Sunteți pe pagina 1din 26

Manual de utilizare a Serviciului

de efectuare opera]iuni prin


Canale Alternative BCR
CUPRINS
1. DESCRIEREA SERVICIULUI 3
2. DEFINI}IILE TERMENILOR UTILIZA}I 3
3. MODALIT~}I DE ACCES LA SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 3
4. DISPOZITIVUL TOKEN DIGIPASS 4
4.1 Codul PIN 4
4.2 Modalit`]ile de identificare în vederea acces`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR 5
4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele Alternative BCR 5
4.4 Sincronizarea dispozitivului Token 6
4.5 Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token 6
5. OPERA}IUNI CE POT FI REALIZATE PRIN SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 7
5.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR 7
5.1.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR 7
5.1.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul Alo 24 Banking BCR 8
5.1.2.1 Transferuri intrabancare în lei [i valut` (c`tre conturi deschise la BCR) 8
5.1.2.2 Transferuri interbancare în lei [i valut`, inclusiv interna]ionale (c`tre conturi deschise
la alte institu]ii financiare din România sau str`in`tate) 8
5.1.2.3 Ordine de plat` programate 8
5.1.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate 8
5.1.2.3.2 Modificarea/ anularea ordinelor de plat` programate 8
5.1.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order) 8
5.1.2.4.1 Ini]iere instruc]iune Standing Order 8
5.1.2.4.2 Anulare instruc]iune Standing Order 9
5.1.2.5 Schimb valutar 9
5.1.2.6 Deschidere cont curent 9
5.1.2.7 Ata[are card de debit la cont curent 9
5.1.2.8 Constituire de depozite/ conturi de economii [i cump`rare de certificate de depozit
cu discount (CDD) 9
5.1.2.9 Alimentare de depozite/ conturi de economii 10
5.1.2.10 Lichidare depozite/ conturi de economii [i r`scump`rare certificate de depozit cu discount (CDD) 10
5.1.2.11 Administrare conturi 10
5.2 Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR 10
5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Click 24 Banking BCR 10
5.2.1.1 List` conturi 10
5.2.1.2 Detalii cont 10
5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor 11
5.2.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin Click 24 Banking BCR 12
5.2.2.1 Transferuri intrabancare în lei [i valut` (c`tre conturi deschise la BCR) 12
5.2.2.2 Transferuri interbancare în lei [i valut`, inclusiv interna]ionale (c`tre conturi deschise
la alte institu]ii financiare din România [i str`in`tate) 12
5.2.2.2.1 Ordine de plat` Europa 12
5.2.2.2.2 Ordine de plat` interna]ionale 13
5.2.2.2.3 Pl`]i interbancare în lei (în conturi la alte b`nci) 13
5.2.2.3 Ordine de plat` programate 14
5.2.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate 14
5.2.2.3.2 Modificarea/ anularea ordinelor de plat` programate 14
5.2.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order) 14
5.2.2.5 Schimburi valutare (inclusiv schimb direct între valute) 15
5.2.2.6 Deschidere cont curent 16
5.2.2.7 Ata[are card de debit 17
5.2.2.8 Constituire de depozite 17
5.2.2.9 Alimentare depozite 18
5.2.2.10 Lichidare de depozite 18
5.2.3 List` ordine de plat` 19
5.2.4 {abloane 19
5.2.5 Mesaje 20
5.2.5.1 Mesaje trimise de BCR c`tre clien]i 20
5.2.5.2 Mesaje trimise de clien]i c`tre BCR
5.2.6 Contul meu de internet banking (Favorite) 21
5.2.6.1 Administrare conturi
5.2.7 Favorite 21
6. SUPORT TEHNIC BCR 22
7. ANEX~/FUNC}IONALIT~}I DISPONIBILE PENTRU SERVICIUL DE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 23
Dragi Clien]i,

Felicit`ri pentru alegerea f`cut` prin achizi]ionarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
oferit de Banca Comercial` Român`.

Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR v` ofer` accesul la conturile dumneavoastr` prin
dou` canale alternative: telefon, Alo 24 Banking BCR [i internet, Click 24 Banking BCR. Prin intermediul acestora
pute]i efectua opera]iuni bancare rapid [i în siguran]`, oriunde v-a]i afla.

Acest manual a fost special conceput pentru a veni în sprijinul dumneavoastr` în utilizarea acestui serviciu. De
asemenea, v` st`m la dispozi]ie pentru orice nel`murire prin consilierii no[tri dedica]i din cadrul Contact Center BCR.

1. Descrierea serviciului Click 24 Banking BCR.


Nume de utilizator – este primit la achizi]ionarea
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR v` ofer` posibilitatea de a avea acces la BCR [i reprezint` un num`r de identificare format din
informa]ii personalizate [i opera]iuni bancare f`r` a 8 caractere numerice pe care îl ve]i utiliza, împreun`
necesita contactul direct cu un consilier bancar [i f`r` a cu codul OTP, pentru accesul atât în aplica]ia Click 24
depinde de programul de lucru al unit`]ilor BCR. Banking BCR, cât [i în Alo 24 Banking BCR.
Pentru accesarea celor 2 componente ale acestui serviciu,
telefon [i internet, banca v` pune la dispozi]ie un singur 3. Modalit`]i de acces la Serviciul de efectuare
nume de utilizator comun pentru ambele componente opera]iuni prin Canale Alternative BCR
[i un singur dispozitiv Token, cu ajutorul c`rora pute]i
accesa [i utiliza atât Alo 24 Banking BCR, cât [i Click 24 Componenta Alo 24 Banking BCR poate fi accesat`
Banking BCR. sunând la urm`toarele numere de telefon ale Contact
Center BCR:
2. Defini]iile termenilor utiliza]i - 0801.0801.227, apelabil din re]eaua de telefonie
fix` Romtelecom, taxabil la tarif local indiferent de
IVR – (Interactive Voice Response – R`spuns Voce locul din ]ar` de unde este apelat
Interactiv`) Sistem avansat de tratare a apelurilor prin - *0801.227 apelabil prin intermediul serviciului
care vi se permite alegerea prin tastarea de pe telefon Vodafone EasyDial
a uneia dintre op]iunile enumerate într-un meniu tip - (004) 021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din
voce. În func]ie de tasta aleas`, ave]i posibilitatea de str`in`tate
a efectua o opera]iune doar prin urm`rirea meniului sau În momentul în care apela]i oricare dintre numerele de
sunte]i direc]ionat c`tre un operator specializat. telefon men]ionate, ve]i fi ghidat prin intermediul unui
Suport Tehnic BCR – Serviciu oferit de c`tre Contact Center meniu IVR, care v` va prezenta serviciile oferite de
BCR prin care vi se ofer` suport tehnic pentru Serviciul de Contact Center BCR.
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. În vederea acces`rii cu succes a componentei Alo 24
Token – dispozitiv ce v` permite s` v` identifica]i [i s` Banking BCR , v` rug`m s` urm`ri]i structura IVR de mai
autoriza]i tranzac]iile efectuate prin intermediul Serviciului jos:
de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Structura IVR 0801.0801.227; *801.227; 021/407.42.00
Dispozitivul v` este înmânat de c`tre consilierul client Bine a]i venit la Serviciul InfoBCR.
V` rug`m s` comuta]i telefonul \n modul ton.
la unitatea BCR de la care a]i solicitat achizi]ionarea Welcome to InfoBCR. Please change your telephone into the tone mode.
serviciului [i genereaz` coduri unice pe baza c`rora Pentru limba român` tasta]i 1. For English, press 2.
are loc identificarea dumneavoastr` [i autorizarea
tranzac]iilor efectuate prin Serviciul de opera]iuni prin Asisten]` carduri Blocare card pierdut/furat • Activare card de credit
Tasta 1 • Informa]ii personalizate carduri • Asisten]` de]in`tori de carduri
Canale Alternative BCR. Dispozitivul Token este securizat
printr-un cod PIN personalizat de dumneavoastr` la prima Informa]ii generale produse [i servicii Persoane fizice • Stabilire
Informa]ii generale
utilizare [i care poate fi schimbat. persoane fizice
de \ntålniri cu consilierii clien]i la unit`]ile BCR • Preavizare credite
simple
Tasta 2
PIN – (Personal Identification Number) este un cod
Informa]ii pesonalizate privind cardurile activate pentru acest serviciu
numeric (un num`r de 4 cifre) cu caracter confiden]ial, • Efectuare transferuri intra/interbancare \n lei [i valut` • Constituire/
Alo 24 Banking BCR lichidare/alimentare depozite • Cump`rare/r`scump`rare CDD-uri
utilizat ca [i leg`tur` între un sistem [i utilizatorul acestuia, Tasta 3
phone
banking
• Schimburi valutare • Deschidere conturi curente • Ata[are card de
care îl folose[te în scopul identific`rii în sistem. debit la cont curent

Dumneavoastr` v` seta]i codul PIN pentru dispozitivul Curs valutar


Tasta 1 - EUR • Tasta 2 - USD • Tasta 3 - GBK • Tasta 4 - CHF
• Tasta 5 - CAD • Tasta 6 - YEN • Tasta 7 - alte monede sau date
Token la achizi]ionarea serviciului; accesul în utilizarea Tasta 4 anterioare. Clientul selecteaza optiunea [i ascult` \nregistrarea cursului
valutar din ziua curent`
Tokenului este permis ulterior doar dup` introducerea
Suport \n utilizarea Canalelor Alternative • Blocarea accesului la serviciul
codului PIN setat în sistem. Suport tehnic de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR • Deblocare acces •
Tasta 5 Deblocare Token • Sincronizare Token
One Time Password (OTP) – cod unic generat de
dispozitivul Token prin selectarea tastei 1 [i cu ajutorul Informa]ii generale despre produse [i servicii Micro [i PFA • Stabilire
Informa]ii generale de \ntålniri cu consilierii clien]i Micro [i PFA la unit`]ile BCR • Informa]ii
c`ruia se realizeaz` identificarea în aplica]iile de Click Micro, PFA [i IMM generale despre produsele op]ionale oferite clien]ilor IMM \n Pachetul
Tasta 6 Ideal BCR
24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR [i autorizarea
opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR.
Digital Signature (DS) – cod unic generat de Componenta Alo 24 Banking BCR este disponibil` de
dispozitivul Token prin selectarea tastei 3 [i cu ajutorul luni pân` duminic`, între orele 8:00 [i 22:00.
c`ruia se autorizeaz` opera]iunile efectuate prin Serviciul Suport Tehnic BCR este disponibil non-stop.
3
Componenta Click 24 Banking BCR poate fi accesat` identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor
direct de pe portalul BCR: www.bcr.ro >> ”Conectare efectuate.
Click 24 Banking BCR”, conform imaginii de mai jos. Dispozitivul Token este securizat prin intermediul unui
cod PIN ales de dumneavoastr` la prima utilizare.
Modelul Vasco Token oferit de banc` este Digipass Pro
260, prezentat prin imaginea al`turat`.

Tasta 1 [i Tasta 3
genereaz` codurile
OTP [i DS

Tasta ◄
pornire/oprire
dispozitiv

Dispozitivul prezint` taste numerice (de la 0-9) [i o tast`


de pornire/ oprire (◄), reprezentat printr-o s`geat` (în
partea dreapt` jos). Pentru pornirea dispozitivului, se
apas` o singur` dat` tasta de pornire/ oprire.

Pentru generarea codurilor unice de acces la Alo 24


Banking BCR [i la Click 24 Banking BCR, se va porni
Click 24 Banking BCR este disponibil 24 de ore din 24, dispozitivul prin ap`sarea tastei ◄ apoi se va ap`sa
de la orice calculator conectat la Internet. numai tasta 1.
Ulterior acces`rii serviciului, pentru generarea codurilor
Cerin]e hardware/software: unice de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo 24
Pentru utilizarea aplica]iei, este necesar s` dispune]i Banking BCR se va ap`sa tot tasta 1, iar pentru Click 24
de un calculator cu conexiune Internet. Totodat`, datele Banking BCR se va ap`sa tasta 3.
salvate de dumneavoastr` pe calculatorul personal
prin intermediul op]iunii “Tip`re[te/ Salveaz`” pot fi Codurile generate de dispozitivul Token sunt unice [i
vizualizate doar în cazul în care ave]i instalat` aplica]ia sunt valabile doar pentru o singur` utilizare. Valabilitatea
Acrobat Reader. codurilor este de 36 de secunde* din momentul gener`rii.
În tabelul de mai jos reg`si]i sistemele de operare De asemenea, dac` în cursul perioadei de valabilitate a
[i browserele prin intermediul c`rora pute]i accesa codului, dispozitivul Token este închis [i apoi redeschis,
aplica]ia de Click 24 Banking BCR, pentru a asigura o acela[i cod unic OTP/ DS va fi afi[at pe ecran.
func]ionare corespunz`toare:
Dispozitivul Token se închide în caz de inactivitate dup`
Windows 2K, XP,
Vista
Apple OS X Suse 9.1 o perioad` de 30 de secunde. În cazul în care dup`
generarea unui cod de autentificare/ autorizare (OTP/
Internet Explorer 6.x
[i versiuni superioare
√ DS) prin ap`sarea oric`rei taste numerice codul generat
r`mâne afi[at o perioad` mai mare de timp decât
Firefox 2.0 [i versiuni
superioare
√ √
perioada de valabilitate, dar acesta nu este acceptat
Safari 1.2 [i versiuni
pentru utilizare decât în perioada sa de valabilitate (36

superioare secunde). Pentru ob]inerea unui nou cod unic OTP/ DS
generat de dispozitivul Token, este necesar` ap`sarea
4. Dispozitivul Token Digipass tastei pornire/ oprire (◄) [i din nou a tastei 1/3. În acest
caz, nu mai este necesar` introducerea codului PIN.
Dispozitivul Token permite identificarea dumneavoastr`
ca utilizator al canalelor Alo 24 Banking BCR [i Click 24
Banking BCR [i autorizarea tranzac]iilor efectuate prin 4.1 Codul PIN
aceste canale alternative.
Dispozitivul v` este înmânat de c`tre consilierul client Este un cod de securitate, care v` ofer` siguran]` în
odat` cu semnarea cererii-contract de acces la serviciu, ceea ce prive[te accesul la dispozitivul Token.
la unitatea teritorial` de la care solicita]i achizi]ionarea Dispozitivul Token primit de la banc` în momentul
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative achizi]ion`rii serviciului nu are un cod PIN prestabilit. În
BCR. Dispozitivul Token genereaz` coduri unice, valabile *
|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de
la o singur` utilizare, pe baza c`rora se realizeaz` aceea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute
4
momentul primirii, dumneavoastr` ve]i seta codul PIN Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate
preferat prin introducerea combina]iei dorite (4 caractere de dispozitivul Token:
numerice), apoi confirmarea, prin reintroducerea − ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire ◄
acestuia. − tasta]i codul PIN (selectat ini]ial la achizi]ionarea
Astfel, posibilitatea de utilizare ulterioar` a acestui serviciului, conform celor men]ionate la punctul
dispozitiv pentru generarea parolei de identificare [i a anterior)
codurilor de autorizare opera]iuni este condi]ionat` de − pe ecranul dispozitivului, în urma afi[`rii mesajului
cunoa[terea codului PIN. “APPLI –”, selecta]i tasta 1 pentru a ob]ine codul
Codul PIN setat este o informa]ie confiden]ial` [i nu unic OTP în vederea identific`rii.
trebuie s` îl dezv`lui]i nim`nui.
În cazul în care codul PIN este introdus eronat de 4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele
3 ori, dispozitivul Token se va bloca (vezi punctul 4.5 Alternative BCR
“Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token”).
Pentru schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul actual, Ulterior identific`rii dumneavoastr` ca utilizator al
iar în momentul în care se afi[eaz` pe ecran mesajul Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
“APPLI-” ap`sa]i lung tasta de pornire/ oprire (◄) pân` BCR, pentru autorizarea/semnarea opera]iunilor ini]iate
când apare mesajul “NEW PIN”. În acest moment pute]i prin intermediul acestui serviciu ve]i utiliza un alt cod unic
introduce [i ulterior confirma noul PIN. generat de dispozitivul Token, conform celor men]ionate
mai jos.
Codul de autorizare reprezint` o semn`tur` prin care
4.2 Modalit`]ile de identificare în vederea acces`rii dumneavoastr` v` da]i acordul în ceea ce prive[te
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale efectuarea opera]iunilor bancare prin intermediul
Alternative BCR canalelor alternative.

Pentru identificarea dumneavoastr` în vederea utiliz`rii a) În cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR,
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative în vederea autoriz`rii opera]iunilor solicitate, consilierul
BCR, atât Alo 24 Banking BCR, cât [i Click 24 Banking Contact Center BCR v` va solicita codul de autorizare.
BCR, ve]i folosi numele de utilizator [i codurile unice Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo
OTP* generate de tasta 1 a dispozitivului Token, valabile 24 Banking BCR sunt generate de tasta 1 a dispozitivului
pentru o singur` utilizare. Token. La fel ca [i în cazul identific`rii, codurile unice
generate de tasta 1 se numesc coduri unice OTP.
a) În cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR,
identificarea se realizeaz` în momentul în care consilierul b) În cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking BCR,
Contact Center BCR va solicita numele de utilizator [i autorizarea opera]iunilor se realizeaz` în aplica]ie de c`tre
parola de identificare. dumneavoastr`, prin introducerea unui cod de autorizare.
Numele de utilizator este specificat în contractul Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Click
dumneavoastr` de efectuare opera]iuni prin Canale 24 Banking BCR sunt generate de tasta 3 a dispozitivului
Alternative [i îl primi]i de la unitatea BCR în momentul Token. Codurile unice generate de tasta 3 se numesc
achizi]ion`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin coduri unice DS** generate de dispozitivul Token.
Canale Alternative BCR.
Parola de identificare reprezint` codul unic OTP generat Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate
de dispozitivul Token prin ap`sarea tastei 1. de dispozitivul Token:
− ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire ◄
b) În cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking − tasta]i codul PIN
BCR, identificarea se realizeaz` în aplica]ia Click 24 − pe ecranul dispozitivului, în urma afi[`rii mesajului
Banking BCR, la fel ca [i identificarea necesar` acces`rii “APPLI –”, selecta]i tasta 1 pentru a genera codul
componentei Alo 24 Banking BCR, adic` prin completarea unic OTP în vederea autoriz`rii opera]iunilor efectuate
numelui de utilizator [i a parolei de identificare prin Alo 24 Banking BCR.
reprezentat` de codul OTP generat de dispozitivul
Token prin ap`sarea tastei 1. Numele de utilizator este Atåt identificarea dumneavoastr`, cât [i autorizarea
specificat în contractul dumneavoastr` de efectuare opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR se
opera]iuni prin Canale Alternative pe care îl primi]i de realizeaz` prin intermediul codului unic OTP generat de
la unitatea BCR în momentul achizi]ion`rii Serviciului de tasta 1 a dispozitivului Token.
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR .

*
OTP = One Time Password, coduri unice generate prin ap`sarea tastei 1 a
**
dispozitivului Token, valabile o singur` dat`, utilizate atåt pentru identificarea DS = Digital Signature/Semn`tur` Digital`. Sunt coduri unice generate
clientului [i autorizarea opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR, cåt [i prin ap`sarea tastei 3 a dispozitivului Token, valabile o singur` dat`, utilizate
pentru identificarea clientului pentru accesul la serviciul Click 24 Banking BCR pentru autorizarea opera]iunilor efectuate prin Click 24 Banking BCR
5
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate tastei pornire/ oprire (◄)) dispozitivul Token blocat [i
de dispozitivul Token: se va comunica consilierului Suport Tehnic BCR, de
− ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire ◄ pe ecranul dispozitivului Token, mesajul “Lock PIN” [i
− tasta]i codul PIN codul format din 7 cifre.
− pe ecranul dispozitivului, în urma afi[`rii mesajului − Cu ajutorul acestui Challenge Code, consilierul
“APPLI –”, selecta]i tasta 3 Suport Tehnic BCR v` va oferi codul de deblocare al
− în primul câmp introduce]i suma pe care dori]i s` dispozitivului Token.
o transfera]i (cea introdus` în ecranul de tranzac]ie − Pentru introducerea acestuia se va selecta tasta de
din aplica]ia Click 24 Banking BCR) – f`r` virgul` (ex: pornire/ oprire (◄).
123,45 – în dispozitivul Token se introduce 12345) − Se va introduce, utilizând tastatura dispozitivului
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire ◄ Token, codul de deblocare comunicat de consilierul
− în cel de-al doilea câmp introduce]i ultimele 4 Suport Tehnic BCR.
cifre ale IBAN-ului beneficiar (dac` tranzac]ia nu − Ulterior, dispozitivul v` solicit` introducerea unui nou
con]ine IBAN beneficiar – ex: constituire depozit – ve]i cod PIN ales [i apoi o confirmare a acestuia.
introduce ultimele 4 cifre ale IBAN-ului pl`titor). Dac` − În urma debloc`rii, dispozitivul Token se va putea
IBAN-ul are ultimele 4 caractere alfanumerice - ex: utiliza în vederea ob]inerii codurilor unice OTP/ DS
RO06BPOS85xxxxxx789ROL01 - ve]i introduce 8901 generate de dispozitivul Token.
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire ◄. Codul − În cazul în care pe ecranul dispozitivului Token sunt
generat va fi introdus în câmpul specific semn`turii afi[ate mesaje “FAIL” cu un num`r mai mare decât 3
digitale. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`. f`r` a avea posibilitatea închiderii dispozitivului, se
Se pot efectua transferuri de aceea[i sum` c`tre va apela serviciul Suport Tehnic în momentul când
IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre dispozitivul Token poate fi repornit.
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in
5 minute.
Challenge code

4.4 Sincronizarea dispozitivului Token

Este o op]iune care va fi folosit` doar în cazul în care


identificarea dumneavoastr` sau autorizarea tranzac]iilor
efectuate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR nu se poate finaliza, de[i ave]i
certitudinea c` a]i furnizat un cod unic OTP/ DS generat
de Token corect.
Sincronizarea dispozitivului Token const` în introducerea Rezumatul utiliz`rii dispozitivului Token
a dou` coduri unice diferite generate succesiv de
dispozitivul Token (la interval de 36 de secunde), v` este I. Prima utilizare:
pus` la dispozi]ie [i poate fi efectuat` la serviciul Suport 1. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/ oprire (◄)
Tehnic BCR, din cadrul Contact Center BCR. 2. Pe ecran apare NEW PIN – introduce]i combina]ia de
cifre dorit`
3. Pe ecran apare CONF PIN – reintroduce]i combina]ia
4.5 Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token de cifre.
4. Re]ine]i PIN-ul
La fiecare utilizare a dispozitivului Token, acesta va 5. Pe ecran apare mesajul APPLI –
solicita introducerea codului PIN. 6. Ap`sa]i o dat` tasta 1
La fiecare introducere eronat` a codului PIN ecranul 7. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP.
dispozitivului Token va afi[a mesajul “FAIL” [i num`rul
încerc`rii e[uate. În cazul introducerii eronate de trei ori II. Urm`toarele utiliz`ri:
consecutiv a codului, dispozitivul Token va fi blocat, pe
ecran va ap`rea [i mesajul “LOCK PIN” [i un cod format 1. Pornire: apas`]i o dat` tasta de pornire/ oprire (◄)
din 7 cifre, numit în cele ce urmeaz`, Challenge Code. 2. Pe ecran apare PIN
Deblocarea dispozitivului Token v` este pus` la dispozi]ie 3. Introduce]i PIN-ul
[i poate fi efectuat` la serviciul Suport Tehnic BCR, din 4. Pe ecran apare mesajul APPLI –
cadrul Contact Center BCR.
A. Pentru ob]inerea codului unic OTP generat de
În vederea debloc`rii dispozitivului Token, este necesar dispozitivul Token
s` ave]i dispozitivul la îndemân` [i s` comunica]i 5. Ap`sa]i o dat` tasta 1
consilierului Suport Tehnic BCR codul numeric afi[at pe 6. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP
ecran, Challenge Code.
− Pentru a oferi acest cod, se va porni (prin ap`sarea
6
B. Pentru ob]inerea codului unic DS generat de dispozitivul
Token 5. Opera]iuni ce pot fi realizate prin Serviciul de
5. Ap`sa]i o dat` tasta 3 efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR
6. Pe ecran apare cifra 1 – introduce]i suma tranzac]iei
prin Click 24 Banking BCR f`r` virgul` în format Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
întreg, ex: 563,00 se va scrie 56300 BCR v` permite s` ob]ine]i informa]ii referitoare la
7. Ap`sa]i lung tasta ◄ conturile bancare pe care le de]ine]i la BCR [i s`
8. Pe ecran apare cifra 2 - introduce]i ultimele 4 cifre efectua]i opera]iuni bancare de la distan]` - telefonic,
din IBAN-ul beneficiar al tranzac]iei prin Click 24 sau prin internet.
Banking BCR. Dac` acesta cuprinde [i litere, se vor Lista complet` a informa]iilor personalizate pe care le
scrie doar ultimele 4 caractere numerice. pute]i accesa [i a opera]iunilor bancare pe care le pute]i
ini]ia prin Canale Alternative se reg`se[te în Anexa 1,
Exemplu: ata[at` acestui manual.

cifrele introduse în dispozitivul Token vor fi: “3456”
5.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR
5.1.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre

conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR
cifrele introduse în dispozitivul Token vor fi: “7412”
Prin Alo 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea
acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile
9. Ap`sa]i lung tasta ◄
de]inute la Banca Comercial` Român`. V` preciz`m c`
10. Dispozitivul Token va genera codul unic DS
aceste detalii vor fi disponibile doar pentru conturile
activate pentru acest serviciu.
Codul unic OTP/ DS generat de dispozitivul Token este
valabil 36 de secunde*.
V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i activa
- Dac` ap`sa]i pe alte taste, acel cod va r`mâne pe ecran
pentru aceast` component` a serviciului, precum [i
dar valabilitatea sa expir` dup` 36 secunde.
num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate varia
- Dac` nu ap`sa]i niciun buton, dispozitivul se închide
în func]ie de oferta B`ncii Comerciale Române. V` rug`m
dup` 25 secunde [i v` cere din nou PIN-ul la pornire.
s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru
- Dac` dori]i un nou cod unic OTP/ DS, ap`sa]i din nou
lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa
tasta ◄ [i relua]i procesul prin selectarea tastei 1/3,
prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin
îns` asigura]i-v` c` au trecut 36 de secunde* de la
Canale Alternative BCR în momentul semn`rii cererii-
primul cod OTP/ DS generat de dispozitivul Token.
contract de acces.
III. Schimbarea codului PIN
Pentru a avea acces la informa]iile personalizate
Dac` dori]i schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul
referitoare la conturile de]inute [i activate pentru
actual, iar în momentul în care se afi[eaz` pe ecran
componenta Alo 24 Banking BCR, pa[ii pe care trebuie
mesajul “APPLI-” ap`sa]i lung tasta de pornire/ oprire
s` îi urma]i sunt:
(◄) pân` când apare mesajul “NEW PIN”.
− apela]i telefonic Alo 24 Banking BCR la numerele
specificate [i în cadrul programului în care serviciului
IV. Alte men]iuni
este disponibil
− Dac` ap`sa]i scurt tasta ◄ pute]i [terge caractere
− în vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`,
scrise în prealabil
trebuie s` comunica]i consilierului Contact Center
− Pentru oprire: se apas` de dou` ori consecutiv tasta
BCR numele de utilizator (care v-a fost furnizat la

achizi]ionarea serviciului [i care este înscris în
contractul încheiat) [i un cod unic OTP generat de
OTP
Identificare dispozitivul Token
Alo & Click
Buton 1 24 Banking BCR
5.1.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul
Semnare tranzac]ii Alo 24 Banking BCR
Alo 24 Banking BCR Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi,
dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i
DS Semnare tranzac]ii opera]iuni bancare din aceste conturi.
Buton3 Click 24 Banking
Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin
telefon, pa[ii pe care trebuie s` îi urma]i sunt:
− În urma identific`rii corecte conform pa[ilor
preciza]i anterior, ve]i avea acces la conturile de]inute
∗ [i activate pentru componenta Alo 24 Banking BCR
|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de
aceea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre − Împreun` cu consilierul Contact Center ve]i identifica
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute [i contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia
7
respectiv` - Adresa beneficiarului*
− Dup` oferirea tuturor informa]iilor necesare pentru - Codul de identificare a b`ncii (BIC) sau numele
ini]ierea tranzac]iei, consilierul Contact Center v` [i adresa b`ncii la care este deschis contul
solicit`, în vederea autoriz`rii tranzac]iei, un nou cod beneficiarului*
unic OTP generat de dispozitivul Token - Cod clearing na]ional
Not`: Valoarea maxim` a tranzac]iilor ce pot fi ini]iate - Suma transferat`
prin Alo 24 Banking BCR este de 5.000 EUR/ tranzac]ie
sau echivalent în RON (cu excep]ia transferurilor între V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer interbancar
conturile proprii ale aceluia[i client, deschise la BCR [i va fi necesar ca cele dou` conturi între care se va
a schimburilor valutare). realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise în aceea[i
moned`.
Ca excep]ie, în situa]ia ordinelor de plat` programate,
ave]i posibilitatea modific`rii sau anul`rii acestora 5.1.2.3 Ordine de plat` programate
cu minim 24 de ore înainte de data stabilit` pentru 5.1.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate
executare. Datele ce pot fi modificate într-un ordin de Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat ve]i comunica
plat` programat sunt: suma de transfer, data de execu]ie consilierului Contact Center (pe lâng` informa]iile
[i detaliile de plat`. specificate anterior la punctele 5.1.2.1 [i 5.1.2.2) [i
data la care dori]i executarea ordinului de plat` ini]iat.
5.1.2.1 Transferuri intrabancare în lei [i valut` (c`tre Pot fi programate doar transferuri intrabancare în lei [i
conturi deschise la BCR) valut`, precum [i transferuri interbancare în lei.
Pentru realizarea unui transfer intrabancar*** prin
canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s` Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este
comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele programat ordinul de plat` ini]iat ve]i avea disponibil`
informa]ii: în cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei
- Num`rul de cont în format IBAN pentru contul programate.
beneficiarului
- Numele [i prenumele beneficiarului 5.1.2.3.2 Modificarea/anularea ordinelor de plat`
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer intrabancar programate
va fi necesar ca cele dou` conturi între care se va realiza Modificarea/anularea unui ordin de plat` programat
opera]iunea bancar` s` fie deschise în aceea[i moned`. existent se poate face cu minim 24 ore înaintea datei
pentru care este programat` executarea tranzac]iei.
5.1.2.2 Transferuri interbancare în lei [i valut`, inclusiv Informa]iile ce pot fi modificate, în termenul precizat la
interna]ionale (c`tre conturi deschise la alte institu]ii punctul anterior, la un ordin de plat` programat pentru o
financiare din România sau str`in`tate) dat` viitoare sunt: data pl`]ii, detaliile pl`]ii, suma ce se
Pentru realizarea unui transfer interbancar** în lei prin dore[te a fi transferat`.
canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s`
comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele 5.1.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order)
informa]ii: Prin Alo 24 Banking BCR se pot ini]ia ordine de plat`
- Num`rul de cont în format IBAN pentru contul programate cu ciclicitate, în RON, intr` [i interbancare,
beneficiarului indiferent dac` exist` fonduri suficiente în contul pl`titor
- Banca la care este deschis contul beneficarului la momentul set`rii instruc]iunilor.
- Numele [i prenumele beneficiarului Pl`]ile repetitive se pot ini]ia din conturile curente simple
- Codul numeric personal al beneficiarului* [i din conturile curente deschise pentru func]ionarea
- Adresa complet` a beneficiarului* produselor necomisionabile, precum [i din Maxicont (în
- Suma transferat` acest ultim caz ordinele de plat` programate se pot ini]ia
doar c`tre conturile proprii).
Pentru realizarea unui transfer interbancar în valut`,
inclusiv transferuri interna]ionale, prin canalul Alo 24 5.1.2.4.1 Ini]iere instruc]iune Standing Order
Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s` comunica]i Instruc]iunile de Standing Order se pot ini]ia cu recuren]`
consilierului Contact Center BCR urm`toarele informa]ii: zilnic`, lunar` sau anual`. Pot fi setate dou` tipuri de
- Num`rul de cont al beneficiarului (pentru tranzac]iile instruc]iuni Standing Order: cu plata în func]ie de o
efectuate pe teritoriul României este obligatorie sum` fix` sau cu plata în func]ie de un sold minim [i o
comunicarea num`rului de cont în format IBAN)* sum` minim`.
- }ara de destina]ie a transferului*
- Numele [i prenumele beneficiarului* Pentru a ini]ia o astfel de plat` va trebui s` comunica]i
_____________ consilierului Contact Center pe lâng` informa]iile specifice
* op]ional unui ordin de plat` (anterior la punctele 5.1.2.1 [i
** Transfer interbancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR
\ntr-un alt cont, \ns` deschis la o alt` institu]ie financiar-bancar` din ]ar` sau 5.1.2.2) [i urm`toarele informa]ii:
str`in`tate
*** Transfer intrabancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR
\ntr-un alt cont deschis tot la BCR

8
– Suma fix`: dac` se dore[te plata unei sume fixe în la care se efectueaz` schimbul valutar prin Serviciul de
mod regulat se va alege aceast` op]iune. efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR este
cel utilizat de casieriile BCR. Schimbul valutar se poate
– Dependen]a de sold: dac` se dore[te plata unei sume efectua atât din lei în valut`, cât [i direct din valut` în
variabile, în func]ie de soldul contului, [i în func]ie de valut`. Schimbul valutar se poate efectua doar între
o sum` minim` de plat`, se alege aceast` op]iune. conturile aceluia[i client, indiferent de unitatea BCR la
care sunt deschise. Conturile între care se efectueaz`
– Sold minim: în cazul în care se alege op]iunea schimbul valutar trebuie s` fie activate pentru utilizare
Dependen]` de sold se poate alege valoarea soldului prin Canale Alternative BCR.
minim a fi p`strat la fiecare plat` repetitiv`, inclusiv
cu valoarea 0 dac` se dore[te transferarea întregului 5.1.2.6 Deschidere cont curent
sold al contului. Totu[i, chiar [i în acest caz, trebuie Prin Alo 24 Banking BCR este disponibil` facilitatea de
respectat` limita maxim` de tranzac]ionare per deschidere cont curent în principalele monede cotate
canal. la BCR. Conturile curente pot fi deschise pentru orice
valut` în care titularul serviciului nu mai de]ine deja un
– Plata minim`: în cazul în care se alege op]iunea cont, fie activat sau nu pentru a fi accesat prin Canale
Dependen]` de sold [i poate fi corelat cu câmpul Alternative.
Sold minim se poate opta pentru transferarea
întregului sold al contului, dar cu condi]ia ca suma 5.1.2.7 Ata[are card de debit la cont curent
transferat` s` fie mai mare de o anumit` valoare x. În Prin Alo 24 Banking BCR se poate solicita ata[area
cazul transferurilor din contul de economii, Maxicont, unui card de debit la conturile deja deschise la BCR
pentru a se asigura clientul c` Maxicontul nu va trece [i activate pentru a fi utilizate prin Canale Alternative.
sub soldul minim de func]ionare poate s` completeze Cardurile care pot fi ata[ate contului curent sunt: BCR
la Sold minim valoarea de 500 RON. Maestro, BCR Visa Electron, BCR Visa Clasic în RON,
BCR Visa Clasic Interna]ional în EUR, BCR Visa Clasic
– Data execut`rii primei pl`]i: este data la care se Interna]ional în USD. Autorizarea opera]iunii de ata[are
dore[te efectuarea primei pl`]i, exclusiv ziua curent`. a cardului de debit se va face prin comunicarea c`tre
Aceasta este întotdeauna mai mare decât data consilierul Contact Center a unui cod OTP.
curent`. Deci nu putem s` ini]iem Standing Order cu
plata în ziua ini]ierii. Ulterior emiterii cardului de debit se poate verifica
data emiterii [i expir`rii, sucursala emitent` [i titularul
– Frecven]` – reprezentând ciclicitatea efectu`rii acestuia.
ordinului de plat` setat. Instruc]iunea poate s` fie
repetat` la interval de zile, luni sau ani. 5.1.2.8 Constituire de depozite/ conturi de economii
[i cump`rare de certificate de depozit cu discount
– Data valabilit`]ii: aceasta reprezint` data pân` la care (CDD)
instruc]iunea de Standing Order se va repeta. Poate Pentru a constitui un depozit la termen prin canalul Alo
fi aleas` o dat` a valabilit`]ii sau se poate alege 24 Banking BCR este necesar s` oferi]i consilierului
op]iunea Termen nelimitat [i atunci instruc]iunea se Contact Center urm`toarele detalii:
va repeta pân` când se va interveni asupra ei pentru - Contul debitor (num`rul de cont în format IBAN
anulare. al contului din care dori]i s` se vireze suma
necesar` constituirii depozitului)
5.1.2.4.2 Anulare instruc]iune Standing Order - Tipul depozitului pe care dori]i s` îl constitui]i
Prin Alo 24 Banking BCR se poate anula o instruc]iune - Tipul dobânzii pentru care opta]i
de plat` prin introducerea unui cod de autorizare. - Suma pe care dori]i s` o depozita]i
Instruc]iunile se pot anula cu o zi înainte de data - Pute]i opta pentru prelungirea automat` [i pentru
urm`toarei pl`]i doar dac` nu au caracter de recuren]` capitalizarea dobânzii
zilnic`. Instruc]iunile care se execut` zilnic se pot anula
inclusiv în ziua pl`]ii. Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont)
prin canalul Alo 24 Banking BCR ve]i oferi consilierului
Instruc]iunile de plat` repetitiv` (Standing Order) Contact Center urm`toarele detalii:
ini]iate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale - Contul debitor (num`rul de cont în format IBAN
Alternative BCR sunt disponibile pentru vizualizare al contului din care dori]i s` se vireze suma
în cadrul unit`]ilor BCR, îns` anularea lor se poate necesar` constituirii depozitului)
efectua doar prin una din componentele serviciului: - Suma pe care dori]i s` o depozita]i
Alo sau Click 24 Banking BCR. - Contul de virament principal (c`tre care va fi
virat` suma existent` în contul de economii în
5.1.2.5 Schimb valutar momentul lichid`rii)
Prin Alo 24 Banking BCR se pot ini]ia schimburi valutare
c`tre principalele valute cotate la BCR. Cursul de schimb Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount

9
(CDD) prin canalul Alo 24 Banking BCR, ve]i oferi 5.2 Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR
consilierului Contact Center urm`toarele detalii:
- Contul debitor (num`rul de cont în format IBAN al Prin Click 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea
contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile
constituirii depozitului) de]inute la Banca Comercial` Român`. V` preciz`m c`
- Num`rul de certificate de depozit cu discount pe aceste detalii vor fi disponibile numai pentru conturile
care dori]i s` le achizi]iona]i activate pentru acest canal.
- Data scaden]ei (data la care dori]i s` le
r`scump`ra]i) V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care dumneavoastr`
- Contul de lichidare la scaden]` (contul c`tre care va le pute]i activa pentru aceast` component`, precum
fi virat` contravaloarea CDD-urilor la data scaden]ei) [i num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate
varia în func]ie de oferta B`ncii Comerciale Române. V`
5.1.2.9 Alimentare de depozite/ conturi de economii rug`m s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru
Pentru a alimenta depozitele sau conturile de economii lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa
pe care le ave]i deschise la BCR prin canalul Alo 24 prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin
Banking BCR, ve]i parcurge urm`torii pa[i: Canale Alternative BCR în momentul semn`rii cererii-
- Identifica]i împreun` cu consilierul Contact Center contract de acces.
depozitul/ contul de economii pe care dori]i s` îl
alimenta]i 5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre
- Comunica]i contul debitor (num`rul de cont în conturile de]inute prin Click 24 Banking BCR
format IBAN al contului din care dori]i s` alimenta]i 5.2.1.1 List` conturi
depozitul/ contul de economii) Ave]i posibilitatea de a vizualiza starea dumneavoastr`
- Suma cu care dori]i s` alimenta]i depozitul/ contul financiar`. Se poate selecta afi[area tuturor conturilor
de economii sau gruparea lor în func]ie de categorie:

5.1.2.10 Lichidare depozite/ conturi de economii


[i r`scump`rare certificate de depozit cu discount
(CDD)
Pentru a lichida un depozit la termen/ cont de economii
ve]i parcurge urm`torii pa[i:
- Ve]i identifica împreun` cu consilierul Contact Center
depozitul/ contul de economii pe care dori]i s` îl
lichida]i
- Comunica]i consilierului Contact Center num`rul
de cont în format IBAN al contului pentru virament
(contul c`tre care vor fi virate sumele existente în
depozit la momentul lichid`rii)

Pentru a r`scump`ra Certificate de depozit cu discount


(CDD) ve]i parcurge urm`torii pa[i:
- Comunica]i consilierului Contact Center num`rul
de cont în format IBAN al contului pentru virament 5.2.1.2 Detalii cont
(contul c`tre care va fi virat` contravaloarea CDD- Pentru fiecare cont pute]i accesa o pagin` cu detalii. Pe
urilor la momentul r`scump`r`rii) lâng` informa]iile din lista de conturi aici reg`si]i mai
- Comunica]i num`rul de certificate de depozit cu multe informa]ii.
discount pe care dori]i s` le r`scump`ra]i
a. Detalii cont curent
5.1.2.11 Administrare conturi
Prin Alo 24 Banking BCR este posibil` dezactivarea Aici reg`si]i detalii despre: descoperitul de cont, unitatea
conturilor activate pentru a fi utilizate prin Alo [i Click la care a fost deschis, data la care a fost deschis, data
24 Banking BCR. Dezactivarea se face prin autorizarea activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking BCR, contul de
opera]iunii cu un cod OTP generat de dispozitivul Token. comisionare, carduri ata[ate, dobânda, de]in`tori carduri
Reactivarea conturilor se poate solicita doar la unit`]ile pe cont, persoane împuternicite pe cont, sume blocate.
BCR.

10
d. Situa]ie financiar` detaliat` – CDD

Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis


contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, num`r de certificate, valoarea nominal`
a unui certificat, valoare total` la cump`rare, valoare
discount, termen, data scadent`, persoane împuternicite
pe cont.
Din cadrul ecranului se poate ini]ia opera]iunea de
vânzare a certificatelor de depozit cu discount.

b. Situa]ie financiar` detaliat` - depozit la termen

Aici reg`si]i detalii despre: num`rul contului de depozit,


unitatea la care a fost deschis contul, data activ`rii pentru
serviciul Click 24 Banking BCR, valuta, tipul depozitului,
perioada, rat` dobând`, contul pentru virament principal,
persoane împuternicite pe cont.
Din cadrul ecranului detalii se pot ini]ia opera]iuni precum
anulare la depozit precum [i lichidarea depozitului.

e. Situa]ie financiar` detaliat` - Credite

Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis


contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, valoare total` credit, sold de plat`, perioada
creditului, rata dobânzii, contul de rambursare, zile
întârziere rat`, persoane împuternicite pe cont precum
[i istoricul tranzac]iilor.

c. Situa]ie financiar` detaliat` - cont de economii


(Maxicont)

Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis


contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, rat` dobând`, sold minim de func]ionare,
contul pentru virament principal, persoane împuternicite
pe cont.
Din cadrul ecranului se poate ini]ia opera]iunea de
lichidare a contului de economii . 5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor
Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se În ecranul cu detaliile contului ave]i posibilitatea s`
va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont accesa]i “Istoricul ultimelor 10 tranzac]ii”, func]ie care
curent, sau din alt Cont de Economii (Maxicont). va afi[a ultimele 10 tranzac]ii înregistrate pe contul
dumneavoastr`. Aceast` func]ionalitate este ideal`
pentru o verificare rapid` a ultimelor tranzac]ii.

Pentru o c`utare detaliat` a tranzac]iilor (în func]ie de


canalul de tranzac]ionare, tipul tranzac]iei [i un interval
de timp definit de utilizator cu pân` la maxim +/-90 zile
fa]` de data curent`), ave]i la dispozi]ie func]ia “Istoricul
tranzac]iilor” accesibil` din lista de conturi [i din detaliile
contului respectiv.

11
Ulterior autoriz`rii tranzac]iei, aceasta nu poate fi
revocat`, excep]ie facând ordinul de plat` programat:
acesta putând fi anulat/ modificat cu minim 24 de ore
înainte de data proces`rii. Datele ce pot fi modificate
într-un ordin de plat` programat sunt: suma de transfer,
data de execu]ie [i detaliile de plat`.

5.2.2.1 Transferuri intrabancare în lei [i valut` (c`tre


conturi deschise la BCR)
Pentru realizarea unui transfer intrabancar (c`tre un cont
BCR), dumneavoastr` în calitate de client BCR, va trebui
s` cunoa[te]i doar num`rul de cont în format IBAN
pentru contul beneficiarului.
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer bancar
va fi necesar ca cele dou` conturi între care se va
realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise în aceea[i
moned`.

5.2.2.2 Transferuri interbancare în lei [i valut`, inclusiv


interna]ionale (c`tre conturi deschise la alte institu]ii
financiare din România [i str`in`tate)
Aceste transferuri se pot realiza folosind una din cele
5.2.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin Click 24
dou` tipuri de plat` disponibile în func]ie de destina]ie/
Banking BCR
valut`.
Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi,
dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i
opera]iuni bancare din aceste conturi.

Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin


Internet, pa[ii pe care trebuie s` îi urma]i sunt:
- Accesarea adresei www.bcr.ro
- Selecta]i butonul “Conectare”
- În vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`,
trebuie s` introduce]i numele de utilizator care v-a
fost furnizat la achizi]ionarea serviciului [i care
este înscris în contractul încheiat, [i codul unic OTP 5.2.2.2.1 Ordine de plat` Europa.
generat de dispozitivul Token Acest tip de plat` se folose[te pentru urm`toarele tipuri
- În urma identific`rii corecte, ve]i avea acces la de transferuri:
conturile de]inute [i activate pentru componenta - Pl`]i c`tre toate b`ncile pe teritoriul României
Click 24 Banking BCR - Pl`]i c`tre ]`rile membre EU31 (Austria, Belgia,
- Folosind func]ionalit`]ile puse la dispozi]ia Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elve]ia, Estonia,
dumneavoastr` în aplica]ia Click 24 Banking BCR, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda,
ve]i identifica [i contul din care dori]i s` efectua]i Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg,
tranzac]ia respectiv` Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
- Dup` introducerea tuturor datelor necesare pentru Portugalia, Republica Ceh`, România, Slovacia,
ini]ierea tranzac]iei, aplica]ia Click 24 Banking BCR Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
v` solicit` codul unic DS generat de dispozitivul
Token (vezi pct. 4.3) în vederea autoriz`rii Pentru realizarea unui transfer bancar din contul
tranzac]iei dumneavoastr` BCR, într-un cont apa]inând altei institu]ii
financiar-bancare având contul deschis în valuta contului
pl`titor, informa]iile necesare realiz`rii transferului vor
- În urma efectu`rii tranzac]iei, aplica]ia va afi[a un fi:
mesaj de confirmare
- În urma autoriz`rii cu succes, tranzac]ia - IBAN; num`rul contului apar]inând beneficiarului
dumneavoastr` va fi procesat` în sistem. - Numele [i adresa beneficiarului
12
- Cod BIC/SWIFT; codul SWIFT al b`ncii beneficiarului aceste câmpuri se poate introduce o descriere a
se poate ob]ine la adresa www.swift.com transferului
- }ara, numele [i adresa b`ncii beneficiare; doar dac` - Caracterele permise sunt: A - Z , a - z , 0 -
nu se cunoa[te codul BIC/ SWIFT al benficiarului 9, / - ?: ( ) . , ’ + SPACE
- Cold clearing na]ional; unele b`nci utilizeaz` aceste - Transfer de capital [i Num`rul din Registrul Datoriei
tipuri de cod pentru o mai u[oar` identificare Externe; transferul de capital trebuie bifat doar în
- Suma transferat`; suma pe care dori]i s` o situa]ia în care pl`titorul face transfer de fonduri
transfera]i [i cunoa[te num`rul de înregistrare din registrul
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): în aceste Datoriei Externe
câmpuri se pot completa o descriere a transferului - Tipul de comision: din lista derulant` se poate alege
- Caracterele permise sunt: A - Z , a - z , unul din cele dou` tipuri de comision disponibile:
0 - 9, / - ?: ( ) . , ’ + SPACE
- Transfer de capital [i Num`rul din Registrul Datoriei - Pl`titor: toate comisioanele vor fi pl`tite de
Externe; transferul de capital ar trebui bifat doar în ordonator. Astfel, în cazul în care se alege aceasta
situa]ia în care pl`titorul face transfer de fonduri op]iune, pe lâng` comisionul pe care ordonatorul
- Tipul de comision: automat va fi selectat tipul de l-ar pl`ti pentru op]iunea SHA (deci comisioanele
comision Pl`titor [i Beneficiar [i nu poate fi modificat; BCR) se mai adaug` un comision fix pentru
comisioanele BCR sunt în sarcina ordonatorului, iar op]iunea OUR al c`rui rol este s` acopere prin
comisioanele b`ncilor corespondente în sarcina valoarea lui comisioanele b`ncilor corespondente
beneficiarului care vor fi solicitate în momentul în care tranzac]ia
va ajunge la ele
- Pl`titor [i Beneficiar: comisioanele BCR sunt în
sarcina ordonatorului, iar comisioanele b`ncilor
corespondente în sarcina beneficiarului

Not`: Limita maxim` permis` pentru transferurile


intrabancare [i interbancare în lei [i în valut` efectuate
prin Click 24 Banking BCR este de 10.000 Euro/
tranzac]ie sau echivalent la data pl`]ii calculat la cursul
BNR din ziua respectiv`.
Transferurile se pot efectua doar c`tre conturi deschise
în aceea[i valut`.

5.2.2.2.2 Ordine de plat` interna]ionale


Acest tip de plat` se folose[te pentru transferuri c`tre
orice banc` din lume.

Pentru realizarea unui transfer bancar din contul


dumneavoastr` BCR, într-un cont apar]inând altei institu]ii
financiar bancare având contul deschis în valuta contului
pl`titor, informa]iile necesare realiz`rii transferului vor
fi:

- Num`rul de cont în format IBAN/ Num`rul de cont


5.2.2.2.3 Pl`]i interbancare în lei (în conturi la alte
apar]inând beneficiarului
b`nci)
- Numele [i adresa beneficiarului
Aceste transferuri se pot realiza folosind una din cele
- Cod BIC/ SWIFT; codul SWIFT al b`ncii beneficiarului
dou` modalit`]i de plat` disponibile în func]ie de
se poate ob]ine prin consultarea adresei
destina]ie.
www.swift.com
- }ara, adresa [i numele b`ncii beneficiare; doar
dac` nu se cunoa[te codul BIC/ SWIFT al b`ncii
beneficiarului
- Cod clearing na]ional; unele b`nci utilizeaz` aceste
tipuri de cod pentru o mai u[oar` identificare
- Suma transferat`; suma pe care dori]i s` o
transfera]i
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): în
13
programat ordinul de plat` ini]iat ve]i avea disponibil`
în cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei
programate.

5.2.2.3.2 Modificarea/anularea ordinelor de plat`


programate
Noul ordin de plat` programat, poate fi vizualizat în ecranul
aflat în meniul static din stânga: ”List` ordine de plat`”,
dup` selectarea perioadei în care a fost programat.
În situa]ia în care dori]i s` ini]ia]i un virament bancar
din contul BCR c`tre un cont apar]inând altei institu]ii
financiar bancare în lei, pe teritoriul României, informa]iile
necesare realiz`rii transferului vor fi:

- Num`r de cont în format IBAN; num`rul contului


c`tre care dori]i s` face]i transferul
- Numele beneficiarului Informa]iile ce pot fi modificate, la un ordin de plat`
- CUI/ CNP beneficiar programat pentru o dat` viitoare sunt: data pl`]ii, detaliile
- Detaliile pl`]ii: în aceste câmpuri se pot completa o pl`]ii, suma ce se dore[te a fi transferat`.
descriere a pl`]ii (num`r factur`, cod abonat, etc)
- Sum`: suma pe care dori]i s` o transfera]i

5.2.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order)

Pentru a ini]ia o plat` repetitiv` va trebui s` completa]i


5.2.2.3 Ordine de plat` programate toate câmpurile obligatorii pentru un ordin de plat`.
5.2.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate Prin Click 24 Banking BCR se pot ini]ia ordine de plat`
Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat va trebui s` programate cu ciclicitate, în RON, intra [i interbancare,
completa]i toate câmpurile obligatorii pentru un ordin indiferent dac` exist` fonduri suficiente în contul pl`titor
de plat`, în special trebuie selectat` data la care dori]i la momentul set`rii instruc]iunilor.
executarea ordinului de plat` ini]iat. Pl`]ile repetitive se pot ini]ia din conturile curente simple
Perioada maxim` de programare a unui ordin de plat` [i din conturile curente deschise pentru func]ionarea
poate fi 90 zile calendaristice. produselor necomisionabile, precum [i din Maxicont (în
Pot fi programate doar transferuri intrabancare în lei [i acest ultim caz ordinele de plat` programate se pot ini]ia
valut`, precum [i transferuri interbancare în lei. doar c`tre conturile proprii).

5.2.2.4.1 Creare plat` repetitiv`


Pot fi ini]iate pl`]i repetitive doar pentru transferuri
intrabancare [i interbancare în RON astfel:

- cu sau f`r` ciclicitate


- cu sum` fix` sau cu sum` dependent` de sold (cu
op]iunea de a men]ine un sold minim):

Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este

14
Ordinele de plat` programate cu sau f`r` ciclicitate vor
respecta limita de tranzac]ionare aplicat` serviciului Click
24 Banking BCR, respectiv 10.000 EUR în echivalent la
cursul BNR.
În cazul în care în contul pl`titor, la data programat`, nu
este disponibil` suma pentru care s-a ini]iat ordinul de
plat` programat, plata nu se va efectua.
Ordinele de plat` programate cu ciclicitate nu vor fi
disponibile [i pentru pl`]ile prin [ablon.

5.2.2.4.2 Vizualizare/ Anulare plat` repetitiv`


Not`:
Func]ionalitatea plat` repetitiv` cu ciclicitate v` ofer` Noua plat` repetitiv` poate fi vizualizat` sau anulat` din
avantajul de a seta instruc]iunile de plat` o singur` dat`, ecranul aflat în meniul static din stânga, prin accesarea
iar execu]ia va avea loc la fiecare dat` pentru care a]i butonului: ”Plat` repetitiv`”.
optat (ex: pute]i seta ca un ordin de plat` pentru achitarea
facturii de telefonie fix` s` se execute în fiecare lun` la Instruc]iunile se pot anula cu o zi înainte de data
o dat` indicat` de dumneavoastr`). urm`toarei pl`]i doar dac` nu au caracter de recuren]`
zilnic`. Instruc]iunile care se execut` zilnic se pot anula
Pentru ini]ierea unei pl`]i repetitive se vor completa inclusiv în ziua pl`]ii.
urm`toarele câmpuri:
- IBAN pl`titor: num`rul de cont în format IBAN
apar]inând pl`titorului
- IBAN beneficiar: num`rul de cont în format IBAN
apar]inând beneficiarului
- Nume beneficiar: numele beneficiarului pl`]ii
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): în
aceste câmpuri se poate completa o descriere a
transferului
– Caracterele permise sunt: A - Z , a - z ,
0 - 9, / - ?: ( ) . , ’ + SPACE
- Sum`: suma pe care dori]i s` o transfera]i, având Func]ionalitatea de plat` repetitiv` (standing order) va
dou` op]iuni: fi disponibil` doar pentru conturile care sunt activate
- suma fix`: se completeaz` în câmpul “suma de pentru a fi utilizate prin Canale Alternative.
plat`” suma care dori]i s` fie transferat` la data
selectat` Instruc]iunile de plat` repetitiv` (Standing Order)
- suma dependent` de sold: în acest caz câmpul ini]iate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale
“suma de plat`” devine inactiv. În situa]ia în Alternative BCR sunt disponibile pentru vizualizare
care nu completa]i niciunul din câmpurile “suma în cadrul unit`]ilor BCR, îns` anularea lor se
ce trebuie p`strat`” [i “plata minim`”, la data poate efectua doar prin una din componentele
execu]iei se va transfera toat` suma aflat` în serviciului: Alo sau Click 24 Banking BCR.
soldul contului dvs. Ave]i totodat` avantajul de
a opta pentru indicarea sumei care dori]i s` fie 5.2.2.5 Schimburi valutare (inclusiv schimb direct între
transferat`, prin indicarea atât sumei ce trebuie valute)
p`strat` în sold cât [i a sumei minime de plat`
- Periodicitate: \n acest câmp se stabilie[te - Pentru ini]ierea unui schimb valutar prin aplica]ia
periodicitatea cu care se va executa plata repetitiv`. Click 24 Banking BCR se va selecta ”Schimb Valutar”
Ave]i posibilitatea de a opta pentru intervalul de timp din meniul static aflat în partea stâng` a ecranului
dorit: zi/ lun`/ an ( ex: o dat` la 15 zile; 1 dat` pe - Ecranul de introducere a datelor va solicita
lun`, de 7 ori pe an) urm`toarele informa]ii:
- Dat` început: reprezint` prima dat` de execu]ie a - selectarea contului Pl`titor: valuta vândut`
pl`]ii repetitive - selectarea contului Beneficiar: valuta cump`rat`
- Dat` sfâr[it: o ve]i completa doar când - valoarea tranzac]iei: în acest câmp se introduce suma
dori]i executarea unei pl`]i repetitive pe o perioad` în valuta indicat` în partea dreapt` a câmpului
determinat` de timp - detalii: implicit este afi[at textul ”Schimb valutar”,
- Pân` în momentul anul`rii: prin bifarea câmpului, acesta poate fi înlocuit cu detalii privind semnifica]ia
plata repetitiv` nu va avea un termen de anulare (se tranzac]iei
poate anula oricând dori]i, cu respectarea termenului - List` rate de schimb: va afi[a ratele de la casa de
de minim 24 h înainte de execu]ie) schimb BCR pentru toate monedele cotate la BCR
15
- Afi[eaz` cota]ie: va afi[a rata de schimb [i valoarea butonul CORECTEAZ~, ce determin` revenirea în pagina
echivalent` a valutei cump`rate de introducere a datelor.
Schimb valutar (valut` – RON; RON – valut`)
Pentru a cump`ra valut` din contul de RON (de exemplu
dori]i s` cump`ra]i 100 USD din contul de RON): 5.2.2.6 Deschidere cont curent
Prin Click 24 Banking BCR se pot deschide conturi
- Contul pl`titor: con]ine valuta care se vinde [i se va curente în monedele cotate la BCR. Conturile curente pot
selecta contul în RON fi deschise pentru orice valut` în care titularul serviciului
- Contul beneficiar: con]ine valuta care se cump`r` [i nu mai de]ine deja un cont curent, fie activat sau nu
se va selecta contul în USD pentru a fi disponibil prin Canale Alternative.
- Valoare tranzac]ie: se va introduce suma în USD pe Pentru deschiderea unui cont curent în valutele cotate la
care dori]i s` o cump`ra]i. BCR va trebui s`:

− Selecta]i din meniul static din partea stâng` a


ecranului zona “Cump`r` produse”
− Selecta]i linkul “Deschidere cont curent”
− Selecta]i din lista derulant` valuta noului cont
curent

Schimb valutar (valut`-valut`)


Dac` dori]i s` efectua]i o opera]iune de schimb valutar
între dou` valute str`ine (de exemplu, din contul EUR,
cump`ra]i 100 USD) se va selecta:
- Contul pl`titor: con]ine valuta care se vinde [i se va Dac` informa]iile sunt corecte selecta]i butonul OK. În
selecta contul în EUR urm`toarea pagin` genera]i [i apoi introduce]i codul
- Contul beneficiar: con]ine valuta care se cump`r` [i Token iar pentru finalizarea tranzac]iei selecta]i butonul
se va selecta contul în USD CONTINU~.
- Valoare tranzac]ie: se va introduce suma în USD pe
care dori]i s` o ob]ine]i (în cazul de fa]` 100 USD).
Dac` informa]iile sunt corecte selecta]i butonul OK ,
în urm`toarea pagin` genera]i [i apoi introduce]i codul
Token [i pentru finalizarea tranzac]iei selecta]i butonul
TRIMITE.

Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate


de dispozitivul Token:
− ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire ◄
− tasta]i codul PIN
− pe ecranul dispozitivului, în urma afi[`rii mesajului
“APPLI –”, selecta]i tasta 3 În cazul în care dori]i s` modifica]i informa]iile accesa]i
− în primul câmp introduce]i suma pe care dori]i s` butonul CORECTEAZ~, înaintea autoriz`rii tranzac]iei, ce
o tranzac]iona]i (cea introdus` în ecranul “valoare determin` revenirea în pagina de introducere a datelor.
tranzac]ie” din aplica]ia Click 24 Banking BCR) – f`r`
virgul` (ex: 125,15– în dispozitivul Token se introduce Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate
12515) [i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire ◄ de dispozitivul Token:
− în cel de-al doilea câmp introduce]i ultimele − Ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire ◄
4 cifre ale IBAN-ului beneficiar. Dac` IBAN- − Tasta]i codul PIN
ul are ultimele 4 caractere alfanumerice - ex: − Pe ecranul dispozitivului, în urma afi[`rii mesajului
RO45RNCBXXXXXXXXXXXX0005- ve]i introduce 0005 “APPLI –”, selecta]i tasta 3
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire ◄. Codul − Pe ecran apare cifra 1 – introduce]i suma tranzac]iei
generat va fi introdus în câmpul specific semn`turii prin Click 24 Banking BCR, suma care este afi[at`
digitale. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`. în câmpul “Sold ini]ial” [i are întotdeauna valoarea 0
(ex: 0,00 în dispozitivul Token se va introduce 0)
În cazul în care dori]i s` modifica]i informa]iile accesa]i − Ap`sa]i lung tasta ◄
16
− Pe ecran apare cifra 2 - introduce]i datele din câmpul
“Dobânda ini]ial` la deschidere” prin Click 24 Banking
BCR, care are întotdeauna valoarea 0 (ex: 0,00 în
dispozitivul Token se va introduce 0)
− Ap`sa]i lung tasta ◄
− Dispozitivul Token va genera codul unic DS
− Codul generat va fi introdus în câmpul specific
semn`turii digitale. Astfel tranzac]ia va fi
autentificat`.

Noul cont curent deschis prin Click 24 Banking BCR, va


fi afi[at imediat în “lista de conturi” [i va fi disponibil
pentru utilizare.

Dobânda ini]ial` la deschiderea unui nou cont curent 5.2.2.8 Constituire de Depozite/Conturi de Economii
acordat` de banc` este 0,00% deoarece soldul ini]ial [i cump`rare de Certificate de Depozit cu Discount
este 0,00. La momentul primei aliment`ri a contului (CDD)
curent dobânda se va modifica conform tarifului standard Prin Click 24 Banking BCR se pot constitui/cump`ra
de comisioane practicat de BCR. Depozite la Termen, Conturi de Economii [i Certificate de
Depozit cu Discount.
5.2.2.7 Ata[are card de debit Pentru deschiderea unui cont va trebui s`:
Prin Click 24 Banking BCR se pot ata[a carduri de debit
la conturi curente deschide la BCR în valutele RON, EUR − Selecta]i din meniul static din partea stâng` a
[i USD. ecranului zona “Cump`r` produse”
Cardurile ce pot fi ata[ate sunt: BCR Maestro, BCR Visa − Selecta]i linkul “Constituire Depozite la Termen”/
Electron, BCR Visa Clasic în RON, BCR Visa Interna]ional “Deschidere Cont de Economii”/ “Cump`rare CDD”
în EUR, BCR Visa Interna]ional în USD.
Pentru a constitui un Depozit la Temen trebuie specificate
Pentru ata[area unui card de debit va trebui s`: urm`toarele detalii:
− Selecta]i din meniul static din partea stâng` a - Cont debitor
ecranului linkul “Ata[eaz` card de debit” - Tipul depozitului
− Selecta]i din lista derulant` contul curent pentru - Tipul dobânzii
care dori]i ata[area unui card de debit - Suma
− Selecta]i din lista derulant` tipul cardului pentru care - Cu/F`r` prelungire automat` (Contul de virament
opta]i, precum [i jude]ul/ unitatea unde dori]i s` fie principal)
expediat cardul de debit - Cu/F`r` dobând` capitalizat` (Contul de virare a
dobânzii)

Dup` autorizarea tranzac]iei cu DS, aplica]ia Click 24


Banking BCR afi[eaz` confirmarea prelu`rii cererii de
ata[are card de debit precum [i perioada dup` care va
fi disponibil la unitatea dorit`. Pentru a constitui un Cont de Economii (Maxicont)
trebuie specificate urm`toarele detalii:
Aplica]ia Click 24 Banking BCR afi[eaz` dou` statusuri - Cont debitor
ale cererii depuse: - Suma depozitat`
− statusul “Cerere depus`” [i - Contul de virament principal
− statusul “Card trimis spre generare” - Cu/ F`r` dobând` capitalizat` (Contul de virare a
dobânzii)
Aceste statusuri vor fi vizibile prin accesarea contului
curent pentru care a fost depus` cererea de ata[are
card de debit [i a linkului “Stare solicitare card debit”.
17
Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount
trebuie specificate urm`toarele detalii:
- Cont debitor
- Num`r de CDD 5.2.2.10 Lichidare de depozite
- Dat` maturitate
- Cont virament la scaden]` Lichidarea de depozite este posibil` pentru urm`toarele
produse:

− Depozit la Termen
− Cont de Economii
− Certificat de depozit cu discount

Pentru a lichida un Depozit la Termen trebuie specificat


urm`torul detaliu:
- Cont pentru virament

5.2.2.9 Alimentare depozite


Pentru a alimenta un Depozit la Termen trebuie
specificate urm`toarele detalii:
- Contul debitor Pentru a lichida un Cont de Economii trebuie specificat
- Suma depozitat` urm`torul detaliu:
- Cont pentru virament
- Detalii tranzac]ie

Pentru a vinde Certificate de Depozit cu Discount trebuie


specificate urm`toarele detalii:
- Cont r`scump`rare
- Num`r certificate de vândut
Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se
va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont În momentul lichid`rii unui depozit/ cont de economii, v`
curent, sau din alt Cont de Economii (Maxicont). Pentru rug`m s` consulta]i Termenii [i Condi]iile contractului.
alimentare se vor specifica urm`toarele detalii: În cazul vânz`rii certificatelor de depozit cu discount
- Cont debitor valoarea acestora poate fi ob]inut` ap`sând butonul
- Detalii plat` “Vizualizeaz` valoarea de vânzare”.
- Sum` depozitat`
- Dat` execu]ie

18
− IB –Internet Banking
− PB –Phone Banking

5.2.4 {abloane
Pentru a facilita efectuarea pl`]ilor ave]i op]iunea de a
folosi [abloane. Pentru a vizualiza [abloanele existente
sau a crea unul nou, trebuie s` accesa]i în meniul static
din stânga ecranului op]iunea “{abloane” [i s` selecta]i
tipul de [ablon.
5.2.3 List` ordine de plat`
Vizualizarea ordinelor de plat` programate sau procesate
prin intermediul Click 24 Banking BCR [i Alo 24 Banking
BCR se face prin accesarea câmpului “List` ordine de
plat`” din meniul static din stânga. C`utarea se face pe
o perioad` de +/- 90 zile.

a. Creare [ablon România


Crearea [ablonului se face pe baz` de IBAN beneficiar.

Rezultatele g`site sunt dispuse sub form` de list` cu


starea lor în momentul c`utarii.

Ulterior introducerii unui IBAN beneficiar, trebuie s`


introduce]i informa]iile specifice pentru creare de
[ablon:

Pentru plat` intrabancar`:


- Denumire [ablon
- Detalii plat`
- Sum`

Pentru plat` interbancar`:


- Denumire [ablon
Op]iunile aferente fiec`rui OP sunt dispuse în partea - Nume beneficiar
dreapt` a acestuia: - CUI/CNP beneficiar*
- Detalii plat`
A. Ordine de plat` programate: - Sum`
− Vizualizare detalii
− Tip`rire/Salvare (indiferent de starea ordinului de Opera]iunea se salveaz` f`r` semn`tur` digital`. Aceasta
plat`) va fi solicitat` în momentul efectu`rii tranzac]iei.
− Modificare
− Anulare
B. Ordine de plat` procesate:
− Vizualizare detalii
− Tip`rire/Salvare (indiferent de starea ordinului de
plat`)
C. Stare Ordin de Plat`:
− În a[teptare – instruc]iunea de plat` a fost b. Creare [ablon Europa
înregistrat` în eviden]ele BCR [i este în curs de
procesare. Acest tip de [ablon se folose[te pentru urm`toarele
− Executat – tranzac]ia a fost executat` tipuri de transferuri:
− Anulat – tranzac]ia a fost anulat` - Pl`]i c`tre toate b`ncile pe teritoriul României în
Euro
D. Canalul de tranzac]ionare: în list` ordine de plat` - Pl`]i c`tre ]`rile membre EU31 în Euro
se vor afi[a doar tranzac]iile efectuate prin: *op]ional
19
AUSTRIA LITUANIA
BELGIA LUXEMBURG
BULGARIA MALTA
CIPRRU MAREA BRITANIE
DANEMARCA NORVEGIA
ELVE}IA OLANDA
ESTONIA POLONIA
FINLANDA PORTUGALIA
FRAN}A REPUBLICA CEH~
GERMANIA ROMÂNIA
GRECIA SLOVACIA
ISLANDA SLOVENIA
IRLANDA SPANIA Trebuie s` introduce]i informa]iile specifice pentru
ITALIA SUEDIA creare de [ablon:
LETONIA UNGARIA – Denumire [ablon
LIECHTENSTEIN – IBAN beneficiar
– Nume beneficiar
– Adres` beneficiar
– Banc` beneficiar
– Detalii plat`
– Sum`: poate fi în orice valut`
– Detalii comisioane: din lista derulant` se poate
alege unul din cele trei tipuri de comision
disponibile: Beneficiar, Pl`titor, Pl`titor [i
Beneficiar

d. List` [abloane

Pentru a vizualiza [abloanele deja create, trebuie s`


apela]i în meniul static din stânga, op]iunea “{abloane”
Toate [abloanele sunt dispuse sub form` de list`, iar
ac]iunile aferente fiec`rui [ablon sunt afi[ate în dreapta
Trebuie s` introduce]i informa]iile specifice pentru
fiec`ruia.
creare de [ablon:
Ac]iuni specifice:
– Denumire [ablon
– Detalii = permite vizualizarea detalilor [ablonului
– IBAN beneficiar
– Modific` = permite modificarea unor câmpuri precum
– Nume beneficiar
Denumire [ablon, Detalii plat` [i Sum`
– Adres` beneficiar
– {terge = {terge [ablonul
– Banc` beneficiar
– Detalii plat`
– Sum`
– Detalii comisioane: Tipul de comision; automat va
fi selectat tipul de comision Pl`titor [i Beneficiar;
comisioanele BCR sunt în sarcina ordonatorului,
iar comisioanele b`ncilor corespondente în sarcina
beneficiarului.

5.2.5 Mesaje
c. Creare [ablon Interna]ional
5.2.5.1 Mesaje trimise de BCR c`tre clien]i
Acest tip de [ablon se folose[te pentru transferuri c`tre
Mesageria securizat` cu banca este o func]ionalitate ce
orice banc` din lume.
va ofer` posibilitatea de a vizualiza mesajele trimise de
BCR:

20
s` fi]i contactat.
Aplica]ia v` permite ata[area documentelor, fiind alocat`
o dimensiune de maxim 1MB.
Urm`toarele tipuri de documente nu sunt permise pentru
ata[area documentelor prin op]iunea”Mesaje”:
“.ade,.adp,.asd,.bas,.vdx,.msc,.msi,.bat,.ceo,.cgi,
.chm,.cmd,.cpl,.eml,.exe,.hlp,.hta,.inf,.ins,.isp,.jar,.js,
.jse,.ink,.msp,.mst,.nsc,.ocx,.pcd,.pif,.pl,.reg,.scr,.sct,
.shb,.shs,.swf,.url,.vb,.vbe,.vbs,.wsc,.wsh“.

Mesajele transmise de banc` sunt de trei tipuri [i


anume:
− « Mesaj Informativ/Marketing » reprezint` tipul
de mesaj care are caracter informativ astfel încât
dumneavoastr` îl ve]i putea citi ulterior conect`rii în
aplica]ia Click 24 Banking BCR
− « Mesaj Vot » reprezint` tipul de mesaj prin care
dumneavoastr` ave]i posibilitatea de a v` exprima
op]iunea cu privire la diferite subiecte în interesul
dumneavoastr` 5.2.6 Contul meu de internet banking (Favorite)
− « Mesaj Notific`ri Contract » reprezint` tipul de
mesaj cu caracter obligatoriu prin care ve]i fi notificat Ave]i op]iunea de a defini anumite set`ri pentru contul
cu privire la aspecte contractuale [i legale în rela]ia Click 24 Banking BCR apelând op]iunea «Contul meu de
dumneavoastr` cu BCR. Ve]i avea posibilitatea de a internet banking (Favorite)» în meniul static din stânga
v` exprima op]iunea înaintea momentului conect`rii în dup` cum urmeaz`:
aplica]ia Click 24 Banking BCR. Selectând “Am citit [i - {tergere pagini favorite
sunt de acord” accesul dumneavoastr` în aplica]ia Click - Redenumire pagini favorite
24 Banking BCR va fi permis, în timp ce prin selectarea - Schimbarea limbii folosite
op]iunii “Deconectare” v` exprima]i dezacordul cu privire - Setarea num`rului de zile dup` care mesajele
la notificarea citit` urmând ca accesul la aplica]ia Click sunt [terse automat
24 Banking BCR s` fie restric]ionat - Afi[eaz` sold disponibil în confirm`rile de
plat`; ave]i posibilitatea de opta între a afi[a
5.2.5.2 Mesaje trimise de clien]i c`tre BCR sau nu soldul disponibil din contul din care s-a
efectuat plata, atunci când primi]i confirmarea
a. List` mesaje: efectu`rii ordinului de plat` cât [i atunci când
Mesajele trimise pot fi vizualizate apelând în meniul selecta]i tip`rirea/ vizualizarea unei tranzac]ii în
static din stânga, op]iunea “Mesaje”. Mesajele sunt lista Ordinelor de Plat`
dispuse sub form` de list`.

5.2.6.1 Administrare conturi

Ave]i posibilitatea de a dezactiva pentru vizualizare


b. Creare mesaje: oricare dintre conturile activate pentru Serviciul de
Pentru a crea un mesaj trebuie s` apela]i în meniul static efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR (Click
din stânga, op]iunea “Creare mesaj”. 24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR): cont curent,
Motivul [i Subiectul mesajului sunt predefinite în dou` depozite sau credite, prin accesarea linkului din meniul
liste derulante. În func]ie de preferin]ele dumneavoastr` static din partea stâng` a ecranului zona “Contul meu
ave]i posibilitatea de a selecta metoda prin care dori]i de internet banking (Favorite)” prin selectarea linkului
”Administrare conturi”
21
Pentru a finaliza crearea de pagin` favorit`, utilizatorul
trebuie s` introduc` un nume de pagin`.

Ulterior salv`rii paginii favorite, aceasta poate fi accesat`


rapid apelând op]iunea “Favorite” din meniul static din
Aceast` opera]iune nu afecteaz` utilizarea contului prin stânga.
unit`]ile BCR.
Ca urmare a dezactiv`rii contului dumnevoastr` prin
intermediul unui canal, Click 24 Banking BCR sau Alo
24 Banking BCR, acesta nu va putea fi vizualizat nici prin
cel`lalt canal al serviciului (de ex: Dac` dezactiva]i un
cont prin intermediul Alo 24 Banking BCR nu îl ve]i putea
vizualiza nici prin Click 24 Banking BCR).
Reactivarea contului pentru utilizare prin Click [i Alo 24
Banking BCR se va face doar la unit`]ile BCR.

5.2.7 Favorite

Paginile favorite pot fi setate pentru orice pagin` care


poart` semnul de “Favorite”.

6. Suport Tehnic BCR

În vederea acces`rii [i utiliz`rii cu succes a Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR, Banca
va pune la dispozi]ie suportul tehnic, disponibil 24/24 prin telefon [i prin email. De asemenea, pute]i beneficia de
suport în utilizarea serviciului [i adresându-v` oric`rei unit`]i teritoriale BCR, dup` cum este prezentat în cele ce
urmeaz`.

Serviciul Suport Tehnic BCR poate fi contactat prin telefon sau prin email.
Telefon (conform structurii IVR, tasta 5):
− 0801.0801.227, apelabil din re]eaua de telefonie fix` Romtelecom, taxabil la tarif local indiferent de locul din
]ar` de unde este apelat
− *0801.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone EasyDial
− (004)021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din str`in`tate
Email: suport.direct@bcr.ro

Astfel, accesând telefonic serviciul Suport Tehnic BCR, dumneavoastr` ve]i beneficia de:
a Deblocarea dispozitivului Token
b. Sincronizarea dispozitivului Token
c. Deblocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR - în urma bloc`rii contului
de utilizator pentru introducerea eronat`, de trei ori consecutiv, a codului unic OTP/DS generat de Token
d. Blocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR pe motive de securitate –
furt/ pierdere dispozitiv, situa]ii de fraud` etc.
e. Suport tehnic general
− suport la identificare [i accesare - Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR
− suport utilizare aplica]ie (meniu aplica]ie, detalii conturi-câmpuri afi[ate) – Click 24 Banking BCR
− suport efectuare opera]iuni Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR

Totodat`, suportul tehnic general în leg`tur` cu utilizarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR (atât Alo 24 Banking BCR cât [i Click 24 Banking BCR) v` este pus la dispozi]ie [i prin email, contactând
Serviciul Suport Tehnic BCR la adresa specificat` mai sus.

22
Suportul tehnic general privind utilizarea componentei Click 24 Banking BCR sunt disponibile doar la serviciul
Suport Tehnic BCR.

V` men]ion`m c` opera]iunile cu impact asupra contului dumnevoastr` de utilizator care intr` în domeniul de
interven]ie pentru serviciul Suport Tehnic BCR (opera]iunile enumerate anterior, a-d) se pot realiza doar telefonic.
De asemenea, aceste opera]iuni pot fi efectuate [i la sediul oric`rei unit`]i BCR de c`tre un consilier BCR.

În ambele situa]ii vi se va solicita r`spunsul la întrebarea secret` stabilit` de dumneavoastr` în momentul semn`rii
Cererii-contract de acces la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.

În cazul în care accesul la serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative este blocat pe motive de
securitate (punctul d), deblocarea contului dumneavoastr` de utilizator se va putea efectua doar la sediul unei
unit`]i BCR.

7. Anex` - Func]ionalit`]i disponibile pentru Serviciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR
1. Informa]ii personalizate
Click 24
Alo 24 Banking
Tip Produs Informa]ii disponibile Banking
BCR BCR
Tipul contului curent 
Unitatea BCR la care s-a deschis contul 
Data deschiderii contului 
Soldul disponibil 
Dobânda curent` (debit [i credit) ca procent 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Vizualizarea sumelor blocate 
Vizualizarea ordinelor de plat` programate 
Statusul ordinelor de plat` programate 
Conturi curente cu/ f`r` card de Tipul descoperitului de cont/ Valoarea
debit ata[at acordat` [i valoarea utilizat` a descoperitului
 
de cont/ Valoarea descoperitului de cont
disponibil
Persoane împuternicite 
Num`rul cardurilor ata[ate 
Utilizatori de card autoriza]i 
Cont de comisionare pentru Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative 
BCR
Comisioane restante 
Data activ`rii contului în canale alternative 
Soldul disponibil 
Num`rul de cont în format IBAN 
Tipul contului curent (cont de economii) 
Unitatea BCR la care s-a deschis contul 
Data deschiderii contului 
Cont de economii Maxicont Dobânda curent` 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Vizualizarea ordinelor de plat` programate 
Statusul ordinelor de plat` programate 
Persoane împuternicite 
Data activ`rii contului în canale alternative 

23
Click 24
Alo 24 Banking
Tip Produs Informa]ii disponibile Banking
BCR BCR
Numele depozitului 
Tipul depozitului 
Num`rul de cont 
Soldul contului 
Unitatea BCR de care apar]ine depozitul 
Data constiturii depozitului 
Modalitatea de plat` a dobânzii 
Depozite la termen Dobânda curent` 
Perioada de constituire a depozitului 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Istoricul aliment`rilor 
Persoane împuternicite 
Data constituirii 
Data scaden]ei 
Data activ`rii contului în canale alternative 
Num`rul contului 
Unitatea BCR de care apar]ine CDD 
Data constituirii CDD 
Soldul contului 
Num`rul cdd-urilor achizi]ionate 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Certificate de depozit cu discount Persoane împuternicite 
Data scaden]ei 
Valoare nominal` 
Valoarea de achizi]ie 
Valoarea de r`scump`rare la data curent` 
Contul de rambursare 
Data activ`rii contului în canale alternative 
Numele creditului 
Tipul creditului 
Num`rul de cont de credit 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Copl`titori 
Moneda de acordare a creditului 
Num`rul de cont în format IBAN al contului de
rambursare 

Valoarea total` a creditului 


Soldul creditului 
Credite contractate Dobânda curent` 
Data contract`rii creditului 
Unitatea BCR care a acordat creditul 
Durata creditului 
Rata lunar` de plat` 
Data ultimei scaden]e 
Data lunar` a scaden]ei 
Suma total` a restan]elor 
Întârzierea maxim` (ca perioad`) 
Data activ`rii creditului în canale alternative 
Dezactivare conturi pentru vizualizarea acestora prin
Canale Alternative 
Cont utilizator
Primire mesaje generale de la banc` cu op]iune de
r`spuns 

24
2. Tranzac]ii bancare:
Alo 24 Click 24
Tip Produs Func]ionalit`]i Banking Banking
BCR BCR
Deschidere cont curent (în valuta în care clientul nu de]ine cont
 
curent)
Transferuri intra/ interbancare în lei [i valut`, inclusiv
 
interna]ionale (între conturi deschise în aceea[i moned`)
Ini]ierea transferurilor programate intrabancare (lei [i valut`) [i
interbancare în lei pentru o dat` viitoare (cu/ f`r` ciclicitate).
 
Transferurile programate se ini]iaz` între conturi deschise în
Pentru conturile curente cu/
aceea[i moned`.
f`r` card de debit ata[at
Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare 
Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare 
Schimb valutar între conturile aceluia[i client 
Ata[are card de debit la contul curent 
Setare instruc]iuni plat` repetitiv` 
Transferuri intrabancare (lei) – doar în conturile proprii 
Transferuri intrabancare (în valut` - aceea[i moned`) - doar în
 
conturile proprii
Ini]ierea transferurilor programate pentru o dat` viitoare (cu/
Pentru contul de economii - 
f`r` ciclicitate) – doar în conturile proprii
Maxicont
Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare 
(doar tranzac]ii c`tre
conturile aceluia[i client) Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare 
Deschiderea conturilor de economii 
Închiderea conturilor de economii 
Alimentarea conturilor de economii 
Deschidere depozit 
Pentru depozitele la termen Alimentare depozit 
Închidere depozit (înainte de data scaden]ei) 

Pentru certificate de depozit Cump`rare CDD 


cu discount R`scump`rare CDD 

25
Martie 2010

InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de


luni pån` duminic`, \ntre 8.00 [i 22.00):
0801.0801.227 (Romtelecom - tarif local),
*0801.227 (Vodafone - tarif normal),
021.407.42.00 (apelabil din orice re]ea -
tarif normal)

BANCA COMERCIAL~ ROMÅN~ S.A.


Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3
Bucure[ti - 030015