EXPERTIZA CONTABILA 2010 - raspunsuri

A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

conţin reglementări opozabile expertizei în general. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. la cererea părţilor ori din oficiu. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. Asupra constatărilor. grefier şi martor. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. Potrivit acestor reglementări legale. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. îndeosebi a celor judiciare. Recuzările se judecă în şedinţă publică. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Mărturia se va scrie de grefier. dacă prin lege nu se dispune altfel. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor.2. concluziilor. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. expertul contabil întocmeşte raport. după ce acesta a luat 1 2 6 . va numi. cu citarea părţilor şi a expertului. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. unul sau trei experţi. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. dacă motivul ei există la această dată. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. opiniilor şi recomandărilor sale. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător.

instanţa poate dispune înlocuirea lui. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. se face vorbire despre aceasta. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. prin care a fost prejudiciat avutul public. La cererea experţilor. ţinându-se seama de lucrare. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. caz în care au dreptul la despăgubiri. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. sunt necesare cunoştinţele unui expert. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . cu dovada de primire. conform art. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. data 7 . Orice adăugiri. 116. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. data şi locul unde a fost efectuată. numele şi prenumele expertului. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. Încheierea instanţei este executorie. După efectuarea expertizei. expertul întocmeşte un raport scris. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. efectuarea unei expertize. de grefier şi martor. după caz. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. data când s-a dispus efectuarea acesteia. Dacă sunt deosebiri de păreri. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. la cerere sau din oficiu. în vederea aflării adevărului.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale.cunoştinţă de cuprins. ce se vor stabili prin încheiere executorie. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe.

de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. cazare. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. 8 . Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. că expertiza nu este completă. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. când se socoteşte necesar. Ordonanţa nr. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. c) concluziile. se depun. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. în funcţie de complexitatea lucrării. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. deschis în acest scop.întocmirii raportului de expertiză. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. atunci când este cazul. cuvenite expertului sau specialistului. expertul judiciar nu primeşte salariu. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. opozabile şi expertizei contabile judiciare. fie de către altul. În acest caz. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. dacă este cazul. în termen de 5 zile de la numirea expertului. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. De asemenea. atunci când este cazul. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. la cerere sau din oficiu. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. dispune efectuarea unei noi expertize. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. la unităţile la care sunt încadraţi. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. împreună cu decontul cheltuielilor de transport.

Competenţa expertului contabil. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. Calitatea expertizelor contabile. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. în general. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili.3. obiectivitatea şi. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . Norma profesională nr. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. cu independenţa profesională. în Norma profesională nr. 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. 3 9 . 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.

Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . şi nici formalizate.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Totuşi. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept.Să nu prezinte mai mult decât i se cere. . este un considerat “un confident în societate”. în condiţiile stabilite de aceştia. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. Expertul contabil. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. Fiind expertize contabile amiabile. . expertul contabil . Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. în cazul proceselor civile. care a dispus expertiza contabilă. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . Astfel.În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . în afara procedurilor prevăzute de lege.

b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . probitate şi demnitate. înainte de a face propuneri. În cazul expertizelor contabile judiciare . . Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. nu numai profesionala. printre confidenţii societăţii. inclusiv expertiza contabilă. fie prin depunere la dosar.independenta de spirit şi dezinteres material. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. notari. exprimându-şi. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. . d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. Deosebirea este că.incidenţa interesului public. medici. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. fără ocolişuri. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional.ştiinţă. cum sunt: . organizate şi responsabile .moralitate. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. singurele capabile sa-i întărească discernământul. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. daca e nevoie. fie prin consultare la sediul părţii. chiar ascunsa. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . dispunerea completării probelor necesare. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. Codul de procedură penală. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. de exemplu ). competenta şi conştiinţa. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. dar şi cunoştinţele de cultura generala. 11 . ce include nu doar informaţiile privind clienţii. chiar restricţionează accesul expertului contabil . Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. în special cel numit din oficiu. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere.

fiecărui profesionist. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. nivelul de formare. c. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. II. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. 12 . d. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. În funcţie de natura juridică. timpul afectat (ore. pentru fiecare participant la misiune. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. zile). cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. fara insa a incrimina partea adversa. releva mai mult decat i se cere. expertul contabil prin acest paragraf. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. III. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. la nivelul fiecărei firme. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune.Mai mult. b. După scopul principal în care au fost solicitate. Când se propune un onorariu unui client. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. este strict interzisă. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.

Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. 3. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. parchet) sau a instantei de judecata . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. obiectivele (întrebările. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. pot numi. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. la cererea părţilor sau din oficiu. .Particularizat.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. care trebuie să cuprindă: 1. 13 . materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie.95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.Dosarul cauzei.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . 2.

pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. IV Consideratii personale ale expertului contabil. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 2 __________________________________ La obiectivul nr. Introducere. 1 __________________________________ La obiectivul nr. cu viza la zi. care trebuie să fie remuneratorie.4. III. organul care a dispus efectuarea expertizei. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. obiectivele(intrebarile) expertizei. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. I. conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). fiind inscrise. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).) 47 Care sunt persoanele care. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. materialul documentar folosit. El poate face obiectul unui capitol separat. in conditiile legii. Concluzii. Cap. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. II. actualizat anual de catre CECCAR 14 . perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului.

integritate . 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: . cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.independenta . pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.secretul profesional . In cazul expertizelor contabile extrajudiciare.respectarea normelor tehnice si profesionale .comportarea deontologica Standardul profesional nr.independenta expertului contabil .obiectivitate .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile . deci si expertul contabil.acceptarea expertizelor contabile . expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1.competenta expertului contabil . asistentilor sau colaboratorilor lor. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.competenta profesionala . 35 din 2000 15 .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. 35 privind expertizele contabile. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .calitatea expertizelor contabile .

sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. de oricare dintre părţi. când este prezent în instanţă. fiind incetat din viata ori despartit. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei .daca el. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.cand el.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. sau daca. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . domiciliu. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. sotul sau.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. pozitia din Tabloul Corpului . 100 din legea de organizare judecatoreasca . în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. prenume. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . sau este sot. numar carnet. şipărţile. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. iar dacă se găseşte necesar.daca este tutore.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . ascultându-se procurorul. au ramas copii . al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . parat.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. 16 .identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere.daca este in vrajmasie intre el.

numar contract . (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. 17 . au acces la toate documentele expertizate. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. domiciliu.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. participa la desfasurarea lucrarilor. intocmesc si semneaza raportul. trebuie să cuprindă.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze. iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). (iii) Eventuala corespondenţă.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil.identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. . cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare.

Instanţele de drept civil. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Numirea expertului sau experţilor contabili. care trebuie să cuprindă: I. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . Totodată. art.2 este şi rămâne pertinent). punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. IV. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. IV. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. III. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. la cererea părţilor sau din oficiu. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. (Comentariul la 3521. care să participe la efectuarea expertizei. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. referitoare la subpct. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Obiectivele (întrebările. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. Procedural. II. minim necesar. 116-127. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. În astfel de cauze. III. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. I. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. care trebuie să fie remuneratorie. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. precum şi expertul contabil. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. II. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. pot numi. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces.

specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. de asemeni. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. implicate în procesul judiciar. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns.. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. organisme administrative etc. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. eventual doar nuanţate. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc.proces. b. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. În mod indirect. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. 19 .

care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept.2. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. 3513. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. În particular. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . devotament. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. în scris.1. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. COMENTARII 3513. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. În elaborarea lor. situaţiile de mai sus. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. evaluărilor. (ii) Dacă. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. În expertizele contabile judiciare. calitatea de martor având întâietate. religioase. politice sau de altă natură. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. în calitate de organ de control. expertul contabil este un terţ în proces. expertul contabil. Aceasta. clasificărilor şi prezentărilor contabile. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. în calitate de expert contabil. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. corectitudine şi imparţialitate. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii.Totuşi. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512.

Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. COMENTARII 21 . COMENTARII 3512. 3513.4. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. 3512. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. înscris în listele pe domenii publicate. Ca urmare.3.1. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. 3513. în general. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. respective de mai bună calitate. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. 3513. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.2. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.5. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. adesea. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic.

1.2. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. Secţiunea 100. în scris. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. imediat după numire. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. iar a celor extrajudiciare. 3511.6. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . 3511. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. COMENTARII 3516. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. 3511. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i).Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ.4. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. prin contract. la primirea oricărei lucrări de expertiză. 3511. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale.7. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. 3511. la cunoştinţa organului care i-a numit.3. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. 3511.2. Expertul contabil. 3516.5. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.25 punctele 5 şi 6. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. cu mâna pe cruce sau pe Biblie.

3514. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. În toate cazurile. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client.4. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3516.1.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. 85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.2. 3514. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. COMENTARII 3514. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). 3514.3. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. auditat calitativ. în cazul proceselor civile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. în afara procedurilor prevăzute de lege. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.3. Astfel. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.

1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. 1 si 2. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. 4 nu este in competenta expertului contabil. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. deoarece. De asemenea formularea obiectivului nr. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. 3523. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Răspunderea finală însă. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 3523.Obiectivul 1. COMENTARII 3523.1. deci formularea obiectivelor nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. în ce priveşte 24 . şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.2. În cazul expertizelor contabile judiciare. Cerinţa de la Comentariul nr. daca se refera la obiectivele nr.

123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. In astfel de cazuri. În astfel de cazuri. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. Răspunderea finală însă. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. 3523. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. Cerinţa de la Comentariul nr. COMENTARII 3523.1. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. În cazul expertizelor contabile judiciare. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. respectiv Introducere. în conţinutul şi comentariile ei. trebuie respectată. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. 25 . În astfel de cazuri. Norma de lucru nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.2. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. 3523. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. Norma de lucru nr. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. în conţinutul şi comentariile ei. cu caracter de exceptie.

ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. În astfel de situaţii. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. masuri de refacere sau de completare a expertizei. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. Sunt si situatii in care. cum ar fi corelaţia cu alte probe. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. la cererea partilor sau din oficiu. Este posibil însă. Este posibil. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. Prin urmare. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. poate dispune. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. 26 . organul care a dispus expertiza. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. uneori. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe.In aceste situatii. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate.

calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol.3. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial.1. 3522.4. De regula. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 3522. din coduri: procedura civila si procedura penala). Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. temeiul legal de citare (art. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. La art. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. Expertizele contabile contractate trebuie programate. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. 27 . alături de obiectivele expertizei contabile. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 213 alin. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale.2. Dacă este necesar. 3522. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor.27 Contractarea expertizei contabile. 3522. din coduri: procedura civila si procedura penala). trebuie contractate. Codul de procedură civilă). experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. cu dovada de primire. 1. subdiviziune sau componentă în parte. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. temeiul legal de citare (art. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale).

In astfel de situatii. In astfel de situatii. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. obstructionandu-l in misiunea sa. care. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. fara procedura citarii partilor. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. desigur. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. temeiul legal de citare (art. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. din coduri: procedura civila si procedura penala). Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. in special cu expertul contabil numit din oficiu. obstructionandu-l in misiunea sa. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. fara procedura citarii partilor. Desigur. nici nu este posibila. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. nici nu este posibila. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. desigur. in special cu expertul contabil numit din oficiu. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. iar uneori inoperanta. care. Desigur. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 28 . Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. cu dovada de primire. iar uneori inoperanta.La art.

ştiinţă. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. cum sunt: . 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. nu numai profesionala. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. fără ocolişuri. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. probitate şi demnitate. singurele capabile sa-i întărească discernământul. exprimându-şi. competenta şi conştiinţa. Expertii. 29 . 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. înainte de a face propuneri.moralitate. dar şi cunoştinţele de cultura generala. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. cat si recomandati de partile in proces. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . independenţă. atat din oficiu. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. . chiar ascunsa. daca e nevoie. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. .independenta de spirit şi dezinteres material.

Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.civile.s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. . actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).penale. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . contractul cu acest client. în Tabloul experţilor contabili. fiind înscrise. motivat. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. se numesc expertize contabile judiciare. ataşate sau nu unui process penal. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. . 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. cu viza la zi. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client.extrajudiciare. . Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. . - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. . expertizele contabile pot fi: . cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul.

expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. alte legi speciale. D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. ci. sursele de informaţii utilizate. reglementate de: Codul de procedură civilă. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. actele şi faptele analizate. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 .După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. Codul de procedură penală. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. cel mult.

Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. Dar. redactat(ă) într-o manieră analitică. în care expertul contabil. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. De regulă. ordonată şi sistematizată. De regula. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. De regula. inclusiv anexele. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. şi nici asupra încadrărilor legale. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. care trebuie să fie precis(ă). se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. inclusiv anexele. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. concis(ă). iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. fără echivoc. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Aceasta. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. în exercitarea misiunii sale.formularea concluziilor sale. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. În cazuri deosebite. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. şi nu încadrarea judiciară a acestora. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite.

dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.Dosarul cauzei. conform prevederilor legale. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata .In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. parchet) sau a instantei de judecata .Particularizat. 33 .sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa.sa primeasca.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. . 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. în cauze penale.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.originale. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . Dar într-o cauză penală? Orientativ.

ca expertiza nu este completa. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. In acest caz. 124. Este posibil. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. cand se socoteste necesar. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. Codul de procedura penala: Art. În astfel de 34 . laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. la cerere sau din oficiu. dispune efectuarea unei noi expertize. fie de catre altul. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. 212. trei experţi. De asemenea. de regulă. Codul de procedura penala: Art. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. uneori. în ce situaţie se dispune. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. În cazul expertizei contrare se numesc. Art. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial.pr.civ. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. la cererea organului care a dispus expertiza. 125.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata.c. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă.

având valoarea unei continuări a expertizei contabile. fără a face trimitere la toate documentele probante. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. d. f. Etc. b. e. la solicitarea acestuia.situaţii. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. peste voinţa acestora. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. invocată de către oricare dintre părţi. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. Răspunsuri abordate superficial. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. c. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. c. Pentru părţile implicate în proces. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. 35 . b. Lipsa de procedură în numirea experţilor. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. atunci când se constată că expertiza nu este completă. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă.

e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. la termenele stabilite de Regulament. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . . prin acţiune sau omisiune.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. 36 .Încălcarea. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. . i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. la filiala de care aparţine. declaraţiile anuale. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. potrivit legii. independenţa expertului contabil.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. în cursul unui an calendaristic. cu intenţie. competenţa expertului contabil. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. după caz. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională.

Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.daca este implicat financiar..Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. acceptarea expertizelor contabile. e) armonizare: pe cât posibil. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. . cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . audit. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. darea sau luarea de bunuri. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. servicii sau bani. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru.- calitatea expertizelor contabile. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. prin favorizarea contactelor dintre colegi. consultanţă. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. anume formaţi şi instruiţi. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. obtinerea de participatii la capitalul social .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. expertiză etc. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei.

ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . tehnic de specialitate.daca el.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . calitatea de martor avand intaietate . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . sau daca. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 . 100 din legea de organizare judecatoreasca . ca executant.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv.contabile liberale. in calitate de organ de control. expertul. .Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. .daca este tutore. la intocmirea actelor primare. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. sau este sot. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. conducere. . sotul sau.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. fiind incetat din viata ori despartit.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv .daca este in vrajmasie intre el. a evidentelor contabile tehnico operative.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . ori a luat parte.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. au ramas copii . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.cand el. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . sub orice forma. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii.

care să participe la efectuarea expertizei. în afara procedurilor prevăzute de lege. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Astfel.2 şi 3 din Codul de procedură penală . prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. În toate cazurile. în cazul proceselor civile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. prezenţa expertului contabil . Această prevedere se completează cu disp.120 Cod procedură penală. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. aşa cum reiese din prevederea art. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.3 Cod procedură penală. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. iar părţile interesate în 39 . potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele.inclusiv si una dintre parti. expertul contabil este abilitat să ceară.art. cu ocazia numirii sale . Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. În dosarele penale . În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată .118.118 alin. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.” Potrivit art. În toate cazurile. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile.al. este obligatorie. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. 65 Expertul recomandat de parte.

adeseori. 2. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. starea de 40 . Obiectivele expertizei contabile. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata.expertiză să dea. starea de incetare de plati. explicaţii suplimentare. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. Particularizat. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. in vederea aflarii adevarului. la cerere. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. sau din oficiu. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. se afla.

posibila intrare in faliment etc. trebuie argumentata. contractuala etc. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. are dreptul constitutional la contestatie. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. financiara. pentru care se adreseaza arbitrajului. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. din multe considerente. contestatia. De multe ori. In asemenea situatie. serviciile expertului contabil sunt de preferat. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. realitatii. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. . exacte. O cale 41 . d) in caz de neconciliere. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. . * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. de exemplu.) este deosebit de importanta. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. in special de ordin fiscal. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. gestionara. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. Un mijloc de asigurare a calitatii. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. ca reflecta fidel situatia economica. corecte. in cauzele arbitrale.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. Desigur. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila.

— Ea presupune integritate si obiectivitate. 42 . Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). care are prioritate? Comentaţi.financiare sau de alta natura. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). ci doar exemplificate. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Totuşi un aspect trebuie relevat. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. Componentele independentei: 1. 2. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala.

210) cat si codul de procedura penala(art. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. Atat codul de procedura civila (art. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. Dacă expertul nu se înfăţişează. De regula. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. la fiecare obiectiv. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. cheltuieli 43 . cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. punctual. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. care face parte integranta din raport). respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. se stabileste un onorariu provizoriu.— este componenta fundamentala a independentei. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. instanţa poate dispune înlocuirea lui. cazare. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor.

Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. ajungându-se la concluzii diferite. gestionar sau de altă natură. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. efectuate de organe abilitate. COMENTARII 3524. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila .de editare. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. În demersul său.4. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. 44 . 3524.1. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. 3524. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. Orientativ. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). ci doar la motivarea opiniilor diferite. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. etc. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. 3524. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară.2. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. şi nu pe prezumţii.3. Dacă obiectivele (întrebările. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate.

menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.5. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. iar părţile interesate în expertiză să dea. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. expertul contabil este abilitat să ceară. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. II. pot numi. Obiectivele (întrebările. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării.6. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. 3524. Particularizat. aflate atât în posesia acestora. Numirea expertului sau experţilor contabili. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Instanţele de drept civil. 3524. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. III. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Particularizat. la cererea părţilor sau din oficiu. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. explicaţii suplimentare. care trebuie să cuprindă: I.

Numirea expertului sau experţilor contabili. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. II. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt).zile înainte de termenul de judecată. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. care să participe la efectuarea expertizei. Obiectivele (întrebările. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. I. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. III. 116-127. În astfel de cauze. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să fie remuneratorie. referitoare la subpct. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Totodată. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. II. precum şi expertul contabil. I. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. minim necesar. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Procedural. IV. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. art. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. IV. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia.

sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare.sa execute personal. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. III. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. referitoare la subpct. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat .sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile .sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . III. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care trebuie să fie remuneratorie. IV. II. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . minim necesar. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. IV. I. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. 120 Cpp) .instanţă concis. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu.

la cererea părţilor sau din oficiu. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. 48 . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. Existând un Corp de experţi contabili. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. Numirea expertului sau experţilor contabili. (iv). în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. care trebuie să fie remuneratorie. (ii) obiectivele (întrebările. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). cât şi recomandaţi de părţile în proces. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. 3521. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. COMENTARII 3521.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 3521.. 3521. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu.4. atât din oficiu. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. (iii).3. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). În astfel de cauze.2.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata .1. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Instanţele de drept civil. pot numi.

Procedural. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. COMENTARII 3515.5.) 3521. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi.2. Aceasta. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile.1. care să participe la efectuarea expertizei. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. 3515. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile.2 este şi rămâne pertinent. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. competenţă şi incompatibilitate. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Totuşi. expertul contabil. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. 3521. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. politice sau de altă natură. religioase. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. calitatea de martor având întâietate. el. ţinând seama în special de regulile de independenţă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. 49 . precum şi expertul contabil. (Comentariul la Norma nr. Totodată. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă.

. După consultarea dosarului. II. Dacă. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. dupa caz. cerere de apel. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. că se abtine de a participa la procesul civil. După consultarea dosarului. Pct. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. În particular. s-a pronunţat asupra unor aspecte. că se abtine de a participa la procesul civil. în calitate de expert contabil. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii.27. Declaraţia de 50 . Pct. în calitate de organ de control. Dacă. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. Art.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». presedintelui instantei. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . dupa caz. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă.27. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. Art. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. 7. presedintelui instantei.

presedintelui instantei. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. pot intra sub incidenta unor infractiuni. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. g) ” există duşmănie între el. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. După consultarea dosarului. 998 din Codul Civil. ca se abtine de a participa la procesul penal. In acest fel. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. direct sau indirect . potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . conform Art. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. in limita sumei asigurate. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. dupa caz. expertii contabili. in contextul efectuarii unor expertize contabile. asiguratorul acopera. pretinde ori 51 . soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. Potrivit acestei polite. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. iar soţiile lor se află în duşmănie. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Persoana incompatibila este obligata sa declare. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

