JEAN-CLAUDE LARCHET

TERAPEUTICA

BOLILOR SPIRITUALE

Coperta: Mona Curcă llustraţia copertei: Pogorârea la iad - Ciclul Patimilor, Mânăstirea Vaiopcd, Muniele Athos.

Traducerea s-a făcut după volumul: Jean-Claude Larchet, Therapeulique des maladies spirituelles. ediţia a treia, Les Editions du Cerf, Paris, 1997.

Editura Sophia pcntru prezenta traducere.

Descrierea CUP a bibliotecii Naţionale LARCHET, JEAN-CLAUDE Terapeulica bolilor spirituale / Jean-Claude Larchet; trad.: Marinela Bojin. - Bucureşti; Editura Sophia. 2001 p.; cm ISBN: 973-8207-13-4 615.852

JEAN-CLAUDE LARCHET

TERAPEUTICA BOLILOR SPIRITUALE

în româneşte de Marinela Bojin

Tiparită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION. Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Bucureşti. 2001

O nouă psihoterapie biblico-patristică foarte necesară în vremea noastră
..Vindecă-mă. Doamne, că s-au tulburat oasele mele: şi suflelul meu s-a tulburat foarte..." (Psalmul VI. 2-3)

Condiţia umanităţii este aceea de a nu fi în starea sa firească, ci într-una rănită. Rănită, fiinţa umană se află aici, la marginea drumului, între viaţă şi moarte. Dumnezeu coboară în această lume, vine la marginea acestui drum, întâlneşte umanitatea - propria Sa umanitate accidentată. El o îngrijeşte, îi dă leacuri şi o încredinţează Bisericii până la întoarcerea Sa. În Biserică, fiinţa umană va învăţa să-L recunoască pe Bunul Samarinean atunci când va veni la sfârşitul veacurilor. Evanghelia Bunului Samarinean ne indică punctul de plecare al adevăratei vieţi. Într-o primă fază a vieţii în Hristos, rugăciunea este o activitate de curăţire a inimii - faza terapeutică. A doua fază este cea în care, sufletul şi inima fiind purificate, rugăciunea este rugăciune adevărată, „rugăciune plină de foc", cum spune Avva Isaac, citat de Casian. Această a doua fază presupune vindecarea suflelului, dobândirea caracterului „nepătimaş". Atunci, fiinţa total îndreptată către Dumnezeu, unită integral cu Acesta prin Harul Duhului Sfânt în dragostea de Dumnezeu, nu are ochi decât pentru Dumnezeu, nu are inimă şi gânduri decât pentru El. El este în întregime în Dumnezeu, iar Dumnezeu este în întregime în el. Această experienţă pe care începătorii o cunosc în mod intermitent, iar sfinţii în mod continuu este o anticipare a lumii viitoare, când „Dumnezeu va fi totul în toate" (1 Cor. 15, 28) şi o cunoaştere a lui Hristos care este deja în „toate şi întru toţi" (Col. 3, II), Hristos este Omul viitorului, iar cel care trăieşte în El cunoaşte lumea viitoare" (Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, EIBMBOR. 1998. pp. 233-234). Descriind nosografia, semiologia şi palogeneza patimilor mai importante, cartea prezintă şi remediile necesare unui creştin pravoslavnic, deoarece: „Şi acum Hristos lucrează ca doctor al oamenilor". Cuviosul Ioan Carpatiul spune: „Marele Doctor este aproape de cei ce se ostenesc". ,,El poartă neputinţele noastre şi cu rana Sa ne-a tămăduit" (Isaia 53, 5) şi ne tămăduieşte. De faţă este şi acum. punându-şi leacurile Sale mântuitoare". Iar în ceea ce-l priveşte, Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că Dumnezeiescul Doctor dă fiecăruia leacul potrivit: „După cum doctorii care îngrijesc trupul nu dau tuturor bolnavilor acelaşi leac, nici Dumnezeu, Care vindecă bolile sufletului, nu dă un singur leac pentru toţi.

5

Ci săvârşeşte vindecările dând fiecărui suflet ceea ce-i trebuie. Pentru care noi, care am fost astfel îngrijiţi, să-I dăm slavă şi mulţumită" (pp. 253-254). În parcurgerea terapeuticii spirituale după Învăţătura Sfinţilor Părinţi, autorul subliniază importanţa deosebită a părintelui duhovnicesc ca terapeut spiritual, arătând că: „La noi, oamenii - spune Sfântul Grigorie de Nazianz - raţiunea şi iubirea de sine, ca, şi neputinţa şi refuzul de a ne supune cu uşurinţă sunt cele mai mari piedici în calea virtuţii. Ne ridicăm împotriva celor care ne vin în ajutor şi toată râvna pe care ar trebui s-o îndreptăm spre arătarea bolii înaintea celor care ne îngrijesc, noi o folosim ca să scăpăm de tratament. Ne folosim toată bărbăţia ca să ne facem rău nouă înşine, şi mintea, ca să ne împotrivim însănătoşirii noastre"; sau ne tăinuim greşelile, sau ni le îndreptăţim, „încăpăţânându-ne (...) în a nu ne lăsa îngrijiţi cu leacurile înţelepciunii, care tămăduiesc neputinţa sufletului. Sau (...) suntem în chip făţiş lipsiţi de ruşine faţă de păcatele noastre şi cu totul obraznici faţă de cei care au sarcina de a ne îngriji". Socotind că se poate lipsi de un părinte duhovnicesc, omul se amăgeşte singur. Căci cel care voieşte cu adevărat să se facă sănătos şi să străbată până la capăt calea nevoinţei are neapărat nevoie de un duhovnic. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul scrie: „S-au înşelat cei ce s-au încrezut în ei înşişi şi au descoperit că n-au nevoie de nici un povăţuitor". Iar Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol spun şi ei la fel: „Cei care nu ascultă şi nu umblă potrivit sfatului seamănă foarte mult cu osteneală şi cu sudoare, lucrând ca în vis". De accea. Sfântul Nichifor din Singurătate învaţă aşa: „De nu afli povăţuitor, trebuie căutat cu osteneală" (p. 396). În concluzie, tot conţinutul cărţii de faţă trimite deci la realizarea stării de nepătimire - starea de sănătate a firii, însemnătatea ei pentru viaţa duhovnicească este nepreţuită. Cel ce a dobândit-o s-a apropiat de Dumnezeu şi s-a unit cu El: „Sănătatea sufletului este nepătimirea şi cunoştinţa". Slobozirea de patimi e „o înviere a sufletului care o precede pe aceea a trupului". Se învredniceşte de nepătimire cel ce şi-a curăţit trupul de orice întinare, şi-a înălţat mintea deasupra tuturor celor create, aceasta, mintea, stăpânindu-i simţurile întru totul. Un astfel de om „adăposteşte pururea în sine pe Dumnezeu care-l ocârmuieşte în toate cuvintele, faptele şi gândurile şi Care, prin lumina interioară ce-i luminează sufletul, îl face să audă oarecum glasul voii Sale dumnezeieşti". „Raiul nepătimirii, ascuns în noi, ne încredinţează Ilie Ecdicul, este icoana raiului viitor". Iată, în câteva cuvinte, de ce salutăm cu bucurie apariţia unor astfel de „apanthisma" (adunare de flori) din gândirea Sfinţilor Părinţi, atât de necesare creştinilor de astăzi şi de ce dorim să fie la îndemâna fiilor Bisericii noastre. Cu arhiereşti binecuvântări, GALACTION Episcopul Alexandrici şi Teleormanului
La Hramul Zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul 23 septembrie 2001

Introducere

Ţinta creştinismului este îndumnezeirea omului. „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să devină dumnezeu"; acestea sunt cuvintele prin care Sfinţii Părinţi'" au exprimat, de nenumărate ori de-a lungul veacurilor, semnificaţia întrupării Logosului. Unind în Persoana Sa, fără amestecare şi fără despărţire, firea dumnezeiască cu cea omenească, Hristos a readus firea omului la starea ei dintru început, arătându-Se astfel ca Adam cel nou, şi, încă şi mai mult, a dus-o la desăvârşirea menită ei încă de la facere: deplina asemănare cu Dumnezeu şi participarea la firea cea dumnezeiască (2 Pt. 1, 4). El a dat astfel fiecărei persoane umane, unită" cu El prin Duhul Sfânt, în Biserică, care este trupul Său, puterea de a deveni dumnezeu prin har. În iconomia Prea Sfintei Treimi cu privire la îndumnezeirea omului şi aducerea în el la unirea cu Dumnezeu a tuturor făpturilor create,1 lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, îndeosebi Patimile, răstignirea şi învierea Lui. constituie momentul esenţial şi culminant al mântuirii noastre; prin ea, DumnezeuOmul a scos firea omenească de sub tirania diavolului şi a duhurilor sale, a nimicit puterea păcatului şi a biruit moartea, desfiinţând astfel stavilele care, în urma păcatului strămoşesc, îl despărţeau pe om de Dumnezeu şi împiedicau unirea lui deplină cu Acesta. După cum remarca VI. Lossky,3 gândirea teologică apuseană a interpretat lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos în termeni, în esenţă, juridici. Înţelegerea mântuirii omului ca răscumpărare a lui îşi află, într-adevăr, temeiul în Sfintele Scripturi şi îndeosebi în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Dar nu trebuie să uităm că, aşa cum arată acelaşi autor, „la Părinţi, ca şi în Scriptură, găsim mai multe imagini care exprimă taina mântuirii noastre săvârşită de De pildă: Sf. Irineu, Contra ereziilor, V. Prefaţă. Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, I, 54. Sf. Grigorie de Nazianz, Poeme dogmatice, X. 5-9, Sf. Vasile cel Mare, citat de Sf. Grigorie de Nazianz. Cuvântări. XLIII. 48. Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, XXV. Sf. Chiril al Alexandria, Unul este Hristos, SC 97. p. 328. Traducerea acestei lucrări se sprijină pe ostenelile admirabililor traducători ai Sfinţilor Părinţi, fără de care ea nici nu s-ar fi putut realiza. 1 Una dintre temele majore ale operei Sf. Maxim Mărturisitorul. A se vedea studiul nostru: La Divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur, Paris. 1996. p. 83-123. Cu privire la această temă, asa cum apare ea la predecesorii săi, a se vedea ibidem, p. 20-59. După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Paris. 1967, p. 95-108 <trad. rom., Bucureşti. 1998. p.91-104).

7

Terapeutica bolilor spirituale Hristos. Astfel, în Evanghelie, avem chipul Păstorului celui bun, care este o imagine „bucolică" a lucrării Lui; cel tare, legal de Cel mai puternic decât el, care-i răpeşte armele şi-i nimiceşte stăpânirea - este o imagine războinică ce revine adesea la Părinţi şi în liturghie: Hristos biruind pe Satana, sfărâmând porţile iadului şi făcând din cruce stindardul biruinţei Sale. Aflăm, de asemenea, o imagine medicală, cea a firii omeneşti bolnave şi slăbănogite, tămăduită prin doctoria mântuirii; o alta, ca să zicem aşa, „diplomatică" - a iscusinţei dumnezeieşti care vădeşte şi pierde viclenia diavolului etc."4. Într-adevăr, „ imaginea folosită cel mai des, scoasă de Sfântul Pavel din Vechiul Testament, este împrumutată din domeniul relaţiilor juridice", dar, „luată în acest sens particular, răscumpărarea ca imagine juridică a lucrării lui Hristos nu este decât una dintre alte multe imagini posibile"; şi „folosind cuvântul răscumpărare... ca termen generic pentru a desemna lucrarea mântuitoare a lui Hristos, să nu uităm că această expresie juridică are un caracter figurat: Hristos este Răscumpărătorul, tot aşa cum este şi războinicul biruitor al morţii, şi aducător desăvârşit al jertfei etc.".5 Folosirea exclusivă a acestei imagini juridice şi înţelegerea ei în sensul strict îşi vădeşte de îndată limitele şi duce chiar, după cum a arătat mai ales Sfântul Grigorie de Nazianz,6 la inconsecvenţe de ordin teologic. Unul dintre ţelurile acestei cărţi este să dezvăluie locul esenţial pe care Tradiţia ortodoxă l-a atribuit imaginii numită de Lossky „medicală". Ea apare, într-adevăr, adeseori în învăţătura Sfinţilor Părinţi; o regăsim în aproape toate textele liturgice ale Bisericii Ortodoxe, ca şi în slujbele Sfintelor Taine; sfintele sinoade au cuprins-o în canoanele lor şi, în fine, a fost primită de întreaga Tradiţie. Iar aceasta pentru că aşa cum ne vom strădui să arătăm, ea este o imagine cu totul potrivită pentru a reprezenta modul în care s-a lucrat mântuirea noastră, având o valoare cel puţin egală cu cea oferită de imaginea răscumpărării. De altfel, ea are un solid temei scripturistic. Răscumpărătorul nostru este totodată şi Mântuitorul nostru; am fost, e drept, răscumpăraţi, dar am fost şi mântuiţi. Adeseori se uită că verbul σω£ω (a salva), folosit în mod frecvent în Noul Testament, înseamnă nu numai „a elibera" sau „a scăpa dintr-o primejdie", ci şi „a vindeca", iar cuvântul σωtεpiα (mântuire) desemnează nu numai eliberarea, ci şi vindecarea.7 Chiar numele lui Iisus înseamnă „Yahve mântuieşte'" (cf. Mt. 1. 21; Fapte4, 12), adică, altfel spus, „vindecă'". Iisus însusi Se arată pe Sine ca doctor (cf. Mt. 8, 16-17; 9, 12. Mc. 2, 17. Lc. 4, 18, 23). In acest fel, adesea, este vestit de prooroci (cf. Is. 53, 5; Ps. 102, 3), tot aşa Îl numesc Evangheliştii (cf. Mt. 8, 16-17); pilda Samarineaiuilui 4Cuvântări, XLV. 22. 5Loc/cit.,.. p. 94-95 (trad. rom.). 6 Cuvântăr, XLV. 22. 7 Acest dublu sens se regăseşte în limba coptă, iar în zilele noastre, în limba italiană, în care „la salute" înseamnă în acelaşi timp „salvare" şi „sănătate". 8

Introducere milostiv poate fi socotită, pe drept cuvânt, o reprezentare a lui Hristos ca doctor.8 Iar în timpul vieţii Sale pământeşti, mulţimile s-au îndreptat spre El ca spre un doctor.9 Parinţii, aproape în unanimitate, încă din primul veac creştin, L-au numit Doctor, însoţind acest titlu cu unele calificative, ca „mare", „ceresc", „cel mare" şi, în funcţie de context, precizând: „al trupurilor" ori „al sufletelor" sau, cel mai adesea, „al sufletelor şi al trupurilor", voind să arate astfel că El a venit ca să-1 vindece pe om în întregime. Numirea aceasta stă în centrul Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi se regăseşte în majoritatea formulelor sacramentale; ea apare cu constanţă în aproape toate slujbele bisericeşti ortodoxe şi în multe rugăciuni. Într-adevăr, Hristos vine şi Se arată lumii ca Doctor, iar mântuirea pe care o aduce El este vindecarea omului, pentru că omenirea era cu adevărat bolnavă. Părinţii şi întreaga Tradiţie, socotind starea adamică primordială ca starea de sănătate a omenirii, au văzut, fireşte, în păcătoşenia omenirii căzute în urma păcatului strămoşesc, o stare de boală, de multe feluri şi chipuri, care a cuprins întreaga fiinţă a omului. Această concepţie a lor are temei scripturistic (Is. I, 6. ler. 8, 22; 28, 8; Ps. 13, l; 142, 7), de care ei s-au folosit ca să arate, urmând proorocilor, neputinţa celor aflaţi sub Legea veche de a afla leacul unor rele atât de mari, strigătul de suferinţă al atâtor generaţii şi chemarea lui Dumnezeu în ajutor, şi, în sfârşit, răspunsul milostivirii lui Dumnezeu, adică întruparea Cuvântului. singurul Care, fiind Dumnezeu, putea să le aducă tămăduirea aşteptată. Astfel, opera mântuitoare a lui Dumnezeu-Omul se vădeşte, în fiecare moment al ei, o lucrare de tămăduire a întregii omeniri asumată în Persoana Sa şi de restaurare a ei în starea de sănătate spirituală pe care a cunoscut-o dintru început. Şi mai mult încă Hristos duce firea omenească astfel restaurată la desăvârşirea îndumnezeirii. Această mântuire şi vindecare a întregii umanităţi şi îndumnezeirea ei împlinite în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu întrupat sunt dăruite prin Sfântul Duh fiecărui creştin care, în Taina Botezului, se uneşte cu Hristos, în Biserică. Dar la Botez ele nu sunt date decât ca potenţialitate; creştinul trebuie să-şi împroprieze darul Duhului, şi acesta este rostul vieţii duhovniceşti, ai nevoinţei şi ascezei. În Biserica Ortodoxă asceza nu are semnificaţia restrânsă care i s-a dat adesea în Apus, ci desemnează tot ceea ce trebuie să împlinească creştinul 8 Cf. Origen. Omilii la Evanghelia după Luca, XXXIV; Comentariu la Evanghelia după loan, XX. 28. 9 Cf. A. Harnack. Medichines aus der altesten Kirchengeschichete TU VIII, 4, Leipzig. 1892. p. 37-147. 9

pentru a beneficia cu adevărat de mântuirea adusă de Hristos. Marea Tradiţie ortodoxă priveşte lucrarea mântuirii ca o sinergie a harului dumnezeiesc

Premise antropologice Dumnezeu, toate virtuţile. Sfântul Grigorie de Nyssa scrie: „Faptul că omul poartă în el chipul Celui care stăpâneşte peste toate făpturile nu vrea să însemne altceva decât că, de la început, firea omului a fost destinată să se împărtăşească de tot binele. (...) Se află deci în noi tot binele, toată virtutea, toată înţelepciunea şi tot ceea ce se poate gândi ca bun foarte”6. Sfântul Dorotei de Gaza ne învaţă, în acest sens, că: ,,La început, când a făcut Dumnezeu pe om (...) l-a împodobit cu toată virtutea".7 Şi, de asemenea. Sfântul Ioan Damaschinul spune că: „Dumnezeu la creat pe om împodobit cu toată virtutea şi plin de tot binele".8 lar Sfântul Maxim, la fel, scrie că „virtuţile sunt sădite în suflet de la creaţie”9. Deci, prin însăşi natura sa, omul este virtuos: „Prin fire avem virtuţile, care ne-au fost dăruite de Dumnezeu, căci, făcându-l pe om, le-a sădit în el". „O dată cu firea, Dumnezeu ne-a dat şi virtuţile", spune Sfântul Dorotei de Gaza.10 „Virtutea este în suflet în chip firesc".11 „Virtuţile sum fireşti pentru om", scrie, de asemenea, Sfântul loan Damaschinul.12 Sfinţii Părinţi, subliniind în mod special faptul că virtuţile sunt sădite în însăşi firea omului, nefiind calităţi care să-i fi fost, într-un fel sau altul, adăugate, au totuşi în ceea ce priveşte acest subiect o concepţie dinamică: virtuţile nu i-au fost date omului într-un chip deplin; ele aparţin naturii sale numai întrucăt menirea acesteia este de a le pune în practică şi numai întrucât ele constituie împlinirea şi desăvârşirea acestei naturi. Dar realizarea lor presupune participarea activă a omului la planul lui Dumnezeu, colaborarea lui - cu toate facultăţile sale - cu voinţa divină, libera deschidere a întregii sale fiinţe la harul lui Dumnezeu. Omul a fost creat cu posibilitatea de a realiza aceste virtuţi şi a început chiar să le pună în practică. El avea virtuţile în germene.13 Dar lui ii revenea sarcina de a le face să sporească până la desăvârşire. Astfel înţeleg Sfinţii Părinţi porunca divină dată primilor oameni: „Creşteţi şi vă înmulţiţi" (Fac. I, 28). Şi de aceea ei zic că, în rai, „omul era asemenea unui prunc şi trebuia, sporind în cele bune, să ajungă la starea bărbatului desăvârşit",14 6 Despre facerea omului, IV. PG 44. 136 CD. Cf. ibidem.. 184 B. 7 Invăţături duhovniceşti, I. 1. 8 Dogmatica.II. 12. 9 Disputa cu Pyrrhus. PG 91. 309 C. Cf. Capete despre dragoste. III. 27. A se vedea, de asemenea, Sf. Antonie cel Mare, Scrisori. I. 1. Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice. gnostice şi practice III. 90. 1 ° Învăţăturii de suflet folositoare, XII. 134. , 11 Cuvinte despre nevoinţă. 83. 12 Dogmatica, III. 14. 13 A se vedea, de pildă, Sf. Grigorie de Nazianz. Cuvântări II, 17. Evagrie. Capete gnostice. I. 39. 14 Cf Sf. Irineu, Demonstraţia propovăduirii apostolice. 12; Contra ereziilor, IV. 38. 1-2. Teofil al Antiohiei. Către Autolic, II. 25. Parafraza în 150 de capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteannl. 50. Sf. Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie, Prolog, PG 90. 257D.
16

Sănătatea primordială a omului Pentru a face vădit caracterul dinamic al dobândirii virtuţilor şi al îndumnezeirii, majoritatea Sfinţilor Părinţi, spre deosebire de Sfântul Grigorie de Nyssa, fac distincţia între chip şi asemănare. Potrivit acestei distincţii, chipul lui Dumnezeu în om defineşte ansamblul posibilităţilor de realizare a asemănării, potenţialitatea asemănării, în timp ce asemănarea, la care se ajunge prin împlinirea chipului, constă în deplinătatea chipului, potrivii firii sale în întregimea ei, şi ajungerea la desăvârşire. Astfel, în timp ce chipul este actual, asemănarea este virtuală; rămâne ca omul să o realizeze prin libera sa participate la harul îndumnezeitor. Sfântul Vasile cel Mare, tâlcuind cuvintele; „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră", spune: „Pe cel dintâi, chipul, îl avem prin creaţie, iar pe cea de-a doua, asemănarea, o dobândim prin voia noastră. Ni s-a dăruit să ne naştem având chipul lui Dumnezeu; prin voia noastră liberă noi devenim făptură asemenea lui Dumnezeu. Ceea ce ţine de voinţă, există deja în natura noastră, ca potenţă, dar se dobândeşte numai prin lucrare. Dacă, atunci când ne-a creat, Dumnezeu n-ar fi zis: „Să facem" şi „după asemănare", dacă nu ne-ar fi dăruit puterea de a ne face asemenea Lui, atunci n-am fi dobândit prin propria noastră putere asemănarea cu Dumnezeu. Dar iată că El ne-a făcut capabili de a-I semăna lui Dumnezeu. Şi dându-ne puterea de a-I semăna, ne-a făcut lucrători acestei asemănări, pentru ca să ne dea şi răsplata lucrării noastre; şi să nu fim ca acele tablouri ieşite din măna unui pictor, lipsite de viaţă; şi pentru ca făptuirea asemănării să nu conducă la lauda altcuiva decât noi. Căci. într-adevăr, atunci când vedem că un chip pictat este cu totul aidoma modelului, nu lăudăm portretul, ci-l admirăm pe pictorul care l-a făcut. Astfel deci, pentru ca eu, şi nu altul, să fiu cel lăudat, mi-a lăsat grija de a deveni asemenea lui Dumnezeu, într-adevăr, după chip am fire cugetătoare, dar ajung la asemănare devenind creştin”15 Sfântul Grigorie de Nazianz explică de o manieră asemănătoare necesitatea participării omului la dobândirea darului pe care Dumnezeu i l-a făcut; astfel, scrie el, „sufletul dobândeşte obiectul doririi sale ca răsplata" a virtuţii, când mintea şi raţiunea noastră se vor fi unit cu Acela cu care sunt înrudite din natură şi când chipul va fi ajuns la asemănarea cu modelul lui, de a cărui fierbinte dorinţă este stăpânit acum. Fiindcă şi faptul însuşi de a fi ele aduse la existenţă este culme a bunătăţii Dumnezeirii şi nu simplu ca dar al lui Dumnezeu. În aceasta constă desăvârşita Sa bunătate, că ne-a făcut stăpânitori ai binelui. Un bine care nu este numai o sămânţă încredinţată naturii, ci şi cultivării lui, care stă în puterea voinţei noastre".16 Părinţii, care disting între chip şi asemănare, pun virtuţile în legătură cu asemănarea,17 voind astfel să arate că acestea se fac vădite şi se dezvoltă în
15 Cuvântul I despre facerea omului, I, 16. 16Cuvântări, II 17. Poeme, I, II,9,90-91.

A sc vedea, de asemenea, Sf. Ioan Dumaschin, Cuvânt minunat şi de suflet folositor. " De pildă: Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, II, 12. Sf. Maxim Mărtuirisitorul, Capete despre' dragoste. III, 25; Cele 200 de capete despre cunoştinţa de Dumnezeu şi icono17

Premise antropologice chip dinamic prin participarea activă şi conlucrarea constantă a omului cu harul îndumnezeitor al Sfintei Treimi. Totuşi, nu se poate stabili o corespondenţă între distincţia chip-asemănare şi distincţia natură-supranatură, în care asemănarea ar fi o supranatură adăugată, prin harul lui Dumnezeu, unei naturi care ar putea fi concepută ca independentă de ea şi care ar fi chipul. Potrivit Sfinţilor Părinţi, nu numai chipul aparţine în chip firesc omului, ci şi asemănarea: asemănarea cu Dumnezeu rezidă în însăşi natura omului şi în chiar faptul de a fi chip al lui Dumnezeu există putinţa atingerii desăvârşirii sale prin ajungerea la asemănare, şi omul a fost creat, s-o spunem încă o dată, având deja în chip natural această asemănare, în virtutea chipului. Asemănarea nu este ceva adăugat unei naturi care ar putea exista în chip firesc, independent de această asemănare, ci o sporire a naturii date în chip. Omul, prin chipul lui Dumnezeu aflat în el, este în chip natural într-un anume fel virtual desăvârşit,18 el este dotat în chip natural cu capacitate» de a realiza această virtualitate, de a fi asemenea lui Dumnezeu, căci acesta este scopul pentru care a fost creat, aceasta este menirea firească a naturii sale înseşi. Acesta este înţelesul poruncilor dumnezeieşti: „Creşteţi şi vă înmulţiţi" (Fac. 1, 28); „Să-Mi fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt (Lev. 20, 26); „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este" (Mt. 5, 48). Putem spune deci, într-un sens dinamic, că omul este în chip natural deiform.19 Pentru ca asemănarea cu Dumnezeu, dată potenţial şi sădită în chip, să fie dusă la desăvârşire trebuia ca Adam însuşi să voiască s-o împlinească deplin. Rod al conlucrării voinţei omeneşti cu harul lui Dumnezeu, ea nu putea fi decât o lucrare teantropică, înfăptuită de Dumnezeu şi de omul întors către El. Căci omul, în virtutea însăşi a desăvârşirii pe care Dumnezeu o voise pentru el şi pe care o întipărise în chipul Său din el, avea libertatea totală de a se uni cu Dumnezeu, dar şi, de asemenea. de a refuza să conlucreze cu Acesta pentru împlinirea scopului pentru care fusese creat.20 Dumnezeu îi dăduse totuşi omului o poruncă (Fac. 2, 1617), care să-1 ajute să se folosească bine de libertatea sa. Această libertate se manifestă în natura sa originară desăvârşită, în adevărata ei finalitate, atâta vreme cât ea conducea la alegerea permanentă şi unică a lui Dumnezeu. Prin această alegere, constant menţinută prin liberul său arbitru, Adam rămânea în binele pentru care fusese creat şi pe care şi-l apropria din ce în ce mai mult. În Starea aceasta primordială în care ducea la împlinire scopul pentru care fusese creat, Adam se ruga tot timpul la Dumnezeu, lăudându-L şi slăvinmia întrupării..., I, 13. Avva Dorotei, Învăţături de sufiet folositoare, XII, 134. SI. Nichita Stithatul. Cele 300 de capete despre făptluire, despre fire,. despre cunoştinţă, III. 8. 11. l8 Cf. Sf. Grigorie dc Nyssa. Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, XV, 19 Cf. V. Lossky. Theologie mystique de l'Eglise d'Orient, Paris, 1944. p. 96-97. M.Lot-Borodine, La deification de l`homme, Paris. 1970. p. 188-191. 20 Cf. Sf. Ioan Damaschin. Dogmatica II, 12. 18

30. de asemenea. căci curăţia inimii sale îi îngăduia să-L contemple în ea. Grigorie de Nazianz. Cuvânl împotriva elinilor. Avva Dorotei.24 Cunoscând prezenţa energiilor dumnezeieşti în cele create. spune Sfântul Atanasie. prin curăţia sa. 11. II. Sf.1. Învăţături de suflet folositoare. Maxim Mărturisitorul. 3. 11. Ambigua. Sf. l|. Dogmatica.27 Vâzându-L pururea pe Dumnezeu în orice fiinţă. XXXVIII. 30 Cuvânt împotriva elinilor.XLV. 12. I. Omul. 22 Sf. 2. Atanasie cel Mare.. 30. I. 33 Cf. 24 Cf. . ca într-o oglindă. iar cartea Facerii nil arată. 32 el vieţuia într-o permanentă şi deplină bucurie duhovnicească. făcându-se astfel mijlocitor „între Dumnezeu şi materie26 şi împlinind slujirea care-i fusese încredinţată de Dumnezeu. Ioan Damachin. 28 Sf. Cuvântări. 2. trăia în rai „viaţa cea adevărată. „unind pe cele create cu cele necreate şi arătându-le în unitatea şi identitatea lor". Ibidem. nu 21 Cf.21 potrivit voii Acestuia.ll). 26 Sf loan Damaschin.22 Având sădite în suflet cugetele cele dumnezeieşti şi hrănindu-se cu accstea. Grigorie de Nyssa. 25 Cf. 11. Tratat despre întruparea Cuvântului. el Îl vedea. Sf. Care locuia în el. înveşmântat în harul dumnezeiesc.23 el petrecea pururea în contemplarea lui Dumnezeu. loc. a se vedea. Cuvânt împotriva elinilor. care-l făcea părtaş al însăşi prea fericitei vieţi dumnezeieşti. 3. Despre vederea lui Dumnezeu de către Adam. Adam fund unificat în sine şi aducând în el la unire toate celelalte făpturi.”34 adică cea pentru care fusese creat. Ibidem. 19 .. cea care este scopul firesc al adevăratei sale naturi. Învăţături de suflet folositoare. Sf. care fusese făcut să le stăpânească. 30. Cf. Ibidem. loc. cit. pe Dumnezeu Cuvântul". 32. Dogmatica. 2. desfătarea.7. loan Damaschin. 2.28 El se putea bucura chiar de vederea lui Dumnezeu faţă către faţă. 30. bucuria. I. XLV. 41. scrie Sfântul Atanasie cel Mare. veselia şi fericirea de care se împărtăşea prin contemplarea lui Dumnezeu33. 27 Sf. I. Dogmatica. Sf. era casa lui".31 Astfel.30 În această stare. în rai. toţi Părinţii ni-l arată pe primul om având relaţii de familiaritate cu Dumnezeu (nappnaia. Omilii duhovniceşti (Col.Sănătatea primordială a omului du-L neîncetat pe Creatorul său. cu toată libertatea. Atanasie eel Mare. rod al alipirii lui de Dumnezeu. 34 Tratat despre întruparea Cuvântului. Marele cuvânt catehetic. chipul Tatălui. de altfel. loan Damaschin. pentru Adam „Dumnezeu. 1. Sf. Avva Dorotei. Părinţii vorbind în mod constant de dulceaţa. Cuvânt împotriva elinilor. cit. Macarie Egipteanul. de asemenea. loan Damaschin. 31 Sf. în sine însuşi. Atanasie cel Mare. el se ridica prin făpturi la Creatorul lor25 şi le ridica şi pe ele la Dumnezeu prin el.29 „Nefiind împiedicat de nimic în cunoaşterea lui Dumnezeu. 29 Cf. 30. 6. 1. vorbind în fiecare zi cu Acesta. 23 Cf. de a uni lumea sensibilă cu cea inteligibilă. II. prin permanenta contemplare în toate lucrurile a lui Dumnezeu Cel Unul. el contempla pururea. Sf.1/.

2. Grigorie de Nazianz. XIII. virtuţile i-au slăbit şi a pierdut asemănarea cu Dumnezeu.. Sf. Chipul lui Dumnezeu. omul s-a abătut de la ţelul care-i era hărăzit prin însăşi natura sa. Atanasie cel Mare. 3. s-a desfigurat44 şi s-a întune- Eva era. 36 35 20 . (Despre păzirea minţii) 41 Cf. ”neavând a se teme înlăuntrul lui de nici o boală: căci era sănătos la trup. Şi pentru că Adam nu s-a mai împărtăşit din Izvorul a toată desăvârşirea. 395-445. XIV. despre cunoaşterea lui Dumnezeu. Cuvântări XXVI. pe care începuse s-o înfăptuiască din chiar momentul creării sale. Grigorie Palama. în stare de sănătate. V. Pacea domnea în toţi şi în toate. 1 . Cuvânt împotriva elinilor. Avva Dorotei. nici între făpturi. despre viaţa morală şi despre făptiure. Grigorie de Nazianz. şi în care ducea o viaţă cu totul normală pentru că se conforma adevăratei lui naturi şi adevăratei lui meniri. spune Sfântul Grigorie de Nyssa. nici între om şi semenii săi. şi aproapele lui. şi-a întunecat oglinda sufletului. Ioan Damaschin. el avea simţurile nevătămate. nici a trupului. în care omul nu cunoştea vreo formă de boală. 43 A se vedea. 10. XXV. 26. Omilii la Cartea Facerii. I. Încetând să mai tindă cu toată fiinţa lui spre Dumnezeu şi să se mai deschidă cu toate puterile sale harului necreat. Tratat despre întruparea Cuvântului. XXVI. Prin păcatul originar. 38 . Şi astfel. în care omul trăia potrivit naturii sale primordiale. în acelaşi timp. de neşters. 37 Idem. 44 Sf. Simeon Nonl Teolog. de pildă." dar nu mai este scos la iveală şi luminat prin legătura omului cu Dumnezeu şi. exista în continuare în omul căzut. 1 . 38 Fericitul Augustin. şi soţie a l u i Adam. 40 Isaia Pustnicul. de neîncetată legătură cu Dumnezeu. nedureroasă şi fără griji”. Învăţături de suflet folositoare. Cateheze. 39. Despre cetatea lui Dumnezeu. 5. „aprindere sau o mişcare sau vreo nebunie şi poftă iraţională a pântecelui nu erau încă în el nicidecum. Omul ducea în rai o viaţă „neîntristată. ci în el era o viaţă nerăzvrătită şi o vieţuire lipsită de întristare". Sf. care a încetat să-L mai oglindească pe Creatorul lui. Origen. 2. Cuvânt minunat şi de suflet folositor.36 „având harul Celui ce i l-a dat şi având şi puterea proprie a Cuvântului. Omilii duhovniceşti (Col. 42 Despre Rugăciunea domnească. Sf. într-un chip cumpănit prin raţiunea virtuţii"42 Starea paradisiacă. neajungând la desăvârşire prin dobândirea asemănării. I I . nici a sufletului. 92-94. IV. mişcările sufletului aflându-se amestecate în noi ca nişte elemente. St.39 În rai omul avea „simţurile tefere şi nemişcate din starea lor firească”40 şi câtă vreme el stăruia în starea în care fusese creat. Cateheze.35 nici între om şi celelalte făpturi.. 4. III). care este menirea lui cea adevărată. 150 de capete despre cunoştinţa naturală. XXVI.41 |. 39 Sf Simeon Noul Teolog. Cuvântări. nici în omul însuşi. Sf. iar inima îi era pe deplin liniştită”. Asceticonul.Premise antropologice exista atunci dezbinare..Omul se afla odinioară. Macarie Egipteanul. Adam a părăsit calea pe care îl aşezase Dumnezeu la crearea lui. 10. trăind viaţa fericită şi lipsită de grijă"37. ne apare astfel ca o stare de sănătate. Sf.

să regăsească într-o oarecare măsură simţirea lui Dumnezeu. 5. În El s-a realizat omul cel nou (Efes.pentru că. omul a uitat care este adevărata sa natură. Grigorie de Nyssa. 8. 9. Epistola către Nicolae Monahul. 48 În Hristos. în persoana lui Hristos. căci el nu şi-a împlinit acest destin. iar omul şi-a redobândit capacitatea de a ajunge la desăvârşirea pentru care fusese creat. 47 Cf. dusă la desăvârşire. 111).chip al Celui ce avea să vină" (Rom. 46 45 21 . 5-9. 46 Chip al lui Dumnezeu cel nevăzut (Col. 2. 15). Irineu. El a afătat că omul este destinat să fie om-dumnezeu.. devenit om. Omul nu este cu adevărat om decât fiind dumnezeu. Marcu Ascetul. 1. V. desăvârşirea naturii umane unită în chip intim şi total cu Dumnezeu. prin unirea acesteia în persoana Sa cu natura Sa divină. Despre viaţa în Hristos. ducând-o la suprema desăvârşire. Poieme dogmatice.47 Prin dubla Sa natură de Dumnezeu-om. 5. natura omenească s-a desăvârşit prin unirea cu natura dumnezeiască . 14).Sănătatea primordială a omului cat. Sf. „strălucirea slavei şi chipul fiinţei Sale" (Evr. Astfel. Sf. 3) în care locuieşte trupeşte plinătatea Dumnezeirii (Col. fără a înceta să fie Dumnezeu. Simeon Noul Teolog.1. 1. Macarie Egipteanul. Chiar dacă ulterior omenirea a reuşit. Cf. Sf. Hristos. . Omilii duhovniceşti (Col. ea n-a ajuns decât la „umbra bunurilor viitoare". 4. 29) până la dobândirea asemănării. s-a împlinit şi s-a descoperit tuturor destinul final al omenirii.) Numai prin venirea lui Hristos omenirea a fost deplin restaurată în natura sa originară. Nicolae Cabasila. iar nu la „însuşi chipul lucrurilor" (Evr. 27. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. 56-58.şi că numai prin asemănarea cu Hristos omul poale realiza în el însuşi desăvârşirea teantropică. El descoperă sensul profund al creării omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: în natura Sa umană se manifestă natura dumnezeiască unită cu ea în mod nedespărţit şi neamestecat. spun Sfinţii Părinţi. 48 Cf. întreaga sa perfecţiune originară. Sf. Îi face vădit că nu este om desăvârşit decât cel unit cu Dumnezeu .Mântuitorul a fost cel dintâi dintre toţi şi singurul care ne-a arătat în fiinţa Sa un chip de om adevărat şi fără scăderi". Atanasie cel Mare. 25. 4. Despre viaţa în Hristos. Atunci. Dumnezeu însuşi Se arată omului ca normă a desăvârşirii şi a menirii sale. 9). redă naturii umane. Sf. Marele cuvânt catehetic. prin iubirea lui Dumnezeu însuşi. „Dumnezeu Se face om pentru ca omul să poată deveni dumnezeu". XXVI. 94. Tratat despre întruparea Cuvântului. 64. Sf. VI. păcatul l-a întunecat dintr-o dată. Discursuri etice. V. 54. datorită glasurilor inspirate ale proorocilor. Hristos arată împlinirea făgăduinţei. in Hristos. Sf. 5). Adam n-a fost decât . X.. Grigorie de Nazianz. Contra ereziilor. arătându-i în chip limpede că natura sa este teantropică. 2. în persoana Fiului Său. 1. nu-şi mai cunoaşte adevăratul său destin.45 În vreme ce înaintarea omului spre desăvârşire făcea strălucitor acest chip luminat de Duhul.10. nu mai ştie care este viaţa sa cea adevărată şi nu mai ştie aproape nimic despre sănătatea sa cea dintâi. VI. în El omenirea căzută este chemată la înnoire şi la imitarea Lui (Rom.

nici confundându-se cu el.4-5). Acesta este cu adevărat sfârşitul providenţei şi al celor providenţiale.. PO 90. însuşi adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti şi a arătat în Sine sfârşitul pentru care au primit făpturile începutul existenţei. şi pe cealaltă. prin Iisus Hristos" (Efes.Spre această ţintă finală privind. nici despărţindu-se. cu lotul actualizat prin împlinirea asemănării omului cu Dumnezeu. În persoana lui Hristos se manifestă în mod deplin începutul şi ţelul fiinţei omeneşti.. Cel după al cărui chip fusese el făcut. Sfântul Irineu spune: „Adevărul acestora s-a arătat atunci când Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat. răsare din nou în Cel care este fără de păcat. II).). (. Fiindcă pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile şi cele aflătoare înlâuntrul veacurilor începutul existenţei şi sfârşitul lor". În Adam. Acesta este scopul dumnezeiesc. se vedea numai chipul modelului. astfel ca Hristos să fie „toate şi întru toţi" (CoL 3. vădindu-se firea ei cea adevărată şi adevărata ei menire. iar „pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte. gândit mai înainte de începutul lucrurilor (. şi anume aşa cum le-a voit El dintru început şi fiind duse deplin si pentru totdeauna la desăvârşire. 1. 29).55 În ceea ce priveşte omul. care s-a lucrat în Persoana Lui prin unirea naturii dumnezeieşti cu cea omenească. Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu în om au fost descoperite de însăşi Ziditorul lui Logosul lui Dumnezeu întrupat. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom. 60. restaurându-1 şi ducându-l la desăvârşire prin însăşi această unire.621 AB. Dar când S-a întrupat Cuvântul. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. căci încă nu era văzut Cuvântul. ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui. căci în Hristos chipul lui Dumnezeu se descoperă în suprema lui desăvârşire. Se arată Modelul însuşi. în Hristos. Chipul lui Dumnezeu din om..Sănătatea primordială a omului rii dumnezeieşti cu firea omenească în persoana lui Hristos. când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. 8. făcându-Se asemenea omului şi făcându-l pe om asemenea Lui. devenit om. Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele lucrurilor. 23 . El însuşi chip desăvârşit al Tatălui -.) iar vestitor (înger) al ei s-a făcut însuşi Cuvântul fiinţial al lui Dumnezeu. înainte de întemeierea lumii. aceste cuvinte sunt în duhul învăţăturii Apostolului Pavel care spune că Tatăl „ne-a şi ales. cu o strălucire pe care n-o avusese în Adam. înainte de cădere. în a Sa iubire.. omul să ajungă Să fie iubit de Tatăl. Şi a făcut arătat chipul în tot adevărul său devenind El însuşi cela ce era chipul Său. în Persoana lui Hristos Modelul se uneşte cu chipul . „Aceasta este ţinta fericită (sfârşitul) pentru care s-au întemeiat toate. şi a restabilit 55 Răspunsuri către Talasie. întunecat prin păcatul lui Adam. El le-a arătat şi pe unul. spune. Căci Acesta a dezvăluit. E drept ca odinioară s-a spus că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. pentru ca. Referindu-se la această arătare strălucitoare a chipului şi asemănării. la descoperirea omului-dumnezeu în Dumnezeu-omul. prin asemănarea cu Fiul.. dar lucrul acesta nu era vădit. să ne înfieze. şi din această pricină asemănarea a fost cu uşurinţă pierdută.. mai înainte rânduindu-ne.

Căci Acesta a dezvăluit. E drept ca odinioară s-a spus că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. El însuşi chip desăvârşit al Tatălui -. În Adam. gândit mai înainte de începutul lucrurilor (..55 În ceea ce priveşte omul. (. care s-a lucrat în Persoana Lui prin unirea naturii dumnezeieşti cu cea omenească. Sfântul Irineu spune: „Adevărul acestora s-a arătat atunci când Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat. vădindu-se firea ei cea adevărată şi adevărata ei menire. 23 . înainte de cădere. 29). la descoperirea omului-dumnezeu în Dumnezeu-omul. dar lucrul acesta nu era vădit. Dar când S-a întrupat Cuvântul. pentru ca. când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. 8.4-5).621 AB. şi a restabilit 55 Răspunsuri către Talasie. se vedea numai chipul modelului. Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu în om au fost descoperite de însăşi Ziditorul lui Logosul lui Dumnezeu întrupat. iar „pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte. şi pe cealaltă.Spre această ţintă finală privind. ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui. însuşi adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti şi a arătat în Sine sfârşitul pentru care au primit făpturile începutul existenţei. Acesta este scopul dumnezeiesc. şi anume aşa cum le-a voit El dintru început şi fiind duse deplin si pentru totdeauna la desăvârşire. Se arată Modelul însuşi. omul să ajungă Să fie iubit de Tatăl. căci în Hristos chipul lui Dumnezeu se descoperă în suprema lui desăvârşire. în Persoana lui Hristos Modelul se uneşte cu chipul . prin asemănarea cu Fiul. 60. Cel după al cărui chip fusese el făcut. Referindu-se la această arătare strălucitoare a chipului şi asemănării. nici despărţindu-se. mai înainte rânduindu-ne.Sănătatea primordială a omului rii dumnezeieşti cu firea omenească în persoana lui Hristos. prin Iisus Hristos" (Efes. şi din această pricină asemănarea a fost cu uşurinţă pierdută. înainte de întemeierea lumii. PO 90. II). restaurându-1 şi ducându-l la desăvârşire prin însăşi această unire. astfel ca Hristos să fie „toate şi întru toţi" (CoL 3.) iar vestitor (înger) al ei s-a făcut însuşi Cuvântul fiinţial al lui Dumnezeu.. Chipul lui Dumnezeu din om. „Aceasta este ţinta fericită (sfârşitul) pentru care s-au întemeiat toate.. Acesta este cu adevărat sfârşitul providenţei şi al celor providenţiale.. cu o strălucire pe care n-o avusese în Adam. întunecat prin păcatul lui Adam. El le-a arătat şi pe unul. să ne înfieze.. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. spune. răsare din nou în Cel care este fără de păcat. cu lotul actualizat prin împlinirea asemănării omului cu Dumnezeu. 1. în a Sa iubire. căci încă nu era văzut Cuvântul. devenit om.nici confundându-se cu el. În persoana lui Hristos se manifestă în mod deplin începutul şi ţelul fiinţei omeneşti.. Fiindcă pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile şi cele aflătoare înlâuntrul veacurilor începutul existenţei şi sfârşitul lor". Şi a făcut arătat chipul în tot adevărul său devenind El însuşi cela ce era chipul Său. aceste cuvinte sunt în duhul învăţăturii Apostolului Pavel care spune că Tatăl „ne-a şi ales.). Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele lucrurilor. în Hristos. făcându-Se asemenea omului şi făcându-l pe om asemenea Lui. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom.

se află dincoace de natura sa. 877D. căci zice: „Câţi în Hristos v-aţi botezat. are loc „restaurarea firii". este prin natura sa teantropic. 61 Sfântul Ioan Gură de Aur. 24). realizându-şi natura autentică în toate laturile ei. modelul spre care. cât şi în oricare alte privinţe". cu o parte din el amputată. şi orice om o poate realiza prin câştigarea asemănării cu El. 1. desăvârşit.60 iar Sfântul Grigorie de Nazianz scrie: „Prin Hristos s-a restaurat integritatea firii noastre". În Hristos numai. îşi află integritatea şi integralitatea naturii lui. conformat naturii sale adevărate. el nici nu este om. spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sfantul Grigorie de Nazianz. IX. rogu-te ! . 60 Tâlcuire la Tatăl nostru. în 56 57 Contra ereziilor. om normal. 61 numai alipindu-se cu totul de Hristos el poale fi om real (dvGpojnoi. 62 Treade.2. după cum vom arăta în cele ce urmează. O. în care Acesta a fost îmbrăcat mai înainte de zidirea lumii (In 17. 15.. scrie Sfântul Grigorie Palama. după expresia Sfântului Grigorie de Nyssa) şi. desăvârşirea faptelor şi a întregii sale vieţi. prin mijlocirea Cuvântului care era de acum văzut". în Hristos v-aţi şi îmbăcat" (Gal. Pentru că omul este prin fire. Cf. asemenea Fiului lui Dumnezeu. Omilii la I.27) (Discursuri etice. 3.Premise antropologice asemănarea în mod tainic făcându-1 pe om întru totul asemănător Tatălui celui nevăzut. 3.56 În Hristos se descoperă pentru om arhetipul naturii sale adevărate. omul definit prin el însuşi. PG 90. Omul.43. o spunem din nou. Qmilii la Calende. 4. 58 Venirea în trup a lui Hristos a arătat limpede omului că a-şi împlini fiinţa. 586-592). căci nu există natură omenească desăvârşită decât prin unire cu natura dumnezeiască. a fi una cu El şi a deveni dumnezeu în El59 Numai prin unirea cu Hristos omul ajunge la plenitudinea fiinţei sale. adică a trăi în chip desăvârşit înseamnă a se asemăna lui Hristos. rămânând în stare de alienare. Numai devenind dumnezeu prin înfierea în Hristos. de la creare şi prin însăşi această natură. descoperă sensul autentic. 59 Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Cei ce s-au înviednicit să se unească cu El şi săL dobândească Cap al lor . am spune noi. II.57 El fiind „cel dintâi dintre toţi şi singurul care ne-a arătat în Fiinţa Sa un chip de om adevărat şi fără scăderi. Corinteni. era menit să năzuiască. atât în ce priveşte purtările în viaţă. 16.ia seama la cuvânt. a trăi potrivit naturii sale. minune ! Căci Tatăl îl îmbracă în veşmântul dintâi (Lc. IV. cu o sănătate deplină: „asemănarea cu Hristos (este) sănătatea şi desăvârşirea sufletului". omul poate fi om cu adevărat şi în chip deplin. numai îndreptându-se spre Dumnezeu el devine cu adevărat om. iar dacă nu este om-dumnezeu potrivit asemănării cu Dumnezcu-omul. În Hristos. cum scrie Cabasila. omul nu este cu adevărat şi deplin om. prin origine.V.se fac şi ei dumnezei prin înfiere. 24 . ceea ce s-a împlinit în Persoana lui Hristos. Fericirea a VIII-a. în haina Domnului. primordial şi ultim al existenţei.62 În afara lui Hristos. 58 Despre viaţa în Hristos. prin structura fiinţei sale şi prin scopul pentru care a fost creat o făptură hristologică şi teocentrică. a-şi urma menirea. 22). omul devine om întreg.

El este pentru noi icoană fără pată.. 2. lac.. V. care încă nu şi-a actualizat deplin potenţialităţile naturii sale prin această asemănare. spune Clement Alexandrinul. şi trebuie să căutăm cu toată puterea ca sufletul nostru să se asemene cu El". cu starea copilăriei. Care este capul . L2-15). 66 Contra ereziilor.. Sfântul Simeon Noul Teolog scrie. Clement Alexandrinul. iar astfel să se facă părtaş ai vieţii dumnezeieşti (2 Pt. sau a bărbatului desăvârşit. "lO. Varsanufie şi Ioan. 3. Mat. toate 63 64 68 După Vezi.4). Evr. Despre binefacerile morţii.. I . 13-14. 5. 81. 12. mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. 4. Gal. 17 68 Cuvinte despre nevoinţă. puterea de a spori în virtute. omul este chemat să ajungă desăvârşit. 20. 8. cum am văzut. de la El.67 Omul dobândeşte asemănarea cu Hristos prin practicarea virtuţilor. Evr. în El şi prin El („fiţi desăvârşiţi". 4. I Cor. care am devenit făptură nouă. la starea bărbatului desăvârşit. Cateheze. la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos". Sf.. 14. 457. numită şi starea bărbatului. şi prin aceasta. „Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte.. noi.). tie asemenea. 4). 67 Cf. este o fiinţă neomenească. 11.Hristos" (Efes. ci ţinând adevărul. 4. 14. De aceea. nu există natură omenească pură: omul este om-dumnezeu sau nu este pur şi simplu. primim de la El. I. 23. I . primeau totdeauna în ei viaţa deplină a Domnului Iisus Hristos". Cel singur bun şi cu totul minimat. 12..". De asemenea.Sănătatea primordială a omului mod independent de legătura sa cu Dumnezeu înscrisă în natura sa însăşi. adică: fiţi bărbaţi.. omul are sădile în însăşi natura sa. Sf. încă de la creare. 99. desfiinţând cele ale cugetului pruncesc şi înaintând spre desăvârşirea bărbătească (Efes. până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu. XIV. Cel cu totul desăvârşit şi care era mai înainte de a se crea lumea. în acelaşi sens şi folosind aceeaşi imagine. după chipul şi asemănarea cu Hristos (Col. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi" (Rom. să creştem întru toate întru El.64 Astfel. . pentru ca „să nu mai fim copii (. 4. 2. Nichila Stithatul. în iubire. 13).66 Sfântul Isaac Sirul spune că" „aşa făceau şi părinţii noştri din singurătate: ca să ajungă la acea desăvârşire şi asemănare. 1. Cele 300 de capete . Sfânta Scriptură şi Tradiţia compară starea omului care n-a ajuns încă la asemănarea cu Hristos. 13-14). 29). Pedagogul. că cel care doreşte să se unească cu Hristos „creşte în fiecare zi în vârstă duhovnicească. III. 1. iar împlinirea acestei uniri este asemănată cu starea adultă. 1. 65 Iar Sfântul Irineu spune: „Numai urmându-i faptele şi cuvintele avem părtăşie cu E1. găsim această comparaţie la Sf. 111-116. 48).. 65 Pedagogul. Înaintarea în unirea cu Hristos este asemănată cu creşterea. 25 . Ambrozie al Milanului. 16. Scrisori. Astfel. 28. XII. Apostolul Pavel vorbeşte despre „zidirea trupului lui Hristos. primim asemănarea cu El". 5.63 Tot el îndeamnă: „Îmbărbătaţi-vă" (I Cor. pe măsura vârstei i se schimbă şi puterile şi lucrările fireşti şi se face mai viteaz şi mai tare. I.

4-6. fiinţa virtuţilor. 2 Cor. sămânţa naturală a binelui şi a arătat sfârşitul ca fiind una cu obârşia.2. obârşia. 30). 7. „prin propria sa lucrare". care constitute chipul lui Dumnezeu din el.Premise antropologice virtuţile. întrucât de acolo a primit pe lângă existenţă şi binele prin fire după participare. 9. Ioan I. fiecare dintre Persoanele Prea Sfintei Treimi contribuie într-un anume fel la împlinirea iconomiei dumnezeieşti. Planul lui Dumnezeu cu privire la om se descoperă şi se împlineşte în lume ca „taină a lui Hristos" (Efes. 3-14. Acest termen înseamnă. 2. Dar în taina lui Hristos se descoperă şi se împlineşte taina iconomiei trinitare. Fiul (Evr. 5. I. sfinţire şi mântuire» (1 Cor. Mat. prin liberă hotărâre. 13. 10. I. 26 69 70 . mai bine zis obârşia şi sfârşitul ca unul şi acelaşi lucru. 3-6).4. El fiind începătorul şi plinitorul oricărei virtuţi. 5. 11) pe care o împlineşte în chip ipostatic şi propriu (avcoxxxxx)70. Părinţii şi întreaga Tradiţie a Bisericii văd Ambigua. 26. 3. Iar străbătând acest drum devine dumnezeu. Fiindcă s-a scris: «Care ni s-a făcut nouă de la Dumnezeu înţelepciune. datorită urcuşului firesc spre cauza proprie şi intrării în intimitatea ei. orice om care se împărtăşeşte de virtute printr-o deprindere neclintită se împărtăşeşte neîndoielnic de Dumnezeu. 3. 27. Efes. din buna voire a Tatălui (Efes. iar al lui este a le face sa crească până când vor ajunge la deptina lor desăvârşire.. 7 (f).). 4. sfinţeşte şi conduce la desăvârşire (Fac. Col. I Cor. Şi e vădit că acestea se spun despre El în înţelesul absolut. 1. I. Crearea omului şi îndumnezeirea lui se arată a fi lucrarea comună a Prea Sfintei şi de-viaţă-făcătoarei Treimi. 30). 11. literal. Fapte 2. 11. I Tim. 12. Dar dacă-i aşa. 3. 35. 2. însă lucrarea fiecăreia este totdeauna legată de a celorlalte în împlinirea voinţei comune. 4-38. Tit 3. întrucât recunoscându-şi cauza sa. Vedem astfel că virtuţile sădite în natura omului la facere şi dezvoltate prin împărtăşirea de harul îndumnezeitor îşi iau fiinţa din virtuţile lui Hristos. după cum învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Astfel. iar scopul. 6. 4. PG 91. I. lucrând potrivit ipostasului ei specific. Lc.59 Fiul lui Dumnezeu are în crearea şi îndumnezeirea omului un rol central şi specific. în aceasta constând realizarea asemănării cu Dumnezeu. 34. Căci fiinţa tuturor virtuţilor este însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. dar ele nu i-au fost date decât în germene. iar obârşia una cu sfârşitul. nu încape îndoială ca fiinţa virtuţii din fiecare este Cuvântul (Raţiunea) cel unul al lui Dumnezeu. Astfel. 13. 2 Cor. 3-13. primind de la Dumnezeu puterea de a fi dumnezeu. Crearea omului (ca şi a lumii) le apare Sfinţilor Părinţi ca avându-şi originea în Sfatul veşnic al Prea Sfintei şi Celei de o fiinţă Treimi. În Hristos ni se descoperă arhetipul virtuţii. 1. Apoc. ca unul ce a adăugat prin liberă alegere la binele natural al chipului asemănarea prin virtuţi. ca unul care a cultivat sincer. 3. 4. străbate prin dispoziţie şi hotărâre liberă cu toată sârguinţa drumul de laudă ce-l duce spre ea.. cu împreunălucrarea Sfântului Duh Care dă viaţă. 16). dreptate. dreptatea şi sfinţenia (. dacă scopul oricărui lucru se socoteşte că este obârşia şi sfârşitul lui. I081C-I084A. fiind prin aceasta un vestitor nepervertit al lui Dumnezeu. ca fiind prin Sine însuşi înţelepciunea.

când Sfântului Duh. Fiul şi Sfântul Duh". Iar virtuţile (numite şi desăvârşiri. De asemenea Sfinţii Părinţi spun că omul este creat după chipul Fiului lui Dumnezeu . Cel care le face văzute în chip ipostatic şi la care îi face părtaşi pe oamenii care cred în El. 1. Efes. 22. 6). I1. chemându-ne să fim „părtaşi dumnezeieştii firi" (2 Pt. după Sfinţii Părinţi. „Fiţi milostivi. pogorându-se de la Părintele luminilor" (Iac. fiind numit: Duhul milostivirii. Cf. Gal. ne este cu atât mai mult de trebuinţă să ne facem după chipul Fiului. 2 Tim. 15. Tot acest Sfat este cel care a binevoit ca omul să fie făcut părtaş la viaţa veşnică şi preafericită a Sfintei Treimi. 18.căci. când harul Sfântului Duh. XLVI. 12. Fiul. Omilii duhovniceşti (Col. când har. dar. Apoc. In 14. Hristos ne uneşte cu Tatăl. în Tatăl. Astfel. care. 17. când Fiului. 5-6. Duhul înţelepciunii. desăvârşirile. al temerii de Dumnezeu. 7. îl face cunoscut pe Tatăl (Mt. I Pt. Evr. Cuvântări. I se dă adesea chiar numele lor. 3. lumina. 13). ca vistier şi dătător al acestor daruri. 27 . 4. 1-3. 558. Duhul cunoştinţei. Pusey. Duhul puterii. Ibidem. 1. Acestuia. că omul a fost creat „după chipul Duhului". 42. ca izvor al lor. Şi astfel Părinţii le numesc când lumină sau slavă a Tatălui. în El. Despre unire şi deosebire. 19. a fost de fapt creat după chipul Sfintei Treimi. 9). Duhul adevărului (Is. 27. 74 Omilii duhovniceşti (Col. „Dacă omul a fost creat după chipul Fiului". 1-4. 5.. precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este" (Mt.73 De aceea putem spune. 5. vrea să ne introducă în însăşi viaţa Prea Sfintei Treimi. XLI. 73 Sf Grigorie de Nazianz. haruri.). arată energiile sau darurile Sfântului Duh. căci Iisus. în El. strălucire a slavei şi chip al fiinţei Tatălui (Evr. II). 5-6. căci în El strălucesc însuşirile Celei de o fiinţă Treimi.74 afirmaţie în care se regăseşte 71 72 Explication des dogmes. Proorocul Isaia şi Apocalipsa vorbesc despre Duhul la plural: „cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu" (Is. 1. 1. 6. Dumnezeirea fiind una după fiinţă. t. p. V. 17. 11. lumină sau slavă a Fiului. energiile. omul a fost chemat să ajungă la chipul desăvârşit al Tatălui: „Fiţi desăvârşiţi.Sănătatea primordială a omului în pluralul formulei „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră" (Fac. 15). zice Sfântul Chiril al Alexandriei. 26) o expresie a caracterului trinitar al creării omului. 36). pentru ca să ni se potrivească pecetea înfierii"71 -. 48). M t . „pentru că trebuie să ne numim fii ai lui Dumnezeu. 17). Dar El ne uneşte de asemenea cu Sfântul Duh. 14. 33. 2. „atunci el este după chipul lui Dumnezeu. 13. I. In 8. Şi în Hristos. 1.72 Hristos este „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut" (Col. 1. 61. l . 1. I.26. lucrări) prin care se dobândeşte această părtăşie sunt slava. Duhul slavei. 4). toată desăvârşirea şi toată virtutea pe care le primeşte omul prin participarea la Hristos îşi au izvorul în Tatăl: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este. 3). 6-7. ca Sfântul Macarie Egipteanul. XLVI. vistierul şi dătătorul lor. scrie în continuare Sfântul Chiril. harul. virtuţi sau energii necreate. virtuţi comune Persoanelor Sfintei Treimi (cf. 4. De aceea Părinţii le atribuie acestea când Tatălui. 2 Cor. ed.4. Sf Grigorie Palama. prin întrupare. 14 etc. Tot darul. 5. 3. III). precum şi Tatăl vostru este milostiv" (Lc.

spune Sfântul Grigorie de Nazianz. Fiul şi Duhul Sfânt conlucrează în ducerea la împlinire a voinţei Tatălui. 109).77 Potrivit voinţei Tatălui. şi desăvârşite de Duhul. să le desâvârşească. Prin El omul ajunge în Hristos la asemănarea cu Dumnezeu80 căci prin El se dau şi se lucrează toate darurile (1 Cor. Chiril al Alexandriei. sfinţită şi desăvârşită de Duhul Sfânt în numele Tatălui. mai mult. 83 El este Cel care îl îndumnezeieşte pe om84.78 Astfel oricare virtute a omului se naşte de la Fiul. XVI (col. Vasile spune. Sf. 77 Epistola către Serapion. omul şi toate lucrurile au fost create prin Fiul (In 1. 12. dar este însufleţită. trebuie să trăiască Dumnezeu. săvârşite de Fiul. 5. credinţa.. care sunt chipuri ale Duhului" Contra ereziilor. că. IX (col. 136): „Domnul porunceşte. ce altceva ar putea să însemne dacă nu „desăvârşirea în sfinţenie". Atribuirea virtuţilor sădite în om şi lui Hristos. 82 Ibidem. spune el. Şi cele create (de Tatăl) prin Cuvântul au tăria existenţei lor de la Cuvântul în Duhul". XVI (col. iubirea şi toate celelalte daruri. Duhul împărtăşeşte fiecărui membru al Trupului lui Hristos plenitudinea Dumnezeirii. Cuvântul creează şi Duhul întăreşte. Pentru ca Hristos să trăiască în el. ca şi cum L-ar vedea într-o oglindă" Epistole. 85 Numai în Duhul Sfânt omul poate realiza Arhetipul naturii sale. ştiinţa. III.Premise antropologice învăţătura Sfântului Irineu75 şi a Părinţilor din vechime. PG 36. care este şi voinţa Lor. 3). care văd pe Duhul cel Sfânt în suflarea de viaţă dată omului la crearea lui (Fac. 6. adică să ajungă la asemănarea cu Hristos.76 Astfel.79 Hristos îl face pe omul care se întoarce spre El în stare să primească pe Duhul Sfânt. 85 75 Loc. 226. 159 BC. acolo este şi Duhul. V. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos s-a săvârşit cu împreună-lucrarea Duhului. 84 Cuvântări.. IX (col. 29. fiindcă unde este Cuvântul. cu Tatăl. 109). iar Duhul îl uneşte pe om cu Hristos. Vasile cel Mare Despre Sfântul Duh. 136). 28 . 81 Ibidem. Sfântul Irineu spune că Fiul şi Duhul sunt „mâinileTatălui". făcându-l asemenea cu Hristos şi. în crearea şi îndumnezeirea omului. judecata. 78 Sf. IX (col. Sf. frumuseţea negrăită a Arhetipului". Despre Sfânta Treime VII. după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar „întărire".cit. 11) şi toate virtuţile.82 Prin El. „El este sfinţenia noastră". Astfel chipul şi asemănarea cu Dumnezeu din om au fost voite de Tatăl. de asemenea: „Mintea noastră luminată de Duhul Sfânt priveşte spre Fiul şi contemplează pe Tatăl. „a pus în inima omului cerinţele virtuţii. şi prin El cu Tatăl.81 El este Cel care îi arată celui ce crede „chipul Celui nevăzut" şi. izvorul sfinţeniei". 79 Ibidem. 80 Ibidem. iar a Duhului. şi Sfântului Duh ne arată că ele sunt energii comune celor Trei Persoane ale dumnezeieştii Treimi şi. raţiunea. „în fericita contemplare a chipului. El este. prin El. în Duhul.1) 76 Ibidem. XXXI. 140). XVI (col. în Duhul: „Tatăl creează toate prin Cuvântul în Duhul. lucrarea Fiului este de a da făpturilor existenţa. 2. „cei ce sunt pe calea virtuţii se desăvârşesc". spune Sfantul Atanasie cel Mare. 7). 109). III) 83 Despre Sfântul Duh.

Apostolul îi numeşte pe drept cuvânt „duhovniceşti". se supun Lui şi se arată întru toate vieţuind după raţiune. pentru ca să primească Duhul şi să fie astfel cu totul înduhovnicit şi să trăiască în Duhul cu toată fiinţa lui. după modelul Lui. prin revărsarea harului Său se naşte omul duhovnicesc şi desăvârşit. întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos" (. Duhul lipseşte din suflet. trebuie să devină pnevmatofor. Pe aceştia Apostolul îi numeşte de asemenea „duhovniceşti". adevărata viaţă şi sănătatea deplină. Nici duhul omului nu este omul întreg. având chipul lui Dumnezeu imprimat în el. căci „Duhul locuieşte în ei". cel care a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. ca daruri ale Duhului.) Când Duhul Sfânt. Pentru ca omul să ajungă la desăvârşirea fiinţei lui în Hristos. Şi de aceea Apostolul. este cel care.) Căci trupul nu este omul deplin. iar nu om. dimpotrivă. Numai îndeplinind aceasta. iar aceştia sunt duhovniceşti prin împărtăşire de Duhul (. şi duhul vostru. 2. fugind de poftele trupului. altfel el este mutilat. moştenitorul mântuirii. 6). căci îl numim duh.Sănătatea primordială a omului în el Duhul cel Sfânt. 86 Omul nu este om deplin şi nu trăieşte cu adevărat decât dacă trăieşte în Duhul. 8. Iar sufletul. ci doar o parte a omului. să ducă o viaţă duhovnicească. dar fără să dobândească asemănarea prin mijlocirea Duhului (. au pe Duhul pururi petrecând întru ei şi care îşi păstrează curăţia şi a sufletelor. nici el nu este omul deplin. atunci când le spune tesalonicenilor în prima sa epistolă către ei: „Dumnezeul păcii însuşi să vă sfinţească pe voi desăvârşit. şi sufletul şi trupul să se păzească în întregime. 29 .1.. primind Duhul lui Dumnezeu. 2. 42. dobândind astfel mântuirea. a arătat care este omul desăvârşit şi duhovnicesc. amestecân-du-Se cu sufletul. adică cel compus din suflet şi trup. Numai amestecul şi unirea tuturor acestora îl fac pe om întreg.. începătorul şi plinitorul firii sale.) Sunt desăvârşiţi deci cei care. adică păstrează credinţa în Dumnezeu şi păzesc dreptatea faţă de aproapele". tâlcuind cele zise de el. Omul a fost creat cu trup şi suflet şi a primit suflarea de viaţă.. şi a trupurilor lor. omul acela rămânând cu totul firesc şi trupesc. 88 Ibidem. fără de prihană. va fi cu totul nedesăvârşit. nedesăvârşit şi ca şi mort. omul îşi împlineşte destinul. Îi numeşte „desăvârşiţi" pe cei care au primit Duhul lui Dumnezeu (. IX. V. Când...26) şi numai vieţuind întru Duhul se uneşte cu Hristos prin împărtăşirea din virtuţile Lui. Se uneşte cu cel după chip. ajunge 86 87 Stromate II.88 şi „ipostasul nostru. el trebuie să trăiască potrivit Duhului. căci nu este decât sufletul lui.. I. deci o parte a lui.). trăind potrivit adevăratei sale naturi: „Omul adevărat este omul duhovnicesc care este în noi". scrie Clement Alexandrianul.. Contra ereziilor. 6. Asemănarea cu Hristos şi împărtăşirea Sfântului Duh se dobândesc împreună şi se condiţionează reciproc.87 „Pe cei care primesc arvuna Duhului şi care.. totodată. Numai vieţuind în Hristos creştinul primeşte Duhul Sfânt trimis de Tatăl în Numele Fiului (In 14. Sfântul Irineu spune aceasta cu toată claritatea: „Apostolul zice: înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi" (I Cor.

fără Duhul lui Dumnezeu. acolo omul este viu. spune Sfântul Nichita Stithatul.VII. Ibidem. 92 Ibidem. aceia vor fi «curaţi». 35. De aceea Tertulian spune despre suflet că „este creştin prin natura lui".9. 99 Apologeticul. „îşi are în chip firesc aplecarea proprie spre bunurile dumnezeieşti" şi „îi este propriu să dorească cele nemuritoare". pentru om sănătate înseamnă a se afla în toate privinţele în starea corespunzătoare deplinătăţii fiinţei sale sau. XVII. ca dintr-o beţie. fac din inimile lor sălaş Duhului lui Dumnezeu.94 tot astfel şi Sfântul Simeon Noul Teolog spune. «duhovniceşti» şi «vii pentru Dumnezeu». 90 30 .91 „Şi prin acestea două este om şi viu: viu prin împărtăşirea de Duhul. când îşi revine. 94 Triade. după cum spune Tertulian: „Sufletul. Dar acolo unde este Duhul Tatălui. semn de sănătate.99 Împărtăşirea din viaţa cea preafericită a Sfintei Treimi este ţinta firească a 89 Ibidem.. 96 Apologetica. 5.. Care îl curăţeşte pe om şi-l ridică la viaţa lui Dumnezeu".97 Sfântul Antonie spune şi el: „Stă în firea omului ca întotdeauna să-L caute pe Dumnezeu şi să-I slujească". sufletul şi duhul. Viaţa firească a omului este viaţa în Hristos. înnoindu-se după chipul lui Hristos în Duhul Sfânt. 93 Ibidem. Se numeşte sănătate. trupul pe care a pus stăpânire Duhul uită ce este. 91 Ibidem. V.Premise antropologice om duhovnicesc". altfel spus. fiindcă alungă toată boala şi toată neputinţa sufletească. pentru a dobândi calităţile Duhului şi a deveni după chipul Cuvântului lui Dumnezeu". dar în acelaşi sens.I..89 „Trei sunt cele din care cste alcătuit omul desăvârşit: trupul. natura sa adevărată şi adevărata sa viaţă. că sănătatea sufletului este venirea şi prezenţa în el a Sfântului Duh: „Venind Acela. 90 „Cei care se tem de Dumnezeu şi aşteaptă venirea Fiului Său şi care. 98 Scrisori. cum am spus-o. 6. 42.. prin credinţă. este ajungerea la desăvârşirea fiinţei sale aşa cum a voit-o Dumnezeu.. aceasta este starea lui normală. 97 Despre suflet.96 Stă în firea omului să tindă spre Dumnezeu. XVII. I.. din somn. om prin substanţa trupului".). 9. fiindcă numai acesta singur este al lui Dumnezeu cel adevărat". Or.3. lipsit de viaţă. trupul este mort. dintr-un alt punct de vedere. Sufletul. sau dintr-o boală oarecare.98 Este firesc pentru suflet să se îndrepte spre cunoaşterea şi mărturisirea lui Dumnezeu. îl cheamă pe Dumnezeu numai cu acest singur nume.95 Potrivit Sfinţilor Părinţi. 4. 2.93 După cum Sfântul Grigorie Palama spunea că sănătatea şi desăvârşirea sufletului o constituie asemănarea cu Hristos.92 ”Deci. recăpătându-şi sănătatea. 95 Discursuri etice. într-o totală adecvare cu adevărata sa natură. II. ca Unul care ne dăruieşte sănătatea sufletului". iar unul ca acesta nu poate să moştenească împărăţia lui Dumnezeu (. pentru că ei au Duhul Tatălui.

ci încununarea ei cea firească". 5 ) . care este virtutea". cit. potrivit naturii lor.101 Altfel spus. din tot cugetul tău şi din toată puterea ta" (Mc. de asemenea. scrie Evagrie. Virtutea este sănătatea sufletului cea după fire. ele sunt toate practicate potrivit firii". I... 30. Marea scrisoare către Melania cea bătrână. cu ajutorul poruncilor lui Hristos". 1107 Învăţături de suflet folositoare. 105 iar Ioan din Singurătate spune că atunci când omul îşi curăţeşte sufletul prin lucrarea virtuţilor „se aţine în rânduiala firii sale". suntem în virtute". 83.103 Iar Sfântul Isaac Sirul spune şi el explicit că virtutea este starea firească a sufletului. Hausherr. a duce o viaţă virtuoasă nu înseamnă pentru om altceva decât a trăi în conformitate cu propria sa natură. 64. după cum scrie Sfântul Vasile cel Mare: „Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterile necesare ca să împlinim toate poruncile pe care ni le-a dat (. adică a-şi folosi toate capacităţile în scopul pentru care au fast create: să se îndrepte spre Dumnezeu şi să ajungă la asemănarea cu El.100 Starea firească a omului este să fie în întregime unit cu Dumnezeu. Aşa a fost Adam la crearea lui. pe care urmând-o îşi va regăsi adevărata sa fire. 12. 41.şi cea virtuoasă este în mod constant subliniată de Sfinţii Părinţi: „Oricât de numeroase ar fi virtuţile pe care le practicăm. Este vădit că numai îndreptând spre Dumnezeu toate capacităţile sale. scrie Avva Dorotei107 ca şi Sfântul Vasile cel Mare.. Şi aceasta constituie virtuţile sale. cf.106 Tot astfel Părinţii spun că adevărata sănătate a omului este această stare de virtute. 37.102 „Dacă rămânem în starea naturală. acestea nu sunt mai presus de firea noastră. Deut. Identitatea dintre starea firească starea lui Adam în rai şi a omului restaurat în Hristos . care spune: „Precum se raportează sănătatea. 102 Marea scrisoare către Melania cea Bătrână. I. aşa se raportează 100 Loc. potrivit poruncii Lui". IX. prin curăţire. 10: „Răul este boală a sufletului care s-a lipsit de sănătarea lui cea după fire. 108 Omilii la Hexaemeron. Regulile mari. 105 Învăţături de suflet folositoare. fiii mei. 104 Cuvinte despre nevoinţă. la trup. din tot sufletul tău. 4: „Virtutea este sănătatea sufletului". Vezi. Cu adevărat. spune Sfântul Ioan Damaschin. lucrând corect şi după cuviinţă. 106 Dialog. 10.) Iar definiţia virtuţii cerule de Dumnezeu este folosirea acestor daruri ale lui Dumnezeu cu bună-ştiinţă. şi Sfântul Antonie cel Mare scrie cu privire la aceasta: „Iubirea ce v-o port mă face să-L rog pe Dumnezeu să vă facă să priviţi cele nevăzute ca moştenire a voastră.30. 6. 109 Capete gnostice.Sănătatea primordială a omului firii şi a vieţii omeneşti. p.108 Evagrie109 şi Sfântul Maxim Mărturisitorul. 103 Dogmatica.104 Avva Dorotei arată tot aşa că prin virtuţi „se învredniceşte omul a se regăsi pe sine şi a reveni la ceea ce e după fire.) cu aceste puteri.II. II. Mt 11..II. facem viaţa noastră virtuoasă prin sfinţenie (... 101 31 . iar Hristos a venit ca să-i aducă aminte omului rătăcit de cea dintâi poruncă şi cea mai mare: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. pentru a ajunge să se unească cu El prin mijlocirea lor. ed. XI. omul se foloseşte de ele aşa cum se cuvine.2.

consideră cunoaşterea duhovnicească drept „sănătatea sufletului". ci şi toate celelalte facultăţi ale sale113 lucrează potrivit scopului naturii sale.l20 Pe prima ei treaptă. la suflet". şi în special a celei care este încununarea lor.Premise antropologice virtutea.. căci. spune Stântul Simeon Noul Teolog. ea nu este decât o cunoaştere indirectă a lui Dumnezeu. 100. mai ales. cit. la contemplarea cea duhovnicească în care nu numai spiritul său. 83.116 Şi numai într-o asemenca lucrare. prin ea. 15.117 „Atunci când firea cugetătoare va ajunge la contemplare. 115 Cuvânt de îndemn către elini (Prorepticul). Chiar dacă ea dă omului o adevărată cunoaştere a făpturilor şi. înfrânare şi petrecerea cea după minte.119 Sfântul Talasie. I. Grigorie Palama. II. 117 Capete despre dragoste. de asemenea. Căci omul. 46. care îi este cu totul potrivită. Loc.. pe care Părinţii o numesc „contemplaţie naturală" (xxxxxxxx xxxxxxx).. sufletul lui în întregime îşi dobândesc sănătatea deplină.111 Am putea spune chiar că virtutea este mult mai folositoare sufletului decât este sănătatea pentru trup. 3. mai bine zis. care este lucrarea ei. II. II. X.. Triade. spune că „sănătatea sufletului este cunoştinţa”. care este un dar al lui Dumnezeu şi care se săvârşeşte prin harul Sfântului Duh. 116 Ibidem. omul ajunge la cunoaştere. 120 Despre dragoste. 111 Capete despre dragoste. 32 . mintea omului şi.110 Tot la fel spune şi Sfântul Isaac Sirul: „Virtutea este în mod firesc sănătatea sufletului". îl ridică prin ea la Făcătorul lor. IV.) tot aşa se raportează cunoştinţa. „Precum se raportează sănătatea... 2. adică a iubirii de aproapele. „virtuţile sunt mai proprii sufletului decât trupului sănătatea". Cuvânt despre nevoinţă. prin această „vedere" a lui Dumnezeu în lumina harului necreat el este deplin îndumnezeit. „a fost zidit ca văzător al zidirii văzute şi pentru a fi introdus în cea cunoscută cu mintea”114 Clement al Alexandriei spune despre om că este „cu adevărat sad ceresc". Cele 225 de capete teologice şi practice. IV. 110 112 113 114 Cf.. 3. pentru că prin această cunoaştere sau. 119 Ibidem. Sf. 3.. la trup (. spune Evagrie. 15. 118 Capete gnostice . spune Sfântul Vasile cel Mare.112 Numai prin practicarea virtuţilor.115 şi că „a fost făcut pentru contemplarea cerului". ajunge omul la gradul înalt de desăvârşire la care este chemat prin natura sa. scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. 46. atunci toate puterile vor fi sănătoase". Numai prin cunoaşterea/contemplare a lui Dumnezeu însuşi. la fel. la minte". această contemplare este cea a raţiunilor (XXXXX) duhovniceşti ale făpturilor. 118 care.

Păcatul strămoşesc Asemănarea cu Dumnezeu. Această ispită avea rolul de a-i pune mereu la încercare voinţa. atunci când l-a creat după chipul Său. surfletul dobăndeşte cele nădăjduite ca plată a strădaniilor sale virtuoase.3 Dacă realizarea asemănării i-ar fi fost dată spre lucrare omului fără posibilitatea unei alte alegeri. V). după cum spune Sfântul Ioan Damaschin. II. Sf.1 Şarpele a fost cel care i-a descoperit această cale diferită. 4 IOC. cit. Fără putinţa de a înfăptui răul.4 Existenţa unei libertăţi absolute pentru om şi voia lui Dumnezeu ca omului „să-i revină răsplata pentru strădania sa"5 şi „să nu fie altul lăudat pentru roada asemănării"16 implică necesitatea ispitirii omului.8 1 2 Sf. Dumnezeu voind ca omul să fie desăvârşit. spune Sfântul Ioan Damaschin. 33 . trebuia să fie din fire liber şi stăpân pe voinţa proprie. separându-se de Dumnezeu prin libera lui alegere". fără să fie ispitit şi încercat. îndumnezeirea apărând ca singura cale posibilă. „să părăsească binele şi să meargă spre rău. şi nu doar ca dar al lui Dumnezeu". Cf. l-a înzestrat cu o libertate absolută. fiindcă. şi deci ca necesară şi impusă prin însăşi natura lui. 17. rămânea să fie realizată prin voia liberă a lui Adam care primise ca dreptar porunca dumnezeiască. 12. Cf. II. Vasile cel Mare. Dogmatica. Dar prin chiar libertatea sa.2 Cauza cea dintâi a bolilor. cit. pentru ca apoi participarea la bunurile dumnezeieşti să fie răsplata unor strădanii virtuoase" (Marele cuvânt catehetic. Vasile cel Mare. scrie Sfântul Grigorie de Nazianz. care-i permitea să participe la propria îndumnezeire2 şi să dobândească în Dumnezeu asemănarea cu E1. Adam putea să urmeze o altă cale. „Trebuia deci. 6 Ibidem. 16. loc. cit. 5 Sf. 3 Ibidem. alegerea lui Dumnezeu de către om dobândind astfel forţă şi valoare. „nu este virtute ceea ce se face silit". Poeme I. deşi deja dată în chip. Adam n-ar fi fost cu adevărat şi cu totul liber. în acelaşi sens: „Cel care a fost zidit întru totul asemenea lui Dumnezeu. ca omul să fie mai întâi ispitit.7 „O dată încercat. Omilii despre facerea omului. 9. Sf. Grigorie de Nyssa scrie. I. el n-ar fi fost în mod real virtuos. Ioan Damaschin. II. 7 Loc. ceea ce a constituit o ispită permanentă pentru primul om. omul n-ar fi avut nici un merit". 8 Cuvântări.

Omilii duhovniceşti (Col. 51. respingerea lui Dumnezeu. Contra ereziilor. Ioan Gură de Aur.15 „Prin păcat. . Fac. III. XI. şarpele. Parafrază în 150 de capete la.cit.13 Afirmarea absolutei sale autonomii şi a voinţei de a se lipsi de Dumnezeu şi de a-I lua locul. Simeon Noul Teolog. 3. 60. I. 22).. 14 Cf. II. II. XI.12 Căci Adam fusese într-adevăr destinat să devină dumnezeu. Despre feciorie. Omilii. adică alţi dumnezei. II). 22. 3. 12 Cf. a consimţit astfel să devină dumnezeu prin el însuşi.. Omilii duhovniceşti (Col. Macarie Egipteanul. Grigorie Palama. 16 Op. 86. Capete fizice.. omul trăia în întregime întru Bine: 9 nu numai că nu făcea nimic rău. dimpotrivă. le-a spus: „nu. 7. Şarpele le-a propus oameni lor să devină „ca Dumnezeu" ((xxxxx). Adam. Macarie Egipteanul. 5). Sf. Macarie Egipteanul. şi în aceasta constă păcatul său. dar nici nu cunoştea răul. scrie Sfântul Ioan Damaschin. neputând face altceva decât să-l ispitească. care era pentru el adevărata viaţă a naturii sale. Ioan Damaschin. omul se prăbuşeşte în moarte: moartea trupului său . Grigorie de Nyssa. 5. Despre Botez. răul nu exista decât în şarpe. cunoaşterea însăşi a răului apare ca urmare a păcatului (Fac. Dogmatica. Sf. Irineu. Parafrază în 150 de capete la. încarnare a lui Satan. Marcu Ascetul. ispitirea lui rămânând fără nici o urmare atâta vreme cât omul refuza să i se supună. Cf. aşa cum am arătat. 37. 28-30). Discursuri etice. IV. de pildă. 3. ci numai a posibilităţii lui. Omilii la statui. III). Ioan Damaschin. Discursuri etice. să fie dumnezei fără Dumnezeu. Dumnezeu le spusese lui Adam şi Evei: „din rodul pomului celui din mijlocul raiului să nu mâncaţi din el. 36. distrugând viaţa omenească". iar acesta nu se putea în nici un fel atinge de creaţie. 11 Diavolul le-a spus lui primilor oameni: „veţi fi ca Dumnezeu" (Cf. Sf.16 lar la Sfântul Grigorie Palama citim: „După acea greşeală dintâi săvârşită în raiul lui 9 10 11 Cf. Sf. Cf. 3. conlucrarea voinţei lui libere. etice şi practice. Simeon Noul Teolog. Sf. 3. XIII. Sf. sau de a se înălţa înaintea Lui ca un alt dumnezeu constituia negarea. şi în aceasta constă ispita.. 3). Participarea lui Adam la viaţa dumnezeiască presupunea. XII. nici să vă atingeţi de el. s-a lipsit de harl4. Sf. ca o fiară sălbatică şi neîmblânzită. 1. În rai.. în starea sa firească.. XII. 32. îndepărtându-se de Dumnezeu. 4 13 Cf. I. care avea să survină ulterior. V. Sf. să se autoîndumnezeiască. a intrat moartea în lume. Macarie Egipteanul. II).'° tot aşa el nu avea nici o putere asupra primului om. teologice.Premise antropologice Toţi Părinţii insistă asupra faptului că Adam a fost creat de Dumnezeu cu totul bun. 4). atâta vreme cât Adam rămânea stăpânitorul ei (cf. cedând amăgirilor Celui Rău. ca să nu muriţi" (Fac. 11: 16. 1.90. independent de Dumnezeu. 20. în El şi prin El. Sf. Fac 3. nu veţi muri !" (Fac. Omilii duhovniceşti (Col. În rai. 34 Dogmatica. ispita dându-i nu cunoaşterea răului în sine. dar prin participare la Dumnezeu însuşi. 2.care fusese creat ca putând fi nestricăcios -. 15 Cf. 30: Sf. 2. Urmările nefaste ale păcatului vădesc minciuna şi înşelătoria diavolului: despărţindu-se de Izvorul a tot ce înseamnă viaţă. Sf. Sf. şi moartea de îndată a sufletului său. iar nu ca principiu al lui.

20. PG 91. sufletul. omul cade în nefiinţă: „golindu-se de gândul la Dumnezeu şi întorcându-se spre cele ce nu sunt . altfel spus. care nu şi-au mai respectat condiţia firească de alipire la Dumnezeu. care este despărţirea sufletului de Dumnezeu". cu toate că e parte a lui Dumnezeu pentru raţiunea virtuţii aflătoare în el. s-a ivit păcatul. iar cele bune sunt cele ce sunt -. 19 Depărânduse de Dumnezeu. teologice. în chip firesc îndreptate spre Dumnezeu. 20 Cf. 51. Şi se spune în înţelesul propriu că s-a rostogolit în rău. scrie Dionisie Areopagitul. orice abatere a facultăţilor sale de la scopul lor firesc. Despre viaţa în Hristos. prin călcarea poruncii. morţii celei sufleteşti. Cf. aflându-se în el capacitatea prin care putea să-şi ducă în chip neabătut paşii spre Dumnezeu. Care este. Nicolae Cabasila. cu drept cuvânt se zice că a căzut de sus. 4. Capete fizice. 1084D-I085A. 18 17 VI.căci cele rele sunt cele ce nu sunt. Răul şi păcatul sunt întotdeauna definite de Sfinţii Părinţi prin raportare la natura firească a omului. cit. la datoria sa de a fi teantropic. iar noi am fost supuşi. Într-adevăr. întrucât mi s-a mişcat spre obârşia şi cauza proprie.Cauza cea dintâi a bolilor Dumnezeu. înainte de moartea trupească. omul se depărtează de natura sa autentică şi de adevărata sa menire. în locul a ceea ce bun şi există. 19 Op. 16. fiindcă. 97. Dar dacă se îndepărtează.. negându-L şi nerecunoscându-L. „Răul. ajung în rău".IV. în baza cauzei sale. ca unul ce s-a despărţit pe sine de cauza sa ce rămâne totdeauna nerătăcită şi constantă. părăseşte obârşia sa şi se lasă dus în chip nesocotit (neraţional . ca şi trupul său. 35 . care a încetat să se îndrepte spre scopul ei firesc.20 Iar apoi. Sf. 7. a ales de bunăvoie ceea ce e rău şi nu există. „toate câte a făcut Dumnezeu. sunt cu adevărat bune foarte.xxxxxxxxx) spre nimic. care este asemănarea cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. întreaga sa fiinţă. Rău şi păcat este orice îl îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de devenirea sa dumnezeiască -îndumezeirea la care este chemat prin natura sa . aşa cum s-au făcut. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată astfel în ce constă căderea omului: „Cel ce. I. sunt bune foarte. 21 Ambigua.18 Iar din această despărţire i-au venit omului toate relele: căci s-a lipsit astfel de bunurile dumnezeieşti de care se împărtăşise şi pe care prin fire le avea în chip desăvârşit. 36. spre care şi pentru care a fost făcut. au căzut în cea mai rea neorânduială. oamenii s-au golit şi de existenţă” spune Sfântul Atanasie cel Mare. de la starea conformă naturii şi dacă vin la o stare contra naturii.. prin povârnirea de bunăvoie spre rău. abătând de la adevărata lor ţintă năzuinţele cele bune sădite în firea sa.sau.etice şi practice. 1. Tratat despre întruparea Cuvântului. după care. o dată ce s-au despărţit Dumnezeu.. El se află într-un vagabondaj nestatornic şi într-o neorânduială cumplită a sufletului şi a trupului. Omilii. scrie Sfântul Ioan Damaschin.17 Depărtându-se de Principiul fiinţei sale şi a tot ce fiinţează. în chip voluntar. şi-si perverteşte astfel toate facultăţile. Dacă rămân aşa cum au fost zidite.

care este păcatul". IV. 30. după care se doresc în mod firesc toate". cade chiar într-o stare Despre Numirile dumnezeişti. aşa cum s-au făcut. el se depărtează de sine însuşi. IV. contrar voirii. 32. ajung în rău. XV. sunt cu adevărat bune foarte.29 Tot astfel. Cuvânt împotriva elinilor. 35. citim la Sfântul Ioan Damaschin. 1). uitând că este după chipul lui Dumnezeu şi nemaivăzând Cuvântul cu care se cuvenea să se asemene. a format în ea însăşi râul. 4. adică în păcat" (Învăţături de suflet folositoare. Atanasie cel Mare. Altfel spus. 83. 27 Contra ereziilor.22 „Răul nu se contemplă" ca stând în legătură cu fiinţa făpturilor. 28 Iar Sfântul Atanasie arată că sufletul omenesc.26 Astfel. căzut în păcat. Sf. fiind noi ai lui Dumnezeu prin fire". în chip voluntar. Căci răutatea (. 26 Ibidem. 30 Cuvânt de îndemn către elini. toate sunt roabe şi supuse Creatorului. ci în legătură cu mişcarea lor greşită şi neraţională". PG 90. omul se lipseşte de starea dumnezeiască care-i fusese hărăzită şi. Dar când una dintre făpturi s-a revoltat şi n-a ascultat de Făcător.. spune Sfântul Maxim. omul trăieşte într-o stare de înstrăinare. notează el în continuarea acestei idei. iar această stare. IX. lepădarea de El „ne-a făcut potrivnici firii" (alienavit nos contra naturam).. V. Cf. Dar dacă se îndepărteză. 2. se prăbuşeşte în starea omenească. 253B. 24 Răspunsuri către Talasie. Avva Dorotei.. gândeşte şi acţionează cu totul dimpotrivă.) Iar scop numesc Cauza celor ce sunt. 8. păcatul îl aduce într-o stare contra naturii şi-l privează de existenţă şi de bine.. 20.. 29 Cuvânt împotriva elinilor. este abaterea lucrării puterilor (facultăţilor) sădite în fire de la scopul lor. „Râul nu este altceva decât lipsa binelui şi o abatere de la starea conformă firii la una contrară firii".23 „Voi spune că răul. într-un fel străin de adevărata sa condiţie. contrar ţintei.30 De fapt. 28 Omilii duhovniceşti (Col. scrie Sfântul Irineu. I. şi altceva nimic (. la fel. contrar principiului (începutului). trăieşte în afara a ceea ce el este în mod fundamental. 14.) este abaterea de bunăvoie de la starea conformă firii la una contrară firii. sunt bune foarte.. contrar substanţei (ipostasului)". nu trăieşte viaţa pentru care este făcut. contrar cauzei. 24 „Toate câte a făcut Dumnezeu. a spune că prin păcat omul ajunge într-o stare contrară firii este totuna cu a spune că. pentru om. de asemenea. 25 Dogmatica. îndepărtându-se de Dumnezeu. IV. Vezi. I.24 Despărţindu-l pe om de Dumnezeu. Capete despre dragoste. „Căci. „ajunge în afară de sine". Prolog.27 Sfântul Macarie Egipteanul vorbeşte tot despre înstrăinare. după cum spune Sfântul Clement al Alexandriei. depărtându-se de Dumnezeu. Dacă rămân aşa cum au fost zidite. Potrivit firii lor. chiar dacă se exprimă în alt fel: „De când a călcat Adam porunca (. 23 22 36 . 1. înseamnă răul.) este pe lângă sufletul propriu-zis ca un al doilea suflet". de la starea conformă naturii şi dacă vin la o stare contra naturii. II). contrar normei. II. scrie: „(Omul) a căzut din starea cea după fire şi a ajuns în cea contrară firii. contrar firii.Premise antropologice e contrar scopului.

Sf. 21: „Alăturatu-s-a dobitoacelor fără de minte şi s-a asemănat lor".) Cei care nu-L au pe Acesta. Nichita Stithatul. omul va trăi într-o lume mărginită.. III). îmbrăcând condiţia omului căzut.ceea ce este o simplă figură de stil. 37. Pentru aceasta Domnul îi numeşte „morţi": „Lasă morţii Vezi. lucrând. el rămânând doar o sutime sau o miime om . Sf. Macarie Egipteanul. la fel. în această privinţă: „Omul desăvârşit este compus din acestea trei: trupul. Macarie Egipteanul. Omilia a VIII-a. care-l făceau om întreg. căci. omul a pierdut infinitul.. rămânând cu adevărat doar firesc şi trupesc. 35 Cf. Astfel omul ajunge să-şi uite cu total rostul său duhovnicesc. de pildă. căutând şi voind aceleaşi ca şi ele în tot chipul. 3. 67-68. 32 Tâlcuire la Cântarea cântărilor. după asemănarea firii necuvântătoare. s-a sălbăticit. A se vedea. Rom. 48. XLV. PG 90. prin care toate facultăţile lui erau luminate şi însufleţite. adică Duhul (. Macarie Egipteanul. mor spiritual. fiind om-dumnezeu în Duhul. Sufletul şi trupul lui. de asemenea. este nedesăvârşit". 6. 1. Discursuri etice. Iar fără acesta. aşa cum am văzut. luda 19) şi trupesc.36 De acum înainte. XIII. IV. s-a întunecat35 şi s-a făcut ca mort. leu şi pardos". spre pildă. 418-419. Ibidem. V. Sf. Capete despre iubire. 10. căpătau sens şi coeziune. aceştia pe drept cuvânt vor fi numiţi „trup şi sânge". VIII. căci. Cateheze. 10. pe care le-o împărtăşea Duhul Sfânt -. Sfântul Irineu spune. prin îndeletnicirile cele rele. 34 Cf.32 Şi.Cauza cea dintâi a bolilor subumană. Din om întreg cum fusese – duhovnicesc. Sf.34. acesta a fost lipsit de viaţa dumnezeiască.33 Întorcându-şi duhul de la Dumnezeu. Parafrază la. adică lipsit de dimensiunea esenţială a fiinţei sale.. Oricum. Ps. II).. Despre suflet. Sf. Unul mântuieşte şi dă chip. Au fost afectate astfel însăşi structura fiinţei sale şi buna rânduială a facultăţilor sale. ba le-a şi întrecut în iraţionalitate. omul nu poate fi cu adevărat om decât în Dumnezeu. aparent. Omilii duhovniceşti (Col. Grigorie de Nyssa. strâmtă şi. căci n-au Duhul lui Dumnezeu în ei. XXVIII. umanul autentic nu există decât în divinouman. 5.cea dumnezeiască. I. făcându-se. folosindu-şi numai o parte dintre posibilităţile sale. s-a chircit" şi a intrat într-o stare de toropeală (Is. 29. 52. a rămas numai om firesc (1 Cor. Sf. Sf. asemenea lui Hristos. 11. nemaiprimind adevărata lor viaţa . 48. Dogmatica II. 37 31 . 14. 31 Sfântul Grigorie de Nyssa. Ioan Damaschin. Omilii duhovniceşti (Col. 33 Răspunsuri câtre Talasie. 2. având o existenţă restrânsă la dimensiunea fiinţei sale căzute. II. în realitate. 1-5. închisă. Despre feciorie. Care mântuieşte şi zideşte spre viaţă. omul se trezeşte dintr-o dată redus la o parte infimă din ceea ce fusese. 8). el a devenit om nedeplin. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că omul „«s-a asemănat dobitoacelor celor fără de minte» (Ps. şi prin creşterea în Dumnezeu. omul. Prolog. 13. spune: „După ce a lepădat omul chipul dumnezeiesc. 253CD. Maxim Mărturisitorul. firesc şi trupesc -. Simeon Noul Teolog. 36 Contra ereziilor. 13). sufletul şi Duhul. Sfântul Irineu spune: „Când sufletului îi lipseşte Duhul Sfânt. De aceea Sfinţii Părinţi compară adesea starea omului căzut cu cea a animalelor. mutând raţiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii". Sf.

^8 11 . căci nu Dumnezeu esle Ccl care a hotfrfll dînainte sâ-i pedepseascâ. . V.4' în mlburarea. orezând că trăieşte şi adeseori chiar gândind cS trăieşte din plin. vă?. 9. 44. Macaric Egipteanul. Sf Irineu. Mncurie Egipteanul. de asemenea. Clement Alexaiuliimil. Dumnezeu i\ lnsâ în dcspărţirea pe care ei însişi au ides-o. Magopsu!. căci nu-L au pe Duhul de viaţă data-tor*'. I. trăiesc. sil priveşti fără să vezi şi să asculţi fară sS auzi cu adevăraf .1: . nu-l puteau atinge. 111). în zdnincinarea suflendui.1. orbi cărora li se pare c.*0 Atunci când Dumnezeu le-a aratat primilor oameni relele care vox veni din călcarea poruncii (Fac. I. 4 " Cf. Sf. 39-73. nenorocirile si necazurile. Sf. omul cSzut. Simeon Noul Tcolog. 69. Pedeapsa n-a fost daiă de Dumne-zeu. omul a câzut în toate relele. 16-19). u se vedea. VIII. despftrţirea dc Dumnezcu înseamnâ inoarte.Pc cei care sc despart de El. omul „groapa a săpat şi a adâncit-o şi va cădea in groapa pe care a Ricut-o" (Ps. 2: XIII. Cei care. I. Onrilii duhmmicesti (Col. Xf.w Prin păcat." Sfântul Grigorie Palama ajunge la aceeaşi concluzie Fn ceea co priveş-te urmurile pâcatului: „După cum păn'isirea trupului de către suflet şi despăr-ţiiea sa de el este moartea trupului. „Firea. l S). 111). 60). 7.-"' Astfel. vietuind în chip contrar ei. 3. Cf. La fel descrie Sfântul Simeon Noul Tcolog condiţia omului câzut. Oirrilii litthorwceşii (Col. Despre mourtcii duhovnicească înţclciisiî Cfl unnar© a păcalului. asa le-au fost Ihidvm.ându-i astfel. Teofil ul Anliohici. dcspilrţirea dc LuininH. Or. în principal.i văd şi surzi cu adevarat care cred câ aud. XXIV. Numai cei cu adevfirai vii. rătacima şi stricarea tuturor facultăţilor sale. dar ne-cunoscută de cei ce-o ptftimesc: „Morţii nu se pot nici vedea între ei.. 27.Premise tmlropulogice să-şi îngroape morţii lor" (Lc 9. Despiuliiea dc Dumnezeii înseamnă pîcnlcrea luturor bunurilor care nc via de la El. s-au lepfida! de Dumnezeu. 2). 3. După cum spune Psalmisnd. 25. cugetă ca nişte nebuni lipsiţi de eunoşiinţa şi due o viaţft de cadavre. vfld şi aud ca ani-malele. '' Ihulrnu '' Sf Irineu prccizeaz. îiiiiineric. an pierdul toaie accsiea şi au cflzut ei înşişi sub pedeapsâ. Căci ei văd strain lucru şi vrednic de mirare: oameni peste care s-a abiitut moartea. Demonsiixtfia aropOvââMitU a/fos/olice. Cătr* Autolii. ele au apărut ca urmare a păcatului şi sunt pedepse ale lui."î "/mne. Diseumiri elfce. 214-231. 17. ea decurge în mod firesc şi necesar din cădere. în realilate este un cadavru viu. El nu face decâl s3 le spună dinaime care vor fi ele. II. care cred că trăiesc $i chiar se mişcă. * Om'tlii. într-un cuvânt. 1. şî nu EI este Cei care le aduce asupra lor. atâta vreme cât vieţuia în conformitatc cu această natură. deci. XVIII. ci pedeapsa umiează din aceea ci s-au lipsit dc toi btnele'" [Cpntnt greziibr.41 pierderea puterilor primite la început.40 străine dc natura sa şi care. 41 Cf. în starea de boală şi de suferinţă pe care au creat-o toatc acestea. tot aşa părăsirea sufletului de către Dumnezeu şt despărţirea S:i de el cste moarte a sufleîului". îi pedepseşte pe cei care i se impotrivesc. nici nu se pot plânge unul pe aliul. gem si îi plâng. aceastâ pedeapsfi consta în pierderea centrului spiritual al fiinţei sale. asa cum o vede eel ce are discernământ duhovnicesc. aceştia nu mai au ta îndemână toatc puterile fireşti. 16. spune Sfân-lul Maxim Mârmrisiiorul. cfci esie cu putinţă să traiesli fără să ai vk$| în tine.

Tăladre h rugâciunea TatSl'nostm. 57. In Cf. Ceie 225 de capete teologtce si practice. 81. Sf. iar starea pă-câtoasă în care trăieşte omenirea cazută.*'1 Prin pâcal. ranu.lipsa de judccală (An6voia)" şi despre . I. 85. cufundându-se cu totul şi tot mai adiinc în suferinţă. spune acelaşi Sfân» Părinte. Alte rcfcrinţe vor fi date în capitohd lumător. iată-i micşoraţi din înlregi cum erau. spun Sfintii Părinţi. o. Capete de mâttgâieto. de ascmenea. Omiiii Ui Malri.. Şi dupil rană\ aceeaşi nebnnic . I &-mi arătat duşmani . Awa Dorotei spune: „De unde am venit la toate necazurile acestea? De ce am căzut în loată starea aceasta vrednica de plans? Nu din pricina nebuniei noastre (Anovoia) ? (.. 2). 26. Marele ciivâm cnlehetic. 23.) Dc aceea. A se veden. în acest sens. Ceht . 19). Origen nu sc sflcşte să spuna: „Noi siintcm popor nehun şi lîpsil de minte" (OinHii Ui cartea Cilnfarea cânfătifar.6. „S-au rutăcil în gândurîle tor şi inima lor cea Amblgua. II. IX. Ceipe-te despre dfagoste. XV. 13-18. şi iistfel pedepsiţj". 6.100 de capete. 8. Sf. 1. Cu vime despre nevoinjd.) sunt adesea nplicaţi atitudinilor idolaire ale oamenilor care s-au dcpâiiat de Duniaezeu. I). 80. înfrâiiare $1 petrecerea cea după mime. J' /iiviift'i/iiii de sii/Jet fotositoare. Dumnezeu..) ale miniii" {('imlrei lui Ce/siis. Clemen I Alcxandrinul vorbcştc despre .4* ajungând păna la a-şi amputa fiinţa. IV. Cuvânt înainte. acesta nu ştie să se bucure".4' Sfinţii Părinţi privesc păcatul ca pe o faptS nebunească.. VI. Sf. Gtigoiiede Nvssa.) Şi pentru ce toate acestea ? Nu a fost zidil omul întru toată desfatarea.. VIII " Cf. 48-53 Nichira Stidtatul. Despre duwof. Macarie Egipte<uml% 50. Simeon Notd 'I'eolog. Cflci nebufiia a născut neascultarea. Eccl. Sf.. Cateheze-..0po-CTOVII.Cauzfi ceil dintâi a bolilor date. I. II. dfoia. 1-3) şi mai ales Sfântului Pavel. Parafmz/i in fSQ efc eapete la. înde-pârtandu-se de plinătatea vieţii şi de fericirea cea desăvârşită cu care fusese înzestrat la început. Pilde 5. I. II. 44. 52. 3. Cotitra ereziihr. care spune despre cei care ră-mân departe de Dumnezeu. 111. natura nmana. I.*6 lar faptul ca omul îşi vatămă alât de grav firea.50 Ei urmează astfel Sfintei Scripturi (cf..din pricina unei boli a sufletului sail din pricina unor lulburari (fitcoxaon.. 61. nefiintâ* şi moarte. III. întni toatâ buctiria.. V... Varsanufie spune cfl: „nebunia este 1111 izvor il tuturor relelor. PG 90. loan Gură de Aur. Isihic Sinaitul. 59. întru toată slava ? Nu era în rai ? I s-a poruncit: Sa nu faci aceasta ! Şi a făcut (. IX. 2. zice: „Acesta e nebun. Sf. Irineu. 30. întru toată odihna. Sf. 4. în care vorn vedea cum aceşti termeni (iiavla.4'' lucrând împolriva a tot ce-i este în chip fundamental foiosilor. 3. Cuvd'tf brificirh/i elimlor. XII. 12. „poartâ un râzboi nemilos cu ea însăşi"4*. Isaac Sirul. 83 şî 84. (AOipla. este cu adevărat nebunie. Atanasie cel Mm'e.. loan Caxpatiul. ' Ct'. 5. tar neascultarea. ceea ce înseamnă pentru om curate simicidere. 10. 39 . ca pe o stare de nebunie. ('uvânf despr* frezvie si vir-tute. " Arfltând motivele pentni care S-a întruput Hristos.. 90. 6. 58. II.i nâsciil nepâsarca. 9. Sf. 32-33. 4. 23. 880A. Talasie Lîbtiinul. Tratat despre feciorie. Grigorie de Nyssa. 6. SI".nebunia (di/Oia) oauicnilor" care-L resping pe Dumnezeu l ('uvimt de indeitm câfre rfini. la venire» luî Hristos în tnip. Tol astfel vorbestc despre „neamul omenesc atins de ncbunin păcatului" fucpcvoQ şi niai ales despre cei care. AXoyla etc. iar nepâsarea a produs putrezicîu-nea" {ScrUoarea 62).

Zicând că sunl înţelepţi.am putea traduce accst cuvânt chiar prin „alienat" -. arătand că tie iilunci „s*a născu! în firea omenească păcatul. 40 . Sf. 1. Sf. * Ibidem. fără noimă.S4 Acum vedem că aceaslă îmbolnavire şi aceasta degenerescenţă vin din f'aptul că roate puterile omului. „Firea a căzut în boala pâcalului prin neasculumsa unuia". cu totul nebunesc: „Când lipseşte Dumnezeu.. Dfsfirr Kit/ţticiunea donuwim. 38. sufletul şi-a pierdut sănătatea şi tihna pe care le avusese.51 în acelaşi sens." Sfânlul Chiril al AJexandriei se exprima' în acelaşi fel. Stfnmil Grigorie de Nyssa. au ajuns nebuni (feu. I. după ce aminteşle că „odinioară omul se afla în slare de sănătate". " i 'omauariu /<< Epistola cătr* Romani. folosind contra firii puterile sufletului său. . spun ei. 4. Cuvdnl mipolriva e. referindu-se la păcatul slrâmoşesc şi la urmările sale. '' Ihspre feciarie. întratâl de ciudat şi de strain . 3. care i-au fost date pentru a se indrepta spre Dumneztru şi a se uni cu El. u Ibidem. IV. 5 Cf. râtâcind şi mişcundu-se înlr-o direcţie cu toiul conlrară adevăratei ior meniri. M Ibidem. este o boală foarte gravă. abatute de la scopul lor firesc. Atanitfie al Alcxandrici. ca boala cea spre moarte1'. folo-sesc încă şi mai adesea Icrmeni medicali. acoperin-du-şi faţa.(0pă\nr\o<jav)" (Rom. ajungând să funcţioneze contra firii. conchide eJ. totul se răstoarna cu susul în jos". prin păcat. de alunci niiniea i s-a îiitunecat. v: Drspre viaţa Ui tlrixtos.''* adicii dt' o altă natură.»/'".21-22). v' el estc asemenea unui „oştean care s-ar duce la război îmbracat anapoda: cu casca pusă de-a-ndoaseleu. scrie şi Sfânlul Nicolae Cabasila: „De când Adam s-a încrezut în duhul cel tflu şi şi-a întors faţa de la bunul său Stâpan. 1(1 Omilii Ui Eptstoia <<iire Roniani.56 lar Sfântul Grigorie de Nyssa spune limpede că. vorbeşte despre clipa căderii. Grigoiie dc Nyss».00 />. IV. cu picioarele vârâte în plaloşâ. absurd. lipsit de raţiu-ne. „V8 pStimi în rimpul vîeţîi sale şi eel care arc cugetul lipsit de rânduialfi şi se foloseşte greşit de puterile sulletului". '" Ibidem.XV\\\. smintit. 789. acesta. II. PG 74.Iinilm.si O. 2.Premise anirofw/wgice nesocolită s-a întunecat.Rtifţiu■■iunea durimeascd. smintit. IV. lipsîndu-l de sănâlatea pe care o avea la început. spune SfSntul loan Gură de Aur. „De ce nenoro-ciri nu va avea partc în război un asemenea oştean ? Tot astfel. 2. Din acel moment şi trupul s-a împerecheat cu sufletul şi a avut aceeaşi soartă ca si el: s-a strica! şi el deodală cu saflotul".â. fîrea omcnească a primil boala stricăciunii". care afectează întreaga fiinţă a omului. au fost." „în Adam. cu pieptul învelit în jambiere şi ţi-nănd in niâna stăngă armele care trebuie purtate în drcapta".XX6KO--oq. încât „nimeni n-ar putea înHiţişa cum se OUVine prostia şi nesocolinţa lui". Sfinţii Părinţi. omul este cHorcoc.*'' adică iielulocul lui." acţionând în chip dezordonat.

const. înfriinare ft pţttrecerea cea dupâ mmte.1' 1 I.■sprr tiragoste. 3.spie „cugelarca bolnavu": Sf. Isaac Siml. Sf. 3.i. Ctivintt dexpr? nevohifă. „Cum At fi sănîitos un suflet rational a cărui putcrc tie cunoaş-tere ar fi bolnavă T\ se întreabă Sfântul Grigoric Palama. în mod fundamental. II. 26. 17. 1 Iiicm ncctivcnil". mintea omului este din fire făcută sâ" cauto lucruriie dumnezeieşti şi sâ tindă spre eunoaşterea lui Dumnezeui'' atunci când lucreazâ potrivit firii sale. eii se îmbolmî-vcştc.lrtându-se de Dumnezeii însa. ci contra firii sale. al Ueilcia dintre celc din iirrmt. Cuviînl de. ihiik'nu 52: .fiTBTB bolnavi de necunoşiinţ.Wr. de. Capeta gnostic?.. la omul Gfisufc cunoastcrea şi organele ei sum bofnave. 46 ('npeteffWsHoe. lo. 2. III. de iisemenca. CeltS00 dt ct'petr ilespre Jtiptuire. De aceca Sfântul Maxim precizeaza: „neştiinţa şi nebunia (o:$pofci/ri) vin din reaua întrebuinţare a puterii rationale". Vorbcsc. Tiiiuli' fj. La fel. Despre sfanta lutiiină. Cnpele gnostice. 127 Evagrie. ea esie „sanâtoasâ". II.spic cei ce sc linişiesc CII evluvie. Patologiu cunoaşterii a) Pervertirea .m Daniiischin. „sănătatea sufletului este nepi'itimirea şi cunoşiinţa"/ în-tr-adevîîr. 84. 30.v/' decăderea ctmoaşterii şi a organelor sale Sfinlii Parinţi au constatat ca. II. 15. Mnxiin MSrtiirisitorul. Isaac Siml. 8. Capete dcspre dmgoste. Cf. 15. in timpce. spune Stantul Maxim Mărturisitorul. < 'imini minimal xi tie .3 Palologia omului cazut I. ( W/.1 în necofloasterea lui Pumne-zeu. ' Capete th'Sf/rtf dragoste. 44. Prolog.1 Aceasta" boală. Cf..) suiil cunoştinţa si neştiinţa pentru cuget'V spune tot el. dimpotriWt. Nichita Siiiha(ul. * Capete ties/we dmgoste.xuflrt folositor. ' Talusie. IV./. Reispunsuri cât/v 1'ahsii: 59. Evagrie considers „necunoaşteren" lui Dumnezeii ca „boalfl a suflelului"4. 8. 17. Ctfvinte despre rwvoinţâ. Cf. Sf. Capeie desprv tre&ie. IU. Evagrie..7 Dep. 41 . dlMli. l'G 90. : Rmpunsuri căire Talasie. Isihie Sinaitul. II. " Cf. „s-a îmbolnilvit de necu-nostinţa cauzei sale"/ „Ceea ce sunt sSnătatea şi boala pentru trupul care vie-ţuieşte (. Sf. VI. Adam. pentru că nu mai lucreazA conform scopului ei firesc. Jirc şi ciinoşlinfii.

ca „o roatâ în roata". vorbind. despre cele două lumi (1. Căci. şi întreg cel sensîbil exisia în eel inteligibil. el le percepea în relaţie cu Creatonil lor. într-un sfârşrt.. Cuviiitr itespre >ievainlâ. datorită pre-facerii minlii şi simţirii prin înduinnezeire'V* Omul ar fi putut atunci să spu-nă." Deci. iar în acesta. Dumnezeu i-a dal omului ininlea mi numai pentni ca prin ea să hmJa spre cunoaşterea Lui.12 Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că. inceputul şi sfarşitul şi mijlocul vremurilor (. altfel spus. cum zicc mi-nunalul văzător at lucrurilor mari. împrcună cu înţeleptul Solomon. Căci cele ce-şi sum unele altora indicaloare trebuie să vădească reciproc prezenţa adevărată şi clară a celor-lalte şi relaţia neştirbităcu acelea". lezechiel. în acela se află acesta. cum s-a scris. El con-templa in chip f'iresc ceea ce Sfinţii Părinţi numesc „raţiunile" spirituale (Xâyoi) ale fapturilor sau. la randul sâu: „Cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la întemeierea lumii. simplificat în sensurile {hgoi) minţii. II. 42 . 15 Răspmsuri <>:"<■ Talasie. cu mult mai varios vor fi înţelese prin cele ce nu se văd cele ce se viid. le vedea în întregime în Dumnezeu. le cunoştea ca avându-şi în Acesla obarşia şi ţelul.. De fapt. 257D-2G0A. pe ce)e sensibile şi pe cele inteligibile. 59. lar lucrarea lor cste una. întorcându-se spre realităţile sensibile. feluritele neamuri ale plantelor şi însu' Sf. PG 90. s-a indepărtat de Dumnezeu şi de realilăţile spirituale. Alanasie cel Marc. prin figuri. 11 Cf. Sf. 84. Dumnezeu „mi-a dat cunoştinţa cea adevarata despre cele ce sunt.. cunoaşterea lui fiind însă de ordin spiritual. înainte de cadere. ci şi pentru ca să poata cnnoaşte toate faptu-rile. singurele de care tine seama.. celor ce pot să vadă. urma să vadă făpturile cu ochii lui Dumnezeu. cred. sporind şi crescănd duhovniceşte. Adam. îiiţelegand că de la El îşi au ele fiinţa şi msuşirile. acela. lar dacă prin cele ce se văd. înţelegfmdu-se din făpturi" (Rom. Prolog. I. Rtteptmsuri catre TdfOsie. aşa cum sub-liniază Sfâmul Maxim Măilurisitorul: „întreg cosmosul inteligibil se aratâ în întreg cosmosul sensibil tn chip tainic prin formele simbolice.* prin păcat el s-a pervertit. Adam le cunoştea pe acestea.. iar nu ca om. coniemplaţia simbolîcă a celor inteligibile prin cele vazute este ştiinţâ şj înţelegere duhov-nicească a celor vazute prin cele nevăzute.să primească cunoştinţa (fapturilor) ca dumnezeu. 20). de cat re cei dedaţi contemplaţiei duhovniceşti. .) firea dobitoacelor (. VII. adică . a-şi îndrepta privirea spre realităţile sensibile nu constituie un pfi-cat penini om. iar în ele fl vedea pe Dumnezeu prezent prin energiile Sale necreate. se privesc cele ce nu se văd. Cuvnni bnpOtriva rlinilor. 16). ca să" ştiu întocmirea lumii şi lucrarea stihiilor. având dupa liar in chip înţelept aceeaşi cunoştinţfi a lucrurilor ca Dumnezeu.10 Totuşi. ' C ! SI" Maxim Martinisiforul.) pute-rea duhurilor şi gândurile oamenilor. lar dumnezeiescul Apostol zice. cup.hfystogogia.Prr/ruy? tuilrofwlvgice in timp ce sufletul omenesc „a fost făcut ca să-L vadă pe Dumnezeu şi sâ fie luminat de El". Uanc Sirul. prin înţelesuri (lagoi).

iar Sfântul Atanasie comenteazâ astfel: „S-au cunoscul pe ei goi nu atfll de haine. XIII. Sfântul Simeon Noul Tcolog vorbeşte despre schimbiirea şi decatlerea suferile de cunoaşterea primordială a omului: „în locul cunoaşterii dumnezeieşti şi spirituale. de care se slujeau Adam şi Eva ca să va-dă. Dumnezeu voia să-l fereasca" pe om de primejdia care-l păndea. Căci celor ce se împărtă-şesc de ea trupeşte Ii se face dascal în ale patimilor. pentru Adam şi penlru cei care s-au făcut urmatori ai lui. Ci Idem.Kfnil. . sub nmeninţarea cu moar-tea. r '• h><: cit. cei care s-au deschis prin pacat. La acest nivel. Sf. în simpla lor aparenţa sensibilă. VIII. ibidem. despre care vorbeşte cartea Facer ii (2. 7. Orbindu-i ochii sufletului şi cSzând din viaţa cea nepieritoare. prin ignorarea lui Dumnezeu încetând să mai existe cunoaşterea cea după Dumnezeu. fără nici un neajuns. iar luatâ mtpeşte. '• Ibidem.1 „Ii s-au deschis ochii la amâudoi" (Fac. creaţia vâzUtâ. ea oferă cunoştinţa biiielui. Adam si Eva au văzut atunci că erau goi.. Toate ccle ascunse şi ccle aratate le-am cunoscui. ceilalţi. 43 . din pricina stării sale copiklreşti. n-a fost în stare sft-şi asume în mod spiritual accastâ formă de cunoaştere. (omul) a primit cunoaşterea tmpeasc<l. dar deschiziind larg simţirea.1'' La fcl. 9). făefmdu-i s.I'titatagia onmhii conn strife râdâcinilor. ci invers. Cuvânt tmpotriva efinifor. ci cfl s-au facul goi de vederea telor dumnezeieşti şi şi-au mutat cugefarea spre cele conrrare". ofcră cunoştinţa răului. fiindcă Inţelepciunea. 3. cum spune Origen. lucrătoarea tuturor. XVII. trebuia ca mai întâi %H sporească în cunoaşterea Creatorului său. in a nu mai sesiza în chip spiritual realitatea lor intcligibi' la d. se spune în continuare. reprezintă. 7). spune Sfiin-tul Maxim. 54-56. Bpune Sfântul Maxim. „Contemplate duhovniceşte. „există doua feluri de ochi: unii. Prin păcar. şi iiiimai după aceea s-ar fi pUtUl bucura. de creaţia văzu-tâ. 17-21). de care. " Cuvâru tmpotriva atmilor. şi în locul lor se deschid ochii trupeşli. aceea de a ajunge inain-te de vreme Ifl această a doua forma de cunoaştere. Dai Adam s-agrăbil si. 3).1'' Oprindu-I să mîinânce din rodul acestui pom. ochii spirituali ai lui Adam se închid. fntr-adevăr. 14-15. acesteia îi ia locul cunoaşterea dupâ (rup. stă In necunoaşterea Cauzei celei bune a lucrurilor. Cf. " Origen. Omilii hi cartea Numerii.iiorală energiilor dumnezeieşti care se reveleazfl prin ele. aclică despre acest fel trupesc de a vedea realitatea. Alanasie eel Mare. ci în chip ini-pesc. mi-a dal invatarunT (înţ. căzând în păcat.14 Pomul cunoştinţei binelui şi răului. vorbeşte Sfânta Scriptură cănd zice c. Sol. CtXtehng. III '. neîncercata de el pânâ aiunci. păcatul şi râul consiau în a nu-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a privi făpiurile independent de El. XV. Disnimiri eiice. a începul să vadâ cu ochti cei rrupeşti"-20 Să remarcâm că nu deschiderea ochilor trupeşti a produs închiderea ochi-lor spirituali. Accasta orbind mintea omenească. înainte de cadere"/* Despre aceşti ocht trupeşf i. l-a 14 Cf. Dumnezeu l-a oprit pe Adam să se atinga (3.1 uite de cele diimnezeieşti".

IV. privite numai în aparenţa lor sensibilă -. Omilii tUmovmcesii (Col. ' Cf. XXV. de vreme ce le-a negat. Despre stifles. I. 55. Aiunasie ecl Mii»e. ele s-au prcdat sirnţu-rilor. " IbuJtm.12 prin care toate celelalie patimi lucrează. departându-se de Dumnezeu.mai precis spre făpturi. înce-tând de a-L mai cunoaşle pe Dumnezeu şi.irisuiUi vat re Nieolne Monahul. 13. 5. care nu pot fi desparţîte una de alia şi care se sprijină reciproc. " Cf. ci şi de toale poftele pati-maşe care se ivesc in suflel ca urmare a neştiinţei. Mticaric Egipleunul. P G 9 I . „Toată mintea omeneaseft. omul şi-a amestecal toată puterea înţelegatoare cu simţirea. polrivit nalurii sale.spune Sfantul Simeon Noul Teolog -.-''' atunci ea se întoarce spre realit<tţile sensibile . nu înceteazâ de. Cuvmii tmpottivQ eltnUor. 10.3" Aceste trei atitudini negative. '" Cuvdnt mimmtit şi de suflet Jofosi/or. I I I 2 A .Premise tmtropologice înstrăinat pe om cu totul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi l-a umplul de cunoş-tinţa pătimaşa" a lucrurilor ce cad sub simţuri". !*Ambigua. * Eptstold cut re Nieolne Momibul. I I ." „palimile cele mai adânci şi mai lăuntrice". 13. in starea lor originară. 10. 10. facultăţile cognitive ale omului erau luminate de Sfântul Duh şi astfel cunoşteau lapturile potrivit naturii lor f'ireşti şi potrivit naturii acelora. Omitti dubovnicesti (Col. Devenit călcător de poruncfi şi uitând de Dumnezeu . Nichiiu Stithatul. a se misca. XV. cum spune Mar-cu AscetuL „pricina tuturor relelor'V7 alfituri de uitarea lui Dumnezeu şi irandavie. primind prin ele toate cunoştinţele. 48. 44 :| . se mişca spre patimi si simţuri si spre celc supuse simţurilor. in general. realuflţile spirituale sau inleligibile. II). rîităcind şi abătfmduse de la mişcarea cea după fire.2'' sunt socotite de St'autul Marcu Ascetul (iar apoi de Sfântul loan Damaschinso) „cei trei uriaşi puternici ai diavolului". neavând unde sft se mişte in alia pane. o data ce s-a abătut de la mişcarea care o duce in chip firesc către Dumnezeu". Cateh+ze. i'. Sf."1 Sfântul Simeon Noul Teolog spune.24 în timp ce.26 Mintea nu s-a lăsal condusă numai de simtire." De atunci. ciici." Accasta s-ar putea explica prin faptul că rnintea. care este. 3. 22-24. -1 < uieheze. care de acum rămân pentru ea singurele pe care le poate percepe. ctigetul omului a tost cu totul robil de această lume. totuşi linde să cunoască ceva. 42. 13. le-a refuzat ori le-a uilai pe celelalte. 22-24." UK clt. :"Cf ibidem. după cum arată Sr'âmul Maxim. "Ibidem. vieţuiesc şi prind puterc in sufletele oamenilor. 111). 4. XXIV. la fel: „în locul cunoştînţei dumnezeieşti şi duhovniceşti a primit cu-noştinţa trupească". '-* Cf Sf. XV. 'Ibidem.

Maxim Mărturisitorul. loan Casian. 26.sc. 69. 12. loan Guril dc Aur. Isaac Sirul. nu pot să spun (.).*14 De aceea.. Isihie Sinuiiul.37 rălăceste. 5. 12. şi alearga* dupâ umbre deşarte. 5. 35.™ arunca sufletul în beznă şi-l face pe om să se mişte într-o lume a întunericului. 8. . Qmtfit In I Corinleni. omul se aflîî în întuneric: Is. 16: Lc I. Cotworhiri duhovniveşli. Avva Porotei. 19. Dcsprr JMoiie. 21: 2.. <>/<. Oogiimina. 20. Dumnezeul meu. 4.Dacă mintea nu e sănatoasa în fire. 79.Ptltologia oniii/ui cdzut Cunoasterea omeneasol în starea păcătoasă. V.57. 2. 111. o. tot aşa cei care vieţu-iesc în pâcat nu văd limpede lucrurile. Sf. Sf.ţinut în lanţiil cunoştinţei lumeşti".spiv nvvoinftl. Rom. I. 3. soco-lind câ sunt adevarate''. Epislolii călre Nicolar Monnliul.4' în ceea ce-l priveşte. 40 Cf.. aşa cum simţui (rupesc este lipsit de vedere când e valămai din nişte pricini oarecare". C/tvâiit t/fspw n/grfciuritr.Cu\'inlr dvsprtf nevmnţd. este cu totul predată patimi-lor. 4. Marcu Asceeul. 45 . Omilii hi loan. Cuvânt tmpotriva e/itiilor. 68-70. piin pflcat. 5. Omitte la fisalmul 142. Atminsie eel Mare. Sf. încăt o fac incapabilă de cunoaşterea spirituală: . 50. Prolog. 8. Origen. Sf. Mi 4. H Sf. Maxim MaiturjjutoruJ. 3."' Mai itiull. Omilii ta Bfit30d. IV. Epislolâ cătrtr Nicofa<> MonahuL 10. I. In J. Despn. Efcs. am căziit cu roţii în mAndrie şi nu siintem în stare sâ judecăm drepr dcspre făpturi". 2. 6. 3. spune Sr'ântul Isaac SiruL4'' Astfel. I. 19. de asemenea. poaCf. V. 4. iar „gândurile lui sunt neputincioase (bolnave)". 5. cugetarea de-vine greoaie şi îngroşată. III. 46. 2. 9. 3. 26.. C'npeie despretre&ie ftVt/tutt. 13. losui Gură de Aur.42 Sfântul loan Gură de Aur spune că: „După cum cei care sunr în întuneric nu pot cunoaşce natura lucnirilor. Maxim Măitiuisitortil.i-ia(a m Hritfos. IX. I. 16 Cf. 26. II. Sf. 85. Sf. loan Gurfi dc Aur. 11. 83. nu lucreaza în ea cunoştinţd (duhovnicească). I Pt. 12. XIII. XI. Sf. Sfântul Simeon Noul Teolog exclamă: „Ce sum lucmrile văzule. omul dobfindeşte o cunoaştere mai apropiaiă de cea a animalelor. I. VII. 4. Cttvintv de. robita de simţirc. Cf. loan Scărarul. 18. Scam. I Tcs. Mtitele vuvâui catehetic. Sf. 8.45 Fiind .Sf.tpa din cursele ratâcirii". IV. 19.40 Ea devine incapabilă de dreapta judecală41 şi de adevărata cunoaştere. SfanluJ Isaac subliniază faptul că parimile vatămă într-atât sifnătatea fireasca a mintji. mintea omului se întune-că. din supunerea faţă de celelaite patimi. care nu ajuns să fie pricina şi scopul ei. Rthputmiri cătrr Tti/ayie. VII. Isaac Sirul. Cin'iniedcipr? iwtrinţâ. 41. Omi/ii In Golmnte. Capo* desprt dragaste. omul nu poate . Omilii h Kfcseni. 2. 56. Gîîsini ade-sea iri Sfanln Sciipiunl arlniiaţui câ. Sf. ■*■' Cf Sf. 13. XV. 18. J0. 57. 9. ' Cf. IV. Ctipete despre dmgoste.. I. Jl Cf. '' lmne.KHl de < ap&te. „Omul. 34-36. XI. Miircu Ascclul. Omilii la hum. 65. V." devine oarbă. JO. 0 Oinilie ta I'salnmt 142. Calist şf Ignalic Xanthopol. 41 Cuv/iUf despre nevoinfd. 46. 4. " Ciivinif ilespre rwvoinfti. 5. 3. XIII. loan Damaschin. ("itvintr drxprr novainlii. greşind impotriva rafiunii (Logos). Sf. 12. Grigorie de Nyssn. Omilii In loan. Fapte 26. Sf. lîpîsio//'. S. Isaac Sirul.Sffmml Autonie cel Mure. Evagrie. decâlde a unui adevărat om. Scrisofi. Nicolae Cubasiln. Sf. 11: Col. II. a Jipsci dc grijă şi a uiîării lui Dumnezeu şi. '7 Ibidem. 10. Sf Isaat Sirul.14 Parimile „arrag cugetarea spre eld'V33 Din pricina neştiinţei.

I. Enchiridion. Atunci cand activitalea sa este de naturâ contemplativâ.Neaflundu-« mintea in înţelesuii. fie in latura raţiunii care emite reflect» autonome cu caracter abstract. 101. omul a pierdui întelegerea obârşiei şi a ţclului lor comune şi nu le mai sesizează unitatea lor fundamental. la fel." ea râmâne înlăuntrul inimii si nu se Pffdagogul.. PG 90. lipsite de ori-ce obiectivitale. nu o poate face decât apelând la artificii produse de raţiune. ea îl desparte pe om mi numai de Dumnezeu. sau pe intuiţii sensibilc. scrie Clement Alexandrinul. ci şi de sine... "H.07iKa>ţ). se iiflă cu sigursinta in gâmluri. definite de ea însăşi. înstrăinarea minţii în simţire este treapia cea mai de jos pe care ajungc spiritul uman căzut din cunoaşterea lui Dumnezeu şi din contemplarea natu-rala.). iar nemişcăndu-se potrivit cu firea. 5. or. care. Niimirile dunmrxeiesli. Astfel.i activează sub imperiul senzaţiei. "' Cf. având despre ele o cunoaştere parcehuă. Capelc despre nmostinţă. IbUIenu 4. mintea are o mişcare circulară. iar din pricina relei lui purtari a fost biruit de parlea neraţională a sufletuluiV* înceiând de a-L mai vedea pe Dumnezeu în creaturi şi pe creaturi în Dumnezeu. centnil ontologic al omului şi izvorul tuturor putenlor siile. I. Dionisic AreopagHul. K Oespre mflel. se spnjinâ iiiimai pe principii iirbitrare.i in inţelesuri. de vreme ce sunt legate de perccpţia eronata a omului cazut. s-a asemănat prin aceasta do-biioacelor. 1V. Predai laţiunii. spune despre omul câzut că: „este mişcat împoiriva firii şi în chip neraţional (o\) A. Fie c. Exercitarea ei în activitatea raţională devenită autonomă este o etapă intermediara/0 care însă este şi ea tot o formă de tostrămare .2. Triad*. compozită..102. mintea se află întoarsă spre cele din alară. trăieşte contrar raţiunii. nemaiputând obţine cunoştinţeîn mod spiritual. căci cugctareu lui este moartă. Despiv. crede că lucraiea minţii estc exclusiv raţio-nalâ. ajungând să considere cunoaşterea raţională drept singnnil mod autcn-nc de cunoaştere sau chiar singurul posibil. cum spun Sfinţii Părinţi. 10.i minţii omului/1 Omul căzut.4" Iar atunci când încearcă să-şi unîfice această cunoaştere.47 Iar Sfântul Nichila Stithatul. : Cf. nu se :ifl. 46 41 . eel mai adesea. St Grigorie Palama. omul cade. desem-neaza „omul lâuntric". divizată.Mintea se află uneori in (ma inţelesurilor. Ilie Ecdicul. XUI. Iar aflâiulu-se în giinduri. potrivit naturii sale. 3 . il Cf.*. 253C. care merge de la formele de gândire cele mai empirice şi cele mai puţin organizate până la constructive ingenios elaborate ale cugetării celci mai abstracte. esle cu toale". Râspurmtri călţ* Talaue.Y In starea ei firească.9. Nicodim Aghioritul. Sf. w Cf St Maxim Murturisitoml. mintea era iinitâ cu inima. 7. 110-111: . Dnr aflfindu-sc în simtire. căzut din demnita-tea sa (. aceasta.Premise antrupoUigice te fi socotil pe bună drcptate fără raţiune (logos) si deci se aseamăna cu dobitoacele". înrobil simţurilor. în „robia cugelelor". alteori In cea u gândiuilor şi alleoii in ecu n simţirii": . Prolog. Este ceea ce Părinlii numesc desparţirea mint» de inim. ui limbajul scripturistic şi pnirislic. 1.

Cf. Cali&l şi lgnatie Xanlhopol. 6. B Cf. 24. pentru că ignoră prezenţa în ele a energiilor lui Dumnezeu Cel Unul. 3." „se întoarce acasă şi se ridică prin puterile sale ca să cugele la cele dumnezeieşti'V4 Părăsind lucrarea contemplative şi nemai-având o rnişcare circulară. se revarsâ şi curg într-un flux neincetat. U). XXXI. MacariC Egipteanul. *' Cf. Omilii dnlu>vnic«$H (Col. II). a Cf. 10. 25.^ Sfântul Nichita Stithatul rezumă aslfel efectele ei: „Cumplit lucru esle neştiinţa si mai "Ibidem. ci una în linie dreaptă". 47 . * A se vecfoa. 19. De aceea Marcu Ascetul o numeşte „maica şi doica tiituroi* relelor". Grigorie Palama. Vasilc ccl Mans. 4. 5. XXIII. căci ea divide (axlC«î mintea ($pf\v) oinuloi. mintea se află înlr-o permanentă răspândire. Cf.iOO de cupete. PG 91. Nichiia Stithatul. XXV. Omilii dutunmrtsti (Col. Cuvinle de. Sf. Cele a suit! de capete* 19.Maxim vorbeşte despre „rătâcirea sufletului printre formele văzute ale celor sensibile". felurite şi dezbinate. 2. Urmând minţii.) care ca_ racterizeaza activitatea ei con tempi at ivjS. II). după chipul multiplicităţii sensibile pe care e! însuşi a creat-o şi care nu e. * Sf. 10. IV. Ibidem"' Cf. adevărată schizofrenie spirituals. Gândurile.lspandită şi împărţită de mulţi-mea gândurilor pe care ea însăşi le naste şi de senzaţiile pe care le primeşle. 2?. Sf. hfirţuite şi zăpftcite pe deasupra de mulţi-mea patimiior. 4. şi se răspândeşte în afară. în toate djrecţiile. 1. decât o iluzie zămisliră din ncputinţa lui de a percepe unitatea obiecliva ii făpturilor. . in mod contradictor»!.** rătăcind încolo şi încoace într-o continuă agitaiie/'" opusă stării de linişte (ricruxio. VI. 6. Ibidem. tor. Sf. Macaiie Egipteanul. Omilii dtdwvnicesti (Col. w Sf. devin confuze şi nesiatornice. în sensul etimologic al cuvântuluj. II. Scrisoii. Calisi s't Ignatie Xanlhopol. îirtre ulţii. Isaac Sinil. 5.. . decj din central spiritual al omului. Cele o siild tie rapeie. Separarea minţii de inimă. Pe drept cuvânt Sfântul . Triade. mintea iese din inimă. Sf. duce la divizarea întregului suflet. " Epistohl cthre Nicotae Mmmluit. III). 697C. într-o activitale discursivă în care se risipeşte şi se divizeazăSf\ scoţându-l pe om din sine însuşi şi în afara lui Dumnezeu.:ţ Mysiagogia. 68. 2.spre nevowfă.s7 Astfel. (We . făcând din om o fiinta divizată la toate nivelurile. 2. r. Enchiridion. " Cf. 23. acum multe. pe atăt de ncfaste pe cat de henefică îi era cunoaşterea Lui. S£ Macarie Egipteanul. Nicodim Aghioriml. Vasile eel Mure. Sf. Ill. mate celelalte facultăţi ale omului.''1 dezbinate''' şi împrăştiate'"1 şi risipite în toate laturilefl\ târând în această dezordine şi dezbinare întreaga fîinţă a omului. de fapl. " Sf. cit. Macurie Egipteanul. Oimtii duhovnkeşti (Col. sunt mânate. altădata concentrate şi unificate."* căci sufletul devine cumva mul-liplu. Sf. 12. " Cf.Patohgia oinuUii căzw răspândeşte în afară. > Vedem asttel cum necunoaşterea lui Dumnezeu a produs în om o mulritudine de efecle patologice.

R'iul nu este de la Dumnezeu. Omilii la Hexaettmw* I I . . scrie Sfunlul Grigone de Nyssa. îar apoi a omului. leş. Tâtcuire la Cwitawa Cfmtarifar* II. în care e adunată toatil osânda. 48 . Omul esle nuinii „n&cocitor al rclclor" in IV. înlristarea şi suspinur. loan Diimaschin. ea dezbină puterea cugetatoare m multe şi desparte sufletul din unirea cu Dumnezeu. 4. Grigorie de Nyssa. Dionisie Areopagitul. Tot ce adunâ ea este lipsit de raţiune.48IB: Oespn dcsâvăişlt*. Dogmafica. II.Vasile eel Mare. de arhanghel. 5. 2. Ea face suflctele in care intră întunecate. PG 90. 2\). Tâlcuire fa Cânttmta cântăHhr. nici creaţia. a devenil faciitor şi lucrâtor al răului". n-ar fi fost cu adevarat liber. o înşelătorie: „născocirea voinţei libere a diavolului".. 21.74 care ar fi putut sâ nu existe deloc daca diavolul nu s-ar fi întors împotriva lui Dumnezeu. dcvenind ran. loan Darnaschin. cum am văzut. XII. fund un întuneric de sn-l pipăi cu mAna (cf..71 Astfel. Naşterea unei cunaasteri fantasmatice. raul nu esle o creaţic a lui Dumnezeu. nici nu este in Dumnezeu. este o invenţie. 4. a tost diiitru începul feril de tot râul.'* mai întâi. acest lucru era indispensabil pemru ca libertatea omului să fie desăvărşită.''1 Raul. 23. spun Sfinţii Pârinţi. esle nn produs al voinţei diabolice si al celei omeneşti.Premise iml mpologtcr presus de loale cele cumplile. PG 44. Căci ne face in întregime neraţionali şi nesiinţitori. la omul căziit. omul este eel care. adică s-a înstrăinat ca şi acela de Dumnezeu. Dionisie Aieopagilul. Toate fâpturile au fost la origine cu totiil bune şi vieţuiau în întregime în bine.). VIII. Dintru început răul exista ca posibilitate pentru libertatea omului. * Sf. n Cf. Dacâ omul n-ar fi putut face răul. Desire Nmmrilr dutnttczfliestL IV. Despre Ntmtititv dtOWt&eitfti* IV." . Maxim Mailurisitorul. Ctaânl tmpotriva e!inilort 7. Omiln la Ihwat'itwron* II. 796D. RâspurtsuH căff* Talasie. intr-un anu-rne fel. A se vedea. 20. 28IB IJ Detpm fi'riorie. ' Ihidem* 1 Cf Sf.. Perceperea detirantă a realităţii.Rfiututea care stăpâneşte pe oa-meni. precum neştiinţa în-groşată se face sufleiuliii covArsit de ea adânc pnlpăstios de iad. 10. diavolul. IV. care s-a lăsat înşelat de Satana si a urmal calea lui. n Cf Sf. nu se cerea Cel*30Qdecapet*t 19. b) Răul ca ireatitafe. Râul exista într-adevâr în Rai. 30. PG 46. Cf* Sf. diavolul însuşi a fosl creut bun de către Dumnezeu şi prin voia sa a cSzul din starea sa dintâi. DogtrtOtica* IV. de sisemenea: Omilii la Ecrhtsiivst.7* ne-aflându-se vreun rău creal de Dumnezeu (. Atamisie eel Mare. nici n-a fost de la început"/*1 Dumnezeu n-a creal răul. : Amistil formula esle aplicatâ şi diavolului de Sf. Sf. o născocire. însuşi lacându-se născocitor al lelelor. ci a diavolului şi a omului care conlucreazâ cu acela. Prolog. dar acest rău nu-l atingea nici pe om. PG 44. Vasile eel Mare. Sf. Numai ca simplă posibilitate răul constituia o condiţie a libertăţii omului.. omul de bunăvoie a adus-o asupra sa. durerea. 3. în persoana Şarpelui. şi care ar fi rămas numai In el şi în ceilalţi îngeri căzuţi dacă omul n-ar fi primil sa-l urmeze. prin înşelarea diavolului. Adam. 253B.

temci al fiinţei sale. Şi ajungând in afară de sine. adică veşnica Lui putere şi diimnezeire" (Rom. El este nonexistenţă întrucât este necunoaştere. 7. spune Sfântul Atanasie. /mum. mai mull. îşi naluceşte întunericul fărS să fie întuneric şi umblă rităcind în întu-neric. Omul care (rîîieşle în afara Lui nu poate cunoaşte deciit neantul. Dionisiy Areopagitul. omul ajunge la o cunoaştere care. TrtUiu desprt întntptuva dminluliii. Despnr Nnmiiile dumnezeieşti. chiar atunci când crede că şlie ceva. luand neantul pe care-1 scruiează* cu mintea lui întunecata drept realitate. 3. 7: . respingând gândul binelui.Patohgiti tmmliiî rdziii actualizarea acestei posibilitftţi. ci. 4. . 20). spune îh coniinuare Sfilnt. nu a mai vâzut prin puterea din el pe Dumnezeu-Cuvâniul. el există ca negaţic. „Cele rele. au început sa gândească şi să-şi nascocească cele ce nu sow". 5. nici „raţiunile" spirituale ale celor create. el este o fantasmagorie. poate fi privitfl ca ficţiune. după care a lost facut. * Cf. în timp ce. el este pur şi simplu non-existenţă. s-au golil şi de existenţă". PG 90. Omilii ia llcMiemeron. au fost plăsmuite prin gândurile omeneşti". Dimpotrivâ. " i'raiot aUprt) înlruparefi Ciivânluliii. căzând de multe ori şi rostogolindu-se în gropi şi socotind c3 nu e luCuvânl imfHiiriva el/ni/or. necorespun-zfmd firii sale auientice. 13. scrie Sffmtul Atana-sie. Prolog. negare. omul ajunge să de-lireze. Sf. DtSpre feciorie. un produs al imaginaţiei sale. Kl „pretutindenea este şi toate le plineşte".. 3. născoceşte cele ce nu sunl şi le dă chip lor. închizând ochii. 19-35. după cum El însuşi i-a descoperit lui Moise: „Eu sum Cel ce sunî" (leş.u1 Atanasie. ajunge să nu mai cunoască nirnic. făcflndu-şi vădită nebunia: „Zis-acel nebun in inima sa: Nu este Dumnezeu !".7* Dumnezeu singur fiind fiinţă cu adevăral şi în mod absoluţ. Maxim MOrlurisitonil. Privind creaţia ca lipsita de Dumnezeu. 4.Strâmbân-du-se astfel şi uitând cît este dupâ chipul lui Dumnezeu ccl bun. Nu numai că răul esie o născocire. Grigorie cle Nyssa. spune Psalmistul (Ps. Ataitiisie cel Mure. o fantasml „Oamenii. 8. Sf. omul rămâne în faţa unei realităţi goliie de orice semnificaţie. 2. 253AB.76 Aceasta nu înseamnă că el nu există într-un anume fel." ' Ne-maivăzând chipul lui Dumnezeu din el. Vasile ccl Mure. * Cuvâni irnpntrivii f/inihr. având ochii sufletului închişi.. Cuvânl tmpolriva elxnihr. săvârşirea lui efectivă. I. Sf. Sf. Şi. aşa cum vom arâta în conlinuare. uitare de Dumnezeu care esle Fiinţa prin excelenţă. cineva. 1). respingere. izvor a tol ce există şi adevărata existenţă a tuturor celor ce sunt.^ Sfinţii Părinţi spun că răul nu are subslanţă. el ajunge sa cunoasca* neantul.. & 7 s 4*> . „Căci piecum atunci efmd apare soarele şi lot pămantul e luminai de lumina lui. înţelegându-se din făpturi. 7. XI. Cf. XH. 4-5: „Râul nu arc o exislenţa vie însufleţiitV'..77 Lepădând eunoaşierea de Dumnezeu. deşi „cele nevazute ale Lui se văd de la facereu lumii. II. n Ibidem. Cunoscându-se pe sine şi făpturilc în afara lui Dumnezeu. 14). omul. „Golindu-se de găndul la Dumnezeu. IV.mi exista vreo substanţa B lâiilni". R&ptwsuH retire Tahsie. in realitate. săvârşirea râului nu putea duce decât la căderea oinului din desăvârşirea sa iniţială.

I). |e priveşte ca pe ceva absolut. XII. în orice efort dedicate unei fiinţe luatâ în sine. 11 Cf.*1 delir. în care crenturile sunt explicit definite ca zei.Din pricimi nebnnici lor. căci părându-i-se că vede nu vede nîcidecum. la fel nu mi se par sănătoşi la minte cei ce nu recunosc pe Dumnezeu şi nu cred in Cuvăntul (Raţiunea) Lui. tot aşa şi sufletul oamenilor. Găsiin idolatrie.*0 Acest fel de cunoaştere delirantă a omului păcâtos se manifests şi într-un all fel. acesl mod de cunoaşlere nu este decât pură imaginaţie. Maxim Mârturisîtorul. 3). Dc aceea Sfântul Atanasie eel Mare. mintea stâ $i se umftgeşte în lume" Ktmilii diihovniccftl. Mnciiric Egipteanul spune ciî „cle la ciilcarea poruncii de câtre Adam. Grigorie de Nyssu. pentru omul cflzut. pe Care-L neagă. : Cuvânl împotriva elinihr. Mânluitorul tuturor. închizându-şi ochii prin care poate vedea pe Dumnezeu. ele ajungând s«1 uzurpe în mintea lui locul cuvenit lui Dumnezeu. Domnul nostru lisus Hristos. Cultul creaturilor înlocuieşte. iar nu lui Dumnezeu. Sf. 50 . toate fîinţele îşi au sensul. 203). Depărtăndu-se de Dumnezeu. Avem de-a face cu o atitudine " Ibidem. omul priveşte crealurile ca indepcndeii-te de Crealorul lor. spune: „Aceştia sunt tare nebuni şi orbi. deşi i se pare că face ceva. ci. RdspWUttrt către 'falmie. dacă n-ar fi lucrat un ineşter de corâbii. în care se inişcă. Prolog. Sf. alfa şi omega oricârei fiîpturi.CoLB. Această lume pe care omul o priveşte ca existând în afara lui Dumnezeu nu este decăt o fantasmd.82 Pierzând înţelegerea legăturii fiinţelor cu Dumnezeu. Pentni că sufle-lul a fost făcul ca să vadă pe Dumnezeu şi să fîe luminat de El. prin care Tatăl orânduieşte şi susţine şi poartă de grijă de toate". Or.XXtV. adoraţia cuvenită Creatomlui. omul. B Cf. Sf. 47. C?ici cum ar fi cunoscut clădireii. Gâsim o compuralie asemănătoare In Grigoiie lie Nyssa. Viafti tui Moise (U. şi a o privi in afara aceslei legături ontologice înseamnă a n-o cunoaşte în mod real. sau lira. ci a o cunoaşte aşa cum nu este. şi nu şlie câ nu face nimic. Sf. vorbind de-spre oamenii care privesc cele create fără aşi înălţa mintea la Creatorul lor. 7. şi deci a caracterului lor relativ. ci întuneric. în orice activitate.. iluzie. PG 90. de vreme ce tot ce există prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu există. eel ce găndeşte aşa e nebun şi dincolo de orice nebunie. Dejpre feciorit'. căci el crede cfi universul existii prin sine. Orice fiinţă este prin natura ei legată de Dumnezeu. Antonie eel Mure: . o iluzie produsă de o minte care aiureazâ. precum s-a stricat. Căci dă un chip celor ce nu sum şi ceea ce s-a săvârşit nu răinâne cum S-a săvârşit. valoarea şi realitatea de la Dumnezeu. şi-a născocit cele rele. deci. in loc ca acestea sa-i fie recunoscute ca venind de la Dumnezeu. Dar în locul lui Dumnezeu. el a căutatcele stricacioase şi mtunericul". inevitabil. Cf. sau corabia.Premise imlrofmlogice mină. începutul şi sfârşitul. o valoare şi un sens în sine. dacâ n-ar fi clădit un arhitect şi dacă n-ar fi armonizat-o un muzician ? Precum. ci şi de fiecare data când omul acordă unei fiinţe o finalitate. ei nu-L cunosc pe Dumnezeu si mi-I nduc laudu ca FacîUorului lor" {Scnsoarea V. 2. 257B. Avem de-a face cu idolatrie nu numai în cazul formelor religioase orga-nizate. de asemenea. prin mijlocirea ei. aşa şi apare.

de fiecare datâ când omul nu mai sestzează „raţiunile" ei spirituale şi encrgiile dumnezeieşti prezenie în ea. şi-au inchipuil celc văzute că sunt zeî. Efes. 25) şi au îndumnczeit lucrurile în locul cauzei lor. din pricuia prostiei şi nebumei lor" (Despre diavol. Astfel.8*1 Inchinandu-se creaturilor. slujind faplurii in locul Facalorului".căci au făurit idoli în locul adevărului şi au cinstit mai mult cele ce nu sunt.. încât. Clement Alexandrinul scric şi el: „Niniic mi mi se pare că a umplut mai mull ile nebunie (ucciAct) viuţa omenească precum îndclctnicirea cti atăta râvnă de cele material e" iC'uvi'mi de indeitm vâtre clem. Astfel înţe-leasă. Sfăntul Atana-siecel Mare scrie: „Oamenii ajunşi fărâde miiite (nebuni) au nesocotit harul dat lor şi prin aceasta au întors atât de mult spaiele lui Dumnezeu si au lulbu-ral atât de mult sufletul lor.8* Şi. I. pătimind astfel un lucru nebunesc si plin de impielute". 13. X. Adevărul însuşi. I In 5. pe lăngă allele: Crrrtslitnfiile apustolice. înlr-un amime fel se închide în sine. şi în loc de Dumnezeu au zeificat cele ce nu sum. 17. 11. s-au închin. Clement Alexandrinul. ajutfindu-l să se înalţe spre Creatorul ei. omul s-a lipsit de M Tratat despre tMni/xirea Cuvântnttd... Cf. 47. adevarul oricărei fiinţe şi izvor a tot adevărul (In I. în loc să-L descopere. puţin mai sus. I. când îucetează de a-L revela.. Sf. II. 96. I). Per. Urmând învăţâturii Aposlolului. slava pe care se cuvine s-o aducă.. al Creatorului şi Slapânuhii Dumnezeu". Cf. 21-23).it cenilui. Cmvbtf de mdemn cat re elem (Pmtrcpticul).! pentni Dumnezeu. Cuvânt despre Pnnidenţd. 6). "'' Ibiditn. in locul Creatorului. 32. 51 . 25). toţi Sfinţii Părinţi vâd în idolatrie o forma de nebunie spiritual. 4. V. înlăturând cunoştinţa Lui şi credinţa in El. spune încă: „Şi neexistând nimeni afară dc Sine (de Cuvânt). au cinstit cele ce nu sunt. u Cuvi'tiu tmpotriva eiinitor.5. 15. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi iil târâloarelor" (Rom.*4 Jar in altă parte spune: „învăţând oamenii sa născocească pe seama lor rauuitea. au uitat de cunoştinţa de Dumnezeu şi şi-au plăsmuit zei în locul Lui . şi uitând de cunoştinţa de Dumnezeu. Teodoret al Cirului. 17. fiinţa II ascunde pe Dumnezeu.. 2. 4. şi-au plăsmuit şi pe zeii care nu sunt (.. 8. 4. fo-losindu-se dc o raţiune fermecată. în loc de a fi pentru om un fel de treaptă. 580A. Sfântul Pavel numeşte aceasta nebunie: „S-au rătticit în gândurile lor şi iniiTia lor cea nesocotită s-a întunecat. 16.!.. adică. A se vedea. 1. 15. Via)» lui Simeon eel Bătran. Istoiia cdiugârHor din EfiijH. 9. I. Vu-fite sjiiifilor pusttuci dhi Sfito. mai bine zis de o lipsa de raţiune. X.PârSsindu-L pe Dumnezeu. in locul lui Dumnezeu Cel ce este. Necunoscandu-L pe Dumnezeu. au ajuns nebuni. In mod curent fonmele de idolatiie ale pilgfinismiilui au tost privite de Sfinţii Pâiinti ca forme de nebunie. ailfcl spus. I. 14. lui Dumnezeu.) Pierzându-şi mtntea. VI. care definesc adevărala ei naturft. peniru câ slăveau zidirea în locul Ziditorului (cf. care nu este. 3. 6). 1. uamenii an „schimbat ade-vârul lui Dumnezeu în minciună" (Rom. prin mijlocirea ei. redusă la neani de neştiinţa lui. totuşi unii oameni fâră minte. 8.. 26. 21. loan Gtirâ dc Aur: . Rom. Şi atunci omul îi atribuie unei creaturi. 99. Zicând că sunl înţelepţi.PaiologUt omului ctîztit idolatră faţâ de o fiinţă dc fiecare dată când ea încetează de a mai fi transparent. 4. ci şi ceru] şi pămantul şi toate cele din ele atârnând de El.

Omlltt dutwvniveşii (Col. 39. creată de el. omul căzut. Cf. > '<hmUifaMat. îţi voi spune şi eu că trebuie să crezi mai mull in cele pe care nu le vezi decât în cele pe care le vezi. 2 Cor. rămânând într-o permanent. aparcnţa. „lar acoperămâiil (văl) este înşelăciunea senzaţiilor care leaga sufletul de suprafeţele lucrurilor sen-sibile şi împiedica rrecerea lui la cele inteligibile"/1 Socolind ca adevărale cele care îi par lui aşa.l crezi numai în ce vezi.92 Şi voind să-i aducă pe ascultătorii săi pe calea cunoaşterii celei adevărafe. Origen.păcăroşii.. 18)". (sufletul). ci cu cei mimiţi «mime trupească» (Col.'" La rândul său. XVII. w Cf. "' Ambigtm. spunand despre omul pacătos cfi este „cu adevârat lipsil de minte (. 9-10. „Sunt mai lipsili de minte decât măgarii. 4. PG9I. spune Origen. crezand că vede. I II2B. omul căzut vede totul de-a-ndoaselea. iar ceea ce este cu adevărat real . el ajunge la o falsa înţelegere a lor: . este de fapi orb (Is 6. cum spune Sianlul loan Gură de Aur. necunoscând adevărata semnificaţie a celor existente şi nici ra-porturile dinire ele. i i i i . adică dincolo de lucruri aşa cum apar ele simţurilor. i in Duhul şi. 2.B? Omul căzut traieşte astfel într-o lume falsificată. '."" El vede aici o forma de nebunie.! iluzie. II. w Ibidem.). o consideră drept realitate de-plină. Giigoric Palnma.. totuşi sunt adevărate".realitatea spirituals. I. 52 .'" Cum vedem. care.! ' Cairr Staghirie A&cetul..1" Ceea ce este cel mai puţfa real. 10.-i<X\\\. tBtâl minciunii (In 8. iar binele rau.. \ 73. pentru că socotesc îndoielnice cele ce sunt mai limpezi decât cele ce se vad'\ spune Sfântul loan Gură de Aur. în faţa minţii sale sră un fel de văl care-l împiedică să sesi-zezc ceea ce este dincolo de fcnomene. nu vad cu ochii înţelegători. el adaugă: „Dacă spui că trebuie s. a ajuns jucăria puterilor potrivnice. introduce cea mai desăvărşita confuzie în percepcrea realităţii.Premise antropoUtgice once posibilitate de cunoaştere adevărată. Acestea l-au scos din minţi şi au tocii fnclinarea lui sprc cele cereşti. XLV. socoteşte răul bine. drept cevu mai puţin real şi chiar ceva ce nu există deloc. din pricina înţelegerii sale devenilă irupească. el ia drept adevărat ceea ce este fals. văzând astfel toate lucrurile deformate din pricina păcatului şi a patimilor. Omilii la Ccnieo Nmteiv'. Aceaslă confuzie este sporitii prin lucrarea Celui Rail. Triade. Par ciudate cuvintele mele. 2.. neînţelegând ce sunl ele în esen-ţa lor inteligibila. lumea lui este o lume cu susul în jos. Sfântul Macarie Egipteanul subliniaza rolul lucrării diavoleşti în această confuzie şi iluzie: „Din cauză câ a încălcat porunca. judccă lucrurile după aparenţa lor sensibilă. IT». inteligibilâ şi dmnnezeiascu -. 44). încAt e] nu mai vede cele ce i-au făcut şi crede că aşa a fost de la începul". .5. El nu mai sesizeazS prin duhul său i v . 4). sănătoşi şi buni. „tulbu-ră în chip nenorocit cugetul nostru şi face să râtâcească judecata noastră cu privire la dreapta preţuire a lucrurilor".'*4 " Cf. necunoscând adevărata natură a lucrurilor". " Ibidem. In 9. i i c . Sf. ireiilă. în delirul său. II. 5.

cu lotul relative. 1. care încearca" sa unifice cunoştinţele. să varieze potrivit valorilor la care se ra-porteazâ aceste conştiinţe şi scopurilor pe care ele le urmăresc. ci.''5 Dar cunoştinţele pe cans le capatfi in acest fel sum immai parţiale. "'TntuieA. podoaba. dar simtind în continuare setea de a cunoaşte. diferile.l s-a attns o anumitâ obieclivitate sau s-a ajuns la un adevăr . Nici cunoş-timele stiintiflce nu sunt neutre.'''' EpistotĂ CtUnNîcofffe Af/inahtif. au ajuns sâ se inţeleaga.Patologîa i'iiuiliii ceiztil Pierzand înţelegerea adevăraiă a realităţii. Această proiecţie poafe. nu poate face aceasta decăt în mod artificial.6.ca în cazul cunoaşterii ştiinţifice -. Epislemologia c on tempo™-nă reciinouşte. „Când cunoaşterea urmeazâ poftelor trupeşti. în decăderea care lor comună. Arhim. ele Stall în legătură cu scopurile oamenilor. cum subliniaza Sfântul Grigorie Palama -care se întalneşte în aceastîl privinţă cu reflecţiile epistemologice ccle niai moderne -. deşi nu face aceasi. după cum am mai SpuS. de vreme ce suiit definite de o mime neputincioasă şi deformantl Cunoaşterea raţională. p. slava deşartil. Niimai în Daninezcu omul poale dobântli o cunoaşiere perfect iidecvată ohir. ea adOflS aceste moduri: bogăţia.lzui. ci la o mul(ime de cunoştinţe. omul căzut ajunge nu la o altît nnică cunoaştere. ca tin a care descrie modal de cunoaşterc a omiiliii c. mini cunoscin.''7 şi acolo unde pare c. deci. concepţia „idealistS" cu privire la cunouşiere e$te ce:i jiilfvâiairi. 10. a meş-teşiigurilor şi a învslţiiturilor şi celelalte care înciinuneazâ" trupul în lumea aceasta văzutâ". chiai' opuse. schinibâtoare. cautyrea sârgujloare a înţelepciunii rationale. ci au şi scopul de a-i satisface nevoile. din pricina convenţiilor pe care şi le-a stabilit ea însjlşi şi care sunt. „îşi iau forma dupâ gatidirea celor care se folosesc de ele şi se schimba cu uşurinţă după punctul de vedere al celor care le deţin'V'* Aceasta este cu aiât mai adevărat cu cât cunoştinţelc omului nu vin numai sil umple vidul intelectuaJ creat prin pierderea modului de cunoastere spiritual. câ şrirnţa nu cunoaştc realitaitea aşa aim cste. Paris. eel mai adesea de ordin material. şi care. care nu au în sine nici itrmă de obiectivitate. l)i). care e potrivitfi cu ciirmuirea lumii acesteia şi din care (âsnesc noutăţile născocirilor. pioiecţii iluzorii ale conştiinţei sale decazute. '" Cf. omul nu face decât să cla-sez-c ce|e aparente. cele mai inulre. Sfânlul Marcu Ascetul spune aslfel că necnnoaşterea şi uitarea de Dnmnezeu „tulbura sufletu) printr-o grozavft şi nesiatornicâ curiozitaie".i în mod conşiîenl. Din panel clc v^deie filosofic. pe car? o avea în Duhul Slant.'"' Diversele cunoştinţe ale oniului mi sunt astfel decăl. Prin aceste substitute ale cunoaşterii. înir-un anume fel. 53 . " ('iti'iiur desjire nevtniiţă. Sfarcfn/Situatt. aceasta obiectivimte şi acest adevar reprezintâ doar un acord provizoriu al unor conştiinţe care operează cu acelaşi l i p de proiecţie şi care. cle ullfel. 63. sunt dictate de patimi. ca şi realităţile fenomena-le cunoscuie. Sofronie. de altfel. corespunzătoare muJlitudinii de aparenţe prinire care se mişcă. 1973. depăşind formele aleatorii ale percepţiei sensibile. tihna trupului.

apa-rent. De asemenca.. Ibidem. 24. 126. IM Despre viaţa hi Hrislos. Nichita SliUiatul. XX. 1 Cf. IV. întrucât este goală de orice grijă de Dumnezeu şi aduce o neputinţfl raţională în cugetare. a se vedea Fer. I. „Această cunoaştere. 77). Tntiamenftil boUior eUtiesti... Isaia Pustnicul. Qesprtf Numitilc dtimitezeiesti. IV. între allele. însă ele nu-i sunt de nici un folos temeinic. 15. 5. este cu adevărut o neconoaştere a orică-mi lucru bun". spune Sfântul Nicolae Cabasila. 23: Nichita Siiiliatul. să tindă spre înalţarea la El şi spre unirea cu El. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Tot iistfel.. punând-o sub stăpflnirea trupului. cum e cazul la Sf. Isaac Sirul. cu miijorilalea Sfinţiloi PărinU grecî nu folosesc fcnnentil femth^iia nunwi pentni dorinţcle siinţuale. Cuvinte <mefice. 58). spune Sfântul Simeon Noul Teolog. 68. îi pot umple golul pe care îl resimte. de asemeneu. II. feju9ty. iar urechea pentru sunete şi toate celelaltc după rostul lor. „se numeşte cunoştinţă deşarta. 55. potrivit naturii ei.10' şi care o păstrează sănâtoasă. Cunoaşterea irupească.IM „Dacă ochiul a fost fa-cut anume ca sa caute lumina şi să se sature de ea. in cadnil dcinonslraUei noasti'e.. < 'tit SOOdectSHtiA. "" Caieheze. Dionisic Aieopugilul. EJUGUJITI-CIK6V. Cele MKt de ceipele. 1"* Spre „Hrislos.iţ) a fost sădită in firea sa pentru a putea să-L dorească pe Dumnezeu. atunci dorinţa sufletului se împlineşte numai când îl află pe Dumnezeu". Sf. Maxim Murturisilorul. Maxim Marturisitorul (vezi. 54 .. Facultatea poftitoare (eni0\îu>la. cut si pe cea u simţurilor.. 90. este toată râvna". 20-21. Cele M)decapeie.100 Nespunând niitiic despre Dumnezeu. Dionisic Areopagitul. SI". când e vorba de iubirea oniutui fata" de Dumnezeu (cf. Prolog. II. 24-26. "' Caieheze. I.. nici despre creaturile de care acesta este răspunzător din punct de vedcre spiritual. Citpele despre irezvie. ca nu spune nimic esenţial nici despre om. care este îndumnezeirea lui. 14. 16. wihifl Sinailul./'remise uturopolojrice Toate acestea îi pot oferi omului iluzia unei verilabile cunoaşteri şi. V. 16. 49. ci mi ezitâ sa foloseascfi cuvilntitl ipcoc.103 Aceasta constituie folosirea fireascâ a acestci facultăţi. spune Sfântul Isaac Sirul. ci şi pentru a desemnu clorirea lui Dumnezeu (in afarS de Sfântul Maxim Miuiuiisitoml. Rospumuri nitre Talosle. Cuviiiie despre newtinfa. Grija ei este cu totul in lumea aceasta". I.Ti 5\jyau. Despre Nu/tiirile diiimiezeieşlî.t desemna afât placcrea dc ordin spiritual. XV. fidspwisioi caitv iolasie. : Este de remarcat. Cele 15 ca/tete. " Nichita Stilhatul. 12).101 2. cuvnnlul tfic'fi) pentni . I. Palologia dorinţei şi a plăcerii a) Dtvierea dorinţei şi perveptirea plâcerii Omul a tost creal In vederea unirii cu Dumnezeu.13' "H. Ei folosesc. prinrce alţii. Teodorri al Cirului. Tniiatnl pnuiic. Dumnezeul nostru.irtiic. Evugrie. pentru că nuşi poate împlini prin ele adevăratul său destin.

('while despre nevomfd. 75. 115 Sf. scolia 22).10'' „Această plăcerc (u5ovn. 64. PG 44. 61 (p. XIX.sufletu! sit vicze şi să subzisle în dumnezeitea Lui şi sa ajiingă" la viaţa nemiiritoaie si să se dcsfitlcze de o placere nestricacioasa' şi de o shivă negrăitu". Sf. potrivit scopului naturii sale înseşi. Macaiie Egipleanul scrie c5 i»uuuii us a puteii .. 111 Cf. Stromate.108 „Zidind Urea omenească. Arnbigua. omul nu cunoştea plăcerile „amestecate". îndrep-lându-şi spre El „toatfl puterea lui de iubire""* şi de la El avându-şi desfă-tarea. 117 Despre facerea omului. „unirea sufletului cu ("n\ . lot ce poate fi mai vrednic <lc dorit: „încununarea tuturor celor clorite. omul primeşte o placere nemărginitâ .8 Despre feciorie.i nu există decât o singurâ bucurie..107 De orice dorinţa este legatâ o plăcere. A se vedea. Despre feciorie. 1353C. 29. "'' Ibidem."2 Tot aşa. ci „binefacerea cea una a omului era bucuria de Binele eel desâvârşit". 110 Sf. Nicolae Cabasila. lidspumurt către Talasie.114 Adam în starea sa originară. 55. Pantfrazd în 150 de capete. 36. V. 336-337). PG44. Origorie de Nyssn aratfi cfi Eden înseamnă „placere curatfl" (Dexpre facerea onutlui. 111. Despre facerea omului.. in Rai. PG 44. Psalmist ul spune: „Desfăteazîl-ie in Domnul" (Ps.uue la Total nosiru. Capete %uosiice. la fel. XII. 9. 196D). nu dorea nimic ahceva decâl pe Dumnezeu. Maxim Mfliturisitoml. Cuvânr hupoiriva e-/inilor. era starea fîreus-că a întregii umanităţi. este îndumnezeirea". învaţă Sfâiitul Maxim Marturisitorul. Sf.î . Despre viaja m Hristos. 4. VI. Isaac Sirul. I'nuaitil pnuiic. Sf. o spunem încă o datâ. Vorbind despre venirea Ciivânrului lui Dumnezeu in (rap penlni ii lestaina nulimi umanfl. care.. PG 44. 1.numitâ do Hristos „bucurie deplină" (In 15. 106.. pe care n-ar putea-o dobândi în alt fel. XIX. 120. Singur Dumnezeu era pentru om izvorul plâcerilor: „Numai in El tşi afla omul desfâtarea". I97B. Alanusie ecl Mare. Dumnezeu a dat minţii ei o unumită capacitate dc plăcerc. Cf. spune tot el In alta parte. Sf. pentru că orice este în afara lui Dumnezeu. 11 ' T. Grigorie de Nyssa. II. bucuria. XX. Sf.. 38. PG 91. „dobândireacelordumnezeieşti". 2. 32. 11)111 -. fiind mărginit. Vezi şi: Marele nivimt caicheiic. Maxim Marturisitorul. Clement Alexandrinul. 197B. Talasie. 4). 55 !.'HI tul".I'atologia onuihu câzui Unirea cu El este pentru om. numeste 6cui] „plăcerea snfletuhii după virtute" {Râspuwuti câlre. 67). Maxim Maituiisitorul. IV. de asemenea."1 şi o unică plăcere. căci prin îrnpărtăşirea din viaţa lui Dumnezeu Cel nemărginit. omul primeşte o bucurie duhovniceasca" de nespus. prin care să se poată bucura în chip tainic de El".8. Sfântul Maxim spune c. 58.) dumnezeiască şi preaferici-lă""c este pentru om suprema bucurie.itiifnm'i in ISO de capete..d. XIX. PG 90. Sf. IW kăspwsurt călre Talasie. spune Sfântul Vasile eel Mare. 200C. spune Sfântul Grigoric de Nyssa. din îndreptarea fircaseă a dorinţei sale spre Dumnezeu. 49. Evagrie. * Cf. 8. nu poate produce decât o plăcere neîndcstulătoare şi mărginită."7 Altfel Despre Sfăniul Dull. 92. fericirea. 901 A. Sf. IX. il'. 849D. I.

adic<t în Dumnezeu. sfâr-şindu-se în Dumnezeu". 1305D-I308A. CttVâfH iiripotriva t'tinilur. contrar l'irii şi f3ră de minte (ftfofrcai:. iar apoi să unească cele sensibile cu cele iiUcligibile. fagoi. lv Ambigm..'" tiiisfittnsif'i rtrire Talash. IM nicuire U.M Dar Adam. s.Cf.273).l unifice creaţia sensibilâ. de bunăvoie.. 1. şi-a pcrverlit astfel propria natura: „După ce a fost creat. dar care erau mai apropiate şi mai lesne de dobandit'31 decât plâcerile spiritu-ale spre care îl îndemna firea sa.Dumnezeu. l-a fndcmnat cu viclenie să-şi mute dorinta de la Dumnezeu şi s-o în-drepte spre cele necuvenite. pizmuindu-l"" pe om peniru bucuria duhovnicească care-i era menila.). „ca o legătură naturală ce mijloceşte prin părţile sale inire extremităţile universului şi aduce în sine la imitate cele despărţite după fire printr-o mare distant. 9WC <p..13 Omul a fost astfel ispirit de diavol spre placed care îi erau necunoscuie încă. Sf. IM Cf. Vezi. nu a creat împreună cu ea plflcerea..11" Diavolul.hl: Sf. -. spune Sfântul Maxim. care a zidit fire a omenească. „ca un laborator ce ţine şi leagâ roaie la un loc". l305B. Il>. '" Cf. Omiliichihuvnic^li (Col. Dumnezeu a randuit ea omul „sil faca aratată prin sine marea tain. l-a convins pe om să-şi mute dorinţa sufletului de la ceea ce estfi îngăduit la ceea ce este oprit şi să se abată spre caJcarea poruncii dumnezeieşti"... s-a abătul de la acest ţel. Macaiie Egipteanul. '" Aceasta triisfrtira este des subliniatit de Sfinţii Paiinţi. 56 . '*' Cf. spune Sfântul Maxim Marturisitorul. Sf. 6. 2. Sf... 16}. de pil. abuzand de puterea naturalâ data lui prin creaţie spre unirea celor despărţite. fa/eit ttostru. 61. care in final l-ar fi dus la unirea cu Dumnezeu.I'ri-iiiise aiitropoloRtce spus. lucru de care Dumnezeu. PG9I. XIII. Adam era merlit să se bucure şi de realitaţile sensibile (cf. m INttem. unire ce înainteaza în sus şi pe rând de la cele ime-diate la cele mai îndepărtate şi dc la cele mai de jos la cele mai înalle. ibidem. prin amagire.raţiunîlor" lor spi-rituale. s-a mi scat. 1305 C. Maxim Mâmirisitoml. la rnceput omul nu cunoştea plâcerea legată de s i n i ţ u n . din siin-ţire". pe el $i întreaga creaţ ie unifi-cafâ în el. Marek atvânţ caielwiic. A'anasie eel Mare. „care este peste toate". Prolog.. prin cunoaşterea şi contemplarea ra-tumilor (foxoi) din lucruri şi prin iubire. „Diavolul. Sfântul Maxim învaţă câ" Dumnezeu. voise să-l ferească. şi de care nu se împartăşea încă decât în purte. printr-o rea folosire a liberlaţii sale.1-a introdus între ftpturi ca eel din urmâ pe om". prin porunca Sa. Plâccrile pe care i le punea înainte Cel Rău erau legate de dorirea celor sensibile. 106. ca mai vârtos să despartă cele unite".!". pe care omul în starea cea dintăi nu le cunoştea ca atare. RăspitnsuH câtn Taîasie.! a (intei dumnezeieşti: unirea armonioasâ a extremitflţi-lor din fîpturi între ele.125 El trebuia ca. prin intermediul . Ftfc. urmând să intre în stApanirea lor deplină la capăiul creşterii sale du-hovniceşti. 3..l?ţ Adam a început să privcască şi sS dorească '. Grigorie de Nyssu. I308C.'" dar în chip spirilual. PG 90. omul.

iubire pe care Sfînţii Pflriiiţi. cum nu trebuia. şi senzaţia mişcadî cle poftă aajflO plăcerea când atinge hicml sensibil" ţAftfblgUO. vrfiad s. întorcând spre materie dorinlu lui cea după fire". care-l îndepârteaza de Dumnezeu. De aceea şi-au dcspărţit minlea lor de cele inteligibile şi au începur să se priveasca pe ei însişi. „încercând să dobândească. iitipriinaiul senZAţiei o fonaa. 1 Trebuie să lemiircăm. Maxim Mărtiirisitonil. deci a trupului. la legiiiuii sexuale şi cclc asemeneu. M56C.jn locul frumuseţii imeligibile. au cazut în poflele lor. PG91 M12C). Has/wmuii c/tfre Tatasiâ. aceaslă deviere a puierii poftitoare a omului.I'atologia omsihii aizut crealurile.ue apiirţin sufleiiilui în sine {. 888C. şi nu dupa" Dumnezeu". Fitndca plâcerea nu cs(e altceva decfil o forma" a senzaţiei modelaie în organul simlului prin vreun lucrii sensibil. lar privindu-se pe ei inşişi şi cunoscându-şi trupul si celelalie lucruri sensibile şi lăsăndu-se amăgiti de ele.1 se bucure de ele in sine şi numui pentru sine. au căuial mai VftrtGS cele mai apropiate de ei.1'" lar Sfiintul Chiril de Scythopolis spune şi el: . prin dulceaţa plăcerilor trupeşti. fără Dumnezeu şi ina-iiue de Dumnezeu. o tluul cu Sf.şi realitatea sensibila. cum zice Sfântul Maxim. 12.no Incetând de a-L mai dofi şi iubi pe Dumnezeu. i vita sjwiiithâ Sava. spune Sfântul Grigorie de Nyssa.. loim Danuischi». Sfântul Maxim arată că „lipindu-se de cele stricăcioase.1" Explicând acest proces. Adam a ales ceea ce a părut desfătator pentru ochii săi trupeşti".111 „Oamenii. omul a început să se iubeascâ pe sine . In mod egoist. XII.113 Aceaslă abatere a doririi lu i Dumnezeu. nesocotind cele bune şi lenevindu-se cu înţelegerea.126 Asrfe! el a înlocuit dorinţa şi place rea de ordin duhovnicesc. Sf. unelc sunl suHeteşti.Dînrre plitceri. conforme firii sale. sau. care îi era proprie dupa fire. spune Sfântul Alanasie eel Mare... Căci pofta adângaliî la senzah'c sc transforms in plitcere.) Trupeşti sunl acelea la care particîp» $i suflelnl ţa' trtipal. Maxim Mâmirisitoriil explicâ* plucerea de onlin siinuial şi relatia ei cu ilorinţa dc acelaşi fel. Dnr nimeni nu va găsi pliiceri proprii nurniii rnipiilui" (DoRiniitivri. place rile şi desfatarea. spre '*7W<fem. allege (nipeşli. o numesc filautic (OiActvrta) . PG 90.42. Pentru aceasta se mmiesc triipeşti toale cele care sc lapoiicaza la hranil. Sf. 13). spunând: J'lacerea pcniru cek Opnte se nuşte (lînlr-o pa. 57 . scoţând de aici îiuiinte din sine şi din aceasta. alegând cele ale lor în locul contemplării lui Dumnezeu". şi mai ales Sfântul Maxim Mâi'Hirisitonil. lar mai aproape le-au fost Irupul $i simţurilc ucestuia. cu o dorin'a şi o plăcere impesti. 1" lâtruirc lo Tolăl noslm. cele ale lui Dumnezeu. prin niijlocirea Iucrarti sîmţurilor. sadita" în firea omeneiisca. 3. 4.smiu1 faţâ de ceva sensibil. 61!* /)fSf>rt'Ji'iwrir. potrivnice firii13' „Plăcerea pe care a ajuns omul s-o cunoască prin inşt-'lâeiunea diavolului i s-a fâcul pricinu căderii". II. Snfleieşti sum acelca c. '•': Cf. adică în afara lui Dumnezeu. sau un mod ai lncriirii simţuriloi dclcrniinat de o poftâ neinţională. că plăcerca siniuirilor sau i cilrnii nu este ruunai Inipească: . şi-a îndepărtat miniea de la înţelegerea dumiiezeiască a Celor inlcligibile. în principal prin mijlocirea simţurilor.

arătând că. cu alât se lipea mai mult de experienţa gustiirii prin simţire a bunuri-lor mfttoriale cunoscute. care afeciează. Dar cu cât se umplea mai mult de aceaslă experien"' Cf. Cefe MH) dt capete. loan Dantiiscliin.11' Corelativ. 44. 111 care descrie procesul căderii omiilui şi unde se vede cum dorirea celor sensibile si a placerii adusă de ele. plăcerea după simţuri apare ca „lucrarea sufletului contrarâ firii". Prolog. în urma unei judecaţi greşite. Dionisie Areopagitul.-iesH. 16. cum am văzuţ. 58. o denaturare. Avva Dorotei. pe de alta. spune Sfantul Maxim. 15. Sfăntul Maxim Marturisitorul adopiă şi el o pozitfe asemănătoare: „Viclcanul. iarăşi. Şi cu cât îşi strfingea mai mult legâturile ne-stiinţei.: A se vedea. " Râspunsuri câtre Tattisie. întreaga natură omenească. a sfldit in el necunoştinţa cauzef'. după cum vom vedea. Ccipcw tlrs/m. dar şi iubirea egoistă de sine. cauza căderii omului: faptul că omul şi-a fndreptal dorinţa spre realitatea sensibila l-a înstrfiinat de l^umneztţu sau îndepărtarea de Dumnezeu l-a mânat spre aceasta ? Sfinţii Părinţi socotesc că cea dintâi. m Răsptmsuri cam Talaslt.1 M Dar ne putem opri şi asupra celuilalt punct de vedere. în ceea cţ. 16.\ 7. o dialectics pe care o indica Sfântul Maxim în alt pasaj. Cnvimt tie xu/fyt foiositor. fnvâfâluri ilf stiflpt fohmtiKire. într-adevâr.114 o îmbolnăvire a acestei facultăţi. Sf. care „nu poate avea alt în-ceput al naşlerii ei decât abaterea sufletului de la cele conforme firii sale".137 Ajunşi aici.. şi uitarea Ue Dumnezeu. se sporesc una pe alia. ne ptitem întreba care este. cu atăt îşi strângea în junil său mai lare neştiinţa de Dumnezeu.. '" Cf. ca spune Sfântul Atanasie. Cf. 22. şi nimic altceva.dragtUte. ducându-l. omul a ascultal indemnul Celui Rflu de a-şi însuşi „bunuri" mai uşor de dobândit si mai la îndemâna lui. XÎ. Cf. Oesprv Niunirilr thurme::. 58 . I. priveşte iubirea de placere consider a tit explicit ca boulif: 'SpofU'Xiite. I\phtt>l.. Sf. (etc 360 tlr capote. Sau. 70. XV.ilor) sădite în fire de la scopul lor. '■" Kâsfinnsuii ctiirr Talusîv. Sf loan Diimaschin. în fond. o interacţiune a acestor doua cauze. 10. Nichita Stithalul. Sf. răul este mişcarea nesocotită a puterilor naUirale spre altceva de-cat scopul lor. din pricina stftrii de copilarie pe care o avea la începui în Rai. acoperindu-şj de cele mai multe ori pizma sub chipul bunSvoinţei şi înduplecând cu viclenie pe om să-şi mişte dorinţa spre altceva din cele ce sunt. se condiţionează şi se întăresc in mod reciproc: „Cu cat se îngrijea omul mai mult de cunostinţa celor văzute prin simţire. „răul esie abaterea lucrării puterilor (facult^ţ. Există.156 De aceea Părinţii vorbcsc deseori despre „boala poftei" şi consider?! iubirea tie plăcere ((JaAnjobyta) ca pe cea dintâi şi cea mai mare boală sufletească a omului căzut. II. II. contrar firii sau raţiunii. 65. I*)2. Nichita Stiihniul. după care se doresc în chip firesc toate". Cuviini <U> sufiel fotosiror. Maxim Marturisitorul. Prolog. şi nu spre cauza. .I'remhf antropologir? care era in chip firesc îndreptatâ. puţin mai sus. 136. într-adevar. pe de o parte. IV. lar scop numesc Cauza celor ce sum.131 spre o realitaie sensibilă luata în sine constitute o pervert ire.

sa întors contra propriei firi. 59 .). I4J Cf. „carnalc". loiin Diimaschin. 141 Ibidem. cu atât se uprindea mai mult patima iubirii trupeşti de sine. sfftntul.i). prin pofta de plăcere şi frica de durere. 4. 102. omul restaural în lisus Hristos). Desprv tegea duhovniceauti. constituie patimile. care este rodul şi ţinta iubirii trupeşti de sine". V. potrivit naiurii sale. care sc înmănunchează în dorirea lui Dumnezeu. caracterizată prin multiplicilate. Teognost. această putere doritoare. toate dorinţele omului căzut apar din această decatlere şi reorientare palologică a dorinţei fireşti initiate după Dumnezeu. Dorinţelc legate de simţuri care apar la omul câzut şi păcătos.. este în întregime îndreptatâ spre Dumnezeu. Qespnfâptutirt ţi veder*.. nu constituie.l4: La omul pe care I-am definit ca normal (Adam Fnainte de cădere. Cf. care se năştea din ea. cum am putea crede la o priniâ abordare. sfi îndepărleze dure-rea care. Teodoret al Ciruhii. „obiectul"' firesc şi normal al dorinţei omeneşti. 77. diferite prin obiirşia lor: in fiinţa omului nu există decăt o unică puiere de a dori (fcrciSuuict. căreia îşi dedică de acum înuinte existenţa. spre care s-a îndrepiat Astfel. şi dorinţele legate de simţuri.1"" adăugând mai depaile: „Căutând plăcerea din pricina iubirii trupeşti de noi înşine şi strfl-duindu-ne să fugim de durere din aceeaşi pricină. Şi cu cat se îngrijea mai mult de patima iubirii trupeşti de sine (filau-ti. "" Ibidem. Fci. cu atât născocea mai multe moduri de producere a plăcerii. abătuta de la ţclul ei firesc. Ele sunt simple succedanee. Prolog.. care apar ast-fel ca mlscociri ale omului în scopul împlinirii noilor sale nevoi. iubirea fata" de partea lni văzută.. urmează plăceriî. cum vom vedea. în natura lor profunda\ nu sunt altceva decât această dorinţă. Dorind ca „iubirea trupeascfi de sine sa aibă unită cu ea numai plăcerea.. ('twain de sufiet fbla&iter. două feluri de dorinţi. ^jtiOttirruicri 5\)vctui<. rămânând nein-ceieatâ de durere. dar şi mijloacele prin care încearcă. fcTtiGHirrxiKCjv. prin întoarcerea ei contra firii. psihologic şi fizic. să născocească multe forme ale patimilor. îl sileşle ca pe un rob.fafologia omu/ui crizitf (a. jar plăcerea sensibilă pe care omul o dobilndeşte în acest fel nu este decăt un simulacru al dcsratării spirituiile '" IbUU-m. nSscocim surse neînchipui-te de patimi făcătoare de stricăciune (. asa s-a strecural marea şi nenumărata mulţimc a patimi-lor stricScioase în viaţa oamenilor". Sf.'*11 b) Iconomia dorinţei Dorinţele spirituale. care. Tritttwwniul boh lor etixtesti. adică faţă de imp. Msircu Ascclnl. dupa cum se nimeresc timpu-rile şi Incrurile şi dupS cum îl îndeamnă modul lui de a fi".119 Multiplele forme ale dorinţei prin care omul căzut caută diferite moduri de obţinere a desfătării simturilor. diviziindu-se potrivit realităţii sensibile.). prin perverlirea ei. scrie Sfântul Maxim.

pe cai*e noi o folosim bine pentru a iubi atunci când iubim înţelepciunea şi vîrtutea.14^ Origen. sunt socotite fnimoase. 44. abătută din drumul ei. iar dorirea (de Dumnezeu şi a celor ccrcşti). Cf. })espre feeiohe. XI. siricăcioase şi trecătoare. estc faptul că ea nu se poate în-diepUi şi spre Dumnezeu. în alt loc. '" O gâsini mai ales la Sf. s-a îndreptat spre patimi". Grigorie de Nyssa (Berne feriorie. \ XVHI. şi de aceea vrednice de râvnit şi de mull preţ. VI. căci se alungă una pe alia. 71: Kdspinisuri văirv Takteie. 896C :' imbigua. p. la rândul său. 49: Tâlctdre la 7'aiâtnostm. care dovedeşte că nu se poate vorbi decât despre o unică dorinţă.2. devine slabă. Şi fiind inima împârţită între ele. 9. ' Oouăzeci si nouti de euviiUe asveiice. II. Pentni cu puntf şi ceeu ce ne-ar pfueu bun nu-i ilecut un mincinos idol al adevHraUihii Bine". II. o risipcste în poftc omeneşti". 1. V. care. 60 . I. Capet* despre dmgofte. PG 90. care poate fi ttadus ?i prin „impuls" sau . . 111. v' ('iivintr despre nwoinfă. nici una nu aducc in suflct dragostea şi bucuriu. II. 23). şi asa au încetat să se mai înalţe spre cele cereşti.s' Ibidem. „Una dintre maiiifestările sufletului esle dragostea.. spune Siantul Maxim. însă când iubireu noaslra coboara la fapte mai puţin bune.s Şi incii: . XI. I. I4 " OntiUi la {'tuitarea etinturilor. au lăsat ţarina sufletului lor pradâ' patimilor. '** OpjiT). PG9I. prectim nu e nici iubirea celor conforme firii.Bunâtâţile ncestei vieţi.. H44B. ": Omilii la loan.după ce şi-au întors toata* puterea de a iubi si . M lhidein. patima cea mai tare su-punându-le pe toate".Premise antro/iolofjire şi al adevăratului bine. „iubirea dutoratfi de noi numai lui Dumnezeu se împarte". Vrajmaşul a schimbar aceastS dorire în poftjrey urâtii a toată necurăţia". I. şi să nu ne risipim nebuneşie cu ele puterea noaslră de a iubi'Vv O caracreristică esenţialâ a acestei facultăţi a omuiui. deşi de rand. Nicolae Cabasila {Despre viafti in llrislos. 5. arălând cele două direcţii divcrgente m care poate merge aceastu unicâ facilitate de a iubi cxistenta m om. „Nu vom afla într-o ini-mă mai multe patimi..'47 Sffintul Grigorie de Nyssa este la fel de explicit atunci când vorbeşte despre cei care . spune: „Dorirea cea după fire este dorirea minţii şi nu este fara dorirea lui Dumnezeu. şi spre realitatea sensibilă. atunci carnea şi sângele sunt cele pe care le iubim".doiinta". De aceea s-a numit Daniel «bărbatul doririlor» (Dan.. cure nu sum decfti un joe dc cuvinlc mincinoase."11 Prin alipirca de imp.1"11 O mulţime de învâţilturi palristice vin in sprijinul aces-lei idei. despre omul care „răpind ca un rur iubirea datorată numai lui Dumnezeu. 4. 3) si la Sf. scrie încă şi mai precis. Tot el vorbeşte. 3. aproape secătuită.Să ne înălţâm deasupra celor care atrag poftele omeneşti.14'' Avva Isaia. spune Sfântul loan Gura de Aur. II. 2: IX.1 3 lar Sfantul Isaac Sirul arată că: „nu poale cineva do-bândi dragostea dc Dumnezeu o data cu poftirea lumii'Vs:' „Nu stă în firea ■' . IX.1* minţii de la realitâţjle dunuiezeieşti spre lucruri pămAnteşu' şi jasnice. scrie Sf.ui niuiat elatuil1. 10. 87). Maxim Miuliirisilonil.

61 .'" Cel care nu-şi îndreapta* toata* dorinţa sa spre Dumnezeu. ca să nu faceţi cele ce aţi voi" (Gal. cu cat omul doreşte şi iubeşte mai mult cele ale lumii. iar Sttintul Diadoh al Foticeei se întreabâ: „Ce pof'tâ va mai avea de bunătăţile lumii cel ce e hrănit de dragostea dumnezeiască?".102 La rAndul sfiu. iar duhul. 3. nici urechea nu poate asculia în acelaşi timp istorisirea unor întâmplâri oarecare şi cuvântul celui care dă învăţătură". spune limpede Sffmtul Grigorie de Nyssa. prin chiar acest fap( omul o îndcpartează de altceva. 24.1 ne irosim toatfl puterea dragostei noastre în dragostea de cele lume-ştî". Lc 16. ochiul rttJ poate vedea deodatâ douâ luciuri. " Omilii h Mfiei. pentru c. „De asta dragostea noastră de Hristos este mai slabă.156 De aici reiese ca. să slu-jsascfl în acelaşi limp desfttărilor trupeşti şi unirii spirituale'V'4 „Căci.si>r« feciorie. II. in chip necesar va dori fapturile şi va iubi lumea:'58 „La eel care nu ştie s.) CoatS preocuparea lui se mişcă numai in jurul trupului". eel care îşi îndreapta" toată dorinţa spre iubirea sinceră a lui Dumnezeu. IW Cuftelf despre i/ntgosle.ul Maxim Marturisitoml. „Grija de una duce neapărat la lepâdarea celeiiallo". 5.I.PatoUigiei omulni timtl puterii noastre iubitoare. 65. învaţâ" Apostolul Pavel. „în Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta tnipului" (Gal.1W) Si [overs. sau de utuil se va lipi si pe celâlalt îl va dispreţui" (Ml 6. in care el deseinnează tnipiil şi patimile. Astfel. Sfânlul Grigorie Palama.1" Să aminlim aici şi cele spuse de Apostolul Pavel: „Trupul pofteşte împofriva duhutui. 13). 5. Sfflntul Simeon Noul Tcolog 1M lh'. scrie Sfam. 16). nu poate dori vreun lucru omenesc şi nu cunoaşte dorinţe pătimaşe. îndrepiăndu-şi dorinţa spre ceva. căci acestea se împotrivesc unul altuia. San cum a spus fnsuşi Hristos: „Nimeni nu poate sa slu-jească la doi domni. 9. 2.1 umble pe calca duhovni-ceascfl (. 18. IV. 90. 11 'lritid.11' lur Sfăntul Grigorie Palama constata că omul care nu-L iubeşte pe Dumnezeu din tot sufletul sâu şi din toattf inima sa „aleargâ încoace şi încolo prin lume. IVI Folosim uici cuvfintul „luine" în accepţia sa duliovniceascfi traditional». împotriva impuliii. spune.. expli-că el mai departe. căci sau pe unul ÎI va uri şi pc celâlalt ÎI va iubi. '''"'Ibidem. '"-* Triade. 17). spune Sfâiitul Grigorie de Nyssa.. rtici limba nu ar pulea să slujească unor graiuri diferite. ci numai dacă It' prîveşte pe rând pe fieeare dinire ele. pane a iubirii sau chiar toata iubirea de care este in stare inima lui".. irosindu-şi de dragul ei cca mai mare. în acelaşi sens. I. cii atât mai puţin II doreşte şi [| iubeşte pe Dumnezeu. 9. XX.1"1 „La cei cai'e şi-au înâlţat mintea la Dumnezeu şi sufletul l-au aprins cu iubirea Lui. 1.1 ('iivâi/t ascetic m 100 de ca/wir. rostind in aceeaşi clipă ctivinte evreieşti şi cuvinte gre-ceşti. iiupul nu mai pofteşte cele ce se împotrivesc duluilui". căci şi-a îndreptat spre El şi spre reaJităţile spiriluale toată puterea iubirii sale. IV.

fie spre cele sensibile. cade în grija de cele pâmânleşii'V'* Acelaşi argument i| foloseşte şi Sfânlul Atanasie atunci cănd vorbeşle despre căderea omului în Rah „Căci flrea. 41.W. nu încetează de a se mişca. aşa poate să se şi întoarcâ de la cele bune. la omul câzul Vorbind despre dorinta pervertita* a omului căzut. '" Catthet*. Căct. la fel. deci. Sfântul Vasile eel Mare scrie: „Pofia este o boalfi a sufletului (fcjuOuuia voaoi.1*4 Sfântul Nichiia Stilhatul spune: „Fîindcă sufletul este schimbător din fire. lar intorcandu-se de la bine. Dar ea nu se mai mişcă pe calea virtu-ţii. "" CI'.spre care s-ar fi îndrepial. XX.1 aliinci. m Despre mflet. c) Patohgia dorinfei . diferitele patimi. se va putea aprinde tropul sau în general sâ-şi împlinească poftele ei ? Nicidecum". preface ceea ce este în puterea ei. Fiindcă pornirea inimii lui sau mai tlegrabă toatfl înclinarea vo-inţei lui e legată de dulcea iubire a lui Dumnezeu. "■ Serisori. chiar dacS se intoarce de la cele bune. precum spuneam. in capitolul urmfltor. spune-mi. 111. le părfiseşte pe altele. 2. ci şi unul orizontal. Deci aceasta fund legata.in care dorinţa se mişcă fie spre realităţile spirituale. din multe privinţe. Sf. 366. Ifisându-se pradă unora. in care dorinţa omului se misca" printre diferitele obiecte ale patimilor şi unde.yi a piâcerii. de Făciltonil ei. dat fiind că a fost creată şi cu voie liberal.spirilual sau sensibil/trupesc . deviate* de la unul dintre cele doua domenii . Grigorie de Nyssa. trebuind să se îndepărteze de unele atunci când se îndreaptă spre cele opuse -.1"1 Faptul că dorinţa. 62 . prin faptul că omul nu înceteaza sa dorească ceva şi. dacă îşi retrage dorinţa de la un lucru spre care o îndrepta pân."" Atunci când vom studia. IV. nici ca sâ vada pe Dumnezeu. dacă el păriiseşte sârguinţa spre cele dumnezeieşti. precum poate înclina spre cele bune. 2. se gfindcşte numaidecât la cele potrivnice. se mişcă în mod necesar spredomeniul opus. XXV. fiind prin fire uşormişcătoare". vom vedea că există o iconomie a dorinţei nu numai in acest plan vertical pe care l-am evocat aici . VI. Despre fedo lie. cf. 109-121. găndind la cele ce nu sunt. se explică prin caraclerul mobil al sufletului. Căci nu poate să mi se mişte deloc. kail WxfK)"-167 Şi putem spune c5 este aşa. el simte imedlat nevoia de a găsi un altul spre care să şi-o îndrepte.Premise antropologi'e scrie: „Sufletul unit prin iubire cu Dumnezeu nu poate să tie târât spre poftele şi dorinţele tnipului şi nici spre alte pofte ale lucrurilor şi patimilor văzute sau nevăzute. "' Cttvăttt impotriva climlor. cum. Origen. Omilii In CatttQ Numerii. Cf. folosindu-se riui de aceasta pentru poftele ce le-a născo-ctt. fiind uşor mişcătoare. 175. el este supus schimbării. ci.

atunci el se mişcă" potrivit firii".) cele de.„Lipsit de raţiune" înseamna contrar raţiunii (Xoytţ). '" Kthfitimtiri cat in Takufa. îndiimnezeind-o datorita* fap- ""Cf. Omul căzur ajunge astfel să traiască înlr-un mod cu totul delirant. 61. Takuire la Total nostm. lar aceasta cu atăt mai mult cu cât.. omul „şi-a văzul plăcerea mişcându-se potrîvnic firii. pe care le aşază în locul lui Dumnezeu. normal. spre sine însuşi şi spre cele sensibile. siî absolutizeze dorinţele şi plăcerile sensibile şi. Sf.174 Dorinţa rătăcitS a omiihii îl face să trăiască într-o lume pe dos. raţiune care. şi aflând prin ex-perienţă că împărtăsirea de cele sensibile susţine firea lui irupeasca şi vazuta. m Ibidem.).fn/ohgia emiiitui rdzju Mutându-şi dorinţa de la Dumnezeu.). obiectele pasiunilor sale. Supuniind simnjrilor puterea sa fireasca de a dori. care-şi mişcă.dupa ea".. aşa cum arată Sfântul Maxim: „împărtSşindu-se deci omul fără măsură de aceasta numai prin simtire. în atara lui Dumnezeu.170 ci acţionăiid contra firii.33:34 ! ' Sfiinlul loan Guril de Aur spune: „Noi. XVIII. nebuneşte. asemenea dobitoacelor necuvanijUoare.m omul ajunge sfi priveasca cu teama cele vrednice de dorit şi să le respingă. omul a folosit-o in chip necuvenit..17. a părasit frumuseţea dumnezeiasca' menitft sa* alcaluiasca podoaba lui spirituals si a socotit zidirea vazuta drept Dumnezeu. dorinţa spre lucmrile sensibile"."'* propriu.1""'' neindrumand-o conform firii ei. în ultima analiză. prin ele. potrivnic f'irii. 2. 3. în lumina învăţăturiî parristice. înseamnă confomiilaie cu Logosul. A Kâspunsuri câlre TaUviie^ Prolog* 63 . spre lucmrile sensibile.. ci celei rmii nobile.171 De aceea Sfântul Maxim vorheşte despre „nebu-nia minţii. „dacâ însă hrăneşte în sufleiul său dorinţe îndrepta-te spre cele materiale.171 lar la Sfântul Nichita Stithatul găsim scris: „Dacă omul doreşte bunurile cele statornice dăruite de Dumnezeu şi care sunt veşnice (. Cuvântul. purtându-se ca nit smintir.w\ 61. omul aiurează. Maxim Mfrfurisitorul.176 constată Sfântul Maxim. 3. prin mijlocirea simţurilor". I.. PG 90. D«spre feciorie.. Care era ţelul ei firesc. 1 * Kăspuusuri câtrt 7i'i/ci. el ajunge. 888C." {Oes/tre stntyiMgerea minut. alunci el se mişcă într-un mod lipsit de raţiune împoiriva firii".. IM Sf. în care lucmrile şi-au pierdut ordinea şi adevăratele proporţii: „pofta face mai iubite decât Cauza şi Fiinlu cea unicâ" şi singura vrednicâ de dorit (. Grigoric dc Nvssu.. întoarse spre cele pieritoare şi care nu pot dăinui (. ne spune Sfânlul Maxim Mar-turisitorul. "° Ibidem. tngrijindu-se de cele nevrednice. m Deipn «^«. cei care ne-um prexhit inimile mi iubirii celei nebune. 2). îndepărtându-şi dorinţa de Hristbfi. şi aflandu-şi în ele desfătarea. pierzand înţelegerea adevăratului Dumnezeu. în care valorile sunt riisturnate. prin aceasta* reorientare a dorintei sale si prin descope-rirea de noi dcsfătari. Alifi'l spus. celci mui imilte dintie iubiri.

pentru el. el gustă din rodul pomului cunoştinţei binelui şi a răului. Necunoscându-L decât pe Dumnezeu si nedorindu-L decât pe El.. el părăseşte Binete absolut şi unic. pierzându-şi pentru el valoarea spirituals. chiar dacă. pornind de la dorinţt-'le sensibile şi în funcţie de plăcerea urmârită. experiază răul şi inaugureaza* un mod de existenţă în care. iar singiira lui normă. şi. ajung simple obiecte de care se foloseşte pentru a-şi satisface nenumaratele patimi. 64 . el poate s3 fugă. raporturi între obiecte supuse predate capri-ciilor. pentru sîmplul motîv că-i place. "* ibidem. . Astfel. tot asa.„raţiunile duhovniceşti" -. dar arată prin fapte că nu cunoaşte ceea ce este cu adevărat "Ibidem. omul cautit înlotdeauna într-o direcţic gre-şiul binele propriu. binele şi râul ajung sfi se confunde. în starea de pacă-toşenie. cunoaştcrea binelui şi răului pe care au dobândit-o oamenii prin pacat nu mai este cu adevarat cunoaşterea şi discernâmântul pe care le aveau atunci când cunoşteau adevăralul Bine şi respingeau răul. Prin păcat. Aslfel luniea devine pen-Iru om proiecţia fantasmatică a dorinţelor sale. potrivit do-rinţei sale pervertite. iar creaturile. creându-se o confuzie permanentă între ceea ce omului îi apare. şi binele în general.sunt propriile pofte. pentru că aceştia. omul nu-L mai are în vedere pe Dumnezeu. idoli. Relaţiile omului cu celelalte făpturi şi cu semenii sunt cu totul strâmbate. ci propria sa plăcere. spre ceva ce-ţi stă la inimă". în mod obiectiv. 1" Orsptv fnrerea amului. de ceea cc este. în planul sensibilităţii. in fond. dorind desfătarea cu cele sensibile.Premise an/mpologice lului că e de trebuinţă* pentru susţinerea trupului". ca de ceva rău. ci le considers ca importance sau valoroase numai în măsura în care le doreşte şi în funcţie de intensitatea placerii pe care ele i-o oferă.n" Omul poate astfel numi şi căuta ca bun ceea ce este plăcut. care sum din aceeaşi plă-madă cu dohnţcle lui pervertite şi pe măsura lor. XX. acesta este perjtru el dăunător. bun. (omul) încerca în simţire cunoştinţa binelui şi răului amestecate în el". Binele şi răul sum astfel definite în mod su-biectiv. Mânat de dorinţa lui pervertită. El nu mai pri-veşte creaturile în funcţie de hgoi lor . în chip obiectiv. pentru că îi produce."7 Atunci omul îşi face din icaliluţile sensîbile o mulţimc de false zeitâţi. dorinţelor şi plflceritor simţurilor. şi defineştc cu constants în mod greşit binele. Sfântul Grigorie Palama scrie: „Cel cuceril §i purtat de poftele cele rele pofteşte cele ce i se par lui bune. In relatiile Side cu creaturile. omul iubea adevăralul Bine şi pe toa-te le judeca numai în funcţte de El.jnclinarea. „Mâneând din pomul neascultfirii. I97CD. PG 44. râul nu mai este privit ca rău. a fi bine. ci mai curănd. spune Sfântul Maxim. Iubindu-L pe Dumnezeu. instrumente de desfătare a simţurilor..17*1 în conştiinţa omului căzut. Raporturile dintre fiinţele omeneşti devin. şi binele real şi autentic. simple mijloace de satisfacere a patimilor lui. plăcerea devine criteriul binelui. după cum remarca* Sffiniul Grigorie de Nyssa. neplăcere. ci foarte adesea este socotir bine. omul respingea răul.

cum spune Sfanlul Maxim. m Epi. " Râspiinsnri ctilre TaUxsie..l'.I97 Efectcle schimbârii sensului dorinţei le resimte in primul rând mintea omului. 16.. ne mâncăm unii pe alţii ca reptilele şi fiarele". spune Marcu Ascetul. scrie el în alia pane/''1 „Su-flcrul este mistuit de focul plftcerilor trupeşti". reprezintă în acelaşi timp . înlorcându-şi dorinţa de la Dumnezeu şi predându-se simţirii. spune el. ci şi-a lulburat întreaga fiinţa. Prolog..jşi pre-schimbâ dispoziţia sufletului deodata cu cele ce se împrăşlte. a socotit că nu mai există nimic altceva alarâ de cele văzute şi că numai cele vremelnice şi cele tnipeşti sum bune". pc care Dumnezeu i-a oprit nici măcar a le gândi'V'' * „cinstind. Prolog.. Disctrsuri elite. p. care simbolizează realitatea sensibilă ridicată la rangul de idol. usa cum am uratat deja. „Aşa s-a iăiat firea cea unică în uenumarate părticele. II56C. cei ce suntem de aceeaşi fire. insutuită de dorinţa perveilită. PG9I. "" Rmpimsuri ctilre Talosic.Premise tuitropohgic* cele de faţă şi la slava lor. omul cazut ajunge să se autodis-trugă. Ingrijindu-se numai de cele nevrednice de dorit.l Prin dorinţele sale conirare firii. 101-107. XIII. „împreunarea lor patimaşă şi nesocotita. omul 1111 si-a pervertir numai puterea poftitoare.' l. 7. sail mai curănd.'na dintre cele mai grave lulburări pe care o are omul de înduraf este dezordineii facultăţilor sale. dalorila ne-ştiinţei"''. ' Ihule. m Martle cm-âm catelieîic.. omul îşi înveninează sufietul.1"'* Sfântul Grigorie de Nyssa. şi alte urmari.' Amhigtui. SfSntuI Maxim spune că viţelul de aur. Despre patologia ei am vorbit in capiiolul precedent. doreşte şi se bucură de o fantasmă. nici nu exislă în realilale. linspwisuii ctilre Totasie.1''2 Prin plficcrca sensibilă.. " Ihidem. din pricina lotalei orbiri a sufletului faţa de adevaY'. 10. o slabiciiine". ''. într-adevăr. se alipeşte de ceva care. care dă nastere lucrârii ncsocotite a patimilor contra firii". 66 . cu totul la întâmplare. Să semnalfim m Cm-am împotriva elimlor. 8.'9* o boală a firii noastre. . Simeon Noul Tcolog.sloiă ct'itre Niculoe Moiuilml. în ceea ce-l priveşle. 'şi noi. deosebit de grave. dorind creatiirile dupa aparenţele lor şi în afara lui Dumnezeu şi socolind că se bucurâ de ele.""1 Aceasuî restnlngere a realităţii la o parte a ei şi viziunea deformală care rezultă de aici apar şi ele ca o stare de delir.181' Ei îneep să divinizeze înseşi „patimile cele rusinoase. 16 (CCSG 7. toate facultâţile sale manifestân-du-se aiiapoda şi fara nici o rânduială.amestecarea şi confuzia puterilor naturale întieolaltâ". 105). omul. Prolog. pentru oameni. „Aşa a devenit viaţa noastră plinâ de suspine". ca pe una ce se rostogoleşte împreună cu cele ce curg şi nu înţelege ca se pierde. remarcă Sffinttil Maxim. cu aril mai mult cu cat omul. Pervertirea facultăţii poftitoare mai are. pricinile care pierd (viaţa) şi născocind şi cultivand prilcjuiilc corupcrii sale. af'irmă ca „ceea ce pune stăpânire pe voinţa noaslră şi o trage de la bine la rau e înlr-adevâr o neputin-ţă. 1 n Sf.

Prolog. îngrijindu-se numai de cele nevrednice de dorii. Simeon Noul Teolog. "■ tbidatu inAmingua. afirmă că „ceea ce pune slapânire pe voinţa noastra şi o Irage de la bine la rau e într-adevăr o neputin-ţii. itth'f/iinsnri vi'itrv Tiiltisif. din pricina totalei orbiri a sufletului faţă de adevăr". „Asa s-a tăiat firea cea unică în nenumărate pârlicele. cum spune Sfântul Maxim. datorila ne-ştiinţei"'''. „cinstind. spune Marcu Ascetul. asa cum am arâtat deju. se alipeşte de ceva care. Sfântul Maxim spune că viţelul de aur. întorcându-şi dorinţa de la Dumnezeu şi predându-se simţirii. dorind creaturDe după aparenţele lor şi in afara lui Dumnezeu şi socotind că se bucură de ele. Discursuri etiee. reprcziiitîi in ace las i timp . pentru oameni. pricinile care pierd (viaţa) şi nfiscocind şi cultivând prilcjurilc coruperii sale. doreşte şi se bucura de o fantasma. si noi. 16 (CCSG 7. „Aşa a devenit viaţa noastr«i plinS de suspine".îşi pre-schimbă dispoziţia suflctului deodatâ cu cele ce se împrăştie. ne mancăm unii pe alţii ca reptilele si fiarele". sau mai curîind."2 Prin plăcerea sensibila.amestecarea şi confuzia puterilor naturale înlreolalta". „împreunarea lor pătimaşă şi nesocotită. * lifristolă catrt' Nirolae Monahitl. care sim-bolizează realitatea sensibilâ ridicată la rangul de idol. ca pe una ce se rostogoleşte împreunâ cu cele ce curg şi nu înţelege că se pierde. p. care dă naştere lucrilrii nesocotile a patimilor contra firu".1 „Su-fletul este mistuit de focul plScerilor trupeşii". II56C. toate facultâţile sale manifestân-du-se anapoda şi ffiră nici o randuială. cei ce suntem de aceeaşi fire.""' Ei încep să divinizeze înseşi „palimile cele ruşinoase. Să semnnlfim 1 ( uvimi fmpotriva eUnitor. cu atăt mai mull cu cat omul. instiniită de dorinţa pervertită.197 Efectele schimbării sensului dorinţei le resimte în primul rând minlea omului. . spune el. omul căzut ajunge s3 se autodis-trugfl. Prin dorinţele sale conlrare fiiii. a socotit că nu mai există niinic .. Despre patologia ei am vorbit în capilolul precedent. remarcă Sfântul Maxim.194 Sfântul Grigorie de Nyssa.Premise antTopologicr celt* de faţă şi la slava lor."'" Această restrângere a realitalii la o parte a ei şi viziunea deformată care rezultă de aicî apar şi ele ca o stare de delir.. m Ibidem. XIII. o slăbiciune'.iliceva afară de cele vâzute şi că numai cele vremelnice şi cele irupeşti sunl bune". Prolog. 11 Kâsfnuisuri ctitrc Ţaittsie. cu tolul la înlămplare. "" Sf. 10.PG9I. m Marete cuvSnt t-atehetic. Pervertirea facuttaţii poflitoare mai are. ci şi-a tulburat întreaga fiinţa. şi alte urmari. 8.M o boala a firii noaslre. omul nu şi-a pervertit numai puterea poftitoare. omul îşi învenincază sufletul. scrie e| în alta parte. deosebit de grave. nici nu exislă Tn realilale. omul. 16. pe care Dumnezeu i-a oprit nici măcar a le gaudi".196 Una dinire cele mai grave lulbunVi pe care o are omul de îndurat este dezordinea facultăţilor sale. Prolog. într-adevăr. 101-107. 105). 19 fif» . în ceea ce-1 priveşte. Rdrmiruuri cătrv Talmie. 7.

85. irainica şi slatornică. " Cf. G7 . „DespSrţiiuhi-se de cuge-larcn la acel Until şi cu adevărai exislent. Talasie. adauga Sfflntiil Aianasie..I'tiift/ogitt oimilui ct'tztK aici numai faplui că. liespiv feiivrie. adică la Dumnezeu. sufletul se risipeşle şi se divizează. dorinţa îsi pierde unilatea. de asemenea nalurală.. este târâlă de curgerea neincelatelor schimbari şi se află într-o neconienîtă frămănlare. de cunoastere.:c' făcând din căutarea şi punerea in Incrare a mijloacelor care să-i permitii împlinirea pof'lelor. Dt&pre Irgea duht/wticeaxed. Sf. L'n all efect patologic fundamental al pervertirii puterii poftiloare este divizarea tutnror facultâţilor oinului. de contemplare şi de discernă-tnfint.lvl ea nu-şi mai CxercitS funcţia sa naturală. Cnprte despre dmgaste. VI.. Grigorie dc Nyssa. Cuvinie drspre nrvoîitţd 18. Abătan-du-se de la Dumnezeu. sufletul a început s-o caute pe felurite câi". omul pierde unica şi adevărata bucurie. au câzut in pofte felurite şi mărginite ale mipului". 7. în primul rând a dorinţei. omul nil dorea nimic alteeva decât pe Dumnezeu şi nu avea alia dorinţă decât cea legată de Dumnezeu. lasânduse înrobilâ de aceasta. „Căci cum se grabeşte să înfeleaga binele. Cele 300de capetg. era desavârşit unificată. privită" ca de sine stătăloare. 94-9S. riităceşte în toale părţile. ajunge sâ se răspândeasca. spune Sfâiitul Ata-nasie eel Mare. 11 Sf. I.Sfiihattil. 103. 2. de contemplare a celor diiinnczcieşti. una dinlre principalele ci activităţi. noCf. . Isuuc Sinil. Minlea se răspândeşte în iienumârate direcţii. şt se risipeşte în mulţimea plăcerilor sensibile: „lubind plâcerea. "":' C'apele gnosiice. nici pe cea. Prinsă in vârtejul perpeluu al poftelor. Marcii Ascetul. IV. 4. iarcând al'la prilejuri de împlinire a poftelor sale nu poate fi in nici un chip oprită de la împlinirea b»". iar îndreplându-se spre lumen sensibila." Atras din toale părţilc de multele sale dorinţe. " Cf. Marcu Ascetul. şi de dorirea Lui. do-rinţa omului avându-L ca unică ţinlă pe Dumnezeu şi tinzand fai'ă incetare şi cu totul spre El. risipindu-se în multiplele forme sub care vede lumea minica decăzuta a omului. în afara lui Dumnezeu. " Cf. minlea îşi pierde stabililatea şi pacea pe care le avea alunci când îşi implinea lucrarca sa firească. risipindu-se şi revârsându-se în llecare cltpa spre ceea ce place simţurilor. Ea devine asttel multiform."* „Mintea pălimaşa. se divizeazfi într-o mullitu-dine de dorinţe elerogene şi adesea contradictorii."' Cf Nichila . Epîsiolâ răirr Niroltu' Mouahut. In Adam. 15. dar şi de dualitatea de care este marcat prin cunoaşterea binelui şi a rilului pe care a dobăndil-o prin păcat. III. de conducere a puterii poftiloare: dimpotrivă. Suflelul esle divizat nu numai de mulţimea dorinţelor care-l bântuie."!. <'uvâtti fmpQtliVQ pâgeini/w. 3" Ibidem. Legal de aceasta. spune Eviigrie.'01 se pune In slujba ei. orbită de plăcere1''* şi înşelatâ de ea.

. Maxim Mfinurialtapl. Maicu Ascclul.t* tează Sfăntul Diadoh al Foticeei. 1112 C: . scolin I I.21* Abătându-şi puterea doriloare de la Dumnezeir şi indreprând-o spre reali-taţile sensibile. Nichita Slithatul. indară. piin niîjlociicu Inipiilui. fuixpuiisnri vălre Tulnsie. Prolog. Ttiade. :is Idem. Ambigm 10. Sf. prin pâcat. am ales moartca în locul vteţii". 2. Desprr legeti Julunnir. contiai firii. Râsptmsuri către Talasie. I.210 „Amăgiţi la început prin amăgirile plăcerii. prin pervertirea doriniei. 5. Cf. ţinereade minte a omului s-asfaşiatîn două".Premise imtropotofiic. se alieneaza în înlrcgime.Cl"." : se race asermlnător animalelor. Maxim Măj<iu isitorul. " Răspunsuri t'ătre Tcdasie. In slarea cea dintâi. Cele JOOde rope/e.214 „suflelul se pleacă spre plăcerile trupului cum se pleacă oaia. cum remarcă Sfantul Maxim. Sf. 302.La cei dedaţi plăcerilor senzuale şi stricăcioase toată puterea sufletului de a pofti se dcşartă în trup şi de aceea devin întregi trup". 88.se de rrup şi suferinţele legate de el.:n „pornirea dobitoceascn şi neraţională i-a fâcul să uile de firea omeneuscă". 68. Sf. preschimbS dispozi^ia sufleru-lui deodată cu cele ce se împraştie. Ibidem. omul vede curftnd că desfătarea râvnitâ se spulbenl numaidecat. „plăcerea păcâtoasâ* este maica morţii".. omul nu cunoşlea durerear1'' bucuria duhovnicească pe care i-o dădea comuniunea cu Sfânla Treime era cu (otul ferită de ea. II.. Nichiia Siifhiiml.uiMti. PG 91.| . . 58. Prolog. devine psihic.318 ' ( uvâm ascetic Tn l(X) de capete. ('tie MH)de captfe*. BespreftcioHe.20B De ncum. înrobil de dorinţe şi dc plăcerile simţurilor. asupra păşunii"...217 „Experienţa îl învaţB ca e cu neputinţfi sâ ajunga" sa aiba" neconlenil plăcerea ca tovarăşă de viaţă şi sa rămână cu (otul neatins de durere". Sf. placerea s-a în jug. sau. 18.. 61. 9. îi urmează durerea. Sf. îndată îşi aminteşte şi de rău. I.. omul. 42. 1 Ctij/ete (lespre CUnoţtitlţQ dr Ihitimezeu şi îroiiomîa hitniptirii. 15. când paşte. „Pofta de plăcere.?ri Omul. omul ajunge în stricăciune şi moarle. III. şi plă-cerii. m Cf. I. Sf. Sf. omul are de suferit mărginirile impu.săturile proprii firii sale. lot asa: . Despre viaţa IttiMoise. imbraciio forma pâmânteasca".. Maxim Marlurisiiarul. şi pierzând tra. Hăxpumuri câire Tahsir. '" Cf. Fiindcă de la neascultarea lui Adam. spune Sfântul Maxinv4' Legându-se de trup prin plăcere. . spre celc sensibik'. 61. 2. trupesc. :iuCf. ca pe una ce se rostogoleşte împreună eu cele ce curg". lfl * Cf.Suflcliil ini'.. 61.4 ibidem. penlru a culege din ele o plăcere care se dobândeşte uşor şi iute. Cf. Sf. IV.L firuln se.it cu durerea.Omul aflfi prin fnsăşi experienţa sa cfi orice plăcere are ca urmaşfi în mod sigur durerea". Maxim Mfii'turistroml. Râspunsuri ctiire Talasi?.2" Din duhovnicesc cum era în starea sa originarâ. Dar din clipa în care. 23. spune înca Sfanlul Maxim. spune Sfăntul Grigorie Palama. M 1 . Grigorie de Nyssa. a încelat sa mai fie duhovnicesc şi a devenil tmpesc.

cu o existenţă limitatâ. 09 . aflăm din scoliUe la „Răspunsurile către TaJasie". pe măsura bogitţiei bunătăţilor divine care-i fuseseră fagădui-Le. mIbiAm.^' Dar această iristeţe vine şi din aceea ca obiectul dorinţei şi plflcerea care vine de la el nu sum nici elc pe masura puterii de a dori a omului şi a bucu-riei care îi era menită. pemru cil nu-şi poate stinge niciodaln dorinUi şi nu se poate bucura vtsşnic. şi mintea spre cele sensibile. 58.doreascâ pe Duiti-nezeu şi sâ" se bucure de El. tl nu înceteaza~ însă să înseteze dupA i n l i n i t şi absolut. jnsatisfacţiei. scolia 3. spune lui el...l cu dorinţa. „Nimic din cele de jos nu ne pot săiura. mare şi largă ca un rezervor. Toale acestea pentru ca* sufletul omenesc esîe însetat dupâ* desflvârşire.nmalil şi. o dat. dup. căci prin acesiea se iuişte înfristarea". Cff itmtem. care pier repede. nu i se mai oferă de-acttm decflt phlceri fulgurante. Jar omul cade.2-1 Dumnezeu.1 apa cea veşnică. omul îi oferâ puterii safe de cunoaştere un obiect care nu corespunde rostujui ei şi care nu este nici pe masura naturii sale. ca şi Cei spre care se îndrepuj în chip firesc la nice-put. de sufcrinţa psihică şi morală. Nici o realitate a acesîei lumi. cu to-lut relative. facilitate» sa de a inbi şi-a schimbat doar direcţia. nu este în măsurâ' s. din prioina simţirii care a biruit-o. purtata in chip nerational de acesiea. pentm că.. trecătoare ? La acest iucru se *"Ibidem. ci toate sunt mat mici şi mai prejos decât ea".Nimic din lumea celor zidite nu-i în scare să înlreacS dorinţa noastrft spre fericire. ramânând nemârginitâ. ci veşnic rămânem însetaţi.. ca şi când nu ni s-ar îrn-plini nici una dintre dorinţele care ne mistuie. bunătăţii nemurginite".1 sature ncmârginitul dor al omului dupâ nemârginire. VII. prin ciklere. îndieptând spre cele sensibile puterea iubirii sale. „este Cei ce a poirivil astfel (pe măsura Luij sufletul nostru şi dorul dupfl fericire şi întreaga noastră fiinţâ"'.. omul avea din fire capacitates nesfârşită de a se bucura. „Dorinţa noastră fierbinte e fâcutâ pe masura. drepl o lucrare n. prinzându-se de cele corporate.21* întor-c'mdu-si.Paiologia omului ctitttl Nu vorbim iiici numui de durerea fizica pe care o incearca* omul."* Şi tol aşa. 1 Dfxpi-e viafa i'i firistox. şi atunci cum ar putea sit-J saturfi această lumc a noastrâ. omul îj oferă acesteia numai obiecte mitrginite. : '-' Ibidem. folosind un cuvtot mat percu-tant peniru omul modern.'" „câci şi inima pmeneasca aşa a fosl zidttă dintru început. nici nu poate pune capăt dorinţelor noastre. ::o Hâspnnsuri cătfn Tafttsie. indeosebi. infrucât acesta e lovit de biciuirile dese ale conşiiinţei". pradâ tristeţii sail. likilnd în sufletul omului un gol dureros. 58.XL --■' tb&em. „întrista-rea (kimt]) sufletului este urmarea placer ii simţurilor. nu şi natura... arată Sfăntul Nicolae Cabasila.. VII. 58. ca să poată cuprinde în ea pe însuşi Dumnezeu".. Dorinţa a fost ssidită* în om ca să-1. particele neînsemnaie. care capăul forma tristeţii. astfel. . ci şi. mintea naste întristarea din suftei. mărginita prin Datura ei.. „Socotind lucrarea simlurilor.22' Dorinfeî nesfarşrte de fericire care ţine de propria lui naturîl.

sporeşte. In 4. într-o per-peniă insatisfacţie fîinţială. suferind din pricina nepotrivirii di litre ceea ce aflâ şi năzuinţele sale profiinde (pe care continuă sa le aibă fără să le mai cu-noascâ* adevăratul sens). uneori. II. ea* plăcerea nu poate fi niciodalii fara de durere.Sub puterea patimii. împlinirea vreunei dorinţc îi 'l. simţind mereu iin gol în adâncul fiinţei sale. 14). 13-14) DezamSgit de fiecare data dupa" împlinirea dorinţelor sale. continua el să creadă. se încăpâţânează să vadă în el o chemare la posedarea şi desfatarea cu alte şi alte noi obiecte care. rămas într-o lume de obiecte. îşi avea toată pornirea spre plâcere şi loată fuga dinspre durere. Chiar dacă. sfărşeşte prin a se dovedi măr-ginit şi relativ.Vn. larcl încearca în van s-o lecuiasca prin ceea ce a nâscut-o. Căci în plăcere e amestecal chinul durerii. rămânând neîncercată de durere. Ibidem.Premise aril ropohgiee gflnden Domnul cftnd spunea ferneii samarinence: „Oricine va bea din aceas-tă apă va înseia din nou. Pentru a evita durerea care urmeazâ oricarei ptâceri şi pentru ca nevoia sa nemărginita' dc fericirc să-şi afle împlinirea. pe care pentru 0 clipfl l-a socotil absolut. precum se vede. crezând în chip desert că poate afla infinitul în acest abis în care se scufunda tot mai mult.i. chip al neliniştii în faţa acestui vid. omul descoperâ abisul care-l desparte de adevăratul absolut. 70 m . el nu ştia. „Şi fîindcă orice plăcere rea picre împreuna cu mo-dalităţile care o produc. „Oricare at 11 bunătăţile cu care suntem încârcaţi. omul. rTiră a ajunge vreodală la capatul cautării sale. Pentru cea dintâi lupia cu roata puterea. omul cutreieră printre ele. pentru o clipă. străbate una dup5 alia sferele acestei lumi. afhlnd prin însaşi experienţa sa. rod al profundei sale fnistrări. trecând de la until la allul." Omul căzut traieşte astfel într-o stare de permanent^ frustrare. întotdeauna obieclul dorinţei sale. că orice place-re are ca urmaşâ în mod sigur durerea. încercând să refaca* totalitatea. continuilatea şi absolutul dupa care tânjeştc. Atunci tristeţea inimii sale. iar atunci. omul căzut îşi continuă alergarea nebuneasca* în căutarea de noi plăceri. sau. pe care le adnna şi le înmulţcşte. "" thidem. noi privim mai departs şi căuiăm ceva ce nicicând nu vom gâsi în această lume. fie şi chiar toate buiiătăţile lumii. acela nu va mai înseta in veac" (In 4. iluzia câ a aflat ceea ce căuta. a celor văzute. Arătând cum în simţirea omiilui căzut plăcerea este legata de durere. mai pe scurt. pe cea dc-a doua o combătea cu toată sarguinţa. închipuimlu-şi ca* printr-o astfel de dibăcie va putea să le despartă pe acestea una de alta şi iubirea irupeascâ de sine (c^iXainla) va avea unitâ cu ea numai plăcerea. în loc să admits că golul acesta chinuitor este absenţa lui Durnnezeu din sufletul său şi că numai El îl poate umple (cf. eel ce va bea însă din apa pe care Eu îi voi da-o. Sfântnl Maxim spune. întrun sfârşh îi vor aduce fericirea mult rfivnită. nimic nu poale satura aceasră dorinfâ si nici o putere din su-fleml nostril nu e in stare să sature aceastâ sete după fericire".

pe cele ce rămân neconlenit cu cele ce zboară. omul a încercat „să do-bândească. neschim-bătoare. Cele duhovniceşti însâ nu sunt aşa. Patologia agresivităţii Alăiuri dc puierea poltitoare. 4.227 Străduindu-se să ocolească durerea prin înnoirea şi înmulţi-rea plăcerilor. Sfântul loan Gura de Aur socoteşte ca a le alege pe cele dintâi nu este allceva decăt curala nebunie: „Da.) Nu au nimic trainic. şi nu după Dumnezeu. Iar aceasla nu se putea".I'alologiti omiihti reizul chiar dacă pare ascuos celor ce o gustifc. omul nu lace decât să-şi sporească suferinţa. Aşa e desfatarea şi celclalte (. în sufletul omenesc sta" pulcrea agresivă sau irascibilâ (£h)u. nimic statornic. care aveau urmâri atât de nenorocite? Comparand bunurile pământeşti cu cele duhovniceşti. înlărirn şi maî mult zapisul aceleia împo-triva noastră."* Altfel spus. 10. Sfântul Maxim spune adeseori că omul care alcargâ după plăcere nu-şi alinge niciodata ţelul. într-un sfârşît nu aflâ altceva decât durerea. Această putere ţine de însăşi fîrea omului.&. în fapt. cum arata* limpede Sfân-nil Maxim Marturisitorul. întinse cât toată veşnicia. o mare nebunie stf schimbi pe cele statornice cu cele nestatornice. plăcerea e scurlă şi trecăloare. cum nu Irebuia. nepuu'mdu-se bucura „nici de rodul simţirii. Aşa sunt toaie cele omeneşli. fiind una dintre componentele sufletului omenesc înca de la crearea sa. toate celc trupeşii. ■ R(îs(nmmn către Tnlasie. scrie el. cu neputiiîţâ* de împlinil. precum voia". i'ăra Dumiiezcu şi înainte de Dumnezeu. oinul pornit în câularea placerii. 71 . pe cele veşnice cu cele vremelnice. „Vrând să scă-păm de simţirea chinuitoare a durerii. pentru că era. ne aflăm retugiul în plăcere. pe cele ce lie aduc în veacul ce va sil Tie multă desfalare cu cele care ne pricinuiesc acolo mare osândâ 7". sub roate formele ei. '"•ihutem " Omi/ii fa f'ttcere. Nu este." fncercarea oinului de a-şi afla fericirea în afara lui Duinnezeu a fost diniru începul în mod necesar sorritfi eşecului..). Prolog. în mod paradoxal. Tree mai repede ca apa râurilor şi lasâ* puslii ş\ goi pe cei îndriigostiţi de ele. cele ale |ui Dumnezeu. ^Ambigua. oare. câ şi zboară. Dar grâbindu-ne să tocim împunsălurile durerii prin plâcere.. culese din materie.i plăcerii". sunt train ice. încercănd să ne mângăiem firea torturată de chinurile durerii.'11 3. PG9I.330 Ne întrcbăm atunci: cum de-au pulul Adam şi cei care i-au urmat lui să dea fericirea dumnezeiască spre care îi mâna însaşi firea lor în schimbul unor plilceri de rând şi slricăcioase. II56C. nimic nemiş-cat. ncpulând ajunge la o plăcere eliberali* oV durere şi de osteneir. nici n-au apucal sa vină. prin faptul c5 este mai puternică pati-m. I. stalornice.

„Mânia neprihănită a fost dâYuită firii noastre de Dumnezeu care ne-a zidit." vinule. omul restaurat in Hristos) cste de a se împotrivi la tot ceea ce-I poate îndepărta pe acesta de Dumnezeu.2'3 Dacă s-ar fi folosit de ea impotrivii Şarpelui. pentru a rftmâne uniţi cu Dumnezeu şi pentru ca sa creascâ duhovniceşte în El. ca niste cfiini de paza. şarpele'V'"* Sfantul Grigorie de Nyssa spune si mai precis: „C8l despre iuţime Ounoţ). Diudoh ul Fotîceei. Ad Eulugium monachwn. Sf. 3. Capete despre th-osebirea palimihr şi a găiidurtlor. Adam şi Eva erau ispitiţi de diavol. 62. luptă cu demonii'V" „trebuie să ne folosim de partea irascibilă ca sfl ne pornim cu mânie împotriva Şarpclui". 31. 24."5 şi tot el vorbeste despre folosirea ei „în chip drept. 126. ca o artnâ a dreptii-ţii". a se împotrivi ispitclor. Cuvâni ascetic tn tOO de capete. Ei se foloseau de această putere pentru a păzi porunca pe care Duninezeu le-o dăduse. "■iMC. potrivit naturii sale. Eva n-ar fi ajuns să fie stilpAnită de plăcerea pătimaşă. "' Despre'mflel. mânie (opyri) şi urfl (u.240 „Mânia (0\)u6q| bună este o Cf. mai precis penlni a respinge atacurile demonilor. la fel. 57. abătându-l din calea spre îndumnezeire. împotriva lui Satana. acestea se cuvine să vegheze la porţi. a nu primi şi a reteza gândurile răutăţii pe care duşma-nii i le semănau în suflet. Aceasta pulere a sufletului. -'" TratatuipraclLc. w Ibidem. această putere „ne-a fost data de Dumnezeu ca o platoşă şi ca un arc". a fost pusă de Dumnezeu in suflelul omului pentru a pu-tea lupta iinpotriva răului. omul folosindu-se de puterea lor fireasca" numai penlru ca să se păzească de păcat şi împotriva furului vrăjmaş care se strecoarâ înkfuntm pentni a-i răpi co-moara sa dumnezeiasca\ ca să fure. spun Sfinţii Pfirinţi. 72 .2i: în Rai. in acehişi sens: „Dacă doriiUa şi mintea tind potrivit firii spre cele dumnezeieşti. spune Evagrie. 10..iaoQ). XVIII. mania este pentru ele o armfl de dreptate împotriva sarpelut care şopleşte cugetului şi-I amăgeşle să se facâ pârtas plficerilor rrupului". partea pătimasâ (iuţimea) a sufletului <G\*l6c. Cf. respingând momc-lile Celui Ritu şi ferindu-se astfel de căderea în păcat. pe care a fost pus hi creaţie.). să junghie şi sa piarda"'/" Sfântul Ni-chita Stithatul scrie. pentru a rămîine pe calea pe care le-o pusese înainte Dumnezeu atunci cand i-a facut.il Foticeei.rK. Prin aceastfi putere a sufletului sadi-tâ în ei de Dumnezeu. altfel spus.'"1* „Din fire. 16. "™ Idem. spune Sfântul Diadoh ..Premise ţmiropotogice a) Cea dintai funcţie a agresivităţii la omul aflat în stare de sănâtate (Adam înainte de cădere.'14 Sfântul Isihie Sinaitul spune. "' ('npeie despre Ire&'ir şi viiiute^ 31. Evagric. sau. '" Despre feciorie.. ''* Ibidem. puteau să se împotriveascâ ispitei. Isihie Sinuitul. 33. Capete despre trez\'îe .

Dacâ spui (gândurilpr) ceva cu mfmie. . 73 11 . omul trebuie să respingă toate gândurile care în-cearcă să-1 întoarcă de fa Dumnezeu.?so b) O alta" funcţie fire. 42. ' Rtfapiuisuri cat re Tti/asie. Friinkenberg. 9. ispitele care-l asalteazn din toate pârţile. PG 90. ed.24"1 Aceasta se cuvine sâ fie atiiudinea obişnuită a omului duhovnicesc. 3. 7-8. folosită conform naturii sale originare. M* Tintoiul practic. toate opreliştile. scrie Avva lsaia. „preface mania in vigoarea nesfârşita" a dorului ce se bucură de cele dumnezeieşti":-4: de aceea el sfaîuiesle: „să ne mişte ratiunea noastră spre căutarca iui Dumnezeu (.''. Aslfel. M Tâkuin Ui Total nosiru. spune Sfântul Diadoh ai Fotice-ei. scolia I. iar iuţimea să lupte pentru păstrafea Lui".. VII.îw Respingfind. 8. 431. spre care tinde prin însflşi natura sa2*1 şi ca să ajungă în împărălia ccrurilor. omul poare să inainteze. 55. omul dovedeşte cat de mult şi de adev.. pentru . 3. II. ~" Cf. ci mai degrabă se mânie pe poftele cele rele şi se fac duşmanii lor". spre unirea cu Dumnezeu. in această privinţă: „Când aşti ispitit. spune tot el în alia parte. 2.). prin mania bine folosită. şi fănl ura impotriva duşmăniei nu se descoperii cinste in suflet". Mania aceasta lupta* impotriva se-minţelor semănaie ca placeri uiselStoare de vrăjmaşul. folosită în chip firesc. Sfântul Macarie spune. VIII. „Când se trezesc patimile.Va! îl iubeşte pe Dumnezeu. 62. XV.1 ajunge la vederea curată. impiediciind-o să se întoarcă spre realităţile sensibile către care îl mână ispita. Câci fâră mănie nu e nici curiUie in om.243 îndeosebi datorită lucrării puterii irascibile omul poate să-şi menţinff dorinţa indreptata mereu spre Dumnezeu. sa nu te rogi înainte de a spune câteva vorbe.Ibidem.. cu mănie. el se poate pfistra curat de pacat: „E proprie minţii mania polrivitfi fi-rii. Hospunsuri cdtre Talmie. 51. Cf. 896C. este de mare folos sufletului/4" Sfântul loan Casian dezvoltă o aceeaşi învăţâ'turâ. impotriva celui care te tulbură. II. m DotuUeti v» noud de awtttie. Sf. 43. II). '. încurci şi faci sădispară inchipuirile iseate dc vrăjmaşi".-" îndepârtând cu ajutorul acestei puteri a sufletului. Sufletul. „E proprie minţii ura cea contrara nlului. Cf AferamifUttlemânâstirtfii. fctră nici o abatere. câci. în trup". 39. '" Omilit duhovnicejti (Col.isca şi normala a acestei puteri a sufletului este să-i permits omului să lupte pentru a dobăndi bunurile duhovniceşti.-'" care arată că mânia. p. Evagrie scrie. Maxim Mfirturisitonil.. spune Sfantul Maxim.lciune atunci cAnd. cei înţelepţi nu ascultâ de elc. poPseiido-stiptiineitt.1'7 Datorită războiului pe care omul duhovnicesc ÎI duce cu ajutorul acestei puteri.Puloiof-ia ormittii căzm potcrc a sufletului prin care se nimicesc gandurile rele".:" Mania se dovedeşie maj ales folositoare In rug. Ibidem. ' ('Want iiwtîc in 100 de copefe. * Doiuizt'ti şi noud de rminte.

49. . Origen.\ 31. 16). 51. în vederea unei plficeri*\Mfi A lupta pentru placere înseamnă a lupta pentru a ajunge la ea.264 Ea se pune în slujba dorinţelor patimaşe ™ Tmiaiul pmctiv. căcj ea „întăreşte pofta 1*. mintea.354 „îmboldind mişcarea poflei spre dorirea lui Dumnezeu"/" îi permite. De aceea. ea îi permite omului sa-şi îudrepte spre Dumnezeu întreaga dorinţa. '"' l'scmh sufilinwnt.:?ţ De asemenea. nemaifolosind-o aşa cum se cuvenca. cftnd zice: „Măniaţi-vă. S96C . pe om in lot ceea ce face pentru a-şi împlini datoria. în sfârşit.. Isihie Sinaitul. "' l'âttuire \a Taliil tiostm. 74 .358 Atunci când această putere a sufletului este astfel exerciiaia\ capâtă forma iniei mânii virtuoase. el este înţelept210 şi . I. Cttfn'le despfe tir?vi*. CuvmU dtfţpW rUcvo inlă. ci într-un mod ncfîresc**' şi lipsit de ruthine. 2 " Cf. XV. 24. 431. Cfffc W04e capete. :'" Cf Sf. Când omul se foloseşte astfel de aceastâ putere a sufletului. 4. Omilii duhmmictfti (Col.. adaugS Evagrie. . loc. Tratatul pnaetic. trasă de iuţime ca de un odgon". omul şi-a perveitil şi aceastS putere. Mai întâi. Cea de-a doua funcţie a iiH'imii apare aici strâns legatâ de cea dintâi. 49. peiuru a ne îndemna să ne întoarcem partea pătimaşă (itiţîrnea) impoiriva dcmonilor". Evagrie afirmâ* că „din fire. Macarie EgipteamiJ.: Cf. p. Isaac Sirul. Jmpărăţia lui Dumnezeu se bine-vesteşte şi fiecare se sileşte spre ea" (Lc 16. ibidem. cit. " Sf. . spre care îl împing pc om mintea sa pervertită şi pofta. Cf. 11. înţeleaptă şi sfântă. potrivit naturii şi scopului ei firesc. Nichiiii Stilhiiiul. Sf.-. 4). H).: Tot ea îi permite omului să-şi îndrepte şi să-şi înalţe toate cclelnlte puteri spre Dumnezeu. ed...) necuvenită se iscă în sufletul eel bolnav".. 15. Ontiiii ia Facere. Friinkcnberg. Astfel. 86. 9. 12). Sf. dar şi pentru a o pastra.260 Prin păcat. dar nu grcşiţi" (Ps. M. dcci. să lupte penini dobândirea buctiriei duhovnicesti dupiî care tânjeşte.. ea lupţă acum pentru bunurile materiale cele deşarte. scrie Evagrie. Sfântul Maxim sfâtuieşte: „Mintea ClKâţ) sâ se înlinda întreaga spre Dumnezeu..263 In loc să se rfizboiascfl pentru adobândi şi a pastra bunurile duhovniceşti. partea pătimaşfi luptă. 27. I. Isihie Sinaiiul. Oeaore sutler.îngerii ne insuflă plăcerea duhovniceaacă şi starea de fericire creată de ea. 17. PG 90. jmpărăţia cerurilor se ia prin siăruînţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Mt.sc miscă în chip sănatos".Premise antiVpofogfcg trivit cuvintelor Măntuitorului: . cea despre care vorbeşte Psalmis-tul. adicil să sporea-scfl duhovniceşte şi să ajungă la asemânarea cu Dumnezeu. ** Ibidem. 259 Cf. Ea il ajutâ. Astfel."'1 ea devenind bolnava: „mânia {Q^ia.M Râspunsuri câtre Taktsie. Nichita Stithatul. Evagrie scrie: „Sufletul rational lucreazîi firesc atunei când partea lui iute se luptă pentru virtute". scolia G. m ibidem.

omul parăsind bunurile dumnezeicşti şi Hpsindu-se astfel de bucuria duhovnicească adusă de ele. conlrar firii sale. De aceea. de dragu] plăcerii. dar noi ne folosim de ea împotriva aproapelui". 75 .2™ în ceea ce-l priveşte. "' Scam. m Ibidem. ajungand s-o foloseşti contrar firii. „din fire ea lupta în vederea unei plăceri oare-care".266 La omul căzut agresivitatca îşi păstrează funcţia sa de lupta pentm a dobândi plăcerea. pentru ( f Sf. Sfinţii Părinţi se referă adesea la legălura fundamental» dinrre agresivitate si plăcere.>i momelile lor.f*\ „Mania împotriva şarpelui este în noi prin fire. (itvârtt ascetic. o îndreptare a ei spre un scop contrar firiî. Avva Dorotei.3*9 indi-cand astfel filautia ca principala cauză. Am văzut ca experierea plăcerii sensibile este urmată faiă greş de durcre. 620C). silesc partea pattmaşă să lupte. care. „alrăgându-ne ofttre poftele lumeşti. Nemaifiind folosită pentru a se război cu demonii . Chiar aşa se exprima Evagrie. m Tnuaiul pmctii-. scrie el. fiicfindu-ne să o pornim. împlinirea acestui ţel contrar firii implică o a dona formă de pervertire a acestei puteri a sufletului. 41. care constituie o adevârată pervertire a ei. XII. '? Cf SI' Maxim Mi'utiiiisirorul. unii împotriva altora". căci ea „a sălbăticit facultatea iuţimii ilin noi. ?: ' Ad Bufafputn tiumiulnim. 24. penlni că de acum se învoieşte cu inclemnurile lor şi le îm-plineşte voinţa. văzând în oi fie obstacole în împlinirea dorinţelor şi atingerea plflcerii. îngrijindu-ne de ele. Prolog. omul îşi intoarce iuţimea împotriva scmcnilor. pen-tru că. dar şi psihioă şi moralâ. 106 fnvâfă/uri dr M'Jlrl folositoare. Partea a dona.2" Sfinţii Părinţi sunt unanimi în a sublmia şi în acest caz caracterul neflresc şi iraţional al acestui mod dc folosire a puterii irascibile.f'afologio omiilui nizut care îl îmbolclesc pe omul ctfzut2" şi se dedică cu totul căutării şi păstr5rii plâcerii legate de ele. fie cauze ale sufc-rinţei legata de iubirea egois(a pe care o are peniru sine însuşi. spune cu amărăciune SfAnlul loan Scararul/" lar Avva Isaia scrie: „Dar mânia noastră s-a mutai rmpolriva aproapelui. 3. de orice neplacere sau 2M suferinţa. de pildă. spune Sfântul Maxim.1 omul este aţâţat la aceasta de demoni. l'i/ica.. PG 91. împotriva oamenilor". mâniindu-te împotriva frate-lui"-. 10. Alannsie ccl Miire.. această putere a sufletului sau se va stradui de acum să găsească şi să păstreze cflt mai mult plăcerea trupeasca. Cuvâni tmpoitivu vlinilor. Râspunxuri <âtr<> Talosie. „Am ales cele maleriale în loc dc ponmca iubirii şi. ne rfizboim cu oamenii. numai că. spune că mfinifl omului . aşa cum spune Evagrie. la omul cfizut pulerea irascibilfi este folosita şi oa să fugn* de durere3''7 şi. Evagrie insistfi asupra faptuliii c. XXVI. . in timp ce se cuvenea să punem iubirea de oricc om mai presus de-cat cele văzute si decât însuşi trupul nostru". 26 (28. 7. atunci când sfătuieşte: „Sâ nu te foloseşti rău de partea palimaşâ.sr naşte mai ales din iubirea de piăcere (((nXTjSo-Aa)". 7. în general." fyhtote.

Premise arttropologice toate cele neînţelepte si nefolositoare". puterea agresivâ este legată de orientarea pe care omul o dă celorlake două puteri ale sufletului sâu: raţiunea şi dorinţa. :HI I 'mUitut pntciic. ea fiind folosită tocmai la împlinirea scopurilor acestora.. care poate fi îndreptată in două direcţii contradictorii şi incompatibile. 34. vorbeşte despre „mânia pornită spre oameni împotriva firii". In ceea ce priveşte direcţia pe care o ia. „dacă omul îşi într-armează mânia împotriva şarpelui celni vechi. 2. la fel.2*1 Dar. Mai nebunească încă este folosirea ei împotriva lui Dumnezeu.. o face să lucreze contrar naturii sale. condu-când la îmbolnâvirea ei. 8.. mai precis.. p. a aruncat in noi ura rea. prin pSoat agresivitatea ajunge să fie fojosită in sens cu totul contrar.. de a se lupta împotriva a tot ce-1 putea înstrâina pe om de Dumnezeu. Astfel. . II. prin care urâm cele bune şi pe Dumnezeu rnsuşi1'. func-ţionează acelaşi principiu al iconomiei pe care 1-am subliniat atunci când am vorbit despre puterea poftitoare a sufletului: în om există o unicii forţă agre-siv. iar el vieţuieşte conlrar raţiunii (oAtywQ)". atiinci ea se mişcâ polrivit firii". i7 ° Cttvânl desprv irezyie si viilule. adică împotriva a tot ce l-ar putea apropia de Dumnezeu. Ibidem.).l care poate fi folosită în două feluri. ' Sriisori iluhovmceşii.27* adicâ în mod nebunesc. II.277 ara-t& de asemenea caractenil nefiresc al noii direcţii pe care pacatul a dat-o acestei mişcări a sufletului şi caractenil ei iraţional. :i m 76 . spre a uri pe aproapele şi a ne scârbi de el". este normală şi sanătoasă. mişcându-se porrivii cu firea tJvuâzed si notui de cwinte. aşa cum am arâfat. „Daca (omul) îşi într-ar-mează mania împotriva semenilor (. 24. Staniul Varsa-nufie spline: „In loc de ura cea de la Dumnezeu. 345. sau conformă firii. în acelaşi sens: „Partea pătimaşă lupta (. mergând pânâ la a se întoarce împotriva lui Dumnezeu însuşi.""1 „şi ura noastră s-a schimbat în por-nire împotriva firii.) in ve-derea unei placeri oarecare". m Ibidem. de la rostul ei firesc. *" Desprvsuflel. prin care se urasc cele rele. Acest lucru ni-l arata Sfântul Nichita Stithatul: . în ceea ce priveşte facultatea irasctbila. 2 7 ' Sfântul Nichita Stilhatul. fiind fiecăreia dintre acestea ca un fel de armă în mişcarea lor contrara firii. una dintre aceste di-rccţii corespuncle scopului firesc. 97.7" Sfântul Isihie Sinaitul. m Despre „Feritiri". Evagrie scrie şi el.27* Piitem observa acum că. Cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Viaţa voită a firii omcneşti e desfăcută numaidecat în două por-niri".Juţîmea este la hotarul dintre pofta şi puterea raţională a sufletului. cealaltă o înde-pârtează de la acest scop firesc. spunând că. 33. In fapt. Pofta şi raţiunea. 34. atunci ea se mişcă într-un mod lipsil de raţiune (ob XoyiKaJ^). Astfel.

XV.l 16. II). adicâ stăpân pe voinţa proprie şi având puterea de a voi în felul în care doreşte.v.. iuţimea este fiecăreia dinrre ele o armâ* a dreptăţii. Chiril al Alexandria. 11 . 30. Sf..sic. atunci de buna" seamă ca chipul din om n-ar mai fi until dumnezeiesc. -'"' Cf. PG 44.î. I)esj>re (m eren umnliti. Dar abătându-se acestea de la mişcarea potrivită firii şi mutându-se de la îndelelnicirea cu lucnirile dumnezeieşti spre cele omeneşti. PG 91.3*6 „Libertatea. '"' ('uvânt dtsprt mount*.vputa ru Pyrhu. înstrainai si t'ârâ asemanare cu originalul. afirmă etH( Acesie ultima afirmaţii aratS c. Sf. Grigorie Je Nv&sa. căci a nu depinde de nimic şi a avea loate de la Sine este propriu preafericitei Dtimnezein".a Sf. 24C Sf. II. Dispute ru /'.^1 Libertatea (eXeneepta) este una dintre însuşirile firii dumnczeicşti şi. omul este asemenea cu Dumnezeu (\cr6usoq)".Sf. I84B. I'G 9 1. prin libertatea sa omul se aratfi ca fiitid m Ctle3Q0decapct*. Omitla: Că Dumnezeu nn este aulotvt rrlctur. spune Sfantul Grigorie de Nyssa. în mod esenţial. < 'apeie despre tinigosttt. Sf."h' „Prin liber-fate.vr/w.1u. Dumnezeu a pus in el aceasta" însuşire. Contra ereztUor. 524A. PG 46. I84B. Dumnezeu a voit s-o facă astfel pârta-şfl propriei Sale desâvârşiri. IV. 12. nefiind supus nici unei nccesităţi. înj'râiutre \i petrevrrea vt'a dupâ rmnle. 25: 40. spre pftcat.-'" Sfântul Grigorie de ^jyssa aratfi ca: „dacA sila (necesitatea) ar fi aceea care ne-ar dirigui viaţa. Patologia lîbertăţii Omul a fost creal liber. Mamie vuvimi catrheiir. Qognwtica. Vasile eel Mare. "■ Ibidem. creându-l pe om dupâ chipul S.I'atalogia oimiliti câztil spre cele dumnezeieşti. De aceea ne vom îndrepla atenţia spre nenumaratele efecte patologice ale acestei stări. m Maivlr cuvâni cateh&ic. 1 Sf. II. ■'*. 4. cand acesta e sugrurnat şi robit de silă? Căci eel care a fost zidil intru totul asemenea lui Dumnezeu trebuia să fie din fire liber şi stăpân pe vointa proprie". 16. XVI. pulerea agresiva" bolnavă se vădeşie mai ales prin mânie (în sensul larg pe care Sfinţii Părinţi îl dau acestui cuvânt). 1:4. 14. Irineti. Şi cum sâ mai vorbeşti de un chip al naiurii absolute. 5. PG 96. 23. iuţimea li se face arnia nedreptăţii.aM Conferind naturii umane libertatea. III. Grigorie de Nyssa. Maxim Mfutnrisitonil. XVI. împotriva şarpelui care le şopteşte şi le înfăţişeaza' numai împărtăşirea de placerile tnipnkii şi bucuria de slava de la oameni. ti lals. 304C. Omifii (Col. 37. Dogmatlca.. 3241) Tala. Sf loan Damaschin. Di. il arata pe om făcut după chipul lui Dumnezeu. Despre facerea onutlm. Sf. Maxim Muiturisitonil."" Vom vedea câ. Sf. . 5. PG 44. Macarie Egipieanul. 2S. loan Damaschin. Acestea se vor lupta in acesi caz si se vor nfipusli prin iuţime împotriva celor ce le înfrâneaza* pomirile şi poftele lor".v. GUifire la Faeere. la omul căzut.

în starea firească de la început. Cel ce este. ele nu se află in contradicţie en conceptia Iradiţională.). tmtWpOiOgk * făcui dupâ chipul lui Dumnezeu.. II. pentru ca apoi participarea la bunurile dumnezeieşti să fie rasplata unor strâdanii virtuoase".:'j. „Libertatea este asemănarea cu acea neatârnare şi aiitodeterminare.). libeitatea. omul n-ar fi înţeles mareţia accstui bine şi nici nu s-ar fi pului bucura de el". „Dacâ ar ti fost aşa «. care ne-a ' Scneii despre refe e/ouă viiinfe hi Hh. dacă nu le-ar fi câştigat prin deschiderea liberă a voinţei sale la harul sfinţitor al lui Dumnezeu. 21. 1. " ' Dkptaa cw Py/fm. iar. peniru că libeitatea este o însuşire a acestui suflet rational. poirivit careia omul este chip al lui Dumnezeu prin sufletul său rational. libeitatea (feXe\)G£pla) consta pentru om in a decide de until singur. comu-niunea cu Dumnezeu ar fi fosl lipsită de oricc valonre şi n-ar fi fost vrednic de doril. „Cand zici că omul eel bun este lipsit de libertate. 5."1 Sfantul Macaiie spune şi el. Voinţa (ufekrpic. binele pe care 1-ar fi dobândit ITiră să se mişte liber spre el şi iără mci o grijă şi lucrare din panea lui.:'Ji Obişnuitei obiecţii. în acelaşi sens.\ios (Opuscule teolt>\>ice si polttttiCH).?" Iar Sfân-lul Grigorie de Nyssa remarea. :'"' Oogmaiivtt. „Nu este virtute ceea ce se face silit".) daca nu îmbrăţişează binele in chip liber". având „binele de la sine. pentru ca. .ua cădea în păcat.:'J spune Sffmtul loan Damaschin. PG 91.Premise. nu mai puţin decfil Cehii care a pus inceputul binelui In firea lui". din fire. ci de la sine şi fărâ nici un efort"." Omitii duHovrUeeffti (Col. ' Cuvântarea XLV. bun. 7S . 293B.2'1' miş-oarea Hberâ caracterizeaza „cele naturale ale celor înţelegfitoare".).. -'*' Ctmtra ereziitor. lar Sfântul Grigorie dc Nyssa scrie: „Cel care a fost zidit întru lolul asemenea lui Dumnezeu. învaţă Sfântul Grigorie de Nazianz. 12. şi nu prin liberă alegere (. trebuia sa fie din fire liber şi stâpân pe vointa proprie. ** Marele ciiviml raU'heiic. Cf Dispute cu Pyrfau. sa nu po.. aslfel. pe de altă pane. XXX. Dumnezeu. II). PG 36. Dumnezeu voia ca binele dobândit de omul unil cu El prin împlinirea asemanarii. pLniru că nu este vrednic de laudă (. este „voinţa sufleiului rational".. IV. Sfânlul Irineu îi răspunde.3" Omul n-ar fi putut cu adevărat să devină dumnezeu dacă i-ar fi lipsit mm dintre însuşirile firii celei dimmezeieşti. remarcâ Sfântul Maxim. 301AB. ■ ' Marclecuv&tl calehelic. ale cărui temelii stau în independenţacugetului nostru". 2ID. XXVII.. chiar dacă doreşte aceasta. 37. ceea ce înseamnă a acţiona poirivit naturii sale. 6. nu este vrednic de laudă. PCi 91.. „1-a cinstil pe om dAndu-i libertatea peniru ca binele să-i aparţină cu adevărat celui care 1-a ales. să fie cu adevărat binele lui propriu. 632C. PG 91. îl lipseşti de laudă. că Dumnezeu n-ar fi trebuit sit-1 fncu pe om liber. câ „vrerea noastră liberă (rtpoalpECTiţ) (este) acel ceva nesupus nimămri si liber pe deslinul sau. virtuţile fiindu-i cum-va impuse. el n-ar fi fost cu adevara! virtuos.2*1 Creându-l liber.

p..rma yixo(ivic6i') cu voinţa sa firească (QfeXriMCt $\>CUK6V). 8S0A. I2C-I3A. scrie el. pentru ca. tot ce este liber are legâturi de prietenic cu ceea ce se aseamănâ lui. ca pentru om libcrtatea conslă în punerea de acord a voinţei sale personate. 396C: (falosind cum se cuvine libenil aihitni).mă şi libcrtatea Lui absoluia. tci/tuhr U i'ltuâl nostru. Marcu Ascelul mimeşte poruncile „porunci ale libemltii". libcrtatea pentni fiecare om constă în a aiege îmotdeauna Innele. I0ID>. care se implică reeiproc. Aşa că numai păstrându-şi toate însuşirile conforme cu firca. am ariUat ca in virtuţi so află adevarata fire a omiilui. dupâ cum zice Apostolul: Dumnezeu să lie totul în toate". Am arălal că stă în firea omului să tindâ spre Dumnezeu. „lucrare a libertăţu" sau. 384. PG 46. mişcat de propria fire. 2. şi în desâvârşirea firii sale in Dumnezeu. PG 90. I . Slantul Grigorie de Nyssa învaţă că libcrtatea absolută a omului sta in irei pnncipii.. Omul unit cu Dumnezeu prin virtute esle astfel h> duninezeil. dar. Arnhiata.istr. Care este obâr-şia şi telul sSu. numai aşa el poate să acţioncze conform cu propria lire. Vieţuind in chip virluos. care (inde spre bine. scrie Sffmlul Grigorie de Nyssa.''7 Sfântul Maxim Mărturisiton'l spune. îndreptate spre Dumnezeu. ca să devina dumnezeu. 2. 21). A sc vedca. adică „este părtaş la libertatea maririi rlilor lui Dumnezeu". 79 . prin urmare. „lege a libertăţii'V0' iar FericituI Auguslin scrie: „Nu există decâl o singura* '' Dwhgul despre xuflel xi Merc. I0. asemâ-iiurc care ne-a fosl dămită dintru incepul de Dumnezeu. I. în acelaşi sens. care îi arată cum poate sfi sporească în virtute şi să se uneasca din ce în ce mai deplin cu Dumnezeu. "" Cf. despre care vorbeşte Sfântul Apos-tol Pavel (Rom. Diattfgul (ffsprr Mtflct xi invîrn-. viaţa virtuoasă şi conformitatea cu firea. având în fond aceeaşi semnificaţic: asemflnarca cu Dumnezeu. care să-i înrobească voinţa. 8. nefiind determinal de nhnic din ufaiă sau strain de el. Or. (. fiind liber dupa cliipul libertaţii lui Dumnezeu. în a-L alege înlotdeauna pe Dumnezeu. I7C EpfoUtli'. omul este cu adevaral om.. avântl 0 iniîcil socotinţa $i o unică voinţil cu Dumnezeu. p. aşadar în Dumnezcire vor fi cei ce s-au eliberat de rautale. PG 91. cum Dumnezeirea este izvorul a loată virtutea. convince socolinţii no.. Ih's/m' bolez. "".905A. lara a fi mânal de nimic din afarii şi sixain de el. omul nu numai câ duce o viaţă cu adevăral omeneasca şi acţionează in contbrmi-late cu ceea ce este. 8.î >â pracedeze polrivii firii.a fel.PG9I.. III6B. sau a voinţei „gnomice" (socoiinţă) (6feA.. PG 91. el acţionează în conformitate cu Dumnezeu însuşi. mai mult.29* Libertatea desăvârşilă o afla omul în ascultarea poruncilor dumnezeieşti.) După nalură. „Libcrtatea. prin ele se luminează chipul lui Dumnezeu din el. 12). şi iiumai ajungând la asem. ajuiigântl la asemanarea cu El.~y>( Altfel spus. li-Ix'rtatea este una singură şi se înrudeşte numai cu ea însăşi. in special: Opnscuk teofogiee yx pultrmice.lnarea cu Logosul. 384 (85. 5-7. este asemănarea cu ceea ce este neatârnat şi autodelerminat. urmând Sfântului lacov (lac. împârtaşindu-se de voinţa Sa suver.Ptnologia omittni <<mt\ fosl dăruită dintru început de Dumnezeu".

36. IV. PO 44.. omul era în mod constant ispitit de diavol să-şi folosească libena-[Qa altfel decât îi arătase Dumnezeu. nu deliberează". el nu punea în cumpanâ binele şi râul.M Cf. XXVII.. ' Căci aşa a învăţat lisus Hristos: „Dacă veţi rfunâne in cuvâniul Meu. Qmtiii duhovnicejti (Col. se făcea asemănător Arhetipuluî sftii dinvmezeiesc. „Libenatea. 80 . su-puncrea şi împotrivirea. Sf. Origorlo de Nys.. XV. m Cf. spre bine.) Dumnezeu. 1516). Sf. „Ştiind. peniru că cunoaşte toaie.. Prin porunca de a nu mânca din pomul cunoşiinţei răulm şi a binelui (Fac.. aceea de a rinde spre bine. omul se în-drepta spre el fară nici o şovflială. Voinţa sa îşi realiza ţelul firese. câci Dumnezeu nu delibereazâ.. ajutat fiind de darul dum-iii'zeiesc". veţi cunoaşte adevăYul. Ambigua. o data cu libertatea. Marcu Asceiiil. le-a dat lor lege". Maxim Mfulurisitoiul. ii. PG9I. şi cunoştinţa bunei ci folosiri şi a funcţiei ei normale. spune Sfftntul Diadoh al Foticeei. I. Despre botez. 40. Cf. 10: 11. Contra «miihr. pentm molivul că omul era înzestrat cu liberul arbitral". trineii.l'rririise antropotoffice libertate: cea a sfinţilor şi a celor care asculta de legea dumnezeiască". dar nu vorbim despre preferinţn în sensul propriu al cuvăntului. adică ştia „să" arunce răul şi sa aleagă binele". Sf.30* Totusi. A deliberu înseamnă a nil avea cunoşiinţa de cev.304 Cunoscând adevăralul bine şi numai pe el voind să-l cunoască. Sf. nu delibe-ra. nu examina mai multe posibililăţi. 22. 37. CapctedejpredmgOXte. că libertatea de alegere a oameni-lor poate înclina în amandonS părţile.10' Lni Adam î» starea de nevi-novâţie i se potriveau cuvintele proorocului Isaia (7. 36.su.tinea libertflţii icMe să) tinda spre bine". . şi să nu cedeze. 22. 2. 1. ceea ce este cu totul bun şi ceea ce este mai puţin bun. iar adevărul vâ va face liberi" (In 8. o avea şi pe aceea de a se „îmoarce de la bine şi să ajungă la rău (. II). I353CD. 3. aşa cum spune Sfân-dil loan Damaschin.cu privire la Dumnezeu vorbim despre voinţă. 2.i (. 2. El stăruia pe această cale în chip liber. el nu ale-gea între ele. 11 DegmaHca. se arata în voirea sufletului rational care este gata să se miş-te spre orice ar vrea". în sensul propriu. spune Sfântul Atanasie eel Mare. Ştiind imde se aflâ binele adevărat şi respingând cu totul raul.306 el „putea şi sa* cedeze atacurilor diavolului. căci.. II. în afară de putinţa „de a rămâne şi a progresa in bine.. şi avea puterea să o fac<Y'.).502 Aceasta este liber-îatea pe care a avut-o Adam în Rai. se îndrepta de la sine spre bine.. m lbutem. şi folosind libenatea aşa cum se cuvine. *" Trtiiui deippe întrupttrea Cuvâniutui. a voit să le asigure de mai înainle hand dat lor. 12. prin lege. . 796D: . Care voia ca el să fie cu adevflral liber $i Dcspre liberal urbifru. "'~ <npt'le gtiastiat* 5.'"' mişcându-se în chip netulbural. II. de la sine. "'' Sf..S. i-a arăial mijlocul de a o exercita fn chip desăvârşit. Tâlcuire hi Cântarea CântiMbr. 15. căci.DU? Dumnezeu i-a dat. Căci aşezându-i in raiul San. Macario Egipteanul. 17).. Adam a fosr creat de Dumnezeu în stare de înaintare spre îndumnezeire şi tinzând de la sine spre bine. 31).

că îşi este suficient sieşi şi se poate defini după o măsură proprie. venea din libertatea voinţei noastre". Sf. 1 Despnficiorie. libertatea se arată cu adevărat a fi libertate.310 „Ritul sta în alegerea gre-şitfl". a se vedea -Sf. el face din sine însuşi un dumnezeu. Căci liber"" Dagmitica. apoi pus în lucrare de alegerea greşitâ pe care a fâcut-o prin liberul său arbitru. este un rezultat al relei folosinţe a libcrtâţii.u' sâ cunoască adevăratul bine prin desăvârşirea sa integrală şi împlinirea natu-rii sale. în ciuda tuturor bunuritor pe care Dumnezeu i le-a pus înainte. Marele cuviint ratelwtiv. în om. dar şi în lume.iori. vorbind despre relele care au venit asupra omului. Marele cuvtuil catehetic. liber. Adam înceteazâ de a mai avca o libertate asemănătoare cu cea a Arhetipului său dunmezeiesc....i înstrăinându-se de Dumnezeu. 314 SfAntul Antonie cel Mare. Dar el nu face decât să se amflgească în mod profund. 5 bis. El nu mai este liber po-irivit asemănării cu Dumnezeu. " în afara referinţclor indicalc mai înainte. Cf. Se împlineşte astfel vicleana făgăduinţă a Şarpelui: el este ca Dumnezeu. provoacâ cel mai mare rău".. cfl el a fost conceput. 2. când e îndreptata spre păcat. adaugă el. care se vrea cu totul independent de adevaiatul Dumnezeu. „Căci un bărbai neispitit şi neîncercat nu este vrednic de nimic.113 „puterea voii noastre libere. iar. 30. şi prin forţa cu care respin-ge. arată Sfântul loan Damaschin.1" „pricina relelor. Great. VIII. penlru că\ pe de o parte. Cf. prin voinţa sa personală sau.30" Prin ispită. pentm că prin ea este probata* voinţa. imaginai. '" Onulii la llcclesiast. 7. el dobândeşte într-adevăr o forma de libertate care îi permite să se determine într-un mod independent. Vasile cel Mare. spune Sfantul Grigorie de Nyssa. omul a cedat în faţa ispitei diavolului. Oinilia: Cd Dumnezeu nu este auloml relelor. Prin această libertate. raportându-se nu-mai la sine şi care-i dă impresia că este absolul autonom. 5. 22. Adam nu ceda ispiiei. se arată în ce măsură omul îl iubeşte pe Acesta. Şi în încerca-re să se desavârşească prin păzirea poruncii. Marcu A&cctul. Mawt* cuvâm cawhetic. spune şi el ca: „tot ceea ce era astfel în afara firii noaslre.1trund3 in e) şi în creaţie. aceasia avea un rol pozitiv: ea facea ca îndumnezeirea să fie cu adevarat dorită de om şi-i vâdea bărbăţia. omului i se descopera şi alte posibilităţi. prin voinţa sa „gnomică". XII. dacă nu iese din voinţă".. pe de alta. Despre botez. tot ceea ce încearcă să-1 îndepârteze de Dumnezeu.Sfilnlul Grigorie de Nyssa. 7. Atâta vreme cat. "' Scri. „Trebuia ca omul să fîe încercat mai intâi". m . ca astfel să primească nemurirea drcpt răsplată a virtuţii". 3. 11 8] . potrivit terminologiei folosi-te de Sfănrul Maxim.Patologia omului etiz. El şi-a folosit tibertatea de voinţă pentru a se îndepărta de Dumnezeu şi a se face părtaş păcalului. spre care îl îndcmna Cel Viclean. Toţi Sfinţii Parinţi insist 3 asupra faptului că răul. lasându1 sfl p. II.l|. inventat. (este) prostia noastnl de a alege răul în locul binelui".3" „nimic rau nu existâ.

intr-un mod patologic.*1" iar nu.. ( uv.. EpLstvk. 23. 42.. liberul său arbitru. "x Cf. în starea dintăi. Adam nu voia sâ cunoască nimic altceva decât pe Dumnezeu şi nu voia să trâiască decât pentru a-l ft cu totul aseme-nea. ci ca să se mişte către cele spre care trebuie. confun-dand binele . ca sprijin al stăruinţei răului în roţi. p. omul nu mai recunoaşte imediat binele.1 o viaţă contra firii. după ce a părăsit binele. Prin aceasta libertate decăzutâ.. dimpotrivă. iar prin aceasla se înslrainează de natura lui.lH se îndepărtează cu toate puterile fiinţei sale de viaţa conformă cu firea luit ajungând să duc. luând eel mai adesea răul drept bine. înşelătorul diavol l-a înşelat pe om. cum arată Sfânlul Grigorie de Nyssa: „Sensul schimbării e pro-gresiv. 4. la suprcma împlinire. Dobândind prin pâcai cuno^linţa binelui şi a răului. spline Sfanlul Aumasie eel Mare. El „nu înţelege c5 n-a fast făcut numai pentru a se mişca. PG 90. el experiază acum nehotărarea şi nesiguran^a. 2. se depărteaza* de Bine. omul s-a aftindat în rele lot mai adânc". Pornit o data pe acest povârniş. 880A: 893B. Iar prin aceasta l-a desparţit pe om de Dumnezeu şi pe noi înlreolallă. folosindu-se peniru aceasla de puterile noastre şi im pun And. şi astfel se distruge pe sine în-suşi.. "( Atunci când. dacă însâ se abate de pe drumul eel drept. Prin aceasta a convins pe om să se abatâ de la mişcarea cea după tire". îmbhndu-i momeala plăcerii înfăţişată ca iubire de sine.şi răiil. 30. care-l mana spre Dumnezeu. întunecai de patimi şi amâgit de gânduri. Căci a facut ca lege a trupului uneltirea şi nâscocirea de orice (el de păcat.. 6. sensul e regresiv. cum am văzut.M Sfâniul Maxim aratăcă prin păcat omul introduce separare şi dezbinare in liberul său arbitru.wri 'dire Tahsie. făcându-ne prin alegerea socotinţci să părâ-sim cugetul drept şi să împărţim in modul acesia firea. De aceea şi glasul Apostolului ne atrage luarea-aminte: «Toate îmi sunt slobode. pe calea răului. lipsa de acord a socolinţei lor. era in deplin acord cu voinia sa fireas-că. prin libenil sau arbitru pervertit.^ti (Col. "° Murele want cmehriU\ VIII82 m . Omitit <hihovmc. aşa cum crede el. dar nu esle dumnezeu. nu se îndepărta de la norma sau lo$os-\\\ firii sale si se îndrepia de la sine spre Bine. in limp ce libertatea pe care o avea la început. iar binele drept rău. tăind-o în multe opinii şi închipuiri. 12)". "9 Epijjok. adica disociază „voinţa gnomică" de voinţa natural*. dar nu toate îmi sunt de folos» (I Cor. 'Cf. se pierde în dualitatea confuză a binelui şi răului. omul este din acel moment lârâf de rău. „La început. SI'. el este ca Dumnezeu. omul nu-şi mai exercită in chip simplu liberul său arbitru. 905A.int hnpoiriva eUmfor. Omul căzut in pâcat îşi foloseşte libertatea care-i fusese data peniru a se îndrepta liber spre Dumnezeu. II). il facea.Premise antrojtohgive tatea care apare dupa cătJere şi prin care stăruie în cădere este o libertate care-1 ducc la pierzanie.3" Odată angajal. dacă urmeazS legile firii. să devină într-adevăr dumnezeu prin har. căzând în păcat.ynai. 2. XV. Kf7. Titlatire h Total tmstni. Mucarie EgipteiUiul.

