UNIVERSITATEA DE MEDICINA ~I FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

MARJUS BOJITA OVIDIU CRI~AN LUMINITA OPREAN BRANDU~A TIPERCIUC VALENTIN ZAHARIA

CHIMl E ORGANIC..\.

Teste pentru adrniterea la Facultatile de Medlclna, Medicina Dentarii ~i Farmaeie

Editura Medicalii Universitara "Julin Hatleganu" Cluj-Napnca

2011

© EDITURA MEDICAL!. UNIVERSITARA "lULiU HATlEGANU" CLU]-NAPOCA MARHIS HOJJT;', OVlJJIU CRJSAN,LUMlNJTA OPREAN, BRANDU::;A TIPERCIUC, VALENTIN ZAHARIA

Chirnie organidi. Teste pentru admlterea la Facultatile de Medicina, Medicinii Dentara ~i Farmacle

Prefata

Toate drepturile acestei editii sunt rezervate Editurii Medicate Universitare "Iuliu Hatiegamt ". Tipiirit in Romania. Nici 0 parte din aceasta lucrore nu poate ji reprodusd sub nici a forma, prin niciun mijloc mecanic sou electronic, 1111 poole ji stocata intr-o baz« de dale fora acordul prealabil, In scris, a/ editurii.

;D~;~;i~~;~Cip';Bibli~te~ilN ati~';)-~le a-Ro~i~i;i'~ .~ .... -,.............- 'j

Chimie organica : teste pentru admiterca la Facultatile de Medicina,j Medicina Dentara ~i Farmacie / Marius Bojitli, Ovidiu Crisan, .Luminira Oprean, .... - Ed. a 4-a, rev .. - Cluj-Napoca : Editura Medicala

i Universitara ., Iuliu Hatieganu", 2011

! Bibliogr,

i ISBN 978-973-693-388-2

I

H. Bojita, Marius

!n. Crisan, Ovidiu

! rn. Oprean, Lurninita

I

154 7 ~g?~~8L_." ." . __ .. _. __ __j

Lucrarea de fata cuprinde probleme teoretice ~i de calcul care se bazeaza pe notiunile de chirnie organica ~i chimie anorganica din manualele de chimie ale claselor a IX-a, a X-a si a XI-a de liceu sicare sunt cuprinse in tematica de adrnitere la Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie si la specializarile Asistenta de Farmacie ~i Nutritie si Dietetics de la Universitatea de Medicina si Farrnacie .Juliu

Harieganu" din Cluj-Napoca. . .. .

Materialul este structurat pe capitole, conform temancu menuonate rnai sus, in asa fel incat sa asigure celor interesati 0 abordare logica si accesibila,

Prezenta editie coniine 0 serie de modificari fata de editiile anterioare, 10 concordanta cu programa analitica aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru disciplina de chimie ~i cu manualele indicate ca bibliografie. In cazu1 denumirilor chimice s-au utilizat, pe cat posibil, regulile de nomenclatura rationala, ell unele exceptii in care s-a considerat eli este preferabila nomenclatura chimica cornuna.

Mentionam ca lucrarea reprezinta un material ajutator si orientativ 111 pregatirea candidatilor pentru concursul de admitere, uti! In consolidarea ~i verificarea cunostintelor de chimie dobandite in liceu,

Copyrigh) © 2011

EDfTURA MEDICAL4 UNIVERSITARA "fULfU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Editura Medicala Universitara "Iuliu Hatieganu" CLUJ-NAPOCA Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj - Napoca

400023 Cluj-Napoca, 13, Emil Isac str., tel. + 40-264-597256, Fax: +40-264-596585

Director: IOANA ROBU

Autorii

Tiparul executat la Tipografia Universitatii de Medicina ~i Fannacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 33, telefon: + 40-0264-598701.

Printed in Romania

SCURT ISTORIC

AL UNIVERSITATII DE MEDICINA SIFARMACIE "lULlU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Repere din istoria Universitiitii de Medicinii /,ii Farmacie .Juliu Hatieganu":

] 565 - Dieta Transilvaniei infiinteaza un Colegiu de Medicina

1581- Este infiintata Universitatea din Cluj, condusa ~i administrate de Ordinul lezuitilor

1775 -la nastere Scoala Medico-Chirurgicala din Cluj

1872 - Scoala Medico-Chirurgicalii devine Facultate de Medicina, in cadrul nou intemeiatei Universitati "Ferenc Jozsef", cu limba de predare maghiara.

1 octombrie 1919 - Este lnfiin!ata Universitatea din Cluj a Daciei Superioare, care includea 4 facultati:~tiinte, Medicina, Drept, respectiv Litere ~i Filosofie

1940-1945 - Universitatea se refugiaza la Sibiu

1948 - Se interneiaza Institutul de Medicina ~i Farmacie din Cluj 1990 - Institutul devine Universitatea de Medicina si Farmacie

1993 - Institutia de invaUhnant superior ia numele primului sau profesor de medici~a clinica: devenind Universitatea de Medicina si Fannacie ,,Juliu Hatieganu".

Universitatea de Medicina ~i Farmacie "Juliu Hatieganu" este cea mal veche institutie de 'invalamant medical din Transilvania, inceputurile invatamantului medical clujean datand Inca din secolul al XVIII-lea.

Astazi, universitatea reprezinta 0 institutie de invatamant superior cornplexa, care pregateste specialisti in toate dotneniile sfulatatii. Prin cele 3 facultati ale sale (Medicina, Medic ina. Dentara ~i Farmacie) of era formare in 12 specializari, in cadrul celor 3 linii de studiu (romana, franceza si engleza).

Universiratea de Medicina ~i Farmacie .Juliu Hatieganu" este un centru de excelenta ill illv3tamant, forrnare, cercetare, asistenta medicala ~l farmaceutica, fiind clasata lntre primele trei universitati din tara, in Topul Integritatii Universitare din Romania, intocmit de Coalitia pentru Universitati Curate in anu12010.

Universitatea de Medicina si Farmacie .Juliu Hatieganu" este 0 universitate responsabila, care asigura 0 pregatire de catitate pentru viitorii medici ~i farmacisti, printr-un sistem de educatie medicala centrat pe student, fiind universitatea Cll eel mai mare procent de reusita la rezidentiat, in ultimii trei ani.

La ora actuala Universitatea de Medicina :;;i Farmacie .Juliu Hatieganu" reprezinta universitatea de medic ina cu eel mai mare numar de studenti cetateni straini din Romania, srudenti ce provin din peste 53 de tiiri (aproximativ 35%).

Membru fondator al Asociatiei Universitatilor de Medicina ~i Farmacie din Romania, Universitatea de Medicina si Farmacie .Juliu Hatieganu" s-a a fi rm at ca 0 institutie dinamica, dezvoltand relatii de colaborare cu universitati ~i institute de cercetare din numeroase tari europene si din intreaga lume si face parte dintr-o serie de prestigioase structuri academice, atat la nivel national cat ~j international.

Universitatea de Medicina ~i Farmacie .Juliu Hatieganu" aspira la un statut de universitate regional a prin internationalizarea programelor sale de studii, imbunatatind permanent calitatea lor acadernica ~i urmarind cresterea cornpetitivitatii pe plan international.

OFERTA DE STUDII I Facultatea de Medlcina

SPEC]ALlzARl REGLEMENTATE SECTORIAL
Specia/izarea Durata studiilor Numiirul de credite Llmba de predare
Medicina 6 ani 360 roman a,
franceza, engleza
Mease 4 ani 240 romana
Asistcnti Mcdicali 4 ani 240 romana
SPECIALlZARJ REGLEMENTATE GENERAL
Radiologie ~i 180 romflna
3 ani
Irnagisticii
Balneo-
fizi okin etoterapie 3 ani 180 romfina
~i recti perare
Laborator clinic 3 ani 180 rornana n Facultatea de Mediclna Dentara

SPECIALJZARI REGLEMENTAn: SECTORIAL
Specializarea Durata sill/Iii/or Numiirul de credite Limbo de pre dare
Medicillii 6 ani 360 romans,
Dentara franceza, engleza
SPECIALlZARJ REGLEMENTATE GENERAL
Tehnica dentara 3 ani 180 rornana
Asistenta dentara 3 ani 180 rom€ma HI Facultatea de Farmacie

.
Sl'ECIALIZARI REGLEMENTATE SECTORIAL
Specializarea Durata studiilor Numdrul de credite Limbo de predare
Farrnacie 5 ani 300 romana,
franceza, engleza
SPECIALIZARI REGLEMENTATE GENERAL
Nutritie ~i 3 ani 180 romana
Dietetica
Aslstenta de 3 ani 180 romana
Farmacie Pentru informatli suplimentare se poate consulta sectiunea admitere a paginii de internet a Universitatii: www.umfcluj.ro,

Cuprins

Capltolul I, Solutil, Acizi si baze 1

Capirolul 2. Structuracumpusilor organici 29

Capltolul J, Compusi hidroxilici 33

Capitolul 4. Aminc .,. 44

Capltolul 5. Aldehide ~i cetone .,. 54

Capitolul 6. Acizi carboxilici ~i derivatl functionali , 68

Capitolul 7. Am.inoacizi, peptide, proteine 89

Capltolul S, Zaharidc (glucide) 100

Capltulul 9. Medlcamente, enzirne, vitumlne, hormnnl, acizi nuclelci, drogurt., 112

Capitolul10. Izomerle 123

Raspunsuri corecte 131

Bibliografie 138

Chimic organica -Tcsre pentru admircre - 2011

Capitolull. Solutli, Acizi ~i haze

I. I ndicat] aflrmatlile corecte:

A. Solutia este un amestec ornogen de doua sau mai rnulte substante;

B. Sulutiile se gasesc ln stare de agregare gazoasa, lichida sau solida;

C. Intr-o solutie, solventul este substanta dizolvata;

D. Substanta ill care se poate dizolva 0 altii substanta se numeste solvat sau dizolvat;

E. Indiferent de solutie, intotdeauna solvatul este til cantitate mai marc dccat solventul,

2. Indicari aflrtuatlile adcvarate:

A. Amestccurile omogenc au aceleasi proprietaji in toata rnasa lor;

B. Amestecurile ornogene sunt amestecuri monofazice:

C. Amestecul Ii chid apa-alcool nu este un amestec omogen;

D. Solutiile gazoase au solventul In stare de agregare lichida;

E. Soluiiile lichide pot avca solutul in orice stare de agregare.

3. Indieati atlrrnatlile false;

A. Substantele gazoase se dizolva numai ill solventi gazosi;

B. Toate solutiile lichide au ca solvent apa;

C. Teate substantele solide sunt usor solubiie in apa;

D. Amestecul gazes oxigen - azot este un ames tee omogen;

E. Arnestecul lichid benzen - apa nu este un amestec omogen.

4. Factorii care influentcaza solubilitatea ~i dizolvarca unui solut Intr-un solvent sunt:

A. Natura ~i structura chimica a celor doua substante;

B. Dimensiunile particulelor substantelor ~i suprafata de contact dintre acestca;

C. Temperatura

D. Prcsiunea, numai in cazul substanjelor solide;

E. Agitarea sistemului format din celc duua substante,

-

5. Indlcati afirmatiile corecre eu privire la solubilitatea unci substante:

A. Este proprietatea unei substante de a se dizolva intr-un solvent;

B. in cazul substantelor solide nu variaza eu temperatura;

C. Se exprima prin concentrajia substantei in solutia saturata;

D. Este dcterminata de particularitatile structurale ale substantei;

E. In ca7.U1 substantcior gazoase nu variaza cu presiunca.

6. Tn rimpul procesului de dlzolvare II nnei substante tntr-un solvent se constata cii:

A. Se desfac legaturi Intre paniculele solvatului;

B. Particulele de SOJlIt difuzeaza pnntre rnoleculele solventului;

C. lonizeaza moleculele dizolvantului

D. Se formeaza legaturi noi intre particulelc de solvat si mo leculele de solvent;

E. Nu se desfac legaturi chirnice ~i nu se stabilesc interactii noi illtre particulele de sol vat si solvent.

7. Indican afinna\iile corecte:

A. Substantele se dizolva in compusi cu structuri asemanatoare;

B. Cornpusii ionici sunt solubili in solven]i nepolari;

C. Solventii nepolari nu dizolva molecule le nepolare;

D. Cornpusii ionici sunt in general solubili in apa;

E. Substantele ell molecule polare se dizolva in solventi polari.

8. Indicati uflrmatille ad eva rate cu privire la apa ca solvent:

A. Este solventul utilizat eel mai frecvent pentru compusii ionici;

B. Arc molecula covalent polara;

C. Nu dizolva substunte cu molecule polare;

D. Nu dizolva decat cornpusi anorganici;

Chimie crganica - Teste pcntru admitere - 2011

E. Dizolva molecule care pot forma cu moleculele de apa legaturi de hidrogen.

9. Iudicatl afirrnatlllc false:

A. Etanolul dizolva usor substantele innice;

B. Benzenul dizolva lI~or substantele eu molecule polare;

C. Toti compusii organici forrneaza cu apa arnestecuri umogenc;

D. Solubilitatea moleculelor polare in apa nu variaza cu cresterea temperaturii;

E. Solubilitatea substantelor gazoase in solventi I ichi zi creste cu cresterea presiunii,

10. lndicnti aflrrnatiile corecte ell prrvire la efectu] termlc III procesul de dtzolvare al unci substante:

A. Este exoterm daca are loc cu degaj are de caldura;

B. Este exoterm daca in procesul de hidrarare al ionilor se elibereaza 0 cantitate de energie mai mica decal cea consumata la desprindcrca ionilor din crista};

C. Este endotenn daca are lac cu absorbtie de caldura;

D. Este endoterm daca in procesul de desprindere al ionilor din cristal se elibereaza 0 cantitate de energie mai mare decat cea consumata In procesul de hidratare al ionilor;

E. Este atermic daca in procesul de hidratare al ionilor se elibereaza aceeasi cantitate de energie ca cea consumata la desprinderea ionilor dill cristal.

] I. Dlzolvarea unei subsrante turr-uu solvent este favorlznta de:

A. Agitarea sistemului solut-solvent;

B. jnd'ilzirea sistemului solut-solvent daca proce8uI de d izolvare este endoterm;

C. lncaizirea sisternului saint-solvent daca solutul este un gaz;

D. Racirea sistcmului solut-solvent daca procesul de dizolvare este exoterm;

E. Crcsterea presiunii sistemului solutsolvent daca solutul este un gaz,

12. La dizolvaa-ea lInui compus ionic in apa sc constata eli:

2

A Moleculele de apii se orienteaza eu polii de semn contrar cdtre ionii cristalului;

B. Ionii solutul ui se desprind din reteaua cristalina sub actiunea moleculelor de apa;

C. Are loc procesul de hidratare al ionilor

D, Desprinderea ionilor din reteaua

cristal ina este un proces exoterrn;

E. Formarea noilor Iegarur! ion-dipol este un proces endoterm.

13. Indicatl afirmatiile false cu prlvlre Ia dizolvarea unui campus ionic in apa:

A. 0 rnolecula de apa se orienteaza eu polul pozitiv carre un ion negariv;

B. 0 molecula de apa se orienteaza cu polul negativ catre lllJ anion;

C, Moleculele de apa nu pot hidrata cationii;

D. Formarea ionilor hidratati este un proces exoterm;

E. lonii hidratati difuzeaza In masa solventului,

14. Indicarl afirmatiile adevarate cu privire la dizolvarea unei suhstante eu molecule polare in apa:

A. Se stahilesc interactiuni dipol-dipol intre moleculele de solut ~i cele de apa;

B. Moleculele de apa se orienteaza cu polul pozitiv catre polul negativ al moleculei de solut;

C. Moleculele de apa se orienteaza ell atomul de oxigen catre polul ncgativ al rnoleculei de solut;

D. Mo leculele de so lut pot disocia;

E. Se pot forma ioni hidratati.

15. Indtcatl aflrrnatiile lncorecte cu prlvlre la dizolvarea acldului clorhidric in api!:

A Se rupe Iegatura covalent polara H·Cl

B. Se formeaza cationul de hidroxid ~i

anionul clorura;

C. Are loc ionizarea acidului;

D. Ionul clorura nu este hidratat;

E. Solutia conduce curentul electric.

16. Indlcarl aflrrnatille corccte cu privire la dizulvarea acidului clorhidrlc In apa:

A. 0 rnolecula de apa Sf orienteaza ell pOllll pozitiv caIre atomul de CI al unei

Chimic organica -Tesre pcr-tru admtrere - 2011

molecule de HCI;

B. 0 molccula de apa se orienteaza CLl polul negativ catre atomul de H al unei molecule de Hel;

c. Ionul de H+ provenit din HCI se leaga de o molecula de apa printr-o legatura covalenta nepolara;

D. lonii forman in solutie sunt mobili;

E. Procesul este redat de ecuatia:

HCl + H20 .... H30+ + cr.

17. Indlcntl afirmatiile incoreete eu prtvire [a dizolvarea azotatului de potasiu in apa:

A. Are loe ionizarea total a a apel;

B. Se formeaza legiituri dipol-dipol intre moleculele de spa ~i moleculele de azorat de potasiu;

C. Solubilitarca azotatului de potasiu in apa creste ell cresterea teruperaturii;

D. So lutia obpnuta nu conduce curentul electric;

E. Are loc ionizarea azotatului de potasiu,

18. Indicati afirmatiile incorccte ell privire 130 solutie apoasa de clorura de sodiu:

A. Are ea solvent clorura de sodiu;

B. Arc ca solut NaClz;

C. Nu este un amestec omogen;

D. Are aceeasi compozitie In toata masa; E.Este un electrolii.

19. Care din urmiitoarele substante nu sunt snlventi nepolarl?

A. Apa;

B. Tetraclorura de carbon;

C. Etanolul;

D. Sulfura de carbon;

E. Benzenul,

20. Care din urmatoarele substante 51111t solventi polari?

A. Toluenul;

B. Apa;

C. Amoniacul;

D. Acetona;

E. Tetraclorura de carbon.

21. Care din urmatoarele substuute sunt greu snlubile in IIpa?

A. Azotlltul de potasiu;

B. Alcoolul etilic;

C. Clorura de amoniu ;

D. Sulfarul de bariu;

E. Carbuncle.

22. Care din urrnaroarele substante SI: dizolvii 10 apa?

A. Clorura de sodiu;

B. Zanarul,

C. Aeidul sulfuric;

D. Cauciucul; E, Acetona,

23. Care din urmatoarele suhstante sunt gn~u solubile in tetraclorura de carbon?

A. lodul;

B. Clorura de sodiu;

C. Sulfatul de cupru;

D. Sulful;

E. Apa.

24. Care din urmatoarete suhstante se diwlva in tetracloru rli de carbon?

A. Bromul;

B. Uteiul;

C. Azotatul de sodiu;

D. Acidul clorhidric;

E. Hidroxidul de sodiu ..

25. Care din urmatoarclc subsrante sunt grell solubile in benzen?

A. lodul;

B. Bromul;

C. Hidroxidul de potasiu;

D. Azotatul de argint;

E. Clorura de calciu,

26. Indicati aflrrnatille adevararee

A. Uleinl se dizolva 111 benzen;

B. Sulful este greu solubil in tetraclorura de carbon;

C. Iodul este usor solubil in apa;

D. Hidroxidul de sodiu estc usor solubil ill sulfura de carbon;

E. Metanul se dizolva usor in apa,

27. Indlcatl ufirmatlile adevarate:

A, Molec~lla de fo~for alb '(P.) nu se dizolva

In sulfura de carbon;

B. Zaharul este usor solubil in ulei;

C. Etanolul nu se dizolvli in apa;

D. Acidul acetic este solubil in apa;

3

E. lodul nu esre solubil in toluen.

Chimie organics -Teste pcntru admitcre - 2011

Chimie organica -Tcsre pentru admirerc - 20 II

28. Care din urmatoarele substante sunt in relatie solur-solveut ~i fOl-mcaziisolu~ii?

A. CCi. ~i H20;

B. CH. ~i H20;

C. HNOJ si H20;

D. CH1COONa ~i H20;

E. H1PO. si Hp.

29. Care din urmiitoarele substaute sunt in rclape solut-solvent ~i Iormeaza sotutii?

A. CuCl2 ~j H20;

B. HCN ~i H20;

C. KOH ~j CCl.;

D. AgNOl si C6H6;

E. CuSO. si CS2•

30. Care din urmatearele suhstante suntin rclatie sotut-solvent ~i furmeaza solurll?

A. NaNO] si H20;

B. Ba(OH)2 si CS2;

C. FeSO. ~i CCl.;

D. NH4NO) si C.H6;

E. H2COJ ~i H20.

31. Care dill urmatoarele subsrante sunt in relatie solut-snlvcnt ~i formenza solutii'!

A. 'HCI ~i CCI.;

B. NIh si H20;

C. h ~i Cr,H6;

D. SR si CS1:

E. Br2 si CCI •.

32. Care dill urmatoarete substante sunt in relatie solut-solvcnt ~i formeaza usor solutii?

A. Na2CO] si CCl.;

B. NH4CI si C6H6; c. H,S ~i l-hO;

D. H2 ~il-l20;

E. 12 si CSz·

33. Care din unnatoal'c!c substante sunt in relatie solut-solvent ~i rormcaza solutii?

A. NaOH ~i H20;

B. H2S04 si H20;

C. CH]COONa ~i CCL.;

D. S8 ~i C(,H6;

E. CliSO. si C2H50H.

4

-

E. Daca procesul de dizolvare este endorerm, Ia scaderea temperaturii dizolva noi cantitat] de solut,

34. Indicati aflrmatiile false:

A. KOH se dizolva 111 apa mai usor dedit iodul;

8. HCl se dizolva ill apa mai greu decat tetraclorura de carbon;

C. H2S04 se dizolva in apa rnai user decat cauciucul;

D. NaOH se dizolva in apa mai usor dccat

Benzenul;

E. HNO) se dizolva in apa 111ai usor dedit

sulful,

38. Indicari afirmatille corectei

A. Hidroxidul de sodiu llU este solubil in apa rece;

B. Acidul clorhidric se dizolva numai in apa fierbinte;

C. Substantele care formeaza I egaturi de hidrogen se dizolva numai in soiventi nepolari;

D. Benzina ~i apa formeaza un amestec omogen;

E. Sulful si apa nu formcaza un arnestec ornogen.

35. Solubilitatea in apli a dioxidului dc carbon cresre ell:

A. incalzirea sistemului dioxid de carbonapa in intervalul de temperatura 40°C- 70"C;

B. 1 ncalzi rea apei peste 70"C;

C. Cresterea presiunii dioxidului de carbon;

D. Scllderea presiunii dioxidului de carbon;

E. Racirea apci sub O°C.

39. Indican aflrmatllle raise:

A. solutie de hidroxid de sodiu in benzen cste saturata ciind are concentratia 1M;

B. Solutia apoasa nesaturata de clorura de sodiu nu este un amestec omogen;

C. Dizolvarea In apa a azotatului de potasiu este tavonzata de cresterea temperaturii:

D. Substantele greu solubile in apa formeaza solutii care, 13 temperatura de 25°C contin minim I mol de substanta dizolvata lntr-un litru de solvent;

E. Toate substaniele ionice sunt usor solubile in apa,

36. Indicatl afirmathle incorecte cu privire la 0 solutle saturata:

A Contine cantitatea maxima de substanta

. care 'se dizolva, In conditii bine determinate de temperatura ~ i presiune, intr-o cantitatc bine determinate de solvent;

B. Arc concentratii diferite pentru sisteme solut-solvent diferite;

C. Are concentratii diferite pentru acelasi sistcm solut-solvent la temperaturi diferite;

D. Este solutia cea mai diluata pentru un sistem solut-solvent;

E. Este inrctdeauna 0 solutie conccntrata.

40. Indlcati afirmatiile false eu privire la cuneuntraria solutlilor:

A. Reprezinta cantitatea de subsranta dizolvata Intr-o anurnita cantitate de solutie sau de solvent:

B. Reprezinta practic raportul dinrre

cantitatea de soiut si cantitatea de solvent;

C. Se exprima intotdeauna in functie de masa de solvent sau de solutie, niciodata in functie de volumul lor;

D. 0 solutie care contine 0 cantitate mica de solut intr-o cantitate mare de solvent este 0 solutie concentrate;

E. 0 solutie care contine 0 cantitate mare de solut inrr-o cantitate mica de solvent este 0 solutie diluata,

37. Indicati aflrmatlilc corecte cu prlvlre III 0 solutie 11pOllsa saturatii:

A. Prin diluare cu apa devine 0 solutie nesaturata;

B. Prin adaugare de solut devine 0 sclutie nesaturata;

C. Daca procesul de dizolvare estc endoterrn, la cresterca temperaturii dizolva noi cantitati de solut;

D. Daca proeesul de dizolvare este exoterm, dizolva usor noi cantitati de solut la aceeas i temperatura;

41. La diluarca unci solu!ii se constata ca:

A. Solutia devine saturata;

S. Creste masa de solut;

C. Seade masa de substanta dizo I vata in I L de solutie;

D. Creste mas a de solvent;

E. Scade concentratia solutiei.

42. La concentrarea unci sollltii prln evaporarea unui velum de solvent se constata ca:

A. Masa de solut ramane neschimbata;

B. Scade masa de solut raportata la masa solutiei;

C. Creste masa de solut pe unitatea de velum de solvent;

D. Scade volumul solventului;

E. Scade masa solutiei,

43. Indicati afirmaliile false:

A. 0 solutio saturata contine cantitatea minima de substanra dizolvata in 100 g solvent;

B. Cantitatea maxima de solut dizolvata In 100 g apa reprezinta concentratia procentuala a ace lei solutii;

C. 0 solutie diluata poate deveni

concentrate prin adaugare de solvent;

D. 0 solutie concentrara poate deveni diluara prin evaporarea unei parti de solvent;

E, O solutie diluata puate deveni

concentrata prin adaugare de solut.

44. Concentratla procentuala a unel solutii reprezinta:

A. Cantitatea de solut din J 00 g de solutie;

B. Masa de solvent din 100 g de solut;

C. Masa de substanta dizolvata In 100 g de solvent;

D. Numarul de mali de substanta dizolvata din lOO ml de solvent;

E. Numarul de moli de solut din 100 em] de solutie.

45. Conccntratla procenruala a unci sulutii este data de relatia:

A. c% masa solut .100

masa solvent

B. e% = masa solvent. 100 masa solur

Chi mic organica -Tcste pcntm admircrc - 20 1.1

C. c% =masa solut .100 masa solutie

D. c% mas a solvent .100 masa solutie

E. c% = maSD solutie .100 masa solut

46. Conccntrntia moladi a unci sclutil reprezlnta:

A. Numarul de mali de subsranra dizolvara intr-uu litru de solutio:

R Cantitatea de solut exprimata In mali continuta In 1000 g de solvent;

C. Numlirul de mali de solut din 1000 ml de solupe;

D. Masa de solut exprirnata in grarne din 1000 moli de solvent;

E. Numarul de moli de solut din 1000 cur' de solutie.

47. Iudicati afirmatiile adevarate cu prlvjre la un amestec format din 10 g alcool ~i 90 g apli:

A. Estc un arnestec omogen;

B. Solutul este un campus ionic;

C. Are aceleasi proprierati in toata masa;

D. Solventul are molecule polare:

E. Concentrapa solutiei apoase de alcool este 10%.

48. 0 solutie apuasii de clurura de sodiu de concentratlc 20% confine:

A. 20 g de NaCI ~i lOa g de apa;

B. 20 g de NaCl si 80 g de apa;

C. 20 g de NaClln 100 g de solutio;

D. 20 g de Nael in 80 g de solutie;

E. 20 ml de NaCI ~i 100 g de apa,

49. 0 solutle apoasii de acid clorhidric de c oncentratie 15 % ecntlue:

A. ].5 mali de HCI dizolvati in 109 de

apa;

B. 15 mali de HCI in I L de solurie;

C. 15 g de HCI in 100 g de soluli~;

D. 15 g de Hel In 100 ml de apa;

E. 15 g de HCl in 85 g de apa.

50. 0 solurle de acid azotic de cuncentratie 6.3% cnntine:

A. 0.1 mali de HN03 dizolvat In 93.7 g de

6

apa;

B. 6.3 mali de HNO] dizolvat in 100 ml de

apa;

C. 0.63 g de HNO, in lag de solutie;

D. 0,00 J moli HN03 dizolvat in I crrr' apa

E. 1 mol de HNO) in l kg de solutie,

51. Din 10 g de AgNOJ ~i 990 g de apa se obtlne 0 solutie de AgNO, de concentratlc:

A. 1%;

B. 10%;

C. 0.01%;

D. 11%;

E. 2%.

52. Ce concentratle proceuruala are solutia obttnuta prin diznlvarea a 25 g de NaOn in 475 g de apa?

A. 5.26%;

B. 5%;

C. 2.56%;

D. 4.75%;

E. 9%.

53. Care este concentratla procentuala II unci solnfii care conttue 0.5 moll de MgCb dizolvatii in 427.5 g de apa?

A. 11.75%; .

B. 7%;

C. 10%;

D. 19.42%;

E. 13%.

54. Care este concentratla procentuala a snlutlei obtinute din .2 moli de de IINO] ~i 3.024 kg de api'i?

A. 2%;

B. 4%;

C. 6.5%;

D. 10%;

E. 8%.

55. Care este concentratla proeentuala a unci snlutll de sulfat de aluminlu care contine 0.05 moll de substantli dizolvatli in 982.9 g de apa?

A. 3.42%;

B. 1.71%;

C. 0.85%;

D. 2.56%;

E. 4.43%.

Chimie organica - Teste pentru admircre+ 20 L I

'56. Ci'iti moli de H2SO. sunt neccsari pentru II prepara 1 kg de snlutie de conccntrarlc 9.8%·?

A. 0.1 moli;

B. 0.25 mali;

C. 0.5 mali;

D. 0.75 moli;

E. 1 mol,

57. In dlca Ii afirmatiile false despre 0 sotutte apoasa de HCI de concentratie 10% ~i masa de 1 kg:

A. Apa este solventul;

B. Hel estc solvatul;

C. Solutia confine 900 g de apa;

D. Solutia coniine 10 moli de sol val;

E. Solutia contine 100 g de HCl.

58. Care este volumul snlutiei de H3P04 de conccntratle 68.1 % ~i densitate 1.5 g/ml ohtinute prln dizolvurea in apa a 204.3 .g de H3PO. pur?

A. 3001111;

B. 0.45 dnr':

C. 372.4 em";

D. 139.12 m1;

E. 200 em'.

59. Care esre masa de solutie de HNOJ de conccntrarlc 8M ~i densltate 1.25g1ml care se poate obtine din 252 g de HN03 pur?

A. 400 g;

B. 625 g;

C. 1 kg;

D. 740 g;

E. 950 g.

60. Care este ceucentratia prncentuala a unci solutll de HCI obtinuta din 2 moll de HCI ~i 700 g de solutle de HCI de concentratte 10%'?

A. 14.3%;

B. 7.15%;

C. 9.25%;

D. 18.49%;

E. 20.42%.

61. 0 solutie de CH1COOH de concentratie 10 M contine:

A. 109 de eH)COOl'I dizolvat in I kg de apa;

B. 10 moli de CH]COOH In 1000 m1 de solutic;

C. 600 g de CH]COOH intr-un litru de solutie;

D. 10 mali de CH]COOH dizolvat in 1000 em3 de apa;

E. 600 g de CH3COOH in 10 litri de apa,

62. 0 solutle de HNO] 0.5 M confine:

A. 0.5 g de HNOJ dizolvat intr-un litru de solutie:

B. 0.5 mali de RNO, dizolvat in 1000g de solutie;

e. 12.6 g de HNO) dizolvat in 1000 ml de solutie;

D. 31.5 g de HNO) dizolvat in J 000 g de apa;

E. 0.5 moli de lINO, dizolvat intr-un litru de soiutie.

63. 0 sotutle de H2S04 O.lM conttne:

A. 0.1 mali de H2S04 dizolvat in J 000 em]

de solvent;

B. 9.8 g de H2S04 in 1000 em' de solutio;

C. 0.1 mali de H1S041n 1000 g de solutie;

D. 10 mali de H2S04 dizolvat in 1000 em] de solvent;

E. 980 g de H2S04 intr-un litru de soluiie.

64. 0 solutie de H]P04 2M cnntine:

A. 2 moli de H]P04 in tr-un litru de solutie;

B. 196 g de H3PO. in 1000 em) de solutie;

C. 2 moli de H3PO. dizolvat in 1000 g de solvent;

D. 196 g de H]P04 in 1000 g de solutie;

E. 2 mali de H;P04 dizolvat in 1000 ml solvent.

65. Care este cnncentratia molars II UII!!i solutli care contine 56 mg de KOH mtr-un volum de 10 ml de sulutle?

A. O.lM;

B. O.2M;

C. O.5M;

D. 1M;

E. 2M.

66. Care este molaritatea unei solutii care contlne 54 g de glucozii in 750 ml de solutle'

A. 0.3M;

7

Chimic organica -Tcste pentru udmitere - 20 I L

B. 0.02M;

C. O.4M;

D. 3.10 1M;

E. 4·JO-2M.

67. Ce eantitute de acid azotic sc g1ise~te in 100 ml sulutie deHNOJ 0.1 M1

A. 63 g;

B. 6.3 g;

C. 0.63 g;

D. 37.5 g;

E. 3.75 g.

68. Ce molarltate nrc solutia care contiue ]2.25 g de H2S04 dizclvat in 250 cnr' solutlc?

A. 0.25M;

B. 0.5M;

C. 0.75M;

D. 1M;

E. 2M.

69. Ce cantitate de solutie de hidroxid de potasiu de concentratie 6 M ~i densitate 1.255 g/cmJ se puate ob tine din 336 g de KOH pur?

A. 02.51 kg;

B. 796.8Ig;

C. 1255 g;

D. 2000 g;

E. 3.14 kg.

70. ludicatl afirmatiile false:

A. lag de solutie de KOH de concentratie 10% contine I g de KOH;

B. 1000 em} de solutie de NaCI de concentratie 0.1 M contine 5.85 g de NaCl;

C. ° solurie de H2SO. de concentratie 0.5M conrinc 0.5 moli de !·hSO. dizolvat JULIun litru de solvent;

D. 100 g de solutie de HNO] de concentratie 63% contine 1 mol de HNO; dizolvat;

E. 1000 mI de solutie de H,PO. de concentratie IM'contine 98 g de HlPO. dizolvat.

71. Care din urrnatoarele alirmatii sunt adcvarate?

8

-

Chimie organica -Teste pentru admitere - 20 L J

A. 100 ml solutio de HJS04 1M con[ine 9.8 g de H2S04;

B. 50 ml solutie de HCl 2.5M contine 73 g de HCI;

C. JOO rnl solutie de NaOH 2M coniine 24 mgdeNaOH;

D. 150 ml solutie de AgNO] 0.1 M confine 1.7 g de AgNO];

E. 275 ml solutie de CuSO. 0.5M contine 1.6 g CuSO •.

76. Din 1.2 kg de solutie de NaOH 10% ~i 1.8 kg de solutie de NaOH 40% rezulta 0 solutte de eoncentratie:

A. 14%;

B. 22%;

C. 28%;

D. 32%;

E. 36%.

77. III ce raperr de lIIasii trebute amestecate doua solutli de KOH de eoncenn-arll 25% ~i 10% penrru a obtlne 0 sotutle deconccntratle 15%?

A. 2:1;

B. 1:2;

C. 1:1;

D. 3:1;

E. 1:3.

72. Care este concentratla molarll a unei solutii de H2S04 de coucentratie 18% ~i densitate 1.125 g/mt?

A. 1.63M;

B. 2.07M;

C. 3.23M;

D. 4.18M;

E. SM.

73. Care este densltatea unci solutll de acid sulfuric ell concentratia procentuala 95.72% ~i concentratia rnolara 17.91M?

A. 1.835 glml;

B. 1.575 g/mi;

C. 1.345 glml;

D. Ll95 g/rnl;

E. 0.785 g/ml,

78. In ee r apm-r de lllasa sc amesreca doua sulutli de H2S04 de concenrratle 50% ~j 10% pentru a prcpara 0 solutie de concentrape 20'%:

A. 5:1;

B. 1:5;

C. 3: I;

D. 1:3;

E. 2: 3.

74. Care este cencentratta procentuatii a unci solutii de acid sulfuric de couccntratle 3M ~i de~sitate 1.18 glem)?

A. 24.91%;

B. 22.8%;

C. 34.73%;

D. 14.32%;

E. 39.5%.

79. Cc cantitafi de clorura de potasiu ~i de apa sunt necesare pentru a obrine 240 g de solutle de concentratle 1'5%?

A. 36 g KCl ~i 204 g apa;

B. I 8 g KCI si 222 g apa;

C. 15 g KCI si 225 g apa, D.24gKCI§i216gapii; E. 90 g KCI ~i 150 g apa,

75. Indicari afirmatiile adevarate ell privire la 0 soluti~ apoasa de acid clorhidrie de coneentratie 4M, [U VOlU111Ul de 2 I ~i densitatca 1.065 g/ml:

A. Masa soluriei este de 2.13 kg; .

B. Volumul solvenrului este de 2000 cnr':

C. Masa solvatului este de 146 g;

D. Solutia contine 8 moli de substanta dizolvatii;

E. Prin evaporarea a 1000 ml apa rezulta 0 solutie de concentratie 1M.

80. Ce cantitiiti de solutll de HCI 25% ~i de HCI 10% se amcstecii pentru a prepara 450 g de solutie de concenrrarle IS%?

A. 270 g HC125% si 180 g HCI 10%;

B. 150 g HCI 25% ~i 300 g HCIIO%;

C. 80 g HCI 25% $i 370 g HCI 10%;

D. 120 g HCI 25% si 330 g HCll0%;

E. 330 g HCI 25% §i 120 g HCI 10%.

81. Ce cautitali de solufii de H3PO. 10% ~i de HJPO. 75% se amesreca pentru a prepara 650 ml sulutie de H3PO. ell conccntratia 32%, ~i densiratea 1.2 g/cmJ?

A. 516 g H]PO.IO% si 264 g H]P04 75%;

B. 430 g H3PO. 10% si 220 g H3P04 75%;

C. 575 g HJP04 10% §i 205 g HJP04 75%;

D. 264gHl0410%$i516gH)P0475%;

E. 220 g Hl041 0% §i 560 g H)P04 75%.

82. Ce voJum de apa se adauga la 1.5 L solutte de KOH de concentratte 8M pentru a obfinc 0 solutie de concentratie 2M?

A. 6L;

B. 1500 crrr';

C. 4.5L;

D. 4000ml;

E. 1.2 L.

83. Ce votum de apa sc adauga unui velum de 600 ml de solutle de H]PO. 5M pentru ea solutia obtinutii sa tie de concentratie 2M?

A. 300 ml;

B. .600 cnr';

C. 900ml;

D. L2dmJ;

E. 1.5 L.

84. Stltnd eli densitatea apel cstc ] g/ml, cantitatea de apa care trehuie evaporata din 6 dm" solutie de KOH 2M pentru a obtine 0 solune de conccntratie 8M este:

A. 1.5 kg;

B. 2000 g;

C. 3.5 kg;

D. 4 kg;

E. 4500 g.

85. Se amestec1i 450 1111 sulutle de NaOH 2M eu 150 ml solutie de NaOH 6M ~i se obtine 0 sol UPI' de concentratie:

A. 0.5M;

B. 3M;

C. 2.1M;

D. 1M;

E. 1.6M.

86. Se amestccii 200 cnr' de sulutic HCI O.5M eu 0.3 L de solutio HCI 3M. Concentratla molarii a solutiei obtinute este:

A. 1M;

B. l.5M;

C. 2M;

9

Chimie organica=-Tcstc pemru admitere - 2011

D. 25M;

E. 2.75M.

87. Se amesteca 500 ml de solutie HJPO. 1M co 300 ml de solutie H3PO. 51\1 ~i 200 ml de apa. Concentrarla molara a sulutlel ob!in II te este:

A. 6M;

B. 3M;

C. 15M;

D. 2M;

E. 4M.

88. Care este volurnul unci solu!ii de NazCO., 0.5l\1 care se nbtinc prin diluarca eu apa alSO ml de sulutie Na1C03 15% ~i densltatea 1.15 g/ml?

A. 244 ml;

B. 124 em3;

C. 0.3 L;

D. 550 em];

E. 488 m!.

89. Care este volumul soluttei de H2S04 3.67M care se poate obtfne din 400 ml solutie de H2S04 98% ~i densitatea 1.835 g/crnl?

A. 2000 crrr';

B. 1719.3 ml;

C. 0.734 L;

D. 734 eml;

E. 2 L.

90. Care este vulum III solutlei de HCI 36.5% sl denslrntea 1.18 g/rnl necesar prepar1irii a ]00 em) solune de HCI de co n ccn Ira tic 0.5M?

A. 2.16ml:

B. 17.83cm3;

C. 21.16 ml;

D. 4.23 em];

E. 42.33 rnl,

91. Dintr-o solurie de azotat de potaslu cu volumul de 3 dm" ~i concentratla 2M se evupora npll palla cand volumul solutlei se reduce 10 [umatate, Care este concentratla proccntuala a solutle] finale ~tiind ea densltatca ci esre 1.25 g/ml?

A. 5.56%;

B. 40.22%;

10

C. 32.32%;

D. 4.02%;

E. 75.21%.

92. se arnesteca 590 g solutie de IiNO) 10% eu 2000 cnr' solutle UNO) 3.5M ~I densitatca 1.115 g/cm". Dill solutla rezultatii se evapora 820 g apa. Care este conceutratla procentuala a solutiel finale'!

A. 16%;

B. 17.73%;

C. 28.24%;

D. 22.05%;

E. 25%.

93. Searnestcca 50 g de solutle NaOH 20% eu 500 ml de solutle NaOH 2.5M ~i densitatea 1.115 g/cm", Din sulutia obtinuta se evaporli 107.5 g de apa, Concentrana prncentu alii a snlutiei finale este:

A. 10%;

B. 11%;

C. 12%;

D. 13%;

E. 14%.

94. Se prepara 1.6 kg de solutie KCJ 5% prin amestecarea unei solutii de KCI 10% eu II sotutie de KCI 2%. Indlcati afirmatiile eoreete:

A. Este necesara 0 cantitate de 600 g sol utie de KCI de concentratie 10%;

B. Este necesara 0 cantitate de I kg solutie de KCI de concentratie 2%;

C. Solutiile de KCJ se amesteca in raport JO%: 2% = 3:5;

D. Masa de solvent din solutia finalil este de 1.55 kg;

E. Solutia finala contine 2 moli de substanta dizolvata.

95. Se preparii 800 g de solutle HNOJ 40% prin amesteearea unci sclutll de HN03 20% eu 0 solutie de HNOJ 60%. Indicati afirmatlile ccrecte:

A. Solutia de HNOl de concenrratie 20% necesara contine 80 g de solvat;

B. Solutia de HN03 de concentrajie 60% necesara conrine 3.8 rnoli de solvat;

Chirnie orgunica -Teste pcntru adnritcre -1:0J 1

C. Este necesara 0 cantitatc de 400 g de solutie de HN03 60%;

D. ESLe necesara 0 cantitate de 600 g solutie deHNOl20%;

E. Solutiile de RNO] se amesteca in raport 20%:60% = 1 :2.

96. Care este masa de apa cu care se dilueaza un velum de 1 dm3 solutle de lIN03 ]OM ~i densitatea 1.3 g/emJ, pentru a obtine 0 solnlieeu concentratla procentuala de 20%?

A. 180 g;

B. 180 cnr':

C. 1.85 kg;

D. 2800 g;

E. 2.8 kg.

97. Se dilueazll 500 g solutle de NaOR 60% palla III obtinerea unei solufll de coucenrratle 25% ~i dcnsltate 1.275 g/m], Iudicarl aflrmatille adevarate:

A. Prin diluar~ nu se modifica masa de substanta dizolvata;

B. Solutia de NaOH 60% s-a diluat Cll J.2 kg de apa;

C. Masa apei din solutia finala este de 700 g;

D. Volumul solutiei obiinute este de 1.53 L;

E. Mnlaritatea solutiei obtinute este de 7.9M.

98. Care este volumul solutiei de H2S04 205M care se poate obttne din 300 g solutie de H1SO. 98%?

A. 1200 drrr';

B. 800 em];

C. 3 L;

D. 1.2 L;

E. 300 em3•

99. Care este concentratia snlutie] de H.1SO. eu lIIaSH de 300 g, care amcstecata eu 500 g solutie de H1S04 4% Iorrneaza 0 solurie de H2S04 10%?

A. 12%;

B. 18,5%;

C. 20%;

D. 22,5%;

E. 24%.

]00. Din 450 g solutle de H2S04 40% ~i 150 g de ap3 Sf obrlne 0 solutie de conccurratie 3.75M. Indicati afirmnriile false ell prtvire la solutia obnnuta:

A. Contine 180 g de solvat;

B. Contine 420 g de solvent;

C. Are volumul de 700 m1;

D. Are conceruratia procenruala de 35%;

E. Are densitatea 1.8 g/cm3

101. Indicari afirmatille adevarate cu privire 13 0 solutle de H)PO. cu masa de 2 kg ~i concentratla 5%:

A. Contine 100 g H,P04 dizolvat ln 1.9 kg de apa;

B. Contine 2 rnoli de I-hPO. in 200 g de solutio;

C. Se obtine din 25 g u.ro, pur si 1.975 kg solutie.de thPO. 9.5%;

D. Se obtiue din 200 g solutie de H,P04 50% ~i 1.8 kg de apa;

E. Se obtine prin evaporarca a I kg de apa din 3 kg de solutie H3PO. 10%.

102. Un velum de 100 ml solutie de HCI 20% ~i densitatea 1.1 g/cmJ se dilueazii eu 600 ml de apa eu densitatea 19/cm3• Indicatl aflrmatlile adevarate ell privlre 13 sulutia flnala:

A. Are masa de 710 g;

B. Contine 20 g de solut;

C. Contine 0.8 moli de solut;

D. Are conccntratia rnolara 8.6·1O-'M

E. Are concentratia procentuala 4%.

103. Un volum de 150 ml snlutle de IhS04 98% ~i densltatea 1.84 g/cm3 se dilueaza eu apa pana caud conccnrratia solutlei ajunge la 24.5%. $tiind eli densitatea apei este 1 g/cnr', lndlcati afirmatiilc adevaratc:

A. Se adauga 828 g de apa la solutia de concentratie 98%;

B. Volumul solujiei de concentratie 24.5% este 1677.72 ml;

C. Solutia de concentratie 24:5% contine 5.52 moli-L" ioni H+ si 2.76 mo!i·L·1 ioni SO/-;

D. Concentratia molara a solutiei de concentratie 24.5% este 2.82M;

II

Chimie orgunlca -Tcste pentru admitcrc - 20L I

Chimie organica - Teste pentru admitcre - 2011

E. Densitatea solutiei de concentratie 24.5% este mai mica decat dcnsitatea solutiei de concentratie 98%.

104. Se nmesteca 0 sulutie de HlSO. 30% ~i densitatea J.176gfcmJ cu 0 soluti.e de H2S04 O.4M $i densitatea l.025g/cmJ pentru a prepara 0 solutie de concentratie 2M ~i densitatea 1.12 gfcml. Indicati aflrmatlile adcvarate:

A. Soiutia de H,S04 de concentratie 30% are c~ncentralia rnolara 1.8M;

B. Solutia de H;S04 de concentratie O.4M are concentratia procentuala 10%;

C. Solutia de H2S04 de concentratie 2M are concentratia proccntualii 40%;

D. Solulia d~ H,SO, de concentratie 2M este ' mai diluala dedit solutia de concentratic 30%;

E. Raportul de amesiccare al solutiilor este

H2S04 30%:HzSO, O.4M= 1:2.

105. Se amesteca 300 em3 de solutle de l'hS04 care contine 0.4 l~olifL substant~ dizoil'atii ~i care arc densitatea 1.]4 g/em cu 500 ml solutic de HlSO. cu conceurratla 3.75M ~i densitatca 1.22 glcm3 ~i eu 250 em' de Dpli. Indicati afirmathle adcvarate cu privlre la solutia obtilluta:

A. Volumu] de solvent este de 1050 ml;

B. Masa de solut este de 295.51 g;

C. Contine 2,3 moli de substanta dizolvata;

D. Are concentratia procentuala 16.26%;

E. Are concentratia rnolara 1.9M.

] 06. Se preparii 600 g solutie de acid azotlc 60% din 80 g solutle HNO) 50% ~i cantitiitilc eorcspunziitoan,! de solutli de eOllccntra(ie 30'Yo, rcspectiv 65"1. •• Indicati afinnatiile adevarate:

A. Soiu(ia de HNO) 60% coniine 5.7 moli de substauta dizolvata;

B. SOlll\ia de HNO] 60% contine 420 g de solvent;

C. Masa nccesara de solutie de HNO] 30% este de 468.5 g;

D. Masa uecesara de solutio de HNO, 65% este de 51.5 g;

E. Solutiile de HNO) se amesteca In raport de 30%:50%:65% = 1:2:3.

12

107. Se amesreca 250 g solutio de HlSO. 15.6"/0. ~i densitate 1.105 g/cm1 eu: 800 g solutle de H2S04 20% eu densitatc3 1.15 g/cur', 375 g solutic de H2SO. 60% §i

dcnsitatea 1.50 "fem1 ~i 1225 cnr' de spa eu dansltatea 19/~mJ. Jndicatl afirmatille adevarate:

A. Concentratia procentualli a solutiei finale este 16%;

B. Solutia Iinala contine 8.4 moli substanta dizolvata;

C. Concenrratia molara a solutiei finale este 4.32M;

D. Molaritatea soJutiei finale este mai mare dedit molaritatea solutiei de concentratie 20%;

E. Molaritatea solutiei finale este mai mica decal molaritatea solutiei de 15.6%.

E. 250 g din aceasta solutio si 150 ml de apa formeaza 0 solutio cu densitatea !.lOS g/crrr',

] 10. Indicatl afirmattile incorecte cu prlvlre la 0 solutie de NaOH cu coucentratla 6.IM ~i densitatea 1.22<gfcmj:

A. Are concentratia procenruala 20%;

B. Contine 0.244 g NaOH dizolvat in 1 ml solutio;

C. Prin evaporarea a 100g apa din 500 g de solutie de conoenrratie 6.1 M se obtiue 0 solutie de concentrutie 25%;

D. Se amesteca In raport de masa de 7: I cu o solutie de NaOH de concentratie 40%, pentru a prepara 0 sol utie de concentratie 25%;

E. Se obtine prin amestecarea a doua solurii de NaOH de concentratii 5% ~i 50% in raport de masa 1 :2.

108. Sc amesteca 300 g sulutie de HjP04 14.5% ~i densitate 1.08 gJcm3 cu: 125 g solutic de H;PO. 27% ~i densitatea 1.16 g/c~J, 800 g solutie de R;P04 32% ~i densftatea 1.2 gJcm) ~i 775 g de apa cu densltatea Ig/emj• Indlcati afinmlliile false:

A. Concentratia procentuala a solutiei finale este 16.66%;

B. Solutia finala contine 3.4 moli de substanpi dizolvata

C. Concentratia molars a solutiei [male este 3.6M;

D. Moiaritarea sotutiei finale estc mai mare decat molaritatea solutiei de concentratie 27%;

E. Molaritatea solutiei finale este mai mica decal molaritatea solutiei de 32%.

111. Indlcatl aflrmatille adevarate CD prlvire la acizi

A. Au gust lesietic;

B. Au gust acru;

C. Se gasesc numai in stare lichida;

D. Sunt molecule neutre sau ioni;

E. Nu reactioneazn cu bazele poliprotice.

112. Indlcati aflrmanilc false cu privire la haze:

A. Sunt substante anorganice sau organice;

B. Sunt specii chirnice moleculare sau

ionice;

C. Se gasesc numai in stare solida;

D. Sunt neutralizate de acizi;

E. Nu conduc curentul electric In solutie apoasa,

1119. Indicati llfirlJ)a~iile adevarate eo prlvire la 0 solutie de HNO] de coneentratie 20% ~i cu densitatea de 1.11 5

gfcm3: '

A. Are conceruratia molara 3.54M;

B. Contine 223g HNO) dizolvat in 1000 rnl de solutie;

C. Contin~ 2 moli de HNO, dizolvat in 630 g de solutie;

D. 200g din aceasta solutie ~i 20g solutio de HN03 de concentratic 65% formcaza 0 sorutie de concentratie 30%;

113. Indicatl aflrrnatiile false cu privire la un acid:

A. Este 0 molecula care accepta protoni;

B. Este union care cedcaza electroni;

C. Conduce curentul electric In solutie:

D. Formeaza ioni de hidroniu In solutie apoasa;

E. Taria lui depinde de usurinta de a ceda protoni,

1]4. Indicati aflrrnatlile adevarate eu privire la solutia apoasa a unui acid tare:

A. Contine numai molecule neionizate de acid;

B. Practic nu contine molecule de acid neionizare;

C. Concentratia ionilor HjO+ din solutio este sub 10-7 rnollL;

D. pll-ul are valori cuprinse intrc 6 ~i 8;

E. Constanta de aciditate K, are valori cuprinse In intervalul 10-7-10 5

115. Indicati afirmatllle adeviirate cu prlvire la un acid slab:

A. Disociaza incomplct in solutie apoasa, dupa 0 reactie de echilibru:

B. Nu poate ceda protoni;

C. Constanta de aciditate K, are valori cuprinse in intervalul 103_108;

D. Solutia nu contine ioni de hidroniu

E. p+l-ul arc valori cuprinse intre 0 ~i 2.

116. rndicati aflrrnatiile adevsrate cu privirc la 0 bazii tare:

A. Elite 0 specie chimica total ionizata In solutie apousa;

B. Constanta de bazicitate Kb are 0 valoare foarte mica;

C. Concentratia ionilor H30' din solutie este peste 10-7 mollL;

D, Nu reactioneaza cu acizii slabi;

E. Pune in Iibertate bazele mai sJabe din sarurile lor.

117. Care dlntre acizii urmatorl sunt mouoprntlci in solutte apoasii?

A. HlC03;

B. HN03;

C. CH1COOH;

D. H2S04;

E. H3P04.

118. Care dintre aclzil urmatori sunt monoprotici in solutle apnasa?

A. HBr;

B. HI;

C. H2S;

D. HC1;

E. I-1NO,.

119. Care dintre acizii urmaturi sunt monoprotici in solutie apoasa?

A. H2SO];

13

Chimic orgmlidi - Teste pcntru admlrcre - 20 II

B. HF;

C. C6HsCOOH;

D. HCN;

E. H2CO).

120. Care dintre urmaroarcle specii chimlce ccdcaza protoni in sulutie apoasa Intr-o singura rrcapta?

A. HCOJ-;

B. NH.~;

C. HODC-COOH;

D. HS-;

E. H2P04-.

121. Care dintre urmatoarele specli chi mice cedenzii protoni in sclutie apcusa in doua rrcpte?

A. HF;

B. KOH;

C. AI(OH)J;

D. H1CO);

E. H2SO •.

]22. Care dintre urmiitoarele spccll chlmlce cedenzii protoni in sulutie apoasa ill doua rrepte?

A. H,PO.;

B. H1P04-;

C. HPO/-;

D. HSO.-;

E. CO/-.

123. Care din urmatoarele seril cnntin numai aclzt poliprotici?

A. H)P04, H2SO.h HOOC-COOH;

B. HCN, CI·hCOOH, HClO.;

C. HNO), HNO!, HCI;

D. H2CO), H2S04, H2S;

E. HBr, HF, HI.

] 24. Care din urmiitoareJe serii contin numal acizi poliprotici?

A. CO/-,Ofr, r,

B. I-hPO.-, H2S, l-I)PO);

C. HSO., HCO)-, HPO/-;

D. NH/, NH3, H20;

E. OH-, HF, CHlCOOH.

125. Care dintre urmatoarele specli e himiee n u pot d isocia in solu tie a peasa in douli Irepte?

14

A. CH)COOH;

B. HOOC-COOH;

C. C6HlCOOH;

D. H2S;

E. H2CO).

126. Care dintre urmiitoarele specii chimice sunt haze monoprotice in snlutie apoasll?

A. KOH;

B. Ba(OH)2;

C. Hel;

D. H20;

E. NH}.

127. Care dlntre urmntoarele specii chimice nil sunt haze monoprotlce ill sclutie apoasa?

A. NO};

B. r.

C. NaOH;

D. HCN;

E. NH/.

128. Care dintre urmatoarcle specii ehimice pot Ii bnze monoprotice III solutie apoasa?

A. OW;

B. CHrNH2;

C. HS04-;

D. CH)COO-;

E. H3P04•

129, Care din urmlitoarele serii contln numai specli chimice CII carncter bazic in solutie apnasa?

A. Nth, H20, CH]COOH;

B. CaO, H2S, HPO.2-;

C. HJO·, NH.OH, Al(OH)J;

D. NaOH, Mg(OH)2> Ba(OHh;

E. CO/-, Zn(OHh, NH:.

130. Care din urmatoarele serii contln numai specii chimice ell caraeter bazic in solutie apoasa?

A. Na2~04' KOH, HlPO.;

B. CsOH, NH3, Ca(OH)2;

C. CO2, Cu(OH)z, HCN;

D. NH.OH, H20, HI;

E. SO/-, cr, NaOH.

Chirnie crganica - Teste pcntru admitere - 20 L I

131. Care din urmatonrele serii contin numai specii chimice eu caracter acid in solurle :Ip_oasil.?

A. CO)-,NH],H20;

B. H2S04, HI, H]P04;

C. CHlCOOH, NH/, cr ,

D. H)O+, HS04-, NH.OH;

E. NaOH, HN03, S2-.

132. Care din urmlit031"Cle scrii conrin numai specii chilli ice eu caracter acid in so I u tie apnasa?

A. H30+, NH.+, C6HsCOOH;

B. CH1COOH, HCN, HN02;

C. HEr, H2P04-, OH-;

D. HCO]-, Zn(OHb H20;

E. H2S, H2S03, H2S04.

133. Care din urmatoarele seril contin nurnai specii chlmlce amfotcre In solutie apoasa?

A. H20, AI(OHh, H2S04;

B. H2PO.-, NH40H, NaOH;

C. H,O-, cr, HNO);

D. Zn(OHb NH3, HF;

E. HS04-, H20, HP04-·

134. Care din urmatoarele SHU courin numai specii chimice amfotere in solutie apoasil.?

A. HS-, NO)-, NH:;

B. KOH, HPO/-, HSO)-;

C. HS04-, HCO)-, H20;

D. CO,l-, Br-, 0l1;

E. H)O" H2S, Ba(OH)2'

135. Care din Ire urmi'itorii acizi uu dlsociaza total in solutie apoasil?

A. H2S;

B. H2eO);

C. CH)COOH;

D. HCN;

E. HNOl·

136, Care dlnrre urmatorfi acizi nu d isocillzii total in solune apoasll?

A. HI;

B. HNO);

C. HCl;

D. HzS;

E. H2S04.

137, Care dlntre urrnatnarele specii chimiee nu disociazil total in solutie apollsa?

A. NaOH;

B. HCI; c. NH,;

D. HCN;

E. H2S04.

138. Care dlntre urmatoarele specil ehimice nu disociaza total In solutie apoasa?

A. HJPO.;

B. KOH;

C. HEr;

D. HCOl-;

E. H20.

139. Care dlntre urmatoarele specli chimice nu disoeiaza total in sotutie apoasa?

A. HS-;

B. HSO.:

C. HzPO/-;

D. KOH;

E. HND).

140. Diotre urmatoarcle specll chlmice, eel mal tare acid in solutie apoasa este:

A. H20;

B. HS03-;

C. NH);

D. HIS04;

E. HCN.

141. Dintre urrnatuarcle specii chimice, eel mai slab acid in solutie apoasa ester

A. HC1;

B. H20;

C. H)PO.;

D. HNO);

E. HiS04.

142. Dintre urmatoarele specll ehimice, cea mal tare baza in solutie apoa'sa este:

A. NH4DH;

B. cr.

C. HCO)-;

D. HlO;

E. NaOH.

15

Chirnie organics -T..::'S[c pentru admitere -2011

143. Care din urrnatoarele serii de substanre ccntin numai acizl •. ari in solotie apoasa?

A. HC!, H,S. rINO];

B. H2S04, HBr, HI;

C. CHlCOOH, H20, HN02;

D. HNO" HCI, HCN;

E. [·hCOl, HF, H2S04.

144. Care din urrnatoarele serii de substante contln numai acizi tari in solutie apoasii?

A. H20, HBr, H2SO.l;

B. I-lNOJ, H2S04• HCI;

C. HI, HN02, H1S;

D. HCN, HOOC-COOH, l·hSO.;

E. HzCO], HN03, CI-I3COOI-I.

145. Care din urrnatoarele serii no contin suhstaute en caraeter de acid tare in solutic apoasa?

A. Nl'h, H2S, H20;

B. HNO], NaOH, KCI;

C. AI(OH)3, H2S04, CaO;

D. HCN, 1-11, Na1lC03;

E. CHlCOOH, ZIl(OH)" HCI.

146. Care dill urrnatnarele serh de substante !Ill contln substantc eu caracter de acid tare in solutle upoasa?

A. Mg(OHh, CO2, CUS04;

B. HF, HCN, CI-IJCOOH; c. HlCO], CaCI2, H2S04;

D. HSO., PO.] , CI-;

E. H,S, NaOH, Ba(OH)2.

147. Care din urmatoarele serii de subsranre no contln sulrstante cu caracter de acid slab il! solutie apoasii?

A. NH4Cl1'I, CHlCOOH, HCI;

B. rINO], NaOH, HI;

C. I-IC03-, HlS, NI-I/;

D. H2PO.-, HCN, CO/';

E. H30+, KOH, NHJ.

148. Care dintrc urmatoarele haze dlsociaza tntal 'ill sulutle apcasa?

A. NH,OH;

B. AI(OH)J; C NlIOH; D. KOB;

16

III'

Chirnie organics -Teste peruru admitere - 20 II

E. Este un acid mai slab dedit acidul sulfhidric,

149. Care dintrc urmdtoarele baze IIU disociaza total in solurie upoasa?

A. KOB;

B. NHJ;

c. Cu(OHh;

D. Fe(OH));

E. Zn(OHh

154. Indicati afirmatiile incorecte cu privtre In acidul c1orhidric:

A. Este un acid slab pentru eli accepta un

proton de Ia 0 molecule de apa;

B. Este de aceeasi tarie ell acidul fosforic;

C. Estc un acid mai tare decal acidul acetic;

D. Este un acid mai slab dedit acidul fluorhidric;

E. Este un acid mal slab decal acidui cianhidric.

E. Contine ionii CH]COO- ~i H30+ in concentratii egale cu concentratia iniliala a CH]COOH.

) 58. J ndicat] afirmatlile false eu prrvlre la acidul sulfuric:

A. Esre 0 subsLanla ionica;

B. Intre atomii rnoleculei se stabilesc numai legaturi covalente;

C. Molecule sa contine atomii H, S ~i 0 in raport 2:1 :4;

D. Numarul de oxidare al sulfului estc +4;

E. La prepararea solutiei de acid sulfuric se adauga apa peste acidul concentrat.

159. Indlcat] aflrmatiile adevarate ell privire la acidul sulfuric:

A. Are formula moleculara H2S03;

B. Gradul de ionizare In solutie apoasa este a-O;

C. Solutia apoasa conduce curentul electric;

D. Constantele de aciditate pentru cele doua trepte de disociere in solutio apoasa sun! in relatia Ka, < Ka2;

E. In urrna primei rrepte de disociere In solutie apoasa se formeaza ionii H30+ si SO/.

160. Care din aflrmatlile eu privire la 0 solutie upoasa de add sulfuric O.lM sunt adevarate?

A. Contine ioni '80l- si ioni H30\

B. Contine numai molecule de H2S0~ ~i molecule de H20;

C. Nu conrine molecule de 1-12S04 nedisociate in ioni;

D. Contine ioni HS04- in concentrajie mai mare dedit concentrapa inilialil. a acidului:

E. Contine nurnai ioni HJO+ ~i ioni HS04-.

161. Care din aflrrnatiile cu privire la acldu] sulfuric sunt adevarate?

A. Este un amfolit acido-bazic;

B. Este un acid tare;

C. Este un acid monoprotic;

D. Nu accepta protoni de la 0 molecule de apa;

E. Nu se dizolva in apa,

150. lndtcati afirrnariile adeviirate ell prlvlre la apa:

A. Este 0 baza mai tare decat hidroxidul de

potasiu;
Este un acid mai slab decal acidul
sulfuric;
Este un acid mai tare dedit acidul B.

155. Care din aflrmatiile cu privrre Ia acidul clorhidrtc sunt adevarate?

A. Este un acid diprotic;

B. Este un acid slab;

C. Accepta un proton de la 0 rnolecula de apa;

D. In solutie apoasa disociaza In mai multe trepte;

E. Solutia apoasa are pH mai mic decat 7.

l7

c.

c1orhidric;

D. Este 0 baza mai slaba decat hidroxidul de sodiu:

E. Este lin acid rnai (are decat acidul acetic.

)51. Indleati aflrmatiile adevarate eu privire la hidroxidul de potasiu:

A. Este un electrolit tare;

B. Este total ionizat in solutie apoasa;

C. Este usor solubil in benzen;

D. Gradul de ionizare in solutie apoasa este a-I;

E. Este 0 baza rnai tare dedit amoniacul.

156. Care din uflrmatiile co prlvire la 0 sulurie apoasa de acid clorhidric de concentratte O,IM snnt incorecte?

A. Contine molecule de acid clorhidric nedisociate ~i molecule de apa;

B. Concentratia ionilor de hidroniu este egala cu con centralia initiala a acidului clorhidric;

C. Concentratia ionilor clorura este mai midi dedit concentratia ini~iala a acidului clorhidric;

D. Contine ioni de bidroniu ~i ioni clorura;

E. Practie nil coniine molecule de acid clorhidric nedisociate in ioni,

152. Indlcati aflrmatiile adevarate ell privire la hldruxidul de sodiu:

A. Este 0 substanta fermata din ionii de Na2+ ~i OH-' '

B. Are molecule covalente polare;

C. Este 0 baza rnai tare decat hidroxidul de magneziu;

D. Este greu solubila in tetraclorura de carbon;

E. Nu conduce curentul electric in solutie apoasa,

157. Care din afirtnatiile eu privirc la 0 solutie apoasa de acid acetic sunt adevarate?

A. Contine numai molecule de CHjCOOH ~i H20;

B. Con line atat molecule de CI-IlCOOH si H20 nedisociate, cal si ioni CH3COO-~i H30T;

C. Contine numai ioni CHJCOO- ~i ioni H10+;

D. Nu coniine molecule de CH3COOH ncdisociate;

153. [ndicatl aflrmatiile false cu privire la acidul clorhidric:

A. Are molecule diatomice polare;

B. Molecula sa confine atomii H, CI si 0 In raport 1:1:1;

C. Este greu solubil in apa;

D. Are masa rnolara mai mica dedit a apci;

Chimie organics - Teste pcntru adrnitere - 2011

162. Care din afirmatiile eu prlvlre la acidul fosfuric sunt lncurectc?

A. Este un acid triprotic;

B. In treapta a dona de disociere este un acid tare;

C. .Tn soluue apoasa este total disociat in ioni;

D. Conccntratia ionilor fosfat din solujia apoasa este mai mare dedit concentratia initiala a acidului fosforic;

E. Concentratia ionilor de hidroniu din solutia apoasa este egalii. cu concentratia initiala a acidului fosforic,

163. Care din afirmatiile eu privlre III acidul fosforic sunt false'?

A. Cedeazaun proton si forrneaza anionul H2P04-;

B. Accepta un proton ~i forrneaza anionul

HPO/-;

C. Nu este un amfolit acido-bazic;

D_ Disociaza in solutie upoasa in trei trepte; E. Reactioneaza CII bazele forrnand saruri.

164. Care din afirmatiile cu privlre la acidul azotic sun! adevarate?

A_ Este un acid monoprotic tare;

B. Este total disociat 1n ioni in solutie apoasa;

C. Cedeaza un proton $i forrneaza ionul NO)-;

D. Poate accepts proioui de la 0 molecula de apa;

E. Nu poate ceda protoni unei baze,

165. Indlcatl aflrmatllle adevarate ell prlvire la comportarea in apa a ionului HS04-:

A. Peate accepta un proton de la 0 molecula de apa;

B. Poate ceda lin proton unei molecule de

apa;

C. Este lin amfolit acido-bazic;

D. Este lin acid rnai slab dedit H2S04;

E. Este 0 baza mai tare decal ionul SO/-.

l66. Indicati ufirmariile false cu privire la ccmportnrea in apA a ionuJui HS04-:

A. Cedeaza un proton ~i formeaza acidul sulfuric;

18

B. Cedeaza un proton si forrneaza acidul acidul sulfuros;

C. Rezulta in urma cedarii unui proton de catre aci du 1 suifhidnc;

D. Are rol de acid In reactia HS04- + NI-I,

t:; SO/- + NH:;' -

E. Are rol de baza in reactia HS04 - + oJ-r

!:; SO/- + H20. .

167. Indicati ;1 Ilrma[iile adevarate CD privire Ia comportarea in aps a ionului HPO/-:

A. Rezulta prin acceptarea unui proton de catre ionul pol-;

B. Rezulta in urma cedarii unui proton de carre acidul fosforie;

C. Nu poate ceda protoni in solutie apoasa;

D. Nu poate accepta protoni in solutio apoasa;

E. Este un acid diproric.

168. Indicatl aflrmatllle ndeviirare eu privire la comportarea in apa a ionului H2PO.-:

A. Rezulta 1n prima treapta de disociere a acidului fosforic;

B. Rezulta in urrna acceptarii unui proton de catre acidul fosforic;

C. Este un amfolit acido-bazic:

D_ Se comporta ca uu acid falii de molecula de apa ~i formeaza ionul P04' ;

E. Se comporta ca 0 baza fata de molecula de apa si formeaza ionul riPO.2-_

]69.lndieati nflrmatiile adevarate CD prlvfre 10 eomportarea in apa a lonulul HS-:

A. Prin cedarea unui proton formeaza molecula de H2S;

B. Prin acceptarea unui proton formeaza

ionul S2-;

C_ Nu reactioneaza cu moleculele de apa; D. Nu are caracter arnfoter;

E_ Este un acid monoprotic slab cand cedeaza un proton.

170. Indieati nflrmatlile adevarate cu prtvlre Ia compnrtarea in apa a Ionulul HC03-:

A. Se comports ca un acid fam de molecula de apa si formeaza ionul CO/-;

Chimie organica ~ Teste pentru admitere - 2011

B. Se comports ca 0 baza fala de molecule de apli si forrneaza acidul carbonic:

C. Rezulta in urma cedarii unui proton de catre acidul carbonic;

D. Are rol de baza in reactia HCO]- -I- OHt:; CO/-+H20;

E. Are rol de acid in reactia HCO,- + HCI - H2COJ + cr.

171. Indlcati aflrmatlile corccte cu privire la reactla urmatoare:

CHJCOO- +H10 ·to CH3COOH -I- OW A_ I-hO joaca rolul de baza;

B. CH3COO - joaca rolul de acid;

C. CH,com-1 cedeaza un proton anionului OW;

D_ H20 cedeaza un proton anionului CH3COO-;

E. Anionii joaea rol de baze.

172_ Indlcati afirmatlile false en prjvlre la comportarea in apal a ionului NH/:

A_ Este 0 baza slaba;

B. Se obtine prin acceptarea unui proton de catre 0 molecule de amoniac;

C. Prill cedarea unu i proton formeaza molecula de amoniac;

D, Este un acid poliprotic;

E. Nu are caracter amfoter.

] 73.1ndicati aflrmathle adevaratc cu privire la comportarca in apa a ionului H)O+:

A. Nu cste un acid tare;

B. Joaca rol de baza in echilibrul 1-130+ + H20!:; H20 + H30+;

C. Joaca rol de acid In reactia H30+ + CN~ !:; H20 + HCN;

D. Este un amfolit acido-bazic ill reacria IcbO+ + OB" t:; 2H20;

E. Nu este un amfolit acido-bazic,

174. Care dlnrre urrnhtoarele spech chimice sunt aclzl mai tari dedit apa?

A. NH3;

B. nci,

C. H2S04;

D. H3P04;

E. NOJ-.

175. Care din Ire urrnatoarele speell chimice sunt baze mat tar] dedit apa?

A. HCN;

B. NaOH;

C_ CHlCOOH; D. Ca(OHh;

E .. H30+'

] 76. in care din urmatoarcle reaetll ionul HC03 - are 1"01 de baza?

A. HCO,- + H20!:; CO/- + HJO+;

B. HCO, + HiS04 _, !-IlCO, + I-IS04;

C. HC03- + NH3 t:; CO/- + NHt;

D. HCO,- +82- t:; COJ2- + HS-;

E. HC03- + HF !:; H2CO, + F-.

177. In care din urmatoarele reactii ionul H1P04- are rol de acid?

A_ H2P04 - + H20 t:; HPO.2 - + !-I,O'; B. !-I2PO.- + l-hO t:; H,P04 + OW; C_ H2P04- + OB" ~ HPol- + H20;

D. !-IoPO. - + NH3 t:; HPO/- + NH/;

E. H;P04 - + !-I,O+ !:; !-I)PO. + Hp.

] 78_ Care din urmatonrele aflrmatfi sunt adevarate?

A. Ionul !-ICO, - este un acid mai tare dedit molecula HlCO,;

B. Ionul H2PO.- este un acid mai slab dedit molecula de HJPO.;

C. lonul HPO/- este un acid mai tare decfit ionul H2PO.-;

D_ Ionul HS04- este un acid maislab dedit molecula de H2S04;

E. lonul HS- nu este un acid mai tare decat molecula de H2S.

179. Care din urmstoarele aflrmatli sunt false?

A. Molecula de NH3 este un acid mai tare dedit ionul de N1-I:;

B. Molecula de HiO este un acid mai slab decat ionul H30+;

C. Ionul OH- este 0 baza mai tare decat molecula de H20;

D. Ionul eN" este 0 bazn mai slab a decal molecula de HCN;

E_ Molecula de CH)COOH este un acid mai slab decal ionul C!-IlCOO-.

19

Chimie organica=Tcste penuu admitcre > 2011

180. I ndicati afinnatiilc adevarate Cll prtvire la g;adul de ;Iisociere 0. al unui acid.

A. Reprezinta raportul dintre nurnarul total de molecule de acid aflate initial inrr-o solutie ~i numarul de molecule de acid ionizate in respectiva solutie:

B. Are lntotdeauna valoare s~p;aunitarfl;

C. Are valoare foarte upropiata de unu intro solutie de acid azotic de concentratic

O.IM; ,

D. Are valoarea 1.33·10" intr-o solutie de ae id acetic de concentratie 0.1 M eu un continut de 0.00133 mali ioni H)O+IL;

E. Valoarea sa creste In diluarea unei solutii de acid.

181. Indicati aflrmatiile false eu privire la pff-ul unci solutit apoase,

A. Rcprezinta exponenrul cu semn schimbat al concentrutiei ionilor de hidruniu;

B. Este neutru mind [H;O+]<[Orr]=IO·I~ mol/L;

C. Indica natura ucido-bazica a solutici;

D. Are valori mici cand concentratia ionilor

H30' din solutie este mare; ,

E. Are valori foarte mari cand concentratia ionilor OH- din solutie este foarte mica'.

J 82. pfl-ul unei solutil apoase se poate dctcrmiua eu:

A. Hartie de indicator universal;

B. Hartie de filtru;

C. Indicatori acido-bazici;

D. pl-l-mctru:

E. Manometru.

183. pH-ul unci solutii "puuse este dat de relana:

A. pH = - log[OFr];

B. [H30+] = to= mollL, pH = p;

C. pH = [H30~l[OW] (molJLi

D. [H30l = IO-p mol/L, pH = p;

E. pH = [H20f (moI/L/.

184. Intr-o solutie bazica, indicatorul alhasrru de brumlimol se coloreaza in:

A. Albastru;

B. Galbcn;

C. Rosu;

D. Portocaliu;

20

E. Verde.

Chirnie organica <Teste pentru admitere - 2011

C. [OW] > 10-7 mol/L;

D. pH> 7;

E. [Hl01 < [OW].

185. Intr-o solutie bazica, indlcatorul rneriloranjul se coloreaz1i in:

A. Rosu;

B. Galben;

C. Albastru;

D. Verde;

E. Portocaliu,

191. Indicati aflrmatiile false cu privire Ia apa purii.

A. Contine numai ioni H" ~i Off';

B. La adaugarea unei clllltita!i mici de baza scade concentratia ionilor de hidroniu:

C. La adaugarea u;lei cantitati mici de ~cid creste concentratia ionilor de hidroniu:

D. La adaugarea u~ei cantitati mici de b~zii

solutia are pH>7; ,

E. La adaugarca unei cantitati mici de acid

solutia are pH<7. .

186. Intr-o solutie acida, indicatorul

fcuolftaleinii: .

A. Are culoarea rosie;

B. Este incolor;

C. Nu se coloreaza in albastru;

D. Se coloreaza in portocaliu;

E. Are aceeasi culoare ca si indieatorul metiloranj.

192. rndkati aflrrnatiile adevarate:

A. Prin acceptarea unui proton, 0 molecula de apa formeaza ionul de hidroniu:

B. Prin cedarea unui proton, io~ltl de hidroniu formeaza ionul de hidroxid:

C. Prin acceptarea unui proton, ionul de hidroxid formeaza rnolecula de apa;

D. Prin cedarea unui proton, 0 molecula de apa forrneaza ionul de hidroxid:

E. Prin acceptarea unui proton,' ionul de

hidroniu fonneaza 0 molecula de apii,

193. Apa este un amfolit acido-bazie pentru c!i:

A. Se cornporta ea un aei d fara de 0 baza ~i ca 0 baza fata de un acid'

B. in urma r~aC\iei de ~utoprotoJiza se

formeaza ionii H10+ si OH-;

C. Cedeaza un e lec tron bazelor;

D. Accepta un electron de la acizi;

E. Peate ceda sau poate accepta un proton.

187. in funcrle de conecntrarla ionilor de hidroniu ~i de hldroxld din selutle apoasii, aceasra ponte fi:

A. Neutra daca [1-I]O+]=[OW]= 10-1 mol/L;

B. Acida daca [OW]>IO-7 mol/L>[FhO+];

C. Acida daca [1-1)0+]>107 mollL>[OH-];

D. Bazica dacii [H)Ol> 1 0-7 mollL>[OW]:

E. Neutra daca [OH-]>[H)OT]> I 0-7 molfL.

188. intr-o solutie neutra concentratllle ionilor de hidrnniu, de hidroxid ~i pH-ill sunt in relatla:

A. [H,O+] > [OHl;

B. [Ol-n> [H,O+] ;

C. [HJO+] ~ [OW];

D. pH>7;

E. pH= 7.

189. lntr-o snlutle nelda, conccutranue ionilor de hidrouiu, de hidroxid ~i pH-ul sunt in relatia:

A. [H)O-] < LOW];

B. [OW] < [H;OJ;

C. [1-1;0+] = 10-1 l1101fL;

D. pH< 7;

E. 7<pH < 14.

194. Care este expresla eonstantei de eehilibru in functie de coneentratie pentru reactia de ionizare a apei pure la temperatura de 2S"C?

A.

K = [H30+HOW].

c [H20] ,

K, = [H30+].[H20].

[OWf '

K. = [H~0+]2 ·[OW].

c [H20] ,

190. intr-o snlutie hazica, concenrratljle ionilor de hidronin, de hidrnxid ~i pH-ul sunt in relatia;

A. [OH-];' [H;O~];

B. (H30t] < 10-7 mol/L;

B.

C.

D.

K = {HzO]2 .

c [H30+].[OWj'

K = [H30+]·[OW]

c fH20]2 .

E.

195. ItldicatircJa~iile corecte dcduse din echilibrul de ionizare a apei pure la temperatura de 25°C.

A. Kw = [H30+}[OIr];

B. K; = 10-14 mof I e;

C. K; = 10-7 (mol/Lj";

D. [H;Ol = [OW} = 10-14 mol/L;

E. [H301 ='[OJr] = 101 rnol/L,

196. rndieatl relariile coreetc deduse din cchilibrul de ionizare in apa a unul acid slab, HA + H20 ~ A- + H,O+.

A. K = [H30+]-[H20].

C [HA].[A -] ,

K _[HA]·[AT c - {H30.] ,

K = (HJO+]·[A -] .

C [HA]. [H20] ,

D. K = fH30·HA T

n [RA]'

E. K = {H30+]·[HA]

• [A -] .

B.

C.

197. Iudicatl aflrmarille adevarate en privire la echilibrul de Ionlzare in apii a unci haze slabe, B + H20 ~ BU+ + Ofl:

A. K _~. b _ [BH+]2 '

B.

x, =__:@L. [OW]2 '

K _[BH'HOW].

b _ (B] ,

Kb = [BWJ [BJ·[OW]

Kb = [BW]·[B] . [OW]

c.

D.

E.

21

Cbimic organics -Testc pentru admitere - 20 II

198. Care este concentratla molarn a lonllor de hidrnniu lntr-o sulutic cu pH=2?

A. 102 mol/L; .

B. 10-2 rnol/L;

C. 10-12 mol/L;

D. 10'2 mollL;

E. 2 mol/L,

199. Care este concentratia molara a icnllor de hidroxid tntr-o snlutie cu pH = 13?

A. lO-'M;

B. 10M;

C. 1M;

D. O.IM;

E. 1O-IJM.

200. Potrtvit concenn-atillor ionilor determinate 13 temperatura de 2S'C, care dlntrc urmatoarele solunl au caracrer add?

A. [HJO'] = 10-11 mol/L;

B. [H30j = 10-5 rnol/L;

C. [H30+] = 10-1 rnol/L;

D. [H301 = 10-4 moi/L;

E. [H30+] = 10-3 moliL.

201. Putrivlt cnncentl'afiilol' Icullor determinate la tcmpcrarura de 2S"C, care dintre urruatoarele solutii au caracter acid?

A. [H,O+] = 10-1 molfL;

B. [HJO'] = 10-12 mol/L;

C. [H30+] = 10-6 mollL;

D. [H30'] = 10-3 mol/L;

E. [H,O+] = 10-5 mol/L.

202. Potrivit concentrapllur ionilor determinate 13 temperatura de 2S·C, care dlntre urmatoarele solutil au caracter bazic?

A. (H,O<·] = 10-'2M;

B. [OHl = 10~1 rnol/L;

C. [OW] = 108M;

D. [HJO+] = 1O-2M;

E. ,[HJOl = 10-9 mol/L,

203. Potrivit concentratlllor lonllor determinate la temperatura de 25"C, care dintre urrnatnarele solurll au caracter bazie?

22

A. (OW] = 102 rnol/L;

B. [!--I,O+] = lO-4M;

C. [Orr] = 10-11 molfL;

D. (H30+] = 10-8M;

E. [OHl = 10-7M.

204. Potrivit cnncentratiilnr iunltnr determlnate Ia temperatura de 25°C, care dlnrre urmatoarele solupf au caracter bane?

A. [Orr] = 2.10-5 mol/L;

B. [H30+] = 7'10-7 mollL;

C. [Orr] = 8.10-2 mol/L;

D. [H30+J = 3.10-1 molfL;

E. [OW] = 4.10-10 moliL.

205. Potrivit enncenrratiilnr ionilor determinate la temperatura de 2S·C, care dintre urmatnarele solutil au caracter acid?

A. [H,01 =3.10-3 rnol/L;

B. ,(orr] = 1,5.10-9 mol/L; c. [OW] = 5·10-8 mol/L;

D. [OW] = 2'10-11 rnol/L;

E. [OH-] = 4·10-4 mol/L,

206. Indicatl afirmaJiile adevarate cu privire 13 0. solutle cu pH = 1 :

A. Concentratia ionilor de hidroniu este O.lM;

B. lndicatorul mctiloranj Sf coloreaza in rosu;

C. Indicatorul fenolftaleina se coloreaza in albastru;

D. Indicatorul rosu de metil se coloreaza In galben;

E. Nu coniine ioni de hidrnniu.

207. Indlcati afirmatiile raise CII privire la a. selutie cu pH = 11:

A. Estc solutia unei baze;

B. Este solutia unui acid tare;

C. Concentratia ioni lor de hidroniu este 10'1 mol!L;

D. Conccntratia ionilor de hidroxid este O.OOlM;

E. Indicatorul fenolftaleina se coloreaza in albastru,

Chimie organics -Tcsrc peutru admiterc - 20 II

208. Indlcati al1rmllliile adcvarate.

A. 0 solutie eu pH = 4 este de 10 ori mai acida dedit 0 solutie cu pH = 5;

B. 0 solutie co pH = I este de 100 de ori mai acida dedit 0 solutie cu pH = 3;

C. 0 solutie cu pH = 13 este de 1000 ori mai bazica decat 0 solutie cu pH = 10;

D. 0 solutie eu pH = 11 este de 10 ori mai bazica decal 0 solutie cu pH = 12;

E. 0 solutie cu pH = 7 este de l Ir ori mui acida decat 0 solutie ell pH = 6.

209. Cue este pfl-ul unei solurll apoase de NaOH de concentratie O.OlM?

A. 0.01;

B. I; c. 2;

D. 10;

E. 12.

2]0. Care este pH-ill unei solupi apoase de KOH de concentratie O.OOlM?

A. 3;

B. 10;

C. 13;

D. 11;

E. 7.

211. Care este pfl-ul unci solutil apoase de CsOH de couecntratie 10-IM?

A. 0.1;

B. 1;

C. 13;

D. 11;

E. 10.

212. Care cste pH-ul unci sulutii apoase de HC] de cnncentratie 1 (I-2M?

A. 0.01;

B. 12;

C. 2;

D. I;

E. 5.

213. Care este pH-ul unei solutl] apoase de HNOJ de eoucentranc 10-3M?

A. 10;

B. 3;

C. 11;

D. 13;

E. 1.

214. Care este pH-ul unci solutii apoase care cnntine 9.125 mg de liCI dizolvat in 250 ml de solutle?

A. 2.5;

B. 12.5;

C. 5;

D. 3;

E. I.

21"S. Care esre pH -ul unci solutii apoasc care confine 0.292 mg de BCI dizolvat in 8 L de solutie?

A. 0.8;

B. 8;

C. 6;

D. 3;

E. 11.

216. Care este pH-ul unel solufii apoase care confine 63 mg de RNOJ dizolvat in 10 L de solutle?

A. I;

B. 3;

C. 4;

D. 10;

E. II.

217. Care este pfl-ul unei solutii apcase care coutlne 0.31.S g de HNOJ dizolvat in -SOO ml de solutio?

A. 2;

B. 3;

C. I;

D. 5;

E. 4.

218. Care este pkl-ul unci solutii apoase care cnnrine ,2.24g de KOH dizolvatin 4 L de sulutie?

A 14;

B. 4;

C. 2;

D. 12;

E. 8.

219. Care este pH-ul unei solutli apnase care contlne 3 g de NaOH dizolvat in 750 ml de solutie?

A. 13;

B. 12;

C. 11;

23

Chirnie orgenica -Tcste pentru admitcrc - 2011

Chirnie organics -Testc pentru adrnitere -2011

D. 3;

E. l.

220. Care este pH-ul unci solurh apoase care contlnc 36 mg de NaOH dtzolvat in 9 L de solulic?

A. 9;

B. 10;

C. 11;

D. L2;

E. 13.

221. Care este pH-ul unci solutli apoase care conttne 2.52 mg de KOH dizolvat in 450 ml de solutie?

A. 4;

B. 3;

C. 12;

D. II;

E. 10.

222. Care cstc r aporrul 'in care trehuie sa se amestece dona solutii de hldroxid de potasiu eu conccntraJiile 1O-2M ~i 10-4M pentru a obtine 0 solutic CII pH=ll?

A. 10:.1;

B. 1;3;

C. 5:3;

D. 5:7;

E. I:LO.

223. Care cstc raportul ill care trebuie sa se amestece doua solutil de hidroxld de sodlu cu cOllecntra!ii1~ lO-IM ~i IO-3M peutru II obtine 0 solutie Cll pH~12?

A. 1;5;

B. 1:10;

C. 10:1;

D. 5:1;

E. 1:2

224. Care este raportul 'in care trebuie sa se amestece doua soluttl de acid clorhldric cu conccntranllc 1 0-3M ~i IO-'M pcntrua ohtlne 0 solutie ell pH=2,!

A. 10:1;

B. 1 :3;

C. 1:5;

D. 5:3;

E. L:l0.

24

-

225. Care cste raportnl in care trebuic sa se arnestece doua solutii de acid azotie eu concentratlilc lO-IM ~i 10-4M pentru a obtine 0 solutie cu pH= 31

A. 11:1;

B. 9:3;

C. 1:110;

D. 5:17;

E. 1:33.

A. CaCO) + H2S04 - H2C03 + CaSO,;

B. 2KI + H2CO) K2CO) + 2Hl;

C. FeS + 2HCl FeCh + H2S;

D. NH.NO) + CHJCOOH .... CH3COONH. +HN03;

E. NaBr+ HCN"" NaCN + HBr.

230. Stiind ea 0 haza tare deplaseaza din sarurile sale 0 haza mai slab ii, indicati reaetiile corccte:

A. (NH.)2CO) + 2NaOH .... 2NH,OH + Na2CO);

B. KNO] + NH, + H20"" KOH +

NH.NO,;

C. CuSO, + 2NaOH .... Cu(OHh + Na2S0,;

D. FeCI) + 3KOH .... Fe(OH)3 + 3KCl;

E. Na2S + NH40H -- 2NaOH + (NH4)2S.

226. Iudlcari afirmathle incorecte eu privire 10 reactia dintre UII acid ~i 0 haza:

A. Are loc prin cedarca unui promo de I a baza la acid;

B. Are loc prin acceptarea unui electron de

catre bam;

C. Se formeaza 0 sare;

D. Nu se forrncaza niciodata apa:

E. Nu are lac intre speciile chimice total disociate in solutie apoasa,

231. Care din urmaroarele reactii au loe ell transfer de protoni?

A. H2 + Ch"" 2HCI;

B. HCI + H20"" 1'1)0+ + CI ;

C. HCI + NHJ .... NH4Cl;

D. HCl + NaHCO] -- H2C03 + NaC!;

E. H2 + CuO ..... H20 + CuO.

227. Indlcati afirmatlile adevarate cu privlre 13 0 baza monoprotica:

A. In reactie eu doi mali de acid acetic un mol de bam formeaza un mol de sare:

B. in reactia de ncutralizare a unui mol de baza se consurna 3 moli de acid fosforic;

C. Reactia de neutralizare a acidului clorhidric decurge molla mol;

D. in reactia de neutralizare a cinei mali de acid sulfuric se consuma 10 mali de baza si se formeaza 5 moli de sare;

E. f n reactia de neutralizare a 3 moli de acid azotic se consuma 4.5 mali baza,

232.Care din urmatoarele reactii nu au Ioc en transfer de protoni?

A. NazS + 2HCI .... H2S + 2NaCl;

B. Nz + 3Ih ::; 2NHJ;

C. NH3 + H20::; NH40H;

D. HNO) + NH] .... NH4N03;

E. 2H;P04 + 3Ca(OH)2 .... Ca,(P04)2 + 6H20.

233. in u rrna reucticl totale a 40 g de NaOH cu 0 solutio de H2S04 se constata ca:

A. Se consuma 196 g de I-hSo.l;

B. Se formeaza 142 g de sulfat de sodiu;

C. Se consuma 0.5 moli de H2S04;

D. Se formeaza 18 g de apa;

E. Se forrneaza I mol de sulfat de sodiu,

228. Indlcati nflrmatlile adevarate eu privire 1:(1 reactllle unul acid diprotic;

A. 2 mali de baza monoprotica formcaza eu I mol de acid 2 mali de sare;

B. 3 mali de amoniac formeaza cu 3 mali de acid 3 rnoli de sare;

C. I mol de baza diprotica formeaza eu I mol de acid 2 mali de sare;

D. 4 mali de hidroxid de caLciu fonneaza cu 2 moli de acid 4 mali de sare;

E. 2 mali de AI(OHh formeaza eu 3 mali de acid 1 mol de sare.

234. Indicati aflrrnatiile adevarate: 3 moli de KOH se consuma total in reactie eu

A. 1.5 moli de H2S03;

B. 3 moLi de HCL;

C. 63 g de HN03;

D. 98 g de H2S04;

E. 1 mol de H3P04•

229. Stljnd eli UII ncid tare dcplaseaza din siirurilc sale un acid mal slab, ludicati reactlile ineo rectc.

235. in urma reactiei rotate a 500 ml solutie de H2S04 2M ell NaOH solid se consrata ea:

A. Se consuma 80 g de hidroxid de sodiu de puritate 75%;

B. Se consurna 2.5 mali de hidroxid de

sodiu de puritate 80%;

C. Se formeaza 142 g de sulfat de sodiu;

D. Se formeaza 2 moli de apa;

E. Se formeaza 54 g de campus cu molecule polare.

236. 0 eantitate de NaOH pur sc adauga unci solutii de HCl cu masa de 1 kg ~i cencentratia 36:5% astfel ineat, I" urma reactiei, se constatli ca in solutla obtinuta concentratiu NaOH este de 20%. Indicati aflrmattlle lncorecte:

A. Cantitatea initiala de NaOH este de 400g;

B. Reacrioneaza 10 mali de NaOH;

C. Solutia finala coniine 350g de NaOH nereactionat;

D. Masa solutiei finale este de 1.75 kg:

E. Se formeaza 585 g NaC!.

237. La 600 Ill! sclutle de NaOH O.SM se adauga 400 ml solutle de HCI1M. Indica!i afirmatiile adcviirate eu privlre la solutia obtinnta:

A. Coloreaza rnetiloranjul in galbeu;

B. Contine 17.55 g NaCl;

C. Contine 3'10-1 mollL ioni Cl;

D. Contine 3.65 g HCI nereactionat;

E. Are pH= 1.

238. in urma reactlei dintre 2.4 I solutie de KOH de concentratle 0.2625M ~i 0 solurle de 600 em" de H2S04 de concentratie O.SM se constara eli se furmeaza 0 sulutie in care:

A. lndicatorul Ienolftaleina ramane incolor;

B. pH-ul este neutru;

C. Concentraria ionilor de K+ este 2.1.10.1 rnol/L;

D. Concentratia rnolara a bazei este O.OIM;

E. Concentratia molara a sarii este 0.1 M.

239. Prill reactia dintre 200 1111 solutie de HNO] de concentratle 2.5M ~i 800 em3

25

Ch imic organ ica -Testc peruru admi tC[C - 2011

solutle de Ca(OHh de concentratie 0.25M sc constata eii se formeaza 0 sotutle:

A. Cu conccntrajia molara in acid' 10--4M:

B, CupH = I;

C. Cu concentratia ionilor NO] - de 5.10-1 rnol-L";

D, Care con[ine 32.8 g sare;

E. Care coniine 0.1 mali de Ca(OH)2 nereactionat,

240. in urma reaetiei dintre 0 solutie de NaOH de concentrane 1.25M ~i 0 solutle de HJI'04 de conccnrratle 1.665M rezulta 1 L de solurie ell pH=ll. Indlcati afirnlatiile arlevnrate:

A. Volumul initial al solutiei de NaOH estc

de 800ml;

B. Reactioneaza I 11101 solutie de NaOI-I;

C. Rcacrioncaza 200 ml solutic de HjP04; D_ in solutia finala suut 5_6 moli de NaOH;

E. Concentratia de sare din solujia rezultati; este 0.333 M.

241. j n urma reactiel dlntre 0 solurle de KOH de concenrratle 0.25M ~i 0 solutie de HNOl de concentrarle D.35M rezulta 2 IL de solll~ie ell pH=12. Indican aflrmatllle adeva rate:

A. Volumul initial al solutiei de KOH este de 0,8 L;

B. in reactie se consuma 0.3 moli de KOH;

C. Volurnul initial al solutiei de HNOl este de 1.2 L;

D. in solutia finaHl sun! 1.12 g de KOH; E, Rezultii 30.3 g de azotat de potasiu.

242. in urma reactiel dintre 0 solutle de Ba(OH)l de concentraue 2'lO-3M ~i 0 snhr[ie de HCI de concentrane 2,4· JO-'M rezutta 1 L de snlutie cu pH=2. Indlcati afirmatllle adevarate.

A. Concentratia acidului 111 solutia finala este de O.IM;

B_ Volumul initial al solutiei de Ba(OH)2 este de 500 ml;

C. Reactioneaza 0,073 g de HCl pur;

D. Volumul initial al solujiei de HCl este de 500 em';

E. In solutia finala sunt 0.001 moli de sare,

26

243. In urma renctlei dintre 0 solutfe de NaOH ell pH=12 ~i 0 solurle de HN03 eu pH=2 rezulta 10 ml solutle cu pH=3. IndicaJi afirmatllle adevarate:

A. Volurnul initial al solutiei de HNOJ este de45ml;

B. Volurnul initia] al solutiei de NaOH este

de 5.5 em};

C. Reactioneaza LS g de NaOH;

D, Reactioneaza z.Sf S mg de HN03;

E. Solutiile se amesteca In raport

NaOH:HN03 = 9:1l.

244. Til urma reacpei dintre 0 solutle de KOH cu pH=12 §i 0 solutte de HCI cu pH=2 rezultii 500 cmJ de solutie cu pH~7. Indicntl afirmatiile adevarate:

A. Re~c!ionea;a 250 ml solutie de HCI;

B. Reactioneaza 300 em' solutie de KOH;

C. Reactioncaza 91 ,25 mg de HCI;

D. Solutiile se amesteca ill raport KOH:HCl = 1:1;

E. In solutia finala concentratia sarii este 5'10-3M_

245. In urma reactlei dintre 0 solutle de NaOH ell pH=13 ~i 0 solutle de HCI eu pH=] rezulta 900 ml de solutle ell pH=12. Jndlcati aflrmatiile incorecte.

A. Volumul initial al solutiei de HCl este de 495 ml;

B. Volurnul initial al solutiei de NaOI-I este

de 405 crrr';

C. Reactioneaza 1.98 g de NaOH;

D. Reacponeaza 2,53 g de HC1;

E. Concentratia sarii in solutia finala este 4,5·10-2M.

246. In urma reactiei dintre 0 solutie de KOH cu pH=13 ~i 0 sulutie de HNO] ell pH=] rezulta 0.4 L de sulutie cu pH=2. Indlcatl afirmatille adevhrate.

A. Volumul initial al solutiei de RN03 este de 0.22 L;

B. Volumul initial al solutiei de KOH este

de 180 crrr':

C. ReaClioneaza 1.386 g de KOB;

D. Se fonueaza 2.222 g de sare;

E, Concentratia sarii in solutia final a este 4,5'1O-3M.

Chimie organica-Teste pentru adrmterc - 201 L

247. In urma renctiel dintre 0 solutie de NaOH care coutine 3.2 g NaOHIL ~i 0 sulutle de HNO] care contiue :i!52 g HNO]/L rezulta 0 solutie ell pH=7.lndicali afinllatii1e false.

A. Concentratia rnolara II solutiei de HNO, este OAM;

B. Concentratia molara a solutiei de NaOH este 0.08M;

C. 2 ml de solutio de HNOJ sunt neutralizati complet de 5 rnl solutie de NaOH;

D, Sclutiile se amesteca ill raport

NaOH:HN03 = 5:1;

E. Snlujiile se arnesteca in raport

HNO):NaOH = 1:2.

248. 0 solutie de KOH de concentratie 2M reactluneaza total cu a solutle de HCI de cnncentratie 0.5M. Pentru neutralizarea completa, soluthle sc amestecii in raport de \'oIUIDC KOH:HCI:

A. 1:3; R 1:2;

C. 1:4;

D. 2:1;

E. 4:1.

249. Ce cantitute de solutie de NaOH 25% este neutrallzara de 75 ml solutio de RN03 care confine 1.26 g HNO] dizolvat in I ml de solutie?

A. 94,5 g;

B. 60 g;

C. 189 g;

D. 120 g;

E. 240 g.

250. Indlcatl aflrmatiilc corecte privind I<eaqiile de mal jos. ISO g NilOH de purrtate 80% se consuma total in reactie

cu:

A. 1.5 moli de H2S04;

B. 98 g de H3PO.;

C. 1.5 L de solutie de RNO] de conccntratic 2M;

D. 250 g solutie de HCl de concentratic 36.5%;

E. 1.275 moli de H2S.

251. Ncutralizarea ccmpletfi a 840 g solutle de KOH 22% este realizata de:

A. 0.2 I solutie de H3P04 de concentratie 5.5M;

B, 125 em3 solutie de H2S04 de concentrutie 2M;

C. 420 g solutie de HNO] de concentratie 11%;

D. 1.98 kg solutie de CI-hCOOH de concentratie iO%;

E. 330 ml solutie de HCI de concentratie 10M.

252. 0 solurie de NaOH de concentratle 20% este neutrahzata de 490 ml solutle de H2S04 de eoncentratie 20% ~i densitate 1.14 g/m!. Indicati aflrmatiile false.

A. In reactie se consurna 558.6 g solutie de H2S0420%;

B. !Zeacrioneaza 2.28 moli de NaOH;

C. In reactic se consuma 456 g solutie de NaOH20%;

D. se formeaza 323.76 g de sare;

E. Concentratia sarii in solutie finala este 20%.

253. Indicari afirmatiile adeviirate eu prjvire la 0 solutie aeida ell volumul de 5 L care conrine 5 moli de H,S04 ~i 2 moli de Hel.

A. I L de solutie contine 0.8 moli de I-ICI;

B. I ml de solutie contine 98 mg de H2S04;

C. Concentratia molara 111 H2SO, a solutiei aeide este I AM;

D. Este neutralizata total de 6 moli de Mg(Olfh;

E. Este neutralizata total de 4 L solutie de NaOH de concentratie 3M,

254. 0 cantitate de 1000 g solujie fermata prin arnestecarea a doua solutll de HCI ~i H2S04 in cafe acizii se giisesc in rupert molar HCI:H2S04 = 3:2 este neutrallzata complet de 700 g solutle de NaOH de concentratie 40%. Indicati aflrmatiile adevarate,

A. Concentratia Hel in solutia aeida este 19.6%;

B. Concentratia H2S04 In solutia acida-este 109:5%;

C. Sarurile se gasesc in solutia finala in raport molar NaCl:Na2S04 = 3:4;

27

Chimie organica -Testc pentru admitere - 2011

Chimie organica - Teste pcntru admirerc - 20 11

D. Concentratia procentuala a NaCl in solutia finala este 10.32%;

E. Concentratia procentuala a NazSO" in solutia finala esre 16.7%.

255. Un velum de 2 I de sotutle formala prin amcstccarea a doua solutii de N~OH ~i KOB in care bazele se gasesc ill raport molar NaO)(:KOH = 1:2 cstc neutr afizata complet de 500 cmJ sulutie de H2S04 de conccntratie 9M. Iudicati aflrmatllle false:

28

A. Conccntratia NaOH in solutia bazica este 1.5M;

B. Concentratia KOH in solutia bazica este 3M;

C. In solutia finala, sarurile se gasesc in raport molar Na2S04:K2S04 = 1: 2:

D. Concentratia molara a NazSO., ill solutia fuiala este O.3M.

E. Concentratia molars a K2SO. in solutia finala este O.6M.

Capitoiul 2. Srructura eompu~ilor organlcl

256. Teorta fortci vitale a fost claborara de:

A. F. Wohler;

B. J. J. Berzehus;

C. A. Kekule;

D. D. Mendeleev;

E. 1. R. A. C. Avogadro.

257. Care dintre uflrmatiile de mai [os sunt corecte?

A. Atomul de carbon are patru clcctroni pe ultimul strat;

B. Atomul de carbon poate ceda ell usurinta patru electroni, pentru a trece in cationul C4~;

C. Atomul sau grupa de atomi eare confera rnoleculelor proprietati fizice ~i chirnice specifice se numeste grupa functionala;

D. Atomul de carbon are tendinta

pronuntata de punere in cornun de electroni pentru realizarea octetului;

E. In anumiti cornpusi organici, alaturi de legaturi covalente, apar si legaturi ionice.

258 .. Elemcntele organogene sunt:

A. Numai carbonul si hidrogenul;

B. Elementele chimice prezente In compusii organici;

C. Orice element chimic, exceptand carbonul, prezent in compusii organici;

D. Elemcntele care sufera anumite transformari in cursul reactiilor organicc;

E. Nurnai ncmctalele care participa la formarea compusitor organici,

259. Preclzatl aflrmatiile adeviirate rcfcritoare Ia leg:iturilccovalente din compusil organlci,

A. Sunt realizate prin transfer de electroni;

B. Sunt legamri simple, a;

C. Sunt lcgaturi triple, formate dintr-o lcgatura 0 si doua legaturi 11;'

D. Sunt legaturi simple care se formeaza numai intre atomii de carbon;

E. Sunt legaturi duble, formate dintr-o legatura a ~i 0 legarura 11,

260. Prccizati care sunt formulele de structu ra eorecte.

A. H:C::N

B.H:C::O:

H

H C.H:C:H H

D. H: C : ': C : H

261. _Precizati ufirrnatiile corecte,

A. In cursul reactiilor chimice, orbitalii din stratul de valenta (2s ~i 2p) ai atomului de carbon sufera un proces de cornbinare (hibridizare), rezultand orbitali care au aceeasi geometric si aceeasi energie;

B. Hibridizarea atomului de carbon explica gcornetria moleculelor;

C. Orbitalii hibrizi difera prin forma si energie de orbitalii din care s-an formal;

D. Orbitalii hibrizi au aceeasi energie ca ~i orbi talii puri dill care provin;

E. Atornu I de carbon participa la formnrea de legaturi covalente numai cu orbitali s ~i p.

262. Molecula cloruril de izobutil contine:

A. Doi atomi de carbon primari;

B. Un atom de carbon cuaternar;

C. Un atom de carbon tertiar:

D. Trei atomi de carbon primari;

E. Un atom de-carbon secundar,

263. Ciip izomeri ai hexanului contln atomi de carbon cuaternari?

A. 5;

B. I; c. 2;

D. 3;

E. 4.

29

~--------------------------------------------------------------~ .... -------------------------------------------------------------

Chimic organic! - Teste pentru udmhcrc - 20] I

264. Care este alchena eu formula moleeulara C1HI4 care are patru atomi de carbon primari, doi atomi de carbon tertlarl ~i un atom de carbon cuaternar?

A. 3,4-Dimetil-I-pelltella;

B. 2,3-Dimetil-2-pentcna;

C. 2,4-Dimetil-2-hexena;

D. 3,4-Dimetil-2-pentcna;

E. 2,4-Di1l1etil~2-pentella.

265. Alcheua C6Hll cu un numar maxim de atomi de carbon cuaternarl sc numeste:

A. 2-Melil-I-pentena;

B. 2,3-Dill1etil·2-butena;

C. 2,3-Dill1etil-l-hutena;

D. 3,3-Dill1etil-l-butena;

E. 2-Metil-2-pentena.

266. Care dintre reprczenrarlle de mai jos corespund claslficarti corecte a aturuilor de carbon'?

A.

H-C=O I~

H carbon primal'

H I

B. H-C-H I,

H carbon primar;

C. H3C-NH2

'- carbon primar; D. HC=:CH

..___ carbon tertiar E. H2C=CH2

-.

carbon secun dar

267. Precizati afirmatiile corecte,

A. Elcmcntele organogene se identifica dupa stabilirea formulei procentuale;

8. Elernentele organogene se identificj; prin analiza gazelor rezultate in urma arderii substantei,

C. De obicei, In substantele organice oxigenul nu se identiflca direct ca ~i element;

D. Analiza elementala calitativa serveste la determinarea formulei brute;

30

E. Analiza elementala calitativa are ca scop stabilirea naturii atomilor dintr-un compus.

268. Analiza elemental1i calltatlva are ca scop:

A. Identificarea speciilor de atomi care compun substanta organica analizata;

B. Transformarea substantei respective in alti cornpusi;

C. Separarea si identificarea substantei respective;

D. Stabilirea formulei moleculare:

E. Dozarea cu metode corespunzatoare a elernentelor ce compun substarqa organics.

269. Analiza efementalii cantltatlva are ca Stop deterrninarea:

A. Numarului atomilor din substanta;

B. Tipului si raportului masic al atomilor dintr-o molecule:

C. Felului ~i numarului atomilor din molecula unci substante;

D. Cotei de participare a fiecarui element intr-un mol de substanta;

E. Concentratiei procentuale a elernentelor din molecula unui compus organic,

270. Ce reprcziutii formula bruhl? A. Numarul atomilor din substanta;

13. Tipul ~i raportul rnasic al atomilor dintr-o molecula;

C. Felul ~i numarul atomilor din molecula unei substante;

D. Cola de participate a fiecarui element intr-un mol de substanta:

E. Natura si raportul (exprimat prin numere intregi) in care se gasesc atornii intr-o molecula,

271. Compozjtla procentualii a unei substante reprezintii:

A. Concentrapa procentuala a fiecarui element chimic din substanta rcspectiva;

B. Raportul numeric dintre atomii componenti;

C. Tipul ~i numarul real al aromilor dintr-o molecula de subsranta;

D. Cornpoziria in grame a fiecarui element chimic dintr-un mol de substanta;

Chimie organica -Teste pentru admiterc - 20 ( I

E. Concentratia procentuala a unei substante lntr-o solutie.

272. Predzati aflrmatiile corecre

referitnarc 13 formula rnoleculara.

A. Formula rnoleculara este un multiplu lntrcg al forrnulei brute;

B. Unei forrnule moleculare ii pot corespunde mai mulre formule de structura;

C. Intotdeauna, unei formule molcculare ii corespunde 0 singura formula de structura;

D. Formula moleculara indica felul si numul atornilor din mo lecu Iii;

E. Formula rnoleculara poate fl. identica eu formula bruta,

273. Prccizat! afirmatiile corecte,

A. Atomul de carbon forrneaza legaturi covalente simple, duble ~i triple.

B. Notiunea de structura se refera la natura, numarul si modul in care sun: legati atornii in molecula,

C. Catenele saturate sunt formate din atomi de carbon uniti prin leguri cr si 11:.

D. Catenele liniare pot fi saturate, nesaturate ~i aromatice,

E. Formula moleculara se refers la modul de legare a atomilor in molecula.

274. Atornul de carbon tertiar este:

A. Atomul de carbon care poate lonna trei legaturi 11:;

B. Atomul de carbon legat prin trei lcgaturi cr de alii trei atomi de carbon;

C. Atomul de carbon implicat in trei legaruri carbon-carbon;

D. AI trcilea atom de carbon dintr-o catena;

E. Carbonul implicat intr-o legatura (T ~i 0 legatura 7l.

275. Compusul organic cu compozltla expr'imata prln raportul de masii C:JI:O = 6:1:4 consuma pentrn arderea unui mol 560 I (c.n.) de· aer (20%,Oz). Formula molcculara este:

A. C2H40;

B. C2H~04;

C. C~H802;

D. CH40;

276. Care aflrmatie este corecta?

A. formula spatialn reda modul de orienrare in spatiu a legaturilor chimice.

B. Modelele structurale redau anumite detaiii spatiale ale moleculei.

C. Formulele structurale indica felul ~i numarul atomilor componenti ai unei substante,

D. Forrnul~ de structura indica modul de legare a atoruilor In molecula.

E. Structura unei substante este redata priu formula moleculara,

277. Un amestec gazos format din trei atcanl A, D, C, cu raportul maselor moleculare MA:MB:MC=8:15:22 si suma maselor moleculare egaHi eu 90, se arde In aero ~tihld eli la arderea a -SO I arnestec se consums 950 I de aer (20% 0z) ~i eil volumul de alcan B este de doua orl mal mare dedit vohuuului de alcan A, compozitia procentuala 'in procente de moli a ~ mesteculu i este:

A. 19.2%, B: 49.1%, C: 29.8%;

B. 9,8%, B: 19.8%, C: 19.8%;

C. 39.2%, B: 19.7%, C: 39.2%;

D. 14.35%, B: 28.7%, C: 59.8%;

E. 20%, B: 40%, C: 40%.

278. Se supune arderu un amestec echimolecular de monoxid de carbon ~i propan, I'CllI]tand 352 g de dioxid de carbon. Masa amestccului initial esre de:

A. 100g;

B. 144g;

C. 72 g;

D. 50 g;

E. 216g.

279. Pentr u a efectua analiza unul amestec de metan ~i etan se ard 56 I de amestec, Dill reactia de ardere rezulta 67.2 I COl· Se cere:

a. cnmpozirla In procenre de velum a arnesteculul de hldrocarburi;

b. volumul de aer {20% Ol} masurnl ill conditii normale, cousumat Ia ardere;

C. raportul molar rnetan :: etan,

A. 80%CH4, 200/0C]H6' 523 I; 1:4;

31

Chimic oeganica -Testc penrru admitere - 2011

Cbimic organiea - Teste pcntru adrnitcre - 20 I 1

B. 20%CH4, 80%C2H&; 896 I; 4: I;

C. 80ol.,CH4, 20%C,H6, 644 I; 4:1:

32

D. 25%CH4, 75%C2H6, 940 I; 1:1;

E. 80%CH., 20%C2H6, 6441; 2:0.5.

Capttolul 3. Cornpusi hidroxilici

280. Precizati aflrmariilc corecte.

A. Sub denwnirea de compusi hidroxilici sum reunite toate substantele organ ice care contin III moleculii una sau rnai multe grupe hidroxillegat.e de un rest organic;

B. Compusi i hidroxi 1 iei organici pot fi: alcooli, enoli ~i fenoli;

C. Alcoolii au fOlmulageneralaR-OH;

D. Alcoolii sunt compusi hidroxilici in care grupa functionala hidroxil este legata de un atom de carbon al nucleului benzenic hibridizat Sp2;

E. i.n alcooli, grupa hidroxil poate fi legatll de catena laterala a unci hidrocarburi aromatice,

281. Care aflrmatic cste corects?

A. Dupa numarul grupclor hidroxil din rnolecula, aJcoolii sunt monohidroxilici $i polihidroxilici;

B. l-Butanolul se numeste ~i alcool secbutilic;

C. Alcoolii sarurati prezinta izomerie de pozitie, de catena precum si izomerie de functiune eu acizii carboxilici;

D. Alcoolii saturati prezinta izomerie de pozitie, de catena prccum si izomerie de functiune cu eterii;

E. Alcoolul ali lie este un alcool nesaturat,

281. Care dintre dcnumirlle alcoolilor de mai jos sunt corecte?

A. CHrOH, metana I sal! alcool metilic;

B. CH2=CH-CHrOH, propanol sau alcool propilic;

C. CHrCH2-CH2-CHrOH,2-butano!;

D. HO-CH2-CH2-OH l,2-etandiol sau glicerina;

E. CH2(O.H)-CH(OH)-Cl-h-OH, 1,2,3- propantriol sau glicerol,

283. Dupa natura restului hidrocarbonat de care se Icagii grupa functiouala, aJcooLii SIIDt:

A. Monohidroxilici sal! polihidroxilici;

B. Prirnari, secundari si tertiari;

C. Saturati, nesaturati si aromatici;

D. Oxidabili ~i neoxidabili;

E. Naturali si de sinteza.

284. Alconlul izopropilic este:

A. Un alcool nesaturat;

B. Un alcool primar;

C. Un alcool monohidroxilic;

D. Un alcool secundar;

E. Un alcool aromatic.

285. Glicerolul ester

A. Un alcool saturat;

B. Un alcool aromatic;

C. Un alcool dihidroxilic;

D. Un alcool tertiar;

E. Un alcool trihidroxilic,

286, Care dintre urmatoarele aflrmatii rcfcritoare Ia obtincrca alcoolilor sunt corcete?

A. Se pot obtine prin hidroliza compusilor monohalogenati in prezcnta bazelor;

B, Tali omologii superiori ai etenei dati prin aditia apei In prezenta de acid sulfuric alcooli tertiari;

C. Prin adilia apei la alchene se obtin dioli;

D. Prin hidrogenarea catalitica a aldehidelor se obtin alcooli secundari, iar din cetonc se obtin alcooli tertian;

E. Reducerca aldehidelor ~i cetonelor la alcooli se poate face cu sodiu si etanol.

287. Alegeti raspunsurtle corecte.

A. Glicerina cste un alcool saturat monohidroxilic;

B. Prin fcrmentatia etanolului rezulta acid acetic;

C. Etanolul se transforma in elena prin deshidratare interrnoleculara;

D. Nitrarul deglicerina se utilizeaza ca medicament;

E. Metanolu) este foarte toxic, ingerat poate produce orbirea ~i moartea,

288. Precizati afirmapile corecte,

A. Metalele alcaline reactioneaza cu

alcoolii, forrnand alcoolati (alcoxizi);

33

Chimie organica=Teste pentru admiterc- 2011

B. Alcoolii au un caracrer slab acid;

C. Alcoxizii sunt compusi instabili In prezenla apei;

D. In alcoolaji, metalul alcalin inlocuieste un atom de hidrogen din catena hidrocarbonata;

E. Alcoolii sunt acizi rnai slabi decat apa.

289. Prcclzati reacjlile corecte,

A. 2-Propanol _, propenHH10(t, H2S04);

B. CH30H+CH30H _, CH2=CH2+H20 (t,

H2S04);

C. CH;OH+HOS03H _, CH30SOJH+J-I10

D. R-OJ.r + Na --> R-O-Na + + 1/2H2;

E. RCOOH + R 'OH ---> RCOOR' + H20.

290. Care dintre urmatoarele aflrmatii referitoare la oxldarea alconlllor sunt eurecte?

A_ Prin oxidarea blanda a alcoolilor primari se obtin cetone;

B. Oxidarea energica a alcoolilor primari duce Ia acizi carboxilici;

C. Oxidarea blandli a alcooli lor secundari duce la eetone;

D. Oxidarea energies a alcoolilor secundari duce la acizi eu numar mai mare de atomi de carbon;

E. Alcoolii tertiari se oxideaza In conditii mai pujin energice dedit alcoolii secundari.

291.. Prcctza]t aflrmatllle corecte,

A. Obtinerea metanolulai din gazul de sinteza este aplicata industrial;

B. Consumul prelungit de etanol produce dependents,

C. Alcoolul etilie se obtine industrial prin adiria apei la etena sau prin fermentatia alcool ica a monozaharidelor;

D. Prin esterificarea glicerinei eu acidul azotic rezulta acroleina;

E. Pentru identificarea glicerinei se

utilizeaza reactia de transforrnare in grasimi colorate.

292. Care esre volumul gazulul de slnreza (c.n.) de purltate 80% (procente de volum) introdus lntr-un proces lehnologic de obtinere a 320 kg de mctanol de puritare

34

80%, eu un randament al procesuhd tchnologic de 80%?

A_ 672 103;

B. 470,4 rrr',

C 588m3.

D' 840 m3:

E.' 280 m3~

293. ° metoda pctrochimicii de sintezii a glicertne] Iolosesrc ca materie prima propena din gazele de cracare, Care este volumul de elor (c.n.) de puritate 75'Y. necesar ohtillcrii a 690 kg de glicerinii de puritate 80%, cu un randament global de 75%?

A. 258.4mJ;

B. 336ml;

C. 358.4m\

D. 1 79.2m';

E. 477.8,"3.

294. Trhrltratul de gllcerlna este unn dintre cele mai puternice suhstantele explozive, in urma reacttei de descompunere exploziva 8 acestula se pun in libcrtate cRntitati mari de gaze. Care este volumul gazelor rezuhate (c.n.) prin descumpuncrea trfnitratulul de gflcerina, dupa condensarcn vnporllor de apa, stilnd en s-an folosit 0.908 t de exploziv de puritate 75%?

A. 487.2 mJ;

B. 425.6 m';

C. 649.6 m';

D. 319.2m3;

E. 524.6mJ.

295. Referltor Ia reactia metalelor alcaline eu aJcoolii, sunt corecre afirmatiile:

A. Metalele alealine reactioneaza ell

alcoolii, formind alcoxizi sau alcoolati;

8. Alcoolii au caracter slab acid;

C. Alcoxizii se pot obtine si prin reactia alcoolilor cu hidroxizii alcalini;

D. Alcoxizii alcalini sunt cornpusi ioniei;

E. Alcoolii sunt acizi mai tari decat apa.

296. 0 cantitate de 23 g sodiu metalic reactioneaza cu UII mol de alcool, dcgajand 11.21 H2 (c.n.), Aleoolu! poate fi:

A. Metanolul;

Chimic organics -Teste pentru admitcrc - 20 I (

B. l-Propanolul;

C. Izopropanolul;

D. Etandiolul:

E. Etanolul.

297. Care dintre reactil dovedeste ea apa estc Ull acid mai tare decat alcoolii?

A. CH3CH20H+Na _, CH]CH20-Na+ +1/2H2;

B. C6Hs-O-Na++H20+C02 ---> CoHs-OH + NaHC03;

C. C6HS·OH +NaOH-+ CJ:Is-O-Na+ + I:hO;

D. Cf-hCH20-Na+ +HzO ---> CH3CH20H + NaOH;

E. Nici una dintre reactii.

298. Pi-in care dinrre urmatourele reactil se ponte obtinc l-butnnulul?

A. Hidroliza clorurii de n-butil; 8. Adiria apei 13 I -butena;

C. Reducerea outanalului:

D_ Hidroliza aceratuiui de n-butil; E. Reducerea butanonei.

299. in prezenta acidului sulfuric, aJcoolii pot rcactiona direril, in functic de ccndirl] ~i formeazii:

A. Esteri anorganici;

B. Alebene;

C. Sulfa]i acizi de alchil;

D. Aeizi sulfonici; E_ Eteri ..

300. Oxidarea alcnoliler la aide hide sau cetone se poate rca liza cu:

A. Rcactiv Fehling;

B. Oxid de calciu;

C. K2CrzQ7/H2S04;

D. Acid sulfuric. concenirat;

E. Reactiv Tollens.

301. Prin deshidratnre mtermoleculara, alcoolul p-mctilbenzilic formeazli un eter numit:

A. Dibenzil eter;

B. Metil benzil eter;

C. o.o-Dimetildibenzil eter;

D. Bisfp-metilbenzil) eter;

E. Amestec de oo'-dimetildibenzil eter 91 pp'-dimetildibenzil eter,

302. La amestecarca etanolului cu apa are loc:

A. Hidroliza;

8. Un proces fizic:

C. Descompunere a alcoolului;

D. Ionizare;

E. Diluarea alcoolului,

303. Alegeti diolii saturati acielici din formulele de mai jos.

A. ClH602;

B. C3Hg02;

C. C4HJO02;

D. C5HJO02:

E. C6H,402"

304. Cum se poate obtine eel mal u~or alcoolo-hidroxibcnzilic?

A. Prill hidroliza clorurii de o-clorobenzil;

B. Prin hidroliza alcoolului o-clorobenzilic;

C. Din fenol si formaldehida;

D. Prin oxidarea o-hidroxitoluenului;

E. Nici una dintre variante nu este posibila,

305. Produsul principal al reacticl de oxidarc a 3-metil·3-blltcn-2-o1ului cu K2Cr!07/IJ2S0. este;

A. CO2;

B. HP;

C. Acetona;

D. Butandiona,

E. Acid malonic.

306. Un amestec de doi alcooli monohidroxilici saturati formeazji in reactia cu sodiul 179.2 I de hldrogen. Cun~scand eil volumul de hidrogcn degajat de alcoolul superior B este cu 22.4 1 mai mare decit eel degajat de alcoolul A ~i eli alcoolul inferior A al-e raportul de masil C:H:O=12:3:8, lar alcoolul superior B nre raportul de rnasa C:H:D=9:2:4, se cere compozitja procentuula de masa a amcstecuiui de alcooll,

A. 66.66%A si 33.33%B;

B. 37.35%A ~i 62.64%B;

C. 55%A ~i 45%B;

D. 51.5%A si 48.5%B;

E. 75%A si 25%8.

35

Chimie organics -Teste pentru admitere - 20 II

E. 1400 mi.

Chimie organica -Teste pentru admitere - 20 II

307. Un alcool monohtdroxllic saturat care contine 68.18%C prezintii mai multi i:r.omeri. Cilp dintre izomerii alcooli sunt rezlstentl la actiunea solutlel de K2Crz°,lHzS04?

A. 5;

B. 4;

C. 2;

D. I;

E. 3;

308. Prill fixarea unui proton la oxigen, alcuolii se transforrna in:

A. Anioni;

B. Cationi;

C. Carbanioni;

D. Carbocationi;

E. Ioni oxoniu.

309. Prin arderea mctanolulul se obttne:

A. Formaldehida si hidrogen;

B. Dioxid de carbon ~i apa;

C. Carbon ~i apa;

D. Hidrogen 'Ii apa;

E. Energie.

310. Alcoola!ii se obtln din:

A. Alcooli ~i apa;

B. Fenoli $i sodiu;

C. Alcooli ~i hidroxid de sodiu;

D. Alcooli ~i carbonat acid de sodiu:

E. Alcooli si sodiu.

311. Prin fermentatla alcoollca a unui mol de glucoza sc formeazii:

A. Un 11101 de etanol si un mol de apa;

B. Doi moli de etanol ~i doi moli de CO2;

C. Un mol de etanol, un mol de CO2 si doi moli de H20;

D. Doi moli de etanol, doi moli CO2 ~i doi moli de H20.

E. Doi moli de acid acetic;

11(1 il L_

312. J-Butanolul se poate obtlne prin urmatoarele transformliri:

A. Monohalogeuarea ciclobutanului ~i hidroliza cornpusului halogenat format;

B. Din metan prin acetilena, dimerizare ~i

aditia apei;

C. Din butanona prin oxidare;

D. Din acrilonitril prin reducere si apoi

36

rratare cu acid azotos;

E. Din metan prin acetilena, acetaldchida, 2-butenal ~i hidrogenare;

3] 8. Se ard ]].5 g alcool monohidroxilic saturat ~i rezulta 11.2 I COl (c.n.). Identlflcati alcoolul ~i calculati masa de sodiu nccesarii reactlei cu 69 g de alcoo!.

A. CH]ml, 34.5 g;

B. CH]CH,OH, 34.5 g;

C. CH]CH20H, 23 g;

D. Propanol, 34.5 g;

E. CH]Cl-I2CH,OH, 34.5 g.

322. ° cantitate de 4.4 kg de aceraldehlda se obtlne prin oxidarea etanolului cu bicromat de potasiu in mediu de acid sulfuric. Stllnd cii alcoohIl oxidat la ncetaldehida rcprezintii 114 din cantitatca totalii de alcool luatd in lucru ~I eil restnl de alcool se oxideaziila acid acetic, eu permanganat de potasiu, in rnediu de acid sulfuric, care cste volumul solutiei 0.2 M de permanganat de potasiu utili~at?

A. 600 I;

B. 500 I;

C. 420 I;

D. 1200 I;

E. 9000 I.

323. Precizati eu care dintre urmiitorii compusi reacttoncaza alcoolul benzilic.

A. NaOH;

B. CH]COOH;

C. H20;

D. Oxidul de etena:

E. Sodiul,

324. ° cantitate de 460 g dintr-un aleool monohjdroxthc saturat se transforrna, in p r ezenta H2SO., in 370 g de etcr. Sil se determine formuta molecutara a alcoolului ~i a eterului, precum ~i concentratia H2SO. dupa separarea ererului, dad initial s-au folosit 400 g de sulutle H2SO. 98%.

A. CH.O, C2H60, 75%;

B. C,H60, C2IisO, 80%;

C. C2H60, C.H,oO, 80%;

D. C2H60, C.H,oO, 85%;

E. CJHp, C6H!40, 80%.

325. Precizati denumirea cieioalchenei cue prtn tratare eu KMn04 ~i H20 fnrmeaza l-metilcicloheXlln-l,2-diol.

A. 1- M etilciclohexena;

B. l-Etilciclohexena,

C. 3-Metilciclohexena;

D. 4-Metilcielohexena;

E. 3-Etilciclohexena.

326. Dacii prin transform area unul alcool primar In acidul corespunzaror masa lui rnoleculara creste cu 23.3%, alcoolul este:

A. Metanolul;

B. Etanolul;

313. Cate alchene se se pot obtlne prin deshidratarea 2,3-dimctil-3-hcxanolului in prezenra acidulul sulfuric?

A. I;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

314. Alcoolul ctilic ~i dimctil eterul sc ana in relatie de:

A. Izomcrie de catena;

B. Izomerie de functiune;

C. lzomerie de pozitie;

D. Izornerie sterica;

E. lzomerie optica.

319. 0 cantltate de 26.8 g de amestec echlmolccular dc I-propanol ~i I-butanol se oxideaza cu KMnO.JH2SO •• Care este volumul solutlel de KMn04 0.4 M care se consumii?

A. 0.661;

B. 0.40 I;

C. 0.80 I;

D. 0.571;

E. 0.491.

37

315. Indlcatl structura alccolulul eu formula moleculara C6Hl~0 care la deshidratare cu H2SO. formeazii 0 alchena care prin nxldare eu K1C1'207/H2S04 furmeazii doua molecule de acerona,

A. AlcooluI2,3-dimetil-2-butilic;

B. Alccolulz-rnetil-z-butilic;

C. 3,3-Dimetil·2-butanoJul;

D. 2,3-Dimetil-2-butanolul;

E. 3-Hexanolul.

320. Se obfin 1.1 5 I de eranol (d 0.80 g/cm3) folosind ea materie prima elena. Admitfind eli jumatnte din eranol este oxldat la llidehidii ell oxigenul rezultat prin acriunea btcrnmatulul de potaslu asupra aeidului sulfuric 1 M, precizat], in ipoteza ca reactltle au loc cantitativ, volumul solutiei de acid sulfuric folosit Ia uxidare ~i volumul de etena din care s-a obtinut alcoolul,

A. 6.67 I si 44.8 I;

B. 13.33 1 ~i 448 I.;

C. 3.33 1 ~i 44.8 I;

D. 7.84 1 si 224 I;

E. 10.761 si 6721.

316. Prin oxidarea 3-hexllnolului cu KMIlO, in mediu de HZS04 se formeazli:

A. Doi acizi carboxilici, CO2 ~i apa; D. Doi acizi carboxilici si apa;

C. Trei acizi carboxilici si apa;

D. ° cerona;

E. Nici una dintre variante nu este adevarata,

321. Se obtine cantitatea de 4.4 kg de acetaldchlda prtn oxldarca unci cantitiiti de etanol cu bicromat de potasiu ill mediu de acid sulfuric. Care este volumul solutiei 113M de bicromat de potasiu care oxidcazii alcoolul la acetaldehida?

A. 100 I;

B. 80ml;

C. 60 I;

D. IDOOml;

E. 50 I.

317. ° cantitate de 39 g de nmestcc echlmolecular de metanol ~i etanol se supune oxidii r ii energice eu KMn04/HlSO •. Care estc volumul solunei de KMn04 1M care Sf' consumii III renctie?

A. 400 ml:

B. 600 ml;

C. 1000 ml;

D. 2000ml;

Chimie organ ica -cTesrc pentru admitere - 201 J

C. Propanolul;

D. Izopropanolul;

E. Butanoiul.

327. Prccizatl denumirea compusului X ce respects schema urmaruare:

X. - H20 --> Y; Y+H20 --> X.

A. Etanolul;

B. l-Propnnolul;

C. l-Butanolul;

D. 2-Butanolul;

E. Jzobutanol.

328. Care dlntre alcoolii X. cu formula moleculara C4H,oO respects urrnatoarea schema?

X - J-hO--> Y; y + H20 --> X.

A. l-Buranolul;

B. 2-Blllanolul;

C. lzobutanolul;

D. Tertbutanolul;

E. Ciclobutanolul.

329. Alcgc~i dlntre urmator]! curnpust pe eei care pot reacnona ell alcoolul alilic,

A. Na;

B. NaOl-l;

C. C12;

D. NaHCO,;

E. CHJCOOH.

330. AJcuolul izobutilic se poate ubtlne din 2-metilpropanal prin:

A. Hidroliza;

B. Hidrogenare;

C. Dehidrogenare;

D. Oxidarc;

E. T ratare eu KOH.

33]. Cati alcooli monohidroxiliei saturati ell pro cent de oxigen > 21% exista?

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 7;

E. 8.

332. ° cantitate de 53 g de amestec echtmolecular a doi alcooli

38

monohidroxilici saturati elibereaza in urrna rcactiei eu sodiul un volum de 11.2 I de hidrogen. Aceeasl cantuate de amestec estc tratata eu acid acetic. in reactla de esterlflcare, care decurge eu un randarnent de 100%, unul din alcooll formeaza cu 7 II mal mult ester dedlt celiilalt, Se cere idcntlflcarea alcool.i1or ~i calcularea compozttlei procentuale a urnestecului initial.

A. 50% etanol si 50% metanol;

B. 37,2% etanol ~i 62,5% butanol;

C. 25% metanol ~i 75% propanol;

D. 25% etanol ~i 75% propanol;

E. 43.4% etanol si 56.6% propanol.

333. Prin illciilzirea cu H2S04 a 30 g de alcnol monohtdruxutc saturat se fnrmeaza 25.S g de erer, Considerand ea reactia decurge cantitativ, se cere denumirea alcoolulul ~i a cterului.

A. Metanol si dimetil eter;

B. Propanol si dipropil eter;

C. Etanol ~i dietil eter;

D. Butanol si dibutil eter;

E. Ciclohexanol ~i diciclohexil erer,

334. Un amestec de metanol ~i etanol eu masa de 248 g formeaza prin ardere 224 I COl (c.n.), Se cere cnmpuziria in prucente dc masa a a umestccului de alcooli.

A. 29.44%,70.55%;

B. 50%,50%;

C. 25.80%,74.19%;

D. 45.5%, 54.5;

E. 39.3%, 60.7%.

335. Un arnestec de rnetanol ~i etanol en masa de 248 g formeazii prin ardere 224 I COl (c.n.), Se cere volumul de aer cu 20%02 necesar ardcril amestecului de alcooli.

A. 3800 I;

B. 19041;

C. 952 I;

D. 16801;

E. 5901.

336. Un umesrec de metanol ~i etanol en masa de 248 g formcazil prin ardere 224 I COl (c.n.), Se cere volumul de Hz rezultat

Chimie organics -Tesie pcntru admitcre - 20 II

din rcacria cu sodiul mcralic a amesteculul de alcooli.

A. 1121;

B. 67.21;

C. 89.61;

D. 86.9];

E. 561.

337. Un amestcc dc metanol ~i etanol eu masa de 248 g Iormeaza prln ardere 224 I CO2 (c.n.), Se cere volumul de gaz de sinteza din care S-3 obtlnut metanolul din arnestec.

A. 201.61;

B. 67.31;

C. 201.61;

D. 134.41;

E. Nici un rezultat nu este corect,

338. Un amestec de meranol ~i etanol cu masa de 326 g formeaza prin ardere 291.2 I CO, (c.n.). Se cere vnlumul sulutiei de alcoolul etilic de concenrrntie 90% (d=u.Sg/cm'') din masa amesteeului.

A. 230 cm3;

B. 255.5 em3;

C. 299.5 em3;

D. 220.8 em3;

E. 319.44 cm3.

339. Acidul acetic se poate obnne din (:licerol, prin urmatoarca succeslune de reactli:

yH2-?H-yH2 H2S04 H,C=CH-CHO-

011 OH OH ·2H,O

2H,lNi H2S04 (e) __:__". H,C~CHr-C1I,-OH --

5[0]

_ H,C-CII=CH, ~H,C-COOH

.H20

Care este cantltatea de glicerol necesara obtinerf a 5 kg snlutle de acid acetic de conccntrujlc 60%, stilnd ea randamcntul reacticl de hid rogenare este de 80%, iar eel al rcactlei de oxldare este de 50%?

A. 4.6 kg;

B. 5.75 kg;

C. 11.5 kg;

D. 125moli;

E. 62.5 moli.

340. Se efectueaza cornbustia complera a 5 moli de rnetannl cu 2 m) de acr. Care esre volumul amestecului gazos final (c.n.) dad apa esre in stare de vapori?

A. 1120 I;

B. 2068 i;

C. 19361;

D. 18321;

E. 21681.

341. Un amestec format din elite un mol de trei alcooli monohidroxilici saruruti omologt necesita pentru ardere ccmpleta 1512 I de acr (20% O2), Cel trei alcooli sunt:

A. Metanolul, etanolul, propanolul;

B. Elanolul, propanotul, izopropanolul;

C. Etanolul, propanoiul, l-butanolul;

D. Metanolul, etanolul, butanolul;

E. Metanolul, rertbutanolul.Zrhutanolul.

342. Un diol sarurat are raportul de masii C:H:0=6: 1.25:4. Cap dioli srablli pot exlsta?

A. ).

B. 4;

C. 6;

D. 5;

E. 8.

343. Cilti hidroxieteri eorespund formulel meleculare C4HlO02?

A. 10;

B. 9;

C. 8;

D. 7;

E. II.

344. La tratare cu "1S04, din 6 I de alcool izopropilic eu densitatea 0.8 g/cm3 se pot obtine, in functlc de condltiile de lueru:

A. 80 de moli de propena;

B. 40 de moli de propena;

C. 336 g de p ropena;

D. 3.36 kg de propena;

E. 40 de moli de diizopropil eter.

345. Un mol de aleool saturat aciclic degaj1i in reactia cu sodinl 22.4 I H2. Doi moll din ncelasi a1cool formeazii. prin ardere 134.4 I CO2, eu un randarnent al

39

Chimie organica=Teste pentru adrnitere - 2011

reaetiei de ardere de 75%. Formula moleculara II alcoo!ului ester

A. CJHliO;

B. CJHg02:

C. C4H,oO;

D. C.HIQ01:

E. C4HgO;

346. Un arncstec dc metano! ~i etanul cu masa 326 g forrneaza prin ardere 291.2 I COl (c.n.), Se cere cautitateu de alcool etilie de concenrratie 90% din masa amestecu lui:

A. 230 g;

B. 255.5 g;

C. 299.5 g;

D. 220.8 g;

E. 319.44g.

347. Pentru obtinerea lndustrlala a 1- butanolului se utilizeaza unnntoarele reactii:

ZCR, -> C,H1 + 3H,;

ClUJ + HOH __,. CH,CH=O;

2CB)CH=0 __, CH,-CH=CH-CH=O + H10; CHrCB=CI'I-CH=Q + HI, __,. l-bnranol, Stiind eii din 2000 I de metan de puritare 89.6% s-au obtiuut 148 g de butanol, !'cac(iilc dceurgand cu randament de 50%, cu exceptla reactiei Kucerov, lndicatt; randarncntul reactie] Kucerov ~i volumul de hidrogen (c.n.) consumat la hldrogcnare.

A. 90%,89.61;

B. 80%, 67.2 I;

C. 90%,44.8 I;

D. 75%,44.8 I;

E. 80%, 89.6 I.

348. Alcoolii se pot obtlne din:

A. Cerone prin reducere;

B. Aldehide prin reducere;

C. Amine aromatice primare, prin tratare cu acid azotos;

D. Cornpusi halogenari geminali, prin hidroliza;

E. Amine alifatice primare, prin tratare eu acid azotos.

349. Pcntru formula moleculara CJH.O cx.istii:

A. Doi alcooli ciclici;

40

, II'

Chimie organica -Teste pentru admitcre - 2011

B. Un alcoa I ciclic;

C. Un eter nesaturat;

D. Doi eteri nesaturati;

E. Doi enoli,

atom de carbon asimetric hibridizat 5p2;

B. In mediu bazic, fenolii cedeaza protonul legal de oxigen, avand caracter acid;

C. Formula generala a fenolilor este Ar-(CH1)".OH;

D. Fenolul esre utilizat in industria farmaceutica la prepararea aspirinei;

E. Fenolii substituiti cu grupe alchil prezinta izornerie de pozitie si izomerie de functiune eu alcoolii aromatici.

358. Care dintrc urmiitoarele afirmaril referitore la fenoli sunt corecte?

A. Fenolii sunt acizi mai slabi decal alcoolii;

B. Spre deosebire de alcooli, care reacponeaza numai eu metalele alcal inc, fenolii reactioneaza ~i eu hidroxizii alcalini;

C. Fenoxizii sunt compusi ionizati, solubili in apa;

D. Fenoxizii nu pot t1 descornpusi de acidul carbonic;

E. Caracterul acid al fenolilor mai putemic decat eel al alcoolilor se datoreaza influentei nucleului aromatic.

359. Prill bromurarea inaintata a fenolului SI! obtlne tribromfcnolul. Ce cuntitare de trlbromfenol se obtfne din 1600 g de brom?

A. 551.66 g;

B. 827.50 g;

C. 920.66 g;

D. 1103.33g;

E. 1013.33 g.

360. Prin bromurarea inaintatii a fenolului se obtine trlhromfenol. Cantltatea de tribromfenol ce se poate ohtine din 1000 g de brom eu UII randament al rcacticl de bromurare de 80% este:

A. 650 g;

B. 689.58 g;

C. 861.98 g;

D. 551.66 g;

E. 500 g.

361. Care dintre reactiile de mai jos sunt legate de caracterul acid at fenolulni?

A. CGHsOH + NaOH _, CJ{sO'Na' + H20;

B. C6HsOH + 3H2 .... CJi"OH;

C. C6HsO~a + + H20 + CO2 _, C6HSDH + NaHCO);

D. C6HsO-Na+ + HCOOH _, C,J-lsOH + HCOONa;

E. C6HsSO)Na + NaOH __,.CbHsOH + NaiSOj.

362. Care dintre urmiitoarele aflrmatil sunt coreete?

A. Fenolul participa mai user decat

350. Care aflrmatie este co recta?

A. Fenolii sunt compusi hidroxilici ln care grupa functionala hidroxil esre iegata de un nucleu aromatic;

B. Fenolii au formula generala Ar-OH;

C. Fenolul cu structura cea rnai simpla este hidroxibenzenu I;

D. Fenolii au grupa OH legatii de catena larerala a unci hidrocarburi arornatice;

E. in fenoli grupa OH este legatii de un atom de carbon hibridizat sp'.

354. Cati izomcri ce prezinte ill moleeulii uu nucleu aromatic corespund formulel rnoleculare C7HsO?

A. 7;

B. 8;

C. 6;

D. 5;

E. 4.

41

351. Se dau urmatoarelc formulele de structura:

&rn' c&Oll ¢

OIL C

1:, ~'

UOIl

on .1 0 (III

355. Precizatl aflrmatllle corecte.

A. Crezolul este un [enol monohidroxilic;

B. n-Nafto.ul este un fenol polihidroxilic;

C. Pirogalolul este un fenol trihidroxilic;

D. Hidrochinona este un fcnol trihidroxilic;

E. Pirogalolul esrc este un alcool aromatic.

Care este dcuumirea coreda pentru compusf de mal sus?

A. Pirocatechina;

B. Hidrochinona;

C. Rezoreina;

D. Pirogalol;

E. o-Crezolul.

356. Precizati aflrmatllte adevarate,

A. Fcnolii sunt cornpusi nesaturati;

B. Fenol ii au caracter acid:

C. Fenolii au caracter bazic;

D. Fenolii se pot esterifica eu acizi carboxi lici;

E. Fenolii sunt compusi eu functiuni mixtc.

352. Sc dau urmatoarelc formulele de structurii:

357. Precizatl afirmatlile corecte referitoare la cornportarea chlmlca a fenolilor.

A. Restul aromatic (aril) ~i grupa functionala hidroxil se influenteaza reeiproc;

B. Sub influenta restului aril, grupa OH do bandeste proprietati bazi ce;

C. Sub influenja grupei hidroxil, reactiile de substitutie la nucleu au loc mai greu decal la benzen;

D. Fenolii prezinta proprietati asemanatoare alcoolilor, datorita grupei OH;

E. Ca si arenele, fenolii dau reactii de substitutic pe nucleul aromatic.

A

c

Care este denurnlreu corecta pentru compusll de mai sus?

A. o-Crezol;

B. rn-Crezol;

C. p-Crezol;

D. Metoxibenzen;

E. Difenil eter.

353. Prccizuti aflrmatille corecte,

A. in fenoli: grupa OH este legata de un

-

Chimie organica -Tcste pentru admitere - 20J I

benzenul la reactii de substitutie;

B. Fenolul sc poate esterifiea ell anhidride de acizi;

C. Fenolul se utilizeaza la fabricarea acidului salicilic;

D. Fenolul este folosit ca solvent pentru Iacuri s i vopselc;

E. Fenoxidul de sodiu rcactioneaza cu CO2 ia temperatura si presi une.

363, 0 cantitate de fenol se uitreuza panii In IrinitrofenoL La nlrrare s-au utiliz"t 630 g solutle add azotlc de concentratle SO%. La snlqitul reactie], dupa Inuepartarea trtnitrofcnolului, solu!ia de acid azorlc arc a concentmtle de 35%. Cantitatea de fenol supusa llilrarii este:

A 470g;

B. 188 g;

C. 376 g; D, 141 g; E. 94 g.

364, Cilti lzomerl cc cuntin un nuclcu benzenic 5C pot serie pentru formula moleculara CsH1oO?

A 5 eteri;

B. 3 fenoli;

C. 9 fenoli; D, 2 alcooli; E. 5 alcooli,

365. Precizaticare compusl reactlonenza cu A, ncr,

B. CH2=O;

C. CH3COOH; D, NaOH;

E. HFO) ,

dlntre urmiitor.ii fenolul.

366. Precizarl pentru care diutrecompustl de mai jos se respects conditiile: raport maslc C/O=3/2 iar prin mononitrare forrneaza un singul' eompus.

A, Pirocatechina;

B, Hidrochinona;

C. 1,3 ,5~ Trihi droxibenzenul;

D. Pirogalolul;

E. 1,2,4-TrihidroxibenzenuL

42

367, La fabricnrea fenolului prin topire alcalina, Sf inca lzeste la 300·C, un amcstec de benzcnsultunat de sodiu ~l NaOH de purltatc 80%, rezultiind 0 topitur.a care contine ca produs principal Ienoxidu] de sodiu, Prio acidularea fcnoxidului cu 0 snlutie apoasn de acid acetic Sf obtlne fenolut brut, conform urmatoarelor reactii:

C.H~SOJNa+2NaOU --> C6H,ONa+Na,SO); C.H,ONa+CH)COOH-->C.H50H+CH)COONa Fenolul brut se purillcll prin distilare, Srlind ea randamentele sunt: 95% pentru topirea alcaliua, 90% pentru acidulare ~i 90% pentru dlstilare, sil se calculeze masa de benzcnsulfonat de sodiu, sfoechiometrlc necesara pentru fabrlcarea unei tone de fenol,

A. 2098,8 kg;

B. 2056,8 kg;

C. 2015.6 kg; D, 2488.4 kg; E, 2550 kg;

368. La fnbrlcarea fenolului prin topire alcolinii, Sf jnclilzc~te la 300·C, un arnestec de benzensulfnnat de sodiu ~i NaOH de puritate 80%, rezultand 0 topltura care contine ea produs principal fenoxidul de sodiu. Prin acidularea fClloxidului cu 0 solune apoasa de acid acetic se nbtine Ienoful brut, conform urmatnarelor rcactil:

C.H5SO,Ns+2NaOH --> C.H~ON8+NalSOJ; C.H!ONa+CH3COOH-->C.I~sOH+CH3COONa Fenolul brut se puriflch prin distilare. Stiind cli randamentele sunt: 95% pentru toplrea alcalina, 98% pentru acidulare ~i 98% pentru distilare, sil se calculeze masa de hidroxid de sodiu 80%, stoechiornetric necesara pen tru fab rl cia rca unei tone de

Iennl, \

A, 1189.8 kg;

B. 1214 kg;

C. 1278 kg;

D. 1166 kg;

E. 1382kg,

369, La bidrogcnarea fennlulul in prezenta de Ni, se obtine ciclohexanol ~i cicJobexanona, c~Dform urmiltoarelor I'c3c!ii:

Chimie organ ica -Teste pemru admiccre - 20 11

C6lhOH + 3H1 _, C6HIIOH;

C6HsOH+2H. __, C6HlOO (ciclohexanona). Stiind eli se lucreaza en un raport molar fenol:H2 de 1:100, eli tot fenolul reacponeaza ~i c3 doar 2.8% (procente molare) din hidrogen se consuma, sa SI! calculeze raportul molar clclohexannl : ciclohex a nona.

A. 1:1;

B. 2:2;

C. 6:1

D. 5:1;

E. 4:1.

370. Fennxizii alcalinl se pot obrine din:

A. Fenoli si carbonat acid de sodiu;

B. Fenoli si hidroxid de potasiu,

C. Fenoli si Na2CO);

D, Fenoli si hidroxid de sodiu; E, Alcooli ~i sodiu.

371. 0 cantltate de 47 t fenol se hidregeueaza la ISO·C, in prezenta de Ni, obrlnandu-se 39.2 t cornpus hidrogenat (A), prin aditia a doi moll de H2 pentru un mol de fCDOI. Restul de fenol Sf hldrngeneaza la compusul B, necesjtand trci moli de H2 pentru UII mol de fenol. Calculati cantitatea de prod us B care Sf cbtine.

A 1.371;
B. \375 kg;
C, 10 I;
D. 1.71;
E. ]0000 kg. 372. Care dintre aflrmattlle de mai jos referltoare la fenol sunt corecte?

A. Are caracter slab acid, reacti onand ell hidroxizii alcalini;

B. Grupa hidroxi I mareste reactivitatca nucleului aromatic in pozitia meta, favorizand substitutia in aceasta pozitie;

C. Fonneaza cstcri prin tratare cu cloruri de acizi irt mediu bazic;

D. Este un acid mai slab decal metanolul;

E. Este un acid mai slab decal acidul carbonic, fiind deplasat de acesta din sarurile sale.

43

Chimie organica - Teste pentru admit.", - 20 II

Chirrnc organics -Teste pentru adm.rerc - 201 J

Capitolul 4. Amine

D. R-NH2 + HCI --+ R-NH3 lce;

E. R-NH) +jCr + NaOH--+ R-NH2 + NaCI + H20,

373. Care dintrc urmatoarele amine sunt denumite coreet?

A. CHj-CH2-CH2-NH2• izopropilamina;

B. C6HS-NH2. benzilamina;

C. C6Hs-NH-C~5. difenilamina;

D. CHl-NH-CHl. dimetilanilina;

E. (CHJ)2N-CHrC6Hs, N,N-dimetilbenzilarnina.

374. Care alinnatie este co recta?

A. Arninele sunt produsi de substitutie ai amoniacului;

B. Dupa gradul de substituire a azorului, amincle sunt primare, secundare si terti are;

C. Dupa natura rcsturilor hidrocarbonate, arninele sunt primare, secundare si tertiare;

D. Amine le primare pot fi mixte;

E. Aminele arornatice au grupa functionala legata de nucleul aromatic.

375. Care aflrmatie este coreeta?

A. 1,2-renilendialllina este 0 amina

sccundara;

B. Benzilamina este 0 amina aromatica;

C. 1,2-Etilendiamina este 0 amina primara:

D. N,N-Dimetilanilina este 0 3111ma tertiara mixtii;

E. Fenilamina este 0 arnina aromatica secundara,

376. Care dintre afirmatiile referitoare la obtlnerea aminclor este corectii?

A. La alchilarea arnoniacului cu compusi halogenati se obtin amine primare, secundare ~i tertiare:

B. Prin alchilarea arnoniacului se pot obtine si ha logenuri de tetraalchilamoniu;

C. Amoniacul poatc fi alehi lat ell sulfat de alchil;

D. Prill alchilarea amoniacului 5e obtin amine arornatice;

E. In reactia de alehilare, halogenu 1 se elimina su b fonna de h idracid.

377. Care dintre urmiitoarele reactii sunt corecre?

A. R-I + NH3 _,. R-NHJ +f:

44

B. R-I + NH3 _,. R-Nlh + HI;

C. R-NH3'- + NaOH --+ R-NHz + Nal + H20;

D. R-NH2 + NaOH _, R-NHJ +OH' + H20;

E. R2NH + R-Cl -> R3N + HCI

381. Prin tratarea a 0.219 g clorhidrat al unei amine alifatice cu acid azotos, s-au ohtinut 44.8 ml de gaz gnz(c.n). Care este formula amlnel ~i care este nurnil.rul aminelor primare ce corespund formulei?

A. C.HIIN ~i 4 amine;

B. C]H9N si 2 amine;

C. CsH, I N si 5 amine;

D. C4H"N si 3 amine;

E. CsHIlN ~i 4 amine.

obttnerea nuui amestec de amine cu masa de 54.6 g, dacii Sf Iucreaza in prezenta bidroxidului de sodiu.

A. 22.41;

B. 31.6;

C. 44.81;

D. 115.2 I;

E. 80.641.

386. Acidul dorhidric reactloneaza cu:

A. Etanarnina;

B. Dietilamina;

C. Aspirina;

D. Anilina;

E. Propanamina,

387. Indlcafi cornpusul ce se ohtine la [ratarea anilinei cu H2S04 diluat la rece.

A. Acid 0- ~i p-aminobenzensulfonic;

B. Acid m-uminobcnzcnsulfouic;

C. Sulfa! acid de fenilamoniu;

D. Acid benzensulfamic;

E. Sui fat acid de anilina,

388. La tratarea a 5.74 g de clorhidrat al unci amine primare X eu acid azotos se dcgajil. 0.896 I gaz (c.n.). Sa se determine arnina X ~i unul din izomerii sili Y care prin diazotare ~i cuplare eu 0 nou a molecula de Y formeazil. eompusul m,o'dirnetll-pt-amlnoazebenzen. X ~i Y sunt:

A. X: p-toluidina, Y: benzilarnina;

B. X: benziiamina, Y: m-toluidina;

C. X: N-metilanilina, Y: o-roluidina;

D. X: o-toluidina, Y: benzilamina;

E. X: benzilamina, Y: o-toluidina.

389. Baztcitarea amlnelor este 0 proprietate a acestora care se poate evidentla prin reactia eu:

A. Apa;

B. Amoniacul;

C. Acizii;

D. Alcoxizii;

E. Indicatorii acido-bazici.

390. Se da eeuatia renctiel care arc loe in prezentli de Ni:

A + 3H2 -> B + 2H20.

Stiind eil. A este un nitroderlvat aromatic, rezulta eil Beste:

378. Reducerea nltroderivatflor ponte constitui 0 metoda generala de obtinere a aminelor. Care dintre afirmatli referitor la acesta metodll sunt coreete?

A. Hidrogenul nccesar reducerii este obtinur prin reactia dintre un metal ~i un acid mineral;

B. Hidrogenul necesar reducerii se obtine prin reactia hidroxidului de sodiu cu alcoolii;

C. Reducerea se poate face eu Fe si HCI sau eu Fe si H2S04;

D. La reducerea nitroderivatilor, acidul cedeaza clectroni, iar metalul cedeaza protoni;

E. Reduccrca nitrobenzenului conduce la un ames tee de amine primare, secundare si tertiare.

382, Ce cantitate de naftalinil. de purltate 90% este neccsarn pentru obrlnerea a 42.9

kg a-naftilamina,pri}J nitrare

reducerea nitroderjvamluf,

randamentul este de 40%'!

A. 71.11 kg;

B. 106.66 kg;

C. 96 kg;

D. 107.25 kg;

E. 64 kg.

~i apoi dad

45

383. Alehilarea aminelor se face cu:

A. Cloruri de acizi;

B. Cornpusi halogenati cu rcactivitate

normala:

C. Halogenuri de alchil;

D. Clorura de benzoil;

E. Anhidride de acizi.

379. Care afirmatie este corecta?

A. Aminele pot functiona ca baze, cedand cu usurinta protoni;

B. Comportarea chimica a aminelor este asemanatoare eu cea a amouiacului;

C. In apa, arninele solubile formeaza, ea si amoniacul, hidroxizii respectivi, reactiile fiind procese de echilibru;

D. Bazicitatea arninelor reprezinta 0 caracteristica generala a acestora s i indica comportarea aminclor fata de donorii de protoni;

E. Aminele alifatice sunt baze mai tari decdt arnoniacul, iar cele aromatice mai slabe, arninele secundare alifatiee sunt haze rnai tari dedit cele primate,

384. Din clorDl'a de rnetil ~i amoniae se ubrine un amestee de metilaminil., dimetilaminii ~i trimetilaminil. in raport molar 4:2:1. Sil. se caleuleze masa de clorura de mctil nccesara pentru obtinerea unui amcstec de amine eu masa de 54.6 g.

A. 111.1 g;

B. 55.55 g;

C. 424.2 g;

D. 109.2 g;

E. 303 g.

380. Care dintre urmatoarcle reactii sunt coreete?

A. R-NH2 + NaOH R-NH,lOH';

B. R-NH2 + HOH R-NHJ T + OH-;

C. R-NHl + HOH -- R-NHrOHr + J-l+;

385. Din clurura de metil ~i amonlac se obtine un amcstec de merilamlna, dimetilaminli §i trimetilaminii in raport molar 4:2;1. S1I se calculeze volurnul de amonlac de puritate 70% consumat pentru

Chimic organics -Tesrc pentru admiterc - 2011

A. CJlrCH1-NH1;

B. R-NH2;

C. 0 amina oarecare;

D. C6HS-NH1;

E. CH3-C6H4-NH1.

391. Anilina ~i N-rnctiJanilina:

A. Reactioneaza cu clorura de metil; B Reactioneaza ell acidul clorhidric;

C: Reaciioneaza ell hidroxidul de sodiu; D. Se diazoteaza;

E_ Se pot alchila,

392. Care este produsul ce se obtine la reducerca nitrobcnzcnului eu metale ~i aclzl?

A. Anilina;

B. Benzenul;

C. Fenilalanina;

D. Fenolul:

E. Fenilamina.

393. D sllbstan~li organics A tratata eu arnestee sulfonitrie trece in compusul B, care prin reducere formeaza un compus C eu masa moleculara 93 ~i care contine 77.42%C, 7.52%H iar restul N. Cati moli de substanta C se obtln din 173.3 g de substanta A, cOlltinand ]0% impuritliti luerte, dad transformarea compusului A ill compusul B arc loc cu un randament de 80%, respectlv transforrnarea compusului B III compusul Care loe cu un randament de 50%?

A. 2.3 moli;

B. 1.73 moli;

C. 0.8moli;

D. 1.2 moli;

E. 2.1 moli.

394. Care dlntre aminele de mal jos dau siiruri de diazoniu prin tratare cu acid azotos ~i acid clorhidric?

A. Acidul sulfanilic;

B. Fenil-metanamina;

C. Acidul p-aminobenzoic:

D. N,N-Dimetilanilina;

E. o-Toluidina,

395. Ce reaeti] de identificare se pot folosi pentru anilina dud aeeasta se anli in

46

arnestee eu benzilamina?

A. Rcactia cu AgNOJ;

B. Reactia cu HCI;

C. Reactia de diazotare ~i cuplare;

D. Reactia ell apa;

E. Formarea de saruri eu acizii tari.

396. Care dintre urmiitoarele amine pot forma sarurl de diazoniu?

I. C6Hs-N(CH3)z;

11. (o)CHrC6H.-NHz;

III. CH3-CH2-NH-CH2-CH3; IV. C6H;-NHz;

V. CH3-CHz-N(CH3)2'

A. IJ, IV;

B. TIl, [V;

C. IV, V;

D. I!, J1I;

E. IV, V.

397. Prln trutarea unci amine tertiare eu un compus halogenat Sf obttne:

A. 0 arnida;

B. 0 sare de diazoniu;

C. 0 aminii acetilata;

D. 0 sare de amoniu cuaternar;

E. Reactia TIU are loco

398. Formula ciclohcxil fcnil nminei este:

A. C6HS-NH-C6Hll;

B. C6HICNH-C(,Hs;

C. C6HwNH-C6HII;

D. C6H II-NH-CH (CH3)2;

E. Nici 0 formula de structure nu este corecta,

399. C1i!i lzomerl de constltutle se pot serle pcntru formula C.HIIN?

A. 5;

B. 8;

C. 4;

D. 6;

E. 7.

400. 0 substantll organlca X ell masa moleculara 137 ~i 10.2%N cuntine in molecula acelasi numar de atom! de oxigen ~i de aznt, Care este formula structurala a I IIi X stiind eli este UD curnpus monosubstituit al benzenulul ~i reacttonesza cu sodiul metalie?

Chimic organica -Teste pentru admitcre+ 2011

A. C6Hs-0-CH2-CH2-NH2;

B. 2-Fenil-ek1namina;

C. C6Hs-NH-CH,-CH2-OH;

D. C6H5-NH-CHZ-O-CHJ;

E. N-(13-Hidroxietil)-anilina_

401. D monoamina arumatlca contine 13.08%N. Sa se precizeze formula moleculara ~i numarul aminelnr izomere ell nucleu aromatic.

A. C7H.N,4;

B. C7H.N,5;

C. CsH"N,5;

D. CsH'IN,7;

E. Nici lIDO dintre variante nu estc corecta,

402. Stahllit] srructurn compusului A eu formula molcculara C7H~N, stiind eli sarea sa en acid III clorhidrlc sc dizolvii in apa iar solutia obtinutli preciplta cu AgN03• Sarea resp~ctiva' reactioneaza eu NoOH, Iormflnd 0 emulsie, iar in reactla cu IINDl IIU fonneazii sare de diaznniu. Precizati, de asemenea, numiirul aminelor izomere cu nucleu aromatic cnrcspunziltoare formulei C7H.N.

A. p-Toluidina,3 izorneri;

B. m-Toluidina, 5 izorneri;

C. Benzilamina, 3 izomeri;

D. p-Toluidina,4 izomeri;

E. Benzilamina,:S izomeri.

403. Care dint.re urmatoarele amine formeazli saruri de dlazoniu in reactla cu acidul azotos?

I) anilina;

11) trimctilamina; UI) etanarnina; IV) benzilamina; V) o-tnluldina;

VI) dietilmctilamina.

A. I, V;

B. II, III, IV;

C. H,V!;

D. IlI,N;

E. IV, VI.

404. Care cste nrdlnea descresteril caructerului bazic in urmatoarea serie? J) n-propilamlna;

11) izopropilamina;

III) dietilamina; IV) anillna;

V) difcnilamina; VI) amonlacul,

A. III, II, I, VI, IV, V;

B. V, VI, IV, II, I, m,

C. V, IV, VI, lIT, n, I;

D. 1Il, I, II, VI, IV, V;

E. V, IV, VI, I, II. Ill.

405. Se dizolva 93 g de anilinii tntr-o solutte de HCI 4M ~i apui se adauga 0 solutie de azotit de sodiu 20%. Sarea de diaz~niu rezultatii se eupleazli en 13-lIaftol dizolvar tntr-o solutie de NllOH 40%, obttnfindu-se 180 g de colorant (sare de sodlu), Care este volumul selutiel de HCI 4M nccesar diazotiirii, dad se Iucreazji cu un execs de 10%?

A. 1250 ml;

B. 3300 ml;

C. 1100ml;

D. 2200 ml;

E. 550m1.

406. Acidul sulfanilic se obrine prill incalzirea la 2000 C a unui amestec de unlllna ~i acid sulfuric 90%. Sliilld cli se lucreazii eu un exces de 10% de H2S04 fatll de masa teoretic necesara, iar ill vasul de' reactie se introduc 279 kg de anillua, sa Sf calculeze masa de acid sulfuric 90% Introdusa in vasul de reactte,

A. 490 kg;

B. 510 kg;

C. 470.4 kg;

D. 359.3 kg;

E. 520.6 kg.

407. Preclzati formula acidulul sulfanilic.

A. (o)HzN-C"H.-"S03H;

B. (P)H2N-C"H4-S0JH;

C. (P)(CH3hN-C5JL-S03H;

D. (P)H2N-C5H4-0S0)H;

E. (O)H2N-C6H4-0S0)H.

408. Addul sulfanilic se obtine prin inciilzirea la ;ZOOo C a unui l1:nestce de anilinii ~I acid sulfuric 91l%. Stiind cii se lucrcazji eu un exces de ]0% de H2S04 fa~ii de masa teoretic nccesara,

47

Chirnie organicn e-Teste pcntru admitere - 2011

Chimic organica - T csre penuu adrnircrc - 2011

randamcutul este 95% ~i in vasul de reactie se introduc 279 kg nnlllna, sa se calculeze masa de acid sulfanilic care se obtine,

A. 865 kg;

B. 910.5 kg;

C. 821.75 kg;

D. 465 kg;

E. 493 kg"

409. Prin alchilarea anilincl cu oxid de dena, lucrfindu-se cu exces de oxid de etena de 25% (procenre de masa), se obrin 1370 kg N-(~-hidroxic(jl)-anilina. Sa se aile masa de anilinh rolositii, ~tiind cii randamentul reactlel esre 75%, iar puritatca anilinei cstc 90%.

A. 1240 kg;

B. 930 kg;

C. 1000 kg;

D. 469.75 kg;

E. 1377.4 kg.

4]0. Prill alchilarea anilinei CD oxid de elena, lucrandu-se ell exces de oxld de elena de 25% (proccnte de masll), se obtin 1370 kg de N-(p-hidroxictil)-unilina, cu un randarncnt de 7S"Y •. Sa se aile raportul molar oxid de etcna : anilinii. dupii terminarea reactlei.

A. 1.33;

B. 0.5:

C. 0.72;

D. 2.0;

E. 1.5.

411. Izoburitamina se obtine din:

A. 2-Mctil-l·nitropropun si HiNi;

B. Nitrobutan si Hz/Ni;

C. Izobutena ~i NH~;

D. Clornra de izobutil ~i amoniac:

E. l-Cloro-z-metilpropan ~i amoniac,

412. Fie compusul cu formula moleculara C8HIIN, obtlnut prln rcactia clorurii de bcnzil ell amlna curespunzatoare. Ce cantitate de clorura de benzil de puritate 90% este necesara pcntru a nhtine 242 g din cnmpusul menrionat, cu un randament dc92%?

A. 284.62 g;

48

]1

B. 316.25 g;

C. 305.55 g;

D. 209.48 g;

E. Nici 0 variants llU este corecta.

l3-naftol dlzolvat Inrr-o solutie de NaOH 40%, obtinftndu-se 180 g de colorant (sare de sodlu). Calculati masa solutici de azotit de sndfu 10% necesar dluzotaril.

A. 230 g;

B. 500 g;

C. 460 g;

D. 300 g;

E. 690 g.

421. Sa se precizezc care dintrc urmiitorii compusi se pot folosi ca agellp de alchilare a aminelor.

I) acidul acetic;

H) anhidrida acertca:

In) clorura de acetll; IV) clorura de etil;

V) clorbenzenul;

V1) iodura de metif; VU) clnrura de benzil,

A. IV, VlI;

B. toti;

C. II, rv, VI;

D. III, IV, VI;

E. IV, VI, VTl.

422. Se da schema:

HN03 6[HJ

M---__l> N-----+ 0 C.01lN

O---------l>-P

CaHIIN Ct.HtsN

Stilnd cli M prin oxidare formcaza un compus cu formula moleeularil C8H604 ~i prin suhstitutie furmeaza un singur derivat monosubstituit, sa se precizeze denumlrllc corecte ale componentelor M, N,O,P.

A. M: m-xilen;

N: I ,3-dimeti 1- 5-ni trobenzen; 0: 3,5-dirnetil·benzcl1amil1a;

P: 2,3,4,5-relrametil-benzenamina;

B. M: rn-xilen;

N: 3 ,5-dimetil-l-n itrobenzen; 0: 3,5·dimctilanilina;

P: N,N-dimetil-3,5-dimetilanilina;

C. M: p-xilen;

N: 1,4-dimctil-2-nilrobenzen; 0: 2-amino-l ,4-dimetilbenzen;

P: 2-metilarnino-l ,3,5-tril11ctilbenzen;

D. M: p-xilen;

N: 2,5-dimctil-1-l1itrobcnzen; 0: 2,5-dimetilanilina;

P; N,N-dimetil-2,5-dimetilallilina;

E. Nici 0 varianra nu este corecta,

423. Sa se prcclzeze formula molecula.-ii ~i nurnarul aminelor aromatice ~i mixte izomcre cc contln 13.08% N.

413 .. Se obtine in laborator clorura de benzendiazoniu prin dlazntarea a ]86 g anillna, Sarea de dlazonlu se hidrolizcazii la 50·C cu un randament de 80%, obtinsndu-se substanta X. Care este substanta X ~i ce cantitate se obtine stifnd eli prin purificarc se pierde 10%'!

A. Clorh idratul de an i I ina, 1 50.4 g;

B. Hidroxid de benzendiazoniu, 135.36 g;

C. Fencl, 135.36 g;

D. Fenol, 150.4 g;

E. Hidroxid de benzendiazoniu, 150.4 g.

418. 0 cantitate de 93 g de anilina se dizolvli 'ntr-o solutie de HCI 4M ~i apoi se adaugll 0 solutte azotit de sod in 20%. Sarea de diazoniu rezultata se cupleaza cu l3-naftol dizolvat intr-o solutle de NaOH 40%, obtlnandu-se 180 g de colorant (sare de sodlu), Care este conversia anllinei in colorant?

A. 100%;

B. 74.6%;

C. 66.6%;

D. 84%;

E. 90%.

49

414. Aceeasl cantltate de azoth de sodiu dlazoteaza total canntatea CCII mal mica de:

A. n-Naftilamina;

B. p-Fenilendiamma;

C. p,p'-Diaminobifenil (bcnzidina);

D. Acid sulfanilic;

E. Acid p-aminobcnzoic,

419. Se dillzoteazil p-nirroanlllna, iar compusul obtinut se cuplcaza ell sarea de sodiu a acidului o-hldroxtbenzoic (snlicilat de sodiu). Consldcrflnd ca reuctille dccurg ell randarnent de: 80% dlazotarea, respectlv 80% cuplarea, calculati masa de p-nltruanllina necesara prepariirii unui kilogram de colorant (sare rnonosodicii).

A. 390.5 g;

B. 446.6 g;

C. 558.2 g;

D. 697.8 g;

E. 620.2 g.

415. Aceeasl cantitate de azotit de sodiu diazoteaza total cantitatea cea mai mare de:

A. n- Naftilaminn;

B. p-Fenilendiamina;

C. p,p'-Diaminobifenil (benzidine):

D. Acid sulfanilic;

E. Acid p-aminobenzoic,

416. Se fabrfca anllina pornind de la 390 kg de benzen. $tiilld cil nilI'll rea benzenului are loe eu un randament de 80%, iar reaetia de reducere a nitrobenzenului are loc cu randament de 80%, care este rundamentul fabrieiirii anilinei, raportat la benzen?

A. 79.5%;

B. 80.8%;

C. 64%;

D. 90%;

E. 77.8%.

4Z0. Sc diazoteazii p-nitroanilina, iar compusul obtinut se cupleaza cu sarca de sodiu a acidului o-hfdroxlbenzolc (salicilat de sodiu). Considerand cli rcactlile deeurg cu randament de: 80% diazotarea, respectiv 80"!., cuplarea, calculati masa de acid saflcllic necesara prepararll unui kllogrum de colorant (snre monosodlca).

A. 444.6 g;

B. 620.2 g;

C. 750 g;

D. 558.2 g;

E. 697.8 g.

417. 0 cantitate de 93 g de anilim'i se dlzolvaintr-o snlutie de HCI 4M ~i apoi se adauga 0 solutie de azotit de sodiu 10%. Sarea de diazoniu I'Czuitata sc cuplenza cu

Chirnie organics -Tcste pentru adrnitere - 20 l l

A, C7H9N,4;

B. C7H9N,5;

C. CgHIIN,6; D, C~HIIN, 8; E. CSBIIN,13,

424 .. Sa se preclzeze formula moleculara ~i numarul amlnclur aromatice prim are izomere ce contin 11.57% N.

A, C7HqN,4

B, C1H,)N, 5;

C. CgHI1N,9;

D, CSHIIN, II;

E. CgHI IN, 13.

425. Reducerea cu Fe ~i HCI II 1,4- dinltrobenzenului duce In tormarea:

A. p-Nitroanilinei;

B. o-Nrroanilinei;

C. p-Fenilendiaminei;

D. 4-Nitroanilinei;

E. Anilinei,

426_ Cecantitate de fier este necesara pentru reducerea totah~ a 12.3 kg de nitrnbcnzen, consrderand ell numai 62% din fier rellcfionCIIZii, conform reactlet? C,H,NO, + 3Fc + 6HCI ~ C,II,NfI,+3FcCI, + 2H,O.

A. 54,19 kg; B., 27.09 kg; C. 33.6 kg; D, 16,8 kg; E. 24.6 kg,

427. 2-Fcniletanamina este un excitant al sistemuJui nervus central. Precizati dacii:

A. Este 0 amina aromatics;

B, D1i reactii de diazotare ~i cuplare;

C. Reactioneaza ell clorura de metil;

D. Are caracter bazic;

E. Este 0 amina alifarica.

428. Butilamina prezintii:

A. Izornerie de pozitie;

B. lzomerie de catena;

C. Izornerie de functiune cu nitrilii;

D. Patru izomeri amine primare;

E. Trei izomeri amine secundare,

429. Care dintre urmatoarele aflrmatll sunt curecte?

50

A. Metilamina este 0 amina alifatica prirnara;

B. N,N-Dietilanilina este 0 amina

aromatica;

C. Aminele rnixte au proprietatl bazice; D, Anilina este 0 arnina alifatica;

E, Dimetilamina formeaza saruri de diazoniu,

430. Precizatl uflrmatlile corecte.

A. Anilina este 0 baza rnai rare decal amoniacul;

B. Metilamina este 0 baza mai slaba decal amoniacul;

C. Di metil am ina este 0 baza mai tare decal anilina;

D. N-Metilani!ina este 0 arnina rnixta; E, Benzilamina esre l-fenilmetanarnina.

431, Efcdrina are efect vnsoconstrictor ~i este un excitant al sistemului nerves

central. structurn:

o-CH-CH-CH1 I I

OH NH-CHJ

Efedrtna

urmatcarea

are

Precizap dad. poate reacrlena eu:

A Sodiul;

B. Clorura de metil;

C. Hidroxidul de sodiu; D, Clorura ferica;

E, Aeidul clorhidric.

432. Prin reducerea ntrrodertvarnor se ohlin:

A, Amide;

B. Nitrili;

C. Amine;

D. Saruri de diazoniu;

E. Aminoacizi.

433. Nltroderlvatil sunt izomeri de lunctiune ell:

A. Amidele;

B. Aminoacizii;

C. Aminele acilate;

D. Nitrilii;

E. Azotatii de alchil.

434. Rcducerea eu Fe ~i HCI a ],3- dlnitrobenzenujut duce la formarea:

A. tn-Nitroanilinei;

Chirnie organics -Teste pentru ndmltere - 2011

B. o-Nirroanilinei;

C. p-Fenileudiaminci;

D. m-Fenilendiaminei;

E. Anilinei.

435_ 0 cantltate de 4.12 g dlntr-un amestec de benzen ~i naftalina se supune nitrarii. Prill reducerea monumtruderlvatllur ubtlnu]] rezulta amcstecul de amine primare corespunzatoarc, care se supun diazetarii, Prin incalzlrea la 60°C a solutiilor saruritor de diaznniu, acestea se descornpun conform rcactleh

AI'-N=Nj++ 2H20 __, Ar-OH + N2 + H30+ Azotul degajat ocupii in condiri] nonnale un volum de 89_6 I. Se cue sa sc determine cnmpozftia in pruccnte de masa a amesteculul initial de hidrocarburi.

A. 45%,55%;

B. 37.86%,62.14%;

C. 75%,25%;

D. 33.4%, 66.4%;

E. 54.93, 45,07%,

436. Denumftl compusul obtinut prin reacria de bromurare 4-nitro-acetanilidei llml~tli de hldrollza. Teorctic cali lzomerl de poztne se pot serie pentru structure ob!illutll?

A. 2-Hidroxi-4-nitroacetanilida, 6 izomeri;

B. 2-Hidroxi-4-n;troanilina, 8 izorneri;

C. 2-Bro11lo-4-nitroacetanilida, 10 izomeri; D, 2-Bromo-4-nitroanilina, 10 izomeri;

E. 2-Bromo-4-nitroani.lina, 8 izomeri;

437. Htdrccarburlle aromatice se nitreazii eu acid azotic concentrnt in prezenta acidului sulfuric concentrat (amestec sulfonitrie), conform reactlel de mal jos:

Ar-H + HN03 -+ Ar-N02 + H20

Prill nitrarea a 780 kg henzen se obtlne un amestcc de nitrobenzen, 1,3-dinUmbenzcn, ~i 1,3,5-trinitrobCllzen in raport molar de 7:2:1. Prin reducere Sf obtine lin araestec de amine. Calculari cornpozltia in procenre de masii a amestecului de amine, dad procesele au avut loc cu randarnent de 100%.

A. 65,75% anilina,

21.82% 1,3-benzendiamin1i, 12.42% ! ,3,5-benzcntriamilla;

B. 35.75% arulina,

51.82% m-fenilendiamina, 12.42% l,3,5-benzentriamina;

C. 55.75% anilina,

26,82% m-Ienilendiamina, 17.42% 1,3,5-benzentriamina; D, 21.82% anilina,

65.75% 1,3-benzendiantina, 12.42% 1.3,5-benzentriamina;

E. 65.75% benzenamina, 21.82% m-fenilemdiamina, 12.42% 1,3,5-benzentriamina.

438. Calculati masa de produs rezultat iu urma reactiei de alchiJare a unui mol de doparmna ~u 3 moli de clorura de metil, stiind eli structura dopamlnei este urmatcarea:

A. 231.5 g;

B. lOG g;

C. 723 g;

D. 31.8.5 g;

E. 200 g.

439. Calculati masa de dupamina neeesara ohtinertia 231.5 g de produs rezultat in urma reacttei de alchiJare dintre dopamina ~i donna de metil (raport molar 1:3), ~l'iind ca structura dopaminei este urmiitoarea sl randamentul reactiei este de 80%.

A. 231.5g;

B. 191.25 g;

C. 153 g;

D, 3l8.5 g;

E, 200 g.

440. Pentru 0 bfj nerea anilinei prin reducerca nitrobenzenului, mal intai se menonitreaza 156 g de benzen ell amestec sultonttrlc in care raportul molar HN03:H1S04 este 1:3. ~tiind eii acldul azotic are concentratia 63%, iar acidul sulfuric are cnncentrntia 98%, sa se

51

Chiruie organ idl- Teste pentru adrnitere - 20 II

Chimie organics -Teste pcntru admirere - 20 II

determine masa de amestee sulfonitrie necesara,

A. 850 g;

B. 0.8 kg;

C. 0.6 kg;

D. 800 g:

E. 600 g.

441. Se monomtrcazs 156 g de bcnzen cu amestcc sulfonitric in care raportul molar HNO):H1S04 este 1 :3, iar randamentul reactiel cste 100%. Cornpusul obtinut se reduce la amina corespuuznreare eu un randamcnt de 75%. Determinati cantitatea de amiua ohtinutii ~i cantttatea de acid azorlc 70% necesara nltrarll.

A. 139.5 g, 180 g;

B. 140.8 g, 90 g;

C. 136.75 g, 180 g;

D. 153.7g,180g;

E. 137.5 g, 185 g.

442. Se bromureaza 9.3 kg de anilinii pana la 2,4,6-tribromo:lIlilin1i, cu un randament de 70%. Determlnntl caurltatea de produs de reactle ~i canritarca de solurie de brom de coucenrratle 80% utilizatii.

A. 22.80 kg, 30 kg;

B. 23.1 kg, 60 kg;

C. 18.78 kg, 54.8 kg;

D. 23100 g, 60000 g;

E. 16.75 kg, 46.35 kg.

443. Se diazoteazs 232.5 kg de lInilinii eu acid azotos, Cornpusul obtinur se cupleaza cu ~-naftol, ob!i1l3nrlu-se un colorant azoic de culoare rosle, $l'iind ca ranttamentul reacticl de diazorare este de 80%, iar eel al I'eactiei de cuplare de 65%, cantitatea de colorant azoic care sc ohtine este:

A. 1.3 krnoli;

B. 2 kmoli;

C. 496 kg;

D. 343.4 kg;

E. 322.4 kg.

444. Se monoalchlleaza 348.75 kg anlllna de purltate 80% ell oxid de etena, la un randamenr al reactiel de 75%. Care este cantitarea de produs alchllat care se obtlne?

52

A. 2.5 kmoli;

B. 308.25 kg;

C. 411 kg;

D. 2.25 kmoli;

E. 302.25 kg.

D. 22.25 g;

E. 50.5 g.

449. Preetzatl care dintre afirmatllle referltoare 13 amine sunt corecte,

A. Aminele arornatice sunt baze mai puternice decal aminele alifatice;

B. Bazicitatea depinde de natura si de numarul resturilor organice legate de atornul de aZOI;

C. Aminele accepta protoni pe care-i fixeaza la perechea de electroni neparticipanti de la atomul de azot;

D. Aminele cedeaza protoni in reacua eu apa;

E. Aminele reactioneaza eu acidul clorhidric, Iorrnand compusi solubili in apa,

B. Este 0 amina mixra;

C. Formeaza saruri de diazoniu CIJ acidul azotos;

D. Este 0 amina secundara;

E. Poate fi aichilata eu iodura de metil,

451. Care dintre aminelc de JIIal jos sunt amine aromatice?

A. Difenilamina;

B. N-Metilanilina;

C. Benzi lamina;

D. Etilendiamina;

E. 0- T oluidina ..

452. La tratarea anilinei cu acid sulfuric, in functie de cnudltlile de reacrie, se poate obtlne:

A. Sulfat acid de anilina;

B. Aeid sulfanilic;

C. Acid benzensulfonic;

D. Acid p-arninobenzensulfonic;

E. Acid 2-am.inobenzoic.

445. 0 proba de 12.1 g dlntr-o amina arematica formeazli prin ardere 1.121 Nl (C.II.). Formula moleeularli a aminei este:

A. C7H11N;

B. C6H7N;

C. CgHnN;

D. CsHlIN;

E. C7HION.

446. 0 monoamina arornarlca prilllara monnnuclear'A reactioneaza cu NaN02 ~j HCI, (ormand sarea de diazoniu B, care prln hidrolizil formeaza compusul C. Idcntiflcati subsrantele A ~i C dacil pornind de la 21.4 g de suhstanra A se degajii 'in reactla de hidroliza 4.48 I gaz (e.n.),

A. Aniline, fenolul;

8. p- Toluidina, p-crezolul;

C. Bcnzilamina, alcoolul benzilic;

D. Fenilamina, hidroxibenzenul;

E. 2-Feniletanarnina; 2-feniletrulOlu!'

450. Despre p,p'-diaminobifcnil, substanta cunoscuta sub numele uzual de benzidina, se ponte afirma eii:

A. Este 0 amina aromatica;

53

447. 0 cantitate de 8.85 g dtntr-o amlna Illifaticii prunara se acileaza ell clorura de acetll, conform rcactiei de mai jos ~i rezultil15.15 g de prod us de reactie, R-COCI + R'-NH%-+ R-CONH-R' + HCI. Detcrmlnati formula moleculara a aminei ~i uumarul de lzomer] posiblli.

A. C,H9N,5 izorneri;

B. C.H"N,6 izorneri;

C. C2H7N,5 izomeri;

D. C4HIIN, 5 izomeri;

E. CJH9N,4 izomeri.

448. 0 canrltate de 29.5 g de amestec de propilaminli, etilmctilantinii ~i trimelilamin1i in raport molar de 1:4:5 reactloneaza cu cJorura de acetil. Determinati cautltatea de produsl de acllare care se formeaza.

A. 24.5 g;

B. 25.25 g;

C. 0.25 moli;

Chirnie organica -1 esre penrru admi terc - 20 j J

Capitolu[ 5. Aldehlde ~i cetone

453. Aeetaldehlda sc poate obtine prin:

A. Aditia apei la acctilena;

B. Reactia de oxidare II aleoolului etilic ell KMn04 in mcdiu acid;

C. Reactia de oxidare II butadienei cu K2Cr207/H2S04;

0.. Reactia de oxidare a etanolului ell K2Cl"2071H2S0.;

E. Hidrogcnarea catalitica II etanolului,

454. Precizatl afirma!iile adevarate,

A. Grupa carbonil este 0 grupa polara;

B. Aldehidele si cetonele sunt derivati functionali ai acizilor carboxilici:

C. Gradul de oxidare al aldehidelor este superior celui al alcoolllor;

D. Aldehidcle ~i cetonele participa la reactii de adipe;

E. Aldehidele nil se pot oxida.

455. 0 aldehicla esre un com pus organic in care de g r 1I pa ell rb oni I se leagii:

A. Un atom de hidrogen ~i lin rest 11 idrocarbonat;

B. 0 grupa hidroxil

hidrocarbonat;

C. Doua resturi hidrocarbonate diferite:

D. Un rest aromatic si unul alifatic; ,

E. Doua resturi alifatice,

un

456. Preclzatl a1innatlile curecte,

A. Grupa carbonil este 0 grupa polara;

B. In cetone, de grupa carbonil se leaua doua resturi organ ice identice s~u diferite;

C. in cetone, de grupa carboni I se leaga un rest hidrocarbonar si un atom de hidrogen;

D. in primul termen al seriei cetonelor, de grupa carbonii se leaga doi atomi de hidrogen;

E. In primul termen al seriei cetonelor, de grupa carbonil se leaga doua resturi rnetil.

457. Grupa carbonil conrine:

A. 0 legatura cr C-O ~i 0 legatura c C-H;

54

rest

B. Doua legaturi c C-O;

C. 0 legiituril. c C·O si 0 Iegatura rt C-O;

D. Doua legaturi 1t C,O;

E. Un atom de carbon si unul de oxigen legati printr-o legatura dubla.

458. Care dintrc Ul'l113toal"ele dcnumiri corcspul1zatoare structurilcr alaturate sun! corecte?

A. CHl-CH2-CO-CHJ. etil rnetil cetona;

B. C6HS-CO-CH3. benzofenona;

C. CHrCO-CHJ acetona:

D. CJ'"h-CHrCH~O, prop~nallll;

E. CH2~CH-CH~O, propenalul.

459. Care dintre afirmatflle de mai jos sunt eorccte?

A. Prin. oxidarea rnetanului in prezenta oxizilor de azot se obtine metanal;

B. Oxidarca arenelor cu acr ill prezcnta V20S conduce la formarca unui amestec de aldehide;

C. Oxidarea alcoolilor cu agenti oxidanti energici (KMnOJHzS04) conduce la a ldeh i de sau cetone, dupa natura a.coolului;

D. Prin oxidarea blanda a alcoolilor secundari se formeaza cetone:

E. Oxidarea- alcoolilor cu K2Cr2071H2SO. conduce la aldehide sau cetone, in functie de structura al coolilor,

460. Prccizat] nflrmatiile eorecte.

A. Prin reducere, aldchidele se transforma in alcooli primari;

B. Prin reducere, aldehideie se transforms in fenoli;

C. Prin reducere, cetonele se transforms in alcooli secundari;

D. Prin reducere, cetonele se transforma in

alcooli tertiari;

E. Aldehidele si cetonele nu se pot reduce.

461. Reactiilc ehimice la care pot participa aldchidele sunt:

A. Reactii de reducere;

Chi mie organica - T esie pcntru admitcrc - 2011

:1

B. Reactii prin care se obtin derivati functional! ai compusilor carbonilici: eteri, esteri, amide etc.;

C. Reactii de con dens are Cll fenolul;

D. Reactii de condensare crotonica;

E. Reactii de condensate aldo lica,

462. Care dlntre urmatnarele reactli sunt coreete?

A. R-CH=O+H2-> alcooli secundari;

B. R-CH~O+H2-' alcooli primari;

C. R-CHl-CH~O+R-CH=O _, alchene;

D. C6H5-0H+CH2~O -> novolac;

E. C(,H5-CH=O+CI-h-OH ..... novolac,

463. Cfite substante izornere din clasa aldchldelor ~i cetonelor eorespund forrnulel moleculare CsHlI'O'!

A. Sapte cetone:

B. $apte aldehide ~i cetone;

C. Patru aldehide; n, T rei cetone;

K Cinci aldehide,

464. Care dintre formulele molcculare urmaroare cerespund un.or aldehlde ~i cctone saturate?

A. C4H,oO;

B. C7HI40;

C. C)H60;

D. C6HI20;

E. CSHllO.

465. Mentlonari aflrmatiilc corecte.

A. Benzaldehida estc 0 aldebida alifatica;

B. Acetofenona este 0 cetona mixta;

C. Etanalul este 0 aldehida alifatica;

D. Propanona este 0 cetona alifatica;

E. Propenalul este oaldchida nesaturata,

466. Precizatl aflrmatiile corecte referitoare la parriciparea henzaldehldei in reactia de condensare aldolicii.

A. Este components rnetilenica;

B. Este eomponenta carbonilica;

C. Este atat componenza mctilenica cat si componenta earbonilica:

D. Nu poate participa in aceasta reactie;

E. Estc cornponenta metilenica nurnai in cataliza bazica.

467. Pentru formula mnleculara C;HlOO se pot scrie:

A. DODa cetone en catena liniara;

B. Trei cetone;

C. Trei aldehide;

D. Patru aldehide;

E. Sase aldehide ~i cetone.

468. La 400 g de solutle apoasa 29% a unci aldchide A se adauga 80 .g de apa, 0 cantltate de 9.6 g din aeeasta solutle, In reactie ell 0 solutie amoniacala de azotat de arglnt, depunc 8,64 gAg. Aldehida este:

A. Aldehida propanoica;

B. Etanalul;

C. Propanalul;

D. Butanalul;

E. Acetaldehida,

469. Prln condensarea aldchldel benzoice eu acetona in mediu alcalin, se obtlne in final un ames tee care contine in procente de masa 73% beuztlldenacetcna ~i 27% dibenzilldenaeetona. Caleulati conversia aldehidci in benztltdenacerona, considerand ca nu ramane benzaldehida nereactlon atii.

A. 95%;

B. 80%;

C. 78.7%;

D. 68.49%;

E. 81.3%.

470. Care dintre aflrmatiilc referltoare Ia urmatorul campus sunt corecte?

OH

¢r

CHO

A. Este 4-hidroxi-3-metoxi·benzaldehida;

B. Prin condensate ell benzaldehida

formeaza 0 alchena;

C. Este lin compus aromatic;

D. Este un compus eu functiuni mixte:

E. Nu poate reacriona cu acetona,

471. Core dlntre urmatnarele afirmatii sunt corecre?

A. Alcoolul vinilic si acetaldehida sunt izomeri de pozitie;

55

Chimie organice -Teste pentru admitere - 201 J

B. Alcoolul vinilic ~i acetaldchida sunr izomeri de functi une;

C. Propanalul si propanona sum izomeri de catena;

D. Propanalul si propanona sun! omologi;

E. Alat etanalul cat si etanolul sc pol oxida eu reactivul Tollens.

472. Se dli urrnstnarea schema de reacrie:

.... _+~2=H.::.2 __ O-IJ-CH-CH,

I 1- OH OH

B(C:JRt03)

A

Reactiv Tollens

Denumlti compusii A ~i B. Cat argint s-a depus in urma reactiel de oxidare ell reactivul Tollcns, stlind ca a reactiunat 1 mol de cornpus A ~i randnrnentu] reactiel este de 70%.

A. A: 2-Hidroxipropanal, B: acid lactic, 172.8 g;

B. A: 2-Hidroxipropanal,

B: acid propanoic, 216 g;

C. A: 2·0xopropanal,

B: acid 2.cetopropionic, 151.2 g;

D. A: 2-Hidroxipropanal,

B: acid 2-hidroxi propanoic, 86.4 g;

E. A: 2-Hidraxipropanal,

B: acid propanoic, 21.6 g.

473. Prin condcnsarea aldehidei benzolce ell acctons in mcdiu alcalin, desi se lucreaza en execs de 75% aeetona, se obttne un arnestec care contlne in procente de'masa: 73°;', benzilid~n~ce.ona ~i 27% dlbenziliden acetona, Calculati masa de ncetona care trebuie introdusii in reactie penrru a obtine 146 g de benzltldenucetona.

A. 62.2 g;

B. 124.85 g;

C. 142.7g;

D. 54.5 g;

E. 109 g.

474. Se sintettzeaza propanalul prin oxldarea I-propanolulut ell KlCr107 in prezenta H2S04 90%. Sa se calculeze masele reorence de KZCr107 ~i de l-IaSO. 90% necesare oxid1irii II 61<g j-propanol. A. 9.81 kg, 12 kg;

56

B. 9.4 kg, 12 kg;

C. 9.81 kg, 13.06 kg;

D. 9."8 kg, 14.52 kg;

E. 4.9 kg, 7.26 kg.

475. Se sintetizeazii propanalul prin oxidarea I-prupanotutul cu KZCrZ07 In prezenta H2S04 90%. Sa se calculeze randarnentul daca din 6 kg I-propanol s-au obtinut 3 kg de dlstllat cue contine 58% propanal,

A. 30%;

R 58%;

C. 5.8%;

D. 60%;

E. 50%.

476. 0 aldehida sa til rat;'! A se condeuseaza eu 3 moli de aldchida formicli B, in solutle apoasli~1 in prezenta unui cataltzator bazic, rezultand compusul C. Prin hldrogenarea lui C se uhtine D, care are urmlltoarea cnmpnzltte procentuala: 44.J2%C, 8.82%H, 47.05%0 ¥i masa moleculara 136. Stilnd cii 6.8 g de compus D degajii 2.24 I de hidrogcn in reactla cu sodiul, substanta A este:

A. Propanalul;

B. Etanalul;

C. Propanona;

D. Acetona;

E. Acetaldehida,

477. Prin oxidarea unul amestec de aldehlde A ~i B rezultli 53.6 g amestee echimolccular a doi acizi monocarboxilici saturatl, care SI! neutrallzeuza ell 1000 1111 solutie de NaOH O.8M. Stiind eli unul dintre acizi a format la neutralizare 0 cantitate de sare mai mare cu 5.6 g decat celalalt acid, cele doua aide hide supuse oxldaril suut:

A. Propanalul, benzaldehida;

B. Etanalul, propanalul;

C. Propanalul, butanalul;

D. Acetaldehida, aldehida propanoieii;

E. Propanalul, izobutanalul.

478. Un com pus organic A, en formula rnoleculara C~HnO, este supus unei reactii de oxidare eu bicromat de potaslu in

Cbimie organics ~ Teste pennu adnute-re- 20] I

mediu acid, formllnd compusul S, en formula molecularil C~HIOO. Care este nurniirul izomerilor A care prin oxidare fnrmeaza compusul B, ~tiind ell acesta din unn!! nu reactloneaza eu rcactivuJ Tollens?

A. 4;

B. 7;

C. 5;

D. 3'

E. 8;

479. Acetona se oxideazii eu:

A. Reactivul Tollcns;

B. Reactivul Fehling;

C. KlCr207/H2S04;

D. KMnO.1H2SO.;

E. Oxigenul din aer, prin ardere,

480. Sc dll transfurrnarear

A + 3fO) __, CH)CH2COOH + CH3COCH). Substanta A este:

A. 3-0ctena;

B. 2-Metil-2-pentena:

C. 3-Etil-3-hexcna;

D. 3,4-Dil11etil-3-hexena;

E. 2,3-Dimelil-2-hexena.

i:

481. Se dau reuctlhe:

el-l. +C11 ~ CHJCl + HCI (1); 2CH. _, CZH2 + 3H,(2); 3ClH, -> C6Hd3);

C6R" +CHJCI/AIClr,C6HsCR) + HCI (4); C6HSCH3 +2Ch ..... C.R,CACh + 2RCI (5); C.HsCHCI2 +H10->C"l-IsCH=O+2HCI (6). Stlind cil reactia I dccurge ell randament de 50%, iar reactla 3 dccurge en randament de 60u/o, sa se calculeze cat rnetau de puritate 50% este necesar pcntl.:_u obtinerea a 106 g de benzaldehida.

A. 268.8 I;

B. 2241

C. 537.61;

D. 6721;

E. 358.4 L

482. Dintr-un vas care contine 9.2 kg de ctanol se sea ate 0 anumlta canritate de alcool §i sc oxidcaza ell bicromat de porasiu in medlu de acid sulfuric ia acetaldehlda. Restul de etanol se oxideaza

cu permanganat de potasiu in medin de acid sulfuric .18 acid acetic. Stiind ell in cele duua reacnl de oxidare s-au consumat 24.5 kg acid sulfuric ]00%, cure este procentul de alcool transformat in acid acetic?

A. 15%;

B. 20%;

C. 37.5%;

D. 62.3%;

E. 35%.

483. Subsranta A fermata din C, R ~i 0, cu masa moleculara 110, formula generala CnHln_60x ~i suma atomllor de carbon ~i Ilidrogen egal!! eu 12, prlu adltta a trei moli de Hl se transforma in substanta B, care prtn oxidare cu K,Cr10/H2SO., formeazii campusul C cu formula generals C.H2" ... 0" in care surna aturuilnr de carbon ~i de hidrogen este 14 iar masa molccularii 1] 2. Stiind cli A este lzomerul J,4-disubstiluit, substantelc ce indeplinesc cOllditiile de mai sus SUIl!:

A. A: pirogalolul,

B: 1,2,4-ciclohexantriolul,

C: 2-hidraxiciclohexan-l ,4-diana;

B. A: alcoolul p-hidroxibcnzilic,

B: 4-hidraximetilciclohexanolul,

C: aciduI4-hidroxiciclohexancarboxilic;

C. A: hidrochinona,

B: 1,4·ciclohexandiolul, C: ciclohexan-l,4-diona;

D. A: m-crezolul,

B: 1,3-ciclohexandiollll, C: ciclohexan-I,3-diona;

E. A: p-hidroxibenzaldehida,

B: 4-hidroximctilciclohexanolul,

C: acidul 4-oxociclohexancarboxilic.

484. in care dintrc reacrlile urmatoare, reaetivul Tollens actloneaza ea oxidant?

A. acetona + Cn(OH)2;

B. glioxal + 4[Ag(NH3)2]OH;

C. acetaldehida + 2fAg(NHJ)2)OH;

D. acetona + 2{Ag(NH,)210H;

E. glucoza + Cu(OHh

485. Prill illdlzire ell H2SO., gliceroluJ se deshidrateaza conform reacriei;

Gliccrol -+ CHl=CH-CH=o' + 2HzO.

57

Chimie organics -Tcsie pcntru adrnitere - 2011

Precizatl afirmatiile adevarate rcferitoare la prorlusul organic rezultat,

A. Se numeste propenal;

B. Nu reactioneaza ell KMnO,JH20;

C. Reactioneaza ell K2Cr207/H+;

D. Rcacjioneaza cu 2 rnoli de Hz;

E. Prin hidrogenare formeaza un alcool sccundar.

486. Indicati denurnirea corccta a subsrautelor A ~i B ~tiind ell A este 0 hidrocarbura CII formula gencr.ala CnH1n_Z, care are densitatea relattva fa~ii de azot 2.429 ~i nu reactioneaza cu rcacrivul Tnllens, iar Beste cetoacidul format prin oxidarea hidrucarburfl A eu KzCr20,lH~.

A. l-Pentina, acidul lactic;

B. 2-Melil-1 ,3-bliladiena, acidul piruvic;

C. I ,3-Pentndicna, acidul u-cetobutanoic;

D. Izoprcnul, acidul u-cetopropanoic;

E. l,3-Butadiena, acidul c-cetopropanoic.

487. Jndlcatl denumirea corecta a compusu lui X ~tiind eli are raporrul atomic C:H=2:3, IIU ,'eaclioneazli cu reactivul Tollcns, prin oxidarc ell KzCrZ07 ~i H~S04 formeaza un cetoaeid, respectiv 0.07 g de compus X rcaqioncaza eu 2 mmoli de hidrogen.

A. 2-Butenalul;

B. Butanona;

C. 3-Buten-2·ona;

D. Propenalul;

E. Metil vinil cetona.

488. Care dintrc cnmpusll lndicari sunt iznmerl ell dietil eetona?

A. Pentanalul;

B. Metil etil cetona;

C. Izopentanolul,

D. 2-Penten-l-olul;

E. Vinil propil eterul.

489. Cc se poate obtlne prin condensarea crotn n ieli a 2·lnetilpropenalului cu rnetll etil cetona?

A. 6-Metil-4,6-heptadien-3·ona;

B. 2-Formil-4-metil-l,3-hexadiena;

C. 3,5-Dimetil-3,5-hexadien-2-ona;

D. 2-Melil-l,3-heptadicn-6-ona;

58

E. 2,4,8- Trimetil-I ,3,6,S-nonatetraen-5.

Dna.

490. Sit se indice deuumirlle corecte ale cornpusllor izomeri A ~i B, stllnd ea au raportut atomic C:H:O=2:3:0.5, formula generals CnHln.ZO.. densirarea relativil fata de aZOI 2.5, iar prin oxidare cu KlCrZ01!H+ formeaza ucclasi cetoacld,

A. 2-Butenalul, dietil cetona;

B. Dietil cetona, 3-buten-2-olul;

C. Metil vinil cerona, 2-mctilpropenalul;

D. 3-Buten-2-ona,2-blltenalul;

E. 2-Hidroxibutanalul, metil vinil cetona.

491. Un cornpus organic monooxigenat A se rransforrna, prin oxldare eu reactiv Tollens, illlT-un compus B, ell musa molecularjl ell 27.58% mal mare dedit cea II compusulul A. Precizati care csre compusul A.

A. Etanalul;

B. Benzaldehida;

C. PropanaJul;

D. Izobutanalul;

E. Propanona.

492. Sc prepara formaldehida prm oxidarea metanolului cu aer (20% 02 ~i 80% Nz), Intr-un raport molar de 1 :1, obtinaDdu-se UII amesrec gazos f!;lrmat din CHIO, CIIJOH, H20, Hz ~i Nz. In paralel cu oxldarca mctanolului are IDe ~j 0 reactie de dehidrogenare a acestuta, iar 0 parte din hidrngenul rezultat se oxideaza la apa, in nmestecul gazes final se gasesc 80 moli de N2 ~i 30 moll de metanol nereactionat. Presupuniind di raportul molar metanol oxidat:metanol dehidrogenat este J :4, sa se ealculeze concentratia in procente molare a metanolului ~i a formaldehldei din arnestecul gazes rezultat,

A 12 %, 28 %;

B. 26.32%, 26.32%.

C. 15.8%,21.05%;

D. 15.8%,15.8%;

E. 21.74%,21.74%.

493. Se prepara formaldehida prin oxldaras mctanolului cu aer (20% 02 $i 80% Nl), intr-un raporr molar de ]:1,

Chimie organica -Tesrc pcnuuadmiterc-2011

obtinandu-se un arnestec gazos format din CIl20, CHJOH, HzO, u, ~i N,. in paralel cu oxidarca metanolului are loc ~i 0 reaetle de dehidrusenare a acestuia, iar 0 parte din hldrngcnul rezultat sc oxidcazfi In apa, in amesrecul gams linal sc giisesc 80 moli de Nl ~i 30 moli de mctanol nereactlonat. Presupunand eli raportul molal' metnnol oxidat:melanol dehidrogenat este 1 :4, sil. Sf calculeze concenrratla in procente molare a apel ~i a hidrogenului din amestecul gazos rezultat.

A. 26.32%,21.05%;

B. 26.32%, 15.8%;

C. 16 %,12 %;

D. 17.39%,4.34%;

E. 10.52, 15.8%.

494. Se prepara formaldehida prm oxtdnrea metanolulul ell acr (20% 02 ~i 80% N1), tntr-un "aport molar de ] :1, obtinanrlu-s« un amestec gazos format din CllzO, CHJOH, HzO, rr, ~i N1• in paralel cu oxidarca metanclului arc IDe ~i 0 reactie de dehidrogenare It acestuia, iar 0 parte din hidrogenul rezultat se oxideazii la apa. In amestccul gazos final se gas esc 80 moli de Nl ~i 30 moli de metanol ncrcactionat, Prasupunand ca rnportul molar metana I o.xidat:metanol dehidrogenat este 1:4, sa se calcutcze cantitatea de fonnaldehidii ce se formeazii prln oxidarea a 640 g de metanol,

A. 600 g;

B. 200 g;

C. 420 g;

D. 500 g;

E. 300 g.

495. ° cantitate de 2.9 g amestec de doi cornpusi carbunilici saturati izomeri A si B formcaza, III n-atarc eu reactiv Fehling, 5.4 g preclpitut rO~II. Stlind eil procentul de oxigen din cumpusii A ~i B este de 27.586%, sa se identifice compusti ~i sa se determine cornpuzltia molara a amestcculut initial.

A. Butanalul, butanona, 40% si 60%;

B. Propanalul, propanona, 75.4% ~i 24.6%;

C. CH3-CH2-CH=O, CHJ-CH2-CO-CH3, 55%~i45%;

D. CHJ-CH2-CH=O, CH3-CO-CH3, 75.4% si 24.6%;

E. Etanalul, acetoua, 52% si 48%.

496. Formula 2,4-pentandionei este:

A. CH,-CO-CH2-COOC,Hs;

B. CHrCO-CH2-CH2-CO-CH3;

C. CHJ-CO-CH2-CO-CH3;

D. CHJ-CO-eO-CH,;

E. CHJ-CO-CH,-COO-CH3.

497. Care dintre urmatoarele condensliri sunt posiblle?

A. Benzaldehida + acetaldehida;

B. Benzaldehida + benzaldehida;

C. 2,2-DimctilpropanaJ + formaldehida:

D. Formaldehida + acetona;

E. Metanal + benzaldehida.

498. Prln indilzire cu reactivul Fehling, aldehidelc sufera 0 reactie de:

A. Hidrogenare:

B. Rcducere;

C. Condensare;

D. Oxidare;

E. Transpozitie.

499. Care este structura aldolului rezultat prin condensarea a dona molecule de bcnzaldehida?

A. o-HO-C6H4-CH-C6H4-CH=O;

B. C6HS-CO-C6H4-CH=O;

C. m-HO·C6Hs-CH-C6H4-CH=O;

D. 0- ~i p·C6H5-CH(OH)-C6H4-CH=O;

E. Reactia nil are lac ..

500. Care dintrc urrnatuarcle substante se transforma eel mai usor in cetona?

A. CH2=C(OH)-C6H;.

B. CHrCH=C(OH}-CH2-CHJ;

C. CHrCH,-C(OH)=CH,;

D. C6Hs-CH2-CH.{OH)-C6Hs;

E. CH2=CH-CH(OH)-CH,.

501. 1 n reactia Kucerov a ] -pentlnel ~i a 2- pentinei se formeazli:

A. Doi alcooli izomeri de pozitic;

B. Un alcool;

C. 0 cetona si 0 aldehida;

D. Doua cetone;

59

E. Douii cetone izomere de pozitie,

Chimie organtca ~ Teste pentru admitcrc - 20 II

502. Prin rratarea acetaldehidei cu un arnestec de Na ~i etanol rezulti'i:

A. Acid etanoic;

B. Alcoo! etilic:

C. Dieti] eter;

D. Etanoat de etil;

E. Elano!.

503. Aleget] substantele din care se poate prepara aldehlda benzoica intr-o slngura ctapa,

A. C6H5-CH2-OH;

B. C6HS-COOH;

C. C6Hs-CH2-COOCH3;

D. C6H5-CH2Br;

E. C6Hs-OCOCH3•

504. Aldolul eu formula CH,-CHz-CH(OH)-CH(CH,)-CHO se obtiue prln aurocondensarea:

A. Butanalului;

B. Aldehidei propanoice;

C. Acetonei;

D. Propanonei;

E. Propanalului.

505. in reactia de cnndeusare crorontca a prnpanalulul Sf forrneaza:

A. 3-Hexenal;

B. 2-Metil-2-pentenal;

C. Aldehida 2-metil-2-penteJ1oica;

D. 1,3-Ciclohexadiena;

E. 2-Metil-3-hidroxipenlanal.

506. in rcactia clorurll de benziliden eu upa se forrneaza:

A. Benzaldehida;

B. Alcoolul benzilic:

C. Acidul benzoic;

D. Un diol instabil;

E. Feniiacetaldehida,

507. Ce se fo rmeaza in reacjla de condensare erotunica dintre acetone ~i benzaldehidn?

A. Benzilidenacetona;

B. Dlbenzilidenacetona;

C. 4-Fenil-3·buten-2-ona:

D. Alcooli hidroxibenzilici:

E. Derivati ai difenilmetanului.

60

508. Prin hidrogenarea totala a produsulul obttnur in reacna de condensare crotonlca a dO;lii molecule de butanom'i sc obttne:

A. n-Octanolul;

B. 5-Metil-heptan-3-olul;

C. 2-Etil-hexanolul;

D. 4-Metil-heptanul;

E. 3,4-Dimetil-hexan-2-oluL

509. Indlcati denumirea substantel A din reactia urmatoare,

OF("

2A ~."'H-C20"""- H,C-C H2-C H =) -c 110

C H,

A Propanona;

B. Propanalul;

C. Acetona;

D. Aldehida propanoica;

E. Acroleina,

510. Care esre produsul care se nbtine prin condensarca crotonlca a dona molecule de pentan-J-ona?

A. 5-Etil-4-mctil-4-hepten-5-ona;

B. 7-Etil-6-nonen·3-ona;

C. 5-Etil-4-metil-4-hepten-3-ona;

D. 6-Etil-S-octen-3-ona;

E. 3-Etil-3-octen-6-ona.

51 L lndicatl denumirea produsulul de condensare crotonica a trel molecule de ncetona,

A, 4,6-Dimetil-3,5-heptadien-2-ona;

B. 2,6-Dimetil-2,5· heptadien-4-ona;

C. 2.4-Dimetil-2,4-heptadien-6-ona;

D. Diizopropilidenacetona;

E. 3,6-Dietil-3,5-heptadien-2-ona.

512. Idcntificati substantele din amestec, sriind eli A este alcool primar, B este eter, C este aldehlda §i D este cetona. Cempusll, doi ciite dol, sunt izomerl, iar raportul cnnrinutulul in oxigen lntre C ~i A este 1.034.

A. A: I-propanol, B: etil metil cter, C: propanal, D: propanona;

B. A: izopropanol, B: eter etilic, C: acetaldehida, D: acetona;

C. A: izopropanol, B: etil metil eter, C: propanal, D: acetona;

D. A: l-propanol, B: etil metil eter,

Chimie organica -Tcstc pentru admitere - 20 II

C: propanal, D: acetone;

E. A: etanol, B: etil metil eter, C: acetaldehida, D: acetona;

513. Met]] lzopropil cetona se pnate obtlne din:

A. Benzen si izobutana];

B. 3-Metil-2-butallol;

C. Benzaldehidii ~i clorura de izopropil;

D. 3-Metil-l-butina;

E. 3-Mctil-2-butcnii.

514. In reactiile de condensare aldolicil ~i croroulca, aldehida formica ester

A. Cornponenta metilenica;

B. Componenra carbonilica;

C. Components carbonilica sau metilenica;

D. Numai componenra carbonilica;

E. Catalizator,

SIS. Benzil metil cetona se puate ohtine din:

A. Benzen ~i butanal;

B. Bcnzaldehida $i clorura de rnenl;

C. Fen; lacetilena si apa;

D. Acetaldehida ~i bromura de fenil;

E. l-Fenil-2-propanol prin oxidarc,

516. I lid icatl cantitntea de compus X obtinut prin exldarea a 172.5 cnr' de alcool etilic absolut (d=O.8g/em3) ell 0 solurle de K2CrZ07 I.M in acid sulfuric, precurn ~i volumul solutiei de K1CrZ07 1M necesar rcactle], sriind c.1i transfurmarea arc loe eu un randarnent de 100%.

A. 132 g (X) si 1000 1111 K2CrZ07;

B. 264 g (X) ;;i 2000 ml K2Cr207;

C. 180 g eX) ~i 2.4 I K2Cr107;

D. 138 g (X) ~i 1000 ml K2Cr107;

E. 180 g eX) si 6 J K2Cr207'

517. Acerofenona sc ponte obrlne prtn reactia ell apa a:

a) feullucetilcnei;

IJ) clcrurlt de benzil;

c) clorurli de bcnziliden;

d) feuil-triclorornelanului; c) I-fenilctanolului.

A. a;

B. b:

C. a, c:

D. b,c;

E. e.

518. Care dintrc pcrcchile de cornpusi formeaza, prln condensarca crctonica, doi produsi izomeri?

A. Buranona ~i benzaldehida;

B. Benzaldehida ~i formaldchida;

C. 2-Pentanona ~i benzaldehida;

D. 3-Pentanona ~i metanalul;

E. Metanalul ~i butanona,

5]9. Prtn oxidarea blandli a unul aJchenil benzen A se obtlnc compusul carbonilic B. Stiind eli raportul maselor moleculare MBIMA=1.017 ~i formula molccularii a lui A este C9H 10, sc cere:

a) denumirea substantel D, ~tiind eli aceasta nu reactloneaza eu rcactivu] Tollens;

b) denumirea substantei C, rezulrata prin reactia lui B eu amesrec nlrranr (1:1); c) volumul sotutie] de KlCrZ07 116M necesara pentru oxldarea a 236 g de compus A.

A. Benzaldehida, m-nitrobenzaldehida, 6 1;

B. Acetofenona, o-nitroacetofenona, 4 I;

C. Acetofenona, U1-11 itroacerofenona, r 6 I;

D. Fenil metil cetona, m-nitroacctofenona, 241;

E. Fenil etil cetona, m-nitroacerofenona, 24 L

520. Care este rapurtul molar de comblnare dintre llcctaldehida ~i reactivul F~hling?

A. 1:1;

B. 2:1;

C. 1 :3;

D. 1:2;

E. 2:3.

521. Ce compus se formeaza ill rca cpa de condensare crutnnlca dintre benzaJdehidii ~i ciclohe.xanonii·!

A. Benzilidenacetona;

B. Dibenzilidenacetona;

C. Fcnilbutanona;

D. 2-BenziJidenciclohexanona;

E. 2,6-DibenziJidencic]ohexanona.

61

Chimic organics -Tcstc pentru admicere - 2011

522. Prill hidrogenarea tutala a prudusului de ccndcnsurc crutonica a duua molecule de fenilacetahlchidil se obtlnc:

A. I-Fenil-l-propanol;

B. 3-Mctilheptanol;

C. 2-Etilbex3nol;

D. 2,4-Diciclohexil-l-butanol;

E. 1,3-Difenil-I-propanol.

523. Indicati cnre este suhstanta A din urrnatoarea reuctie de condensare crotontca catalizata de NaOH.

3A 2,6.dicidohexilidenciclohexanona + 2H,O.

A. Benzaldehida;

B. Propanalul;

C. Ciclohexanona;

D. Ciclohexanolul;

E. Acroleina,

524. Care estecnrnpusul care se obtlne in rcactla de condensare crotonicll a doua molecule de n-pentanal?

A. 5- Eti 1·4- rncti 1-4-hepten-3 -ona;

B. 2-Propil-2-hcptenal;

C. 5-Etil-6-metil-4-heptan-3-ona;

D. 6-Etil-5-octan-3-ona;

E. 4-Propil-2-hexenal.

525. Precizari compusul care se obtine in reactla de cnndensare croronlea trfmolcculara 8 prupanalulul,

A. 4,6·Dimetil-3,5·heptadien-2·ona;

B. 2,6-Dimetil·2,5-heptruldien-4-ona;

C. Oi i zopropi I idenacetona;

D. 2,4-Dimelil-2,4.heptadiena!ul;

E. 2,4-Dimetil-3,5-dihidroxi-heptanalui

526. Se n ditioncllZa II pii III 1040 g accttlena, obtiniindu-se cnmpusul X. 114 din acest compus se reduce la suhstanta Y, iar restul se oxidcazii la su bstan [a Z. Cousidcrflud di randnmentul tuturor transrormarllor este 100%, calculati care este cuncentratia procentuala a sulutiei obtinute prin dizulvarea substantei Z in 200 g de spa.

A. 46%;

B. 30%; c. 90%; O. 60%; E. 50%.

527. Benzaldehtda se ponte oh(ine prin: 62

A. Acilarea benzenului cu clorura de acetil III

prezenta de A]C]3;

B. Oxidarea blanda II alcoolului benzilic;

C. Oxidarea energica a toluenului;

D. Oxidarea energica a alcoolului benzilic;

E. Hidroliza clorurii de benziliden,

528. Autocondensarea. crotunlca a uoei aldehlde A conduce 13 un compus B care prin oxidare cu reuctiv Tullens formeaza compusal C. Stiind eil peotru neutrallzarea a 251 mg compus C se consuma .22 ml KOH 0.1 M se cere:

a} d se preclzeze substantele A, B ~i C;

b) sa se determine eanritatea de Ag forrnatu prio oxidarea a 40 mmoli compus B.

A. Butanal, 2-etil-3-hidroxihexunal, acid 2-etil-3·hidrox.ihexanoic; 10.8 g;

B. Butanal, 2-etil,2-hexenal, acid 2-etil·Z-hexenoic; 2l.6 g;

C. Propanal,2-metil-3-bidroxipentanal,

acid 2-metil-3·hidroxipenlanoic; ] 1.96 g;

D. Propanal, 2-metil-2-pentenal, acid 2-rnetil-2-pentenoic; 8.64 g;

E. Propanal, 2-metil-2-pentenul, acid 2-metil-2-pentcnoic;14 g.

529.. Autocondensarea unei aldehide A conduce la un compus B care sc oxideaza eu rcaetiv Fehling la compusul C. ~tiind eli pentru neutralizarea a 251 mg com pus C sunt necesari 11 ml NaOH O.2M, sa se deuumeasca compusii A, B, C ~i sa se indice cantlrntea de CUzO care se forrucaza in urma reactlel a 40 mmoli B cu reacrivului Fehling.

A. Propanal, butanal, acid butanoic, 8.12 g;

B. Aldehida acetica, aldehida crotonica, acid crotonic, 7.1 g;

C. Propanal, 2·metil·2·pcntenal, acid

2-metil-2-pentenoic, 5.76 g:

D. Aldehida acetica, aldehida crotonica, acid acrilic, 5.21 g;

E. Aldehida acetica, aldehida crotonica, acid acrilic, 8.58g.

530. Prin oxidarea catalltica a 22.4 I de metan (c.n.) cu un randarnent de 50% se ohtine lormaldehida care se dlzolva in 85

'I,I

Chimie crganica=Tcstc pentru admitcre - 2011

g de apa, Care este cnnccntrntia procentunla a solutiei obtinute?

A. 10%;

B. 5%;

C. 15%;

D. 20%;

E. 25%.

531. Preclzati compusul nhtinut prin coudensarea aldolicii a 2,2-dimetilprnpanalului cu acetaldehida, urmatii de hidrogenare.

A. 3,4-Dimetil-I,3-pentandiolul;

B. 2,4·Dimetil-I,4-pentandiulul;

C. 4,4·Dil11ctil-pentan-l,3·diolul;

D. 2,3-Dimetil-l,4-pentandiolul;

E. 2,2- Dimctil-I ,4-pentandiolul.

532. Cum se poare obtine ciclohexannna?

A. Prill oxidarea fenolului;

B. Prin izornerizarea cictohexanului;

C. Prin oxidarca benzenului;

D. Prin hidrogcnarea partiala a fenolului;

E. Prin oxidarea ciclohexanolului.

533 .. Se trateazit ell reactiv Totlens cfite 1 g din urmatorit cornpusk

I) etanal;

(1) prop anal; nnbutanalj IV) etandial; V) propandlal,

Ceo mai mare cantltate de reactiv se consumil prin reactia cu:

A. I;

B. II;

C. m,

D. IV;

E. V.

534 .. 3,J-DimelilbuC:anoDa se poatc obtiuc prln:

A. Aditia apei la 3,3·dimetil·l-hutena;

B. Oxidarea ell K2Cr2011H'" R 3,3-dimetil- 2-butRllolului;

C. Aditia apei Ia 3,3·dimetil-l-butina;

D. Dehidrogenarea 3,3~dimetill-butanolului in prezenta cuprului;

E. Dehidrogenarea 2-metil-2-butanolului.

535. 0 cantitate de 5.8g suhstanta orgallica X, ce contlne 62% carbon ~j de sase ori mai putin hidrogen, este hidrogenatii cu 2.24 I H2• Indlcati denumirea substantel X, stiind eli nu reactioneaza cu reactivul Tnllens.

A. Aldehida gliccrica;

B. Dirnetil cetona;

C. Propanona;

D. Propanalul;

E. Acetona.

536. Dhtlncrea acetaldehidel se poate face

prin:

A. Oxidarea blanda a etanolului;

B. Oxidarea etanolului cu K2Cr207 si

H2S04;.

C. Oxidarea cnergica a izopropunolului;

D. Aditia apei la acetilena;

E. Oxidarea 2-butcnei cu K2Crp7 si H2S04.

537. Aldehidele ~i cetonele se pot dilerentia pe haza sensihili tatii diferite fata de agentii uxidantl, Indicati care dintre urrn iitoarelc afirm alii sunt adevarate.

A. Aldehidele se ox'ideaza cu K2Cr2071H+ la acizi carboxilici;

B. Cetonele se oxideaza eu K2Cr207flr la alcooli;

C. Aldehidele se transforms In aC1ZI carboxilici in reactia cu KMnOilf+;

D. Aldehidele ~i cetonele nu se oxideaza cu K2Crl0711-r;

E. In reactia cu K2Cr2011H+, aldehidele 'se transforma in dioli,

I I'il

"538. Preclzati afirmatiUe eorecte

referitoare la formaldchidil.

A. Se utilizeaza pentru conservarea

preparatelor anatomice;

B. Este 0 substanta gazoasa;

C. Se utilizeaza ca dezinfeetant; O. Este a substanta soiida;

E. Se dizolva In apa,

539. Care sunt alchinele care prin aditie de apa, in prezcnta sulfatului de mercur, formcaza 2-but!lnona:

A. l-Pentina;

B. l-Butina;

63

Chirnic crganicz s-Tcste pcntru admitcre - 2011

C. Prop ina;

D. 2-Butina;

E_ 3-Metil-l-pentina.

540. Din reactia fcnilacetilenei cu apa se obrlne;

A.' Fenil metil cetona;

B. l-Fenile!anolul;

C. C6HS-CO-CH3:

D. Benzofenona;

E. Acetofenona.

541. Care dlntre alchinele de mai [os VOl' Iorma, prjn reactia Kucerov, 0 cetona ce contlne carbon asimetric?

A. 3-Metil-l-pentina;

B. 4-Metil-2-hexina;

C. 3,3-Dimetil-l.butina;

D. 2-Hexina;

E. 3-Hexina.

542. 0 substanta or_ganidi A are 8.57%H, restul fiilld C ~i O. In reactla sa ell apa de brom se nhtine compusul B, care are dcnsitatea relativii ratii de aer 7.96. Prln reducere eu H1, substanta A j'onncaza cumpusul D, care contlne 1.3.51 % H. Substanta A poate fl:

A. Aldehida crotonica;

B. Acroleina;

C. Metil vinil cetona;

D. Benzilidenacetona;

E. 2-Butenalul.

543. Cnmpusul A fnr meazil, prin oxldare cu I'CIICtiV Tollens, compusul B~C9RH10" lar pr in uxidare encrgica Sf tr ansfurmji In compusul D~C9H(,06' soluhil in solurie de NaHCOl. Clorurarea catulitica a lui 0 conduce la un singur produs de reactie, C9H506C1. Denumip compusul A.

A. 2,3-Dimetilbcnzaldehida;

B. 2,4-Dimetilbenzaldehida;

C. 2,5-Dimelilbenzaldehida;

D. 2.6-Dimetilbenzaldehida;

E. 3,5-Dimetilbcnzaldchida.

544. Care dintre cnmpusil onumerafi se poate obnne direct din acetllena?

CH3-CHz-OH(I), HCOOH(IJ), ClI)"

CH~O(III), CDl-OD(IV), CH2~0(V).

64

A. I;
B. II, ill;
C. V;
D, IV;
E. Ill. 545. Prin condensarea nnvulaculul ell aldehida formica se obtine rezita. Ce cantitate de rezitii Sf obtine din 800 kg de novclac ~i 100 kg de aldehida formica, daca 40% din aldehida formica fonneazii grupe hidroximeti1cnice lar restul puntl mcnlenlce?

A. 880 kg;

B. 822 kg;

C. 846 kg;

D. 900 kg;

E. 864 kg.

546. 0 substanta organicli A contine in molccula C, H, 0 ~i are masa moJcculara 72. Prin arderea completii a 144 g substanta se consuma 1232 I aer (20% Oz) ~i rezulta 144 g de H20. Care este formula molcculara a substantci?

A. CsH1oO:

B. C,H.O; c. CJH60;

D. C6HI20;

E. C4H~0.

547. 0 substanta organicii A contlne in molecula C, D, 0 ~i arc masa molecularii 72. Prin arderea completli a 144 g substanta se consumli J2321 aer (20% O2) ~i rczulla 144 g de apa, Care cstc fnrmula de structura sau denumirea suhstantei A, ~tiind cil p"cHnts izomerie geometrieii ~i nu reactioneazll cu sodiul metalic:

A. CH2=CH-CO-CH,;

B. CHrO-CH~CH-CHJ;

C. CH,-CHz-CHz-CH=O;

D. CH3-0-CHz-CH~CHz;

E. Metil vinil cetona.

548. Se prcpara in la borator 26.4 g acetaldehida prin oxidarca etanolulul cu bicromat de potasiu ~i acid sulfuric. ~tiilld cii aldehlda se obtinc cu un randament de 60%, sa se precizeze cantitatea de atcool sl

Chimie organicn -Teste pentru admitcrc - 2011

respccttv de K2Cr20, de concentratie

116M, care se introduc 111 reactie.

A. 46 g, 3000 ml;

B. 23 g, 1000 ml;

C. 18 g, 2000 1111;

D. 23 g, 500 rnl;

E. 46 g, 2000 ml.

549. Se prepara ill laborator 26.4 g acetaldehida prin oxldarea etanolului eu blcrnmat de potasiu $i acid sulfuric. Snind ca aldehida se obnne <;u un randament de 60%, ce volum de solutie de bicrnrnat de potasiu de concentratie 113M, se utllizeaza la oxldare?

A. 1000 ml;

B. 300 ml;

C. 0.51;

D. 11;

E. 500 ml,

550. Compusul X eu formula brutii C3H" coutine un carbon primal', trei carbonl seeundari, un carbon tertiar $i unul cuarernar. Sub actlunca KlCr20,/H1SO., cornpusul X se transfol'll1a in suhsranta V, care prin Illcalzire se decarboxileaza, rransformandu-se in cctona Z. Cetona Z este:

A. Butanona;

B. J-Pentanona;

C. 2-Pentanona;

D. 2-Hexanona;

E. 3-Hexallona.

551. III urma rcactiei dintr e formaldehlda ~i fenol se obtin fenoplastc. Indicati afirmatiile cureete referftoare la acestt produsi de condensare.

A. Novolacul are 0 structura filiforma;

B. Bachelita are structura tridirncnsionala;

C. Novolacui este termorigid;

D. Bachelita este termoplastica;

E. Novolacul este denurnit ~i rezita,

D. Hidroliza;

E. Condensarea crotonica,

553. Care este numarul izomerilor de constitutie cu formula moleculara C9R140 care r educ reactivul Tollcns, lar prin oxldare energicii formeazii acetona, acid ccto-propanoic ~i acid prupandiolc in raport molal' 1:1 :1?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

554, Prin oxidarea cataliticil a metanolului cu aer, pc hlngii aldehida t'onnicil se formeaza ~i acid formic, dioxid de carbon ~i hidrogen, conform reactlllur:

CH30H + ] 1202 __. CH2=O + H20;

CH2=0 + 11202 --> DCOOH;

eH30H __. CH2~0 + H1;

CH30H +3/202 __, CO2 + 2H20. Cnnsiderfind ell in rcacterul de nxldare so introduce un amestec format din 1.00 moli de metanol sl 150 moli de aer (20% O2 ~i 80% N2), cii acidul formic ~i dioxinul de carbon se forrneaza mntr-ull raport molar de 3:1, iar C, este 60% ~i C, este 80%, care este numarul de moll de metanol rarnas ncoxidat?

A. 15;

B. 20;

C. 25;

D. 10;

E. 30.

555, Prin oxidarea catalttlca II mctanoJului cu aer, pe langa aldehida formica se formeaza ~i acid formic, dloxid de carbon ~i hldrogen, con Corm reactillor:

CH30H + 11202--+ CH2~0 + H10;

CH2=O + 1/202 --+ HCOOH;

CH30H __. CH2~0 + R2;

CH]OH +3/202 -+ CO, + 2H,O. Conslderfind eli in reactorul de oxldare se introduce un amestec format din 100 moli de metanol ~i ISO moli de aer (20% 0, ~i 80% N,), ea acidul formic ~i dioxidul de carbo II se formeaza irrtr-un "aport molar de 3:1, tar C, este 60% si C, este 80%, cati

552. Mentiunat] care sunr princtpalele reactll chimice Ia care p31'ticipii aldehidele sl ceronele,

A. Rcducerea;

B. Aditia;

C. Condensarea aldolica;

Chim!c organici1-Tc!;tc pentru edmitere - 2011

moli de acid formic ~i de dioxid de carbon se formeaza?

A. 15,5;

B. 20,6.33;

C. J 8,6;

D. 21,7;

E. 20,10.

556. Prill oxidarea catalitica a rnctanolului ell aer, pc langa aldchida lor mica se forrnenza ~i acid formic, dioxid de carbon ~i hldrogen, conform rcactlilur.

CH)OH + 1/20r .... CHz=O + H20;

CH,=O + 1/202 -+ HCOOH;

CH)OH -+ CR2=0 + Hz;

CH30H +3/20, -+ COz + 2H20. Conslderfind ci'i ill reactorul de oxidare se introduce un amestec format dill 100 moli de metanol ~i 150 moli de act (20% O2 §i 80% N2), di aeidul formic ~i dioxidul de carbon se formeaza lntr-un raport molar de 3:1, iar C, este 60% ~i C, este 80%, care este numarul de moli de apii care se formeazii?

A. 20;

B. 50; C_ 40:

D. 30:

E_ 45;

557_ Prin oxidurea catalitica a metano.lului cu aer, pe hlnga aldehlda fOJ-mica se furmeuza ~i acid formic, dioxid de carbon ~i hidrogcn, conform rcacthlor:

CHlOJ-I + 1120, -> CHz=O + H20;

CH2=0 + ]/202 -+ HCOOH;

CHlOH -+ CH:=O + H2;

CI,hOH +3/201 -+ COz + 2H20. Consldcrand en in reactorul de oxidare se introduce lin amestec format din 100 moli de rnetunul ~i J 50 moli de aer (20% O2 ~i 80% N1), ea acldul formic ~I dioxiduI de enrbon se forrneaza tmr-un raport molar de 3:1, iar C" csre 60% §i C, este 80%, compozltta in procente molare a amestecului obtinut ln urmu dcsf1i~urli:rii prucesulul este:

A. 30%CHzO; 5%CHlOl-I; 3%HCOOH; 3%C02; 10%HzO; 30 N2: 19%H2;

B. 25.6%CH10; 8_2%CH30H; 6%HCOOH; 5%C02: 1O_2%H20; 20%N2; 25%H2;

66

C. 19.67%CHzO; 6.56%CH30H; 4.92%

HCOOH; 1.64%COz; 13.12%H20;

39.34%N2: 14_75%Hz;

D. 40%CH20; 7%CH30I-l; 7%HCOOH; 2%COz; 14%H20; 40%Nz: 13%H2:

E_ Nici un rczultat nu este corect.

558. Ca1"C dintre alchincle de mai jos vor Forma, prill adltla apei, 0 cetnna care are carbon asimctrlc?

A_ 3-Metil-l-pentina;

B. 4-Metil-2-hexina;

C. 3,3-Dimetil-l-butina;

D. 2-Hexina;

E. 3-Hexina.

559, 0 substanta organicii A contlne 53.3%0, restul II ~i C. Prin oxidare cu reactiv Tollens Sf transfnrma in subsranta B eu 57.J4%0. Dcnumitl substanta A, stitnd cii are masa moleculnra 90.

A. Fructoza;

B. Aldehida glicerica;

C. Zaharoza; D_ Glucoza:

E. Celobioza,

560. Precizatl care dlntre urmatoarele alehene Jorrneaza cerone prm oxidare.

r) R-CJ:I~CH-R;

II) R-CH=CH~;

III) R,C=C(Rh;

IV) RzC=CH-R;

V) CH3-C(C.Hs)=CHz•

A. I;

B. II; C_ III;

D. IV;

E. V.

561. ° cantlrate de de 200 g solutie alcoolicli: de etanal 40% se utilizea71i intr-o serie de reactil chimice: 90 g se utilizc37.a pentru coudensare cu aeetona; SO g sc utilizcaza pcntru Iormarea oglinzii de argint cu reacnvul Tollens; canuratea de solupe ramasa se trateaza [II reacnv Fehllng. Se cere sa se calculeze cantitatea de acid etanolc care se obtine in urrna reactiilor chimicc,

A. 60 g;'

B. 40.0 g;

Chimie orgunica -Tcste pentru admircrc - 20 I J

C. 27_27 g;

D. 13_63 g;

E. 0.04 kg.

562_ Prill o~idarea cataliticii a mctanului se obtine J 200 kg de solulie de metanal de cOJlc~ntratie 35%. Calculati volurnul de metan nc~esar procesului. masurat la 2 atmosfere ~i 27°C.

A. 313.6 m3;

B. 172.3 m);

C. 250 rrr';

D. 175 m3;

563. Prin oxldarea catalltlca a metanului se obtine 1200 kg solutie de meranal de conce;ltratie 35%. Calculati volumul de aer (20 % Oz) ncccsar oxidarii.

A_ 750m);

B. 3136 m);

C. 900m3; D_ 2000 m':

E, 1568 1113

67

Chimie organicJI- Teste pcntru adrnitere - 20 II

Capitolul 6. Acizi carboxilici ~i dertvan functtonal!

564. Acizii carboxilici sunt compusl organici care conpn grupa functinnala;

A. Carbonil legata de un rest hidrocarbonat;

B. -eOOH legata exclusiv de un rest hidrocarbonat saturat;

C. -COO- legato. de doua resturi hidrocarbonate diferite;

D. -CO-Cllegata de un rest hidrocarbonat;

E. Carboxil legara de un rest hidrocarbonat,

565. Precizati care dintre denumiri corespund compusului H-COOH.

A. Acid propanoic;

B. Acid etanoic

C. Acid metanoic;

D. Acid formic;

E. Acid malonic.

566. Acizii gra~i su nt:

A. Acizi care sc gascsc in grasimi ~i uleiuri sub forma de esteri ai glicerolului;

B. Acizi dicarboxilici cu catena liniara;

C. Acizi monocarboxilici cu numar par de atomi de carbon;

D. Acizi dicarboxilici nesaturati;

E. Acizi dicarboxilici care rezulta prin oxidarea catalitica la 100°C a alcanilor superiori.

567. Addul oleic este:

A. Un acid gras saturat care se gaseste in cantitate mare in grasimile solide;

B. Un acid saturat liniar cu 16 atomi de carbon;

C. Un acid gras nesaturat care se gaseste ill cantitate mare in uleiuri;

D. Un acid nesaturat, cu catena liniara, 16 atomi de carbon ~i configuratie trans;

E. Un acid nesaturat liniar, ell 18 atomi de carbon si configuratie cis.

568. Precizati denumirea corecta

corespunzatoare srrucrurti de mal [os, CH)-(CH2),-CH=CH-(CH2)rCOOH

A Acid maleic;

B. Acid oleic;

C. Acid 9-octadecenoic;

68

D. Acid propenoic;

E. Acid crotonic.

569. Care dintre urmatoarele substante dau prin hldruliza acid benzoic?

A. Benzonitrilul;

B. Acetarul de fenil;

C. Benzamida:

D. Benzoilanilina;

E. Benzoatul de metil.

570. Sa se determine formula ~i concentratla molarll a acidulul monocarboxilic saturat stiind di 100 ml solutie de acid se neutralizeaza cu 200 ml KOH 2M, respectlv densitatea vaporilor acidului in raport cu oxigenul este 1.437.

A. HCOOH, 1M;

B. CH)-CH2-COOH,2M;

C. CH)-CQOH,4M;

D. HCOOH,4M;

E. CHrCOOH,2M.

571. Care dintre reactiile acizilor carboxillcl indicate mai jos, sunt comune cu cele ale aclzllor anorganici?

A. R-CHzCOOH + NaOH;

B. R-CH2COOH + Zn;

C. R-CHz-COOH + H20;

D. R-CH2-COOH + CaO:

E. R-CH2-COOH + Brl.

572. Care dintre urmatoarelc clase de compusi Iormcaza aeizi carboxilici prin hidrollza?

A. Esterii;

B. Clorurile de acizi;

C. Cetonele;

D. Amidele;

E. Alcoolii,

573. Care dintrc acizfi de mai [es consuma cea rnai mare canritate de NaOH raportata 10 1 g de acid'!

A. Acid formic;

B. Acid acetic;

C. Acid benzoic;

Chimie organica -Testc pentru adnutere - 2011

D. Acid stearic;

E. Acid propionic.

574. Acidul formic reactloneaza CU apa $i rezulta:

A. BCO' + HO+;

B. HCOO+ + H';

C. HCOO' + HJO+;

D. HCO+ + HO';

E. HCOO + H20.

575. Precizati rcactille curecte.

A. 2 CH3COOH+Zn->CCHlCOO)2Zn+H2;

B. CI-I3COOH+CaO-+CH)COOCa+H20;

C. CHlCOOH+KOH-+CHlCOOK+H10;

D. CH]COOH + CHlONa -+ CH]COONa + CH]OH;

E. CH_,COOH+KC1-+CH]COOK+HCI.

576. Numiti acidul monocarboxilic satnrat a carui sare de argint contme 64.67% Ag.

A. Acid acetic;

B. Acid propanoic;

C. Acid etannic;

D. Acid butanoic;

E. Acid propanoic.

577. Sarea de argint a unui acid monocarboxilic saturat conrlne 55.3846% Ag. Care este volumul solutici de Ca(OHh 0.5M care neutrulfzeaza 4 moli de acid?

A. 2500 ml;

B. 1000ml;

C. 5000 ml;

D. 4000 ml;

E. 10 l.

578. Acidul acetic ponte reacriona eu:

A. Hidroxidul de calciu;

B. Fenoxidui de sodiu:

C. Clorura de sodiu;

D. Etoxidul de sodiu;

E. Hidrogenocarbonatul de sodiu ..

579. Numltl acidul monocarboxllic saturat a carul sue de calciu continc 21.50% Ca.

A. Acidul formic;

B. Acidul acetic;

C. Acidul propanoic;

D. Aeidul eranoic;

E. Acidul benzoic.

580. Care dintre formulele de mai jos corespunde acidului 2-butclloic?

A. CH2=CH-CH2·COOH;

B. CH3-CH=CH"CH2-COOH;

C. CH)-CH2-CH2-COOH;

D. CH2=CH-COOH;

E. CHrCH=CH-COOH.

S81. Un o-ceto acid saturat X, eu raporrul m_l!!iJ;._ C:O=3:.:i, se rransforma, sub actiunea unci enzime speeifice, conform I'cactiei:

2 X + HOH -+ R-COOH(I) + COl + R-CH(OU)-COOI-J(II).

~tjjlld eli din 8.S g de campus X s-au obtlnut 3.6 g de hidroxiacid, sa se indice randamentul fransformiirii.

A. 40%.

B. 50%;

C. 75%;

D. 60%;

E. 80%;

582. Precizati elite grupe functlonale care pot reaction a cu bidroxidul de sodiu confine compusul CIl masa mnlecularjl 166, stiind ea pentru neutralizarea a 3.32 g compus s-au folosit 40 ml solutte de NaOH 1M.

A. 0 grupa carboxil;

B. Trei grupe carboxil;

C. Doua grupe carboxil;

D. Dona grupe carooxil ~i doua grope hidroxil;

E. 0 grupa carboxil ~i 0 grupa hidroxil alcool.

583. Intre moleculele unui acid carboxlllc Sf pot stabili:

A. Legaturi ionice;

B. Legaturi de hidrogen;

C. Legaturi de oxigen;

D. Legaturi coordinative;

E. Legaturi covalente,

584. CSI'e dintre formulele de mai jos corespunde acidului 2-mctil-propenoic?

A. CH)-CH=CH-COOH;

B. CH2=CH-CHz-CH2-COOH;

C. CH2=C(CHJ)-COOH;

D. CH2=CH-CHz-COOH;

J

69

E. CHrCH(CHJ)-COOH;

Chirnic crgnnica -Tcste pentru adrniterc - 2:0]1

585. Care dintre adzii indicati se pot obtiue prln hidroliza gI"iisimilor unturale?

A. Acidul pentanoic;

B. Acidul palmitic;

C. Acidul stearic;

D. Acidul lauric;

E. Acidul oleic ..

586. Acldul prupenolc se poate obtlne prin:

A. Oxidarea aldchidei crotonice ell apa de brorn;

B. Oxidarca propenalului ell reactiv Tollens;

C. Dehidrogenarea acroleinei;

D. Hidroliza cianurii de vinil (nitrilul propenoic);

E. Oxidarea acidului 2-hidroxipropanoic.

587. Se formeaza acid salicilic prin:

A. Hidroliza o-hidroxi benzonitrilului;

B. Reactia salicilatului de sodiu ell acidul

clorhidric;

C. Diazotarea acidului 2-amino benzoic;

D. Oxidarea p-hidroxi stirenului;

E. Oxidarea p-crezolului.

58g. Care dintre aflrmatiile urmatoarc sunt corecte?

A. Acidul Iormic este mai tare dedit acidul acetic;

B. Acidul butanoic este mal tare dedit acidul acetic;

C. Acidul palmitic este un acid gras saturat cu 16 atomi de carbon;

D. Acidul oxalic este un acid nesaturat;

E. Acidul lactic este nn hidroxiacid,

589. Care dlntre unmitorii eornpusl fnrmeaza, prln hidrollza, acid acetic?

A. Acetonitrilul;

B. Acctatul de metil;

C. Benzoatul de rnetil:

D. Acetaldehida;

E. Acetaniiida,

590. Care dlnrre aflrmatillc urrnatoare su fit corectc?

70

A. Acidul maleic este izomerul geometric cis al acidului butendioic;

B. Acidul oleic este un acid gras nesaturat ell 18 atorni de carbon;

C. Acidul benzoic se po ate obti ne prin oxidarea benzaldchidci;

D. Acidul oleic este un acid gras nesaturat cu (rei iegaturi C=C;

E. Acidul propcuoic este un acid nesaturat.

591. Care dlnrre reacttlle urmatoare sunt coreete?

A. Acid formic + propanol _. formiat de propil + apji;

B. Acid propanoic + amoniac _. etanamina +CO~;

C. Acid acetic + carbonat acid de sodiu _. ace tat de sodiu + CO, + H20;

D. Acid benzoic + NaQH --+ benzoat de sodiu + H2O.;

E. Acid formic + NaCN --+ formiat de sodiu+ HCN.

592. Care dlnn-e p.·opriet1itile acizllcr carboxilici, mentinnate mal [os, sunt commie cu cele ate ucizilur auorganlci?

A. Ionizarea III solutie apoasa;

B. Reactia cu hidroxizii alcalini;

C. Reactia cu oxizii metalici:

D. Reactia de decarboxilare;

E. Reactia ClI indicatorii acido-bazici,

593. Acidul 'I'-hidroxibutanoic poate forma prln ellmlnare Intraruoleculara de ap1i:

A. 0. auhidrida;

B. Un acid nesaiurat;

C. Un ester cielic (lactona);

D. Un cetoacid;

E. Un acid ciclic,

594. Un mol de acid monocarboxilic, eu formula generala CnH2n-l!Ol. neceslta la ardere 9 moli de oxigen. Ce formulil moleculara are acidul?

A. C7HP2;

B. CSHP2;

C. C9H1Q02;

D. CaHoO,;

E. C7H702.

Chirnic organics - Teste pcntru admitere - 2011

595. Sarea monosodtca a unul acid dtcarboxlllc saturat contine 18.25%Na. Formula de structura a acidului este:

A. HOOC-(CH)4-COOH;

B. HOOC-(CH2kCOOH;

C. HOOC-(CH2)2-COOH;

D. HOOC-CH2-COOH;

E. HOOC-COOH.

596. Un acid dicarboxilic, care poate forma 0 anhidri.d1i cidicii, confine 41.37%C, 55.17%0. ~i 3.45%H. Care este denurnlrea ucidului?

A. Acid maleic;

B. Acid oxalic;

C. Ac id tereftalic;

D. Acid succinic;

E. Acid ftalie.

597. Ordonarl compusil de mal jos in sensu] cresterfi aciditatii,

I) fenol;

11) a cld a cetic;

HI) acid carbonic; IV) H20;

V) metanol.

A. V<H< ]<!Il< IV;

B. IV<V< Ill<I<IT;

C. V<JV<I< IU< II;

D. IV< V<ill< []<J;

E. V<IV< 1lI< 1< II.

598. Sa se aranjeze urmiitoarele substante in ordinea scadcrit caracterutui acid.

I) HlCDJ;

II) u-naftul;

III) H1Q;

IV) acetllena; V) HCDQH.

A. V>I>III>ll>IV:

B. I>V>IIl>U>IV;

C. I>V>Il>IV>IJJ;

D. V>I>II>TT1>IV;

E. I>V>II>IU>IV.

5'99. Indicati numarul aclzllor aromatici monoearbo;i1ici izomeri, ~tiiDd eli pentru arderea unui mol de acid se consuma 9 moll de oxigen.

A. 6;

B. 5;

C. 4;

D. 3;

E. 2.

600. Indicati numarul acizilor care se pot obrlne prin pcntanolllur corespunziitori.

A. 2;

B. 5;

C. 6;

D. 8;

E. 4.

pentanoici oxidarea

601. Un acid ell formula R·CO-COOH are raportul masic C;Q = 3:4. Care este denumlrea acestuia?

A. Acid o.-cetobutanoic; B' Acid n-cetopropanoic;

C. Acid u-hidroxipropanoic;

D. Acid 2-oxopropanoic;

E. Acid 2-oxobutanoic.

602. 0 cantltate de 15.2 g amestee de acid metanoic ~i acid etanolc se neutralrzeaza eu 150 ml solutte de NaOH 2M. Sa se determine rapurtul molar in care se giisesc eei dol acizi in nmestee,

A. 2:1;
B. 1:1;
C. 1:2;
D. 3:] ;
E. 2:3. 603.. Care dlntre urmatnrii acizi sunt miscibiH cu apa?

A. Acidul propanoic;

B. Acidul acetic;

C. Acidul lauric;

D. Acidul fonnic;

E. Aciduloleic.

604. Acidul stearic este solubil in:

A. Apa;

B. Solutio de HCI 10%;

C. Benzen;

D. Solven]i organici;

E. Acetona,

605. Care dinrre urmatoarele nflrmatii, rcferltoare la caracterul acid III acizilor carboxlllci, sunt corecte?

71

Chimic organics -Tcstc pcutru admitere - 201 ]

A. Solutiile apoase ale acizilor carboxilici au pH>7;

B. Acizii carboxilici schimba culoarea iodicatorilor de pH (turnesol, metiloranj);

C. La dizolvarea in apa, acizii carboxilici pun in libertate ion hidroxil;

D. Solutiile apoase ale acizilor carboxiliei au pH<7;

.E. Acizii carboxilici sun! acizi rnai slabi decal acidul c1orhidric.

606. Care dintre urmatoril compusl sunt acizl mal slahi dccfit aclzfi carboxilicl?

A. HCl;

B. H2C03;

C. HCN;

D. H2SO.;

E. R-OH.

607. 0 canntate de 3 g de acid monocarbnxilic saturat se dizol\'3 in apa, fonnand 250 ml de sulutle (p =1 g/rol). 0 probii de 10 ml de solutio de acid se neutralizeaza cu 20 ml solutle NaOH O.lM. Sa se determine constants de echilibru, daca la esterifiearea II 12 g de acid cu 11.625 ml ctanol (1)~0.8g/ml) se mai glisese la echilibru 0.1 moli de acid.

A. 4;

B. 3.7;

C. 5;

D. 2;

E. Nici Ull raspuns nu esic coreet.

608. Prill

monoearboxilie

unui (A) eu

tratarea saturat

conform reactiei de mai jos, rezulta un compus (B), cu masa moleculara eu 25% mal mare dedit masa acidului,

R-COO H (A)+PCls~ R-COCI(B)+ POCJ,+HCl. Acidul este:

A. Acidul acetic;

B. Acidul propanoic;

C. Acidul etanoic;

D. Acidul butanoic;

E. Acidul izobutanoic,

609. Derivatii functionali ai acizilnr carhoxilici sunt:

A. An.hidridele;

B. Amidele; 72

acid PCls,

C. Eterii;

D. Nitrilii;

E. Esterii,

610. Care dintre compusii enumerati mai jus sunt estert?

A. Trinitratul de gliceril;

B. Palmitatul de sodiu;

C. Tripalmitina;

D. Benzensulfonatul de sodiu;

E. Sulfatul acid de eli I.

611. Denumlrea coreetii a compusului CH,=CH-COO-CHJ este:

A. lzobutanoat de metil;

B. Acetat de vinil;

C. Propenoat de rnetil;

D. Propionat de metil;

E. Propen i I merox icetona,

612. Esterul ohtinut prln reaetia unui mol de acid benzen-Lq-dtearboxilic (acid tcrcftalic] cu 2 moli de l,Z-etandiol se uumester

A. Ftalat de divinil;

B. Tetraftalat de divinil;

C. Divinil tetraftalat;

D. Tereftalat de etilenglicol;

E. Tcrcftalal de bistjl-hidroxietil);

613. Compusul R-O-NO, este:

A. Nitroderivat;

B. Nitrozoderivat;

C. Nitrat de alchil;

D. Ester anorganic;

E. Azotit,

614. Pentru esterificarca acldului propanoic s-au introdus in vasul de reactie 3 moll de acid propanoic ~i 160 g de metanol. La sriir~itul reactlel s-a constatat cii s-au consumat 64 g de alcool. Precizatl care este coustunta de esterlflcare ~i care cste procentul de transformare a aleoolului.

A. 1.33; 50%;

B. 2; 66.66%;

C. 2; 33.33%;

D. 1.33; 40%;

E. 2; 40%.

Chimie organica -Tesze pentru admieere - 20J L

615. Suhstanta A, cu formula molectJlarii. C6HI20J, care contine UII carbon asimetric, se supune urrnatuarelor transformnri:

NaOH

hidrolizli.

oxidare

8---~

2 etupe

h.idrolizillOH· HCI

o E ~F

Stlind eil E. contme: 40'%C, 6.66%H, 53.33%0, respcctlv suhsrantele B ~i E courln accla~i numar de atomi de carbon, precizatl dcnumirea sau structura s u bstante] A.

A. CH3-CH2-COO·CH1-CH(OH)-CHJ;

B. Propanoat de n-hidroxipropil;

C. CH3-CH(OH)-COO-CHz-CH2-CI-Il;

D. 2·Hidroxipropanoal de propil;

E. HO·CH2-CHz-COO-CH2-CHrCH3

616. Hidrogcnul necesar unci rcactit de reducere se ponte obtine prin rcactta dintre:

A. Eter etilic si sodiu;

B. Etanol si sodiu;

C. Fier ~i acid clorhidric;

D. Acetat de etil si sodiu;

E. Zinc ~i acid acetic.

617. Clorura de acetil poate Ii foJosita ca reactant In objinerea,

A. Esterilor;

B. Acidului acetilsalicilc;

C. Benzoatului de fenil;

D. Acetonei;

E. Acetofenonei.

618. Ce canritate de S~pUII eu 10% H20 se obrine ptin saponiflcarea ell NaOH a 1.6]2 kg de trlpalmitiua?

A. 2085 g;

B. 1668 g;

C. 834 g;

D. ]042.5 g;

E. 1853.3 g.

619. Prin hidroliza acetatului de fenil se formeazar

A. Acid acetic ~i fenol;

B. Acid etanoic si alcool benzilic;

C. Acid benzoic si fenol;

D. Acid etanoic si feno!;

E. Acid acetic si hidroxibenzen,

620. Prill hidroliza nitrililor se obtul acizi cnrbnxllicl, conform reaetiei:

R-C=N + ZH10 ~ R-COC)H + NHJ•

Ce canrltate de apa Sf' consuma peutru a obtine 2 moli de acid butandioie prin hidroliza nttrllului corcspunzatnr, randamcntul reacfiei liind de 90%?

A. 180g; .

B. 144 g:

C. 2l6g;

D. 288 g

E. 360 g.

621. Prin tratarea (conform scheme! de mal jos) a unei subsrante gazoasc A en Br2 se obtlne 0 substanra B, care prin tratsre ell KCN este rransfurmata in substanta C. Aceasta formeaza, prin hidJ'oUzii, un acid diearboxilie D, cu masa moleculara 11 B ~j cu formula prncentuala 40.7%C, 5.] I %M ~i 54.2%0.

CnH2n + Brz --- CnH2nBr2 ~

A B

c

D

Indlcatt substanta C ~i cantitatea de substanta A necesara pcntru a prepara 354 g compus D, ell un randament global de 60%.

A. Dicianura de etilen, 7Q g;

B. Cianura de propil, 70g;

C. Dinitrilul acidului buLandioic,140 g;

D. Dinitrilul acidului glutaric, 140 g; .E. Dinitrilul aciduiui butandioic, 70 g.

622. Prin tratarea, conform schemei de mal jos, a unei substante gazoase A ell Brl se nbtine 0 substanta B, care prin tratare cu KCN cste transformatii in substanta C. Aceasta formeaza, prin hldrotiza, un acid

73

Chimie orgauica -Tcste pentru admitere - 20! I

D cu masa molecutara 118 ~i cu formula procenruals 40,,7%C, 5.1 I "IoH ~i 54.2%0.

CnH,n + Br, CnH,nBr2 2KCN

A B

c

D

Indlcutl compusul D, stiind cli 0 trelme din atomll de hidrogcn pc CHe ii coutine determina caraetcrul siiu acid.

A. Acidul malonic:

B. Acidul maleic;

C. Acidul butandioic;

D. Acidul aspartic;

E. Acidul adipic.

623. Un amestec de arizi izomcr.i X ~i Y furrneazjt, prin esterfflcare cu mctanolul, diester] ale diror mase moleculare sunt cu 24.13% mal marl dccat masele muleculare

ale Iul X ~i Y. Prin inclilzire la 160oC,

compusul X se deshjdrateaza,

trnnsformflndu-se in anhidrida

corespunzaroare, astfel incat din 232 g de arnestcc echimoleculur de X §i Y rezults 18 g. de apii. Sii se denurneasca compusil X §i Y ~i sa SI! determine cornpoznla in procenre molare a amesteculsi initial.

A. Acid cis-cic!oblltan-l,2·dicarb~xilie ~i

acid trans-ciclobutan-I ,2-dicarboxil ie,

50%X ~i 50%Y;

B. Acid cis-eic!oblltan-l,2-dicarboxilic ~i

acid trans-ci cl obutan-I ,2-dicarboxilic,

40%X ~i 60%Y;

C. Acid cis-ciclobutan-l ,2-dicarboxilic si

aci d trans-ciclobutan-I ,2-dicarboxili c,

60%X si 40%Y;

D. Acid maleic si acid fumaric, 30%X ~i 70%Y;

E. Acid cis-butendioic ~i acid transbutendioic, 50%X;;i 50%Y.

624. Se obtinc oxidul de etena, prin oxidarea a 746.67 I de dena de purltate 90%, conform reactlel de mal [os. Aceasta reactloneaza cu ]80 g de acid acetic, fOl'm5nd un ester polietoxilat.

74

R-COOH , flH,C,-;:;CH, ...... R-COO(CH,CH,O)"H

o

Se cere formula de srruetura a. esteruhn §i cantitatea obtluuta, considerand cii reaetla are loe eu un randarnent de 100%.

A. CH3-COO-(CH2-CH,-O)30.H,500g;

B. C~-COO-(CH2-CH2-0)15-H, 750g;

C. CH]-COO-(CH2C~-O\o-H, 1500g;

D. CHj-COO-(CH2-CH2-O)2U-H, lOOOg;

E. CH)-COO-(CH2-CH2-O)lo-H,IOOOg.

625. Indican denurnirea trtgllcertdcl, ~jjjnd di aCJZII componenn sunt saturatl, lar prin sapoulflcareu a 20.85 g trigliccrida rezulta 7.65 g de sap un co 7.5]6% Na, respectlv 13.9 g de siipun cu 8.273 'Yo Na.

A. Dioleopalmitinu:

B.. Dipa!mitostearina;

C. Di stearopa Imiti na;

D. Tristearina;

E. Tripalmitina,

626. Amidele sunt dertvar] functionali ai acizilorcarbo](ilici, care hidrollaeaza in catalizilllcida sau bazicii conform reactiek R-CONHz + HzO ~ R·COOH + NH3 ••

La hldroliza buzieH a 3.65 g de lImidii S-aU oblinut 0.4105 I de arnoniac, miisura~i la 27 C ~i 3 atm. Amida supusa hidrolizei este:

A. CH)-CONHz;

B. Amida acidului acetic;

C. Amida acidului propanoic;

D. CHJ-CHz-CONHz:

E. CoHs-CONH2•

627. Indicat] denumlrea trjgliceridei ~tiind cii acizf] camponenrl sunt saturatf, iar prfn saponificarea a 22.25 g de tdgliceridii rezultii ]5.3 g de siipuncu 7.516% Nu, respectlv 6.95 g de slipun cu 8.273% Na.

A. Dipalmitostearina;

B. DistearopaLmitina;

C. Dioleostearina;

D. Distearooleina;

E. Oleopalmitostearina.

Chirnie orgenicz -Tcstc pentru adrniterc - 2011

628. Indicati masu molecularii a trigliccridei stiind eli acizli componenp suut saturatl, iar prin sapuuiflcarea a 20.85 g de trigUceridii rezulta 7.65 g de siipnn cu 7.516% Na, respectiv 13.9 g de sapno ell 8.273% Na.

A. 862;

B. 848;

C. 920;

D. 820;

E. 834.

629, Avand in vedere ea slstemele tampon sunt formate din acizi slabi ~i sarurile lor ell baze tari, respcctiv din haze slabe ~i sarurile lor cu aeizii tari, care dintre substanrele de mai jos pot forma sistcmc tampon?

A. A cidul acetic;

B. Acidul succinic;

C. Etilamina;

D. Acetonitrilul;

E. Acetamida,

630. 0 cantitate de 890 g de triglicerida a unui acid gras saturat hldrolizeaza sub actlunea enzlmelur (lipazc) ~i rezulta 82.8 g de glicerol, eu un randument de 90%. Indicati acidul gras.

A. Acidul oleic;

B. Acidu! stearic;

C. Acidul cnpronic;

D. Addu! butanoic;

E. Addu! palmitic.

·631. Esterul ell formula R-COOC2HS are raportul de lIIasH H:O = I :4. Cap ester! carboxilici izomeri respects acest report?

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6;

E. 7.

632. Formula acetllaeetatulul de metil esre:

A. CHJ-CO-CH2-COOCH);

B. CHrCO-CH2-COOC2H;;

C. CH3-CO.CHz-OOCC2Hj;

D. CH3-CO.CH2-OOC-CH3;

E. CH3-COO-CH2-00C-C2H,.

633. Care dintre urmatnarele transformiiri este 0 re:actie de estcriflcare?

a) acid acetlc + alcoolmetilic;

b) acid acetic + NaOH;

c) acid acetic + metilamuul;

d) acid salicll ie + II n hidrid a acetlca.

A. a si c;

B. b ~i d;

C. II si b;

D. a si d;

E. b si c.

634. Care dintre reacriile de mal jus sunt posibile?

a) acid propanoic + CaO;

b) propanoat de metil + HlO;

c) acid propanoic + C,HsO"Na+;

d) acid propanoic + NaCN;

e) add prupannic + CoRs-OR.

A. a si c;

B. c si d;

C. b ~i d:

D. a si e,

E. b si e.

635. Prln esterlficarca metanolului en un acid carhoxllic Sf obtine lin ester care, in stare de vaporl, are 0 dcnsitate de 2.75 on mal mare decat a oxigenulul, ~liind eii prin analiza cnntltatlva din 8.8 g de ester s-au obnnut 17.6 g CO2 ~i 7.2 g H20, care este denumirea esterului?

A Formiat de metil;

B. Propanoat de etil;

C. Etanoat de eti!;

D. Butanoat de metil;

E. Propanoat de metil,

636. Un amestec echimuleeulur format din trei ester] ai aeeluiasl alcool monoh idroxilk saturat ell acizi carboxilici saturatl omologi contine 48.65% C. Daca alcoulul are acelasi 1I11l;liir de atomi de carbon ca ~i aeidul cel mal rnic, cei trei esteri SIIDt:

A. Formiatul de propil; aoetatul de propil; propenoatul de propil;

B. Eranoatul de metil; propanoatul de metil; butanoatul de metil;

C. Etanoatul de etil; propanoatui de eti!; butanoatnl de etil;

D. Metanoatul de rnetil; etanoatul de rnetil;

7S

Chimie organica -Tcsre pen tru adruitcre - 20 L 1

propanoatul de metil;

E. Formiatul de izopropil; acetatul de izopropil; propanoatul de izopropil.

637. Se saponiflca (hidrolizeazjl] 30 g de trigliceridii eu 150 ml solurie KOH 1M. Excesul de hidroxid se neutrutizeaza ell 2.1.9 g de HCI 10%. Indlcele de saponiticare al trigliceridei (exprimat in mg de KOH consumat de I g de graslme) este:

A. 185.6;

B. 269.7;

C. 168;

D. 195.3;

E. 198.7.

638. Consfstenta grasimilor depinde de:

A. Numarul de atomi de carbon din restul de alcool;

B. Natura resturilor acizilor grasi din

compczitia lor;

C. Gradul de ramificare a acizilor grasi:

D. Temperatura;

E. Natura alcooluiui din molecula.

639. Care dintre urmatuarele rcactli sunt posibile?

J) CH3COOC~Hs + HOH; 11.) CH3COOC1Hs + HCI:

Ill) CHJCOOC2"s + NaOH:

IV) CH1COCI+ CH10T-l; V) CHJCOOH + KOH.

A. ill;

B. I'

C. IV;

D. 11;

E. V.

640. in reactla dintre un acid carboxilic ~i un nlcool, se poate deplnsa cehilibrul spre Iormarea esterului, daca:

A. Se I ucreaza cu exces de apa;

B. Se lucreaza cu exces de alcool;

C. Sc distila alcoolul;

D. Se di sti Iii esterul:

E. Se adauga un catalizator.

641. Esrerll carboxilici se pot obtlne prin reacria:

A. Acizilor carboxilici eu alcoolii;

B. Acizilor carboxilici ell fenelii;

76

C. Acizilor earboxilici cu alcoxizii;

D. Acizilor carboxilici cu fenoxizii;

E. Anbidridelor de acizi cu alcoolii sau cu fenolii;

642. in urrnatourea schema de reactle, A esre un diester cu formula moleculara CllHJ404•

A + 2H~0 !; B +2C;

B -> D + lIlO (13 lncalzire),

Stllnd eli D contlne 32.43%0, denumltl cumpusil B ~i C.

A. Acid butandioic, propanol;

B. Acid izoftalic, etanol;

C. Acid p-metilbenzoic, propanol;

D. Acid ftalic, etanol;

E. Acid maleic, etanol.

643. Formula de strucrura a aeetatului de vtnll este:

A. CI'I,=CH-CO-CHJ;

B. CH2=CH-COOCHJ;

C. CH3-COO-CH=CH2;

D. HC",C·OOC-CH3;

E. H2C=CH-OOC-CH3.

644. Substanta eu formula de structura OlN-C6H.-COO- C6H4-CHJ este:

A. Un eter;

B. 0 anhidrida de acid;

C. 0 cetona aromatica;

D. Un ester carboxilic;

E. Un compus eu functiuni mixte.

645. Un acid monocarboxllic saturat care contine 40%C este transformat tnrr-un ester care contine eu 18.82% mal mult carbon in comparatie CII acidul. l;;tiind cil alcoolull'olosit la esterlflcare este un alcool monohidroxilic saturat, care este denumirea esterului?

A. Acetat de izopropil;

B. Formiat de metil;

C. Propanoat de metil;

D. Acerat de etil;

E. Acetat de propil,

646. Se dau nrmatorii compusl:

A) fenil mctil cetona; 8) fenilaeetaldehida; C) etanuatul de metil;

Chimie organic-a -Teste pentru admitere - 2011

D) oxalatul de dienl;

E) Iormlntu] de etil;'

_!I) butandioatul de dimeti!.

Intre care dinrre cnmpusll menrionatl cxistli rclape de izomcl'ie?

A. A~iC;

B. B ~iD:

C. A si B;

D. D~iF;

E. C si E.

647.Ce cantitatc de solutie de hidroxid de sodiu 30% se consuma I~ hidroliza bazica a 37g de acetat de meril?

A. 75 g;

B. 100 g;

C. 50g;

D. 150g;

E. 66.66 g.

648. Deoarece indkdc de snponificare (mg KOIi consumat de 1 g de ester) al lauratulu] de metil este 261, acidul lauric cste:

A. Acid dodecanoic;

B. Acid decanoic:

C. CHJ-(CHJ~'COOH;

D. CH3-(CH1)lo-COOH;

E. Acid octanoic.

649. Un ester al unui acid lIlono(3)'boxilic alifatic saturat cu un alcool rnouohldroxlllc saturat arc raportul de masii C:I-l:0=6:1:4. Care este numarul acizilor §i csterilor izomcri care au catena Iiniarii ~i care corespund formulei molecularc?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5;

E. 6.

650. Sa se indice volumul de alcoa 1 etillc de conccntrarlc 92 glJOO ml ~i volumul de acid a cetlc de concelltl'ape 92.3 g/100 ill I necesare obtinerii a [76 g ester, dacii alcoolul se adauga in execs de 50% ~i conversia acidului este de 50%.

A. ISO ml alcool si 260 ml acid;

B. 260 ml alcool ~i 150 ml acid;

C. 200 ml alcool ~i 260 rnl acid;

D. 150 mi alcool ~i 195 ml acid;

E. 260 ml alcool ~i 2-60 rnl acid.

651. Un alcool polihidroxilic Hciclic suturat reaclioneaza cu un acid mOllocarboxllic aciclic saturat, forrndnd esterul cu masa molecular-a 302, care conttne de 5 or] mai multi atomi de carbon deeM alcoolul. Stiind eli acldul are fata de alcool UII atom de carbon in plus, aleoolul ~ i respecuv acidul sunt:

A. I ,2-Propandiolul si acidul butanoic'

B. I ,2,3·Propantriolul si acidul butanoic' c. Etilenglicolul si acidul propanoic; ,

D. 1,2,3-Butantriolul ~i acidul pentanoic;

E. Glicerolul ~i aeidul butanoic.

652. Care este conversia procesului de tr.ansformare a acidului acetic in acetat de etil, daca din 240 g de acid ~i 6 moli de alcool s-au obrinut 3 moli de ester?

A. 40%;

B. 60%;

C. 75%;

D. 80%;

E. 90%.

653. Care este convcJ'sia p rocesului de transformars a alcoolului etilic in acetat de etil, daca dill 240 g de acid ~i 6 moli de alcool s-au oblillut 3 rnnll de ester?

A. :50%;

B. 60%;

C. 75%;

D. 80%;

E. 90%.

654. Preclzar] calltihitile de acetat de etll (A) ~i de propanoat de metil (8) din 950g de atnestee echrmelecular al celor dol ester].

A. 176 g A, 774 g B;

B. 352 g A, 598 g B; c. 264 g A, 686 g B; D.440gA,5]OgE;

E. Nici un rezultat nu estc corect.

1111

II

II

655. Ce cantitate de apii trebuie adilugllta la 30 g de solutle de acid acetic de

77

Chirnic organica -Tesre penrru admirerc - 201 J

concenrratte 9% penlru a 0 aduce In 0 cuncentratie de 1.5%?

A. 100g;

B. 150 g;

C. 200 g;

D. l80g;

E. Nici un rezultat nu este corect,

656. La csterlflcarca ucidului propanoic cu metanolul s-au introdus in vasul de rencpe 3 moli de acid ~i 6 moli de alcuul, Dupa stabiIirea ecbtllbrului s-a constatar eli s-au transformat doar 2 moli de alcool, Care este valoarea constantei de cchilibru a rcactiei?

A. K=l;

B. K=2;

C. K=3.5;

D. K=4;

E. K=5.

657. Care dintre urmatorii detergenri sunt neionici?

A. CH3-(CH2)n-CH2-S0'4Na";

B. R-O.(CH2-CHrO)n-CH2-CH2.OH;

C. CHJ-(CH2)n-CH2-OSO'3Na+;

D. R-O-(CH2-CH2.O)n.H;

E. CH}-(CH2)16·COO'Na+.

658. Sil]JulIurilc sunt:

A. Esteri ai acizilor gnl~i cu glicerolul;

B. Saruri de sodiu ale acizilor alchil-

sulfonici;

C. Esteri ai acizilor grasi eu monoalcoolii;

D. Saruri de sodiu ale aciziior grasi;

E. Sdruri ale acizilor grasi cu diversi cationi,

659. Care dintre urmutnarele structuri corespund trioleinei?

A. CHTOOC-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CHl I CH-OOC-(CHz)7-CH=CH-(CH2h-CHj I .

CHz-OOC-(CI-I2)7-CH=CH-(CH2kCHl

B. CHz-COO-(CH2kCH=CH-(CH2)6-CHl I CH-COO.(CHz)7-CH=CH.(CHz)6-CHJ

I CHz-COO·(CHlkCH=CH-(CHlkCH3

78

C. CH2-OOC-(CHz)16.CHl I

CH-OOC-(CH2) I~·CHJ

I

CHz-OOC-(C Hz) 16· CH}

D. CH2-00C-(CHz)7-CH=CH-{CI-I,kCH3 I CH-OOC-(CH2)7-CH=CH.(CI-IzkCHl

I CH2-00C-(CH2)7-CH=CH-(CH2),-CH3

E. CH2-00C-(CH2)7CH=CH(CH,)7-COOH I

CH-OOC-(CH 2)sCH=CH(CHzh-COOH

I CH1-OOC·(CHz)BCH=CH(CHz)7+COOH

660. Care dintre afirmatljle de mat jes

sunt corecte? '

A. Grasimile naturale sunt esteri ai

glicerolului;

B. Grasimile se numesc trigliceride:

C. Grasimile pot fi hidrolizatc;

D. Grasimile sunt solubile in apa;

E. Grasimile liehidc se nurnesc uleiuri.

661. Care dintre urrnutoarele afirmatii referitoare la srructura acizilor continutl in moleculelc trtglicertdclor naturale sunt adevarate?

A. Au numar par de atomi de carbon;

B. Au catena liniara;

C. Pot fi ~i acizi grasi cu grope amina;

D. Sunt dicarboxilici;

E. Pot fi saturati sau nesaturati,

662. TriglicerideJe lichide pot fi

transformate in trigliceride solide:

A. P~n reactia de substitutie eu halogcni:

B. Pnn saponificare;

C. Prin hidrogenare;

D. Prin reacjii ell metale, ell oxizi bazici sau eu baze;

E. Prin oxidare,

663. Care este numarul maxim de trigliceridc mixte care pot forma prin hidroliza glieerol ~i UD amestec de acid palmitic, acid stearic ~i acid oleic?

A. 2;

Chimic organicn-Te.sle pemru admitcrc+ 2011

B. I;
C. 5;
D. 4;
E. 3. 664. Care dintre urmatnarele afirrnatii referitoare .13 slcatlvare sunr coreete?

A. Este proprietatea grasimilor lichide de a aditiona hidrogenul, transforrruindu-se In grasimi solide;

B. Este proprietatca grasimilor nesaturate de a forma, sub actiunea oxigenului din aer, pelicule dure $1 aderente:

c. Este 0 proprietate legata de posibilitatea polimerizarii si oxidarii aeizilor gr~i polinesaturati continuti in gliceride;

D. Este proprietatca de a forma gliceride;

E. Este 0 proprietate ee caructerizeaza puterea de spalare a sapunurilor.

665. Care dintre urrnatoarele sfipUlluri an o bunli putere de spalare?

A. Stearatul de magneziu;

B. Stearatul de calciu;

C. Palrnitatul de potasiu;

D. Palmitatul de calciu;

E. Srearatul de sodiu.

666. In pructica, gradul de nesaturarc al griisimilor este evaluat prin cifra de iod. Aceasta reprezinta nurnarul de gramc de iod cure se pot adlrlona 18 100 de grame de substanta grasa, datoritli dublelor Iegaturl din resturile acll. 0 prob1i de ] 0 g dintr-un ulei a fost trntlltli eu 30 g de iod, Iar excesul de iod a fost rtrrat cu 750 ml solutie O.IM de tlosulfat de sodiu, folosind ell indicator amidonul, eonform eeuatiei:

12 + 2Na2S20J ..... 2Nal + NU2S406•

Care este cifra de iod a uleinlui?

A. 126.5;

B. 109.5;

C. 204.75;

D. 140.7;

E. 136.5.

667. Stiind eo 0 Irigliccridii formeazii prin hidrollza numai acid pnlmitlc ~i glicerol, sa se calculeze cantitatea de triglicerida nccesara ubtlnerf a 8.28 kg de glieerol, cu un randament de 90%.

A. 14 kg:

E. 8 kg;

C. l1.28 kg;

D. 89 kg;

E. 80.6 kg;

668. Cel mai mare indice de saponifieare (mg KOH consumat la hidroliza a ].g de triglicerida) corcspunde:

A. Dipalmitostearinei;

B. Distearopalrnitinei;

C. Diolcopalmitinei;

D. Tristearinei;

E. Triolcinei.

669. Sc hidrolizeaza eu randament de 100% cate I g din urmMorii cnmpus]:

I] ctunoat de meul; JI) clorul'll de acetil; Ill) unhidridi! lIcetidi; IV) acctnmida;

V) acetonltrjl,

Cell mai marc cautitare de NaOH se consuma III neutralizarea arnestccului ruzultat prin hidroliza compusului:

A. I;

B. IT; c. ill;

D. IV;

E. Y.

670. Formula N-fenil-izobntanamidci estes

A. (CH3)2CH-CO-NH";

B. C"Hs-CH2-CH(CH,)-CO-NH1;

C. CHJ-CH2-CO-NH-C6H;;

D. (CH3)tCH-CO-NH-C&HS;

E. C6Hs-CH(CH3)-CO-NH-C6Hs'

671. Acidul 5-aminopentanoic formeazli prin deshidratare lntramcleculara:

A. Un ester cic!ic;

B. 0 cetoaldehida;

C. 0 amida liniara;

D. 0 amida ciclica (lactama);

E. 0 amida ramificata.

672. Precizati denumirea amidei care are formula moleculura CJB7NO:

A. N-Etil-formamida;

B. Propanamida;

C. N,N-Dimetil-fonnamida;

79

Chimie organics -Tcste pentru admiterc - 20 II

D. Ns Metil-acetarnida;

E. Nici unul dintre raspunsuri nu este corect,

673. Din punct de vedere functional, acetanilida este:

A. Un derivat functional al acidului acetic;

B. 0 cetona;

C. 0 amida substituita la azot;

D. 0 aminii aromatica acilata;

E. Produsul de acilare a anilinei.

674. Prln hldroliza in anumite conditii a benzonitrllulul se poare obtlne:

A. C6HS-CH=O ~i NH3;

B. C6Hs-COONH1;

C. Cr,Hs-CH2-NH1;

D. C6Hs-NH2;

E. C6HS-COOH.

675_ Care este formula molcculara a anhidridel propanolce?

A. (Cll5CO)lO;

B. C{;H603;

C. C6HaO;

D. C~H!oD3;

E. (C3H7CO)p.

676. Cate anhidrlde pot fnrma adzii benzen-rri ca rboxlllci?

A. 1;

B. 4;

C. 3;

D. 2;

E. Nici 0 anhidrida,

677_ Identiflcati subsrantcle X, Y, Z, U, V din ecuatiile urmatuarelor rcactii:

a) CH3COOlHX-CH3COOC3H,+Y;

b) Z+KOH-CHJ-CH2-COOK+H20j

c) CH3COCI+U-.CH3COOC6Hs+NaCI;

d) 2CH3COOH+V -+(CH3COOhZ[]+H!.

A. Etanol, acid clorhidric, acid propanoic, fenol, zinc;

B. C3H70H, H20, CH3-CHrCOOH, Cr,I-IsONa, Zn ,

C. n-Propanol, apa, acid acetic, fenol, zinc;

D. n-Propanol, apa, acid propanoic, fenoxid de sodiu, zinc;

E. C2HsOH, H20, CH3COOH, C6HsOH, Zl1.

80

678. Din 74.67 1 de acetilcna de puritate 60% se obtine acetat de etil, conform schemci de mai [us,

oxidate ....... II,C--COOH )

lIC=CII ~ H,C~CHO /" -

~ Ir~C-CH201:l

~ HJC-COOCH1CH)

$iind cil j II mutate din acetilen 11 se transformil in acid, iar restul in alcool ~i cii in urrna reactiel de esterlflcare se obtin 66 g de ester, care este randamentul reactiel de esteriflcare, dacii cclclalte transfOl'mliri chimicc au avut loe ell randament ]OO%'!

A. 80%;

B. 60%;

C. 75%;

D. 37.5%;

E. 50%.

679. Cati acizr monocarboxiJici saturati cnnpn ill molecula lor 62.06%C?

A. Sase:

B. Unul ClI catena liniara;

C. Sase cu catena ramificata;

D. Opt;

E. Zece.

680. Formula de srruetura corecta a Nmettl propanaruldet cstc:

A. CH,-CO-NH-CO-CH,;

B. CH3-CH2-CO-NH-CHJ;

C. CH,-CH,-CHrNT-h;

D. CH)-CH2-COONH-CHJ;

E. CH3-CO-NH-CH3'

681. Precizatl care este formula de calcul a constantci de echlllbru corespunzateare reactlel de csterlflcare directa, prczc[]tat1i mai jos.

R-COOH + R'-OH !::; R-COOR' + H,O.

[RCOOH]-{R 'OH]

A. K=

[RCOOR '].[H,O]

B. K=

[RCOOH],[R'OH]

Chimic organ iell +Tcstc pentru admitere - 201.1

[RCOOH].{R'OH]

c. K = ----------- ;

[ReOOR']

[RCOOR'].(H20]

D. K= ----------- _

[RCOOH].[R'OH]

E. Nici 0 formula nu este corecta,

682. 0 cantitate de 97 g de amestec de acid ctanoic ~i acid propanoic se neurrnlizeaza ell 750 Ill! de solurie de hldruxid de sodiu 2M. Care sunt cantitiitile de acizi

carbnxilici din amestec? .

A. 30 g acid etanoie, 67 g acid propanoic;

B. 60 g acid etanoic, 37 g acid propanoic'

C. 48.5 g acid etanoic, 48.5 g acid '

propanoic;

D. 90 g acid etanoic, 7 g acid propanoic;

E. 37 g acid etanoic, 60 g acid propanoic.

683. Compusul CII formula de mai [os se poate obrinc prin:

COOH

A COm.,

~NOl

A. Oxidarea c-nitronaftalinei:

B. Oxidarea alcoolului 2-metil-3-nitrobcnzilic; "

C. Oxidarea alcoolului 2-hidroxi-3-nitrobenzilic;

D. Oxidarea alcoolului 2,3-dimetil-4- n i trobenzi lie;

E. Nitrarea acidului tereftalic.

684. Prill hidrnliza ell execs de NaOH esterii eu formula molecutara CgHRO, po; forma:

A. Benzoat de sodiu si metoxid de sodiu:

B. Formiai de sodiu si alcool benzilic; ,

C. Acetat de sodiu ~i fenoxid de sodiu;

D. Formiat de sodiu ~i o-crezol;

E. Benzoat de sodiu ~i metanol.

685. Se couslderh acldul carboxllic saturat X care contine 43.849'V.O. 0 cantitate de 1.46 g de Hid renctionenzn integral cu 0.8 g de NaOH, Alegcti aflrrnarille corecte,

~tiilld eli un mol de acid este neutrahzat de un mol de hldroxid de ealciu,

A. Raportul de masa C:H:O este 7:2:6;

B. Se poatc obtine prin oxidarea ciclohexenei cu K2Cr20)/HzSO.;

C. Numarul atomilor din molecule acidului este de 5 ori mai mare decat eel al atomilor de oxigen;

D. Acidul este rnonocarboxilic:

E. Raportul atomilor C:H:O e;te 3:5:2.

686. Un amestee echimolar de doua hidrocarburi aromatice Illollonucleare omoloage A ~i B formeazli prin oxidarc energid un acid carboxiJic C. Acolas] amestee formeaza prin nitrare un amestec de monollitroderivati care contine 22.22'l:'00. Idennflcaj! compusil A, B ~i C.

A. ~!tlbenzen, cumen, acid fenilacetic;

B. Etilbenzen, propilbenzen, acid benzoic;

C. Tol~en, etilbenzen, acid benzoic;

D. o-Xilen, etilbenzen, acid ftaIie;

E. o-Xilen, m-xilen, acid ftalic.

687. Un amestec echhnotar de doua hidrocarburi aromattce mononucleare ollloloage A ~i B formeaza 1)";1l oxldare energidi un acid earboxilic C. Accla~i amestec formeaza prin nitrare un arnestec de mononitroderiva!i care confine 22.22% O. Ceo cantitatc de acid C, de puritate 60%, se oblllle daca 51.' oxldeazs 396 g de amestec, cu un randarnent a) reactiel de oxidare de 80%?

A. 406.66 g;

B. 325.3.g;

C. 817.3 g;

D. 390.4 g;

E. 650.67 g.

688. 0 cantitate de 6_1 g dintr-un acid monocarboxtltc aromatic A renctioneaza eu U[I atcno] monobtdroxhlc sarurat B forrnaud 7.5.g de ester C. Aceeas] cantitat~ de acid, prin incalzire en NaOH in execs ~e decarl:!lxileaz1i conform reactiei de mal JOS, formand 3.9.g de bidrocarblll'a D_ R-coon -> R·H + COl.

Denumul addu), alcootul ~i esterul,

A. Acid acetic, etanol, acetal de etil;

B. Acid propanoic, metanol, propanoat de

81

Chim-e organlca -Teste' pcntru admitere - 20] I

metil;

C. Acid benzoic, etanol, benzoat de etil;

D. Acid acetic, propanol, acetal de propi!;

E. Acid benzoic, metanol, benzoat de metil.

689. 0 canritate de 6.1 g dintr-un acid monocarboxilic aromatic A reactioneaza cu un alcool monohidroxjtic saturat B, furruand 7.5 g de ester C. Aceeasi cantitate de acid, prin inciilzirc en NaOE in execs, se decarboxilenza conform rcactiei de mai jos, furrnfind 3.9 g de hidrocarbura D. R-COOH -+ R-H + CO2,

Care este constanta de echilibru a rcactiei de csterlflcare, avfind in vedere taptul cit acldul ~j alcontul din amestecul de reactie au concentrutli moiare egale, iar Cu = 60%?

A. 3.525;

B. 2.25;

C. 3;

D. 1.515;

E. 4.5.

690. 0 cantltate de 1.16 g de ester carbnxilic saturat este hldrnlizat co 0 solutle alcoollca de NaOH:. Exccsu] de solutie de NaOH este neutralizat co 28 ml de HCI O.5M_ Stiiud ca solutla iuilialil de NaOH este neutruliznta de 48 ml de HCI O.5M, stablliti formula moleculara 1I estcrulul ~i nurnarul de izomeri ester] posibili.

A. C.H1201, 20;

B. C.HS02,5;

C. c.n.o, 6;

D. Cd:iI202,16;

E. C5Hlo02,10.

691. 0 canrirate de 1.16 g de ester carboxllic saturat este lridrnhzat ell 0 solutie alcoolieii de NaOH. Excesul de sotutle de NlIOfl esre neutrallzat ell 28 ml de HCI O.5M. Stitnd eli solutla inifialii de NaOH este neutrulizata de 48 ml de HCI 0.5M, iar prln hldroliza esterulul urmatli. de oxidarea alcoolului Ia acid, din solutia hidrolizatii rezulta Ull slngur acid, denumirea csterului estes

A. Acetal de etil;

B. Acetal de propi1;

82

C. Propionat de propil;

D. Propionat de izopropil;

E. Butanoat de etil,

692. Se dii reactia de estcrfflcare a UUUI alcool A cu un acid carboxlllc B;

A+B!:;; C+D.

Constanta de echilibru a reactiel are valoarea 3, pentru raportul molar A:B ~ 4:2. Sa se calculeze cati moli din suhstantele C ~i D va contlne amestecul, dupil stabilirca cchilibrului.

A. 0.7;

B. 1.627;

C. 2.373;

D. 0.373;

E. 2.

693. Se dll reactia de esterlflcare a unui alcool A ell un acid B:

A +B!:;; C +D.

Constanta de echilibru a reacrlei are valoarea 3, pentru raportul molar A:B = 4:2. Sa Sf calculeze compozirln in prncenre de moli a amestcculul, dupll stahilirea echillbrului,

A. C si D: 11.66%, A: 55%. B: 21.66%;

B. C ~i D: 39.55%, A: 15.67%, B: 5.22%;

C. C ~i D: 27.11%, A: 39.55%, B: 6.2] %;

D. C ~i D: 15%, A: 50%, B: 20%;

E. C si D: 16.66%, A: 50%, B: 16.66%

'694. Care este formula muleculara a unui ester rezultat prln reactia unui alcool monohldroxdic saturat cu un acid monocarboxllle saturat, stllnd eli procentul de rnasil III hidrogcnului din ester este lO.35'Y. iar numarul de atumi de hidrogen din acid esre mai mic cu 2 dedit eel din alcool?

A. C6H]202;

B. C4H~02;

C. CjHIO02;

D. C4H\U02;

E. CSHU02.

695. Un ester rezultar in urma reactiei dintre un alcool monohidroxilic saturat ~i un acid monocarboxftlc saturat conrlne 10.35% H, Iar numarul de ntoml de hidrogen din acid este mai mic eu 2 dedi!

II'

I

Chimie organics - Teste pentru admiterc - 20 11

eel din ulcool, Preeizati cali esteri iznmeri ell atom de carbon aslmetrtc pot exista,

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

696. Un ester alifatie saturat liniar (RCOOR]) are valourca rapnrtului mask 31 radlcalllor hldrocnrhnnati (R/RI),egala ell 1.4827,iar suma lor 72. Dcnumiti esterul,

A. Propanoat de eti I;

13. Izobutanoat de metil;

C. Propanoat de propil;

D. Butanoat de rnetil;

E. Butanoat de etil.

697. Un amestec de reactie format din clorura de benzoil, clorura de acetll ~i anhtdrlda aceticli III raport molal' de 1:2:3 reactioncazii ell metanol tn exces (conform rcac!iilOI' de mai [os), obtinandu-se un amestec de ester! care cnntme 740 g de acetal de metll,

RCOCI + Cn,OH ..... RCOOCIJ, + HCI; (RCO),O+CH,OH -+RCOOCH,+RCOOH. Care estc cumpozltla procenlllalii masica a amesteculul reactant de clorurfi de benzoil, clorura de acetil ~i anhidridii aceticil.?

A. 32.34%,27.11%,40.51%;

B. 28.22%,26.51 %, 45.27%;

C. 17.85%,27.32%,54.83%;

D. 23.28%,26.02%,50.70;

E. Nici un rezultat nu este corect,

698. Do amestec de reactie format din c10rura de bcnzoil, clorura de acetil ~i anhldrida aeerica in rapnrt molar de 1:2;3 reactloneaza en metanol in exces (conform reactlllor de mal jos), obtinflndu-sc un amestec de csteri ce confine 370 g de acetat de metil,

RCOCI + CHJOH ~RCOOCH3 + Hel; (HCO),O+CHJOH ..... RCOOCH3+UCOOH. Care sunt denumirile produsilor de reactie de natura organicii A, B ~i C, cantltatea acestora ~i compozltia prncentuala a arnesteculul de compusl A, B ~i C?

A. Benzoat de metil, acerat de metil, acid

acetic; 1591 g; 25%, 45.59%, 29.5%

B. Benzoat de etil, clorometan, acid acetic; 795.5 g; 17.10%,46.51%,22.63%;

C. Benzoat de metil, acetal de metil, acid acetic; 795.5 g; 18.7%,45.6%, 35.7%;

D. Difenil eter, acetal de etil, acetal de fenil; 1591 g; 25%,42%, 33%;

E. Nici un rezultat nu este corect,

699_ Din 27 g de clorura a unui acid alifatic saturat A ~i un alcool saturat monohidroxilic D, se obtin, conform schemei de mai [os, 29.66 g de ester C, eu un raudnment de 98%.

RCOC1(A) + R'OH(8) ....... RCOOR'(C) + HCI. Denumiti compusii A, B ~i C, dad suma maselor moleculare ale compusilor A ~i C este 166.5.

A. Clorura de propanoil, etanol, propanoat de etil;

B. Clorura de acetil,etanol, acetal de etil;

C. Clorura de propanoil, metanol,

propanoat de meti 1;

D. Clorura de acetil, propanol. acetal de propil;

E. Clorura de acetil, metanol, acetal de metil,

700. Ce cantltate de acid benzoic de puritate 75% se obtine din 309 ~ de benzonlrrll, dad reactia de hidroliza, conform schemci de mai jos, are loc cu un rundament 75%?

C6I-1s-C:;N + 2H20 -> C6HsCOOH + ]\'H3•

A. 244 g;

B. 366 g;

C. 122 g;

D. 274.5 g;

E. 205.87 g.

I

:1

701. Precizati care dintre afirmatiile rcrcrttoure la ucidul etanuic sunt corecre,

A. Este a I doilea acid din seria acizi lor

rnonocarboxilici saturari;

B. Este un acid dicarbox ilic;

C. Este izomer ell forrniatul de meti1;

D. Contine doi atorni de carbon primari;

E. Este un acid rnai tare decat acidul formic.

102. Care dintre urmatorii cornpusi sunt acizl dica rboxilici satu rati?

83

Chirnie crganict -Teste penhu admitere - 2Q II

A. Acidul propenoic

B. Acidul etandioic;

C. Acidul maleic;

D. Acidul propandioic;

E. Acidul fumaric.

703. Preclzati care esre srruetura corecta a compusului rezultat prjn rratarea ucidului sallctlic cu NaOH.

COOH

"- &0""

c.

COO-Na

&0 No'

E.

704. Sa se determine concenrratia procentuala a unci sclutii de acid aceti~, ~ tii nd cii 250 g d inaceasta S olutie reuctioneaza ell 18 g de magnezlu,

A. 18%;

B. 36%;

C. 30%;

D. 72%;

E. 15%.

705. Sii se determine eoncentratia proccntuala a unci snlutii de acid oxalic, stilnd eii 250 g din aeeasti'i solutie reactluncuza cu 18 g de magnezlu.

A. '67.5%>;

B. 16.87%;

C. 27%;

D. 15%;

E. 30%.

706. Detcrmlnatl eoncentratiu molora a unei solutll de acid formic, ~tiiDd ci'i 200 ml din aceasta snlutie reactloneazacu 800 ml de solutle de hidroxid de sodiu O.5M.

A. 1M;

84

B. 2M;

C. 0.2M;

D. 4M;

E. OAM.

707. Determinatl concentr atln mo1arii a unci soluth de acid malonic (acid propandtcic), stilnd cii 200 ml din aceasta solutie rcactioneaza CII 800 ml de solurie de hidl·~~.id de'sodiu 0.5 M.

A. 1M;

B. 2M;

C. 0.2M;

D. 4M;

E. OAM.

708. Sa SI! derermlne concentratta procentuala a unei solutii de acid acetic, ~tiilld ell 200 g de solutte rcactioneaza eu 250 ml de solutie de hidrnxid de calciu 4M.

A. 30%;

B. 15%;

C. 60%;

D. 45%;

E. 50%.

709. Un acid monocarboxllic saturat aciclie are un cnntlnur de 6'l.565'Vu O. Identiflcati acidul A ~i calculatt cantitatea de odd d~ calcfu care rcactioneazii cu 46 g de acid de concentratie 50%.

A. Acid acetic, 0.25 moli;

B.. Acid metanoic, 14 g;

C. Acid etanoic, 14 g;

D. Acid formic, 0.25 moli; E, Acid acetic, 0.5 moli.

71.0. Un acid monocarboxilic saturat acicllc are un contmut de 69.565% O. Identlftcatl acidul A ~i calculati rnasa sarii rezultate f)rin reaclia oxidului de caleiu ell 46 g de acid A de concentratie 50%, dacii randamentul reactiel este de 50%.

A. Acid acetic, 16.25 g;

B. Acid metanoic, 32 g;

C. Acid etanoic, 32 g;

D. Acid formic, 16.25 g;

E. Acid metanoic, 10.625 g.

711. Se amesrcca 50 ml de solutle de acid salicilic 4M eu 100 ml solutle de KOH 1M.

Chimie organica -Tcste pentru admitere - 20J I

Determlnati care dintre solutii este ill execs ~i care este volumul excesului.

A. Acid salicilic, 37.5 011;

B. Acid salicilic, 2S ml;

C. KOH, 50 ml;

D. KOH, 75 rnl;

E. Nici una dintre varianre l1t1 este corecta,

712. Un acid monocarboxilic saturat aclclic are un conrlnut in oxigen de 43.24%. Calculatl volumul solutiei de acid A, de concentratle 2M, care reaepolleazil cu 193 g CaO carbonatat, sriind di raportul molar C30:CaC03 estc 12: 1.

A. 1.625 I;

B. 3.250 I;

C. 6.500 I;

D. 3250 crrr':

E. 1625 clli

713. Acidul gras ell formula moleculara C,,,H,,02 se numeste:

A. Acid palmitic;

B. Acid stearic;

C. Acid rniristic;

D. Acid dodecanoic;

E. Acid tetradecanoic.

7]4. Precizut] care dlntre alinnatiile reteritoare .111 gnisitnile naturale sunr corecte,

A, Grasimile solide se obrin prin topirea [esuturilor in care se acumuleaza;

B. Trigiccridcle naturale se obtin prin extractie cu acizi mi nerali;

C. Grasimile se exrrag din fructe prin solubilizare in apa caida;

D. Uleiurile se giisesc preponderent in fructe ~i seminte;

E. Uleinrile se obtin prin presare,

715. Care dintre urmiitoarele afirmafii sunt corecte?

A. Sicativarea estc un proces caracteristic grasimilor saturate;

B. Sicativarea este un proces de polirncrizare 11 grasimilor nesaturate;

C. Grasimile solide formeaza, sub actiunea oxigenului din aer, pelicule aderente;

D. Uleiurile sicative contin acid linolenic; E, Uieiurile sieative se folosesc la

fabricarea vopscl elor,

716. Preclzati care dintre aflrmatille referitoare la sapunuri SUDt curecte,

A. Au in structura un rest hidrocarbonat hidrofil;

B. Sunt saruri de sodiu, pntasiu, calciu, rnagneziu etc, ale acizilor grasi;

C. Capacitatea de spalare a sapunurilor este asigurata de caracterul dublu polar si nepolar;

D. Cea mai mare capacitate de spalare 0 au sarurile de calciu si de magneziu ale acizilor grasi;

E. Formeaza legaruri de hidrogen eu apa, prin intermediul gmpei carboxilat,

717. Care dintre atlrmatllle referitoare 13 detergenti sunt cnrecte?

A. Sunt surfactanti de s inteza;

B. Detergentii biodegradabili au catene liniare;

C. Detergent]] neiouici formeaza 'puma abundenta in contact ell apa;

D. Detergentii cationici sunt saruri de amoniu cuaternar ale unor alchil-amine;

E. Detergentii anionici sunt siiruri de sodiu ale unor esteri ai acidului fosforic eu alcooli,

718. Se obtlne acid acetic prfn fermentarea a 300 g de solurie deetanoI46%. Jumiitate din acldut obtiuut se trateaza cu pulbere de aluminiu proaspat preparata, in vederea obtmern "apei BUrow", eu proprietiiti antiinllamatoare. Calculari cantlratea de aluminiu de puritate 80% Jnrrodusa in reactia cu acldul aeenc.

A. 7.59 g,

B. 16.875 g;

C. 13.5 g;

D. 8.437 g;

E. 10.8 g.

7]9. Se obtine acid acetic prin fermentnrea a 300 g solutic de eranol 46%. .lumatate din acidul obtinut sc trareaza en pulbere de aluminiu prnaspat prcparatii, in vederea uhtlnerf "npei Burow", eu proprtctati antiinl1amatoare. Calculatl

85

----------------------------------------------------------------~ .. ~------------------------------------------------------------------,

I

Chirnie organlca -Tcsrc pentru admitere - 2011

canritatea de acerat de aluminiu obtinuta, ~tiind cii ranrlamentul rcactiei este 75%.

A. 0.5 mali;

B. 76.5 g;

C. 102 g;

D. 0.375 mali;

E. 127.5 g.

720. Un detergent de tip ulcansutfonat de sodiu contine 10.66% sulf. Formula ruulccularf a detcrgentului este:

A. C,.H1SS01Na;

B. C,.H29S01Na;

C. C,.HJOS01Na;

D. C,2H29S01Na;

E. C'4H2~S04Na.

721. Un detergent de tip, sulfat de alchtl ~i sodiu contine 7.278% sodiu. Formula molecularf a delergentului cste:

A. CI4H2RSO.Na;

B. C,.H29S03Na;

C. C,4HJoSOJNa;

D. C,2H29S0JNa;

E. CI4H29S0.Na.

722. Un acid gras a lch enoie contln e 11.347% oxigen. Acidul estc:

A. Acidul palmitic;

B. Acidul oleic;

C. Acidul stearic;

D. Acidul 9-octadecenoic;

E. Acidul 3-octenoic:

723. Prin hidrnliza totala, in mediu bazlc, a doi moli de dlstenru-ulclnil se obtin:

A. 184 g de glicerol;

B. 2 moli de acid stearic;

C. 1224 g de stearat de sodiu;

D. 564 g de acid oleic;

E. 608 g de oleat de sodiu;

724. Ulelurile se pot obtlne din:

A. Untura de pore;

B. Sernintele de soia;

C. Semintele de flo area soarelui;

D. Masline;

E. Seul de oaie.

725. Indlcele de saponlflcarc rcprezlnra cantiratea de hldroxid de purasiu (in mg)

86

uecesura pentru II saponifica ] g de grastme, Calculatl indicele de saponiflcare al butiro-otco-pahultlnel,

A. 361;

B. 253;

C. 180.7;

D. 120.5;

E. 242.

726. lndicele de iod reprezintli cantitatea de iod (ln g) cafe se aditiOllcaz1i Ia 100 g de griisirne. Calculatl indicele de iod al buti ro-oleo-pal mltlnel.

A. 38.25;

B. 19.2;

C. 75.1;

D. 32.4;

E. 64.3.

727. Esteril gllcerolulu! cu aclzi] gJ'a~i se numesc:

A. Sapunuri;

B. Detergenji neionici;

C. Detergenti ionici;

D. Gliceride;

E. Grasimi;

728. Care dintre urmlHorii acizi fac parte din categoria acizilor gnl~i?

A. Acidul oleic;

B. Acidul etanoic;

C. Acidu! palmitic;

D. Acidul stearic;

E. Acidul butanoic.

729. Din puuer de vedere structural, henzoatul de fenil este:

A. Derivat functional al acidului benzoic;

B. Eter;

C. Ester cicli c;

D. Ester aciclic;

E. Amida,

730. Acetatul de sodiu reacnoncaza cu:

A. HCl;

B. C&HsOH;

C. H~CO];

D. CH3CJfzOH;

E. HCOOH.

Chirnie organica -Teste pentru adrnitere - 20] I

731. H.idroliza bazica a gl'iisimilor este rcalizata industrial penrru obttnerea de:

A. Mase plastice;

B. Glicerol;

C. Sapunuri;

D. Fibre sintetice;

E. Detergenti biodegradabili.

732. Predzati care dlntre urmiitoarele afirmatii sunt coreete.

A. Prin amestecarea grasimilor cu apa se obtine 0 solutio omogena;

E. Acidul stearic confine un numar par de atomi de carbon;

C. Dipalmito-oleina are in molecula 53 de atomi de carbon;

D. Distcaro-oleina are in structura dOlla legaturi C=C;

E. Acidul adipic (acid 1,6·hexan-dioic) este un acid gras.

733. Precizat] care dintrc affrmatille de mal [os sum corecte,

A. Moleculele de alcooli pot forma lcgaturi de hidrogen;

B. Proteinele nu contin azot in rnolecula;

C. Glicerolul are III molccula trei grupe hidroxil;

D. Amidonul esre 0 polizaharida;

E. Acizii nucleici sunt compusi eli structura proteica,

734. Se dau structurile urmiitoare:

CHr(CHl),.-COO-Na+ (I); CHJ-(CHz)wSOJ'Na+ (IT).

Prectzati care dlntre afirmatiile de mal [os sunt coreete.

A. Structura I corespunde unui sapun;

B. Structura II se obtine prin hidroliza bazica a tripalmitinei:

C. Ambele structuri au proprietati

tensioactive;

D. Ambele structuri sunt biodegradabile;

E. Structura I se obtine prin hidroliza bazica a unei gliceride.

735. Calculati volumul de CO2 (conditf normalc), dcgajar in reactlu a 6 g de acid acetiecu 0 cantirate stoichiol1lcti-icii de NaHC03•

A. 22.4 1;

B. 2.241;

C. 22.4 dur'; D.l.12dmJ; E. 2.24 dm3.

736, 0 canti tute de 832 g triglicerida A este supusa saponificiirii folosind NaOH 30% in exces de 100% fata de necesar ~i 500 g solutle de NaCl 10%, penipi separarea mai buna a sapunului. In procesul de separarc, sapunul obtlnut se hldrateaza ~i contlne 59.15% palmitat de sodiu, 32.34% olea! de sodiu §i 8.51 % apll. Masa de slipuo hidratat obtinut este:

A. 860 g;

B. 940 g;

C. 1000 g;

D. 880 g;

E. 990 g.

737. 0 cantltate de 832 g trigticertda A este supusa sapouiflcarti JoJosind NaOH 30% in execs de 100% fata de nccesar ~i 500 g solupe de NaCI 10%, pellt~u separarea mai buna a sapunulu]. In procesul de separare, sapullul obtinut se hidrateaza ~i eontine 59.15% palmitat de sodlu, 32.34% oleat de sodlu ~i 8.51 % apii. Concentratta hidroxidului de sodiu in masa de reactie, dupa separarea sapunulul hidratat este:

A. 22%

B. 15.10%;

C. 10.07%;

D. 18.70%;

E. 16.20%

'I

I

738. Un detergent alchllarlfsulfonlc are UII con till III de 10% sulf. Determinatl numarul de a tomi de carbon din molecula detergentului.

A. 8;

B. 16;

C. 10;

D. 9;

E. IS.

739. Un detergent cationic (c1orul'ii de amoniu cuateruar) are un contiuut de 5.31 % azot, Determlnati numarul de

87

" " I"

atomi de carbon

dctergentului.

A. 15;

B. 10;

88

din

rnolecula

Chimrc organicli. -Tcsta penrru admitere - 2011

C. 12;

D. 11;

E. 16.

Chimic organica -Tcste PCl1tlU adrnitere - 201)

Capitolul 7. Amlnoacizi, peptide, protelne

740. Prin hidroliza unci anumite cantlratt dintr-o peptidli se izoleaza 30 g de aminoacid moncarulnomonocarboxillc ell lS.66%N ~j 17.8 g din alt aminoacid mononmtno-monocarbcxlflc ell 15.74%N. Preclzatl care sunt aminoacizii ~i care este raportul lor de de combinare in peptida,

A. Glicocolialanina, 2: I;

B. Glicocol.alanina, 1 :2;

C. Alanina:lisina, 2:1;

D. Alanina.glicina, 1:2;

E. Glicocol.serina, 2:1.

741. Rcactloneaza ].2 moli de u-aminoacid eu 110.4 g de etanol ~i rezultli 243.6 g de produs de reactie ce cuntine 53.25%C. Precizatl n-ammoacldul,

A. Alanina;

B. Acidul aspartic;

C. Lizina;

D. Acidul glutamic;

E. Glicocolul.

742. Reactloneaza 1.2 moli de a-aminoacid ell 55.2 g de etanol ~i rezulra 140.4 g de produs de reacrie ce contine 51.28%C. Preclzatl u-amlnoacldut.

A. Alanine:

B. Acidul aspartic;

C. Lizina;

D. Acidul glutamic;

E. Glicocolul.

743. Preclzati care dintre urrnatorf uminoacizi reactloneaza eu acidul clerhidrlc in raport de 1 11101 de arnlnoacid la 2 moli de acid clorhldrtc,

A. Acidul glutamic;

B. Glicoeolul;

C. Lizina:

D. Alanina;

E. Acidul asparti c.

744. Prcctzatl care dintre urmiltorii amlnoacizl rcacrioneaza eu hidroxidul de porasiu in raport de 1 mol de amlnoacid Ia 2 moll de hidroxid de. potasiu.

A. Acidul glutamic;

B. Glicocolul;

C. Lizina;

D. Alanina;

E. Acidul aspartic.

745. Preclzati aflrmatlile corccrc,

A. Valina este un aminoacid monoaminedicarboxi lie;

B. Oligopeptidele contin doua palla la zece molecule de arninoacizi;

C. Oligopeptidele sunt formate nuruai din aminoacizi identici;

D. Cascina este un aminoacid esential;

E. Lizina est un aminoacid

d i a 111 i nomonocarboxilic.

746. Precizan care dlntre urrnatuarele clase de compusi SIIIIt de natura protelca,

A. Peniciliuele;

B. Vitarninele:

C. Enzimele;

D. Acizii nucleici;

E. Albuminele.

747. Precizatt care dintre urmatoarele aflrmatti rcferitoare la protcincle conjugate sunt coreete.

A. Se numesc si proteine simple;

B. Sunt cornbinatii intre 0 proteina si 0 componenta neproteica;

C. Giicoproteidele ca gruparc prosterica glucide;

D. Hemoglobina este 0 proteina de transport;

E. Componenta proteica a unei proteine cornplexe sc numestc componenta prostetica,

748. Preciza!i care dintre urmntoarele aftrmatit sunt corecte,

A. Gluteina este 0 proteins solubila;

B. Fibrinogenul este 0 proteina fibroasa diu plasma sanguina;

C. A lbumina esre 0 lipoproteina;

D. Miozina este 0 proteina responsabila de contractia musculara;

89

"

• I

Chimic orgunica - Teste pentru admltere - 2011

E. Ke.ratina este componenta principala a plasrnei sanguine.

749. Preclzati care dintre afirmatiile refcrltoare la protelnele libroase sunt corecre,

A. Sun t i nsolubi le in apa;

B. Sunt solubile in solutii de electroliti;

C. Confera rezisten [ii rnecanica:

D. Pentru a-IIi manifesta actiunea trcbuie sa tie hidroiizate enzirnatic;

E. Se numesc protcine globularc.

750. La tr atnrea unci probe de 20 de ml de lapre ell acid acetic concentrat se scpari'i 1.2 g de precipitat format din cazeina ~i griisime. Calculatl cantltatea de cazeina din 1000 ml de lapre, daca 62.5% din precipitar este reprczcntat de cazeina,

A 3.75 g;

B. 375 g;

C. 18.75g;

D. 37.5 g;

E. 0.375 kg.

751.0 solutie care conrlne 0.1 moli dlntrun arninoacid nllfaric rcactloneazd CII 80 g de snlutie de hidroxid de potustu 14%. Aceeasl cnntitare de amlnoacid degaja 2.24 I de gaz in reactia en acldul azoros. Amiooacidul ponte fi:

A. Lizina;

B. Acidul aspartic;

C. Serina;

D. Acid glutamic;

E. Alanina,

752. 0 solutie cue cuntine 0.2 mnli dintrun aminoacid alifatic renctloneaza eu 80 g de solurie de hidroxid de potaslu 14%. Aceensi cantil ate de amlnoackl degajil 8.96 I de gaz In reactia en aeidul 1I1'0t05. Arninoacidul poate fi:

A. Lizina;

B. Acidul aspartic;

C. Serina;

D. Acidul glutamic;

E. Alanina.

753. 0 cantitate de 0.2 moli dlntr-un aminoucid alif~tic reacttoncaza cu 80 g

90

solutie de hidroxid de potasiu 14%. Aceeasl cantitate de aminoacid degajil4.48 I degaz in reactia eu ucidul azotos, Aminoacidul poare fi:

A. Lizina;

B. Acidul aspartic;

C. Serina;

D. Acidul glutamic;

E. Alanina,

754. Tirozina este un aminoaeid cu srructura de mal los. Calculatl masa de tirozina care reactioneaza ell 200 g bicarbonat de sodiu de purttate 78%.

1-l0-o-CH2-TH~NH2

. COOH

A. 268 g;

B. 336.11 g;

C. 303.4 s:

D. 266.37;

E. 229.6 g.

755. Un aminoacid atifatic reacttoueaza en 40 ml de solutle de hidroxid de sodiu O.lM. Aceeasi cantirate de aminoacid reactlo neaza c U 40 ml de solu tie de acid bromhidric 0.2M. $tiind eli are masa moleculara 146, aminoacidul este:

A. Acidul glutamic;

B. Acidul aspartic;

C. Alanina;

D. Lizina;

E. Valina.

756. Pentnpeptlda care formeaza, prln hidrolizii partiala, dipeptidele gli-val, alaSCI', val-gll, val-ala, puate fi:

A.. Gli-val-gli-ala-ser;

B. Val-gli-val-ala-ser;

C. Gli-val-ala-ser-val;

D. Val-gli-ala-ala-scr;

E. Gl i-val-val-ala-ser,

757. La hidroliza unci oligopeptide rezulta: 15 g de acid monoaminomonocarboxilic cu 18.66%N ~i 8.9 g acid monoamino-monoc.arboxilic CII 15.73%N. Oligopeptid a poate fi:

A. Gli-gli-ala;

Chimie organica -Tcsrc pentru udrnltere - 2011

B. Gli-ala-gli;

C. Ala-gli-ala;

D. Ala-ala-gli;

E. Ala-gli-gli.

758. 0 cantltate de 2.24 g de prptidii care contlne alantna, cisteini! $i lizinii degajii in reactiacu azoritul de sodlu ~i acidul clorhidric 336 1lI1 de awl (c.n.). Daca peptlda cuntine un slngur atom de sulf in molecula, corespunzator unui procent de sulf de 7.1428%, nurnarul de unitiiti de aminoacizi din molecule sa este:

A. 3;

B. 4; C 5;

D. 6;

E. 8;

759. Amlnnaclzll sunt substante care con tin in molecula lor:

A. Cel putin 0 grupa 01-1;

B. Cel putin 0 grupa Nth; c. Cel putin 0 grupa S03H;

D. Cel putin 0 grupa COOH;

E. Cel putin 0 gnlpa SH.

760. Despre auilnoaclzi naturall sepoatc afirma eli:

A. Au 0 grupa amina in pozitia a;

B. Au 0 grupa amina in pozitia ~;

C. Au caracter arnfoter;

D. Prezinta stereoizomeri, eu exceptia glicocolului;

E. Sunt solubili in sol venti nepolari.

761. Despre acidul amlneacetic se ponte afirma eli:

A. Este optic activ;

B. Este Ull arninoacid natural;

C. Este un aminoacid esential;

D. Este UII hidroxi-aminoacid;

E. Se nurneste glicocol.

762, Valina este:

A. Acidul z-amino-Lmctitbutanoic.

B. Acidul 2-amino-3-metilbutanoic; C Acidu! 2-amino-3-metilpentanoic;

D. Acidul ~.aminoizovalerianic;

E. Acidul 2-amino-pcnlanoic.

763. Llzlna ester

A. Acidul 2,6·dimninohexalloic;

B. AciduI5-guanidil-a-aminovalerianic;

C. Acidul n.e-diaminocapronic;

D. Acidul 6-aminohexanoic;

E. Acidul u-amiuo-Ii-hidroxicapronic.

764. Cistcina este:

A. Acidul u-arnino-v-metilbutanoic;

B. Acidul u-arnino-f-tiobutanoic;

C. Acidul n-amino-f-tiopropanoic;

D. Acidul rl,J3-ditiobutanoic;

E. Acidul 2-amino-3-tiopropanoic.

765. Serina este:

A. Un aminoacid tiolic;

B. Acidul u-amino-Ij-hidroxipentanoic:

C. Acidul n-amino-B-hidroxipropanoic;

D. Acidul 1l.,J3-diaminobutanoic;

E. Acidul 2-mnino-3-hidroxipropanoic.

766. Acldul antrautllc este:

A. Un aminoacid alifatic;

B. Un aminoacid aromatic;

C. Acidul p-aminobenzcic;

D. Un aminoacid esential:

E. Acidul a-aminobenzoic.

767. Glicocolul pnate Ii den limit:

A. Acid n-aminopropanoic;

B. Glicina;

C. Acid aminoacetic;

D. Acid arninoglicolic;

E. Acid aminoetanoic,

768. ,('(·Al'anilul poate fi denurmra:

A. Acid 3-aminopropanoic;

B. Acid aminoetanoic;

C. Acid 2-aminopropanoic;

D. Acid u-aminopropunoic;

E. Acid a-aminoacetic.

I

.'

769. Acidul asparagtc poate Ii dcnumit:

A. Acid aspartic;

B. Acid o-amincglutaric;

C. Acid aminobutanoic;

D. Acid aminornalonic;

E. Acid aminobutandioic,

770. Acidul.glntamic este:

A. Un aminoacid dicarboxilic:

91

Chimie organica -Testc pentru adnliter-e-201l

B. Acidul 2-aminopentandioic;

C. Acidul u-aminpentanoic:

D. Acidul n-aminoadipic;

E. Acidul u-amino-Bimetilvalerianic.

771. Care dintre urrnatorli aminoacizi sunt llJouoamino monecarboxillci?

A. Serina;

B. Lizina;

C. Valina;

D. Acidul asparagic;

E. AciduI 2-aminobenzoic.

772. Fcnilalanina este:

A. Un arninoacid natural;

B. Un aminoacid dicarboxilic;

C, Acidul n-amino-lf-fenilpropanoic;

D. Acidul 2-amillo-3-fenilpropanoic;

E. Un aminoacid esential,

773. Care dintre ccmpusit indicatl sunt amlnoaclzi dicarboxilid?

A. Lizina;

B. Acidul glutamic;

C. Scrina;

D. Acidul asparagic;

E. Cisreina.

774. Addu] ~-aminopropanoic este:

A. Un aminoacid esential;

B. Optic activ;

C. Component obisnult al protcinclor din organismul uman;

D. Un izoruer al nitropropanului;

E. Denurnit ~-alanina;

775. Despre acldul y-3minobutanoic sc po ate afirma eli:

A. Se poate obtine prin mono-

decarboxilarea acidului glutamic;

B. Este optic inactiv;

C. Prezinta doi enantiomeri;

D. Este un arninoacid esential;

E. Este un component tipic al proteinelor.

776. Care dlntre aflrmatllle urmatoare sunt cnrecte?

A. Aminoacizii pot exista sub forma de amfion;

B. Arninoacizii narurali sunt c-aminoacizi:

92

C. Acidul antranilic este constituent al proteinelor din organismul uman;

D. Serina si lizina sunt aminoacizi cu sulf;

E. Aminoacizii esential i nu pot fi sinrctizati de organismul UI.11an_

777. Care dintre afirmatille urmiitoare sunt corecte?

A. Aminoacizii esentiali pot fi s intetizati de organismul uman;

B. Arnmoacizii care nu pot fi sintetizati de

organisrnele animale se numesc

aminoacizi standard;

C. Fenilalanina este un aminoacid esential;

D. Glicocolul, serina si cisteina sunt aminoacizi neesentiali;

E. Lizina este un aminoacid esential.

778. Care este denumirea aminoaddului monecarboxlllc alifatic care contine 35.95%0'?

A. Alanina;

B. Acidul n-aminopropanoic;

C. Valina;

D. Acidul n-aminoizovaleriauic;

E. Acidul ~,aJllil1opropanoic.

779. Care este denumlrea aminoacidului alifatie care contine J 8.66% azot ~i reacrioneaza atilt ell NaOH cat ~i cu HCI, 111 raport molar de 1:1 ?

A. Acidul glutamic;

B. Lizina;

C. Alanina;

D. Glicocolul;

E. Cisteina.

780. Formula moleculani CSHl102N corespunde compusllor;

A. Valina;

B. Acid asparagic;

C. Acid glutaric;

D. l-Nitropentan;

E. 2-Nitropentan.

781. Punctul tzuelectrlc, notat pH;, reprezintd;

A. pH-uI la care aminoacidul se gase~te sub forma de amfion;

B. pll-ul la care aminoacidul migreaza sprc catod;

Chimicorganica-Tcste pentru admitcre - 2011

C. pH-ul la care aminoacidul migreaza spre anod;

D. pH-ul la care aminoacidul are sarcina ciectrica negativil;

E. pH-ul la care numarul sareinilor negative ale aminoacidului este egal ell nurnaru] sarcinilor pozitive.

782. Aminoacizii au caracter amfoter pentru ca:

A. Reacponeaza atat cu acizii cat ~i eu bazele;

B. Au In structura atat 0 grupa acids, cal ~i

una bazica;

C. Migrcaza catre catod la pH<pHi;

D. Migreaza catre anod la pH>pHi;

E. In solupe bazica pierd, iar III solutie acida accepta eel putin un proton.

783. Precizatl care dintrc lllinnnfii sunt corecte,

A.

Sistemele tampon au capacitatea de a neutraliza cantitau limitate de acizi sau de baze; Sistemele

B.

tampon

rnentin

pH-ul

constant;

C. Sistemele tampon pot neutraliza cantitati

nelimitate de acizi sau de baze; .

D. Sisternele tampon pot neutraliza camilali nelimitate de acizi ~i de baze;

E. Aminoacizii formeaza sistemc tampon.

784. Care dintre urmlitori.i cornpusl pot forma sisteme tampon?

I) alanina;

II) Iizina;

Ill) addul asparagie; I V) acetilena;

V) ctanolul.

A. J;

B. 11;

C. Ill;

D. rv,

E. V.

785. Precizan a lirm a !ijIJe cnrecte,

A. n-Alanina este un cornpus chiral;

B. ~-Alanina esre un compus chiral;

C. Glicina este un compus achiral;

D. Cisteina este un cornpus optic activ;

E. Acidul asparagic arc doi enanriorneri ..

786. Care dintre structurile indicate corespundlizinei in selutie puternic acidii

(pH<pHi)? .

A. "'H,N-CH-COO-

I (CH2)4-NH2 B. ~HJN-CH-COOH

I (CH2)4-NHJ -tC. +HJN-CH-COOH

I (CH1)rNHJ - D. H2N-CH-COOH

I (CHzkNH1+ E. H2N-CH-COOH

I

(CHzkNH2

787. Care dintre formulc corespunde aeidului glutamic in solunc putcrrnc bazicJi?

A. HOOC-CH-CH2-CH,-COOH; I

NH2

B. -OOC- CH-CH2-CHz,COOH;

I

NHz

C. OOC-CH -CHz-CH2-COO- ; I

NH2

D. -OOC-C1-j.CH?-CH,-COO-·

I -. ,

NHJ+

E. -OOC-CH-CHz-CHl-COOH.

I

NHJ+

788. in solutie puternic acid a, lizina se gliseste sub forma de;

A. Amfion;

B. Cation;

C. Anion;

D. Anhidrida;

E. Arnida ciclica,

789. Care dintre struetnr] ccrespunde serlnei in solutle acidii?

A. HOOC-CH-CH2-CH2-CH1; I

NH2

93

.I

Chimic organics -Testc pcntru adrnitere - 2011

B. HOOC- CH-CHz-CH2-SH; I

NH2

C. HOOC-CH-Clb-OH;

I

NH/

D. HOOC-CH-CHrOH;

I

NH2

E. HOOC-CH-Cl-b-CHTOH.

I NH/

790. Care dintre urmaronrelc structurl corespundc valinei in sulutte nelda?

A. HOOC-CH-CHrCH2-CH);

I Nth

B. HOOC- CH-CH(CHJh;

I

NH:

c. HOOC-CH-CH(CH)h;

I

NH]

D. HOOC-CH-CH2-0H; I

NH/

E. HOOC-CH-CH2-CHrNI-I/.

I

NH3~

791. La pH>pH;, vallna se glisc~te sub forma de:

A. Arnfion;

B. Cation;

C. Anion;

D. Anhidrida;

E. Amidli ciclica,

792. Struetura fl-nlaninei la pH=pHI este:

A. H2N-CH2-CH2-COO-;

B. H3N+-CH2-COOH;

C. HJW.CH2-CH2-COOH;

D. HJN+-CH2-CH2-COO-;

E. H2N-CH2-CH2- CHz·COO-.

793. Structura cisteinei ln pH<pRI este:

A. HJW-CH-COOH I

CHrSH

94

B. HJW-CH-COOI (CH2)rSJI C. J'hN-CH-COO-

I

CHz-SH

D. H2N-CH-COO

I (CH2h-SE. H2N-CH-COO-

I CH2-S-CHJ

794. Structura ~-alaninci la pl-:l>pH; ester

A. H2N-CH2-CH2-COO-;

B. H3N+-CH2-CH2-COOJ-l;

C. H2N-CH2-CH2-COOH;

D. HJN+-CH2-CH2-COO-;

E. H2N+--CH2-CH2-COO.

795. Structura ~-alaninei In pH<pill; este:

A. H2N-CH2-CH2-COO-;

B. H]N--CH]-CHrCOOH;

C. 1-I2N-CH2-CH2-COOH;

+ -

D. HJN -CH2-CH2-COO ;

E. HJN+-CHz-CH2- CH2-COOH.

796. Ce se intamplii Ia trecerea unui CUrl'IIt electric continuu printr-o solutie apoasa de glicocol ~i acid clnrhtdrtc?

A. Glicocolul migreaza spre anod deoarece se gaseste sub forma de anion;

B. Glicocolul migreaza spre catod deoarece se gaseste sub forma de calion;

C. Glicocolul migreaza spre catod deoarece se gaseste sub forma de anion;

D. Glicocolul fill se deplaseaza deoarece molecula este neincarcata electric;

E. Glieocol nu se deplaseaza deoarece exista ca amfion.

797. Ce se intamplii la rrecerea unui curent electric continuu printr-o snlutie apoasa de alanina ~i NaOH?

A. Alanina migreaza spre anod;

B. Alanina migreaza spre eatod;

C. Alanina nu migreaza doarece este neincarcata electric;

Chimic organ icrt -Teste pentru admit"rc - 20 11

D. Alanina IlU migreaza pentru cil are caracter amfoter;

E. Alanina nu migrcaza doarecc se gaseste sub f011l1a de amfion,

798. Amtnoaclzil se pot ohtine prin bidroliza:

A. Polizaharidelor;

B. Poliesterilor;

C. Proteinelor;

D. Polieterilor;

E. PolipeptideJor.

799. Care dintrc urllliltorii aminoacizi Sf pot obtine prin hidrollza totala a protelnelor?

A. Acidul antranilic;

B. Acidul c-hidroxi-f-amino-propionic;

C. Acidul glutamic;

D. p-A Ian ina;

E. Acidul asparagic.

800. n-Alanina sc poate obtine prln rratarea cu amoniac in exces a:

A. Acidului p-cloropropanoic;

B. Acidului cloroacetic;

c. Acidului a-bromopropanoic;

D. Acidului 3-bromopropanoic;

E. Acidului 2-cloropropanoic.

801. Care dlntre urrnatorf arnineaclzi sunr esentiali?

A. Serin~;

B. Valina;

C. Lizina;

D. Acidul glutamic;

E. Acidul aspartic.

802. Un arnirioacid poate reactiona co:

I) C6H6;

11) acldul antranilic, m)HNO,;

IV) CHJOH;

V) acidul acetic; VI)CH3C1;

VlI) fenolul; VIII) HCI.

A. V, vm.

B. II, Ill, IV, V;

C. VI,VITI;

D. TV, VI, VII, VITI;

E. I, IV, V, VIIl.

803. Prin tratarea alaoinei eu acid azotos se nbtine un campus care arc caraeter:

A. Acid;

B. Bazic;

C. Neutru;

D. Amfoter;

E. Oxidant

804. Valina poate reactiona ell:

a) CHJCI, HONO, NaOn;

b) CH3COOH, HCI, NaHCD];

c) CHpH, CHJ1, RONO;

d) HCl, NaCI, HCN.

A. 3,C;

B. b, c;

C. a,d;

D. b,d;

E. c,d.

805. Prill tratarea o-alaninei cu acid »zotos se formeaza:

A. Un azoderivat;

B. Un diazoderivat;

C. Acidul n-hidroxipropanuic;

D. Acidul o-cetoprcpanoic;

E. Acidul c-nitropropanoic,

806. Aminoacizii se pot transforma in

amine primare prlu:

A. Reducere;

B. Diazotare;

C. Hidroliza;

D. Decarboxilare;

E. Oxidare.

807. Prill rratare cu acid azoros, serlna Sf poate transforma in:

A. u-Alanina;

B. t3-Alanina;

C. Propilamina;

D. Acid propanoic;

E. Acid 2,3-dihid.roxipropanoic.

808. Vnllna are ca izomerir

A. 3 nitroderivati;

B. 4 nitroderivati;

C. 5 nitroderivati;

D. 8 nitroderivati;

E. 10 nitroderivati

95

Chirnie organica -Teste pcntru admitere-201 1

809. Compusul dienrboxilic (A) en formula CSR904N, ~i raportul masic C:H=20:3, este SII]JUS urmatcaretor trausformarl:

CHJOH HONO HOH

A -----) B -----+ C-~ 0

-H20 -N2 -CI'hOH

-H20

K2Cr20,fW

D--~F

Care estc denumirea, respectlv strucrura compusului F?

A. Acid 2-cetopentandioic;

B. Acid 2-nitropentandioic;

C. HOOC·CO-(CH2)2-COOH;

D. n-Cetoglutarat de metil;

E. CH)-OOC-CO-(CH2h-COOH.

810. Din hidrotizatul unei protelne s-a separat un aminoaeid dlcarboxilic care contine 9.523% azot, Amiuoacidul este:

A. 'Acidlll antranilic;

B. Acidul asparagic;

C. Valina;

D. Arginina;

E. Acidul glutamic.

811. La analiza elementala canrttativa a 0.1 moli amtnoacid allfatic s-au obtill~t 6:6 g de sulfat de nmonlu ~i 13.2.g dc. dlOx~d de carbon. ~tiind ea 0.1 moh amlnuacld reacticneaaa cu 20 g solutlc ~c NaOH 20%, respeeriv cu 100 1111 sulutle de HCI 1M, denurnlrea aminoacidului este:

A. Acidul asparagic;

B. Acidul c-aminopropanoic;

C. Lizina;

D. e-Alanina;

E. Acidul glutamic.

812. La analiza elcmentalll cantitativii a 0.1 mull aminoacid nlifatic s-au oblinut 13.2 g de su Ifat de amoniu ~i 26.4 g d~ dioxid de carbon. Stiind cii 0.1 moil aminoacid reactioneazii eu 20 g solutie de NaOH 20%, respectiv cu 200 ml solurie de HCI 1M, precizati cart este denumirca aminoacidului.

A. Acidul asparagic;

B. Acidul n-aminopropanoic:

C. Acidul glutamic;

D. ~-Alanina;

96

E. Lizina.

813, Lan analiza elementala cantitativa a 0.1 moli aminoacld ulifatic S-3U obtlnut 6 .. 6 g de sulfat de amoniu §i 17.6 g de dioxid de carbon. 1;'tiind eli 0.1 moll aminoacid reactloneaza cu 40 g sulutie de NaOH 20%, respeetiv eu 100 ml sulutie de ~CI 1M, preeizati care este denunnrea aminoacidului.

A. Acidul aspartic;

B. Acidul o-aminopropanoic:

C, Acidul glutamic;

D. Lizina;

E. Acidul asparagic.

814. La analiza elcmenralii cantltatlva a 0.1 moli aminoacid alifatic s-au obrinut 13.2 g de sulfat de amoniu ~i 17.6 g d~ dioxid de carbon. Sttlnd eli 0.1 moll aminoacid rcactioncazii eu 20 g solurie de NaOH 20%, respecriv eu 100 ml soluti~ de HCI 1M, prectzat] care csre denurnirea aminoacidului.

A. Acidul aspartic;

B. Acidul a-aminopropanoic;

C. Asparagina (monoamida acidului

aspartic); . .

D. Glutarnina (rnonoamida acidului glutamic);

E. Lizina,

815. 0 cantitate de 2.34 g arninnacld monocarboxillc reactioneaza cu acidul azotos ~i I'czulta 448 ml N1: Ca~e cstc formula ~i denumlrea amil1(]acld~lm?

A. H)C-CH(NH1)-COOH (0-alan1ll3?;

B. (CH3hCH-CH(NH1)-COOH (valina):

C. (HjC)2CH-CH1-CB(NH2)·COOH (leucina);

D. C6H5~CH2·CH(NH2)-COOH (fenilalanina);

E. (HJChCH-CH2-CH(Nl-I,)-COOH (valina),

816. Care este denurnirea aminoacidului monoamino dlcarboxilic care contine 10.52'l/o azot?

A. Lizina;

B. Asparagine; C, Cisterna;

Chimie organica +Testc pernru admitcre - 2011

D. Acidul aspartic;

E. Acidul glutamic.

817. Care este denumirea aminoacidului care confine 32%C, 6.66%H, 18.66%N ~i arc rnasa moleculara 75?

A. Valina;

8. Glicocolul;

C. Acidul c-aminonropanotc:

D. Acidul a-aminoizovalcrianic;

E. Acidul aminoacetic.

818. Se neurrallzcaza 4 , de solutie de amlnoacld monocarboxilie care ccutine 35.95% oxigen, eu 150 ml de solutte de NaOH 2M. Care esre dcnumirea ~i concentrann mohll'a a aminoacidului?

A. Valina, 1M;

B. Glieina,O.5M;

C. Afanina,0.075M;

D. Acidul a-aminopropanoic, 0.05M;

E. Acidul aminoacetic, 0.075M.

8]9. Prln tratarca ~-ahlllinei cu acid azoros se obtlne compusul J, care, dupfi deshidratare, Sf trallsformii In compusul II. Acesta, prin aditia antl-Marknvnlkov a RCI Iormeaza un compus Ill, care regenereaza J3-alanina prin tratare ell amoniac, Care dintre urmatoarcle denumiri corespund compusltnr I, IT Ji HI?

a) acid ll-hid"oxipropaIlOic;

b) acid p-hidroxipropanoicj

c) acid e-ceropropanoic,

d) acid propenolc;

e) acid a-clorpropanoic; I) acid JI-c1orpl'opanoic.

A. a. d, e;

B. a, d, f;

C. b,d, c;

D. b, d,f;

E. c, d, e.

820. Prtn tratarea eu acid azotos a 5 molt de ~-alanilla se obtine compusul I care, dupa deshidratare, se transforma in cornpusul II. Acesta, prin adltia antiMarkovnjkov a (fCI, formeaza compusul III, care regenereaza j3-alanina prin tratare cu amoniae. Care este volumul

solutlel de HCI 2M necesar aditiei, daci'i reaCfia cu acidul azotos a avut loc cu un randament de 80%1

A. 0.61;

B. 0.75 I; C 0.48 I;

D. 1000m[;

E. 2000 ml.

821. Prln hidroliza acidi'i a unei tripeptide mixte care ccntlne C, R, 0, N ~i S se obtin 3 a-aminoacizi care conun cate trei atorni de carbon flecare. Denurnitl aminoaeizii ~i preclzap catc tripeptide izomcre pot forma.

A. Alanina, valina, serina, 1 0;

B. Cisteina, Iisina, alanine, 10;

C. Vaiina, serina, alanina, 6;

D. Serina, cisteina, alanina, 6;

E. Alanina, senna, cisterna, 10.

822. Care este volumul gazelor (dupa condensarea apel) la 27 "c ~j I atmosferii, care rezulta prln arderea a 4.66 g de ghcnsCI'inil-alaninH

A. 5.48l;

B. 5.2J I;

C. 5.61 I;

D. 2.241;

E. 4.67 I.

823. Oligopeptidcle sunt:

A. Peptide constituite din 2-10 de aminoacizi;

B. Peptide constituite din 10-50 de aminoacizi;

C. Peptide constituita din mai rnult de '50 de aminoacizi,

D. Proteine complexe care au ca grupare prosteticii un oligozaharid,

E, Proteine complexe care au ca grupare prostetica acid oleic.

824. Cafe tripeptide rnixte se pot forma din valina. ~i cisteinii?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5;

E. 6.

97

Chimie organidi ~ Teste pcntru admitere - 2011

825. elite tripeptide izomere se pot forma din trei aminoacizi rnonoamino monocarbexlllct?

A. 4;

B. 6;

C. 3;

D. 8;

E. 10.

826. Indlcari catc dipeptide izomere se pot obtlne din valina ~i acid asparagic.

A. 1;

B. 2'

C. 3;

D. 4;

E. 5.

827. Care dintre peptidele indicate mai jos sunt izomcre Inll'c ele?

a) alanil-glicil-glicinn;

b) glicil-al:tnil-glicina;

c) glicil-glidl-ulanina;

d) alautl-gnctl-alanlna;

e) alanil-alanil-glicina;

A. a, b:

B. a, c;

C. a, d;

D. b, d;

E. d, e.

828. n-Alanlna ~i serlna pot forma:

A. 8 tripeptide;

B. 4 tripeptide;

C. 6 tripeptide;

D. 3 tripeptide;

E. 4 tripeptide.

829. Proteiuele formc"za compusl colorati prln reactia:

A. biuretului;

B. ell FeCI];

C. ell CuSOjNaOH;

D. ell ClIS04;

E. cuNnOH.

830. Proleinelc se denarureaza Ireversjbil prin:

A. lradiere cu ultrasunete;

B. Traiare ell acetona;

C. Tratare cu H2S04 concentrat;

98

D. Tratare ell NaOH conccntrat:

E. inclilzire.

831. Reactia de hidrolizii a protcinelor este favorizata de;

A. Permanganatul de potasiu;

B. Oxidul cupric;

C. Temperatura;

D. Acizi;

E. Enzime.

832. Colagenul este:

A. 0 proteina globulara;

B. 0 proteinli fibroasa;

C. 0 proteinli insolubila;

D. 0 polizaharida;

E. oproteina de structura.

833. Hemoglobina este 0:

A. Globulina;

B. Gluteina;

C. Polipeptida:

D. Proteina soiubila apa;

E. Proteins solubila In soluui de electroliti.

834. Precjzati aflrruatiile corecte.

A Glicoproteinele au ca grupare prostetica glicogen;

B. Hemoglobina are structure fibnlara;

C. Colagenul este 0 proteina fibroasa prezenta in tendoane;

D. Keratina estc 0 proteina fibroasii care nu poate fi hidrolizata de enzimele digcstiei;

E. Cazeina este proteina din lapte.

835. Ce este rca cpa biuretului?

A. Reactia glicerolului cu CuS04;

B. Reactia proteinelor en CuSOJNaOH;

C. Reactia glucidelor eu euso.;

D. Reacpa proreinelor eu hidroxiziialcalini;

E. Reacpa proteinelor cu acidul azotic,

836. Despre forma spatia III a proteinelor se poate aflrma ca:

A. Depinde de secventa aminoacizilor;

B. Depinde de natura, numiirul ~i ordinea de legare a aminoacizilor componenti;

C. Sufera modificari reversibile prin mcalzire;

D. Sufera rnodificari ireversibile prin tratare eu acizi tali;

E. Po ate fi globnlarii sau fibrilarii.

Chimie organica - Teste pcntru admitcrc - 201 L

837. Calculati prucentul mask de carbon din molecula addului aminoacetic.

A. 30%;

B. 32%;

C. 40.4%;

D. 18.66%;

E. 15.73%.

838. Prot einelc Sf pot clasitica in func!ie de:

A. Culoarea formata in reactia ell ninhidrina;

B. Solubilitate;

C. Forma si culoarea cristalelor;

D. Rollil biologic;

E. Cornportamentul la incalzire.

839. Care dintre protelnele indicate mal jos nu pol [j hidrnlizare enzimatic?

A. Miosina;

B. Albnmina;

C. Zeina;

D. Fibroina;

E. Keratina.

840. Care dintre urmatoarelc protelne complcxe con tin rrlgflcertdc?

A. Glicoproteinele;

B. Nucleoproteinele;

C. Metaloproteinele;

D. Lipoproteinele;

E. Fosfoproteinele.

841. Precizati care dintre urmaroarele denumlrl corespund unor proteine flhroase.

A. Lipoproteinele;

B. Globulinele;

C. Keratina:

D. Fibroina:

E. Colagenul,

842. Preclzati afirmathle corecte.

A. N ucleoproteinele sunt formate din proreine si glucide;

B. Glicoproteinele au gruparea prostetica

constituita dintr-un rest glueidic;

C. Cazeina este 0 proteina insolubila;

D. Gluteina este 0 proteins vegerala;

E. Insulina este un horrnon proreic,

99

Chimie organica -Teste pentru admitere - 20 I L

Capitolul 8. Zaharldc (glucide)

843. Care dintre aflrmatiile urmatoare sunt corecte?

A. Zaharidele sunt cornpusi naturali;

B. Zaharidele vcgetale sunt produsi ai fotosintezei;

C. Zaharidele sunt derivati ai zaharozei;

D. Colagenul ~i amido~ul sunt zaharide vegetale;

E. Zaharidele se nurnesc si glucide.

844. Monozuharidele sc pot clasiflca dupa:

A. Solubilitatca III apa;

B. Starea lor de agregare;

C. Tipul grupei carbonil;

D. Numarul atomilor de carbon;

E. Configuratiu rnoleculei,

845. Formulele de perspectiva Haworth pot Ii utilizate pentru a reprezenta:

A. Structurile aciclice ule monozaharidclor;

B. Structurile ciclice ale rnonozaharidelor;

C. Anomerii gtucozei si fructozei;

D. Structura cuatcrnara a proteinelor;

E. Formele ciclice ale acizilor nucleici.

846. Precizatl aflrrnatille corecte.

A. Hidroxiiul glicozidic al glucozei rezulta prin rcactia grupci carbonil eu hidroxilul din pozitia 5 sau 6;

B. In formula de perspecriva a ~-glucozei hidroxilul glicozidic si hidroxilul legal de C4 SUIl t situati de aceeasi parte a ciclului furanozic;

C. G lucoza este 0 aldohexoza;

D. Prin ox idarea fructozei cu reactiv Tollens rezulta lin precipitat rosu de oxid cupros;

E. Prin fermentatia glucozei rezulta etanol,

847. in urma reactiel de aditle inrramoleculara a grupci hidroxil din pnzitia 5 la grupa carbonil a glucozei se formeaza:

A. Un ciclu furanozic;

B. Doi stereoizomeri;

C. Un ciclu piranozic;

D. Un amestee de anomeri II ~i 13;

100

E. Forma aciclica a glucozei.

848. Incadrarca monozaharidelur ill seria D sau seria L se face in functle de:

A. Sensu! de rotatie a planului luminii polarizate;

B. Configuratia atomului de carbon

asimetric eel mai apropiat de grupa carbonil;

C. Configuratia atomului de carbon

asimetric eel mai indepartat de grupa carbonil;

D. Conflguratia aiomului de carbon din poziria 1;

E. Configuratia atomului de carbon de care se Ieaga hidroxilul gIicozidic.

849. Care dlntrc urrnatoarele aflrmatli sunt corecte?

A. Aldopentozele au 5 atomi de carbon asimetrici;

B. Aldopentozele au 3 atomi de carbon asirnetrici;

C. Aldohexozele au 6 atorni de carbon asimetrici;

D. Aldohexozele au 5 atomi de carbon asirnetrici;

E. Aldohexozele au 4 atomi de carbon asirnetrici:

850. Care dintre urmatoarele afinna~ii sunt corectc?

A. Cctopentozele au 5 atorni de carbon asimetrici;

B. Cetoperuozelc au 2 atorni de carbon asimetrici;

C. Ceropentozele au 4 atomi de carbon asimetrici;

D. Cetohexozele au 6 atorni de carbon asimetrici;

E. Cetohexozele au 3 atomi de carbon asimetrici;

851. Aldopcntozele prezinta:

A. 6 stereoizomeri;

B. 8 stereoizomeri;

C. g perechi de enantiomeri;

Chirnie orgaoica -Tcste pcntru admitere - 201 I

D. 4 perechi de enantiomeri;

E. 16 stereoizomeri.

852. AldohexozeJe prezfnta:

A. 6 stereoizomeri,

B. 8 stereoizomeri;

C. 3 perechi de ennntiomeri:

D, 4 perechi de enantiomeri:

E. 16 stereoizomeri. '

853 .. Cetopentozele prezlnta:

A. 6 stereoizomeri;

B. 4 stereoizomeri;

C. 3 perechi de enantiomeri:

D. 2 perechi de enantiomer/

E. 8 stereoizomeri. '

854. Cc.·ohexozele prczlnta:

A. 6 stereoizomen;

B. 8 stereoizomeri;

C. 3 perechi de enamiomeri'

D. 4 perechi de enantiomeri;

E. 10 stereoizomeri.

855, Precizati afirmatiile adcvarare

rcferitoare. la D-glucozii. .

A. Prin reducere eu H1INi forrncaza D. manito];

B. Configurapa atornului de carbon C este identica CIl cea a atomului de c~rbon asimetric al D-gliceraldehidei;

C. Prill oxidare cu reactiv Tollens se rransforma in acid glucuronic'

D. Este izomerul de pozitie al ribozei;

E. Se deosebeste de fructoza prin configurnpa atomului de carbon din pozitia 4.

S~6: Ce grupc functionale sunt implicate in clcitzarell glucozei ¥i fructozei?

A. ~elltru gJucopimnozil.: OH din pozitia 5 ~l C=O dm pozitia 1;

B. Pentru fructofuranoza: OH din pozitia 5

~i C=O din pozitia 2; ,

C. P.emru fructopiranoza, OH din pozitia 6 ~l C=O din pozitia 2

D. P.entru glucofuranoza: OH din pozitia 6 ~l C=O dm pozitia 1;

E. Pentru trucronnanoza: OH din pozitia 5 ~I C=O din pozitia 1.

857. Formcleallomere ale glucozei sunt detcl'minate de:

A. Aditia grupei OH din pozitia 4 la carboni I;

B. Aditia grupei OR din pozipa 5 fa carboni I;

C. Conflguratia atomului de carbon din pozitia 4 sau 5;

D. Prezenta gruparii CH20H;

E. Existenta atomilor de carbon asimetrici.

858. a-Glucopiranoza ~i ~-Glucopiranoza sunt:

A. lzorneri de pozitic;

B. Izomen de catena'

C. lzomeri de fllnC!i~oe;

D. Tautorneri;

E. Anomeri.

859. Care dintre pozitiiIc din (3_ fructofuranozli nu poate 'n llcilatli cu clorura de acetil?

A. I;

B. 2:

C. 3;

D. 4;

E. 5.

860. Prectzarl afil'mafiile adeval'ate

referitoare Ia rfboza,

A. Este 0 aldotetroza:

B. Este 0 cemtetrozii~

C. Este 0 aldopentoz.1;

D. Este componentii a ARN-u1ui'

E. Este 0 componenta a ADN.ur~i;

861. Precizatl atil'matiilc 8devlirate

"eferitoarc la 2-dezoxi-D-"ibozii:

A. Este 0 cetotetroza:

B. Are formula CsH 1~04;

C. Este 0 aldopetttoza;

D. Este componentii a ARI'''-ului'

E. ESle cornponenra a ADN-ului;

8~2, Despre monozaharide se poate aflrma ca:

A. Au una sau rnai rnulte grupe carbonll;

B. Au eel purin 3 atorni de carbon;

C. Au eel putin 4 atomi de carbon;

101

Chirnic organics -Tesrc pemru admitere - 2011

D. Se pOI obtine prin hidroliza acida sal!
enzimatica a 01 igozaharidelor ~i
pol izaharidelor;
E. Sunt aldoze si cetoze, 863. Zaharidele se clasificil. in func~ic dc:

A. Nurnarul atomilor de carbon;

B. Solubilitatea in apa;

C. Numarul atomilor de carbon asimetrici;

D. Comportarea lor in reactia de hidrnliza;

E. Comportarea lor In reactia cu iodul.

864. Manitolul este:

A. 0 aldohexoza;

B. 0 cetopentoza;

C. Un poliol care se formeaza prin reducerea fructozei;

D. Un sterccizomer al sorbitolului;

E. Unul dintre izomerii sterici ai

hexahidroxihcxanului,

865. Despre mouuzaharide se pnate aflrrna ca:

A. Sunt substante polare, usor solubile In

apa;

B. Sun! greu soiubile In sol venti organici;

C. Nu hidrolizeaza;

D. Sc pot purifica prin sublimare:

E. Sunt cornpusi naturali cu functiuni mixtc,

866. Precizati aflrmatlile' coreete

referhoare la D(+).glucoza.

A. Roteste planul luminii polarizate spre stanga;

B. Roreste planul luminii polarizate spre drcapra;

C. Este 0 cetohexoza cu 4 atomi de carbon asimezrici;

D. Este 0 aldohexoza Cll 4 atorni de carbon asimetrici;

E. Este 0 aldohexoza dextrogira,

867. Care dintre aflrmutlile referitoare la glucoza sunt adeviirate?

A. Este sursa de energie penrru organismul

uman;

B. Este insolubila in apa sau alcool;

C. Are caracter reducator;

D. Se poate reduce la sorbitol;

E. Se poate reduce la acid gluconic.

102

868. Preclzati structurllc care apartin seriei de conflguarrle D.

A) CHO

HO-~-H

HO-t-H

tH20H

B) CHO

I

HO--{;-H

I H-y-OH

tH20H

C) CHO

I

H-C-OH

H-~-OH bH10H

D) CHO HO-~-H

I

B-C-OH

1-10-6-H

I

CH20H

E) CHO

HO--J:-H I

HO--{;-H

~-OH I

CH20H

869. Care dintre aflrmatillc referitoare In ghlcozll sunt adevarate?

A. Este 0 cetohexoza;

B. Este greu solubila in solventi organici;

C. Are caracter rcducator;

D. Este 0 monozaharida;

E. Se poate oxida la acid gluconic.

870. a-Glucopiranoza cste componenta a:

A. Zaharozei;

B. Celulozei;

C. Amilozei;

D. Celobiozei;

E. Arnilopectinei,

Chirnie organicn -Tcstc pcntru admiterc - 2011

871. p-Fructofuranoza este compouenta a:

A. ARN·ului;

B. ADN·ului;

C. Amilozei;

D. Zaharozei;

E. Celulozei,

872. Prin reducerea glucozei se obtlne:

A. Sorbitol si rnanitol;

B. Acid gluconic;

C. Hexahidroxihexan;

D. Un palialcool;

E. Un aldol.

873. Se formeaza acid gluconic prln reactia glucozei cu:

A. K2Cr201 / H2S04;

B. KMn04i H2S04;

C. H2fNi;

D. Rcactivul Fehling;

E. Reuctivul Tollcns.

874. Preclzati aflrmarlile adevarate

referitoare la D-fructoza.
A. Sc oxideaza eu apa de brom In acid
frucronic;
B. Formeaza D-sorbitol prin reducerc eu
I'h/Ni;
C. F ormeaza D-rnanitcl prin reducere cu
H2fNi;
D. Este una dintre cele sase cetohexoze stereoizomere;

E. Este cornponenta a amilozei,

875. Cfite grame de Cu10 se formeaza prin tratarea a 27 g de solurle de glucoza 20% cu reactiv Fehling?

A. 8.64 g;

B. 2.16 g;

C. 4.32 g;

D. 5.12g;

E. 3.21 g;

876. Prin reducerea a 90 g de amestcc de glucoza ~i fructoza sc obtin 91 g de hexirel, Prin tratarea nceleiasi cantiHiti de amestec eu rcactiv Fehling rezutta 42.9 g de oxid cupros, Ce cantitate de glucoza se gaseste in 100 g de amestec?

A. Sg;

B. 60g;

C. 25g; O. 20g; E. 15g.

877. Se rrateaza 200 ml solutie de .glllcoza CII reacrlv Tollens, in exces, Ogllnda de arglnt formata se dizclva in acid 3Z0tiC, cand se nhtine azotatul de al'gint; ionii de Ag+ se prccipitli eu 200 ml de solutie de acid clorhldrlc 2M. Care csre concentrafia molarli a snlutiei de glucoza?

A. 1M;

B. 0.25M;

C. lO·zM;

D. 2M;

E. 2·!O·2M.

878. 5e snpull fermentatlei alcoolice ]080 kg de glucozli. Care cste volumul solu~iei de hidroxid de caleiu, de concentratie 1M, CHI'e absoarbe dloxidul de carbon rezultat?

A. 12m);

B. 5 Ill';

C. 8 rrr';

D. 16 Ill);

E. 20 nr';

879. Care este cantitatea de glucoza, de puriture 85%, necesara pentru prepnrarea a ] 0 dm) de etanol de conccntratle 40'Yo, cu densitatea 0.94g!ml?

A. 4327.2g;

B. 2168.6g;

C. B654.4g;

D. 1912g;

E. 9314g.

880. Care este volumul de dioxid de carbon eliberat prin fermenratia alcoolieli a 8654.73 g de gluco1.i'i, de puritate 85%?

A. 1830.95 drrr';

B. 915.47dmJ; c. 3661.9 drrr';

D. 2240 dnr';

E. 4480dm).

881. 0 cantitate de 72 g compus organic ce confine 40%C, 6.66%8 ~i rcstul 0, se tratcaza eu 8.96 I H2, in prezenta platinei. Care este formula moleculara a

103

.11 'I

Chimie organica -Testc pcntru admitere - 2011

compusulul ~i care dintre izomcrii rcacrioneaza cu reactlvul Tollens?

A. C12HnOI h celobioza;

B. CI2HI20lh zaharoza;

C. C6H1206, fructoza;

D. C~HI206., glucoza;

E. C6H1206, sorbitolul,

882.0 cantitate de 14.4 g dlntr-n aldoz~ cu formula CnHz.On formeaza cu reactivul Fehling 11.44 g de oxid cupros. Care estc formula moteculura a aldozei?

A. C3H603;

B. C4Hs04;

C. CsHloOs;

D. C6H1206;

E. C7H1407;

883. Care glucopiranoza esterlflcare?

A. 6;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

d intre pozitiilc din 13- nu partlclpa la r eactia de

834. Care dlnrre urrnatoarele substante reacttoneaza cu rcactiv Fehling?

A. Glucoza;

B. Etanolul:

C. Acidul acetic;

D. Metanul;

E. Acidul benzoic;

885. Caracterul reducaror al aldozeler se rnanifesta In reactla en:

a) H2INi;

b) rcactivul Febling;

c) renctivul Tollens;

d) NaBH4;

e) NaOH.

A. a, b,e;

B. c, d,e;

C. a, b, c, d;

D. a, d,e;

E. b, c.

886. Glucoza reacrloneaza en:

A. HiPt;

B. NaOH;

104

sai

C. Hidroxidul de diaminoargint(l);

D. Reaetivul Fehling;

E. Reactivul Tollens.

887. Zaharoza estc formats din:

A. a-Glucoza si ~-fructoza legate 1-4;

B. ~-Glucoza ~i u-fructoza legate 1-4;

C. n-Glucoza si ~-fructoza legatel-2;

D. u-Glucoza si J3-glueoza legate l-J;

E. ee-Glucoza ~i n-glucoza legate 1-2;

888. Care dintre aflrmatille urrnaroare co respu nd celobiozei'!

A. Este 0 dizaharida;

B. Reactioneaza co. NaHCOJ; "

C. Formeaza prin hidroliza p-glucoza; .

D. Forrneaza prin hidroliza u-glucoza ~l ]3-

fructoza;

E. Nu poate fi hidrolizata.

889. Preclzati aflrmatlile corecte

rcferitoare la dlza haride.

A. Sunt cornpusi care se forrneaza prin condensarea a doua molecule de

monozaharide: .

B. Prin hidroliza dau, intotdeauna, 0 aldoza

~i 0 cetoza: . . .

C. Pot coniine 0 lcganu» dicarbomJJca; .. _

D. Pot contine 0 legatura mono-carbonilica;

E. Nu pot Ii hidrolizate.

890. Care dintre urmaroarele glucide sunt dizaharidc'!

A. Celuloza;

B. Celobioza;

C. Zaharoza;

D. Amiloza;

E. Riboza.

891. Precizati afirmatlile corecte. .

A. Celobioza este 0 dipeptida fermata din alan ina ~i glicocol;

B. Celobioza este formam din douii molecule de J.l-glucozii legale in pozitie 1-2;

C. Celobioza este formam din doua molecule de ].l-glucozii legate ill pozitie 1-4'

D. Cel~bioza cste izomera cu glucoza;

E. Celobioza este 0 monozaharida.

Chimie organicl'i -Teste pentru admitcrc - 2011

892. Care dintre aflrmarille urmatoare sunt coreete?

A. Zaharoza este alcatuita din u-fructoza ~i p-glucoza legate prin legatura dicarbonilica;

B. Zaharoza face parte din categoria cligozaharidelor;

C. Zaharoza se prin extracrie din sfecla de zahar;

D. Prin incalzire avansata, zaharoza se carbonizeaza;

E. Zaharoza se obtine prin hidroliza amidonului.

893. Ce este zaharul lnvertit?

A. 0 solutie apoasa de zaharoza;

B. 0 solutie alcoolica de zahar;

C. Un am~stec echimolecular de glucoza ~i fructoza format prin hidroliza zaharozei;

D. Un amestec de u-giucoza si jl-glucoza;

E. Un ames tee de glucozli ~i riboza.

894. Precizarl care dintre aflrmathle de mai jos sunt corecte.

A. Prin hidroliza partiala a amidonului rezulta dextrine, rnaltoza ~i [i-glucoza;

B. Dcxtrinele sunt polizaharide care se forrneaza la hidroliza arnidonului;

C. in organismul urnan cxcesul de glucoza poate fi transformai in amidon;

D. Celuloza este solubila in apa,

E. Zaharoza este 0 dizaharida cu legatura dicarbonilica,

895. Precizatl a fj rma tiile corectc.

A. n-Fructoza este components a celobiozei;

B. p-Glucoza este components a amilozei;

C. Zaharoza se formeaza prin hidroliza celulozei;

D. Maltoza cste a dizaharida fermata prin hidroliza partiala a amilozei;

E. Celobioza este 0 dizaharida fermata din ].l-glucoza.

896. Ce cantitate de gtucoza sc obtine prin hidroliza a 76 g de zahnroza de puritate 90%?

A. 72 g;

B. 36g;

C. 18 g;

D. 44.44 g;

E. 88.88 g.

897. Indicat] care dintre aflrmatiile referftuare la zaharoza sunr corecte,

A. Are formula moleculara C11HnOIl;

B. Este insolubila in apa;

C. Prin hidroliza formeaza f3-g111COpiranoza si a-fruetofuranoza;

D. Prin hidroliza formeaza c-glucopiranoza si B- fructofuranoza;

E. Se descompune prin lncalzire.

898. [ndicati care dinrre afirmatiile rcferitoarc la zaharoza sunt corecte,

A. Este 0 dizaharida;

B. Este un produs de sintcza;

C. Se gii.'ie~te in structura ADN-ului;

D. Prill reducere formeaza sorbitol;

E. Se poate esterifica cu cloruri de acizi sau cu anhidride de aeizi.

899. Se supune hidrolizei ~i apoi fermenmtlel 1620 kg de carton care contin 20'Yu amidon. ~tiind cii din amestecul obrlnur prln ferrnenrane S-lI!! obtinut prln distilarc 92 kg de etanol, care este randamentul procesului de obtinere a etanohrlul?

A. 50%;

B. 25%;

C. 12.5%;

D. 75%;

E. 2%.

900. Se supuns hidrolizei ~i apoi fermentatiel 500 kg porumb care contine 70% amidon. Presupunand c1l tot alcoolul format se separa prin distilare, ce volum de eranol eu densitatea 0.9g/cmJ se poate cbtine, daca fermentatla deeur·ge eu un randamenr de 50%?

A. 134.41;

B. 220.85 I;

C. 441.71;

D. 110.42 I;

E. Nici un rezultat nu este corect,

901. Preclzatl afirrnatdle corecte

referitoare la amidon.

A. Este un polizabarid liniar format din

105

Chimic organics -Tcstc pentru admitere c-Zfll I

Chimic organ ici't -Teste pcntru admiterc - 20 L I

molecule de ~-glucoza unite prin legaturi 1,4-mollocarbonilice;

B. Esre lIll oligozaharid liniar format din molecule de a-glucoza unite prin legaturi l,4-monocarbonilice;

C. Este un polizaharid rarnificat format din molecule de o-glucoza unite prin legaturi 1,4- si l,6-monocarbonilice;

D. Este un polizaharid natural format din amiloza si amilopectina;

E. Isle un polizaharid de natura vegetala,

902. Amidonul se poatc idenlifica CU:

A. Reactiv Griess;

B. Solutie de FeCI];

C. Solutie de iod.

D. Reactiv Tollens;

E. Solutie de hidroxid tetraarninocupric.

903. Ccluloza ester

A. Un polizaharid liniar format din molecule de ~-glucoza unite prin lcgaturi 1,4-monocarbonilice;

B. Un oligozaharid liniar format din molecule de n-glucoza unite prin legaturi 1,4-monocarboniliee;

C. Un polizaharid rarnificat format din molecule de n-glucoza unite prin legaturi 1,6-111onocarboniliee;

D. Un pclizaharid natural format din amiloza si amilopectina;

E. Un polizaharid de natura vegetaill.

904. Celuloza se ponte extrage din:

A. Bumbac;

B. Lernn;

C. Cartofi;

D. Stuf;

E. Seminte de grau, orz, porumb.

905. Reactlvul Schweizer este:

A. Hidrox id diaminoargenzic;

B. Sulfa! bazic de cupru;

C. Hidroxid de tetraaminocupru(Il);

D. Sulfat de cupru;

E. Acid azotic concentral.

906. Despre celuloza se poate aflrrna eli:

A. Este 0 oligozaharida;

B. Este insolubila in apa;

C. Este solubila in etanol;

]06

D. Este slab higroscopica;

E. La lncalzire se carbonizeaza.

C. Arnidonul este 0 dizaharida de origine vegetala;

D. Arnidonul se gaseste In cartofi, cereale:

E. Celuloza are catena ramificata.

907. Precizati aflrmatiile adeviirate.

A. Matasea artificiala se obtine prin procedeul cuproxam;

B. Celuloza este constiruita din ~-fructoza, ea ~i cclobioza;

C. Celuloza este constituita din ~-glucoza, ca si celobioza;

D. Matasca artificiala se obtine din xantogenatul de celuloza;

E. Celuloza absoarbe, in cantitate limitata, apa din atmosfera.

912.. Precizatl care dintrc aflrrnatiile referlroare la glucide sunt corecte.

A. Unele au rol energetic;

B. Unele au rol mecanic:

C. Sun! produsi exclusiv vegetali;

D. Sunt produsi de hidratare ai carbonului;

E. Sunt compusi cu functiuni simple.

913. Care dintre urrnatoarele aflrmatli sunt corecte?

A. Glucoza formeaza acid gluconic prin oxidare cu reacti v Feh ling;

B. Zaharoza este un arnestec de glucoza si fructoza;

C. Zaharoza fonneaza prin hidroliza un amestee echimolecular de ~-glucoza si n-fructoza;

D. Dextrinele sun! produsi de hidroliza a celulozei;

E. Dextrinele sunt intermediari care se formeaza la hidroliza arnidonului.

908. Xanrogenatul de celulozii se ohtlne prin tratarea:

A. Celulozei cu su lfura de carbon;

B. Celulozei eu NaOH;

C. Celulozei cu NaOH si CS2;

D. Celulozei ell RNO);

E. Nitrccelulozei cu sulfura de carbon;

909.

Prectzarl

afirmatiile

corecte

referitoare la azotatul de cclulozii.

A. Se obtine prin tratarea celulozei ell

HN03/H,SO.;

B. Se utilizeaza la obtinerea celuloidului;

C. Este un eter anorganic;

D. Este un ester anorganic;

E. Se foloseste la obtinerea rniitasei artificiale,

914. Precizati aflrmatlile coreete.

A. Amidonul este 0 dizaharida, iar celuloza o polizanarida;

B. Ccluloza este 0 dizaharida iar arnidonul o poliza harida:

C. Amidonul contine uniHlli de u-glucoza, iar celuloza contine unitati de ~-gilleoza;

D. Amidonul coniine unita\i de [3-g1ucoza, iar eel 1I1 oza contine unitati de «-glucoza;

E. Arnidonul are catena liniara iur celuloza are catena rami ficata,

910. Acetatul de celuloza se poate obtine prln:

A. Tratarca celulozei cu acetate de etil;

B. Filarea la cald a celulozei dizoivate in acetona;

C. Tratarea celulozei cu anhidrida acetica ~i acid acetic;

D. Tratarea celulozei cu clorura de acetil ~i anhidrida acetica;

E. Dizolvarea celulozei in rcactiv

Schweizer.

915. in celuloza, moleculclc de J3-glucoza sunt legate tntre ele prin Icgiituri:

A. 1,4-monocarboniliee;

B. 1,4-diearbonilicee;

C. 1,2-dicarboniliee;

D. 1,6-monocarbonihee;

E. 1,6-dicarbonilicc.

911. Care dlntre urrnatoarele uflrrnutil sunt coreete?

A. Zaharoza este 0 polizaharida de origine vegetala;

B. Amidonul este 0 polizaharida de origine vegetal a.;

916. Prin hidroliza umidonului se

formcazii:

A. Glucoza;

B. Fructoza;

C. Maltoza;

D. Dextrine;

E. Un amestec de glucoza ~i fructoza,

917. Care dintrc aflrmariue prlvltoarc Ia amidon nu sun! adevarute?

A. Este format din unitli.ii de o-glucoza;

B. Este 0 polizaharida de rezerva a regnului

vegetal;

C. Este 0 substanta unitara;

D. Are structure I iniara;

E. Nu poate fi hidrolizat enzimatic.

918. Precizati aflrrnatille corecte,

A. Glucidele se formeaza in plante in procesul de fotosinteza;

B. Riboza are rol energetic;

C. 2-Dezoxi-D-riboza este un element structural al ADN-ului;

D. Riboza este 0 polizaharida;

E. Amilopectina este 0 polizaharida,

919. Intermediurii ce se pot forma la hidrnliza amidnnulul sunt:

A. Zaharoza;

B. Celobioza;

C. Dextrinele;

D. Melasa;

E. Fructoza.

920. Amldonul poate fi folosit en materie prima pcntr n obtlnerea:

A. Metanolului:

B. Celobiozei;

C. Etanotului;

D. Acidului formic;

E. Fructozei,

921. Procedeul viscoza de Iabricare a rnatasei artificiale se bazeazf pe rcacriile dintre:

A. Celuloza ~i acid acetic;

B. Celuloza ~i sulfura de carbon;

C. Celuloza si acid azotic;

D. Celuloza si H2S04;

E. Celuloza cu NaOH ~iCS2'

922. Trinitratul de urmiitoarea formula condensati'i:

A. [C6H702(O-N02)3]n;

celuloza are de strucrura

107

Chimie organica - Teste pentru admitere - 20 11

B. [CJhOiO-N02M,;

C. [C6H70iNO,hln;

D. [C6H70lCO-N02)(OH)21";

E. [C6H,02(O-N02MOH)]".

923.. Au import:mtii pracrica rCllcpile celulozel cu:

A. Acidul azotic;

B. Acidul acetic;

C. Acidul sulfuric;

D. Anhidrida acetica;

E. lodul.

924. Ce cantltate de amestec nitran.t, obtinut din acid azotic 63°;', ~i acid sulfuric 980/0, este neCCS31'a pentru a tnnsform_s 1296 g de cclulozll In trinilrat de _ccluloz~, dacli UNO] ~i H2S04 se gasesc ID amestecul nitrnnt in raport molar 1:3?

A. 9.6 kg;

B. 6060 g;

C. 8.6 kg;

D. 8600 g;

E. 3030 g.

925. Ccluloza rcacrloucaza cu NaOH, rezultfind alcaliccluloza prjmara:

IC6H,O,(OHh]" + nNaOH -+

-+ IC!I'J,O,(OHj,O-"Na+l" + 1111,0.

Ce V~llIll1 de sulutie de N~OH 2.5M este necesar pentru II transforma un. mol d~ celulnzf (n=2500) in alcahceluloza primarli?

A. 1500 I;

B. 1000 I;

C. 3000 I;

D. 750 I;

E. 500 L

926. Precizutl ali nn a tiile cOTeete.. ..

A. Fructoza poate fi urilizata la diabetici,

fiind lipsitA de gust dulce; ._

B. Celuloza este 0 polizahanda cu 1'01

energetic; _ _

C. Celuloza retine apa din atmosfera m cantitati mici;

D. Amido~ul este constituit din amiloza si amilopcctina;

E. Dextrinele reprezinta produsi de

hidroliza a celulozci.

108

927. Monozaharida cu rnasa molecularii 120 este 0:

A. Trioza;

B. Tetroza;

C. Pentozi'i;

D. Hexoza;

E. Heptoza.

928. Pentru obtinerea xantogenatlll.ui de celulozii se trateaza alcaliceluloza p ru lISI·ji cu sulfura de carbon: [C6H,O,(OH)20-Na+l. + DCS}-+

-+ [C6H,02(0H),O-CS-S-"Na In.

Ce volum de solutie de NaOH 5M cste necesar pentru transformarca a 250 g d~ celuloza in alcallceluloza primara, daca conve r sia eel ulozel este 100%?

A. 1.541 1;

B. 2.0151;

C. 0.3081; O. 0.6161; E. 0.1541.

929. Peutru obtlnerea sulfuril de carbon (conform rcactiei de mai [os), lIeCeSaT~ pent .. u conversla 100% II 250 g de ccluloza in xantogenat se utillzeaza 30 I de metan, masurat] la O·C ~i 3 atmosfere, Care este randamentul reactiei de transformare 21 metanului in sulfura de carbon?

CH4 + %O~ --> C + 2HlO;

C + 2S -+ CS1•

A. 76.8%;

B. 33.4%;

C. 50%;

D. 66.8%;

E. 38.3%.

930. Ce cantitate de acetat de celuloza se obtine prm acetilarca a 2430 kg de cel;"ozli cu un randamcnt de 85%?

A. 4320 kg;

B. 3672 kg;

C. 1836 kg;

D. 1200kg;

E. 1536 kg.

Chimie organica +Tcste pentru admitere - 2011

A. 4590 kg;

B. 2295 kg;

C. 3901.5 kg;

D. 7803 kg;

E. 1950.75 kg.

932. Ce canrltate de celuloza Sf IItilizeaza pentru a obtme 3672 kg de acetar celuloza, daell randamentulTcacfiei esre de 85%?

A. 2430 kg;

B. 2065.5 kg;

C. 2295 kg;

D. 3645 kg;

E. 1215 kg.

933. Se extrage umidonul din 810 kg de carlofi care eourin 24% amidon. Acosta este supus hidrolizci ~i apoi fcrrnentatiel in vcdcren obtinel'ii alcoolnlui efilic. Ce eantltato de alcool se poate obtinc daca atilt extJ'actia amidonului cat ~i distil8J'ea aIcoolului decurge ell randarnent de 80%?

A. 70.65 kg;

B. 88.32 kg;

C. 110.4 kg;

D. 55.2 kg;

E. 35.32 kg.

931. Ce cantitate de anhldrlda acerica se consuma In acetilarea a 2430 kg celuloza, dad rcactia are loe cu un randament de 85%1

934. Cc cantltate de etanol de concentrath, 16% se Iorrneaza din ]62 kg de amidon, dac~ procesele de bidrolizli ~i de fcrmCllhltie decurg ell un randament global de 80%?

A. 575 kg;

B. 460 kg;

C. 920 kg;

D. 230 kg;

E. 1000 kg.

935. Care sunt cnrnpnsl] B, C ~i E din urmatcarea schema de transformara II amtdonuhrl?

Amidon + H10 _, A enzim5, B + C; A + D ...... E + Ag + Nli3 + H20.

A. C2H50H, CO2, C6HI20,;

B. Etanol, dioxid de carbon, sorbitol;

C. C2H40, H2, C.,H1207;

D. Etanal, hidrogen, acid gluconic;

E. Etanol, dioxid de carbon, acid gluconic.

936. Precizatl care dintre aflrrnatiile referftoare la glucoza sunt coreete.

A. Este 0 dizaharida;

B. Este 0 substanta solida, crisralma, cu gust dulce;

C. Este solubilii in apa pentru cii. formeaza Iegaturi de hidrogen ell moleculete acesteia;

D. Este greu solubila in solvent! organici;

E. Nu prezinta izomerie opticii.

937. Precizati care dintre afirmafiiJe referitoare Ia zuharoza sunt corecte,

A. Este 0 monozaharidii;

B. Este soiubila in apa;

C. Prill hidroiiza formeaza un ames tee de glucoza si fructoza, ames tee numit zahar invertit;

D. Se gaseste in trestia de zahar;

E. Esre usor solubila inetanol,

938. Preclzan CIII'e dlntre atirmafiile de mai jus sunt corecte,

A. Amidonul este poiizahanda de rezerva pcnrru plan te;

B. Amiloza are srructura liniarii si este solubila in apa;

C. Arniloza dli 0 coloratic albastra intense eu iodul;

D. Amilopeetina are structura rarnificata si este soJubilii in apa rece;

E. Amidonul este transforrnat, sub actiunea ami lazelor, In dextrine.

939. Precfzat] care dintrc aflrmartll« referltoare la cclulozii sunt corecte.

A. Este formam dill unitiiti deB-glucozs, legate liniar;

B. Este 0 oligozaharida superioara;

C. Se utilizeaza la obtinerea ruatasei artificia1e;

D. Reprezinta 0 substanja nutritiva, ell 1'01 energetic pentru organismul uman;

E. Este lipsita de gustuldulce, earacteristic zaharidelor.

940. Care dintre afirmatiile referitoare la scriile de configuratie D ~i L sunt corecte?

A. Apartenenta glucidelor la seria D sau L se stabileste in functie de pozitia hidroxilului legat de atomul de carbon

109

Chimie organica -Teste pentru admitcrc -. 20L I

asirnetric eel mal indcpartat de grupa carbonil;

B. A partenen ta la seri a D sau L se stabileste in functie de pozitia hidroxilului legal de atornul de carbon asimetric invecinar ell grupa carbonil;

C. Monozaharidele din seria D au hidroxilul de referiuta III dreapta carenei verticalc;

D. Monozaharidele diu seria D au hidroxilul de referinta in stanga catenei verticale;

E. Monozaharidclc din seria L rotesc planul luminii polarizate spre stanga.

941. CHI! dintrc aflrrnatille de mal jos, rcferltuare 13 glucoza, sunt curecte?

A. Este 0 aldopentoza ell 3 aiomi de carbon asimctrici:

B. Este a aldohexoza ell 8 perechi de

antipozi optici:

C. Peate exista nurnai in forma furanozica;

D. Este 0 a.dohexoza cu 16 stereoizomcri;

E. Peate cxista atat in forma furanozica, cat si in forma piranozica.

942. in rcactia de oxidarc a D-g)ucozei cu reactiv Tullens, se formeaza:

A. Acid Dvgiucaric:

B. Acid D-gluconic;

C. Sorbitol;

D. Argint mctalic;

E. Oxid cupros.

943. in rencpa dc oxidare a Dvglncozel cu acid azotic se formenza:

A. Acid Dvgluconic;

B. Hexitol;

C. Acid Dvglucaric;

D. Sorbitol;

E. Acid formic.

944. Forrnele ciclice ale rnonozaharidelor Sf formcnza prin:

A. Rcactii intcrmoleculare de ciclizare lntre dona grupari hidroxilice;

B. Reactii imramolcculare de ciclizare lntre grupa carbonil si 0 grupa hidrox il;

C. Reactii intermoleculare de esterificare;

D. Reactii intramoleculare de ciclizare intre doua grupe carbon il;

J 10

E. Reactii de elirninare a unei molecule de apa lntre doua grupe hidroxil glicozidicc.

945. Celohloza este formata din

urmatoarele monozaharide din seria D:

A. ~-Glucopiranoz1i si o-glucopiranoza:

B. ~-Glucopiranoza ~i [l-gluccpiranoza;

C. 13-Glucopiranoz1l. si rr-Iluctopiranoza;

D. ~-Gllicoft.lranoza ~i n-gtucopiranoza;

E. ~-Fructopiranoza si n-fructofuranoza.

946. Zaharoza estc

fermata din

urmatoarele monozaharjde din serla D:

A. j)-Glucopiranoza ~i o-gluccpiranoza;

B. f3-Glucopiranoz1l. si Il-glllcopiranoza;

C. «-Glucopiranoza si 13-fiuclofuranozli;

D. ~-GltlcofLiTimoza si n-glucopiranoza;

E. f3-Fructopiranoza ~i o-fructofuranoza.

947. Preeizati care dintre aflrmariile referhuure la ceJulozii sunt corecte.

A. Formeaza esteri organici de tipul azotatului de celuloza;

B. Se dizolva in 501Ll~ie de sui fat de cupru:

C. Sub actiunea anhidridei acetice formeaza acetati de celuloza;

D. Reactioneaza eu hidroxidul de sodiu;

E. La reactia de esterificare participa maximum trei grupe hidroxil din fiecare unitate de glucoza,

948. Prcclzatl uflrmatlile corcete,

A. Fulmicotonul este utilizat in industria explozivilor;

B. Colodiul este utilizat In obtinerea celuloidului;

C. Azotatul de celuloza cu un continut scazut de azot se utilizeaza la obtinerea nitroemailurilor;

D. Nitrolacul se obtine din azotat de celuloza ell un continut ridieat de azot; E Azotarul de celuloza este folosit ell marerie prima pentru obtinerea matasei artificiale.

949. Calculatl masa de arnestec sulfonitric cu 25% acid uzotic, necesara transfurmarft a 1296 kg de celuloza in azutat de celuloza eu un continut de 10% azut,

Chimic organics -Teste pentru admitcrc - 20L 1

A. 3437.8 kg;

B. 5937.9 kg;

C. 4700.23 kg;

D. 3956.4 kg;

E. 5237.4 kg.

950. Cnlculat] rnasa de azotat de celuloza Cll Ull contlnut de 10% azot, care sc nhtine prin nltrarea a 1296 kg de celuloza.

A. 1438 kg;
B. 2938 kg;
C. 19IOkg;
D. 1956 kg;
E. 1237 kg. 111

Chimie organics -Tcsre pentru adrniterc+ 2011

Capltolul 9. Medicamente, enzirne, vitamtne, hormuui, acizi nuc1eiei, droguri

951. Derermlnati volurnul selutiei de NaOH 3M care neutrallzeaza produsll de reaene rezultati prin hldroliza a 360 g de aspirin a, daca randamerntul hidrolizei este de 100%.

A. 1.33 I;

B. 1000 ml;

C. 660ml;

D. 21;

E. 1330 ml.

952. Care dintre urmatnarcle aflrmatli referltoare la aspirina sun! coreete?

A. Are acaracter acid;

B. Este esrcrul acidului acetic cu acidu!

salicilic;

C. Are caracter bazic;

D. Se nurneste ~i acid acetilsalicilic;

E. Este esterul acidului benzoic C\l etanolul.

953. Formula de structura ccndensata a acidului aeetilsalicilic este:

A. (0 )HOOC-C6H,-OH;

B. (o)HOOC-CoH.-OCOCH,;

C. (0)CHJOCO-C6IkOH;

D. (p)HOOC-C6H4-OCOCH3;

E. (P)CH30CO-C6H,-OH.

954. Care dlntre urmatoarele renctil pot fi urilizate pentru ohtinerea acidului acetilsallellic?

A. (o)HO-C6H,-COOH + CH,COOH _,. _,. (o)CH,COO-C6H,-COOH + H20;

B. (0) HO-C.H,-COOH + (CH3CO)20 --+

--+ (o)CHJCOO-C6H4COOH + CHJCOOH;

C. (o)HO-C6H,·COOH + CH,OH _,. -> (o)HO-C6H,-COOCHJ+ H20;

D. (p}HO-C6H4COOH + (CH3COhO _,.

...... (p)CHJCOOC61!,·COOH + CH1COOH;

E. (p) HO-C6H,-COOH + C2HjOH -> --+ (p) HO-C,H,·COOC,Hj + H20.

955. Precizarl aflrmatllle adevarate.

A. Acidul salicilic este acidul 2-hidroxibenzoic;

112

B. Salicilatul de sodiu se obtine prin reactia fenolatului de sodiu eu C02la temperatura ~i presiune;

C. Acidul salicilic se poate obtine prin reactia salicilatului de sodiu cu HCI;

D. Acidul salicilic este un hidroxiacid alifatic;

E. Aspirina este un compus cu functiuni mixte.

956. Preclzntl aflrmatiile adevarate,

A. Aspirina confine 0 grupa carboxil si 0 grupa carboxilat (ester);

B. Aspirina este un medicament de sinteza;

C. Acidul salicilic reactioneaza cu doi moli de NaOH;

D. Acidul salicilic reactioneaza cu

NaHCOJ;

E. Aspirina nu reactioneaza cu NaOH la rece.

957. Asplrtna se poate obrlne prin:

A. Reactia acidului salicihc eu clorura de acetil;

B. Reactia acidului salicilic ell acidul acetic'

C. Reactia acidului salicilic cu acetatul de sodiu;

D. Reactia salicilatului de sodiu cu acidul acetic;

E. Reactia acidului salicilic eu anhidrida acetica,

958. Addul acetllsullclflc ponte reactions cu:

A. Acidul sulfuric;

B. Carbonatul acid de sodiu;

C. Hidroxidul de sodiu

D. Hidroxidul de potasiu;

E. Amoniacul.

959. Care dintre urrnatoarcle substante sunt medica mente?

A. Aspirina;

B. Sulfatiazolul;

C. Penicilina;

D. Acidul formic;

E. Anilina.

Chimic organica -Teste pentru admitere - 20) L

960. Din puuct de vedere structural. acidul ascorbic (vitamlna C) eenrlne:

fHiOH

H~

OH OH

A. Un ciclu saturat format din patru atomi

de carbon si unul de oxigen;

B. Dona grupe hidroxil enolice:

C. Un rest de etandiol;

D. ° grupii amida ciclica (lactama);

E. 0 grupa ester ciclic (lactona).

961. Care dintre urmaroarele afirmafii referitoare Ia vitamina C sunt corecre?

A. Este sintetizata de organismul urnan;

B. Se n umeste aci d ascorb ie;

C. Este 0 virarnina insolubila in apa;

D. Participa in organism la procese redox;

E. Se gaseste in cantitiili mari III citrice,

962. Reactioneaza cu NaOH:

A. Aspirina;

B. Alcoolul benzilic;

C. p-Aminofenolul;

D. p-Crezolul;

E. Acidul salicilic,

963. Salicilatul de sodju este folosit in medicilla la traramentul reumatlsmului articular, iar in industria allmentara la conservarea unor legume ~i fructc. Se nhrine in reactia acidului salicilic CD sarurue alcaline ale acidului carbonic. Formula sa este:

~OH

A) UONa

~ONa

B) l..JoNa

&Na

C)

OH

o:a

D)

DNa

J:__OONa

E) VOH

964. Concentrarla proceutuala a sodiului ill salicilatul de sodiu este:

A. 25.27%;

B. 14.375%;

C. 15.75%;

D. 20.17%;

E. 10.15%.

965. Necesarul de vitamins C 31 unei persoane adulte este de 50-100mg!zi. Un comprimat de Ascovit dlntiirc~te 0.5 .g ~i contlne 80% excipicnfi .(adaosuri lnerte, colorantl, arnme etc.), CMe eomprlmare de Ascovit sunt recomandate zilnic pentru a Hsigura neccsarul maxim de vitamlna C numal din aceasta sursa:

A. 2;

B. 3;

C. I;

D. 0.5;

E. 0.25.

966. Acid ul a cetllsa licilic po ate reaction a cu:

A. Etanolul;

B. Fenolul;

C. Hidroxidul de potasiu;

D. Amcniacul;

E. Acidul acetic;

967. Acidul p-aminobenzoic (vitarnina H) poare "cac!iona en:

A. NaHC03;

B. Fenolul;

C. HCl;

D. Acetilena;

E. NaOH;

968. Se prepara asplnna prin reacria dintrc ncldul salicilic ~i clorura de acetil • CD un randament de 75%. Sa se caleuleze cantitatea de acid salicilic necesara obtlnerti aspirinei din 20 de comprimate, dad liccare comprimat arc masa de 500 mg, iar substanta acriva repreztnta "50% din conrinutul comprlrnatulul.

113

Chimie organics -Tcste pentru adrnitere - 2011

Chirnie organica <Teste pentru adrrutcrc - 20 I]

A. 3.83 g:

B. 0.037 moli;

C. 0.255 g;

D. 0.0277 moli;

E. 5.11 g.

969. Se prepara asplrina prin reacria dintre acidul saliclllc ~i clorura de acetil, eu un randamcnt de 75%. Sa se calculeze cantitatea de clorura de acetil consumata la obtlnereu aspirinei din 20 de comprimate, daca flecare comprimat are

rnasa de 500 mg, reprezinta 50% comprtmatului,

A. 2.18 g;

B. 0.037 moli; C, 1.45 g;

D. 0,0277 moli;

E. 2.9 g.

iar substanta aetiva

din continutul

970. Prin hldrnliza bazica a aspirinei se obtin urrniirnrii prudusi de reactie:

COO'N'

B 6-0COCHJ. H,O

COO~a+

c. 6-01<'" CH,eOON.' eOOH

D. ~I OH

U + CH]COOH

eOOH

E. ~I OH

U + CH]COONa

971. Anestezlna este un anesrezic local de sintezii. Se obtlne din p-nitrotoluen prin urmntoarea succesiune de reactf]:

114

974. p-Acetilaminofenolul, 0 substanra medicamentaasa cunoscuta sub numele de paracetamol, are urmatoarea formula de structura: (p)HO-C6H.-NH-COCH;. Preclzati aflrmatiile corecte,

A, Este lin acid carboxilic;

B. Arc 0 grupa OH fenolic;

C. Reactioneaza en etanolul;

D. Reactioncaza cu NaOH;

E. Esle un compus aromatic.

Q30Xid1lre A C,H,Oll B",duccrc A .

- fl- - nestezina C9H110zN

NOz

Denumirea chtmlca a anestezinei estc:

A. p-Nitrobenzoat de etil;

B. Acid p-aminobenzoic;

C. 4-Nitrobenzoat de etil; D, p-Aminobenzoat de etil; E. Acid o-nitrobenzoic.

975. Ihuprnfenul este un medicament eu proprietati antiinflamaroare care are formula structuralii de mai jos.

CJIJ-9H~CH2--O-lj=H~COOH

CHJ CHJ

972. Anestezina estc nn anestezic local de slnteza. Se obtlne din p-nltrotoluen prin urmatoarea suceesiunc de reacrli:

Precizati afirmariile corecte.

A. Este LIIl derivat al acidului butanoic;

B. Este un derivat al acidului

fenilpropanoic;

C. Are doi stereoizomeri; D, Estc optic inactiv;

E. Prezinia izomerie geornetrica.

Structura chimidi a anestezinei este:

976. Dlclofenacnl este un medicament eu proprletnti antiinllamatoare care are formula siructllralli tic mal jos.

973. Novocaina este eel mai utilizat anestezic local. Denumirea chlmica este pamlnobenznat de dictilnmtnoenl, Structure chimicil. este:

Precizati cu care dintre cnmpusii de mai jos rcacrioneaza.

A. Acidul clorhidric;

B. Iodura de metil;

C. Clorura ferica;

D. Alcool rnetilic;

E. Hidroxid de sodiu.

A 02~OOCH0H2NHz;

B. H2N-O--COOCH0H2N ~~f~~~; c. H2N-Q-cOON(C2Hsh;

D. 02'~OO-CH2CHi>l(CzH5h;

E. H2N-O--CQO--iCH2)2N(C2H5h-

977. Diclofenacul este un medicament cu proprletatl untllnflarnateare care are formula structurale de mai jos,

-

~ !J NH

HOOC--CH2Y

Precizat! care dintre nflrmatlile dc mai jos sun t corectc,

A. Prin reactia eu NaOH formeaza saruri

solubile in apa;

B. Se poate diazota;

C. Are doi atomi de carbon asimetrici;

D. F ormeaza esteri in rcacti a eu alcoo li i;

E. Se poate alchila la amina secundara;

978. Penicilina G face parte din grupul antibiolicelor betalactamice. Preclzati ce grupe tuncnonale 51! giisesc in structura acesteia:

A. Ester c iclic:

B. Amid1i aciclica;

C. Arnida ciclica;

D. Carboxilat;

E. Carboxil,

979, L-DOPA, eu structura de mai [os, este un medicament utilizat in rerapia boalii Parkinson,

HO Y"'tr--CH2-lj=H-NH2

HO~ COOH

Preelzajt aflrmatiile corecte,

A. Arc dona grupe tunctionale bazice;

B. Reactioneaza eu clorura de aceti!;

C. Prezinta doua perechi de enantiomeri;

D. Are un atom de carbon asimetric;

E. Reactioneaza eu etano!u! si rezulta un ester.

980. Cocaina se obtine prin extraetle dintrun arbust original' din America de Sud ~i face parte din categorla drogurilor. Precizatl care dinrre aflrmathle de mai jos sunt corecte.

A. Reactioneaza eu clorura de acetil;

B. Prin hidroliza formeaza un acid dicarboxilic;

J 15

Chirnie crganica -Teste pentru adrnitere - 2011

C. Prin hidroliza [ormcaza un acid tricarboxilic;

D. Are in structure 0 amina tertiara:

E. Reactioneaza cu iodura de metil,

981. Cocaina se obtlne prln extractle dlntrun arbust orighrar din Amerlca de Sud ~i face parte din categoria drogurilor. Preclzatl care dintrc urrnator il compusi se formeaza prin hidroliza hazicii a cocninci,

A. Acetatul de sodiu;

B. CH)OH;

C. CH)CH20H;

D. CHJCOONa;

E. Metoxidul de sodiu,

982. Precizati care dlntre urmatuurcle substaute sunr drogur].

A. Acidul ascorbic;

B. Heroina;

C. Dietilamida aciduiui Iisergic;

D. Papaverina;

E. Cocaina;

983.. Precizati care dtntre urmatoarele medicamcnte 'sunt ~i droguri:

A. Penicilina;

B. Morfina;

C. Papaverina;

D. Aspirina;

E. Codeina;

984. Murfina este un com pus cu

proprfetat] analgezice care produce

dependenta prin utilizar.i repetate,

Precizatl ce grupe Iunctionale se gasesc in strucru ra acesteia.

A. Doua grupe functionale alcool; l16

B. ° grupa functionala fenol;

C. 0 grupa functionala amida;

D. ° grupa functionala amina tertiara;

E. 0 grupa functionala enol.

985. Heroina este un drog ce produce rapid dependeuta. Din punet de vcdere chimic este diaeetilmurflna. Morfina are doua grupe hidJ'o,,:ilicc in structure ~i formula rnoleculara CI7HI~N03' Precizati formula moleculara a heroinei ~i contlnutul procentual de azot al acesteia.

A. C2IHz}NO,,3.79%;

B. Cj9H2jN04,4.28%;

C. GQH2IN05,3 . .94%;

D. C17RI9N03., 3.79%;

E. CI7H'9N04,4.91%.

986. Morfina arc urmatoarea formula de structura:

Aceasta poate reacriona cu urmatorli compusl:

A. NaOH;

B. H2S04;

C. NaHCOl;

D. CH3COOH;

E. CHlCOONa;

987. Morfina are urmatoarea formulll de structura:

Precizafi aflrmatiile adevarate,

A. Are doi izomeri optici;

B. Are 5 atom i de carbon as imetrici;

C. Contine 0 grupa functionala ete r ;

D. Reactioneaza cu iodura de metil;

E. Reactioneaza cu HCl.

Chimie or.ga[]ic;l- Teste pentru admirere-. 2011

988. Precizati care dilltre urmatoarele droguri preztnra ~i aplicatii tcrapentice, mild urtllzate camedicamente.

A. Morflna;

B. Barbituricele;

C. Hero ina;

D. LSD-ul;

E. Cocai.na.

989. LSD-ul este unul dintre cele mai putemice haluclnogene, Precizat! care dintre aflrrnatllle referitoare 13 struerura §i reactivitaren sa sunt corecte,

A. Reactioneaza eu acizii;

B. Este dietilamida acidului Iisergic;

C. Reactioneaza cu iodura de metil;

D. N u are caracter bazic;

E. Reaqioneazii eu NaHCOj;

990. LSD-ul este unul dintre cele mal putcrnice halucinogene ~i are structura de mal jus. Preclzatl care este formula moleeularli ~i contluurul procentual de

azor a I acestula, '

A. C'OH25N30, 13%;

B. CWH25N30, 15.2%;

C. CI9H2JNlO,13.3%;

D. C2oHI9NJO, 11.7%;

E. C22H23N30, 15%.

991. LSD-ul, eu formula de structure de mai jos, este unul dintre cele mal puterniee halucinogene. Prceizatf formula

molcculara ~i continutul procentual de azot 31 acidului r~zultat prin bidroliza accstuta,

A. CI6HiON,0, 9.5%;

B. CI~H'3N30, 10.1%;

C. C1QHnN)O,13.3%;

D. C16H10N,02, 10.45%;

E. CI~H"N202' 8.67%.

992. Morfina,!:u structura de mal jos, este un corupus cuproprletatl analgezice care produce dependente prin utiliziiri repctate, Prccizatl care dlntre afirmatiile

unniitoare sunt coreerc, '

A. Are 4 atorni de carbon asimetrici:

B. Are 5 atomi de carbon asimetriei;

C. Sun! posibili 32 de izomeri optici;

D. Paate avea 8 perechi de enanrlorueri:

E. Are 5 perechi de enantiomeri.

993. Efedrina este un excitant aJ sisternulul nerves central ell urrnatoarea fornHlhi de structure :

Formula procentuala a acesteia este urmlit.oarea:

A. 72.72%C, 8.48%H, 9.09%N, 9.7%0;

B. 72.72%C, 9.7%H, 8A8%N, 9.09%0;

C. 72.72%C, 9.09%H, 8.48%N, 9.7%0;

D. 72.22%C, 9.S9%H, 8.48%N, 9.7%0;

E. 72.72%C, 9.7%H, 9.7%N, 8.5%0.

f 17

Chimie organica -Teste pentru admitere - 2011

994. Noradrenalina este un mediator fizlologlc nl sistemului nerves vegetatlv slrnpatic care are urmatoarea formulii de structura:

H~TH-TH'.

r OH Nil, HO

Prccizari formula moleculara ~i procentul de oxigen d,in molecula,

A. ClQH,sNO,8..28%;

B. CIOH,sNO,9.70%;

C. CsH "NO], 28.40%;

D. CgHlINO),8.28%;

E. CgHlINO, 8.28%;

995. Scroronlnn este un mediator fiziologic ell "01 important in functionarea sistemului nervus central care are urrnaroarea formulii de struetura:

Aceasta poate reaetionu ell urmatortl compusi:

A. NaHCOJ;

B. HCI; c. CH3CI;

D. CH3COCI;

E. HN02.

996. Preclznti cure dintre afirmatiile rcferlrnare Ia vitamina K (titomenadionii) sunt corecte.

A. Rcactioncaza cu reactivul Tollens;

B. Este 0 dicetona;

C. Reactioneaza cu HiNi;

D. Reactioneaza cu reactivul Fehling;

E. Are caracter hazic,

997. Serotonina este UII mediator flziologic cu 1'01 lmportant in functionarea

118

Chirnie urgallic;l-Te~t~ pcntru adraitcre - 2011

sistemului nerves central care are urmatoarea formula de structura:

shnpatic care nrc urmatnarea fonnulii de structura:

Compozltia procentualn n serotuninei este:

A. 68.18%C, 6.81%H, 15.91%N, 9.09%0;

B. 62.25%C, 7.92%H, 16.28%N, 13.54%0;

C. 59.64%C, 8.15%H, 18.92%N, 13.29%0;

D. 68.18°I..C,7.92%H, 17.2%N,12.1%0:

E. 62.34%C, 8.52%H, 13.91 %N, 11.29%0.

Caleulati masa de clururjl de metil introdusii in reactie, pentru obtinerea II trei moli de sue de amonlu cuaternar, daca randamentul reactici este 80%.

A. 227.25 s: ,

B. 363.6 g;

C. 454.5 g:

D. 568.12 g;

E. 558 g.

998. Efedrina, un excitant 31 slstemului nerves central, Sf descompune Ia enid conform schemei de mai [os, Calculafi cantltatea de efedrinii deseompusa, daca sail obtinut 11.2 I de metilamina (c.n.).

1001. Noradrenalina este un medintor fiziologic al sisternului nervus vegetativ simpatic care are urmatoarea formuli'i de structura:

HO~TH-C.I fl. ' P 01-1 NH, HO

Calcurap rnasa produsulul obtlnat prin reactla eu clorura de metit a 3 moli de noradrenalina, in r aport molar 1 :3, dad randamentul reactiei esre 80%.

A. 594 g;

B. 742.5 g;

C. 371 g;

D. 552.5 g;

E. 639 g.

A. 1 mol;

B. 0.5 moli;

C. 165 g;

D. 82.5 g;

E. 41.25 g.

999. Efed .. ina. este un excitant al sistemului nerves central eu urrnatoarca Iurrnula de structura:

1002. Noradrenalina este un mediator Ilziologic !II sistemului nervus vegetativ slmparlc care are urmaroarea formula de structura;

Preclznri ell care din substantele de mlli jos poate reactinna.

A. Hidroxidul de sodiu;

B. Clorura ferica;

C. Acidul acetic;

D. Iodura de rnetil;

E. NaHCOJ.;

Precizati care dintre urmatoarelc afirmatii SII lit corecte,

A. Reacponeaza ell sodiul metalic;

B. Reactioneaza CII NaOH;

C. Nu se po ate alchila;

1000. Noradrenallna este un mediator fiziologic III slstcrnulul nervus vegetativ

D. Formeaza sare de amoniu cuaternar prin reactia cu 2 moli de CH3I;

E. Reactioneaza eu HCI.

1003. Oxitocina este 0 nunapeptlds ce produce contractu ale uteru lui gravid. !jtiiud ca 13 hidroliza unul mol de oxitucina se furmeazii 2 moli de cistcinli. ~i cil procentul de suit" din aceastii peptida este de 6.3"5%, calculati masa moleculara a accstcia.

A. 504 g:

B. lOOSg;

C. 976.g;

D. 1044 g;

E. 568 g.

1004. in constitutla acizllor nuclelei intra:

A. Baze purinice;

B. Baze pirimidinice;

C. Acid fosforic;

D. Aldopentoze;

E. Trigliceride.

1005. Sunt bazc pirimidinice:

A. Adenina;

B. Citozina;

C. Uracilul;

D. Timina;

E. Guanina,

1006. Sunt baze purinice;

A. Adenina;

B. Citozina;

C. Uracilul;

D. Timina;

E. Guanina,

1007. Care dintre afirmatiile referttoare Ia acizii nucleic] sunt corecte?

A. ARN-ui coniine exclusiv resturi de dezoxiriboza;

B. Pentozele sunt legate de acidul fosforic prin legaturi esterice;

C. ADN-ul are structura de dubla dice;

D. Nucleotida reprezinta unitatea structurala de baza a acizilor nucleici;

E. Nucleozida reprezinra unitatea

structurala de baza a acizilor nucleici,

Jl9

Chimie orgauica-Testc pcntru ndmiterc - 2011

1008. Precizati afirmapile con~ctc. .

A. Acizii nucleici sunt cornpust

macromolcculari constitui~i din unltitl numite nucleotide;

B. Acizii nucleici sunt constitui]i din

aminoacizi;

C. Acizii nucleici au rol esential in transmiterea informatiei genetice;

D. Acizii nucleici au rol energetic;

E. Acizii nucleici sunt constituiti din baze azotate, monozaharide ~i acid fosforic.

1009. Prccizati care dintre alirmatiile de mat [os, referitoare In cnzime, sunt

coreete.

A. Sunt proteine de sinteza;

B. Sunt proteine naturale eu rol de

catalizatori:

C. Sunt produsi de condensare at

glueidelor; . .'

D. Mii.resc vitcza reactiilor biochimice:

E. Sunt constituite din nucleotide.

1010. Hidrolazele sunt enzime

catalizeaza:

A. Reactiile de hidroliza din organismcle

vii-

B. Re'actiile de reducere;

C. Reac\iile de oxidate;

D. Reactiile de scindare a unor legaturi

chim i ce prin rcactia cu apa;

E. Transformareu polizaharidelor in

monozaharide.

101), pcptidazele sunt: ...

A. Compusi naturali de natura glucidica;

B. Enzime care catali:leaza reactu de izomerizare;

C. Sunt hidrolaze care scindeaza legatura

peptidica din aminoacizi; •

D. Sunt enzime care sClndeaza legaturilc

pcptidice;

E. Sunt ligaze.

1012. Precizati cure dintl"e urmatorii compusi an structure peptidica.

A. Vitarnina C;

B. Insulina;

C. Adenina;

D. ADN-ul;

E. Cocaina.

120

ce

1013. Precizati care dintre afirmatiile referitoare la progesteronil sunt corecte.

A. Este cetoaldehida nesaturati'l;

B. Se poate reduce; . .

C. Po ate f componenta meulcllIca in reacria de condensare aldclica;

D. Poat~ fi componenta carbonilica In reactia de condensare aldolica;

E. Are caracter acid.

1014. Norctindrona este un hurmon car~ stupeaza oVlllatia, similar progesteronel. Precizati care din at1rmatiile de mai jus sunt corcete.

rf15C:'CH

oJXY'-J

A. Reaclioneaza cu NaHCOJ;

B. Reac\ioneaza cu NaOH;

C. Este 0 cetona ciclica nesaturata;

D. Reaclioneaza cu reactivul Tollens;

E. Peate aditicna patru molt de hldrogen.

1015. Prceizatl alirmatiile corecte.

A. Peptidazele sunt hormoni de natura proteica;

B. Peptidazele hidroJizeaza lcgaturile

esterice;

C. Sunt exopeptidaze si endopeptidaze;.

D. Endopeptidazele sunt carboXlpep!tdaze si aminopeptidaze;

E. Exopeptidazcle sun! aminopeptidaze ~i

carbox i peptidaze.

1016. Precizati alirmatiilc corcete.

A. Tripsina este 0 hidrolaza;

B. Tripsina este 0 peplidaza;

C. n-Amilaza hidrolizeaza amidouul;

D. n-Amilaza hidrolizeaza numai amiloza;

E. u-Amilaza hidrolizea:t.ii si celuloza,

Chirnie organicii -Tcste pentru admitere - 20 I J

1017. Care dintre urmatuarele enzlme catalizeaza hidroliza g"lIsimilor?

A. Ribonucleaza;

B. Tripsina;

C. Peptidazeie;

D. Insulina;

E. Lipazele,

]018. Precizati care dintre urmatnarele alirmapi sunt corecte,

A. Hormonii exista numai in organismelc animate;

B. Hormonii sunt exclusiv proteine produse de glandele endocrine;

C. Insulina regleaza nivelul glucozei in sange;

D. Insulina este un hormon pancreatic;

E. Exista hormoni de naturalipidica.

1019. Nuclcozidele sunt formate din:

A. N uc1eotide si acid fosforic;

B. Nucleotide ~i pentoze;

C. Baze purinice si riboza;

D. Baze pirimidinice si dczoxiriboza;

E. Baze azotate si acid fosforic.

1020. Bazele azotute din ARN sunt:

A. Adcnina;

B. Citozina;

C. Guanina;

D. Uracil;

E. Timina.

1021. Bazele nzotatc din ADN suut;

A. Adenina;

B. Citozina;

C. Guanina;

D. Uracil;

E. Timina,

1022. in molecutele acizllor nucleici, uuclcozldcle sunt unite intre ele prm:

A. Legaruri de nidrogen;

B. Legaturi peptidice;

C. Legaturi esterice realizate de acidul fosforic;

D. Legaturi esterice fosforice eu grupcle OH din pozitiile 3 si 5 ale pentozelor;

E. Legaturi ester ice fosforicc cu grupele OH din pozitiile 3 si 4 ale pentozelor.

1023. Care dlntre urmatoarele afirmatii referitoare la macromoleculele de AnN sunt corecte?

A. Au structura de elice dubia;

B. Sunt constituite din doua catene de natura uucleotidica;

C. Intre catene se stabilesc legaturi covalente;

D. Intre cateue se stabilesc legaturi de h.idrogen;

E. Legaturile dintre catene se stabilesc intre baze azotate cornplementare.

l024. in funetic de rolnl sail In organism, ARN-ul este:

A. Rcplicativ;

B. Mesager;

C. Plasmatic;

D. Extracelular;

E. Transporter.

1025. Pr'ecizari care dintre urmaroarele aflrmatf referltoare la pcptidaze sunt corecte,

A. Endopeptidazcle hidrolizeaza lcgaum

amidice din interiorul proteinelor;

B. Tripsina este peptidaza;

C. lnsulina este 0 peptidaza;

D. Carboxipeptidazele sunt exopcptidaze:

E. Aminopeptidazele sunt endopeptidaze.

1026. Precizati care dlntre afirmatiile refertroare enzime sunt eorecte:

A. Amidonul cste transformat in

oligozaharide sub actiunea enzimelor din drojdia de bere;

B. Amidonul esre hidrolizat de Iipaze;

C. Trigliceridele sunt hidrolizate de lipaze;

D. Drojdia de bere contine enzirne care transforma glucoza in etanol:

E. Lipazele desfac lcgarurile dintre acizii grasi.

1027. Uoul dintre primll compusi folosi~i in rratarea infectiilor bacteriene a fost un colorant numit prontosilul rosu, Formula structurala a acestuia este urmatourea:

H1N-q-N=NVS02NH2 NH,

121

Chimie orgunica -Testc pcnnu adrnitere - 2011

Chimic organlca -Testc penrru adrnitcre - 2011

Preciza]t care dintre afirmatiile de mai jos su n t corectc,

A. Contine 0 grupa amina secundara;

B. Contine 0 grupa cian;

C. Este produsul reactiei de cuplare a unei sari de diazoniu cu 1,3-bellzendiamina;

D. Contine doua grupe arnina primara;

E. Este lin acid tare.

1028. Unul dintre primf compusi folosi~i in trararea mfectiilor bacreriene a fost prontosilul rusu, Se obtlne din p-aminobenzensulfonamlda {sulfarnida alba) prin diazotare ~i cuplare cu J,3-diarllinobcnzclI. Formula de structura a acestul colorant ester

122

NIl2

A Q-NON-O-m,,,,

NI1,

B. H2N-Q-N = N-o-S01N 11, NH,

VN=N-O-S02NH2 NH2 VNH-NHOS01NHl NHl

Capitolul 10. Jzomerie

1029. lzomerii sunt compusi care au:

A. Aceeasi structura;

B. Aceeasi formula moleculara;

C. Aceleasi proprietati chirnice;

D. Aceleasi proprietati fizice;

E. Proprietati diferitc.

c.

1030. Izomeri.i de constitujie sunt cornpusi care:

A. Difera prin aranjamentul atomilor in spatiu;

B. Difera prin succcsiunea atomilorln molecule,

C. Au aceleasi proprietati fizico-chimice;

D. Difera prin pozitia substitucntilor fara· de planul unei legatur! It;

E. Difera prin pozitia substituentilor fara de planul unui ciclu;

D.

E. H2N-O-S02N=NyNH2 Nil,

1031. Indicati numarul alcoolllor, izomeri de pozitie ~i de catena, care corespund furmulcl Cs"rzO.

A. 10;

B. 6;

C. 9;

D. 7;

E. 8,

1032. Izumerti de functiune sunt izomeri: (a) de constitutie,

(b) de con Ii gu rafie,

care difcrii priu:

(c) pozitla unel grupe functlouale, (d) natura grllpei functtonale,

(e) puzitia unui rest alcbfl,

A. a,c;

B. b,d;

C. a, d;

D. b, c;

E. a, e.

1033. Compusii cu formula rnoleculara C.H9Cl prezintii izomeri:

A. De catena;

B. Geornetrici;

C. Optici;

D. De functiune;

E. De pozitie.

1034. Preclzati afirmatiile adevaratc referltoare Ia acidul benzensulfonic ~i la sulfatul acid de fenil.

A. Sunt izomeri;

B. Sunt tautorneri;

C. Sunt omologi;

D. Sunt izorneri de constitutie;

E. Sunt deriva]i ai acidului sulfuric.

1035. Merllclclopentauul ~i I-hexena sunt izomcri de:

A. Constitutie;

B. Configuratie;

C. Catena;

O. Functiune; E. Pozitie.

1036. Ciclohexanul ~i metilciclopentanul sunt izomeri de:

A. Constitutie;

B. Configuratie;

C. Catena;

D. Functiune;

E. Pozitie.

1037. Cilti izomeri de constttutle acicllci (flira cnoli) are compusul ell formula C.HRO?

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 10;

E. II.

1038. Sa se determine formula moleculara a substantel A ~i nurnarul izomerilor siii de cunstltutie aciclicl (farli cnoli ~i dioli gcminali) stifnd eli este fermata din carbon, oxigen ~i hidrogen in raport de masa C:O:H=18:16:3, iar prin inlocuirea unui atom de hidrogen fonneazii 0 sare ce centlne 59.67% Ag.

A. C2H40l, 2 izomeri;

B. C2H402, 3 izorneri;

C. CH202, 1 izomer;

123

Chirnic organics -Teste pcntru admitere - 2011

D. C3H602,4 izomeri;

E. CJHP2' 8 izomeri.

1039. ClIti lzomerl de constitutie ciclici, corespund formulei C6HIl?

A. 5;

B. 7;

C. 9;

D. II;

E. [2.

1040. Formulele de configuratie redau:

A. Aranjarea atomilor in plan;

B. Aranjarea atomilor III spatiu;

C. Succesiunea atomilor in molecula;

D. Aranjamentul spatial al atomilor fata de planul legaturii rt sau al unui ciclu saturat;

E. Aranjarr.entul spatial al atomilor fa Iii. de Ull atom de carbon cu palm substituenti diferiti.

1041. Fnrmulele de confol"matie redau:

A. Aranjarnentul plan al atornilor in molecula;

B. Succesiunea atomilor in molecula;

C. Aranjamentul spatial al atomilor. In molecula, ca urmare a rotatiei atomilor

in jurul lcgaturilor 0; .

D. Aranjamentul spatial rigid al atomilor fa~ de un alom de carbon eu patru substituenti diferiti;

E. Natura Icgaturilor chimice all' uuei molecule organice.

1.042. Izomerti geumetrtcl Stint izomeri: (a) de censtltutie,

(b) de conflguratic,

care difHa prin:

(c) aranjarnentul SIJsti;1I al atomilor sau ~~ grupelor de atomi fatli de planu! !egaturu duble;

(d) aranjarea atomilor tnta de un ccntru de chiralitate;

(e) aranjamentul spatial al atomilor sau II~ grupelor de aturni rata de pia nul unui clclu.

A. a, C, e;

B. b, C,e;

C. a, d,e;

D. b,d,e;

124

E. c, d,e.

1041. Existenta lzomertlor gcometrici este condltionata: . -. .

A. Exclusiv de prezenta unei duble legatun;

B. Exclusiv de prezenta LLIlUi ciclu stabil; .

C. Exclusiv de prezenta unei triple legaturi;

D. De prezenta unei dub Ie legaturi sau a unui ciclu stabil;

E. De existenta a doi substituenti diferip la fiecare dintre atomii de carbon ump printr-o legatura It.

J 044. Pentru stahitlrea tipului de lzomer cis-trans, se are in vedere pozltia:

a) suhstltueurilor diferip,

b) subsrlruentller identici, fatii de:

c) 'plann] ]egiiturii 0,

d) planul legaturtl e, c) planuJ ciclulni.

A. a, c;

B. a, c;

C. b,d;

D. b,e;

E. a,d.

1045. Care sunt subsrltuentli de refcl·iota in cazul stabilirii tipului de izomclgeometric E-Z al 2-bromo-1-cloro-3- tluoro-propenei?

A. H ~i Br;

B. CI si CH2F;

C. CH2f ~iH;

D. F~i H;

E. Cl si Br.

1046. Urmatoarelc lipuri de hidrocarburi pot prezenta izomcri geometrici: ..

A. Alcanii, izoalcanii, cicloalcanii;

B. Cicloalcanii, cicloalchenele, arenele;

C. Alchencle cu eel putin parru atomi de carbon;

D. Alchinele;

E. Cicloalcanii eu eel putin doi substituenti la atorni de carbon diferiti.

1047. Ohi izomert de ccnfiguratie are aciduI2,4~hexadienoic?

A. 8;

B. 3;

Cbimie organ ic~ - Tesre pentru admirers - 20 I r

C. 4;

D. 5;

E. 10.

]048. Care dintre substanrela de mai jos prezinta izomer.ie geornetrlca?

a) 1,2-dicI0l'-ciclobutan;

b) 1,I-diclor-l-butcnii;

c) 1,2-diclor-2-butena;

d) L-butena;

e) 2-c1or-3-tluor-2-butenii;

f) 1,4-pcntadienli;

g) J,3-pentadienii;

h) 1,2-diclor-l-hulena; i) 2,4-hcxadiena.

A. b, c, e;

B. a, c,e;

C. g, h, i;

D. e, f, i;

E. d, h, i.

1049. Care dintre cumpus]] de 111ai jus pl·eZilltil izomerie geometricii?

A. 1,2-Diclorociclohexan;

B. 1,2-Dic!orociclooctena;

C. 1 A-Did orobenzcn;

D. 1,I-Diclorociclobutan;

E. Clorura de alil.

J 050. Care dintre perechile de ulchenele corespunzatonn; formulei C6H12 prczintli izomeri geomerrici?

A. 3-Mctil-l-pentena ~i

3,3-dimetil-l-butena;

B. 2-Hexena si 3 hexena;

C. 4-Melil-2-pentena si 3-metil-2-pentena;

D. 2-Metil-2-pentena ~i 2,3-dimetil-2-burena;

E. l-Hexena si 3-mctil-l-pentena.

1051. Care diotre compusil de mai [us prczinta izomcric geometrica?

I) 2-butcna;

m I-doro-I-butena;

II r) 2-cloro-l-butena;

rvj 2,3-dimetil-2-buten3j

V) 1 ,2-dimetilcicJopelJ ta n ul; VI) 1,1-dimetilciclopentanul.

A. 1, IV;

B. r, V;

C. r.rn,

D. I, IT;

E. III, V.

1052. Care dintre compusii de mai [os prezinta 3 izomeri geometrici?

A. CH2=CH-CH=CH2;

B. CHyCH=CH-CH=CH-CHJ;

C. CI-CH2-CH=CH-CH=CH-CH.-OH;

D. CH3-CH=CH-CH=CH-CH2CI;

E. F-CH=CH-CH=CH2.

1053. Indicatl numsru] cterllor aclcllet, corespunziitori formulel C5liI60, care prczintii izomeri geometrici.

A. 10;

B. 4;

C. 3;

D. 6;

E. 2.

1054. Cati izomcri geometrici corespund aeidului eiclopropan 1,2-dicarbllxilic?

A. 2;

B, 5;

C. 3;

D. 6;

E. 4.

1055. Un atom de carbon de care so leagii patru substituenn diferi(i ester

A. Cuaternar;

B. Asimetric;

C. Centru chiral;

D. Tertiar;

E. Optic activo

1056. Despre enantiomeri se poate afirma ca:

A. Au proprictau fizicc-chimice diferite;

B. Au aceeasi densitate;

C. Au aceleasi puncte de fierbere ~i de ropire;

D. Difera prin modul cum interacjioneaza cu lumina plan-polarizara;

E. N u se pot suprapune prin miscari de translatie si de rotajie in plan.

1057. Precizatl aflrrnaflile eorecte

referitoare III amestecul racemic,

A. Roteste planul luminii polarizate spre dreapta;

125

Chimic organics -Teste pentru admiterc - 20 II

.1067. Cilp stercoizomerl arc 4-metil-2-

Chimic urganica=-Teste pentru admitere - 2011

E. 2,2-Dimetilbutanll1.

B. Rotcstc planul luminii polarizate spre stanga,

C. Nu rotesre planulluminii polarizate;

D. Este un amesrec echimolecular a doi enanti orneri:

E. Peate fi denurnit mezoforma,

1058. Ce volum de solutle 0.1 M de D(-)alaninii trebule adaugata la 10 rnl solutie 0.2M de L{+)-alaninil pentru a obtine 110 arnestec racemic?

A. 5 ml;

B. lOml;

C. 20ml;

D. 25ml;

E. 30 rn1.

1059. Care este numiirul maxim de atomi de carbon aslmetrlcl pe care ii puate avea un compus ell formula C4H4Ciz(OH)4?

A. 2;

B. 3;

C. 5'

D. 4;

E. l.

1060. Care este numiirul maxim de atomi de carbon ashnenlcl pe care ii poate avea un compus cu formula molecularii C5H9NCI4?

A. 2;

B. 12;

C. 4;

D. 3;

E. 5.

1061. Care este numsrul minim de atomi de carbon al unei monoamine furmata numai din atomi de C,H ~i N, pcntru a avea un ccntru de chiralitate?

A. 4;

B. 6;

C. 5'

D. 7;

E. 8.

1062. Care dlntre compusti de mal jos contin centre de chiralitate?

I) aciduI2-c1oropropanoic;

II) glicolul;

III) aldehlda gllceriea;

126

IV) acidul 2-metilbutanoic; V) 2-butilamina;

VI) acidullactic;

VII) acidul succinic;

VIII) 1,2-diclorociclopropanuL

A. I, [J,IV;

B. T, III, VUI;

C. IV, VI, VIn;

D. 1Il, IV, V;

E. TIT,V, VII.

hexclla?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5;

E. 6.

1068. Care ester, izomer al acidului butandlolc (acid succinlc), provine dlntrun acid dicarboxtlic ~i nu decnlureaza apa de brom?

A. Acetatul de vinil;

B. Oxalarul de dimetil;

C. Oxalatul de dietil;

D. Maleatul de monometil

(11 idrogcnmalearul de metil);

E. Malonatul de monometil (hidrogenmalonatul de metil).

1063. Care dintre alchenelc de mal JOs formeazli prin adltia acldului bromhidric un com pus optic aetiv?

A. 2- Meti l-l-pcntena;

B. 3-Metil-2-hexena;

C. 3,3-Dimetil-l-blltena;

D. 2-Hexena;

E. 2-Pcntena.

1064. Cilti alcooll secundari cu carbon aslmetrle eorespund formulei molecularc C;H1lO?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

1069. Cati izornerl eorespund forrnulet moleculare C.H8?

A. 3 alchene;

B. 2 cicloalcani;

C. 2 izorneri geometrici;

D. 5 izomeri de constitutie;

E. 2 izomeri optici.

1065. Preclzatl nurnarul izomerilor de censtitutie cu formula moleculara C5HyCl care au carbon aslmetric ~i care prin oxidare eu K2Cr20,/H+ formeazii CO2 ~i H20.

A. I;

B. 2;

C. 3;

D. 4:

E. 5.

1070. Care dintre compusll de mal jos sunt izomeri?

A) henznatul de benzil;

B) etanoarul de fenil;

C) benzoatul de fenll;

D) fenil metiI etcrul;

E) fenilacetaluJ de fenil;

F) henznatul de metil;

G) p-crezolul.

A. A~iC;

B. B~iD;

C. A si E;

D. B~iF;

E. G~iD.

] 066. Prcclzati numarul total a] lznmerilor optici ell formula molecularli CSH9C1 care prin oxidare cu KZCrZ07/H+ Iormeazf CO2 ~iH20.

A. 4;

B. 2;

C. 8;

D. 16;

E. 6.

1071. Denumiti hidroearbura . saturatli care arc rnasa molccularil 86 ~i poate forma prln monoclorurare fotochimid'i trei izomeri.

A. 3-Metilpentanul;

B. 2,2-Dimetilpropanul;

C. 2.Metilpentanu!;

D. lzobutanul;

1072. lndicatt numiirul izomcrilor corespunzatori formulci C1HxCly, pentru care se respecta relatille: y - x = 2 ~i

410 + y= 12.

A. 3;

B. 2;

C. 4;

D. 5;

E. I.

1073. Sli se indiee formula rnoleculara ~i nurniirul izomerilor hidrocarburii care cuntlne 83.72%C ~i 16.28'YoH, stilnd cn un velum de 5 I de hldrocarbura (c.n.) dlntliresc 19.2 g.

A. CSHI2, 6 izomeri;

B. C4H,o, 2 izorneri:

C. CSHI2' 3 izorneri;

D. C5H10' 11 izomeri din care 6 acic1ici ~i 5 ciclici;

E. C6H14.5 izomeri,

1074. Ci\ti alcooli izomeri corcspuud formulei rnoleculare C6H,.O?

A. 4 alcooli primari, 3 alcooli secundari, 3 alcooli tertian;

B. ! 0 izomeri;

C. 3 alcooli primari, 3 alcooli secundari, 2 aJcooli tertiari;

D. 17 izomeri:

E. 8 alcooli prirnari, 6 alcooli secundari, 3 alcooli tertian,

] 075. Cfiti izomeri eompusl aromatlci corespund tormulei CSHto?

A. 5;

B. 3;

C. 6;

D. 2;

E. 4.

1076. Cati izomeri de constltutle exista pentru formula rnoleculara CSHl1CI?

A. 7;

B. 8;

C. ]0;

D. 2;

E. 9.

127

Chimie crganica-, T estc pentru aduutcrc - 2011

1077. Care amine secundare iznrnere corespund formulei C6HtSN'?

A. 16;

B. 12;

C. 8;

D. 15;'

E. 11.

1078. Ciiti acizi izomeri corespund formulci C.Ji7CI02?

A. 3;

B. 5;

C. 4;

D. 6;

E. 10.

]079. Care dlntre urmatoarclc hjdruearbur] formeaza prin halogenare doar cloi izomeri diclorurati?

A. lzobutanul,

B. Pentanul;

C. 2,2-Dimctilpropanul:

D. Propanul;

E. Neopentanul.

1080. Care este hidroearbura ell M=36, fotochimicii

care prin monoclorurare formenzli patru izomeri?

A. 2-Metilbutanul;

B. 2-Metilpentanul;

C. 3-Mclilpentanul;

D. 2,2-Dimetilbutanul;

E. 2,3-Dimetilbutanul.

1081. Care este numlirul compusllor tenretlc poslblll, care IIU formula moleculara C.il6C12 care decoloreazli apa de brom ~i pl·ezjntii izomerie geometricli ?

A. 4;

B. 5;

C. 8;

D. 10;

E. 9.

]082. Denumiti cornpusii X, Y, Z, U,. y, lznmeri ai acidulul cfclobntan-dicarhcxllic, stllnd en: X formeaza U~OI' a~hi~rid!i, ~ se mouodecarboxtleaza, Z preztnta atom. de carbon aslmetrlcl, U sl V sunt. i7.0n.leri geometrlci ~i nu posedli carbon aSlme~r.lc. A. X: acid cis-ciclobutan-Ll-dicarboxilic

128

Y: acid cis-ciclobutan-I ,2-dicarboxilic Z:'acid trans-ciclobutan-I ,2-dicarboxi lie U: acid cis-ciclobuLan-I,3-dicarboxi!j~ V:acid trans-ciclobutan-l ,3dlcarboxlhc;

B. X: acid cis-ciclobutan-I,2-dicarboxilic Y: acid eiclobutan-J, l-dicarboxilic

Z 'acid trans- ciclobutan-I ,2dicarboxilic U: acid cis-ciclobutan-l,3-dicarbdxilic V: acid trans-ciclobutan-L'l dicarboxilic;

C. X: acid cis-ciclobutan-Ljl-dicarboxilic Y: acid ciclobutan-I, l-dicarboxilic Z:acid trans-ciclobutan-I ,3-dicarbo~ihc U: acid cis-ciclobutan-I ,2-dicarboxlhc V:acid trans-ciclobutan 1 ,2-dicarboxilic;

D. X: acid cis-ciclobutan-l ,4-dicarboxilic Y: acid ciclobutan-Ll-dicarboxilic

Z: acid cis-ciclobutan-I ,2-dicarboxilic U: acid cis-ciclobutan-2,3-dicarboxilic V:acid trans-ciclobutan2,3-dicarboxilic.

E. Nici 0 varianta nu este corecta,

1083. Care dlntre urmiltorii compusi aromatiei prezintii stereoizomeri?

A. l-Feniletanolul;

B. Cianhidrina benzaldehidei;

C. Acidul ~-felliJpropenoic;

D. Acidul 2-fenil-2-hidroxiacetic;

E. Cumenul,

10B4. Clip izomeri acielici saturaf monofunctionali arc substanta organica A CHI'e coniine C, H, ° ~i ar~ masa moleculurii 88, daca prln cnmbustia ~ 0.99 g substanta se obtin 1.98 g de CO2 ~I 0.81 g de H20? ...

A. 4 acizi mouocarboxilici;

B. 2 acizi si 4 esteri;

C. 3 acizi ~i 2 esteri;

D. 6 esteri;

E. 6 izomeri,

10B5, La analiza efectuatii ill vederea determinartl contlnututul prnccnrual de halogen, din 1.85 g de compus A, cu formula C.Hx+IBr, prin tratare cu a.z~tat de argint S-BU obtinut 1.88 g precipitat (AgBr), Determinatl formula molec.uladi ~ compusulul A ~i nurnarul izomenlor sill care connn un nucleu benzenic.

A. CSH9Br. 10 izorneri;

B. C6H7Br,3 izomeri;

Chimie organica -Tesre penrru admitere _ 2011

C. C7H~Br, 14 izornerl;

D. C7HSBr, 3 izorneri.

E. CSHyBr, 14 izomeri.

1086. Ce redau formulele de configuratie?

A. Aranjarea alornilor in plan;

B. Aranjarea atomilor in spatiu;

C. Succesiunea atomilor in molecula;

D. Distantele interatomice;

E. Natura 1 egaturi lor chimice.

1087. Ce indica formulele de confcrmane?

A. Aranjamentul plan al atomilor' in molecula;

B. Distantele interntomice;

C. Stmcturile spapale determinate de rotirea atomilor in jurul Jegaturilor Simple;

D. Aranjamentul spatial al atomilor

detcnninat de rotapa atornilor in jurul legaturii o;

E. Natura legiiturilor chimice dintre atorni.

J088. La stabilirca tipului de izomer geome.ric se ia ca element de rcfcrin(a:

a) legatura .u,

b) legarura 11:,

c) planul ciclullli saturar,

A. c;

B. a;

C. b;

D. a, b;

E. b, c.

1089. Precizari alil'maliile adevarate rcferitoarc la izomerii geomctrici.

A. Au nurnai propricran chimice diferite;

B. Au proprietati fizieo-chimice identice;

C. Au proprietap fizice diferitc;

D. Au proprietati chimice diferite;

E. Au formule de consrirune diferite.

1090. Un dcrivat al benzcnulut are pe nueleu substituentii X, Y ~i z. El se pilate prezenta sub forma a:

A. 9 izome.ri;

B. 8 izomeri,

C. 12 izomeri;

D. 11 izomeri;

E. 10 izo men.

1091. Un dcrivat al benzenului are pe nuclcu substituentii X, X ~i Y. El se poate prezenra sub forma a:

A. 4 izomeri;

B. 3 izomeri;

C. 6 izorneri;

D. 8 izomeri;

E. 7 iZOIneri.

1092. Se Cunosc ],2-diclorobenzeni tn numar de:

A. 2;

B. 3;

C. 1;

D. 4;

E. 5.

1093. Cati com[Ju~i ccrespund fnrrnulel C£H3C1J?

A. I;

B. 4;

C. 2;

D. 3;

E. 5.

1094. DiasteJ'cOizomcl'ii sunr :

A. Izomeri de constitutie;

B. Izomeri optici care nu sunt in relatie de

obiect - imagine in oglinda; .

C. Jzomeri de fuuctiune;

D. Stereoizomeri;

E. fzomeri geometrici.

1095. Cato pcrechi de enuntiorncrt ,lI'ezillta 2,4-hcxandiOI?

A. 2;

B. 4;

C. 6;

D. 5;

E. Nici una pentru ea au 0 axa de simetrie.

] 096. MezocomplJ~ij sunr:

A. COlllpu~ii care conrin ill molecuta doi arorni de carbon asirnetrici;

B. Compusii care contin doi atom! de carbon asirnetriei ~i au un plan de simetrie;

C. Compu$i achirali;

D. Sunt perechi de enantiomeri ce se gasesc In cantitafi egale;

E. Stereoizomeri optic inactivi.

129

Chimic organicfi- Teste pentru admitcrc - 20 II

Chimie organica -Teste pcntru ndmiterc - 2011

1097. 0 cantltate de 36 g de hldrocarbura samrata fo)'meaza prin ardere 54 g de up~. Care este formula mnleculara a hidrocarburf ~i cali izomeri are?

A. C4H 10, 2 izomeri;

B. C4HIO, 3 izomeri;

C. CHI2, 5 izomeri:

D. C5H10,3 izorneri;

E. CSHI2,3 izorneri.

1098. Care din hidrncarburfle de mai [os are numai alomi de carbon tertiarl?

A. Benzenul;

B. Ciclonexena;

C. Ciclobutena;

D. 1,4-Cic1ohexadiena;

E. 1,3-Ciclobutadiena.

]099. Cea mal sirnpl1i hidrocarburll cu formula generals CnI:h ... ", care prezinta izomeri geomctrici, Iar prin rcactia cu un mol de hldrogcn/I mol hidrocarhurii i~i conserve numarul de stereoizomeri este:

A. 1,2·Difenilpropena;

B. 1,3-Difenilpropena;

C. 1,2·Difenil-I-butena;

D. 2-Fenil-2-butena;

E. 2,3-Difenil-l-blltena.

130

j 100. Se adiponcal.ii apa la alchenele ell formula moleculara C.HR• Care dintre afirmutille de mal jos sunr corecte?

A. Un singur produs de reactie prezinta atom de carbon asimetric;

B. Produsii de reactie sunt alcooli secundari si tertiari;

C. Toti produsii de reactie sunt lipsiti de acti vitate optica;

D. Un produs de reactie prezinta diastereoizomen;

E. Produs i i de reactie sun! izomeri de constitutie.

Nr. Riispuns Nr. RiisplIns Nr. Rilspuns Nr. Raspuns
1 A,B 45 C 89 A,E 133 E
2 A,B,E 46 A,C,E 90 D 134 C
3 A,B,C 47 A,C,D,E 91 C 135 A,B,C,D
4 AB,C,E 48 B,C 92 E 136 D
5 A,C,D 49 C,E 93 C 137 C,D
6 A,BD 50 A,C,B 94 A,B,C 138 A,D,E
7 A,D,E 51 A 95 A,B,C 139 A,B,C
8 A,B,E 52 B 96 C 140 D
9 A,B,C,D 53 C 97 A,E 141 B
]0 A,C,E 54 B 98 D 142 E
II A,B,D,E 55 B 99 C 143 B
12 A,B,C 56 E 100 C,D,E 144 B
13 B,C 57 D 101 A,D 145 A
14 A,B,D,E 58 E 102 A,D 146 A,B,D,E
15 B,D 59 B 103 A,C,D,E 1'47 B,E
16 A,B,D,E 60 D 104 D 148 C,D
17 A,B,D 61 B,C 105 D,E 149 B,C,D,E
18 A,B,C 62 E 106 A 150 B,D
19 A,C 63 B 107 A 151 A,B,D,E
20 B,C,D 64 A,S 108 C,D 152 C,D
21 D,E 65 A 109 A,B,C 153 H,C,D,E
22 A,B,C,E 66 C 110 D,E 154 AB,D,E
23 B,C,E 67 C 111 B,D 155 E
24 A,B 68 B 112 C,E 156 A,C
25 C,D,E 69 C 113 A,B 157 B
26 A 70 C 114 B 158 A,D,E
27 D 71 A 115 A 159 C
28 C,D,E 72 B 116 A,E 160 A,C
29 A,B 73 A 117 B,C 161 B,D
30 A,E 74 A 118 A,B,D,E 162 B,C,D,E
31 B,C,D,E 75 A,D 119 B;C,D 163 B
32 C,E 76 C 120 A,B,D 164 A,B,C
33 A,B,D 77 B 121 D,E 165 B,C,D
34 A,C,D,E 78 D 122 B 166 A,B,C,E
35 C 79 A 123 A,D 167 A
36 D,E 80 B 124 B 168 A,C
37 A,C 81 A 125 A,C 169 E
38 E 82 C 126 A,D,E 170 A,B,C
39 A,B,D,E 83 C 127 D,E 171 C,D,E
40 C,D,E 84 E 128 A,B,C,D 172 A,D
41 C,D,E 85 B 129 D 173 C,E
42 A,C,D,E 86 C 130 B,E 174 B,C,D
43 A,B,C,D 87 D 131 B 175 B,D
44 A 88 E 132 A,B,E 176 B,E Raspunsurt corecte

l3f

Chimic organica -Teste pcntru admitcre·- 2011

Nr. Rlispuns Nr. Hilslluns Nr. H:lspuns Nr. Rfispuns
177 A,C,D 221 E 265 B 309 B,E
178 B,D,E 222 E 266 D,E 310 E
179 A,D,E 223 B 267 B,C,E 311 B
180 C,D,E 224 A 268 A 312 E
181 B,E 225 C 269 E 313 C
182 AC,D 226 A,B,D,E 270 E 314 B
183 D 227 A,C,D 271 A 315 A,D
184 A 228 E 272 A,B,D,E 3)6 C
185 B 229 S,D,E 273 A,B 317 C
186 B,C 230 A,C,D 274 B,C 318 B
187 A,C 231 B,C,D 275 C 319 C
188 C,E 232 B 276 A,B,D 320 B
189 B,O 233 C,D 277 E 32) A
)90 BC,D,E 234 A,B,E 278 B 322 D
191 A 235 B,C,D 279 CE 323 B,D,E
192 A,C,D 236 A 280 A,B,C,E 324 C
193 A,B,E 237 B,DE 281 A,DE 325 A
194 E 238 C,D,E 282 A,E 326 C
195 A,B,E 239 B.C,O 283 C 327 A,D
196 C,D 240 A,C,E 284 C,D 328 B,D
197 C 241 0 285 A,E 329 A,C,E
198 B 242 B,C,D,E 286 A,E 330 B
199 A,D 243 D,E 287 a,D,E 331 E
200 B,D,E 244 A,C,O,E 288 A.B,C,E 332 E
201 A,C,O,E 245 A,B,C,D 289 A,C,D,E 333 B
202 A,B,E 246 A,B 290 B,C 334 C
203 A,D 247 C,E 291 A,B,C 335 D
204 A,C 248 C 292 D 336 B
205 A,B,C,D 249 E 293 E 337 D
206 A,B 250 A,B,C 294 D 338 E
207 B,C,E 251 A,O,E 295 A,B,O 339 C,D
208 A,B,C 252 D,E 296 A,B,C,E 340 E
209 E 253 B,OE 297 D 341 C
210 D 254 D,E 298 A,C,D 342 C
211 C 255 D,E 299 A,B,C,E 343 B
212 C 256 B 300 C 344 A,D,E
213 B 257 A,C,D,E 301 D 345 0
214 0 258 B 302 B,E 346 B
215 C 259 B,C,B 303 B,C,E 347 E
216 C 260 BC,D 304 C 348 A,B,E
217 A 261 A,S,C 305 D 349 B,C,E
218 D 262 C.D 306 a 350 AB,C
219 A 263 B 307 0 351 A,D
220 B 264 D,E 308 B,E 352 A,B,C 132

Chimie organic. - Teste pentru admiterc - 20 II

Nr. Rasuuns Nr.
353 B,D,E Raspuns Nr. Raspuns Nr, Rasnuns
397 D 441 A
354 D 485 A,C,O
398 B 442 B,D
355 A,C 486 B,O
399 B 443 A,E
356 B 487 C,E
400 CE 444 B,D
357 A,D,E 488 A,D,E
401 .B 445 D
358 B,C,E 489 A,C,E
402 E 446 B
359 D 490 C
403 A 447
360 D E 491 C
404 A
361 448 B,C 492
A,C,O 405 E A
449 B,C,E
362 A,B,C,E 406 D 493 C
363 B 450 A,C,E 494 C
407 B 451 A,E
364 A,C,E 408 E 495 B,D
365 B,O 452 A,B,D 496 C
409 E 453 A,D
366 C 410 0 . 454 497 A,D
367 D 411 A,D,E AC,D 498 ·D
455 A
368 D 412 C 499 E
369 E 456 A,B,E 500 A,B,C
413 C 457 CE
370 B,O 501 D,E
414 B 458 A,C,O,E
371 C,E 415 0 502 B,E
459 A,D,E
372 A,C,E 416 C 503 A
460 A,C
~73 C,E 417 E 504 B,E
374 A,B,E 461 A,C,D,E 505 B,C
418 C 462 B,D
375 C,D . 506 A,D
419 D 463 B,C,D
376 A B,C,E 420 D 507 A,B,C
464 . B,C,D
377 A,a,C,E 421 A,E 465 508 B,E
378 A,C 422 D B,C,D,E 509 B,D
379 B,C,D,E 466 B 510 C
423 A 467 A,B,D
380 B,D,E 424 C 511 A,a,D
381 A 468 A,C 512 A,D
425 C 469
382 B D 513 B,O
426 B 470
383 B,C . A,C,O 514 B,D
427 C,D,E 471 B
384 A 428 A,B,D,E 515 E
I 385 C 472 C 516 A
429 A,C
386 473 B 517 A
A,B,D,E 430 C,D,E
387 C,E 474 D 518 A,C,E
431 A,B,E
388 B 475 A 519 C
432 C 476 B,E 520
389 A,C,E 433 B D
390 D,E 477 B,D 521 D,E
434 0 478 0
391 A,B,E 435 B 522 D
392 A,E 479 D,E 523 C
436 0 480 B
393 C 524 B
437 A,E 481
394 C 525 D
A,C,E 438 A 482 D
395 C 439 526 C
B 483 C
396 A 527 B,E
440 B,D 484
B,C 528 D 133

Chimic organicti>- Teste pentru adruitcre - 2011

Nr. Riisuuns Nr. RiisPliDS Nt. R:lSPliDS Nr. Rnspuns
529 C 573 A 617 A,B,E 661 A,B,E
530 C 574 C 618 E 662 C
531 C 575 A,C,D 619 A,D,E 663 E
532 D,E 576 A,C 620 B 664 B,C
533 D 577 0 621 C 665 C,E
534 B,C 578 A,B,D,E 622 C 666 C
535 B,C,E 579 C 623 E 667 E
536 A,B,D 580 E 624 C 668 A
537 A,C 581 E 625 B 669 B
538 A,B.C,E 582 C 626 C,D 670 D
539 B,D 583 B 627 B 671 D
540 A,C,E 584 C 628 E 672 A,B,C,D
541 A,13 585 8,C,D,E 629 A,B,C 673 A,C,D,E
542 A.C,E 586 B,D 630 B 674 E
543 E 587 A,B 631 B 675 D
544 E 588 A,C,E 632 A 676 D
545 E 589 AB,E 633 D 677 B,D
546 E 590 A,B,C,E 634 A,B,C 678 C
547 B 591 A,C,O,E 635 E 679 B,D
548 E 592 A,B,C,E 636 D 680 B
549 AD 593 C 637 C 681 0
550 B,C 594 B 638 B,D 682 B
551 A,B 595 0 639 A.B,C,E 683 A,B
552 A,B,C,E 596 A 640 B,D 684 B,C,E
553 C 597 C 641 A,E 685 B,C,E
554 B 598 D 642 0 686 C
555 A 599 C 643 C,E 687 E
556 C 600 E 644 DE 688 C
557 C 601 B,D 645 A,E 689 B
558 A,B 602 A 646 C,D,E 690 A
559 B 603 A,B,D 647 E 691 C
560 C,D,E 604 C,D,E 648 A,D 692 B
561 A 605 B,D,E 649 C 693 C
562 B 606 8,C,E 650 A 694 A
563 E 607 D 651 B,E 695 E
564 E 608 B 652 C 696 E
565 C,D 609 A,B,D,E 653 A 697 D
566 A,e 610 A,C,E 654 E 698 C
567 C,E 611 C 655 B 699 B
568 B,C 612 D,E 656 A 700 B
569 A,C,D,E 613 C,D 657 BD 701 A,C,D
570 D 614 D 658 D,E 702 B,D
571 A,B,C,D 615 C,D 659 A 703 D
572 A,B,D 616 B,C,E 660 A,B,C,E 704 B 134

Chimic crgantca-vrestc pentru admirere-. 20]1

Nt. Raspuns Nr. Raspuns Nr. Raspuns Nr. Raspuns
705 C 749 A,C 793 A 837 B
706 B 750 D 794 A 838 B,O
707 A 751 B,D 795 B 839 D,E
708 C 752 A 796 B 840 D
709 B,O 753 C,E 797 A 841 C,O,E
710 D 754 B 798 C,E 842 B,D,E
711 A 755 D 799 CE 843 A,B,E
712 B,D 756 B 800 C,E 844 C,D,E
713 A 757 A,B,E 801 B,C 845 B,C
714 A,D,£ 758 B 802 A,B,C 846 C,E
715 B,D,E 759 B,D 803 A 847 · B,C,D
716 B,C,E 760 A,C,D 804 A,B 848 C
717 A,SD 761 B,E 805 C 849 B,E
718 B 762 B 806 D 850 B,E
719 B,D 763 A,e 807 E 851 B,O
720 B 764 C,E 808 D 852 E
721 E 765 C,E 809 A,e 853 B,D
722 B,D 766 B,E 810 E 854 B,D
723 A,C,E 767 B,C,E 8ll B,D 855 B
724 B,C,D 768 C,D 812 E 856 A,B,C
725 B 769 A,E 813 A,E 857 AB
726 A 770 A,B 814 e 858 E
727 D,E 771 A,C,E 815 B 859 E
728 A,C,DE 772 A,C,O,E 816 0 860 C,D
729 A,D 773 B,D 817 B,E 861 BC,E
730 A,E 774 DE 818 C 862 B,D,E
731 B,e 775 A,B 819 D 863 D
732 B,e 776 A,B,E 820 E 864 C,D,E
733 A,C,D 777 C,D,E 821 D 865 A,B,C,E
734 A,C,D,E 778 A,B,E 822 E 866 B,O,E
735 B,E 779 D 823 A 867 A,C,D
736 B 780 A,D,E 824 E 868 · B,C,E
737 C 781 A,E 825 B 869 · B,C,D,E
738 B 782 A,B,E 826 C 870 A,CE
739 A 783 A,B,E 827 A,B,E 871 D
740 A,O 784 A,B,C 828 C 872 C,D
741 0 785 A,C,D,E 829 A,C 873 D,E
742 A 786 B 830 A,e,D,E 874 B,C
743 C 787 C 831 C D,E 875 C
744 A,E 788 B 832 B,CE 876 B
745 B,E . 789 C 833 A,E 877 A
746 C,E 790 B 834 C,D,E 878 A
747 B,C,D 791 e 835 B 879 C
748 A,D 792 D 836 A,B,D,E 880 A 135

Chimic orgauica -Tesre pcntru edmitera-. 2011

Nr. Rasnuns Nr. Riispuns Nr. Raspuns Nr. Rasnuns
88.1 0 925 B 969 A,O 1013 B,C,D
882 0 926 C,O 970 C 1014 C,O,E
883 E 927 B 971 0 1015 C,E
884 A 928 C 972 C 1016 A,B,C
885 E 929 E 973 B,E 1017 E
886 A,C,o,E 930 B 974 B,D,E 1018 C,D,E
887 C 931 C 975 B,C 1019 C,O
888 A,C 932 A 976 A.B,D,E 1020 A,B,C,D
889 A,C,O 933 A 977 A,D,E 1021 A,B,C,E
890 B,C 934 B 978 B,C,E 1022 C,D
891 C 935 A,E 979 B,D,E 1023 A,B,O,E
892 B,C,D 936 BC 980 B,D,E 1024 B,E
893 C 937 B,C.D 981 A,B,D 1025 A,B,D
894 B,E 938 A,B,C,B 982 B,C,E 1026 C,D
895 D,E 939 A,C,E 983 B 1027 C,D
896 B 940 A,C 984 B,D 1028 B
897 A,D,E 941 B,D,E 985 A 1029 B,E
898 A,E 942 B,O 986 A,B,D 1030 B
899 A 943 C 9117 B,C,D,E 1031 E
900 0 944 B 988 A,B,E 1032 C
901 CD,E 945 B 989 A,B,C 1033 A,C,E
902 C 946 C 990 A 1034 E
903 A,E 947 c'D,E 991 D 1035 A,D
904 A,B,O 948 A,B,C 992 B,C 1036 A,C
905 C 949 A 993 C 1037 E
906 a,D,E 950 C 994 C 1038 E
907 A,C,D,E 951 D 995 B,C,D,E 1039 E
908 C 952 A,B,O 996 B,C 1040 B,D,E
909 A,B,D 953 B 997 A 1041 C
910 C,D 954 B 998 B,D 1042 B
911 B,D 955 A,n,c,E 999 C,D 1043 E
912 A,B 956 A,B,C,O 1000 D 1044 8,C,D
9]3 A,E 957 A,E 1001 A 1045 E
914 C 958 B,C,D,E 1002 A,B,E 1046 _e;E
915 A 959 A,B,C 1003 n 1047 C
916 A,C,D 960 B,C,E 1004 A,B,C,D 1048 B,C
9[7 A,B 961 B,D,E 1005 B,C,D 1049 A,a
918 A,C,E 962 A,C,D,E 1006 A,E 1050 B,C
919 C 963 E 1007 B,C,D 1051 B,D
920 C 964 B 1008 A,C,E ]052 B
92] E 965 C ]009 BD 1053 8
922 A 966 A,C,O 1010 A,D,E 1054 A
923 A,B,D 967 A,C,E 1011 D 1055 B,C
924 A 968 B,E 1012 B 1056 B,C,D,E 136

I

I J

Chimie organic .. -Tcsrc pentru admiterc - 2011

Nr. Raspuns Nr. R1isuuns Nr. Rasnuns Nr. Raspuns
1057 C,D 1068 B,E 1079 C,E 1090 E
1058 C 1069 A,B,C,D 1080 C 1091 C
1059 D 1070 C,D,E 1081 E 1092 C
1060 C 1071 E 1082 B 1093 0
1061 A ]072 B 1083 A,a,C,O 1094 B,D~
1062 B,C,D 1073 E ]084 BE 1095 A
1063 B,C,D 1074 DE 1085 E 1096 B,C,E
1064 B 1075 E 1086 B 1097 E
J065 D 1076 B 1087 C,D ]098 A,E
1066 C t077 0 1088 A,C,E 1099 AI»
1067 C 1078 B 1089 .fi.K" 1I0O A,B,E 137

Cnimie organica -Tcsre pentru admitcn: _ 2011

Bihliografie

1. Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie. manual pentru clasa a IX-a, Editura Bic All, 2004,2005.

2. Luminita Vl1idescu, Corneliu Taraba"anu-Mihaila, Luminita Irinel Doicin, Chimie . manual pentru clasa aX-a, Crup Editorial Art, 2004-2008.

3. Luminita Vladescu, IrineI Adriana Badea, Luminita Irinel Doicin, Chimie Cl . manual pentru clasa a Xl-a, Crop Editorial Art, 2004-2008.

4. Manus Bojira, Ovidiu Crisan, Lurninita Oprean, Bral1du~a Tiperciuc, Valentin Zaharia, Chimie organica. Teste pentru admiterea fa Faeultatite de Medicinii, Medicinii Dentm'ii si Farmacie, Edilura Medicala Universita-a "Iuliu Hatieganu " Cluj·Napoea, 2010.

138

"