AXIS INDUSTRIES

CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA SKS-3

DESCRIERE TEHNICĂ ELEMENTARĂ MANUAL DE UTILIZARE

Serie SKS 3 : ………………… Serie TTR : …………………….

1

Domeniu de aplicare SKS-3 este proiectat pentru contorizarea şi monitorizarea energiei de încălzire şi răcire în re ele de încălzire/răcire închise sau deschise. Clasă mediu mecanic: M1. de temperatură şi presiune. electromagnetic sau mecanic cu ieşire de impulsuri standard). SKS-3 măsoară şi calculează parametrii debitului furnizat. U2 V3. Senzorul de debit pe tur.p2) sunt destina i folosirii în orice re ea de încălzire Număr senzori temperatură T1. Senzorul de debit pe retur. U2. A3 +* Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei termice furnizate.până la 5 canale de măsurare a debitului. Pentru re ele deschise. Senzori de debit pe tur şi retur. A4 V1. U3. SKS-3 corespunde cu standardul european EN 1434 „Contoare de energie termică”. fără condens).1. Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor. V4. . Pentru sisteme de furnizare a apei calde fără recirculare. U1. împreună cu senzori de debit standard (baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. birouri sau centrale de energie. A1 + Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei A2 + termice furnizate. înregistrează şi stocheză informa iile în memoria internă. A1. U2 +* + Pentru re ele de încălzire închise.până la 2 canale de măsurare a presiunii.Annex I Cerin ele esen iale . Clasă mediu electromagnetic: E2. presiune. U1 +* + Pentru re ele de încălzire închise. T2. datată 30 Martie 2006 si Directiva 2004/22/EC din 31 Martie 2004 . temperatură. instalate in clădiri de apartamente. afişează informa iile măsurărilor pe ecran.până la 5 canale de măsurare a temperaturii. SKS-3 îndeplineşte prevederile clasei C privind protec ia mediului conform EN1434-1:2007 Temperatura ambiantă: +5 oC până la +55 oC (instalare interioară.Annex MI-004 Contorul . Senzori de debit pe retur şi pe conducta de apă de adaos. T4 Utilizatorul poate selecta una din cele 8 diagrame de instalare posibile (circuite de măsurare). Senzorul de debit în U3 +* circuitul de încălzire. V2 A doua re ea de U0. A2. A3. . Senzori de debit pe retur şi pe conducta de A4 apă de adaos. Tipul de circuite de măsurare Număr sistem de Număr senzori încălzire permisive debit Prima re ea de încălzire U1. corespunzătoare tipului de aplica ie: Alegere posibilă Tip A doua Prima Tipul aplica iei referin ă re ea de re ea de condi ionat încălzire încălzire Măsurare de: debit. U0 + + Pentru re ele de încălzire închise. V5 încălzire Notă: Senzorii de presiune (p1. Contorul de energie termică SKS-3 corespunde la cerin ele esen iale ale Regulamentului Tehnic pentru Instrumente de Măsurare. Calculatorul poate deservi simultan două sisteme de încălzire independente: . T5 T3. 2 .

sunt furnizate în anexa E. 3 . Alternativa la energia termică este calculată la fiecare 10s. Condi ia tarifară este programată modul configurare.măsurat efectiv (prima presiune corespunde conductei de tur. consumul de energie este contorizat în registrul tarifar corespunzător (energie E2 sau E3). A4. Energia calculată este înregistrată în registrul principal şi în registrul tarifar corespunzător (1 sau 2) atunci când modul tarifar este activat. folosind valorile presiunii*: .5+3 / ∆Θ) %. marcată cu „*”. Algoritmi posibili pentru măsurarea energiei termice (selectat individual pentru fiecare sistem de măsură în parte): . Calculul energiei termice Energia temică consumată este calculată în conformitate cu formulele furnizate în Tabelul 1. în func ie de volumul de apă şi temperatura măsurată cu ajutorul formulelor de calcul.standard măsurarea debitului unidirec ional.iarnă/vară debitul în canalul secund este măsurat în ambele direc ii.1. A2. Un cod de eroare este generat când valoarea parametrilor nu se încadrează în limitele impuse. alese de client. dispozitivul opreşte calculul timpului de func ionare şi calculează durata erorii. în func ie de schema de măsurare aleasă (Tabelul 1). Când tariful cu condi ia „T1<T2“ este activ. energia este calculată fără nicio restric ie. . energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea prestabilită maximă admisă – în conformitate cu valoarea maximă stabilită pentru acel canal de curgere b) când debitul este sub valoarea prestabilită minim admisă . Este posibilă efectuarea calculelor în 2 moduri. Cea mai mică diferen ă de temperatură între (Θ1-Θ2) şi (Θ1-Θ5) este folosită la calculul energiei termice E1 pentru diagramele de măsurare A1.2.în conformitate cu valoarea minimă stabilită pentru acel canal de curgere c) când diferen a de temperatură este sub valoarea minimă admisă – în conformitate cu diferen a de temperatură minimă stabilită Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru sistemul de încălzire secund).1. Energia în registrul principal E1 este contorizată când condi iile de tarifare nu sunt îndeplinite. Dacă este activat tariful corespunzător -> condi ia pentru tariful de răcire este „T1 < T2“ iar valorile temperaturilor măsurate sunt Θ1 < Θ2. . unde ∆Θ – diferen a de temperatură măsurată între tur şi retur. Eroarea de măsurare a energiei termice a calculatorului – nu mai mult de ±(0. INFORMA II TEHNICE 2. cum este descris în paragraful 3) sunt furnizate în documenta ia tehnică corespunzătoare. 2.special măsurarea debitului unidirec ional. . în func ie de formula de calcul a energiei (din Tabelul 1). Măsurarea energiei termice 2.2. Una din următoarele condi ii pot fi programate independent de tariful 1 sau 2: Când condi iile de tarifare sunt îndeplinite. În acest caz.programat individual pentru fiecare sistem în parte*.2. 2.2. Eroarea de măsurare totală a ansamblului contor. inând cont de senzorii de debit şi temperatură aleşi. Descrierea tehnică a altor subansamble (senzori de debit. Informa ii generale În acest document sunt furnizate doar descrierea tehnică a calculatorului. a doua presiune corespunde conductei de retur). energia este calculată inând cont de direc ia debitului fără limitări (doar pentru schema de măsurare „A1” din Tabelul 1). energia Et este calculată folosind formula din Tabelul 1. Energia din registrul E1 şi energia către registrul următor nu sunt contorizate. temperatură şi presiune – în concordan ă cu modificările.2.

. Θ < -40 oC (sau scurt circuit ) diferen a de temperatură Θ1-Θ2 sau Θ3Θ4 este sub valoarea prestabilită ∆Θmin 2. afişa i în Tabelul 4 .5 Valoarea pulsului programabil Filtru zgomot pe intrare programabil Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare nu mai mult de 200m senzor de debit Posibilitatea de măsurarea a debitului în sens invers posibil pentru canalul de curgere secund (folosind semnal de indicare a direc iei) Erori înregistrate şi durata erorii Scurt circuit.3. în func ie de tipul de impuls şi lungimea cablului: 2..7) . Pot fi afişate următoarele informa ii: . 8.5) Rezolu ia afişată (in directă coresponden ă cu valoare de ieşire a impulsului).parametrii măsura i integral şi instantaneu.4... afişate în Tabelul 4 .informa ii despre configurarea dispozitivului (vezi fig.informa ii stocate. unită ilor de măsură şi a modului de func ionare.2.160 oC 1…160 oC 0... senzor de debit decuplat mai mult de 2s debitul depăşeşte valoarea maximă permisă debitul este sub valoarea minimă impusă Unită i de măsură m3 sau t (doar pentru canalele 1. 4 ..1oC Θ >160 oC (sau circuit deschis).Display (LCD) Dispozitivul este echipat cu un afişaj cu 8 cifre cu cristale lichide (LCD) cu caractere speciale pentru afişarea parametrilor. 8.. Măsurarea temperaturii Numărul de intrări de senzori (canale de măsură) Tip senzor temperatură Eroarea temperaturii absolute Metodă conectare senzor Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare senzor pentru metoda cu 4 fire pentru metoda cu 2 fire Gama de măsurare Gama de afişare Gama de măsurare a diferen ei de temperatură (Θ1-Θ2 şi Θ3Θ4) Rezolu ia temperaturii şi a diferen ei de temperatură Erori înregistrate şi durata erorii 1-5 Pt500 nu mai mult de ± 0.160 oC -40.4 de măsură) Frecven a impulsului de intrare maxim admisă şi durata Tabelul 2 minimă admisă a impulsului sau pauzei.5. în func ie de valoarea maximă prescrisă pentru debit (cea mai mare valoare în formula de calcul a energiei pentru fiecare sistem de încălzire separat) este furnizată în Tabelul 3.raportare informa ii control printare (vezi fig.3 oC 2 fire / 4 fire nu mai mult de 200m nu mai mult de 50m 0. Măsurarea debitului Număr intrări de puls 1.

modificările orare.Debit maxim programat [m3/h] ≤5 ≤ 50 ≤ 500 > 500 Volumul fluidului afişat valoarea cifrei celei mai mici [m3] 0. E2.001 0.1 1 Valoarea celei mai mici cifre de afişare a energiei (valoarea impulsului de energie la ieşire) [MWh. 2A M-bus.1 Valoarea maximă a puterii termice [MW] 3 30 300 3000 2.2. E3) sau cantitatea de apă V1 (M1). 2. 5 .1) care survin în ultima oră.11 şi 2. săptămânale şi lunare ale următorilor parametrii: .valorile instantanee absolute integrale ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) .12) Interfa ă de comunicare serială (op ional ca modul detaşabil) 0-20 mA sau 4-20 mA 230V. I< 20 mA) cu ieşiri în impuls) 2 ieşiri configurabile în curent (disponibile doar cu multi-modulul SKU45 cu ieşiri în curent) Ieşire dublă de releu configurabilă pentru restric ii sau fun ia de alarmă disponibilă doar cu modulul de alimentare de la re eaua de electricitate (vezi paragrafele 2.01 0.0001 0. până la 3. Înregistrarea şi stocarea datelor Data recording and storage Sunt stocate în memorie valorile zilnice. săptămânale şi lunare ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) .7. V5. GJ] 0.5 luni (2600 h) – pentru înregistrări orare.erori şi coduri de informar ie (vezi paragraful 8. V4(M4).001 0.valorile medii orare. E1. CL sau RS -232 Ieşirea în impulsuri şi frecven ă configurabilă setată în modul „impuls” poate fi folosită pentru impulsuri de energie termică (ΣE. Capacitatea înregistratorului: până la 32 de luni – pentru înregistrări zilnice şi lunare. Gcal. V2(M2).6. Valoarea impulsului va corespunde cu cea mai mică cifră pentru parametrul indicat. săptămânale şi lunare pentru toate temperaturile şi presiunile măsurate . zi şi lună Informa iile stocate sunt re inute chiar dacă dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare pe toată durata de via ă a dispozitivului.01 0. V3(M3). Module de comunica ie externă şi interfe e Interfa a optică (integrată în panoul frontal) EN 62056-21:2003 (IEC 62056-21:2002) Următoarele module de comunica ie sunt disponibile ca op ionale: 2 ieşiri configurabile în impulsuri şi frecven ă Activ +18 V (when mains supply) (disponibile doar cu multi-modulul SKU46 Pasiv (Umax42 V.

Senzorii de debit. 230 V +15 %. curent total < 120 mkA. Principiile de func ionare a senzorilor sunt descrise în documenta ia tehnică corespunzătoare. Principiul de func ionare Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor de energie termică.8. Calculatorul contorului de energie termică SKS-3 este un dispozitiv de măsură multicanal programabil.doar pentru calculator nu mai pu in de 12 ani . Senzorii de debit sunt conecta i la calculator prin intermediul unui cablu bifilar sau trifilar. +18 V ± 10 % curent total< 400 mA. 6 . electromagnetic sau mecanic. până la 5 canale de măsură a debitului şi până la 2 canale de măsură a presiunii. Alte tipuri de senzori de debit pot de asemenea fi folosi i dacă corespund cerin elor prevăzute în paragraful 2. 2. împreună cu senzorii de debit. − Putere furnizată < 3 VA (doar pentru calculator) Putere furnizată < 15 VA (pentru calculator şi senzori suplimentari) 3. +3. baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete.6 VDC. 159 mm x 52 mm x 142 mm 0. Poate măsura şi înregistra simultan parametrii a 2 sisteme de încălzire cu până la 5 canale de măsură a temperaturii. Senzorii de debit pot fi alimenta i de la sursa calculatorului.6 V ± 10 %. temperatură şi presiune oferi i standard.9. Sursa de alimentare pentru senzori Tensiunea neceasară pentru alimentarea senzorilor de presiune sau debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit cu ultrasunete (pentru calculator alimentat de la baterie) Informa ii constructive Dimensiunile calculatorului Greutatea calculatorului Clasa de protec ie Clasa de mediu Temperatura ambiantă Umiditate relativă Clasa protec ie mediu mecanic Clasă protec ie mediu electromagnetic .pentru calculator şi 2 senzori cu ultrasunete pentru debit suplimentari nu mai pu in de 6 ani. Tipurile adecvate de senzori de debit sunt afişate în Tabelul 5. curent total < 20 mA. instalare interioara) < 93 % M1 E2 3.2. de la o baterie internă proprie sau direct de la adaptorul de retea. IP65 Meets EN1434 class C at +5 oC to +55 oC (fără condens.6 V ± 10 %. pot fi folosi i pentru măsurarea debitului. furnizată împreună cu senzorii de debit. D-cell lithium Baterie Interval de înlocuire: . +3. Tensiunea de alimentare Adaptor re ea 10 AC (50±2) Hz.5 kg.

conectate la a patra intrare de debit. Parametrii măsura i în fiecare canal de măsurare.Utilizatorul poate selecta una din cele 8 montaje de măsură. respectând reglementările locale privind siguran a.programate individual pentru fiecare sistem de încălzire separat . Volumul fluidului consumat corespunde cu numărul de impulsuri primite.măsurat efectiv (primul canal de presiune corespunde cu conducta de tur. transmişi prin interfa a optică sau prin interfe e bidirec ionale izolate galvanic M-bus. impreună cu parametrii arhiva i. Utilizatorul poate selecta limitele curentului folosind jumperii corespunzători. al doilea canal cu conducta de retur). Dacă alimentarea calculatorului se face de la re eaua principală de electricitate. tipări i.standard măsurarea curgerii unidirec ional. energia este calculată luând în considerare direc ia de curgere fără restric ii (doar pentru diagrama A de măsură – vezi Tabelul 1). De asemenea. calculează durata erorii. semnalele analogice sunt convertite în semnale digitale şi folosite de microprocesor pentru calculul debitului. temperaturii şi presiunii pentru fiecare canal de masura.conform cu valoarea minimă prescrisă programată pentru canalul de curgere. Este necesară urmărirea instruc iunilor de siguran ă pe durata proceselor de instalare şi mentenan ă.valoarea presiunii este transmisă ca un curent limitat. energia este calculată fără restric ii . în cazul stopării calculului timpului de func ionare. . modul de ieşire în frecven ă trebuie activat (frecven a de 1000Hz va corespunde cu limita superioară a curentului).special măsurarea curgerii unidirec ional. CL sau RS-232. b) când debitul este inferior valorii minime admise programate . luând în considerare temperatura măsurată şi presiunea măsurată (sau preprogramată) a fluidului. Ulterior. Informa ii despre direc ia de curgere sunt recep ionate folosind semnale logice separate. . Cerin e de siguran ă Calculatorul este fabricat şi controlat în conformitate cu standardul EN61010-1. Curgerea în al doilea canal este înregistrată separat – curgerea de tur ca „2” şi curgerea de retur în direc ie opusă ca „-2”. Dacă modulul de ieşiri obişnuit este folosit. în func ie de configura ia sistemului de măsură şi corespunzătoare cu montajul pentru căldură (climatizare). sunt stoca i în memorie şi pot fi afişa i pe ecranul LCD. primul parametru cu ieşire în curent corespunde cu primul parametru cu ieşire în puls (respectiv al 2-lea parametru cu ieşire în curent va corespunde cu al 2-lea parametru cu ieşire în puls). În acest caz.valoarea debitului este transmisă ca impulsuri. Următoarele valori ale presiunii pot fi folosite în calcule: . 4. Conexiunile electrice trebuiesc făcute în concordan ă cu standardele în vigoare. energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea maximă admisă programată – conform cu valoarea maximă prescrisă programată pentru canalul de curgere. Personalul trebuie să cunoască documenta ia tehnică şi măsurile de siguran ă corespunzătoare. Algoritmi posibil pentru calculul energiei termice (individual pentru fiecare sistem de încălzire): . Masa fluidului este calculată integrând modificările volumului înmul ite cu densitatea relativă a fluidului.conform cu valoarea minimă prescrisă programată Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru al doilea sistem de încălzire).6 V cu litiu. . codul de eroare este generat atunci când valoarea parametrului depăşeşte limitele impuse. Energia termică este calculată cu formulele din Tabelul 1.valoarea temperaturii este transmisă ca o varia ie de rezistivitate. luând în considerare valoarea impulsului. Nu sunt factori care pun via a în pericol atunci când alimentarea se face de la bateria internă de 3.iarnă/vară curgerea în al doilea canal este măsurat în ambele direc ii. Doar personal tehnic calificat poate instala şi între ine contoarele de energie termică. 7 . c) când diferen a de temperatură este inferioară valorii minime admise programate . Semnalele de ieşire date de senzor sunt transmise la intrările corespunzătoare ale calculatorului: . curentul electric de ~230 V este periculos.

repara. marcată „F1”. utilizatorul trebuie să ină cont de notele şi avertismentele con inute de acest document.verifica i dacă nu sunt defecte mecanice vizibile. fixarea calculatorului şi punerea la masă corespunzătoare a tuturor componentelor sistemului. în documenta ia tehnică a altor componente ale sistemului şi în proiectul de instalare a contoarelor. fără posibilitatea sigilării montajului 8 . Doar personal calificat poate instala echipamentul. Aten ie! Deconecta i sursa principală de alimentare înainte de a schimba. folosind cerin ele date în acest document.verifica i dacă etichetele producătorului şi cele ale autortă ii de certificare sunt valide. Siguran a opera iilor cere izolarea adecvată a circuitelor electrice. Calculatorul poate fi montat în 5 moduri diferite: . Cerin ele de siguran ă pentru senzorii de debit. o siguran ă fuzibilă de 1 A. . deoarece carcasa este confec ionată din plastic şi păr ile conducătoare de electricitate nu sunt expuse suprafe ei libere. INSTALAREA Cerin e minime: Înainte de a instala dispozitivul: . este montată în partea de jos a sursei de alimentare. temperatură şi presiune sunt furnizate în documenta ia tehnică adecvată. Înlătura i sursa de alimentare pentru a schimba siguran a fuzibilă. Legarea la masă nu este necesară. pe o suprafa ă verticală. acesta poate dăuna circuitelor de ieşire. Pentru a proteja circuitele de putere de supracuren i. conecta sau deconecta componente ale sistemului! Întrerupătorul trebuie montat în apropierea calculatorului. Este recomandat să se folosească circuite de protec ie suplimentare pentru protejarea ieşirilor de releu.montarea pe zid.verifica i dacă toate componentele afişate în documenta ie sunt disponibile. . Dacă ieşirea de releu are un curent ce depăşeşte 2 A.Pentru a asigura siguran a lucrărilor. Nu trebuie expus luminii solare directe. Dispozitivul corespunde clasei 2 de protec ie definite de standardul IEC60536. Montarea fizică Calculatorul poate fi instalat în încăperi încălzite. 5.

cu posibilitatea sigilării montajului (fig.6) 9 .montarea pe şine standard DIN (fig.montarea pe zid.montarea într-un panou (fig.4) .5) ..

6. 10 . Grupuri de parametrii INT PAR LOG Semnifica ie simboluri 1. kWh Putere kW Ore h În modul normal de func ionare sunt disponibile 5 nivele de afişare: valoarea curentă a parametrului integral („INT”). parametrii instantanei („PAR”). Grupuri de parametrii (nivele de afişare) ▼ Parametrii integrali INT ▼ PAR ▼ LOG ▼ PRN ▼ INF 5. MWh. Numărul şi grupul de parametrii indica i Valoarea cumulată a parametrului (ex: energia termică ce a fost Σ consumată de primul şi al doilea sistem (E1+E2)) Numărul sistemelor de măsurare (ex: puterea sau energia consumată de 1…5 primul sau al doilea sistem) sau numărul canalului de măsură (pentru volum. Measurement units Volum (masă) m3 (t) 3 Debit m /h (t/h) Presiune kPa o Temperatură. Operarea 8.) Diferen e (ex: diferen a în cantitatea mediului de încălzire (M1-M2). Gcal. debit. Mod de operare 4. Apăsaşi si ine i (> 3 s) butonul pentru a trece la următorul nivel de afişare şi butonul pentru a reveni la nivelul anterior. presiune. Informa ii suplimentare PRN INF Descriere Parametrii informativi Informa iile arhivate şi valorile ini iale Imprimarea rapoartelor Informa ii despre configurarea contorului şi parametrii de control ai regulatorului 2. Unită i de măsură 1. temperatură.1. Modul de func ionare Informa iile arhivate orar sunt imprimate (afişate) H Informa iile arhivate zilnic sunt imprimate (afişate) D Informa iile arhivate lunar sunt imprimate (afişate) M Mod de test TEST Mod de parametrizare SET 4. diferen ă de temperatură C Energie GJ. Numărul parametrului şi numărul grupului de parametrii 3. informa ie arhivată şi valorile in iale („LOG”). Descrierea afişajului 2. etc. rapoarte de imprimare („PRN”) şi vizualizarea informa iei de configurare („INF”). 1-2 (3-4) (M3-M4) sau diferen a de temperatură (Θ1-Θ2. Θ3-Θ4) 3.

ore 11 .INT PAR LOG PRN INF Energia totală Σ E=E1+E2 = (consumată în ambele sisteme) Volumul (masa) fluidului cu de curgere inversă pentru canalul secund (doar mod de operare iarnă/vară) Timp total de func ionare normală Energia E1 (consumată în sistemul 1) Timp de fun ionare normală a primului sistem Diferen a de masă M1-M2 Timp de fun ionare normală a sistemului secund Energia E2 (consumată în sistemul 2 sau în registrul tarifar „L2“) Volumul (masa) fluidului canalului 3 Cod de eroare general Energia E3 (consumată în sistemul 1pentru încălziresau în registrul tarifar „L3“ Volumul (masa) fluidului canalului 4 Cod de eroare al senzorilor de debit Volumul (masa) fluidului primului canal Diferen a de masă M3-M4 Volumul (masa) fluidului canalului 5 Volumul (masa) fluidului canalui secund Cod de eroare al senzorilor de temperatură Timpul de func ionare (fără erori de calculul a energiei).

Diagrama conexiunilor 56 57 58 59 50 60 61 62 63 50 69 17 16 18 Communication module (SKU45) 73 74 75 76 77 78 5 1 2 6 50 7 3 4 8 50 68 11 50 55 Power supply module(SKM37) 70 71 72 26 27 28 9 11 10 11 52 11 53 11 54 64 65 66 67 50 28 Ground 76 Current I1 77 output I2 78 CL. alimentate de la baterii proprii : Firul alb se conecteaza la borna 10 corespondenta la debitmetru Firul rosu se conecteaza la borna 11 corespondenta GND la debitmetru 12 .Rx L1 CL+ Tx L1 .Current T4 NOTA : Pentru conectarea calculatorului la un singur debitmetru.GND 73 74 75 68 9 230 V 50 Hz V2 +Current 11 .7.Current p1 7 3 4 8 27 26 + Power supply 52 + Pulse 11 Ground 9 T2 64 65 66 67 F1 + Pulse 17 Ground 18 V1 + Power supply + Pulse Ground 6 RS-232 M-bus 10 11 57 58 59 5 1 2 CL T5 54 11 F2 + Pulse 17 Ground 16 Interface 56 +Pulse Ground V3 53 11 + Pulse Ground V4 60 61 62 63 V5 + Pulse 11 Ground 55 p2 69 17 T3 T1 +Current .