P. 1
EXPERTIZA CONTABILA 2010 - raspunsuri

EXPERTIZA CONTABILA 2010 - raspunsuri

|Views: 1,714|Likes:
Published by Cinteanu Claudia

More info:

Published by: Cinteanu Claudia on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

Mărturia se va scrie de grefier. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. opiniilor şi recomandărilor sale. dacă motivul ei există la această dată. Potrivit acestor reglementări legale. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. unul sau trei experţi. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza.2. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. conţin reglementări opozabile expertizei în general. concluziilor. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. la cererea părţilor ori din oficiu. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. va numi. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. grefier şi martor. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Asupra constatărilor. 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. îndeosebi a celor judiciare. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. expertul contabil întocmeşte raport. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. cu citarea părţilor şi a expertului. Recuzările se judecă în şedinţă publică. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . după ce acesta a luat 1 2 6 . în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. dacă prin lege nu se dispune altfel.

instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. data şi locul unde a fost efectuată. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. caz în care au dreptul la despăgubiri. de grefier şi martor. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. sunt necesare cunoştinţele unui expert. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. se face vorbire despre aceasta. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. data 7 . urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. După efectuarea expertizei. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. Dacă sunt deosebiri de păreri. expertul întocmeşte un raport scris. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. prin care a fost prejudiciat avutul public. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. 116. Orice adăugiri.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. cu dovada de primire. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. conform art. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. La cererea experţilor. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. după caz. efectuarea unei expertize. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. la cerere sau din oficiu. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. data când s-a dispus efectuarea acesteia. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. ţinându-se seama de lucrare.cunoştinţă de cuprins. ce se vor stabili prin încheiere executorie. instanţa poate dispune înlocuirea lui. în vederea aflării adevărului. Încheierea instanţei este executorie. numele şi prenumele expertului. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă.

În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. expertul judiciar nu primeşte salariu. la unităţile la care sunt încadraţi. opozabile şi expertizei contabile judiciare. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. fie de către altul. De asemenea. atunci când este cazul. cazare. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. În acest caz. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. că expertiza nu este completă. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. atunci când este cazul. dispune efectuarea unei noi expertize. în termen de 5 zile de la numirea expertului. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. Ordonanţa nr. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. se depun. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. deschis în acest scop. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. 8 . diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. în funcţie de complexitatea lucrării. c) concluziile. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. cuvenite expertului sau specialistului. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. la cerere sau din oficiu. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. când se socoteşte necesar.întocmirii raportului de expertiză. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. dacă este cazul.

Contractarea şi programarea expertizelor contabile. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. Norma profesională nr. în general. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. obiectivitatea şi. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. Competenţa expertului contabil. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. în Norma profesională nr. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. cu independenţa profesională. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. 3 9 . exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil.3. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Calitatea expertizelor contabile. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR.

este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. Expertul contabil. . procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate.În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. în condiţiile stabilite de aceştia. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. în cazul proceselor civile. Totuşi. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Astfel. este un considerat “un confident în societate”. expertul contabil . Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . care a dispus expertiza contabilă. şi nici formalizate. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Fiind expertize contabile amiabile. .Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. în afara procedurilor prevăzute de lege. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili.Să nu prezinte mai mult decât i se cere.

fie prin consultare la sediul părţii. dar şi cunoştinţele de cultura generala. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura.ştiinţă. înainte de a face propuneri. Deosebirea este că. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. chiar ascunsa. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala.incidenţa interesului public. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. 11 . . ce include nu doar informaţiile privind clienţii. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. organizate şi responsabile . organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat .moralitate. probitate şi demnitate. dispunerea completării probelor necesare. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. în special cel numit din oficiu. singurele capabile sa-i întărească discernământul. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. competenta şi conştiinţa. inclusiv expertiza contabilă. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. .independenta de spirit şi dezinteres material. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . cum sunt: . expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. chiar restricţionează accesul expertului contabil . chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. printre confidenţii societăţii. de exemplu ). Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare . medici. notari. fie prin depunere la dosar. exprimându-şi. nu numai profesionala. daca e nevoie. Codul de procedură penală. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. fără ocolişuri. În situaţia în care materialul documentar este insuficient.

nivelul de formare. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. fara insa a incrimina partea adversa. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. fiecărui profesionist. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. la nivelul fiecărei firme. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. b. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. În funcţie de natura juridică. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. pentru fiecare participant la misiune. timpul afectat (ore. III. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie.Mai mult. Când se propune un onorariu unui client. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. d. expertul contabil prin acest paragraf. releva mai mult decat i se cere. 12 . Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. II. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. c.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. zile). Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. După scopul principal în care au fost solicitate. este strict interzisă.

care trebuie să cuprindă: 1. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii.Dosarul cauzei. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. .Particularizat. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 2. 3. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. la cererea părţilor sau din oficiu. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila .Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. parchet) sau a instantei de judecata . Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. pot numi.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . 13 . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. obiectivele (întrebările.

4. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu.) 47 Care sunt persoanele care. 1 __________________________________ La obiectivul nr. Introducere. organul care a dispus efectuarea expertizei. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. care trebuie să fie remuneratorie. materialul documentar folosit. obiectivele(intrebarile) expertizei. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. cu viza la zi. IV Consideratii personale ale expertului contabil. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. III. II. conform prevederilor legale în vigoare. El poate face obiectul unui capitol separat. I. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Cap. actualizat anual de catre CECCAR 14 . Concluzii.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. in conditiile legii. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. fiind inscrise. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. 2 __________________________________ La obiectivul nr.

respectarea normelor tehnice si profesionale . 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil.32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. 35 privind expertizele contabile. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.secretul profesional .calitatea expertizelor contabile .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile .independenta expertului contabil .comportarea deontologica Standardul profesional nr.obiectivitate .independenta .competenta profesionala . deci si expertul contabil.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1.competenta expertului contabil . Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. asistentilor sau colaboratorilor lor.integritate . sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .acceptarea expertizelor contabile . In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: . 35 din 2000 15 .

Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . sotul sau. iar dacă se găseşte necesar.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. prenume. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei .daca este tutore. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. parat.daca el. 16 . Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. 100 din legea de organizare judecatoreasca . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . sau este sot.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). au ramas copii . de oricare dintre părţi.cand el. pozitia din Tabloul Corpului . de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. domiciliu. ascultându-se procurorul. fiind incetat din viata ori despartit. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. numar carnet. când este prezent în instanţă.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .daca este in vrajmasie intre el. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. sau daca. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . şipărţile.

iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. 17 . trebuie să cuprindă. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile.identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. au acces la toate documentele expertizate. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. participa la desfasurarea lucrarilor. numar contract . cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. domiciliu. (iii) Eventuala corespondenţă. 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . intocmesc si semneaza raportul. .

Totodată. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . IV. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . (Comentariul la 3521. II. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. pot numi. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. IV. III. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt).2 este şi rămâne pertinent). dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. care trebuie să fie remuneratorie. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Obiectivele (întrebările. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. referitoare la subpct. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. III. 116-127.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. art. În astfel de cauze. care trebuie să cuprindă: I. Instanţele de drept civil. II. precum şi expertul contabil. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. I. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. la cererea părţilor sau din oficiu. care să participe la efectuarea expertizei. Procedural. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. minim necesar. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Numirea expertului sau experţilor contabili. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.

Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. În mod indirect. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare.. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative.proces. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. b. 19 . organisme administrative etc. de asemeni. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. eventual doar nuanţate. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. implicate în procesul judiciar. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt.

expertul contabil este un terţ în proces. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. situaţiile de mai sus. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. Aceasta. În expertizele contabile judiciare.2. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. În particular. în calitate de expert contabil. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. religioase. clasificărilor şi prezentărilor contabile. 3513. corectitudine şi imparţialitate.Totuşi. în scris. devotament. în calitate de organ de control. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. evaluărilor. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. expertul contabil. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. (ii) Dacă. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.1. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. politice sau de altă natură. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. COMENTARII 3513. calitatea de martor având întâietate. În elaborarea lor.

3513. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. 3513. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. înscris în listele pe domenii publicate. adesea. COMENTARII 3512. COMENTARII 21 . respective de mai bună calitate. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă.4. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. 3512. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză.5. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. în general.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Ca urmare. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie.2. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului.3. 3513. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic.1. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.

Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Expertul contabil. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 3516.7. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. 3511. în scris.6. Secţiunea 100. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. 3511.25 punctele 5 şi 6. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. 3511. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.1. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. 3511. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. prin contract. la primirea oricărei lucrări de expertiză. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 3511.5. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. imediat după numire. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. la cunoştinţa organului care i-a numit. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. iar a celor extrajudiciare. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.4. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.2. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. 3511.2.3. COMENTARII 3516. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.

85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare.3. în cazul proceselor civile.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. în afara procedurilor prevăzute de lege. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). auditat calitativ. 3516. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Expertul contabil trebuie să depună raportul său.1. 3514.4. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit.3. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Astfel. În toate cazurile. 3514. COMENTARII 3514. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3514. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”.2.

3523. Răspunderea finală însă. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. COMENTARII 3523.Obiectivul 1. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala.1.2. De asemenea formularea obiectivului nr. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. deci formularea obiectivelor nr. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. În cazul expertizelor contabile judiciare. daca se refera la obiectivele nr. Cerinţa de la Comentariul nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil. 3523. în ce priveşte 24 . expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 1 si 2. deoarece.

expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. În cazul expertizelor contabile judiciare. Norma de lucru nr. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. cu caracter de exceptie. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. COMENTARII 3523.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. respectiv Introducere. 25 .1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. In astfel de cazuri. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. 3523.1. 3523. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Norma de lucru nr. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. în conţinutul şi comentariile ei. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. trebuie respectată. Răspunderea finală însă. În astfel de cazuri. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă.2. În astfel de cazuri. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. în conţinutul şi comentariile ei. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. Cerinţa de la Comentariul nr.

deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. poate dispune. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. Este posibil.In aceste situatii. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. 26 . să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. Prin urmare. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. organul care a dispus expertiza. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. uneori. Sunt si situatii in care. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. În astfel de situaţii. Este posibil însă. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. la cererea partilor sau din oficiu. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. masuri de refacere sau de completare a expertizei. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. cum ar fi corelaţia cu alte probe. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile.

208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. De regula. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale).2. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. Expertizele contabile contractate trebuie programate. cu dovada de primire. Dacă este necesar. 213 alin. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. din coduri: procedura civila si procedura penala). calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. temeiul legal de citare (art.1. 1.4. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. 3522. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. 27 . ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Codul de procedură civilă). 3522. La art. temeiul legal de citare (art. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. 3522. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului.3. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. din coduri: procedura civila si procedura penala). experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial.27 Contractarea expertizei contabile. trebuie contractate. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. 3522. subdiviziune sau componentă în parte. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. alături de obiectivele expertizei contabile. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor.

obstructionandu-l in misiunea sa. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. care. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. temeiul legal de citare (art. Desigur. care. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. desigur. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. nici nu este posibila. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. In astfel de situatii. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. obstructionandu-l in misiunea sa. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. in special cu expertul contabil numit din oficiu. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. fara procedura citarii partilor. 28 . in special cu expertul contabil numit din oficiu. Desigur. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. iar uneori inoperanta. nici nu este posibila. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.La art. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. In astfel de situatii. fara procedura citarii partilor. desigur. din coduri: procedura civila si procedura penala). iar uneori inoperanta. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. cu dovada de primire. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile.

a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. 29 .14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. înainte de a face propuneri. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. cum sunt: . sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. dar şi cunoştinţele de cultura generala. atat din oficiu. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.moralitate. exprimându-şi. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa.ştiinţă. daca e nevoie. competenta şi conştiinţa. 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. . probitate şi demnitate. fără ocolişuri. nu numai profesionala. chiar ascunsa. . cat si recomandati de partile in proces. 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului.independenta de spirit şi dezinteres material. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. Expertii. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. independenţă. singurele capabile sa-i întărească discernământul.

cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. ataşate sau nu unui process penal. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor.extrajudiciare.penale.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. . cu viza la zi. - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. . Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. . 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . motivat. 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. se numesc expertize contabile judiciare. .civile. fiind înscrise.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. expertizele contabile pot fi: . Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. contractul cu acest client. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). . în Tabloul experţilor contabili. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale.

d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. Codul de procedură penală. D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. actele şi faptele analizate. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. reglementate de: Codul de procedură civilă. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. sursele de informaţii utilizate. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. alte legi speciale. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . cel mult. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. ci.

el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. în care expertul contabil. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. care trebuie să fie precis(ă). Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. Aceasta. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. ordonată şi sistematizată. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. inclusiv anexele. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă.formularea concluziilor sale. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. în exercitarea misiunii sale. De regulă. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. concis(ă). inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. În cazuri deosebite. şi nu încadrarea judiciară a acestora. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. fără echivoc. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regula. şi nici asupra încadrărilor legale. redactat(ă) într-o manieră analitică. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. De regula. Dar.

materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: .Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . 33 . Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata .Particularizat.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.Dosarul cauzei.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă. Dar într-o cauză penală? Orientativ. .originale. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . în cauze penale.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.sa primeasca. parchet) sau a instantei de judecata . conform prevederilor legale. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR.

să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. 212. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). la cererea organului care a dispus expertiza. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. În astfel de 34 . 124. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. uneori. In acest caz.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. de regulă. fie de catre altul.pr. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. Art. Codul de procedura penala: Art. ca expertiza nu este completa. Codul de procedura penala: Art. în ce situaţie se dispune. Este posibil. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. dispune efectuarea unei noi expertize. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. În cazul expertizei contrare se numesc. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. De asemenea. cand se socoteste necesar. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. trei experţi.c. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. la cerere sau din oficiu. 125. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza.civ.

Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. b. f. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. d. 35 . d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. e. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. c. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. Lipsa de procedură în numirea experţilor. Etc. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist.situaţii. Pentru părţile implicate în proces. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. b. c. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. la solicitarea acestuia. atunci când se constată că expertiza nu este completă. peste voinţa acestora. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. fără a face trimitere la toate documentele probante. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. invocată de către oricare dintre părţi. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. Răspunsuri abordate superficial.

la termenele stabilite de Regulament.Încălcarea. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. la filiala de care aparţine. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. prin acţiune sau omisiune. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. competenţa expertului contabil. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. după caz. 36 . . potrivit legii. independenţa expertului contabil. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. . interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. în cursul unui an calendaristic. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . declaraţiile anuale. cu intenţie.

apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. acceptarea expertizelor contabile. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. anume formaţi şi instruiţi. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. servicii sau bani. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. darea sau luarea de bunuri. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . care au calitatea de angajaţi ai Corpului.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . obtinerea de participatii la capitalul social .- calitatea expertizelor contabile. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. consultanţă.daca este implicat financiar. e) armonizare: pe cât posibil. . expertiză etc. audit. prin favorizarea contactelor dintre colegi. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor.. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.

100 din legea de organizare judecatoreasca .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . ori a luat parte.cand el.daca este in vrajmasie intre el. fiind incetat din viata ori despartit.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . la intocmirea actelor primare.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . in calitate de organ de control.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. . ca executant.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . . ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii.contabile liberale. calitatea de martor avand intaietate . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . a evidentelor contabile tehnico operative. tehnic de specialitate.daca el.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. sau daca. sub orice forma. conducere. sotul sau.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. expertul. sau este sot. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . .daca este tutore.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 . au ramas copii . .

prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. Astfel. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.al. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. În toate cazurile. care să participe la efectuarea expertizei. în afara procedurilor prevăzute de lege.3 Cod procedură penală. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. aşa cum reiese din prevederea art.” Potrivit art. În dosarele penale . este obligatorie. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.118. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize.118 alin. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. iar părţile interesate în 39 . prezenţa expertului contabil .120 Cod procedură penală. expertul contabil este abilitat să ceară. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării.art.inclusiv si una dintre parti. În toate cazurile. Această prevedere se completează cu disp. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 65 Expertul recomandat de parte. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. cu ocazia numirii sale . în cazul proceselor civile.2 şi 3 din Codul de procedură penală .

dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. sau din oficiu. explicaţii suplimentare. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. 2. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. in vederea aflarii adevarului. adeseori. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. Obiectivele expertizei contabile. starea de 40 . sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. starea de incetare de plati. se afla. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. la cerere. Particularizat.expertiză să dea.

exacte. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. De multe ori. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). In asemenea situatie. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. d) in caz de neconciliere. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. contractuala etc. trebuie argumentata. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. in special de ordin fiscal. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. Un mijloc de asigurare a calitatii. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. din multe considerente.) este deosebit de importanta. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. ca reflecta fidel situatia economica. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. Desigur. de exemplu. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. are dreptul constitutional la contestatie. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. pentru care se adreseaza arbitrajului.posibila intrare in faliment etc. in cauzele arbitrale. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. . cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. O cale 41 . c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). . putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. gestionara. financiara. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. contestatia. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. realitatii. serviciile expertului contabil sunt de preferat. corecte.

92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate.financiare sau de alta natura. care are prioritate? Comentaţi. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. 42 . Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. Componentele independentei: 1. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. ci doar exemplificate. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. — Ea presupune integritate si obiectivitate. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Totuşi un aspect trebuie relevat. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). 2. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale.

Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. instanţa poate dispune înlocuirea lui. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. care face parte integranta din raport). la fiecare obiectiv.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. punctual. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. cazare. se stabileste un onorariu provizoriu. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. De regula. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. Atat codul de procedura civila (art. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.— este componenta fundamentala a independentei. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. 210) cat si codul de procedura penala(art. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. Dacă expertul nu se înfăţişează. cheltuieli 43 . Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä.

care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. Dacă obiectivele (întrebările.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. gestionar sau de altă natură. efectuate de organe abilitate. 44 . ci doar la motivarea opiniilor diferite. Orientativ. etc. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.3. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat.4. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. 3524. COMENTARII 3524. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal.2. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. 3524. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. ajungându-se la concluzii diferite.1. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. În demersul său. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. 3524. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000.de editare. şi nu pe prezumţii. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale).

6. III. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. iar părţile interesate în expertiză să dea. Particularizat. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. expertul contabil este abilitat să ceară. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Numirea expertului sau experţilor contabili. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Particularizat. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . 3524.5. Obiectivele (întrebările. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. pot numi. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. 3524. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să cuprindă: I. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. II. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Instanţele de drept civil. la cererea părţilor sau din oficiu. aflate atât în posesia acestora. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. explicaţii suplimentare. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces.

care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Totodată. precum şi expertul contabil. IV. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. În astfel de cauze. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Obiectivele (întrebările. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. minim necesar. I. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. I. II. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. III. care să participe la efectuarea expertizei. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. IV. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. art. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Procedural. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi.zile înainte de termenul de judecată. care trebuie să fie remuneratorie. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. II. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. referitoare la subpct. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. 116-127. Numirea expertului sau experţilor contabili. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt).

IV. care trebuie să fie remuneratorie. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. II. referitoare la subpct. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei.instanţă concis.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . IV. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . I. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . minim necesar. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. III. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. 120 Cpp) . Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). III. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia.sa execute personal.

1. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. (iii). Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Existând un Corp de experţi contabili. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă.3. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. În astfel de cauze. pot numi. 3521. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).4. (iv). COMENTARII 3521. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. (ii) obiectivele (întrebările. Numirea expertului sau experţilor contabili. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. cât şi recomandaţi de părţile în proces. 48 . care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare.. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). la cererea părţilor sau din oficiu. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. Instanţele de drept civil. atât din oficiu. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. 3521. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. 3521. care trebuie să fie remuneratorie. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.2. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii).

5. 49 . (Comentariul la Norma nr. religioase. expertul contabil. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. 3521. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia.1. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. Totuşi.) 3521. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . ţinând seama în special de regulile de independenţă. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Procedural. precum şi expertul contabil. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. politice sau de altă natură. Aceasta. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. COMENTARII 3515. calitatea de martor având întâietate.2 este şi rămâne pertinent. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. competenţă şi incompatibilitate. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. 3515. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. care să participe la efectuarea expertizei. el.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile.2. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. Totodată. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea.

27. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. Dacă. După consultarea dosarului. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. 7. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. presedintelui instantei. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. După consultarea dosarului. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. cerere de apel. Art. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. că se abtine de a participa la procesul civil. că se abtine de a participa la procesul civil. în calitate de organ de control. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. dupa caz. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. dupa caz. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. Art. În particular. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. Pct. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii.27. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Declaraţia de 50 . 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . în calitate de expert contabil. II. Pct.. Dacă. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. presedintelui instantei. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. s-a pronunţat asupra unor aspecte.

iar soţiile lor se află în duşmănie. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. expertii contabili. potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. După consultarea dosarului. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). g) ” există duşmănie între el. 998 din Codul Civil. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. in limita sumei asigurate. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. dupa caz. ca se abtine de a participa la procesul penal. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. direct sau indirect . pot intra sub incidenta unor infractiuni. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. asiguratorul acopera. presedintelui instantei. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. pretinde ori 51 . Potrivit acestei polite. In acest fel.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. in contextul efectuarii unor expertize contabile. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. conform Art. Persoana incompatibila este obligata sa declare. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii.

Art. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. sa efectueze expertize judiciare. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. ART. 209. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (3) In domeniile strict specializate. in care nu exista experti autorizati. in sedinta publica. unul sau trei experti. la cererea partilor ori din oficiu. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. potrivit legii. intr-o cauza penala civila. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. 2 si 3. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. daca prin lege nu se dispune altfel. va numi. ART. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. (2) Cand este necesar. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. prin tragere la sorti. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. 52 . ei se vor numi de catre instanta.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară.primeste bani sau alte foloase necuvenite.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. 201-214. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. Existând un Corp de experţi contabili. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. 2 pot participa si experti desemnati de parti. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. judecata sau executarea pedepsei. sau nu o respinge.

(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. ce se vor stabili prin incheiere executorie. ART. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. 138/2000. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. caz in care au dreptul la despagubiri. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. instanta poate dispune inlocuirea lui. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. 198. ART. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. ART. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. 138/2000. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 214 53 . (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. 138/2000. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. ART. cu citarea partilor si a expertului. intocmit potrivit art. daca motivul ei exista la aceasta data. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. ART. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. ART. tinandu-se seama de lucrare. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. ART. cu dovada de primire. 138/2000. ART. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. ART. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. ART. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. (2) La cererea expertilor. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 138/2000.

50 şi 51 din codul de procedură civilă). disciplinar. dacă motivul există la această dată. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. el poate fi recuzat (art. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. în exercitarea profesiei. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. ART. a unui fapt drept. 54 . Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. potrivit legii. penal. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. Definiţie. starea unor lucruri. civil. parerea unui expert. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. Abaterile. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).204 din Codul de procedură civilă). 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. după caz. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. procedură. administrativ.

cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. dacă motivul ei exista la această dată. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. Valoarea contractului: 5.civ. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Primăverii nr.Art. Iaşi. Toamnei nr. . poziţia 100. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. curator al uneia din parti. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. cu sediul social în Iaşi. sau daca. .06.c. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. în cazuri determinate.cand el este sot. cu citarea părţilor şi a expertului. carnet expert contabil nr. jud. 55 - . str. • Beneficiar: S. str.A. . domiciliat în Iaşi.2.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot.pr.cand el. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Dunărea S. .b). .daca el.C. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii.Expertul contabil poate fi recuzat : ..daca este tutore. . 204. fiind incetat din viata ori despartit. reprezentată prin manager Ion Ion.daca este vrajmasie intre el. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”.000 lei. au ramas copiii. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. . sotul sau.3. . Iaşi. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.1000. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a). ruda sau afin. jud.2010. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.c). Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere.

s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Primaverii nr. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. b) si c) Art.2010. Iasi. denumit PRESTATOR si.03.2010. SC Dunarea SA.07.- Plata: Se face în două tranşe: 1. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. 3 jud. 15. pozitia 100. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Beneficiar. str.2010 Prestator. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . jud. reprezentata prin manager Ion Ion. str.07. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. Art. iar restulpînă la data de 05. Art. Iasi. Art.2010. Data încheierii contractului: 15. numar carnet 1000. 3.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului.06. Toamnei nr. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. 4 . 2. 5. 56 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. denumita BENEFICIAR. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.2010 Art. 6. 2.03. cu domiciliul in Iasi. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. cu sediul social in Iasi. Iasi. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion.

in primal paragraf al raportului de expertiza. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă.3.2. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. sediu social etc) 57 . cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. unde se face identificarea expertului contabil . se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. cu unele particularitati. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. Toate celelalte au calitatea de copii.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. 3532. inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. indiferent de tehnicile de multiplicare. De regulă. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. COMENTARII 3532. In acest caz. 3532. acesta. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.1. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă.

58 .c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. concisa si fara ambiguitati . lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. ataşate sau nu unui process penal. abateri. Descrierea trebuie facuta concis. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. alte evaluari ale expertilor. se numesc expertize contabile judiciare. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei.

59 . lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. se numesc expertize contabile judiciare. deficientei. ataşate sau nu unui process penal.deficiente. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->