P. 1
Patrimoniul Turistic Al Romaniei Curs

Patrimoniul Turistic Al Romaniei Curs

|Views: 542|Likes:
Published by Roxana Horoias

More info:

Published by: Roxana Horoias on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

PATRIMONIUL TURISTIC AL ROMÂNIEI (Note de curs

)
1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă

turistică, fond turistic.
1.1.Concepte, componente, clasificări Conform Cap. II - Art.3, și următoarele, din Legea turismului - Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii. El reprezintă ansamblul resurselor turistice și structurilor realizate în scopul valorificării lor prin activități de turism. Evidenţa, atestarea şi monitorizarea patrimoniului turistic se realizează de către Departamentul Dezvoltării Turismului și se efectuează prin înscrierea acestora în Registrul turismului. Criteriile de atestare a patrimoniului turistic se elaborează de către Departamentul Dezvoltării Turismului. Atestarea obiectivelor patrimoniului turistic se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care dă drept proprietarului sau administratorului legal să organizeze exploatarea turistică a obiectivului respectiv şi îl obligă să protejeze patrimoniul înscris. De asemenea, direcţiile de valorificare şi dezvoltare a patrimoniului turistic, inclusiv a proprietăţii publice din turism, sânt determinate de către Departamentul Dezvoltării Turismului în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului. Patrimoniul turistic al unei țări, al unui teritoriu este definit, după alte opinii, ca totalitatea elementelor de atractivitate turistică, care acționează fie în ansamblu, fie independent, pentru dezvoltarea activităților turistice. Patrimoniului turistic rămâne la stadiul de p o t e n ț i a l t u r i s t i c sau r e s u r s ă t u r i s t i c ă naturală şi/sau antropică dacă nu este pus în valoare în urma unor amenajări turistice. Conceptul de patrimoniu turistic are şi o accepţiune juridică. Pentru a asigura conservarea unor importante monumente naturale sau antropice a fost aprobată Convenţia pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al omenirii (1972) sub egida UNESCO, prin care statele participante desemnează „moştenirile cu valoare extraordinară şi universală”, obligându-se să asigure protecţia lor sub toate aspectele. Din punct de vedere structural patrimoniul turistic al unui spațiu geografic este compus din: • potenţial turistic (natural şi antropic) - elementele naturale sau antropice constituie resurse turistice și reprezintă materia primă pentru activităţile turistice; • infrastructură (generală şi turistică); • structuri turistice (baza tehnico-materială a turismului). După alți specialiști, patrimoniul turistic al unui teritoriu cuprinde: • resursele turistice atractive (naturale şi antropice) și • infrastructura turistică – în acest caz, infrastructura turistică este asimilată cu baza tehnico-materială, fiind inclusă ofertei turistice și însumează totalitatea bunurilor și mijloacelor destinate consumului turistic, prin care resursele atractive sunt valorificate în turism. Funcția de bază a acesteia este satisfacerea cererii prin dotări și servicii specifice, pentru realizarea funcţiilor şi obiectivelor economico-sociale ale turismului. Structura de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului,

1

transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente. Structurile de primire turistice includ:  structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluriapartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică;  structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, restaurante, baruri, unități de fast fond, cofetării, patiserii etc., care sunt atestate conform legii;  structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic;  structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport: transport rutier (autocare); transport feroviar (trenulețe, trenuri de cremalieră etc.); transport fluvial și maritim (ambarcațiuni cu scop turistic); transport pe cablu (telecabine, teleschi etc.); structuri de primire turistice cu funcțiuni de tratament balnear (unități de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate compleurilor de turism balnear). Componenta de bază a patrimoniului turistic este, deci, reprezentată de p o t e n ţ i a l u l t u r i s t i c = r e s u r s a t u r i s t i c ă (pot fi considerate sinonime deoarece potențial - poate fi definit ca ceva care există ca posibilitate, care exprimă o posibilitate de manifestare, iar resursă – o sursă, o rezervă de elemente susceptibile de a fi valorificate la un moment dat). P o t e n ț i a l u l t u r i s t i c a fost definit de către Organizaţia Mondială a Turismului şi alte organisme de profil din cadrul Comunităţii Europene ca fiind (la nivelul unei ţări sau zone geografice), ansamblul componentelor naturale, culturale şi socio-economice care oferă posibilităţi de valorificare în plan turistic şi dau o anumită funcţionalitate teritoriului, având un rol esenţial în dezvoltarea activităţilor de turism. Componentele mediului natural sau cele ale mediului antropizat, prin valoarea lor calitativă sau cantitativă, estetică sau cognitivă, pot deveni ,,atracţii turistice", constituindu-se în adevărate ,,resurse" turistice pentru industria turistică şi pot beneficia de amenajări specifice. Conceptul de r e s u r s ă t u r i s t i c ă este mult mai complex şi mai complet, incluzând (pe lângă atracţiile turistice pretabile pentru vizitare) şi elemente naturale sau antropice care pot fi valorificate direct în activităţile turistice ca ,,materie primă", generând diferite forme de turism (izvoarele minerale şi nămolul favorizează turismul balnear; vântul, zăpada, oglinzile de apă generează turism sportiv; diferitele tipuri de bioclimat şi aerul ozonat - turismul climateric; agricultura montană - agroturismul; satele - turismul rural etc.). Resursele turistice sunt componente ale mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor sunt recunoscute, înscrise și valorificate în turism. Resursele turistice pot fi:  naturale: elemente geologice, geomorfologice, de climă, de floră și de faună, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale, componente ale hidrosferei, etc.;  antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice și de artă, muzee, elemente de folclor și artă populară etc. Prin conţinut, specific şi valoare o resursă turistică poate deveni, în timp şi spaţiu, ,,punct de atracţie" pentru potențiali turiști. Orice resursă turistică, naturală sau antropică, prezintă pentru turist şi pentru activitatea turistică în ansamblu o anumită valoare: peisagistică, estetică, recreativă, cognitivă sau instructiv-educativă. A t r a c ţ ia t u r i s t i c ă, considerată de unii sinonimă cu resursă turistică, exprimă cu precădere latura afectivă, cognitiv-estetică a diferitelor elemente din structura potenţialului 2

turistic, care produc impresii de o intensitate deosebit de puternică influenţând, în mod direct, anumite segmente ale cererii turistice. Potenţialii turişti vor fi atraşi de imaginea, măreţia, originalitatea, unicitatea, frumuseţea unor componente ale potenţialului turistic (cascade, chei, versanţi abrupţi, elemente floristice şi faunistice, picturi deosebite, edificii impozante, tipuri diverse de monumente, etc.) care conferă în plan personal emoţie, satisfacţie, cunoaştere. În paralel cu termenii potenţial turistic, resursă turistică - la nivel mondial şi naţional circulă şi termenul de f o n d t u r i s t i c - totalitatea resurselor naturale, social-culturale şi istorice de valorificare turistică, ce alcătuiesc baza ofertei potenţiale a unui teritoriu (C. Zwizewski şi colaboratorii, 1978), de care se leagă prezenţa sau absenţa activităţilor turistice. O. Snak (1976) îl numeşte o f e r t a t u r i s t i c ă p r i m a r ă, ca premisă esenţială în amenajarea turistică a unei zone şi în dezvoltarea anumitor forme de turism, care împreună cu structurile turistice existente (structura de primire şi infrastructura specifică) alcătuiesc o f e r t a t u r i s t i c ă r e a l ă sau p a t r i m o n i u l t u r i s t i c, la acesta adăugându-se, nu în ultimul rând, şi factorii generali ai existenţei umane: ospitalitatea, obiceiurile, varietatea şi calitatea serviciilor prestate pentru buna desfăşurare a activităţilor turistice. Oferta turistică reală (patrimoniul turistic), alături de cererea turistică (necesarul de consum turistic) se constituie în componentă a pieţei turistice, între cele două componente existând relaţii de interdependenţă. Oferta turistică reală prezintă o serie de caracteristici specifice printre care se impun: • rigiditatea - are o anumită poziţie geografică, o localizare bine definită, fără a putea fi transferată în alte areale sau zone turistice, sau fără a putea fi deplasată spre consumator; • eterogenitatea - dată de varietatea şi marea diversitate genetică a componentelor din structura ofertei; • diferenţierea conţinutului ofertei pe categorii diferite de turişti în funcţie de vârstă, preferinţe, posibilităţi financiare etc. Conceptul de patrimoniu turistic are şi o accepţiune juridică. Pentru a asigura conservarea unor importante monumente naturale sau antropice a fost aprobată Convenţia pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al omenirii (1972) sub egida UNESCO, prin care statele participante desemnează „moştenirile cu valoare extraordinară şi universală”, obligându-se să asigure protecţia lor sub toate aspectele. Mulţi autori includ în potenţialul turistic şi infrastructura turistică, structurile de primire şi serviciile complementare, punând semnul egalităţii între potenţialul turistic şi patrimoniul turistic. Astfel, potenţialul turistic (P) rezultă - în opinia lui P. Cocean (1996), din asocierea spaţială a fondului turistic cu baza tehnico-materială aferentă şi, sintetic, el se poate exprima prin formula: P = F + Bm (unde P - potenţial turistic, F - fond turistic, Bm - baza tehnico-materială). Ion Şandru (1970), prin formula propusă pentru estimarea potenţialului turistic, consideră că acesta cuprinde doar baza tehnico-materială a turismului: baza de cazare, de alimentaţie publică, de tratament şi agrement, infrastructura etc. P = Ii x Id x Ia unde Ii - indice de ierarhizare al ariei de puncte de atracţie; I d - indice de dotare; Ia - indice de accesibilitate. Aurelia Susan (1980) consideră potenţialul turistic premisa afirmării fenomenului turistic, care include atât premisele de localizare - adică fondul turistic cu funcţie de atracţie, de polarizare a cererii, cât şi premisele de realizare - care permit transformarea fondului turistic întrun factor activ al turismului, respectiv exploatarea fondului turistic. Edward Bergman (1996) consideră că potenţialul turistic al unei zone, regiuni depinde cele trei „A”: 3

• • •

Attractions (atracţii) - componentele potenţialului natural şi antropic cu valoare atractivă; Accessibility (accesibilitate)- gradul de accesibilitate al zonei sau regiunii de destinaţie turistică faţă de arealele generatoare de fluxuri turistice; Accommodation (baza de cazare, alimentaţie publică, agrement sub aspectul calităţii şi numărului).

1.2.Clasificarea potenţialului turistic Diversitatea resurselor turistice, gradul lor de valorificare în actul turistic, intensitatea cu care sunt atrase în circuitul turistic etc. fac ca potenţialul turistic să fie clasificat după o serie de criterii (M. Grigore, 1974): - Criteriul funcţionalităţii divizează potenţialul turistic în: potenţial turistic funcţional sau activ, intrat în circuitul turistic al unui teritoriu şi potenţial turistic latent sau disponibil reuneşte acele componente naturale sau antropice ale unei regiuni (zone) care, din anumite motive, nu au devenit elemente de polarizare turistică; - Criteriul capacităţii (volumului) diferenţiază potenţialul turistic total (absolut) care vizează, pe de o parte, intrarea în circuitul turistic a tuturor componentelor dintr-un teritoriu, iar pe de altă parte exploatarea la parametri maximali posibili a componentelor, precum şi un potenţial turistic relativ - constituie doar o parte a potenţialului turistic dintr-un teritoriu dat, care poate funcţiona şi independent ca element de atractivitate turistică (ex. Babele şi Sfinxul - în cadrul complexului turistic Bucegi; Muzeul de Istorie a României - în cadrul potenţialului turistic al Bucureştiului); - Criteriul limitei de consum evidenţiază un potenţial turistic inepuizabil - format din acele resurse turistice ale căror capacitate de exploatare turistică nu poate fi epuizată (teoretic): condiţiile climatice, relieful, apele etc.), alături de un potenţial turistic epuizabil care include componentele epuizabile în decursul timpului (elemente faunistice, floristice, monumente istorice, obiective arheologice etc.). - Criteriul genetic evidenţiază două mari categorii de potenţial turistic: unul natural (relief, clima, ape, vegetaţie, faună) şi altul antropic - care, la rândul său, reuneşte resursele turistice antropice materiale (obiectivele istorice, religioase, culturale, sportive, etnografice etc.) şi activităţile şi manifestările antropice cu funcţie turistică. În mod curent, în turism se operează cu tipurile genetice de potențial turistic (potenţialul turistic natural şi potenţialul turistic antropic), fiecare tip avându-şi propriile criterii de identificare, propria structură şi forme specifice de exprimare şi valorificare în teritoriu. Potenţialul turistic natural- reprezintă totalitatea resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural prin componentele sale fizico-geografice (relief, climă, hidrografie, faună, floră), inclusiv caracteristici modificate sau amenajări ale acestora. Potenţialul antropic - reprezintă totalitatea resurselor turistice rezultate ale creaţiei umane din punct de vedere cultural-istoric şi tehnico-economic , reuneşte resursele turistice antropice materiale (obiectivele istorice, religioase, culturale, sportive, etnografice etc.) şi activităţile şi manifestările antropice cu funcţie turistică.

2. Potenţialul turistic natural
Potenţialul turistic natural este alcătuit din totalitatea resurselor turistice puse la dispoziţie de cadrul natural al unui spaţiu: unităţi, tipuri şi forme de relief; tipuri şi subtipuri climatice; ape de suprafaţă şi subterane; etaje de vegetaţie sau asociaţii vegetale - incluzând şi modificările produse de intervenţiile antropice - care prin valoarea lor educativă, cognitivă, estetică, curativă şi atractivitatea lor justifică deplasări de populaţie pentru 4

carstic. plate. stâncării. peşteri. valoarea peisagistică a tuturor unităţilor de relief. În foarte multe situaţii. în principal.gradul de fragmentare și energia formelor de relief. iar prin însușirile educative. prin componentele sale. El se caracterizează printr-o mare diversitate genetică. în special.puncte de belvedere.dispunerea şi valoarea pantelor etc. Se caracterizează printr-o mare varietate genetică. el fiind suportul material al desfăşurării activităţilor turistice. dimensională. potenţialul turistic natural formează. . . de la unităţile montane . fizionomică.  calităţile terapeutice. calitativă a componentelor. . de tipurile de roci dominante şi structura acestora. suportul material și mediul ambiental al tuturor activităților turistice. scunzi 1000-700). fie prin diferite însușiri ale unor componente (cele climatice. biotic. vegetație. chei. componentele cadrului natural au un rol predominant în determinarea valorii potenţialului turistic al unui teritoriu şi a dezvoltării industriei turistice.care poate oferi elemente de cunoaştere ştiinţifică şi ecologică.gradul de complexitate a unităţilor de relief şi tipurile de relief (glaciar.analiza treptelor hipsometrice (munţi înalţi > 2000 m. De altfel.a. repartiţia şi densitatea elementelor componente ale hidrosferei. Potenţialul turistic al reliefului Relieful reprezintă elementul major în structura potenţialului turistic al oricărui teritoriu. sau cele ale hidrosferei).aspectul general al microformelor de relief .gradul de accesibilitate pentru aceste obiective turistice. Potenţialul turistic natural se include în sfera atractivității și activităților recreative fie prin elemente concrete (relief. eolian).creste. Atractivitatea cadrului natural este dată de trăsăturile care individualizează componentele acestuia şi poate fi definită. relaxante ale unor factori climatici. prin:  valoarea peisagistică a unităţilor de relief existente în teritoriu. curative şi atractivitatea componentelor se constituie în motivații ce declanșează fluxuri turistice. în timp şi spaţiu. . 5 . aspectele particulare ale marilor unităţi de relief sunt date. rotunjite ş. dar mai ales de structura geologică a acestora. avene s. vulcanic. dimensională şi fizionomică. În general. în mare parte..  biodiversitatea floristică şi faunistică . . . vârfuri ascuţite.a. . abrupturi. faună).1. mijlocii 1500-1000 m. care se identifică prin tipurile de bioclimat. estetice.carpatice şi până la Delta Dunării. 2. cognitive. de evoluţia. hidrografic. unde acţiunea factorilor interni şi externi influenţează. cinegetică. elementele sale fiind implicate în nuanţarea trăsăturilor altor elemente ale cadrului natural. Fizionomia actuală a reliefului. de ordin climatic.dispunerea treptelor de relief. defilee.vizitare şi conduc la amenajări de ordin turistic.  calitatea. relieful poate fi considerat o adevărată „vitrină a naturii". . dar poate avea şi valoare estetică.prezenţa formelor de relief deosebite . piscicolă etc. ape. pasuri. Criteriile de identificare ale potenţialului turistic al reliefului se referă la: .modul de concentrare sau dispersie al formelor de relief.  varietatea deosebită a tipurilor genetice şi a formelor de relief.

cu numeroase lacuri glaciare (Buhăescu. pe versanţii nordici. cu circuri mai mici suspendate ( de cuib) în versanţi. Avrig etc. culmi. se aciuiesc cele mai mari circuri glaciare complexe din Munţii Rodnei.prezente la peste 2300 m în Munţii Retezat. de atracţie turistică. Făgăraş. pe circa 30 km. cu microrelieful său caracteristic. în primul rând. exemplele cele mai tipice fiind: . dintre care: L. jucând un rol deosebit în conturarea aspectului actual al reliefului ţării noastre. separate prin creste secundare (custuri) mai scurte. Apar frecvent sisteme de creste impozante. care a acţionat asupra culmilor montane înalte. din care procesele de gelifracţie au detaşat „ace” şi hornuri impozante: Acele Cleopatrei. .Munţii din grupa Parâng au fost afectaţi de glaciaţiune la altitudini de peste 21002200m.În Munţii Făgăraş se impune creasta nordică principală. Lala Mare şi Mică. Intensitatea mult mare a glaciaţieieste subliniat de frecvenţa mult mai mare a circurilor glaciare complexe. compusă dintr-un aliniament de custuri orientate vest – est. custuri. formarea diferitelor tipuri şi forme de relief. Mioarelor se află la altitudinea cea mai mare (2282 m). Călţun – 2522 m şi Vânătoarea lui Buteanu – 2507 m). agresiunea modelării glaciare fiind cea mai evidentă în Masivul Parâng. Asocierea lor sub cele mai variate forme definesc masive. circurilor glaciare şi văilor glaciare. L. Viştea Mare – 2526 m. Vf. custurilor. Elementele cele mai spectaculoase sunt reprezentate de crestele alpine prelungi. Buda. Peisajul glaciar carpatic are un caracter evident insular. Godeanu. Relieful glaciar La antipodul platformelor de nivelare se situează relieful glaciar. frecvent peste 2500 m altitudine (în vârfurile Moldoveanu – 2544 m.2. în sectoarele 6 . Predomină circurile simple. Nu lipsesc însă nici circurile complexe . Adesea circurile sunt asociate cu întinsele suprafeţe de nivelare ale complexului structural Borăscu .creasta principală a Munţilor Rodnei. cu adâncimi între circa 1 m şi 15. Puzdrele – 2188 m şi Ineu – 2279 m) ale masivului. în mod evident. complexe montane care. prin funcţionalitate. suspendate deasupra văilor glaciare. de pe versantul nordic.conjugate sau lobate . Pietrosu Mare – 2304 m. Vf. modul de integrare în relieful de ansamblu al României alcătuiesc componente de bază ale peisajului.în Munţii Ţarcu. dezvoltat în zonele montane înalte. Sub vârfurile amintite.5 m). prin configuraţia lor. de peste 2000 m (Vf.5 m. vârfuri piramidale despărţite de şei adânci. Munţii Iezer se impun. de peste 60 km lungime. prin câteva sectoare de custură: Colţii lui Andrei şi Colţii Cremenei. la peste 2000 m în Carpaţii Meridionali şi 1850 – 1900 m în nordul Carpaţilor Orientali (unde gheţarii cuaternari s-au manifestat din plin ca factor modelator). Turnurile Podragului şi Arpăşelului. Urlea. instalat doar pe masivele cele mai înalte ale Carpaţilor Meridionali şi ale grupei nordice (Munţii Rodnei. Negoescu. rezultate în urma intersectării circurilor glaciare instalate pe ambii versanţi ai culmilor muntoase. Relieful glaciar al României. unde modelarea glaciară a fost mai puternică şi mai avansată. transformându-le într-un labirint de creste. văi şi circuri glaciare etc. Podragul este cel mai adânc (15. fapt ce explică aspectul lor de spinări înguste. Principalele tipuri de relief cu funcţie turistică deosebită Varietatea petrografică şi complexitatea structurală a Carpaţilor. punctată de vărfurile cele mai înalte. cu peste 30 de lacuri glaciare (I. vârfuri puternic degradate. introducând variaţii în peisajul geografic al munţilor înalţi prin prezenţa crestelor. succesiunea sistemelor de modelare de diferite tipuri au influenţat. care adăpostesc aproape tot atâtea lacuri glaciare. Izvoru Cailor. Parâng. Iezer. Rebra – 2221 m. Alături de acestea se remarcă şi lacurile Capra. sau Bâlea.1.Pişota. ce se constituie în importante elemente de polarizare. Negoiu – 2535 m. 1971). Călţun situate pe versantul sudic al Făgăraşului.) . Maramureş). a rezultat în urma sistemului de modelare glaciar şi periglaciar din timpul cuaternarului. Strunga Dracului etc.. Galaţi etc.1. abrupte.

de pe versanţii nordici ai Retezatului: Galeşu. ce prezintă la baza lor întinse „mări” de grohotişuri. la care se adaugă şi altele. Slăveiul. Baicului. Latoriţei (în sectoarele lor superioare.de obârşie ale Jieţului. Găuri. **surprinde numărul mare al circurilor glaciare asociate sub forma unor complexe glaciare. dar care prezintă o conservare relativă. sau complexul Paltina şi cel din Bazinul Pârâului Cârnea din Munţii Godeanu. cu vârfuri între 2300 m – 2500 m: Peleaga – Custura.Urmele proceselor de modelare glaciară sunt prezente şi în Munţii Şureanu. Multe dintre lacurile glaciare sunt în diferite faze de colmatare. pe câţiva kilometri lungime). Godeanu şi Ţarcu condițiile climatice au favorizat dezvoltarea unor gheţari puternici. Gugu. 1971) şi o adâncime de 15. prelungită spre est. izolate. O mare parte a lacurilor din grupa Retezat – Godeanu sunt înşirate de-a lungul unor văi glaciare. ce adăpostesc cochete lacuri glaciare (circurile complexe. Parângul Mare (2519 m) şi Vf. cu un profil longitudinal accidentat. situate în jurul Vârfului Şureanu (2509 m) şi Vărful lui Pătru (2130 m).Lazăru. pe latura nordică a Munţilor Cândrel (Iezeru Mare.. Vf. Iezeru etc.de 29 m adâncime şi deci cel mai adânc lac glaciar. Galbena. Cleanţu Horei etc. sculptând creste glaciare cu frecvente sectoare de custură cu aspect ruiniform (rezultat în urma proceselor intense de degradare). Câlcescu. Vf. Lia. Slăveiul. (circuri cu pereţi stâncoşi. din care se desprinde o creastă secundară. cu un diametru de circa 2 – 3 km: complexul Bucurei. din bazinul Jieţului şi respectiv Lotrului. de circa 12 km lungime. care au modelat relieful preglaciar grefat predominant pe roci cristaline metamorfizate. orientată şi aici pe direcţia vest–est. unde se află şi cele mai reprezentative circuri complexe. **mulţimea lacurilor glaciare (peste 80). cu roci mutonate sau praguri etc. sculptate fie în jurul resturilor suprafeţei de eroziune Borăscu: Zănoaga. Ţarcu (2190 m). Galbenului. fie în spatele unor (Tăul Agăţat. Borăscu Mare. Zănoaga . masa de gheaţă acumulată în circurile complexe coborând pe văile Jieţului. Vf. complexul Peleaga din Retezat. Tăul Porţii. Lotrului. la fel de spectaculoasă. Iezeru Mic.). Galeşu. cu numeroase circuri suspendate. sunt prezente cu precădere pe versanţii nordici şi nord–estici ai Parângului. Tăurile Custurii. datorită modelării 7 . Acestora li se adaugă circurile simple. Blojn etc. fiind cel mai extins lac glaciar din România. Godeanu. are doar 10 km – între Vf. Se constituie în atracţii turistice pitoreşti: **creasta glaciară principală din Retezat. astfel încât adâncimea lor abia mai atinge 1 – 2 m.Ana). Slăveiul. Florica în lungul văii Bucura). Iaşului etc. Muntinu). modeste. Mija. Roşiile. 1971) sau din Muntele Borăscu. a Masivului Godeanu. Lotrului şi Latoriţei. cu versantul nordic abrupt şi punctată de o serie de vârfuri de peste 2100 m: Platina. **creasta principală stâncoasă. orientată pe direcţia vest–est. văi glaciare scurte de 1. Brusturu. Gropata) sau sub Vârful Ştefleşti din Munţii Lotrului. Tăul Negru. ce despart principalele bazine hidrografice. -În Munţii Retezat. fie în spatele unor morene frontale (L. Ţarcu. . din ea desprinzându-se o serie de custuri secundare orientate radiar.. Piatra Scorilei.7 m. Pietrele (situate la peste 2200 m) (Gâştescu P. Romanului. **stâncăriile sălbatice din Custura Mătaniei. Lăpuşnicului.5 – 2 km) – Munţilor Ţarcu. şi formele glaciare grupate în jurul Vf. desfăşurată pe aliniamentul vârfurilor Zlatna – Şesele – Judele – Bucura – Peleaga – Păpuşa – Vârful Mare. sau circurile simple de pe versantul sudic al Masivului Parâng. din bazinul Latoriţei (Urdele. Zănoguţa. Pietrii etc. de circa 18 km lungime. mai mici. Tăul Negru. vârfuri impozante – uneori cu versanţi aproape verticali. Custura principală. Văile glaciare. praguri determinate de prezenţa unor pachete de roci dure. compuse din circuri glaciare suspendate („de cuib”) mai mici. Mohoru (2337 m). fie de gheţarii mai mici. unde gheţarii au avut o dezvoltare mai puternică. aproape fiecare cu circuri complexe. dintre care se impun prin diferite caracteristici: Bucura – cu o suprafaţă de 10 ha (Gâştescu P. **frecvenţa mare a văilor glaciare şi morenelor. care dovedesc intensitatea deosebită a glaciaţiunii cuaternare. Moraru. situate la izvoarele Gilortului.. Viorica. cu câteva circuri mici. Radeşu.

Peleaga. unde se conturează două platforme structurale. Gemenele. fiind grefaţi pe conglomerate şi calcare. coloane. Atractivitatea reliefului glaciar sporeşte şi în sectoarele unde îşi fac apariţia mările şi râurile „de pietre" sau „blocuri" din Munţii Parâng. ce compun un relief ruiniform de mare spectaculozitate. s-a format fie în urma unor procese de modelare prin eroziune. Râmnici Sărat. Relieful carstic. stânci bizare . pe faţada nordică. cu cele două componente ale sale – exocarstul şi endocarstul . Ocolaşul Mic. fie prin acţiunea de dizolvare a apelor încărcate cu CO2 asupra calcarelor. Cea mai mare suprafaţă ocupată de relieful glaciar caracterizează Munţii Făgăraş (127 2 km ). Deşi arealele calcaroase deţin doar 2% (circa 4. aglomerările de blocuri dintr-o serie de circuri glaciare ale Munţilor Retezat . conglomerate Acest tip de relief reprezintă opera conlucrării unor roci solubile cu apa şi se defineşte printr-o răspândire spaţială azonală şi o mare varietate de forme si fenomene.postglaciare. turnuri. Ca forme glaciare relativ bine conservate pot fi menţionate: Custura Padina Crucii. vestite fiind Pietrele Doamnei. Popii Rarăului. unic. abrupturi puternice cu relief specific de hornuri . Valea Lăpuşnicului. Căciula Dorobanţului. de mare atractivitate: Toaca (1900 m). câmpuri de lapiezuri şi de doline. reprezentat prin platouri carstice de diferite dimensiuni şi la altitudini diferite. (cu lungimi de până la 6 – 8 km). Piatra Şoimului etc. Valea Rea. ele se remarcă printr-un relief carstic de mare spectaculozitate. Lespezi (1802 m). pereţi verticali.Bâtca Neagră. de dimensiuni variate. . Pârâul Cârnea etc. poliţe etc. cu suprafeţe relativ netede. altele. dolomite. Clăile lui Miron – cu înfăţişări variate. cu o parte centrală mai înaltă. denivelate între ele cu circa 200 m (Ocolaşul Mare şi Ocolaşul Mic). cu aspect ruiniform. Dochia. 8 . văile glaciare cu praguri ale Văii Mălăeşti şi Ţigăneşti. -Ceahlăul – sau „Pionul” cum îl denumea Dimitrie Cantemir – se impune în peisaj prin aspectul său inedit. urme ale glaciaţiunii cuaternare – care au „supravieţuit” proceselor intense de modelare în postglaciar. -În Munţii Rarău apar în urma eroziunii diferenţiate turnuri.750 kmp) din suprafaţa României (în afara zonelor montane fiind prezente şi în Podişul Mehedinţi şi Podişul Dobrogei de Sud).cel mai complex relief glaciar.ca efect direct al gelifracţiei etc. sau circurile secundare în trepte – prezente în complexul glaciar al Văii Moralului. iar pe latura nordică – lângă Pojorita – se ridică vârfurile „gemene” Adam şi Eva.  Relieful modelat pe calcare. colţii . Gheţari de dimensiuni considerabile au coborât pe Valea Bucura. Se individualizează o mare varietate de forme rezultate prin dezagregarea fizică a conglomeratelor. Un impact peisagistic deosebit prezintă relieful carstic de suprafaţă: creste înguste şi zimţate. în timp ce Munţii Retezat adăpostesc -pe circa 54 km2 . grefate pe dolomite. Detunata. reprezentat prin turnuri şi coloane de tip Panaghia. Rodna. Aici s-au păstrat doar local. dispuse discontinuu şi predominant sub forma unor sinclinale suspendate.Caprele. unde sunt peste 170 de circuri şi 50 de văi glaciare. Piatra Zimbrului. Piatra cu apă. Neagra şi Pârâul Schitului.Munţii Bucegi. masive izolate pitoreşti. Bâtca lui Ghedeoni (1844 m). nu se caracterizează prin prezenţa unui relief glaciar clasic. relief rezidual. Galeşu. platouri structurale cu relief ruiniform rezultat prin eroziune diferenţiată sau cu lapiezuri şi doline. • În Carpaţii Orientali calcarele sunt prezente pe suprafeţe relativ reduse. piramide. chei. caracteristic Carpaţilor. Judele. detaşate de unităţile vecine prin văi în general adânci. ideale pentru practicarea aplinismului. Ocolaşu Mare (1907). La periferia masivului se individualizează o serie de abrupturi. cele mai impozante fiind cele care mărginesc bazinele pâraielor Izvorul Muntelui. peste nivelul cărora se ridică câteva proeminenţe piramidale. peşteri etc. cascade..

unde prezenţa flişului conglomeratic cretacic (de circa 700 m grosime) şi a calcarelor mezozoice şi conglomerate a favorizat dezvoltarea unor forme şi microforme de relief specific. Sfinxul Ciucaşului. În Piatra Mare se remarcă.Prăpastiei. -Masivul Hăsmaşul Mare . abruptul vestic al Hăşmaşului Mare (1792 m). abundă şi ei în elemente de relief specifice. măgurile calcaroase – dolomitice Licaş. Piatra Arsă. ca forme structurale . Piuele Iorgovanului (2081 m) din sud–vestul Retezatului. la care se adaugă. oarecum. (Valeria Velcea. constituindu-se în zone turistice de importanţă naţională. în primul rând. Postăvarul şi Piatra Mare. Piatra Lată. cu trasee de alpinism ce au un grad ridicat de dificultate. o crestă tectonică şi de eroziune cu râuri de pietre şi trene de grohoţişuri la bază. 1982). generând un peisaj magnific. • Carpaţii Meridionali se caracterizează prin extensiunea redusă a calcarelor şi conglomeratelor. avene. cu multe elemente „unicat”. câmpul carstic din Platoul Vârtoape.) şi văi de tip „horoabă” (seci) (…. Caraiman. Crăpăturii). -În sectorul curburii turismul şi turiştii beneficiază din plin de potenţialul turistic natural oferit de Munţii Ciucaş. Vârful cu Dor. Piatra Ascuţită (1707 m) etc. dar şi izolate: Ciobanul cu Oile.. crestele zimţate ale Muchiei Cheii (din Zăgan).Ciobanul. 1961 şi 1987). cu numeroşi martori reziduali . turnurile etajate şi pintenii modelaţi pe vresanţii abrupţi ai Vârfului Ciucaş (1954 m) – cunoscuţi sub numele de Colţii Nitrii etc. dezvoltate pe calcare. formele structurale de mari dimensiuni: Turnu lui Goliat. abruptul tectonic şi structural ce marchează latura estică a platformei structurale. alături de care se înalţă. Hornurile Grindului etc. de cele mai multe ori grupate. Hăşmaşul Negru (1773 m). prin relieful său rezidual extrem de pitoresc care apare fie pe liniile de creastă sau în apropierea acestora. Mâna Dracului. dominat în partea partea superioară de vârfuri semeţe: Coştila. Se impun prin spectaculozitate:  Abruptul prahovean al Bucegilor. Suhardu Mare. reprezentate de creasta puternic degradată. Atrag atenţia stâncile cu forme dintre cele mai ciudate. pe areale restrânse fiind prezente şi în Masivul Buila–Vânturariţa (din Munţii Căpăţânii) – cu abrupturi prăpăstioase şi creste puternic degradată de acţiune a agenţilor modelatori. de peste 1000 m. versantul vestic apar văile de tip „horoabă” ale Taminei şi ale Şipoaiei. prin prezenţa unor chei mici.Poliţa cu Crini. reprezentaţi de masivele Piatra Mare şi Postăvaru. dominată parcă ostentativ de Piatra Altarului (Bardăului). -Munţii Timişului (Bârsei). peşteri şi lapiezuri. cu un relief ruiniform impresionant prin varietatea şi mulţimea formelor. unde calcare au favorizat dezvoltarea unui relief carstic reprezentat predominant prin doline. Lespezi etc. Podul de Aramă. numeroase hornuri îngustate formate pe liniile de diacleză (Hornul Închis. cu forme reziduale. cu un potenţial atractiv deosebit. ridicându-se impozant deasupra Văii Gârcinului. Babele la Sfat. -În Munţii Bucegi şi Piatra Craiului este prezent un relief carstic deosebit de atractiv. Turnul Vulturilor. ponoare etc. (Niculescu Gh. chei etc. un peisaj asemănător este şi cel suprapus arealelor calcaroase din sudul MunţilorŞureanu – cu doline concentrate în aria Ponorici. Turnu Sihastrului. Furnica. respectiv în Munţii Mehedinţi şi Munţii Cernei. cu 300 – 600 m sub nivelul culmilor. unde valea s-a adâncit puternic... Turnu de Aramă. Postăvaru se impune prin interfluviile structurale spectaculoase . fie în zona abrupturilor marginale. Jepii Mici şi Mari. de mare valoare estetică şi peisagistică. 9 . frecvent cu altitudini de peste 2000 m. cu versanţi foarte abrupţi. roci care apar mai frecvent la cele două extremităţi ale ramei muntoase: în Munţii Bucegi şi Piatra Craiului.relieful carstic este prezent în cadrul platourilor nu foarte extinse.Postăvaru – Muchea Cheii. izolat. dar pitoreşti formate de Valea Cheii şi Valea Cetăţii. de circa 25 km. Piatra Singuratică (1587 m). de asemenea. dar mai des în spaţiul format de: Cheile Bicazului. Tigăile Mici şi Mari.  Creasta calcaroasă îngustă şi puternic zimţată a Pietrei Craiului. -Ciucaşul se impune.

doline singulare sau asociate. Barsa. Pleşa Râmeţului. prin carstul de interfluviu. -Munţii Apuseni se constituie într-o zonă extrem de favorabilă pentru dezvoltarea carstului. Vârtop.. puternic fragmentate de torenţidin Piatra Cloşani şi Culmea Domoglod – Vârful lui Stan.. Platoul Bătrâna. Coşuştea sau cele din Valea Cernei (Corcoaia. avene impozante.  10 . ce depăşesc rar 900 m şi prezintă abrupturi structurale. Miniş. Savu Al. Vârtop. -În perimetrul Munţilor Almăj se conturează câteva areale deosebite din valoarea lor peisagistică: Platoul suspendat Cărbunari. 198. Prisaca etc.. lapiezuri etc. polii. Tătaru Mic şi Mare. poate ca o consecinţă a dispunerii rocilor calcaroase în anticlinale şi sinclinale. Cheile Ciucevelor).000 m). în Special. sub toate formele sale de manifestare.  cheile din lungul Ialomiţei: Peşterii. Ocoale-Scărişoara. Piatra Grohotişului. Orzei. • Carpaţii Occidentali. Podişul carstificat al Iabalcei şi podurile carstice suspendate (ce corespund unor zone de sinclinal) Colonovăţ. Formele carstice domină în Munţii Bihor. Padiş-Cetăţile Ponorului.unde se înregistrează cea mai mare lungime a cheilor pentru subunităţi de acelaşi ordin din Carpaţi. Ravniştea. reprezentat prin toate formele specifice reliefului exocarstic de disoluţie (doline. relief ruiniform. Piatra Bulzului. toate în Munţii Pădurea Craiului. Trascău. Scăriţa-Belioara. Motru Sec. ce generează culmi şi văi paralele. Focul Viu. densitatea mare a cheilor spectaculoase săpate de Nera. dar mai ales relieful carstic deosebit din spaţiul geografic al Cazanelor Dunării.  carstul de masive izolate specific pentru Piatra Craivii. Zece Hotare.  văile încrustate în chei pe zeci şi sute de metri.  carstul de platou din Platoul Vaşcău. de mare interes ştiinţific. Pădurea Craiului şi Codru Moma. lungimea totală explorată fiind de circa 43. cu peste 21 de galerii. singurele peşteri cu gheaţă fosilă. „Sfinxul”. avene. peşteri etc. prin cheile pitoreşti sculptate de Motru. Colţii Trascăului. cu izbucul Aştileu. „Ciupercile” de pe platoul Bucegilor. Dubrăviţa de Codru. la Scărişoara. cu lapiezuri de disoluţie şi câmpuri de lapiezuri. cel mai adânc aven . prin bazine carstice închise printr-un adevărat labirint de chei şi o circulaţie subterană deosebit de intensă. -Munţii Mehedinţi polarizează fluxurile turistice prin crestele stâncoase şi sălbatice. cea mai lungă peşteră (peştera Vântului.). cu câmpuri de lapiezuri şi doline. de grosimi considerabile). Ciumârna. Se remarcă frecvenţa mare a culmilor calcaroase. care. Dobreşti etc.„Babele”.). Gârliştea etc. cu abrupturi impunătoare. sau din Masivul Bedeleu. Caraş. Măreţia şi densitatea extraordinară a formelor carstice este reflexul litologiei (roci carstice puternic tectonizate. corelat cu cantităţile mari de precipitaţii căzute (1000-1200 şi chiar 14000 mm/an). ca de exemplu avenul Poiana Gropii de 235 m adâcime (al doilea ca mărime din ţară). Lacul Dracului etc. unde se înregistrează şi câteva superlative sau elemente singulare (Valeria Velcea.. Zănoaga Mică şi Mare. prin extensiunea şi personalitatea reliefului carstic fiind unic în ţara noastră. Buhui. Borţig. Aici sunt prezente şi o serie de lacuri carstice de dolină: Ochiul Beului. Piatra Cetii. Urşilor. cele mai tipice şi impunătoare fiind:  carstul de creastă în Culmea Râmeţului. -În Munţii Banatului relieful carstic este prezent mai ales în Munţii Aninei. polii de diferite dimensiuni.Avenul din Stanu Foncii de 11. a generat forme de adânc deosebit de originale şi variate în acelaşi timp. Cereşnaia sunt presărate cu câmpuri de lapiezuri şi de doline. Culmea Sănduleşti. prin „Marele Abrupt” (Domogled).35 km. spre deosebire de celelalte două sectoare se impun. suspendat sub formă de platouri. rezultate în urma modelării conglomeratelor şi gresiilor prezente aici. Moneasa.

Săli de dimensiuni impresionate. Cetăţile Ponorului. se întâlnesc în Peştera Urşilor (de lângă Chişcău). bazinele închise Ocoale-Scărişoara. cu sisteme dezvoltate pe mai multe nivele. de o frumuseţe rară.generând lacuri minuscule. Gheţarul Focul Viu din Munţii Bihor unde. pe locul doi după Franţa. care cantonează cantităţi mari de gheaţă. cu râuri şi cascade (Topolniţa. dimensiunile sale. adevăraţi „ţurturi" formaţi din calcit. stalactite. prin prelingere capilară (draperiile. Tăuşoare etc. cu o acustică deosebită.000 m3. care se înalţă în locurile unde apa prelinsă pe stalactită cade pe planşeu. Gheţarul de la Barsa etc. Comarnic. iar diametrul de la câţiva milimetri . se găsesc în peşterile: Vântului. care prin volumul de peste 75. Peştera din Valea Firei (în Munţii Apuseni) adăposteşte una dintre cele mai impunătoare „săli” subterane din lume. -Gururile sunt mici bazinete. fiind formate din mici baraje de diferite forme. la o anumită oră a zilei. Ele apar în zonele calcaroase ca forme endocarstice . Topolniţa. Groapa de la Barsa-cu numeroase peşteri (Zăpodie. cu mineralizaţii rare etc. cu un volum de circa 30. România dispune de un important potenţial speologic. care se nasc în urma picurării necontenite a apei din tavan. razele soarelui pătrunse prin aven sunt puternic reflectate de masa de gheaţă. în prezent (în urma dezmembrării Iugoslaviei). Sunt forme carstice foarte căutate de turişti datorită atractivităţii determinate de forma deosebită a golului subteran. uneori dispuse în trepte. de prezenţa speleotermelor. -Stalactitele sunt formaţiuni ce atârnă din tavanul peşterilor.). Lumea Pierdută cu numeroasele sale avenuri.„Sala Pădurii împietrite" etc. asemănătoare unor cuiburi care se formează pe planşeele sălilor sau culoarelor subterane. Avenul din Şesuri) şi Padiş-Cetăţile Ponorului. Topolniţa. Elementele cele mai admirate de turişti sunt însă speleotermele . în Peştera Osoi . -O valoare ştiinţifică şi estetică deosebită prezintă peşterile cu gheaţă.). baldachinele) sau prin precipitare. Gheţarul Vârtop şi Gheţarul Barsa. cu numeroase peşteri (Scărişoara. unde se pot aduna apele rezultate prin prelingere . Vântului. Pojarul Poliţei. colorând în roşu atmosfera peşterii. a depozitelor de gheaţă fosilă. care are circa 300 m lungime şi o înălţime de circa 100 m. Carstul subteran . care au generat speoturismul.900 peşteri ţara noastră situându-se.până la 1-2 metri.ce include: Platoul Podiş presărat cu doline.000 m gheaţă este cea mai mare din sud-estul Europei.Galeria Coloanelor.  izbucurile numeroase ce apar din pereţii abrupţi ai versanţilor etc.în acest caz se numesc „stalactite macaroane" . Comarnic etc. -Stalagmitele se sprijină pe „podeaua" peşterii şi pot fi considerate „replici" ale stalactitelor. Cetăţile Ponorului cu trei avenuri impresionante. generând în timp depuneri sub forma unor suprafeţe vălurite. cu cele peste 10.  Groapa de la Ruginoasa-un organism torenţial de foarte mari dimensiuni. „macaroane"). Lungimea lor variază de la câţiva centimetri la 5-7 m. coloane.peşterile Peşterile sunt adevărate „palate” subterane care pot concura adesea cu măreţia templelor create de mâna omului. de prezenţa unor picturi rupeste. -Draperiile rezultă în urma prelingerii apei încărcate cu carbonaţi pe pereţii peşterii. Exemplare numeroase. Zgurăşti. Şura Mare. axat pe Valea Ocoale. O parte a peşterilor noastre pot fi considerate adevărate complexe carstice subterane. Prin unirea celor două formaţiuni se nasc coloanele ce pot forma adevărate „păduri": în Peştera Topolniţa . 11 .depuneri de calcit prin picurare (stalagmite. conservată datorită existenţei unor condiţii topoclimatice şi particularităţi morfologice deosebite ale unor peşteri: Peştera Scărişoara. Peştera Borţig (lângă Cetăţile Ponorului). unic în felul său şi tăiat în gresii moi de culoare roşcată. Pojarul Poliţei etc.

6%).D. • porţiuni de uscat. sau chiar inexistentă.. declarată rezervaţie a biosferei – se remarcă prin originalitatea sa peisagistică. sau cu dunele de nisip şi plaja – cu aspect arid. a celui de la Cuciulat din Podişul Someşan. felurite plante de baltă şi nuferi etc. cât şi al modului de habitat în mediul deltaic.6%). reprezentată prin numeroase specii cu forme inedite (stejari. Cloşani. cu cele mai frumoase picturi rupestre din România. agrement nautic. reprezentată prin circa 310 specii. lacuri şi bălţi (10. Întâlnim aici. Sfântu Gheorghe şi Perişor-Portiţa. DELTA DUNĂRII – REZERVAŢIE A BIOSFEREI Delta Dunării – zonă permanent umedă. care se împletesc cu zonele mlăştinoase şi ape (67. Scărişoara. toate inventariate în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (R.cognitivă deosebită.-Câteva dintre peşterile României adăpostesc picturi rupestre. liane). pescuit sportiv.D.000 ha). păsări şi brăduţi. fiind un unicat european atât sub aspect ecologic. plută. în număr de circa 400.2. unele ocrotite de lege. bizon. păduri de stejar termofil cu împletituri de liane şi alte plante agăţătoare.2%). Cetăţile Ponorului. Măgura etc. conferind acestui spaţiu renumele de „paradis al păsărilor”). cu o vegetaţie rară. suprafeţele acvatice alternând cu terenurile mlăştinoase şi grindurile. din care 80 migratoare (variate ca origine geografică. din care 75 de apă dulce. fauna piscicolă – cu circa 160 specii. dar exotic. cu precădere. Cioclovina din Munţii Şureanu sau vestigii paleontologice (schelete de uşi de peşteră) în cazul peşterilor: Peştera Urşilor de la Chişcău. gârle. estetic şi chiar cinegetic.). O categorie aparte de peşteri sunt acelea care conservă urme ale locuirii omului preistoric – Peştera Ciur – Izbuc din Munţii Pădurea Craiului. dar şi locuri pentru excursii. Potenţialul turistic este dominat de elementele cadrului natural. haşmacuri aciuite între dunele de pe grindurile Letea şi Caraorman. de mare interes ştiinţific. din Defileul Dunării . vidră etc. O parte din peşterile României constituie unicate pe plan naţional. sau Coiba Mare. care constituie căi de acces şi de circulaţie în Delta Dunării. • un element de mare atractivitate îl constituie vegetaţia specifică zonelor permanent umede. insule plutitoare de plaur. Structura spaţiului deltaic şi atractivitatea sa turistică este dată de: • reţea densă de braţe.. 12 . hermelină. de o importanţă ştiinţifică . mai ales în sectoarele Sulina. realizate în aceeaşi perioadă cu celebrele picturi din Altamira sau Lascaux. care prin îmbinarea lor armonioasă dau o mare varietate peisajului. • litoralul marin ce oferă întinse plaje cu nisip fin. • nota de originalitate este dată de dunele de nisip de la Caraorman (cele mai înalte dune din ţară. fiind declarate monumente ale naturii sau rezervaţii speologice: Peştera Topolniţa. reprezentând. Tăuşoarelor. peştera Adam din Dobrogea etc. Din punct de vedere turistic este una din cele mai reprezentative şi valoroase zone din ţară. morfohidrologică şi faunistică. Urşilor etc. alături de cele mai întinse şi compacte stufării din lume (>150. Este cazul peşterilor Gaura Mică de la Pescari. deşi amenajarea lor în scopul vizitării este adesea necorespunzătoare. adevărate păduri galerii formate din sălcii şi plopi – ce însoţesc malurile apelor. de 7-8 m) sau de la Letea şi sărăturile.cu picturi executate cu argilă roşie. sau chiar lipsite de vegetaţie.B. canale. • lumea animală se impune prin fauna ornitologică. reprezentate de grinduri de toate tipurile (16. 2. Peştera Zmeilor de la Onceasa. în intervalul 1991-1994 şi prin fauna de mamifere – importantă pentru vânătoare: mistreţ. Multe dintre ele au intrat în circuitul turistic.

7. cuibărire şi hrănire a numeroase păsări acvatice. piciorongul. 2. înglobate în 18 rezervaţii reprezentate prin: Roşca-Buhaiova. constituie. Grindul Chituc – grind litoral cuprinzând lacuri caracteristice. Roşca-Buhaiova – adăposteşte cea mai mare colonie de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) din Europa. 2.• fondul cinegetic. piciorongul şi ciocântorsul. Belciug. ciovlica roşietică. Grindul Lupilor – între lacurile Zmeica şi Sinoe. Caraorman. iepuri. ce se întind sub formă de fâşii între dunele de nisip şi sunt influenţate de nivelul apei freatice. un fragment al reliefului predeltaic în lacul Razim. loc de popas şi de hrănire pentru foarte multe specii migratoare.. Periteaşca-Bisericuţa-Portiţa – cuprinde o zonă de popas.248/1994. Aici trăiesc dihorul pătat şi vidra. prundăraşul de sărătură. cu spaţii de cazare la Sulina şi localităţile rurale existente. Grindul Lupilor. Zona turistică Chilia-Padina. Doloşman. VătafuLunguleţ. Letea. fazan. păsări şi mamifere. Rotundu.C. 13. sitari. Rotundu – lac de luncă din zona inundabilă Somova. 6. Letea – cuprinde pădurile de tip „haşmac”. Istria-Sinoe – zonă importantă de cuibărit şi hrănire pentru numeroase păsări acvatice dintre care amintim: călifarul alb. din care 8 t sturioni – pot fi exploatate în condiţiile stabilite de Administraţia R.B. 8. prundăriş de sărătură. cu vegetaţie şi faună caracteristică. Bisericuţa este o insulă stâncoasă.D. Popina – insulă stâncoasă în lacul Razim. Răducu. din care pe teritoriul României se află doar 3446 km 2. cu rogozuri înalte. Erenciuc. Este zona de hrănire şi popas a peste 200 de specii de păsări. Sărăturile-Murighiol. căprioară). cu o suprafaţă de peste 130. 5.D.B. Zona turistică Letea-C. Aceste păduri cu o structură complexă şi o mare diversitate de specii.D. Istria-Sinoe. piciorong. 11. Zătoane este o zonă de grinduri marine cu vegetaţie de nisipuri sărăturate şi faună caractersitică. unde se pot organiza diferite activităţi specifice spaţiului deltaic. 12. loc de popas şi hrănire pentru foarte multe specii de păsări migratoare. Răducu – lac izolat în delta maritimă. Există 50. chira de baltă. cu cazare în circa 15 gospodării din localitatea Chilia. raţa cu perucă. lişiţe. pasărea ogorului. loc de cuibărire a califarului alb. Toate acestea au făcut ca Delta Dunării să fie decretată rezervaţie a biosferei – prin Legea 82/1994 şi H. este de 4178 km2. Sărături-Murighiol – complex de lacuri sărate unde se protejează locurile de popas şi de cuibărit pentru ciocântors. 4.500 ha şi fondul piscicol – cu un plafon maxim de 6280 t/an. generând turismul de vânătoare şi pescuitul sportiv. Sacalin-Zătoane. în care se protejează populaţiile de peşti. Suprafaţa totală aflată în R. ciocântorsul.D. corcodelul cu gât negru.Rosetti. Aici cuibăreşte vulturul codalb (Haliaetus albicilla).000 ha de terenuri strict protejate. Nebunu. Popina. 13 . 9.D. Capul Doloşman – loc de cuibărire pentru lăstunul mare. Grindul Chituc.A. raţe. loc de popas al păsărilor migratoare. sunt: 1. Tot aici îşi au locul de iernare numeroase specii acvatice. 10. Erenciuc – pădure de arin negru.B. 3.. Sacalin-Zătoane – cuprinde Insulele Sacalinul Mare şi Sacalinul Mic. păduri de stejar şi alte specii de foioase. Iată în continuare cele mai importante zone protejate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării: 1. Potcoava. mistreţ. Aici cuibăresc: chira de mare. între altele. PeriteaşcaLeahova.D. zonă de cuibărit a vulturului codalb. Principalele zone turistice acceptate de R. pietrarul negru şi buha mare. spaţiul vital pentru o bogată faună de păsări şi insecte. organizat în 18 fonduri de vânătoare (gâşte.

o resursă care oferă posibilităţi multiple şi variate de practicare a turismului (climateric. se manifestă foarte diferenţiat asupra organismului persoanelor participante la fenomenul turistic. Camping Portiţa. determină: • cererea dintr-o anumită perioadă a anului şi lungimea sejurului. Clima – resursă turistică Potenţialul turistic al climei se diferenţiază în timp şi spaţiu. • vânzarea băuturilor şi a echipamentului de recreere. Hotel Jurilovca. Există însă şi temperaturi extreme.3.). sau ca un ansamblu unitar. 6. favorizând sau. Zona turistică Roşu-Puiu. • apariţia și dezvoltarea staţiunilor climaterice. Elementele climatice (temperatura. Impactul elementelor climatice şi a climei în ansamblu. declanşând stresul bioclimatic. Zona turistică Gorgova-Uzlina. din punct de vedere fiziologic. cu plajele de la Sulina. Aceste elemente și. nebulozitatea. Cercetările bioclimatice apelează frecvent la conceptul de confort termic – legat de proprietatea organismului de a-şi menţine temperatura constantă între anumite limite ale temperaturii mediului ambiant (homeotermic). 2. de agrement etc. temperaturile favorabile helioterapiei. dar şi o resursă importantă în procesul recreerii şi tratamentelor balneoclimaterice şi climaterice mai ales. de regulă. Sfântu Gheorghe. Zona turistică a litoralului. de un sejur in ambianţa zonei montane. Zona turistică Mila 36-23. Intervalul "indiferent termic" – care crează organismului acea senzaţie de confort – este în strânsă 14 . Canalul Sondei.).3. a litoralului Mării Negre sau lacurilor din estul Câmpiei Române. 5. cu cazarea turiştilor la particulari.3. Semnificative pentru desfăşurarea diferitelor forme de turism sunt temperaturile favorabile sau adecvate. 9. POTENŢIALUL CLIMATO-TURISTIC Clima. • producătorii de servicii turistice trebuie să-şi coordoneze oferta la variaţiile climatice. cu complexul turistic Murighiol. Zona turistică Grindul Lupilor-Chituc. climatul sunt importante deoarece. Zona turistică Razim-Dranov. constituie o componentă de importantă majoră a potenţialului turistic natural al României. Zona turistică Matiţa-Bogdaproste. 8. foarte ridicate sau mult sub 00 C care. precipitaţiile.1. sunt nefavorabile pentru turism. fiecare în parte. introducând chiar o "selecţie" a categoriilor de persoane ce pot beneficia. cele adecvate pentru petrecerea timpului liber în natură etc. vântul. dimpotrivă. de exemplu: temperaturile adecvate pentru practicarea sporturilor de iarnă. care susţin sau limitează – de la caz – activitatea turistică. fiind în strânsă corelaţie cu valorile înregistrate de elementele climatice. în general. 7. Chituc şi Portiţa. alături de relief. lucru posibil prin cedare sau prin acumulare de caldură (în funcţie de caracteristicile termice ale mediului la un moment dat). presiunea atmosferică etc. căci acestea imprimă ritmuri sezoniere. de valorile parametrilor climatici. în funcţie de caracteristici. evoluţia sa fiind influenţată de regimul radiaţiei solare. 4. • Temperatura este un parametru important al condiţiilor climatice. a unor servicii sunt afectate de schimbările climatice. sportiv. 2. constituie pentru turism ambianţa necesară desfăşurării lui. inhibând organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice. în special a celor cu două vârfuri de sezon.

stratul de zăpadă durează 80 – 120 zile / an. Zilele cu confort termic apar începând din aprilie . până la sfârşitul lui mai. accentuând disconfortul termic şi stresul climatic cutanat (legat de senzaţia de frig sau de căldură). Zăpada în schimb şi acumularea ei sub forma unui strat de zăpadă persistent sunt elemente şi fenomene climatice indispensabile practicării sporturilor de iarnă. 1984). slăbeşte vizibilitatea (mai ales în zona montană) şi reduce durata de strălucire a soarelui. Rolul pozitiv al vântului este evident în cazul litoralului Mării Negre – unde devine un factor climatic cu evident caracter moderator şi agent de transport şi dispersie a aerosolilor + sau în cazul practicării unor sporturi nautice cu ambarcaţiuni. • Nebulozitatea. unde numărul mediu de zile cu strat de zăpadă este de 200 zile/an. ci este un „indice echivalent” şi legat de senzaţia termică resimţită de corpul omenesc (Elena Teodoreanu. alpinismul. în luna mai . Analiza distribuţiei lunare a elementelor meteorologice scoate în evidenţă faptul că turismul itinerant. se înregistrază valori maxime de 315 zile/an). constituie condiţii climatice restrictive. ceaţa.în noiembrie (Elena Teodoreanu. iar la valorile ridicate ale temperaturii aerului umezeala relativă mare accentuează senzaţia de disconfort termic (însă prezenţa vântului. 1972).Muntele Mare 230 zile /an. • Vântul. Unele fenomene atmosferice (ninsoarea. 1983.).până la 1500 m altitudine.în regiunea litoralului şi a dealurilor joase. turism balnear. sau cele constituite din nori subţiri – tip Cirus – fie întregesc valoarea estetică a peisajelor. iar în Munţii Vlădeasa şi Ţarcu. în luna iunie–septembrie . lunile noiembrie – aprilie sunt favorabile sporturilor de iarnă. deoarece în cazul temperaturilor scăzute vântul şi/sau umezeala amplifică şi mai mult starea de disconfort. Dată fiind importanţa condiţiilor climatice pentru desfăşurarea activităţilor turistice. care nu reprezintă temperatura propriu zisă înregistrată într-un anumit spaţiu geografic. speoturismul beneficiază de condiţii optime de desfăşurare în intervalul august – octombrie. Formaţiunile noroase izolate. În general. iar peste acea valoare inconfortul (disconfortul) termic prin încălzire (Elena Teodoreanu. dacă sunt lichide. unde se concentrează majoritatea staţiunile montane. La altitudini mijlocii.interdependenţă cu umiditatea şi mişcarea aerului – fiind cuprinsă între 16. poleiul) împiedică şi ele practicarea diferitelor forme de turism. El are o mare stabilitate şi durată la peste 1800 m altitudine. Stratul de zăpadă se instalează în zona montană încă din luna octombrie (sau chiar mai devreme) şi durează. cu impact deosebit la nivelul psihologiei turistului. drumeţia. mai ales când este asociază cu temperaturi extreme.6 T˚EE (temperatura echivalent eficientă). reducând vizibilitatea şi condiţiile de siguranţă. chiar sub 1800 m altitudine : în Munţii Semenic circa 225 zile/an. fie reduc intensitatea radiaţiei. Maximul de zile cu confort este în lunile iulie şi august.în regiunea de câmpie. Prezenţa şi frecvența mare a maselor de aer oceanic-umede. iar intervalul iunie – septembrie pentru helio şi aeroterapie şi respectiv. baia de aer etc. iar în regiunea litorală .. condiţiile climatice amintite.în câmpie. 800 – 1200 m. la care se pot adăuga şi altele. Sub valoarea limită a indicelui se resimte inconfortul (disconfortul) termic prin răcire. pot fi apreciate global prin ceea ce în turism numim timp frumos sau timp urât. 1984). în vestul ţării. cercetătorii în domeniul 15 . Ţîştea D. „a diferitelor activităţi” recreative (baia de soare. la Băişoara . fac ca masivele muntoase de aici să beneficieze de un interval mai mare cu strat de zăpadă. • Precipitaţiile. prin reducerea valorilor termice caniculare. de asemenea. confortul termic încetează în octombrie . nefavorabile derulării activităţilor turistice. creşte senzaţia de confort termic). schi. orajele) sau hidrometeorologice (chiciura. Toamna. devenind chiar element de stres. când este accentuată.8 – 20. influenţează negativ activităţile turistice. cu intermitenţe. Vântul puternic şi umezeala persistentă accentuează stările de disconfort. la 1800 m şi peste 1800 m.

în general.Besancenot. poate influenţa organismului uman sănătos sau bolnav. ierni geroase. Datorită existenţei unor uşoare nuanţe în ceea ce priveşte manifestarea parametrilor climatici (temperatură. sub 200 de m altitudine (C. factorii climatici creează fie o stare de confort şi relaxare.7 Clasa D „defavorabilă” <22 <3 >8 >85 >10 >7 2. sub aspectul favorabilităţii lor balneare şi turistice. cu numeroase zile ce au temperaturi caniculare. Nicolina – Iaşi. Lacul Sărat. 1990): Tab.Barbierre. întrun sens sau altul. 1 Mai şi chiar Buziaş) şi bioclimatul excitant.9 4–6 75 – 80 1. unde predomină climatul de câmpie.solicitant de litoral (0 – 35 m altitudine). umiditatea realtivă a aerului redusă şi radiţia solară globală mai ridicată conduc la declanşarea mecanismelor de autoapărare şi adaptare a organismului în faţa stresului climatic (cutanat. de dealuri şi podişuri. Câmpia Română) şi de dealuri joase. Bioclimatul reprezintă suma caracteristicilor factorilor climatici din cadrul unei zone climatice (etaj climatic) care.1 – 2. generând tipuri de climat (montan. Pod. deşi durata de strălucire a soarelui este mai crescută (2300 – 2400 ore anual şi în jur de 350 ore în lunile calde). nu influenţează starea organismului. puternic stimulativă sau chiar de stres.6 6–8 80 – 85 2. au fost stabilite mai multe tipuri de bioclimate.B. vânt. Clasificarea principalelor elemente climatice în funcţie de gradul de favorabilitate al acestora pentru desfăşurarea activităţilor turistice Elementul cliamtic Temperatura (˚C) Durata de strălucire a soarelui Nebulozitatea (1/10) Umezeala relativă (%) Cantitatea de precipitaţii (mm) Vântul (m/s) Clasa A „ideală” ≥28 ≥9 ≤4 ≥75 ≤1 ≤3 Clasa B „buna” 25 – 28 6 -. fie o stare de suprasolicitare. umiditate. caracteristic zonelor de câmpie (Câmpia de Vest.5 3-5 Clasa C „acceptabilă” 22 . Pe baza unor analize detaliate ale acestor etaje climatice şi ale componentelor climatice. temperatura aerului este mai 16 . cu un grad de însorire ridicat (până la 2400 ore/an). Dobrogei de Sud). fiind „indiferenţi”. În funcţie de aceste situaţii.nr. pulmonar sau termic). de câmpie). specialiştii în bioclimatologie fac o diferenţiere între bioclimatul de câmpie propiu–zis (ce caracterizează staţiunile Amara. Băile Felix. In cazul bioclimatului de litoral.turismului. 1981.6.Moldovei. dar şi zonei de litoral (0 – 35 m). Verile calde şi secetoase. temperaturi medii anuale ridicate: 10 – 110 C şi peste 110 C. Tipuri de bioclimat La nivelul teritoriului naţional.P. durata de strălucire a soarelui). prin parametrii elementelor componente.25 3. Aceşti factori.2. de cruţare. F. nebulozitatea redusă. prezenţa celor trei tipuri majore de relief – care se caracterizează prin proporţionalitate şi dispunere simetrică faţă de lanţul carpatic – are o influenţă evidentă asupra parametrilor climatici. au încercat clasificarea elementelor climatice.5 – 10 5.3. precipitaţii mai reduse: 400 – 600 mm /an şi chiar sub 400 mm/an. a climatoterapiei şi bioclimatelor. în patru clase (E. în funcţie de gradul de favorabilitate al acestora pentru turism. etajate pe verticală. între anumit limite ale parametrilor. Depăşind aceste limite. pe teritoriul României sunt prezente: Bioclimatul excitant – solicitant de stepă şi litoral.

tonice – stimulative.1972). dar şi în cazul unor culoare de vale „semiânchise” din spaţiul montan. Bioclimatul tonic – stimulent de munte caracterizează Carpaţii Româneşti (cu o bogată vegetaţie forestieră şi întinse pajişti alpine şi de munte). Climatul de adăpost este prezent în depresiunile intramontane. Salinele. pentru curele de odihnă ca şi pentru neurastenii. Se recomandă. Efectul terapeutic se poate manifesta chiar şi în sezonul rece. presupunând – printre altele – beneficiul terapeutic al aeroionozării negative şi aerosolilor vegetali cu efect sedativ în primul rând. În aceste condiţii confortul termic este redus. iar stresul cutanat se manifestă. Bioclimatul de salină şi al golurilor subterane. constituie un element important al potenţialului balnear. Vântul este o prezenţă permanentă în peisajul litoralului având vitezii medii de 4 – 5 m/sec. se intensifică procesul de formare a vitaminei D2 şi de asimilare a calciului. sporeşte imunitatea organismului prin aeroionii negativi şi aerosolii terpenici. cu altitudini de 200 – 800 m. unde circulaţia atmosferică este mult schimbată datorită configuraţiei generale a orografiei de ansamblu. chiar în condiţiile în care radiaţia solară este mult mai mică. podiş. cu un climat de dealuri şi un covor vegetal variat. Odată cu creşterea altitudinii acest bioclimat devine şi mai solicitant pentru organismul uman. de regulă. în timp ce în anotimpul cald confortul termic creşte. la Praid. uşor relaxante. prin bioclimatul de salină. pulmonar şi biocliamatic total prezintă valorile cele mai reduse din ţara. înregistrându-se un maxim al lunilor relaxante şi echilibrate. ritmul cardiac. ce generează o stare de disconfort termic. neavând contraindicaţii pentru persoanele bolnave sau sănătoase. stresant.210C). iarna se formează frecvent inversiuni de temperatură. cât și cel pulmonar ca efect al umezelii accentuate.redusă faţă de câmpie. Este indicat în toate anotimpurile. comparativ cu restul ţării. având calităţi de mai mare solicitare a funcţiilor organismului în condiţiile unei presiuni scăzute. frecvenţa şi viteza mare a vântului. tratamentul bronşitei acute şi astmului bronşic în condiţiile bioclimatului de salină. a fost experimentat pentru prima dată în România. radiaţiei ultraviolete mai intense. Presiunea atmosferică are valorile cele mai mari în jur de 1015 mb. pe când stresul cutanat. în anul 1961. oarecum asemănătoare climatului de dealuri si podişuri. Umezeala este ridicată în jur de 80%. Au fost introduse apoi în circuitul terapeutic balnear: sanatoriul subteran de la Slănic Prahova (1971 . presiune atmosferică. în depresiunile intramontane. stresul cutanat şi pulmonar este ridicat. temperatura medie iarna 00C. se activează mai intens sistemul nervos central şi metabolismul renal. Stresul bioclimatic este mare. Creşte ventilaţia pulmonară. concentraţiei de oxigen redusă. vara şi mai ridicată în timpul iernii din aceeaşi cauză (temperatura medie anuală 110C. Cantităţile de precipitaţii sunt cele mai mici din ţară – 400 mm. în special. Valorile medii anuale (6 – 90 C) şi lunare ale temperaturii sunt mai moderate. Dar pe fondul diminuării circulaţiei atmosferice. dar la valori relativ reduse. În astfel de cazuri climatoterapia rămâne o formă principală de tratament. în intervalul octombrie – aprilie avându-se în vedere cantitatea mare de aerosoli salini. variaţii relativ mari de temperatură. nebulozitatea şi gradul de umiditate mai ridicate (75%) faţă de zonele de câmpie. Bioclimatul sedativ-indiferent(de cruţare) este prezent în zonele de deal. dar cu o mare puritate a aerului. datorită condiţiilor locale specifice de adăpost. În cazul acestui tip de bioclimat confortul termic anual prezintă valori maxime. durata de strălucire a soarelui şi vânturile mai moderate – ceea ce face ca adaptarea organismului să se facă mai repede şi principale funcţii biologice ale organismului uman să intre în repaus relativ. atât cel cutanat datorită vântului. temperatura medie în iulie 20 . mobilizând toate mecanismele de adaptare. Recunoaşterea şi utilizarea – în balneoterapie s-a realizat abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea când. stări de covalescenţă. umiditate relativ mai mare (80%) etc. Condiţiile bioclimatice sunt. o parte a salinei de 17 .

.). estetică sau cognitivă lacurile participă. calitatea apelor. Indiferent de formele de stocare a apei.la Târgu Ocna. În strânsă legătură cu sezonul turistic. diversitatea posibilităţilor de practicare a activităţilor turistice etc. bronşitelor cronice. care pot fi incluse fie în turismul balnearcurativ. ce ocupă aproape 1% din suprafaţa teritoriului naţional. Deşi pe teritoriul ţării noastre există o mare diversitate de lacuri. sedimentare). prin calităţile fizico – chimice ale apelor lor. la care se adaugă – cu posibilităţi reale şi multiple de utilizare cavităţile subterane a salinelor de la Cacica.13˚ C). umiditatea relativă fiind de circa 60 – 74%. dimensiuni. valoarea peisagistică sau terapeutică. lacuri.. izvoare.ele sunt. . Terapia în salinele amenajate şi.. reţele hidrografice. 2.. presiunea atmosferică este şi ea aproape constantă. la scara anilor sau în răstimpul vieţii omeneşti. Se remarcă lipsa poluanţilor şi a alergenilor.4. Efectele biologice pozitive se datorează.E. iar 43% antropice. la derularea diferitelor tipuri de turism.” (G. conţinutul de săruri şi integrarea în peisaj – prezintă o valoare turistică remarcabilă. cu o puternică ionizare a aerului prin aerosoli săraţi. datorită topoclimatului specific generat de „efectul de insulă”.. din care 57% sunt naturale. • O importanţă deosebită prezintă pentru turism (fie prin valoarea lor peisagistică – Lacurile sărate (terapeutice). speleoterapia dă rezultate încurajatoare în tratarea astmului bronşic. pe scara timpului.1. în general. poziţia geografică în cadrul spaţiului naţional. 2. turismul de recreere. în mare parte. Marea Neagră etc. lunca şi Delta Dunării şi până în zona montană înaltă şi pe toate tipurile de roci (vulcanice. Este un climat echilibrat sub aspectul umezelii. Deşi „. intervine în suprimarea stresului pulmonar şi cutanat etc. alergiei căilor respiratorii.4. componenţa hidrografică exercită o putere de polarizare deosebită asupra turiştilor. au o importanţă 18 . cristaline. Turda sau Ocna Dej. prin calitatea sa şi. Cel mai important tip de microclimat – bioclimatul de salină – are un caracter sedativ– de cruţare. componente ale peisajului. practic insesizabile. evoluând şi dispărând lent şi imperceptibil. În cazul lacurilor destinate turismului de agrement-recreativ apelul turistic este nuanţat în funcţie de tipul genetic de lac. ocupând un loc binemeritat în cadrul patrimoniului turistic al ţării.. POTENŢIALUL TURISTIC AL APELOR Apa – privită ca resursă turistică. prin caracteristicile calitative şi modalităţile de existenţă pe teritoriul României. în forme variate. uşor răcoros ca temperatură (12 . . cu valori aproape constante. nu în ultimul rând. grupate – din punct de vedere turistic – în lacuri cu funcţii recreative şi lacuri terapeutice (cu funcţii balneare). acţiunii decongestive produsă de aerosoli. cu valori extrem de reduse ale indicilor de stres.trecătoare .par..Hutchinson) În România există peste 4000 de lacuri. începând cu litoralul Mării Negre. impunându-se prin multiplele sale forme de organizare (ape subterane.. ca element al spaţiului geografic definit printr-o mare atractivitate – ocupă un loc prioritar în turism. de 743 – 738 mm coloană de mercur. „materie primă” pentru diferite forme de turism. fie în turismul de agrement-recreativ. Ele sunt prezente în toate unităţile de relief. prin conţinutul extrem de variat de săruri sau valoarea peisagistică deosebită. POTENŢIALUL TURISTIC AL LACURILOR Lacurile – prin geneză.. apa a generat aici turismul balnear. curenţii de aer au viteze reduse. Datorită funcţiilor multiple pe care le îndeplineşte în actul turistic. în cazul Câmpiei Române devenind adevărate „oaze” turistice. dar şi turism profesional. turismul sportiv şi de sfârşit de săptămână.

lacurile de la Praid. Ocna Sibiu ( cu lacurile Horia. Baia Roşie.000 m² şi adâncimea maximă de peste 18 m. Grota Miresei (1. Sic etc. Lacul Coştiui şi Ocna Şugatag etc. între anii 1870 – 1880. Ocna Dej. dar şi datorită prezenţei nămolurilor curative depuse pe fundul bazinelor lacustre. Un factor de cură important şi totodată o caracteristică remarcabilă în cazul Lacului Ursu o constituie heliotermia: temperatura apei creşte relativ puternic de la 0 m la 1. 1985). 1969).0 gr/l între 0 – 2 m adâncime. O grupare mai numeroasă de lacuri sărate de natură antropică. în sectorul ei estic. fiind cele mai “folosite” resurse naturale în domeniul turistic. cantonate în ocne de sare : Lacul Gavrilă (2.5 – 2 m (unde aceasta a atins 33 °C în anul 1965.0 – 300. sunt de dimensiuni mai mici. generând turismul balnear sau/si turismul recreativ.0 – 75.terapeutică deosebită.funcţia terapeutică. cu o suprafaţă de peste 40. ocupând vechile ocne de sare ( cu exploatări la zi sau în subteran şi prăbuşite ulterior). Lacul Pipiriga de Jos şi de Mijloc etc. prezintă şi ele calităţi terapeutice balneare prin concentraţia şi diversitatea sărurilor conţinute. diferită faţă de lacurile cu apă dulce (fenomenul de heliotermie). Cojocna (Lacul Mare). Lacul Vârşing. Tăul Făra Fund.. Lacul Alb. 220. Datorită utilizării exagerate a apei lacului şi aportului mai mare de apă dulce adusă de pâraiele Topliţa şi Auriu în ultimul timp se observă reducerea calităţilor balneoterapeutice şi a fenomenului de heliotermie. Crişan. Frecvenţa deosebită a crovurilor rezultate în urma procesului de tasare. 1971). Verde. Lacurile sărate a căror geneză este legată de masivele de sare se concentrează în zona dealurilor subcarpatice sau de podiş (Podişul Transilvaniei). sau lacurile din Subcarpaţii Vâlcii. mai mici (Lacul Mihai. 61 °C în 1902 și chiar peste 70 °C în 1989). Baia Verde. Cloşca. cele mai importante fiind cele din zona Sovata – Praid: Lacul Ursu – format într-o depresiune de prăbuşire de pe masivul de sare de la Sovata. majoritatea naturale (circa 35). fie că sunt de natură antropică. concentraţia ridicată de clorură de natriu şi structura termică specială. cele din estul Câmpiei Române sau de pe litoralul Mării Negre – unde bioclimatul excitant–solicitant.3 ha şi 30 m adâncime). dezvoltate pe depozitele loessoide ce acoperă Câmpia Română. (Pănzaru T. Roşu – primele doua cu nămoluri sapropelice de calitate deosebită şi fenomenul de helioterapie – care au susţinut şi ele dezvoltarea explozivă a staţiunii. dar sunt prezente şi în Depresiunea Maramureş. în depresiuni de prăbuşire. când în urma proceselor de eroziune şi dizolvare laterală lacul s-a scurs.continentale de stepă) 19 . Telega. Fenomenul de heliotermie este prezent din 1879 şi se datorează echilibrului hidric şi stabilităţii salinităţii in profil vertical: 1. Brâncoveanu). Tot în jurul staţiunii Sovata sunt prezente şi lacurile Aluniş. Turda (Lacul Roman şi Durgău). de asemenea. de aer sporesc efectul terapeutic al băilor în lac. Fie că s-au format în mod natural (prin tasarea materialului acoperitor. Amintim.300 m² suprafaţă si 32 m adâncimea maximă) – formată într-o veche exploatare de sare tip clopot. situată în “Muntele de sare” şi unică la noi în ţară până în 1999. unde există foarte multe astfel de lacuri. Govora (Gâştescu P. Slănic Prahova. Lacul Roşu. dar şi lacurile din Depresiunea Maramureş.100 m².) şi opt lacuri de natură antropică.0 gr/l intre 2 – 3 m şi fundul lacului (Pricajan A. formate prin acumularea apei în vechile exploatări de sare părăsite. mai puţine ca număr: Ocnele Mari. se afla în Depresiunea Transilvaniei la Ocna Mureş. Sărata–Buzău. Lacurile sărate formate în mod natural. Lacurile sărate de câmpie. dispărând. pentru a se menţine la 21 – 26 °C la adâncimi de peste 5 – 6 m (tot timpul anului). 32 m adâncime). cu suprafeţe și adâncimi mai mari. La acestea de adaugă lacurile sărate din zona subcarpatică de la curbură: Baia Baciului (aproape 6. asociată cu condiţiile climatice semiaride (datorate influenţei excesiv . Ocniţa din Subcarpaţii externi sau interni.. O putere de polarizare deosebită prezintă lacurile sărate formate pe masivele de sare. ele au ca trăsătură comună -. sau prăbuşirea lui). băile de soare.

cu o concentraţie deosebită de sulfaţi de Na.dar care se reduce treptat în ultimii ani din cauza aportului considerabil de apă dulce provenită din sistemele de irigaţii. la nivel local şi zonal. .situate în Câmpia Brăilei. Plopu. Lacurile din zona litorală prezintă diferenţieri evidente sub aspectul gradului de mineralizare. adesea chiar omul fiind acela care. situat la sud de Brăila. Mg ce dau gustul „amar". fie în locul unor limane fluviatile. valorificat prin produse terapeutice şi cosmetice renumite pe plan internaţional. cu peloid deosebit de valoros. dar lipsite de dotări adecvate.Lacul Amara . Lacurile Agigea. De aici rezultă şi modalităţile de utilizare diferite. extrem de favorabile pentru diferite sporturi cu ambarcaţiuni. Lacul Costineşti. într-un vechi curs al Dunării la nivelul terasei de luncă. nămolul este folosit în staţiunile Eforie Nord şi Sud şi Techirghiol. cu numeroase vestigii istorice pe maluri: cetatea Histria. Apa şi nămolul acestor lacuri sunt recomandate în tratamentul profilactic şi curativ al diferitelor boli reumatismale. Goloviţa. Chichineţu din Câmpia Bărăganul Ialomiţei. situat la sud de Mangalia. mezotermale (20-22°C) pe maluri.5-2. de tip „Pelamar". unde prin evaporaţia puternică a apei s-a produs. cu o salinitate de 4 ori mai mare decât cea a Mării Negre . Nuntaşi cu mineralizare de peste 40 gr/l.format pe locul fostului golf Halmyris şi compartimentat printr-o serie de cordoane litorale în lacurile Razim. legat de mare prin tăierea cordonului litoral de circa 40 m lăţime. inundând parţial o serie de amenajări. amenajări pentru agrement. Plaşcu. Tătaru. estul Câmpiei Române beneficiază şi de prezenţa unor lacuri de interes turistic-terapeutic care s-au format fie în vechi meandre părăsite. cu un conţinut ridicat de săruri (circa 220 g/1) şi mari cantităţi de nămol. cu apa cloruro-sodică şi nămol. formate în urma acţiunii combinate sau individuale a proceselor de acumulare şi transport. Ianca. Câineni (pe Buzău) etc. în prezent dispune de instalaţii modeme. Sărăţuica (pe lalomiţa). modernizat prin amenajarea de băi calde. Colţea. Sinoe.şi pierderea accentuată a apei prin evaporaţie . Cele mai reprezentative. dotări sanatoriale şi de odihnă după 1950. Încă din prima jumătate a sec.Lacul Balta Albă. Zmeica.Lacul Sărat. bine conservate şi separate de mare prin cordoane de nisip de diferite lăţimi. fost liman al Buzăului. pescuit sportiv etc. sunt lacurile: Movila Miresei (180 ha şi adâncimi de 0. cu un grad de mineralizare ridicat şi nămol curativ. a modificat sau a accentuat unele trăsături hidrochimice. O altă categorie de lacuri sărate. reale „resurse" turistice pentru turismul litoral. Tatlageac etc. Interes deosebit pentru desfăşurarea diverselor activităţi turistice prezintă: complexul lagunar Razim . . cu o mineralizare considerabilă: Lacul Techirghiol. susţinând dezvoltarea staţiunilor balneare de pe litoral.cu apa salmastră şi nămol. care a făcut ca nivelul apei lacului să se ridice considerabil. fie în 20 . folosit în balneoterapie încă din anul 1905. situat la 9 km de Slobozia. cetatea genoveză Heracleea etc. sunt reprezentate de lacurile de tip liman maritim. XIX apa sărată şi nămolul au fost folosite în tratarea bolilor de piele. tulburări endocrine. • Ţărmul Mării Negre şi Delta Dunării găzduiesc numeroase lacuri. în timp. spaţii de cazare. ginecologice.sunt doar câţiva dintre factorii care favorizează apariţia şi persistenţa acestor lacuri. Alături de acest tip de lacuri sărate.. cu apa sărată şi numeroase izvoare sulfatate. cu o suprafaţă de 11. precum şi lacurile insuficient valorificate: Fundata . prin amenajări. Lacul Mangalia. cu apă relativ sărată şi nămol curativ. bolilor cronice inflamatorii.0 m)(influenţate de regimul hidric). folosite încă din secolul trecut în scop balnear. Importante pentru turismul balnear și turismul de sfârşit de săptămână sunt: . concentrarea treptată a sărurilor şi formarea nămolurilor (peloidului). tulburărilor endocrine. instalaţii balneare existente pe malul lacului. Ca.6 km2 şi o adâncime de peste 9 m. în 1953. boli de piele etc. Esna ..un vechi meandru părăsit al lalomiţei.

Goloviţa. cu precădere. alcalino-teroase. Din punct de vedere genetic. fiind rezultatul direct al fenomenelor postvulcanice. Acestea ape minerale se cantonează. care este valorificat prin cură externă şi internă.existenţa unei acţiuni terapeutice ştiinţific recunoscută. Lacul Tăbăcăriei.2. sodice şi bicarbonatate. arseniacale. Ele iau naştere prin impregnarea apelor vadoase cu bioxid de carbon. cu deosebire.4. care le conferă caracteristica de ape termale. prin formele de organizare hidrografică existente. în zona montană (cu ape carbogazoase). • Apele carbogazoase se asociază. Malnaş etc. Nu există o definiţie unică dată apelor minerale.temperaturi de peste 200C. alcaline. generând una dintre cele mai vechi forme de turism – turismul balnear. Zizin. arseniu. Taşaul. Valea Borcutului. fie în piscicultură (Razim. feruginoase. 2. apoi în zona dealurilor subcarpatice şi chiar podiş – unde predomină apele minerale clorurate. radioactive). Bodoc. termale de mare adâncime. Karlovy-Vary (Cehia). respectiv: hipotermale (20-310C). Bilbor.balneoterapie (Techirghiol. Sâncrăieni. de zona montană vulcanică. cele clorosodice şi sulfuroase-sulfatate. indiferent de conţinutul mineral. Hagieni) sau pentru agrement (Lacul Siutghiol. legate de faciesul litologic. Băile Harghita. Costineşti). mangan etc. Importanţa lor deosebită se datoreşte eficienţei în prevenirea şi tratamentul – prin cură internă sau externă – a diferitelor afecţiuni. sulfuroase. Zmeica. Covasna. 21 . Datorită structurii geologice complexe a teritoriului României.conţinut de gaze dizolvate cu efecte biologice. iod. tipurile hidrochimice dominante. Lacul Belona). . Potenţialul turistic al apelor subterane Apele subterane. Homorod.prezenţa unor elemente chimice cu acţiune farmacologică cunoscută (fier. a) Apele minerale ocupă un loc aparte în cadrul resurselor turistice potenţiale. carbogazoase. cât şi prin calităţile terapeutice pe plan intern şi internaţional. iodurate. brom. fie la conceptul german care ia în consideraţie criterii cantitative de compoziţie chimică. Ele intră în fondul turistic al României fie sub forma lacurilor şi râurilor endocarstice din peşterile accesibile. .). în aureola mofetică a eruptivului Oaş-Gutîi-Ţibleş şi Călimani-Gurghiu-Harghita. ţările aderând fie la conceptul latin. apele minerale sunt acele ape care provin dintr-o sursă naturală (izvor) sau forată artificial şi îndeplineşte una din condiţiile următoare: . În zona de câmpie îşi fac apariţia apele termominerale. sulf. în concentraţii stabilite (1000 mg CO2/l. .conţinutul de săruri minerale dizolvate este de peste 1 g/l. a izbucurilor etc. dar mai ales varietăţii lor hidrochimice şi unui număr impresionant de izvoare cu debite exploatabile. Borsec. În general. în proporţii minim necesare. Ezeru. de emanaţie a CO2 şi conţin cel puţin 1 g CO2/l. cloruratesodice. BadenBadeen (Germania). Prin calităţile lor fizico-chimice şi valoare terapeutică apele minerale şi termale româneşti sunt similare şi chiar superioare apelor minerale din vestitele staţiuni Bolzano (Italia). se implică şi ele în derulare actului turistic. bariu. respectiv. Mangaliei. Săpânţa. Sinoe. Tuşnad. . sunt apele carbogazoase. constituind obiective naturale de atracţie turistică sau „materie primă” pentru diferite activităţi turistice. fie prin apariţia izvoarelor minerale şi. termale (32380C) şi hipertermale (peste 380C). 1 mg H2S/l). Apele minerale şi termale reprezintă principalul factor natural de cură din România atât prin volumul rezervelor. cel mai extins areal cu acelaşi hidrochimism se grupează la Bixad. țara noastră dispune de rezerve foarte mari de ape minerale aparţinând tuturor categoriilor recunoscute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (ape oligometalice. care defineşte apa minerală doar prin acţiunea sa terapeutică. dar şi prin îmbuteliere – ca apă de masă. Nuntaşi.

Boholţ. în afecţiuni cronice ale veziculei biliare etc.Alte areale cu mofete şi izvoare carbogazoase există în Munţii Metaliferi (Geoagiu. unde aceste ape sunt folosite atât în cură externă (în tratamentul afecţiunilor aparatului cardiovascular). Covasna etc. fiind prezente în Marea Neagră (15. Covasna). afecţiunilor sistemului nervos periferic şi ale sferei genitale. gargarisme: Sângeroz Băi. dar în acest caz este prezent şi radicalul SO4. limanele maritime sau lacurile de stepă sărate (70-80 g/l – Lacul Techirghiol). Ocna Mureş – 266 g/l etc. Ocna Dej. dar ele au. Bazna. în Banat şi în nordul Transilvaniei. clorurate-sodice. Ele se utilizează în cura externă. Lipova. având o acţiune antiinflamatoare. Apele minerale clorurate-sodice hipotone (1-15 g/l) provin din izvoarele minerale prezente în zona cutelor diapire şi sunt folosite predominant în cură internă. în zona masivelor de sare. Ocnele Mari. se leagă de acelaşi substrat. Buziaş. Pădurea Neagră. Ocna Sibiu.. Telega etc. izvoarele Mircea şi Breazu de lângă Iaşi) deşi în alte ţări se utilizează cu succes în terapia afecţiunilor hepato-biliare şi intestinal.5 g/l). bicarbonatate. Techirghiol. sulfuroase etc. Vatra Dornei. Balta Albă. Chimindia etc. intoxicaţii cronice cu metale grele (Zn. Neptun. Eforie Nord. Someşeni. dar şi în tratamentul unor boli de piele la: Pucioasa. Amara.). Dintre staţiunile cu izvoare carbogazoase mixte.) dar şi în Câmpia de Vest şi Dealurile Vestice. • Apele sulfuroase şi sulfatate . Borsec. Hg). Staţiunile ce folosesc apa sărată în cură externă sunt: pe litoral (valorificând apa mării): Mangalia. Apele minerale cu o concentraţie de peste 15 g/l NaCl sunt considerate ape sărate (hipertone). antiseptică şi desensibilizantă asupra mucoasei căilor respiratorii.18) şi conţin cel puţin 1 mg de sulf titrabil. cât şi pentru cură internă (în tratatmentul dispepsiilor. • Apele alcaline şi alcalino-teroase Acest tip de ape minerale se cantonează îndeosebi în Carpaţii Orientali. cu ape minerale sărate concentrate: Băile Govora. reumatismelor degenerative. Ocna Şugatag. menţionăm: Sângeorz-Băi. Ocniţa. recunoscute şi pe plan internaţional. Vâlcele (jud. unde CO2 dizolvat în apele carbogazoase urcă din adâncuri prin sistemul de falii majore (Tinca. cu prezenţa formaţuinilor gipsifere sau sulfurilor din Carpaţii Orientali.Apele sulfuroase se asociază. Sărata Monteoru. Praid. Se administrează şi sub formă de inhalaţii. Slănic Moldova. afecţiunilor ginecologice etc. izvoarele sulfatate nefiind folosite în mod organizat pentru cură balneară (Ivanda în Banat. având cel puţin 1 g săruri dizolvate la litru. pe malul lacului Techirghiol: Eforie Nord. Băile Olăneşti. Rapolt. • Apele minerale clorurate-sodice (sărate) În balneologie sunt considerate ape clorurate-sodice apele ce conţin peste 1 g/l NaCl. Călimăneşti-Căciulata. Târgu Ocna. Bălţăteşti. în vecinătatea lacurilor sărate: Sovata. Apele sulfuroase slab concentrate se folosesc în cură internă în: diabet zaharat. Târgu Ocna. Nicolina-Iaşi. Brădet. Biborţeni. Ocna Mureş.). pentru tratatmentul afecţiunilor aparatului locomotor. de regulă. Venus. Băile Herculane. Buziaş). pulverizaţii.Apele sulfatate prezintă un interes mult mai restrând. În cură externă se utilizează apele sulfuroase cu o concentraţie mare de H2S/l. fiind indicate în tratatemntul afecţiunilor reumatismale degenerative inflamatorii. afecţiunilor inflamatorii ale căilor urinare etc. în general. Cojocna. concentraţii mult mai mari (>15 g/l). Slănic Prahova. colite. 22 . a conglomeratelor din Subcarpaţii Getici etc. inhalaţii. Mangalia. .nr. Ocna Dej – 260 g/l. gastritelor. Băile Govora – staţiuni de interes general. (Fig. Pb. feruginoase. Lipova. Sărata Monteoru. lacurile sărate formate în vechi ocne de sare părăsite (Ocna Sibiu – 230 g/l. Bălţăteşti. Slănic Moldova. Lacul Sărat. în contact cu aerul ele îşi pierd stabilitatea şi îşi modifică aspectul – devenind din transparente lăptoase. Călimăneşti. Buziaş. Olăneşti.

Homorod. Marghita. Săcelu. În Carpaţii Orientali. impunând structuri în reţeaua de aşezări rurale şi urbane. Eforie Nord. Teremia etc. zonă turistică de excepţie ce concentrează aproape 45% din capacitatea de cazare a României. izvoarele mezotermale sulfuroase de la Mangalia etc. Sărata Monteoru etc. Tinca. peste 380. Venus. orientate. locuinţe particulare. Vatra Dornei. Monaco. având efecte deosebite în tratamentul tulburărilor metabolice. pulverizaţii). (indicate în cură externă şi inhalaţii. Surse de ape termominerale se întâlnesc şi în Munţii Apuseni la Moneasa (320C). în zona Vadu Oii-Topalu. Cozia. unele dintre ele cu caracter de unicat.L. Cea mai bogată în ape termale este Câmpia de Vest. neuro-vegetative. Ca urmare. Vaţa de Jos (35-380C). între 310 şi 380 şi hipertermale. 1 Mai. De-a lungul multimilenarei lor existenţe.Apele alcaline şi alcalino-teroase se administrează şi sub formă de inhalaţii (în afecţiuni O. 2002). 23 . San Remo.5 milioane turişti români şi străini. Govora. fluviul Dunărea şi Marea Neagră. lacurile bogate în săruri. Techirghiol. Călacea. Olimp. bungalowuri. există ape mezotermale la Topliţa. până la 31 0C.) • Apele iodurate sunt ape minerale cu un conţinut de iod de minimum 1 mg/l. pentru a beneficia de 10–12 ore de soare pe zi şi pe plajele cu nisip fin ale litoralului românesc al Mării Negre. hidrotermalismul este legat de vulcanismul neogen. Din mai până spre sfârşitul lui septembrie. dar şi la Bazna. mezotermale. în grabenul Cernei – la Băile Herculane (620C în cazul apelor din foraje). cu apariţii la zi la Băile Felix. Costineşti (pentru tineret). Praid.. Călimăneşti-Căciulata. Din punct de vedere turistic. Siriu etc. Geoagiu (340C). Jupiter. Eforie Sud. Insular ele apar însă şi în regiunea carpatică. cantonate de-a lungul faliilor majore din vestul ţării. Mamaia. în cele mai variate tipuri de unităţi: hoteluri şi moteluri de 1–4 stele. Cuprins între paralelele de 44°25' şi 43°45' latitudine nordică. b) Apele termale şi termominerale Se leagă genetic de apele de adâncime. Călan. Lipova. sub formă de comprese sau băi (în afecţiuni dermatologice etc. unde pe lângă apele mezotermale. Apele termale existente se împart în trei categorii distincte: hipotermale. Călimăneşti-Căciulata. gută etc. aceste coordonate geografice şi-au pus amprenta şi pe istoria şi civilizaţia poporului român. la Băile Tuşnad. fiind vestită pentru turismul balnear susţinut de cunoscutele nămoluri sapropelice. Staţiuni cu ape alcalino-teroase sunt: Sângeorz Băi. fiind indicate în afecţiuni endocrine. Bixad. gastrice.4. Rimini. şi bronho-pulmonare). . Saturn şi Mangalia – sau în oraşul Constanţa. se detaşează ca amenajări şi dotări coasta Mării Negre. Izvoarele cu ape minerale complexe cu conţinut de iod sunt prezente la Băile Olăneşti.. ajungându-se chiar la peste 700 în unele cazuri. campinguri. Cap Aurora. în cele 13 staţiuni – Năvodari (pentru copii). terenuri pentru campare. Carei (fiind indicate în cură internă). Orizonturi cu ape termale ce au temperaturi de peste 500 C au fost interceptate şi de o perie de foraje săpate la Ţicleni. Nisa.R. pe direcţie nord-sud. Avignon. Bălţăteşti. Vâlcele etc. sosesc circa 2. Neptun. metabolice. în profilul social – economic local şi regional. 2. Biborţeni. într-un foraj a fost interceptat un zăcământ de adâncime cu ape de peste 640C (Ciangă N.Apele alcalino-teroase se caracterizează prin predominanţa bicarbonatului de Ca şi Mg. în general. zona litoralului românesc se găseşte pe aceleaşi coordonate geografice ca localităţile Split.4. vile de 1–5 stele. modelând peisaje de mare atractivitate. Potenţialul turistic al litoralului românesc al Mării Negre Trei elemente naturale majore ale Europei definesc cadrul natural şi turistic al României – Munţii Carpaţi. Bivolari.

uneori. plaja românească are o orientare predominant estică (situaţie întâlnită doar pe coastele estice ale Italiei). Situată la 15-500 m de linia ţărmului. protejate adesea de sistemul digurilor. în ultimii ani. în schimb. pentru care anumite staţiuni sunt destinate cu precădere copiilor – Năvodari. prin indiguire şi înnisipare. Plaja şi nisipul plajei oferă condiţii excelente pentru helioterapie şi psamoterapie. Spre deosebire de cea mai mare parte a plajelor europene. Apa mării prin salinitatea relativ redusă. de 17-18 g/1. Amenajarea turistică complexă a litoralului. de la Năvodari la 2 Mai. Salba staţiunilor româneşti de pe litoralul Mării Negre are o înşiruire aproape continuă. Lăţimea plajelor variază între 400500 m la Mamaia şi Techirghiol şi doar 50-200 m în restul litoralului. Este unul din motivele. Panta submersă domoală a platformei continentale. faleza are înălţimi între 20-50 m şi este frecvent întreruptă de limane. grad de locuire şi utilizare etc. de tip faleză săpată în loess şi plaje deschise. mersul şi jocurile în apă. Goloviţa.Cu o lungime de 245 km. în acest sector. În competiţia europeană a litoralelor însorite. magnezică) este favorabilă organismului din punct de vedere 24 . între gura de vărsare a braţului Chilia şi Vama Veche. ce fac parte din complexul de cură balneară specific mării şi contribuie la refacerea şi călirea organismului. între Gura Chiliei şi Sfântu Gheorghe. fiind aproape tot timpul uscat. formată din nisip cuarţos-calcaros. morfologice. fie prezintă o largă deschidere. terapeutică. reprezentat de limita estică a Deltei Dunării. fapt ce duce la expunerea ei la soare în tot cursul zilei de vară (chiar peste 10 ore/zi). sulfatată. Sectorul sudic. de 5 – 15º înclinare. valurile pot atinge 1 – 3 m. dominate de Complexul Razim . ce înaintează 50 – 150 m de la ţărm în larg. recuperatorie) etc. cură balneară complexă (profilactică. prin procesul de abraziune marină. Legătura complexului lagunar cu marea se realizează prin Gura Portiţa şi Gura Periboina. naturală. cuprins între Midia şi Vama Veche. neamenajată. s-au restrâns în suprafaţă datorită furtunilor puternice şi eroziunii marine.000 m2 de plaje artificiale care. chiar areale înmlăştinite. sodică. Pe o porţiune de circa 40 km. până la Capul Midia. şi compoziţia ei chimică (clorurată. foarte extinsă. a pus în valoare resursele fondului turistic natural şi antropic deosebit de variat. în restul litoralului. Sinoe (cu două mici „anexe". reprezentate prin Lacul Tuzla şi Carnasuf). cu valuri mici favorizează băile de mare. Plaja litoralului românesc este fie adăpostită la baza falezei. O caracteristică aparte a litoralului românesc al Mării Negre este panta de imersiune lină. cu foarte rare aşezări omeneşti şi grad de utilizare nesemnificativ. agrement sportiv. pe o lungime de peste 70 km. în sectorul dintre Constanţa şi Mangalia. cu plaja mai îngustă. Plaja este. cu numeroase cordoane litorale. cu o granulaţie fină spre medie. în general. favorizând talazoterapia. În sectorul Mangalia Nord s-au amenajat. având tendinţa evidentă de retragere. Eforie Sud. În continuare spre sud. coasta românească a Mării Negre se impune prin câteva elemente de potenţial turistic deosebit de atractive şi apreciate de turişti şi care conferă litoralului condiţii pentru a răspunde unei palete largi de motivaţii turistice: odihnă. peste 200. despărţite de promontoriul „Cap Midia". este un ţărm relativ înalt.format din lacuri situate de-a lungul litoralului: Razim. zona litorală coboară în trepte domoale spre ţărm. cu predominanţa resturilor cochilifere (cu excepţia plajei din dreptul grindului Sărăturile. Zona este propice pentru pescuit sportiv şi agrement nautic. Marea Neagra este lipsită de flux şi reflux. Zmeica. dar nu singurul. Sectorul nordic este caracterizat prin ţărmuri joase. sau a celei din zona Perişor-Portiţa). cu grad mare de stabilitate şi o granulaţie foarte fină a nisipului. amenajate în scopuri turistice. diferenţiindu-se două sectoare (cu ofertă turistică evident diferenţiată). fiind deosebit de apreciată de copii şi de neiniţiaţii în tainele înotului. şi o lăţime ce variază între 4-8 km. se desfaşoară o zonă de nisipuri joase. ţărmul este deltaic. în funcţie de caracteristicile morfometrice. fară denivelări şi gropi.

deci.precipitaţii de numai 380 mm/an. minima 758 mm – asigura o puternică oxigenare a sângelului.presiunea atmosferică ridicată – maxima 746 mm. care determină o creştere a metabolismului. oscilaţii diurne şi anuale mai atenuate. .2°C . cu circa 25 de zile însorite pe lună. în general moderate: 11.intensitatea luminii solare este mărită cu 10% prin razele reflectate de oglinda mării şi a lacurilor. temperatura medie a sezonului estival (iunie .8°C temperatura medie a lunii iulie şi 0. 25 .factorii naturali de cură de pe litoral sunt variaţi. în timp ce salinitatea mai redusă a apei la suprafaţă favorizează sporturile subacvatice şi pe cele nautice. irigarea plămânilor şi creierului. . cura de nămol. prin uniformitatea presiunii atmosferice. endocrine etc. dar mai puţin torid decât cel de pe litoralul mediteranean. . datorată faptului că majoritatea staţiunilor se află între două întinderi de apă: marea şi. . cu temperaturi medii anuale mult mai moderate faţă de regiunile înconjurătoare (în sezonul estival). dar. baia de nisip. ploi rare şi de scurtă durată. componente climatice.thalasoterapia. . aparent contradictorii. iar prin acţiunea valurilor şi prezenţa aerosolilor proveniţi din „sfărâmarea" valurilor la ţărm constituie un element de potenţial turistic natural deosebit.prezenţa brizei de zi care aduce dinspre larg aerul mai răcoros al mării şi atenuează temperaturile specifice climei mediteraneene. cele mai scăzute de pe teritoriul României. care înmagazinează ziua o mare cantitate de căldură şi o degajă lent în timpul nopţii. prin variaţiile foarte mici ale temperaturii. umezeala constantă.uniformitatea gradului de umezeală şi puritatea aerului încărcat cu aerosoli naturali (picături foarte fine de apă) proveniţi din spargerea valurilor în zona ţărmului şi care inhalaţi ajută la mineralizarea organismului şi tratamentul unor boli ale căilor respiratorii. de unde rezultă că litoralul românesc este tot aşa de bine încălzit ca şi litoralul mediteranean.temperatura medie anuală.numărul mare al zilelor senine (circa 140 zile/an) şi durata mare de strălucire a soarelui (> 2. o scăderea frecvenţei respiratorii.500 ore/an) favorizează în mod evident băile de soare. baia de soare.terapeutic. conţinutul crescut de iod şi sărurile din atmosferă.de suprasolicitare a organismului. Mării Nordului sau Mării Mânecii. limanurile maritime. în general. caracterizat prin nuanţe uşor excesive . care generează o formă specială de cură . în acelaşi timp. o combinare mai uşoară a hemoglobinei din sânge cu oxigenul atmosferic. 21. o stimulare generală a proceselor biologice. precum şi de nisipul alb.stabilitatea termică accentuată.septembrie) fiind de 230 – 250 C. Lipsa mareelor şi a valurilor mari permite folosirea optimă a plajelor. primăverile mai timpurii şi toamnele mai calde şi prelungite definesc un climat mai cald decât cel de pe litoralul Mării Baltice.puritatea aerului maritim permite radiaţiei solare să ajungă întreagă de sol. . cu variaţii mici de temperatură în timpul zilei şi de la zi la noapte. tratamentul balnear se face prin cura de soare.sejurul pe litoralul românesc al Mării Negre are asupra organismului o dublă acţiune: excitantă. turismul de litoral sunt: . datorită radiaţiilor ultraviolete puternice. . De altfel. respectiv. ceea ce face ca plajele să fie preponderent uscate. . .2°C . în perioada estivală sunt 10-11 ore de soare/zi.îmbinarea armonioasă a acestor două acţiuni. . Bioclimatul marin este rezultatul interferenţei dintre climatul de stepă şi influenţa pontică. Principalele caracteristici ale climei. şi calmă. care susţin balneoturismul şi.temperatura medie a lunii ianuarie. dă naştere unui climat stimulator. Temperaturile.

Ele conţin: • o fază solidă. sunt resurse turistice de primă importanţă în susţinerea curei balneare. sau după o prealabilă pregătire prin măcinare. ca factori terapeutici. folosit în cadrul stabilimentelor balneare de la Eforie Nord şi Sud. microbiologică şi enzimatologică. • o fază lichidă reprezentată de soluţia apoasă a substanţelor solubile organice şi anorganice din nămol. tratamentul cu peloide devenind în timp o procedură cunoscută. rezervaţia de dune de la Agigea. fiind folosite în scopuri terapeutice ca atare. • o fază gazoasă rezultată în urma diferitelor procese fizico-chimice şi biochimice. O2 . Nămolurile au efecte deosebite în afecţiunile reumatice. în special pentru tratarea bolilor reumatismale.Apele mineralizate puse în valoare prin foraje.000 m3. XIX la Techirghiol (folosind nămol sapropelic) şi Vatra Dornei (pe baza nămolului de turbă exploatat la Copăceni şi. Neptun. clorurate.).ce îmbogăţesc aspectul peisagistic al litoralului şi permit practicarea agrementului nautic. Utilizarea peloidelor. dioxid de carbon (CO2 ). folosit fie sub formă de împachetări. impunându-se prin calitate şi cantitate nămolul de la Techirghiol. ginecologice. ariile protejate reprezentate prin pâlcul de stejari brumării de la Neptun. Alte obiective naturale sau modificate de om. iodurate şi sunt valorificate la Mangalia. răşină. şi reprezentată şi prin hidrogen sulfurat (H2 S). care prezintă interes pentru turismul litoral sunt lacurile cu apă dulce: Siutghiol. Nămolurile terapeutice (peloidele) Nămolurile sau peloidele (de la grecescul pelos = mâl) sunt substanţe care se formează în condiţii naturale. circulatorii periferice. a început încă în a doua parte a sec. ale sistemului nervos periferic sau chiar în cură internă (pentru tratarea colitei. Tăbăcăriei . deoarece substanţele minerale şi organice conţinute au o acţiune benefică asupra organismului. nămolurile reprezintă amestecuri eterogene de substanţe organice şi minerale.. 2. ceruri. sulfuroase. asociate cu nămolul terapeutic. aplicată curent în numeroase staţiuni balneare şi balneoclimaterice. peştera de la Limanu etc. Apele sărate ale lacului Techirghiol (50-55 gr/1) şi apele sulfuroase ale lacului Mangalia sunt folosite în cură externă. În concepţia actuală. Nămolul terapeutic are o acţiune benefică asupra organismului prin substanţele minerale şi organice conţinute. ce ocupă interstiţiile dintre particulele solide. ulterior. Jupiter. Pădurea Hagieni. Apele de adâncime mineralizate (cu 618-1038 mg/1 săruri) şi mezotermale (24-28°C). fiind indicate în tratamentul afecţiunilor reumatismale. dischineziei biliare etc. sunt din punct de vedere chimic bicarbonatate. Neptun.5. fie sub formă de ungeri cu nămol.) şi minerale (săruri insolubile şi o structură argiloasă). Belona. la Poiana Stampei-Pilugani). calcice. H2 etc. Venus. din apa minerală (în nămolurile minerale şi unele turbe) şi din precipitaţii. amestec cu ape minerale sau încălzire. fizică. Techirghiol. în stări de agregare şi forme structurale variate. lignină. Eforie Nord. mecanică – determinate de compoziţia chimică. cu rezerve de 500. aduse la suprafaţă cu ajutorul forajelor. Nămol sapropelic se află în câteva lacuri sărate de pe litoral. Nămolul de turbă a fost pus în evidenţă şi este utilizat parţial la Mangalia. componente lipidice etc. compusă din substanţe organice (celuloză. sau existente prin intermediul unor lacuri sărate. 26 . ginecologice etc. principiile active fiind de natură chimică. de pe litoralul Mării Negre şi până în zona montană. Saturn. Ea provine din apa lacurilor (în cazul nămolurilor lacustre).000 m3 şi valoare terapeutică deosebită. cu rezerve valorificabile în scopuri terapeutice de circa 400. sub influenţa proceselor geologice şi biologice. fiind un important factor de cură.

Amara. la temperaturi variate. ca urmare aproceselor fizico-chimice şi microbiologice care se declanşează la contactul apei minerale cu un pat argilos. dermatologice etc. Aşa sunt ivirile de emanaţii de CO 2 din zona eruptivului neogen Gutîi – Călimani – Harghita. fie separat. Sugaş Băi). Mangalia (cu peste 300. ivirile sulfatariene sunt insuficient şi empiric valorificate în cura balneară. Mădăraş. fiind şi ele utilizate în tratamentul balnear. fie sub forma împachetărilor şi a băilor de nămol sau pentru obţinerea unor factori medicamentoşi de extract. • Nămolurile minerale se formează în mod natural. • Balvanyos. Felix. practicat pe litoral). Băile Sântimbru. Ocna Sibiului. Nămolul de turbă a fost utilizat pentru prima dată la Vatra Dornei. • Nămolurile de turbă – formate în mlaştini. • Turia. la contactul apă minerală – pat argilos). pe regiuni limitate ale corpului). emenaţiile de acest tip fiind cunoscute sub denumirea de sulfatară (cele mai reprezentative la Turia. Slănic etc.datorită monosulfurilor de fier. Sângeorz-Băi (uşor radioactive . în condiţii de umiditate avansată. Coştini. Acestea sunt utilizate în tratarea afecţiunilor locomotorii. Someşeni. împachetări. obţinut din nămolul sapropelic din Lacul Amara şi având un efect sporit asupra aceloraşi afecţiuni. Turia (sulfatate). Sângeorz-Băi – cu mofete utilizate rudimentar. pe lângă CO2 şi H2 S. Tuşnad. Borsec. Voşlobeni.0% CO2) emenaţie mofetică din Europa. urmat de Borsec în anul 1889. în încăperi improvizate.000 m3 rezerve valorificabile) etc. cataplasme (aplicaţii de nămol. Borsec. Principalelel indicaţii ale nămoloterapiei le constituie afecţiunile aparatului locomotor. pentru tratatment mofetic la Covasna. în 1880. 2. care imprimă gazului un caracter sulfurat. Băile Sântimbru.6. Ocnele Mari. bolile endocrine. mai mult sau mai puţin moderne.radonic). Lacul Sărat. Astfel de nămoluri minerale găsim la Govora (nămol silicios. Pucioasa. prin transformarea incompletă a materialului vegetal. în România fiind cunoscute mai multe zone cu apariţii de emenaţaii gazoase de CO2 şi sulfatariene. Slănic Moldova. afecţiunile ginecologice cronice. în jurul izvoarelor minerale. la Bazna. Aluniş. de data aceasta formarea fiind dirijată (tot prin procese microbiologice şi fizico-chimice. cu amenajări moderne pentru tratament. Gazele terapeutice naturale (emanaţii de origine mofetică) Gazele terapeutice au origine mofetică. cum este Pel Amar. Malnaş. în localităţile: • Covasna – cea mai mare şi cea mai pură (98. la c0are se adaugă şi nămolurile cu ape carbogazoase din Depresiunea Dornei şi Depresiunea Borsec. fie asociate cu apele minerale.. culoare neagră . 27 . amenajându-se instalaţii adecvate. iodat).După condiţiile de formare şi compoziţia lor chimică nămolurile se diferenţiază în: • Nămoluri sapropelice – formate pe fundul lagunelor şi lacurilor sărate prin sedimentarea sub ap a materiilor organice şi minerale şi sub influenţa proceselor microbiologice şi fizico-chimice. Vatra Dornei. Ursu. Harghita Băi etc. Băile Harghita. Nămolul se aplică mai ales sub formă de băi. 1 Mai. Legat de manifestările postvulcanice din zona eruptivului sunt cunoscute şi câteva iviri gazeifere care conţin. în general. nămolurile de la Covasna etc. sau sub formă de oncţiuni (o metodă de aplicare a nămolului rece. Băile Harghita – cu emenaţii de o puritatea deosebită (peste 94% CO2). Se pot obţine şi în bazine artificiale căptuşite cu un pat argilos. Geoagiu (feruginoase). Au. Dacă emanaţiile carbogazoase sunt intens utilizate în cura balneară. importante resurse de acest gen existând la Vatra Dornei. Băile Tuşnad.000 m3). fiind prezente pe fundul lacurilor sărate: Techirghiol (cu rezerve exploatabile estimate la peste 500. Tuşnad-Băi.

gaz uscat). în încăperi amenajate în forma unui „circ roman”. o constanţă evidentă a parametrilor fizici. la care se adaugă Ocna Dej şi Cacica cu posibilităţi reale şi multiple de utilizare. În condiţii de salină se remarcă. Recunoaşterea şi utilizarea în balneoterapie a microclimatului de salină s-a realizat mai ales în a doua jumătate a sec. curenţii de aer au viteze reduse. aplicarea tratamentului realizându-se colectiv. în special. este un fenomen unic în lume. Târgu Ocna. Terapia în salinele amenjate şi. Alături de apele minerale care îndeplinesc condiţiile de îmbuteliere şi CO 2 (rezultata din emanaţii naturale sau captat prin foraje până la stratul de gaz) poate fi. aerosolii de Na. deci.Mofeta naturală (numai emanaţia de CO2 .7. presiunea aerului este constantă. utilizată în scop terapeutic în România. XX şi. speleoterapia dă rezultate încurajatoare în tratarea astmului bronşic. 28 . cu valori foarte reduse ale indicilor de stres. în ultimele trei decenii. Salinele terapeutice Salinele. practic insesizabile. Praid. constituie un element important al potenţialului balnear. alergiei căilor respiratorii superioare. şi este „îmbuteliat” (la Covasna). uşor răcoros ca temperatură (de 12-130C). Ca şi Mg având un rol deosebit în favorizarea respiraţiei profunde. practic fără variaţii zilnice şi sezoniere (spre deosebire de aerul din exterior). Este un climat echilibrat sub aspectul umezelii. chimici şi microbiologici. Cel mai important tip de microclimat. prin microclimatul „de salină”. în geenral. microclimatul de salină are un caracter sedativ de cruţare. Termenul de „mofetă” s-a extins şi pentru gazele (CO2) extrase din ape carbogazoase şi utilizate în scop terapeutic. bronşitelor cronice. umiditatea relativă fiind de circa 60-80%. intervine în suprimarea stresului cutanat şi pulmonar. 2. când au fost introduse în circuitul terapeutic salinele de la Slănic Prahova.

29 . Pe baza experienţei internaţionale. teatre. • consumarea unui produs turistic complex. artistic. epigrafic). patrimoniul cultural material .). În condiţiile redeschiderii porţilor României spre Europa şi lume un loc important deţine şi prezentarea. a bunurilor culturale şi va determina accelerarea procesului de restaurare a monumentelor şi de conservare a tradiţiilor naţionale. . staţiune) este compus din: . universități. Consideraţii teoretice Ultimul secol de cultură şi civilizaţie a societăţii umane a arătat că turismul s-a diversificat în mod continuu şi că prezintă din ce în ce mai multe produse "culturale". hidrografie.  asigurarea de servicii turistice complementare (dotări şi utilităţi de agrement şi divertisment în funcţie de motivaţiile turiştilor). cartografic. Patrimoniul turistic (oferta turistică) a unui teritoriu geografic (judeţ. *Patrimoniul cultural = totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire în procesul practicii social-istorice. Această nouă orientare va contribui la integrarea tot mai activă a potenţialul turistic antropic. Elementele naturale sau antropice .îmbrăcăminte etc. literaturii. amenajare şi derulare a programelor turistice care sunt cerute de turiştii dornici să aibă percepţii şi experienţe inedite şi adevărate. Potenţialul turistic natural . . a trăsăturilor definitorii de cultură şi civilizaţie naţională. prin potenţialul cultural. tehnică mijloace de comunicație . precum și totalitate instituțiilor necesare pentru crearea și comunicarea acestor valori (muzee.Structuri turistice (baza tehnico-materială a turismului). climă. etc.respectiv creațiile din domeniul științei. numismatic.clădiri. cu valoare deosebită sau excepţională (din punct de vedere istoric. și patrimoniul cultural spiritual . în sens larg. al moralității. documentar.generând diferite forme de turism. care se sprijină pe servicii turistice de calitate. bibliofil. floră) inclusiv caracteristici modificate sau amenajări ale acestora. artelor. etnografic. arheologic. Turismul cultural se naşte din curiozitatea fiecăruia pentru valorile şi capodoperele umanităţii şi presupune două condiţii majore: • dorinţa de a se cultiva în plan spiritual şi cultural.reprezintă materia primă pentru activităţile turistice. turismului cultural presupune trei elemente importante:  existenţa fondului turistic cultural propriu-zis (patrimoniul turistic cultural – potentialul turistic antropic).1.  asigurarea structurilor și serviciilor de primire . cinematografic.resurse sau atracţii turistice .dar și nivelul educației. vestigii ale vieții materiale și spirituale prin care se poate reconstitui imaginea unei comunități omenești din trecut.3. ştiinţific şi tehnic. POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC (PATRIMONIUL TURISTIC CULTURAL) 3.Infrastructură (generală şi turistică). Valorificarea potenţialului cultural se poate face numai pe baza unui turism cultural durabil şi presupune importante eforturi de organizare. de a cunoaşte bunurile culturale existente. care au reale valenţe turistice şi pot constitui punctele de bază în realizarea unor produse turistice originale. atunci când sunt asigurate serviciile de primire și cele complementare. heraldic. faună. literar. El cuprinde. *Patrimoniul turistic cultural = acele bunuri culturale mobile şi imobile.reprezintă totalitatea resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural prin componentele sale fizico-geografice (relief.Potenţialul turistic (natural şi antropic).

au fost realizate de om în alte scopuri. autorităţile centrale. Obiectivelor turistice antropice.  funcţiile sau funcţia îndeplinită de anumite edificii poate deveni adesea o sursă de interes turistic (Clădirea Guvernului.potenţial turistic" treptat. trebuie să se bucure de un parteneriat activ între domeniul cercetării. societăţile şi agenţiile 30 . amplasarea obiectivelor în locuri insolite (Castelul Bran. care pot fi grupate în:  componente cultural-istorice. Mănăstirea Vodiţa).îmbogăţindu-şi" mediul artificial. datorită progresului tehnologic şi creşterii apetitului pentru nou şi inedit. fie că sunt obiective prezente în muzee (obiecte antice. Teatrul Naţional). îmbogăţindu-se treptat în urma ascensiunii creative a omului.Potenţialul antropic .reprezintă totalitatea resurselor turistice rezultate ale creaţiei umane din punct de vedere cultural . în concordanţă cu creşterea pretenţiilor sale de cultură şi civilizaţie. al Huniazilor.. Dezvoltarea industriei turistice axate pe elemente de cultură. cărţi etc. De dimensiuni foarte mari (Palatul Parlamentului.  componente etnoculturale şi etnofolclorice. În condiţiile redeschiderii porţilor României spre Europa şi lume un loc important deţine şi prezentarea. socială. existente în prezent. amenajare şi derulare a programelor turistice care sunt cerute de turiştii dornici să aibă percepţii şi experienţe inedite şi adevărate . însă ele au ajuns în această ipostază de . *Potenţialul turistic antropic este definit ca ansamblul de valori materiale și spirituale create de societate. care a produs mereu noi valori . Valorificarea potenţialului cultural se poate face numai pe baza unui turism cultural durabil şi presupune importante eforturi de organizare. fie că sunt obiective cu rezonanţă istorică (Biserica Densuş. Îndeplinind acastă condiţie ele au rolul de a reâmprospăta memoria socială a vizitatorului. Acesta s-a conturat în timp istoric.istoric şi tehnico-economic din cadrul unui teritoriu sau al unei aşezări umane considerate ca având valoare turistică sau constituind bază de existenţă pentru turism. fie de un obiectiv ajuns unicat datorită menţinerii în timp. prin potenţialul cultural. care îndeplinesc condiţiile valorificării pe plan turistic.) anumite componente antropice ale potenţialului sunt admirate de mii şi zeci de mii de turişti participanţi la diferite forme de turism. administraţiile publice locale. Fondul turistic antropic din România reuneşte o gamă foarte largă şi variată de componente.  vechimea unor obiective trezeşte. Crucea de pe Caraiman) sau foarte mici (obiecte de artă. fie că este vorba de un . de asemenea. interesul turiştilor.  dimensiunea ieşită din comun a obiectivelor antropice este un atribut care polarizează atenţia şi interesul turiştilor. care sunt mărturii perene ale evoluţiei culturii şi civilizaţiei unui popor.  ineditul este şi el o sursă de atracţie care rezultă din natura materialului de construcţie (în cazul Crucii de pe Caraiman de exemplu). podoabe foarte vechi. Cetatea Devei etc.). culoarea specifică (în cazul unor mănăstiri din Moldova). singularitatea este o însuşire a obiectivelor antropice care sporeşte atractivitatea turistică. pe măsură ce au ajuns să fie reprezentative pentru o anumită regiune sau etapă istorică. Societatea modernă se confruntă cu o creştere numerică fără precedent a fondului turistic antropic şi cu o diversificare pe unitatea de suprafaţă mult mai mare decât în cazul potenţialului turistic natural. Palatul Parlamentului). cărţi vechi. arhitectura deosebită (Castelul Peleş.. Atractivitatea componentelor antropice ale componentelor patrimonuilui cultural este determinată de o serie de însușiri:  unicitatea.. Opera Română. a trăsăturilor definitorii de cultură şi civilizaţie naţională. elemente de tehnică populară veche etc.produs unicat". culturală sau tehnică.).

. Cuprind: 1.Structuri agrement (cluburi agrement. păstrarea şi conservarea acestor comori culturale. Prezenţa României la confluenţa unor puternice imperii a făcut ca patrimoniul cultural să aibă particularităţi proprii. ne oferă gradul de accesibilitate a bunului cultural şi sugerează dotările de infrastructură necesare pentru ca acesta să fie cunoscut şi vizitat. ştiinţific. cât şi peisaje culturale. 3.deţine un loc aparte. autoservire). continental. În industria turistică.Reţeaua de transport comunicaţii.Structuri de primire (hoteluri. 2. estetic.Reţeaua tehnico-sanitară (alimentare cu apă. cazinouri). 2.Structuri pentru servirea mesei (restaurante. Ea este de două feluri: 1. infrastructura generală. 2. sunt vizitate şi atrase în circuite turistice bunurile culturale cu un nivel bun de păstrare şi conservare. infrastructura turistică. . regional şi local . Infrastructura generală: . în general . Criterii de identificare și de evaluare ale potenţialului turistic culturalistoric (potenţialului turistic antropic). .Structuri de transport turistic 3. . religios. cabane.la nivel mondial.2. . moteluri. monumente cu valoare deosebită din punct de vedere istoric.Reţeaua administrativă şi de asigurare a populaţiei. antropologic şi sociologic. Infrastructura turistică: . multe bunuri culturalimobile şi mobile nu sunt puse în valoare datorită stării de degradare în care se află. Structurile turistice Sunt totalitatea mijloacelor materiale de care se foloseşte turismul pentru realizarea funcţiilor şi obiectivelor sale economico-sociale.Reţeaua comercială şi prestări servicii. pietonală). vile). 1.de turism care pot promova ideea de valorizare a bunurilor culturale deosebite. cu bunuri care îşi au originalitate izvorâtă tocmai din acest amalgam de stiluri şi curente. zone istorice reprezentative la nivel naţional. deoarece. chiar dacă este vorba de situri arheologice şi/sau ruine ale unor vechi monumente. artistic. Infrastructura Aceasta caracterizează gradul de dezvoltare şi este menită să asigure funcţionarea normală a unor sectoare importante ale societăţii moderne.Structuri tratament balnear. . fiind indispensabilă pentru industria hotelieră şi turistică. 5. energie electrică şi termică).Reţeaua edilitar-urbană (construcţii. utilizarea acestor bunurilor culturale se realizează ţinând cont de câteva criterii deosebit de importante:  poziţia (locul) .  gradul de conservare şi restaurare . .Grupuri administrative gospodăreşti.Căi de comunicaţie.  geniul tehnic care se referă la mijloacele de care s-a slujit artistul pentru a-şi realiza 31 .Reţeaua tehnico-sanitară pentru staţiuni turistice şi obiective distractive.Reţeaua de transport pe cablu în staţiuni montane şi pârtie de schi. 4. un rol major în valorificare. Patrimoniul cultural include bunuri reprezentate prin: ansambluri şi situri.

nr. 32 . Potrivit ultimelor reglementări legislative (Ordinul Ministrului. unitate de alimentaţie publică. unicitatea unui bun cultural. Din întreaga zestre culturală a României numai anumite bunuri culturale mobile şi imobile au reale valenţe turistice şi pot constitui punctele de bază în realizarea unor produse turistice originale (Date prelucrate după informaţii de specialitate din Direcţia Monumentelor istorice din Ministerul Culturii. unde limitele de creaţie sunt elastice şi extensibile.dă măsura expresivităţii.operele şi monumentele. expoziţie. interioară şi exprimă plasticitatea.raritatea .valoarea estetică . dat fiind rolul său în plan social. . de atestare şi aplicare a unor criterii de departajare. stil. HG. integrarea bunurilor culturale în cadrul aşezărilor rurale şi urbane şi care pot pune în valoare identitatea arhitecturală şi istorică a unei localităţi.prin care un bun cultural devine reprezentativ pentru un anume spaţiu geografic şi cultural. se leagă de păstrarea unei anume identităţi culturale.se referă la elementele de arhitectură şi ornamentare a spaţiilor construite.are în vedere beneficiile imediate care se pot obţine din valorificarea acestor tipuri de bunuri culturale. . .frecvenţa unui anume bun cultural . virtuozitatea tehnicii şi a execuţiei. .valoarea istorică . cultural.are în vedere reliefarea modului de ornamentare exterioară.local.exprimă un set de caracteristici proprii şi conferă şi o anume identitate culturală.  gradul de percepţie a bunurilor culturale .vechimea şi raritatea. de manierea specifică a unor renumiţi arhitecţi. . .la nivel regional.1430/2003.  valoarea estetico-ambientală -. de stilul arhitectural. HG.  valoarea economică -.valoarea urbanistică și constructivă .valoarea artistică . materiale folosite. tehnică. notorietatea acestora şi modul în care ele sunt cunoscute de potenţialii turişti şi participă la deschiderea orizontului cultural şi educativ. de toleranţă culturală.valoare arhitecturală ţine cont de modul de proiectare şi construcţie. minihotel). în analiza bunurilor culturale și pentru determinarea importanţei acestora se aplică următoarele criterii: .reflectă nivelul de mediatizare a unor bunuri culturale.menţine atractivitatea turistică a zonelor istorice. prin ea unele elemente pot deveni componente ale unor produse turistice de marcă. . de multe ori turiştii sunt deosebit de interesaţi să cunoască vechi tehnici artistice.pe care o poate avea un bun cultural şi/sau monument aflat în folosinţă individuală . . 493/2004) s-a creat cadrul adecvat pentru aplicarea unor norme metodologice de clasare şi evidenţă. sau a unei societăţi de turism (casă memorială. de realizare a unor fişe de evidenţă. sau unor construcţii care sunt legate de marile valori ale culturii şi civilizaţiei româneşti.unicitatea prin vechime. coerenţei stilistice. armonia şi echilibrul elementelor care constituie un bun cultural. nr.268/2003.valoarea memorial-simbolică . de elaborare a listei monumentelor istorice.2032/1999. Conform acestor ultime intervenţii legislative. de monitorizare a lor pentru respectarea cerinţelor de conservare şi protecţie. 1995-1998). uneori simbolică şi/sau emblematică. pentru un anumit popor sau minoritate etnică. modul de dispunere ale acestora . Pe măsură ce turismul cultural şi-a diversificat foarte mult formele de manifestare şi a inclus tot mai multe bunuri culturale s-au adăugat şi alte criterii valorice:  valoarea de utilizare -. turiştii prin cunoaşterea şi percepţia unor noi elemente de cultură şi civilizaţie pot respecta identităţile culturale şi devin mai toleranţi în raport cu alte forme de cultură.

în asigurarea păstrării identităţii culturale şi a dezvoltării toleranţei interumane. ş. altele au fost rezultatul muncii unor pasionaţi colecţionari de obiecte de artă şi nu numai. numismatic. ştiinţifică.16/2003. urbanistic. Structura patrimoniului cultural mobil Patrimoniul cultural naţional mobil cuprinde bunuri cu valoare deosebită sau excepţională (din punct de vedere istoric. cinematografic. religios. În acest context pot fi menţionate: .acţiunile de valorificare .3. .3. bibliofil.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice. tendinţa fiind de îmbogăţire prin noi donaţii şi achiziţii. ciuperci. Bunurile mobile includ obiecte cu semnificaţie istorică şi documentară. clasarea şi declasarea unor monumente). epigrafic). case memoriale. Bunurile imobile prezintă valoare din punct de vedere arheologic. centre de cultură şi alte unităţi similare. nr. La baza selectării şi clasării acestor bunuri stau o serie de reglementări legislative: Ordinul Ministrului nr.acţiunile de informare şi promovare prin mass-media .prin iniţiative culturale. valoare artistică şi etnologică. Legea nr. compoziţie. ştiinţifică şi tehnică. . Multe dintre aceste bunuri s-au păstrat şi transmis din generaţie în generaţie. odată cu proprietăţile imobiliare. tehnică şi etnografică. structură.182/2000. toate cu un rol important în conservarea acestor obiectelor valoroase şi stoparea comerţului ilicit. prin: 33 . arhitectural.acţiunile de evidenţă şi inventariere (prin care se realizează fişe pentru fiecare bun cultural.U. Ordinul Ministrului nr. turistice (pentru a le face cunoscute dar şi pentru a obţine venituri suplimentare).2053/2002. să ofere soluţii pentru valorificare economică şi să le promoveze la nivelul societăţii. La acestea se adaugă O. 3. literar. documentar. . la rândul lor. Tipuri şi categorii de patrimoniu cultural Patrimoniul cultural include bunuri imobile şi mobile.1. care include normele de clasare a bunurilor culturale mobile. artistic. ca o completare a Legii nr.prin care se asigură condiţiile de protecţie faţă de factori distructivi (atacuri de mucegaiuri. artistic. utilitate. În ciuda continuităţii materiale şi culturale a societăţii umane. colecţii şi case memoriale. 3. Dat fiind perisabilitate acestor bunuri. documentară. ştiinţific şi tehnic.). trecând de la forme simple la cele complexe de astăzi. insecte.a. aceste bunuri se diferenţiază de la o epocă la alta prin dimensiuni.. temperaturi extreme. patrimoniul cultural beneficiază de o sumă de activităţi menite să identifice noi valori culturale.2035/2000 privind normele metodologice de inventariere şi gestionare a bunurilor culturale din muzee. privind protejarea patrimoniului cultural mobil. toate reprezentând valori adunate în timp.pentru a fi cunoscute publicului larg în scop ştiinţific şi educativ. tehnico-ştiinţific.acţiunile de conservare şi restaurare . cartografic. cea mai mare parte sunt păstrate în muzee.are un rol deosebit în conturarea personalităţii umane. heraldic. La nivel naţional există peste 20 de milioane de asemenea bunuri . valoarea educativă şi de cunoaştere -. peisagistic. istoric. colecţii publice. memorială. Patrimoniul cultural mobil cuprinde o mare varietate de obiecte care au statut de exponate şi care au valoare istorică. etnografic. să le asigure protejarea. fenomene de. arheologic. Pe baza legislaţiei în vigoare. Acest patrimoniu cuprinde mai multe categorii de bunuri mobile:  Bunuri arheologice şi istorico-documentare reprezentate. ca mărturii ale relaţiei dintre creatorii de bunuri materiale şi demonstrează participarea lor la formarea culturii şi civilizaţiei româneşti.

sticlă.obiecte textile. mese de altar. cuprinde însemne. textile. . obiecte din pielărie. primării. broderii. evoluţia în plan economic. . catapetesme.specimene rare aflate în colecţii botanice. social. .alte bunuri care se pot înscrie în această categorie. . colecţii particulare). de valoare tehnică .. cărţi cu importanţă bibliofilă care se regăsesc atât în marile biblioteci publice. filmare .  Bunuri de importanţă tehnică.  Bunuri cu semnificaţie artistică. stindarde). arme. fotografii. anatomice. heraldică (bancnote. unelte. . strane. dar şi în cele religioase sau private. filatelică. decoraţii. artistic. demolarea. . 34 . acte şi documente emise la nivel public şi privat.obiecte simple. obiecte de cult. etc. . orfevrărie în metal.desene. ceramică. monede. . .manuscrise. . militar. distrugerea (datorită unor factori de risc) a unor monumente istorice.alte bunuri materiale din această categorie. însemne funerare).). reprezentative pentru o anumită etapă de dezvoltare istorică şi economică şi care cuprind: . ceramică. .alte bunuri materiale din această categorie. majoritatea acestora se concentrează în muzeele de istorie şi arheologie. . podoabe. . sigilii. sticlă . sportiv. aici fiind cuprinse pietre funerare.mărturii materiale şi documentare referitoare la etapele istorice parcurse.proiecte şi prototipuri de design create ca modele de încercare. publice.materiale primare de documentare. etc.obiecte de cult reprezentate prin icoane pe lemn. os. bine conservate în timp şi spaţiu. utilizate ca ornamente aplicate de exterior – interior. cărţi vechi. fotografie şi litografie. de valoare excepţională sau deosebită. bănci. colecţii publice şi private : .piese de mobilier. sticlă.obiecte cu valoare memorialistică şi piese epigrafice.obiecte provenite din dezmembrarea. argintărie. care includ o serie de obiecte mai rar întâlnite în muzee. uşi de biserici. cu valoare deosebită şi excepţională. . aflate în instituţii guvernamentale. mobilier (catapetesme. obiecte de uz casnic şi gospodăresc. brevete. monede medalii. mărci poştale. diapozitive. sticlă. .  Bunuri cu semnificaţie etnografică. documentare artistice şi de animaţie. care la rândul lor cuprind mai multe valori : . etc. porţelan.alte bunuri materiale din această categorie. .. zoologice. înregistrări audio şi video. utilizate în ateliere şi gospodării individuale. piatră.cu valoare decorativă şi ornamentală. obiecte de vestimentaţie. private (ministere. religios. metal. insigne.documente şi tipărituri de interes special. etc.instrumente muzicale. inscripţii sigilii. instrumente muzicale. uniforme militare. filme. bunuri materiale. ştiinţific. gravuri. hărţi şi alte materiale cartografice care sunt originale. ceramică.înainte de finalizarea unor creaţii de film.opere de artă decorativă realizate din lemn. . . veşminte. înainte de finalizarea unor obiecte artistice şi tehnice. cărţi rare. drapele. din metal. picturi. colecţii publice şi private.obiecte şi documente cu valoare numismatică.  Bunuri de importanţă ştiinţifică cu valoare deosebită şi excepţională. . geologice şi mineralogice.. care înglobează o serie de obiecte reprezentative pentru zonele etnografice româneşti: .materiale fotografice reprezentate prin clişee negative. sau ca podoabe.trofee de vânat aflate în muzee .opere de artă plastică .creaţii tehnice unicat din diverse sectoare industriale. piese de port popular. acte de arhivă.obiecte arheologice (unelte. .podoabe.

rarităţi indiferent de marcă. baroc. etc. la care se mai pot adăuga o serie de criterii specifice.fiind ponderate ca dimensiune. în țara noastră. lambrisări în lemn.2. mănăstiri. hoteluri. dar şi o anumită structură a aşezărilor rurale şi urbane şi un anume mod de construire. bizantin. a unui procent ridicat de populaţie rurală cu ocupaţii tradiţionale multiseculare. creaţii tehnice cu valoare memorială. spiritul artistic şi de inovaţie.matriţe de compact-discuri şi CD-ROM. au apărut numeroase clădiri de tip conace. staţii de cale ferată. ipsoserie.calităţile psihologice şi senzoriale percepute (culoare. teatre. mărime. Patrimoniul cultural imobil Cuprinde clădiri sau/şi ruine valoroase sub aspect arheologic. XVIII. pe reglementările ICOMOS şi UNESCO privind patrimoniul cultural mondial.danubiano . roman. clădiri fortificate. care fac parte integrată din structura acestora. -prototipurile aparatelor.vechimea şi originea istorico-geografică. colecţii.stilurile de artă folosite şi valoarea/notorietatea autorilor care au creat bunuri arhitecturale. grec. instrumentelor. . cule. catedrale. ateliere. .care include castele.sunt elemente de valoare.. casa ţărănească şi anexele gospodăreşti continuă să fie ridicate după modele tradiţionale. Factorii economici şi sociali au influenţat vizibil principalele stiluri care şi-au pus amprenta în timp şi spaţiu asupra arhitecturii: egiptean. etc. 3. rococo şi modern. impresie vizuală. Arhitectura tradiţională mult mai conservatoare şi-a păstrat elementele şi ornamentica definitorii.arhitectură civilă .natura materialelor fizice şi gradul lor de complexitate rezultat prin prelucrare. Dacă în multe ţări europene. palate. palate. 35 . clădiri de birouri. Vechimea locuirii în spaţiul carpato . picturi murale.3. maşinilor . arhitectural. şcoli.pontic şi existenţa. Ele fac parte din tezaurul naţional şi reflectă nivelul de cultură şi civilizaţie al unui popor. biblioteci.alte bunuri materiale din această categorie..). volum. . fiind extins spaţiul de locuire şi modernizat doar parţial sistemul de ornamentare interioară.exterioare şi interioare . istoric. Toate aceste bunuri pot fi cunoscute prin intermediul unor instituţii muzeale. În domeniul monumentelor de arhitectură există şi o clasificare axată pe utilitatea acestora: . gotic. castele etc. baptisuri. mobilier. Stabilirea statutului de monument se bazează. în urma dezvoltării oraşelor românești şi a consolidării unei categorii sociale mai înstărite. în România monumentele arhitecturale dovedesc o mare simplitate . cu vădite influenţe occidentale. case memoriale şi cuprind câteva zeci de milioane de asemenea obiecte. dispozitivelor. .. forturi. . urbanistic şi unde toate părţile componente .). condiţiile fizico-geografice. dar şi biserici fortificate. bogat decorate în exterior şi interior. biserici. La sfârşitul secolului XVII şi sec. Patrimoniul arhitectural înglobează şi produse din alte arte: sculpturi. romanic. centre comerciale. vitralii. . fabrici. dintre care pot fi menționate: . renascentist. adesea el cooperează cu proiectarea peisagistică şi cea urbanistică pentru armonizarea aspectului exterior al clădirilor cu natura înconjurătoare.care înglobează cele mai multe tipuri de monumente (temple.arhitectura religioasă . influenţele culturale şi tehnice venite din exterior. etc. . religios.realizări ale tehnicii populare.arhitectură laică – reprezentată prin case. diferitele curente în arhitectură şi artă şi-au lăsat amprenta prin ridicarea unor clădiri somptuoase. diferite ornamente de piatră. Astfel. politice şi sociale specifice au impus o anume evoluţie a manierei de construcţie. .care ulterior au intrat în producţie de serie. artistic. spitale. pagode.

ambientală. Demararea acţiunilor de mai bună valorificare prin turism a bunurilor culturale va trebui să pornească de la o selecţie şi o promovare corespunzătoare. grădinărit şi horticultură ornamentală. etc.  valoarea artistică a clădirilor prin ornamentele exterioare şi interioare existente. materiale folosite. până la obiecte personale. stil exprimă o valoare estetică şi artistică. dar cu importanţă istorică şi arhitecturală. apeducte. care să includă monumente istorice mai puţin cunoscute. iar din combinarea acestora rezultă suprafeţe optice care se individualizează prin desen. piese textile. viaducte. care conferă unicitate la nivel național. fiind elementul esenţial care exprimă identitatea oraşului şi a locuitorilor săi. culoare.. . Din dorinţa de integrare a turismului cultural românesc în cadrul celui european şi mondial. sau nevalorificate în turism. amenajarea apelor. local şi care îi dă autenticitate şi singularitate faţă de alte oraşe sau sate. obiecte din lemn.includ de la piese de mobilier. Specialiştii din domeniul turismului au adăugat şi alte criterii de selecţie. scoici. prin care se păstrează fragmente ale unui mod de viaţă şi de atmosferă.arhitectura peisagistică . lăţime. formă. faruri. Bunurile culturale create de om se desfăşoară pe trei dimensiuni –înălţime. bunurile imobile se evidenţiază prin câteva elemente deosebite. vechi instalaţii. restaurarea şi conservarea monumentelor de arhitectură. împletituri. echipamente. adâncime. 36 . regional.  componentele . etc. Patrimoniul arhitectural al oraşelor şi satelor face parte integrantă din ţesătura urbană. la nivel de edificiu.crearea unor programe turistice zonale care să pună în valoare centrele istorice ale unor oraşe mai mici. introducerea unora dintre acestea în rândul structurilor turistice. cămine şi sobe. etc. care îi sporesc importanţa. culoare. porturi. la nivelul oricărei aşezări urbane şi rurale actuale au fost stabilite câteva criterii majore prin care să se evidenţieze valenţele turistice ale unor centre istorice vechi.introducerea în circuit a unor programe turistice noi.  valoarea manifestărilor artistice şi culturale organizate. prin acţiuni ce aparţin turismului cultural şi care se traduc prin: . mijloacele de transport. compoziţie. obiecte de lut. şi anume:  gradul de rezistenţă a elementelor constructive şi specificitatea acestora. . ceramică. flori uscate. Există două posibilităţi de valorificare a monumentelor istorice şi de arhitectură prezente în centre urbane cu mare vechime şi valoare istorică şi anume: fie utilizarea edificiilor ca centre culturale.  valoarea estetică de ansamblu.realizarea unor amenajări care să vizeze accesibilitatea. cu care se află în permanentă relaţie socială şi economică. Existenţa şi stabilitatea unui aşezări umane în timp şi spaţiu se exprimă şi prin relaţiile sale cu regiunea înconjurătoare. care prin dimensiuni. artistică. dar şi ale unor monumentelor de arhitectură izolate. baraje. Astfel. parcuri de distracţii.arhitectura industrială – reprezentată prin elemente de inginerie (poduri.). exprimate prin :  spaţiul pe care îl ocupă şi care poate avea. oraşele şi satele româneşti ar trebui să pună un accent mai mare pe bunurile culturale care pot fi valorificate prin turism. aeroporturi. În general.fie simpla lor vizitare ca obiective de interes turistic.  valoarea culturală. . expoziţii. structuri turistice . sticlă.  accesibilitatea şi gradul de amenajare turistică.care se referă la modul de aranjare a grădinilor. aranjamente florale cu materiale naturale prelucrate (piatră. o valenţă arhitecturală. mărime. îndeosebi a vechilor centre istorice.. contrast. diguri.).

plan topografic şi cadastral. social. religios.  monumente din perioada 1921-1960 – de valoare mică. percepţie vizuală şi estetică.linia.  monumente din perioada de după anul 1960 – fără valoare. comemorative. ştiinţific şi tehnic. elementele artistice interioare şi exterioare. • sit . • zona de protecţie din jurul unui monument .termen preluat din limba franceză şi care reprezintă terenuri delimitate topografic şi cadastral ce deţin bunuri culturale aflate într-un anume cadru natural bine conservat cu valoare importantă din punct de vedere arheologic. arhitectural. eliminarea unor factori de risc natural şi antropic din vecinătate şi care este de 100 m în mediul urban. toate acestea includ şi terenurile aferente delimitate topografic şi cadastral şi alcătuiesc mărturii valoroase din punct de vedere arheologic. prezente în mediul urban şi rural. muzeistic. etnografic. spre 37 . artistic. istoric. cu precădere. funerare de for public. religios. etnografic. istoric.  materiale şi procedee folosite .  monumente din perioada 1776-1830 – de valoare foarte mare. cu un mare grad de coerenţă în plan istoric. arhitectural. alături de dotările interioare. forma. set de lucrări pentru restaurare –conservare. de 200m în mediul rural şi 500 m în spaţiile libere din extravilane. care alături de trenurile aferente dau o imagine de ansamblu sub aspect arheologic. culoarea . inclusiv monumentele. După legislaţia în vigoare sunt date şi principalele definiţii ale unor categorii de monumente. artistic. Legea protecţie monumentelor împarte toate bunurile culturale existente. Cunoaşterea acestor definiţii este foarte importantă deoarece se poate face o grupare a bunurilor cultural şi o ierarhizare a acestora în funcţie de criteriile amintite anterior. religios.  monumente din perioada 11831-1870 – de valoare mare.construcţie sau parte integrantă dintr-o construcţie anterioară care. etnografic. ştiinţific şi tehnic. arhitectural urbanistic. dar şi contribuţia personală a artiştilor şi creatorilor de bunuri culturale. social. bunuri imobile situate suprateran. cultural. reglementări urbanistice. subliniind şi necesitatea unor acţiuni susţinute de conservare şi restaurare:  monumente din perioada paleocreştină până în anul 1775 – de valoare excepţională. social. • ansamblu .arată influenţa generală a unui anumit stil artistic. constituie o structură unitară. în funcţie şi de performanţele epocii. resursele financiare sunt dirijate. monumente memorial-funerare. Conform clasificării actuale există 4 categorii de monumente: monumente de arheologie. subteran şi subacvatic: • monument . Clasificarea monumentelor după vechimea lor ne dă dimensiunea unei valori de vechime.include mai multe elemente constructive. Pentru fiecare monument există un regim juridic. istoric.care împreună oferă o imagine asupra cerinţelor şi gusturilor personale ale artiştilor creatori şi care au evoluat cu fiecare perioadă istorică. în două mari categorii: monumente istorice de importanţă naţională care reprezintă circa 20% din total şi monumente de importanţă locală care cuprinde restul de 80%. monumente de arhitectură. arhitectural.reprezintă o suprafaţă de teren menită să asigure o stabilitate constructivă. ştiinţific şi tehnic. la care se mai adaugă și bunuri artistice. în iniţiativele de protejare şi restaurare. artistic.  monumente din perioada 1871-1920 – de valoare medie. monumente de for public. Cunoaşterea acestei delimitări temporale este foarte importantă deoarece.  Structura patrimoniului cultural imobil Aprecierea bunurilor culturale imobile trebuie să pornească de la anumite aspecte teoretice legate de definirea acestora.

care cuprinde o cetate ţărănească cu 3 incinte. deşi în momentul de faţă există altă structurare a patrimoniului cultural.3.colonizate sub regele Ungariei.Ulterior. conservare. Pentru a realiza o prezentare succintă a ceea ce înseamnă mai valoros sub raportul potenţialului turistic antropic se poate utiliza ordonarea existentă în planul de amenajare a teritoriului naţional.2000. Saschiz în Mureş. Dat fiind faptul că procesul de colonizare a continuat şi în timpul regelui Carol Robert(1283-1318) şi realizarea şi consolidarea acestor cetăţi va continua. cumanilor. Alături de aceasta mai sunt incluse cele situate la Câlnic . fiind cuprinse în Patrimoniul Mondial UNESCO. parcuri şi grădini. care necesită importante resurse financiare. secţiunea a III a– Zone protejate. monumente de artă şi ansambluri memoriale.O. clădiri memoriale. Din totalitatea bunurilor imobile au fost acceptate monumente din următoarele categorii: a) Categoria aşezări ţărăneşti cu biserici fortificate -. la început din lemn. apoi din piatră. În vedea apărării locuinţelor. locuri istorice. sub aspect turistic. Reghin şi Rodna. 3 bastioane de apărare. astfel. economice. religioase. În urma acestui proces a rezultat un număr important de cetăţi ţărăneşti şi biserici gotice fortificate (circa 300 s-au păstrat). coloniştii acestor teritorii au ridicat primele cetăţi.4.care sunt realizări ale minorităţilor germane . care reflectă evoluţia istorică a unei naţiuni..primele trei categorii de monumente. Se disting. apoi a tătarilor.) 3. din judeţul Sibiu.5/2000 – M. În acest context foarte mulţi cercetători din domeniul turismului au ales această variantă.04. 6 turnuri. Dârjiu în Harghita. la sfârşitul secolului al XI-lea. Din patrimoniul UNESCO face parte ansamblul de la Biertan.ICOM. Categorii de bunuri culturale naţionale cu componente înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO În condiţiile redeschiderii porţilor României către Europa şi lume un loc important îl deţine şi prezentarea monumentelor care sunt de mare valoare. o biserică (1492-1516) în stil gotic târziu. culturale. rezervaţii de arhitectură şi urbanism. categoria monumentelor și ansamblurilor de arhitectură și cea a monumentelor şi siturilor arheologice. principalele instituţii guvernamentale şi organizaţiile profesionale din domeniul culturii şi de patrimoniu acţionează în parteneriat cu Consiliul Internaţional al Monumentelor şi siturilor . Valea Viilor. Potrivit reglementărilor anterioare anului 2004 existau următoarele categorii de monumente: monumente şi situri arheologice. sosesc grupuri de germani din sud-estul Bavariei care se stabilesc în zonele Bistriţa-Năsăud. cele mai atractive sunt monumentele şi bunurile culturale cu vechime mai mare. alături de Biertan. De asemenea. Vezi xerox (edificii istorice. care prin particularităţilor lor sunt adevărate embleme ale culturii şi civilizaţiei româneşti. Prejmer şi Viscri din judeţul Braşov.ICOMOS şi cu Consiliul Internaţional al Muzeelor . Geza al II-lea (1141-1162)îndeosebi în zona Sibiului şi în nord-vestul Transilvaniei . localitate atestată în 1283. 38 . Probleme deosebite ridică aceste monumente din punctul de vedere al acţiunilor de restaurare.. monumente şi ansambluri de arhitectură (inclusiv cele tehnice). 12. a bunurilor şi bisericilor contra năvălirilor pecenegilor.judeţul Alba. reglementate prin Legea nr. În vederea respectări cerinţelor legate de conservarea acestora.

ordonarea simetrică a elementelor componente amintite.reprezintă construcţii cu rol de locuire şi apărare contra încercărilor de cucerire romană. Urmaşii lui Ştefan cel Mare. Cantacuzinilor. tablourile votive ale familiilor domnitoare ale Basarabilor.Grădiştea de Munte din comuna Grădiştea. a contraforturilor în exterior. iar în realizarea frescelor exterioare şi a picturilor interioare a celei de tip bizantin. toate situate pe teritoriul judeţului Suceava. dispuse mai izolat. muzeu. cu hramul ”Sf. Acestea se detaşează prin expresivitatea şi măiestria artistică a desenului. Relaţiile politice şi economice pe care Moldova le va avea sub domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504). legate de cultul strategic al dacilor. Apostoli. anexe gospodăreşti. Voroneţ. În biserică se găsesc. Reprezintă cele mai renumite monumente de arhitectură ale Evului Mediu românesc. a firidelor interioare şi ocniţelor în exterior. Ele includ ruinele unor puternice ziduri. În perioada aceasta. bibliotecă cu 4000 de volume. etc. culorii şi prin picturile cu teme religioase realizate de pictorul grec Constantinos. continuarea intensă a luptei antiotomane vor determina realizarea unui număr important de biserici ca simboluri de mulţumire religioasă pentru bătăliile câştigate. paraclis. Suceviţa (ctitorită de familia boierilor Ieremia şi Ioan Movilă). d) Categoria bisericilor cu pictură exterioară din Moldova . Ansamblul monahal Hurez (denumirea veche pentru Horezu) include: ziduri de incintă. cerdace lungi cu arcade. c) Categoria arta şi arhitectura brâncovenească --constituie expresia culturală a perioadei de domnie a lui Constantin Brâncoveanu (1668-1714). iar modul de dispunere şi împărţire a spaţiilor interioare sunt expresia arhitecturii şi a modului de construcţie a poporului dac. la care se adaugă cetatea de la Căpâlna din localitatea omonimă din judeţul Alba. Acestea sunt situate pe culmi de dealuri. realizate în piatră. a fost construită în plan triconc. două schituri – Sf. fapt ce a permis realizarea unor edificii religioase şi culturale deosebite. Ţara Românească cunoaşte o revigorare economică. Aceste biserici se remarcă prin planul dreptunghiular. Cele mai cunoscute pe plan intern şi european sunt bisericile de zid cu frescă exterioară situate în Bucovina românească şi Moldova Centrală. Întregul complex a fost realizat între anii 1690-1693 şi se remarcă prin dispunerea în patrulater. ferestrelor se resimte influenţa gotică. Dintre aceste bijuterii arhitecturale fac parte: ansamblurile mănăstirilor Vatra Moldoviţei (ctitorită de Toma Bubuiog şi prin contribuţia domnitorului Petru Rareş). bolniţă. folosirea cărămizii aparente. cetatea de la Băniţa toate situate în judeţul Hunedoara. Brâncovenilor. de meşteri locali. cetatea de la Piatra Roşie Luncani. cu amplu pridvor în partea de vest şi cu un valoros iconostas. biserica mănăstirii. Din această grupă fac parte: complexul de la Sarmizegetusa – Regia . Sub aspectul planului de construcţie. depozite şi locuinţe. cu un stil arhitectural şi artistic propriu perioadei lui Ştefan cel Mare. Probota (ridicată de Petru Rareş) şi biserica cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ulterior şi urmaşii la domnie au continuat ctitorirea unor astfel de lăcaşe de cult. chilii. respectiv domnitorul Petru Rareş şi familiile boiereşti 39 . Humor (ambele ctitorite de Ştefan cel Mare). naos şi altar. Cel mai reprezentativ obiectiv arhitectural realizat sub domnia sa se găseşte în oraşul Horezu. Ştefan realizat de fiul voievodului în 1703. fiind dispuse de-a lungul văii Grădiştea. Împăraţi Constantin şi Elena”.b) Categoria cetăţilor dacice -. de asemenea. Biserica mănăstirii. Blidaru. În timpul domniei sale au fost realizate 24 de biserici. împărţirea în pronaos. sub influenţă renascentistă. a unui sistem de boltire în arce care să permite prezenţa turlelor. Acestea includ ornamente exterioare bogate. a celei colorate şi smălţuite. sanctuare. ctitorit de stareţul Ioan în 1690 şi Sf. a ancadramentelor uşilor. din judeţul Vâlcea. turn la poartă. din care s-au păstra doar 20. cetăţile de la Cetăţuia. case domneşti. reprezentative pentru perioada când satul dac s-a aflat sub conducerea regelui Burebista. a modului de organizare socială a societăţii pe clase. Ioan Botezătorul” din localitatea Arbore.

XIII). arborelui vieţii. ambele incluse în patrimoniul UNESCO. Alături de acestea mai sunt trei biserici. 40 . 164 de case. XII-XV şi păstrează multe elemente valoroase. Rogoz.XVIII şi prima parte a sec. Astfel. vechea scară cu 175 de trepte. dar le-au dat o mai mare monumentalitate.demonstrează faptul că satele maramureşene au vechi obârşii istorice şi au păstrat în timp şi spaţiu valori cultural-istorice. toate terminate cu o cruce metalică. toate cu hramul „Sf. Stilul de construcţie deţine multe elemente gotice. 13 edificii publice. biserica „Sf. naos şi altar. se termină sub forma capetelor de cal şi deţin console pentru sprijinirea acoperişului. fiul domnitorului Mircea cel Bătrân. Prin reprezentativitatea lor. Sunt realizate din bârne groase de stejar. situate în plan longitudinal. 35 de covoare orientale. scrijelituri geometrice. rozetei solare. XII-XV). margini sculptate sub forma dinţilor de lup. etnografice de mare autenticitate şi frumuseţe. Nicolae” din Budeşti Joseni. etc. Cetate medievală datează din perioada sec. iar ultimul rând de bârne. apar motivele ornamentale ale funiei răsucite. astăzi muzeul de istorie al oraşului. dispuse orizontal. Impresionante sunt zidurile cetăţii. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Plopiş. Pe teritoriul judeţului există circa 90 de asemenea obiective religioase care se remarcă prin echilibrul proporţiilor şi a volumelor elementelor constructive. la 425 m altitudine. care domină valea Târnavei. f) Centrul istoric al municipiului Sighişoara reprezintă cel mai bine păstrat spaţiu urbanistic medieval din Europa Centrală şi de Est. care include şi figurinele care arată zilele săptămânii )şi bastioane. galeria din lemn. cu altar în stil baroc. Părţile componente ale acoperişurilor au pante moderate şi se termină cu un turn ce poate avea înălţimi diferite. etc. orga construită în 1680. Picturile interioare sunt realizate fie direct pe pereţii grunduiţi. Dintre toate artele tradiţionale cea a sculpturii şi cioplitului în lemn a adus cea mai mare faimă acestui ţinut. vechea biserică gotică (sec. „Naşterea Domnului” din Ieud-Deal. La capătul superior turnul are o galerie cu arcade şi poate avea pe colţuri turnuleţe. Paraschiva” din Deseşti şi Poenile Izei. Bisericile sunt alcătuite din pronaos. au continuat să ctitorească asemenea biserici. la capete în coadă de rândunică. iar unele au pridvor sau prispă cu stâlpi de lemn. bisericile cu hramul „Sf. la care s-au adăugat motivele artei populare în ornamentarea exterioară. din patrimoniul UNESCO fac parte: biserica cu hramul ”Intrarea în biserică” din Bârsana.ale lui Ieremia Movilă. au adăugat pridvor şi au selectat mai atent temele religioase pictate. La acestea se mai adaugă biserica evanghelică (sec. fie pe pânze lipite direct pe lemn şi se disting prin simplitatea desenelor şi coloritul armonios. XIX. Este format din CITADELA –așezarea fortificată de pe Dealul Cetăţii. și din Orașul de Jos – situat la poalele acestuia. unele turnuri se continuă printr-un coif piramidal sau conic foarte ascuţit. e) Categoria bisericilor de lemn din Maramureş -. cele 9 turnuri( Turnul cu ceas. actualmente muzeul armelor. Surdeşti. Un loc aparte în arhitectura tradiţională a acestei zone etnografice îl deţin bisericile din lemn. casa lui Vlad Dracul. vechea şcoală. pârcălabului Luca Arbore. colonete la uşi. arce frânte la ferestre. Acestea au fost realizate în secolele XVII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->