52 . ART. sau nu o respinge. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (2) Cand este necesar. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. potrivit legii. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. (3) In domeniile strict specializate. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. judecata sau executarea pedepsei. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. sa efectueze expertize judiciare. Existând un Corp de experţi contabili. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. Art. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. ART. prin tragere la sorti.primeste bani sau alte foloase necuvenite. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. 209.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. va numi. ei se vor numi de catre instanta. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. intr-o cauza penala civila. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. in care nu exista experti autorizati. la cererea partilor ori din oficiu. 201-214. unul sau trei experti. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. in sedinta publica. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. daca prin lege nu se dispune altfel. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. 2 pot participa si experti desemnati de parti. 2 si 3.

ART. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. cu citarea partilor si a expertului. tinandu-se seama de lucrare. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. 138/2000. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 198. caz in care au dreptul la despagubiri. ce se vor stabili prin incheiere executorie. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000. 138/2000. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor.(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. ART. ART. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. ART. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. cu dovada de primire. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. ART. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. ART. intocmit potrivit art. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. ART. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. ART. ART. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. ART. daca motivul ei exista la aceasta data. (2) La cererea expertilor. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. instanta poate dispune inlocuirea lui. 214 53 . 138/2000. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. ART.

a unui fapt drept. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. penal. Abaterile. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). 54 . starea unor lucruri. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. în exercitarea profesiei. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere.204 din Codul de procedură civilă).50 şi 51 din codul de procedură civilă). el poate fi recuzat (art. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. administrativ. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. potrivit legii. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. procedură. dacă motivul există la această dată. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. civil. Definiţie. disciplinar. după caz. ART. parerea unui expert. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire.

au ramas copiii. carnet expert contabil nr. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. cu sediul social în Iaşi. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. str. Toamnei nr. sau daca.Art. în cazuri determinate. fiind incetat din viata ori despartit. curator al uneia din parti. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Primăverii nr. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Dunărea S.000 lei.2010. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. domiciliat în Iaşi.c).cand el. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator.daca este tutore. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion.06. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Iaşi. str. . .daca este vrajmasie intre el.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. ruda sau afin. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a)..daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică.daca el. .1000.Expertul contabil poate fi recuzat : .c. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere.pr. poziţia 100. cu citarea părţilor şi a expertului. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti.C.A. 204. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. reprezentată prin manager Ion Ion. jud.civ. .cand el este sot. Iaşi. . expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei.2. sotul sau. dacă motivul ei exista la această dată. • Beneficiar: S. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.b).3. Valoarea contractului: 5. jud. . . 55 - .

- Plata: Se face în două tranşe: 1. Iasi.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. denumit PRESTATOR si. pozitia 100.07. cu domiciliul in Iasi.2010. numar carnet 1000.2010 Art. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Primaverii nr. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. denumita BENEFICIAR. 5.03. Toamnei nr. reprezentata prin manager Ion Ion. SC Dunarea SA. iar restulpînă la data de 05. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I.06. Art. Data încheierii contractului: 15. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.03. Iasi. Art. 2. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. 6. str.2010. Beneficiar. 15. jud. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art.2010 Prestator. 2. 56 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei.07.2010. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. 3. Art. str. 4 . din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. b) si c) Art. Iasi. 3 jud. cu sediul social in Iasi.

se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. De regulă. unde se face identificarea expertului contabil . COMENTARII 3532. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. inclusiv anexele. Toate celelalte au calitatea de copii.2. acesta. in primal paragraf al raportului de expertiza. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. 3532.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 3532. sediu social etc) 57 . Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila.1.3. indiferent de tehnicile de multiplicare. inclusiv anexele. In acest caz. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. cu unele particularitati. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil.

Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. alte evaluari ale expertilor. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. se numesc expertize contabile judiciare.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. abateri. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Descrierea trebuie facuta concis. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. concisa si fara ambiguitati . Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. 58 . ataşate sau nu unui process penal. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară.

abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. deficientei. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. ataşate sau nu unui process penal. 59 . lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei.deficiente. se numesc expertize contabile judiciare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful