P. 1
EXPERTIZA CONTABILA 2010 - raspunsuri

EXPERTIZA CONTABILA 2010 - raspunsuri

|Views: 1,632|Likes:
Published by Cinteanu Claudia

More info:

Published by: Cinteanu Claudia on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

dacă prin lege nu se dispune altfel. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. Asupra constatărilor. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. îndeosebi a celor judiciare. Mărturia se va scrie de grefier. conţin reglementări opozabile expertizei în general. unul sau trei experţi. Recuzările se judecă în şedinţă publică. va numi. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. expertul contabil întocmeşte raport. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. opiniilor şi recomandărilor sale. concluziilor. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8].2. după ce acesta a luat 1 2 6 . deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. Potrivit acestor reglementări legale. la cererea părţilor ori din oficiu. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. grefier şi martor. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. cu citarea părţilor şi a expertului. dacă motivul ei există la această dată.

arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. conform art. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. numele şi prenumele expertului. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Încheierea instanţei este executorie. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. sunt necesare cunoştinţele unui expert. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. data şi locul unde a fost efectuată. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . la cerere sau din oficiu. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. de grefier şi martor. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. expertul întocmeşte un raport scris. se face vorbire despre aceasta. efectuarea unei expertize. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. La cererea experţilor. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. cu dovada de primire. După efectuarea expertizei. instanţa poate dispune înlocuirea lui. după caz. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. ţinându-se seama de lucrare.cunoştinţă de cuprins. 116. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. data 7 . în vederea aflării adevărului. Dacă sunt deosebiri de păreri. prin care a fost prejudiciat avutul public. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. data când s-a dispus efectuarea acesteia. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. Orice adăugiri. caz în care au dreptul la despăgubiri. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. ce se vor stabili prin încheiere executorie. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal.

întocmirii raportului de expertiză. când se socoteşte necesar. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. în funcţie de complexitatea lucrării. opozabile şi expertizei contabile judiciare. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. la cerere sau din oficiu. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. 8 . cazare. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. atunci când este cazul. cuvenite expertului sau specialistului. De asemenea. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. În acest caz. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. în termen de 5 zile de la numirea expertului. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. dispune efectuarea unei noi expertize. deschis în acest scop. c) concluziile. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. expertul judiciar nu primeşte salariu. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. fie de către altul. dacă este cazul. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. că expertiza nu este completă. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. la unităţile la care sunt încadraţi. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. se depun. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Ordonanţa nr. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. atunci când este cazul.

Contractarea şi programarea expertizelor contabile. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. în general. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. 3 9 . 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. în Norma profesională nr. obiectivitatea şi. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Competenţa expertului contabil. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. Calitatea expertizelor contabile. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile.3. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. Norma profesională nr. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. cu independenţa profesională.

în condiţiile stabilite de aceştia. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : .Să nu prezinte mai mult decât i se cere. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. . indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. şi nici formalizate. expertul contabil . Astfel. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens.În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. Expertul contabil. care a dispus expertiza contabilă. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. asemenea întregii mase de profesionişti contabili.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Totuşi. în afara procedurilor prevăzute de lege.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. în cazul proceselor civile. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . Fiind expertize contabile amiabile. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. . este un considerat “un confident în societate”. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică .

Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. organizate şi responsabile . fie prin depunere la dosar. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. nu numai profesionala.incidenţa interesului public.independenta de spirit şi dezinteres material.ştiinţă. de exemplu ). Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. în special cel numit din oficiu. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. Deosebirea este că.moralitate. cum sunt: . nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. daca e nevoie. medici. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. singurele capabile sa-i întărească discernământul. inclusiv expertiza contabilă. chiar restricţionează accesul expertului contabil . chiar ascunsa. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. dar şi cunoştinţele de cultura generala. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . 11 . probitate şi demnitate. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. competenta şi conştiinţa. În cazul expertizelor contabile judiciare . printre confidenţii societăţii. ce include nu doar informaţiile privind clienţii. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. exprimându-şi. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . . a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. fără ocolişuri. notari. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. Codul de procedură penală. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. fie prin consultare la sediul părţii. înainte de a face propuneri. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. dispunerea completării probelor necesare. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. .

Când se propune un onorariu unui client. fiecărui profesionist. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. releva mai mult decat i se cere. nivelul de formare. zile). Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. III. la nivelul fiecărei firme. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. este strict interzisă. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. 12 . mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. În funcţie de natura juridică. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare.Mai mult. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. II. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. expertul contabil prin acest paragraf. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. c. fara insa a incrimina partea adversa. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. b. pentru fiecare participant la misiune. d. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. timpul afectat (ore. După scopul principal în care au fost solicitate.

95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.Dosarul cauzei. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. 3. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. 13 . care trebuie să cuprindă: 1. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. pot numi. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Particularizat. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . parchet) sau a instantei de judecata . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. la cererea părţilor sau din oficiu. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. obiectivele (întrebările. 2. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.

formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). conform prevederilor legale în vigoare. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. IV Consideratii personale ale expertului contabil. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. materialul documentar folosit. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. II. circumstantele care au determinat litigiul in cauza.4. 2 __________________________________ La obiectivul nr. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. Introducere. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. I. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. actualizat anual de catre CECCAR 14 . Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).) 47 Care sunt persoanele care. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. in conditiile legii. III. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. cu viza la zi. organul care a dispus efectuarea expertizei. Cap. El poate face obiectul unui capitol separat. obiectivele(intrebarile) expertizei. fiind inscrise. Concluzii. care trebuie să fie remuneratorie. 1 __________________________________ La obiectivul nr.

15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil.competenta expertului contabil . 35 privind expertizele contabile. deci si expertul contabil. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.competenta profesionala .respectarea normelor tehnice si profesionale . sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .acceptarea expertizelor contabile .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .independenta .secretul profesional .obiectivitate . cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.calitatea expertizelor contabile .comportarea deontologica Standardul profesional nr.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1. 35 din 2000 15 .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile . In cazul expertizelor contabile extrajudiciare.independenta expertului contabil . Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. asistentilor sau colaboratorilor lor.integritate .

identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . parat. numar carnet.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . sau daca. prenume. de oricare dintre părţi. ascultându-se procurorul. 16 . când este prezent în instanţă. Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . fiind incetat din viata ori despartit.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. au ramas copii .daca el. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .daca este tutore. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sau este sot. 100 din legea de organizare judecatoreasca . iar dacă se găseşte necesar. în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. sotul sau. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. pozitia din Tabloul Corpului .Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv.cand el.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . şipărţile. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată .identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. domiciliu.daca este in vrajmasie intre el.

Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. domiciliu. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. au acces la toate documentele expertizate.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. . fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. 17 . participa la desfasurarea lucrarilor. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. intocmesc si semneaza raportul. numar contract . după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. (iii) Eventuala corespondenţă. trebuie să cuprindă. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile.

fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. III. art. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. 116-127. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. la cererea părţilor sau din oficiu.2 este şi rămâne pertinent). II. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. IV. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). Numirea expertului sau experţilor contabili. minim necesar. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Procedural. referitoare la subpct. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Instanţele de drept civil. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. care trebuie să cuprindă: I. I. pot numi. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. Totodată. precum şi expertul contabil. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. care trebuie să fie remuneratorie. III. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. IV. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 .69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . În astfel de cauze. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. II. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. (Comentariul la 3521. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. care să participe la efectuarea expertizei. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Obiectivele (întrebările.

organisme administrative etc. b. În mod indirect. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. eventual doar nuanţate. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a.proces. 19 . 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate.. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. de asemeni. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. implicate în procesul judiciar. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili.

expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. expertul contabil. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. În particular. În elaborarea lor. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. Aceasta. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. expertul contabil este un terţ în proces. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. situaţiile de mai sus. COMENTARII 3513. în calitate de organ de control. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. În expertizele contabile judiciare.Totuşi. clasificărilor şi prezentărilor contabile. corectitudine şi imparţialitate. evaluărilor. calitatea de martor având întâietate. în scris. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. devotament. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.1. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. în calitate de expert contabil. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. politice sau de altă natură. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. religioase. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit.2. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. (ii) Dacă. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. 3513.

actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. 3513. COMENTARII 3512. în general. 3513.1. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.5. Ca urmare. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.4. COMENTARII 21 . şi mai ales în domeniul financiarcontabil. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. 3513. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. adesea. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt.2. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. 3512. respective de mai bună calitate. înscris în listele pe domenii publicate.3.

2. la cunoştinţa organului care i-a numit. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). 3516. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . Aşa să-mi ajute Dumnezeu. imediat după numire. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile.25 punctele 5 şi 6. la primirea oricărei lucrări de expertiză. 3511. Expertul contabil.7.6. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp.3. cu mâna pe cruce sau pe Biblie.4. Secţiunea 100.1. 3511. COMENTARII 3516. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. 3511. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. iar a celor extrajudiciare. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă.2.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3511. în scris. 3511. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.5. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. prin contract. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. 3511. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale.

Astfel. 85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . 3516. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile.4. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. în cazul proceselor civile.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. în afara procedurilor prevăzute de lege. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. În toate cazurile.3. auditat calitativ. 3514. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client.2. COMENTARII 3514. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3514. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit.3.1. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). 3514.

Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 3523. 3523. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. 4 nu este in competenta expertului contabil. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. În cazul expertizelor contabile judiciare. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. Cerinţa de la Comentariul nr. în ce priveşte 24 . În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.2. 1 si 2. deoarece. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. De asemenea formularea obiectivului nr. daca se refera la obiectivele nr. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr.Obiectivul 1. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. Răspunderea finală însă. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. COMENTARII 3523.1. deci formularea obiectivelor nr.

care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. cu caracter de exceptie. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare. În astfel de cazuri. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Norma de lucru nr.2. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 25 . COMENTARII 3523. In astfel de cazuri. 3523. respectiv Introducere. În astfel de cazuri. Cerinţa de la Comentariul nr. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. în conţinutul şi comentariile ei. trebuie respectată. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. Norma de lucru nr. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor.1. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. în conţinutul şi comentariile ei. 3523. Răspunderea finală însă.

26 . uneori.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. Sunt si situatii in care. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. Prin urmare. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. masuri de refacere sau de completare a expertizei. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. În astfel de situaţii. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. organul care a dispus expertiza. cum ar fi corelaţia cu alte probe. poate dispune. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. la cererea partilor sau din oficiu. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. Este posibil. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze.In aceste situatii. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. Este posibil însă. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei.

trebuie contractate. 3522. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Codul de procedură civilă).2. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor.27 Contractarea expertizei contabile. 27 . Dacă este necesar. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. 3522. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. Expertizele contabile contractate trebuie programate.3. 213 alin. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. subdiviziune sau componentă în parte. 3522. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. alături de obiectivele expertizei contabile. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. temeiul legal de citare (art. De regula. din coduri: procedura civila si procedura penala). 3522.4.1. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. din coduri: procedura civila si procedura penala). Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. temeiul legal de citare (art. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. cu dovada de primire. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. La art. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. 1.

singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. nici nu este posibila. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. desigur. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Desigur. 28 . din coduri: procedura civila si procedura penala). Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. care. temeiul legal de citare (art. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. In astfel de situatii. fara procedura citarii partilor. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate.La art. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. obstructionandu-l in misiunea sa. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. desigur. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. iar uneori inoperanta. fara procedura citarii partilor. in special cu expertul contabil numit din oficiu. cu dovada de primire. in special cu expertul contabil numit din oficiu. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. Desigur. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. nici nu este posibila. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. care. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. iar uneori inoperanta. In astfel de situatii. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. obstructionandu-l in misiunea sa.

16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. competenta şi conştiinţa. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. 29 . se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. . a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. fără ocolişuri. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. . e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. nu numai profesionala. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. independenţă. chiar ascunsa. cum sunt: .ştiinţă. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. cat si recomandati de partile in proces. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. înainte de a face propuneri. singurele capabile sa-i întărească discernământul. Expertii. dar şi cunoştinţele de cultura generala. exprimându-şi. atat din oficiu.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. daca e nevoie. 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale.moralitate.independenta de spirit şi dezinteres material. probitate şi demnitate.

se numesc expertize contabile judiciare. motivat. expertizele contabile pot fi: .se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.civile. .asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. fiind înscrise. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. ataşate sau nu unui process penal. în Tabloul experţilor contabili.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. cu viza la zi.extrajudiciare.s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. . . .penale. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. . cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). contractul cu acest client. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. Codul de procedură penală. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. ci. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. cel mult. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. sursele de informaţii utilizate. reglementate de: Codul de procedură civilă. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. actele şi faptele analizate. alte legi speciale. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă.

fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. redactat(ă) într-o manieră analitică. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. În cazuri deosebite. De regula. Dar. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. şi nici asupra încadrărilor legale. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. inclusiv anexele. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . şi nu încadrarea judiciară a acestora. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. inclusiv anexele. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. care trebuie să fie precis(ă). deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. în exercitarea misiunii sale. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. De regulă. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare.formularea concluziilor sale. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. în care expertul contabil. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. ordonată şi sistematizată. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. Aceasta. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. concis(ă). De regula. fără echivoc. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.

Dar într-o cauză penală? Orientativ.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.Dosarul cauzei.Particularizat. parchet) sau a instantei de judecata .Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . conform prevederilor legale. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. 33 . materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: .sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.sa primeasca. . partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor .sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata .Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. în cauze penale. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.originale.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.

de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. 212. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. la cererea organului care a dispus expertiza. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. 125. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Codul de procedura penala: Art. uneori. cand se socoteste necesar. de regulă.pr. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. în ce situaţie se dispune. ca expertiza nu este completa. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. În cazul expertizei contrare se numesc. Este posibil. dispune efectuarea unei noi expertize.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. Art.civ. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza.c. De asemenea. In acest caz. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. trei experţi. 124. În astfel de 34 . Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). Codul de procedura penala: Art. fie de catre altul. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. la cerere sau din oficiu.

reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. e. b. Etc. la solicitarea acestuia. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. d. c. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. invocată de către oricare dintre părţi. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. Răspunsuri abordate superficial. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . fără a face trimitere la toate documentele probante. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Lipsa de procedură în numirea experţilor. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. atunci când se constată că expertiza nu este completă. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor.situaţii. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. Pentru părţile implicate în proces. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. f. peste voinţa acestora. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. b. 35 . c.

fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. cu intenţie. . 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. 36 . potrivit legii. prin acţiune sau omisiune. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. . h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. competenţa expertului contabil. independenţa expertului contabil. după caz. în cursul unui an calendaristic. declaraţiile anuale. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. la filiala de care aparţine. la termenele stabilite de Regulament. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei.Încălcarea. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii.

Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . expertiză etc.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . consultanţă. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. e) armonizare: pe cât posibil. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile.daca este implicat financiar. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. darea sau luarea de bunuri. acceptarea expertizelor contabile. anume formaţi şi instruiţi. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile.- calitatea expertizelor contabile. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. . prin favorizarea contactelor dintre colegi. audit. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: .. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. servicii sau bani. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. obtinerea de participatii la capitalul social .

Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. la intocmirea actelor primare. expertul. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . conducere. sotul sau.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . sau este sot. tehnic de specialitate. ca executant. calitatea de martor avand intaietate . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. 100 din legea de organizare judecatoreasca .cand el.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . ori a luat parte. fiind incetat din viata ori despartit. au ramas copii . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 .Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.daca este in vrajmasie intre el.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. sub orice forma. sau daca. .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii.daca este tutore.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . a evidentelor contabile tehnico operative.daca el.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. in calitate de organ de control.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . .contabile liberale. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. .

Această prevedere se completează cu disp.al. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. cu ocazia numirii sale . În dosarele penale .art. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . 65 Expertul recomandat de parte. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. iar părţile interesate în 39 .118. este obligatorie. care să participe la efectuarea expertizei. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. prezenţa expertului contabil . aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. În toate cazurile. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile.2 şi 3 din Codul de procedură penală .3 Cod procedură penală.inclusiv si una dintre parti. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. în afara procedurilor prevăzute de lege. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. În toate cazurile. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. aşa cum reiese din prevederea art.120 Cod procedură penală. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale.118 alin.” Potrivit art. Astfel. expertul contabil este abilitat să ceară. în cazul proceselor civile. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.

cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei.expertiză să dea. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. 2. Obiectivele expertizei contabile. starea de 40 . in vederea aflarii adevarului. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Particularizat. adeseori. explicaţii suplimentare. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. la cerere. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. se afla. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. starea de incetare de plati. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. sau din oficiu.

gestionara. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale. d) in caz de neconciliere. financiara. pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. corecte.) este deosebit de importanta.posibila intrare in faliment etc. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. pentru care se adreseaza arbitrajului. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. in special de ordin fiscal. Desigur. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. . De multe ori. contractuala etc. O cale 41 . contestatia. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. realitatii. Un mijloc de asigurare a calitatii. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. trebuie argumentata. din multe considerente. exacte. ca reflecta fidel situatia economica. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. In asemenea situatie. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. . de exemplu.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. are dreptul constitutional la contestatie. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. in cauzele arbitrale. serviciile expertului contabil sunt de preferat. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control.

Componentele independentei: 1. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. ci doar exemplificate. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. 2. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. 42 .posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.financiare sau de alta natura. — Ea presupune integritate si obiectivitate. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. care are prioritate? Comentaţi. Totuşi un aspect trebuie relevat. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii.

se stabileste un onorariu provizoriu. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. cazare.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Dacă expertul nu se înfăţişează. cheltuieli 43 . 210) cat si codul de procedura penala(art. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila.— este componenta fundamentala a independentei. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. De regula. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. Atat codul de procedura civila (art. punctual. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. care face parte integranta din raport). opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. instanţa poate dispune înlocuirea lui. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. la fiecare obiectiv. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat.

ci doar la motivarea opiniilor diferite. În demersul său. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). 3524. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat.de editare. şi nu pe prezumţii. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . 3524. Orientativ. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. etc. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă.4. efectuate de organe abilitate. 3524. ajungându-se la concluzii diferite. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. COMENTARII 3524. 44 . functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară.2. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. gestionar sau de altă natură. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară.1.3. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. Dacă obiectivele (întrebările.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile.

expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. expertul contabil este abilitat să ceară. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. 3524. Particularizat. Instanţele de drept civil. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Obiectivele (întrebările.5. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. explicaţii suplimentare. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. iar părţile interesate în expertiză să dea. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. II. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Numirea expertului sau experţilor contabili. la cererea părţilor sau din oficiu. III. pot numi. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. 3524. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Particularizat. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. care trebuie să cuprindă: I.6. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. aflate atât în posesia acestora.

Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Totodată. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Procedural. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. III. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.zile înainte de termenul de judecată. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. art. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. În astfel de cauze. II. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. I. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. Numirea expertului sau experţilor contabili. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. IV. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Obiectivele (întrebările. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. 116-127. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. I. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. II. minim necesar. referitoare la subpct. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. IV. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . precum şi expertul contabil. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. care trebuie să fie remuneratorie. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. care să participe la efectuarea expertizei.

daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare .sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile .sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata .instanţă concis. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . minim necesar. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. referitoare la subpct.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. IV. I. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. care trebuie să fie remuneratorie. IV. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. III. II. O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . III. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . 120 Cpp) . ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare.sa execute personal.

1. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. la cererea părţilor sau din oficiu.. COMENTARII 3521. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. (ii) obiectivele (întrebările.4. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. (iii). cât şi recomandaţi de părţile în proces. 3521. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. 3521. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). pot numi. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. În astfel de cauze. 48 . se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. (iv). Instanţele de drept civil. atât din oficiu. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi.2. 3521. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Numirea expertului sau experţilor contabili. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. Existând un Corp de experţi contabili. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.3. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . care trebuie să fie remuneratorie.

prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. Aceasta. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. competenţă şi incompatibilitate.) 3521. el. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. expertul contabil.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. ţinând seama în special de regulile de independenţă. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. precum şi expertul contabil. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.2. 3515. Totuşi. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea.1. care să participe la efectuarea expertizei. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. politice sau de altă natură. calitatea de martor având întâietate. 49 . Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. religioase. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat.2 este şi rămâne pertinent. 3521. Procedural. (Comentariul la Norma nr. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. COMENTARII 3515. Totodată.5.

„dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . II. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. cerere de apel.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă».27. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. dupa caz. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. Dacă. dupa caz. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. presedintelui instantei. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. În particular. presedintelui instantei. Art. Pct. Art. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă.27. s-a pronunţat asupra unor aspecte. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. Declaraţia de 50 . poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. în calitate de organ de control. că se abtine de a participa la procesul civil. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. După consultarea dosarului. Pct. în calitate de expert contabil. 7.. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. După consultarea dosarului. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. Dacă. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. că se abtine de a participa la procesul civil.

despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. presedintelui instantei. in contextul efectuarii unor expertize contabile. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. 998 din Codul Civil. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală .abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. dupa caz. in limita sumei asigurate. Persoana incompatibila este obligata sa declare. In acest fel. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. direct sau indirect . asiguratorul acopera. iar soţiile lor se află în duşmănie. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. Potrivit acestei polite. expertii contabili. pretinde ori 51 . cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. pot intra sub incidenta unor infractiuni. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. După consultarea dosarului. conform Art. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. ca se abtine de a participa la procesul penal. g) ” există duşmănie între el.

ART. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. va numi. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza.primeste bani sau alte foloase necuvenite. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. 2 pot participa si experti desemnati de parti. la cererea partilor ori din oficiu. 52 . încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. potrivit legii. in care nu exista experti autorizati. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. ART. (3) In domeniile strict specializate. intr-o cauza penala civila. (2) Cand este necesar. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. Art. sau nu o respinge. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. Existând un Corp de experţi contabili. ei se vor numi de catre instanta. in sedinta publica. 209. sa efectueze expertize judiciare. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. 201-214. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. daca prin lege nu se dispune altfel. 2 si 3. unul sau trei experti. prin tragere la sorti. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. judecata sau executarea pedepsei.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.

214 53 .(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. caz in care au dreptul la despagubiri. ART. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. ART. 138/2000. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. intocmit potrivit art. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. (2) La cererea expertilor. daca motivul ei exista la aceasta data. ART. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. instanta poate dispune inlocuirea lui. cu dovada de primire. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. ART. cu citarea partilor si a expertului. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. 138/2000. 198. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. ce se vor stabili prin incheiere executorie. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. 138/2000. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. tinandu-se seama de lucrare. ART. 138/2000. ART. ART. ART. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. ART. ART. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. ART. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. 138/2000. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata.

procedură. disciplinar. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. starea unor lucruri. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. parerea unui expert. ART. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. dacă motivul există la această dată. penal. potrivit legii. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris.50 şi 51 din codul de procedură civilă). Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. civil. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare.204 din Codul de procedură civilă). Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 54 . după caz. Abaterile. administrativ. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. el poate fi recuzat (art. în exercitarea profesiei. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). Definiţie. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. a unui fapt drept.

c).daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. jud. . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. cu sediul social în Iaşi. dacă motivul ei exista la această dată.daca este tutore.Expertul contabil poate fi recuzat : . curator al uneia din parti.A. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. Primăverii nr. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. cu citarea părţilor şi a expertului. .cand el. 204. Valoarea contractului: 5. Toamnei nr.b).cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. . ..000 lei. sau daca.1000. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. . 55 - . au ramas copiii. . în cazuri determinate.06.civ. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot.3.Art. .daca este vrajmasie intre el. domiciliat în Iaşi. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.2.daca el. str.C. • Beneficiar: S.c.pr. carnet expert contabil nr. str. ruda sau afin. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei.cand el este sot. Iaşi. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. sotul sau. fiind incetat din viata ori despartit. . Iaşi. reprezentată prin manager Ion Ion. Dunărea S. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).2010. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. jud. poziţia 100.

Art. 3. iar restulpînă la data de 05. Iasi.07.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. jud. Iasi. 4 .2010 Art. str.03. 3 jud. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. denumit PRESTATOR si. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei.2010. pozitia 100. 2. 5. cu sediul social in Iasi. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.2010 Prestator. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare.07. Data încheierii contractului: 15. 6. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. Art. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. Primaverii nr. reprezentata prin manager Ion Ion. 56 .2010. 15. Iasi.06. b) si c) Art.03. denumita BENEFICIAR. str. cu domiciliul in Iasi.- Plata: Se face în două tranşe: 1.2010. SC Dunarea SA. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. numar carnet 1000. 2. Beneficiar. Art. Toamnei nr. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.

Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. Toate celelalte au calitatea de copii. sediu social etc) 57 . indiferent de tehnicile de multiplicare. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară.2. cu unele particularitati. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. 3532. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă.3. in primal paragraf al raportului de expertiza. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. De regulă. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. unde se face identificarea expertului contabil . Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. 3532. COMENTARII 3532. acesta. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. inclusiv anexele.1. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. In acest caz.

concisa si fara ambiguitati . cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. ataşate sau nu unui process penal. se numesc expertize contabile judiciare. Descrierea trebuie facuta concis. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 58 . Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. alte evaluari ale expertilor. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. abateri. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara.

lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. se numesc expertize contabile judiciare. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. deficientei. ataşate sau nu unui process penal. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.deficiente. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. 59 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->