Sunteți pe pagina 1din 41

MANAGEMENTUL SERVICIILOR

Titular de curs: prof.univ.dr. POSEA CONSTANTIN


Testul nr.1
Identificati economistul care a utilizat pentru prima dată termenul de economia
serviciilor:

a. P. Le Pesant de Boisguilbert
b. V. R. Fuchs
c. Robert C. Judd
d. B. John
e. M. Rathmell
R: „b”

Testul nr.2
Identificati formularea care nu se încadrează în termenul de servicii în scrierile lui
P. Le Pesant de Boisguilbert:
a. avocaŃii
b. medicii
c. sclavii
d. regele
e. armata
R: „c”

Testul nr.3
Identificati formularea care nu reprezintă o caracteristică a serviciilor:

a. intangibilitatea
b. inseparabilitatea
c. variabilitatea
d. concentrarea
e. perisabilitatea
R: „d”

Testul nr.4
Intangibilitatea obligă consumatorii de servicii să fie atenti la părtile vizibile ale acestora
care se pot materializa în:

1. ambiantă
2. comunicatii
3. pret
4. calitate
5. circumstanŃe
IdentificaŃi varianta de răspuns care conŃine numai părŃile vizibile ale serviciilor:
a. 1,2,3
b. 1,3,5
c. 2,4,5
d. 2,3,4
e. 3,4,5
R: „a”

Testul nr.5
Identificati factorii ce determină modul diferit de prestare a serviciilor de la o firmă la
alta:
1. momentul
2. locul prestării
3. complexitatea serviciului
4. infrastructura fizică
5. perisabilitatea
Specificati care dintre variantele de mai jos îi contine pe toti:
a. 1,3,5
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,2,3
e. 2,4,5
R: „d”

Testul nr.6
Identificati răspunsul care nu se încadrează în categoria caracteristicilor bunurilor înainte
de cumpărare:

a. atinse
b. mirosite
c. auzite
d. văzute
e. inventariate
R: „e”

Testul nr.7
Identificati formularea ce nu se încadrează în contextul propozitiei următoare „Pentru o
economie de piată sprijinul dezvoltării serviciilor va trebui să aibă în vedere”:

a. infrastructura fizică
b. investiile în educatie
c. dezvoltarea de abilităti la personalul ce încadrează sistemul de productie al bunurilor si
serviciilor
d. fabricarea de noi produse ce necesită servicii suport specializate
e. utilizarea infrastructurii informationale
R: „d”

Testul nr.8
Economiile moderne sunt orientate preponderent către o dezvoltare accentuată a
serviciilor ca urmare a existentei unui complex de factori precum:
1. gradul de ocupare a fortei de muncă si modificarea acestuia în timp
2. participarea serviciilor la crearea produsului intern brut
3. dezvoltarea serviciilor financiare de producŃie, distribuŃie tot mai complexe
4. mărimea investiŃiilor angajate în servicii
5. reglementări si implicări guvernamentale în procesul de dezvoltare a serviciilor
Identificati varianta ce include numai cei trei factorii implicati:
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,2,5
e. 1,2,4
R: „e”

Testul nr.9
PrecizaŃi care dintre formulările de mai jos nu reprezintă indicatori calitativi ai
sectorului de servicii:
a. cresterea continuă a cererii de servicii
b. intensificarea procesului de externalizare a serviciilor
c. participarea serviciilor la crearea produsului intern brut
d. impactul dezvoltării tehnologice asupra productivitătii serviciilor
e. aparitia societătii de servicii.
R: „c”

Testul nr.10
PrecizaŃi care dintre formulări nu reprezintă factor ce a condus la intensificarea
externalizării serviciilor:

a. concentrarea firmelor pe activităŃile de bază ca urmare a cresterii concurenŃei în


domeniu
b. reducerea costurilor totale prin apelul la firme prestatoare de servicii
c. necesitatea folosirii unor cunostinŃe specifice, specializate în rezolvarea unor
probleme
d. accesul la resurse suplimentare ca tehnologii, aptitudini, management, valorificare a
capitalului
e. necesitatea unui management adecvat al firmelor
R: „e”

Testul nr. 11
Precizati care din formulări nu reprezintă factor ce conduce la o crestere mai pronuntată a
cererii de servicii:

a. fabricarea de noi produse ce necesită servicii suport specializate


b. aparitia societătii de servicii
c. mărirea numărului de servicii aditionale specializate ca urmare a inovatiei si dezvoltării
tehnologice
d. dezvoltarea serviciilor financiare de producŃie, distributie tot mai complexe
e. reglementări si implicări guvernamentale în procesul de dezvoltare a serviciilor
R: „b”

Testul nr. 12
Identificati formularea ce nu reprezintă considerent în abordarea taxonomiei serviciilor:
a. serviciile se regăsesc în toate domeniile de activitate, fie ca servicii pure, fie ca servicii
ce pot fi autonomizate la un moment dat, continutul lor fiind diferit în raport cu domeniul
în care activează
b. diversificarea continuă a serviciilor din punct de vedere al activitătilor desfăsurate, al
domeniile de referintă, al trăsăturilor ori grupării acestora
c. ponderea tot mai mare a tehnologiei informatiei în cadrul productiei de servicii
d. dinamismul serviciilor în raport cu alte sectoare de activitate
e. utilitatea serviciilor vizează o anumită trebuintă, ori creează cadrul necesar satisfacerii
acesteia
R: „c”

Testul nr. 13
Precizati care dintre formulări nu reprezintă factor ce a condus la consensul în
clasificarea serviciilor:

a. sporirea permanentă a sectorului serviciilor, ca urmare a dezvoltării economice


generale
b. luarea în considerare a functiilor îndeplinite de către servicii
c. manifestarea pregnantă a caracteristicilor serviciilor în prestarea acestora către
beneficiari
d. gruparea activitătilor economice
e. specificitatea modului de realizare a prestărilor de servicii
R: „d”

Testul nr. 14
Precizati care dintre formulări nu reprezintă, în concepŃia clasică a O.N.U., niveluri de
agregare în clasificarea serviciilor:

a. categorii-codificate cu litere
b. diviziuni-codificate prin două cifre
c. grupe-codificate prin trei cifre
d. clase-codificate prin patru cifre
e. subclase-codificate prin cinci cifre
R: „e”
Testul nr. 15
Identificati formularea ce nu reprezintă un tip de serviciu în raport de functiile îndeplinite
de acesta în sectorul distributie:

a. alte servicii profesionale si sociale


b. transportul
c. depozitarea
d. comunicatiile
e. comertul cu ridicata si cu amănuntul
R: „a”

Testul nr. 16
Identificati formularea ce nu reprezintă un tip de serviciu în raport de funcŃiile
îndeplinite de acesta în sectorul productie:
a. bănci, asigurări, alte servicii financiare
b. servicii imobiliare
c. servicii juridice
d. postale
e. contabilitate
R: „d”

Testul nr. 17
Identificati formularea ce nu reprezintă un tip de serviciu în raport de functiile îndeplinite
de acesta în domeniul social:

a. medicale
b. engineering si arhitectură
c. educaŃie
d. postale
e. guvernamentale
R: „b”

Testul nr. 18
Identificati formularea ce nu reprezintă un tip de serviciu în raport de functiile îndeplinite
de acesta în domeniul personal:

a. hoteluri si restaurante
b. reparatii
c. divertisment
d. alte servicii de afaceri
e. alte servicii personale
R: „d”
Testul nr. 19
B. John M. Rathmell consideră că serviciile pot fi ordonate în cinci mari grupe după
anumite criterii. Precizati care formulare nu se încadrează în aceste criterii:

a. tipul vânzătorului
b. tipul cumpărătorului
c. natura serviciilor
d. obiectele cumpărării
e. obiectele utilizării
R: „c”

Testul nr, 20
Taxonomia serviciilor necesită, totusi, luarea în considerare a mai multor criterii fapt ce a
condus pe Kotler Ph. la o formă sintetică de abordare a problemei. Precizati care dintre
formulări nu se încadrează în context:

a. servicii bazate pe utilizarea personalului si servicii bazate pe folosirea echipamentelor


b. servicii prestate sporadic
c. servicii care necesită prezenŃa consumatorului în timpul prestării serviciului si servicii
care nu
presupun implicarea consumatorului
d. servicii care se adresează nevoilor sociale (comune)
e. servicii care urmăresc obŃinerea unui profit si servicii non-profit

R: „b”
Testul nr. 21
Natura activitătii prestate sesizează corelaŃia dintre natura activitătii si beneficiarii
prestărilor de servicii. În acest context precizaŃi care este formularea din cadrul
activitătilor tangibile ce nu reprezintă formă de prestare către beneficiarii persoane fizice:

a. serviciile de pază
b. serviciile medicale
c. transportul de persoane
d. serviciile de cosmetică si coafură
e. restaurantele
R: „a”

Testul nr. 22
Identificati formularea ce nu se constituie în criteriu al tipologiei serviciilor:

a. al aportului la crearea produsului intern brut


b. natura produsului obtinut
c. tipul beneficiarului
d. natura si profilul firmei prestatoare
e. aptitudinile individuale de a îndeplini diferite sarcini
R: „e”

Testul nr. 23
Identificati în formulările de mai jos serviciul destinat nevoilor firmei:

a. servicii de transport persoane


b. servicii de cercetare
c. servicii de alimentatie publică
d. servicii de realizare a programelor radio-tv
e. Servicii de igienă personală si estetică umană
R: „b”

Testul nr. 24
Precizati care dintre formulări nu reprezintă o categorie de resurse umane ce coexistă în
cadrul firmelor:

a. specialisti, tehnicieni, ingineri si alŃi profesionisti de nivel înalt ce îndeplinesc funcŃii


cum ar
fi: cercetare-proiectare, dezvoltare, informatică, marketing, comunicatie etc.
b. usurinta si calitatea execuŃiei sarcinii de către angajaŃi
c. salariati generalisti angajati cu timp total, atât la nivelul managerilor cât si de angajati
relativ polivalenti;
d. angajati cu timp partial, fără perspective reale de carieră, chiar dacă au o calificare
corespunzătoare sarcinilor postului sau functiei
e. angajati pe bază de contracte cu durată determinată, ce corespunde unei preangajări de
salariati permanenti
R: „b”

Testul nr. 25
Identificati care dintre formulări nu reprezintă componentă a factorilor de fortă:

a. forta dinamică (manifestată prin capacitatea de a exercita forta musculară în mod


repetat si continuu mai mult timp)
b. gradul de flexibilitate (capacitatea de a întinde trunchiul si muschii spatelui cât mai
mult posibil)
c. forta trunchiului (capacitatea de a se exercita fortă musculară folosind trunchiul)
d. forta statică (capacitatea de a opune rezistentă presiunilor exterioare)
e. forta de încordare (capacitatea de a concentra un maxim de energie într-unul sau mai
multe momente de efort)
R: „b”

Testul nr. 26
Precizati care dintre formulări nu se referă la dimensiunile capacitătii intelectuale:
a. coordonarea corpului (capacitatea de a coordona miscări simultane ale diferitelor părti
ale corpului)
b. aptitudinea de a calcula (capacitatea de a face rapid si corect calcule matematice)
c. capacitatea de a întelege (posibilitatea de a întelege usor mesaje scrise sau verbale)
d. viteza de perceptie (capacitatea de a identifica vizual similitudini si diferente între
articole, produse, piese)
e. gândirea inductivă (capacitatea de a identifica o secvenŃă logică într-o problemă si
apoi de a rezolva problema respectivă)
R: „a”

Testul nr. 27
Precizati care este formularea ce nu se încadrează în sursă a complexitătii mecanismului
motivării:

a. orice actiune de motivare se manifestă în plan atitudinal, trebuie doar ca aceasta să fie
dedusă
b. dinamismul naturii motivării
c. efort si performantă
d. diferente între indivizi
e. impactul atingerii obiectivului asupra motivelor ulterioare si comportamentului
R: „c”

Testul nr. 28
Identificati formularea ce nu reprezintă un mod de evolutie al normelor de grup:

a. declaratii sau hotărâri ale unui membru influent al grupului deseori un supervizor sau
un lider oficial
b. evenimente importante care au avut loc în trecut si care au creat precedente
c. de la începutul activitătii grupului când s-a stabilit modelul de viitor
d. îmbunătătirea performantelor grupului
e. aducerea de către membrii grupului a unor principii din experienta anterioară în cadrul
noului grup
R: „d”

Testul nr. 29
Identificati formularea ce reprezintă factor de influentă a coeziunii de grup:

a. functionalitatea grupului
b. timpul petrecut împreună
c. măresc previzibilitatea comportamentului membrilor grupului si le permit anticiparea
reactiilor celorlalti în situatiile date
d. reduc problemele interpersonale stânjenitoare dintre membri
e. permit membrilor grupului să exprime valorile centrale si identitatea distinctă a
grupului
R: „b”
Testul nr. 30
Precizati care este formularea ce nu reprezintă factor care conduce la aparitia conflictelor:

a. identificarea cu grupul si partialitatea intergrupuri


b. interdependenta
c. constientizarea si personalizarea conflictului
d. diferenŃele de putere, statut si cultură
e. ambiguitatea
R: „c”

Testul nr. 31
Precizati indicatorul ce intră în componenta capitalului fix:

a. clădiri si constructii speciale


b. materii prime, materiale de bază si auxiliare
c. energie
d. combustibil
e. semifabricate
R: „a”

Testul nr. 32
Precizati indicatorul ce intră în componenta capitalului circulant:

a. clădiri si constructii speciale


b. agregate si utilaje energetice
c. materii prime, materiale de bază si auxiliare
d. masini-unelte, utilaje si instalatii de lucru
e. calculatoare si roboti industriali
R: „c”

Testul nr. 33
Care dintre afirmatii nu se încadrează în categoria serviciilor asistate de noile tehnologii:

a. servicii financiare
b. gestiunea capitalului lucrativ
c. servicii profesionale
d. servicii de dezvoltare si comercializare soft
e. servicii de cercetare-dezvoltare
R: „b”
Testul nr. 34
Apreciari cu ADEVARAT sau FALS propozitia următoare: „serviciile sunt la fel de
importante ca si activitătile industriale sau agricole. Chiar dacă ele nu pot fi văzute,
simtite, gustate sau atinse evaluarea acestora se face după prestare si nu înainte”.
R: „adevărat”

Testul nr. 35
ApreciaŃi cu ADEVARAT sau FALS propozitia următoare: „Tehnologia informatiei nu
are nici un rol în activitatea de inovare din cadrul serviciilor de soft, bancare ori
asigurări.”
R: „fals”

Testul nr. 36
Apreciati cu ADEVARAT sau FALS propozitia următoare: „Noile tehnologii impun ca
serviciile să fie concentrate în cadrul unor firme de profil de dimensiuni mari care îsi pot
permite alocarea de fonduri financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.”
R: „adevărat”

Testul nr. 37
Indicati formularea ce nu reprezintă componentă a sistemului informational:

a. informatia
b. fluxul informational
c. activitatea de inovare
d. circuitul informational
e. mijloacele de tratare a informatiilor
R: „c”

Testul nr. 38
Precizati care formulare nu este un criteriu de clasificare a informatiilor:

a. după modul de exprimare


b. după frecventă si calitate
c. după gradul de prelucrare
d. după directia de vehiculare
e. după modul de organizare a prelucrării
R „b”

Testul nr. 39
Identificati în textele de mai jos clasificarea informatiei după natura proceselor reflectate:
a. imperative
b. informative
c. comerciale
d. primare
e. intermediare
R: „c”

Testul nr. 40
Identificati în textele de mai jos clasificarea informatiei după directia de vehiculare:

a. descendente
b. de productie
c. financiar-contabile
d. de personal
e. de cercetare-dezvoltare.
R: „a”

Testul nr. 41
Identificati în textele de mai jos clasificarea informaŃiei după obligativitatea lor:

a. imperative
b. orale
c. scrise
d. audiovizuale
e. de evidenŃă
R: „a”

Testul nr. 42
Identificati formularea ce reprezintă o caracteristică a fluxului informational:

a. conŃinut
b. volum
c. frecvenŃă
d. finale
e. calitate
R: „d”

Testul nr. 43
Identificati formularea ce se constituie în criteriu de clasificare a circuitelor
informationale:

a. după directia de deplasare


b. după capacitatea de stocare
c. după frecventa producerii lor
d. după relatia cu emitătorul
e. după relatia cu mediul din care provin
R: „b”

Testul nr. 44
Precizati care dintre texte nu reprezintă parametri ai sistemului informational:

a. volumul informatiilor
b. capacitatea de stocare
c. circuitele exterioare
d. capacitatea de refolosire a datelor si informaŃiilor
e. viteza de vehiculare si prelucrare a informaŃiilor
R: „c”

Testul nr. 45
Identificati care dintre texte nu reprezintă o functie specifică sistemului informational:

a. instrument clasic
b. colectarea datelor si informatiilor
c. conversia datelor si informatiilor
d. transmiterea datelor si informatiilor
e. memorarea datelor si informatiilor
R: „a”

Testul nr. 46
Apreciatti cu ADEVARAT sau FALS propoziŃia următoare: „Prelucrarea datelor constă
într-un set de operatiuni prin care datele si informatiile sunt interpretate, selectate,
ordonate, combinate, sintetizate, generalizate si valorificate în forma impusă de sistemul
de management.”
R: „adevărat”

Testul nr. 47
Identificati textul ce nu reprezintă cerinŃă a sistemului informational:

a. să asigure informatii specifice cu un grad de detaliere adecvat fiecărei structuri din


firmă
b. să asigure informatii exacte, complete si continue
c. să asigure memorarea datelor
d. să asigure oportunitatea informatiei
e. să permită transmiterea informatiei pe canalul cel mai scurt către receptor
R: „c”
Testul nr. 48
Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezintă deficiente în cadrul sistemelor
informationale:

a. distorsiuni ale informatiei generate de folosirea necorespunzătoare a suportilor de


informatii, diferenta de pregătire a personalului implicat în vehicularea informatiilor,
utilizarea de mijloace necorespunzătoare etc.
b. filtrajul informational ce se referă la modificarea intentionată a informatiei de către
persoane interesate pentru ca acestea să ajungă la receptor incomplete sau schimbate în
continut
c. redundanta ce se reprezintă prin existenta unui număr mai mare de informatii decât
cele strict necesare si de înregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetată
d. oferă facilităti de interconectare a serviciilor cu alte compartimente functionale ale
firmei
e. supraîncărcarea circuitelor informationale prin mărirea volumului informatiilor care
circulă pe acestea si depăsesc capacitatea lor de transmitere
R: „d”

Testul nr. 49
Identificati textul ce reprezintă factor ce a condus la realizarea sistemelor informationale
specifice serviciilor:

a. lărgirea orizontului de cuprindere a serviciilor care va include tot mai multe probleme
globale
b. mărirea performantei si capacitătii
c. comunicatii si retele
d. interconexiuni între subsistemele componente
e. prelucrarea distributivă
R: „a”

Testul nr. 50
Identificati textul ce se referă la directiile pe care domeniul hardware îsi va concentra
atentia:

a. integrarea reală a tuturor functiilor serviciilor


b. necesitatea acordării de asistentă managementului serviciilor pentru optimizarea
operatiilor specifice
c. presiunea mereu sporită de reducere a costurilor serviciilor
d. îmbunătăŃirea servirii clientilor
e. înregistrarea datelor si informatiilor
R: „e”

Testul nr. 51
Precizati care din texte nu se referă la ce asigură modul de structurare si operare al
sistemelor informationale specifice serviciilor:

a. găsirea unor solutii optime prin înlăturarea conflictelor de interese


b. aplicarea noilor tehnici în procesele de prognoză si planificare etc.
c. adaptarea permanentă la schimbare prin actualizarea datelor programelor
d. identifică solutii intuitive ce nu pot fi date de oameni
e. acces usor al utilizatorului la informatii
R: „b”

Testul nr. 52
Apreciati cu ADEVARAT sau FALS propoziŃia următoare: „Functionarea eficientă a
sistemului informational al serviciilor necesită adoptarea de măsuri privind perfectionarea
continuă a calitătii si cantitătii informatiilor, rationalizarea si actualizarea permanentă a
tuturor fluxurilor informationale, înzestrarea tuturor structurilor cu echipamente moderne
si organizarea ratională a retelei.”
R: „adevărat”

Testul nr.53
Identificati factorul ce nu influentează coexistenta compartimentelor de marketing si de
servicii în cadrul firmelor:

a. tendinta crescândă de reducere a costurilor si de crestere a profitabilitătii


b. serviciile au preluat de la alte compartimente de activitate o serie de concepte si
instrumente pe care le-a folosit atât în actiunile desfăsurate cât si în comunicarea cu alte
domenii
c. tendinta serviciilor de a fi mai practiciste decât marketingul
d. tendinta de sporire a numărului de firme ce se ocupă cu prestarea de servicii
e. aparitia conceptului de servicii ale noilor economii
R: „d”

Testul nr. 54
Precizati care din texte se referă la relatia dintre servicii si produs:

a. asigurarea disponibilitătii produselor solicitate de clienti pe piată (aprovizionare,


distributie, transport)
b. absenta cheltuielilor ocazionate de transportul produselor la client prin suportarea
costurilor de transport de către client
c. livrarea produselor la clienti cu un pret uniform prin stabilirea unui pret mediu la
transport în raport de distanta medie între furnizor si beneficiar
d. nivelul de servire ridicat ce influentează pretul în raport de cresterea sau scăderea
acestuia; practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
R: „a”

Testul nr. 55
Precizati care din texte nu se referă la relatia dintre servicii si distributie:

a. fluxul de produse în interiorul canalului de marketing


b. stabilirea indicatorilor de evaluare a nivelului de servire (gradul de comoditate si
accesibilitate al cumpărării, varietatea gamei sortimentale, serviciile)
c. tipurile de servicii solicitate de furnizor membrilor canalului de marketing aflati în aval

d. păstrarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor (depozitarea si manipularea)


e. selectia intermediarilor prin stabilirea unor criterii de natură logistică (facilităti de
depozitare,
parc de mijloace de transport propriu, nivelul stocurilor, schimbul electronic de date)
R: „d”

Testul nr. 56
Precizati care din texte nu se referă la relatia dintre servicii si pret:

a. absenta cheltuielilor ocazionate de transportul produselor la client prin suportarea


costurilor de transport de către client
b. stabilirea volumului de activităti de la care se aplică discounturile
c. livrarea produselor la clienti cu un pret uniform prin stabilirea unui pret mediu la
transport în raport de distanta medie între furnizor si beneficiar
d. nivelul de servire ridicat ce influentează pretul în raport de cresterea sau scăderea
acestuia;
e. practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
R: „b”

Testul nr. 57
Identificati textul care nu se referă la ce trebuie să genereze competitivitatea în cadrul
relatiei servicii-productie:

a. abordarea corelatiei productie-servicii ca un tot unitar


b. practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
c. adoptarea de programe de îmbunătăŃire a activitătii pe compartimente
d. dezvoltarea retelei de servicii, a productiei
e. servirea promptă a clientilor
R: „b”
Testul nr.58
Identificati factorul ce nu influentează capacitatea de productie:

a. catalizatorii de capacitate (timpul de lucru suplimentar, contracte cu terte părti,


rationalizarea
gamei de produse, reducerea timpului total)
b. dimensiunile capacitătilor de productie
c. sistemele de management a resurselor materiale
d. posibilitatea extinderii fabricării produselor si în alte locatii
e. mărirea spatiilor de productie
R: „c”

Testul nr. 59
Precizati care din texte nu reprezintă interfată a serviciilor cu servirea clientilor:

a. prognozele pe termen scurt si mediu ce pot contribui la asigurarea stocurilor de


produse solicitate pe piată
b. sistemele de control si planificare a productiei orientate către client corelate cu
serviciile postvânzare
c. localizarea, natura si performanta de operare a sistemelor productive si serviciilor cu
influentă asupra costurilor si nivelului de servire a clientilor
d. planificarea productiei ce are influenŃă asupra functionării productiei, serviciilor,
marketingului, finantelor
e. îmbunătăŃirea calitătii serviciilor oferite clientilor
R: „e”

Testul nr. 60
Precizati care dintre indicatorii prezentati nu se referă la rentabilitate:

a. raportul procentual între suma totală cheltuită cu resursele materiale si suma obtinută
din vânzarea produselor realizate
b. raportul procentual între suma totală a profitului si mărimea capitalului
c. raportul procentual între suma totală a profitului si costul de productie
d. raportul procentual între profitul obtinut pe unitate de produs si mărimea capitalului
necesar
e. raportul procentual între profitul obŃinut pe unitatea de produs si costul mediu al
produsului
R: „a”

Testul nr. 61
Care dintre afirmatiile următoare nu se încadrează ca argument al dezvoltării puternice a
sectorului de servicii:

a. structura ocupării fortei de muncă este direct corelată cu distributia spatială a nivelului
de dezvoltare a economiilor
b. scoaterea în afara firmelor a serviciilor ce nu au importantă strategică pentru acestea
c. serviciile absorb o proportie semnificativă a utilizatorilor de tehnologie, ceea ce
influentează semnificativ dezvoltarea ulterioară a acestora din urmă
d. serviciile traditionale de distributie si transporturi au fost afectate de ciclurile de
dezvoltare economică precum productia
e. productia se realizează în raport cu cererile pietei de desfacere a produselor
R: „e”

Testul nr. 62
Care dintre afirmatiile următoare nu reprezintă indicator al calitătii vietii:

a. standarde economice ale indivizilor si gospodăriilor


b. standarde ce privesc conditiile de muncă
c. standarde ce privesc locul si rolul serviciilor în cadrul firmei
d. standarde ce privesc relatiile sociale si politice
e. standarde ce privesc timpul liber
R: „c”

Testul nr. 63
Identificati textul care nu reprezintă un tip de societate comercială prevăzut de lege:

a. societăti în nume colectiv


b. societăti în comandită simplă
c. societate în comandită pe actiuni
d. societate cu dublă responsabilitate
e. societate pe actiuni
R: „d”

Testul nr. 64
Precizati care din texte nu se referă la elementele ce caracterizează firma de servicii:

a. obiective
b. productia
c. resursele necesare
d. planul sau harta serviciului
e. managementul
R: „b”

Testul nr. 65
Identificati formularea ce se referă la modul în care poate fi percepută firma prestatoare
de servicii:

a. unitate de repartitie, dacă se are în vedere faptul că ea creează valoare adăugată, ce se


repartizează sub formă de recompense bănesti, dividende si impozite
b. reprezintă un sistem social ce cuprinde un ansamblu de activităti umane cu o finalitate
bine determinată si care dau viată tuturor elementelor tehnice, tehnologice si de altă
natură
c. este un sistem tehnico-productiv având la bază o serie de activităti ce au drept scop
obtinerea de servicii folosind pentru aceasta un ansamblu de mijloace materiale, tehnice
si tehnologice
d. constituie un sistem economic care, prin natura activitătii îsi atinge scopul de a oferi
servicii pe care societatea le cere, într-o anumită cantitate si de o anume calitate si de a
obtine profit
e. are în vedere analiza si evaluarea posturilor, determinarea necesarului de personal,
recrutarea, selectia si integrarea profesională a personalului, perfectionarea pregătirii
acestuia, promovarea si salarizarea, asigurarea condiŃiilor corespunzătoare de muncă.
R: „a”

Testul nr. 66
Precizati care dintre formulări nu reprezintă o functie a firmei prestatoare de servicii:

a. functia de cercetare-dezvoltare
b. functia comercială
c. functia de producŃie a serviciilor
d. functia de personal
e. functia de retroinformare
R: „e”

Testul nr. 67
Identificati textul ce se referă la tipologia firmei prestatoare de servicii după natura
juridică:

a. societăti private ce au la bază proprietatea privată


b. societăti publice ce asigură realizarea obiectivelor de interes public
c. societăti cooperatiste ce au la bază proprietatea cooperatistă
d. societate în comandită ce reuneste atât comanditatii cât si comanditarii
e. firme conduse competent
R: „d”

Testul nr. 68
Identificati textul ce nu se referă la tipologia firmei prestatoare de servicii după natura
juridică:

a. societăti în nume propriu sau colectiv purtând denumirea initiatorului, familiei sau a
membrilor asociati
b. firme de servicii cu rază natională
c. societătile de capitaluri ce contin capitaluri ale actionarilor si sunt administrate de către
un consiliu ales de adunarea generală si o direcŃie ce formează consiliul de administratie
d. societate de tip cooperatist ce are la bază principiile cooperatiste urmărind satisfacerea
nevoilor grupului si obtinerea de profit pentru membrii săi
e. asociatiile nonprofit, de binefacere, sociale, profesionale etc.
R: „b”

Testul nr. 69
Identificati textul ce nu se referă la tipologia firmei prestatoare de servicii după tipul
serviciului prestat:

a. firme de cazare
b. firme de alimentatie publică
c. firme culturale
d. firme de agrement
e. firme de închirieri
R: „c”

Testul nr. 70
Identificati textul ce nu se referă la tipologia firmei prestatoare de servicii după obiectul
de activitate:

a. firme turistice
b. firme de transport turistic
c. firme comerciale
d. firme sanitare
e. firme sociale
R: „b”
Testul nr. 71
Specific mediului tehnologic este faptul că între managementul firmei si tehnologie
trebuie să existe o corelatie care să permită îndeplinirea misiunii societătii. Precizati care
dintre afirmatiile de mai jos nu se referă la ce se are în vedere în cadrul firmelor de
prestări servicii în relatia cu tehnologia:
a. înzestrarea cu tehnologie de productie si reparaŃii de ultimă generatie în domeniul său
de activitate
b. asigurarea îndeplinirii sarcinilor de către lucrători prin folosirea unor unelte usor de
mânuit si cu randament sporit
c. încadrarea cu personal calificat
d. facilităti care se referă la angajarea atât de tineri absolvenŃi de licee si facultăti, cât si
someri proveniti din diferite medii
e. asigurarea de servicii de înaltă tehnicitate etc.
R: „d”

Testul nr. 72
Identificati în textele de mai jos pe cel care nu se constituie în factor de influentă al
structurii organizatorice:

a. strategia firmei
b. mediul în care îsi desfăsoară activitatea firma
c. tehnologia
d. încadrarea cu personal calificat
e. conexiunile dintre structurile create
R:”d”

Testul nr. 73
Politica firmei si obiectivele sale nu pot fi realizabile decât „………………………”
Identificati formularea ce trebuie inclusă în spatiul necompletat.

a. printr-o structură organizatorică adecvată


b. prin reducerea costurilor sub cele ale concurentilor
c. prin diferentierea serviciilor prin diferite metode
d. prin concentrarea asupra unui segment de piată sau grup de segmente
e. prin prestarea de servicii de serie mică
R: „a”

Testul nr. 74
Identificati functiile structurii organizatorice din textele mai jos.

1. instrument al managementului
2. legitimare a puterii si definire a obligaŃiilor
3. integrare socială a angajatilor
4. mediul în care îsi desfăsoară activitatea firma
5. asigurarea de servicii de înaltă tehnicitate
Precizati care dintre combinatii le contin pe toate:
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
e. 2,4,5
R:”a”

Testul nr. 75
Identificati formularea ce nu reprezină variabilă organizatională cu impact major asupra
structurilor organizatorice ale firmelor prestatoare de servicii:

a. mărimea organizatiei respective, fapt reflectat, mai ales, de numărul de angajati


b. complexitatea activitătilor de servicii, evaluată prin numărul de servicii prestate, durata
prestării lor etc.
c. dispersia teritorială a serviciilor firmei, caracterizată prin distanta medie fată de sediul
central la care sunt situate unitătile de servicii, numărul acestora s.a.
d. sezonalitatea activitătii de servicii prestate de firmele respective, dacă există
e. asigurarea îndeplinirii sarcinilor de către lucrători prin folosirea unor unelte usor de
mânuit si cu randament sporit
R: « e »

Testul nr. 76
Cea mai des întâlnită dintre structuri este cea functională Acest tip de structură constă
în ,,……………………………………………….. ,, iar dacă avem în vedere firma în
ansamblul său gruparea sarcinilor pe functiile institutiei.
Identificati formularea ce trebuie inclusă în spaŃiul necompletat.

a. caracteristicile proceselor de aprovizionare cu materii prime si materiale precum si a


prestării serviciului contractat având în vedere amplasarea furnizorilor si a beneficiarilor,
mijloacele de transport folosite, frecventa intrărilor si iesirilor de resurse si servicii,
numărul acestora
b. potentialul uman de care dispune firma cu accent pe structura si nivelul de calificare
ale angajatilor
c. personalul de conducere având ca repere nivelul de pregătire, experienta si aptitudinea
managerială
d. organizarea activitătii de servicii pe componentele acesteia
e. înzestrarea cu tehnologie de productie si reparatii de ultimă generatie în domeniul său
de activitate
R:«d»

Testul nr. 77
Structura functională ierarhică este cea mai frecventă dintre acestea. Este specifică
firmelor mijlocii si mari. Constă în gruparea sarcinilor si activitătilor pe functii ale firmei.
Acest tip de structură organizatorică asigură:

a. stabilirea precisă a responsabilitătilor


b. utilizarea eficientă a resurselor
c. potentialul uman de care dispune firma cu accent pe structura si nivelul de calificare
ale angajatilor
d. promovarea specializării
e. facilitează fiecărui manager un domeniu larg de control, precum si generarea de solutii
de înaltă calitate
Identificati textul ce nu se încadrează în context.
R: „c”

Testul nr 78
Cu toate plusurile sale, structura functională ierarhică prezintă unele deficiente dintre care
se pot aminti:

a. responsabilitatea este concentrată la nivelul superior


b. se acordă atentie limitată strategiilor firmei
c. fiecare compartiment implicat este specializat pe domenii
d. se interpun o serie de bariere în comunicare, cooperare si coordonare
e. planificarea devine uneori inadecvată conditiilor existente
IdentificaŃi formularea ce nu se încadrează la deficiente.
R: „c”

Testul nr. 79
Identificati textul ce nu constituie în alte structuri organizatorice de tip antreprenorial.

a. organizarea pe structuri teritoriale ale activitătii de servicii


b. organizarea serviciilor pe clienti
c. organizarea pe servicii
d. organizarea matriceală
e. organizarea zonală
R: „e”

Testul nr. 80
Identificati textul ce nu se constituie în specific al organizatiei care învată.

a. se bazează pe un conglomerat de retele si echipe în cadrul cărora echipele se


autoconduc, discută cu clientii, adoptă variante decizionale, fac modificările impuse de
situatie si promovează colaborarea cu alte organizatii realizând un sistem de aliante în
retele
b. angajatii au acces deplin la informatii cu privire la buget, profit, cheltuieli, fapt ce
facilitează comunicarea si cooperarea între diferitele compartimente ale firmei de servicii
c. facilitează fiecărui manager un domeniu larg de control, precum si generarea de solutii
de înaltă calitate
d. conferirea autoritătii si responsabilitătii deciziei acelor conducători care sunt cel mai
aproape de problemele ce trebuie solutionate
e. descentralizarea si lucrul în echipă conduce la sporirea responsabilitătii membrilor
firmei de prestări servicii în elaborarea deciziilor
R: „c”

Testul nr. 81
Identificati textul ce nu contine un tip de echipă formală în cadrul organizatiei care
învată.

a. verticală, caz în care poate include 3-4 niveluri ierarhice


b. cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor
c. orizontală de tip operativ-este alcătuită din angajati ce provin de la diferite
departamente
pentru a desfăsura o anumită activitate limitată în timp
d. orizontală de tip permanent-creată pentru îndeplinirea anumitor sarcini de interes
comun
e. echipa cu scop special creată pentru a realiza un anumit proiect
R: „b”

Testul nr. 82
Identificati textul ce nu contine facilităti ale organizării de tip retea.

a. concentrarea managementului asupra activitătilor importante si eficiente


b. promovarea unor valori care să conducă la deschideri, evitarea limitelor impuse,
egalitate, perfectionare si schimbare
c. lipsa de rigiditate prin reproiectarea structurii ori de câte ori este nevoie
d. personalul ce încadrează firma de bază desfăsoară o serie de activităŃi complexe fapt
ce conduce la motivare si satisfactie
e. număr mic de nivele ierarhice 2-3 comparativ cu alte tipuri de peste zece
R: „b”

Testul nr. 83
Identificati textul ce nu contine disfunctionalităti ale organizării de tip retea.

a. inexistenta unui control direct asupra functiilor cedate altor firme


b. incertitudini manifestate ca urmare a necunoasterii oportune a situatiilor din cadrul
fiecărei functii cedate
c. subcontractarea unor functii ale firmei altor firme specializate
d. firmele subcontractante pot avea o performanŃă sau prestaie sub asteptări fapt ce
conduce la efecte negative globale si chiar la desfiintarea sistemului organizatoric creat
e. fluctuatii de resurse umane fapt ce conduce la o loialitate scăzută
R:”c”

Testul nr. 84
Echipele cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor sunt create pentru
implicarea angajatilor de la nivelurile inferioare în procesul decizional si conducerea
propriei activităti având ca finalitate sporirea performantelor. Se divizează în:

1. echipe de solutionare a problemelor


2. echipe auto-conduse
3. echipe cu rol de mediator
4. echipe de tehnicieni
5. echipe virtuale
Care dintre variantele de mai jos include cele trei tipuri de echipe cu rol de crestere a
gradului de participare a angajatilor în servicii.
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
e. 1,2,5
R : «e»

Testul nr. 85
În procesul complex al activităŃilor de servicii se instituie următoarele tipuri de relatii:

a. de autoritate
b. de cooperare
c. de control
d. spontane
e. de asociere.
Care dintre formulările de mai sus nu reprezintă relatii ale activitătilor de servicii.

R: „e”.
Testul nr. 86
Relatiile ce se stabilesc, atât pe plan intern cât si pe plan extern, pe linia serviciilor au
rolul de a asigura:

a. satisfacerea promptă a clientilor fapt ce sigură stabilitatea si extinderea prestărilor de


servicii
b. sporirea încrederii consumatorilor în produsele sau serviciile oferite
c. mentinerea sau cresterea cifrei de afaceri
d. asigurarea continuitătii productiei de servicii
e. obtinerea unui profit mai mare, ca scop final al activitătii firmei
Care dintre formulările de mai sus nu reprezintă ce asigură relatiile pe plan intern si
extern pe linia serviciilor.
R: „d”

Testul nr. 87
Identificati în textele de mai jos factorul ce nu se încadrează în categoria factorilor
generali ce influentează serviciile.

a. factorul economic
b. factorul demografic
c. factorul stiintifico-tehnic
d. factorul moral
e. factorul social
R: „e”

Testul nr. 88
Identificati în cadrul textelor de mai jos formularea ce nu se referă la factorii specifici de
influentă ai serviciilor.

a. conceptia generală privind locul si rolul serviciilor


b. principiile strategiei cu privire la dezvoltarea serviciilor
c. dimensiunea psihologică a factorului moral
d. nivelul de dezvoltare si asimilare a stiintei si tehnicii
e. sistemul prestărilor de servicii existent
R: « c »

Testul nr. 89
Identificati textul ce nu reprezintă un fenomen care s-a manifestat în evolutia omenirii si
nu a influenŃat aparitia si dezvoltarea managementului ca stiintă.

a. sporirea rolului specialistilor în conducerea activitătii institutiilor


b. sporirea încrederii consumatorilor în produsele sau serviciile oferite
c. cresterea complexitătii si diversitătii productiei bunurilor
d. amplificarea dezvoltării stiintifice, tehnice si tehnologice
e. extinderea specializării si cooperării în producŃie
R: „b”

Testul nr. 90
Practica managerială se plasează „…………….”, apelează la gândirea managerului, se
sprijină pe intentii si are o comandă managerială ce se orientează după principii si norme.
Precizati care dintre texte completează spatiul liber.

a. în plan mintal
b. în plan social
c. în plan psihomotor
d. în plan senzorial
e. în planul deprinderilor
R: „a”

Testul nr. 91
Teoria este reflectarea abstractă a realitătii, „……………..”, în ansamblul său si în
amănunt, decât de către cei care îsi însusesc temeinic cunostinŃele teoretice necesare si
au anumite calităti si vocatie. Precizati care dintre texte completează spatiul liber.

a. care nu poate fi abordată


b. care nu poate fi percepută
c. care nu poate fi controlată
d. care nu poate fi erodată
e. care nu poate fi concepută
R: „b”

Testul nr 92
Arta este inspiratie, îndemânare, vocatie, „…………………..”, iscusintă, dibăcie,
ingeniozitate, abilitate, pricepere, măiestrie.
Precizati care dintre texte completează spatiul liber.

a. talent, intuitie
b. scop, determinare
c. intransigentă, indulgentă
d. inovare, incertitudine
e. acceptare, profunzime
R: „a”

Testul nr. 93
Precizati care dintre formulări nu reprezintă indicator specific al factorului economic.

a. indicatorii de potential
b. indicatori de volum
c. indicatorii de nivel
d. indicatorii de dinamică
e. indicatorii de structură
R: „b”

Testul nr. 94
Precizati care dintre formulări nu reprezintă o functie a managementului serviciilor.
a. previziunea
b. organizarea
c. modelarea
d. antrenarea
e. coordonarea si reglarea
R: „c”

Testul nr. 95
Precizati care dintre formulări nu se încadrează la „ce vizează previziunea”.

a. analiza profundă asupra resurselor disponibile


b. elementele structurale de perspectivă
c. rezultatele obtinute în activitătile anterioare
d. situatia existentă la momentul respectiv
e. scopurile activitătii
R: „b”

Testul nr. 96
Care dintre formulări nu reprezintă un element ce trebuie să asigure organizarea ca
functie managerială a serviciilor.

a. o stare de ordine si un nivel stabilit de organizare


b. stabilirea unor structuri organizatorice rationale
c. proiectarea unui sistem informational care să satisfacă nevoile manageriale
d. utilizarea completă a capacitătilor
e. un grad optim de delegare de autoritate, care să permită rezolvarea sarcinilor cât mai
apropiat de nivelul efectuării lor
R: „a”

Testul nr. 97
Care dintre textele de mai jos nu reprezintă prin ce se caracterizează managementul prin
obiective.

a. instituirea unui sistem de obiective ce trebuie realizate


b. atragerea personalului la procesul decizional
c. defalcarea bugetului de cheltuieli pe subdiviziuni ale serviciilor
d. asigurarea unui sistem de control continuu
e. corelarea recompenselor si sanctiunilor
R: „b”

Testul nr. 98
Identificati textul ce nu reprezintă avantaj al managementului prin obiective.
a. realism si creativitate
b. sporirea responsabilitătii si amplificarea nivelului de motivare a personalului
c. fundamentarea complexă a procesului decizional
d. dezvoltarea spiritului de competiŃie si initiativă
e. promovarea autocontrolului
R: „c”

Testul nr. 99
Identificati etapa ce nu este specifică managementului prin buget.

a. stabilirea obiectivelor fundamentale, a celor derivate, specifice si individuale


b. dimensionarea obiectivelor sub forma indicatorilor financiari
c. elaborarea sistemului bugetelor
d. coordonarea sistemului de bugete
e. controlul si evaluarea realizărilor
R: „a”

Testul nr. 100


Care dintre enunturi nu reprezintă o tehnică de management specifică serviciilor.

a. cercetarea operatională
b. programarea
c. modelarea
d. diagnosticarea
e. sistematizarea
R:«d»

Testul nr. 101


Care dintre formulări nu reprezintă tipuri de comportament ale leaderilor desemnati:

a. consideratia
b. lider de misiune
c. structurarea
d. comportamentul de recompensă
e. comportamentul de pedepsire
R: „b”

Testul nr. 102


Care dintre formulări nu reprezintă un stil de conducere (leadership) după caracteristicile
manageriale si psihosociologice implicate
a. autocratic
b. lider de misiune
c. birocratic
d. laissez-faire
e. democratic.
R: „b”

Testul nr. 103


Care dintre textele de mai jos nu reprezintă factor situational cu influentă asupra stilului
de conducere (leadershipului):

a. caracteristicile personale
b. maturitatea angajatilor
c. nevoile angajatilor
d. consideratia;
e. deciziile de grup
R: „d”

Testul nr. 104


Care dintre formulările de mai jos nu se referă la asteptările angajatilor de la leaderi.

a. să fie perceput ca fiind unul de-ai nostri, liderul să nu lase impresia unei persoane din
afară
b. să fie perceput ca fiind al nostru; trebuie să respecte normele si valorile esentiale
pentru grup; poate influenta valorile prin talentele sale vizionare;
c. să fie perceput ca fiind cel mai bun dintre noi; să demonstreze că este expert în meseria
sa, antrenând grupul să muncească împreună
d. să împlinească asteptările angajatilor
e. tendinta de a forta norocul
R: „e”

Testul nr. 105


Precizati care dintre formulări nu reprezintă greseală a leaderilor în activitatea lor.

a. risipa serioasă a resurselor umane


b. conservatorism exagerat si păstrarea traditiei perimate
c. tendinta de a ignora sau refuza informatia care ar putea aplana un conflict
d. deciziile elaborate si luate la timp, în mod oportun, au menirea de a pune în valoare
posibilitătile serviciilor
e. suprimarea informării cu noutăti
R: „d”
Testul nr. 106
Care dintre textele de mai jos reprezintă cerintă a deciziei în managementul serviciilor.

a. credinta în munca fizică si nu în cea inteligentă


b. enuntul si formularea clară a deciziei
c. insuficienta recompensare a muncii
d. predilectia pentru asaltul frontal
e. insuficienta utilizare a surprizei si prea mult a deceptiei
R: „b”

Testul nr. 107


Care dintre formulările de mai jos nu reprezintă cerinte specifice ale deciziei în
managementul serviciilor.

a. să fie fundamentată stiintific


b. să fie legală juridic
c. oportunitatea deciziilor
d. precizia formulării deciziei
e. supletea deciziei
R: „e”

Testul nr. 108


Care dintre formulările de mai jos nu reprezintă un criteriu de clasificare a deciziei în
managementul serviciilor.

a. gradul de cunoastere a probabilitătii rezultatelor


b. mărimea si importanta firmei
c. periodicitatea elaborării lor
d. nivelul ierarhic la care se iau
e. sfera de cuprindere
R: „b”

Testul nr. 109


Care dintre formulările de mai jos nu reprezintă o etapă de parcurs în elaborarea deciziei
în managementul serviciilor.

a. identificarea si definirea problemei de solutionat ori a oportunităŃii;


b. indicarea sau generarea solutiilor alternative la problemă;
c. corectarea unor actiuni întreprinse anterior;
d. evaluarea si alegerea unei variante (alternative);
e. implementarea si evaluarea alternativei (solutiei).
R: „c”

Testul nr. 110


Care dintre formulările de mai jos nu reprezintă un factor de influentă al procesului de
conducere a activitătii serviciilor în mediu dinamic.

a. piata
b. prestările de servicii
c. deciziile guvernamentale
d. furnizorii de resurse
e. resursele umane
R: „b”

Testul nr. 111


Identificati textul ce nu reprezintă un criteriu de departajare a deciziilor bazate pe teoria
jocurilor.

a. criteriul lui Wald


b. criteriul lui Savage
c. criteriul Fiedler
d. criteriul lui Laplace
e. criteriul lui Hurwitz

R: „c”
Testul nr. 112
Care dintre formulări nu reprezintă etapă în procesul luării deciziei în cadrul modelului
bazat pe teoria bayesiană.

a. definirea problemei
b. analiza apriorică a posibilitătilor
c. analiza preposterioară
d. evaluarea alternativei
e. alegerea solutiei finale
R: „d”

Testul nr. 113


Identificati care dintre texte nu reprezintă tehnică specializată de luare a deciziei în
managementul serviciilor.

a. arborele de decizie
b. structurarea
c. tabelul decizional
d. experimentul
e. simularea decizională
R: „b”
Testul nr. 114
O alternativă decizională determină un rezultat care depinde de „……………….” a cărui
probabilitate de apariŃie poate fi anticipată, cunoscută în sens probabilistic, în urma unor
investigatii prealabile. Identificati textul lipsă din spatiul liber.

a. capacitatea decidentului
b. obiectivele deciziei
c. un eveniment aleatoriu
d. repartizarea unităiilor cercetate
e. acuratetea investigatiilor
R: „c”

Testul nr. 115


Experimentul este un instrument modern de conducere ce are drept caracteristică
esentială, care-l diferentiază de toate celelalte instrumente, „……………………” în
generarea informatiilor necesare luării unei decizii si nu numai. Precizati ce text lipseste
din cadrul frazei.
a. repartizarea aleatoare
b. măsurarea
c. capacitatea decidentului
d. interventia decidentilor
e. analiza apriorică
R: „d”

Testul nr. 116


Simularea decizională presupune construirea, în prealabil, a unor modele care să simuleze
desfăsurarea procesului în conditiile de care s-a tinut seama la elaborarea
„…………………” posibil de aplicat. Precizati ce text lipseste din cadrul frazei.

a. căilor posibile de acŃiune


b. variantelor decizionale
c. comportamentului fenomenului simulat
d. variaŃia factorilor de influenŃă
e. consecinŃelor
R: „b”

Testul nr. 117


Proiectarea activitătii de productie, deciziile si actiunile întreprinzătorilor au ca referintă
nevoile de consum, preferintele si „……………..” consumatorului care foloseste bunurile
si serviciile. Precizati ce cuvânt lipseste din cadrul frazei.

a. atitudinea
b. comportamentul
c. nevoile
d. utilitatea
e. constientizarea
R: „b”

Testul nr. 118


Utilitatea serviciului dobândeste sens economic atunci când:

1. se stabileste o relatie între caracteristicile serviciului si cel putin una din nevoile
individului sau societătii indiferent dacă este o nevoie reală sau una indusă
2. se constientizează relatia dintre caracteristicile serviciului si nevoi
3. comunitatea, în ansamblul ei, este capabilă să folosească utilitatea intrinsecă a
serviciilor pentru satisfacerea nevoilor
4. consumatorul este capabil să măsoare utilitatea printr-un număr
5. consumatorul poate alege între servicii, în functie de utilitătile acestora
Identificati cele trei situatii în care serviciul dobândeste sens economic si precizati care
dintre grupările de mai jos le contine pe toate.
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 2,4,5
e. 1,3,5
R:«a»
Testul nr. 119
Precizati care din texte nu reprezintă relatii în care intră consumatorul de servicii în
cadrul optimului.

a. de restrictie bugetară
b. alegeri posibile ale consumatorului
c. majorarea venitului
d. alegeri admisibile ale consumatorului
e. optimul consumatorului
R:«c»

Testul nr. 120


Precizati care dintre formulări nu reprezintă factor care determină elasticitatea cererii de
servicii.

a. ponderea venitului cheltuit pentru un anumit serviciu în bugetul total al unei familii
b. gradul de substituire al serviciilor
c. gradul necesitătii în consum
d. durata perioadei de timp de la modificarea pretului
e. intensitatea modificării cererii
R:«e»

Testul nr. 121


Precizati care dintre formulări nu reprezintă tip de cerere în raport cu elasticitatea.
a. cerere inelastică, atunci când variatia cererii este mai mică decât variatia pretului
b. cerere perfect inelastică, total insensibilă la variatiile de pret
c. cerere elastică, atunci când variatia cererii este mai accentuată decât cea a pretului
d. cererea comercială, atunci când nivelul său îl atinge pe cel al pietei
e. cerere perfect elastică, atunci când, la nivelul pretului dat, cererea creste continuu
R:«d»

Testul nr. 122


Identificati textul ce nu reprezintă o caracteristică a serviciilor.

a. nu poate fi confundată cu consumul


b. asigură o mobilitate teritorială
c. are o elasticitate ridicată
d. este eterogenă
e. este neuniformă
R:«e»

Testul nr. 123


Precizati care dintre formulări nu reprezintă factor de influentă a cererii de servicii a
populatiei.

a. veniturile si timpul liber


b. tariful serviciului prestat
c. concurenta între servicii
d. progresul tehnico-stiintific
e. inovaŃia
R: “d”

Testul nr. 124


Identificati textul care nu se referă la cauzele amplificării complexitătii mediului extern al
firmei.
a. fizice si tehnice
b. demografice
c. economice
d. sociale
e. instituŃionale
R:«b»

Testul nr. 125


Identificati textul ce nu se referă la factorii de influentă ai cererii de servicii
internationale.

a. accentuarea complexitătii sistemelor de productie în sensul cresterii gradului de


flexibilitate tehnică a acestora si al diversificării produselor create cu astfel de sisteme
b. cresterea veniturilor si modificarea cheltuielilor de consum ale populatiei conduce la o
crestere a cererii pentru servicii noi, preponderent pentru servicii de turism international
si nu numai
c. amplificarea si liberalizarea comertului cu bunuri are ca efect cresterea fluxurilor
internationale cu servicii complementare (transporturi, asigurări internationale, servicii
bancare s.a.)
d. progresul tehnico-stiintific conduce la transferul international de tehnologie, servicii de
inginerie, informatică etc.
e. extinderea afacerilor realizate de către corporatiile multinaŃionale si transnaŃionale
determină cererea de servicii de studiere a pieŃelor de transport, telecomunicatii,
juridice, bancare etc.
R:«a»

Testul nr. 126


Identificati textul ce nu reprezintă metodă directă de analiză a cererii de servicii.
a. sporul natural al populaŃiei
b. ritmul mediu anual
c. estimarea cererii
d. metodele de trend
e. coeficientii de elasticitate
R: “c”
Testul nr. 127
Identificati textul ce nu reprezintă criteriu de metodă indirectă de analiză a cererii de
servicii.

a. mărimea unei categorii de servicii se poate realiza cu ajutorul metodei normative


b. mărimea cererii pe piată se poate determina în functie de numărul populaŃiei
c. mărimea cererii pe piată se poate determina în functie de norma optimă medie de
consum
d. includ sistemele de informatizare, comunicare, inovatiile, conditiile naturale s.a
e. estimarea cererii se mai poate realiza pentru serviciile aflate în relatii de substituire cu
ajutorul curbelor de indiferenŃă, lanturilor Markov etc.
R:«d»

Testul nr. 128


Precizati care dintre formulări nu reprezintă o funcŃie a pretului în prestarea de servicii.

a. informare
b. reglementare
c. evaluare a eficientei
d. stimulare a furnizorilor de servicii
e. evaluare a puterii de cumpărare
R:«b»

Testul nr. 129


Identificati textul ce nu reprezintă factor de influentă al pretului.
a. costul de furnizare
b. profitul economic
c. riscurile comerciale
d. raportul dintre cerere si ofertă
e. dinamica valorii economice a serviciilor
R: „c”

Testul nr. 130


Care dintre formulări nu este categorie de costuri a prestării de servicii.

a. costul global
b. costul fix
c. costul variabil
d. tariful
e. costul marginal
R. “d”

Testul nr. 131


Care dintre formulări nu reprezintă factor de care depinde evolutia costului mediu al
serviciului prestat.

a. comprimarea costurilor pe unitatea de serviciu


b. nivelul productivitătii muncii
c. preŃul factorilor de productie utilizati
d. volumul prestării de servicii
e. schimbarea caracteristicilor si calitătii serviciilor prestate
R: „a”

Testul nr. 132


Care dintre textele de mai jos nu se referă la ce are în vedere minimizarea costului
serviciilor.
a. actiunea restrictivă a resurselor
b. schimbarea caracteristicilor si calitătii serviciilor prestate
c. cresterea profitului prin mentinerea neschimbată a costului de prestatie
d. prestarea de servicii de calitate superioară la un cost mai redus
e. cresterea cererii si respectiv a ofertei
R: „b”

Testul nr. 133


Identificati textul care nu se referă la modalitătile prin care se realizează reducerea
costului de prestare a serviciilor.
a. cresterea randamentului factorilor de producŃie
b. cresterea productivităŃii muncii
c. comprimarea costurilor pe unitatea de serviciu
d. reducerea cheltuielilor de regie si administrative
e. reducerea costurilor pe fazele procesului de prestaŃie.
R: „c”

Testul nr. 134


Precizati care dintre formulări nu reprezintă gruparea rezultatelor economice.

a. rezultate globale (brute)


b. rezultate finale
c. rezultate nou create
d. rezultate nete
e. rezultate scontate
R: „e”

Testul nr. 135


Identificati textul care nu reprezintă particularitate a relatiei dintre productia si oferta de
servicii.

a. productia serviciilor poate fi cel mult egală cu oferta de servicii


b. să aibă o încărcătură personalizată
c. oferta de servicii există si independent de producŃia de servicii, în timp ce productia
de servicii nu se poate realiza în afara ofertei
d. structura ofereti de servicii nu coincide întotdeauna cu structura productiei serviciilor
e. oferta de servicii este fermă, întrucât ea este valabilă atâta timp cât sunt prezente
elementele ce intră în structura ei, pe când productia de servicii este efemeră ea existând
atâta timp cât există consumul.
R:«b»

Testul nr. 136


Care dintre textele de mai jos nu reprezintă o caracteristică a ofertei serviciilor.

a. caracter potential
b. risc relativ ridicat
c. caracterul artizanal
d. caracter comercial
e. caracterul complex si eterogen
R: „d”
Testul nr. 137
Precizati care dintre texte nu reprezintă factor intern pentru asigurarea elementelor
calitative în prestarea de servicii.

a. competenta profesională
b. amabilitatea
c. standardizarea
d. flexibilitatea
e. personalizarea
R: „c”

Testul nr. 138


Identificati care dintre formulări este o categorie de servicii prestată agentilor economici.

a. servicii curente
b. servicii de consiliere
c. servicii de networking
d. servicii de garantare
e. servicii complexe
R: „a”

Testul nr. 139


Precizati care din textele de mai jos reprezintă un serviciu curent.

a. servicii de telefonie fixă


b. servicii de gestiune a productiei bunurilor
c. servicii comerciale
d. servicii logistice
e. servicii publice
R: „a”

Testul nr. 140


Care din textele de mai jos nu reprezintă consideratie pentru care se face apel către
firmele specializate în vederea prestării de servicii.

a. cresterea productivitătii muncii în cadrul firmei ca urmare a disponibilizării salariatilor


ce lucrau în domeniul serviciilor concomitent cu diminuarea corespunzătoare a costurilor
aferente
b. sporirea calitătii serviciilor ca urmare a apelului la persoane fizice si juridice
specializate, autorizate si capabile să realizeze activităŃile la un nivel calitativ superior
c. tendinŃa de disociere a ofertei de servicii fată de oferta de bunuri materiale,
concomitent cu tendinta de asociere între oferta de bunuri si servicii complementare
d. posibilitatea cumpărării de licente si tehnologii necesare dezvoltării firmei si
ameliorării nivelului tehnic al fabricatiei concomitent cu diminuarea cheltuielilor
destinate cercetăriidezvoltării în interiorul firmei
e. posibilitatea adaptării operative la cererile si nevoile firmei fără a se permanentiza o
anumită categorie de personal si a se realiza cheltuieli suplimentare
R: „c”

Testul nr. 141


Care dintre textele de mai jos nu reprezintă furnizor de servicii pentru agentii economici.

a. centrele de consultantă
b. piata agroalimentară
c. centrele de afaceri
d. centrele de informare
e. băncile si fondurile de garantare
R: „b”

Testul nr. 142


Identificati care din textele de mai jos nu reprezintă, în perspectivă, o categorie de servicii
ce se va dezvolta.

a. serviciile de consultantă
b. serviciile de informare
c. serviciile de garantare
d. serviciile ingineresti
e. serviciile de trening
R: „c”

Testul nr. 143


Precizati care din formulări nu reprezintă un criteriu de clasificare a serviciilor prestate
populatiei.

a. din punct de vedere al consumului


b. după caracteristicile beneficiarilor
c. după natura relatiilor economice si financiare
d. după modul de prestare a serviciului
e. după continutul activitătii
R: „d”

Testul nr. 144


Identificati textul ce reprezintă serviciu public pentru obiective si acŃiuni economice.

a. ridicarea calificării profesionale


b. ridicarea nivelului cultural, artistic si de civilizatie
c. gospodărie comunală si locuinte sociale
d. sistem de sprijin bănesc, cu caracter contributoriu
e. solidaritatea socială
R: „c”

Testul nr. 145


Precizati care din texte nu reprezintă servicii prestate populatiei cu plată.

a. servicii hoteliere si de restaurante


b. servicii recreative, culturale si sportive
c. servicii de întretinere si reparatii
d. servicii de transport, postă si telecomunicatii
e. servicii de ordine publică, apărare si sigurantă natională
R: „ e”

Testul nr. 146


Identificati textul fals cu privire la factorul de influentare a strategiei calitătii serviciilor.

a. calitatea serviciilor este definită de către consumatori prin compararea asteptărilor


acestora cu experienta prestatorului de servicii
b. posibilitatea de comunicare între firma prestatoare de servicii si beneficiarii săi
c. calitatea serviciilor furnizate de către firmă depinde si de exigentele beneficiarilor care
pot fi în concordantă cu serviciul prestat sau nu
d. calitatea serviciilor este influentată în mod direct si de experienta trecută în prestarea
serviciului respectiv de către lucrători sau firmă, fapt ce denotă că atunci când se
efectuează prestări de servicii trebuie să se tină seama de toate regulile ce se impun în
domeniul respectiv
e. pretul reprezintă, la noi, încă, un criteriu de departajare a serviciilor prestate, dar nu si
unul de diferentiere a calitătii
R: „a”
Testul nr. 147
Identificati textul ce nu se referă la ce are în vedere eficienta serviciilor.

a. oportunitatea si eficienta investitiilor


b. gradul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor
c. măsura în care serviciile corespund necesitătilor beneficiarilor
d. măsura în care pot fi procurate si utilizate cu maximum de randament, etc.
e. identificarea si evaluarea efectelor
R: „e”

Testul nr. 148


Precizati care din textele de mai jos nu se referă al etapele procesului general de evaluare
a eficientei serviciilor prestate.

a. identificarea si evaluarea efectelor


b. analiza preposterioară
c. identificarea si evaluarea resurselor implicate
d. echivalarea ca natură si timp a resurselor si efectelor
e. construirea sistemului de indicatori ai eficientei
R: „b”

Testul nr. 149


Care dintre textele de mai jos reprezintă condiŃii definitorii pentru calitatea serviciilor
prestate.

a. atitudinea si comportamentul personalului, interesul pe care îl manifestă în rezolvarea


problemelor consumatorului
b. accesibilitatea sediului firmei si flexibilitatea programului de functionare
c. siguranta si încrederea că serviciul va fi îndeplinit conform angajamentelor firmei
d. capacitatea firmei de a solutiona o problemă neprevăzută, apărută pe parcursul
procesului prestării serviciului
e. tangibilitatea manifestată prin mediul în care se desfăsoară activitatea în cadrul firmei,
ori prin mijloacele de muncă si atitudinea personalului
R: „e”

Testul nr. 150


Identificati care text nu reprezintă element operativ al sistemului calitătii după norma