P. 1
a Organismului Uman - Efortul Fizic

a Organismului Uman - Efortul Fizic

4.0

|Views: 245|Likes:
Published by cioraximbianca

More info:

Published by: cioraximbianca on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2015

pdf

text

original

INTERRELATIA ORGANISMULUI UMAN - EFORTUL FIZIC

Defini ia efortului fizic si activitati motice De-a lungul timpului, mul i autori au încercat s formuleze defini ii ale acestei no iuni. Astfel, dup P. Popescu-Neveanu (1978) efortul reprezint o conduit conativ de mobilizare, concentrare i accelerare a for elor fizice i psihice în cadrul unui sistem de autoreglaj con tient i acon tient în vederea dep irii unui obstacol, a învingerii unei rezisten e a mediului i a propriei persoane. Hollman i Hettinger (1980) consider efortul fizic ca o repeti ie sistematic de ac iuni motrice care au ca obiectiv ameliorarea performan ei f r modific ri evidente structurale i func ionale. A. Demeter (1984) define te efortul din antrenamentul fizic ca fiind un proces pedagogic complex, organizat pe o perioad lung i finalizat prin adapt ri consecutive, optimale pân la ob inerea adapt rii maxime i men inerea ei în timp. E. Avramoff (1986) arat c efortul fizic din antrenament se reduce la un proces de cre tere a capacit ii de adaptare a organismului la ac iunea stimulilor fizici. Antrenamentul fizic devine, în acest caz, o ac iune con tient i metodic ce pune în valoare posibilit ile de adaptare a fiec rei func ii a organismului. Efortul fizic reprezint (C.Bota, 1993) o solicitare motric cu caractere bine definite, în func ie de parametrii lui. În concep ia lui M.Epuran (1994) efortul sportiv reprezint o competi ie, o întrecere cu spa iul, timpul, gravita ia, natura, cu al ii i cu sine. Din punct de vedere metodic, tiin a sportului prive te efortul sportiv ca un proces de elaborare, de continu înv are, a c rui form de execu ie cuprinde un anumit num r de repeti ii efectuate sub diverse forme. I.Dr gan (1994) arat c metodica antrenamentului evolueaz necontenit, iar baza obiectiv a acestuia este suportul fiziologic.În concep ia sa, efortul din antrenament este un proces complex, multilateral, psiho- social, morfo-func ional i metodico-pedagogic care urm re te crearea unui individ cu un înalt nivel de sanogenez , cu un grad superior de rezisten la diver i factori exogeni sau endogeni i cu un echilibru neuro-cortical sau neuro-endocrino-vegetativ adecvat ob inerii de performan e sportive. Interrela ia organism - efort fizic Efortul fizic solicit i modific , prin caracterul s u de stres, nivelul homeostatic al organismului, fixându-l pentru un moment la un nivel superior. Homeostazia sau men inerea constant a componentelor biochimice i biofizice ale mediului intern se realizeaz printr-o serie de mecanisme reglatoare (A.Guyton, 1996). Aceast constan nu este absolut ; ea este modificat prin îns i activitatea organismului (efort fizic, dezechilibru nutritiv, traumatisme etc.) sau prin r spunsuri de prevenire a disturban elor (ex.: stres psihic). Perturb rile sunt restabilite prin mecanismele homeostatice, i anume sisteme de comand cu autoreglare. Acestea pot fi clasificate în: fizice, chimice i biologice i ac ioneaz în direc ia adapt rii organismului la mediul de via , ca un tot unitar (A.Demeter, 1987).

