A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. după ce acesta a luat 1 2 6 .2. îndeosebi a celor judiciare. Potrivit acestor reglementări legale. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. conţin reglementări opozabile expertizei în general. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. unul sau trei experţi. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. grefier şi martor. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. cu citarea părţilor şi a expertului. la cererea părţilor ori din oficiu. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. expertul contabil întocmeşte raport. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. dacă prin lege nu se dispune altfel. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. va numi. Recuzările se judecă în şedinţă publică. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. Mărturia se va scrie de grefier. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. dacă motivul ei există la această dată. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. concluziilor. Asupra constatărilor. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. opiniilor şi recomandărilor sale.

Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. conform art. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. cu dovada de primire. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. data când s-a dispus efectuarea acesteia. după caz. După efectuarea expertizei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. la cerere sau din oficiu. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. se face vorbire despre aceasta. 116. de grefier şi martor. efectuarea unei expertize. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă.cunoştinţă de cuprins. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. numele şi prenumele expertului. ce se vor stabili prin încheiere executorie. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. în vederea aflării adevărului. Dacă sunt deosebiri de păreri. data 7 . sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. expertul întocmeşte un raport scris. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. sunt necesare cunoştinţele unui expert. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. instanţa poate dispune înlocuirea lui. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. data şi locul unde a fost efectuată. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. La cererea experţilor. ţinându-se seama de lucrare. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. prin care a fost prejudiciat avutul public. Încheierea instanţei este executorie. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. caz în care au dreptul la despăgubiri. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Orice adăugiri. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei.

la unităţile la care sunt încadraţi. c) concluziile. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei.întocmirii raportului de expertiză. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. atunci când este cazul. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. la cerere sau din oficiu. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. se depun. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. deschis în acest scop. expertul judiciar nu primeşte salariu. fie de către altul. în termen de 5 zile de la numirea expertului. Ordonanţa nr. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. cazare. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. De asemenea. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. că expertiza nu este completă. dacă este cazul. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. când se socoteşte necesar. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. în funcţie de complexitatea lucrării. opozabile şi expertizei contabile judiciare. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. atunci când este cazul. dispune efectuarea unei noi expertize. În acest caz. cuvenite expertului sau specialistului. 8 . precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice.

Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. Calitatea expertizelor contabile. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil.3. cu independenţa profesională. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. în Norma profesională nr. Norma profesională nr. 3 9 . expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. în general. Competenţa expertului contabil. obiectivitatea şi. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR.

Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. în condiţiile stabilite de aceştia. . .Să nu prezinte mai mult decât i se cere. este un considerat “un confident în societate”. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. care a dispus expertiza contabilă. Totuşi. în cazul proceselor civile. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . Expertul contabil. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. expertul contabil . Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. în afara procedurilor prevăzute de lege. Astfel. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . Fiind expertize contabile amiabile. şi nici formalizate.

printre confidenţii societăţii. . Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. dispunerea completării probelor necesare. daca e nevoie. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. fie prin depunere la dosar.moralitate.ştiinţă. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale.independenta de spirit şi dezinteres material. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. chiar ascunsa. competenta şi conştiinţa. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. inclusiv expertiza contabilă. În cazul expertizelor contabile judiciare . expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. înainte de a face propuneri. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. organizate şi responsabile . medici. singurele capabile sa-i întărească discernământul. fie prin consultare la sediul părţii. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. de exemplu ). 11 . Deosebirea este că. ce include nu doar informaţiile privind clienţii. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. cum sunt: . notari. probitate şi demnitate.incidenţa interesului public. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. . exprimându-şi. Codul de procedură penală. dar şi cunoştinţele de cultura generala. nu numai profesionala. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. chiar restricţionează accesul expertului contabil . utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . în special cel numit din oficiu. fără ocolişuri. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare.

la nivelul fiecărei firme. c. timpul afectat (ore. d. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. b. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. pentru fiecare participant la misiune. fara insa a incrimina partea adversa. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. În funcţie de natura juridică. fiecărui profesionist. II. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. nivelul de formare. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. 12 . releva mai mult decat i se cere. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. expertul contabil prin acest paragraf. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a.Mai mult.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. III. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. După scopul principal în care au fost solicitate. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. este strict interzisă. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. Când se propune un onorariu unui client. zile). competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă.

termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.Particularizat. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. care trebuie să cuprindă: 1. pot numi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. . parchet) sau a instantei de judecata .Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. la cererea părţilor sau din oficiu.Dosarul cauzei. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . 3. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil.95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. 13 . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . obiectivele (întrebările. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). 2.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.

conform prevederilor legale în vigoare. Concluzii. fiind inscrise. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr.) 47 Care sunt persoanele care. actualizat anual de catre CECCAR 14 . Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. III. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. II. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. IV Consideratii personale ale expertului contabil. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap.4. organul care a dispus efectuarea expertizei. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 1 __________________________________ La obiectivul nr. care trebuie să fie remuneratorie. materialul documentar folosit. 2 __________________________________ La obiectivul nr. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. Cap. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. in conditiile legii. Introducere. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. obiectivele(intrebarile) expertizei. I. El poate face obiectul unui capitol separat. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. cu viza la zi. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil.

expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .integritate .calitatea expertizelor contabile .competenta expertului contabil .comportarea deontologica Standardul profesional nr.independenta expertului contabil . 35 privind expertizele contabile.independenta .competenta profesionala .secretul profesional .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile .acceptarea expertizelor contabile .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1.obiectivitate . cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. deci si expertul contabil. 35 din 2000 15 . 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: . asistentilor sau colaboratorilor lor.respectarea normelor tehnice si profesionale .

sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate.daca este tutore. pozitia din Tabloul Corpului .daca el.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie. au ramas copii . fiind incetat din viata ori despartit. iar dacă se găseşte necesar. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. prenume. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . parat. de oricare dintre părţi. ascultându-se procurorul. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. 16 . curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . 100 din legea de organizare judecatoreasca . ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: .identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. sau daca. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. numar carnet. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. sau este sot. sotul sau.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale).Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. domiciliu. când este prezent în instanţă. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.cand el. şipărţile.daca este in vrajmasie intre el.

identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. numar contract . domiciliu. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile).Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. . iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. intocmesc si semneaza raportul. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze. (iii) Eventuala corespondenţă.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. participa la desfasurarea lucrarilor. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile .Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. au acces la toate documentele expertizate. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. trebuie să cuprindă. 17 .

Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 116-127. art. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. În astfel de cauze. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . II. care trebuie să cuprindă: I. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. II. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. Numirea expertului sau experţilor contabili. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. I. precum şi expertul contabil. IV. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Obiectivele (întrebările. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Instanţele de drept civil. care trebuie să fie remuneratorie. III. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Procedural. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. la cererea părţilor sau din oficiu. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. III. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Totodată. minim necesar. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă.2 este şi rămâne pertinent). Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. IV. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. (Comentariul la 3521. care să participe la efectuarea expertizei. referitoare la subpct. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . pot numi.

specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. de asemeni. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns.. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. organisme administrative etc. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. eventual doar nuanţate. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. 19 . În mod indirect. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. implicate în procesul judiciar. b. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii.proces.

Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. calitatea de martor având întâietate. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. politice sau de altă natură. evaluărilor. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu.2. În expertizele contabile judiciare. în calitate de organ de control. În elaborarea lor. Aceasta. devotament. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. 3513. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. expertul contabil. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. (ii) Dacă. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. în scris. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. În particular. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. în calitate de expert contabil. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. situaţiile de mai sus. clasificărilor şi prezentărilor contabile. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. expertul contabil este un terţ în proces. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. religioase. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite.Totuşi. COMENTARII 3513. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii.1. corectitudine şi imparţialitate. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice.

COMENTARII 21 . adesea. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. 3513. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.5. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare.1. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate.2. înscris în listele pe domenii publicate.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. respective de mai bună calitate. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. COMENTARII 3512. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. 3513. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.3. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt.4. 3512. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. 3513. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. în general. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Ca urmare.

Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. 3511. 3511. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Secţiunea 100. cu mâna pe cruce sau pe Biblie.4.6.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie.25 punctele 5 şi 6. iar a celor extrajudiciare.2. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . la primirea oricărei lucrări de expertiză. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. prin contract. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. 3511. 3511.7. 3511.2. imediat după numire. 3511. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. Expertul contabil. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.5.3. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. 3516. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. COMENTARII 3516. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. la cunoştinţa organului care i-a numit. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.1. în scris.

COMENTARII 3514. în afara procedurilor prevăzute de lege. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. Astfel. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. În toate cazurile. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. 3514. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.2. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 3516. în cazul proceselor civile. 3514. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 3514. 85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 .expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.1.3. auditat calitativ. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.3.4. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare.

reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. COMENTARII 3523. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. în ce priveşte 24 . deci formularea obiectivelor nr. Cerinţa de la Comentariul nr. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant.1. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. În cazul expertizelor contabile judiciare. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. 3523. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. 3523.2. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. De asemenea formularea obiectivului nr. daca se refera la obiectivele nr. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. 1 si 2. 4 nu este in competenta expertului contabil.Obiectivul 1. Răspunderea finală însă. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. deoarece. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.

123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Cerinţa de la Comentariul nr.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. În cazul expertizelor contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.1.2. cu caracter de exceptie. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. 25 . în conţinutul şi comentariile ei. 3523. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. Răspunderea finală însă. 3523. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. trebuie respectată. Norma de lucru nr. Norma de lucru nr. respectiv Introducere. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). în conţinutul şi comentariile ei. În astfel de cazuri. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. În astfel de cazuri. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. In astfel de cazuri. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. COMENTARII 3523. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara.

Prin urmare. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. Sunt si situatii in care. masuri de refacere sau de completare a expertizei. În astfel de situaţii. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător.In aceste situatii. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. Este posibil însă. uneori. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. organul care a dispus expertiza. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. dupa examinarea expertizei contabile judiciare.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. Este posibil. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. 26 . 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. cum ar fi corelaţia cu alte probe. poate dispune. la cererea partilor sau din oficiu. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei.

70 Convocarea părţilor in cauze civile. alături de obiectivele expertizei contabile. trebuie contractate. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 3522. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. 1. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. cu dovada de primire. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. Dacă este necesar. La art. Codul de procedură civilă). Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. temeiul legal de citare (art. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. din coduri: procedura civila si procedura penala).4. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art.2. din coduri: procedura civila si procedura penala). care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. subdiviziune sau componentă în parte. 3522. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 3522. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. De regula. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). 213 alin. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. temeiul legal de citare (art. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. 27 . Expertizele contabile contractate trebuie programate. 3522. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract.27 Contractarea expertizei contabile. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale.3. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile.1. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor.

singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. desigur. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. iar uneori inoperanta. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. obstructionandu-l in misiunea sa. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. fara procedura citarii partilor. 28 . fara procedura citarii partilor. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. cu dovada de primire. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. temeiul legal de citare (art. nici nu este posibila. In astfel de situatii. iar uneori inoperanta. care. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. din coduri: procedura civila si procedura penala). acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. care. Desigur. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.La art. obstructionandu-l in misiunea sa. In astfel de situatii. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. in special cu expertul contabil numit din oficiu. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. Desigur. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. in special cu expertul contabil numit din oficiu. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. nici nu este posibila. desigur.

nu numai profesionala. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. . Expertii.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. probitate şi demnitate. daca e nevoie. independenţă. cum sunt: . cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. . chiar ascunsa. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. dar şi cunoştinţele de cultura generala. competenta şi conştiinţa. 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala.independenta de spirit şi dezinteres material.moralitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. înainte de a face propuneri. cat si recomandati de partile in proces. fără ocolişuri. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. atat din oficiu. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: .a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. singurele capabile sa-i întărească discernământul. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. exprimându-şi. 29 . se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.ştiinţă.

24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. . . ataşate sau nu unui process penal. în Tabloul experţilor contabili.extrajudiciare. .asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. se numesc expertize contabile judiciare. cu viza la zi. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). .a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. expertizele contabile pot fi: . Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. . contractul cu acest client. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. motivat.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor.civile.penale. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. fiind înscrise.

e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. sursele de informaţii utilizate. cel mult. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. alte legi speciale. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. ci. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. actele şi faptele analizate. Codul de procedură penală. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. reglementate de: Codul de procedură civilă. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite.

redactat(ă) într-o manieră analitică. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. în care expertul contabil.formularea concluziilor sale. De regulă. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. care trebuie să fie precis(ă). în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. în exercitarea misiunii sale. De regula. Dar. inclusiv anexele. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. şi nici asupra încadrărilor legale. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. fără echivoc. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. Aceasta. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. De regula. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. În cazuri deosebite. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. concis(ă). raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . ordonată şi sistematizată. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. inclusiv anexele. şi nu încadrarea judiciară a acestora. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale.

33 . conform prevederilor legale. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . .Dosarul cauzei. parchet) sau a instantei de judecata . în cauze penale.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . Dar într-o cauză penală? Orientativ.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor .originale.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR.sa primeasca. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.Particularizat. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: .Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.

la cererea organului care a dispus expertiza. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. în ce situaţie se dispune. Art. De asemenea. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. la cerere sau din oficiu. 125. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). 124. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.civ. fie de catre altul. ca expertiza nu este completa. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. uneori. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. de regulă. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial.pr. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. 212. În astfel de 34 . dispune efectuarea unei noi expertize.c. Codul de procedura penala: Art. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. trei experţi. cand se socoteste necesar. In acest caz. Codul de procedura penala: Art. În cazul expertizei contrare se numesc. Este posibil.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise.

b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. la solicitarea acestuia. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. Lipsa de procedură în numirea experţilor. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat .situaţii. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. 35 . peste voinţa acestora. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. c. e. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. f. b. Etc. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. Răspunsuri abordate superficial. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. b. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. d. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. Pentru părţile implicate în proces. fără a face trimitere la toate documentele probante. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. invocată de către oricare dintre părţi. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. atunci când se constată că expertiza nu este completă. c.

36 .Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. după caz. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. prin acţiune sau omisiune. la filiala de care aparţine. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. potrivit legii. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. în cursul unui an calendaristic.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. la termenele stabilite de Regulament. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. . competenţa expertului contabil. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. . declaraţiile anuale.Încălcarea. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. independenţa expertului contabil. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. cu intenţie. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. obtinerea de participatii la capitalul social . expertiză etc. acceptarea expertizelor contabile.daca este implicat financiar.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . audit. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. e) armonizare: pe cât posibil. anume formaţi şi instruiţi.- calitatea expertizelor contabile. prin favorizarea contactelor dintre colegi. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. consultanţă. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. servicii sau bani. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . darea sau luarea de bunuri. .. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.

sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art.daca el. sau este sot. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective .cand el.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. . ca executant. a evidentelor contabile tehnico operative.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotul sau. ori a luat parte.daca este tutore. la intocmirea actelor primare. au ramas copii . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. . sub orice forma. . curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .contabile liberale. . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. fiind incetat din viata ori despartit.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza.daca este in vrajmasie intre el.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . calitatea de martor avand intaietate .daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. expertul. in calitate de organ de control. 100 din legea de organizare judecatoreasca .Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. sau daca. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: .Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. tehnic de specialitate.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. conducere. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici.

Astfel. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. Această prevedere se completează cu disp.al. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. iar părţile interesate în 39 . care să participe la efectuarea expertizei.” Potrivit art.3 Cod procedură penală. În toate cazurile. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. în cazul proceselor civile. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. cu ocazia numirii sale . arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. În dosarele penale . în afara procedurilor prevăzute de lege. este obligatorie. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. aşa cum reiese din prevederea art. expertul contabil este abilitat să ceară.118 alin. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi.2 şi 3 din Codul de procedură penală . aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.118. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize.120 Cod procedură penală. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. În toate cazurile.inclusiv si una dintre parti. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. prezenţa expertului contabil .art. 65 Expertul recomandat de parte. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată .

adeseori. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. Obiectivele expertizei contabile. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. in vederea aflarii adevarului. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. starea de incetare de plati. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. explicaţii suplimentare.expertiză să dea. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. 2. se afla. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. la cerere. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. Particularizat. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. starea de 40 . sau din oficiu. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.

O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. exacte. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. De multe ori. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. trebuie argumentata. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor.) este deosebit de importanta. contractuala etc. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. Un mijloc de asigurare a calitatii. d) in caz de neconciliere. in special de ordin fiscal. financiara. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. ca reflecta fidel situatia economica. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. pentru care se adreseaza arbitrajului. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. O cale 41 . gestionara. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. . . corecte. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. contestatia. serviciile expertului contabil sunt de preferat. de exemplu. realitatii. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). potrivit legislatiei comerciale in vigoare).) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. are dreptul constitutional la contestatie. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. in cauzele arbitrale. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. din multe considerente. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. Desigur. In asemenea situatie.posibila intrare in faliment etc.

42 . ci doar exemplificate.financiare sau de alta natura. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. — Ea presupune integritate si obiectivitate. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. Totuşi un aspect trebuie relevat. care are prioritate? Comentaţi. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. 2. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. Componentele independentei: 1. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil.

neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. la fiecare obiectiv. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. cazare. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. se stabileste un onorariu provizoriu. cheltuieli 43 . Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. Atat codul de procedura civila (art. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. Dacă expertul nu se înfăţişează. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. instanţa poate dispune înlocuirea lui. punctual. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. 210) cat si codul de procedura penala(art. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. care face parte integranta din raport). care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.— este componenta fundamentala a independentei.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. De regula. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata.

expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. COMENTARII 3524. Dacă obiectivele (întrebările.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. ajungându-se la concluzii diferite. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. 3524. În demersul său. Orientativ. gestionar sau de altă natură. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă.1.3. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. ci doar la motivarea opiniilor diferite. 3524. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. şi nu pe prezumţii. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. etc. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.4. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările.2. 3524. 44 . efectuate de organe abilitate. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat.de editare. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară.

3524. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile.5. Particularizat. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. III. Instanţele de drept civil. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Numirea expertului sau experţilor contabili. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. care trebuie să cuprindă: I. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. expertul contabil este abilitat să ceară. pot numi. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. II.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. aflate atât în posesia acestora. Particularizat. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. 3524. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 .6. Obiectivele (întrebările. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. la cererea părţilor sau din oficiu. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. iar părţile interesate în expertiză să dea. explicaţii suplimentare. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă.

ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. I. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. referitoare la subpct. Obiectivele (întrebările. minim necesar. Numirea expertului sau experţilor contabili. IV. II. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care să participe la efectuarea expertizei. 116-127. Totodată. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . În astfel de cauze. I. Procedural. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. precum şi expertul contabil. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. III. IV. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . II. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. care trebuie să fie remuneratorie. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. art.zile înainte de termenul de judecată. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi.

ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. II.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . III. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. III. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . I. care trebuie să fie remuneratorie. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. IV.instanţă concis. referitoare la subpct.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. 120 Cpp) . daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . IV. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. minim necesar.sa execute personal.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 .

el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să fie remuneratorie.2. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. (ii) obiectivele (întrebările. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.3. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.1. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. 48 . Existând un Corp de experţi contabili. (iv). la cererea părţilor sau din oficiu. 3521. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată.. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Instanţele de drept civil. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. atât din oficiu. 3521. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Numirea expertului sau experţilor contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. pot numi.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. În astfel de cauze. 3521. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. COMENTARII 3521. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).4. cât şi recomandaţi de părţile în proces. (iii). punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.

Totodată. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice.2 este şi rămâne pertinent. ţinând seama în special de regulile de independenţă. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile.) 3521. Aceasta. COMENTARII 3515.1. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. competenţă şi incompatibilitate. Procedural. el. 3515. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică.2. (Comentariul la Norma nr. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. politice sau de altă natură. Totuşi. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. 3521. expertul contabil. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. 49 .5. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. calitatea de martor având întâietate. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. religioase. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. care să participe la efectuarea expertizei. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. precum şi expertul contabil. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă.

27. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . 7. cerere de apel. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. În particular. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. După consultarea dosarului. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. în calitate de organ de control. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.27. Dacă. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. ori a luat parte la întocmirea actelor primare.. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Pct. Dacă. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. dupa caz. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. presedintelui instantei. După consultarea dosarului. Declaraţia de 50 . s-a pronunţat asupra unor aspecte. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. Art. Art. dupa caz. II. că se abtine de a participa la procesul civil. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. în calitate de expert contabil. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. că se abtine de a participa la procesul civil.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». Pct. presedintelui instantei. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi.

expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. Potrivit acestei polite. presedintelui instantei. ca se abtine de a participa la procesul penal. potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. dupa caz. 998 din Codul Civil. In acest fel. conform Art. g) ” există duşmănie între el. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. in limita sumei asigurate. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. in contextul efectuarii unor expertize contabile. expertii contabili. pot intra sub incidenta unor infractiuni. pretinde ori 51 . 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. După consultarea dosarului. iar soţiile lor se află în duşmănie. Persoana incompatibila este obligata sa declare. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). direct sau indirect . in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. asiguratorul acopera.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti.

va numi. (3) In domeniile strict specializate. intr-o cauza penala civila. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. 2 pot participa si experti desemnati de parti. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. 209. Existând un Corp de experţi contabili. daca prin lege nu se dispune altfel. sau nu o respinge. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. sa efectueze expertize judiciare. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. in care nu exista experti autorizati. potrivit legii. ei se vor numi de catre instanta. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. la cererea partilor ori din oficiu. unul sau trei experti. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. prin tragere la sorti. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. 52 . ART. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. ART. 2 si 3. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. judecata sau executarea pedepsei. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. (2) Cand este necesar. in sedinta publica. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. 201-214. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. Art. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art.primeste bani sau alte foloase necuvenite. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară.

138/2000. intocmit potrivit art.(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. 138/2000. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. 214 53 . (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. ART. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. 138/2000. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. cu citarea partilor si a expertului. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. (2) La cererea expertilor. ART. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. 138/2000. ART. instanta poate dispune inlocuirea lui. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. 198. cu dovada de primire. daca motivul ei exista la aceasta data. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. ART. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. caz in care au dreptul la despagubiri. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. ART. ART. ART. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. ART. tinandu-se seama de lucrare. ce se vor stabili prin incheiere executorie. ART. 138/2000. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. ART. ART.

Abaterile. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. penal. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. procedură. civil. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. potrivit legii. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). în exercitarea profesiei. a unui fapt drept. dacă motivul există la această dată. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. Definiţie. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. ART.50 şi 51 din codul de procedură civilă). el poate fi recuzat (art. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. parerea unui expert. după caz.204 din Codul de procedură civilă). sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. starea unor lucruri. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. 54 . disciplinar. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. administrativ. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

• Beneficiar: S.daca el.. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator.Art. sau daca. 55 - . 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. Toamnei nr.daca este tutore. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a). Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. str. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Dunărea S. cu sediul social în Iaşi. .c.cand el este sot.2010. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.1000. reprezentată prin manager Ion Ion.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. ruda sau afin. . . expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. str. cu citarea părţilor şi a expertului.civ.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv.C. domiciliat în Iaşi. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I.daca este vrajmasie intre el. în cazuri determinate. . Primăverii nr. . sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti.Expertul contabil poate fi recuzat : . pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane.2.pr.b). Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. .c). dacă motivul ei exista la această dată. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului.000 lei. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. jud.cand el. carnet expert contabil nr. poziţia 100. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.06. 204. Valoarea contractului: 5.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii.3.A. sotul sau. Iaşi. . fiind incetat din viata ori despartit. . pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. au ramas copiii. Iaşi. jud. curator al uneia din parti. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot.

iar restulpînă la data de 05.07. denumita BENEFICIAR. Iasi. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. b) si c) Art. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. 56 .03. 3. 2. 3 jud.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 5. 6.2010. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art.- Plata: Se face în două tranşe: 1. Iasi. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Data încheierii contractului: 15. Iasi. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. str. Art. Primaverii nr. jud.2010.06. denumit PRESTATOR si. 15. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . 4 . CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Toamnei nr. numar carnet 1000.2010 Prestator.2010. Art. SC Dunarea SA. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. cu sediul social in Iasi.2010 Art. 2. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.03. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. cu domiciliul in Iasi. pozitia 100. str. Art. Beneficiar. reprezentata prin manager Ion Ion.07.

T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. In acest caz. indiferent de tehnicile de multiplicare. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. inclusiv anexele. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. acesta. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. unde se face identificarea expertului contabil . sediu social etc) 57 . 3532. cu unele particularitati. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. inclusiv anexele. in primal paragraf al raportului de expertiza. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă.2. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. 3532. De regulă. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire.3. COMENTARII 3532. Toate celelalte au calitatea de copii.1. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.

ataşate sau nu unui process penal. se numesc expertize contabile judiciare. alte evaluari ale expertilor. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Descrierea trebuie facuta concis. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. concisa si fara ambiguitati . 58 . Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. abateri.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar.

deficientei. ataşate sau nu unui process penal. se numesc expertize contabile judiciare.deficiente. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. 59 . lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful