stilistice în romantismul românesc (1830-1870). 17. 1966. Iaşi. Păcurariu. Bucureşti. Vasile Alecsandri: Monografii. vol. 24.George C. Bucureşti. – Bucureşti. Odobescu. 10. Iancu Văcărescu. E. Mihail Kogălniceanu şi unele probleme ale limbi române //RLŞL. 1967. 1979. 1913. Cerbu. Nicolae Grigorescu. Sugestii de rezolvare. Negruzzi – viaţa şi opera lui. 28. Editira Litera. Bucureşti. Mihai Eminescu. nr. 19. Ion Slavici. 1956.. 1963. Alexandru Piru. Constantin Schifirneţ. Popescu. C. Bucureşti. Augustin Pop. 12. Viaţa lui Vasile Alecsandri. activităţii şi concepţiilor sale.9. 11.1. Bucureşti. Romel Moga. Kogălniceanui. Vasile Alecsandri: Orizonturi şi repere. Editura Spot-Turism. Mihaela Mancaş. 18. 13. Mihail Kogălniceanu: Contribuţii la cunoaşterea vieţii. Ion Roman. Emil Ghiţulescu. Civilizaţie modernă şi naraţiune: Mihail Kogălniceanu. Roxana Sorescu. Limba şi stilul poeziei lui Vasile Alecsandri. Dimitrie Bolintineanul. Îndreptar de literatură română pentru bacalaureat. Nicolae Predescu. Spiritul critic în cultura românească. Editura Hyperion. 16. I. Simionescu D. Pe urmele lui Mihail Kogălniceanu. 1996. Titu Maiorescu. 1998. 224 . 108. Subiecte posibile. Bucureşti. 1980. Amintiri. 26. 1900. 1976. sub îngrijirea şi cu un studiu introductiv de Paul Cornea. 1990. A. 1997. Editura Albatros. Florin D. 21. S. Editura Didactică şi Pedagogică. Poeţi şi artişti: Vasile Alecsandri. 1966. Editura Spiru Haret. 1960. Constantin Negruzzi: Viaţa şi opera. Eugen Lovinescu. Gabriela Duda. D. Bucureşti. 1961. 1993. al XIX-lea. 20. 25. 1969. 3. I. 1973. 15. Nicolescu. Virgil Ionescu. Editura Imprimeria La Roumania. Chişinău. Garabet Ibrăileanu. Bucureşti. Chişinău. Editura Albatros. Istoria literaturii româneşti în secolul aş XIX-lea. Mihai Zamfir. Editura Cartea Moldovenească. Bucureşti. Editura Institutului de Arte grafice Minerva. vol. Bucureşti. Limba şi stilul poeziei lui Vasile Alecsandri. Editura Tineretului. Nicolae Iorga. Mihai Vornicu. Ion Nuţă. Grigore Alexandrescu. Ion Osadcenco. 14. Chişinău. 23. Editura Ştiinţa. Chişinău. Editura Tineretului. Negruzzi C. Bucureşti. Teodor Aman. 29. 1979. Enăchiţă Văcărescu. Tatiana Iliaşenco. Dumitru Hîncu.

30. Pop L. Probleme de limbă în cercul Kogălniceanu //Studii şi cercetări ştiinţifice: seria 3: Ştiinţe sociale, 1955, nr. 1-2.

225

Literatura recomandată: 1. Corlăneanu, Nicolae. Purice, Mihail. Schiţe de istorie a limbii moldoveneşti literare,
Chişinău, 1987. 2. Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1956. 3. Munteanu, Ştefan, Ţîra, Vasile. Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura didactică şi Pedagogică, 1983. 4. Istoria limbii române literare: Epoca veche (1532 – 1780), Bucureşti, 1977. 5. Ivănecu, George. Istoria limbii române literare, Iaşi, 1980. 6. Limba română: origini şi dezvoltare, Bucureşti, 1996. 7. Macrea, Dumitru. Studii de istoria limbii române literare: sec. al XIX-lea, vol.I, Bucureşti, 1969.

226

Sumar Partea I. Istoria limbii române (de la origini pănă în secolul al XIV-lea)

PRELIMINARII I. Obiectul Istoriei limbii române 2. Deficienţele de studiere a limbii române din punct de vedere istoric 3. Primele încercări de studiere a istoriei limbii române 4. Pe scurt din istoricul apariţiei limbii române Evoluţia sistemului vocaluic latinesc Evoluţia sistemului consonantic latinesc Lexicul latinei populare şi influenţa lui asupra celui din română Influenţa slavă Elementul autohton Influenţa maghiară Influenţa turanică Clasificarea etimologică a cuvintelor

1 1 3 3 5 10 17 29 36 43 45 47 49

Schimbări în cadrul părţilor de vorbire şi al categoriilor gramaticale în perioada de formare a românei 52 Evoluţa şi constituirea articolului Cauzele apariţiei articolului ca parte de vorbire Evoluţia şi constituirea articolului substantival definit Articolul substantival nehotărît, etapele constituirii lui Apariţia şi constituirea articolului posesiv (genitival, pronominal) Evoluţia articolului demonstrativ Evoluţia pronumelor personale 1. Generalităţi 2. Evoluţia pronumelor personale în latina populară 3. Evolubia pronumelui „eu”. Opinii şi sugestii 4. Evoluţia celorlalte forme ale pronumelor personale 5. Evoluţia pronumelor personale de persoane a III-a 6. Alte tipuri de pronume personale 55 55 58 60 62 63 64 64 65 66 67 68 70

227

Evoluia celorlalte tipuri de pronume 1. Pronumele reflexive 2. Pronumele posesive 3. Pronumele demonstrative 4. Pronumele nehotărîte 5. Pronumele interogativ-relative 6. Pronumele negative Evoluţia verbului. Modul indicativ al diatezei active 1. Preliminarii. Restructurarea morfologiei verbului în sfera modului central – indicativ 2. Evoluţia formelor de indicativ prezent 3. Evoluţia verbelor a avea, a fi şi a voi 4. Evoluţia formelor de imperfect 5. Evoluţia formelor de perfect 6. Mai-mult-ca-perfectul indicativ 7. Perfectul compus 8. Timpul viitor Modul conjunctiv Modul imperativ Modul condiţional Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul Supinul Gerunziul Adverbul 1. Modificări în sistemul adverbului latinesc 2. Îmbogăţirea arsenalului adverbelor româneşti pe bază de împrumuturi 3. Evoluţia adverbelor circumstanţiale 4. Evoluţia adverbelor calitative Prepoziţia 1. Restructurarea sistemului prepoziţional în latina populară 2. Evoluţia ulterioară a prepoziţiilor latineşti 3. Apariţia prepoziţiilor noi

72 72 73 75 77 78 79 79 79 80 83 84 85 88 89 90 91 94 96 97 97 98 99 100 100 100 101 103 105 106 106 109 110

228

Heliade Rădulescu. Însemnătatea tipăriturilor lui Coresi Caracteristicile generale ale primelor texte româneşti Dezvoltarea limbii române literare în secolele XVII-XVIII Problemele şi evoluţia limbi române în perioada anilor 1780 – 1840 141 142 150 163 113 122 136 Contribuţia cărturarilor din principate la cultivarea şi modernizarea limbi române literare. Metode de cercetare.Partea a II-a (Istoria limbii române literare) Preliminarii. Precizări teoretice Baza dialectală a limbii române literare Periodizarea istoriei limbii române literare Începuturile scrisului în limba română Ошибка! Закладка не определена. „Gramatica românească” Trăsături ale limbii literare din această perioadă Influenţa neolatină a) Influenţa franceză b) Încercări de italienizare a limbii române c) Pumnismul analogist Etapa limbii române moderne Contribuţia lui Titu Maiorescu la dezvoltarea limbii române literare Curentul istoric-popular Literatura recomandată 174 175 176 184 190 190 192 193 194 195 202 226 229 . Obiectul de studiu. Epoca Ion Heliade Rădulescu 174 Simplificarea alfabetului şi fixarea normelor ortografice Încercări de normare a limbii culte prin intermediul gramaticii I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->