A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. unul sau trei experţi. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. Recuzările se judecă în şedinţă publică. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. îndeosebi a celor judiciare. după ce acesta a luat 1 2 6 . 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. va numi. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. conţin reglementări opozabile expertizei în general. la cererea părţilor ori din oficiu.2. expertul contabil întocmeşte raport. dacă motivul ei există la această dată. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. Mărturia se va scrie de grefier. Asupra constatărilor. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . dacă prin lege nu se dispune altfel. grefier şi martor. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. opiniilor şi recomandărilor sale. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. cu citarea părţilor şi a expertului. Potrivit acestor reglementări legale. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. concluziilor. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat.

Orice adăugiri. instanţa poate dispune înlocuirea lui. La cererea experţilor. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. data şi locul unde a fost efectuată. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. sunt necesare cunoştinţele unui expert. data când s-a dispus efectuarea acesteia.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. ce se vor stabili prin încheiere executorie. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. După efectuarea expertizei. la cerere sau din oficiu. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. cu dovada de primire. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea.cunoştinţă de cuprins. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. de grefier şi martor. expertul întocmeşte un raport scris. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. ţinându-se seama de lucrare. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. numele şi prenumele expertului. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. conform art. după caz. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea. Dacă sunt deosebiri de păreri. efectuarea unei expertize. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. data 7 . instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. în vederea aflării adevărului. prin care a fost prejudiciat avutul public. caz în care au dreptul la despăgubiri. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Încheierea instanţei este executorie. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. se face vorbire despre aceasta. 116.

în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.întocmirii raportului de expertiză. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. în funcţie de complexitatea lucrării. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. când se socoteşte necesar. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. opozabile şi expertizei contabile judiciare. 8 . cazare. în termen de 5 zile de la numirea expertului. expertul judiciar nu primeşte salariu. c) concluziile. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. la cerere sau din oficiu. atunci când este cazul. Ordonanţa nr. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. deschis în acest scop. la unităţile la care sunt încadraţi. De asemenea. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. atunci când este cazul. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. dacă este cazul. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. fie de către altul. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. dispune efectuarea unei noi expertize. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. că expertiza nu este completă. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. se depun. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. cuvenite expertului sau specialistului. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest caz.

Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . Norma profesională nr. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. în Norma profesională nr. cu independenţa profesională. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni.3. Calitatea expertizelor contabile. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. Competenţa expertului contabil. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. obiectivitatea şi. 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. 3 9 . Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. în general. structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei.

Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . expertul contabil .Să nu prezinte mai mult decât i se cere. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. este un considerat “un confident în societate”. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. în afara procedurilor prevăzute de lege. . Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. Expertul contabil. în cazul proceselor civile. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. Fiind expertize contabile amiabile. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile .În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. care a dispus expertiza contabilă. Totuşi.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . Astfel. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. în condiţiile stabilite de aceştia. . întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . şi nici formalizate.

faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. fie prin depunere la dosar. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. Deosebirea este că. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. daca e nevoie. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. dispunerea completării probelor necesare. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. inclusiv expertiza contabilă. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. În cazul expertizelor contabile judiciare . ce include nu doar informaţiile privind clienţii. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. organizate şi responsabile .incidenţa interesului public. documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. medici. dar şi cunoştinţele de cultura generala. nu numai profesionala. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. . fără ocolişuri. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. chiar restricţionează accesul expertului contabil . expertul contabil aflânduse alături de avocaţi. în special cel numit din oficiu.moralitate. probitate şi demnitate. exprimându-şi.ştiinţă. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. notari. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. cum sunt: . chiar ascunsa. de exemplu ). 11 . fie prin consultare la sediul părţii. printre confidenţii societăţii. competenta şi conştiinţa.independenta de spirit şi dezinteres material. Codul de procedură penală. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. înainte de a face propuneri. . Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. singurele capabile sa-i întărească discernământul.

profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. c. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. Când se propune un onorariu unui client. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. releva mai mult decat i se cere. b. timpul afectat (ore. expertul contabil prin acest paragraf. După scopul principal în care au fost solicitate. la nivelul fiecărei firme. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. nivelul de formare. 12 .Mai mult. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. II. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. zile). fara insa a incrimina partea adversa. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. d. fiecărui profesionist. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. III. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. este strict interzisă. În funcţie de natura juridică. pentru fiecare participant la misiune. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat.

80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. care trebuie să cuprindă: 1. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). 13 . materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. parchet) sau a instantei de judecata . Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. 3. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . . termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. obiectivele (întrebările. la cererea părţilor sau din oficiu.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. 2. pot numi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ.Dosarul cauzei. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.Particularizat.

Concluzii. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. fiind inscrise. El poate face obiectul unui capitol separat. I. IV Consideratii personale ale expertului contabil. III. care trebuie să fie remuneratorie. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. 2 __________________________________ La obiectivul nr. materialul documentar folosit. Cap. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. II.) 47 Care sunt persoanele care. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. conform prevederilor legale în vigoare. in conditiile legii.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. Introducere. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. 1 __________________________________ La obiectivul nr. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). actualizat anual de catre CECCAR 14 . organul care a dispus efectuarea expertizei. cu viza la zi. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).4. obiectivele(intrebarile) expertizei. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.

integritate . 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.independenta .respectarea normelor tehnice si profesionale . 35 privind expertizele contabile.secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile . asistentilor sau colaboratorilor lor. deci si expertul contabil. cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.acceptarea expertizelor contabile .responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1.obiectivitate .secretul profesional . sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .competenta profesionala . expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .comportarea deontologica Standardul profesional nr. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare.competenta expertului contabil . 35 din 2000 15 .independenta expertului contabil .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor.calitatea expertizelor contabile . pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei .cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . sau daca.cand el. numar carnet. prenume. domiciliu. iar dacă se găseşte necesar. de oricare dintre părţi. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. parat. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. 100 din legea de organizare judecatoreasca . pozitia din Tabloul Corpului . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.daca este in vrajmasie intre el.daca este tutore.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . ascultându-se procurorul. 16 . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. sotul sau. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .daca el.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . şipărţile. fiind incetat din viata ori despartit.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . când este prezent în instanţă. sau este sot. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. au ramas copii . sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere.

Enumerarea obiectivelor expertizei contabile.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. au acces la toate documentele expertizate.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. 17 . cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. domiciliu. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. participa la desfasurarea lucrarilor. iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . trebuie să cuprindă. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze. 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile. intocmesc si semneaza raportul. numar contract . răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. (iii) Eventuala corespondenţă.

II. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. IV. Obiectivele (întrebările. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. II. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Instanţele de drept civil. Totodată. (Comentariul la 3521. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. la cererea părţilor sau din oficiu. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. Numirea expertului sau experţilor contabili. IV. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. referitoare la subpct. I. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Procedural.2 este şi rămâne pertinent). care să participe la efectuarea expertizei. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. 116-127. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. care trebuie să cuprindă: I.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. art. În astfel de cauze. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. care trebuie să fie remuneratorie. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . minim necesar. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. pot numi. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. precum şi expertul contabil. III. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. III.

specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. eventual doar nuanţate.. 19 . Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. implicate în procesul judiciar.proces. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. organisme administrative etc. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. de asemeni. 6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. În mod indirect. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. b.

Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. COMENTARII 3513. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. Aceasta. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. (ii) Dacă. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat.1. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. În particular. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. corectitudine şi imparţialitate. expertul contabil.2. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. calitatea de martor având întâietate. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . în scris. În expertizele contabile judiciare. în calitate de expert contabil. situaţiile de mai sus. devotament. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare.Totuşi. În elaborarea lor. expertul contabil este un terţ în proces. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. în calitate de organ de control. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. 3513. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. clasificărilor şi prezentărilor contabile. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. religioase. politice sau de altă natură. evaluărilor.

adesea. respective de mai bună calitate. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză.4. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. 3513. 3513. COMENTARII 3512. Ca urmare. înscris în listele pe domenii publicate. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. COMENTARII 21 . Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului.5. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. 3512. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific.soluţionarea cauzei în care a fost dispus.1.3. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. în general.2. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. 3513. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.

abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. în scris. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea.2. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.4. 3511. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Secţiunea 100.2. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.3.5.25 punctele 5 şi 6. COMENTARII 3516. Expertul contabil. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. prin contract. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. la primirea oricărei lucrări de expertiză. 3511. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. imediat după numire. 3511.7. 3516. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. iar a celor extrajudiciare. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). 3511. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 3511. la cunoştinţa organului care i-a numit. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă.1. 3511.6. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află.

3.2. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. în cazul proceselor civile. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. Astfel. 3514. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. 3516. în afara procedurilor prevăzute de lege. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . În toate cazurile. auditat calitativ. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 3514.1. 3514. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.4.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. COMENTARII 3514. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere.3.

Cerinţa de la Comentariul nr. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 3523.Obiectivul 1. 3523. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil. în ce priveşte 24 . 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. daca se refera la obiectivele nr. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. deoarece. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.2. 1 si 2. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.1. Răspunderea finală însă. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. De asemenea formularea obiectivului nr. În cazul expertizelor contabile judiciare. deci formularea obiectivelor nr. COMENTARII 3523. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala.

şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. trebuie respectată. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. În astfel de cazuri. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. 3523. In astfel de cazuri. COMENTARII 3523. Norma de lucru nr. În astfel de cazuri. cu caracter de exceptie. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. în conţinutul şi comentariile ei. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. 3523. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara.2. Răspunderea finală însă. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Cerinţa de la Comentariul nr. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. În cazul expertizelor contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 25 . Norma de lucru nr. în conţinutul şi comentariile ei. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate.1. respectiv Introducere. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă.

În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. organul care a dispus expertiza. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.In aceste situatii. În astfel de situaţii. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. uneori. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. masuri de refacere sau de completare a expertizei. cum ar fi corelaţia cu alte probe. Prin urmare.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. Sunt si situatii in care. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. 26 . ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. la cererea partilor sau din oficiu. Este posibil însă. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. poate dispune. Este posibil.

alături de obiectivele expertizei contabile. temeiul legal de citare (art. 213 alin.27 Contractarea expertizei contabile. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. 27 .3. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. Dacă este necesar. 3522. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. 3522.4.1. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. La art.2. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Expertizele contabile contractate trebuie programate. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. trebuie contractate. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. 1. subdiviziune sau componentă în parte. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. 3522. din coduri: procedura civila si procedura penala). programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. din coduri: procedura civila si procedura penala). aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. De regula. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. cu dovada de primire. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Codul de procedură civilă). 3522. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. temeiul legal de citare (art. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor.

71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. 28 . iar uneori inoperanta. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. care. obstructionandu-l in misiunea sa. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. nici nu este posibila. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. iar uneori inoperanta. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. fara procedura citarii partilor. nici nu este posibila. In astfel de situatii. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. din coduri: procedura civila si procedura penala). sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. cu dovada de primire. in special cu expertul contabil numit din oficiu. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. obstructionandu-l in misiunea sa. desigur. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. in special cu expertul contabil numit din oficiu. care. desigur. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. Desigur. In astfel de situatii. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. fara procedura citarii partilor. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.La art. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. Desigur. temeiul legal de citare (art. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate.

sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. înainte de a face propuneri. cum sunt: . competenta şi conştiinţa. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. probitate şi demnitate. dar şi cunoştinţele de cultura generala.independenta de spirit şi dezinteres material. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. independenţă. singurele capabile sa-i întărească discernământul. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. chiar ascunsa.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. Expertii. atat din oficiu. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala.ştiinţă. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. exprimându-şi. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. nu numai profesionala. 16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. fără ocolişuri. . cat si recomandati de partile in proces.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. 29 . . daca e nevoie.moralitate.

contractul cu acest client. . cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. în Tabloul experţilor contabili. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client.civile. - 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . ataşate sau nu unui process penal. expertizele contabile pot fi: . . fiind înscrise. 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. .a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. . cu viza la zi. .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale.penale.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).extrajudiciare. motivat. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. se numesc expertize contabile judiciare.

e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. alte legi speciale. ci. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. actele şi faptele analizate. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. reglementate de: Codul de procedură civilă. Codul de procedură penală. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. cel mult. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. sursele de informaţii utilizate.

Aceasta. De regulă. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. concis(ă). într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine.formularea concluziilor sale. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. De regula. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. în exercitarea misiunii sale. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. în care expertul contabil. Dar. redactat(ă) într-o manieră analitică. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. 73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. În cazuri deosebite. şi nu încadrarea judiciară a acestora. fără echivoc. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. şi nici asupra încadrărilor legale. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. inclusiv anexele. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. care trebuie să fie precis(ă). De regula. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. inclusiv anexele. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. ordonată şi sistematizată.

sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. 33 . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. .originale.Particularizat.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila .Dosarul cauzei. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Dar într-o cauză penală? Orientativ. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.sa primeasca.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . în cauze penale. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. parchet) sau a instantei de judecata . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: .Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. conform prevederilor legale. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.

Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. cand se socoteste necesar. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. la cererea organului care a dispus expertiza.pr. fie de catre altul. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). Este posibil. la cerere sau din oficiu. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. trei experţi. In acest caz.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. Codul de procedura penala: Art. În astfel de 34 . ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. De asemenea. dispune efectuarea unei noi expertize. în ce situaţie se dispune. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului.c. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. de regulă. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. Codul de procedura penala: Art. În cazul expertizei contrare se numesc.civ. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. 125. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. uneori. 212. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. ca expertiza nu este completa. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Art. 124.

la solicitarea acestuia. peste voinţa acestora. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Etc. Pentru părţile implicate în proces. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. Răspunsuri abordate superficial. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. fără a face trimitere la toate documentele probante. b. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. f. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. invocată de către oricare dintre părţi. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. e. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. 35 . completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. b. d. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. c. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. Lipsa de procedură în numirea experţilor. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. atunci când se constată că expertiza nu este completă.situaţii. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. c. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate.

Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . cu intenţie. prin acţiune sau omisiune. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. la filiala de care aparţine. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. declaraţiile anuale. g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. independenţa expertului contabil. competenţa expertului contabil.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. 36 . m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. la termenele stabilite de Regulament. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil .Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. în cursul unui an calendaristic. potrivit legii. . l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională.Încălcarea. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. . k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. după caz.

99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. acceptarea expertizelor contabile. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. consultanţă. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. servicii sau bani. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. . responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. prin favorizarea contactelor dintre colegi. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. expertiză etc. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. obtinerea de participatii la capitalul social .. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. anume formaţi şi instruiţi. audit. e) armonizare: pe cât posibil. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.daca este implicat financiar. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru.- calitatea expertizelor contabile. darea sau luarea de bunuri. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului.

daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.daca este in vrajmasie intre el.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. ca executant. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.daca este tutore. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 .Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. . au ramas copii . integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai.contabile liberale. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici.cand el. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti .Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. . expertul.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. sau daca.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . la intocmirea actelor primare. sotul sau. fiind incetat din viata ori despartit. tehnic de specialitate.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. ori a luat parte. .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. calitatea de martor avand intaietate .Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. in calitate de organ de control. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii.daca el. sau este sot. 100 din legea de organizare judecatoreasca . sub orice forma. conducere. a evidentelor contabile tehnico operative.

Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar.118 alin. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. în cazul proceselor civile. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi.” Potrivit art. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 65 Expertul recomandat de parte. în afara procedurilor prevăzute de lege.118. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. În toate cazurile. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile.120 Cod procedură penală. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. iar părţile interesate în 39 . care să participe la efectuarea expertizei. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile.3 Cod procedură penală.al. expertul contabil este abilitat să ceară. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Această prevedere se completează cu disp. prezenţa expertului contabil . expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . cu ocazia numirii sale . Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. aşa cum reiese din prevederea art. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. În dosarele penale . În toate cazurile.inclusiv si una dintre parti. este obligatorie. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Astfel.2 şi 3 din Codul de procedură penală .art.

situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. la cerere. in vederea aflarii adevarului. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. starea de 40 . in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. Obiectivele expertizei contabile. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. 2. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. explicaţii suplimentare. Particularizat. sau din oficiu. adeseori. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu.expertiză să dea. starea de incetare de plati. se afla. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor.

Desigur. O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. . pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. realitatii. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. gestionara. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. in special de ordin fiscal. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. . In asemenea situatie. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. corecte. pentru care se adreseaza arbitrajului. potrivit legislatiei comerciale in vigoare). agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. contestatia. din multe considerente. de exemplu. De multe ori. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. financiara.) este deosebit de importanta.posibila intrare in faliment etc. d) in caz de neconciliere. are dreptul constitutional la contestatie. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. contractuala etc. b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. exacte. O cale 41 . Un mijloc de asigurare a calitatii. ca reflecta fidel situatia economica. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. in cauzele arbitrale. In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. serviciile expertului contabil sunt de preferat. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. trebuie argumentata.

Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. De lege ferenda susţinem necesitatea ca .posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. — Ea presupune integritate si obiectivitate. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. 42 . 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.financiare sau de alta natura. 2. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. Componentele independentei: 1. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. ci doar exemplificate. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. care are prioritate? Comentaţi. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. Totuşi un aspect trebuie relevat. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala.

M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. care face parte integranta din raport). cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. Dacă expertul nu se înfăţişează. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. cazare. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. instanţa poate dispune înlocuirea lui. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert.— este componenta fundamentala a independentei.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. cheltuieli 43 . in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Atat codul de procedura civila (art. la fiecare obiectiv. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. se stabileste un onorariu provizoriu. 210) cat si codul de procedura penala(art. De regula. punctual. Un functionar public nu poate fi niciodata independent.

4. ci doar la motivarea opiniilor diferite. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.1. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. 3524. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile.2. În demersul său. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. 3524. 44 .de editare. 3524. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. etc. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. efectuate de organe abilitate. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. Dacă obiectivele (întrebările. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. şi nu pe prezumţii.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. ajungându-se la concluzii diferite. gestionar sau de altă natură. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. Orientativ. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. COMENTARII 3524.3.

care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Instanţele de drept civil. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces.6. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. la cererea părţilor sau din oficiu. Numirea expertului sau experţilor contabili. Obiectivele (întrebările. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. II. explicaţii suplimentare. care trebuie să cuprindă: I. 3524. pot numi. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. aflate atât în posesia acestora. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Particularizat. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare.5. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Particularizat. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. iar părţile interesate în expertiză să dea. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. expertul contabil este abilitat să ceară. III. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. 3524. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.

Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. IV. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care să participe la efectuarea expertizei. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 .zile înainte de termenul de judecată. I. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. art. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . II. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. minim necesar. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Numirea expertului sau experţilor contabili. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. IV. Obiectivele (întrebările. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. III. referitoare la subpct. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Totodată. I. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. Procedural. precum şi expertul contabil. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. 116-127. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. În astfel de cauze. II. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. care trebuie să fie remuneratorie. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.

Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. III.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile .sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. minim necesar. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces.instanţă concis. II.sa execute personal. I. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. referitoare la subpct. care trebuie să fie remuneratorie.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. III.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . IV. O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . IV. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. 120 Cpp) . daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 . ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat .sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv .

la cererea părţilor sau din oficiu. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii.3. (iii). punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. În astfel de cauze. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). (iv). Instanţele de drept civil. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 3521. care trebuie să fie remuneratorie. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.1.2. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Existând un Corp de experţi contabili. 3521. (ii) obiectivele (întrebările.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. 48 . respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. pot numi. Numirea expertului sau experţilor contabili. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). COMENTARII 3521. cât şi recomandaţi de părţile în proces. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă.. atât din oficiu. 3521. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale.4.

organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. religioase. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. precum şi expertul contabil. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. 49 . Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. 3515. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. politice sau de altă natură.2 este şi rămâne pertinent.2. 3521. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei .) 3521. expertul contabil. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată.1. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Procedural. competenţă şi incompatibilitate. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. (Comentariul la Norma nr. COMENTARII 3515. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. Totuşi. el. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Aceasta. care să participe la efectuarea expertizei. ţinând seama în special de regulile de independenţă. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.5. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. Totodată. calitatea de martor având întâietate. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică.

ori a luat parte la întocmirea actelor primare. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. cerere de apel. Declaraţia de 50 . în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. După consultarea dosarului. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Art. s-a pronunţat asupra unor aspecte. După consultarea dosarului. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . II. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. dupa caz. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Pct. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă.27.27. că se abtine de a participa la procesul civil. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. că se abtine de a participa la procesul civil. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. dupa caz. presedintelui instantei.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». Pct. presedintelui instantei. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Dacă. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. 7. în calitate de organ de control. În particular. Dacă. Art. în calitate de expert contabil.

51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Persoana incompatibila este obligata sa declare. direct sau indirect . potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. pretinde ori 51 . soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. conform Art. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. iar soţiile lor se află în duşmănie. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. expertii contabili. După consultarea dosarului. dupa caz. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. ca se abtine de a participa la procesul penal. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. pot intra sub incidenta unor infractiuni. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. 998 din Codul Civil. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. asiguratorul acopera. presedintelui instantei. g) ” există duşmănie între el. Potrivit acestei polite. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. in contextul efectuarii unor expertize contabile. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel. in limita sumei asigurate.

de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. ART. 209. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. (2) Cand este necesar. la cererea partilor ori din oficiu. ei se vor numi de catre instanta. sau nu o respinge. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. 2 si 3. Art. intr-o cauza penala civila. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. judecata sau executarea pedepsei. unul sau trei experti. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. sa efectueze expertize judiciare. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. potrivit legii. 2 pot participa si experti desemnati de parti. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. (3) In domeniile strict specializate. in sedinta publica.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. Existând un Corp de experţi contabili. va numi. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art.primeste bani sau alte foloase necuvenite. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. daca prin lege nu se dispune altfel.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. 52 . partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. ART. 201-214. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. prin tragere la sorti. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. in care nu exista experti autorizati. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.

(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. instanta poate dispune inlocuirea lui. ART. intocmit potrivit art. 138/2000. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. ART. caz in care au dreptul la despagubiri. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. ART. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. ART. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. ART. (2) La cererea expertilor. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. ce se vor stabili prin incheiere executorie. ART. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. ART. cu dovada de primire. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. 138/2000. ART. 214 53 . (2) Daca expertul nu se infatiseaza. 138/2000. ART. ART. 198. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. 138/2000. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. 138/2000. cu citarea partilor si a expertului. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. tinandu-se seama de lucrare. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. ART. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. daca motivul ei exista la aceasta data. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii.

disciplinar. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. în exercitarea profesiei. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. a unui fapt drept. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. 54 . se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. penal. civil. Definiţie. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). Abaterile. parerea unui expert. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. după caz. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. ART. administrativ. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. starea unor lucruri. • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. potrivit legii. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. dacă motivul există la această dată. el poate fi recuzat (art.204 din Codul de procedură civilă).50 şi 51 din codul de procedură civilă). procedură. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art.

Iaşi. Iaşi.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. domiciliat în Iaşi. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. Toamnei nr. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. . dacă motivul ei exista la această dată. jud.Expertul contabil poate fi recuzat : . Dunărea S. 55 - . cu sediul social în Iaşi. 204. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. fiind incetat din viata ori despartit. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii.daca este vrajmasie intre el.daca el. au ramas copiii.A. .06. • Beneficiar: S. carnet expert contabil nr.C.000 lei. .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca.cand el este sot. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a). (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. .3.c).pr. jud. reprezentată prin manager Ion Ion. curator al uneia din parti. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot.Art.2010.2. .c. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.b). . sotul sau.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri.civ.. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. Valoarea contractului: 5. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. ruda sau afin. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. în cazuri determinate. str. .1000.cand el. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. sau daca. str. cu citarea părţilor şi a expertului. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. poziţia 100. .daca este tutore. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. Primăverii nr.

Beneficiar. Data încheierii contractului: 15.2010. pozitia 100. 15.07. Art. Toamnei nr. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. 2. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.2010. denumita BENEFICIAR.06. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. 5.- Plata: Se face în două tranşe: 1. Art. cu domiciliul in Iasi. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.03.2010 Art. 3.2010 Prestator. 56 .2010. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. 2.03. SC Dunarea SA.07. 3 jud. cu sediul social in Iasi. str. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Iasi. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . denumit PRESTATOR si. Iasi. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. jud. b) si c) Art. Art. Iasi. str. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. 4 . 6. iar restulpînă la data de 05. Primaverii nr.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. numar carnet 1000. reprezentata prin manager Ion Ion.

se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila.3. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. inclusiv anexele. cu unele particularitati. unde se face identificarea expertului contabil . Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele. De regulă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. Toate celelalte au calitatea de copii.1. in primal paragraf al raportului de expertiza. acesta.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. sediu social etc) 57 . se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. indiferent de tehnicile de multiplicare.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată.2. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. 3532. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. In acest caz. COMENTARII 3532. 3532.

cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. concisa si fara ambiguitati . deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. abateri. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. alte evaluari ale expertilor. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. 58 . Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. Descrierea trebuie facuta concis. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. se numesc expertize contabile judiciare. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. ataşate sau nu unui process penal. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. 20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila.

deficientei. ataşate sau nu unui process penal. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. se numesc expertize contabile judiciare. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. 59 . abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata.deficiente.