A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. concluziilor. 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. grefier şi martor. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor.2. dacă prin lege nu se dispune altfel. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. opiniilor şi recomandărilor sale. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. cu citarea părţilor şi a expertului. expertul contabil întocmeşte raport. va numi. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. la cererea părţilor ori din oficiu. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. Recuzările se judecă în şedinţă publică. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. îndeosebi a celor judiciare. Asupra constatărilor. Mărturia se va scrie de grefier. Potrivit acestor reglementări legale. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. unul sau trei experţi. după ce acesta a luat 1 2 6 . Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. dacă motivul ei există la această dată. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. conţin reglementări opozabile expertizei în general. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora.

Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. după caz. expertul întocmeşte un raport scris. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Orice adăugiri. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. ţinându-se seama de lucrare. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. la cerere sau din oficiu. data şi locul unde a fost efectuată. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. în vederea aflării adevărului. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. caz în care au dreptul la despăgubiri. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. efectuarea unei expertize. numele şi prenumele expertului. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. 116. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. se face vorbire despre aceasta. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. sunt necesare cunoştinţele unui expert. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. data 7 . numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. La cererea experţilor. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . conform art. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. Dacă sunt deosebiri de păreri. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. După efectuarea expertizei. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală.cunoştinţă de cuprins. prin care a fost prejudiciat avutul public. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. cu dovada de primire. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. Încheierea instanţei este executorie. de grefier şi martor. instanţa poate dispune înlocuirea lui. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. ce se vor stabili prin încheiere executorie. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. data când s-a dispus efectuarea acesteia. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie.

Ordonanţa nr. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. dispune efectuarea unei noi expertize. 8 . datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. se depun. dacă este cazul. deschis în acest scop. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. la unităţile la care sunt încadraţi. cuvenite expertului sau specialistului. împreună cu decontul cheltuielilor de transport.întocmirii raportului de expertiză. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. în termen de 5 zile de la numirea expertului. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. fie de către altul. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. În acest caz. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. De asemenea. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. expertul judiciar nu primeşte salariu. cazare. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. atunci când este cazul. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. că expertiza nu este completă. când se socoteşte necesar. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. în funcţie de complexitatea lucrării. la cerere sau din oficiu. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. opozabile şi expertizei contabile judiciare. c) concluziile. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. atunci când este cazul. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.

expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Norma profesională nr. 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Competenţa expertului contabil. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. Calitatea expertizelor contabile. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei.3. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. în general. obiectivitatea şi. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. în Norma profesională nr. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. cu independenţa profesională. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. 3 9 . Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară.

Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. . întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . care a dispus expertiza contabilă.În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. în afara procedurilor prevăzute de lege. Astfel. şi nici formalizate. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. . cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. în cazul proceselor civile.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.Să nu prezinte mai mult decât i se cere. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. este un considerat “un confident în societate”. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. Fiind expertize contabile amiabile. asemenea tuturor profesioniştilor contabili.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. în condiţiile stabilite de aceştia. Expertul contabil. expertul contabil . abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. Totuşi. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.

chiar restricţionează accesul expertului contabil .moralitate. printre confidenţii societăţii. exprimându-şi. Codul de procedură penală. ce include nu doar informaţiile privind clienţii. fie prin consultare la sediul părţii.independenta de spirit şi dezinteres material. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. probitate şi demnitate. inclusiv expertiza contabilă. 11 . competenta şi conştiinţa. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. dispunerea completării probelor necesare. înainte de a face propuneri. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. singurele capabile sa-i întărească discernământul. organizate şi responsabile . În cazul expertizelor contabile judiciare . rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. notari.incidenţa interesului public. fie prin depunere la dosar. chiar ascunsa. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. de exemplu ). Deosebirea este că. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . . b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. fără ocolişuri. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile.ştiinţă. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. medici. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. daca e nevoie. . nu numai profesionala. cum sunt: . dar şi cunoştinţele de cultura generala. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. în special cel numit din oficiu.

Mai mult. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. nivelul de formare. 12 . riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. c. b. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. În funcţie de natura juridică. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. II. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. la nivelul fiecărei firme. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. timpul afectat (ore. zile). expertul contabil prin acest paragraf. d. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. pentru fiecare participant la misiune. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. releva mai mult decat i se cere. este strict interzisă. fara insa a incrimina partea adversa. Când se propune un onorariu unui client. fiecărui profesionist. După scopul principal în care au fost solicitate. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. III.

In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. la cererea părţilor sau din oficiu. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). parchet) sau a instantei de judecata . 13 . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. . 2. 3. care trebuie să cuprindă: 1. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil.Particularizat. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. pot numi. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.Dosarul cauzei. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. obiectivele (întrebările. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie.

iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. III. in conditiile legii. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului.) 47 Care sunt persoanele care. care trebuie să fie remuneratorie. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. II. IV Consideratii personale ale expertului contabil. materialul documentar folosit. obiectivele(intrebarile) expertizei. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. Cap. cu viza la zi. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. conform prevederilor legale în vigoare. actualizat anual de catre CECCAR 14 . Introducere. Concluzii. organul care a dispus efectuarea expertizei. I. El poate face obiectul unui capitol separat. 1 __________________________________ La obiectivul nr.4. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. 2 __________________________________ La obiectivul nr. fiind inscrise. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.

calitatea expertizelor contabile .independenta .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile . sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .acceptarea expertizelor contabile . expliciteaza urmatoarele principii deontologice: . 35 din 2000 15 .competenta profesionala .integritate .comportarea deontologica Standardul profesional nr.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1.competenta expertului contabil . expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai. 35 privind expertizele contabile. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. asistentilor sau colaboratorilor lor. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.independenta expertului contabil . pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. deci si expertul contabil.secretul profesional .obiectivitate .respectarea normelor tehnice si profesionale .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor.

iar dacă se găseşte necesar. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . sau este sot.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. numar carnet. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. fiind incetat din viata ori despartit. prenume.daca el. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti .cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. şipărţile. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . pozitia din Tabloul Corpului .daca este in vrajmasie intre el. de oricare dintre părţi.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie. sotul sau. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. ascultându-se procurorul. domiciliu.daca este tutore. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. parat.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. 16 . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere.cand el. au ramas copii .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate. Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . când este prezent în instanţă.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca .identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . 100 din legea de organizare judecatoreasca . sau daca. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei.

necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. numar contract . răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. 17 . au acces la toate documentele expertizate. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile .Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. participa la desfasurarea lucrarilor. . (iii) Eventuala corespondenţă.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. trebuie să cuprindă. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. intocmesc si semneaza raportul. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. domiciliu.

Procedural. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. IV. II. III. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Numirea expertului sau experţilor contabili. Obiectivele (întrebările.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. minim necesar. referitoare la subpct. precum şi expertul contabil. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. În astfel de cauze. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. IV. pot numi. care trebuie să cuprindă: I. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. III. care să participe la efectuarea expertizei. care trebuie să fie remuneratorie. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. la cererea părţilor sau din oficiu. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. I. 116-127. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. II. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. (Comentariul la 3521. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. Totodată. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . art. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Instanţele de drept civil. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.2 este şi rămâne pertinent). care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile.

atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. organisme administrative etc. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului.proces. b. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate.. de asemeni. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. 19 . eventual doar nuanţate. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. În mod indirect. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. implicate în procesul judiciar. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare.

Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. devotament. (ii) Dacă. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. calitatea de martor având întâietate.2. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. expertul contabil este un terţ în proces. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept.1. COMENTARII 3513. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză.Totuşi. 3513. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. în calitate de expert contabil. clasificărilor şi prezentărilor contabile. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. corectitudine şi imparţialitate. în scris. În particular. politice sau de altă natură. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. religioase. situaţiile de mai sus. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. expertul contabil. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. În expertizele contabile judiciare. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. În elaborarea lor. în calitate de organ de control. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . Aceasta. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. evaluărilor. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite.

actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă.3. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”.5. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. COMENTARII 3512. 3513. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile.2.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. COMENTARII 21 . Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. 3513. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. adesea. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. înscris în listele pe domenii publicate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic.1. 3512. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. Ca urmare. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. respective de mai bună calitate. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. 3513. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. în general.4.

el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. 3511.4. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Expertul contabil. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.7. 3511. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale.2.3. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.1. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. imediat după numire. 3516.2.5. 3511. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. 3511.25 punctele 5 şi 6.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 3511. în scris. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.6. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . iar a celor extrajudiciare. Secţiunea 100. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. la primirea oricărei lucrări de expertiză. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. la cunoştinţa organului care i-a numit. 3511. prin contract. COMENTARII 3516. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.

În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . în cazul proceselor civile. auditat calitativ. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.1. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.2. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.3. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3514. În toate cazurile. Astfel. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. 3514. 3514. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. 3516. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). Expertul contabil trebuie să depună raportul său.3.4. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. în afara procedurilor prevăzute de lege. COMENTARII 3514. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.

care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. În cazul expertizelor contabile judiciare.2. COMENTARII 3523. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. 3523.1. în ce priveşte 24 .1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 1 si 2. De asemenea formularea obiectivului nr. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. Cerinţa de la Comentariul nr. Răspunderea finală însă. deoarece. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi.Obiectivul 1. daca se refera la obiectivele nr. 3523. 4 nu este in competenta expertului contabil. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. deci formularea obiectivelor nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă.

în conţinutul şi comentariile ei. 3523. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă.2. Norma de lucru nr. Norma de lucru nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. COMENTARII 3523. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 3523. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. Cerinţa de la Comentariul nr. În astfel de cazuri. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. Răspunderea finală însă. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. În astfel de cazuri. În cazul expertizelor contabile judiciare. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. în conţinutul şi comentariile ei. cu caracter de exceptie. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. respectiv Introducere. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. In astfel de cazuri. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. 25 . şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. trebuie respectată. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR.1.

88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. la cererea partilor sau din oficiu.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. Este posibil. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. În astfel de situaţii. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 26 . Sunt si situatii in care. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba.In aceste situatii. uneori. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. Este posibil însă. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. masuri de refacere sau de completare a expertizei. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. organul care a dispus expertiza. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. poate dispune. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. Prin urmare. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. cum ar fi corelaţia cu alte probe. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate.

care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. alături de obiectivele expertizei contabile. Codul de procedură civilă). 3522. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. trebuie contractate. 1.2. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. din coduri: procedura civila si procedura penala). De regula. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. 3522. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. Dacă este necesar. La art. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.27 Contractarea expertizei contabile. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. 3522. 213 alin. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale.4. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului.1. temeiul legal de citare (art. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile.3. Expertizele contabile contractate trebuie programate. 27 . 3522. subdiviziune sau componentă în parte. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. temeiul legal de citare (art. cu dovada de primire. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. din coduri: procedura civila si procedura penala). un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol.

Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. iar uneori inoperanta. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. desigur. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. din coduri: procedura civila si procedura penala). care. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. In astfel de situatii. care. 28 .La art. In astfel de situatii. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. obstructionandu-l in misiunea sa. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. fara procedura citarii partilor. nici nu este posibila. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. in special cu expertul contabil numit din oficiu. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. nici nu este posibila. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. in special cu expertul contabil numit din oficiu. iar uneori inoperanta. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. obstructionandu-l in misiunea sa. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. Desigur. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. temeiul legal de citare (art. Desigur. desigur. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. cu dovada de primire. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. fara procedura citarii partilor. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului.

chiar ascunsa. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. exprimându-şi. . daca e nevoie.ştiinţă. Expertii.independenta de spirit şi dezinteres material. înainte de a face propuneri. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala.moralitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . independenţă. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. atat din oficiu. singurele capabile sa-i întărească discernământul. cum sunt: . 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. cat si recomandati de partile in proces. fără ocolişuri. . 29 . competenta şi conştiinţa. dar şi cunoştinţele de cultura generala. nu numai profesionala. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. probitate şi demnitate.

. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. se numesc expertize contabile judiciare. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . . 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. contractul cu acest client. fiind înscrise. . .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale.penale. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. expertizele contabile pot fi: .extrajudiciare. . motivat.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. ataşate sau nu unui process penal. - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.civile.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. cu viza la zi. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). în Tabloul experţilor contabili.

expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. sursele de informaţii utilizate. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. actele şi faptele analizate. Codul de procedură penală. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. cel mult. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. alte legi speciale. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. reglementate de: Codul de procedură civilă. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. ci.

Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. În cazuri deosebite. inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. şi nici asupra încadrărilor legale. în exercitarea misiunii sale. Dar. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. în care expertul contabil. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. inclusiv anexele. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. De regula. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. şi nu încadrarea judiciară a acestora. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . De regulă. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.formularea concluziilor sale. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. ordonată şi sistematizată.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. De regula. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. Aceasta. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. care trebuie să fie precis(ă). fără echivoc. redactat(ă) într-o manieră analitică. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. concis(ă).

partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. conform prevederilor legale. în cauze penale.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.Particularizat. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. 33 . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. parchet) sau a instantei de judecata .Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .originale.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila .Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.sa primeasca. . in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară.Dosarul cauzei.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor .sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . Dar într-o cauză penală? Orientativ.

se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. la cerere sau din oficiu. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. de regulă. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului.civ. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. trei experţi. Codul de procedura penala: Art. De asemenea. În astfel de 34 . dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. Codul de procedura penala: Art. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. 212. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. Este posibil. 125. în ce situaţie se dispune. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). fie de catre altul. ca expertiza nu este completa. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.pr. În cazul expertizei contrare se numesc. In acest caz. dispune efectuarea unei noi expertize. cand se socoteste necesar. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. la cererea organului care a dispus expertiza.c. 124. uneori. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. Art.

completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. Lipsa de procedură în numirea experţilor.situaţii. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. Pentru părţile implicate în proces. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. atunci când se constată că expertiza nu este completă. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. c. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. b. fără a face trimitere la toate documentele probante. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. e. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. c. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. Răspunsuri abordate superficial. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. peste voinţa acestora. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. 35 . Etc. invocată de către oricare dintre părţi. d. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. la solicitarea acestuia. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. b. f.

La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. potrivit legii. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. cu intenţie. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . la termenele stabilite de Regulament. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. în cursul unui an calendaristic. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. declaraţiile anuale. la filiala de care aparţine. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei.Încălcarea. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. prin acţiune sau omisiune. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . după caz. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. . competenţa expertului contabil. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. . 36 . dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. independenţa expertului contabil.

servicii sau bani. . Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. direct sau indirect in activitatile clientilor sai.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. obtinerea de participatii la capitalul social . b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. expertiză etc. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor.. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. acceptarea expertizelor contabile. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . consultanţă. darea sau luarea de bunuri. prin favorizarea contactelor dintre colegi. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru.daca este implicat financiar. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. anume formaţi şi instruiţi.- calitatea expertizelor contabile. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. e) armonizare: pe cât posibil. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. audit. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile.

. fiind incetat din viata ori despartit. tehnic de specialitate. .contabile liberale. la intocmirea actelor primare. expertul.daca este tutore. in calitate de organ de control. . sub orice forma. .Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. conducere.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 . sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective .cand el. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . sau daca.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. au ramas copii .Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. ori a luat parte. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. sau este sot.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.daca este in vrajmasie intre el. sotul sau. ca executant.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca .Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . a evidentelor contabile tehnico operative. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .daca el. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 100 din legea de organizare judecatoreasca .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. calitatea de martor avand intaietate .daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .

inclusiv si una dintre parti. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 65 Expertul recomandat de parte. În dosarele penale . În toate cazurile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.120 Cod procedură penală. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. este obligatorie.118.118 alin.” Potrivit art. expertul contabil este abilitat să ceară.2 şi 3 din Codul de procedură penală . Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. prezenţa expertului contabil . informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. în afara procedurilor prevăzute de lege. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. Astfel. aşa cum reiese din prevederea art.al. iar părţile interesate în 39 .3 Cod procedură penală. în cazul proceselor civile. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi.art. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. În toate cazurile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . Această prevedere se completează cu disp. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. care să participe la efectuarea expertizei. cu ocazia numirii sale . potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”.

situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. starea de 40 .expertiză să dea. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. se afla. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. explicaţii suplimentare. Particularizat. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. la cerere. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. sau din oficiu. in vederea aflarii adevarului. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. Obiectivele expertizei contabile. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. starea de incetare de plati. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. adeseori. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. 2.

c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). trebuie argumentata. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. de exemplu. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. contestatia. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. In asemenea situatie. are dreptul constitutional la contestatie. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. gestionara. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. serviciile expertului contabil sunt de preferat.posibila intrare in faliment etc. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. realitatii. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. O cale 41 . din multe considerente. in cauzele arbitrale. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. . putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. De multe ori. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. Un mijloc de asigurare a calitatii. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. Desigur. ca reflecta fidel situatia economica. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. financiara. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. d) in caz de neconciliere.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. contractuala etc.) este deosebit de importanta. exacte. . conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. pentru care se adreseaza arbitrajului. corecte. in special de ordin fiscal.

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Componentele independentei: 1. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. care are prioritate? Comentaţi. — Ea presupune integritate si obiectivitate. 42 . 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. Totuşi un aspect trebuie relevat. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament).financiare sau de alta natura. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). De lege ferenda susţinem necesitatea ca . 2. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. ci doar exemplificate. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate.

punctual.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. instanţa poate dispune înlocuirea lui. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula.— este componenta fundamentala a independentei. se stabileste un onorariu provizoriu. Atat codul de procedura civila (art. 210) cat si codul de procedura penala(art. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. care face parte integranta din raport). dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. De regula. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. cazare. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. la fiecare obiectiv. cheltuieli 43 .Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. Dacă expertul nu se înfăţişează. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil.

Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. efectuate de organe abilitate.3. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. gestionar sau de altă natură. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. 3524. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. 3524. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. În demersul său. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. ci doar la motivarea opiniilor diferite. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. 3524. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Dacă obiectivele (întrebările. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate.2. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. şi nu pe prezumţii. etc.de editare. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. COMENTARII 3524.1.4. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. ajungându-se la concluzii diferite. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. 44 . prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). Orientativ.

(iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Particularizat. la cererea părţilor sau din oficiu. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Obiectivele (întrebările. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. Particularizat. 3524. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. care trebuie să cuprindă: I.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Instanţele de drept civil. expertul contabil este abilitat să ceară. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. pot numi. III. 3524.6. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. explicaţii suplimentare. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. II. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. iar părţile interesate în expertiză să dea. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. Numirea expertului sau experţilor contabili. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare.5. aflate atât în posesia acestora. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.

care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. 116-127. Procedural. precum şi expertul contabil. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.zile înainte de termenul de judecată. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. I. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. În astfel de cauze. II. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. I. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. II. minim necesar. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Numirea expertului sau experţilor contabili. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). care să participe la efectuarea expertizei. III. art. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. care trebuie să fie remuneratorie. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Obiectivele (întrebările. Totodată. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. referitoare la subpct. IV. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . IV. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale.

III. minim necesar.sa execute personal. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.instanţă concis. 120 Cpp) . Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. care trebuie să fie remuneratorie. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . I.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata .sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. III. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. II. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. IV. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. IV. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . referitoare la subpct. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare .

sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . la cererea părţilor sau din oficiu. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. COMENTARII 3521. care trebuie să fie remuneratorie. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. Instanţele de drept civil. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . (ii) obiectivele (întrebările. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia.4. 3521. atât din oficiu. pot numi. 3521. Existând un Corp de experţi contabili. 3521. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. (iv). minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. (iii). Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).1. 48 .sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.. În astfel de cauze. cât şi recomandaţi de părţile în proces.3. Numirea expertului sau experţilor contabili. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile.2.

49 . ţinând seama în special de regulile de independenţă. calitatea de martor având întâietate. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. religioase. 3515. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice.1. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. (Comentariul la Norma nr. expertul contabil. 3521.) 3521. precum şi expertul contabil. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . care să participe la efectuarea expertizei. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.2. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. competenţă şi incompatibilitate. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. Procedural. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv.5. Aceasta. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. Totuşi. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. COMENTARII 3515. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Totodată. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia.2 este şi rămâne pertinent. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. el.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. politice sau de altă natură. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat.

şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. că se abtine de a participa la procesul civil. s-a pronunţat asupra unor aspecte. Pct. Dacă. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. Pct. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces.. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. presedintelui instantei. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât.27. dupa caz. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. în calitate de organ de control. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. II. Art. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” .27. În particular. După consultarea dosarului. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. presedintelui instantei. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. că se abtine de a participa la procesul civil. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Declaraţia de 50 . După consultarea dosarului. în calitate de expert contabil. dupa caz. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Art. Dacă. cerere de apel. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. 7. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă.

potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. iar soţiile lor se află în duşmănie. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. pot intra sub incidenta unor infractiuni. ca se abtine de a participa la procesul penal. conform Art. pretinde ori 51 . soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. in limita sumei asigurate. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. asiguratorul acopera. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. Potrivit acestei polite. direct sau indirect . 998 din Codul Civil. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. In acest fel. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. După consultarea dosarului. expertii contabili. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. dupa caz. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. in contextul efectuarii unor expertize contabile. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. presedintelui instantei. Persoana incompatibila este obligata sa declare. g) ” există duşmănie între el.

Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. prin tragere la sorti.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora.primeste bani sau alte foloase necuvenite. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. 201-214. sa efectueze expertize judiciare. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. potrivit legii. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. 52 . la cererea partilor ori din oficiu. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. Existând un Corp de experţi contabili. ART. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. sau nu o respinge. intr-o cauza penala civila. 2 si 3. daca prin lege nu se dispune altfel. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. ei se vor numi de catre instanta. unul sau trei experti. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. in care nu exista experti autorizati. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. Art. (2) Cand este necesar. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. ART. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. va numi. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (3) In domeniile strict specializate. 209. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. in sedinta publica. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. 2 pot participa si experti desemnati de parti. judecata sau executarea pedepsei.

daca motivul ei exista la aceasta data. 138/2000. ART. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. tinandu-se seama de lucrare. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. ART. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. 198. ART. intocmit potrivit art. 138/2000. ART. ART. ART. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) La cererea expertilor. cu dovada de primire. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. caz in care au dreptul la despagubiri. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. cu citarea partilor si a expertului. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ce se vor stabili prin incheiere executorie. 138/2000. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. ART. instanta poate dispune inlocuirea lui. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. ART. ART. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. ART. 214 53 . 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. 138/2000.(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. 138/2000. ART. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. ART. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta.

în exercitarea profesiei.204 din Codul de procedură civilă). dacă motivul există la această dată. procedură.50 şi 51 din codul de procedură civilă). se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. starea unor lucruri. 54 . Definiţie. el poate fi recuzat (art. ART. parerea unui expert. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. după caz. Abaterile. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. administrativ. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. civil. disciplinar. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. a unui fapt drept. potrivit legii. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. penal. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor.

pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti.c. sotul sau. 55 - . Primăverii nr. jud. fiind incetat din viata ori despartit.Expertul contabil poate fi recuzat : . reprezentată prin manager Ion Ion.06. domiciliat în Iaşi.daca este tutore. . înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. ruda sau afin. jud.3.Art.b). (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. . sau daca. . Data depunerii Raportului de expertiză: 30. • Beneficiar: S. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. carnet expert contabil nr. Iaşi.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).cand el este sot.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. str.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. curator al uneia din parti. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii.daca el.C.pr. Dunărea S. dacă motivul ei exista la această dată. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. Toamnei nr.1000.. cu sediul social în Iaşi. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. . au ramas copiii.c). str. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. cu citarea părţilor şi a expertului.civ. . .2.000 lei. poziţia 100. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. în cazuri determinate.2010. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. 204.daca este vrajmasie intre el. . . (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului.A.cand el. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. Valoarea contractului: 5. Iaşi. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

Iasi. Art.2010 Prestator. 5. Data încheierii contractului: 15. Toamnei nr. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. 3. Iasi.2010 Art.2010. 2. 15.2010. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. numar carnet 1000. Art. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. 2. denumit PRESTATOR si. 6.- Plata: Se face în două tranşe: 1. iar restulpînă la data de 05.06.07. cu domiciliul in Iasi. cu sediul social in Iasi. pozitia 100. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. jud. denumita BENEFICIAR. 3 jud. 56 . b) si c) Art. Beneficiar. str. Art. 4 . str. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.2010.03. Iasi.03. SC Dunarea SA. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05. Primaverii nr.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. reprezentata prin manager Ion Ion.07.

S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. 3532. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru.2.3. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. unde se face identificarea expertului contabil . se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. cu unele particularitati.1. sediu social etc) 57 . De regulă. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. COMENTARII 3532. inclusiv anexele. In acest caz. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. 3532. in primal paragraf al raportului de expertiza. indiferent de tehnicile de multiplicare. acesta. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. inclusiv anexele. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. Toate celelalte au calitatea de copii. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.

concisa si fara ambiguitati . unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. se numesc expertize contabile judiciare. alte evaluari ale expertilor. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. 58 . lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. abateri. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. ataşate sau nu unui process penal. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. Descrierea trebuie facuta concis. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

deficientei. se numesc expertize contabile judiciare.deficiente. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. ataşate sau nu unui process penal. lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. 59 . Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale.