Sunteți pe pagina 1din 5

SĂ OCROTIM ANIMALELE!

PROIECT LeAF

Moto: “A proteja natura şi mediul înconjurator , cu toate fiinţele vii ce


trăiesc aici într-o reţea de raporturi reciproce , foarte complicată şi delicată, nu
semnifică altceva decât salvarea însăşi a omului .” ( F. Tassi )

Argument: La întrebarea” Ce-ţi doreşti pentru copilul tău?” majoritatea părinţilor


răspund, fără a mai sta pe gânduri: „ Sănătate!”. Dar oare sănătatea oamenilor nu depinde
de sănătetea mediului? Suntem coştienţi de această realitate? Suntem conştienţi că pentru
a fi sănătoşi şi pentru a ne păstra un stil de viaţă sănătos- mental, fizic, emoţional trebuie
să trăim într-un mediu natural sănătos?
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi-Suceava, derulează de trei
ani programul naţional de educaţie ecologică Eco-Şcoala şi, în această perioadă, au fost
organizate numeroase activităţi de educare a tinerilor pentru participare la identificarea şi
soluţionarea problemelor mediului la nivel şcolar şi local.
Pentru a avea un stil de viaţă sănătos , copiii trebuie educaţi în spiritul unei
atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător în vederea formării unei conştiiţe civice şi a
unui comportament participativ pentru însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce
vizează asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului, societăţii, a mediului.
Pădurea, cel mai mare dar pe care natura l-a destinat omului, constituie şi astăzi
un mare miracol, cu multe enigme chiar şi pentru cei mai erudiţi specialişti.Putem
asemăna pădurea cu un organism biologic şi social deoarece ea se naşte, trăieşte şi creşte
spre a se genera apoi, pentru ca o nouă generaţie de arbori să ia locul celei care piere.
Pornind de la aceste considerente am organizat şi desfăşurat cu elevii activităţi
ecologice în cadrul proiectului educaţional ,,Să ocrotim animalele!”.

Grup ţintă: 19 elevi (clasa a III – a), cadre didactice

Parteneri: părinţi, autorităţi, instituţii (Grădina Zoologică, Biblioteca municipala „Tudor


Flondor”, Herghelia municipiului Rădăuţi, Primăria municipiului Rădăuţi)

Locuri de desfăşurare: şcoală, parcul dendrologic, pădurea din zona Suceviţa, Grădina
Zoologică, Herghelia municipiului Rădăuţi

Beneficiari direcţi: elevii integraţi în program şi Colegiul Naţional „Eudoxiu


Hurmuzachi”.

Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, comunitatea locală.

Resursele proiectului:
1.Umane – coordonatorul de proiect, elevii, părinţii, cadrele didactice, conducerea şcolii.
2.Materiale –aparate foto, coli albe, imprimantă, copiator, hârtie creponată, panouri de
poliesteren expandat, hrană pentru animale, materiale pentru realiyarea machetei LeAF.
3.Informaţionale – materiale suport (prezentări power-point) conţinând esenţializări ale
materialului teoretic şi aplicaţiile ce vor fi realizate.

4.Timp – parcursul întregului an şcolar 2007-2008.

5.De autoritate– sprijin şi susţinere din partea managerilor şcolii şi a personalului


administrativ.

6.Financiare – fonduri obţinute din licitaţii şi expoziţii cu vânzare (produse realizate de


elevi în orele de educaţie plastică şi de abilităţi practice), sponsorizări

Scopul: Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea, îngrijirea şi ocrotirea pădurii


în vederea formării unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.
În derularea proiectului copiii au fost antrenaţi să caute, să descopere, să
cerceteze, să observe, să compare, să constate, să exerseze, să aplice, să acţioneze potrivit
regulilor stabilite, iar ca finalitate a proiectului, să transmită şi să transfere în situaţii
practice concrete, cunoştinţe dobândite în cadrul acestor activităţi.

Obiectivul general: Proiectul LeAF urmăreşte implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a


părinţilor şi a comunităţii locale în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi conduitei
ecologice la elevii clasei a II-a.

Obiective specifice:
- să caute informaţii despre pădurea din zona Bucovinei, despre relieful,
fauna şi flora specifice zonei, pentru a cunoaşte mai bine acest mediu
(ecosistem);
- să înţeleagă relaţia omului cu natura, să perceapă natura ca pe un tot
unitar, în care se armonizează elementele care-l constituie;
- să conştientizeze pericolul pe care îl reprezintă degradarea pădurilor
datorită defrişării şi poluării şi consecinţele pe care le pot avea acestea
asupra elementelor de mediu (fauna, flora);
- să se implice în acţiuni practice de plantare de flori, pomi, de ocrotire, şi
îngrijire a parcurilor, a pădurii, a spaţiilor verzi din jurul şcolii;
- să observe condiţiile necesare vieţuitoarelor pentru a-şi putea menţine
habitatul şi pentru a nu fi afectate negativ lanţurile trofice din care acestea
fac parte;
- să refolosească materiale, dându-le alte întrebuinţări, pentru a economisi
resursele naturale;
- să lucreze în echipă la realizarea machetei LeAF, a braduţilor ornamentali
de Crăciun, a felicitărilor de 8Martie şi să se bucure împreună de
rezultatul muncii lor;
- să iubească natura.

Programul proiectului:
NR. TITLUL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE PERIOADA DE
CRT. DESFĂŞURARE

1. Lansarea proiectului ”SĂ OCROTIM ANIMALELE!” 10.X.2008


2. Construirea şi amplasarea de căsuţe pentru păsărele în parcul 15-22.X.2008
dendrologic din vecinătatea şcolii, cu acordul şi sprijinul
Primăriei municipiului Rădăuţi
3. Realizarea de obiecte decorative din materiale refolosibile, în 10. XI.2008-10.V.2009
cadrul orelor de abilităţi practice si de educaţie plastică (brăduţi
de Crăciun, felicitări de 8Martie, colaje cu materiale reciclabile).
4. Licitarea-vânzarea obiectelor realizate de elevi din materiale 15.I.2008-20.I.2009
refolosibile în vederea obţinerii de fonduri pentru derularea
proiectului LeAF
5. Realizarea unor creaţii literare şi a unor portofolii având ca 20.II.2008-20.IV.2008
temă observarea şi protejarea faunei ce populează zona
Bucovinei
6. Vizită la Gradina Zoologică a municipiului Rădăuţi şi dezbateri 10.IV.2009
cu managerul acesteia, dl. V. Chitriuc

7. Realizarea unei machete LeAF reprezentând relieful, fauna şi 1.V.2009-30.V.2009


flora din zona Bucovinei
8. Distribuirea de către elevii cl. a II-a de pliante cu rol de eco- 1.VI.2009
sensibilizare a cetăţenilor
Activităţi de igienizare a parcului dendrologic din vecinătatea periodic
şcolii şi de pavoazare a rondourilor existente
9. Evaluarea proiectului 22.IV.2009
Ziua Pământului (prezentări power-point, ralizarea unor
pancarde ECHO, prezentarea de referate/eseuri cu tema
ecologica realizate de elevi la Biblioteca municipala “Tudor
Flondor” din Radauti)

Rezultate aşteptate:
-portofolii cu lucrările realizate de elevi, expoziţii cu vânzare, publicaţii în reviste şi pe
site-uri de specialitate, vizită la Grădina Zoologică, planuri de activitate, materiale de
documentare, amplasarea de căsuţe pentru păsărele, realizarea machetei LeAF.

-Modalităţi de evaluare:
- evaluări curente: conversaţii, exerciţii practice, fotografii,
portofolii;
- evaluări intermediare: fişe, teste de control, desene, colaje,
machete, jucării;
- evaluări finale: concursuri, fişe, portofolii, expoziţii, diseminarea
rezultatelor, redactarea proiectului.

Modalităţi de publicitate:
Afişe, postere, fotografii, machete, articole în revista “Echo”, prezentarea
activităţilor în cadrul lectoratelor cu părinţii, serbări şcolare, în cadrul Comisiei Metodice
a învăţătorilor, activităţilor ECO la nivelul şcolii, participare la Seminarul naţional Echo
organizat de Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, prilej cu care
instituţia a obţinut ,,Steagul Verde”, publicarea pe internet a unor articole.

Evaluarea activităţii şi diseminarea rezultatelor:


-impactul asupra elevilor şi asupra cadrelor didactice;
-calitatea lucrărilor realizate;
-modul de reflectare în conduita echo a elevilor
-menţionarea activităţilor realizate în cadrul acestui proiect şi la întâlnirile cu alţi
parteneri echo
- analiză SWOT
-afişarea rezultatelor obţinute, periodic, în spaţiul dedicat programului Echo- şcoala.

Sustenabilitatea proiectului
-implicarea in programul Echo-şcoala şi obţinerea premiului Steagul Verde de către
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi ne motivează în continuarea
derulării proiectului şi în anii şcolari următori.

Concluzii: Proiectul a avut un impact deosebit asupra elevilor din clasa a II-a şi a
părinţilor acestora, conştientizând importanţa unei educaţii pentru protejarea mediului.
Actul instructiv-educativ trebuie să se realizeze într-un mediu curat şi sănătos. Proiectul
se înscrie în aria preocupărilor actuale, care vizează educaţia tinerilor pentru mediul
înconjurător, vizând formarea deprinderilor de a avea o conduita civilizată, de protejare a
tuturor elementelor ecosistemului.
Prin suita de activităţi desfăşurate, majoritatea elevilor au învăţat ce înseamnă
respectul faţă de natură, s-au implicat în activităţi concrete şi-au învăţat să ia atitudine
faţă de cei care nu o respectă. Acţiunile desfăşurate au dus la obţinerea şi păstrarea unui
mediu curat în planul comunităţii locale, în clasă, în şcoală şi continuând cu
împrejurimile ei, cu minunata zonă a Bucovinei.

Bibliografie:
1. Ionescu A., Săhleanu, V; Bândei, C. – Protecţia mediului înconjurător şi educaţia
ecologistă, Bucureşti, Editura Ceres, 1989.
2. Nicolaescu Gh. – Educaţia pentru mediu, Editura Carminis, 2002
3. Manolache A., Stângă M., Stăiciulescu Z. – Educaţie ecologică, Bucureşti, Editura
Integral, 1999
4. Angelescu A., Vişan Sanda – Protecţia mediului ambiant, Editura ASE. 2006
5. Iordache V., Ardelean F. – Ecologie şi protecţia mediului, Edit Matrixrom, 2007