Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA CU CLS.

I-VIII TICHILEŞTI
JUD.BRAILA

ANALIZA SWOT
cls. a III a B – anul şcolar 2008-2009

PUNCTE TARI
• Activitatea instructiv-educativă mi-am desfăşurat-o în sala de clasă , dotată cu
mobilier corespunzător , materiale didactice moderne care corespund cerinţelor
actuale ( planşe , calculator , videoproiector , truse de geometrie )
• Sunt cadru didactic calificat titular cu o vechime de 14 ani în învăţământ şi într-o
continuă formare ( în această vară am obţinut gradul didactic II )
• Relaţiile interpersonale ( învăţător – elev , învăţător – învăţător , învăţător –
părinţi , învăţător – conducera şcolii )existente au favorizat un climat educaţional
deschis stimulativ
• Există o bună delimitare a responsabilităţilor precum şi o bună coordonare a
acestora
• Am dispus de întregul material curricular şi am asigurat calitatea actului
educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi
acţionale , folosirea metodelor interactive , stimularea gândirii creative , logice
• Am organizat şi desfăşurat serbări şi excursii ( Lepşa , Slănic Moldova)
• Am participat cu elevii la diferite concursuri şi proiecte şcolare ( Evaluare în
educaţie , Micul matematician , Proiectul judeţean STOP VIOLENŢEI , Media
kinder la care am fost şi coordonator , Proiectul educaţional SERBĂRILE
PRIMĂVERII , concursul judeţean ÎNTÂI ÎNVAŢĂ SĂ FII OM , concursul
naţional BUCHETUL DE FLORI )
• Ne-am deplasat la teatrul de păpuşi CĂRĂBUŞ unde am vizionat spectacolul cu
actori FĂT-FRUMOS
• Am desfăşurat activităţi interactive cu părinţii şi elevii INIMI PENTRU MAME
şi ION CREANGĂ –un mărţişor special
• Interasistenţr între îvăţători

PUNCTE SLABE
• Familia nu este implicată suficient ţn activitatea de educare
• Lejeritatea cu care se tratează anumite situaţii
• Lipsa unor recompense pentru elevii care au obţinut rezultate la diferite
concursuri
OPORTUNITĂŢI
• Existenţa CDI-ului
• Accesul la internet
• varietate de concursuri
• întâlniri frecvente , de câte ori este cazul , cu părinţii
• tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor
• existenţa microbuzului şcolar

AMENINŢĂRI
• desele schimbări care au loc în învăţământ
• perceperea unor taxe la majoritatea concursurilor şcolare
• plecarea unor părinţi la muncă în străinătate
• migrarea unor elevi la alte şcoli
• conservatorismul unor părinţi
• criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa
şcolară

ÎNVĂŢĂTOR,
BĂCEANU CRISTINA