AXIS INDUSTRIES

CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA SKS-3

DESCRIERE TEHNICĂ ELEMENTARĂ MANUAL DE UTILIZARE

Serie SKS 3 : ………………… Serie TTR : …………………….

1

U3. Senzori de debit pe retur şi pe conducta de A4 apă de adaos. A1 + Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei A2 + termice furnizate. înregistrează şi stocheză informa iile în memoria internă. fără condens). Clasă mediu mecanic: M1. presiune.p2) sunt destina i folosirii în orice re ea de încălzire Număr senzori temperatură T1. Senzorul de debit pe retur. . instalate in clădiri de apartamente. T2. T4 Utilizatorul poate selecta una din cele 8 diagrame de instalare posibile (circuite de măsurare). A3.până la 5 canale de măsurare a temperaturii. Domeniu de aplicare SKS-3 este proiectat pentru contorizarea şi monitorizarea energiei de încălzire şi răcire în re ele de încălzire/răcire închise sau deschise. Pentru sisteme de furnizare a apei calde fără recirculare. electromagnetic sau mecanic cu ieşire de impulsuri standard). SKS-3 îndeplineşte prevederile clasei C privind protec ia mediului conform EN1434-1:2007 Temperatura ambiantă: +5 oC până la +55 oC (instalare interioară. Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor. V4. U2. T5 T3. Clasă mediu electromagnetic: E2. U1. U2 V3. temperatură.1. afişează informa iile măsurărilor pe ecran. Senzori de debit pe retur şi pe conducta de apă de adaos. Senzorul de debit în U3 +* circuitul de încălzire.Annex MI-004 Contorul . împreună cu senzori de debit standard (baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. Calculatorul poate deservi simultan două sisteme de încălzire independente: . Senzori de debit pe tur şi retur. .Annex I Cerin ele esen iale . 2 .până la 5 canale de măsurare a debitului. datată 30 Martie 2006 si Directiva 2004/22/EC din 31 Martie 2004 . A4 V1. de temperatură şi presiune. Tipul de circuite de măsurare Număr sistem de Număr senzori încălzire permisive debit Prima re ea de încălzire U1. SKS-3 corespunde cu standardul european EN 1434 „Contoare de energie termică”. V5 încălzire Notă: Senzorii de presiune (p1. U2 +* + Pentru re ele de încălzire închise. A1. SKS-3 măsoară şi calculează parametrii debitului furnizat. birouri sau centrale de energie. Senzorul de debit pe tur. U1 +* + Pentru re ele de încălzire închise. Contorul de energie termică SKS-3 corespunde la cerin ele esen iale ale Regulamentului Tehnic pentru Instrumente de Măsurare. U0 + + Pentru re ele de încălzire închise. A3 +* Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei termice furnizate. corespunzătoare tipului de aplica ie: Alegere posibilă Tip A doua Prima Tipul aplica iei referin ă re ea de re ea de condi ionat încălzire încălzire Măsurare de: debit. A2. Pentru re ele deschise. V2 A doua re ea de U0.până la 2 canale de măsurare a presiunii.

iarnă/vară debitul în canalul secund este măsurat în ambele direc ii.programat individual pentru fiecare sistem în parte*. Când tariful cu condi ia „T1<T2“ este activ. Eroarea de măsurare totală a ansamblului contor.1. în func ie de volumul de apă şi temperatura măsurată cu ajutorul formulelor de calcul.1. cum este descris în paragraful 3) sunt furnizate în documenta ia tehnică corespunzătoare. Un cod de eroare este generat când valoarea parametrilor nu se încadrează în limitele impuse. A4. marcată cu „*”. Dacă este activat tariful corespunzător -> condi ia pentru tariful de răcire este „T1 < T2“ iar valorile temperaturilor măsurate sunt Θ1 < Θ2.2.2. Energia din registrul E1 şi energia către registrul următor nu sunt contorizate. energia Et este calculată folosind formula din Tabelul 1. dispozitivul opreşte calculul timpului de func ionare şi calculează durata erorii. Alternativa la energia termică este calculată la fiecare 10s. unde ∆Θ – diferen a de temperatură măsurată între tur şi retur. Este posibilă efectuarea calculelor în 2 moduri. . în func ie de schema de măsurare aleasă (Tabelul 1). inând cont de senzorii de debit şi temperatură aleşi.special măsurarea debitului unidirec ional. Eroarea de măsurare a energiei termice a calculatorului – nu mai mult de ±(0. 2. Măsurarea energiei termice 2. consumul de energie este contorizat în registrul tarifar corespunzător (energie E2 sau E3). În acest caz. în func ie de formula de calcul a energiei (din Tabelul 1). Una din următoarele condi ii pot fi programate independent de tariful 1 sau 2: Când condi iile de tarifare sunt îndeplinite. sunt furnizate în anexa E. 3 .2. .2. energia este calculată inând cont de direc ia debitului fără limitări (doar pentru schema de măsurare „A1” din Tabelul 1). folosind valorile presiunii*: . Condi ia tarifară este programată modul configurare.2.standard măsurarea debitului unidirec ional. Algoritmi posibili pentru măsurarea energiei termice (selectat individual pentru fiecare sistem de măsură în parte): . energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea prestabilită maximă admisă – în conformitate cu valoarea maximă stabilită pentru acel canal de curgere b) când debitul este sub valoarea prestabilită minim admisă . Energia calculată este înregistrată în registrul principal şi în registrul tarifar corespunzător (1 sau 2) atunci când modul tarifar este activat. INFORMA II TEHNICE 2. . a doua presiune corespunde conductei de retur). Calculul energiei termice Energia temică consumată este calculată în conformitate cu formulele furnizate în Tabelul 1. Informa ii generale În acest document sunt furnizate doar descrierea tehnică a calculatorului. Cea mai mică diferen ă de temperatură între (Θ1-Θ2) şi (Θ1-Θ5) este folosită la calculul energiei termice E1 pentru diagramele de măsurare A1. Descrierea tehnică a altor subansamble (senzori de debit. A2. Energia în registrul principal E1 este contorizată când condi iile de tarifare nu sunt îndeplinite. energia este calculată fără nicio restric ie.măsurat efectiv (prima presiune corespunde conductei de tur. 2. alese de client. temperatură şi presiune – în concordan ă cu modificările.5+3 / ∆Θ) %.în conformitate cu valoarea minimă stabilită pentru acel canal de curgere c) când diferen a de temperatură este sub valoarea minimă admisă – în conformitate cu diferen a de temperatură minimă stabilită Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru sistemul de încălzire secund).

Măsurarea debitului Număr intrări de puls 1..4 de măsură) Frecven a impulsului de intrare maxim admisă şi durata Tabelul 2 minimă admisă a impulsului sau pauzei. afişa i în Tabelul 4 .informa ii despre configurarea dispozitivului (vezi fig...raportare informa ii control printare (vezi fig..5) Rezolu ia afişată (in directă coresponden ă cu valoare de ieşire a impulsului).5 Valoarea pulsului programabil Filtru zgomot pe intrare programabil Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare nu mai mult de 200m senzor de debit Posibilitatea de măsurarea a debitului în sens invers posibil pentru canalul de curgere secund (folosind semnal de indicare a direc iei) Erori înregistrate şi durata erorii Scurt circuit..7) .2. 4 .3 oC 2 fire / 4 fire nu mai mult de 200m nu mai mult de 50m 0. Θ < -40 oC (sau scurt circuit ) diferen a de temperatură Θ1-Θ2 sau Θ3Θ4 este sub valoarea prestabilită ∆Θmin 2. în func ie de tipul de impuls şi lungimea cablului: 2.5. unită ilor de măsură şi a modului de func ionare. senzor de debit decuplat mai mult de 2s debitul depăşeşte valoarea maximă permisă debitul este sub valoarea minimă impusă Unită i de măsură m3 sau t (doar pentru canalele 1.parametrii măsura i integral şi instantaneu.3.Display (LCD) Dispozitivul este echipat cu un afişaj cu 8 cifre cu cristale lichide (LCD) cu caractere speciale pentru afişarea parametrilor. Măsurarea temperaturii Numărul de intrări de senzori (canale de măsură) Tip senzor temperatură Eroarea temperaturii absolute Metodă conectare senzor Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare senzor pentru metoda cu 4 fire pentru metoda cu 2 fire Gama de măsurare Gama de afişare Gama de măsurare a diferen ei de temperatură (Θ1-Θ2 şi Θ3Θ4) Rezolu ia temperaturii şi a diferen ei de temperatură Erori înregistrate şi durata erorii 1-5 Pt500 nu mai mult de ± 0.informa ii stocate.160 oC -40...1oC Θ >160 oC (sau circuit deschis).4. afişate în Tabelul 4 . în func ie de valoarea maximă prescrisă pentru debit (cea mai mare valoare în formula de calcul a energiei pentru fiecare sistem de încălzire separat) este furnizată în Tabelul 3. 8..160 oC 1…160 oC 0. Pot fi afişate următoarele informa ii: . 8.

Capacitatea înregistratorului: până la 32 de luni – pentru înregistrări zilnice şi lunare. V2(M2). GJ] 0. 2. Module de comunica ie externă şi interfe e Interfa a optică (integrată în panoul frontal) EN 62056-21:2003 (IEC 62056-21:2002) Următoarele module de comunica ie sunt disponibile ca op ionale: 2 ieşiri configurabile în impulsuri şi frecven ă Activ +18 V (when mains supply) (disponibile doar cu multi-modulul SKU46 Pasiv (Umax42 V.valorile instantanee absolute integrale ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) . 2A M-bus.01 0. până la 3.001 0.modificările orare.erori şi coduri de informar ie (vezi paragraful 8. V4(M4). Înregistrarea şi stocarea datelor Data recording and storage Sunt stocate în memorie valorile zilnice. zi şi lună Informa iile stocate sunt re inute chiar dacă dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare pe toată durata de via ă a dispozitivului.valorile medii orare. V3(M3). E3) sau cantitatea de apă V1 (M1). 5 . Valoarea impulsului va corespunde cu cea mai mică cifră pentru parametrul indicat.1) care survin în ultima oră.0001 0. Gcal.1 Valoarea maximă a puterii termice [MW] 3 30 300 3000 2.01 0. V5. săptămânale şi lunare ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) .12) Interfa ă de comunicare serială (op ional ca modul detaşabil) 0-20 mA sau 4-20 mA 230V.001 0.7. E2. săptămânale şi lunare ale următorilor parametrii: .6.11 şi 2. CL sau RS -232 Ieşirea în impulsuri şi frecven ă configurabilă setată în modul „impuls” poate fi folosită pentru impulsuri de energie termică (ΣE. săptămânale şi lunare pentru toate temperaturile şi presiunile măsurate .2. I< 20 mA) cu ieşiri în impuls) 2 ieşiri configurabile în curent (disponibile doar cu multi-modulul SKU45 cu ieşiri în curent) Ieşire dublă de releu configurabilă pentru restric ii sau fun ia de alarmă disponibilă doar cu modulul de alimentare de la re eaua de electricitate (vezi paragrafele 2. E1.Debit maxim programat [m3/h] ≤5 ≤ 50 ≤ 500 > 500 Volumul fluidului afişat valoarea cifrei celei mai mici [m3] 0.1 1 Valoarea celei mai mici cifre de afişare a energiei (valoarea impulsului de energie la ieşire) [MWh.5 luni (2600 h) – pentru înregistrări orare.

159 mm x 52 mm x 142 mm 0. +18 V ± 10 % curent total< 400 mA.9.8. electromagnetic sau mecanic. Senzorii de debit pot fi alimenta i de la sursa calculatorului.5 kg. D-cell lithium Baterie Interval de înlocuire: . 6 .2. curent total < 120 mkA. Tensiunea de alimentare Adaptor re ea 10 AC (50±2) Hz. Principiul de func ionare Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor de energie termică. Poate măsura şi înregistra simultan parametrii a 2 sisteme de încălzire cu până la 5 canale de măsură a temperaturii. IP65 Meets EN1434 class C at +5 oC to +55 oC (fără condens. împreună cu senzorii de debit.6 V ± 10 %. 230 V +15 %. − Putere furnizată < 3 VA (doar pentru calculator) Putere furnizată < 15 VA (pentru calculator şi senzori suplimentari) 3.6 VDC. până la 5 canale de măsură a debitului şi până la 2 canale de măsură a presiunii. furnizată împreună cu senzorii de debit. instalare interioara) < 93 % M1 E2 3. 2.doar pentru calculator nu mai pu in de 12 ani . pot fi folosi i pentru măsurarea debitului. Sursa de alimentare pentru senzori Tensiunea neceasară pentru alimentarea senzorilor de presiune sau debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit cu ultrasunete (pentru calculator alimentat de la baterie) Informa ii constructive Dimensiunile calculatorului Greutatea calculatorului Clasa de protec ie Clasa de mediu Temperatura ambiantă Umiditate relativă Clasa protec ie mediu mecanic Clasă protec ie mediu electromagnetic . Tipurile adecvate de senzori de debit sunt afişate în Tabelul 5. +3. curent total < 20 mA. temperatură şi presiune oferi i standard. Calculatorul contorului de energie termică SKS-3 este un dispozitiv de măsură multicanal programabil.6 V ± 10 %. Senzorii de debit sunt conecta i la calculator prin intermediul unui cablu bifilar sau trifilar. Alte tipuri de senzori de debit pot de asemenea fi folosi i dacă corespund cerin elor prevăzute în paragraful 2. +3. Principiile de func ionare a senzorilor sunt descrise în documenta ia tehnică corespunzătoare. baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. de la o baterie internă proprie sau direct de la adaptorul de retea. Senzorii de debit.pentru calculator şi 2 senzori cu ultrasunete pentru debit suplimentari nu mai pu in de 6 ani.

curentul electric de ~230 V este periculos.conform cu valoarea minimă prescrisă programată pentru canalul de curgere. Semnalele de ieşire date de senzor sunt transmise la intrările corespunzătoare ale calculatorului: . . calculează durata erorii.valoarea temperaturii este transmisă ca o varia ie de rezistivitate.conform cu valoarea minimă prescrisă programată Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru al doilea sistem de încălzire). conectate la a patra intrare de debit. .Utilizatorul poate selecta una din cele 8 montaje de măsură. .măsurat efectiv (primul canal de presiune corespunde cu conducta de tur. în func ie de configura ia sistemului de măsură şi corespunzătoare cu montajul pentru căldură (climatizare). În acest caz. tipări i. temperaturii şi presiunii pentru fiecare canal de masura. Parametrii măsura i în fiecare canal de măsurare. Informa ii despre direc ia de curgere sunt recep ionate folosind semnale logice separate. codul de eroare este generat atunci când valoarea parametrului depăşeşte limitele impuse. 4. energia este calculată fără restric ii . b) când debitul este inferior valorii minime admise programate . energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea maximă admisă programată – conform cu valoarea maximă prescrisă programată pentru canalul de curgere. Dacă modulul de ieşiri obişnuit este folosit.valoarea debitului este transmisă ca impulsuri. transmişi prin interfa a optică sau prin interfe e bidirec ionale izolate galvanic M-bus. Masa fluidului este calculată integrând modificările volumului înmul ite cu densitatea relativă a fluidului.programate individual pentru fiecare sistem de încălzire separat . luând în considerare valoarea impulsului. impreună cu parametrii arhiva i. modul de ieşire în frecven ă trebuie activat (frecven a de 1000Hz va corespunde cu limita superioară a curentului). primul parametru cu ieşire în curent corespunde cu primul parametru cu ieşire în puls (respectiv al 2-lea parametru cu ieşire în curent va corespunde cu al 2-lea parametru cu ieşire în puls). sunt stoca i în memorie şi pot fi afişa i pe ecranul LCD. Volumul fluidului consumat corespunde cu numărul de impulsuri primite. Următoarele valori ale presiunii pot fi folosite în calcule: . c) când diferen a de temperatură este inferioară valorii minime admise programate . Curgerea în al doilea canal este înregistrată separat – curgerea de tur ca „2” şi curgerea de retur în direc ie opusă ca „-2”. Dacă alimentarea calculatorului se face de la re eaua principală de electricitate.iarnă/vară curgerea în al doilea canal este măsurat în ambele direc ii. Utilizatorul poate selecta limitele curentului folosind jumperii corespunzători. Personalul trebuie să cunoască documenta ia tehnică şi măsurile de siguran ă corespunzătoare. Conexiunile electrice trebuiesc făcute în concordan ă cu standardele în vigoare. semnalele analogice sunt convertite în semnale digitale şi folosite de microprocesor pentru calculul debitului.special măsurarea curgerii unidirec ional.standard măsurarea curgerii unidirec ional. CL sau RS-232. Algoritmi posibil pentru calculul energiei termice (individual pentru fiecare sistem de încălzire): .6 V cu litiu. Ulterior. Doar personal tehnic calificat poate instala şi între ine contoarele de energie termică. al doilea canal cu conducta de retur). în cazul stopării calculului timpului de func ionare. Energia termică este calculată cu formulele din Tabelul 1. respectând reglementările locale privind siguran a. Este necesară urmărirea instruc iunilor de siguran ă pe durata proceselor de instalare şi mentenan ă. luând în considerare temperatura măsurată şi presiunea măsurată (sau preprogramată) a fluidului. 7 . Nu sunt factori care pun via a în pericol atunci când alimentarea se face de la bateria internă de 3. energia este calculată luând în considerare direc ia de curgere fără restric ii (doar pentru diagrama A de măsură – vezi Tabelul 1).valoarea presiunii este transmisă ca un curent limitat. De asemenea. Cerin e de siguran ă Calculatorul este fabricat şi controlat în conformitate cu standardul EN61010-1.

Doar personal calificat poate instala echipamentul. .verifica i dacă toate componentele afişate în documenta ie sunt disponibile. o siguran ă fuzibilă de 1 A. . folosind cerin ele date în acest document.verifica i dacă etichetele producătorului şi cele ale autortă ii de certificare sunt valide. Pentru a proteja circuitele de putere de supracuren i. Montarea fizică Calculatorul poate fi instalat în încăperi încălzite. acesta poate dăuna circuitelor de ieşire. Dacă ieşirea de releu are un curent ce depăşeşte 2 A. INSTALAREA Cerin e minime: Înainte de a instala dispozitivul: .verifica i dacă nu sunt defecte mecanice vizibile. Aten ie! Deconecta i sursa principală de alimentare înainte de a schimba. Calculatorul poate fi montat în 5 moduri diferite: . repara. în documenta ia tehnică a altor componente ale sistemului şi în proiectul de instalare a contoarelor. Înlătura i sursa de alimentare pentru a schimba siguran a fuzibilă. Siguran a opera iilor cere izolarea adecvată a circuitelor electrice. Legarea la masă nu este necesară. pe o suprafa ă verticală. Cerin ele de siguran ă pentru senzorii de debit. 5.montarea pe zid.Pentru a asigura siguran a lucrărilor. deoarece carcasa este confec ionată din plastic şi păr ile conducătoare de electricitate nu sunt expuse suprafe ei libere. Nu trebuie expus luminii solare directe. Este recomandat să se folosească circuite de protec ie suplimentare pentru protejarea ieşirilor de releu. Dispozitivul corespunde clasei 2 de protec ie definite de standardul IEC60536. este montată în partea de jos a sursei de alimentare. conecta sau deconecta componente ale sistemului! Întrerupătorul trebuie montat în apropierea calculatorului. utilizatorul trebuie să ină cont de notele şi avertismentele con inute de acest document. fixarea calculatorului şi punerea la masă corespunzătoare a tuturor componentelor sistemului. temperatură şi presiune sunt furnizate în documenta ia tehnică adecvată. fără posibilitatea sigilării montajului 8 . marcată „F1”.

.montarea pe zid.montarea într-un panou (fig.6) 9 .4) .5) .montarea pe şine standard DIN (fig. cu posibilitatea sigilării montajului (fig.

parametrii instantanei („PAR”). Grupuri de parametrii INT PAR LOG Semnifica ie simboluri 1. presiune. Θ3-Θ4) 3. Numărul parametrului şi numărul grupului de parametrii 3. Gcal. etc. Informa ii suplimentare PRN INF Descriere Parametrii informativi Informa iile arhivate şi valorile ini iale Imprimarea rapoartelor Informa ii despre configurarea contorului şi parametrii de control ai regulatorului 2. diferen ă de temperatură C Energie GJ. Descrierea afişajului 2. Mod de operare 4. 10 . rapoarte de imprimare („PRN”) şi vizualizarea informa iei de configurare („INF”). Operarea 8. debit.) Diferen e (ex: diferen a în cantitatea mediului de încălzire (M1-M2). 1-2 (3-4) (M3-M4) sau diferen a de temperatură (Θ1-Θ2. temperatură. Apăsaşi si ine i (> 3 s) butonul pentru a trece la următorul nivel de afişare şi butonul pentru a reveni la nivelul anterior. kWh Putere kW Ore h În modul normal de func ionare sunt disponibile 5 nivele de afişare: valoarea curentă a parametrului integral („INT”). Grupuri de parametrii (nivele de afişare) ▼ Parametrii integrali INT ▼ PAR ▼ LOG ▼ PRN ▼ INF 5. Numărul şi grupul de parametrii indica i Valoarea cumulată a parametrului (ex: energia termică ce a fost Σ consumată de primul şi al doilea sistem (E1+E2)) Numărul sistemelor de măsurare (ex: puterea sau energia consumată de 1…5 primul sau al doilea sistem) sau numărul canalului de măsură (pentru volum. Modul de func ionare Informa iile arhivate orar sunt imprimate (afişate) H Informa iile arhivate zilnic sunt imprimate (afişate) D Informa iile arhivate lunar sunt imprimate (afişate) M Mod de test TEST Mod de parametrizare SET 4. informa ie arhivată şi valorile in iale („LOG”).1. MWh. Measurement units Volum (masă) m3 (t) 3 Debit m /h (t/h) Presiune kPa o Temperatură. Unită i de măsură 1.6.

ore 11 .INT PAR LOG PRN INF Energia totală Σ E=E1+E2 = (consumată în ambele sisteme) Volumul (masa) fluidului cu de curgere inversă pentru canalul secund (doar mod de operare iarnă/vară) Timp total de func ionare normală Energia E1 (consumată în sistemul 1) Timp de fun ionare normală a primului sistem Diferen a de masă M1-M2 Timp de fun ionare normală a sistemului secund Energia E2 (consumată în sistemul 2 sau în registrul tarifar „L2“) Volumul (masa) fluidului canalului 3 Cod de eroare general Energia E3 (consumată în sistemul 1pentru încălziresau în registrul tarifar „L3“ Volumul (masa) fluidului canalului 4 Cod de eroare al senzorilor de debit Volumul (masa) fluidului primului canal Diferen a de masă M3-M4 Volumul (masa) fluidului canalului 5 Volumul (masa) fluidului canalui secund Cod de eroare al senzorilor de temperatură Timpul de func ionare (fără erori de calculul a energiei).

Rx L1 CL+ Tx L1 . Diagrama conexiunilor 56 57 58 59 50 60 61 62 63 50 69 17 16 18 Communication module (SKU45) 73 74 75 76 77 78 5 1 2 6 50 7 3 4 8 50 68 11 50 55 Power supply module(SKM37) 70 71 72 26 27 28 9 11 10 11 52 11 53 11 54 64 65 66 67 50 28 Ground 76 Current I1 77 output I2 78 CL.GND 73 74 75 68 9 230 V 50 Hz V2 +Current 11 .Current p1 7 3 4 8 27 26 + Power supply 52 + Pulse 11 Ground 9 T2 64 65 66 67 F1 + Pulse 17 Ground 18 V1 + Power supply + Pulse Ground 6 RS-232 M-bus 10 11 57 58 59 5 1 2 CL T5 54 11 F2 + Pulse 17 Ground 16 Interface 56 +Pulse Ground V3 53 11 + Pulse Ground V4 60 61 62 63 V5 + Pulse 11 Ground 55 p2 69 17 T3 T1 +Current .7. alimentate de la baterii proprii : Firul alb se conecteaza la borna 10 corespondenta la debitmetru Firul rosu se conecteaza la borna 11 corespondenta GND la debitmetru 12 .Current T4 NOTA : Pentru conectarea calculatorului la un singur debitmetru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful