Sunteți pe pagina 1din 3

În atenţia conducătorilor de instituţii preuniversitare!

Dosarele candidaţilor se depun în biroul nr.9,


la Centrul Adolescenţilor în perioada:
17.05.10-17.06.10

REGULAMENTUL
de acordare a burselor de merit pentru elevii
din învăţământul preuniversitar şi extraşcolar, din şcolile,
liceele şi colegiile de artă, sportivilor de performanţă
şi persoanelor în etate

I. Dispoziţii generale
1. Bursele de merit se acordă elevilor, sportivilor şi oamenilor în etate, în bază
de concurs, după criteriile şi condiţiile arătate în capitolul de mai jos.
2. Bursele de merit pot fi atribuite elevilor din învăţământul preuniversitar şi
extraşcolar, din şcolile sportive, din colegiile şi liceele de artă, laureaţilor
Festivalului de muzică „Roşu, Galben, Albastru”, pentru succese
remarcabile la învăţătură, pentru reprezentarea ţării la diverse concursuri
europene şi mondiale, pentru participare activă la viaţa asociativă a
instituţiei şi a municipiului, precum şi persoanelor în etate pentru
performanţe în diverse domenii de activitate.
3. Bursele de merit se vor plăti prin intermediul Direcţiei evidenţă contabilă şi
analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău, din contul fondului de
rezervă al Primăriei municipiului Chişinău, donaţiilor şi sponsorizărilor,
acumulate la un cont special.

II. Cuantumul, condiţiile şi criteriile de acordare a burselor


de merit
1. Cuantumul bursei de merit pentru elevi şi persoanele în etate este de 1000
(una mie) lei şi se acordă o dată pe an, la sărbătoarea consacrată Hramului
oraşului Chişinău.
2. Cuantumul burselor de merit poate fi modificat la propunerea Direcţiei
cultură, Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Direcţiei generale
finanţe, Consiliului municipal Chişinău.
3. Concursul de acordare a bursei municipale de merit este organizat de
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport şi Direcţia cultură ale Consiliului
municipal Chişinău.
4. Direcţiile respective vor selecta beneficiarii de burse în cadrul unor comisii
speciale, în componenţa cărora vor fi desemnaţi specialişti ai Direcţiei
generale educaţie, tineret şi sport, Direcţiei cultură, Direcţiei sănătăţii şi
consilieri ai Consiliului municipal Chişinău. Comisiile vor întocmi procese-
verbale despre activitatea desfăşurată, în baza cărora se va elabora proiectul
privind aprobarea listelor beneficiarilor de burse de merit, prezentându-le
spre aprobare Consiliului municipal Chişinău.
5. Candidaturile pentru concurs se propun de uniunile de creaţie, ştiinţifice,
ONG-uri, consiliile profesorale ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar
şi extraşcolar, şcolilor şi colegiilor de arte, şcolilor sportive şi federaţiilor
sportive.
6. La concursul de selectare a bursierilor pot participa:
- elevii instituţiilor preuniversitare, şcolilor şi colegiilor de arte, dacă obţin cel
puţin media 9 (nouă) la disciplinele de profil;
- laureaţii concursurilor internaţionale;
- premianţii olimpiadelor republicane;
- elevii ce deţin locurile I, II şi III în cadrul concursurilor municipale pe
diverse profiluri (real, umanist, artistic, tehnic, ecologic, turistic, sportiv
etc.);
- sportivii de performanţă cu vârsta de până la 20 ani;
- învingătorii şi premianţii concursurilor sportive internaţionale oficiale;
- membrii loturilor sportive ale Republicii Moldova;
- candidaţii la Jocurile Olimpice;
- campionii Republicii Moldova;
- laureaţii Festivalului de muzică „Roşu, Galben, Albastru”.
7. Participarea la concurs a elevilor din învăţământul preuniversitar şi
extraşcolar se admite în baza hotărârii consiliului profesoral al instituţiei, în
care trebuie să se conţină descrierea rezultatelor elevilor propuşi, copia
menţiunii (diplomă, tabel de note) obţinute la concurs (olimpiadă,
conferinţă) şi CV-ul.
8. Elevii şcolilor şi colegiilor de arte vor fi admişi la concursul de selectare a
bursierilor pe baza hotărâri despre rezultatele obţinute a consiliului
profesoral, copiei menţiunii înmânate la concursurile republicane sau
internaţionale şi CV-ul.
9. Elevii din şcolile sportive vor prezenta pentru concurs confirmarea
organului sportiv împuternicit şi a federaţiei naţionale de ramură asupra
performanţelor obţinute, copia menţiunii de participare cu rezultatele
competiţiilor municipale, republicane sau internaţionale ale candidatului.
10. Sportivii de performanţă trebuie să prezinte pentru concurs copia de pe
menţiunea acordată la Jocurile Olimpice, confirmarea rezultatelor obţinute la
competiţiile sportive internaţionale, categoriei sportive, hotărârea consiliului
profesoral sau a altui organ împuternicit, cu descrierea meritelor şi a
performanţelor obţinute, şi CV-ul.
11. Şcolile şi colegiile de arte vor depune seturile de documente ale
candidaţilor şi scrisoarea de însoţire a instituţiei în fiecare an, până la data de
1 iunie, la Direcţia cultură, iar instituţiile din învăţământul preuniversitar şi
extraşcolar, şcolile sportive şi sportivii de performanţă - la Direcţia generală
educaţie, tineret şi sport.
12. Candidaturile persoanelor în etate sunt înaintate de Academia de Ştiinţe a
Moldovei, de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Direcţia cultură,
Direcţia sănătăţii, uniunile de creaţie şi ştiinţifice.
13. Beneficiarii bursei de merit au dreptul să participe în mod repetat la
concursul de selectare a bursierilor.
14. Condiţiile concursului pentru selectarea bursierilor se fac cunoscute prin
mass-media locală.

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu