Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Catedra Economie şi Management Industrial

ECONOMIA FIRMEI ÎN INDUSTRIE

Indicaţii metodice pentru îndeplinirea


lucrărilor de verificare

Chişinău
U.T.M.
2007

1
Indicaţiile metodice pentru îndeplinirea lucrărilor
de verificare sunt destinate studenţilor secţiei cu
frecvenţă redusă, cu specializarea „Business şi
administrare”, „Managementul firmei”, „Marketing
şi logistică” şi „Relaţii economice internaţionale”.

Autor: conf. univ. dr. Maria Gheorghiţă

Redactor responsabil: conf. univ. dr. Valentin Sverdlic

Recenzent: conf. univ. dr. Larisa Bugaian

© U.T.M., 2007
2 C
1. Obiectivele lucrării de verificare la disciplina “Economia
firmei în industrie”

Funcţionarea eficientă a economiei de piaţă direct depinde de


gradul de calificare, competenţa şi profesionalismul cadrelor.
Evident că pentru a educa astfel de cadre este necesară formarea
unui nou tip de gândire economică, fundamentat pe sistemul de
valori specifice economiei de piaţă şi ţinându-se cont de riscurile
cu care se confruntă agenţii economici în această economie. În
acest scop studenţii cu frecvenţa redusă vor îndeplini pe parcursul
studierii disciplinei „Economia firmei în industrie” două lucrări de
verificare.
Obiectivele lucrării de verificare constau în:
- verificarea abilităţilor studenţilor de a lucra de sine stătător;
- obţinerea deprinderilor de a aplica cunoştinţele teoretice în
practică;
- a oferi posibilitate studenţilor să lucreze cu literatura de
specialitate, precum şi să utilizeze date concrete din întreprinderi;

2. Structura lucrării de verificare

Lucrarea de verificare va fi formată din două părţi:


(i) partea teoretică - în care se va reflecta conţinutul teoretic al
întrebării, (ii) partea practică - în care se va prezenta rezolvarea
unei situaţii practice. La finele lucrării va fi prezentată lista actelor
normative sau legislative şi a lucrărilor bibliografice utilizate.

În partea teoretică – se va expune conţinutul


întrebării teoretice, prezentându-se definiţiile necesare,
clasificările, metodologia determinării indicatorilor economici,
formularele de înregistrare a acestora, căile de sporire a eficienţii
etc. În cazurile necesare se vor prezenta prevederile principalelor
3
reglementări normative sau legislative. Întrebarea teoretică se va
considera dezvăluită pe deplin numai în cazul când se va expune
teoria astfel ca să se găsească oglindirea tuturor părţilor
componente ale întrebării.

În partea practică – se va prezenta rezolvarea


detaliată a situaţiei practice, prezentându-se şi concluziile
necesare. Pentru ca rezolvarea să fie întemeiată se vor face
trimiteri la relaţiile de calcul necesare, ultimele fiind descrise
detaliat.

În bibliografie se va indica numai acea literatură


care a fost folosită la elaborarea lucrării de verificare. În primul
rând va fi indicată baza legislativă utilizată, în ordinea
descrescândă a perioadei de punere în funcţiune, apoi sursele
bibliografice se vor aranja în ordinea alfabetică a numelui
autorilor, şi în ultimul rând - denumirile instrucţiunilor,
îndrumărilor metodice utilizate pentru îndeplinirea lucrării de
verificare.

3. Elaborarea şi susţinerea lucrării de verificare

Fiecare student va îndeplini pe parcursul perioadei de studiere a


disciplinei „Economia firmei în industrie” două lucrări de
verificare care vor cuprinde atât dezvăluirea teoretică a subiectului
propus, cât şi rezolvarea unei situaţii practice conform variantei
selectate. Selectarea variantei se va efectua în corespundere cu
numărul de ordine din registru. Dacă numărul de ordine din
registru depăşeşte numărul variantelor propuse în indicaţiile
metodice date, se va omite prima cifră a numărului de ordine şi
varianta va fi selectată în corespundere cu cifra a doua a numărului
de ordine din registru. În acelaşi mod va fi selectată şi situaţia
practică necesară de rezolvat.

4
Variantele întrebărilor teoretice precum şi a situaţiilor practice
sunt prezentate în continuare.

Oformarea lucrării de verificare:

Lucrarea de verificare se va tapa pe foi de formatul A4 cu


caracterul 12 la 1,5 rânduri; Fiecare sub punct al întrebării se va
începe din rând nou, denumirea sub punctului prezentându-se cu
bold.

− Toate paginile
trebuie să fie numerotate, numerotaţia se va începe de la pagina 3.
Prima pagină va fi foaia de titlu, iar pe pagina doi va fi indicată
varianta şi vor fi prezentate subiectele (teoretice şi practice)
necesare de dezvăluit şi rezolvat;

− Materialul trebuie să
fie prezentat în mod scurt, clar şi cuprinzător;

− Toate
graficele, figurile, schemele etc. trebuie denumite şi numerotate
consecutiv. Sub grafic, figură, schemă se va indica cuvântul
„Figura” apoi numărul de ordine şi denumirea;

− Tabelele statistice
trebuie să fie denumite şi numerotate consecutiv. Mai întâi se va
scrie în partea dreaptă a tabelului cuvântul „Tabelul”, apoi se va
indica numărul de ordine. Din rând nou de asupra tabelului la
mijloc se va indica denumirea tabelului. Denumirea trebuie să
corespundă informaţiei reflectate în tabel.

5
Foaia de titlu se prezintă în modul următor:
Ministerul Educaţiei şi a Ştiinţei al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Catedra Economie şi Management Industrial

LUCRARE DE VERIFICARE
la disciplina ECONOMIA FIRMEI ÎN INDUSTRIE

A efectuat:
studentul (a) grupei _____ ___________
(numele)
A verificat:
Dr., conferenţiar universitar
al catedrei EMI ____________
(numele)

Chişinău, 200_.
Lucrarea de verificare, îndeplinită conform cerinţelor înaintate,
este prezentată profesorului care duce cursul pentru a fi verificată.
Evaluarea lucrării se va face diferenţiat. Nota de apreciere finală
se va determina în baza cunoştinţelor prezentate de către student la
susţinerea lucrării. Numai lucrările evaluate cu note pozitive se
vor admite către susţinere. Lucrările care vor fi evaluate cu note
negative vor fi returnate pentru a fi refăcute.

6
LUCRAREA DE VERIFICARE nr.1
Subiectele teoretice

1. Economia de piaţă: esenţa economică, modelele şi


caracteristica lor
2. Rolul statului în economia de piaţă
3. Structura economiei naţionale şi locul întreprinderii în ea
4. Întreprinderea: definiţie, sarcinile şi baza legislativă de
funcţionare
5. Clasificarea întreprinderilor la general şi în particular în
Republica Moldova
6. Capacitatea de producţie: noţiune şi metodologia
determinării. Importanţa şi căile de îmbunătăţire a gradului de
utilizare a capacităţilor de producţie.
7. Programul de producţie şi indicatorii lui. Metodologia
determinării principalilor indicatori ai programului de producţie.
8. Mijloacele fixe ale întreprinderii ca parte componentă a
activelor ei: esenţa economică, componenţa şi structura.
9. Metodele de evaluare a mijloacelor fixe conform
standardelor naţionale de contabilitate.
10. Uzura fizică şi morală a mijloacelor fixe. Metodele de
lichidare a uzurii şi sursele de finanţare a acestora
11. Metodele de calculare şi reflectare a uzurii în costul de
producţie.
12. Indicatorii de utilizare, eficienţa mijloacelor fixe:
necesitatea şi metodologia determinării lor; importanţa şi căile de
îmbunătăţire a utilizării mijloacelor fixe.
13. Reproducerea mijloacelor fixe în întreprinderi: construcţia
capitală şi investiţiile capitale.
14. Sursele de investiţii în sistemul financiar al întreprinderii.
15. Esenţa economică, sarcinile şi conţinutul proiectelor de
investiţii.
16. Bazele metodologice de evaluare a eficienţii economice a
investiţiilor
17. Eficienţa economică comparabilă a investiţiilor capitale şi
caracteristica ei
18. Metodologia determinării eficienţei economice a investiţiilor
în baza factorului de actualizare a rezultatelor şi cheltuielilor
19. Mijloacele circulante ca parte componentă a activelor
întreprinderii: esenţa economică, componenţa şi structura lor.
20. Normarea mijloacelor circulante.
21. Sursele de finanţare a mijloacelor circulante.
22. Indicatorii de utilizare, eficienţa mijloacelor circulante.
Factorii de influenţă asupra mărimii mijloacelor circulante.
23. Influenţa modului de dirijare cu mijloacele circulante asupra
rezultatelor activităţii întreprinderilor.
24. Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor la etapa
actuală. Relaţiile contractuale cu furnizorii.

Situaţiile practice

1. Secţia de patiserie funcţionează 320 zile pe an în 2


schimburi. Productivitatea timp de o oră este de 260 kg. Preţul de
8
livrare a unei tone de produs este de 4500 lei. De calculat volumul
producţiei marfă în preţuri în vigoare şi de comparat cu volumul
producţiei-marfă în preţuri de bază (preţul unei tone =2560 lei).

2. Volumul vânzărilor în anul de bază a constituit 5200 mii lei.


Stocul de producţie finită la depozit la finele anului de bază
constituiau 640 mii lei, iar creanţele 670 mii lei. Pentru anul de
planificare se prevede un volum de producţie de 5480 mii lei, stoc
de producţie finită la depozit la finele anului de planificare de 520
mii lei, iar creanţe în valoare de 250 mii lei. De calculat volumul
vânzărilor pentru anul de planificare şi modificarea lui faţă de
anul de bază.

3. Necesarul de materie primă şi materiale auxiliare conform


devizului anual de cheltuieli constituie 4752 mii lei, volumul
mediu al unei livrări de materie primă şi materiale auxiliare
constituie 79,2 mii lei, consumul de timp pentru lucrările de
manipulare, transportare şi depozitare a materiei prime şi
materialelor auxiliare – 5 zile, consumul de timp pentru controlul
calităţii şi analizele necesare – 0,5 zile. De determinat normativul
mijloacelor circulante sub formă de rezerve de producţie a
materiei prime şi materialelor auxiliare pentru anul de planificare.

4. O întreprindere dispune de două secţii de producere. În


prima secţie sunt 120 locuri de muncă la care se produce
sortimentul A cu manopera medie 4,2 ore/tona. În secţia a doua
sunt 2 linii cu productivitatea 20 tone/oră la care se fabrică
sortimentul B. De la 1.06 se prevede înlocuirea a 60 locuri de
muncă cu o linie nouă cu productivitatea 25 tone/oră. Regimul de
lucru al întreprinderii este de 2 schimburi cu pierderi din pricini
organizator tehnice pe parcursul schimbului de 8 minute. Zile
lucrătoare în an – 252. Coeficientul de utilizare a capacităţii de
producţie este de 0,87. Să se determine indicatorii naturali ai
programului de producţie.

9
5. În anul raportat întreprinderea a atins vânzări 12,5 mil. lei
utilizând mijloace circulante 3,4 mil. lei. Pentru anul de planificare
se prevede sporirea volumului vânzărilor cu 12% şi reducerea
duratei unui circuit cu 4 zile. De determinat necesarul de mijloace
circulante pentru anul de planificare şi mărimea mijloacelor
circulante economisite.

6. La începutul anului o secţie dispunea de 3 linii de


îmbuteliere cu o productivitate de 6 mii sticle în oră. Pe parcursul
anului se prevede demontarea a două linii la 1.04 şi înlocuirea lor
cu altele mai productive cu o productivitate de 12 mii sticle în oră.
Liniile noi vor fi date în exploatare la 1.06 şi 1.08 corespunzător.
De determinat capacitatea medie anuală a secţiei dacă aceasta
lucrează într-un schimb cu pierderi din pricini organizator tehnice
pe parcursul schimbului 15 min. Zile lucrătoare în an 254.

7. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe la începutul anului


raportat a constituit 1600 mii lei, iar gradul de uzură – 20%. Pe
parcursul anului au fost introduse mijloace fixe noi în valoare de
360 mii lei, care au fost luate la bilanţ de la 1 august. Cota medie
anuală a uzurii a constituit 12%. De determinat valoarea iniţială şi
valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe la finele anului raportat.

8. În trimestrul IY întreprinderea planifică un volum de


producţie de 650 t. Costul de producţie pentru o tonă de produs va
constitui 210 lei. Durata ciclului de producţie va constitui 21 zile.
Consumurile materiale directe se planifică în mărime de 150 lei,
iar creşterea celorlalte consumuri va fi uniformă pe întreaga
perioadă a duratei ciclului de producţie. De determinat mărimea
mijloacelor circulante sub formă de producţie în curs de execuţie.

9. Conform planului întreprinderea trebuia să atingă un volum


de vânzări în mărime de 30 mil. lei. Efectiv volumul vânzărilor a
constituit 34 mil. lei utilizându-se un normativ de mijloace
circulante de 2,4 mil. lei. De determinat cum s-a modificat durata
10
unui circuit a mijloacelor circulante şi ce mărime de mijloace
circulante relativ a fost economisită.

10. În perioada raportată întreprinderea a rămas cu stoc de


producţie finită la depozit în mărime de 4,5 mil. lei şi creanţe –
3,45 mil. lei. Conform planului de afaceri se prevede producerea
următorului sortiment: produsul A -20000 tone, produsul B- 24000
tone, produsul C -16000 tone. De asemenea se prevede producerea
şi livrarea către clienţii din afară a aborului în valoare de 980 mii
lei şi o reducere a stocului de producţie finită la depozit la finele
anului de planificare cu 18% faţă de anul raportat. Pentru finele
perioadei de planificare întreprinderea prevede să atingă creanţe în
mărime de 14% din volumul producţiei livrate. Preţul planificat de
livrare constituie pentru produsul A – 202 lei/t, pentru produsul B
– 214 lei/t, pentru produsul C -184 lei/t. De determinat volumul
vânzărilor pentru perioada de planificare.

11. Întreprinderea a procurat doi ani în urmă mijloace fixe la


preţul de 5470 mii lei. Cheltuielile de transportare au constituit 3%
din preţ, iar cheltuielile de montare-instalare – 420 mii lei. Cota
anuală a uzurii constituie 12%. De determinat valoarea iniţială şi
de bilanţ a mijloacelor fixe la finele anului doi.

12. În anul raportat întreprinderea a atins un volum de vânzări


de 34 ml. lei. Randamentul mijloacelor fixe active în perioada
raportată a constituit 3,85 lei iar ponderea lor în total mijloace fixe
cu 45%. Pentru perioada de planificare se prevede un spor al
mijloacelor fixe cu 25%. Ponderea părţii active a mijloacelor fixe
în total mijloace fixe conform planului va constitui 60%.
Randamentul mijloacelor fixe active va spori până la 5 lei. De
determinat modificarea volumului vânzărilor şi a randamentului
mijloacelor fixe la general în perioada planificată faţă de cea
raportată.

11
13. Întreprinderea a finalizat anul raportat cu stoc producţie
finită la depozit în valoare de 2,9 mil. lei şi creanţe 4,1 mil. lei.
Conform planului de afaceri pentru perioada de planificare se
prevede un volum de vânzări în mărime de 27 mil. lei cu un grad
de rentabilitate de 18%. De asemenea se planifică stoc de
producţie finită la depozit pentru 60 zile şi creanţe în mărime de
16% mai puţin ca la sfârşitul perioadei raportate. De determinat ce
volum de producţie marfă va planifica întreprinderea.

14. Volumul vânzărilor în perioada raportată a constituit 12 000


mii lei. Pentru perioada de planificare se prevede un spor până la
19 200 mii lei. Dotarea cu mijloace fixe în perioada raportată a
constituit 1,35 lei iar în perioada de planificare va constitui 1,28
lei. De determinat pentru perioada de planificare necesarul de
mijloace fixe, modificarea lor în raport cu perioada raportată şi
valoarea relativ economisită de mijloace fixe în perioada de
planificare datorită reducerii nivelului de dotare cu mijloace fixe.

15. În perioada raportată întreprinderea a obţinut producţie


realizată în sumă de 19 ml. lei, a rămas cu stocuri de produs finit
la depozit în valoare de 4,5 ml. lei. Creanţele la finele anului
constituiau 3,5 ml. lei. În planul de afaceri se prevede ca producţia
realizată să sporească în raport cu anul precedent cu: 5% în
primul an, 3% în al doilea an, 2% în al treilea an. Stocul de
producţie finită şi mărimea creanţelor să se reducă faţă de anul
precedent cu: 20% şi 18% corespunzător în primul an, 15% şi
16% corespunzător în al doilea an, 22% şi 20% corespunzător în al
treilea. De determinat volumul producţiei-marfă planificat.

16. În perioada raportată întreprinderea a atins următorii


indicatori:
Produsu Produsu Produsu Produsu
Indicatorii
lA lB lC lD
Cantitatea 550 600 400 730
producţiei
12
fabricate, tone
Preţul cu ridicata
1000 1800 1200 900
al întreprinderii, lei
Stoc producţie
finită la depozit la
110 123 114 88,5
începutul anului,
mii lei
Stoc producţie
finită la depozit la
94 102 119 92
finele anului, mii
lei

Creanţele la finele anului raportat au constituit 220 mii lei sau cu


12% mai mult decât la finele perioadei precedente. De determinat
volumul vânzărilor pentru perioada raportată.
17. Întreprinderea dispune de două secţii: secţia principală unde
se confecţionează producţia la 2 linii tehnologice cu
productivitatea 20 articole/oră. Regim de lucru 1 schimb, zile
lucrătoare – 253, pierderi pe parcursul schimbului din pricini
organizator – tehnice – 25 minute. În secţia 2 sunt 45 locuri de
muncă la care se efectuează lucrările de finisare-ambalare cu
manopera 15 minute/articolul. De determinat indicatorii naturali
ai programului de producţie, dacă coeficientul de utilizare a
capacităţii de producţie este 0,87.
18. La începutul anului valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe
constituia 16 400 mii lei din care: Clădiri – 3 400 000 lei cu un
grad de uzură de 22%, utilaje – 8,4 mil. lei, restul – alte mijloace
fixe cu un grad mediu de uzură de 24%. Pe parcursul anului se
prevede lărgirea unei clădiri, care va implica cheltuieli
suplimentare în valoare de 2 345 000 lei (la 1.09). Uzura utilajului
se calculează după metoda soldului scontat, iar pentru celelalte
categorii de mijloace fixe – după metoda liniară. Cota anuală a
uzurii constituie pentru clădiri – 3%, pentru utilaje – 28%, pentru
celelalte grupe – 7,8%. De determinat valoarea uzurii anuale
pentru anul curent.

13
19. Întreprinderea dispune de o secţie de croire şi una de
confecţionare. În secţia de croire se află o linie de croire cu
productivitatea 200 art/oră. Secţia de confecţionare dispune de 7
fluxuri: 3 fluxuri cu productivitatea 20 art/oră, 3 fluxuri cu
productivitatea 30 art/oră şi 1 flux cu productivitatea 40 art/oră.
Regim de lucru 1 schimb, pierderi pe parcursul schimbului din
pricini organizator-tehnice în secţia de croire 40 minute, iar în
secţia de confecţionare - 0,8 ore. De determinat coeficientul de
utilizare a capacităţii de producţie a secţiei de croire dacă
capacitatea de producţie a secţiei de confecţionare se utilizează la
nivel de 75%.

20. Întreprinderea prevede să atingă în anul curent un volum de


vânzări de 12,5 mil. lei utilizând mijloace circulante în mărime de
4,5 mil. lei. Anul trecut întreprinderea a avut vânzări în mărime de
9,7 mil. lei, iar durata unei rotaţii a mijloacelor circulante - 87 zile.
De determinat cum se va modifica durata unei rotaţii şi mărimea
mijloacelor circulante în anul curent faţă de anul trecut.

21. În perioada raportată întreprinderea a atins vânzări 14,5 ml


lei şi a rămas la finele anului cu stoc de producţie finită la depozit
2,5 ml lei iar creanţele au constituit 3,8 ml lei. Pentru anul de
planificare se prevede producerea a 22 000 articole de sortimentul
“A” la preţul cu ridicata al întreprinderii 210 lei/art., 25 000
articole de sortimentul “B” la preţul cu ridicata al întreprinderii
195 lei/art., şi 42 000 articole de sortimentul “C” la preţul cu
ridicata al întreprinderii 205 lei/art. Livrările cooperate vor
constitui 1200 mii lei, lucrările de construcţie capitală – 800 mii
lei. Pentru stocul de producţie finită la depozit la finele anului se
prevede o reducere cu 12% faţă de mărimea lui la începutul
anului, creanţele se planifică în mărime de 3,5 ml lei. De
determinat modificarea volumului vânzărilor în anul de planificare
faţă de anul raportat.

14
22. Volumul vânzărilor în perioada raportată au constituit 60
mil. lei. Pentru perioada de planificare se prevede fabricarea unui
volum de producţie în mărime de 74 mil. lei, inclusiv 3 ml. lei
pentru necesităţi proprii. Suplimentar la programul de producţie
întreprinderea prevede efectuarea lucrărilor de construcţie capitală
în valoare de 450 mii lei şi producerea semifabricatelor pentru
comercializare întreprinderilor din ramură în valoare de 670 mii
lei. De determinat volumul producţiei marfă pentru perioada de
planificare şi abaterea faţă de perioada raportată.

23. Valoarea iniţială a mijloacelor fixe la început de an


constituie 6200 mii lei. Pe parcursul anului s-au introdus mijloace
fixe în valoare de 2520 mii lei la 1 aprilie, 3400 mii lei la 1
septembrie şi s-au scos din funcţiune mijloace fixe fizic învechite
în valoare de 1250 mii lei de la 1 august. De determinat valoarea
uzurii anuale dacă aceasta se calculează prin metoda liniară cu o
cotă anuală medie a uzurii de 11%.
24. În anul raportat întreprinderea a atins un volum de vânzări
de 44 567 mii lei utilizând mijloace fixe medii anuale în valoare
de 12 657 mii lei. Pentru anul de planificare se prevede sporirea
vânzărilor cu 18% iar a randamentului mijloacelor fixe cu 8%. De
determinat volumul vânzărilor pentru anul de planificare şi
modificarea relativă a lui faţă de perioada raportată.

15
LUCRAREA DE VERIFICARE nr.2
Subiectele teoretice

1. Personalul întreprinderii: definiţie, componenţa şi structura.

2. Determinarea necesarului de personal pe categorii de


personal.
3. Eficienţa utilizării forţei de muncă în întreprindere:
indicatorii şi însemnătatea.
4. Productivitatea mincii: esenţa economică, indicatorii şi
metodele de determinare.
5. Sporirea productivităţii muncii: direcţiile principale,
însemnătatea şi influienţa asupra profitabilităţii întrepinderii.
6. Salarizarea personalului: esenţa şi sistemele de salarizare
utilizate în cadrul întreprinderilor.
7. Reglarea remunerării muncii în Republica Moldova la etapa
actuală.
8. Modul de determinare a fondului de remunerare a muncii în
cadrul întreprinderii.
9. Costul de producţie: esenţa economică. Consumurile şi
cheltuielile: definiţie, componenţa şi clasificarea.
10. Costul producţiei fabricate şi costul vânzărilor: componenţa
şi modul de determinare.
11. Calculaţia costului de producţie pe unitate de produs. Modul
de repartizare a consumurilor indirecte şi a cheltuielilor pe unitate
de produs.

16
12. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor în locul apariţiei
lor: centrele de cost, centrele de responsabilitate şi centrele de
profit.

13. Preţul şi funcţiile lui. Politica de preţ a întreprinderii şi


felurile de preţuri. Stabilirea obiectivelor politicii de preţ.
14. Alegerea metodei de calcul a preţului. Factorii ce
influenţează preţul.
15. Profitul: esenţa economică, felurile şi metodologia
determinării. Impozitarea şi repartizarea profitului. Direcţiile
principale şi importanţa sporirii profitului.
16. Rentabilitatea: esenţa economică felurile şi metodologia
determinării. Factorii de influenţă asupra nivelului rentabilităţii în
cadrul întreprinderii.
17. Modelul Du Pont: caracteristică şi mod de utilizare pentru
valorificarea factorilor de sporire a rentabilităţii întreprinderii.
18. Activitatea economică externă a întreprinderii la etapa
actuală: formele şi caracteristica lor.
19. Liberalizarea activităţii economice externe a întreprinderilor
la etapa actuală. Metodele de reglementare statală a activităţii
economice externe.
20. Lizingul ca o oportunitate importantă pentru promovarea
investiţiilor în cadrul întreprinderilor.

21. Frranşiza- formă contemporană a activităţii de


antreprenoriat.

22. Factoringul: esenţa economică, conţinutul şi importanţa


pentru promovarea exporturilor.
17
23. Conceptul de restructurare a întreprinderilor. Domenii,
tehnici şi metode de restructurare.

24. Baza legislativă a restructurării întreprinderilor în Republica


Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Rolul
statului în procesul de restructurare al întreprinderilor.

Situaţiile practice

1. Repartizaţi cheltuielile şi consumurile indirecte pe feluri de


produse şi determinaţi valoarea lor pentru 1000 dal de vin de
fiecare denumire separat utilizând următoarea informaţie.
Denumirea vinului Volumul de Salariul de bază
producţie, mii dal la 1000 dal, lei
Vinuri de marcă 350 1120
Vinuri seci roşii 320 940
Vinuri alcoolizate 450 1567
Bun materie primă 120 720
prelucrat
Valoarea consumurilor indirecte conform devizului de cheltuieli
– 1959,4 mii lei.
2. De calculat costul de producţie total pentru volumul total de
producţie şi pe unitate de produs utilizând următoarele date
iniţiale:
Consumuri Inclusiv pe unitate de produs,
Devizul de
şi cheltuieli, lei
cheltuieli
mii lei А Б С
Consumuri
12450 445 384 520
materiale directe
Consumuri directe
privind retribuirea 1120 85 124 95
muncii
Consumuri
3520
indirecte
Costul de
18
producţie
Cheltuieli generale
1245
şi administrative
Cheltuieli
1180
comerciale
Costul total
.

3. Întreprinderea a comercializat 500 mii unităţi de producţie la


preţul 100 lei buc. Consumurile materiale directe au constituit 40
lei/buc, consumurile directe privind retribuirea - 7 lei/buc
(inclusiv toate premiile şi suplimentele). Consumurile indirecte au
constituit 16 mii lei. Cheltuielile comerciale - 3% din preţ,
cheltuielile generale şi administrative - 4 ml. Capacitatea anuală
de producţie normativă a constituit 600 mii bucăţi. De determinat
costul vânzărilor.

4. În anul raportat întreprinderea a atins vânzări nete în mărime


de 22,5 ml lei. Mijloacele circulante medii anuale ale întreprinderii
în anul raportat au constituit 7,5 ml. lei, din care stocuri de materie
primă 20%, creanţe – 30%, mijloace băneşti 2%, restul – stoc
producţie finită. Pentru anul de planificare se prevede un volum de
vânzări în mărime de 25,2 mil. lei, accelerarea încasării creanţelor
în mediu cu 10 zile faţă de anul trecut, reducerea stocului de
producţie finită cu 8% faţă de anul trecut, mijloace băneşti – 0,8%
din volumul vânzărilor, iar rotaţia stocului de materie primă la fel
ca anul raportat. De determinat necesarul de mijloace circulante
pentru anul de planificare şi mărimea mijloacelor circulante relativ
economisite

5. Manopera unei unităţi de produs constituie 3,5 om-ore.


Volumul producţiei fabricate – 34000 tone. Fondul efectiv de timp
pentru o persoană – 1820 ore. Coeficientul mediu de îndeplinire a
normelor de producţie – 1,03. De determinat modificarea
numărului personalului de prezenţă în secţie, dacă se planifică un

19
spor al volumului producţiei fabricate cu 15% (ceilalţi indicatori
rămân ne modificaţi).

6. Manopera programului de producţie este de 12800 om-ore.


Bilanţul de timp al unui muncitor constituie 1822 ore. Coeficientul
de îndeplinire al normelor de producţie – 1,28. Numărul
conducătorilor şi specialiştilor este de 12 persoane, iar numărul
funcţionarilor – 22 persoane. De determinat numărul angajaţilor.

7. Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe în perioada


raportată constituie 8,3 mil. lei, în perioada de planificare – 7,81
mil. lei. Pe parcursul anului se prevede lichidare de mijloace fixe
920 mii lei de la 15 aprilie şi înlocuirea lor cu altele în mărime de
1,1 mil. lei de la 1 iulie. De determinat cum se va modifica
valoarea medie anuală a mijloacelor fixe în perioada de planificare
faţă de perioada raportată.

8. Într-o firmă sunt angajaţi 32 persoane, din care 3


conducători, 6 specialişti şi 2 funcţionari. Volumul de producţie al
firmei în perioada raportată a constituit 11392 mii. lei. Pentru
perioada de planificare se prevede sporul producţiei fabricate cu
12%, iar al muncitorilor cu 8%. Numărul celorlalte categorii de
angajaţi va rămâne neschimbat. De determinat modificarea
planificată a productivităţii muncii în perioada de planificare faţă
de cea raportată.

9. Numărul personalului unei firme la început de an era de 32


persoane. Pe parcursul anului au fost concediate 8 persoane (2- din
motive de pensie, 3- pentru încălcarea disciplinei de muncă, 1-
din motive de boală, 2 – din proprie iniţiativă). De determinat
coeficientul de angajare, de stabilitate şi coeficientul de fluctuaţie
al cadrelor.

20
10. O firmă a planificat prestarea unui volum de servicii în
mărime de 25000 mii lei, având un număr de angajaţi de 24
persoane. Volumul serviciilor real prestate a fost de 27000 lei, iar
numărul mediu scriptic al personalului - de 28 persoane. De
determinat modificarea efectivă a productivităţii muncii.

11. Volumul vânzărilor în perioada raportată a constituit 33 ml.


lei, iar normativul mijloacelor circulante – 4,4 ml. lei. În structura
mijloacelor circulante 40% constituie producţia în curs de
execuţie. În perioada planificată se planifică reducerea duratei
ciclului de producţie cu 20%. De determinat valoarea mijloacelor
circulante relativ economisite, modificarea duratei unei rotaţii a
mijloacelor circulante şi a numărului de rotaţii.

12. Manopera programului de producţie constituie 56990 om –


ore, iar fondul efectiv de timp al unui muncitor – 1622 ore.
Neprezentările suplimentare la serviciu se planifică la nivel de 6%.
Gradul de îndeplinire a normelor de producere va constitui 105%.
De determinat numărul personalului scriptic şi de prezenţă.

13. În perioada raportată au fost produse 200 mii tone producţie.


Numărul de prezenţă al muncitorilor a constituit 400 persoane, iar
fondul efectiv de timp al unui muncitor – 1920 ore. De determinat
manopera unei tone de produs şi productivitatea muncii anuală şi
pe oră.

14. De determinat gradul de reducere a manoperei unei tone de


produs şi sporul productivităţii muncii utilizând următoarele date:

Indicatorii Perioada Perioada


raportată planificată
Volumul producţiei fabricate,
4786 4964
mii tone

21
Numărul de prezenţă al
574 536
personalului, persoane
Fondul efectiv de timp al unei
2080 2086
persoane, ore

15. De determinat modificarea planificată a productivităţii


muncii dacă volumul de producţie în perioada raportată a
constituit 92 mii lei, iar conform planului – 88 mii lei. Numărul
personalului mediu scriptic în perioada planificată a constituit 400
persoane, iar în perioada raportată – 403 persoane.

16. Norma de timp pentru îndeplinirea operaţiei de


complexitatea IY constituie 106 secunde. Pe parcursul lunii au fost
fabricate 23000 mii articol, tariful pentru categoria IY – 2,
91lei/ora. De determinat salariul în acord al muncitorului pentru o
lună dacă gradul de îndeplinire al normei va constitui 105%.

17. Pentru perioada de planificare se prevede un volum de


producţie în mărime de 450000 articole cu o manoperă de 2,1
ore/articolul, din care 30% de operaţii de complexitatea 2, 45 - de
complexitatea 3, iar restul de complexitatea 4. Fondul efectiv de
timp pentru un muncitor este de 1890 ore, iar coeficientul de
îndeplinire al normelor este de 1.02. De determinat numărul de
personal în total, inclusiv pe categorii.

18. În anul raportat întreprinderea a atins un volum de producţie


de 44 ml. lei cu un număr mediu scriptic al angajaţilor de 644
persoane. De determinat modificarea numărului personalului
întreprinderii în perioada de planificare dacă se prevede un spor al
volumului de producţie cu 10% şi un spor al productivităţii muncii
cu 4,5% faţă de perioada raportată.

19. Întreprinderea produce trei feluri de produse: A, B, C.

Indicatorii Produsul Produsul Produsul


22
A B C

Volumul anual de 10 50 30
producţie, mii tone
Norma de consum a 100 120 80
materiei prime, lei/t
Norma de rezervă, 20 30 15
zile
În perioada de planificare se planifică reducerea normei de
consum pentru produsul A cu 10%, pentru produsul b cu 21,5% şi
pentru produsul C cu 2%. Se prevede sporirea volumului de
producţie cu 11 mii tone pentru produsul A, cu 60 mii tone pentru
produsul B şi cu 40 mii tone pentru produsul C. De determinat
modificarea normativului de mijloace circulante în perioada de
planificare.

20. Pentru perioada de planificare se planifică o majorare a


volumului de producţie cu 9,5% faţă de perioada raportată şi o
majorare a numărului mediu scriptic a personalului cu 2,1%. De
determinat gradul de majorare al productivităţii muncii pentru
perioada de planificare.

21. În perioada raportată întreprinderea a atins un volum de


producţie de 21 ml. lei. Pentru perioada de planificare se prevede o
sporire a volumului de producţie cu 7%. Numărul personalului
mediu scriptic în perioada raportată a constituit 2300 persoane, iar
pentru perioada de planificare se prevede o reducere cu 50
persoane. De determinat modificarea productivităţii muncii în
perioada planificată în comparaţie cu cea raportată

22. De determinat productivitatea muncii anuală pentru un


angajat în indicatorii naturali şi de timp (manoperă) dacă o secţie
de producere a sucurilor a fabricat 300 tone de suc de mere cu
manopera pentru o tonă de 1,2 ore normate şi 500 tone de suc din
23
struguri cu manopera pentru o tonă de 1,25 ore normate. Numărul
scriptic al muncitorilor a fost de 470 persoane, ceea ce a constituit
60% din numărul total de personal.

23. În perioada raportată întreprinderea a atins un volum de


vânzări în mărime de 88 mil. lei. Pentru perioada de planificare se
prevede sporirea volumului vânzărilor până la 120 mil. lei. De
determinat reducerea duratei de rotaţie a mijloacelor circulante şi
valoarea lor relativ economisită dacă normativul mijloacelor
circulante va spori de la 10 ml. lei în perioada raportată la 12 ml.
lei în perioada de planificare.

24. Într-o întreprindere din ramura cărnii în perioada raportată


au fost angajate 600 persoane, din care 420 persoane muncitori.
Ponderea muncitorilor principali în total a constituit 68%. Pentru
perioada de planificare se prevede o sporire a volumului de
producţie cu 10%, o majorare a numărului mediu scriptic al
muncitorilor principali cu 7%, iar a celorlalte categorii de personal
cu 5%. De determinat sporul planificat al productivităţii muncii.

24
Lista literaturii recomandate pentru elaborarea lucrărilor de
curs
1. Anuarele statistice ale Republicii Moldova;
2. Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
3. Standardele naţionale de contabilitate (SNC nr. 3,5,16).
Contabilitate şi audit nr.1, 1998;
4. C. Bărbulecu Economia şi gestiunea întreprinderii.
Bucureşti, 1999;
5. Ciornâi N, Blaj I., Economia firmei contemporane,
Chişinău, Prut Internaţional, 2003;
6. Cîrstea Gh., Pîrvu F. Economia şi gestiunea întreprinderii.
Bucureşti, 1999;
7. Cotelnic A. Managementul unităţilor economice. Chişinău;
1998;
8. Dan V. Restructurarea organizării şi conducerii firmei.
Bucureşti, 1993;
9. Entelis G., Ţîu N. Complexul agroindustrial: căile de
dezvoltare şi perspectivele lui. Chişinău, 1986;
10. Managementul afacerilor mici şi mijlocii: Chişinău, 1993;
11. Nistorescu T. Economia întreprinderii. Craiova, 1995;
12. Raţiu-Suciu I. Economia ramurilor. Alba-Iulia, 1996;
13. Roşca P. Economia generală. Manual. Chişinău, 1997
14. Sorocean Ch. Restructurarea întreprinderilor: necesitate,
modalităţi, tehnici, rezultate. Chişinău, 1997;
15. Ştefan Gh. Fundamente economice. Bucureşti, 1999
16. Zbîrciog V. Tranziţia la economia de piaţă. Chişinău, 1995;
17. Zgureanu M. Teoria şi practica restructurării economiei
naţionale. Chişinău, 2000;
18. Revistele “Observator economic”, “Profit”, “Logos-Press”,
etc.
19. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация
предприятий и компаний. Москва, 2000;
20.Черный Н. Блаж И. Экономика современных фирм,
Кишинев, Прут Интернационал, 2003;
21. Сергеев И.В. Экономика предприятия, Москва, 2000;
22. Шмален Г. Основы и проблемы экономики
предприятия. Москва, 1996;
23. Экономика предприятия. Под редакцией Волкова О.
Москва, 1999;
24. Экономика предприятия. Под редакцией Горфинкеля
В.Я. Москва, 1998;
25. Экономика предприятия. Под редакцией Сафронова
Н.А. Москва, 1999;
26. Экономика предприятия. Под редакцией Семенова В.
Москва, 1996.

26
CUPRINS

1. Obiectivele lucrării de verificare la disciplina “Economia firmei în industrie”..3


2. Structura lucrării de verificare.............................................................................3
3. Elaborarea şi susţinerea lucrării de verificare.....................................................4
LUCRAREA DE VERIFICARE nr.1.....................................................................7
LUCRAREA DE VERIFICARE nr.2...................................................................16
Lista literaturii recomandate pentru elaborarea lucrărilor de curs.........................25

27
Economia firmei în industrie

Indicaţii metodice pentru îndeplinirea


lucrărilor de verificare

Autor: Maria Gheorghiţă

Redactor: Irina Enache

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––
Bun de tipar 19.04.07 Formatul hîrtiei 60x84 1/16
Hîrtie ofset.Tipar RISO Tirajul 100 ex.
Coli de tipar 1,75 Comanda nr. 65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U.T.M. 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168
Secţia Redactare, Editare şi Multiplicare a U.T.M.
2068, Chişinău, str. Studenţilor, 9/9.
28
29
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

ECONOMIA FIRMEI ÎN INDUSTRIE

Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor


de verificare

Chişinău
2007

30
31