Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova


Program de master: Auditul intern în sistemul public şi privat
Anul universitar 2008/2009
Semestrul I

FINANłE CORPORATIVE
Teme pentru elaborarea referatelor

1. Stadiul cunoaşterii actuale în domeniul practicilor FinanŃelor corporative


2. Abordări tradiŃionale ale problematicii finanŃelor corporative – teoria neoclasică şi dezvoltări recente
3. Abordări tradiŃionale ale problematicii finanŃelor corporative – studii empirice privind finanŃele
corporative: lecŃii şi limite
4. Abordarea instituŃionalistă: finanŃele corporative din perspectiva teoriei organizaŃionale şi teoriei
convenŃiilor
5. ConŃinutul, funcŃiile şi obiectivele finanŃelor corporative
6. FinanŃe corporative şi manageri financiari
7. Valoarea prezentă şi costul de oportunitate al capitalului
8. ModalităŃi de calcul ale valorii prezente în teoria şi practica finanŃelor corporative
9. Metode şi tehnici de evaluare a obligaŃiunilor
10. Metode şi tehnici de evaluare a acŃiunilor
11. MotivaŃii pentru folosirea criteriului Valorii Prezente Nete (VPN) faŃă de alte criterii
12. Luarea deciziilor de investiŃii prin regula Valorii Prezente Nete (VPN)
13. Introducere în riscuri, venituri şi costurile de oportunitate ale capitalului
14. Riscuri şi venituri: lecŃii din istoria pieŃei
15. Venitul şi riscul – Capital Asset Pricing Model (CAPM)
16. Un punct de vedere alternativ al riscului şi venitului – Arbitrage Pricing Model (APT)
17. Bugetarea capitalului şi riscul
18. Probleme practice în bugetarea capitalului – Valoarea Prezentă Netă
19. Probleme practice în bugetarea capitalului – Managerii şi maximizarea Valorii Prezente Nete
20. Deciziile de finanŃare şi eficienŃa pieŃei – finanŃarea corporaŃiei şi lecŃiile eficienŃei pieŃei
21. Deciziile de finanŃare şi eficienŃa pieŃei – o privire de ansamblu asupra finanŃării corporative
22. Deciziile de finanŃare şi eficienŃa pieŃei – emisiunile de acŃiuni corporative
23. Controverse legate de dividende şi politica de dividend în finanŃele corporative
24. ImportanŃa politicii de îndatorare a corporaŃiei
25. InteracŃiuni ale deciziilor de investiŃie şi finanŃare
26. Decizia de finanŃare a corporaŃiei şi pieŃele de capital eficiente
27. ModalităŃi de evaluare a opŃiunilor. OpŃiunile reale
28. ModalităŃi de evaluare a contractelor futures
29. Derivatele şi acoperirea riscului
30. Introducere în finanŃarea pe termen lung a corporaŃiei
31. FinanŃarea datoriei – evaluarea datoriei
32. FinanŃarea datoriei – tipuri de datorii
33. FinanŃarea datoriei – leasingul
34. Managementul riscului în finanŃele corporative
35. Administrarea riscurilor internaŃionale
36. Analiza financiară şi planificarea
37. Planificarea financiară pe termen scurt
38. Managementul creditului
39. Planificarea financiară şi managementul financiar pe termen scurt – Cash Management
40. Împrumuturile pe termen scurt
41. Fuziunile în finanŃele corporative
42. Control, guvernanŃă corporativă şi arhitectură financiară
43. FinanŃele corporative în Europa – pieŃele primare ale capitalului
44. FinanŃele corporative în Europa – listările transnaŃionale
45. FinanŃele corporative în Europa – fuziuni şi achiziŃii
46. FinanŃele corporative în Europa – tehnicile de bugetare a capitalului
47. FinanŃele corporative în Europa – evaluarea şi costul capitalului
48. FinanŃele corporative în Europa – structura capitalului
49. FinanŃele corporative comportamentale – cercetări existente şi direcŃii viitoare
50. FinanŃele corporative comportamentale – fundamentul comportamental
51. FinanŃele corporative comportamentale – comportamentul cu privire la obstacolele interne şi externe
firmei
52. FinanŃele corporative comportamentale – abordarea investitorilor iraŃionali
53. FinanŃele corporative comportamentale – abordarea managerilor iraŃionali
54. FinanŃele corporative internaŃionale – International Corporate Finance

Bibliografie

1. Ross Stephen A., Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
2. Brealey Richard A., Myers Stewart C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
3. Sichigea N., Vasilescu-Giurca L., Berceanu D., Stanciu C., Gestiunea financiara a întreprinderii, Editura
Universitaria, Craiova 2006;
4. Matei V. Gestiunea financiara a întreprinderii, Editura Sitech, Craiova 2004;
5. Vintilă G., Gestiunea financiara a întreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 2004;
6. Bistriceanu Ghe., FinanŃele agenŃilor economici, Editura Economica, Bucureşti, 2001;
7. Matei V., Netoiu T. FinanŃe internaŃionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004;
8. Cristea H., Talpas I., Cosma D., Cros R., Gestiunea Financiara a Întreprinderilor, Editura Mirton, Timişoara
1998

S-ar putea să vă placă și