Sunteți pe pagina 1din 4

P.S.I.-S.U.

Lista documentelor necesare :

1. Decizie de numire cadru tehnic


2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin
3. Decizie privind instruirea personalului
4. Plan de instruire testare
5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj
6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor
7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile
participantilor
8. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de
executie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii de
personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc
instruirea)
9. Test instructaj introductiv general
10. Testare obligatorie anuala lucratori
11. Testari periodice
12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean
13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare
conform legii
14. Marcare cai de acces si evacuare
15. Plan controale interne
16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor
17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru
meserii,spatii,utilaje dupa caz
18. Reglementare fumat
19. Reglementare temperaturi extreme
20. Reglementare cai de acces si evacuare
21. Reglementare substante inflamabile
22. Reglementare lucru cu foc deschis
23. Permise de lucru cu foc arhivate
24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc
25. Plan de actiune in caz de incendiu
26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu
27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu
28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si
afisate la locul de munca
29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM
30. Lista mijloace de stingere a incendiilor
31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor
32. Verificarea anuala a instinctoarelor
33. Scenariu siguranta la foc(copie)
34. Procedura tratare deseuri
35. Documente si materiale de instruire vezi rubrica Legislatie de pe site

Aceasta lista e posibil sa nu fie completa pentru ca se adreseaza unei firme


mici.
SERVICII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR:

1. Intocmirea Actelor de autoritate pe linia apararii impotriva incendiilor:

Actele de autoritate ale angajatorului privind apararea impotriva incendiilor


emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:
* dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a
responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
* instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la
locurile de munca;
* dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
* dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
* dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta
ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta (daca
este cazul);
* dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori
utilizarii constructiilor/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de
securitate la incendiu;
* reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea,
manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice;
* conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia
apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de
folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
* dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de desemnat
cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
* masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase.
2. Intocmirea fisei obiectivului;
3. Intocmirea Instructiunilor proprii conform specificului activitatii;
4. Efectuarea instructajului general si periodic la sediul beneficiarului, daca
spatiul acesta corespunde cerintelor legale;
5. Asigurarea tematicilor de pregatire pe linia apararii impotriva incendiilor si
a situatiilor de urgenta conform profilului societatii dumneavoastra pe
categoriile de salariati;
6. Stabilirea obligatiilor si drepturilor angajatilor;
7. Informarea si instruirea angajatilor in domeniul apararii impotriva
incendiilor si a situatiilor de urgent (instructajul general, periodic, salariatilor la
data stabilita in grafic cnf. Legislatiei in vigoare), precum si verificarea
cunostintelor;
8. Indrumarea salariatilor cu raspunderi privind completarea registrele
instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor;
9. Desemnarea conducatorului locului de munca si instruirea acestuia
privind completarea registrului pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
10. Efectuarea exercitiilor de evacuare si ulterior completarea evidentei
exercitiilor de evacuare a personalului;
11. Intocmirea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, in
urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in
domeniu;
12. Acordare asistenta pentru intocmirea programului anual pentru situatii de
urgenta si finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor;
13. Efectuarea trimestriala a controlului intern de prevenire privind modul de
respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI CIVILE

1. Intocmirea urmatoarelor acte de autoritate in conformitate cu prevederile


Legea nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008 O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,
aprobata cu Legea nr. 15/2005:
* decizia (dispozitia) pentru: numire a inspectorului de protectie civila,
constituire a comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta) si a
regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
* decizia (dispozitia) de aprobare a organigramei de protectie civila si a
constituirii echipelor de interventie in caz de situatii de urgenta;
* decizia (dispozitia) de instruire a salariatilor in domeniul protectiei
civile;
* intocmirea planului de alarmare al comitetului pentru situatii de
urgenta, sinopticul cu activitatile si planul pazei de aparare a punctului de
conducere.
2. Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de
tipurile de riscuri specifice;
3. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;
4. Intocmirea schemei de instiintare persoanelor si organismelor
competente la producerea unei situatii de protectie civila;
5. Programul sedintelor semestriale ale comitetului pentru situatii de urgenta
(celula de urgenta);
6. Pregatirea inspectorului de protective civila a conducatorilor locurilor de
munca cu modul de desfasurare a instruirii salariatilor din subordine.

PLANURI DE INTERVENTIE SPECIFICE TIPURILOR DE RISCURI


(fiecare plan se negociaza in functie de natura, amploarea si specificul
activitatii desfasurate pe baza de contract incheiat)

1. Planul de interventie la incendiu, intocmit in conformitate cu prevederile


Anexei nr. 3 din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de aparare
impotriva incendiilor.
2. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit in conformitate cu
prevederile O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.
3. Planul de evacuare in situatii de urgenta intocmit in conformitate cu
prevederile O.M.A.I. Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.
4. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice
generata de cutremur, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun
OMAI nr. 1160/2006 si OMTCT nr. 1995/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
specifice la cutremure si/sau alunecari de teren.
5. Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici,
generatori de evenimente periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008.
6. Plan de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare pregatirii, protectiei
si interventiei in situatii de protectie civila.
7. Planul de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice
periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 638/420 din 12
mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.
8. Planul de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta
radiologica, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 684 din 7 iunie
2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea
si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.
9. Planul de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante
periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 647 din 16
mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante
periculoase.