A

97 Anexele raportului de expertiză contabilă.
Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i).

C
94 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.

1

- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

45 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experţilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an. 2. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări", se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 4. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz. 5. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. 6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

2

82 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora?
Raportul de expertiza contabila se intocmeste si se semneaza de toti expertii fila de fila, inclusiv anexele. Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul dat la obiective sau pot intocmi rapoarte de expertiza contabila cu opinii separate. Cu privire la acest aspect, Codul de procedura civila, art. 210, prevede: cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite, lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia, iar Codul de procedura penala, art. 122 precizeaza: Cand sunt mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportat la problematica „opiniilor separate” literatura de specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe, cu motivarea corespunzatoare, pentru ca biroul de expertize, in cadrul verificarii metodologice, sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei. Opinie separata poate formula oricare dintre experti, indiferent de faptul ca au fost numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. In situatia in care un raport de expertiza contabila a fost semnat de un expert cu mentiunea „Cu opinie separata”, biroul local de expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita, o data cu raportul, organului care a dispus efectuarea lucrarii, opinia separata, daca aceasta corespunde metodologic. Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr-o anexa, modalitatea de consemnare urmand sa fie hotarata de colectivul de experti. Oricare va fi aceasta modalitate, expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize sa analizeze variantele prezentate de experti, in vederea avizarii favorabile sau negative. Consideram ca si organului care a dispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la admiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze hotararea luata. Opinia separata a unui expert, bazandu-se pe documentele analizate si facand parte din raportul de expertiza, nu poate fi transmisa direct partilor, ci, prin biroul local de expertize, se depune organului care a dispus efectuarea lucrarii, unde poate fi consultata, potrivit legii. Azi, verificarea metodologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale de expertiza tehnice si contabile (organizate potrivit OG 2/2000), ci expertilor contabili verificatori din structurile filialelor CECCAR. Onorariul expertului desemnat este stabilit de organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile, iar expertii contabili recomandati de parti sunt platiti de partile care i-au recomandat pe baza de contract. Stabilirea onorariului expertului desemnat este reglementat de art. 202 din Codul de procedura civila care precizeaza ca Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Reglementarile procedurale (civile si penale) nu fac insa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. Acest gol este umplut de catre autoreglementarile CECCAR care a elaborat Hotararea - Nr.

3

09/144 din 12.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

67 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi?
Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedură penală; norma profesională nr.3531). Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

100 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic); c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate.

54 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului

4

ierarhic superior, că se abţine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării, de oricare dintre părţi, de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată , ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi părţile, precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac

56 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă?
După consultarea dosarului, expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) ” există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală, Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

75 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

5

Lucrările efectuate de către alţi profesionişti . Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. dacă prin lege nu se dispune altfel. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili1[8]. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. unul sau trei experţi. îndeosebi a celor judiciare. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. cu citarea părţilor şi a expertului. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. Recuzările se judecă în şedinţă publică. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. 4 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. grefier şi martor. Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. dacă motivul ei există la această dată. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. după ce acesta a luat 1 2 6 . la cererea părţilor ori din oficiu. şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător. Asupra constatărilor. opiniilor şi recomandărilor sale. concluziilor. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. conţin reglementări opozabile expertizei în general. Mărturia se va scrie de grefier. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile . după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. expertul contabil întocmeşte raport. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Experţilor contabili le sunt opozabile toate dispoziţiile privitoare la citare.2. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. Potrivit acestor reglementări legale. 65/19942[9] privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. va numi.

după caz. După efectuarea expertizei. cu dovada de primire. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în materie penală. organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune. la cerere sau din oficiu. sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. Dacă martorul nu voieşte sau nu poate să semneze. Atunci când experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea.cunoştinţă de cuprins. în vederea aflării adevărului. Orice adăugiri. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. data şi locul unde a fost efectuată. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. numele şi prenumele expertului. conform art. 116. de grefier şi martor. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Dacă sunt deosebiri de păreri. instanţa poate dispune înlocuirea lui. sunt necesare cunoştinţele unui expert. caz în care au dreptul la despăgubiri.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. se face vorbire despre aceasta. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. Expertul martor poate cere să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. prin care a fost prejudiciat avutul public. ţinându-se seama de lucrare. Locurile nescrise din declaraţie trebuie împlinite cu linii. numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea fi lăsa în sarcina acestei instanţe. efectuarea unei expertize. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. astfel încât să nu se poată adăuga nimic. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător. instanţa poate dispune majorarea onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. ce se vor stabili prin încheiere executorie. data când s-a dispus efectuarea acesteia. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite. expertul întocmeşte un raport scris. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. data 7 . Încheierea instanţei este executorie. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului. Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de mită. Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei. La cererea experţilor. În situaţia în care expertul nu se înfăţişează. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Raportul de expertiză cuprinde: a) partea introductivă. Dacă din cercetare reiese bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale.

