Sunteți pe pagina 1din 20

Inima mea caută

pe Dumnezeu
pag. 3
De când am apărut în lume, Atelierul – Părinţii
Un glas din inimă-mi şopteşte:
Că peste toate este-un Nume, pag. 4-6
Mai bun, mai sfânt, ce mă păzeşte. George Müller – Beniamin Boariu

pag. 7-9
Este o fiinţă minunată,
EN-HACORE – Hrițcu Rebeca Emima
Ce se îngrijeşte cu’ndurare,
Minunile Domnului Isus – Cosmina Simina
E veşnică şi-adevărată Acolo și-au lăsat filistenii idolii – Dobre Florin
Şi merită-n veci închinare! Faptele Apostolilor – Denisa Atudoroae
„Eli ________” – Andrei Boariu
Mă vede-oricând, de-aş fi oriunde…
Şi orice poate să-mi ajute. pag. 10-11
Mai ştiu că El mă şi aude, Întâlnirea și umblarea cu Dumnezeu – Cristia Boariu
Doresc să-I spun aşa de multe...
pag. 12
Fiii noștri... fetele noastre – Adina Oroian
Fiinţa care se-ngrijeşte
De voi, de mine-i Creatorul. pag. 13
E Dumnezeu ce ne iubeşte! Sângele salvării
Hai, să-L chemăm, să-I spunem dorul.
pag. 14

Mi-au spus de El, tata şi mama, Abel – Predicatorul


Şi mi-au citit din Cartea Sfântă
pag. 15
Hai să-I cântăm toţi: OSANA! Rușine și onoare – Iosif Anca
Cu îngerii ce-n cer Îi cântă.
pag. 16-17
Simion Buzduga Ispite

pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri. Întrebări
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune Necazul / Bucuria
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 37RNCB 1200000 135260001. Cascada Yguazu – Rebeca Dagău

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Odată, într-un sat mic, trăia un tâmplar ce avea în atelierul lui multe
scule de tâmplărie. Într-o zi pe când el nu era în atelier, ele „s-au luat la
ceartă”. Acuzaţiile au început cu fierăstrăul, „cel cu colţi ascuţiţi, care sfâşie şi rupe tot
ce-i iese în cale ca un balaur. Rindeua, era condamnată că muşcă fără milă, ca o fiară, iar ciocanul
că zdrobeşte totul cu violenţă. N-au scăpat nici cuiele, învinuite că străpung şi pătrund în orice cu vârful lor
ascuţit. Astfel se acuzau unele pe altele şi până la urmă au hotărât că nu mai pot trăi împreună sub soare,
unele în compania altora, datorită răutăţii şi violenţei lor fără de seamăn. Ciocanul era de părere că rindeaua,
îndeosebi, trebuia alungată. Rindeaua credea că fierăstrăul nu mai putea rămâne nicio clipă lângă celelalte
unelte. Fierăstrăul nici nu voia măcar să mai audă de cuie. Dar suferinţa cea mai mare era a materialului
lemnos, îndeosebi a unor scânduri ce ştiau că vor ajunge pe mâna acestor unelte greu de suportat. Ele se
văitau toate, aşa încât fiecare era împotriva tuturor. Deodată uşa s-a deschis şi a intrat tâmplarul. Îndată s-a
făcut linişte deplină. El a luat mai multe scânduri pe care le-a tăiat cu fierăstrăul, apoi bucăţile le-a finisat cu
rindeaua. A bătut cuie cu ciocanul şi la sfârşit a netezit totul cu raşpelul şi şmirghelul. Folosind toate aceste
unelte şi lemnul ca materie de bază, tâmplarul a făcut un minunat leagăn pentru un nou-născut.

Cu siguranţă, întâmplarea aceasta este doar o care întârzie la ore, nu dă note rele şi nu notează absenţii,
istorioară alegorică, dar astfel de discuţii cu jigniri şi fapte dar mai târziu, când îţi vei da seama, vei realiza că ai fost la
de dezapreciere reciprocă se pot petrece uneori în familie. şcoală, dar esti lipsit de cunoştinţe şi nepregătit pentru viaţă
Sunt taţi care acuză felul în care mamele se comportă cu şi vei regreta.
copii lor. Ele, la rândul lor, găsesc alte motive de învinovăţire Ce-i de făcut? Fiecare unealtă să-şi facă fiecare
ale soţilor lor. Bunicii nu se lasă şi completează această lucrarea încredinţată pentru obţinerea produsului finit. Să
orchestră neplăcută, spunând că ei şi-au crescut altfel copiii asculte de marele Maestru – Creatorul, care ştie ce prelucrări
care de fapt sunt cei din casă. Iar fraţii mai mari au şi ei de sunt necesare pentru creşterea şi formarea voastrăfizică,
obiectat, că în cazul lor s-a procedat altfel. Copiilor li se pare intelectuală, profesională şi spirituală. Aceasta înseamnă,
că tata este ca un fierăstrău dur, care taie cu autoritate unele mai întâi, preţuirea reciprocă. Fierăstrăul nu poate face slujba
pretenţii ale lor, iar mama asemeni rindelei, mereu sfătuind, rindelei, nici a ciocanului. Tata nu poate lua rolul mamei în
în vederea cizelării băieţilor şi în special a fetelor. Ce să mai chip desăvârşit şi nici invers, iar bunicii cu experienţa lor de o
spunem despre bunicul sau bunica care care îi „bat la cap” pe viaţă, cu blândeţea înţelepciunii vor fi cel mai bun raşpel sau
nepoţi, ca şi ciocanul cuiele. Dar toate aceste „unelte”, nu se şmirghel, pentru a finisa ce s-a fasonat în operaţia anterioară.
împacă uneori nici între ele, când nu-şi cunosc fiecare locul Dragi copii, să ştiţi că dintr-un atelier bun de
sau rolul în familie; vor avea mari relizări dacă fiecare ascultă tâmplărie,va ieşi mobilă frumoasă, iar voi, adolescenţilor,
de marele Stăpân, contribuind cu toţii la creşterea şi formarea rămâneţi în atelier, până la ultima operaţie necesară, ca
caracterului copiilor pe care Dumnezeu îi trimite în familiile să fiţi „ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba
nostre. Fiecare copil are nevoie de leagănul lui, precum şi caselor împărăteşti” (Psalmul 144:12). Iar la vremea
un întreg mobilier ce necesită prelucrări în care sunt implicaţi potrivită, când se va schimba actul şi veţi vea şi voi rolul de
ceilalţi membrii ai familiei. unelte, vă dorim să aveţi parte de un atelier bine dotat, cu
Ce-i de făcut? Să se renunţe la unele unelte, când ele o atmosferă destinsă şi de colaborare, urmând să realizaţi
vor să se elimine unele pe altele? Din nefericire s-a încercat articole de calitate, cu care să vă puteţi prezenta la expoziţia
şi aceasta. Aşa se face că bunicii sunt de nedorit, iar părinţii din ziua veşniciei, aşa cum ne dorim şi noi, părinţii voştri. Nu
nu mai pot să stea împreună. Urmează să rămănă scândurile uitaţi: performanţa voastră va fi dată de realizările noastre în
neprelucrate – copiii să fie lipsiţi de maniere şi dragoste procesul prelucrării voastre de acum.
naturală. Mulţi dintre ei cresc în familii monoparentale şi fără
nicio disciplină. Aparent, este mai plăcut să ai un profesor Părinţii

3
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

(partea a II-a)

Acţiunea de binefacere a lui George Müller, care a „13 septembrie, 1838. Ajutorul n-a sosit încă. Am
îngrămădit atâţia orfani pe o stradă, a produs supărarea găsit azi dimineaţă că trebuie numaidecât să fac cunoscut
vecinilor. Cineva i-a trimis o sesizare, printr-o scrisoare tovarăşilor de lucru, fraţi şi surori, starea fondurilor şi
datată 30 octombrie 1845. După ce a cugetat şi s-a rugat, să le dau îndrumări ca să nu facă datorii. Ne-am rugat
pentru această chestiune, şi-a dat seama că vecinii sunt împreună şi adunarea noastră a fost din cele mai fericite.
îndreptăţiţi, ba chiar şi starea orfanilor pleda pentru mutarea Păreau toţi îmbărbătaţi”.
lor de acolo. Ei aveau nevoie de aer şi de un loc mai larg „În toate aceste izbăviri, ajutorul, uneori foarte mic şi
unde să poată fugi, să se poată juca. De aceea s-a hotărât întârziat, nu era totuşi niciodată cu un ban mai puţin decât
să zidească nişte clădiri noi, afară din oraş. S-a rugat ne trebuia nici cu un minut mai târziu de ceasul cerut de
pentru aceasta şi a avut o experienţă frumoasă în legătură buna rânduială a casei”.
cu obţinerea unui teren la un preţ mai redus. Aici a construit „8 februarie 1842, seara. Casele de adăpost erau
clădirea Nr.1 care a fost terminată în iunie 1849, având loc mai sărace ca oricând; nu era nici măcar cu ce să se
pentru 140 de fete, 80 de băieţi şi 80 de copilaşi. cumpere laptele a doua zi. În 9 februarie, ajutorul trebuia
Cum cererile pentru a construi a doua clădire se să vină înainte de ceasul 8 dimineaţa, altfel Domnul nu
intensificau, din mai 1851 a început adunarea darurilor. La era proslăvit. Însă a doua zi la ceasul 7, un negustor din
12 noiembrie 1857 a deschis Casa Orfanilor Nr. 2 pentru Bristol se ducea la biroul lui; era foarte zorit şi făcuse chiar
400 de orfani. A urmat clădirea casei Nr. 3 pentru 450 de un km, când simte nevoia să dea ceva pentru orfani”. „Nu
orfani, care a fost deschisă la 12 martie 1862. Şi fiindcă nici pot acum - îşi zicea el - mă voi duce deseară”. Îşi urmă
aceasta clădire nu a putut satisface cererile altor orfani care deci drumul spre banca lui. Însă neliniştea îi creştea; ea îl
soseau, el a început strângerea fondurilor pentru clădirile sileşte să se oprească şi să ia drumul spre azile. N-a făcut
Nr. 4 şi 5. Fiecare clădire pentru câte 450 de orfani, care au însă 100 de metri pe calea aceasta că se gândeşte la
fost terminate la 5 noiembrie 1868 şi 6 ianuarie 1870. treburile grabnice care îl aşteaptă la birou. „Cu neputinţă -
Cine ar putea pricepe responsabilitatea mare care a îşi zice el - trebuie să mă duc la treburi”. Şi iată-l că apucă
apăsat umerii acestui bărbat? Familia lui nu se compunea din nou drumul spre birou. Însă chemarea lui Dumnezeu
din 10 copii, ci în anul 1870 numărul lor a ajuns la 2250 răsună mai tare ca oricând în inima lui: „Nu aştepta până
de orfani plus 112 angajaţi. Nu trebuie să ne închipuim deseară, du-te îndată!” Şi iată-l că schimbă drumul pentru
că întotdeauna treburile au mers bine. Au trecut de multe a doua oară şi se grăbeşte, bate la poarta orfelinatului,
ori prin crize care au durat uneori nu numai câteva zile, ci întinde banii slujbaşului şi pleacă”.
chiar luni. Iată câteva notări: „Cititorul - scria Müller - să-şi închipuiască sarcinile
„Chiria trebuia plătită la 29 septembrie 1838, dar noastre. Mai mult de 2000 inşi de hrănit în fiecare zi!
n-am avut bani. A doua zi, 30 septembrie a fost duminică. Cheltuiala în privinţa aceasta e mare. Dar orfanii nu trebuie
Luni au sosit mai multe daruri care au îngăduit să se dea numai hrăniţi, trebuie să-i îmbraci, să le speli şi să le dregi
o parte pentru necesităţile fiecărei case de orfani, iar ce a hainele, ceea ce costă multi bani pe fiecare an. Gândiţi-vă
mai rămas, a fost exact cât trebuia pentru chirie, nimic în numai la încălţăminte! Ne trebuiesc 6000 de perechi de
plus, nimic în minus”. încălţăminte pe an. În fiecare an ne sosesc sute de orfani
4
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

noi şi trebuie să-i înzestrăm cu tot ce le e necesar. Sute mari lipsuri, de cât să fac o cerere cuiva, în afara de
pleacă ca ucenici, slugi, elevi, pedagogi, etc, şi trebuie să Dumnezeul cel viu... căci n-aş vrea să slăbesc cu nimic
le facem rost de zestrea întreagă. Pentru fiecare ucenic dovada pe care trebuie s-o dăm, anume că ajunge să
avem de plătit o sumă de bani stăpânului; şi băieţii care ne încredem în El.
ne părăsesc ca să se facă ucenici sunt foarte mulţi. Pe În însemnările lui din 26 mai 1874 scria: „În aceste
lângă aceasta toate cheltuielile pentru drum. Mai avem vremuri din urmă, îmi vine mereu în gând o lucrare care
apoi cheltuielile pentru întreţinerea a cinci clădiri - dar ele cere 189 misionari de ajutat,100 de şcoli (cu 9000 elevi)
erau mai de grabă cinci şiruri de clădiri foarte mari, cu mai de întreţinut, aproape patru milioane de tractate şi zece
mult de 1700 ferestre mari şi 500 de săli. Vă puteţi gândi mii exemplare din Sfânta Scriptură. Însă Dumnezeu m-a
la cât se ridică în fiecare an numai cheltuielile de tencuit, călăuzit să extind lucrarea aceasta şi El a întreţinut-o timp
văruit şi zugrăvit. Apoi câte mii de lucruri: pentru albituri, de 40 ani, Dumnezeul pe care mă bizui, va purta de grijă
pentru masă, pentru spălat, paturi, etc., şi toate acestea şi nu va îngădui să fiu dat de ruşine”.
de ţinut în bună stare. Apoi curăţenia, dresul, înnoirea Lucrarea aceasta ne arată curajul credinţei lui, iar
mobilelor din 500 de săli! Unii copii sunt bolnavi, alţii mor faptul că nici în cele mai mari nevoi nu recurgea la ajutorul
şi sunt atâtea cheltuieli. Gândiţi-vă iarăşi la acel numeros omenesc, ne dovedeşte dependenţa lui de Domnul. El a
stat major: inspectori, gospodari, gospodine, institutori, avut un Dumnezeu viu şi atotputernic care, e adevărat,
institutoare, personal medical, ajutoare de tot felul, cu o îl proba uneori, l-a probat dar nu l-a lăsat niciodată de
leafă care trebuia căpătată de la Dumnezeu pentru fiecare. ruşine. Pe seama cărei întâmplări oarbe, ar putea pune
Afară de aceste dări grele de plătit, apar în fiecare an cei ce nu cred în Dumnezeu realizările lui George Müller?
cheltuieli mari, aduse de împrejurări neobişnuite. Totuşi, Cum pot ei explica o aşa viaţă? Nici cea mai sclipitoare
totul se face uşor, căci în toate lucrurile privim spre Acela raţiune nu poate soluţiona problemele pe care le-a avut
care este nespus de bogat”. George Müller, decât numai Dumnezeu. În El se încredea
Aceste crize însă, nu l-au slăbit în credinţă pe copilăreşte şi Lui îi cerea totul şi verifica îndeaproape dacă
George Müller, ci l-au întărit mai mult. E adevărat rugăciunile îi sunt ascultate. De mai multe ori primise din
că avea strângeri de inimă, gândindu-se la miile de partea unui negustor din Londra, pe care nu-l cunoştea,
guri care aşteaptă hrana şi la sărăcia din cămara de o sumă mare de bani. Odată, aflându-se în mare nevoie
alimente, dar toate acestea l-au învăţat şi mai mult să de bani, George Müller a cerut lui Dumnezeu în mod
depindă de Domnul. „Niciodată - zice el - n-am simţit deosebit, să pună pe inima negustorului gândul să-l
intervenţia Domnului mai bine, ca în clipele când, după ajute. A doua sau a treia zi, negustorul a trimis un nou
gustarea de dimineaţă, n-aveam nimic pentru masa de cec cu următoarele cuvinte: „Scumpul meu domn, cred că
la amiază, sau după masa de amiază, n-aveam nimic într-o înrâurire din partea lui Dumnezeu asupra mea, vă
seara pentru ceai. Domnul dădea tot ce trebuia, fără trimit cecul acesta”... “Cred - îşi zice Müller - şi acum sunt
ca vreun om să fi ştiut ceva din nevoia noastră. Totul ascultat de două ori. Dumnezeu îmi trimite bani şi mi-i
vine de la Domnul, fără să cer cuiva ceva, nici direct trimite prin omul pe care I-am cerut să-l întrebuinţeze”.
nici indirect. Prin harul lui Dumnezeu aş vrea mai bine Se mai putea îndoi el de existenţa Dumnezeului celui viu,
să trec prin cele mai mari greutăţi şi prin cele mai care răspunde prompt rugăciunilor?

5
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

1. Nu am nici o umbră de îndoială, fiindcă sunt


asigurat că Domnul vrea să-i mântuiască
“căci El vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină
la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:4) şi noi avem
asigurarea că “dacă cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă” (1 Ioan 5:14).

2. Nu am pledat niciodată pentru mântuirea lor


în numele meu, ci în numele binecuvântat
al scumpului meu Domn Isus şi numai bazat pe
meritele Lui (Ioan 14:14).

Iată câteva caracteristici de seamă ale acestui mare bărbat: 3. Totdeauna cred cu tărie că Dumnezeu vrea
şi e gata să asculte rugăciunile mele.
– A fost un adânc cercetător al Cuvântului lui Dumnezeu.
Chiar de a doua zi după convertire, el a avut o dorinţă mare
după citirea Bibliei, dorinţă care nu l-a părăsit până la moarte. În
4. Nu ştiu în mod conştient să mă fi dedat la
vreun păcat, căci “dacă aş fi cugetat lucruri
nelegiuite în inima mea, nu m-ar asculta Domnul”
fiecare, zi se scula dis de dimineaţă să cerceteze Cuvântul. Mai când Îl chem (Psalm 66:18).
întâi de toate la el era Biblia, pe care a citit-o mai mult de 200 de
ori, de 4 ori pe an timp de 69 de ani.
– A dat ascultare deplină voii lui Dumnezeu. Dorea în chip
5. Am stăruit cu credinţă în rugăciune mai mult
de 52 de ani pentru câteva persoane şi voi
stărui până voi primi răspuns (Luca 18:7)”. În 1880,
sincer să cunoască în toate voia Lui. Era gata să lepede orice el scria: „În noiembrie 1844, am început să mă rog
prejudecăţi, să se despartă de orice dorinţe personale şi să pentru cinci tineri”. El îşi avea lista lui de rugăciune.
accepte în totul voia Lui. Nu voia să facă un pas fără El. Căuta După 18 luni, trei s-au convertit, doi însă, nici în
să-I împlinească voia până în cele mai mici amănunte. Iată 1897, după 53 de ani nu erau întorşi la Dumnezeu,
regulile lui în căutarea voii lui Dumnezeu: dar el stăruia încă în rugăciune. Unul s-a întors în

1. „Dacă vreau să aflu care este voia Domnului, trebuie


să mă încredinţez mai întâi că voia mea a fost adusă la
supunere deplină, adică nu păstrez nici urmă de voinţă proprie
anul 1898 după moartea lui George Müller.
– A trăit într-o pace adâncă. Din fire era mai
irascibil. La început, chiar faptul că o soră l-a ţinut mai
în ascunzişurile inimii... Voia Domnului nu ni se descoperă decât mult de vorbă, l-a enervat rău, dar pe măsură ce a
când suntem pe deplin hotărâţi să o facem. înaintat în experienţa cu Dumnezeu, a ajuns calm şi plin

2. Caut apoi să nu mă las furat de simţiri care m-ar putea


amăgi. Pentru aceasta caut serios în Scriptură îndemnul
care îmi trebuie. Nu mă mulţumesc cu un îndemn care mi s-ar
de pace în toate încercările grele prin care a trebuit să
treacă.. Era o adeverire că harul şi pacea se înmulţesc
prin cunoaşterea Domnului Isus (2 Petru 1:2).
părea mie “al duhului”, până nu cercetez amănunţit Cuvântul, – A fost un harnic câştigător de suflete. Era
ştiind bine că între Cuvântul scris şi între îndemnurile Duhului e însetat după mântuirea păcătoşilor. Uneori mergea
întotdeauna potrivire. din casă în casă să spună oamenilor vestea bună.

3. După aceea, pun în cântar împrejurările ca să le cercetez


în lumina Cuvântului şi sub înrâurirea Duhului Sfânt.
Apoi trimitea în cartierele sărace anumite persoane
spre a le citi Biblia. Această pasiune după sufletele

4. În sfârşit, mă rog lui Dumnezeu cu toată căldura să-mi arate


voia Lui. În felul acesta, prin rugăciune, prin cercetarea
Cuvântului, prin întrebuinţarea dreptei judecăţi, ajung la înţelegerea
pierdute l-a mistuit până şi la bătrâneţe. Între 70 şi 87
ani, adică între anii 1875 – 1892, el a făcut 17 călătorii
misionare în Anglia, Franţa, Elveţia, Germania,
lucrurilor potrivite cunoştinţei şi staturii mele duhovniceşti şi în Olanda, Canada, Statele Unite, Spania, Italia,
deplină linişte, pornesc la lucru într-un duh de rugăciune”. Austria, Boemia, Polonia, Egipt, Palestina, Turcia,
A fost puternic în credinţă. Îl lua pe Dumnezeu pe cuvânt şi Grecia, Rusia, India. Jarul care îl purta în piept, l-a
se bizuia în totul pe făgăduinţele Lui. Păşea cu îndrăzneală pe făcut să câştige multe suflete pentru Domnul.
cărarea minunată a credinţei şi niciodată nu a fost dat de ruşine. – A fost un om smerit, dornic de proslăvirea
Viaţa şi lucrările lui constituie o dovadă că Dumnezeu Îşi ţine Stăpânului său.
cuvântul dat. În chemarea sa, a fost neobosit până în seara zilei
A fost stăruitor în rugăciune. Cu toate lucrurile venea de 9 martie 1898, când a ţinut ora de rugăciune din casa
înaintea lui Dumnezeu ca un copil înainte tatălui şi îi cerea până de orfani Nr. 3, cerând să se cânte una din cântările
primea. Andrew Murray în cartea sa „Viaţa de rugăciune” spune: sale preferate: „Acolo sus o nenumărată mulţime
„După cum Dumnezeu a dat pe apostolul Pavel ca exemplu în În cântările ei de laude, cântă Numele lui Isus. Ea
viaţa de rugăciune pentru creştinii din toate timpurile, tot aşa respinge orice merite personale, Dar vesteşte numai
a dat pe George Müller în aceste zile din urmă ca o dovadă lucrarea lui Isus”. A doua zi dimineaţa, la ora 7, a plecat
pentru biserica Sa, cum în mod minunat şi chiar literal, El ascultă fără dureri şi suferinţe la Domnul şi Mântuitorul său,
totdeauna rugăciunile”. Când a fost odată întrebat cu privire la pe care L-a slujit cu atâta elan şi a cărui glorificare a
ascultarea rugăciunilor, el a răspuns: „Există cinci condiţii pe urmărit-o mereu.
care totdeauna mă angajez să le îndeplinesc şi îndeplinindu-le
am asigurarea răspunsului la rugăciunea mea: Prelucrare
Beniamin Boariu, după
6 „Lumini peste Veacuri” de Petru Popovici.
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B „En-Hacore”
1
A

2
1. Soţiei Mielului i s-a dat să se îmbrace cu... subţire,
3
strălucitor şi curat. (Apocalipsa 19)

2. „Nelegiuirile voastre pun un ... de despărţire între 4


voi şi Dumnezeul vostru;” (Isaia 59)
5
3. „Iosif a visat un... şi l-a istorisit fraţilor săi.”

(Genesa 37) 6
4. Una din nurorile lui Naomi. 7
5. Cetate împărătească din Amon. (2 Samuel 12)
8
6. „Mesia” - tradus în româneşte. (art.)

7. Socrul lui Iacov. 9


8. Ţara făgăduită de Dumnezeu lui Avraam. (neart.)
10
9. Duhul Domnului a început să-l mişte pe Samson

între Ţorea şi... 11


10. Înainte de a fi dus la Ierusalim, Mefiboşet locuia la...
12
11. „Eu sunt încă slab, măcar că am primit...
13
împărătească” (2 Samuel 3)

12. Tatăl lui Caleb. 14


13. Pavel, la Roma, stătea în... (Faptele Apostolilor 28)
15
14. „...vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate.”

(Romani 16) 16
15. Zi de odihnă la evrei.
17
16. „...nostru, care eşti în ceruri!” (neart.)

17. Cetatea în care locuia bătrânul Samuel. 18


18. A avut 7000 de oi şi 3000 de cămile. 19
19. „Noroc” (Genesa 30)
20
20. Cetate nebiruită iniţial, din cauza lui Acan.

Hriţcu Rebeca Emima


B

7
Continuare de articole

Minunile Domnului Isus


Complectaţi rândurile de mai jos, precizând locul sau minunea făcută de Domnul Isus.

Locul Minunea Referinţa

1 Gadara Matei 8
2 Vindecarea slăbănogului Matei 9
3 Ţinuturile Tirului şi ale Sidonului Matei 15
4 A doua înmulţire a pâinilor Matei 15
5 Eliberarea îndrăcitului Marcu 1
6 Ierihon Marcu 10
7 Vindecarea unui orb Marcu 8
8 Între Betania şi Ierusalim Marcu 11
9 Pescuirea minunată Luca 5
10 Capernaum Luca 7
11 Învierea fiului văduvei Luca 7
12 Muntele Măslinilor Luca 22
13 Schimbarea apei în vin Ioan 2
14 Ierusalim Ioan 5
15 Învierea lui Lazăr Ioan 11
16 Marea Tiberiadei Ioan 21

Cosmina Simina

A-B Acolo şi-au


lăsat filistenii
idolii
1

2
A

3
1. Al doilea fiu al lui David.
4
2. Fii lui se pricepeau în înţelegerea vremurilor.
(1 Cronici 12) 5
3. Văr al lui Marcu. (Coloseni 4) 6
4. Altarul tămâierii era... poleit cu aur.
7
5. Nume dat lui Barnaba, de cei din Listra.
6. Doi profeţi, primul a continuat lucrarea 8
celuilalt. 9
7. Creştină din Roma care s-a ostenit pentru
10
Domnul. (Romani 16)
8. Vechi ucenic din Cipru. (Faptele Apostolilor 21) 11
9. Fiul unei iudeice credincioase şi a unui tată B
grec. (Fapte 16)
10. S-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise.
11. A spintecat pântecele femeilor însărcinate.
(2 Împăraţi 15)
Dobre Florin
8
Predica pentru copii

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! ”


Osea 6:3a

Faptele Apostolilor
Completaţi tabelul următor, conform sensului indicat, răzpunzând la întrebările de mai
jos. Răspunsurile pot fi suprapuse (literele de la sfârşitul răspunsul precedent pot fi
începutul răspunsului următor):

1. Cine este autorul cărţii?


2. Cum se mai numeşte „Ogorul sângelui”?

3. Care femeie din Atena s-a convertit?
4. Cine este poporul ales de Dumnezeu?
5. Care vrăjitor a stat împotriva lui Pavel?
6. Peste ce ostrov era mai mare Publius?
7. Cum se mai numea Tabita?
8. Din ce ceată de ostaşi făcea parte Iuliu?
9. Cine a fost trimis de Domnul pe uliţa „Dreaptă”
10. Cine a fost gazda lui Pavel în Tesalonic?
11. Când a fost dus Pavel la Cezareea?
12. Cine a fost dat ca exemplu negativ de către Gamaliel?
13. În ce cetate a fost trimis Saul cu scrisori din partea
marelui preot?
14. Care preot, din cei mai de seamă, avea şapte feciori?
15. Ce for, din Roma, a constituit un punct de întâlnire?.
16. Cine s-a purtat omenos cu Pavel în călătoria sa spre Roma?
17. Cine a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui?
18. Pe care împărat l-a întrebat Pavel, dacă crede în proroci?
19. Care dintre apostoli a fost trimis la neamuri?
20. Care femeie era temătoare de Dumnezeu şi provenea din cetatea Tiatira?
21. Cum s-a numit zeiţa efesenilor?
22. Care iudeu a fost prezent la răscoala lui Dimitrie?
23. Cine a fost soţia lui Felix?
24. În ce loc, ucenicilor li s-a dat numele de creştini?
25. Care cetate era plină de idoli?
Denisa Atudoroae

„Eli_______”
Găsiţi numele copiilor menţionaţi mai jos, ştiind că toţi încep cu grupul de litere „Eli”

1. Fiul lui Ieroham. (1 Cronici 8) 15. Fiul lui Ahasbai. (2 Samuel 23)
2. Fiul lui Isai. 16. Fiul lui Şişa. (1 Împăraţi 4)
3. Fiul lui Hilchia. (1 Împăraţi 18) 17. Fiul lui Baracheel. (Iov 32)
4. Fiul lui Iosia. (2 Împăraţi 23) 18. Fiul lui Zatu. (Ezra 10)
5. Patru fii ai lui David. (2 Samuel 5) 19. Fiul lui Lael. (Numeri 3)
6. Fiul lui Ahitofel. 20. Fiul lui Şafat. (1 Împăraţi 19)
7. Fiul lui Deuel. (Numeri 7) 21. Fiul lui Iavan. (Genesa 10)
8. Fiul lui Ioachim. (Neemia 12) 22. Fiul lui Zicri. (2 Cronici 23)
9. Fiul lui Heman. (1 Cronici 25) 23. Fiul lui Amihud. (Numeri 1)
10. Fiul lui Chislon. (Numeri 34) 24. Fiica lui Aminadab. (Exod 6)
11. Fiul lui Şimei. (1 Cronici 8) 25. Fiul lui Parnac. (Numeri 34)
12. Fiul lui Dodava. (2 Cronici 20) 26. Fiul lui Şedeur. (Numeri 7)
13. Fiul lui Ur. (1 Cronici 11) 27. Fiul lui Achim. (Matei 1)
14. Fiul lui Esau. (Genesa 36)
Andrei Boariu
9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

M
-am născut în anul 1986,
într-o familie de credincioşi,
fiind primul copil din cei
9, câţi suntem acum. Am
crescut în adunare, fiind obişnuit cu
Biblia de mic, cu şcoala duminicală,
fanfara, corul şi orchestra. Copilăria
mea avea să decurgă normal până
la finalul clasei a IV-a, când, fiind printre premianţi,
profesorii au hotărât să ne trimită gratuit într-o tabără
la Marea Neagră. Părinţii nu au fost de acord, însă la
insistenţele mele, au hotărât în cele din urmă să mă
lase.
A doua zi după ce am ajuns în Costineşti,
profitând de faptul că supraveghetorii dormeau pe
plajă, am mers singur în apă. La un moment dat, am
simţit că piciorul meu calcă „în gol” şi că încep să mă
scufund. Nu ştiam să înot, dar am reuşit să dau din
mâini şi din picioare şi să revin la suprafaţă pentru
câteva secunde. Am tras puternic aer în piept şi am
vrut să strig „Ajutor”, însă nu am reuşit să pronunţ
decât „Ajut” după care m-am scufundat a doua oară,
conştient fiind de faptul că, prin efortul meu de copil, noastră are un Dumnezeu viu. Mi-amintesc cum părinţii m-au
nu voi mai putea ieşi la suprafaţă. luat şi m-au dus în casă şi au mulţumit Domnului cu lacrimi
Mi-am dat atunci seama că în câteva pentru izbăvirea mea. Abia câteva luni mai târziu, într-o seară
secunde voi trece în veşnicie şi va trebui să răspund de evanghelizare, mi-am predat viaţa Domnului după predică,
în faţa Marelui Judecător de faptul că, deşi cântam în la cântarea: „Isus e-al meu tovaraş scump, din zorii tinereţii”.
biserică şi ştiam versete de aur pe de rost, vorbeam Atunci mi-am închinat Domnului viaţa începând din zorii tinereţii
urât la şcoală şi îmi minţeam părinţii. Aş vrea să îţi şi astăzi, Îi mulţumesc că „În toată lumea asta n-am, un scut
spun copil sau adolescent ce eşti, că acele momente mai bun şi dulce”.
sunt unice. Chiar dacă ai o vilă în centrul oraşului şi o Stimate cititor, probabil că nu eşti prea mic pentru
maşină de lux, nu te mai interesează. Tot ce contează discuţii lungi şi nefolositoare pe messenger, pentru meciuri
e starea ta spirituală. de fotbal pe care le urmăreşti, pentru filmele pe care le vezi,
E atât de bine ca atunci când tu eşti plecat pentru revistele lumii care îţi plac, pentru anturajul greşit de
departe de casă să ai în urmă părinţi care să stea în post la şcoală, într-un cuvânt, pentru tot ceea ce faci. Să ştii că
şi în rugăciune. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile Dumnezeu nu te consideră prea mic să îţi predai Lui viaţa
şi a făcut o minune: a pus un auz extraordinar într-o şi să începi o viaţă nouă, înlăturând orice păcat şi trăind o
femeie care era la câţiva metri de mine şi care a auzit viaţă exemplară chiar în adunarea şi în şcoala unde eşti.
acele două silabe ce le-am strigat disperat înainte să Să ai experienţe cu El şi să poţi în viaţa aceasta să nu
înghit apa sărată a mării. S-a aplecat sub apă, m-a te mulţumeşti doar cu pocainţa părinţilor tăi, ci cu o relaţie
luat de braţe şi m-a dus la mal. Eram prea buimăcit personală cu Domnul.
ca să îi mai spun „mulţumesc”. Însă, de atunci Îi spun ***

E
Tatălui Ceresc aceasta, pentru că mi-a păstrat viaţa. ram în clasa a XII-a şi luasem decizia de a
Am revenit de la mare cu dorinţa de schimbare, mă pregăti pentru admiterea la Facultatea
însă aceasta nu s-a întâmplat imediat. În iarna care de Politehnică din Timişoara. Ştiam că
a urmat Dumnezeu avea să-mi dea încă un semnal. trebuie să parcurg culegerea cu cele
Mergeam să arunc ceva moloz într-un loc în care peste 1000 de probleme de matematică cel puţin
întoarce tramvaiul, care tocmai venea şi m-am oprit o dată pentru a reuşi. Am început astfel să mă
să observ cum face curba, moment în care a căzut de pregătesc câte 6 ore pe zi la matematică, singur,
pe şine. A mers cu toate roţile din spatele vagonului pe lângă cele de la şcoală. Deseori, eram luat în
pe lângă şine, până a trecut la vreo 6 metri de mine, râs de colegi, întrucât făceam acest lucru chiar şi
după care întreg vagonul s-a răsturnat lângă un gard în pauze (conştient fiind că Dumnezeu răsplateşte
de beton. Aveam să-mi dau seama mai târziu că nu aş munca şi nu lenea). După aproximativ 6 luni de muncă,
fi avut nicio şansă dacă aş fi întârziat cu 10 secunde am simţit că obosesc şi nu eram sigur dacă tot acest
şi m-aş fi oprit mai în spate să îl observ. Au ieşit vecinii efort va avea rezultate. Mă rugam mult şi ceream
în stradă şi au observat un tramvai răsturnat şi un Domnului milă şi încurajare pentru a merge mai
copil năucit stând lângă el. Au putut vedea că familia departe. Atunci, printr-un proroc al Domnului

10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

sunt. I-am spus că suntem 8 fraţi şi eu sunt cel mai mare.


Nu mă aşteptam să îmi dea mai mult de 6-7 (abordasem
subiectul bine, dar cu greşeli destul de dese de pronunţie
şi gramatică). Totuşi, ea mi-a spus: „Pentru că eşti cel mai
mare trebuie să fii un exemplu bun şi la note” şi a scris 10.
La admitere, în 17 şi 18 iulie 2005, urma să dau
cele două probe de câte 12 probleme, în sistem grilă.
Potrivit statisticilor din anii trecuti, cel care greşea 4
probleme nu avea nicio şansă de intrare. Cel care greşea
din alt judet, am fost încurajat să îmi fac partea mea 3 era la limită şi depindea doar de numărul celor care
pentru că la vremea potrivită mă voi bucura de izbăvirea au luat note mai bune înaintea lui. La primul examen
pe care Tatăl o va aduce. Am continuat să mă pregătesc am greşit 3 probleme. Am ieşit din sală nerealizând că
şi cu două săptămâni înainte de bacalaureat am realizat sunt pe „muchie de cuţit cu admiterea”. Am fost destul de
că la limba română nu aveam cum să obţin o notă mare relaxat în acea zi, dar seara m-a cuprins o teamă foarte
din cauza faptului că am acoperit tot timpul disponibil mare. Eram conştient că aveam nevoie de încă o minune:
doar cu matematica şi informatica. M-am rugat insistent 10 la examenul următor. A doua zi, la corectat în faţa mea
şi am cerut Domnului să îmi dea izbăvire, întrucât chiar vedeam cum se iau note de 4, 5, 6, 7. Când am urmat,
nu reuşeam să învăţ la română. Într-una din acele nopţi tremurând de emoţie, am observat cum profesorul pune
am visat că intrasem la oral în sala de examinare şi că macheta peste grila mea şi numără. Răspunsuri corecte:
am tras un bilet pe care scria: „Harap Alb”. Într-un fel mă Unu, doi, trei…. zece, unsprezece, doisprezece. Şi-a dat
gândeam că acest vis a fost de la Domnul, pe de altă jos ochelarii, m-a privit mirat şi mi-a zis: „Felicitări!” Am
parte am zis că, deşi voi învăţa Harap Alb foarte bine, voi ieşit din sală jubilând de bucurie şi i-am spus rezultatul
încerca să citesc câte puţin şi din celelalte comentarii ale tatălui meu, care mă aştepta afară, iar el a lăcrimat. Ne-
operelor literare. Zilele s-au scurs, bacalaureatul a venit am amintit împreună de încurajarea pe care Domnul mi-o
şi am intrat la proba orală la limba şi literatura română. făcuse cu luni de zile în urmă şi I-am mulţumit mult.
Când am extras biletul, am observat cu bucurie că pe el Dragii mei, am scris aceste rânduri pentru a vă
scria „Harap Alb”, exact cum visasem. Dumnezeu făcuse spune că viaţa de credinţă nu înseamna doar acele trei
o minune care s-a finalizat cu nota 10. ore de duminică dimineaţa sau două ore seara. Viaţa de
Cu limba engleză mă descurcam destul de greu credinţă e viaţa de zi cu zi pe care noi o trăim cu Dumnezeu.
pe atunci şi, aşteptând să îmi vină rândul la proba Ştiu dragi tineri, că de la amvoane vi se spune despre
orală, observam că mulţi din colegii mei ieşeau oamenii din Biblie, sau misionarii care au trăit cu sute
dezamăgiţi, alţii chiar plângând pentru că de ani în urmă, şi prea puţine experienţe din vieţile celor
nimeriseră subiecte destul de grele: „vorbeşte care predică. Vreau să vă încurajez la o pocainţă reală,
despre scoici; descrie starul preferat din filme, sinceră, (chiar dacă trebuie să mergeţi contra curentului
cum vezi fenomenul încălzirii globale,...”. Am acestei lumi şi poate chiar contra curentului modernist
început să mă rog pe hol şi ziceam: „Doamne, din biserica voastră) şi veţi avea parte chiar voi înşivă de
tu ştii cât d6e slab sunt eu la engleză. Dacă îmi experienţe cu Dumnezeu.
cade un astfel de subiect, nu ştiu ce voi face. Te Nu uitaţi, dacă veţi trăi cu adevărat pocăinţa,
rog, mai fă o minune”. Am intrat în sală aproape Dumnezeu nu vă va lăsa de ruşine. În momente limită în
tremurând şi am extras un bilet… Pe el scria: „Talk viaţă, dacă aveţi personal experienţe cu El, prea puţin vă
about your family” (Vorbeşte despre familia ta). Am va susţine cântarea din biserică sau predica de duminică
fost atât de bucuros încât nu aveam cuvinte de seara. Veţi avea nevoie ca atunci când strigaţi: „Tată” să
mulţumire. La final, profesoara m-a zică: „Iata-Mă”. Aceasta se va realiza dacă sunteţi cu
întrebat câţi fraţi suntem şi al câtelea adevărat fiii Lui.
Cristian Boariu
11
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

„Fiii noştri sunt ca nişte odrasle,


care cresc în tinereţea lor;
fetele noastre ca nişte stâlpi săpaţi frumos,
care fac podoaba caselor împărăteşti”

(Psalmul 144:12)

Azi se întâlnesc tot mai rar băieţi şi fete cu caractere Sora mijlocie încă de mică era neascultătoare, pentru
pline de virtuţi, care să întemeieze în viitor familii că a crescut până la patru ani în casa bunicilor, care îi
binecuvântate. Un tânăr sau o tânără cu situaţie materială făceau toate capriciile. După ce a trăit duplicitar în perioada
bună, cu şcoală multă sau cu aspect plăcut, dar imoral, liceului, s-a împrietenit cu un băiat care mai venea uneori
nu este cu nimic mai de valoare decât un mort îmbrăcat cu ea la adunare. Ea spunea părinţilor că el este un băiat
în haine de nuntă. Valoarea şi frumuseţea copiilor lui foarte bun şi că se va boteza, dar n-a mai apucat, căci au
Dumnezeu sunt eterne şi sunt potrivite pentru orice cultură fost biruiţi de ispită. Până la urmă s-au căsătorit şi ea s-a
şi orice generaţie: „Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, botezat, dar el, aşa cum ştii, nu este credincios până în
nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, ziua de azi. Ea a avut o viaţă grea şi chiar acum câteva
nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în zile, când am vorbit cu ea la telefon, m-a rugat să-ţi spun
toţi. Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi istoria ei, pentru a nu repeta greşelile celor ce nu ascultă
prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, de învăţătura biblică şi de părinţi.
cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă Eu la rândul meu, am fost învăţată de părinţi să îmi
răbdare” (Coloseni 3:11-12). Îmbrăcămintea oferită de păstrez tinereţea curată. Sora mea cea mare mă sfătuia şi
înnoirea lucrată de Duhul Sfânt este deopotrivă, pentru ea să îmi păstrez fecioria, dar cea mijlocie mă tot îndemna
sărbătoare şi pentru toate zilele şi se referă în primul să încerc ce înseamnă distracţia. Eu eram uneori ispitită
rând la „omul ascuns al inimii, curăţia nepieritoare a unui şi mă gândeam pe care din surori să o ascult. Ştiam că
duh blând şi liniştit care este de mare preţ înaintea lui cea mare a făcut alegerea bună, după cum îmi explicau
Dumnezeu. Astfel se impodobeau sfintele femei...” (1 Petru şi părinţii, dar într-o perioadă de neveghere eram aproape
3:4-5). În acest context şi îmbrăcămintea trupului devine să alunec într-o prietenie cu un coleg de clasă. M-am
„cuviincioasă” (1 Timotei 2:9), dar frumuseţea sufletească trezit ca dintr-un vis, în urma unei predici şi am vorbit cu
primează în faţa celei fizice, căci „ceea ce face farmecul mama mea. Ne-am rugat împreună şi m-am hotărât să
unui om este bunătatea lui” (Proverbe 19:22a). slujesc Domnului cu toată inima. N-am regretat niciodată
Relatarea ce urmează descrie felul în care o mamă îşi că mi-am păstrat curăţia morală şi mi-am dedicat tinereţea
echipa fiica ce urma să plece la liceu într-un oraş apropiat, părtăşiilor sfinte.
pentru a fi protejată şi pentru a-şi păstra adevărata frumuseţe: Acum gândindu-mă că eşti fiica mea şi poţi şi tu să
„Ştii, a început mama, că eu am două surori mai fii ispitită la fel, mă voi ruga pentru tine, împreună cu tatăl
mari decât mine. Am să-ţi spun câte ceva despre vremea tău, fraţii şi surorile tale mai mici. Să nu uiţi, draga mea că
când eram tinere. Acum, eşti la vârsta la care poţi înţelege tot ceea ce lumea apreciază este fără valoare în timp, dar
mai bine ce îţi spun. Sora mea mai mare a fost o fată ceea ce vei dobândi în Hristos, îţi va da fericire în viaţă
ascultătoare de părinţi. Ea a ştiut să împletească în mod şi mântuire în eternitate. Când vei vedea fete îmbrăcate
armonios pregătirea şcolară cu slujirea sfântă, beneficiind după ultima modă şi pline de podoabe, îndreaptă-te spre
şi de prietenia unor fete mai mari de la adunarea pe care o Domnul şi aminteşte-ţi cuvintele psalmistului: „Sfinţenia
frecventa după ce a ajuns la liceu. După terminarea studiilor, este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât
s-a căsătorit şi a format o familie binecuvântată, aşa cum vor ţine vremurile” (Psalmul 93:5)”.
bine şti, căci este o plăcere să treci prin casa lor. Adina Oroian

12
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Este o zi oarecare de vineri şi stai va fi bine, sângele lui este curat, sângele lui este
la volanul maşinii tale, întorcându-te pur. El are tipul de sânge potrivit”.
acasă. Porneşti radioul. La ştiri sunt date După cinci minute, medicii ies strigând
informaţii de mică importanţă: într-o ţară şi râzând de bucurie. Este pentru primă oară
îndepărtată au murit trei persoane de o când îi vezi veseli după o lungă săptămână de
oarecare gripă încă necunoscută. Nu muncă încordată şi groază generală. Medicul
dai multă atenţie informaţiei. cel mai în vârsta se apropie de tine şi-ţi spune:
Luni, când te duci la serviciu, auzi „Putem să stăm de vorbă un moment? Nu
că nu mai sunt trei, ci 30.000 de morţi ştiam că donatorul va fi un copilaş şi de aceea
între vechile coline ale Indiei. Specialişti trebuie să semnaţi aceste hârtii pentru a putea recolta sângele”.
de la Serviciul Naţional pentru Sănătate În timp ce citeşti formularul, îţi dai seama că nu este specificată
al Statelor Unite, se află deja acolo cantitatea de sânge şi întrebi: „Cât sânge?” Surâsul dispare de
pentru verificarea situaţiei. pe faţa medicului care-ţi răspunde: „Nu ne gândeam că va fi un
Marţi, aceasta este ştirea cea copilaş. Nu am fost pregătiţi pentru o astfel de eventualitate. Va
mai importantă, ce ocupă prima trebui să-l folosim pe tot!”
pagină a tuturor ziarelor, pentru că Nu-ţi vine să crezi şi încerci să reacţionezi: „Dar, doctore..”
nu mai este afectată doar India, ci şi În timp ce medicul continuă să-ţi zică: „Nu înţelegeţi, este vorba
Pakistanul, Iranul şi Afganistanul, iar de un tratament salvator pentru întreaga omenire! Vă rog să
„problema” care o spun acum toate semnaţi, avem nevoie de tot sângele”. Tu întrebi disperat: „Dar
agenţiile de presă este această nu puteţi face o transfuzie?” iar răspunsul este: „Dacă vom găsi
„gripă misterioasă” şi toţi se alt sânge pur, o vom face... Semnaţi? Vă rugăm! SEMNAŢI! ”
întreabă: „Cum o vom controla?” Mut şi fără să-ţi mai simţi degetele de la mâna care
În Europa, panica deja s-a strângeau pixul, semnezi. Apoi medicul te întreabă: „Doriţi să vă
declanşat cu închiderea frontierelor. vedeţi copilul?”
Auzi la ştiri despre un caz în Franţa, Te duci la sala de urgenţe unde te aşteaptă băieţelul, care
care arată că pandemia a intrat şi pe întreabă: „Tată, mamă, ce se întâmplă?” Îi iei mânuţa şi îi spui:
continentul nostru. Şi Regatul Unit „Fiule, mama ta şi eu te iubim foarte mult, te iubim şi nu vom
închide graniţele, însă prea târziu. A îngădui niciodată să se întâmple ceva ce nu-i necesar, întelegi?”
doua zi, preşedintele Statelor Unite Şi când doctorul se întoarce şi spune: „Îmi pare rău, dar trebuie
închide la rându-i frontierele, pentru a să începem, în toată lumea oamenii mor”. „Tu ai fi plecat? Ai fi
evita contaminarea populaţiei, până-n putut întoarce spatele copilului tău lăsându-l acolo, în timp ce el
momentul în care se va găsi antidotul. îţi spunea: „Tata, mama, de ce mă părăsiţi?“
În ziua următoare, lumea se După o săptămână, când este un timp special pentru
duce la biserică rugându-se pentru amintirea fiului tău, unii stau pe la casele lor, alţii n-au venit
găsirea soluţiei medicale salvatoare. pentru că au preferat să meargă la plimbare sau pe stadion la
Intră cineva şi spune: „Am ascultat meci, alţii participă la ceremonie cu un surâs fals, prefăcându-
la radio ultimile ştiri şi două femei au se că-i interesează cât de cât de durerea ta. Ai vrea să opreşti
murit din aceeaşi cauză şi la New întreaga ceremonie şi să strigi: „Fiul meu a murit pentru toţi ! Cât
York”. Acum se pare că-întreagă valorează aceasta pentru voi?”
lume a fost contaminată.
Oamenii de ştiinţă lucrează Uneori asta vrea să ne spună Dumnezeu:
non-stop, încearcă să găsească „Fiul meu a murit pentru voi şi voi nu întelegeţi
antidotul, dar se pare că nu este cât de mult vă iubesc?”
posibil mai nimic. În sfârşit, ştirea atât
de mult aşteptată: „A fost descifrat Este şocant să vedem cât de uşor oameni Îl resping pe
codul ADN-ului acestui virus. Se Dumnezeu, pentru ca apoi tot ei să se întrebe de ce lumea se
poate realiza şi apoi produce pe transformă din rău în şi mai rău.
scară largă antidotul. Este nevoie Este revoltător să vedem cu câtă uşurinţă credem ce scriu
de sângele cuiva care să nu fi fost ziarele, în timp ce contestăm ceea ce este scris în Biblie. Este
niciodată infectat şi toată lumea fuge josnic, cum ne străduim zi de zi să acumulăm bunuri pământeşti şi
la spitalul cel mai apropiat pentru a nu dăruim aproape nimic pentru a ne îmbogăţi cu cele cereşti.
face examene hematologice. Este ironic cum cineva poate să zică: „Eu cred în
Te duci şi tu cu toată familia, Dumnezeu”, însă cu faptele sale demonstrează că urmează cu
împreună cu vecinii, întrebându-te: totul alte căi.
„Ce va urma? Să fie acesta sfârşitul Este foarte păcătos cum „transmitem” (prin internet, fax, SMS
lumii?” După efectuarea analizelor, etc.) glume de tot felul, dintre acelea ce se răspândesc precum
iese un medic strigând un nume. Cel focul, dar când e să trimitem mesaje legate de Dumnezeu, ezităm
mai mic dintre fiii tăi, ce se afla lângă mult înainte de a o face. Acum când destrăbălarea crudă, vulgară
tine, te apucă de haină şi-ţi spune: şi obscenă trece în mod liber în aşa-zisul Spaţiu-Cibernetic,
„Tată, este numele meu!” Înainte de discuţia despre Isus este sufocată în şcoli şi la locurile de muncă.
a avea vreo reacţie îţi iau copilul, iar tu Doamne, ai milă!
strigi: „Aşteptaţi!” Ei îţi răspund: „Totul

Nota: Acest articol ne-a fost trimis în poşta electronică şi nu-i cunoaştem istoria, dar am considerat că cele scrise
merită un „moment” de meditaţie pe acestă temă (Editorii).
13
Lecția biblică
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost
scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.”
1 Corinteni 10:11

1.
Evitarea faptelor rele ale fraţilor mai
mari
„A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban,
iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus
Domnului o jertfă de mâncare... Abel a adus şi el o jertfă de
mâncare... Domnul a privit cu plăcere spre Abel i spre jertfa
lui” (Geneza 4:2-4).
Din cele scrise pe scurt, reiese că Abel era un copil bun, căci numai aşa
se explică faptul că „Domnul a privit cu plăcere spre Abel”. Biblia notează concret: „faptele (lui Abel) erau neprihănite” (1
Ioan 3:12). Cu siguranţă a fost ascultător de părinţi, drept dovadă, mai târziu, la naşterea lui Set, Eva îşi mai doreau un copil ca
Abel - „în locul lui Abel” (Geneza 4:25). El s-a ferit de rău, neurmând căile fratelui Cain, care nu a biruit răul, după cum Domnul
l-a sfătuit : „Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine,
dar tu să-l stăpâneşti” (Geneza 4:7).

Şi voi copii, puteţi fi mai uşor influenţaţi de fraţii mai mari a avut mai scump, pe Fiul Său preaiubit. Dacă veţi sluji fără a
sau de erii din societate. Amintiţi-vă că Samuel a avut două pune toată inima şi puterea în ceea ce faceţi pentru Domnul,
exemple rele, în fiii lui Eli, dar el, ca şi Abel, nu a urmat faptele El nu va fi mulţumit, dar dacă vă veţi dedica slujirii sfinte,
lor rele. Vă recomand să nu-i urmaţi pe cei răi, căci într-o zi Domnul va privi cu plăcere spre jertfa voastră, bineînţeles, cu
vă vor ucide, dar nu trupul ca şi Cain la Abel, ci sufletul, ceea îndeplinirea şi a primei cerinţe: evitarea faptelor rele.

3.
ce este mult mai grav. Chiar dacă trebuie să trăiţi în compania
lor, fiind poate în aceeaşi familie, adunare sau clasă, evitaţi Ecoul veşnic al slujirii
intimitatea lor şi luaţi-vă alte modele, mai sfinte, care să vă „Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai
ajute să ajungeţi plăcuţi Domnului. bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că

2.
este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin
Îndeplinirea slujbelor sfinte la ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort” (Evrei 11:4).
superlativ Abel a obţinut o bună calificare, iar „mărturia” lui este
„După o bucată de vreme, ... Abel a adus şi el o încă valabilă „şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este
jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui şi din mort”. Exemplul său a motivat generaţii de copii şi tineri
grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre şi cred că va fi un imbold şi pentru voi, cei care citiţi acest
jertfa lui” (Geneza 4:3-4). articol. Frumuseţea vieţii şi valoarea slujirii lui Abel or mai
Nu ştim ce vârstă avea Abel când a adus o jertfă vorbi o dată, la învierea lui, când va primi răsplata pentru
Domnului, dar a fost „mai bună” (Evrei 11:4), decât a fratelui tot ce a făcut. Atunci va vedea adevărata jertfă, pe care a
său. Diferenţa a constat în superlativitatea ofrandei sale: „din simbolizat-o prin darurile lui.
oile întâi-născute ale turmei lui şi din grăsimea lor”. În primul Despre voi ce se poate spune în absenţa voastră? Ecoul
rând, jertfa lui a fost viaţă – sânge, cerinţă absolută pentru unei vieţi şi sunetul faptelor unui om, se formează încă din
iertarea păcatelor. În al doilea rând, el nu a adus orice jertfă, copilărie, dar nu se stinge la moarte. Aveţi grijă că „vorbiţi” mult
ci una de valoare maximă din proprietatea lui. Gestul său este mai puternic prin ceea ce faceţi, decât prin ceea ce spuneţi. Ce
o imagine a gândirii sale, care ţintea spre necesitatea unei frumoase sunt relatările despre oamenii care au trăit frumos!
ofrande de maximă valoare – Domnul Isus Hristos, „Mielul Biblia şi alte cărţi prezintă mulţi urmaşi ai lui Abel, ale căror vieţi,
fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1:19). merită să le citiţi. Ei sunt „predicatori” peste veacuri, aşa cum
Aplicaţia cere şi din partea voastră copii, slujire potrivit şi-a intitulat fratele P. Popovici cartea care descrie viaţa unor
cu capacitatea şi posibilităţile voastre. Abel a adus oi ca jertfă credincioşi: „Lumini peste veacuri”. „Cărarea celor neprihăniţi
pentru că era cioban. Voi veţi aduce ceva potrivit cu valorile este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu
voastre spirituale, intelectuale şi materiale. Dar veţi da lui crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18).
Dumnezeu totul la superlativ? Aceasta înseamnă timpul cel Fie ca lumina lor să aprindă şi făclia voastră şi apoi
mai bun, preocuparea cea mai pasionată, cei dintâi bani şi lumina voastră să strălucească în eternitate!
orice altceva ce merită un Dumnezeu care a dat pentru noi ce
Predicatorul

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Ruşine şi ocară”
„Cine jefuieşte pe tatăl său şi
întâi pentru părinţi, izgoneşte pe mamă-sa,
apoi pentru copii este un fiu care aduce
ruşine şi ocară”
(Proverbe 19:26)
Există o lege naturală, a iubirii părinţilor pentru cineva, situaţiile în care înşelăciunea se prezintă ca un act de
copii, fapt ce se poate constata şi în lumea animală. Sunt slujire lui Dumnezeu. Evreii efectuau o tranzacţie formală prin
însă şi excepţii, când unii nu vor să fie adevăraţi părinţi, dar care se exonerau de la îndatorirea îngrijirii părinţilor, uitând
întrebarea mea pentru copii este: „Voi vă iubiţi părinţii?” În că aceştia cheltuiseră energia şi bunurile lor materiale pentru
proverbul acesta se constată atitudini de ură ale copiilor faţă creşterea lor: „Căci Dumnezeu a zis: «Cinsteşte pe tatăl tău
de părinţii lor, manifestată prin jaf şi violenţă, ceea ce „aduce şi pe mama ta;» şi: «Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe
ruşine şi ocară” pentru acea familie şi chiar pentru întreaga mama sa, să fie pedepsit negreşit cu moartea». Dar voi ziceţi:
comunitate. Dar sunt şi alte neplăceri şi dureri pentru acei «Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş
părinţi şi, bineînţeles, pedepse cuvenite pentru acei copii răi. putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu», nu mai este ţinut
Să examinăm câteva situaţii nominalizate în să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat
Scripturi: În Geneza 9 este scris despre Ham, fiul lui Noe, astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre” (Matei
că spre deosebire de fraţii lui, este „participant” la ruşinea 15:4 ). Astfel fiecare perioadă, are obiceiuri specifice pentru
beţiei tatălui său şi a fost blestemat. Pe vremea judecătorilor, o faptă rea. În cazul nostru, în societatea actuală, pe lângă
Mica a jefuit pe mama lui (se pare că tată nu mai avea). „El un furt propriu zis şi alungarea părinţilor, când copiii sunt mari
a zis mamei sale: «Cei o mie o sută de sicli din argint, care ţi şi părinţii bolnavi sau bătrâni, sunt şi alte forme sistematice
s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor prin care copii duc „ruşine şi ocară”. Unii copii jefuiesc
mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem»” Şi pe părinţi prin pretenţii exagerate, dacă nu ţin cont de
mamă-sa a zis: «Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!»” starea materială a familiei. Ei cheltuiesc bani, pe haine
(Judecători 17:2). La scurtă vreme s-a adeverit blestemul, nu după modă, ceea ce este scump, mâncare fast-food şi
binecuvântarea. Mai târziu, pe timpul împăraţilor, este scris alte distracţii şi pasiuni, între care telefonul mobil, deşi
despre copiii lui Iosafat: „Tatăl lor le dăduse daruri însemnate ar putea să facă economii şi să se mulţumească şi cu
în argint, în aur şi în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi mai puţin. În ce priveşte alungarea mamei, chiar dacă nu
întărite în Iuda; dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el o pot alunga din casă, o alungă din camera copilului, ca
era întâiul-născut. Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia şi un proprietar de drept pe un musafir nedorit sau n-o
tatălui său şi când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi acceptă în intimitatea lor, uitând că ea i-a purtat în cea
şi pe vreo cîţiva din capii lui Israel” (2 Cronici 21:4). În acest mai mare intimitate – trupul ei, i-a alăptat la pieptul ei şi
caz, jaful a distrus familia şi spiritualitatea din regat, lucruri în i-a purtat în braţe până au crescut.
care tatăl lui a investit toată viaţa. A fost îngăduită câţiva ani Astfel de copii, sunt o „ruşine şi ocară” şi aduc multă
ruşinea şi ocara, apoi Ioram a murit în mari suferinţe. mâhnire în casă, căci „un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi
Să analizăm şi alte referinţe biblice cu caracter amărăciune celei ce l-a născut” (Proverbe 17:25). Dar ei vor
general, care arată cum se ajunge în astfel de stări fi şi o pricină de blestem: „Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl
şi efectele călcării poruncii însoţită de o făgăduinţă: său şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur” (Proverbe 30:17). Dar
zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exodul nu teama de blestem trebuie să vă determine, în primul rând,
20:12). Scripturile incriminează atitudinile lipsite de respect, să aveţi respect şi grijă pentru părinţi, ci teama de a nu întrista
pe fondul lipsei de înţelepciune: „Blestemat să fie cel ce va pe cei ce v-au dat viaţă, iar în al doilea rând, pentru a nu
nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!” (Deuteronomul 27:16); distruge reputaţia casei voastre şi a numelui vostru în viitor.
„Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său...” (Proverbe Dacă a fost cineva o pricină de întristare, să urmeze exemplul
15:5); „...un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa” (Proverbe lui Iuda, fiul lui Iacov, care după ce s-a pocăit de păcatele
15:20). Din starea de dispreţ pentru părinţi şi pentru sfaturile lui a zis „Ah! să nu văd mâhnirea tatălui meu!” (Geneza
lor, se ajunge în stări mai degradante, în care aceşti copii 44:34). Iar cât despre mamă,este scris că ea trebuie să fie „o
încep să fure bani sau alte valori din casa părintească. Poate mamă veselă în mijlocul copiilor ei” (Psalmul 113:9), ceea ce
socotesc unii că de la părinţi tot lor le rămâne, sau că părinţii depinde şi de voi, copiilor. Este profeţit că în zilele din urmă:
lor pentru ei muncesc, dar situaţia devine gravă: „Cine fură „...copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi-i vor omorî”
pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, este (Marcu 13:12), dar aceştia sunt cei destinaţi pentru „ocară şi
tovarăş cu nimicitorul” ( Proverbe 28:24). ruşine veşnică” (Daniel 12:2), pe când voi vreţi să moşteniţi
Domnul Hristos a identificat o formă de jefuire şi fericirea eternă.
izgonire specifică vremii sale şi i-a acuzat pe liderii religioşi, Iosif Anca
care perfectaseră o „şarlatănie duhovnicească”, cum numea
15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

O elevă s-a îndrăgostit de un coleg de clasă, fiind prietenă cu sora acestuia, cu care îşi petrecea
aproape tot timpul la filme şi plimbări prin diverse localuri din oraş. Amândouă au pus la cale un plan de a-l
atrage într-o cursă, pentru că el se purta foarte rece cu orice fată ce îi făcea avansuri.
El locuia într-o garsonieră cu un verişor, dar într-o seară când colegul lui de cameră era plecat acasă,
cele două fete au venit la el.
– Te rog, primeşte-ne la tine în noaptea aceasta, a zis ea fratelui său. La noi în cameră am lăsat prietenele
unei colege ce au venit la o petrecere, căci e ziua ei de naştere. Noi nu am vrut să mai stăm, pentru că mâine
avem un test greu la română şi nici nu ne plăcea muzica aceea zgomotoasă. Până să se gândească el ce-i de
făcut, ele s-au şi instalat, apoi s-au întins pe pat şi discutau, provocându-l şi pe el la discuţii. După o jumătate
de oră, sora lui „şi-a amintit” că trebuia să mai aducă o carte şi a plecat, lăsându-i singuri pe cei doi.
El s-a dus în bucătărie şi a început să citească din Biblie. Simţea ispita ce îl aştepta.
– Pot să fac un duş? l-a întrebat colega sorei lui şi fără să mai aştepte răspunsul a intrat în baie.
Dându-şi seama de situaţie, băiatul a acţionat rapid. Şi-a luat cele necesare şi a plecat în noaptea aceea
să doarmă la un coleg, fără a mai aştepta să vină sora lui. Apoi a informat-o telefonic, mustrând-o frăţeşte
pentru atitudinea ei păcătoasă.
Când a ajuns la prietena ei, care se simţea acum ruşinată, au vorbit mult în seara aceea despre cele
două moduri diferite de a trăi, în curăţie sau în păcat. Recunoscând că stilul lor de viaţă nu le aducea decât
satisfacţii de moment, au decis să se schimbe în bine.
Au constatat însă în scurt timp, că serile petrecute la televizor, pe internet sau în compania altor colegi
imorali nu le permitea să înceapă o viaţă nouă. Astfel au înţeles că fratele ei a biruit ispita pentru că avea alte
prietenii şi au început să frecventeze adunarea la care el mergea regulat.


***
O fată care era elevă la un liceu bun, era meditată în particular de un student, care prin meditaţii îşi
asigura banii pentru studii.
Fata a vorbit cu prietenele ei, care au convins-o că e la vârsta la care e normal să înceapă prietenia cu
un băiat. Aşa că, la o meditaţie, a început să mângâie mâna băiatului. El a observat intenţia ei şi a întrebat-o
cu seriozitate:
– Tu ai vrea să lăsăm puţin meditaţia, nu-i aşa?
– Cam aşa, zise ea.
– Spune drept ce gânduri îţi trec prin minte? a întrebat-o el, ridicându-se în picioare.
– Aproape toate colegele mele au prieteni. Eu m-am ferit până acum, gândindu-mă că e păcat! i-a zis ea.
– Si acum nu mai crezi tot aşa? adăugă el.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

– Nu ştiu, dar am văzut că toţi tinerii, procedează la fel, se scuză ea.


– Dacă am începe o astfel de relaţie, zise tânărul, până la toamnă s-ar alege praful
de meditaţiile noastre!
– Nu, o să facem şi meditaţii. Sau nu mă placi pe mine, ai altă iubită? insistă ea.
– Problema nu e daca eşti drăguţă sau nu. Eu nu îmi permit aşa ceva cu nici o altă
fată. Gândeşte-te la viaţa ta şi la mântuire, a sfătuit-o el.
Ruşinată, fata s-a ridicat să plece, zicând:
– O să mă spui lui tata, nu-i aşa? Ştia el de ce m-a lăsat să fac meditaţii cu tine.
Chiar dacă nu-i spui nimic, tot nu mai pot face meditaţii cu tine. Am acţionat greşit şi de-
acum o să râzi de mine!
Totuşi meditaţiile au continuat, cu măsurile de prevedere necesare unei vieţi de
curăţie, iar fata s-a gândit mai serios la problema păcatului şi în final şi-a dat seama că
nu toţi tinerii procedează la fel, aşa cum credea ea şi prietenele ei. De atunci s-a hotărât
să trăiască şi ea o viaţă curată şi să-L cunoască pe Dumnezeu.


***
În drum spre un sat, după ce au parcurs câţiva kilometri pe jos, doi băieţi s-au oprit
pentru a se odihni. Fiind foarte cald, au vrut să stea acolo la o umbră şi să mănânce.
La puţin timp aproape de ei au ajuns două fete îmbrăcate destul de sumar. După ce
şi-au găsit un loc plăcut şi-au dat jos tricourile şi s-au aşezat să se bronzeze. Unul dintre
băieţi, fiind atras de pofta trupului şi-a sesizat colegul:
– Ce frumoase sunt!
– Să plecăm de aici, a spus celălalt. Nu-i indicat să stăm în apropierea lor şi să ne
vadă cineva împreună.
– Ce, ţi-e frică de ispită? Nu ai putere să te lupţi? Sunt prea obosit ca să ne ridicăm
acum, i-a zis cel ispitit.
– Hai să mergem, a insistat celălalt. Eu am discutat cu un frate, pe care l-am întrebat
cum să reacţionez când întîlnesc fete îmbrăcate provocator. El mi-a spus: „Crezi că
merită să îţi îndulceşti ochii şi să îţi chinui mintea, cântareşte singur ce pierzi şi ce
câştigi? Ferice de cei ce se păzesc de astfel de imagini! Cine se uită şi le poftește, în
cele din urmă cade în păcat. Dacă îţi cade privirea neintenţionat pe trupul unor femei
atrăgătoare, uită-te imediat în altă parte şi aşa scapi de ispită”.
Văzând că celălalt băiat este ispitit din ce în ce mai tare, el şi-a pregătit lucrurile şi
s-a ridicat să plece. Atunci una din fete a strigat:
– Unde te grăbeşti, băiatule?
Auzind-o, celălalt băiat şi-a dat seama că nu-i de glumit cu păcatul şi s-a pregătit şi
el de drum. Au plecat fără să se uite înapoi.

17
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

Împărat al Mesopotamiei, asupritor al


lui Israel: judecător, răzbunare, Ierusalim, canaaniţi,
Mahanedan, nenorocit, locuitori, filisteni, moştenire,
beniamiţi, Ramatlehi, fereastră, ghicitori, Sihemului.

Întrebări (Genesa): A. 1. b, 2. a, 3. c, 4. a,
5. b; B. 6. Movila Mărturiei (31:47), 7. Jalea Egiptenilor
(50:11), 8. Movila mărturiei (31:47), 9. Cărămiziu (38:30),
10. Cel ce luptă cu Dumnezeu (32:28), 11. Agar (21:17)
şi Avraam (22:11), 12. stejarul lui More (12:6), stejarii lui
Mamre (13:18), stejarul Paran (14:6), ştejarul de lângă
Sihem (35:4), „Ştejarul jalei” (35:8), 13. Ana (36:24), 14.
(12:7, 12:8, 13:18, 22:9), 15. Haran (11:28).

Tălmăciri: Horma, Nabal, Sitna, Icabod, numărat,


împărţit, Apocalipsa, Baalperaţim, Prăvălire, Mahanaim,
Străini, Bochim, Ruben, Sucot, Peleg.

Versete „colorate”: 1. roş (Genesa 25:25),


2. albastru, purpuriu, cârmiziu (Exod 26:1); 3. albă
(Numeri 12:10); 4. roşie (Numeri 19:2); 5. cărmiziu
(Iosua 2:18); 6. albastră, albă (Estera 8:15); 7. albe,
roşii (Isaia 1:18); 8. îngălbenit (Daniel 5:9); 9. roş (Matei
16:3); 10. alb (Marcu 16:5).

Învaţă să cunoşti oamenii (Proverbe


28-31): Cel neprihănit, Cei ce părăsesc legea,
Oamenii dedaţi la rău, Un om mânios, Cine iubeşte
înţelepciunea, Nebunul, Un om pizmaş, Cel lacom, Cel
ce umblă fără prihană, Oamenii fără prihană, Femeia
care se teme de Domnul, Împăratul, Femeia preacurvă,
Împăraţii, Bărbatul femeii cinstite, O femeie cinstită.

După faptă şi răsplată (Proverbe


28-31): înţeleg totul, ajunge de se crede fiu, capătă
cinste, n-are de ce să se teamă, face ruşine mamei
sale, va fi zdrobit deodată şi fără leac, este săturat din
belşug, cade într-o groapă, are belşug de pâine, va fi
mântuit, nu se teme de zăpadă pentru casa ei, îl vor
scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur, te
pedepseşte şi eşti găsit mincinos, eşti blestemat şi te
faci vinovat, dă certuri.
Premianţi:

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2011


pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Necazul Bucuria
Necazurile se calcă unul pe altul pe picioare, Bucuria este semnul că viaţa a reuşit.
aşa de iute se succed. Bucuria este un cântec, o lumină, un schimb, o
Dacă este să vină necazul, strălucire care traversează întreaga Biblie, din
vine şi stând în casă. loc în loc, de la prima până la ultima pagină. Este
comoara oricărei fiinţe vii, chiar cea mai lipsită.
Cu cât avem mai puţină avere, Bucuria are la bază recunoştinţa.
cu atât vom avea mai puţine necazuri, aşadar Este un act de mulţumire pentru tot ceea ce
depinde şi de noi câte necazuri vom avea. primim. Ea exprimă conştienţa că Dumnezeu ne-a
dat în stăpânire lumea.
Oricine îşi poate stăpâni necazul, în afară de
cel ce are un necaz. Este uşor să ştii cum să Bucuria nu se măsoară după locul unde omul
rezolvi o situaţie care nu te priveşte, totuşi trăieşte, ci după modul în care
trebuie să ascultăm sfaturile altora în necaz. se bucură de ceea ce are.

Bucură-te de lucrurile mici, căci ele sunt multe.


Nu-ţi trâmbiţa necazurile.
Întelepţii din toate culturile şi din toate timpurile
Singurii oameni care se bucură să le audă au susţinut că secretul bucuriei nu constă în a avea
sunt avocaţii şi psihiatrii, numai că ei mai multe lucruri materiale,
trebuiesc plătiţi pentru asta. ci în limitarea pornirilor pofticioase.

Examinează-ţi cu atenție necazurile şi vei Nu ne putem bucura cu adevărat, dacă nu putem


descoperi că motivul principal al multora împărtăşi bucuria cu alţii. Cea mai sigură cale
din ele eşti tu însuţi. Necazurile ne ajută să spre bucurie este să cauţi să faci o bucurie altuia.
facem cunoştinţă cu noi înşine. Nu scăpa niciodată ocazia să faci bucurie altora,
chiar dacă uneori va trebui să renunţi la tine.
Necazurile unor oameni sunt de două feluri:
Dumnezeu nu ne porunceşte şi nu doreşte să
nenorocirea lor şi norocul altora. fim trişti în inima noastră; mai degrabă, doreşte
ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie
Gândindu-ne la necazurile altora, în suflet. Pe cel ce se bucură în Domnul, niciun
vom suporta mai uşor necazul nostru; necaz nu-l va scoate din bucuria lui.
gândindu-ne şi vorbind numai despre necazul
nostru, vom crede că suntem cei mai Bucuria este o necesitate de prim ordin a vieții
nefericiţi oameni, ceea ce este o tragedie. omeneşti. Ea este pentru om ceea ce este lumina
pentru plantă, (…) este un ajutor neprețuit al
sănătății sufleteşti şi trupeşti.

„Necaz şi strîmtorare va veni peste orice „Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi
suflet omenesc care face răul: bucuria pentru cei cu inima curată”
întâi peste iudeu, apoi peste grec” (Psalmi 97:11).
(Romani 2:9) „Roada Duhului, dimpotrivă, este:
„Ajunge zilei necazul ei” ...bucuria”
(Matei 6:34) (Galateni 5:22)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...

Cascada Yguazu
„Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.
Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale!”
(Psalmul 92:4,5)
Nu putem spune cu precizie ce ne atrage mai mult la cele mai impresionante. Cascada Iguazu este mai mare decât
o cascadă: imaginea spectaculoasă a căderii de apă sau poate Niagara şi chiar mai mare decât Victoria, însă fiind despărţită în
raritatea sa. Nu de puţine ori, oamenii s-au simţit atraşi de acest 275 căderi de apă separate, nu poate concura cu zidul de apă
fenomen superb. Cascada Iguazu s-a format în urma unei erupţii de peste 1700 m al Cascadei Victoria.
vulcanice şi se află la graniţa dintre Brazilia şi Argentina. Sunt şi alte cascade care uimesc prin alte caracteristici:
Aşezată în jungla subtropicală, cascada Yguazu face în SUA, în Parcul Naţional Yellowstone, se găseşte o cascadă a
parte dintr-un lanţ de cascade ce se desfăşoară ca o perdea cărei apă se prăvăleşte de la înălţimea de 360 m, iar în cădere,
crestată din loc în loc. Aceasta nu este o singură cascadă, ci apa are culoarea absolut galbenă. Din această cauză se numeşte
este formată din 275 căderi de apă, toate aflate pe aproximativ Cascada Galbenă. Miraculosul fenomen se datorează faptului
3 km, amplasate în forma literei U. Înălţimea este mai puţin că dealurile pe unde trece apa râului înainte de a ajunge la
impresionantă în comparaţie cu lungimea, care fiind privită de cascadă au în sol mari cantităţi de oxid de fier. În cursul său,
aproape, pare să se întindă la nesfârşit. Unele căderi de apă se apa râului, dizolvă o parte din oxizii de fier şi primeşte culoarea
prăvălesc vijelios de la înălţimea de 82 m, însă majoritatea au galbenă. De asemenea, tot în SUA, în California, se află cascada
aproximativ 65 m. Cascada este într-adevăr o minunată creaţie a Yosemite, aflată în Parcul Naţional Yosemite, pe care locuitorii
lui Dumnezeu. Apele în cădere dau iluzia unor curcubee datorită au numit-o: „Căderea de foc”. Solul prin care trece apa şi
refracţiei luminii în apă şi picăturilor ce ţâşnesc din toate peretele cascadei sunt formate din zăcăminte de cărbuni. În
părţile. Imaginile sunt incredibile: o grămadă de curcubee şi timpul verii, oamenii din apropiere dau foc la pereţii laterali
fluturi de toate culorile şi formele. Contrastele sunt abundente, ai cascadei şi cărbunii ard fără flacără timp îndelungat. Apa
cu orhidee ce cresc lângă pini, bambuşi lângă palmieri şi muşchi cascadei revărsându-se printre cărbunii aprinşi, de la înălţimea
lângă liane şi begonii colorate. Pe bolta cerului se pot observa de 270 m, se vede roşie ca focul, atât ziua cât şi noaptea,
din plin mulţimi de păsări, iar în împrejurimi există peste 2000 oferind o privelişte unică în lume.
specii de plante, animale şi alte vieţuitoare. Totul este foarte Totuşi, dincolo de frumuseţea naturii care ne
frumos. Apa în care se oglindeşte perfecţiunea picturală a cerului înconjoară, se ascunde dragostea nemărginită a lui Dumnezeu
şi care mai târziu se prăvăleşte de la zeci de metri distanţă, pentru omenire, care curge mai puternic decât torentul unei
animalele care trăiesc în zonă, împrejurimile care oferă peisaje cascade. Cel care ne ştie până şi numărul firelor de păr, iubeşte
foarte frumoase şi natura care uimeşte privirile prin culorile vii mult fiinţele noastre şi ne vrea cu gelozie pentru El. Dar şi noi
definesc, pe scurt, aspectul plin de viaţă al junglei. Sunt peisaje ar trebui să revărsăm mai departe dragostea divină peste toţi
unice pe care turiştii le pot admira, meditând, de asemenea, cei din jurul nostru, surprizându-i cu frumuseţea unor faceri
la măreţia lui Dumnezeu. Cascada Yguazu este cu siguranţă de bine, cu cuvântul sau cu fapta. Cascadele curg zi de zi,
una dintre cele mai impunătoare atracţii turistice din întreaga urmându-şi cursul lor, indiferent de anotimp sau vreme, cu
Americă de Sud. statornicie. Indiferent de circumstanţe, în necazuri sau bucurii,
Mai sunt şi alte cascade cunoscute ca cele mai faimoase să curgem pe calea trasată de Creator, precum apa cascadelor,
din lume, cu nişte privelişti minunate. Cea mai înaltă cascadă în care se oglindeşte cerul, aşa să oglindească viaţa noastră,
din lume este Cascada Angel, din Venezuela şi are înălţimea de fiinţa lui Dumnezeu. Şi după cum cascadele atrag o mulţime
978 m. Cascada Victoria este cea mai mare cascadă din lume, de turişti, aşa să-i atragem pe oameni la „cascada apei vieţii”,
datorită lăţimii sale de 1708 m, înălţimea sa este de 110 m. Domnul Isus Hristos.
Cascada Niagara din Canada/USA nu este nici cea mai mare şi Rebeca Dagău
nici cea mai înaltă cascadă, însă este cea mai celebră şi printre

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și