procesele energogenetice (care vor men ine la un nivel ridicat parametrii de efort) continu i în perioada de refacere pentru stabilirea homeostaziei. ce intervin prompt i eficient. componenta psihic a stresului din efortul fizic joac un rol deosebi de t mare. 1994). Dr gan. cum este cazul sporturilor individuale. Se delimiteaz . Epuran. uneori determinant. când acestea sunt dep ite. Parametrii acestuia sunt situa i în afara valorilor fiziologice. pentru organismul neantrenat. . La nivelul marilor performan e în cadrul competi iilor sau/ i în cadrul antrenamentelor. i anume: efortul fizic solicit organismul în totalitatea sa conducând la modific ri adaptative sau la încetarea activit ii i. Particularit ile adapt rii confer individualitate fiec rui organism i sunt responsabile de conservarea s n t ii.Homeostazia se poate realiza numai dac sunt îndeplinite urm toarele condi ii: ‡ organismul s func ioneze normal. fiind reversibile. s poat opera rapid adapt rile necesare. de dezvoltarea capacit ii de efort sau. se poate afirma existen a unei interrela ii efort-organism. De aceea. f r a le putea considera patologice. Datele literaturii de specialitate atesta faptul ca efectul biologic al starii de antrenament. in care. 2001). 1994). în care mul i indicatori homeostatici sunt total perturba i pentru o perioad de timp. organismul sportivului poate fi considerat ³ normal de excep ie´ sau ³model superior de adaptare´ (A. Tipuri de efort sportiv Efortul de antrenament se concretizeaza intr-o prestatie fizica si psihica a sportivilor. sistemul biologic execut efortul în condi iile fizio-biochimice impuse de acesta. Prin mecanismele de reglare. ca prestatie fizica si psihica a sportivilor. echilibrul neuro-endocrin-metabolic corespunzator reprezinta o conditie prioritara a realizarii unei bune adaptari de antrenament. de apari ia st rilor patologice (I. 1996). printr-un proces de invingere constienta a solicitarilor din pregatire. se urmareste atingerea unui nivel superior al capacitatii de performanta. Organismul sportivului este adesea solicitat pân la limita capacit ii sale maxime. la rândul s u. ‡ reac iile la varia iile impuse de mediu trebuie s asigure desf urarea normal a func iilor fiziologice în noile condi ii impuse. ³homo-sportivus´ un organism de excep ie din punct de vedere anatomo-fizio-biochimic. ce se concretizeaza intr-un proces constient de valorificare a pregatirii dobandite concomitent in confruntari individuale sau colective. stare ce confer organismului capacitatea de a se angrena în mai mare m sur în efort i de a suporta la un nivel superior modific rile parametrilor fiziologico-biochimici (I. Dragnea. astfel încât compozi ia mediului intern s r mân în limitele precis definite. urmareste obtinerea de performante superioare. prezentând valori etichetate ca fiind anormale (patologice). În final. a unei eficiente sustinute in efort si a unei capacitati optime de refacere dupa efort. astfel. unde performan a depinde doar de efortul depus de individ i nu de echip (M. Devierile homeostaziei impuse de activitatea fizic constituie stimul declan ator al mecanismului de refacere i supracompensare care au ca efect final instalarea st rii de antrenament.Dr gan. No iunile de homeostazie i adaptare sunt complementare i valabile pentru toate nivelurile de organizare biologic i în orice situa ie. Efortul de competitie.

de adaptare. supunerea prelungita a sportivilor la activitati musculare intense si emotii puternice. al prestatiei sportive. a starii de stres emotional crescut in conditii de intrecere. favorabil. citat de Avramoff (1970) in notiunea de stres. Prin atributele sale de stimul sau factor de stres. conform careia efortul fizic. ce deranjeaza echilibrul biologic al organismului. dar implicit si sporeste concentratiei metabolitilor cu efecte toxice. poate provoca dezvoltarea unui sindrom general de adaptare. efortul sportiv activeaza mecanismele reglatoare ale homeostaziei. Prestatia sportiva actioneaza ca Äperturbatie´. In teoria stresului. efortul sportiv este un factor de influenta pozitiv. cand se accentueaza activitatea sistemelor si organelor de sustinere metabolica cu cresterea produselor hormonale. fapt ce implica o crestere evidenta a potentialului bio-psiho-motric al individului. care se adreseaza sferei biologice care suporta fenomene catabolice de tip ergotrop (in timpul efortului) si fenomene anabolice de tip trofotrop (in procesul de refacere). efectele acestei situatii se concretizeaza in procese de tip . poate fi considerat factor de stres. profesional sau sportiv. de concurs.stimul pozitiv Aceasta apreciere este argumentata de faptul ca solicitarile pretinse de efortul sportiv produc acumulari cantitative si calitative ce duc la o stare superioara de functionare a organismului. comparativ cu cele de antrenament. cat si cel de competitie include si factori de tensiune psihica. se constituie in baza performantei sportive. din cauza febrei de concurs. dat de antrenament se tulbura in concursuri. peste capacitatea de adaptare a individului conduce la instalarea unor stari patologice ale conditiei biologice si psihice a sportivilor. Efortul sportiv ± factor de stres Efortul de antrenament. element inclus de Selye. organismul este pus pe plan fizic si psihic in conditii de Ätensiune functionala activa´. Elementele stresului fizic sunt determinate de necesitatile si efectele biologice ale activitatii musculare din timpul antrenamentului sau concursului. Solicitarea sportiva. care este reactia organismului la factori psiho -emotionali manifestata in tensiune psihica. Astfel. numira supracompensatie. Echilibrul neuro-endocrin armonios al organismului. Reactiile endocrine sunt marite semnificativ in competitie. Efortul sportiv abordat ca factor de stres se prezinta sub doua aspecte: biologic (stres fizic) si psihic (stres psihic). Este acceptata opinia specialistilor. In plus. indusi de aspectul de intrecere. factorii emotionali si efecte inhibitorii: unele cercetari au demonstrat statistic cresteri semnificative a 17-hidroxizi. la nivel de performanta (si mare performanta). Efortul sportiv are ca efect adaptarea organismului. in efortul sportiv apare si stresul psihic (emotional).Efortul sportiv . Stresul psiho-fizic indus de fortarea pregatirii sportive. numai in competitie. emotionala.

y suma repet rii execu iilor (haltere. Are rolul de a aduce la zi datele medicale si sportive. evaluarea dezvoltarii fizice. Acesta are un caracter de selectieie medico-biologica pentru sport si foloseste urmatorii indicatori: anamneza medico-sportiva. scrim ). y suma exerci iilor par iale sau integrale (gimnastic ). la 4 sau la 6 luni. forte musculare si indicii de forta. y suma exerci iilor tehnico-tactice (jocuri sportive). Astfel un copil poate fi apt de a practica educatia fizica si sportul. încadrate si dotate corespunzator si poate avea loc în 3 ipostaze: a) control medico-sportiv initial. VE stabile te concret urm toarele valori: y suma distan elor parcurse (alergare.fizico-chimic ce intervin pentru pastrarea constanta a mediului intern. Acest control are urmatoarele componente: anamneza medico. mobilitate. . Parametri ai efortului fizic sunt: 1. Trebuie sa diferentiem un control medico-sportiv initial pentru acordarea avizului medico-sportiv de practicarea educatiei fizice si sportului de un control medico-sportiv cu un caracter de selectie sportiva. VE se calculeaz f când suma efortului din fiecare execu ie sau indirect prin înregistrarea continu a consumului de O2 i stabilirea echivalentului mecanic al acestuia. Aprecierea volulmului efortului doar pe baza num rului de ore efectuate în antrenament sau concurs este o gre eal metodic grav . mai precis pentru mentinerea homeostaziei.sportiva. evaluarea functionala. diagnosticul genetic de sex (formula cromozomiala) daca nu s-a efectuat anterior. Formula de calcul: LM = m x h (unde m este greutatea i h în l imea). diagnosticul starii de sanatate (examene clinice si paraclinice). Controlul medico-sportiv se efectueaza în unitati de specialitate. endocrino-metabolica. control care atesta starea prezenta si evidentiaza evenimentele medicale si sportive. VE este sinonim cu travaliul total din fizic . diagnosticul starii de sanatate (atentie la tare. evaluarea dezvoltarii fizice (nivelul dezvoltarii fizice. sechele si malformatii congenitale). compozitie corporala. ciclism). tonus muscular). diagnosticul genetic de sex.). dar nu întruneste conditiile minimale pentru a fi selectionat într-o anumita grupa sportiva. evaluarea functionala (evaluarea functionala cardio. b) control medico-sportiv periodic. Volumul efortului (VE) = cantitatea total de lucru mecanic (LM) efectuat. y suma ac iunilor efectuate (lupte. dupa caz (loturile nationale efectueaza acest control la 4 luni dupa o metodologie speciala a Institutului National de Medicina Sportiva). box.respiratorie. care au loc de la controlul medical anterior. Controlul medico-sportiv Controlul medical poate fi initial (caracter de selectie) si periodic. etc.

Toate aceste date (cantitativ si calitativ) se vor regasi în avizul medico-sportiv. fara cauze evidente. starea functionala si capacitatea de efort. care este elaborat de medicul sportiv în urma controlului medical. În cadrul anamnezei initiale vom cauta si evidentiem istoricul medical al copilului. În sportul contemporan atât de încarcat din punct de vedere competitional se ajunge adesea la situatia în care sportivii de mare valoare sau echipe la jocuri de asemenea de mare valoare nu mai dau randamentul scontat. Toti acesti parametrii trebuie interpretati în functie de perioada de antrenament. care nu se deosebeste de anamneza practicata în medicina clinica si o parte speciala. O atentie deosebita în astfel de ocazii nedorite trebuie acordata investigatiilor neuropsihice si endocrino-metabolice. eventuale tare sau sechele organice si/sau functionale. este de doua feluri: cel initial.colaterale si personale. neuro-musculara). Examenul medico-sportiv. motivatia pentru sport.sportiva propriu-zisa care sintetizeaza evolutia medicala în strânsa corelatie cu medicina sportiva. Avizul medico-sportiv Avizul medico-sportiv reprezinta un document cu valoare medico-legala. momentul obiectivului de vârf sportiv cât si în dinamica fata de examenele anterioare sau de unele investigatii la locul de antrenament al sportivului. în functie de obiectiv. . Aceasta are doua componente: anamneza generala (antecedente heredo . daca în familie au fost sau sunt sportivi. la selectie si cel periodic cu ocazia circuitelor medico-sportive. fiziologice si patologice). c) control medico-sportiv cu caracter de expertiza medico.neuro-psihica. care a eliberat avizul respectiv. gradul de antrenament cu scopul de a evidentia eventualii factori limitanti ai performantei si a actiona pentru amendarea lor si cresterea randamentului sportiv. În cadrul acestei anamneze vom include si un dialog cu parinti pentru a retine orice element. care ar putea influenta activitatea viitoare a sportivului. Anamneza medico-sportiva Orice examen medico-sportiv începe cu o anamneza amanuntita. anaerobe lactacide. riscul unor eventuale incidente în timpul efortului sportiv fiind astfel preluat de medicul sportiv. etc. Toate datele cifrice si calitative obtinute împreuna cu interpretarea acestora se regasesc înserate în Avizul medico-sportiv. În aceste situatii antrenorul împreuna cu medicul sportiv solicita o expertiza medicosportiva privind nivelul sanogenetic.sportiva. evaluarea capacitatii de efort (anaerobe alactacide. anamneza medico. Acest aviz medico-sportiv confera sportivului dreptul de a participa la antrenamente si/sau competitii. a capacitatii de anduranta si a capacitatii de refacere. motivatia parintilor. aerobe). În ceea ce priveste anamneza medico-sportiva periodica aceasta se axeaza net pe doua aspecte: evolutia medicala de la ultimul control medico-sportiv pâna la zi si evolutia sportiva (în cele mai mici detalii) ale aceluiasi interval o asociere între evolutie sportiva si cea medicala prin prisma reflectarii acesteia în viziunea sportivului.

violente. starea functionala si capacitatea de efort. atentie la G. Partea de diagnostic se refera la: starea de sanatate. la unii indicatori fizici (ex. Prima parte diagnostica se încheie cu o rubrica. refacerea si pregatirea biologica de concurs. g. fortele musculare etc.). Diagnostic 2. Indicatii ± contraindicatii. Daca tot se sustine ± pe buna dreptate ± ca medicina sportiva este o medicina preventiva sa dovedim în practica cuvenita ca stim sa folosim eficient aceste mijloace de preventie. De aceea medicii sportivi. însa numai în urma unei expertizari si a elaborarii unui aviz medico-sportiv de catre comisia de expertiza) si data de valabilitate a avizului . care au permis participarea sportivilor la antrenamente sau competitii fara viza medicala la zi. intitulata indicatii . cerintelor probei (sportului) si etapei de pregatire. 3 jucatori de fotbal american mor pe teren la antrenamente într-o saptamâna) frecventa acestor accidente creste în concordanta cu cresterea antrenamentelor si a competitiilor si a conditiilor de dificultate în care acestea au loc (stare de oboseala. Atât în tara noastra cât si pe plan mondial (în iulie 2001. care pot avea rasunet negativ asupra performantei sau asupra sanatatii.contraindicatii va cuprinde: indicatii medicale si indicatii (recomandari) metodico-medicale referitoare la calitatile fizice de baza si la unele mijloace de introdus în antrenamente pentru ameliorarea acestora. Avizul medico-sportiv se încheie cu concluzii: APT sau INAPT (temporar sau definitiv. În subsolul fiecaruia din aceste diagnostice se face obligatoriu urmatoarele referiri partial conclusive: nivel corespunzator. necorespunzator.Avizul medico-sportiv are doua parti: 1. De asemenea o responsabilitate la competitii revine si arbitrilor. în timp. factori de mediu neprielnici. antrenorii. care trebuie sa controleze carnetele de legitimare ale sportivilor înainte de a permite participarea la competitii a sportivilor. avizul medico-sportiv ocupând un loc principal. Partea a doua a avizului medico-sportiv. nivelul dezvolttrii fizice. în continuare se dau indicatii (recomandari) privind alimentatia. optima de concurs. care fac legatura dintre sport si medicina sportiva. mentionam înca o data ca întreaga responsabilitate în caz de accidente revine antrenorilor si medicilor.) a unor mijloace de ameliorare a acestora pentru a ne apropia de nivelul formei sportive. . Daca este cazul la recomandari medicale se pot da indicatii privind ameliorarea unor deficiente fizice. conducatorii sportivi) trebuie sa acorde importanta si responsabilitatea cuvenita controalelor medico-sportive asa cum stipuleaza Legea sportului 69/2000 si mai ales sa respecte întocmai recomandarile incluse în avizul medico-sportiv. In ultimele decenii moartea subita pe terenul de sport nu mai este o raritate. aprecieri metodice. Pe baza acestui aviz unitatile de medicina sportiva aplica pe carnetul de legitimatie sportiva la rubrica control medical numarul avizului si valabilitatea acestuia. care nu prezinta viza medicala la zi în carnet de cadrele medico-sportive autorizate. etc. medicalia. dar nu numai ei (în egala masura sportivii.

2. Sport Turism.. . Dr.1981.. ..Bibliografie 1. Ed. Carmina Liana Musat . ..Cultura fizica medicale. Pof. Educatie Sportiva .curs Facultatea de Medicina si farmacie Galati. Bucuresti. Dragan i.

ASISTENTA MEDICALA GENERALA INTERRELATIA ORGANISMULUI UMAN EFORTUL FIZIC (SPORTIV) CIORAXIM BIANCA ANUL IV (CONTINUARE DE STUDII) .UNIVERSITATEA Ä DUNAREA DE JOS GALATI´ FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE SPECIALIZAREA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->