P. 1
proiect de afacere

proiect de afacere

|Views: 1,094|Likes:
Published by Ciocan Mihai

More info:

Published by: Ciocan Mihai on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. Func iile planului de afaceri si rolul acestuia
 • II. 1 Sumar executiv
 • II. 2. Descrierea general a societ ii
 • II. 3.1 Descriere fizic
 • II. 3.2 Folosin a i atrac ia
 • II. 3.3 Stagiul de dezvoltare
 • II. 4.1 Defini ia pie ei, descrierea ei i oportunitatea
 • II. 4.2. Competi ia (concuren a)
 • II. 4.3 Strategia de marketing
 • II. 4.4 Cercetarea pie ei
 • II. 4.5 Previziunea vânz rilor
 • II. 5. 1 Dezvoltarea produsului
 • II. 5.2 Fabricarea
 • II. 5.3 Men inerea i serviciul
 • II. 5.4 Influen e din exterior
 • II. 6.1 Echipa managerial
 • II. 6.2 Graficul de organizare (organigrama)
 • II. 6.3 Politica i strategia
 • II. 7.1 Defini ie flux de numerar
 • II. 7.2 Rata intern de rentabilitate
 • II. 7.3 Pragul de rentabilitate
 • II. 7.4 Analiza de senzitivitate (sensibilitate)
 • II. 7.5 Valoarea actualizat net
 • II. 7.6 Indicatorii de performan financiar ce se calculeaz de banc
 • II. 7.7 Gradul de îndatorare (Liabilities to equity)
 • II. 7.8 Lichiditatea imediat
 • II. 7.9 Solvabilitate patrimonial
 • II. 7.10 Rentabilitatea în func ie de cifra de afaceri
 • II. 7.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri
 • III. 1 Clien ii...50
 • III. 2 Produse/servicii...50
 • III. 3 Segmentul de pia ...51
 • III. 4 Concuren a ...52
 • IV. 1.1 Utilajul necesar ...53
 • IV. 1.2 Spa ii, utilit i
 • IV. 1.3 Regimul de lucru
 • IV. 2. Echipa managerial
 • IV. 3. Personalul
 • V. 1. Necesarul de finan are
 • V. 2. Venituri previzionate
 • V. 3. Cheltuieli de produc ie anuale
 • VI. Anexe

UNIVERSITATEA SEXTIL PU CARIU

PROIECT DE AFACERE

MANOLACHE DUMITRU MARIUS Specializarea: MANAGEMENT Grupa: 2101; anul: IV

CUPRINS

Plan de afaceri : No iuni introductive Capitolul I: Func iile planului de afaceri i rolul acestuia Capitolul II: Elementele planului de afaceri

....... 3 ....... 5 .7

2

II. 1 Sumar executiv II. 2 Descrierea general a societ ii II. 3 Produse i servicii II. 3.1 Descrierea fizic II. 3.2 Folosin a i atrac ia II. 3.3 Stagiul de dezvoltare II. 4 Planul de marketing II. 4.1 Defini ia pie ei i oportunitatea II. 4.2 Competi ia II. 4.3 Strategia de marketing II. 4.4 Cercetarea pie ei II. 4.5 Previziunea vânz rilor II. 5 Planul opera ional II. 5.1 Dezvoltarea produsului II. 5.2 Fabricarea II. 5.3 Men inerea i serviciul II. 5.4 Influen e din exterior II. 6 Management i organizare II. 6.1 Echipa managerial II. 6.2 Graficul de organizare II. 6.3 Politica i strategia II. 7 Planul financiar II. 7.1 Defini ie flux de numerar II. 7.2 Rata intern de rentabilitate

.........7 ......7 ........ 8 ....... 9 ....... 9 ... 10 11 ...12 ....16 .20 ..27 .....31 ..33 ....33 .34 .34 ...34 ....35 ..35 .36 ...37 ..38 .38 .38

3

...60 PLAN DE AFACERI No iuni introductive: Se remarc în ultima perioad o evolu ie din ce în ce mai accelerat a economiei în ansamblul ei. 7... 7...........................4 Analiza de senzitivitate II......40 ..... a unor noi societ i....... 7...... 7...II..39 39 .43 ..40 42 ..3 Pragul de rentabilitate II. 7.. 7..44 II.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri Studiu de caz: Exemplu practic de plan de afaceri ..............9 Solvabilitate patrimonial II.. 7.................5 Valoarea net actualizat II...........8 Lichiditate imediat II.......... 46 Bibliografie...... 4 ......... 7...........43 43 .7 Gradul de îndatorare II...... evolu ie sus inut de apari ia unor noi idei de afaceri. 7......... de dezvoltare i perfec ionarea celor deja existente.6 Indicatorii de performan financiar ce se calculeaz de banc ..10 Rentabilitatea în func ie de cifra de afaceri II.

furnizori. Rolul s u este nu de a demonstra c afacerea merit finan at . datorit nesiguran ei ce caracterizeaz aceste previziuni.inta.). planul de afaceri este un instrument de lucru ce se folose te pentru a începe i derula o afacere. Pentru întocmirea lui este necesar s se analizeze cu aten ie produsele/serviciile oferite. Planul de afaceri este deci un document scris care descrie natura afacerii. luând în calcul i perioada urm toare (2 pân la 5 ani). Prin intermediul s u este valorificat experien a i realiz rile din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode de estimare i aproximare. gestionarilor de proiecte in cadrul a a-numitelor incubatoare de afaceri . care necesit resurse materiale. Planul de afaceri reprezint un sistem complex bazat pe interdependen a i care reflect de o manier accesibil ideea de afaceri i evolu ia acesteia in timp. competi ia. planul de afaceri este un document de reflectare a activit ii companiei pe un anumit interval de timp. controlul calit ii. managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau institu ii de finan are. etc. avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor . juridice. costurile de produc ie. 2) planificarea efectiv a activit ilor respective ± alegerea strategiei potrivite i g sirea c ilor de atingere a obiectivelor stabilite. Orice plan de afaceri presupune o anumita succesiune de opera iuni. Ele reflecta proiecte de investi ii din toate domeniile de activitate.Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinz torilor ce construiesc o afacere sau caut parteneri. financiare i umane. precum i resursele i aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. pia a. Totodat . institu iilor ce gestioneaz fonduri pentru proiecte de investi ii. etc. Acest control exercitat de-a lungul derul rii afacerii va viza toate elementele critice ale entit ii economice (stocurile. etc.). ci i de a ghida întreprinz torul începând cu primul an de operare a afacerii. În forma sa scris . concuren i. pl ile efectuate. vânz rile. Implementarea lui înseamn control i adaptare în func ie de evolu ia reala. Prezentarea complet a întregului proces ce st la baza planific rii afacerii întocmirii planului de afaceri poate fi schematizat dup cum urmeaz : i Schema 1: Fluxul realiz rii planului de afaceri 5 Stabilirea strategiei E Care este cea mai bun cale de a ajunge de la B la A considerând C i D 1)Strategii . resursele financiare necesare i alte detalii opera ionale. Pentru întocmirea sa e necesar parcurgerea urm toarelor 3 etape: 1) culegerea informa iilor necesare (pre uri. Pu ine companii planific activitatea pentru mai mult de cinci ani. 3) redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare c tre destinatar a rezultatului etapei anterioare). de regula 12 luni. date tehnice.

6 .Fixarea obiectivelor A -unde vre i s ajunge i -Randamentul investi iei -Produse/Pie e -Productivitate Analiza D SWOT -Puncte forte -Puncte slabe Diagnosticarea situa iei B actuale -Unde va afla i *Produse/Pie e *Resurse:-umane -materiale Analiza mediului C economic de evolu ie -Cererea pie ei -Clien ii -Competitorii Intocmirea planului de afaceri I. Func iile planului de afaceri si rolul acestuia Planul de afaceri are patru func ii: a) de cristalizare i dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condus afacerea.

vor vedea abilitatea planului de a genera încas ri necesare opera iunilor zilnice. Managerii i întreprinz torii î i vor îmbun t ii experien a profesional i cuno tin ele. produc ie. Func ia de cristalizare i dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condus afacerea presupune ca planul de afaceri s defineasc clar scopurile i obiectivele afaceri s stabileasc metode de atingere (îndeplinire) a acestora. direc iei i amplitudinii abaterilor de plan. alocarea resurselor se va face dup criterii de maximizare a eficien ei. pl ii datoriilor i gener rii profitului. d) de a ob ine finan are. Func ii de generator de finan are ± cei mai mul i creditori i investitori vor finan a firma numai dup ce-i vor studia planul de afaceri. Astfel. Func ia de realizare a unei evalu ri retrospective a performan elor reale ale unei afaceri de-a lungul timpului presupune identificarea cauzelor. cel care se gânde te s investeasc într-o afacere nu va fi convins de complexitatea tabelelor i am nuntelor furnizate. De aceea el trebuie s fie scris cât se poate de clar i conving tor. s identifice riscurile implicite. c) de evaluare a unei noi idei de afacere. dac i când va fi capabil s recompenseze alocarea de fonduri. Planul de afaceri pate fi comparat cu o hart rutier : va ar ta unde se afl firma i unde vrea s ajung . suport financiar). de a. El cuprinde puncte de repere i alte elemente ajut toare pentru orientarea în mediul economic. calitatea managementului i modul în care produsul se transform în bani. vor fi mai pu in expu i unor pericole neprev zute. acest instrument de lucru confer încredere în for ele proprii. Planul va ar ta Äcât i când ve i avea nevoie´ ( evit subcapitalizarea i deficitul de numerar).i alege strategia optim pentru atingerea acestora. afacerea este examinat din toate punctele de vedere (marketing. iar gre elile sunt comise mai degrab pe hârtie decât în realitate.b) de realizare a unei evalu ri retrospective a performan elor reale ale unei afaceri de-a lungul timpului. 7 . precum i modalit ilor de ac iune a companiei în viitor. În ultim instan . cum ar fi aloca i. Planul de afaceri este primul document scris ce va fi citit de poten ial investitor sau creditor. strategiile sunt cizelate. oportunit i de pia considerabile. Sursele de capital vor dori s tie de câ i bani are nevoie firma . evolua. gradul de detaliere a planific rii. Func ia de evaluare a unei idei de afaceri deriv din capacitatea planului de afaceri de a analiza . permi ând compararea unor alternative strategice i alegerea celei mai eficiente. Totodat . poate compensa lipsa capitalului i experien ei în cazul în care exist alte avantaje (ideea afacerii. compara i clasifica proiectele de investi ii. etc). Finan atorii vor putea aprecia capacitatea de a diagnostica situa ia prezent . ideea în sine. ci de acurate ea analizei. vor supraveghea i controla performan ele companiei i vor fi în m sur s ia m suri corective în timp util atunci când realizarea obiectivelor este amenin at . când are nevoie de ei.

bilan ului. Financiar ± înv area preg tirii i folosirii proiec iilor cash-flow-ului. II. Cu ocazia aceasta se con tientizeaz i se analizeaz în detaliu strategia firmei. Invenstitorii vor s se asigure c sa f cut o analiz competent a punctelor tari i a punctelor slabe ale afacerii. Sintetizând. etc. 8 . tehnicile utilizate pentru cucerirea segmentului de pia dorit. convingând asupra capacit ii solicitantului de a conduce afacerea. Se vor crea condi ii i facilit i reluându-se procesul de planificare i cu alte ocazii. De asemenea. politicile de angajare i concediere. O scriere confuz sugereaz o gândire confuz . Rezultatele bune ale unei planific ri valoroase vor fi compromise printr-o prezentare necorespunz toare. procesul opera ional zilnic. Elementele planului de afaceri II. a riscurilor i oportunit ilor asociate. Deoarece planul de afaceri are rolul de a prezenta afacerea în fa a destinatarului. stilul de prezentare a planului trebuie urm rit cu aten ie. etc. conceperea unui plan de afaceri este un excelent mod de a ob ine credibilitate i ar ta c a avea succes este foarte important pentru dezvoltarea firmei.Un plan de afaceri bine fundamentat va trebui s fie capabil s determine necesarul de capital suplimentar i momentul în care se va realiza infunzia acestuia. nevoile i a tept rile lor. Limbajul folosit trebuie s fie clar. analizelor de punct critic. Cu acest prilej se vor apleca mai mult asupra sistemului informa ional al firmei. ei vor trebui convin i c multe riscuri legate de afacerea respectiv au fost identificate i s-au g sit metode de diminuare a lor la niveluri acceptabile. 1 Sumar executiv Executivul este alc tuit din: 1) întreprinz tori. Se vor oferi atât angaja ilor firmei cât i ter ilor în cadrul operativ i direc ii noi de ac iune. Efectele pozitive generale de întocmirea planului de afaceri: Se va avea prilejul de a identifica unele aspecte ale afacerii care nu sunt sub control i se va ac iona asupra lor cu unele m suri speciale . politica de pre uri. În concluzie. evitând stilul pasiv i detaliile excesive. direct. Se vor identifica domeniile în care compania nu are suficiente cuno tin e de specialitate. elaborarea i redactarea planului se vor conferi avantaje competitive în cel pu in trei domenii: Marketing ± vor fi identifica i clien ii. Personal ± se vor defini drepturile i atribu iile managerului i angaja ilor.

î i extrage informa iile care îl intereseaz i încadreaz solicitantul într-un anumit cadru de analiz i raportare. .stadiul de evolu ie la care a ajuns compania. Destinatarul planului afl . . . . 6 Management i organizare II. . 3) corpul consilierilor. Numele poate ac iona foarte bine i ca element de marketing. Datele furnizate trebuie s fie caracterizate de suficien . 4) consultan ii-cheie. cine este cel care îi prezint cererea de finan are. Numele i logo-ul societ ii reprezint Ävârful iceberg-ului´ în cadrul strategiei de comunicare a acesteia.tipul de activitate desf urat ( de produc ie. y scopul întemeierii. iar performan ele trecute i prezente constituie baza de plecare pentru extrapolarea viitorului poten ial. de comer sau prest ri servicii).produsele sau serviciile pe care firma le-a dezvoltat sau vândut pe pia i succesul acestora. în comandit simpl sau pe ac iuni). exactitate i organizare. y modific ri în tendin ele generale. Descrierea general a societ ii Aceast sec iune a planului de afaceri este important deoarece reprezint ´ cartea de vizit ´ a solicitantului. Numele companiei reprezint elementul primordial de diferen iere fa de competitori i protejat prin lege. în nume colectiv. reflectând identitatea sa.elemente privind trecutul firmei: y data înfiin rii. . y care au fost deficien ele ei ( contribuie la sinceritatea i credibilitatea planului).cine este firma. 9 .2) directori. . pentru a-i da examinatorului un sentiment de încredere i siguran ca urmare a familiariz rii cu identitatea întreprinz torului. În aceast sec iune sunt prezentate urm toarele elemente: . astfel. cu r spundere limitat . y care au fost realiz rile ei majore. Ace tia i func iile lor vor fi exemplificate mai în detaliu în capitolul II. Speciali tii în domeniul elementelor de identificare ale companiilor sunt de p rere c numele firmei ar trebui s sugereze: .cum face(eventual). 2.elemente privind situa ia actual : y activitatea curent .ce face firma.forma de proprietate a societ ii (pe ac iuni.

y num rul de salaria i ai firmei. 10 . 3. 3 Produse i servicii Prezentarea produselor/serviciilor ofer oportunitatea descrierii avantajelor acestora din perspectiva clien ilor. Întreprinz torii de succes tiu sau cel pu in au o idee despre ceea ce clientul a teapt de la ei. II. se poate angaja un specialist care s realizeze o serie de schi e. la o alternativ . accentuând experien a relevant i pozi ia fiec ruia în cadrul firmei. detalii privind structura actual a capitalului permanent (capitalul propriu. Aceste fotografii. bro uri. y identificarea produselor/serviciilor actuale.1 Descriere fizic Pentru prezentarea caracteristicilor fizice a produselor ar putea fi incluse în anexe fotografii. împrumuturi). angaja ii. Una din cele mai bine metode de sinucidere a companiei (faliment) o reprezint axarea pe un tip de produs sau serviciu. ci un concept complex care trebuie definit cu aten ie. cât i o identificare a utilit ii sau interesului pentru produsul respectiv. loca iile afacerii.- y stadiul de via economic al domeniului de activitate al afacerii. în cazul serviciilor se pot fotografia echipamentele. Pentru un serviciu se poate utiliza o diagram . y calificarea personalului. scurta descriere a fondatorilor. brevete sau licen e nu va proteja complet afacerea de competi ie. II. Pentru a compensa aceast limit . pentru asigurarea unei competitivit i pe pia . Cea mai bun ap rare o reprezint diversificarea bazei de produse i servicii oferite. În prezentarea unui produs este recomandat atât o descriere fizic . y tendin a vânz rilor firmei y echilibrul social. Produsul nu este numai un articol fizic. Poten ialul descriptiv al unui serviciu este mai modest decât cel al unui produs. desene sau reprezent ri ale modului în care se presteaz serviciul. Nici cel mai complet set de drepturi de autor. schi e. y cota de pia de inut i resursele firmei. Acest tip de anticipare este vital pentru atragere i fidelizarea clientului.

etc.etapa cre rii produsului . s reduc u or pre urile. 3. . Ciclul de via al produsului este format din 5 etape: . II. Al turi de descrierea fiec rui produs sau serviciu poate fi anexat ponderea de inut de acesta în cifra de afaceri total . dar confer planului o not de profesionalism i las o impresie pozitiv . 11 . firma va c uta noi strategii pentru revitalizarea vânz rilor (modific ri ale pie ei. valorificat sau eliminat. Cre terea vânz rilor . tehnologia superioar . Atrac ia pentru produs poate fi determinat de avantaje func ionale. 3.2 Folosin a i atrac ia Pentru prezentarea diferitelor utilit i i interesului manifestat fa de produs/serviciu sunt obligatorii de men ionat caracteristicile unice ale produsului.desene sunt op ionale. cum func ioneaz i c rora nevoi ale pie ei se adreseaz . Trebuie urm rit relatarea clar . a avantajelor concuren iale distincte i semnificative ale produselor sau serviciilor. . . În situa ia prestatorilor de serviciu. de satisfacere mai rapid i eficient a unor nevoi în compara ie cu produsele concuren ei. Investitorii sunt mai Äsensibili´ la produsele i serviciile noi ce sunt destinate c tre portofoliu de clien i ai firmei ± în acest fel nu mai sunt necesare eforturi de prezentare i fidelizare a noilor clien i. costul de produc ie sc zut. se vor explica investitorului gama de servicii pe care le realizeaz firma. precum i poten ialul afacerii. cash-flow-ul generat i nivelul concuren ei depind de stadiul în care se afl produsul. . iar compania va trebui s decid dac acesta (produsul) trebuie man inut.etapa de introducere ± caracterizat de vânz ri u or crescute i profituri reduse. Atrac ia manifestat fa de produs este în strâns leg tur cu ciclul de via al acestuia. II.etapa de declin ± vânz rile i profiturile scad.etapa de cre tere ± caracterizat de cre terea rapid a vânz rilor i profitului. profitul. produsului sau mixului de marketing). de o campanie agresiv de marketing. cât mai devreme.etapa de maturitate ± ritmul vânz rilor scade i profiturile se stabilizeaz . de design-ul lui.3 Stagiul de dezvoltare Stagiul de dezvoltare reflect evolu ia produsului/serviciului pân în prezent i modul în care compania apreciaz c va evolua în viitor. s acapareze noi segmente de pia i canale de distribu ie.compania identific i dezvolt ideea noului produs. în acest interval firma va încerca s îmbun t easc produsul.

Aceasta înseamn c un client odat cucerit nu poate fi fidelizat.200n 10.Produse care se vând o singur dat ± sunt acele produse pentru care nevoia de achizi ie se manifest o singur dat (cazul aparaturii medicale sofisticate). etc. . pre de vânzare. a ceea ce se dore te a fi realizat de afacerea respectiv în viitor.). dar aflate totu i la mod ± deseori întreprinz tori sunt atra i de elementele la mod . evolu iei modei sau perim ri tehnologiei folosite. În analiza produselor oferite exist o serie de aspecte care pot ridica probleme în fa a finan atorilor (prin riscurile implicate): . În acest domeniu sunt frecvente dificult ile financiare ap rute ca urmare a modific rilor neprev zute ale pie ei ±subiectivitatea pie ei în exprimarea cererii pentru acest gen de produse/servicii reprezint un factor demn de o atent considera ie. Produs/Serviciu A B C Stagiul (gradul) de Ac iuni ce mai dezvoltare trebuie realizate 80% X 90% Y 70% Z Data Definitiv ri 25. de lux (eventual) datorit intervalului scurt de timp între promovare i vânzare efectiv . .200n La acest punct poate fi f cut o scurt referire la parametrii economici ai produsului (cost de produc ie. El trebuie s se bazeze pe în elegere clar a obiectivelor de marketing ale companiei. aceste obiective urm rind a fi fixate în cadrul obiectivelor generale ale firmei.Prin urmare. Se poate afirma deci c siguran a pie ei depinde de caracterul indispensabil al produselor/serviciilor oferite (pia a hainelor de blan comparativ cu pia a produselor lactate). se vor prezenta într-un tabel activit ile care mai trebuie realizate în acest scop i intervalul de timp necesar.Produse/servicii prea simple (u or de imitat sau copiat) ± u urin a în realizarea ofertei este contrabalansat de costul redus de intrare pe pia a respectiv i de valoarea ad ugat redus ce se poate ob ine (sub presiunea ofertei suplimentare a noilor intra i pe pia ).02. îns atrage o vulnerabilitate crescut în fa a concuren ei. .Produse perisabile comercial.ofert singular ± ob inerea unui singur produs permite focalizarea resurselor afacerii. profitabilitate. în situa ia în care mai trebuie aduse complet ri sau îmbun t iri produselor/ serviciilor.200n 20. 12 .04. 4 Planul de marketing Planul de marketing reprezint mijlocul de implementare a strategiei de marketing alese. Lucrurile stau cu totul altfel în afacerile cu vestimenta ie. produse alimentare. cosmetice.03. II.

1 Defini ia pie ei.O abordare de marketing a afacerii înseamn a începe de la nevoile i dorin ele clien ilor i a construi întreaga afacere având drept scop satisfacerea acestor nevoi. are atât avantaje. m rimea i natura pie ei ini iale i viitoare ar face impresie bun . y nu va feri managerul de posibilitatea unor gre eli. apari ia unor produse noi. etc. Cererea evolueaz în timp în func ie de concuren . În cazul produselor noi o cercetare de pia privitoare la dinamica. modific ri legislative ( exemplul obligativit ii introducerii caselor de marcat fiscale). Deciziile privitoare la design-ul produselor. y nu va oferi c i de rezolvare a tuturor problemelor majore ce apar. y jaloneaz i îndrum activit ile celorlalte departamente ale societ ii. 4. valori ( sociale. Marketingul presupune monitorizarea permanent a modific rilor cererii i luare m surilor pentru adaptarea la tendin ele constante. Avantajele sunt legate direct de implementarea strategiei de marketing alese i sunt. ca urmare a respect rii unor politici unanim cunoscute i acceptate de consiliul director. ca parte component a unui plan de afaceri. y nu va r mâne neschimbat pe parcursul duratei planificate. metodelor de vânzare. în principal. service-ul i reclama sunt luate pe baza unei solide în elegeri a ceea ce clien ii î i doresc. pre ul. II. Este recomandabil ca în cadrul planului de afaceri descrierea pie ei s fie scurt . analiza critic la momentul respectiv va r mâne o cerin de baz . planul de marketing are i unele limite de care trebuie s se in cont în fundamentarea planului de afaceri: y nu este un instrument ce-i permite managerului s prezic viitorul cu precizie extrem . culturale ). urm toarele: y spore te abilitatea firmei de a focaliza toate eforturile de marketing pentru atingerea scopurilor i obiectivelor fixate. y u ureaz efortul de management al conducerii. y minimizeaz efectul schimb rilor bru te în mediul economic. cât i limite. vor fi necesare corecturi în concordan cu evolu ia real a mediului economic. 13 . Planul de marketing. pia a reprezint locul de unde se achizi ioneaz produsul/serviciul ofertat de societate. morale. descrierea ei i oportunitatea Din punct de vedere economic. Al turi de aceste avantaje. schimb ri tehnologice.

în cadrul pie ei generale vor fi determinate segmentele de pia principale i secundare.Dac produsul sau serviciul analizat nu este unul nou. pentru segmentarea pie ei pot fi folosite o serie de criterii. y caracteristici specifice ale pie ei. Totodat . Elementul central în descrierea pie ei îl constituie evolu ia pre ului produsului sau grupelor de produse/servicii ce fac obiectul planului de afaceri. Pentru identificarea segmentului de pia . în termeni generali. y preferin ele consumatorului. a politicii de pia i de produs pe care firma o va putea aplica. ce se raporteaz la decizia de a veni cu dou sau mai multe oferte caracterizate de stiluri. y m rimea actual a acestui sector de activitate. i anume: y identificarea si descrierea scurt a industriei în care afacerea se include. ale agen iilor specializate. Identificarea segmentului de pia . ale asocia iei produc torilor i comercian ilor.int . A doua are la baz marketingul bazat pe varietatea produselor. felul acestora i importan a lor. ci o îmbun t ire a unuia existent. dup cum urmeaz : 14 . de fapt a oportunit ilor. pot fi foarte bine determinate dimensiunile i caracteristicile pie ei.int se va realiza prin: a) Segmentarea propriu-zis a pie ei. planurile de afaceri pot propune 3 strategii de abordare a pie ei: Prima se axeaz pe marketingul de mas i presupune decizia de a produce i distribui în mas un produs i de a încerca atragerea tuturor categoriilor de cump r tori. calit i sau dimensiuni i având ca scopuri finale varietatea i individualizarea produselor firmei fa de cele ale unor concuren i. y cele mai importante aplica ii ale produsului/serviciului. y pre urile practicate ( tendin e i elasticitate). fie va deveni din ce în mai neprofitabil . etc. i î i va pierde continuu din cota de pia . a) Segmentarea propriu-zis a pie ei ± se realizeaz prin împ r irea clien ilor efectivi i poten iali în grupe omogene conform unor criterii de segmentare anterior alese. Buna în elegere a evolu iei pre urilor pe pia va constitui un element important pentru definirea. În caz contrar vor exista dou consecin e principale: fie compania va deveni din ce în ce mai necompetitiv . b) Motiva ia clientului. În practic . Pentru descrierea pie ei se vor avea în vedere câteva direc ii mai importante. grupate în func ie de grupa de produse i servicii ce fac obiectul afacerii. marketingul Äla int ´ este echivalent cu identificarea de grupuri diferite ce constituie o pia i de a concepe produse sau mix-uri de marketing pentru pie ele vizate. c) Trendul pie ei. În sfâr it. y tendin ele la nivel na ional i interna ional în acest sector. caracteristici. Pentru aceasta se vor utiliza date istorice i prognoze credibile din publica ii ale Comisiei Na ionale de Statistic . Conform tendin elor actuale se pare c aceast ultim form este cea mai eficient .

Pia a este alc tuit din indivizi (persoane fizice i juridice). În categoria caracteristicilor i informa iilor demografice intr urm toarele: y vârsta. mai exact. stare civil . y clasa social . etnice. sex.serviciile post-vânzare solicitate. Informa iile care creeaz profile sociale ale pie ei. y venitul sau. y ocupa ia.y - y Cazul bunurilor de consum vârst . 15 . caracteristici psihologice ale consumatorului (identificarea acestora contribuie i la alegerea unei strategii de promovare adecvate). y veniturile din investi ii. y m rimea familiei. y apartenen ele culturale. . y vechimea în afaceri. y starea civil . . . Segmentarea pie ei este deci un proces important care analizeaz mai exact clien ii i îi împarte în grupuri mai u or de manevrat i monitorizat. y industria. . având implica ii majore asupra multor decizii de marketing. Spre exemplu.beneficiul urm rit.caracteristici psihografice. . Pentru a defini în mod eficient politicile i strategiile de marketing este obligatoriu s fie identificat mai întâi clientul.industria beneficiar . . nivelul venitului. prelungirea contractelor existente).. religioase. . pozi ie social /preg tire. Cazul produselor industriale . ritmul de consum (regulat/ocazional. y sexul. venitul disponibil pentru consum.caracteristici geografice.cantitatea/frecven a achizi iilor. intermediari.int se pot grupa în : .modul de achizi ie a produselor (licita ie. crescut/sc zut). etc . y nivelul educa iei. pentru acela i produs pot fi fixate pre uri diferite în func ie de intensitatea nevoi pentru acel produs.caracteristici de consum (de comportament). y domiciliul. y num rul de angaja i.caracteristici i informa ii demografice. localizare geografic .

obiective i sunt caracteristici observabile pe care to i clien ii int le au în comun. clien i individuali). credin e. temeri. sunt importante. y la ce nivel se ia decizia de cump rare (management superior. Caracteristicile psihografice. Pentru a avea succes întreprinz torul trebuie s aleag cele mai bune segmente de pia . y conduc tor / subordonat. y beneficii anticipate. Trebuie luate în considerare urm toarele aspecte: y modul de realizare a vânz rii (licita ie. Caracteristicile de consum / de comportament sunt cele legate de achizi ia i folosin a clientului . y modul de alocare în consum. y con tiin social / centrat pe sine. y modalit i de folosire.marketing nediferen iat ± ignorând diferen ierile segmentelor asupra c rora se concentreaz . cump r ri individuale). 16 . y frecven a de utilizare. y extravertit / introvertit. de i sunt mai pu in tangibile. speran e. prejudec i.marketing diferen iat . management tehnic. Este necesar s se evalueze caracteristicile referitoare la m rimea i cre terea fiec rui segment. . y tradi ionalist / inovativ.marketing concentrat ± alege unul sau un num r restrâns de segmente de pia asupra c ruia/c rora se va focaliza. În categoria caracteristicilor psihografice intr urm toarele: y adeptul unui anumit stil de via . Odat definitivat segmentarea pie ei.Aceste informa ii demografice sunt specifice. agen ii de cump rare. atractivitatea structurat i compatibilitatea cu resursele i obiectivele firmei. Cunoscându-se aceste informa ii se vor lua decizii cu mai mult u urin în privin a mass-mediei unde se va face reclama. nevoi sau dorin e) i sunt foarte dependente de propria imagine a clien ilor i de percep ia lor asupra industriei sau produsului comercializat. y conservator / liberal. întreprinz torul va trebui s aleag strategia de acoperire a pie ei dorite printr-un: . y independent / dependent. management mediu. Caracteristicile geografice se refer la zona în care clien ii int pot fi localiza i. contract de lung durat . Ele au de-a face cu caracteristicile psihologice ale persoanei (atitudine. y frecven a de cump rare. management administrativ.lanseaz oferte de pia diferite pentru anumite segmente. .

metode de vânzare. y investi ii în cercetare-dezvoltare ± pentru l rgirea gamei de produse pe m sur ce ritmul cre terii se apropie de 0. program de lucru i timp de vânzare. culoare. somn) Autorealizare Stima Necesit i sociale Necesit i de siguran Necesit i fiziologice Piramida trebuin elor Abia dup satisfacerea nevoilor fiziologice oamenii încep s urce spre satisfacerea celorlalte categorii de nevoi. pensie) Necesit i fiziologice (hran . service. apartenen la grupuri sociale) Necesit i de siguran (asigurarea propriet ilor sale. economicitate. anotimp. Identificarea pie ei int este imposibil f r o în elegere prealabil a dinamicii pie ei în ansamblul s u Exist o serie de factori care contribuie la luarea unei decizii de cump rare: . ad post.factori ce in de afacere ± amplasament. reputa ie. s n t ii. reclam i promovare. evolu ii macroeconomice ( recesiune. u urin în manipulare i transportare. caracteristici opera ionale (eficien . m rime. El a ordonat nevoile consumatorului în cadrul unei piramide cu 5 trepte ierarhice (Piramida trebuin elor): Autorealizare (autodezvoltare) Stima (afirmarea competen ei. program de creditare. . adaptabilitate). Pie ele în cre tere i cele în declin presupun strategii diferite bazate pe urm toarele ac iuni : y investi ii puternice în promovare ± pentru a asigura cump rarea de prob i cump rarea repetat a produsului firmei. 17 .b) Motiva ia clientului este un alt aspect ce st la baza segment rii pie ei. Cunoscutul psiholog american Abraham Maslow spunea: Äto i clien ii sunt c ut tori de scopuri care s justifice nevoile lor de achizi ie i consum´. y investi ii mai mari în stocuri.condi ii meteo. garan ie i fiabilitate. textur . capacitate de stocare i distribu ie ± pentru satisfacerea cererii aflate în cre tere. boom). aspectul i atitudinea angaja ilor. ofert diversificat . În abordarea unei noi afaceri este util s se identifice unde se afl clientul pe aceast piramid a necesit ilor i cum îl poate ajuta produsul/ serviciul în satisfacerea nevoilor sale. Este bine s se fac distinc ia între nevoile celor ce utilizeaz produsul i nevoia celor care iau decizia de cump rare. c) Trendul pie ei exprim tendin ele de evolu ie ale segmentului de pia ± int pe care se va focaliza afacerea analizat . material). .factori ce in de produs ± calitate. respect i recunoa tere) Necesit i sociale (rela ii umane. îmbr c minte. aspect (form .al i factori . ambalaj.

ce intr pe pie e dominate de concuren i experimenta i i dota i cu resurse net superioare. Aflarea unor informa ii privitoare la m rimea i profitabilitatea competitorilor reprezint o sarcin dificil (mai ales în cazul competitorilor mici). Dup identificarea competitorilor.Publica iile de specialitate ± ce con in articole despre tipul de afacere analizat. II. . y o gam de produse restrâns .s confere produsului/serviciului oferit acele caracteristici necesare ob inerii succesului pe pia . -Contactarea direct a firmelor concurente ± de i este dificil. uneori se pot ob ine informa ii i pe aceast cale.s se determine punctele slabe ale concuren ilor i modul în care pot fi exploatate acestea. este constant sau este în recesiune.competitori primari . Existen a concuren ei.2. 4. Competi ia (concuren a) Se au în vedere dou aspecte când se vorbe te despre competi ie( concuren ) : 1. y aten ie maxim asupra nivelului stocurilor i costului de distribu ie. Identificarea concuren ei Deoarece studiul concuren ei este esen ial pentru fiecare afacere.y practicarea unei politici concuren iale agresive a pre urilor mici în etapele de cre tere a pie ei. Pie ele în declin necesit alte strategii. exist o serie de surse de ob inere a informa iilor: . axate pe: y control riguros al cheltuielilor promo ionale . cea mai tentant pentru investitor fiind o pia în expansiune. 18 . ei trebuie s fie ordona i în func ie e Äpericolul´ reprezentat de ei în: . Acest aspect are o importan deosebit în cazul firmelor mici. .Registrul comer ului ± pentru informa iile financiar-contabile pe care firmele sunt obligate s le fac publice. -Contactarea furnizorilor firmelor concurente i a persoanelor care pot de ine informa ii despre acestea. y o politic de pre axat mai degrab spre maximizarea profitului decât pe extinderea cotei de pia . Totu i.competitori secundari. Planul de marketing trebuie s indice dac pia a este în expansiune. 2. . Când se analizeaz mediul concuren ial al afacerii trebuie f cut o dubl determinare: . el trebuie tratat ca atare în fiecare plan de afaceri.competitori poten iali. . urmat de major ri odat cu reducerea ritmului de cre tere a pie ei.

calitatea produselor i serviciilor oferite. .service-ul . 19 . d) Alte influen e. . pie ei tehnologiilor evoluate ± unde procesele i produsele au o evolu ie fulminant . Prin urmare o aten ie special trebuie acordat : unui produs nou ± ce implic posibilitatea apari iei imitatorilor. industriilor tinere ± unde au loc schimb ri importante i destul de dificil de previzionat din punct de vedere al frecven ei amplitudinii lor. nivelul stocurilor.programul de desf urare a activit ii. . Sunt necesare informa ii privitoare la: y companiile ce încearc s intre pe pia în prezent i modalit ile lor de ac iune. c) Bariere de intrare pe pia . garan iile oferite. obiectivul fiind de a trata într-un mod inteligibil ceea ce este cu adev rat competitiv. .metodele de vânzare. b) Surse de concuren viitoare ± se refer la evolu ia anticipat a mediului concuren ial pe perioada de planificare a afacerii. canalele de distribu ie.modurile de realizare a reclamei i publicit ii. a) Gradul de concuren ± specific nivelul actual al concuren ei pe pia avut în vedere.percep ia pie ei privitoare la valoarea produselor lor. . . . . În analiza concuren ei se poate lua în considerare i puterea financiar i avantajele tehnologice. din elementele critice ale afacerii lor: .politica de pre .politica de creditare a clien ilor i de acordare a discount-urilor.localizarea lor.preg tirea personalului. ducând la suplimentarea pe pia a ofertei pentru produsul respectiv. b) Surse de concuren viitoare. .termenele de livrare. .renumele firmei sau a fondatorilor ei.fiabilitatea produselor oferite. . Pentru fiecare dintre competitorii principali este bine s se cunoasc cât mai multe din elementele opera ionale-cheie. .Mediul concuren ial poate fi analizat prin intermediul urm toarelor caracteristici: a) Gradul de concuren .

calitatea.lipsa unor rela ii de afaceri anterioare (pentru afacerile noi). -caracteristicile func ionale ale firmei (ex: baza de date i informa ii. .int .ce alte produse mai fac aceste companii. .existen a unor patente. etc. .posibilitatea specializ rii pe un anumit produs sau pe exploatarea unei anumite ni e de pia . principalii factori de influen ai pie ei (ex: performan ele produsului. . epuizarea patentului etc.o leg tur mai strâns cu clien ii i pia a. motivat sau f r experien . elemente ce asigur i stimuleaz avansul fa de concuren . . . service-ul.management insuficient preg tit. Câteva avantaje poten iale pe care trebuie s le aib o firm nou înfiin at . 20 . Diagnoza complet a acestor avantaje i dezavantaje concuren iale presupune i sintetizarea ideilor privitoare la: y capacitatea de men inere a punctelor forte în cazul unor pericole reprezentate de tehnologii similare.lipsa surselor de finan are a noilor investi ii.utilaje uzate fizic i moral. .management mai flexibil. . dar ei pot avea dou surse de provenien : -resursele umane ale firmei (ex: creativitatea salaria ilor. y c ile ce trebuie urmate p strarea i înt rirea punctelor forte. .tehnologie superioar . precum i costurile i rezultatele previzionate ale unor asemenea ac iuni.amplasarea nefavorabil (în special pentru activit ile comerciale). pre ul. performan a i flexibilitatea opera ional . etc.acces la materiile prime principale cu costuri mai mici. Posibile puncte forte: .costuri i pre uri mai reduse. Se realizeaz de asemenea o diagnoz cu specificarea punctelor forte i a punctelor slabe în raport cu concuren ii companiei. existen a printre ace tia a unor persoane cu rela ii i influen care pot Äimpulsiona´ activitatea firmei ). y y y O alternativ de evaluare a pozi iei concuren iale o constituie identificarea factorilor principali de succes ai companiei. atitudinea i motivarea lor. design-ul.o imagine mai bun a produsului. .). y c ile ce trebuie urmate pentru a diminua sau evita punctele slabe.re ea de distribu ie puternic . precum i costurile i rezultatele previzionate ale unor asemenea ac iuni. Posibile puncte slabe: . a tept rile privind reac ia concuren ilor i contrareac ia avut în vedere. distribu ia. . re ea de distribu ie performant ). etc. Aceea i factori de succes pot îmbr ca diferite forme.

etc. c) Bariere de intrare pe pia Un plan de afaceri pentru a fi bine întocmit trebuie s ia în considerare urm toarele bariere ce pot ap rea. . cu accent deosebit asupra mediului concuren ial. de obiectivele fixate. Fixarea scopurilor i obiectivelor de marketing precede alegerea celei mai adecvate strategii.Experien substan ial în domeniul respectiv. . cât i pe cele negative: .3 Strategia de marketing Dup identificarea pie ei. În func ie de specificul afacerii pot exista i alte influen e externe ce trebuie men ionate în planul de afaceri.Dificult i de produc ie sau de proiectare. Pentru a alege cea mai potrivit strategie concuren ial de marketing o firm va ine cont de pozi ia sa în cadrul ramurii sale de activitate. considerând atât aspectele pozitive. furnizorii.Politica guvernamental . asupra promov rii pe pia . . de oportunit ile existente i de resursele disponibile. 4.Accesul la distribu ie.int .Satura ia pie ei ± nici un loc pe pia pentru un nou competitor. Cantitatea i calitatea informa iilor disponibile conteaz foarte mult în aceast etap . publicul. . Cel mai important factor este reprezentat de concuren . . obiectivelor i concuren ilor este necesar o planificare a modului în care societatea va utiliza oportunit ile existente pe pia io determinare clar a modului în care se va cuceri segmentul de pia dorit. . Spre exemplu.Costuri ini iale mari/ Necesar de capital. etc. Acest proces are impact asupra vitezei cu care vor fi introduse noile produse. în scopul ob inerii avizelor de func ionare.Pentru a afla ace ti factori de succes este necesar o atent analiz a mediului intern al firmei i a mediului economic în care se integreaz afacerea. d) Alte influen e Eventuala performan a unei afaceri este influen at de factori externi asupra c rora o societate are prea pu in sau nu are deloc control. dar nu putem neglija politica guvernamental . II.Identitatea m rcii. 21 . poate exista necesitatea unor examin ri stricte din partea organelor abilitate în domeniu. etc.

Caracteristicile acesteia sunt: -posibilitatea ob inerii unui profit sigur i suficient de mare. O ni reprezint un mic segment de pia pentru care un anumit produs/serviciu este foarte bine adaptat. atacul pe flancuri. lipsa de resurse). Pilonul strategiei de ni este reprezentat de adaptabilitatea perfect . Firma.sporirea frecven ei de utilizare a produsului. Feedback din partea clien ilor. -protejarea pozi iei de inute ± de regul liderii sofistica i nu las nici o porti deschis pentru un atac din partea concuren ilor. . atacul prin încercuire.Strategia de marketing aleas va depinde de pozi ia sa pe pia : lider. precum i celelalte firme de m rimea ei sau firme mai mici care opereaz pe aceea i pia . atacul prin evitare i atacul de gheril . Strategia sa se bazeaz pe utilizarea propriilor abilit i pentru a acumula o cot mai mare de pia .g sirea unor noi utilizatori ai produsului. Promovarea i rela iile publice. . -lipsa de interes pentru competitorii mari. Politica de pre . Strategia de marketing este definit de urm toarele elemente: A) B) C) D) E) F) Strategia de vânzare i distribu ie. Literatura de specialitate men ioneaz diverse strategii de atac: atacul frontal. Alte elemente ale strategiei de marketing. -pe canale de distribu ie (adoptarea acelor canale de distribu ie neexploatate de concuren i). imposibilitate. -pe zone geografice ( abordarea acelor pie e pe care concuren ii n-au p truns înc din motive variate ± lips de interes. -pe produs (fabricarea unui produs care are succes pe pia ). Op iunile pe care le are un lider pe pia în conturarea strategiei sale de marketing sunt: -extinderea pie ei totale ± reprezint cea mai profitabil alternativ . challenger. sau firm specializat în deservirea ni elor de pia . de specializare. Aceast specializare poate fi: -pe clien i (produsul este executat pentru anumi i clien i. Analiza amplasamentului i amenaj rile necesare. În cazul unei firme mici sau mijlocii se practic în general alegerea unei strategii de ni . -m rirea ponderii de inute pe pia ± prezint interes dac profitabilitatea cre te odat cu ob inerea unei cote de pia mai mari.urm ritor este caracterizat de pruden . urm ritor. O firm -challanger va ataca în mod agresiv pozi ia liderului. A) Strategia de vânzare i distribu ie 22 . aplicat prin . pe baz de comand ).g sirea unor noi destina ii ale produsului. de teama de a nu pierde mai mult decât câ tig .

Orice afacere e destinat ob inerii de profit de pe urma vânz rii produselor sau serviciilor sale. F r vânz ri nu se încheie circuitul, oricât de bine ar merge produc ia, cercetarea de marketing, promovarea, etc. Modul în care se procedeaz pentru ca produsul s ajung la utilizatorul final (metoda de vânzare i distribu ie) este esen ial. Analiza efectuat se poate ramifica pe dou direc ii: 1. Metode de vânzare 2. Canale de distribu ie 1. Metode de vânzare În func ie de felul în care se vor realiza vânz rile (dac se va vinde prin distribuitori independen i sau prin intermediul propriilor agen i de vânz ri , prin puncte de desfacere proprii, prin puncte de desfacere la poarta fabricii , vânz ri prin comand po tal ) se vor determina costurile vânz rilor i nivelul de finan are necesar. Procedurile specifice de vânzare (ex: vânz rile prin telefon, prezent rile oficiale), merit , de asemenea, aten ie. Num rul persoanelor ce activeaz în vânz ri i maniera de distribu ie ( în func ie de produs sau de a ezare geografic ) vor trebui descrise mai în detaliu în planul de afaceri. 2. Canale de distribu ie Ele sunt în strâns dependen de forma de vânzare aleas , existând o gam larg de op iuni: - angrosi ti; - detaili ti; - reprezentan i; - po t ; - telefon (pentru servicii de informare/divertisment) - agen i comerciali externi; - agen i comerciali proprii; - tele-marketing; - comis voiajori - întâlniri de prezentare a produselor; - francize; - distribu ie direct (de tipul Ädin u în u ´), etc. Principalele variabile ce caracterizeaz un canal de distribu ie sunt: - tipul canalului; - num rul de verigi (reprezentan i, angrosi ti, detaili ti, etc); - localizarea verigilor (depinde de întinderea geografic a pie ei poten iale). B) Politica de pre În rile cu putere de cump rare redus a monedei na ionale ( cazul României ) politica de pre devine un element extrem de important al strategiei de marketing. Una

23

din cele mai dificile decizii din via a unei afaceri este cea de determinare a pre ului produselor/ serviciilor. Un produs/serviciu de calitate poate argumenta men inerea unui pre ridicat pentru a impune o anumit imagine. Totu i la fixarea pre ului sunt luate în considerare i alte elemente extrem de importante: costul de produc ie, transportul, strategia general , politica reducerilor comerciale i financiare adoptat . Costurile de produc ie, ca element component al pre ului, depind i de cererea pentru produs ± ca urmare a posibilit ii de a cump ra materiile prime în cantit i mai mari i la un pre mai mic. O importan deosebit o constituie: y op iunea fundament rii acestuia: y pe nivelul costurilor implicate plus cota de profit dorit , y pe nivelul pe care-l poate accepta cererea existent la momentul respectiv pe pia ; y acoperirea riscului valutar-hedging (pentru comer exterior); y reac ii a teptate de la concuren i. Stabilirea unui pre este un proces dinamic. Structura pre urilor practicate de o companie se modific în timp. În practic , firmele utilizeaz variate strategii de ajustare a pre ului în func ie de contextul existent la un moment: - acordarea de rabaturi i bonifica ii; - utilizarea pre urilor diferen iate (în func ie de cump r tori, tipuri de produse, locuri de desfacere sau momentul în timp); - utilizarea pre urilor psihologice ± ce sunt dimensionate astfel încât s stimuleze inten ia de achizi ie; - utilizarea pre urilor promo ionale ± pot fi uneori mai mici decât costurile de produc ie i sunt practicate pentru a promova un anumit produs/serviciu; - utilizarea pre urilor orientate spre valoare ± mixul calitate-servire este oferit la un pre acceptabil; - utilizarea pre urilor stabilite pe criterii geografice ± stabilirea unor anumite pre uri pentru clien ii afla i la o distan mai mare; - utilizarea pre urilor interna ionale ± ce implic ajustarea pre urilor în func ie de a tept rile cump r torilor de pe pie ele externe.

În stabilirea pre urilor intervin dou categorii de factori: 1) factori interni - costul produsului, - marja de profit urm rit ; 2) factori externi - cererea manifestat pe pia , - ac iunile i nivelul concuren ei, - pre ul pe care clientul este dispus s -l accepte, etc. Pentru a nu aluneca pe panta falimentului, în fixarea pre urilor practicate e necesar s se analizeze urm toarele elemente de determinare a pre ului:

24

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Costurile implicate; Aprecierile clien ilor fa de produsul/serviciul oferit; Pre urile competitorilor; Elasticitatea cererii; Strategia companiei; Evolu ia mediului economic; Canalele de distribu ie alese; Capacitatea de produc ie.

1) Costurile implicate - impune calcularea tuturor costurilor aferente activit ii, f r a se limita la aprecieri generale. 2) Aprecierile clien ilor fa de produsul/serviciul oferit ± Imaginea ofertei în fa a clien ilor i valoarea ei nu au leg tur cu costul realiz rii ei sau cu pre urile practicate de concuren . 3) Pre urile competitorilor ± În cazul unei pie e echilibrate, pre urile concuren ilor reprezint cel mai bun indiciu al nivelului costurilor i marjei de profit ce pot fi acceptate pe pia . 4) Elasticitatea cererii ± Întotdeauna sc derea pre ului implic o cre tere a vânz rilor. Cererea pentru produse/servicii de lux nu va cre te ca urmare a unei reduceri cu 5-10% a pre urilor. Nu acela i lucru se poate spune în cazul produselor alimentare curente. 5) Strategia companiei ± Ea poate oscila între exploatarea pie ei i practicarea unor pre uri mari (în cazul pie elor noi, f r concuren puternic ) i practicarea unor pre uri mici, obiective (în cazul pie elor mature, cu concuren experimentat ). Cu cât cre te u urin a de imitare a afacerii cu atât nivelul pre urilor se apropie de limit , a a încât competitorii vor fi descuraja i s intre pe o pia cu rentabilitate sc zut , pu in atractiv . 6) Evolu ia mediului economic ± Pre urile tind s creasc în condi ii de expansiune i s scad în condi ii de recesiune. Sezonalitatea are i o mare importan . 7) Canalele de distribu ie alese ± pre ul de vânzare fa de politica de distribu ie (la poarta fabricii, magazin propriu, reprezentan e); 8) Capacitatea de produc ie ± Pre ul de vânzare poate fi mai mare decât cel al concuren ei atât timp cât cererea asigur ocuparea capacit ii de produc ie existente.

În concluzie, pre ul este poate cea mai complex decizie de marketing. O politic de pre uri este eficient doar atunci când clientul este dispus s pl teasc pre ul i un profit este încasat. Pentru a fi competitivi, strategia de marketing trebuie s fixeze pre uri care trebuie atât s satisfac clien ii, cât i s fie profitabile pentru afacere.

C) Promovarea i rela iile publice Eficien a unui plan de marketing nu poate fi conceput f r dou secven e extrem de necesare, i anume: a) Promovarea produsului/serviciului

25

Efectul dorit în promovare Este absolut necesar s fie identificate de la început obiectivele strategiei promo ionale. Cele mai practicate metode de promovare a vânz rilor sunt: -reclama în mass-media. de posibilit ile financiare existente i de finalitatea dorit se alege metoda de promovare cea mai adecvat . Nici o afacere cu o cot de afaceri sc zut nu va începe prin a. Analiza rezultatelor promov rii În func ie de tipul afacerii. Efectul dorit în promovare.b) Rela iile publice ca element al strategiei de marketing. Costurile care le implic promovarea Exist 4 moduri principale de dimensionare a costurilor acestei activit ii: y A stabili cât î i poate permite. 4. 1.de a informa clien ii existen ii i poten iali. Strategia de promovare cuprins în planul de afaceri se bazeaz pe urm toarele elemente: 1. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate. y Procentul de vânz ri al afaceri. . Costurile care le implic promovarea.de a cre te cifra de afaceri. 26 . cât i produsele acesteia trebuie s fie promovate. 4. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate Nu toate mijloacele de comunicare în mas au acela i rezultat. Scopul promov rii este: . y A realiza analiza cost-beneficiu (presupune experien încredere crescut în efectele promov rii). A avea un produs/serviciu competitiv i a nu-l promova este ca i cum nu s-ar desf ura activitatea respectiv . 5. 3. Având mai mult feedback din partea clien ilor se poate analiza mai u or succesul i eficacitatea demersurilor promo ionale. 2. Mesajul ce va genera efectul dorit Prin aflarea r spunsului la întrebarea Äde ce ar cump ra clien ii produsul/ serviciul oferit de societate ?´ se poate stabili mesajul promo ional care va beneficia de forma i direc ia care vor produce astfel cel mai mare efect. . fie la falimentul afacerii. a) Promovarea produsului/serviciului poate duce fie la succesul. 5. 2. Trebuie alese acele c i ce se potrivesc cel mai bine naturii i stadiului afacerii.de a crea o imagine favorabil a firmei. i 3. dar nici acela i cost de utilizare. Atât compania.i face reclam la TV. a a cum nici o afacere cu o cot de afaceri ridicat nu se va rezuma doar la împ r irea de flutura i. Analiza rezultatelor promov rii. Mesajul ce va genera efectul dorit. y A face precum competitorii.

bro uri). radio. TV) ce difuzeaz articole. -promovarea de informa ii referitoare la produs (pliante. companiile de rela ii publice pot fi mai avantajoase decât reclama pl tit . tiri. reportaje despre noile afaceri din comunitatea respectiv . Pentru companiile mai noi. Întreprinz torii pot contacta massmedia local (publica ii. prin po t .int specific greu de demonstrat avantajele necesit timp pentru planificare auditoriu. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante c i de promovare: Metoda TV Avantaje cea mai întins arie de acoperire grad maxim de control impact imediat Reviste Presa (na ional ) Presa (local ) Radio Cinema Postere Ofert prin po t Dezavantaje costisitoare imposibil de direc ionat cu precizie greu de oferit informa ii tehnice evaluare dificil greu de planificat u or de direc ionat acumulare lent se pot oferi informa ii impact redus tehnice dificil de controlat se pot utiliza cupoane greu de indicat efectul de promovare a vânz rii arie de acoperire impact limitat extins greu de oferit informa ii acumulare rapid tehnice u or de planificat u or de planificat acumulare lent slab capacitate de acoperire limitat informare tehnic relativ ieftin u or de planificat acoperire limitat acumulare rapid dificil de demonstrat ieftin avantajele culoare i mi care slab acoperire (n.-reclama direct .a. Pot fi folosite materiale promo ionale (bro uri. afi e) i reclame luminoase. cu resurse financiare mai modeste. -vânzarea direct Ädin cas -n cas ´ (prin comis-voiajori). -târguri i expozi ii.int specific greu de controlat 27 . atractivitate) costisitoare acoperire larg costisitoare auditoriu.

28 . Ele au avantajul c pot promova afacerea la un cost foarte mic sau chiar f r costuri i în plus promovarea prin astfel de mijloace este mai credibil . a a cum pentru un amplasament dat trebuie c utat afacerea cea mai potrivit . f r a avea idei preconcepute. vizibilitatea. costurile. s cuprind o cale de contactare a companiei (telefon. Pentru o anumit afacere trebuie c utat amplasamentul favorabil. D) Analiza amplasamentului i amenaj rile necesare Pentru ca strategia de marketing a produselor/serviciilor s fie eficient sunt necesare dou elemente importante. În rela iile cu presa comunicatele de pres sunt foarte importante.1 : Avantajele i dezavantajele canalelor de promovare poten iale Astfel . 2. Al turi de produs. Amplasamentul afacerii. 1. dar suficient de cuprinz toare. i anume: 1. Incompatibilitatea între natura afacerii i amplasamentul s u duce la faliment.3. Exist unele variabile foarte importante ce pot fi incluse aici: datele demografice. fax.int dorit ´. 4. accesibilitatea. Ele trebuie s aib un format corespunz tor. succinte.Expozi ii se pot explica avantajele ofertei se pot demonstra avantajele ofertei este necesar o planificare atent   acumulare lent costisitoare costisitoare greu de asigurat prezen a auditoriului vizat Tabelul II. Alegerea amplasamentului se va face cu imaginea afacerii în minte. analiza rezultatelor promov rii se va face pe baza raport rii num rului de clien i poten iali i clien i efectivi ce au contactat compania în urma promov rii f cute. pre i distribu ie. b) Rela iile publice ca element al strategiei de marketing Acestea privesc modul de prezentare a afacerii în fa a presei. s fie interesante. Amplasamentul afacerii este analizat în func ie de natura acesteia din urm . Amenaj rile necesare. promovarea formeaz ceea ce speciali tii numesc Ä mixul de marketing´ . Mixul de marketing constituie una din ideile dominante ale teoriei i practicii de marketing moderne i este definit ca Äansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile pe care firma le combin cu scopul de a produce pe pia a. urm rind profitabilitatea maxim ce se poate ob ine prin aceast alegere. El constituie un element esen ial în situa ia comer ului cu am nuntul (vadul comercial). s fie elaborate într-un stil u or de în eles i urm rit. pagin web).

Acest lucru se refer la cl diri deja existente. Pentru ob inerea feedback-ului. ce necesit un efort de investi ie pentru a le aduce la standardele impuse de produsele/serviciile propuse în planul de afaceri. y perimetrul fizic (mediul în care este furnizat serviciul). m surând diferen ele între rezultatele ob inute i cele dorite. Amenaj rile necesare reprezint un element important al planului de afaceri. Obiectivul principal pentru care un plan de afaceri cuprinde i se bazeaz pe o cercetare de pia este acela de a permite în elegerea pie ei de c tre întreprinz tor i examinator. procesarea datelor. II. Cea mai eficient metod de a fideliza clientul este abordarea direct a acestuia. ducând i la consolidarea credibilit ii afacerii în fa a examinatorului. R spunsul managementului la feedback-ul clien ilor este cheia pentru asigurarea unei bune reputa ii pe pia . divertisment. 29 . care sunt la fel de importan i: y personalul (implicarea angaja ilor va fi un factor crucial pentru majoritatea firmelor prestatoare de servicii) y procesele (modul în care este furnizat serviciul).4 Cercetarea pie ei Companiile mari i de succes realizeaz constant cercet ri de pia i teste pentru a descoperi ceea ce se cere pe pia a pe care opereaz . 4. Vânzarea nu este ultimul obiectiv al efortului de marketing. alimenta ie) a scos în eviden i al i factori . F) Feedback din partea clien ilor Feedback-ul poate fi definit drept controlul unui proces (sistem) prin intermediul rezultatelor sau efectelor sale.2. D) Alte elemente ale strategiei de marketing În ultimele dou decenii dezvoltarea constant a firmelor având ca activitate de baz serviciile (unit i de desfacere cu am nuntul. telefonul reprezint un mijloc mai eficient decât scrisorile. El face leg tura dintre planificare i control.

2. 5. calitatea.În efectuarea cercet rii de pia va fi nevoie de a se decide amploarea demersului în func ie de dou restric ii: y completitudine: de i se caut informa ii specifice. Delimitarea popula iei int . 2.) .int . etc. prelucrate. -în elegerea a ceea ce doresc clien ii efectivi. cât i a informa iilor culese de la diferi i subiec i. Procedurile de realizare a cercet rii de teren Cercetarea de teren se bazeaz pe un set de întreb ri la care trebuie g sit r spunsul i parcurge mai multe faze ce trebuie bine delimitate i aranjate. trebuie s se prezinte limpede i cuprinz tor starea i perspectivele pie ei. Principalele faze într-o cercetare de teren sunt: 1. 4. Analiza i interpretarea datelor. Cercetarea de pia este important nu numai pentru demararea unei afaceri noi . secven a de cizelare cantitativ i calitativ a informa iei ob inute în etapa anterioar i. Etapele cercet rii de pia Cercet rile de pia se desf oar în dou etape: 1. pe de alt parte. 30 . Formarea e antionului. analizate i sistematizate în vederea elabor rii planului de marketing. ci i în cadrul activit ii curente a companiei (dup înfiin area ei). cercetarea de teren 1. B. Culegerea datelor de pe teren. Elaborarea chestionarului. Cercetarea de birou ± se bazeaz pe studiul informa iilor publicate sau a celor disponibile pe Internet.int . Cercetarea de pia este vital pentru afacerile noi i se realizeaz cu ajutorul unui pachet de tehnici i metode tiin ifice de investigare atât a informa iilor ce provin din diferite surse (Internet. Motivele pentru care se realizeaz o astfel de cercetare sunt: -ob inerea unei informa ii la prima mân . Cercetarea de teren ± constituie. -asigurarea c pre ul. reprezint o investigare proprie cu obiective precise. promovarea i distribu ia produselor sunt corect dimensionate în raport cu segmentul de pia . necesare realiz rii planului de afaceri. A. pe de-o parte. evolu ia Internet-ului furnizând o surs de informa ii imens . Ea reprezint componenta incipient a cercet rii de pia . y disponibilitatea resurselor: timpul i banii repartiza i acestui capitol s se încadreze în bugetarea preliminar . 3. date statistice. cercetarea de birou 2.

nefiind formulate în prezen a operatorului. Delimitarea popula iei int totale presupune identificarea clien ilor efectivi i poten iali care ar putea s beneficieze de produsele sau serviciile ce fac obiectul afacerii. Formarea e antionului presupune selec ionarea unei p r i a popula iei totale. fiind cea mai ieftin i mai rapid dintre metode. iar r spunsurile sunt standardizate. i neformale. Interviul direct este cel mai des folosit i cu rezultate mai bune deoarece operatorul completeaz chestionarul pe baza declara iei respondentului. pu ine chestionare trimise prin po t primesc r spuns ± aceast lips de interes pateu fi contractat prin promisiunea unor mici premii pentru chestionarele completate. Elaborarea chestionarului este o opera ie complex . întreb rile trebuie formulate într-un limbaj clar. Culegerea datelor de pe teren Cele mai importante forme de completare a chestionarului sunt: -interviul direct (fa în fa ). etc. Bineîn eles. E antionul trebuie s fie reprezentativ pentru popula ia int total i în acela i timp s fie suficient de mare.r spunsurile care vin prin po t trebuie acceptate ca fiind definitive. când operatorul are libertatea de a schimba ordinea întreb rilor. -chestionarul trimis prin po t . -se folose te atunci când se solicit ni te r spunsuri mai îndelung chibzuite. i anume. .deoarece operatorul nu particip în mod direct. dar i aptitudini de comunicare deosebite ale operatorului. -discu iile cu grupul int . pentru a determina persoana intervievat s r spund . . atunci când se pun o serie de întreb ri. Metoda reprezint câteva avantaje nete fa de celelalte forme de interviu: -ea se face cu costuri reduse. trimiterea de plicuri cu expedi ie gratuit c tre beneficiul chestionarului. Discu iile în grup se fac într-un cadru organizat în s li de focus-grup. Interviurile directe sunt formale. prin participarea la tombole. deoarece el constituie instrumentul de baz al investig rii de pia . exist i câteva dezavantaje.1. 3. -r spunsurile cu privire la persoanele intervievate pot fi mai exacte. unde sunt observa i subiec ii într-o edin de aproximativ dou ore în care î i expun punctele de vedere cu privire la produsul sau serviciul ce face obiectul afacerii. Interviul direct (fa în fa ) se face cu ajutorul unor operatori bine instrui i. Interviul prin telefon presupune cheltuieli considerabile cu serviciile telefonice. pentru ca toate concluziile desprinse pe baza lui s fie valabile pentru colectivitatea statistic studiat . Chestionarul trimis prin po t nu are nici o asisten din partea operatorilor. Totu i. Interviul prin telefon este o form prin care chestionarul este citit i completat prin telefon. Discu iile sunt 31 . 4. -interviul prin telefon. 2.

C. din articole publicate. y Eventualele oportunit i sau constrângeri legislative. statistici guvernamentale sau ale asocia iei profesionale. vizitarea de expozi ii. II. respectiv primele concluzii cu privire la op iunile grupului int în leg tur cu produsul sau serviciul respectiv. afaceri similare. y Tendin ele i caracteristicile mediului social. Surse de informa ii ce stau la baza cercet rii Un specialist în marketing a subliniat importan a informa iei sub forma urm toare: Äa conduce o firm înseamn a fi st pân pe viitorul ei.mediate de un specialist. y Evolu ia tehnologiilor. furnizori. 5. Chestionarele reprezint doar una din modalit ile de cercetare de teren a pie ei. de la competitori. Vizitarea i spionarea competitorilor. Analiza i interpretarea rezultatelor Chestionarele completate se supun unui program de codificare i prelucrare dup cum apar informa iile primare. iar a fi st pân pe viitor înseamn a ti s lucrezi cu informa ia´. Cercetarea concuren ilor i cercetarea furnizorilor i a clien ilor sunt importante pentru cunoa terea mai clar i mai detaliat a contextului în care se desf oar activitatea urm rit . 4. reprezentan i comerciali. care pe baza unui raport întocmit informeaz asupra rezultatului test rii produsului sau serviciului respectiv. În urma rezultatelor ob inute în cadrul cercet rii de pia se contureaz strategia de marketing a afacerii.5 Previziunea vânz rilor 32 . biblioteci. Camera de Comer . Acest proces de decizie are loc în strâns leg tur cu mediul economic în care afacerea se încadreaz : y Starea economiei i poten ialul s u de cre tere sau recesie. y Influen a factorilor politici asupra domeniului de activitate al întreprinz torului. agen ii de publicitate. parteneri de afaceri/asocia i. studierea comportamentului clien ilor poten iali i efectivi sunt instrumente la fel de importante. informa iile necesare pot fi culese din surse publicate. se vor alege c ile cele mai eficiente de atingere a obiectivelor fixate. care prin experien a acumulat în domeniul respectiv (lucrând la firme similare) cunoa te mediul în care va evolua afacerea. agen ii guvernamentale. În func ie de faza de realizare a cercet rii. cartea Pagini Aurii etc. Informa iile necesare pot s provin i din informa iile de inute de managementul companiei. analiza produselor lor.

Elementele de structurare a previziunilor. 3) grupe de clien i ± apar prin agregarea utilizatorilor finali ai produsului/serviciului în entit i omogene ( grupe). y Competitorii direc i. Modul de prezentare poate fi tabelar sau sub forma unor grafice. Pentru previziunea vânz rilor sunt eviden iate trei aspecte: i. Structura logic a procesului de previzionare. O asemenea abordare este util în identificarea produselor celor mai importante. 2) produse/servicii ± implic o structurare a vânz rilor pe produse/servicii dac oferta este mai mare de un produs/serviciu. a c ror influen poate valida sau infirma rezultatele efortului de previzionare. Previziunea vânz rilor reprezint primul pas al buget rii activit ii unei companii. deoarece de valorile prezentate în bugetul vânz rilor depind valorile cuprinse în celelalte bugete ale societ ii B) Factori de influen a volumului vânz rilor Cifra de afaceri estimat depinde de un num r foarte mare de agen i. A) Elementele de structurare a previziunilor În general sunt utilizate patru elemente ce pot sta la baza elabor rii previziunilor: 1) perioade de timp. y Evenimentele speciale. 3) grupe de clien i. iii. Factori ce pot influen a vânz rile companiei: Externi: y Anotimpul. În acest caz va trebui determinat /estimat cota de pia definit precum i m rimea total previzionat o pie ei produsului/serviciului în cauz . 4) cota de pia ± constituie un mijloc neconven ional de m surare a performan elor în vânz ri i reprezint partea din totalul vânz rilor de pe pia pe care firma se a teapt s o realizeze. prezentarea vânz rilor pe intervale de timp fiind deosebit de util în demonstrarea cre terii anticipate i a influen elor generate anotimpuri.Previziunea vânz rilor este procesul de organizare analiz a informa iilor în scopul de a determina care va fi nivelul vânz rilor viitoare. ii. 2) produse/servicii. 4) cota de pia . Mod de prezentare recomandat ± graficul. În cazul unui momenclator mare este recomandabil gruparea acestuia pe categorii generale. 1) perioade de timp ± element utilizat întotdeauna. în explicarea priorit ilor companiei i manierei în care sunt stocate resursele disponibile. 33 . y Vacan ele. Factorii de influen a volumului vânz rilor.

y Modific rile eforturilor de promovare. y Nivelul câ tigurilor consumatorilor. II. C) Structura logic a procesului de previzionare În majoritatea afacerilor. a strategiei 34 . y Modele de distribu ie utilizate.y Competitorii indirec i. y Planurile de stimulare a vânz rilor.). y Probleme de munc . Interni: y Modific rile produselor (stil. Estimarea vânz rilor ± se va face lunar în primul an i apoi anual. Analiza competitorilor din zon . y Schimb rile condi iilor de creditare. y Natalitatea i mortalitatea. y Modific rile serviciilor (tip. Stabilirea amplasamentului i m rimea aproximativ a zonei de ac iune. 2. y Mi c rile demografice. y Clima. 4. c) personalul. 3. 5 Planul opera ional Planul opera ional reliefeaz modul de transpunere în practic manageriale construite pân acum. calitate etc. etc). y Lipsa unor factori de produc ie. y Diminuarea/cre terea capacit i de produc ie. calitate. y Evenimentele politice. pentru a putea face o previziune a vânz rilor trebuie parcur i urm torii pa i: 1. y Modific rile de pre . Un plan opera ional va cuprinde urm toarele elemente: a) for a de vânzare. y Tulbur rile sociale. y Moda i tendin ele ei. b) produc ia. Crearea profitului clientului i identificarea tendin elor în domeniul de activitate vizat.

d) protec ia împotriva riscurilor. Ei vor s vad modul în care întreprinz torul î i abordeaz vânz rile. 5. etc. mai ales c el trebuie s demonstreze i s probeze în fa a finan atorului c este capabil s organizeze acest important domeniu al afacerii. contractele ce au fost încheiate. -posibilitatea apari iei unor tehnologii concurente. dac nu exist cineva competent s-o pun în practic nu va avea nici un rezultat. 1 Dezvoltarea produsului Aceast component a planului va fi important . a) for a de vânzare ± va fi examinat cu mare aten ie de creditori/investitori. II. în care raportarea unui produs ce va fi lansat pe pia peste un an la condi iile de pia actuale nu mai e tocmai potrivit . asigurare pentru r spundere profesional . în special. d) protec ia împotriva riscurilor ± acest element se apreciaz în func ie de existen a unor poli e de asigurare a activelor companiei. etc. activitatea de cercetare-dezvoltare în curs. aten ia va fi distribuit asupra altor necunoscute: -De la cine se achizi ioneaz marfa? -Cum va func iona sistemul de control al stocurilor? -Care vor fi necesit ile de depozitare?. asigurare pentru r spundere civil . etc. obiectivele. Se vor avea în vedere urm toarele: -necesitatea înlocuirii produselor. Planul opera ional trebuie s arate ce persoane sunt necesare pentru desf urarea afacerii. costuri. În situa ia în care afacerea se încadreaz în sfera comer ului. resursele necesare. eventualii subcontractori. etc. c) personalul ± este resursa cea mai important într-o afacere. II. Este necesar cunoa terea tendin elor i a tept rilor privitoare la produsele ce vor apare la acea dat . b) produc ia ± trebuie s stea în aten ia întreprinz torului. în domeniile de activitate dinamic . 5.2 Fabricarea Dac afacerea este în domeniul produc iei planul de afaceri trebuie s includ i un plan de produc ie care s indice aspectele esen iale ale procesului. 35 . Indiferent de valoarea idei de afaceri.

II. Este bine s se fac distinc ia între personalul ce alc tuie te echipa managerial : 5) întreprinz tori. 5. implicit a firmei. deosebirea putând avea mai multe cauze ce trebuie identificate i apoi eliminate. Clien ii sunt satisf cu i atunci când a tept rile le sunt confirmate i încânta i atunci când a tept rile le sunt dep ite.1 Echipa managerial Descrierea echipei manageriale este cea mai important sec iune a acestui capitol i prezint acele persoane ce vor avea rol hot râtor în ini ierea i derularea afacerii. sunt mai pu in sensibili fa de pre i vorbesc mai apreciativ fa de firm . cump r mai multe produse ale firmei. determinând schimb ri în cadrul societ ii prin aducerea de îmbun t iri produselor i serviciilor puse la dispozi ie de aceasta. 36 . Reclama joac astfel un rol important în promovarea imagini produselor i serviciilor. Cele patru reguli necesare atingerii acestui obiectiv sunt: -furnizarea unui produs/serviciu ce întrune te standardele de calitate cerute pe Pia a respectiv . Clien ii satisf cu i r mân fideli firmei pentru o perioad mai îndelungat . -vânzarea produsului/serviciului la un pre corect. 6 Management i organizare II. 6) directori. este necesar s se stabileasc înc de la început c satisfac ia clien ilor la achizi ionarea produsului/ serviciului este prioritar . -tratarea clientului în a a fel încât s îi fie ar tat i apreciat afacerea/persoana.II. II. Indiferent de tipul de afacere pentru care se realizeaz planul. 5. 6. În primul rând va fi necesar identificarea produselor/serviciilor concurente.3 Men inerea i serviciul Men inerea i asigurarea calit i este una din condi iile primordial de reu it a afacerii.4 Influen e din exterior Influen ele din exterior pot ap rea din pricina produselor sau serviciilor oferite de firmelor concurente. -s fie satisf cute nemul umirile clientului atunci când apar probleme. Acestea putând fi similare cu cele ale firmei.

sunt îns persoane care au o competen deosebit într-un anumit domeniu. c) Inventivitate ± prin defini ie. agita i. . motiva ie. Întreprinz torii. e) U urin a în asumarea riscului ± în special afacerile mici trebuie s fac fa unor pericole numeroase. Un comitet director puternic e un activ însemnat pentru societate. mereu curio i i preocupa i de noi oportunit i. s aloce mult timp i mult energie asigur rii succesului afacerii. entuzia ti. Atribute ale managerilor: . familiale 2) directorii ± sunt persoane care poate nu au investit în afacere. b) Capacitate de a face fa e ecurilor ± puterea de a. ce adaug credibilitate echipei de conducere i m re te speran a de succes.integritate. indiferent dac sunt activi sau nu. fapt care poate afecta echilibrul rela iilor sociale i.dedica ie. optimi ti. Ei au o rela ie contractual . de a fi la îndemân s ac ioneze într-un mediu sigur. O afacere de succes nu înseamn o lung serie de succese ci o continu i pozitiv evolu ie a activit ii.i reveni rapid în urma insucceselor este o tr s tur caracteristic a întreprinz torilor de succes. necesitând preluarea riscului de e ec. s identifice i s exploateze o ni nedescoperit de altcineva. . nu este vorba de asumarea unui risc ira ional ci de a judeca la rece i a decide ce riscuri i în ce moment pot fi asumate. pasiune. energie. 37 . 1) întreprinz torii ± este necesar prezentarea unor informa ii legate de persoanele fizice/juridice responsabile de proiectarea. Ei trebuie s se diferen ieze de ceea ce exist la momentul respectiv pe pia . Pe lâng acest lucru mai au îns i abilitatea de a rezolva toate problemele privitoare la afacerea lor. mai ales. fie fac într-o manier nou lucruri deja existente. legat cu compania i o r spundere fiduciar asupra ei. ini ierea i derularea afacerii. f) Dedicare total ± întreprinz torul trebuie s aib încredere total în afacerea sa. onestitate. d) Perseveren ± este acea calitate care permite acestora ca odat atins un obiectiv anterior fixat s treac de îndat la urm rirea altuia nou. 8) consultan ii-cheie.experien încununat de succes. Exist o serie de caracteristici pe care întreprinz torii ar trebui s la aib i anume: a) Încredere în sine i în tot ceea ce întreprind ± rareori acestea sunt genii.7) corpul consilierilor. dar al c ror talent i pricepere influen eaz în mod important afacerea. întreprinz torii de succes sunt persoane inventive care fie abordeaz necunoscutul i fac lucruri noi . sunt deseori v zu i ca persoane mereu preocupate de idei noi. Întreprinz torii se pot limita doar la de inerea unei p r i a capitalului social al firmei sau pot fi întreprinz tori activi ± ce s-au implicat în mod semnificativ cu capital social i care vor participa cu experien a i aptitudinile lor la conducerea efectiv a societ ii.

recomand ri favorabile. .cuno tin e în domeniu. contabili i consultan i în diverse domenii de afaceri. Consultan ii externi ofer experien a care lipse te unei companii în primii ani. 6. . Organigrama prezentat în planul de afaceri nu necesit o detaliere fin . 6. 4) consultan ii-cheie ± sunt persoane cu statut special în echipa managerial . .orientare de marketing. ei vor oferi un plus de valoare imaginii firmei în ochii celor din afar . Dac sunt selecta i cu aten ie. dar care nu ocup un loc oficial în aceasta. . inteligen . 3) corpul consilierilor ± are mai mult o natur func ional . -recompensarea salaria ilor. Ea va fi realizat sub forma unui simplu grafic care poate con ine câteva informa ii esen iale despre personalul din subordine. având astfel capacitatea de a ajuta i a.abilit i de conducere. 38 .3 Politica i strategia Politica de management a resurselor umane este definit de urm torii factori: -sincronizarea. el trebuie s fie format din indivizi cu experien valoroas în domeniu. -selec ia.i oferi serviciile de consultan în dezvoltarea afacerii. II. II.. .2 Graficul de organizare (organigrama) Organigrama joac rolul unei prezent ri succinte a organiz rii resurselor umane. . Ei pot fi avoca i.perspicacitate.rela ii în industria respectiv .. .calitatea de ac ionar.capacitatea de a construi o echip .

Nu este atât de important includerea unui tat de plat . Prin urmare. Recompensele salaria ilor ± se refer la prezentarea succint a beneficiilor angaja ilor. II.1 Defini ie flux de numerar 39 . 7 Planul financiar Planul financiar are o mare importan pentru stabilirea performan elor financiare . II. La demararea afacerii trebuie p strat un nivel al cheltuielilor cât se poate de sc zut. planuri de prime i stimulente similare. pachete de beneficii. Selec ia ± se refer la necesitatea implement rii unor proceduri eficiente de recrutare a personalului. cât abordarea unor probleme legate de structura salariului în func ie de competi ie. El trebuie s asigure o analiz exact a trecutului i prezentului. i o previziune asupra viitorului. dat fiind faptul c la acel moment de cele mai multe ori afacerea genereaz prea pu ine beneficii. trebuie s se planifice exact data si modul în care se vor realiza angaj rile. 7. participarea salaria ilor la profit etc. Firma trebuie s dispun de personal capabil pe tot parcursul func ion rii ei. a nivelului câ tigului de pe urma demar rii afacerii. O corect decizie de angajare e absolut necesar în primii ani de existen a companiei.Sincronizarea ± se refer la asigurarea unei evolu ii ra ionale a cheltuielilor salariale în raport cu veniturile ob inute din afacere. când nu exist de obicei o a doua ans pentru corectarea gre elilor.

În consecin . II. Fluxul de numerar demonstreaz capacitatea companiei de a face fa costului finan ri: rambursarea creditului i plata dobânzii (pentru un împrumut bancar) sau plata dividentelor (pentru un raport de capital social).2 Rata intern de rentabilitate Rata intern de rentabilitate corespunde ratei de actualizare ce face ca valoarea actualizat net s fie nul .Fluxul de numerar . 7. reprezint piesa de rezisten a întregului plan de afaceri. aflarea necunoscutei se bazeaz pe urm toarea rela ie: § CF i = I0 i i !1 . denumit i cash-flow . Acesta va ar ta surplusul sau din contr deficitul de numerar ce va caracteriza afacerea în perioada previzionat .

Pentru a argumenta realizarea investi iei trebuie ca RIR s fie cel pu in egal cu rata medie a dobânzii de pia sau cu costul mediu ponderat al capitalului (în cazul finan rii mixte: surse proprii i surse împrumutate). RIR este acea rat de actualizare pentru care suma ie irilor de trezorerie actualizate este egal cu suma încas rilor actualizate. RIR 1 n Deci.. Rentabilitatea proiectului de investi ii cre te pe m sur ce RIR cre te. Modalitatea de calcul a ratei interne de rentabilitate este: RIR VAN Rmin Rmin .

ratele de actualizare pentru care s-a calculat valoarea actualizat . R min . R max .Rmax Rmin VAN Rmin VAN Rmax   .

În acest punct (la prag) valoarea veniturilor i valoarea costurilor sunt identice. Pragul de rentabilitate se calculeaz în mod diferit: a) pentru afacerile care realizeaz un singur tip de produs.V N . profitul fiind deci zero. . Ecua ia de ob inere a pragului de rentabilitate se prezint astfel: ¡ net 40 . b) pentru afacerile care realizeaz o gam larg de produse.3 Pragul de rentabilitate cu Pragul de rentabilitate reprezint acel nivel al activit ii unei companii începând de la care aceasta ob ine profit. II. 7.

Rezultatele acestor proiec ii financiare sunt adesea incluse într-o form sintetic .CA prag ! CF f . nivelul costurilor variabile etc. Aceasta mai este întâlnit uneori sub denumirea de analiz de sensibilitate i se concretizeaz într-un set paralel de proiec ii financiare. El poate fi exprimat atât în valoare absolut . Un punct important de atins în analiza de senzitivitate este determinarea intervalului de siguran . proiec ii care descriu efectele financiare probabile în cazul în care anumi i factori-cheie pe care planul s-a bazat ( de ex: calendarul de lansare al produselor. II. Acest indicator exprim gradul de risc al exploat rii.rata marjei (exprimat procentual). 7. O form deosebit de util de analiz de sensibilitate este analiza pragului de rentabilitate. MCV MCV= marja cifrei de afaceri asupra cheltuielilor variabile (marja brut ) MCV%= (CA-CV)/CA. Intervalul de siguran este de fapt un indicator de pozi ie al Cifrei de afaceri previzionate fa de Cifra de afaceri prag.4 Analiza de senzitivitate (sensibilitate) O tehnic util folosit adesea pentru a demonstra c riscul a fost luat în considerare este analiza de senzitivitate.) difer semnificativ în practic fa de nivelul presupus în proiec ia de baz .

cât i în valoare relativ . .

Cercet rile efectuate în economiile occidentale apreciaz situa ia afacerilor în raport cu pragul de rentabilitate astfel: .5 Valoarea actualizat net 41 ¢ unde £ . Capr =cifra de afaceri la prag.în valoare absolut unde Cap = cifra de afaceri prognozat .instabil i riscant ± pentru E ' 10%. II. ' . .relativ stabil ± pentru E apar inând intervalului 10%-20%. ¤ E' CA p CA pr CA pr .confortabil .pentru E ' " 20%. E E ! CA p CA pr . . Valoarea actualizat net reprezint diferen a între suma cash-flow-urilor actualizate previzibile (inclusiv valoarea rezidual ) i costul ini ial al investi iei. 7.în valoare relativ .

1 VAN 0 ! § CF i .

CF i . proiectul fiind acceptabil. VAN trebuie s fie pozitiv i superioar dobânzii compuse încasabile prin plasarea acelea i sume într-un depozit bancar. proiectul devine rentabil. Se calculeaz pe baza raportului: Pr ofit _ et v 100 ROI ! Capital _ propri O rentabilitate a capitalului propriu bun faciliteaz atragerea de capital social nou deoarece demonstreaz capacitatea conducerii de a realiza o afacere rentabil . 7. 4) Indicele de profitabilitate (IP) ± Profitability Index (PI). unde la momentul 0. a i !1 n i I 0 . a .durata de via a investi iei. Pe m sur ca VAN cre te. I 0 . 1) Rentabilitatea capitalului propriu (ROI ± Return on Investment) ROI mai este cunoscut i ca Return on Equity. VAN trebuie s fie superioar dobânzii pl tite (actalizate). Aprecierea valorii ob inute este urm toarea: y dac VAN>0. atunci investi ia este acoperit i se ob ine i un surplus. proiectul fiind inacceptabil. În situa ia unor investi ii creditate. Pentru a îndeplini condi iile de eligibilitate. n .investi ia total II. atunci investi ia nu poate fi acoperit . ce se înregistreaz de regul în cheltuielile curente i nu în cele de investi ii.cash-flow-ul anului i. 42 ¥ ¦ . fiind folosit de proprietarii unei companii sau poten ialii finan atori în luarea unei decizii de investi ie.rata de actualizare.6 Indicatorii de performan financiar ce se calculeaz de banc Exist patru indicatori: 1) Rentabilitatea capitalului poropriu (ROI ± Return on Investment) 2) Rentabilitatea capitalului permanent (ROCE ±Return on Capital Employed) 3) Termenul de recuperare (TR) ± Pay-back Period (PP). y dac VAN<0. El reprezint unul din cei mai importan i indicatori ai profitabilit ii.

Rentabilitatea capitalului propriu prevaleaz asupra Rentabilit ii capitalului permanent.Ob inerea unui profit mare pe o societate cu finan are proprie modest poate imprima indicatorului o evolu ie culminant . 2) Rentabilitatea capitalului permanent (ROCE ± Return on Capital Employed) Este un indicator ce caracterizeaz cel mai bine profitabilitatea capitalului permanent al firmei. CF ma . pute i folosi urm toarea formul : Câstig _ et _ î a i t e _ de _ impozitare _ si _ plata _ dobâ zilor v 100 ROCE ! Capital _ perma e t În genere. indiferent de sursa sa de provenien . finan area pe termen lung e o decizie la latitudinea managementului. CF ma CF i i i !1 .valoarea investi iei. I . în condi iile unei firme solid capitalizate. unde TR ! CF ma I . nu trebuie v zut negativ ± cu condi ia s nu fie sub limita minim admis în industria respectiv . 3) Termenul de recuperare ± reprezint num rul de ani necesar recuper rii investi iei prin cash-flow-urile nete actualizate. Din punct de vedere al investitorilor. prima formul a ROCE este cel mai intens utilizat . Pr ofit _ et v 100 ROCE ! Capital _ perma e t Dac dori ii ca efectul strategiei de finan are s fie complet eliminat din analizele f cute. În fond.cash-flow mediu anual actualizat. O evolu ie descresc toare a ratei.

n . De aceea. riscul de nerecuperare crescând propor ional cu perioada de recuperare. finan atorii vor identifica investi iile în care capitalul avansat se recupereaz într-o perioad mai mare de timp.rata de actualizare. TR nu trebuie s fie mai mare decât durata de via a investi iei (sau ± mai corect ± decât durate de via a produselor/ serviciilor realizate cu aceasta).num rul de ani de via economic a investi iei. 4) Indicele de profitabilitate (IP) ± reprezint valoarea actualizat net ob inut prin actualizarea net ob inut prin investirea unei unit i monetare în proiectul respectiv. El se calculeaz dup urm toarea formul : 43 © n . Analizând acest indicator . dar este foarte util în condi iile unui mediu economic riscant. unde ¨ §§ ¨¨ § ¨ ¨ ¨ . 1 a ! n a . ar tând cât de repede poate fi recuperat capitalul angajat. Acest criteriu de evaluare defavorizeaz investi iile cu rentabilitate bun pe termen lung.

3 (0. Ace tia vor ine seama de normele bancare curente i reglement rile în domeniu.2 i 0.IP ! n § ( 1 ai ) i i !1 Cum i § (1 a)i i !1 ! VA Dac IP va fi supraunitar.5 (RL< 0.5). Un raport mai mare decât 1 implic un risc mare pentru creditori. 7. 7. Utilizarea acestui indicator este practic pentru selectarea investi iilor pe baza fructific rii capitalului investit. 0 . cu atât afacerea depinde mai mult de creditorii s i. atunci proiectul de investi i va fi rentabil. o situa ie rezonabil pentru cea mai mare parte a activit ilor este ca acest indicator s fie sub 0. 44  CF 0 I 0   IP ! I 0 VA I0 0 !1 VA I0  CF I0 .7 Gradul de îndatorare (Liabilities to equity) Acest indicator cuantific m rimea finan rii externe în raport cu finan area asigurat de proprietari i se calculeaz dup rela ia: RL ! Total _ datorii Capital _ propri Capitalul propriu se poate ob ine sc zând din activul total valoarea datoriilor totale ale companiei. II.8 Lichiditatea imediat Rata lichidit ii imediate (Rli) se calculeaz dup formula: Dispo ibil itati RLi ! Pasive _ imediat _ exigibile Conform lucr rilor de specialitate este recomandat ca rata lichidit ii imediate s aib valoarea cuprins între 0.2 < RLi < 0. De regul .3). II. Cu cât valoarea indicatorul este mai mare.

fie pe raportarea Capitalului propriu la Capitalul permanent (în exprimare procentual ). Marja profitului de exploatare. În grupa indicatorilor de rentabilitate în func ie de cifra de afaceri intr : 1.10 Rentabilitatea în func ie de cifra de afaceri Rentabilitatea reprezint capacitatea unei companii de a realiza vânz ri care dep esc costurile implicite pentru realizarea lor. mai exact arat modul de finan are a capitalului permanent pus la dispozi ia companiei (surse proprii sau surse atrase). ce grupeaz cheltuielile pe destina ii. O rat înalt permite luxul unor gre eli ocazionale. 7. In analiza dinamic se cere cel pu in men inerea marjei. costurile activit ilor.i onora obliga iile fa de partenerii de afaceri din activele sale. 3.9 Solvabilitate patrimonial Solvabilitatea reprezint capacitatea unei companii de a. 7. Rata de solvabilitate indic ponderea datoriei pe termen lung în capitalul propriu. Formula de calcul este urm toarea: 45 . Marja costului bunurilor vândute. 1. Pentru a identifica explica ia unor modific ri e necesar analiza cheltuielilor de exploatare.II. gre eli care în condi iile unor afaceri mai pu in profitabile ar fi dus firma în pierdere. dat fiind faptul c atât cheltuielile financiare. II. Marja profilului net. Se calculeaz dup rela ia: împrumut _ pe _ termen _ lung RS ! Capital _ propriu Alte metode de evaluare a solvabilit ii companiei se bazeaz fie pe raportare Datoriilor pe termen lung la Capitalul permanent. Marja profitului de exploatare (Gross Profit Margin) MEP reflect procentajul reprezentat de profitul activit ii de exploatare din volumul total al vânz rilor i se calculeaz pe baza raportului: Pr ofit _ din _ exp loatare v 100 MEP ! Cifra _ de _ Afaceri Acest indicator caracterizeaz în special sistemul anglo-saxon. 2. 2. cât i impozitul pl tit sunt luate în calcul. Marja profilului net (Profit Margin of Sales) Constituie cea mai bun metod de diagnosticare a capacit ii globale a companiei de ob ine profit.

Marja costului bunurilor vândute (Cost of Sales Margin) Acest indicator serve te la compararea activit ii companiei cu firmele concurente. Se calculeaz astfel: Costul _ bunurilor _ vândute MCV ! v 100 Cifra _ de _ Afaceri O tendin a acestui indicator duce la sc derea rentabilit ii companiei. Marja profitului net nu va fi analizat independent. iar o tendin descendent poate indica o ra ionalizare eficient a costurilor. 7.000 USD. În esen . deoarece este mai bine s ave i o rat de 5% la o cifr de 100. b) dup impozitare. 46 . Rata de acoperire a serviciului datoriei (Debt Service Coverage) Acest indicator trateaz solvabilitatea proiectelor de investi ii. 3.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri 1. el indic de câte ori profitul din activitatea companiei înainte de plata dobânzilor acoper serviciul datoriei (rata anual de rambursare a împrumutului plus plata dobânzilor aferente). În practic RAD poate fi calculat în dou variante: a) înainte de impozitare. 2. II. unde: imprumut _ pe _ termen _ lung Active_fixe_nete = Valoarea de intrare a activele fixe ± Amortizarea cumulat Acest indicator arat de câte ori valoarea activelor fixe nete acoper suma datoriilor pe termen lung.000 USD. decât o rat de 10% la o cifr de afaceri de 40.MPN ! Pr ofit _ net v 100 Cifra _ de _ Afaceri În general acest indicator evolueaz în acela i sens ca indicatorul anterior (cu excep ia existen ei unor elemente financiare sau extraordinare semnificative). Cifra de afaceri joac un rol extrem de important. costul bunurilor vândute variind foarte mult de produsul realizat. Rata de acoperire a activelor imobiliare (Fixed Charge Coverage) Se calculeaz dup rela ia: RAI ! Active _ fixe _ nete .

Volumul cheltuielilor pentru dobânzi nu cuprinde dobânda inclus în ratele aferente activelor cump rate în leasing. Acest indicator m soar gradul în care câ tigurile nete ale unei companii se pot diminua f r a influen a major capacitatea de a face fa cheltuielilor cu dobânzile anuale. Un rezultat mare arat c societatea dispune de un interval de siguran suficient de mare înainte de a ajunge în pericol de a nu pl ti dobânzile scadente. 3. 47 .a) Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei de impozitare se calculeaz pe baza raportului: Câstig _ net _ din _ activitate _ de _ plata _ dobânzilor _ si _ impozitelo r RAD ! Dobânzi Rata _ de _ rambursare _ a _ împrumutur ilor _ pe _ termen _ lung b) Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei dup impozitare se face pe baza formulei: Pr ofit _ din _ activitate _ dupa _ impozitare Dobânzi RAD ! Dobânzi Rata _ de _ rambursare _ a _ împrumutur ilor _ pe _ termen _ lung O tendin descresc toare a RAD poate indica o conducere ineficient sau previziuni prea optimiste la momentul contract rii creditelor. practica anglo-saxon raporteaz aceste cheltuieli la câ tigul net negrevat de dobânzi i impozite. Rata de acoperire a dobânzilor (Times Interest Earned Ratio) Acest indicator se calculeaz pe baza raportului: RADob ! Câstig _ net _ ina int e _ de _ impozitare Cheltuieli _ pentru _ dobânzi Cheltuieli _ pentru _ dobânzi Deoarece angajarea unor împrumuturi atrage dup sine plata periodic a unor cheltuieli cu dobânzile (deductibile fiscal).

Studiu de Caz: Exemplu practic de plan de afaceri 48 .

49 .

............ 2 Venituri previzionate .............48 Capitolul II: Afacerea .............................................................................................................................55 V.......1 Utilajul necesar .....................................................................................52 Capitolul IV :Plan opera ional i managementul afacerii .................... 3 Segmentul de pia .............. 1 Procesul de produc ie .............................................................................. 4 Concuren a ..........55 V... 2 Produse/servicii.........................................53 IV............53 IV...... 1 Istoricul firmei i activitatea sa ................................................................................3 Regimul de lucru......50 Capitolul III : Planul de marketing .........................54 IV ........ 1...........................................54 Capitolul V: Planul financiar ..........54 IV....................................... 2 Activitatea propus i domeniul de activitate............................................................................................................ 3 Obiective...............CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI Capitolul I: Sinteza planului ..................... 1................................................................................................ 1 Necesarul de finan are .................49 II.............................................................................53 IV..2 Spa ii....................................1..50 III.....................................................................................................................................................50 III........................................49 II. utilit i .......49 II......... 1 Clien ii...50 III........................ 3 Personalul ..................................................................... 2 Echipa managerial ...............51 III........................55 50 .........................................................................................................................53 IV ...............................................................................................

......... lei vor fi asigura i de patronul firmei i vor fi destina i amenaj rii terenului i spa iilor....56 Capitolul VI : Anexe............ din care: -150 mil.......................................C......000 lei......... Investi ia necesar este de 450. Moara va produce f in de grâu din grâul achizi ionat i va oferi servicii de mor rit pentru produc torii agricoli din zon ........jude ul Vâlcea...................000...................57 I.. 3 Cheltuieli de produc ie anuale .... precum i asigur rii utilit ilor tehnice necesare.....V.. Sinteza planului Acest plan de afaceri este întocmit de c tre firma S................. CANDID SRL pentru ob inerea unui credit bancar necesar în scopul achizi ion rii utilajului pentru deschiderea unei mori de cereale în comuna B beni .. 51 .....................

29% . iar valoarea net actualizat a investi iei este de 1. putem considera proiectul destul de rentabil.33 în anul al cincilea.83 în al cincilea an de func ionare. Estimarea acestor rezultate s-a f cut în condi iile unor marje de siguran largi i anume: destul de -utilizarea capacit ii de produc ie în propor ie de numai 75% în primul an de func ionare. cu leg turi rutiere i pe calea ferat bune.09 în primul an . zona ofer posibilit i clare de aprovizionare cu materii prime i beneficiaz de o pozi ie geografic favorabil . Bugetul proiectat prevede un grad de acoperire a investi iei de 151.000 lei.97 în primul an pân la 28. 52 . -venituri minime i cheltuieli maxime. care va fi utilizat pentru achizi ionarea utilajului necesar. Comparând rata intern de rentabilitate cu dobânda acordat în prezent de b nci. -un regim de lucru de numai 8 ore pe zi.150. lei vor fi asigura i printr-un credit bancar. rata rapid a lichidit ii va cre te de la 0.41 în anul al cincilea de func ionare).33%. În acest domeniu de activitate exist o cerere sigur i constant . Rata intern de rentabilitate este de 86. -pre uri i uium cu cel pu in 10% sub nivelul mediu al pie ei actuale. Capacitatea de acoperire a dobânzii este foarte bun : de la un minim de 3. aproape de alte centre or ene ti. Activitatea prev zut va aduce un profit net de circa 23. Activitatea proiectat va asigura un grad bun de lichiditate (rata curent a lichidit ii va fi de 1. ajungând pân la circa 44% în al cincilea an. ambii indicatori fiind previziona i pentru un interval de 5 ani. 6 zile pe s pt mân . produc ie de pâine i alte produse de panifica ie. cultura cerealier (grâu i porumb) i în aval. aceasta va cre te pân la 21.5% în primul an. circa 50-80% la termen. Aceast investi ie va putea fi acoperit din profitul net pân la sfâr itul primului an de activitate.000.06 în primul an i va cre te pân la 28. Exist perspective de extindere a acestei afaceri în amonte i aval fa de activitatea de mor rit: în amonte.-300 mil.

II. care a fost integral rambursat. rata lichidit ii este foarte buna.Strategia companiei vizeaz atingerea într-un interval de 3 ani a unei cifre de afaceri anuale de 4. firma a contractat un credit comercial pe termen scurt. gradul de utilizare a capacit ii sale deservire evoluând în aceast perioad de la 45% în anul 1998/1999 la aproximativ 75% în anul 2000.4 mld.000 lei lunar.2. II. Rezultatele financiare se prezint astfel: o cifr de afaceri medie de 300. cu un capital social integral privat de 2. ce va reprezenta aproximativ 10% din pia a. Afacerea II. fiind sus inut de serviciile a 12 de salaria i (inclusiv echipa managerial ).C. Firma are un magazin situat în centrul comercial al ora ului Râmnicul-Vâlcea.000 lei si este înmatriculata in Registrul Comer ului cu nr.int . Pe parcursul activit ii sale magazinul de inut de societate i-a m rit i consolidat portofoliul de clien i. cod unic de înregistrare: R 3245621 Obiectul principal de activitate al societ ii îl reprezint activit i specifice în domeniul produc iei i comercializ rii de produse de panifica ie . lei. iar în prezent nu are nici un credit în derulare. CANDID SRL s-a înfiin at în 23. J 11/1432/1998. Afacerea propus i domeniul de activitate 53 . firma a desf urat activit i de comer en-detail cu produse agro-alimentare.000.08.1998.1. Cota de pia a magazinului este de 15%.000. În primii doi ani de func ionare. Istoricul firmei i activitatea sa S. cu o rat a profitului lunar de 15%.

pozi ia geografic asigur o baz larg de aprovizionare cu materii prime. În a doua etap . s deschidem o moar de cereale în localitatea B beni. în prima etap . Prezentul plan de afaceri se refer numai la prima etap a proiectului nostru i anume la deschiderea morii de cereale. inten ion m s dezvolt m activitatea firmei în domeniul produc iei agro-alimentare.cu plata în natur . Consider m ca aceast afacere are reale anse de reu it deoarece. 54 .Pentru a reinvesti profitul acumulat în ultimii doi ani de activitate. inten ion m s extindem activitatea productiv în domeniul produc iei de pâine i alte produse de panifica ie. adic va produce f in de grâu i porumb din cereale achizi ionate.000. 3. II. Obiective Ne propunem ca în primul an de la punerea în func iune a morii : y y y S ne cre m o clientel stabil atât pentru activitatea de prest ri servicii cât i pentru activitatea de produc ie. f ina urmând a fi vândut en-gros. S atingem un grad de utilizare a capacit ii de produc ie de 75 % . adic va m cina cereale pentru locuitorii din zon . sub form de uium. S realizam o cifr de afaceri lunar de circa 300. exist o cerere în cre tere pentru produsele i serviciile pe care le vom oferi. comuna fiind intr-o zon cerealiera i exist posibilit i de desfacere datorit re elei relativ dezvoltate de drumuri i c i ferate. -în regim de prest ri servicii.000 lei i un profit brut de 15%. Ne propunem. jude ul Vâlcea. Moara va func iona: -în regim de produc ie.

1. precum i firme de comer en-gros. clientela va fi format din : a) Brut riile s te ti i or ene ti din zon . restul de 25% fiind acoperit de activitatea de servicii. Planul de marketing III. Ace ti clien i vor cump ra f ina en-gros pe baza unor contracte ferme. care va ocupa 75% din capacitatea de produc ie a morii. Clien ii Clientela pe care o viz m se împarte în patru categorii. ne propunem extinderea activit ii productive prin înfiin area unei brut rii s te ti.000. Pentru activitatea de produc ie. b) Popula ia din comuna B beni 55 .000 lei pe lun i un profit brut de 15%. Într-o a doua etap a proiectului. S atingem o cifr de afaceri de circa 350. Aceast etap urmeaz a fi analizat în detaliu ulterior. începând din anul al treilea de func ionare. III. în func ie de volumul acumul rilor realizate în prima etap .Începând din anul al doilea de func ionare ne propunem: y y S l rgim volumul activit ii productive. Am mai contactat i brut ria s teasc existent într-o comun vecin . care i-a exprimat interesul pentru aprovizionarea cu f in de la moara noastr .

Un alt produs este m laiul obi nuit.000 de locuitori. III. clientela va fi format din produc tori agricoli locali. vom ob ine t râ a de grâu i porumb. Pre urile en detail practicate în prezent pentru aceste produse sunt urm toarele: y y y y F ina de grâu M lai T râ Gri -12500 lei/kg -10000 lei/kg -7000 lei/kg -12000 lei/kg 56 .Inten ion m ca o parte din produc ia de f in s fie desf cut en-detail în magazinul firmei. care este un produs secundar. Moara poate fi reglat pentru a produce i gri . care din informa iile noastre are un necesar mare de materii prime i întâmpin probleme în aprovizionare. Produsele/Serviciile Produsul principal care va fi oferit este f ina alb . 2. intention m s contact m fabrica de nutre uri combinate situat în ora ul vecin. pe care doresc s le prelucreze pentru valorificare pe pia a r neasc i pentru consum propriu. iar în comunele vecine pe o raz de 10 km înc 15. d) Pentru vânzarea t râ ei. Din experien a firmei de pân acum. În comuna B beni exist 9750 de locuitori. consider m c la cererea existent vânz ri de o ton pe lun pot fi cu u urin realizate. deci ne a tept m s vindem circa 75% din cantitatea de t râ pe care o vom avea disponibil . Ca produse secundare. care posed importante cantit i de grâu i porumb. c) Pentru activitatea de prest ri servicii de mor rit.

s aib un procentaj redus de cenu (deci s fie alb ) i s fie p strat în condi ii corespunz toare de umiditate. urm toarele pre uri: y y y y F ina de grâu M lai T râ Gri -10500 lei/kg -8000 lei/kg -5000 lei/kg -10000 lei/kg Important pentru ca f ina s aib vânzare sigur este ca aceasta s aib propriet i bune de panifica ie. Pentru prest rile de servicii.Firma noastr inten ioneaz s practice pre uri cu 10% sub acest nivel pentru desfacerea en detail. iar pentru desfacerea en gros. promovarea f cându-se în presa i televiziunea local . Prefer m s contact m direct clien ii poten iali. va cre te pe m sura cre terii popula iei i diversific rii produc iei de specialit i f inoase. Serviciile prestate vor consta în m cinarea grâului i porumbului adus de locuitorii din zon . În ceea ce prive te comer ul en detail. nu consider m necesar o campanie de promovare larg . consider m c magazinul firmei are un vad comercial destul de bun i este destul de cunoscut. Întrucât desfacerea produselor va fi asigurat în special en gros. lucru pe care l-am i demarat. III. În prezent astfel de servicii sunt prestate cu plata în natur sub forma unui uium de pân l a 25%. Firma noastr inten ioneaz s practice un nivel de 20% pentru uium. 3. Segmentul de pia 57 . unui num r limitat de clien i. Întrucât f ina reprezint un produs de baz în alimenta ie. consider m c cea mai bun form de reclam va fi asigurarea unei calit i superioare a f inii produse i men inerea promptitudinii în prestarea serviciilor noastre de mor rit. este de presupus c în viitor consumul nu va scade. dimpotriv .

2 mld lei pe an . 4. Concuren a În zon exist dou mori de grâu cu tehnologii vechi. Comuna beneficiaz de leg turi rutiere i CFR bune cu ora ele învecinate. incluzând aici i râ ei rezultate. aceasta ne-ar aduce o cantitate de 1255 tone de cereale uium. pe o raz de 10 km.000 lei. Un calcul simplu arat c aceast pia 6275 tone de cereale pe an. care lucreaz în regim de prest ri de servicii. mai exist 5 comune cu o popula ie total de circa 15000 de locuitori. 58 . Din constat rile noastre. situate la aproximativ 20 km distan . În apropiere. o gospod rie cereale pe familie. la 10 km distan . o comun cu 9750 de locuitori.000 lei) Îns s-a prev zut s aproximativ 13. (20% ×6275 t =1255 t) Transformând aceast cantitate de grâu în f in aduce un venit de aproximativ 9.250.224. III. jude ul Vâlcea. În împrejurimi.250. Prelucrarea acestei aduce un venit de numai 4.224. r neasc macin lunar circa 30 kg de are capacitatea de a absorbi un volum de (15000+9750/4) persoane ×30 kg cereale/lun ×12 luni =6275 t Dac am prelucra toat aceast cantitate de cereale. i vânzând-o la pre en gros ne-ar (1255 t× 70% extrac ie ×10500 lei/kg =9. situat într-o zon culturii grâului.Moara va fi amplasat în comuna B beni.2% din cantit i de grâu ne va încas rile din vânzarea t prelucr m numai 832 tone de grâu pe an. Aceste mori acoper cu greu necesarul de mor rit din comunele limitrofe. se afl fabrica de nutre uri combinate care reprezint un consumator poten ial pentru t râ . Aceasta înseamn cererea existent pentru aceste servicii.

Inten ion m s oferim condi ii de plat mai avantajoase decât concuren a. activitatea pe care inten ion m s-o organiz m va fi mult mai bun . deoarece : y y Utilajele pe care le vom achizi iona sunt moderne de productivitate înalt i asigur produse de calitate superioar . y 59 . Patronul se va ocupa personal de conducerea activit ii. evitarea risipei i a dezordinii. ritmicitate în aprovizionare.Comparativ cu ace ti concuren i. ceea ce va duce la promptitudine în prestarea serviciilor.

1 Procesul de produc ie Ciclul de produc ie const în urm toarele etape: -achizi ionare grâu. Dup acumularea uni stoc de f in realizat în 4-5 zile (necesare pentru maturarea f inii). livrarea c tre beneficiari se va face zilnic.1 Utilajul necesar Din studiile efectuate. Pre ul estimativ solicitat 60 . Plan opera ional i managementul afacerii IV. am ajuns la concluzia c moara cea mai potrivit este o moar cu trei val uri. -m cinare. -maturare (stocare 4-5 zile).5 t. asigurând un procent de extrac ie de 70-80% . -desfacere f in . IV. 1. cu capacitate de prelucrare de 400 kg/or . care func ioneaz la o putere de 22 kW. f r perioade de a teptare. adic 17. Stocul de grâu necesar pentru asigurarea ritmicit ii produc iei va trebui s acopere capacitatea de m cinare pentru 10 zile .IV. m cinarea grâului adus de clien i i livrarea f inii se vor face pe loc. În mod corespunz tor vor fi dimensionate depozitele de grâu i capitalul necesar pentru achizi ii. În regim de servicii.

timp de 6 zile pe s pt mân . IV. toate existente în comun . IV.2 Spa ii. 2. inclusiv instalarea i punerea în func iune este de 175 mil de lei. De asemenea.3 Regimul de lucru În estima iile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa c se va lucra într-un schimb de 8 ore. 1. Devizul estimativ pentru aceste lucr ri se ridic la 25 mil lei. va fi necesar bran area morii la sistemul de ap . Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenaj ri am contactat o firm particular de specialitate. Acest utilaj a fost ales dup compararea a trei oferte similare. IV. canalizare i la linia electric de curent trifazic. Inten ion m s construim un spa iu de parcare suficient de larg pentru facilitarea accesului camioanelor i c ru elor pân în apropierea morii i un drum de acces la oseaua na ional care trece prin comun . Terenul necesit amenaj ri i împrejmuire. la distan de 150 m. Echipa managerial 61 . 1. utilit i Patronul de ine un teren corespunz tor i o cl dire care dup renovare poate fi folosit pentru amplasarea utilajului i amenajarea depozitelor.de produc tor.

pe care îl consider m pozi ie cheie pentru asigurarea calit ii presta iei i a produc iei. instruit i testat la locul de munc . va angaja i controla personalul. Personalul Moara va fi deservit de 4 angaja i.Moara va fi condus de patronul acesteia. Cu fiecare va fi încheiat un contract de munc separat. Men ion m c managerul are o experien de conducere de 15 de ani într-o întreprindere industrial i de asemenea are experien ca tehnician specialist în mor rit i industrie alimentar . Pentru postul de morar. de un contabil i de un administrator . am contactat deja o persoan calificat i cu experien în domeniu. y 2 muncitori necalifica i (pentru îns cuire i înc rcare). dup cum urmeaz : y 1 electromecanic. y 1 morar. în prezent fiind i contabilul magazinului. se va ocupa direct de problemele de produc ie. în prezent este omer. are o vast experien în domeniu lucrând anterior ca ef-contabil la o societate cu profil asem n tor. Pentru aceast func ie am i contactat o persoan din comun care are o experien destul de îndelungat de magazioner gestionar. 62 . Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei. 3. IV. precum i de contractare pentru aprovizionare i desfacere. Managerul va coordona întreaga activitate. Contabilul care va ine eviden ele financiare i contabile ale firmei. Administratorul va supraveghea activitatea de achizi ie i desfacere.

V. din care: 150 mil lei pentru amenajarea spa iilor i terenului. Venituri previzionate Estim m c vom ob ine un venit de circa 4. Plan financiar V. 2. Necesarul de finan are Apreciem c întreaga investi ie necesar un fond de 450.2 mld lei/an la un grad de utilizare a capacit ii de produc ie de 100%. V.000. care se vor acoperi din credite bancare. În calcule am luat îns în considerare un grad de acoperire a capacit ii de produc ie de numai 75% pentru primul an.000 lei. 1. 63 . 300 mil lei pentru achizi ionarea utilajelor. care se pot acoperi din surse proprii.

8 ore pe zi .5000 lei/kg Pentru simplificare.057.70% f in .000 mii lei f in din uium: 832×50%×70%×10500×20% uium =611.000 mii lei 64 .10500 lei/kg -t râ .randament (procent de scoatere): .pre de vânzare: -f in . în estimarea veniturilor am luat în considerare numai produc ia de f in de grâu i t râ aferent care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate plus încas rile provenite din vânzarea f inii i t râ elor ob inute din uiumul de 20% re inut pentru serviciilor de mor rit.520 mii lei t râ din uium: 832×50%×25%×5000×20% =104.25% t râ .capacitatea de produc ie nominal : . Deci. cantitatea anual de grâu prelucrat va fi: 400 kg/h ×8 h ×260 zile = 832 t/an. Volumul vânz rilor: f in produc ie proprie: 832 t/an ×50%×70% procent de scoatere ×10500 lei/kg = 3.În estimarea veniturilor am pornit de la urm toarele date: .260 zile/an .400 kg grâu/or .600 mii lei t râ produc ie proprie: 832×50%×25%×5000 lei/kg =520.regim de lucru: .

= circa 60.000 lei/lun ×12 luni = 39.Salarii: (1 morar +1 administrator) 2 persoane × 5. Cheltuieli de produc ie anuale Estim m c pentru realizarea veniturilor sus-men ionate vom cheltui o sum de circa 3.300.000 mii lei Total= 146.7 mld lei/an la o capacitate de produc ie utilizat 100%.energie electric .000 lei/lun × 12 luni = 67.293.000 mii lei (2 muncitori necalifica i) 2 persoane × 2.575.600 mii lei .ap .416 mii lei circa= 4. etc.400 mii lei .000 mii lei 65 .000 lei/transport ×150 curse/an = 105.repara ii. 3.200 mii lei (1 electromecanic) 1 persoan × 3.Achizi ie grâu pentru 50% din capacitatea nominal de prelucrare: 303 kg/h ×8 h ×260 zile ×50% ×5000 lei/kg pre achizi ie =1.416 mii lei .000 lei/lun × 12 luni = 120.Total: 4.000 mii lei . În estimarea cheltuielilor de produc ie am inclus urm toarele: .120 mii lei V.Alte cheltuieli: .Utilit i: . între inere. canalizare 23 kW/h ×8 h ×300 zile ×2580 lei kW/h = 142.802.600 mii lei Total =1.800.000.Cheltuieli desfacere transport: 700.

Am prev zut ca întregul profit s fie reinvestit . care ne permite s consider m proiectul fezabil i profitabil. amortizarea.000 mii lei Total general = 3.416 mii lei Cheltuielile cu dobânzile. comisioanele. aceasta reprezentând înc o rezerv pentru dezvoltarea activit ii.749. asigur rile au fost calculate procentual..administrative= circa 60. 66 . Indicatorii financiari ai investi iei prefigureaz o situa ie financiar favorabil .

VI. Anexe Anexa 1: Organigrama Anexa 2: Fi a de post: Administrator 67 .

Anexa 1: ORGANIGRAMA S. 68 . CANDID S.C.L.R.

OFER EF DE MAGAZIN VÂNZ TOR VÂNZ TOR DIRECTOR SECRETARA CONTABIL 2 MUNCITORI NECALIFICA I ADMINISTRATOR ELECTROMECANIC MORAR 69 .

Cod unic de înregistrare: R 3245621 FI DE POST DENUMIRE: ADMINISTRATOR NUME: IONESCU PRENUME: CONSTANTIN DATA NA TERII: 29/02/1958 LOCALITATEA: Com.R.L.C. B beni. CANDID S. jud.Anexa 2: S. Vâlcea 70 .

ia m suri pentru înt rirea disciplinei i ordinii la locul de munc . r spunde de buna lor folosire.S. procesul de produc ie i desfacere. jud. nr.I. com. instruie te personalul din subordine cu privire la programul de munc . respect i instruie te personalul cu privire la legisla ia în vigoare referitoare la P. r spunde de parcul auto. are grij de integritatea utilajelor.ADRESA: Str.123. Morii. Data: Semn tura titularului Semn tura Director 71 . îndepline te orice alte sarcini trasate de director. Vâlcea STUDII: subinginer DESCRIERE POST: y y y y y y y y gestioneaz întreaga activitate a morii. protec ia muncii i a mediului. . B beni. încheie contracte comerciale cu furnizorii i clien ii firmei.

Viorel Ni u. Mircea Oni . anul apari iei: 1994 72 . anul apari iei: 2002 . editura : Casa de editur IRECSON Bucure ti. editura: Editura Tehnic ± Bucure ti. Cristian Valentin Floru. proceduri 2. metode. PLANUL DE AFACERI: concepte. ÄGHI UL ÎNTREPRINZ TORULUI PARTICULAR´ ± autori: Florin Botea. Dumitru Porojan. tehnici. 1. Cristina M nescu.BIBLIOGRAFIE autori: Cristian Bi a. Marina Maidaev.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->