Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMĂ ANALITICĂ/FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Psihodiagnoza personalității


Anul de studiu
Codul disciplinei PP3207 și semestrul III / 2 Numărul de credite 5

FACULTATEA Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Numărul orelor pe semestru


Educaţiei Total Curs Seminar
Program de studiu Psihologie 48 24 24
Categoria formativă a disciplinei: DF – fundamentală; DS - de specialitate; DC - complementară DS
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă (obligatorie), DO - opţională, DL - liber aleasă (facultativă) DI
Discipline Obligatorii Fundamentele Psihologiei, Statistică psihologică
anterioare Recomandate Metode şi tehnici de cercetare în psihologie
Obiective a) cunoaşterea principalelor metode de evaluare psihologică a personalităţii;
b) familiarizarea cu modelele şi tehnicile de evaluare care şi-au dovedit
utilitatea în domeniile lor de aplicaţie.
Competențe a) înțelegerea personalității umane in diversele sale ipostaze;
generale b) cunoașterea formelor de exteriorizare a afectivității, motivației,
caracterului;.
Competențe a) cognitive: consolidarea bazelor teoretice a procedurilor de psihodiagnoza a
specifice disciplinei personalitatii;
b) instrumental-aplicative: utilizarea adecvată a instrumentarului
psihodiagnostic în contexte variate;
c) atitudinale: promovarea responsabilității profesionale.
1. Probleme generale ale evaluării personalităţii
Interogarea personalitatii
Modelul dispozitional, modelul situationist, modelul interactionist.
Globalitatea trasaturilor individuale si sensibilitatea la situatii.
2. Teorie si metoda in evaluărea personalităţii.
Teorie vs ipoteza/ Teorie vs. lege / Teorie vs. model / Teorie stiintifica
Conţinut vs. teorie a simtului comun
(descriptori) Teorii ale personalitatii si metodele de evaluare asociate
3. Inventarele/chestionarele structurate de personalitate
Strategii de constructie a chestionarelor structurate
Utilizarea chestionarelor în evaluarea psihologică
4. Chestionarele de tip BIG FIVE
Modelul Big Five – Costa & McCrae
Prezentarea inventarelor NEO PI-R, Alter Ego
5. Chestionarele de personalitate R.B.Cattell
Modelul teoretic – dimensiunile personalităţii
Prezentarea chestionarelor “16PF” si “C”
6. Inventarele de personalitate "Minnesota" şi "California"
Prezentarea inventarului multifazic MMPI
Prezentarea inventarului CPI
7. Inventarele de personalitate R.J. Eysenck si alte chestionare
EPI, EPQ
Gordon, Freiburg, Myers-Briggs (prezentare succintă).
8. Chestionare de interese
Definire şi caracterizare
Chestionare derivate din modelui lui Holland
Alte chestionare de interese
9. Chestionare de atitudini şi valori
Tipuri de scale de atitudini
Chestionare de valori
10. Tehnici proiective
Definire şi clasificare
Testul Rorschach
Testul T.A.T.
Alte tehnici proiective
10. Teste obiective de personalitate
Definire şi caracterizare
Prezentarea succintă a unor teste obiective
11. Observaţia ca metodă de psihodiagnostic
Condiţii şi modalităţi de realizare a observaţiei
Grilele de observaţie şi încadrarea tipologică
12. Interviul (convorbirea)
Tipuri de interviu şi domenii de aplicaţie
Conţinutul şi structura interviului psihologic
13. Metode controversate: morfopsihologia, grafologia, astrologia
Forma de evaluare (E - examen, C - colocviu, LP - lucrări practice sau proiect) LP
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 80
Stabilirea notei - activităţi aplicative / laborator / lucrări practice / proiect 20
finale (procentaje) - teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Albu M., (1998), "Construirea şi utilizarea testelor psihologice", Edit.
Clusium, Cluj.
Albu M., (2000), „Metode şi instrumente de evaluare în psihologie”, Edit.
Argonaut, Cluj.
Birch Ann, Hayward Sheila, (1999), “Diferenţe interindividuale”, Edit.
Tehnică, Bucureşti.
Dafinoiu I., (2002), „Personalitatea. Metode de abordare clinică –
Observaţia şi interviul”, Editura Polirom, Iaşi,
Havârneanu C., (2000), „Cunoaşterea psihologică a persoanei”, Edit.
Polirom, Iaşi.
Horghidan V., (1997), "Metode de psihodiagnostic", EDP, Bucureşti.
Westhoff K & Kluck Marie-Luise, (2010), “Raportul Psihologic: Redactare
si Evaluare“ , TestCentral / D&D Consultants, Bucuresti.
Bibliografie Minulescu M., (2003), “Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de
minimală personalitate“, Editura România de Mâine, Bucuresti (reeditată în 2005);
Minulescu M.,, D. Iliescu, C. Nedelcea, (2005), “Chestionarele nonverbale
de personalitate“, Ed. PsyhoCover, Bucureşti,
Minulescu M. (2007), “Teorie si practică in psihodiagnoză. Fundamente in
masurarea psihologică”, Edit. Fundatiei Romania de Miine, Bucuresti.
Mitrofan N. (2005) – “Testarea psihologică”, Polirom, Iaşi.
Pitariu H., (1996), "Măsurarea şi interpretarea diferenţelor individuale" în
"Psihologia personalului", Edit. Cluj,
Stan A, (2002), „Testul psihologic”, Editura Polirom, Iaşi.
Șchiopu U., (2002), „Introducere în psihodiagnostic”, Edit Fundației
Humanitas, București.
Zlate M., (2001) „Psihologia la răspântia mileniilor”, Edit Polirom, Iaşi.
a) volume de specialitate; b) site-uri specializate; texte pe suport electronic
Materiale didactice
(CD/DVD).
Titularul disciplinei Lect. univ. dr. Constantin BERE

Data Titular disciplina Șef Catedră