Sunteți pe pagina 1din 2

ANDRIES IONUT

CLASA a-XIII-a A

Viziunea S.C. COMSTART '93 S.R.L.


este de a câştiga poziţia de lider în
sectorul construcţiilor din regiunea
Moldova, în perspectiva evoluţiei
economiei româneşti.

Misiunea firmei este furnizarea de


servicii în domeniul construcţiilor
civile şi industriale în condiţii de Pentru satisfacearea cerinţelor
deplină securitate atât pentru partenerilor noştri şi pentru
factorul uman cât şi pentru mediul obţinerea performanţelor
înconjurător, la nivelul cerinţelor economice, ne angajăm ca
legale şi de reglementare. politica în domeniul calitaţii,
mediului, sănătăţii şi securităţii
Valorile pe care le împărtăşim profesionale să fie o componentă
pentru realizarea misiunii nostre prioritară a politicii generale a
sunt: profesionalism, onestitate şi organizaţiei noastre.
loialitate.
Acest a angajament îl realizăm în
mod consecvent prin:
În centrul preocupărilor nostre se
află permanent: • orientarea organizaţiei
către satisfacerea
• CALITATEA produselor/ser
cerinţelor clienţilor
viciilor oferite clienţilor, în
noştri;
vederea creşterii încrederii
• îmbunătăţirea continuă
şi satisfacţiei acestora;
a SMI;
• OMUL care are dreptul la
• conformarea cu
o viaţă sănătoasă într-un
cerinţele legale şi
mediu adecvat;
reglementările în
• MEDIUL cu resursele lui
vigoare aplicabile;
naturale, care trebuie
• orientarea organizaţiei
protejate şi valorificate cât
către prevenirea poluării
mai eficient
mediului înconjurător
prin dezvoltarea
managementului
resurselor naturale şi a
deşeurilor generate de
activităţile specifice;

• antrenarea întregului
personal în direcţia
realizării obiectivelor
managementului
integrat.
ANDRIES IONUT
CLASA a-XIII-a A

MISIUNEA FIRMEI S.C.COMSTART S.R.L.