De asemenea. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport. cuvenite expertului sau specialistului. opozabile şi expertizei contabile judiciare. se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. la cerere sau din oficiu. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate. în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. atunci când este cazul. Ordonanţa nr. 8 . deschis în acest scop. expertul judiciar nu primeşte salariu. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei. că expertiza nu este completă. la unităţile la care sunt încadraţi. c) concluziile. când se socoteşte necesar. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. cazare. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat. În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază. fie de către altul. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. împreună cu decontul cheltuielilor de transport. Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris. de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. atunci când este cazul. ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză. în termen de 5 zile de la numirea expertului. dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelaşi expert. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.întocmirii raportului de expertiză. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică judiciară. În acest caz. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de expert. el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. dacă este cazul. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. dispune efectuarea unei noi expertize. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. în concordanţă cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. se depun. în funcţie de complexitatea lucrării. b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei.

Calitatea expertizelor contabile. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. în general. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. cu independenţa profesională. 3 9 . 35 conţine cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă are drept obiectiv crearea unui cadru care să asigure buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili ce desfăşoară astfel de misiuni. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. Secretul profesional şi Confidenţialitatea expertului contabil. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. în Norma profesională nr. expertul contabil nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nici o altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară. N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare şi numirea experţilor contabili. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind expertiza contabilă. N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiză contabilă. Norma profesională nr. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară. exercitarea profesiei de expert contabil făcându-se cu respectarea principiului independenţei profesiei. 13 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România3[17] reglementează obligaţia expertului contabil de a se manifesta liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementărilor profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . structurat pe următoarele subdiviziuni: N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenţa expertului contabil.3. Competenţa expertului contabil. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza contabilă. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabilă. obiectivitatea şi.

de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. 12 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . .În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile .Să nu prezinte mai mult decât i se cere. în cazul proceselor civile.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. în afara procedurilor prevăzute de lege. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. Totuşi. expertul contabil . cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. întrucât întreaga sa activitate cade sub 10 . Fiind expertize contabile amiabile. indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. Expertul contabil. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. în condiţiile stabilite de aceştia. şi nici formalizate. . Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. este un considerat “un confident în societate”. Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. care a dispus expertiza contabilă. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. Astfel.

daca e nevoie. ce include nu doar informaţiile privind clienţii. medici. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . printre confidenţii societăţii. ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent.incidenţa interesului public. . rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. fără ocolişuri. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. probitate şi demnitate. de exemplu ). c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. Deosebirea este că. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. dar şi cunoştinţele de cultura generala. 11 . Codul de procedură penală. expertul contabil aflânduse alături de avocaţi.ştiinţă. chiar ascunsa. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. inclusiv expertiza contabilă. fie prin consultare la sediul părţii. competenta şi conştiinţa. sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. În cazul expertizelor contabile judiciare . Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. notari. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. . dispunerea completării probelor necesare. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. chiar restricţionează accesul expertului contabil . înainte de a face propuneri. fie prin depunere la dosar. în special cel numit din oficiu. cum sunt: . nu numai profesionala. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. singurele capabile sa-i întărească discernământul.moralitate.independenta de spirit şi dezinteres material. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. organizate şi responsabile . Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. exprimându-şi. expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. 46 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili.

Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. 74 Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. nivelul de formare. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. fara insa a incrimina partea adversa. După scopul principal în care au fost solicitate. d. b. pentru fiecare participant la misiune. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. 87 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. III. fiecărui profesionist. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 22 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. II. Când se propune un onorariu unui client. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. releva mai mult decat i se cere. expertul contabil prin acest paragraf. la nivelul fiecărei firme.Mai mult. este strict interzisă.e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. În funcţie de natura juridică. zile). timpul afectat (ore. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. c. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. 12 .

In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. obiectivele (întrebările. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . 80 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. pot numi. care trebuie să cuprindă: 1. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . 13 . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. 2. parchet) sau a instantei de judecata . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. 3. . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat.95 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces.Particularizat. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Dosarul cauzei. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. la cererea părţilor sau din oficiu. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.

circumstantele care au determinat litigiul in cauza. III. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. 1 __________________________________ La obiectivul nr. II. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. Introducere. actualizat anual de catre CECCAR 14 . organul care a dispus efectuarea expertizei. in conditiile legii. materialul documentar folosit. fiind inscrise.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. n __________________________________ (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia 90 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. Cap. El poate face obiectul unui capitol separat.) 47 Care sunt persoanele care. I. IV Consideratii personale ale expertului contabil. conform prevederilor legale în vigoare. care trebuie să fie remuneratorie.4. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). in partea activa a Tabloului expertilor contabili. obiectivele(intrebarile) expertizei. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. Concluzii. cu viza la zi. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. 2 __________________________________ La obiectivul nr.

acceptarea expertizelor contabile . asistentilor sau colaboratorilor lor. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile . 35 din 2000 15 . pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.independenta .integritate .32 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.respectarea normelor tehnice si profesionale . In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1. 15 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. deci si expertul contabil.secretul profesional . cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr.competenta profesionala .calitatea expertizelor contabile .competenta expertului contabil . 35 privind expertizele contabile.independenta expertului contabil .obiectivitate . sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .comportarea deontologica Standardul profesional nr.

daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . numar carnet. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. 16 . domiciliu. în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. ascultându-se procurorul. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 93 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. 100 din legea de organizare judecatoreasca . identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant.55 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . parat.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. sau este sot. Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . pozitia din Tabloul Corpului .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . şipărţile. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. sotul sau. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. prenume. când este prezent în instanţă.daca este tutore. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. de oricare dintre părţi. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate.cand el. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . iar dacă se găseşte necesar. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . fiind incetat din viata ori despartit.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). sau daca.daca el. au ramas copii .daca este in vrajmasie intre el. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere.

Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. intocmesc si semneaza raportul. (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. iar in cazul in care au opinii deosebite le insereaza in raport. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. numar contract . 83 Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare de expertize contabile.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. (iii) Eventuala corespondenţă. cu indicarea numelui expertului/expertilor 34 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. 17 . participa la desfasurarea lucrarilor. . daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . au acces la toate documentele expertizate. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile).Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. domiciliu. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. trebuie să cuprindă.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile.inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. Au drepturi si obligatii ca si expertii desemnati. sau intr-o anexa sau depun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fundamenteze.

2 este şi rămâne pertinent). Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. care trebuie să fie remuneratorie. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. minim necesar.69 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. precum şi expertul contabil. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. 116-127. II. IV. Numirea expertului sau experţilor contabili. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. (Comentariul la 3521. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Totodată. III. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. la cererea părţilor sau din oficiu. art. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. III. care trebuie să cuprindă: I. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în 18 . care să participe la efectuarea expertizei. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. referitoare la subpct. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Obiectivele (întrebările. Instanţele de drept civil. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. IV. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. Procedural. I. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. II. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. În astfel de cauze. pot numi. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.

6 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare.proces. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor.. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. 41 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. implicate în procesul judiciar. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. b. 19 . de asemeni. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. organisme administrative etc. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. eventual doar nuanţate. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. 21 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. În mod indirect.

expertul contabil este un terţ în proces. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. politice sau de altă natură. situaţiile de mai sus. evaluărilor. în calitate de expert contabil. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. devotament. în scris.2. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. Aceasta. calitatea de martor având întâietate. COMENTARII 3513. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. 3513. În particular. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. (ii) Dacă. în calitate de organ de control. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. clasificărilor şi prezentărilor contabile. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. corectitudine şi imparţialitate. 8 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces.Totuşi. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. expertul contabil. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la 20 . expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. În elaborarea lor. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. În expertizele contabile judiciare. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.1. religioase. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă.

Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. şi mai ales în domeniul financiarcontabil. 10 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. 7 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”. organul în drept care lea dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. 3513. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. 3513. adesea. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.2.1. Ca urmare. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. COMENTARII 3512.soluţionarea cauzei în care a fost dispus. înscris în listele pe domenii publicate. 3513. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. respective de mai bună calitate.5. 3512.3.4. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. COMENTARII 21 . expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. în general. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă.

cu mâna pe cruce sau pe Biblie. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 3511. COMENTARII 3516. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i).6.2. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.7. iar a celor extrajudiciare. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. 3511.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie.2. 3511. prin contract. la cunoştinţa organului care i-a numit. în scris. 3516. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile.4. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. Expertul contabil.25 punctele 5 şi 6. imediat după numire. Secţiunea 100. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. 3511.3. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi 22 . el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. la primirea oricărei lucrări de expertiză.1. 9 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. 3511. 3511.5.

85 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: 23 . COMENTARII 3514.1. În toate cazurile. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. în cazul proceselor civile. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. 3514.2.expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. auditat calitativ. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. 11 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”.3. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. 3516. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. 3514. în afara procedurilor prevăzute de lege. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.3. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. 3514. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Astfel.4. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.

3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. 3523. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. Cerinţa de la Comentariul nr. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. deci formularea obiectivelor nr. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. 1 si 2.1. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. COMENTARII 3523. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. daca se refera la obiectivele nr. care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. Răspunderea finală însă. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. 3523.2. În cazul expertizelor contabile judiciare. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.Obiectivul 1. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. De asemenea formularea obiectivului nr. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 35 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. în ce priveşte 24 . păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. deoarece.

În astfel de cazuri. Răspunderea finală însă. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. în conţinutul şi comentariile ei. în conţinutul şi comentariile ei. 25 . Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.2.conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). În astfel de cazuri. 3523. 3523. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. Cerinţa de la Comentariul nr. În cazul expertizelor contabile judiciare. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. respectiv Introducere. 36 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. Norma de lucru nr. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. COMENTARII 3523. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. Norma de lucru nr. cu caracter de exceptie. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara.1. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. In astfel de cazuri. trebuie respectată. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. trebuie respectată 89 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile.

În astfel de situaţii. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. Prin urmare. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. Este posibil însă. Sunt si situatii in care.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 88 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. organul care a dispus expertiza. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. uneori. la cererea partilor sau din oficiu. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. cum ar fi corelaţia cu alte probe. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. 26 . ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe.In aceste situatii. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. 30 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. masuri de refacere sau de completare a expertizei. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă.Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. poate dispune. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. Este posibil. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase.

alături de obiectivele expertizei contabile. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale.2. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. Expertizele contabile contractate trebuie programate. cu dovada de primire. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. trebuie contractate. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. din coduri: procedura civila si procedura penala). indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). temeiul legal de citare (art.3. 213 alin. 27 . Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Codul de procedură civilă). Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.1. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract.4. subdiviziune sau componentă în parte. 26 Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? De regula. La art. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. 3522. 3522. din coduri: procedura civila si procedura penala). Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. temeiul legal de citare (art. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. 3522.27 Contractarea expertizei contabile. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. De regula. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. 1. 3522. Dacă este necesar. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 70 Convocarea părţilor in cauze civile. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial.

Desigur. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. desigur. temeiul legal de citare (art. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. 208 din Codul de procedura civila este stipulat: „daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului.La art. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. iar uneori inoperanta. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. obstructionandu-l in misiunea sa. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. 71 Convocarea părţilor in cauze civile De regula. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. fara procedura citarii partilor. in caz de retinere preventiva a inculpatilor. din coduri: procedura civila si procedura penala). In astfel de situatii. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. in special cu expertul contabil numit din oficiu. respectiv documentari in arhivele contabile ale partilor implicate in procesul penal. nici nu este posibila. care. cu dovada de primire. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. organele care dispun lucrarile de expertiza in cauze civile si penale. singura solutie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar sa oblige partile sa depuna la dosarul propriu – zis al cauzei toate documentele pe care le considera necesare pentru a fi expertizate. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. 28 . In astfel de situatii. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. nici nu este posibila. Documentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. iar uneori inoperanta. Desigur. obstructionandu-l in misiunea sa. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Partile sunt obligate sa dea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului. fara procedura citarii partilor. Si in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. prelungind nejustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile. in special cu expertul contabil numit din oficiu. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. precizeaza expertului desemnat (numit) prin numire (incheiere de sedinta/ordonanata) daca este necesara procedura de convocare (citare) a partilor. In practica judiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea. desigur. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. dar de „lege ferenda” pledam pentru simplificarea procedurilor. care. Mai facila este deplasarea expertului contabil sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. sunt necesare frecvent lucrari la fata locului.

16 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala. sunt egali din punct de vedere al ierarhizarii profesionale si vor respecta normele de programare a lucrarilor de expertiza. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: . 29 . fără ocolişuri. atat din oficiu. Expertii. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. cum sunt: . nu numai profesionala.14 Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Numirea expertului sau expertilor contabili. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. independenţă. exprimându-şi. chiar ascunsa.independenta de spirit şi dezinteres material. dar şi cunoştinţele de cultura generala.a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. înainte de a face propuneri. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. . 66 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. singurele capabile sa-i întărească discernământul. competenta şi conştiinţa. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. cat si recomandati de partile in proces.ştiinţă. daca e nevoie. .moralitate. probitate şi demnitate.

- 18 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.penale. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. ataşate sau nu unui process penal. . de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. cu viza la zi. se numesc expertize contabile judiciare. fiind înscrise.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. 24 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 30 . când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. contractul cu acest client. motivat. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale.a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. 25 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. . . actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. . expertizele contabile pot fi: . în Tabloul experţilor contabili.extrajudiciare.civile.

Codul de procedură penală. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. sursele de informaţii utilizate. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. 91 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. cel mult. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Organul care a dispus efectuarea acestora va disoune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti. actele şi faptele analizate.După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. 23 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. ci. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în 31 . D 31 Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. reglementate de: Codul de procedură civilă. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. alte legi speciale.

73 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. Aceasta. inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. De regulă. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. ordonată şi sistematizată. De regula. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. De regula. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare 32 . Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. Dar. şi nu încadrarea judiciară a acestora. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. inclusiv anexele. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. fără echivoc. În cazuri deosebite. în exercitarea misiunii sale. concis(ă). În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. în care expertul contabil. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. care trebuie să fie precis(ă). într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.formularea concluziilor sale. 72 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. redactat(ă) într-o manieră analitică. şi nici asupra încadrărilor legale.

partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. . Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: .Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Dar într-o cauză penală? Orientativ. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. conform prevederilor legale.originale.Particularizat.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. 63 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila .sa primeasca. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. parchet) sau a instantei de judecata . in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: .sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . în cauze penale. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie.Dosarul cauzei. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispuso cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. 37 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . 33 .Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .

de regulă. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. la cerere sau din oficiu. 125. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. Codul de procedura penala: Art. în ce situaţie se dispune. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). uneori. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. Codul de procedura penala: Art. 124. trei experţi. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza.pr. 212. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert.c. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. Este posibil.civ. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. fie de catre altul. cand se socoteste necesar. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. In acest caz. ca expertiza nu este completa. dispune efectuarea unei noi expertize. În cazul expertizei contrare se numesc. Art. la cererea organului care a dispus expertiza. De asemenea. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă.E 81 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. În astfel de 34 . de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar.

Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. c. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă. la solicitarea acestuia. e. 35 . limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate 58 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. f. Pentru părţile implicate în proces. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. d. c. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. Etc. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. având valoarea unei continuări a expertizei contabile.situaţii. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . Răspunsuri abordate superficial. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. b. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. fără a face trimitere la toate documentele probante. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. atunci când se constată că expertiza nu este completă. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. b. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. invocată de către oricare dintre părţi. peste voinţa acestora. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. Lipsa de procedură în numirea experţilor. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică.

a normelor de lucru privind exercitarea profesiei.Încălcarea. în cursul unui an calendaristic.e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. la filiala de care aparţine. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. la termenele stabilite de Regulament. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. competenţa expertului contabil. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. 59 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. 36 . după caz. declaraţiile anuale. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. 5 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. . potrivit legii. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. . în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor.Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. independenţa expertului contabil. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. cu intenţie. prin acţiune sau omisiune.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii.

. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. darea sau luarea de bunuri.. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. acceptarea expertizelor contabile. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.- calitatea expertizelor contabile. servicii sau bani. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. 99 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile.daca este implicat financiar. obtinerea de participatii la capitalul social . e) armonizare: pe cât posibil. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. care au calitatea de angajaţi ai Corpului. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. anume formaţi şi instruiţi. prin favorizarea contactelor dintre colegi. audit. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil. 48 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. consultanţă. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. 98 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. expertiză etc.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei 37 . acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.

expertul. sau este sot. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . ori a luat parte. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad 38 .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv .cand el. a evidentelor contabile tehnico operative. fiind incetat din viata ori despartit. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. calitatea de martor avand intaietate . curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . . . au ramas copii .Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. sub orice forma. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. tehnic de specialitate.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 50 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.daca este in vrajmasie intre el. in calitate de organ de control. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. ca executant. .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. .daca este tutore. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . la intocmirea actelor primare.daca el. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. sau daca.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. sotul sau. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .contabile liberale.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. 100 din legea de organizare judecatoreasca . conducere. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod.

Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 65 Expertul recomandat de parte. 38 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. iar părţile interesate în 39 . arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. în afara procedurilor prevăzute de lege. În dosarele penale . potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. expertul contabil este abilitat să ceară. Această prevedere se completează cu disp. Astfel. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale.inclusiv si una dintre parti. aşa cum reiese din prevederea art. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 68 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. în cazul proceselor civile.120 Cod procedură penală.al.118 alin.3 Cod procedură penală. care să participe la efectuarea expertizei. prezenţa expertului contabil .2 şi 3 din Codul de procedură penală .118.” Potrivit art. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. cu ocazia numirii sale . expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată . este obligatorie. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. În toate cazurile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. În toate cazurile. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile.art.

respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. la cerere. starea de incetare de plati. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. explicaţii suplimentare. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Particularizat. * Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri: Intreprinzatorii individuali si managementul firmelor. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 2. sa completeze obiectivele in prezenta partilor I 40 Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv. se afla. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. sau din oficiu. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. in vederea aflarii adevarului. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. F 84 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu.expertiză să dea. situatie in care ind=formatia cu privire la bonitatea economico – financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii. Obiectivele expertizei contabile. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. adeseori. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. starea de 40 . Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor.

contestatia. contractuala etc. in cauzele arbitrale. cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. financiara. Un mijloc de asigurare a calitatii. trebuie argumentata. * Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri: In desfasurarea contractelor comerciale. . pentru a avea sanse de rezolvare si de promovare. O cale 41 . O solutie de antrenare a riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico – financiara a potentialilor parteneri. c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea expertizei contabile (in timp). b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp) a expertizei contabile. cum ar fi: a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. pentru care se adreseaza arbitrajului. pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale. exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie deci expertiza contabila. de exemplu. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent. partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei. rezolvabila in cadrul procedurilor reglementare. in special de ordin fiscal. serviciile expertului contabil sunt de preferat. In cazul in care persoana fizica sau juridica controlata nu-si insuseste concluziile organului de control. In asemenea situatie. gestionara. realitatii. potrivit legislatiei comerciale in vigoare).) este deosebit de importanta. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. . In astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul in justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de parti. corecte. ca reflecta fidel situatia economica. * Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei: Practica dovedeste ca multe (. are dreptul constitutional la contestatie. * Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ: In virtutea legilor in vigoare. De multe ori. d) in caz de neconciliere.) actiuni adresate organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare. din multe considerente. fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale.posibila intrare in faliment etc. precum si a lipsei de operativitate in tinerea evidentei. exacte. pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie. fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor. in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor (intrebarilor) fixate de parti. agentii economici (persoane juridice) si chiar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale administrative. Desigur.

care are prioritate? Comentaţi. 42 . permitand profesionistului sa actioneze cu integritate.financiare sau de alta natura. De lege ferenda susţinem necesitatea ca . fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). ci doar exemplificate. — Ea presupune integritate si obiectivitate. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustiv. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. 92 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale.posibila de argumentare este expertiza contabila extrajudiciara comandata de catre contestatar. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din România). Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intro maniera obiectiva si corecta. Componentele independentei: 1. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. 2. Totuşi un aspect trebuie relevat. 17 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil.

fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati.— este componenta fundamentala a independentei.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. M 42 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. 210) cat si codul de procedura penala(art. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. cheltuieli 43 . Atat codul de procedura civila (art. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. care face parte integranta din raport). punctual. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. instanţa poate dispune înlocuirea lui. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. 76 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. la fiecare obiectiv. cazare. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. 86 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. se stabileste un onorariu provizoriu. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. De regula. Dacă expertul nu se înfăţişează.

etc. 44 . sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară.2. Orientativ. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. ci doar la motivarea opiniilor diferite.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. Dacă obiectivele (întrebările. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. N 33 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. şi nu pe prezumţii.de editare. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. În demersul său. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. 3524.4. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. gestionar sau de altă natură. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.1. 3524.3. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. 3524. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. COMENTARII 3524. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. ajungându-se la concluzii diferite. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. efectuate de organe abilitate. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară.

se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Instanţele de drept civil. 3524. explicaţii suplimentare. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Obiectivele (întrebările. expertul contabil este abilitat să ceară. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. pot numi. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. 3524. Numirea expertului sau experţilor contabili. Particularizat. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. care trebuie să cuprindă: I. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. II. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 45 . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. 78 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Particularizat. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. iar părţile interesate în expertiză să dea. la cererea părţilor sau din oficiu. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă.6. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. III. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.5.(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. aflate atât în posesia acestora.

punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. II. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. I. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Obiectivele (întrebările. care să participe la efectuarea expertizei. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de 46 . În astfel de cauze.zile înainte de termenul de judecată. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. III. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. 116-127. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. IV. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Numirea expertului sau experţilor contabili. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). IV. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. Procedural. art. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. II. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. 79 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. referitoare la subpct. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. precum şi expertul contabil. Totodată. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. I. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. care trebuie să fie remuneratorie. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. minim necesar.

IV. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. IV. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. I. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata 47 .sa execute personal. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . referitoare la subpct. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . O 29 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. III.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda .sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . minim necesar.instanţă concis. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. II. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. care trebuie să fie remuneratorie. 62 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. 120 Cpp) . Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. III. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata .

COMENTARII 3521. atât din oficiu. 3521. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces.4.1.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 28 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispuso cu cinci zile înainte de termenul de judecată. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. cât şi recomandaţi de părţile în proces. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. Numirea expertului sau experţilor contabili. 48 . Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt).. la cererea părţilor sau din oficiu. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. pot numi. 3521. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă.2.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Existând un Corp de experţi contabili. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. Instanţele de drept civil. (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . 3521.3. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. (iv). (ii) obiectivele (întrebările. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. (iii). În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). În astfel de cauze. care trebuie să fie remuneratorie. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă.

care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile.) 3521. Totuşi. expertul contabil. 3521. Aceasta. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. politice sau de altă natură. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză.1. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice.5. Totodată. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia.2. 3515. COMENTARII 3515. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. (Comentariul la Norma nr. precum şi expertul contabil. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. calitatea de martor având întâietate. care să participe la efectuarea expertizei. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . competenţă şi incompatibilitate. ţinând seama în special de regulile de independenţă. Procedural. 49 . soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. religioase. 43 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. el.2 este şi rămâne pertinent. P 77 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi.

După consultarea dosarului. În particular. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. După consultarea dosarului. s-a pronunţat asupra unor aspecte. 53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. că se abtine de a participa la procesul civil. presedintelui instantei.Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». Art. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. II. dupa caz. în calitate de organ de control. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară.. că se abtine de a participa la procesul civil. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă.27. 7. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaraţia de 50 . Pct. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. 52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. Dacă. dupa caz. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”. presedintelui instantei. Dacă. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . în calitate de expert contabil. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Pct. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare.27. Art. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. cerere de apel.

cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. presedintelui instantei. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. in limita sumei asigurate. iar soţiile lor se află în duşmănie. expertii contabili. După consultarea dosarului. Potrivit acestei polite. potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. 61 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Persoana incompatibila este obligata sa declare. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti.abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 998 din Codul Civil. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. pot intra sub incidenta unor infractiuni. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. ca se abtine de a participa la procesul penal. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. In acest fel. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. 51 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. g) ” există duşmănie între el. asiguratorul acopera. in contextul efectuarii unor expertize contabile. dupa caz. in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. conform Art. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale 60 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). direct sau indirect . pretinde ori 51 . Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. unul sau trei experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. in care nu exista experti autorizati. potrivit legii. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. sau nu o respinge. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 44 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. in sedinta publica. 52 . (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. Art. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. 2 pot participa si experti desemnati de parti.primeste bani sau alte foloase necuvenite. prin tragere la sorti. la cererea partilor ori din oficiu. sa efectueze expertize judiciare. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. (2) Cand este necesar. daca prin lege nu se dispune altfel. (3) In domeniile strict specializate. va numi. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. ei se vor numi de catre instanta. 209. ART. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. 2 si 3. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. intr-o cauza penala civila. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. judecata sau executarea pedepsei. 201-214. ART. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. Existând un Corp de experţi contabili. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. respectânduse normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile.

ART. ART. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. ART. caz in care au dreptul la despagubiri. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. 138/2000. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. ART. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. cu citarea partilor si a expertului. 138/2000. 214 53 . (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. intocmit potrivit art. ART. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. 138/2000. (2) La cererea expertilor. daca motivul ei exista la aceasta data. 198. ART. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ce se vor stabili prin incheiere executorie. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. cu dovada de primire. tinandu-se seama de lucrare. 138/2000. ART. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. ART. ART. ART. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata.(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. instanta poate dispune inlocuirea lui. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. ART.

în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. în exercitarea profesiei. 49 Recuzarea expertului tehnic judiciar. administrativ. R 64 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. după caz. civil. sunt următoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. procedură. 54 . penal. dacă motivul există la această dată. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. • În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). • Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. ART. a unui fapt drept. Abaterile. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. el poate fi recuzat (art. Definiţie. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. 57 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. disciplinar. starea unor lucruri. în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. potrivit legii.Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. parerea unui expert.204 din Codul de procedură civilă).50 şi 51 din codul de procedură civilă).

Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. Dunărea S. Valoarea contractului: 5. . Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. 39 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion. .C. curator al uneia din parti. str. dacă motivul ei exista la această dată.2.A. .000 lei. jud.b). 204. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare.pr. (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. au ramas copiii.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. sotul sau.3. • Beneficiar: S. poziţia 100.civ. cu sediul social în Iaşi. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Iaşi. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot.06. Toamnei nr. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. str.c).. . în cazuri determinate.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. Iaşi. . . cu citarea părţilor şi a expertului.2010. carnet expert contabil nr. 55 - . Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii.Expertul contabil poate fi recuzat : . sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. Primăverii nr.daca el.daca este vrajmasie intre el. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. Data depunerii Raportului de expertiză: 30.cand el este sot.c.1000. jud. sau daca.Art.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. ruda sau afin. . domiciliat în Iaşi.cand el. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. fiind incetat din viata ori despartit. reprezentată prin manager Ion Ion.daca este tutore. . Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).

Beneficiar.2010. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului. SC Dunarea SA.03.2010.- Plata: Se face în două tranşe: 1. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare.2010 Prestator. 4 . jud. Iasi.2010. str. 3. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion. Iasi. 2. Data încheierii contractului: 15. 56 .07. reprezentata prin manager Ion Ion. iar restulpînă la data de 05. numar carnet 1000. denumit PRESTATOR si. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. cu domiciliul in Iasi. 2. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. b) si c) Art. 15. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art.2010 Art. pozitia 100. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.03.07. Art. Primaverii nr. cu sediul social in Iasi. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 5.06. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Toamnei nr. 6. Iasi. str. 3 jud. denumita BENEFICIAR.

inclusiv anexele. cu unele particularitati. indiferent de tehnicile de multiplicare. T 19 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. In acest caz. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. unde se face identificarea expertului contabil . Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.2. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. acesta. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. COMENTARII 3532.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. 3532. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. inclusiv anexele.S 96 Semnarea raportului de expertiză contabilă. De regulă. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. 3532. Toate celelalte au calitatea de copii. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. sediu social etc) 57 .3. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. in primal paragraf al raportului de expertiza.1. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru.

20 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. concisa si fara ambiguitati . cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. abateri. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil.c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. alte evaluari ale expertilor. ataşate sau nu unui process penal. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. 58 . Descrierea trebuie facuta concis.

Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. deficientei. lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. 59 . in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. ataşate sau nu unui process penal. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale.deficiente. se numesc expertize contabile judiciare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful