Sunteți pe pagina 1din 36

Ray

Manual de utilizare
şi de instalare
6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K
versiunea 13

Centrală electrică de perete


Gama de putere 6 – 28 kW
Modul HDO, control echitermic

RO
verzia

0020095670_00
Raja 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K
Seria de fabricaţie a centralei termice este marcată pe placa de timbru fixată pe partea
interioară a centralei electrice. Placa de timbru este accesibilă după îndepărtarea capacului
frontal a centralei termice.
Capitolul „Instrucţiuni de utilizare” prezintă descrierea principalelor funcţii ale centralei
termice, precum şi recomandări pentru utilizarea în deplină siguranţă a acestuia. Capitolul
„Instrucţiuni de instalare” este destinat numai operatorilor calificaţi.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE


Introducere ........................................... 4 Introducere .......................................... 21
Comenzi şi semnalizare ....................... 6 Componentele furniturii ....................... 22
Selectarea modului Read (Citire) ......... 7 Pregătirea centralei pentru instalare.... 23
Selectarea modului Setup (Reglare) .... 8 Instalarea centralei .............................. 24
Coduri de avarie .................................. 10 Conectarea centralei
Schema comenzilor centralei .............. 11 la reţeaua electrică .............................. 25
Caracteristicile centralei ...................... 12 Cuplarea la boilerul de apă caldă ........ 27
Pornirea şi oprirea centralei................. 13 Schema electrică a centralei ............... 29
Controlul centralei................................ 13
Funcţiile de protecţie ale centralei ....... 15
Service şi întreţinere ............................ 16
Transport şi depozitare ........................ 17
Garanţie şi condiţii pentru garanţie ...... 17
Parametrii tehnici ................................. 18
Dimensiunile conexiunilor centralei ..... 19
Schema de funcţionare a centralei ...... 20

0020095670_00

3
Introducere
Aţi devenit proprietarul unui centrale elec- reacţioneze utilizatorul, să îi prezinte
trice cu încălzire directă, destinată siste- acestuia componentele principale ale
melor centrale de încălzire, cu care puteţi centralei, precum şi modul de utilizare
controla uşor temperatura camerei. a centralei şi comenzile acesteia.
Dvs. doriţi ca centrala electrică RAY să 7. Verificaţi dacă furnitura este completă.
funcţioneze în siguranţă. La instalarea şi 8. Verificaţi dacă tipul şi modelul centralei
utilizarea acesteia este necesar să re- sunt potrivite pentru mediul în care doriţi
spectaţi anumite principii. Pentru aceasta, s-o utilizaţi, mai exact, verificaţi dacă
vă rugăm să citiţi cu atenţie Instrucţiunile informaţiile despre reglajele centralei
de utilizare şi respectaţi-le atunci când uti- se potrivesc cu parametrii reţelei
lizaţi centrala termică. electrice şi, în caz de nevoie, chemaţi
Suntem siguri că centrala termică RAY vă electricianul calificat care urmează să
va ajuta să creaţi un mediu plăcut şi să vă instaleze centrala sau s-o pună în
obţineţi temperatura optimă a mediului. funcţiune să verifice acest lucru.
Vă rugăm să luaţi în considerare următoa- 9. Dacă aveţi nelămuriri cu privire la
rele observaţii importante: funcţionarea centralei, studiaţi cu
atenţie instrucţiunile relevante din acest
1. Centrala şi toate accesoriile sale trebuie Ghid de utilizare şi de instalare şi urmaţi
să fie instalate şi utilizate în concordanţă procedura recomandată.
cu documentaţia de proiectare, legile
10. Nu înlăturaţi sau deterioraţi etichetele
aplicabile în vigoare, standardele
sau însemnele de pe centrală. În cazul
tehnice şi instrucţiunile producătorului.
în care centrala nu a fost pusă încă în
2. Centrala poate fi instalată numai în funcţiune, păstraţi ambalajul iniţial în
mediul pentru care este proiectată. condiţii bune pentru a fi utilizat în viitor
3. Numai centrele de service autorizate la transportarea centralei.
de producător au permisiunea să pună 11. La efectuarea reparaţiilor trebuie să
în funcţiune centrala după instalarea fie utilizate întotdeauna numai piese
acesteia. originale. Este interzisă efectuarea
4. Centrala respectă toate normele vreunei modificări la instalaţia internă
aplicabile în Slovacia. Atunci când este a centralei, precum şi orice fel de
utilizată conform condiţiilor altor ţări, intervenţie asupra acesteia.
orice abatere aplicabilă trebuie să fie 12. În cazul opririi centralei pe o perioadă
identificată şi soluţionată. mai îndelungată, se recomandă
5. În caz de defecţiuni, apelaţi la un decuplarea acesteia de la reţeaua
centru de service al producătorului – electrică. Această recomandare se
intervenţiile neautorizate pot avaria aplică împreună cu instrucţiunile
centrala (sau accesoriile acesteia!). generale din cadrul acestui Ghid de
6. Tehnicianul de la centrul de service care utilizare şi de întreţinere.
pune centrala în funcţiune pentru prima 13. Când ciclul util al centralei sau al
dată, trebuie să informeze utilizatorul componentelor sale a expirat, acestea
despre toate aspectele legate de trebuie să fie dezafectate în mod
siguranţa centralei, despre semnele ecologic, ţinând cont de protecţia
acestora şi despre cum ar trebui să mediului înconjurător.

4
14. Producătorul nu este răspunzător şi nu STN 92 0300;
acordă garanţie pentru avarii provenite - pentru instalare şi reglare (şi reparaţii);
din nerespectarea: STN EN 1755 sau STN 38 6460, după
• condiţiilor menţionate în prezentul Ghid caz, STN 38 6462, Avizul Public nr.
de utilizare şi de instalare; 48/1982 (cu modificările ulterioare) şi
• normelor şi standardelor aplicabile; normele obligatorii privind bolile
profesionale;
• procedurilor de instalare şi de utilizare;
- pentru operare şi funcţionare: STN 38
• condiţiilor menţionate în Certificatul de 6405;
Garanţie şi în Cartea de service. - şi, în special la ingineria electrică,
15. Distribuitorul sau societatea care normele (adică standarde tehnice
instalează centrala trebuie să furnizeze naţionale din seria 33 2000-...) privind
utilizatorului documentaţia relevantă protecţia împotriva şocurilor electrice,
pentru centrală. În cazul în care centrala STN 33 2130 şi STN 33180.
nu este pusă în funcţiune, trebuie să - La utilizarea centralei, pe lângă
păstraţi ambalajul iniţial intact pentru a fi documentaţia menţionată mai sus,
utilizat pe viitor la transportul centralei. trebuie să fie respectate şi instrucţiunile
din prezentul Ghid de utilizare şi de
Siguranţa echipamentelor şi a instalare, precum şi documentaţia de la
persoanelor producător care însoţeşte centrala
Conformitatea proprietăţilor centralei termică. În timpul exploatării, copiii,
electric a fost controlată şi verificată persoanele aflate sub influenţa
în timpul procesului de fabricaţie prin narcoticelor sau a alcoolului, persoanele
intermediul Sistemului de control al calităţii deficiente mintal, nu au permisiunea de
ISO 9001. a utiliza centrala.
În practică, pot apărea situaţii în care
• Siguranţa acestor centrale electrice a
trebuie să fie luate următoarele măsuri
fost controlată conform STN 06 0830,
esenţiale:
STN 92 0300 şi STN EN 60335-1.
• Centrala (şi accesoriile sale suplimentare) • Împiedicarea pornirii centralei (chiar şi
îndeplinesc cerinţele Directivelor accidental) când se inspectează sistemul
Europene 2006/95/CE privind aparatura de distribuire a apei, prin deconectarea
electrică pentru o anumită gamă de acestuia de la sursa de alimentare cu
tensiune şi Directiva Europeană 89/336/ energie electrică şi altfel decât numai de
EHS privind compatibilitatea la întrerupătorul principal (de ex., prin
electromagnetică. scoaterea cabului de alimentare din
• La utilizarea şi manipularea centralei, în priză);
funcţie de scopul pentru care a fost • Dacă este necesară golirea apei din
proiectat şi de condiţiile în care este centrală sau din întregul sistem, aceasta
utilizat, mai trebuie să fie îndeplinite şi nu trebuie să fie periculos de fierbinte;
alte cerinţe – dintre care cele mai • Dacă există scurgeri de apă din
importante (adică cele care nu trebuie schimbătorul de căldură al centralei sau
să fie omise) sunt stipulate în următoarele dacă aceasta este înfundată cu gheaţă,
documente normative: centrala poate fi pornită numai după
- pentru proiectare: STN 06 0310 şi STN restabilirea condiţiilor normale de
06 0830; funcţionare.
- pentru protecţia împotriva incendiilor:

5
Instrucţiuni de utilizare
Comenzi şi semnalizare

6
5 7

4 8

2 9

Fig. 1
Panoul de comandă selectat afişarea temperaturii apei de
Pe panoul de comandă al centralei puteţi încălzire sau modul de setare.
monitoriza valorile curente şi puteţi seta 5. LED-ul pentru apa caldă (AC) – indică
parametrii doriţi ai centralei. faptul că s-a selectat afişarea temperaturii
Pe panoul de comandă se află următoarele apei calde sau modul de setare.
comenzi (vezi Fig. 1): 6. LED-ul kW – indică faptul că s-a selectat
1. Butonul MODE/OK (MOD/OK) – utilizat afişarea puterii centralei sau modul de
pentru a selecta şi pentru a salva setările setare.
de parametri. 7. LED-ul pentru presiunea apei calde
2. Butonul (-) – prin apăsarea acestui buton – indică faptul că s-a selectat modul de
se micşorează valoarea parametrului afişare a presiunii apei de încălzire.
setat. 8. LED-ul HDO – indică starea activă a
3. Afişaj – se afişează parametrii de HDO (avarie la releul de comutare).
exploatare a centralei şi parametrii care 9. Butonul (+) – prin apăsarea acestui
trebuie să fie setaţi. buton se măreşte valoarea parametrului
4. LED-ul pentru apa de încălzire (AT – setat.
agentul termic) – indică faptul că s-a

6
Selectarea modului Read (Citire)

Afişarea temperaturii curente a AT Afişarea presiunii apei de încălzire


din sistem în °C în bari
Afişarea temperaturii Afişarea presiunii apei
curente din sistem este din sistem este indicată
indicată prin aprinderea prin aprinderea LED-ului
LED-ului de pe panoul de pe panoul de
de comandă. Dacă se comandă. Prin apăsarea
aprinde LED-ul din colţul butonului (+) veţi trece la
MODE / OK dreapta jos, înseamnă MODE / OK afişarea următorului
că centrala a trimis o parametru.
cerere de încălzire din sistem. Apăsând Atenţie: Acest parametru va apărea pe
pe butonul (+) veţi trece la afişarea afişaj numai dacă la centrală este conectat
următorului parametru. un senzor de temperatură extern.

Afişarea temperaturii curente a AC Afişarea setării curbei echitermice


în °C
Afişarea setării curbei
Afişarea temperaturii echitermice nu este
curente a AC este indicată de niciun LED
indicată prin aprinderea de pe panoul de
LED-ului AC de pe comandă. Prin apăsarea
panoul de comandă. butonului (+) veţi trece la
Aprinderea LED-ului din MODE / OK afişarea următorului
MODE / OK colţul dreapta jos indică parametru.
faptul că centrala a trimis
o solicitare de încălzire a AC din cazanul
exterior. Prin apăsarea butonului (+) veţi Afişarea pantei curbei echitermice
trece la afişarea următorului parametru.
Afişarea pantei curbei
Atenţie: Acest parametru va apărea pe
echitermice selectate nu
afişaj numai dacă centrala este conectată
la un cazan de AC extern cu un senzor este indicată de niciun
NTC. LED de pe panoul de
comandă. Prin apăsarea
Afişarea puterii curente a centralei butonului (+) veţi trece la
în kW MODE / OK afişarea următorului
parametru.
Afişarea puterii curente
a centralei este indicată
de aprinderea LED-ul
kW de pe panoul de
comandă. Prin apăsarea
butonului (+) veţi trece la
MODE / OK afişarea următorului
parametru.

7
Selectarea modului Set-up (Reglare)
Setarea temperaturii din sistem în Setarea puterii centralei în kW
°C Prin apăsarea butonului
Prin apăsarea butonului MODE/OK se va trece
MODE/OK se va trece de la afişarea puterii
de la afişarea centralei la modul de
temperaturii la modul de setare a puterii centralei
setare a temperaturii din din sistem. Acest mod
sistem. Acest mod este MODE / OK este indicat de iluminarea
MODE / OK indicat de iluminarea intermitentă a LED-ului
intermitentă a LED-ului kW de pe panoul de comandă.
de pe panoul de comandă. Cu ajutorul Cu ajutorul butoanelor (+) şi (-) puteţi seta
butoanelor (+) şi (-) puteţi seta temperatura puterea centralei în kW la valoarea dorită.
la valoarea dorită. Temperatura poate fi Intervalul de putere depinde de modelul
setată în intervalul 25 - 85°C. Prin centralei (puterea maximă a centralei). La
selectarea valorii „---”, încălzirea va fi apăsarea butonului MODE/OK veţi salva
oprită. La apăsarea butonului MODE/OK valoarea setată şi veţi reveni la modul de
veţi salva valoarea selectată şi veţi reveni afişare puterii centralei – LED-ul de bari
la modul de afişare a – LED-ul nu va mai nu va mai fi iluminat intermitent.
fi iluminat intermitent.
Setarea curbei echitermice
Setarea temperaturii apei calde (AC)
în °C Prin apăsarea butonului
MODE/OK se va trece
Prin apăsarea butonului
de la afişarea curbei
MODE/OK se va trece
echitermice din sistem
de la afişarea tempera-
la modul de setare a
turii AC la modul de se-
curbei echitermice.
tare a temperaturii AC MODE / OK Acest mod este indicat
din sistem. Acest mod
prin afişarea intermitentă
MODE / OK este indicat de ilumina-
a literei E pe panoul de control. Cu ajutorul
rea intermitentă a LED-
butoanelor (+) şi (-) puteţi selecta curba
ului AC de pe panoul de comandă.
echitermică dorită. Valorile disponibile
Cu ajutorul butoanelor (+) şi (-) puteţi seta
pentru curba echitermică sunt de la
temperatura AC la valoarea dorită. Tem-
E0 la E9. Prin selectarea valorii „E-” se
peratura AC poate fi setată în intervalul 25
va dezactiva controlul echitermic. La
- 85°C. Prin selectarea valorii „---”, încălzi-
apăsarea butonului MODE/OK veţi salva
rea AT va fi oprită. La apăsarea butonului
setarea selectată pentru curba echitermică
MODE/OK veţi salva valoarea selectată şi
şi veţi reveni la modul de afişare puterii
veţi reveni la modul de afişare a AC – LED-
centralei – litera E de pe afişaj nu va mai
ul AC nu va mai fi iluminat intermitent.
apărea intermitent.
Atenţie: Acest parametru poate fi setat
numai dacă centrala este conectată la un
cazan AC extern cu senzor NTC.

8
Setarea pantei curbei echitermice Cu ajutorul butoanelor (+) şi (-) puteţi
Prin apăsarea butonului selecta panta pentru curba echitermică
MODE/OK se a trece de dorită. Pantele disponibile pentru curba
la afişarea curbei echitermică sunt de la P0 la P9. Prin
echitermice din sistem apăsarea butonului MODE/OK veţi salva
la modul de setare a panta pentru curba echitermică selectată
pantei curbei şi veţi reveni la afişarea pantei curbei
MODE / OK echitermice. Acest mod echitermice – litera P nu va mai fi afişată
este indicat de litera P intermitent.
afişată intermitent pe panoul de control.

ݵ
¶ § © § ¤ ¦ © ¦ ¤
­¤
¬¤ ¥ ©
¥ ¦
«¤
¥ ¤
ª¤
·
©¤ ¤ ª
¤ ¨
¨¤
¤ ¦
¦©

§¤
µ
¦¤ ¥© ¥¤ © ¤ ¡”© ¡”¥¤ ¡”¥© ¡”¦¤ ݵ

¸
¥©

Fig. 2

ݵ

­¤
¬¤
¥ ¦ ·ž
«¤
ª¤ ·

©¤
¨¤

¦¦
¦¥ µ
¦¤ ¥© ¥¤ © ¤ ¡”© ¡”¥¤ ¡”¥© ¡”¦¤ ݵ
¥­
¸ ¥¬
Fig. 3
A – Temperatura mediului exterior D – Curba de bază selectată (temperatura
B – Temperatura tur camerei necesară)
C – Curbele de încălzire

9
Afişaj E- E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Curba 0 0,2 0,4 0,6 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Afişaj P- P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Temperatura
20 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
necesară

Exemplu de selectare a curbei camerei de 22°C şi cu o temperatură


echitermice a mediului exterior de 5°C, sistemul de
Dacă selectăm curba de încălzire 1,2 şi control calculează automat temperatura
o temperatură a camerei diferită de 20°C, necesară pentru încălzirea apei, adică
de exemplu, o temperatură de 22°C, curba 56°C, în acest caz.
de încălzire se va schimba conform celor Important: Dacă nu se obţine temperatura
prezentate în Fig. 3, Pe axa „D”, curba dorită a camerei sau camera se încălzeşte
selectată 1,2 va fi deviată cu un unghi prea greu, selectaţi o curbă de încălzire
de 45°. Drept urmare, la temperatura cu un număr mai mare.

Coduri de avarie
Scăderea presiunii apei de încălzire dacă nu reuşeşte acest lucru, se va afişa
din sistem codul de avarie F41. Centrala va continua
Atunci când presiunea să încălzească până la o temperatură
apei de încălzire din minimă. După oprire şi repornire, centrala
sistem scade sub 0,8 va funcţiona în modul alternativ, însă LED-
bari , LED-ul pentru bari ul HDO va continua să ilumineze
începe să lumineze intermitent şi va trebui să chemaţi un
intermitent. Centrala va tehnician calificat.
MODE / OK continua să se
încălzească, dar va Afişarea mesajelor de avarie –
trebui să măriţi presiunea adăugând apă codurile F
la sistemul de încălzire până când se Atunci când centrala
ajunge la presiunea necesară de 1 – 2 semnalizează o
bari. După ce se ajunge la presiunea defecţiune, se vor afişa
necesară în sistem, centrala va reveni la alternativ litera F şi codul
modul normal de funcţionare. de avarie din două cifre,
Dacă problema persistă, contactaţi un cod care identifică tipul
tehnician de service calificat. MODE / OK defecţiunii.
Zlepené relé În acest caz, centrala se
Atunci când se întâmplă va opri singură şi va trebui să chemaţi un
acest lucru, LED-ul HDO tehnician calificat.
de pe panoul de
comandă va fi iluminat
intermitent. Centrala va
încerca să deblocheze
MODE / OK contactele releului, însă

10
Schema comenzilor pentru centrală

MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK

MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK

MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK

MODE / OK MODE / OK

MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK

MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK

11
Caracteristicile centralei
Centralele electrice RAY sunt destinate, directă este disponibil sau nu. Dacă acesta
prin proiectare, sistemelor de încălzire cu este disponibil, LED-ul este aprins.
apă cu circulaţie forţată a apei. Acestea Atenţie: Dacă funcţia HDO nu este utilizată,
încălzesc apa din unitatea centrală sau LED-ul HDO semnalează conectarea
singulară a sistemului de încălzire, apă care alimentării.
este apoi distribuită caloriferelor individuale Elemente de încălzire
sau pentru încălzirea de sub podea prin Centralele electrice PROTHERM RAY
intermediul unei pompe. sunt disponibile în variantele de putere 6,
Centrala electrică este construită în 9, 12, 18, 21, 24 şi 24 kW. Variantele de
interiorul unei carcase din oţel, ale cărei putere diferă unele de altele prin numărul
părţi frontale şi laterale formează o unitate şi puterea elementelor de încălzire instalate
mecanică ataşată pe partea din spate la schimbătorul de căldură (vezi tabelul de
cu şuruburi. Robinetul de alimentare cu mai jos).
apă caldă şi ţevile de ieşire sunt ataşate
centralei în partea de dedesubt, unde se Puterea Elemente de încălzire
află şi cablul de alimentare. centralei instalate
Centralelee de serie RAY sunt, prin 6 kW 3 kW + 3 kW
proiectare, destinate a fi montate pe
9 kW 6 kW + 3 kW
perete.
Accesoriile centralei 12 kW 6 kW + 6 kW
Centrala electrică este dotată cu un 14 kW 7 kW + 7 kW
schimbător de căldură cilindric, cu elemente
de încălzire şi un bloc hidraulic alcătuit 18 kW 6 kW + 6 kW + 6 kW
dintr-o pompă de circulare, un senzor de 21 kW 7 kW + 7 kW + 7 kW
presiune şi o supapă de siguranţă.
24 kW 6 kW + 6 kW + 6 kW + 6 kW
Secţiunea pentru controlul intern şi
siguranţa centralei cuprinde un bloc cu 28 kW 7 kW + 7 kW + 7 kW + 7 kW
comutare electronică, cu un contact pentru
Modulaţia continuă a puterii
comandă prin intermediul unui semnal HDO
Centrala electrică este dotat cu o funcţie de
(comandă de la distanţă), cu un senzor de
modulaţie continuă (comutare progresivă a
presiune şi un termostat de urgenţă.
puterii), pentru ca să nu existe impulsuri la
Pentru a compensa expansiunea la căldură
reţeaua electrică la pornirea centralei.
a apei calde, sistemul este dotat cu un vas
Modulaţia continuă a puterii centralei este
de expansiune de 7 litri.
obţinută prin pornirea şi oprirea progresivă a
HDO elementelor de încălzire şi a componentelor
Centrala electrică este dotat cu un bloc de acestora. Scopul acestui sistem este acela
comutare cu un contact pentru comandă de a utiliza puterea centralei într-un mod
prin intermediul HDO (comandă de la eficient pentru atingerea temperaturii
distanţă), semnal care este conectat optime.
la Terminalul J13 (vezi diagrama de Cu ajutorul acestei funcţii, sistemul setează
conexiuni a centralei, poziţia 19). LED-ul instant puterea centralei (pagina 6). Puterea
HDO semnalează faptul că respectivele poate fi setată (micşorată sau mărită)
contactoare ale contactului comandat de pentru a corespunde nevoile momentane,
semnalul HDO au fost închise, ceea ce aşa cum se arată în tabelul de mai jos; pe
indică dacă tariful redus pentru încălzirea afişaj, puterea este afişată fără zecimale

12
(de exemplu, dacă o centrală de 14kW se de mai jos sunt prezentate diferitele faze
încălzeşte până la o putere instantă de 11,7 pentru modulaţia puterii la diferite modele
kW, pe afişaj apare valoarea 11). În tabelul de centrale termice:

Puterea Elemente de
Nivelul puterii (kW)
centralei încălzire (kW)
6 kW 3+3 1 2 3 4 5 6
9 kW 6+3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 kW 6+6 2 4 6 8 10 12
14 kW 7+7 2,3 4,7 7 9,3 11,7 14
18 kW 6+6+6 2 4 6 8 10 12 14 16 18
21 kW 7+7+7 2,3 4,7 7 9,3 11,7 14 16,3 18,7 21
24 kW 6+6+6+6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
28 kW 7+7+7+7 2,3 4,7 7 9,3 11,7 14 16,3 18,7 21 23,3 25,7 28

Pornirea şi oprirea centralei


Pornirea centralei Oprirea centralei
Important: Centrala poate fi pusă în Comutaţi întrerupătorul în poziţia închis.
funcţiune şi pornită pentru prima dată numai Dacă centrala urmează să fie oprită pentru
de către un centru autorizat de service! o perioadă mai îndelungată de timp,
Pentru a porni o centrală care a fost deja închideţi toate robinetele de izolare de sub
pusă în funcţiune, verificaţi următoarele centrală. La oprirea centralei, luaţi în calcul
lucruri: şi temperatura din centrală şi temperatura
1. Centrala este conectată la reţeaua elec- mediului din anotimpul corespunzător.
trică Dacă este posibil ca centrala să îngheţe,
2. Toate robinetele de izolare (Tur, Retur) de scurgeţi toată apa din centrală, din sistemul
sub centrală sunt deschise. de încălzire şi din ţevile de distributie.
3. Presiunea trebuie să fie între 1 şi 2 bari
Comutaţi întrerupătorul principal pe poziţia Important: Comutarea întrerupătorului
pornit. După puţin timp, temperatura va principal în poziţia închis va dezactiva
apărea pe afişaj şi LED-ul de sub simbolul protecţia anti-îngheţ a centralei.
caloriferului se aprinde
Comenzile pentru centrală
Funcţionarea centralei fără unitate ziţia pornit
de comandă de cameră • Setaţi temperatura dorită pe panoul de
comandă
La funcţionarea în acest mod, centrala
menţine temperatura selectată. Nu este Funcţionarea centralei cu o unitate
conectată nicio unitate de control de de comandă de cameră
cameră; terminalele pentru conectarea Dacă centrala funcţionează cu o unitate
acesteia trebuie să fie interconectate cu o de comandă de cameră, setaţi pe panoul
cuplă (din fabrică). de comandă temperatura maximă a
Procedura de setare: permisă de modelul de centrală (pentru
• Comutaţi întrerupătorul principal în po- a nu avaria centrala), cu care se pot

13
compensa pierderile de căldură din casă Încălzirea in pardoseala
la temperaturi joase afară. Unitatea de Centralele RAY sunt proiectate pentru
comandă de cameră va fi apoi capabilă
a functiona cu incalzire in pardoseala.
să încălzească apa până la temperatura
maximă a setată pe panoul de comandă În acest caz, la centrală trebuie să fie
al centralei. conectat un termostat de siguranta pentru
Important: Caloriferele din camera cu încălzirea in pardoseala (acest termostat
unitatea de comandă nu ar trebui să fie nu face parte din furnitură). Acest
dotate cu supape termostatice. termostat de siguranta este conectat la
Atenţie: Producătorul nu îşi asumă cutia de borne a centralei (vezi diagrama
răspunderea pentru avariile cauzate de de conexiuni a centralei, poziţia 13).
setarea incorectă a centralei sau a unităţii Atenţie: Din fabrică, centrala este dotată
de comandă de cameră. cu o cuplă pentru bornele de conexiune
Unitatea de comandă pentru pornire/ ale termostatului de siguranta.
oprire
Centrala menţine temperatura selectată. Configuraţia în cascadă
Centrala este pornită şi oprită în funcţie În cazul în care puterea centralei nu
de temperatura camerei unde se află acoperă pierderile de căldură din casă,
unitatea de comandă. centralele din seriile de putere de 24 kW
Sarcina maximă a unităţii de comandă cu şi 28 kW pot fi conectate în cascadă. La
comutare cu releu este de 24 V / 0,1 A. acest tip de configuraţie, centralele sunt
Funcţionarea centralei cu control controlate de la o singură unitate de
comandă de cameră, conectată la prima
echitermic
centrală, aşa-numita „centrală de control”.
Centrala controlează temperatura în Înainte de a porni o asemenea configuraţie
funcţie de temperaturile mediului exterior. în cascadă, bornele 9 şi 10 de la centrala
Un senzor de temperatură trebuie să fie
de control trebuie să fie interconectate cu
instalat şi conectat la centrală. Setarea
controlului echitermic este descrisă bornele 1 şi 2 de la a doua centrală, cea
în secţiunea „Selectarea modului de controlată prin intermediul conectorului
setare”. K8 de pe placa de comandă a centralei.
Contactele de la unitatea de comandă de
Important: Prin setarea temperaturii
maxime a pe panoul de comandă al cameră sunt conectate la bornele 1 şi 2
centralei, puteţi afecta funcţionarea de la centrala de control.
controlului echitermic. Temperatura Dacă sunt conectate mai mult de două
selectată pe panoul de comandă al centrale în cascadă, cea de-a doua
centralei reprezintă, de asemenea, şi centrală porneşte cu o mică întârziere faţă
temperatura limită. O setare potrivită a de ultima fază a centralei anterioare.
temperaturii apei de încălzire pe panoul
de comandă al centralei reprezintă
singura modalitate de protecţie împotriva Releul de descărcare
depăşirii temperaturii maxime de încălzire Cu ajutorul unui releu de descărcare,
din sistemul de încălzire. puterea centralei poate fi controlată în
Important: Senzorul extern şi unitatea funcţie de sarcina electrică din casa
de comandă din cameră trebuie să fie în care este instalată centrala. Pentru
conectate de un tehnician de service acest tip de control, poate fi utilizat, de
autorizat. exemplu, un „descărcător de curent
trifazic”. În practică, o centrală cu un astfel

14
de dispozitiv scade automat puterea a centralei cu releu de descărcare, de la
centralei la detectarea unei sarcini finalul acestui Ghid.
excesive pe reţeaua electrică (maşina de Important: Compatibilitatea generală a
spălat, ibricul, etc.). La scăderea sarcinii combinaţiei centrală-releu extern trebuie
din reţeaua electrică, dispozitivul va mări să fie minuţios verificată de către instalator
din nou puterea centralei, până la nivelul sau de către tehnicianul de service.
necesar. Această metodă de control este Funcţionarea centralei şi a dispozitivului
utilizată în spaţiile unde valoarea nominală extern trebuie să fie evaluate ţinându-
a întrerupătorului principal nu poate fi se cont de aparatura din toată casa.
mărită. Releele externe de descărcare Producătorul nu îşi asumă răspunderea
sunt conectate la panoul de comandă al pentru problemele care apar din cauza
centralei cu un conector K8, la bornele 5 utilizării unor instalaţii nepotrivite.
şi 6 – vezi Fig. 15, Schema de conexiuni

Funcţiile de protecţie ale centralei


Protecţia la îngheţ cazan extern dotat cu un senzor NTC.
Centrala este dotată cu un sistem Protecţia pompei
încorporat de protecţie la îngheţ care Dacă pompa a fost în regim de pauză timp
nu permite centralei (nu şi sistemului de 23 de ore, printr-o scurtă pornire a ei
de încălzire sau ţevilor de apă caldă) să (aproximativ un minut) la viteza minimă
îngheţe. asigurăm protecţia acesteia împotriva
La scăderea temperaturii apei de opririi sau blocării ei atunci când pompa
încălzire sub 8°C, pompa porneşte nu este utilizată o perioadă îndelungată
automat, indiferent de comenzile unităţii de timp.
de comandă din cameră, chiar şi dacă Atenţie: Această funcţie a centralei nu
centrala este setată pe modul de vară. poate fi dezactivată.
Dacă temperatura apei de încălzire din
centrală creşte şi ajunge la 10°C, pompa Pompa cu două viteze
se opreşte automat. Dacă temperatura Centrala este dotat cu o pompă cu două
apei de încălzire continuă să scadă până viteze, cu comutare automată între
la 5°C, centrala este pornit şi încălzeşte viteze. Din fabrică, pompa este setată
apa de încălzire până la 25°C. Dacă însă să funcţioneze la viteza mai mare atunci
temperatura apei de încălzire scade până când este încălzită, iar în timpul fazei
la 3°C, centrala este blocată. de comutare a pompei, aceasta trece la
Protecţia cazanului de apă caldă viteza mai mică. La încălzirea AC, pompa
funcţionează la viteza mare.
împotriva îngheţului (se aplică numai
la centralele cuplate la un cazan Atenţie: Parametrii pentru funcţionarea
pompei pot fi setaţi numai de către un
extern de apă caldă cu senzor NTC) tehnician autorizat.
Atunci când apa caldă din cazan scade
sub 5°C, centrala porneşte automat şi Întârzierea la oprirea pompei
încălzeşte apa din cazan până la 8°C. La încălzirea apei calde din cazanul
Dacă temperatura apei din cazan continuă exterior, întârzierea la oprirea pompei
să scadă cu toate acestea până la 3°C, este setată la 1 minut. La încălzirea apei,
centrala este blocată. întârzierea la oprirea pompei este setată
Atenţie: Această funcţie este activă la 10 minute. Dacă este necesar, setarea
numai dacă centrala este cuplată la un întârzierii la oprirea pompei poate fi

15
modificată de un tehnician autorizat. protecţie sunt inactive.
Atenţie: Această funcţie este activă Întreruperea alimentării
numai atunci când centrala este conectat
la alimentare şi întrerupătorul principal La întreruperea alimentării, centrala se
este pornit. va opri. La reluarea alimentării, centrala
va reporni automat fără a pierde setările
Protecţia supapei de siguranţă parametrilor.
controlată de un sistem de acţionare În cazul în care alimentarea a fost reluată
în 3 direcţii (aplicabil numai pentru şi centrala nu a repornit automat, chemaţi
centralele cuplate la un cazan extern un tehnician autorizat.
de AC cu senzor NTC)
Supapa de siguranţă
Dacă centrala este cuplată la un cazan
extern cu supapă controlată de un sistem Centrala este dotată cu o supapă de
de acţionare în 3 direcţii, această supapă siguranţă cu o presiune de deschidere
este protejată împotriva blocării prin de 3 bari. NU ATINGEŢI SUPAPA! Atunci
modificarea poziţiei sale atunci când când supapa de siguranţă evacuează apă
apa caldă din cazanul exterior nu a fost de încălzire, opriţi centrala şi deconectaţi-o
încălzită în ultimele 23 de ore (supapa a de la alimentare. Contactaţi un centru de
rămas în aceeaşi poziţie). service. Dacă presiunea din sistemul de
Deconectarea centralei de la încălzire continuă să scadă, consultaţi-vă
alimentare cu centrul de service cu privire la acest
Deconectaţi centrala de la sursa de aspect.
alimentare numai înainte de efectuarea Important: Toate funcţiile electronice
lucrărilor de întreţinere sau atunci când de protecţie descrise sunt active numai
o opriţi pentru o perioadă mai lungă de dacă centrala este conectată la sursa de
timp (vezi capitolul „Oprirea centralei”. alimentare şi dacă întrerupătorul principal
Atunci când centrala este deconectată de este în poziţia PORNIT.
la sursa de alimentare, toate funcţiile de

Service şi întreţinere
Alimentarea apei din sistemul de 2. Alimentarea apei în sistemul de încălzire
încălzire se face numai atunci când centrala este
rece (temperatura apei de încălzire din
Completarea apei în sistemul de încălzire
centrală nu trebuie să depăşească
(doar cantităţi mici) se asigură cu ajutorul
30°C.
robinetului de alimentare a centralei, care
3. Presiunea recomandată a apei din
ar trebui să fie instalat înainte de robinetul
centrala rece (≤30°C) este între 1 şi 2
de intrare a apei de încălzire în centrală
bari.
(robinetul de alimentare nu face parte din
4. Verificaţi presiunea din vasul de
centrală).
expansiune şi, în caz de nevoie, setaţi
La alimentarea apei în sistemul de această presiune la valoarea corectă.
încălzire trebuie să respectaţi următoarele Producătorul nu îşi asumă răspunderea
condiţii: pentru avariile cauzate de manipularea
1. Presiunea apei care intră în centrală incorectă a robinetului de alimentare sau
trebuie să fie întotdeauna mai mare de nerespectarea condiţiilor de mai sus.
decât presiunea apei din circuit. Avariile şi defecţiunile apărute astfel nu

16
pot fi tratate în condiţii de garanţie. • Aerisiţi complet toate caloriferele (apa
Modul de completare a apei din cazan: care curge din supapa de aerisire trebuie
să fie continuă, fără bule de aer)
• Asiguraţi-vă că centrala este conectată
la reţea şi că întrerupătorul principal este Curăţarea
în poziţia pornit.
• Dacă centrala semnalează pe afişaj o Carcasa centralei poate fi curăţată cu o
presiune a mai mică de 0,8 bari, cârpă umedă şi apoi ştearsă şi lustruită
presiunea efectivă este afişată şi LED-ul cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi substanţe
de bari de pe panoul de comandă al abrazive sau diluanţi.
centralei iluminează intermitent. Important: Înainte de curăţare, opriţi
• Rotiţi cu grijă robinetul de alimentare şi centrala de la întrerupătorul principal.
observaţi cum creşte presiunea pe pa-
noul de comandă. Regim permanent de funcţionare
• Adăugaţi apă în sistem până când
Pentru asigurarea regimului permanent
presiunea ajunge la o valoare între 1 şi 2
de funcţionare fiabilă şi a funcţionării în
bari.
condiţii de siguranţă, se recomandă ca
• După ce aţi obţinut presiunea necesară,
centrala să fie inspectată şi întreţinută la
închideţi manual robinetul de
intervale anuale periodice. Întreţinerea
alimentare.
trebuie să fie efectuată numai de către un
tehnician autorizat.

Transport şi depozitare
În timpul transportului şi depozitării, Centrala trebuie să fie depozitată în
centrala electrică este protejată de condiţii normale de depozitare (într-un
ambalajul din fabrică. Nu trebuie permisă mediu necoroziv, fără praf, la temperaturi
acţionarea în forţă asupra ambalajului între 5 şi 50°C şi cu umiditate mai mică de
şi trebuie să fie evitat orice impact. La 75%, fără efecte biologice, impacturi sau
despachetarea centralei, aceasta ar trebui vibraţii).
să fie aşezată într-o poziţie în care poate
să fie trasă afară din ambalaj.

Garanţie şi condiţii de garanţie

Pentru centralele electrice PROTHERM


Raja se oferă garanţie conform
Certificatului de Garanţie, Cărţii tehnice,
cu respectarea condiţiilor specificate în
prezentul Ghid de utilizare şi de instalare
(capitolele Introducere şi Instalarea
centralei).

17
Parametrii tehnici

Tensiunea (6 - 28 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz


Curentul maxim (28 kW) . . . . . . . . . . . . . . . ..A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3× 43 A
Putere de intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kW . . . . . . . . . . . . . 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28
Randament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5
Temperatura maximă a apei de încălzire . . °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Presiunea maximă a pompei de circulare . kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vasul de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Presiunea manometrică min. a centralei . . kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Presiunea manometrică max. a centralei . kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Presiunea manometrică recomandată . . . kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – 200
Clasa de izolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40
Conexiunea pentru apa de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 3/4"
Orificiul de scurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1/2"
Dimensiuni:
Înălţime x lăţime x adâncime. . . . . . . . . . . mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 × 410 × 310
Greutate (fără apă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Valori nominale recomandate ale întrerupătoarelor şi cablurilor

Puterea Numărul Curent maxim Curent Secţiunea cablului


centralei & puterea pe fază (A) nominal de de alimentare - Cu
(kW) elementelor întrerupere (mm2)
de încălzire (A)
6 2 × 3 kW 9,5 (28*) 10 (32*) 1,5 (6*)
9 3 kW + 6 kW 14 (39*) 16 (50*) 1,5 (10*)
12 2 × 6 kW 18,5 20 2,5
14 2 × 7 kW 23 25 2,5
18 3 × 6 kW 27,5 32 4
21 3 × 7 kW 32 40 4
24 4 × 6 kW 36,5 40 6
28 4 × 7 kW 43 50 10
* aplicabile numai pentru conexiunile monofazice

18
Dimensiunile centralei

0 41
31 0
740

3 4
1 Garnitură cablu Pg 13
5 2 Garnitură cablu Pg 21
3 Robinet intrare Retur – 3/4”
4 Ieşirea supapei de
siguranţă
100

2 5 Ieşirea Tur – 3/4”


100 133 6 Garnitură cablu Pg 13
1 6
235

Fig. 4

19
Diagrama de funcţionare

A B
1 Rezistenta electrica 7 Supapa de siguranţă
2 Schimbătorul de căldură 8 Senzorul de presiune
3 Izolaţie 9 Blocul hidraulic integrat
4 Supapa de aerisire 10 Supapa de aerisire de la
5 Pompă schimbătorul de căldură
6 Vas de expansiune A Retur
B Tur

Fig. 5

20
Instrucţiuni de instalare
Introducere
Pentru conectarea la reţea a unei centrale Distanţe minime
electrice de încălzire, este necesară o
autorizaţie de la distribuitorul local de
energie electrică. Solicitantul trebuie să
obţină o autorizaţie preliminară pentru
modernizarea intrării de alimentare şi
trebuie să solicite un tarif pentru locuinţă
cu încălzire directă.
La construirea unui sistem nou sau
la reconstruirea unui sistem existent,
recomandăm ca proiectarea să fie
executată de un profesionist.
O condiţie prealabilă pentru garanţia de la
producător este reprezentată de instalarea
profesională a centralei efectuată de un
centru autorizat de service. Vă rugăm
contactaţi unul dintre partenerii noştri
care vă va instala centrala termică în
mod profesional şi vă va explica modul de
utilizare a sistemului de încălzire.
Conectarea la reţeaua electrică şi cablajul Fig. 6
electric trebuie să fie efectuate de un
electrician calificat conform Actului nr. vă arate cum funcţionează centrala.
124/2006. După punerea în funcţiune a centralei,
tehnicianul autorizat trebuie să semneze
Centrala electrică este proiectată
şi să ştampileze certificatul de garanţie.
pentru o conexiune fixă permanentă la
reţeaua electrică. Trebuie să fie instalat Sistemul electric al centralei este proiectat
un întrerupător principal la cablul de astfel încât centrala să fie manipulată de
alimentare fix al centralei, cu o distanţă o persoană fără calificare în domeniul
minimă de 3 mm între contactele deschise electric. Persoana care manipulează
şi toţi polii, cu respectarea normelor de centrala poate să utilizeze comenzile
instalare. descrise în acest manual sau să urmeze
instrucţiunile centrului de service
Centrala trebuie să fie montată într-o
autorizat.
locaţie cu spaţiu suficient pentru
întreţinere şi inspecţie. Distanţele minime În ceea ce priveşte instalarea, este
dintre centrală şi obstacolele fixe sunt important să fie disponibilă o sursă
prezentate în Fig. 6. presurizată de apă la locaţia de instalare,
pentru a putea alimenta sistemul, precum
După instalarea centralei, solicitaţi
şi o facilitate de scurgere a sistemului. În
tehnicianului de la centrul de service
plus, este necesar ca în cameră să existe
să vă explice funcţiile sistemului şi să
suficient perete drept pentru a permite

21
instalarea centralei. Zone
Centrala electrică este proiectat pentru
a funcţiona într-un mediu normal – AA5
/ AB5, conform STN 33 0300 şi STN 33
2310 (adică în gama de temp. +5 - +40°C
şi umiditate relativă de maxim 85%).
Centrala nu trebuie să fie instalată într-o
cameră cu cadă, în baie sau în toalete
sau camere cu duşuri, în zone 0, 1 şi 2
conform STN 33 2135-1. Însă nu poate fi
instalată nici în zone 3, în cazul în care
camerele respective sunt curăţate cu jet Fig. 7
de apă (ex.: băi publice, camere cu căzi
şi duşuri utilizate în şcoli, fabrici, cluburi
sportive, clădiri publice, etc.). acidă, adică cu un pH mai mare decât 7 şi
După instalarea centralei într-o zonă ar trebui să aibă duritate carbonată).
permisă, trebuie să fie instalată şi În cazul în care centrala se înfundă cu
protecţia împotriva şocurilor electrice, în reziduuri de la sistemul de încălzire sau
conformitate cu aceeaşi lege. se depun cruste, nicio defecţiune apărută
Centralele sunt proiectate să funcţioneze ca urmare a înfundării (ex.: schimbător de
cu apă de încălzire care respectă căldură înfundat, defecţiuni la pompă) nu
parametrii specificaţi în STN 07 7401 (în va fi acoperită de garanţia centralei.
special, în nici un caz apa nu trebuie să fie

Componentele furniturii
Centralele PROTHERM RAY sunt furnizate
complet asamblate şi cu funcţionalitatea
testată
Furnitura cuprinde:
1. Centrala
2. Consola pentru montarea pe perete
3. Ghidul de utilizare şi instrucţiunile de
instalare
4. Cartea tehnică
5. O listă cu centrele de service
6. Certificatul de garanţie

22
Pregătirea centralei pentru instalare
Ţevile de distribuire Se recomandă instalarea unui trape de
Diametrul interior nominal al ţevilor este reziduuri înainte de centrală (adică pe
ales în modul obişnuit, adică în funcţie de ţeava de retur pentru apa de încălzire).
caracteristica pompei. Ţevile de distribuire Trapa de reziduuri ar trebui să fie
sunt proiectate pentru a respecta cerinţele proiectată astfel încât să poată fi golită
privind randamentul sistemului şi nu uşor la intervale regulate, fără a fi nevoie
pentru a corespunde puterii maxime a de scurgerea unei mari cantităţi de apă
centralei. Însă trebuie să fie asigurat un din sistemul de încălzire. Trapa poate fi
debit corespunzător. combinată cu un filtru, însă numai un filtru
Sistemul de ţevi trebuie să fie proiectat cu sită nu va oferi protecţie suficientă. Atât
astfel încât să se evite formarea bulelor filtrul cât şi trapa de reziduuri trebuie să fie
de aer şi să faciliteze aerisirea sistemului. verificate şi curăţate periodic.
Supapele de aerisire ar trebui să fie Circuitul apei de încălzire
situate în punctele înalte ale sistemului şi Se recomandă proiectarea sistemului de
pe toate caloriferele. încălzire astfel încât să se asigure circuitul
Se recomandă ca înaintea centralei să se permanent al apei de încălzire cel puţin
instaleze un sistem de încălzire a apei cu prin câteva calorifere.
supape pentru apa caldă. Important: În cazul în care centrala
Se recomandă instalarea unei supape asigură şi încălzirea pe sub podea,
de evacuare în punctul cel mai de jos al recomandăm instalarea unei supape de
sistemului de încălzire pentru a fi utilizată siguranţă la sistemul de încălzire, pentru
şi ca supapa de alimentare a sistemului. a preveni supraîncălzirea.
Înaintea de instalarea finală a centralei,
ţevile de distribuire trebuie să fie purjate Antigel
de câteva ori cu apă sub presiune. La Din cauza proprietăţilor lor, utilizarea
sistemele vechi, deja uzate, purjarea ar produselor de tip antigel trebuie să fie
trebui să fie efectuată în direcţia opusă discutată mai întâi cu un centru de service
fluxului apei de încălzire. Protherm, datorită transferului redus
Important: Înainte de conectarea de căldură, expansiunii mari în volum,
centralei la sistemul de încălzire, scoateţi învechirii şi, mai ales, avariilor pe care
mufele de plastic de la toate elementele acestea le pot cauza schimbătorului de
de conectare. căldură al centralei.
Important: Nicio defecţiune apărută la
Curăţenia sistemului de încălzire centrală din cauza produselor de tip antigel
Înainte de instalarea noii centrale, este nu este acoperită de garanţia centralei.
esenţial să curăţaţi sistemul foarte Robineti termostatati la calorifere
bine. La sistemele vechi, este necesară
îndepărtarea tuturor sedimentelor care Dacă este instalată o unitate de comandă
s-au depus la calorifere, în special – dar de cameră, cel puţin unul dintre caloriferele
nu numai – la sistemele gravitaţionale. din camera de referinţă ar trebui să fie
La sistemele noi, este necesară lăsat fără supapă termostatică. Pentru
îndepărtarea tuturor materialelor de un confort optim, recomandăm ca toate
conservare utilizate de majoritatea caloriferele din camera de referinţă să fie
producătorilor de calorifere şi ţevi. lăsate fără supapă termostatică.

23
Instalarea centralei
Montarea centralei Presiunea de funcţionare a
Pentru montarea centralei pe perete sistemului de încălzire
recomandăm utilizarea barei de montare Sistemul de încălzire (măsurat la centrală),
(parte din furnitura centralei), care trebuie trebuie să alimentat cu o presiune hidraulică
să fie montată pe perete înainte. Unitatea minimă de 1 bar (corespunzătoare unei
de construcţie a schimbătorului de coloane hidrostatice de apă de 10 m).
căldură cu pompa şi cu accesoriile sunt Recomandăm menţinerea presiunii în
apoi agăţate de bara de montare. Carcasa intervalul 1 – 2 bari. Capacitatea vasului
centralei este demontabilă şi este fixată cu de expansiune al centralei este suficientă
şuruburi de peretele din spate. Înainte de pentru un sistem de încălzire cu mai puţin
a instala centrala, găsiţi o locaţie cu spaţiu de 90 de litri de apă de încălzire (la o
suficient pentru efectuarea lucrărilor de temperatură de 75°C).
service fără prea multe obstacole.
Vasul de expansiune
Conectarea centralei la ţeava de Înainte de alimentarea sistemului de
distribuire a apei de încălzire încălzire, verificaţi presiunea din vasul de
Gulerul conexiunii la centrală nu trebuie să expansiune. Presiunea iniţială din vasul de
fie plasat sub vreo încărcătură provenită expansiune ar trebui să fie cu 0,2 bari mai
de la forţele din ţevile de distribuire a mare decât înălţimea statică a coloanei
apei de încălzire. Acest lucru presupune de apă din sistemul de încălzire.
utilizarea unor capete de ţeavă de lungime Acum puteţi introduce apa în sistemul de
exactă, cu înălţime corespunzătoare şi cu încălzire. Presiunea apei de alimentare
distanţe potrivite faţă de perete şi între trebuie să fie întotdeauna cu 0,2 până
intrări şi ieşiri. la 0,3 bari mai mare decât presiunea
Recomandăm proiectarea conexiunii din vasul de expansiune. Presiunea de
centralei la sistemul de încălzire astfel alimentare în condiţii de frig este verificată
încât atunci când este necesar ca centrala cu un manometru pe partea dinspre apă,
să fie evacuată, să se poată scurge numai după scoaterea aerului.
apa din centrală. Supapa de presurizare a vasului de
După reconstruire, în condiţii nefavorabile, expansiune este situată în partea de sus
etc., este posibil ca centrala să fie conectat a vasului de expansiune.
la sistemul de încălzire cu furtunuri Important: Asiguraţi-vă că capacitatea
flexibile, însă numai cu cele proiectate vasului de expansiune este suficientă
în acest scop. Componentele flexibile ar pentru volumul de apă din sistemul de
trebui să fie cât mai scurte, trebuie să fie încălzire (vezi documentaţia despre
protejate împotriva efectelor şi deteriorării proiectarea instalaţiei).
mecanice şi chimice şi trebuie să fie
înlocuite cu altele noi înainte de expirarea
Supapa de siguranţă
ciclului lor util sau înainte ca abilitatea
lor de a ajunge la parametrii nominali Supapa de siguranţă se află în partea de
(precizaţi de producător) să fie redusă. jos a centralei, la grupul hidraulic. Dacă se
depăşeşte presiunea maximă din sistem,
se poate scurge apă sau aburi prin

24
supapa de siguranţă, astfel că acesteia îi reglarea vasului de expansiune) nu sunt
este ataşat un furtun, care duce la partea acoperite de garanţia centralei.
de jos a centralei (vezi dimensiunile Dacă există pericolul ca apa caldă din
conexiunilor de la centrală). centrală sau din sistemul de încălzire să
Important: În nici un caz supapa de îngheţe, trebuie să fie luate măsuri pentru
siguranţă nu poate fi utilizată când centrala a preveni acest lucru.
este pornită. De asemenea, este interzisă
utilizarea supapei de siguranţă pentru a Pornirea centralei pentru prima dată
scurge apa din centerală sau din sistemul Important: Înainte de a porni centrala
de încălzire. Supapa de siguranţă care pentru prima dată, scoateţi tot aerul
se înfundă cu mizerie de la sistemul de din schimbătorul de căldură al centralei
încălzire nu este acoperită de garanţie. utilizând supapa de aerisire manuală. Se
recomandă ataşarea unui furtun la supapa
Completarea apei din centrală de aerisire pentru a nu permite ca apa
Procesul de completare a apei din centrală să se scurgă spre conexiunile electrice
este descris în secţiunea „Instrucţiuni de ale centralei. La aerisirea schimbătorului
utilizare – Service/Întreţinere”. de căldură, amplasaţi containerul sub
capătul de evacuare al furtunului pentru
Evacuarea apei din centrală a nu permite ca apa să se scurgă pe
Evacuarea completă a apei fie numai conexiunile electrice ale centralei.
din centrală, fie din întregul sistem de După finalizarea instalării centralei,
încălzire şi reumplerea acesteia trebuie verificaţi dacă termostatul, siguranţa de
să fie realizate prin punctele de umplere la întrerupătorul de presiune şi comenzile
(evacuare) aflate în locaţii potrivite la de pe panoul de comandă funcţionează
sistemul de încălzire. corect.
Umplerea şi golirea sistemului de încălzire
cu apă şi operaţiunile de după aerisire,

Conectarea centralei la reţeaua electrică


Instalaţia electrică (dacă vă uitaţi din faţă). De asemenea,
Înainte de a instala centrala, utilizatorul instalaţi şi borna de protecţie (şurubul de
trebuie să se asigure că sursa de alimentare alamă M6).
cu întrerupătorul principal, întrerupătorul Înainte de a fixa borna de protecţie este
de circuit şi celelalte modificări ale casei esenţial să răzuiţi şi să curăţaţi bine
pentru instalaţia electrică sunt disponibile, suprafaţa din jurul şurubului, precum
inclusiv inspecţia iniţială şi solicitarea unui şi partea exterioară a carcasei, până
consum de electricitate. la partea metalică. Conectaţi cablul
Firele de conexiune (care fac parte din de protecţie sub capătul şurubului, în
furnitura centralei) pentru conectarea interiorul carcasei, cu o clemă de cablu la
centralei la reţeaua electrică şi firele de capăt. Strângeţi conexiunea din exterior cu
la unitatea de comandă HDO şi pentru o piuliţă de alamă şi cu şaiba de blocare
conectările în cascadă sunt situate în canelată. Utilizaţi cealaltă piuliţă pentru a
colţul stânga jos al cadrului principal conecta cablul de protecţie din exterior.

25
După conectarea cablului de alimentare, Unităţile de comandă cu ieşire cu potenţial
este necesar să verificaţi dacă bornele zero sunt conectate la bornele 1 şi 2 cu
de alimentare şi şuruburile de contact conectorul K8 (vezi schema).
sunt suficient de strânse.
Atât dispozitivele de comandă simple, Conectarea la o singură fază
cât şi cele complexe, precum unităţile Centralele din seria de putere de 6 şi 9 kW
de comandă programabile de cameră pot, în caz de nevoie, să fie conectate la o
(cu program zilnic sau săptămânal) sunt reţea electrică monofazică, dacă nu este
disponibile de la producătorul centralelor disponibilă o reţea trifazică. În acest caz,
RAJA şi de la partenerii săi contractuali. cupla care face parte din furnitură trebuie
Pentru ca centrala să funcţioneze corect, să fie utilizată. Cupla interconectează
este esenţial să aveţi o unitate de comandă bornele de conectare la faze din cutia de
cu ieşire cu potenţial zero, adică una care borne a centralei.
nu trimite nicio tensiune externă în sistem.
Sarcina maximă la contactele de ieşire
ale unităţii de comandă este de 230/0, 1A.

Conectarea centralei la o singură fază

N N
S2
S1

V L
W

PE PE

Fig. 8

26
Conectarea accesoriilor centralei
3

K8
1 10

8 4
7 6 5
Fig. 9
1 Cablul principal de alimentare 6 Releu de descărcare
2 Centrala 7 Borne pentru conectarea senzorului de
3. Unitatea de comandă temperatură din exterior
4. Borne pentru conectarea în cascadă 8. Borne pentru conectarea unităţii de
(numai la centralele de 24 şi 28 kW) comandă din cameră
5. Borne pentru conectarea cazanului cu
senzor NTC

Cuplarea la cazanul extern de apă caldă


Centralele electrice RAY pot fi cuplate la trusa de cuplare 0010003511, disponibilă
un cazan extern de apă caldă (AC), cu de la PROTHERM.
încălzire indirectă, din seriile PROTHERM Bornele cu supape cu 3 direcţii sunt
B60Z, B100MS, B100Z, B200S, B200Z conectate cu un conector K2 la panoul
şi B120S. Centrala trebuie să comunice de comandă al centralei. Consultaţi-vă cu
cu cazanul extern printr-un senzor proiectantul sau cu un tehnician autorizat
NTC care este conectat cu un conector PROTHERM pentru alegerea cazanului
K8 la panoul de comandă al centralei extern.
(vezi schema de conexiuni, poziţia 2).
Pentru ca centrala şi cazanul extern să
funcţioneze corect, trebuie să utilizaţi

27
Schema de conexiuni la centrala cuplată la rezervorul extern de ACM

6 8

5 9
10
4
11
3
12
2

Fig. 10
1 Cazan ACM 7 Centrala electrică
2 Schimbător de căldură 8 Supapa cu acţionare în 3 direcţii
3 Supapa de închidere 9 Mecanism de acţionare a valvei în 3
4 Ieşire ACM direcţii
5 Distribuitor 10 Alimentare ARM
6 Supapa de închidere 11 Supapa de siguranţă ACM cu trapă
12 Clapeta sens (în direcţia fluxului AC)

28
Legenda schemelor de conexiune
1 Borne pentru conectarea în cascadă
2 Borne pentru conectarea cazanului de
ACM cu senzor NTC
3 Releu de descărcare
4 Bornă pentru conectarea senzorului de
temperatură exterior
5 Borne pentru conectarea unităţii de
comandă de cameră
6 Panou de comandă
7 Senzor de temperatura
8 Senzor de presiune
9 Panou de comandă
10 Contactor 2
11 Bornă auxiliară N
12 Rezistenta electrica
13 Conectarea termostatului de siguranta
pentru încălzirea in pardoseala
14 Cutie de borne de alimentare 3 x
230/400 V c.a., N, PE, 50 Hz
15 Contactor 1
16 Pompă
17 Conector pentru vana cu 3 cai
18 Termostat de siguranta
19 Conexiune HDO

29
30
Schema de conexiuni la centrala PROTHERM Ray 28 (24) kW
12
N N

N N

28 kW (4 x 7kW)
11 24 kW (4 x 6kW)
13
N N

N N N

U U U
V V V
W W W
PE PE PE

A1 A2 A1 A2

- + 14
Mod
10 RE1 RE12
15
K5
1

J1
K2

9
T1,6A
T80mA
K8 J2
J3
1 10 1 1
K1

8
HDO
7
6 HT

5
4 3 2 1 19 18 17 16
Fig. 11
Schema de conexiuni la centrala PROTHERM Ray 21 (18) kW

12
N N

N N

21 kW (3 x 7kW)
11 18 kW (3 x 6kW)
13

N N

N N N

U U U
V V V
W W W
PE PE PE

A1 A2 A1 A2

- + 14
Mod
10 RE1 RE9

15
K5
1

J1
K2

T1,6A
T80mA
9 K8 J2
J3
1 8 1 1
K1

8 HDO

7
6 HT

4 3 2 19 18 17 16

Fig. 12

31
32
Schema de conexiuni la centrala PROTHERM Ray 14 (12, 9, 6) kW

12 11

14 kW (2 x 7kW)
12 kW (2 x 6kW)
9 kW (3 kW + 6 kW) 13
6 kW (2 x 3kW)

N N N

U U U
V V V
W W W
PE PE PE

A1 A2

- + 14
Mod
RE1 RE6

15
K5
1

J1
K2

T1,6A
T80mA
9 K8 J2
J3
1 8 1 1
K1

8 HDO
7
6 HT

4 3 2 19 18 17 16

Fig. 13
Schema de conectare în cascadă

K8 K8 K8

1 10 1 10 1 10

Fig. 14

33
Schema de conexiuni cu releu de descărcare

8
5
4
9
N L
L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
PE PE

3 2 1
Fig. 15

1 Releu curent maxim (releu de 6 Centrala electrică


descărcare) 7 Conexiunea la bornele U, V, W, N, PE din
2 Ieşire – contact potenţial zero cutia de borne de alimentare
3 Întrerupător principal la sursa de 8 Întrerupătorul principal al centralei
alimentare 9 Întrerupătorul pentru circuitul centralei
4 Alimentare releu electrice
5 Conexiunea la conectorul K8 al centralei
(bornele 5 şi 6)

34
0020095670

www.protherm.eu
CALOR SRL - Str. Progresului nr. 30-40,
sector 5, Bucuresti
tel / fax : 021.411.44.44 / 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro -
ofertare@calor.ro