A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. Recuzările se judecă în şedinţă publică. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. conţin reglementări opozabile expertizei în general. opiniilor şi recomandărilor sale. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. grefier şi martor. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.2. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. Asupra constatărilor. cu citarea părţilor şi a expertului. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. unul sau trei experţi. la cererea părţilor ori din oficiu. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. îndeosebi a celor judiciare. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. dacă motivul ei există la această dată. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. Potrivit acestor reglementări legale. concluziilor. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. dacă prin lege nu se dispune altfel. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. va numi. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. expertul contabil întocmeşte raport. după ce acesta a luat 1 2 6 . Mărturia se va scrie de grefier.

116. caz în care au dreptul la despăgubiri. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. numele şi prenumele expertului. după caz. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. conform art. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. data când s-a dispus efectuarea acesteia. Încheierea instanţei este executorie. Orice adăugiri. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. ţinându-se seama de lucrare. expertul întocmeşte un raport scris. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . prin care a fost prejudiciat avutul public. de grefier şi martor. Dacă sunt deosebiri de păreri. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. se face vorbire despre aceasta. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. cu dovada de primire. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. instanţa poate dispune înlocuirea lui. sunt necesare cunoştinţele unui expert. După efectuarea expertizei.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor.cunoştinţă de cuprins. ce se vor stabili prin încheiere executorie. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. data 7 . Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. data şi locul unde a fost efectuată. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. la cerere sau din oficiu. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. efectuarea unei expertize. în vederea aflării adevărului. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. La cererea experţilor.

b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. la unităţile la care sunt încadraţi. dacă este cazul. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. c) concluziile. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. deschis în acest scop. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. cuvenite expertului sau specialistului. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 8 . atunci când este cazul. opozabile şi expertizei contabile judiciare. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. dispune efectuarea unei noi expertize. că expertiza nu este completă. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. Ordonanţa nr. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. se depun.întocmirii raportului de expertiză. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. în termen de 5 zile de la numirea expertului. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. De asemenea. în funcţie de complexitatea lucrării. expertul judiciar nu primeşte salariu. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. atunci când este cazul. cazare. În acest caz. fie de către altul. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. când se socoteşte necesar. la cerere sau din oficiu.

13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. obiectivitatea şi. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. Competenţa expertului contabil. 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili.3. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Calitatea expertizelor contabile. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . în Norma profesională nr. 3 9 . Contractarea şi programarea expertizelor contabile. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. cu independenţa profesională. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. în general. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. Norma profesională nr.

asemenea întregii mase de profesionişti contabili. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. în cazul proceselor civile. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. este un considerat “un confident în societate”. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică .În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. Astfel. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili.Să nu prezinte mai mult decât i se cere. în afara procedurilor prevăzute de lege. care a dispus expertiza contabilă. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. Expertul contabil. în condiţiile stabilite de aceştia. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. . de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . expertul contabil . Fiind expertize contabile amiabile. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. Totuşi. şi nici formalizate. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . .

Codul de procedură penală.ştiinţă. cum sunt: . 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili.independenta de spirit şi dezinteres material. chiar restricţionează accesul expertului contabil . expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. Deosebirea este că. . c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. medici. chiar ascunsa. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. dar şi cunoştinţele de cultura generala. fie prin consultare la sediul părţii. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. fie prin depunere la dosar. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. organizate şi responsabile . înainte de a face propuneri. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. competenta şi conştiinţa. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. dispunerea completării probelor necesare. inclusiv expertiza contabilă. exprimându-şi. daca e nevoie. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. notari. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. singurele capabile sa-i întărească discernământul. în special cel numit din oficiu. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . În cazul expertizelor contabile judiciare . 11 . la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. probitate şi demnitate. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. ce include nu doar informaţiile privind clienţii. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. de exemplu ). fără ocolişuri. . a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. nu numai profesionala.moralitate. printre confidenţii societăţii. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat .incidenţa interesului public. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale.

În funcţie de natura juridică. nivelul de formare. II. fara insa a incrimina partea adversa. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. la nivelul fiecărei firme. După scopul principal în care au fost solicitate. III. releva mai mult decat i se cere. 12 .Mai mult. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. este strict interzisă. pentru fiecare participant la misiune. b. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. d. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. c. zile). timpul afectat (ore. expertul contabil prin acest paragraf. fiecărui profesionist. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. Când se propune un onorariu unui client. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare.

. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. care trebuie să cuprindă: 1.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Dosarul cauzei. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. la cererea părţilor sau din oficiu. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila .95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată.Particularizat. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. parchet) sau a instantei de judecata . 2. 13 . 3. pot numi. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. obiectivele (întrebările. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.

Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. conform prevederilor legale în vigoare. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. care trebuie să fie remuneratorie. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. I. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. fiind inscrise. IV Consideratii personale ale expertului contabil. obiectivele(intrebarile) expertizei. Cap. Concluzii. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. cu viza la zi. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. materialul documentar folosit. actualizat anual de catre CECCAR 14 . 1 __________________________________ La obiectivul nr. in partea activa a Tabloului expertilor contabili.4. 2 __________________________________ La obiectivul nr.) 47 Care sunt persoanele care. Introducere. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. II. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. organul care a dispus efectuarea expertizei. in conditiile legii. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat. III.

sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .secretul profesional .competenta expertului contabil . 35 privind expertizele contabile. deci si expertul contabil. 35 din 2000 15 .independenta . expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.competenta profesionala .obiectivitate . asistentilor sau colaboratorilor lor.secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile .independenta expertului contabil .integritate . expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .acceptarea expertizelor contabile . cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.respectarea normelor tehnice si profesionale .calitatea expertizelor contabile . Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1. 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil.comportarea deontologica Standardul profesional nr. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume.daca este in vrajmasie intre el.daca este tutore. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . prenume. sotul sau.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale).cand el. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . au ramas copii . precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . 100 din legea de organizare judecatoreasca . fiind incetat din viata ori despartit.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. parat. sau daca. 16 . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . de oricare dintre părţi. ascultându-se procurorul. sau este sot. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. pozitia din Tabloul Corpului . poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. şipărţile. numar carnet. când este prezent în instanţă. iar dacă se găseşte necesar. domiciliu. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate.daca el. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: .

intocmesc si semneaza raportul.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile .Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. domiciliu.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. (iii) Eventuala corespondenţă. 17 .Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . trebuie să cuprindă.identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. au acces la toate documentele expertizate. . numar contract . participa la desfasurarea lucrarilor.

ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. precum şi expertul contabil. Instanţele de drept civil. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. III. II. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. În astfel de cauze. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). la cererea părţilor sau din oficiu. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. III. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. care trebuie să cuprindă: I. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Numirea expertului sau experţilor contabili. I. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. IV. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. IV. Totodată. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Obiectivele (întrebările. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. care trebuie să fie remuneratorie. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Procedural. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. (Comentariul la 3521. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care să participe la efectuarea expertizei. 116-127. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . referitoare la subpct. minim necesar. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. art. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. II.2 este şi rămâne pertinent). pot numi. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi.

Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor.proces. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. de asemeni. eventual doar nuanţate. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. 19 . deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. organisme administrative etc. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. b. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. În mod indirect.. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. implicate în procesul judiciar.

evaluărilor. Aceasta. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. (ii) Dacă.Totuşi. În expertizele contabile judiciare. calitatea de martor având întâietate. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. 3513. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. devotament. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit.1. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. COMENTARII 3513. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. expertul contabil este un terţ în proces. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. politice sau de altă natură. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite.2. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. situaţiile de mai sus. clasificărilor şi prezentărilor contabile. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. expertul contabil. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. În particular. corectitudine şi imparţialitate. în calitate de expert contabil. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. în calitate de organ de control. în scris. În elaborarea lor. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. religioase. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept.

Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.3. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. în general. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Ca urmare. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. 3513. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. 3512. înscris în listele pe domenii publicate. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă.5. 3513. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. COMENTARII 3512. COMENTARII 21 .4. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 3513. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.1. respective de mai bună calitate. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. adesea.2.

3516.4. în scris. prin contract. Secţiunea 100. la cunoştinţa organului care i-a numit. imediat după numire. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.2. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ.3. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. iar a celor extrajudiciare. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.5. Expertul contabil. 3511.6. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. 3511. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie.25 punctele 5 şi 6. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”.2. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. la primirea oricărei lucrări de expertiză. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 3511. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.7. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. 3511. 3511. COMENTARII 3516. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.1. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3511. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.

85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 .3. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. auditat calitativ.1. în cazul proceselor civile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. COMENTARII 3514. 3514. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii.3. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3516. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi.2. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.4. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. 3514. în afara procedurilor prevăzute de lege. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. Astfel. 3514. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. În toate cazurile. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.

acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. În cazul expertizelor contabile judiciare. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. 3523. Răspunderea finală însă.1. 3523. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala.2. daca se refera la obiectivele nr.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. 4 nu este in competenta expertului contabil. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Cerinţa de la Comentariul nr.Obiectivul 1. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. COMENTARII 3523. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). deci formularea obiectivelor nr. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 1 si 2. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. în ce priveşte 24 . 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. De asemenea formularea obiectivului nr. deoarece. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi.

În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. Cerinţa de la Comentariul nr. În astfel de cazuri. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. In astfel de cazuri. Răspunderea finală însă. Norma de lucru nr. 3523. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă.1. În astfel de cazuri. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. Norma de lucru nr.2. cu caracter de exceptie.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. respectiv Introducere. În cazul expertizelor contabile judiciare. 25 . Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. trebuie respectată. în conţinutul şi comentariile ei. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). COMENTARII 3523. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. 3523. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. în conţinutul şi comentariile ei. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă.

Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. organul care a dispus expertiza. Este posibil. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. 26 . Este posibil însă. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. cum ar fi corelaţia cu alte probe. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. Sunt si situatii in care. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. Prin urmare. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. poate dispune.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. În astfel de situaţii. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate.In aceste situatii. uneori. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. masuri de refacere sau de completare a expertizei. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. la cererea partilor sau din oficiu. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator.

3522. Dacă este necesar. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. 213 alin. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. din coduri: procedura civila si procedura penala).3. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 3522. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. cu dovada de primire.1. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. Codul de procedură civilă). De regula. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. subdiviziune sau componentă în parte. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. La art. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Expertizele contabile contractate trebuie programate.2. 3522. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. din coduri: procedura civila si procedura penala). alături de obiectivele expertizei contabile. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. 27 . Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. temeiul legal de citare (art. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). 3522. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei.27 Contractarea expertizei contabile.4. trebuie contractate. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. 1. temeiul legal de citare (art. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea.

in special cu expertul contabil numit din oficiu. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. iar uneori inoperanta. Desigur. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. desigur. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. care. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. temeiul legal de citare (art. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. desigur. In astfel de situatii. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. cu dovada de primire. obstructionandu-l in misiunea sa. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. fara procedura citarii partilor. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal.La art. care. obstructionandu-l in misiunea sa. In astfel de situatii. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. in special cu expertul contabil numit din oficiu. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. nici nu este posibila. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. Desigur. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. 28 . iar uneori inoperanta. nici nu este posibila. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. din coduri: procedura civila si procedura penala). Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. fara procedura citarii partilor.

66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. înainte de a face propuneri. cat si recomandati de partile in proces. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. nu numai profesionala. 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. daca e nevoie. fără ocolişuri. Expertii.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. cum sunt: .14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. . exprimându-şi. independenţă. chiar ascunsa. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate.ştiinţă. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura.independenta de spirit şi dezinteres material. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. probitate şi demnitate. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . atat din oficiu. .moralitate. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. singurele capabile sa-i întărească discernământul. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. competenta şi conştiinţa. dar şi cunoştinţele de cultura generala. 29 .

motivat. ataşate sau nu unui process penal. se numesc expertize contabile judiciare. cu viza la zi. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 .civile.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. . . . fiind înscrise. .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. contractul cu acest client. . de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul.extrajudiciare. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. expertizele contabile pot fi: . 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. în Tabloul experţilor contabili.penale. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.

locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. cel mult. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. actele şi faptele analizate. Codul de procedură penală. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. reglementate de: Codul de procedură civilă. sursele de informaţii utilizate. alte legi speciale. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. ci. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale.

De regulă. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. De regula. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. şi nici asupra încadrărilor legale. redactat(ă) într-o manieră analitică. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. fără echivoc.formularea concluziilor sale. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. concis(ă). care trebuie să fie precis(ă).Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. În cazuri deosebite. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. De regula. şi nu încadrarea judiciară a acestora. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. ordonată şi sistematizată. inclusiv anexele. în care expertul contabil. Aceasta. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. în exercitarea misiunii sale. inclusiv anexele. Dar. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.

conform prevederilor legale. în cauze penale.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . .In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru.originale. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.Dosarul cauzei. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. Dar într-o cauză penală? Orientativ.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . parchet) sau a instantei de judecata .Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .Particularizat. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti .Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.sa primeasca.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor .Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. 33 .

dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. Codul de procedura penala: Art.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. la cererea organului care a dispus expertiza. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. In acest caz. de regulă. în ce situaţie se dispune. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. ca expertiza nu este completa. 125. Este posibil. În astfel de 34 . cand se socoteste necesar.pr. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. uneori. De asemenea. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. la cerere sau din oficiu. Codul de procedura penala: Art. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. 212. trei experţi. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza.c. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată).civ. Art. 124. În cazul expertizei contrare se numesc. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. dispune efectuarea unei noi expertize. fie de catre altul. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar.

c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. c. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. b. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. fără a face trimitere la toate documentele probante.situaţii. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. invocată de către oricare dintre părţi. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. e. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . b. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. Lipsa de procedură în numirea experţilor. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. d. f. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. atunci când se constată că expertiza nu este completă. Etc. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. c. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. Pentru părţile implicate în proces. la solicitarea acestuia. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. Răspunsuri abordate superficial. peste voinţa acestora. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. 35 . d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină.

. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. 36 . competenţa expertului contabil.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. cu intenţie. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. declaraţiile anuale. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. la termenele stabilite de Regulament. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: .e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. la filiala de care aparţine. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. potrivit legii. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. prin acţiune sau omisiune. . La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite.Încălcarea. independenţa expertului contabil. după caz. în cursul unui an calendaristic. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

anume formaţi şi instruiţi. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. e) armonizare: pe cât posibil. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. acceptarea expertizelor contabile.daca este implicat financiar. expertiză etc. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei.. consultanţă. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. care au calitatea de angajaţi ai Corpului.- calitatea expertizelor contabile. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. darea sau luarea de bunuri. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. . Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. servicii sau bani.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. obtinerea de participatii la capitalul social . 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. prin favorizarea contactelor dintre colegi. audit. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru.

calitatea de martor avand intaietate . sau daca.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici.daca el. tehnic de specialitate. .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. a evidentelor contabile tehnico operative. 100 din legea de organizare judecatoreasca .Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. sau este sot. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. expertul.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. sotul sau. ori a luat parte.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .daca este in vrajmasie intre el. conducere. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . la intocmirea actelor primare. ca executant. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .contabile liberale. sub orice forma. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti .daca este tutore. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 .cand el. au ramas copii .Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . . . .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . fiind incetat din viata ori despartit. in calitate de organ de control. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.

informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. iar părţile interesate în 39 .3 Cod procedură penală. care să participe la efectuarea expertizei.118. 65 Expertul recomandat de parte.inclusiv si una dintre parti. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . Această prevedere se completează cu disp. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”.118 alin. prezenţa expertului contabil . în cazul proceselor civile. aşa cum reiese din prevederea art. Astfel.” Potrivit art. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. În dosarele penale . aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. în afara procedurilor prevăzute de lege.2 şi 3 din Codul de procedură penală . În toate cazurile. cu ocazia numirii sale . este obligatorie.120 Cod procedură penală.al. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. În toate cazurile. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize.art. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. expertul contabil este abilitat să ceară.

Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. la cerere. sau din oficiu. Particularizat. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. adeseori. explicaţii suplimentare. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. 2. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. se afla. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. in vederea aflarii adevarului. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. starea de 40 . * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. starea de incetare de plati. Obiectivele expertizei contabile.expertiză să dea. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda.

Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. realitatii. Desigur. gestionara. . fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. serviciile expertului contabil sunt de preferat. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. are dreptul constitutional la contestatie. In asemenea situatie. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. trebuie argumentata. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. . corecte. contractuala etc. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. d) in caz de neconciliere. ca reflecta fidel situatia economica. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. din multe considerente.) este deosebit de importanta. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti.posibila intrare in faliment etc. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. financiara. contestatia. Un mijloc de asigurare a calitatii. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. in cauzele arbitrale. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). de exemplu. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. De multe ori.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. exacte. O cale 41 . in special de ordin fiscal. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. pentru care se adreseaza arbitrajului. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile.

Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. care are prioritate? Comentaţi. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. 2. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. ci doar exemplificate. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. — Ea presupune integritate si obiectivitate.financiare sau de alta natura. 42 . Totuşi un aspect trebuie relevat. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. Componentele independentei: 1.

aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. cazare. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. 210) cat si codul de procedura penala(art. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. se stabileste un onorariu provizoriu. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. instanţa poate dispune înlocuirea lui. De regula. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. la fiecare obiectiv. cheltuieli 43 .Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. Dacă expertul nu se înfăţişează. care face parte integranta din raport). 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. Atat codul de procedura civila (art. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati.— este componenta fundamentala a independentei. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. punctual.

precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. ajungându-se la concluzii diferite. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză.4. 3524. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . Dacă obiectivele (întrebările. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun.1. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. şi nu pe prezumţii. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate.2. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. Orientativ. COMENTARII 3524.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. ci doar la motivarea opiniilor diferite. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. efectuate de organe abilitate. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. 3524. În demersul său. 44 .3. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000.de editare. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. 3524. etc. gestionar sau de altă natură. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat.

explicaţii suplimentare. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. iar părţile interesate în expertiză să dea. Obiectivele (întrebările. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. Numirea expertului sau experţilor contabili. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă.5. II. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Instanţele de drept civil. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă.6. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Particularizat. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. aflate atât în posesia acestora. la cererea părţilor sau din oficiu. expertul contabil este abilitat să ceară. Particularizat. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. 3524. III. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. pot numi. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. care trebuie să cuprindă: I. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . 3524. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate.

Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. precum şi expertul contabil. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Totodată. referitoare la subpct. În astfel de cauze. Procedural. care trebuie să fie remuneratorie. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). I. IV.zile înainte de termenul de judecată. III. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. art. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. II. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. Obiectivele (întrebările. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . Numirea expertului sau experţilor contabili. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. minim necesar. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. 116-127. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. II. care să participe la efectuarea expertizei. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. I. IV.

pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. I. IV.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . III. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. II. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care trebuie să fie remuneratorie. IV. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. minim necesar. III.sa execute personal. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu.instanţă concis.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. 120 Cpp) . Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. referitoare la subpct. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare .

(ii) obiectivele (întrebările.1. 48 . punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. la cererea părţilor sau din oficiu.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora.4. În astfel de cauze. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Instanţele de drept civil. pot numi. (iv). care trebuie să fie remuneratorie. COMENTARII 3521. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. 3521. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. cât şi recomandaţi de părţile în proces. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. (iii). atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. Existând un Corp de experţi contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. 3521.2. Numirea expertului sau experţilor contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă.3. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). atât din oficiu. 3521. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.

evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . ţinând seama în special de regulile de independenţă. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. el. precum şi expertul contabil. calitatea de martor având întâietate. expertul contabil. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică.) 3521. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Procedural. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea.2. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. religioase. Totodată. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. COMENTARII 3515.1. 3515. 3521. competenţă şi incompatibilitate.2 este şi rămâne pertinent.5. Totuşi. Aceasta. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. 49 . (Comentariul la Norma nr. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. politice sau de altă natură. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. care să participe la efectuarea expertizei. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.

După consultarea dosarului. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă.27. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. În particular. După consultarea dosarului. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. presedintelui instantei. Dacă. 7. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces.. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. cerere de apel. în calitate de expert contabil. II.27. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. că se abtine de a participa la procesul civil. dupa caz. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. în calitate de organ de control. că se abtine de a participa la procesul civil. Pct. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Declaraţia de 50 . ori a luat parte la întocmirea actelor primare. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. presedintelui instantei. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. dupa caz. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. Dacă. Art. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . s-a pronunţat asupra unor aspecte. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. Art. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. Pct.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă».

potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. După consultarea dosarului. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. In acest fel. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. g) ” există duşmănie între el. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. direct sau indirect . 998 din Codul Civil. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. asiguratorul acopera. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. Potrivit acestei polite. iar soţiile lor se află în duşmănie. dupa caz. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Persoana incompatibila este obligata sa declare. in contextul efectuarii unor expertize contabile. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. presedintelui instantei. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. conform Art. pot intra sub incidenta unor infractiuni. pretinde ori 51 . ca se abtine de a participa la procesul penal. in limita sumei asigurate.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. expertii contabili.

ei se vor numi de catre instanta. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. ART. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. va numi.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. in sedinta publica. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. Existând un Corp de experţi contabili. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. intr-o cauza penala civila. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. ART. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. 52 . sa efectueze expertize judiciare. (2) Cand este necesar. 2 pot participa si experti desemnati de parti. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. Art. daca prin lege nu se dispune altfel.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. unul sau trei experti. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. in care nu exista experti autorizati. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. (3) In domeniile strict specializate. sau nu o respinge. 209. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. prin tragere la sorti. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. 2 si 3. potrivit legii. judecata sau executarea pedepsei. 201-214. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. la cererea partilor ori din oficiu.primeste bani sau alte foloase necuvenite. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă.

210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. cu dovada de primire. ART. ART. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. intocmit potrivit art. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. ART. instanta poate dispune inlocuirea lui. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. cu citarea partilor si a expertului. ART. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. tinandu-se seama de lucrare. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 138/2000. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. ART.(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. 138/2000. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. ART. ART. 214 53 . 198. 138/2000. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. daca motivul ei exista la aceasta data. 138/2000. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. ART. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ce se vor stabili prin incheiere executorie. 138/2000. ART. caz in care au dreptul la despagubiri. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. ART. ART. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. ART. (2) La cererea expertilor.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definiţie. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor.204 din Codul de procedură civilă). parerea unui expert. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. Abaterile. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). civil. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. dacă motivul există la această dată. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. potrivit legii.50 şi 51 din codul de procedură civilă). starea unor lucruri. în exercitarea profesiei. după caz. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. administrativ. penal. ART. disciplinar. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. el poate fi recuzat (art. a unui fapt drept. 54 . Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. procedură.

1000. au ramas copiii.c.daca este tutore. • Beneficiar: S. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).2. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. . jud. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii.daca el.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca.civ. carnet expert contabil nr. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. cu sediul social în Iaşi.cand el este sot. domiciliat în Iaşi. Data depunerii Raportului de expertiză: 30. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti.c). curator al uneia din parti. Toamnei nr. . ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala.daca este vrajmasie intre el. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. Valoarea contractului: 5. str. 55 - . (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. ruda sau afin. str. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. . Dunărea S. .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv.C..daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. în cazuri determinate. reprezentată prin manager Ion Ion.cand el.pr.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti.Art. .A. . 204.3. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. . (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. sotul sau. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. fiind incetat din viata ori despartit.Expertul contabil poate fi recuzat : . Primăverii nr. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. Iaşi. cu citarea părţilor şi a expertului. sau daca. dacă motivul ei exista la această dată. . Iaşi. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.b). jud.06.2010. poziţia 100.000 lei.

3.2010.06. Art. b) si c) Art. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. jud. Primaverii nr. 15. Iasi. Beneficiar.2010 Art. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. Art. Toamnei nr.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 56 .2010 Prestator.07. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare.- Plata: Se face în două tranşe: 1. Iasi. 2. denumita BENEFICIAR. 5. pozitia 100.2010. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. str. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. SC Dunarea SA. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . str. 6. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. Art.07. reprezentata prin manager Ion Ion. numar carnet 1000. 2. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. Data încheierii contractului: 15.03. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. iar restulpînă la data de 05.2010. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05. cu sediul social in Iasi.03. cu domiciliul in Iasi. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. 3 jud. Iasi. denumit PRESTATOR si.

Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. acesta. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. unde se face identificarea expertului contabil . sediu social etc) 57 . De regulă. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru.3.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. cu unele particularitati.1. inclusiv anexele. in primal paragraf al raportului de expertiza. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire.2. COMENTARII 3532. 3532. 3532. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. inclusiv anexele. In acest caz. indiferent de tehnicile de multiplicare. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. Toate celelalte au calitatea de copii.

Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. alte evaluari ale expertilor. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. concisa si fara ambiguitati . Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. se numesc expertize contabile judiciare. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. abateri. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. ataşate sau nu unui process penal. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. 58 . cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Descrierea trebuie facuta concis. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila.

deficientei. ataşate sau nu unui process penal. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata.deficiente. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. 59 . se numesc expertize contabile judiciare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful