AXIS INDUSTRIES

CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA SKS-3

DESCRIERE TEHNICĂ ELEMENTARĂ MANUAL DE UTILIZARE

Serie SKS 3 : ………………… Serie TTR : …………………….

1

Annex I Cerin ele esen iale . . A4 V1. U1 +* + Pentru re ele de încălzire închise.până la 5 canale de măsurare a temperaturii. Senzori de debit pe tur şi retur. împreună cu senzori de debit standard (baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. Pentru sisteme de furnizare a apei calde fără recirculare. 2 . Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor.până la 5 canale de măsurare a debitului. Senzorul de debit pe tur. presiune. înregistrează şi stocheză informa iile în memoria internă.p2) sunt destina i folosirii în orice re ea de încălzire Număr senzori temperatură T1. corespunzătoare tipului de aplica ie: Alegere posibilă Tip A doua Prima Tipul aplica iei referin ă re ea de re ea de condi ionat încălzire încălzire Măsurare de: debit. SKS-3 îndeplineşte prevederile clasei C privind protec ia mediului conform EN1434-1:2007 Temperatura ambiantă: +5 oC până la +55 oC (instalare interioară. U1. SKS-3 corespunde cu standardul european EN 1434 „Contoare de energie termică”. A3 +* Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei termice furnizate. T4 Utilizatorul poate selecta una din cele 8 diagrame de instalare posibile (circuite de măsurare). Senzori de debit pe retur şi pe conducta de apă de adaos. Clasă mediu electromagnetic: E2. U3. Domeniu de aplicare SKS-3 este proiectat pentru contorizarea şi monitorizarea energiei de încălzire şi răcire în re ele de încălzire/răcire închise sau deschise. Senzorul de debit pe retur. Tipul de circuite de măsurare Număr sistem de Număr senzori încălzire permisive debit Prima re ea de încălzire U1. Senzorul de debit în U3 +* circuitul de încălzire. temperatură.1. SKS-3 măsoară şi calculează parametrii debitului furnizat.până la 2 canale de măsurare a presiunii. U2 +* + Pentru re ele de încălzire închise. V4. A3. V2 A doua re ea de U0.Annex MI-004 Contorul . afişează informa iile măsurărilor pe ecran. . Senzori de debit pe retur şi pe conducta de A4 apă de adaos. de temperatură şi presiune. T2. Calculatorul poate deservi simultan două sisteme de încălzire independente: . A1. Clasă mediu mecanic: M1. datată 30 Martie 2006 si Directiva 2004/22/EC din 31 Martie 2004 . V5 încălzire Notă: Senzorii de presiune (p1. T5 T3. fără condens). U2 V3. instalate in clădiri de apartamente. U0 + + Pentru re ele de încălzire închise. electromagnetic sau mecanic cu ieşire de impulsuri standard). A2. A1 + Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei A2 + termice furnizate. Pentru re ele deschise. birouri sau centrale de energie. U2. Contorul de energie termică SKS-3 corespunde la cerin ele esen iale ale Regulamentului Tehnic pentru Instrumente de Măsurare.

inând cont de senzorii de debit şi temperatură aleşi. Cea mai mică diferen ă de temperatură între (Θ1-Θ2) şi (Θ1-Θ5) este folosită la calculul energiei termice E1 pentru diagramele de măsurare A1.1. . INFORMA II TEHNICE 2. A2.programat individual pentru fiecare sistem în parte*. Eroarea de măsurare totală a ansamblului contor. În acest caz. Alternativa la energia termică este calculată la fiecare 10s. alese de client. Calculul energiei termice Energia temică consumată este calculată în conformitate cu formulele furnizate în Tabelul 1. Măsurarea energiei termice 2. Când tariful cu condi ia „T1<T2“ este activ. sunt furnizate în anexa E. cum este descris în paragraful 3) sunt furnizate în documenta ia tehnică corespunzătoare. Eroarea de măsurare a energiei termice a calculatorului – nu mai mult de ±(0.în conformitate cu valoarea minimă stabilită pentru acel canal de curgere c) când diferen a de temperatură este sub valoarea minimă admisă – în conformitate cu diferen a de temperatură minimă stabilită Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru sistemul de încălzire secund).5+3 / ∆Θ) %.2.2. Descrierea tehnică a altor subansamble (senzori de debit. A4. folosind valorile presiunii*: . Informa ii generale În acest document sunt furnizate doar descrierea tehnică a calculatorului. Una din următoarele condi ii pot fi programate independent de tariful 1 sau 2: Când condi iile de tarifare sunt îndeplinite. unde ∆Θ – diferen a de temperatură măsurată între tur şi retur. a doua presiune corespunde conductei de retur). în func ie de schema de măsurare aleasă (Tabelul 1). în func ie de volumul de apă şi temperatura măsurată cu ajutorul formulelor de calcul.2. energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea prestabilită maximă admisă – în conformitate cu valoarea maximă stabilită pentru acel canal de curgere b) când debitul este sub valoarea prestabilită minim admisă . Un cod de eroare este generat când valoarea parametrilor nu se încadrează în limitele impuse. . temperatură şi presiune – în concordan ă cu modificările. Condi ia tarifară este programată modul configurare.măsurat efectiv (prima presiune corespunde conductei de tur. în func ie de formula de calcul a energiei (din Tabelul 1). Dacă este activat tariful corespunzător -> condi ia pentru tariful de răcire este „T1 < T2“ iar valorile temperaturilor măsurate sunt Θ1 < Θ2. consumul de energie este contorizat în registrul tarifar corespunzător (energie E2 sau E3). energia este calculată fără nicio restric ie. energia este calculată inând cont de direc ia debitului fără limitări (doar pentru schema de măsurare „A1” din Tabelul 1).1. Algoritmi posibili pentru măsurarea energiei termice (selectat individual pentru fiecare sistem de măsură în parte): .2. Energia în registrul principal E1 este contorizată când condi iile de tarifare nu sunt îndeplinite. 2. Energia din registrul E1 şi energia către registrul următor nu sunt contorizate. energia Et este calculată folosind formula din Tabelul 1. marcată cu „*”. Energia calculată este înregistrată în registrul principal şi în registrul tarifar corespunzător (1 sau 2) atunci când modul tarifar este activat.iarnă/vară debitul în canalul secund este măsurat în ambele direc ii.special măsurarea debitului unidirec ional.standard măsurarea debitului unidirec ional. 3 . 2. dispozitivul opreşte calculul timpului de func ionare şi calculează durata erorii.2. . Este posibilă efectuarea calculelor în 2 moduri.

5. Măsurarea debitului Număr intrări de puls 1.informa ii stocate. Măsurarea temperaturii Numărul de intrări de senzori (canale de măsură) Tip senzor temperatură Eroarea temperaturii absolute Metodă conectare senzor Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare senzor pentru metoda cu 4 fire pentru metoda cu 2 fire Gama de măsurare Gama de afişare Gama de măsurare a diferen ei de temperatură (Θ1-Θ2 şi Θ3Θ4) Rezolu ia temperaturii şi a diferen ei de temperatură Erori înregistrate şi durata erorii 1-5 Pt500 nu mai mult de ± 0..2.4 de măsură) Frecven a impulsului de intrare maxim admisă şi durata Tabelul 2 minimă admisă a impulsului sau pauzei.raportare informa ii control printare (vezi fig. Θ < -40 oC (sau scurt circuit ) diferen a de temperatură Θ1-Θ2 sau Θ3Θ4 este sub valoarea prestabilită ∆Θmin 2.Display (LCD) Dispozitivul este echipat cu un afişaj cu 8 cifre cu cristale lichide (LCD) cu caractere speciale pentru afişarea parametrilor.160 oC 1…160 oC 0. Pot fi afişate următoarele informa ii: .4...7) .. în func ie de tipul de impuls şi lungimea cablului: 2.parametrii măsura i integral şi instantaneu.3.3 oC 2 fire / 4 fire nu mai mult de 200m nu mai mult de 50m 0.160 oC -40.informa ii despre configurarea dispozitivului (vezi fig. 4 . unită ilor de măsură şi a modului de func ionare.1oC Θ >160 oC (sau circuit deschis)..5) Rezolu ia afişată (in directă coresponden ă cu valoare de ieşire a impulsului)..5 Valoarea pulsului programabil Filtru zgomot pe intrare programabil Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare nu mai mult de 200m senzor de debit Posibilitatea de măsurarea a debitului în sens invers posibil pentru canalul de curgere secund (folosind semnal de indicare a direc iei) Erori înregistrate şi durata erorii Scurt circuit.. afişa i în Tabelul 4 . afişate în Tabelul 4 . 8. în func ie de valoarea maximă prescrisă pentru debit (cea mai mare valoare în formula de calcul a energiei pentru fiecare sistem de încălzire separat) este furnizată în Tabelul 3.. senzor de debit decuplat mai mult de 2s debitul depăşeşte valoarea maximă permisă debitul este sub valoarea minimă impusă Unită i de măsură m3 sau t (doar pentru canalele 1. 8.

2.valorile instantanee absolute integrale ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) . V3(M3). Înregistrarea şi stocarea datelor Data recording and storage Sunt stocate în memorie valorile zilnice. GJ] 0.valorile medii orare.001 0. E3) sau cantitatea de apă V1 (M1). CL sau RS -232 Ieşirea în impulsuri şi frecven ă configurabilă setată în modul „impuls” poate fi folosită pentru impulsuri de energie termică (ΣE. Valoarea impulsului va corespunde cu cea mai mică cifră pentru parametrul indicat.1) care survin în ultima oră.01 0. săptămânale şi lunare ale următorilor parametrii: .modificările orare. 5 . zi şi lună Informa iile stocate sunt re inute chiar dacă dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare pe toată durata de via ă a dispozitivului.0001 0. V5. Capacitatea înregistratorului: până la 32 de luni – pentru înregistrări zilnice şi lunare.001 0.01 0. 2. săptămânale şi lunare pentru toate temperaturile şi presiunile măsurate . Gcal. I< 20 mA) cu ieşiri în impuls) 2 ieşiri configurabile în curent (disponibile doar cu multi-modulul SKU45 cu ieşiri în curent) Ieşire dublă de releu configurabilă pentru restric ii sau fun ia de alarmă disponibilă doar cu modulul de alimentare de la re eaua de electricitate (vezi paragrafele 2.1 1 Valoarea celei mai mici cifre de afişare a energiei (valoarea impulsului de energie la ieşire) [MWh.11 şi 2.erori şi coduri de informar ie (vezi paragraful 8. V4(M4).7.5 luni (2600 h) – pentru înregistrări orare. până la 3.6. Module de comunica ie externă şi interfe e Interfa a optică (integrată în panoul frontal) EN 62056-21:2003 (IEC 62056-21:2002) Următoarele module de comunica ie sunt disponibile ca op ionale: 2 ieşiri configurabile în impulsuri şi frecven ă Activ +18 V (when mains supply) (disponibile doar cu multi-modulul SKU46 Pasiv (Umax42 V.12) Interfa ă de comunicare serială (op ional ca modul detaşabil) 0-20 mA sau 4-20 mA 230V. E2. V2(M2). săptămânale şi lunare ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) .1 Valoarea maximă a puterii termice [MW] 3 30 300 3000 2.Debit maxim programat [m3/h] ≤5 ≤ 50 ≤ 500 > 500 Volumul fluidului afişat valoarea cifrei celei mai mici [m3] 0. 2A M-bus. E1.

instalare interioara) < 93 % M1 E2 3.5 kg. Senzorii de debit pot fi alimenta i de la sursa calculatorului. Calculatorul contorului de energie termică SKS-3 este un dispozitiv de măsură multicanal programabil.6 V ± 10 %.9. +3. 159 mm x 52 mm x 142 mm 0.pentru calculator şi 2 senzori cu ultrasunete pentru debit suplimentari nu mai pu in de 6 ani. Sursa de alimentare pentru senzori Tensiunea neceasară pentru alimentarea senzorilor de presiune sau debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit cu ultrasunete (pentru calculator alimentat de la baterie) Informa ii constructive Dimensiunile calculatorului Greutatea calculatorului Clasa de protec ie Clasa de mediu Temperatura ambiantă Umiditate relativă Clasa protec ie mediu mecanic Clasă protec ie mediu electromagnetic .2. IP65 Meets EN1434 class C at +5 oC to +55 oC (fără condens. Tipurile adecvate de senzori de debit sunt afişate în Tabelul 5. 230 V +15 %. Senzorii de debit sunt conecta i la calculator prin intermediul unui cablu bifilar sau trifilar. 6 . împreună cu senzorii de debit. curent total < 20 mA. Tensiunea de alimentare Adaptor re ea 10 AC (50±2) Hz.8. +18 V ± 10 % curent total< 400 mA. Senzorii de debit. 2. temperatură şi presiune oferi i standard. până la 5 canale de măsură a debitului şi până la 2 canale de măsură a presiunii. Poate măsura şi înregistra simultan parametrii a 2 sisteme de încălzire cu până la 5 canale de măsură a temperaturii. D-cell lithium Baterie Interval de înlocuire: . furnizată împreună cu senzorii de debit. curent total < 120 mkA.6 V ± 10 %.doar pentru calculator nu mai pu in de 12 ani .6 VDC. − Putere furnizată < 3 VA (doar pentru calculator) Putere furnizată < 15 VA (pentru calculator şi senzori suplimentari) 3. baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. Principiul de func ionare Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor de energie termică. electromagnetic sau mecanic. +3. Principiile de func ionare a senzorilor sunt descrise în documenta ia tehnică corespunzătoare. Alte tipuri de senzori de debit pot de asemenea fi folosi i dacă corespund cerin elor prevăzute în paragraful 2. pot fi folosi i pentru măsurarea debitului. de la o baterie internă proprie sau direct de la adaptorul de retea.

în func ie de configura ia sistemului de măsură şi corespunzătoare cu montajul pentru căldură (climatizare). CL sau RS-232. Energia termică este calculată cu formulele din Tabelul 1. Parametrii măsura i în fiecare canal de măsurare. temperaturii şi presiunii pentru fiecare canal de masura. Personalul trebuie să cunoască documenta ia tehnică şi măsurile de siguran ă corespunzătoare. energia este calculată fără restric ii . Dacă alimentarea calculatorului se face de la re eaua principală de electricitate.valoarea presiunii este transmisă ca un curent limitat. Conexiunile electrice trebuiesc făcute în concordan ă cu standardele în vigoare. al doilea canal cu conducta de retur).conform cu valoarea minimă prescrisă programată pentru canalul de curgere. b) când debitul este inferior valorii minime admise programate . De asemenea. Algoritmi posibil pentru calculul energiei termice (individual pentru fiecare sistem de încălzire): . conectate la a patra intrare de debit. energia este calculată luând în considerare direc ia de curgere fără restric ii (doar pentru diagrama A de măsură – vezi Tabelul 1).conform cu valoarea minimă prescrisă programată Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru al doilea sistem de încălzire).măsurat efectiv (primul canal de presiune corespunde cu conducta de tur. transmişi prin interfa a optică sau prin interfe e bidirec ionale izolate galvanic M-bus. . sunt stoca i în memorie şi pot fi afişa i pe ecranul LCD. Curgerea în al doilea canal este înregistrată separat – curgerea de tur ca „2” şi curgerea de retur în direc ie opusă ca „-2”.valoarea debitului este transmisă ca impulsuri.Utilizatorul poate selecta una din cele 8 montaje de măsură. Volumul fluidului consumat corespunde cu numărul de impulsuri primite. c) când diferen a de temperatură este inferioară valorii minime admise programate . . Este necesară urmărirea instruc iunilor de siguran ă pe durata proceselor de instalare şi mentenan ă. Utilizatorul poate selecta limitele curentului folosind jumperii corespunzători. Cerin e de siguran ă Calculatorul este fabricat şi controlat în conformitate cu standardul EN61010-1. În acest caz.programate individual pentru fiecare sistem de încălzire separat . 7 . luând în considerare temperatura măsurată şi presiunea măsurată (sau preprogramată) a fluidului. impreună cu parametrii arhiva i. energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea maximă admisă programată – conform cu valoarea maximă prescrisă programată pentru canalul de curgere.6 V cu litiu. tipări i. Nu sunt factori care pun via a în pericol atunci când alimentarea se face de la bateria internă de 3. respectând reglementările locale privind siguran a. Dacă modulul de ieşiri obişnuit este folosit. primul parametru cu ieşire în curent corespunde cu primul parametru cu ieşire în puls (respectiv al 2-lea parametru cu ieşire în curent va corespunde cu al 2-lea parametru cu ieşire în puls).iarnă/vară curgerea în al doilea canal este măsurat în ambele direc ii. semnalele analogice sunt convertite în semnale digitale şi folosite de microprocesor pentru calculul debitului. Următoarele valori ale presiunii pot fi folosite în calcule: . . Informa ii despre direc ia de curgere sunt recep ionate folosind semnale logice separate. calculează durata erorii.standard măsurarea curgerii unidirec ional. 4. Semnalele de ieşire date de senzor sunt transmise la intrările corespunzătoare ale calculatorului: .valoarea temperaturii este transmisă ca o varia ie de rezistivitate. în cazul stopării calculului timpului de func ionare. modul de ieşire în frecven ă trebuie activat (frecven a de 1000Hz va corespunde cu limita superioară a curentului). Masa fluidului este calculată integrând modificările volumului înmul ite cu densitatea relativă a fluidului.special măsurarea curgerii unidirec ional. luând în considerare valoarea impulsului. codul de eroare este generat atunci când valoarea parametrului depăşeşte limitele impuse. Ulterior. curentul electric de ~230 V este periculos. Doar personal tehnic calificat poate instala şi între ine contoarele de energie termică.

temperatură şi presiune sunt furnizate în documenta ia tehnică adecvată. o siguran ă fuzibilă de 1 A. Siguran a opera iilor cere izolarea adecvată a circuitelor electrice. utilizatorul trebuie să ină cont de notele şi avertismentele con inute de acest document. Nu trebuie expus luminii solare directe. este montată în partea de jos a sursei de alimentare. fără posibilitatea sigilării montajului 8 . marcată „F1”. Calculatorul poate fi montat în 5 moduri diferite: . acesta poate dăuna circuitelor de ieşire. deoarece carcasa este confec ionată din plastic şi păr ile conducătoare de electricitate nu sunt expuse suprafe ei libere. Este recomandat să se folosească circuite de protec ie suplimentare pentru protejarea ieşirilor de releu. 5. Dispozitivul corespunde clasei 2 de protec ie definite de standardul IEC60536. repara.verifica i dacă toate componentele afişate în documenta ie sunt disponibile. Doar personal calificat poate instala echipamentul. Dacă ieşirea de releu are un curent ce depăşeşte 2 A. .verifica i dacă nu sunt defecte mecanice vizibile. Pentru a proteja circuitele de putere de supracuren i. conecta sau deconecta componente ale sistemului! Întrerupătorul trebuie montat în apropierea calculatorului. Înlătura i sursa de alimentare pentru a schimba siguran a fuzibilă. folosind cerin ele date în acest document. Montarea fizică Calculatorul poate fi instalat în încăperi încălzite. INSTALAREA Cerin e minime: Înainte de a instala dispozitivul: . Legarea la masă nu este necesară. pe o suprafa ă verticală.Pentru a asigura siguran a lucrărilor.verifica i dacă etichetele producătorului şi cele ale autortă ii de certificare sunt valide. Aten ie! Deconecta i sursa principală de alimentare înainte de a schimba. Cerin ele de siguran ă pentru senzorii de debit. . în documenta ia tehnică a altor componente ale sistemului şi în proiectul de instalare a contoarelor.montarea pe zid. fixarea calculatorului şi punerea la masă corespunzătoare a tuturor componentelor sistemului.

5) .montarea pe şine standard DIN (fig.montarea pe zid.montarea într-un panou (fig..4) . cu posibilitatea sigilării montajului (fig.6) 9 .

Numărul şi grupul de parametrii indica i Valoarea cumulată a parametrului (ex: energia termică ce a fost Σ consumată de primul şi al doilea sistem (E1+E2)) Numărul sistemelor de măsurare (ex: puterea sau energia consumată de 1…5 primul sau al doilea sistem) sau numărul canalului de măsură (pentru volum. Gcal. 10 . Descrierea afişajului 2. MWh. 1-2 (3-4) (M3-M4) sau diferen a de temperatură (Θ1-Θ2. presiune. Grupuri de parametrii (nivele de afişare) ▼ Parametrii integrali INT ▼ PAR ▼ LOG ▼ PRN ▼ INF 5. Mod de operare 4. Unită i de măsură 1. informa ie arhivată şi valorile in iale („LOG”). Modul de func ionare Informa iile arhivate orar sunt imprimate (afişate) H Informa iile arhivate zilnic sunt imprimate (afişate) D Informa iile arhivate lunar sunt imprimate (afişate) M Mod de test TEST Mod de parametrizare SET 4. etc.1. Informa ii suplimentare PRN INF Descriere Parametrii informativi Informa iile arhivate şi valorile ini iale Imprimarea rapoartelor Informa ii despre configurarea contorului şi parametrii de control ai regulatorului 2. Operarea 8. parametrii instantanei („PAR”). temperatură.6. Θ3-Θ4) 3. diferen ă de temperatură C Energie GJ. Grupuri de parametrii INT PAR LOG Semnifica ie simboluri 1. kWh Putere kW Ore h În modul normal de func ionare sunt disponibile 5 nivele de afişare: valoarea curentă a parametrului integral („INT”). rapoarte de imprimare („PRN”) şi vizualizarea informa iei de configurare („INF”). debit. Apăsaşi si ine i (> 3 s) butonul pentru a trece la următorul nivel de afişare şi butonul pentru a reveni la nivelul anterior.) Diferen e (ex: diferen a în cantitatea mediului de încălzire (M1-M2). Numărul parametrului şi numărul grupului de parametrii 3. Measurement units Volum (masă) m3 (t) 3 Debit m /h (t/h) Presiune kPa o Temperatură.

ore 11 .INT PAR LOG PRN INF Energia totală Σ E=E1+E2 = (consumată în ambele sisteme) Volumul (masa) fluidului cu de curgere inversă pentru canalul secund (doar mod de operare iarnă/vară) Timp total de func ionare normală Energia E1 (consumată în sistemul 1) Timp de fun ionare normală a primului sistem Diferen a de masă M1-M2 Timp de fun ionare normală a sistemului secund Energia E2 (consumată în sistemul 2 sau în registrul tarifar „L2“) Volumul (masa) fluidului canalului 3 Cod de eroare general Energia E3 (consumată în sistemul 1pentru încălziresau în registrul tarifar „L3“ Volumul (masa) fluidului canalului 4 Cod de eroare al senzorilor de debit Volumul (masa) fluidului primului canal Diferen a de masă M3-M4 Volumul (masa) fluidului canalului 5 Volumul (masa) fluidului canalui secund Cod de eroare al senzorilor de temperatură Timpul de func ionare (fără erori de calculul a energiei).

Current T4 NOTA : Pentru conectarea calculatorului la un singur debitmetru.GND 73 74 75 68 9 230 V 50 Hz V2 +Current 11 . Diagrama conexiunilor 56 57 58 59 50 60 61 62 63 50 69 17 16 18 Communication module (SKU45) 73 74 75 76 77 78 5 1 2 6 50 7 3 4 8 50 68 11 50 55 Power supply module(SKM37) 70 71 72 26 27 28 9 11 10 11 52 11 53 11 54 64 65 66 67 50 28 Ground 76 Current I1 77 output I2 78 CL.Rx L1 CL+ Tx L1 . alimentate de la baterii proprii : Firul alb se conecteaza la borna 10 corespondenta la debitmetru Firul rosu se conecteaza la borna 11 corespondenta GND la debitmetru 12 .Current p1 7 3 4 8 27 26 + Power supply 52 + Pulse 11 Ground 9 T2 64 65 66 67 F1 + Pulse 17 Ground 18 V1 + Power supply + Pulse Ground 6 RS-232 M-bus 10 11 57 58 59 5 1 2 CL T5 54 11 F2 + Pulse 17 Ground 16 Interface 56 +Pulse Ground V3 53 11 + Pulse Ground V4 60 61 62 63 V5 + Pulse 11 Ground 55 p2 69 17 T3 T1 +Current .7.