AXIS INDUSTRIES

CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA SKS-3

DESCRIERE TEHNICĂ ELEMENTARĂ MANUAL DE UTILIZARE

Serie SKS 3 : ………………… Serie TTR : …………………….

1

U2 V3. SKS-3 măsoară şi calculează parametrii debitului furnizat. SKS-3 îndeplineşte prevederile clasei C privind protec ia mediului conform EN1434-1:2007 Temperatura ambiantă: +5 oC până la +55 oC (instalare interioară. U1. afişează informa iile măsurărilor pe ecran.Annex MI-004 Contorul . Senzori de debit pe retur şi pe conducta de apă de adaos. A4 V1. 2 . A3 +* Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei termice furnizate.1. A3. U1 +* + Pentru re ele de încălzire închise. V2 A doua re ea de U0. V5 încălzire Notă: Senzorii de presiune (p1. Pentru re ele deschise. U0 + + Pentru re ele de încălzire închise. electromagnetic sau mecanic cu ieşire de impulsuri standard). datată 30 Martie 2006 si Directiva 2004/22/EC din 31 Martie 2004 .p2) sunt destina i folosirii în orice re ea de încălzire Număr senzori temperatură T1. U3. Domeniu de aplicare SKS-3 este proiectat pentru contorizarea şi monitorizarea energiei de încălzire şi răcire în re ele de încălzire/răcire închise sau deschise. Senzori de debit pe retur şi pe conducta de A4 apă de adaos. Calculatorul poate deservi simultan două sisteme de încălzire independente: . Contorul de energie termică SKS-3 corespunde la cerin ele esen iale ale Regulamentului Tehnic pentru Instrumente de Măsurare. Clasă mediu electromagnetic: E2. U2.până la 5 canale de măsurare a temperaturii. Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor. corespunzătoare tipului de aplica ie: Alegere posibilă Tip A doua Prima Tipul aplica iei referin ă re ea de re ea de condi ionat încălzire încălzire Măsurare de: debit. Senzorul de debit pe retur. V4. A2. U2 +* + Pentru re ele de încălzire închise. presiune.până la 5 canale de măsurare a debitului. fără condens).până la 2 canale de măsurare a presiunii. T5 T3. de temperatură şi presiune. birouri sau centrale de energie. împreună cu senzori de debit standard (baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete. Senzorul de debit în U3 +* circuitul de încălzire. Senzori de debit pe tur şi retur. . temperatură. instalate in clădiri de apartamente. A1. . SKS-3 corespunde cu standardul european EN 1434 „Contoare de energie termică”. Senzorul de debit pe tur. Tipul de circuite de măsurare Număr sistem de Număr senzori încălzire permisive debit Prima re ea de încălzire U1. T4 Utilizatorul poate selecta una din cele 8 diagrame de instalare posibile (circuite de măsurare).Annex I Cerin ele esen iale . înregistrează şi stocheză informa iile în memoria internă. Pentru sisteme de furnizare a apei calde fără recirculare. A1 + Pentru re ele de încălzire deschise şi măsurarea energiei A2 + termice furnizate. Clasă mediu mecanic: M1. T2.

. Algoritmi posibili pentru măsurarea energiei termice (selectat individual pentru fiecare sistem de măsură în parte): . Un cod de eroare este generat când valoarea parametrilor nu se încadrează în limitele impuse. . Energia în registrul principal E1 este contorizată când condi iile de tarifare nu sunt îndeplinite. energia este calculată fără nicio restric ie. Eroarea de măsurare a energiei termice a calculatorului – nu mai mult de ±(0. 2.5+3 / ∆Θ) %.în conformitate cu valoarea minimă stabilită pentru acel canal de curgere c) când diferen a de temperatură este sub valoarea minimă admisă – în conformitate cu diferen a de temperatură minimă stabilită Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru sistemul de încălzire secund). Informa ii generale În acest document sunt furnizate doar descrierea tehnică a calculatorului. Condi ia tarifară este programată modul configurare. Măsurarea energiei termice 2. Când tariful cu condi ia „T1<T2“ este activ. a doua presiune corespunde conductei de retur). inând cont de senzorii de debit şi temperatură aleşi.2. marcată cu „*”. Cea mai mică diferen ă de temperatură între (Θ1-Θ2) şi (Θ1-Θ5) este folosită la calculul energiei termice E1 pentru diagramele de măsurare A1.standard măsurarea debitului unidirec ional.1. energia Et este calculată folosind formula din Tabelul 1. . Una din următoarele condi ii pot fi programate independent de tariful 1 sau 2: Când condi iile de tarifare sunt îndeplinite.special măsurarea debitului unidirec ional. temperatură şi presiune – în concordan ă cu modificările. folosind valorile presiunii*: . Alternativa la energia termică este calculată la fiecare 10s. energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea prestabilită maximă admisă – în conformitate cu valoarea maximă stabilită pentru acel canal de curgere b) când debitul este sub valoarea prestabilită minim admisă . în func ie de volumul de apă şi temperatura măsurată cu ajutorul formulelor de calcul. dispozitivul opreşte calculul timpului de func ionare şi calculează durata erorii. energia este calculată inând cont de direc ia debitului fără limitări (doar pentru schema de măsurare „A1” din Tabelul 1).2. Eroarea de măsurare totală a ansamblului contor.2. Energia calculată este înregistrată în registrul principal şi în registrul tarifar corespunzător (1 sau 2) atunci când modul tarifar este activat. Este posibilă efectuarea calculelor în 2 moduri. 2.programat individual pentru fiecare sistem în parte*. alese de client.iarnă/vară debitul în canalul secund este măsurat în ambele direc ii.măsurat efectiv (prima presiune corespunde conductei de tur. în func ie de formula de calcul a energiei (din Tabelul 1).1. în func ie de schema de măsurare aleasă (Tabelul 1). A4. Dacă este activat tariful corespunzător -> condi ia pentru tariful de răcire este „T1 < T2“ iar valorile temperaturilor măsurate sunt Θ1 < Θ2. În acest caz. INFORMA II TEHNICE 2.2. Calculul energiei termice Energia temică consumată este calculată în conformitate cu formulele furnizate în Tabelul 1. consumul de energie este contorizat în registrul tarifar corespunzător (energie E2 sau E3). 3 . Energia din registrul E1 şi energia către registrul următor nu sunt contorizate.2. unde ∆Θ – diferen a de temperatură măsurată între tur şi retur. sunt furnizate în anexa E. A2. Descrierea tehnică a altor subansamble (senzori de debit. cum este descris în paragraful 3) sunt furnizate în documenta ia tehnică corespunzătoare.

8. Măsurarea debitului Număr intrări de puls 1..4 de măsură) Frecven a impulsului de intrare maxim admisă şi durata Tabelul 2 minimă admisă a impulsului sau pauzei.informa ii stocate. 8.Display (LCD) Dispozitivul este echipat cu un afişaj cu 8 cifre cu cristale lichide (LCD) cu caractere speciale pentru afişarea parametrilor.5 Valoarea pulsului programabil Filtru zgomot pe intrare programabil Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare nu mai mult de 200m senzor de debit Posibilitatea de măsurarea a debitului în sens invers posibil pentru canalul de curgere secund (folosind semnal de indicare a direc iei) Erori înregistrate şi durata erorii Scurt circuit. senzor de debit decuplat mai mult de 2s debitul depăşeşte valoarea maximă permisă debitul este sub valoarea minimă impusă Unită i de măsură m3 sau t (doar pentru canalele 1.informa ii despre configurarea dispozitivului (vezi fig. afişa i în Tabelul 4 .160 oC 1…160 oC 0. unită ilor de măsură şi a modului de func ionare.4. Pot fi afişate următoarele informa ii: .. afişate în Tabelul 4 .5) Rezolu ia afişată (in directă coresponden ă cu valoare de ieşire a impulsului).5. Θ < -40 oC (sau scurt circuit ) diferen a de temperatură Θ1-Θ2 sau Θ3Θ4 este sub valoarea prestabilită ∆Θmin 2... Măsurarea temperaturii Numărul de intrări de senzori (canale de măsură) Tip senzor temperatură Eroarea temperaturii absolute Metodă conectare senzor Lungimea maximă a cablului între calculator şi fiecare senzor pentru metoda cu 4 fire pentru metoda cu 2 fire Gama de măsurare Gama de afişare Gama de măsurare a diferen ei de temperatură (Θ1-Θ2 şi Θ3Θ4) Rezolu ia temperaturii şi a diferen ei de temperatură Erori înregistrate şi durata erorii 1-5 Pt500 nu mai mult de ± 0.1oC Θ >160 oC (sau circuit deschis).2.. 4 .3.. în func ie de tipul de impuls şi lungimea cablului: 2...7) .3 oC 2 fire / 4 fire nu mai mult de 200m nu mai mult de 50m 0.raportare informa ii control printare (vezi fig. în func ie de valoarea maximă prescrisă pentru debit (cea mai mare valoare în formula de calcul a energiei pentru fiecare sistem de încălzire separat) este furnizată în Tabelul 3.160 oC -40.parametrii măsura i integral şi instantaneu.

săptămânale şi lunare ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) . Înregistrarea şi stocarea datelor Data recording and storage Sunt stocate în memorie valorile zilnice. I< 20 mA) cu ieşiri în impuls) 2 ieşiri configurabile în curent (disponibile doar cu multi-modulul SKU45 cu ieşiri în curent) Ieşire dublă de releu configurabilă pentru restric ii sau fun ia de alarmă disponibilă doar cu modulul de alimentare de la re eaua de electricitate (vezi paragrafele 2.valorile instantanee absolute integrale ale parametrilor (afişa i în Tabelul 4) . 5 . săptămânale şi lunare ale următorilor parametrii: . CL sau RS -232 Ieşirea în impulsuri şi frecven ă configurabilă setată în modul „impuls” poate fi folosită pentru impulsuri de energie termică (ΣE. V4(M4).1 Valoarea maximă a puterii termice [MW] 3 30 300 3000 2.0001 0. V5. GJ] 0.5 luni (2600 h) – pentru înregistrări orare. E2. E3) sau cantitatea de apă V1 (M1). V3(M3). zi şi lună Informa iile stocate sunt re inute chiar dacă dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare pe toată durata de via ă a dispozitivului.6.1 1 Valoarea celei mai mici cifre de afişare a energiei (valoarea impulsului de energie la ieşire) [MWh. până la 3. V2(M2). Module de comunica ie externă şi interfe e Interfa a optică (integrată în panoul frontal) EN 62056-21:2003 (IEC 62056-21:2002) Următoarele module de comunica ie sunt disponibile ca op ionale: 2 ieşiri configurabile în impulsuri şi frecven ă Activ +18 V (when mains supply) (disponibile doar cu multi-modulul SKU46 Pasiv (Umax42 V. 2A M-bus.12) Interfa ă de comunicare serială (op ional ca modul detaşabil) 0-20 mA sau 4-20 mA 230V.7. Valoarea impulsului va corespunde cu cea mai mică cifră pentru parametrul indicat. Gcal.modificările orare.Debit maxim programat [m3/h] ≤5 ≤ 50 ≤ 500 > 500 Volumul fluidului afişat valoarea cifrei celei mai mici [m3] 0.erori şi coduri de informar ie (vezi paragraful 8. 2.001 0.01 0. Capacitatea înregistratorului: până la 32 de luni – pentru înregistrări zilnice şi lunare.01 0.valorile medii orare. E1.1) care survin în ultima oră. săptămânale şi lunare pentru toate temperaturile şi presiunile măsurate .11 şi 2.2.001 0.

pot fi folosi i pentru măsurarea debitului. împreună cu senzorii de debit. Senzorii de debit sunt conecta i la calculator prin intermediul unui cablu bifilar sau trifilar. Sursa de alimentare pentru senzori Tensiunea neceasară pentru alimentarea senzorilor de presiune sau debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit (doar pentru calculator cu adaptor de re ea) Tensiunea pentru alimentarea senzorilor de debit cu ultrasunete (pentru calculator alimentat de la baterie) Informa ii constructive Dimensiunile calculatorului Greutatea calculatorului Clasa de protec ie Clasa de mediu Temperatura ambiantă Umiditate relativă Clasa protec ie mediu mecanic Clasă protec ie mediu electromagnetic . Tipurile adecvate de senzori de debit sunt afişate în Tabelul 5.doar pentru calculator nu mai pu in de 12 ani . baza i pe principii de măsurare cu ultrasunete.5 kg. 230 V +15 %. 159 mm x 52 mm x 142 mm 0.pentru calculator şi 2 senzori cu ultrasunete pentru debit suplimentari nu mai pu in de 6 ani. Alte tipuri de senzori de debit pot de asemenea fi folosi i dacă corespund cerin elor prevăzute în paragraful 2. +18 V ± 10 % curent total< 400 mA. 6 . până la 5 canale de măsură a debitului şi până la 2 canale de măsură a presiunii. Senzorii de debit pot fi alimenta i de la sursa calculatorului. Poate măsura şi înregistra simultan parametrii a 2 sisteme de încălzire cu până la 5 canale de măsură a temperaturii. Calculatorul contorului de energie termică SKS-3 este un dispozitiv de măsură multicanal programabil. − Putere furnizată < 3 VA (doar pentru calculator) Putere furnizată < 15 VA (pentru calculator şi senzori suplimentari) 3. temperatură şi presiune oferi i standard. 2.6 V ± 10 %.8.6 V ± 10 %.9. +3. curent total < 20 mA. IP65 Meets EN1434 class C at +5 oC to +55 oC (fără condens. furnizată împreună cu senzorii de debit. Principiile de func ionare a senzorilor sunt descrise în documenta ia tehnică corespunzătoare. instalare interioara) < 93 % M1 E2 3.2.6 VDC. Principiul de func ionare Calculatorul SKS-3 este un subansamblu al unui contor de energie termică. Tensiunea de alimentare Adaptor re ea 10 AC (50±2) Hz. D-cell lithium Baterie Interval de înlocuire: . +3. curent total < 120 mkA. de la o baterie internă proprie sau direct de la adaptorul de retea. electromagnetic sau mecanic. Senzorii de debit.

energia este calculată luând în considerare direc ia de curgere fără restric ii (doar pentru diagrama A de măsură – vezi Tabelul 1). luând în considerare valoarea impulsului. De asemenea. Semnalele de ieşire date de senzor sunt transmise la intrările corespunzătoare ale calculatorului: . luând în considerare temperatura măsurată şi presiunea măsurată (sau preprogramată) a fluidului.standard măsurarea curgerii unidirec ional.conform cu valoarea minimă prescrisă programată pentru canalul de curgere. al doilea canal cu conducta de retur). tipări i. Informa ii despre direc ia de curgere sunt recep ionate folosind semnale logice separate. Masa fluidului este calculată integrând modificările volumului înmul ite cu densitatea relativă a fluidului. Volumul fluidului consumat corespunde cu numărul de impulsuri primite. calculează durata erorii. Următoarele valori ale presiunii pot fi folosite în calcule: . CL sau RS-232. codul de eroare este generat atunci când valoarea parametrului depăşeşte limitele impuse. transmişi prin interfa a optică sau prin interfe e bidirec ionale izolate galvanic M-bus. Ulterior. curentul electric de ~230 V este periculos. 4. . Parametrii măsura i în fiecare canal de măsurare. Dacă modulul de ieşiri obişnuit este folosit.conform cu valoarea minimă prescrisă programată Θ1-Θ2 (pentru primul sistem de încălzire) sau Θ3-Θ4 (pentru al doilea sistem de încălzire). 7 . Personalul trebuie să cunoască documenta ia tehnică şi măsurile de siguran ă corespunzătoare.valoarea temperaturii este transmisă ca o varia ie de rezistivitate.programate individual pentru fiecare sistem de încălzire separat . Dacă alimentarea calculatorului se face de la re eaua principală de electricitate. primul parametru cu ieşire în curent corespunde cu primul parametru cu ieşire în puls (respectiv al 2-lea parametru cu ieşire în curent va corespunde cu al 2-lea parametru cu ieşire în puls). impreună cu parametrii arhiva i. semnalele analogice sunt convertite în semnale digitale şi folosite de microprocesor pentru calculul debitului. Doar personal tehnic calificat poate instala şi între ine contoarele de energie termică. în func ie de configura ia sistemului de măsură şi corespunzătoare cu montajul pentru căldură (climatizare). Algoritmi posibil pentru calculul energiei termice (individual pentru fiecare sistem de încălzire): . c) când diferen a de temperatură este inferioară valorii minime admise programate . Energia termică este calculată cu formulele din Tabelul 1.iarnă/vară curgerea în al doilea canal este măsurat în ambele direc ii. Nu sunt factori care pun via a în pericol atunci când alimentarea se face de la bateria internă de 3. sunt stoca i în memorie şi pot fi afişa i pe ecranul LCD. Curgerea în al doilea canal este înregistrată separat – curgerea de tur ca „2” şi curgerea de retur în direc ie opusă ca „-2”. b) când debitul este inferior valorii minime admise programate . modul de ieşire în frecven ă trebuie activat (frecven a de 1000Hz va corespunde cu limita superioară a curentului). . Este necesară urmărirea instruc iunilor de siguran ă pe durata proceselor de instalare şi mentenan ă. Utilizatorul poate selecta limitele curentului folosind jumperii corespunzători. Cerin e de siguran ă Calculatorul este fabricat şi controlat în conformitate cu standardul EN61010-1. temperaturii şi presiunii pentru fiecare canal de masura.special măsurarea curgerii unidirec ional. energia este calculată fără restric ii . Conexiunile electrice trebuiesc făcute în concordan ă cu standardele în vigoare. respectând reglementările locale privind siguran a. în cazul stopării calculului timpului de func ionare.măsurat efectiv (primul canal de presiune corespunde cu conducta de tur. În acest caz. energia este calculată: a) când debitul depăşeşte valoarea maximă admisă programată – conform cu valoarea maximă prescrisă programată pentru canalul de curgere.valoarea presiunii este transmisă ca un curent limitat.Utilizatorul poate selecta una din cele 8 montaje de măsură.valoarea debitului este transmisă ca impulsuri. conectate la a patra intrare de debit.6 V cu litiu. .

temperatură şi presiune sunt furnizate în documenta ia tehnică adecvată. .Pentru a asigura siguran a lucrărilor. Dispozitivul corespunde clasei 2 de protec ie definite de standardul IEC60536. Nu trebuie expus luminii solare directe. Este recomandat să se folosească circuite de protec ie suplimentare pentru protejarea ieşirilor de releu. acesta poate dăuna circuitelor de ieşire.verifica i dacă nu sunt defecte mecanice vizibile. Înlătura i sursa de alimentare pentru a schimba siguran a fuzibilă. fără posibilitatea sigilării montajului 8 . folosind cerin ele date în acest document. Pentru a proteja circuitele de putere de supracuren i.verifica i dacă etichetele producătorului şi cele ale autortă ii de certificare sunt valide.montarea pe zid. . 5. marcată „F1”. în documenta ia tehnică a altor componente ale sistemului şi în proiectul de instalare a contoarelor. fixarea calculatorului şi punerea la masă corespunzătoare a tuturor componentelor sistemului. Siguran a opera iilor cere izolarea adecvată a circuitelor electrice. utilizatorul trebuie să ină cont de notele şi avertismentele con inute de acest document. Legarea la masă nu este necesară. o siguran ă fuzibilă de 1 A. Montarea fizică Calculatorul poate fi instalat în încăperi încălzite. este montată în partea de jos a sursei de alimentare. Cerin ele de siguran ă pentru senzorii de debit. conecta sau deconecta componente ale sistemului! Întrerupătorul trebuie montat în apropierea calculatorului. Dacă ieşirea de releu are un curent ce depăşeşte 2 A. Aten ie! Deconecta i sursa principală de alimentare înainte de a schimba. repara. Doar personal calificat poate instala echipamentul.verifica i dacă toate componentele afişate în documenta ie sunt disponibile. Calculatorul poate fi montat în 5 moduri diferite: . pe o suprafa ă verticală. deoarece carcasa este confec ionată din plastic şi păr ile conducătoare de electricitate nu sunt expuse suprafe ei libere. INSTALAREA Cerin e minime: Înainte de a instala dispozitivul: .

montarea într-un panou (fig.6) 9 ..montarea pe şine standard DIN (fig.4) .5) .montarea pe zid. cu posibilitatea sigilării montajului (fig.

Gcal. debit. Grupuri de parametrii (nivele de afişare) ▼ Parametrii integrali INT ▼ PAR ▼ LOG ▼ PRN ▼ INF 5.) Diferen e (ex: diferen a în cantitatea mediului de încălzire (M1-M2). Operarea 8. Apăsaşi si ine i (> 3 s) butonul pentru a trece la următorul nivel de afişare şi butonul pentru a reveni la nivelul anterior. 10 . Informa ii suplimentare PRN INF Descriere Parametrii informativi Informa iile arhivate şi valorile ini iale Imprimarea rapoartelor Informa ii despre configurarea contorului şi parametrii de control ai regulatorului 2. Modul de func ionare Informa iile arhivate orar sunt imprimate (afişate) H Informa iile arhivate zilnic sunt imprimate (afişate) D Informa iile arhivate lunar sunt imprimate (afişate) M Mod de test TEST Mod de parametrizare SET 4. 1-2 (3-4) (M3-M4) sau diferen a de temperatură (Θ1-Θ2. Numărul şi grupul de parametrii indica i Valoarea cumulată a parametrului (ex: energia termică ce a fost Σ consumată de primul şi al doilea sistem (E1+E2)) Numărul sistemelor de măsurare (ex: puterea sau energia consumată de 1…5 primul sau al doilea sistem) sau numărul canalului de măsură (pentru volum. Measurement units Volum (masă) m3 (t) 3 Debit m /h (t/h) Presiune kPa o Temperatură.1. informa ie arhivată şi valorile in iale („LOG”). Θ3-Θ4) 3. diferen ă de temperatură C Energie GJ. Descrierea afişajului 2. Unită i de măsură 1. Grupuri de parametrii INT PAR LOG Semnifica ie simboluri 1. etc.6. kWh Putere kW Ore h În modul normal de func ionare sunt disponibile 5 nivele de afişare: valoarea curentă a parametrului integral („INT”). parametrii instantanei („PAR”). MWh. presiune. Numărul parametrului şi numărul grupului de parametrii 3. temperatură. rapoarte de imprimare („PRN”) şi vizualizarea informa iei de configurare („INF”). Mod de operare 4.

INT PAR LOG PRN INF Energia totală Σ E=E1+E2 = (consumată în ambele sisteme) Volumul (masa) fluidului cu de curgere inversă pentru canalul secund (doar mod de operare iarnă/vară) Timp total de func ionare normală Energia E1 (consumată în sistemul 1) Timp de fun ionare normală a primului sistem Diferen a de masă M1-M2 Timp de fun ionare normală a sistemului secund Energia E2 (consumată în sistemul 2 sau în registrul tarifar „L2“) Volumul (masa) fluidului canalului 3 Cod de eroare general Energia E3 (consumată în sistemul 1pentru încălziresau în registrul tarifar „L3“ Volumul (masa) fluidului canalului 4 Cod de eroare al senzorilor de debit Volumul (masa) fluidului primului canal Diferen a de masă M3-M4 Volumul (masa) fluidului canalului 5 Volumul (masa) fluidului canalui secund Cod de eroare al senzorilor de temperatură Timpul de func ionare (fără erori de calculul a energiei). ore 11 .

alimentate de la baterii proprii : Firul alb se conecteaza la borna 10 corespondenta la debitmetru Firul rosu se conecteaza la borna 11 corespondenta GND la debitmetru 12 .Current T4 NOTA : Pentru conectarea calculatorului la un singur debitmetru. Diagrama conexiunilor 56 57 58 59 50 60 61 62 63 50 69 17 16 18 Communication module (SKU45) 73 74 75 76 77 78 5 1 2 6 50 7 3 4 8 50 68 11 50 55 Power supply module(SKM37) 70 71 72 26 27 28 9 11 10 11 52 11 53 11 54 64 65 66 67 50 28 Ground 76 Current I1 77 output I2 78 CL.GND 73 74 75 68 9 230 V 50 Hz V2 +Current 11 .Rx L1 CL+ Tx L1 .Current p1 7 3 4 8 27 26 + Power supply 52 + Pulse 11 Ground 9 T2 64 65 66 67 F1 + Pulse 17 Ground 18 V1 + Power supply + Pulse Ground 6 RS-232 M-bus 10 11 57 58 59 5 1 2 CL T5 54 11 F2 + Pulse 17 Ground 16 Interface 56 +Pulse Ground V3 53 11 + Pulse Ground V4 60 61 62 63 V5 + Pulse 11 Ground 55 p2 69 17 T3 T1 +Current .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful