Sunteți pe pagina 1din 5

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs

Direcţia poliţiei transporturi a Departamentului Poliţie al Ministerului Afacerilor


Interne
mun. Chişinău, str. Aleea Gării,38
anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Specialist contabil Secţia Finanţe

Scopul general al funcţiei:


- Organizarea sistemului de retribuire a muncii şi evidenţei operaţiunilor de casă în
cadrul organelor afacerilor interne, efectuarea calculelor salariale şi îndeplinirea
măsurilor de implementare a sistemelor operaţionale cu caracter economico-
financiar. Menţinerea statutului de funcţionar public profesionist pentru
executarea obligaţiunilor de serviciu şi întru realizarea optimă a obiectivelor
ministerului.
Sarcinile de bază:
- Coordonarea şi organizarea executării ordinelor, indicaţiilor, instrucţiunilor şi
altor acte normative ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor,
- Îndeplinirea măsurilor de organizare a salarizării şi operaţiunilor de casă,
elaborării, de comun cu serviciile abilitate, şi implementării sistemelor
informaţionale cu caracter economic la nivel de entitate,
- Aplicarea actelor normative care reglementează activitatea de serviciu a Direcţiei
(secţiei),
- Organizarea autoinstruirii şi perfecţionării nivelului profesional,

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:
-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova,
-studii superioare în domeniul respectiv,
-experienţă de muncă în domeniu,
-posedarea obligatorie a limbii de stat,
- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical),
-lipsa antecedentelor penale nestinse,
- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:
Studii:
- superioare, de licenţă sau echivalente.
1
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi aplicarea corectă a actelor normative;
- cunoaşterea domeniului de salarizare, de ţinere a operaţiunilor de casă şi bancare;
- cunoştinţe de operare la calculator: Soft,Word, Excel, Internet.
-
Abilităţi: .
- abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza a documentelor,
argumentare, prezentare, instruire, mobilizare de sine, soluţionare de probleme,
aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
...........................................................................................................................................
Atitudini/Comportamente:
- respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină,
punctualitate, perseverenţă, tact, politeţe, ţinută şi comportament echilibrat,
devotament şi loialitate faţă de instituţie, responsabilitate, autocontrol şi
perfecţionare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de
concurs:
a) formularul de participare1;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă2;
e) certificatul medical.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 20.04.2011

telefon – 832-103 ; 255-533.


e-mail – concurs_funct.p_mai@mail.md
adresa poştală – www.mai.gov.md
persoana de contact – Tatiana Rusanovschi,

Bibliografia concursului:
● Constituţia Republicii Moldova
● Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public,
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese,

1
Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.mai.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.
2
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a
verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data
desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

2
- Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii
demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu
funcţie de conducere,
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare,
- Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,
- Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la
funcţii publice,
- Codul muncii aprobat prin Legea nr.154 din 28 martie 2003
● Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
- Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern,
- Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative,
- Legea contabilitatii nr.113 din 27.04.2007
- Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale,
- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,
- Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de
reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”,
- Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a
regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al
administraţiei publice”,
- Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele
unificate faţă de documentele de politici”,
● Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate
- Legea contabilitatii nr.113 din 27.04.2007
- Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005
- Hotărîrea Guvernului nr.778 din 1 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia”,
- Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992 „Cu privire la aprobarea Normelor pentru
efectuarea operatiunilor de casa in economia naţionala”,
- Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor ,
- Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de
trupa si corpului de comanda angajati in serviciul organelor apărării naţionale, securităţii
statului şi ordinii publice” ,
- Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici si
persoanelor care efectuează deservirea tehnică ” ,
- Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din instituţiile bugetare” ,
- Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 01 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii
publici a sporurilor la salariul de fucţiei pentru acces permanent la secretul de stat ” ,
-
-
- Hotărîrea Guvernului nr. 635 din 7 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemul
informaţional automatizat „Registrul obiectelor păzite”,
- Acte normative interne, interdepartamentale,
- Ordinul Ministerului Finantelor nr.93 din 19.07.2010 „ Despre aprobarea instructiunii cu privire

3
la evidenta contabila in institutiile publice”,
- Ordinul MAI nr.355 din 04 noiembrie 2010„Cu privire la retribuirea muncii militarilor,
efectivului de trupa si corpului de comanda al OAI” ,
- Ordinul MAI nr.421 din 28 noiembrie 2006„Cu privire la la salarizarea angajatilor civili, cu
exceptia functionarilor publici si persoanelor care efectueaza deservirea tehnica din cadrul
MAI” ,
- Ordinul MAI nr.250 din 13 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea functionarilor publici si
persoanelor care efectueaza deservirea tehnica din cadrul MAI” ,
- Ordinul MAI nr.402 din 15 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
salarizarea in OAI”

4
Ministerul Afacerilor Interne Министерство внутренних дел
al Republicii Moldova Республики Молдова
Departamentul poliţie Департамент полиции
MD-2012, or. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare, 75 MD-2012, г. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 75
tel.: 255324; 255006; 255194; 255548 тел.: 255324; 255006; 255194; 255548
__________________________________________________________________

Nr.34/_473____ din ”_31__” ___03______ 2011

Domnului Iurie BURCA


şef al DI şi EO
colonel de poliţie

Stimate domnule colonel,

Departamentul poliţie intervine cu rugămintea de a plasa pe pagina oficială


a MAI, avizul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist contabil
al Secţiei finanţe a Direcţiei poliţiei transporturi

Anexă: 4 (file) file.

Cu respect,

Şef-adjunct al Departamentului poliţie


colonel de poliţie Tudor CATANĂ

Ex.: Iu. Iordachi


Tel: 255-450