Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION

Între subsemnaţii:
-____________________ S.A., cu sediul în ____________________________,
reprezentată prin dl. _____________, în calitate de director, numită în continuare
„Comitent”, şi
-________________________, cu sediul în ____________________________,
reprezentată prin dl. ______________, în calitate de __________________, numită în
continuare „Comisionar”, a fost încheiat următorul contract:

Art. 1. Obiectul contractului


1.1. Părţile se obligă să depună toate eforturile în vederea realizării exportului
mărfurilor oferite de Comitent şi prezentate detaliat în anexă, numite în continuare
„mărfuri”.
1.2. Pentru fiecare tranzacţie de export între Comitent şi Comisionar vor fi încheiate
înţelegeri separate ale căror clauze vor fi puse de acord cu cele din prezentul contract.
1.3. Comisionarul va vinde în numele său, dar pe contul Comitentului, mărfurile pe
următoarele pieţe: __________________________________________________denumite
în continuare „teritoriu contractual”.

Art. 2. Drepturile şi obligaţiile părţilor


2.1. Comitentul are drept de proprietate asupra mărfurilor, până la data încasării
contravalorii lor.
2.2. Comitentul are dreptul de încasare a contravalorii mărfurilor vândute în
condiţiile prevăzute la art. 4 al acestui contract.
2.3. Comitentul îşi rezervă dreptul de a efectua exportul de mărfuri şi direct, sau
prin comisionarii săi tradiţionali şi în acest caz nu va plăti nici un comision
Comisionarului.
În astfel de situaţii, Comitentul se angajează să-l informeze pe Comisionar asupra
tranzacţiilor încheiate.
2.4. Comitentul este obligat să livreze mărfurile la termenele şi în condiţiile de
livrare prevăzute în anexă.
2.5. Pe toată durata valabilităţii acestui contract Comitentul se obligă să nu
contracteze direct cu cumpărătorii externi găsiţi de Comisionar, ci numai prin intermediul
Comisionarului.
2.6. Comitentul se obligă să plătească Comisionarului un comision pentru serviciile
prestate, stabilit conform prevederilor art. 4 al prezentului contract.
2.7. Comitentul este răspunzător pentru buna funcţionare (calitatea) mărfurilor
livrate, inclusiv pentru asigurarea service-ului şi asistenţei tehnice, până la terminarea
perioadei de garanţie, ca şi pentru livrarea pieselor de schimb.
2.8. Comisionarul are dreptul de a încasa comisionul calculat conform art. 4 al
prezentului contract.
2.9. Comisionarul nu poate vinde mărfurile pe credit, decât cu acordul prealabil al
Comitentului.

1
2.10. Comisionarul are dreptul de a-şi alege cumpărătorii mărfurilor, fără amestecul
Comitentului.
2.11. Comisionarului i se acordă dreptul simplu de vânzare a mărfurilor, în teritoriul
contractual.
2.12. Comisionarul este obligat să reprezinte interesele Comitentului pe piaţa
externă, să depună toate eforturile şi să-şi exercite toată îndemânarea şi atenţia pentru a
obţine cele mai bune preţuri şi condiţii de vânzare. El nu poate fi făcut însă răspunzător de
neîndeplinirea obligaţiilor asumate de cumpărătorii mărfurilor.
2.13. Comisionarul nu este autorizat să vândă mărfurile cumpărătorilor din teritoriul
contractual aflaţi în relaţii de afaceri cu Comitentul şi nici cumpărătorilor din afara
teritoriului contractual.
Încălcarea acestei obligaţii atrage după sine acţionarea Comisionarului la Comisia
de arbitraj de către Comitent pentru plata de daune-interese.
2.14. Comisionarul se obligă să transmită lunar, sau ori de câte ori este nevoie, în
scris, informaţii despre volumul vânzărilor, preţuri, condiţii de plată, calitatea şi despre
alte aspecte de interes privind mărfurile vândute de firmele concurente, precum şi despre
modificările din legislaţia comercială, valutară, fiscală, vamală etc., privind importurile de
mărfuri în teritoriul contractual.
2.15. Comitentul şi Comisionarul vor coopera în activitatea de publicitate de pe
pieţele din teritoriul contractual, atât în ce priveşte formele, cât şi cheltuielile de
publicitate, care vor fi suportate în cote egale.

Art. 3. Durata contractului


3.1.Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea sa.
Cu 45 de zile înainte de expirarea valabilităţii prezentului contract, părţile vor
decide în scris asupra prelungirii sale cu încă un an.

Art. 4. Plata contravalorii mărfii şi a comisionului


4.1. Plata contravalorii mărfurilor se va face prin acreditive documentare
irevocabile, back to back, plătite la Banca _____________________________, acoperind
95% din valoarea mărfurilor livrate, deschise de Comisionar în favoarea Comitentului, în
baza acreditivelor documentare deschise de cumpărătorii străini în favoarea
Comisionarului.
4.2. Părţile au convenit plata unui comision de 5% din valoarea ex-works a
facturilor de export în favoarea Comisionarului.
Comisionul va fi dedus de Comisionar din valoarea acreditivelor deschise de
cumpărătorii străini în favoarea sa.

Art. 5. Cantitate şi calitate


5.1. Mărfurile vor fi livrate în cantităţile prevăzute în înţelegerile încheiate între
părţi (conform art. 1.2.), pe baza comenzilor Comisionarului.
Calitatea mărfurilor va fi cea prevăzută în documentele Comitentului, în
conformitate cu standardele internaţionale menţionate în anexa la prezentul contract.

Art. 6. Reclamaţii

2
6.1. Orice reclamaţie care apare în legătură cu cantitatea sau calitatea mărfurilor
livrate în cadrul prezentului contract, va fi luată în consideraţie de către Comitent numai
dacă va fi notificată în termen de 15 zile de la data sosirii mărfii la destinaţie şi dacă
reclamaţia este însoţită de documente relevante care să confirme parametrii cantitativi sau
calitativi reclamaţi şi care să fie certificată de delegatul Comitentului.
6.2. În maximum 15 zile de la primirea reclamaţiei, Comitentul va trebui să notifice
Comisionarului punctul său de vedere referitor la obiectul reclamaţiei.

Art. 7. Arbitrajul
7.1. Toate litigiile care pot apărea în legătură cu acest contract vor fi soluţionate de
Judecătoria Economică a Republicii Moldova, care va judeca litigiile pe baza propriilor
sale reguli.

Art. 8. Dispoziţii finale


8.1. Prezentul contract a fost încheiat la ___________________, la data de
_________________, în două copii, în limba română, câte una pentru fiecare parte,
ambele având aceeaşi valabilitate.
8.2. Contractul poate fi modificat pe parcursul derulării sale, cu acordul scris al
ambelor părţi.

Pentru Comitent Pentru Comisionar

_____________________________ ____________________________