Sunteți pe pagina 1din 9

C E N T R U L

NAłIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

Evaluarea la disciplina Matematică


în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011
Programa M2

Introducere

Examenul naŃional de bacalaureat este modalitatea esenŃială de evaluare externă


sumativă a competenŃelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare atins de
absolvenŃii de liceu.
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de
bacalaureat – 2011, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, elevii susŃin, în
cadrul probei E. c), în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, proba de
matematică, corespunzătoare programelor M1, M2 sau M4.
În consecinŃă, susŃin proba scrisă la disciplina Matematică elevii care au absolvit
liceul în cadrul profilului real din filiera teoretică, în cadrul tuturor profilurilor din filiera
tehnologică şi în cadrul profilului pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare şi a
profilului militar, specializarea matematică-informatică, din filiera vocaŃională.
Matematica are statut de disciplină obligatorie pentru aceştia.

Structura probei scrise la disciplina Matematică

Testele elaborate pentru proba scrisă la matematică contribuie la îndeplinirea


funcŃiilor evaluării urmărite prin examenul de bacalaureat. Prin aceste teste se realizează
o evaluare sumativă la finalul învăŃământului preuniversitar. Fiecare test asigură o
cuprindere echilibrată a materiei studiate, are un grad de complexitate corespunzător cu
programa de bacalaureat al cărei conŃinut este inclus în programa şcolară şi poate fi rezolvat
în timpul stabilit de 3 ore.
Testul pentru proba scrisă la disciplina Matematică este format din trei subiecte.
Fiecare subiect conŃine fie itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme, fie itemi
semiobiectivi de tip întrebări structurate.

1
CompetenŃe de evaluat la disciplina Matematică

Proba scrisă la disciplina Matematică, susŃinută în cadrul examenului de


bacalaureat, evaluează competenŃe dezvoltate pe parcursul învăŃământului liceal, în
conformitate cu programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a, în vigoare pentru
absolvenŃii promoŃiei 2011.
CompetenŃele de evaluat, asociate conŃinuturilor programei de bacalaureat, în cadrul
probei scrise la matematică, sunt:
1. Identificarea unor date şi relaŃii matematice şi corelarea lor în funcŃie de
contextul în care au fost definite
• Utilizarea proprietăŃilor algebrice ale numerelor, a estimărilor şi aproximărilor
în contexte variate
• Recunoaşterea unor corespondenŃe care sunt şiruri, progresii, funcŃii
• Identificarea valorilor unei funcŃii folosind reprezentarea grafică
• Descrierea sintetică sau vectorială a proprietăŃilor unor configuraŃii geometrice
• Identificarea unor metode posibile în rezolvarea problemelor
• Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul
calculului financiar, a graficelor şi a diagramelor
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual
cuprinse în enunŃuri matematice
• Utilizarea unor metode algebrice şi/ sau grafice pentru rezolvarea ecuaŃiilor,
inecuaŃiilor, sistemelor de ecuaŃii
• Completarea unor tabele de valori necesare pentru trasarea graficului
• Aplicarea unor metode diverse pentru optimizarea calculelor de distanŃe,
unghiuri şi arii
• Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaŃii problemă
date
• Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau
probabilităŃilor pentru analiza de caz
• Identificarea unor metode de calcul a integralelor, prin realizarea de legături cu
regulile de derivare
• Interpretarea unor proprietăŃi ale şirurilor şi ale altor funcŃii cu ajutorul
reprezentărilor grafice
• EvidenŃierea asemănărilor şi a deosebirilor dintre proprietăŃile unor operaŃii
definite pe mulŃimi diferite şi dintre calculul polinomial şi cel cu numere

2
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea
locală sau globală a unei situaŃii concrete
• Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi
pentru optimizarea calcului cu numere
• Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a
unor probleme practice
• Operarea cu funcŃii reprezentate în diferite moduri şi caracterizarea calitativă a
acestor reprezentări
• Utilizarea unor formule combinatoriale în raŃionamente de tip inductiv
• Utilizarea operaŃiilor cu vectori pentru a descrie o problemă practică
• Aplicarea algoritmilor de calcul în situaŃii practice
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situaŃii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
• Caracterizarea unor mulŃimi de numere şi a unor relaŃii dintre acestea
utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulŃimilor
• Exprimarea proprietăŃilor unei funcŃii prin condiŃii algebrice sau geometrice
• Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiŃii algebrice; exprimarea prin
condiŃii algebrice a unor reprezentări grafice
• Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale
unei configuraŃii geometrice
• Exprimarea cu ajutorul noŃiunilor de limită, continuitate, derivabilitate,
monotonie, a unor proprietăŃi cantitative şi calitative ale unei funcŃii
• Analizarea unor configuraŃii geometrice pentru optimizarea algoritmilor de
rezolvare
• Analizarea şi interpretarea unor situaŃii practice cu ajutorul conceptelor statistice
sau probabilistice
• Utilizarea proprietăŃilor operaŃiilor în calcule specifice unei structuri algebrice
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei
situaŃii-problemă
• Analizarea unor contexte uzuale şi matematice (de exemplu: redactarea soluŃiei
unei probleme) utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulŃimilor
• Analizarea unor situaŃii practice şi descrierea lor cu ajutorul funcŃiilor

3
• Interpretarea unor situaŃii-problemă cu conŃinut practic cu ajutorul funcŃiilor
şi a elementelor de combinatorică
• Stabilirea unor condiŃii de existenŃă şi/ sau de compatibilitate a unor sisteme
şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora
• Folosirea proprietăŃilor unei funcŃii continue pentru calcularea integralei acesteia
pe un interval
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin
integrarea cunoştinŃelor din diferite domenii
• Transpunerea unei situaŃii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea
problemei şi interpretarea rezultatului
• Interpretarea informaŃiilor conŃinute în reprezentări grafice prin utilizarea de
estimări, aproximări şi strategii de optimizare
• Optimizarea calculului trigonometric prin alegerea adecvată a formulelor
• Modelarea unor configuraŃii geometrice analitic, sintetic sau vectorial
• Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaŃii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)
• Explorarea unor proprietăŃi cu caracter local şi/ sau global ale unor funcŃii
utilizând continuitatea, derivabilitatea sau reprezentarea grafică

Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Matematică

Ponderea diferitelor comportamente cognitive în evaluarea competenŃelor elevilor


prin proba scrisă la examenul de bacalaureat 2011, disciplina Matematică, este ilustrată
în tabelul de mai jos:

CompetenŃă

CunoştinŃe, abilităŃi/ deprinderi, atitudini


Tip de
comportament

Comportamente Analiză –
Cunoaştere ÎnŃelegere Aplicare Evaluare
cognitive Sinteză

Pondere 10% 15% 50% 15% 10%

CompetenŃele de evaluat, înscrise în programele pentru examenul de bacalaureat


2011 la Matematică sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere raportul

4
dintre competenŃă şi comportamentele cognitive corespunzătore, conform prezentării
anterioare.
Baremul de evaluare şi de notare este asociat sarcinilor concrete de lucru date
elevilor şi pe baza acestuia se apreciază lucrările scrise. Baremul de evaluare şi de notare
este elaborat cu un grad înalt de obiectivitate şi aplicabilitate, astfel încât să reducă
diferenŃele de notare dintre evaluatori. Baremul de evaluare şi de notare a fost proiectat
pe baza notării analitice. Aceasta implică determinarea principalelor performanŃe (unităŃi
de răspuns) pe care elevul trebuie să le evidenŃieze în rezolvarea fiecărui item. Notarea
analitică are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării, favorizând realizarea unei
aprecieri obiective.
Baremul de evaluare şi de notare, în cazul itemilor de tip rezolvare de probleme/
întrebări structurate, include elemente ale răspunsului care sunt notate. În acest fel
candidatul primeşte punctaj pentru rezolvări parŃiale ale cerinŃei itemului. Pentru o
evaluare unitară, în barem se regăsesc rezolvări complete ale itemilor. Se punctează
corespunzător oricare altă metodă de rezolvare corectă a problemei.
Testul şi baremul corespunzător, elaborate în vederea asigurării transparenŃei şi
informării persoanelor interesate, sunt prezentate ca modele pentru examenul de
bacalaureat 2011.

5
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011


Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale.
• Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
x +1
5p 1. DeterminaŃi numerele întregi x care verifică relaŃia −1 ≤ < 1.
3
2. DeterminaŃi coordonatele punctului de intersecŃie a graficelor funcŃiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 şi
5p
g : ℝ → ℝ, g ( x ) = x 2 − 2 x + 3 .
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia 2 − 2 − x = x .
P
5p 4. CalculaŃi 2 5 2 .
C5 + A6
5p 5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2,3) şi B ( −1,0 ) . ScrieŃi ecuaŃia dreptei AB.

5p 6. CalculaŃi perimetrul triunghiului MNP ştiind că MN = 2, MP = 3 şi m ( ∢NMP ) = 120.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1 2
1. Se consideră matricea A =  .
0 1
5p a) CalculaŃi determinantul matricei A.
5p b) CalculaŃi A2 − 2 A + I 2 .
5p c) DeterminaŃi matricele X ∈ M2 ( ℝ ) cu proprietatea X 2 = A .
2. Pe mulŃimea ℝ se defineşte legea de compoziŃie x ∗ y = xy − 3 x − 3 y + 12 .
5p a) DemonstraŃi că x ∗ y = ( x − 3)( y − 3) + 3, oricare ar fi x, y ∈ ℝ.
5p b) RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia x ∗ x = 19 .
5p c) Ştiind că legea "∗ " este asociativă, calculaŃi 3 1 ∗ 3 2 ∗ ... ∗ 3 2011.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
1. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ, f ( x) = e − x .
5p a) DemonstraŃi că f ′ ( x ) − f ( x ) = x − 1, oricare ar fi x ∈ ℝ .
5p b) ScrieŃi ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul funcŃiei f.
5p c) DeterminaŃi ecuaŃia asimptotei oblice la graficul funcŃiei f spre −∞ .
1 1
2. Se consideră funcŃia f : ( 0, +∞) → ℝ, f ( x ) = + .
x x +1
e
 1 
5p a) CalculaŃi ∫  f ( x ) −  dx .
1  x + 1 
5p b) CalculaŃi aria suprafeŃei determinate de graficul funcŃiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaŃie x = 1 şi x = 2 .
5p c) CalculaŃi volumul corpului obŃinut prin rotaŃia în jurul axei Ox a graficului funcŃiei g : [1, 2] → ℝ,
g ( x ) = f ( x ).

Probă scrisă la Matematică

6
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011


Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


♦ Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
♦ Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. x +1
−1 ≤ < 1 ⇔ −3 ≤ x + 1 < 3 2p
3
−4 ≤ x < 2 2p

x ∈ ℤ ⇒ x ∈ {−4, −3, −2, −1,0,1} 1p


2. f ( x ) = g ( x ) ⇒ 2x − 1 = x2 − 2 x + 3 1p

⇒ x2 − 4 x + 4 = 0 ⇒ x = 2 2p
punctul de intersecŃie este A ( 2,3) 2p
3. 2−x =2− x 1p
CondiŃie 2 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞, 2] 1p
EcuaŃia dată este echivalentă cu: 2 − x = 4 − 4 x + x 2 ⇔ x 2 − 3 x + 2 = 0 2p
x ∈ {1, 2} 1p
4. 5! 6!
P5 = 5! = 120, C52 = = 10, A62 = = 30 3p
2!3! 4!
P5 120
= =3 2p
C52 + A62 40
5. y −3 x−2 3p
=
0 − 3 −1 − 2 2p
EcuaŃia dreptei AB : y = x + 1
6. Prin aplicarea teoremei cosinusului în triunghiul MNP se obŃine
NP 2 = MN 2 + MP 2 − 2MN ⋅ MP ⋅ cos ( ∢NMP ) 2p
1 2p
cos120 = − ⇒ NP 2 = 19 ⇒ NP = 19
2
Perimetrul este egal cu 5 + 19 1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 2p
det A =
0 1
=1− 0 =1 3p

Probă scrisă la Matematică


Barem de evaluare şi de notare

7
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

b) 1 2  1 2  1 4
A2 =  ⋅ =  2p
0 1 0 1 0 1
1 4 1 2 1 0 2p
A2 − 2 A + I 2 =   − 2 + =
0 1 0 1 0 1
0 0 1p
= 
0 0
c) a b  2
2  a + bc b(a + d )
X =  ⇒ X = 
c d  c ( a + d ) d 2 + bc  1p
 
 a + bc = 1
2 a + bc = 1 a 2 = 1
2
  
2 b ( a + d ) = 2  a = d a = d
X = A⇔  ⇔ ⇔
c ( a + d ) = 0  ab = 1  ab = 1 3p
 d 2 + bc = 1  c=0 c=0
  
 1 1  −1 −1 1p
Se obŃin soluŃiile X =  , X =  
 0 1  0 −1
2.a) ( x − 3)( y − 3) + 3 = xy − 3 x − 3 y + 9 + 3 3p
= x ∗ y, ∀x, y ∈ ℝ 2p
x ∗ x = 19 ⇒ ( x − 3) + 3 = 19
b) 2
2p
( x − 3) 2
= 16 ⇒ x ∈ {−1,7} 3p
c) x ∗ 3 = 3 ∗ x = 3, ∀x ∈ ℝ 2p
3
1 ∗ 2 ∗ ... ∗ 2011 =
3 3
( 3 3 3
)
1 ∗ 2 ∗ ... ∗ 26 ∗ 3 ∗ ( 3
28 ∗ 29 ∗ ... ∗ 2011
3 3
) 2p
=3 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

( )
1.a)
f ′( x) = ex − x = ex −1 3p

f ′ ( x ) − f ( x ) = ( e − 1) − ( e
x x
)
− x = x −1 2p
b) y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) 2p
f ( 0 ) = 1, f ′ ( 0 ) = 0 2p
EcuaŃia tangentei este y = 1 1p
c) f ( x) ex − x 2p
lim = lim = −1
x →−∞ x x →−∞ x
(
lim
x →−∞
f ( x ) + x ) = lim e x = 0
x →−∞
2p

EcuaŃia asimptotei este y = − x 1p


2.a) e e
 1  1
∫  f ( x ) − x + 1 dx = ∫ xdx 2p
1 1
e 2p
= ln x 1
1p
=1

Probă scrisă la Matematică


Barem de evaluare şi de notare

8
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

b) 2
A = ∫ f ( x ) dx = 2p
1
2p
= ( ln x + ln ( x + 1) ) =
2
1 1p
= ln 3
c) 2
V = π ∫ g 2 ( x ) dx = 1p
1
2 
1 1 2
= π ∫ 2 + +  dx =

1 x ( x + 1) 2 x ( x + 1) 

1p
2
 1 1 x  2p
=π − − + 2ln  =
 x x +1 x +11
2 4 1p
= π  + 2ln 
3 3

Probă scrisă la Matematică


Barem de evaluare şi de notare