P. 1
Terapeutica Bolilor Spirituale Jean Cloude Larchet

Terapeutica Bolilor Spirituale Jean Cloude Larchet

3.5

|Views: 1,702|Likes:
Published by IuliaMarian

More info:

Published by: IuliaMarian on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

JEAN-CLAUDE LARCHET

TERAPEUTICA

BOLILOR SPIRITUALE

Coperta: Mona Curcă llustraţia copertei: Pogorârea la iad - Ciclul Patimilor, Mânăstirea Vaiopcd, Muniele Athos.

Traducerea s-a făcut după volumul: Jean-Claude Larchet, Therapeulique des maladies spirituelles. ediţia a treia, Les Editions du Cerf, Paris, 1997.

Editura Sophia pcntru prezenta traducere.

Descrierea CUP a bibliotecii Naţionale LARCHET, JEAN-CLAUDE Terapeulica bolilor spirituale / Jean-Claude Larchet; trad.: Marinela Bojin. - Bucureşti; Editura Sophia. 2001 p.; cm ISBN: 973-8207-13-4 615.852

JEAN-CLAUDE LARCHET

TERAPEUTICA BOLILOR SPIRITUALE

în româneşte de Marinela Bojin

Tiparită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION. Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Bucureşti. 2001

O nouă psihoterapie biblico-patristică foarte necesară în vremea noastră
..Vindecă-mă. Doamne, că s-au tulburat oasele mele: şi suflelul meu s-a tulburat foarte..." (Psalmul VI. 2-3)

Condiţia umanităţii este aceea de a nu fi în starea sa firească, ci într-una rănită. Rănită, fiinţa umană se află aici, la marginea drumului, între viaţă şi moarte. Dumnezeu coboară în această lume, vine la marginea acestui drum, întâlneşte umanitatea - propria Sa umanitate accidentată. El o îngrijeşte, îi dă leacuri şi o încredinţează Bisericii până la întoarcerea Sa. În Biserică, fiinţa umană va învăţa să-L recunoască pe Bunul Samarinean atunci când va veni la sfârşitul veacurilor. Evanghelia Bunului Samarinean ne indică punctul de plecare al adevăratei vieţi. Într-o primă fază a vieţii în Hristos, rugăciunea este o activitate de curăţire a inimii - faza terapeutică. A doua fază este cea în care, sufletul şi inima fiind purificate, rugăciunea este rugăciune adevărată, „rugăciune plină de foc", cum spune Avva Isaac, citat de Casian. Această a doua fază presupune vindecarea suflelului, dobândirea caracterului „nepătimaş". Atunci, fiinţa total îndreptată către Dumnezeu, unită integral cu Acesta prin Harul Duhului Sfânt în dragostea de Dumnezeu, nu are ochi decât pentru Dumnezeu, nu are inimă şi gânduri decât pentru El. El este în întregime în Dumnezeu, iar Dumnezeu este în întregime în el. Această experienţă pe care începătorii o cunosc în mod intermitent, iar sfinţii în mod continuu este o anticipare a lumii viitoare, când „Dumnezeu va fi totul în toate" (1 Cor. 15, 28) şi o cunoaştere a lui Hristos care este deja în „toate şi întru toţi" (Col. 3, II), Hristos este Omul viitorului, iar cel care trăieşte în El cunoaşte lumea viitoare" (Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, EIBMBOR. 1998. pp. 233-234). Descriind nosografia, semiologia şi palogeneza patimilor mai importante, cartea prezintă şi remediile necesare unui creştin pravoslavnic, deoarece: „Şi acum Hristos lucrează ca doctor al oamenilor". Cuviosul Ioan Carpatiul spune: „Marele Doctor este aproape de cei ce se ostenesc". ,,El poartă neputinţele noastre şi cu rana Sa ne-a tămăduit" (Isaia 53, 5) şi ne tămăduieşte. De faţă este şi acum. punându-şi leacurile Sale mântuitoare". Iar în ceea ce-l priveşte, Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că Dumnezeiescul Doctor dă fiecăruia leacul potrivit: „După cum doctorii care îngrijesc trupul nu dau tuturor bolnavilor acelaşi leac, nici Dumnezeu, Care vindecă bolile sufletului, nu dă un singur leac pentru toţi.

5

Ci săvârşeşte vindecările dând fiecărui suflet ceea ce-i trebuie. Pentru care noi, care am fost astfel îngrijiţi, să-I dăm slavă şi mulţumită" (pp. 253-254). În parcurgerea terapeuticii spirituale după Învăţătura Sfinţilor Părinţi, autorul subliniază importanţa deosebită a părintelui duhovnicesc ca terapeut spiritual, arătând că: „La noi, oamenii - spune Sfântul Grigorie de Nazianz - raţiunea şi iubirea de sine, ca, şi neputinţa şi refuzul de a ne supune cu uşurinţă sunt cele mai mari piedici în calea virtuţii. Ne ridicăm împotriva celor care ne vin în ajutor şi toată râvna pe care ar trebui s-o îndreptăm spre arătarea bolii înaintea celor care ne îngrijesc, noi o folosim ca să scăpăm de tratament. Ne folosim toată bărbăţia ca să ne facem rău nouă înşine, şi mintea, ca să ne împotrivim însănătoşirii noastre"; sau ne tăinuim greşelile, sau ni le îndreptăţim, „încăpăţânându-ne (...) în a nu ne lăsa îngrijiţi cu leacurile înţelepciunii, care tămăduiesc neputinţa sufletului. Sau (...) suntem în chip făţiş lipsiţi de ruşine faţă de păcatele noastre şi cu totul obraznici faţă de cei care au sarcina de a ne îngriji". Socotind că se poate lipsi de un părinte duhovnicesc, omul se amăgeşte singur. Căci cel care voieşte cu adevărat să se facă sănătos şi să străbată până la capăt calea nevoinţei are neapărat nevoie de un duhovnic. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul scrie: „S-au înşelat cei ce s-au încrezut în ei înşişi şi au descoperit că n-au nevoie de nici un povăţuitor". Iar Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol spun şi ei la fel: „Cei care nu ascultă şi nu umblă potrivit sfatului seamănă foarte mult cu osteneală şi cu sudoare, lucrând ca în vis". De accea. Sfântul Nichifor din Singurătate învaţă aşa: „De nu afli povăţuitor, trebuie căutat cu osteneală" (p. 396). În concluzie, tot conţinutul cărţii de faţă trimite deci la realizarea stării de nepătimire - starea de sănătate a firii, însemnătatea ei pentru viaţa duhovnicească este nepreţuită. Cel ce a dobândit-o s-a apropiat de Dumnezeu şi s-a unit cu El: „Sănătatea sufletului este nepătimirea şi cunoştinţa". Slobozirea de patimi e „o înviere a sufletului care o precede pe aceea a trupului". Se învredniceşte de nepătimire cel ce şi-a curăţit trupul de orice întinare, şi-a înălţat mintea deasupra tuturor celor create, aceasta, mintea, stăpânindu-i simţurile întru totul. Un astfel de om „adăposteşte pururea în sine pe Dumnezeu care-l ocârmuieşte în toate cuvintele, faptele şi gândurile şi Care, prin lumina interioară ce-i luminează sufletul, îl face să audă oarecum glasul voii Sale dumnezeieşti". „Raiul nepătimirii, ascuns în noi, ne încredinţează Ilie Ecdicul, este icoana raiului viitor". Iată, în câteva cuvinte, de ce salutăm cu bucurie apariţia unor astfel de „apanthisma" (adunare de flori) din gândirea Sfinţilor Părinţi, atât de necesare creştinilor de astăzi şi de ce dorim să fie la îndemâna fiilor Bisericii noastre. Cu arhiereşti binecuvântări, GALACTION Episcopul Alexandrici şi Teleormanului
La Hramul Zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul 23 septembrie 2001

Introducere

Ţinta creştinismului este îndumnezeirea omului. „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să devină dumnezeu"; acestea sunt cuvintele prin care Sfinţii Părinţi'" au exprimat, de nenumărate ori de-a lungul veacurilor, semnificaţia întrupării Logosului. Unind în Persoana Sa, fără amestecare şi fără despărţire, firea dumnezeiască cu cea omenească, Hristos a readus firea omului la starea ei dintru început, arătându-Se astfel ca Adam cel nou, şi, încă şi mai mult, a dus-o la desăvârşirea menită ei încă de la facere: deplina asemănare cu Dumnezeu şi participarea la firea cea dumnezeiască (2 Pt. 1, 4). El a dat astfel fiecărei persoane umane, unită" cu El prin Duhul Sfânt, în Biserică, care este trupul Său, puterea de a deveni dumnezeu prin har. În iconomia Prea Sfintei Treimi cu privire la îndumnezeirea omului şi aducerea în el la unirea cu Dumnezeu a tuturor făpturilor create,1 lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, îndeosebi Patimile, răstignirea şi învierea Lui. constituie momentul esenţial şi culminant al mântuirii noastre; prin ea, DumnezeuOmul a scos firea omenească de sub tirania diavolului şi a duhurilor sale, a nimicit puterea păcatului şi a biruit moartea, desfiinţând astfel stavilele care, în urma păcatului strămoşesc, îl despărţeau pe om de Dumnezeu şi împiedicau unirea lui deplină cu Acesta. După cum remarca VI. Lossky,3 gândirea teologică apuseană a interpretat lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos în termeni, în esenţă, juridici. Înţelegerea mântuirii omului ca răscumpărare a lui îşi află, într-adevăr, temeiul în Sfintele Scripturi şi îndeosebi în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Dar nu trebuie să uităm că, aşa cum arată acelaşi autor, „la Părinţi, ca şi în Scriptură, găsim mai multe imagini care exprimă taina mântuirii noastre săvârşită de De pildă: Sf. Irineu, Contra ereziilor, V. Prefaţă. Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, I, 54. Sf. Grigorie de Nazianz, Poeme dogmatice, X. 5-9, Sf. Vasile cel Mare, citat de Sf. Grigorie de Nazianz. Cuvântări. XLIII. 48. Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, XXV. Sf. Chiril al Alexandria, Unul este Hristos, SC 97. p. 328. Traducerea acestei lucrări se sprijină pe ostenelile admirabililor traducători ai Sfinţilor Părinţi, fără de care ea nici nu s-ar fi putut realiza. 1 Una dintre temele majore ale operei Sf. Maxim Mărturisitorul. A se vedea studiul nostru: La Divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur, Paris. 1996. p. 83-123. Cu privire la această temă, asa cum apare ea la predecesorii săi, a se vedea ibidem, p. 20-59. După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Paris. 1967, p. 95-108 <trad. rom., Bucureşti. 1998. p.91-104).

7

Terapeutica bolilor spirituale Hristos. Astfel, în Evanghelie, avem chipul Păstorului celui bun, care este o imagine „bucolică" a lucrării Lui; cel tare, legal de Cel mai puternic decât el, care-i răpeşte armele şi-i nimiceşte stăpânirea - este o imagine războinică ce revine adesea la Părinţi şi în liturghie: Hristos biruind pe Satana, sfărâmând porţile iadului şi făcând din cruce stindardul biruinţei Sale. Aflăm, de asemenea, o imagine medicală, cea a firii omeneşti bolnave şi slăbănogite, tămăduită prin doctoria mântuirii; o alta, ca să zicem aşa, „diplomatică" - a iscusinţei dumnezeieşti care vădeşte şi pierde viclenia diavolului etc."4. Într-adevăr, „ imaginea folosită cel mai des, scoasă de Sfântul Pavel din Vechiul Testament, este împrumutată din domeniul relaţiilor juridice", dar, „luată în acest sens particular, răscumpărarea ca imagine juridică a lucrării lui Hristos nu este decât una dintre alte multe imagini posibile"; şi „folosind cuvântul răscumpărare... ca termen generic pentru a desemna lucrarea mântuitoare a lui Hristos, să nu uităm că această expresie juridică are un caracter figurat: Hristos este Răscumpărătorul, tot aşa cum este şi războinicul biruitor al morţii, şi aducător desăvârşit al jertfei etc.".5 Folosirea exclusivă a acestei imagini juridice şi înţelegerea ei în sensul strict îşi vădeşte de îndată limitele şi duce chiar, după cum a arătat mai ales Sfântul Grigorie de Nazianz,6 la inconsecvenţe de ordin teologic. Unul dintre ţelurile acestei cărţi este să dezvăluie locul esenţial pe care Tradiţia ortodoxă l-a atribuit imaginii numită de Lossky „medicală". Ea apare, într-adevăr, adeseori în învăţătura Sfinţilor Părinţi; o regăsim în aproape toate textele liturgice ale Bisericii Ortodoxe, ca şi în slujbele Sfintelor Taine; sfintele sinoade au cuprins-o în canoanele lor şi, în fine, a fost primită de întreaga Tradiţie. Iar aceasta pentru că aşa cum ne vom strădui să arătăm, ea este o imagine cu totul potrivită pentru a reprezenta modul în care s-a lucrat mântuirea noastră, având o valoare cel puţin egală cu cea oferită de imaginea răscumpărării. De altfel, ea are un solid temei scripturistic. Răscumpărătorul nostru este totodată şi Mântuitorul nostru; am fost, e drept, răscumpăraţi, dar am fost şi mântuiţi. Adeseori se uită că verbul σω£ω (a salva), folosit în mod frecvent în Noul Testament, înseamnă nu numai „a elibera" sau „a scăpa dintr-o primejdie", ci şi „a vindeca", iar cuvântul σωtεpiα (mântuire) desemnează nu numai eliberarea, ci şi vindecarea.7 Chiar numele lui Iisus înseamnă „Yahve mântuieşte'" (cf. Mt. 1. 21; Fapte4, 12), adică, altfel spus, „vindecă'". Iisus însusi Se arată pe Sine ca doctor (cf. Mt. 8, 16-17; 9, 12. Mc. 2, 17. Lc. 4, 18, 23). In acest fel, adesea, este vestit de prooroci (cf. Is. 53, 5; Ps. 102, 3), tot aşa Îl numesc Evangheliştii (cf. Mt. 8, 16-17); pilda Samarineaiuilui 4Cuvântări, XLV. 22. 5Loc/cit.,.. p. 94-95 (trad. rom.). 6 Cuvântăr, XLV. 22. 7 Acest dublu sens se regăseşte în limba coptă, iar în zilele noastre, în limba italiană, în care „la salute" înseamnă în acelaşi timp „salvare" şi „sănătate". 8

Introducere milostiv poate fi socotită, pe drept cuvânt, o reprezentare a lui Hristos ca doctor.8 Iar în timpul vieţii Sale pământeşti, mulţimile s-au îndreptat spre El ca spre un doctor.9 Parinţii, aproape în unanimitate, încă din primul veac creştin, L-au numit Doctor, însoţind acest titlu cu unele calificative, ca „mare", „ceresc", „cel mare" şi, în funcţie de context, precizând: „al trupurilor" ori „al sufletelor" sau, cel mai adesea, „al sufletelor şi al trupurilor", voind să arate astfel că El a venit ca să-1 vindece pe om în întregime. Numirea aceasta stă în centrul Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi se regăseşte în majoritatea formulelor sacramentale; ea apare cu constanţă în aproape toate slujbele bisericeşti ortodoxe şi în multe rugăciuni. Într-adevăr, Hristos vine şi Se arată lumii ca Doctor, iar mântuirea pe care o aduce El este vindecarea omului, pentru că omenirea era cu adevărat bolnavă. Părinţii şi întreaga Tradiţie, socotind starea adamică primordială ca starea de sănătate a omenirii, au văzut, fireşte, în păcătoşenia omenirii căzute în urma păcatului strămoşesc, o stare de boală, de multe feluri şi chipuri, care a cuprins întreaga fiinţă a omului. Această concepţie a lor are temei scripturistic (Is. I, 6. ler. 8, 22; 28, 8; Ps. 13, l; 142, 7), de care ei s-au folosit ca să arate, urmând proorocilor, neputinţa celor aflaţi sub Legea veche de a afla leacul unor rele atât de mari, strigătul de suferinţă al atâtor generaţii şi chemarea lui Dumnezeu în ajutor, şi, în sfârşit, răspunsul milostivirii lui Dumnezeu, adică întruparea Cuvântului. singurul Care, fiind Dumnezeu, putea să le aducă tămăduirea aşteptată. Astfel, opera mântuitoare a lui Dumnezeu-Omul se vădeşte, în fiecare moment al ei, o lucrare de tămăduire a întregii omeniri asumată în Persoana Sa şi de restaurare a ei în starea de sănătate spirituală pe care a cunoscut-o dintru început. Şi mai mult încă Hristos duce firea omenească astfel restaurată la desăvârşirea îndumnezeirii. Această mântuire şi vindecare a întregii umanităţi şi îndumnezeirea ei împlinite în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu întrupat sunt dăruite prin Sfântul Duh fiecărui creştin care, în Taina Botezului, se uneşte cu Hristos, în Biserică. Dar la Botez ele nu sunt date decât ca potenţialitate; creştinul trebuie să-şi împroprieze darul Duhului, şi acesta este rostul vieţii duhovniceşti, ai nevoinţei şi ascezei. În Biserica Ortodoxă asceza nu are semnificaţia restrânsă care i s-a dat adesea în Apus, ci desemnează tot ceea ce trebuie să împlinească creştinul 8 Cf. Origen. Omilii la Evanghelia după Luca, XXXIV; Comentariu la Evanghelia după loan, XX. 28. 9 Cf. A. Harnack. Medichines aus der altesten Kirchengeschichete TU VIII, 4, Leipzig. 1892. p. 37-147. 9

pentru a beneficia cu adevărat de mântuirea adusă de Hristos. Marea Tradiţie ortodoxă priveşte lucrarea mântuirii ca o sinergie a harului dumnezeiesc

Premise antropologice Dumnezeu, toate virtuţile. Sfântul Grigorie de Nyssa scrie: „Faptul că omul poartă în el chipul Celui care stăpâneşte peste toate făpturile nu vrea să însemne altceva decât că, de la început, firea omului a fost destinată să se împărtăşească de tot binele. (...) Se află deci în noi tot binele, toată virtutea, toată înţelepciunea şi tot ceea ce se poate gândi ca bun foarte”6. Sfântul Dorotei de Gaza ne învaţă, în acest sens, că: ,,La început, când a făcut Dumnezeu pe om (...) l-a împodobit cu toată virtutea".7 Şi, de asemenea. Sfântul Ioan Damaschinul spune că: „Dumnezeu la creat pe om împodobit cu toată virtutea şi plin de tot binele".8 lar Sfântul Maxim, la fel, scrie că „virtuţile sunt sădite în suflet de la creaţie”9. Deci, prin însăşi natura sa, omul este virtuos: „Prin fire avem virtuţile, care ne-au fost dăruite de Dumnezeu, căci, făcându-l pe om, le-a sădit în el". „O dată cu firea, Dumnezeu ne-a dat şi virtuţile", spune Sfântul Dorotei de Gaza.10 „Virtutea este în suflet în chip firesc".11 „Virtuţile sum fireşti pentru om", scrie, de asemenea, Sfântul loan Damaschinul.12 Sfinţii Părinţi, subliniind în mod special faptul că virtuţile sunt sădite în însăşi firea omului, nefiind calităţi care să-i fi fost, într-un fel sau altul, adăugate, au totuşi în ceea ce priveşte acest subiect o concepţie dinamică: virtuţile nu i-au fost date omului într-un chip deplin; ele aparţin naturii sale numai întrucăt menirea acesteia este de a le pune în practică şi numai întrucât ele constituie împlinirea şi desăvârşirea acestei naturi. Dar realizarea lor presupune participarea activă a omului la planul lui Dumnezeu, colaborarea lui - cu toate facultăţile sale - cu voinţa divină, libera deschidere a întregii sale fiinţe la harul lui Dumnezeu. Omul a fost creat cu posibilitatea de a realiza aceste virtuţi şi a început chiar să le pună în practică. El avea virtuţile în germene.13 Dar lui ii revenea sarcina de a le face să sporească până la desăvârşire. Astfel înţeleg Sfinţii Părinţi porunca divină dată primilor oameni: „Creşteţi şi vă înmulţiţi" (Fac. I, 28). Şi de aceea ei zic că, în rai, „omul era asemenea unui prunc şi trebuia, sporind în cele bune, să ajungă la starea bărbatului desăvârşit",14 6 Despre facerea omului, IV. PG 44. 136 CD. Cf. ibidem.. 184 B. 7 Invăţături duhovniceşti, I. 1. 8 Dogmatica.II. 12. 9 Disputa cu Pyrrhus. PG 91. 309 C. Cf. Capete despre dragoste. III. 27. A se vedea, de asemenea, Sf. Antonie cel Mare, Scrisori. I. 1. Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice. gnostice şi practice III. 90. 1 ° Învăţăturii de suflet folositoare, XII. 134. , 11 Cuvinte despre nevoinţă. 83. 12 Dogmatica, III. 14. 13 A se vedea, de pildă, Sf. Grigorie de Nazianz. Cuvântări II, 17. Evagrie. Capete gnostice. I. 39. 14 Cf Sf. Irineu, Demonstraţia propovăduirii apostolice. 12; Contra ereziilor, IV. 38. 1-2. Teofil al Antiohiei. Către Autolic, II. 25. Parafraza în 150 de capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteannl. 50. Sf. Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie, Prolog, PG 90. 257D.
16

Sănătatea primordială a omului Pentru a face vădit caracterul dinamic al dobândirii virtuţilor şi al îndumnezeirii, majoritatea Sfinţilor Părinţi, spre deosebire de Sfântul Grigorie de Nyssa, fac distincţia între chip şi asemănare. Potrivit acestei distincţii, chipul lui Dumnezeu în om defineşte ansamblul posibilităţilor de realizare a asemănării, potenţialitatea asemănării, în timp ce asemănarea, la care se ajunge prin împlinirea chipului, constă în deplinătatea chipului, potrivii firii sale în întregimea ei, şi ajungerea la desăvârşire. Astfel, în timp ce chipul este actual, asemănarea este virtuală; rămâne ca omul să o realizeze prin libera sa participate la harul îndumnezeitor. Sfântul Vasile cel Mare, tâlcuind cuvintele; „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră", spune: „Pe cel dintâi, chipul, îl avem prin creaţie, iar pe cea de-a doua, asemănarea, o dobândim prin voia noastră. Ni s-a dăruit să ne naştem având chipul lui Dumnezeu; prin voia noastră liberă noi devenim făptură asemenea lui Dumnezeu. Ceea ce ţine de voinţă, există deja în natura noastră, ca potenţă, dar se dobândeşte numai prin lucrare. Dacă, atunci când ne-a creat, Dumnezeu n-ar fi zis: „Să facem" şi „după asemănare", dacă nu ne-ar fi dăruit puterea de a ne face asemenea Lui, atunci n-am fi dobândit prin propria noastră putere asemănarea cu Dumnezeu. Dar iată că El ne-a făcut capabili de a-I semăna lui Dumnezeu. Şi dându-ne puterea de a-I semăna, ne-a făcut lucrători acestei asemănări, pentru ca să ne dea şi răsplata lucrării noastre; şi să nu fim ca acele tablouri ieşite din măna unui pictor, lipsite de viaţă; şi pentru ca făptuirea asemănării să nu conducă la lauda altcuiva decât noi. Căci. într-adevăr, atunci când vedem că un chip pictat este cu totul aidoma modelului, nu lăudăm portretul, ci-l admirăm pe pictorul care l-a făcut. Astfel deci, pentru ca eu, şi nu altul, să fiu cel lăudat, mi-a lăsat grija de a deveni asemenea lui Dumnezeu, într-adevăr, după chip am fire cugetătoare, dar ajung la asemănare devenind creştin”15 Sfântul Grigorie de Nazianz explică de o manieră asemănătoare necesitatea participării omului la dobândirea darului pe care Dumnezeu i l-a făcut; astfel, scrie el, „sufletul dobândeşte obiectul doririi sale ca răsplata" a virtuţii, când mintea şi raţiunea noastră se vor fi unit cu Acela cu care sunt înrudite din natură şi când chipul va fi ajuns la asemănarea cu modelul lui, de a cărui fierbinte dorinţă este stăpânit acum. Fiindcă şi faptul însuşi de a fi ele aduse la existenţă este culme a bunătăţii Dumnezeirii şi nu simplu ca dar al lui Dumnezeu. În aceasta constă desăvârşita Sa bunătate, că ne-a făcut stăpânitori ai binelui. Un bine care nu este numai o sămânţă încredinţată naturii, ci şi cultivării lui, care stă în puterea voinţei noastre".16 Părinţii, care disting între chip şi asemănare, pun virtuţile în legătură cu asemănarea,17 voind astfel să arate că acestea se fac vădite şi se dezvoltă în
15 Cuvântul I despre facerea omului, I, 16. 16Cuvântări, II 17. Poeme, I, II,9,90-91.

A sc vedea, de asemenea, Sf. Ioan Dumaschin, Cuvânt minunat şi de suflet folositor. " De pildă: Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, II, 12. Sf. Maxim Mărtuirisitorul, Capete despre' dragoste. III, 25; Cele 200 de capete despre cunoştinţa de Dumnezeu şi icono17

Premise antropologice chip dinamic prin participarea activă şi conlucrarea constantă a omului cu harul îndumnezeitor al Sfintei Treimi. Totuşi, nu se poate stabili o corespondenţă între distincţia chip-asemănare şi distincţia natură-supranatură, în care asemănarea ar fi o supranatură adăugată, prin harul lui Dumnezeu, unei naturi care ar putea fi concepută ca independentă de ea şi care ar fi chipul. Potrivit Sfinţilor Părinţi, nu numai chipul aparţine în chip firesc omului, ci şi asemănarea: asemănarea cu Dumnezeu rezidă în însăşi natura omului şi în chiar faptul de a fi chip al lui Dumnezeu există putinţa atingerii desăvârşirii sale prin ajungerea la asemănare, şi omul a fost creat, s-o spunem încă o dată, având deja în chip natural această asemănare, în virtutea chipului. Asemănarea nu este ceva adăugat unei naturi care ar putea exista în chip firesc, independent de această asemănare, ci o sporire a naturii date în chip. Omul, prin chipul lui Dumnezeu aflat în el, este în chip natural într-un anume fel virtual desăvârşit,18 el este dotat în chip natural cu capacitate» de a realiza această virtualitate, de a fi asemenea lui Dumnezeu, căci acesta este scopul pentru care a fost creat, aceasta este menirea firească a naturii sale înseşi. Acesta este înţelesul poruncilor dumnezeieşti: „Creşteţi şi vă înmulţiţi" (Fac. 1, 28); „Să-Mi fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt (Lev. 20, 26); „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este" (Mt. 5, 48). Putem spune deci, într-un sens dinamic, că omul este în chip natural deiform.19 Pentru ca asemănarea cu Dumnezeu, dată potenţial şi sădită în chip, să fie dusă la desăvârşire trebuia ca Adam însuşi să voiască s-o împlinească deplin. Rod al conlucrării voinţei omeneşti cu harul lui Dumnezeu, ea nu putea fi decât o lucrare teantropică, înfăptuită de Dumnezeu şi de omul întors către El. Căci omul, în virtutea însăşi a desăvârşirii pe care Dumnezeu o voise pentru el şi pe care o întipărise în chipul Său din el, avea libertatea totală de a se uni cu Dumnezeu, dar şi, de asemenea. de a refuza să conlucreze cu Acesta pentru împlinirea scopului pentru care fusese creat.20 Dumnezeu îi dăduse totuşi omului o poruncă (Fac. 2, 1617), care să-1 ajute să se folosească bine de libertatea sa. Această libertate se manifestă în natura sa originară desăvârşită, în adevărata ei finalitate, atâta vreme cât ea conducea la alegerea permanentă şi unică a lui Dumnezeu. Prin această alegere, constant menţinută prin liberul său arbitru, Adam rămânea în binele pentru care fusese creat şi pe care şi-l apropria din ce în ce mai mult. În Starea aceasta primordială în care ducea la împlinire scopul pentru care fusese creat, Adam se ruga tot timpul la Dumnezeu, lăudându-L şi slăvinmia întrupării..., I, 13. Avva Dorotei, Învăţături de sufiet folositoare, XII, 134. SI. Nichita Stithatul. Cele 300 de capete despre făptluire, despre fire,. despre cunoştinţă, III. 8. 11. l8 Cf. Sf. Grigorie dc Nyssa. Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, XV, 19 Cf. V. Lossky. Theologie mystique de l'Eglise d'Orient, Paris, 1944. p. 96-97. M.Lot-Borodine, La deification de l`homme, Paris. 1970. p. 188-191. 20 Cf. Sf. Ioan Damaschin. Dogmatica II, 12. 18

32 el vieţuia într-o permanentă şi deplină bucurie duhovnicească. Adam fund unificat în sine şi aducând în el la unire toate celelalte făpturi. 19 . Sf. cit. scrie Sfântul Atanasie cel Mare. căci curăţia inimii sale îi îngăduia să-L contemple în ea.21 potrivit voii Acestuia. 11. Atanasie eel Mare.29 „Nefiind împiedicat de nimic în cunoaşterea lui Dumnezeu. 2.Sănătatea primordială a omului du-L neîncetat pe Creatorul său. Despre vederea lui Dumnezeu de către Adam. 24 Cf. Omul. 2. 3. înveşmântat în harul dumnezeiesc. 33 Cf. a se vedea.1/.. 22 Sf. 30 Cuvânt împotriva elinilor. Cuvânl împotriva elinilor. Care locuia în el. Învăţături de suflet folositoare. Avva Dorotei.1. veselia şi fericirea de care se împărtăşea prin contemplarea lui Dumnezeu33. trăia în rai „viaţa cea adevărată. Ambigua. Sf. în rai. 32. I. de altfel. . I. 1. Sf. Sf. Ibidem. Sf. 12. 23 Cf. rod al alipirii lui de Dumnezeu. loc. de asemenea. el contempla pururea. Omilii duhovniceşti (Col. 31 Sf.30 În această stare. Dogmatica. 26 Sf loan Damaschin. 3. Avva Dorotei. Sf. 29 Cf.27 Vâzându-L pururea pe Dumnezeu în orice fiinţă. II. 2. loan Damaschin.31 Astfel. loc.7. Marele cuvânt catehetic. 30.ll). 11. pentru Adam „Dumnezeu. Atanasie cel Mare. de a uni lumea sensibilă cu cea inteligibilă. 30. Cuvânt împotriva elinilor. l|. loan Damaschin. prin curăţia sa.”34 adică cea pentru care fusese creat. cit. Atanasie cel Mare. Ibidem. XXXVIII. XLV. 11. desfătarea. Ioan Damachin. iar cartea Facerii nil arată. toţi Părinţii ni-l arată pe primul om având relaţii de familiaritate cu Dumnezeu (nappnaia. Grigorie de Nyssa. nu 21 Cf.28 El se putea bucura chiar de vederea lui Dumnezeu faţă către faţă.. în sine însuşi. Maxim Mărturisitorul. ca într-o oglindă. Dogmatica. de asemenea. care fusese făcut să le stăpânească. bucuria.XLV. II. făcându-se astfel mijlocitor „între Dumnezeu şi materie26 şi împlinind slujirea care-i fusese încredinţată de Dumnezeu. vorbind în fiecare zi cu Acesta. era casa lui". Cuvântări. Macarie Egipteanul. 25 Cf. 28 Sf. 41.24 Cunoscând prezenţa energiilor dumnezeieşti în cele create. Cf.22 Având sădite în suflet cugetele cele dumnezeieşti şi hrănindu-se cu accstea. 6. Ibidem. Cuvânt împotriva elinilor. cea care este scopul firesc al adevăratei sale naturi. chipul Tatălui. care-l făcea părtaş al însăşi prea fericitei vieţi dumnezeieşti. 30. 30. Dogmatica. el Îl vedea. Învăţături de suflet folositoare. 1. Părinţii vorbind în mod constant de dulceaţa. 27 Sf. loan Damaschin. I. Grigorie de Nazianz. pe Dumnezeu Cuvântul". 30. cu toată libertatea. Tratat despre întruparea Cuvântului. „unind pe cele create cu cele necreate şi arătându-le în unitatea şi identitatea lor". 34 Tratat despre întruparea Cuvântului. Sf. I.23 el petrecea pururea în contemplarea lui Dumnezeu. el se ridica prin făpturi la Creatorul lor25 şi le ridica şi pe ele la Dumnezeu prin el. spune Sfântul Atanasie. 2. prin permanenta contemplare în toate lucrurile a lui Dumnezeu Cel Unul.

XXVI. Omilii la Cartea Facerii. ci în el era o viaţă nerăzvrătită şi o vieţuire lipsită de întristare".41 |. Omul ducea în rai o viaţă „neîntristată. I I . Cateheze.. 42 Despre Rugăciunea domnească. nedureroasă şi fără griji”. spune Sfântul Grigorie de Nyssa. Simeon Nonl Teolog. Chipul lui Dumnezeu. IV. 10. 38 Fericitul Augustin. pe care începuse s-o înfăptuiască din chiar momentul creării sale. (Despre păzirea minţii) 41 Cf. care este menirea lui cea adevărată. 39.. s-a desfigurat44 şi s-a întune- Eva era. 150 de capete despre cunoştinţa naturală. în care omul trăia potrivit naturii sale primordiale. XXV. Prin păcatul originar. Sf. în care omul nu cunoştea vreo formă de boală. Sf. 92-94. ”neavând a se teme înlăuntrul lui de nici o boală: căci era sănătos la trup. III).39 În rai omul avea „simţurile tefere şi nemişcate din starea lor firească”40 şi câtă vreme el stăruia în starea în care fusese creat. 26. Omilii duhovniceşti (Col. 37 Idem. Cuvântări XXVI. Cuvânt împotriva elinilor. Asceticonul.Omul se afla odinioară. de neîncetată legătură cu Dumnezeu. şi-a întunecat oglinda sufletului. nici între om şi semenii săi. şi soţie a l u i Adam. mişcările sufletului aflându-se amestecate în noi ca nişte elemente. Sf. 1 . virtuţile i-au slăbit şi a pierdut asemănarea cu Dumnezeu. neajungând la desăvârşire prin dobândirea asemănării. XIII.36 „având harul Celui ce i l-a dat şi având şi puterea proprie a Cuvântului. omul s-a abătut de la ţelul care-i era hărăzit prin însăşi natura sa. 4. Sf. în stare de sănătate. Macarie Egipteanul. Grigorie de Nazianz. care a încetat să-L mai oglindească pe Creatorul lui. Grigorie Palama. iar inima îi era pe deplin liniştită”. Ioan Damaschin. Cateheze. Cuvânt minunat şi de suflet folositor. Şi astfel. de neşters. XIV. 10. exista în continuare în omul căzut. Avva Dorotei. 39 Sf Simeon Noul Teolog." dar nu mai este scos la iveală şi luminat prin legătura omului cu Dumnezeu şi. Atanasie cel Mare. 5. Origen. Sf. 40 Isaia Pustnicul. despre viaţa morală şi despre făptiure.Premise antropologice exista atunci dezbinare. Cuvântări. V. de pildă. şi aproapele lui. nici a trupului. 395-445.. 1 . el avea simţurile nevătămate. „aprindere sau o mişcare sau vreo nebunie şi poftă iraţională a pântecelui nu erau încă în el nicidecum. Tratat despre întruparea Cuvântului. XXVI. nici a sufletului. 36 35 20 . Despre cetatea lui Dumnezeu. Pacea domnea în toţi şi în toate. nici în omul însuşi. 44 Sf. Învăţături de suflet folositoare. şi în care ducea o viaţă cu totul normală pentru că se conforma adevăratei lui naturi şi adevăratei lui meniri. Adam a părăsit calea pe care îl aşezase Dumnezeu la crearea lui. în acelaşi timp.35 nici între om şi celelalte făpturi. 38 . într-un chip cumpănit prin raţiunea virtuţii"42 Starea paradisiacă. I. despre cunoaşterea lui Dumnezeu. 2. 43 A se vedea. Încetând să mai tindă cu toată fiinţa lui spre Dumnezeu şi să se mai deschidă cu toate puterile sale harului necreat. trăind viaţa fericită şi lipsită de grijă"37. Şi pentru că Adam nu s-a mai împărtăşit din Izvorul a toată desăvârşirea. Grigorie de Nazianz. ne apare astfel ca o stare de sănătate. 2. St. 3. nici între făpturi.

2. 8. Contra ereziilor. ea n-a ajuns decât la „umbra bunurilor viitoare". Hristos arată împlinirea făgăduinţei. 2. 15). Marcu Ascetul. 3) în care locuieşte trupeşte plinătatea Dumnezeirii (Col. 4. Irineu. Îi face vădit că nu este om desăvârşit decât cel unit cu Dumnezeu . scrie Sfântul Nicolae Cabasila. VI.şi că numai prin asemănarea cu Hristos omul poale realiza în el însuşi desăvârşirea teantropică. 4. 56-58. păcatul l-a întunecat dintr-o dată. dusă la desăvârşire. Atunci. Hristos. Sf.chip al Celui ce avea să vină" (Rom.47 Prin dubla Sa natură de Dumnezeu-om.. Grigorie de Nazianz. nu-şi mai cunoaşte adevăratul său destin. s-a împlinit şi s-a descoperit tuturor destinul final al omenirii.pentru că. Tratat despre întruparea Cuvântului. Sf. Chiar dacă ulterior omenirea a reuşit. spun Sfinţii Părinţi. Poieme dogmatice. să regăsească într-o oarecare măsură simţirea lui Dumnezeu. datorită glasurilor inspirate ale proorocilor. În El s-a realizat omul cel nou (Efes.) Numai prin venirea lui Hristos omenirea a fost deplin restaurată în natura sa originară. 9. 14). în persoana lui Hristos. Despre viaţa în Hristos. Sf. . 94. V. 5). 46 Chip al lui Dumnezeu cel nevăzut (Col. nu mai ştie care este viaţa sa cea adevărată şi nu mai ştie aproape nimic despre sănătatea sa cea dintâi. X. Dumnezeu însuşi Se arată omului ca normă a desăvârşirii şi a menirii sale. Sf. „Dumnezeu Se face om pentru ca omul să poată deveni dumnezeu". 48 Cf. 64. 1. Omul nu este cu adevărat om decât fiind dumnezeu. Epistola către Nicolae Monahul. 5-9. V. Macarie Egipteanul.1. prin iubirea lui Dumnezeu însuşi. 46 45 21 . redă naturii umane.Mântuitorul a fost cel dintâi dintre toţi şi singurul care ne-a arătat în fiinţa Sa un chip de om adevărat şi fără scăderi". Sf. Discursuri etice. desăvârşirea naturii umane unită în chip intim şi total cu Dumnezeu. în El omenirea căzută este chemată la înnoire şi la imitarea Lui (Rom. iar omul şi-a redobândit capacitatea de a ajunge la desăvârşirea pentru care fusese creat. 25. iar nu la „însuşi chipul lucrurilor" (Evr. Grigorie de Nyssa. 47 Cf. El descoperă sensul profund al creării omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: în natura Sa umană se manifestă natura dumnezeiască unită cu ea în mod nedespărţit şi neamestecat. 111). fără a înceta să fie Dumnezeu. arătându-i în chip limpede că natura sa este teantropică.Sănătatea primordială a omului cat. Nicolae Cabasila. Astfel.10. Simeon Noul Teolog. 29) până la dobândirea asemănării. devenit om. prin unirea acesteia în persoana Sa cu natura Sa divină. 1.. 5. Adam n-a fost decât . omul a uitat care este adevărata sa natură. Despre viaţa în Hristos. 54. 5. întreaga sa perfecţiune originară. 9). Cf. VI. „strălucirea slavei şi chipul fiinţei Sale" (Evr. El a afătat că omul este destinat să fie om-dumnezeu. în persoana Fiului Său. Omilii duhovniceşti (Col. Sf. căci el nu şi-a împlinit acest destin. 48 În Hristos.45 În vreme ce înaintarea omului spre desăvârşire făcea strălucitor acest chip luminat de Duhul. 27. 1. natura omenească s-a desăvârşit prin unirea cu natura dumnezeiască . Sf. ducând-o la suprema desăvârşire. in Hristos. Atanasie cel Mare. Marele cuvânt catehetic. XXVI.

Sfântul Irineu spune: „Adevărul acestora s-a arătat atunci când Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat.4-5). În persoana lui Hristos se manifestă în mod deplin începutul şi ţelul fiinţei omeneşti. ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui. Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele lucrurilor. la descoperirea omului-dumnezeu în Dumnezeu-omul... Cel după al cărui chip fusese el făcut. în a Sa iubire. şi pe cealaltă. „Aceasta este ţinta fericită (sfârşitul) pentru care s-au întemeiat toate. (. prin asemănarea cu Fiul. se vedea numai chipul modelului. omul să ajungă Să fie iubit de Tatăl. Acesta este cu adevărat sfârşitul providenţei şi al celor providenţiale.55 În ceea ce priveşte omul. II).Sănătatea primordială a omului rii dumnezeieşti cu firea omenească în persoana lui Hristos. 1.. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom. Referindu-se la această arătare strălucitoare a chipului şi asemănării. înainte de întemeierea lumii. dar lucrul acesta nu era vădit. în Persoana lui Hristos Modelul se uneşte cu chipul . 60. nici despărţindu-se. restaurându-1 şi ducându-l la desăvârşire prin însăşi această unire. Acesta este scopul dumnezeiesc. În Adam. E drept ca odinioară s-a spus că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. aceste cuvinte sunt în duhul învăţăturii Apostolului Pavel care spune că Tatăl „ne-a şi ales.. 29). El le-a arătat şi pe unul. însuşi adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti şi a arătat în Sine sfârşitul pentru care au primit făpturile începutul existenţei. cu o strălucire pe care n-o avusese în Adam. şi din această pricină asemănarea a fost cu uşurinţă pierdută. făcându-Se asemenea omului şi făcându-l pe om asemenea Lui. iar „pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte. Se arată Modelul însuşi. Chipul lui Dumnezeu din om. 8. când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. pentru ca. căci în Hristos chipul lui Dumnezeu se descoperă în suprema lui desăvârşire. devenit om. astfel ca Hristos să fie „toate şi întru toţi" (CoL 3.. prin Iisus Hristos" (Efes. care s-a lucrat în Persoana Lui prin unirea naturii dumnezeieşti cu cea omenească. gândit mai înainte de începutul lucrurilor (.Spre această ţintă finală privind. spune. căci încă nu era văzut Cuvântul.nici confundându-se cu el. Căci Acesta a dezvăluit. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său.). cu lotul actualizat prin împlinirea asemănării omului cu Dumnezeu. răsare din nou în Cel care este fără de păcat. Şi a făcut arătat chipul în tot adevărul său devenind El însuşi cela ce era chipul Său. mai înainte rânduindu-ne. să ne înfieze. înainte de cădere. 23 . şi a restabilit 55 Răspunsuri către Talasie. vădindu-se firea ei cea adevărată şi adevărata ei menire. Dar când S-a întrupat Cuvântul.. Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu în om au fost descoperite de însăşi Ziditorul lui Logosul lui Dumnezeu întrupat. PO 90. întunecat prin păcatul lui Adam. El însuşi chip desăvârşit al Tatălui -. şi anume aşa cum le-a voit El dintru început şi fiind duse deplin si pentru totdeauna la desăvârşire.) iar vestitor (înger) al ei s-a făcut însuşi Cuvântul fiinţial al lui Dumnezeu. în Hristos.621 AB. Fiindcă pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile şi cele aflătoare înlâuntrul veacurilor începutul existenţei şi sfârşitul lor".

nici despărţindu-se.4-5). restaurându-1 şi ducându-l la desăvârşire prin însăşi această unire. 8. făcându-Se asemenea omului şi făcându-l pe om asemenea Lui. Se arată Modelul însuşi. Referindu-se la această arătare strălucitoare a chipului şi asemănării..Spre această ţintă finală privind. în a Sa iubire. PO 90. răsare din nou în Cel care este fără de păcat. întunecat prin păcatul lui Adam. II). în Persoana lui Hristos Modelul se uneşte cu chipul . Şi a făcut arătat chipul în tot adevărul său devenind El însuşi cela ce era chipul Său. se vedea numai chipul modelului. gândit mai înainte de începutul lucrurilor (. şi anume aşa cum le-a voit El dintru început şi fiind duse deplin si pentru totdeauna la desăvârşire. căci în Hristos chipul lui Dumnezeu se descoperă în suprema lui desăvârşire. „Aceasta este ţinta fericită (sfârşitul) pentru care s-au întemeiat toate.. care s-a lucrat în Persoana Lui prin unirea naturii dumnezeieşti cu cea omenească. (. şi a restabilit 55 Răspunsuri către Talasie. să ne înfieze. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom.621 AB. pentru ca.Sănătatea primordială a omului rii dumnezeieşti cu firea omenească în persoana lui Hristos. aceste cuvinte sunt în duhul învăţăturii Apostolului Pavel care spune că Tatăl „ne-a şi ales. E drept ca odinioară s-a spus că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. În persoana lui Hristos se manifestă în mod deplin începutul şi ţelul fiinţei omeneşti. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. El însuşi chip desăvârşit al Tatălui -. la descoperirea omului-dumnezeu în Dumnezeu-omul. astfel ca Hristos să fie „toate şi întru toţi" (CoL 3. devenit om. iar „pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte. când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. însuşi adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti şi a arătat în Sine sfârşitul pentru care au primit făpturile începutul existenţei. Acesta este cu adevărat sfârşitul providenţei şi al celor providenţiale. El le-a arătat şi pe unul. 60.). Dar când S-a întrupat Cuvântul. Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele lucrurilor. Sfântul Irineu spune: „Adevărul acestora s-a arătat atunci când Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat.. Chipul lui Dumnezeu din om. Acesta este scopul dumnezeiesc. înainte de întemeierea lumii. în Hristos. 1. înainte de cădere. dar lucrul acesta nu era vădit. căci încă nu era văzut Cuvântul. cu o strălucire pe care n-o avusese în Adam.55 În ceea ce priveşte omul. Căci Acesta a dezvăluit. spune. şi pe cealaltă.. şi din această pricină asemănarea a fost cu uşurinţă pierdută. omul să ajungă Să fie iubit de Tatăl. În Adam. prin Iisus Hristos" (Efes.nici confundându-se cu el.) iar vestitor (înger) al ei s-a făcut însuşi Cuvântul fiinţial al lui Dumnezeu. Cel după al cărui chip fusese el făcut. ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui. Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu în om au fost descoperite de însăşi Ziditorul lui Logosul lui Dumnezeu întrupat.. Fiindcă pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile şi cele aflătoare înlâuntrul veacurilor începutul existenţei şi sfârşitul lor". vădindu-se firea ei cea adevărată şi adevărata ei menire. cu lotul actualizat prin împlinirea asemănării omului cu Dumnezeu. 23 . 29). prin asemănarea cu Fiul.. mai înainte rânduindu-ne.

a-şi urma menirea. 16.Premise antropologice asemănarea în mod tainic făcându-1 pe om întru totul asemănător Tatălui celui nevăzut. omul devine om întreg. de la creare şi prin însăşi această natură. a fi una cu El şi a deveni dumnezeu în El59 Numai prin unirea cu Hristos omul ajunge la plenitudinea fiinţei sale.60 iar Sfântul Grigorie de Nazianz scrie: „Prin Hristos s-a restaurat integritatea firii noastre". cu o parte din el amputată. conformat naturii sale adevărate. 22). 24). în care Acesta a fost îmbrăcat mai înainte de zidirea lumii (In 17. căci nu există natură omenească desăvârşită decât prin unire cu natura dumnezeiască. Pentru că omul este prin fire. cu o sănătate deplină: „asemănarea cu Hristos (este) sănătatea şi desăvârşirea sufletului". 586-592). cât şi în oricare alte privinţe". omul poate fi om cu adevărat şi în chip deplin. IV. cum scrie Cabasila. În Hristos numai. modelul spre care. 60 Tâlcuire la Tatăl nostru. 24 .56 În Hristos se descoperă pentru om arhetipul naturii sale adevărate. IX. Omul. şi orice om o poate realiza prin câştigarea asemănării cu El. Fericirea a VIII-a.62 În afara lui Hristos. omul nu este cu adevărat şi deplin om. desăvârşit. omul definit prin el însuşi. Qmilii la Calende. 3. descoperă sensul autentic. 59 Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Cei ce s-au înviednicit să se unească cu El şi săL dobândească Cap al lor . a trăi potrivit naturii sale. căci zice: „Câţi în Hristos v-aţi botezat. era menit să năzuiască. desăvârşirea faptelor şi a întregii sale vieţi. se află dincoace de natura sa. 61 Sfântul Ioan Gură de Aur..43. Corinteni.27) (Discursuri etice. adică a trăi în chip desăvârşit înseamnă a se asemăna lui Hristos. după cum vom arăta în cele ce urmează. îşi află integritatea şi integralitatea naturii lui. rămânând în stare de alienare. ceea ce s-a împlinit în Persoana lui Hristos. după expresia Sfântului Grigorie de Nyssa) şi. prin structura fiinţei sale şi prin scopul pentru care a fost creat o făptură hristologică şi teocentrică. spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. realizându-şi natura autentică în toate laturile ei. Numai devenind dumnezeu prin înfierea în Hristos. primordial şi ultim al existenţei. este prin natura sa teantropic.se fac şi ei dumnezei prin înfiere. PG 90. am spune noi. O. 58 Despre viaţa în Hristos. 4. prin origine. 877D. atât în ce priveşte purtările în viaţă. 61 numai alipindu-se cu totul de Hristos el poale fi om real (dvGpojnoi. în Hristos v-aţi şi îmbăcat" (Gal. 62 Treade.57 El fiind „cel dintâi dintre toţi şi singurul care ne-a arătat în Fiinţa Sa un chip de om adevărat şi fără scăderi.ia seama la cuvânt. asemenea Fiului lui Dumnezeu. om normal. În Hristos. 58 Venirea în trup a lui Hristos a arătat limpede omului că a-şi împlini fiinţa. II. 15. Omilii la I. în 56 57 Contra ereziilor. prin mijlocirea Cuvântului care era de acum văzut". iar dacă nu este om-dumnezeu potrivit asemănării cu Dumnezcu-omul.V. o spunem din nou.2. minune ! Căci Tatăl îl îmbracă în veşmântul dintâi (Lc. rogu-te ! . are loc „restaurarea firii". 1. scrie Sfântul Grigorie Palama. în haina Domnului. numai îndreptându-se spre Dumnezeu el devine cu adevărat om. Sfantul Grigorie de Nazianz. Cf. 3. el nici nu este om.

I Cor. 2. I . să creştem întru toate întru El. spune Clement Alexandrinul. 48). 20. desfiinţând cele ale cugetului pruncesc şi înaintând spre desăvârşirea bărbătească (Efes. care încă nu şi-a actualizat deplin potenţialităţile naturii sale prin această asemănare.. ci ţinând adevărul. găsim această comparaţie la Sf.". 1. 14. Înaintarea în unirea cu Hristos este asemănată cu creşterea. Cateheze.. Nichila Stithatul.63 Tot el îndeamnă: „Îmbărbătaţi-vă" (I Cor. Ambrozie al Milanului. omul are sădile în însăşi natura sa. Sf. Cele 300 de capete . adică: fiţi bărbaţi.. Varsanufie şi Ioan. Clement Alexandrinul. 11. 25 . este o fiinţă neomenească. iar împlinirea acestei uniri este asemănată cu starea adultă. la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos". 13-14). primim asemănarea cu El".Hristos" (Efes. primim de la El... 111-116. I. 65 Pedagogul. 14. 5. Sf. Pedagogul. noi. Apostolul Pavel vorbeşte despre „zidirea trupului lui Hristos. XIV. cum am văzut. că cel care doreşte să se unească cu Hristos „creşte în fiecare zi în vârstă duhovnicească. 8. 4. 67 Cf. 1. Despre binefacerile morţii.66 Sfântul Isaac Sirul spune că" „aşa făceau şi părinţii noştri din singurătate: ca să ajungă la acea desăvârşire şi asemănare. Scrisori. după chipul şi asemănarea cu Hristos (Col. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom. 4. "lO. Astfel. XII. care am devenit făptură nouă. I . la starea bărbatului desăvârşit. 66 Contra ereziilor. 4. Cel cu totul desăvârşit şi care era mai înainte de a se crea lumea.4). Evr. în El şi prin El („fiţi desăvârşiţi". 17 68 Cuvinte despre nevoinţă. 4. toate 63 64 68 După Vezi. lac. Care este capul . 3. de la El. şi prin aceasta. Evr. 4). omul este chemat să ajungă desăvârşit. Sfânta Scriptură şi Tradiţia compară starea omului care n-a ajuns încă la asemănarea cu Hristos. De asemenea. I.67 Omul dobândeşte asemănarea cu Hristos prin practicarea virtuţilor. şi trebuie să căutăm cu toată puterea ca sufletul nostru să se asemene cu El". iar astfel să se facă părtaş ai vieţii dumnezeieşti (2 Pt. 13). numită şi starea bărbatului. 1. încă de la creare. 16.. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. sau a bărbatului desăvârşit. De aceea. puterea de a spori în virtute. Mat.El este pentru noi icoană fără pată. V. în iubire. 99. primeau totdeauna în ei viaţa deplină a Domnului Iisus Hristos". tie asemenea. 5. Gal. pe măsura vârstei i se schimbă şi puterile şi lucrările fireşti şi se face mai viteaz şi mai tare. 13-14. 81. cu starea copilăriei. 29). 12. până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu. 65 Iar Sfântul Irineu spune: „Numai urmându-i faptele şi cuvintele avem părtăşie cu E1.64 Astfel.. 23. nu există natură omenească pură: omul este om-dumnezeu sau nu este pur şi simplu. 12. L2-15).. 28. pentru ca „să nu mai fim copii (. 2..). Cel singur bun şi cu totul minimat. III. . „Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte. 457.Sănătatea primordială a omului mod independent de legătura sa cu Dumnezeu înscrisă în natura sa însăşi. Sfântul Simeon Noul Teolog scrie. în acelaşi sens şi folosind aceeaşi imagine.

6. 12.4. Fiindcă s-a scris: «Care ni s-a făcut nouă de la Dumnezeu înţelepciune. 3-13. „prin propria sa lucrare". sfinţeşte şi conduce la desăvârşire (Fac. 2 Cor. 3. 13. dacă scopul oricărui lucru se socoteşte că este obârşia şi sfârşitul lui. care constitute chipul lui Dumnezeu din el. mai bine zis obârşia şi sfârşitul ca unul şi acelaşi lucru. ca fiind prin Sine însuşi înţelepciunea. I081C-I084A. Apoc. literal. în aceasta constând realizarea asemănării cu Dumnezeu. Părinţii şi întreaga Tradiţie a Bisericii văd Ambigua. Fiul (Evr. 2. 11) pe care o împlineşte în chip ipostatic şi propriu (avcoxxxxx)70. 4-6. 3. fiind prin aceasta un vestitor nepervertit al lui Dumnezeu. 35. 11. Crearea omului şi îndumnezeirea lui se arată a fi lucrarea comună a Prea Sfintei şi de-viaţă-făcătoarei Treimi. În Hristos ni se descoperă arhetipul virtuţii. obârşia. întrucât recunoscându-şi cauza sa. cu împreunălucrarea Sfântului Duh Care dă viaţă. orice om care se împărtăşeşte de virtute printr-o deprindere neclintită se împărtăşeşte neîndoielnic de Dumnezeu. Dar în taina lui Hristos se descoperă şi se împlineşte taina iconomiei trinitare.Premise antropologice virtuţile. I. însă lucrarea fiecăreia este totdeauna legată de a celorlalte în împlinirea voinţei comune. 10. Iar străbătând acest drum devine dumnezeu. 13. sămânţa naturală a binelui şi a arătat sfârşitul ca fiind una cu obârşia. dar ele nu i-au fost date decât în germene. 30).59 Fiul lui Dumnezeu are în crearea şi îndumnezeirea omului un rol central şi specific. Vedem astfel că virtuţile sădite în natura omului la facere şi dezvoltate prin împărtăşirea de harul îndumnezeitor îşi iau fiinţa din virtuţile lui Hristos. 4. fiinţa virtuţilor. I Cor. El fiind începătorul şi plinitorul oricărei virtuţi. 5. sfinţire şi mântuire» (1 Cor. 3. I.). 3-6). 2. 3-14. 1. 4.2. dreptate. 27. Efes. primind de la Dumnezeu puterea de a fi dumnezeu. străbate prin dispoziţie şi hotărâre liberă cu toată sârguinţa drumul de laudă ce-l duce spre ea. I. 4-38. fiecare dintre Persoanele Prea Sfintei Treimi contribuie într-un anume fel la împlinirea iconomiei dumnezeieşti. PG 91. lucrând potrivit ipostasului ei specific. nu încape îndoială ca fiinţa virtuţii din fiecare este Cuvântul (Raţiunea) cel unul al lui Dumnezeu. 26. Planul lui Dumnezeu cu privire la om se descoperă şi se împlineşte în lume ca „taină a lui Hristos" (Efes. ca unul care a cultivat sincer. iar obârşia una cu sfârşitul. ca unul ce a adăugat prin liberă alegere la binele natural al chipului asemănarea prin virtuţi. 4. 11.. 5. I. Mat. 9. Tit 3. Astfel. 16). Ioan I. Fapte 2.. 30). întrucât de acolo a primit pe lângă existenţă şi binele prin fire după participare. datorită urcuşului firesc spre cauza proprie şi intrării în intimitatea ei. 7 (f). Col. I Tim. Crearea omului (ca şi a lumii) le apare Sfinţilor Părinţi ca avându-şi originea în Sfatul veşnic al Prea Sfintei şi Celei de o fiinţă Treimi. Acest termen înseamnă. iar scopul. 26 69 70 . Şi e vădit că acestea se spun despre El în înţelesul absolut. din buna voire a Tatălui (Efes. Căci fiinţa tuturor virtuţilor este însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. prin liberă hotărâre. 34. Dar dacă-i aşa. 3. dreptatea şi sfinţenia (. 2 Cor. iar al lui este a le face sa crească până când vor ajunge la deptina lor desăvârşire. 7. Lc. 1. după cum învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Astfel.

Dar El ne uneşte de asemenea cu Sfântul Duh. îl face cunoscut pe Tatăl (Mt. zice Sfântul Chiril al Alexandriei. care. când har. I se dă adesea chiar numele lor. Duhul adevărului (Is. III). 9). 1. 5. „Dacă omul a fost creat după chipul Fiului". când Fiului. Iar virtuţile (numite şi desăvârşiri. Omilii duhovniceşti (Col. Astfel.73 De aceea putem spune. când harul Sfântului Duh. XLI. lumina. a fost de fapt creat după chipul Sfintei Treimi. Cel care le face văzute în chip ipostatic şi la care îi face părtaşi pe oamenii care cred în El. 11. 36). 2 Cor. Efes. 33. Apoc. desăvârşirile. I Pt. scrie în continuare Sfântul Chiril. că omul a fost creat „după chipul Duhului". 27 . arată energiile sau darurile Sfântului Duh. 2 Tim. Tot darul. virtuţi sau energii necreate. XLVI. V. Hristos ne uneşte cu Tatăl. lucrări) prin care se dobândeşte această părtăşie sunt slava. 22. ne este cu atât mai mult de trebuinţă să ne facem după chipul Fiului. 1.Sănătatea primordială a omului în pluralul formulei „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră" (Fac. M t . 73 Sf Grigorie de Nazianz. l . Evr. Duhul înţelepciunii.72 Hristos este „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut" (Col. „atunci el este după chipul lui Dumnezeu. Şi în Hristos. virtuţi comune Persoanelor Sfintei Treimi (cf. 18. lumină sau slavă a Fiului. dar. 3. 15). Duhul puterii. 558. 61. Fiul. haruri. 17. Sf Grigorie Palama. prin întrupare. 13. ca vistier şi dătător al acestor daruri. Cuvântări. 6). când Sfântului Duh. XLVI. Gal. pentru ca să ni se potrivească pecetea înfierii"71 -. în El. p. 5. „Fiţi milostivi. 1. pogorându-se de la Părintele luminilor" (Iac. vrea să ne introducă în însăşi viaţa Prea Sfintei Treimi. 26) o expresie a caracterului trinitar al creării omului. De aceea Părinţii le atribuie acestea când Tatălui. 5. strălucire a slavei şi chip al fiinţei Tatălui (Evr. 7.74 afirmaţie în care se regăseşte 71 72 Explication des dogmes.). Şi astfel Părinţii le numesc când lumină sau slavă a Tatălui. 5-6. 5-6. 4. ed. chemându-ne să fim „părtaşi dumnezeieştii firi" (2 Pt. al temerii de Dumnezeu. Acestuia. 1-3. Tot acest Sfat este cel care a binevoit ca omul să fie făcut părtaş la viaţa veşnică şi preafericită a Sfintei Treimi. în El. vistierul şi dătătorul lor. Pusey. 17. 42. Duhul slavei. omul a fost chemat să ajungă la chipul desăvârşit al Tatălui: „Fiţi desăvârşiţi. 14 etc. căci în El strălucesc însuşirile Celei de o fiinţă Treimi. 2. t. 17). 1. Despre unire şi deosebire. precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este" (Mt.căci. 6-7. I. 4). Cf.26. 1-4. ca Sfântul Macarie Egipteanul.. 1. De asemenea Sfinţii Părinţi spun că omul este creat după chipul Fiului lui Dumnezeu . 74 Omilii duhovniceşti (Col. In 8. 4. 3. Proorocul Isaia şi Apocalipsa vorbesc despre Duhul la plural: „cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu" (Is.4. 6. „pentru că trebuie să ne numim fii ai lui Dumnezeu. 1. In 14. 48). în Tatăl. 3). I. 12. Fiul şi Sfântul Duh". harul. I1. ca izvor al lor. 1. fiind numit: Duhul milostivirii. 19. Dumnezeirea fiind una după fiinţă. energiile. Duhul cunoştinţei. precum şi Tatăl vostru este milostiv" (Lc. 27. căci Iisus. 13). 14. Ibidem. după Sfinţii Părinţi. 15. toată desăvârşirea şi toată virtutea pe care le primeşte omul prin participarea la Hristos îşi au izvorul în Tatăl: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este. II).

iar Duhul îl uneşte pe om cu Hristos. spune el. Atribuirea virtuţilor sădite în om şi lui Hristos. Sf. raţiunea. dar este însufleţită.82 Prin El. după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. V. Fiul şi Duhul Sfânt conlucrează în ducerea la împlinire a voinţei Tatălui. spune Sfantul Atanasie cel Mare. acolo este şi Duhul. iar a Duhului. şi desăvârşite de Duhul. că. 84 Cuvântări. 12. Despre Sfânta Treime VII. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos s-a săvârşit cu împreună-lucrarea Duhului. Cuvântul creează şi Duhul întăreşte. să le desâvârşească. iubirea şi toate celelalte daruri. 81 Ibidem. PG 36. 82 Ibidem. 136). Astfel chipul şi asemănarea cu Dumnezeu din om au fost voite de Tatăl. 77 Epistola către Serapion. săvârşite de Fiul. 3). 2. Vasile spune. cu Tatăl. adică să ajungă la asemănarea cu Hristos. XVI (col. în Duhul: „Tatăl creează toate prin Cuvântul în Duhul. care sunt chipuri ale Duhului" Contra ereziilor. 226. izvorul sfinţeniei".79 Hristos îl face pe omul care se întoarce spre El în stare să primească pe Duhul Sfânt. frumuseţea negrăită a Arhetipului". mai mult. 78 Sf. 159 BC. prin El. Chiril al Alexandriei.81 El este Cel care îi arată celui ce crede „chipul Celui nevăzut" şi. 29. ştiinţa. Prin El omul ajunge în Hristos la asemănarea cu Dumnezeu80 căci prin El se dau şi se lucrează toate darurile (1 Cor. 140). El este. III. făcându-l asemenea cu Hristos şi. Vasile cel Mare Despre Sfântul Duh. 5.77 Potrivit voinţei Tatălui. fiindcă unde este Cuvântul. IX (col.Premise antropologice învăţătura Sfântului Irineu75 şi a Părinţilor din vechime. IX (col. credinţa. de asemenea: „Mintea noastră luminată de Duhul Sfânt priveşte spre Fiul şi contemplează pe Tatăl.1) 76 Ibidem. 79 Ibidem.. „în fericita contemplare a chipului. XVI (col. Şi cele create (de Tatăl) prin Cuvântul au tăria existenţei lor de la Cuvântul în Duhul". 85 Numai în Duhul Sfânt omul poate realiza Arhetipul naturii sale. 109). Iar „întărire". ca şi cum L-ar vedea într-o oglindă" Epistole. 11) şi toate virtuţile. XXXI. care văd pe Duhul cel Sfânt în suflarea de viaţă dată omului la crearea lui (Fac. 85 75 Loc. lucrarea Fiului este de a da făpturilor existenţa. 6. IX (col. „cei ce sunt pe calea virtuţii se desăvârşesc".. judecata. III) 83 Despre Sfântul Duh. 136): „Domnul porunceşte. ce altceva ar putea să însemne dacă nu „desăvârşirea în sfinţenie". Sf. 109). sfinţită şi desăvârşită de Duhul Sfânt în numele Tatălui. 109). trebuie să trăiască Dumnezeu. în Duhul. Pentru ca Hristos să trăiască în el. spune Sfântul Grigorie de Nazianz. „El este sfinţenia noastră". în crearea şi îndumnezeirea omului. 7).76 Astfel. Sfântul Irineu spune că Fiul şi Duhul sunt „mâinileTatălui". 83 El este Cel care îl îndumnezeieşte pe om84. care este şi voinţa Lor.cit.78 Astfel oricare virtute a omului se naşte de la Fiul. 80 Ibidem. Duhul împărtăşeşte fiecărui membru al Trupului lui Hristos plenitudinea Dumnezeirii. şi prin El cu Tatăl. XVI (col. omul şi toate lucrurile au fost create prin Fiul (In 1. „a pus în inima omului cerinţele virtuţii. 28 . şi Sfântului Duh ne arată că ele sunt energii comune celor Trei Persoane ale dumnezeieştii Treimi şi.

Numai îndeplinind aceasta. având chipul lui Dumnezeu imprimat în el. 8. primind Duhul lui Dumnezeu. 42. începătorul şi plinitorul firii sale. Contra ereziilor. pentru ca să primească Duhul şi să fie astfel cu totul înduhovnicit şi să trăiască în Duhul cu toată fiinţa lui. Omul a fost creat cu trup şi suflet şi a primit suflarea de viaţă. a arătat care este omul desăvârşit şi duhovnicesc. Apostolul îi numeşte pe drept cuvânt „duhovniceşti". 29 . Pentru ca omul să ajungă la desăvârşirea fiinţei lui în Hristos. deci o parte a lui. omul acela rămânând cu totul firesc şi trupesc. ci doar o parte a omului. scrie Clement Alexandrianul..) Sunt desăvârşiţi deci cei care. I. fără de prihană. moştenitorul mântuirii. după modelul Lui. adică cel compus din suflet şi trup. dar fără să dobândească asemănarea prin mijlocirea Duhului (. fugind de poftele trupului. omul îşi împlineşte destinul. şi duhul vostru.. nici el nu este omul deplin. Pe aceştia Apostolul îi numeşte de asemenea „duhovniceşti". 86 Omul nu este om deplin şi nu trăieşte cu adevărat decât dacă trăieşte în Duhul.88 şi „ipostasul nostru. 2. Numai vieţuind în Hristos creştinul primeşte Duhul Sfânt trimis de Tatăl în Numele Fiului (In 14.. ca daruri ale Duhului.) Când Duhul Sfânt. dobândind astfel mântuirea. Asemănarea cu Hristos şi împărtăşirea Sfântului Duh se dobândesc împreună şi se condiţionează reciproc. Numai amestecul şi unirea tuturor acestora îl fac pe om întreg. va fi cu totul nedesăvârşit. altfel el este mutilat. dimpotrivă... prin revărsarea harului Său se naşte omul duhovnicesc şi desăvârşit. totodată.) Căci trupul nu este omul deplin. întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos" (.87 „Pe cei care primesc arvuna Duhului şi care. iar aceştia sunt duhovniceşti prin împărtăşire de Duhul (. să ducă o viaţă duhovnicească. tâlcuind cele zise de el. 6. şi sufletul şi trupul să se păzească în întregime.1.26) şi numai vieţuind întru Duhul se uneşte cu Hristos prin împărtăşirea din virtuţile Lui. 88 Ibidem. au pe Duhul pururi petrecând întru ei şi care îşi păstrează curăţia şi a sufletelor.). căci „Duhul locuieşte în ei".Sănătatea primordială a omului în el Duhul cel Sfânt.. IX. căci îl numim duh. Când. Sfântul Irineu spune aceasta cu toată claritatea: „Apostolul zice: înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi" (I Cor. 6)... ajunge 86 87 Stromate II. adică păstrează credinţa în Dumnezeu şi păzesc dreptatea faţă de aproapele". atunci când le spune tesalonicenilor în prima sa epistolă către ei: „Dumnezeul păcii însuşi să vă sfinţească pe voi desăvârşit. este cel care. adevărata viaţă şi sănătatea deplină. trăind potrivit adevăratei sale naturi: „Omul adevărat este omul duhovnicesc care este în noi". V. trebuie să devină pnevmatofor. 2. Iar sufletul. Nici duhul omului nu este omul întreg. amestecân-du-Se cu sufletul. Duhul lipseşte din suflet. iar nu om. căci nu este decât sufletul lui. şi a trupurilor lor. nedesăvârşit şi ca şi mort. se supun Lui şi se arată întru toate vieţuind după raţiune. cel care a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Şi de aceea Apostolul. Îi numeşte „desăvârşiţi" pe cei care au primit Duhul lui Dumnezeu (. Se uneşte cu cel după chip. el trebuie să trăiască potrivit Duhului.

cum am spus-o. aceasta este starea lui normală.93 După cum Sfântul Grigorie Palama spunea că sănătatea şi desăvârşirea sufletului o constituie asemănarea cu Hristos. pentru a dobândi calităţile Duhului şi a deveni după chipul Cuvântului lui Dumnezeu". 5. că sănătatea sufletului este venirea şi prezenţa în el a Sfântului Duh: „Venind Acela... îl cheamă pe Dumnezeu numai cu acest singur nume. fără Duhul lui Dumnezeu. 95 Discursuri etice. I. sufletul şi duhul. «duhovniceşti» şi «vii pentru Dumnezeu». Viaţa firească a omului este viaţa în Hristos. dintr-un alt punct de vedere. Sufletul. sau dintr-o boală oarecare.98 Este firesc pentru suflet să se îndrepte spre cunoaşterea şi mărturisirea lui Dumnezeu. 9.96 Stă în firea omului să tindă spre Dumnezeu. De aceea Tertulian spune despre suflet că „este creştin prin natura lui". natura sa adevărată şi adevărata sa viaţă. semn de sănătate. ca dintr-o beţie. acolo omul este viu. spune Sfântul Nichita Stithatul.Premise antropologice om duhovnicesc".97 Sfântul Antonie spune şi el: „Stă în firea omului ca întotdeauna să-L caute pe Dumnezeu şi să-I slujească".3. trupul este mort. Dar acolo unde este Duhul Tatălui.99 Împărtăşirea din viaţa cea preafericită a Sfintei Treimi este ţinta firească a 89 Ibidem. 35. fiindcă alungă toată boala şi toată neputinţa sufletească. Se numeşte sănătate.VII. fiindcă numai acesta singur este al lui Dumnezeu cel adevărat". Care îl curăţeşte pe om şi-l ridică la viaţa lui Dumnezeu". XVII. după cum spune Tertulian: „Sufletul. lipsit de viaţă. 2. 6. Ibidem. 92 Ibidem. într-o totală adecvare cu adevărata sa natură.9.95 Potrivit Sfinţilor Părinţi.92 ”Deci. 96 Apologetica.89 „Trei sunt cele din care cste alcătuit omul desăvârşit: trupul. prin credinţă. pentru om sănătate înseamnă a se afla în toate privinţele în starea corespunzătoare deplinătăţii fiinţei sale sau.. Or. dar în acelaşi sens. 93 Ibidem.. 98 Scrisori. recăpătându-şi sănătatea. 90 30 .94 tot astfel şi Sfântul Simeon Noul Teolog spune. 4. XVII. „îşi are în chip firesc aplecarea proprie spre bunurile dumnezeieşti" şi „îi este propriu să dorească cele nemuritoare".. 99 Apologeticul.91 „Şi prin acestea două este om şi viu: viu prin împărtăşirea de Duhul. este ajungerea la desăvârşirea fiinţei sale aşa cum a voit-o Dumnezeu. înnoindu-se după chipul lui Hristos în Duhul Sfânt.).. II. din somn. pentru că ei au Duhul Tatălui. 91 Ibidem. ca Unul care ne dăruieşte sănătatea sufletului". când îşi revine. om prin substanţa trupului".I. trupul pe care a pus stăpânire Duhul uită ce este. 97 Despre suflet. iar unul ca acesta nu poate să moştenească împărăţia lui Dumnezeu (. 94 Triade. altfel spus. 90 „Cei care se tem de Dumnezeu şi aşteaptă venirea Fiului Său şi care. 42. aceia vor fi «curaţi». fac din inimile lor sălaş Duhului lui Dumnezeu. V.

XI.2. lucrând corect şi după cuviinţă. care este virtutea". 4: „Virtutea este sănătatea sufletului". a duce o viaţă virtuoasă nu înseamnă pentru om altceva decât a trăi în conformitate cu propria sa natură... Marea scrisoare către Melania cea bătrână. Aşa a fost Adam la crearea lui.30. Regulile mari. 12. Şi aceasta constituie virtuţile sale.şi cea virtuoasă este în mod constant subliniată de Sfinţii Părinţi: „Oricât de numeroase ar fi virtuţile pe care le practicăm. 30. ed. II. fiii mei.106 Tot astfel Părinţii spun că adevărata sănătate a omului este această stare de virtute. acestea nu sunt mai presus de firea noastră. 5 ) . I. care spune: „Precum se raportează sănătatea.. 83. de asemenea. facem viaţa noastră virtuoasă prin sfinţenie (. la trup. iar Hristos a venit ca să-i aducă aminte omului rătăcit de cea dintâi poruncă şi cea mai mare: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. cu ajutorul poruncilor lui Hristos". 106 Dialog. potrivit naturii lor. 105 Învăţături de suflet folositoare.100 Starea firească a omului este să fie în întregime unit cu Dumnezeu. cf.103 Iar Sfântul Isaac Sirul spune şi el explicit că virtutea este starea firească a sufletului. spune Sfântul Ioan Damaschin. şi Sfântul Antonie cel Mare scrie cu privire la aceasta: „Iubirea ce v-o port mă face să-L rog pe Dumnezeu să vă facă să priviţi cele nevăzute ca moştenire a voastră.) Iar definiţia virtuţii cerule de Dumnezeu este folosirea acestor daruri ale lui Dumnezeu cu bună-ştiinţă. Identitatea dintre starea firească starea lui Adam în rai şi a omului restaurat în Hristos . Virtutea este sănătatea sufletului cea după fire. prin curăţire. 37. 64.. 102 Marea scrisoare către Melania cea Bătrână. după cum scrie Sfântul Vasile cel Mare: „Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterile necesare ca să împlinim toate poruncile pe care ni le-a dat (. 104 Cuvinte despre nevoinţă. 108 Omilii la Hexaemeron. aşa se raportează 100 Loc. pe care urmând-o îşi va regăsi adevărata sa fire.. Hausherr.102 „Dacă rămânem în starea naturală. 103 Dogmatica.II.Sănătatea primordială a omului firii şi a vieţii omeneşti. pentru a ajunge să se unească cu El prin mijlocirea lor. omul se foloseşte de ele aşa cum se cuvine. p. 1107 Învăţături de suflet folositoare. suntem în virtute". 109 Capete gnostice. Vezi. Cu adevărat. din tot sufletul tău. IX. cit. Mt 11.II. potrivit poruncii Lui". 6. I. din tot cugetul tău şi din toată puterea ta" (Mc.104 Avva Dorotei arată tot aşa că prin virtuţi „se învredniceşte omul a se regăsi pe sine şi a reveni la ceea ce e după fire. scrie Avva Dorotei107 ca şi Sfântul Vasile cel Mare. 10: „Răul este boală a sufletului care s-a lipsit de sănătarea lui cea după fire. 105 iar Ioan din Singurătate spune că atunci când omul îşi curăţeşte sufletul prin lucrarea virtuţilor „se aţine în rânduiala firii sale". ci încununarea ei cea firească".108 Evagrie109 şi Sfântul Maxim Mărturisitorul. adică a-şi folosi toate capacităţile în scopul pentru care au fast create: să se îndrepte spre Dumnezeu şi să ajungă la asemănarea cu El. 10. ele sunt toate practicate potrivit firii". 101 31 .101 Altfel spus.. Deut. scrie Evagrie. Este vădit că numai îndreptând spre Dumnezeu toate capacităţile sale. 41.) cu aceste puteri.

32 . consideră cunoaşterea duhovnicească drept „sănătatea sufletului". 117 Capete despre dragoste. care este un dar al lui Dumnezeu şi care se săvârşeşte prin harul Sfântului Duh. la minte".110 Tot la fel spune şi Sfântul Isaac Sirul: „Virtutea este în mod firesc sănătatea sufletului".119 Sfântul Talasie. Cuvânt despre nevoinţă. 111 Capete despre dragoste. căci..) tot aşa se raportează cunoştinţa. 110 112 113 114 Cf..l20 Pe prima ei treaptă. mai bine zis. II. pentru că prin această cunoaştere sau. spune Sfântul Vasile cel Mare. 83.115 şi că „a fost făcut pentru contemplarea cerului". Triade. 115 Cuvânt de îndemn către elini (Prorepticul). îl ridică prin ea la Făcătorul lor.117 „Atunci când firea cugetătoare va ajunge la contemplare. I. şi în special a celei care este încununarea lor. Grigorie Palama. ea nu este decât o cunoaştere indirectă a lui Dumnezeu. adică a iubirii de aproapele. „a fost zidit ca văzător al zidirii văzute şi pentru a fi introdus în cea cunoscută cu mintea”114 Clement al Alexandriei spune despre om că este „cu adevărat sad ceresc". de asemenea. 15. prin ea. 46. această contemplare este cea a raţiunilor (XXXXX) duhovniceşti ale făpturilor. II. IV. 3. spune Evagrie. atunci toate puterile vor fi sănătoase". la suflet". sufletul lui în întregime îşi dobândesc sănătatea deplină. care îi este cu totul potrivită. 46. Căci omul. 2. prin această „vedere" a lui Dumnezeu în lumina harului necreat el este deplin îndumnezeit.. Sf.. 3.111 Am putea spune chiar că virtutea este mult mai folositoare sufletului decât este sănătatea pentru trup. ci şi toate celelalte facultăţi ale sale113 lucrează potrivit scopului naturii sale.. 120 Despre dragoste. scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. pe care Părinţii o numesc „contemplaţie naturală" (xxxxxxxx xxxxxxx). II.. mai ales.. care este lucrarea ei. „virtuţile sunt mai proprii sufletului decât trupului sănătatea". mintea omului şi. 116 Ibidem.Premise antropologice virtutea. la trup (. 3. la contemplarea cea duhovnicească în care nu numai spiritul său.112 Numai prin practicarea virtuţilor. omul ajunge la cunoaştere. 118 care. Numai prin cunoaşterea/contemplare a lui Dumnezeu însuşi. Chiar dacă ea dă omului o adevărată cunoaştere a făpturilor şi. 118 Capete gnostice . ajunge omul la gradul înalt de desăvârşire la care este chemat prin natura sa. 15. la fel. spune că „sănătatea sufletului este cunoştinţa”.116 Şi numai într-o asemenca lucrare. cit. 100. X. înfrânare şi petrecerea cea după minte. IV.. spune Stântul Simeon Noul Teolog. Cele 225 de capete teologice şi practice. 119 Ibidem. „Precum se raportează sănătatea. Loc.

cit. 7 Loc. „să părăsească binele şi să meargă spre rău. 8 Cuvântări. spune Sfântul Ioan Damaschin. Ioan Damaschin. în acelaşi sens: „Cel care a fost zidit întru totul asemenea lui Dumnezeu. şi deci ca necesară şi impusă prin însăşi natura lui. 17. şi nu doar ca dar al lui Dumnezeu". II. îndumnezeirea apărând ca singura cale posibilă. Dogmatica. Păcatul strămoşesc Asemănarea cu Dumnezeu. care-i permitea să participe la propria îndumnezeire2 şi să dobândească în Dumnezeu asemănarea cu E1. cit. trebuia să fie din fire liber şi stăpân pe voinţa proprie. 4 IOC. Omilii despre facerea omului. fără să fie ispitit şi încercat. ca omul să fie mai întâi ispitit. Fără putinţa de a înfăptui răul. loc. I. Dumnezeu voind ca omul să fie desăvârşit. deşi deja dată în chip. atunci când l-a creat după chipul Său. rămânea să fie realizată prin voia liberă a lui Adam care primise ca dreptar porunca dumnezeiască. 3 Ibidem.4 Existenţa unei libertăţi absolute pentru om şi voia lui Dumnezeu ca omului „să-i revină răsplata pentru strădania sa"5 şi „să nu fie altul lăudat pentru roada asemănării"16 implică necesitatea ispitirii omului. Adam n-ar fi fost cu adevărat şi cu totul liber.7 „O dată încercat. V). Dar prin chiar libertatea sa. l-a înzestrat cu o libertate absolută. „Trebuia deci. pentru ca apoi participarea la bunurile dumnezeieşti să fie răsplata unor strădanii virtuoase" (Marele cuvânt catehetic. Adam putea să urmeze o altă cale. 5 Sf.1 Şarpele a fost cel care i-a descoperit această cale diferită.3 Dacă realizarea asemănării i-ar fi fost dată spre lucrare omului fără posibilitatea unei alte alegeri. Sf. el n-ar fi fost în mod real virtuos. Sf. scrie Sfântul Grigorie de Nazianz. II. 6 Ibidem. 9. 12.2 Cauza cea dintâi a bolilor. fiindcă. Grigorie de Nyssa scrie. Vasile cel Mare. 16. „nu este virtute ceea ce se face silit".8 1 2 Sf. ceea ce a constituit o ispită permanentă pentru primul om. 33 . Vasile cel Mare. cit. alegerea lui Dumnezeu de către om dobândind astfel forţă şi valoare. surfletul dobăndeşte cele nădăjduite ca plată a strădaniilor sale virtuoase. separându-se de Dumnezeu prin libera lui alegere". Poeme I. Această ispită avea rolul de a-i pune mereu la încercare voinţa. Cf. după cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Cf. II. omul n-ar fi avut nici un merit".

I. Sf. adică alţi dumnezei.13 Afirmarea absolutei sale autonomii şi a voinţei de a se lipsi de Dumnezeu şi de a-I lua locul. Macarie Egipteanul. III). 11 Diavolul le-a spus lui primilor oameni: „veţi fi ca Dumnezeu" (Cf.. ca să nu muriţi" (Fac. III. nici să vă atingeţi de el. Macarie Egipteanul. Despre feciorie. În rai. care avea să survină ulterior. 15 Cf. dar prin participare la Dumnezeu însuşi. 51. încarnare a lui Satan. îndepărtându-se de Dumnezeu. distrugând viaţa omenească". nu veţi muri !" (Fac.90. XII. Ioan Damaschin. cedând amăgirilor Celui Rău. 36. ispitirea lui rămânând fără nici o urmare atâta vreme cât omul refuza să i se supună. Sf. XI. iar nu ca principiu al lui. iar acesta nu se putea în nici un fel atinge de creaţie. respingerea lui Dumnezeu. II). 4). Cf. s-a lipsit de harl4. le-a spus: „nu.. Dogmatica. 14 Cf. 28-30). ci numai a posibilităţii lui.. 32. Omilii duhovniceşti (Col. 2. şi moartea de îndată a sufletului său. dar nici nu cunoştea răul. 22). a consimţit astfel să devină dumnezeu prin el însuşi. 1. Adam. ispita dându-i nu cunoaşterea răului în sine. 86. Macarie Egipteanul. II. Despre Botez. Ioan Damaschin. Ioan Gură de Aur. Sf. Simeon Noul Teolog. 5.. să fie dumnezei fără Dumnezeu. II. II). Sf. Dumnezeu le spusese lui Adam şi Evei: „din rodul pomului celui din mijlocul raiului să nu mâncaţi din el. 5). Simeon Noul Teolog. Discursuri etice. Sf. 3. Irineu. Sf. Marcu Ascetul. Grigorie de Nyssa. Omilii duhovniceşti (Col. 3.cit. XII. XI. cunoaşterea însăşi a răului apare ca urmare a păcatului (Fac. Macarie Egipteanul. 37. teologice. şi în aceasta constă ispita. a intrat moartea în lume. Discursuri etice. Grigorie Palama. Parafrază în 150 de capete la. I. independent de Dumnezeu. 3.15 „Prin păcat. 2. aşa cum am arătat.care fusese creat ca putând fi nestricăcios -. Sf. 3.16 lar la Sfântul Grigorie Palama citim: „După acea greşeală dintâi săvârşită în raiul lui 9 10 11 Cf. . 3. scrie Sfântul Ioan Damaschin. 1. răul nu exista decât în şarpe. Omilii duhovniceşti (Col. 30: Sf. Sf.12 Căci Adam fusese într-adevăr destinat să devină dumnezeu. Participarea lui Adam la viaţa dumnezeiască presupunea.Premise antropologice Toţi Părinţii insistă asupra faptului că Adam a fost creat de Dumnezeu cu totul bun. 60. IV. neputând face altceva decât să-l ispitească. Fac 3. Cf. în El şi prin El. 16 Op. Sf. Fac. Capete fizice. conlucrarea voinţei lui libere. omul trăia în întregime întru Bine: 9 nu numai că nu făcea nimic rău. XIII. Şarpele le-a propus oameni lor să devină „ca Dumnezeu" ((xxxxx).. În rai. de pildă. 12 Cf. care era pentru el adevărata viaţă a naturii sale. şi în aceasta constă păcatul său. să se autoîndumnezeiască.'° tot aşa el nu avea nici o putere asupra primului om. 4 13 Cf. atâta vreme cât Adam rămânea stăpânitorul ei (cf. 22. în starea sa firească. V. 3). Urmările nefaste ale păcatului vădesc minciuna şi înşelătoria diavolului: despărţindu-se de Izvorul a tot ce înseamnă viaţă. 34 Dogmatica. 20. sau de a se înălţa înaintea Lui ca un alt dumnezeu constituia negarea. 11: 16. omul se prăbuşeşte în moarte: moartea trupului său . etice şi practice. 7. ca o fiară sălbatică şi neîmblânzită. Parafrază în 150 de capete la. dimpotrivă. Omilii. Contra ereziilor. Omilii la statui. şarpele.. Sf. Sf.

20 Iar apoi. la datoria sa de a fi teantropic. 36. altfel spus. Capete fizice. iar cele bune sunt cele ce sunt -. prin povârnirea de bunăvoie spre rău. în chip voluntar. Rău şi păcat este orice îl îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de devenirea sa dumnezeiască -îndumezeirea la care este chemat prin natura sa .sau. întrucât mi s-a mişcat spre obârşia şi cauza proprie.căci cele rele sunt cele ce nu sunt. după care. Cf. o dată ce s-au despărţit Dumnezeu.. omul cade în nefiinţă: „golindu-se de gândul la Dumnezeu şi întorcându-se spre cele ce nu sunt . scrie Dionisie Areopagitul. cu drept cuvânt se zice că a căzut de sus. „toate câte a făcut Dumnezeu. Tratat despre întruparea Cuvântului. au căzut în cea mai rea neorânduială.17 Depărtându-se de Principiul fiinţei sale şi a tot ce fiinţează. orice abatere a facultăţilor sale de la scopul lor firesc. care nu şi-au mai respectat condiţia firească de alipire la Dumnezeu.. ca unul ce s-a despărţit pe sine de cauza sa ce rămâne totdeauna nerătăcită şi constantă. a ales de bunăvoie ceea ce e rău şi nu există. Despre viaţa în Hristos. aflându-se în el capacitatea prin care putea să-şi ducă în chip neabătut paşii spre Dumnezeu. care a încetat să se îndrepte spre scopul ei firesc. 21 Ambigua. 35 . 7. cu toate că e parte a lui Dumnezeu pentru raţiunea virtuţii aflătoare în el. 19 Depărânduse de Dumnezeu.etice şi practice. care este asemănarea cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. care este despărţirea sufletului de Dumnezeu". 16. cit. „Răul. Omilii.18 Iar din această despărţire i-au venit omului toate relele: căci s-a lipsit astfel de bunurile dumnezeieşti de care se împărtăşise şi pe care prin fire le avea în chip desăvârşit. ca şi trupul său. 97. şi-si perverteşte astfel toate facultăţile. 51. oamenii s-au golit şi de existenţă” spune Sfântul Atanasie cel Mare. ajung în rău". întreaga sa fiinţă. Dacă rămân aşa cum au fost zidite. spre care şi pentru care a fost făcut. prin călcarea poruncii. 20.. 1. sunt cu adevărat bune foarte. Într-adevăr. Nicolae Cabasila.Cauza cea dintâi a bolilor Dumnezeu. sunt bune foarte. s-a ivit păcatul. în chip firesc îndreptate spre Dumnezeu. negându-L şi nerecunoscându-L. 4. fiindcă. 20 Cf. Care este. Şi se spune în înţelesul propriu că s-a rostogolit în rău. scrie Sfântul Ioan Damaschin. teologice. 1084D-I085A. Răul şi păcatul sunt întotdeauna definite de Sfinţii Părinţi prin raportare la natura firească a omului. abătând de la adevărata lor ţintă năzuinţele cele bune sădite în firea sa. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată astfel în ce constă căderea omului: „Cel ce. omul se depărtează de natura sa autentică şi de adevărata sa menire. aşa cum s-au făcut. 19 Op. în baza cauzei sale. I. înainte de moartea trupească. în locul a ceea ce bun şi există. părăseşte obârşia sa şi se lasă dus în chip nesocotit (neraţional . Sf.xxxxxxxxx) spre nimic. de la starea conformă naturii şi dacă vin la o stare contra naturii. morţii celei sufleteşti. Dar dacă se îndepărtează. iar noi am fost supuşi. sufletul. PG 91. 18 17 VI. El se află într-un vagabondaj nestatornic şi într-o neorânduială cumplită a sufletului şi a trupului.IV.

se prăbuşeşte în starea omenească. omul se lipseşte de starea dumnezeiască care-i fusese hărăzită şi. IX. IV. trăieşte în afara a ceea ce el este în mod fundamental. uitând că este după chipul lui Dumnezeu şi nemaivăzând Cuvântul cu care se cuvenea să se asemene. „ajunge în afară de sine". 24 „Toate câte a făcut Dumnezeu. scrie: „(Omul) a căzut din starea cea după fire şi a ajuns în cea contrară firii. a format în ea însăşi râul.22 „Răul nu se contemplă" ca stând în legătură cu fiinţa făpturilor. XV. contrar voirii. aşa cum s-au făcut. 30 Cuvânt de îndemn către elini. adică în păcat" (Învăţături de suflet folositoare.. PG 90. 83. 2. omul trăieşte într-o stare de înstrăinare. care este păcatul". a spune că prin păcat omul ajunge într-o stare contrară firii este totuna cu a spune că. depărtându-se de Dumnezeu. 24 Răspunsuri către Talasie. contrar normei.27 Sfântul Macarie Egipteanul vorbeşte tot despre înstrăinare. sunt bune foarte. 27 Contra ereziilor. 28 Omilii duhovniceşti (Col. fiind noi ai lui Dumnezeu prin fire".30 De fapt. Dacă rămân aşa cum au fost zidite. sunt cu adevărat bune foarte. este abaterea lucrării puterilor (facultăţilor) sădite în fire de la scopul lor. nu trăieşte viaţa pentru care este făcut. Prolog.24 Despărţindu-l pe om de Dumnezeu.. II). IV. contrar ţintei. I. ajung în rău. 1). pentru om. Sf. iar această stare. Potrivit firii lor. „Căci. scrie Sfântul Irineu. I. 23 22 36 .Premise antropologice e contrar scopului. Avva Dorotei. Dar când una dintre făpturi s-a revoltat şi n-a ascultat de Făcător. 253B. contrar firii. 14. păcatul îl aduce într-o stare contra naturii şi-l privează de existenţă şi de bine. Căci răutatea (.26 Astfel. într-un fel străin de adevărata sa condiţie. II. chiar dacă se exprimă în alt fel: „De când a călcat Adam porunca (.) este abaterea de bunăvoie de la starea conformă firii la una contrară firii. Capete despre dragoste. Cuvânt împotriva elinilor.. şi altceva nimic (. după cum spune Sfântul Clement al Alexandriei. 26 Ibidem. de asemenea.. contrar principiului (începutului).) Iar scop numesc Cauza celor ce sunt. Altfel spus. el se depărtează de sine însuşi. 28 Iar Sfântul Atanasie arată că sufletul omenesc. 25 Dogmatica. notează el în continuarea acestei idei. contrar substanţei (ipostasului)". gândeşte şi acţionează cu totul dimpotrivă. 32. citim la Sfântul Ioan Damaschin. după care se doresc în mod firesc toate". IV. de la starea conformă naturii şi dacă vin la o stare contra naturii. la fel.23 „Voi spune că răul. V. înseamnă răul. 35. îndepărtându-se de Dumnezeu. în chip voluntar. contrar cauzei. „Râul nu este altceva decât lipsa binelui şi o abatere de la starea conformă firii la una contrară firii". 29 Cuvânt împotriva elinilor. 4. Dar dacă se îndepărteză. toate sunt roabe şi supuse Creatorului. căzut în păcat. 8. 1. 30..) este pe lângă sufletul propriu-zis ca un al doilea suflet". Cf. Vezi..29 Tot astfel. ci în legătură cu mişcarea lor greşită şi neraţională". lepădarea de El „ne-a făcut potrivnici firii" (alienavit nos contra naturam). Atanasie cel Mare. spune Sfântul Maxim. 20. cade chiar într-o stare Despre Numirile dumnezeişti.

32 Şi. 1-5. el rămânând doar o sutime sau o miime om . Astfel omul ajunge să-şi uite cu total rostul său duhovnicesc. Sf. 418-419. având o existenţă restrânsă la dimensiunea fiinţei sale căzute.34. 48. 11. acesta a fost lipsit de viaţa dumnezeiască. Despre feciorie.Cauza cea dintâi a bolilor subumană. 34 Cf. XLV.Sf. XXVIII. mutând raţiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii". Grigorie de Nyssa. XIII. I. Simeon Noul Teolog. Oricum. luda 19) şi trupesc. Iar fără acesta. Pentru aceasta Domnul îi numeşte „morţi": „Lasă morţii Vezi. 67-68. 36 Contra ereziilor. II). Sufletul şi trupul lui. 52. căci n-au Duhul lui Dumnezeu în ei. s-a sălbăticit. 48. omul a pierdut infinitul. Macarie Egipteanul. Sf. V.. aşa cum am văzut. 5. care-l făceau om întreg. Sfântul Irineu spune: „Când sufletului îi lipseşte Duhul Sfânt. omul se trezeşte dintr-o dată redus la o parte infimă din ceea ce fusese.cea dumnezeiască. 32 Tâlcuire la Cântarea cântărilor. 37. 31 Sfântul Grigorie de Nyssa. 35 Cf. aparent. fiind om-dumnezeu în Duhul. 13). Sf. de pildă. 10. 29. de asemenea. Omilii duhovniceşti (Col. 8). mor spiritual. prin care toate facultăţile lui erau luminate şi însufleţite. Nichita Stithatul. Sf. Din om întreg cum fusese – duhovnicesc. rămânând cu adevărat doar firesc şi trupesc. 37 31 . VIII. spre pildă. Ioan Damaschin. Prolog. Macarie Egipteanul. 10.ceea ce este o simplă figură de stil. căpătau sens şi coeziune. sufletul şi Duhul. Omilia a VIII-a. spune: „După ce a lepădat omul chipul dumnezeiesc. Omilii duhovniceşti (Col. Ps. Dogmatica II. la fel. căci. 14. şi prin creşterea în Dumnezeu. lucrând. s-a chircit" şi a intrat într-o stare de toropeală (Is. strâmtă şi. Ibidem. 3. adică Duhul (. el a devenit om nedeplin. Macarie Egipteanul. omul va trăi într-o lume mărginită. aceştia pe drept cuvânt vor fi numiţi „trup şi sânge". folosindu-şi numai o parte dintre posibilităţile sale. Au fost afectate astfel însăşi structura fiinţei sale şi buna rânduială a facultăţilor sale. IV..36 De acum înainte. A se vedea. căutând şi voind aceleaşi ca şi ele în tot chipul. adică lipsit de dimensiunea esenţială a fiinţei sale.) Cei care nu-L au pe Acesta.33 Întorcându-şi duhul de la Dumnezeu. nemaiprimind adevărata lor viaţa . Sf. III). îmbrăcând condiţia omului căzut. firesc şi trupesc -. căci. Discursuri etice. leu şi pardos". Despre suflet. omul nu poate fi cu adevărat om decât în Dumnezeu. 2. Capete despre iubire. Rom. 13. umanul autentic nu există decât în divinouman. pe care le-o împărtăşea Duhul Sfânt -. prin îndeletnicirile cele rele. s-a întunecat35 şi s-a făcut ca mort. Parafrază la. după asemănarea firii necuvântătoare. asemenea lui Hristos. Care mântuieşte şi zideşte spre viaţă. Unul mântuieşte şi dă chip. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că omul „«s-a asemănat dobitoacelor celor fără de minte» (Ps. închisă. Sfântul Irineu spune. Maxim Mărturisitorul. Cateheze. De aceea Sfinţii Părinţi compară adesea starea omului căzut cu cea a animalelor. 1. făcându-se. omul. a rămas numai om firesc (1 Cor. 33 Răspunsuri câtre Talasie. Sf. ba le-a şi întrecut în iraţionalitate. II. este nedesăvârşit". 21: „Alăturatu-s-a dobitoacelor fără de minte şi s-a asemănat lor". PG 90. 253CD. 6.. Sf. în realitate. în această privinţă: „Omul desăvârşit este compus din acestea trei: trupul..

Despre mourtcii duhovnicească înţclciisiî Cfl unnar© a păcalului. Mncurie Egipteanul. Sf.i văd şi surzi cu adevarat care cred câ aud. I. Cei care. 111). XVIII. Clement Alexaiuliimil. într-un cuvânt. Or. 25. 39-73. 44. 41 Cf. dcspilrţirea dc LuininH. sil priveşti fără să vezi şi să asculţi fară sS auzi cu adevăraf . căci nu Dumnezeu esle Ccl care a hotfrfll dînainte sâ-i pedepseascâ. şî nu EI este Cei care le aduce asupra lor. '' Ihulrnu '' Sf Irineu prccizeaz. XXIV. Numai cei cu adevfirai vii. ^8 11 . deci. 3. Onrilii duhmmicesti (Col. 4 " Cf. ele au apărut ca urmare a păcatului şi sunt pedepse ale lui. Magopsu!.w Prin păcat. orezând că trăieşte şi adeseori chiar gândind cS trăieşte din plin. * Om'tlii. an pierdul toaie accsiea şi au cflzut ei înşişi sub pedeapsâ. 69. în realilate este un cadavru viu.1: . 27. îi pedepseşte pe cei care i se impotrivesc.1. Dumnezeu i\ lnsâ în dcspărţirea pe care ei însişi au ides-o. 3. ."î "/mne.Premise tmlropulogice să-şi îngroape morţii lor" (Lc 9. 2). în zdnincinarea suflendui. Sf Irineu. care cred că trăiesc $i chiar se mişcă. 7. V. 17. VIII. vfld şi aud ca ani-malele. asa cum o vede eel ce are discernământ duhovnicesc.Pc cei care sc despart de El. 16-19). rătacima şi stricarea tuturor facultăţilor sale. nenorocirile si necazurile. nu-l puteau atinge. omul a câzut în toate relele. Sf.4' în mlburarea. 9. El nu face decâl s3 le spună dinaime care vor fi ele. Cătr* Autolii." Sfântul Grigorie Palama ajunge la aceeaşi concluzie Fn ceea co priveş-te urmurile pâcatului: „După cum păn'isirea trupului de către suflet şi despăr-ţiiea sa de el este moartea trupului. omul „groapa a săpat şi a adâncit-o şi va cădea in groapa pe care a Ricut-o" (Ps. cugetă ca nişte nebuni lipsiţi de eunoşiinţa şi due o viaţft de cadavre. Simeon Noul Tcolog. cfci esie cu putinţă să traiesli fără să ai vk$| în tine. 16. în principal. Căci ei văd strain lucru şi vrednic de mirare: oameni peste care s-a abiitut moartea. îiiiiineric. aceştia nu mai au ta îndemână toatc puterile fireşti. 2: XIII. vietuind în chip contrar ei. II. tot aşa părăsirea sufletului de către Dumnezeu şt despărţirea S:i de el cste moarte a sufleîului". 111). 60). ci pedeapsa umiează din aceea ci s-au lipsit dc toi btnele'" [Cpntnt greziibr. Diseumiri elfce. I. Xf. I.ându-i astfel. nici nu se pot plânge unul pe aliul. trăiesc. „Firea. Demonsiixtfia aropOvââMitU a/fos/olice. ea decurge în mod firesc şi necesar din cădere. Cf. atâta vreme cât vieţuia în conformitatc cu această natură. asa le-au fost Ihidvm. După cum spune Psalmisnd. 1. Teofil ul Anliohici.41 pierderea puterilor primite la început. l S). s-au lepfida! de Dumnezeu. orbi cărora li se pare c. aceastâ pedeapsfi consta în pierderea centrului spiritual al fiinţei sale. Pedeapsa n-a fost daiă de Dumne-zeu. omul cSzut. Despiuliiea dc Dumnezeii înseamnă pîcnlcrea luturor bunurilor care nc via de la El. dar ne-cunoscută de cei ce-o ptftimesc: „Morţii nu se pot nici vedea între ei. despftrţirea dc Dumnezcu înseamnâ inoarte. vă?. căci nu-L au pe Duhul de viaţă data-tor*'. gem si îi plâng. 214-231..-"' Astfel. Oirrilii litthorwceşii (Col. La fel descrie Sfântul Simeon Noul Tcolog condiţia omului câzut.*0 Atunci când Dumnezeu le-a aratat primilor oameni relele care vox veni din călcarea poruncii (Fac. spune Sfân-lul Maxim Mârmrisiiorul. în starea de boală şi de suferinţă pe care au creat-o toatc acestea. Macaric Egipteanul.40 străine dc natura sa şi care. de asemenea. u se vedea.

) Şi pentru ce toate acestea ? Nu a fost zidil omul întru toată desfatarea. II. Tratat despre feciorie. Ceie 225 de capete teologtce si practice. 44.. I. 58. 48-53 Nichira Stidtatul. întni toatâ buctiria. ceea ce înseamnă pentru om curate simicidere. I &-mi arătat duşmani . Isihic Sinaitul. 83 şî 84.. SI".4'' lucrând împolriva a tot ce-i este în chip fundamental foiosilor.. Talasie Lîbtiinul. înfrâiiare $1 petrecerea cea după mime. Irineu.. ' Ct'. IV. Cateheze-. „S-au rutăcil în gândurîle tor şi inima lor cea Amblgua. III. Simeon Notd 'I'eolog. Sf. 6.) ale miniii" {('imlrei lui Ce/siis. 4. IX. în acest sens. înde-pârtandu-se de plinătatea vieţii şi de fericirea cea desăvârşită cu care fusese înzestrat la început. 90. I).. de ascmenea. Ceht .4* ajungând păna la a-şi amputa fiinţa. Ceipe-te despre dfagoste. este cu adevărat nebunie. iar starea pă-câtoasă în care trăieşte omenirea cazută. 6.50 Ei urmează astfel Sfintei Scripturi (cf.Cauzfi ceil dintâi a bolilor date. loan Gură de Aur. 880A. 59. 30. Marele ciivâm cnlehetic.0po-CTOVII. o. Şi dupil rană\ aceeaşi nebnnic . ranu. I. Sf. 1. spune acelaşi Sfân» Părinte. cufundându-se cu totul şi tot mai adiinc în suferinţă. 1-3) şi mai ales Sfântului Pavel. acesta nu ştie să se bucure".lipsa de judccală (An6voia)" şi despre .4' Sfinţii Părinţi privesc păcatul ca pe o faptS nebunească.6.. Pilde 5.nebunia (di/Oia) oauicnilor" care-L resping pe Dumnezeu l ('uvimt de indeitm câfre rfini. 52. A se veden. IX. Cuvânt înainte. In Cf. Sf.. Tăladre h rugâciunea TatSl'nostm.. 23. Clemen I Alcxandrinul vorbcştc despre .. 2. 85.din pricina unei boli a sufletului sail din pricina unor lulburari (fitcoxaon. 6.. spun Sfintii Părinţi.*6 lar faptul ca omul îşi vatămă alât de grav firea. ca pe o stare de nebunie. Grigorie de Nyssa.. 61. 81. Sf.i nâsciil nepâsarca..) Dc aceea. Cflci nebufiia a născut neascultarea. 9. Capete de mâttgâieto.*'1 Prin pâcal. " Arfltând motivele pentni care S-a întruput Hristos. Sf. 13-18. II. în care vorn vedea cum aceşti termeni (iiavla. 111. Omiiii Ui Malri. XV.) sunt adesea nplicaţi atitudinilor idolaire ale oamenilor care s-au dcpâiiat de Duniaezeu. 32-33. Atanasie cel Mm'e. 3. I. 2). PG 90. 39 .. Macarie Egipte<uml% 50. Awa Dorotei spune: „De unde am venit la toate necazurile acestea? De ce am căzut în loată starea aceasta vrednica de plans? Nu din pricina nebuniei noastre (Anovoia) ? (. Cotitra ereziihr. „poartâ un râzboi nemilos cu ea însăşi"4*. II.. V. Parafmz/i in fSQ efc eapete la. 8. la venire» luî Hristos în tnip. 57. întru toată slava ? Nu era în rai ? I s-a poruncit: Sa nu faci aceasta ! Şi a făcut (. (AOipla. Sf. întru toată odihna. Cu vime despre nevoinjd. iată-i micşoraţi din înlregi cum erau. Cuvd'tf brificirh/i elimlor. 19). nefiintâ* şi moarte. Tol astfel vorbestc despre „neamul omenesc atins de ncbunin păcatului" fucpcvoQ şi niai ales despre cei care. Varsanufie spune cfl: „nebunia este 1111 izvor il tuturor relelor. J' /iiviift'i/iiii de sii/Jet fotositoare. VI. Origen nu sc sflcşte să spuna: „Noi siintcm popor nehun şi lîpsil de minte" (OinHii Ui cartea Cilnfarea cânfătifar. XII. Eccl. 5.100 de capete. care spune despre cei care ră-mân departe de Dumnezeu. II. I. 3. Dumnezeu. AXoyla etc. Despre duwof. 12. dfoia. tar neascultarea. zice: „Acesta e nebun. Sf. natura nmana. loan Caxpatiul. 4. Alte rcfcrinţe vor fi date în capitohd lumător. VIII " Cf. 80. şi iistfel pedepsiţj". Isaac Sirul. ('uvânf despr* frezvie si vir-tute. Gtigoiiede Nvssa. 10. 23. 26. iar nepâsarea a produs putrezicîu-nea" {ScrUoarea 62).

Sf. Grigoiie dc Nyss». acoperin-du-şi faţa. smintit. 1. sufletul şi-a pierdut sănătatea şi tihna pe care le avusese. ca boala cea spre moarte1'. 1(1 Omilii Ui Eptstoia <<iire Roniani.''* adicii dt' o altă natură.00 />. conchide eJ. Dfsfirr Kit/ţticiunea donuwim.XV\\\.â. 3. absurd.Rtifţiu■■iunea durimeascd. care afectează întreaga fiinţă a omului. „De ce nenoro-ciri nu va avea partc în război un asemenea oştean ? Tot astfel. IV. „V8 pStimi în rimpul vîeţîi sale şi eel care arc cugetul lipsit de rânduialfi şi se foloseşte greşit de puterile sulletului". încât „nimeni n-ar putea înHiţişa cum se OUVine prostia şi nesocolinţa lui". care i-au fost date pentru a se indrepta spre Dumneztru şi a se uni cu El. după ce aminteşle că „odinioară omul se afla în slare de sănătate". vorbeşte despre clipa căderii.Iinilm. fără noimă. râtâcind şi mişcundu-se înlr-o direcţie cu toiul conlrară adevăratei ior meniri.(0pă\nr\o<jav)" (Rom. M Ibidem. cu totul nebunesc: „Când lipseşte Dumnezeu. '" Ibidem. IV. IV. v: Drspre viaţa Ui tlrixtos. de alunci niiniea i s-a îiitunecat. arătand că tie iilunci „s*a născu! în firea omenească păcatul. ajungând să funcţioneze contra firii. 5 Cf.am putea traduce accst cuvânt chiar prin „alienat" -.si O.51 în acelaşi sens. v' el estc asemenea unui „oştean care s-ar duce la război îmbracat anapoda: cu casca pusă de-a-ndoaseleu.*'' adică iielulocul lui. u Ibidem. * Ibidem. Sfinţii Părinţi. I. referindu-se la păcatul slrâmoşesc şi la urmările sale.21-22). Stfnmil Grigorie de Nyssa.S4 Acum vedem că aceaslă îmbolnavire şi aceasta degenerescenţă vin din f'aptul că roate puterile omului. fîrea omcnească a primil boala stricăciunii". Cuvdnl mipolriva e. este o boală foarte gravă. lipsit de raţiu-ne. " i 'omauariu /<< Epistola cătr* Romani. totul se răstoarna cu susul în jos". 40 .. 4. întratâl de ciudat şi de strain . II. 2. abatute de la scopul lor firesc. . 38. cu pieptul învelit în jambiere şi ţi-nănd in niâna stăngă armele care trebuie purtate în drcapta". Atanitfie al Alcxandrici.Premise anirofw/wgice nesocolită s-a întunecat." acţionând în chip dezordonat.XX6KO--oq. „Firea a căzut în boala pâcalului prin neasculumsa unuia". folo-sesc încă şi mai adesea Icrmeni medicali. prin păcat. scrie şi Sfânlul Nicolae Cabasila: „De când Adam s-a încrezut în duhul cel tflu şi şi-a întors faţa de la bunul său Stâpan. Din acel moment şi trupul s-a împerecheat cu sufletul şi a avut aceeaşi soartă ca si el: s-a strica! şi el deodală cu saflotul". lipsîndu-l de sănâlatea pe care o avea la început. 2. au ajuns nebuni (feu. Sf. smintit. omul este cHorcoc. acesta. cu picioarele vârâte în plaloşâ. 789.56 lar Sfântul Grigorie de Nyssa spune limpede că. folosind contra firii puterile sufletului său. spune SfSntul loan Gură de Aur." „în Adam. au fost. PG 74. Zicând că sunl înţelepţi. spun ei.»/'"." Sfânlul Chiril al AJexandriei se exprima' în acelaşi fel. '' Ihspre feciarie.

: Rmpunsuri căire Talasie. 3. 8. IU. Sf. Ctfvinte despre rwvoinţâ.. 41 .3 Palologia omului cazut I. Sf. Nichita Siiiha(ul.. la omul Gfisufc cunoastcrea şi organele ei sum bofnave. Reispunsuri cât/v 1'ahsii: 59.fiTBTB bolnavi de necunoşiinţ. Evagrie. Isaac Siml. „Cum At fi sănîitos un suflet rational a cărui putcrc tie cunoaş-tere ar fi bolnavă T\ se întreabă Sfântul Grigoric Palama. Despre sfanta lutiiină. de iisemenca. II. în mod fundamental. IV. La fel. Sf. Capete dcspre dmgoste. 127 Evagrie. ihiik'nu 52: .■sprr tiragoste. Prolog. Isaac Siml. 44. Capeta gnostic?. II. ea esie „sanâtoasâ". Cuviînl de. in timpce. III. eii se îmbolmî-vcştc. " Cf.v/' decăderea ctmoaşterii şi a organelor sale Sfinlii Parinţi au constatat ca.spic cei ce sc linişiesc CII evluvie. 15. mintea omului este din fire făcută sâ" cauto lucruriie dumnezeieşti şi sâ tindă spre eunoaşterea lui Dumnezeui'' atunci când lucreazâ potrivit firii sale.) suiil cunoştinţa si neştiinţa pentru cuget'V spune tot el.. Cnpele gnostice. „s-a îmbolnilvit de necu-nostinţa cauzei sale"/ „Ceea ce sunt sSnătatea şi boala pentru trupul care vie-ţuieşte (. Isihie Sinaitul. Capeie desprv tre&ie. 1 Iiicm ncctivcnil". 26. pentru că nu mai lucreazA conform scopului ei firesc. 3. 17. 84. dlMli. Tiiiuli' fj. Cf. II. Mnxiin MSrtiirisitorul.m Daniiischin.lrtându-se de Dumnezeii însa. „sănătatea sufletului este nepi'itimirea şi cunoşiinţa"/ în-tr-adevîîr. ' Talusie. ( W/. de. 30.1 în necofloasterea lui Pumne-zeu. ' Capete th'Sf/rtf dragoste. 17. înfriinare ft pţttrecerea cea dupâ mmte. < 'imini minimal xi tie . II.i. al Ueilcia dintre celc din iirrmt. ci contra firii sale. CeltS00 dt ct'petr ilespre Jtiptuire. lo.spie „cugelarca bolnavu": Sf. Evagrie considers „necunoaşteren" lui Dumnezeii ca „boalfl a suflelului"4. Jirc şi ciinoşlinfii./.Wr. Patologiu cunoaşterii a) Pervertirea . Adam. dimpotriWt.xuflrt folositor.1' 1 I. Cf. 8. const. VI. * Capete ties/we dmgoste. Ctivintt dexpr? nevohifă.7 Dep. l'G 90. De aceca Sfântul Maxim precizeaza: „neştiinţa şi nebunia (o:$pofci/ri) vin din reaua întrebuinţare a puterii rationale". Vorbcsc. spune Stantul Maxim Mărturisitorul. 15.1 Aceasta" boală. Cf. 2. 46 ('npeteffWsHoe.

cum s-a scris. Adam. s-a indepărtat de Dumnezeu şi de realilăţile spirituale. le cunoştea ca avându-şi în Acesla obarşia şi ţelul. împrcună cu înţeleptul Solomon. Rtteptmsuri catre TdfOsie.* prin păcat el s-a pervertit. Dumnezeu i-a dal omului ininlea mi numai pentni ca prin ea să hmJa spre cunoaşterea Lui. PG 90. şi întreg cel sensîbil exisia în eel inteligibil. I. simplificat în sensurile {hgoi) minţii. înţelegfmdu-se din făpturi" (Rom. 11 Cf. în acela se află acesta.să primească cunoştinţa (fapturilor) ca dumnezeu.. iar în acesta. aşa cum sub-liniază Sfâmul Maxim Măilurisitorul: „întreg cosmosul inteligibil se aratâ în întreg cosmosul sensibil tn chip tainic prin formele simbolice. cum zicc mi-nunalul văzător at lucrurilor mari. Cuvnni bnpOtriva rlinilor. ca să" ştiu întocmirea lumii şi lucrarea stihiilor.12 Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că. De fapt. pe ce)e sensibile şi pe cele inteligibile. ca „o roatâ în roata". cu mult mai varios vor fi înţelese prin cele ce nu se văd cele ce se viid. 59. iar nu ca om. într-un sfârşrt. Prolog. îiiţelegand că de la El îşi au ele fiinţa şi msuşirile.. 84. cred. Adam le cunoştea pe acestea. el le percepea în relaţie cu Creatonil lor. II. se privesc cele ce nu se văd. înainte de cadere. întorcându-se spre realităţile sensibile. având dupa liar in chip înţelept aceeaşi cunoştinţfi a lucrurilor ca Dumnezeu. adică . 257D-2G0A. Căci. altfel spus. despre cele două lumi (1.) firea dobitoacelor (. acela." Deci. Sf..10 Totuşi. le vedea în întregime în Dumnezeu. a-şi îndrepta privirea spre realităţile sensibile nu constituie un pfi-cat penini om.hfystogogia. feluritele neamuri ale plantelor şi însu' Sf. prin figuri. urma să vadă făpturile cu ochii lui Dumnezeu. vorbind. de cat re cei dedaţi contemplaţiei duhovniceşti. cup. cunoaşterea lui fiind însă de ordin spiritual.) pute-rea duhurilor şi gândurile oamenilor.. lar dumnezeiescul Apostol zice. 16). coniemplaţia simbolîcă a celor inteligibile prin cele vazute este ştiinţâ şj înţelegere duhov-nicească a celor vazute prin cele nevăzute.. lezechiel. ' C ! SI" Maxim Martinisiforul. celor ce pot să vadă.Prr/ruy? tuilrofwlvgice in timp ce sufletul omenesc „a fost făcut ca să-L vadă pe Dumnezeu şi sâ fie luminat de El". 15 Răspmsuri <>:"<■ Talasie. singurele de care tine seama. lar dacă prin cele ce se văd. Căci cele ce-şi sum unele altora indicaloare trebuie să vădească reciproc prezenţa adevărată şi clară a celor-lalte şi relaţia neştirbităcu acelea". El con-templa in chip f'iresc ceea ce Sfinţii Părinţi numesc „raţiunile" spirituale (Xâyoi) ale fapturilor sau. lar lucrarea lor cste una. iar în ele fl vedea pe Dumnezeu prezent prin energiile Sale necreate. ci şi pentru ca să poata cnnoaşte toate faptu-rile. la randul sâu: „Cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la întemeierea lumii. Cuviiitr itespre >ievainlâ. 20). . prin înţelesuri (lagoi). Alanasie cel Marc. 42 . datorită pre-facerii minlii şi simţirii prin înduinnezeire'V* Omul ar fi putut atunci să spu-nă. inceputul şi sfarşitul şi mijlocul vremurilor (. VII. sporind şi crescănd duhovniceşte. Dumnezeu „mi-a dat cunoştinţa cea adevarata despre cele ce sunt. Uanc Sirul.

a începul să vadâ cu ochti cei rrupeşti"-20 Să remarcâm că nu deschiderea ochilor trupeşti a produs închiderea ochi-lor spirituali. fiindcă Inţelepciunea. Dumnezeu l-a oprit pe Adam să se atinga (3. Disnimiri eiice. cum spune Origen. ibidem. înainte de cadere"/* Despre aceşti ocht trupeşf i. Bpune Sfântul Maxim. " Origen. Sfântul Simeon Noul Tcolog vorbeşte despre schimbiirea şi decatlerea suferile de cunoaşterea primordială a omului: „în locul cunoaşterii dumnezeieşti şi spirituale. făefmdu-i s. acesteia îi ia locul cunoaşterea dupâ (rup.1'' La fcl. fără nici un neajuns. III '. 14-15. Prin păcar. şi în locul lor se deschid ochii trupeşli. '• Ibidem. fntr-adevăr. XV. aclică despre acest fel trupesc de a vedea realitatea. (omul) a primit cunoaşterea tmpeasc<l. ea oferă cunoştinţa biiielui. 9). iar Sfântul Atanasie comenteazâ astfel: „S-au cunoscul pe ei goi nu atfll de haine.Kfnil.iiorală energiilor dumnezeieşti care se reveleazfl prin ele. neîncercata de el pânâ aiunci. căzând în păcat. ci cfl s-au facul goi de vederea telor dumnezeieşti şi şi-au mutat cugefarea spre cele conrrare". 7). de care. creaţia vâzUtâ. Omilii hi cartea Numerii. în simpla lor aparenţa sensibilă. Accasta orbind mintea omenească. 3. păcatul şi râul consiau în a nu-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a privi făpiurile independent de El. ci în chip ini-pesc. de creaţia văzu-tâ. Dai Adam s-agrăbil si. de care se slujeau Adam şi Eva ca să va-dă. despre care vorbeşte cartea Facer ii (2. mi-a dal invatarunT (înţ. . „există doua feluri de ochi: unii. VIII. ochii spirituali ai lui Adam se închid. Dumnezeu voia să-l fereasca" pe om de primejdia care-l păndea. r '• h><: cit. Orbindu-i ochii sufletului şi cSzând din viaţa cea nepieritoare. Sol. Toate ccle ascunse şi ccle aratate le-am cunoscui. vorbeşte Sfânta Scriptură cănd zice c. spune Sfiin-tul Maxim. 7. Cuvânt tmpotriva efinifor. " Cuvâru tmpotriva atmilor. trebuia ca mai întâi %H sporească în cunoaşterea Creatorului său.. Cf. n-a fost în stare sft-şi asume în mod spiritual accastâ formă de cunoaştere. reprezintă. lucrătoarea tuturor. 3).I'titatagia onmhii conn strife râdâcinilor. CtXtehng. Adam si Eva au văzut atunci că erau goi. prin ignorarea lui Dumnezeu încetând să mai existe cunoaşterea cea după Dumnezeu. La acest nivel. se spune în continuare. dar deschiziind larg simţirea. 43 .1 „Ii s-au deschis ochii la amâudoi" (Fac.1 uite de cele diimnezeieşti". stă In necunoaşterea Cauzei celei bune a lucrurilor. Căci celor ce se împărtă-şesc de ea trupeşte Ii se face dascal în ale patimilor. 54-56. Ci Idem. l-a 14 Cf. „Contemplate duhovniceşte. ci invers. sub nmeninţarea cu moar-tea. aceea de a ajunge inain-te de vreme Ifl această a doua forma de cunoaştere. XVII. 17-21). iar luatâ mtpeşte. pentru Adam şi penlru cei care s-au făcut urmatori ai lui.1'' Oprindu-I să mîinânce din rodul acestui pom. ofcră cunoştinţa răului. XIII.14 Pomul cunoştinţei binelui şi răului. Alanasie eel Mare. din pricina stării sale copiklreşti. cei care s-au deschis prin pacat. şi iiiimai după aceea s-ar fi pUtUl bucura. in a nu mai sesiza în chip spiritual realitatea lor intcligibi' la d. ceilalţi. Sf.

Despre stifles. in starea lor originară. care de acum rămân pentru ea singurele pe care le poate percepe. Aiunasie ecl Mii»e. departându-se de Dumnezeu.irisuiUi vat re Nieolne Monahul. ele s-au prcdat sirnţu-rilor.3" Aceste trei atitudini negative. primind prin ele toate cunoştinţele. Devenit călcător de poruncfi şi uitând de Dumnezeu .26 Mintea nu s-a lăsal condusă numai de simtire. Omitti dubovnicesti (Col. ctigetul omului a tost cu totul robil de această lume. 44 :| . 13. realuflţile spirituale sau inleligibile. 22-24. " Cf. privite numai în aparenţa lor sensibilă -." „palimile cele mai adânci şi mai lăuntrice". vieţuiesc şi prind puterc in sufletele oamenilor. -1 < uieheze. Cateh+ze.2'' sunt socotite de St'autul Marcu Ascetul (iar apoi de Sfântul loan Damaschinso) „cei trei uriaşi puternici ai diavolului". Mticaric Egipleunul. a se misca. !*Ambigua. neavând unde sft se mişte in alia pane."1 Sfântul Simeon Noul Teolog spune. 111). I.12 prin care toate celelalie patimi lucrează. 4. '-* Cf Sf. '" Cuvdnt mimmtit şi de suflet Jofosi/or. 3. * Eptstold cut re Nieolne Momibul. :"Cf ibidem." Accasta s-ar putea explica prin faptul că rnintea. 10. I I . le-a refuzat ori le-a uilai pe celelalte. 10. nu înceteazâ de. XV. Nichiiu Stithatul. IV. II). XV. ci şi de toale poftele pati-maşe care se ivesc in suflel ca urmare a neştiinţei. "Ibidem. cum spune Mar-cu AscetuL „pricina tuturor relelor'V7 alfituri de uitarea lui Dumnezeu şi irandavie. facultăţile cognitive ale omului erau luminate de Sfântul Duh şi astfel cunoşteau lapturile potrivit naturii lor f'ireşti şi potrivit naturii acelora. " IbuJtm.-''' atunci ea se întoarce spre realit<tţile sensibile . i'. înce-tând de a-L mai cunoaşle pe Dumnezeu şi. 10.mai precis spre făpturi. P G 9 I . Sf. ' Cf. după cum arată Sr'âmul Maxim. Omilii tUmovmcesii (Col. XXIV. I I I 2 A . 48.Premise tmtropologice înstrăinat pe om cu totul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi l-a umplul de cunoş-tinţa pătimaşa" a lucrurilor ce cad sub simţuri". omul şi-a amestecal toată puterea înţelegatoare cu simţirea. polrivit nalurii sale.24 în timp ce. o data ce s-a abătut de la mişcarea care o duce in chip firesc către Dumnezeu". de vreme ce le-a negat. 55. ciici. 42. se mişca spre patimi si simţuri si spre celc supuse simţurilor. 22-24. 13. „Toată mintea omeneaseft. 5. la fel: „în locul cunoştînţei dumnezeieşti şi duhovniceşti a primit cu-noştinţa trupească"." UK clt. care este." De atunci. 'Ibidem. Cuvmii tmpottivQ eltnUor. care nu pot fi desparţîte una de alia şi care se sprijină reciproc. XXV. 13.spune Sfantul Simeon Noul Teolog -. rîităcind şi abătfmduse de la mişcarea cea după fire. in general. totuşi linde să cunoască ceva.

încăt o fac incapabilă de cunoaşterea spirituală: . III. Omilii ta Bfit30d. Omi/ii In Golmnte..Cu\'inlr dvsprtf nevmnţd.Sf. loan Guril dc Aur. Miircu Ascclul. Mtitele vuvâui catehetic. 46. IV. Isaac Sirul. 57. I Pt. 46. V. XV.. Isaac Sirul. care nu ajuns să fie pricina şi scopul ei. 21: 2. 50. 56. Calist şf Ignalic Xanthopol. ("itvintr drxprr novainlii. lîpîsio//'. 3. J0."' Mai itiull. 85. 79. „Omul. 4. losui Gură de Aur. greşind impotriva rafiunii (Logos). 12. 26. de asemenea. 3. 5. omul se aflîî în întuneric: Is. Evagrie. Rom. iar „gândurile lui sunt neputincioase (bolnave)". Atminsie eel Mare. I Tcs. Omilii In loan. Jl Cf. Dumnezeul meu. 26. Origen. Sfântul Simeon Noul Teolog exclamă: „Ce sum lucmrile văzule. Oogiimina. loan Gurfi dc Aur. II. Sf. am căziit cu roţii în mAndrie şi nu siintem în stare sâ judecăm drepr dcspre făpturi". 5. XIII.. 41. SfanluJ Isaac subliniază faptul că parimile vatămă într-atât sifnătatea fireasca a mintji. ' Cf. 111. 12. Isaac Sirul. Cf.tpa din cursele ratâcirii". şi alearga* dupâ umbre deşarte. '' lmne. ■*■' Cf Sf. 2. II. VII. decâlde a unui adevărat om. I. Efcs. IX. 3. Sf. 13. aşa cum simţui (rupesc este lipsit de vedere când e valămai din nişte pricini oarecare". 4. XI. Sf. Sf. Sf. 4. Sf Isaat Sirul. Maxim Mărturisitorul. mintea omului se întune-că. Sf. Cin'iniedcipr? iwtrinţâ. I. 20. Prolog." devine oarbă. 68-70.45 Fiind . I. 8. 10.Sffmml Autonie cel Mure. loan Damaschin. . Cuvânt tmpotriva e/itiilor. '7 Ibidem. 2. V. tot aşa cei care vieţu-iesc în pâcat nu văd limpede lucrurile. Sf. Omilii la hum. Qmtfit In I Corinleni. 19.™ arunca sufletul în beznă şi-l face pe om să se mişte într-o lume a întunericului. Isihie Sinuiiul. Capo* desprt dragaste. Scam. 5.. Fapte 26. Avva Porotei.37 rălăceste. Ctipete despre dmgoste. Scrisofi. 41 Cuv/iUf despre nevoinfd. Omilii h Kfcseni. 26. 0 Oinilie ta I'salnmt 142. nu pot să spun (.57.14 Parimile „arrag cugetarea spre eld'V33 Din pricina neştiinţei. I. soco-lind câ sunt adevarate''. Mi 4. H Sf. Maxim MaiturjjutoruJ. loan Casian. Gîîsini ade-sea iri Sfanln Sciipiunl arlniiaţui câ. 9. Rthputmiri cătrr Tti/ayie. 19. 40 Cf.Dacă mintea nu e sănatoasa în fire.sc. piin pflcat. este cu totul predată patimi-lor. Marcu Asceeul.Ptltologia oniii/ui cdzut Cunoasterea omeneasol în starea păcătoasă. Sf. 6. C/tvâiit t/fspw n/grfciuritr.i-ia(a m Hritfos. o. 18. C'npeie despretre&ie ftVt/tutt. Sf. In J. Sf. nu lucreaza în ea cunoştinţd (duhovnicească). Cttvintv de. 5. 4. 83. Sf. " Ciivinif ilespre rwvoinfti. omul nu poate . 12. cugetarea de-vine greoaie şi îngroşată. 13. omul dobfindeşte o cunoaştere mai apropiaiă de cea a animalelor. Grigorie de Nyssn. 16: Lc I. 3.42 Sfântul loan Gură de Aur spune că: „După cum cei care sunr în întuneric nu pot cunoaşce natura lucnirilor. IV. XIII. <>/<. 8. 3.. 11: Col. Sf. 35. 9.4' în ceea ce-l priveşte. Nicolae Cubasiln. 19. 4. 18. XI. Dcsprr JMoiie. Epislolâ cătrtr Nicofa<> MonahuL 10.*14 De aceea. 65. Despn. spune Sr'ântul Isaac SiruL4'' Astfel. poaCf. I. 16 Cf. 12. loan Scărarul. a Jipsci dc grijă şi a uiîării lui Dumnezeu şi. 69.KHl de < ap&te.). 11. 2. 5. 8. JO. Cotworhiri duhovniveşli. V. IV. Maxim Măitiuisitortil. 2. Omilii hi loan. S. Omitte la fisalmul 142.40 Ea devine incapabilă de dreapta judecală41 şi de adevărata cunoaştere. VII. 34-36. 45 .spiv nvvoinftl. din supunerea faţă de celelaite patimi. I. Epislolii călre Nicolar Monnliul. robita de simţirc.ţinut în lanţiil cunoştinţei lumeşti".

la fel. căci cugctareu lui este moartă. cum spun Sfinţii Părinţi. PG 90.. Enchiridion. lipsite de ori-ce obiectivitale. mintea are o mişcare circulară. eel mai adesea. divizată. 1V. scrie Clement Alexandrinul. definite de ea însăşi. având despre ele o cunoaştere parcehuă.. Exercitarea ei în activitatea raţională devenită autonomă este o etapă intermediara/0 care însă este şi ea tot o formă de tostrămare . 3 . mintea era iinitâ cu inima. înrobil simţurilor. nu se :ifl. 10. : Cf. nu o poate face decât apelând la artificii produse de raţiune. ci şi de sine. Atunci cand activitalea sa este de naturâ contemplativâ. care merge de la formele de gândire cele mai empirice şi cele mai puţin organizate până la constructive ingenios elaborate ale cugetării celci mai abstracte. ui limbajul scripturistic şi pnirislic. Capelc despre nmostinţă. trăieşte contrar raţiunii.. esle cu toale". "H. 5.9. se iiflă cu sigursinta in gâmluri. se spnjinâ iiiimai pe principii iirbitrare. Dnr aflfindu-sc în simtire. iar nemişcăndu-se potrivit cu firea. 1.Mintea se află uneori in (ma inţelesurilor. căzut din demnita-tea sa (. or. spune despre omul câzut că: „este mişcat împoiriva firii şi în chip neraţional (o\) A. s-a asemănat prin aceasta do-biioacelor.Neaflundu-« mintea in înţelesuii. "' Cf. I. w Cf St Maxim Murturisitoml. Ilie Ecdicul. Despiv.47 Iar Sfântul Nichila Stithatul. IbUIenu 4. de vreme ce sunt legate de perccpţia eronata a omului cazut. centnil ontologic al omului şi izvorul tuturor putenlor siile. Triad*. Nicodim Aghioritul. 46 41 . Iar aflâiulu-se în giinduri. 253C." ea râmâne înlăuntrul inimii si nu se Pffdagogul. sau pe intuiţii sensibilc. mintea se află întoarsă spre cele din alară. Astfel. crede că lucraiea minţii estc exclusiv raţio-nalâ.i minţii omului/1 Omul căzut. aceasta. St Grigorie Palama. nemaiputând obţine cunoştinţeîn mod spiritual. iar din pricina relei lui purtari a fost biruit de parlea neraţională a sufletuluiV* înceiând de a-L mai vedea pe Dumnezeu în creaturi şi pe creaturi în Dumnezeu.*.4" Iar atunci când încearcă să-şi unîfice această cunoaştere. desem-neaza „omul lâuntric". Predai laţiunii. 110-111: . Niimirile dunmrxeiesli. Este ceea ce Părinlii numesc desparţirea mint» de inim. XUI. compozită. Prolog. 7.i in inţelesuri. K Oespre mflel.). care. înstrăinarea minţii în simţire este treapia cea mai de jos pe care ajungc spiritul uman căzut din cunoaşterea lui Dumnezeu şi din contemplarea natu-rala. Râspurmtri călţ* Talaue. Sf. Fie c.i activează sub imperiul senzaţiei.Premise antrupoUigice te fi socotil pe bună drcptate fără raţiune (logos) si deci se aseamăna cu dobitoacele". ajungând să considere cunoaşterea raţională drept singnnil mod autcn-nc de cunoaştere sau chiar singurul posibil. în „robia cugelelor".102.07iKa>ţ). fie in latura raţiunii care emite reflect» autonome cu caracter abstract. omul a pierdui întelegerea obârşiei şi a ţclului lor comune şi nu le mai sesizează unitatea lor fundamental. 101. il Cf. Dionisic AreopagHul. omul cade. alteori In cea u gândiuilor şi alleoii in ecu n simţirii": . ea îl desparte pe om mi numai de Dumnezeu. potrivit naturii sale.Y In starea ei firească.2. I..

XXV. de fapl. mintea iese din inimă. XXXI. * A se vecfoa. VI. Triade. altădata concentrate şi unificate. pe atăt de ncfaste pe cat de henefică îi era cunoaşterea Lui. Cf. Sf. cit. căci ea divide (axlC«î mintea ($pf\v) oinuloi. Cali&l şi lgnatie Xanlhopol. in mod contradictor»!. 1. Sf. mintea se află înlr-o permanentă răspândire."* căci sufletul devine cumva mul-liplu. Sf. tor. 68. 2. 4. r. se revarsâ şi curg într-un flux neincetat. Sf. Enchiridion. Omilii dutunmrtsti (Col. 2. Pe drept cuvânt Sfântul . 12. în toate djrecţiile. De aceea Marcu Ascetul o numeşte „maica şi doica tiituroi* relelor". Oimtii duhovnkeşti (Col. II. " Sf. Cf.:ţ Mysiagogia. făcând din om o fiinta divizată la toate nivelurile. duce la divizarea întregului suflet. Omilii dnlu>vnic«$H (Col. 5. 10.Patohgia oinuUii căzw răspândeşte în afară. 25. Urmând minţii. U). acum multe. 6. 4. " Cf. Cele a suit! de capete* 19. Vasilc ccl Mans. Macaiie Egipteanul. mate celelalte facultăţi ale omului. pentru că ignoră prezenţa în ele a energiilor lui Dumnezeu Cel Unul. a Cf. 5. Nicodim Aghioriml. MacariC Egipteanul. Cuvinle de.^ Sfântul Nichita Stithatul rezumă aslfel efectele ei: „Cumplit lucru esle neştiinţa si mai "Ibidem. Scrisoii. 2. 2?.iOO de cupete. îirtre ulţii. 47 . PG 91. Ill. 10.''1 dezbinate''' şi împrăştiate'"1 şi risipite în toate laturilefl\ târând în această dezordine şi dezbinare întreaga fîinţă a omului. * Sf.lspandită şi împărţită de mulţi-mea gândurilor pe care ea însăşi le naste şi de senzaţiile pe care le primeşle. > Vedem asttel cum necunoaşterea lui Dumnezeu a produs în om o mulritudine de efecle patologice. Calisi s't Ignatie Xanlhopol. devin confuze şi nesiatornice. S£ Macarie Egipteanul. II). B Cf. Isaac Sinil. Separarea minţii de inimă. Macurie Egipteanul. adevărată schizofrenie spirituals.spre nevowfă. Omilii dtdwvnicesti (Col. . decât o iluzie zămisliră din ncputinţa lui de a percepe unitatea obiecliva ii făpturilor. şi se răspândeşte în afară.Maxim vorbeşte despre „rătâcirea sufletului printre formele văzute ale celor sensibile". decj din central spiritual al omului. sunt mânate.. . II). Sf. IV.** rătăcind încolo şi încoace într-o continuă agitaiie/'" opusă stării de linişte (ricruxio. Nichiia Stithatul. Gândurile. III). Cele o siild tie rapeie. Ibidem"' Cf. Ibidem. ci una în linie dreaptă". " Cf. Sf. într-o activitale discursivă în care se risipeşte şi se divizeazăSf\ scoţându-l pe om din sine însuşi şi în afara lui Dumnezeu. *' Cf. hfirţuite şi zăpftcite pe deasupra de mulţi-mea patimiior. după chipul multiplicităţii sensibile pe care e! însuşi a creat-o şi care nu e. 697C. Vasile eel Mure. XXIII. Grigorie Palama. 3.) care ca_ racterizeaza activitatea ei con tempi at ivjS. 23. 6. 19.s7 Astfel. în sensul etimologic al cuvântuluj. w Sf. (We . 24. " Epistohl cthre Nicotae Mmmluit." „se întoarce acasă şi se ridică prin puterile sale ca să cugele la cele dumnezeieşti'V4 Părăsind lucrarea contemplative şi nemai-având o rnişcare circulară. felurite şi dezbinate.

. nici nu este in Dumnezeu. n Cf Sf.Vasile eel Mare. PG 44. loan Diimaschin.Rfiututea care stăpâneşte pe oa-meni. 3. a tost diiitru începul feril de tot râul. Omiln la Ihwat'itwron* II. Despre Ntmtititv dtOWt&eitfti* IV. : Amistil formula esle aplicatâ şi diavolului de Sf. 253B. PG 90. 23. omul este eel care. IV.''1 Raul.. Dionisie Areopagitul.71 Astfel. este o invenţie. intr-un anu-rne fel. 4. RâspurtsuH căff* Talasie. fund un întuneric de sn-l pipăi cu mAna (cf. diavolul însuşi a fosl creut bun de către Dumnezeu şi prin voia sa a cSzul din starea sa dintâi. n-ar fi fost cu adevarat liber. raul nu esle o creaţic a lui Dumnezeu. Maxim Mailurisitorul. 20. Dacâ omul n-ar fi putut face răul. omul de bunăvoie a adus-o asupra sa. loan Darnaschin. esle nn produs al voinţei diabolice si al celei omeneşti. Adam. 30. leş. de arhanghel. Grigorie de Nyssa. Perceperea detirantă a realităţii. însuşi lacându-se născocitor al lelelor. 21. 28IB IJ Detpm fi'riorie. durerea. ' Ihidem* 1 Cf Sf. prin înşelarea diavolului.Premise iml mpologtcr presus de loale cele cumplile. 2. * Sf. în persoana Şarpelui. Omul esle nuinii „n&cocitor al rclclor" in IV. PG 44.. Ea face suflctele in care intră întunecate. DogtrtOtica* IV. dcvenind ran. II. care s-a lăsat înşelat de Satana si a urmal calea lui. 4.'* mai întâi. scrie Sfunlul Grigone de Nyssa. spun Sfinţii Pârinţi. Atamisie eel Mare. b) Răul ca ireatitafe. n Cf. o înşelătorie: „născocirea voinţei libere a diavolului". Omilii la Hexaettmw* I I .7* ne-aflându-se vreun rău creal de Dumnezeu (. Ctaânl tmpotriva e!inilort 7. Dogmafica. Sf. diavolul. acest lucru era indispensabil pemru ca libertatea omului să fie desăvărşită. ci a diavolului şi a omului care conlucreazâ cu acela. înlristarea şi suspinur.74 care ar fi putut sâ nu existe deloc daca diavolul nu s-ar fi întors împotriva lui Dumnezeu.R'iul nu este de la Dumnezeu. Tâtcuire la Cwitawa Cfmtarifar* II. Căci ne face in întregime neraţionali şi nesiinţitori. VIII. Vasile eel Mare. Dionisie Aieopagilul. 10. Tot ce adunâ ea este lipsit de raţiune. a devenil faciitor şi lucrâtor al răului". 796D. în care e adunată toatil osânda. la omul căziit. . Sf. o născocire. Tâlcuire fa Cânttmta cântăHhr. de sisemenea: Omilii la Ecrhtsiivst. nici n-a fost de la început"/*1 Dumnezeu n-a creal răul. 2\). Cf* Sf. dar acest rău nu-l atingea nici pe om. Prolog. Naşterea unei cunaasteri fantasmatice. 5. Toate fâpturile au fost la origine cu totiil bune şi vieţuiau în întregime în bine. îar apoi a omului. nu se cerea Cel*30Qdecapet*t 19. şi care ar fi rămas numai In el şi în ceilalţi îngeri căzuţi dacă omul n-ar fi primil sa-l urmeze. Numai ca simplă posibilitate răul constituia o condiţie a libertăţii omului. adică s-a înstrăinat ca şi acela de Dumnezeu.).48IB: Oespn dcsâvăişlt*. ea dezbină puterea cugetatoare m multe şi desparte sufletul din unirea cu Dumnezeu. PG 46. nici creaţia. A se vedea. precum neştiinţa în-groşată se face sufleiuliii covArsit de ea adânc pnlpăstios de iad. XII. cum am văzut. Râul exista într-adevâr în Rai. 48 .." . Desire Nmmrilr dutnttczfliestL IV. Dintru început răul exista ca posibilitate pentru libertatea omului.

chiar atunci când crede că şlie ceva. închizând ochii. spune Sfântul Atanasie. temci al fiinţei sale. IV. Sf. în timp ce. negare.7* Dumnezeu singur fiind fiinţă cu adevăral şi în mod absoluţ. 19-35. el ajunge sa cunoasca* neantul.Patohgiti tmmliiî rdziii actualizarea acestei posibilitftţi. Grigorie cle Nyssa. 253AB. I. cineva. Kl „pretutindenea este şi toate le plineşte". II. Cf. 7. 4. TrtUiu desprt întntptuva dminluliii. Despnr Nnmiiile dumnezeieşti.. 20). mai mull. izvor a tol ce există şi adevărata existenţă a tuturor celor ce sunt.u1 Atanasie. 1). ci. R&ptwsuH retire Tahsie. un produs al imaginaţiei sale. făcflndu-şi vădită nebunia: „Zis-acel nebun in inima sa: Nu este Dumnezeu !". scrie Sffmtul Atana-sie. înţelegându-se din făpturi. & 7 s 4*> . Sf. el există ca negaţic. uitare de Dumnezeu care esle Fiinţa prin excelenţă. el este o fantasmagorie. au fost plăsmuite prin gândurile omeneşti". s-au golil şi de existenţă". după care a lost facut. ajunge să nu mai cunoască nirnic. 13. 8. Privind creaţia ca lipsita de Dumnezeu.Strâmbân-du-se astfel şi uitând cît este dupâ chipul lui Dumnezeu ccl bun. omul rămâne în faţa unei realităţi goliie de orice semnificaţie. * Cuvâni irnpntrivii f/inihr. 3. o fantasml „Oamenii. omul. Omilii ia llcMiemeron. Cunoscându-se pe sine şi făpturilc în afara lui Dumnezeu. omul ajunge la o cunoaştere care. 5. 3.mi exista vreo substanţa B lâiilni". săvârşirea râului nu putea duce decât la căderea oinului din desăvârşirea sa iniţială. având ochii sufletului închişi. născoceşte cele ce nu sunl şi le dă chip lor. Ataitiisie cel Mure. in realitate. „Cele rele. îşi naluceşte întunericul fărS să fie întuneric şi umblă rităcind în întu-neric. au început sa gândească şi să-şi nascocească cele ce nu sow". Cuvânl tmpolriva elxnihr. Maxim MOrlurisitonil. * Cf. Sf. luand neantul pe care-1 scruiează* cu mintea lui întunecata drept realitate. deşi „cele nevazute ale Lui se văd de la facereu lumii." ' Ne-maivăzând chipul lui Dumnezeu din el. 7. Vasile ccl Mure. Şi ajungând in afară de sine. respingere. omul ajunge să de-lireze. Prolog. nici „raţiunile" spirituale ale celor create. 14)..76 Aceasta nu înseamnă că el nu există într-un anume fel. Dionisiy Areopagitul. el este pur şi simplu non-existenţă.. respingând gândul binelui. Şi.^ Sfinţii Părinţi spun că răul nu are subslanţă. căzând de multe ori şi rostogolindu-se în gropi şi socotind c3 nu e luCuvânl imfHiiriva el/ni/or. 4-5: „Râul nu arc o exislenţa vie însufleţiitV'. necorespun-zfmd firii sale auientice. PG 90. spune îh coniinuare Sfilnt. Omul care (rîîieşle în afara Lui nu poate cunoaşte deciit neantul. n Ibidem. poate fi privitfl ca ficţiune. XH. săvârşirea lui efectivă. după cum El însuşi i-a descoperit lui Moise: „Eu sum Cel ce sunî" (leş. adică veşnica Lui putere şi diimnezeire" (Rom.. . Dimpotrivâ. „Căci piecum atunci efmd apare soarele şi lot pămantul e luminai de lumina lui. aşa cum vom arâta în conlinuare. El este nonexistenţă întrucât este necunoaştere. „Golindu-se de găndul la Dumnezeu. 2. XI. Nu numai că răul esie o născocire.77 Lepădând eunoaşierea de Dumnezeu. DtSpre feciorie. /mum. 7: . nu a mai vâzut prin puterea din el pe Dumnezeu-Cuvâniul. spune Psalmistul (Ps. Sf. " i'raiot aUprt) înlruparefi Ciivânluliii. 4.

dacâ n-ar fi clădit un arhitect şi dacă n-ar fi armonizat-o un muzician ? Precum. de asemenea. ele ajungând s«1 uzurpe în mintea lui locul cuvenit lui Dumnezeu. în orice efort dedicate unei fiinţe luatâ în sine. ci a o cunoaşte aşa cum nu este.*1 delir.XXtV. şi deci a caracterului lor relativ. şi a o privi in afara aceslei legături ontologice înseamnă a n-o cunoaşte în mod real. adoraţia cuvenită Creatomlui. prin care Tatăl orânduieşte şi susţine şi poartă de grijă de toate". Prolog. inevitabil. Grigorie de Nyssu. Viafti tui Moise (U. valoarea şi realitatea de la Dumnezeu. tot aşa şi sufletul oamenilor. sau lira. Dc aceea Sfântul Atanasie eel Mare. Domnul nostru lisus Hristos. C?ici cum ar fi cunoscut clădireii. 3). omul priveşte crealurile ca indepcndeii-te de Crealorul lor. 203). toate fîinţele îşi au sensul. aşa şi apare. Mânluitorul tuturor. Găsiin idolatrie. sau corabia. pe Care-L neagă. spune: „Aceştia sunt tare nebuni şi orbi. B Cf. începutul şi sfârşitul. precum s-a stricat. Cf.Din pricimi nebnnici lor. : Cuvânl împotriva elinihr. şi nu şlie câ nu face nimic. el a căutatcele stricacioase şi mtunericul". pentru omul cflzut. Sf. deci. Sf. iar nu lui Dumnezeu. Orice fiinţă este prin natura ei legată de Dumnezeu.CoLB. dacă n-ar fi lucrat un ineşter de corâbii. Or. Antonie eel Mure: . o valoare şi un sens în sine. o iluzie produsă de o minte care aiureazâ. omul. Pentni că sufle-lul a fost făcul ca să vadă pe Dumnezeu şi să fîe luminat de El. la fel nu mi se par sănătoşi la minte cei ce nu recunosc pe Dumnezeu şi nu cred in Cuvăntul (Raţiunea) Lui.*0 Acest fel de cunoaştere delirantă a omului păcâtos se manifests şi într-un all fel. şi-a născocit cele rele. în care crenturile sunt explicit definite ca zei. eel ce găndeşte aşa e nebun şi dincolo de orice nebunie. 50 . Sf. RdspWUttrt către 'falmie. închizându-şi ochii prin care poate vedea pe Dumnezeu. căci el crede cfi universul existii prin sine. Mnciiric Egipteanul spune ciî „cle la ciilcarea poruncii de câtre Adam. Sf.Premise imlrofmlogice mină. Maxim Mârturisîtorul. deşi i se pare că face ceva. căci părându-i-se că vede nu vede nîcidecum. ei nu-L cunosc pe Dumnezeu si mi-I nduc laudu ca FacîUorului lor" {Scnsoarea V. ci şi de fiecare data când omul acordă unei fiinţe o finalitate. vorbind de-spre oamenii care privesc cele create fără aşi înălţa mintea la Creatorul lor. 11 Cf. PG 90. XII. în orice activitate. Depărtăndu-se de Dumnezeu. mintea stâ $i se umftgeşte în lume" Ktmilii diihovniccftl. 47. in loc ca acestea sa-i fie recunoscute ca venind de la Dumnezeu. Dar în locul lui Dumnezeu. I). de vreme ce tot ce există prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu există.. ci întuneric.82 Pierzând înţelegerea legăturii fiinţelor cu Dumnezeu. alfa şi omega oricârei fiîpturi. Gâsim o compuralie asemănătoare In Grigoiie lie Nyssa. 2. Căci dă un chip celor ce nu sum şi ceea ce s-a săvârşit nu răinâne cum S-a săvârşit. prin mijlocirea ei. ci. acesl mod de cunoaşlere nu este decât pură imaginaţie. |e priveşte ca pe ceva absolut. 257B. în care se inişcă. Avem de-a face cu idolatrie nu numai în cazul formelor religioase orga-nizate. Cultul creaturilor înlocuieşte. 7. Avem de-a face cu o atitudine " Ibidem. Această lume pe care omul o priveşte ca existând în afara lui Dumnezeu nu este decăt o fantasmd. Dejpre feciorit'. iluzie.

loan Gtirâ dc Aur: . Sfăntul Atana-siecel Mare scrie: „Oamenii ajunşi fărâde miiite (nebuni) au nesocotit harul dat lor şi prin aceasta au întors atât de mult spaiele lui Dumnezeu si au lulbu-ral atât de mult sufletul lor. 6).! pentni Dumnezeu. 51 . mai bine zis de o lipsa de raţiune. slujind faplurii in locul Facalorului". 26. 2. 1. V. Zicând că sunl înţelepţi. X. prin mijlocirea ei. au cinstit cele ce nu sunt. slava pe care se cuvine s-o aducă. Adevărul însuşi. I In 5. II. fiinţa II ascunde pe Dumnezeu. pătimind astfel un lucru nebunesc si plin de impielute". Urmând învăţâturii Aposlolului. 4.!. 11. peniru câ slăveau zidirea în locul Ziditorului (cf..căci au făurit idoli în locul adevărului şi au cinstit mai mult cele ce nu sunt. în loc să-L descopere. de fiecare datâ când omul nu mai sestzează „raţiunile" ei spirituale şi encrgiile dumnezeieşti prezenie în ea. 21-23). adică. toţi Sfinţii Părinţi vâd în idolatrie o forma de nebunie spiritual. 6).8* Şi.. 13. 4..it cenilui. din pricuia prostiei şi nebumei lor" (Despre diavol. omul s-a lipsit de M Tratat despre tMni/xirea Cuvântnttd. au ajuns nebuni. Astfel. şi-au inchipuil celc văzute că sunt zeî. s-au închin. X.. care definesc adevărala ei naturft. 25). ailfcl spus. Cf. înlr-un amime fel se închide în sine. spune încă: „Şi neexistând nimeni afară dc Sine (de Cuvânt). 47. 96. 25) şi au îndumnczeit lucrurile în locul cauzei lor. şi uitând de cunoştinţa de Dumnezeu. adevarul oricărei fiinţe şi izvor a tot adevărul (In I. care nu este. Efes. Cmvbtf de mdemn cat re elem (Pmtrcpticul). in locul lui Dumnezeu Cel ce este. Sfântul Pavel numeşte aceasta nebunie: „S-au rătticit în gândurile lor şi iniiTia lor cea nesocotită s-a întunecat.PârSsindu-L pe Dumnezeu. şi în loc de Dumnezeu au zeificat cele ce nu sum. pe lăngă allele: Crrrtslitnfiile apustolice.. Clement Alexandrinul. 9. Teodoret al Cirului. încât.PaiologUt omului ctîztit idolatră faţâ de o fiinţă dc fiecare dată când ea încetează de a mai fi transparent. 99. al Creatorului şi Slapânuhii Dumnezeu". Necunoscandu-L pe Dumnezeu. Sf. în loc de a fi pentru om un fel de treaptă. redusă la neani de neştiinţa lui. 17. 32. I. 15. Clement Alexandrinul scric şi el: „Niniic mi mi se pare că a umplut mai mull ile nebunie (ucciAct) viuţa omenească precum îndclctnicirea cti atăta râvnă de cele material e" iC'uvi'mi de indeitm vâtre clem. 17. ci şi ceru] şi pămantul şi toate cele din ele atârnând de El.) Pierzându-şi mtntea. 4. 21. 16. înlăturând cunoştinţa Lui şi credinţa in El. I... lui Dumnezeu. in locul Creatorului. Şi atunci omul îi atribuie unei creaturi. Istoiia cdiugârHor din EfiijH. uamenii an „schimbat ade-vârul lui Dumnezeu în minciună" (Rom.. Cuvânt despre Pnnidenţd. I. Rom. şi-au plăsmuit şi pe zeii care nu sunt (. In mod curent fonmele de idolatiie ale pilgfinismiilui au tost privite de Sfinţii Pâiinti ca forme de nebunie. 580A.*4 Jar in altă parte spune: „învăţând oamenii sa născocească pe seama lor rauuitea.5. VI. I). u Cuvi'tiu tmpotriva eiinitor. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi iil târâloarelor" (Rom. Astfel înţe-leasă. 8. A se vedea. fo-losindu-se dc o raţiune fermecată. 14. puţin mai sus. Vu-fite sjiiifilor pusttuci dhi Sfito.8*1 Inchinandu-se creaturilor. 3. Via)» lui Simeon eel Bătran. I. Per. 1. când îucetează de a-L revela.. "'' Ibiditn. au uitat de cunoştinţa de Dumnezeu şi şi-au plăsmuit zei în locul Lui . 8. ajutfindu-l să se înalţe spre Creatorul ei. 4. Cf. totuşi unii oameni fâră minte. 15.

I II2B. II.păcăroşii. i in Duhul şi.'" La rândul său. este de fapi orb (Is 6. II. sănătoşi şi buni. XLV. pentru că socotesc îndoielnice cele ce sunt mai limpezi decât cele ce se vad'\ spune Sfântul loan Gură de Aur. Cf. o consideră drept realitate de-plină. Sf.. el adaugă: „Dacă spui că trebuie s. care. 4. Par ciudate cuvintele mele. necunoscând adevărata natură a lucrurilor".'" Cum vedem."" El vede aici o forma de nebunie. omul căzut. Triade. încAt e] nu mai vede cele ce i-au făcut şi crede că aşa a fost de la începul".l crezi numai în ce vezi. > '<hmUifaMat. drept cevu mai puţin real şi chiar ceva ce nu există deloc. 5. neînţelegând ce sunl ele în esen-ţa lor inteligibila. inteligibilâ şi dmnnezeiascu -. necunoscând adevărata semnificaţie a celor existente şi nici ra-porturile dinire ele. „tulbu-ră în chip nenorocit cugetul nostru şi face să râtâcească judecata noastră cu privire la dreapta preţuire a lucrurilor". 44).! ' Cairr Staghirie A&cetul. 39.Omlltt dutwvniveşii (Col.. judccă lucrurile după aparenţa lor sensibilă. spunand despre omul pacătos cfi este „cu adevârat lipsil de minte (.92 Şi voind să-i aducă pe ascultătorii săi pe calea cunoaşterii celei adevărafe. introduce cea mai desăvărşita confuzie în percepcrea realităţii. 4). cum spune Sianlul loan Gură de Aur. Acestea l-au scos din minţi şi au tocii fnclinarea lui sprc cele cereşti. rămânând într-o permanent.1" Ceea ce este cel mai puţfa real. Omilii la Ccnieo Nmteiv'. din pricina înţelegerii sale devenilă irupească.! iluzie. w Ibidem. 2. a ajuns jucăria puterilor potrivnice. creată de el. spune Origen.-i<X\\\. In 9.. socoteşte răul bine. "' Ambigtm.. crezand că vede. 10. aparcnţa. Origen. Aceaslă confuzie este sporitii prin lucrarea Celui Rail. totuşi sunt adevărate". I. Giigoric Palnma.. îţi voi spune şi eu că trebuie să crezi mai mull in cele pe care nu le vezi decât în cele pe care le vezi.). în delirul său. i i c . \ 73. lumea lui este o lume cu susul în jos. văzând astfel toate lucrurile deformate din pricina păcatului şi a patimilor. (sufletul). El nu mai sesizeazS prin duhul său i v . „Sunt mai lipsili de minte decât măgarii. 52 . ireiilă. iar binele rau. omul căzut vede totul de-a-ndoaselea.realitatea spirituals. IT». nu vad cu ochii înţelegători. iar ceea ce este cu adevărat real . w Cf. 2 Cor. XVII. " Ibidem.Premise antropoUtgice once posibilitate de cunoaştere adevărată. el ajunge la o falsa înţelegere a lor: .5. el ia drept adevărat ceea ce este fals. i i i i . în faţa minţii sale sră un fel de văl care-l împiedică să sesi-zezc ceea ce este dincolo de fcnomene. 2. ci cu cei mimiţi «mime trupească» (Col.B? Omul căzut traieşte astfel într-o lume falsificată. '. 18)". „lar acoperămâiil (văl) este înşelăciunea senzaţiilor care leaga sufletul de suprafeţele lucrurilor sen-sibile şi împiedica rrecerea lui la cele inteligibile"/1 Socolind ca adevărale cele care îi par lui aşa.'*4 " Cf. 9-10. tBtâl minciunii (In 8. . adică dincolo de lucruri aşa cum apar ele simţurilor. PG9I. Sfântul Macarie Egipteanul subliniaza rolul lucrării diavoleşti în această confuzie şi iluzie: „Din cauză câ a încălcat porunca.

după cum am mai SpuS. diferile. aceasta obiectivimte şi acest adevar reprezintâ doar un acord provizoriu al unor conştiinţe care operează cu acelaşi l i p de proiecţie şi care. a meş-teşiigurilor şi a învslţiiturilor şi celelalte care înciinuneazâ" trupul în lumea aceasta văzutâ". depăşind formele aleatorii ale percepţiei sensibile. schinibâtoare. l)i). să varieze potrivit valorilor la care se ra-porteazâ aceste conştiinţe şi scopurilor pe care ele le urmăresc. Nici cunoş-timele stiintiflce nu sunt neutre.l s-a attns o anumitâ obieclivitate sau s-a ajuns la un adevăr . " ('iti'iiur desjire nevtniiţă. Paris. "'TntuieA.i în mod conşiîenl. „îşi iau forma dupâ gatidirea celor care se folosesc de ele şi se schimba cu uşurinţă după punctul de vedere al celor care le deţin'V'* Aceasta este cu aiât mai adevărat cu cât cunoştinţelc omului nu vin numai sil umple vidul intelectuaJ creat prin pierderea modului de cunoastere spiritual. Niimai în Daninezcu omul poale dobântli o cunoaşiere perfect iidecvată ohir. cele mai inulre. ca tin a care descrie modal de cunoaşterc a omiiliii c. ele Stall în legătură cu scopurile oamenilor. concepţia „idealistS" cu privire la cunouşiere e$te ce:i jiilfvâiairi. ca şi realităţile fenomena-le cunoscuie. nu poate face aceasta decăt în mod artificial. omul nu face decât să cla-sez-c ce|e aparente. sunt dictate de patimi.''7 şi acolo unde pare c. corespunzătoare muJlitudinii de aparenţe prinire care se mişcă.ca în cazul cunoaşterii ştiinţifice -. câ şrirnţa nu cunoaştc realitaitea aşa aim cste.lzui. înir-un anume fel. ci la o mul(ime de cunoştinţe.''5 Dar cunoştinţele pe cans le capatfi in acest fel sum immai parţiale. Sofronie. '" Cf. Epislemologia c on tempo™-nă reciinouşte. care încearca" sa unifice cunoştinţele. 63. cu lotul relative. 1973. Sfarcfn/Situatt. 1. pe car? o avea în Duhul Slant.6. eel mai adesea de ordin material. de vreme ce suiit definite de o mime neputincioasă şi deformantl Cunoaşterea raţională. mini cunoscin.Patologîa i'iiuiliii ceiztil Pierzand înţelegerea adevăraiă a realităţii. ea adOflS aceste moduri: bogăţia. cum subliniaza Sfântul Grigorie Palama -care se întalneşte în aceastîl privinţă cu reflecţiile epistemologice ccle niai moderne -. deci. 53 . Arhim. pioiecţii iluzorii ale conştiinţei sale decazute. slava deşartil. care nu au în sine nici itrmă de obiectivitate.'''' EpistotĂ CtUnNîcofffe Af/inahtif. deşi nu face aceasi. Sfânlul Marcu Ascetul spune aslfel că necnnoaşterea şi uitarea de Dnmnezeu „tulbura sufletu) printr-o grozavft şi nesiatornicâ curiozitaie". p. „Când cunoaşterea urmeazâ poftelor trupeşti. Din panel clc v^deie filosofic. 10. chiai' opuse. ci. şi care. în decăderea care lor comună. dar simtind în continuare setea de a cunoaşte. cautyrea sârgujloare a înţelepciunii rationale. din pricina convenţiilor pe care şi le-a stabilit ea însjlşi şi care sunt. omul căzut ajunge nu la o altît nnică cunoaştere. Prin aceste substitute ale cunoaşterii. cle ullfel. tihna trupului. podoaba. ci au şi scopul de a-i satisface nevoile.'"' Diversele cunoştinţe ale oniului mi sunt astfel decăl. care e potrivitfi cu ciirmuirea lumii acesteia şi din care (âsnesc noutăţile născocirilor. au ajuns sâ se inţeleaga. de altfel. Această proiecţie poafe.

Tot iistfel. 15. ci şi pentru a desemnu clorirea lui Dumnezeu (in afarS de Sfântul Maxim Miuiuiisitoml. 49. pentru că nuşi poate împlini prin ele adevăratul său destin. Rospumuri nitre Talosle. Evugrie. XV. punând-o sub stăpflnirea trupului. Tntiamenftil boUior eUtiesti. 90. Tniiatnl pnuiic. 24-26. 1 Cf. îi pot umple golul pe care îl resimte. De asemenca. I.. 54 .. între allele..irtiic.iţ) a fost sădită in firea sa pentru a putea să-L dorească pe Dumnezeu. a se vedea Fer. SI". Despre Nu/tiirile diiimiezeieşlî. Cele M)decapeie. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. ci mi ezitâ sa foloseascfi cuvilntitl ipcoc. II. Cuvinte <mefice. Maxim Marturisitorul (vezi. 1"* Spre „Hrislos.13' "H. Qesprtf Numitilc dtimitezeiesti. Isaac Sirul. " Nichita Stilhatul. de asemeneu. Sf. 20-21. 126. iar urechea pentru sunete şi toate celelaltc după rostul lor. 16. 77). „se numeşte cunoştinţă deşarta. "" Caieheze. Dionisic Aieopugilul. Maxim Murturisilorul.. 68. EJUGUJITI-CIK6V. Palologia dorinţei şi a plăcerii a) Dtvierea dorinţei şi perveptirea plâcerii Omul a tost creal In vederea unirii cu Dumnezeu. I. care este îndumnezeirea lui. Cele MKt de ceipele. Cele 15 ca/tete. I. 12). 55. "' Caieheze.. apa-rent. Cuviiiie despre newtinfa. Teodorri al Cirului. Prolog. II.10' şi care o păstrează sănâtoasă. < 'tit SOOdectSHtiA. IV. 16. întrucât este goală de orice grijă de Dumnezeu şi aduce o neputinţfl raţională în cugetare. XX.. fidspwisioi caitv iolasie. IM Despre viaţa hi Hrislos.100 Nespunând niitiic despre Dumnezeu. 23: Nichita Siiiliatul. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. cu miijorilalea Sfinţiloi PărinU grecî nu folosesc fcnnentil femth^iia nunwi pentni dorinţcle siinţuale. Ei folosesc. feju9ty. însă ele nu-i sunt de nici un folos temeinic. in cadnil dcinonslraUei noasti'e. IV. 5. 14. : Este de remarcat.t desemna afât placcrea dc ordin spiritual.. Dionisic Areopagitul. Isaia Pustnicul.Ti 5\jyau. spune Sfântul Nicolae Cabasila. „Această cunoaştere. atunci dorinţa sufletului se împlineşte numai când îl află pe Dumnezeu". Ibidem. Cunoaşterea irupească. este cu adevărut o neconoaştere a orică-mi lucru bun"..103 Aceasta constituie folosirea fireascâ a acestci facultăţi. Citpele despre irezvie. I. Grija ei este cu totul in lumea aceasta". când e vorba de iubirea oniutui fata" de Dumnezeu (cf.IM „Dacă ochiul a fost fa-cut anume ca sa caute lumina şi să se sature de ea. potrivit naturii ei./'remise uturopolojrice Toate acestea îi pot oferi omului iluzia unei verilabile cunoaşteri şi. Nichita SliUiatul. cum e cazul la Sf. cuvnnlul tfic'fi) pentni . este toată râvna". V. să tindă spre înalţarea la El şi spre unirea cu El. 24. nici despre creaturile de care acesta este răspunzător din punct de vedcre spiritual. Facultatea poftitoare (eni0\îu>la.101 2. cut si pe cea u simţurilor. wihifl Sinailul. Dumnezeul nostru. spune Sfântul Isaac Sirul. 58). ca nu spune nimic esenţial nici despre om. prinrce alţii.

"7 Altfel Despre Sfăniul Dull. Cuvânr hupoiriva e-/inilor. 901 A. 1. 4).itiifnm'i in ISO de capete. din îndreptarea fircaseă a dorinţei sale spre Dumnezeu. la fel. Clement Alexandrinul. era starea fîreus-că a întregii umanităţi. Vorbind despre venirea Ciivânrului lui Dumnezeu in (rap penlni ii lestaina nulimi umanfl. 110 Sf. Capete %uosiice. IW kăspwsurt călre Talasie. PG 90. PG 44. ci „binefacerea cea una a omului era bucuria de Binele eel desâvârşit". 196D). in Rai. Despre facerea omului. nu poate produce decât o plăcere neîndcstulătoare şi mărginită."1 şi o unică plăcere. 11 ' T.I'atologia onuihu câzui Unirea cu El este pentru om. 75. 336-337)..numitâ do Hristos „bucurie deplină" (In 15. 61 (p. învaţă Sfâiitul Maxim Marturisitorul. Sf. IV. I. "'' Ibidem. spune tot el In alta parte. 115 Sf. 64. Talasie. 849D. 200C. Isaac Sirul. bucuria. 55 !.i nu există decât o singurâ bucurie. 36. 29. omul primeşte o placere nemărginitâ . XII. A se vedea. 9. lot ce poate fi mai vrednic <lc dorit: „încununarea tuturor celor clorite.d. 92.114 Adam în starea sa originară. Stromate. Sf. 8. de asemenea. I'nuaitil pnuiic.. spune Sfântul Grigoric de Nyssa. 120. spune Sfântul Vasile eel Mare. pe care n-ar putea-o dobândi în alt fel. Maxim Marturisitorul.. PG 44. Alanusie ecl Mare.) dumnezeiască şi preaferici-lă""c este pentru om suprema bucurie. 111. Singur Dumnezeu era pentru om izvorul plâcerilor: „Numai in El tşi afla omul desfâtarea".'HI tul". * Cf. potrivit scopului naturii sale înseşi. 197B. XIX. fiind mărginit.. il'. Dumnezeu a dat minţii ei o unumită capacitate dc plăcerc. Evagrie. PG 91.sufletu! sit vicze şi să subzisle în dumnezeitea Lui şi sa ajiingă" la viaţa nemiiritoaie si să se dcsfitlcze de o placere nestricacioasa' şi de o shivă negrăitu".8. II. care. o spunem încă o datâ. pentru că orice este în afara lui Dumnezeu. „dobândireacelordumnezeieşti". XIX. I97B.. Vezi şi: Marele nivimt caicheiic. Despre viaja m Hristos. 111 Cf.uue la Total nosiru. Despre feciorie."2 Tot aşa. Arnbigua. Psalmist ul spune: „Desfăteazîl-ie in Domnul" (Ps. XX. PG44. numeste 6cui] „plăcerea snfletuhii după virtute" {Râspuwuti câlre. 67). 55. Grigorie de Nyssa.î . Cf. căci prin îrnpărtăşirea din viaţa lui Dumnezeu Cel nemărginit. fericirea.108 „Zidind Urea omenească. Sfântul Maxim spune c. „unirea sufletului cu ("n\ . 49. Origorie de Nyssn aratfi cfi Eden înseamnă „placere curatfl" (Dexpre facerea onutlui. 38. PG 44. 32. îndrep-lându-şi spre El „toatfl puterea lui de iubire""* şi de la El avându-şi desfă-tarea. 2. 4. 117 Despre facerea omului. Nicolae Cabasila.. nu dorea nimic ahceva decâl pe Dumnezeu. IX. 11)111 -. VI.107 De orice dorinţa este legatâ o plăcere. 58. Sf. Pantfrazd în 150 de capete. Sf. lidspumurt către Talasie. Maxim Maituiisitorul. Sf. ('while despre nevomfd. 106.. omul primeşte o bucurie duhovniceasca" de nespus. prin care să se poată bucura în chip tainic de El". scolia 22). Maxim Mfliturisitoml.8 Despre feciorie. XIX. 1353C. este îndumnezeirea". Macaiie Egipleanul scrie c5 i»uuuii us a puteii . omul nu cunoştea plăcerile „amestecate". Sf. V. Sf.10'' „Această plăcerc (u5ovn.

fagoi. şi-a pcrverlit astfel propria natura: „După ce a fost creat. Marek atvânţ caielwiic. la rnceput omul nu cunoştea plâcerea legată de s i n i ţ u n . RăspitnsuH câtn Taîasie. s-a mi scat. CttVâfH iiripotriva t'tinilur. PG9I. sfâr-şindu-se în Dumnezeu". prin porunca Sa. '" Cf. PG 90.M Dar Adam. unire ce înainteaza în sus şi pe rând de la cele ime-diate la cele mai îndepărtate şi dc la cele mai de jos la cele mai înalle.. XIII. voise să-l ferească. de pil.l unifice creaţia sensibilâ. A'anasie eel Mare. Sf. Plâccrile pe care i le punea înainte Cel Rău erau legate de dorirea celor sensibile. -. Il>. prin cunoaşterea şi contemplarea ra-tumilor (foxoi) din lucruri şi prin iubire. '" Aceasta triisfrtira este des subliniatit de Sfinţii Paiinţi. 3.125 El trebuia ca. 1305D-I308A. 1. Macaiie Egipteanul. Adam era merlit să se bucure şi de realitaţile sensibile (cf. prin amagire. lv Ambigm. „care este peste toate".273). l305B. care in final l-ar fi dus la unirea cu Dumnezeu. 16}. s-a abătul de la acest ţel. Vezi. ca mai vârtos să despartă cele unite". abuzand de puterea naturalâ data lui prin creaţie spre unirea celor despărţite. spune Sfântul Maxim. iar apoi să unească cele sensibile cu cele iiUcligibile.'" dar în chip spirilual. din siin-ţire".Cf. „ca un laborator ce ţine şi leagâ roaie la un loc".!". m INttem. şi de care nu se împartăşea încă decât în purte. Sf.. Maxim Mâmirisitoml. Omiliichihuvnic^li (Col. IM Cf. Prolog. 56 . 61... l-a fndcmnat cu viclenie să-şi mute dorinta de la Dumnezeu şi s-o în-drepte spre cele necuvenite. care a zidit fire a omenească. I308C.! a (intei dumnezeieşti: unirea armonioasâ a extremitflţi-lor din fîpturi între ele. Sfântul Maxim învaţă câ" Dumnezeu.'" tiiisfittnsif'i rtrire Talash. Ftfc. pe el $i întreaga creaţ ie unifi-cafâ în el. lucru de care Dumnezeu. l-a convins pe om să-şi mute dorinţa sufletului de la ceea ce estfi îngăduit la ceea ce este oprit şi să se abată spre caJcarea poruncii dumnezeieşti". 106..l?ţ Adam a început să privcască şi sS dorească '. printr-o rea folosire a liberlaţii sale. IM nicuire U. pizmuindu-l"" pe om peniru bucuria duhovnicească care-i era menila. 6. Dumnezeu a randuit ea omul „sil faca aratată prin sine marea tain..raţiunîlor" lor spi-rituale. ibidem. s. urmând să intre în stApanirea lor deplină la capăiul creşterii sale du-hovniceşti. fa/eit ttostru. 2.11" Diavolul. Grigorie de Nyssu. prin intermediul .13 Omul a fost astfel ispirit de diavol spre placed care îi erau necunoscuie încă. de bunăvoie..). adic<t în Dumnezeu. spune Sfântul Maxim Marturisitorul.hl: Sf.. pe care omul în starea cea dintăi nu le cunoştea ca atare. „Diavolul. 9WC <p..I'ri-iiiise aiitropoloRtce spus. nu a creat împreună cu ea plflcerea. omul. dar care erau mai apropiate şi mai lesne de dobandit'31 decât plâcerile spiritu-ale spre care îl îndemna firea sa.1-a introdus între ftpturi ca eel din urmâ pe om".Dumnezeu. Sf. „ca o legătură naturală ce mijloceşte prin părţile sale inire extremităţile universului şi aduce în sine la imitate cele despărţite după fire printr-o mare distant.. '*' Cf. contrar l'irii şi f3ră de minte (ftfofrcai:. 1305 C.

. Maxim Mâmirisitoriil explicâ* plucerea de onlin siinuial şi relatia ei cu ilorinţa dc acelaşi fel.113 Aceaslă abatere a doririi lu i Dumnezeu. 57 . Dnr nimeni nu va găsi pliiceri proprii nurniii rnipiilui" (DoRiniitivri. cum zice Sfântul Maxim. spre '*7W<fem.I'atologia omsihii aizut crealurile.no Incetând de a-L mai dofi şi iubi pe Dumnezeu.. aceaslă deviere a puierii poftitoare a omului. cu o dorin'a şi o plăcere impesti. 3. Sfântul Maxim arată că „lipindu-se de cele stricăcioase.ue apiirţin sufleiiilui în sine {. şi nu dupa" Dumnezeu". şi mai ales Sfântul Maxim Mâi'Hirisitonil.) Trupeşti sunl acelea la care particîp» $i suflelnl ţa' trtipal. spune Sfântul Alanasie eel Mare. în principal prin mijlocirea simţurilor. că plăcerca siniuirilor sau i cilrnii nu este ruunai Inipească: . şi senzaţia mişcadî cle poftă aajflO plăcerea când atinge hicml sensibil" ţAftfblgUO. omul a început să se iubeascâ pe sine .1" Explicând acest proces. au căuial mai VftrtGS cele mai apropiate de ei. loim Danuischi». cum nu trebuia. sau un mod ai lncriirii simţuriloi dclcrniinat de o poftâ neinţională. M56C. au cazut în poflele lor. Căci pofta adângaliî la senzah'c sc transforms in plitcere.1'" lar Sfiintul Chiril de Scythopolis spune şi el: . unelc sunl suHeteşti. spunând: J'lacerea pcniru cek Opnte se nuşte (lînlr-o pa. Sf. şi-a îndepărtat miniea de la înţelegerea dumiiezeiască a Celor inlcligibile. conforme firii sale. place rile şi desfatarea. '•': Cf.iubire pe care Sfînţii Pflriiiţi. PG 90. sau. Sf. scoţând de aici îiuiinte din sine şi din aceasta. adică în afara lui Dumnezeu. 1" lâtruirc lo Tolăl noslm.1 se bucure de ele in sine şi numui pentru sine. Snfleieşti sum acelca c.şi realitatea sensibila. care-l îndepârteaza de Dumnezeu. cele ale lui Dumnezeu. „încercând să dobândească. 1 Trebuie să lemiircăm. 13). XII. 4.126 Asrfe! el a înlocuit dorinţa şi place rea de ordin duhovnicesc. vrfiad s. potrivnice firii13' „Plăcerea pe care a ajuns omul s-o cunoască prin inşt-'lâeiunea diavolului i s-a fâcul pricinu căderii". II. prin niijlocirea Iucrarti sîmţurilor. lar privindu-se pe ei inşişi şi cunoscându-şi trupul si celelalie lucruri sensibile şi lăsăndu-se amăgiti de ele.smiu1 faţâ de ceva sensibil. nesocotind cele bune şi lenevindu-se cu înţelegerea. De aceea şi-au dcspărţit minlea lor de cele inteligibile şi au începur să se priveasca pe ei însişi. Fitndca plâcerea nu cs(e altceva decfil o forma" a senzaţiei modelaie în organul simlului prin vreun lucrii sensibil. In mod egoist. întorcând spre materie dorinlu lui cea după fire". i vita sjwiiithâ Sava. deci a trupului. iitipriinaiul senZAţiei o fonaa. o tluul cu Sf. Maxim Mărtiirisitonil.jn locul frumuseţii imeligibile. Has/wmuii c/tfre Tatasiâ. 61!* /)fSf>rt'Ji'iwrir. sadita" în firea omeneiisca. alegând cele ale lor în locul contemplării lui Dumnezeu". allege (nipeşli. PG91 M12C). fără Dumnezeu şi ina-iiue de Dumnezeu.111 „Oamenii. o numesc filautic (OiActvrta) . lar mai aproape le-au fost Irupul $i simţurilc ucestuia. 12. spune Sfântul Grigorie de Nyssa.Dînrre plitceri.42. care îi era proprie dupa fire. 888C. Pentru aceasta se mmiesc triipeşti toale cele care sc lapoiicaza la hranil. Adam a ales ceea ce a părut desfătator pentru ochii săi trupeşti". prin dulceaţa plăcerilor trupeşti.. la legiiiuii sexuale şi cclc asemeneu.

Sf.ilor) sădite în fire de la scopul lor. o dialectics pe care o indica Sfântul Maxim în alt pasaj. Sf. 65. Cf. a sfldit in el necunoştinţa cauzef'. ducându-l. arătând că. 58. ne ptitem întreba care este.156 De aceea Părinţii vorbcsc deseori despre „boala poftei" şi consider?! iubirea tie plăcere ((JaAnjobyta) ca pe cea dintâi şi cea mai mare boală sufletească a omului căzut. 16. Dar cu cât se umplea mai mult de aceaslă experien"' Cf. '■" Kâsfinnsuii ctiirr Talusîv. cu atăt îşi strângea în junil său mai lare neştiinţa de Dumnezeu. puţin mai sus. (etc 360 tlr capote. într-adevâr. loan Dantiiscliin. '" Cf. ca spune Sfântul Atanasie. Dionisie Areopagitul. cu alât se lipea mai mult de experienţa gustiirii prin simţire a bunuri-lor mfttoriale cunoscute. I*)2.\ 7. Cnvimt tie xu/fyt foiositor. 10. 15. o denaturare. I\phtt>l. Cuviini <U> sufiel fotosiror. în ceea cţ.11' Corelativ. întreaga natură omenească. acoperindu-şj de cele mai multe ori pizma sub chipul bunSvoinţei şi înduplecând cu viclenie pe om să-şi mişte dorinţa spre altceva din cele ce sunt. Sf loan Diimaschin. . se condiţionează şi se întăresc in mod reciproc: „Cu cat se îngrijea omul mai mult de cunostinţa celor văzute prin simţire. Sau. se sporesc una pe alia.131 spre o realitaie sensibilă luata în sine constitute o pervert ire. 58 . cauza căderii omului: faptul că omul şi-a fndreptal dorinţa spre realitatea sensibila l-a înstrfiinat de l^umneztţu sau îndepărtarea de Dumnezeu l-a mânat spre aceasta ? Sfinţii Părinţi socotesc că cea dintâi. Sfăntul Maxim Marturisitorul adopiă şi el o pozitfe asemănătoare: „Viclcanul. Prolog. spune Sfantul Maxim. iarăşi. şi nimic altceva. pe de o parte. 111 care descrie procesul căderii omiilui şi unde se vede cum dorirea celor sensibile si a placerii adusă de ele. într-adevar. după cum vom vedea.1 M Dar ne putem opri şi asupra celuilalt punct de vedere. " Râspunsuri câtre Tattisie.. I.137 Ajunşi aici. XV. din pricina stftrii de copilarie pe care o avea la începui în Rai. II. şi nu spre cauza.dragtUte.114 o îmbolnăvire a acestei facultăţi. răul este mişcarea nesocotită a puterilor naUirale spre altceva de-cat scopul lor. „răul esie abaterea lucrării puterilor (facult^ţ. 16. 70. omul a ascultal indemnul Celui Rflu de a-şi însuşi „bunuri" mai uşor de dobândit si mai la îndemâna lui. Prolog. Oesprv Niunirilr thurme::. contrar firii sau raţiunii. cum am văzuţ. 44. 136. dar şi iubirea egoistă de sine. care „nu poate avea alt în-ceput al naşlerii ei decât abaterea sufletului de la cele conforme firii sale". Cefe MH) dt capete. în urma unei judecaţi greşite. şi uitarea Ue Dumnezeu. o interacţiune a acestor doua cauze. Şi cu cât îşi strfingea mai mult legâturile ne-stiinţei. Nichita Stithalul. Există. XÎ. pe de alta.: A se vedea. Sf. lar scop numesc Cauza celor ce sum.-iesH. II. Avva Dorotei. Maxim Marturisitorul. în fond. plăcerea după simţuri apare ca „lucrarea sufletului contrarâ firii". IV. priveşte iubirea de placere consider a tit explicit ca boulif: 'SpofU'Xiite..I'remhf antropologir? care era in chip firesc îndreptatâ. Nichita Stiihniul. 22. după care se doresc în chip firesc toate". care afeciează. fnvâfâluri ilf stiflpt fohmtiKire. Cf. m Răsptmsuri cam Talaslt. Ccipcw tlrs/m..

scrie Sfântul Maxim. Teognost. Msircu Ascclnl. Cf. jar plăcerea sensibilă pe care omul o dobilndeşte în acest fel nu este decăt un simulacru al dcsratării spirituiile '" IbUU-m. ('twain de sufiet fbla&iter. 77. două feluri de dorinţi. "" Ibidem. fcTtiGHirrxiKCjv. Desprv tegea duhovniceauti.i).l4: La omul pe care I-am definit ca normal (Adam Fnainte de cădere. Dorinţelc legate de simţuri care apar la omul câzut şi păcătos. „carnalc". psihologic şi fizic. prin perverlirea ei. care este rodul şi ţinta iubirii trupeşti de sine".. iubirea fata" de partea lni văzută. Tritttwwniul boh lor etixtesti. să născocească multe forme ale patimilor. cu atât se uprindea mai mult patima iubirii trupeşti de sine. sa întors contra propriei firi. diferite prin obiirşia lor: in fiinţa omului nu există decăt o unică puiere de a dori (fcrciSuuict. dupa cum se nimeresc timpu-rile şi Incrurile şi dupS cum îl îndeamnă modul lui de a fi". 102. Fci. I4J Cf. 4.. cum vom vedea. Dorind ca „iubirea trupeascfi de sine sa aibă unită cu ea numai plăcerea. 59 .. sfi îndepărleze dure-rea care. dar şi mijloacele prin care încearcă. nSscocim surse neînchipui-te de patimi făcătoare de stricăciune (.119 Multiplele forme ale dorinţei prin care omul căzut caută diferite moduri de obţinere a desfătării simturilor. care sc înmănunchează în dorirea lui Dumnezeu. nu constituie. constituie patimile. îl sileşle ca pe un rob. în natura lor profunda\ nu sunt altceva decât această dorinţă. caracterizată prin multiplicilate. diviziindu-se potrivit realităţii sensibile. prin pofta de plăcere şi frica de durere. această putere doritoare. şi dorinţele legate de simţuri. căreia îşi dedică de acum înuinte existenţa. 141 Ibidem..). urmează plăceriî. este în întregime îndreptatâ spre Dumnezeu. sfftntul. Ele sunt simple succedanee. ^jtiOttirruicri 5\)vctui<. Qespnfâptutirt ţi veder*. Teodoret al Ciruhii. spre care s-a îndrepiat Astfel.'*11 b) Iconomia dorinţei Dorinţele spirituale. care se năştea din ea. toate dorinţele omului căzut apar din această decatlere şi reorientare palologică a dorinţei fireşti initiate după Dumnezeu. potrivit naiurii sale.. adică faţă de imp.fafologia omu/ui crizitf (a. Prolog. cum am putea crede la o priniâ abordare. loiin Diimaschin. asa s-a strecural marea şi nenumărata mulţimc a patimi-lor stricScioase în viaţa oamenilor". care apar ast-fel ca mlscociri ale omului în scopul împlinirii noilor sale nevoi. „obiectul"' firesc şi normal al dorinţei omeneşti. rămânând nein-ceieatâ de durere.1"" adăugând mai depaile: „Căutând plăcerea din pricina iubirii trupeşti de noi înşine şi strfl-duindu-ne să fugim de durere din aceeaşi pricină.). abătuta de la ţclul ei firesc. Şi cu cat se îngrijea mai mult de patima iubirii trupeşti de sine (filau-ti. V. care. cu atât născocea mai multe moduri de producere a plăcerii. omul restaural în lisus Hristos). Sf. prin întoarcerea ei contra firii.

v' ('iivintr despre nwoinfă. estc faptul că ea nu se poate în-diepUi şi spre Dumnezeu. Şi fiind inima împârţită între ele. prectim nu e nici iubirea celor conforme firii. Grigorie de Nyssa (Berne feriorie. 44. deşi de rand. care poate fi ttadus ?i prin „impuls" sau . spune: „Dorirea cea după fire este dorirea minţii şi nu este fara dorirea lui Dumnezeu. 4. IX. care. I4 " OntiUi la {'tuitarea etinturilor.Premise antro/iolofjire şi al adevăratului bine.. '" O gâsini mai ales la Sf. siricăcioase şi trecătoare. 896C :' imbigua. patima cea mai tare su-punându-le pe toate". 71: Kdspinisuri văirv Takteie. au lăsat ţarina sufletului lor pradâ' patimilor. 1. „iubirea dutoratfi de noi numai lui Dumnezeu se împarte". XI. însă când iubireu noaslra coboara la fapte mai puţin bune.ui niuiat elatuil1. iar dorirea (de Dumnezeu şi a celor ccrcşti). cure nu sum decfti un joe dc cuvinlc mincinoase. 23).1* minţii de la realitâţjle dunuiezeieşti spre lucruri pămAnteşu' şi jasnice. şi de aceea vrednice de râvnit şi de mull preţ. care dovedeşte că nu se poate vorbi decât despre o unică dorinţă..după ce şi-au întors toata* puterea de a iubi si . 5. De aceea s-a numit Daniel «bărbatul doririlor» (Dan. sunt socotite fnimoase. })espre feeiohe.'47 Sffintul Grigorie de Nyssa este la fel de explicit atunci când vorbeşte despre cei care . PG9I. 49: Tâlctdre la 7'aiâtnostm. 10. I. 2: IX. p. 111. .1"11 O mulţime de învâţilturi palristice vin in sprijinul aces-lei idei. 3. Tot el vorbeşte. „Nu vom afla într-o ini-mă mai multe patimi. II. pe cai*e noi o folosim bine pentru a iubi atunci când iubim înţelepciunea şi vîrtutea.Să ne înălţâm deasupra celor care atrag poftele omeneşti. Maxim Miuliirisilonil. despre omul care „răpind ca un rur iubirea datorată numai lui Dumnezeu. spune Siantul Maxim. 9.. \ XVHI. s-a îndreptat spre patimi". 60 .14^ Origen.s' Ibidem.. în alt loc. abătută din drumul ei. şi să nu ne risipim nebuneşie cu ele puterea noaslră de a iubi'Vv O caracreristică esenţialâ a acestei facultăţi a omuiui. XI.2. PG 90. atunci carnea şi sângele sunt cele pe care le iubim".14'' Avva Isaia. M lhidein. VI. căci se alungă una pe alia. II. I. nici una nu aducc in suflct dragostea şi bucuriu. la rândul său. II. arălând cele două direcţii divcrgente m care poate merge aceastu unicâ facilitate de a iubi cxistenta m om. scrie încă şi mai precis. şi asa au încetat să se mai înalţe spre cele cereşti. Cf. „Una dintre maiiifestările sufletului esle dragostea. Vrajmaşul a schimbar aceastS dorire în poftjrey urâtii a toată necurăţia". II. H44B. ": Omilii la loan. I. 87).1 3 lar Sfantul Isaac Sirul arată că: „nu poale cineva do-bândi dragostea dc Dumnezeu o data cu poftirea lumii'Vs:' „Nu stă în firea ■' ."11 Prin alipirca de imp.doiinta". şi spre realitatea sensibilă. Pentni cu puntf şi ceeu ce ne-ar pfueu bun nu-i ilecut un mincinos idol al adevHraUihii Bine". Nicolae Cabasila {Despre viafti in llrislos. devine slabă. o risipcste în poftc omeneşti". Capet* despre dmgofte.s Şi incii: . V. '** OpjiT). spune Sfântul loan Gura de Aur. 3) si la Sf.Bunâtâţile ncestei vieţi. scrie Sf. aproape secătuită. ' Oouăzeci si nouti de euviiUe asveiice.

cu cat omul doreşte şi iubeşte mai mult cele ale lumii. nici urechea nu poate asculia în acelaşi timp istorisirea unor întâmplâri oarecare şi cuvântul celui care dă învăţătură". eel care îşi îndreapta" toată dorinţa spre iubirea sinceră a lui Dumnezeu. învaţâ" Apostolul Pavel.1"1 „La cei cai'e şi-au înâlţat mintea la Dumnezeu şi sufletul l-au aprins cu iubirea Lui. îndrepiăndu-şi dorinţa spre ceva. pane a iubirii sau chiar toata iubirea de care este in stare inima lui". în acelaşi sens. in chip necesar va dori fapturile şi va iubi lumea:'58 „La eel care nu ştie s. 90. San cum a spus fnsuşi Hristos: „Nimeni nu poate sa slu-jească la doi domni.si>r« feciorie. rtici limba nu ar pulea să slujească unor graiuri diferite.156 De aici reiese ca. 5. căci şi-a îndreptat spre El şi spre reaJităţile spiriluale toată puterea iubirii sale. prin chiar acest fap( omul o îndcpartează de altceva. 1.) CoatS preocuparea lui se mişcă numai in jurul trupului". 2. spune limpede Sffmtul Grigorie de Nyssa. " Omilii h Mfiei. 5. 24. „în Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta tnipului" (Gal. spune. 16). 61 .ul Maxim Marturisitoml. 13). 18. iiupul nu mai pofteşte cele ce se împotrivesc duluilui". Astfel.I. I. cii atât mai puţin II doreşte şi [| iubeşte pe Dumnezeu. iar duhul. '''"'Ibidem.11' lur Sfăntul Grigorie Palama constata că omul care nu-L iubeşte pe Dumnezeu din tot sufletul sâu şi din toattf inima sa „aleargâ încoace şi încolo prin lume. IV. in care el deseinnează tnipiil şi patimile. II. iar Sttintul Diadoh al Foticeei se întreabâ: „Ce pof'tâ va mai avea de bunătăţile lumii cel ce e hrănit de dragostea dumnezeiască?". „De asta dragostea noastră de Hristos este mai slabă. irosindu-şi de dragul ei cca mai mare. ca să nu faceţi cele ce aţi voi" (Gal.. IV.1 ne irosim toatfl puterea dragostei noastre în dragostea de cele lume-ştî". spune Sfâiitul Grigorie de Nyssa. pentru c. scrie Sfam.. IW Cuftelf despre i/ntgosle. nu poate dori vreun lucru omenesc şi nu cunoaşte dorinţe pătimaşe. Lc 16. 3. ochiul rttJ poate vedea deodatâ douâ luciuri. '"-* Triade.PatoUigiei omulni timtl puterii noastre iubitoare.. 9. 11 'lritid. să slu-jsascfl în acelaşi limp desfttărilor trupeşti şi unirii spirituale'V'4 „Căci. 9. Sfflntul Simeon Noul Tcolog 1M lh'. 65. IVI Folosim uici cuvfintul „luine" în accepţia sa duliovniceascfi traditional». sau de utuil se va lipi si pe celâlalt îl va dispreţui" (Ml 6. expli-că el mai departe. XX. rostind in aceeaşi clipă ctivinte evreieşti şi cuvinte gre-ceşti.1W) Si [overs. căci sau pe unul ÎI va uri şi pc celâlalt ÎI va iubi. căci acestea se împotrivesc unul altuia.1 ('iivâi/t ascetic m 100 de ca/wir.'" Cel care nu-şi îndreapta* toata* dorinţa sa spre Dumnezeu. „Grija de una duce neapărat la lepâdarea celeiiallo".102 La rAndul sfiu.1" Să aminlim aici şi cele spuse de Apostolul Pavel: „Trupul pofteşte împofriva duhutui. 17). ci numai dacă It' prîveşte pe rând pe fieeare dinire ele. Sfânlul Grigorie Palama.1 umble pe calca duhovni-ceascfl (. împotriva impuliii.

ci şi unul orizontal. kail WxfK)"-167 Şi putem spune c5 este aşa. 366. Despre fedo lie. precum spuneam. c) Patohgia dorinfei . 2. vom vedea că există o iconomie a dorinţei nu numai in acest plan vertical pe care l-am evocat aici . deci. chiar dacS se intoarce de la cele bune. el este supus schimbării. se va putea aprinde tropul sau în general sâ-şi împlinească poftele ei ? Nicidecum". cade în grija de cele pâmânleşii'V'* Acelaşi argument i| foloseşte şi Sfânlul Atanasie atunci cănd vorbeşle despre căderea omului în Rah „Căci flrea. dacă îşi retrage dorinţa de la un lucru spre care o îndrepta pân. XXV. de Făciltonil ei.spirilual sau sensibil/trupesc . IV. "' Cttvăttt impotriva climlor. "" CI'.in care dorinţa se mişcă fie spre realităţile spirituale.yi a piâcerii.1*4 Sfântul Nichiia Stilhatul spune: „Fîindcă sufletul este schimbător din fire. 41. 62 . cf. deviate* de la unul dintre cele doua domenii . el simte imedlat nevoia de a găsi un altul spre care să şi-o îndrepte. 111. cum. Grigorie de Nyssa. fie spre cele sensibile. ci. folosindu-se riui de aceasta pentru poftele ce le-a născo-ctt. spune-mi.1"1 Faptul că dorinţa. aşa poate să se şi întoarcâ de la cele bune. la omul câzul Vorbind despre dorinta pervertita* a omului căzut. din multe privinţe. se mişcă în mod necesar spredomeniul opus. preface ceea ce este în puterea ei. trebuind să se îndepărteze de unele atunci când se îndreaptă spre cele opuse -.1 aliinci. se gfindcşte numaidecât la cele potrivnice. Ifisându-se pradă unora. la fel. 2. '" Catthet*. se explică prin caraclerul mobil al sufletului. VI. fiind uşor mişcătoare.spre care s-ar fi îndrepial. m Despre mflet.W. Căci nu poate să mi se mişte deloc. 109-121. lar intorcandu-se de la bine. Sf. precum poate înclina spre cele bune. dat fiind că a fost creată şi cu voie liberal. nu încetează de a se mişca. Căct. le părfiseşte pe altele. Fiindcă pornirea inimii lui sau mai tlegrabă toatfl înclinarea vo-inţei lui e legată de dulcea iubire a lui Dumnezeu. in care dorinţa omului se misca" printre diferitele obiecte ale patimilor şi unde. dacă el păriiseşte sârguinţa spre cele dumnezeieşti. in capitolul urmfltor. Deci aceasta fund legata. 175.Premise antropologi'e scrie: „Sufletul unit prin iubire cu Dumnezeu nu poate să tie târât spre poftele şi dorinţele tnipului şi nici spre alte pofte ale lucrurilor şi patimilor văzute sau nevăzute. Omilii In CatttQ Numerii. "■ Serisori. Dar ea nu se mai mişcă pe calea virtu-ţii. Sfântul Vasile eel Mare scrie: „Pofia este o boalfi a sufletului (fcjuOuuia voaoi. Origen. fiind prin fire uşormişcătoare". Cf. prin faptul că omul nu înceteaza sa dorească ceva şi. diferitele patimi. XX. găndind la cele ce nu sunt. nici ca sâ vada pe Dumnezeu."" Atunci când vom studia.

3. 61.. m Ibidem.174 Dorinţa rătăcitS a omiihii îl face să trăiască într-o lume pe dos.).„Lipsit de raţiune" înseamna contrar raţiunii (Xoytţ). spre sine însuşi şi spre cele sensibile. ne spune Sfânlul Maxim Mar-turisitorul. dorinţa spre lucmrile sensibile". 3. PG 90. obiectele pasiunilor sale. spre lucmrile sensibile.. IM Sf..171 lar la Sfântul Nichita Stithatul găsim scris: „Dacă omul doreşte bunurile cele statornice dăruite de Dumnezeu şi care sunt veşnice (.m omul ajunge sfi priveasca cu teama cele vrednice de dorit şi să le respingă. a părasit frumuseţea dumnezeiasca' menitft sa* alcaluiasca podoaba lui spirituals si a socotit zidirea vazuta drept Dumnezeu. el ajunge.33:34 ! ' Sfiinlul loan Guril de Aur spune: „Noi.. XVIII.) cele de.171 De aceea Sfântul Maxim vorheşte despre „nebu-nia minţii. 1 * Kăspuusuri câtrt 7i'i/ci." {Oes/tre stntyiMgerea minut.w\ 61. 888C. pierzand înţelegerea adevăratului Dumnezeu. Care era ţelul ei firesc. întoarse spre cele pieritoare şi care nu pot dăinui (. Omul căzur ajunge astfel să traiască înlr-un mod cu totul delirant. Maxim Mfrfurisitorul. omul aiurează. Cuvântul. tngrijindu-se de cele nevrednice. Sf.fn/ohgia emiiitui rdzju Mutându-şi dorinţa de la Dumnezeu. în atara lui Dumnezeu. cei care ne-um prexhit inimile mi iubirii celei nebune. 2). alunci el se mişcă într-un mod lipsit de raţiune împoiriva firii". înseamnă confomiilaie cu Logosul.dupa ea". purtându-se ca nit smintir. în lumina învăţăturiî parristice. în care lucmrile şi-au pierdut ordinea şi adevăratele proporţii: „pofta face mai iubite decât Cauza şi Fiinlu cea unicâ" şi singura vrednicâ de dorit (. lar aceasta cu atăt mai mult cu cât. în ultima analiză. şi aflând prin ex-perienţă că împărtăsirea de cele sensibile susţine firea lui irupeasca şi vazuta.. 2.. asemenea dobitoacelor necuvanijUoare. îndepărtându-şi dorinţa de Hristbfi.. prin aceasta* reorientare a dorintei sale si prin descope-rirea de noi dcsfătari. raţiune care. aşa cum arată Sfântul Maxim: „împărtSşindu-se deci omul fără măsură de aceasta numai prin simtire."'* propriu. omul a folosit-o in chip necuvenit. prin mijlocirea simţurilor". atunci el se mişcă" potrivit firii". care-şi mişcă. ci celei rmii nobile. Alifi'l spus. Grigoric dc Nvssu. m Deipn «^«. omul „şi-a văzul plăcerea mişcându-se potrîvnic firii. în care valorile sunt riisturnate.).170 ci acţionăiid contra firii. şi aflandu-şi în ele desfătarea.17. prin ele. A Kâspunsuri câlre TaUviie^ Prolog* 63 . îndiimnezeind-o datorita* fap- ""Cf. D«spre feciorie. I. '" Kthfitimtiri cat in Takufa.176 constată Sfântul Maxim. potrivnic f'irii.1""'' neindrumand-o conform firii ei. celci mui imilte dintie iubiri. pe care le aşază în locul lui Dumnezeu. „dacâ însă hrăneşte în sufleiul său dorinţe îndrepta-te spre cele materiale. Supuniind simnjrilor puterea sa fireasca de a dori. nebuneşte. Takuire la Total nostm. siî absolutizeze dorinţele şi plăcerile sensibile şi. "° Ibidem.. normal.

şi binele real şi autentic. în planul sensibilităţii. Astfel. neplăcere. creându-se o confuzie permanentă între ceea ce omului îi apare. „Mâneând din pomul neascultfirii. şi binele în general. potrivit do-rinţei sale pervertite.sunt propriile pofte. tot asa. el poate s3 fugă. ci foarte adesea este socotir bine. pierzându-şi pentru el valoarea spirituals. simple mijloace de satisfacere a patimilor lui. ci propria sa plăcere. în chip obiectiv. dar arată prin fapte că nu cunoaşte ceea ce este cu adevărat "Ibidem. Sfântul Grigorie Palama scrie: „Cel cuceril §i purtat de poftele cele rele pofteşte cele ce i se par lui bune. instrumente de desfătare a simţurilor.„raţiunile duhovniceşti" -. raporturi între obiecte supuse predate capri-ciilor. Mânat de dorinţa lui pervertită. spune Sfântul Maxim. in fond. ci le considers ca importance sau valoroase numai în măsura în care le doreşte şi în funcţie de intensitatea placerii pe care ele i-o oferă. el părăseşte Binete absolut şi unic. după cum remarca* Sffiniul Grigorie de Nyssa. iar singiira lui normă. 64 . în mod obiectiv. cunoaştcrea binelui şi răului pe care au dobândit-o oamenii prin pacat nu mai este cu adevarat cunoaşterea şi discernâmântul pe care le aveau atunci când cunoşteau adevăralul Bine şi respingeau răul. în starea de pacă-toşenie. omul nu-L mai are în vedere pe Dumnezeu. acesta este perjtru el dăunător. bun. In relatiile Side cu creaturile. pentru el. spre ceva ce-ţi stă la inimă". Raporturile dintre fiinţele omeneşti devin.. şi defineştc cu constants în mod greşit binele. pornind de la dorinţt-'le sensibile şi în funcţie de plăcerea urmârită. Binele şi răul sum astfel definite în mod su-biectiv. a fi bine. omul respingea răul. şi. râul nu mai este privit ca rău. dorinţelor şi plflceritor simţurilor. chiar dacă. plăcerea devine criteriul binelui. 1" Orsptv fnrerea amului. pentru că aceştia. omul cautit înlotdeauna într-o direcţic gre-şiul binele propriu.. Aslfel luniea devine pen-Iru om proiecţia fantasmatică a dorinţelor sale. Necunoscându-L decât pe Dumnezeu si nedorindu-L decât pe El. ajung simple obiecte de care se foloseşte pentru a-şi satisface nenumaratele patimi. ca de ceva rău. care sum din aceeaşi plă-madă cu dohnţcle lui pervertite şi pe măsura lor. dorind desfătarea cu cele sensibile. el gustă din rodul pomului cunoştinţei binelui şi a răului."7 Atunci omul îşi face din icaliluţile sensîbile o mulţimc de false zeitâţi. Prin păcat. Relaţiile omului cu celelalte făpturi şi cu semenii sunt cu totul strâmbate. XX. "* ibidem. binele şi râul ajung sfi se confunde. pentru că îi produce.17*1 în conştiinţa omului căzut. pentru sîmplul motîv că-i place. I97CD. .n" Omul poate astfel numi şi căuta ca bun ceea ce este plăcut. iar creaturile. experiază răul şi inaugureaza* un mod de existenţă în care. idoli. PG 44. El nu mai pri-veşte creaturile în funcţie de hgoi lor .Premise an/mpologice lului că e de trebuinţă* pentru susţinerea trupului". Iubindu-L pe Dumnezeu.jnclinarea. (omul) încerca în simţire cunoştinţa binelui şi răului amestecate în el". omul iubea adevăralul Bine şi pe toa-te le judeca numai în funcţte de El. ci mai curănd. de ceea cc este.

. pricinile care pierd (viaţa) şi născocind şi cultivand prilcjuiilc corupcrii sale. af'irmă ca „ceea ce pune stăpânire pe voinţa noaslră şi o trage de la bine la rau e înlr-adevâr o neputin-ţă. XIII. ''. 101-107. " Ihidem.. 16 (CCSG 7. doreşte şi se bucură de o fantasmă.1"'* Sfântul Grigorie de Nyssa.. . toate facultâţile sale manifestân-du-se aiiapoda şi fara nici o rânduială.' Amhigtui.. 'şi noi. ci şi-a lulburat întreaga fiinţa.1''2 Prin plficcrca sensibilă. ne mâncăm unii pe alţii ca reptilele şi fiarele". Prolog.'na dintre cele mai grave lulburări pe care o are omul de înduraf este dezordineii facultăţilor sale. omul cazut ajunge să se autodis-trugă. Pervertirea facultăţii poftitoare mai are..amestecarea şi confuzia puterilor naturale întieolaltâ". 8. care simbolizează realitatea sensibilă ridicată la rangul de idol. Ingrijindu-se numai de cele nevrednice de dorit. 66 . nici nu exislă în realilale.' l. a socotit că nu mai există nimic altceva alarâ de cele văzute şi că numai cele vremelnice şi cele tnipeşti sum bune". linspwisuii ctilre Totasie. înlorcându-şi dorinţa de la Dumnezeu şi predându-se simţirii.I97 Efectcle schimbârii sensului dorinţei le resimte in primul rând mintea omului.jşi pre-schimbâ dispoziţia sufletului deodata cu cele ce se împrăşlte. II56C. care dă nastere lucrârii ncsocotite a patimilor contra firii". " Râspiinsnri ctilre TaUxsie. şi alte urmari. Disctrsuri elite. ca pe una ce se rostogoleşte împreună cu cele ce curg şi nu înţelege ca se pierde. sail mai curănd. Prolog. spune Marcu Ascetul.. cei ce suntem de aceeaşi fire. într-adevăr. pc care Dumnezeu i-a oprit nici măcar a le gândi'V'' * „cinstind. 7. p. scrie el în alia pane/''1 „Su-flcrul este mistuit de focul plftcerilor trupeşti". cu aril mai mult cu cat omul. ' Ihule. Să semnalfim m Cm-am împotriva elimlor. 10. se alipeşte de ceva care. 1 n Sf.""1 Aceasuî restnlngere a realităţii la o parte a ei şi viziunea deformală care rezultă de aici apar şi ele ca o stare de delir. o slabiciiine". dalorila ne-ştiinţei"''.l'. remarcă Sffinttil Maxim.sloiă ct'itre Niculoe Moiuilml.181' Ei îneep să divinizeze înseşi „patimile cele rusinoase. SfSntuI Maxim spune că viţelul de aur. spune el. cum spune Sfanlul Maxim. „împreunarea lor patimaşă şi nesocotita. omul 1111 si-a pervertir numai puterea poftitoare. din pricina lotalei orbiri a sufletului faţa de adevaY'. "" Rmpimsuri ctilre Talosic. Simeon Noul Tcolog. 16.l Prin dorinţele sale conirare firii.Premise tuitropohgic* cele de faţă şi la slava lor. reprezintă în acelaşi timp . m Martle cm-âm catelieîic. usa cum am uratat deja. 105). cu totul la întâmplare. „Aşa s-a iăiat firea cea unică în uenumarate părticele. dorind creatiirile dupa aparenţele lor şi în afara lui Dumnezeu şi socolind că se bucurâ de ele. omul îşi înveninează sufietul. „Aşa a devenit viaţa noastră plinâ de suspine". pentru oameni.'9* o boală a firii noastre. deosebit de grave. Prolog. PG9I. insutuită de dorinţa perveilită. în ceea ce-l priveşle. omul. m Epi. Despre patologia ei am vorbit in capiiolul precedent.

pricinile care pierd (viaţa) şi nfiscocind şi cultivând prilcjurilc coruperii sale. m Marete cuvSnt t-atehetic. Prolog. cum spune Sfântul Maxim. Rdrmiruuri cătrv Talmie. care sim-bolizează realitatea sensibilâ ridicată la rangul de idol. se alipeşte de ceva care. 16 (CCSG 7. dorind creaturDe după aparenţele lor şi in afara lui Dumnezeu şi socotind că se bucură de ele. Prolog. întorcându-şi dorinţa de la Dumnezeu şi predându-se simţirii. omul. ca pe una ce se rostogoleşte împreunâ cu cele ce curg şi nu înţelege că se pierde.194 Sfântul Grigorie de Nyssa. instiniită de dorinţa pervertită. 19 fif» . 11 Kâsfnuisuri ctitrc Ţaittsie. asa cum am arâtat deju. si noi. „Asa s-a tăiat firea cea unică în nenumărate pârlicele.iliceva afară de cele vâzute şi că numai cele vremelnice şi cele irupeşti sunl bune".M o boala a firii noaslre. spune el. din pricina totalei orbiri a sufletului faţă de adevăr". 105). nici nu exislă Tn realilale. Discursuri etiee.. omul căzut ajunge s3 se autodis-trugfl. ne mancăm unii pe alţii ca reptilele si fiarele".amestecarea şi confuzia puterilor naturale înlreolalta"."'" Această restrângere a realitalii la o parte a ei şi viziunea deformată care rezultă de aicî apar şi ele ca o stare de delir.. "■ tbidatu inAmingua.1 „Su-fletul este mistuit de focul plScerilor trupeşii". o slăbiciune'. „cinstind. Simeon Noul Teolog. XIII.îşi pre-schimbă dispoziţia suflctului deodatâ cu cele ce se împrăştie. a socotit că nu mai există niinic . pe care Dumnezeu i-a oprit nici măcar a le gaudi". ci şi-a tulburat întreaga fiinţa. Sfântul Maxim spune că viţelul de aur. într-adevăr. datorila ne-ştiinţei"'''. itth'f/iinsnri vi'itrv Tiiltisif. în ceea ce-1 priveşte. remarcă Sfântul Maxim. m Ibidem.Premise antTopologicr celt* de faţă şi la slava lor. 10. 8. Prin dorinţele sale conlrare fiiii. îngrijindu-se numai de cele nevrednice de dorii. reprcziiitîi in ace las i timp . 16. toate facultâţile sale manifestân-du-se anapoda şi ffiră nici o randuială. pentru oameni. şi alte urmari. care dă naştere lucrilrii nesocotile a patimilor contra firu".""' Ei încep să divinizeze înseşi „palimile cele ruşinoase. deosebit de grave. 101-107. 7.197 Efectele schimbării sensului dorinţei le resimte în primul rând minlea omului. cu tolul la înlămplare. cu atăt mai mull cu cat omul. Prolog. „Aşa a devenit viaţa noastr«i plinS de suspine". II56C. sau mai curîind. „împreunarea lor pătimaşă şi nesocotită. afirmă că „ceea ce pune slapânire pe voinţa noastra şi o Irage de la bine la rau e într-adevăr o neputin-ţii. omul nu şi-a pervertit numai puterea poftitoare. doreşte şi se bucura de o fantasma. p. spune Marcu Ascetul. omul îşi învenincază sufletul. cei ce suntem de aceeaşi fire. "" Sf. Să semnnlfim 1 ( uvimi fmpotriva eUnitor."2 Prin plăcerea sensibila. Pervertirea facuttaţii poflitoare mai are. scrie e| în alta parte. * lifristolă catrt' Nirolae Monahitl. .PG9I.196 Una dinire cele mai grave lulbunVi pe care o are omul de îndurat este dezordinea facultăţilor sale. Despre patologia ei am vorbit în capilolul precedent.

minlea îşi pierde stabililatea şi pacea pe care le avea alunci când îşi implinea lucrarca sa firească... Ea devine asttel multiform. sufletul se risipeşle şi se divizează. şt se risipeşte în mulţimea plăcerilor sensibile: „lubind plâcerea. Minlea se răspândeşte în iienumârate direcţii. Cuvinie drspre nrvoîitţd 18. <'uvâtti fmpQtliVQ pâgeini/w. spune Eviigrie. era desavârşit unificată. Marcii Ascetul. de conducere a puterii poftiloare: dimpotrivă. Cele 300de capetg. este târâlă de curgerea neincelatelor schimbari şi se află într-o neconienîtă frămănlare.. IV. şi de dorirea Lui. I. G7 . noCf. de asemenea nalurală. sufletul a început s-o caute pe felurite câi". risipindu-se în multiplele forme sub care vede lumea minica decăzuta a omului. Legal de aceasta. orbită de plăcere1''* şi înşelatâ de ea." Atras din toale părţilc de multele sale dorinţe. în primul rând a dorinţei. iarcând al'la prilejuri de împlinire a poftelor sale nu poate fi in nici un chip oprită de la împlinirea b»". . ajunge sâ se răspândeasca.Sfiihattil.I'tiift/ogitt oimilui ct'tztK aici numai faplui că. adică la Dumnezeu. Abătan-du-se de la Dumnezeu. " Cf."' Cf Nichila . se divizeazfi într-o mullitu-dine de dorinţe elerogene şi adesea contradictorii. adauga Sfflntiil Aianasie. iar îndreplându-se spre lumen sensibila. " Cf. irainica şi slatornică. 11 Sf. riităceşte în toale părţile. Marcu Ascetul. 94-9S. „Căci cum se grabeşte să înfeleaga binele. Isuuc Sinil. omul pierde unica şi adevărata bucurie. 103. privită" ca de sine stătăloare. dorinţa îsi pierde unilatea. nici pe cea. 4. III. omul nil dorea nimic alteeva decât pe Dumnezeu şi nu avea alia dorinţă decât cea legată de Dumnezeu."!. una dinlre principalele ci activităţi. 85. în afara lui Dumnezeu.:c' făcând din căutarea şi punerea in Incrare a mijloacelor care să-i permitii împlinirea pof'lelor."* „Mintea pălimaşa. Talasie. risipindu-se şi revârsându-se în llecare cltpa spre ceea ce place simţurilor. Dt&pre Irgea duht/wticeaxed. „DespSrţiiuhi-se de cuge-larcn la acel Until şi cu adevărai exislent. de contemplare şi de discernă-tnfint. Suflelul esle divizat nu numai de mulţimea dorinţelor care-l bântuie. spune Sfâiitul Ata-nasie eel Mare. au câzut in pofte felurite şi mărginite ale mipului". de cunoastere. do-rinţa omului avându-L ca unică ţinlă pe Dumnezeu şi tinzand fai'ă incetare şi cu totul spre El. Epîsiolâ răirr Niroltu' Mouahut.lvl ea nu-şi mai CxercitS funcţia sa naturală.'01 se pune In slujba ei. Sf. " Cf. 7. dar şi de dualitatea de care este marcat prin cunoaşterea binelui şi a rilului pe care a dobăndil-o prin păcat. L'n all efect patologic fundamental al pervertirii puterii poftiloare este divizarea tutnror facultâţilor oinului. liespiv feiivrie. de contemplare a celor diiinnczcieşti. Grigorie dc Nyssa. 15. Cnprte despre dmgaste. In Adam. lasânduse înrobilâ de aceasta. 2. 3" Ibidem. VI. Prinsă in vârtejul perpeluu al poftelor. "":' C'apele gnosiice.

214 „suflelul se pleacă spre plăcerile trupului cum se pleacă oaia. Grigorie de Nyssa. prin pâcat.se de rrup şi suferinţele legate de el. imbraciio forma pâmânteasca".21* Abătându-şi puterea doriloare de la Dumnezeir şi indreprând-o spre reali-taţile sensibile.. am ales moartca în locul vteţii". I. „plăcerea păcâtoasâ* este maica morţii". când paşte. sau. :is Idem. spre celc sensibik'. placerea s-a în jug. omul are de suferit mărginirile impu. Cf.| .2" Din duhovnicesc cum era în starea sa originarâ.La cei dedaţi plăcerilor senzuale şi stricăcioase toată puterea sufletului de a pofti se dcşartă în trup şi de aceea devin întregi trup". 61.:n „pornirea dobitoceascn şi neraţională i-a fâcul să uile de firea omeneuscă". omul.20B De ncum. PG 91. Sf. '" Cf. Sf. Cf.. 58. I. omul nu cunoşlea durerear1'' bucuria duhovnicească pe care i-o dădea comuniunea cu Sfânla Treime era cu (otul ferită de ea. îi urmează durerea.4 ibidem. Sf. . a încelat sa mai fie duhovnicesc şi a devenil tmpesc. contiai firii. 68. Desprr legeti Julunnir. Ambigm 10. Fiindcă de la neascultarea lui Adam. şi pierzând tra. Maxim Mfii'turistroml. 2. Sf.Omul aflfi prin fnsăşi experienţa sa cfi orice plăcere are ca urmaşfi în mod sigur durerea". indară. Maxim Mfinurialtapl. Ibidem. „Pofta de plăcere. M 1 . Râspunsuri ctiire Talasi?.L firuln se. I. Nichita Slithatul.. se alieneaza în înlrcgime. 18.Suflcliil ini'. Maicu Ascclul. 23. cum remarcă Sfantul Maxim. Prolog. 61.. m Cf.t* tează Sfăntul Diadoh al Foticeei.. asupra păşunii". scolin I I. 2. spune Sfântul Maxinv4' Legându-se de trup prin plăcere. Sf.. penlru a culege din ele o plăcere care se dobândeşte uşor şi iute. devine psihic. Maxim Marlurisiiarul. " Răspunsuri t'ătre Tcdasie. . BespreftcioHe.Premise imtropotofiic.210 „Amăgiţi la început prin amăgirile plăcerii.318 ' ( uvâm ascetic Tn l(X) de capete. 302. lfl * Cf. Ttiade..uiMti. 61. 1 Ctij/ete (lespre CUnoţtitlţQ dr Ihitimezeu şi îroiiomîa hitniptirii. piin niîjlociicu Inipiilui. omul vede curftnd că desfătarea râvnitâ se spulbenl numaidecat. II.?ri Omul. ('tie MH)de captfe*. trupesc. Maxim Măj<iu isitorul. Sf. lot asa: . prin pervertirea doriniei. înrobil de dorinţe şi dc plăcerile simţurilor. 1112 C: . In slarea cea dintâi.it cu durerea. 9. spune Sfăntul Grigorie Palama. îndată îşi aminteşte şi de rău. Cele JOOde rope/e. 15. şi plă-cerii. III.săturile proprii firii sale. 88. Nichiia Siifhiiml.. Sf. :iuCf. ca pe una ce se rostogoleşte împreună eu cele ce curg"." : se race asermlnător animalelor. preschimbS dispozi^ia sufleru-lui deodată cu cele ce se împraştie. Hăxpumuri câire Tahsir. Prolog. ţinereade minte a omului s-asfaşiatîn două". 5. IV. omul ajunge în stricăciune şi moarle. spune înca Sfanlul Maxim. fuixpuiisnri vălre Tulnsie. Dar din clipa în care.. Despre viaţa IttiMoise. Sf. Râsptmsuri către Talasie.217 „Experienţa îl învaţB ca e cu neputinţfi sâ ajunga" sa aiba" neconlenil plăcerea ca tovarăşă de viaţă şi sa rămână cu (otul neatins de durere". 42.Cl".

purtata in chip nerational de acesiea. prin ciklere. 1 Dfxpi-e viafa i'i firistox. ramânând nemârginitâ. şi mintea spre cele sensibile. care pier repede. pe măsura bogitţiei bunătăţilor divine care-i fuseseră fagădui-Le.22' Dorinfeî nesfarşrte de fericire care ţine de propria lui naturîl. de sufcrinţa psihică şi morală.. cu o existenţă limitatâ. mare şi largă ca un rezervor. „Socotind lucrarea simlurilor. indeosebi. nici nu poate pune capăt dorinţelor noastre.2-1 Dumnezeu. tl nu înceteaza~ însă să înseteze dupA i n l i n i t şi absolut.nmalil şi. ci şi. . ci veşnic rămânem însetaţi. „Dorinţa noastră fierbinte e fâcutâ pe masura. din prioina simţirii care a biruit-o. Cff itmtem. mIbiAm. likilnd în sufletul omului un gol dureros. bunătăţii nemurginite".. nu este în măsurâ' s. nu i se mai oferă de-acttm decflt phlceri fulgurante. spune lui el. VII.Nimic din lumea celor zidite nu-i în scare să înlreacS dorinţa noastrft spre fericire. Dorinţa a fost ssidită* în om ca să-1. folosind un cuvtot mat percu-tant peniru omul modern. căci prin acesiea se iuişte înfristarea". dup. pentm că.Paiologia omului ctitttl Nu vorbim iiici numui de durerea fizica pe care o incearca* omul. 58. care capăul forma tristeţii. ca şi Cei spre care se îndrepuj în chip firesc la nice-put.. jnsatisfacţiei. Jar omul cade. ::o Hâspnnsuri cătfn Tafttsie. „întrista-rea (kimt]) sufletului este urmarea placer ii simţurilor.. şi atunci cum ar putea sit-J saturfi această lumc a noastrâ.21* întor-c'mdu-si. arată Sfăntul Nicolae Cabasila..1 apa cea veşnică... mărginita prin Datura ei. „Nimic din cele de jos nu ne pot săiura. nu şi natura. prinzându-se de cele corporate.^' Dar această iristeţe vine şi din aceea ca obiectul dorinţei şi plflcerea care vine de la el nu sum nici elc pe masura puterii de a dori a omului şi a bucu-riei care îi era menită. ci toate sunt mat mici şi mai prejos decât ea". pradâ tristeţii sail. o dat.doreascâ pe Duiti-nezeu şi sâ" se bucure de El. ca şi când nu ni s-ar îrn-plini nici una dintre dorinţele care ne mistuie. 58.1 sature ncmârginitul dor al omului dupâ nemârginire. omul îj oferă acesteia numai obiecte mitrginite. scolia 3. pemru cil nu-şi poate stinge niciodaln dorinUi şi nu se poate bucura vtsşnic. : '-' Ibidem. cu to-lut relative. particele neînsemnaie. „este Cei ce a poirivil astfel (pe măsura Luij sufletul nostru şi dorul dupfl fericire şi întreaga noastră fiinţâ"'."* Şi tol aşa.. drepl o lucrare n. VII. Nici o realitate a acesîei lumi.. infrucât acesta e lovit de biciuirile dese ale conşiiinţei".. aflăm din scoliUe la „Răspunsurile către TaJasie". îndieptând spre cele sensibile puterea iubirii sale.'" „câci şi inima pmeneasca aşa a fosl zidttă dintru început. omul îi oferâ puterii safe de cunoaştere un obiect care nu corespunde rostujui ei şi care nu este nici pe masura naturii sale. mintea naste întristarea din suftei. trecătoare ? La acest iucru se *"Ibidem. 58.l cu dorinţa. 09 .XL --■' tb&em. Toale acestea pentru ca* sufletul omenesc esîe însetat dupâ* desflvârşire. omul avea din fire capacitates nesfârşită de a se bucura. ca să poată cuprinde în ea pe însuşi Dumnezeu". astfel. facilitate» sa de a inbi şi-a schimbat doar direcţia.

Vn. II. străbate una dup5 alia sferele acestei lumi. „Şi fîindcă orice plăcere rea picre împreuna cu mo-dalităţile care o produc. pe care pentru 0 clipfl l-a socotil absolut. încercând să refaca* totalitatea. 13-14) DezamSgit de fiecare data dupa" împlinirea dorinţelor sale. se încăpâţânează să vadă în el o chemare la posedarea şi desfatarea cu alte şi alte noi obiecte care. a celor văzute. Ibidem. suferind din pricina nepotrivirii di litre ceea ce aflâ şi năzuinţele sale profiinde (pe care continuă sa le aibă fără să le mai cu-noascâ* adevăratul sens). în loc să admits că golul acesta chinuitor este absenţa lui Durnnezeu din sufletul său şi că numai El îl poate umple (cf. rămas într-o lume de obiecte. chip al neliniştii în faţa acestui vid." Omul căzut traieşte astfel într-o stare de permanent^ frustrare. uneori. întotdeauna obieclul dorinţei sale. întrun sfârşh îi vor aduce fericirea mult rfivnită. omul cutreieră printre ele. Pentru cea dintâi lupia cu roata puterea.Premise aril ropohgiee gflnden Domnul cftnd spunea ferneii samarinence: „Oricine va bea din aceas-tă apă va înseia din nou. el nu ştia. omul căzut îşi continuă alergarea nebuneasca* în căutarea de noi plăceri. rod al profundei sale fnistrări. Căci în plăcere e amestecal chinul durerii. rTiră a ajunge vreodală la capatul cautării sale. fie şi chiar toate buiiătăţile lumii. pe cea dc-a doua o combătea cu toată sarguinţa. iluzia câ a aflat ceea ce căuta. 70 m . "" thidem. închipuimlu-şi ca* printr-o astfel de dibăcie va putea să le despartă pe acestea una de alta şi iubirea irupeascâ de sine (c^iXainla) va avea unitâ cu ea numai plăcerea. Atunci tristeţea inimii sale.Sub puterea patimii. sau. precum se vede. crezând în chip desert că poate afla infinitul în acest abis în care se scufunda tot mai mult. 14). iar atunci. Sfântnl Maxim spune. îşi avea toată pornirea spre plâcere şi loată fuga dinspre durere. Arătând cum în simţirea omiilui căzut plăcerea este legata de durere. noi privim mai departs şi căuiăm ceva ce nicicând nu vom gâsi în această lume. sporeşte. larcl încearca în van s-o lecuiasca prin ceea ce a nâscut-o. împlinirea vreunei dorinţc îi 'l. pe care le adnna şi le înmulţcşte. omul descoperâ abisul care-l desparte de adevăratul absolut. într-o per-peniă insatisfacţie fîinţială. că orice place-re are ca urmaşâ în mod sigur durerea. simţind mereu iin gol în adâncul fiinţei sale. trecând de la until la allul. mai pe scurt. eel ce va bea însă din apa pe care Eu îi voi da-o. nimic nu poale satura aceasră dorinfâ si nici o putere din su-fleml nostril nu e in stare să sature aceastâ sete după fericire". omul.i. In 4. pentru o clipă. Pentru a evita durerea care urmeazâ oricarei ptâceri şi pentru ca nevoia sa nemărginita' dc fericirc să-şi afle împlinirea. ea* plăcerea nu poate fi niciodalii fara de durere. sfărşeşte prin a se dovedi măr-ginit şi relativ. acela nu va mai înseta in veac" (In 4. afhlnd prin însaşi experienţa sa. rămânând neîncercată de durere. continuilatea şi absolutul dupa care tânjeştc. continua el să creadă. „Oricare at 11 bunătăţile cu care suntem încârcaţi. Chiar dacă.

într-un sfârşît nu aflâ altceva decât durerea. ncpulând ajunge la o plăcere eliberali* oV durere şi de osteneir. 71 . Patologia agresivităţii Alăiuri dc puierea poltitoare. Aşa sunt toaie cele omeneşli.. '"•ihutem " Omi/ii fa f'ttcere. şi nu după Dumnezeu. 4. sub roate formele ei. omul a încercat „să do-bândească. nici n-au apucal sa vină. Sfântul Maxim spune adeseori că omul care alcargâ după plăcere nu-şi alinge niciodata ţelul. Cele duhovniceşti însâ nu sunt aşa. Dar grâbindu-ne să tocim împunsălurile durerii prin plâcere.330 Ne întrcbăm atunci: cum de-au pulul Adam şi cei care i-au urmat lui să dea fericirea dumnezeiască spre care îi mâna însaşi firea lor în schimbul unor plilceri de rând şi slricăcioase. omul nu lace decât să-şi sporească suferinţa. o mare nebunie stf schimbi pe cele statornice cu cele nestatornice. ne aflăm retugiul în plăcere. prin faptul c5 este mai puternică pati-m. stalornice. i'ăra Dumiiezcu şi înainte de Dumnezeu. cum nu Irebuia.. scrie el. oinul pornit în câularea placerii. Sfântul loan Gura de Aur socoteşte ca a le alege pe cele dintâi nu este allceva decăt curala nebunie: „Da.i plăcerii". culese din materie. nepuu'mdu-se bucura „nici de rodul simţirii. precum voia". Tree mai repede ca apa râurilor şi lasâ* puslii ş\ goi pe cei îndriigostiţi de ele. care aveau urmâri atât de nenorocite? Comparand bunurile pământeşti cu cele duhovniceşti. încercănd să ne mângăiem firea torturată de chinurile durerii. pe cele veşnice cu cele vremelnice. oare. „Vrând să scă-păm de simţirea chinuitoare a durerii. Nu este.). sunt train ice.I'alologiti omiihti reizul chiar dacă pare ascuos celor ce o gustifc. cum arata* limpede Sfân-nil Maxim Marturisitorul. ^Ambigua. nimic nemiş-cat. II56C. fiind una dintre componentele sufletului omenesc înca de la crearea sa. Această putere ţine de însăşi fîrea omului. plăcerea e scurlă şi trecăloare. nimic statornic. în fapt." fncercarea oinului de a-şi afla fericirea în afara lui Duinnezeu a fost diniru începul în mod necesar sorritfi eşecului.'11 3. pe cele ce rămân neconlenit cu cele ce zboară. Aşa e desfatarea şi celclalte (. ■ R(îs(nmmn către Tnlasie. întinse cât toată veşnicia. câ şi zboară. Iar aceasla nu se putea". cele ale |ui Dumnezeu. cu neputiiîţâ* de împlinil. 10. pe cele ce lie aduc în veacul ce va sil Tie multă desfalare cu cele care ne pricinuiesc acolo mare osândâ 7".227 Străduindu-se să ocolească durerea prin înnoirea şi înmulţi-rea plăcerilor. în mod paradoxal. înlărirn şi maî mult zapisul aceleia împo-triva noastră. în sufletul omenesc sta" pulcrea agresivă sau irascibilâ (£h)u. PG9I. toate celc trupeşii.) Nu au nimic trainic. neschim-bătoare. pentru că era. I."* Altfel spus. Prolog.&.

potrivit naturii sale.rK. Adam şi Eva erau ispitiţi de diavol. ca niste cfiini de paza. pe care a fost pus hi creaţie. 3. Diudoh ul Fotîceei.il Foticeei. abătându-l din calea spre îndumnezeire. „Mânia neprihănită a fost dâYuită firii noastre de Dumnezeu care ne-a zidit."5 şi tot el vorbeste despre folosirea ei „în chip drept. Ad Eulugium monachwn. partea pătimasâ (iuţimea) a sufletului <G\*l6c. 24.).2i: în Rai. Prin aceastfi putere a sufletului sadi-tâ în ei de Dumnezeu. spune Sfântul Diadoh . Capete despre th-osebirea palimihr şi a găiidurtlor.Premise ţmiropotogice a) Cea dintai funcţie a agresivităţii la omul aflat în stare de sănâtate (Adam înainte de cădere. mai precis penlni a respinge atacurile demonilor. "' Despre'mflel. Sf. spun Sfinţii Pfirinţi. această putere „ne-a fost data de Dumnezeu ca o platoşă şi ca un arc". 33. pentru a rămîine pe calea pe care le-o pusese înainte Dumnezeu atunci cand i-a facut. la fel. "™ Idem. împotriva lui Satana. -'" TratatuipraclLc. luptă cu demonii'V" „trebuie să ne folosim de partea irascibilă ca sfl ne pornim cu mânie împotriva Şarpclui". ''* Ibidem. 72 . Cuvâni ascetic tn tOO de capete. respingând momc-lile Celui Ritu şi ferindu-se astfel de căderea în păcat. 31. 16. "' ('npeie despre Ire&'ir şi viiiute^ 31. puteau să se împotriveascâ ispitei. "■iMC. omul restaurat in Hristos) cste de a se împotrivi la tot ceea ce-I poate îndepărta pe acesta de Dumnezeu. a fost pusă de Dumnezeu in suflelul omului pentru a pu-tea lupta iinpotriva răului. omul folosindu-se de puterea lor fireasca" numai penlru ca să se păzească de păcat şi împotriva furului vrăjmaş care se strecoarâ înkfuntm pentni a-i răpi co-moara sa dumnezeiasca\ ca să fure.'"1* „Din fire. să junghie şi sa piarda"'/" Sfântul Ni-chita Stithatul scrie. Cf. 62. ca o artnâ a dreptii-ţii". a nu primi şi a reteza gândurile răutăţii pe care duşma-nii i le semănau în suflet. mania este pentru ele o armfl de dreptate împotriva sarpelut care şopleşte cugetului şi-I amăgeşle să se facâ pârtas plficerilor rrupului".2'3 Dacă s-ar fi folosit de ea impotrivii Şarpelui.'14 Sfântul Isihie Sinaitul spune." vinule. spune Evagrie.. mânie (opyri) şi urfl (u. şarpele'V'"* Sfantul Grigorie de Nyssa spune si mai precis: „C8l despre iuţime Ounoţ). 57. altfel spus. Eva n-ar fi ajuns să fie stilpAnită de plăcerea pătimaşă.240 „Mânia (0\)u6q| bună este o Cf. '" Despre feciorie. 126. 10. Ei se foloseau de această putere pentru a păzi porunca pe care Duninezeu le-o dăduse.iaoQ).. Isihie Sinuitul. a se împotrivi ispitclor. Aceasta pulere a sufletului. pentru a rftmâne uniţi cu Dumnezeu şi pentru ca sa creascâ duhovniceşte în El. sau. XVIII.. Capete despre trez\'îe . acestea se cuvine să vegheze la porţi. Evagric. w Ibidem. in acehişi sens: „Dacă doriiUa şi mintea tind potrivit firii spre cele dumnezeieşti.

II). Maxim Mfirturisitonil.243 îndeosebi datorită lucrării puterii irascibile omul poate să-şi menţinff dorinţa indreptata mereu spre Dumnezeu.-'" care arată că mânia. 62. scrie Avva lsaia. 3. Sfântul Macarie spune.Va! îl iubeşte pe Dumnezeu. Câci fâră mănie nu e nici curiUie in om. spre unirea cu Dumnezeu. în trup". 9.Ibidem. folosită în chip firesc. 7-8. VIII. ' Rtfapiuisuri cat re Tti/asie. 73 11 . „Când se trezesc patimile. spune tot el în alia parte. poPseiido-stiptiineitt.. XV. 51. PG 90.1'7 Datorită războiului pe care omul duhovnicesc ÎI duce cu ajutorul acestei puteri. II. 42. 431. 43.1 ajunge la vederea curată. „preface mania in vigoarea nesfârşita" a dorului ce se bucură de cele dumnezeieşti":-4: de aceea el sfaîuiesle: „să ne mişte ratiunea noastră spre căutarca iui Dumnezeu (. Sufletul. Sf. Cf AferamifUttlemânâstirtfii. M* Tintoiul practic. Mania aceasta lupta* impotriva se-minţelor semănaie ca placeri uiselStoare de vrăjmaşul. ispitele care-l asalteazn din toate pârţile. toate opreliştile.24"1 Aceasta se cuvine sâ fie atiiudinea obişnuită a omului duhovnicesc. impiediciind-o să se întoarcă spre realităţile sensibile către care îl mână ispita. in această privinţă: „Când aşti ispitit. pentru .îw Respingfind.-" îndepârtând cu ajutorul acestei puteri a sufletului. 39.lciune atunci cAnd. câci.. 896C. spune Sfântul Diadoh ai Fotice-ei. p. prin mania bine folosită.?so b) O alta" funcţie fire. Ibidem. Evagrie scrie. sa nu te rogi înainte de a spune câteva vorbe.isca şi normala a acestei puteri a sufletului este să-i permits omului să lupte pentru a dobăndi bunurile duhovniceşti. 8. „E proprie minţii ura cea contrara nlului. 55. II. omul poare să inainteze. Cf. folosită conform naturii sale originare.. Dacâ spui (gândurilpr) ceva cu mfmie.. omul trebuie să respingă toate gândurile care în-cearcă să-1 întoarcă de fa Dumnezeu. cu mănie. el se poate pfistra curat de pacat: „E proprie minţii mania polrivitfi fi-rii. 3. m DotuUeti v» noud de awtttie. spune Sfantul Maxim.Puloiof-ia ormittii căzm potcrc a sufletului prin care se nimicesc gandurile rele". Aslfel. VII. * Doiuizt'ti şi noud de rminte. impotriva celui care te tulbură. este de mare folos sufletului/4" Sfântul loan Casian dezvoltă o aceeaşi învăţâ'turâ. '" Omilit duhovnicejti (Col. ed. . Hospunsuri cdtre Talmie. omul dovedeşte cat de mult şi de adev. M Tâkuin Ui Total nosiru. şi fănl ura impotriva duşmăniei nu se descoperii cinste in suflet". '. spre care tinde prin însflşi natura sa2*1 şi ca să ajungă în împărălia ccrurilor. scolia I. încurci şi faci sădispară inchipuirile iseate dc vrăjmaşi".).''. 2. ~" Cf.:" Mania se dovedeşie maj ales folositoare In rug. iar iuţimea să lupte pentru păstrafea Lui". Friinkenberg. ' ('Want iiwtîc in 100 de copefe. fctră nici o abatere. ci mai degrabă se mânie pe poftele cele rele şi se fac duşmanii lor". cei înţelepţi nu ascultâ de elc.

Sf.264 Ea se pune în slujba dorinţelor patimaşe ™ Tmiaiul pmctiv. Cf. Cttfn'le despfe tir?vi*. Evagrie scrie: „Sufletul rational lucreazîi firesc atunei când partea lui iute se luptă pentru virtute". Isihie Sinaitul.-. Isihie Sinaiiul. '"' l'scmh sufilinwnt. 12).îngerii ne insuflă plăcerea duhovniceaacă şi starea de fericire creată de ea. ibidem. adicil să sporea-scfl duhovniceşte şi să ajungă la asemânarea cu Dumnezeu. jmpărăţia cerurilor se ia prin siăruînţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Mt. să lupte penini dobândirea buctiriei duhovnicesti dupiî care tânjeşte. Tratatul pnaetic. p. spre care îl împing pc om mintea sa pervertită şi pofta. căcj ea „întăreşte pofta 1*.\ 31. 11.. Jmpărăţia lui Dumnezeu se bine-vesteşte şi fiecare se sileşte spre ea" (Lc 16.) necuvenită se iscă în sufletul eel bolnav". 16). înţeleaptă şi sfântă. Astfel. ed.358 Atunci când această putere a sufletului este astfel exerciiaia\ capâtă forma iniei mânii virtuoase.M Râspunsuri câtre Taktsie. el este înţelept210 şi . 4). 74 . 24. Nichita Stithatul. Origen. 9. scrie Evagrie. Omilii duhmmictfti (Col.260 Prin păcat. Astfel. ea lupţă acum pentru bunurile materiale cele deşarte. 431. Nichiiii Stilhiiiul.: Tot ea îi permite omului să-şi îndrepte şi să-şi înalţe toate cclelnlte puteri spre Dumnezeu.. Ea il ajutâ.. Oeaore sutler. adaugS Evagrie.263 In loc să se rfizboiascfl pentru adobândi şi a pastra bunurile duhovniceşti. potrivit naturii şi scopului ei firesc. mintea. PG 90.:?ţ De asemenea. . Cea de-a doua funcţie a iiH'imii apare aici strâns legatâ de cea dintâi. De aceea. 86. 49. dar şi pentru a o pastra. 4. trasă de iuţime ca de un odgon". Ontiiii ia Facere. 51. loc. S96C . Sf. în vederea unei plficeri*\Mfi A lupta pentru placere înseamnă a lupta pentru a ajunge la ea. CuvmU dtfţpW rUcvo inlă. ci într-un mod ncfîresc**' şi lipsit de ruthine. I. cit. cea despre care vorbeşte Psalmis-tul. 2 " Cf. Isaac Sirul. partea pătimaşfi luptă.. 49. Mai întâi. omul şi-a perveitil şi aceastS putere. dcci. ** Ibidem. peiuru a ne îndemna să ne întoarcem partea pătimaşă (itiţîrnea) impoiriva dcmonilor".: Cf. 27. . Macarie EgipteamiJ. 15. M. XV.sc miscă în chip sănatos". :'" Cf Sf. scolia G. 17..Premise antiVpofogfcg trivit cuvintelor Măntuitorului: . pe om in lot ceea ce face pentru a-şi împlini datoria. I. Evagrie afirmâ* că „din fire.354 „îmboldind mişcarea poflei spre dorirea lui Dumnezeu"/" îi permite. . Cfffc W04e capete. cftnd zice: „Măniaţi-vă. 259 Cf. Când omul se foloseşte astfel de aceastâ putere a sufletului. "' l'âttuire \a Taliil tiostm. ea îi permite omului sa-şi îudrepte spre Dumnezeu întreaga dorinţa... dar nu grcşiţi" (Ps. Sfântul Maxim sfâtuieşte: „Mintea ClKâţ) sâ se înlinda întreaga spre Dumnezeu. m ibidem. H). " Sf."'1 ea devenind bolnava: „mânia {Q^ia. nemaifolosind-o aşa cum se cuvenca. în sfârşit. Friinkcnberg.

silesc partea pattmaşă să lupte.. 75 . Prolog. ne rfizboim cu oamenii. „din fire ea lupta în vederea unei plăceri oare-care".2™ în ceea ce-l priveşte. „alrăgându-ne ofttre poftele lumeşti. la omul cfizut pulerea irascibilfi este folosita şi oa să fugn* de durere3''7 şi. penlni că de acum se învoieşte cu inclemnurile lor şi le îm-plineşte voinţa. de orice neplacere sau 2M suferinţa. dar noi ne folosim de ea împotriva aproapelui". care constituie o adevârată pervertire a ei.266 La omul căzut agresivitatca îşi păstrează funcţia sa de lupta pentm a dobândi plăcerea. omul îşi intoarce iuţimea împotriva scmcnilor.3*9 indi-cand astfel filautia ca principala cauză. omul parăsind bunurile dumnezeicşti şi Hpsindu-se astfel de bucuria duhovnicească adusă de ele. de pildă. m Tnuaiul pmctii-. 3. '? Cf SI' Maxim Mi'utiiiisirorul. împlinirea acestui ţel contrar firii implică o a dona formă de pervertire a acestei puteri a sufletului. Am văzut ca experierea plăcerii sensibile este urmată faiă greş de durcre. 7. 10. PG 91. mâniindu-te împotriva frate-lui"-.1 omul este aţâţat la aceasta de demoni. Partea a dona. care. împotriva oamenilor". 41. (itvârtt ascetic. . pentru ( f Sf. l'i/ica. numai că. spune cu amărăciune SfAnlul loan Scararul/" lar Avva Isaia scrie: „Dar mânia noastră s-a mutai rmpolriva aproapelui.f'afologio omiilui nizut care îl îmbolclesc pe omul ctfzut2" şi se dedică cu totul căutării şi păstr5rii plâcerii legate de ele. aşa cum spune Evagrie. "' Scam. pen-tru că. scrie el.sr naşte mai ales din iubirea de piăcere (((nXTjSo-Aa)". atunci când sfătuieşte: „Sâ nu te foloseşti rău de partea palimaşâ. Chiar aşa se exprima Evagrie. „Am ales cele maleriale în loc dc ponmca iubirii şi. 26 (28. 7. Alannsie ccl Miire. De aceea. 106 fnvâfă/uri dr M'Jlrl folositoare. văzând în oi fie obstacole în împlinirea dorinţelor şi atingerea plflcerii.f*\ „Mania împotriva şarpelui este în noi prin fire. această putere a sufletului sau se va stradui de acum să găsească şi să păstreze cflt mai mult plăcerea trupeasca. fiicfindu-ne să o pornim. în general. Nemaifiind folosită pentru a se război cu demonii . căci ea „a sălbăticit facultatea iuţimii ilin noi.. m Ibidem. XII. dar şi psihioă şi moralâ. îngrijindu-ne de ele. fie cauze ale sufc-rinţei legata de iubirea egois(a pe care o are peniru sine însuşi. conlrar firii sale. de dragu] plăcerii. Avva Dorotei. ajungand s-o foloseşti contrar firii. in timp ce se cuvenea să punem iubirea de oricc om mai presus de-cat cele văzute si decât însuşi trupul nostru". Cuvâni tmpoitivu vlinilor. XXVI. ?: ' Ad Bufafputn tiumiulnim. spune Sfântul Maxim. Sfinţii Părinţi se referă adesea la legălura fundamental» dinrre agresivitate si plăcere. o îndreptare a ei spre un scop contrar firiî. spune că mfinifl omului . 620C). Evagrie insistfi asupra faptuliii c. Râspunxuri <âtr<> Talosie. unii împotriva altora".>i momelile lor." fyhtote.2" Sfinţii Părinţi sunt unanimi în a sublmia şi în acest caz caracterul neflresc şi iraţional al acestui mod dc folosire a puterii irascibile. 24.

a aruncat in noi ura rea. 33. 34. 345. i7 ° Cttvânl desprv irezyie si viilule. Staniul Varsa-nufie spline: „In loc de ura cea de la Dumnezeu. prin care urâm cele bune şi pe Dumnezeu rnsuşi1'. func-ţionează acelaşi principiu al iconomiei pe care 1-am subliniat atunci când am vorbit despre puterea poftitoare a sufletului: în om există o unicii forţă agre-siv.) in ve-derea unei placeri oarecare". mişcându-se porrivii cu firea tJvuâzed si notui de cwinte. aşa cum am arâfat.. p. :HI I 'mUitut pntciic. vorbeşte despre „mânia pornită spre oameni împotriva firii". 97. *" Desprvsuflel. prin care se urasc cele rele.l care poate fi folosită în două feluri.. 24. puterea agresivâ este legată de orientarea pe care omul o dă celorlake două puteri ale sufletului sâu: raţiunea şi dorinţa. spre a uri pe aproapele şi a ne scârbi de el". Pofta şi raţiunea..27* adicâ în mod nebunesc. Mai nebunească încă este folosirea ei împotriva lui Dumnezeu. este normală şi sanătoasă. în acelaşi sens: „Partea pătimaşă lupta (. în ceea ce priveşte facultatea irasctbila.Juţîmea este la hotarul dintre pofta şi puterea raţională a sufletului..27* Piitem observa acum că. II. In ceea ce priveşte direcţia pe care o ia. Cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Viaţa voită a firii omcneşti e desfăcută numaidecat în două por-niri". 34. condu-când la îmbolnâvirea ei. :i m 76 . . II. In fapt. Acest lucru ni-l arata Sfântul Nichita Stithatul: . de la rostul ei firesc. prin pSoat agresivitatea ajunge să fie fojosită in sens cu totul contrar.). adică împotriva a tot ce l-ar putea apropia de Dumnezeu. fiind fiecăreia dintre acestea ca un fel de armă în mişcarea lor contrara firii. Ibidem. m Ibidem. ' Sriisori iluhovmceşii. Astfel. spunând că. o face să lucreze contrar naturii sale. atunci ea se mişcă într-un mod lipsil de raţiune (ob XoyiKaJ^). ea fiind folosită tocmai la împlinirea scopurilor acestora. la fel.""1 „şi ura noastră s-a schimbat în por-nire împotriva firii.Premise arttropologice toate cele neînţelepte si nefolositoare".7" Sfântul Isihie Sinaitul. care poate fi îndreptată in două direcţii contradictorii şi incompatibile. mai precis. 8. cealaltă o înde-pârtează de la acest scop firesc. „dacă omul îşi într-armează mânia împotriva şarpelui celni vechi. m Despre „Feritiri".2*1 Dar..277 ara-t& de asemenea caractenil nefiresc al noii direcţii pe care pacatul a dat-o acestei mişcări a sufletului şi caractenil ei iraţional. Evagrie scrie şi el. atiinci ea se mişcâ polrivit firii". una dintre aceste di-rccţii corespuncle scopului firesc. iar el vieţuieşte conlrar raţiunii (oAtywQ)". de a se lupta împotriva a tot ce-1 putea înstrâina pe om de Dumnezeu. sau conformă firii. mergând pânâ la a se întoarce împotriva lui Dumnezeu însuşi. 2 7 ' Sfântul Nichita Stilhatul. Astfel. 2. „Daca (omul) îşi într-ar-mează mania împotriva semenilor (.

11 . Mamie vuvimi catrheiir. Dumnezeu a voit s-o facă astfel pârta-şfl propriei Sale desâvârşiri. XV.-'" Sfântul Grigorie de ^jyssa aratfi ca: „dacA sila (necesitatea) ar fi aceea care ne-ar dirigui viaţa. 5... iuţimea li se face arnia nedreptăţii. PG 91. atunci de buna" seamă ca chipul din om n-ar mai fi until dumnezeiesc. "■ Ibidem.vputa ru Pyrhu. 2S. PG 96. la omul căzut. II. pulerea agresiva" bolnavă se vădeşie mai ales prin mânie (în sensul larg pe care Sfinţii Părinţi îl dau acestui cuvânt). Acestea se vor lupta in acesi caz si se vor nfipusli prin iuţime împotriva celor ce le înfrâneaza* pomirile şi poftele lor". înstrainai si t'ârâ asemanare cu originalul. spune Sfantul Grigorie de Nyssa. Macarie Egipieanul. Sf. II.I'atalogia oimiliti câztil spre cele dumnezeieşti.^1 Libertatea (eXeneepta) este una dintre însuşirile firii dumnczeicşti şi. 3241) Tala.. adicâ stăpân pe voinţa proprie şi având puterea de a voi în felul în care doreşte. Sf. 24C Sf. 37. Grigorie Je Nv&sa.aM Conferind naturii umane libertatea. Dumnezeu a pus in el aceasta" însuşire.1u. 1 Sf. Qognwtica.3*6 „Libertatea. . XVI. 524A. I'G 9 1. m Maivlr cuvâni cateh&ic. 25: 40. 4. Maxim Mfutnrisitonil. 30. 23. ■'*. 5. I84B. I84B. GUifire la Faeere. Şi cum sâ mai vorbeşti de un chip al naiurii absolute."h' „Prin liber-fate. Dispute ru /'. Sf. '"' ('uvânt dtsprt mount*. în mod esenţial. IV. 12. Sf. cand acesta e sugrurnat şi robit de silă? Căci eel care a fost zidil intru totul asemenea lui Dumnezeu trebuia să fie din fire liber şi stăpân pe vointa proprie". 16. căci a nu depinde de nimic şi a avea loate de la Sine este propriu preafericitei Dtimnezein".vr/w. omul este asemenea cu Dumnezeu (\cr6usoq)". Patologia lîbertăţii Omul a fost creal liber. afirmă etH( Acesie ultima afirmaţii aratS c. înj'râiutre \i petrevrrea vt'a dupâ rmnle. iuţimea este fiecăreia dinrre ele o armâ* a dreptăţii. nefiind supus nici unei nccesităţi. Despre facerea onutlm.Sf. Sf loan Damaschin. PG 44. prin libertatea sa omul se aratfi ca fiitid m Ctle3Q0decapct*. împotriva şarpelui care le şopteşte şi le înfăţişeaza' numai împărtăşirea de placerile tnipnkii şi bucuria de slava de la oameni. < 'apeie despre tinigosttt. PG 46. Contra ereztUor. il arata pe om făcut după chipul lui Dumnezeu. spre pftcat. Vasile eel Mare. 1:4. Irineti. 304C.l 16. Di. ti lals. -'"' Cf. III. Omifii (Col.sic. creându-l pe om dupâ chipul S. loan Damaschin.a Sf. Chiril al Alexandria. Dar abătându-se acestea de la mişcarea potrivită firii şi mutându-se de la îndelelnicirea cu lucnirile dumnezeieşti spre cele omeneşti. Omitla: Că Dumnezeu nn este aulotvt rrlctur."" Vom vedea câ. Dogmatlca. Maxim Muiturisitonil. Sf. XVI. PG 44. I)esj>re (m eren umnliti.v. Grigorie de Nyssa. II). 14. De aceea ne vom îndrepla atenţia spre nenumaratele efecte patologice ale acestei stări.î.v.

Dumnezeu.:'J spune Sffmtul loan Damaschin.) daca nu îmbrăţişează binele in chip liber". ■ ' Marclecuv&tl calehelic. omul n-ar fi înţeles mareţia accstui bine şi nici nu s-ar fi pului bucura de el". nu este vrednic de laudă.). 21.. trebuia sa fie din fire liber şi stâpân pe vointa proprie. chiar dacă doreşte aceasta.\ios (Opuscule teolt>\>ice si polttttiCH). dacă nu le-ar fi câştigat prin deschiderea liberă a voinţei sale la harul sfinţitor al lui Dumnezeu. XXVII. pentru ca apoi participarea la bunurile dumnezeieşti să fie rasplata unor strâdanii virtuoase". " ' Dkptaa cw Py/fm.). libeitatea. ceea ce înseamnă a acţiona poirivit naturii sale. poirivit careia omul este chip al lui Dumnezeu prin sufletul său rational.:'Ji Obişnuitei obiecţii. în acelaşi sens. şi nu prin liberă alegere (. 5. să fie cu adevărat binele lui propriu. Dumnezeu voia ca binele dobândit de omul unil cu El prin împlinirea asemanarii. pentru ca. Sfânlul Irineu îi răspunde. XXX..?" Iar Sfân-lul Grigorie de Nyssa remarea.ua cădea în păcat.. 37.. 301AB. :'"' Oogmaiivtt. -'*' Ctmtra ereziitor. „Nu este virtute ceea ce se face silit". „1-a cinstil pe om dAndu-i libertatea peniru ca binele să-i aparţină cu adevărat celui care 1-a ales. Cf Dispute cu Pyrfau. ale cărui temelii stau în independenţacugetului nostru". având „binele de la sine. că Dumnezeu n-ar fi trebuit sit-1 fncu pe om liber. 293B. PG 91."1 Sfantul Macaiie spune şi el.. . în starea firească de la început. învaţă Sfântul Grigorie de Nazianz. PG 91. II. binele pe care 1-ar fi dobândit ITiră să se mişte liber spre el şi iără mci o grijă şi lucrare din panea lui. virtuţile fiindu-i cum-va impuse. IV.3" Omul n-ar fi putut cu adevărat să devină dumnezeu dacă i-ar fi lipsit mm dintre însuşirile firii celei dimmezeieşti.2'1' miş-oarea Hberâ caracterizeaza „cele naturale ale celor înţelegfitoare".).. iar." Omitii duHovrUeeffti (Col. el n-ar fi fost cu adevara! virtuos. 7S . remarcâ Sfântul Maxim. ci de la sine şi fărâ nici un efort". „Cand zici că omul eel bun este lipsit de libertate. Voinţa (ufekrpic. PCi 91. din fire. „Dacâ ar ti fost aşa «. comu-niunea cu Dumnezeu ar fi fosl lipsită de oricc valonre şi n-ar fi fost vrednic de doril. II). PG 36. 2ID.2*1 Creându-l liber. „Libertatea este asemănarea cu acea neatârnare şi aiitodeterminare. aslfel. libeitatea (feXe\)G£pla) consta pentru om in a decide de until singur. nu mai puţin decfil Cehii care a pus inceputul binelui In firea lui". pe de altă pane. este „voinţa sufleiului rational".Premise. ** Marele ciiviml raU'heiic. ' Cuvântarea XLV. 632C. care ne-a ' Scneii despre refe e/ouă viiinfe hi Hh. 12.:'j. peniru că libeitatea este o însuşire a acestui suflet rational. 6. lar Sfântul Grigorie dc Nyssa scrie: „Cel care a fost zidit întru lolul asemenea lui Dumnezeu. pLniru că nu este vrednic de laudă (. Cel ce este. tmtWpOiOgk * făcui dupâ chipul lui Dumnezeu. îl lipseşti de laudă. ele nu se află in contradicţie en conceptia Iradiţională. bun. câ „vrerea noastră liberă (rtpoalpECTiţ) (este) acel ceva nesupus nimămri si liber pe deslinul sau. 1. sa nu po.

lara a fi mânal de nimic din afarii şi sixain de el. I. p. "" Cf. dar. adică „este părtaş la libertatea maririi rlilor lui Dumnezeu". Omul unit cu Dumnezeu prin virtute esle astfel h> duninezeil. dupâ cum zice Apostolul: Dumnezeu să lie totul în toate". in special: Opnscuk teofogiee yx pultrmice. Aşa că numai păstrându-şi toate însuşirile conforme cu firca. asemâ-iiurc care ne-a fosl dămită dintru incepul de Dumnezeu. avântl 0 iniîcil socotinţa $i o unică voinţil cu Dumnezeu.29* Libertatea desăvârşilă o afla omul în ascultarea poruncilor dumnezeieşti. Slantul Grigorie de Nyssa învaţă că libcrtatea absolută a omului sta in irei pnncipii. având în fond aceeaşi semnificaţic: asemflnarca cu Dumnezeu. Am arălal că stă în firea omului să tindâ spre Dumnezeu. "". 2. despre care vorbeşte Sfântul Apos-tol Pavel (Rom. numai aşa el poate să acţioncze conform cu propria lire. convince socolinţii no. care să-i înrobească voinţa.. Marcu Ascelul mimeşte poruncile „porunci ale libemltii". Ih's/m' bolez. am ariUat ca in virtuţi so află adevarata fire a omiilui. Vieţuind in chip virluos. 384. PG 91. tci/tuhr U i'ltuâl nostru. „Libcrtatea. (.lnarea cu Logosul. li-Ix'rtatea este una singură şi se înrudeşte numai cu ea însăşi.a fel.î >â pracedeze polrivii firii.''7 Sfântul Maxim Mărturisiton'l spune.. cum Dumnezeirea este izvorul a loată virtutea. prin urmare. pentru ca. ca pentru om libcrtatea conslă în punerea de acord a voinţei sale personate. p. el acţionează în conformitate cu Dumnezeu însuşi. 8. „lege a libertăţii'V0' iar FericituI Auguslin scrie: „Nu există decâl o singura* '' Dwhgul despre xuflel xi Merc. 396C: (falosind cum se cuvine libenil aihitni). 8S0A. în a-L alege înlotdeauna pe Dumnezeu. Arnhiata. în acelaşi sens. mişcat de propria fire. A sc vedca. omul nu numai câ duce o viaţă cu adevăral omeneasca şi acţionează in contbrmi-late cu ceea ce este. împârtaşindu-se de voinţa Sa suver. Or. 79 . I7C EpfoUtli'.905A. 2. îndreptate spre Dumnezeu.~y>( Altfel spus. PG 46. prin ele se luminează chipul lui Dumnezeu din el. ajuiigântl la asemanarea cu El. şi în desâvârşirea firii sale in Dumnezeu.rma yixo(ivic6i') cu voinţa sa firească (QfeXriMCt $\>CUK6V).) După nalură. 384 (85. „lucrare a libertăţu" sau... PG 90. 21).istr. nefiind determinal de nhnic din ufaiă sau strain de el.Ptnologia omittni <<mt\ fosl dăruită dintru început de Dumnezeu". I . Diattfgul (ffsprr Mtflct xi invîrn-. urmând Sfântului lacov (lac. 12). tot ce este liber are legâturi de prietenic cu ceea ce se aseamănâ lui. 5-7. I2C-I3A. ca să devina dumnezeu. este asemănarea cu ceea ce este neatârnat şi autodelerminat. mai mult.PG9I. scrie Sffmlul Grigorie de Nyssa. PG 91. libcrtatea pentni fiecare om constă în a aiege îmotdeauna Innele. I0.mă şi libcrtatea Lui absoluia.. care îi arată cum poate sfi sporească în virtute şi să se uneasca din ce în ce mai deplin cu Dumnezeu. III6B.. viaţa virtuoasă şi conformitatea cu firea. scrie el. aşadar în Dumnezcire vor fi cei ce s-au eliberat de rautale. şi iiumai ajungând la asem. Care este obâr-şia şi telul sSu. 8. care se implică reeiproc. fiind liber dupa cliipul libertaţii lui Dumnezeu. care (inde spre bine. sau a voinţei „gnomice" (socoiinţă) (6feA. omul este cu adevaral om. I0ID>.

2. 796D: . nu deliberează". „Libenatea. su-puncrea şi împotrivirea. 3.. şi să nu cedeze. 37. Care voia ca el să fie cu adevflral liber $i Dcspre liberal urbifru. 12. şi cunoştinţa bunei ci folosiri şi a funcţiei ei normale. Maxim Mfulurisitoiul. . Sf.. i-a arăial mijlocul de a o exercita fn chip desăvârşit. I353CD. 2. Qmtiii duhovnicejti (Col.. m lbutem... I. 40. o data cu libertatea. 80 .tinea libertflţii icMe să) tinda spre bine". ii. în sensul propriu. 36. Ştiind imde se aflâ binele adevărat şi respingând cu totul raul. prin lege. ' Căci aşa a învăţat lisus Hristos: „Dacă veţi rfunâne in cuvâniul Meu. 15.l'rririise antropotoffice libertate: cea a sfinţilor şi a celor care asculta de legea dumnezeiască". câci Dumnezeu nu delibereazâ. IV. iar adevărul vâ va face liberi" (In 8. Sf. căci. Contra «miihr. peniru că cunoaşte toaie. 31). 22. II. Adam a fosr creat de Dumnezeu în stare de înaintare spre îndumnezeire şi tinzând de la sine spre bine. în afară de putinţa „de a rămâne şi a progresa in bine. aceea de a rinde spre bine. spune Sfântul Atanasie eel Mare. 10: 11. ajutat fiind de darul dum-iii'zeiesc". A deliberu înseamnă a nil avea cunoşiinţa de cev. le-a dat lor lege". Voinţa sa îşi realiza ţelul firese.306 el „putea şi sa* cedeze atacurilor diavolului.S. 1516). aşa cum spune Sfân-dil loan Damaschin. PG9I. nu examina mai multe posibililăţi. căci.'"' mişcându-se în chip netulbural. Tâlcuire hi Cântarea CântiMbr. ceea ce este cu totul bun şi ceea ce este mai puţin bun.. 1. "'~ <npt'le gtiastiat* 5. Origorlo de Nys.su. spune Sfftntul Diadoh al Foticeei. şi avea puterea să o fac<Y'. XXVII. Sf.. veţi cunoaşte adevăYul. Prin porunca de a nu mânca din pomul cunoşiinţei răulm şi a binelui (Fac. 36. PO 44. XV. 22. adică ştia „să" arunce răul şi sa aleagă binele".) Dumnezeu. 17). "'' Sf. 2. CapctedejpredmgOXte. Marcu Asceiiil. omul se în-drepta spre el fară nici o şovflială. pentm molivul că omul era înzestrat cu liberul arbitral".502 Aceasta este liber-îatea pe care a avut-o Adam în Rai. II).).cu privire la Dumnezeu vorbim despre voinţă.30* Totusi. el nu punea în cumpanâ binele şi râul.DU? Dumnezeu i-a dat. a voit să le asigure de mai înainle hand dat lor.. se îndrepta de la sine spre bine.M Cf.304 Cunoscând adevăralul bine şi numai pe el voind să-l cunoască. . dar nu vorbim despre preferinţn în sensul propriu al cuvăntului. Macario Egipteanul. Ambigua. Căci aşezându-i in raiul San. II.. nu delibe-ra. se făcea asemănător Arhetipuluî sftii dinvmezeiesc. că libertatea de alegere a oameni-lor poate înclina în amandonS părţile. Despre botez. o avea şi pe aceea de a se „îmoarce de la bine şi să ajungă la rău (.. Cf. El stăruia pe această cale în chip liber.. omul era în mod constant ispitit de diavol să-şi folosească libena-[Qa altfel decât îi arătase Dumnezeu. 11 DegmaHca. m Cf.10' Lni Adam î» starea de nevi-novâţie i se potriveau cuvintele proorocului Isaia (7. „Ştiind.i (. trineii. spre bine. se arata în voirea sufletului rational care este gata să se miş-te spre orice ar vrea". Sf. de la sine. şi folosind libenatea aşa cum se cuvine. el nu ale-gea între ele. *" Trtiiui deippe întrupttrea Cuvâniutui.

5 bis. Prin această libertate. Căci liber"" Dagmitica.3" „nimic rau nu existâ. în ciuda tuturor bunuritor pe care Dumnezeu i le-a pus înainte. prin voinţa sa personală sau. Adam nu ceda ispiiei. când e îndreptata spre păcat. "' Scri.113 „puterea voii noastre libere. Adam înceteazâ de a mai avca o libertate asemănătoare cu cea a Arhetipului său dunmezeiesc. care se vrea cu totul independent de adevaiatul Dumnezeu. 5. Mawt* cuvâm cawhetic. " în afara referinţclor indicalc mai înainte. Se împlineşte astfel vicleana făgăduinţă a Şarpelui: el este ca Dumnezeu. Atâta vreme cat. XII. spune şi el ca: „tot ceea ce era astfel în afara firii noaslre.. este un rezultat al relei folosinţe a libcrtâţii. 2. „Trebuia ca omul să fîe încercat mai intâi". spre care îl îndcmna Cel Viclean. aceasia avea un rol pozitiv: ea facea ca îndumnezeirea să fie cu adevarat dorită de om şi-i vâdea bărbăţia. omul a cedat în faţa ispitei diavolului.l|. lasându1 sfl p. Cf. 11 8] . 7.. 22. (este) prostia noastnl de a alege răul în locul binelui". Oinilia: Cd Dumnezeu nu este auloml relelor. m ..1" „pricina relelor. 7. el face din sine însuşi un dumnezeu. Dar el nu face decât să se amflgească în mod profund. liber. VIII. Vasile cel Mare. El nu mai este liber po-irivit asemănării cu Dumnezeu. pentm că prin ea este probata* voinţa. el dobândeşte într-adevăr o forma de libertate care îi permite să se determine într-un mod independent. Marele cuviint ratelwtiv. apoi pus în lucrare de alegerea greşitâ pe care a fâcut-o prin liberul său arbitru. 314 SfAntul Antonie cel Mare.1trund3 in e) şi în creaţie. inventat. se arată în ce măsură omul îl iubeşte pe Acesta. potrivit terminologiei folosi-te de Sfănrul Maxim. Great. Marele cuvtuil catehetic. II..310 „Ritul sta în alegerea gre-şitfl". prin voinţa sa „gnomică"..Patologia omului etiz. iar. Toţi Sfinţii Parinţi insist 3 asupra faptului că răul. El şi-a folosit tibertatea de voinţă pentru a se îndepărta de Dumnezeu şi a se face părtaş păcalului. '" Onulii la llcclesiast. tot ceea ce încearcă să-1 îndepârteze de Dumnezeu. arată Sfântul loan Damaschin. „Căci un bărbai neispitit şi neîncercat nu este vrednic de nimic. Şi în încerca-re să se desavârşească prin păzirea poruncii. dar şi în lume. imaginai. pe de alta. Sf.30" Prin ispită. vorbind despre relele care au venit asupra omului. 3. dacă nu iese din voinţă". Cf.iori. 1 Despnficiorie. raportându-se nu-mai la sine şi care-i dă impresia că este absolul autonom. spune Sfantul Grigorie de Nyssa. ca astfel să primească nemurirea drcpt răsplată a virtuţii". a se vedea -Sf. şi prin forţa cu care respin-ge. Despre botez. că îşi este suficient sieşi şi se poate defini după o măsură proprie. penlru că\ pe de o parte. 30. libertatea se arată cu adevărat a fi libertate. în om.Sfilnlul Grigorie de Nyssa.i înstrăinându-se de Dumnezeu. adaugă el. Marcu A&cctul. cfl el a fost conceput. omului i se descopera şi alte posibilităţi.u' sâ cunoască adevăratul bine prin desăvârşirea sa integrală şi împlinirea natu-rii sale. provoacâ cel mai mare rău". venea din libertatea voinţei noastre".

cum arată Sfânlul Grigorie de Nyssa: „Sensul schimbării e pro-gresiv. cum am văzut. 23. Adam nu voia sâ cunoască nimic altceva decât pe Dumnezeu şi nu voia să trâiască decât pentru a-l ft cu totul aseme-nea. intr-un mod patologic. lipsa de acord a socolinţei lor. EpLstvk. dar nu toate îmi sunt de folos» (I Cor. p.ynai. XV.wri 'dire Tahsie.. care-l mana spre Dumnezeu. 30. omul nu-şi mai exercită in chip simplu liberul său arbitru. 4.int hnpoiriva eUmfor. tăind-o în multe opinii şi închipuiri. folosindu-se peniru aceasla de puterile noastre şi im pun And. Pornit o data pe acest povârniş.M Sfâniul Maxim aratăcă prin păcat omul introduce separare şi dezbinare in liberul său arbitru. sensul e regresiv.. Dobândind prin pâcai cuno^linţa binelui şi a răului. omul este din acel moment lârâf de rău. 12)". întunecai de patimi şi amâgit de gânduri.Premise antrojtohgive tatea care apare dupa cătJere şi prin care stăruie în cădere este o libertate care-1 ducc la pierzanie. Titlatire h Total tmstni. 2. el este ca Dumnezeu.. adica disociază „voinţa gnomică" de voinţa natural*. el experiază acum nehotărarea şi nesiguran^a. "9 Epijjok. să devină într-adevăr dumnezeu prin har. „La început. dar nu esle dumnezeu.. 2.3" Odată angajal. înşelătorul diavol l-a înşelat pe om. în starea dintăi. "x Cf. dacă urmeazS legile firii. liberul său arbitru. Căci a facut ca lege a trupului uneltirea şi nâscocirea de orice (el de păcat. il facea. "( Atunci când.lH se îndepărtează cu toate puterile fiinţei sale de viaţa conformă cu firea luit ajungând să duc. ca sprijin al stăruinţei răului în roţi. II). dimpotrivă. Prin aceasta libertate decăzutâ. 880A: 893B. 6. luând eel mai adesea răul drept bine. căzând în păcat.şi răiil. pe calea răului. omul nu mai recunoaşte imediat binele. confun-dand binele . şi astfel se distruge pe sine în-suşi. făcându-ne prin alegerea socotinţci să părâ-sim cugetul drept şi să împărţim in modul acesia firea. nu se îndepărta de la norma sau lo$os-\\\ firii sale si se îndrepia de la sine spre Bine. 905A.^ti (Col. îmbhndu-i momeala plăcerii înfăţişată ca iubire de sine. Kf7. se depărteaza* de Bine. omul s-a aftindat în rele lot mai adânc". era in deplin acord cu voinia sa fireas-că. 'Cf. Mucarie EgipteiUiul. Prin aceasta a convins pe om să se abatâ de la mişcarea cea după tire". prin libenil sau arbitru pervertit. la suprcma împlinire. "° Murele want cmehriU\ VIII82 m . iar binele drept rău.1 o viaţă contra firii. iar prin aceasla se înslrainează de natura lui. in limp ce libertatea pe care o avea la început. se pierde în dualitatea confuză a binelui şi răului. ci ca să se mişte către cele spre care trebuie. Iar prin aceasta l-a desparţit pe om de Dumnezeu şi pe noi înlreolallă. Omul căzut in pâcat îşi foloseşte libertatea care-i fusese data peniru a se îndrepta liber spre Dumnezeu. spline Sfanlul Aumasie eel Mare. 42. El „nu înţelege c5 n-a fast făcut numai pentru a se mişca. ( uv. Omitit <hihovmc.*1" iar nu. dacă însâ se abate de pe drumul eel drept. după ce a părăsit binele.. De aceea şi glasul Apostolului ne atrage luarea-aminte: «Toate îmi sunt slobode. aşa cum crede el. SI'.. PG 90.

Gal. Este chiar negarea li-burtâţii. 19. Nichitii Siithutiil.> în această stare. omul nu se mai mişcâ cu voia sa. 34. Nichitu Slithalnl. 6. Scam XXVII.Vlmisitorul. XXXVII. ° Cf idem. 23). gnosiice jtf practice. 1. 5. el este dus contra firii. Instil» Martini] şi Filosoful. '* ibidem.m Sfântul Macarie descrie astfel *21 Cf. când se afla în legfltiiră cu Dumnezeu. Sf. 42. III. 6. 61. 34. de pildfi: Sf. care tin-dea spre bine. 20. Maxim Martin isiiorul. 6. MAnat de aceste porniri slraine de natura sa origina-râ. este robul patimilor. I353C "-"-' Cuvinte despre iwvoiiiţei. de vreme ce omul căzut. Sf loan Sciirarul. cu totul înrobit. Clement Alexandrimil. o inrillnim acleseori la Sfinţii I Yu nu i O voin regâsi de nut He ori în capilohil urmutor. Cuvâniăti. 57.. Cateheie.. Cete MK) de capefe. •'• Cf. omul ajunge cu totul înstrăinat. 4.. Rom. |7. 78. Grigorie de Nazianz. 11. 19). Ambigua. Rom. omul nu mai esle el însuşi. Apologia ttttâh 53. Sf. 12. atunci când se credea mai liber.1" Omul căzut.1"' Aces-tea exercitâ asupra omului o adevăratâ tiranie. Vi| Sfantul Isaac Sirul aratâ că „eel care nu şi-a supus voia sa lui Dumnezeu. ci ajunge să fie mânat de ceea ce-i este strain. Simeon Noiil Teolog. separând-o de voinţa lui natural. omul devine rob al păcatului (cf.legea acestuia1"4 şi supus simţuriloi\':Werâ tirania poftelor. Is. Vi Ct S£ Simeon Noul Teolog. 2. 409-413. care se crede liber. o foloseşle pentru a face răul. adică la rău. PG 91. în chip cuvenil. nu mai este el eel care acţionează. Sf. Dar omul nu este numai robul palimilor sale. A se vedea. 8-9). 3. Prolog. V. Răwunsitti cehre Ta/mU'. hi alegerile pe care le face. S3 . ci legea pacatului care locuieşte în el (Rom. omul era."K pe scurt.. Stromtiie. ci şi al diavolului şi al de-monilor acestuia. Capete teologice. ■l>3 Cf. „Sfârşitul neaşteptat al acestei libertăţi ne-lavreme este robia". Maxim M. 45. 17. In 8. Sf. Sf. 6. 20. Sfinţii Părinţi subliniază mereu faplul ca."1 Libertatea care stă în deliberare este o formâ alterntă a libertăţii pe care o avea la inceput. trăieşle de fapt (intuit de trap/13 stăpânit de. I). Sf. subju-gat de poftele şi desffitările simţurilor spre care s-a plecat (Tit 3. Depărtăndu-se de propria fire. care urmeaza învaţătura scripturistica cuprinsft în citatele bîblice date mai aus. slujitor al dumnezeilor pe care şi i-a fiicut din creaturi ("Gal. El esle parazitat de palimile pe care păcatul le-a adus in sine. Capefe despre dragasre. de fapt. 2 Pt. risen lui de a se înşela. HI. 76. Ill. 21. 3. 7.^6 este sclavul căutarii plâcerii si al teme-rii de suferinţâ. Despre suflel. în mod parado-xal.I'atologia omului câzul el este supus in mod constant. * Cuvinte despre nevoinţă.aT ' Cf. ci stăpânil şi zdrobit de tirania Cehii Ra*u.t III. hwauiutti iie suflet folosiioare* I Clemen! AlexajidrinuL Sfromate* II. 7. 42. Rom. . va fi supus potrivnicuIui". 42. Awa Dorotei.. Maxim MflrturisUonil.':? slujitor al raulăţii. Despre suflet. Cf. Prin reaua folosire a Hbertâţii sale. -' Aceastfi afirmaţie.!. să slujească la propria lui înrobire. 8. CeU 300 de capele. 144» 3. Sf. Propriu vorbind. I. care-i înrobeşte sutletul/':. făcând-o astfel. ' Cf. 75. spune Sfântiil Isaac Sirul. El nu mai este doar ispitit.

""'' Oirrf«/tfri. prin min-tea şi inima sa. la tin prim nivel. Isaac Sinil. „De aceea ni s-a dai aducerea-aminte. 56. 196. Sf. au acoperil cu tolul firea sa autentică. XU1I. cu iubirea !u-mii. pentru a-L purta (pe Hrisios) in noi". în fap[ nu mai acţionează ej.). m Cf. Epistok. omul se mişea el însuşi po-trivil firii sale şi se făcea pârtaş voinţei suverane a lui Dumnezeu. II). 5. m Oniitii dubovnicefti (Col. „Se cuvine sa ne aducem aminte de Dumnezeu mai des chiar decât rcspirăm. Patologia memoriei Memoria i-a fost data omului la creaţie pentru ca prin ea să-şi poală aduce aminte întotdeauna de Dumnezeu şi să fie astfel mereu unit cu El. împrej-iiniit. 2.33' a poruncilor date de Hristos omului restaurat prin Logosul mtrupat. 4. nu mai ramăne mare lucru din libenatea iniţială a omului. Aşa spune şi Sfîuitul Macarie Egip-ieanul. aducerea-aminte de ponincile prin care omul se alipeşte de El.) Inlru cele lăuntrice. Vaatto eel Mare.11' lar Sfantul Grigorie de Nazianz. de către patimi şi de către puterile răului: „Călcând porunca şi fiind izgonit din rai. CttvhUv ă&pfi$ nevoinţâ. în vreme ce în Dumnezeu şi în lucrarea virtuţilor. împluiindu-l voia. „Creşrinul este dator catordeauna sa-şi aminteasca de Dumnezeu". ** IhUlem. prin patimi. înstrăinân-du-se de Acesta şi trăind contrar firii. Cf. cea a palimilor care. „aducerea-aminte de Dumnezeu (u-vfKiri Qcou)" mai înseamnă aducerea-aminte de binefacerile lui Dumne*P Omilii <tuhovnii:eşti (Col. Cf. XXVII. ca să spunem aşa. m 84 . 2. tiranjzând-o şi trăind pe seama ei. XXII. p. Sf. ftegutOS man. prin păcai. VI..Premise antropol&gice această îndoită înrobire a omului. în afară de aceasla noi nu trebuie să facem nimic altceva''. de aceea. scrie Sfântul Nicolae Cabasila^" Aducerea-aminte de Dumnezeu apare astfel ca lege pentru om. Una (prin) hicrurile din această viaţa. ibidem.. şi. XXI.340 După cum ne arată acest ultim punct. înlr-un euvânt a tuturor lu-crurilor celor văzute (. 3. II). 56. *" Despre viafti in HfistOS. închis cu ziduri şi înlănţuit cu lanţurile întunericului de cutre duhuriîe rîujtăţii". „aducerea-aminte de virtuţi". sufletul este înconjurat.337 Aducerea-aminte de Dumnezeu implică. facându-le să vieţuiască în eL>w în această stare. lui Adam şi Evei. LU Cf. ci o nalură siraină care a pus slăpânire pe el. Origen. Omilii la Cariea Nunierh\ XXIV.11' Ea implică. 5. omul a fost încătuşat în două chi-puri şi cu două legături. care nu lasă loc pentm patimi... a pomncii date de Dumnezeu m Rai. omul li se deschide.iil lar între cele două cxislă o relatie evidentă: numai pentni că omul vieţuieşle în răutate au asupra lui forţele demon ice o asemenea putere. Cuvâtll ascetic in 100 de ctwete. Sf Diadoh al Fotieeei. adică a plăcerilor Irupeşti şi a patimilor (.

61. 84.4 85 . Capete. 156 sq. 146 CuVâfU de. I. Ciivânt ascetic in 100 de etipete. ™ Sf. Regulile xuici.Paiatogia otmilui câzut zeu.prin care îşi poate alinge deplin scopul". "* lludem. în Hristos.. 10.. care se întorc. Dogmatics. acoperindu-Ie cu ukarea pâcatului sau trândăviei şi prin aceasta lăsând să treaca vremea cea-faftă farâ folos şi fară să aduci mulţumire. 59. o mişca totdeauna spre mărturisire. „cel ce se gândeşte totdeauna la aceasta şi nu utta binefacerile lui Dumnezeu. impungând inima ca un ac. spre smere-nie. m Avva Dorotei.347 fn Rah Adam vieţuia „în rugăciune". penl.350 Prin aceastfl continuă aducere-aminte de Dumnezeu omul poate într-ade-văr.ru care fi aducem slavă şi mulţumită. HauslieiT. Sfânlul Marcu Ascetul in-sista în special asupra acesteia. spre mântuirea sufletului tău. care „cere o ocupaţie care să dea de lucru harniciei ei".4> A se vedea. Rugaciunea neînce-tatâ este în acelaşi timp „lucrarea proprie minţl?'. să se uneasca cu El. cu privire la acesr -subiect. Grigorie Sinaitul. . gata întotdeauna să facâ cu răvnă voia lui Dumnezeu". I. Noms du Christ et votes d'oniison. singura potrivită cu natu-ra ei. este a minţii. au neîntrerupfă în inimd pomenirea Domnului". col..343 Aceasta forma de aducere-aminte de Dumnezeu duce Fn chip firesc la principala ei forma de manifestare. I960. „Mneme Theou". KOTIIC. £ Sieben. 11. " f'uviint aseetic in too de capete. EptstoM câire Niccfae MonahuL 2. „Rugăciunea face mintea sa-şi împlinească propria lucrare". se nevoieşte spre toată virtutea buna si spre toatâ lucrarea dreptăţii.346 care adaugâ: „Rugăciunea este lucrarea demna de vrednicia mint» sau înirebuinţarea cea mai bună si mai curată a ei". loan Damaschin.348 având neîncetata aducere-aminte de Dumnezeu. Diadoh al Foticeei. 60-61. de aseinenea. 1407-1414. Sf. 142 . cea a rugăciunii neîncetate. 294. 56. w Ibidem. „Aşadar. Cm-â'tt ascetic in 100 de capete. la starea dintai a lui Adam „şi se apropie de desăvârşire.349 Tot ast-fel. Cin'inte despre nex'Oi'ifti.i tile.spre wgăcitme. 88. H. S3. spune Sfantui Isaac Sirul. sfinţii. Căci aceste amintiri neîncetate. hivdftiiuri de suflet fataxitejare. tntr-o meditaţie neîntreruptă. spune Evagrie. şi să nu încelezi a-ţi aminti de multele şi marile Lui binefaceri. Diadoh al Foticeei. începutul purtarii tale plâcute IMI Dumnezeu trebuie să-l faci pornind de la aceasta: să te gândesti statornic şi pururea."1 ' Vezi. I. Sf. Cf. la toale binefacerile de care ţi-a fă-cut parte iubitorul de oameni Dumnezeu. singura îndeletnicire . II. -M° Cf Sf. Sf. 1980. aşa cum subliniazâ Sfantui Diadoh al Foticeei. fiufe. Vasile eel Marc. p. care arde în inimă cu un dor înfocat". Ele ne îndeamnă să-I răsplătim lui Dumnezeu cu purtările noastre bune şi cu toafă viitutea". cum o nu-mesc Sfinţii Părinţi343 Ea. spre mulţurnjre adusă cu suflet zdrobit şi spre toată sârguinţa bună. potrivit menirii sale. 1. Dirfiounoire de spirifn.14. „Unirea duhovnicească este amintirea nepecetluită.

4. Sf. gnoxlice . Sf. dar şi când e vorba de aducerea-aminte de binefacerile lui Dumnezeu. când gândirea statornica la El nu se mai lasfi intrerupta de grijile pământeşti şi cănd cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare". Macurie Egipteanul. dup. 32. Capete despre nigihiiine. 23. 2). Fă aceasUi penini ca inima să ţi se mişte cu uşurinţă spre frica lui Dumnezeu şi sprc dragoste (. Cuvtote despre nevolnfd. m Cf..MS Aceasla este adevărat mai ales când e vorba despre forma sa desa-vârşită. I." 4 fiind nedespărţită de ea. Ibidem.v Cf. Triad*. 102. " BpistOle. „Sălaşluirea lui Dumnezeu in noi. Grigorie Palama. 6. I. in acelasi sens. Numai atunci devenim temple ale Duhului. 93.irea poruncilor. fie duhovniceşti. fie trupeşti.. IS . ' Cf. < 'uviiiit' despre newtnfS. Sf.cap. Acesl punct va fi cxaniinat în moil detaliat in parlea a Vl-n. că ea face ca in „mintea curată să se arate razele dumnezeiesti". Sf. ."' când omul „e răpit de amintirea (sutletului rational) mai presus de fire la vederea lui Dumnezeu". inima la se va umple de dragostea şi de donil Lui printr-o mişcare pornită chiar din ea însftşi. aşa cum spune Sfânlul Isaac Sirul.'** Memoria însoţeşte lucrarea minţii păna pe treptele cele mai înalte ale vieţii duhovniceşti. el poate să se fereasca de patimi şi să sporească în el virtuţile. Sf.1 cum s-a spus: MNu uita toate răsplătirile Lui" (Ps. mai bine-zis conlucrând şi darul de sus". Diiuloh nl Foticeci. m Ibidem. pe care i-o dă Duhul. '. altfel spus. căci.Pranixe antropohgice Prin aducerea-aminte de Dumnezeu omul se întăreşte în păstrarea şi lu-cr.*'0 Prin aducerea-aminte de Dumnezeu. omul ll păslreazâ pe Dumnezeu inlauntrul minţii sale1''1 şi Î1 face s& locuiască in inima sa. Tr&tde. 154 Cf. spune Sfântul Vasile eel Mare. Sf.s m S(> . in ea „îşi află hrana de viaţă dătătoare pentm întipârirea vederii suflcteşti'V5 Sfântul Calist Patriarhul spune. Cttvinte despre nevointd.M8 care are dam I de a o trezi şi a o face s3 crească.3" Aducerea-aminte de Dumnezeu cste mai ales condiţia dragoslei de Dumnezeu. Isaac Siml. XXXUl. Cmom ascetic I" 100 de capete. St Isaac Sirul.y/ prm tire."6 Aducerea-aminte continuă de Dumnezeu in rugaciunc este pentru om şi UD mod de a ajunge la vederea Lui. II.). XXXII. Isaac Siml. 3. Grigorie Palauiu. Simeon Noul Teolog. Căci ruşinându-le de amintirea atâtor bunălăţî."'2 ">: Cf. Oivhite despre nevoinfâ. 2. de care te-ai bu-curat din partea Stăpănului bun şi de oameni iubitor. 85. . 19 * Cf. constii tocmai in a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. 33. 3. Sfântul Marcu Ascetul sfatuieste astfel: „Punând înaintea ochilor tăi binefacerile de care te-ai împartaşit de la începuUil vieţii [ale si pânâ acum. 65. < mân/dri (Col. 1. 2. Capete leohgice. 3.5. Sf.. 2. zaboveşte cu gândul la ele.. I). rugăciunea neîncetata.

CuvOnt ascetic in 100 de COpCte.JM ştergerea oricărei aininliri pătimaşe şi lu-meşti '6 Ea implică. 97. . 82.1'' „naşte în suflet o plăcere negrăilă'*.31 Prin aduccrea-aminte de Dumnezeu. normală.'68 Dedicflndu-se în întregime aducerii-aminte de Dumnezeu. Cuvinte despre nevobtfă* 8.. simplă şi offlOgCDă. spune el în altă paile. Altfel spus. gnostic*sipractice. . 56.3*'7 fntr-un cuvânt. nemaiamintindu-şî deloc de veacul acesta. . Omul duhovnicesc. Murcn Ascx-ml. omul nu face decât să cugete la „sin-gunil lucru care irebuie". III.4).172 Memoria stăpânita1 în inlregime de aducerea aminle de DumnezeU a lep. 6. (iipvte despn amoftinfa de Ihmmezeu si leonomui humiHtrii. "■ Cf SI". „Adusu-mi-arn aminte de Dumnezeu şi m-am bucurat" (Ps. Cuvânt ascetic in 100 de capete. Diadoh al Foliccei.) şi nu se mai gâiideşte şi mci nu-şi mai aduce aminte de lumea aceasta".. 6. Despre c«i . aducerea-aininle de Dumnezeu implică uitarea cu totul a lumîi. "I? Cuvifttt despre nevoinfă.semenea.. pierde din mi-ma aminlirea (uturor celor văzute". Sf.. Omilit duhovnicesti (Col. Macarie Egipleaniil. „când po-menirea lui Dumnezeu pune stăpâmre pe întinderea sufletului. 8 $i 10.^ aşa cum spune Psalniistul. Diadoh al Foliccei. ReguUlf niuri. Capett.588 Toatti gfmdurile omului se îndreptau spre ceea ce constituia penlru cugelul său unicnl obiecr al atenţiei. 32. 3. 61. omul se fereste de gândurile străiiie pe care i le strecoara in suflet Cel viclean. Grigorio Sinaiiul. 60.î: Cf. 76. Gugorie Sinailul. 37. n. aduccrea-aminle de Dumnezeu este pentru om izvoni] unei bucurii desâvârşile. < onvorbiri duliwmicasti. omul „trebuie să-şi fixeze toatâ atenţia într-un singur punci şi toate gândurile sale să-şi aibă drumul liUmtric numai spre un singur ţei". Sf. w Cf. „El se mişcă împreuna cu acestea sprc amintirea lor. 60-61. era cu totul unitară. II. " (t Sf. 12. ('uvâni ascetic in 1(H) de capete. ducând o existenţă îndreptatfl în întregîme spre Dumnezeu. 5... uirarea de sine. Cuvww despre nevoitiţti. 85. CutegetV <lin sentiitfele bitefepfitor. spuiie Sfântul loan Casian. Sf Diadoh al Foliccei.Sf.'. Cf.17*' Ea îndeparlează cu desavârşire orice gând rail"' şi nu îngaduie nici unei incliiuiri spre răutate să se niani* Cf.ilist i'.iiMMi Capetedespre rvgâciune. Maxim Mainirisitorul. Vasile ecl Mare.Cf. LIU. de a. " (:. Sf.V da) . Prin gândul st atomic In Dumnezeu. spune Sffmiul Isaac.paiologia omuhâ căzut Prin aocasta. Capete ttttfogice. potrivit ireptei vieţuirii lui (. 87 .fi Cf.cu (otul orice formă şi orice chip". El se îndeletniceşte cu cele privitoare la mSrirea lui Durtinezeu şi mereu se gândeşte Ia ele". „uilă chiar şi de el înstişi şi de firea lui. Simeon Noul Tcolog. inemofia omu-lui in starea sa iniţială. Sf.. potrivit menirii sale.-"ajungfmd la linişte şi pace. 16. •' Sf. Isaac Sim]. în aducerea-aminte neîncerată" de Dumnezeu. Captrtf. Sf.mi.•irii<■<> se ttutreptemâ dinfttpte. Hie Ecdicul. XXIV. Isaac Sirtil. II). St. fiind niemoria „inimii curate". m Cf Sf.17 Astfel memorîa devine starornică şi nemişcată.

I I ) . care este organul ei. "" Cuvinte etegpre nevoinfâ. exercitalu" „polrivit firii" sau „contiar fii îi" voibeşlc explicit Sf.. despre nmotiştereti lui Otimnezeu. Sf. dimpotrivâ. alături de necunoaşterea Lui au un rol central Fn căderea omului. Hdynatsuii câtre Tahsie. că Uitarea (XiiOnJ. Cuvuni despre trezvie si virtute. 62. de usemenea. 33. m ibidem. Isaac Sirul. se stifocă şt. " Despre accastiî dubla" polaiitatc a memoriei. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că uiiarea lui Dumnezeu şi a binelui este. 68. prin păcat ca devine. esle cu adevărat moartă. ca şi în cazul celorlalte puteri ale sufletului pe care le-am sludiat. alături de ncştiinl/t. 61).?! m XX .Riiuiafea este o faptit a sufletului înţelegâtor. şi tinume uitarea bunăriîţii celor cltipă fire". Cf. 43. afirmă. spune Sfâniul Isaac Siral. Astfel. 3. Prolog: .. Acestea le zice dcspre neştiinţa şi uitarea inimii. 46. Ih'spre legen didwvwceasctt 61-62. "'" Sf. în pervertirea ei.3M Sfântui Marcu Ascetul. mai precis într-o inversare a activităţii sale: în timp ce în starea de nonnalitale a fîrii ome-neşti ea slujeşle exclusiv aducerii-aminre de Dumnezeu şi dc bine. şi pierzare este uîtarea". 32.37* Dacă memoria folosită potrivit firii sale este o memorie sănătoasa. uitând prin aceasta de realitatea sensibilă şi de rfiu. despre vuifn mornkl şi despreJapiuire. de la care vin toate patimile şi toate relele de care sufe-tii omul cazut. Grigorie Simiitul K. 2 Cf. iar apoi Sfântul loan Damaschin. desigur. Sfântul Grigorie Palama vede în parăsirea „pomenirii şi vederii lui Dumnezeu" esenţa păcatului slramosesc. ' '"llmiem.3B<" A flam la Sfăntul Marcu Ascetul descrierea acestor trei boli Ibidem. aşa cum am vflzut deja. prin păcat ea funcţioneazâ contrar firii şi devine boinavl'" Boala constă. 65. Cuvinte despre rwvainfă. CuvAnt de sujlel folosilor.. si Sf.. ibidem.'npete. dar îi şi Tnvinge şi îi alungă. principala patimă-boală u părţii rationale a sufletului. este unul dintre cei trei „uriaşi ai Celui Rau". şi aducere-arninte de rău şi de lume."1 Toale celelalie puteri ale sufletului care depind de ea în mod direct vor suferi aceleaşi efecte patologice.Premise antropofogice feste. Epistolu vutre Nitolae MoiahuK 10-13. Sf. I. Capete despre dmgosie.'"7 Uitarea de Dumnezeu.177 cu ajutorul ei omul nti numai că esie feril dc atacurile lor. m Cf. vorbesc in mod explicit despre boalu memoriei. Căci iad este neştiinţa.. mintea. 81. loan Damaschin. 150 de capete desprf eunoşlinfa ttalundd.8° Aceastâ boală a memoriei afectează. din punct de vedere duhovnicesc. . uitare de Dumnezeu şi a binelui. mintea care-L uită pe Dumnezeu se înstrăineazâ înlr-o activilate care nu-i este proprie.3"3 lar la Sfântul Marcu Ascetul aflăm scris: „Scriptura zice că: «iadul şi adâncul (pierzfirii) sunt cu-noscute Domnului» (Pilde 15. Cf. Marcu Ascetul. Isihic Sihaitul. „Ceea ce i sc întâmplă pestelui iesit din upa\ aceea se îmiimpJa şi minţii care a ieşit din pomenirea lui Dumnezeu şi s-a împrăştiat in ammtirile lumii". alături de ne-ştiinţă (dyyoia) şi nepăsarea trândavă (pxx8\^ila). 50."f' Ea constituie o armă împotrîva demonilor.SM şi amândouâ due la moartea duhovnicească..

Câci pană ce n-a privir la pomul oprit cu plăcere. II). . I3L 89 . dimpotriva. ca sâ-şi poată duce la îndeplinire planurile". în greşeala ei. ori. ea naşte negrija. în sfârşit. LIV. când ne folosim de ele pesie măsură.spre lirzvir si virtule. (htiilii tluhovnicejti <Col. „începutul şi pricina gândurilor. în acelaşi sens: „de la uitare ajungem la negrijă.PatoUigui omului câzul spirituaie fund amen tale strâns legate una de alca. le susţine şi sădeşte in sufletul eel fără grijă raul înrădâcinat şi statornic. şi greşeala lui Adam.. sunt cele trei reie amintite mai înainte: neştiinţa. ne-o spune cea dintâi. Cu adevărat. iar de la negrija. De aceea era acoperită de aripile dragostei duninezeicşti. Exista o dia-lectică a acestor doua atitudini. intrând sub stăpânirea mulţimii gândurilor legate de lucrurile din lumea vflzută spre care s-a întors omul. De atunci. " Qespn Ctn C* cied Că M' irulrejiieaz/t (iinftiftte. sora împreunălucrăloare şi slujitoare a ei.. Prin ele se în-tăreşte şi pe ele se reazemă toată oastea duhurilor iTiuiăţii. Eva. "'.V"/''W^-N273. uitarea. negrija şi pofta. relaţiile dintre eie şi efectele lor: „Cei trei uriaşi ai Celui R8u. amestecand. Cf. ele se dovedesc puteri lari ale Vrăjmaşului şi capetenii pufernice ale Celui Rău."1" Sfântul Isihie Sinaitul zice. de îndalâ ce vine uitarea. ■ < 'tivâni ascetic î'i lOit tlr capde.v" Cele mai multe referinţe le g3sim la Sfăntul Marcu Ascetul. gustul şi celelalte simţuri slăbesc linerea de minte a inimii... cu ane-voie îşi mai poate aduce aminte omul de Dumnezeu sau de poruncile lui". care ne îndreptăţeşte să o socotim cauzăcând pe una. care ţese veş-mântul şi acoperământu! norului negru aşezat peste suflet şi care le sprijină pe amândouă. din pricina fruc-lului placut la vedere. 32. îşi amintea cu grijă de porunca dumnezeiască. iar pofta îl duce pe om la c&Jere".3" Iar Sfăntul Macarie: „Mintea care alun-ga" de la ea am in tire a lui Dumnezeu cade fie hi mânie. „Că vederea. la pofte necuviincioase". Adam şi Eva au început să uite de Dumnezeu. O apoftegmă spune: „Zi-ceau BiUrânii ell trei sunt puterile Vrăjmaşului din care vine ioată greşeala: uiiarea.**7 Am văzut deja că este greu de arfltat daca atracţia plăcerii simţurilor duce omul la necunoaşterea şi uitarea de Dumnezeu. când pe cealaltă\ Astfel. 13. şi nepăsarea trandavă. le întăreşte. memoria se fragmentează" şi se risipeşle. 12.. maica tuluror reletor. Darcând a privil la pom cu plăcere şi s-a atins de el cu multa1 pofta" şi. Prin nepasarea trândavă.3Wl Alţi l'ii mţi privesc procesul câderii in sens invers. '" <'mum de. prin uitare şi prin neştiinţă se întăresc şi se măresc proptelele celorlalte patimi. iar negrija naşte pofta. Sfântul Diadoh al Fori-ceei o pune înainte pe prima: ispitiţi de plăcerea simţurilor. toatfi pofla ei şi-a întors-o spre gusiarea lucrurilor de aici. care spu-ne apriat: „tot eel ce uită de Dumnezeu caută placerea (desfranataT' '"-' Uitând de Dumnezeu. care sunt socotiţi ca cei mai tari. 56. nestiinţa şi uitaresi de Dumnezeu îl fac sâ se întoarcă spre realitatea văzută.. scrie Sfântul Grigorie " EpiJtală > <Ure Nicohr Mtmahul. aşa cum am văzut. a gustat din rodul lui cu o volupiate pulernică. Câci ajutându-se întreo-laltâ si neputând să fiinţeze fărâ să se susţină una pe alta. 10. fie fn pofta trupeas-c*i".

principal cale de acces pent™ gândurile strâine. Maicu Ascetul.5''* Sfântul Maxim spune: „prin acestea trei primeşte mintea înţelesuri pătimaşe: prin simţire. Mintea. Sf.1''' lucni pe care-l subli-niaza Slăntul Talasie Libianul. Capete despre dragoste. 93. Cf. 44-46. H. Sf. care pătrund în sufletul său si-i prcocupă mintea. m Cf. Sf. Isaac Sirul. Cuvditt ascetic in tOO de capete. 8-4. Cuvinte despre nevoinfd. Memoria devine pentrti om. 60. repercusiuni asupra tu-turor puterilor sufletului. 85. '' Capet* despre dmgosle. memoria devine la omul căzut una dintre principalele cauze ale trezirii şi stflruirii patimilor. care vede în aceastâ facilitate a minţii princi-pala lor sursă. 33. '* Cf. 33. Sf.. Sf. 42. II. Maxim Mflrlurisitonil. voni avea amintiri piUimaţe" (Tnifaintprtwtic. Sf. aceasta se dsitorenza' faptului c:l de la bun incepm am primit himuiIc in noi cu pntiiinl. Uaac Sirul. < 'apetedespre dragoste.'"* Memoria produce astfel de gânduri penlru că ea păstreuză aminlirea greşdilor trecutc şi urmcle patimilor care ni s-au făcut obişmiinţă""' şi mai ales a placerii legate de elc. Sf. al căror număr sporeşte tot mercu. Maxim Mărtmisiiorul. III. Marcu Ascetul. ' Cf. Eptstold cdtre Nindae MfitiaJtuI. este acum bântuitâ de rnulţimea feluritelor amintiri lu-meşti. I I . Cuvântdespre rugiiiitme.. Sf.401 Pent™ toaie aceste motive. v .594 De la ea primeşte omul cea mai mare pane a reprezentarilor. Cuvinte despre nevoinfti.. memoria este adesea trezita şi aţâţată de demoni. " Cf.4" De aceea Sfăntul Isaac Siml spune 4H ca ea csle lacaş al paiimilor.. amintirea si starea mustului (amcsteca-rea) din Imp. de care apoi se alipeşte în chip pătimaş. 34). 19. ea este UHB dintre principalele surse ale „gândurilor care ne râpesc'*. Sf. Capete despre dragost*. Cf. 8. H. sf. Eplstolă către Nicofae Monahid. 10. I. este împărţirea. şi cea mai periculoasii: „trei sunt cflile prin care primeşti găn-duri: simţirea (lucrarea simţurilor). infrtlnare... Evagrie. evident. Isaac Sirul.Dacă avem iiniintiii pâtimaşe. şi-a pierdiil unitatea împreună cu puterile ei". 33. IV. a amintirii simple şi unilare. 16. Dar cele mai stăruitoare sum ccle din amintire".^' Dar adesea memoria produce ea însăşi in mod direct gânduri paiimaşe. 74. 46.Isaac Sirul. Mai ales ea este cea care aduce in minte „gân-durile simple". '-' Cf.*" Aslfel. 00 . 84. si invers: despre lucrurile pe cine le-am piimii in noi cu palimfi. în care înainte mi exista decâ! singur găn-diil la Dumnezeu. Capete despre dragoste. 33. tnfrânaresipetrecerea i ca dupâ minte. Capete despre dragoste. CTici fâcăndu-sc din simplft. 32. Maxim MaYlulisiiorul.. Cuvinte despre nevoinfti. care constituie pentm el tot atâtea sugestii ispilitoarc. care încearea* să o împingă mai ales spre asemenea amintiri. I. iar din unitară. Prin aceastfl a picrdut şi amintirea de Dumnezeu. prin neascullare. alături de imaginaţie. 10./'remise antropotogiee Siruiiiul. '' Cf. Sf. Această îmbolnavire a memoriei are. Cuvinte despre neioirifd. Talasie Libiiinul. compusă. felurită. Cuviiue despre fievalnţâ. locul In care le poţi afla pe loate. Diadoh al Foticeei. m CtU>idan. " Cf. Iiir Evagrie remarcâ: . III. 10. prin schimbâri în slarea organica* şi prin amîntire".'"' "-' < ape'e fotirte jolosiumre.4" ceea ce da" reprezentarilor o mare putere de ademenire.

nu poate împicdica rugilciunea drepmlui.40* Aminlirea râului înlocuieşte. Aceste amintiri pătrund în minte din pricina iubirii dfl lume. c&utând siî le ia la cunoşlintĂ sS piardă rugâciunea care aduce roaile" {Ihii/em. ('uvâril tiscefu m 100 de mpeie.spune Evagrie: „Caml diavoful eel pieaviclesm. 5: 83: ('uvâ/it hi flHilfore. 116. 4a " ('uvâni ascetic hi 1(H) tie capelc.Ciuid le viUI dracii riWnind cu adevilrai la mgâciune. chiardacâ nu sunl pătimftşe..-"* Amintirea binelui şi aminlirea răului nu ajuns doar să se invccineze. ilupi) cum . în altă pane.). Ea esle scindatâ în două părţi.. Sf. făcând miilte.. în grade dife-rite. amintirile Cf. Isaac Sinil. sunt toCU$i străine de Dumnezeu. 68). „acoperit de vălmaşeala adrmcuhii uitării"40*. ii aduce aminte cele cilulate şi cclc atnintilc mai inaifHc. sil se tlescmajeze >i su" sc inliisrcze foaite. spune SfAntul Diadoh al Foticeei. acesteia ii rămâne de acum înainte un loc mai mult sau mai puţin redus în memorie. cu rnintea. după cum spune Sfântul Isihie Sinaitul. " Capett despre Irezyie $ virttite. Cf."1" In ambele situaţii.""0 înrr-adevâr. 85. Apoi. stăpânea în memorie. a-şi aminti de Dumnezeu şi de bine nu este cu neputinţă peninj el. 44. a se vedea Sf.'i vreme.. întunecând dorinţa fireasca care tindea spre viituie". dupii pinin. îndatâ îşi aminteşte şi de r. Căci cum se grabeşte să înţelcagă binele.Paiologia omului câliif Astfel că „aducerea aminte de rău (p:i/f]p.. unealla păcalului. ' ' ('iipeie fotirie jotmitotire. ci se întrcpfltrund şi se amestecă. e silită. Ca urmare.. nu a stricat numai amintirea simplfi a sufletului faţa de bine. .401' „Neascultarea. şi gânduri rele (. MS 91 . 10). dar aceasta se face cu mai multă greutate. Citvinie despre nrvoinţâ. rnintea omului este stăpânita de mulţimea amintirilor lumeşri şi a gândurilor. 46. cu anevoie îşi mai poaie aduce aminte omul de Dumnezeu şi dc ponmcile Lui". 3. aminlirea binelui. 61 ■ 1 Lucrare. 1 " ' 'nvânf ascetic in loo de eapete. sporind confu/ia creată de multele şi fcluritele gi'tnduri care stăpânesc memoria şi cugetarea omului. cânil revine iarăşi la mgâciiine.X)e alunci. îl atfiţă hi plut. 56. are loc o nouă divizare a memoriei. pentru ca aminrirea binelui nu poate fi ştearsă şi înlocuita cu totnl. 1. FiindcS de la neascultaren lui Adam ţinerea de minte a omului s-a sfaşiat în dour. ca mişcflndu-ţi-se minlea $pie căutarca lor şi neaflfmdu-)c. ci şi toate puterile lui. carc. şi.i lor i sc arntS în chip I impede omului cat* înccarciî prin rugae tune să regăSeoACJl ailucerea-atniiile de Puiiinczeu. el explica" pe larg: .40' Chiar dacă omul căzut se află. cum spune Sfânful Diadoh al Foticeei: „De cand minlea noastră s-a rostogolit la chipul trtdoit al cunoştinţei. singura care. după cum am VăzUt. sa poarre în aceeaşi clipă şi gânduri biine.. (>.. Diudoh ul Foliceei.eren păliimişil prin aducerca-aminte de liicrin i" (Cnvthit despre rugdeim*. îţi fnră iunintirca lor. dar şi prin lucrnrea duhurilor rele care încearcâ mai ales prin acest mijloc să ţiiul miniea departe de Dumnezeu.07 Cu privirc hi siarea de confuzje a memoriei. ehiar dacfl mi vrea. îţj strccoaril gfuidurile unor hicnni iişa-zisc trebuincioase. care nu exista la începui. 88.lu.n tov> tcaKou)" ajunge să fie la omul căzut odeprindere (ft^iţ). la început. 45.

.

4H Pe de o parte. asemănăloare hidrei (. Evugrie. Sfânlul Varsanufle aseamftnS sufletul. adică înde-leltiicindu-se numai cu aducerea-aminte de El. care nu mai primeste nici un alt chip şi nici o alul culoare. patimile suscita" în chip deosebit lucrarea si plăsmuirile ima447 448 Cf. % . Celr 300 tie capete* fi\ 62.44 Atunci „mintea rătăceşte mereii din naJucire în nălucire. •"Ambixua. p. S i î n t i i de mai înainte au socotit-o asemenea miticului Dedal ca o închipuire cu multe chipuri şi multe capete. Capete despre dmgOSte.45 Pe de altă parte. 37).) Căci blestemaţii ucigaşi. Imaginile pe care le are din această lume. ci sum cu iotul şi cu totul opace. aşa cum a ieşit el de la Dumnezeu. HI. spun Sl'inţii Calist şi Ignatie Xanthopol. adică transpa-rente pentru energiile dumnezeieşli. 4. din ea răsare altii". PG 91. străbiUând ş) trecând prin ea. Ctmvtnbire. min-tea sa este făra* încetare populată şî bâjituită de mulţimea gândurilor legate de ele şi de imaginile lor. flauslicrr. Cf. nu numai că ea „se opune foarte mult nigaciunii curate a inimii". dumnezeieştii Părinţi vorbesc de multe ori despre ea şi împotriva ei. 34. 64. II."' 2 dar nici nu mai lasă vreun loc pentru gfindul şi amintirea de Dumnezeu. 56. o facultate anexa* în procesul cunoaşterii. m Ibidem. cu „o scăndură gala zugrăvifii". ar trebui să-şi afle locul in sufletul omului. în chip firesc.44* înstrăinând-o. Tra/tttutpraclic. Maxim Mărturisitorul. Iar aceasta se întâmplâ nu numai atunci când este treaz. imagina-ţia trezeşte palimile. II. Alipk in chip pătimaş de lumea sensibilâ. dandu-Ie hrana care le face să lucreze şi sâ" sporească.4"' Imaginaţia pune stăpânire pe minte în multe feluri. Sf. loan Scărarul: „Nalucirea esic ieşirea minţii'' (Scam. aflatâ* în legătură cu o memorie ea însăşi pervertitâ" şi nemaifiind. „De aceea. Nichitii Stirhatul. când este năpădit de închipuirile din vise. făcându-l un fel de stup de viespi şi o peşteră de gânduri slerpe şi păti-maşe". IU Notum aici detlni(ia Sf. 120(45. 193. "' Scrisori ttuhavnicesti. ci şi în somn. nu mai sum prilejuri de neîncctaul adu-cere-aminte de Dumnezeu. in urma pcrcepţiei sau a amintiri-lor. 430 loan din Singuriilate. o lume închisă în ea în-săşi.4" In starea decazută a omului însă\ lucrurile se petrec cu totul dimpotrivă: piclura cea fromoasS este in întregime mfizgâlita' de iinaginade cu chipuri şi forme nâscocite de ea. omul îi cade cu totul pradă. căci atunci c*lnd se stinge una. arată Sfanrul Maxim MSrturisitorul. nu mai sunt cele pe care le avea Adam înainte de cSdere. nemaiki-sând s5 se vadă nimic din ceea ce era la început In viaţa lăuntricâ a omului cilzut. care.Premise anlropologice memorie.. potrivit (irii sale.4il Prin aceasla.""7 Imaginaţia. cd. nu-l mai înaJţă spre El. I353C). 22. îmaginaţiu ajunge să ocupe un loc atât de mare şi să aibfi un rol atât de nefast pentru că ea se iruinifestă în strânsă le-găturâ cu patimile. „Căci acum omul se mişcă in jurul nâlucirilor iraţionale ale patimilor". 38. intră în comunicare cu sufletul.. *"C\ Apoftexme.1 CeU 100 tie capete. Sf. înstrăinat printre obiectele reduse la dimensiunile lor materiule. ajunge să stapaneasca mintea şi o sileşte sil-i urmeze. care nu i-L mai descoperâ pe Crealorul ei.

4* Cele 300«to capete. vede lucrurile pricinilitoare de fries". în sfârşit. PG 44.). îii legiltura cu puterea irascibilă. dar mai ales în somn.459 Nevoitorii stiti bine ca visele sunl zămislile de imaginaţie în legătură cu obişnuinţe trupţduî460 şi ale siifli-tului. VI. ascunsă în cele mai adânci alcătuiri ale sufletului (. patimile împing îmaginaţiB sa zămisleascS imaginile care |e sunt potrivite . legat de puterea poftitoare. 60. mintea îşi niUuceşte ma-teriile plăcerilor în vremea somnului.*'" în acest din urrrtă caz. iar când creşte iuţimea (G^u. Sfântul Simeon Noul Teolog spune câ „cele ce ocupă sufletul sau cele în care petrece el în state de veghe. Itesptv faeerea amnluu XIII.62. Giigorie de Nyssn. II. gnostic* ft practice. necazuri asupra celui piz-muil şi asa mai departe în toale celelalte patimi'*. iubitorului de placeri forme de femet.ru că se hranesc mai ales cu aceste taehipltiri. iubitomlui tie slaviî deşartă cin-stiri de la oameni.4" Sfântul Simeon Noul Teolog scrie în ace-laşi sens: „Când partea poftiioare a sufletului (krtiOi^iEXiKbv) e împinsă sprc pnlimile desfâtarilor şi spre plăcerile vieţii. ci mai înaince". ele sunl fie recompuneri ale unor resluri de ajninliri.. *" Cf. XIII. I73C. I I . II. eel mai adesea legate de ocupaţitle şi de grijile din slarea de ve-ghe. •'" Mezdmintele mânăstlr&ti. mijloace de satisfacere a dorinţelor. Cu „gân-durile nesănătoase" se întâmplă la fel ca şi cu bolile.4!..4^1 Sfântul Nichita Stithatul reniarcu şi el cd . 4 '* Cf.. vădindu-se astfel fierbinţelile ascunse ule patimilor de care rie-am îmbolnăvit. râzbunare usupra celui ce l-a supărat.448 Acetista se întârnplă şi în starea de veghe.-'fie. Iwac Siml. Cnvinte despre mvtnnfă. acelea reţin închipuirea şi cugetarea lui şi în somn".) adusă la suprataţă de (xlihna somnului.""1 Ear Sf'antul Maxim precizează: „Când creşte pofta (feniBuuAot). penl.IK6'/) sufletului e înfuriata împotriva semenilor.He ele vechi sau noi -şi care Ic aduc desfătările pe care le caută. I72D.©. Astfel. fie. Sf. II. aceste gânduri sunt . ca reacţîi la mania sau temerile resimţite. iubitorului de argini. I72D.. Prsprrprerea omului. ilwtem.41' Sfânrul Maxim Mârturisi-torul constată că: „Precum minţii celui flâmand i se năluceşte numaî pâine. căci „boJile tmpului nu gunt contraclate chiar în momentul când se ivesc. ri Ibidem. PO 44. la fel celui lacom i se nălucesc tot felul de mân-câri. Cand. tot pe aceslea le vede sufletul si în vis.Patologia omulni remit ginaliei. Sf. 68: 69: 85. raţiunea lui (XoyimiKbv) se înalţa Cf. ' Capete teofogice. hărţuiţi de cugetări ncflfiflătoasp". Grigoric de Nyssa. visează atacuri. câştigtiri. lurcand iuţimea sau mânia (0\ÎU.semnul unei boli care zăcea înaunlm.după preocuparea omului dinlăuntru şi dupa grijile lui sunt şi mişcările Irupului $i nălucirile ruinţii" din timpul viselor. dacă este vorba despre coşmaruri. 69. arata Sfan-IB] loan Casian. rT 06 97 . celuî ce ţine minte răul. '"' Capete despre dmgoste. pizmaşului. razboaie şi lupte între serpi şi ceriuri ca la judecatii cu duşmanii.. ** Capete despre dmgox/e. 8. III. iarcelui însctat numai apă. Sf.

\4W M. din care vine îmbrăcămintea pătată şi întinăciunea trupului. Capete dexpre <leosehuv<t paiimilor şi a gimdunlor. se vede pe sine purtat in trăsuri sirilluciioare şi uneori zburand în vSzdah şi pe toţi îi vede tremurând de covârşîrea puterii lui. ah. cum locmai am arătat. işi închipuie răpiri maripate în aer. precuin şi flare veninoase şi carnivore. loc. Dexpre facerea unuilui. îngroziţi de aceste drumuri şi hăituiţi de fiarele şi oamenti cu pricina. fie Împingându-I pe om în astfel de încliipuiri.1 Cf. Capete efespre dingoxte. w Traliilul pniciic. prin prezenţa şi formele pe care le iau. I72D. Sf. în închipuirile soninului. aşa cum scrie Evagrie: „Atunci când. ca şi cand le are sail le va avea cu sigu-ranţă. 46. 1 >X . Sf. Maxim Mărtiirisiloml. dar se vede şi osândit ca un om fară milă. îşi naluceşte câştiguri de lucruri şi de bani sau chîpurî de femei şi împreunări pătimaşe. esle urmăril de fiare şi de şerpi veninoşi şi e năpădit de lemeri şi spaiine. ™ Cele 300 lie capete. scaune de stăpânire si de conducere şi le socoteşte. II. păşiri înaintea poporului în fruntea unor care de luplâ*. pe cele ce încă nu le are.471 cu scopul de a stârni patimile. 85. Eviigric. se poate întâmpla ca ei sa puna in cugetul " < \ipe\e /eologlce. înseamnă că partea cu pricina e bolnavă şi pati-ma teribil de puteniicfi. A se vedeu. Grigoric dc Nyssa. şederi ş'i domnii pe tronuri înalte. demonii. J * Cf. 4. tstoria monuliilor tlin Egipt a hii loan dc LycopolU. II. Alunci când. PG 44.469 în cadrul acestei îndoite legături a imaginaţiei cu patimile. silindune să umblăm pe drumuri prăpăstioase.Premise untropohgice prin irufie şi mândrie. aţâţătoare la plăceri. scoţându-nc în cale oameni înarmaţi.miiiI Nichita Stithatul arată înca şi mai precis legătura dintre vise şi diferi-tele patimi: „Dacă cineva are sufletul iubitor de cele materiale şi de plăceri.'1'7 în acest ultim caz. Dacâ e cu suflelnl plin de mândrie şi de Irufie. scăpâm cu fuga.470 fie iscând în el chipuri şi năluciri. se lăcomeşle după dobânzi şi le aşază în vistierii. XIII. 63. (înseamna ca trebuie) să ne îngrijim de partea pătimaşă a iuţimii". joacă şi ei un rol important. chiar când e Ireaz. III. iar noi.46" arâtând în chip vădit faptul că sufletul este bolnav şi chiar de ce boala suferă şi care parte a sa este vătămată în special. Maxim Marturisitorul. 54.spre linigaxte. vede totdeauna aur şi pe acesta îl dorcşte. de asemenea. coruri de fernei şi câte şi mai citte (imagini) de felul acesta. 54. II. visele ne descoperă care şi cât de puternice sunt patimile noasire care le zămislesc. Sf. Maxim Mărtiirisitorul. ca răspuns la patimile sale şi prin mijlocirea lor. I73C. 4711 Cf. Capete de. Dacă are un suflet înclinat spre mânie şi duşmă-nie. ne lulbură partea pătimaşă a iuţimii. dimpotrivă. îşi năluceşte laude şi primiri din partea mulţimii. 85. demonii atacând partea poftitoare u sufletului ne arată (iar noi dăm buzna spre ele( înlmniri ale cunoscuiilor şi ospeţe ale rubedeniilor. 19. dupâ cum arată Sfînţii Părinţi. iaf dacă are sufletul îngâmfat de slavă deşarta. lar dacă are sufletut lacom şi iubitor de argint."467 Astfel. Tmtatul practic. ■"' Cf. 60. gnostic? si practice.

Tmta/ul practiv. ibidem. Apologia ititâi. II). duhurile cele rele vor sft-1 rătăcească pe om şi să-l ţină depane de Dumnezeu. 99 471 .47 căutând nu mimai să-1 împînga* in păcat sau să-i trezească şi să-i aţâţe patimi-le.i'aivhgia omuhii vtizul omului. ci şi să-l umpe de tulburare în felurite chipuri. "' ('itjirtr despre trezxie şi virttue. dc cxeniplu. îmaginaţia este penlru ispite principala poartă de in-trare în suflel. aceasta se întâmplă tocmai penlru că eel mai adesea gândurile stint.*"1 Sfănlul Isihie Sinaitul spunc chiar câ imaginaţia a pricinuit în principal căde-rea omului: „Şi aşa l-a despârţit pe Adam de Dumnezeu. Varsanufie şi loan. fie in somn. „Sfinţii de mai înainte au socotit-o. Cfinil a crexcut. lar Bfitrânul s-a inmunat de viclcnia demonilor. LI.Uuiesc". i-a spus acestuia: «Pîirinie. simple închipuiri sau îşi au izvorul in ele.ic. Scrisori duhovnicrsii. 22.şi viclean pe toţi cei ce p. N 171: „Se spune despre un Bătifin câ a venil ta Schîl având cu el pe tliil său.4't. de fapt. 78. adesea.'ihii său. 118. în toate aceste cazuri însă. 38.474 Scopul acestora este să-1 îrnpingâ pe om în greşeli noi sau să-l pună pe calea unor noi rautăţi. m Cf. dându-i nălucirea demnitătii duinnezeiesti. 10. aslfel poate fi explicaln creaţia artistică.4*1 amăgindu-l4"2 şi lTicându-1 să rătâcească din pricina mullimii nSlucirilor. Şi la fel obişnuieşte să-i amageascâ vrăjmaşul min-cinos . 6: 14. *"' Cf. ca şi In starea de veghc. Sf. care in pnstia aceea îi arăiau chip de femeie". lie in stnrea de veghe. '■"'■ < <-lr IQOcUcap&cGA.>». 14. m Ibidem> 14. II. 67. Odata.""1" trezind în el mai ales tris-teţe. m Cf. iar cl i-a spus iai. Vedem accasla într-o istorisiie din Apoflegtiw.47* lmaginaţia este principalul instrument al lucrârii diavoleşu împotriva sufle-tuliii.476 lar Sfântul Isihie Sinaitul scrie aşa: „Diavolii ne due punirea spre păcătuire prin nălucire şi minciu-nii". arată Sfinţii Calist si Ignatie Xanthopol. Isihie Sinaitul. Sf. imagini cu totul noi penlru el.. OtnUii thhovniceşti (Col. care s-u miral fotirte. 475 A se vedea. "' Cf. 12 Cf. Nalucirile imaginaţiei apar ca principal» forma pe care o iau momelilc şi indemnurile diavoleşti spre pâcat:475 dacă în lextele ascetice gândurile (ko-ViCTjlot) sum asociate deseori cu inchipuirile. Evagrie. pe care nu umblase încă. '' Copete despre trczvie. 118. aceslea sum ecle care vin nonptca la mine In Schil (. Sf. Diadoh al Foliccei. prune. lustin Martinil si Filosoful. Macarie Egipieanul. diavolii i-au aiiilat chipiiri de fentei. Satana nu poate fauri gânduri minci-noase.si virtafe.. ca pe un pod al demoni-lor". şi pe care înlr-un anume fcl cugetul esle silit să le primească. Undent. Soisori dahovniccşti. Ajwfiegnie. 3. Sf. care nu sum legate nici de vreo percepţie din prezent sail din trecut."177 „neavând fantasia la dispoziţie. nelinişie şi îngrijorarc.47* aici create de el însuşi. în soinn. prin ea diavolii îl hfirţuiesc pe om. Cuvdnt ascetic in 100 de cttpete.. penlru a le înfăţişa minţii spre amăgire mincinoasă". t7 " Cf Sf Vttrsaniifie şi loan.. Sf. 70. ducandu-se in Egipi cu tatiil siin şi vitzfmd femei. r * Sfinţli Părinţi spun ciî. I 18. De aceea.4*3 ajungând chiar sâ-l înrobească cu totul. II. care nil stia ce este femeia. 17. Capeie despre firi-rn.

omul a făcut din imaginaţie. 7. Atâta vreme cât omul nn-şi regăseşte trezvia. ca şi suflcm!. 64. Cnlist şi Ignatie Xamhopol. cunoscand deci ispili-rilc aduse de acesta prin mijlocirea imaginaţiei. îmbolnăvite. I. nu sta la vorba cu ele şi a fortiori nu con-simţea să le urmeze. Din faptul câ omul îşi imagineaza* cele care-1 îndepărteazâ de Durnnezeu..4** având menirea de a înfâptui în intregimea sa asemiînarea cu Bl. se vede nu doar simpla îmbolnăvire a imaginaţiei. *™ Cf. Celt. modul în care omul se foloscşte de diferitele organe ale corpului şi modalitălile de pcrcep-ţie senzorială au fost şi ele perveitite. Anumite "I Cf. Irincu. zămislind şi dez-voltând imaginaţîa păcăloasă. dar prih trup se împlinesc multe dintrc virtuţile sufletului. Co/Um eretiilor* V. ia parte şi trupul. 97. spun Sllnţii Părinţi. 5.il ei. Sf. înainte de căderea în păcat însă. Grigorie Palunia. inima îi rămâne deschisâ la . A se vedea. ci faptul că sufletul sâu în întregime cste bolnav. 100 nature saîn starea oea desăv&rşită si deplin sănfroasă. pe scurt. Sfinţii Părinţi subliniază astfel responsabilitatea omului4*7 în ceea ce pri-veşte pervertîrea imaginaţiei sale. Nu numai că exista chiar „virtuţi tru-peşti". PG ISO.SOOtle <tti>etc. adicit vigilenţa care caractcriza mornelile mincinoasc ale Celui Viclean. Patologia simţurilor şi a funcţiunilor trupcşii Pftcatul strămoşesc a produs schimbări şi abateri şi a adus boalft nu numai la nivelul puterilor sufletului. funcţiunile tmpeşii şi simţurile. să fie în îmregime îndumnezeit. pentru că n-a ră-mas treaz şi veghetor (vETtUKot. 102. 1. 6. Cete 100 </<•. Ephtole ilnhovnUeşti. de asemenea. 4-7 Sf. adica $i trupul.Premisf anlrvfitiUtgur Adam încă de la crearea sa a tost ispitit de Cel Rau. Omul a fost creat în în( regime dupa chipul lui Dumnezeu. Sf.). Sf. el nu le dădea nici o atenţîe. Confonn afimuniei de^ îniâlniie la Sfinţii PăiinU\ că omul a fosi creal clupă cliipul lui Dumnezea-oinul. Astfel. La lucrarea virtuţilor. iar prin aceasta. Nichim Siithatul. primeşte îndemnu-rile răutăţii şi !e însuşeşte şwşi hrăneştc imaginaţia cu ele. predându-se astfel cu toiul lucrării diavoleşti şi urmarilorei nenorocite. I. 1361C.""" imaginaţia sa neajungând la râu. înstrăinănd-o şi ţinând-o departe de Dumnezeu. Oi'inonstmfia profttm'nluirti apastotieet II. dimpotrivă. nu şi-a ferit inima de cugetele straine. care duce la îmbolnăvirea ei: din pricină ctf n-a rftmas credincios poruncilor dumne^eieşti1 n-a mai ascultat de glasul lui Dumnezeu. pe care am descris-o mai inainte. pentru ca. 16. care î-a foM datăca un fel de punte spre Dumnezeu. Proşopopee. fund napfklit ziua şi noaptea de imagini care-i t'ac mintea să râtăcească şi o abat de la rostt. 32. Omul câzut.. în final. el nu cunoştea „închipuirea necuviincioasă". opete. Sf. „o punte penmi demoni". Calis( şi Ignatie Xanlhopol. aduse prin ini(locii'ea imaginaţiei.

unitatea fundamentals a sufletului şi trupului in persoana omului si deslinul lor cornun.. o data ce pătimeşte cele dumnezeieşti. Triade. 12. III. Grigorie Piilanui. latura palimitoare îndumnezeieşte şi trupul. treciind prin mijlocirea sufletului la trup.) Căci sunt şi pătimiri fericite şi lucrări comune ale sufletului şi trupului care nu ţintuiesc duhul de trup. " ('uvâiitpentni cffi' cese UtUft&t . hanil Duhului.. lck-m.4'' „Căci. uşă a cunoaşterii creaţiei materiale. 2. scrie Sfântul Macarie Egipteanul. nu-i o lucrare atâl a sufletului. La baza sa stă senzaţia. care mişcare in trup...Piilolugiti imiiiUn ctiztit daruri ale Duhului. I53C. PG 150.). prin însuşirile si puterile sale.si' finixtesc. " Cf. ci rklica trupul aproape de vrednicia duhului şi-l induplecă şi pe el (pe trup) să linda" în sus.. ca să locuiască şi sfi se odihneasca în trup. care patimeşte cele dumnezeieşti şi care. Sf.. 12. spune Sfântul Grigorie Palama. 1 Omilii duhmwceyli (Col II). 3-4. adică reacţia fizică a unui simţ la stimulul unui obiect. Sf. ci mai degraba ea însăşi in tore and spre sine trupul si Btrăgindu-I de la plăccrea pentru cele rele şi insuflându-i prin sine o sfin-ţenie si o îndumnezeire de care nu mai poate 11 jefuit". sufletul ia cunoştinţa* de cxistenţa crealiirilor sensibile si prin organele trupului intră în mod concrel in legâturâ cu ele şi ucţioneazii asuprci lor.) mainland la împlinirea acestui rost fericit al ei. ca în propria-l casa. II. m 101 . II. alături de suflet. îi d<i si acestuia sil pâtimească cele dumnezeieşti şi sa* piUiinească în chip fericit împreuna1 cu sufletul. în general. lăudabil si dumnezeiesc. este un proces in acclaşi (imp somatic si psihic. Prin aceasta. 88. 4. Apoi intervene o a doua operatic prin care datul senzorial este interpretat de toate celelal-te facultftţi ale sufletului care contribuie la procesul cunoaşterii. i se comunicfi sufletului o informal ie obiectivă cu privire la datele exterioare ale obiectului..4*0 Lucrand împreuna* cu sufletul şi lasfindu-se cârmuil de el.. ci tree de la minte la trup şi prin cele ce le lucreaza şi le patimesc. Mucurie Rgipteanul.. cât şi a trupului 7 (. trupul primeşte de la acesta darul Sfântului Duh. 38. II) IV. având sufletul drept mireasă frumoasa şi preaiubită"... nefiind mişcată de patimile (rupeşti şi materiale (. XLIX.) La bărbaţii duhovniceşti.. Maxim Murturisitorul. Sfăntul Grigorie Palama spune: „Care durere. 13. Omilii duhovntceşti (Col. care piacere. (. care nu merg de la trup la duh.. „se lucrează şi prin trup'\w Trupul.*1* Subliniind unitatea fundamentals a color din care e format omul.. „ia şi el parte la sfinţenie". Printr-un ' CuVârtt fumtni cei c* . ele pret'ac si trupul spre mai bine şi-l indumnezeiesc (. OnUHL 12. Care sunt acestea? Cele duhovniceşti. după cum Dumnezeu a creat cerul şi pămâniul peutru ca omul sa-1 locuiasca\ tot aşa El a creat trupul şi sufletul omului ca sil fie locuinţa Sa. Trupul esle şi el chemal la îndum-nezeire. Sf. XV.4"1 Una dintre l'uncţiunile elementare ale trupului este de a fi instrument al sufieruliii in ceea ce priveşte relaţia sacu creaţia materială: prin mijlocirea simţiirilor trupului. Percepţia senzorialiî. Cele doiu'i sule i/r vapet? desj/rr cunoşlmfa de thimnezen fi icononiiu înlnipării I-'iului lui Dwytiu-zru. are şi ceva pati-milor... 3.

auzul. neîmpatiniindu-se şi nemişcându-se cu plăcere spre ele în mod conlrar firii". Percepiia sa senzorială era aslfel subordonată contemplărti naturale {xao-plct <()\KnKfi).4'"' Undeva. în starea primordialâ a omului. nu se opreşte însă la acesta şi nu constitute o simplă descriere a lui. prin prea armonioasa alcătuire a ei.. de la acesta. 4... Despr? siifh'1.. în ultimă instanţâ.) să-şi deprindă simţurile să privească şi să-şi imagi* neze în chip evlavios lumea văzută şi cele din ea. definit în ceea ce priveştc natura. care constitute esenţialul în per-cepţia senzorială. păstrându-şi astfel sufletul curat. mirosul. se mişcă potrivii firii dacă biruie ceea ce este mai bun". a cunoaşte pe FăcătQr". în care intervin inteligenţa. cum ne arată Sfântul Maxim Mărturisitorui. vestind sufletului măreţia raţiunilor (X6voi) din ele".. in altă parte. o data cu aceasta. ci este ela-boratâ în funcţie de valorile subiectului cunoscător. înţelege. vederea.4''4 De aici rezultă că percepţia senzorială este legatâ de starea spirituaJă a celui care percepe. scmnificatia. pipâitul. l'ele doua sute tie ctipelc ih'xpre miunflinfa tie Dimmvzeu. simmrile noastre. gustul. I. in mod firesc.Premise antraf/ofoftice proces complex.cel oferit de senzaţie. îşi imaginează. I. sesiza cu ajutorul raţiunii sale loţ>oi sau raţiunile lor spiritua-le. De aceea Sfântul loan Gură de Aur spune: „Judecăţile noastre nu se formează după natura lucrurilor cu care venim în atingere. doreşte. depinzând dc starea tuturor facullăţilor sale care intervin în procesul de interpretare pomenit mai sus.. imaginaţia şi dorinţa. prin ele Adam percepea în Dumnezeu toate făpturile create şi. II. el se folosea de toate facultăţile sale care participau la percepţia senzorială şi în primul rând de toate simţurile sale. cercetând numai raţiunile şi firile lor şi deosebind fară gre-şealS lucrările şi însuşirile lor. memoria. Cuviint hnpolrivu elinihr. Cele 3m <fe tapete. de o mamera generală. 22. având ce temei un dat obiecliv .49S Sfântul Nichita Stithatul spune şi el in această privinţă: „Când mintea pătrunde în cele mai presus de fire. este numii. sânătos şi potrivjt scopului !or. toate facultăţile sale fund îndreptate spre Dumnezeu. 102 . care spune că aceasta este şi datoria ornului reînnoitîn Hristos: jşi păzeşte cineva sufletul fără pată pentru Dumnezeu dacă se sileşte (. si îndeosebi de ceea ce el. ci după simţământul sufletului cu care le privim". cunoaşte. atunci când au prilejul.. ia naştere percepţia.49B Catehrze.. M. intră în chip «epătimas în legătură cu pri-cinile lucrurilor. îşi aminteşte. în acest fel. tot el spune că „toate cele ce se lucrează în chip îm-părţit în simţuri. 14. funcţia si valoarea sa. mai mult decât de la obiectul în sine. Sfântul Atanasie precizează faptul că: „tnipul are ochi pentru a ve-dea zidirea şi. ne readuc aminte de cum trcbuie folosite.*" Iar Sfinţii Părinţi... 4. potrivit firii. obiectul. aşa cum este el prezentat de simţuri. Aceasiă interpretare. simţurile aflându-se în starea cea după fire. este situat in spaţiu şi raportai la alle obiectc.

percepeau realitatea în mod identic. Serapion dc Thnniis. 33. Tot aşa trebuie să lucreze ele şi în omul reînnoit in Hristos. X. 122. 11.100 Sfantul Serapion de Thmuis ne aminteşte. 1. I In I. cunoscându-le adevărata lor naturâ. şi prin frumuseţea lor să ne înălţăm la Cel ce le-a zidit şi Lui să-l aducem cunoştinţa lor fâră greşeală".*" gustul. Maxim Mărtuiisitonil. despre care mn vorbit deja. 14 Despre acest rol al omului. 1).3. ca prin el să vedem creaturile lui Dumnezeu. Ibidnn. urechile au fost facute pentru ca omul să asculte „cuvintele dumnezeieşti şi legile lui Dumnezeu"' şi pentru ca pe Dumnezeu să-L audă în orice sunet din lumea aceasta. XXII. aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru" (Ps. cf. bine plăcută lui Dumnezeu" (Rom. sfântă. pre-cum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale.. de a se pune ■'">t)es. adicâ potrivit lui Dumnezeu şi în vederea îndumnezeirii omului. mâinile au rostul de a lucra în Domnul cele de trebuinţă. în fiinţa omencască. văzând cele create. La fel şi mirosul i-a fost dat omului pentru ca el să simtă în toate creaiurile „buna mireasmă a lui Hristos" (2 Cor. deci. Tot astfel. 103 . 8). *" Omitii h Facere. Ambigua. cunoscând filră greşeală. toate organele trupului lu-crau potrivit adevăratei lor naturi şi meniri. aşa cum a voit-o Dumnezeu. I308A. cum spune Sfăntul Nichila Stithatul. 72. de a sluji voii dumnezeieşti. să vadâ „că bun este Domnul" (Ps.î:M Aşa scrie Sfântul Nichita Stithalul: „Ca fiinţe duruite cu simţuri trebuie să simţim în chip cuvenil lucrurile supuse simţurilor.505 PunAnd folosinţa simţurilor sub carmuirea minţii sale care contempla raţiunile spirituale ale făpturilor. am ri-dical ochii mei. după cum învaţă Apostolul Pavel: „Va îndemn.. legat de aceasta/ 01 cuvintele Psalmistului: „Către Tine. precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor. iar pipăitul. rostul simţurilor este să contribuie la unirea creaţiei văzute cu Dumnezeu. Adam avea o percepţie obiectivă a acestora. având toate facilitate şi toate simţurile lor orientate spre Dumnezeu Cel Unul. fra-ţilor. pentru că. şi să slăviin pe Facătorul lor".Patohgia ortmhii lâzut Sfântul loan Gură de Aur spune şi el. 3. înainte de a păcătui. pentru ca să pipăie pe Dumnezeu in loate lucrurile (cf. Cel ce locuieşti în cer. 4. Sf.>re<Um>ol.22.t Cf. să întaţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie. la fel: „Ochii v-au fast daţi pentru ca. v " HpisMlă câfre monahi. Scurt vorbind. 41. Sf. w. X. pentru îndurările lui Dumnezeu.**' Adam şi Eva. fîffixtotd călre mornihi. pentru ca. 2. 12. pe toate le vedeau in Dumnezeu aşa cum le vede Dumnezeu. PG 91. în starea paradisiac^. căci aceasta este sarcina pe care Dumnezeu i-a dat-o omului atunci când 1-a creat. Ia(5. " CuvâiU împotiiva eiinitor. mCelettH)<iec«pete.. lucrârile şi însuşirile lor. gustând din hra-oft. 15). să daţi slavă lui Dumnezeu'V'' sau: „Ochiul penlni uceasta a fost creat. 1-2). în acelaşi fel ca simţurtle. 1).

pe lângă cap alt cap. spune Sfântul Macarie Egipteanul. Sf. pe lângă picioare alte picioare. Sf. loc.. cii. uni-re cu El. 20. (•U. Sf. *" Cf. 53. Aslfel pcrvertite şi iiiiprăşiiate. Mnearic Egipteanul. când simţurile sale sunt „în bunâ iâiKluial. Serapion dc Thmuis. 4. Episiolă coin-fiii cei thihavnfoesti. Cuvitite despre nrvoinfa. şi îndeosebi de a fi ridicate în mgăciune către El. omul se înstrăinează de firea sa fundamentala şi autenticâ.). Sf... pe lângă urechi alte urechi..1" At3t pe plan Irupcsc. căpatând o fire cu toiul contrarâ.. Prin păcat. tit. II. într-un cuvânt. mâini care s<i lucreze nelegiuirea. în CuviuUiil /. având pe lângă ochii săi alţi ochi.. sâ aibă picioare grabnice spre a face râii. Isaac Sirul vorbeşte in mod explicil despre „boala <slabiciunea) sirnţurilor" (Cu vinte despre ttevotnfâ. „el se referă la om în îniregimea lui.Si'i-şi linişlească simturile" şi să le lamăduiască de boiilă {ihUlenu 30).. pe omul eel de dcmull l-a imbracat cu un altul. 6. M'4 ciind toate organele sale sum folo.). Grigorie Pahuna.1-a surpat şi 1-a întinat Cel Viclean. peiitru ca omul să nu mai vada piecum se cuvine. Isaac Sirul. ci sft vadâ şi sa audă ran. Cuvănt împotrivn eliiii/or. Pcotru că pe Io( omul trup şi sullet . aceastf rânduială a fost tulburatS. 58. Macarie Bgipteunul. cu un om vechi.. întinat şi necural (. el vorbeşie despve „boalii simtirilor". Omul. 2.w Tol astfel. cat şi sufletcsc.Premise anlropofogice în slujba dreptâţii. 23). ™ Cf. 14. Sf. X. Seiapion de Thmuis. II. şi inimâ care sâ cugete cele viclene". 11).ir firii. *': OmlUi duhovniceşli (Col. Epixtotâ către motuihi. Capeh> despre trezvie şi vhnite. Sf. Ibidem. drept ciii spre contemplarea lui Dniiinezeu şi miiloace do. nesupus legilor lui Dumnezeu (. loan GurS de Aur.. loan Gurii tie Aur. Vuvăni penmt cei ce W litustesa. inima fîicăndu-sc sălaş al rugăciunii şi bătând numai penlru Dumnezeu inir-o rugaciune ritmată de su-flul plărnânilor. 19). depărtându-se de Dumnezeu. Sf. It>c. ■" Sf. şi-a abătut simţurile şi toaie organele irupului de la scopul lor firesc şi normal peniru a le îndrepta.. picioarele au rostul firesc de a-i da oniului putinţa să meargă spre Dumnezeu şi sâ* săvârşească binele.site de om pentru a duce o viaţă virtuoasă. Grigorie Paliinm. Sf. 569 Cf. Sl* Cf. pe lângS mâini alte mâini.. spre lumea sensibilă. Isihie Sinailul.*08 în ceea ce privcşte limba. decăzută. Sf. AUinci cănd Apostolul vorbcşte despre „omul cel vechi". Alaniisie eel Mare. liphtoUi catre fiii rei ilithovnut'şti.. conir. foe. Sf. ea i-a fosi dată peniru a rosti cuvintele adevărului şi ca sfi aducă neîncetat laudfl lui Dumnezeu. ăimţutile sunt pricini ale unei mulOmi decugetâri trupeşfi şi deşarte. trupul omului este sănâtos din punct de vedere duhovni-cesc atunci când tinde spre Dumnezeu prin loaic lucrările sale si devine ast-t'el templu al Duhului Sfânt (1 Cor.V'. 14. ril. Fiecare organ al trupului iucrează în chip firesc şi sănătos atunci cănd lucreaza* în Domnul şi se mişca* de dragul Lui.MI in loc Cf Sf. Inc.. despre fapiul că mintea oimilui cazut trebuie inai înlfki . 60. 104 1 ."11 In loc să-i dea minţii materia pentru contemplarea fîrească a celor v&zute.'*10 ele se îmbolnăvesc.

Cuvinte despre nevoinţâ. nu înseamnâ deloc că per-cepţia lor este una obiectivă. constatâ Sfântul Ambrozie. „aşa cum nu se cuviiie". în ciuda acestor diferenţe.*"1 pentru a-si oferi.. Isaac Sirul. toţi oamenii percep realitatea aproape în acelaşi fel. Gustul ajungc rob lacomiei. conlribuind la înălţarea ei spre Dumnezeu. simţurile şi organele trupeşti ale omului căzut sc pun în slujba dorinţelor lui trupesti şi slujesc la lucrarea păcatului şi aţâţarca patirnilor. Nemaivăzând energiile dumnezeieşti din creaturi. In acest sens vorbeşteSfftntul Isaac Sirul despre „boala s. " De aceea Sf. adică confonna rcaliliiiii lor şi adecvata la ceea ce sunl ele in chip adevfirat.v Omul vede tapturile în funcţie de dorinţele sale pălimaşe. el se loloseş-te de ochi „aşa cum nu se cuvine". 50. Organele trupului sunt şi ele deviate de la rostul lor initial. noi vedem altiel decâl este". ' iiviiili' th'spri' iwvoiitţti. Sfantul Atanasie explica felul In care sufletul face '* Cf. obiectivă. la rândul său. M ibidem. însinlinate de Dumnezeu. I0. Işi foloseşte urechile. Sf. II. simţurile o înrobesc. ca să se piece spre cuvinte deşarte şi să-şi înveselească prostcşte minieu cu ele. care le definesc adevărata lor natură. împlinindu-I voia. după pofta sa. Fapt. Oinilii duhovnlcesti (Col.51'' ca să ascultc vorbe rele şi să se bucure de auzirea lor.ia devine subiectiva* şi schimb. Maxim Mărlurisilorul.nl că.sle nn bine. „Aproape tot din ceea ce privim. le situează. ("uvinle aespre iwvoinfa. de la funcţio-iiiiiva loi fiiească şi încep să funcţioneze patologic. Ru. Atanusie eel Mare. Cuvfint uupotriva etirrihr. le or-donea/ii. obiecle de care să-şi bucure privirca. *IJ Cf. Isaac Sinil. omul căzut nu mai are o percepţie a lor corecta. '*" Cum câ moorlea e. s Kr> .i urmaşilor lui Adam sunl fundamental aceleaşi.ParoloRtti vimilui aătttt sâ se supuna minţii. Sf. pulem spune câ\ în mare. Arâlând care sunt urmă-rile pacatului strămoşesc. "* Sf. 20). II). facultajile cognitive ale omiilui nu mai inlerpretează potrivit Duhului datele senzoriale.niţiiilor-:16 In loc de a sluji lui Dumnezeu. Mirosul esle man at „spre mirosirea felurilelor parliimuri ce rrezesc pofrele trupeşti'V7 PipSitul. ■" Sf. I. ci este o proiecţie a conştiinţei decăzute a fiecărui oni. văzutjf în afara lui Dumnezeu. le dii sens şi valoare în liincţie de patimilc sale. de vreme ce ea nu se mai porriveşte cu realitatea însâşi a obiectelor. I. înstrăinând mintea şi supunând-o acestei lumils. Maciuie Egipteumil. 23. I. Sf. Urmeaza cfl percep-i.sjiunsuri itiirv Inhisif. ci arată sîmpla polrivire a unor subiectiviiiiţi piulaşe la o aceeasi cădere şi faptul că deformârile suferite de facultatea per-cepiivil . de asemenea.s lipsind-o de pălrunderea realifăţilor spirituale. 2.. se face iniealtâ a mullor patimi. Kichita Stilhatul vorbeşte desprc „robin simţuriloi" ((>/<• 300 de ca-»».51" plecfmd-o câtre lumea cea simţită.ltoare.'"7 Omul se foloseşle de ele în primul i find penlru a dobândi plăcerea simţuala pe care o caută. Aslfel. mulţimea şi rmlsura dorinţelor sale piilhnaşe. 5. schimbându-se după felul.

Pikle 6. I.) şi(-au dal) celelalte mă-dulare spre desfrânare.536 Lucrând contrar firii. Sfânlul Nichita Stilhatul vorbeşte desprc „porni-rea dobitocească". 17). St Macarie Egipteanul. '" CuvâtU tmpotriva elinihr. 2."2 şi încâ mâinile „spre a fura şi a bate pe cei aseme-nea Ior". şi ele sunt pricină de cădere. Cf. rit. mânându-se pe sine prin ele. subliniind rolul suflelului în aceastâ răfăcirc a simţurilor. de asemeneu. dr. *■ loc rit. 5. şi iarâşi de muUe ori îl mână spre prâpastie. ele sunt „grabnice sâ alerge spre rău" (Pilde 6. măinile au pornit să omoare (. loc."( cât priveşte picioarele. simţurile şi organele trupului acţionează într-un chip lipsit de raţiune. „Mişcându-se mintea spre ceea ce e poirivnic. loan Gură de Aur.. socolind că. fiind purtat de el spre ţinla spre care se poartă pe sine însuşi în repcziciunea calului.Premise antropologice să lucreze contrar firii toate funcţiunilc trupeşti. Tot aşa şi sufletul. Şi în loc să folosească limba spre cuvinte bune. ci din lipsa noastră de grijâ". 1 Cuvtinf hnpotriva elinilor.şi poate precuin voieşte . nevăzând ca" s-a rătăcit din drum şi s-a abătut de la ţinta sa". nu s-a abfttut de la ţintă. abătându-se de la calea spre Dumne-zeu şi mânând mădularele trupului spre altceva decât spre ceea ce se cuvine. păcătuieşte şi-şi pricinuieşte răul. mai binc zis. 6. Macarie Egipteanul. loc. nu pentru că asta le-ar sta în fire. II). ** toe cit. Sf. 18).şi dc multe ori îl repede spre cei pe care-i întfdneşte. ** Cf. II. astfel aler-gând. Sf. A se vedea. 17.*24 stomacul l-a întors spre „beţie şi lăcomie nesăturată". Sfântul loan Gură de Aur scrie şi el in acesl sens: „Să luăm aminte la mă-dularele noastre şi vom vedea că. l*7 Cele .100 •!>captte. 5. suindii-se pe cl. ' Autorul Pildelor vorbeşle şi el de „mainilc cure varsa sângc nevinovat" (Pilde 6. au folosit-o spre hule şi bârfeli şi juramintc mincinoase". nebunesc. în loc de a le folosi pentru naşterea de prunci.>. daca nu luăm amintc."7 Iar Sffintul Atanasie. mână calul precum poate . lipsită de judecală a simţurilor. 106 . scrie aslfel: „Coii-ducătorul unui cal de curse. Căci gândeşte numai la alergare şi nu vede că s-a abătut de la ţintă. dacâ dispreţuieşle ţinta spre care trebuie să-l conducă şi abătându-se de la ea.. Omilii duhovniceyli (Col.

PARTEA A II-A Descnerea. Patimile . manifestările şi felul în care se produc bolile spirituale.

.

esle nepâtimaş. 69. cum vom vedea. paiimile pun Stfipânire pe ea»". Şi dacă acestea sunl asa. Srrisori. 82. Pentru c. de un limbaj medical: „Deci e vadil că sănâtatea exislă in lire de mai înainte de boala ce-i vine ca ceva ce nu ţine de ea (ca un accident). se cuvine să îndrâznească şi să spunfi că (paiimile) nu tin de suflet nicidecum in chip firesc. Toţi Sfinţii Părinţi spun ca acestea nu fac paile din firea omului. pelrece în cele de sus. chiar dacâ acesta se itiişca în ele.6 Acelaşi Sfânt Pârintc scrie în nltîî parte.4 Sfantul Isaac Sirul. pc pamanl. Evugrie. lar cele ce-i vin ca ceva deosebii (accidentele) sunt în afară de fire (". pelrece jos. Căci altfel ar intra in definilia firii".. vinulea este In suflet in chip fireac... Dogmatica. Cuvinte despre Havofrtfâ.. spune Sfântul Maxim Mărlurisilorul. O dală ce se şlie şi se marturiseştc de loţi că ţine de suflet curaţia în chip firesc.3 „Mişcarea potrivnică firii este pătimaşă.3 Sfâniul Nichiia Stithalul spune că ele sum „cu totul străine şi în nici un fel proprii firii sufletului". lblosindu-se. ( Răsfnmfuiii câtre Taltisie. Prin urmare. loan Daimir. IV. XI. hivâfâturi de suflet folmitoare. spune că „paiimile sum un adaos dintr-o pricina sufleteasca. 4 Dcspre sujlei. în acelaşi sens.I Patîmilc. nuniite şi vicii (Kcttciai). Amonie eel Mure. Sf. Jacrrea omului. •■Ihittein. 5 bis. 18.e nu au fost create la uiceput împreuna cu firea oamenilor. 109 . e vădit că se mişcă în cele din afară. 83. după sănătate". 8. Căci a spus dumnezeiescul şi marele Vasile: «Sufletul.). 1. Sf. omul face să se nască în el parimile (H<A8TI). 20.' „Ele nu tin de chipul lui Dumnezeu". ' Ibidem. Deci paiimile au inlrat hi suflet pe iuinâ şi mi e drept să se spuna că paiimile tin de suflet. ne uminteşte Sfantul Vasile eel Mare/ „Palimi-I. 134. 5. boli spii iluale înlorcându-şi de la Dumnezeu faculiăţile sufletului şi trupului şi îndrep-tandule spre realitatea sensibilă pentru a-şi afla In ea plăcerea. când se rnişca în chip pSlimaş. Serisvtt. când e pâti-maş. când se afla în afară de fire. lar cand e în cele de SUS. nu în ale sale"..7 Acest paA se vedea: Avva Dorotei. Pentru ca suflelnl este prin fire nepătimitor (.chin.l boala e a doua. precum suni cu adevârat. I. (sufletul) este in chip vădit în afara firii. cănd se afla după fire. prccum ne asigură eei învSţaţi de Biserică.)■ Deci.) Noi credem ca Dumnezeu a facut pe eel după chipul Său nepătimaş (. §i când firea coboară din treaptu ei.. " Omilii iti-sftre.

care nu există dupa fiinţa {. din pricina cflderii din starea de desăvâr-şire. a semănat în el virtuţile. 20. îndată după călcarea po-runcii s-a făcut în om străvezie si vădită asemanarea cu dobitoacele necuvân-tâioiirc". nici n-a zidit răul. ca lipsă a vinuţilor care le corespund şi care constituie în om asemanarea lui cu Dumnezeu. ajung în rău. II). pentru că sufletul este din fire nepătimitor". ci din lipsa lumi" Capete gnastiet. Pentru că îndatfi ce a tacut Dumnezeu pe om. Kttspunsitri viitre Totttsie.se Crcatorului. lată ce Spune Avv. Căci nici nu au vreo fiinţă sau vreun ipos-tas. precum zice: Să facem pe om după chipul şi asemănarea noastră" {Fac. care prin mult exerciţiu şi obişnuinţă ne-a devenil a doua fire". sunt foarte bune. . tnanţfBstârUeşifalul in <at«se prodttc botih spiritual* saj este foarte aproape de ceea cc spune Evagrie: „Dacă boala.1 vin la o stare contra naturii. (a intrai) rău-taiea patimilor.42. Potrivit firii lor toate sunt roa-be şi supu. 1 Cuvfafe tlesprr nevomfâ.lu Vedem de aici că patimile sunt un rod al închipuirii omului. Dar daca se îndepărtează. dar patimile nu le avem in chip firesc. 1.. aşa cum s-au fa-cut. 110 . ca absenţă. Sfântul loan Scărarul spune că: „Păcatul sau pati-ma nu se afla în fire în chip natural..i de Dumnezeu. Deci s-au amăgit unii spunănd c:l unele dintre patimi sum fircşti m suflet".. " Oinilii duhovnicejti (Col.) Deci Dumnezeu ne-a dat în chip firesc virtuţile. departându-sc de lucrarea virtuţilor. 41. partea a doua... este a doua. rod al voii personale despărtUă de voinţa sa fireasca. Sfântul Macarie învaţa1 în acest sens: „In urma neascul-tării primului om.). sunt foarte bune. după ce au patruns in partea cea mai puţin raţională a ei. 1. Prin ele.. patimile sunt efectul relei folosinţe de către om a Libe-rului său arbitru.Oogmatiea.1* Altfel spus.1'1 Singure virtuţile.) Căei virtuţile ne sunt date de la Dumnezeu prin fire. 1. 41. acesta a adus in el patimile. ca urmare a piicatului strămoşesc. 8. Aşa spune Sfântul Isaac Sirul. Dacă ramân aşa cum au fost zidite. Dar când una dintre fapturi s-a revoliat şi n-a ascul-tat de Făcător. 1 Scow. „Patimile sunt un adaos dinlr-o pricină sufletească. dupâ virtu-te". " r\<fhifi cuvdnt. îiivaţând de la marcle Grigorie al Nyssei. IV. tin de fire a omului..i La fel spune şi Sfântul Maxim MărtuHsitorul: „Spun. a intral în noi ceva strain de firea noastră. 26) (. .DescHtna. adică după virtute (. că ele odrăslesc m fire.K în ceea ce-l priveşte.13 Sffintul loan Damaschin precizează: „Toate cate a fScut Dumnezeu. daruit. de la starea conformă naiurii şi dac.. IV. 82. as a cum am arălat.) dupfi ascmanare. ci sunt ca întunericul. este Limpede că rautatea este şi ea a doua. in chip voluntar. a format in ea însăşi raul"..i Dorotei: „Am scos virtuţile şi am sădit patimile contrare lor (." „Dumnezeu nici n-a făcut. aşa încât trebuie ca ele să fie definite în primul rând in mod negativ. Căci Dumnezeu nu e facătorul patimi-lor". XXVI. in loc de chipul dumnezeiesc şi fericil. în raport cu sanătatea.

în general. 10. ajnngem în viciu". 8. '' ( . au rostul de a-I îndrcpta pe <>m câtre Dumnezeu şi de a-l în^lţa la El. Sf. dupâ cum toi ' Awn Doroici trimite uici la Sf.. II. imtişinaţia etc. însemnand dc altfel. îşi mi obfuxia în suflel şi este de la sine înţeles ca unumite patimi ptivesc în ucelaşi timp >i iufletul. şi trupul. '* Sfinţii Pîirinţi fac deosebire. cure stint puteri pătirnaşe (KCtSiltlKai). 89.! firii la una contrary firii". Sf. spune câ: „noi am schimbat însuşirile sustinăloare ale firii în patimi". care etiprinde inteligenţa sau mintea (vouţj. daca* însă nu folosim acţiunea lor. 30."' Sfantul Talasie vorbeşte şi el despre schimbarea vimitilor în plicate. 1.) Cu toatc că. Patimile. 35.. între . tot aşa. 36.patimile inipului" (A se vecleu: Evagrie. Isaac Sirul. dimpotrivă.1" prin devierea. I. aşa cum am văzut. dacă ne abntem de lu starea naturală. lar delinirea rautatii este următoarea: folosirea rea şi împotriva poruncii Domnului a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să facem binele. Ele cores pund folosinţei şj sensului firesc şi rational O. Cape Us despre dtagoste. 64. memoria. Ciivi'tnt de suflel folosiior. Ill . 41. Sfantul loan Damaschin defineşte patimile ca „abaterea de bunăvoie de ia starea conform.oyiKOi.) al acestor facultăţi. facem viaţa noastră virtuoasa ptin pietate. se ivesc datorită lucrării con-trii firii (adică împotriva scopului firesc şi normal sau. II. Dogmatical iv. Vasile eel Mine. 37. >-6YIK6I. Sfinţii Păiinţi vorbesc adesea si despre patimile „plUfii rationale a suflctului". altfel spus. Maxim Mfirturisilorul."' Sfântul loan Da-maschin învaţă tot aşa: „Viciul nu este nimic allceva decat îndepărtarea vir-luţii.n Abătiindu-se sufletul de la virtuţi din iubirea de plâcerc. Pat tea a dona a Cuvantului XXVI. 20. Fiecare patima. dotinUi. Oinilii la Hewmenvt. pentru Sfinţii Părinţi.patimile suflctului1' şi . implied într-o oarecare musurâ totnlilatea puterilor sufletului (inteligcnţa. 5. Sf. Cuvinte despre nevoinfâ. conform Logosului.17 Vinulilc constau în lucrarea potrivit firii sau. XII. adică de la viitute. voinţa... alunecâm spre mutate. şi venim la cea contra naturii. Dacă rSmânem în sta-rea naturală./. puterilor san lendinţelor omului. I. 1 Scam. pe de altă parte. pervert irea. dnpă chipul şi asemănarea Căruia a fost creat omul. mod esenţial „paitea pîitimaţâ a sufletului". suntem în virtute. Capettt despre dragos/e. dtipîi cum am vilzut. reaua lor folosinţă (rtapctXpnjaK.52 lar Sfantul Vasile eel Mare arată că: „Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterile necesare ca să îinplinim toate poruncile pe care ni le-a dat (. strict vorbind. împotriva lui Dumnezeu) a puterilor sutletului şi a organelor trupului.thin. '' invaftittiri ile suflel Jblositoare. altfel spus. a dat naştere patimilor (bolilor) şi le-a întăril pe acestea împotriva sa".1" Sfantul Nichita Stithatul. Trauuul practic. boli spimuole nij. patimile mipesti.20 Sfantul loan Scruarui. loan Damar.) cu aceste puteri lucrând cored şi după cuviinţă. a facultăţilor. la fel. care. patimile jifectcazîi în. consider^ că palimilc suni suscitaţe de „putcrile suflctului în mişcarea împotriva firii". poirivii scopului pe care Dumnezeu H le-a dat la crearea firii omeneşti. Totuşi.' UKItie eapete. a Cf.Patimile. form at ă din putcrea doritoarc si puterea irascibîlă. 11 Dogmatics. după cum şi întunericul este îndepărtarea luminii. irascibilitalea. Astfel. inj'miutre şi /wlreieiea ten du/ui mime.).

i ct? se lini^tesc. Giigorie de Nyssn.. aţâţându-1 pe om sâ le folosească cum nu se cuvine. II.*1 Sfantul Grigorie Palama invuţă tot aşa că „reaua întrebuinţare a puterilor sufletului e cea care dă naştere patimilor vrednice de dezaprobare". definiţia virtuţii ccruie de Dumnezeu este folosirea acesior daruri ale lui Dumnezeu cu bună-ştiinţă. pcntni câ le dăm întrebuinţare greşită'V De aceea. diavolul. decât reaua întrebuinţare. II. A se veden. 4.2'' „în toate lucrurile reaua folosire este pâcat". este limpede c. nu există nimic i.patimile contrare firii" (ibidem. nasc răutatea şi penlru că sta în puterea noastră să ne folosim de ele fie bine. Desprefijcerea omului. IV.*0 Origen constată acelaşi lucru: „Ur-zitorul tuturor acţiunilor sufleteşti. 2. 50.. „nimic nu e rău din cele ce sunt. în viaţă.Oescrirrea. I."" Aşa învaţă şi Evagrie. Kaspun. fie spre o iubire neraţională. XVIII. II. 59. Cf. XIII.lu care să fi fost creat de Dumnezeu". 55. scolia4). Acesta.-7 „pficatele ne vin din reaua întrebuinţare a puterilor sufletului. Strvmate. Scolîastul acesiei luciăii vorbeşte în mod obişmiii dcsprc . de usemeneu. III. PG 44. imimea si pofta. 86. 39. spune Sfântul Maxim. este o miseare a sufletului împotriva firii. '" Cf. spune Sfantul Maxim. Cf. " ibidem. Clcmenl Alexmulriiiul. 16.59. 111. dar.l fiirâ judccată a vreunui lucru sau din pricina vreunui lucru dintre cele supuse simţurilor". însă.. care vine din negrija minţii de a cultiva cele fireşti". in vederea obţinerii plăcerii simţuale. 61. irascibile şi rationale". scoliîi 9. wdiiifestatile şifelul m tare » produc btititr spiritual*? aşa de adevârat. 3." Penlru aceasta. 112 :< . 22. a adus la existenţfi toate lucrurile spre binele comun. a celei poftitoare. ca şi a numcroasclor dereglări pe care le produc in su_1 Ciiirinl peitfni ve. lar dacă este aşa. care vorbeşte adesea despre caracteru! nefiresc al patimilor/s spune. se întâmpln adesea că lucrurile bunc ne indruma spre păcat. scolia 4: 5 J Ri'gtiliU' itmri. Dumnczeu. " CapeJe dexprt dmgOSle. îndreptân-dii-le spre cele necuvenite. constatăud cS patimile distrug „lucrarile fireşti ale sufletului"/'' arată pe larg cum se pe-trece acest lucru: „De vreme ce cugetarea. I9. II. ('apc.1 rătil vine din folosirea în chip contrar firii a acestor puteri ale sufletului. 2. 6. fiâspimsuri cat re Tttlnsir. '"llwient.te gnostic*. II. de asemenea. Sf. 51. „pornind razboi împotriva virtuţii şi a cunoş-tinţei oamenilor. fie rău. şi din cauza tuturor celorlalte tulbururi care le sunt inerente. potrivii porunciî Sale". dacă nu sunt fo-losite cum se cuvine. în acest sens.1B. lar Sfântul Maxim.su ri cătri' To/asie. fie spre o ur. cautâ să le doboare sufletul prin puterile (facultaţile) înnăs-cute ale lor". patimile sunt mişcfiri dereglate şi (rationale ale sufletului: „Patima. ('opete despre tlragosfe. 16. Cai't'it1 tlesţnv âmgoste." Fiind întemeiate prin întoarcerea puterilor sufletului de la rosiul lor duninezeicsc firesc şi prin întrebuinţarea acestora in mod contrar firii.. 19. '•' Ibidem. 1 OmUie /a Vânhirea Cîitnârifor.

4' Tot aşa şi Sfântul Macarie Egip-teanul.41 şi Dumnezeu „cunoaşte de ce rele este înrobit sufletul. w Omilii âahavnlcesti CCA. IX.57 încâ şi mai adesea ei folosesc termenul de boalâ penlru a nuini patimile şi Obisnuinţa cu pacalul care se naşte din ele. Dialogut cu iudeul hxfon. . IX. 34. Căci beţia nu este nimic altceva decâl abalerea minţii în afara căilor ei fireşti. IV. boli spirittuile flet. Sf. rfttâcirea cugetelor şi pierderea conştiinţei"/' Căci citiin în Ecclesiast: „miam dat seama că răutatea este o nebunie. Teodoret al Cirului. XFl. 22. 4. patimile pot fi considerate. care înseamna „boală". "] Prolreplic. 2. I. prin rădâcina sa comuna cu /tdOTj şi n&Onjia. 19-'> Omilii. Cf. Cf. " Cf. Sfaniul Atanasie eel Mare vorbeşte despre „oamenii cfizuţi in nebunia patimilor". PG 83. 5. ca şi în Sutaîntâia. prtmim o oarecare deprin-dere străina şi conirară firii. 3. 6. 17 (întrebare). Omilii h. întune-cândune mintea.40 Sfântul Nichita Stithatul vorbeşte despre „boala patimiî". XXV. XI.3'' iar in alta parte explică mai pe larg: „Fiecare dintre nenorocitcle patimi zămislite în sufletul nostril naşte în noi un soi de beţîe (. loan de Gaza. dar in nenumărate rânduri Sfinţii Părinţi o stabilesc in mod explicit. care denuineşte patima. 4. 126-127. «)3. 560A. loan Gură de Aiir. 4. (&<|>poo-i>UTi)" (Eccl. ' Ibidem. 2. Sfinţii Vursanufîe şi loan. 100. 1. el mai spune şi ca" „sufletul zace in boala pacatului". pe drept cuvfuH. în acelaşi pasaj. •' Cfffe MX) de capete. Herma. 2. LIU. IX. Sf. 48. Mai aflăm patimile nuniite dtept boli in: Parafmzei hi ISO de capele In. OmUU duhovniceşti (Col. Cf. Sf. Metodiu de Olimp.14 Stantul loan Gură de Aur spune că „patimile nu sunl altceva decât nebunie". 201. Omilii duhovmcesti (Col. I.„). 463. 4. Cateheze baptlsmate. cum este el impiedicat sfl tucreze cele spre viaţă şi cum zace el ripus de boala grea a patimi lor celor necinstite". 5. II). 7. 10. Ill). La aceasta ne invitâ chiar termenul grecesc n&Ooc. S/'.Patimile. lustin Martinil şi Pilosoful. 97. apropierea dintre aceste noţiuni este. 25).. 3. 22. spune (impede Clement Alexandrinul. Grigoric dc Nyssa." La fel spune şi Avva Amun. MaieU XIX. Pililele. 3.44 Evagrie numeşte „răulatea". 35. Astfel. Sf. I. 5. 3. Fer. Ihuilii In I Ctnititeiti. 26-27. 98. VII. Scrisori.47 wDupă câlcarea pomncii. 2. spune el. îniicgiil capitol. Despre ferioiie. 62. 1. IC Scrisori. 11. "• Qaeheze baptîmale. 5 (versiunea siriacfi). Dtsprt diovol.tn HfiislaUi nîirr Coloseni. Sf. sutletul a ciizut în boala patimi-lor". privită ca mulţimea " Cuvâtti impoinva e/milor. 113 . XX. 22. Sftnţii Pârinţi prezintă foarte adesea viaţa dusă în păcat si patimile ca pe o adevărată stare de nebunie. 7. 250. Banchehtl. Sf. scrie Avva Dorotei. IV. Cateheze. ■' Ibidem. III). NichitaSiilhaiul. I I . XI.Prin lucrarea rriului. Cfefe SOOdt eapete. XXVII. 41.. forme de nebunie. 7. m învăţătttri de suftet folositotire. XXVI. 115. Cuvânt elespiv Provide»l<i. ajungem ca în obişnuîrea cu o boală veche şi de nevindecat'Y" Patimile sunt „boli ale sufletului (vuxfţţ voooi)". VI. XV. I. in cave patimile sunt prezentate ca boli. 53: fmne. V. I.. Mnrarie EghXeamtl. Simeon Koul Teolog. VI. 34. practic implicită. V. Pihtomt. 51.. Sciisori.

„cntă viemc suflelul sc uflă în boala palimilor. toi aşa se raportează virtutea şi pacatul la suflet". Vasile eel Marc. în Episiola IV. drept pilda. Dacă deci virtutea este in chip firesc sănâratea sufletului. întemeind astfel o adevaratfl nosografie duhovnicească. aparc cefalalgia. boala se numeşte gută. ca să spun aşa. Sf. voinţa şi sentimentul. privite în (otaliiate ca boli. 29. Sf. Aceasta se înţelege uneori mai usor prin comparaţia cu bolile trupeşti. 1. în locul ei se aşaza ceea cc numim vi" Capet* gnostic*. a port hi nii din suflet care a fost molipsită. produce boli cu atâtea nume. prin stricare. 4'' i iifH-te itespre c/m^oste. Snttcg Cuvuniul este îmeineiul pe accaslâ comparaţie.46 lar Sfâmul Isaac Sinil scrie în acelaşi fel: „Cu cele ale sufletului este toi aşa ca şi cu cele ale trupului. „boală a sufletului" . învaţă că „precum se raporteaza sănătatea şi boala ta trupul viu. 86. enumerâ diferitele patirni. ca să spun aşa. care pot avea o singuru cauză. iar dacă s-a coboral la picioare. puterea fiecSrui viciu. în membrele sufletului nostru.*17 „Fărît curiîţirea de patimi. XXV||. după care. trecând de la cele văzute la cele DevSzute. IX. 1 < uvlntt despre wvoînfă. în acelasi chip. care se pot tulbura din vreo pricină oarecare. a ac vedea. 46. în iuai mulie rânduri. Cf. Când acest venin a pal runs in urechi sau in ochi. " Ihtdem. adică iivând drept obârşie raţiunca.41* Toate acestea nu sunt decât câteva exemple dintre cele nnilte de care ne vom folosi atunci când vom analiza fiecare patimă. Omilii ta llexaemeron. se produc otiUi şi oftalmia. veninul vătămător. A se vedea. sau. * Ornilii lci Carlea Nunierii.41. 30 şi. scrie Origen. Ill .4" „în suflet se află mulţime de boli". Sfântul loan Casian arata* cum se pot deosebi şi împarţi ele prin raportarea la diferitele „părţi" ale sufletului. în caie Sf. capul adica. câte p<irţi îile trupului a infectat. dar felurile suferinţei sunt mul-te. Isaac Sirul spunc că: „RfuKaiea este o boală asufletiihii". dupa calitatea părţii. 83. sau la puterile acestuia. numele bolii este podagra. 12. Când. cle a&eineney. şi recurge peniru aceasta demonstrate la o comparaţie clară cu bolile trupului: „Există un singur izvor şi început al tuturor viciilor. 10 Dcspre patîtnî. Despre nigâcîune. manifestârile şifelut in care se pnniuc bolile spiritual? patimilor ce se împotrivesc virluţii. nu simle cu siinţi-rea cele duhovniceşti". 4: „Raul esle o boalil a sufletului. Aceeaşi singură obârşie. pe care ele le afectează.*1 Sfinţii Părinţi s-au străduit să clasifice toate aceste patimi/boli. înţelepţii spun că virtutea este de trei feluri.Descrierea. Cuvâni de sufJet jolosilor. loan Damaschin. iar numele patimilor si ale stricăciu-nilor sun( fclurite. Când este atacată de putorea veninului vătâmăior fortâreaţa trupului. aşadur. sănătalea lui".4S Sfântul Maxim. Mai aflâm lie asemenea palimile privite ca boli în Cuviintul 26. patimile sunt boli ale sufletului". la rândul s3u. sau. iar virtuiea. nu se tămăduieşie sufletul de bolile pacalului". de asemenea. TV. mai spune el. şi lumina şi întunericul la ochi. Cand acexta a atacai încheieturile sau extremităţile mâinilor. Uupfi membrele care au fost alinse de boala. puterea patimii vătămatoare a împresurat pe una dintre acestea. cre-dem că se aşază în părţile.

M desfrânarea. ci. trândavia. pizma. nepftsare. erezia. aşa cum însuşi Sfîintul loan Casian o spune. laşitate.//.*"1 Sfântul loan Da-maschin. tit. judecarea scmenilor.dacă ar exista ase-menea lermeni bolilor sufletului. despre o manierâ precisâ şi directă de a arăta lucrurile aşa cum sunt. tristeţc. iubtrea cclor materiale. frica.-' In acesl text. de un vocabular. numiS-rul lor creşte prin combinarea unora dintre ele.mm-Cea este orbit şi înrobit tuturor celorlalte patimi. aplicat în mod obişnuit la patologia corporals. lăcomia. mândria. care sunt: lipsa de credinţă. aceasta se to-tftmplS pentni Ca este mai simplu sit se meargă de la cele vizibile spre cele invizibile. Sfiintul loan Casian. şi nu in chip alegoric sou pur şi simpiu ca ilustrare. pornirea nestăpânilâ." trufia. Iar dacă va strica partea poftitoare va zămisli: gastrimarghia. mai ales atunci când este vorba de instruirea celor care sunt puţin familiarizaţi cu realităţile duhovniccşti. tristeţea peste măsură. mândriu. ceea ce permite să se vorbeasca' şi despre unele. nici ca simplă comparaţie. lasitatea. Daca va fi rănită voinţa (partea irascibilă) va produce furie. trebuie S3 şlim că nu este vorba despre simple figuri de stil. care foloseşte acelaşi principiu de clasificare. cnizimc.. ('uvâttt liesuflel fo/osilor. gelozia. ilustrân-du-şi afirmaţiile de mai sus. nerei'oiworfj'triilulwvniceşti. încă şi mai lungă. 8 Cf. avuriţia şi poftele vătămaloare şi pamantesti". Ana-logia existentă între cele doua* planuri ale realitaţii ar permite. '"' Adică slava deşartli. cele trei patimi prin care ochiul sufletului . 115 . ne oferă o listă mai detaliată. XXIV. blasfemia. pentru a descrie patimile. 0 mulţime de patimi/boli pot afecta sufletul omului cftzut." In altă parte. calornnia. pe baza deose-birii dintre patimile sufletului şi patimile trupului. şi despre altele în lermeni medicali ideniici. negrija şi neştiinţa. palima apare limpede concepută şi definite ca boalfi. nerabdare. bolt spiriitutle ciu". luria. ca afecţiunile somatice sâ fie descrise în termeni rezervaţi . el dă o altîl listă. amarăciunea. ci despre un mod de a se exprima perfect adecval la realitatea descri-sa. în plus. pizma. ura semenilor. întumurarea. putinătatea de suflet. arghirofilia. ipocrizia. decîit invers. sfada. 1 San lâcomui pămecelui. adică orice erezie. ■. in viitutea unei autenlice analogii ontologice care cxistă încre afecţiunile trupului şi cele ale sufletului. în principiu. minciuna.. lipsa de crcdinţă. pe care Î1 putem considera drept reprezentativ pentru fe-lu] tic a privi al Sfinţilor Părinţi. iubirea avuţiilor pâmânteşti. „Patimile sufletului sunt uilarea. în majoritatea cazurilor in care Sfinţii Pârinţi se folosesc. 15. ne da următoarea clasificare: „Dacîf este infec-tală de viciu partea rationale va da naştere la vicii ca: chenodoxia.Patimile. mânia. iar dacâ maladjile sufletului sunt in gene-nil pre/entate prin vocabulanil rezervat patologiei corporate. şi anume tot atâtea cAte mişcări patologice pot avca diferitele ltii facultăţi. slava de-şartă. părerea greşită. împotrivirea. cearta.

se produc bolile spiritual* cunoştinţa. jocurile de noroc. adaugă Sfantul Maxim/* lată deci câ aceasta listă. vorbirea la nevreme. nu este decât parţială. linguşi-rea. nepăsarea (.). iubirea de podoabe. dcprimarca. bârfeala. tănguirea. neruşinarea. reaua folosirc în chip pătimaş a plăcerilor himeşti. tirania.. aroganţa. necurăţia. uşurăta-tea. plăcerile cărnii şi toate cele care se fac pentru îndulcirea trupului. întristarea. tminijesiăiile şijeltd in iwe. Iar patimile tnipului sunt: lăcomia. prevestirile. Sfâniul Maxim Măniirisilorul. dorinţa de a plăcea oamenilor şi toate câte sunt născociri ale acestui viclean amestec". necurăţia. cele care se nasc din unirea accstor două porniri. în sfarşit.. cânirea. iubirea de sine (. injuria. vorbirea urâtă şi toate câte sunl de felul acesta. înfumurarea. de-a lua în râs. neînfranarea. cu înfăţişârile. iubirea de arginţi. falsitatea. tâlharia. citată mai sus. prefăcStoria. linguşirea. l'anfaronada. cele care provin din căutarea plăcerii. Astfel. plân-sul la nevreme. nascocim surse neîn-chipuite de patimi făcătoare de stricăciune. ca şi cea Sfânlului loan Damaschin. adoptând dasificarea stability pe baza celor trei funcţiuni principale ale sufletului. iubirea de arginţi (. uciderea. moleşeala. umblarea cu ca-pul prin nori.. mândria. dorinţa de a plăcea oamenilor. c« toată întinderea ei. pizma. cruzimea şi rSulatea. sfarâmarea suflelului. îngâmfarea. neruşinarea. deffiimarea Providenţei. plăcerea simţurilor şi iubirea plăcerilor de tot felul. întriga. descurajarea.). In sfârşil. naşte mânia. în paralel mai face o clasificare a pati-milor în alte trei categorii. adulterul. slava deşartă..*'' în ceea ce-1 priveşte. prefaciUoria. beţia (. pfirerea de sine. ironist. consimţirea sufletului cu păcatul.. viaţa iubiioare de (rup". ademenirea copiilor (. gelozia şi toale câle ţin de o dispoziţie care a fost lipsită de prilejurile plăcerii. jalea. desfrâul. ghicitul. nebunia. PrefuţiK lh Ibidem. dând perversitatea (căci aşa numesc unii Intalnirea părţilor contrare ale răutăţii). şiretenia. îrnbiiibarca pântecelui. naşte lăcomia pântecelui. risipa.. când din alle pricini se amesteca în plăcere durerea. " Ibidem. deznădejdea. îngamfarea. neglijenţa. cauzele şi vremurile lor. calomnia. puţînfttalea de suflet.. ura. rîîlăcirea gândurilor.Oescriereu. lâncezeala. hoţia. vorbirea prea iiHilta. ţinerea de minte a răului. duşmănia. sminteala. din aceeaşi pricina. pângărirea celor sfinte. viclenia. iubirea de stăpâni-re. zgârcenia. când ne îngrijim prin plă-cere de iubirea trupească de noi înşine (QiAaurta). „Cautând plăcerea din pricina iubirii trupeşti de noi înşine şi străduindu-ne să fugim de durcre. naşte făţărnicia. vrăjile. modurile.). distracţiilc. 116 . dispreţul.. nesimţirea. lăudăroşenia.. nechibzuinţa. viclenia.. lar când ascuţim mai mult prin durere modul iubirii trupeşri de noj înşine ((|n-Xautta). pornirea de a maltrata.). ciuda. poftele celi! rele şi toate palimile nemşinale cele împotriva firii. obiş-nuinţa cu păcatul. cele care provin din ferirea de durere şi. uşurătatea. '' RăsptmSUti nitre Talasîe. nu e cu pu-linţS". lenea." „A le număra pe toate şi a le spune toate.).

e pricina luW ' Evagrie. cum s-a spus adeseori. injrunare >/ peirererea cett duprl miiHe. loan Casian. Găsim cleja aceaslrt expresie hi Clement Alexandriniil. 5(» Sf. a se vedea I. Sf. I. St. 3. loan Darnaschin. HI. le conţin şi le zămislcsc pe toate celelalte.mil. Tratimd pimiic. XXVI. 87-90. într-un anumii fel. p. 71. 12. Evagrie le clasificS aslfel: „Găndurile cele mai generale. arghirofilia şi ehenodoxia. 56: HI. I. Sf. loan Damnschin. I. . firgula. Talasie. Sf. dc asemenea. V. dim re cele opt principale. in care se cuprind toate celelalte. Oheittalui Christiana. 2. al şaselea. Sf. mai generate şi generice (YEVH«Ă'KXTOI). Capetv despre dragost*. 1 Cf. siinl in nu-mâi de opt. socotind mândria şi slavadeşartâ o singură patimă.f'ntimile. I).. Talasie. 8.Sf. 6. '''■ Sau aviiriţhi. al slavei deşarte (KevoSoţio*.''•■ Lista aceasta fixată de Evagrie a devenit trad it io-nalâ in ascetica ortodoxă. Maxim Mfuturisiiornl. există totuşi uncle care sunt funda-mentale. loan Sciuarul. despre care vorbeşte Deuteronomul (7. '•' II rega-sim mai ales la. (ttpete.68 „Iubirea trupească de sine. Com'orbiri dtihovitieeşti. Cinimi de sufh'i fiihsiun: Sf. vorbesc numai despre şapte patimit în acest caz ele corespunzând celor şapte demoni de care vorbeşte Evanghelia (Mt. 56. Sf. Printre acesie multiple boli spiritualc.no. al cincilea. Mc. 45. Thuatulprat tie. 93. 11-22. Sf.\a\n\a) sau iubirea egoistâ de sine. I. care le preced şi le zămisîesc pc celelalte cinci. a Cf. '" A se vedea. Copew despre tbttgOSte. NichilaStilh. Sf. Sf. al akediei ((XKEOUX)..63 Cele opt patimi generice corespund celor şapte neamuri care trebuie to-vinse. al optulea.'' Aceste patimi principale sunt în număr de opt. vine eel al curviei (nopvela). Isiliic Sinaitul. 2\ M. Sf. d. Tratatul practic. 9.. Convorbiri duhovnicejti. Seam. Sf. gandul tristeţii (Xttaii). loan Casian. loan Scărnrul. 11. HI.WO tie ttipett. Capet» despre dntRoste.26>/vIzvorul acestor opt patimi principale şi al tuturor celorlalte pâcate care se nasc din ele este filaucia {$\. SI Gri-gaiic eel Mure. Scam. 33. 101. . 164-175. XXI. Apoc. ''"Cf. loan Scărarul. 2."7 dar ea produce in primul rând trei patimi fttndtt* mentale. Sf. Sf. reluută în Etwles de spirititalite oriental?. V. Cuvt'ml de \njlei fotfktUor. XXX. Isaac Sirul. Despre originea acestei clasificari.6. p. III. Cele . V. 117 . PedagogulţXtO. XXI. al măniei (bpvfp.). bolt spiritiude o simplă privire rapid aruncala asupra nenumaratelor patimi care-l pot lovi pe omul căzut. al şaptelea. Nil Sorski. 17-18.' acest ultim termen aril-land c8 ele. 5. Lc. XXVll. al mândriei ibmţit#avia)". 3.. Aşex'Umxielt' mânăstinşli. 202. 86. Bvagric.'*1 Câteodată. V. . apoi pe toate celelalte: acestea stint gastrimarghia. 9. 45. în afara de Egipt. Rome. 43. I: XXVI. Priraul este gfmdul lăcomiei (yaoxpniapy\a)\ după el. Cu vtntf despre neuoiiifă.J Cf. 1969. XXXI. Toate pats mile provin din aceasta. Sfinţii Pârinţi.2. H Cf. al treilea este eel al iubirii de arginţi (^iXapy^Aa). 16. 17. Capefe despre ite:\te. Haii&heiT. Comentariii In lev. 1933. 11. cucerit deja.L'oiigine de In Ihcorie orienlale de h u i i pech6s capitaux". II.6 al jiiitnilea. XX. Maxim Mfumrisilorul.

7' Aceste trei patimi primordiale sunt. ' Ibidem. Căci din ea se nasc cele trei gânduri mai generate ale poftei: al (ăcomiei pantecelui. prin lâcomie intră desfranarea). Sf.7* iar din slava deşailă (chenodoxia). nmnifestârile si fe.. aşa cum am spus deja.76 Dupa acestea urmeazS toate celelalte. 8 A se vedea. Talasie. 89. Ill. 2. ci indicil doar cum se petrec în general lucrurile." Asemenea clasi''' ("«jn'ii' despredmgoxte. Cf. şi diavo-liil aceste trei gânduri I le-a înfaţişat Mântuitorului: intâi. îndemnându-L sa facă pieirele pâini. IV. III.71 „De aceea. Cape/*. Scrisori duboviure. Tnlasie. întrun ainime fel. Oinibi dubovnicesti (Col. 89. &€spw legea dubovniveaxcă. III. nu se poate elibera dc celelalte. din iubirea de arginli (filarghiria). întie altele: 2 Tim 3. A sc vedea. gândul mândriei". Sf. cnuza ei. Macarie Egipteanul. XL. Grigoric dc Nyssa. ea nu este singurul factor care o prilejuieşte. al doilea. 111. clasificarea de mai sus a patimilor nu este limitativă şi exclusivă.'" Ceea ce spune Sfântul Părinte corespunde învăţatiirii lui Evagrie: „Dintre de-monii care se împotrivesc lucrării (praxis)10 noastre. XXVI..lu! îti care W produr balile splriliude turor gândurilor păiimaşe. De altfel. atâta vreme căt omul nu le răpunc pe acestea treî.. Sf.. iar faptul cîi o anume patimă conduce spre aha.. Capete. 136. 1. 74 Cf. poaie cu uşurinţă sa le îndepănezc pe celeialte.?u\ 137 bis. loan Scărarul. Sf. I. Sf. n Sail al zgârceniei. fară nici o deosebire. Maxim Marturisitoiul.77 Alragem atenţia totuşi că această ordine nu esre absoluta.. ('&pete desjiri' deasebirea patbiulor şi a gândmHor. de asemenea. . DeSpreJeciorie.. cei ce ne furi-sează în suflet iubirea de arginţi şi cei ce ne momesc cu siava de la oameni. 87. "Latucit. 7 Cf. pe de altâ pane. Talasie. II). spunandu-l că va fi acoperil cu slavă daca va asculta de el". cei dintâi care se ridică cu lupla sunt cei încredinţaţi cu poftele lăcomiei pântecelui. lor. Elc suril celc care deschid poarta penlru toale celelalte: „Nu este cu putinţă să alunge cine-va de la sine pe diavolul. Scam. Vom vedea de altfel că... şi nu trebuie în nici un caz înţeleasă în mod rigid şi scolaslic. Sf.. Sf. chiar Sfinţii Părinţi enumeră adesea şi alte diferite patinii. al iubirii de arginţi şi al slavei deşarte".. 5.74 Aceste Irei patimi principale au trei urmaşi imediaţi. gftndul lăcomiei (pleonexta). atunci când a reuşit să !c biruiasca. în general vorbind. US . este adevărat că o palimâ deschidc uşa alteia (de pildă. 56. dimpotrivfi. învaţă Sfăntul Maxim: „Din lâeomia pântecelui (gastrimarghia) se naşte gândul curviei. Sf. cele mai imedia!e> cele care apar în primul rAnd şi cele mai raspândite ]a oameni. şi al treilea. potrivit împrejurărilor în care îşj expun învăţatura. Varsamifie şi loan. cum vom vedea. III. 56.. Cajnw. şi.fi Capet* tlespre dmgoste. Sf. arată mai curând că ea o prilejuieşle pe aceea decât că esle. propriu vorbind. desemneazu în mod traditional viaţa uscetică. Daca. til. Toţi ceilalţi vin după aceştia.". dacă n-a dispreţuit aceste trei gânduri". fagăduindu-l toată lumea dacă i Se va închina. arată el în continnare.DeM-nerea. scrie Eva-grfe. " Acest tennen. Marcu Ascecul. 2.

II). căci mişcarea trece din verigfi în verigă. I. legătură care face ca ele sa se cheme unele pe altele: „Aceste răutăţi se tin atât de strâns una de alia. Comentariu fa tov. Sf. în altul slava deşarta cste tirană.Patimite. Sf."1 Trebuie sâ arăiam. lucrează împreună îndcmnurile spre desîâtare. după cum. eft modurile de filiaţie înlre patimi pe care leam expus nu arară decât lendinţele generaie şi ele nu exclud şi alte modtiri de generare şi alte tipuri de legăluri. Scam. căci fiind ele înrudite prin răutate. pe altul îl stăpâneşie trufia. „aceste opt vicii. de la un cap la altul. născându-se una pe alta. începând cu prima şi pănS la cea din urma. aceasta se întâmplâ pentru că pur şi simplu Epistolâ cam Nicofae Momthul. 111. loan Scărurul. Maxim Milrturisitonil. celelalte. Astfel. totuşi nu-i atacâ pe toţi la fel". Capete despre dragoste. intra şi ele o data cu ea. ■ 119 . 96. pe de alia parle.Când lasă cineva un gând să zSbo-vească. 28.81 După cum arată aici Sfănlul loan Casian. pentru omul căzui estc o iluzie să-şi închipuie că este scut it de patimi sau măcar de vreuna dintre ele. lonn Damaschin. ca ordinea in care patimi le intrâ în sutlet.a. Deşi se constată câ toţi sunl loviţi de toate. alunci cănd tragem un lanţ de un capflt. 5. Cuvănt de sttflei jblositor. îndulcindu-se cu el. pe de altii parte. Sf. Macarie Egipicanul. pe altul îl asupreşte fiiria. 13. Sfinţii Părinţi învaţâ în chip obişnuit că loate palimile sunl legate între ele. bolt spiritual? ficări nu au o valoare absolută. V. 30 '' în afnrfi de uuiorii pe care-i voni cila miii jos. spune SfAntuI loan Casian. ci şi de cele pe care nu le iubim defel. Marcu Ascetul. din pricina primirii celui din(âi". VII. deşi asalteazâ lot neamul omenesc. 28. se cuprind unele în altele şi se întăresc una f^ a'. va fi predat altui gând. târât de ele fără să ştie. Isaac Sirul.*2 „La unii locul principal U deţine duhul desfrânârii. ** Ibidem. sprijinindu-se unele pe altcle. " Convrhiri tlidiovriicesli. loan ScSrarul. şi tot aşa va fi mânat şi de acela. tV. 8. variază de la om la om. u se vedisii Sf. Tot asa şi pal i mile omeneşti se înlânţuie şi se leagă unele de altele. încât daca pătrunde în sutlet una dintre ele. 13. *° Desprv Botez. totuşi în chip deosebil şi intr-o arrumitfi mâsură suferim de ele".Ei spun că fiecare dintre patimi zămisleşte altele.*J Sfăntul Gri-gorie de Nyssa stăruie mai mult asupra legăturii dintre patimi.'" Astfel. Sf. 56. Sf. XXII. se va mişca to1 lanţul. iar dacfi biruie una» numaidecât urmează şi celelalte". Scam. Crigone eel Mare. Despre tegea dulioviriceaseti. H Despre fedorie. Sf. Sf. Noi înşine am recurs la ele pentru că uşurează înţele-gerea lucmrilor despre care vorbim şi abordarea unei realitaţi atât de complete si diverse. Dacă ni se pare ca nu avem o patima. Ornitii dnhovnîveşti (Col. parca târâte de-o nevoie. ci sunt folositoare în instruîrea duhovnicească şi in practica ascetică. XL. 4. Ctiviute despre nevoinfu. Este I impede. XXII. Sf'ân-ml Marcu Ascetul spune: „Să nu ni sc parâ ciudat că sunlem atraşi cu pulere nu numai de gândurile care ne îndulcesc.

XV. XXI 19. în afară de una singunf (care esle măndria).^ între feluritele patimi. **Ct...Dexnieifti. care spune că el însuşi a văzut cum „mulţi.'10 iar aceasta peniru că este în-cepatoarea tuturor celorlalte şi le cuprinde într-un fcl pe toate. Şi dimpotrivă. totuşi ea existâ înlr-o aniimită măsură în suflel şi se poate manifesta în orice clipă. bineînţeles. Mândria însă nu poate fi scoasă afară de alia" patimă şi ea stăruie în suflelul oricărui om câla vreme nu-l scapă Dumnezeu de eu. 20. cfici ele apar dc îndată ce iniensitatea aciivităţii lor scade. mândria are şi ea puterea de a alunga din suflel toato celelalte patimi. Evagrie."" La fel. slava deşartă şi mândria au în eel mai mare grad capacitatea de a face sii dispara alte patimi. "" Sf. atunci cănd o patima este mai puţin intcnsă şi pare chiar să lipseascâ. XXII. care face ca. scăpând in lume barca inipului lor prin grijî. Scam. w Cf. 39. numai sfl se ivească prilejul. fie ca acesle gânduri se vor intaptui * Slantiil Viu'sanufic sc arata uimic şi se minuneaza cum cei care siuil iiiânaţi de pofla de câslig si de a se razboi sunl lipsi|i de patima fricii {Scrisori (uihavnici-s/i.'" Patimile sun! adeseori numiie de Sfinţii Parinţi „ganduri (cugete)" sau „gânduri păiimaşe". nedormiri din pricina grijilor vieţii (. venind în via-ţa călugâreascS şi lepâdând toata" grija. „Se întămplâ câleodatâ. ocupaţii. 6. Gâsim acest proees descris de Sfântul loan Scararul. Exislă oricum in suflel o adevfiratit iconomie a palimilor. „gânduri rele". slava deşartă apare în anumite cazuri ca potrivniea lacomi-ei. 63. se poate constata că persoanele la care una sau alta dinlre paiimi este în mod special dezvoltată aproape că sum sculite de alte palimi sau cel puţin acestea existil într-o slabă mâsură. loan Scararul.*'1 Ade-sea. iar aceasta le este lăsală ca cea mai mare dintre toate relele şi ca singură ia locul tuturorcelorlalte". s-au înlinai in chip jahric de fierbin-ţcala irupului". nuuufesliirile sijehd. XXVI. XIV. ca palimile să se retragă de la unii credincioşi. „gănduri trupeşti". Omul mândru poale fi astfcl sculil de toate celelalte palimi. A&tfel.M 12. loan Scăraml. 58.). de măndrie. loan Scărand. 5.1" dar şi mania'"' şî desfrânarea. 10. Scam. in care îe pFodac halite spiritual'n-o vedern sau pentru că nu se manifestă in acel moment. luandu-le cu toiul locul. "'Cf. Tratatttl pracfic. XXII. Ibidem. Sf. pentru că ele se manifesto în om mai înlâi locmai ca gânduri. Cf.ftbfamxxvn. această relativă lipsă a ei să fie compensată de o mai puternică dezvoltare a alteia sau a mai multor a!tor patimi. simplui fapt că* unii oameni sum prinşi în treburile şi grijile lumeşti este dc ajuns pimtru ca la aceştia anumite patimi să dispară cu totul."'' ea goneşte adesea găndurile aduse de akedie şi de intrislare. ^Scara. ibidem. Scam. şi chiar de la cei nccredincioşi. \49). prin faptul cil le iau cu totul locul acelora. w Cf. dar lucrul accsta este valahil doar un anumit limp. afară. 6. 12(1 . spune Sfântul loan Scăraml.

mulţimea nenumărată a celor care le urmează tl ". patimile sum în mod frecvenl numile de Sfmţîl Pîirinţi „du-liuri rele". nu le caută însă niciodatâ ciuput. 442. Duiionnairr (fa Nouveau Ttsttimttnt. căci to-li-adevâr dacă patimile cele de căpetenic. Asifel. M Catehe&s XXV. Capeledapntdrttgosle. pentru că ele sunl insuflate şi îiureţiiuite de demoni şi vădesc stapânirea acestora asupra suflelului omului. " Cuvinte dttxptv m-vomfa. Leon-Diifour. nu va păcâtui nici cu lucrul". cuvântul „lume". Paris. m realilate îşi au obârşia în suflet. în trei mari categorii. căreia îi urmează reaua înlxebuinţare a lucrurilor". scrie Sfăntu) Grigoric eel Mare. Şi cu drept cuvănt spune Scriptura că „strigă atunci când împilarea a tie-cut once margin) şi răcnesc hi mainile eclor puternici" (lov 35. pentru că tot ce este in lume. trupul (ati)(ia). g5-Stm la Sfâniul Isaac Sirul această definiţie: „Lumea este nn nuine cuprinzător Care îmbiâţişează toate patimile. le numim lume. " Pmcm vedea aici an all fel dc clasificare a parimilor. Fiecare soi de cuget rau. le caută Irupul. Dacâ cineva iubeşte lumea. II. ca iinul ce esre mort (fără suflet). 30. aceste gânduri prin care se exprimă în primul rand patimile nu sunt văzule de la bun incepul ca rele. t. polrivil Sfinţilor Părinţî. Cele pe care „precum socol cei mulţi. 2. X. p. dintr-o pricinâ sau alta. spune Sfânlul Maxim Mărturisitorul. folosit in ucest context.1."* Patimile produc în suflet tot felul de neorândiiieli. adică pofia trupului şi pofta ochilor si trufia vieţii. Patimile mai sunt numik* „trup" (aâpţ) sau „lume" (Kocrpoţ).1" Chiar patimile care par a ţine de trup. 159. 121 . nici cele ce sunt in lume. tulburări şi smintiri. ci „vieţuirea trupească şi cugclul tru-pesc'V'1 In ac&SI sens este folosit cuvanlul „lume" in versetele urmatoare din Epistola Sfântului loan: „Nu iubiţi lumea. 9). 1975. Atunci când voim 58 numim patimile în în-tregime. ae gâseşte îndată alta gala să aducă şi ea stricăciu-ne. Paris. şi gâiidurile patimaşe. Tot aşa cum la Sfântul Aposlol Pavel şi la Sfinţii Pârinţi cuvântul „trup"'" nu denumeşte. 30. „Chair". " St' Isaac Sinil. s-au cui-hiirii in sufletul eel înşelat. ele descoperindu-se ca atare numai în anumite condiţii. Prin paiimi. are un demon care-i corespunde.^ „caci pâcatul este întrebu-inţarea greşita a ideilor. ca şi fiecare patirrrâ de altfel. „duhuri ale răutSţii". ci suflelul. ci patimile care privesc sufletul şi trupul. care-si caută plăcerile prin el". „Dc nil păcatuieşte cineva mai întâi cu mintea. 15-16). nu indica creaţia. Dic/ioimaiie <ie SpititwUti. iubirea TatiUui nu este intru el. „De indata ce o singura patimă ajungc să tulbure rânduiala (suflelului). le numim patimi''. '" A sc vedea . Bonsirvcn.1'4 După cum vom vedea. 77-79. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. 78. De asemenea. nu sunt de lu Tatâl. Cuvi/it* ifcspvr itrvoinţd.l'tiliitiile. exercifând asupra lor o putere liranica. îndeobşte. col. lar când voim să le arătăm dupft deosebirea nume-lor lor. bufi spiritual? sail nn. ci sunt din lume" (I In 2. 1953. demonii pun stăpânirc pe sufletul şi tru-pul omului.

niciodatn nu vor pulea fi iralate bolile. "" Sjsom. nici bolnavilor nu le va putea fi asigurată mgrijirca cuvenîtâ şi nici color sânătoşi putinţa de a-şi pâstra o sănătate desăvârjşită". ci cuută să afle pricina pentru care s-a ivit. fâra a fi înfăţişat mai întAi felul rănilor şi fără a fi cercelate începuiul $i cauzele boli-lor. spune Sfântul loan Ca-sian. având punirea amara amintire şi dureroasa îndelelnicire cu palimile. atuiici când merg la cei bolnavi. ca şi pentru a-l feri de elc.. Aşa fac şi doctorii. 28. nifiiiiffslârih' şi Jelul in can se pwduc bolile spiritual? târăşte in toate soiurile de nebunie şi W tulbură cu strigătul lor de fiară". găsindu-se leacuri pentru suferinţe. adaugă el. „Negreşil.u.mai mull sufera sufletul din pricina păcatelor dccât trupul de boli".'00 Aflam la Sfantul Simeon Noul Teolog aceeaşi tnvgţStUTfi: . cei bolnavj. 13. ":" Ibidem. VIII.s In acelasi fel vorheşte şi Sfântul loan Scărarul: „îmi dau mai dcgrabă cu pSrerea despre sârguinţa pli-nă de grijă cu care trebuie să caule fiecare dinlre cei ce bolesc Ue patimi. ' Asezti'iunlele nuituhtireşH. care-] ard şi-1 înfierbantă pururea'V Tot aşa spune şi Sfâmul loan Gură de Am: .M Omilii fa Ozia. scrie Sfantul loan Casian. 4.. mai înainte de a se atla printr-o atenta" cercetare originile şi cauzele acestora". uiainie chiar de a cerceta răul. Cea dintâi tămăduire ar consta in a cunoaşte cineva pricina patimii lui. VII. vom afla şi leacul tămăduiior. .m Pentru a-l vindeca pe om de aceste boli care."'' .'c' „Negreşit. aunt palimile. 28. XII. " învttţâum <U' snflt-i ţbiositoare. fe-lul tămaduirii lor. XII. I. şi face aceasta pentru ca sa-i fereasc.1 pe cei care sum sSnatoşi de primejdia unor căderi ascmănătoare. sub lovitura păcaielor care se înmulţesc ajunge nebun şi răvăşit cu furie de fiare". VII.'/atniniele inâiuhlireşii.' lar la Sfâniul loan Gură de Aur citim: „Aşa obişnuieşte Sfânta Scriptural sâ nu facă doar cunoscuta greşeala cuiva. Avva Dorotci spune aşa: )tDac$ are cineva In trup un amestec de sucuri amare.. pentru a-l sea-pa de nebunia şî suferinţcle pe care i le provoacă.. noi.Monahul irebuie sâ cunoascâ nu numai schimba>ilc şi prefacerile care au "'■ Cwneniiiriu la !ov. III. 3. ci în acelaşi tinip sâ ne înveţe din care pricina a ajuns acela să pâcătuiască. 122 . 0 :\ş. C3ci odatd pricina aflată.Descrierea. Nenorocitul este chinuit totdeauna de relele deprinderi din el. 4.nenorocitul suflet care s-a lăsai amăgit fie şi pemru o singură daiă de aceste patimi de capetcnie. piin purtarea de grijă* a lui Dumnezeu şi prin iscusinţa doctorilor duhovnîceşti".l. nu-l arde însuşi accst arnestec rau şi nu-l tulbură pe el toUleaunu şi nu-i necăjeşte viaţa? Aşa este şi cu su-fletul pâtimaş. peniru a-l (aia din radfci-nă". este nevoie mai întâi de toate ca ele să fie bine cunoscute.iV. ■' (hiuliihRmwim.100 Astfel patimi le îi produc sufletului o stare de suferinţă asemanaioare celei pe care o pot produce in trup bolile fizice.

de altfel. n Aseziiininlflf mâmhiiri'ş/i. prin ea însăşi o valoare lerapcuticS. lot aslfel şi aceşli adevjlraţi medici ai suflete-lor..107 Cercelarea amănunţită a cauzelor şi originii palimilor are.). cu toate există în suflet. ca sa ştie care sum acestea şi de unde se mlflmplăîner. „Bătrânii. 5-8. Sfinţii Părinţi nii dcscriu numai bolile vădile şi uşor de descoperit.M. VII. 17. tolodală. De allfel. descoperindu-le.îmăduirea începe..10* Descrierea aniănuiHită si meiodică a palimilor pe care o găsiin la St'intii Piirinţi se arată a ii o adevărntă nosologie şi o autonticfl semiologie medicalfi. Cf.ln ascunse pcntru cei care nu şi-au ascuţit disccmamân-(ul duhovnicesc.). bolile sufleiului care s-ar ivi. 13. îiivăţând în tâcere şi leacurile. să le preîntâmpine chiar pe cele ce se vor ivi. prin înţeleapta lor experienţă. şi cauzele patimilor ce-i ameninţâ. ca permiţându-i omului să-şi cunoască şi Să-şi inţeleagă mişcarile suflclului. T. ca prinlr-un remediu ceresc. riguroasâ şi eflcace a unei terapeulici .l0g '*' Cat&m% XXV. dacfl omul nu se pazeşte. sporesc pcsie masură. sa le descopere semnificaţia profundă şi sfi taie iute răul care I-a cuprins sau e pe cale să-l ciiprindli.. de asemeneu. Aflăm de la Sfăiilul loan Casian că mulţi au fost vindecaţi de bolile lor suflcteşti numai uscullându-i pe părinţii cei duhovni-ceşti vorbind despre pricinile. aşa cum locmai am arătat. 205-208.Patimifa. răm. . peritni învăţarea tinerilor. felufile şi chipurile patimilor/bolilor şi aratând care sunl leacurile lor. Mulle dinlre aces-lea. şi cauzele vi-ciiiorcare ne otriWeau".. omul înce-tează de a mai fi determinai orbeşle de mecanisme pe care nu le cunoaşte. ciiie-l lulbura şi-i produc suferinţă. şi leacurile de însănătoşire". înl&urând prin convorbiri duhovniceşli. de nenumărale ori aflâiidu-le şi in noi. cure au cunoscul nenumărate poiicniri şi că-dcri ale multor monahi. care au drept scop elaborarea metodică. astfel. dar şi until profilactic.i acestor boli ale sutletului. Sfântul loan Casian spime: „Aşa cum cei mai experimental dinlre medici se preocupă să vindece nu numai bolile prezente. şi pe cele care. ci şi cauzele lor. nu îngăduie acesiora s9 prindfl rădăcini în minţile linerilor. aşa-zicând. ci. "" thuU-m. Nosologia şi semiolo-gia au desigur în accst caz un caracter tcrapeutic. ca §i pe cele care sunt doar. au expus de obicei in sfaturile lor aceste lucruri şi altelc cu mull mai numeroase. ne-am lecuil de ele (. ba. abia însămânţale şi care. prezenlate şi puse in relief de batrâni (. $i sit le prevină prin sfatun sau medicamenle. o data cu dcl'inirea aceslor palimi. l'oli spiritual loc in sufleiul său. în acesl sens.

D. din care se nasc toate celelalte: gastrimarghia. Sf.să îubeşti pe aproa-pele lău ca pe tine însuţi" (Mt 19. 11. Sf. f'«/«■/<*. Eptslate. 65.. 27). Invafaiitri de xuflet fbloxitaare (Epistola de introducere). toctnai pomind de la c-.f nl Edesei. Avva Doroiei. Talasie. 79. a te iubi deci in Dumnezeu şi a-L iubi pe Dumnezeu în (ine. Cuvhue despm rawrin/4. Sf. RâsponsuH câtre TaJast». Isaac Sinil. l/na sulă capete Joane fofasitoaiv. Una SUtâ capete jbaiiefotOtfl&tre. Isihie Sinaiiul. Filautia ca pmimă este o per-venjic a ucestei cuvenite iubiri de sine şi constă. 2. 56-60. Teo-dc. :Cf. 1. Sf Maxim Marmrisitorul. 19. 8. 57. ca adjectiv. Sf Talasie. 8.. Sfantul Maxim Maiturisitorul este eel dire i-a ncordat cea mai mure utenţie. 93. 260CD.4 Exista o formă de fjlautie vinuoasă/ care ţine de fire a omului. loan Damaschin. 59. Capete. Sf. 87-88. Nichita Stithatul. 59. Dar. 71. 12). 86. Talasie. Sf. 28. în asa fel încât I. ' Cf. loan Dumaschin. 4. Sf.. pe cea „bunit şi duhovniceascâ' '• Cf. Tcodor al Edesei. 202. 2. Caper* desprt dmgost*. „După toate semnele. II. Sf. . I. 57. 397A. fării nii-i o indoiala.. De In Wndrexsapour $Oi n la charitr si'Uni Saint Miisime le Catijesseur. Prolog. II. instrainat de Dumnezeu şi îndreptat spre lumea materială.. din aceasta se nasc cele dintâi trei gânduri pătimaşe. creatâ după chipul Lui. arghirofi-lia şi chcnotfoxia. 8: 56. 1952). şi care conslă în a te iubi pe tine ca faptură a lui Dumnezeu. dimpotriva. 22.2 I il. iu-birea eului eazul. Capete. 11. în sensul negativ al acestui cuvânt. cate opune . Sf. Ct&ârtt <tt suflei fotositor. a| iubi-rii de arginţi şi al slavei deşarte''. Sf. Sf. PG 91. cit. III.\ {I'hilauliv. (\i/>eie.. Nichiia StiihuUil.. Penim acest motiv din urmă. filaulia este in general definilă ca iubire trupească sat) iubire pâtimasă faţă de trup' şi faţă Ue „aplecările l ui păcfiioasa"? Prin trup aici trebuie să Aceasta patimă este desaisii de mai to|i Sfioţii Pfuinti (Apo&tolul Pavel însnşi foloseşie ucest teirricn.iuli. Maxim Mfirtiirisitorul.. II. 1. Cf. Rome." maica (uturor patimilor şi î» priniul rând a celor trei palimi de capetenie.. Talasic. II. 59.i Filaulia (fluXawxta)1 este privită de multi Parinţi drept izvorul (uturor răutăţilor suflelului. (We '*«' de capete. 111. 111. în „amorul pro-priu". Lc 10. care sunt şi cele mai generate: lacomia păntecelui. III. II.. Maxim Mămutsiiorul.ielei iubiri de noi înşine". Hausherr a stiuliai spiritual itaiea accstui St ant Pârince în iinsambliil ei.. Prolog. Senientiae.. „iubitori de sine*' (iJrtXauxci) (2 Tim. 1 Cf.. ( \>\e MKI de aapefe. ' Sf.* III. adicâ în iubirea egoista de sine. 39. CuvâtU de xujîet fbbsHar. Sf. Evagrie. şi nu una spirituals. 87. 56.4. 4. Ca^te despre dragoste. 6. 59. amintita de Hi istos atunci când vorbeşte clespre cea dintâi poruncă: .. Sf. R&smtrmai caire Tulaxie.Capete despredragoste. ducând o viaţă cu lotul Irupească. 28. U>r. 124 . PG 90. 3. loan Damaschin. Capet* despre rrazWe.

Căci nu poate slilji cineva zidirii daca* nu culiivii trupul. avea în sine într-o lucrare nemcetata placerea şi durerea".. aşa cum a lost el creat de Dumnezeu dinrni începiit. alaturi de uilarea de Dumnezeu. cu atflt se aprindea mai mult putima iubirii trupesti de sine.8 SlVinlul Nichita Stilhatul scrie îii acelaşi sens: cei tiiipeşti. Şi aşa. a parăsit frumuseţea duinnezeiasca" menită s.i alcătuiască podoaba lui spiritual. Deci. aşa cum am Văzut dejii.) toată grija lor şi-o îndreapta spre sânătatea şi plăcerea tru-pului'V' lar în altfl parte subliniază limpede câl de cuprinzătoare este aceastâ patimfi: „Filautia. iar trupul propriu legal prin fire de zidirea luată drcpt Dumnezeu. care se năştea din ea. prectim nu poate sluji lui Dumnezeu dacii nu-şi curâţeşte suflelul prin virluţi. privitaexclusiv ca material^. cu atât îşi străngea in jurul său mai tare neştiinţa de Dumnezeu. cu atât se lipea mai mull de experienţa gustării prin simţire a bunurilor materials cunoscute. ale c5rui organc foloseuu la înălţarea spre Dumnezeu. cat trupul căzut.I'ilttiiim înţelegein nu utâl. 96. fmpărtăşindu-se deci omul fara măsură de aceasta numai prin simţire. „fiind stăpaniţi de iubirea de sine (. Sfântul Teodor al Edesei defineşte filaulia ca „înclinare pătimaşă" şi ca „implinirea voii tmpuluf'. cu atflt nâscocea mai multe moduri de " l. la rândul ei..! şi a socotit zidirea văzutfi drcpt Dumnezeu. căutarc care. principalul organ al cunoasterii şi al desfiStănî de lume. indumnezeind-o datorită faptului ca e de trebuinţa pentni susţinerea tnipului. care o sporeşte şi pe care o sporeşte. 1.) 1-a înstrăinat pe omcu toiul de cunoştinţa de Dumnezeu şi l-a umplut de cunoştinţa pâtimaşa a lucnirilor ce cad sub simţuri. care a înrobit sufletul. 125 ." Filautia apare fundamental legată de plâcere: într-adevăr ea este ciîutare a plăcerilor legate de simţuri. supUS sufleluiui şi spiritualizat. Sfântul Maxim explicit: „Cu cât se îngrijea omul mai mult de cunoştinţa celor vâzute numai prin simţire.hui suit/ cti[>eirJmirtejiitosi-/oiHv. care este iubirea neraţională a (rupului. Prolog. ' RdspunSUticâtre /alas-ir.il. Şi cu cat îşi strângea mai mult legăturile neştiinţei. adică in afara lui Dumnezeu. a slujit cu toatS sârgu* iiiţa /idirii în loc de a-1 sluji Ziditorului. <i avut un rol determinant in procesul ciklerii omulni. prin grija de trup omul săvArşind slujirea cea stricăcioasă şi umplându-se împotriva sa de iubirea trupeasca de sine.28. trupeşti. Dar cu Cat se umplea mai mult de această experienţă. prin simnuile si mădularele sale. compusul somatic. 9 Cefe300decapele. şi afland prin experienţă că împârtăşirea dc cele sensibile susţine firea lui trupeasca şi vâzută. asemenea dobitoacelor necuvântatoare.lu Sfanlul Maxim Mămirisitorul descrie procesul care-l duce pe oni de la uitarea lui Dumnezeu la iubirea de sine. prin grija exclusiva de trup. Şt cu cat se tagrijca mai mull de patima iubirii trupeşti de sine. Astfel. 6. Altfel spus. l-a iubit cu toatâ puterea.. iar de la iubirea de sine la patimâ: „Necunoastercftcauzei celei bune a lucnirilor (. 11 'Ibidem. aici cuvânrul imp desemneaza ceea cc Apostolul Pave] şi s fan la tradiţîe numesc în general „carne" (ocip^). face (pe om) iubitor de sine sail iubitor de sufletul sâu sau de (rupul sâu".. ajungând să fie.

pnxJucându-şi eel mai mare rau. Pentru că omul nu are. asa cum am văzutdeja. renunţa* la menirea sa dumnezeiască şi se rupe de izvorul adevaratei Side vieţi. PG 40. Una sum capwit. '' Răspurvmri cut re TaUme. 1269A. „Cu adevărat lucru înfricoşător este . şi cei ce sunt de aceeaşi fire se manânca unii pe alţii ca fiarele". .16 Nu numai că. Prolog.. spune SfantuI Maxim. 25. 613D. manifesto/Hi' şi felul fti cure se produc holile Spiritual* producers a placerii. iubindii-se pe sine in afara lui Dumnezeu. a devenit plină de suspine. ci. „se umple impotriva sa de iubirea trupeasca de sine". iubire de sine.17 într-adevâr. " Sententtae. el nici nu se poate iubi cu adcvărat. care urmează inevilabil placerii.l. omul încetcază de a mai lucra virtuţile -care stau in legaliiră cu orientarea sa spre Dumnezeu . 1952. Cuvânt ascetic til HM) de cu/rele. 126 .1'' Astfel. pe care Sfâniul Nichita Siilhalul 0 numeşte „atotrea". :'" RăspuTWtri câire Teilu. pentru ca acestca aduc tot atâtea boli. prin iubirea faţă de cele stricâcioase". Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că „iubitor de sine este eel care nu se iubeşie decât pe sine.. iar eel ce se iubeşte numai pe sine nu are cu adevaral dragoste de sine".*.M ' feftfaf*. negându-L pe Dumnezeu prin iubirea cxclusiva de sine. toate patimile se nasc ca răspuns la această dublă tendinţă.' Sfiniete I'amie/.. iată. de sine şi de aproapele. Diadoh ul F'oliceci. „viaţa oamenilor. Ronm. PQ 91.). Prin iubirea de sine şi patimile pe care le aduce ea. |S Cf. sfâşieri şi suferinţe de tot felul. 412A. '' Cf.şi dincolo de orice osfuida a omorî cu voia viaţa data nouă de Dumnezeu prin daml Duhului Stunt. in ccle ce urmează nu vom examina decăt celelalte efecte patologice ale filauliei.şi lasă sfi intre patimile.2&. Ihu/enr 14 n ('eh-MH)ltr. Sf.) datorită neştiinţei (. o realitate aotentică decâl în Dumnezeu. htvâţâluri ththovniceşît... 1 ' fhi'Inn. 26. * l>pistole. p. Huusherr. care este şi roada si ţinta iubirii (rupeşti de sinc". I 3. o adevărată sinucidere spirituală. il face pe om să ocoleascâ durerea. 12.. a toate urâioare!". eel iubitor de sine nici nu se iubeşte cu adevaral..1" omul ajunge să negc însăşi esenţa firii lui. care-l impinge la căutarea neîncetată şi în multe chipuri a desfătării.spune Sfamul Maxim . tulburări. slriga laolaUă Evagrie71.t)est:rierea.IJ Tot filautia.ui"'lr. .30 „Vai.'1 Dupa Sfâiilul Maxim. tei) cin-slind pricinile care o pierd (. 93. Teodor al Edeser2 şi loan Damaschin~~: urâtoare de Dumnezeu. încţput ilesprc tema cflrţii.'* atât din pricina nalurii sale. Aşa cum spune Sfamul Maxim Marturisitorul. I'itiUiuiic. el chiar se urfişte. '*Citat la I.tit\ Prolog.Sf Petru Ditmuschinul. ci doar se amâgeşte. cat si din pricina nenorocitelor ei urmâri. înt'âptuind. PG 96. tară să Vlie.14 Acest ultim punct Hind deja menţionat mai înuinte.

620BC. spune Sfântul loan Gură de Aur. Filautia. XLV1II. I<os[niimiri ram. ceilalţi oameni încetează de a-i mai fi apropiaţî. de vreme ce sum fiii Aceluiaşi Părinte şi se impart ftşesc de o aceeaşi fire. ciici celălalt ne cstc semen şi frate în care-L regfisim pc Dumnezeu şi ne regăsim pe noi înşine. El poate fi. unii Cf. precum cele din cadrul familiei. de asemenca. ■! Ibidem. Cf. ca şi el. 3 127 . omul nu-si mai poate iubi cu adevărat aproapele. un concurent. regăsim un all madular al aceluiaşi Imp. principiu unificator al celor depărtattv5 si in acelasi timp prin separarea de El).?ţ' Din pricina ei. ■h Idem. Prolog. Roni. chiar şi în situaţiile de apropiere obicctivă. esre che-mal să fie flu al Lui prin înfiere şi dumnezeu prin liar. 26. 1 In 5. „s-a tăiat firea cea unica in nenumilrate părticele". PC 91.. facându-ne să ne pornim. Maxim Mărturisitonil.'0 Nemaisesizând în aproapele realitatea lui profundă si încetand de a mai fi unii spiritual cu el. poartâ chipul lui Dumnezeu. dominate de nccunoaştere şi ignorare reciprocă. 877B. 1. de dragul placerii. intre el si ceilalţi oameni se instaureazâ relaţii de suprafaţă. PG 90. prin mijlocirea multelor patimi pe care le naşte filautia. acc. '" Ibidfiri.In loc de a avea în vedere folosul şi binele celuilalt.isla ajunge sa" se opună iubirii de aproapele şi duce la lira fata de el. filautia stă la obârşia „dezbinării care domneşte între cei uniţi prin fire". aceştia devenindu-i nisle strain i (Col. I Cor.. un rival în ceea ce priveşte afir-marea de sine şi căutarea plăcerii. care. omul stApânit du filautie caută numai afinnarea de sine şi propriul folos.5. inscnsibililate. 3%D '■' Cf. omul îşi sfâşie propriile nuldula-i« Or. spune Sfânlul Maxim Mfirturisitorul „a sălbalicit fa-cultatea iuţimii din noi. (. prin iubirea de sine. o altă parte din Datura umană cea una. de nsemeneii. Orni/ii lo ioan. TNcuin /« Tatălnostm. loan GurS de Aur. 20. Sf. 2. sptine tot ei". naşle dezbinarea celor care se aflâ* in unire. traţi ai sai. prin lipsa ei de raţiunc (ăXcfyia. iubitonil Ue sine nu are parte de relaţii autenlice cu seme-nii sai. PG 91. Astfel. Dar şi pentru că eel ce se iubeşte pe sine cautâ inamte de orice propria sa plăcere. Pentru eel iubitor de sine. Astfel.:* Rupandu-se de ceilalţi. 1). Adesea aproapele nu este penrni el decâl un siinplu mijloc de a obţine placerea pe care şi-o doreşte.TalasU'. absenţa co-municării autentice. 12. 12. Sf. L'itându-L pe Dumnezeu prin iubirea de sine.) ea a tiiiat in multe părţi firea cea una". „a-si sfâşia mădularelo este lucrareacelui furios şi nebun".FiUmlia Iubirea de Dumnezeu si de sine întru El implicit pentru om şi iubirea de aproapele (cf. adicâ prin neperceperca Logosului. căci nu mai vede temeiul acestei iubiri şi nu mai înţelege legătura transcendents care-i uncşte pe (oti oamenii înlre ei şi deci şi cu sine. 64. 18 Epistok. şi atunci işi indreaptă asupra lui toată agre-sivitatea sa. Filautia. aduugâiul: „iubirea de sine ne-a rupt la inceput prin plăcere în chip înşelător de Dumnezeu şi unii de alţii. trecut astfel in raiidul obiectelor. A M vedca. 3. 21) şi chiar mai ran: rivali şi vrăjmaşi.

'" Cf.42 care constă in folosirea împotriva firii a unei tendinţc fireşti a omului. învdţdiuri duhm>m<e. ba. Rdspumttri catre Talasie. II. PG 83. 41 Cf. " hpisfoU. fncepuf. Sfântnl Maxim scrie: „(Prin iubirea de sine) înşel&toml diavol l-adespărţit pe omde Dumnezeu şi pe noi intreolaltă..*8 PUautia apare astfel ca profund patogenă pe multe planuri şi este privitâ de Sfinţii Părinţî. mtimfeslrfrile sifetxd fn care M prodnc bolifr spirituale tmpotriva altora". Maxim Marhirisitorul. 26.. 40.pi. Maxim Marrurisitorul. PG 96. 13. invidie. SfinJeU Pamlele. 4 ' Cf. PG 90. 420D. II. „all mai este parte barbătească şi parte femeiască" (Gal. Capete despredragoste. PG91. 2. unde aoeasta apareîn mod implicit. ffieându-ne. I I ) . cflt şi etectele sale. Maciirie Egipteanul. cum mai r5u nu sc poate..28). tăiere imprejur şi netâiere împrejur. manifestâri care sunt roade ale acestei patimi. 71. Episto-Ut vainfrnU'lv care « eenit xd i ae trimiid . Petni Damaschin. 669D-676B..*4 nedreptatea. Prolog. 12H . Dejpre Providrnfei.. 28: „Iubirea de sine este iubirea nciatioiiiila" a trupului". Astfel. barbar şi scit. 17 Cf. III. şi anume iubirea de sine virtuoasă. duşmănie. hivdţdiuri duh&vtdcesti. să parăsim cugetul drept şi să împârţim în modul acesta firea". Maxim Mnrturisitonil. 3. Cf. 1. chiar stricăcioase una alfe-ia". Sf. loan Oamaschin. Sf f&aae Sinil. 397C. . rivalitate.** Acolo unde exists* iubire dc Dumnezeu.. 3. de sine a fiecăruia. dimpotrivă. rob ori liber.408D. •* fyisfola 2. '* Cf. Citvlnte despre newinţd. cearta..36 uciderile'' şi razboaiele. Sf.'1 înşelarea şi exploatarea unora de catre alţîi. ' Rclspunjltri rdirc Waste. „nu mai este elin şi iudeu.. ca şi nepulinţa de a trăi laolaltă. Sf. PG9K396D. agresivitate. atiit în ceea ce priveşte nalura. Sf. nu vedem decât dezbinare." în paginile următoare vom examina principalele boli produse de aceastâ primâ şi fundamentals boală a sutletului. PG 90.J2 Tot în ea îşi are rădăcina dezbinarea naturii umane despre care am rot-bit mai SUs. spune in altă parte Sfâniul Maxim.41 legată indisolubil de iubirea de Dumnezeu şi de api'oapele. a sălbaticit prea blânda fire şi a taiut fiinţa cea Una în pftrţi multe şi potrivnice.Descrierea. gelozie. Pethgogul. după cum spune acelaşi Sfant Pârinţe: „iubirea egoistă de sine a oamenilor (. Fer. Tâkuire h Tcadlnostm. ca semn al omului lipsit de minte3" si ca fiind ea însăşi neraţională'1<: şi cu totul nebunească.. 11. Clement Alexandrinul.51 „lubirea trupească.*1 Efectele ei patogene se datorează faptului că ea însăşi este o boală. UV. Teodoret al Cirului. ci toate şi întru toţi Hristos" (Col. Sf. PG 90. Sf. („Ccl lipsii dt* minte (difoxov) 8te iubitor de sine"). Acolo însă unde domneşte iubirea de sine. împotrivîre. * Sf. -" Cf. 893A. 2. Otmtii duhovnlcejfi (Col. Nichita Stithatul.s Cf. 13. "■ Ibidem. 260D.4. LIII. 7.) a tăiat firea cea una în multe parţi şi a înarmai firea însăşi împotriva ei". 59.Cttviiitele".. Avva Dorolci. Cele 300 de capete. H. 3.

XXV. de asemenea. S'ctmi. gastrimarghia propriu-zisă yaoTpijiapyia {hivăţâmii tie mflet jblosiiiHire.3 Gastrimarghia Gastrimarghia (yacrtpinapYta) poate fi definita ca o căulare a plăcerii dc a mânca. V. Sf. prin raportare la vimitea pe care o neagă. şi dorinţa ca mâncărurile să fie gătite cu multă grijă. dovadă fiind faptul că dorinţa de-paşeşte adesea nevoia reahl. mai ales in cazul buli-miet.6 Nu ideea că hrana ar fi în ea însăşi necurată şi rea sau ca hrănirea ca func-ţie în sine ar avea ceva rău în ea ducc la considerarea gastrimarghiei ca paAceastâ dislincţie este făcutâ de Avvii Doroici. 59. Aceasta face sfi poată fi privită şi ca o patimă a sufletului. Darcu toate că trupul este direct implicat în această patima. să aibă în vedere în principal canlitatea mâncării. nu carnea pe care o hrănesc". 6. Cctftfhe&C. XV. XXX. distingc cinci moduli dc manifestare a gasuimarghiei (CoitWfUoHu tu fav. XIV. Aşeniminlele tnâtmstireşti. 129 1 . Sf. în ceea ce-l piivi'şie. ' Traiotutpntctic. p i i i i i u l corespunzfind fonuei numiie de Sf. II. allfel spus ca dorinla de a mânca de dragul plăcerii sau. ca neinf ran area gurii şi a pântecelui. Evagrie o numeşte. 7. Grigorie cel Maie. gastrimarghia nu se naşte direct din necesităţile acestuia. loan Casian adaugâo alia fonnâ. 30. ceea ce se caută mai înainle de oricc este plăcerea gurii. 161). -' Cf. şi atunci înseamnă căutarea unor feluri de mâncare gus-toase. de allfel..) sft se judece pe ei înşişi. 75-79.. a gustului. definită în chip negativ. iar celelallc palm putfuul fi puse în celc douâ mari caiegoiii Mabilite de Avva Doiolei. '' Tratatut pmaiv."1 Intr-adevăr.' în primul caz. fiind atunci dorinţă de a manca mult. de aceea gastrimarghia poate fi trecutâ printre „patimile trupeşti". pe care o pHseazâ în primul rflnd {CoHVofbiH ihihovntceşti. 11. se poale îndrepta spre o anume calitate a mâncării. poate. în chip nesănătos. 4 Capett despre dragosto. V. iur pc a doua. delicate. şi anume dorinţa de U mânca înainte ile vrcmc. „gând" rău. In ambele situ aţ ii este vorba despre căutiirea unei placeri de naturâ tm-peascS.s Astfel. in eel de-al doilea. pîkimaş/ ca şi Sfântul Maxim. 53. plăcerea pântece-lui. Rvagric scrie: „Cei care. irupul nu intervine decîU ca unealta a lucrării acestei patimi. Casian în priinul râncl. ciire numeşte primii foimă Laimarghie Xamapyla. Această patimă are două forme principale. " Sf. Sf. îşi hrănesc peste mfisurâ carnea (. tineori chiar foarte mult. 23). fine. Simeon Noul Teolog. 18». loan Scfuanil.

" Gastrimarghia nu constă deci în dorinţa de hrană. De aceea. Prin patima gas'rimarghiei. A. ci în dorirea plăcerii dobândite prin mâncare. căci. Ate tui Avva Dorotei dtferile eputole. 86. ci în starea sufleteasca a omului şi în scopul pentru care se face. precizează Avva Dorotei. ci şi a câuta plăcerea chiar in puţinul necesar. nu în a mânca stă patima. Sf.care constitute patima -nu înseamnă nuniai a mflnca mai mult decAt îi esle de trebuinţa trupului. spune Sfântul Maxim Mărturisito-rUl. „orice făptură u lui Dumnezeu este bună şi nimic nu esle de lepfldat. folosind rău cele date de Dumnezeu spre trebuinţă". omul pâcătuieşte pentru ca\ dorind s. A uri hrana in sine. :11 Cf. nu este ceva care se impolriveş-te canonului cunoştinţei. asa cum a spus lisus. 31)". sc depărtează şi se lipseşte desfătarea de cele duhovniceşti. "* Capete despre drxtsoste. „Mâncările s-au facui pentru două pricini: peniru hrana şi pentni tămâduire. „nu ceea ce intră în giirfl spurcă pe om" (Ml 15. Grigorie eel Mare. aşacum arata" Sfântul Grigorie eel Mare: „Păca-tul nu sta In hrană. Isaac Sintl. nuuiifestârile şijetul hi care xe//roduc holile xpiriuiah tima. 1. iar a le folosi în all fel es(e o perversiu-ne. ci in felul cum o primeşti. deci. V. respectă scopul firesc al alimenlelor şi al hrânirii atunci când o face din nevoie. ca lucru rău. Sf. ''Comenumiiliilov. abuzul . pune dorinţa de hrană şi plăcerea de a o avea înaintea doririi lui Dumnezeu şi. 43. Cuvlnle despre nevotnfâ. 18. mai precis în abaterea acestora dc la scopul lor firesc. " Patima. ci. Sf. ar fi „un lucni de osândâ şi cu totul drăcesc". spune Sffmtul Diadoh al Foiiceei. 44. cil. cfici toate. III. şi se foloseşte rau de ele atunci când le transforms într-un mijloc de desfiliare." Prin urmare. loan Casian. Dc accea. " Ihidem.Dtrscrierea. Tot aşa. erau «bune foarte» (Fac. pentru a întreţine şi păstra viaţa tnipului sSu. II) şi. Omul. he. 130 .i se des-făteze cu mâncarea. " Cf. predându-se acestei plăceri trupcşti. mulţumind lui Dumnezeu. 7.7 adăugând îndală: „A mânca şi a bea din toate cele puse înainte. 4). 8. 7 ('mriin ascetic in 100 de ctjpete. AseuhmiUele nuinaxtirrsti. „Atunci cănd primcşti hrană. 7. şi dacă o iei pentni desfătare. firească. care sunt cu totul mai înalte. dacă se ia cu mul(umire" (1 Tim 4. din starea noastra ne vătămăm". ci constă în felul greşit în care omul se foloseşte de ea. Avva Dorotei. 1 Cf. 14. cei ce se împfirtăşesc de elc în afarăde aceste pricini se vor osândi ca unii ce s-au dedat desfătărilof. zice. Căci nlimenlele i-au fost date omului cu un anume scop. cum învaţa* Apostolul. he. deci. de ne vă-tămăm. cil. se poate să mănănci fcluri gustoase şi gătite cu grija fără s3 păcătuieşti în vreun t'cl şi să înghiţi mâncSruri de rând si sâ te întinezi cu elc".XXX. o rea folosire a lor." Această paiimă nu priveşte deci hrana în sine. îşi are rădăcina în atitudinea omului faţă de hranâ şi de actul hrănirîi. tot asa mănânci şi daea* o iei pentru nevoia tnipului. pentru a păstra sau a-şi recăpăta sănătatea. 3).

ibidem* * 131 - . Dimpo-irivă. în acelaşi timp. on de beţi„. în loc de a se face un mediu transparent al energiilor Sale necreate şi sfi slujeascS Slăvirii Sale şi îndumne-zeirii omului. 3).eu. cu adevărat ar Ixe-bui să-l intereseze şi să-1 preocupe cu totul. Tn loc ca hrana să i-L descopere pe Dumnezeu (Sfântul Isaac Sirul vorbcşte de „eel ce a văzut în hrana sa pe Domnul"'*). aşa cum a şi voil El dintru inceput.. pe toate cele create. omul se abate de la rostui ei flresc. ] 5 . căci lacomii şi-au făcut din „pântece dumnezeul lor". prin iăcomie omul aduce jertHi pâmecelui şi gurii sale. se îngrijeşte de hrană mai mull decât de orice altceva şi uneori chiar inimai de ea se îngrijeşte. care i-a dat-o. de axemenea. şi spre ea îsi Indreaptă întreaga dorinţâ. acela de a da slavă şi mulţumilă lui Dumnezeu.bucalele. spre gustare cu mulţumîre" (1 Tim 4. când l-a lacut pe om. pentru că nu mai este legată de Izvorul Vieţii. Sfântul Grigorie Palama scrie că: „pentru robii stomacului pântecelc este dumnezeu sensibil".. ea devine pricinâ a morţii. încetând de a mai fi izvor de viaţâ... 3. mâncarea devenin-du-i un îndoii izvor de viaţă. II. prin patima lăcomiei hra-na capătă o valoare în sine şi slujeşte plflcerii tmpeşti.(lastrirmtrglua Lăcomiacsle în fond idolatrie. lăcomia îl desparte de Dumnezeu pe om şi. în loc sa fie privită ca dar al lui Dumnezeu şi prin ea să I se aducă slavii Diiruitorului. ''Cf. 36. uiţand de Dumnezeu. prin greşeala omului.» i-o da. Hristos însuşi ne descoperîi aceasta şi ne dfi pil-dfi de purtare cuvenită. şi prin ea să se bucure de Dumnezeu. intregul cosmos. el sfinţeşte alimentele pe care le primeşte (I Tim 4. reducajidu-sc aproape numai la ele. ci cu Insuşi Dumnezeu. 3. In vreme ce el se amăgeşte crezând că este cea care-1 line în viaţd.. 5. Pe de altâ parte. prin ele. dând hrană mulţimilor care-L înconju-rau. în loc sâ aducâ jeitR curatâ tui Dumnezeu. omul se sfinţeşle pe sine şi funcţiile trupcşli legate de actul hranirii. în el. ea devine. Mai alcs aceastâ menire esenţială a hranei: de a fi consumată în chip euharistic. este pervertită prin lăcomie. sfiUuind prin urmare ca. dato-rai numai lui Dumnezeii. în loc sft se bu-cure de hranâ mulţiiinindu-l lui Dumne?. atunci când. cuprins de aceastâ patimă. 19). 5) şi. spune Apostolul Pavel (Fil. prin pierderea sensului ei spiritual in reaua folosire pe care i-o dă omul. eare ar tre-bm inâlţalâ numai spre Dumnezeu.. hrănin-du-se astfel nu numai cu pâine. şi în loc de a se folosi de mâncare pentni a se înâlţa la El. 11. Mc 8. nesocotind ceea ce.. Urrnând învâţăturii acestuia. 31). îi aduce ei un adeviîrai cult. El face din simţul gusrului si din fnncţiile digestive centrul şi esenţa fiinţci sale. 43. atât pentru el. Cîlci. Adiicând mulţumire lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care Acest. omul voieşte să se desfete cu bucatcle.'6 ('nvtini /irnini rei ce sr lintşlesc cu m'lavir. Iar Stuntul Apostol Pavel spune limpede câ Dumnezeu a facui . „ori de mâncaţi. 23). îi multuirteşte Tatălui pentru ea (M. lar prin aceasta. pe care-1 uneşte astfel cu Dumnezeu. Cuvttitt despn nevoinfri.1J într-adevăr. face din ea stavilă între el şi Dumnezeu. toatc spre slava lui Dumnezeu sa" le faceţi" (1 Cor 10. 6: In 6. cât şi penlru lume o stavilă în întălnirea cu Dumnezeu.

şi in special pentru cfl ea constitute o pervcrtire a folosirii fireşti şi normale a hranei. Scant. la autorii păgâni. . Sf. îi spun laimarghie (Xcuuapyla). lisus nu spune că omul nu sc hrăneşte cu păine. de pildfl. care de fapt simbolizează întreaga hime «fflsibila. loiin Scăranil. nuuiifestdrile si felul m cart $g produr bolili* spiritual*? în Inmina acestor considerente teologicc şi antropologice. 3). merg până la a vedea în ea cauza pâcatului originar. şi prin el pentru intregul cosmos. că ea înseamnă pentru om. Sf. 161. Sfântul loan Casi-an. Maxim Maiturisitorul. 4.Jvlapyalveiv înseamna. Calinic. Convorhiri tin-lnmtkeşli. Cuvântul lui Dumnezeu. 161." " Cf. spune c5: . La acesl nivel originar. a fi ieşit din sine. Sf.pryo<. Isuac Sirul. Gravitatea aceslei patimi se descoperă in faptul că ea a fost una dintre cele trei ispite pe care Satana I le-a pus înainte lui Hristos în pustie (Mt 4.scrierta. vorbind despre cele trei forme ale aceslei patimi. V. Cf. " bmiţiilnri de suJJef Jblositmire. 132 toe. 38. arătând originea denumirilor de „laimarghie" şi „gastrimarghia". VI. lar când e vorba doar de desfătarea gurii. XXIV. Cuvmte despre nevomfrh XV. XIV. Noul Adam. ci aratfi legătura pe care acesta trebuie s-o menţină cu El însuşi. într-adevăr. tar eel nebun este nuroit u. VI. Hristos. ci cu tot Ouvântul care iese din gura lui Dumnezeu". pierderea comuniunii cu Acesla. PG 83. Cuvinie drsprr nevohtfd. 10 . prin mijlocirea acestei palimi. Adam a voit să se bucure farâ Dumne-zeu de acest rod.Df. de allfcl. 73. Sf. 85. V. Sf. 11. El eliberează în starşit umani-tatea din robia In care. loiin Casiaiv CoHvorbiri dithuvnhvşti. Rezistându-i. este privită de Sfinţii Părmţi ca boalft. Maxim Marturisiton. " Avva Doiolei. loan Casian. 59. spune: „aflăm în ele pricini de boli ale sufletului cu atât mai de temut cu cat sunt foartc iwineroase"/0 Se înţelege că ea poate fi privită şi ca o forma de nebunie. o separate a omului de Dumnezeu. Capets despre dntgoste. IK Cf. Despre Providenfii. Nil Sorski. Sf."1 Avva Dorotei. Unîi dintre Sfinţii Părinţi. II. 656CD. Prolog. pentru toate aceste aspecte ale sale despre care am vorbit mai sus. se vede limpede faptul cfi lăcomia opereaza1 o ruptură. El face vădite înstrăinarea şi idolatria instăpânite prin pâcat şi vindeca firea omeneascâ care le căzuse pradă. prin ea. Rdspunsitri câlre Tahisie. intre întregul cosmos şi Dumnezeire. RrRitUt.. Răspunzându-i dia\ olului că „nu rjUmai cu paine va irai omul.rj. XV. Vinfo lui Ipafie. Fer. gustând din fructul oprit. udică* nebunie a pâniecelui. at. comuniune pe care Adam eel dintâi o rupsese. Hristos îi redă omului adeva-raiul centm de gruviiaţie.17 Căci. lar această boală (uoooţ) şi nebunie (uavta) de a voi să-şi umple cineva pântecele peste măsurS o numesc gas-irimarghie (yconpiuxipYia). adică nebunie a gurii" . Gastrimarghia. Sf. patima lacomiei se vădeşte mai gravă decât poate părea la prima vedere.il. Teodoret 11I Cirului. o ţinea diavolul după căderea protopărinţilor. restabileşte comuniunea dintre Dumnezeu şi umanitate şi.

Şi fără nici o osteneală a vrăjmaşilor săi.şi dintre ele mai ales aceasta. Cuvinwdesprertewjftifâ. 50. Cf. . „TjllţRll îngreunal de mulţimea mâncărilor face mjiitea (vo\iţ) molâie (fciAoc) (cuvănt care mai mseamnă şi: laş. s-a supus voii impului sâu neputincios". gastrimarghia primej-duieşte însăşi viaţa trupulup şi are în ceea ce priveşle sufletul muUe urmări nefasle. 34. Cmvlni ihwpre ivgăchme.29 O asemenea stare a sufletului îi îngreunează zbonil spre realităţile duhovniceşti. RegtiUle Mart. 69. stand cu loate deasupra ei. oricare ar fi ele. Isaac Sirul. vorbeşte despre „omul a ciirui cugetare îngroşalS il face să privească cele de jos". Evugrie. ci şi peniru nenumăratele consecinţe patologice.2H care cuprind în aceeaşi mâsnră şi suflelu] în între-gime. Isaac Sinil. XV. 162-'* Sf. 11dem. In afara" de faptul ca face din om un rob al ei. 26. ţinându-1 prins de dorinţa şi plâcerea mâncării .-' Ibidem. ('mam ascetic in 100tie capere. Sfin|ii asceţi arată câ excesui de mâncare si de băutufă.11 într-un cuvânt îl slâbeşte pe orn cu totul. şî care „irâind numai penini pântece şi cele care vin după pâiHece.. 1 Capetedespredragosf*. . 45."1 naşte în el negrija.* IbUleiti.acesla nemaiputandu-I. Sffmml Isaac Sirul spune că „atunci jumîUate din puterea lui se face nepu-tincioasâ. ne spune Sfâmul Maxim . sluji lui Dumnezeu şj depărtându-se de adevaratul centru al cxislenţ. 4 DespreJeeiorie. " Cf Sf." ori aceasia este alterată şi împuţinată. înăbuşitâ de greutalea mâncarurilor. ea fiind prin f i r e mai tisoarâ şi mai sprintenă ca focul". duce la Irândăvie în rugaciune. I'uvhit? ttespm nevoinfă. 6.:1. Avva Dorotei.. \9:Omitii desprt' post. 161.' îi aduce întuneca-rc. 133 . înceatâ)".) (grcu de urnit.Gasirinuirghiii Dar gasirimarghia estc boală şi nebunie mi numai peutru cele ce o privesc direcl. îndreprându-si dorinţele mai întâi spre cele trupeşti." Sfantul Grigorie de Nyssu. V." în această siluaţie. toate puterile sufletului sum folosile în chip josnic. Vasile eel Mare. :| lilein. Toate pali-mile. OmilU efespre post. Upsil de îndrazneală) şi leneşâ (£\|/aKli>nţ0<. ori îşi pierde cu tolul drcapta chibzuinţâ. IV.„leaga min-tea de liicrurile materiale şi o ţin la pamâm. "'Cf. loan Casian. 56.sfirt'sli. îl împiedica să ducă aşa cum se cuvine lupta ascetică. încât se poaie spune că (. III.) încă înainie de a inlra în lupta. mintea. I. 26. Isaac Sirul. 5. Qamii despre post. Sf. la rândul său. '" Cf. Cuvinw drxpre woinţâ. ('uvintetlexpre iwvoitiţâ. . Isaac Sinil.ei sale -. Sf. hmifitfiiri desitjlet fotmifottre. ase-nicm:a untii bolovan foarle grcu. care se produc pe multe planuri."s o ingreuiază. 19. Aynwniintele luihui. Sf. este depfirtat cu totul de vieuiirea după Dumnezeu". deci.': loropealâ şi somn. spune Sfântul Diadoh al Foticeei. Sf.32 Ca urmare a unei asemenea sritri. Regulite mati. I. lipseţile minlea de târiV4 şj de vioiciune." Cf. 26. II. se află înviiis fără să fie luplat. .

>g O mulţime de gânduri pătimaşe (XOYKT-II-I ! se iscă în suflet aducând „valuri de întinăciuni şi adânc dc necurăţii neşliute şi negrăite". liăspimsuri eătre Talasie.. due la „tulburarea rmnţii". punând-o. Im-uftituri de sujlet folositotire.). V. atală Avvu Pimen.pofta de mâncaruri şi băutură. " Ibidem. mamj'estârile şi felul in cure se produc butile spirit uale îmbuibarea si toropeala care îi urmează îl împiedicâ pe om sa ia seama la lucrurile celc mai simple pe care i le cere credits». ba şi sufletul să-ţi fie întnnecat şi gândurile tulburi".40 Sfântul Isaac Sirul arată şi el efectele lăcomiei „neru-şinate a pâniecelui". XXIV. Sf. I. 44 Despre feciorie. spune el: „să nu-ţi îngreuiezi pănlecele. M Cf. 31. " Cf. fitvăţâturi dulumticesti. '7 Cf. minlea. prin personifîcare. Sf. til. Cuvinte despre nt'vohifii.45 de aceea Slînţii Părinţi o privesc ca pe maica tuturor patimilor46 şi prici-nă a tuiuror railtailor. 26. Sf.44 Gastrimarghia lasă" cale libera" unei mulţimi de patimi pe care le şi sporeş-te. 16. chiar pe ea să le arate: „fiul meu eel w n Apojtegme. Dacă vrem ca trupul sS ne rflmânS liniştit şi netulburat de mişc^rile pătirnaşe pe care le aduce urn-plerea pântecelui. Reguto. Isaac Sirul. Omtlii despne pogt.. 41 Cuvinte despre nevomfâ. 26 şi 56. 26. Scam. seria alfabefic». Sf. Nil Sorski. 2. i . 71.. " IMC. Sf. XIV. XXI. Sf Grigorie eel Mure. scolie. pricinuite de năluciri spurcate şi de chipuri necuvenite care starnesc o poflă ce Irece în suflel şi-şi împlineşte în suflel voile ei în chip necurat".se clatinâ1 şi se poticneşte" ca ametiul d e v i n . Isaac Sirul. ca să nu se zăpă-cească cugelul tău şi sft fîi tulburat de împrăştiere (. naşte în trup. M. spune Sfânlul loan Casian. spunând că ea face „mintea ncstăpânită şi împrăştiată peste tot pamântul" şi aduce „închipuiri necurate în timpul nopţii. Sf. Avvji Aiiunona. loan Scărarul. Avva Doroiei.. loan Scărarul. loan Gură de Aur. Scam. 69.41 „Stomacul plin şi sătul" face din inimă „un loc al vedeniilor şi un balcon al nălucirilor necuve-nile". rele pe care voinţa noastrâ nu le maî poate stăpâni. XIV. lor. Comtmtariu fa tov. 27. Animoiiii. Sf. Cf ibidem. spun Sfinţii Părinţi. prin Mpsa de mâsură.42 De aceea. 69. Maxim Mărtmisiloriil. Calinic. caci rnai âles săturarea îl face pe om rob patimilor mşinoase. trebuie să veghem ca nu dorinţa de plăcere. XXI. Vasile eel N4are. 72 134 .47 Sfântul loan Scărarul ne dă o listă a palimilor odrăs-lite de ea. 44 Cf. " Cf. Vitiţa lui (patie. gândirea nu-i mai esle pStrunzătoare şi ageră. 65. 41 Ibidem. Sf. tit. 38. 161. Phnen. XV. 134.. care duce la îmbuibare.Descherea.ÎB care înUneazii sufletul. ci nevoia tru-pului să fie milsura purtaYii noastre cumpatate". Ibidem. Sfântul Grigorie de Nyssa arată că . Ctivinte despre newinfu."' cuge-tările îşi pierd uscuţimea. Despre fgchrie. IV. ' Multa mancare şi binitura rnultă. 43.43 La rândul său.

a se vedea.1 patimâ secătuieşte izvorul lacriinilor de pocainta. 38. 54. 43.*0 Smm. 21. . Talasie. I. fala. 57. XIV. Dar palima gastrimarghici aduce mai ales şi de îndată desfra-narea. III. Sf. Sf. Isaac Sirul. născocirea râsului. 32.j. iubirea de podoa-be. III. 135 . V. Sf. 85. vorba muliă.GastiinutrRhw întâi născut este slujitorul curviei. 7. robia. Sf. M Ibidem. V. loan Scîuanil. 38. adânc de necurăţii ncştiute şi negrăite. ('ii-ptte. al ireiJeae somnul. Scnsori duhoviriceşti. a căror importunţă o vom vedea mai jos. Sf. 22.411 Tol el spune în altă parte4Si că aceas-1. cea mai cumplită dintre toate". îndrăzneala. faguta.Vrmw. 26. cum s-a putut deja vedea din textele cilate. Nil Soreki. de pildâ. ('uvitiie cfvspre wvoiiifa. nesimţirea. Sf. gru-mazul ţeapăn. 6. U. Capetr tlespivdnigarte. Apoi din ei porneşte o mare de gAnduri: valuri de iniinăciuni. cărora le urmează iarăşi deznă-dejdea. 23. cutezanţa. '" Cu privire la aceasta filiaţic.V. Fiiccte mele: lenea. glumele. Varsanufie şi loan. 60. 11. 503. împoirivirea în cuvânt. A^emmintf/f ntOtuhti-rvşti. Maxim Mârturisiiorul. XV. al doilea după el este ce] a] învârtoşării inimii. cflrora le urmează nigăciunea întinată şi gilnduiile împrăştiate. loan Casian. XIV. I. neauzirea. 10. 21. 69: 85. Sf. 26. Convorbiri duhovniceşti. dar adese-ori şi nenorociri deznădăjduite şi neaşteptate.

Omilii la Facere* XVIII. 136 . 12. perpetuare care este binecuvântatii de Diim-nezeu (cf. aiunci cfind i-a creat. şi.. 24.!. Numai după ce s-au întors de la Dunv nezeu. Dai Sfinţii Parinţi niuiicsc cii ace&l cuvânt toatc formele de palima lcgale de sexualilate. 92-108.) în Rai domnea fecioria (. c\ sa He un rod al idegehi pcrsonalc. relaţtile trupeşti in cadnil câsătoiiei nu sunt în nici un fel condamnabilc.4 DesfVânarea Patima desfrânSrii (iropvela) consrâ în întrebuinţarea patologică pe care omul o dă sexualităţiî sale. 16.) Deci. IV. Astfel. Sfântiil loan Damaschin precizează: „Fecioria este de la început şi dintru în-ceput a fosl sădilă în fireu oamenilor (. 7). 7. Alanasie eel Mare. 1). Dogmatic*** II 12. învaţă M i n i n Părinli* fă-eand referire la cele spuse în Sfanta Scriptura (cf. Sfinţii Piirinţi «pun eâ daca oamenii ar fi rămas în starea de I \ început. a faciil aceasla in vederea trebiiinţelor cmc aveau s5 unneze cfldcrii lor In pScat. Qăsiffl aeeeasi învftţăturS la: Sf. 9. la începul şi dinlru începul a slapânil fecioria" . Chiril al Icrusalimului. Cuteheze* XXV. AmbigUOi 4K PG 91. lară cu ea sa fie in vreun fel predelerminat. 4. loan Damaschin. şi a zămislit şi a născufV La fel spune şi Sfântul loan Gură de Aur: „După călcarea poruncii. dupiî sconterea din Rai. Drspre facerea rmtntui. II. este necesar sâ precizăm faptul că tblosirea sexu-alităţii nu ţine deloc de originea firii umane şi ca aceasta a aparut numai ca urmare a păcatuiui protopfirintilor. aiunci a luat feee-pui unirea tmpeasca dinire Adam şi Eva. Dacjk. pentru oameni fecioria ramfme norma desăvârşirii. 24.J In starea care a urmat căderii origtnare.. 3. DvmomtrafUt propoviutuirii apostvtice* 14.. şi alţii. Sf. Irineu al Lyonului. proslituiie.. SI Simeon Noul Tcolog. Qogmatiat. atunci a cunoscut Adam pe Eva. Totuşi. pentni faptul că permit perpefiiarea neamvilui omenesc m această noufl stare in care se află. de ase-iricnea.. Sf. literal. cadere pc care Dtininezeu o preşliii. St\ Grigorie de Nyssa. Cf. înaîntc de călcarea pomncii duceau viată îngerească (. Tâtcnire la Pxalnm! W. femeia lui. Dumnezeu ar fi făcul ca ei sa se înmulţeasca in chip asexual (a se vedea Sf Maxim Mflrrurisiiorul. Desprefeciori&t 17. Ifespre fi*ciori<\ 14. lntn>bâiit jwditmeriri ft rtisptmsuri* 3. 56. Adam şi Eva s-au doril şi s-au unii trupeşte.) Când prin călcarea poruncii a intrat moartca în lume. 20. I309A). Fac. Fac. pentru ca fecioria să nu le fie impusâ de fiiea lor. 4). şi Sfmţii Parinţi» urmand exempkil Domnului lisus Hristos. 17. XVIL Sf. Sf Diadoh al Foticeei* Cuvân! ascetic in 100 ilr mpete. Catefteze* XIK 5. 20.. alcgere erne îi dâ cu udevfljw forţfl şi valoare <a se vedea Sf loan GuriS de Aur. le-a dat organe sexuale. ' thmtii ta lracert\ XVIJI. IV.1 înainte de orice altceva. 3» Cf. Care Cuvfintul nopvekx înseamnă.

3. X. I. Viisile al Ancirei. XXI. I. 72. pe care o întâlnim adesea la Sfinţii Parinţi. Mai îniăi.). 9. ci adaosul pe care îl facem firii prin prilejurile primite prin voinţă. care vine din negrija minţii de-a culliva cele fireşti". Căci Duirmezeu. 13. 2. Cmântâri. în Canonul 4.. Noţiunea de iiecump&arc. condniună „defaimaren lcgăturii ilinlre soţr". Cf. Stromale. II. atunci când face din plăcerea sexuala* un scop Tn sine. "Cf Clement Alcxantlrinal. Şi Irupul se mişcă iHiniai in mişcârile bine orânduite". o rea folosire a acestei functii. Omilii despre ithiilotie. ea înseamnă aici. Ctmnteitfspre nevoiiiftî. |0. Sf. XVII. 3. 144: III.Nimic nu este rfiu din cele ce sunt. le-a facul bune şi cu măsu-ia. o pcrvertire a ei. IV). (hnilii In iiioiei. 83."1 socotind că şi ea este chemată la sfmţirea de care sunt vrednice loale celelalte funcţjuni ale existenţei omeneşti. cle excmplu: Sf. de rea folosire. în folosirea fiincţi-ei sexuaJe. ne pune in fata unei perspective aseirulnatoare. c3reia îi urmează reaua întrebuinlare a lucrurilor (abuzul de lucruri)" şi. 17. II. 'Cf. XXVII. Despre feciorie. 8. Ioun Gura de Aur. Omilii despre. Sfânlul Maxim sptme că. 143.) de poftâ. 92. 2. Desprefeciorle. Mvâfftturi de suflet fohsiltnire. Capete despre tlwgoxte. Avva Dorofei. o folosire contrary scopului ei firesc şi deci contra naturii $i aiiorrnaJa sau. Despre fedorie. * ('nvinie despre fievdnţâ. SiIICMIIII «Ifn Gangra (sec. III. atunci cănd vorbeşte despre patima desfhînării. altfel spus. de pildă. Sf. viciul (KCtida) „este o judecata gre^ita" cu privire la înţclesurile lucrurilor. cea mai vâditii şi care este înscrisâ în însăşi firea ei: procrcarea.7 ceea ce este un lucru pervers şi patologic din mai muJte motive..' Sfântul Isaac Sirul. ca şi în alie cazuri. ci in folosirea ei In mod necumpălat. II. Mnxirn Marturisitorul. Despre feviorie. atunci când omul se foloseste de sexualitatea sa numai pentru dobâtidirea placer» legate de ea.6 Putem vorbi de necumpătare sau. II. 3. Crigorie de N'yssu. ci unul calitativ. 11 Copete despre ttmgoste. 9. loan Gunl de Anr. mişcârile fireştj nu ne pot sili sa ieşim de pe calea cuvenită. „când este vorba despre femeie. Grigoric cle IWianz. III. 38. palima dcsfrânării iiu const! deci. OHsStorie. 17. îi recunosc acesteia deplina iiidreptăţire şi vorbesc chiar despre valoarea ei. 4. Sf.Dexfrti/uireci a binecUVânial prin prczenţa Sa nunta din Cana. ca şi învăţătura Aposlolului (Evr. 137 . 27. Si ofll limp se păzeşte mSsura cumpenei fireşti si drepte a pornirilor din noi. XV. Pedtigogul. I Cor. mai precis.. nu are un înţeles cantitativ. Sf. Omilii lit Pacete. 4. In cadrul câsăioriei. Isiiac Sinil. decât reaua întrebuinţare (napctxPlon. îndeobşte. I. nii-l sileşte putcrea naturală să ias^ din holaiul firii şi să ajungă in afară de cele datorate. judecata dieaptă cu privire la împreunare tiebuie sa vadă scopul ei hi nasterea de prunci. subliniind de aceea responsabilitatea pe care 0 are omul in dominarea mişcărilor fireşti: „Când cineva e stârnif (. patologică. 25. |62. vorbind despre această palimă şi despre fljte paiimi: . VII Sf. I. XXXVII. se neagfi una dintre principalele meiiiri ale funcţiei sexuale. 4." AsU'el. Astfel. SfAntuI Maxim MărtU' risitorul se exprimă foarte precis. 7. 28). 10. OttliUi deapre Oziii. Deci eel care urmâieşte plăccrea greşeşte în judecata socotind ceea ce ' A sc vedea. I. toate câte le-a facul.

H. cu sine tnsusi şi cu aproapele. Sf.adică a două fiinţe privile în întregul lor. I3X . Aşadar.. unul ca acesta face rea întrebuinţare (abuzează) de femeie împreunându-se cu ea". 1937. 248.. 4. Vasile al Ancirei. I. pe de alta -. PG 31." Cea dintâi tinta" a unirii sexuale este iubirea şi mullele binefaceri de ordin Spiritual pe care omul le poate dobsuidi prin ea. loan Oura de Aur. 11 Cf. 38. XXI. III.. 3: Despre feciorie. Sf. dimensiunii spirit ruale pe care o au fiinţa şi iubirea lor. şi cea a naturii fiinţelor pe care le pune în legătură. loan Gură de Aijr. Despre feciorie. Sf Vasile eel Mare. dmgosie. < I. Cf. I.10 nici cea mai important^. 25." Penmi speţa umana. 2. 1) Dorinţa exclusivă de plficere scxuală care caracterizează desfrânarea punc în mişcare puterea poftitoare a omului şi o îndepărtează de la Dumnezeu. 38. şi în nalu-ra lor spiritual. 34. I. Orbit de desfătarea simţurilor pe * Capele despre. dat prin taina cununiei. 19. 5. despre castitotie. 17. Omil. 10 Cf. PG 31. nu este nici singura.'* Trcbuie. loan Gurfl tic Aur. 4. 9. 25. Omitti despre ctîxătarie. la priere des Eglises de rite byzantin. în sânul cSsătoriei binecuvân-tatc şi in legătura' cu alte moduri de unire conjugală. 13 Cf.Drscrierea. III. Vasile al Ancirei. ea îl mutilează pe om. ca bine. p.': Unirea sexuală esre in primul rând unul dintre modurile de unire ale bfirbatului cu femeia. de aceea. Desprt ftnieui*. Omitte la nmcenifa ltdita. III. "" Cf. Vasile ccl Marc. cea care îi conferă sens şi valoare. Cuvtim tiMt'tir desprt rmuttffitoa la lume. inevitabil. 26. ca unirea sexualft s. pervertind profund ordinea fireasca a raportului lui cu Dumnezeu. 405. Oimlii la Facere. în viziunea creştină. 26. unire pecetluită în ceea ce prîveşte natura şi menirea ei de harul Du-luilui Sfânt. 38. Sf. ibidem. procre-area poate apărea mai curând ca un rezultat firesc al unirii sexuale. t. Omilii la Furefv. una dintre manifestarile iubirii ce şi-o poartă unu] altuia. Vasile al Ancirei. M Cf. Mcrcenier.0 Această menîre. 19. Sf. Despre fecume. 19. este privitâ ca unire a douii persoane . Omi/ii dt-spre <K>iu. ibidem. ea exprim<i aceastâ iubire pe un anumit plan al fiinţei lor. 3. PG 31. Omilie In muccnifa luttta. trutnifpstarile şi fetut in care « pmduc bottle spiritual* nu e bine. 5. chiar firească cum este. I. Despre feciorie. 3. Aceastu aparc în mod implicit in textul ritualului lainci cflsăioriei. Această concepţie subordonează unirea sexuală. decâl ca scopul ei. ca şi toate celclalte moduri de unire dintre soţi. 248. eel trupesc. pe de o parte. 3. 3. 629. Sf. 5. .1 fie prccedată in chip fiinţial de unirea spirituala. 9. numai aşa respectându-se finalitatea ei. 5. 2. Să noiâin ca nici un text nou-tes(amen<ai refcrilor la câsătorie nu rnenlioneazii procrearea ca scop sau jusiificare a acesteia.1'1 Trebuie totuşi să preci-t$m că iubirea conjugal^. XXI. 2. în Hristos."' Atunci când unirea sexuală se produce in afara contextului ei spiritual şi se practical numai penlru desfătarea simţurilor. III. Care ar trebui sâ fie scopul ei esenţial. E. in vederea ajungerii în împărăţia ce-rurilor. PG 31. Omilii despre Ozja. 629.. 34. Cuvănt ascetic desptv rerttmfarm lit ttwtr >ci despre desthvir^itva dtdwvnivemcâ. 2. Chevctoync. Despre feciorie. Oniiiii despre căsăioiie.

căutând plăcerea care le este pe plac. căpălând un sens mislic (cf. Ea înceteazâ de a mai fi expresia pe plan trupesc a iubirii ancorate în sfînţenia Duhului şi deci. omul se Hpseşte astfel de desfatarca spiritu-. iocmai prin lipsa ei de spiritualizare. punând în locul S. dimpotrivă. şi aşa ailing să se inhămeze sufletele la carul patimilor trupesti". PG 90. funciia sexualiî ajunge să ocupe in om un loc nespus de mare. pentni a nu da dccăi accsl cxcmplu bine cunoscul " Desprejkâorie..17 Folosită firesc. devine transparent.1u pliicerea simţurilor. într-un anume fel. cum am vâzut. omul îşi face din vo-lupiatc un idol. şi înlocuieşte iubirea cu pofta animalică şi instinctivă. un act spiritual. iniegrară şi transfigurată în mod spiritual de iubirea dinlre soţi trăitâ* in Dumnezeu. Astfel. poate chiar exclusiv. 888C Analogia inlre unirea bîîrbaiului cu femeia şi unirea de n at m a" spiriruala a fost din plin folosilii în Sfanta Scripinra. sexualitatea. o răsiurnare a valorilor la eel mai înalt nivel: ea duce la siluarea lui Dumnezeu într-un plan secund. 32). într-un anume fel.! faţă de Dumnezeu şi rea-lizează la nivelul ei şi în chip analogic"1 o unire asemânătoare celei care exis-tă între Hristos şi Biserică (cf. în patima desfrânării. tn general. supusă iubirii spi-rituale. şi în funţa sa se instau-reazâ un profund dczechilibru. margin it la trup. care-L exclude pe Dumnezeu şi-l ia locul. sfinţită prin laina cununieî. opereaza. punându-tc in slujba patimii care le mişca. ca toate celelalle patimi. Prin desfrânare.) cele de după ea. De asemenea. ea devine pcntm om un obstacol pe calea întâlniriî cu Dumnezeu. Efes. 38. ci în funcţiile sexuale. Efes. aşa cum se cuvine. cum arată Vasile al Ancirei. provocat de faptul eft mintea. Desfrânarea.sfrfmarea cure i-o produce această patimă. 5. şi de aceea socoteşte mai de cinste trupul decât duhul. 20-32). 5. el se reduce la acestea. după cum se vede. sufletul ajunge să fie târât de poftele trupului: „Trupurile.!.. Astfel omul se descentrează şi vieţuieşte înstrăinat de sine. 2) Atunci omul nu mai vede centrul fiinţei sale in chipul lui Dumnezeu pe care-l poartă în sine.Df. face mai atrăgătoa-re posesiunea celor văzute decâl slava şi strălucirea celor duhovniceşti". devenind un act pur carnal.1'' Ordinea facultăţilor omului este aslfel tulburatfi. Ea n inspirar Cântarca (YiiKiirilor. voinţa şi afecti-vitatea încetează de a mai sta în slujba spiritului şi. Nefiind. atrag la aceasta şi sufletele care sunt în ele. nemaifiind modelate şi Tâlvuire In Total nosim. opac la orice transcendent.il. ca şi in scrierile patrislice. ca toate celelalle moduri de unire a lor. 1 17 139 .l cu bunurile cereşti. Plăcerea privită ca scop în sine devine pcnlru om un absolut. la uitarea şi hi negarea Lui. la funcţiile sale gustative şi digestive. ea încetează de a mai fi. tot aşa cum eel care este stăpânit de patima lăcomiei se reduce. ea face ca în existenţa celui pătimas irupul sa treacă înaintea duhului: „Pofta (desfrânala) face mai iubite decât Cauza şi Fiinţa cea unică şi singură de dorit (.

care priveşte pentru a se învfipăia de dorinţă. din acest punct de vedere. dămit cu rost de Ziditor.\'umerii.20 Prin desfrânare. dispreţuieşte chipul lui Dumnezeu după care este el însuşi fiictit şi „uitS de firea omenească". Simţul vazului. Viafa lui Moisv. întreg trupul este abfilut cle la rostul lui firesc. 6. 5.Descrierea. el pficătuieşte astfel impotriva propriului trup(cf. Sf loan Gurâ de Aur. Sf. 13). 141» . Omul. :I Cf. sunt puse în slujba poftei sexuale. 19-20). ea îl întoarce din cauza viciului spre licăloase slujiri". 12.. care are un rol fundamental în săvârşirea acestei patimi. Sf. Putem spune că. *° Cf. ' St Cii igorie de Nyssa.*'1 Omul desfrânat dispreţuieşte voia lui Dumnezeu in ceea ce priveşte folosirea inipului (cf. I Tes. 1 Cor. Care este in voi. caracterul patologic decurge din folosirea contra na-turii.. 18) şi-L „defaimează pe Dumnezeu" însuşi (1 Tes. VII. este chemar la nuntire cu Hristos fa Biscricâ şi în căsHtorie. Mt. Potrivit învfiţăturn Apostolului. 4. „piingăresc templu! lui Dumnezeu". Omilii la Matri. care este icoanu* a aceleia. ca şi sufletul şi împreună cu acesta. pe de altâ parte. Darul vazului. că „trupul nu este pentru desfrânare" (1 Cor. împreunS cu sufletul. ne ofertf. Viafa lui Moise. 13.34 fac din lemplul Duhului Sfânt şi din salasul rugăciunii cuib de lAlhari şi-l fac desfrânai (cf. dar. Origoi ie de Nyssa. nmnifi'Stiiiile şifelul in care « prwit/c bolile Spiritual* ordonate de el. toiin Casian. dedându-se acestei patimi. I. omul neagS dimensiunea spiritual^ a acestui trup şi desiinaţia sa transcendent. 1 Cor. la unirea cu Dumnezeu prin virtute. &). Omilii la Ctirtea . 6. Trupul omului. este chemat. stăpânit de instinct. VI. Spiinând. Sf. pe Care îl aveţi de la Dumnezeu (. este limpede că trupul arc ca menire firească şi normals sa fie afierosit lui Dumnezeu şi să-L slă-vcască pe Acesta şi să fie pnevmatofor. să amintim acest lucru. Aşezănthnelr iiuinasii n:\ti. omul se foloseşte de inip într-un chip nefiresc. ajungând unelte ale plăcerii sexuale. 3-7). I. prin pervertirea facultăţii perceptive: „Bolnavă de rana facută de sfigea-1a poftei designate este inima. X. Sfântul Apostol Pavel araia" vădit că. Profanează ceea ce este prin fire sacru şi dciform. Reducând trupul la un simplu instrument de pi ace re scxuală.) Slăviţi. pe Dumnezeu in trupul vostru" (I Cor. 6. 4. Desplt fecioria. ajunge asemenea animalelor. îndum-nezeire şi slavă şi are rostul de a face vădilă încă din aceasta lume slava lui Dumnezeu şi arvuna împărăţiei prin prezenţa transfiguratoare a Duhului ?n el. 6. un exemplu deosebit de instructive Sfântul loan Casian arat3 foarte bine fe-lul m care. prin desfrânarc. * Origcn. Omilii la Fapit: XXIV. „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfant. la sfiiiţire. % Reaminlim en nopueia înseamnă liternimente „prostihitu * Cf. loan Gură de Aur. 27 Vasife al Ancirei. 15)M pe eel care. 5-6. Omilii la Epistola Cain CohsenJ. tol aşa cum este şi sufletul cu care este unit. XVII. mânatâ de cautarea plăce-rii. /<» til. in acest caz. 4. multe dintre funcţiile trupului sunt abătiite de la ţelul lor firesc.

53. 17. 8. '" Cf. „Pofta inimii" are în ea germe-nele patîmii şi chiar ajunge s-o săvârşească în chip deplin (cf. aşa şi mintea desfrânează cu ideea feineii prin chipul trupului propriu. 28)." Atunci când acoste imagini nu sunt furnizate de simţuri sau de memorie. ! * Cf. Sf.. N 178. II. sub prcsiu-nea unei dorinţe deosebit de putemice. sub impulsul dorinţei. CeleiOQdt raped. Aceasta esle concept! a clasicfl a iisceticii orlodoxe. dar şi prin directa lucrare a demoni-lor. XXVI. 21. Tralutnlpmclic. 8.27 Considerable precedente cu privire la trup nu trebuie toluşi sâ ne facă să 11 ii. * Cf. în-trucfu el dispune de puterea de a primi sau nu aceste îmboldiri. Demonul dcsfranarii. I. ApoftigftK. Mi. 22. Şi precum trupul desfrânează cu trupul femeii. în anumite cazuri. XVII. „Precum trupul are ca dime lucnirile. 8. 2. serra alfabetica. 21) şi to! creşte pâna ajunge să implice Irecerea la actul fizic. Antonie cel Mare. 14-15. ' * < 'uprte iiesprr dmgostp. " Trataiul pmrtir. ca şi cum lucrul cu prici-na ar fi chiar în faţa ochilor". desfrânarea poare fi privită ca iZVOT al morţii pentru întreaga fiinţă. acelea le face şi mintea în lumea gândurilor". Anlonie.) Câci cele ce le face trupul cu fapta în lumea lucrurilor.Desfrâruirea Şi penini că desfrânarea îl împinge pe om să-şi renege propria fire şi să se lepede de Dumnezeu. Omi&i riuhovmceşti (Co!. A st vedea. unor veritabile halucinaţii. căzut pradă de-liruhii şi forţelordemonice. Maloes.3c putem spune totuşi c.'2 prin desfătarea cu închipuirca desfranării. fie. Apofivgiiw. Nichifa Stiihatul. 5.. cel mai adesea. cle pot fi făuritc. Episto/e. de exemplu. 13.. "Cf. Macarie Egiptcanul. „Pofta care se împlincşte prin trup nu vine din Imp". arata Evagrie. înir-o perspective mai generală: Sf. Sf.nii ca acesta nu este întotdeauna implicat în patima desfrânării. nu intervine decât într-un al doilea rând. referindu-ne la anurniee efecte nle acestcia asupra vieţii suflelulni. i'tun/ntzd bi 150 iff ctiprt?. loan Gu\H 4c Aur. că. II). asupia careia vom reveni. III. Sf. lac.1 şi atunci sufletul este cel care are iniţiativa.28 Cel mai adesea. de imaginaţie.11 Se cuvine însă subliniat faptul că patima desfrânflrii poatc fi savarşită cu mintea. Omi/ii la Mntei. ": A se vedea. II. At/tirrtiaif.2'' Şi diica esle adevărat că. Apoftegiue. 141 . Evagrie.<' într-un univers ireal. de la Care a primit viaţă şi sens. aşa şi mintea are ca lume ideile. înainte de a fi fizică. ne spune Clement Alexandrinul. imboldul irupului iscă în sufiet pof-ta.34 Aceasta poate da naştere. 1. la Sfâniul Macarie Egipleamil..1* Desfrânarea îl face sa trăiască pe cel în care s-a încuibat într-o lume a fantasmelor. răindu-le cu totul. trupul este împins să păcătuiască de o dorinţă care se naşte în inimă (Mc 7. 4. dimpotrivă. mai precis cu imaginile ei. de asementfa. III. „îl face (pe suflet) sd spună ori să ascuite tot felul de vorbe. 35-41. seria alfalwiicâ. lăsându-le fîe sd se înteţească. prin mijlocirea tnipului. 116. 10 Aşa cum am arâtai la sfilrşitiil capitolului privind gasfrimarghia. Căci vede în gând forma tmpului propriu amestecata cu forma femeii (.. '' Stroniate. sexua-litatea umană este psihică.

Persoanele unite prin iubire se dăruiesc una celeilalte şi se primesc. desfrânarea este o atitudine filaiilica. voinţa. cu o persoana' concreta şi reala. Cu totul dimpotrivă. acesta esle redus la ceca ce. Desfrânarea îl intemmţeaza astfel pe om în propriul eu. si mai cu seamă consliinta. şi orice alia dimensiune a fiinţei sale care depâşeşte planul sexual. o suprapunere a imaginarului peste real. e doar un obiect fantasmatic. ea opereazâ o micşorare a acestei persoane. fiecare dintre elc îşi îmbogăţeşte şi îşi împli-neşte întreaga fiinţă". sau. eel pătimaş ignoră liberiatea celuilalt. aşii cum se cuvine.Descrterea. afectivitatea de tip superior. omul nu-l întâlneşte pe celălalt ca pe o persoanil. o simplă proiecţie a dorinţei celui pătimaş. iar nu ca dar al cekiilall. Prin urmare. Reduse prin desfranare la dirnensiunca generică şi animalicft a sexuali142 . celăliilt tiici nu mai există ca persoaiiă sau ca semen. O asemenea fantazare are cu sigurauţa unele consecinţe asupra felului hi care desfrânaiul vede în reali-tate (iinţelc concrete spre care se îndreaptă patinia sa. nu-i mai sesrzează dimensiunea spiritual. în toate laturile ei şi în toate aspiraţiile ei. in schimb. pcntni câ. mai precis şi mai restrictiv vorbind. care nu este pentru el decâi un simplu obiect al patimii sale. de fâptură creata după chipul lui Dumnezeu. In această comuniune. momfesfnh/f fi fitful in carr St pnnhn.*i a scxualită-lii sale rrupeşti.bottle spiritual* lubirea este deschidere spre celălalt şi dăruire Hberâ de sine. care apare eel mai adesea ca o necesitate absolute pentru el şi care nu ţine seama de dorinţele celuilalt. u este tăgâduită viaţa orice viaţă launtrică. este înflacărată de har şi ţinteşte sa dobândeasca împăra-lia. sporînd în spiritusilizare. care ducc la deformarea celui din urmă. una pe cealalta. de vrenie ce nu urmăreşte decât satisfacerea dorinţei sale. în desfrânare. stăpânit de ea. care nu se pot revela decât ca expresie a libertălii şi ca manifestare a sr'erelor superioare ale fiinţei sale. iar de la acela asteaptS sa primească numai ce-i cere dorinţa sa patimaş. semenului nu-i mai sum recunoscute şi nici respectate alteritatea şi caracterul unic al lealîtăţiî sale personale. un obiect. in aparenţa sa extcrioară. Se produce.! si realitatea fundamenta-la. nu dăruieşte nimic celuilalt. împiedicând orice forma de comunicare şi schimbul de bogaţie fiinţială. iubirea care. a instinctelor şi a fantasmelor. pătimaşul nu-şi urmă-reşte decât propria sa plăcere. vădind o iubire egoistă de sine. devine pentru acesta un simplu instrument de placere.l lar ce dobândeşte esce privit ca împlinirea propriei sale dorinţe. îl înalţS pe om In infinitul dumnezeiesc. Atunci cănd această patimă ajunge să se manifeste într-o relaţie directs. Pe de alia parte. în lumea margînita şi închis. Ea îl mărgineşie la sinele egoisl pe cel posedal de ea şi îl în-chide cu totul faţă de ceilalţi. în anumile cazuri. 3) Atunci când desfrânarea se irtanifcsta ca plăcere născută de închipuire. inevitabil. râspunde poftei de placere a celui pătimaş. păti-masul şi-l însuşeşte pe celalalt. izolându-l cu tolul de univer-surile infinite ale iubirii şi spirttului. Dar perceperea celuilalt in realitatea lui mi este falsificata numai de imaginaţia care o precede.

12. vorbind mai ales despre cea care lucreazâ în cazul accstei palimi. fiinţele omeneşti pot fi.41 Vorbind despre aceasla patimă.. intunecand adeseori mintea conducătoare. 548.Osajrărut/tea lîiţii carnale. * AseţămUuelemânâstirestl.17 . 41 Ornilia a XXI-a: Despre n "ii ne lipi de ee/e hmiesii. îi răvăseşte şi îi chinuie suflelul: „După cum norii şi ceaţa pun ca un val pe ochii irupului (împiedicându-i să vada). CCCLXVJ. *! Ibidem.4' Sfantul loan Gui'ă de Aur arată cum aceastii palimă râtâceşte minteu omului. numeşte aceeaşi paiimă „boala cea mai rea {fanguor) sau. CeUf tOOde capete. Ca urmare a desfrânării. de asemenea. 2..se. 302. * Ibidem.* Tot el spune încă: „(Dracul curviei).44 Desfrânarea esle cel mai adesea privitâ ca o formă de nebunie. ca şi Sfântul Casiaa. ca simple obiectc.fapte săvârşitc de un suflel ne-bun şi riirbat". „Pot'ta cste o boală a sufletului (feiu0\)|ita voaoţ feo-ti yvxffc)". tira" fyistpte. „boală (morbtts)"*0 şi vorbeşte despre niiniea îmbol-n. care. şi nu aşa cum este. putând astfel să înţelegem de ce Sfinţii Parinţi o numese ade-seori boală şi văd în ea o forma de nebunie. Despre desfiiuiarea piivită CH boaiil. o califica drept „boală rea'V' spunc pe de altă parte: „boală foarte rea a ochilor este desfrânarea.. n Viaja iui Moi.Holnavă şi ranită de săgeala poftei desfrânalc este inima care vede pcntru a se învăpăia de dorinţă (vonvupiscentia)". Altfel spus.i\ iifi imens aegra) de loviturile ei. Şi aşa. ci ai sufletului". II. ii face pe oa-meni să sfivârseasca acele lucruri pe care numai cei ieşiţi din minte le savâr-şesc".4* iar Sfăntul loan Scflrarul spune ca ea „îl face pe cel ce păti-ineşte aceasta ca pe un scos din minte şi ieşit din sine. beal de o poftă neîncetată dupiS fiinţa ciivântâtoare şi necuvâiitătoare''. omul îl vede pe aproapelc situ aJtfel decât este. 17.4* Sfăniul loan Gură de Aur. " Scura. îi iiuunecă. scurt. Nichita Stirhaiul. Sf. PCi 31. II.22. el dobândeşte o viziune delirantă a celor spre care-l mânâ patima sa. VI. tot aşa. în alta parte. 6.). Omilii despre poitiiufâ. 77. toate raporturile sale cu aceste fiinţe sunt cu totul pervertite. Caracterul patologic şi patogen al desfrânarii apare deslul de evidenl la loate nivelurile. atunci când pofta necuratii pune stăpânire pe suflet. Sfânlul Vusile vcde în manifestarile acestei patimi . 143 . îi iulbură.. îl lipseşte de orice prevcdere şi nu-l lasa să vadă altceva decât lucrul care-i sta înaintc (. VI. VIII. dar nu a ochilor Irupeşii.XV. schimbate unelc cu aliele. I. Vfc 3. n Omiiii l« 11 ( orintem. •: Ifodtfin.. spune Stântul Vasile eel Mare. 16. spune Sfântul loan Casian. practic. care. Sfânuil Grigorie de Nyssa o numeşte „boala plăcerii (vbaoţ xfjţ tlSovfK)". *' Ihidvni. a se vedca. 4.

n 17. Sf. '' Oespre sirăpungerea i/iimii. care însoţesc această patimă de la ziunislirea dorinţei până la împlintrea eî. loan Guru de Aur. I.. Cf. netrccătoare. aşa cum se poate remarca din citatele dc mai sus.4" Acclasi Sfânt Parinte. 4. " Sf. Nichita Stilhatul. XV|l. H Cf. trei efecte patologice mai imporlante ale acestei patimi: 1) O tulburare şi un zbucium al sufletului.Ş' după cum orbii care. sufletu! este uşor înrobit de pacat.. Grigorie eel Mure. Grigoric cel Maie. Şi. loan Hiisosiom. 3-4: Omilii la I TimofeL II. nu văd nici o rază de soare. 3.' In afara acestor trci efecte principale. o nelinişte care urmează îm-plinirii dorinţei. H Ibidem * Despre lonCe accsiea. 3. stăpânit de patima. (.l>eseiierea. însoţit de teamă. *'Cf. Saira. Atunci. plăcereu după care alergase se evaporă. XV.*0 Apoi. 3. îar uneori chiar de o adevărată spaimă. Sf. £ Cf. 56 IhiiUuu. pen-tru cS ochii lor sunt cu totul închişi. in alt loc. o data cu ea. Sf. la amiază. şi sporeş-le înscmnatîUea acordată plăcerii: astfel.4' Din învăţaturile pe care le dau Sfinţii Părinţi cu privire la desfrănare reies. abia împlinită. XI. II. în inimă şi in minte numai tin singur lucru (. Omilii la MattU. 4. Comerttariu la lov."mdu-i omului în suflet un gust cu atât mai amar cu cat. Sf. aşteptare plină de înfrigurare s. aştepta de la ea o satisfacţie deplină. în căutarca obiectului dorinţei şi în elaborarea inijloacelor care să-i permitâ sa ajungă la e| (cu tot ceea ce implica aceasta. 4. aproape de îndată. 4. totală. Omilii hi I Corintrni. cit. mai ales nesignranţă. XI. XXXVII. tot mai mare. XI. loan Gnră dc Anr. ori de elite ori o cere patima. 144 . Desţire xtrîipungvnra immii. a conştiinţei" şi o pierdere a puterii de jiiclecnta. lar neliniştea este cu atâi mai niare cu cât împlinirea patimii hrăneşte şi înteţeşte dorinţa. 2) 0 nelinişte care însoţeşte dintru început patima.ui teamă de a nu izbuti). mtmifcslările sifelul m t:ai-e Jte finxluv bolile sf/iriliutlt' nizal de aceste ispite.).*' Ea tiranizează*' sufletu) omului -•' Omilii la II Corinteni. crede câ un leac al suferinţei sale ar ft sa regăsească plăcerea pierdută. H Cf. rmilţimea de nelinişti. Sf. Stf. privind-o ca pe ceva absolut. C*le 300 dc captte. 45. numeşte placerea după care alearga desfrânatul „rnaica nebuniei". aceasta patimă are drept urmare toropeala minţiiss şi învârtoşarea inimii. pătimaşul încearcă un sentiment de frustrare. de asemenea. Onrifii la I Corintenf. stand in plină luniină.. 83. XXXI. Sf. apar cu atăt mai dureroase. piedîcile ivite pe calea câutârii plă-cerii.) având mereu In faţa ochilor. ld 3) O întuiiecare a minţiî. a se vedea ibiih-ni. hc. loan Scaiarul. toi aşa nenorociţii cazuţi pradă acestei boli îşi închid urechile la nenumăratele şi folositoarele învăţături pe care li le dau cei apropiaţi". XXXVII. loan Gur5 de Aur. lată cum. | ■ OmUii h t ('orintrm. iar dezamagi-rea pe care o resimte omul din pricina nepotrivirii dintre ceea ce aştepta de la plâcere şi ceea ce-i dă ea în reaiitate. 7.. dorinţa renaşte şi. I5s.*1 Căci.

nici o altă paiimă nu are asupra noastră o putcre deopolriva cu boala plăcerii trupeşti".67 Să notăm. Sf. Isiuic Sirul. Grigorie eel Mare. din pricina forţei ei cumplite. Viafa Sftmtului Sava. '" Cf. Sf."^ osândirea aproapelui. 22.63 iubirea de sine. loan Casian. Scam. Grigorie eel Mare.A Sf.. 51. hrănita şi spo-rită mai ales prin trei feluri de comportament pătimaş: mAndria''" şi slava deşartâ. ză-misleşie în suflet tot felul de atitudini viciqase şi mai ales lipsa temerii de Dumnezcu. '' Cf. Vursumifie şi loan. "'Cf. 52. ea nimiceşte virtuţile''1 si. . SI loan Seiliarul. loan Scararul.Desfrîinarea mai mult decât celelalte patimi. XV. 63 scârba de rugăciune. legat de aceasta. 301 (PSB. cit. n? Ibidem. p. Apofiegme. 22.m ScăranU. Cuvant thutprf rugdciuttt.65 alipirea de lume. 34. Scant. XV. . Scam. foe. 8 Din această cauza. Ctmmituriu h low XXI. Aşezâmintelc mâaâstîttţti.60 Ca loate celelalle patimi. 145 Ibidem. loan Scararul. XV. dar şi din pricina uimitoarei repeziciuni a lucrării demonice care o inspiră. Grigorie eel Mare. 18. Sf. Sf. VI. w u Cf.dep&ţind aproape nipiditatea minţii noasrre". scric Sfântiil Grigorie de Nyssfl.7' tt Viafa Uii Moise. Scrisori duhovniceşti. XV. '" Ibidem. Referinţele au fost dare la capitolul precedent. . he. N 592/24. '*' Sf. N 592/24. XV. ail. Cuvuitr despre. Evagrie: . Scam. 106). ncvoinfâ. XLIX (139).™ ca este „greu dc înfrănt şi de tnfrunta!".64 nesimţirea."6 deznădejdea. 12. loan Scărnml. he. Apofiegme. 79. 90. 53. cit. St". Tralaiul praaic. a Sf. Sf.Din mullele patimi care razboiesc gândurile oamenilor.™ salurarea pânteceUii71 şi somnul fâiă musurâ. Scam. în încheiere. cit. he. n Amifiegrtw. lo. că patimadesfrânării este zămislită. I. II. "Cf. Apofiegme. Chiiil de Schilo|iolis. Sf. 240.

Ci. I7-I8. Omilii im/mtriva bogafHor. \ Ibidem. in mod patologic.şi laco-mia după averi pot fi pusc laolaltă. decât să se folosească de elc* Cu privire la acest subiecl.imp ce. Sfânliil Maxim Mărturisitorul subliniaza. ca şi eel zgârcil nu respectă acest rost al lor. ca şi faţă de diferile ai(e forme de bogăţic maierială. Cel lacom. Nimic IHI e râu din cele ce sunt. iubirea de bani . 2. pentru că amândouă sunl zămislite de una şi aceeaşi poftă de bunuri materiale şi.1 fn ceea ce priveşte pleonexia (nXeove£ict). privindu-le. câ „nimic dintre cele create şi făcute de Dumnczcu nu este râu"\A că patima se naşte din reaua folosire a puterilor sufletului/ în cazul nostni. VII. ea constă in voânţa de a dobân-di bunuri noi şi de a avea câi mai multc. cuvân-lul $iXapv\xila se traduce prin „zgârcenie" (noţiunea aceasta trebuind să fie inţeleasă intr-un sens mai larg decât eel folosit curent). Miixim Maitiirisilortil. m mod obişnuit..7 Caracterul patologic al arghirofiliei şi al pleonexiei este dat.6 Astfel. ca valori in sine. ' în ceea cc privcşle acest aspect. 3. pi in grija de a-i pastra. „lacomie de bani". ci atiludinea perversă a omului laţă de ele. „cupiditate". III. spune Sfântul Maxim. Sf.re v'ne din negrija mînţii de a cultiva cele fireşti". Roslul banilor şi al bunurilor materiale este de a fi folosiţi peniru ttaiul de zi cu zi.. în fapt. 2.J Se impune aici o remarcă analogs celor pe care le-am f'âcui in capitolele precedente: nu banii sau bunurile materiale intra in discuţie alunci când vorbim despre aceste paiimi. Această iubire se manifesto prin plăcerea de a avea bani. prin greutatea de a te despărţi de ei şi prin neplăcerea rcsimţitâ atunci când îi dai. ele chiar merg mână in mana. a se veden Sf loan Gurfi de Am. Cctpetedex/tredragosle. 3 I4r> . 18. deci. „nu banii sun! răi.5 Argliirolllia şi pleoncxia Arghirofilia (<^\\apy\nAa) desemnează in. ci iubirea de bani (.mod general iubirea faţă de bani.). a puterii poftiloare. LXXXffl. decât reaua întrebuinţare (napdxpiPK). III. de asemcnea. Cu toale că repreziniâ două stări pătimaşe diferite. de reaua folosire a puterii poftitoare. plăcându-le mai curând să aibâ bogăţii. Ibidem. ' Cf. 1 Ibidem. QmiHi la M<tt. ' Ibidem. 4. Vitsile eel Mare. nXeovE^ta este redaiă prin „aviditale". ('ttp0e despre dragoste. dar ş\ a tuturor celorlalte puleri pe care aceslea le implică. în (.t. Sf.

100 de capele. „iubirea cea rea de arginţi. In timp ce." ('ttvântaJta: Nimeni nu poale vtiuiiiui pe eel rare mt .SS. " Sf. Nichiia Stithatul. într-un ciivâiii. 13). rejatule omului cu semen» sâi şi chiar cu sine însuşi. ca şi dobandirea allora noi. in palimile despre care vorbim el îşi abate dorinţa de la rostul ei normal. Cu câl iubeşte omul mai mult banii şi se araU'i mai nesăţios de bogăpi. VII. loan Giiră tie Am. să urăsti aunil si impatimirea lacomă de el. 5. doar pentru a le aduna şi păstra. pe de alta. 56. şi dacă. se exclud reciproc şi sum cu totul incompatibile. 5). de aseinenea. ca pe una ce întoarce cugctul spre el si-l i'ăpeşte de la preadulcea iubire a lui lisus". li se de-dica* întm totul. spune Apostolul Pavel (Col. îşi risipeşte pentru ele întreaga energie. Sf. Lc 16. loan Cit&iaii.singitr. 2. 24. " Ibidem. dupil cum spune lisus însuşi: „Ninicni nu poate să slujească la doi domni. în viaţa celui zgarcit. 3. la început. îndreptând-o numai spre ccle materiale." Sfâtuul Nichita Stithatul scrie cu privire la aceasta. omul îşi îndrepta întreaga sa dorinţă spre Dumnezeu şi dorea păstrarea bogaţiilor spirituale primite de la El. II. Aşezâimnlele iiuvitistiresli. face pe fiii oamenilor să preţuiască mai mult dragostea aurului decat dragostea lui Hristos şi înfaţişeaza pe Făcâtorul ma-teriei mai mic decat materia şi îi înduplccă să slujească mai mull materiei decât lui Dumnezeu". baniî şi celelalte forme de avuţie iau locul lui Dumnezeu. nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona" (Mt 6. Sf. Fundamental.. XVI. loan Scururul. UeleMKUifvtipete. Scant. 12 Cf. Sf. 5. Cele . şi iubirea de bani şi de avere. „lacomul de avere este în-chinâtor la idoli".. toate forţele şi tot timpul. izgonind din sullet orice altâ dorinţâ". din punct de vedere formal şi privii din afnrâ. pe de o parte. iubirea de Dumnezeu şi de bunurile spirituale. „Lacomia (de bani) este închinare la idoli". in fond.w vttlunia . cu atfit se depărtează de Dumnezeu. devenind pentni el adevăraţi idoli. X Efes. 3. el se poartâ la fel ca acestia:12 adicâ le acordă averilor o valoare sacra. sau de until se va lipi si pe celâlalt il vadispreţui.W.10 De aceea. ea se raportează la Dumnezeu şi priveşte. le sacrificS sufletul sau. 7. şi pe celâlalt il va iubi. caci sau pe unul îl va urî. 147 . ''Ibidem. căci iubirea de bani „biruieşte toate cejelalte pofte. el nu-şi adorâ* bogăţiile aşa cum lac cei care se închinâ idolilor în cadnil iinui cull dedicat lor. le respectă şi lc venerează şi. 55.De iubeşti să fii prietenul lui Hristos.'' . urmând astl'el menirea firească a puterii sale poftitoare. chiar daca nu le aduce jertfe ca aceia. cum spuntf Sl'ân-tul loan Gurâ de Aur.I: Sigur că eel ca/ut pradd acestor patimi nu-şi da seama cfl se poartă ca un idolatni. LXV.Arghirofifia fi p/eoiu-xio Dar această rea folosire nu se dcfineşte doar in raporl cu burnt rile maic-riale. întemeindu-se pe una şi aceeasi putere poftitoare a sufletu-lui. Omilii In loan. ca şi a celui lacom de bogăţie. folosindu-se de ele contra tlrii..

nu mai r. slujindu-l Lui cu dărui-re. luând locul bucuriilor duhovniceşti infinit mat înalte şi singurele in stare să-1 mulţumească deplin pe om. El întoarce astfel spa-tele singurelot bogăţii adevărate (Mt 6. Oniitii tii I Cotiritem. El uită. socotind câ-şi poale purta singur de grijă şi-şi poate singur carmui existenţa. Crezând că-şi află fericirea. Dumnezeu fiind eel care are grijă de (oţi cei care I se roagă cu credinfa (cf. în loc să o câştige (Mt 16. 111. El se arata" lipsil de cea mai elemental iubire de sine. 16-21). omul nu-şi valorifică infinitele posibilităţi spirituale şi nil ajunge la împlinirea fiinţei lui. 'Sf. ele vâdesc totuşi lipsă de credinţă şi de nîtdejde în El. rămânând închis de bunăvoie în mârginita lume căzutS El crede că adunând comori pe pământ (Mt 6.. căci acolo unde este comoara oinului. ar fi trebuit să le păstreze nepătate în sine însuşi". mamfesitirile fifetut în care xe pmduc bolile spiiitutile Chiar dacă avariţia şi lăcomia de averi nu ajung să-1 ullătore cu totul pe Dumnezeu din suflet. nu-i aparţine şi-şi face planuri deşarte.. 7. Mt 6. MS . de fapt. XXIII. 25)."' „nu poate cineva cu adevărat să-şi iubească şi sufletul.de chipul şi înfăţişarea lui Dumnezeu. omul prctinde că astfel se îngrijeşte săşi asigure. . viitorul . 5. prin purtarea sa omul araiă că „nadăjduieşte mai mull in arginţi decâl in Dumnezeu"14 şi se străduieşte să dobândească avuţie bazându-se nu-mai pe el însuşi . spune Sfântul loan Ca-sian. *QmiUiUt Mattri. oarecum stăpftnindu-l. Capele desprc (Irago. cele care vin de la Dumnezeu.în realitate. 19. pe care. XXIII. punând banii şi averile mai presus de sufletul sSu. 20).stt'. Este limpede aslfel cfl prin arghirofilie şi pleonexie omul ajunge „propriul sâu duşman".un viitor care. înceteaza de a-l mai cere ajuiorul în rugăciune. De fapt. Omilii ta I Corinrsm. Aşa ajunge omul să se despartă cu totul de Dumnezeu.Di'. Asezt'unhitelc nu'inâsfhf^ti. 16-20). acolo este şi inima sa (Ml 6. el nu se mai îngrijeşte de suflet şi de mântuirea lui. 6. cu sine insuşi. şi averea".17 Ocupat cu sporirea bogăţiei materiale.B cum spune Sfântul loan Qurâ de Aur. 31-34). se lipseşle de comorile vieţii veşnice. căci plăcerea pe care încearcă s-o păstreze cât mai mull este nestatornică şi amară şi irecătoare şi. 21). sortindu-se sărăciei spirituale şi pierzân-du-şi viaţa. 18 s Sf lonn Gură tie Aur. El încetează de a-L mai vedea pe Dumnezeu ca singurul său ajutor şi sprijin şi. 6. în loc s5 se lase cu to-ml in voia lui Dumnezeu (Lc 12. ea îl lipseşte de fericirea veşnică.lmâne nimic din ea ţcf. 19) se îmbogăţeşte şi-şi câş-tigă siguranţa Iraiului şi libertatea. mai devreme sau mai târziu. Pe de o parte.4. LXXX. de tapt se condamnă la nefericire. VII. pe de altă parte.uriereo. Caracterul patologic al acestor patimi se manifesto şi prin modul de a se purta al omului înrobit de ele. Dar mai ales.n Preocupal de pâstrarea bunurilor sale şi de dobândirea altora noi. Lc 12. Maxim Muiliirisilonil. St loan Uuiii <)e Aur. se înstrăineazfi de adevărata sa menire şi îşi ţintuieşte cu tolul fiinţa şi viaţa de lume şi trup. Mt. decî.

X.14. Sf. Desprepociiinţti. 2. într-ade-VfiT. Sf. '" Sf Grigorie de Nazianz. :: Ibidem Ibidem. 5. VII. Om'mldri. Vasilc cel Marc. Grigorie de Nyssa. A 5e veden. 56. Sf. dc asemenea. Kegulile mid. Grigorie de Nazianz. I.*9 „Foloseşte-te dc bogăţie ca bun chivernisitor al ei. Ambrozie al Miluniilui. XIV. 1. Grigorie de Nyssa. ( I Sf. A se vedca. iar nu spre propria des-laiare". Grigoric ccl Mure. şi mai ales a zgârceniei şi lăcomiei. 2. Vasile cel Mare. XV. 3. IX. VII. de exemplu. (alebeze. De ace-ea. Simeon Noul Tcolog. loan Gun! de Aur. Oirâniâri. Sf. Mai'cu Asceinl. I. at. VI. 2. 19. 3. VII. roţi oainenii sunt egali: au toţi aceeaşi fire.faPsahnnN. Simeon Noul Teolog. spun Sfinţii Părinţi. IX. IV. Sf. "' St* Simeon Noiil Teolog.*0 şi cu cat are el mai multe. Grigoric de Nazianz. Domnul nostrum4 Lumea cu bunurile ei a fast dâruitâ dc Creator tuturor oaitienilor. VI. tulbură relaţiile omiilui cu semeiiul sfiu. Marcu Ascelnl. V. Sf loan Guru dc Aur. 3. Sf." Ce] care strange bogăţii „işi aduitf bunuri care nu sum ale sale". Sfiintul loan Gură de Aur spune că „cei bogaţi şi cei zgârciţi sunl un fel de hoţi". toţi au fost mântuiţi prin Hristos. aceasla estc impotriva voinţei lui Dumnezeu. '" Sf. Grigorie de Nazianz. Omilii împolmri bogofifor. Sf. Sfinn'i Părinţi nu ostenesc sil-i îndemnc pe cei bogaţi să-si înipaită averile. (hnilii impoiiiva bogafihr.ilţii. main. 7. VII. XXIX. Nichi-la Stilriaiul. iar cclâlalt rşi sporeşto averile numai şi numai pentru pificerea şi folosul lor.11. Celt 300 de eapete. '' Cf. Vezi. 5. Cawim/iii. de asemenea. Sf. 8. Desprf Nulwl." Căci.Arghirvfilia fi pleonexia Aceste patimi.:" Toţi oamenii se pot t'olosi şi bu-cura de lucrurile din această lume. XXVI . dc asemenea. 95-97. Sf. cil. 149 . Canmnariu la lov. 5. :c Sf Grigorie tie Nyssa. Sf. 101-102. Sf. 48. loan GtinS de Aur. toţi au fosi făcuţi după chipul lui Durnnezeu. 92. Sf. Sf. -' Ibidem. (hnilii impoiriva bogafiei. XXXV. Do-bandirea bogăţiilor. cftci unul aduiia banii. Vasilecel Mare. V. Omilii la I Corintent.3* lar dacă unii oameni an mai mult decât au . " Omilii fmpotriW bogafihr. 7. ■. spune Sfântul Vasile. I. 2. Grigorie dc Nazianz. Cateheze. ihvpn> Natxtt. Sf. 26. Amândoi „depăşesc liinitele legB *V adică se ingrijesc mai mult de ei decât de aproapele. Tâlemiv lit I'satw/d 4. XTV. Sf. se face întotdeauna pe seama aproa-pelui. a Omilii impoiriva bagafilof. lor. care spune „să • Cf. Cf.omilii la Lazăr. 206-213." călcând porunca iubirii. Penrru aceastu. Cf. Despre iitbirea tie santci. lo<:. "Ibidem. Omilîi hu/wfmti bogăţwi. ducând la o stare de lucruri nefirească şi anormaliV l_a inceput n-a fost a$a. 11 Cf. Despre feciorie. 5. Sf. Ambiozie ul Milanuliti. Sf.2G această stare a aparut ca urmare a pă-cutului stramoşesc27 şi se menţine şi se dezvoltă din pricina patimilor ome-neşti. loan Guru de Aur. IV.1' Ce] zgSrcit şi cel lacom de bogăţie însă nu fac aşa. 4. 1. Omilii l„ I ('orintetit. Desprr fe ciorir. IX. ca toţi să se bucure dc e!e în egală măsură. şi ele „rtu sunt proprietatea nimanui". Cateheze. (hnilii la /''twere. Dexjjre pwiiinfti." iar Sfântul Vasile îi numeşte jefuitori şi răpitori. cu alâl îl lipseşie mai mult pe semenul său.1 fie Impartial egal între oameni.30 Toţi Sfinţii PaYinti subliniază faptul câ* menirea bogăţiei este s.

7. * tâlcuire la Psalmut4." Arghirofilia şi pleonexia nimicesc iubirea şi legălura cu aproapele şi prin aceea că îi fac pe cei înrobiţi de ele sa nu mai vadă în semenii lor decâl pie-dici în calea îmbogăţirii sau simple mijloace de dobândire a averilor. loan Sciuunil.. 5. V. Nichilit Siithatul. Sf. 59. şi chiar de cei carora nu le-am făcut nici o nedrepiatc". Ei ÎI nesocotesc astfel pe cel de ace-eaşi fire. Sf. 150 . De aceea Sfântul loan Gurâ de Aur spunc ca „lăcomia airage ura tuturor". spune Sfânlul loan Gura de Aur.4'1 In ceea ce pri-veşte pleonexia. Sfânlul Grigorie de Nyssa spune ca ea naşte „fie mania faţă de cei de un rang cu noi. 48. ** Cf.45 Această patimă este pricină de razboaie. Omilii la loan. 14. 4: Omilii la Maiei. m Cf. Nichili.4* preschimbândii-l într-o adeva>ata fiara. Omilii la EvreL I. 40 Vczi mai jos. 3: Cttvtiniarea: Nimeiti mi poute vtHctma. Vasile «I Mare. duşmănii. furtişaguri. 1 u " IJJC.4" să fie nemilos*" şi crud. 18. teama".39 să sirntă sil. -1 Cf. 44 Omilii lo Mat. Omilii hnpatriva bogaţihr. LXXXIII. nemilostivi-rile şi uciderile". fie dispreţuirea celor aflaţi sub noi. 2. grijile. " C£ Sf. XIV. dar este el însuşi plin de ură faţă de ceilalţi.'* Bogâţia cunoaşte „numai neplăceri. aceas-ta cu amărăciunea. IX. Cf.'* Zgârcitul şi lacomul de avnţic. Sf. 6. 45 Sf. ca iubirea să* stea (în om) laolaltă cu avuţiile". 6. XXV1I1. 16. 2. loan Ciisiiin. ne „face urâţi de loţi. Sf. loan Ourn dc Am. lar patima sa îl face nepăsâror faţâ de aproapele.47 Arghirofilia şi pleonexia fac din om neom. Uihie Sinaitul. Sf. ura. 2. 22.Deacrierea. CÎI. 41 Sf. fie pizma faţă de cel care ne întrece (în bogăţie).1'' îl lipsesc pe aproapele lor de dem-niiaiea pe care Dumnezeu i-a dat-o creându-l şi nu văd în el un tovarăş al lor. cum spune Sfânlul Ambrozie. " Despra Nabot.i. Epistole. VII. IV. ţinerea de minte a răului. XVI.lh Nu numai că cel lacom de avuţie irezeşte ura se-menilor.34 „Este cu neputinta\ spune Eva-gric. 41 Oesprefccioiic. certuri. Capete ilcspre ireivie.1 de acesta.1' Ele nasc intotdeauna certuri şi tluşinănii. IV.4'' S£ Viisile cel Mare. uneltirile. uită de aproapele şi înce-tează sa"-I mai vadă ca seaman şi frate.44 lar Sfântul loan Scărarul aratâ că „ea a pricinuit urâ. Slithalal. Sf. cum spune Sfântu] loan Gură de Aur. pizmuiri. Omilii la I Cvrimeni. despărţiri. rralatul practto. 3. loan Guru dc Aui. LXXXIII. I. Omilii la Maîei. şi de cei nedreplăţiţi de noi. 4. 5. Scam. v " Omilii la Fltipeni. duşmănia. Regtihl? 'iiia.. 2. (Vie MX) d&copgfe. ajungând în urma la ura faţfl de toţi oamenii. EpistoU: IV. LXV. iar pizma se însoţeşte cu făţărnicia. Convorbiii tltilwvniccfli. manifeslthile şifelul în care se proihu holile spirititale iubeşti pe aproapele tău ca pe tine lnsuti". 4) Cf. Nichita Scithutul. nedorintf altceva decât împlinirea poftei lor.

ncfiind niciodală potolite. pe mâsură cc este salisfâcută. cu cat se îmbuibă mai mult. XI. Sf. 55. Omilii la I Corinleni. Simeon Noul Teolog. Cele SOOde capefe. 4. Omilii impoiriva bngafihr. Comenuiriu la lov. Sf. Nil Sorski. Cwwmtl eel mare de ptnuinjti. Scam. Cuviml la inidarea ltd tudK Omilii la I Corimeni. Omilii impoiriva bogăfieî." Patogenia arghirofiliei şi a pleonexiei este data de faptul cil ele sunt patimi dc nes&urai. H Omilii la I Corinleni. 14. loan Giuă de Aur. 2. ajunge înspăimântătoare când sporeşte şi se înrîidăcinează în om.. XXIll. Sf. 3-4. („aceastâ boală cumplitil.. Sf. Ambrozie al Milonului. ReguJa. VII. cu atflt Despiv iubirea de sdmci. OmiUi la Matei.dcvine mai primejdioasă decăt toate şi mai greu de alungat'V1 Sfântul Nil Sorski arata şi el că ." '■ Cf. 5. 2. Convorbiri duliirvniresti. IX. VII. Teodorei ul Cirului." Tot asa. Cwântarta: Nimeni nu penile vâlâma. 9. CLXXXVIH. sporeşte tot mai mult/'' Pentru Sfântul loan Gură de Aur. 6. 3. Omilii la I Corinleni. PG 83. s Cf. Grigorie eel Mare. 5. oare.V. 6. VII.S4 De asemenea. XXII. Per. 3. VI. Omilii mi/iotriva bogdfiei. Vasile eel Mare. Sf. B Aseiâminiele m/indxtiresli. V. Omilii la I Corinleni. XV. 2. pierzându-şi chipu] cie otti şi devenind adevSraţi monştri". boalâ mai crudă decât foaniea nestăpânită a pâritecelui.. Sf. care nu are nici un lcac şi pune stăpîinire pc toate inimile")'. ea . Eplslole. „Dacil n-o tăiem de la început. I. XI. dintru început cu totul rea. Io.in Gurfi de Aur. 5.. patima aceasta ne va aduce boală dc nevindecat". " Of. XXIll.. spune Sfântul loan Gurâ de Aur. arghirofilia şi pleonexia sum un soi de bulimic a sufletului: . loan Guril de Aur. 227. 2. 656CD. Omilii impoiriva bugitfi/or. VI. Andrei Crheanul.Nu este. Dorinţa care stă la baza lor este nezâgăzuitâ şi. loan Casiiin. ceva mai cumplit decât aceasta ? O asemenea foa-me nepotolilit a sufletului este zgârcenia. Omilii la Psalmtd 14.dacâ accastă boală prinde radacini în suflet. Omilii la toall* LXV. Omilii fa Facere. Sf. VII. Sfinţii Pfirinţi arată că e!e sporesc necontenit şi că nu cunosc sa-ţul. Calebeze. Ayezămintele mâhâstfreşti. nemaipu-land fi vindecată. 50. 4. şi Sfântul loan Casian: „Dacă.Arghirqfilia si pleonexia Cei înrobiţi cu totul de ea „ajung să-şi schimbe firea. V. a şi pătruns în inim. 3. Sf. Despre Nabot.. 5. nimie nu o satură. Vasile eel Mare. XXIll. scrie el. neluată în seamă la început.. Sfinţii Pârinţi nu sc sfiesc sâ spună câ aceste patimi sunt adevărate forme de nebunie. IX. Sf. XVI. St. LXXXI. II. Mutaţi acum această boală trupeas-câ lu suflet. Vasile eel Mare.. 5: Omilii la Maid* Lll. Sf. II.ţ0 Deaceea Sfinţii Părinţi spun că arghirofilia şi pleonexia sunt cu adevărat boli ale sufletului/1 Ei insistă asupra faptului că fiecaxe dintre ele. 6. Cuvi'inlarea: Nimeni tut pimte vătâma.. IX. U. Nichifa Stithatul. Sf. Lll. Sf. 151 . ajungc mai rea ca toate". *" Reguta. spune Sfântul Grigorie de Nyssa. 5. 3. 4. Despre Providenţd. 6. VI.. Către Staglurie Ascelul. oricâl ar mânca omul. loan Scamrul. Poate fl. Sf. 14.

XIII. se iveşte o aliâ suferinţă: îl chinuie grija de a păstra tot ceea ce a dobăndit cu atâta chin. Sf.iabiml 142. Sufletul celui iubitor de avutie. loan Guru de Aur. pe cei care au mai muii decât ci. nu are „nicicănd linişte. şi pe cei săraci. LXXXUI. Sf. 24. tulburare şi ne-orânduiala" neîncetate. Ciivâmarea. pe pământ.. le socoate pe cele dintâi ca pe o nimica f'aţă de ". el este pedepsit chiar aici. din motivde îtisirate mai sus.se teme de ceea ce or putea să i se îmumple". loan Gura de Aur {Omilii la Males.. Pofta nesaţioasă de a avea cât mai mult şi de a păstra cele avute naşte în suflet.).""' îl tin legat de bogăţiile pe care le are sau la care râvneşte. 2. 19.. XXIV.. Nimeni nu pottle vâtămit.). "2 Sf. îl mână să caule fară încetare alte şi alte noi avuţii. odata îm-pliniie dorinţcle. 3.: Omilii fa II I'imolei.in Gura* de Aur [Omilii la Hpislola eătM K»»«m. * Cf. . '"' .Bogaiul. loan Casian. 1 Vezj. numift-suirile şi feint in care M priului bolile Spiritual* îi creşte pofta. Găsim la Sfantul Grigorie eel Mare descrisâ siarea de suflet a zgarcitului şi a celui lacom de avere: „După ce şi-a strâns prin zgârcenie avuţie mare. există câte unul care. o frămăntare coniinuă. căci acum singura lui grijă este cum să păstreze toată această bogăţie. care-| face să se întrebe cum va putea dobândi ceea ce pofteşte. loan Scitnirul. de nelinişte. Şi pofteşte totdeauna mai mult decât ceea ce are"/' Nesaţul îi alinge şi pe cei bogaţi. 3). pentru lăcomia sa nemăsurată şi pentru dorinţa de a pâstra pentru sine tot ce are". Asezainimele mtmihliresit. scrie în acelasi sens Sf.SK Supuşi acestei patimi. V||. LXXXIII. nici ziua. chiar atunci când nu sufevă nici o pierdere. Io. căci. Măsurând pe cele ce are cu dorinţa de a avea pe cele pe care nu le are încâ. şi chiar mulţimea ei îl umple de neli-nişte. w Despre Ntihol. Omilii fa Malei. . spune Sf. fiind totdeauna harţuiţi din toate pârţile". in slujba acestor lucruri şi acestor ţeluri ajunge să-şi puna omul toate facul-tăţile sale sufleteşii. cei săraci îi pizmuiesc pe cei bogaţ. spune Sfântul loan Gurâ de Aur. 50. 4. Omilii la Malei. aşa cum spune Sfâiitul Ambrozie. iar cei bogaţi..fi: Arghirofilia şi pleonexia îl lipsesc pe om de liber-tate. 4..Desrrit'rea.. loan Oură dc Aur." Arghirofilia şi pleonexia zămislesc de la început in suflet o stare de tea-ma.JZguiciţii sunl robii şi prizonierii HViiţiilor lor".i. nici noaptea nu le aduce vreo uşurare (. literalmente aliemuidu-l. 152 . w Cotnenuiiiii fa h>\\ XV. Sf.) Apoi." Acest nesaţ vădeşte caracterul tiranic al arghirofiliei şi al pleonexiei care-l fac pe om rob al bunurilor pe care le posetlâ. "' Tâkulre la P. nicicând siguranţă (.. „având de toaie din belşug se socoleşte sărac'*.'" 1 Şi copleşit de tot felul de dureri. (. Mai întâi sut'eră şi se framilnta din pricina poftei lui nemasurate. de pildS."" Sfântul loan Gurâ de Aur îi descrie în acelasi fel pe cei supuşi acestei patimi: . Cf. |.*'1 patimile acestea dându-1 în srăpSnirea diavolului mai mult decât oricare alta.4). XVI.. VII. îşi simte sufletul apîisat. Seem..Cel lacom nu are nici o clips de liniştc şi sufletul lui nu cunoaşte odihna.

.

I: Omilii la I ('aiiiiti'ni. ci în reaua noastră cugerare". Ca şi nebunii. Sfinţii Părinţi spun că iubirea de avuţii este rădăcina şi maica tuturor relelor. loiui Damaschin.drasebireu paiimihr . ura. 19. Evagrie. Cotnenitirin In low XV. \şi'Z<imînh>ltr piiinâslireyti.'M Astfel. 11. dar nu este aşa. PG 79. IJrada du/wvfttceascâ tUmanaiiuf. Pesre (or. *Geie300itecap€t*t%55. Câci lot nebunie se cheama* şi a (e tenie de pierderea banilor. VII. Cuvintr deSp/V itevotnfri. Urmând celor spuse de Sftintul Apostol Pavel (I Tim. 2. VII. 1 ' Cf. m mod analog. Despn. Grigorie eel Mare." Arghirofilia şi pleonexia." Sfânlul loan Gură de Aur. ţinerea de minte a raului. duşmănia. Sf. V. XL.. Sf. Sf. certurile. tu nu vezi altceva deciU aur. ci cum le-o arată minrea lor fulburara. XXIII.Ci SI loan Giuă de Aur. 5. urmează că nu în firea lucrurilor stâ pricina întristilrii. VII. . 10). Omilit ta loan. pierderi ar trebui să fie cu loţii nişie nenorociţi. sufleriil rfiu. şi visele noaptea. tofi cei cure au suferit. vede peste lor aur şi argint". 1. 1200. încâr primeşre ca al doilea mime pe eel de slujire la idoli.. I. Aurul îţi bântuîe gândurile ziua. le e frică de lucruri care adesea nici nu există şi fug din faţa unor umbre.go Starea delirantă se regăseşte de asemenea în altâ trăsjttura" patologicâ a arghirof'iliei: caracterul obsesiv1" şi aproape halucinam pe care îl capătă banii şi bogfiţiilc materiale în sufietui pe care ea îl stăpâneşte. lar dacfi o aceeaşi înrâmplare ne-fericită nu naşte în toţi oainenii aceeaşi mare supărnre. arata ca omul arins de arghirofilie si de pleonexie ajunge să rfivneascil lucruri care nu există. Am văzut câ ea naşte în suflet reama" şi întrisrarc. Nil Sor. Isanc Sirol.*1 Caractenil patologic al acestor palimi se vădeşre şi în mullele palimi/boli pe care le nasc in suflelul omului. dezgustui. Vusilc eel Mure. 4. 156 . Sf. Căci lemcrea aceasia nu vine din fire.« n gâiulnriloi. Cavâat minimal \i de suflet foiositor. LXIX. 152. 2. VI. Dacâ ea ar fi cu adevfiral prilej de supărare. ci dintr-o rea voinlă. Mintea unor asemenea oameni e-ste bâniuita în permanenţâ de gundul la avuţii pe care |e au sau pe care vor să le dobândeasca. A se vedeii. Sfantul Nichira Srilhatul se mrreaba: „Dacii această boală e un rău asa de mare.ski. nu întrece orice răurate sufletul care boleste de bunăvoie de aceasra T*. sting iubirea. „Peste tot în jurul răn. Omilii la l ('oriiieni. se tem de cele care nu sum cu adevăral de lemur. 8. lonn Mosliu. robii cu lolul de cugetarea la bani. loan Casian. Aşa cum nebunii nu văd lumea aşa cum este. zămislind ast-fel roate patimile care se împotrivesc acesteia: nesimţirea. Regttta. Sf. Sf. Omilii ta Malei. şi de aceea cad in deznadejde. dc iisemenea. Omilii tmpotriVa btyâfiei. LIII. Trebuie sâ ară- " Cf. Sf. I. nuimfestdrile stfeittl in tare M pWQUC halite spiritual* mânleşti.Desciieri'it. 6. uciderile şi toate celelalte de acelaşi fel. îi spune Sfântul Vasile cel Mare celui lacom de uverc.. " Ibidem. Capete daptv dmg&tte. 4. mutându-se cu mintea Intr-O lume bântuitade fantasme. pe el ţi-l inchipuicştt. 34. aşa cum am arîttal. Talasie. Un asemenea mod de gândire deformează cu lotul realitaiea înconjurâtoare.

10 Sf. Nichita Stilhiitul. I I . ^<>»<iiiilafrf?. loan Gură de Aur. lsihie Sinaitul. 21. ura şi dispreţuirea semenilor".snu. Capeie despre trez\'ie* 59."11 înălţarea de sine. tor rit. Qespre feciorie. Despre xuflet. Omitii la I Corinteru.'7 dar şi lenea. Sfânlul Maxim învaţă că „trei sum pricinilc dragostei de bani: iu-birea de plăcere. aroganţa. Tâlaihv la Psatmut 9. V.105 In ineheiere. Sf. Scatto. lăcomia n-are alia prîcină decât măndria. I I . loan Scfuarul. 11. ■ Cf.XV\iL3.107 * Cf. loan Casiun. IX. Omitii la / Corintcm. n Sf.10 obrăznicia. 157 . ' Capetedespre dmgoste. I. ' Ibidem. 8. \oiwGw5de Aw.'" man-dria.102 disprcţuirea aproapelui. loan Casinn. Sf Grigorie eel Mure. Isihie Sinairul. 5. w Cf. I. III. Sf. VII. III. 5. loan Gură de Aur. XVI. IV. Cimvoilnri dukovtticeţtt. Sf. XXXVII. "" Ibidem. 45. Grigorie de Nyssn. loiin Casiiui. XXIII. 7 "" Idem. Omitii to Isaia. '" Sf. Tâtcuire la Psalmul 9. S. Cea mai rea dintre acestea este necredinţa". 17.'1'' slava deşartă. micuire la Psalmtd 9.Aighirufilia şi pUumesia lăm că mai nasie mânia'" şi felurite forme de violenţă. 4. loan Gura* de Aur. Cometiumu la low XXXI. 1 Sf. Aşezămintelr mihiasiiivsfi.100 şi cele care vin împreună cu aceslea donă din urmă: rndrazneala. să arfltăm ce amime favorizează dez-voltarea arghirofîliei $i a pleonexiei. Cf. % Sf. slava deşartă şi necredinţa.10' nesupunerea. Sf.106 lar Sfântul loan Gură de Aur spune: „A voi să ai mai multe bunuri pămănleşti decâl allul este semn de răcire a iubirii. Omitii la Facere. SI". Capttc despre irezvie. 59.

Râspunsuri câtre Talasie. $i afectele devin bune.269A. care ajunge la desăvârşire in dam I lacrimilor.* şi care este o stare de pocăinţa\ de doliu duhovnicesc (nfeuQo^). XXVIII. . nu numai că este . o boalâ a sufletului. Apoflegme.i'şii (Col. cu loate cil este o urmare a greşelii lui Adam. dar poale sluji drepi lemei al unei virtuţi: „intristarea cea dupfl Dumnezeu" (2 Cor.Sf. să sufere din pricina depărtării de Dumnezeu. Oniilii (a xlatui. 2.. să se întristeze de pierderea curâţiei sale de la Vnceput. 136. Exisiâ.. *Ihitktn. I. Cf. . 269A. Aceastf vinute îi este absolut necesară omului câ/ui peniru a regăai calea spre împârâţie şi a redobândi in Hristos starea paradisiacă. 58. tristeţea nu este ipso facto o patimă rea şi nu este nici strâinn de firea omului. care face obieclul studiului de faţă. Sf. ' Cf Apqflegrtie.1 Totuşi. de strapuiigere a inimii (KOTdtwjfcit. I. Talasie.100 de captU.) îniristarea (o pol preface) in pocainla care aduce îndreplarea de pe urma pacatului din timpul de aici'". PG 90. Sf. 1. Tftttai ăespre ţtţtruparea Cuvântutui. Răspunsuri cat re. 215-234. Sf.7 care-l face pe om să se mâhneasca pent™ slarea decăzută in care se alia.. Maxim M&turisitonil. Omi/ii diihovmi. N 561.. Aianasic eel Marc. produsâ prin reaua întrebuinţare a 1 Cf. . XXIX. care face parle dinire acesle aiecte nuiurale.1 Aceasta a apărut in urma păcalului adamic* şi este legată de slarea de cădere în care se afla omul. Sf. Dagnmtica. omul nu cunoştea iristeţea (X-OJTTţ). 593B.' TrLsleţea. Apoftegrne. De piJdă (. Maxim Măiiinisiiorul.6 Tristeţea fa Rai. " Rwpwimri cutrv Takisie. 7. Ea nu line deci de natura primordială şi fundamenuilă a omului. I. III). dur care. N 561. Sf." Cea de-a doua forma de tristeţe.). PG 90. 111. Rchpiuisuri vtiliv Talasie. Astfel. I. loan Diunaschin. 20. N 561. 596A.) le folosesc spre câştigarea bunurilor ceresti. cu toate că sum marairii ale caderii sale din starea de desăvârşire initial. 4 Cf. Sfântul Maxim scrie: „In cei ce se stfaduiesc. su-şi plângâ păcatele. Nichilu Stithatul. Ctie . Macarie Egipteiuiul. XI. PG 90. Catekete. I St loan Gunl de Aur. 2. Maxim Mamuisitorul.592D. ' Cf.lr.rt Cea dinlâi intrîi în rândul celor numiie de Sfinţii Părinţi „afecte lîreşti şi neprihâjute"/ adică stări care au apărut in Urea omenească în urmn pficatului originar. ' Cf."!. Capete despre treMe. Sf. dimpotrivă. două forme de tristeţe. 269B. PG 90. Isihic Sinuilul. 1Q).neprihanita". intr-adev.. este. Simeon Noul Tcolog. 60. * Sf. nu Mint rele. Sf. o pat imă. şi anume când (.

I5X .

III. sau penlru că a suferit ceva neplâcut de la oameni. scrie Evagrie. şi aduce aceleaşi roade rele dacă nu ştim sîi ne folosim de ca potrivit ratiunii şi în chip prevazăior". Aseztimintele tiuhulsti resit.1* apăşare a inimiy5 disperare dure-roasă. omul o foloseşte penlru a deplânge pierderea bu-nurilor inaieriale. Maxim Măiturisiionil.17 strâmtorare. M Sf. iiivdfdturi de suflet fohsitwire. care esle o forma1 dc coinputirnire. se întristează din pricina unor lucruri pentru care nu mcrită sa te muhneşti. fiind. :| Avva Doiotci. 13. dar este întotdeauna o reacţie patologică a facullăţii irascibile sau a celei poftitoare a sufletului. anormală. de păcal şi dc boală în care se aflâ.Tristerea tristeţii pomenite maî sus. pentru a se îndeparta de păcat. tristeţea (Xfenri) apare ca o stare de suflet caracterizata prin lipsă de îndrăzneaiă.. 1s Cr.|f' greutate şi du-rere psihică.aşacum ar trebui să facă neîncetal . 6-7. intrând asifel. ci. Ibidem. Kâspnwuri nine Tafosie. 58. 596A. In alaiii de ceea ce arată cuvăntul în sine.penlni slarea de decădere. 11 Ibidem. loan Casian. V." Aşa spune Sf'ân-tul loan Gurâ de Aur. care este cu adevaral o stare vrednică de plans. Cat re StoghirU Aseeiul.1* slăbiciune. ajunge să fie folositâ anapoda in chip lipsii dc raţiune. 159 .20 însoţită eel mai adesea de nelinişte şi chiar de spaijiiă. E] dn tristeţii o folosinţA contrară firii. loan Onră de Aur.10 el se întristează pentru cS n-a putut să-şi împlinească vreo dorinţă sau sa guste vreo plăcere. tristeţea devine „o patimă tot atal de grea şi supărătoare ca mânia şi cautarea plăcerii. Ibidem. 592D: 593B. Dar omul a schimbul rânduiala şi nu face ceea ce tre-buie la timpul cuvcnit: face mulţime de păeate şi nu se îndurereazâ din prici-na lor» dar de îndală ce i se întâmplă ceva cat de cat neplăcut. V. deznădejde. sau a amându-rora împreună. apare din cauza neîmplinirii dorinţe10 1 Cf.M Putinţa omului de a se intrista nu numai că nu este folosită aşa cum a voil Dumnezeu atunci când i-a daniil-o. w Ibidem. iar.. „Uneori tristeţea. ' Bftte dc la sine înţelcs cit nu puneni in aceastîi categoric iristeţea resimliia* tie orti peniru nenQrocirilc cure i se îniâmplâ aproapelui. Sf. ca să-şi roanifeste alipireade aceastfi lume. cade in deznâ-dejde'\i: Astfcl. 14. arătând că: „Nu nenorocirea. s Ibidem. I. mA. pe de alta parte. ci păcatul pe care-l facem trebuic să nc întristeze. IX.. " Avva Dorolci. Cat» Stuxiunc Ascend. dacă ne gândim la meiiirea ei firească -. in mod paradoxal. hivăţătuii. deci.11 Această stare poate avea multe cauze. 6-7. dimpotrivă. Sf. în loc de a se folosi de întristare pentru a-şi plânge pâcatele şi a se mâhni pentru înstrăinarea sa de Dumnezeu şi pentru pierde-rea bunurilor duhovnicesli. PC 90. UK 13. in slujba păcatului.1 In această patimă omul vădeşte un îndoit comportament patologic: pe de o parte el nu se înlristează . in mod csenţial legala de concupiscenţă şi dc mânîe.

V. puiem spune şi că „tris-teţea este lipsa unei plăceri (<rcfepT|cric. 58..24 şi că un soi de tristeţe . PG 79. ' TrataSulpractic. I I. Am văzut deja că Sfantul Maxim subliniază faptul cil plficerea simţurilor esie în mod incvitabil urmată de durere. inanife.2^ Şi pentru că „dorinţa e începutul oricărei patimi"*' fiecare palimă poate întotdeauna naşte tristeţe. 1. care eel mai adesea este de natura psihica." Avva Dorotei spune şi el. 11-12. '" Despre dmgoste. "• ttetspuimm către Ttikme. 19. De aceea e] spune că tristeţea este „sfârşitul plăcefii trupeşti". luănd forma tristcţii. 4. ? Despre cele apt liulmri ale rdnttiţii.sttiiile si fetal in care se produc balile Spiritual* lor (oxfeprpit KDV feniOuiucov).>J lar Sfantul loan Scararul arată că „eel care a urât lumca a scăpat de întristare. S Tratatutpractic.23 Sfântul loan Casian spune şi el că tristeţea vine atunci când „cineva a văzut spulberată speranţa ce-şi făurise în minte". '2 Cf. I) Cel mai adesea trisleţea este provocatâ de lipsa împlinirii uneia sau mai multor dorinţe. II56D "" Aşezănusitele mâniistîresti. înf'rănare..17 Placerea fiind legată de dorinţă. 593A. 10. ('onvorfiiri duhovrticeţti. a Ibidem.*1 Fiind efectul neîmplinirii dorinţei cam ale (în scnsul larg al acestui ter-men) şi al plăcerii care este legată de ea. IX.. „Tristeţea apare din lipsa unei plăceri trupeşti". 75. tristeţea vădeşte că cel atins de ea esle alipil de bunurile acestei lumi. vom examina In delaliu aceste diferile etiologii ale tristefii. f|6ovf>c). fie prezenle.. iar eel ce e împatimit de ceva dintre cele văzute încă n-a scăpat de întristare..) nu poate scapa de tristeţe". M Setutnfe.Descrierea. iar nu fizică.ja naştere când ni s-a z&lSrnicit o dorinţă".? şi spune că „nu se poate respinge un astfel de vrăjmaş dacă" avem vreo înclinare pă-timaşă pentni vreun lucru pământesc". -** Evagrie.32 Dar ea poate apărea în suflet şi prin lucrarea directă a diavolilor sau chiar făra vreun motiv vădil în conlinuare. Despn cele opt duhuti a//1 rtiutafii. spune lot Evagrie. n. 3." Tot el spune încă: „Dacâ cineva socoteşte că nu simte nici o împătimire faţâ de ■ Tratatitl practic. arată Evagrie. PG 90. alteori ea urmează mânici". Oespre cele opt duhuti ale râuttlţii. 11..3* Sfâniul Maxim Mărturisitorul3" şi Sfântul Talasie11' definesc trisieţea în acelaşi fel. PG 90. penlru că toate patimile implicit pofta. Evagrie subliniază faptul că ea esle legatâ de toate patimile. 592D. Căci cum nu se va întrista de lipsa a ceea ce iubeşte ?". eel care are „înclinare pătimaşă pentru vreun lucru pământesc" este adesea supus tristeţii. 1156D. "Scam. I fin . 19. s Răspurvniri către Talasie. fie viiroare". 58. PC 79. 11. De aceea. în acelaşi sens: „Cel care nu dispreţuieşte toate cele pamânteşti (. 11.

V. IX. "' Cf. '" Cf. Dexpre cele opl dulutri ale muîăfn. naste tristeţea". de un sentiment de frustrare privind întreagn . '* Cf. Astfel. III. VII. 8 Sf loan Gurâ dc Am. V. PG 79. vădind astfel faptul ca nu sunt împlinite dorinţele profundc şi fiin-damenlale ale persoanei. ' Drxpr* eete opt dulutri ale niuidfii. în cel asupra căruia s-a pornil. Prin urmare.i HIi f . " Ibidem. II56B.y relele care i se pot întâmpla. I. „mânia este o dorinţă de răzbunare care.4t' şi mai spune că existil un soi de tristeţe care „ia naştere când încetează mânia". i i n şi faptul ca nu loldeauna tristeţea este provocată de neîmplinirea unei anume dorinţe. 4. chiar dacă ea nu ştie limpede care sunt acestea. Muxim Mnrturisiloml. 3: 9." Alipirea pălimaşă a omului de viaţa pămfintească şi de cele din ea care-i satisfac palimile.in morale ale altuia. într-adevăr. 89. Ctmvorlriri tluhovnweşli. Cf. 25. I. fie chiar din pricina necazurilor de lot fclul: boală. Oesprtfeciorii: III. Ttalattdpracth. spune şi el că „tristeţea este une-ori urmarea unei mânii anterioare". Isaac Sirul. legate de un lucru anume.. reacţia pe care o aştepta.47 In afara de ţinerea de minte a răului. Sf. i . unul ca acesta se înşală cu desăvârşire". II58B Cf. Cf. Sf. vădit este că-şi aminleşte rîUil de la el". Onnlii to staiui. 10. III. " Ibidem: V. de supărarea pe aproapele şi dorinţa de a se răzbuna pe el. Capete despre dmgoste. tristeţea este legată şi de alle sentimente. Sf. ea poate sa fie legaliS de o in-salisfacţie de ordin general. Ibidem. 13. PG 79. 16. dar inima lui e întristată pentru lipsa lui." De aceea întălniin adesca tristeţea născută din pierdcrea vreunui bun material" sail din orice pagubă de acelasi fel. . 1. de pizma faţă de bunurile materiale ■ . Omilii ta statui. Sf. Trataltd pructic. 11. 2) O a doua cauză a tristeţii este mania. dimpotrivă. pentru că n-a izbucnit pe măsura supărării sau pentru că n-a trezit. 4. V.n 161 . 4.4" Ea poate fi cauzaia de lipsa onorurilor din partea lumii. de asemenea. 17 Coiivoiimi didiovnîceşti.44 La fel scrie Sfântul Maxim: „întristarea (supărarea) este împletită cu amintirea nlului. Cf. 91. Evagrie. fiind astfel legată dechenodoxie. VII.Tristeţea vrcun lucru.45 Sfântul loan Casian. "' Afezfiniinlfle mâtuisiirrşti. loan Casian.? . Giigorie dc Nyssa. loan Gură de Aur.43 s. Uneori omul se întristează pentru că mania sa a fost necuvenit de mare în raport cu ceea ce a generat-o sau. poate naşte rristeţea: fie din pricina gândului la toate cele ce-i pot pune viaţa şi plăcerea în primejdic. cănd mintea va oglindi laţa fratelui cu suparare. neimplinită. Evagrie spune: „tristeţea urmează mâniei". de asemenca. 11.!M: t i ' n i . 11. Sf.'" Trisleţea poate fi trezită. nedând alte precizări.4" moartea. 96. d Capet* desprr dmgoste. 12. explică el. t'm-hitf despre nevoinfâ.

180. spune ca există o tristeţe. Stagirie. deci. Srrisori.. 3. care crede că nu este apreciat la justa sa va-loare. II. de redobândire a sigu-ranţei de sine şi de înălţarc în ochii proprii şi în ochii celuilalt. copleşît de o putemica tristeţe.. Sf. Cf.4* fn aproape toale aceste situaţii. aceasta* patimă vădeşte iubire de sine şi esle.. umplându-l de răttî". dar mi pcntru că n-ar avea ta modul absolut nici o cauză. legată de slava deşartă şi de mândrie. este de alifel un resentiment al mândriei rănite.ltor. Drxpre cei cv cred ca se îmtrepleaza din tapir. II. vorbind despre starea sufleteasca a prietenului său. deosebirea dintre ea şi akedie. Tot el. ^QStreSlaşhirîeAscetul. Tristeţea vădeşte reacţia unui ego frusirat în dorinţa afirmării de sine — skuaţie în care aceasta" a doua cauză a iristeţii apare ca înrudilă cu cea Uintâi -. subliniazâ în repetate rânduri rolul influenţei demonice. puţin mai sus. 1.l I. din îmboldirea vicleanultii vrăjmaş suntem apăsaţi de o neaştcptată tristeţe". Astfel. DacS spunem desprc ea că este nemolivaiă. V.4y Ţinerea de minte a răului suferit. II. IX.. chiar făra să extste vreun motiv care să ne pricinuiasca această cfidere (. facern aceasta pentru c. 4. pemm câ nu este. manifeslările şijetuf în curv se frotliu bolife sfiri!ua/e Tristeţea poale fi generate şi de o jignire sau de ceea ce omul crede că a fast o jignire: „fund nedreptăţiţi sau socotind că am fi nedreptăţiţi. iai mânia care naste tristeţea exprima" adesea voinţa de reafirmare a eului. suntem apăsaţi de o neaşteptată tristeţe". Dagmafica. Sfântul loan Casian arată ca „uneori însă. hivaţtititri de suflvi folomoare. Sfinţii Parinţi spun că eel mai adesea ea apare în sutletul omului prin lucrarea demonilor.miinfhtireştt. chiar fara să existe vreun motiv care să ne pricimiiascâ această cădere. 698. 3) Uneori tristeţea apare ca nemotivata. în acest caz. pe care o vom examina în capitolul urm. " Afezăniiineit' inâwislîwşli. Cf. care se manifesta ca o „dureroasă disperare. Seiitinfe. „Câteodată însa.). * Cf." Sfântul loan Gum de Aur. întunecând-o. 4. îl loveşte. 16.^ El scrie aşa: „Diavolul este eel care îţi învăluieşte mintea cu aceastâ* neagră tristeţe. ' IbitU-m. Marcu Ascetul.6-7. M In acest soi de tristeţe.1 nu esţe direct legalâ de o acţiune anume a persoanei atinse de ea. Avva Dorotei. precum cele-lalte. " IhitlemAX. arată Sfânrul loan GftSjan. este greu de stabilit. şi tot el se luptă sa ia de la tine once gând bun care te-ar putea linişti şi întari. Varsiinufie şi loan. dezvoltarea şi menţinerea oricărei forme de tristeţe. ne mâhnim". 162 . IX. 4} Trebuie ştiut că demonii au un rol important în naşterea. dar mai ales a acesteia din Lirmă. Avva Dorotei. iristeţea este expresia sentimentului de eşec sau de neputinţa\ care-I cuprinde pe om în încercarea nereuşită de a-şi recâştiga onoarea pierdută. ': Aşf?thmiiSi-k. efectul neîmplinirii unei dorinţe sau efect al mâniei. cum este legatâ de ele şi mania din care se naştc ea uneori. Şi aflându-ţi sufletul lipsit de acestea. l.Dtrscrierea. dc care se lcagă cel mai adesea tris-telea. fără noimă".

II.*° a Scrisari dultovniceţti. Adesea. 70. el nefa-Când allceva decât să se folosească de aceasta stare ca sil sporeascâ patima. sunt ale dracilor".TtiXlefeo De altfel. 433. Simeon Noul Teolog.nu tin alat de firea lucrurilor. 1. loan Scărarul. Tot astfel se întâmpla şi cu bolile sufletului. cSci ea poate aduce chiar moaiteu omului. Sf.Cf. 7)".)*' care este una dintre manifestările ei cele mai grave. 72. nu ele sunt adevărata ei pricing ci doar simple prilejuri de manifestare. Stagirie: „Nu demonul este pricinuitorul tristeţii neguroase care te-a cuprins. 2.2 " Oilre Stag/line Asretul. ttttgulo.a voinţei omului. XXVI.. Sf. Izvorul ei se află in sufletul omului. spune Sfântul loan Gură de Aur. Dacă ucestea sunt puse in chip înţelept in buna rânduială. 1. cat vin din propriile noastre Ştări sufleteşti.A Ibidem. LXXVIII. Nil Soiski. . V. bolile trupului au drept cauză mai curimd vreo tulburare lăuntrică decâl starea rea a vremii sau altă înrâurire din afară. iar împre-jurările şi relele înseşi care i se întampiri nu-i pot servi drept scuză înte-meiatâ. „Căci am auzit că cele ce se fac cu tulburare şi intristare. 163 . Cefo 225 de mi'fir teologice şi practice.1"1 Ade-sen. 124. ca şi faţă de sine însuşi. «ca să nu fie copleşit de prea nuilta întristare» (2 Cor. acestea din urmă nu atarna decât de voinţa noastra (si ne putem feri de ele)". Iar daca* bolile trupeşti tin de firea noastră. I. „Bucuriile ca şi întristările . în realitate. 13. de aceea Apostolul Pave] îi îndeanma pe Corinleni să-l ierte pe cel ce a greşit.. v CI'. I. '? thmluluswtui. III. ei nu pot să facă aceasta decât dacă afla" in suflet teren prielnic şi numai folosindu-se de pariiciparea . trcbuii' sâ subliniem că. unul dintre efectele imediale ale lucrării diavoJeşti este locmai apariţia in suflet a unei stări de întristare. Sf. „Gândurile de la draci sunt rulbti-rate şi pline de întristare".scrie Sfâniul loan Gura de Aur ." Şi putem afirma şi conlrariul: orice stare de tristete rea 8 sufletului este intotdeauna semn al lu-crarii diavoleşti. 3." Chiar şi atunci când diavolii sunt cei care trezesc sau menţin starile de iiisteţe. 72. ci chiar tristeţea ta il ajută să-ţi strecoare în sut'let aceste cugete rele". spune marele Bătrân/0 Cu loale ofi adesea eveniinentele exterioare suscita şi motivează tristeţea. inima noastra* va fi întot-deauna mullumirâ. Patima triste|ii poate lua forma extrema a deznădejdii (antyvoitnc. Omul este deci eel răspunzător de tristeţea de care se lasă cuprins.mai mult sau mai ptiţin conştientă . spune Sfânlul Varsanufie. tristeţea se află în suf'let înainte de a interveni direct diavolul. „O prea mare întristare este toarte primejdîoasă. Cf. De aceea Sfântul loan Gură de Aur îi spune prietenului său. Scara. mai precis in atitudinea lui faţă de cele ce îi vin din afarfi. '" Otmliila IIHI'I.

|. Se ştie doar că mulţi oameni. Nil SoiskL RegitJa. '' <'Otntrtiariu h lov. Chiar şi atunci când este văditft lucrarea duhului râu în ei.uneori chiar . Sf. 2. Sfântul Grigorie eel Mare. Da. Căci „întrislarea lumii aduce moartc". că s-au lăsat inrobiţi şi doborăţi de supărare". din pricina unor puternice suferinţe voiesc in chip nebunesc să-şi ia viaţa. Pricina de moartc spirituals. savărşind cu nesaţ toate faptele necurăţiei" (Efes. numai ca să scape de el© < „O mare întristare. 10). el îşi pune în gând să se omoare şi ajunge chiar s-o faeS. scrie Sfântul Apostol Pavel (2 Cor. Cele 300 de capeW. spune că din întristare „vine rătăcirea minţii în cele 43 neîngăduite". omul îşi pierde cu totul nădejdea în Dumnezeu. 4. I. oamenii pe ei in-şişi trebuie să se învinuiască pentru pierzania lor. nu are altă armă mai de temui tmpotriva noas-tră ca deznădejdea. Cdlre SinghiHe Ascelid. el se bucury mai puţin când păcfitiiim. fie şi numai pentru faptul că îl fac pentiii o clipă să uite de starea în care se află. I. 65 Căite StaghM* Ascetul II. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune ca asemenea oameni „petrec în nesimţire şi s-au dedat pe sine desfrânării. având în minte aceste cuvinte.. împingându-l la sinucidere. 45.V. 19).in Gmă cle Aur. nenorociţii de ei îsi pun laţul de gât sau îşi îm-planla un cuţit în piept sau se aruncă în apă sau in alt chip se dau morţii. pre-dându-se puterii lui şi sortindu-se mortii spirituale. EI lasă astfel câmp tiber lucrării diavolului. CopeU drsprr trezvir.) Sub apăsarea deznadăjduirii. 60. . Isihie Sinaitul.Desvrierea. piietenul Sfanluhii lo. fără să fie chinuiţi de diavoli. 135. 7. Sfântul loan Gura de Aur arată ca in acest caz poate fi vorba şi de o lucrare diavolească. * Ihidem. crezând cîi ele sunt un leac pentru starea tin cea rea. şi prin uceasta taie legatura cu El. I şi 2. ii scrie el lui Stagirie. care martin iseşte ca esie harţuit de ideea sinuciderii şi se atlă pc punctul de a o pune în t'nplă (cf. şi prin ea poate provoca în suflet adevărate catastrofe. I. deznădejdea ta mai mult decât duhul rău le aduce în suflet şi poate că ea este singura lor pricină. Pentru a explica această situaţic. spu-ne Sfantul loan Gură de Aur. deznadejdca ÎI duce pe om şi la moartea trupească.w Sub efectul dez-nădejdii . nemaiaşteptând nimic de la viaţâ. dă naştere celor mai mari rele (. de aceea.''1 înir-adevăr. 164 .66 " IhniUi despre podiiiiţâ. ": Cf. XXXI. ci le aduce însăşi întristmea ta. decât atunci când ne deznădăjduim din pricina păcatelor".il unei simple întristări omul ajunge sa se dedea patimilor celor mai distrugătoare.. chiar fara* ajutonil diavolului. Sf.Demonul. 1). numifimttitih fi felul tn cat-e să /irodnr botile Spiritual* Diavolul joaca un rol deosebit de important în căderea omului în deznă-dejde. Nichita Scithatnl. ajuns in-tr-o asemenea stare.. M Vetlem aceasta la Stagitic. nu vi n numai de la diavol. II. dar insistă asupra responsabiliiaţii omului: „Aceste gân-duri aducatoare de moarte.

facându-1 pe om morocănos. IX. ( 'ritrr Stagftirie Asceml. XVII. V. loun Giiră de Am. iar pacea inimii i s-a rulburat. Cu atăt mai mull este aşa cânU e vorba despre deznădejde.71 Efectele patologice ale tristeţii sunt devastaloare.1 Cf. loan Casian. CiunenUinu la lev. Cwlme(Uxprenewinţă. spune Sfâniul loan Gură de Aur. '' Aşez&ninlek inânăitireşft. 4. Astfel în Cartea lui Isus Sirah stă scris că „pe mulţi i-a omorât întristarea" (Sir. ' St. Sfâma Sinclitichia. 14. ('oin.. tristeţea este privită de Sfmţii PSrinţi ca o boală a sufletului''' de o mare gravitate şi cu efecte putemice.. il doboară şî-1 prăbuseşte într-o disperare dureroasă". CâtovStaghirfe Ascetui.*0 !n felul acesta. ibidem. I. 21). lo»n Guru de Aur.*dac£i printr-un asali întâmplălor. I (. I I . Isaac Sirul. 1. îl face pe om să* se comports ca unul ieşil din minţi (. Sf. loan Casian. III. 19. cl spune că ea tsie o tnnii. aiunci.. '* Evagiiric. 105 fl . Sf. zguduie din temelii şi ne cufundă în grca deznădejde (iabefactat el deprimit) mintea". Sf. foe.Mare este stăpânirea tristeţii. II58B." ea şi aduce în suflei mulţime de rele. 3. Sfântul Nil Sorski o numeşte . " Sl'. vorbind despre „tristeţea care vine de la vrăjmas". '" Apuffffiiitf. * Ibidem. cil. Cf. 21. o plagă a sufletului (OmHii fn sttum.1 -71 Câor Staghirti Astviui. 1). I. nel vizibilă atunci când este vorba despre deznădejde. 1. încă de la primele ei manifestSri patima tristeţii produce atitudini pălimaşe.7'' lipsil de răbdare. relaţiilc omului cu seme-nii săi sunt profund tulburate/1 Cf. u Regttla.'' Sfinţii Parinţi prezintS adesea această palimft ca pe o fonnă de nebunie.Trisiefea Pentro toate aceste motive.. IX.acesi soi cle hoaliT). I.j-ădăcina tuluror răutâţilor".76 ranchiunos. Despre erffe "/'/ dnhuti uie i.Teodor cei CdzW.. Sf.77 plin de amarăciune.74 Pe lângă fapiul cft naşte deznădejdea şi relele ei urmîtri daca este lăsata sîî se dezvolle. seria alfnbelică. Aşvzâtmntt'ie mânâstirejti. Sinclitichia. Giigorie eel Mare. VI.™ pizmaş. „dupii ce a pierdul orice judecata sănâtoasă. IX. 12. PG79. LXXVI1I. I.).72 Nu numai că „întristarea esle o stavilăîn calea binelui". Sfânuil lomi Gură de Aur nu se fereşte să spună că „o mare trisleţe este mai vătămătoare pcnmi noi decat loviiurile vrăjmaşului". Despre vete opt dtthnri >ilt' iiiwiiţii. De uscmeneu. XXXI. loiin Gura" <\c Aut. i: ibidem. II58C. v Sf. Sf. spune c3 este „plinâ de nebunie" ~° lar Sfântul loan Casian constată că . tristeţea a avut putinţa să pună stăpânire pe sufleiul nostru." rău. 11. " QtmUi In low. 2. 30. ea este o boală a sufletului care cere multă puteie şi curaj pentru a i tc fmpotrivi şi penti-u a izgoni răul pe care-l aduce". Omilii in iiatui. 45. * IbUbm. sau prin diferite ocazii neastcpiaie. A$ezâminteU> nu'uuistireşii. loan Casian.iiiuiui.'*' . I. Evagrie.

Cuvântul 26. 45. " Evagrie. Idem.*1 Unul dintre efectele ei specifice esle ingreunarea sufletului. Cf. 9. penlru că-I lipseşte pe om de dinamismul necesar in lucrarea celor duhovniceşti.M Omul. Despre ceie opt duhtiri ate niuu'ifii. Despre cele opt duhtiri ale rrliiiiifii. nuimfestorile ft fehil hi care se prmlitc holile spiriluale Să mai notăm faptul că. „răpindu-i rugăciuneu'V mai ales atUnci când tristeţea urmează făptuirii păcatului.isitin. loan C. 11. Coin' iiumahi. tulburându-i pulerea de judecată. este prill ea cu tolul lipsil de putere. Cf. IX. '' Sf. asemcnea tuturor celorlalte patimi. " Cf. Sf Nil Sorski. Ret>ufa.Sorski.scrierea. Asezamintrle mibiastiresti. Sfilntul loan Scaranil. Scam. Sf loan Scărarul. 11. Regtifa. V."7 Mai ales acesi din urmă efecl este deosebii de grav. îl face să piarda rodul eforturilor sale ascetice.*6 paralizându-i orice lucrare. tristeţea into-neca suflelul"3 şi orbeşie mintca. '' Cf. 56. Cvffvorbiri dttfwvnit c. v. Ctivinte despre iwvoiitţtl. 9. Scant. Sf. Sf Origorie eel Mare. 8. M'.yti. devine delasator. V. "J SI" Isaac Si ml. Evagrie.1" las. Nil . ] 2... Comentariu fa low XXXI. I(î. 16'» yl . V.*'' Cf..De. Cuprinsul pe scurt. I I.

' CI. Convorhiri duhovniietii. Cnvitite dexpre rievoinfă. Cuvânl ascetic în o xutade capete. unei anumite stări de lene4 şi unui soi de pliclis. 16. loan Casian. dar alături de acestea ea mai cuprinde şi lehamite. Scant." Existâ în akedie un sentiment de insatisfacţie vagă şi generalâ. Akedia corespunde... XIII. Ce/e 225 de capete.2 Tradiţja răsăriteană însa* face deoscbire între ele. Scam. moleşeakV descurajare. 73.. incapa-bilă de a se fixa. Indeosebi cănd este singur. XXXI. gaseşte toate lucmrile lipsitc de sens şi f3ră rost şi nu mai aşteaptâ nimic de la viaţă. 5 şi I. somnolenţă7 . Ie pune laolaltâ. Maxim Mărturisitonil. Cuvintele „lene" sau „plictis". Sf.10 ca şi a sufletului.13 Akedia îl face pe om nestatornic cu sufletul şi cu trupul. I. X. XIII. astfel încât pe omul aflat sub stăpânirea acestei patimi nu-l rnai interesează nimic. Convorhiri duhoxmiceşti. Isaac Sirul. nu exprima" decăt o parte din realitatea complexă desemnată de această noţiune. l'âsiontl. "Cf. 7 Cf. : Cf. Aseziintinteti' rnânmtiresli.akedia împingându-l pe om la somnH fară ca el să fie cu adevărat obosit9 -. Sf. loan Gură de Aur. Simeon Noul Teolog. Cwtvoiinri duhovnicesti. Vedenia 111. 8. ' în afariî de Evagric şi Sf. amorţeală. loan Scăranil. Viaţa Sjibitu/ui loan Gnrti de Attr (în fe ed. '' Cf Sf. Sf.. I. 67. trece de la un lucru la altul. Diadoh al Foticeei. Sf. silă. Seam. p. loiin Ciisian. 71. V.. urât. al cărei inspirator este Sfânlul Grigore eel Mare. Paladie.. 66. Henna. V. Cete 225 de capete. 85.'' toropeala. 6.Scilmnil. Sf. XHI. I I. lâncezea-lă. Grigore eel Mare. Arsenic Epistole. J Cf. privindu-le la două patimi distincte. I. loan Casian. 19. îngreunarea trupului. SE Simeon Noul Teolog. Sf. 3. I.n Minlea. Qmtentariu h l&v. 58. Sf. 36. I. ' Cf Sf loan Casinn.X. C 't-tf 225 de capete teologice si practice. loan Casian. Sf. 19 (11).7 Akedia Akedia (AKT]6la) se înrudesle cu tristeţea' atât de mull. Capeie tlespre dmgoste. loan . greu de tradus în limbile moderne în chip simplu şi complet în acelaşi timp. loan Scăranil.V'. I. 16. . 133). desigur. Sf. 16. 13 Cf. Aşezâiitinteiemânthtireşti. Convorbiri dulxovmitsti. Vitiţa SJSiUuhii Antonie. 66. încăt rradiţia asce-tică apuseană. Sf. 'Cf Sf. 8 Cf St Simeon Noul Teolog.3 Termenul &xr|8lo: a fost preluat în latinâ* sub foi-ma acedia. prin care el este adesea redat. a se vedea şi: Sf. Atanasie eel Mare. 4 Cf. Col-ImanNorton. lipsă de grijă. socotindu-le una şi aceeaşi patimâ. Sf. V.

167 .

V." Akedia poaie. ftl încearcă săi înloarcă din cflile Duhului. '' Idem. " Ibidem. el le resimte ca atare. o moleşeala a minţii în nevoinlâ. 2 (2). dar. căutând pretexle „bune" pentrn a le îndrep^ titţi. râtăcind din loc în loc. undc ar pulea găsi mai tişor cele de trebuinţă". ea tl împinge pe om să caute cu orice preţ înlâlnirea cu cei-lalţi. Tnxlatul practic. X. 33. de iiscmcneu.vf prtnlttc bolile spiriluale omul mi mai poate suferi să atea in locul m care se află. Sf. 26. y Ibidem. să le tulbure liniştea şi nemişcarea care o înlesnesc. 16. X.2<3). care. loan Casian. -' Svartt. Evagric. crede el. 71. 16.. Sf. Aşt&ămintele mwu'isiirrşti. 12. 0 Idem. Anlirericul. I I.'° Accste întâlniri nu-i sunt.<* l 6ft. 11 Cf. Adesea ajunge hoinar. V. XXIV. A sc ve-dcn. Simeon Noul Teolog. Sf. V. mai ales de munca sa. cu toiul necesare. X. Convorbhi ttuhovmceşii. Cf. obiecliv vorbind. care. Asffzăimntetf niâ>uhiir*şti. 2t Cf Sf loan Sciuurul.X..1'' Se poate întămpla ca akedja sâ nască în sufletul stiîpânit de ea tin mare dez-gust faţă de locul unde şade. l. că în allă paite i-ar fi mai bine. ' Rvagrie.X. Arsenic Epistole. lârâi de paiimă. loan Casian. !1 L68 .liescrierea. alături de sila de toate. 5. A. Sf. Sf. Afezămintete mănâstitr$ti.. şi în realilaie. să le împiedice în orice chip lucrarea pe care o cere o asemenea viaţă şi mai ales să-i depărteze de la pravilă şi de la stăruinţa în nevoinţa ascetics. Antirclicul. Tmtatul pmctic. I. 2).easla se poate face şî cu închipuirca.yi'ză'tumHe m<in<htiiYşti.*1 „îl face să lânjească dupâ* alte locuri. 3. 2. 57. inanifestarile fifelul in vare . ('onvarbiri iluhoi'wccşti. Canvorbiri duhtwniccjti* V. CeU 225 de capete. de asemenea. loan Casian. ar fi mai interesanţe şi l-ar face fericit. înlreţinute prin vorbărie deşartă'\ născuifl dinir-o curiozitate fară rost. Toate aceste stări legate de akedic sum însoţile de neliiiişte. Ctmvorhiri tluhmnUesti. Sf.''' Astfel.'^ Relaviilc sale cu oamenii sunt cel mai adesea uşuratîce. 2 (3).37 Ea îl face pe monah „lene> şi neinslare de nici o muncâ '* Cf. VI. ' Cf. 16.20 îi oferă molive ca să fie nemulţumil de el şi-1 face sâ creadă.n In general. " fbtâan. conslituie o caracterislică fundamentals a acesiei patimi. loan Casian. 15 Ac. V. de care îl face să fle nemulţumitr' împingându-l să caule alte aclivităţi. * Cf. 12. Cf. 6. Â Sft loan Casian o defineşle în mai multc rândurt ca Jtn'diuni viute $iv$ tmxietos cordii" (Aşeztbnintete mânâstireftit V. Sfantul loan Scărarul o prezintă ca pe o „lâncezeală a sufktului. în mod iluzoriu. VI.2(\).2"1 Demonul akediei atacă mai ales pe cei dedicaţi vieţuirii duhovniceşti. o sc&rbă faţă Ue fagăduinţa câlugărească". Convot-biri iluhovniceşti. Aşezonnntelt* mâmstireşiL X. X. sa-1 facă pe om să fugă de llicrurile pe care le are de împlinil. XIII. Aseztimhtfeie mânâstimy«. patima împingându-1 să iasă14 şi să colinde prin alte locuri.

. 58). '■ Ibidem "Cf." Toţi Sfinţii Părinţi văd în akedie principala piedioS în calea rugăciunii. Cf. adesea nedesluşit. este „plictiseală în cilirea psalmilor.'9 monahul ajunge trândav în tot lucrul lui Dumne-zeu. neputincioasa în rugaciune". 58. tie plictiseala. de cei din jur. I. Pe aceştia îi alacă sub alte forme. 19.. spune Sfântul loan Scara-rul. dar lor le vine trândăvia care e vădită tuturor"."" Robită de această patimă. cum arată Sfân-tul Isaac Sinil. 26. '' Sf. Cuvhue despre itewmfâ. iarăsi se îngretinează trupul.1" Această akedie ia forma unui sentiment.. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. de sila de sine şi de viaţă. XIII.. Sf Diiicloh nl Foticeiî. Cuvinttt ăespre t&voirtfă.h ccpete. Dar ea nu-i ocoleşte nici pe cei care trăiesc fără nici o rânduialâ şi neavând nici o grijâ de sufletul lor. l<ir eând se sfârşeşte pravila." Estc întru totul adevărat că akedia îi loveşte mai ales pe cei care se sirădu-iesc să se supună unei asceze duhovniceşti statornice. 8. de nemulţumi-nî. 57.ii mull es(e încercat de această patima de care au a se teme mai ales sihaştrii. împingandu-1 pe monah la somn: „Când nu se face cântarea de psalmi." Sfânlul loan Scărand arată că akedia. Isaac Sinil. v 'Sr. 5. '* Cuvhilt' despre itevoinfd. Diadoh al Foticeei: „gâiidul (lăndfiviei. „lâncezeala sufte-teascâ". Arsenic. de *" Sf. Sf. atunci se deschid ochu". îi scufundă pe călugari iarăşi în sonm şi le răpeşte stihul din gură cu cascături necuvenile".1 . de obosealft. iar cu cât îşi rânduieşte omul mai mult viaţa şi se insingurează pentru a se dedica rugăciunii curate care-l nneşte cu Dumnezeu. 3. 2(1). •■ (•tie 22.36 Dar „când soseşte vremea rugâciunii. Cm-ant ascetic in o sutti de capete. AseiÂimmtvte mânăstitvşti. 66. loan Casinn.Akfdkt înauntrul chiliei.. 169 .. XIII. 'Ibidem.mi. îi înfăţişează şi viuţa aceasta Irecîi(oaie ca neavând nici an rost" (Cuvânt ascetic m 100 de capete.. 57. cu atât m. 11 Ei arată că mai ales la ceasul rugăciunîi acesta aduce toropeală în suflet şi în trup. nemailasându-l să stea în casa şi să se dedea cititului". Sf. 73. **-$Cam. care-şi reduc la strictul necesar activităţile şi ieşirile în atara chiliei. X. trăndăvia sufletului nu se arată." „Dracul trândăviei obişnuieşle să războiască de cele mai multe ori mai ales pe cei ce au înaintal în rugăciune sau pe cei ce se sârguiesc în ea". kpLstole. „cei care petrec în faptele trupeşti sum cu tolul in afara* (de aceste ispite). Isaac Sinil.10 el nu mat doreşte bunurile viitoare31 şi ajunge chiar să dispreţuiasca bunurile duhovniceşti. Sf.. Stand la rugăciune. minlea lui „devine leneşă şi neputincioasă la orice lucrare duhovnicească". care eaută singurătalea şi liniştea depline. '* Cf. w Ibidem.

NilSoiski.41 scrie Sfântul loan Casian. atacurile acestui demon şi manifestăj-ile acestei patimi se înteţesc în jurul amiezii. akedia îi impinge să facă mai multe lucruri deodată. Ue oboseală generală şi constants.. de somnolenţa sufletească şi trupeasca. să se întalneasca" cu oameni care nu le sunl de nici un folos şi. De aici. Şi crezând ei că astfel vor fi mulţumjţi si în sfarşîl se vor regilsi.4'' Dar dacă ea nu are un motiv precis..4* „Trândăvia (akedia) vine din neglijenţa suflerului.19ft 170 . de muncă şi de orice activitate. I. 42 Asezfiminteie mei/iăvtireyti. îl tuibură pe monah nişte friguri. 4. de adevarata lor fire şi de menirea lor. să facă tot ceea cc le pare lor că i-ar putea scapa de nelinişte şi plictiseală.. Evagrie sc folosc.(lemonul de umiaza". Sfitntul loan Scararul o sitaeaza în ncelnşî moment (Scara. de asemenea: Pomfttmi &' '50 tie capftC. X. Penan Awn Pimcn. La araiază.Desviierra. Regula. 129. de singurătate şi de ne-mulţumirea pe care o poarUl în suflet. cum o arată citatele de mai sus. X. Sfantul Talasie arată că iubirea plăcerii şi întris-larea cea după lume due cu uşurinţa la akedie. iar prin aceasta se lipsesc de orice bucurie cu adevărat deplină şi netrecâioare. cum spune Sfântul loan Casian. se năpusteşte asupra călugarului pe ta ceasul al patrulea41 şi dă lârcoale sufletului pâna pc la ul optulea44 ceas". să umble fără rost dintr-un loc în altul. unii bătrâni spun că acesta este duhul cel de amia-ză. de o anxietate gcneralizatft.1 Aşezfwiiittete ntâitel*lîre$ti. este preponderentă. 41 A se vedeu. "Oral*. 149). care spune c<i: „Demonul akediei. pomenit în Psalmul 90". hi Sf Macniir ligiptmmtt. sufletul fiind „tulburat fară de noimă'*. 2.. imnifestttrite fijelut in core w priuhtr bolile spiriluiile locul m care vieţuiesc. La cei care due viaţă ascetică. peniru a desemnn akedia. de aseme-nea. jS Tmitttiil praefici 12. 40 41 Cf. sau chiar de o stare de angoasă. în general.40 Ei sum. temporary sau continuă.. aceasta nu înseamnă că ea nu are anume cauze. pe lângă toate acestea si parca penuu a le înrăutăţi. Etiologia demoniaca. care se mai numeşte şi «dcmonul de amiazîi». care revin la anu-mite intervale şi.ştc numni de aceasta expresie .. cuprînşi de o nelinişte fâră moiiv.47 Lucrarea diavolilor presupune totiişi un teren prielnic. cad într-o stare de lâncezeală. produc sufletului bolnav fler-binţeli violente. 5).A3 Printre aceşti „batr^ni" se află şi Evagrie. XIII. *6HNet«. In capitohil 36.. în sfârşit.TrandăvU stă pestc lot începniul" (fipq/tqpne. Sf..4f Ceea ce distinge în mod esenţial akedia de tristeţe este faptul că ea nu are un motiv precis. „îndeosebi în jurul orei şase. Adcsea. de fapt se înstnlinează tot mai mult de sine şi de datoria lor duhovniceasca". V. de toropeală fizică şi psihică. nemotivară. Avvu Piinen: . şi e neglijent sufletul care boleşte de iubirea plăcerii". *' On 10. la orele obişnuite acceselor. pentru a se putea manifests.

Una dintre ele. ne îngaduie s-o privim ca pe o boala a sufletului. 49. Maxim Mitrturisitonil..Akeditt spune el iarăşi. 66. I.54 Astfel. de altfel. X.v Sf Simeon Noul Teolog. Cele 225 de capete. loan Seal anil.. 49. o sporeşte. XI. XIII. cit. Cuvinte desprt nevoiuld. este înlunecarea în întregime a sufletului. 46.''2 şi atunci omul ajunge uşor la de/riiklejde. . ibidem. Sf./?«#"/«. 2.51 Descrierea tulburarilor aduse de akedie. ™ l\mifmza în 150 de capefe..vine pestc el îimincric pe. Crtpcte." Mulţimca nenorocitelor ei urmări pentru viaţa sufletului nu fac decât să îiuarească această convingere. 23. 51. w SI Simeon Noul Teolog. 33.66. 66. Sf. 28.. Evagrie. V. " Sf. he." Dar urmarea cea mai gravă esle c«1 această patimă îl depărtează pe om de la cunoaşterea lui Dumnezeu. nl Cf. Sf. Scam. I 3-14.. 5: 7.*' Alte urmări nenorocite sunt învârtoşarea inimii "Ibidem* III. III. aşa cum o şi soco-lesc.un. este îndepărtal de la orice contemplare a virtuţilor şi de la văzul sensu-rilor spirituale"... ■' Sf." Tot din ea ies gandurile de hula'* şi cugetările nebu-neşti împotriva Făcătorului.. Sf Nil Sorski. ibidem. Aşt'zantiniele inânâsthe.inil. 4.-. Pumjmzd m 150 de capete. Simeon Noul Teolog. Sfintfi Părinţi. Scam. spune Sfântul loan Casian. 72. loan t' i. 2(3. " Sf. 57 (.. Isaac Siml. a Cf. Capefe despre dmgoxte% I. 9). 1.ţti... I. "a. Ctfvîntc despre nwinţâ. Sfântul Macurie Egipieanul punc akedia pe seama lipsei de ertdiflţâ.. loan Casiun. Simeon Noul Teolog. 1. ' Cf. . Sf.61 Dacă se însoţe^te cu tristetea. Isaac Sirul. istovin-du-se. aruncând sufletul în beznă. 0tfJ sprc cele opt duhitri ale râuttifii. Sf loan Scăi-. I. Macarie Egipieanul. 51. Sf. Simeon Noul Teolog. cit. ţinandu-l în trăndăvie şi neştiiiiţă. Simeon Noul Teolog. ibidem. X. pe care am prczenlai-o puţin mai înjinle.. M Sf.50 lar Sfântul Isaac Sirul aral. 3. 66.. X. V. I7| .ste întuncric"). Nil Sorski. * <f Sf.'16 Sfinţii Părinţi arata iarăşi ca akedia. Talusîe. ducându-1 la ncgrijă™ şi Lipsă de curaj. Aşezâimntele mânâstireşti.1 c5 la monahi „trândăvia vine din împrâslierea cugetării".. Axeztlminlele mânăxtireşli. la SJ'. Sf. ('iivinii' dexpre nevoinfă. M Cf. I. he. fundamentală.. 67.225 de capete.Sf. Rcgtda. Macaric Egiptcanid. „Cu adevârat sufletul care a fost rănit de săgeata acestei tulburnri. hi Sf... I. 71.. cit. sufletul nu mai este în stare să cunoasca înţelesurile duhovniceşti. he. Vele 225 de capete.Ji Cf. Apoftegme. stinge flacăra duhului.71. Celt. 4. akcdia întunecă mintea (voî>q)5! şi o orbeşle. 72. care este o lăncczeală a sufletului" şi o moleşeală a minţii.

67. iar apoi pentru că are în el mai toate gândurile (re-le)"...71 De aceea. I. Capetc despre dragox/e."* expli-când în altă parte că „gândul akediei nu este urmat de altul.1'7 Spre deosebire de celelalte palimi de căpetenie. Sfantul loan Scîirarul socoteşte ca akedia este „moartea atotcuprinzătoare a rnonahului". |6. Dar akedia se face stăpânâ peste toate puterile sufletului". X PG 12.6. „Acest demon nu este urmal îndcaproape de nici un altul". Awn Pirncn. 5 ' Sf. Maxim Mâiturisitorul. loan Scărarul.7* Spre deosebire de celelalte patimi despre care am vorbit. 46 '"' Cuvinte despre riei-vinfti.7il !n l'aţa mullimii acestor role |>e care lc isca akedia.'. 1 (>ij/rir despre dragoste. loan Casiun. sau numai de partea lui poftitoare. 3.77 Sfântul Isaac Sirul spune că ea este pentru suflet „gu&tarea gheenei*'. " Schsori ihihovnicfţli. spune Evagrie.S'iim. 55. Sfantul Maxim Mărturisi-lorul arată ca ea le perverteşte pe toate: „Toate patimile tin sau numai de iuţi-mea sufletului. "Cefe 325 de copetej. De aceea. 67. Seara. akedia nu constă in reaua folosire a unei anumc puteri a sufletului.. w Ibidem.70 Iar Sfantul Varsanufie scrie că ea „naste tot răul". scria nlfabelîciî.'' Pe de altă pane. '' Apitfiegnw. 67. stârneşte deodată aproape toate patimile". 13. spune Sfântul Isaac Sirul.7* încheind astfel: „Daca Dumnezeu i-ar îngadui să lucrcze îinpotriva noastră după puterea ei. Sfinţii Părinţii spun ca* ea este cea mai apasatoare şi mai greu de îndurat patimă. 46. 8. nici until dintre ncvoitori nu s-ar mântui vreodată". 149.Descrierea. din care răsar zcci de mii de ispite". Cf. „vine duhnl ieşirii din minţi. cea mai grea dintre „cele opt întâistStătoare ale răutăţii" ' şi ca „nu este palimă mai rea decât dânsa". I. M Truliitnl pme/ic. Tâlvuire la Pxahmtl lit.'"' Tot aşa spune şi Sfantul Maxim Mărturisttorul: „Moleşeala (akedia). inanijesteirile si feltd hi core w pnidue hotile spiritual* si manierea grabnică. Evagrie arată că în cazul acestei ' Sf. Evagrie. sau de cea rationala. 7'' Capefe despre dragoste. ' Tălcutre la Psaimul I. întâi pentru că este un gând apasfitor.'*' Tot din ea. t. PG 12. 1664B. pentru câ nu are in Datura omeneascS vreun bun temei. 46. 12. 172 f . 74. akedia nu naşte o patirna aniline. cfici ea le aduce in suflet pe aproape roale celelalte palimi. Isaac Sirul. 7 * Sf. Sf. ' . Cnmorhih mtfWVtli&f&ti V.W.71 Iar Sfantul Simeon Noul Teolog spune despre ea că este „moartea sufletului şi a minţii". XIII. (Un'inte dgsprt iu'vt'înfu. Cf.. ea nu constă nici in folosirea lor in chip contrar firii. * ( uvmle despre nwoinţâ. 1664.

13.conform naturii) este să nu o ai deloc. amorţire şi vlaguire. Akedia ar putea fi privită ca lipsă a „zelului" duhovnicesc cu care a fost haYuit primul om şi pe care îl are şi omul înnoii în Hristos. Dtspre cele o\il gântliiri alf riiuitlfii. Sfântul Talasie arala (impede această dtialilate.80 într-un anume fel. ea este. pe de o parte. . alunci când o defineşte ca „neglijenţă a sufletului". pentru ca sa-şi poată astfel împlini cu rfivnS fierbinte lucrarea duhovnicească. firesc (Katcfc <t>\xjii/ . zapâcire şi neorânduialâ' a tuturor puicrilor sufletului care sum de folos in viaţa duhovnicească.Akvtlitt pulimi. tot ca dar al Sfântului Duh. iar pe de ahâ partc.

împotriva duhurilor răutfiţii. serin iilfubelîcă. el a îndreptat-o contra aproapelui sail.Jupta noustrS nu este împotriva trupului şi a sângelui." Omului i se cuvine să se mânie numai pe Cel Rău. 12). 22. : Cf. 23. 3. aşa cum spune Apostolul: . VIII.I 8 Mani a Patima mâniei (bpyf\) pornestc din pulerea irascibili* a stiflelului <0X3|A6Q) şi cuprinde toate manifestable patologice ale agresivitâţii. pe lângă ceea ce se numeşte în chip obişnuit mănie. sunl îndreptate împotriva aproapelui. Dar. cxteriorizate. vizibilă si violeută.lu. împotriva stapâniilor. şi care consiituie manifestarea ei cxteriorizată. în general. „Urăşte boahi. folosindu-se de ea contrar naturii.Sinclitichia. împolriva stăpânitorilor întu-nericului acestui veac. . Potrivit Proniei dumnezeieşti. iar nu eel care păcatuieşte. căci. ci împotriva rncepStoriilor. aşa cum am aralat. Toate aceste aspecte fiind deja pe larg dezbătute în prima parte a studiului nostru.1 Mânia despre carc vorbeşte tradiţia ascetică nu constâ numai in manifes-tările violente. care sunt în vâzduhuri" (Efes. hi general. aşu cum am vflzut. 24. O asemenea mânie nimic n-o poate îndreptuţi. faţişe sau ascunse. finalitatea ei fireas-căşi folosireaei normală.1 nu vom revcni aici asupra lor. sub toate formele ei. Evagrie. ea era menită să-l ajule pe om să luptc împotriva ispitelor şi a Ispititorului şi ca sa se fe-rească de păcat şi dc rîiutate. Aceasta face din mânie. forma acută ' în cnp. învaţă MaJca Sinclitichia. în loc de a utiliza această puiere a sufletului pentm a se împotrivi Celui R. * Afioftefiiiif. Cuviint desţm* ni^ădmif. Aslfel. Sf. . Ioun Casian. trecătoare şi-i afectează în mod special pe cei care au tin temperament coleric. Afezwiiinteh' mânâsii>rşii. iar nu pe cei înşelaţi de acesta. Aşa se defineau. 21. 3. care sum numite aşa în mod oblşnuit şi care stint. Sfinţii Paring privesc ca patima şi pun sub acest mime toate formele de agresivitate ale omului. i-a fost data omului la crearea sa §i face parte din însăşj firea lui. 6. grosolane sau subtile. Puterea irascibilă. prin pacat omul i-a schim-bal rosiul firesc şi. iar nu pe cel ce boleşte". la origine. Păcalul irebuie urât. Mania se vadeşte a fi patimă ori dc câte ori ea se îndreapta* spre semenul nostru. o patimă şi o boalfl a sufletului. exteriorizate sau nu. si care.

174 .

loan Scănuiil. * Sf. ranchiuna ((ivriaucaKio:). o petrecere care munceşte suftetul mai cumplit decâl plăcerea trupeascp. Că plăcere cste aprinderea mânîei. A se vedea. Trautlut {Jttictir. Ptfct/nui. ironia şi glumele cu refe-rire la oameni. Proasla dispoziţie. de răutate. V. loviturile. 1 Cf.1' Avem aici însâ o legăturâ de ordin secundar cu plăcerea. Sf. Aşt'zâmituete im rţăxtirvsli. în sensut larg dat acestui cuvânt de tradiţia ascetică. Stunt. de animozitate. Evagrie. loc. pe de o parte. X. formele mai muli sau mai puţin dezvoltate de irilare (b£uxA.. Vasik cel Miire.10 Sfâmul loan Scara-ml spune şi el. jinpolrivti cclor ce se inîînie. 9. chiar nedezvoltate. 93.lct) şi manifestările de nerăbdare sunl şi ele expresii ale acestei patîmi. Sf. a unei umilm. 4. VII. fnvâţtftitrî dt' suftet folositotire. loan Damaschin. ' Cf. Dvipnaticfi.Mâni a a patimii. VIII. pe de alta parte.chiar de ar avea de suferit de pe urma purtării sale. OmiHiiaM<ttei. de exempln: Efes. iar. rir fbidem. Pomncile. <0 Despii' fwoţu'. lnniftuiin de xtifleifolosiltxire. 7 In contrast cu acesle sentimente.'1 Sfinţii Pârinţf disting: resentimentul (iif|viţ) . derivă tor din patima mâniei. 31. Col. tadură totul cu uşurinţa.6 Tot de această patimă sunt legate indignarea şi batjocura. IX. V. Sf. de altfcl. Astfel. care ne arată cum aceasta înlrejine mânia (şi mai ales Sf loiin Damaschin. Mulţimea stărilor şi reacţiilor sufleteşti legate de mânie ne ajută să înţelegem faprul că ea îl afecteaza pe om aproape în pcrmanenţa. iubiiă ca o dulceaţă a amărâciunii". atunci când vorbeşte despre lînerea de minte a răiilui ş. Sf. Puteni adăuga aici şi sentimenlele. care are ca temei amintirea unei j i gni ri . care pot consta. II. de duşinănie sau.care se traduc prin răniatc şi voinţa văditâ de a face ran . numai şi numai ca să-şi împlineasca această plăcere a surletului. 91. loan Casian. 2.* bftaile. în care mânia „izbucneşte şi se dezlănţuie". 3.pâiiă la cele mai subtile. in bucuria de necazurile sau de nenorocirea care-1 loveşte pe semen. loan Casian. Avvu Dorotei. interiorizaiă şi ascunsâ. Omitii. ura OuooQi Ktooţ) si toate formele de ostilitate. Snmi. Cowoiitiri tinfwvtucefti. ca şi celelalte patimi. 3. acreala. Avva Dorotci. Sf. III. Itn: ris. de la cele mai grosolane . rănirile şi chiar omuci-derile9 sau rftzboaiele.care este o „mânie mocnita". II. 16. ascunse şi greu de observat chiar de eel afectat de ele. 10.XVl. 90. loan Giuii clc Aur. Sfantul loan Gura de Aur zice: . formele extreme de violenţă. pe scurt. Convorbui tiahmiriceşti. fnvttyîutti <le sujU'i fhh siuxm\ VIII. VIII. de rea-voinţa". ca rivalitfiţile de tot felul. 8. s 1 175 . 93. Hcnna. adesea maninte.6. VII. Sfinţii Părinţi observă că în orice forma de mânie omul încearcâ un soi de plăccre. 89. simţire neplaCUtă. care-1 face sa stăruie în ea. a nedieptăţilor suferite -. V. in lipsa Intristafii pentru relele care i se întâmplă sau chiar a nu le bucura de tericireu lui. răvăşind toată sânătatea snfleUilui". 16.i dcspre mânia care o însoţeştc. 5. Awn Dorolei. Sf. că este ca un „piron înfipl în suflet. Vusile cel Mare.

Se cuvine deci să punem iubirea de once om mai presus decât cele văzute şi decât însuşi Irupul"."' Mânia sa se porneşte atunci împotriva celui care 1-a lipsit de plăcere sau i se pare ca l-a lipsil de ea sau care constituie o ameninţare la adresa ei sau i se pare că i-o primejduieş-te. şi pentru ca" le preferă pe acestea bunurilor şi desfatărilor duhovniceşti. ne războim cu oamenii. Prolog. oare. cum arată limpede Sfiinrul Maxim Martu-risitorul: „am ales mai mult cele materiale in loc de porunca iubirii şi. nu vei suferi nicioda-tâ pofta". 99. XII.). Maxim Măiturisitonil. II. 4.. reluând cuvintele unui monah îmbunStăţil." dar şi atunci când el se simte sau se teme sau chiar este lipsit de plftcerea de care se bucura şi când „iubirea tru-peascft de sine (^iXavtia) este lovita" de durere". |. 7. nuuiijkiiâritf sifelul in care « pritduc botile spiritmde cu dorinţa de răzbunare). Rtispimstiri cat re Ttdasie. I3|. Miixim Miulurisitorul. TnuattUpracttc. ajunge omul să cada* în patima mâniei. 99.1" Sfântul Maxim Mărturisitorul11 şi Avva Dorotei14 văd şi ei în iubirea de placerc «)i-XrjSoiAa) principala cauză a mâniei. Citvâitt impottiva elini/or. 1 Cmwii despre ntgăaune. de asemenca. 176 . 20. 11 hivâţâtun tie sujlet fohsiloare. I. Sf. * Ciiviiue despre ixevoinfă. Ill."1 ca şi ceea ce spune el în altă parte: „înarmându-te împotriva mâniei. îngrijindu-ne de ele. 27. 51.. fiindca suntem iubi'" Trtt/iUiitpixtvlic. de aici: din poftele voaslre care se luptă în mădularele voastre T (lac. Dorirea celor materiale şi alipirea de ele sunt. ' Capete despre dragostf. 3. Atunasie ccl Marc. " Ibidem. Originea diverselor mani-fesiări ale acestei patimi poate fi aflată în legatura iniţiala şi mai profundă dintre ea şi plăcere. Aceasta ne face să înţelegem o alta afirmaţie a monahului pomenit de Evagrie: „îmi retez plăcerile ca să înlătur toate prilejurile părţii piHimase". Evagrie.1'' Sfântul Isaac Sirul scrie în acelaşi sens: „Dacă suntcm atraşi une-ori de cele supuse simţurilor (prin care ia uneori şi iuţimea prilejul spre o pornire contxară firii) (.lu Sesizăm aici ecoul cuvintelor Sfântului lacov: „De unde vin războa-iele şi de unde certurile dintre voi ? Nu. dar nu cum o produce. "' Sf. De aceea Evagrie defineşte mânia ca „o pornire împotriva celui care a greşit ori se crede că ar fî greşit cu ccva". 27. -' Cuvântascetic. Mânia se naşte în om atunci cand vede că nu poate ajunge la plăcerea râvnitâ. arată că „partea pătimaşa se luptâ tot timpul ca să dobândeascâ plăceri".IJ Plăcerea simţuală este legată de dorinfa simţuală. Din pricina iubirii bunurilor materiale şi a ptâcerilor pe care le produc ele. Capet e despre ilnigoste. cauze fundamentale aie mâniei. " Cf.2' Tot el mai spune şi c3 „noi nu putem sS-i iubim pe cei ce ne urăsc. 1). prin acensta prefacem blândeţea firii în sălbăti-cie".Desrtierea.

aşa cum arată Sfânlul loan Scararul. aşa cum am văzut. 20. Scam. 3.3" ca şi prea multa odihnă a trupului. VIII. se exprima ca un adevarat medic duhovnicesc: „Precum fierbin-leala mipurilor este Una. Potrivit tradiţiei asce-tice. în acelaşi timp produ-cându-se o slăbire a trezviei duhovniceşti şi a voinţei. he. 33. Scant. Invauiiwi de suflel folwtitotire. 33. VIII.Man in tori de materie şi de plăcere şî le punem po acesica mai presus de poruncu. in diferitele paiimi. 8. Sf. IV.Vnr. însă acestea sunt numai principalele pricini ale mâniei. Aniireeicul. căci ea poate avea numeroase alte cauze.'1 atiinci când îi este rapită* pI. pe care nu oricine le poate sesiza cu uşurinţă. 36. Capetedesprt dmgosfe. au multe si felurite pricini şi prilejuri. cei boinavi. 'Cf. I. III. Sf. dar multe sunt pricinile înfierbântării. UH\ at. care sunt pentru om pricini de mânie. XXVI. cele mai frecvente şi mai raspandite. îi furnizăm un „capital" de energie care poate fi uşor folosit la mtfirirea puterii agresive a sufletului.Evagrie. 36. îiivdfăiuri de suflci foiosiioare. ■' Sf loan Scaranil. Ibidem. Avva Dorotei. VIH. Scam. vom afla şi leacul tămăduitor prin puftarea de grija a lui Dumnezeu şi prin iscusinţa doftorilor duhovniceşti". Epistote. 36. lot eft.2' iubirea de sine (cenodoxia2'' şi mandria27). Maxim Miîmiri&itorul. Sf. loan Scilruiul. he. 41 Sf loan Scararul. Sf.V cerea care-i vine de la ele. vorbind despre ele. XXVI. 41. Seem. e. »SKara. Căci odatâ pricina aflată. I. 39. 36. exista irei mari categorii de paiimi sau trei forme principals de iubire a lumii.10 Aceasta din urmă poate fi pusa* în legătură cu etiologia maniei dacă o privim ca pe o lipsa de cumpatare: dAnd prea multâ hranâ trupului şi odihnindu-1 peste măsură. Scam. Cea dintâi tâmăduire ar consta in a cunoaşte cincva pricina patiinii lui. loan Scararul. Sf. care o pot controla şi stăpâni. 20. Maxim Miimiiisitorul. Ba de multe ori ocolim din pricina acestora şi pe cei ce ne iubesc". loan Scararul. II. Sf. Avva Doroici. XXVI. 33. trebuie să mai numarăm intre principalele cauze ale mâniei şi patima desfrânării. III. 30. care.22 lubirea celor maleriale şi goana după plâcerea legată de ele se manifests in mod diferit. * Bvagiie. când se simte ameninţat s-o piardă sau când este împiedicat s-o dobândească: lăcomia pântecelui (patima gastrimarghiei).ii. X.2ft In afara* de patimi le pomenite mai sus. IV. VIII. "' Cf. Setitinfe. 29. loan Scararul. Capet* despre deosehirea patimihr yi a gândiirihr. Evagric. 75. Despre mânie. Capete despre dmgt/ste. la fel şi fierberea şi mişcarea maniei. VIII. îmi dau mai degrabă cu pnrerea despre sârguinţa plină de grijă cu care trebuie să caute ficcare dintre cei ce bolesc de ele felul tămădui-rii lor. noi. Avva Dorotei. 108. Scam.28. 111 Awn Dorotei. şi nu una. a 177 ." iubirea banilor şi a bogăţiei sau in general a bunurilor materiale (patima ar-ghirofiliei şi pleonexiei). M Evagric. til. 36. De aceea este cu neputinţă a hotărî despre ele intr-un singur chip. dar poate şi a celorlaltc patimi.

*5 Mania „este o boala de care firea noastră se scârbeşte tot atât de mult ca de lepra trupească".Această boală îi loveşte pe cei care urmăresc întâietatea în ceea cc priveşte ononirile". 1.J\Tu cuvintele unuia sau altuia provoacă in noi supararea. este privită de Sflnţîi Părinţi ca o boala a sufletului. Sf. 4. îndeosebi. '* în afara citatelor care vor unna. omul cauta să-şi refacă. ea este. 6. Sf. cum vom vedea in continuare. 2. Marcu Ascelul. X. mamfestârile si feint in care se proditc botite spititua/e Dintre toate aceste surse ale mâniei. 14 Omilii. LX. La fel ca toate celelalte patimi. 17S ' Desfire fiorăinfă. mania. aflu in slava deşartă şi în mândrie o mare plâ-cere. XXXI. 5. care ajunge sa fie ameninţată. V. nu esle in realitate decât un revelator şi un catalizator al acestei patimi care-şi are originea In sufletul supus ei.'6 Penlru dereglările pe care le produce. 8. . 111. arata Sfantul Vasile eel Mare. 4. în mod sigur slava deşartâ şi mândria sunt cele fundamentale. prin ţinerea de minte a răului şi prin dorinţa de răzbunare. spune Sfantul loan Gură de Aur." Atunci cand omul este rănit în amorul propriu. sub toate formele. el esle cuprins de teluritele forme de mânie. 6. Aceste ultime consideraţii nu sunt in dezacord cu ceea ce am spus mai sus. Sf. prin ea se întăreşte şi se face nebiruită". 2. ci mândria noaslră de a ne socoti mai biini decât eel care ne-a insultat. XXII. Tâtaiire la Psalnml I2X 1: Omilii la loan. EplStoiă către Nirolae Mimahnl. 3: Oinilii la Maiei. Pastoral. Ttilcaire la Psalmul 123. a se vedea: Sf. loan Scarantl. . Ikmc/ieiul. Mctodiu de Olimp. 36. omul. 6. 45. a se vedea: Henna. cănd se simte jignit.31 Vorbind despre ură. Coitietuariit la low V. Sf. Piin manie. XXXI. 4. Grigorie eel Mare. I. dcsconsiderat (mai ales în raport cu părerea bună pe care o are despre sine şi pe care se aşteaptă ca si ceUalţi s-o împărtăşească). Omilii In h'apte." „Nu este nici o deosebire între mânie şi nebunie". celoi ce se inănieţ. loan Gurfl de Aur. Vlll. micşorată şi chiar dislrusă cu totul de jig-nirile şi umilinţele de tot felul. dar mai adesea ca o reacţie de apârare a plăcerii primejduite sau chiar pierdnte. umilit. V.Descrierea. înaintea celui care l-a jignit. spune Sfantul loan 11 Cf. imaginea pe care şi-a fâcut-o despre sine.14 O dovadă a contrario esle faptul că eel smerit ramâne paşnic şi blând chiar atunci când este lovit cu mânie. Ceea ce pare a fi cauza extemă şi motivul ei întemeiat. ca şi in propriii ochi. 1. 7 (împotriva. Scant. cu privire la rolul pe care-1 joacă plăcerea în producerea mâniei. în măndria ascunsă acolo. loan Gură tie Aur. venite din partea semenilor. X. la care ţine şi care socoteşte că i-a fost înjosită. VIII. DesprepOcautfiL III w Omilii fa Fapte. XLVII].. preţuirea exageratii pe care fiecare o avem despre noi". Mânia apare deci şi în acesr caz ca o reacţie de revoltă în faţa pierderii unei plâceri. socotită o formă de nebunie. Sfântul Marcu Ascctiil spune: . 7 In afaifi de citatele cave vor unna. Sf.32 iaf când vorbeşte în genera] despre mânie arata că „patima aceasta se sprijină mai ales pe mândrie. loan Casiiia Aserximintrte mânâstiresH. Porunca V.

loan Scilrarul. mania. mânie). XII. Putem spune câ mania se înrudeşte si chiar se identified cu uncle forme de nebunie şi de posesie demon icS pentru faptul ca au in comun un mare număr de simrxoine cu lotul asemanfitoare. arată astfel [impede că ea poate fi asimilata unei forme de nebunie. 8I6A. PG 37. Sf. Pe plan somatic. X (Impciirivii celot ce se. 424A. Awn Doioiei.nerecunoscut chiar pentru cei care-l cunosc. X (Impotriva celot ce %e inanie). în acelaşi sens. loan DiunascHin. 45. DogttWtica. şi mai ales atunci când ia forma furiei nestăpânite. IV.team. Sf. Sana.Mâniosul este înini lotul usemenea uimi nebun".. SI". V.47 Toate '• Omilii la loan. Inipul iremură. aceasta se întampla pentru că înlâuntnil lui turbarea a înrobit sufletul. Fonnele înăbuşite şi cronicc cunosc şi ele asemenea dereglări. 16. Sfantul loan Scararul o priveşte chiar ca pe o forma de epilepsie a sufletu-Hii. 11 179 . provoacă o tulburare caracteristica. „împunsa de boldul mâniei. prezentându-ne o descriere mai precisă a acestei patimi în formele ei paroxistice.4. 3. 35-40. ochii scapara. Coiiii'tiiaiiu la lav. omul de-vine dt. Mai ales la Sfântul loan Gură de Aur1'1 si la Sfântul Vasile eel Mare45 găsim o descriere tipică a acestei lulbu-rSri a trupului. Mintea nu mai este în stare sa ţină frâiele. „Mania este o nebunie de scuită durată". dar care poate fi regăsită în diferite grade şi in celelalte forme ale ei. analogă celei prezentate de Sfantul Grigorie eel Mare. inima se zbate. căci a ajuns bâtaia de joe a unei puteri străine. Vasile eel Marc. mania se traduce prin tulbuiari de ordin fiziolo-gic. Omilii hi Ixaia. Tmtatul fmtctir. 90. 5. 38. 6. uşor de observat din exterior. citată mai sus. Evagrie. XLVIH. Să examinăm în detaliu aceasta patolo-gie. care se vede limpede in formele cele mai violente ale mâniei. Oespft jtuerea omului. Unul ca acesta vorbeşte făra sâ şlie ce spune. de asemenea: Evagrie. I (Impotriva celor ce se manic). II. Cu ce se deosebeşte un asemenea om de un nebun ? De aceea adeseorî mânia porneşte piimnii spre loviiuri cu o furie pe masura nebuniei sale. că eel care ajunge la asemenea forme violente de mâniecste asemenea unui posedat. lipsindu-1 de fireasca lui putere de stăpânire". înlăuntrul trupului. Vasile eel Mine. 15. II64C. Sf. 5. scrie Sfantul Virile eel Mare. VIH. hivăţoluh dv suftet jolosiware. " Cf. obrajii se aprind. II. PG 44.Mânia Gmă de Aur. VIII. Sf. '' Omilii. " Cf. in manifestable ei acute. IV. ' Ibidem. VIII.*8 şi putem aminti aici legaturn directă pe care ei o siabilesc între anumite forme de nebunie şi poses ia demoniua."" Sfăntul Grigorie eel Mare. A . Poem* morale* XXV. mai spune el. Grigorie de Nuzianz. Omilii. f'raUiiulpractiG. X. PG 30.42 Sfinlii Parinţi arata adesea. Grigorie tie Nyssa. ** Omilii fa loan. "' Cf Sf. " Cf. şi daca furia mişcă membrele omului facându-l sii loveasca. '* Omiiia.se veilea. Desigur mania poaic fi privitâ ca o forma de nebunie mai ales in maiiifeslilrile ci acute si violente. limba se bâlbâie. Desmr Hugârium'U doimwmcâ.M . Dialogul âesprt snjlrt şi tnviere.

Vm.icrierea. 4. Mai întâi. 45. A 'thniliila Fapte. Qiigorie de Nazianz vorbeştc dcspre „mîînia nebunfi eare smimeşte mintea" (Cuvâtifăii. M 5cora.'"' Aşa arată Sfântul loan Casian. 3.. 4. Marcu Ascctul. zăpăceşte şî înlunecă tot sufletul'\ spune Sfântul Marcu Ascetul.61 Raţiunea fiindu-i „ca şi cuprinsă de beţic şi întunecatâ". 59 Cf Sf. M Ihittvm. scriind că: . Oniilii l« Faptâ. IXd . Sffintul loan Scararul. loan Gură dc Am. Sfântul loan Gură de Aur atrage atenţia asupra acestui fapt. J . Omitii to loan.™ Dar mai ales tulburările pe care mania le naşte în suflet ne îndreptăţesc să o privim ca pe una dint re cele mai grave boli ale lui şi ca pe o forma de ne-bunie. rozându-i toată puterea.atâta timp cât (mânia) staruie în inimi.. 4. XLV1II. I (Impotrivacelor ce se manie).." Mania.ibidem.^ „Mania alungâ silnic raţiunea şi scoate afară din legea firii cu-getarea". scrie Stantul Grigorie eel Mare. III." „Ea strică sufletul" %\ „tulbură cu totul starea lui fireasca". 8. V. Cf.. (. Sf. ea conducând fie la anorexie.. făcându-I cu totul nefolositor"." „semănând în el zăpăceala". Cuprinsul pe scurt. Sfântul loan Gură de Aur. IV. v ' Despre pivoţie. fie la bulimie. PG 90. arată Sfantul Vasile eel Mare. 888C.57 „strică sănătalea sufletului. 4. lonn Guiîi de Aur. Omilil X (Impotriva celor ce se mânie). VI. Sf. că nu mai are ajutorul raţiunii". XXV1. B Epistoiă câtre Nicolae Monahtl. încât pare că omul îşi pierde uzul raţiunii.^ „Paltma neraţională a mâniei pustieşte.*1 şi. w Omitii la Matei. 10. ' Tâiaâre ta TtBăl nostm."' omul nu mai poate judeca cored lucrurile.''" „Când această patimă a izgonit ratiunea şi a pus stăpânire pe suflet.tie. „Mânia obişnuieşte mai mult decât celelalte paiimi sa lulbure şi sa za-păcească suflelul". „tulbură sufletul.56 care mai spune despre ea că slu-|eşte sufletul.48 „cunosc mulţi oameni pe care i-a îmbolnavit mania". aratil. XXV. 21. mâncându-i. VI.!. 9. S| Cavâllt ascetic in lOOtle capete. 16. Vasile ccl Mare. spun and că „mania vatămă trupul".4'' far Stantul loan Scărarul aratfi urmările pe care aceastft patiinâ ]e poate avea în ceea ce priveşte modul de a se hrăni. spune Sfuntul Diadoh al Foticeei. X. 8.) nu-i mai îngăduie (omului) să fie om. B < 'otitentmiu la tov.™ Tulburările pe care le naşte în suflet mânia sunt nenumârate. " Omitii la fain. 1 (htiilii. Î1 sfaşie şi-I sffirtecă". IV. ea perttirbă atât de puternic activitatea rational. VIII. rupându-i. 7).. orbindu-ne mintea cu vatămăloarele ei întu* Omi/ii h loan. " Scum. 62. dupa el. Sf. scrie Sfâniul Maxim Mărturisitorul. 15. de asemenea. Sl'. numifestările yifetul in care xe pnxhtv holile spiritutile acestea tulburâ* funcţionarea fireasca" a trupului şi-i zdmncină sănătatea. Epistold câire Nico-lat Sfonahul.

" Oejprf preofie. Sfântul loan Gură de Aur. I. ajungflnd s-o vadă cu totul de-format.''7 Omul căzut pradâ agresivitâţii înce-teuz. Mânioşii nu mai vâd bine. nici nu fac ce trebuie. rt Cf. 4. III.).'7 Delirul produs de mănie are ca efect modificarea proporţiilor: întâmplftrile nu mai sunt percepute şi trăite la ade\xe?imunti-fi'tiumthtireşti. Nici parte de adevăraia inlclepciune nu vom avea (. " < 'iiwUezi' bnpiisniafi\ V.) fiindcă «eel iute la mânie savârşcşte nebunii» (Pilde 14. sub efectul mâniei. Sf. 30...4 necimi. VIII.. 10). spune Sfântul loan Gura" de Aur. " Cî. nici nu vom fi in stare sfi păstrăm cârma dreptâţii. ajutaţi de un ascuţil discernământ al minţii (. Comentaiiu fa low V.) (ei sunt) striviţi cu totul de mânie'V* Tot el . 5. când demonul mâniei intra* în H. îl face să-şi iasa din minţi şi-1 impinge să facâ lucniri potrivnicc celor ce se cuvin a li făcute.se întreabă: „Spune-mi. care izbucneş-te cu multă furie".o ieşire a min(ii din mersiil ei firesc. nemaiştiind ce spun si nevăzând limpede pe cei din faţa lor ? Şi dupâ cum nebuniî (umvoucvoO şi cei care delirează* se anin-că în prfipastie lară să ştie ce fac. nu vom putea ajunge nici sa" judecăm cu dreaptă chibzuinţă (. forma) vorbind.)• dar sâ mai încapă in noi lumina duhului şi u adevărului! Căci zice Scriptura: «Tulburatu-s-a de manie ochiul meu» (Ps. ci ca şi cum li s-ar fi stricat sîmţurile şj şi-ar fi pierdut minţile.. „Cu adevărat. privite din exterior. 45. oure prin ce se deosebesc cei aprinşi de manic si beţi de furie de cei se îmbată cu vin ? Oare nu la fel se poartă şi unii şi alţii. 10. ca şi Sfantul loan Gură de Aur. chiar dacă. raţiunea îi este cu totul supusă patimii. o rătăcire a raţiunii şi pierdere a cunoş-linţei""' . la rândul său. constată.. nu-şi mai recunoaşte aproapele şî-şi neglijeazâ chiar binele personal. :i Dtspnprtoffa III. patima naşte în el o cunoaştere delirantă. (81 1. teafftră. * OllilU kt i'ocen-. 10. aşa fac totul (.."" Cunoaşterea realităţii esle perturbată.1 ." că. lcgatâ* de modul pătimaş în care o vede. oare nu dovedesc ei aceeaşi neînfrânare şi nu în acelaşi fel se dezlăn-ţuiesc împotriva semenilor. Llll. ! ' Oimlia X (împoliiva celor caie se miînie). ibidem. tot aşa se poartă şi cei cuprinşi de mânie şi birriiţi de furie". Grigorie eel Miire.7n Sfflnlul Vasile eel Mare arată. iar capacitatea de a raţionaeste.^ Omul aiunge să vadă lucrurile prin prisma mâniei. facultăţile lui cognitive par a lucra în mod cored. 5.comparand mania cu beţia şi spunând despre ea că nu este altceva decât . W)"'** „Nimic nu lulbură atât de mull curătia minţii şi limpezimea judecăţii ca mânia fară socoleală. un om cuprins de mânie se aseamăna" cu un nebun. omul ajunge să nu mai respecte ceea ce e fundamental valoros în el şi în semeni. •' Ibidem...1 de a mai sesiza realitatea aşa cum este. Uită-te câ* omul cuprins de rrrânie e ca şi nebun..

" Această* alicnare nu este legală numai de formele violente ale mâniei.. omul se dedă celor mai ciudate purtari. IV. Grigorie eel Mare.74 Omul devine literalmente o marionetă a patimii sale. X. " Cf. ci ca şi cum ar fi împins să gândească şi sâ" acţioneze sub presiunea unei forţe din afara lni. % Sf. * Cf. se năpustesc cu tot atfita furie ca şi animalele (. în sfârşit.. când omul esle ca şi silit să-şi amintească în permanenţa de jignirea care i s-a adus şi să se gândească tor limpul la mijloacele cele mai potrivite de a se râzbuna. se saibăticesc. Cei mânioşi sunt capabili de . I.). ura ţ. '* Cf. /'". Sf Grigorie eel Mare. ^ Otuitii. Amintirea insultelor. Coiireittiiriu hi Im\ V.. I. Despre preoţie. loan Scaraml. când toate facultăţile omului sunt focalizate aSUpra obiectiilui împotriva câ-ruia se manifestă aceste forme ale patimii. 45. Omilii. X.. lipsit de sens.76 Chiar si în cazul în care mania nu este decât o simplă iritare. ea poate fi observată şi în cazul ţinerii de minte a răului sau a urii înăbuşite.. 10. Vasile eel Mare.. XVI. spun Sfinţii Pârinţi. loan Gurfi de Aw. 9. LXXXI. Cele 225 df car>ete. pe care in mod normal le-ar dezapro-ba. un ultim simptom patologic esenţial in cazul mâniei este agitaţia psihomotorie de diferite grade care o caracterizează" şi care o apropie. care permite asimilarea ei unci forme de nebunie sau unei stări de posesie demonică este alienarea la care ajunge cel căzul. ceea ce se şi recunoaşte uneori.i '■• Sf. lot ce vede ajunge o armă în mâna furiei". Grigorie eel Marc. OmiiU la Mtitei. pe care nu o poate conlrola cu nici tin chip şi care-i înrobeşte sufletul şi trupul. Vasile ccl Mare. tiuinifestdiile $i fetid in care se priniuc halite spirituale văratele lor dimensiuni. iar altele cu totul şterse sau abia băgate în seamă. pradă acestei patimi: acesla nu se ma) poate stiipâni. Sf.) tjpă. ibidem. (hmlii h Matei. omul pare de asemenea mânat in 1'elul de a se comporta de o forţă din afara lui şi care-i scapă de sub control. Comentariu to Im\ V.porniri violente şi nesti*pânite" şi de „apu-cături rele" şi nimeni n-ar putea „descric chipul în care mânioşii dau drumul mâniei (. 47. Sf.. tit. loan Giiră de Aur. arată Sfantul Vasile. Sf. 2: Omilii to I. de manifestările de nebunie si de starite de posesie de-monicfi. VI (împotrivu celor ce se rnânie). Sf." O altă irăsatură patologică esenţială a mâniei. Seara. Compoiiamentul omului mânios devine dezordonut. "' Cf.HUK XXVI. 1X2 . *Cf. 2 (împotrivu celor ce sc rnilnie)." Mania. III. Onriiia X. şi din acest punct de vedere. Capete despre dragosie. 45: XXXI. pare că nu mai acţioneaza condus de raţiune şi din propria voinţa. ci unele sunt in mod exagerat îngroşate. I (tmpotriva celor cc se inflnie).. 51. IX.Desviierea. 2. m Sf Simeon Noul Teolog. Sf. este pentru suflet un adevărat venin7" prin care diavolul îl roade cu cruzime pe dinlfiuntru. 8. atunci cand se spune despre un asemenea om că „e prost dispus". 45. Maxim Mârturisitorul. Sf.

Vasile ecl Mare.' „Omul cuprins de fu-rie mi cuno. afirmă Sfântul loan Gură de Aur."'' Nu numai că ea se opune „mâniei vrednice de cinste".*4 Păstrând în suflet mania."7 „Omul agitat de furie. ţine minis rinil are încuibaia în sine o viper» puitiitoare de venin ucigător". Sf. Scant. 6. ţi se pare doar că te răzbuni pe el. Sf. 3. loveşte''0 şi «tinge91 o virtute deosebit de preţioasă. 3. „De păstrezi urâ faţa de duşman. ' Cf Sf.'"' In plaiml fundamental al relaţiei omului cu Dumnezeu. strică" ase-mănarea acestuiacu chipul eel dumnezeiesc'V'1 Altfel spus.. loan Gurâ de Aur. spune Sfântul Grigorie eel Mare.A iar duhul eel ran. cit. XX. spune 101 el. loan Scăranil. dar te chinui pe tine însuţi".*7 Sfinţii Părinţi o mai numesc „viermele minţu'" sau foe atotmistuitor. Omilii la low.: '" Cf. "' Ihulrni. In primul rând. Vasile eel Mare. loan ScOrarul.". încetul cu încetul omul se distruge pe sine. şi fiind tor timpul tulbuiat de na-vula gândurilor. cit.Lipsit de Duhul Sfânt. 45. XXVI. loan Casian. 45. şi tot aşa eel care ţine în suflet ură împotriva duşma-niilui sâu". w Omilii la loan. Sf. "* Sf. IX. VIII. dar se împotriveşte. Omilii la stalui. constată Sf. formă a iubirii. loan Scârarul. el suferă aici. prin tan. vine să-i ia locul/. Comeatariu la law V. SI". 183 . Scam. Sf. care-i conferă ordine şi imitate. 11. sau ca un vultur care-ţi sfflşie mărunlaiele". 3. petrecând zi şi noapte în tulburare şi în neliniştea sufletultii. '. ea îl înstrâinează pe om de Dumnezeu. omul nu-şi mai aflit pacea. XXVI. loan Ca&ian. he. he. loan Ourfi de Aur. Evagiie. w Sf.. adus de purtarca pătimaşă a acestuia. luându-i local. aminlirea răului. (VII). 2. palima maniei are efecte deosebit de nefaste. Comentariu la lo\>. V. loan Gurt de Aiir. " IMC. fiind aruncai îutr-o stare de mâhnire şi neîncetată nelinişte. Grigorie ecl Mare. cit. n SI. cit. *Cf. ' toe. < hnilii la suuui. Scant. .işte pacea. alungând blândelea din suflet. se învredniceşte de mii de suferinţe. Sfantul Duh nu Se mai xalăşluieşte în om. Grigorie eel Mare. Omilii la Mtilei.*1 oirăvind inima. he. LXVIII. pe pământ." Sub infltienţa accstor atitudini pătimaşe. Aşezfiminlele mânâsti'reşti. VIII. cit. sufletul ajunge la nebunie văditâ şi (1 Sf. ura. 1'mtaiui pmctic. he. dorinţa de răzbunare. loan Guril de Aur. IX. 17.. loate chinurile iadului". 12: „Cel ce. De aceea spune Sfântul Grigorie eel Mare că „pScatul măniei. XX. Omilii la loan. sufletul se af!5 fără rânduială şi dezbinat: „De inclatS ce este lipsit de Duhul. 20. Vasile eel Mare. „ţiai pus înlăuntni mania ca un calău care te biciuieşte. cit. *:Cf Sf. 5. 12. XV.mai ales omul se aseamănă cu Dumnezeu. care tine in chip firesc de suflet»93 şi anume blfmdeţea. " Sf.M/tnia dorinţa de ruzbunare mai ales sum ca un venin care se răspândeşte peste tot în suflet. Sf.

data omului pentru a lupta împotriva păcatului. 23.105 în accst context. 20. Simeon Noul Teolog. Cuvhite dexpre nevoinfă. :"! Cuvihit dexpre nigticiuae. Tratalnl piratic. "' Comeniariu la low V. ":Cf. îl sfâşie şi îl sfârtecă. Sf. * ibidem.100 „Dumnezeu lipseşte de stnllucirea cu-noaşterii Sale sufletul pe care mania 1-a întunecat cu neînţelegerea". III.Dexcrierea. * Cf. A doua sută. VIII. Sf. li se împăienjenesc ochii de lacrimi şi văd tot felul de năluciri în văzduh.10* „Pornirea de mânie aprinzandu-se din orice motiv întuneca ochii minţii. Maxim Maimiisitorul. care îl lumina. VIII.76. Evagrie. Evagrie. loan Casian. 20.. Maxim Miutui isitorul.101 Mintea nu mai este în stare de contemplarea duhovnicească. mania duce la pierderea sănătăţii sufletului. Isaac Sinil. IV. Capete dexpre livzvie. Scant.'' Coniemanu la /wi'. sufletul cade dintr-o data în întuneric. 49. 24. 99 Sf. 106 Cf. 27. 34. Capete dexpre devsebirea fniiinutor xt a gandi/ri/or. he.''7 Părăsil de Duhul Sfânt. 20. îl lulbură şi. care este legată de ea. numijesiările xifehd in care se produc bo/i/e xpirituale suferă împrăşlierea gândurilor şi neorânduiala mişcărilor din afară'V'0 Ace-laşi SfâiU Parinte spune ca „atunci când mânia biruie blfindeţea sufletului.V. IM Cf. varându-se în ei «bârna» ucigătoare a unei boli mai grele.10* în special omul nu mai poate sesiza prezenţa lui Hristos în el.1'* mai întâi de toate întunecându-se ochiul inimii:''' atunci omul cade din adevărata cunoastere. "" Capete gtumice. Mania care sporeşte şi înlăreşte agresivilatea rea.1011 duce in acelaşi timp la slabirea agresivităţii virtuoase a sufletului. şi-l împiedică pe om sa ducîi adevarata viaţă pentru care a fost creat. cit. III. e de la sine înţeles că mania este o piedicâ în calea rugă-eiunii'"" care. Sf. 184 . căci. I. 100 Evagrie. Tratatul practic. loan Scârnnil. 14.. Sf. 13. ■Xsezâinwtele mâiuistirexti.. '** Ibidem. ci un nor i se aşază peste cele pe care doreşte să le priveas-că". Sf. 47. scrie Sfantul loan Casian. VIII: 6. nu le îngăduie să mai vadă soarele dreptăţii". Puterea sufletului nu se mai exercilă in razboiul '. Capete dexpre dragoslo. 24. Maxim Mărtuvi. 22. Tratatulpractic. Capete despre dragoste. Cele 225 lie capete. 20. necuvenita. 63. Capete de. Tralatul practic. tot aşa mîntea (vovţ) tulburata* de mânie nu poate sâ ajungă la contemplarea duhovnicească. privind la soare. Sf. IV. aşa cum spune Evagrie. Sf. Aseztimintele mâiuixliresti. este „vlăstarul blândeţii şi al lipsei de manic".sitonil. 45. I. Cuvâiit ilexpre ragăcitme. loan Casian. 21. ca spunem aşa."" Iar Evagrie spune: „După cum celor care au vederea bolnavă. Isihie Sinaitiil. împingându-l să se războias-că cu sine". 25 m Evagrie. 27. 45.spre dragoste. 20. scrie Sfantul Grigoric eel Mare. Sf.107 „împiedicănd rugaciunea"1'*. Cf.

Ciipt'le de.. '" Sl'. Maxim Mart urisi com I. 1. 20. loan Gimi de Am. Cf."3 Toate aceste consecinţe patologice sunt cataslrofale pentm om. < 'apeie dvspre trtt&U."1 "" Isihie Sinuitul. Cele 225 de capetC. 31.4 Cf. Coineniariu lu lov. Evagrie. m Cf.1" Suflelul devine ncputincios"2 şi tot ce face spre îndreptarea lui face cu multă trudă. spre omorârea gândurilor drăceşti. 70. Grigoric cel Maie. Sf.8 EvHgiic. 185 . Sf. 2. 1. I. lov 5. pentm că. Tmttiitif pmctir. în fond. Miixim Mărtumiforul. mania duce la moartea sufletească. Maxim Mărturisitorul. 8. Capefe despre dmgoste. '■*'. 89.. Sf. IV.I.'"' încetând sâ se îndrepte. tit. potrivit menirii sale t'ireşli. Sf.Mania duhovnicesc.117 Lipsit de virtuţi. . ea „Sirica gitndurile celc bune dinnoi". 45. Capefe despre trezyie. I. 47. ". 9. for."0 fiind aproape paralizată. Isaiu Piistnicul. loan Gură de Aur. fo<\ dt„ 23. 5 Sf.n" fricii120 şi mandriei. 75. Caprtr tl?spr? dmgash: I. mai ales triste-ţii. Sf. 45.spre dmgoste. V. '-' tlfidmt. Maxim Mnrluri&itonil. Omifo ta Maiei. Comenlariu la iov. Sf. " SI Simeon Noul Teolog."4 Ea alungă* din suflet virtuţile" si mai înlâi de toale stînge iubirea. V. ITI. A tloua siila. IV. XVI.: lbidrm. Sf. 34.Cf.'"1 akediei. 2. 49. 117 Isihie Sînaitul. sufletul cade pradă mulţimii patimilor. Grigoiic eel Mure. 31. Douăzeci fi "owî de cuviitii: II. Oinilii to Malei.

Ibidem. * Sf. loan Diunuschin. dupft cum vor unii. line de firea sa. care constituie forme sau intensity ale ei. 15. apoi nu orice fricft este palimă". 23. frica esle provocată de pericolul unei pierderi sau de o suferin-|. groaza.* ea face parte dintre hgoi pe care Dumnezeu „i-a siidil de la început (in firea omenească) prin creaţie"/ „Frica după fire este o putere ce sustine existenţa prin ferire (de cele ce-ar putea-o distruge)". spai-ma. angoasa. 1 Cf. pe care Dumnezeu l-a sădit în om la crearea lui si care. II.! în Cel ce este.L „Dacâ" frica este o palimîi. 12.40. Dixputo cu I'yrhus. Maxim Miîrturisilonil. spune el in continuure. 297CD. " Ibidem. loan Dmnaschin."i. I) Cel dintăi. St. panica." La fel spune şi Sfântul loan Damaschin vorbind d'espre „repnlsia faţă de cele care distmg firea". Dogmatica.4 De aceea trebuie sa facem distincţia între două teluri de fricel. ?>. 23. " Dogmattca. iar nu in ceea ce nu este. Atnnasie eel Mare. ca teama. Prin această frică în manifeslarile ei cele mai elementare. de existent şi se teme de tot ceea ce i-ar putea-o răpi sau distruge şi are repulsie faţă dc nonexistenţă. Sfăntul Maxim Mftrturisitorul subliniaza" ca" această tending ţine de însaşi firea omului: „cele ce sum facute din cele ce nu sunt au şi pule-re a de persistent. 11. disperarea. spu* ne Clement Alexandrinul. ' Sinwuiti'. ca şi o patim. Sf. Cf. SI".' Frica astfel definite poale fî la fel de bine o virlute. 12.9 putem zice ca" ea corespunde instinctului de conservare. iar propriu acestora după fire este pornirea spre cele ce le susţin şi ferirea de cele ce le strică". II. Dof-maiica. Ihuivm . de ideea sau sentimentul că vom pierde sau am putea pierde lucrul pe care-l dorim sau pe eel de care ne-am legal.9 Fric a Sfinţii Părinţi pun între patîmi frica ((ţ>6po<. "' Ibidem.8.) şi toate stările de suflet ase~ mănătoare."1 1 1 Cf. are două forme.1 în general. a) Prima sa formă este o forţă care-l ţine pe om lipit de fiinţa sa însăşf şi care-l face sa se teamă de a nu-si pierde siifletiil şi trupul. omul se alipeşte de vlaţă. 111. III. deci. dar şi anxietaiea. PG 91. Cuvâiti împotriva pâgânihr.

186 .

! ciici el era însufleţit de iubirca de Diunnezeu şi. in ziua in care vei mânca din el. tendinţă firească de vreme ce Creatoml ne-a dăruit viaţa pentru ca noi s-o păstrăm. Lntr-adevăr. 1 Clement Alcxandrinul. adică de păcal şi de răuiatea Vrăj-masului care aduc moartea sufletului (cf. CuvitUe despre iwvohiţâ. Sf. Omilii. Sf. Acest dintâi fel de frică. Rmpunswi ftftw TtiUme. I."' Ea se manifesto întotdeauna ca aversiune a " Ibidem. dacâ s-ar fi opus prin acesta voinţei I'M Dumnezeu. II.. „iubirea des'ivSt-sita" alungâ frica" (I In 4. o fiicft lipsita de piitimiS. Cf. 17). I. Frica . cilci ea ne lipseşte de viaţâ pentru vecie.I'ti'tt instinctului vital. 31. 38.. Ml 10. Lc 12. Itihpiimuri coire Takuie. vei muri negresit!" (Fac. Ea se manifestă in particular ca frică de moarte. Sf. 29. PG 90. de pildu. cat de pierderea vieţii celei in Dumnezeu.de a nu muri." iar stricâciunea şi moartea sunt fenomene contrare foil b) A doua forma este „frica de Dumnezeu". nu poate decâl sa se teamă* de despărţirea de Dumnezeu. Tnaat despre inmipainx CuvCmtidui. 388D. datorită liberului său arbitm. tendinţei înnâscute a omului de a se menţine En viaţă şi a-şi perpetua exisienţa. Maxim Mflrrurisiiorul. tie pildfi. Dumnezeu i-a zis lui Adam: „Din pomul cunos-tinţei binelui şi răului să nu mănânci. din Care au izvorât şi spre care se îndreap-tă. ci te temi sâ nu cazi ilin luirul lui Dumnezeu" {Sn-muite. 269A. Sf. căci omul • care-şi iubeşte propria fiinţă şi viaţa sa şi se teme să" itu le piardă -. pe care tocmai am prezentat-o sub cele două forme ale sale.. IS A se vedea.. Maxim MSrturisitorul. este. daca şlic care este natura lor adcvaVatîi. ell nu »e temi de Dumnezeu. 269B. 18). Aceastii a doua forma de frica este firesc legată de cea dintâi. 2» Al doilea fel de frică. '" Cf. care pe o primîi Ireaptă este frica de pedeapsa dumnezeiască. PG 90. căci. frica de moarte este hilaturata de frica de Dumnezeu şi de tot ceea ce l-ar putea despărţi de Dumnezeu. ca şi de a nu fi despăr-\\t de Dumnezeu . in vreme ce moartea biologic. 8. La omul duhovnicesc. Isuuc Sirul. 269B. 5). 369C. Atunasie eel Mure. PG 90. Rospumuri către Talaxie. constitute o virtuie14 pe care Adam a avut-o in starea sa primor-dială. Maxim Mfiiturisilorul. diipâ cum spune Stantul loan. dar putea sa si moarîf. PG 150. Sf Gligotie Palama. singura moarte de care cu adevărat trebuie să ne temem. este o iirniare a pâcatului strămoşesc. '"Cf. obârşia şi scopul lor. I. scrie: „Frica de Dumnezeu.12 iar pe cea mai înalta* treapta* se arată ca frica de a nu fi despărţit de Dumnezeu. pe care Sfinţii Părinţi o privesc ca putima. 4.! nu face decâl să separe pentru un timp sufletul de rnip şi distruge numai forma pământească şi stricficioasa a exis-tenţei omului. Adam era sortit să devinif nemuiilor prin hur. 187 . 2. '. Omul care înţelege temeiul real al exislenţei sale nu se teme atât de pier-derea vieţii sale biologice.'* De aceea. Nu credein cîl aceastu este o virtu te pe care s-o fi iivut ACIJUH in slaicii SB primordial. 28. 40).Cf Sf. PG 150.a fost unul din ire mijloacele pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru a-l ajuta să-l pazească poninca şi sâ se ferească de urmările călcârii ei.

20 Teama ca patimă vădeşte. De o asemenea teaină ţine orice formă de teamă* de moarte. Astfel. este „contrar firii" (napd Ototv)25 şi „contrară raţiunii" (no.1 Aici. 297CD-B Ibidem.şi se teme şi de ceea ce l-ar face să piardâ . alipirea de lumea aceasta. M . atunci când ies singur noaptea afară. Ideea sau sentimentul că îl poate pierde naste în suflet o stare de rău şi de tulburare. înainte de orice şi mai întâi de toate. pe care însă nu le vom menţiona aici. dr. 8. Dispuia at Pyrltus. loan Diimasclnn.-pdXiyyoc)2 '' Ea vine din faptul ca omul a deviat sensul firesc şi normal al acesteia . ^Ibidem. alteori trupul". se teme de moarte".Sf. loan Ditmaschin. cuvânttil obiect este hiat în sensul său larg. N 90.2' In timp ce primul fel de frică este „după fire". Această legătură esenţialâ dintre patima fricii şi iubirea de viaţă po-trivit duhului ltimii . ale cărei efecte omul le resimte şi pe plan trupesc: „Uneori se înfricoşează mai întâi sufletul.). Dogmatica.a Cf. mi se face frică ?". 1. lar Bătrânul ia spus: „Pen-tru că încă pui preţ pe viaţa în această lume". că ea face pane dintre patimile da-torate lipsirii de plăcere şi este produsă ca şi ele de faptul ca iubirea de sine este răniUS de o suferinţă a sufletului sau a trupului:1" omul se (erne sa* nu piardă .24 acesta din urma. căci omul c<îzut crede câ viaţa aceasta i-a fost data ca să se bucure de toate plăcerile. de care se alipeşte prin filautie.?l în Pateric citim că un Bătrân a fost întrebat odată de un frate: „Oare de ce imi este teamă când merg prin pustie ?". PG 91. care nu este teama firească de a nu-ţi pierde viaţa vfizuta ca dar al lui Dinrmezeu şi ca mijloc de înaintare spre unirea cu El. Ill. D. loan Dainyschm.. he. îm-preuna cu Sfâniul Maxim Mârturisitorul.care~l făcea sa* rSimână fidel fiînţei sale autentice şi să-L iubească Pcniru posibilele molive. mariifestdrile şifehti în care se pirnlne bolile spirituaie omului faţă de tot ceea ce i-ar putea răpi sau distwge existenţa. 23. ci este teama* de a nu pierde plăcerile Inmii. " Apofîeş-me." Pentru a o caracteriza.22 lar în ulta parte: „Un frate l-a întrebat pe un But ran: „De ce. dar oricum „de la unul trece şi la celălalt". dar în cazul acesta nu mai este vorba despre existenţa sa în Dumnezeu. Sf.n. Fecioru a liaclus: „trildarea gfuulmilor" . 188 T . Cf. vom spune. care este o patimă rea. '"Sam. ea este frica* de moarle. '' CttviiUe despre nevtmifâ. Maxim Mârturisitorul. de bunurile din ea şi de desfatarea simţuala de ele. dar nu din pricinile binecuvâniate ale celuilall soi de frică. (Pr. Bu IK 190.este adeseori evidenţiată de învăţătura Sfinţilor Părinţi. Sub aceasta formă. 38. ci de existenţa sa de fiinţli căzută.un obiect1' din lumea sensibilă a cărui posedare (reală sau anticipat5 în mod imaginar) îi oferă o anumilă desfatare sensibilă. 63. Sfântul Isaac Siml scrie: „Când se aflâ cineva în cunoştinţa trupeasca. . 23. XX. iai nu ca lucru material.viaţă privitit şi trăita cu totul trupeşle . Dogmatica. Sf. vczi mai ales Sf.Pentru că încâ trăieşti lumii !". şi iubirea vieţii de aici.Oeserterm. liâspitnsuii câire Talanie* Prolog. Cf. A răspuns acesta: . cit. Ea capătă ce!e mai variate forme. III. în oricare dintre cazuri.

Frica vădeşte amagirea în care a euzut omul crezând câ a fost părăsit şi socotind cfi nu poatc sau ca nu trebuie sâ se bazeze decât pe propriile lui puteri. Arm II.2'' pentru motivul fundamental pe care tocmai l-am prezentat (adica pervertirea unei dispoziţii fireşti virtuoase într-0 patimă contrară firii). 9. însă îndrcplată spre ţeluri diferite.il He sale nefaste regăsim întregul proces al păcatulut stramose. 10). eel care se lcme de Dumnezeu n-are frică de nimic: „Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va leme decât numai de Stăpanul său." De aceea Sfinţti Părinţi spun ca teama ca patimă cstc înlesnită de „lipsa de rod a sufletului"/8 la care ajunge omul cârid nu are Duhul eel dumnezeiesc sălăşlu-it in sufletul său: „. 10.10 Amtntindu-ne câ Dumnezeu Se îngrijeşte pururea de noi (Ml 10. dimpotrivă. 189 . Cel care dă sens existenţei sale şi îşi îndreaptă preocupările spre realitatea sensibilâ care devine pentru el ceva absolut. în loc să se teamă de ceea ce-i poate pierde fiinţa şi existenţa dupS duh. să nu-şi piardă viaţa dusă în cliip pă-limaş şi roate plăcerile ei.se. cSci sunt gol". respins ca proniator şi păzitor plin de bunătate al fiecarei făpturi. ignorat. pentru SfnHii Părinţi. 8. Hristos însuşi risipeşte această amăgtre. B Cf.eu -. 3. de pildă. Dumnezeu nu este numai uitat ca principiu al fiinţei şi al vieţii. Sfântul loan Scărarul. 17. ca sens si centru al existenţei. în loc de a se teme să nu-L piarda pe Dumnezeu. .Frtca pe Dumne/. dar si din pricina numeroaselor tulburari care o constitute si pe care le generează. frica este. spune Adam după ce a caveat porunca (Fac. Mai întâi. Apoftegttut. scrie.ibidem. XX. care arată cum una o exclude pe cealalta: dacă ţi-e teamă de ceva din In me înseamnă câ nu ţi-e frică de Dumnezeu. acum fiindu-i frica să nu-şi piardâ fiinţa tui cea căzută şi să nu se afle despărţit de lurnea aceasta. pricinuitorul şi ţelul ftinţei lui. El este negat. frica vădeşte o relaţie patologică a omului cu Dumnezeu. 67). în aceasla" atitudine şi în MIiii. o boală. omul începc să se teamă de lot ceea ce-i primejduieşte extstenţa trupească şi desfatările pe care !c culege din ea. XX. JbMem. In frică. 29-31. adeviiraful izvor al vieţii sale. m-am temut. şi.. fiind lipsit de ajutorul lui Dumnezeu. După cum se vede limpedc. Temându-se să nu piardă ceva din bunurile lumii şi placertle ei. Dar cel ce nu se (eme înca de Acesta se teme şi de umbra iui". omul se desparte de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu şi frica „lumeaseă" nu sunt două atitudini deosebite prin nature lor. Accst lucru reiesc (impede din învaţătura Sfin-ţilor Pârinţi. ci sunt una şi aceeaşi atimdine fundamentală a omului. La t'el ca toate celelalte patimi. Lc 12. şi deci pe sine. Frica Scam.. „Un Bâlrân a lost intrebat de un frate: De ce mă (em când sunt in pus-tie ? Şi i-a raspuns Bătrânul: Pentru că te crczi singur şi nu vezi că Dumnezeu este cu tine".

prin care numai impul piere penlru o vreme. omul le pierde şi pe ele. Căci omul nu poate să împietlice prin ea nimic din cele ce i se îmâmplă. Dogmuiica. poate sfl adauge staturii sale un cot'?" (Mt 6. mai devreme sau mai târziu. numai de pierderea lor s-ar teme. Fiind lipsita de orice folos. 19. lucruri pe care nimic nu-l indreptăţeşte să creadă că se vor petrece in realitate.Dexcrierca. 27). omul „nu trebuie să se leamă decât de o sîngură durere: de pierderea darurilor dumnezeiesti". Clement Alcxandrinul.31 Singure aceste bunuri au cu adevărat o valoare absolută şi o importanţă vitaiă pent. a te încrede în chip zadarnic în bunurile materials a căror realitate. Lc 12. ci. Astfel. iar el supus morţii. pierderea lor nu 1-ar afecta cu nimic. Slromale. Dc aceea. in present sau într-un viitor apropiat. 33). de altfel. pe care lisus însuşi le condamnă. singurele adevărate. a celui care se încredinţează în orice lucru Proniei dumnezeieşti . in general. şi desfătarea pe care i-o aduceau şi care. A te leme. anticipează şi face să se admitâ ca sigure. 4). in imagi-naţia sa pericolele apar exageral de mari. tacându-se părtaş învierii lui Hristos şi al vieţiî celei dumnezeieşti. II. frica se vâdeşte o data mai mult a fi iraţionala. 40. mai mult sau mai puţin intensă\ pe care ea. dupăcum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul.ru om. atribuindu-i laturi inexisiente.*■ Caracterul patologic al fricii se aratS de asemenea in partea de imaginaţie. li se opune lipsa de grija plinfi de folos. Cel care îşi pune credinţa în Dumnezeu. Pe deasupra. PG 90. 36-40). Câci dacă omul le-ar iubi pe acestea. U. 901 A. iar hoţii le răpesc (Mt 6. este amăgitoare şi care se tree ca floarea ierbii. căci. dar suflelul cu nimic nu se vatăma (Mt 10. SfAntul loan Damaschin arală că fricii şi grijii fara rost. este lucru de rând şi de nimic faţă de bucuria pricinuită de bunătăţile împăraţiei. nu se poate feri de pericolele sau de lipsurile de care se teme (admiţând ca ele într-ade-văr se vor produce'}: „Şi cine dintre voi. 29. '■' CT. Cel care se uneşte cu Dumnezeu allă in Rl mulţLmea tuiuror bunâiaţilor şi nu se leme ca va fi lipsit de vreunul dinire bunurile din lume. în acelaşi limp. iar pierderea unui lucru oarecare. nici pentru trupul sau şi nici chiar dc moarte. în sufletul omului cazut se cuibareşte frica numai pentru că se lasă înşelat de iluzoria realitate a lucmri-lor şi a placerilor din lume pe care le iubcşte. le spune lisus ucenicilor înspăimân-taţi de furlună <Mc 4. Lc 12. dacă ar şti ce sunt ele cu ade-vârat. 12 190 . Şi pentru ca ele sum stricăcioase. n-are a se teme nici pentru sufletul. îngrijindu-se. o implicii şi prin care omul deformeaza realitatea. omul ajunge sfi-şi închipuie lucruri care nici nu existS. iimnifestmile şifetul îit cetre se ptoHtiC brtiiie spiritual? este semn al lipsei de credinţă în purtarea Lui de grijă: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi ? Cum de nu aveţi credinţă ?". comori pe care rugina şi moliile le manâncii. iarăşi.28. nu înseamnă numai a nu avea credinţă în existenţa darurilor duhovniceşti. căci îmaginaţia sa creează. Sfântul loan Scărarul defineş" T&tcuin h Total iwstm.1' Mai mull. frica mai vadeşte lipsa de credinţă în bunurile duhovniceşti. iminentâ. 8.

lot aşa păcatoşii se tern tot timpul." Dar deformarea realităţii. majoritatea formelor de teamă. aşa cum învaţă Sfântul Apostol Pavel: .1. imaginalia domina celelalte facultaţi sufleteşti şi le impune reprezen-tarile sale. 21. neper-cepsrea a ceea ce există şi perceperea celor inexistente sunt trasaiuri spccifi-ce delirului. 2. în modul în care este percepul si trait reaiul. Sfanlul Isaac Sinil spune că: „eel lipsit de smerenie e lipsit şi de desavârşire.găsim scris in Carlea Tnţclepciunii lui Solomon .. in fr.) peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul" (Rin. 11). cu route că nu-i ameninţa* nimeni şi nimic.*4 Şi. sau ea este o simtire plină de tremurare a inimii. 3. prin dominarea părţii iraţionale din om. observând cum frica face îndoielni-ce lucrurile cele mai sigure şi mai evidenle şi cat de mult este amestecatâ" în aceasla tnchipuirea omului.40 In general. 17. se caracterizează prin lipsa oricSrei raţiuni obiective care le-ar putea produce.spaima nu este altceva (ară numai lepâdarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată" (Int. şî după cum cei care au de străbătut un drum înlr-o noapte întunecata şi fără lună tremură de frica. să se ferească de toţi şi toate sa li se pară înfricoşătoare ". pentru că se bizuie pe sine şi se teme de zgomotele lucrurilor şi de umbre". I i i c a este legată şi de patima trfindăviei. Ea se arata a fi legată în primul rand de mandrie.Necaz şi srrâmtorare (ns'inişle."' Dar dacă frica sau spaima. II. sub imperiul fricii. XX. 9). "Scant. chiar dacfi implies eel mai adesea mulră imaginaţie.^l. Frica arată întotdeauna că. el adaugă: „Frica laşa este lipsa încredinţarii (în lucrurile de care eşti eel mai încredinţaO". 191 .SVvmv. 3. Zămislirea şi dezvoltarea fricii in suflct pot fi iscate şi prilcjuite de alte patimi ale omului. 15. ' ('uvuiif despw nevoinţâ. Sol. cluar şi atunci când nu-i mustră nimeni. te Cet*223decapete. XX. conştiinţa lor încărcală îi face să se sperie de orice lucru. şi mai ales neliniştea şi angoasa. clălinată şi speriaulde nenorociri îndoielnice". Ibuli'in.7Z " Ibidem "' Dogmatiea. Sfântul loan Gura de Aur spune: „Cel care vieţtiieşte în pucat este îniotdeauna temător.3* lar Sfâniul loan Scăraml arată că „su-llelul mândru este robul fricii laşe. pot fi uneori motivate in mod obiectiv.b'rica te asifel frica: „Frica lasft este vederea amăgitoare a unei primejdii mai înain-le de primejdie.. arată Sfăntul loan Darnaschin. paralizale. cum ne aratâ Sfantul Simeon NoulTeolog. Şi cel lipsit de aceasta c pururca înfricat". frica poate fi iscata de starea de păcat. „Câci . „Spaima care duce la încremenire este frica rezultata dintr-o mare închipuire".1' Puterile sufletului care-i îngăduie omului să vadă dimensiunile reale ale lucrurilor şi întâmplârilor sunt.

Omilii la loon. loan Casia». IS. cu atât mai mult cu cât omul nu are conşliinţa limpede a păcatului său. Acesi termen esle hadus in moduli foiinc feluriic in limbu româna. Pusilanimitatea ca palimă este definită de Sfântul loan Damaschin ca . 9. Am păslral. V. l< )2 r . Ei con-tribuie la apariţia ei4* şi se folosesc de ea ca de un teren foarte prielnic penini lucrarea lor. I I . 57 din PSB).frica de a nu izbuti. dorind să traiască poirivit poruncilor sau eel puţin cunoscându-le. care. la locul cital ile Prof.nelinişte" (vezi DOgntatictt Sfantului loaji Damaschin. miii jos): Pfirintele Sianiloac prin „frica laşă" (vezi Scant.uirv In Pmbmil N2. care se referă numai la ea. vol. . XXVII. Bogmalica. Referindu-se la „frica sufleiului în care este o mărturie a păcatului". " Cf. iar in altă parte. 4. ceea ce impune să f'acem câteva remarci în plus.) '' Sf loan Damaschin. caci le este un bun aliat. Maxim. înscamna* micime de suflei si ciipiinde toatc întelestirile aiăiate mai su$ (n.' loc cit. 12. vom afla în noi în vremea ieşirii noastre o oarecare fric.laşitate" (Sf. spune el. ca şi celelalte patimi. trăind în afara credinţei şi în necu-noasterea poruncilor. au totuşi un oarecare sentiment a! stării lor de păciitoşe-nie. 100. Pfirintele Feciorti l-a tradus . Prof. le-au călcat şi. ' (hmlii fa Numerii. XX. iar în Apoflegmtt. niamfestăiHe si j'ehil in car? St atomic UoiUv spirit'itnlr şi înspâimantătoare. Origen o numără între patimile pe care cl Insuşi le-a numit „boli ale sufletului . prin urmare. Sfînţii Părinţi o consideră boală. ** Ibidem..1 nelămurită". loc. Cf. Se deosebeş-te totuşi de laşitate. dupâ cum arată Sfântul Diadoh al Foticeei. de aceen. Ctipele despre dragaste.4" Ea este caracterizată prin slă-biciune..44 Pusilaniinitatea* PusilanimitiUea (bXvyoyvxxa. fiind ma» curând timiditatc. II. SeiAAa) este adesea privită ca o formă a fricti.) sail „lipsă tie bjlrbatie" (Sf. Totuşi ea are unele trăsaturi speci-fice şi în mod repeţat i se acordă un loc aparte şi important. sub forma anxietăţii şi angoasei. Tălv. iar în Apoftegmele părintflor aflăm . 4. David Popescu prin . Sf. nefiind nimic care sa BU-i umple de nelinişte". adică frica de nereuşită". căci. .. Astfel. Larchei. in principal. cuvantul pusihii\imihiie. miii ales când este vorba despre frica Icgaiă de săvârşirea păcatului. suferă mustrările conştiinţei.41 Aceste remarci nu se aplicâ numai celor care. 70). cit. lipsă de curaj in faţa unui lticru care trebuie mdeplinii. este direct legată de lucrarea diavolilor. Se pare chiar că starea de păcai trezeşte frica. $ Cmviiu mri'licin IlHi </r VOpeiB. giisim -Jenevire". rii. loan Seal ami. ci de asemenea si celor care. loc.42 Frica. Scam. „dacă nu ne vom mănurisi cum trebuie şi pentru greşelile fără de voie.Dexcrierea. Ir.4^ având multe caractcristici comune.JmpuOnare dc suflct". Sfiintul Diadoh al l-oticeei îl sfătuieşte pe creştin să-şi mărturiseascîl chiar greşelile cele fără de voie şi cele fără de ştiinţă.

.4" Aceaslă patimă este de asemenea privită de Sfinţii Părinţi ca o forma de nebunie. pusilanimitatea îşi vadeşle caraclerul patologic in special prin aceea că este o alitudine nefirească. îrnpărtăşindu-se de puterea Lui. Având credin-(3 ncclinlita* în Dumnezeu. v ' Siri. prezentand acţiunea pe care o are omul de îndeplinil ca foarte grea. ^: Sf loan Scararul. care constitute chiptil lui Dumnezeu din om şi care îşi află desăviirşirea în dobândirea asemănării cu Hristos.uiri iliihttvuit-f\'ii. Ea a apărut în sufletui omului ca urmare a păcatului şi este cu totul straină de natura sa autentică. Şi în acesl caz. A se vedea. *> Ibidem.Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii. I I .. Maxim Murlurisitorul. in continuarea cuvinlelor cilate mai sus. zicănd: Ce să fac. Unit cu Dumnezeu şi primind Kami Său. părinte.Frica urmutoarea istorisire: „Un frate a venit la Avva Victor. aşa cum arată Sfântul loan Casian. C.4* Pusilanimitatea vădeşte îmbolnăvirea pulerii irascibile a sufletului (Guuoţ). de pildu. ci al puterii şi al dragostei şi al îiiţelepciunu" (2 Tm I. Pusilanimitatea esle in orice caz. ca in cazul lutu-ror formelor de frică. Strom* XX. aşa cum aralâ Sfantul loan Scararul: „Frica laşă (este o slabire a credinţei) arătatâ in aşteptarea plină de spaiină a unor lucruri ncprevâzute (. ce nu corespunde stârii omului dinainte de cădere. Sfantul Apostol Pavel spune că . 15. imagi-naţia nu face decâl să deformeze realitatea. J 7. 2. în limp ce.i şi in cazul celorlalle patimi. pusi-lanimilalea csle negarea acesiei virtuţi. eel ce pelrecea întru tăcere in lavra lui.$. Capete despre draqosle. el poale. Adesea. ca si frica. peniru că m5 biruieşte lenevi-rea ? Zis-a lui bătrânul: Această boală. spune: „Precum celui bolnav " Apoftegme. tie asemenca.5" A li lipsil de curaj înseamnă a nu te încrede în Dumnezeu. 29). 70. să mule imiinii din loc.*' refcrindu-se la spu-sa din Ride (14. In limp ce puterea despre care vorbeşie Apostoiul esle unul din Ire damrile Sfântului Duh. m OmUBiiaEvivt. Omul lipsil de curaj esle viclima unei amâgiri şi chiar putem spune ca ajunge sa delireze. plină de primejdie sau cu roiul imposibilă. 3. 7). XXIV. Aslfel. Sfântul loan Gură de Aur. XX. în mod obieciiv. 31. cum face.XXB. 193 . fiule. ' ('omorb/ri t/uhovniresti.) simiire plină de iremurare a inimii. 1:2. clălinală şi speriată de nenorociri îndoielnice" " Iar Avva Victor. în puterea Sfântului Duh. potrivit cuvinlelor lui lisus. ea nu este deloc asa. semn al Hpsei de credinţă. subliniată des de Sfinţii Părinţi. omul nu are a se leme de nimic alunci când vreu să facft ceva. omul se (erne sâ acţioneze penlm că esle dominal de propria sa imaginaţie..*>0. De aceea Sfantul Varsanufie îl slatuieşte pe unul dinire fiii sai duhovniceşti aslfel: „Zi fricii tale: Sunt strain de tine I . care pururea îl sprijină pe ecl care-L cheama" pe Dumnezeu in ajutor. este sufletească". Legătura dintre lipsa de curaj şi imaginaţie esle. SI".

B Cf. i sc pare că vede multă lumină. iîir celui sănfttos i sc pare ca vede puţin."' încât putem spune că „toţi cei fricoşi sunl iubitori de slavă deşană". ■ I. din cumplita durere. I. spune Sfântul loan Scararul. care tulbură sufletul şi1 împiedică să ducă la îndeplinirc cele ce are de tacut şi pentni care a fosl creat. sciia alfabctică. aşa şi eel slab la suflet. . Ea se dovedeşte în mod special dăunâtoare pentru lucrarea duhovni-cească." Este o patimă deosebit de periculoasă. pârându-i-se câ este mare". din puţintică încercare repede se tulburâ. Aiwftrgnw. M Cf. este o sim-lire copilărească în sufletul îmbătrânit"." Pusilanimitatea il alienează pe om. ibidmn. XX. 3. Este limpede că diavolul are un interes special în a isca şi a întreţine această patimă. Teodom.54 Lipsa de curaj poate apârea ca o atitudine de copil.*9 a Scant. manifestările $i f'elui in cure se prvthw holile spirinmle de ochi. fiindca blochează dinamismul omului.58 Ea este în esenţâ legata dc patima chenodoxiei. 2.cU. care stăruie în mod ncfiresc la omul matur: „Frica laşâ. îi încetineşte sau chiar îi paralizeazâ activiiatea şi inhibă în multe împrejurări cxercitarea facultăţilor sale sufle-teşti.Dest-rieren. " IbUiem. 5. îi frânează elanurile spre desăvârşire.av. 57 Ibidem. luându-I cu totul în stăpânirea ei.

. Sf. admiral. Grigorie eel Mare. loan Scaiarul. 1 Sf.n de pilda. 195 . 460. tit. XXI. 4. Sram. de asemenea. 13. V. " Sf. V. loan Casian. aşteptănd admiraţia celorlalţi. 11. In acesl nivel. XXI. în limbaj curent numita" slavă deşartă suu vanitate. 19. Scam. XXI.* Este cea mai obişnuită şi evidenlâ forma de chenodoxie.l Avva Dorotei. cu îndemânarea sau cu priceperea sa intr-un anumil domeniu.1 care sun! cele două trepte ale sale. loan Scaranil.Jn mulle forme.10 Chenodoxia Chenodoxia (Keyofio^la).s piimAntesli. 43-44. 5. XXI. Maxim Mămirisitorul. 1 Cf. VIII. câci are multe feţe şi chipuri". N 479. invtifiiluri de suJJel folositocire. 4. Sctisort ilnlit/vniceşti. 29: XXV. El se poate lauda.' Vanitosul se poate astfel liluda. cu darurile sale naturale. hivoţolun de mflrt jblositoarr. 84. este o patimă de cîlpetenie şi izvor de nenumârate alle boli ale sufletului. 261. Scam. Avva Dorotei.'' pentru care el aşteaptă de la oameni laude şi aprecieri. '" ( omorhm duJwviuces/i. dar că. loan Gun'i dc uur. 36. Sf. 1 Ibidem* 1 Sf.. ComeiiUtriit ta luv. 13 Avva Dorotei. II. SfAntuI loan Casian spune despre ea că se manifestă . In 5. Fil. Vusile eel Mure. loan Scaianil. Varsanufie şi loan. sau cu puterea. loan Scaranil. Sl'. II. J Cf ibid. Convorbiri duhovnlceşti. Sf. XXI. 5. Scam. podoabe11 etc. 6. este „de două feluri". * Cf. într-un cuvânt sa fie slfivit de ceilalţi oameni/' Bunurile cu care. I I " lliii/i-w. Citpete despre dmgmte.' slimai. I i Primul fel de slavă deşarta* e eel „prin care ne mnndrim penrni foloase maieriale sail pentru lucruri care se văd". 7. 21." ca şi cu tot ceea ce contribuie la o frumoasă înfilţişare (haine luxoasel'î parfumuri.). 7. II. 2. I Tes. care-l loveşte pe omul căzut foane uşor şi eel mai adesea. !n esenţn. 7. invauilim de sttfletfotosiUxirv. 24. 44. chibzuinţa şi purtarea sa. 1' Si'. se mândreşte vanitosul sunt bumiri tru-pesii. lăudal. 3. Despre tltttva deşurtâ. ■'Cf.i in a se aiâta cineva mândru şi a se lăuda cu bunurile pe care |e are sau pe care crede ca le are. Rtgulih min. şi a dori să fie văzut. ( I Avva Dorotei. Ea const. 6. Sf. onoral. AţmjU'gnw. loc." ca fnimuseţea (reală sau închipuili) trupului" sau a glasului. apreciat. III.

naşte şi sporeşte slava deşartl Aslfel. 5. Mai subi:ila\ pentni câ ţine mai puţin de cele materiale şi de cele care se văd. loan Scflrurul.ed Huusheii. este chenodoxia care constâ în îngârnfarea cu calitîlţile iiUelcctuale (cu inteligenţa. V. Sf. ca şi în eel politic sau financiar' sunt eel mai adesea produse de această patimă. din dorinţa de laudă deşurtă". mcmoria etc. ea st£i alături de primul fel de slavă deşarta. le face pe amândouă să sporească. Desprefeciarie. imaginaţia.56. --' Convi/rbiii duhovnicesti. aşa cum o aflftm descrisă la Sfântul loan Casian. Pentru el. este cea în care omul se mândreşte „pentru cele spirituule şi ascunse. I T. II. (Vine Staghirie Ascend. II. pe care Sfinţii Paring le numesc „iubirea de stăpânire" (GiXapxla)1'1 şi „duhul iubirii de stâpa-nii*e". dar şi cunoştinţele dobândite. XXI. p. 55.33 Cautând sa obţină peiiu toate acestea admiraţia şi laudele celorlalţi. Sf. robit de slava deşartft. cu înalta învaţfuunV cu o bună stapânire a lim-bilor. Scare. 24. '■' Sf.. III. iar dacji s-a lepitdat cu lotul de cele lumeşii. Ih loan ilin Singuritlate. Este limpede că eel care deţine puterea. Sf. pentru a întreţine şi a le spori admiraţia şi pentru a păstra puterea şi foloasele care-i vin de laea. Capet* despnt dragosfe. Sf. Oxptfy despre dmgoste. III. odata" satisfăcui. Ditdogdrsprem/lei şipatitrâlt ottwuqti. deşi e lot atât de răspândita ca cea dintâi. loon Hrisosiom.1^ Vedem că gustul pentru lux şi fast este legal de ambele patimi.18 atunci ea se însoţeşte şi pune în lucrare alte două paiimi. Grigorie de Nyssa.). 3. la rându-i. Avva Doroiei. ea poate fi un puiernic imbold pentru palima arghirofiliei.17 Aceustă patimă îl impinge să doreascS puterea sub toate formele sale. va căuta lauda şi admiraţia oamenilor şj se va şi strădui întotdeauna să placfi aceslora. lo<:. IwoiâSuri de fmflel fohsitmiic.. Cf. Ambiţiile în domeniul inteleciual şi cultural. 84. 83. ia locul acesteia. trezit de che-nodoxie"' şi presupunând arghîrofîlia. cu talentul de a vorbi sau a sprie bine etc. Din această pricinii. B 1 1% . Adesea chenodoxia îl lace pe om sfi riivneascâ la situaţii şi ranguri sociale înalte.*2 La monahul in care mai staruie încă patimile. Muxini Mfuturisitorul. IV. <ii ■' Cf. 11. Maxim Mărliirisitorul. iar cei ce s-au îmbogâţit doresc s5 fie slăviţi". D Cf. III. slava deşarta constă in faptul cu se Capttedespre dmgoste. Cflci cei ce iubesc slava deşarta sc silesc să se îmbogăţească. 84.Desnixreit. 7. care. 2) A doua formă de chenodoxie. Sftuitul Maxim Mârturisitorul scrie: „Slava de-ştliffi şi iubirea de arginţi se nasc una pe alta. tiumifexUhile fifvlul in care se /troth" holile spiritual!' Chenodoxia îl face pe om să se fălească şi să se vrea admiral pentru bogă-ţiile şi bunurile maleriale pe care le-a dobândii. loan ilin Singurătatc.

': Sf. loan Casian. . pe care. Evagrie." Mai ales atunci când omul se luptil împoiriva patunilor şi când puiie în lucrare virluţile contrarc lor. 4.^ Aşa se face câ cheiiodoxia poate lua locul (uturor celorlalte palimi în sufleiul omiilui. 4. se ive. 30. este i jîzboif de acesr $o\ de slavS deşarta. XXI. 3. 51. SI'.'"' inlr-adcvâr. Cnfwti. înJănirândii-i-se un înveliş. loan Casian. iarăşi mâ ' Cf. ca sfl nu fiu cunoscur (ca posiiror). Mnxiiii Muitncisitoiiil... îndată se repede asupra ta gandul slavei deşarte". Evagrie se aratâ iiimit de dibâcia diavolilor de a profita de această stare de fapl.. dupa cum „fumica asteaptă să sc ispriWeasca slrânsul grâuJui. 5. Tratatuipractic. 13. III. XI. 84. Şi de toate străduinţcle se bucurâ slava desartâ. ' ibidem Aşrz/itwii/r/r' nuhitistirt'fti.'*1 ca şi Sfăntul loan Casian'* şi SfânCul loan Scărarul. Scrismi. Ev'iigrie. * (T (>(//. Sf. I.. Aceastâ patima arc o putefO neobişnuita". si Slavfl deşarta aşteaptă sa se adune bog&ţia (duhovnîcească)". * Capgţe desprv dntgoste.w. Evagrie. De pild. 11 197 . IJ. „Frumos înulţişeazâ bătrânii natura acestei boli . dezlegându-1. ' sv„. . Caiactenil ei subtil. 13. dnpâ ce au fosl biruiţi" ~T Tot aşa şi SFântul Maxim Mămirisilorul scrie: „Când birui vreuna dintre paiimile mai necinsti-te. 4. ofi 31.3" capaoilatea de a imbrăca nenumărate forme. 59. Scant. Aşezdmiiitete mâru$Sftreţtit XI. I.î: sunt stăpânil de slava dcşaitfi când postesc. De aceea Sfântul loan Scârurui arala ca „duhul slavei deşarte (se bucură) vâzand îjimulţindu-se virtutea"'4 şi sptme că. „gândul acesla (al slavei de$ar-ic) ilfac să crească loţi dracii.'" de a se sirecura preiiitindeni şi de a alaca omul (-1 in mate pârţilo o fac greu de sesizat şi de recunoscui" şi fbarte grcu de combniut. '"Cf.• d&prtdeostbireapatlrtdtoryiagtindurilor. '' ('apefe desprv deosebirea patimifor jti a gândurifor. ]a fel. ''' Cf.ln toate striUuceşte soarele cu imbelşugare.CAJKI o deBtriu in felul unui bulb de ceapâ. 5. Aşeztmiintele nuliuhlireşli.2* Evagrie eon-Statâ şi e] c-3 „dupa ce a biruil omul loate gândurile. îl ar'li acoperic de allul. şi lot aşa. AşfZ/iinintele ittâtuisiireşii. aştepuînd pcniru aceasta adiiiiraţia ŞÎ laudele celorlalţi. Rftguia -Sf. Ev»grk\ Tratatui Bmctic.Sf. * *tbtd«in. I. V. loan Scdranil.spune Sfâniul loiin Casiun .desprt dragpste.'' dând şi exemple lipice. III. loan Casiun. Nil Sorskr. XI. Sf. *'h>. orice lucru poate lî pentru om prilej de slavâ deşartâ.ivci dcşart* şi cel al niândriei"-'' şr. lot iitâlea îi descoperi dedesiibf "' lar Slauiul loan Scflrarul scrie astfel:.sc acestea douâ: cel Bl l. lie pildâ' lăcomia pântecului sau curvia sau mânia sau lăcomia.il'.OwnodoxUt mânilreşte în sineu lui sau inaintea oamenilor cu virtuţîle sale şi cu asceza sa.Vmuttul jmirfu: 13. XI. XXI. oricăte foi îi scoţi. '* Ibidem.

loan Gură dc Aur. ibidem. 7 ParaftazA in 150dc capete. tiuinifeslâtilc . . Omilii ththovniceşti (Col. Scam.41 să dobân-deascfi unele hurisme. Scam. I 2.SÎ * Scam.. V. 41 Cf. Desprefeciorie. Sf.greu se scapâ" de gandul slavei deşarte. omul primeşte din slava deşartă o plăcere4'' care-l ţine legal dc ea şi pentru care este gata să facS si. Sf. 45. XXVII. Despw slava <lc.. 10. V " Cf. III.. Sf. iarăşi sum stăpaiiil do ea. paradoxal. 7. sum biniit de ea.42 Trebuie spus limpede că orice forma de asceză impul-sionată de mândrie se dovedeşte într-un sfârşii cu tolul deşartă şi lîpsiul de orice rod. "'Cf. 52.. Epistole. Oricum voi amnca acest glob cu trei coarne. Prolog. 13. căci n-au puiiii rodi plantele umede în locurile nevoinţei aspre şi lipsite de apa slavei deşarte. 30. " Sf." Şiretenia che-nodoxici il impinge pe om ca. bunurile duhovniceşti astfel dobândite nu numai că sum lipsite de orice preţ înainlea lui Dumne/eu. II. *9 Cf. ''' Ibidem.ibidem. 25. II. îndata se usucif.Descrierea. 35. nedreptatea şi celelalte man pacate".17 De Defies. 10.. 5. VII. fiivăfăiurt de KUJU'I fohsitvare. 7. dar sunt „socotite de El la fel ca furtul. 3. 25.7). Cf. 9. vorbind. LIV. 29. sfi sufere orice. "a."'7 cure aminteşte spusa Psalmistului: „Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor" (Ps. omul se lasfi cu tolul înrobit de slava deşartă. schimbându-le în haine nearătoase. Apofiegme.*4 iar harisme-le sunt înşelătoare 4> Astfel se pot vedea oameni care ajung la stralucile lucrări diihovniceşti mânaţi de slava deşană. dacâ sunt „adăpate de umezeala noroioasă a slavei deşarte şi prăsite de dorinţa aratarii şi gunoite de lauda*.. Sf. sunt biniit de ea.*0 Din pricina acestei puternice placeri care-i susţinc iubirea de sine51. Scttra. a Tratatul practic. Kaxpimsnri cot re Ttdmie. Sf. 48 A se vcdeii. dar care „după ce se retrag dintre oameni in viaţa călugarească. cum aratfi Sfantul Macarie Egipteanul."* Ca şi in cazul uiluror celorlalte patimi. Sf.'" la fel si virtuţile. Sf. de asemenea. nu se mai mdeletnicesc cu nevoinţa lor mincinoasă şi prefacută de mai înainte. U. ■ Cf. 2.. 10. 11). Grigorie de Kyssa. loan Scararul. ' Avva Doroiei. II.. iarăşi sunt biniit de ea.. Cf. 27.1 pentm aliă slavă deşartă". *' Cf. XXI. hivâfături de uijlet folwiutare. loan Scararul. tăcând.\4'J Mai mult. XIV. Sf. 5.yifehtl in care se produc Iwlite xpirituale sliipâneşte slava deşartă. s?i doved&iscă zel în ncvoinţete asceti-ce?9 să lupte cu râvnă împotriva altor patimi. V. Marcu Ascetul. |0. Muxim Mârturisiiorul. 10. vn. loan Scăranil. *' Cf. Episto/ii cărre Nicolae Monahtd. IV. conchidc Evagrie. XXI. 10... Omilii diifuntiiceţli (Col. Avva Dorotet. loan Gurade Aur.^ să practice virtuţile-. II. Macarie Egipteanul.?ttrtti. Sf. II). XXI. paradoxal. loan Scârurul. pentm modestia mea. Scum. I9H . N 550. (VineSiaghirie Ascetul. 29. ". Căci ceea ce faci ca să te curăţi dc el devine pricin. îmbrăcându-mă 'in haine luxoase. II. totdeauna until stă drept şi el e eel din centra". XI. Avva Amtnona..

" Ibidem. Sf Simeon Noul Teofoj:. Gal. III. X "Scam. Origen. 5. Ciivâni despre mgârsiine. cea care vine de la Duinne-zeu şi cea care vine de la oameni.. 194-195. 10. zice. Despre slava desart/i. 2. Ce/e 200 de Capete despre vanoşimţa de Ditnmeieu \i mmoiiuu iiitivpiirii. I. Comentaiiu la low VIII. Despre slava deşartă. Căci Dumne-zcu a sădil in firea omului să tindă sprc slavâ. I.. II. se face in majoritatea textelor care se rele-rfi la chenodoxie/'1 O aflăm limpede exprimară in Evanghelia diipă loan (In 12. 14). Sf Gligorie de Nazianz. Capete despre dragoste. Aceastâ deosebire între cele doua" feluri de slavă. Sf. deci menirii ei lireşti. iar nu cea de la oameni. 3. t'alehece. pe care o caută omul înrobit de patimâ şi pe care Părinţii o numesc „laudă după irup" (cf. p. 43. Sfântiil loan Scararul arată şi el ca . spune limpede: „Slava dcşană esie un soi de nebunie {jictyici TÎC feaiu» tiKei>ooof. loim Scararul. 51. 2 Cor. prin îndepărtarea de la exerciiarea ei „potrivit naturii". (alre Staghirie Ascetltl. Pilda VII.Omdii In Evrei. XXVI. II. XII. iar dupiî ce a pus stăpânire cu lotul pe suflelul lui „îi lulbută minlea şi-l face s«l aiureze". 4.. SI. lâlaihe la Psatrmd 130. II. 4. V. I4.icO''. Sf. -Sf Maxim Martin isitorul. Simeon Noul Teolog.Chenadoxia Chenodoxia este privila de Sfinţii Părinţi ca o boalâ" şi o formă de nebu-nie. RăsputlSUfi către Ta/asie. 6. dar omului unil cu Dumnezeu îi era menilă slava dumnezeiască. Sf. „Nu slava (e rea). a se vedea Sf. 2 Cor. 59. îi vqi Cf Sf loan Casim Ayezâminlele niaiuhti resit. 2. ca şt în cazul celorlalte patimi. 51 Cf. 27. XXI. Hernia. afîrmând acelaşi lucru pe care l-a spus despre toale eelelalte palimi.l cste o nebunie să se laucle omul pe sine însuşi (cf. XVII. XXV. Oniitii la Atatei. Despre suflet si patimiie ometiesri. IV. Gligorie eel Mare. amime că iese din „reaua întrebuinţare. 10.*"' Sfântul loan Sciirarul învaţii la lel. Sf Gligorie de Nyssa. I I I . care vine din negrija minţii de a cultiva cele fireşti'V* după ce mai înainte arătase că „păcatele ne vin prin reaua înirebuinţare a puterilor sufletului". 16. Cuvtmtâri. De spre feciorie. ci slava deşarta". Avva Ammona. Pastoral. Maxim MărturisiLorul. line în mod esenţial dc faptul că ea constă" în pervertirea unei atitudini fireşti si normale. 11) şi mai spune că duhul slavei deşarte îl scoate pe om din fire. Oniitii la Mates.. spunflnd ca „prin fire se află în suflet poftirea slavei. 21. 199 . IV." Caracterul pato logic al siavei deşarfe. Sf loan Guru dc Aur. 43). 41. XIX. dar a celei de BUS.M Sfântul loan Gură de Aur. ajungând să se manifeste înlr-un mod cotitrar iiaturii. 19.L 12. 52. în afara textelor citale mai sus. scoliu 8. loan Gum de Am. 18). Sfantul Apostol Pavel se referă la ea in mod implicit atunci când spune că „întni Hristos lisus" se lauda şi ca a te lăud a în afara Lui este primejdios lucm (Filip. 12. Eplstote. Disctirsuri 0MW. 56. scrie Sfântul Maxim Mărtu-risitorul. 5. 3. Huiisherr. Scam. de pilda. 8. 85. v r apeie despre dragoste.este o slavă care vine de la Dumnezeu: «Pe cei ce Mă slăvesc.** El arauV' că însuşi Apostolul Pavel învaţă c. cd. II. H Despre tlava deşartă. Sf loan din SinguruWte. 4. XI.

omul a încetat totodata sa mai lindă spre această SÎavB.s Câutarea slavei lumeşti se vădeşte a fi o încerca-re deşartă de suplinire a slavei celei cereşti pierduie prin păcat şi a virtuţilor. 31. adevarata slavă. cuvânlul fire desemnând aici toale bunurile pe care omul le-a primit de la Dumnezeu. tnanifestările . prin însăşi aceastfl fire. fie că esie vorba despre însuşirile sale naiurale sau de calitâţi (Jobândîte. care subliniuză că întotdeauna căutarea slavei de la Dumnezeu şi a celei deşarte se împatrivesc una alteia şi c. absolută. şi-a căutat în Ivinic. a puso în locul slavei cercşti şi duhovniceşii.67 Chenodoxia consrituie şi înir-un all sens o pervert ire a firii. rezultat al unei fruslrfiri ontologice. 200 . unindu-se cu Dumnezeu.besctierea. la care era menii prin firea lui. Şi accaSta slavă a lumii. eterna. spune Sfântul Maxim Marturisitorul. Şi este o slavă ce urmează din răutatea diavolcască".suflrt folmitvare. singura care tine de menirea firească a naturii omeneşti şi singura pe masura măreţiei pe care Dumnezeu a voit s-o dea omului. " Răspunsuri dire Talasie. care voieşte punirea să afle un pelic mic sau orice allceva ca să-şi acopere uraţenia lui.65 „Cei ce se laudă. iar nu de dou3 lendinţe esenţial deosebilc. 30). conlimiând însâ. 32. 10.ui în unire cu Hrisios este . Slava pe care omul o primeşte de la Dumnezeu prin participare la slava I. Faptul că este vorba aici de o ace-eaşi tendinţă îndreptata în sensuri diferite.singura mă-rire adevârală". reiese din afirmaţiile SfmţiJor Părinli. ('iivttiil ttetptt rugticiune.\i fflul in cctfV St produc botiU' Spiritual* sliivi» (I Regi 2. Awa Dorotei scrie aslfel cfl „cei ce poftesc slava sunt asemenea iinui om gol. care i se cuvine pen-tru ca este om şi are suflet viu l îndepurtându-se dc Dumnezeu prin păcat. prin care omul. adică devierea patologjcă a înclî-nării fireşti a omului spre slavă. I. în Domnul să se luude". şi ca un comportnment palologic de substi-tuire.63 Este singura reală. 64. sau despre virtuţi.illâ. "7 Qf. XXI. „lauda dupâ imp". învaţă în două rândiiri Apostolul Piivel (1 Cor. 28.6" Si. veritabilă. M Otnilii laMatei. 7I6B.i una o sooale afara pe cca-I. fn general. '"'' tmăţâturi eh. 19. „falsified firea şi însăşi virtutea". iar sporirea uneia înseamnă slăbirea celeilalte. spune Sfântul loan Gură de Aur. strangându-ţâ din altă parte o slavă plină de batjocunT'.' . pc de alia parte. spune Sfânlul loan Gura de Aur. PG 90. sâ ravneascfi slava. 17).» niateriala impli-nirea acestei dorinţe care stăruin in el. IV. II. Cuprinsul pe scurt ill luluror eclor mai îniiinic spase.. 35. in loc de a se sluji de ele spre slava lui Dumnezeu. adauSrtim. 2 Cor.! Folosindu-se de loate aceslea peniru propria lauda. omul. Sf. loan ScSrunil. sau chiar de bunurile materiale pe care le posed. Ea este. 10. care ar putea sta împreună în sufletul omului. tf IhUu-m. „Au uilat cS sun( oameni şi de aceea merg de colo-colo. Aşa şi cel gol de viiHiţi caută slava oamenîlor". scrie Grigcft. pe care mi mai este în siare s-o vadă şi s-o dorească. Este. chenodoxia apare ca pervertirea. se poale face partaş al slave] dum-nezeieşti. Scam.

7. vine de la ele şi peniru ca nu văd mareţia lucrurilor lui Dumnezeu. care de îndatiî ce a inflorit se ofileste şi piere Inainte de a prinde putere. Haushenr. o aseamănă cu floarea ierbii (ls 40.. '* OiHitii duhovnlct&l (Col.74 care naşCe amăgirea în sufletul celui iubitor de slava deşartă. şi pentru ca nu cugeta la toate acestea.in atftui înţelepciune cât să-si spiinu. 14. I. loan Scăraful. prin care omul „de la fire se înstrăinează. 6. 3. De aceea Sffuici. nici înţelepciunea Proniei Sale.. Cf. p. 26. 111). iar slava de la ei. stă „neşliinţa yicţii acesleia". 44) . Cete 300decapettt. Celt 300decapete.. I. si slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o cău-taţi ?" (In 5. folosind toate ale firii împotriva firii şi stricând frumuseţea si bunu tntocmire a firii prin reaua lor întrebuinţare". ' Ibidem. ?l Un: clt. se ujunge la îngâmfare. 14. înrradevar. 6-7).ara. mai presus decai slava de la Stăpânul tuluror. acesta nu cunoaste nimicnicia acestei slave şi a lucmrilor cu care sc mândreşte.it loan Scărarul il mi me sic pe iubitorul dc slava deşartâ „inchinâtor la idoli". Sf. p. stricacioasă. w Cf Sf. 54.. '* Dialog dfAjii-e sitjtet fî patimUe omeneşit. liu arată. Nichitii Siitliiit... 31) si din care se hrăneşte. 52. de la care asteaptă slimă. pieritoare şi de nimic. urmând Prooroctilui Isaia. nici micimea firii omeneşlj. Aşa găsim scris la Sfâmul loan din Singurătate: „Deoarece oamenii nu înţeleg câl dc stricăcioase sunl bunurilc acestei vieţi şi slava can. şi pentru ce lepăd mărirea ingcreasc^ pentru onorurile omeneşti ?".Chetiinhxia gă el. pecareSfinţii Părinţi. admiraţie şi laude. cu visurile. care este supusft schimbării. spune SITintuI loan din Singurătate. fa limp ce ele sunl cu tolul stricacioase şi trecătoare. şi în lot ceea ce ar putea să trezească în semenii sâi astfel de atitudini în ceea ce-1 pnveşte. ca şi lumea.il. 201 .'''' Chenodoxia îl aninc-a pe om în amăgire şi delir. Sr. XXI. acestea fiind efecte palologice liindumerUale care-i îndreptfiţesc pe Sfinţii Părinţi s-o numească „nebunie". Nichita Scithtittil.7' fnsuşi numele acestei patimi arată că este dcşartă. XXI. iar laudele de la ei îmi siint mai pe plac decât cele ale lui Dumnezeu. amestecând mândria cu slava deşartă. şi toate cele pe care le lace se deslramfl şi stnaniiesc. acordându-le o importanţă pe care ele nu o au in realitate. al căreichiptrece(l Cor.™ El se poarlii ca şi cum aceslea ar avea o valoans absolută şi etcniâ. şi mai inainte de a se înnlţa se smereşte. poftesc laiide unii de la alţii si n . ' Cf. 2. ed. câ omul a încetat să mai creada in Dumnezeu'" după cum învaţa Insuşi Domnul: „Cum puleţi voi sfi credeţi când pri-niili slavâ unii de la alţii.7-' ca şi Stantul Macarie Egipreanul. cu umbra "' Ibidem. spun Sfinţii Părinţi. La ce bun şi cât preţuieşte măndria care mă înrobeşte şi pentru care mă bucur mai mull de vederea oamenilor decât de a lui Dumnezeu.'1 La originea chenodoxiei. *01 Sf. El nu şlie că singură slava dumnezciascâ* este dcsăvârşită şi veşnică şi ca numai temeiurile duhovniceşti de lauda în Domnul sunl singiirelc cu adevarut teale.şi că s-a alipit cu totul de lume:71 eel înrobil de ea începe sii se încreadă în oameni.

\>rei. Î11treabă Slîintul loan Gum de Aur..XXI. " Omitie la Psahtuil 4.. ca pana care zboară prin aer.79 Chenodoxia oferâ* o viziune deliranta" asupra realităţii. şi iarba. tot aşa şi Psalmistul întreabă pe cei rătâciţi: Penl.. şi dupăcum iin om. fugi dupa umbre. viziunea sa asupra lumii este rulburată şi vede lucmrile de-a-ndoaselea.™ Nu ne rămâne decât să subliniem caracterul patologic al alipirii de toate aceste deşarte şi amagitoare realitâţi pământeşti. tie pildă.„). dar nu-şi vede 77 Omitir la cuvintele: „Sti nu le temi. ca visul.ru ce iubiţi minciuna şi căutaţi deşărtăciunea T'. arata că „precum parinţii trupeşti sunt împătimiţi de dragostea faţă de cei nflscuţi din ei. Căci. 6. " OtnitU h F. Sfiintnl loan Gurii de Aur spune lim-pede că eel atins de această patimă îşi pierde luciditatea şi nu se deosebeşte cu nimic de un nebun. s Ciiftetf t/expre tlmsoste. mai ales în ceea ce-l priveşte. care pe toate le schirnbă şi le strîimbă. pe care le spulberă vannil. Sfantul Maxim. 5.112 Prin ea omul îşi atribuie calirăţi şi virtu(i pe care nu le are.Oescriereo.) De aceea.. ca floarea. socotind astfel cele care sunt cu totul Hpsite de orice valoare. itiaiiijrstarilr jtt fi'lul in mre St prvihu bolile spiritual» şi cu toate celelalte lucruri repede trecăloare şi nestatomice. dc asemenea.77 „Lucrurile omeneşti. şi pânza de păianjen şi loale cele care nici nu pot să-ţi spun în cuvin-te cat sum de trecătoare si de nimic !". Ii se vor părea cei mai drăgălaşi şi mai frumoşi din-ire toţi. LXV. căci. A se vedeu. omul nu mai priveşte ca adevărate. Căci şi sub stăpânirea celei dc-a doua omul ajunge la o cunoaştere deliranta. I. văzand de câta nebunie este plină viaţa noastra\ plânge şi suspina* Proorocul."" Perceperea deliranta a realităţii ca efecf al chenodo-xiei apare adeseori în viaţa de toate zilele. 202 .. „Peniru ce oare. cele mai întelepte dintre toate". în loc sa te ţii de adevăr ? De ce cauţi cele stricăcioase. toatfi aceasfă omilie. ca o boare irecatoare. ea este o patima amăgitoare. ca apa care curge.2. IX. l-ar întrcba de ce face o asemenea nebunie. sunt ca praful şi pulberea. ca umbra şi ca fumul.*1 lar aceasta nu este adevarat numai când e vorba de primul fel de slavă de-şartă. şi copiii lor. sub tbrmele celc mai grosolane. şî chiar mai putin decât toate acestea". aşa cum spune Sfântul loan Scă-ranil. ca frunza căzută.. 111. Cum poare fi atunci omul atât de nebun încăt să alcrge după vorbe goale şi să iubeascfl fantasme de care ar trebui mai curând sâ" fugfi? (.. 17). 58. dacS-1 vede pe un aliul lepădănd liimina şi dorind înlunericul. chiar de vor fi în toate privinţele cei mai de râs.. şi umbra. „Toate onomrile şi măririle din lume nu sunr altceva decâl vorbe şi numai vorbe (. mai spune el. 5. " (Ps. pe care orice adiere o misca din loc in loc. chiar dacă vor fi cele mai prosteşti. 'V«m. sub stiipânirea eî. I. m Caltheze btiptisnwle* V. 6. 48. de preţ şi importante cele care cu ade-varat sunt asa. la fel minţii nebune îi vor părea gândurile ei. min-rea se înşală în aprecierile pe care le face cu privire la lucruri în asemenea măsunl încât pare cuprinsft de nebunie. ca şi Omilii la Malei.) Lasa fumul. şi nu celc care rămăn în vcci ? (..

dar ajunge la un rezultat cu tolul contrar: „Slava deşartă. să şâi sigur că-ţi pregăieste tulburare".Clumodmia pScatcle şi palimile ce-i zac în suflet. 19. Chenodoxia ÎI impinge pe eel înrobit de ea în tot felul de rele. ' Citxiiiie iti-. ajungând să se mân-dreasc8 cu un luciii pe care 1-a pierdut. Aşa se face că sufletul lui e plin de nelinisie şi neconlenitS grijă. 2. "ui loc sâ fie pricinâ de cinste. " ('apete despre dragoste. 65. de multe ori e pricina" de necinste .. arată Psalmistul (Ps. 6.'" lar Sfantul Marcu Ascctul spune: „Când vezi vreun gam! cft-ţi fagăduieşte Slflva omeneascâ.*3 de îndata ce omul se laudS cu vinutile sale. El îi deplângc pe aceştia. spune că „aceaslă patima* e tiranică". 90. 203 . in ceea ce-1 privesle. Cei care lucreaza binefe aşteptand să fie slăviţi de oameni cu adevărat şi-au luat plata lor. scrie Sfantul loan Scărarul.6. cunoaşte CS. după ce s-a umplut de gânduri de-ale slavei deşarte.90 tulburând sufletul în felurite chipuri. pe de o pane. spunând: „Vai vouii. învaţa lisus (Mt 6. XXI. 2. Căci.1"' lar Sfantul loan Gurfi de Aur aratâ ca* „alergaiea după ono-ruri pricinuieşte inari rele'"17 şi. * Apofle&iw. 2). „ca printr-o oarecare portiţâ intunecoasă. Sfantul Isaac Sirul arată că ea e pricină de „Uilburare neîncetatS si de amestecare a gflndurilor". II.4 n < "uvâni ascetic tn too d? capete. Adeseori eel iubitor de slavă deşaită nu numai că nu primeşre atenţia şi admiraţia astcptate.sjirt' iit'vohilii. fie in timpul de fata. el încetează de a mai fi virtues. 52. ei izbutesc să răpească sufletele". 96. 7). Sam».*4 iar pe de aha pane. atunci neliniştea lui sporeşte şi mai mult. vorbind despre câutarca locurilor de frunte sprc dobândirea slavei deşarte. 26). „întristările şi durerile urmează slavei deşarte. Scam. Dacfi nu le dobiln-deşte.iXV.Y ': D'-s/nr tegea duhovnicecucâ. lar Sfantul Mar-cu Ascetul spune: „Când vezi pe cineva îndurerat de multe oca>i. scrie Sfantul Maxim. în vreme ce ele sum darul lui Dumnezeu şi numai Lui îi aparţin cu adevărat. arată că duliurile rele folosesc iubi-rea de slavfi ca prilej penini răulatea lor şi prin ea.. LX1I. XXI. el se priveşte pe sine ca izvorul şi deţinătonil acestor virtuţi. Vin. w/Mfem.w Această patimă nimiceşte pacea launtrică.68 Sfântul Diadoh al Foticeei. „Că Dumnezeu a risipit Oasele celor ce plac oameni lor**. fie m eel viitor". după cum arată Sfântul loan Scărarul."3 Tot aşa se amăgeşte omul şi atunci când lie mundreşte cu vîituţile pe care într-adevâr le-a dobândtl." Mai înlâi de toate iubirea de slava ÎI face pe om sii caute cu orice prcţ admiraţia şi laudele semenilor. seceră acum cu scâr- '" Acesl punct dc vedere va fi dezvollat in capiloliil consucrai mandrici. " OmtlU In Matei. 8. Cftnd toţi oamenii vă vor vorbi de bine" (Lc. iar el se agită peste măsură penlru ele.

pune în valoare. 9'" Hwlfin. omul îşi pierde stripânireade sine şi ajuiige rob al ei şi .) îşi pierd puterea de judecată'V" Sub inspiraţia ej nefaslfi omul îşi imaginează că are lot felul de calităţi. el întâlneşte. 52. 1 ' ('iivmle âtspm nevvhiţâ. : ' Cf.. „lubirea de slavă. mai ales atunci când vanitatea sa Iranspare in cuvinic sau purtâri. LXV.. 5. „Vai. Aceste trăsături patologice sunt descrise de Sfântul loan Casian asifel: „Bietul suOel. numifestâriltf şifchit hi rare se pnXfac holt/* spirilitn/f bă spicele scminţelor din inima". strigâ Sfantul loan din Singirrătate. Sfantul Isaac Sirul spune că cei care „sunt mânaţi de slava deşartă (. îî distrage atenţia de la cele din jur. pentru că nu dobfmdcşte nici placerea pe care o cautâ" şi. dcvenit parcă jucăria unei somno-lenţe profunde. virtuţi şi merite. (şi iubirea de plâcere) işi închipuiesc şi nalucesc feţele şi stârnesc la poflă şî dorinţă". 5. Omilii l« MaMu. ca şi de părerea oamenilor. inditerenţii. ajunge pradă unei astfel de vanităţi. Cf. nu mai este in * ttesprr ii'i <<• rtvtt ra w huirepieauxil'm f'tiptr. u 204 . sa" vorbirn despre noi inşine. cit.'w !n locul admiraţie'i. IV. căci voind sâ plac oamenilor.DeiCtitna. invidie şi gelozie. Biruit de ehenodoxie..4. 0mi/atoAftwW. încât adesea. stârneşte critic! şi batjocurfl.il tuturor celor de care are nevoie ca să-şi astâmpere patima. pe care el o socoteşte „robin oea mai înjositoare şi mai de plâos"»91 m care ajung să cadă chiar sufletele cele mai mari. fiind nevoit sa cauie noi mijloace de a se. aducandu-i suflctul într-o stare de lotalâ amorţire. LXV. şi rob al celor carora caută să le placă şi de la care aşteaptă laude. ademenitde dulceata unor asemenea gAnduri şi umplul de aceste năhjciri. iar en BID mulţi stăpăni. '"' IMC. M\\ ajuns robul tuturor". Sf.m. se vede pe sine in siluaţiile şi locurile cele mai înalte. Aceasta alrage şi ura oamenilor. . Dumnezeu m-a facul liber. e ca ajunge chiar să irezeascâ în seme-nii săi ură. şi dispreţul lui Dunmezeu". în locul celor care nu i-au reuşit. mulţime de bunuri."" Ca orice siltâ patimă. loiin Gura cle Aur. I. 5. Sf.101 Una dint re urmările patologice ale unei asemenea situaţii este câ-l înstrâinează pe om de realitatea în care trăieşte. nu "re nici relaţii armonioase cu cci din jur. lremind agresivitatea celorlalţi. I'n all efect periculos al chenodoxiei esle faptul cn-I aruncă pe om într-o lume fantasmagoricS. dar mai rSu. care-i aduc ad-miraţia şi laudele celorlalţi oameni. ii încetineşte aclivjtatea în lucrurite cele mai importante pe care le are Uc făcui şi-i paralizează dinamismul vital.| IbUJem.5. Sfântul loan Gurî» de Aur subliniază caracierul deosebil de ttranic al acestei patimi. 8. scrie Sfantul Isaac Si-rul. nefericitul de mine !.. Cnviute desjm' jievoinţii. n Omiiii taMalet. fraţilor.M O asemenea situaţie nu poale decât sa nască în suflelul omului iristeţe* şi nelinişte. în eel mai bun caz. 127. Isaac Sirul. p. ea îl face pe om dependent de dorinţele şi plăcerile legate de împlinirea ei. „S3 no fcrim deci.

. penlru a le pane în slujba propriei sale slave.102 Acesl proces de fantazarc poate sta la originea unor accese de delir acute sail a halucinaţiilor. aşleptând laude de la oameni. nu mai vi n asupraci dracii din par-tea stăngâ. Sf. Sf. 1. Cuvinie despre m-voinţâ.Sf. III. lar aceasla a spus-o un bărbat cunoscStor câ* se mlapiuieşte prin patima slavei deşarte". 7. 30. Ea nimiceşte toale viituţile pe care le-a dobândil oitiul1" şi lipseşte de rod osienelilt' sale duhovniceşti. Avva Ammona. cât timp. 9. încâi să-i parit că a ajuns desfivârşit la scopul nigăciunii. Epislole. Prin chenodoxic'. Isihic Sjnaitul. hivtifături. 15. căci stă în obiceiul dernonului slavei deşarte să alace cu putere mai ales la vremea rugăciunii: „Când în sfârşit minlea se roagă cu curăţie şi fărit patimă. Isihic Sinuihil. * Cf. Sf. 58. în culreienil gândului. " CuYiint despre nigăciurte. 5. iar nu de la Diimnezeu. XXI. Omliii duhovnîvt'sti (Col. care este o «idevilrata catastrota pe plan duhovnicesc.' " niicşorându-i putereadecunoaştere. "' Cf.Sf. Mtiicu Ascetul. Isaac Sirul. dc ascinenea.xitt stare să vadă nici cele ce se petrcc în juru-i. face ca minlea sâ încerce „sâ mfirgineascâ dumnezeirea în ehi-puri şi infaţişâri". asa cum se cuvine. ci din cea drcaptă.('heiwdo. N 592. n. IV. Pierderea roadelor ascezei şi a vitiiiţilor.104 Aceasla patimâ. Kthfnmsuri cătto Ttdmie.10 iar diavolii se folosesc de ea ca să-1 amăgcască şi să-l facâ sii rătăcească pe nefericitul care a lăsa(-o sfi sporească în el. 15.Cugetarea îi era atinsă de neînfrânarea slavei deşarte". 116.2.1"7 la orbirea mintii10" şi la lulburarea ei. dă un exemplu de monah ajuns nebun din această prictnă: . Bu 1. se pieixl mulie Iwcruri bune în sine. Apejiegme. Evagrie constatâ" că „începutul ratâcirii mînţii esle slava deşartă'\l. loan Scăiarul. 3.3. Sf. llli. 5. ca de nişte lucruri aievea". 13. simte plăcere şi se lasă prins de cele cc a visat cu ochii deschişi. PG90. XXI. Mucarie Egipteannl. 56. Ea duce la moartea sufleiului. 6. 57. omul le abate de la menirea lor firească. "" ibidem.1" Ncvoinţa ascetică şi virtuţile pe care ea cautâ sîl lc sporeascii au drept scop unirea onuilui cu DumneZeu şi îinpărtăşirea de slava dumnezeiasca. Paladie. Scimi. Eth. XI. ('tivânt detrpre in-rvif şi virtutc. DttSpfB hgm duhoviiicvasvd.i!? Din pricina ei. J Cf. în Istoria iausiacă. " Capttfi (J>'S[»e dr<t}>ost<: II. Seam. 8. A se vedeu. Omilii la Malei. 116.580B. spune eL1M Pe plan dnhovnicesc. 1117 Cf. 5. CSP 4.103. !■ Ibidem. Căci îi vorbesc despre slava lui Dumnezeu şi îi aduc înainte vreo formă dintre cele plăcute simţirti. 121. Apofiegtne. Cuvâftl âespre irt-zvie şi vtttuto. Âwa Animomi. 1 Cf. .B Acest efect estc periculos mai ales pen-tru rnonahul cuprins de această paiimă. LVHI. cfettele patologice ale chenodoxiei sunt extrem de nocive.XXI.':'imiinli'/f nulnnstireşti. spunc Evagrie in altă parte. nici fraţii. 19.7. are urmarea de neînlălurat că naşte în :\\. " htoria biMiavii. 1 Cf. spune Sfântiil Maxim. loan Guril clc Aur. 205 . 2. 15. loan Scararul.

loan din Singun'itatc. Despre cei Ce cred rrfse hidreplea/ddin fapte. chenodoxia mai întâi de toate face să apara" sau să re-aparâ în sufletul care le-a pierdut patimile pe care ele le izgonisera. în final. * Sf. este parţialâ. «i Huusherr. Sf. p. Eviigiic.f eredcâse mdrepteazâdinfapte. Isaac Sirul. Scara. pentm un rimp. 13. XXII. IW Sf.." iar apoi deschide poarta luturor celorlalle patimi. lar dacă plăcerea legată de slava dc^artă umple. Scam. " Sf.12" înainte de orice ea aduce în suflet mândria. 1. Sf. II). V. Sf. plin de tulburarc şi nelinişte.?.13' iubirea de slăpânire. 52.. aşa cum am văzut. Cotivoiinri duhovnicesti. Capete despre dm^oste. Despre iegett duhavnUeased. „Chenodoxia. Capeie despre deosebtrea inidnulor. 122. Sf. Convorbiri duhovnicesti. dur apoi îl goleşte şi îl despoaie de orice virtute. Sf. 117 Despre U'gea duliovmeească* 95. 13. 105. Sî'ânlul Marcu Ascetul o numeşte „rădăcina poftei ruşinoa-sc""7 şi „pricinâ a tot păcatur. 99. '■" Ibidem. ea nu poate l'i însă păslrată multă vreme. Muxini Mămirisitorul."t şi „maică a relelor". Isihie Sinaitul. '['Ibidem. loc.1" ţinerea de minte a 114 Il Asezdminiele mâriâstireşti. Cuvdnt despre Irezvie si virtuie. XXI.Dexcrierea. cit. '-'4 Ibidem. Sf. 206 . pe care.t neascultarea. mamfesuhile si felul în care se pradac bottle spiritual* sufleiul omului o stare de mare suferinţâ.1" maicaV'14 şi toate patimile care sunt legate de mândrie: hula1l2. scrie Stântul loan Casian. Sf. împietrirea inimii. judecarea116 şi defăimarea aproapelui. îtivâţâlaii. arunc. V. 5.171 căci ea îi cste înaintemergătoare. trecatoare şi irealâ. îl mângâie cu desfătare. IV. 15. IV.. loan Scărarul. 43 1 " Cf. 2S.îft Cf. Sf. 156. XXI. Dialog despre stijlef si /xitimile omeriefli. 16. 111. '■' Cf. Sf. care sunt izvorul tuturorcelorlalte. Sf.1" înccput. Sf. Astfel îl face nu mimai să piaidă meritele unor nemăsurate stră-danii. loan din Singurfitatc. 104. 2. V. Macatie Egiptcanul. Marcu Ascctul.7. Sf. 19. 59. 131 Cf.. sufletul. sortit unei continue nemultumiri. Grigoric eel Mare. loan Scăranil. Marcu Ascetul. lipsit de aceste bunâlăţi de mare preţ şi de bucuria duhovniceascâ pe care o dobândise prin ele. Cuvinte despre nevoinţtt. Cnvhite desprr nevvinţă. şi. '^ Ibidem. după chipul lucrurilor pământeşti cu care se hrăneşte. |0. Avva Ammonu. . Avva Ammona. 2) (3). 87. " Cf. 15. Capete despre dragosle. Isihie Sinaitul. Despre legeti didiovnieeasca. 61. loan Casian. hivăfântri.1"' Sfinţii Paring. cit„ 59. lipsit de rost. 1 -'' Despre eel . Evagrie. 6. Sf. V.11'1 ajătând că ea ducc . pentru moment. Maxim Mărturisiiorul. he.1 M Nimicind virtuţile. loan Casian. Miucu Ascetul. dar chiar să îndure chinuri mai mari".Ja slujirea păcatului". sufleiul se simtc gol.lî9 Ea zămixleşie de asemenea mania"0 şi loate cele care graviteaza" in jurul ei: ura. [ * . făcându-l stcrp şi lipsit de toate roa-dele duhului.1 sufletul în amăruciune şi deznădejde. Omila duhovnicepl (Col. IU Cf. Tratalul pravtic. 'T Sf. căci. 2. aşa cum am văzut. Isaac Sirul. esle o hranâ a sufletului. 23. Cvmemariit la low VIII. III. VIII.Xpofie&tw. o pun în rândul celor trei pntimi aşa-numite generice.

' Cf. 83. Cf. loan Scfirarul. 207 In . 13. 19. 23.spre dragostf. Cuvmie despre ncvoinţâ. XXI.14" iubirea de bani şi de avutie141 şi. Grigorie eel Mare. 45. B Apttfiegme. Sf. Talasie Sinailul. 259. Capete de. 6. Conwnlariu h lov. lonn Casian. Ibidem.1"' făţărnicia. Sf. Scam. p. Sf. iar aceştia aruncă sărmaaul suflel in multe rele. I. III. HI. 2. Sf. Tmtatulpractlc. 477. Talasie Sinailul. ?. 39. (ristcţea. \. 45. să arătăm ca diavolii au un rol deosebit de activ în zămislirea şi sporirea acestei palimi. <'minwd&sprenevofnjâ. loan Scara. 1 Apofiegtne.14* Dacă nu o iscă ei în-şişî. Capete despre dnigostr. 21. Evagrie. Vffl.. XI. XXXI.14* „Luând mai ales iubirea de slava ca prilej pentru răutatea lor si sărind prin ea înlăuntm. '■" Scmori duhoimiceşti. loun Scîîranil. 16. Isaac Sirul.143 în incheiere. Scara. 27. 19. scrie Sfântul Diadoh al Foticeei. cil. 16. * Sf. Maxim Mfiriurisitorul. întrebare.144 lar Sfântul Varsanufie arată că diavolii înles-nesc această patimă pentru a duce sufletul la pierzare. ei izbutesc să răpească sufletele". V. loan Casian. II Scmori lUihovnut-fli. 96. Grigorie eel Mare. Scant. I. Conwntariiî Ui tav. i 729. Sf. 72. XV. I Cf.149 Sf loan Scăraiu). 20-22.ÎB frica. m Cf. Dlsputa cu tin scohistic. Sf. 52.14' Tot cc se face din slavă dcşarta e de la diavol."1 invidia. Sf. ('opeie despre dragoste. în orice caz se folosesc de ivirea şi stămirea ei în suflel pentru a-şi îin-plini prin ea lucrarea lor nimicitoare.'*3 certurile. Sf. Convorhhi duhwnici-rilL V. Tratafulpraetic.1" Din ea mai ies încă: min-ciuna. Scam.BQ.. he.l. spune Avva Isaia. Marcu Ascetul.'14 neînţelegerile. ca printr-o oarecare portiţâ întunecoasă. Sf. 23-1" Sf. lW Sf. aşa cum am arătat deja. MCel care iubeşte slava de la oameni (. Evagrie. Cele 300 de capete. 1 w Sf. 28. Sf. XXI.141 Cel care se lasft biruit de aceaslă patimă împlineşte astfel voia Celui Rău.n'' desfrânarea.'.< 'henodaxia ifiuluî.137 vorbele deşarte. Nichila Srilhainl. ('onvothin dufurVnteestt. 2. l! 'Cf Evagrie. 16.. Cttvânt despre mgâriime. spune Sfantul loan de Gaza. 9. punând stăpânire peel". loan din Singuraialc.) se predă vrăjmaşilor. 13. XXXI. Nl Sf. Isaac Sirul.l4tt ajungând in cele din urmfl robul şi marioneta acestuia.ru). XX. " ('want ascetic t" 100 de capvtr. I. ** Apoflegm*.

1 Cf. ('amentariu In lov. 460. la fol.11 Mândria Mândria (\mtp\ybavla) este atât de înrudită cu slava deşartă. care-l dâ dc exemplu pc Sf. în învăţăturu PArinţllor cu privire la patimi. J ('orivorbiri (liihoviiiceşli. 27. 56.1 existe o legături* slrSnsa şi cu lotul specîală. I. pornind dc la cele originare şi fundamental şi continuând cu cele care deeurg din acestea. Maxim Mărturisitonil. vedem cum patimi le merg de la cele mai grosolane la cele mai „subţiri". iar al doilea (al mândriei) sfârşitul". al cărei prim născut esle slava deşartă. 2. iese şi mândria din suflet. din alt punct de vedere . 10. subliniază Sfântul loan Casian/1 Sfântul loan din Gaza spune. se ajunge la mândrie"/ Sfântul loan Sc5rnrul. ca\ „crescând slava deşartă.SV. prisosul de glorie deşartă da naştere truftei". Grigoiic eel Mure. lunecând una într-alta. ' Este niiii ulcs punclul de veclere al Sf. limita dintre acestc două patimi nu se mai vede lim-pede. Cu toate 1 Dnpu cum arsita Sf. Grigoiic cel Mare (u se vedeu. 36. XXI. de capetenie. penim câele ajung sa* se întrepătrundă. 20X . al slavci deşartej e înce-putul. XXI.im. cheno-doxia duce în chip necesar la mândrie. <'apţt* ilespre <lraRosH>. ibiiteriu XXII.7 lîiândria apare ca cea dintfii patimâ.mai puţin precizai de practica ascetică -. dc pildă. Căci primul (gând. XXXI. arată câ. loan . care arata* cu care patimă (rebuie să ne luptâm mai întâi şi la ce spor du-hovnicesc sc ajunge prin biruirea lor pe rând. ' Sciisoii duhovnicitflt.2 Ajunsă la un anumit gracl.'' Totuşi. încât mulţi St'inţi Părinţi cred cfl nu esie cazul sa* se vorbeascâ despre cle ca despre douâ patimi. Ddată biruitfl slava deşartă. : Ibidem. iar nu opt. ea apare ca o culme a chenodoxiei. De aceea Sfantul loan Scărarul scrie că „au numai atâta deosebire între ele câtă are pnincul prin fire faţâ de bărbal şi grâul faţa de pâtne.1 de aceea. pe de altă pane. mândria urmează îndală dup. 45).V. ceea ce face ca între ele s. La iin anumit nivel.Scăninil (Scara. într-o asemenea ordine.1 slava deşartă. Sf. Astfel privită. ci ca de una singunl. 111. ". aceşti Părinţi spun en exists doar şapte patimi „generice". „creşterea uneia aduce apariţia celeî-lalte. care rănduieşte patimile dupa gravitatea lor. care sunt şi cel mai greu de învins. I). Cf.

1T îl dispreţuicşte. Sf. Vasile eel Mare. Maxim M:Vturisitorul. A se vedea. I. Capefe despre dmgoste. Avva Dorotei. 2. ele îşi păstrează trăsăturile specifice. IIH\ CU. II. Grigorie de Nyssa defmeşte mfindria ca . Maxim Marturisitorul. loan Casiiin. Omilii la 2 Tesahmiceni. LXV. 14. Avva Dorotei.). II. 11. socotjndu-se cu totul deosebit. 11). fundamental diferit de acela. XXII. XII. Sf.. *" Cf. 1. 56. Sf. Scam.. mândria are două forme. 83. 6. III.. II. Grigorie eel Mare. dacă cumva nu erode că deja o arc.guHle mici. III. 84. Aşeiămi'itele mâiuhtiresti. II: 6. Manat de mundrie. în timp ce aici şi le acordă el însuşi. I. II. 209 . când U auzim pe fariseu Spunând: „nu sunt ca ceilalţi oameni (. loan Cnsian. în continuare vom arăta care ■■Mm aceslea in ceea ce priveşte mândria. 12. 1 Sf.) sau ca acest vameş" (he 18. fie făra nicî un motiv anume. dar acolo omul aşteaptă mai curând de la alţii laude şi onoruri. tec. Omilii la Matei. Sf. implicit trufasul îl coboară pe aproapele său.1(H) de capete. 7. 5. mândria constă in a se înălţa1* omul pe sine. III. XII. ('apete despre dmgoste. ' Avva Dorotei. toe. '*Cf. " Cf. I -2. după cum am procedat şi cănd a lost vorba despre slava deşartă.. htviifmuri de sujlet falositoare. Omilii la 2 Tesaloniceni. Maxim M&lurUitoruj. îl pri-vcşte de sus. V. Vtipete despre dmgoste. 38. Awn Dorotei. Culegere din sentinfele înfelepţihr. Sf. Nichilu Stiihatul. 87. 84. rang social. Sf. 6. Sf.. bogâţie etc. Sf. Grigorie eel Mare.. Canmtariu la low XXXIV.. Maxim Mfirturisiiorul. Cviworhiri duhovniceyti. ''• Avva Dorotei.Mandrill aceslea.71 sâ stabilească ierarhii. Asezâmintele mânâstinrşti. m Evagrie. III.cum se întâmplă eel mai adesea . înâlţându-se pe sine. Ca şi chenodoxia. 1. fnvâţâturi de sujlet falositoare. inlelectuale. Mflndria il impinge pe om să se compare cu aproapele20 şi sîl-şi afirme superioritatea. Apoflegma. fie . 35.* Una se manifesiă în raportu-rile omului cu semenii săi. 2). Sf. Seria alfubetică. be fit. loan ScHrarul.' dar şi în in-cerearea de a dobândi această superioritate. loan Gur'i dc Aur. clt. învâftUuri de sujletjalositoare. Vasile eel Mare. ' Sf.' Oricum. IV. Hie Eciliciil. 2. h Sf. spirituale. fnvdftUuti de sujlet folositoare. 3.14 Această înăllare îl face pe om să se preţuiască. 23 " Sf. Cel* . Arhetipul acestei atitudini îl aflăm în Evanghelie.voinUi de a-i întrece pe ceilalO" (Despre feriorie. loan Gura dc Aur. Sf. 38. 84. Sf. dc asemenea."1 „socotindu-l ca fund nimic'V" atitudini care constituie o altă trăsătura fundamentals a acestei prime forme de mândric. 6. Sf. Sf. Tratatulpractie. Muxini Maiturisitorul.'J cealaltă priveşte legătura omului cu Dumnczeu. Talasie. Capete despre dragosle. să se admire1' şi să se laude în sinea sa. 2..1 Warn. 1 Cf.16 G5sim aceste atitudini şi în cazul chenodoxiei. loan Gura de Aur. *Cf. 29. I. omul simte nevoia să se masonic cu ceilalţi. Capete. IV. Sf.dîn aceleaşi prîcini care-i pot sluji ca prilcj pentru slava de&artă şi despre care am vorbit deja (calităţi fizice. Re. Pafnutie. *Cf.10 1) Cca dintâi formă a mândriei constă în convingerea omului că este superior faţft de ceiialţi oamcni suu cel puţin faţă dc uniî dinlre ei.

XXII. „se laudă şi exagereazfi. loan Scftrarul. I. loan Scărarul.40 dorinţa de a-l jigni pe celă-lall. dar şi asprimen cu care eel mândru răspunde atunci când i se pune vreo întrebare. Invaftilun i/e suflet foloxitotire. Simeon Noul Teolog. < 'npete despre dtttgOSte. 10. loan Casian. 10 Cf. 7. Culegere din se/ilmfele înfelepfilor. Sf. 8. 14 Sf. să-1 dispretaiască pe aproapele său22 şi să-i critice aproape sistematic felul de a gândi şî a traV' Această formă de mândrie se traduce prîntr-o suită de atiludini c. 28 Cf. Grigorie eel Mare. toe cit.. Simeon Noul Teolog. Asezwmnleie ntânâstiresli. 15 Cf. Vasile eel Ware. 23. exprcsia acestei agresivităţi cste ironia.24 El se aratâ ingâmfat. 10. XXII. a doua îl face să se înalţe faţă de însuşi Dumnezeu şi sil se ridice " Cf.**1 trufaş şi plin de sine. I.. " Sf. ca să apart mai mult decflt este Tn realitate". să urască miistrtrile şi orice dojanâ. de aceea. XXVII. 87. 46. loan Scftranil. dar şi dorinţa de a-i învaţa pe al(ii" şi de a stăpâni. 4. . Grigorie eel Mare. XXXIV. Poslomi. loan Sctirarui. loiin Scfu'arul. într-un anuniit domeniu. * Cf. he.5 tie capete. uneori. Invâfâluri de sufUtl folositoare. 8." Această patimă se manifests şi ca agresivitate.. Hie Ecdicul. I.'6 el nu poate suferi sa" i se poruncească şi sâ* se supuni* cuiva. " Cf. I..42 2) în (imp ce prima formă de mândric îl face pe om sâ* se înalţe faţă de semenii săi. Herma. 46. 73(7). 6. Cf.2" La aces-tea se adaugă adesea pretenţia că le ştic pe toate2g şi convingerea că are întot-deauna dreptate. Scam. 17 ibidem. Ajunge. Sf.2'' sigur pe el. Sf. 38.. Pilda VIII. Comentoriu la lov. Sf. Scam. XXII. Afezămintele mantlstirejli.19 o ostilitate generală. Avva Dorotei.. 28. 11. Henna. Grigorie eel Mare. în toate privinţele. Sf. împlinită cu multâ uşurin(S. 29. Capet e despre dragosle. liegulile mild. XXXIV.27 încrezător in sine. Talasie.14 Man-dria îl face pe om orb la propriile sale greşeli" şi să refuze a priori orice cri-tică şi orice sfat. II). Sf. XXII. ibidem. I. Sf. Grigorie eel Marc. II Avva Dorotei. III. "' Cf. 23. IV. Scorn. I'âstoml. loc.. Maxim Mârturisitonil.' Cf.. Pilda VIII. 75 (9). 29. scrie Sfântul Vasile eel Mare. Comentariu ta lov. " Hernia. Ceie 225 de capita. Scam..41 Aceastâ agresivitate se manifests întotdea-una ca raspuns la cele mai mici crilici care i se aduc. Omilii dubovnicrţti (Col.. Cele 22. Sf.ire ne permit s-o definim mai bine. Cmwiiariu U< fev. Pâstomf. infrtinare. 28. Sf.. M Cf. Sf. *: Cf. 210 . loan Casinn. Hermn. ** Sf. Sf. XXXIV. Macuric Egiplctimil. I Cf. cit. lac. 2. Cel mândru.I)r\crierea.10 de untie se iscă îndreptaţirea de sine. ': Sf. " Cf. 29. XII. Sf. cit. muţenia în anumite împrejurări. eft.*' ca si spiritul de conlradicţie (împotrivirea în cuvânt)" (de asemenea caracteristice penlru aceasia" patimă). ituinifestărHe şifehil in care se prmluc bo file spiritu/de trSgând întotdcauna concluzia că este cu total superior. sau macar în parte. 23. 56.. XII. Sf. I. Scam. XXII.

care in chip mincinos i-a spus. Avva Dorotei. XII. nu prin binefacerea acelei dărnicii. 51. s-a socotit asemenea lui Dumnezeu. loan Qurf de Aur. învesmîintat în lumina dumnezeiască şi strălucind prin dărnicia Ziditorului printre celelalte puteri cefeşti. 2. IX. UI. Awn Dorolei. Omilii la Ozia. spune Sfântul loan Gurn" de Aur.2.47 Tot el aminteşte spusa Psalmistului: „lata omul care nu şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui.Mtltulriti împotriva Lui. Semoţindu-se pentru aceasta. 4. 2.4 iar apoi a omului insuşi. '&cara. 5. (Col. . 3. Sf Ioiin Casian. N 558.XV. 4. nu are nevoie de nimenî. III). s-a încrezut cfi deţine prin tăria propriei naturi. în re-vendtcarea pentru sine a unei autonomii absolute şî în voinţa de a se dîspensa de Dumnezeu. " Ihidcm.toţî oamenii de mai târziu.. "nutiitaMa/ei. I. a pierdut şi ce era". 2. „Acesta. XXVII. care au alunecat spre nccredinţă. N 641. Sf. pentru că s-au închipuit egalt cu Dumnezeu". Sf. XXII. 6.4* Şi adaugiî că\ pentru om. 211 . 1 Omilii la Matei. 12. Macarie Egipieanul. Omilii ta loan. Cf. 2. şj in afirmarea propriei superiorirăti. XXVI. 6. „vcţi fi ca Dumnezeu". 8.în autoîndumnezeire. 2. crezu că prin acest fapt are din belşug toate căte îi sunt de trebuinţă pentm desăvârşirea virtuţjlor şi pentru deplina fericire vcşnicS. 4-5. Sf. Bizuin-du-se desigur pe liberul său urbitru de care dispunea. XV. loan ScurnruJ. de pildâ: Aitoflegm* N 558. XII.*1 Dar „nădăjduind sfl ajungS Dumnezeu. Omilii la loan. 4. splendoarea inţelepciunii şi frumuseţea virtuţilor cu care-l împodobise harul Creatorului. LXV. ca şi cum nu-i mai era de irebuinţă ajutorul divin pentru păstrarea acestei curăţii. XVI. 115. 39. 28.4.50 arfitând că acest păcat s-a perpetual prin lucrarea diavotului în toţi oamenii cuprinşi de mândrie. IX. Sf. Macarie EgipteanuK 86. Scam* XXII. 6. Cf. XII. 6. 4. IX. 2."1 ' Cf. 5-6).ca şi pentru diavol . întocmai ca şi Dumnezeu. II. ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiei şi s-6 înla-ril mtru deşertăciunea sa" (Ps. Omilii la loan. IOIUI . XXI. 28. Aşeyunintrie mânehtirefli. 2. A^ezilmmiele ntâiuhthvyti. loan Casian. păcatul a constat în ascultarea îndemiuilui diavolului. pretinzând că. 44 A sc vcdea. I. Sf. 1. " A/eztlmintete riuitiâvtirt'şti. în căutarea unei slave numai pentru sine. 3 Omilii la Mtiifi. loan Scârarul. Sfântul loan Casian explică astfel păcatul şi câderea lui Satan. OmUu In Matei. frtrafrază in 150 <te capete. loan Scfirurul. în pretenţia de a socoti ca proprii calitâţile sale. XII. loan Gură de Aur.-In rele 50 de Cuvinie ate Sf. XV. Omilii dulumriceşti (Col. 7. XV.Scărarul. XXII. " Sf. XXVI. Aşeztiminiete numiteiireşti. Scant. 36. 11 Cf. II).46 Fundamentul şi esenţa mândriei le aflăm ccrcetand tocmai cauzele căderii originare.41 Vedem astfel că mândria este o paiimă de o gravitate extre-i nu SI mi n Părinţi nu incelează să spună că estc cea mai rea dintre (oalc pa-timile. " Ibidem. învăţâturi de sufîet fotositoare. Sf. Am arătal dejacă pacatul strămo-şesc a consfat pentru om . fâcfuid din eul propriu un centru absolut. Sf. LXV. au ajuns aici datorită mfui-driei. 39. Această singura cugetare a devenit penlru el prima cădere". 44 oentru că ea a dus la căderca lui Satan şi a îngerilor care au devenit diavoli. hivafaturi de sttflet folositoare. loan Casian. Sf. Apojttgtne. Scant.

Maxim M&rturiritonil. Omilii dtduivmcesti (Col. ibidem. III. Sf. 59.*3 <lar de obicei se manifestă ca . Antireticttl. Sf." Aceeasi învăţătură o găsim şi la Evagrie" şi la Sfântul Maxim Mărturisitonil. 491A 1 Ihidrm. liihpnnsuri câtre Tatasie. tot aşa. 52. 64. 25. II). 52. II.'. ('aptt« de. Seam. LIV.1 Sf.Maxim Mărtiiristiorul. iar nu prin ajutoml lui Dumnezeu. Sf. 25. Mncarie Egipteanul. UV.tpre dmgoste. mandril este eel care „se îngamfăcu bimurile primite de la Dumnezeu. ca în cazul lui Salan. VIII. Antireliml. 84. Altfel spus. M' Sf. 38." făcandu-1 să se conside» pe sine cauza vir-tuţilor şi faptclor bune şi. Rttsptwxitn nitre Tatasie. implicit. PG 90. 25. 2. iar nu daruri ale Duhului Sfânt. 212 . ''" lnvâfdiuri de sufîet fohxiltxire. iar nu pe seama lui Dumnezeu".s Stantul loan Gură de Aur spunând chiar câ „toate păcatele vin din lipsa noastră de grijS. Corivoririri duhovmrex'i.61 Tot el spune că tot omul care socoieşte „virtutea şi cunoştinţa ca izbânzi fireşti ale sale. 14.tagăduire a ajutorului lui Dumnezeu şi fălire cu râvna 8a'\ Trufaşul refuză să-L pri-vească pe Dumnezeu ca Ziditor al firii sale. 6. 4. Sf. 38. ca şi cum ar fi ale sale"." Avva Dorotei spune că eel mândru „punc pe seama sa isprăvile săvărşite. XII. Antireticut. 1 Cf. 10. I. să nu mai recunoască ajutorul care îi vine de la Dumnezeu. a ibidem. pe care îl loveşte in mod deosebit. * Evagrie.. formă de mândrie „loveşte în mod deosebit pe cei pe care-i descoperă că le-au fost de folos unele virtuţi'""1 şi se manifestă cu mai multă tărie „după cc le-am învins şi am triumfal asupra celorlalte (patimi)". Maxim Mărturisitoriil. I'mtatul pmctic. Sf.492A. Sf.Descrîerea. XXI1. ca început şi ţel al fiin(ei lui. loan Casîan. 14.*: care uneori. 12. VIII. Cf. " Cţ. II. ca izvor al tuturor virtuţilor şi bunătăţilor. izvoriind din paiiiciparea la desâvârşirea dumnezeiască. V. 716B. 84. 1. loan Casian.63 inţelegem asrfel de ce Sfinţii Părinţi arată că această. Evagrie. '" Captiedexpre dm&aste. 12. manifexlăriif sifetul in carr xe prmiuv bottle spiiiHudc Mândria este negare sau refuz al lui Dumnezeu. Axezdmintrte mândstiresti. ia forma revoltei fftţişe. 4. 24. II. " Cf. PG 90. 493C. omul se mândrcşte dacă vede în virtuţi expresia propriei sale valori şi rezultatul propriilor merite. 493A. Capeir despM drQgo&i. XXII. PG 90. punându-le pe toate pe seama sa. 61 Răspunsuri cdlre lalasle. 11. 111. 31.00 După acesla din Urmfi. Cortvotbiii dubovniceşti'. Maxim Mârtnrisiionil. Sf. nu ca damri dobândite prin har"" da dovadă de mândrie. VÎII. V. loan Scârarul. "Ibidem. Omilii duhovnueşii (Col II). ■'• JVratatul pmctit'. loan Casian." Cel mai adesea aceasiă formă de mândrie pune stăpânire pe monah. dacîl îşi închipuie că a dobândit biiuinţa asupra patimilor prin propriile puteri. Macarie Egipteanul. dar de mândrie ne îm'■' Sf.

iar cea de-a doua.ii in afara lui Dumnezeu. 1 Sf. ci şi atunci când. pâYinte.!.uîe cunoscă-(or îl sfatuia duhovniceşte pe un tânăr care se trufea. Sfântul Maxim arată în acest sens că atunci „când patimile îşi încetează lucrarea fie pentni ca se ascund pricinile lor. a scăpat de această* patimfi.67 Dar nu numai atunci când omul se luplă cu patimile şi le biruieşte. aşa cum ne aruiii Sfăntul loan Scărarul. afară de una. spune că „patimile s-au depărtat uneori nu numai de la unii credincioşi. 213 . lar acesta. loun Cusinn. XXVI. aratâ ca nuL cunoaşte sau câ L-a uitat. 39.! cu totul autonomă şi independent.i/. chiar dacă ignoră acest lucru sau îl ncaga. fte chiar pentru scurtă vreme.! de El şi a se afirma pe sine ca unicul principiu şi ţel al propriei existence este o manifestare a acestci rnândrii fundamental care perpetueazâ pacatul strămosesc.1 sau nu ni se fac vfidite. fie-penlru că se depărteazâ dracii in chip viclean. 14. aşa cum aratd Sfântul loan Casian. toţi ceilalţi oameni raman robi ai ei. Cnjjficdespre dmxoste. a duce o existent. '■* Ibidem.! fete ale mândriei şi stau întotdeauna împrcună în sufletul omului L. *lbiâm. că-L tagăduieşte şi vrea să se pună în locul Lui. nu sunt totuşi separate una de alta ^i independents Ele sunt cele dou.''" Vedem din aceasta ca. punându-ne înainie următoarea pilda: „Un biltrân fo. dând astfel dovadă de mândrie.Mandria bolnăvim atimci când facem binele . ci şi de la tinii lară credinţă. dintr-un motiv sau altul. I. ele dormilcaz. Oricine trâieşte depârtat de Dumnezeu. le-a cuprins iniiraga fiinţfl si. Ce alta do-vadâ mai vădită* a patimei acesteia ne poţi da. adică eel care a ajuns la unirea deplbia cu Dumnezeu şi cu totul transparenl harului Său. decâl cuvânlul ce 1-ai zis: nu sunt mândru ?". III. nu sum mândru. zise: lartă-mă. singur sfântul. III. in su-fletul omului vine măndria. " Sf. fîecare yhni/ii hi Oziu.sezâminwli' mâwisfirefti. XII. A. Dar adesea ea nu mai este remarciiiă. 59. ar Fi greşit să credem că ceilalţi oameni sum scuLiU de ea. '•'Scam. ca una ce e cea dintâi dintre ele". de fapt. II.XXn. 2. cu toate că sunt foarte difcrite.'' de fapt. Maxim Mfuiurisitonil. Ele au ISsat-o pe aceea singură sa* umple locul tuturor. pentru cfl s-a „cronicizal". sc strecoara milndria'V* iar' Sfăntul loan Scărarul. orb fiind.70 Cele două forme de mândrie pe care le-am prezentat. lar a lr. împotriva lui Dumnezeu. Căci în locul patimilor biruiie. fără ca aceasta sfi însemne că nu le avem deloc sau că s-au împuţinat. chiardacă uneori Una capătă mai multă amploare decât cealalt.ni. lar prea înţeleptul bătrân i-a spus. se iveşte mfwdria ca să le ia locul. fiule. Pulem spune că omul arată un oarecare grad de mândrie ori de câte ori stăniie într-o stare de relativa depârtare de Dumnezeu. 40. Daca prima dintre ele îl ridică pe om împotriva semenilor săi. dacâ această forma de măndrie îi ameninţâ in mod special pe cei îmbunâtăţiţi. îi menţine într-o stare de separare de Dumnezeu. vorbind despre această patimă.

Vşi apere cu orice preţ imaginea avantajoasa pe care 0 are despre sine şi pe care vrea s-o impună tuturor. El il dispreţuieşte "şi-1 umileşte pe aproapele sâu. să-l . socorindu-se mai pre-sus de loţi si plasându-se în centrul tuturor evenimentelor.: Ibidem. căci adispreţui pe cineva pentru scăderile lui morale. demnilatea şi superioritatea lui Dumnezeu însuşi. 214 .74 Crez«îndu-se superior altora. 1 Capers dt&pn drogoste. trufasul nu adinilc nici un rival. luând asrfel locul adevăratului Dumnezeu. în pane o face din acelaşi motiv.sale. itMmiJ'cstârile şifelni în care se produc bo/i/e x/tiritutife dintre elc îl înalţă pe om în acelaşi timp împolriva lui Dumnezeu si a aproa-pelui.Tduieşte pe Dumnezeu şi se pune pe sine in locul Lui. nu va asculta şi nu se va supune faţă de nimeni şi de nimic. "Cf I In 4. principiu] şi sfârşitul tuturor celor create. căutând să-i întreacă. refuzând să vadă în Dumnezeu principiul şi ţelul existenţei . se teme de tot ceea ce i-ar putea submina preţuirea de sine.şi pentru cS îşi afirmă autono-mia absoluta.. nemaicinstindu-L deci in el pe Dumnezeu. el îl judeca f*tr5 mi 13 pe aproapele sau. 20-21. după cuvântul Avvei Dorotei. voind s. de pildă. Cel care dă sens şi valoare fiecflrui lucru. Şi pentru câ nu-l mai cmsteşte pe aproapele său ca faptură creatâ dupa chipul lui Dumnezeu.nesocotească. culmea si central. prin participare. îl dispreţuieşte şi-l umileşte. in loc de a raporta binele la Dumnezeu.Sfnntul Maxim Mfirturisitorul. şi invers.Descrierea. recunoscănd câ nu poate face nimic fară ajutorul lui Dumnezeu . ajunge. se înţelege că va dori sa porunceascS altora. pe de altă parte. nu sufer. înlocuind voinţa lui Dumnezeu cu voia sa impotriviloare şi facând din ea un principiu absolut. 38. izvorul şi teineiul tuturor virtuţilor şi a tot binele şi pricinuitoml desăvarşirii. Omul se arată mandru şi înfumurat pentru că se increde In propriile sale puteri . ." Este limpede. 15 invaţiituii <l<> suflet foltmtoure. cel mandm ajunge sa se autoîndumnezeiască. atribnindu-si toate calitaţilc şi virtuţile sau socotind că măcar în ceea ce priveşte unele dintre ele este cu totul desăvarşit. lar faţă de tot ceea ce i-ar putea prcjudicia superioritatea se arata aspru şi agresiv. ca nefiind nimic". Din aceasta pricină şi pentru a-şi afirma faţă de sine şi faţa de ceilalţi superioritatea. Pentru că se absolutizeaza pe sine. pentru cfi-L tăg.1 nici o comparaţie care I-ar punc in inferioritate. II. nevoind să vadă chiptil lui Dumnezeu din ceilalţi oameni.?? pentru câ atitudinea omului faţă de semenii săi este în fond legatS de atiludinea faţă de Dumnezeu. este totuna cu a punc fuptele bune pe seama puterii omeneşii. chip csire face din fiecare om un flu al lui Dumnezeu şi care-i conferă. că prima formă de mândrie îşi are izvorul şi temeiul în cea de-a doua: omul se trufeşte şi se laudă pentru că nu recunoaşte faptul ciî virtuţile şi calitâţile şi loatc bunurile pe care crede eft le are prin meritele sale îi vin de fapt de la Dumnezeu. arata. el face din sine un mic dumnezeu. Dacă î! înjoseşte pe celălalt. Cel care este cu adevărat absolut.în loc să-şi pună nădejdea in haml dumnezeiesc. II.

Sf. 34. Sfinţii Parinţi socotesc acoastS palimă drept o forma de nebunie. Capete detpre dragoste. Sf.)". 3.-4 Acelaşi Slant Pîirinle mai spune c3 . : ' Omilii In I Thiu'iei. *: In afară de rcferin(ele date infra. Vai'Bamifie şi loan. 64.scarnniî lipsfi de judecatil. 42. SC. 5. Sf Isaac Sirul. I. V. 8. Aşezânuntete mănâstiresti. XVII. loan Casian. M Sf. 3. 4.. XII. Sf. XXII.'" Sfântul loan Gur5 de Aur spune răspicat: „Mândria nu este altceva decăt pierderea minţii. Epistale. de pildă. §i.8' Vorbind despre păcatul strămoşesc şi despre urmările tui devasta-toare. 41. apud Chryxoilonuni accuril" <PG 58. Scam. I. III. 2.7" Mândria. 215 . „vatămă suflelul. 4. XVI. *' Comeniariu la lev. Sf." „ucigătoare". p. 798C. Omilia la cuvitiiete din haia. I. Omilii la loan.77 „pesCe măsură de mare şi foarte crudă". de: Sf. XXVI. Dumnezeu vazând această neruşinare. fiindcă este cu totul goi de Dumnezeu. !? St Maxim Mtirturisitorul. nr. Scrisort didiovniresli. 3. 62.înfricoşaiă". superlyia. Hie Ecdicul. M Omilii In loan. armgantia. de pildii: Omilii la niviniele din Isaia. loan Scărarul. 924)". loan Scfirarul. Ciitefieze bnpiisnude. Omilii la Ozie. Caleheze bapliswtde* V. l'axiowl. Ihnt eaiecheses baplismales. spune Sffintul Grigorie cel Mare. III. zice: Accsta este nebun (uoJpoc. Ctdegerr din sentinfe/e tnfp/trpfilor. IV. 4. Rdipumuri către TaUuie.. XVI. loan Gură de Aur foloseşte adescori termenul dtnovoict.cel pe care a pus stăpîinire această palimfi suferS de aceeaşi boala ca si nebunii (paivou-fevoi)". Sf. a se vedea: Henna. Omilii la loan. 8. 4. loan Gura de Aur. loan Casian. că „mândria este pentru sufletca febracare aprinde mătltilarele Irupului". I. Sfinţii Părinţi socotesc mândria o boală7'' . A. lnvâţăluri de sujlet folasitoare.. 65 (5>.) lar Field pe buna dreptate scrie: „dtrcbvoia. Pilda VI. Hoi sensu semper. XXXIV. 6. Aşezthmntele mânăsiireşti. 50 bis.. 23. pentru că nu recunoaste in Hristos arhctipul firii sale. Sf. după cum molima care se întinde peste tot vatămii înireg Irupul". vrea să aibă întotdeauna dreptate şi să-i înveţe pe toţi şi nu suferă să fie cu nimic contrazis. de aceea este plin de sine eel trufaş. cue in. loan Gură de Am. 10: XII. Cuviiiie despre nevainfd.. 4. Isaac Sirul. o boahl cumplită pe care numai nebunia o naşte. 424. Ill. Leonţiu de Neapole. într-un cuvânt. 37. căci nu este om mai lipsil de minte decât eel trufaş". 87. el lc judecă pe toate şi crede că Je şiie pe toate. Aceeasi afirmaţie o regasim la Sf. ci se socoleştc pe sine masura tuturor lucrurilor.*' De asemenea. ni jailor."0 La fel zice şi Sfânttil loan Gurâ de Aur. A se vedea. 4.) De aceea. Avva Dorolei spune: „De ce am cazul in toata starea aceasta vrednicii de plans? Nu din pricina mândriei noastre ? Nu pentru nebunia (Anbvoia) noastră? (. 202) scrie că „SITiniul loan Gurit de Aur in mod obisnuit dă ca sinonim pentru ănbvoxa tcnnenul ii/tepnitavla (. Maxim Mărturtsitorul.. Scam. 29. 111. sc crede înţelepl. pentru a desemiia inândiia.115 * Tcnnenul este folosit. " Sf. note 3.Miindiia Şi lot astfel. 1 ■ Sf. lot: ci!. Wenger (în Jean Chrysostome. XI. Viaftt Sfânlnlui loan din Cipru. loan Casian.

9n Omitii itt 2 Tesatmutxrti. omul s-a ridicat şi împotriva acestora. a ajuns sa se afirme şi sâ sc înalţe împotriva L.w Din necunoaşterca lui Dumnezeu eel mândru ajunge la o percepţie delirantă a realităţii. '" Commtariu ia Im\ XXXIV. n Cf. 2.Omitii la I. 106. mdumnezein-du-se pe sine si .1"' Caracterul patologic al mandriei este dat şi de alte caracteristici ale ei. 23. ca şi în cazul celorlalle patimi.*1. omul ajunge sâ se „foloseasca de bine pentru a face r. 1305A-I308B. trebuia şi pe acesta $d-\ unească cu Dumnezeu in sine. Cel măndru însă raporteaz«l binele la sine însuşi. 216 . stă neştiinţa. Or. adică a nuL cunoaşte. a se vedeii Sf. pe temejul virluţilor care fuseseră sâdite în firea lui şi prin împroprierea tot mai sportta" a harului dăruit de Prea Sfântul Duh. PO 90. „începutul trufiei omului este a părifsi pe Dumnezeu" (Inţ. tăind astfel firea omenească cea una. 10. căci. avea omul să se îmilţe la siava dumnezeiască. înălţarea omului la Dumnezeu urma să se faca prin împlinirea asemănării cu Dumnezeu. 17-18).DeSCfiena. Maxim Mslrrurisiioml. Sf. si refuzând comum-unea cu semenii.ca Dumnezeu" prin sine însuşi. lar înălţarea lui se euvenea s-o facă în unire cu semenii săi şi. PG 90.voind să ajungă . numijestări/e şifetul in rare se prfniiic bolile s/Mritueite tn ce conslă caracterul palologic a! mândriei ? fl putem consulera. începător şi desăvârşitor al tuluror celor bune. (hni/H (a I Timotei. de a-l socoti un dar al Său şi de a-I aduce slavă şi mulmrnire Dătittorului a tot binele. XVII. desigur.încrezându-se în euvintele inşejătoare ale saipelui . un cfecl a] pervertirii unei tendinţe fundamentale a firii omenesti. Atitudinea fireascS a omului atunci când face sau când descope-fă în sine ceva bun este de a-l atribui lui Dumnezeu. 52." lar Sfântul loan "* Cu privire In această în.lul". 4. în primul rând necunoaşterea lui Dumnezeu. 12). La baza mândriei mai stă şi o altâ pervcrtire."7 Astfel. fără hunil Lui. cum constată Sfântul Grigorie eel Mare. şi prin propriile puteri. Ambigua.493C. iithpumuri câtre Talasir. spune Sfântul loan Gură de Aur. I. I. spune Sfântul Maxim Martu-risitorul. XVI. Maxim Marturisitorul. el esle „ca şi orbii şi-şi pierde dreapta judecată". „Nu multa cu-noştinţa" îl duee pe om la nebunia măndriei. Sfâiuul loan Oură de Aur citeaz.llţare a omului sprc Dumnezeu. Omul. Sir. ti spune: „De ce-Mi zici bun ? Nimeni nu este bun decflt until Dumnezeu" (Mc 10. Afirmandu-se şi înălţăndu-se pe sine in afara lui Dumnezeu. omul a pervertit această tending fireascâ* înălţândii-se mimai pe sine. se ("ace pe sine cauzîl şi scop al binclui şi se slăveşte pe sine însuşi.Hm. fără Dumnezeu.! acest verset în repetate rânduri. rAspunzând celui care-L numise „învflţătomle bun". PG91. ci neştiinţa". adică prin conlucrarea omului cu Dumnezeu. aşa cum am vflzut. a fost creat penlru a sc înălţa la Dumnezeu şi a ajunge la unirea cu El in plenitudineii iubirii şi a cunoaşrerii. 716B N " ibidem. aducând in sine la imitate întreg cosinosul. spun Sfinţii Pitrinţi.. 64.1"' Această neştiinţă este. La baza tuturor Jormelor sale.ui. legato de cea pe care locmai am arătat-o. Hristos însuşi ne este pildă pentru aceasta.Prin sinergia nevoinţei sale şi a harului dumnezeiesc.

XVII. într-una dinlrc definitive pe care le dă acestei patimi.. ceJ mândru nu se vede pe sine asa cum esle In realitate. pe care să nu-J fi primit ? [ardaca l-ai primil. 4. in [imp ce. ci şi când gândeşte ce-va bun.măndria esre sSracia cea mai de pe urmă a suflefului ce-şi naluceste bogăţia şi-şi socoteste mtunericul. 411.'"' Atunci efind face vreun bine. Varsamifie şi loan. când în viaţâ f'iind el le leapada mereu dinăunlrul sau (. ca privire In aceasta: Sf loan Guru de Am. Avvn Petru Pioniful. spune câ" . serin alfubetica. Sirisori duhovnirrfti. se crede a fi cineva. Sfântul loan Scăranil.. 412. in afara lui Dumnezeu. de ce les fâleşti. „Ce ai. şi penlru orice pornire bună.. "' A se vcclca. jşi închipuie ca are o calitale sau aJta. VarsanuFitf şi loan. XVI. ™ Scrifori duhm •nictiftl. Apoftesme. „Prin aceasta (a te lăuda pe line. roate i-au fost daruite de Ziditorul sau şi numai cu harul Lui au putut fi ele împlinite. Sf. iar „bunurile" sale sum stricacioase şi trecătoarc.) iar murind va moşteni. 6. şi penfru orice virtute. s-a bucuraiîn vis?'\M Acest delir este vădit inai ales atunci când omul mândru îşi atribuie cali-tăti pe care nu le are şi când înire ceea ce-şi închipuie despre sine şi ceea ce este cu adevăraC exist. într-o noapte. îndrăznind să pui pe seama ta aceea pentru care trebuie să înalţi mai degrabă mulţumită jubitorului de oameni Dumnezeu".! un dezacord vizibil pentru cei din jur. gă&im scris în Cartea lui Isus Sirah (10. ireale. în mod nebunesc.. Oare. sortite pieirii. în acelaşi sens. 412. 18. în acelaşi sens.92 Mai intâi de toate. oare. Astfel.'' lar lucrul acesta nu este adevaiat numai Gflnd este vorba de faptele bune pe care le săvârseşle. m fond. ' Cf. de fapt.. şi a uita de Dumnezeu care a făcut binele> nu numai ca pierzi binele. 24) (. XXII. '•' Omilii la loan. el îşi atribuie sieşi. luinină". candva. aşa cum am araiat. „Cel care se trufcşte pentru cele ce nu sunt decât umbre. dar se lauda cu desfâtărilc de care.'18 Jar Sfânlul loan Scărarul subliniază nebunia unei (itifheze bffptisnKtft. lar Sfântul loan Gură de Aur spune. scrie Sfrintul Varsanufie. eel trufas îşi sporeste delirul.. omul nu este de fapt deciif un fel de unealtîl şi deci dti are pentni ce sa" se niandrească. căci.) nu este el. asemenea unui sărac care n-are ■l\ miînânce. EJ se trufeşte. el ajunge să se socotească dumnezeu. că „eel înrobil de aceasiă patimă ajunge să nil miii vadâ limpede lucrurile". 9). Scam. Omilii la I Timoiei. omul . vrednic de râs ? Nu este el. ca si cum nu l-ai fi primit ?" (I Cor. viermii ?". I Sf. " SI loan Scărarul. 217 1 . 4.. 4. care-şi înalţâ" inima pentru lucruri care se tree ca floarea ierbii (cf. bunuri care-i vin de la Dumnezeu şi pe care nu le are decat prin participarea la bunât^ţile cefe dumnezc-ieşti. se întreaba Apostolul Pavel. „Pentru ce se imfeşte eel ce este pămânl şi cenuşa. Scftsori ditlwvtuceşti...95 Dar chiar şi atunci căncl omul se laud» cu unele oalităţi pe care le are cu adevflrai. 1 Pi 1.nu esle decât ţârâflă".Mtindria Gură de Aur spune. ci-ţi pricinuieşti osândă. 7). 409. se înalţa. Punăndu-Ie pe seama sa. pentni ca.. V.

legâtura cu semenii căpătând în acest caz forma unei neincetate împotriviri. unii având mai multe calităţi şi daruri decât alţii. Relaţiile cu semennl sunt de aceea perturbalc. p. cum spune în continuarea textuiui citat Sfântul loan Gură de Aur: „eel mândru nu se cunoaşte deloc pe el însuşi'V"1 Aşa cum scrie Aposlolul Pavel: „De se so-coteşte cineva că este ceva. şi nimeni nu poate spune că se poate lipsi de ceilalţi (1 Cor. o anumita funcţie. iar valoarea şi demnitatea lui nu sunt cu nimic mai prejos "Seam. în cadrul unor relaţii fireşti şi s&iătoase. 12. "" ihmlii ht Mniei. 109. fălindu-se pentru (oare aceste motive pe care le-am arătat. spre folosul comun (I Cor. 11). eel trufaş nu-şi cunoaşte semenul. nu sub forma opoziţiei. omul mândru nu mai poale cunoaşte cu adevSral pe nimeni şi nimic. 3). dovedeşte o totals necunoaştere de sine. îşi vede reflectală propria imagine. doreşte să se arate cu totul deose-bil şi superior fală de ei. Fiecare om. 12. Neştiind ce este şi avimd o percepţie deliranta asupra propriei reaiităţi. ci a complementaritâţii. Desigur. 12. are un anumit rol. 1967. 1 rt ibidem. 15.Descriereu. 4. 6. omul irul'aş caută sâ se separe de ceitalţi oameni. " Ibidem. necunoscându-i demnitatea de fapturâ a lui Dumnezeu şi nerecunoscându-l ca frale a] său hilru Hristos. Lossky. are utilitalea şi imporfanţa sa. in loc să-i simtă pe ceUUalt ca aproapele lui in Domnul. fiecare om esle cu totul unic. este o persoana" distinctă de toţi ceilalţi. in loc s3 vadă chipul lui Dumnezeu. se înşală pe sine însuşi" (Gal.'"' Cel trufaş. I Cor. moiufesitîrilf ţifetttt in cm? « proditt bolile spirituale asemenea purtări: „E ruşine sS se mfindrească cineva cu podoabă slrăină. mai cu seamă. sau eel putin cea pe care el însuşi şj-a facut-o despre sine şi pe care aşteaptă ca celălall să i-o redea neşlirbita". nu esie decât praf şi pulbere. adică având un mod propriu de a realiza natura uma-nă şi de a face vădit chipul lui Dumnezeu din el. XXV. 2IX . Â Vintage el ă In ressembUmre de Dim. 7). un soi de oglinda in care. în unitatea comunitiUii umanc al ca>ei arhetip este Biserica. trupul lui Hristos.107 Mai Intfti de toate. Dc aceea Sfântul loan Gură de Aur spune că „acela. care soco-teşte c. Nici un om nu este vrednic de dispreţ. ca şi mâdularele trupului. Am spus deja câ \\ umileşte şi-l dispreţuieşle.1 nu e nimic". Paris."" chemată să-şi desflvăr-sească propriile daruri duhovniceşli. cu damrile lui Dumnezeu". sc cunoaste pe sine. 21). ca seaman al sau şi frate. unicitatea fiecărei persoane se afirmă în relaţie cu a celorlalte. iar din acela face un simplu mijloc de laudă de sine. deşi nu este nimic. prin închipuirea de sine. V. dimpotrivă. în loc să-l înalţe pe semenul său întru Dumnezeu. 12. Pe de altă parte. dar c nebunia cea mai de pe urmă să se falească. în afara lui Dumnezeu. Dar toate aceste deosebiri îşi regăsesc în Dumnezeu unitatea lor fundamental* (I Cor. 4-6. el se înalţS pe sine. "w Cf. IW Cf.11" de aceea între oameni sunt deosebiri. XXII.'''1 Adevărata cunoaştere dc sine pcntm om constă în a şti că prin sine însuşi.

Măndria constituie astfel ne-garea iubirii. cât şi.Demonul trufiei pricinuieşte cea mai grea cădere a sufletului". mai puţin hăruiţi. ducându-l la răul eel mai mare. scrie Evagrie. loan Gura de Am. arătând că mândria ajunsă la culine duce la nebunie: „(Demonul trufiei esle însoţit de. Louvain. Pilda VIII. intrand astfel înlr-o legătură de unire prin contemplarilatea lor trâită îa Dumnezeu. Omitii la Ojja. 14. Astfel patima mândriei ajunge să se identifice cu patima iubirii de sine. poate duce la stari acute şi tipice de nebunie în înţclcsul curenl aJ termenuluL îndeosebi Evagrie a reliefat acest aspect. I. prin iubi-re. abate aceste daruri de la ţelul lor fi-resc şi ie foloseşle în chip egoist penlru a-şi afirma unicitatea prin opoziţie faţă de aproapele sau. dimpotrivă. Capacitatea de a iubi pe care Dumnezeu i-a dal-o omului pentru a se uni cu El este pervertită de omul Irufaş. din pricina mândriei. cu sine însuşi şi cu cei din jur. 1052. omul se retrage in sine şi se inchide in lumea mărginila a eului propriu. m 1 " Cupeie despre deosebirea gândunfor. 12. ba chiar cei care an mai puţine calitaţi sau daruri sunt cei enrora li se euvine mai multă cinsie (cf.IDf' Iar în altă pane. ducând la distrugerea legăturilor armonioase pe care. iar mândria se vădeşfe a fi factor de dezbinare şi separare. omul le stabileşte atât cu Dumnezeu.) eel mai cumplit dintre rele. el scrie: „îndata (după demonul slavei deşarte) vine demonul mândriei. deosebirile si chiar inegalităţile. 23. Toţi Sfintfi Părinţi. 13-17. I'mtontt. de asemenea: Sf. 47. Aproapele devine un rival. 75. să se îndrepte spre Dumnezeu şi s. în loc să-şi folosească darurile proprii penlru a-i ajula pe ceilalţi. " J MuyUlennans."" Fiind o forma dc nebunie. 3. Mai ales efectele ei patologice sunt îngrozitoare. 22-25). pierderea minţii (otiziipiQ ©peucov)". prin mândrie sunt tot mai mult accentuate.Mdndritt decât ale altora. acţionănd întotdeauna sub impe-riul acestui eu egoist pe care-l exaltă la infinit. Intr-unul dintre capitolele ediţiei neprescurtate a liatatului său. /\ iravcrs fa tradition mami-scrife d'Iîvagre ft' i'ontitju*?. iar loţi ceilalţi sunt puşi pe trcptele cele mai de jos. nebunia (paula) şi vederea unei mulţimi de demoni în aer". Hernia. prin urmare. socotesc mândria o patima deosebit de gravu.. sursâ a nenumărate rele. in care el es(e situat pe Ireapta cea mai înaltă. în smerenie şi frăţietate. care aduce in chilia monahului fulgerări de lumină neîncetate şi balauri înaripaţi. . ieşirea din minţi (ăK<notcn. p. 111. Omul mândru. 1 Cor. care o abate de la menirea ei fireascii pentru a o tndrepta numai spre eul propriu.ţ ^pevdjy).i se deschidă cu adevarat către eel de lânga el. aşa cum am spus. în El. Astfel.IOft Evagrie spune ca mândria duce la ieşirea din minţi (tKC~*aoiţ): Tratatut pmciic. El se iubeşte pe sine si numai pe sine. 219 l#ccfo .. Nemaifiind m stare. perturbând profund relaţiile dintre oameni şi devenind. din care am extras citatul de mai sus. A se vedea.. stabilind o ierarhizare proprie. in loc să fie desfiinţiite în simţirea unitaţii de (nip al lui llristos.

117 „Potopul de rele care au pangărit lumea a venit din pricina mandriei". h'toriu toitsiacâ... Apojtegme. spune. PG 90.. '" AseztimitUele mânâmreşti. în urma unei asceze în-dekmgate. 115. 34. IX. •• Apofuwne. SI Tulasie. „Mandria. thnilii la Ova. Muxim Mărturisitorul. că patima mândriei oferă un teren prielnic pentru vedeniile înşclătoare prin care diavolii îi amăgesc pe monahi şi care sum.17' fl face sit piardă cunoştinţa duhovniceascaV" apoi toate vjrtuţile dobandite.oc' e! arată cum saYmanul om „cu minţile rătăcite.. 26. 493A. ' . 1 I'aladie. 52. 25. "" Ipoflegme. în ceea ce-l priveşte. „întru ieşire din minţi (ătcoaaaic. |K Cf. Sf.ui şi de darurile dumnezeieşti. in fond.120 mândria îl lipseşte de ajutoml l.Scam. uită câ este om".1"1 care în altâ pane zice că din cauza acestei patimi a ajuns omul să fie „înconjurat dc scârbe şi dureri".l *Apofiegm«. îi indică în mod simbolic pe demoni). Descriind urmarile acestei stări. Râspunsttri nitre Tolasie. 17-19. arătându-sc în somn sau şi în stare de veghe. scrie Sfântul Grigorie eel Mare. XV. în cuvântul despre mândrie.'" „Toate lucrurile rele ni se în-lâmphl din pricina mândriei noastre". HI 3.. aflăm despre un călugar care „umflându-se cu mândria. PG 90."1 Istoria lausiacă ne prezintă şi ea douii cazuri asemănătoare: al riionahului Valens"3 şi al lui Eron.Descrierrti. învaţă un Bătrân. XV. îi împărtăşeşte vreo descoperire de taina. Sf. 492A. loan Gură dc Aur. sau mucenic. XXII. 111 Cf.tif. atunci. sub efectul acestei patimi şi-au ieşit din minţi. Awn Antonie. nu '■ llmlem. Sfinţii Părinţî spun că ea este pricina tuturor relelor care-i vin omului.''''' „Semeţia esle cau-Za şi rădaciua bolilor"."9 înstrainându-1 pe om de Dumnezeu. adevâralc halucinaţii. Scrisori <luhovnicf)li. şi locul tot este plin de etiopieni" (care. 19.. al unui sffint înger. Sf.. 1.85.0 1 220 . . Nicliila Stithatul. 39. 1 ''■' Ihiiiem. Sfântul loan Scârarul. Se ştie.KlOO. din pricina mandriei. sau vreun dar (harismă). ca. Varsanufie şi loan. RăspunsuH cfitre TaUtsie. numifestârilt' ft ffltil în care sr produc ba/itr spiriltmle monahul „vede cum aerul din chilie ia foc şi este strabălut noaplea de fulgere slnllucitoare. IV. „ajungând la multS mândrie". seria alfabeticS. Citim în Pateric cum unii monahi. Omitii la loan. de asemenea. Ceia 30Q tie caprh.1" care. amăgindu-se nenorociţii. C'ap&ie tlexprr ilrago. a fost luat în stăpânire de un duh pitonicesc".X m Ibidcm. 63. zice-se. in Omiiula Af«/«. afirmfl SfSntul loan Gură de Aur. '* Cf. Sf. Sfântul loan Casian.lXV."0 şi tot aici. N 592/60. XII. 8."* Mândria are numeroase alte efecte palologicc. 52. ia chipul. 493A. 1. descrie o asemenea situaţie: „CAnd dracul se sălaş-luieşte în lucrftorii lui. in limbajul ascetic al vremii. Opevcou) au venit". Muxim Msirtiirisitorul. 2. smintit de teamă. în urmă.6. să-şi îasă cu totul din minţi". Sf.

XXII.î7 . dnliov/ticeşti. ". . XXXIV. 1" Omilii la Matei. 23. răpune trupul în iniregime". III.sţeztmriittrL'mânâsiirefU. 2. 4. LXV. " OmiHi la loan. 26. Sir.1-7 Este limpede c3 în acest fel mândria deschide poarta tuturor patimilor fntreaga tradiţie patristică prezintă cu constanţă tnvăţălura polrivit căreia mândria este „început". Cf. sau o parte a lui. şi în ordinea lor este aşezată la urma\ totuşi esre prima prin origine şi timp". XVI. Cf.. tot asa cum o boatâ molipsitoare. 1 "* Sf.. 52.. Avva Ammona. .:w „rădifcina. 3. 493A. Omitii iff loan. că* „acest păcal singur risi-peşte tot binele din suflet". XXII.. Scara. lM Cf. trebu-iesfi arătăm totuşi că ea se înrudeşte mai indeaproape cu unele dintre ele. 28. XXII. Despre fedoria.24. 6. SI loan Gură de Aur. Sf.124 şi tot cl arută că. Omilii la Matei.in Casian notează: „Această boală. XXII. ea loveşte tot sutlctul şi-l strică în intregime. af'irma* Sfflntul loan Gură de Aur. spre deosebire de alte patimi. e întocmai cu o boală generalizată. 221 \sr.Vraw. XII. 2. I.Mthidria se mulţumeşte să piardă o singură virtute. Scam. CeU M) de capete.lcatelor. I: Omitii 1a 2 Tesatoruceni. Cf. Seam. Omilii la Ozw.uriinlrlc nuinaslireşti. ('ete 225 de capete. . IV. Scare. loan Scărarul. deşi este ultima in lupia pornita împotriva p. 1.. XXXIV.28 1 '*' Sf. 23. XXII. care atacă numai virtutea care le este contrară.. 45. Comentariu la lev. Cf. 2. Sf. XXXI. întinzându-se.. trufia „surpă şi nimiceşte din temclii întreaga cetate a virtuţi-lor". Grigorie de Nyssa. Sf... Talasie. nâscAnd în suflel îndeosebi mânia. XV. Sf. loan Scăraml. 10. XXIV. 25. IV. Sf. XII. Grigorie cel Mare. I. izvor şi maică a tuturor păcatelor". lT Sf. '" Cf. loan Scăraml. loan Scăranil. '-'" Cf. Asezămintele mânastireşti. Nichita Slithatul.1" Cu toate că intr-adevflr mândria este pricină a tuturor palimilor. XXII. loan Gură de Aur. Capete despre draxoste.ni „Cele şapte păcate de cflpelenie sum vlăstare răsărire din aceastâ rădăcinS rca"." învârtoşarea inirnii. Sf. Sfantul loan Gură de Aur remarca. Aşezăminteie mânăstiresti. '•""Inf."4 ura'" şi toate formele de agresivita-te. loan Casian. Rtixpunxuri cdtre Talusie.1 'y La fel spune şi Sfântul loan Casian: „Râul trufici. 29.. 11 'lbulrm. . Seem.. râclacină şi izvor al oricărui păcaf. 28. IV. scrie Sfântul Grigorie cel Maic.1™ clevetiiea şi defaiinarea " Comentarlu fo tov. 1.13' lar Sfâniul Io. 13. cumplită. 28. fnvăţâiuri. 45. IX.11 judecarea aproapelui.Cementariu la toy. Sf. 13. Sf. 84. I.. XII. 6. care nu se împacă să vatăme un singur mă-dular. XII. I. Sf. 5.S'rara. Sf. ptf 90. Sf. Cf. 5. 75. Miixini MBrtuiisitoruI.XXII. ci pravăleşte întregul corp într-o distrugere totală". loan Scaiurul. \a fel. I.IMi „Miindria este unul dintre cele mai mari pflcate. loan Casian. 27. Sf. loan Scflninil.136 lar Sfântul loan Scăraml spune şi el că „pe cât este îjituiiericul strain de lumină. Cf. pe atât este cel mândni de strain de virrute". I. Simeon Noul Teolog.

.

789 (citatil rnai sus). Cuvântări. mai precis. 18. manifest ările sijehit in care se proditc iwtite spitituale Biserica Ortodoxă.512. în stare de păcătoşie. 3. tâgăduind şi e] că omenirea ar fi partaşă la greşeala lui Adam. Sf. 10. altfel spus. loan Gun* de Aur. după cum subliniază Fericilul Teodorel al Cirului. 23. 177-180. starea de păcat arata înstrăinarea de Dumnezeu sau. care este legat numai de persoana liii Adam. 1975. IV. De aceea. Omul se naste cu o fire bolnavă. 50.Oescrierea. Studia Patristicti. nu este cazul să vorbim clesprc aşa ceva. carc afec-teaza" firea omenească. p. Sf."* adi-că. ambele fiind echivnlente. de pildă. Chiril al Alexandriei. Despre prnncii morn' inointf He vrenu: PG 46. Cf. ' Despre Itotez. Grigorie de Nvssa. Aceasră stare de păcătoşenie aralâ că firea omenească este slabă. Paris. Omilii la Matei. 4. 9). 8. altfel spus. aflăin şi expresia: . A se vedea J. p.21 Starea de păcat care afecteazH firea omenească nu este o pricină de învi-nuire a omului atâta vreme cat el nu şi-a asumat-o în chip personal. 3. că e părtaşa la „firea căzuia sub legea pâcalului". Sfăntul Chiril al Alexandriei spune ace-laşi lucru atunci când. stricăcioasa' şi muritoare ca urmare a pâlâ) penlru a se jnstifica învS|ătura despre rnoşlenirea piicatului lui Adam. 194-196. la: SI Grigorie de Naziunz. IA Atum. . 157-16U Initiation (I la itwologie byzantine. Meyendorff. Raspunsul 12. iar nu pficatul lui Adam în sine. ei suni lotuşi moşteniloriî unei stări de păcătoşenie care le vatâmă firea. arătând ca oamenii n-au moştenit păcatul lui Adam. beteagă.*" muritoare după trup şi. de ce-ar mai fi botezaţi pruncii nou-născuţi.i ca nou-născuţii sunf lipsîfi dc păcat o găsim. Astfel. Chiril al Alexandriei. Slantul Marcu Ascetul scrie: „Murind primul om. 19.. • Trebuie însă să adăugăm că. PG 74. neputincioasa. păcat cafe s-a infins la loţi unnaşii siîi. 1961. în ceea ce-i priveşte pe copii. „dacă unicul scop al botezului ar fi ştergerea pacatelor. XL. 226 . chiar dacă la naştere oumenii nu moştenesc pâcatul lui Adam şi chiar dacă sunl lipsiţi dc pacale personate. citatfi câicva ranchiri mai sus. care este diferită. adică înslrăinându-se de Dumnezeu. 5. PG 83. 6). considers că pruncii prirnesc Ca moşlenire urmările pScalului strămoşesc.omul boleşte de striciiciune". 18. Despre ttnirea ipostaticii.19 Aşa se înţeleg şi cuvintele Psalmistului: „Ca iată intru fărăde-legi m-am zâmislit şi în păcate m-a născul maica mea" (Ps. nu mai puteam vieţui nici noi în Dumnezeu".MI. care nu cunosc păcatul T'. XXVIII. 1 Despre paecihiţti. ' In Icxlul citat din Sf. 12 chez Cyrille d'Alcxandrie et Theodorel". Sfântul Marcu Ascetul. 7 tstoria prescurtaui a evreilor. urmând învăţătura Sfinţilor Părinţi răsăritem. Or. " Tâtcuire fa Epistola cat re fiomani. în general vor-bind."' Şi daca ştergerea pacatelor este una dinlre funcţiite botezului adulţilor. depărtarea de El.!E$' (5 (Rm 5. care reia expresia „firea boleşle dc păcat". pălimitoare şi stricăcioasă. patimitoare. moartă din punct de vedere duhovnicesc. originiilul grec fe0' <i) nu poate avea accasta semnifi-ca|ic şi îndreptitţcşte învăţătura Sfinţilor Părinli răsăriteni cu privire lu pScnhil oiigi-nar. spunc că ea „boleşte de păcat". Sf. Cateheze baptismal*. afirmâ (oluşi că din pricina păcatuluî aceluia „toţi sun! sub păcat" (Rom.

Cel dintâi este al hotărârii libere. care a lepădat fărit voie. Aşadar. prin călcarea poruncii dumneze-ieşti: unul vrednic de osândă. mutare ce nu poate fi osândilă. Fer. Oespre închhuirea sv/ slujirea m duh şi itdevăr. pe care firea omenească le moşteneşteîf şi care se manifest. 18. Nu poate fi (agăduit însă faptul că firea pe care omul o moşteneşte are o anumitâ inclinare {ţ>oni\) spre ruu. :i Mim>lf cuvânt Gatehetic. 't'ăhnirr fn lipistoln râlre Romtmi. 7. 14). care este cu adevărat păcat. al doilea al firii. firea noastră a suferit o schimbare. în care a intral fără voia sa şi care nu are nimic comun cu departarea de Dumnezeu din pro-pria voinţă.m este cea dintâî şi ce. Teodoret al Cirului. 32. 18. Chiril nl Alexanclriei. 16. V. Râspumuri retire t'alasie. pâna" şi la sugari ? Fără să vă"" ftiispunsuri t. 5. care a lepă-dat binele cu voia. caderea voînţei de la bine la i. şi unul care nu poate fi osândii. 21. w Cf.âirv Talasie. 19.2* „Ceea ce pune stâpiinire pt' voinţa noastră şi o trage de la bine la riUi e într-adevăr o neputinţâ şi o slăbi-ciune a firii noastre". întâmplată din pricina celei dintiti. Chiril al Alexandriei. Sfântul loan Casian aratâ căde mici copiii au pop niri pătimaşe: „Oare nu vedem. Ţâkuire Ui Psttbmtf 50. . Sf. XIX. Despre viafa hi Mnisv. 111.! de îndală ce s-a născiit omul cum găsim scris în Cartea Facerii: „Cugetul inimii omului se pleacă la rău din (inereţile lui" <8. VII. a corupt împreuna cu ea şi firea. Camentarlu lu Evanghetia după loan. de pildă. care a pierdul ham I nepătimirii. 12. atunci el ajunge să păcătuiască „dupa usemSnarca greşelii lui Adam" (Rom.24 adăugfind ca\ în urma călciirii poruncii de câtre Adam. Grigorie dc Nyssa. Sf.i m.Tiwisrruterea bolilor sp'triluale in umanilatrti tiecelzuh? catului lui Adam. iar nu al său. a se vcclca: Sf. Sf. 42.22 Pmncul nou-nâscut nu poate face astfel de păcate cu voia şi deci el nu este vinovat de pacat. este şi ea o slare de pacat. mişcările spontane ale cftrnii nu mi-mai la copii. având drepl cauză pe cel vrednic de osândă. dar chiar la cei micuţi. Tâkuire hi EpistoUt câtr* Uomimi. din pricina hotărârii libere. care. in care se află la naştere. Sf. Omul păcătuieşte din momentul în care dispune în mod liber de constiinţa şi voia sa. 10. şi aşa s-a ivii pâcutul. in sensul propriu al cuvântului. Sfân-tul Maxim Mărlurisitorul face această distincţie chiar când este vorba despre Adam: „Corupându-se mai întăi libera alegere a raţiunii naturale a lui Adam. ('onvoibiri titihovniceşli. făcându-se părtaş vinovăţiei aceluia şi devenind astfel împreună-lfepunzâtCtr de urmârile păcatului strâmoşesc. dar pe care nu el a ales-o. este mu-farea fnii de la nestricăciune la stricăciune. 8. . Mnxim MiUnirisîIonil. încâ n-au ajuns să facă deose-bîre miKbine şi rău. fiind in stare de nevinovăţie. 15. * Cu privire la caraclerul eteditar ul patimilor. 21). scrie Sfâniul Grigorie de Nyssa. înstrăinarea dc Dumnezeu. loan Casian. spre pficat.ii vrednică de osândă. V. J'iind mânaţi de acum numai sprc răutăţi"*'* Această înclinare spre rău se manifests îndeosebi în patimi. nemurirea". A doua." Ihldvm. II. Căci două păcate s-au ivit în protopărinte.

227 .

pe de o part©. lotuş i. şi cu cât păcătuieşte mai mult. loan Casian. 18. el continua* sa" aibâ libenil său arbitni. „se lipesc prin dragostea dc viaţa. numifesumle ftfidul în care w protfttc ho/i/e spiriittafe dească în ei nici eel mai mic semn al plăcerii. I. Chiril ill Alexandria.e baplismak. "' Cf. fUtSPunsUri căire Talasie. ajungând sa-l supună aproape cu tbtuL. de plăceri. 4. devin acum pricina de pacate personate. Sf. Râspiinsuri câtre Talasie. pe care la început oamenii leau moştenit fără voia lor. 18-21. VII. XIX. (| Cf. Despre Rugâchmtft aOttmtUUcă. dacă nu le-ar lipsi puterea". Nu vedem chiar la cei foarte mici violeniele înţepături ale mâniei şi nu observăm adesea că. sporit încă şi mai mult de lucrarea diavolilor care o susţin. III. I. loan Gurfi de Aur. ei arală cfl posedă mişcările proprii cărnii. în urma păcatului lui Adam. 21. caracterul ei tiranic. patimile sale sporesc şi-l îinping să păcătu-iască şi mai inult. RâsptfftsuH câti* Talasie.iiasca'. Sf. Sf. 14-21)." iar pe de alta. Sf. Omilii In Faceir. devine. I. II. Sf. Chiril ill lenisalimuliii." Şi pentru câ voinţa sa este slabă şi neputincioasă. căci temându-se de boală şi moarte. : Cf. Cuvânt mipotriva eliiuliir. 21. el primeşte ajutorul lui Dumnezeu. fl hnoţoiuri de sujiel fo/imtaare. 14 Cf. prin păcatul pe care-1 face om cu voia. Atanasic ecl Mare. sunt sensibili la nedreptăţile pe care le su-feră şi sim! până şi jignirile unor vorbe spuse în glumîi? B:i uneori. Sofrctnie <il lerusali-imiliii. face ca omul sa se lase cu uşurinţă atras spre păcat şi sa se îndrepte in chip pătimaş spre rău.37 Sfinţii Părinţi sublimază adeseori constrângerea bruîală pe care aceastâ tending la rău o exercită asupra firii omeneşti. Maxim Măiturisitonil. Cimvorluri tlnhovniceşli. 4. cu adevarat pflcatoasil. Grigorie de Nyssa. Rom 7. Sf. Omilii la Romani. el cade repede în ispitele diavoleşti. :* Cf Sf. 21. 228 . '" Cf. XIX.Qesefierea. 12. I. Omilii la Bunavrslire.'2 Dar firea sa pervertită. Tot aşa spune şi Avva Dorotei: „Omul este târat prin sikl şi tira-nie de vrâjmaşul sau. pâcatuiau de sila"'. 3I7D. dintr-un imbold natural. Sf. dacă voieşte să-l primeascâ. Poeme morale. loan Guru" de Aur. IV. Caiehez. cu atât ele se îiitaresc. 2. 7. pânâ şi dorinţa de a se râzbuna . I. Maxim Mamirisitonil."* Aşa alunecă sprc rail ecl mai adesea oamenii din pricina firii lor câzute. Şi lâsanduse omul târât în păcate. de la păcatoas5 fîîrfi voie cum era. Desigur. loan Guril de Aur.'* Sta-rea pătimitoare mosiemta" prin fire. Sf. Sf. IV. Sf. PG 87.ir avea-o. mai înainte de a fi ajuns a cunoaşte virtutea răbdării. " Cf. care duce lu o adcvărată înrobire a omului. 21. 323B. Aşezatmntele mânaxtirt'şti. loan Casian. 45. Omilii la Facere. Sf. Sf. Sf. Tâlcuire la Ephtola cat re Rontani.lzut. Giigoiic de Nazianz.2" este „legea păcatului" despre care vorbeşte Sfântul Aposiol Pavel (cf. adică înstrăinată de Dumnezeu şi întoarsă spre cele sensibile şi stricăcioase.1'' Tot aşa stri-căciunea şi moartea. sub im-pulsul mâniei. Scrisoarea xinotktlâ. 3. 12. Maxim Marmrisitorul. PG 24. şi aproape şi cei ce nu voiau sa pâcăn."'' Sfiinnil Maxim Mărturisilorul vorbeşte şi el de puterile răului care-1 asu-presc pe omul c. Riisptinsitri către Talasie. III. omul nu este silit să păcătuiască. XIII. Convorhiri dultoniiresli. "' Cf. V.

(otmil) trinaa at roan pUceni.» câlcare. /Vsprr Kugâiunr» demnrmed.. K i i / .' Rtmutiu. ' I If IOM DsakSSChia. | i cind ele ar ft elcmenrele constitutive ale vieţii". merge pan! U a traduce lexlul de la Rom-mi 4. 21. ceea ce n-at ft mil nici un sens d ei n-ar ft avui putinţa do .ium hinelc. depiaage coodiţia umani . dni in care ne îndeamnâ si pirăsim catea rautitilor ( » invftatoni . in capiiolul referilor U pacalul sirarnoteu: din volumul RaMaafa MaaaN 'MI.Cat pmeşte pâcatele < 1 in.care ne arali cum sa ne ferim de ele". OofmUua. ftrea fund incâfutati prm aprobarea voinţei ei inu-o legiluri rea". vorbind despre fui lui Adam. cunoscand lainele noastre si gaadorile din adancul suflclului nostm. deci. " Cf Sf Gngone de Nyssa. din pncina neasculr.i le implini. MX.*° De aftfeI. cu nssr limilcle natuni umane căzule. in descnerea pe care an ficu-o fiecărei patimi in pane. dc/\ jlmno dialectica pâcatului si a pati-muii. i Legr.t owe poruncea 51 dădca pentru ficcare pacal pedeapta cuvcniia.ti picaful. omul ii urmeazi lui Adam. care no fac decât si adevereasci si si le intăreaaci stncaciunea si con-Jitia de ftinţe supuse morr. se stie ci sub Legea Vecbe.ini .ui pcnlru pacalul lui Adam.lor %punimiU in umatiilatni d>< a:\ati .moariea. spune acelasi lucru: . VJ St M^tim Mirlunsitonil. 21 Tiramzai pururc* fir* w Mta de frica n*orbi. iar din pficma puca-111I111 a inn.1 iwdci asadar.-ndorff. JMBBM falaae. " ( 1 si IcxuGurade Am Omtik At/ocarv. prut glasul proorocilor. care Ic estr comuna Numai in acesl seas putem spune că oamcnii sunl cu loţii vinov. 12 anfel. ne sfaiuiesle şi Hiatus! pornirile noa pre rail." cizâad pradi patmu-lor.Transnniertti l--l. I • 'iniiir lii Hiiiuivisttrr . Mil I) *i Fei Teodocei al Cinilui {/'âl<mr. II.ir. au fosl oameni care an dus o viaţi dreapti si plâcula lui Dumnezeu. >i care .. Proorocii care sirigă să fugim do ploal si si i.ii * Prin pacalul pe care-I face cu voia sa. . am subliniat adesea aceasti dialectic*. 4 ■ Rm/Mimun •âlrr ŢaJaur. ne indeamnă. crau direct răspunzâlon pentm picatele lor .41 De altfel. Dumnezeu.4."' De aceea Sfânlul Maxim MârluriMtorul. Sfantul Sofrociie spune I impede ci oamenii care au Iran sub Legea Vcche aveau puierea de a se impocrivi paiiniilor şi ci.1 înir.Sfantul loan Gura de Aur.Dumnezeul untversului | 1 Işi araiâ faţă de noi toata bunâlaiea Sa.. şi robia la care ajungc omul imi tin sfârsH. a continual si le dea oamenilor poninci p invaiălun. nanui >i aaraai prntni a u-ii ' Concepti.ua cfl ei se puieau impolnvi acesui inlaniuiri aparent fatale. devine impreunl râspunzâlor cu ace I a şi cu toţi oamenii care fapluiesc si ei pacalul Of race in ftrea omeneasci cAzulă. din cauza ci-reij lo*i au pitiluit". V. 12) J M . Dupi caderca in pacal.la Gphtola utirr Jtomoaf.t potrmt cania tnclin-uea spre picat fMf \C*MÂ de faptal ci omul esie nan rnorţn a fosl drz%olui ties «le Sf loan (imi de Aur iOimltt I. V.ti in Bm oamenilor irăsilura pătimiloare (palimasa) prin nastcre şi iiindci neincetat cu aceasti trăsătură pătimitoare a naşlerii prin pacal se improspata prim.. nu era nâdejde de slobozire.

230 . inanifesiârile sîfetul hi care . dar lasă ca voinţa noastrâ" sa săvârşească lotul". oamenii. nestricăciunea şi nemurirea pe care ea le-a avut în starea cea dintâi. numai El putea sft-l aducă din nou pe om pe calea îndumnezeirii. Lossky. numai El îi putea reda nepătimirea. p.XK.\e prodtw boiiJe spiriluale nu ne conslrânge. nu puteau scăpa de condiţia păcătoasă în care-i anincase pacatul slrâmoşesc şi sufereau tirania firii lor pătimitoare şi înclinarea ci spre rău.41 Dar to! atăt de adevărat este că înainte ca Fiul lui Dumnezeu să Se înlru-peze şi să împlinească lucrarea Sa răscumpărătoare.44 Doar llristos putea să tămăduiască Firea omenească de boala grea in care zăcea după căderea în păcat a lui Adam. 129. chiar cei drepţi. care-i fusese pusă înainte la creaţie şi pentru care a şi fost creat.Descrierea. V. 1944. ne da" leacuri potrivile. I. °OndOtlaFacere. ca şi robia stricăciunii şi a morţii. Tftâologte mystique de fEglise d'Orient < Paris. Această stare de păcătoşenie era o stavitâ care împie-dica omenirea să ajungă la dobândîrea deplină a harului lui Dumnezeu. 44 Cf.

PARTEA A III-A Condiţiile generale ale tămăduirii .

.

1 vâd în HI doctoral trimis de Taiâl penlra a-i vindeca pe oamcni. care boleau din pricina urmârilor pă-cjtului strâmoşesc.baptitmal*. pcntra a-1 vindeca pe Israel.1 într-adevăr. 233 . Căci zice şi leremia: «Am doftoricit Babilonul şi nu s-a vindecat» <Ier. XII. Sir 34.Câ Hhsios a venii en să-i vindece pc cci bolnavi.I Hristos .let 17.imt rflutatea nu era numai intr-o parte.e v«fcd. C'uprinsese tot sufletul. III. 23). văisfifld lacrimi pentru el. 5. 6)..2.u n singur lot.3 Şi. 12-13.a.. 51.TamâduiCorul . Omilii la h/mnla. Căci rfiutatea s-a înturit şi mai mult. 18). ci cei bolnavi (.' dar în faţa unei omeniri atât de grav bolnave şi profund rănite de pftcat.. o spune El însuşi'*. spune Sfântul Chiril al lerusalimului... 1-2..) n-am venit sa chem pe drepţi.md. Mc 2. nici vânâiaia m\ mai eraii calde şi nu se mai puiea punc nici plasOire. 9. nici untdelemn. lisus spune. Slmiii Pârinţi şi întreaga Tradiţie bisericeasc.261. 102. dar n au putui să stăvileascâ răul care se intinscse (. „Nu cci sân&oşi 8U nevoie dc doctor. 6-7. 31). şi: „Duhul Domnului esie pestc Mine (. 3).) M a trimis sâ vindec pe cci zdrobiţi cu inima" (Lc 4.au fost trimişi de Duhul Sfânt ca doctori care să în-gnjeascâ pe poporul hu Israel care bolca de pâcal. toate erau stâpânite de el. ci în lot trapul.). şi ei. 172.>i peiiiru a-i reda firii omeneşti sâniUatea sa primordial a ('hiar înaintc de înlruparea Cuvăntuliii.. 11. căci din creştet până în tâlpile picioarelor nu ramăsese nici un loc sănatos. 19: 38. aproape cu aceleaşi cuvinte.. 17. 'Ad\. cum zicc Isaia Nici buba. nici legâturâ pesie ele>» (Isaia I. Sf. neunse cu uutdelemn şi nelegate". Grigoric ile Nv**a. Inf. l-au ingrijit.şi in mod special Moise . Nu K mai putea pu-ne untdelemn ş. proorocii . Aşa zic. au fost trimişi. 278. si încâ: „cu adevarat Fmi vcţj spune: DocJore. .■W>w. ' (<urhr:<. 2 Cf Oiigen. In deplina conformitate cu aceastB invăţiîUirâ it lui Hristos cu privire la Sine. Toatc erau robitc păcamlui.) a trimis prooroci şi nici aceţtia a-au i/butii. Lc 7. 14. . nici i n i r .. />r\frr viaţa lui . XIV. vinuccă-le pe line iiusuţi' (Lc 4..faifwiM/. de a&cinenea. toc trupul ti en plin de răni m-curăţale.Proorocii. potrivit Sfinţilor Părinţi. Dumnezeu era privit drcpt „Ccl ce vindecă toată bolile" (Ps. ei n-au putul face nimic. Stfipflnea peste toate puterile lui.' Avva Dorofci spune şi el. arată Sfântul Irineu. . ci pc păcătasi la pocăinţâ"' (Mt. riici rana. că „Bunul Dumnezeu (. ca si Moise.

tot asa şi Legea cea veche nu putea să aline durerile şi sâ 5 6 Invâţăutri de suflet foloxiUnire." ca Legea a fost data oamenilor ca mijloc de vindecarc." „Şi toţi cei care primiserâ Duhul au văzut cat de mare şi de ne vindecat este rana şi că nici o făpiură nu puten s-o vindece. datittorul de Lege". I.7 „Acesta. care a pus temelie pentru casa Adevărului. in marca Sa milostivire. IV. sărbătorile. 4-6. 2. dar ea n-a putut decât sa-i pregătească pe oameni pentru „ca ei să voiască cu orice preţ sfl-şi refacă sănatatea şi să ceară bucuros şi cât mai grabnic să vină la ei doctorul" şi să „arate mai mult dor după sănătate". care au zidit şi ei pe aceleaşi (emelii. A venil Moise. aşa de grav a fost rănit."5 „Apoi mulţimea sfinţilor s-a adunat şi a înăl-ţat rugăciune cătrc Ziditorul tuturor. dintre Părinţi. dar sufletul n-a putul fi vindecat de curgerea cea necurată a cugetelor celor necuraţi.Condifiile genem/e ale tânuidiurii 9)". După el a venit mulţimea proorocilor. Diininezeu. a voil să vindece rana cea adăncă şi în-tinsă şi să ne aducă la părtfişia cea dintru început (cu Dumnezeu). Cf. mintea care conduce şi priveşte spre Dumnezeu. nici nu vindecă suferinţele. 2. III. spunând: «Au doară nu mai este balsam în Galaad ? Au doară nu mai este acolo doctor ? De ce dar nu se vindecă fiica popondui Meu ?» (ler 8. mai întâi 1-a ridicat pe Moise. arderile de tot şi toate celclalte mijtoace de îndreptare care existau în vremea Legii. apălările rituale. Sfântul Antonie eel Mare reia această temă şi de fiecare dată foloseşte termeni legaţi de boala şi tămăduire. dar nici ei n-au putut să vindece ranile cele rele ale neamului omenesc. * Ibidem. 9)". încât nimeni nu putea sa-l vindece (. Lâsaţi-I şi haideţi să mergem ficcare în ţara noastrîi» (ler 51. De aiunci. Ziditonil nostru a binevoit să vină la noi. 2. I. 3. dinire profeţi sau patriarhi n-a pului să vindece sufletul care fusese de la început rănit cu o rană nevindecabila. damrile. II.6 în mai toatc scrisorile sale. Omilil duhovmcesH (Col.12 Sfântul Macarie spune. 111. '. a venil El însuşi la făpturile Sale (ca sS le vindece)". 234 . 2. zeciuielile.."1 Sfântul Nicolae Cabasila arată şi el. şi toată dreptatea ei n-a putut să-1 vindece". şi au mărturisit că sun» neputincioşi". Dar Moise a murit fără să fi izbândit.Besot* vkiţo in HtUtos. ca şi Sfântul Antonie.) nici until dintre drepţi. Au urmat preoţii. scrie el. şi penlru aceasta. "} Ibidem. II. în acelaşi sens: „Tot aşa cum umbra nu aduce nici un folos. ochii lui au privit catre cele rele şi către patimi. căci ea nu era de ajuns pentru lecuirea lor. 11 Ihidem. dar nu s-a vindecat. 2: „Vazfind ranu de ncvindecat şi atât dc rea (a omului).. diavolul s-a străduit să r&neascft şi să înlunece pe omul eel lăuntric.* La fel spune şi Sfântul Macarie Egipteanul: „în vremea calcării poruncii de către Adam. rămiinând închişi faţă de bunurile ce-reşti. „în nesfârşita Sa iubire de oameni. lunile noi. «Am doftoricit Babilonul. ' Scritori. H). Prin urmare. jertfirile. 9 Ibidem. cei bolnavi şi rătăciţi. dar nu a putul să aducă o vindecare completă. 22). XX.

liristos Tâiiuuluiumil vindece ramie suîletului, pentru că nu avea puterea să dea viaţă".'3 lar St.tiuul Grigorie de Nazianz arată şi el câ\ „mai întAi mustrat în multe felmi pentru nenumăratele sale plicate, care se înmulţeau ca lăstarelc dintr-o rădăci-nâ rea, apoi sfâtuit sprc îndreptare, pentru mulle pricini şi în toi felul de îm-prejurări, prin cuvânt, prin lege, prin prooroci, prin mulţimea binefacerilor. ori prin groaza ameninţârilor, prin pedepse şi felurite semne (...), s-a făcui vâdit câ omul are nevoie de un leac mai puternic, care să-1 vindece de boala răutăţii care sporea peste măsură".N După Origen, cbiar şi îngerii „veneau în ajutorul oamenilor şi-i faceau săiiătoşi, vindecându'i de boltle lor {...)■ Şi atât cât le sla în putere, îi ajulau pe oameni".15 Dar ca şi proorocii, şi îngerii s-au dovedil neputincioşi, din prici-na relei voinţe a oamenilor care nu voiau să se tămăduiascfi (..chiar dacă ei faceau tot ce le sta în puicre pentru a-i vindeca pe oameni, aceştia nu voiau să se viiKlece"16), dar mai ales pentm că boala era grea şi se întinsese la toată omenirea căzută: „şi au văzut că leacurile lor erau prea slabe pentru boala de care sufereau oamenii".17 Era limpede că omenirii îi trebuia, dupâ cum spune Sfântul loan Scăraml, un doctor, un chirurg a cărui pricepere să fie pe masura mririmii bolii şi rani-lorei.'* Singiir lisus Hristos, ca Dumnezeu Care S-a facut om. ramănând în actflaşi timp Dumnezeu, era doctonil potrîvît, şi de aceea, pentru c;l numai El putea să-I vindece pe om, Dumnezeu Tatăl, din nesiarşita Sa milă şî iubire faţâ" de nearnul omenesc şi ca raspuns la pliinsetele şi rugăciunile profeţilor şi ale mulţimii de sfînţi, L-a trimis pe pămâm, Sfântul Chiril al Jemsalimulut scric, in continuarea textului citat mai sus: „După care, sfârşîndu-li-se lacri-mile, profeţii au strigat: «Cine va da din Sion mântutre lui Israel ?» (Ps. 13, 6) şi încă: «Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară» (Ps. 143, 5) (...), căci, iată, rănile oamenilor sunt mai man decât leacurile noastre (...)t şi ticăloşia noiistrâ noi nu putem s-o îndreptăm, numai Tu poţi sa ne îndrepţi şi să ne ri-dici".1" „Şi a ascultat Domnul rugăctunea proorocilor §i nu Şi-a întors Tatăl lii(ii Sa de la nearnul omenesc rănit de moarte. Şi pe însuşi Fiul Său L-a trimis, ca doctor care să-l tămâduiască".3u „Cuiioasteţi că este împâral şi Doctor'*, „căci 11 ii.'.. împăratul nost.ru, punând începul tămâtluirii, s-a îmbrăcal in sârăcîa noaslră şi l-a vindecai pe cel bolnav",!l „RămAnând Dumnezeu şi " Omilii duhffvniceţU (Col. II). XXXII. 5. *Cwântâri. XLV, 9; XXXVIII. 13. '' Omi/ii ta Evanghetui tfapă Lira, XIII. 2. Despre îngerii vindccutori. A se vedea: In 5. 4. SI", loan Scui'aml, Scam, I, 14. " Omilii la EvangHeda dupd Utai. XIII, 3. ,? Ibidem, 2. ^Cf.Scom.l 14, (\iti-hrzr bti/'tisnmle. XII. 7. " ibidem. %. '-' ibidem, I. 235

Condifîîle general*? ale iimuuluîrii păslrându-Şi cu adevărai neschimbată slava de Fiu, S-a facut, ca doctor foar-le priceput, pe potriva slăbiciunii noastre"." La fel spune şi Avva Dororei: „Atunci Bunul şi lubitorul de oameni Dumnezeu trimite pe Unul NAscut Fiul Său. Căci numai Dumnezeu putea tămădui şi birui o aslfel de patimă. Şi pro-orocii au cunoscut aceasta. De aceea spmie şi David in chip lămurit «Cel ce şezi pe heruvimi, arata-Te, înalţa stapânirea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi» (Ps. 39, 23). Şi «Doamne, apleacă cerurile şi Te pogoară» (Ps. 143, 5). Şi aKele ca aceslea. (...) Deci a venit Domnul noslru, făcandu-Se om pentru noi, ca, precum zice Sfânlul Grigorie," să vindece pe cele asemenea prin ce-le asemenea, sufletul cu suflei, trupul cu (nip".24 Avva Ammona spune lot aşa, că „Tatăl L-a trimis din cer pe Fiul Său, pentni ca sâ vindece toaie nepu-linţele şi toate bolile oamenUor"." lar Sfântul Antonie eel Mare. in mai mul-(e dintre scrisorile sale, reia această temă: - „Rana era de nevindecat şi nici una dinrre fiipniri mi puiea s-o lecuiască, în afară de Fiul cel Unul Nâscut. chip al Tatălui: EI, Mântuitorul noslru, era doctorul cel bun, ştiut şi aşteptat de prooroci; şi de aceea, adunându-se toţi laolaltă, au înalţat rugâciuni la Dumnezeu pentru neamul omenesc (...) lar Dumnezeu, ariitându-Şi marea Sa iubire, a venit la noi, oamenii"."'' - „Rugfiminţile sfinţilor înaintea lui Dumnezeu. care cereau adâncul bu-nătăţii Sale, să-L trimită adicS pe Fîul Său Cel Unul NSscut. - căci, nefiind nici o iViptură în stare să vindece rana cea adânca a omului, El sîngur putca s-o facă venind la noi -, au ajuns la urechile Lui şi, mişcat de iubire, Acesta a spus: Fiul Omului (...) binevoieşte să iei asupra Ta sarcina aceasta".27 - „Toată adunarea sfinţilor s-a strâns ca să-l ceara bunătâţii Tatălui un Mântuitor care să vină sa* ne mântuiascâ pe noi toţi, spunând că numai El singureste doctond potrivit pentni rana noastnl. Şi prin voia TaUllui, El S-a lip-sii de slava Sa şi, Dumnezeu Hind, a luat chip de sluga şi S-a dal pentru pacatele noastre".2*1 - „Văzând că nici sfinţii şi că nici una dinlre fapturi nu poale vindeca rana adâncă ce cuprinsese toate madularele şi ştiind c;1 duhul le era neputincios, Tatal iiiluror fapturilor Şi-a arătat milostivirea şi, In marea Sa iubire de oameni, nu L-a cruţat pe Fiul Sail Unul NAscut şi L-a dal pentru piicatele noastre. ca pe toţi să ne mantuiasca*1.2* - „Inima Făciitorului s-a umplul de milă pentni noi şi în neţărmurita Sa bunatute El a voit s3 ne aducă la starea cea dinlai, care se cuvenea s;l fie pu;: a

Ibidem, X. 5. Cf. Sf. Grigorie de Nazianz. CuvtouâH, XXVIII. 13; XLV, 9. '* hiviiftiluri tie suffer Jolositoare, I, 4. 2S liphiole, 12. 3. " Scrisori didiovniceşli, II. 2. r Ibidem, III. 2. * Ibidem, IV, 2. » llndem, V. 2. 236

liitslos Ttinuuiiiitimil rurea păstrală, Şi nu S-a cniţat pe Sine, ci S-a pogorât la făpturile sale, pentru a le mântui'V'0 - „Cei care primiserâ Duhul au cunoscut câ nimeni dintre făpturi nu poale vindeca rana cea adfmcă, ci numai Bunatatea Tatfilui, Care este Fiul Sail Cel Unul Născut, trimis ca sa mântuiascS lumea. El esle doctorul eel mare care poate să ne vindece de boală, Şi ei s-au rugal Tatalui şi Bunătâţii Sale",11 „Făcâtorul nostru a văzut câ rana se întindea tot mai mult şi ca era nevoie de un doclor; de aceea, lisus. Dumnezcu şi Ziditorul oameiiilor, a venit la ei să-i vindece"." La rândul său, Sfântul Macarie Bgipteanul scrie: „Rana cu care am fost raniţi era nevindecabila şi numai Dumnezeu putea s-o vindece, De accea a si venit în persoană, pentru că nimeni şi nimic din ecle de demult - nici Legea, nici proorocii - n-au putut s-o vindece, Numai El, venind, a vindecat acea rană nevindecabila a sufletului"." lar in alta parte, la fel, spune că omul „aşa de grav a fost rîlnit, încât nimeni nu putea sa-l vindece. ci numai Domnul; El singur putea săvârşi acest lucni. lar Acesta venind «a ridicat pacatul lumii» (loan 1, 29)". Şi pentru că (oţî erau ncputincioşi, „a trebuit sS vină Mântuito-rul, doctorul eel adevărat, eel ce vindeca in dar (...) El singur a adus marea şi mântuitoarea izbnvire şi însănătoşire a sufletului; EI l-a eliberai din robie, El l-a scos din întuneric, El l-a preaslăvit cu lumina Sa". în altă omilie spune. la fel: „Când a călcat Adam porunca şi s-a făcut neascultător, odraslele nopţii - adică duhurite răutăţii - i-au sfâşiat mădularele sufletului şi l-au lăsat fără puterea de a face binele, îiitunecăndu-l cu (otul şi rănindu-l fără putinţă* de lecuire; si nu i-a fost cu puiinţa nici unuia dintrc patriarhi sau dintre prooroci sii-1 vindece; ci numai Dumnezeu, Creatorul sau, putea s-o facă. Şi pentru aceasta, în neţărrnurita Sa bunatate, a venit întru alâta umilinţă şi la licitloşia noastră peiitni a ridica sufletul căzut în răutate"." Dar nu numai autorii citaţi mai sus, ci toţi Sfinţii Părinţi văd in Hristos pe Doctorul venit la oameni pentru a-i vindeca de bolile şi de nebunia aduse de pilcat şi dc urmările sale; ei vorbesc - încă din primele veacuri - despre mântuirea pe care El a adus-o ca despre îngrijire şi tămaduire a neamului ome-IK'SC. Astfel, de pildfl, Sfantul Ignatie al Antiohiei le scrie Efesenilor: „Un singur doctor ('icnpoc,) este, trupesc si duhovnicesc, nascut şi nenâscut, Dum'" Ibidem, V bis.

»IbtdenuVlZ.

'■■ Ibidem. " Oimlii tlultovnicvfti (Col. II). XXX. 8. * Ibidem. XX. 5-6. " Omlii duhoviticeftt (Col. III). XXIV. 3-4. A se vedea. de asemenea: Ibidem, XXV. J. l-\, Omitii duhtnmicejfl (Col. II). XV. 47: Jnsusi a spâlat riinile ucestora. i-a vindecat şi i-a dus in citmara cea cereuscă"; XLVIII: „Pentru aceasta a si venit Domnul. singur doctor adevurat. pentru ca să vindece sufletele celor credînciosi tie patimile celc incurabile şî sil le cur3teasca tie imiidâiia leprei rautfuii".
2T7

Condifiiie general? (de lâmâduirii nezeu in trap, în moarte viaţă adcvărată, din Maria şi din Durnnezeu (...) lisus Hristos, Domnul nostru".36 Sfântul lustin Martirul şi Filosoful spune despre Hristos că „S-a făcut pentru noi om şi fund astfel părtaş suferinţelor noastre. ne-a adus vindecarea".37 Autorul Epistolei către Diognet scrie şi el câ Dumnezeu, „arătand că în vremile de mai înaintc era cu neputinţă firii noastre să dobândeasca viaţa, a arătat acum că Mântuilorul poate mântui şi face cele cu neputinţă; prin acestea două a voit sîl credeni in bunatatea Lui. sa-L socotim (...) doctor (a! nostru)".38 „Singurul doctor al rănilor noastre este niiinai lisus", spune Clement Alexandrinul,1'' care arată şi că „Durnnezeu, Care este Tată, caută făprura Sa, o vindeca de cade şi iarăşi o ridică",40 In omilia sa dedicată Epifaniei, când Biserica sărbătoreşte arătarea lui Dumnezeu oamenilor. Sfântul Grigorie de Nazianz spune: „Sărbătorim aslazi vin-decarea noastră de boală",^ şi încă: „să vedem (în sărbiUoarea aceasta) lu-crarea vindecării noastre".4: Sfântul Grigorie de Nyssa, la rândul sâu. scrie: ..Dociorul adevărat al bolilor sufletului, care, pentru cei stăpânili de rău. a in-irat în vîaţa oamenitor. înlăturand (...) pricina facătoare de nioane, ne readu-ce la sănătatea sufletească".411 Şi puţin mai departe: „Riindcă (...) prin părăsi-rea vieţuirii celei bune din rai (...) firea noastră a fost luată în stăpânire de boala aceasta rea şi pricinuitoare de moarte. a venit Doctoral eel adevărat, tămăduind după legea doftoricească răul prin cele contrare lui",44 Sfâniul loan Damaschin în capitolul din DogrmUica sa dedicat venirii in trap a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, intitulat „Despre dumnezeiasca întrupa-re, despre purtarea de grija (iconomia) de noi şi despre mântuirea (în greceş-te: modul vindecdrii) noastra", spune explicit: „(Hristos) Se face supus Tată-lui... vindecAnd neascultarea noastră".45 Mulţi Sfinţi Părinţi amintesc, în acest sens, proorocia lui Isaia referitoare la Hristos: „El a luat asupra-Şi du-rerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovarat" (Is 53, 3). Păcatul şi urmarile sale apar ca boală. dar şi ca forme de nebunie mani-festată în multe chipuri. De aceea. Hristos este privit şi ca Cel care a venit ca să „plăsmuiască din nou pe cel zdrobit, să-l faca viu pe cel omorăt şi să che-me iaraşi la el din rătăcirea (minţii) plăsmuirea Lui".4'' lar Origen spune di* Câtre i-fesem, VII. 2. Apologia a dona, Xlll. " Epistola vâtre Diognet, IX, 6. " Care bogai se va mântui''. 29. 3. 40 ('uvi'mi de indemn <ătre etitii. X, 91,3. " (Mvâmâri. XXXVIM. 4. 11 Ibidem. "" Despre Rugi'tciimea dotimetiscă, IV. u Ibidem. a DogiiHilirii. Ill, I. " Sf. Simeon Noul Teolog, Discitmtii etice. I. 2. 238

liristox - TămăduiUmil
rect: „Neamul omenesc, atins de nebunia păcarului, irebuia vindecat prin mij-loacele pe care (Cuvântul) le socotea poirivite celor atinşi de ea, pentru rea-ducerea lor pc căi înţelepte". JT De aceea, Clement Alexandrinul poatc sputie: „pe eel care grăieşte cuvinte atât de ncsocotile (netfxxvoovvxa) ÎI chem |a mântuirea care-l face saniUos la minte (CTONttpovOTxrav)".4" Aşa cum am arătal deja, chiiir numele lui lisus (leşua) înseamnă „Yahwe mâniLiicşte" (cf. Ml. 1,21; Fapte 4, 12). Verbul ebraic yasha, care inseamnă „a salva", are în limba greacă corespondentul otiţeiv, folosil în mod free-vent în Noul Testament, care înseamnă nu numai „a elibera" sau ,.a salvfl dintr-un pericol", ci şi „a vindeca"; toi aşa, cuvântul acooxnpta (mântuire) în-scamnă nu numai eliberare, scăpare. mânluîre, ci şi vindecare/1'' Putem stabili S puralelă între Inaout; şi ksouxxi. Astfcl, Sfantul Chiril al lerusalimului ex-plica: ,Jisus, în evreieşte, înseamnâ Mântuitor, dar în limba greacă se talcu-ieşte ulmildiiitor"/0 „Şi pe drept cuvânt este numit «lisus», câci este un numc care I se ciivine pentru ca El mântuieşte vindccând'. Am aratat deja câ Hristos însuşi Se prezintă ca doctor (cf. Mt 8. 16-17; 9, 12; Mc. 2, I7;U4, 18,23; 7, 31), că adeseori proorocii îi vestesc venirea în această calitate (cf. Is 53, .*>; Ps. 102. 3), iar evangheliştii îl numesc si ei tot aşa (cf. Mt, 8, I, 6-11). Pilda samariteamilui milostiv, dup.1 Origen, poate fî ea însâşi privitS ca o prezentare a lui Hristos ca Doctor.52 Să aminlim. m fine, că, în timpul unii Sale pămanteşti, mulţi oameni au venil la El ca la un doctor." Biserica Ortodoxa a integral acest mod de a-L privi pe Hristos ca doctor, ca şi conceperea mântuirii ca tfimadtiire, in ansamblul rituaiurilor sacramcntale54 şi al slujbelor liiurgice,55 In însuşi rniezirl dimmezeiestii Liturghii a Sfantului loan Contiti lui fV/.v/tv. IV, 19. (Prof Larchet traduce ultimcie cuvinte: „penlru a-i face pecei nebiuri întregi |:i rninie"). ? < 'uviitil de indenm f litre elhii. XII- IJ8. 4. * Cf. X, L. Dufour. Pirlionnahe (hi NotOVOU Testament. Paris. 1975. p. 485-4S6. P. Gvdokiniov, Usages tie In vie spiiituelle, P.iris. 1969. p. 169-170: I. Hausherr. Btudta de spihtuolite orientate, Rome. 1964, p. 317-318. Am arătat deja ca aces' dubhi sens « regăseste şi fn limb" coptă, iar dinire limbile modeme. in limba Italian;! in care „la .salute" înseamnă şi măntiiiie sau scăpare. dar şi sanalate. 111 C<it?heze btiptisnmle, X, 13. 'IhidenuA. " Cf. Origen, OmilU lit Evimglielia du/nî Lnca. XXXIV; Cmnentiiriit la Evanghelia ttitpâJaan, XX, 28, B Cu privire la acest aspect, a se vedea A- Hamack, ..Medicinisches aus der altesten Kiichenyeschicfile". Texte uitd Uittersuchitngen, VIII. 4. Leipzig. 1892. p. 125 s.u. M Penlru cilitorul occidental. Prof. Larchet recornanda* caiiea lui E. Mercenier. Ut pri-err dtt liglises de rite byzantin, t, I. Chevelogne. 1937. care cuprindc (extelc acestor slujbe. In ccca ce-l priveşle pe cilitorul reman, ace&ta Ic poare afla in cărţile dc ritual oi'todoxe (Uturgltier. Mvtitfehiic, Censtov, Oc.toih etc.). v ^ S,i citilm câleva excmple. scoase din slujbu Vecetniei şi a Urrcniei din ziua lie Duniinica: „Prin Cădorea celni întâi zidit. cuniplil ne-ani rânit; dar ne-am viiulecat cu rana Ta, cu caie 239

Coiuliţiile generate tife lâmâduirii Gură de Aur, Hristos este invocat. ca „Doctorul sufletelor şi al trupuriloi noastre'*. Penrru că este în acelaşi timp şi Dumnezeu, şi om, unind în Persoana Sa dumnezeiască cele două naiuri, divină* şi umană, Hristos, Logosul înlrupat, poate să vindece firea omenească, bolnava din pricimi păcalului şi a urmări-lor lui funeste. Pentru ca să-1 vindece pe omul căzut, Hristos trebuie să Se t'acă om, sa-Şi asunit* in chip adevăral firea omenească. Aşa cum arată Sfăntul Maxim Mărturisitonil, „Domnul fiind înţelepl, drept şi puicrnic după fire, se cădea ca înţelept. să nu ignore modul tămăduirii'7(' şi, explică el în continuare, ..înţelepciunea şi-a arătat-o în modul tămăduirii, facându-Se om fără vreo schiinbare sau ştirbire"." Dacă ar fi numai Dumnezeu, farâ să fie în acel&şi timp şi om, iitiinci - spune Sfânlul Chiril al lerusalimului - înseamnă că „El nu Şi-a asumai omenitatea, şi noi rainânem straini de mfintuire'V* căci, aşa cum arată Sfâiitul Grigorie de Na-ziaiiz, „ceea ce nu este asumat, nu este vindecat (to ytip 6:rcpoaAf:/rcoi;, &6eprt-ntxrxiv)"?' formula care reia cuvânt cu cuvâm spusa Sfântului loan Damas-chin."' care mai adaugă: „CuvânUil ia pe om în mtregime (...), ca să dea mântuire vindecare) omultii în înlregime" şi „pe toate le-a lualca pe loaie să le vindece".**1 ntr-adevăr, Hristos a vindecat „pe eel asemenea priiitr-unul asemenea", adică 1-a vindecat pe om facându-Se om. îmbracând firea omenească în întregimc. „Neputinţafirii noastre (,,.) fiind peste măsură<Je irmre, avea nevoicde un leac pe măsură. lar acest leac ni 1-a adus Zidiiorul nostru, Cai"e S-a facut asemenea tâpturilor Sale şi Dumnezeu l'iind, S-a fifcut om ca noi", scrie Sfântul Sofronie al lerusalimului/': Hristos, arata Sfântul loan Damaschin. ne-a „vindecat" „prin Te-ai răflit pentni noi, Hiistoase" (Ginonul învierii. gl. I. cânlarea a 6-a, Durninica. la UQcnie); „Muşcareu cea de voie. cea din rodul pomului. cii patinta cea de voie ai vindccal-o. Diunnezeul parinţîlor..." (Ginonul Cnicii şi al învicrii, gl. II. cAntaiea a 7-a, Durninicii. In Utvenie); „Cu ranaTk noi toţi ne-am vindecat" (Slihira 4. gl. Ill, Sâinbâtă* scara. la Vecemie): „Firea noasnă ceu bolnavii ai vindecat-o. Slăpâne. uniml cu dfmsa în I^CcioînTi docimia cea tâmăduitoaie. adicâ prcactirată Diimnezcirea Tn, Cuvfuitiile" (Canonul învierii. gl. II. cfintarea a 4-a, Duminiciî, la Utrenie); „Vindecat-ai sfăifimarea prin cădere a ornenirii. Doiminc. cu Dnmnezeicscul Tnu sânge. clin non xidînd-o" (Cmonul lnvierii. gl. IV. cânlarca I, Diuninică, la Utrenie); „Suilu-Te-ui pe Cruce. patimile inele vindecândule cu palima pieacumUilui TÎUi imp pe care de voie l-ai piirial" (Canonul învierii, gl. IV. cantarea a4-a, Duminicâ, la Ulienie). 16 Rfâpunsuri câlre Talasie, 61. PG 90. 629C. 51 ffibtat. ,M Cateheze bat'th'tuiie, XII; I. B EpisUile tttoiogice, I. 32. 60 Dogmalica, III, 6 şi 18 („Ceea ce n-a fost lual. n-a fost vindecat"). fc ' Ibidem, 18.20. "! ('tivânt despre loan Bottţ&orul, PG 84. 382B.

240

Hristox Tâmâeiuiwnd luarea firii noastre".6' Şi tot cl spune în alti parte:04 Jntreaga fiinţă a Dumnezeirii s-a unit cu întreaga fire omenească; Dumnezeu Cuvântul n-a lâsat nimic din cele ce a sădii în Urea noastrît când ne-a plăsmuit la început, ci le-a luat pe toate, corp, suftet gânditor şi rational şi însuşirile acestorn (...): El în ftitregîme m-a luat pe mine în întrcgime, El în îniregime S-a unit cu mine in întreghne, ca să-mi daruiascâ mie în întregime mântuire. Câci ceea ce este neluat, este nevindecat". „Pc loate le-a lual, ca pe toate să le vindece", spune el încji o dată/s Hristos Se face „pentru loţi, tot ceea ce suntem noi: trup, suflet, minte",66 asumăndu-Şi în îmregime fîrea omenească. Ilristos, nâscându-Se din Fecioară, a fost lipsit de urmele păcatului strâmoşesc. luând astfel asupră-Şi firea care i s-a dat omului Ja facere, firea pe cure Adam o avea Tn Rai. adîcă o natură tinzând firesc spre bine şi lipsîtâ de orice înclinare spre pâcat, nepiltimitoare, nestricăcioasă şi nemuritoare.1'7 fn cuvântul său la Naşterea Domnului, când Biserica sărbătoreşte întmparea Domnului, Sfântul Grigorie de Nazianz spune: „Multe sărbatori are Biserica penrru a cinsri tainele creştine ! Dar dintre toate cea mai mare este cea de astăzi, căci astâzi (Mristos) pe mine, eel păcătos, desflvârşit m-a făcut şi m-a imois la starea cea dinfâi din Rai a lui Adam".6Firea omenească asumată de Cuvâiitul lui Dumnezeu era încîi şi mai mull desăvârşită şi îndtimnezeitâ datoritâ unirii ipostatice cu firea Lui cea dumnezeiască, de ale cărei energii se împărtâşea deplin,'''' fiecare dintre cle păstrân-du-şi neatinse însuşirile fireşti. Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Maxim Mâiiurisifonjl şi .M'.mtni loan Damaschin vorbesc despre perihoreza celor douii firi,7<i care sunt deosebite, dar nu despărţite, unite, dar neamestecate. MVuinil loan Damaschin spune că, „chiar dacă spuneni că firile Ooninufui pătrund una în alia, totuşi ştim că întrepătrunderea (perihoreza) provine din pajtea fîrii dumnezeieşti, Căci aceasta străbare prin toate, dupa" cum voieşte, dur prin ea nu pnlrunde nimic. Şi ea împflrtâşeşte truptilui din inăririle saJe, dar ntmâne nepătimitoare şi rui participă la palimile trupului".71 Enipostazi-uid natura omenească şi unind-o astfel cu natura dumnezeiasca, Hristos, prin întruparea Sa. a făcuf să cadă cea dintâi dintre cele trei stavile care-1 despâr-|euu pe om de Dumnezeu, şi anume deosebirea de fire, celelalte fiind pacatul ® Dogmatic*. III. 1. ** Ihidsnu 6. a ibidtm, 20. '"Sf, Grigorie de Nazianz, Epuitole teotogice, I. 32. n7 Cf. Sf. Maxim Miirdirfsitonil, /tâspumnii rain1 lahme, 21. ■* Cuvântâri, XXXVfll, 16. ** Cf. Sf. loan Damaschin. Dogmatica, III, 17. 3 Cf. Sf. Grigorie de Nazianz, Episttfi* teobgiee, I, 31. Sf. Maxim Măilmisitorul. Oispum cu Pyrlms, PG 91. 345-348A. 71 Dogmatica. III. 7. Cf. 3.
241

Condiţiile generate ale tămâduihi şi moartea.7: EI i-a redat firii omeneşti puterea de a primi în ea harul dumne-zeiesc necreat, de care aceasta se lipsise prin păcatul strămoşesc, Acestei asumări a firii. Hristos i-a adăugat şi o asumarc iconomicâ.?J Din marea Sa iubire de oameni, EI intră în stare de chcnoză, şi binevoieşte să Se eoboare îniratât, incăt, într-un anumil fcl, renunţii la nalura Sa nepătimitoa-re, nestricăcioasă, nemuritoare si dumnezeiască, pentru a-Şi asuma natura că-zuiă şi păcătoasă a omului care suferea urmările păcatului strămoşesc; altfel spus, El ia asupra Lui natura omenească pătimitoare, stricâcioasa* şi muritoa-re. Totuşi, asumându-Şi această fire păcătoasă şi făcându-Se, aşa cum spune Apostolul, „păcat pentru noi" (2 Cor. 5, 21), El nu a primii păcatul.74 „Fiind cu totul lipsit de pâcat şi de siricăciune, explică Sfântul Grigorie de Nazianz, a vindecat toate greşelile şi patimile noastre şi a şters necurăţia păcatului. Căci luând asupra Sagreşelile şi bolile noastre, El nu s-a întinatcu nimic din ceca ce avea nevoie de leac, căci dacă a binevoit sfl se lase ispilit în toate, pentru a Se face asemenea nouă, de pâcătuit însă n-a păcătuk'V* Astfel, Hrislos ia asupra Sa „trăsătura pătimitoare (a omului), însă fără de păcat".70 Altfel spus, „Hristos a luat toate afectele fireşti şi neprihănite ale omului",7' afară de „patimile de ocarfl".78 Astfel. El a luat asupra Sa foamea, setea, osteneala, teama. lacrimile, sim-ţirea durerii. suferinţa cea mai cumplită şi. intr-un sfârşit, moartea, altfel spus toate scăderile şi mărginirile noastre ca urmări ale pncatului, pentru ca să ne scape din ele; şi toate bolile, slăbiciunile şi neputinţele firii noastre, pentru ca să le vindece. Aşa cum arată Sfântul Macarie eel Mare: „El, Care dclduse lea-curile cele tămăduitoare, El, Care vindecase pe cei răniţi, S-a arătat ca unul dintre ei"." lar Sfântul Antonie eel Mare adaugă: „Din pricina nebuniei noastre, El a luat veşmântul nebuniei; şi din pricina slabiciunii. veşmântul slăbiciunii; şi pentni ca eram săraci, S-a fâcut sărac; şi din pricinâ că noi ne dâduserăm morţii, S-a făcut muritor ca noi".80 Formula Sfinţilor Părinţi pe care am citat-o mai sus, potrivit careia ceea ce nu este asumat nu poate fi vindecat, se aplică nu numai naturii umane enipostaziate de Hrislos în înire12 1

Cf. Sf. Nicolae Cubasila. Dtapn viafa in Hrislos. III. ' Gasini aceasla concepUe îndcosebi la Sf. Maxim Martiuisitorul (use vedeu sutdiu) nostril: In dhinisalion de I'iumune xetim .sainl Mtixiim le Confesseur. Paris, 1996. p. 3 18-319). !1 Cf. Sf. Maxim Muiturisitortil. Râspunsttri cdire 'falasie, 21. w Ckvd*«&i,XLV,13. "' Sf. Maxim Murturisitoml. Rjbpu/auri cdtre Tahsie, 21. 17 Sf. loan Dainaschin. Dogtruttica. III. 20. Sf Maxim Mărturisitorul, Amhigna, 42. P(i 91. H16D. Sf. Sofronie al lerus&liinului. lifrixtota Sinodald, PG 87. 3173C. !H Sf Maicu Ascetul. Epistolă către Nicolae Monnhul. 9. Cf. Sf. Sofronie al lerusalimului. Omitie la loan BaiezAtomt, PG 87, 3328B '*' Omilii duhovnicexii (Col. II). XXVI. 25. m Epistote, IV, 3.
242

Hristos - TW'iâduitornl gime, trap, suflet şi minte, ci şi modului de existenţă al accslei naturi căzute pe care, tocmai pentru aceasta, Hrislos a binevoit s-o ia asupra Sa. Hristos ia asupra Lui urmârile păcatului pentru a le nimici mai întâi în propria Sa persoană. Şi poate să facă aceasta întrucât, fiind fără de pacat si riiniânând neînlînat de el, mi suferă tirania lui, nedând loc păcatuluj in el/1 şi peiiiru cfi in toate ispitirile şi încercările la care S-a supus de bunavoie, Şi-a păstrat însuşirile omeneşli nestrămutat îndreptate spre bine şi a supus întot-deauna voinţa Sa omeneascS voinţei dumnezeieşti. Sfântul Chiril al Alexandria scrie: „Sufletu] devenit suflet al Cuvfintului. care nu ştia de păcat, avea de acum siguranţa unei aşezări nestrămutate în bine, devenind cu mull mai tare decât pflcatul care ne slăpânise până atunci".*? „Luând sufletul onienesc. El l-a făcut pe acesta biruitor asupra păcatului $i, aşa zicâncl. ca şi îmbibân-du-l cu o vopsea care nu mai iese, i-a dat statornicia şi nestrămutarea firii Sale", spune el în continuare." Stinţii Pflrinţi insistă în mod deosebit asupra acestui fapl, anume câ Hristos Şifl supus întotdeauna voinţa omeneasca voinţei Sale dumnezeieşti, altfel spus. ei arată c«l, întrucâl voinţa Sa dumnezeiască era în acelaşi limp cea a Tatalui care La trimis, Hristos S-a arătai, ca om, întotdeauna asculrător faţii de Tatăl. lar prin aceasta El a vindecat firea noastra, cclci piicatul lui Adam ii constat în neascultarea de Dumnezeu; iar prin despărţirea voii sale de voia lui Dumnezeu au venil urmările nenorocite ale neascultării; şi prin rfliacirea dintâi, firea omenească s-a abâlut de la mcnirea ci firească, ajungand să trăiască nefiresc şi lipsindu-se de harul dumnezeiesc şi de viaţa cea adevăra-tă. Tot aşa cum neascultarea lui Adam l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu, de-săvârşita ascultare a lui Hristos faţă de Tatăl Sau l-a împăcat pe om cu Dumnezeu, a îndreptat firea cea stricată şi l-a adus din nou pe om la unirea cu Dumnezeu. „(Hristos) ca om a supus, in El, şi prin El, lui Dumnezeu şi Tatăl. ceea ce este omenesc", scrie Sfantul loan Damaschin.M lar Sfântul Grigorie de Nyssa araul vindecarea firii noastre lucrat.1 de Cuvaniul întrupat, prin urmâloarele cuvinte: „Sănătatea sufletului este buna mireasma a voii dumnezeieşti, precum căderea din voia cea buna (a Celui bun) este boala siifliuului, care sfârşeşte în moarte, Fiindcă deci am shlbit (ne-am îmbolna-vit) prin parăsirea vieţuirii celei bune din rai, când ne-am umplut de veninul neascultarii. şi de aceea firea noastra a fost luata în stăpânire de boala aceasta rea şi pricinuitoare de moarte, a venit Doctoral eel adevărat, tămaduind după legea doftoricească ran I prin cele contrare lui. Şi pe cei Iuaţi în stapânire de Cf, Sf. Maxim Mârturisitonil. BâspurauH câire Tatasie, 21 („a lămus inacccsibil $i neat ins de (pulerile rele"). ,: Dittlog despre itilnipareti I-'iuhii l/tutia Nâsctif, SC. 97. p. 230. ° Ibidem. "Dogmatica, III, 18.
243

CondiţiiU- generate ate ffbn/iduirii boaiă, din pricină că s-au despârţit de voia dumnezeiasca, îi elibereazâ" iarăşi de boală prin unirea cu voia diimnezeiască".*s La fel spune şi Sfânlul loan Damaschin: „(Hristos) Se face ascultător Tatălui..., vindecând neascultarea noastră".*'' lar Sfântul Chiril al Alexandriei spune, la rândul său: „După cum în Adam firca omeneascâ a primit stricăciunea prin neascullare (...). tot aşa în Hristos ea şi-a recapătat sănâlatea. căci s-a fficut asculrăloare lui Dumne-zeu şi Tatăl, necunoscând păcatur." Prin întreaga Sa activitate pămantească, prin toate faptele Sale mânlui-loare Cuvântul lui Dumnezeu întrupat n-a făcul allceva decâl sâ lucreze în vederea vindecării fîrii omeneşii. Prin Botez, El, care era neîntinat de păcat, curăţeşte fîrea omenească, o re-naşte şi o lumineaza. scoţând~o de sub stăpânirea puterîlor răutăţii si din ne-cnnoaşterea lui Dumnezeu,m Primind să fie ispitit în pustie, poirivit trăsăturilor pătimitoare firesti, dar biruind ispita şi neprimind în nici un fe! răul în Sine,1" El l-a eliberat pc om din robia puteriior rele care-1 îndeamnă la pacal''0 şi din patimile născute din setea de plăcere.*1 Mergând de bunâvoie la Patima Sa şi primind să sufere durerea în firea Sa omenească pătimitoare. Hristos o biruieşte prin firea Sa dumnezeiasca ne-pătimitoare şi-1 scoate pe om de sub stăpânirea ei (iranică*2 şi din robia palimilor pricinuite de dureref" adică l-a scăpat pe om si de patimile la care ajuiige omul din frica de durere, şi de cele prin care uicearca" să-şi uşureze suferinţa căutând plăcerile.'' 4 Aşa ne arată şi cântările bisericeşli; „Suitu-Te-ai pe Cruce, patimile mcle vindecându-le cu patima preacuratului Tău trup pe care de voic l-ai pui-tat".w Viiidecftndu-L pe om de patimile sale, Hristos îl face să-şi redobândeasca aslfel folosinţa firească a puteriior sale sufleteşti, allfel spus face ca elc să fie din nou îndreptate către Dumnezeu. Sfântul Maxim Mârturisitonil scrie în acest sens: „Cel care l-a făcut pe om (...) Se face El însuşi pătimitor, pentru a vindeca patimile noastre prin Patima Sa; şi astfel desfimţând în trupul Său patimile noastre care întreeuseră orice măsură, în marca Sa iubire de oameni retnnoieşte în Duhul puterile sufletului nostru".v'' Oe\j>re Rugăciuneo ttomtUQSCâ, IV.] M Dogmalira. III, I. ** Ctnueulariu to Ephiota catre Romani, PG 74. 789. m Cf. slujba Vecerniei şi cea a Utrenîci dc lu Boboleaza. M Cf. Sf. loan Damaschin, DogmuiUa. III. 20. 90 Cf. Sf. Maxim Mârturisitonil. timfmn.suri câfre Tatasie, 21.

Ibidem.
' Cf. Sf. Maxim Miîiturisitorul. Rttspunsati rdtrr Tatasie. 61. 629C. "Cf.JH(fem.'21.
M
(> 2

Canoanl tnvierii, gl. IV. câmarea a 4-u, Dumînicâ. la Utrenie.

Cf. ibidem, 61, PG 90, 629C.

' Capetedespre amoftinfa de Ihwmezeu $i iconomta întrupâtU, III. 14. 244

Itrisios Tomtuluitonil Dintre loate faptele lucrării Sale mântuitoare. Patima, moartea şi învierea sum cele mai mari. Prin ele d&râmă cele douâ stavile care mai rSmHsesera in-tre om şi Dumnezeu, adică păcatul şi moartea,'" împăcându-ne cu El (Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18); şi ne red:» astfel sănătatea deplină, cea a firii noastre dintru inceput. nestricăciunea şi nemurirea.Vorbind despre Patima, moanea şi învi-erea Domnului, Stan ml Grigorie de Nazianz spune: „Toate acestea erau pen-ini Dumnezeu un mijloc de (...) vindecare a slabiciunii noastre, ca să-1 ■■:■ i.i pe vechiul Adam in starea din care căzuse şi -;i i ducă din nou lângă pomul vieţii" H Rascumpaiarea omului este o mare taina, cu anevoie de înţeles în toalâ profunzimea ei şi cu nepulinţă de explicat în cuvinle omeneşti. îndeosebi moartea lui Hristos pe cruce apare ca .judecată ajudecaţii", după cum spune Sfâiitul Maxim Mărturisitorul/" De aceea se cuvine ca taina aceasta să fie nţnăritfi şi cinstită prin lăcere". cum învaţă SfantuI Grigorie de Nazianz.100 Sfinţii Părinţi vorbcsc despre ea in lermeni apofatici. folosindu-se de imagini cure râmand palide şi nu sum niciodată pe ma sura milreţici ei. Să nolăm totuşi ca perspecliva adopt ată în general de crestinismul occidental care plasează răscumpâiarea într-un cadru esenţial etic si juridic. ca „salisfacţie" sau „platâ". văzând în jertfa lui HristDS o datorie pe care Acesta o pliUeşte Tatului în locul omului, pentru a-l pololi mania sau pentru a „satis-face" dreptatea dumnezeiasca - este cu totul străină de învăţătura SfînfUor Pâiinţi răsâriteni şi deTradiţia Bisericii Ortodoxe. ,.Nu este oare limpede, se inrreabă Sfântul Grigorie de Nazianz, care refuză o asemenea concepţie cu privire la răscumpărare, ciî Tatăl primeşte jertfa nu pentru că ar fi poruncit-o in vreun fel sau pentru ca ar fi fost cuinvu necesura" penlni El. ci din icono-mie? Trebuia ca neamul omenesc să fie sfinţit de Cel ce este Dumnezeu, Care să ia asupra Sa firea omenească, Irebuia ca El însuşi sa ne izbSveascS de tiran, biruindu-l prin puterea Sa, trebuia ca să ne cheme din nou la El prin Fail Sail, Care esie Mijlocitorul Care pe toate |c face dupii voia Tatalui. Căruia fi este supus in toate"."1' Hristos răstignit pe cruce nu adiicc o simplă „satisfactie" de ordin juridic, ci restaurarea ontologies a firii omcneşti pe care a luai-o asupra Sa, Şi dacă numai Fiul lui Dumnezeu îl poale răscum-păra pe om şi dacă pentru aceasta El trebuie să inoară cu tnipul, aceasta nu se întamplă pentru en* numai El era pe măsura datoriei pe care omenirea păciitoasa o avea fata" de Dumnezeu şi pentru ca numai prin moartea Sa piilea sâ plăteasca aceasta datorie. ci pentru ca" singur Dumnezeu putea sâ lecuiască de rele neamul omenesc şi numai primind să nioara El. „Cel ce singur are
fl

Cf. Sf. Nicolae Cabnsila. Despre vkifo in Hrisias. HI. " CnvâiHtîri leo/itgice. II, 25, " WspiiMuri călre Talasit, 43. PG 90.408D; 61 633D; 63m 684A; 685B. m Cuvântârt tcologice, XLV, 22.

"" tbtdm, 245

Condiftile generate ate twiuuluitii nemurire" (I Tim 6, 16), pulea sa-l izbăvească pe om din moarte, căci altfel, cum spun Sfinţii Părinţi, ceea ce nu este asumat, nu poate fi vindecat. Astfcl, după cum starea de stricăciune apare pentru cei mai mulţi diiitre Sflnţii Părinţi ca o boala care l-a lovil pe om in urrna păcatului şi ca o consecinţă „firească" şi de neînlăturat a ace lui a, mai curand decâl o pedeapsă dalâ de Dumnezeu. lot aşa răscumpărarea adusă de Hristos esfe Înţeleas3 de ei ca o asumarc de bunăvoie de calre Cuvânhil întrupat a condiţiei omcneşti, supusa suferinţelor şi morţii, cu scopul de a nimici prin puterea Dumnezeirii Sale urmările pacatuluî, adică bolile de natură spirituals ale omului, stricăciunea şi moartea, şi de a-i dărui acestuia o viaţă nouiV în care firea omeneasca* să-şi regăsească deplina sănătate, Nu este deci de mirare că Sfînţii PSrinţi vorbe.sc despre Patimile şi moartea manttiitoare ale lui Hristos cade o adevăratâterapeutică. iarefectelc lorbmecuvânuite asupra neamului omenesc le privesc ca pe o adevaială vindecare. Crucea Jui Hristos, spune Sfântul Atanasie eel Mare, ,# adus vindecarea zidirii".102 „Cu ranile Lui ne-a vindecat", scrie în mai multe rânduri Sfântul Antonie eel Mare,101 dupăcuvântul profetului Isaia: „Prin rănile Lui, noi toţi ne-am vindecat" (Is 53, 5). Origen se foloseşte de termeni asemănători: ,Prin moartea Sa, care ne-a fost datadrept leac (SdipuctKOv) pentru împotrivire şi păcat, ne-a cuntat pe toţi".lw lar Biserica, aşa cum auzim la Utrenia din ziua fnălţării Sf'intei Cruci, cinsteşte Sfânta Cruce prin care neamul omenesc „primeştc tSmăduirea suflcmlui şi a trupului şi a toată boala",105 Primind de bunăvoie moartea, care este totodată pricină şi urmare a pâ-catului, Hristos, Care este în acelaşi timp pâtimitor şi muritor, ca om. iar ca Dumnezeu este ncpătimitor şi fără de itioarte, Stăpânul inorţii şi al vieţii, ni-miceşte în toţi oamenii stricaciunea, moartea, pâcatul şi toate urmările sale. El a primit de bunâvoie moartea, ca om. dar penlru că era Dumnezeu, nu a fost ţinut de moarte. Atunci cănd trupul MâiUuitorului a fost pus tn mormănt, era (nip strică-cios, căci Hristos Şi-a asumat stricacîunea firii omeneşti; dar pentru ca" era rnipul Cuvântului înlrupai, şi ipostasul dumnezeiesc al Logosului nu era dcspflrţit de el, ci era unit cu el,"16 a ramas neatins de stricăciune. Şi tot aşa, atunci când sufletiil Mântuitonilui s-a pogorfil la iad, n-a fost ţînut de puterile care încercau să-l prindă, pentru că era unit in chip ipostatic cu Logosul întrupat.107 S-a înfăţişat morţii, stricăciunii şi puterilor iadului ca un murilor de rând, dar ca Dumnezeu, le-a nimicir, Ctivânr tmpotriva elimlor, l, " Srrisoh, II, 2; III, 2; IV, 2; V. 2 (lfprin runile Lui noi to|i ne-ain vindecat"): V bis; V, 3. "*' ('timeiilahu la ICvanghclia dn/xi Itxm, I, 37. |M Troparul Vaueklor. (: *Cf. Sf. loan Diunaschin. Dogmatica. III. 27. ,r Ibidem.
24ft
113

Hristos - Tămăduitoml Data Hind neputinţa omului de a explica rational biruinţa lui Hristos, Sfin-(ii Părinţi au recurs la simbolism, spunflnd adeseori că moartea. stricăciunea si diavohil au fost prinşi ca de o momeala de firea omenească în care Se îmbrflcase Mântiiitoml. Astfel, Sfăntul loan Damaschin scrie: „Aşadar, moartea se apropie şi, înghiţind momeala corpului, este strâbâtută de undiţa Diinmezeirii; şi gustând din inipul lipsil de păcat şi fflcfllor de viaţă, este distrust şi dă îndărăl pe loţi aceia pe care altădată i-a înghiţîl. Caci după cum îniunericul dispare când vine lumina, tol astfel şi stricăciunea cste alungată la apropierea vieţii".lc* Sfântul Maxim Mărturisitorul, spunând că* Hristos, când a fost ispilit în pustie, l-a făcui pe diavol să cadă pradă propriei viclenii, ară-landu-Se ca simplu om, dar bîruindu-l de îndată prin respingerea ispitei, fo-loseşte aceeaşi imagine ca şi Sfântul loan Damaschin,,0'' Şi aratâ cum, astfel, Hristos inversează procesul căderii: „Aşa cum înghiţise acela mai înainte pe oni. momindu-l cu nădejdea dumnezeirii, tot aşa, momil fiind mai pe urmă cu Firea omenească, (I-a silit) să dea afară pe cel amăgit cu nădejdea dumnezeirii, amăgil fiind el însuşi cu nadejdea că va pune mâna pe omenire; apoi ca s,1 se arate bogăţia covârşitoare a puterii dumnezeieşti care biruie, prin slă-biciunea firii biruite, (ăria celui ce a biruiî-o mai tnainte; şi ca să se arate că mai dcgrabă biruie Dumnezeu pe diavol, folosindu-se de momeala trupului, decăldiavolul pe om cu făgăduinţa firii dumnezeieşti"."0 In moartea [ui Hristos îşi află pentru totdeauna moartea omul ccl vechi. Adam eel dintâi, şi piere cu totul forma decâzută şi bolnavă a omenirii care suferea lirania diavolului, a păcatului şi a morţii, „Cunoscând aceasta, cil omul nostru eel vechi a fost răslignit împreunâ cu El, ca sa se nimiceascfi tmpul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai pic&tuloi" (Rom 6, 6). O dată pentru totdeauna şi pentru toţi, El a dcsfiinţat păcatul prin jertfa Sa (Evr 9, 26). Prin moartea Sa „a surpat pe eel ce are stajiânirea mortji, adicfi pe diavo-lul" (Evr 2, 14) şi „a izbăvit pe cei pe care frica morţii îi ţinea în robie toatâ viaţa" (Evr. 2, 15). Astfel, scrie Sfântul Atanasie eel Mare, „s-au petrecut cu el (cu trupul) in chip minunat amăndouă acestea imprcuiul: moartea luturor s-a împlinit în trupul Domnului, şi moartea şi stricăciunea au fost desfiinţale în el pentru Cuvânlul care era unit cu el".1" in moartea lui Hristos, păcatul. strtcăciunea, moartea şi puterea Celui Rail au fost nimicite; omul eel vechi a fost omorttt, a pierit vieţuirea cea rea, lega-tâ de păcal şi supusă morţii, diavolul a fosl înlanţuit şi puterea lui surpată. Dar acest moment esenţial şi indispensabil al mântuirii noastre, el singur nu era de ajuns: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnica este credinţa voastrâ" " Dognkilica, HI. 27. " Râspmsuri cătnt Ta/asie, 64, PG 90. 7I3AB

ibidem.
' Tmtal d&pre intni/Hireo Ciiviinlului'. 20.

247

este înnoirea firii omului. în Hristos eel invial umanitatea reslaurată este dusa" la desăvârşirea deplin. Dogmatkn. dupâ ce a înviat. in El. 3. Lucrarea răscumpărâtoare a lui Hristos nu este una de creare..! la capât chenoza."2 ajungând la o nouă viaţă. S-a fâcut în toale cele ca noi.!. precum Hristos a înviat din morţi. I. potrivit firii lor. Mântuirea omului îşi află sfârşitul şi împlinirea în învierea lui Hristos.". 4. care este. Întrupându-Se. 17).Cf. 10). în acelaşi limp. restaurarea lui Adam eel dintâi.113 în Hristos eel înviat omul a revenit la viaţă şi „trăieşte lui Dumnezeu" (Rom. omul. i-a întors lariişi în Rai. 1 fttvăţâturi de suflet fofositixire. 2.Condifiile general* ale Umuulinrii (1 Cor 15.3 Citvântâri feu/ogive. prin Sfantul Sâu trup.). Hristos Se ridică din nou la slava pe care o avea şi.. * Dogmatical^. 28. s-o amintim taefi o data.) pen-tni ca. ■ mini toate afară de pacat» <Evr. ale cărui boli au fost nimicite. '"' Douăzeci şi tfOliâ de (WHEnftf. ridică întrea"..!. 11' Avva Isaia spune şi el la fel: „Cfici Cuvântul «trup S-a tacut» (loan 1. scrie Apostolul Pavel (Rom. Adam eel vechi a fost lepădal şi s-a arătal desăvârşit Noul Adam (. prin slava Tatălui. XLV. ci de re-cre-are. adicS este îndumnezeită. Şi făcâiul mill! cu omul. 6.. 8-10). cum au fost. 6. 1. iar Mântuilorul din cele contra firii ne-a ridicat la cele după fire". creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.116 Dar. I. Avva Dorotei spune astfcl. pe cei ce merg pe urmele Lui. a adevăratei sale vieţi şi a menirii sale."1 Mulţi Siinli Părinţi subliniază de asemenea faptul câ Mântuitorul. Dupfi ce Şi-a implinit pan. „A luat însăşi fiinţa noastră. l până la a schimba ceea ce e contrar firii in ce este conform firii. Sfântul loan Damaschin scrie: „După călcarea poruncii. ieşiţi din mlantuirea păcatului. Iar Sfântul Gri-gorie dc Nazianz spune: „Hristos u ieşit din mormiuit. adică om deplin. numai prin ea dobândeşle omul nepâtimirea. 4. fâcute la început".. II. HI. „Ne-am îngropat cu El în moarte (. Sf. 4). noi am căzut din cele după fire in cele contrare firii. în Hristos.! pe care a avul-o Adam în rai. a restaurat firea omului şi i-a redat astfel sonata-lea primordial. . porţile iadului s-au deschis şi stăpânirea morţii a fost nimicitâ. 1 .i în Persouna lui Hristos distignit şi înviat. dupa chipul Celui ce l-a făcut pe el (Col. redobândiica de către om a firii sale adevârate. înnoieşte ceea cc estc după fire şi face iarăşi întregi şi nevătămate simţurile noastre.. însăşi pârga frilmântăturii noastre şi se face un nou Adam. îşi recapătă deplina sănătate a întregii sale fiinţe. referindu-se la Hristos. în firea sa restaurată prin unirea cu firea cea dumnezeu-. I4j. de a fi îndreptate spre Dumnezeu. loan Damiuchin. 248 . îşi regăseşte puterile dintru început. el redevine un om normal. nesiricaciunea şi nemurirea. făprura" nouă s-a născut în Hristos". adică după ce a primit de bunăvoie moartea şi S-a pogorât la lad. aşa sfl umblâm şi noi întru înnoirea vietii".

Cuviosul loan Carpatiul spune: „Marele Doctor este aproape de eei ce se ostenesc. prin Noul Adam ea a fost vinde-cata.''' Mântuirea adusă de Hristos se întinde la loţi oameniî. Dai* cum mijloceşte ? Unin-du-ne cu Sine şi împăi"ţindu-ne El însuşi darurile proprii. cum f'ac mijlocitorii de rand. 5. o dată pentru totdeauna" (Evr. 5) şi ne tămiUiuieşte. nu dă an singur leac pentru loţi Ci săvârşeşte vindecările dând fiecărui suflet ceea ce-i trebuie. dăruindu-ne toate cele pentru care a mijlocit. 9. ■ Zei'e capriole. să-l dăm slavă şi multumita". Prin înălţarea Sa la cer. Tot aşa cum prin Adam firea omeneascâ s-a îmbolnâvit. ■ I'mien despre httrufxirca Cuvânluhii. spre ştergerca păcatului" (Evr. 249 . Hrislos „S-a arătat o dată. care primeşte.flristas . 12) lucreaza în fiecare zi: lucreaza mântuirea tuluror". dupâ nevoile sale şi pe măsura dorinţei omului de a dobândi ajutorul Lui. I. XLIV. XXXI.121 De aceea. pe care Dumnezeu ni le da întotdeauna.™ lar în ceea ce-l priveşte. El „a dobân-dii o veşnică răscurnpărare" (Evr. noi „suntem sfinţiţi prin jertfa ttu-pulni lui Iisus Hristos. 1:0 Cuvâtn ascetic. dând îngrijirea cuvenitâ fiecărei boli. ci asupra fiecămi om care vine la El: „Fiul lui Dumnezeu fund viu şi lucrator (Evr. pentru ca apoi să ne părăsească. 12). Lucrarea Lui tămăduitoare nu s-a îndreptat numai asupra firii omeneşti recapitulate în El. mai bine zis. plecân-du-Se cu iubire spre (îecare. Hristos nu este privit numai ca tamăduitonil firii omeneşti in general. viaţa veşnică. loan Damaschin. după vrednicia şi dupâ măsura curâţiei fiecăruia". 4. din ioaie timpurile. ci cu fapta. 9. «El poartâ neputinţele noasire şi cu rana Sa ne-a Utmiiduit» (Isaia 53. prin învierea Lui. ci mijloceşte în veci. ci şi cinstit ca atare şi chemat in ajutor de fiecare om care aşteaptă de la El vindecarea suferinţelor sale sau ale aproapelui. 10. nici Dumnezeu. punân-du-şi leacurile Sale mântuitoare". nu prin oarecare cuvinte sau prin ruga-ciuni. Căci E! n-a mijlocit numai o data. SfAntul Nicolae Cabasila scrie aşa: „Hristos este Mijlo-citorul prin care ne-au venit toate bunătHţile date nouă de la Dumnezeu sau. în cadrul teologiei referitoare la răscumpărarea înlregii omeniri. aşa cum aflăm din multe texte 1 Cf. Care vindecă bolile sufletului. 1-2.Tanttiduiionit ga omen ire. Dogmatic* IV. 12). Pentru care. Sfântul Maxim Marturtsitorul arată că dumnezeiescul Doctor da fiecăruia leacul potrivit: „Dupa cum doctorii care îngrijesc trupul nu dau tuturor bolnavilor acelaşi leac. Sf. Hristos ridică umanitatea îiidumnezeită în Persoana Sa la Talăl şi o face să stea de-a dreapta Tatălui.1"1 adicS îl face pe fiecare om păr-taşîn mod personal la vindecarea întregii firi pe care El a înfaptuit-o. noi care am fost astfel îngrijiţi. dftruiud fiecărui om harul SSu. cu totul vindecată şi izbăvîtă din păcat. De faţă este şi acum. Tatcirireaditmtiezeieşlii IJiurghii. 10). mântuitâ şj îndumnezeită în întregime şi pentru totdeauna.1" Aratând ca şi acum Hristos lucreaza ca doctor al oamenilor. spune Sfântul Atanasie eel Mare.

Sf. XXVII. III. Cine-i doctorul ? Dumnezeu. 4 („CuvQnlul vindecâ tnsttşi sufletul. I. I (MMarele Doctor al sufletelor vrea sit-l faca pe om dc..) şi fagadtiieţte vindecarea patimîlor care sunl in not"). Chiril al lerusalimului. 5..ii. Episiofa călre Di-ogttef. Ephtofa către Corinreni. pe Domnul. Ş£ Atanasie cel Mare. 3)M). 2-3. Care hogat « vo mântui ?t 29. 83. stilletc al men. 2. ventnd în lume. 83. Dă-tc pe mftna doctorului şi-ţi va opera ochii suflelului şi ai iuimii.) al sufletului bolnnv"). Omilii la SwmeL XXVIII. 7 (. cu sfaturile (. Antonie cel Marc. XII.i prin Cuvanlul w înţelepciunea Sn").) şi cu hainrile Sale"). 3.) care.. $i suHelul"). IX. 2. Onvî/j/ impotriva elinifor* 1. Tertuliim. 6. VI. Catt'heze Iwptismale* II.. 2. îi vindccfl şi trapul. Peilagogut. este un vindecător (. 6 („Marcle Doclor al suflete-loi e gala sil vindece sufletul tftti** etc. Omilii la Cartm Proorocuhd lerwtua.. 6. dar inţclcpciiinea scapfi aullclul dc palimi. 91. ™ Cf. îl lecuteşte şi-l t£m5cluieţte şi-i înioarce frmnuseţea nepStimitoare şî nestricacioasa"). Epistoh*. 2 („Cuvântul mângiiictor vindccă patintile noaslre"). I. Cuvânt ilr îwlrnm câtre <>frnt\ I. cu cîit mai vârtos Domnul Se Vfl 250 . lot aşa şi cei bolnavi cu sufletul au nevoie de Pcdagog (. 42. vindeca omul în întreginic'-). Pedagogiil cet bun. înţelepciunea. 6 („Rruii* te talc nu întrec şliinţa doctorului. Qmitit tiulwvniveşti (CoL II). I. 102. întni bunatatea Sii. S-a făciit doctonil şi tărn&diiitorul orbilor. 2. Macajie Rgipleanul. mcdicina este o artil care se învaţît prin înţelepcîunea omenească. 2. venind. 70. EI este în general numit „doctor minunat"... 44. la eete *>" <t<. vindecti patimile şi în acclaţî timp curaţeşte şi pacalc-le">. VII. ci şi amare"). I („Ctivântul care estc unit cu iubirca tic oarneni. I 2. Origcn. Cuvfuiliil Tatălui.. lar Mânfuitorul mi dă numai doctorii dulci.Comliţule generate ate tânttuluirii pairisticeu: şi lilurgice. se îngri-jeşte de înueaga tapiura a ontului. 51.. Cel ce vindecâ şi dă ■ i. Cel cc I-a creat pc om. 2 („El este Cel care vin-deciî şi Irupul ţ\ sufletul nostni.) şi a tămaduit toatfl boala din popor (. 25 („Domnul.. 100. venind.♦) nu Se va arăta cu at&t mai mult cu iubire de oiuneni şi cu liimaduîre fatil de sufletul nemuritor. 2.) Cfind. Tmtat tfcspn* intmparta (^tvănîuhu. I („Pedagogul nostni. 6. 98. Sf. Clemen! Romanul. Care vindeca loate bolile tale»? (P&.... Cuvantul Tutâlui însa este singurul doctor care vindecă slfibiciunilc omeneşti.). 88. ewe sufera de boala pacalului şi a neştiinţei ?"). Sf. Sf Ignatie Teoforul. 5. poţi să le vindeci. X. Contm iia Cel04& IIIt 61. Doarnne li^iise. 17. Omilii la Evanghelia ttupâ &V6ft XIII. I. lustin Martirul şi Filosoful. 6. Doctoral care vjndeca loala bolile omenihi. C0MM hti \faniont III. 3 („Dupîi cum cei bolnavi cu tmpiil au nevoie de doctor. 4 („Cuvântul estc tanidduitor (. Apologia a dona* 13. 2-3. lipUtok* II. 100» I (Xuvânml B fosl nimiit Manluitor* El a descoperit penlni noi R0e$te doctorii spirifuale (.. V bis.. al slabilnogilor. „cel mai mare doctor". 100 (Sufletul iSfttt cu cluhul „cautil numai pe Doctorul cel bun ţi se increde in tamaduirea Lui (.şi sa-1 spui raul tan'). 59. 2 („După Demociit. Mctodiii de Olimp. Dcci. I. „mai pricepul decât toţi doctorii".). a fttcut. Omilii la lezechiei I. (hmtii Ui UviliC VIII. palimilor noas-tre. 5. medîcinu vtndccS bolile trupului. 6.. Vasile cel Mare. 12 („Carc Domn ? Cel care vindecă loate bolile tide („.) ca să ne vindecc patimile noustrc"). IIL 2. pe cei orbi să vadii (. IV. I. al suryilor (. 21.savarsil"V Sf. 8. „doctor foarte priceput". Sf. VII. 3. l. Te vci îngriji dc bolile rnele? Când ma vei vindeca... Para/raal. 3. 4.. 2. I.).) da de şlirc de celc de care ticbuie să ne Ferim şi oferă celoi bolnavi toalc lcactailc mantuiiiiM). X. XVIH. 18. Despn hivirrea tntpuhlot\ 42. ca sS-Ţi spun: ^Binccuvintenzil. Omilii la Cartea Nţtmerii.Cuvirtte ale Sfântului Macarte Egip-teanuts 72 („Dacă Hristos. Irineu al Lyonului. 2. Trei cărţi către Aurolu\ I. 5. Cuvantul. Tu numai sa I te incicdinţezi Lui . V. 3... cei carc în această viaţă stintem bolnavi ilin pricinu. Clemenf Alexandrinul. Sror/JMCf. estc aşadaj' Cel cure vindcca prin sfaturilc sale palimile sutletului nostni care stint im poliivii in ii In mod propriu se nuincştc rncdicina ajutoiul care se du Inipului cuprins dc boli. Stromate.Dacă vrei. Ctnttra ereziitor* III.. Sf.V suflclul are muhe boli (. 2 („noi. Teofil al Antiohîei. [V. XLVI. Cdtre Efeseni. 3. 6 8. ln[r-adcv. avem nevoie de Mântuitor..

4. f)?spn* Rugjciuwa dor/meascd* IV. XV. 42 („$â Cftadfi in Hri^tos (.) CA. XIV. 251 . 47. CuUgerv din smtiinteli tnţetepfibr* 33. Simeon Noul Teolog. „eel dintâi între doctori" etc. şi bolile trupului. Cuvântări. Sf. XLV1. I. 23 d£l. 2. PG 45.uc fri suf|ctt aduce si doctorul suOctelor leacuri prin judecilfile Lui"). 263-276 („fund raniţi. vindecil dtircrj şi patimî care nu se vindecâ ). Triad*'. PGH3.ca medicul priccput care d. 749C. ScrisoH ihthiwtucryti (Avva VawanufieV 59 uCei cc se apropic de Dofronil no&(ru eel inure sum lurninafi Jc El ţi El ti vindeca de toate bolile $ufJetc$tD.. Sf Maxim Miîrtu-risitoruL Capet* deapm dragOSte* II. XLVt 9. Nichilu Slithatul Cek MX) tie capefe. 2 OmHii duJtovnicefti (Col. venind.) Eate milosiiv şi datâtor de viafa. 6 („Docionil stiflelctor"). Omilie hi Psidmid 6. lAvva load). Cuvinif tlesprv nevoinfă* 5. II. Aştgâmintele ntârtastirefttt XII. 39 („ca un doctor bun şi de osimeni iubiior (Daiimezeu) vindeca pe fiecare (. Apoftriţme. 463. în chip fundamental ~ adică răind pricinile lor profunde. lh\atmm elire. iar nu numai manifesiipleca ciWre sitflctitl core se înloarce sprtf El şM rare mila şi ajutonil SăuM). 20. Câtrr tfwlor iel i itft |. 170. 26.ne vine in ajii-ror ca un doctor ciifc. 25 (Doiiinnl . XXVIII. :i2. 2 („Doctoral adeviîral il patimilor (bolîlor) Miflctuliii"). St Nicolae Cabasila. cu leacul cuvenit"). Oespre diavoL I 5 („Duninezeu este adevSratul Doctor.. Celui ce prin doftorii amare ne duce la desfătarea în sitnătate"). lipistoh.. Twxtorcl al Cinilui» htoria sfinfilormttcwiiri din Stria. potrivil sttrii cehii bolnav"). Sf loan Casian. 2 („adevăratul Doctor. 3. 7. lisus Donnnil"). 25. 4 I. 464. 617 (Jnvîlţătonil şi Doctond sufkrclor. COrtfra ltd Eunomht. 88. 82.Doctor al . D. CoftţfWersa eu m mtic. 22 („Doctoral sufletclor noaxtrO.) cîl singur El cste doctoral duhurilor"). Hie Ecdicul. II. Despre viaţa ttt Unstop tL 52. 533.Jlristos. VIII. &:1 tăinaduîască inimile noastre ifinilc^i să dm AfinAtate sufletclor no^tre. I („duninezejc&cut doctor al sufletelor nowtr©*').jnareie Doctor este aproape de ctfi ce sc osteneicM)> loan Moshu. 113» loan Carpatiul.flristos* Ţihnăduittmtl „adevâratul doctor"» „singurul doctor". |-a vindecaf). Am 180. XIV. 48 („Slnvă StâpAnului.) udevăratul Docior").) chetTifliu pe Doctorul suftetelor şi al tmpuritor (.. vemml. 4 t. Omilii lo cmttttGie: „Sirâmtâ es/t* pOfiHa„. docroml eel adcvărat (. 30 (. Dogmatics III. 12 („Cclor ce-fi oaută într-adevflr vindecare.u. 6J2C. 1 (. tfmtfft /fi Facerv. 13.-) la timpul sail.. IV.ca itn doctor pricepuT)... \\m\\ dc felurite boli (. sr Vîasaniifie *î loan.. Sfi Grigorie tk Nyssu. III). 13. Diadoh al Poiiceii. loan DamOschin. Grigorie Palama. 23. 61. 25.AIcrgu(j lu Doctorul suflcrclor"). loan fiurfi de Am\ Oesprt jWittrie* 17 (El lucreazâ . 18. Cuvâtti 0J< <tu l. VD. Awa Dorottfit Umiţânm rfr sttflet Jbuattttmv^ I. singunil Doctor id trupultii şi al suflelului").... IV. nc aduce sanătatea 4').l leacuri difcrite.» penlm că El poate pe toate sS le vindece: şi bolile sufJetului. VII. Sf. 12.).. XLfV. Hfsprr Providenfăt X.. CuvAnt asceiiv in 100 de atpeie* 53. 532 („Doctorul c<rl raare care bolile noaslie le-a lual": „Marele şi duhov-niccscal Doctor ceresc. Per.Doninul. XXVI.. XXXVHI. şi iiupuiile*1).acest Doctor diiranez^iesc11).. Sf. 3j XXV. XXVII. HI. |S. 26. Care se numcşte doctor. Sf. Diifimezeul no&tru. Tratamentut bolihr elinfS'U V. 109: 199 Uisus estc Doctond sufietelof ţii al Irupurilor"). XXX. 37. 62. 14.. 4. I. 7. 30. 7. Evagrie. Sf. 6. (M /« M#i/ri. riu le poi lip<u leactirile din pafteu acesttii adevărat medic <il sulleiclor" etc. 4 UDomnul (. Grigoiie de Nuzianz.) EI singur. QffSpre p&caiftfd. 2-3. 4. XXIV. 2.. Sf. Isaac Sirul. J07. 42. 144 („Marek doctor al Mifletelor. IJnlonttritt.») şi să vindece pe cei ce cred intr-Insul (.. 3. XI. tare ziic sub povma păcatului şi a rnortii") Sf. Marcu A&cetul. Daprepocâinfât 6 (. 3. Sf. U 40. 2. XVI. 3. care (ilinadineţte şi sufletele. 27 („a vc-nil penini ca pe cei piîcătoşi să-i mtoiucâ hi El (. XIH.. 4. XXX. 44 („Dupa pri-cina pjuiinilor aflilto. Hristos. poatc sit vindece sufletcltf noastre"). HristoO. venind că(re omul eel grav bolnav. XXrX. Sf. Comwbiri duhovtuvtştu VH. 3. estc apro^pe şi vrea să DC vindece"). 8. XIX. operand o boalit grea. VIf |0L 103. pentru că dil doctoria cea cerească $i divină şi Wadccă patimile sufletuliii"). 9 (.stifleielor noastre").

il uniplu de ocara. şi rana va* va fi negreşit vindecată. Nu (ot aşa se pelrec lucrurile cănd Dumnezeu este eel care ne îngrijeşte. 5 . I18. ieşili din minţi (din pricina durerii). Cuvimi tie huleimi <xilie e/tni.. XII. Sfânrul loan Gura de Aur stabileşte o paralelă între medicina omenească şi tămăduirea adusă de Dumnezeu: „Adesea. Clement Alexnndrimil. şi în chip deftnitiv.. El voia să spună: Eu nu sunt ca aceia care nici pe ei înşişi nu se ptileaii vindeca. referindu-Se la neputinţa doctorilor de atunci. vindecă-le pe tine însuţi» (Luca 4. ca Doctorul eel plin de nesfârşila milâ şi iubire. t'ie pentru că leacurile şi-au pierdut dintr-un moliv oarecare taria. căci este mai puternică dccât slabiciunea trupului. spunând: „Vindec. fie penlru că i-a slăbit foarte tare inipul. Sfânlul Macarie Egipleanul spune: „Domnul în-suşi. mai ales. Cel ce poate să* vindece toatii boala şi toa-ră neputmţa sufletului (Matei 10. aş a cum niciodatii. gândurile şi faptele lor. în bolile trupeşti pe care le îngrijesc doctorii. nu ca leacurile omeneşti.Doctorul. numai de vă veţi apropia puţin dc El. îi da omului tot ajutonil şi sprijinul Său şi arală o neţărmurită râbdare chiar faţâ de cei care-L tăgăduiesc şi-L hulcsc prin ctivinlele. şi ca" se va însănătoşi pe deplin. care au o valoare absolută. 23). decât toate bolile şi ncputiniele. oricare i-ar fi natura şi gravilaiea. De aceea. căci nici o boală nu rezistă la leacurile lui..Vmă. fără a lipsi pc vreunul de mântuirea pe care a adus-o El. că s-au lulburat oasele mele şi suflelul meu s-a lulburat foarte". care dau rezullate numai In pane şi sum nesigure şi provizorii şi care. ci cu una dumnezeiasca. poate fi sigur că va găsi în Hristos dociorul care-i va vindeca orice boală şi suferinţă.134 Hristos. nici nu sc necăjeşte când bolnavii. şi n-are nici un câştig din ele. Dc aceea îl cheamă Proorocul David pe Dumnezeu în ajutor ca pe un doclor minimal". in care Proorocul David II cheama pe Dumne-zeu în ajutor. nu pot tămitdui omul in iiitregu) lui. care vindecii fară greş. doar de către Dumnezeu se face". ci face tolul şi-şi dă toata silinţa sîî Oinilie In Psaltittil 6. Celor care au trâit în nebunia păcatelor şi sunt bolnavi de mulţimea pati-milor. 3. II). nimeni n-ar putca s-o faca* prin mijloace omeneşti. Eu sunt Dociorul eel adevărat (. Căci nu avem aici de-a face cu o ştiinţa" omenească. fie pentru că ştiinţa mediciniî este neputincioasă. El le dă iertarea si-i cheama la „mfin-tuirea care-1 face (pe om) sanâtos la minte . spune Sfantul loan Gurâ de Aur. 5. zicea. 1). Qmilii duhovnieejii (Col. «Cu adevăral îmi vcţi spune această pildil: Doctore. voieşte sa-i vindece pe toţi oamenii. XUV. omul care s-a deznădăjduil de medicina omenească sau care n-a găsit dociorul pricepul să-i Iccuiasca raul. Eu sunt Mielul eel tarn de prihnna care s-a adus jertfîl o singura data pentru toţi şi pe toli care vin la Mine Eu pot să-i vindec.Cmtdifiit? generate ale lămăihnrii tările lor -.). într-adevâr. adevarata vindecare a sufletului.'*-* In acelaşi sens. 252 . nu se supără. Doamne. Tâlcu-ind versctul 2 al Psalmului 6. bolnavul ia leacuri şi doctorii. trupeste si sufleteşte. fară a privi la faptele lor trecute.

când cădem în păcate grele. iar dacfi bolnavii araiă că se îndreaptă cat de cut şi îşi vin in fire. ci pe al bolnavilor.126 1 a»rer<r«fortfriafertf.Tiiim'uhifoml pună capal bolii acelora CJire se poartă auît de rau cu el.llristos . Aşa şi Dumnş-zeu. ci ca sfi le fie de mai mult fobs şi sa-i facâ deplin sanatoşi.L4. se veseleşte şi !e dă leacuri amare cu miii MUttS tragere de iiiimă. doctorul se bucură. nu ca să se răzbune penlru ocările de mai inainte. în cumplită nebunie. ci ca să ne scape de boală şi păcate". Doctorul nu cautft folosul lui. . toate care le spunc şi le face nu sunt ca să se răzbune penlru viaţa pâcătoasă dusă* de noi.

care este cealaltâ finalitate a lor. prin Sfintele Taine noi primim. Persoanele umane nu se pot folosi însă de binefacerile aduse de Hristos firii omeneşti recapitulate în El decât dacă se unesc cu El. suiH privite dc Biserica* drept mijloacc de vindecare. în mod special la Bolez. ne uneşte cu Dumnezeu Tatâl. după cuvântul Sfântului loan Gură de Aur. aceaslâ finalitate. 6) şi „părtasi ai lui Hristos" (Evr. in Duhul Sfânt ne dăruieste nouă Hristos harul dumnezeiesc mântuitor şi îndumnezeitor.' Scopul curăţitor şi vindecător al Sfintelor Taine deschide omului calea spre primirea harului îndumnezeitor. „o farmacie duhovnicească. numai ca meinbri ai Bisericii putem fi încorporaţi în El. 5. de asemenea. noi suntem. in Hristos. prin lucrarea Sfântului Duh chemat de preoţii Bîsericii şi prin mijlocirea formelor văzute care constituie ritualul acestor sfinte slujbe. care este în mod traditional socotită drept leac curăţi-tor. şi anume prin Diihul Sfânt. Sfintele Taine.2 Tănuiduirea prin Sfintele Taine I. şi numai prin lucrarea Sfântului Duh. Astfel. Oimlii ia Itxm. şi la împărtăşanie. II. Cel Care ne uneşte cu Hristos. devenind prin Sfintele Taine „mădularc ale trupului Lui" (Efes. care este trupui divi-nouman al lui Hristos. mântuiţi şi îndumnezeHi. 14). în grade diferite. De aceea.1 in toate celelalte Taine. şi Care. Inlroduccre în persoana Sa Hristos a vindecal firea omeneasca şi i-a redai penrru totdeauna adevarata si deplina sănătate. lar această unire se poate realiza numai în Biserică. care stă pe primul loc în cazul Spovedaniei şi at Mas-lului. ' 254 . mai înlâi de toate suntem deplin cură-ţiţi. unin-du-ne cu Fiul. 3. în mod fundamental. pe acest plan. In Biserica. având o funcţie „reparatoare". în chip special la Mirungere. este afirmat. 5. 3. pe Duhul Sfânt. unde se pregătesc leacuri pentru noi. primind Sfintele Taine. 30. Altfel spus. Biserica se vikleşlc a fi. în Sfintele Taine noi sunlem puşi în legătură fiinţială cu Hristos. Miintuitorul şi îndumnezeitorul firii noastrc. prin care omul este spfilal de urmele păcatului strâmo-şesc. pe Care Dumnezeu Tatnl ni-Ldă prin Fiul Său şi pe care Fiul îl trimite de laTatăl. Aşa că. ca să ne vindecăm de ramie pe care ni le face kiiuea".

II. Bolezul Botezul este taina cea dinlâi şi fundamentală. a) Prima funcfje a Botezului îl arală ca pe un leac.1 ca şi Sfântul Nicolae Cabasila. Sf. 253. dar şi in loate celelalte taine. Nunta şi Hirotonia. 60. har prin care suntem facuţi părtasi hi viaţa Prea Sfintei Tre-imi.1 dăruiascâ neamului omenesc hanil Sîiu mântuitor şi îndumnezeitor. ' Cf. Euharistia.te Taine prin care eel nou botezal primeşte pecetea Duhului Sfânt. 9. iniţierea creştină constituind un tot indivizibil. Evdokimov. 2. pe de alta. Mirungerea (căreia în Occident îi corespunde Confirmarea). 2. Dintre ele. ele fiind tainele de iniţiere creştină.TânuUluirea prin Sfinte. Sf. * A se vedea. Despre viuţn in HrislOS. Omilii. şi uns cu Sfântul Mir. în care se cu-prinde Tntreaga iconomie dumnezeiască. 1975. înainte ca nevoia să " A se vedea: J.. Mirungerea şi Euharistia ocupă locul central. 1965. ele toate sum aspecte ale unei uiiice şi preaminunate Taine: Dumnezeu Cel in Treime binevoieşte s. XLII. p. Tainele nu pot fi privite ca acte izolate. Piiris. Prin Sfintele Taine noi primim harut care le este cornun Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. m general tcrmenul „Botez" este fo-losii pentni a numi ansamblul acestor două taine). iar prin Ei suntem unit) cu Dumnezeu TatiU. adica. Neuchâicl.'1 primul dintre leacurile sacramentale. I. care transmit fiecare un har special. II. XJ1: XXXIV. 5. îndeosebi la Botez şi Euharislie. Meyendorff. Nicolae Cabasila. luitUiiion ă hi theologie byztmiine. este izbăvit de urmarile pacatului strămoşesc. aslfel restaurat in firea sa. pe de o pane. Si lo<in Gurfl ele Aur. Maslul. spune despre el Clement Alcxandrinul. eel care le precede pe celelalte cronologic şi ontologic. curăţit de păcate şi scos de sub tira-nia diavolului. >«%»£»/. 52. Biserica Ortodoxa a mărturisit întotdeauna şapte Sfinte Taine:3 Botezul. este de indatâ împărtâşit. fie el chiar prune. VI. EI este „singura doctorie (<t>apn&tcov) care poate vindeca". II. CtUelwze ttoinimmte. 1 ih'spre vififti in llnsios. De aceea. 262. Mirungerea urmeaza imediat dupS Botez (de aceea. Cuvâri/âri.. Astfel. P. dar şi în Duhul Sfânt.1 în Biserica Ortodoxa. UOnhodoxie. pentru că prin ea omul se uneşte CU Hristos în Bisericâ şi primeşte de hi Duhul Stant ceea ce lucrarea niântuitoare a lui Hristos a adus neamului omenesc. Botezul." Iar Sfântiil Grigorie de Na-zianz îi spune celui ce n-a primit înca Botezul: „De ce sâ cauţi leacuri care nu-ţi sunt cu nimic folositoare ? (. Grigorie de Naziaoz. de pildii: Sf. prin Sfintele Taine noi ne îmbrăcăm în Hristos. renaste la o viaţa nouă. 255 .) Vindeca-te singur. 29. Po-căinţa. Grigorie Palama. p. iar eel botezal. devenit membru al Bisericii.

. 6. omul cel vechi din el moare. "' lur mi . Cel ce tămă-duieşte toată boala şi toaiă nepuiinţa". 6. „toţi câţi în Hristos ne-am botezat. Şi al Srâniului Duh. Ungându-I apoi pe catehumen în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.. cel botezat este spalat de toate pâcatele. scos de sub stăpftnirea vrajmaşului şi din robia păcatului. ca ele să fie „spre tămăduirea sufletului" şi „a trupului". 3).7 Primind Botezul. întru inoartca Lui ne-am botezat" (Rom. atunci când preotul binecuvântează apa Botezului. Această întreită afundare.le botez". loan Gură de Aur. el îi cere lui Dumnezeu „să se sfînţească apa aceasta cu puterea.< 'otulifiiie genemte ale lâitiădutrii te silească. Cf.* Apoi.9. 35. Viisile cel Mare. Desprc Sfiiniul Duh. dincolo de semnificaţia ei trinitară evidenlă. la mâini şi la picioa-re. Sf. L. cu pulerea. cxorcismele (lepădările) dinaintea Botezului'' se fac pent. izbăvit din slricăciune şi din moaite. PG 61. Sf.). el cere. vindecal de bolile moştenite de la vechiul Adam. ciîci. Sf. pentru ca să vină asupra ei . Cel care a biruit păcatul şi pe diavol. Amin (la prima afundare). Această ftincţic tSmaduitoare a Botezului este vizibilă de-a lun-gul înlrcgului ritual. pe rând: pe piept. prin care s-a adus vindecarea firii omeneşti. ■ Vczi Molitfehiic. iar trupul pâcatului este nimicit (Rom.XL. în ele preotul ÎI invocă pe „Domnul Savaot. " Cf. Asifel. cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Tău Duh". 3). CmwMiri. cu lucrarea şi cu pogo-rârea Sfantului Duh". 4. 347. catehuinenul este afundat de trei ori in apă de către preot. toafe nepiitinţele firii câzute.. Amin (la a treia)". la amândouă urechile. Dumnezeul lui Israel.ru a alun-ga şi a îndepărta puterile demonice care înrobesc firca căzuta* a omului.. II. diavolilor pieire (. pe spate. Chiril al lcnisiiliinului." Căci. vindecare de boli. semnifică şi împlineşte în mod ritual par-ticiparea celui botezat la moartea lui Hristos. ai milă de tine: fli tu însuţi doctorul neputinţei tale şi agoniseşte-ţi leacul care sigur te va tămădui".lucrarea cea curăţitoare a Treimii". ca să fie spre „dezlegare de păcate. Amin (la a doua). 6). iar cu sufletul a coborât la iad. el îi cere iarăşi lui Dumnezeu: „însuţi binecuvin-(ează. XV. aşa cum învaţă Sfantul Apostol Pavel. De aceea Botezul este leac tămăduitor. la primele douâ ungeri. stricăciunea şi moartea. piere vechiul Adam. Facându-se părtaş morţii lui Hristos. pentru că prin cl omul se face părtaş al morţii lui Hristos.. „spre în-lăturarea (vindecarea) tuturor rautăţilor". * LepHdaieu a ircia. < 'nfi'lieze mhragogice. «$a cum spune SfOnlul lonn Gura de Aur: „Nil preotul eslc cel ce bolează.. omul este vindecat de urmârilc patologice ale păcatului strâmoşesc. ci Dumnezeu" {Omilii la Maiei.Se botează10 robul/roaba lui Dumnezeu (N) in numele Tatălui. care zice: >. Fiind astfel altoit prin Sfântul Duh în Hrislos. dezlegare legîiturilor". După această ungere. lar la binecuvântarea untdelemnului cu care va fi uns catehumenul. 12. Care a stat trei zile în mormânt cu trupul. 256 : . Şi al Fiului.

Cf. XL. care spune că „multi au fost cei care au căutat. din ea iese omul eel nou. II..-4. CitvâtHiîri. prin botez. pentru ca eel botezai . când fiecare dintre cele trei alundari in apa\ prin care eel botezat participa' la moartea lui Hristos. omul devine cu adevărat o fapturâ now! <2 Cor.11 Prin Botez omul moare vieţii lui păcăloase dc dinainte şi pri-mcste naşterea la o viaţă nouă. 2. pre-cum Hristos a in vial din morţi. atunci vom ft părtaşi si ai învierii Lui" (Rom. pentru ca.nv u apei si untdclemnului.'b) Această primă funcţie a Botezu lui este strâns lcgată de a doua. este iiimata de scoaterea lui din apă. 6. 6. dacă vrem să ne nastem din now sau dacă vrem să Irăim această viaţă fericită şi sfi ne îngrijim sa ne refacem sânatatea.1 împlctire şi întrcpătrundere şi acest rost al Botezu lui se fac vădiicde-ii lungul întregii slujbe. aşa să umbliim şi noi întru înnoirea vieţii. Fiind el moitdin pricina pflcatului. ca să învieze cu lîl şi ca să Irăiasci'i viaţa cea nouă pe care Hristos prin moartea Sa a adus-o omenirii. II. 3-5 Sf. apoi în săvârsirea ritualului în sine. 17). Caithezp mixtagogictt. 9. deplin vindecut. II. Grigorie dc Niiziiinz. 1 Rom. dici daca ain crcscut împreuna" cu El prin asemanarea inorţii Lui. începând cu rugâciunile de binecuvân-f. 5). pentru ca să se unească din nou cu Cel ce l-a creat („Mâinile Tale m-au tăcut $i m-au zidit'") şi la picioare. 103. cu bolile şi suferinţele sale şi. el este in imregime renăscut şi înnoit (Tit 3.it pe piepi şi pe spate. un leac pentru bolile de care suferâ omenirea.1. omul estc uns cu untdelemn sfint. "dibit/em. III. prin hand St. pe care Hristos a ilaruil-o lumii prin învierea Sa.ibidem. care constitute $i scopul Botezului.Sffintul Nicolae CabasUa ' Accastă strâns." Şi fîind el rob al pilcatului ' Da/pre viafa in Hristos. Mai îniâi. De aceea.J Apa botezului îl primeste pe Adam eel vechi. Prin Botez. utunci n-aveni decât sa" luăm acest leac adus de Hristos". prin slava Tatâlui.'iniului Dull. S£ Chhil al lerii&uliimilui. Bolezul îi redă fiinţa şi cxistenţa. dar numai moartea lui Hristos a fost Î11 stare sft ne aducâ viaţa şi sanătatea cea adevărată. „spre tamfidnirea su-fletului si a irupului". Această laină îl face pe primitorul e» părtaş deplin al morţii şt al învierii lui Hristos. ridicarea la viaţa cea nouâ\ nestricăcioasă şi veşnic.1cut de îndată sănătos". "Cf. 5. Urmeazfi bolezul propriu-zis. exefama. Cel botczat moare cu Hristos. 86.Twntiiltiirea prin Sfinirle Tahw Asa anOS Sfântul Nicolae Cabasila. 4-5). la rnâtnj. apoi la urechi. 43. 6. in moarte. fn acelaşi timp moarc şi se naşte.să umble pe căilc" Domnului. II. ajuns un nimic. de-a lungul vremurilor. 257 .. „spre ascultarea cuviiitelor credinţeî". care semnifică piirtaşia la rnvierea lui Hristos. " Despnr viafa in Hristos. „Deci ne-um îngropat cu El. „M-am scapat de lariideleci $i mam f.

13. 4. .'s Intră în femilîa celor ce-L iu-besc pe Dumnezeu. Sf. Vasile eel Mare. Sf.IT Şi încă. fiind el cAzut în întunericul necunoaşterii de Dumnezeu. Vasile eel Mare. I4). devine părtaş al vieţii celei dumnezeieşti. 3. 6. Rfispunsul 17. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. îşi recapătă strâlucirea de altădară. 35. luminarca Sfântului Duh. XXXV. porţile Raiului i se deschid din nou. în care căzuse prin păcai. Cateheze. III. Rom.e Sf. 10. Despre Sftmtul Duh.. Despre Botez. '* Numele de (jxoiiaucc. 3. Botezul îl face liber (cf. Siraeon Noul Teolog. esie adesea dal de Sfinfii POrinfi Botezului (a sc vedea. 36. Sf. n Sf. I).1* Prin Botez.u. devine om cu ade-vârat. Cuvânt ascetic hi 100 de capete. 172 ş. 118.*. 89. II. adică în ceaia sfinţilor. lusiin Martirul si Filosoful. -' Cf. care fusese întunecat prin păcar. .întipărindu-se mai bine în suflet Cf. Cateheze mislagogice. Cuvfintiiri. 7 Cf. 17. PG 46. Marcu Ascetul. 36.n se întoarce la inti-mifatea cu Dumnezeu pe care o avea dintru început. 48-49. primeşle. 600A. 27). „se îndreaptă spre profunzimea adc-văratei lor fiinţe". Mareleeuvtirit caiehetic. 8. XV.Cotidifiiie getteralt' ale tămâduirii şi sub slăpânirea vrăjmasului.lv Redobândeşte siarea lui Adam dinainte de cădere."1 Primeşte chiar cu mull mai mult.0 Sf. loan Damaschin. 15. 29 Ibidem. Chîril ill Icrusalimului. PG 46.22 se face asemenea Lui. 111. 29 Sf. 6. :' Sf.. Dionisie Areopagitul. Despre Botez. şi rcgăsindu-şi condiţia firească şi fiinţa sa cea adevărată. nu este nimic altceva decâi naştere întru Hristos şi dobândire a fiinţei şi firii noastre celei adevărate.13 acum . Maicu Asceliil. 6.'6 şi prirnind pleniutdinea harului Prea Sfintei Treimi. chipul lui Dumnezeu din om. 103. Despre cei ce cred cu se indrepteaz/t din fapte.*1 Prin Botez. XXIV. Jmpotriva celor ce amânâ Boieztd. Sf. Râspunsiii'ile 5. M Cf. 35. prin Botez. 6. Sf. Grigorie dc Nyssa.30 Şi tot Sfântul Nicolae Cabasila scrie: „taina Botezului dă viaţă şi trâire oamenilor. Despre Botet. Apologia înlâi. LV. 6. căci se imbracă în Hristos (Gal. Prin el acesta iese din condiţia subumaniS şi contrara firii. IV. Răspunsul 9. 49. -* Cf. Despre Duhul Sfiinl. Diadoh al Foliceei. în acelaşi sens. Sfântul Grigorie de Nyssa. şi prin El îl pri-mcşte pe TalălM şi se întoarce la slarea de fiu. Dogmativa. se împărrăşeşle de E\. 432A. . Marcu Ascelul. Sf. Sf.21 şi rolodală primeşte Duhul cel Sfânt. lemrhia cereascu. rnai ales: Sf. :" Ibidem. XL. Grigorie de Nyssa. Sf. fame. Sf. Grigorie de Nyssa. spune că cei care vieţuiesc po-trivii curăţiei pe care le-a dat-o Botezul. '' Despre vidfa ft» Ilristos. Despre viaţa in Hristos. 36. XV. adaugă el.27 Vedem astfel că Bolezul este cu adevărat leac penlru omul căzut. II. şi anume singura vieţuire adeVSntfă". 103. Grigorie de Nazianz. Despre sffintul Boiez. ibidem. 32. M Cateheze." Viaţa cea nouS pe care o primim la Botez este „o viaţă care se potriveşte cu firea noastră". I. Marele cuvâitt caiehetic. Botezul. 258 17 . Simeon Noul Teolog.

„Fericita zi a Botezului este socotită de creştini ca «zi a numelui».44 El devine o faptura cu lotul nouS (2 Cor. 5. Vasile cel Marc. Col. înrâurit şi amăgit de puterile demonice. şî dacă nu ascultăm din propria noasiră voinţă de vrăjmaşul. Dogmaiira. adicâ esre vinde-cal de oeştiinţă. Omul tncfiteazft de a mai fi mânat. II. aceas-ta este viaţa: sâ-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat (In 17. Sf. Despre viafa in Ifristos. Sf. loan Guiil tlc Aur. "ibidem. 10. deoarece tocmai în aceastîl zi suntem nâscuţi din nou si pecetluiţi pentni o noua* vieţuire. care cste să vîcţuiască pentru Dumnezeu şi sa fie îndumnezeit de El şi în El. V. u "Cf. IV. 79 ■ Cf. căpâtând o noiiâ* aşezare şi un sens înall. Era slap&nit de râu şi înstrătnat de bîne. 59. 87-89. potrivit menirii sale. potrivit menirii sale. 259 .d* Ftinţa omului este reorânduitâ. 3). îşi ia forma şi conlinutul". Despre viaţa în Hristos. neamului omenesc îi este redalii asemănarea cu Dumnezeu. II. IV." şi. după Botez. Sf. Cf. „Renăscuţi Hind prin Sfâlntiil Botez." cea dupii Dumnezeu. scrie Sfân-tul Simeon Noul Teolog." Eliberat de păcat şi lumînal prin Duhul Sfânt. Sf.43 întreaga viaţă a celui botezat se transfigurează.'4 Omul redevine om şi-şi redobândeşte sănalatea firii sale originare. e] nu poate să facă ccva într-allfc] împoiriva noastrfv". I I . cea pe care o avea îrminte de cădere. mai mult. iar acum îşî recapSta" stilpfuiirea dc* sine şi libertatea deplina.''' adâugănd că el deschide „ochii suflelului în faţa razei celei dumnezeicşti". 14-15. Nicolae Cabasila. De. omul îşi recâşt iga tolodată „viaţa cea adevarată"/1" cSci. 30. 7. Despre Şfantul Duh. Nicolae Cabasilu. 35. 0 Sf. deiforme. " Cuvânt ascetic in 100 tie vapete. scrie '' Sf. " Cf.41 Şi dobândind cunoştinţa cea adevă-rată. 10. Despre viafa in flristos. puterea de a duce o viaţă* cu adcvărat sănătoasâ şi firească. V. XLII. Sf.4" lar Sfântul Diadoh al Fo-ticeei scrie: „Prccum odinioară stăpânea rfltăcirea asupra sufletului. a Cateheze. 17). „Harul lui Dumnezeu. II. 101. 3. Gateheze baptismale. Grigorie de Nazianz. rezideşte şi întoarce sufletele şi încă şi mai fnimoase decât erau le fa-ce. 3.u. spune Sf'ănlul Nicolae Cabasila. Despre vioţti in lliistos. CuvântâH.3. 1. Despre viafa in flristos. pen tin el. II. Nicolae Cabasila. care până atunci nu avea oici o formă şi nici o rânduială. 76. 442 ş. Nicolae Cabasila. a Calehezfi baptismale.Tămădiiirea prin Sfmlele Ttiine decât odinioară". loan Dnmaschin.3* „Botezul ne apropie de lumină şi ne îndepctrtează de răutflţile intujiericului''. Ibidem. Nicolae Cabasila. XV. II.spre Btttez. 101. spune Sfântul loan Gură de Aur. 15. 32. aşa. 14. Sf. '•' Sf. "Ibidem. Tertulian. 1. stăpâneşte adevărul asupra lui". 13. Evr." omul scapă de cunoaşte-ica greşită şi cu totul delirantă sprc care-l due parimile sale.'. ne dezlegăm din robie şi ne f'acein liberi. iar sufletul nostru. şî dobândeşte adevSrata şi deplina cuaoaştere.

51. Şi această „viaţa nouâ* nu cunoaşre bîUrâneţea.(. nu cade prada deznădejdii. 17). 1-3. Sf.4'' Omul nu se mai supune existenţei bolnave la care era silil prin naşterea în păcai. înlr-un anume fel. pavăzâ şi luminare''. Ors/'re vitifci în ttrisio. Mirungcrea Miningerea (|itptou. 3. ea este Cincizecimea sa personala. Nicolac Cubasila. w tbutem. scrie Sfântul Nicolae Cabasi-la. care-l pregătesc incă de aici pent. *loc. "/M&m.ru viaţa cea veşnică. 21." Prin Mirungere.5" Pentni omul eel nou. Cateheze mistagogiW. nu suferâ de boalâ.4'' „Renaşterea estc pentni noi începutul uneî alte vieţi.dt. „Miningerea este izvor de tărie şi lucrare'". Lucrarea divina" care se manifestă în ■"' Desprt viaţa in Hrisros. pen-tru ca pe altcle sS le câştigam".mdiţiile xenentle ate ttinuittumi Sfniitul Nicolae Cabasila. iată toate s-au facut noi" (2 Cor.a) este nedespărţitâ de Botez." Miningerea îl desăvârşeşte pe eel nou botezat. 11. de unele ne lepadUm. Nicolae Cabusilu. toate „cele vechi au rrecui. El se înalţă la o alia lume şi la o alia existenţâ: devine cetâţean al fmpărăţiei luî Dumnezeu. '■' DespreSjinteU Taine. PO 155. eel botezat primeşte pe Sfântul Duh" Putem spune ca.*" prin care poate să creasca până la starea bărbatului dcsâvârşit.w II. ale cârei porţi î-au fost deschtse prin Botez/17 El prirneşte „noi mădulare şi simţiri noi". Irezind la viaţă „puterile şi lucrarile lăuntrice înnidite" cu noua sa vieţuire. II. adica îndumnezeit în Hristos. H Dogmatica. dc pildâ: Sf. 14. nimic nu o poate supune şi pe toate le biruteşte". puterea de a-şi activa damrife du-hovniceşti. 43. eel botezat primeşte de la SfAnlul Diih energia necesara* pentni a face să rodeascâ* hanil primit la Botez. In 3. 37. Chiril al Terusiilimului. VI. III. spune Stftntul loan Oura de Aur. scrie Sfântul Nicolae Cabasi-hi. 260 . 5. Ill. fn vreme ce Botezul îi dăruieşte omului adevărata fiinţă şi viaţa. Ea completeazS şi împlineşte Botezul şi de aceea Sfântul Simeon al Tesalonicului scrie că „eel care n-a fosl tins cu Sfantiil Mir nu este deplin botezat". . nu se ofileşte o data cu treccrea timpiilui. " Sf. 5. f3cându-i să fîinţeze şi să vieţuiască în Hristos. pe unele le aruncftm. Oespre vîafa in Ilrislos. I88A.| Otifhrze baptismal?.M Prin ea. 8. pecete.l 19.*1 3. ' A se vedeii. potrivil unei stravechi tnidifii. IV. scrie Sfântiil loan Damaschin.5. iar pe altele le dobândim. 6.4" „Prin Botez. 9. şi in Biserica Ortodoxa* ea arc loc îndată dupa" acesta. " Cf.

PG *. „se unge irupul în chip vazut cu Mir. devenit prin prezenţa Sfăntului Duh mijloc de comunicaic al puierii Sale dumnezeieşti". Primind prin ungerea cu SfantuI Mir platoşa si armele Duhului. ulci pur $i sîmplu". "lerartila biseiicească. 12.Ttauiidiiiiva j'iin Sftnlft? Taint această Sfânta Taină este.sla firoa sa îşi află deplina sanfitat». nu numai orgaitfle care AU pi'imit ungerea cu Mir prfmeso acesl dar. myran." Preotul unge pe rând. Ibidem. de energia Sfl de viaţa făcâtoare. Cel care mă întareşte" (Filip. voinţa în-tăritfl şi loale celelalte puteri ale suflelului înloarse spre Dumnezeu.u . fiecare dinire simţurile şi mâdularele omului primeşte harul prin care omul capătâ puterea sil se întoarcă spre Dumuezeu şi să lucreze în [oale polrivil voinţci Lui. nv fbidem.'"1 lucrând polrivir voii lui Dumnezeu $i unv blând pe calen virtuţii. rostind la fiecare ungere cuvintele: „Pecetea darultii SfâMului Duh" Asifel. lot.Rom. Slujba conslă in esenţă în ungerea celui nou borezat cu Sfântul Mir. 4. luminiUoare şi îndiininezeitoare. putând spune cu Apostolul: „Toate le pot înlrii lliistos. CateHtzt mislagogicf. fll.d. 0 Ibidem.nu mai esie. Z<)\ . împli-nindu-se conform nieiiirii ei.il lui Hristos. «'lbulau. urechile. luminător şi îndumnezeitor. nările. „obârşie şi esenţă şi puterc desăvârşitfi a oricărei sfinţiri teurgice a noastre".. wcr.l. pieptul. Desigur.*5 l'ngerea cu Mir a membrelor ş\ a organelor simţurilor nu înseamiia doar sfiaţiroa acestora. iar sufletul se sfinţeşte in chip tainic*'. omul de-vine plin de râvnâ şi fierbinto. cart\ fiind sfinţit . după cum spune Dionisicr Areopagitul. Sfânlul Chiril al lcrusalimiiliii Spline ca „acest dar sffint este pavîtză duhovniceasca" pentru (rup şi mântuirea 80 (U ffenilui". III. " Sf. după epicleza. iaf prin acea. având inviaia' dorinţa. buzele. ea arala c3 înlreg omul primesle ham] dnninezeiesc delator de viaţâ. ci . rnmtea. căci.a Vindecal de slabjciunea spiri-(iialâ şi de toate neputinţcle aduse de pflcat. 12. II. Cliiril ill leni^ilimiiliii. I3). beiieficiind de prezenţa Sfâmului Duh. cit. ci (oate puterHe irupiilui şi mai ales cele ale sufletului. ochii. fâra a sc teme de atacurile vrăj-maşulur" şi de njci un all ran. IV. 3. sfînţitoare.''1 omul poate trace cu indrăzneala priii aceasla viaţa. 4. Chiril ill lerusalimului. M Ibulan.. facfind semnul sfimei cruci. 485A Sf. mâinile şi picioarele celui botezal. aşa cum spune Sfântul Chiril a| lcrusalinuitui.

în anlropologia creştină răsariteană. . I-ain Eiitralgo remarcă. care în esenţă sunt o com-pilaţie. 261)..lvindu-i din moarte. 1974. Examinând învăţiUura sî practica referitoare la Taina Mărturisirii.66 al cârei scop este de a-1 ajuUi sâ* afle din nou calea virtuţilor. Paris. şi.în Râsâril. atestările sunl numeroase şi irnpresioiiante". din Didascalie. facuta la sfârşitul veacului al IV-lea. se poaie observa cu uşurinţă caracterul lor terapeutic.laiiini. 1947. toc cît. 86. episcopal ('caruia în primele veacuri îi revenea sarcina spovedirii şi a dezlegării păcatelor). izb. 337-362. Căci însuşi pâcatul. îi spune du-hovnicul penitenlului în rugâciunea începătoare. p. în acelaşi sens: „La mijlocul veacului al Ill-lea. polrivite stării \\\ care se află. 20. şi primeşle de la Dumnezeu. . „De vre-me ce ai venit la doctor. despre păcătos şi despre păcat se vorbea ca despre bolnav şi dcspre boală. dezlegarea de ele.La pcnitencia medicinal desde la Didascalia apostolonmi a San Grcgorio dc NUa". p. ■ Initiation â lu iheohgîe hyzi inline. iubitor şi plin de mila". M Ma/udie et tui[itdiilite.67 Vorbind despre perioada bizantină. p. s-u inţclcs înloidcuumi câ îertmea esle exprimată prin rugâciune.*ica(ele înaimea lni Dumnezeu.*" Po-Irivit Didusca/iei. a nc vedea J. p. Penlru un snuliu mai complei cu privire la Hceasră problerna. pe cei aflaţi în priraejdifl şi pe cei care se clatină. de la Care preotul cere iertarea păcă-losului. 7. îşi mărturiseşte p. "' < 'nnoii de f/ocăinfti. Didahie şi Dia-laxcis (sau Tradiţia apostolică). în prezenţa preolului. Almazov sciie: . 1974. textele slujbelor şi textele lilurgice vorbesc în termeni medicali despre aceasta* Taină. 261.70 Constittiţiile apostolice.'* Iar P. ca şi despre rolul prcotiilui. Referitor la aceasta. este mai întâi de toale o boa-lă". Căci cu adevărat «nu cei ' A. 1970. 262 . Găsim în ele mai ales asemenea sfaturi: „Se cuvine să-i ajutăm pe cei bolnavi.. cuprind aceeaşî învâţătura. Păcătosul. trebuie să fie „ca un doctor priceput. Părintelc John Meyendorff scrie: „MărKirisirea şi peniienţa au fosl interpretate în primul rând ca forme de vindecare duhovnicească. fapdil câ icrtarea pâcatelor I se utribuie lui Dumnezcu însuşi eslc de la sine inteles" (citiil de J Meyendort'f.Condiftile general* ale tihiuuUUrii 4.*3 De asemenea. a Textiil complet în MoUtfidnic. credinciosul primeşre de la preol sf'aturi duhovniceşti. de iridrepfare ti penitentului. iievîsta esnanofa de teo logia. dacă esle cazul. Pnrii. Mărturisirea (Pocăinţa) Prin Taina Pocâinţei (fe£ou. xuprti. ? " II. 7. şi pe căt este cu pulînta să-i vîndecăm prin propovâduirea Cuvântului. iar credinciosul esle împăcat cu Biserica.oA6YT|aiţ) sunt iertate păcatele comise după Bolez. în sccolclc 1-1V. despre efectele ei. de la care s-a abătui prin păcat. ia seama să nu te întorci nevindecal". Paris. o epiti-mie. şi chiur daca se uiilizează o formula declarative. în duh de pocăin-(a\ prin care-şi face vădită părerea de rău pentru greşelile făcute şi voinţa de a se îndrepta. Sfinţii Părinţi şi întreaga Tradi-ţie a Bisericii. Initiation â hi theohgie byztmtinr.

* Despre cei câzuţi. 7-8.. adică rătăcită. ca un doctor priceput şi milos. îngrijeşte şi dă leacuri potrivitc fiecaruia din-tre cei bolnavi şi în tot felul vindeoil.77 Sfăntul Anastasie Sinaitul il slatuieşte pe creşttn sâ caute „un bârbat duhovnicesc iscusit. 10-11. 372. a 'Ml. Şi pentru câ eşti cu adevărai doclor (lovtpoc. poruncind posturi şi ajunâri".). III. Dardaca" ranaesle adâncă. care poate să ne vindece. II. 20. lecuieşte şi adu-i deplin sânătoşi în Biserica Lui". şi lui să-i mârturisim pScatele noastre".7" 71 II. răcorind şi îmbărbătând prin ciivinte blande. episcopul spune: „Biserica lui Dumnezeu înseamnă pace. 40.)..) să-i primească şi sa-i îngrijească pe cei care se căiesc de păcalele lor". Rana trebuie deschisâ* şi curăţata. 20. iar după ce s-u scos partea cangrenată. "11. Cei care tra-feazl cu uşurâtate ranile in feet ate. ci şi legând şi oblojind. îngrijeşte-i pe cei păcă-toşi. 14. dacă este deja infectată. după ce se va însănătoşi. adresându-se către sine...71 „Episcopul {. Pe cei care au pâcătuit. pră-btişitâ şi zdrobită de păcate şi care şchioapătă ş\ abia mai merge.73 „Sa* vindece (oaia) cea bolnavă (. ci se dă iertarea păcalelor". iidu-i hi ea sănătoşi şi fără pată (. iid şi pi in leacuri usturătoare. Ml 9.). trebuie să se aplice de îndatfi şj cu fermilate tratarnentul potrivit Şi chiar dacă la început bolnuvul se împotriveşte. caci acolo veţi afla doctorul care Vfi vindecă. 261 . s-o mângâie cu vorbe de încurajare.24. dând leacuri plăcu-te şi care îrtchid repede ranile. ca să nu se întinda* şi la par-tea Bănătoasă.ltori.2. Despre pocâînfâ. vindecă pc loţi cei împovăraţi de păcatele lor (. ci cei bolnavi» (cf. dacă se umflâ. II. 14. şi mi numai taind. 5-7. Bite un doctor nepriceput şi rău.. cerându-i sâ se arate faţă de bolile sufleiului tot atât dc hotărât şi categoric ca şi doctorul faţă de rănile trupului: „Preotul Domnului Irebuie să folosească leacuri vindecătoare. I2)".*' Mulţi alţi Sfinţi Părinţi vorbesc despre aceaslil Sfâritâ Taină şi despre rolul duhovnicului în termeni asemăn. DezlegAndu-i de greşelile lor pe cei păcătoşi. îi va mul-|umi doctorului pentru toate". lăsand veninul să se întinda în tot trupul. 71 II. folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca. s-o uşureze dc povura păcatelor şi să-i aducă în suflet nădejdea'V Şi înci'i. arde şi scoate afară partea rea.74 „Ca un doctor iubitor şi plin de milă. acolo nu se cere pedepsirea păcătosului. aplicâ alifii aiiiare. caindu-vă penmi ele. adică dojcni. spal-o şi leag-o bine." Sfaturile din urmfi sunl foarte asemănâtoare cu cele pe care le dă preotului Sfantul Ciprian al Cartaginei. Sfântul loan Gură de Aur îi sfătuieşte: „Iniraţi în biserica si mărturisiţi-vă acolo pâcatele voastre. ameninţarea cu judtîcala ce va să fie: dacă s-a cangrenat.) al Bisericii Domnului. iar nu un judeciUor care sâ vfi osândeascS. curăţ-o cu leacuri usturătoare. Cf..Tămădnirea phn Sfbtfefe Taine săniitoşi au nevoie de doctor.3-4... s-o lege pe cea rănitâ. strigă şi se plănge câ nu poate suporta durerea. 4 l'G 89.

„uneori se întâmpiri eft ceea ce penlni until este leac. defaimând pe eel zdrobit. şi astfel să i se dea ierturea pe cat merits. De aceea eel care se îndeletniceşte cu vindecarea sufletului Irebuie mai intiii sâ* cerceteze stares :>i intenţiile celui care a păcătuit şi sa vadă dacă se îndreapt. prin felul său de a vieţui îşi pricinuieşte propria îmbolnăvire. rann suflciului nu s-a mftrit. s-o facă să-şi piardît ori să-şî nesocoteascâ viaţa.'i. spunând: „Am văzut doctor nepriceput. şi astfel să dea bolii leacul potrivii. care. boala păcatului nu este o boala uşoară. pentru ca să aducii în staul oaia rătăcită. esle deci necesar să se ţina seama de „felul celui ce sfivărşeşte (pâcatul).Se cuvine ca acela care a prim it de la Dumnezeu puterea de a lega şi de a dczlega păcatele să ţinn seama de natura pâcatului şi hotărârea cu care eel care a păcltuit se întoarce de la pScatul sftu. Am văzut deja că în Constiluţule opo. tar pe cea muşcată de şaipe s-o îngri jească cu blândeţe şi să n-o ducfl lu dezn. lie prin doctorii alinatoarc şi liniştitoaie şi să se străduiască să vindece rana. primejduind aslfel sftimtatea celui bolnav. penlni ca nu cumva sâ întreacă mfisura. şi dacft nu se împolriveşte doctomlui şi dacă nu cumva. 21. prin leacurile date. 20.ldej-de. * Scam. n golit-o dc lot purcriol". trebuiesc bine cunoscute şi cele ce tin strict de drept. pentru nllul este olravâ. cercetând roadele câinţei. penlni că.! spiv vindecare sau daca\ dimpoiriv. XXVI. Şi dupjl cum Dumnezeu face totul pentru om.5& 264 .. nu i-a pricintiit nimic altceva decât deznadejdea. într-adevâr. prin care rfiutatea se întinde peste mftsura* şi se raspândeşlc tot mai mult daca" nu este opritfi prin priceperea doctomlui. ci să luple împotriva raului lie prin leacuri usturătoare. duhovnicul trebuie sft dea fiecaiei boli leacul care i se potriveşle. fie in asprime.81 Pentru cfl „aceeasi câdere pricinuicste unuia o osândă însuiitâ Inţa de cea sâvărşitâ de allul". fl. de înaintare şi de mulre alfisto"*1 Sinodul din Trullo {692) accentuează important^ aplicârii unui trauiment dtihovnicesc polrivit. II. s3 cerceteze. utilizând chiar în formularile sale lermeni aparţinând domeniului medical.sto/ive se spune: „Pentin câ eşti doctor al Biscricii Domnului. la fel se cuvine să faca şi eel căruia i s-aîncredintal sarcinade pastor. dar nici.20. Şi se intiimplă altcori ca una şi aceeaşi datft unuJa la limp potrivit îi este leac. asa cum arată Sfântul loan Scărarul. ceea ce arată câ* socotirea păcatului drept boalâ* şi a duhovnicului drepi doctor nil este o simplă figurâ de stil folosită de unii dîntre Stlnţii Părinţi. Şi am v«Tzut doctor iscusit care. de loc. operand prin ocărâre inima umflala. si la limp nepolrivit îi este osândă". n Mim. de asemenea. şi dacă arată o purtare înţeleaptă şi se câieşte cu adevărat.XV. fie în blândeţe. ci grea şi de multc fcluri. Cu adevârat. dâ flecărui bolnav îngrijirea care i se potriveşte'V'* Accst lucni esie foarre important. îndrumând şi conducându-l cu pricepere pe creşlinul chemal la o asemenea slavă. ci ciî ea este confirmală de întrcaga Biserică şi ţine în mod esential dc modul în care ea concepe natura acestor realitaţi: . "Ibidem. şi care scoate mulţi lastari ai răului.*0 Şi continuâ.('tmdîfii/e generate ate tâituUluirii Ca şi medicul. slftbmd fraiele. şi cele care tin de J. traiul şi râiuluiala vieţîi de dinainte şi de după pâcat.

spuiW Psalmistul (Fs. îmbolniWin-du-1 în întregime. p. 1962. in cazul celor care mi primesc niâsurile riguroase de îndreptare. 31. Ioannou. el dâ naştere unei Stftrj de tristeţe şi descurajare. Prin aceasta. or. c! dă pe taţa' boala care-J măcina nevfizul pe dinăunlru. în general. îl însoţeşrc. Simpla înainlare spre celâlalt. Ftmtt. creşte şi se întinde. piîcalul este izvor de nclinişle. toate acesteu constitute deja 1111 pas important. devenindii-i din acel moment slrăine. după cum ne învaţă Sfântul Vasflc*. IX. pentru câ le-au l'ost descoperite curscle. Mai întâi de loate. le pri-veşte ca strâine de el şi se leapâda de ele. 265 . îinpărăţia întunericului pesrr care stăpânesc este dinii-o dată luminată. în-(Irâ/ru-ala de . îmbauânit-au oasele meJe (. Rome. inăcinâmJ. Vorbind despre ceea ce-l tulbură. dai ţi pemru că păcalul trezeşte şi îniteţine activitatea demonilor care. şi puterea tor slâbeşte.U . Spovedania se dovedeşre a fi o terapie duhovniceascii eficace. Povara păca-tului este greu de purtat de uniil singur. seamana" tulburare şi neliniste in suffer prin toatG mijloacele.1 se dCSChidfl m faţfl luî etl MIK . pustiind şi otiavind viala lăuntrică. Prin întâlnirea CU duhovnicui în cadrul Tainei. Ei sum scoşi al'arâ din sullel 0 data cu pâcatuj caiv-i hrănea. rostirea cu voce tare a relelor de care suferâ are peiHru 0111 uii efeet eliberator. rape fegâtiirile prin care era ţinut de ele.pe care Biserica Ortodoxă o păstreazâ ■. ei nu-şi mai pot vedea de lucrarea lor nevfoutfi. omul le scoate atarfi din stifletul sfiu. De accea.. Atâla vreme cat mi este recunosc-iil efi atare şi atuta vreme cat nu este mămirisit altcuiva. de angoasa. biruirea mândriei.i nipă tăcerea şi sâ iasS din însingurarea sa bolmîvicioasS. cure mi face decât să-i spoi'eascâ raul.3 şi 5-6). Irebuie urmală tradiţia. măilurisirea păcatelor este prin sine elibernloare. în forma ci tradiţională . care-l duce pe om spre ieşirea din universal bântuît de bonlă al păcalului. t. la P. Pe de altâ parte. in viiuinea de sine fjlrâ nici o milă în faţa celuilalt. Importiinţa lerapeutioă a mărturisirii este cu atâr mai mare cu cat. Mfitturisindu-şi bolile sufleteşti.P. vi-clenia diavolilor este descoperită. pâcatul se înrădricinează în suflet.IIU \ infrâflgaodU $j MiMiiea. Discipline g&ifrale antique fir IX" slides). penittfiitul găseşte bun priJej ca s.) Păcatul men I-ani cunoscut si fărădelegea mea n-am ascuns-o. şiTu ai iertat nelegiuirea păcatului meu". Zis-um: «Mărturi-gîrVoi ftirădelegea mea Domnului». ducând până la deznăde|de. cu atiit mai mult cu cât el iscâ" tulbu-riii i a căror prieina omul nu o poale înţelege uşor şi e prea slab si nepulincios ca h(\ le poatii sulpâni. profi-tand de uceastă stare bolnavă. Ele uicetează de a-i mai popula lumea lăuiilricfi şi de a vieţui |X' seama sulletului său. Elidepărtal de sine. „Că am tăcut. Păcatul îl face pe om sa nu mai ia seama la valoarea sa şi să iiibă o vizîune pesimistii asupra funţei şi existenţei sale. 239-241. mai ales din cauza seutimemului de vinovăţie care. ea nu constă in simCanonul 102 M Sinotlului liulan. din mai ■ i in Iff puncte do vedere şi pe multe planuri.Teuwutuirtw pii'i Sfhiirlr fai/ir obicei..

destăinuindu-i fi-resc şi cu deplină sinceritate toate problemele sale. îi descoperă grijile şi necazurile sale.pe care nu-I judecă. neputinţele. atunci când este cazul. depăsind simpla „neutralitate binevoitoare" distantă. La început. De ase-menea. ca să arate ca tot ce face este din dorinţa de a veni în ajutorul celui care-şi marturiseşte păcatele. asemenea lui Hristos Care. ascultit mârturisirea păcaielorcu cea mai marc înţelegere şi milă. dar. sau 266 . suferă alături de f'iii lor duhovniceşli şt se arată plini de iubire părinlească.după cum află din rugăciunile de dinaintea spoveda-niei. et îl face părtaş pe preot la tot ceea ce-l preocupă. respcctând întru totul libertatea celuilalt. Intr-un cuvânt. duce la stabilireii. pentru ca duhovnicul sfl-l poată înţelege mai bine şi ca să-i poată da apoi sfalurile cele mai potrivile pentru starea sa. ci-l înţelege -. greutăţile pe care le în-tâmpină în viaţa de zi cu zi. înţeles şi compălimit. îi spune ce-l nelinişteşte. dar şi de faptul că se simte prirnit cu iubire şi ascultat cu atenţie. dimpotrivă. l-a iertal pe tâlharul care s-a pocăit. i se deschide cu lotul. fară de care tâmăduirea aşteptată şi care se lucrează prin Sfânta Tains! nu se poate produce. in duh de iubire. lar mila şi iubirea duhovnicului se revarsf» ca mi balsam vindecător peste inima rănită şi zdrobitâ de păcat.nl matern al Sfânlului Duh. slăbîciunile.C 'oHdiţUlt general* aft' tâmâduîrii pla înşirare a unei liste de păcate. să-1 lase sa1 vorbească asa cum crede acela de cuviinţă şi să dea dovadâ de multa blandeţe şi îndelungă răbdare. el pune întrebari şi cere lamuriri pentru a înţelege tolul cât mai bine. care nul apasn şi nu-1 împovărează pe om. care-I carac-lerizeaza în mod obişnuit pe psihoterapeutul profan. pe cruce. Penilentul mărtiiriseşte în chip spontan. rolul duhovnicului consta mai ales în a asculta. ca să poată îngriji cât mai bine. Inir-adevăr. In duh de iubire. arătând şi împreju-rările in care s-au pelrecut. care-1 face pe om să nu aibă teamă ori rcţinere în a-şi deschide sulletiil cu totul. însolitâ de o sincere compălimire. precum tatâl faţă de fiul rătăcitor întors acasă. în care intră asculiarea cu răbdare şi smerenie a celuilalt . O asemenea deschidere esle uşurată dc credinţa creştinului ca Dumnezeu este bun şi milostiv . punând inaintea preotului întreaga sa viaţă. Această atimdine inlesneşte o comunicare sufleteasca de mare intensitate. ca si de orice curio-zitate deşartă. El trebuie însă să facă aceasta cu mult tact şi cu discrete. O asemenea atitudine a preotului. cu toatc lipsu-rile şi neîmplinirileei. se va feri să-i intre in suflet cu forţa sau să pătrundă în intimitatea lui. Sfinţiţii duhovnici. greşelile şi neputinţele sale. ce-I macină. putănd să primească astfel îngrijirile potrivite stârii în care se afla. încercând să-i arale cât mai desluşit stările sale de suflet. ce-1 înspaimântă. direct şi din adâncul sufletului. Această iubire. este de datoria du-hovnicului sa asculte cu atenţie tol ceea ce i se spune şi în nici un chip să nu judece pe eel care i se destăinuie. esle delicală şi plinn de blândeţea care vino din harul mângâielor şi cu tot. Aceasta mai ales atunci când i se pare că i se ascunde ceva. cu o deplină deschidere fata de omul primit de îndată ca un frate aflal în suferinţă. a unei legâturi profunde şi foarte stranse şi realizează de la bun inceput o aunoslera de încredere. sail că penitentul nu spune tot. pe care le rosteşte preotul -.

Este de dorit. ca duhovnicul să-l cunoască bine pe penitent şi să urmărească evoluţia stării lui launlrice. Abia în clipa in care îi dă sfaturile cuvenite. ci f3ră sfială spune toale câte ai facui. 1992. în rău sail în bine. ca şi lucrarea diavolească. mai ales în cazul in care ar putea astfel să-I răneascA. de aceea. Discernământul de care face do-vad.mai ales mândria şi slava deşartîl -. Duhovnicul nu are menirea de a da învflţăminte teorcrice şi generale. el irehuie să gâsească în primul rând acea învftţăiură care se potriveşte eel mai bine omului pe care il are în taţă.Tâmâthiîrea priit Sfinlete Tahucând se arată reţinut sau ezită în unele privinţe. oricum. se poate ca anumite păcate sa* nu tie conştientizate. despre personalitatea lui. nici te (eme ca să ascunzi de mine vreun pacat. har care i se dă în măsură mai mare sau mai mică. oricare ar fi maYimea şi fineţea lui. sau făcând apel la ceea ce ştie despre trecutul celui care se spovedesle. Se poate ca duhovnicul să aibă o cunoaşterc directâ a stării fiului său duhovnicesc. din ezitări. va tine Seama de cele pc care a ajuns s.l duhovnicul. în rugăciunea dina-intea spovedaniei se spune: „Nu rc ruşina. nu le mărturiseşte ca atare. e de datoria duhovnicului sa" sesizeze atinidiniJe sau purtărtle sail stările de sutler pătimase pe care omul nu vrea sau nu poate sil le vadă el însuşi şi. pur şi simplu citind in inima lui. cum este cazul anumitor sfinţi duhov-nici care aveau harisma cunoaşterii inimii. spare ca un har dumne-zeiesc legat de slujirea sa preoţeasca. ca in Biserica Roman o-Catolicit -. din inflexiunile vocii. ţinand com de persoitalitatea lui. se vede de ce Tradiţia îl priveşte pe duhovnic ca pe un doctor. această cu-noaştere fund un dar de Ja Dumnezeu.84 Totuşi. ed. potrivit nivelului său de sporire duhovniceasca. îh care daruie.şte din hclsug sfatiirile sale duhovniceşri. şi mai ales de felul bolii de care suferă. ca şi din atitudini sau din mimică. Mai ales în această etapă a spovedaniei. credincioşii sunt sfittui(i sâ se spovedească întotdeauna la acelaşi preot. fntr-adevâr. De aceea. 267 . Duhovnicul nu-i arată întotdeauna penitentului că a ajuns sa-i cunoascS suflerul pe o Hemenea cale.ea ne-fiind anonimă. boala lui. anumite patimi . ca sa iei ie-rtare de la Domnul nostm lisus Hrisros". Arunci. De alifel. ca să poată judeca in mod cored situaţia în care se află şi cum poate evolua. din anumite cuvintc. fnlr-adevâr. Asa se face că uneori creştinul primeşte de la duhovnicul său îndmmari care par fără legătură cu măYturisirea sa şi cu starea in care credea că se află. acum el arată care si ml mijloacele de vindecare pe care le pune în lucnirc pentru a fămădui bolile care i-au fost dezvăluite sau pe care el însuşi le-a descoperit. de posibilităţile.1 le cunoasca* despre fiu] sflu duhovnicesc atunci când li dă aceste sfaturi. Duhovnicul poate atunci cunoaşte doar indirect starea nemaYmrisitâ' de penitent. iar cuvintele sale le socoteşte leac pentru suflet. pot sil întunece conştiinţa. de viaţa şi activitatea sa. intre duhovnic şi penitent se creează astfel o legfllurfi personală . prin urmare. despre viaţa sa. pentru câ în acest stadiu al '"' MoUtfetnic. poate face aluzie la ea. p. din race rile sale. ca si de dificuit^ţile sale. 59.

venirea Domnului in sufletul creştinului. căldura şi iubirea care-i vin dc la Duhtil SI'ă»r.ita de calitatea de duliovnic şi. mai ales atunci când creşiinul li se deschide cu lotul şi voioste din tol sufletul sa" se vindece. ce Irebuie să facă pentru a-şi regîtei şi n-şi păsira sănalaiea pierdulă.lăintiilnhii spovedaniei întrc ei se stabileşte tin dialog. îi pune întrebări. ci cu adevărat lucrâtoare . îmbfirbiUează. după cliipul Sfânuilui loan Botezfitorul. primile prin Taina Hirotoniei. iar preodil nu vorbeşte în numele său. dar prin ele i se arala şi căile pe care poale ajungc la ea. fie cu cea mai desăvârşilii blândeţe. cum sa depăşeasca" o anumită greutate. fereşte de ifui. cum sâ faoS l'aţâ unei porniri spre rân. shnţenia personala a acestuia. contribuie şi ele la această leceplivitate. fie cu asprime. conforme cu voinţa lui Dumnezeu. sfătuieşie. ceea ce le conferă 0 putere şi o Iucrare cu totul speciale. cu înţelepciunea. Stând înaintca duhovnictilui. Acelaşi sens terapeulic îl are şi epitimia. de pildă. cuvintele rostite de preot nu sunt simple vorbe obişnuite. crcdjnciosul reacţioneazâ la celc ce-i spune preotul. firesc şi plin de iubire ca eel care a exislat în niomentul măruirisi-rii păcatelor -. umplând văilo şi plecând munţii şi dealurile. acesie sfaturi îi permit sfi-şi redobăndească dreapta judecală si dreapta vieţuire. disciila cu el pentru a lămuri aniimile aspecte.îl face in chip deosebil receptiv la sfaliirile pe care i le da duhovnicul in vederea vindecării sale. momentul juridic al «satisfacerii» lipseşte cu 26X . !n acest dialog . în esenţă practice. creştinul nu se mai simte singur. de la înalţimea cate-drei. Aceste îndrumâri. cauoruil de pocăinţfl pe care duhovnicul i-l poate da creştinului. toate acestca pentru o mai bunfi inţelegere a stării de fapt şi in vede-rea celei mai potrivite modalităţi de vindecare. pierdui. netezind cele colţuroase şi îndreptând cele pe care le-a strâmbat păcaiui. Paul Evdokimov scrie în aceasiă privinţâ: „Epitimia nu este o pedeapsă. făifi pulinţa de a se insela. De aceea. ftcând drepte cărSrile Lui. îi rcaminiesc ţelul diihovnicesc spre care trebuie sfl se îndrepte. in mod esenţial.în care stau nlâturi pnreiea de rău câ s-a inMrâinat de Dumnezeu şi voinţa hotnrâlă dc a se îndrepta pe viitor . preottil nu apare ca un maestm care dii. râ-lacit din pricina păcatelor sale. ele revelează cuvâniul si liarul lăinăduitor al lui Dumnezeu sub insptraţia Sfâniiiliii Duh. fiind însoţite de rugâciune şi venind de la p persoană aviind harisme legate de siujirea sa. ci în al Bisericii.care este cu atflt mai profund şi mai folositor cu cat se situează într-un acelaşi climai de îneredere. cu alât rnai mult cu cat ele se spun înlr-un iimp si într-tin spaţiu eclezinle. In ceea ce-l priveşte. chipul desâvăişirii pe care lot creslinul este chemat siî o alinga. îl învaţă. nu sum speculative. îiivăţături dogmatice şi abstracts ci ca un tata" care.care. dacă este cazul. cum să lupie impotriva unei înclinilri păcatoase. în timpul spovedaniei creştinul trebuie sa aibă senii-menttil unei sincere câinţe. Aiitoritutca morala leg. Această slare . pe care o întâmpiuă de obicei sail care poate sa se ivească într-o împrejurare sail alta. sfaturile preotului îi redati coordonatele ade-vărate şi sigure care îi permil să redescopere calea şi sa ştie. îndeamna. Prin cuvintele sale . cuin s?i biruiască patima de care suferâ. măngăie.el pregfltcşte.('oiuU/iilf generOiit tilt. cum să lucreze o anumilă vir-ivile.

.

Qtvânlâri. . într-o rugâciune alcătuîtâ de SfftntuI Vasile eel Mare. avem nevoie de Cel care pe toale le uneşte. *Sf. Ea stinge toaia boala".7. '" Canede ntgâciunt ed cit. Sf.a Desprc vttiţtt'" Hristos.. spune mai de-partc SJYuituI Chiri! al Iemsalimului/'6 Prin aceasta SfănCă Tainfl.Nu este boal. după cuvântul înlru tot fericitu-lui Petru (2 Pi 1.. |3.. prin primirea ei la părtăşia cu divinitatea". 37. schiinbă şi transform^ întregul nosfru trup dupâ masufa Aceluia".10> Sfântiil Nicolae Cabasila numeşte Euharistia „singurul leac împotriva răutăţilor flrii omeneşti". 4).. care vindecă toată relele legate de păcat. " thfdan.Dumnezeu se uneşte cu firea uoastrâ1 cea stficăcioasă pentm a îndumnezei in acest fel omeniiatea. 1. scrie SIAntul Nicolae Cabasila. " Mantle atvânt catehetic. IV. . MniYlr i imilil caU'hetii. X. 3.1na ajutătoare a doctorului trebuie sâ ne fie cât mai ta îndemână ca sîl poată vin-deca materia noaslrâ atunci când vfea să se sfrice'V0* „fmpărtflşirea cu prea-ciiniiele $i de viaţiî fiîciUoarele Tale Taine să-mi fie spre (Amăduirea sufletu-liii şi a trupului".104 „De accea alergăm la acest leac nu numai o tlatâ.'" „astfel. Grigorie de Niiziunz. 15. IV. . spune Sfantul loan Gură de Aur. '■ Qmilii lu Mtitei. Episiah câire Iţfesmi. IV. 18. 2. 201. facut nemuritor prin putcrea lui Dumnezeu. IV. VIII. Nicolae Cabasila. 9.100 De aceea Sfinţii Părinţi nu numai că văd în ea Jeac şi doctorie.. Ibidem. ne facem «părtaşi duronezeieştii firi»". 37. şi nu există nict una dintre trebuinţele credincioşi-lor pe care să nu o poata ea mulţumi cu toată deplinătatea". scrie Sfântu] Grigorie de Nyssa. loitti Danmschin.1* Prin această Sfântâ* Taină i se dă omului „o hranS nouă şi proprie naşterii celei de-a doua'\w Jn toatc privinţele accasla Taină esie desâvârşită. Sf. '" Despm viaţn in Hristos. să alunge influenţa primejdioasă a Otrăvii de mull (imp înrădâcinatâ în Irupul noslru.După ce am gustal odală din stficăciunea însâşi a firii. 106. Cuviini df ţndemtt eătre etlni. IV. îi cere creştinul lui Hristos înainte de împărtăşire. Cuteheze niistagtigive. şi noi devenim „hristofori". ' Ibidem. Dogmatlca." ' .). odată luând în noi acest leac. 2. 35. Dexpre vkiţa i/i flrisias. 30.. după cum «pnţin aluat dospeşte toată framântătura». " Cf. 55. Cf. Sf.3. 23. XX. 271 . Sf Ignufie Teoforul.1 care să mi dea înapoi prin puierea acestei doctorii. VII.'tthmiduireu prin Sftntel*' Vain? noasire. după cuvântul Apostolului. cflci m. Clement Alexundrinul. scrie Sfântul Grtgorie de Nyssa. 34. odată introdus în noi. IV. Convorbiri duhmtiicesti. p. tot aşa şi accst Trup. ci mereu (. Ce leac poate fi acesta? Nu ulnit decâi acel Trup minimal care a biruît moartea şi care s-a fScut izvor al vieţii noastre". 101 ci o socoit'sc chiai' leacul pri» excelenţă.''? adăugănd: „Câci.106 Aceeaşi rugămime se face Sf Chîril al leiusalimiilui. loan Casian. peniru ca.

XLVI. Nicolae Qibasila. vol. ctt. 23. „După ce am gustat din otrava care a dus la stricâciune-a (dezbinarea) firii noaslrc.11* Aşacum vedem din rugăciunile de dinainte $i de după împartăşire..1"7 lar în altă rugăciune.."1 îl vindecă pe om de bolile patimi-lor care s-au ahătut peste el din pricina negrijii sale de a vieţui potrivit daruri-lor primite la Bolez. Va&ile ecl Mare).""1 „reînnoieşte frumuseţea noaslra su-fletească de altfidatâ". "* Ibidem* 52. pe aceştia Domnul îi tămaduieşte". Preacuratele Taine au puterea de a lumina cugeiul omuluî. p. „îndreaplă chipul Săii în noi ori de câte ori dă semne că vrea sa se strice"..":' lucrea-zâ cu putere tămăduitoare în întreaga fiinţă a omiilui. aducând-o la integritatea iniţială. arata Sfânail Nicolae Cabasila. dar ele nu sunt de ajuns şi nu aduc nici un folos dacă* nu sunt însoţite de leacul desăvârşit care este Euharistia. 35. Omiiii ia îdan.108 Sfântul loan de Gaza.:" aducând mântuirea suflelului şi a trupului.11* de a alunga gândurile răutăţii ' ° şi de a fi sta-vilă relelor obiceiuri. vorbind despre Sfinlele Taine spune: „Pe cei păcătoşi care se apropie de Sfintele Taine ca nişte rAniţi şi ca unii ce ccr milă. 3. Ibidem.. a Sfântu-lui loan Gură de Aur. scrie Sfăniul Grigorie de Nyssa."' Preacuratele Taine unifies făptura orneneasca dezbinalâ şi sfâşiată de păcat. vol <"''. [" Ibidem.'2 .rv. fee. avem nevoie de Cel care pe toate le uneşte". Rux'ti'itmHe ilinainle de itit/rârtâşire (Rugăciunea a şasea). IV. Scrisosuea 464. creşlinul cere ca împărtiişania sâ-i fie „spre însănătoşN tea smeritului meu suflet şi trup".213.121 De asemenea. Sf. Despre viafa în Hm- rew . '" Ibidem. "* Ibidem. 272 . : ' ftttgadunett a şasea (a Sf. 37. Dogmatiea.. Căinţa şi lupta împorriva pacatului comribuie desigur la u'imăduirea omului. Vasilc cel Mare)."3 „vindecă maieria noastra atunci când vrea să se stri-ce"'"' şi „intâreşte iarăşi voinţa atunci când este îndoielnică". . "* Mttrele euvdiif ratehelic. lu St Nicolae Cabusila."1 Trupul şi sângele lui Hrisios. lw Sf Varsaiiufie ţi Io:in. vorbind despre Euharistic. 35. rii.T Ibidem.5i . 13. I. 11 Rngâdunea « ţasea kurinted* îtnpărtâfhvi&St. Rugăciunca a doua inainte de îtnpăitâţiie (a Sf.. 1:1 Ibidem. Sf. Ele curaţâ sufletul şi trupul11' de toată întinâciunea păcatului.('ondiţiile generate ate lămdduirii şi în prima rugăciune de după împărtăşanie. loan Dnniuschin. răspândindu-se în trupul şi sufletul celui care le primeşte prin Sfâma împartăşanie şi amestecnndu-se cu ele. "ibidem."1 Trupul şi sângele lui Hristos. 113 Sf. ele îl fcresc pe creştin de tol raul şi de toată lucrarea diavolească. loan Gură de Aur. loan Gum ele Am). "' Cf. 1 Ibidem.

pislola ct'ttre Efoseni. 2 » Sf. este o taina desri-nută creştinilor bolnavi. XX. Contra ereznlor. „(Omul) Irăieşte nu numai în urmu mâncării fireşiî. Dognuitica.IM le ţin în viaţă. 2. Conl/a enziilor. 2. 12.Tăituithiirea piin Sfitttele TaitiiElc sum ydevărată hranâ pentru suflel şi ttUp. această Sfâiilă Taină ii rcpunt* pe om în slarea de comuniune cu Dumnezeu şi îi redă vîaţa (cf. cu care ne hrănim. Sf. .1" 6. 13. care face vii pe cei ce gus-titdintr-însa". lustin Mnrtiml şi Filosofiil. Sf. 273 .. 1'" Ibidem. In 6. 2.) în Evanghelii. 37. „A aduce iarăşi la viaţă pe cei care au muril din cauza pficatelor. Contm er&fflor. 2. 106. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. V. " Ephiota cătrv Efesenl. V. Maslul Taina Maslului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe eel bolnav şi " Sf. loan Guiă dc Autl. irineii. Apostolul lacov vorbeşte despre ea şi în-deamna* la folosirea ei în Biserică.. * RttgeSciutuvi " zecea ta Sf. 1 . 2. ungându-I cu iinldelemn. numitâ şi taina „untdelemnului sfinţit". XX. XLVI. preface şi umple de viaţă pe cei ce se împărtăşeşte". 13). "' Cuvânt împatrîva efinihr.:u Dtipre viaţa t» Hrislos. 51 şi 53-54). Grigorie dc Nyssa. în împăr-tăşanie lucrurile slau chiar dimpotrivâ: însăşi Păinea vieţii schimbă.152 De aceea Clement Alexandrinul numeşte Euharistia „leacul (Odpuaicov) nemuri-rii". 111 Cf. 66. 13.). 6. In 6. Irincii. loan Daniaschin. X. fiind cu adevărai singurul izvor de viaţâ dătâtor (cf.. căci aceasta nu ne dă prin sine viiiţiW. 2. în timp ce Pâinea vieţii este însăşi viaţa.ni fâcându-l nestricacios şi nemuritor. IV. în sânge hrănitor. Irineu.::u împărtâşania îi da omului viaţa cea veşnică (In 6. . 37. 57). in numele Domnului. V.11' la fel caSfânlul Ignatie Teoforul. Sf. Contra erezjitor. F. numeroase vindecarî fScute de Sfinţii Apostoli fiind legate de ea: „Ungeau cn unldelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau" (Mc. 57) şi viaţa dumnezeiască. ' Sf Irineu. Dogmatics IV.'*1 care adaugă: „şi doctorie pentru a nu muii ci a trăi veşnic în Iisus Hristos". căci îl primeşte pe în-suşi Dumnczeu (In 6. 3.13* Pri-mind prin Prea Sfânta Taina pe însuşi Cei care estc pricimiitorul vieţîi şi Viaţa însăşi.niMschin. Omilu la loan.2-3. loan Gwă de Aur. Mtnr/f vitvânl tatehrlir. făptura omului primeşte belşug de viaţă. Intalnim aceaslă Sfântă* Tain. V. Apologia tnlSt.128 în vreme ce însirâinarea de Dumnezeu i-a adus omului moartea. s) loan I i.1^ le întă-resc'" şi le fac mai puternice127 şi aduc „împăcarea pulcrilor sufletesti". aşa ceva numai împărtăşania poate face". 51-58). 2. 3.: Sf. 2-3. IV.. " fîugăcktftea ■*>/■ Vaxile </f ilupcî sjîinto împăfiăsanie.Sf. „Hrana trupeasca" se preschimba. spunîlnd: „Esle cineva bolnav între voi ? Să chcme prooţii Bisericii şi să se roage pentni el.

înainte tie cea de-asupwa: I Tim.Condiţiite generate ale ttlmâduirii Dornnul îl va ridica şi de va fi făcut păcate. în mod obişnuit. Maslul este săvârşil de un sobor de şapte preoţi. 5. înainte de prima ungere se cites» lac. ungfind cu untdelemn sfinţit nu nurnai pe cei care stau să moară. care-l privesc deopotrivă pe eel bolnav şi pe cei din preajma !ui. 7 Asifel. 27-13. 15. 12. 10. balrânii (npeapvcfepoi) Bisericii despre care vorbeşte Apostolul Iacov. rostesc următoa-rea rugăciune: „Doamne. I si ML 8. 6. diferite. Vom menţio-na doar aspectele semnificative ale acestei slujbe. I -7 si Lc. înainte de cea de-a doua: Rom. în cazuri excepţionale. înainte de cea de-a cincca: 2 Cor. 14-23.1rşeşte curent aceasta. Biserica foloseste texte dm Sfanta Scriptură care istorisesc vindecări minunate ale bolilor. chiar dacă ei nu suni grav bolnavi. se vor ierta lui'* (lac. 1 -10. Cele şapte rugaciuni. şi dc aceea o prezentăm aici. ci pe toţi cei care doresc aceasta. care cuprinde în trei man parţi. A treia parte a slujbei consta în ungerea ceiui bolnav de călre fiecare preot. 1-13. 10-16 şi Lc. sfinţeşte untdelem-nul acesta. mainte de cea de-a patra: 2 Cor. iar in Biserica Ortodoxă Greacă se săv. se admite savdrsirea slujbei de călre Irei. 21-28.9-13. chiai lie cfttre un singur preoi. 16-7. pe rând. 8-11 si ML 25. "' Descrierea detaliată şi textul complei al slujbei pol fi gasite in MvUtjehric. înainlede cea dc-a trcia: 1 Cor. de altfel. înainle de cea de-a şasea: Gal. I si 5-8. Ele ara-ta iubirea şi milostivirea pe care Dumnezeu le-a arătat-o înlotdeauna oarne. 10. pentru aceste paisprezece citiri. cei şapte preoţi.) pentru eel care va primi Sfânta Taină.137 Apoi fiecare dinlre preoţii care-l ung pe eel bolnav rosteşte o rugaciune. Fiecare dinlre ungeri este precedată de citirea unor texte din Epistolele Sfinţilor Aposloli şi din Sranla Eviingheiie. 1. Dupa ce s-au rugat „ca să se sfinţească untdelennuil acesta prin lucrarea şi venirea Sfântului Duh". 8 şi Mi. Biserica a perpetual aceasta practică apostolică. iar aceasta ungere se poate face ori de câte ori este nevoie. ca toţi cei care participă la această slujbă s3 fie unşi cu untdelemn sfînţii. 22-6. 25-37. 5. ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire şi spre izbă-virea de toată patima şi întinăciunea (rupului şi a sufletului şi de (oată răutatea". 2 şi Ml.Sfanta Taină în casele creştinilor şi este admînistrată chiar în lipsa oricărei boli trupeşti. 5. dar are şi menirea de a vindeca bolile sufleteşti. alături de celelalte mijloace de llmăduire a sufletului. Ea se adresează în primul rand celor care sufera de boli trupeşti. 19.13" Prima parte constă înir-o „slujbă de mângâiere" (napdicXrirjic. Biserica Ortodoxă Rusit aplică ungerea cu untdelemn sfinţit în cadnil Tainei Maslului luturor credincioşilor în Joia Mare. A doua parte are drept scop sfinţirea untdelemnului care se foloseşte pentru ungere. care cu mila şi îndurările Tale tamăduieşti zdro-birile sufletelor şi ale trupurilor noastre. 5. ?JA . ocup3 un loc esenţial în cadrul slujbei. 14-23 şi ML9. 15. însuţi Stăpâne. In cazuri speciale. 14-35). numeroase evhologhii vechi cer. doi sau.

înlreaga slujbîî de allfel are un caracter penitential. Domnul nostru lisus Hristos. Apoi cci şapte preoţi. care ai trimis pe Unul-Născut Fiul Ta"u. înnoirea întregii sale fiinţe şi a vieţii în Hristos. dar loate pun mângâierea suflelească alături de cea tnipească şi leagâ vindecarea sufleleasca* de cea irupeascâ şi.tămăduirea bolîlor su-fleieşti şi iertarea păcatelor. rostind o rugâciune de pocăinţă. prin care I se cere lui Dumne-Zeu iertarea pâcatelor lui. . făra a o pune mai prejos pe cea din imna. ci şi .. să-i uşurcze suferinţele. Fiecare rugăciune insistă în mod speciaJ pe una dînlrc aceste cereri. toate o arală ca fundamental. însoţită de această rugăciune: „Părinle Sfinte. Dumnezeule.aşa cum am arătat .) Cfl Tu eşii izvorul tfimăduirilor. ta-măduieşte pe robul Tău acesta (N) de neputinţa rmpească şi sufletească ce 1-a cuprins şi-1 fă sâ viezc prin harul Hristosului Tău (.'/'âiiuidiiired priii Sfinteie Ttiine nilor. să-1 vinIIL'CC' şi să-l înlârească Irupeşte. Dumnezeul nostru". pun Sfânta Evanghelie deschisă pe captil celui bolnav. li cer să-l ţinîi în viaţă pe eel bolnav. Urmează ungerea. care se explica prin faptul ca această Sfânlă Taină are drept scop nu numai vindecarea bolilor trupeşti.'! si mai imporlantă pe cea dintili. mântuirea şi shnţirea. doctoml sufletelor şi al impurilor. potrivir dublei semnificaţii a verbului <<7(d£eiv) folosîl de Sfânlul lacov: „Şî nigăciunea credinţei va mânlui/va vindeca pe cel bolnav si Domnu! îl va ridica şi de va fi făcui pacate. întărirea sufletească. să vindece toată boala şi să răscumpere din moarle. împreună. dar mai ales şi mai presus de orice I se cere lui Dumnezeu iertarea păcatelor lui.. se vor ierta lui".

voinţă libera. ci numai daca acesta vrea să-1 primească şi-l doreşte cu toată fiinţa sa. şi. iubind. prin Sfântul Duh. 448. decât dacă se deschide cu toată fiinţa sa harului c. a noastră e dorinţa de împreună-lucrare". I. scrie Sfânlul Macarie Egipteanul. dacâ îşi îndreaptă loate puterile şi toată viaţa sa spre Dumnezeu. care sunt Sfintele Taine. că suportă osteneli şi că săvârşeşre o lucrare. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. asemenea lui Hristos. in primul rand. 66: Explicarea dunmezeiestti Uuirghii. pe lângă condiţiile objective ale tamăduirii şi îndumnezeirii noaslre. cunoscând.2. are. Prin urmare. cu toate că vindecarea şi mântuirea omului işi au unicul izvor în Hristos şi ne sunt dăruitc doar în Biserică. 10. dar cu „strădania binevoitoare a omului". pe aceasta o cere Domnul. nu-i dă cu sila harul Său. care se dă celui ce vrea (să faca voia Lui) <i crede (în El). 276 . ' Despre \Hafa to Hristos. lucrarea mantuitoare a Duhului depinde de voinfa omului". 5 Despre viaui in Hristos. sa cunoasca.deşi poate -. 16 ' OttdM duhovnieeftl (Col. XXXVII.1 se adaugă bunavoinţa.7 adău-gând că viaţa în Hristos stă într-o împreună-Iucrare a lui Dmnnczeu cu omul: . ci harului lui Dumnezeu. el nu ia locul omului şi nu acţionează in locul lui. respectând liberlalea omului. ele ' Discursuri etice. care sunl libera noastră participare personală. îinpreuna lucrarea de bunăvoie cu harul primil. Faplul însă că mintea este impulsionată. Altfel spus. să iubească. X. Dumnezeu însuşi nu face nimic . El ri cere omului ca. potrivit firii sale.1 Dumnezeu.. spune Sfâniul Simeon Noul Tcolog.lucrarea pomeşte de la Dumnezeu. „Omul.ire îi este dăruit prin Sfântul Duh. I.1 Puiem spune acelaşi lucru dcspre toate ceielalie Sfinte Taine. din respect faţa de libcrul arbilru. II). Voînţa omului este deci un ajuîor esenţial.* Condiliile subjective ale lăniăduîrîi şi snnătatea în Hristos 1. Fără voinţa omului.'1 Altfel spus. Voinţa de a fi vindevat „Nii ne este de ajuns spre mantuire numai Botezul". nu aparţine omului. Sfintele Taine ne dăruiesc viaţa în Hristos. Omul care sc împărtăseşle de ele nu devine cu adevărat o nouă făptu-ră.. din partea noastr. trebuie să existe condiţiile subjective. A Lui e propriu-zis săvârşirea. 1. sa fic gata sît împlinească voia Sa. în sfârsit.

sîS-I asimiJeze. doar în parte. şi in special la Botez. Despre Bt'irz. 7. se ccr din partea noastră mulle incordSri şi grele strădanii". Cuvâni ascetk' fti lOOde capete. I. XV. Sfantul Nicolae Cabasila scrie: .Condiţiite xultiertivr ale lanuMnirii si stiiuîmlea m ttrisl"* presupun totuşi asentimentul şi conlucrarea omului. Sf. IX. II). a sc vecleji: V.7 Jn toate Sfiniele Ţaine.ot-Borodinc. XXVII..11 Râmatie însâ ca el însusi să se dezvnlie în coiilbrniilate cu harul. mai ales tic Maciuie Egipiejinul. Macarie Egiptcanul.. 7S. dacîl „sufletul (. aşa cum spune Sl'ântul Serafim Je Sarov. lăsăndu-se pătruns şi (ransfor-mal de hiir. care se află în el. 9. II). Sfânruf Diadoh al Poticeei sptine: „renaşlem prin apă i ).t m Hri&as.1* IV de a!Că pane.Hli(ia leologică ft WCCticâ orto<Joxi1. 1970. dar a ne-o păstra pe mai departe întrea-gă şi ii rămâne vii în toata* vremea desfâşurării t*i cere sfriklanie şi din partea noastră. 5. ' lh-\jne viafn in ffristow VI. vointa ta nu KaBordScuB!".) nu conlucrează cu harul Duhu-lui. iirmează ca\ spre a putea sta pâna* la sfArşil în puterea hanilui. indifereni de evoluţia sa ulterioarîi. Sf. XV. 19).l se straduiasca" sâ sporeascn harul. Nicolae Cabusilu. Otnitit duhamlcefti (Col. omul trebuie sa se străduiască sâ ptfsrreze harul primit. creştiriul primeşte pleniCudinea harului. 6. esie îndepănat de la izvonil vieţii. 1 ' 'tmvffrbireff cu ftfotovifov. 2/6-222. aceastil viaţîj atamă iiu-niai de alotputernicia MâiHiiitorului. Paris. Dumnezeu revarsfl harul Sail in chip deplin asupra omului.* Ele se Iticreazii prin sinergia din ire haml dumnezeiesc şi stradania omeneascăV" Sfiiiuiil Macarie spune ca. 5. neglijent fiind. Marcu Asccttil. dacă venim la Dumnezeu de bunăvoie. din foată inima". Mcolae Cobaailfl. St. 1 0milii . ca until care s-a făcul nevrednic de acesta şi de coinuniunea cu împâratul eel ceresc". p. •' OmiUt duhctvntctyti (Co). Raspnnsiuile 5." Pede 0 parte. I. Lossky.La începimil ei. I." Dar omul il poate pierde. II). cum spune Sfantul Macarie Egipteanul. ca „voia omului să concorde cu hand".. 16.. /// deiţwalîim </. " CS. Sfantul Macarie Egipteanul explicS ast-fel accst lucru: „Ar fi de neînţeles cum de s-a scris: «Nu stingeţi Duhul» (I Tes. deschizându-i-se în întregime. omul trebuie s. supiinîindu-i-se şi punânduşi fiinţa şi exîsienţa în acord cu el. '•'Cf. iar prin aceasta îndatS ne curăţim si sufletul. dacS fu nu l-ai stinge atunci cand. 277 . iar omul trebuie sii-1 pâstreze şi să-1 facâ al său. "Cu piivire ]n semnificuţia acesrei noţinni. IOCIIJ şi imporranţa ei în tr. şi (riipul.h Vorbind despre Botez. 7. 2. Ast-li-l.'0 Aceasla nu însea-mnfi că harul primit fa Botez s-ar putea lua de la om: el îi aparţine de-acum prin lire. să-l lacil să rodeasca" în el. 194-196.• l'lioinme. M. Ele cer. Pailt |044. să staiuiasca în har şi să se fase pairuns de el. Sfânrul Grigorie de Nyssa arată că „schimbarea vteţii noaslre dobârulită prin 1 Ibidtm. Murcii Ascetul. 17.. TeiTUenul siiteigie cste ficcvenl folosit ile SfinlM Paiinti.. La Botez. p. Dtipw \uiţ.hihovnuesii (Col. Aceasta nu înseaninn că haruf i-ar fi dat omului cu măsură.tie I'&gUm //'Orient. Tlliologig mystiaiu. atunci este dezbrăcat de cinste şi este îmbrăca! cu ocafa".

280CD. atunci „apa (Botezului) e numai apă. care se dă-ruieşte deîndatâ. făra a nc impune săvârşirea binelui. ibidem. El nu ne sileşte să-i Morele cuvâni catelwtu\ 40. căci. darurile sădite în firea sa prin har.?0 curaţirea deplină.1* Altfel spus. 6. a sc vedea Sf. Ibidem. ibidem. spune câ prin Botez harul cel sfânt aduce două bunuri: cel dintăi. este reslaurarea chipului lui Dumnezeu din om. a Cf.16 Sfântul Diadoh al Foticeei." La Botez.21 Dacă după Bolez noi continufim să pac&uim şi sft vieţuim în chip pâti-mBŞi dacă şi după aceca suferim din pricina raului şi suntem bolnavi cu sufletul. în întrcaga sa fiinţă şi în (oatA viaţa sa.Condifii/e generate ale tânuidiiirii Boiez nu-i propriu-zis o schimbare dacă noi rămânein tot in starea în care am fost". Dumnezeu ne-a dfiruit plenitudinea hanilui Său. PăYmţi. dacă omul „duce după primirea tainei o viaţă la fel cu aceea dinaintea ei". Răspunsurile 2. mai ales în ti-aiatul său despre dumnezeiescul Botez.17 Pintrc toţi Sfinţii Părinţi. Harul care ni s-a dat este cu totul desăvârşit. de vreme ce am fost scoşi de sub StSpânirea lui. după cum scrie Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu poţi fi ceea ce n-ai ajuns".'1 eliberarea din robia păcatului" şi sfinţirea întregii sale liinţe. Raspunsul 5. (T ibidem. 5. 6. • Amintim ca prin Botez Sf Mnrcu Ascetul înlelege în general. u Cf. iar al doilea. în general. Raspunsul 2. cu loţi Sf. pe mâsura împlinirii ponmcilor. Despre cei ce creel câ se bulrepteazxi din Jâpte. căci am fost spâlaţi de acestea. care este ajungerea la asemânarea cu Dumiiezeu. Nuniai din pricina lipsei noastre de grija* ni se întampla" toate acestea şi noi suntem deci răspunzători pentru ele. ansambltil celor două Taine: Boiczul propriu-zis şi Mi range KM " Despre Botez.24 Harul pe care-l avem în chip deplin nu se face vatlit şi nu devine lucrător decât pe măsiira credinţei şi nă-dcjdii noastre şi. 16 ibidem.18 El insistă astipra faptului că „SfAntul Botez este desavârşit":|q prin el. 1' ('uvânl ascetic in 100 tie ca/w/e. 11 Cf. 13 1 27S . de ultfel. Maxim Măiiurisilonil. Răspunsiirile 5. Riispunsul 5. „aşteaptiî să infăptuiascâ aceasta împreunâ cu noi". 61. şi nici liraiiiei diavolului. dacă nu se strilduieşte ca toatâ fiinţa sa şi întfeaga Iui viaţă să fie conforme cu chipnl lui Dumnezeu reslaurat prin Botez. ROspunsuri cettre Talasie. 89. 3. '• Ihide/n. 17. omul Irebuie să împlineasca' şi sâ" desăvârşească tn mod personal şi prin libera sa voie. omul primeşte harul desâvârşit al Sfântului Duh. Despre tiotei. noi suntem cei nedesăvârşiţi faţif de el. PO90. care locuieşte în chip tainic in noi. Respectând libertatea noastră. Sfântul Marcu Ascetul este fărâ îndoialn cel care a afirmat cu cea mai mare tărie şi în modul cel mai direct toate acestea. Rfispunsuiile 2 şi 5.14 şi chiar ajunge să spună că. '" Ibidem. la rândul sâu. pentni că nu se vede nicăieri în cel nou născut nici o urmăde dar al Duhului". aceasta nu se datoreazît câtuşi de puţin UrmWor păcatului strămoşesc. Câ( priveşie distincfia precedentă.

El se arată lucrător (fcVEpyaic.41 a n&lejdii42 şi a împlinirii poruncilor. '* Ibidem. 17. <'I ibidem. 5. ibidem.('imthţiile xubieciive ate tâmudturii %vi sânutaiea în Hristos primim raudele. ibidem. " Cf. Tot astfel. ibidem. 2.17 Iar de cadem in ispita. Şi cu adevărat suntem cu totul liberi în faţa ispitei. cu voia noastrS cădem. 5. 13. ibidem." Pc noi înştnc rrebuic sfi nc învinuim pentru păcatele noastre. Rfispunsurile 2 şi 5. "' Cf. 11.) şi îşi vădeşte roadele pe niiisiira credinţei noastre. 41 a. ci se fac din pricina lipsei noastre de credinţă şi din lipsa de grijîi faţa* de lucrarea poruncilor. ' Cf. 12. dar îi rămâne libertatea de a pâcătui. 279 . 4> Cf. 14. dar ţine de noi s. iar nu pe Adam sau pe diavol. dar păstrarea curaţiei care nc-a lost dâruită cere împotrivirea la ispite şi împlinirea poruncilor. Despre pocămţă. Dacă nu primim gândurile răutăţii.*' Având deptinâ libertate. ibidem. 111 Cf." Dupa" Botez. el ajunge întinat ca mai înainte. "CX. păcatele pe care le facem după Botez sunt „abateri ale Ubertăţii". şi nu suntem răspunzători pentru Ba. II. căci am primit spăla-rea păcatelor şi eliberarea de sub tirania diavolului. 3. 9. omul Irebuie să lupte ca să nti sc mai întoarcă hi cele dinaintc şi să nu mai cadă în păcai şi în parimi. ibidem. 0 Cf. ibidem.2h Omul este deplin curăţit prin Botez. '"Ci. 11. 2. la Botez cere şi ea străda-nie din purtea noastrii. căci vine de la diavol." caci prin Botez ni s-a daruit puterea de a rezista atacurilor Satanei şi de a birui ispita. : " Cf. *XX. " Cf. ibidem. ibidem. Rfispunsurile 10 şi II. punerea in lucrare a harului sfinţitor şi îndumnezeitor care ne-a lust dat in chip dcsăvărşit. ibidem. noi suntem în continuare supuşi ispiteî. * Cf. 11.41 Astfel. 16. ibidem.13 iar uceasta nu ţine de noi.M Lucrarea răului în noi are numai două cauzc: părăsirea poruncilor şi faptele rele (acute cu voia noastră după Botez. n O. iar dacă păcăluieste.2* Greşelile care se fac dupa Botez nu se datorează vreunei nedesăviirşiri a acestuia. in duhul oredinţeişi ul nădcjdii. Despte Botez. 13. ibidem. ele nu ne pot atinge şi nici nu pot stărui in noi. dar tainic (HWUKCOQ). 27 De aceea. ibidem. ibidem.l i ne împotrivim şi sa lepadam momelile lui şi orîce rasârire de gând rău. Păcaliil lucrează si dupâ Botez HI noi pentru c. 5. '■' Cf. căci prin Botez am fosl cu totul eiiberaţi de înclinarea sprc rău moştenită prin păcatul Iui Adam'0 şi de tirania diavolului.40 Feri-rea cu loml de rău este cu putinţa" prin hanil Botezului.1 am ales sâ-l iubinv* şi din pricina lipsei noastre de grijă.

de noi şi de vrednicia noastra depind păstrarea lui şi arătarea lucrării sale". ilupa cutn vom arata in conliniiare. cu toate câ prin ea creşlinului îi este dal In chip deplin însuşi Hristos. 4U RasputWtri rotre Talasie. Sf Si meon Noul Tcolog. dar lucrarea lui se aratâ in ficcare dupa vrednicie şi in mftsura impltnirii ponincilor.50 Nu este de-ajuns că există un Doctor atoipuiemtc. ibidem. pentru ca omul si3 fie ipso facto izbSvii de suferinţele sale. lucrarea Tai-nei fiind legată de dispozitia duhovniceasca" a celui care o primeşte. Ca şi harul Botezului.47 De aceea. pe care o aflum mai ales în PisciirsiitHe sale tllce. Sf. că „fiecure dobândeşte dupfi ma-sura credinţei lui nrfltnrea lucrarii harului. atunci. Aşa încfit fiecare îşi este distribui-torul propriu al hanilui1'. care să-i poatâ fi adăugal prin strfidaniile noastre -. Care pîîlrunde în toate mădu-larele (rupiilui şi in toate puterile sufletului. prin Sffintu Taină. care poate să vindece orice boala. 24.45 Acelaşi lucru Î1 putem spune şi despre Euharistie. Şi tot aceste rugăciuni. 236-250. vorbind în mod general. spune Sranlul Nicolae Cabasila. Cf. Maxirn Mărturisilcmil. B Catetuatbaptismal*. 54. îl cheama' pe creştin să se deschida cu roatâ fiinţa sa spre primtreii Celui de care se împărtfişeşte. Astfel.CottdifiUe generate file lânuuhihii dacă harul mi poate spori in noi . mai trebuie ca omul să alerge cfltre El şi să-I cearfl ajutorul. care este o recapitulare a acestei concepţii. are o concepţie aseriiănăioaic.4'' Putem zice. ca să se învredniceasca* de lucrarea Sa tămâdu-itoare şi sfinţitoare şi ca s. IV. 5I6D. prin împlinirea poruncilor. XIH. Riispunsul 17.4* Virtuţile la care ajungem nu sunt decât o dezvSluire din ce în ce mai ampla a hanilui de la Botez. * Btsprt viafa in llristos. II. ea nu acţioneaza" automat şi oarecum magic. Cele donâ sure tie Cajtele despre cimoştiiiţu tie Dum* ttez/BUSi iciiiunniti inlnifHirii. 5. a 280 .! decât dacă eel care s-a împar-tăsit este pregătit să o primeasca aşa cum se cuvine.4" Lucrul acesta este valabil pentru toate celelalte Sfinle Taine. dar mai întai de toate "Ciihitlenu 17. Rugăciunile dinainte de împâităşire4'' subliniază chiar că eel care „se împărtăşeşte cu nevrednicie. ca şi cele de după îm-părtăşire. *Cf. Cf. sunt unii „oameni care mai păstreaza semncle bolii şi urmele rănilor. şi haftil Euharistiei se da In chip deplin uiiiiror celor care se impârtăşesc de el. MoUlfelnic. o data cu Sfânlul loan Gură de Aur: „OdatS primit harul. osanda sieşi mănâncă şi bea". dacă la vremea lor nu s-au îngrijit destul de aceste râni şi dacă suflelul nu le-a fost pregătit pe cfil de mare era puterea de vindecare a hanilui luat". Nici in acest caz Dumnezeu nu-l sileste pe oin. Sffin-tul Maxim spune. PG 90. 56. noi putem spori în har. '? Cf. dar aceasta nu se manifest. 55.1-şi împroprieze harul prim it.căci este cu totul desăvârşit şi nimic nu-i lipseşte. V. ea are putere prin sine.

■Trvtamenftit holilor eliiifsti. 4." Nu există nici o suferinţâ* pe care Dumnezeiescul Doctor sâ n-o poatâ vindecu: e de ajuns ca omul sS-l ceară ajutorul şi sa I se incredinţeze cu totul. chiar şi eel slabit cu totul de boală. Lasă-te cu credinţă în grija Lui. Bl nu va mai sta la îndoialiT. râlăcire sau trebuinţă. f'arfi să mai poatft lucra ceva din cele trebuincioase. indiNimna Sfântul Chiril al lerusalimului. este necesar ca omul sâ" voiască cu adevfirat să se facă sanătos.. II. Tot aşa. „Hristos.ldejde şi nepăsare bolile.Cel lovit de boalâ şi cuprins de fierbinţeală şi care zace în pat.Condi[ii/e mbiecttvt ale tânuidiuiii $t stiiidtatea in HristOS trebuie să dorească cu loata* puterea să se vindece. cum spune Sfantul loan Gur. sa nu se întoarcă de la Cel care singur poate să-1 vindece. El trebuie să se întoarcă spre El şi să-L cheme în ajutor. faţă cu slăbiciunile căpătate din iK-ştiinţă. au alergal la Medicul eel ceresc".v' Şi tot el nraiâ că oricare om. 2X1 . să-şi vadîi 1 impede bolile şi. cu minte smerită şi totuşi prevăzăloare.. II). necugetată leacul. 6. dumnezeiescul Doctor. ci-şi vedc de gandurile ci (. totuşi vorbeşte despre ele şi minlea nu-i stă pe loc. " Tot aşa spune şi Slanlul Vasilc eel Mare: „Marele Doctor al sufletelor e gata sâ vindece şi raul tail (. Pentru a dobândi de la Hristos tamăduîrea bolilor sale. arata-l Lui răul care te macină".. XX. n-ar fi dobandit vindecarea".) Daca tu te dai pe line însuţi. chiar dacâ este rapus de boala pacatului şi nu mai poate împlini ponincile care due la viata cea adevărată. " Cateheze Iniptimude.. XLVI. nu le pot lipsi leacurile din parlea acelui adevârat medic at sufletelor. nu ne vindecfi făra" voia noastra"." Sfăntul Macarie Egip-teanul aratâ şi el că prime condiţie ca să te vindeci este sa te duci la doctor: „Daca eel orb n-ar f'i strigal.l de Aur. De aceea este cu totul de Irebuinţâ ca mai întâi de toate omul sâ ia seama la starea sa. 6. daca crede cu tărie că va primi ajutor de la El şi dacă se caieşte dc viaţa sa rea si pâciîtoasă de mat înainte. V. ^Oimllidulwvniceşti (Col. mai ales celor care nu şi-uu dispreţuit prin dezn. totuşi nu-i lipseşte puterea de a se îngriji pentru viaţa 11 Omiili hi Matet..*1 lar Fericitul Teodoret al Cirului spune şi el: „Doctoral sufletelor nu-i sileşte pe cei care nu vor să se foloseasca" de Iea-curile Sale". XIX. poate să t'aca aceasta: .) şi chiar daca" el nu se poate mişca. XXVIII. ciici. „Celor ce-şi caută într-ade-viîr vindccarea. dacă se apropie de Domnul. ? EpLiiole. cunoscândii-le. „Nu stinl rânile tale mai mari decât şliinţa Doclonilui. suflctul cftzut dupâ călcarea pomncii in boala patimilor şi râmas l'ara nici o putere. ci. şi va li deîndala izbăvit de boalii. 4 " ( onvorhiri duh&vntcejti. nu si-au ascuns primejdiile rnnilor şi nici n-au respins cu minte. iar femeia bolnava de curgerea sângelui n-ar li alergat ciUre Domnul. întreaba totuşi iinde ar putea găsi un doctor bun şi-şi trimite prielenii sfi-1 aducfi la el. 12. scrie Sfăntul loan Casian. 8.

Pentru neputinţele trupului. ci simpla hotărâre si voia noastră sunt de ajuns. boala este biruită. 4. de ştiinţa sa. nu se poate izbăvi de boală".. XXVII.17 într-un cuvânt. e nevoie de doctorii scumpe şi mulţi bani. ajunge să doreşti din toatâ inima să te vindeci. iar daca. 3. VIII. ori cinci: de doctor. de boală şi de putcrea leacului. Domnul nostru.v' Voinţa de vindecare trebuie s. :.ipete sanatatea"..i se arate nu numai în chemarea în ajutor a Doctorului. putem vorbi de trei lucruri. III). eel care voieşte să se tămăduiască nu are un lucru greu de făcut. Dacă. 2.Nu este totdeauna uşor să lecuieşti relele trupeşti. aşa cum se intumpla uneori.60 adău-gănd: „Cel ce vine la doctor. ci şi în urmarea tratamentului. pentru ca el să-şi rec. Caieheie. Când doctorul. de nu se punc în rânduială dupa porunca lui. 25 29. dimpotrivă. Căci Hristos. dăm bani grei. 59. lar de suflet tTU ţinem seama şi nu ne îngrijim defel dc el. aceasta înseamnă să rămânem i n i n i Hristos şi să primim cu toatii inima ceea ce vrea El să facă pentru vindecarea noastrâ. Simeon Noul Tcolog. nu precupeţim nimic. de bolnav. trebuie să păzeascâ cele poruncite de el". el chiar li se " OmiHt duhavnictftt (Col.) Pentru ecle ale sufletului. '" Scrisori tluhovniceşti. cea mai de preţ şi cea mai de trebuinţă. Sf. cade pradă bolii. vindecarea sufletului nu cere nici drumuri lungi de făcut. dar noi ne străduim să scăpăm mai curând de bolile trupeşti. nici nu trebuie să tulburam liniştea altcuiva şi nici nu trebuie să suferim vreo durere.Cnmlifiilt? gene. w Cf. „Când e vorba de vindecarea trupului. fără nici o cheltuială şi făra durere (. n-ai nevoie de nimic din toate acestea.*'> .. în-duram cele mat cumplite dureri. ca să înlesnească astfel acţiunea doctoriilor. singurul Doctor care poate cu adevărat să-l vindece". ''■Omiliitastatui.. chemam mulţi doctori.). în cazul bolilor sufleteşti. şi toate intră in bună rânduială (. sau mai curAnd de patru.*" Sfântul loan Gură de Aur arata* că simpla dorinţă şi voinţa de a ne însănătoşi sunt de ajuns pentru a dobândi de la Hristos vindecarea sufletului nostru..1'1 Sfântul loan Gură de Aur insista şi el asupra fap-tului că bolnavul trebuie să colaboreze cu docrorul. ajunge să vrei. ştiinţa lui şi leacurile au ca sprijin voinţa bolnavului.. nici bogăţie. Câtă ostenenlă nu ne dăm peniru a lecui rănile care ne fac sa* suferim (. a vrut ca această parte a noastră. spune SfAntul Varsanufie. de care trebuie să ne îngrijim mai întâi de Loate. dar repe-de şi uşor poţi lămădui bolile sufletului. care din punct de vedere duhovni-cesc sunt mai puţin dăunătoare şi a căror tămaduire cere mult zbucium şi miilul osteneală: . XVII. să poată fi uşor tămâduită.mte ate lâmaduiiii sa şi poate să-L strige din adâncul inimii pe Domnul. bolnavul nu le primeşte ajutorul si nu le sprijina.)■ Când e vorba de inipnl nostru. Când acestea se înfruntă.. cu toate ca nepuiinţclc lui nu sunr atât de siiparatoarc. Când eel bolnav vine la doctor. cu toate că pentru asta n-avem nevoie nici de bani. iese un adevărat război.

. Leacul i-reclinlei Credinţa este începătoarea vieţii celei noi pe care omul esfe chemai s-o ducă în Hristos.3. în orice caz. din „nesimţi-rea păcaiului" şi penlru a frânge învârtoşarea patimilor sale.. dacă nu din slăbiciunea voinţei noastre r\H întreabă Sfântul Varsanufle. M Sf. 283 . Fericilul Augustin măituriseşle că o astfel de împotrivire fa(ă de Dumnezeu. Daprt liotez. iar acesta sunt: credinţa. Doclorul sufletelor şi al trupurilor. Credinţa presupune. Omul îşi aratâ voinţa deplină dc a fi vindecat şi contribuie personal la tamăduirea pe care i-o dă Dumnezeu prin cinci atitudini fundamental. RuspunMiiile 5 şi 17. prin credinţa are siguranţa că va primi de la El izbavirea de boak'i si mantuirea. de care depinde vieţuirea lui în Hristos şi care-1 fac în stare sa primească.). atunci ajunge sft se omoare singur.65 Penlru eel care n-a fost bo(ezat sau penlru eel care. 61. ' Scriw/i ttnhovniceşti. ci trebuie s. Ea este forţa cca mai putemică de care se poate folosi în acesi nou fel de vieţuire.1 creadă cu toată puterea în El.. împotrivindu-se mâinilor "OmiltelaPsalmul6. să-şi împroprieze şi să ducă la rodire harul tămfiduitor şi măntuitor dăruil de Sfân-tul Duh în Taineie Bisericii. sau. crcdinţa este cea dintăi condiţîe a tămăduirii sale. a căzut din m 'ii în boala păcatului.. 30. care se împotri-vesc harului tămăduitor şi mântuilor al lui Dumnezeu. rugăciunea..CondiţUle subjective ale tămâduirii fi mnduuea in Ilrisws împotriveştc şi ia partea bolii. l-a împiedicat să se dezbare de relele care-l stăpâneau înainte de converlire: „Starea sănătăţii sufletului meu. La fe] se petrec lucrurile şi aici. nădejdea şi lucrarea poruncilor. Cel bolnav Irebuic nu numai să sc întoarca spre Mristos. nu sc putea însîinătoşi decât crezâiid (. la început.ftî „Daca deci marele şi cerescul nostru Doctor ne-a dat leacurile şi cataplasmele. I.. Marcu Ascehil. numai să rămânem cu El. care.64 Am văzut deja că cel botezai irebuie să dea dovadă de credinţii pentru a piKea păstra hanil pe care l-a primit prin Sfânta Taină şi pentni cn acesla sa se nrate lucrălor în el. 2.. şi negreşil vor fi îndata tămă-duite". Nichila SUIhaluL Ofe MH) dc capete. pocăinţa. mai bine spus. '' Cf Sf.Prin credinţă îl recunoaşte ca fiind singurul Doctor care-l poaie vindeca cu adevârat de bolile şi suferinţele sale.)• Atunci când Insuşi Dumnezeu estc Cel ce se îngrijeş-te de rilnile noastre. prin credinţă îl chcama în ajuior. refuza să fie îngrijită. osteneaia omului căzui de a ieşi din starea de nepăsare faţa de decăderea sa şi faţă de bolile sale sufleteşti. aici a vein de-a face cu mi lucru cu mult mai minunat (. după Botez. de unde vine pricina pierzării.

TcodoCCl . „ca prin oglindâ". < :-U. Omilie la II ('oritileni.işî duh nl creilinţei". Sf. este.7£* 141.. 1V . Credmţa. Sf Maxim MiVlurisiionil. 25.300 ă* capett. Sl". dovedirea lucrurilor celor nevăzute" (Evr. II. înainte de a se ajunge la cunoaşierea/experiere direc-lâ. III.AVJ'IIHI acel. cunoaşterea pe care o dobfmdeste prin credinţa este pricinuiloarea vindecării sale. esie o mai-înaintecunoaştere. învaţa un Sfânt Biltrân. după ce a zăcut în neştiinţă şi rătacire. iar celei de-a doua. „Cunoaşterea luî Dumnezeu este vindecarea suflctului". 4. 79.('nruftfiilc generate ale fwndtlttirii Talc. hr. 116.76 ' Confessiaties (M/b1iirisiri). M Ap0flegme. la cunoaşterea singurului Dumnezeu adeviîrai. „încre-dinţarea celor nădajduile. S3. ed Olto. VI.il Ciruliii. Sf. Nicolue Cabiisila. Doamne. Teocloret al Cîrulni. ' Cf In 11. 1 < 'opi'ii' de mângâS$re. ea tl elibcrează şi-l fereşte de alipirea patimasS de sine. Nich'mi SiiiluKul. co-relativ.lndu-L prin credinţă. care implica în permanenţă dorinţa şi mai ales voinţa omului67 -astfel încât o putem defîni ca „liber consimţâmânt al sufletului'"' -. după" cuvântul Sfâniului Apostol Pavel.'Funcţia sa lămadiiiioare st. " Cf. " Cf. loiin GwS ilc Aui. 40. omul îşi recapată sanătatea re-cunosc. strâmbăndu-le fireasca folosire. *• Via'ţa Sj: Pahomie Q). cit. 258. Credinţa îl vindecă pe om dc ceea ce Cu-viosul loan Carpatiul numeşte „boala necredhHei'V' Bolind din pricina necu-noaşterii lui Dumnezeu. cunoaştere. 46. I. 4 (6).er. Despre viafa tn Hristos. Care ai facut leacurile credinţei şi le-ai împrăştiai pesle bolile globului pamântesc. în acelaşi sens: „După cum binele Inipului este sânătatea." Indreptându-şi prin credinţi* dorinţa şi voinţa spre Hristos. Esie cunoaşterea pe care omul o dobândcşie prin aderarea liberă a minţii Ş' a luluror facul-EăţUor sale la adevărul descoperit oamenilor de Sfântul Duh prin cuvântul lui Hristos. omul îi redă celei dintâi „obiectul" firesc asnpra căruia sa se reverse. II. a realiiăţilor duhovniceşti. menirea ei fireasca\ Iată cum prin însuşi aciul credinţei se lucreazH tfmiădui-rea puterilor sale sufleteşti. '' Cf. 4. adică de filautie. '" Cf.1 Sfântul Pnhomie.'4 iar Sfâniul lusiin spune. Capetedcsprtdrtigos!e. pe care păcatul le tmbolnăvise. 94. nu este oare aceasta pentm el vindecare si mântuire ?". Ea este.. 9I. a proorocilor şi a sfinţilor. 47.. I. 92. înir-un chip poirivit lor. I.. Evagrie. înlreab. prin marturia Aposlolilor. care este rodnl credinţei70 omului ajuns la desăvârşire. 28. dupa cum neştiinţa a f'osr cauza dintâi a căderii oimilui şj a îmbolnăvirii sale. Fer. tot aşa cunoaşterea lui Dumnezeu este binele suf'letu-lui'V* Dacă. omul ajunge. Cupete gtwstiie. atribuindu-le atata tărie". Tiatnim'iiiiil boliior eliueşti. '' l. 28-1 . " Fmgrnetitul IX. „călfnmt de credinţa 111 Domnul. II. I). ' ln mâsura în care credinţa il îndreaplâ pe om spre Dumnezeu şi-l uneşte cu El. p.1 maî ales în l'aptul că ea este cunoaştere şi-l duce pe om la cunoaştere..

" Sf." credinţa îl slobozeşte de neştiinţâ şi.('onJifiiff subfoctive tile itiinâtliiitii . ale sănatăţii Sale. sovăielnic şi necredin-cios. la fel.. Tatcuire la Psahmit US. puterilc intelecruale ale omului sunl curăţite.re Se recunoaşte ca fund chipul lui Dumnezeu şi menit să ajungă la asemănarea cu Acesla. 42. prin învSţătura Sa. XXXIII. "' & lisQrt iluhovnivesii. de nelinişfea care-i mistuie fiinţa.valu-rile unei existcnţe nestatomice şi schimbatoare" şi intra . scrie Sfântul Varaunufie.?/ . Sf. iar în locul lor vine cunoaşte-rca cea după DumnezeU. omul mi purea sa* fie decât bolnav. Ttfade. loate cunoştinţele greşite cafe s-au incuibat în suflet şi care-| due la stricăciune sum risipite. sum nestatomici 77 : Cf.. deplina". mişcat de vâiil şi aruncat încoace şi încolo" şi „nestatornic în toate căile sale" (lac.".*" Ajungântl prin credinţă la cunoaşterea Celui care esle Adevănil (In 14. scapă de umâgire şi de tot felul de rfităciri iscate de necunoaşterea adevâia'ei vieţi.79 Prîn credinţâ. Ajungand să-L cunoascS din nou pe Dumnezeu. Atitta vreme cât era supus îndoielii.. Grijrorie cle Nyssn. care-l fac pe om „asemenea valului mării.într-o viaţă neSChimbătoare". II. lese din . Catehezr. Af'Ia" latura duhovni-cească a fiinţei sale. spunc. Aslfel. boala care-i înacină pe cei carc. avand o credinţă şovăielnică. loan Gunl de Aur.. QlttiHe h cuvintcf#: „Să ftifi câtfl sileh'din umiâ. pierdutâ prin pacal. cea care-i întregeşte omenitalea. omul înţeiege adevâratul sens al existenţei sale. Prin credinţă."' Credinţa pune capăt îndoidilor. de absurditatea lumii îantasmagorice în care este astf'ol silit să trniasca.. 85-88. şi alta fac. 285 . de cunoaşterea rălăcitu cu privire Ja Dumnezeu. " Sf loan Gură cle Aur. însănătoşile şi înţeleplite. ştie „al Cui fiu este'"" şi „care este adevărata sa fire". MtirrU. Fericitul Teodoret al Cirului araliî că. Atuiici când credinţa omului este putcrnică. Fericitul Teodoret al Cirului. 6. Simeon Noul Teolog. condiţii primofdiale.7h Prin crediiuă.wnăitiMi in llristns kiilicâwf cle deasupra nuntii omului unul dinlre văiurile care-l împiedic<i S3 vadfl. . 90>u. îşi redobandeşîe cunoaşterea de sine. 3. 3. 526. Matele cuvânl caU>hfti<\ Î9. adâncft. " Si Grigorie <le Nyssa. IB. Sf.twthtt mtrhrtu."3 de deznădejdea pricinuitâ de ele. desăvârşită.. 32). Giigoiie palnmu. "' Tralanteniul frolilor ellnejfti. una gaiidesc." al'lându-şi pacea1" şi statomicia în bine. ''l'. 8).3 Tmtimieittit! botitor cliiwşii. ea tămaduieşte sufletul de dipsihie. I. nehotarârii.) sporeşte în el boala". ** Sl'. facându-l om cu adevărat. I. omul îşi regîlseşte adevărata libertate (In S. Man-tuiiorul „i-a arătat plini de inţelepciune pe cei care altîidata* se arătaseră stricaţi şi cu totul nebuni'*. sovăirii. Cel care „este şovaielnic in credinţa lui (. dacă esle drcapta credinţă. IV. 6). cugetorea săuâtoasă probând buna lor lu-crare.

XI. I. I. putem spune că dipsihia este considerată de SI Parinţi ca fundamental t. 3). VIII. Aşezwnintele mămistiresti* VII. 15). Xt 2: XIII. ** Sf. loan Gură de Aur (Tâlcuin hi Psaimuf II. X. Pilda I. 6. II. apiu^e ca ispititore apropicrcu ei de schizofirnie. Sf. I. Intălnim aceastfl noţiune. 2).iea şi fTua mintc" (Herma. ca cste pentni el o călăuză sigură. 10. I. iar schi^ofrenia. I. Pastorut. 9). 7. 90 Credinţa este. 7). Porunca X. Vcdenia. Termcnul 8l\|/o-\oţ apare în Epistola Sf&niului lacov în doiiă rânduri (I. Sf. Ctrrinte despre nevohifa. 1. h'uâ sft-şi dca seama {Sf. îl ţinc înlre viaţă şi moarle. XlXt 2) şi mai ales în Pdstond hit Henna (Siy^cc: Vedenia U. 7.4' 3.. 8) şi în Psalmul 11. l. 9. 4. II. XXVM. adesea în scrierile patristice din epocilc ultcrioare. Btvuxoţ: Vedcnia ni. 2. 900-901). Mxcursuri etiee. dnr n ciirui credinţiu aşa cuni am spus. Porunca IX. 5). e&le slabS. şi in cealaltS se situează pe pliimui radical diferite. 2. Clement Komanul. ea face ca soarta omului să fie cu lolul nenorocilă (Sf. IX. după cum spun *? Dipsihia (8iVt>Xla) nu estc o boalâ a omului ciizut. loan Casian {Aşezflmintele mânăslireştii VII. 12. 8 şi 4. 12. Epistola întâi nitre Corintem. 2. XIX. Pastorals PilUa VIII. Porunca X. 2. f\ 286 . loan Casian. XXVI. Prhtond. Dognuttica. 2. 6t\|/i>X0^ 8iVUX*tv. XXVI. Simeon Noul Teolog (Cateheze. „minte scindauY* şi chiar daca putem vorbi In umbele cazuri de o . literal. nu reuşeşte &a facii ceca cc-şi propnne (Herma. Scam. loan Damaschin. ea este manifcslarea a ceeai cc Sf. 13. I). 2. 2). X. Tâkuire la Psalnnd US. 2. Poninca XI.*7 Pentru că prin crcdinţă omul ajunge nu numai hi cunoaşterea de sine. il ducc la paiasirea caii iulevarului {ibidem. 236. dc useiiIL-IUM. Chiril de Schitopolis (Viafa Cuviosidui loan Isihastul. îl împiedica sfl se împărtflşeascfl de slava Dumnezeirii (ibidem). nedesăvftrşită. 38). 18. 4. la Sf. Poruncu V.KH Credinţa îi este sprijin in tot ce face şi ea u permite ca în tome împrcjurările să meargă pe calea cea dreaptă. in general ci o boalâ a omului credincios. Date Hind acesle caiacterisrici ale dipsihiei. :î Sf loan Ourîl de Aiu\ Omi/ir h ntvinlele „Sâ ftifi câ hi vremurile din unnA. „suflel înUoit". 18. IV. 102). 2. 7. 26.. 10. Clement Romanul. 2). XII. cbir m afara tuiei oarccare innidiri etimologice * 8iXf\>x)<& însemnfind. 2). Rcgăsim (ermenii 6i\|/uxla. 9. 7. 2.Condiţiite generate ale tâmâduiiii şi au iniina împârţită între iubirca lui Dumnezeu şi iubirea lumii. ci şi la cunoaşterea tuturor lucrurilor. XI.s<l ea îl fereşte pe om de rătăcire şi nu-l lasă „pradă sorţti nestatornice a ceîor neîntăriţi (în credinţă)". Clement Romanul (Hpistola întâi către Corintmi. XXIII). este sore triste^ii (Henna. estc legutft. I). iH Sf loan Ourfi de Aur. din pricina ei omul face faple rele. „duplex car" şi „duples animux")* Pornind de la accstc scuxte referiri pc care k cuprind texlclc citate. 2. 900). Sf. în EpLstoteie Sf. loan Scărarul. ii slăbcşte duhul şi I face neputin-cios (ibidem. Simeon Noul Teolog» DtJtcttrsuri efice. Isaac Sirul nuraeşle „credinţa bolnavâ" (cf. I. sub forma ei latineascu. dcoarece Sfinţii Părinţi vorbesc rar despre ea şi nu o dcscriu ca atare. A doua Eptetoiă către Vorintem. 9)* Ea îl face pe om nesăbuit (dtcrijyetcţ) {ibidem. Pdstorut. lipsindu-I de plinâtalea vieţii (Herma. 2. 15. 4). ci am prcferac sfl vorbini despre ea în ca-pitolul de faţfl. noî n-ain studiat-oşi n-arn amintit-oîn ca-pîtolul consacrat putologiei omului cKzut. 72. în Epistoh lui Barnaba (XIX. îi găsim. îl face pc om leneş şi lipsit de grija cea mftnliiitoure (Sf. in general de chenodoxie {ibidem. Varsanufie (Srrixari dtthowiceţii. 6. cczura care acţionează şi înlr^o situate. pentru cfl nu s-au predat pe dată şi cu totul lui Hrîstos. ea îl împiedicîi pe om sa lupte aşa cum sc cuvtne pentni Dumnezeu (Sf. Porunca IX. X. XXIII. Sf loan Scararul {Scara. 2. A dona lipistotd cafre Corinteni. II. 111. la Sf.m«< "'cs în scricrile Ptirinţilor apostolici: în Oukihie (IV. 846). 26)* De aceea. XI.personal itate scindatil". Altfel spus. 2. dediciit cicdinţei Această boalfl este greu cle sfudiat in mod amănunţit. 13. 2).

20).. prin ea primeşte via|a c^a ves-nică. rcunifica suflelul şi-l readnce la buna rânduială. credii»(a ÎI face viu (cf. III. 287 . 4. 15.cu Persoajia Sa. îmlrepiându-le spre Hristos ca spre un unic pol şi unifîcând întreaga fiintă a omului . 19. 11. biruieşte loale greufăţile. hrarhia hisericeaseii. 50.nimic nu esfe cu ne-pnfin|. 9. 25 28. S. 8. se deschide cu totiil haruluj Sâu şi se face împreună-lucrător cu acesta. se unesie cu El." Sfinţii Varsanu-fie./lirW aceUişi duh ui cnfdirtjtl". De aceea prin credinfă şi pe măsura credinţci IttJ" primeşfe omul iertarca păcate-lor. . hicrâiid fn annonie şi pace. 1. 8. EJ încetează de a mai fi un „cadavru viu" şi devine viu pc vecie. 24. ' Sf. 50. „Dacă credem însă în Cel ce a venif şi a vindecal toată boala şi toată neputinţa m popor. nicî cea mai nuire nenorocire nu ne poate aruncu în deznadejde".' ('artea iiiiâi. 17. 42. 3. 1. 30. 17. potrivit narurii lor.20:21. credem cît "' Ibidem.''* câci prin ea omul primes cu toară fiinţa sa lucrarea mantuitoare a jui Hristos.5. Mc. Fapfe. 9. 34: 10. trece de orice stavilă şi poate chiar să „mule munţii din loc" (Mţ. 52: U. ' htdtie In II Corinteni. Dionisie Areopagieul. 7. Mf. 17. PG X 404C. 23. 5. 14. |2: 8.43. 15. 17. eel fără de forma* devine frumos". 22. ". 2. 2). Rom. 42. 25-26. Hristos îi dă tămăduirea bolilor trupeşti şi suffeteşti. Rom. I0r 38). adevărata viaţă. '" Cuvhtie Aespre nevoinfâ. 16. Lc. Datoritâ ei.')V Toate puterile omului î$i regil-sesc în Dumnezeu. rrienirea f ireasca şi sănă-larca deplinît. 3. 26. „Ea nu I as 3 ca suflelul să fie copleşil de relele prezente si-i uşureaza suferinţelc prin nădâjduirea celor viitoare". 1 P(. 8) care-l iipării pe om si-f face de nebiruit..sprijirt puternic şi liman neînviforat".v: . 58. 2. 18.20. 8. hi limp ce pilcaiul sfâşie şi risipeşte puterile sufletului omenesc.nu numai dorinţa. credinţa.'1 Isaac Sirul. voinţa si cugelarea . .V (Ml.8. 3.. 18. 1. 48. Prin „puternica sa înclinare spre Cel UIJUL. 5. pe care Hristos i-a redat-o oeamului omenesc şi care fi esfe dăruitâ prin Duhul Sfânt. I/. Prin credinţă omul eel vechi piere şi se aratil omul nou. I). 22. 29. Pe eel mon din pricina păcatului. spune in aJtă parte Sfântul Părinie. 3. Gal. I Cor. 36. Efes. 19. ' lairmreta/'sabmti II\X " Sciisori iluhovnuisii. -/. cu Care se uneşte prin credin[«1. născul din Dumnezcu (I In 5..BftCf.'" Ea este plato-şa (I Tes. 24. 3. 8 13.27. In 3.Având-o pe ea. "' Cf Mc. 17. 331. 9. 11 Ml. 22-24. Mc. vindecarea bofilor sale şi siimltatea deplimV"" Celui ce crede în El. 5. Fuple 3. Credinia este peniru om condiţie si usa" a mâniuirii. spune Sfanlul loan Gurâ cle Aur.('iinififîiJe subiective ale tîlitu'itltlirii si sânălareo in Uristos cu rărie Sfimii Păiinţi. Evr. I. 18. II. 26.1'5 Petrii Damaschinuf'6 aratfi şi ei puterea pe care o are cre-dinţu de a naşte în suflete n&lejdea. 9( 2. 5. 22. Spaima de moarte nu-I mai încătuşcaza' pe om şi nu-i mai frânge elanuriJe. 9. 13. Pentru eel credincios (. 16: 10.17. 2. I Si .

87. ci şi pe cele ale omului Ifiuntric". iar între trezirea la cre-dinţă şi credinţa cea desHvarşită este o mare distanţă. \. că „Dumnezeu vine în ajutorul ce-lor care doresc să se tămfiduiască.. % 40. * Serisori dulwvmcesti.106 Origen arată c& încă „fericiţii prooroci (. pipifind pe Cuvântul cu ajutorul credinţei. lar o ase-menea credinrn nu este de ajuns pentru ca omul să primească tâmăduirea de la Dumnezeu. )|uCf."1 Cel care crede. Astfel. Tertulian o considers leac mântuitor prin excelenţâ. 526. Nichitu Stilbarul.10* Trebuie sft ştim însă că credinţa are mulie trepte. n-are decât o credin|5 deşartă.1"1' şi încă şi mai mare deosebire este între simpla primire a cuvântului lui Dumnezeu a celui ce vine la credinţâ. plinâ-tatea Lui se revărsa peste ei ca sa vindecc"."u între aceste două capete. pe care Sfintii Pariiiţi o soco-tesc totuna cu credinţa ajunsa la desăvârşire. II. I. şî vederea lui Dumnezeu. prin care se dobândeşte o cunoaştere din iifară si în parte.1"4 arSiând că Dutnnezeu „a făcut leacurile credinţei şi le-a împrăş-tial peste bolile globului pamântesc.. dar este încâ bolnav duhovniceşte. 48.. în acelaşi sens.şi de ce mulţi alţi Sfinţi Părinţi vorbesc limpede despre virtuţile ei tămăduitoare. Scorpiace. Sf. 1 Cf. 2X8 . Ciivinte despir ni'voaifii. m Tmtiwienlul bolilor elinesti. nu dobândeşte vindecarea.. 17 Contra lui (W-WJ. Triad*. 4. scrieSfântul Varsanufie. Despre făptuire si contemplafie. şi tot aşa. 526. Sf. 30.. I.( oiidifiife general? ale lânuulutrii puternic este El să vindece mi numai boalele irupeşti. Isaac Sinil. cum scrie Clemenl Alexandrinul. iJ Confessioites. iar noi n-am Serisoridnhimtiieşti.10' Fericitul Augustin. adică lipsită de împlinirea poruncilor şi lucrarea vjrtuţilor. s-au vindecat îndată.10. cxistă mulţimea de trepte pe care omul urcă spre unirea existenţială cu Dumnezeu. Sfântul Macarie spune: „Dacă cineva nu se apropie de Domnul. atribuindu-le atăta tărie". 15. 107 lar Sfântul Varsanufie afirmS că „credinţa desavârşită se arata1 în vindecarea bolii noastre". 29. 22. crezîind. 39. împins de propria-i voinţa" şi cu (ot sufletul şi nu se roagă cu cre-dinţă puternica. este mare deosebire între strădania de a crcde cele ce nu se văd şi deplina încredinţa-re. Cele 300 de capete. Origoric Piilama. dăniindu-Ie credinta'*. spune: „Sufletul meu nu se putea însărultoşi decât crezând". care ea însăşi vine din credinlâ şi care întemeiază adevfirata credinţa. Ibidem. Teognost.). mărturisiji-du-si pacatele tinereţii. VI.101 Inţelegem acum de ce credinţa este Una dinlre „feşele cele dc nedezlegat ale sănâtăţii şi mântuirii". ". '* Cf. care se împlineşte prin lucrarea poruncilor."* Fericitul Teodoret al Cimlui spune.: ('are hoqat M VO mânlui ?. Sf. De ce aceia (orbul şi femeia bol-navâ de curgcrea sângelui).

" Cf. El îl scoate pe om de snh stâpânirea diavoluJui şi a demonilor."*' Căci. Cf. ci. care i-a fost redată prin Botez. 60. 11. nici Dumnezeu. dar nu-i opreşte pe aceia de a-l ispifi pe om. 89. Sâ* credein deci in El. potrivil harului pri-init. Ruspunsurile 3 »i 5 "'a. nu rămâne nimic neieriat. Despre Hate:. snntem. Mnrcu Ascetul. 17. nici pe om nu-l împiedică de a se lăsa în voia lor."'' Sfinţii Xmilii duhomieeşti (Col. liberi să ne întoarcem la riuilatea dintâi. dar ratii a face vreo sitâ asupra voinţei noastre şi tar. împropriindu-şi tjâ sporind in chip personal si dc bunăvoîe darurile primite. dupfl cum arată Sfântul Nicolae Cabasila.'N Botezul nu ne răpeşte însâ libetlarea de a alege ceea ce voim.1 arate câ* voieşte să fie tămăduit de Hristos şi să vădeascâ mâ-BUra alipirii de Dumnezeu. Dacâ omul se străduieşte cu toatit t'iin'a sa sa păstreze şi să-şi împroprieze harul dobândil prin Sfintele Taine. 17. s Suntem liberi să t'acem binele. CuvSnl ascmic tn tOOdecopete. iar nu de putinta de a pâcătui. nimic nevindecat. nimic nespălat. Dumnezeu îi lasâ deplinil libertate celui nou botezal şi nu face sfi înceteze momelile diavolilor. nici Satana nu sileSC voia omului". pentru cit ochiul eel mai sănătos nu poate lumina pe eel ce vrea til lot diitadinsul să zacă în îmuneric". de asemenea. Botezul îi duruieştc omului libertalea de a nu fi slapânil silnic şi Hîră voia lui de catre diavol n ?i puterea de a se TmpotrivJ ispitelor. neieşind din calea drepta"(ti. pentru ca să lucreze indata adevărata tămflduire în noi". Simeon Noul Teolog.Condt&ie sitbiecîiv? ale lâmfiduirii $i xantim/fu m Hrisii-s câşiigat vederea cu adevărat şi nu am fost vindecaţi de patimile cele ascun-se? (. Leacul potfiinţei Boiezul il curăţa" pe om de loate păcatele sale. Despre Botez.Mkm 289 1 . ci.RSspunsul2. 8. Sf Marcu Ascciul. DesptV viaţa in llristos.. II). Diadoh al Foticcei. Mîutii Ascetul. După primirea aeestei Sfm-te Taine. llI/Wd<w. Bespnr Hotez. Sf. 1 (I ibidem Sf. al mântuirii şi indumnezeirii. '"Cf. "Cf. pentru ca acesta sii nu fie mântuii îinpolriva voii lui. XX. II. Dar Botezul îl scapâ pe om de pacat. deşi s(5 ca o puiere ascunsa* în noi. Ceh 225 de capete teofogtce şi pmctic. 78."" făcându-sc astlel împreună-lucrător al vindecâ-iii sale. el rSmâne în starea de sănătiite şi de cură'ie a firii. sr. sâ ne apropiem cu adevărat de El. III. „Nici Botezul. „Taina Botezului lucreaza în noi."1 3. prîn lepăda-rcfl ispilelor. Sf.1" I'oi aşa cum 1-a creat pe Adam liber şi a îngăduil ispitirea lui.1 a o robi.. 5.) Noi n-am dobândit încă* vindecarea duhovnicească şi mântuirea pen-Iru că nu-L iubim din toaia inima $i nici nu credem in El cu adevărat. totuşi nu poate opri de la rău pe cei ce stau sub puterea lui. s.

Nicolae Cabasila.34.131 La fel spune şi Sfântul Nicolae Cabasila.1-'1 prin care harul primil în chip tainic la Botez devine lucrător. care nu-L cunosc pe Cel care i-a adus pc lume".i păcatele lor. ci stăruie în bolile lor.. Sf. în vreme ce loţi ceilalţi sunl feţi lepadaţi. pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcaf . dar s-au predat pe ei înştşi En robia păcatelor prin faptul că n-au împlinit toate poruncile"..). 23. ci au primit pri» libeitatea voinţei ispitele diavoleşti şi de bunavoie s-au înlors l.121 dar puţini diiitre cei botezaţi au conştiinţa rnăriinii harului primil. Disatrsttri etire.1 deoarece n-au avul starea duhovnicească irebuincioasă pentru a primi harul dăruit prin ele. Simeon Noul Teolog. IV. X. darul părtăşiei. X. iar tot eel care 1-a primit în chip tainic (harul). 14. se îndoiesc chiar cfl exists un Duh Sfânt. Despre viafa in Hristos. dacă aceştia nu şi-au regăsit sănălatea pentru care s-au rugat. Nicolae Cabasila. Despre viafa ht Hristos. vai. Sfântul Simeon Noul Teolog.L. 23. VI. în sfârşit. Despre Hotel. mai bine zis. V. care să-1 fi cunoscut prin vederea tainică. Sf. după cuvântul de ]a Fapte 09. vorbind despre Botez. O&pHi pocăinfă. "-' Despre viata in Hristos.126 Cf. loan Gură de Aur. m Cf Sf. iar alţii nu cunosc lucrarea Tainei acesteia. nu s-au pregătit aşa cum sc cuvine pentru a-1 primi sau nu s-au nevoil să-I păstreze. Sf Marcu Ascetul. Miircu Asceenl. 211 234. abia dacă este unul dintre o mie sau. Sf. din pricină că nu s-au ingrijît de lucrarea poruncilor. 103-104:111. prccum şj aHele. nu au stflruit în curâţia şi sănăt. spune: „S-ar fi cuvenil ca noi toţi sS cunoaştem bogăţia harului. mărimea luminării. al dragostei şi al înţelepciunii. aceasta se îmâmpl. I. (n-au cunoscut) binefacerilc pe care ea le poale da şi pe care Sfăntul Duh lc dăruieştedin plin". Cateheze buptimmie. 4-5. 290 .Condifiile generate ate lămăduirii Părinţi arată cfi nu esle cu neputinţâ pentru om să ducă o viaţâ lipsilâ de păcal şi să împlineaseă toate poruncile lui Hristos.2> „toţi au fosl eliberaţi prin hand l u i Hristos. ibidem..': iar toate acestea.itea care leau fost redate. 2). 157-163. ' Cf. Raspumurile 4 si 5. II. minunăţia unei asemenea naşteri din noii ! Dar. passim. 26.. din zece mii. 10. Sf. din pricing cfl atunci când au primit această Taina. Despre botez. 133 Despre Botez. dar nu împlineşte poruncile. vorbind despre ungerea cu Sfăntul Mir: „Ceca ce Sffintul Mir împărtăşeşte luturor creştinilor de totdeauna şi din orice vreme sunl darurile cele atât de folositoare sufletelor: darul cvlaviei şi al rugă-ciunii. cu (oate că mulţi creş-lini nu-şi dau seama de aceasta.122 Asifel. passim. pe când alţii. III. Acest lucru îl spune adese-ori Sfântul Marcu Ascetul: „Harul şi curfiţia care se află în noi în chip ascnns de la Botez nu ni se vor face văzute decâl atunci când vom fi străbatut bine drumul poruncilor (. dacfi cfectelc Sfintelor Taine nu se fac simţite în cei care le-au pri-mir.. ''Inme.

Cele 225 cle capete. loan Scăiurul. pentru ca sâ nu ramână pentru totdeaunu necunoscator al haru-lui Botezului şi pentru ca să nu-şi piardă pe vecie curăţia.î şi necinste prin nenumăratele lui păcate. p. Dumnezeu i-a dăruii omului păcătos leacul pocăinţei (uexcivoia). ar desăvârsi Botezul. hand dumnezeiesc cu totul desaVârşit. ed.) Sufletul întinat şi urâţit şi coborâl in ociir. A se vedea. VII. De asemcneu.. Sf. 7. II. de usenienea. Cu vantun. 17. Dar dacâ. Scum.139 Sfinţii Calisl şi Ignatie Xanthopol învaţâ şi ei la fel: „Noi primim în sănul dumnezeiesc. 36. acela are nevoie de pocăiniil pentru (. sa se reîntoarcă iarăşi prin pocăinţa la Hceasta cu o slav5 înca şi mai strălucită şi mai luminată". LV. 31.. 1.2. Grigoiie de Nazianz. Imne. 8. Sf. Grigorie Palaina. în dar. 72. 222. dimpotriv. XXXIX. 33. Tmule. adică în sfinţita cristelniţâ. Sf. 'Catcheze. Hau&hcrr. 125. Aşa cum am arâtat. ci. Sf Maicu Ascelul. spune Sfantul Isaac Sirul.1 Seam. XIII. „pentru ca aceia care din trândăvie şi ne-piirlarc de grijă cad din vîaţa veşnică. 23.Co/idifiile subjective ale tt'muiduirii si sâtuauimi hi Hristos De aceea. Aceasta tema este in mod deoaebit dezvoltată dc Sf. CuvfintuI 5. I.138 Aceasta nu înseamnă însă ca* ea ar putea înlocui Botivul sau c.l3: „Pocăinţa. Simeon Noul Teolog. 17.). ca şi cum. '"' MetiHlii sau cele 100 de capete. Nichita Snilumil. Despre liotez. XL. 59. Cf. SI. V. Ruspunsul 5. XXXII. ne este cu putinţa prin pocăinţa şi prin împlinirea poruncilor îndumnezeitoare s..111 şi mulţi Sfinţi P.. ibidem.lrinţi socotesc cftinţa un al doilea Botez t „a doua baie a sfintei renaşteri". II. pe urma\ prin reaua întrebuinţare a celor vremelnice şi prin grija de lucnnilc vîeţiî şi prin ceaţa patimilor îl acoperim pe acesta cum nu se cuvine.. Simeon. 73.XKX. 6.1 prîmim şi sa dobfmdim iarăşi această strălucire mai presus de fire şi să vedem în chipul eel mai limpede arătareaei".!. După cum spune Sfântul loan Gură de Aur: „Există cale de în-toarcere. Vczi. de asemeneu. ca un har pestc har. '•" Dtseursuri esice.. 2.u. 305."" De aceea Sfăntul loan Scărarul spune că „pocăinţa este împrospătarea Botezului".lw Tot el spune că Dumnezeu a dăruit acest leac (<t>dp|xaKOV) mântuitor. Viuia Sf. '' ('uvuiie despre itevoinţâ. 24. siinntatea şi loate celelalte daruri primite prin această Sfânta* Taina. Căci pocăinţa este a doua naştere din Dumnezeu si darul a cărui arvună am primit-o prin ciedinţă la Botez îl primim prin pocăinţă". sfi le poată afla şi să le sporească. de pildft In: Catelieze. Botezul îi dă • Caiehne baptismal*. . VI.1 ar aduce vreun dar pe care acela nu ni l-ar Fi daf. înti'-un anume fel. numai să lucrăm şi noi pentru aceasta (. daca voim.) a se întoarce la vrednicia dumnezeiască pe care a pier-dul-o din pricina vieţii păcătoase". ne puîem întoarce la frumuseţea şi strălucirca dintâi... 129ş. Cf.. s-a dat bamenilor după botez. a 291 . repede se poate înloarce la frumuseţea lui de altădata' dacft ne căim cu adevârat şi din tot sufleturV: Slantul Simeon Noul Teolog scrie la fel: „Cel care (după Botez) s-a înlinal pe sine însuşi prin fapte nelalocul lor şi fârădelegi (.

32. 1. toţi oamenii au nevoie întotdeauna de pocftinţă.!. 3. 47. Mc. 9). arătand-o ca lucrare cu totul Irebuincioasă mîintuirii noastre (Mi. nu-1 poate nici vindeca. căci s-a apropiat fnipărâţiacenirilor" (Mt. Lc. le pierduse. 2.1 ' Pocainta. de pildfi: Apoftcgme. ca şi pe eel care. Ea cste necesară pentru tot omul care vrea să părăsească păcatul şi să se întoarcă la Dumnezeu. Cu aceastâ ehemare începe propovăduirea Sfântului loan Botezătorul (Mt. în sine. " A se vedea. păcSroşi şi drepţi*'. oricare ar fi starea lui duhovnicească. Sf. 20.30. 34. 3. 4-5. Cateheze. 17. 24. Simeon Noul Teolog. 13. VII.24. Cuvhue de$p?4 nrvoinfii. Sf. 1. Ea îl priveşte deci la fel de bine şi pe eel care n-a primit încă Botezul şi pe care Dumnezcu îl cheamiî la mântuire. pocăinţa. 19. care a păcătuit. 26. 20. 3. 5. pc care. 2 Cor. să facîi din nou lncrător hanil sălăşluit în el. 3. mvăţătura publică: . din pricina lipsei de grijă şi a trândăviei sale. Talasie Libianul scrie: „Hristos este Mântuitorul lumii întregi şi a dăruit oame"" Cf. 2. 10. 15. 8. Isaac Sirul. să lie din nou curăţit şi tâmăduit. loan Scfuaml. 3.Este condiţia esenţiala a tamâduirii omului câzut. Evr.4. 73. 47).13. să" redobiindească starea de har în care-l aşezase Sfânta Taină. Sf. ca şi prin întoarcerea la slarea cea păcătoasă. De asemenca. Rom. 2 PL 3. 162. Desigur pocăinţa nu-l priveşte numai pe eel botezat. 4. 4-5. înainte dc Inâlţarea Sa la cer. a început prin chcmarca la pociunţă. I I . 4.1'. a Sf. XXIII. Fapte 2. Mc 1. dQpfievanghelislul Ltica(24. înaintal pe calea virtuţii. Cuvinte ăisprt in-vuirifa. 8.7. 17. n-a ajuns încă lu desăvârşire. Avvu Pimen. 15). Mc. 15. Scam. 3. 21. Propovăduirea lîvangheliei. careia omul trebuie sâ i se dedice cu totul şi îna-inte de orice altceva.De atunci a început lisus sâ" propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă Giexavoevte). XIV. Sfântul Simeon Noul Teolog socoteşte pocâinţa drept cea dintâi porunc. 44-45.. 1. căci în ea se cuprinde toanl partea lui de lucrare pe care se cuvine s-o împlineasca pentru a primi vindecarea şi a se mfintni. 8). 5. 17. De aceea. 4. 7. Hristos vorbeşte o data mai mull despre pocfiinţă. 25. 38. 5.căci nu poate fi pierdul vreodată -. în pocainta omul nu află un alt Botez şi nici nu-1 redobân-deşte pe cel dintâi . fundament al intoarcerii sale la sănătatea deplină şi al mântuirii sale. Isaac Sirul. Cu ea îşi începe Hristos. este cea dintai şi cea mai mare lucrare duhovniceascâ. In fapt. 3. 6. pofrivii evanghelişlilor Malei si Marcu.Cowfifii/e genetwt ale uimdduirii omului toi ceea ce-i trebuie pentru tămăduirea şi mântuirea sa. 292 . lisus însuşi şi Apostolii propovăduiesc în mod constant pocăinţa. ci roadele lui. 10. 55: „Pentru ca niciodată nil se pome dcsăvârşi lucrare» ei. sâ-l faca* din nou rodilor. Lc. Vestea cea Bună a mântuirii noaslre. nici mântui pe om. 2. la sfârşilul lucrării Sale în această lume. cf. 6. Sf. '-b Cateheze. II. In Sfintele ScripJuri vedem cum Inainle-mergătorul Domnului. mai presus de orice virtute. 31. 12. 19. ea li se cuvine toLdeamiu miuior celor ce voiesc să se mfmruiascît. dupfi Sfinţii Părinţi. 118." Rolul pocăinţei dc după Botez este să-l întoarcfi pe creşlin de la păcarele şi patimile în care a recăzut. S2. 2 Tim. 3.

prin examinarea metodică a conştiinţei. Avvu Nistcto eel din chinovie..141 Scopul fundamental al pocătnţei este o schimbare totală. mfruiuire. iarnu irecutul. 293 . izhâvii şi măniuit.< 'ondifiile Mibn'i'tivi. S fan tul Efrcm Sirul spune in acest sens că „începulul mântuirii este cunoaşterea de sine".. pent. cit. LI. 122-mScara.143 O asemenea cunoaştere de sine se do-b&ldeste. a pus libertatea ca temelie a lor şi le-a fixat ţinta spre care să alerge. spunând. îşi arată omul cu adeviirat pocainţa. 1' onvorbiri dtiliovni<<-şii. 122. Aasemani. care nu priveşte atâf pacatuI in sine. 5. Vaisanufie. XX. ''' De&prepecâinţă. se leapăda de ea. '" Apoftegme. de pi Ida. -Pocaiţi-vă». de aceea. Sfântul loan Scăranil o numeştc „împăcarea cu Domnul prin lacrimi şi prin lucrarea cea buna a celor potrivnicc pficatelor". pcniru ca noi. nu înstrăinarea de Dumnezeu de odinioara. Important este vutorul.'44 „Aşa se cuvine sâ fie poCapete d&prc dmgoste. u Ed. mai general.1*0 ca şi din răspunsul dat de Awa Pimen unui frate care l-a întrebat „ce este pocăinţa pentru păcat?": „a nu-1 mai lace de aici înainte". Numai prin pfufi sirea cu totul a pScalului. poirivil voii lui Dumnezeu.'43 fnceputul pocainţei este recunoasterea păcatelor.138 Pocăinţa este o adAncă şi vie simţire launtrică prin care omul îşi recunoaşte Secure dinire păcatele sale sau. nu boala.olr ttîinâditirii >7 stiiu'Uatra in HftStOS nilor pocăinla spre mftntuire". prin aceasta.ru a fi vindccat de ele. nu mai vrea să stăruic în depârtarea de Dumnezeu.. foc. Awa Nistero invaţa că omul este dator ca „in toatâ seara şi dimineaţa să facă socotealâ pentru ce a facut din cele ce voieşte Dumnezeu şi ce nu am făcut din cele ce nu voieşte El. însănătoşirca..V. Scri. cheinându-L în ajulor.* II. A-t' recunoaşte pâcalele este condiţia indispensabilă pentru a le părasi. ci doreşte Sa se infoarca la Fil şi sa-si schimbe cu totul purtarea. p. la uxceput. ' Apofiegme. Sfinţii Părinţi văd pocâinţa ca pe Lin proces de convertire. cat reîmoarcerea la Dumnezeu. 76.138 Iar Sfântul Marcu Aseetul îşi începc cuvân-tul despre pocăinţă astfel: „Domnul nostru Iisus Hrislos (. o intoarcere (aşa cum arată şi etimologia cuvântului neţdtvoict). dând penim mântuirea tuturor oamenilor poruncile cuvenile măreţiei lui Dumnezeu. cere iertare de la Dumnezeu şi. I. Reluat dc Sf. din aceste cuvinte nit* SfânUilui loan Casian: . 254. prin lepadarea patimilor şi prin vieţuirea în vlrtute.soii duhovnic^ii.Jata ciire este definiţia deplina şi desăvârşita a pocăinţei: Sa nu mai savaYşim în nici un chip păcatele pentni care ne pocfiim sau pentru care conştunţu noastră are remuşcări". starea sa păcîîtoasă. şi aşa să-şi albeaseă toată viaţa". 5.2. afată că pe viilor nu mai vreii să păcătulască. Aoest caracter pozitiv al pocăinţei reiese [impede.>.. ci înfoarcerea si alipirea de 1:1. să înţelegem că toatâ" mulţimea po-nincilor se cuprinde in una singură: cea a căinţei pentru păcarele noastre".

IM 5cora. Căci cel ce le simte. şi tot bolnav.Jar fîindcă noi pâcătuim mull. Rămâne (intuit pe păcat şi pe propria stare sufletească. In starea de remuşcare. conchide un all Bătran. Scrisoii duhovniceşti. şi să iasa din egocentrismul sau pătimaş. 2**4 . într-un all fcl. sa se cercelcze pe sine in fiecare seara cum a Irecut ziua şi dimineaţa. dând ca pildă vieţuirea lui Avva Arsenic. m Ibidem* V. îl face să se depărtcze şi să se lepede dc el.s . „Pocăinţa este gfuidul osândirii de sine şi îngrijirea de sine neîngrijată (de lucrurile lumii)".1'"' Scopul pocăinţei nu este însă recunoaşterea în mod abstract a pacatului. cu ochii păcătoşi ai eului său căzut.Ctmdifiile generate ate tămăduirit • căinţa". Cf.. XI. în care eel pă-cătos rămâne închis faţfl în faţă cu păcatul sau. fără de care. 2. 526.4B Cunoaşterea propriilor păcate este un aspect fundamental al pocăinţei. „Fericit eşti. cum a trecul noaptea.1"1 Această durere nu are nici o legătură cu cea pricinuită de remuşcare. dupa cum spune Sfânlul Var-samific. 116.2. pentru a se putea tămădui de patimi şi ca să se mântuiască. spre El îşi îndreaptă priApcrfUgmâ. Sf. cum am potrecut pâna atunci şi in ce am păcătuit". sâ nu mai vadă stramb realitaiea. dimpotrivfi. dacâ simţi peste lot câ ai păcate. după cuvantul Psal-mistului. 498. IV. scrutândii-1 cu nelinişte şi nefăcând nimic ca sa scape de el. „nimeni nu se poate mântui de patimi". câ: „pocăinţa este lo-virea sufletului printr-o simţire adâncă".14' Avva Dorolei . N 264.1"0 în pocăinţâ. Ea îl scoale pe om din stipunerea oarbă faţă de păcal. omul se arată cu duhul umilit şi inima înfrântă şi smerită (Ps. scrie Sfântul loan Scăra-ruI.îi scrie Sfântul Varsanufie unui monah -. (rate . neizbutind să se desprindă dc ele. stare patologică. din pri-oina uitării. hivăţături tie sujîet fotosilonn'. în acesl sens.V. 50. sub o alta formă. Varsanufie si loan. N ' Scrisoii ditlwvnuesti. Sfântul loan Scararul spune. omul se aflii tol in păcat. o condiţie indispensabila <i înaintarii duhovniceşti şi o etapă esenţială in procesul de tămăduire.> Sfăntul loan Scăraml sfătuieşie ca la fiecare ceas să facă omul socoteala faptelor sale.amintind învăţaturile Părinţilor din pusrie: „Părinţii au spus că fiecare trebuie să se curăţească cu de-amănuntul. dupfl cum vedem. la randul său îndeamnă: . " Steam. 19). şi să se pocăiască iui Dumnezeu cum se cuvine pent™ cele ce le-a gresit" -.l4. 5. aceasta cercetare a conştiinţei trebuie tacută permanent. "' Scrisori duhovniceşli. şi ea trebuie sâ însoţească fiecare fapin a noastră şi fiecare gănd şi să (ie peniru om o grijă necontenită. ca să le cunoască lâ-murit pe fiecare. Cunoaşterea păcalelor este în sine curâţitoare şi eliberatoare. iarăşi. Prin pocain-ţă. 395.147 De (apt. să" ne cercetam şi la ceasul al şaselea (la amiază). avem nevoie. omul II are în vedere pe Dumnezeu. Pocăinţa adevâratS este cea în care omul simie cu durere starea păcătoasă fn care se află. Aceasta esle zdrobirea inimii. fară îndoiala că se şî scârbeşte de cle şi se des-partedeelc".

dar sporeşte cu timpul daca omul stăruie cu rabdare in starea de pocăinţâ.1" Cercetându-se în fiecare clipă şi căindu-se neîncetat. înaintând astfel mereu. Nu din pricina p.". şi chinuindu-şi sufletul său pentru cele ce a pfl-câtuit.. Scam.1catului in sine suferă el. săvârşeşte binele". slabiciunile şi neputin-ţele sale. Sf. 410. în pocâintă nu este nici o urmă de sentiment bolnăvicios de vinovăţie. 3. nici nu le mai spune.1 omul trebuie să se căiască nu numai pcnrru anumite fapie sau cugetc păcătoase. spre măsura omului celui nou şi desăvârşil la care a fosl chemat prin creaţie-Priii pocăinţă. 5/TOftwW.Coiulifiile subiective ale ttimtuluiiii fi sâiuiialtut hi Hristos vireii. spune: „Pocăinţa esle mare pricepere.'" în fapt. h Cf. 12. 295 . 5. 14). iar nu rămânând ceea ce a fosl şi staruind în cele pe care le-a făcut potrivit legii păcatului. dupâ cum ara-lă Sfântul Varsanufie. ci pentru câ prin păcat s-a despărţir de Dumnezeu şi. înaintarea se face cu încetineală. Omul îşi află tămăduirea patimilor şi mântuirea tinzând spre ceea ce trebuie să fie polrivit voii lui Dumnezeu. Ea este forţa prin care omul înaintează şi sporeşte duhovniceşte. Avva Dorotei.Il. hiviiţcîturi tie suflet folosiitnire. ca să ajunga la Dumnezeu. prin pocăinţa omul îi cere ierta-K lui Dumnezeu şi-şi manifestă voinţa de a se uni din nou cu El. 8. rămâne departe de El. omul se depăşeşte făra încetare pe sine. El trebuie să se pocâiascJI pentru starea gencrală ft 3 ' Si risori dufuwnicefti. omul ajunge sâ binuasca incetul cu încetul.154 Adesea. XI. înaintând pe încetul cu Dumnezeu. şi se sârguieşte să se pocăiascâ pentru cele ce a greşil şi să se îndrcpteze pe sine. în acelaşi timp. iar bolile sale merg spre vindecare. folosindu-se de un cuvânt din Păstorul lui Herma. nu le mai face. pocăinţa se manifests deci ca depăşife a păcarului.. nici nu se întrisiează din pricina eului său rănit. MInvâfâluri de suftet foto$itoare% XI. şi tinde spre cele dinainte. în fiecare zi. alerg la ţintă. înaintarea se vădeşte prin micşorarea numă-rului păcatelor şi prin slâbirea şi împuţinarea patimilor. care nu face decât să tulbure sufletul şi sa-i slăhănogeasca puterile. Recunosciindu-şi pâcatul. de a făcut pâcatul de nouă ori. de omul eel vechi. Se cuvine sâ slim c. Avva Dorotei arată câ „de sc cercetează cineva pe sine astfel. impotrivindu-se gândurilor palimaşe prin pocăinţa. Clement Alexan-drinul. Şi pentru că prin pocainţă omul se vede întotdeauna deparie de măsura desăvSrsirii> cl nu se opreşte niciodată. „Uitănd cele ce sunt în urma mca şi linzând catre cele dinainte. pocaindu-se de cele ce a făcui. toate patimile care luiesc în el şi astfel sâ-i fie tămăduite toate bolile sufletului. îl va face de aci îiiiiinte de opt ori. spune Sfântul Apostol Pavel (Filip. începe să-şi micşoreze patima. prin harul lui Dumnezeu. stflruind în pftcat. şi aşa. pentru că omul. nu lasa patimile să se întărească în el". Prin ea sfl leapădă de (recutul său păcatos.l5: Departe dc a fi o simplă constaiare a greşelii şi de a rămâne fixată pe en. loan Scâranil.

A crede că eşti lipsit de pâcat arală necunoaslcre de sine şi de slarea in care te al'li. Pocăinţa este deci necesară 1 A se vedea. Scrisori tluhovniveşti. aşa cum arată Sfântul Marcu Ascetul.ceea ce 1ar impinge pe om în gandtil pătimaş la ele -.161 în sensul propriu al cuvântului. Păcatul. de pildfi: Sf. Sf.|V' în Cartea Pilde-lorlui Solomon stă scris căchiar „eel drept cade de sapte ori" (Pilde 24. ne amâgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi" (I In 1. 428. atâta vreme cat nu s-a unit desavârşit cu Dumnezeu. lie ştiute. fie neştiute. Şi tot păcat este lipsa de grija" in a împlini voia Lui.. 17). Sf. loan Gtirâ de Aur.Cotitlifiile genenile ale liwuif/uiiii de păcătoşenie în care se află.8). Varsanufie şi loan. "* Despre pocainfâ.*° A se vedea. de altfel. la fel: „Se cuvine să păs-trăm mereu în minle amintirea pacatelor noastre. „dacâ zicem că pâcat nu avem. ci si în nelucrarea binelui (lac. . chiar dacă. nu exisla „om care sâ trâiasoa şi să tie lipsit de pilcat şi care să fi urmat intru lotul poruncile şi să nu fi neglijal nici una dintre ele". Vursanufie şi loan. '9 A se vedea. 16). este vorba de recunoaşrerea stării de neputinţa şi slăbiciu-ne. n-am avea un pâcat anume.'-0 Nu este vorba aici de o aduce-re-aminle amănunţită a păcatelor facute şi a împrejurărilor in care s-au pelre-cut . şi să se fe-rească de ele în clipa de faţă şi pe viitor. clar şi „întristarea şi grija pentni păzirea de cele viitoare". Cuvânt ascetic. 30. 50. ca omul se amăgeşte crezând că este fără dc păcat. VII. De aceea. ci de conşuinţi» ca am păcătuii şi că oricând putem cădea din nou în acelasi păcat sau în ultele. 142 Despre pocmnfti. Despre pocăînfâ. Maxim Mărturisiionil. Despre poctiinfit. Or. De aceea Sfinţii Părinţi îl îndeamnă pe om sa se căiască pentru păca-tele sale. de altfel. XII. Scrisori efiihovniees/i. VII. se abate de la cele voite de Dumnezeu. 4. de asemenea. omul se poate socoti pe sine m stare de pacat. tot ceea ce il tine pe om instrăinat de Dumnezeu este. de nedesavârşire şi de înstrăinare de Dumnezeu. Marcu Ascetul. pacat. în-!r-un anumit moment. estc păcal orice fapta şi orice gând prin care omul. In acesl sens. 157 Cuvirtie despre nevoinfâ. Sf. de buniWoie. 394.1* Se cuvine. de asemenea. 4. trebuie să-şi adlicl nminte ncîncetal de păcatele sale. lepădându-se de palimile carc le-au produs şi chemându-L în ajutor pentru aceasta pe Dumnezeu. spun Sfinţii Paring.160 Aşa cum învaţă insuşi Sffuitul Aposiol loan. Sfinţii Parinţi arată. 161 Cf.162 De altfel.. XII. 2% . în rugăciu-nea care se citeste imediat inainte de Sfânia împurtaşanie se cere lui Dumnezeu iertarea pentru greselile fitciite „cu ştiinţa şi cu neşliinţa".) Aducerea-aminle de cele trecute este paza pentru cele viitoare". Sf. Aducerea-aminte de greşelile din irecut îl face pe om sa se teamă sâ nu cada din nou. Cieşlinul.117 Sfântul loan Gură de Aur spune. nu consul numai în făptuirea răuliii. Sfântul Isaac Sirul defineşte pocăinţa ca fiind „cererea prelungitâ în (Ot ceasul a rugăciunii pline de străpungere ce se îndieaptă spre Dumnezeu pentru iertarea pncatelor trecute". Altf'el spus. atâta vreme cat u-a ajuns la asemânarea cu Hristos. de pildfl. 4. chiar după ce ne-am curăţii de ele (. de pi Ida. să* stâruim in slarea de pocăinţă.

care este boala sufletului. serie alfabetică. Vorsanufw şi loan. Cf. scrie Sfântul Isaac Siiuj."* ulti-niii este nn dar al Sfântului Duh. 1. Awn Sisoe. leacul mântuitor al pocăinţei sail. V. a se vedca Sf. 12..16S . sâ primim ca din mâna lui Dumnezeu pocainţa care ne este de folos Cf.7. De aceea.trebuie sîi fim înloldeauna încredin-lali c. 23. 214.i fundamental. dc pildă. V. II. 4. penl. 297 . B Cf. Omtlii fa slaliu. II. avem drept doctorie pOcainţa'V™ „să folosim. 242. 11.|f'7 în ace&te» irci. loan Casian. m Desprvpocăinţâ.idesea ei vorbesc despre aceastâ stare duhovniceasci* în termeni medicali '" Sfântul Simeon Noul Teolog se referă şi el la Jeacul (<|)o:p-\iaKQV) mântuitor" al pocăinţei. Şi cel niiii . 58. XXV.X\X. sv rixori duhovniceşli. fraţilor. IV. 2.ru păcat. Sf. Despre idrvbirea inimJi.după cum există doclorii pentni rănile irupului.CondifiHe suhiertive ale lămăduiiii şi stlntîliileu hi HristM penlru toţi'" şi ea trebuie să se facă. i white despre nevoinţâ. Sf. Cele 225 de capett teofogice ţipractice. VII. la rândul lor. XX. zămislesc lacrimile (SctKp\xx). Sf.. „Eu în pBcat mfi cnlc şi în păcal mă scol". Sf. 5. !. in nfara referinţelor dale mai jos. a se vedea: Despre poceiinfâ. 442. Convoihih duhorw<eSii. 50. în afara referinţclor de mai jos. 111. 494: XXV. 2.172 „po-uiinia este leac pentru rana păcatului". şi învăţătura Sfinţilor Părinţi despre pocainţa îi acordfi o impor-i n'i. care.1 păcăluim in toate: şi in cuvânt. 8. în fiecare ceas al vieţii.).!.lr"' Din căinţa neîncetată se nasc doliul (întristarea) (nk'jQoţ) şi străpungerea inimii (Kaiăvxfyc. I. Catehtize. Orice ar face şi orice argândi. Scrisori duhovniceşH. de pildă. 305.428. \ se vedea. „Trebuie să ştim că avem nevoie în tot ceasul şi în cclc douâzeci şi pami de ceasuri ale nopţii si alc zilci de pocSin(3". 1 ' Discamtri elice. pe care Dumnezeu 1-a dat oamenilor. stă pocăinţa desăvârşită. omul trebuie să-şi cunoască ne-vredmcia. ' Acesi mod de a privi pocSinţa se întâlneşte cu constants la Sfânliil loan Gură de Aur.1'" . Simeon Noul Tcolog.1'1 care. după cum învaţă Sfinţii Părinţi. Calekeze. să-şi dea scama ca este mai prejos de ceea ce s-ar cuveni să Be dupâ" voiu lin Dumnezeu. 9. zice: „pocainţa este vindecarea păcatului". " Ihidnn. I. Despre diavtd. 36). a £is Avva Sisoe (Âpqfîegme. Sfânlul Varsanufie învaţâ: „în toate osândeştc-te pe line ca eel ce ai pâcătuit şi ai greşit". VIII. VU. Simeon Noul Tcolog. 2. ibidem. |T' thidem. despre care vom vorbi ulterior. Simeon Noul Teolog. mai bine spus. m thidem. şi în faptă. 4. pe care doar puţini oameni ajung să-l do-bândeuscă. şi in gând". 58. Pocăinţa este socotită de Sfinţii Păiinţi ca un leac deosebit de folositor. să înţeleagă cât este de departe de slava la care a fost chemai prin fire si de desăvârşirea la care ar puiea ajunge in unirea deplinăcu El.

dacă ne cairn (..1*2 starca în care el îşi recapătă deplina libertate şi sănătatea desăvârşită..Dacă Dumnezeu vede cil cei păcătoşi se căiesc. pe care i le aduce pocăinţa. de la starca cea contra naturii la starea naturala". ea fiind condiţia împlinirit tuturor celorlalte porunci."* „să primim. omul îşi poate regăsi pacea lăuntrică. Urmata îndelung şi cu sim-ţire vie si adâncă.1"3 Prin iertarea pacatelor şi tămăduirea de patimi. dar nu deznadăjduiţi.Con//i(ii/r gent rat* o/e uhtukluirii pentru lămăduirea noastra". că „pocăinfa este întoarcerea. fraţilor. Cotebeze. pentru că prin ea. Despre pocdinfâ. m Ibtdm. Dumnezeu le va şterge cu totul. aşa cum arata numeroasele citate de mai sus. .177 „iau drept martori.180 „să fim cu totul mcredinţaţi că mare este puterea acestui leac. de-ar fi ucigasi şi plini pe tot irupul de rani. leacul care ne va izbflvi de boală şi care va şterge pâcalele noastre". : Cf. nu ostenesc să Vft pun îii faţă leacul care vă alină suferinţele". m Dogmatic. 30. Simeon Noul Teolog. pocăinţa. şi de aceea mulţi Sfinţi Părinti o socotesc cea dintai poruncă. Marcu Ascetul. pocăinţa se vădeşte a fi pentru omul păcătos singura cale prin care se poate întoarce la lucrarea virtuţilor."1' Vindecat de patimi.17* „de-am fi cu totul acoperiţi de rănile pacalulut. Sf. 1. nu un singur om. vm.. A. '" Ibidem. in acest sens. El are grijă de ei şi-i tâmăduieşte şi-i curăţă de orice urma a păcatului". Sf. sau doi. sau trei.17'' „cu toţii suntcm păcâtoşî.% '"' Ibidem. fără să mai rămână vreun semn sau vreo urmă a lor". nemairSmâ-nând vreo urmă sau vreun rest din vechea lor rituiate*'. potrivit adevnratei sale naturi. V. H IW .IJi. peniru a-mi înlări cuvânlul. el poate din nou să ducfi o viaţă sănatoasă. m Jbitlmt4. prin asceză si osteneli. I. Sfântul loan Damaschin spunc. "" Ibidem. stare la care nu poate ajunge fără ajutorul ei. VII. care sunt adevârate boli ale sufletului.. întinaţi de mulie patimi. "" Cf. cerând cu lacrimi de la Dumnezeu iertarea păcatelor. pocăinţa îl duce pe om la nepăUmire. 1059. m imttfrîtnri de stifle/ Jolosifotire. cunoscând cu durere ticăloşia la '■'Ibidem. omul dobândeşte de la Dumnezeu curăţirea de păcate şi vindecarea de patimi. vine omul în sfârşit la odihnă". *" Scrixori duboviiuesli. ci mii de oameni plini de rani şi bube. 786. fîrească. care estc pocăinta". omul ajunge să trăiască în chip virtuos.1* lar Awa Dorotei arată că „prin zdrobirea inimii. II.. 10.""* De alt-fel. Numai depărtându-se de patimi şi lepadând de la el orice răutate.1*1 Pocăinţa este leac. care au fosl repede şi deplin vindecaţi de pocăinţă. scrie SITintuI Varsanufie.). m ibidem. „Sa ne intoarcem cu pocăinţa la Dumnezeu si va aduce toate la pace".

7. sa* vadâ lot mai I impede răutatea care zace în cl. 4. IV. i ateheze. scrie alfabetîcâ. dacft n-ar cunoaş-le mul'imea pâcatelor şi gravitatea bolii sale. 100. AVVJI Dorotei. IM Evajţrte. Apofiegme. 'i'l SI. 53. *:Cf. lipsii de căinţă îl duce pe om la moane. Marcii Ascetul. Simeon Noul Teolog. 119. „Căinţa îl aduce la viaţă pe cel morl duhovniceşte". ScrisoriduhffvrtSceşti. 197. AVVII Pimen. spune Fnsuşi Hrisios (Lc 13. U învie pe cel mort cu surletttf*.Iată de ce Sfmţîi Părinţi socotesc pocăinţa. dimpotriva.409. „bicriniile. Câtfemonahi. strâpungerea inimii şi lacrimile ca tcmeiuri ale împlinirii luturor virtuţilor. Sf. care. Căci."1'' Şi. Cux'âni ctxretic in 100 de capefe. cum ar ajunge el să ceară CF.1'" Stâruind necontenil în pocăinţă. " P&tomf.'": Alurici el prttrunde în adâncul sufletului său şi vede acolo boli care răman necunoscute pentru cel care vieţuieşte fn păcat. "' Cf. Dimlohal Foticeei. 22. Vedenia a IX-a. Sf.670. Mpocăinţa îi îndreaptă". Assemani.Cimdifii/e stdriective ale tomcithiirii ft sâmUattm in llristos care a ajuns prin înstrâinarea de Dumnezeu. ed. „Pacă nu vă veţi pocăi. 299 17 . njunge să îiiţeleagă cat de departe este de Dumnezeu şi-şj recunoaşte rătăci-rea."* Şi lot el spune. şiboaLv" Cunoaşterea stării sale păcătoase.5). Cuviint ascetic in lOOde capete. iar cu puterea hamlui dumnezeiesc pe care-1 cere cu rugăciuni fierbinţi scoatc cu lotul din sufletul sau si pâcatul. a fost îmbol-năviră cu totul.w el urmăre-şte răul până in cele mai tăinuile ascuuzişuri ale sale şi-i vădeşte viclenia. scrie Hernia. XX. SI*. Efrem Sirul. 27. Dindoh ill Foticetfi. Prin cainţâ. este o condiţie absolut necesara pentru vindecarea ei. 134. lucrând virtuţile cu orn înnoil şi deplin sânătos în Hristos. '»Ibidm. prin patimi. spune Sfăntul loan Gura de Aur.3. In vreme ce prin abaterea de la calea dreptitţii sufletul a fost schimonosit. loţi vi'ţi pieri". „îşi recunosc nebunia (ocOpocruvri) lor". VIII. Dexftre rei <<• end <d n itulrejttează dm Jiip/e. cunoscând starea căzută în care se aflâ. Sf.l esle păcătos. oameni care ajunseseră nebuni şi nepricepuţi (utopoi tcai c«7we"oi)diit pricina piîcatelor. 44. omul iese din orbirea necunoaşterii de sine şi a lurnii. lesprepoalinfâ. p. sesizând chiar şi cea mai mică dintre greşclile şi lipsurile sale. Sf. Varsanufie. Recunoscând c. se poale el îmbrâca din nou cu harul eel dnmnczeiesc. 10. ' SI loan Casiun. Care esie izvoml a toatâ virtutea. hivdfdturi de siiflet fohsiumre.1* îi ref'ace însuşirile fireşli. Numai lepSdand biiinele cele de piele ale păcatulut. Prin pocăinţă. omul ajunge sa se cunoascâ pe sine din ce în ce mai bine. poate omul să ajungă la sîmţirea vie şi sirăpuiigătoare a nevoii de a se hitoarce la El. Pocăinţa este tămăduitoa-re mai ales pentru puterea lui de cunoaştere. omul işi redobândcşte adevărala viii'â. Caindu-se chiar pentru greşelile cele neşli-uie1'" si pentru cele fara" voie>. t I. pe care omul o dobândeşte prin căinţă. 394. şi să se deschidă CO totul hanilui Sfânlului Duh. 404."7 Şi regâsind prin pociftnţă calea virtuţilor. I. Convorbiri dtihavrtic*fti.

cele dumneze-ieşti (. se înlreaba Sfântul Simeon Noul Teolog. Stantul loan Gură de Aur dă următorul sfat: „Să recnnoaştem cu sihceritate ce-am ajuns şi cat de rele sunt rănile sufleiului nostru. 5. "'' Ohcunuti teolugice. 676.spune SfanUil loan Casian . nu-şi face griji din pricina ei". şi sa primească vindecarea.) se descoperă numai celor care au facut pocăinţă fîerbinte şi s-au curăut frumos printr-o pocăinţa -sinceră si atât pe cat e măsura pocăinţei şi curaţirii lor.).'''1* Or. Dumnezeu. XXVIII. II. Cf. la adevărata cunoastere a lot ccea ce există. nu este o cunoastere teoreticâ..Condiţiite genentle ale litnuuluirii ajutorul dumnezeiescului Doctor. IV. 300 . mai ales celor care nu şi-au dispreţuit prin deznădejde şi !i■--i■. ci.it■-. ca să primească astfel tămăduirea snflt?-lului său ? „Cum s-ar lasa îngrijit de doctor eel care nici măcar nu ştie că e ranii şi zace răpus de boats ?". tocmai prin pocâinţâ ajunge omul să-şi descopere boala. Dar pentru toţi cei-lalţi ele sunt necunoscute şi ascunse".bolile.l<J' Aşa cum am mai spus. Dumnezeu îl vindecă negreşit. acrie Sfântul Simeon Noul Teolog. nu-l mantuie cu sila. căci numai aşa ne lecuim.1'" De aceea.-" lar in alia purte. eel care nu-şi cunoaşte boala. Smr-ndevăr. nu şi-au ascuns primejdiile rânilur şi nici n-au respins cu minte necugctata leacul pocainţei. abstracts. Care respecta liberiatea omului. insuflată de Duhul Slant.. •x Coiehet.301 Din aceste rânduri reiese cîi aceaslă cunoaştere de sine si a lui Dumnezeu. axa cum am mai spus. ci aşteapia tn marea Lui niilostivire ca omul să-şi manifesto dorinţa de a fi vindecat şi să cearâ de la El ham I Siiu eel lămăduitor.). 97 Despre diavol. pe masura curăţirii sale. fata cu slăbiciiinile capalate din neştiin-ţă sail rătăcirc. „Pocăinţa este usa care scoate din întuneric şi duce la lumină". „Celor ce-şj cautiî într-adevăr vindecarea .. cele nevâ-zute şi necunoscute peniru cei care n-au facut pocăinţă (. lar dacâ omul face aceasta. ci este 0 cunoastere existenţială.i■. acestora li se anila adâncurile Duhului (.. XIX. 89-90. Cateheze.. I627D {Avvu Zinon). 12. a min^ Cauhtze. cu minte smeriia şi totuşi prevazatoare. o cunoastere.. aici cuprinzându-se şi realitâţilc duliovniceşti ceje mai lainice şi mai înalte. la care se ajunge prin pocăinţa. I. Iv ' Convorbiii duhavnicesti. spune mai pe larg: „Rodul şi t'apta pocăinţei sunt cele care alungă neştiinţa şi aduc cunoştinţa: mai întâi cunoşlinţa despre noi şi despre cele ale noastre. VII. 304. apoi despre cele mai presus de noi si despre tainele cele dumnezeieşti. şi să ceară ajutor lui Dumnezeu.. au alergat la medicul 1 e e l c e w1s.nu le pot lipsi Icucurile din partea acelui adevarat medic al sufletelor. prin hand lui Dumnezeu este curfiţit de patimi si in-ceiul cu încetul imunericul care se aştenuise peste puierea de cunoastere a sufleiului se risipeşte. iar minted îi este tot mai mult luminatfi de Duhul Sfânt. ci şi.1*9 c Dar nu numai la cunoaşterea de sine ajunge astfel omul. Apoftegme.. 127-128. Iţx Cf. eel care se câieşte de păcalele sale.

6. 5. nil e biruit de nici un război (. ''' Apoftegme. loan Scărarul. Grigorie Palama. iar aceasta este .Ctmdifiile subtectbm ale tmntuluirii ft sâiiătaiea in Hristos \\\ coborâle în inimă şi unite cu ea. Scrisori ttuhavnictfli.. prin pocă-inţă. I. asupracaroia nu avem putere (."c Vedein că. 1 Scam. se sme-rcşie cerând cu lacrimi şi suspine ajutorul Lui şi poate primi asttel harul Său tâmăduitor si mântuitor. 6. Reunificarea lor este una dintre condiţiile csenţiale peniru a se ajunge la rugăciunea curată. care este adevărata lucrare a minţii. de altfel. 25. Scam.4.i Ee defăima pe line însuţi in chip sincer înainlea lui Dumnezeu. pocăinţa are şi o funcţie de apărare şi prevenire. pe lânga funcţia tămă-duitoare.201 si de accea cu adevărat se cuvine să fie împreunată cu ea 204 -. in om se pelrece unirea acestor puleri. arma de nebiruit în faţa ispitelor. Sf. Sf. danil de .106 Pocăinţa are de allfel puterea de a risipi tulbu-răiile aduse de diavoli şi de a-i alunga din suflei. po-câinţa face ca omul să fie ajuiat în toi limpul şi în tot locul de Dumnezeu. SO1).n. Pocainţa sporeşte tăria onuilui în faţa găndurilor păcătoase semănate de dinvol îii suflet. Prin strâpungerea inimii . 41. Avva PimerU 162. 14 Cf.Cf.. '■•][ Vezi Apoftegme. aşa cum spune Psalmistul: „Făcu-Cu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea" (Ps. ca şi pri-mejdiile şi necazurile intâmpinate. 13. Desprr rtigariune. 17. fie ele lăuntrice sail din afara. Cel ce are „plânsul adevărat împreunat cu sirăpungerea inimii. al cărei centru este ininia.i intări inima. 301 .). un nuinai că nmul se curaţeşte de întinăciunea păcatului. 3).. află sprijin pretutindeni'V" „Lacrimile păzesc neîncetal cu Numele lui Dumnezeu pe cel ce le-a dobandit".). 29. 16). scrie Sfantul Varsanufie. Varsannfie.1 ii singur vrăjmaş avem. spun Sfinţii Părinţi.. ci şi. simţind cu durere starea nenorocită în care se afiii şi înstrâinarea de Dumnezeu. scrie Cf. Coitvorbiri dufurvntc&ftl.. XXH. Atunci sa ne SOCOteşti ca pe o pânzâ de paianjen". Sf. iniorcăndu-l pe om la Dumnezeu şi înlesnindu-i rugăciunea catre El. Scrisori âuhovniceşti. Lacrimile de pocâinţă au. serin alfabeiică. Aimfiegme. II. Mustrarea inimii este. Etiopiună. ^Dapnpocăiafă. Cel care-l are nu e atins de nici o loviturâ în razboi". care dintru început an fost unite şi împreuna lucrătoare în firea sa. 26. loan Ciisitm. Sf. 2.m. Triade.. Evugrie.. potrivit menirii ei fi-reşti. Avva Pimen spune câ „ducă omul se va prihăni pe sine. IX. Col. 461. Numai aşa rugăciunea omului nu râmune pur inlelectuală. 95.2C Şi aşa omul biruieşte toate greutăţile.*07 Sfiln-lul loan Gură de Aur spune cfl „diavolul fuge îmotdeauna de împunsfuura ascuţiiâ a pocâinţei". De accea. 28. lar aceaslă sfâşiere şi ruplurâ stăruie ca boală şi rană adănca a fupturii sale. i I.prin care se înlesneşte rugăciunea202 şi se face rodiroare.20* lar Sfaniul loan Scărarul îi face pe diavoli s*1 spună: . ci se face din toatfl fiinţa sa. Avva Pimen. dar care au fost desparţite prin pacat. Căci este o pavăză care înloarce toate săgeţile diavolului (Efes. aşa cum Invaţa Sfinţii Părinţi. scric alfabetică. V. de pildiî. ca o adevărată hrană.

şi prin primirea Sfintelor Taine.i O astfel de legătură se creează. desigur.73. lar pentru aceasta.2"' Prin mgăciune. se apropie de El. Creştinul urmează să faca lucrător harul prim it.212 Se vede limpede că pocăinţa este o lucrare cu adevărat trebuincioasă omului. Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine e mai bun deeât cel ce s-a învrednicit să-i vadă pe îngeri". căindu-se penlru greşelile sale. ca să primească de la El tămădmrea de patimi. i. atunci când omul ajunge la nepatimire. 1. îi redau omului strălucirea dintai a chi-pului lui Dumnezeu din el şi res(atornicesc aseinănarea cu El. şi căinţa. Mirungere si Euha-ristie. Dar aceasla se face. dar vom da negreşii socoteală lui Dumne?£u ca n-am plâns peiuru păcatele noastre". iar rolul ei. Cel ce suspina un ceas pentni sufletul său e mai bun decât cel ce foloseşte lumii întregi prin gândirea lui. prin ea se Ueschide cu toată frinţa sa harului dumnezeiesc şi se uneşte cu El. la ieşirea sufletului. omul îl recunoaşte pe 1 Iristos ca Dumnezeu şi Stăpân al său şi singurul iămăduitor al patimilor sale. 34. De aceea. esen-ţial. rugâciunea este absolut necesară. care.l\SVmWtVII. aflat în " Srri. pe toaie treptele vieţii sale duhovniceşti. . 461.Comiifiîli' generate <de tibnăduirii Sfântul Varsanufie. se întoarce la El şi.21 Iar Sfântul Isaac Sinil laudă pocăinţa ca cea mai vretlnică stare duhovnicească a sufletului: „Cel ce-şi simte păcatele e mai bun decât cel ce scoală morţii prin rugăciunea hii.s 'l'iei t'iipelt' deSpte ntgâciwie yi curâţki inimii. fraţilor. aşa cum spune Sffintul Marcu Ascetul. Rugaciunea însoţeşte şi credinţa. adaugă el. nici că n-am fost văzători. curăţirea de păcate.sori tiuhovMcepi. Grigorie Sinstitul. 302 . Leacul rugăcîunii u) Rotut rugăciunii şi efectele ei tămăduitoare Prin credinţa. Ea este. Sfăntul loan Scârarul spune: „Nu vom fi învinuiţi. recunoscându-şi starea de boală. :u Cuviritf despre tievoinfâ. aşleaptă de la El iertarea lor. „legatura care uneşte făpturile cu Creatorul lor". nici că n-am tcologhisit.211 şi. omul intră în legătură personalii cu Dumnezeu. Prin rugăciune omul se aşazâ în faţa lui Dumnezeu. prin plinătatea harului.?. câ n-um săvârşit minimi.linţa râmâne neatins de patimi. dorind din tot sufletul să nu se mai despattă de El. cu simţirea vie si dureroasă a nepulinţei şi slăbiciunii sale. învâţiitură despre limşlire yi nigăeiune. să sporească tn el şi prin el. „in chip tainic". doar ca poten-ţialitate. şi mai ales prin Botez.6 Cf Sf."14 4. 1. lor prin poc. Prin pocăinţă. vorbeşte cu El si se uneşte cu El. cum spune Sfântul Grigorie Palama. prin ea omul cere ajutorul lui Dumnezeu.

21. II. şi cerfuidu-l. Dumnezeu îndatâ îi asculta rugaciunea. cum spune Sfântul Nicolae Cabasila. Pentru ca să fîe ascuJtată. ajungem să ne săliişluim in Ea'*. Sfantul Dionisie Areopagitul spune. m chip liber şi intm cunoşfjnţâ. 680BM Cf. PG 3.şi chiar.. 303 . 4.. aceasta se întâmplă „pentru ca cere|i rău" (lac. rugâuilu-vă. „Toate ciite veţî cere. „Orice cerem. 14). III. „Cereţi şi vi se va da.n pe noi spre El prin rugâciunea pe care i-o aducem şi pentru a ne intoarce la W. în mama Lui milosfivire. Sfântul loan Casian spune că prîn ea se ajunge la adevâxala rugaciu-ne. Astfel.1 I-J ceară. 22). Sf loan Gută de Aur.. acelasi lucru: . 32. 22). căci El este pretutindeni.. cu alte cuvinte. veţi primi" (Ml. 22). 2. dacă „cereţi şi nu primiri". 7. mai aproape de om decât însîişi inimfl sai|7 -. oricine cere ia" (Ml.1 haruJ şi daml lui sunt deja prerente in noi: „Toate câte ccreţi. nu pentru câ Dumnezeu ar fi departe. ]. fie din pricină că s-a înstrăinat de El prin păcat. nu pentru 8-L aducc la noi. „sufletul nostru se daruieşte Sn Despr* vfaţa 'm Hristos.9-10). 24). ca oricine cere ia" (Luca II. sa credeţi că le-aţi prutiît. 98. aceasta se intăiTiplă pentru cfl nu s-a întors prin mgăciune spre Cel care i l-a dilruit şi Care este El însuşi prezent în acesl har şi ni Se da priii el: . '•' him/r. „Dacă veţicerecevain NumeleMeu.2). fie că* nu şi-a împropriai cu toiul hurul primii. dar nu-l siJeşte pe oni să-l primească. '' Cf.ll 1. Sfimii PaYinţi socotesc starea de cainţă ca absolut esenţialâ pentni rugăctune.-2. Rugjlciunea trebuie să sc facS cu credinţă (Mt 21.! în toate făptu-rile. ca acesta s.4..30. De asemenea. Hristos ne spune c. Dar prin rugăciunile preacurale şi sliiruitoare pe care I le aJuccni (. Respectfuid libertatea omului. < 'uvinte despm nrvmnfa. primim de la El" (I In 3.Apropiindu-se astfel de Dumnezeu. rugfmdu-vă cu credinţă. 3). Dacil omul nu şi-a însuşil hanil prezent în cl. cunoscăndu-şi pacatul şi neputinţa. El aşteaptii.CoiuUfiile S'ibu'clive at? tămâihiitii si miiahitra fn Hiuivs el prin hiirul Său. „Noi ne mgăm lui Dumnezeu. Sf. Auzim cum Hristos însuşi şi Apostolii Săi spun: „Cereţi si vi se va da. ci pentru a nc înalţ. Tâ/cuiiv Ui I'sahtiul4. Eu voi face"(In 14. scrie Sfântul Grigorie Palama. omul cere haml lui Dumnezeu. 7-8).. ■'' Dtsptt Niwririle ditnmezeieşti.js'u aveţi. când. ţinta sa este acum să sporească în apropierea de El. se predă lucrării mâniuitoare a harului şi se face tie bunăvoie şi hum cunoştinţă împreună-lucrător cu acesta la mântuirea şi în-dumnezcirea sa în Hristos prin SfantuI Duh. Rugăciunea se vădeşte astfel a fi pricinuitoareu locuiriî desflvârsite a harului in om.. ci peniru eft omul rîîmâne departe şi m afara Celui care-i este mai lâuntric decât toate cele dinliuintrul lui . nu orice faptură 5e sălăşhiieşte în Ea. pentru eă nu cereţi"(lac. riigăciunea (rebuic făcuta aşa cum se cuvine. VI. Isaac Sirul. şi |e veţi avea" (Mc.Dacit este întni totul adevaVat că Sfânta Treime este prezetit.).M0 Dumnezeu fşi revarsă neuicetat hand Său asupra oatneniior. Rugăciuiiea este cea prin care.

Cuvbtie (tespre ttâvrinfă. Omilii fa Ana. cu strâpungerea inirnii. Omilii fa Mate/. 3. Impolrivu tmomeilor. 2. pentru a pnmi harul. 4. '' f)i'\/irr I'Hxaciuritf. 14. Sf. 7. trebuie sA cunoasca mulţimea greselilor sale şî să se căiască peniru ele. 5. Sf loan Gura de Am. trebuie mai înlâi sa simtă cu durere catâ nevoie are de el. Omilii fa FfleffW. cu durerea sufletului. XIX.<'otivoihiri duhavntcetfi. 4. loan Gura de Aur. II). în afară de credinţă şi căinţfi. Sf.Coitdiţiile generate ale tomtUfairii gemete şi suspine lui Dumnezeu". Cttvtntt despre iwvoiiifă. 7: Omilii la Ana. ca şi unnaioarele vor fl axnanutiui cxantinalctn coniinuare. 4. ca cererea &a fic după voia lui Dumnezeu. Epistole. 6. loan Gura de Aur. Rom."' râvna fierbinte/27 stăruinţa."1 Cel care ne vrea binele şi ştie care sum cu adevărai nevoile noastre. 4. 3."2" privegherea si trezvia (vfjxj. V. Sf. Prin ea omul I se adresează lui Hristos-Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. XXX. Ctmvorhiri duhovniceşti. fiind pricinuitoarea primirii depline a hanilui. şi tc voi izbfivi . 1 Cf. Tăli'iire la I'snlmid 3S 3.: Se cuvine. loan Guiă de Aur. de asemenea. Sf. Origen. Macnrie Egipteanul. Omilii fa Motet.2" Evagric scric şi el: „Simţirea rugăciunii estc adunarea cugetului. 4. Omilie m Săptâmâiui Mare: Sf. LI. 5: Despre poaimfa. Această aiitudine. esle prin aceasta pricinuitoarea tămăduirii omului şi a înloarcerii sale întru sanfltate. I.*2* smerenia:2'' şi îndeosebi curâţia inimii. XXVII. I In 5. XXVII. 33. 35.23 Fără căiuţă.i^). Omilii fa Matei. 4. Cf. XXIII. Omilii fa Evrei. IV. . Ttdcuire fa Psafand 7. Sf. IX. 2. IV. VII. 35. IV. XXVII.că cei bolnavi au nevoie totdeauna de doctor şi de leacurile de la el (. 5. Cuvinle despre nevoiiifd. Inlcmrr In I'sabmil'). Sf. Isaac Sirul. XXIV.Sf. 5: TtUefare fa I'sttlnntl •/. IV. XXVII. 3. cu suspine nevăzute". Omilii fa Evrei. XXV11. rugăciunea nu este bine primUă. 5. " Cf. 43. 12. Despre ntRaaune. Omilii fa I Timoiet. Omilii fa Efeseni. Col. Omilic fa Stipfaim'mu Mure. 1 (if. pentru a primi Ulmâtluirea de relele sale. alte condiţii ale rugâciunii bine primiie sunt: atenţia. Omilii fa fivre*. cu mătturisirea greşalelor. VII. 5: XXIII. Omilii tluhax-iiiceştl (Col. scapare Te-ai fîicut nouă în neam şi în neam» (Ps. Omilii fa Istdo. "'' Cf. loan Gurfl de Aur.spune Sfantul Varsanufie . I Pu 4. 5: OmtUi fa /•arm. lar dacâ El cste scaparea noastra. tmpotrhia tmomeilor... lorn» Casia». 89. XXX. 6. Isaac Sirul. sa ne aducem aminte că zicc: «Cheamă-Mă pe Mine in ziua neoazului tiiu. °? Cf. împreunată cu evlavia. Sf. IX. Sf. I. 7. omul trebuie să înţeleaga mai întâi cât de mull s-a depărtat de El. Isaac Sirul. I). 304 . w Căci pentru a se apropia de Dumnezeu. w Cf. II. zicând: «Doamne.) De aceea şi proorocul strigiî. Omilii fa Evrei. 4. XXXI. 5: inipotriva anomethr. VII."'. „Slim . loan Gura de Aur. 12. :u Cf.. Evagric Cuvtint despre rugtieiung* 4. 4. Omifa fa Efeseni. Col. 7. viii. Omilii fa Motet. 21. Isaac Sirul. Numai Dumne-zeu singur esre ajtitonil şi sprijinitorul său. 2. XXIV. 6. 12. penlru a primi de la El vindecarea de toata răutatea. Rugfciunea. 2. 6: Tâfauiie fa Ps<limuI4. 1. 5. " sf.

240 SfSnlul Isaac Sirul arată şi el că „rugiîciunea este. 7. sau să li se ardă vreo rană". 2. Singurul care poate să vă lecuiască rănile inimii este Cel care a creat toate făpturile şi cunoaşte toate fapiele noastre.24* în timp ce fară rugaciune omul nu poate face nimic („Fără Mine nu puleţi face nimic". 424.ici numaiea ne poate izbăvi de râutăţile de acum". DS . De aceea nu este de mirare că Sfinţii Părinţi socotesc rugăciunca ca un leac2Kl deosebit de putcrnic şi folositor.2" Ca răspuns la rugăciunea sa. scrie Sfântul loan Gurâ de Aur. „Mare este puterea rugăciii-nii l". XXVin.2'12 Sfântul loan GurS de Aur l. căci prin ea îl cheamă in ' Sctisori dtdiovnicesti.- Scam. VII. 3. Vaisanufic. VII. XXIV..23'' „puterea rugăciunii (. loan Scnrarul. VII. XXX. 5. Omilie împolriva celor care se fotosese tn chip nedrept de aces! cm'ânt at Apostoltdui etc."2 Sfântul loan Gură de Aur spune că „Î1i timpul mgSciunii îi arărăm Doctorului rânile. 5. şi eu voi da vindecare rănilor voastre".."7 şi încă: „Rugăciu-nea este leacul mântuirii".Condiţiile subiective ale U'tmădiiirii şi wnâtatea în Hrislos şi Mil vei preamări» (Ps. 5. 25-" fiiij'otrii'tt anomeilar. Omilii la Evrei. 49. alergaţi cu mintea la Doctorul sufletelor. 4. nti priviţi spre cei care vfl dau numai un ajutor trccător.. V. 21. person if'icând rugftciunea. omul primeştc de la Hristos leacurile potrivit slarii sale şi izbăvirea de boalâ. lft 305 . loan Gurîl de Aur. In 15. 7.2î' „este izbăvirea noaslră.Nimic nu este mai puternic decâl rugăciunea fierbinte şi curatâ.. Scrisori duhoviiiccsti. Omilii la Facere. 5). ' Omilii taPacere. '* Desprepocăinţâ. ca să ne lă*maduirn'\2M şi îi învaţă pe cei căzuţi în boalji din pricina păcatului: „Nu căuiaţi sprijin la oameni. *'" Omilii lu Efeseni. o face sa spună: „Veniţi la mine. XXVIII. la)". de asemenea. l.)tau>efaPsahmd7A. ajuior în ascuţişul bolilor". Caieheze baptismal?.. 5. Omilii la Ana. Sf. prin eaT toate îi sunl cu purinţă omului. 7. A se vedea. c. Sf. 12. docloria sufletului şi leac pentm relele lui". Sf. 4.) vindeca bolile". * Omilii la Evrei. " Cuvuile despm nevoinfd. %2A. împotriva anomeitor. Scam. IV.. XXVTI.. şi nelede şi uşor de străbătut căile presărare cu stavile". „Ru-yâciunea este doctorie". "'' 'Ueheze baptismaie. XLIX. 25.2'" iar Sl'iinlul loan Scararul. ™Stw<u XXVIU. părăsind aceasta.'134 lar Sfântul loan Scărarul îl sfătuieşte pe cel ce se roagă să ia drept pildă de rugăciune pe cea a „celor bolnavi în faţa doctorilor. Ajunge să* strigam din adâncul ininiii spre El şi înaintea Lui să vărsam lacrimile noastre". căci nirnic nu este mai de fobs ca ruguciunea.2" „să alergăm întotdea-una la Dumnezeu şi Lui să-1 cerem orice lucni. 2.. când e sa ti se laie.tudă neîncctal nemăsurata putere a rngăciunii. IV. XXVII.'*41 . uşoare cele grele. ea face cu putinţă cele ce par cu neputinţă.

Pentru că păcatul şi patimile sun» forme de boală şi rădăcinâ a tuturor bolilor. ": Cf. VI. Bl Despre vtafa în Hristos. 3. doctorie pentru greşelile noastre". în izbăvi-rea din pacal."4 Cf. este leac împotriva otruviî pftcatului. 2. Sf. Despre puterea pe care o are rugăciunea de a-1 curuji pc om de păcalele sale. dacă-L ru-gâm cu luare-aminte. scrie Sfân-(ul Varsanufie. X.^' arălAnd că felul în care se face acest lucru minunal ra-mane de neînţeles pentru om: „Precum impune doctoral leacul. VII. 4. care sunt pentru el adevărate boli. 10. mai întâi."' Vir-lutea tămăduitoare a rugaciunii se vadeşte deci. „Rugăciunea. :^ Ibidem. . cu mull mai presus decât toate câte cercm sau pricepem noi" (Efes.jr Despre rugddwta. XXVIII. 424. 5. Evagrie. Ui Scrisori duhovnicesti. 20). penlru a pune pe toate parlile prin care am greşil leacul eel mânmitor şi vindecător". Căci Dumnezeu. : Omilii la Sâptânuina Mure. spune Sfântul loan Gură de Aur. 83.*J' Origen scrie că orice rugaciune trebuie făcula „cu căinţă. loan Gunl de Aur.î4i' Sfântul loan Scârarul spune şi el că rugăciunea este „leac tămaduitor al unor mari greşeli". patimile arală stăruinţa în pâcat. toate patimile". 41. şi cu dorinţa. Evagrie. sau pune un plaslure pe rană. le dezrădăcineazâ din fiinţa sa şi le nimiceşte cu lo-tul. " Seam. 25. să dam ranilor noastre lea-cul potrivit penlru ele. Ciivani despre rugaciune. Sf. în chip pro-fund. 38s. aşa si Numele lui Dumnezeu chemat de noi înlâlurâ. loan Casian. care este rugficiunea. îrripvtriva anomeilor. 101. „Ştim CH a chema neîncetat Numele lui Dumnezeu e un leac care nimiceste nu numai loate patimile. Ciivani ascetic. poate sii ne ierte păcalele şi sa ne curafcascS de ele". Cvnvorbiri (hfhovnicesti. Sf loan Gura de Aur. Ill. şi prin aceasta lucreaza fără să ştie bolnavul cum. a se vedea încîl: Sf. iertare pentru greşelile din trecut". Cateheze hapiismale. penlru lămăduirea lor. rugăciunea îl tămâduieşte pe om de patimile sale.Candiţiile gene rale ale tămăriiiirii ajutor pe „Cel ce poate să facă. prin puterea cca lucrătoare în noi.252 In timp ce păcatele sunt greşeli de moment. este nevoie de o rugaciune neîncelată. şi cu gândul. şi de aceea. 5. din tot sufletul şi cu ardoarea i n i m i i . XXXIII m Omilii la Evrxtt.2d lar in allă parle arată: „Zilnic ne rănim în tol felul. recunoscându-ne vinovaţi în faţa lui Dumnezeu de propriile noas-Ire păcate şi cerând.341 Căci aşa ne învaţă Apostolul loan: „iertate v-au fost păcatele pentru Numele Lui" (1 In 2. Despre pocăinţâ. Cuvâni despre mgâchme. în prirnul rănd. VII. XXVII. 14. Sf. mai înlâi de toate omul trebuie să-I ceară lui Dumnezeu ier(area şi curăţirea de ele. 12). ci însâşi lucrarea lor". Maxim Marturisitorul. fără sâ şlim noi cum. Isaac Sirul. 7. Cuvinte despre nevoinfâ."0 lar Sfântul Nicolae Cabasila scrie: „Numele lui Dumnezeu îl chemăm şi cu gura. T* JV 30ft .

83. ' Cf.361 De acuni ea iese din înstrăinarea în care era ţiiiiitîl de lumea sensibilă şi a reprezcniârilor iluzorii. Cele 100 de capete ale sf. '"' Idem. 19. Sf. I Cf Sf. pe care pâcatuJ a fiicut-o greoaie $i ca şi moartă. îşi concentreaz. arătate şi ascunse". mintea îndepărtează si leapădă orice reprezcn-tare (imagine sau gând> străină de rugăciune. 49.deiuttr. XXVIII. IV. mintea. Seam. Sfântul Varsanufie scrie astfel: „Mă rog ziua şi noaptea să fiu curătil de patimilc mele. Cele 100 de capete ale lui Calisl $i Ignotie X«ntlwpot. C'uvăiii despre lucmrea cea OSewtStt hum Hrixtos. Joan Scăranil. 62. loan Gurii de Aur. 6. Calisl ţt Ignatie Xanift&ptH.mintea este din fire prcdis-pusă a se ruga". Prin rugăciune. .61. 29. VII. Capete gnostice. Tulcuixt la Psabml 129.. crestinul. pentru a se regăsi pe sine. :n * Evagi'ie. Nil de Ancira. 4. -M Tratatul practic.rugaciunea face mintea să-şi fmplinească propria lucra-rt".368 „rugâciunea esle lucrarea demnă de vrcdnicia minţii. ''"' (want despre nte. Scrisori duhovniceşti. unde s-au cuibărit paiimi de care nici nu ştie. câci. Tcolip) a! FUadelfiei. 5) şi Care are pulerea de a nimici p<îcatul şi de a picrde cu (otul patimile. se trezeste. EpLstote. Origcn. sau întrebuinla-rea cea mai bunâ" şi mai curală a ei".r"/««fart. 312CD: 392B. VII.Condifii/e xubiective ale lărwhimiîî si siinâlaieti in llrisias Rugâciunea este un „leac care curăţă suflctul""5 până în tainiţele sale cele mai întunecale. trcbuie să se căiască si de aceste paiimi neştiute şi săL roage pe Durnnezeu să-l izbâveascâ de ele.. loan Gurădc Aur. 6.l pe cei care sum pricinuitorii lor. aşa cum arală Evagrie. loan Scărarul. împoiriva <au> meilor.267 Lucrfind poirivit firii sale. 26ID. 400A.-s risipjfid nenorocitcle urmăii ale lucrarii lor. 307 . °*C(. '" none?capete."0 redevine sprintenă2*1 şi revine la vi. I. De aceea. 7. Sf. Sf. 260AB.i. Oiiiitii la Săptâmâna Mart.iţ.1 în ea întreaga M loan Gurfi de Aiir.2*" Roudele lâmâduitoare ale rugăciunii sunt numeroase. Rugăciunea are puterea de a stinge pâcatele şi pati-mile cele mai ascunse şi neşliute pentru că ea cere ajuloml Celui „care veclc in ascuns" (Ml. 12. '." 0 data cu patimile. 7. 84. 59. PC 79. Sf. 396A. 18). ÎJTCf. Care „cenrcâ inimile şi riirunchii" (Ps. 65. „Care lumineaza* cele ascunse ale întunericului şi vâdeşte sfalurile ini-milor" (I Cor. I. 9). „rugflciunea lui lisus" are 0 mare putere. Cateheze tHtptiwuile. en care lulbura sufletul şi-] rănesc de moaite: pe diavol şi duhuhle cele rele. mgăciunen pune pe fug. 4.*1 Jar în această privinţă. 25. Oespre rugâdun*. . în primul rând ele sum simţite de minle (vouţ). pe care păcatul îl împiedică să-şi vjidă „adfmcurile cele ascunse". w Cf. XX.1'"1 ajungâitd la lucrarca proprie meiiirii sale. Scant.-': căcj „în rugăciune stă viaţa ei". II Cf.

0 Sf. Tmtattdprartir.2''11 şi regăseşte. care.2'1 o adună „în ea însăşi..177 Rugăciunea duce la pacea şi liniştea sufletiilui prin puterea pe care o are. Nu este vorba nicidecum de liniştea cea după Irup. singurul care-l poate face pe om în stare să-şi domine neastiimpărul minţiî. ibidem. carc pătrunde în toate ungherele sufletului şi-î atacă chiar si tnipul. Dar unde e Ziditonil duhului. pe de o parte. Prima convorbire cu părinlele Serenas. Cuvăni despre mgticiime. p. CS este aşa. in Scarti. 24. 17. 18. Cf. (rad. Legala eel niai adesea de lucrarea diavolilor. \9. 4. 57. 27'' ci de pacea ca dar al Sfântului Duh. ' Intiutul ţmtctic. aleargă prin propria ei mobilitate şi zboară în loate direcţiile'V"' având a suferi mişcarea neîncetată a gândurilor care o agită. atunci cAnd se uneşle cu inima. 47. şi sâ nu treci de aici (lov 38. 16).. X. loan Casiun.. m Cf. 14. in chip viclean. XXVIII. HaiMherr in coinentariul său lit Tralatul despre mgticiime al lui Evagrie. aceasta poate fi bimită numai prin rugăciune. „sănătatea deplină". 69. lăsându-1 pe om pradă propriului chin şi cu totul ncputincios. De ai dobândit ncvoinţa neîntreruplă. „Şi Mă cheama" pe Mine în ziua necazului (în texlul francez: angotsse. Ccnv&rblridukavniceştl. mintea omului ajuiige s.209 Slarea decăzută a omului face ca mimea omului să fie „înlotdeauna mobilă şi chiar foarte mobilă (. !}i Cf. 57. din pricina caractemlui ei nemotivat. Nu poate fi legat duhul.l cunoască liniştea-1" şi pacea şi. prin întoarcerea din împrăştierea ei obişnuită". dăruieşte aceastâ pace întregului suflei şi chiar trupului. adică opunându-i argumenie logice. ". neliniş-tea angoasa -. de a risipi frica.('ondif/iie generate ate tămădititii putere <Je cugetare şi de înţelegere. 65. '* Cf. Convorttiri didioi-ntceşfi.:73 dândii-i lărie şi stabilitate. va veni tn line Cel ce. 49. XXIV.. ci.) şi te voi izbăvi şi MS vei preaslăvi" (Ps. toatc se supun Luf'. ciire se iveşte atunci câiid. De . Evagrie. Eliberată de tot iicest zbucium. 16. 308 . 25. şi îndeosebi forma ei cea mai perfidS. A doua iraduccre (pentni feppwxcxi) este propusă de I. însoţită de smereiiie şi cflinţiî deplină. o tulbură şi o fat să culreiere şi să rătAceascâ fărn rost. idem. Ctmvorbiri dnhovmceşti. 15..). 96. loan Casian. loan Casiim. însoţită de slavă deşartă şi trufie. neliniştea (angoasa) fiind pricina celei mai mari nepuiinţe şi slăbiciuni. la modul antiretic. Sf. jntrea-ga tărie". nu poate fi com-bâtută direct. Numai puterea lui Dumnezeu chemat în rugăciune îl poate rfimădui pe om de această boală înfricoţâtoare. Sf.. Evagrie. Tmtatul pmctic. vedem din cele ce învaţă Sfântul loan Scărarul: „E proprie minţii nestatomicia. ea nu poate sta niciodata în repaos. ''* Cf. "' Cele 100 de vapele ate lui Cotist şi Ignatie Xanlhopoi. Tmlatul praciic.linden. 6. I I ) . :r! Cf. diavolii inceteaza" de a mai lupta nenorocilul suflet care le împlineştc coutc voile. rugăciunea însă scoate mintea „din rătăcirea şi robiaei obişnuită".27î Stutornicia minţii esie un rod al sinergiei realizale în rugăciune între slrădania omului şî harul dumnezeiesc. cum aratfi Evagrie. n. închizând între ţitrmuri marea minţii. dar e propriu lui Dumnezeu s-o poată statornici. îi spune în rugăciune: Vino până aici.

care. care ajunge singurul ţel al luturor pulerilor sufletului. revine la frumuseţea. " Tmalul practic. ci şi iruilţimea lor o stinge. „rîîul uitării si cele ce izvorăsc din ea le vindeca* sigur paza minţii şi chemaiea neîncetată a Domnului nostru lisus Hristos". 7. de asemenea. "' Cf.w iittiv f/ristas. fii aceastâ* folosire a lor potrivit firii şi menirii lor. Rugăciunea. Prin nigăciune. pe care păcatul îl facuse asemenea unei case ruinate. spune: „Loveşte-i pe vrăjmaşi cu Numelc lui lisus.'r. Ce/e l(X) de capett "le lui CaH. căci prin luarea-aminte ea strange toale cugetele într-unul singur. prin aceasta. ci se pomeşte contra diavolilor şi gjîndurilor. fie eltf cugete ale răutăţii. Asttel. pentru care i-au şi fost date omului de Creatorul sau. tămăduindu-l de toate manifestable ei patologice. Rugâciunea. m OmiUidutimtucepi (Col. Or. iar suflctul nu mai este târat în lOHte părţile de purcrile sale. dar care caută să fure mintea de la rugăciune şi să-l întoarcâ pe om de la Dumnezeu. care încetează de a mai râvni lucruriledin lume. ?i de aceea cu totul bolnavă şi molipsind şi celelalte puteri ale sufletului pe care le abate de la calea duhovnicească. ea este aducere-aminte de lume şi. care lucreaza fiecare pe temeiuri deosebire unele tie altele şi în scopuri lipsite de înţeles şi rânduialii.?" Aşa ajunge memoria sît se schimbe cu totul şi sâ devină. uitare a lumii şi încetare a risipirii cugetelor şi „adu"* Seam. se ajunge )a unificarea în întregime a minţii27" şi a sufletului. cum aratfi Bvagrie.naşte nttacirea sa în lumea sensibila. şi pe cea agresivă. Duhul omului nu mai este fărămiţat în nenumăratele şi feluritele gânduri pe care it.iiele la rugăciune. preamăreşte pe Cel ce te-a izbăvit"."1 Atunci cănd mintea s-a unit cu inima. Izbăvit de boalii. rânduiala şi bunăcuviinţa sa dintfii. tie gânduri simple. II). XXXIII. pentru a-L dori numai pe Dumnezeu. în rugflciune. de orice natura ar fi ea şi mai îrttâi de toate orice imagine. St'. 32. rugăciunea „vindecâ partea pătimaşă a sufleru-\a\". Ciivâm despre lucaren tea «sctut. luând parte cu to.37* Rugâciunea nu numai că opreşte vifoful gândurilor. 79.il . urmănd Psalmisiului. K Cf. care nu se mai iuţeşte împotriva aproapelui şi pentru a dobândi lucrurile lu-mii pe care le pofteşte. 49. putcrea poftitoare.adică. sufletul. uitare a lui Dumnezeu. pentru a fi curata. Cf. îl scoatc pe oin de sub stă-pânirea liranicâ a itnaginaţiei. 23. ele îşi redobândese silnă-latea pierduul.Condifiile sithiecliv? ale ttimâduirii . alungă orice reprezentare.vi IgnatU Xatilhopol. pe de o parte. putcrile sufletului. în starea decflzutâ a omului. XX. tămăduieşte memoria. cum spune Stăntul Isihie Sinaitul. Sfantul loan Scărarul.)'i xdnfitatea til flristos aceea. 3. şi astfel îşi regasesc si ele lucrarea proprie. câci nu e în cer şi pe pflrnânt armă mai tare.Teolipt al FihuleJfiei. ('ttvănl ilespre trezvie. 109 ."*' Dupa" cum spune Sfântul Macarie Egipteanul. cugetarea la Dumnezeu. nu mai rât&cesc în lumea sensibilă şi nu mai lucrează contrar (îrii. ci se întorc şi se îndreaptiî sprc Dumnezeu.

curăţindu-se răul putfn câte puţin suh dogoarea bunei pomeniri. Grigorie Palarna. Triade. născătoare de gânduri stricătoare. 100. aşa cum am vazut. 40. Cf. '" Sirtinate.. inima.281 regăsindu-şi. ridieăm capul. tolosindu-şi facultaţile proprii ca să înlesneascii rugâciunea şi chiar rugându-se el însuşi după mCisura şi potrivit. loan Scărarul. sS înfiiţjşaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie. memoria contribuie la tămăduirca îmregului suflet. Sf. „curăţeşle toate puterile sufletului şi ale trupului". 1). pcniru îndurârile lui Dumnezeu. dându-i din puterile sale. trupul însoţind râvna duhului noslru". naturii sale specifice."* A se vedea. bine plă-cută lui Dumnezeu. peniru n desemna rugăciunea şi îndeosebi . 12. Ea este astfel una dintre „lucrSrile comune ale sufletului şi Irupului care nu liniuiesc duhul de trup. spre şi mai multa slavă". întărită prin rugaciune". 2.Rngăciunca lui lisus". Scam.".. în această fircască folosire a ei. 61. sfântă.. în smerenia mgâciunii ea îşi regăseşte fireasca unitaie diiitâi.) Aminlirea o lămăduieşle. m Sf. vădită deplin în această mgăciune. S u m mctiinii inîci.. care sunl piosiernari ale întregiilui Irup. I. ca aşa. păs-uând o alitudine cuvenilă. 12. care spunc că „unirea du-hovnicească este aminlirea nepeceUuită care arde în inimă cu un dor înfocat". II. ci ridică trupul aproape de vrednicia duhului şi-l în-duplec. sănătatea. prin ea toate celelalie puteri ale sufletnlui aflân-duse în prezenţa !ui Dumnezeu.! şi pe el să tindă în sus'\Wl îndeosebi în „rugăciunea lui lisus".2* Nici iiupiil nu râ\mâne lipsit de efectul lămăduiior al rugăciunii. în care tnipul şi în special centrul său. joacă un rol fundamental. la slarea ei simplă de la începul (.-" La capătul aceslui drum. m -ţ&dmuVUX 12. întin-dem mâinile la cer şi ne sculăm în picioare. XV. pomenirea stâruiloare a lui Dumnezeu. dc pildii. ca închinarea voastră cea duhovnieească" (Rom. scrie Clement Alexandrinul/''1 Rugadunea ajută în acest fel la îm-plinirea sfatului Apostolului: „Vă îndemn deci fraţilor. Caci memoria din fire esle simplă şi numai pacatul. rnfunile şi fruntea atingând pâmîintul.2** indeosebi prin metanii* „Când ne rugam. Dorirea fierbinte a lui Dumnezeu.. VII. 310 Cuvinw fi'lithic. „E propriu bârbalului iubitor de vimiie să |ina pururea pămânlul inimii in focul pomenirii lui Dumnezeu. *'"'' Melaniili. . . Sfântul Grigorie Sinaitul scrie aşa: „Tămăduirea amintirii este întoarcerea de la aminlirea rea.Prin curăţire. im CtiYiiiU' drsf>rv rirvnmţâ...i sufletului şi îndeosebi a : *'' Aceastil expresie esle frecvcnl folositît dc Sfinţii Pa>inţi $i se regaseşte consiiint în Hilocalie. m "■ ('uvwn ascestc in tOQdecapereî 97. care constmi în aplecareu capului şi a inmchiului şi atingeiea pământului cn vârful degetelor.Mini prosternâri care însoţesc anumilc fonnule de nigăciune. a împraştiat-o şi a sfârtecal-o ill multe şi felurile ainintiri. sufletul să se îmoarcă cu desâvîirşire la strălucirea sa firească. rostite cu voce [are sau în gând. armonizăndu-se cu sufletul.2" Prin această lucrare. afirmaţia lui Evagrie că rugâciunea eurată îJ uneşte pe om cu Dumnezeu se întâlneşte cu cea a SfAntului Isaac Sim].Conc/ifiU? fţenrnile ale îihmUluirii cere-amtnle de Dumnczeu (u-vtiuti OEOU)". şi melanii niari. câci si el parlicipa la ea. I. care este întru totul potrivită naturii sale.

cum spune Sfântul Grigorie Palama. omul este izbăvjt . rugăciu-nea il scoafe din robia lor'''1 şj-l izbăveşte de nenorocitele lor urmări. I8).0mWf. -'M. şi-şi rţgăseştc iidevărata fire şi sămltatea spirituală. ' Ibidem.. Sf..Vr«m. abolindu-se starea de scparare dinure suflet şi trup. cu pace. îl scoale din mărginirea înrobitoare a eului său pfltimaş pentru a-l deschide iflfinitului dumnezeiesc. 20. atunci ia parte şi Irupul la sfinţenie. unilicarea şi pacea pe care rugaciunea le aduce în suflet. într-ailevar. Ea uuificâ astfel tmpul. \. Trial*. 8.din robia stricăciunii" (Rom.CoiuUfii/f subjective (tie tâinâiluirii ţi f/ăiutlafeti îit liristos luturit sale pafimiloare.n. ca să-şi aminteascu de porunci-le lui Dumnezeu. Tămăduindu-I pe om de pîicat si de patimi. P* IbUem.12.lcm. nu mai este înstroinat şi bolnav.. 102. trupul se împărtăşeşte nemijlocit de rânduiala. omul poate primi în întreaga lui făpturâ haml dumneze-iesc.2"'7 Datorită ei.M* „Harul Duhului. astfel curătîtă. 12. dupfi cuvântul lui David.ÎM Prin aceasta. să vorbească despre El şi îiitru El. nu inai lucrează împotriva firii. 2. îi dă şi «icesiuia să pătimeasca (să experieze) cele dumnezeieşti.. potrivit adevăratei lor menjri fireşti. în chip fericit îm-preună cu sufietul". curaj şi în-ţi'lcpcitine. blândeţe. prin rugăciune. Sf. nu mai este supus legii pacatului care locuieşte în el W /Wdem.2.. trecând prin mijlocirea suflelului la rrup. da-loritâ ci. I53C. „întor-când spre sine trupul. căci parlea pătimitoare. prin concentrarea care se cere în limpul C\.. PG 150. 3. rugăciunea implicit. caracteris-ticâ firii câzute. loan Scâraml. omu! îşi regaseşte unitaiea armonioasă a constiluţiei sale psiho-so-marice fireşti. III. de pildă. 21). prin care ele sunt abătute de la lucrarea lor după pofta tru-pului. tnipul încetează de a mai fi robil de lumea sen-sibilă. 311 . nu mai este mănat de puteri rele şi str&ne. r*IdMn. folosindu-şi puterile şi facul-Caţîle pentru a-l plăcea lui Dumnezeu. Dupa cuvântul Aposiolului. ci. se curăţă şi trupul. „Se reînioarce către sine". (oate celelaltc mădulare ale trupului sunt vindecate prin rugâciunc. w Ibidem. Ea face ca limba să rosiească cuvinte adresate lui Dumnezeu.12. „mui-nile ?i picioarele noastre slujesc voii dumnczeiesti". 2. urechile le face să asculte „învăţănirile dumnezeteşti nu numai ca sa le audă pe ele. dobândind puterea de a pune capiU pornirilor păcatoa-se".ÎW Astfel. Tâtcuire h Psalmul 129. Rugficiunea il scoate pe om din înstrăinarea păcatului. loan Gurfl cle Aur. care nu mai esle mişcat „dc patimilc trupeşii şi materiale". II. este nimicit asaltul răului. spre a le împlîni pe cle" (Ps.2'"' Din loate acestea vedem cS rugăciunea ÎI face pe om liber cu adevăral. . 12. De asemenea. w A sc vedea. Rugăciunea face ca dîferitele facultăţi ule trupului să lucreze în vederea atingerii unui unic şi ace-litşi ţcl: Dumnezeu. 28. îl atrage de la plăcerea pentru cele rele'V91 „când înlă-untrul sufletului. altlel spus. „paza simţurilor". In rugăciune. XXVIII. trecând de la o activiiate care nu ţine seama de Dumnezeu la o lucrare potrivit voinţei Lui. dar îl şi reuneşte cu sufletul.

21). '. 7. VII. ""* Omilii h tipistola retire FiHmon. Sf. 5. Ţ Idem. 2. v. „voinţa sufletului rational. 5. 8. 20. ţelul lor f'iresc. hnpoltiva anonieilor.'03 „Rugaciunea este un mare bine. ce) drept la e] îşi află scăparea şi este la adăpost" (Pilde 18.în chipul cel mai înalt şi profund cu putinţă . loan Guiă tie Aur. Omilii ta Facere. rugăcîunea are şi darul de al feri pe om de boala păcatului. Diatogul despre.0 9 în general. ci cea cu totul desăvârşită. îşi regăseşte în Dumnezeu adevărata sa fiinţă şi ajunge astfel să săvârşească el însuşi binele pe care-1 voieşte. Dogma'ica. ''" Cuvânt ascetic în 10(1 de capete. Omilii h Fapte. Ill. suflet şi tnvîere.Comlifiite generate ate lăitiădidrii (Cf. 31). care e gata să se mişte spre ceea ce vrea".l de Am. ci-1 şi scoate din amăgire. scrie m Cf. spune SfAntul loan Gură d e A u r3.™1 In sfârşit. rugăciunea îl eliberează pe om pentru că acesta primeşte prin ea lumina Duhului. 2. III. 25. 23). Isaac Sirul. Puterea sa de ferire se vădeşte în doua fcluri: „Rugăciunea pe cele bune le păstrează neştirbite şi îndepărtează pe data relele'*. mai arată el.adevănil care-l face liber (In 8. Sf. omul ajunge la „libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu" (Rom. aşa cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa.302 Unit cu Dumnezeu prin rugifciune. 7. adăpost şi liman. câci aceasta constă."* „Turn puteniic este Numele Domnului.Sf. omul primeşte în schimb pulerea de a cunoaşte . îJ fereşte nu numai de greşeli. Rom. este păzitoarea sănătăţii". „Rugăciunea. 312 . VII. împărtăşindu-se de slava Sa. 17.™0 Rugăciunea îl face pe om liber şi penlru faptul că îi în-dreaptă dorinţa şi voinţa către Dumnezeu. 85. Catelteze baptismal*. din lumea fantasmaticâ creată de forma de cunoaştere delirantă la care l-au dus pacatul şi patimile. care se îndreapta* pe data spre Cel cu totul Bun. 22. libertatea pe care 0 primeşte prin ea nu este libertatea nedeplină a celui care alege in urma unei îndelungate chibzuinţe. „Puterea celui ce se linişteşte stă în bogâţia rugăciunu". 7. pe lângă darul tămăduirii. Pentru că in rugăciune omu] ajunge să cunoască adevăratul Bine şi să alerge spre El fără să mai stea pe gânduri.*17 zid de apărare. "IK Sf.w Sfinţii Parinţi o numesc adesea armură\w pavăzS. "" Ibidem. de mult folos pentru mantuire. 1(10 împtnriva anomtilor. iar libertatea este. 10). care. 14. spune Sfântul loan Gurfi de Aur. 21. Se cuvine să urătam că. loan Gur. căci ea păzeşte sufletele noastre". luminându-i min-lea. XXX. în identitatea cu propria fire şi în con-formitatea cu ea. II. adică se face pâilas prin har al libertăţii lui Dumnezeu. din ea izvorăşte deplinătatea puterilor sale. loan Damaschin. Simpla redo-bândire a firii sale autentice îi redă libertatea. după cum arată Sfânlul Dîadoh al Foticeci. VII. Cuvinte despre nevoinfâ. rugăciunea îl întăreşte pe om.

Coiulifiile stibieclivr ate laituiduirii şi sânăuitea î/i Hristox Stânwl loan Scaraml.310 Şt iriai ales rugâciunea îl face pe om puiernic la vreme de ispilă, prin ea se împolriveşte şi biruieşte îndemnurile Ja păcai, 1" termdu-1 de a mai cădea în boala patimilor. „Privegheaţi şi vă rugaţi, Ca sa nu intraţi în ispita'* (Ml. 26, 41); „Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispilă" (Lc 22, 40), spune Domnul nostni lisus Hristos. Puterea ei de păzire este atât de mare, încât „este cu neputiinâ peniru ceJ care se roagă aşa cum se cuvine, cu inimâ fierbinte, şi care-L clieam;! neîncelat în ajulor pe Dumnezeu, sâ cadu vreodată in păcat".5': Prin rugăciune fierbinfe, cu adevărat omul dobândcşte întotdeauna ajuforul dumnezeiesc, care-l face în stare să rnfrunte orice vrăjmas, Lupta împotriva ispitelor esle, de fapt, lupla împoiriva diavolilor care le seamănă în sutlet, iar prin rugaciune omul este întaYil pentru a o putea duce. Piilerea irascibilă a suflcrului este cca care are de dus acest razboi. Prin rugăciufie, ea dobAndeşte forţele necesare penlru a ieşi bJruitoare. Darea întareşte şi mintea şi o face vitează şi cu luare-aminte pentru a conduce bălăljile duse c!e putcrea irascibilă „împolriva puterilor vrăjmaşe","' spre folosuf tuturor celorlalte puteri ale sufletului."4 Astfel omul stă neclintit în faţa aiacurilor du.şnuiriilor, zadarnicind sfnturile lor cele viclene, fle ele câl de ascunse, şi litcândii-i cu totul neputjncioşi. „Cel care stă înaintea lui Dumnezeu întru sinl(irea inimiî în rugăciune sră ca un stâlp neclintit, nebatjocoril de nici unul dintre vrajmaşii cei tievăzuţi", spune Sfanlul loan Scărarul,311 Prin aceasta. rugăcuinea FJ fereşte pe om de loare bofile şi de formele de nebunie pricinuite nemijlocil de diavoli. Ea ÎI fereşfe mai ales de mult temuta angoasă, care se strecoară în suflet, îl înfricoşeaza' şi-l face slab.516 Rugăciunea îl face pe om să se lepede încetul cu încetul de liime317 şi de sine uisuşi. C;1ci, aşa cum arală Sfântul Isaac Strul, „rugaciunea este omorâ-rea gândurilor voinţei după viaţa trupului. Ce! care se roagă este întru totul deopotrivă cu cel ce a murit lumii". lar a starui în rugăciune este una cu „a se lăgădui cineva pe sine însuşi"."* Rugăciunea îl face pe om să-şi biruiască fi-rea căzuJă319 $i duce la omorârea omului ceJui vechi;320 si unindu-se prin ea " Seara, XXVII, 54. Sf loan Guiil de Aur. împotriva anomeitor. VII, 7; Omitii la Fapie, III. I. Sf. Isihie Sioaiiiif, i'nvânl desprc irezvie $i vifiute, 61.
' ' Omilii ia Ami, TV. 5.

m

"'CY. Bvagrie. Tmtatiitpmctic, 49. 73. 89. •4 Cf. ibidem, 49. "' Seam, XVIII. 4. 16 Cf. Sf, loan Giiră de Aw. Omilii la Am, IV. $. Sf. loan .Sciiriinil, Scam, XX. 6 şi 10. ' .Sf. Simeon Noul Teolog. Cele 22.5 de capele teologiet fi practice, I. 18. Sf. loan Gurilde Aw, fmpotrivaanamelhr, VII. 7; Talcuire la Psalmul 129, I. " Citvinfe despre nevoinfo, 6% Sf loan Gurfi de Aw. Omilii la Facer* XLIX. 3. " Cf. Sf. loan de Gaza, Scrtsoti duhovmcesti, 143. Sf Diadoh al Foliceei. OtvâiH (Oeetic in 100 de capele, 85.
313

Condiţiile general? ale tămâdxdni cu Dumnezcu» se îmbracă în omul nou, Prin lucrarea care-i estc proprie, adi-câ „vorbirea cu Dumnezeu*1,321 rugăciunea ne duce „la unirea in chip tatnic cu Dumnezeu'V" cunoscând din nou starea de apropiere şi familiaritale cu El323 pe care o avea Adam in Rai- Ea estc „unirea omului şi a lui Dumnezeu"j şi pentru ca esle pricinuitoarea luturor virtuţilon32- îndeosebi prin virtutea iubirii - pc care, mai mult decat oricare alta lucrare duhovnicească, are darul s-o tre-zească*120 şi s-o sporească1 — îl leagă ea pe om de Dumnezeu. „Rugăciunea se face penlru ca să dobândim dragostea de Dumnezcu. Căci in ea aflam pricinile ca să iubim pc Dumnezeu"» serie Siântul Isaac Sirul/12* „Dragostea este rodul rugaciunii", spune el in altâ parti1 lar Sfântul Maxim Marturisitorul urată legatura strânsă dinlre dragoste şi rugăciunea curală: „Cel ce iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu» acela se şi roagă cu tolul neimprăştiat. Şi eel ce se roagă cu totul neîmprăştial, acela şi iubeşte pe Dumnezeu cu adevărat"."0 lntr-un cuvânt, atunci când „rugăciunea intra înlr-un suflet, loate virtiiţile intril împrcunâ cu ea1*.11 lar omul îşi redobândeşte astfel sănatatea (uturor puterilor sufleteşti si a întregii sale fiinţe, bucurându-sc de „mulţimea nesfâr-şită a bunurilor" pe care le pricinuieşte rugăciunea,"3 Pentru că prin „rugăciune, Doctorul sufletelor curăţeşte mintea'V33 suflc-lul şi trupul omului, prin ea se ajunge la cunoaşterea duhovniceuscă. Tămă-duindu-1 de patimi» Dumnezeiescul Doctor îl scoate pe om din întunericul care-l împiedica să cunoască aşa cum se cuvine toate cele ce sunt şi-1 făcea să rătacească» amăgindu-t prin tol felul de închipuiri şi năluciri, lipsindu-I de cunoaşterea singurului lucru de trebuinţă pentru el« Curăţit de patimi, omul Estc dcfmiţiu pc cure i-o du Evagrie. în Qtvânt despre rtfgâciunt, 3, Termenul lolo&it cle el. 6j.uA.ta. se poute traduce şi prin: tovfirăşîu, prietenia dc fîccure 21 >i iniimă. lcgiltura si convorbireu fumiliarii, familial ilulcii O definite iiscniănătoure cste diilă şt de Sf. loan Giiră de Aurt Omiîii la Facere% XXX, 5. A sc vcdcn. dc asc-nicnca, St\ Isaac Sirul, CuvitUe despre nevotnţâ^ 35. <:: Sfi Grigorie Paluma, Despre ntgâchme. PQ 150. 1117B. m Cf. Evagrie» Cuvâttt despre mgâcitme. 77. iU Sf. loan Scfirnrul, Scam* XXVIII, K * Sf. Grigorie de Nyssa o numcştc „Vlri al virtuţiloi, cilci prin ca ccrem şi celelalte virniii de la Duumczcu" (Despre nmduiala cea dupâ Dunme&u si despre tievomţa twt tuli'Vfinitâ* PG 46,30IDK iiir Sfimtul loan SebaruL jOpiHtoarf u virtuţiloi" (Amm, XXVIII. 2). ** Cf. S£ Maxim Mărturisitonil. Capete despM tbogast*, 1. I I . Sf. Teolipt al Filatlel-fiei. Cuvâm despnt tucrttrea cea OSCUnsă in i/ristos..t .V Gtffc 100 tie capetâ ale lui CaltSl fi Ignatie Xanthopot. 57, 58, *17 Cf Sf. IOÎUI Giira dc Aur, Tâlcuire la PsalmuJ 4% 2. ** Oivhtte tfespre nevoinfâ. 35, Ihtdt-nu 6<) ('apetv desprt? dragoste% II, L Sf. loiin Gurade Aur. citat în Ctttt HXi de vapete ale lui Calist şi Igntttie Xantho(tol> 29 m Sf lorn» Gurfl de Aur. Cateheie baptismal** VII. 25. Cf. GuVQtU îtttpotitva rmomei-hrţ V. 7. m Evagric. Capete despre tleosebirea patimilor fi o gândurilor
1

314

Condiţiile stthievtive ale ttwuuhurii şi săiiâlatea in ilrislm primeşte lumiiui Duhului Sfant.13"1 Tot ccea ce mai înainte era dc neînţeles pcntru el devine cu totu! limpedc. Omul ajunge mai întâi de toate să se cunoască pe sine îdsuşi aşa cum este. SfiinUil Isihie Sinaitul arata că singură rugăciiinea îi dă omului „cunoştinţa lîUiniricâ'*.1^ lar Sfântul loan Scărarul o socoteşte, în aceaslă priviniii, ca „vâclirea stiirii diiiăonlru".33'' lfStarea la lăunîricâ ţi-o arată rugăciunea. Câci cuvânlătorii de Dumnezeu au socotit-o pe aceasta oglinda călugârului", scrie el îii altâ parte.117 fn rugflciunc, luminat de Sfantul Duh, omul devine conşiient de eele care altădală ii rumâiieau neştiute, ajungand să-şi cunoască strâTundurile în care zac „patimile cele ascunse";*1* el află totodată şi rnijlocul prin care se po<Ue lecui de ele. „Aşa cum raffeml, lucrând prin Irup, simte mădularele bolnavc, tot aşa şi mîntea, prin lucrarc proprie (prin rugaciunej, învaţă să-şi cunoască puterile proprii şi, prin cele care i se împotrivesc, descoperă pomnca în stare să o vindece", scrie Evagrie;" Asifel omul poate înninta spre vindecarea deplină a suflefiiluî său. Când omul se roagă fierbinte, spune Sfaiilul Peiiu Damaschinul. „inintea începe să-si vadfi greşelile sale ca nisipul mârii. Şi aceasui este începutul luminîlrii sufletului şi dovada sfinătăţii lui'. Astfel, omul ajunge prin rugăciune la cunoa$terea adevăliiiei sale firi, se vede în realilafea sa spiritual de chip al lui Dumnezeu. De aici, rogaciunea se vădeşie a fi cheia ndevăralei cunoaşteri a semenilor si a tuluror «lor ce sunt în lume. caci „celui ce se cunoasie pe sine i s-a dat cunoştinţa mturor",''-' si ,.în cunoştinţa de sine se afla" plinfltatea cunoştinţei tatafot".3* 0 dal.î cu cunoaşterea de sine, asa cum vom vedea mai departe, în rugâ-Ciune omul dobândeşte cea mai înaltâ formă de ciinoaştere a lui Dumnezeu de care poale să aibă patte: cea pe care însuşi Dumnezeu binevoicşte S'O 3 vH iluruiasca prin harul Duhului Său cel Sfânt. ' bf Meioda de rugăciuiie isihastă Tot ceea ce am spus mai fnainte se poale rapoita la toate forme le de mgăciune, dar priveşte îndeosebi şi mai presus de orice „rugăciunea lui lisus" * Cf. Sf. loan GIIITI dc A«r. Cuvânt tmpoirivu <momeihn\ III. 6; VII, 7. Sf. Isaac Sirul. Cuvmtt' de.ipre ttevoinţâ. 13. Cuvâni aespre trvzvie fi virtute. 61. 1 "' Ibidem, 38. ""Cf Sf. Isaac Skid, ('i/viiiwdesprerie\'oirifci, 17. w hattitulpmrtir, 82. " litvăfături dtdtov'riceţti, Cuftea I, Wl Cf. Sf. Isihie SinsiiCul. Cuvâttl despre trezvie fi vitltue. <> I m Sf. Isaac Sirul, Oivinie despre rievoinfri. 16. Acelaşi liicru il spunc $i .Sf Peim Daiiijischiniil. tnvăţâiuri duJiavniceţti'. Carlea I. Sf. loan Gură de Aur, Omifii la Mutri, XXV, 4. " Sf Isaac Si ml. Cuvhuedesptf nevoînfă. 16. h */WdB«.32. 315

îcflw.xxvni. i.

Condi fit le generate ale tămădulrii {li)Oo\) ebxfi), care ocupă un loc cu totul special in spiritualitatea ortodoxă, fiind considerată forma cea mai desăvârşită de rugSciune, care adună în ea virtuţile tuluror celorlalte. Ei i se dă numcle de mgăciune (npoaevxfl) în sensul strict al cuvfmtiilui de către Sfinţii Părinţi. fiind pusa mai presus de once altă forma de rugaciune, in special de psalmodiere,"3 Aceasta rugâciune desavârşită este legatâ esenţîal de contcmplare şi de aceea, în încheierea lucrării noastre de faţă, vom reveni asupra ei. arătând că este „lucrure mai mare decAt toate'*.*4' RugHciunea aceasta, socotită culmea vieţii duhovniceşti, este totodată şi temelie a ei, fiind unul dintre mijloacele principale prin care omul prin harul lui Dumnezeu* se curăţeşte dc pacatele sale, se vindecă de patimi şi dobandeşte mulţimea virtuţilor. Ea este, cum spun Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol» „începutul a toata lucrarea de Dum-nezeu iubitoare şi de Dumnezeu iubită".w De aceea, nu numai ca suntcm în-dreplaţiţi să vorbim despre ea In aceasta parte a studiului nostru, ci este chiar necesar. Această rugăciune îşi are originea mtr-o veche practică de la începuturile monahismuluiUl* (unii Sfinţi Părinţi îi atribuie chiar o origine apostolică)* constând în rostirea neîncetata în gând14y a unei formule scurte^0 de rugaciune, care, data fiind scurtimea ei, înlesneşte rostirea necurmată a rugăciunii şi reculegerea, necesară pentru ca nigăciunea să fie curată. In cadnil acestei practici au fost folosile diferile formule de rugaciune scurtă,3'1 însă una dintre ele s-a impus începând din secolele V»Vfl,™ ajun-

* Cf Evugrie* Cuvânt despre rttgaciune* 83, 85. Sf Origorie Sinaitul. Despre liniftin* fi despre re/e dotui feturi ate mgdciunii% 5-9. Sf Simeon Noul Tcolog. Meioda Sfiniei rvgdciuni fi atenfii. uu Sf Grigorie Sinaitul Despre fetid cum trebuie sâ fadd la ntgdciune eel ce se linifteţte. 147 CelelWde capete.... %. m Cf Per. Augustin: „Se spnne cfi în Egipt, momihii fnc rugaciuni desc şi foarte scurte" (/{pistole, 130, PL 33, 501D), Aceasta chesliune a fost studiatii in mod detaliat de cSlre I. Hau&hcrr, Noms du Christ et votes d'oraison, Rome, 1960. p. 123 ş.u. De uncle numele, care i se dfl adesea. de Kpwtii iwXtv (meditare asoDDsS). Cu privire la accst subiect, a se vedea I. Hausherr. op. c&, p. 167-179. 0 Ea este de accea numitft adeseort „monologhic" sau „nigaciitne de un singur cuvânt/gfind" (npco£%i) JLOVoX6yi<rco<;). Cf, Sf. loan Scilrarul. Scant, XV, 50; XXVIII. 4, 9, Ilic Edicul, Cutegere din sentinfele iafetepfitor sfrtidafnici, Capele despre rugaciune. 94; Capete despre fâptaire ft contemplate, 174. 184. Sf Grigorie Palama. Tret capete despre ntgdciune ft curdfia inimii, 3, Sf Nicodim AghiorittiL iinchiridion, 10* 151 Cu privire hi accst subiecu a se vedea I Hau&hcrr. Noms du Christ et votes d'oraison* Rome. I960, p. 172-215. 13 Cf B, Kjivoch6inc. „Dale du lexte traditionnel dc la Pricre de J6stis°, Messagerdc l'e.\archat du Patriarche ntsse en Europe occidental?* 7-8, 1951. p. 55-59. Sf MarcU Efesiul atirmft originea apostolica a acestei fonnule (in Despre atvintele preasfintei rugaciuni; Doanme listtse liristoase. Fiul lui Dumnezeu. mihdefte-mâ* (ext prezentat M*

l

Condiţiite subiective ale tămâdtiirii şi sehuitatea in Hri.stos giintl formula tradiţională a rugăciunii lui lisus: „Doamne lisuse Hristoase, Rul lui Dumnezeu, miluieşte-ma !"."3 Aceasta formula s-a impus pană la urma penrm numeroasele ei calilăţi. a) Este o rugăciune deplina prin care I se cer lui Dumnezeu în acelaşi tinip ajutorul, mila şi iertarea (grecescul VkkvfStw având toate aceste sensuri). care cuprinde în esenţă" formulele evanghelîce ale rugaciunii celor zece leproşi <cf. Lc. 17, 13), a orbului din lerihon (Lc. 18, 38; Mc. 10, 47) şi a celor doi orbi (Mt. 20, 31). b) Are un pronunţat caracter dc pocăinţa, încă şi mai sporit atunci când se adauga cuvântul „păcătosul", după cum s-a rugat varneşul (Lc. 18, 13). râspun-/âncl astfcl îndemnului rostit de lisus la începulul predicii Sale: „Pocăiţi-va !". c) Este o mărturisire de credinţa, cuprinzand principjilcle adevjîniri de cre-dinţă creş(inii:"J afirmaţia că în unica Persoană dumnezeiască a lui Hristos sum unite firea dumnezeiască şi cea omenească; afirmaţia că Dumnezeu este în Treime; afirmaţia că lisus Hristos este Mântuitoml nostru. într-adevăr, nu-mindu-L, in rugâciunc, pc lisus Hristos „Dorrm", măiturisim unicitatea Per-Soanei sale şi dumnezeirea Sa; numinduL ,Jisus", mărturisim llrea Sa ome-nească; mirnindu-L „Hristos", mărturisim „cele două naturi, cea dumnezeias-că şi cea omeneasc.1, într-o singura persoana şi un sîngur ipostas";55'' numin-du-L „Fiul lui Dumnezeu", îl rnărturisirn ca Fiu unic al Tatălui, întarind tot-odatâ mărturisirea dumnezeirii Lui; totodată, astfel îl chemăm în rugâciune pe Dumnezeu Tat.1I; şi pentru că nimeni nu poale spune „Domn este Iisus, decât în Duhul Sfânt" (I Cor. 12, 3), rugăciunea îl cuphnde şi pe Sfântul Duh. în sfârşit, Spunfind ..miluieşte-mă". mărturisirn că lisus Hristos este Mântuitorul nostru. De aceea, aşa cum arată Pelerinul rus, „Sfinţii Părinţi spun că rugăciunea lui lisus cuprinde întreaga Evanghelie","6 ca anonim în Filocalia grcacîl. t V. p. 63-68). O afirmaţie asemăniUoarc gasim în Ce.le fOOdf captte ale lui Calist şi Iffiififie Xanshopol. 50. " l 'ncori acestei formule i se adauga* cuvfuiHil „pficătosur, iar alleoti -apare prescurtata\ sub forma: ..lîsusc. miluieşte-mă". Teza siistimiiil dc „Un monah al Bisericii Riisiiritiilui" (L. Gillct) în lucrarea sa hi priere tie Msus (Chevetogne. 1947, a IV-a edifie în 1963), polhvit căreia ea s-ur ptitea reduce la rostîrea doar a nuiiiehii lui lisus cste l i j i . . n i Ac icmci palristic, aşa curn a demon slrai I. Hausherr (a căruî lucraic citală inai uis arc ca scop locmai rcspingerea acestei leze) şi dnpit cum a subliniat Arhiepiscopnl Basile Kmochcine în recenzia pe care a făctit-o lucrării lui I. Hamherr {Messager ile lexarchat tin Pntriairhe rttsw en Europe oreideixlaU-, 46-47. 1964. p. 180-183). A se vcdca. <lc asenienea. cu privire la acest subject: A. Scrimu. ..Reflexion sur les î-ydunes e) la l'onclion <lc la tradition athonite", în Millt-naire du YIonl-Athos, t. II. Chevefognc. 1964. p. 301-324. * Ba este comenlatiî în acest sens în texml cilal maî sus, din Pilocalia greaca. intitulal; Dtljpre i'iivintele preasfiittei rugâciuiti, f)oam/ie lixttse llristoase, Fiut lui liumne-:•■}!. miliiiesie-iiu'i.' -■ IMm. htarisirih unui pe/erin nis. Islorisirea a doua.

317

CotuiiţiUe generate aie tâmâduirii dţ Prin însâşi aceaslă mărturisire, ea îi aduce lui Dumnezeu lauda, cinslea şi slava care I se cuvin. e) Cuprinde numele lui lisus, care, fiind legal de Persoana lui Hristos, are ptitere din puterea Lui, ÎI aşaza* în prezenţa Sa şi-1 face părtaş al puterii Sale pe cel care-L cheamă aşa cum se cuvine, tot aşa cum icoana îl pune pe cre-dincios în prezenţa sfântului reprezentat în ea, făcându-l sa" se împărtăşeasca astfel de sfinţenia aceluia. f) De aceea, acesr Nume, care este mai presus de oricc nume, are îndeo-sebi puterea de a-i birui pe vrajmaşii nevăzuţi ai omului. Aşa cum spune Sfântul loan Scaranil: „Loveşte şi biruieşte pe vrajmaşi cu numele lui lîsus, căci nu este în cer şi pe pământ armă mai tare".1" Şi putere are înca de a-1 înălţa pe om pe culmile vieţii duhovniceşti. Fiind o rugăciune scurtă, ea are două calităţi: a) Lesne de memorat şi putfuid fi spusa în gând, cu uşurinţii, repede ş\ în orice împrejurare, ea Fi îngăduie omului să împlinească porunca lui Mristos de a ne ruga mereu (Lx. 18, I) şi îndemnul Apostolului, care reia porunca Lui: ,.Rugaţi-vă neîncetat I" (1 Tes. 5, 17), pe care Sfinţii PâYinţi le-au luai în sensul lor strict, straduitidu-se să aibă o stare permanentă (Kcnricra<riQ, status) de rugâciune reală, prin practicarea unei rugăciuni neînlrempte Practicarea rugăciunii lui lisus constă în repetarea cuvintelor ei de cât mai nuilte ori, pîină când devine tot atat. de dea^ă ca respiraţia sau bâtivile inimiî. fiind astfel, chiar şi în timpul somnului.**' o neîneetată „aducere-aininte de Dumnezeu" (u.ufpr| eeou). după cum o numesc îndeobşte Sfinţii Părinţi. Astt'el, Sfântul loan Scărarul spune: „la asupra ta în chip uedespărţit (ca şi aerul pe care-1 respiri) cuvântul Celui ce zice: «Cel ce va răbda pâna la starşit se va mfmtui» (Mf. 10, 22)";"" „aducerea-aminte de Dumnezeu s5 se facâ una cu răsuflarea ta".,M Sfântul Isihie Sinaitul, care reia adeseori acesl îndemn,"'1 aratâ cft în aceasta" rugăciune „inima rasuflă şi cheamâ punirea şt neîncetat numai pe Hristos lisus, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu".1'7 Şi încăi „Cu adevărat fericit este cel ce s-n lipit în cugetare de rugăciunea lui lisus şi-L strigă pe El neîncetat din inima, cum s-a unir aerul cu trupurile noastre sau flacaracu ceara'V"1 " Scara, XX, 6. Cf. Sf. Isihie Sinuilul, Capete despre tivzvieşi virtute. A dona siila, 51, 73. Cf. Sf. loan Sciuaml. Seam, XXVII. Despre fclurile liniştirilor..., 42. Cete fOO dr COpete <de fui ( ali.fi fi Ignatie Xanlhopal. 25. "\SV,//-,i. IV. 113. ■*■ Ibidem, XXVII; 62. w Capete dtsprv Matyie fi vtrtute, 100. Cf. A dotta sutâ, 80. 81. 87 <..să se lipeascâ numele lui lisus de răstiflarea ta"; „sa se lipeascfi rugăciuneu lui lisus dc riisuflurca la": „tinesle cu rasuflarea şi numele lui lisus"). a Ibident, 5. Cf. ,4 dona sută, 85 („respirând necontenil însfişi pwerea lui Dumnezeu Tiiiiîl >i înţclepcîunea lui Dumnezeu, Hrislos lisus"). *' Ibidem, 94.
w

3IK

Coiuiiţiile subjective aid umuttluirii ft sâniitaiea hi firistos Această rugăciune, care mai Intâi se rosteşte cu gura, apoi în gând,36J ajunge să se facă în chip desăvârşit, de la sine, de către inima oniului, de unde numele de „rugaciunea inimii", cum i se mai spune uneori. b) Omul are datoria, după îndemnul Apostolului (1 Tes. 5, 17), să se roa> ge neincetai, aducându-i Iui Dumnezeu o rugăciune „curată" (cf. 2 Tim. 2, 22). Acesta este, după Sfinţii Părinţi, scopul oricârei nevoinţe,ÎM şi, cum vom vedea ulterior, rugăciunea curată tfste cea care-1 duce pe om la cunoaşterea/contemplarea Iui Dumnezeu, care este ţelul şi culmen vieţii cfeştine. SiTmtul Isaac Siml scrie că „toate felurile şi chipurile rugăciunii cu care se roagfl omul sunt rânduite pânii la nigăciunea curatâ* (care este rodul şi sfârşitul lor)".1"' Vom vedea ulterior ce anume este rugaciunea curată, în toa-le scnsurile acestui cuvânt. Aici dorim sa luminâm doar sensul elementar, legat de însuşi caracterul rugăciunii Iui lisus: este vorba de o rugăciune neimprăştiată (dnepioncfea'tcoţ), în care nu este amestecată nici o cugetare stniinâ de ea.367 Aceasla presupune o desâvârşită concentrare a minţii, o tota-Jil reculegere a tuturor puterilor sufleluJui. Priti scurtimea ei. rugaciunea lui Iisus înlesneşte o asemenea concenlrare, leiindu-l pc om de ratăcirea cugetelor şi împrăştierea minţii, lucru care uşor se poate întâmpla în cazu! unei nigaciuni mai lungi, Ea este deplin potrivită îndcmnului pe care-1 face Sfântul loan Scărarul: „Nu te porni la vorbărie, ca nu ciiinva prin căutarea cuvintelor să ţi se împrăştie mintea. Vn cuvânt al va-nicşului a făcul pe Dumnezeu îndurator şi un cuvârtt spus cu credinţă l-a rnimtiii( pe tiilhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuieşte minlii naluuiri şi împriişfierc. lar un singur cuvânt o aduna".'6* fn altâ parte. acelaşi Sfânt Pa-rinrc aminteşte învăţătura Apostolului: „Marele lucrfitor al marii şi desăvârşi-tei mgâciuni zice; «Voiesc sîl spun cinci cuvinte cu mjjitea mea» şi cele următoare (I Cor. 14, 19)",369 Să observăm cS formula prescurtatfi a rugăciu-nii Jui lisus în limba grcaeă este compusă exact din cinci cuvinte: K<)pie 1J1*TOX> Xpiaxfe, k\krp6v \ie, De.sigur, pentru a ajunge la o asemenea concentrare, scurtimea mgilciunii nu este de ajuns. In timpul roslirii ei, eel care se roagă trebuie să aibă o anu-mitâ stare duhovniceascâ şi psihică şi o ţinutS anume a trupului. care să-i permits să se roage fiirâ împrăştiere. Sfinţii Pârinţi leagă lucrarea rugăciunii

Cf. Sf. Grigorie Stmiitul, Cu/n irebuie sa ţttdă hi rugâtiune <el ce ?e h'nişreyfe. " Cl". Sf. loan Ciisian. ('omoilnn duhovnivesti. IX. 7. '" CminSi' desprt'ievoiitfă, 32. p Cf, ibidem. Evugrie. Tmia/nlpractic, 69; Cuvâat despre n^diinne. 34 Sf. Varsanullc. Scrisori duhovniceyti, 150. " Smm. XXVIII. 9. "' Ihtdem, 23. 319

Condi title general? ale liunâduirii lui lisus de o metodă,'7i unul din elementele ei cele mai cunoscute fiind o anumită „tehnică" psiho-fizica. Punerea ei în praclică presupune unelc condiţii: izolarea,171 liniştea," lipsa luminnV" nemişcarea,-174 poziţia şezandă. m Scopul acestei „tehnici" esle: a) să-I faca pe Imp pfirtaş la rugâc iune, astfel ca binefacerile ei s5 se reverse şi asupra lui; b) s;l înlesnească curgerea neîntrerupră a rugSciunii prin legarea ei de rii-mul respiraţiei. Mulţi dintre Sfinţii Părinţi invaţă* ca prima parte a rugăciunii, „Doamne lisuse Hristoase (Fiul hii Dumnezeu)", să se spună o datâ cu inspi-rarea aerului, iar a doua, „miluieşte-ma' (pe mine, păcătosul)", atunci când aerul este dai afară. Cu privire la acest subiect, cxisiă însă meicxle diferite; 77 c) să înlesneascâ* concentrarea, reculegerea, atentia.' Acesra este ţelul principal al metodei. Astfel, Sfinţii CalisC şi Ignatie Xanthopol arată că „acestea n-au fosl slarornicite de Sfinţii Părinţi pentrii allceva decilt ca nişte mijloace ajutAtoare pent.ru adunarea minţii in ea însăşi, prin intoareerea din imprâştierea ei obişnuita si prin luareaaminri:".''* Adunarea minţii. sau rectilegerea, este, altfel spus, readucerea minţii în inimă. Penlni a înţelege ce înseamnă aceasta. trebuie să şrim câ „inîrmî" in limbajul ascetic ii ortodoxe desemnează două realităţi: una spirituals. duhovnicească, şi alta fizicn. Cuvântul inima numeşte, pe de o parle, potrivit principalei accepţiuni neo-testamenlare a aceslui termen, omul lăuntric,37'' pulerile sufletului luale la un

m

Cf. Sf. Marcu Ascetul. Epistotă cdtre Nicolae Monuhut, 12-13. Cete 1(H) de eapete afe lui ('a/ist şi Ignatie Xanthopol. 18. Unul dintre principalelc iralute privind mgăciiincu lui lîsus se intituleaza; M66o£cţ trjţ Upaţ rcpooei^e*;. r| Cf. Sf. Simeon Noul Teolog. Metoda xfinlei nigdriimi fi utcnfixmi. Sf. Nichifor din Singurătule, Cuvânt de.spre mgâcUme. trezvie. şi paza inimii. * Cf. Sf. Simeon Noul Teolog. he. ctt. CeJe 100 de capete ale lid Calisi si Ignatie Xuniliopot. 23. 24. 25. Sf. Nicodim Aghioritul. Enchiridion, 10. m Cf ibidem ';' (:i. < 'r/e 100 de capete ale lUi Ignatie fi Calisi Xanthopol. 24. ' Sf. Nichifor din Singurăiale. ('iivăni despre nigăeinne... Teolipi al Filadelfiei, Cuvfint despre tiierarea cea asctinsâ in IJristos. Sf. Simeon Noul Teolog. Metodtt sfmtei nigdeiuni si atenfiuni. Cele 100 de capete ale lui ignatie fi Calist Xanthopol. 23, 25. Sf. Grigorie Sinuitul. Despre linistire şi despre tele doud feturi tile ntgăriunîi (..şezând pe nil scaun înalt ca de-o palnuV'J; Despre. feint rum trebuie sd sadti la ntgâciune eel ce se liitisleste.. ,7ftCf. Sf. Grigorie Paltunn. Triade, II. 2. 12. m Cf. Cele 100 de COpete ale lui Ignatie si Calist Xanthopol, 18. m Ibidem, 24. fl A se vedea. de pilda, Sf. Grigorie de Nyssa. Omilii la i'ericiri, VI. 4. Sf. Isaac Stall* Cuvinie despre ne\>oinfd, 30. Sf. Teolipt al Filadelfiei. Cttvânl despre lucrareo cea astiiiisii in llristos, Sf. Nicodim Aghioritul, Enchiridion. 10.

320

f 'ondifiilr subieclive ale fâmddnirii si sănâlatra in Hristos loc.""1 mai precis, r&lăcina lor.3*1 Ea este central fiinţial al omului. lăunrnil său proftmtl; este toi una cu persoana lui. Pe tie altă parte. inima desemnează, potrivii accepţiei obişnuite, organul ca atare, al trupuliii. Or. Părinţii isihasti au constalat din propria experienţîi ca între inima „duhovnicească" şi cea fizică, centru şi principiu de viaţă" al Inipului, există o corcspondenţa* analogică şi - îii vinutea unitilţii dinlre suflet şi trup. din care e compusă făptura omenească - o legătură strfuisă, prima aflându-şi salas în cea de-a doua,w astfel ca" ceea ce-o lulbură pe una, o tulbură şi pe cenlaltă, cu toate ca inima duhovnkească nu depinde, prin natura ei. de inima irupească. Mintea însăşi este unul dinrre organele inimii duhovnicesti,"11 cel mai im-portani dintre ele, numindu-se. de aceea, uneori chiar „inimă", prin metoni* niae, deşi ntimirea de „ochi al inimii", adeseori data ei de ditre Sfinţii Părinţi, îi este mull mai potrivită. Cu toate eft este prin naturfl nematerială <â independent de tnip, îşi arc şi ea sălaşul în inima fizicft. Totuşi. in chip obişnuit, mintea este despăiţita dc inimă, se r;lspândeşte şi H risipeşle în mulţimca gândurilor în afara inimii, ieşind astfel din sine in-s&şi. Şi nu aflăm aici vreo contradicţie, căci, daca rnintea prin nalura sau eaenţa ci (ofccrta) îşi are sălaşul în inima, prin aclivitatea ei (tvtţryeia), poata ţeşi şi se poatc îndepfilta;*85 esie vorba aici de una dinlre cele două forme de aciivilate ale ei, cea pe care Sfântul Dionisie Areopagitul o numeşte „mişcare in linie dreapta",'*" cea care corespunde activităţii rationale, al cărei organ rstc creierul.'*' A doua aclivitatc a sa, numita de Sfânlul Dionisie „circula-ra".'HTt „e mai înaltă şi mai proprie'*;38; Bo aceaslă lucrare, mintea „neîmpniv

' Cf, Sf. Simeon Noul Teo!og, Metvda sftnlei nigăciwii si tiienfiuitî. Sf. Nichifor din Singurâtuic. dnâiti despre rugdciune. "' Cf. Sf. Isaac Sirul. ('uvinte drs/m- iicvohifa. 83. " Cf. Sf Grigorie Palania, Triad*. I, 2, 3. Sf. Nichifor din Singurătatc. Ciivâni desprv mgăduns... Sf. Nicodim Aghioriiul. Enchiridion, 10. Cf. Sf. Isaac Sirul. Cuvinte despre nevoinfâ, 83. m Cf Sf. Grigorie Palanm, Triads, I. 2. 3; II, 2. 27-30. Unirea dinlre minte şi trup, şi deci dinlre niirile şi inimii. esle simţită si înţeleasâ ca o realitate care poate fi experia-(i'i, dar gieu de explicat conceptual. Astfel. Sf. Grigorie Pahima scrie: ,.Bu socotesc c8 piucin vorbi dc o atingcrc inire accslea si dc o folosire (a trupului dc ciltre inimâ) şi de o ;miestecare îmre ele. Care este însîi, şi cum se sâvârşeşte iiceasiă legiîiuru între o naturiî mintnlîi, spirituals!, şi UIID trupească. sau Imp. râmane tuturor oamenilor indeob-sţe un lucm neîn|eles" (Triads, II. 2. 28. Cf. 29). * Cf Sf. Grigorie Pjdama. Triads, I. 2. 5. Acca3tî1 di&lincttc înlre naliirîf şi lucrarc esle reluată în ibidem U. 25 şi 26. w Despre Nnmirile dumnczeUşti, IV. 9. Sf. Sf. Grigorie Palaina. Triads. I. 2, 5. Sf. Nicodim Aghioriiul, Enchiridion, 10. mSt Nicodim Aghioritul. Enchiridion. 10. : " Despre Numirilc dwrmezeitştl, IV, 9. Cf. Sf. Grigorie Palama, Triade. I. 2. 5. Sf. Nicodim Aghioriiul. Enchiridion. 10. ,v; Sf. Grigorie Palania, Triads, I. 2. 5. 321

Condifiilr generate ale u'wu'uUiirii liindu-se asupra celor de afară..., sc înioarce la sine",390 se regăseşte pe sine.-1"1 rămânand unită cu inima. Şi aşa ea este rerita* de orice rătâcire.392 Acestei a doua Jucrări a minţii îi aparţine în chip firesc fapia rugăciuniî. Şi pentru ca sâ i se poată dedica in înlregime, cea dintâi lucrare a ei (rebuie sa inceteze; altfel spus, min(ea trebuie „adunată din rătăcirile ei pe afară", întoarsă înlauntru, adusa* Tn inimă, şi ţinuiă acolo. Părinţii isihaşti, sprijinindu-se pe legălura dintrc inima de carne şi cea duhovnicească, au preconizat o mclodfi psihofizică, cu ajutorul căreia să se „închidă" mai lesne „netmpescul în casa trupeasca". după cum spune Sfântul loan Scărarul.191 1 1) Mai întâi. stand cu capul aplecat şj cu bârbia sprijinită în piept, ^ ochii fiind închişi, se caută concentrarea privirii pe locul inimii sau, cum sfâtuieşte Sfântul Simeon Noul Teolog, spre mijlocul pânlecelui."* Sfântul Grigorie Palama explică această practîcă astfel: „Cel care se sileşte să-şi întoarca mintea la ea însăşi, ca să nu se mai mişte în linie dreaptă, ci circular (...). pe lângă faptul că in felul acesta se aduna, pe câl posibil, de-afară înir-o mişcare circulară, asemănătoare mişcârii minţii pe care vrea s-o rcalizeze in sine, realizeaza prin aceaslâ poziţie a corpului şi o întoarcere înlăuntnil inimii a pUlerit minţii ce se revarsă prin vaz afară".'96 2) Pe de alia* parte, se cauta încetinirea respiraţjei. reţinerea puţin a sul'15-rii. ..ca sâ nu respiri UŞOT'. lar aceasla, din palm moiive: a) Aşacum aratS Sfântul Grigorie Sinailul, „siiflarea plămânilor, ciire por-neştc de la inimâ. huunecă mintea şi risipeşte cugetarea, răpind-o de acolo, Ca urmare, sau o predă roabă uitării, sau o face să cugete unele în locul allora, îndreptându-se, fără să simta, spre cele ce nu (rcbuie'V''* Dacă respi-raţia lăsată în voia ei înlesneşte nestatornicia minfii, dimpolrivă, stăpânită şi '" Ibulem. '" Cf. Sf. Vasile eel Mare, Epistole, I, Sf. Teolipi al Filadelfiei, Qtvânt ilespi-e lucrarra ceet ascumă îti llrislos. I. C'e/e 1(H) de capeie ale lui Ignat'te şi Ctilisi Xanllwpol, 19. Sf. Nicodim Aghîoritiil, Enchiridion, 10. ,w Cf. Sf. Dionisie Areopagitul. fiespre Numirile dunmezeiepi. IV. 9. Sf. Grigoric Palamu, Triade, I. 2. 5. Sf. Nichifordin Singurătatc. Cuvimi dtispr* mgăctme. "".SVrt/w. XXVII, 5. 4 Cf. Sf. Nicodim Aghioritul. Enchiridion, 10. 15 Meloda sfmlei nigiithmi ţi atenfîimi: ..Apoi sprijineşte-ţi băibia ta de picptu) tau şi mişcă ochiul tău sensibil împreufiă cu mintea spre mijlocul pântecehii sau spre biiric". N. trad: tn Filoc. rom.. vol. VIII. p 536, Părinlelc D. Stâniloae trece acest lexi inir-o notil (928). ardtând ca c vorba dtf versiunea paleogreacâ. Pitiinlele Stfuiiloae afirmil ca e vorba dc o compilaţie râu-voitoaie şi că uceastă recomandare. daiă fiind ilogica ei l,.caci cum ar putea fi cftutat lociil inimii cu o minie îndreplatâ spve buiic 7"), nu puiea fi normalivâ. '" Triade, l 2, 8. Sf. Simeon Noul Teolog. Meio/Ia sfiniei nigdciuni ţi afenfiuni. Sf. Grigorie Sinailul. Despre /iniştire .yi tfrspre. cele două fetnri ale nigâciunii. 322

Condifiile xubiectivr a/r tâmtitfuiiii si .swxăU'.leii in Ihistox rcţiiuiin, o disciplinează.m Dc altfel, se constată c,1 „atunci când omul cugetă intens la ceva şi mai ales atunci când se află cu trupul şi sufletul in stare de repaos, acest du-ie-vino al răsuflării se linişteşte". Şi invers, încettnirea respiraţiei înlesneşte concentrarea minţii.401 b) Reţinerea i'ăsuflării şi poziţia incomodă a trupului produc o anumitâ* greulale şi chiar o dureie, °2 care, după Sfinţii Părinţi. sunl de marc fobs celui ce se roagă. Pe de o parte, aceasta contribuie la reculegere. „înfrânarea cu masurâ a rasuflftrii, arata" SfSntul Nicodim Aghioritul. tulburâ si apasă inima, fTicând-o să sufere din pricina lipsei aerului de care are nevoie prin fire, lar astfel inintea mai Icsne se aduna din împrăştiere şi se înloarce în inima, locmai din pricina durerii şi greutăţii pe care le simte inima".401 Pe de altă parte, dupa cum arata Sfântul Nicodim. „această greutate şi durerc o fac să scuipe afara* momeala otrăvită a plăccrii şi păcatului pe carc a înghiţise. Şi aşa, potrivit spusei doclorUor din vechiine, cu cele contrare se vindecă cele contrare".4'* c) Jnfrlnarefl cu măsură a răsuflării. după cum spune în continuare Sfân-lul Nicodim Aghiorilul, subţiază inima cea tare şi îngioşata. lar cele umede din inimă fiind potrivit apâsate, încălzite, se fac din aceasla pricină mai moi, mai simţitoare, smerite, g.ltite spre strapungerea inimii şi în stare să verse lesne lacrimi. Pe de altă parte, se subţiază şi mintea, iar cugetarea devine neschimbată şi străvezie".4!" d) Prin reţinerea respiraţiei, „toate celelalle pulc-'ri ale sufletului se unificfi şi ele şi revin la minte, iar prin minte, sc întorc la Dumnezeu". Altfel spus, meuxla face ca toate facultăţile omului să se adune în rugăciune şi să Be indrepte spre Dumnezeu, omul devenind în întregime rugSciune şi unindu-se intrcgcu Dumnezeu. 3) în sfârşit, prin metoda psiho-fizicâ mintea este lipita de respiraţie şi silită să intre o data cu ea în piept, pânfi la locul inimii.4"7 Sfimtul Nichifor din singurătate învaţă aşa: „Adunandu-ţi mintea, înipinge-o şi sileşle-o pe ca-lea nărilor pe care intră aerul în inimă să coboarc împreună cu aerul inspirat în inirnă".'11"1 lar Sfinţii Ignatie şi Calisl Xunthopol spun la fel: „Adunându-ţi mintea din umblarea şi ratăcirea ei pe afarfi şi împingând-o uşor înauntrul

' Sf. Grigoric Sinuilul. Desprt fitlul eum trtbuie m ţadâ lo mgdiiniw cft ce se
hitişft'şte,

"' St. Giigorie Palnma. Triade, I, 2. 7. *' Ibidem. 11 Cf. Sf. Grigorie Siniiiiul. Despre Uitiştire şi deSfUV irU' două feluri a/e ntgâciuniî; Btsprv fr/id aim trehuie sâ şadă la ntgăcîune cel ce se li/iisteşte. ■' Encluridhn, 10. " Ibidem. w Ibidem. "Ibidem . a Cf. CeU 100 de capele ale iui Ignatie fi Ctdisi Xanthopol. 20. 23. J|JI Cuvânt despre tvgădwte,

323

('oiuiipile generate ate lânulduiiii inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple-ocu «Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă»".40* Sa notăm faptul că aceastâ tehnică Irebuie practicatâ sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc încercat. deoarece, în caz contrar, există riscul ca ea să producâ tulburări grave atât pcntru Imp, câ! şi pcntru psihic, Odată prezenlale principiile acestci merodc, se cuvine sfi subliniem faptul cil en nil este de neaparatâ Irebuinţă şi că rostul ei este doar sa" înlesneasca" rugăciunea.4'0 Sfinţii Parinţi îi acordfl un rol propedeutic şi o recomandâ mai ales mcepatorilor,*" admiţând ca se poate ajunge la acelaşi rezultal şi pe altă cale. Astfel, Sfânlul Nichifor din Singurălate, unul dinlre principalii promo-tori ai acestei metode. scrie: „Dacă, ostenindu-te inulf, o, frate, nu poţi lotuşi intra în părţile inimii precum ţi-am ariUat, fă ceea ce-ţi spun, şi cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauţi. Dă-i cugetării tale, depărtând de la ea orice gând - şi aceasta o poţi dacă vrei -, da-i deci pe: Doamne lisuse Hristoasc, l-'iul lui Dumnezeu, miluieşie-mn !, vi silcşte-te ca in loc de orice all gând să strigi pururea înliluntru aceste cuvinte. lar ţinând nceasta mai multă vreme. (\ se va deschide prin aceasta şi intrarea inimii, precum ţi-am scris, fară nici o îndoială, cum am cunoscut şi noi prin cercare".Jiî în oricc caz, nu există nici o metodă care să poată aduce prin ea însăşi roade duhovniceşti, acestea fiind numai şi numai daruri ale harului dumneze-icsc, lar harul se dă ca răsplată a credinţei şi râvnei în rugăciune; metoda doar uşurează atenţia la rugăchine.411 Metoda fizică înlesneşte dmmiil minţii către inima, dar ini îl face mai uşor. Inlradevăr, numai după un timp îndelungul şi dupa" multe şi mari stră-duinţe şi lupie se poate ajunge la rugăciunea neîncetată şi curatS a inimii,"1"1 iar aceasta este un liar pe care puţini bărbaţi duhovniceşti îl dobândesc,*1 abia unul dintr-un neam, cum spune Sfântul Isaac Sirul.4"1 Rugăciunea lui lisus face parte din viaţa asceticâ, de care este străns lega-ta, fiind în acelaşi limp început şi desaVârşire a ei. într-adevăr, fiind o formâ de rugăciune, ea este, ca orice rugăciune, condiţia esenţjală a vieţii duCele 100 de capete ate lui Calîst şi Igiuitie Xtmthnpol. 25. ' Cf. ibidem, 24. 1 Cf. Sf. Grigoric Sinaitul. Despre felul cum irebuie să sadti la rugăchme cet ce se liiuşteşte. 1'' 'uii'mi despre mgacîune. s „Cum zice Sfânlul Nil. luarea-aminte. căutuiiri rugâciunr. va uflu i'iiguciunc. Penlru cîî nigâeiunen umieazn luarii-aminic. inăeur că e altcev;i." Ce/e 1(K) de rttpete ate tut Colisi si Ignatie Xanthopol, 24. 414 Cf. ibidem. 52. Sf. Grigorie Palama. Tritute, 1. 2. 8; Trei capete. 2. '' Celt 100 de capete ale lui Catijtt si Ignatie Xaiiiliopol, 52. Sf. Isihie SinailuL Cuvtmt despre ireivie si virtafeA-, A douu sutfl. 5. Sf. Maxim Mărlurisitonil, Capete despre dragoste. IV. 51. 41 " < mime desprerwvohifâ. 32.
Jlt

\M

A se vedea. Sf. inima şi niinlea. între alţii: Sf. v 'Cf.«' sântilttiea in HrisîiKs hovniceşti. Sfântul Apostol lacov spune: „Aşa e cu credinţa: dacâ nu are fapre.). astfel şi credinţa fâră de fapte. de. inima es(e curăţită de orice mişcare p&imaşă. Mettnla sfmiei nigăciuru şi ateninmi.vnhiecHvf a/e tantaduirii. 25. în Fi local it'. de orice reprezentare (imagine sau gând) strilină de cuprinsul nigăciunîi. „Cacî precum Irupul fâi'ă de suflet morl esie. Aceştî doi Sfinli Părinţi din unnă spun limpede: . 2. De asemenea. Cete t(XI de rapeie ate ltd Cafist . Ciivăni ttespre (m ftirea cea uscunsâ in Hristos. Simeon Noul Teolog. 325 . ea n» este de nici un t'olos.'"" smerenia419 şi dragoslea de Durrmezeu.Dacă n-ui fiangeie de iniinâ. 25. Cuvânt despre lucrarea cea tU\ wtsă inim ffristos. " A se vedea. e moartă în ea însăşi" (lac. Noud capet». Cele HX) de ctipele tile ltd CaUH fi Ignatie Xanthopot. 81.Condifiile . pocSinţa. meloda psi-ho-fizicâ se vădeşte a fi doar un simplu acesoriu. moarlă este" flac. inlie alţii. 45.41'' în vreme ce. ibidem. 5. Cete liX/ de cttpete ale lui Calisl si tgnalie Xanlhopot. lar ca rugăciune curată neîncetatâ. iar mintea. Leaciil poriindlor Credinţa. adici* urcarea pe rand a Irepielor împlinirii poruncilor şi lucrării luturor vinuţilor. Teolipt al Filadelfiei. de asemenea.. Sfmtele Scripturi $i Tradiţia amintesc întotdcauna faptul că. 24). 3. cu aceste condiţii de natură duhovniceascfi. . rrebuie să subliniem faptul cfl lucrarea rugăciunii lui lisus <XK lupta tmpotriva patimilor şi deph'na despătimire42' şj. Sfântul Isaac Sim! reia aceastsl învăţătură. ck Sf. dimpofrivâ.I. 2. * A se vedea. adică. Sf Teolipt al Filaddfici. strapungcrca inimii. credinţa trebuie sS se arate în luorarea poroncilor. pentru a aduce roade şi pentru a se chema desăvârşită. de pilda: Sf. 2. înlre alţii: Sf. Enchiridion. în acelaşi limp. rugăciunea. daca* nu sunt în-soţiie de păzirea şi împlinirea ponincilor dumnezeieşti. împreunalc cu primirea Sfintelor Taine. 86.sciiertfa acesrei metodc ocupfi doar Ctileva pagini. Teolipt al Filaclclfiei. aşa cum se aratâ a fi în forma ei dftsăvârşitâ. m Intre alţii. 87.423 5. Teolipi al Filadelfiei. 17). lipsind aces-IO.vr Ignatie Xaii'lwpol. RugSciunca lui lisus trebuie sa fie neapârai însoţită de trezvie (vffntic. 10. 26). op. spunând: „credinţa are Dc nltfel. Nrcodim Aghioriiul. lucrarea tuturor virtuţilor. Asttel. în viciiie ce sfinlele ncvoinţe ale dcsuvârsirii sunl prezcntute de-a liingul a sure de pagini. „Vedeţi dar că dirt fapte este îndreplat omid. CuviOii despre tucmrea cea aXeuruâ i/um Hristos. prin care sunt păzite. ciinoaşe cfi iu sluvfl desaria" 4t9 A se vedea. îri raport. ea este nedespărţită de împlinirea niiiiror ponincilordumnezeieşti. Trebuie să menţionăm.'120 pe care Sfinţii Părinţi le socotesc deosebit de nnportiiiite şi absoluf necesare. mi sunt de ajuns penfru manluirea şi îndumnezeirea omului. 80. pe cure o vom prezenta ulterior. în acelaşi timp. ea presupune vîeţuirea ascetică drept condiţie a ci. iar nu numai din credinţă" (lac.43' Altfel spus.

Hristos Şi-a încc-put propovăduii-ea chemându-i pe oameni la pocăinţă (Ml. Rilspimsul 3.trebuie sa fim cu rnultâ luare-aminte asupra vieţii noastre. Sf. 22). "u Despre tUgăaum. Pazirea poruncilor apare ca urmarea fwească a pocâinţei. după cum învaţă însuşi Mântuitorul Hristos.ai8. arată că „en (credinţa) se desâvârşeşte prin toate cele legiuite de Hristos. Nu este vorba aici de simpla pârere de rău faţă de starea de pacat.a dinfapie. Alături de credinţa. 47). 7.a Despre Hotel. Aşa arata" el că tămădui-rea şi mântuirea sa nu sunt o simplă dorinţiJ vagă şi deşartă.L. Aşa cum spune SfantuI Marcu Ascetul: „SfantuI Botez este desăvârşit. XI. Discursuri eliee. X. 4:fl Discursuri etica.4" SfantuI Marcu Ascetul spune chiar câ dragostea faţa de Hristos şi împlinirea poruncilor sum totuna. ci că tânjeşte cu toată fiinţa după ele şi s-a aşezat pe calea care duce la ele. Doamne. Despre cei ce crediil se iluirt'ptt'a-. dacîi omul primeşte prin el deplinătalea harului. " Omilii la Matei. 22. 15) şi Şi-a încheiat lucrarea tot cu aceastâ chemare (Luca 24.. primim de la El. 4. 4" Cf. după ce. rugăciunea nu este de ajuns pentru ca omul să se mântuiască: „Nu oricine îmi zice. prin hoiărârea de a-şi orândui viaţa potrivjt poruncilor lui Hristos. ci eel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri" (Mt. spune că . dar nu desăvarşeşte pe eel care nu impli- 424 ('uvinte despre iievoinţâ. ci de voinţa de a te întoarce si a-ţi schimba viaţa (este. va intra în fmpăraţia cerurilor. una dintre conola-ţiile cuvânfului net&voiot). învaţîi SfantuI Simeon Noul Teolog/"' care merge până !a a spune ca „cei care se sprijim! numai pe credinţă. „fmplinind poruncile. IV. f° Dogmatica. pentru că pâzim poruncile Lui şi cele pliicute înaintea Lui facem" (I In 3. roadele lui nu se văd decât în ma-sura in care omul împlineste poruncile. Doamne. 10.Condiţiile generate ale liiirwdnirit nevoie de fapte". Marcu Ascetul. cu adevărat sunt lipsiţi de credinţa (dnuxtoi)". VII. Tot aşa. ne anUum dragostea faţă de Ce] ce ne-a elibe-rat". .Să nu se încreadă cineva numai în credinţa in Hrislos".. 326 . Simeon Noul Teolog. trecuta" sau prezentă. Mc I. I. este învederată prin fapte. la fel. SI*. „fac pane din rugâciune". arată că „nu-i de ajuns numai sâ crezi (penlru ca să te mantuieşti)". 18.42K SfantuI loan Gură de Aur.. 7. de asemenea.424 SfantuI loan Damaschin.": Omul işi arată în mod cone ret voinţa de a fi izbăvit şi mântuit. dacă nu cumva ea este chiar una dintre caracteristicile ei esenţiale. 197.21). după cum spune Origen.410 Chiar Botezul nu înseanină nîmic (ară lucrarea poruncilor.'"5 .. **Vmw. Rugâciunea nu este ascultată decât dacă cel ce se roa-gjî păzeşte poruncile lui Dumnezeu: „Şi orice cerem. 17. la fel. să ducem o viaţă dreaplă şi curatâ". este cucernică şi îndeplineşte poruncile Acefuia care ne-a reînnoit". de aJlfel. A se vedea. XII.'1" căci. aflăm la temelia mânruirii pocăinţa. „S3-vârşirea binelui şi împlinireii poruncilor".

'' fnvăfâturi dtdiovmceşti. 296. ci peiuru pâzirea ourăţiei date nouă". Sfântu! Marcu AsceWil scrie: „Cei ce no-am învrednicit de baia nasterii de-a dona.lt de Dumnezeu ritvântâtoarr si fâptuitottre (leologice şi practice). caci doar astfcl se poate păstra hand primil prin Sfintele Taine. **Cf... Despre Botez. care este darul lui Dumnezeu. 198-221.. priinirea hanilui şi conlucrarea cu el se vădesc prin faptuirea poruncilor.'"' poruncile lui Hristos.'"1 „harul. Rllspunsul 3. Omilil. De3prvcdcecrtdcă3eîndrepieazâdinjapte<6l< Cf. se descoperă"..6ş\ 7. fiind Dumnezeu desăvârşil.440 Astfel. II. Rilspunsurile 4 şi 5. scrie Sfantul Simeon Noul Teolog. Sf..41* Simpla împlinire a poruncilor nu-l mântuieşte pe om şi nu-l îndumnezeieşte. Răspunsul 3. Dar rară împlinirea lor nimeni nn poate ajunge la bunătâţile ragăduite. 7. 11 Suta >lr cape. si încă: „Harul desâvărşit al Duhului (ne-a fosl) dăruit nouă pri-ma dată prin Botez. mai întâi de loate. omul trebuie sA se predea debunavoie harului şi să con lucreze cu el. zestrea harului răinâne oricum. numai aşa poate fi făcul lucrător. iar dacfl s-a îndepartat de el.. Râspunsul 5.41B Poruncile deci îl ajutâ pe om să-şi pastreze sSnătatea duhovniceasca dohâudită prin Sfinlcle Taine. şi numai aşa sporeste ornul în har. Cele W0decapete. "■' Despre Hotel. Marcu Ascetiil. ' CI.4'7 In chip obiectiv. 2. care locuieşte în chip uscuns. 54. „Păzind poruncile". căci Dumnezeu daniieşte harul. iar lucrarea lui să-i He vădhii. dar se poale descoperi doar prin lucrarea poruncilor". spline Sfântul Petru DamaschiKd. se mâniuicşie eel credincios (Efes. Cartea întui. a dăruit celor bolezaţi harul desâvârşit al Sfântului Duh. Simeon Noul teolog. săvârsim faptele bune nu pentru răsplată. dar peiitru ca s-o dobândească cu adevarat. Dupfi cum.4lK Or. dar nu ne sileste sa-l primim. „Harul lui Dumnezeu se păstreazâ prin lucrarea poruncilor". dar el lucrează în ei pe măsura împlinirii ponmci-lor". căci numai prin har. Hristos le porunceşte ca unor credincioşi si se nevoiască să nu se mai uiroarca* spre cele dinapoi (adică la păcat)". Acest dar se aflâ* în noi.4*4 Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol spun şi ei la fel: „Hristos. păstrându-se curat de orice răutate şi stăniind în viaţa cea nouâ adusâ de ele. Xni. ci nc respecta libertatea . Despre Botez. aşa îl poate afla din nou.44* '" Oespre Botez. in rai. 56... " Despre eei <e cred câ se huirepteazâ din fapte. Dtscursuri eiice. pe mAsura împlinirii poruncilor.. nu siluieşte voinţa noastră. I If. dar ni se descoperă nouă şi ni se arată pe masura lucrării poruncilor". Sf. au menirea de a-1 ajuta pe crestin sâ* se menţină în starea sa înnoită şi să pastreze daruriJe primite. începul despre teina cărţii. Despre Botez.. Grigorie Palama. Sf. porunca lui Dumnezeu îl ajuta pe Adam să nu iasă din calea pe cure fusese pus de la crearea sa şi să-şi pastreze astfel firea în starea diniru început.8-9).. 327 . „rămânem cum am fost botezaţi".441 lar în altă parte explică acest lucru: „Celor ce au primit puterea de a unplini poruncile.Condîfiite sidtiective ede uinuidiurii si si'intiuitett tn Hristos neşte poi-uncile". Râspunsnl I. 23.4'2 lar în altă pane arată câ „celor botezaţi în Hristos li s-a daruit harul în chip lainic.

165). XIX. 96. ma bucur de legea lui Dumnezeu. cu toaie că cele la care îndeamnâ corespund întru toiul. după omul eel lăuntric.6). care este în madularele mele" (Rom. căci se împotrivesc înclinărilor păcătoase ale firii căzutc şi ale lumii în care trăit-'şte. 328 . 4. „Pusu-mi-au pâ&*toşii cursă mie. 14-29. prin întreaga sa viaţă.. Făi'ă ea.câci Dumnezeu nu-Şi ia înapoi darurile Sale. darde la poruncile Tale n-am rătăcif (Ps. 7. luptându-se împotriva legii minţii mele şi tacându-mă rob legii păcatului. dar omul nu se ('uvânl ascetic in 100 de capete. Sfânbil Diadoh al Foticeei scrie şi el In acest sens: „Se cuvine ca mintiîa să se ocupe pururea cu păzirea sflntelor porunci şi cu pomenirea adnnciî a Domnului slavei. se face prin conlucrarea omului cu Duhul Sfânt. pflnă la atingerea asemănării desaviirşite 0U Dumnezeu. ci ca un fel de parapet. ele isi merită cu adevflrat immcle de ponmci.444 Pe de altă parte. Mc l<). harul rămâne ceva strain pentru om. iar aceasta nu doar prin voinţa de a-L primi. fnlr-adevăr. adică prin lucrarea poruncilor. restaural. cat mai degrabă să ne pfizim pe noi prin ele.dc natură legalists.. cum vom vedea. sau mai degrabfi păzeş-le-ie pe line însuţi prin porunci. ca şi vădirea roadelor. ele nu se împlinesc uşor şi de la sine. 13). „Găsesc deci în mine. 7. 12-27) care i-au fost daţi de Sffuitul Dim. dar văd în rnădularele mele o allă lege. Sfântnl Simeon Noul Teolog face remarca subtilă că poruncile ne sum dale nu atât ca să le pă/. J44 Discursuti etice. . Mt. se cuvine să se sileasca" a împlini toate poruncile lui Dumnezeu".im pe ele. ci-l şi ajută să înmulţeascâ talanUi (cf.Condiţiile generate ale uuiuuhtim Psalmislul arata adeseori cat de puternice sum ponincile ca sâ ne rereascâ de rau: „Atunci nu mă voi ruşina.4S OmUii duhovniceytt (Col. când voi căuta spre toate poruncile Tale" (Ps. cu toate puterile fiinţei sale şi in tot ceea ce face.şi cu alât mai puţin ca inlerdicţii sau labuuri . 21-23).! prin Botez. împărtăşirca tot mai mare de har. (iar atunci) nu se va abate la gânduri sau la cuvinte rele". a unei însuşiri din ce în ce mai depline ii hamlui primil prin Sfintele Taine.. naturii profunde şi adevărate a omului. care-l împiedică pe ccl ce ascultă de ele să se întoarcă la „nebunia păcatului". „muluî pace an cei ce iubesc legea Ta şi nil se sminiesc" (Ps."" întradevflr. caci. Dar poruncile nu numai că-l fac pe creştin în stare să păstreze darurile Botezului. 7: „păzejte poruncile lui Dumnezeu. nu strain de om . II. 118. Că. ca să nu pitţeşti ceea ce a păţil Adam". să primeascăde la Dumnezeu harul ceresc al Duhului. II). 118. care voiesc să fac bine. legea că răul este legal de mine. 25. lar o asemenea lucrare nu se poale face fără împlinirea poruncilor. Aceaslă creştere ta forma unei tor mai mari aproprieri. viaţa duhovniceasca a Omului după Botez şi Mirungere trebuie sii fie 0 viaţă de sporire şi creştere prin puterea Sfântului Duh. ponincile nu trebuie privite ca obligaţii .44' De aceea. să cadă din nou in bolile cele sufleteşti cam sunl palimile.. să spo-rească şi sa se dcsăvârşeasca în Duhul Sfânt. ci prin participare activă. ] 10). 118. Sfântul Mac-arie cel Mare spune că „cel care voieşte. până la măsura vfirstei deplinăta|ii în Hristos (Efes.

spune el. nouă ni se cuvine a spori în el. *> Cf. nu poate creşte în el şi prin el. 8. Cf. fficându-Se ascultător în toate Tatălui. Despre cei ce rred cci se indrepteaza din fapte. '" Ibidem. 61. 5.. 329 . Gal. 14. nu-l poate vâdi prin faptele şi felul său dc vieţuire. care ai fost botezal in Hristos.i n-au pîtait poruncile".'|S1 care-l înslrainează de Dumnezeu. 167. Carteu întâi. 35. 12. prin păzirea poruncilor Ltd . Putem spune. 15. nu noate fi cu adevârai iransformat de el. început despre buna câiţiî.CoiiHiţuIt' subit-ctive ale uimăduitii si sâiuitnieti in llrîMos poate uni cu harul. 4. '" Ibidem. III. 36. Atunci omul se face frate al lui Hristos: „Oricine face voia lui Dumnezeu. Rom. omul nu-şi mai împlîneşte voia sa. n Invâfâturi duhovnlceţli. Drept aceea. li s-a dat tuturor puterea de u se face fii ai lui Dumnezeu (In I. Care Şi-a supus întru totul voinţa Sa omeneascii voinţei dum-nezeieşti. Raspunsul 5. 1. cf. 20. împlineşte voia lui Dumnezeu. insistă asupra faptului că la Botez omul primeşle deplinătatea hamlui dumnezeiesc. nu-l simte lucrăior şi de viaţă facător pentru el. dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea şi te pregăteşle ca sa primeşli aratarea Celui cc locuieşle înlni tine".44* Nu harul Sfâniului Duh. Nicolne Cabasila. 8. "'' Cf Despre Botez. marturisindu-şi cu adevărat.451 Şi numai împlinind poruncile se poate omul face fiu al lui Dumnezeu (Lc. Raspun&urilc 4. Desprt viaţa m Hristos. 26) prin infiere (Rom. 14.44' Sffuitul Marcu Ascetul. dar „în chip tainîc". III. deplin şi real prezente. este desăvârşil laţâ de noi. lucrcazăşi Duhul Sfant în noi roadele Sale". de asemenea. nii pot fi simţite de om dccâl în măsura în care el este plin de luare-aminte si de rftvnîi în făptuirea poruncrlor. penlru c. Nicolae Cabnsilu. dimpotrivâ. Gal. " Cf. Păzind poruncile. aşa cum am vâzui. dar noi suntem nedesăvârşiţi fata" de el. o. credinţa în El („toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin ' Cf. cure ni s-a dat în toala" plinătatea lui sporeşte în noi. că ascultarea poruncilor îl face pe om fiu al lui Dumnezeu prin înfiere pentni că prin ele omul se poartă asa cum se cuvine unui fiu inaintea Tatalui. lar poruncile arată cu adevărat care esic voiii lui Dumnezeu. Mt. „Prin sălăşluirea Duhului Sfant.450 „In măsura în care. lucrâm poruncile. Roadele harului.4'1' Aslfel. nu-l poate face desăvârsit lucrator în fiinţa sa. făcându-se urmă-loi lui Hristos. 3. 50). şi. crezîtnd. 5 şi 17. în chip concret şi fiinţial. L. deplin descoperită şi desâvârsil îniplinită de Hristos. 5) şi dumiiezeu prin har.441 „Sfânwl Botcz. omule. Despre Hotez. Despre vitifn in /hisim. spune Sfântul Petru Damaschin.. " Imne. Sfântul Simeon Noul Teolog spune că cei care nu K impartăşesc de roadele harului primit la Botez sunt „slăbănogi şi neputin-ciosj. 3. acesta făcându-se vfidii şi dând roade numai în niăsura în care omul păzcşte şi împlineşte poruncile. Sf. acesta este fratele Meu" (Mc. ibidem. 12). în masura în care el vieţuieşte in chip concrei polrivil poruncilor lui Dumnezeu. Efes. I.

In m CeleI00<kcap*te. '" DiscursuH etici.IhUiem. 21). ÎI g&sese pe măsura împlinirii lor"..4. împlinindu-le. . 330 . X.. spunând despre cei care le practical . 26) şi ar&ându-şi iubirea faţă de El. dupii înţelesurile cele slabe ale lumii" (Co|. cum arată Sfântul Simeon Noul Teolog. celui Oare-şi arală iubirea t'aţă de Dumnezeu ascultand şi împlinind poruncile Lui. şi-L face văzut şi pe Talăl. 15) şi „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeste. 8). IV. 190. 3. Ciirtea întâi. Gal.4" Sfântul Isaac Sirul spune răspicat: „Nici unul dinlre cei care n-au păzit poruncile şi n-au umblat pe urmele fericiţilor Apostoli nu s-a învrednicit să se cheme sfânt". 2. 19 i.4St Sfiînlul Pel. ''" Bpistote.Luaţi aminte sa* nu vă fure minţile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelaciune din predania omenească. învaţă Mantuitorul Hristos. Prin trimiterea Sfanlului Duh Hristos Se face văzut.CottttifiHe genrmlt' aU Khnătlttirii credinţa în Hristos lisus". 435-436. Putem spune deci.4*11 de aceea. Alunci creştinul poate să strige cu bucuria Psalmistului: „Gura mea am deschis şi am aflal (Duh). cu Tatăl. °* De«M» Ugea ttuhovniveascti. si n-am aflat pe Domnul".ru Damaschin afirmă chiar câ poruncile sunt „daruri ale harului lui Dumnezeu". Incepiit despre lema cărţii.îndumnezeitoare'Vs| iiir celor bolezaţi. 118. Şi cei ce-L cauta" pe El. Poruncile se vădesc a fi pricinuitoare ale sfinţirii şi îndumnezeirii omului prin Duhul Sfânt. pentni a fi înţelese as a cum se cuvine. lubirii de fiu a omului faţâ dc Tatăl ceresc îi râspuiide iubirea de Tata a hii Dumnezeu pentm ccl făcut fiu prin infiere şi a Fiului pentru fratele sihi adoptiv: „Cel care Ma iubeşte pe Mine va fi iubit de TatfU Meu şi-1 voi iubi şi Eu şi Mă voi arăla lui" {In 14.. de altfel. cu totul excep-ţionale. Hristos însuşi arată goli-ciunea şi deşertaciunea lor funciară.? Uwafuturi iluhovnicepi.i.„4. păziţi poruncile Mele. de care Sfântul Apostol Pavel ne învaţa să ne ferim: .4" iar Sfântul Marcu Ascetul scrie: „Domnul e ascuns in poruncile Sale.131). fie ele. Toate acestea. „De Mâ iubiţi. nici un ansamblu de reguli morale abstracte.. omul se deschide harului Duhului. ca poruncile sum . 21). căci. unindu-se astfel cu Hristos ş'u în El. trebuie puse în legă-turS cu cele spuse mai înainte şi cunoscând (impede că poruncile nu sunt un cod juridic. Duhul Adevămlui" (In 14. . Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mfingâielor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. omul nu poate zice cu dreptate: „Am împlinit poruncile. acela este care MiS iubeşte" (In 14. şi nici precepte de felul celor oferite de înţelepţii lumii acesteia. „De Mă iubiţi. 15-17). o data cu Sfinţii Calist şi Ignatie Xanlhopol. că de poruncile Tale am dorit" (Ps. li s-a dat „să do-bândească prin lucrarea poruncilor sfinţenia". definite a priori şi elaborate in urma unor experienţe omencşti. păziţi ponincilc Mele" (In 14.

. nu doar restaurat. Poruncile lui Hristos.Deci. sa fim „următori ai lui Dumnezeu" (Efes. 13. ci desăvarşil prin unirea desavArşită cu Dumnezeu. întariţi în credinţă. 50). după înţelesurile eel slabe ale lumii". 3. prin ele ajungem la adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu. asemenea lui Hristos.. penlni că sum prin nature lor divino-umane. ci îmbrăcăndu-ne în El (cf. 6). iar în Hristos venim la Tatăl (cf. 67). 8). adăugand îndatS: „Căci înlni El locuieşte. 118. Prin poruncile Sale. în fiii oamenilor. In 14. dupfi cum aţi fost învăţaţi" (Col. El binevoieşte ca noi sfi ne facem cu adevărat şi întru totul asemenea Lui. ceea ce înseamnă nu nu-ni. 7. „învaţă-mă. 9). întemeiate fund pe Persoana în-sâşi a Fiutui lui Dumnezeu făcut om. 1. Ele nu-l pot mântui pe om. 2. mjroiioiy. prin felul Său de a fi> modelul desâvârşit al vieţuirii omeneşti în forma ei desăvârşitit. Adam eel Nou.4''1 Aceastâ legătură direct.20). ci Hristos trSieştc în mine" (Gal."» între împli-nirea poruncilor şi cunoaşterea adevarului este adeseori pomenitâ de Psalmist: „Calea adevarului am ales. toată plinâtatca Dumnezeirii" (Col. lar prin acestea Cuvântul îi duce pe cei lucrători spre Tat».. Sf. 17). scolia 3. 66). Gal. 2. 145. cunoştinţa. ci.4). precum aţi primit pe Hristos lisus. 9). i'apele des/rre dmgosie. aşa cum am fi urmat şi imitat un înţelept sau un erou. 3). că în poruncile Tale am crezut" (Ps. omul adevărat. în care nu este izbăvirc" (Ps. „Nu v8 încredeţi. lar daca păzim şi împlinim ponincile Sale. 118.463 Prin împlinirea poruncilor.. Domnul. în care a unit Urea umană cu firea dumnezeiască... 15). păzeşte poruncile" (Ml. „care se înnoieşte. îi descopera prin cuvintele şi prin faptele Sale. căci sum simple învăţaturi omeneşti. şi cu Apostolul: „nu eu mat trăiesc. 118. 15. trupeşte. „Ponincile Tale sum gândirea mea" (Ps. lar înainte de toate acestea spune: . Hristos nu-i oferâ omului simple precepte morale. in Care Se afli* El după file". 10). 118. Astfel. Pemm că prin păzirea poruncilor ne facem. adică cea teantropică. învaţând învăţături care sum porunci omeneşti" (Mc. „omul nou" (Efes. dupa chipul Celui ce l-a zjdit" (Col. 93). ci că ele vin de la Adevărul însuşi şi due la Răspmsuri câtre Tattaie. prin Duhul Sfânt. 5.. dimpotrivă. «'I . şi judecâţile Tale nu le-am uitat" (Ps. 24). 2. 35. atunci putem striga cu Psalmistul: „In veac nu voi uira îndreplările Tale. 7: Ml. 1 Cf. 30). 4. 27). unită cu primirea Sfintelor Taine. pe cele „dupa* Hristos" (Col.. facut „după Dumnezeu" (Efes. lisus ne descopera' în Persoana Sa. iniplinindu-le El însuşi în chip desăvârşit. 3.ii că poruncile sum adevărale. că într-însele m-ai viat. împartăşindu-ne de omenitatea Sa îndumnezcită. Talasie Libianul. Stantul Apostol Pavel opune în\â|ăturilor „din predania omeneascâ. sfântă. au puiere mAntuitoare şi îndumnezeitoare. sănătoasă. 2. I )■ nu din afară. omul ajunge la viaţa cea dumnezehiscâ: „De vrei să intri în viaţâ. devenînd „părtaşi dumnezeieştii firi" (2 Pt. şi încâ: „porunca Lui este viaţa veşnică" (In 12. Scoliastul Raspunsurilorcălre Talasie spune limpede: „Cuvanuil lui Dumnezeu Se arată în cei lucrători întrupal în porunci.Cmulifiifr sidriective n\e tâmâduîrii şi mntiuitfit hi Hristos zadar Mâ cinstesc. aşa să umblaţi inlru El. 2. Fnradăcinaţi şi zidiţi Hind într-însul. Doamne" (Ps. 19.. 143).

aşa cum arata Sfântul Simeon Noul Teolog. i i i i de toate pacatele şi eliberat de tirania patimilor.. lh'sf>re Hotel. daca pazim poruncile Lui. dupS putinţă. 408. totuşi. Rom. Sf. 30-31). Grigorie Pahima. 16.' în acest sens. 3-4). daca recade in robia lor. să vicţuim după legea tuturor poruncilor îndumnezeiloare ale Mân-luitorului. II. iar apoi.Condifiiie generate ale tâmâduirii Bl. :i. 40. 22. 7-8). omul să-şi recapete curăţia şi.J'. DisctiKvitri etiee. mincinos este şi îulru el adevarul nu se află" <I In 2.. 6. cu toată puterea. Iar sfârşitul este sa ne inloarcem. Şi mai ales împlinirea primelor două porunci: iubi-rea lui Dumnezeu şi a aproapelui (Mt. in urma Botezului. Sfântul Marcu Ascetul arată ca omul. EpUtolt. IV. la care ajung cei vrednici de primirea acestui dar. 17. adică la desăvârşita alcâtuire şi naştere duhovnicească a noastră prin bar". ca şi Sfantul Marcu Ascetul. 12. că „începutul oricârei lucrări după Dumnezeu este. împlinind poruncile. Răspunsiil 3. Cf. şi. 4.'"'. cf. ne due la cunoaştcrea lui Dumnezeu. a tuturor acestor poniiici". la zestrea data nouă de sus şi de la început din sfinţita cristclniţă. este i n i . Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu. Cel ce zice: L-am cunoscut. Sfintii Părinţi subliniază rostul poruncilor de a curâţi Cf. Cf. Sf. 13. să ne grabim în tot chipul. II.ii poruncile Lui nu le păzeşte.icli o ascmenea cunoaştere este doar a celor desăvârşîţi. Vom vedea mai departe 00 împlinirea poruncilor îl ducc pe om până la cunoaşterea cea mai înalta şi mai deplinâ. Sf. 7.4s: I J. De aceea. pentru că Dumnezeu este iubire" (1 In 4. prin lucrarea Sfântului Duh. singurcle carc-l fac să conlucreze cu hand primil şi să ajungâ in fapt la curaţia care i-a fosl lainic dă^uită. aşa cum arată Sfântul Apostol loan: „Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscul. 77.. Sfinţii Calisi si Ignatie Xanthopol spun. dacă. Isaac Stall. 9). „pe cat cuprinde fiecare". 40. X. Dumnezeu Se aralâ şi Se face cunoscut in oarecare masura tuturor celor care ascultă şi împlinesc poruncile Sale. dupâ" acesta.*'1 pentru că Dumnezeu este iubire: „şi oricine iubeşte este iinscut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. care în fapt le cuprind pe toate celelalte (Mt. toate celelalte daniri primite prin Botez.. 75. Esle deci foarle firesc ca. prin păzirea lor. Triad*. 22.463 Pazirea poruncilor este îiuotdeauna singurul criteriu al adevăratei cunoaş-leri a lui Dumnezeu. ihidem. este din lipsa sa de grija in împlinirca poruncilor. „însa harul accsla este înecat de patimi. Grigorie Pnlama. Triade. Rostul poruncilor esle mai întâi de a-l a ji i l n pe creştin să păstrcze darurile primite la Botez şi să le faca roditoare. Râspunsiiiile 4 si 5. Mc. dar se poate descoperi prin lucrarea poruncilor. 3. să le redobândească. 3. vederea lui Dumnezeu in lumina cea neapropiată şi îndumnezeitoare. 418. Cele lOOde capetc. în general. de bunavoie sa lasat prada pacaiului şî putimilor şi s-a înstrSinal de har. 332 .. Cf. se cuvine să ne silim în tot chipul sâ ne curâţim şi să facem cat mai vădită ară-(area Duhului in noi prin implinirea.

474 Tot aşa spune şi Sfântul Maxîm Mărturisitorul: „Căci după pricina patimilor aflătoare în suflet. adică fară să umblăm niai imâi pccalea care duce spre curăţia sufletului. 55. Deci e vâditcă prin păzirea lor vine din nou sănătatea..42. III. „Tu şlii . Maxim Măniirisitorul.473 Se vede I impede că Sfinţii Părinţi socotesc poruncile leacuri in sensul proprin al cuvânlului. Cf. Căci ceea ce sum leacuri le pentru trupul bolnav. I. deosebil de im-portante. după bunălatea Lui. Cafcheze. 3. ne-a dat iarăşi. t 'apele despre dragoxie. 333 . 6. 77. Cf. ci şi de paiimile înseşi".w ictmomia htirufMirii. 462-463. ele sunt leacuri (iJdpuaKa) pe care omul le d3 sufletului său bolnav de pulimi. Sf.că păcatul a inlral în noi prin călcarea poruncilor. ca. „nu sc poale ajunge la sanalatea şi desavâr-şîiea suflclului decâi prin iubire şi păzirea poruncilor'*. 5.W. 16. IX. Nu trebuie sa dorim noi şi sâ nădujduim ctirăţirea sufletului fără lucraren lor. curăţindu-1 pc om de toată răutatea şi făcându-l sâ redescopere hiinil care este în el. Talusic Libiumil. Sf.('oiidifiile subtfitivf ate tânuultihH ft smuiitilca in f/risios dc piîcale şi de patimi. Sf.K Poruncile. să putem iarăşi să ne curăţim prin păzirea lor nu numai dc păcatele noaslre. sfinre porunci care ne curăţesc pc noi. 17. 4:' Ibidem. 8.467 Astfel. I. Peniru Sfantul Simeon Noul Teolog. iar rostul şi valoarea lor tâmăduitoarc. C«peie aqspnr cunoytinţa tie Diimnez&u .n ceo dltpă minis. ^Epixiok.. Sfântul Grigorie Palama spune la fcl: „Doar prin împlinirea pomncilor vine sanătatea sufletului". 70-76. II. Sf. 1. •'•' Ibidem. Sa nu zici ca" Dumnezeu poate BS Be dăruiască curaţia sufJetuIui şi fâfll lucrarea poruncilor. 44. Grigorie de Nazianz. îi redau prin tnsuşi acest fapt sănătatea sufletească a firii sale celei dinlru înccput. m Triads II.scrie Slăiuul Isaac Sirul . II. '. Cuvântâri. pe care deja o cAstigase prin Botez. XXXIX. „a tost să curate din suflei rautatea primei noastre neascultări şi să-1 preschimbe porrivii Stfirii lui de la începui.. aceea sunt poruncile pcntru sufletul păti-maş'Y'™ Şi înca: „la curăţia sufletului (se ajunge) pe calea batătorită şi legiui-lă piin pâzirea poruncilor. în vieţuirea mult ostenitoare. [V. ne arată Sfantul Isaac Sirul. Avva Dorotei scrie: „Cunoscând Bunul Dumnezeu slăbiciunea noastră şi ştiind de mai înainte că vom păcătui iarăşi şi după Sfânlul Botez. dacă vom voi. XIV. 13. 54. aduce şi Doctoml sufletelor leacuri prin judecălile LujM. ('apele despre limgoste. iiumai prin liar'V"1'' Scopul venirii iui Hrislos. Simeon Noul Teolog. cu pe nişte lcaciiri curaţitoare ale stării noastre pătimase.' ' uwheze. mjmiuire şi pelrecere. Discumoi etice.I. răbtlată pânâ la sân-ge". 7. 25.4TS La Sfantul Isaac Sirul găsitn o mulţime de asemenea texte: „Mântuitonil ne-a dat nouă poruncile Lui de viaţă facătoare ca pe nişte leacuri curăţitoare ale starii noastre '" Cf. De aceea nc-a da( tiouă pomncile Lui de viaţă facătoa-rc. ** tnvăţătnri dc sujlet fvlositoare. m Ibidem. XIV.

.. 4*1 lăudând în învâţătura sa iscusinţa Doctomlui (HristOS) si bunătatea leacuiilor (adicâ poruncile) de care se poate folosi creştinul pentru tâmâduirea sa.'17* „lucrarea ascunsa a ponincilor tămăduieşte puterea sufletului (. aceea sunt poruncilc penini sufletul pătimaş".generate ale tâmăduirii pătimaşe". I. pe care sufletul le păzeşte cu frica de Diunnezeu. dar.).t 'i "iilt!/ill. într-un chip liniştit. 4KI Cuvânttiri. I. îl înnoiesc şi-l sfinţesc şi-i tămădlriesc în chip ascuns toate madularele lui.. ™ Ibidem. cât şi cel ce se tilmăduieşte. el nu are cuviint de îndreptăţire: „La boala trupească se întâmpla aceasta (lipsa de vindecare) din felurite pricini: fie că doctoriile fiind vechi nu sunt lucratoare.477 „sufletul nu se poate curăţi de nu va păzi poruncilc care s-au dat de Domnul ca leacuri pentru curtîţirea lui de patimi şi de greşeli". fie că doctorul este neiscusit şi dă o altâ doctorie dec. pe care nu l-am fi primit cu toatâ inima. şi pentru Sfântul loan Gură de Aur.) poruncile cele noi şi duhovniceşti. iar dacă omul nu primeşte vindecarea.) Bol-navii se supărfi pe doctorul care nu le dâ nici un sfat pentru însănătoşirea lor I Cum..) dă de şlire de celc ce trebuic sa ne ferim şi oferă celor bolnavi toate leacurile mântuirii (. să nu-i aducern cea mai mare mulţumire Pcdagogului celuî dumnezeiesc. Căci e vădit ce patimă vindeca fiecare poruncă in suflet. ci. 100. socotindu-1 mai potrivit pentru noi decât unul amar şi usturător... 12. Dar cu sufletul nu este aşa. Căci doctorul sufletelor este Hristos şi El ciinoaşte toate şi dă doctoria potrivitâ fiecărei patimi (. Căci nu putem spune ca doctorul fiind necercat n-a dat doctoriile potrivite. după asemănarea femeii ce suferea de curgerea sângelui". Deci doctorul nu este neiscusit. hl * hivăţâttiri de suflet folositmir#.. „un leac bun şi uşor" pe care Hristos ni l-a dat pentru a ne fi de folos şi penlm a ne spriji-ni.A>n Awa Dorotei arata oft Hristos „ne daruieşte leacul" pentru călcarea ponincilor dumnezeieşti.""' „ce sum leacurile pentru irupul bolnav. 47 " Ibidem.) si ne învaţă poruncile cele potrivile pentru o dreaptă vieţuire T'.lt cea care trebuie. „ca să putem sa ascultăm şi să ne mi'mtuim". fiecare patimă are ca doctorie porunca potrivnică ei. 7. dimpotriva. simplu grăind. spre a ne desavârşi simţirea şi a ne mântui (.4^ La fel. ■""' Despre f'eciorie. M ' Pethftogul. Şi nici nu 47 477 ' 1-puloU: IV. Ibidem. 1-2.. nici nu neglijează de a ne arăla pficatcle care ne due la pieirc. Şi lucrarea (encrgia) acestora o simle atiit cel ce tămadu-ieşte. 17.. care nu tace.. XLV. ru . XII. fie ca bolnavul nu ascultă şi nu păzeşte cele ce i se rânduicsc de doctor.4f" Clement Alexandrimil scrie şi el: „Cuvân-tul a fost numit Mântuitor. El a descoperit penlru noi aceste doctorii spiritual. ni le dezvaluie (. Legea este Jeac pentru sufle-tV0 iar pentru Sfântul Grigorie de Nazianz.

Condiţiit? suhieciive ale Hiincidtiirii $i aăndtăHtCt hi Hristos se poaie sptine că doctoriile. 335 .. 16. 54. Căci.41"' „Cine poate spune că în|elege puierea poruncilor lui Dumnezeu şi puierile sufletului şi cum cele dintâi le vindcca' pe cele din urma* ?".ltăţii lui Hristos) Cfllea sa? Prin păzirea cuvintelor Talc" (Ps. '"' Capele desp/v frezvie. 64. Avva Do-rotci spune câ „Dumnezeu ne învaţa prin sfmlele Sale porunci cum s. 118. Evagrie. XI. spre o vieţuire după dreptarea şi voia lui Dumnezeu. Câci pomncilc lui HristOS nu se învechesc niciodată.. se face prin împli-nirea poruncilor. ' Capeie gnostke. 66). în acelaşi sens. cea pentm care a lost creat. I m Ibidem. 9. toata calea nedreaptil am urfU" (Ps. Peniru aceasta a rfmduit celor de sub lege poruncile". II.. m Ibidem. a întregii sale fiinţe şi a întregii safe vieţj călre El. Cl*. pofta şi raţiunea) si să le facă sănâ-toase prin cele ce le poruncesc. că in poruncile Tale am crezut" (Ps. Căci pe masură ce sum în lucrare mai muli.4" Pentni că bolile sufleteşti ale otnului siini pricinuite de îndepănarea lui de Dumiiezeu. 37.7. nu Jucreuzâ. aşa cum spune Psalmistul: „Prin ce îşi va îndrepta lânărul (adicH omul care n-a ajuns la masura vârstei deplin. se innoiesc mai mult. I. 79. el spune chiar că „Hristos nu cere lucrarea v'irturilor. înloarcerea omului din căile sale rfltăcite.4"9 Rânduindu-si fiinţa şi îndreptând-o spre Dumnezeu prin lucrarea poruncilor. 7'mMHtl pnu-tir. care nu-l poate schimba pe om cu nimic şi flu-i uduce nici o rasplata. tftmfldttindu-i mai întâi puterile sufletesti de lucrarea împotriva firii prin care vin acestea. înaintând spre desăvârşirea la care El il " Ibidem.4^ lar peniru i arăta (impede câ acesta este ţolul împlinirii pomncilor şi peniru a îndepărta cu total respectarea lor formal. îndreptarea sufletului.4" unplinirea poruncilor îl vindecă pe om de palimi. Deci nimic mi Fmpiedică insanâtoşireii sufletului. Asa ajunge omul sil sporească în a f'i tot mai bun şi Sil faptuiască tot bitiele de care t'Nto în stare ca fttpturii a lui Dumnezeu.!. ci le şi tasănltosează cu adcvărat în cei care le urmează". „Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-arn îndreptat. Sfântul Isaac Sinil spune şi el: „Caci Hristos cere. 118. Mai bine zis. lamikhiirea lor se (ace prin înloarcerea omului la El. se întreabă. nu numai urniăresc. 128). S»mul işi duce la împlinire menirea sa firească.. prin îndrep-tare» luturor puterilor sale sufletesti. în care l-a aşezai pă-cjitul. 118. " Ciivtiife des/'r? nevoiftţă. fiind vechi.1 cură-|im dc patifni omul cel lăuntric".4** lar SfânCul FiJolei Sinaitu! spune şi mai I impede: „Toate poruncile diimnezeieşlii Evanghelii urmăresc să îndrepte ce-le irei parţi ale suflctului (adicâ iutimea. ci îndreptarea sufletului". „îndrepiarile Tale mn tnvaţâ. decftl aumai viaţa lui lipsităde rAnduialâ". 9).

Cuvinte despre nevoinfa. I. când a venit la noi. cu ceea ce pome fi el cu adevărat. sau. 58-59. căci prin plinirea poruncilor se face lucrarea virtuţilor". Sf. de a le păstra. adică pâcatele şi patimile. 4V| m 336 . cu menirea lui. spune.). „lar prin făptuirea virtuţilor se face plinirea poruncilor". atunci cftnd S-a coborat pe pfunânt. Sfantul Simeon Noul Teolog. Cf. III. ci ele corespund înuu totul firii sale adevârate. dintru început El l-a facut pe am cu totul potrivit penlru primirea învăţăturii pe care avea s-o aducă El la venirea Sa in trup. cei care eram cu touil căzuţi. la facere. a stricat-o. cum arată Sfântul Grigorie I'alama: „Domnul. aşa cum am văzui. acum. lucrarea poruncilor şi viaţa virtuoasă ajung să fie una şi aceeaşi. Dumnezeu îl mântuieşte pe eel ce nadajduieşle in El. înfrânwr şi petreceren cea diifhi minie. 10-11. ne-a mânluii pe noi. prin calcarea poruncii. 54-57. ""' Capele despw dmgoxte. viitutile \in de firea omului şi prin ele se pastrează omul deplin sănătos. ziditoml inimilor noastre. Isaac Sirul. aşa se conformează el adevăratei sale firi. căci. Care pe (oatc le ştie.. a cerut de la noi ceea ce El însuşi a pus in inimile noastre dintru Fncepul. prin care poale împlini virtuţile. 6.''" lar.4'*: „Din porunci se nasc virtutile (. XXIV. Awu Dorotei. la fel. Lcacul nădejdii Nădejdea (feXrulţ) este o aha condiţie esenţiala a tămăduirii sufleteşti a omului şi a rrtântuirii sale. Poruncile sunt inlru totul legate de virtuţi. înire adevărata naturft a omului şi natura poruncilor pe care i le-a dat Dumnezeu exislă o unitate profunda. 24). cu puterile şi aspiraţiile sale spirituale. renâscându-ne.Condiftile generate tile Uimăduirii cheamfi (cf. Mt 5. cea pe care o avea Adam în rai şi pe care. Cf. ceea ce arata o data mai mult ca acesle porunci nu sum principii abstracte sau ceriiiţe apriorice.4'* 6.. cea cu care s-a imbracat la Botez şi pe care are datoria să s-o puna el însuşi în slujba vimiţii. spune în continuare Sfântul Simeon Noul Teolog. alt-fcl spus. iar Apostolul scrie: „prin nă- Cham XL. 37.490 Poruncile se vădesc astfel a fi mijloace prin care omul poatc reveni la ceea ce e dupâ fire. luând imp omenesc. Căci cu adevăiat. înlr-un sfâişil. 48). de a le spori şi desaVarşi. ne-a dat porunci cu lotul potrivite pentru firea noastrâ zidilăde El dintru început". spune proorocul Daniel (cf. fnvafâmri de sujlet JhloxiUxire. şi. căci virtuţile nu sum altceva decât împlinirea poruncilor. odată dobandile. „Pricinilc vinuţilor sum poruncile". 81 *" Catelwze. Dan. I.491 recast igundu-si astfel sănâtatea de la început. idealuri fară nici o legătură cu însuşirilc. *vi Ibidem. de aceea. cea pe care Hristos i-a redat-o neamului omenesc ducând-o in persoana Sa la desăvârsire. arata Sfânlul Talasie Libianul. pentru că ele au rostul de a scoate afară din suflet tot ceea ce li se împotriveşte acestora.

3. cu răbdare şi încredere. Mâniuitorul nostru.Bom. Care ne trimite Duhul cel Sfânt şi Care ne face cu purinţă intrarea la Tatăl. 6. ' ('an liogni se va mântui ?.496 Clement Alexandri-ntil spune că. dar ea este şi dorire a gustării încă de aici. I Tim. 7. Tâhuire faPwlwl4. 1. X. scrie Siimiul Aposlol Pavel (Rom. Sf. 1. . Sf. Rom. Rom. De aceea Sfântul Apostol Petru scrie. 7)'0Î şi a preafericitei vederi a slavei lui Dumnezeu (cf. „dacă nadâjduim în Hristos numai îri viaţa aceasta.. I Tes. la arătarea lui lisus Hristos" (1 Pl.am. 12. Stromate. "Cl". B Cf. 15. 10. 25). Ptvlagogul. XIV. trezindu-vă.1). 1 In 3. 4.n Cf. 9. 3): „Dacă nădăjduim ceea ce nu vedcm. Nădejdea poate fi ast-fel definită. aşa cum spune Sfântul loan Gură de Aur. Sc. 2. 2 Cor. 27).'01 îndeosebi a învierii mor-ţilortcf. 2. 6. nădejdea noastră" (1 Tim. * sau. I. 337 . 15. ca „aşteptare a bunătâţilor". 15. XXX.). 1 Pl. Sf. 12. nădejdea este una dinlre cele tret virtuţi creştinc fundamental (cf. " Cf. 13). la modul prezent: „încingând mij-loacele cugetului vostm. 3-4. 8. 12.. 19). 42. care cuprind toate celelalte virtuţi şi le tin unite înireolaltă. Clement Alexandrinul. I Tcs. 15. prin care *'* Cf Sf loan Guri? dc Aur. Is.*" care in . 1. 21). nădăjduiţi desăvârşii in harul care vi se va da vouă. 1.ovt\). 12. 5. 24. aşteptâm prin răbdare (stămitoare)". Rom. câci. fără a ne deznădăjdui vreo-datfi". 12.*" Ea cere răbdare şi stăruinţă (\mo^.*9* Alăturt de credinţâ şi iubire.24. 4. în a aştepta „ceea cc nu primim îndata (. alături de cele douâ pomenile mai sus. II. Cuvî/tle tttrspre nevoinfâ. 19-20). 8. Clement Atexandrinul.. loiin Scfiranil. ea este una dinire „feşelecele de nedezlegat ale sanAtăţii şi mântuirii". Efes. a vieţii celci veşnice (cf. 24. Fapte 23. 1. OmiUi h Ronutni.. care este o formâ* a răbdăfii legată strâns de nădejde (cf. 29. 1. Dumnezeu tacul om. 2. Nădejdea creştină se îndreaptă spre Dumnezeu (cf. I.Tătaiii* l<t Psalmul 146. M Cf. „lisus Hristos. 91. Col. 4). 1. 3.Condifiile sub/ecth'e ale ithnâduirii $i xiiiuikilea in Uristos dejde ne-am mântuit" (Rom. sunlem mai de plans decâttoţioamenii"(l Cor. 5. Prin nădejde aştcptiUn într-adevăr plinătatca bunătâţilor din veacul ce va sâ lie. ci bunuri duhovniceşti şi dumnezeteşii. 2. Nădejdea creştină este aşteptarea plină de încredere a mantuirii (cf. Tit I. 2A). asacum spune Sfântul Apostol Pavel. 8. 58. nu sunt biinătăţi ale acestei lumî. din pârga lor. Isaac Sirul. Sf. îndeosebi spre Hristos (cf. 8. 2. 13. 13). Kpistoie. 5. de pe pămânl. pe care încă nu le-ai dobândit. CXL. 8)300 şi a bunătăţilor ce vor sa fie. <T. I Cor. Rom. în general.4''' Nâdejdea stă în a aştepta îinplinirea celor dorite. loan GOrl de Aur. Vjisile ccl Mare. 1 Cor.

mai ales alunci când. Corinteni. nadejdea. 5).*07 Nadejde mai înseamnă sâ aştepţi de la Dumnczcu şi numai de la El tot bi-nele pe care-l doreşti.) îţi primeşte nâdejdea şi rabdarea. 145. Sc va îngriji El însuşi de noi. în vreme ce a nădajdui în bunurile din aceasttl lume. Cuvtnte tiespre iwvinnţâ. având credinţa că. aşa cum spune Apostolul. Tâiciure la Psalmut 117. Căci Se îngrijeşte El dc noi.1 şi cu dreapta socoteală şi întru cunoştinţă (. Şi dacă aruncăm grija noaslră asupra Lui (1 P( 5. lYdcuire la Psahmil 117. unită cu stăruinţii. 5).1 de Aur. căci. XIV.). Sf. nădâjduirea bunurilor dumnczeieşti esle „tare". 3. şi 1:1 (. ler. Sf. 6. 34).51 Punându-şi nădejdea în Dumnezeu. I. „nădejdea cea bun.. Aşa ÎTivaţă Sfântul Varsanufie: „Având irâdejdea (în Hristos lisus). cftzuţi in boalâ cumpliia şi in cea mai adâncă suferinţă. 7). '" Scrisori duhovniceftt. o asemenea n«idejde „nu ruşi-nează" (Rom. aşa cum El însuşi a spus. 3). 2. Dacă nadejdea noastră n-a fost implini"" Cf. 123. Tâlcuire la I'salmul 117.şi rStăeită. Nurnai să nu părâseşti pe Doctor". „nemincinoasâ şi nestricâ"cioasă'\5:. precum voieste". loan Gur.. nici sa" le increzi în propriile puteri (cf. şi îţi va dărui cu iubire de oameni o cale pe care nu o slii penrru a mfiniui sufletul tâu aflat în robie. nadejdea îi esle de mare folos omului.Nu Mă voi depftrta de tine şi nu te voi părăsi" (losua 1. loan Guril de Aur. 4. Sf. Sf. Petni Damaschin.513 care este nădejdea cea lumească. care sunl in sine mărginite şi supuse neslatorniciei şi stricăciunii. Curtea întât. Mare bine esle pocâinţa atlevSrală. XI. 17. ■"" Cf.2. înseamnă a fi amăgir mai intotdeauna. 5H Sf. 8-9. cum spune Sfântul Isaac Sirul.w' neas-teptănd nimic de la lume510 sau de la oameni (cf.Condifiîie gmeHl** "It U'irmiduiiii suntem mantuiţi şi îndumnezeiţi. adevărată şi aiotînţeleapiă" de cea „mincinoasă" . 117. I Tim. 0 Cf. Sf. Ps. cf 819.50* să arunci asupra Lui toala grija şi nevoia. 18). 22. *" Sf. Astfel.l îndeosebi în asemenea clipe. pentm cii nu uuotdeaiina îl primeşte deîndal. 5. C3ci nădejdea mi priveşte „la cele ce se văd.us Dc mult preţ şi de mart* folos ne este nadejdea. 1 ('ttvinte despre nevoinfâ. Epistota nitre. *"' Cf. htvâfâtuti duhovniceşti. nu ne va lipsi de el: . «nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine» (Ml. se arala ca pulere de a „rumine tare in mijlocul necazurilor". XXII. Sf.. Comenmriu la lov. 0. loan Guru de Aur. Sfânlul Petru Damaschin îndeamnă „Nădajduieslc în Dumnezeu. s" Cf Sf loan Gurâ" dc Aur. 3.*" Prin aceasta se deosebeşte. 17. Scrisori duhovniveifti. "' Invafafuii duhm<tiice$ii. nu mai vedem nici o ieşire.. 338 . Omilii la Koimmi. Clement Romanul. 22. Vnisanufie. omul nu va fi nicicand înşelat în aşreptările sale...J0* Nădejdea mai este şi aşleptarea ajutorului pe care-l cerem de la Dumne-zeu. M> Cf. 6. Cartea întâi.1"* Atunci când cere ajutor de la Dumnezeu. Grigorie eel Mare.. 826. ci la cele ce nu se văd" şi carc sunl „veşnice" (2 Cor. Isaac Sirul. 5).

i conliicreze la izbăvirea sa? Numai prin pocăinţa omul poale ajunge la nădejdea sigura a iertării şi vindecârii sale. Imiiunun duhovnic&fH. Ea este. după cum cithn în Epis-lolo izisă a) lui Bariwha. 43.începur al credinţei noastre".uummvtke. aşa cum spurie Sfantul Aposto] Pavel. cum arată Sfântul Simeon Noul Teolog. omul o face cu nădejdea că Hristos Işi va arăta mila Sa. Sf Isaac Sirut ('tniiiwtjesprenevomţă. III.. 231. . la rândul său.este pentru că . De altfel. Nădejdea este de asemenea strâns unită cu pocăinta. nSdejdea este şi ea condiţie a pocainţei: numai pentru DO* niidajdiiieşte în Dumnezeu. 5. nu nădăjduieşti"/19 Omul mi poate cu adevăral jiaclăjdui în tamăduirea sa decaf daca* crede eu tărie că ea se poate înfăptui. ca" boala sa nu e lipsită de leac şi câ Hristos este Cel care-l poate izbavi dc toatâ răutatea prin atotputernica Lui lucrare mântuitoare. Simeon Noul Tcolog. " Ih. cum ar pu-tea omul năilajdui m tamaduirea sa. Sfântul Varsanufie scrie: „Dacă nu crezi. Carted I v' Saimri iliihovmctsti. de vreme ce Dumnezeu nu-J mâiriuieşte pe om in chip silit şi fărfi ca omul însuşi s. 51. 141142. 2-3. se indreapta spre Cel care cu adevaYat îi poate ierta pdcatele şi-l poale izbavi de boală. De aceea. CXLI. facându-1 sănătos şi ducându-1 la o viaţă cu totul noul „Pacătosul care nu nădăjduieşte în harul dumnezeiesc se afunda în I 6. „cel aflat in afara nădejdii.ţ?l: Văzfindu-şi starea ncnorocită în t-aur sg iitla şi nifirturisindu-si pilcatele înaintea lui Dumnezeu şi cerând ierta-re pentru ele. Cf. sănâtatea şi miuuuirea sa. Outiogul ru hu/eut Irijbn. Iiislin Martiml şi Rlosofol. . ÎI va auaji de patimi şi-l va vindeca de bolile sale sufleteşti. se poate omul desprinde de trecurul său păcă-108 . I). Sf. 5. Sf. Ccf care-I poate viiuloca şi mântui. dacă mai întai n-ar nădâjdui stf primeasca de la El vinde-i area. pentru că sunteţi neputincioşh AHa sa" fîe de aîi înainte năclejdea *castră". " i'\ Gal. 33.: Cf. CeU 225 dr capei* tvologice }i pmctietr. dacă nu-şi arata* prin pocittnţa voinţa de a rt vindccat.\tox fii. peiitru ca. 22.i va fi vindecat.5lS Nădcjdea este strâns legata de credinţă. Epistola <■>>"•■ Ftâpaii. . .. este in chip vfidit şi în afara credijiţeiV Omul n-ar crede cu adevărat in Dumnezeu.n-aţi nădă]-duit cum se cuvine şi aţi lepfldat nadejdea şi n-aţi aşCeptal cu răbdare pânâ* la sfârşit. De la bun începui. HI.aşa cum spune Sfântul loan Gură de Aur . 11. Peiru Daraaschin. Sf. pocâinţa apare ca o condiţie a iu"idejdii."1 Dar.CattjBfffle snhiective ate tâmffdinrii ţi s<hiaiiii.Mf' Credinţa presupu-ne nădejdea. Sf. cunoscând starea de boala in care l-au adus patimile şi crezând cu tărie c. E 339 .-<i in tIri.credinţa este încredinţarea celor n&lajduite" (Evr.>i. Tor aşa şi invers: nădejdea presupune credinţa şi vine ihdata după ea> Astfel. ' Cf.. Policaip al Sniimei.

este o condiţie a rugăciunii. V. Ill. "" Cf ibidem.4. Dispute in un scohsHc..V."=■!() . recunoscân-du-şi nevrednicia. 137-141. pentru că nădej-dea ca viitute nu poate exista şi nu poate spori decât împreună cu celelalte virtuţi şi cu condiţia esenţială ca omul să se curăţească de patimile care li se impotrivesc. pentru marea Sa milostivire. în vreme ce omul care crede cu nâilejde tare că va fi iertat vine la pocăinţâ".. [1.. "6 Cf.5" în al treilea rând. nădejdea este strâns legată de rugăciune. dar şi pentni rugăciunea de mul-ţiimire.52' Omul nu poalc nadajdui că va primi bunălâţile împiirăţiei dacă nu vieţuieşte dupS voia lui Dumnezeu. ". 16). '■'* Cf. . arată Sfântul Chiril al lerusalimului. in nimic altceva să nu va puneţi nădejdea. De aceea Sfitntul Simeon Noul Teolog scrie: „Prin neglijarea pomncitor. Pe de altâ parte. Marcu Ascetul. Isaac Sirul. Nă-dejdea este in general unul dintre resorturile de bază ale hotărârii omului de a ('uti'lti'Zi' ha/'lisriuxlf. Sf. idem. Isaac Sirut Cuvinle despre nevomţâ. ascultând şi păzind poruncile Lui. Dtscursuri efice. 26. mai ales al celei neîncetate:''21 rugăciunea naşte nădejdea/'4 o înlăreşte şi o face statornică.Condifii/e general* tdr lâmtîiluirii nebunia sa. 56. I Cor. Cefe 225 de capete.. 7. 2. Cuvinle despre nevoinţă. ci numai in virtutea voastra". prin care omul are pururea „aducerea-aminte siatornică de bineface-rile de care i-a ("Scut parte iubiiorul de oameni Dumnezeu" şi. Sfântul loan Gură de Aur. ci şi să ducem o viaţă plinii de toată curăţia. (omul cade) din nădejdea în Dumnezeu"..5." Lucru adevăral mai ales pentru rugăciunea prin care omul cere anume de la Dumnezeu darul nădejdii (cf.. ':" IdJcuire la Psahmil4. EpisioUi ctitiv NicoUte. îndeosebi iubirea id. Miiicu A5cctul. OmiUilaMalei. căci eel care se roaga* nîîdăjduieşte ca va primi cele cerute. Sf. împlinirea poruncilor nu se poate face fără nădejde. învăţându-ne prin aceasta sfi nu ne inlenieiem niklejdea man-uiini noastre numai pe bunîîtatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu. t'flr 225 decapete."* „Dupil mila si harul lui Dumnezeu. '" ci". ci şi pe viriutea din propriile noaslre fapte". Se cuvine sa arătăm că. Sf.. Monahui. şi deci nu vieţuieşte m chip virtuos. 33. spune el în altă parte. Simeon Noul Tcolog. iar pe de alta. nădejdea estc rod a] rugăciunii. 13t7)"cşismerenia"' due la nadejde. nu poate nădăjdui în mântuirea sa. Sf. 8. tâlcuind Psahnul 4.526 în sfârşil. arată că proorocul David ne îndeamnă nu numai „să venim la cunoasterea lui Dumnezeu. 2.. Sf. 7. Pe de o pane.521 Cel care nu face voia lui Dumnezeu nu se fereşte de păcat şi stăniieşte în pattmi. dintre toate virtuţile. **' Cf. nădăjduieşte totuşi să primească mai multe şi mai mari daruri de la El. 2 Tes. nadejdea este legată de împlinirea poruncilor. itc Cf. 51.

198. Dimpotrtvă. . Regulile mici. 12.Cf. ea este ancoră neclintită şi tare (Evr. 32. 19) carc-l ţine pe om legal de Dumnezeu. arată Sfântul loan Gurâ de Aur."1 făcându-1 să le îndure cu răbdare şi chiar cu bucurie (cf.*12 îl mişcă spre împlinirea poruncilor. Tâlemre la Psatouil lit). *• Omi/ii fa loan. ' Cf ibidem. sigure. îşi sporeştc peste măsură răutatea. ajutorul pe care-l dă omului in necazurile şi greutăţile pe care le întâmpină în această viaţă. Sfântul Isaac Sirul scrie cu privire la aceasta: „Pe toate căile pe care umblă otimenii in lume. Cel lipsit de orice nădejde. Prin aceasta ea se arata* a (1 izvor de linişte"9 şi."6 .142 care. 15. eel care nadajduieşte în vindecarea sa se va strădui să facă tot ce trebuie ca s-o primească de la Doctoral eel dumnezeicsc. VI. Rom. care nu aşteaptă tămăduirea fflgaduitfi de Hristos. Scam. I. care este finalitatea lor naturală şi firească. îl înlăreşte5" şi-i dă stăruintă şi scatornicie în strâdaniile sale de curăţirc şi tămăduire în Hristos. Scrisorididwwiiceşii'. ea îi sporeşte zehil. 13. 12). Cuvlntedesprerievoinfti. „Nădejdea uşureazâ" toate durerile de aici. spune el în altă parted" „Creştinului îi e-ste de mare folos virtutea nădejdii. '" Cateheze baptlsmale. 56. Cf. II. Sf Vtirsiinufie şi loan. I. de aceea. '7 Oitiilii despre necazuri. LXVH. Viirsunufie şi loan. XVII. lepâdând orice râutate şi întorcându-se cu toata" fiinţa Sflspre EL „Cel care nu aşleaptă izbăvirea. Scrisori didwvriiceşti. Evr.'31 în toate încercărilc nădejdea este un liman sîgur. însuşi se îngrijeşte de boala sa". loan Guisf de Aiir. rt Cf. Vjisile eel Mare.534 Niklejdea are încă multe alte foloase. 341 . este plinfi de greutate şi dă prilej de ". Omlii la Facere. 58. prin aceasta chiar. pentru c. Sf. Sf. în vreme ce omul care are nădejde tare câ* va fi vindecat. Sf. m Cf Sf. '"Cf. mai întâi. Să arătâm. Omitii la Tit. 6. 8. Cf. "Cf. ('tivinn' despre nevoinţă. I. de pe pămfint". Sf Isuac Shul.Jn nenorocirile noastre suntem îmbSrbătaţi de nădejdea dobândirii bunătftyilor celor veşnice. 6. 3. şi chiar se va lăsa imobjt tor mai mult de patimile sale. nu se lasă copleşit de suferinţele din aceasta tfiaţS". 37.Condifiite subiecfive ale tâmăditirii fi xtintÎMiea hi HriStot trăi după legea lui Dumnezeu. XXX. 18). II. pâna ce nu se va săiăşlui în ea nildejdea şi pâna ce aceasta nu va da ini-mii pace şi nu va rcvftrsa din sine bucurie în ea". 5. 4. loan Scăraml. Nu dobândeşte inima pace din osteneal«l şi din smin-tcli. rfimâne în «area sa păcătoasâ\ care esle pentru el o adev3rată boalfl.S41 Şi tot niulejdea este cea care-l sprijinâ pe om în lucrarea nevoinţei. uneori chiar singnrul liman (cf.1 nu-şi dă îndată roadele sale. chiar in mijlocul celor mai mari tulbu-rări. ea reorientează lucrarea purerilor sale su-fleteşti spre Dumnezeu. aşteptând bunătăţile ce vor să fîe. neclintite şi netrecătoare". de odihnfl*40 şi pace. arată Sfântul Chiril al lerusalimului. căci. 200.H Vmilii la statui. nu au pace în ei pânâ* ce nu se vor apropin prin nădejde de Dumnezeu. 58. 33.

Sf.4> . *** Cf.'. ii7 Cf. sub greuuitea acestora. 2. să suporte necazuri şi să meargă pe calea cea îngustă". Sfântul Grigorie de Nazianz spune că „nădejdea este un leac foarte folositor pentrii bolile noastre"*50.efcâzul. loan Scărarul. Ibidem. din pricina copleşirii sufletului de mulţimea rănilor şi o scufundare a lui în adâncul deznildejdii. w Ibidem. Adică. 1 "Cm-tlnum. 'Calre Ten/or.u Desigur. spunand: Cred că Dumnezeu Cel iubitor de oameni Se va mi-lostivi de mine. 3. nici să meargă pe calea cea strâmta. 3. m Cf. loan Gur» etc Aur. citim în Pateric că un sihastru. Coinenlciriu la lov. dacă ne ţinem strâns de ea. nici povara. ne ţine sufletele noastre. Maî intâi de toate nădejdea este un lcac foarte potrivit pentru patimiie care i sc împotrivesc. Cf. ne trage încetul cu încelul la înălţimea aceea.Ea lecuieşte aketUa. Afwjiegme. „ea omoară deznădejdea". 61. "' SI.*" îndeosebi deznădejdea care îl cuprinde pe oni atunci când îşi vede starea sa pacăloasă: „Există o deznădejde din mulţimea de păcate şi din povara conştiinţei şi a întristării de nesuportat. N 196. XX. 32). Evagrie. 508.4K şi de aceea Sfântul Marcu Ascetul o numeşte „nădejde simplă". 342 .'. Sffintul Macarie Egipteanul scrie: „Dacâ omul nu este însufleţil de. "* Apofiesme. XVII. Talmire la Psahnul 12. N 585.Daca" t\\ v» veni vreo slabiciune sail vreo boală.Condifiiie generate ale lămăduirii deznădejde. m Despre togea ctobovnieetisca. Sf. Sf. 2 Cor. XXVI.55. Ps. Tot ea îl scapă de îndoială"7 şi de . aşa cum arată Sffintul loan Scărarul. Scant. Cartea nguletpastorate. ca un lanţ puternic agăţat de ceruri.54* Prin nădejde ajunge omul la credinţa cea tare"5 şi îndrăzneala (cf. buna nădejde". Sfuntul Vmsanufie scrie: . roadele Uirnăduitoare ale nădejdii mi sunt numai acestea.. Astfel.. duce la deznădejdea ucigaşă.. Ciprian al Cartaginei. îndreaptă loată nudejcleu ta spre Dumnezeu şi te va odihni" (Serisori ihi/iorriieeşli. . arata Sfâniul loan Gură de Aur.. 551 Astfel. (şi pe ea o) tămaduieşte. II. Grigorie eel Muie. care se află în el îl face în stare să trudeascâ. 29... neîngrijita la timp. 2."4 care."* care stă alaturi de tris" (hmlii duhovniceţti 'Col.*" Cu atât mai mult nădejdea îl poate lamădui pc om de tristeţe. Pentru că nădejdea. 12.dipsthie. 16. Despre moarle.6. şi nfi ridicfldeasupra viforului răutaţilordin aceaslă viaţa". iar aceasla este adevărat şi pentni bolile trupeşti. „care numai la un Incru sc gândeşte". 3. Evr.. 2. ca un doctor iscusit şi-a dat ca leac buna nâdejde. Sf. III. XXX. Astfel.Cf.*4* „Nadejdea. Traialul practic. nu poate să suporte necazurile. dacă nu zice: Voi căpăta izbăvirea şi viaţa. 12. II). '" Cf. 27.. Ma Scam. Cf."1 dar mai ales pentru cele ale sufletiilui. 6)S46 de care are nevoie pentm a duce lupla cea bună. I. păcătosul". 3. 41. XXVI. Grigorie eel Mare. „văzându-se biniit de mâhnire. nădejde.

până la cea tnai de pe urmâ suflare".1"1 Această maică a virtuţilor îi cste de folos omului pentru tămâduirea tutu-ror celorJaltc boli sufleteşti. 33. coif care acoperă şi ocro-teşte capul omului duhovnicesc.564 „Când îl vor smeri (vrăjmaşit). pentru ca prin ea se îndreaptă spre Doctoral ceresc. Despre eei ce cred eâ se hxdrepieoZii din ftiptf. XI. acesta se curâţeşte pe sine. aşa cum am vă/. în care sunt cuprinse cu toatele. Sf.-nu vor greşi toţi cei ce nfidajduiesc în El" (Ps. omorând cu sabia acesteia pe aceea". loan Casian. nădejdea esle pricinuitoarea vîrtuţilor. f* Cf.<ii.Condiţiite sulneelive ale lâmâditirii si sănăhiwo i'i Htislos te(e şi deznădeje. Ambrozie al Ylilanului. dragostea naşte nâdejdea. „nădejdea respinge atacul futuror viciilor". Ea este o condiţie esenţială a tâmăduirii spirituale a omului. la randul ei nSdejdea „este uşa îubirii".5" Fiind condiţic esenţiala a vindecarii de patimi şi ferindu-l pe om de a mai cfidea tn ele. 2. m Sf. Despre legea duhttvnicească. Nâdejdea mi are numai un rost tămăduitor. Varsanurle. 5. Prolog. 21). I. loan Casian. de asemenea. după cuvânlul Psalmistiilui: . Dacă. ci şi unul de ferire şi