Vi| Sfantul Isaac Sirul aratâ că „eel care nu şi-a supus voia sa lui Dumnezeu. slujitor al dumnezeilor pe care şi i-a fiicut din creaturi ("Gal. să slujească la propria lui înrobire. '* ibidem. 23). S3 . Cf. Propriu vorbind. trăieşle de fapt (intuit de trap/13 stăpânit de. Prin reaua folosire a Hbertâţii sale. 2 Pt. „Sfârşitul neaşteptat al acestei libertăţi ne-lavreme este robia". hi alegerile pe care le face. Rom. Sf. I353C "-"-' Cuvinte despre iwvoiiiţei. Maxim Martin isiiorul. 8-9). făcând-o astfel. când se afla în legfltiiră cu Dumnezeu. Rom. 19). 6. ci şi al diavolului şi al de-monilor acestuia. omul devine rob al păcatului (cf. 409-413. Ill. ° Cf idem.. hwauiutti iie suflet folosiioare* I Clemen! AlexajidrinuL Sfromate* II. Sf. 3. Grigorie de Nazianz. 42. el este dus contra firii. în chip cuvenil. în mod parado-xal. Despre suflel. Vi Ct S£ Simeon Noul Teolog. Apologia ttttâh 53. omul ajunge cu totul înstrăinat. Is.aT ' Cf. Stromtiie. MAnat de aceste porniri slraine de natura sa origina-râ. 3. omul nu se mai mişcâ cu voia sa. Rom. 8. Este chiar negarea li-burtâţii. subju-gat de poftele şi desffitările simţurilor spre care s-a plecat (Tit 3. Clement Alexandrimil. 34. de fapt. * Cuvinte despre nevoinţă."1 Libertatea care stă în deliberare este o formâ alterntă a libertăţii pe care o avea la inceput.^6 este sclavul căutarii plâcerii si al teme-rii de suferinţâ. 6. o foloseşle pentru a face răul. 34. 42. de vreme ce omul căzut. Cuvâniăti. 12. In 8. •'• Cf. Răwunsitti cehre Ta/mU'. nu mai este el eel care acţionează. 20.legea acestuia1"4 şi supus simţuriloi\':Werâ tirania poftelor. Cateheie.. omul nu mai esle el însuşi. 17. |7. gnosiice jtf practice. V. PG 91. 20. care se crede liber. Sf. Sf. Depărtăndu-se de propria fire. 144» 3."K pe scurt. 78. separând-o de voinţa lui natural.!. Sf. 57.. Gal. Sf loan Sciirarul. Scam XXVII.. Capefe despre dragasre. XXXVII.. Nichitii Siithutiil. care tin-dea spre bine. o inrillnim acleseori la Sfinţii I Yu nu i O voin regâsi de nut He ori în capilohil urmutor. 21. 6. ' Cf. Nichitu Slithalnl. care urmeaza învaţătura scripturistica cuprinsft în citatele bîblice date mai aus.':? slujitor al raulăţii. 19. HI.Vlmisitorul. Sfinţii Părinţi subliniază mereu faplul ca. Despre suflet. Maxim M. 5. 7.> în această stare. 42. Simeon Noiil Teolog. -' Aceastfi afirmaţie. III. Prolog. 45. Maxim MflrturisUonil. 61. ci legea pacatului care locuieşte în el (Rom. 11. Dar omul nu este numai robul palimilor sale. I). atunci când se credea mai liber. A se vedea. Sf. cu totul înrobit. omul era. El esle parazitat de palimile pe care păcatul le-a adus in sine. Capete teologice. de pildfi: Sf.1"' Aces-tea exercitâ asupra omului o adevăratâ tiranie. 2. ci stăpânil şi zdrobit de tirania Cehii Ra*u.1" Omul căzut. risen lui de a se înşela. este robul patimilor. 6. va fi supus potrivnicuIui".m Sfântul Macarie descrie astfel *21 Cf. 1. 7. Instil» Martini] şi Filosoful. ci ajunge să fie mânat de ceea ce-i este strain. Awa Dorotei. Sf. . Cete MK) de capefe. 75. Ambigua.I'atologia omului câzul el este supus in mod constant. adică la rău. CeU 300 de capele. I. 4. 76. spune Sfântiil Isaac Sirul. care-i înrobeşte sutletul/':. El nu mai este doar ispitit.t III. ■l>3 Cf.

omul a fost încătuşat în două chi-puri şi cu două legături. 56. m Cf. omul se mişea el însuşi po-trivil firii sale şi se făcea pârtaş voinţei suverane a lui Dumnezeu. „De aceea ni s-a dai aducerea-aminte.. „Se cuvine sa ne aducem aminte de Dumnezeu mai des chiar decât rcspirăm. Cf. închis cu ziduri şi înlănţuit cu lanţurile întunericului de cutre duhuriîe rîujtăţii". XU1I. „aducerea-aminte de virtuţi". ""'' Oirrf«/tfri. 4. Origen. prin păcai. XXII. prin patimi. a pomncii date de Dumnezeu m Rai. Sf. ** IhUlem. cu iubirea !u-mii. Epistok.. care nu lasă loc pentm patimi. Omilii la Cariea Nunierh\ XXIV.340 După cum ne arată acest ultim punct.). adică a plăcerilor Irupeşti şi a patimilor (. „Creşrinul este dator catordeauna sa-şi aminteasca de Dumnezeu". nu mai ramăne mare lucru din libenatea iniţială a omului. 56. 2. 2. împrej-iiniit. prin min-tea şi inima sa. în vreme ce în Dumnezeu şi în lucrarea virtuţilor. de aceea.11' Ea implică. 5. ibidem. lui Adam şi Evei.337 Aducerea-aminte de Dumnezeu implică. *" Despre viafti in HfistOS. sufletul este înconjurat. Cf. de către patimi şi de către puterile răului: „Călcând porunca şi fiind izgonit din rai. Patologia memoriei Memoria i-a fost data omului la creaţie pentru ca prin ea să-şi poală aduce aminte întotdeauna de Dumnezeu şi să fie astfel mereu unit cu El. ci o nalură siraină care a pus slăpânire pe el. CttvhUv ă&pfi$ nevoinţâ. Isaac Sinil. tiranjzând-o şi trăind pe seama ei. 196.) Inlru cele lăuntrice. Sf. Aşa spune şi Sfîuitul Macarie Egip-ieanul. m Oniitii dubovnicefti (Col.Premise antropol&gice această îndoită înrobire a omului. XXI. XXVII. „aducerea-aminte de Dumnezeu (u-vfKiri Qcou)" mai înseamnă aducerea-aminte de binefacerile lui Dumne*P Omilii <tuhovnii:eşti (Col. 5. omul li se deschide.. înlr-un euvânt a tuturor lu-crurilor celor văzute (. LU Cf. au acoperil cu tolul firea sa autentică. Una (prin) hicrurile din această viaţa..33' a poruncilor date de Hristos omului restaurat prin Logosul mtrupat. cea a palimilor care. Cuvâtll ascetic in 100 de ctwete.iil lar între cele două cxislă o relatie evidentă: numai pentni că omul vieţuieşle în răutate au asupra lui forţele demon ice o asemenea putere. Sf Diadoh al Fotieeei. înstrăinân-du-se de Acesta şi trăind contrar firii. şi. la tin prim nivel. împluiindu-l voia. p. facându-le să vieţuiască în eL>w în această stare. ftegutOS man. aducerea-aminte de ponincile prin care omul se alipeşte de El. m 84 . II). scrie Sfântul Nicolae Cabasila^" Aducerea-aminte de Dumnezeu apare astfel ca lege pentru om. II). pentru a-L purta (pe Hrisios) in noi".11' lar Sfantul Grigorie de Nazianz. în fap[ nu mai acţionează ej. 3. în afară de aceasla noi nu trebuie să facem nimic altceva''. ca să spunem aşa. Vaatto eel Mare. VI.

4> A se vedea. Dogmatics. p. Cf. spre mântuirea sufletului tău. H. de aseinenea. II. Sf. Sfânlul Marcu Ascetul in-sista în special asupra acesteia. w Ibidem. 60-61. I. KOTIIC. m Avva Dorotei. o mişca totdeauna spre mărturisire. Ciivânt ascetic in 100 de etipete. 1. spune Evagrie. aşa cum subliniazâ Sfantui Diadoh al Foticeei. 156 sq. 84. spre smere-nie. potrivit menirii sale.i tile. HauslieiT. EptstoM câire Niccfae MonahuL 2. care se întorc. Dirfiounoire de spirifn. cu privire la acesr -subiect. 56. Sf. 142 . penl. în Hristos. Sf.ru care fi aducem slavă şi mulţumită.prin care îşi poate alinge deplin scopul". hivdftiiuri de suflet fataxitejare.4 85 . 88. spre mulţurnjre adusă cu suflet zdrobit şi spre toată sârguinţa bună. 61. „Rugăciunea face mintea sa-şi împlinească propria lucrare". 294. care „cere o ocupaţie care să dea de lucru harniciei ei".349 Tot ast-fel. au neîntrerupfă în inimd pomenirea Domnului". Diadoh al Foticeei.350 Prin aceastfl continuă aducere-aminte de Dumnezeu omul poate într-ade-văr.spre wgăcitme. col. cea a rugăciunii neîncetate.346 care adaugâ: „Rugăciunea este lucrarea demna de vrednicia mint» sau înirebuinţarea cea mai bună si mai curată a ei". loan Damaschin. „Mneme Theou". şi să nu încelezi a-ţi aminti de multele şi marile Lui binefaceri.Paiatogia otmilui câzut zeu. Noms du Christ et votes d'oniison. care arde în inimă cu un dor înfocat". I. Grigorie Sinaitul.14. S3. Ele ne îndeamnă să-I răsplătim lui Dumnezeu cu purtările noastre bune şi cu toafă viitutea". Rugaciunea neînce-tatâ este în acelaşi timp „lucrarea proprie minţl?'. gata întotdeauna să facâ cu răvnă voia lui Dumnezeu". să se uneasca cu El.343 Aceasta forma de aducere-aminte de Dumnezeu duce Fn chip firesc la principala ei forma de manifestare. Diadoh al Foticeei. „cel ce se gândeşte totdeauna la aceasta şi nu utta binefacerile lui Dumnezeu.347 fn Rah Adam vieţuia „în rugăciune". Capete. se nevoieşte spre toată virtutea buna si spre toatâ lucrarea dreptăţii. 1980. cum o nu-mesc Sfinţii Părinţi343 Ea. „Aşadar. 11.. " f'uviint aseetic in too de capete. sfinţii."1 ' Vezi. spune Sfantui Isaac Sirul. Cm-â'tt ascetic in 100 de capete.. impungând inima ca un ac.. 146 CuVâfU de. fiufe. Vasile eel Marc. Căci aceste amintiri neîncetate.348 având neîncetata aducere-aminte de Dumnezeu. "* lludem. I960. I. începutul purtarii tale plâcute IMI Dumnezeu trebuie să-l faci pornind de la aceasta: să te gândesti statornic şi pururea. la toale binefacerile de care ţi-a fă-cut parte iubitorul de oameni Dumnezeu. tntr-o meditaţie neîntreruptă. singura îndeletnicire . Cin'inte despre nex'Oi'ifti. . 10. Regulile xuici. £ Sieben. -M° Cf Sf. 59. „Unirea duhovnicească este amintirea nepecetluită. la starea dintai a lui Adam „şi se apropie de desăvârşire. este a minţii. singura potrivită cu natu-ra ei. ™ Sf. 1407-1414. acoperindu-Ie cu ukarea pâcatului sau trândăviei şi prin aceasta lăsând să treaca vremea cea-faftă farâ folos şi fară să aduci mulţumire.

< 'uviiiit' despre newtnfS." 4 fiind nedespărţită de ea. 19 * Cf. Capete leohgice. Triad*. dup. St Isaac Sirul.Pranixe antropohgice Prin aducerea-aminte de Dumnezeu omul se întăreşte în păstrarea şi lu-cr. altfel spus. fie trupeşti. Isaac Siml. 2). 32. 93. I). Sfântul Marcu Ascetul sfatuieste astfel: „Punând înaintea ochilor tăi binefacerile de care te-ai împartaşit de la începuUil vieţii [ale si pânâ acum.v Cf. Grigorie Palama. căci. 2. 65. dar şi când e vorba de aducerea-aminte de binefacerile lui Dumnezeu. Cmom ascetic I" 100 de capete. I. II. . 2.irea poruncilor. Sf. când gândirea statornica la El nu se mai lasfi intrerupta de grijile pământeşti şi cănd cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare". Cuvtote despre nevolnfd. Acesl punct va fi cxaniinat în moil detaliat in parlea a Vl-n. el poate să se fereasca de patimi şi să sporească în el virtuţile. 1. 154 Cf. mai bine-zis conlucrând şi darul de sus". 2. rugăciunea neîncetata. Cttvinte despre nevointd. 3. de care te-ai bu-curat din partea Stăpănului bun şi de oameni iubitor. fie duhovniceşti. Simeon Noul Teolog. pe care i-o dă Duhul. ' Cf. Sf.*'0 Prin aducerea-aminte de Dumnezeu. .. inima la se va umple de dragostea şi de donil Lui printr-o mişcare pornită chiar din ea însftşi.M8 care are dam I de a o trezi şi a o face s3 crească. Ibidem. aşa cum spune Sfânlul Isaac Sirul.s m S(> . < mân/dri (Col. Diiuloh nl Foticeci. XXXUl.. Sf. " BpistOle.3" Aducerea-aminte de Dumnezeu cste mai ales condiţia dragoslei de Dumnezeu. Isaac Siml. Capete despre nigihiiine. gnoxlice .'** Memoria însoţeşte lucrarea minţii păna pe treptele cele mai înalte ale vieţii duhovniceşti. 3."6 Aducerea-aminte continuă de Dumnezeu in rugaciunc este pentru om şi UD mod de a ajunge la vederea Lui. in ea „îşi află hrana de viaţă dătătoare pentm întipârirea vederii suflcteşti'V5 Sfântul Calist Patriarhul spune. 33. Grigorie Palauiu. 23. 6. '. 4. Numai atunci devenim temple ale Duhului. „Sălaşluirea lui Dumnezeu in noi.5. Căci ruşinându-le de amintirea atâtor bunălăţî. I. 85. 102. Tr&tde.cap.. m Cf.y/ prm tire. omul ll păslreazâ pe Dumnezeu inlauntrul minţii sale1''1 şi Î1 face s& locuiască in inima sa."' când omul „e răpit de amintirea (sutletului rational) mai presus de fire la vederea lui Dumnezeu". Sf. zaboveşte cu gândul la ele. IS . constii tocmai in a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. m Ibidem.MS Aceasla este adevărat mai ales când e vorba despre forma sa desa-vârşită. Fă aceasUi penini ca inima să ţi se mişte cu uşurinţă spre frica lui Dumnezeu şi sprc dragoste (. Macurie Egipteanul. Oivhite despre nevoinfâ. Sf. Sf. XXXII. Sf..). că ea face ca in „mintea curată să se arate razele dumnezeiesti". in acelasi sens. spune Sfântul Vasile eel Mare.1 cum s-a spus: MNu uita toate răsplătirile Lui" (Ps."'2 ">: Cf. 3.

^ aşa cum spune Psalniistul. CutegetV <lin sentiitfele bitefepfitor. uirarea de sine.iiMMi Capetedespre rvgâciune. ('uvâni ascetic in 1(H) de capete. 32. Gugorie Sinailul. Isaac Sim].•irii<■<> se ttutreptemâ dinfttpte. Sf Diadoh al Foliccei.ilist i'. Capett. 3. . Omul duhovnicesc.. Captrtf. „Adusu-mi-arn aminte de Dumnezeu şi m-am bucurat" (Ps.172 Memoria stăpânita1 în inlregime de aducerea aminle de DumnezeU a lep.Cf.) şi nu se mai gâiideşte şi mci nu-şi mai aduce aminte de lumea aceasta". 6. Hie Ecdicul. Cuvww despre nevoitiţti. Maxim Mainirisitorul.. 8 $i 10.17*' Ea îndeparlează cu desavârşire orice gând rail"' şi nu îngaduie nici unei incliiuiri spre răutate să se niani* Cf. Altfel spus. "I? Cuvifttt despre nevoinfă. II). Vasile ecl Mare. n. aducerea-aininle de Dumnezeu implică uitarea cu totul a lumîi. Despre c«i . „El se mişcă împreuna cu acestea sprc amintirea lor. 5. ducând o existenţă îndreptatfl în întregîme spre Dumnezeu. Diadoh al Foliccei. nemaiamintindu-şî deloc de veacul acesta. Capete ttttfogice.1'' „naşte în suflet o plăcere negrăilă'*. 56. spuiie Sfântul loan Casian. în aducerea-aminte neîncerată" de Dumnezeu. 85. spune el în altă paile. omul nu face decât să cugete la „sin-gunil lucru care irebuie". normală. w Cf. 82. 76. " (:.-"ajungfmd la linişte şi pace. 16. Sf.31 Prin aduccrea-aminte de Dumnezeu. potrivit menirii sale. 87 . "■ Cf SI". Isaac Sirtil. St. 61. II. 60-61.3*'7 fntr-un cuvânt. Sf. era cu totul unitară. m Cf Sf. Diadoh al Foliccei.JM ştergerea oricărei aininliri pătimaşe şi lu-meşti '6 Ea implică. Cuvinte despre nevobtfă* 8. 6.'. XXIV.. •' Sf. Macarie Egipleaniil. Grigorio Sinaiiul. 37.17 Astfel memorîa devine starornică şi nemişcată. ..fi Cf. < onvorbiri duliwmicasti.. III.. pierde din mi-ma aminlirea (uturor celor văzute". Cuvânt ascetic in 100 de capete. omul se fereste de gândurile străiiie pe care i le strecoara in suflet Cel viclean. fiind niemoria „inimii curate".Sf. „când po-menirea lui Dumnezeu pune stăpâmre pe întinderea sufletului. omul „trebuie să-şi fixeze toatâ atenţia într-un singur punci şi toate gândurile sale să-şi aibă drumul liUmtric numai spre un singur ţei". LIU.paiologia omuhâ căzut Prin aocasta. 12. „uilă chiar şi de el înstişi şi de firea lui. spune Sffmiul Isaac.î: Cf. CuvOnt ascetic in 100 de COpCte.588 Toatti gfmdurile omului se îndreptau spre ceea ce constituia penlru cugelul său unicnl obiecr al atenţiei. Sf. 60.'68 Dedicflndu-se în întregime aducerii-aminte de Dumnezeu.semenea. 97.V da) . Sf. Cf. Murcn Ascx-ml. aduccrea-aminle de Dumnezeu este pentru om izvoni] unei bucurii desâvârşile. Prin gândul st atomic In Dumnezeu.cu (otul orice formă şi orice chip". inemofia omu-lui in starea sa iniţială. Sf. potrivit ireptei vieţuirii lui (.mi.4). . " (t Sf. Simeon Noul Tcolog. (iipvte despn amoftinfa de Ihmmezeu si leonomui humiHtrii. de a. Omilit duhovnicesti (Col. simplă şi offlOgCDă. El se îndeletniceşte cu cele privitoare la mSrirea lui Durtinezeu şi mereu se gândeşte Ia ele".. ReguUlf niuri. gnostic*sipractice.

Marcu Ascetul. uitare de Dumnezeu şi a binelui.8° Aceastâ boală a memoriei afectează. I I ) ..?! m XX . 68. în pervertirea ei. din punct de vedere duhovnicesc. . Cf. esle cu adevărat moartă. Grigorie Simiitul K. Hdynatsuii câtre Tahsie. Ih'spre legen didwvwceasctt 61-62. iar apoi Sfântul loan Damaschin. 50. 61). 62. Epistolu vutre Nitolae MoiahuK 10-13. Sf. care este organul ei. despre vuifn mornkl şi despreJapiuire. 150 de capete desprf eunoşlinfa ttalundd. vorbesc in mod explicit despre boalu memoriei.177 cu ajutorul ei omul nti numai că esie feril dc atacurile lor.3M Sfântui Marcu Ascetul. Cuvinte despre rwvainfă. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că uiiarea lui Dumnezeu şi a binelui este. m ibidem. si Sf.'npete. 46. afirmă. dar îi şi Tnvinge şi îi alungă. aşa cum am vflzut deja. Cf. „Ceea ce i sc întâmplă pestelui iesit din upa\ aceea se îmiimpJa şi minţii care a ieşit din pomenirea lui Dumnezeu şi s-a împrăştiat in ammtirile lumii". mintea. Căci iad este neştiinţa. Sf. Sfântul Grigorie Palama vede în parăsirea „pomenirii şi vederii lui Dumnezeu" esenţa păcatului slramosesc. şi aducere-arninte de rău şi de lume. exercitalu" „polrivit firii" sau „contiar fii îi" voibeşlc explicit Sf.3"3 lar la Sfântul Marcu Ascetul aflăm scris: „Scriptura zice că: «iadul şi adâncul (pierzfirii) sunt cu-noscute Domnului» (Pilde 15. "'" Sf.Riiuiafea este o faptit a sufletului înţelegâtor. I. că Uitarea (XiiOnJ. 81. " Despre accastiî dubla" polaiitatc a memoriei. "" Cuvinte etegpre nevoinfâ. Acestea le zice dcspre neştiinţa şi uitarea inimii. ca şi în cazul celorlalte puteri ale sufletului pe care le-am sludiat. ' '"llmiem. Capete despre dmgosie. Prolog: . desigur. principala patimă-boală u părţii rationale a sufletului."1 Toale celelalie puteri ale sufletului care depind de ea în mod direct vor suferi aceleaşi efecte patologice. loan Damaschin. şi pierzare este uîtarea". prin păcat ca devine. se stifocă şt. de usemenea. 2 Cf.3B<" A flam la Sfăntul Marcu Ascetul descrierea acestor trei boli Ibidem. despre nmotiştereti lui Otimnezeu. ibidem.37* Dacă memoria folosită potrivit firii sale este o memorie sănătoasa. alături de necunoaşterea Lui au un rol central Fn căderea omului.'"7 Uitarea de Dumnezeu. alături de ne-ştiinţă (dyyoia) şi nepăsarea trândavă (pxx8\^ila).. Astfel. Cuvuni despre trezvie si virtute. m Cf. 43. alături de ncştiinl/t. dimpotrivâ. CuvAnt de sujlel folosilor. este unul dintre cei trei „uriaşi ai Celui Rau". şi tinume uitarea bunăriîţii celor cltipă fire"."f' Ea constituie o armă împotrîva demonilor. Isihic Sihaitul. mai precis într-o inversare a activităţii sale: în timp ce în starea de nonnalitale a fîrii ome-neşti ea slujeşle exclusiv aducerii-aminre de Dumnezeu şi dc bine.SM şi amândouâ due la moartea duhovnicească. 3... uitând prin aceasta de realitatea sensibilă şi de rfiu.. Isaac Sirul. de la care vin toate patimile şi toate relele de care sufe-tii omul cazut. 33. spune Sfâniul Isaac Siral.. mintea care-L uită pe Dumnezeu se înstrăineazâ înlr-o activilate care nu-i este proprie. 65. prin păcat ea funcţioneazâ contrar firii şi devine boinavl'" Boala constă. 32.Premise antropofogice feste.

ori.. le întăreşte. ca sâ-şi poată duce la îndeplinire planurile". uitarea. la pofte necuviincioase". sora împreunălucrăloare şi slujitoare a ei. aşa cum am văzut. LIV. I3L 89 .spre lirzvir si virtule. sunt cele trei reie amintite mai înainte: neştiinţa. relaţiile dintre eie şi efectele lor: „Cei trei uriaşi ai Celui R8u.3Wl Alţi l'ii mţi privesc procesul câderii in sens invers. din pricina fruc-lului placut la vedere. ne-o spune cea dintâi.V"/''W^-N273. De aceea era acoperită de aripile dragostei duninezeicşti. îşi amintea cu grijă de porunca dumnezeiască. ele se dovedesc puteri lari ale Vrăjmaşului şi capetenii pufernice ale Celui Rău. Eva. Câci pană ce n-a privir la pomul oprit cu plăcere. nestiinţa şi uitaresi de Dumnezeu îl fac sâ se întoarcă spre realitatea văzută. Prin ele se în-tăreşte şi pe ele se reazemă toată oastea duhurilor iTiuiăţii. O apoftegmă spune: „Zi-ceau BiUrânii ell trei sunt puterile Vrăjmaşului din care vine ioată greşeala: uiiarea. De atunci. toatfi pofla ei şi-a întors-o spre gusiarea lucrurilor de aici. care sunt socotiţi ca cei mai tari. (htiilii tluhovnicejti <Col. 10. scrie Sfântul Grigorie " EpiJtală > <Ure Nicohr Mtmahul. 56. amestecand. când ne folosim de ele pesie măsură. iar negrija naşte pofta. care ne îndreptăţeşte să o socotim cauzăcând pe una. care spu-ne apriat: „tot eel ce uită de Dumnezeu caută placerea (desfranataT' '"-' Uitând de Dumnezeu. care ţese veş-mântul şi acoperământu! norului negru aşezat peste suflet şi care le sprijină pe amândouă. ■ < 'tivâni ascetic î'i lOit tlr capde. când pe cealaltă\ Astfel. " Qespn Ctn C* cied Că M' irulrejiieaz/t (iinftiftte.v" Cele mai multe referinţe le g3sim la Sfăntul Marcu Ascetul. II). dimpotriva. în sfârşit. a gustat din rodul lui cu o volupiate pulernică. intrând sub stăpânirea mulţimii gândurilor legate de lucrurile din lumea vflzută spre care s-a întors omul.. Prin nepasarea trândavă. 13. „Că vederea. cu ane-voie îşi mai poate aduce aminte omul de Dumnezeu sau de poruncile lui". „începutul şi pricina gândurilor. Cu adevărat...**7 Am văzut deja că este greu de arfltat daca atracţia plăcerii simţurilor duce omul la necunoaşterea şi uitarea de Dumnezeu. ea naşte negrija. '" <'mum de.3" Iar Sfăntul Macarie: „Mintea care alun-ga" de la ea am in tire a lui Dumnezeu cade fie hi mânie. Câci ajutându-se întreo-laltâ si neputând să fiinţeze fărâ să se susţină una pe alta. memoria se fragmentează" şi se risipeşle. Adam şi Eva au început să uite de Dumnezeu. "'.. prin uitare şi prin neştiinţă se întăresc şi se măresc proptelele celorlalte patimi. . Darcând a privil la pom cu plăcere şi s-a atins de el cu multa1 pofta" şi."1" Sfântul Isihie Sinaitul zice. 12. Cf. şi nepăsarea trandavă. maica tuluror reletor.. şi greşeala lui Adam. le susţine şi sădeşte in sufletul eel fără grijă raul înrădâcinat şi statornic. negrija şi pofta. 32. în greşeala ei. iar pofta îl duce pe om la c&Jere". în acelaşi sens: „de la uitare ajungem la negrijă. iar de la negrija. de îndalâ ce vine uitarea.PatoUigui omului câzul spirituaie fund amen tale strâns legate una de alca. fie fn pofta trupeas-c*i". gustul şi celelalte simţuri slăbesc linerea de minte a inimii. Sfântul Diadoh al Fori-ceei o pune înainte pe prima: ispitiţi de plăcerea simţurilor. Exista o dia-lectică a acestor doua atitudini.

aceasta se dsitorenza' faptului c:l de la bun incepm am primit himuiIc in noi cu pntiiinl. este acum bântuitâ de rnulţimea feluritelor amintiri lu-meşti.401 Pent™ toaie aceste motive. Sf. 85. iar din unitară. Capete despre dragoste. Cuviiue despre fievalnţâ. 10. Sf. Cuvinte despre neioirifd.. Uaac Sirul. Sf. compusă. Sf. Diadoh al Foticeei. si invers: despre lucrurile pe cine le-am piimii in noi cu palimfi.4" De aceea Sfăntul Isaac Siml spune 4H ca ea csle lacaş al paiimilor. 33. care pătrund în sufletul său si-i prcocupă mintea. ea este UHB dintre principalele surse ale „gândurilor care ne râpesc'*. Sf. I./'remise antropotogiee Siruiiiul..'"' "-' < ape'e fotirte jolosiumre.*" Aslfel. tnfrânaresipetrecerea i ca dupâ minte. Mintea. este împărţirea. Sf. I I . Memoria devine pentrti om. Maxim Mflrlurisitonil. CTici fâcăndu-sc din simplft. Mai ales ea este cea care aduce in minte „gân-durile simple". I. Dar cele mai stăruitoare sum ccle din amintire". care vede în aceastâ facilitate a minţii princi-pala lor sursă. IV.^' Dar adesea memoria produce ea însăşi in mod direct gânduri paiimaşe. 19. m Cf. Eplstolă către Nicofae Monahid. de care apoi se alipeşte în chip pătimaş. prin neascullare. '* Cf. Capete despre dragoste. Această îmbolnavire a memoriei are. 60. Sf. Capete despre dragost*. v . Sf. 44-46. memoria devine la omul căzut una dintre principalele cauze ale trezirii şi stflruirii patimilor. Eptstold cdtre Nindae MfitiaJtuI. II. m CtU>idan. 10. Cuvinte despre nevoinfti. H. " Cf. '-' Cf. Cuvditt ascetic in tOO de capete. sf. 46. H.5''* Sfântul Maxim spune: „prin acestea trei primeşte mintea înţelesuri pătimaşe: prin simţire. Cf. 8-4. care încearea* să o împingă mai ales spre asemenea amintiri. Maicu Ascetul. prin schimbâri în slarea organica* şi prin amîntire".4" ceea ce da" reprezentarilor o mare putere de ademenire. repercusiuni asupra tu-turor puterilor sufletului. 8.. '' Cf. Cf. 84. III. Sf. 34). Isaac Sirul. voni avea amintiri piUimaţe" (Tnifaintprtwtic. în care înainte mi exista decâ! singur găn-diil la Dumnezeu.Isaac Sirul. 16. şi-a pierdiil unitatea împreună cu puterile ei". 32. '' Capet* despre dmgosle. Cuvinte despre nevoinfd. şi cea mai periculoasii: „trei sunt cflile prin care primeşti găn-duri: simţirea (lucrarea simţurilor). 00 . evident.594 De la ea primeşte omul cea mai mare pane a reprezentarilor.'"* Memoria produce astfel de gânduri penlru că ea păstreuză aminlirea greşdilor trecutc şi urmcle patimilor care ni s-au făcut obişmiinţă""' şi mai ales a placerii legate de elc. Isaac Sirul. III. alături de imaginaţie. 10.. Cuvinte despre nevoinfti.. amintirea si starea mustului (amcsteca-rea) din Imp.Dacă avem iiniintiii pâtimaşe. 33. infrtlnare.. al căror număr sporeşte tot mercu. " Cf. Marcu Ascetul. principal cale de acces pent™ gândurile strâine. 33.. memoria este adesea trezita şi aţâţată de demoni. 42. 93. locul In care le poţi afla pe loate. < 'apetedespre dragoste. Prin aceastfl a picrdut şi amintirea de Dumnezeu. Evagrie. Talasie Libiiinul. a amintirii simple şi unilare. Iiir Evagrie remarcâ: .1''' lucni pe care-l subli-niaza Slăntul Talasie Libianul. 74. Sf. ' Cf. Maxim MaYlulisiiorul. felurită. care constituie pentm el tot atâtea sugestii ispilitoarc. Capete despre dragoste. Maxim Mărtmisiiorul. 33. Cuvântdespre rugiiiitme.

""0 înrr-adevâr. ilupi) cum . cu anevoie îşi mai poaie aduce aminte omul de Dumnezeu şi dc ponmcile Lui"..401' „Neascultarea. în grade dife-rite. întunecând dorinţa fireasca care tindea spre viituie".i lor i sc arntS în chip I impede omului cat* înccarciî prin rugae tune să regăSeoACJl ailucerea-atniiile de Puiiinczeu. 61 ■ 1 Lucrare. el explica" pe larg: . amintirile Cf. spune SfAntul Diadoh al Foticeei.. Aceste amintiri pătrund în minte din pricina iubirii dfl lume.-"* Amintirea binelui şi aminlirea răului nu ajuns doar să se invccineze.."1" In ambele situaţii.40' Chiar dacă omul căzut se află. Diudoh ul Foliceei. a se vedea Sf. ci se întrcpfltrund şi se amestecă. 88. 68). carc. Cf. MS 91 . 44. 1 " ' 'nvânf ascetic in loo de eapete. 1. şi gânduri rele (. cu rnintea. c&utând siî le ia la cunoşlintĂ sS piardă rugâciunea care aduce roaile" {Ihii/em. Isaac Sinil. Ca urmare.. Ea esle scindatâ în două părţi. „acoperit de vălmaşeala adrmcuhii uitării"40*. făcând miilte. e silită. Apoi. cum spune Sfânful Diadoh al Foticeei: „De cand minlea noastră s-a rostogolit la chipul trtdoit al cunoştinţei. sunt toCU$i străine de Dumnezeu. şi. îl atfiţă hi plut. 3. a-şi aminti de Dumnezeu şi de bine nu este cu neputinţă peninj el. îţj strccoaril gfuidurile unor hicnni iişa-zisc trebuincioase. îndatâ îşi aminteşte şi de r. dupii pinin.X)e alunci. îţi fnră iunintirca lor. după cum spune Sfântul Isihie Sinaitul.07 Cu privirc hi siarea de confuzje a memoriei. sa poarre în aceeaşi clipă şi gânduri biine. chiardacâ nu sunl pătimftşe. unealla păcalului. (>.Paiologia omului câliif Astfel că „aducerea aminte de rău (p:i/f]p. ehiar dacfl mi vrea. ' ' ('iipeie fotirie jotmitotire. Citvinie despre nrvoinţâ. FiindcS de la neascultaren lui Adam ţinerea de minte a omului s-a sfaşiat în dour. ca mişcflndu-ţi-se minlea $pie căutarca lor şi neaflfmdu-)c.n tov> tcaKou)" ajunge să fie la omul căzut odeprindere (ft^iţ). 85..). 46. Sf. singura care. cânil revine iarăşi la mgâciiine. 5: 83: ('uvâ/it hi flHilfore. are loc o nouă divizare a memoriei. 116. dar aceasta se face cu mai multă greutate. ii aduce aminte cele cilulate şi cclc atnintilc mai inaifHc..40* Aminlirea râului înlocuieşte.Ciuid le viUI dracii riWnind cu adevilrai la mgâciune. la început. care nu exista la începui.lu. după cum am VăzUt. . rnintea omului este stăpânita de mulţimea amintirilor lumeşri şi a gândurilor. stăpânea în memorie. ci şi toate puterile lui. Căci cum se grabeşte să înţelcagă binele. 4a " ('uvâni ascetic hi 1(H) tie capelc. ('uvâril tiscefu m 100 de mpeie. acesteia ii rămâne de acum înainte un loc mai mult sau mai puţin redus în memorie.'i vreme. 45. sil se tlescmajeze >i su" sc inliisrcze foaite. " Capett despre Irezyie $ virttite.eren păliimişil prin aducerca-aminte de liicrin i" (Cnvthit despre rugdeim*.. în altă pane. pentru ca aminrirea binelui nu poate fi ştearsă şi înlocuita cu totnl.. dar şi prin lucrnrea duhurilor rele care încearcâ mai ales prin acest mijloc să ţiiul miniea departe de Dumnezeu.spune Evagrie: „Caml diavoful eel pieaviclesm. nu poate împicdica rugilciunea drepmlui. aminlirea binelui. 56. 10). sporind confu/ia creată de multele şi fcluritele gi'tnduri care stăpânesc memoria şi cugetarea omului. nu a stricat numai amintirea simplfi a sufletului faţa de bine.

.

120(45. Alipk in chip pătimaş de lumea sensibilâ.""7 Imaginaţia.4il Prin aceasla. nu numai că ea „se opune foarte mult nigaciunii curate a inimii".) Căci blestemaţii ucigaşi. 38. îmaginaţiu ajunge să ocupe un loc atât de mare şi să aibfi un rol atât de nefast pentru că ea se iruinifestă în strânsă le-găturâ cu patimile. spun Sl'inţii Calist şi Ignatie Xanthopol. 56. care. când este năpădit de închipuirile din vise. Maxim Mărturisitorul. nemaiki-sând s5 se vadă nimic din ceea ce era la început In viaţa lăuntricâ a omului cilzut. adică înde-leltiicindu-se numai cu aducerea-aminte de El. nu mai sum prilejuri de neîncctaul adu-cere-aminte de Dumnezeu. asemănăloare hidrei (. 34. Tra/tttutpraclic. ar trebui să-şi afle locul in sufletul omului. străbiUând ş) trecând prin ea. care nu i-L mai descoperâ pe Crealorul ei. p."' 2 dar nici nu mai lasă vreun loc pentru gfindul şi amintirea de Dumnezeu. Imaginile pe care le are din această lume. aşa cum a ieşit el de la Dumnezeu. dumnezeieştii Părinţi vorbesc de multe ori despre ea şi împotriva ei. II..45 Pe de altă parte. ci sum cu iotul şi cu totul opace. dandu-Ie hrana care le face să lucreze şi sâ" sporească. în chip firesc. imagina-ţia trezeşte palimile. Cf. din ea răsare altii". cd. m Ibidem. 64. căci atunci c*lnd se stinge una. *"C\ Apoftexme. nu-l mai înaJţă spre El. o facultate anexa* în procesul cunoaşterii. Sf. 37). Evugrie. o lume închisă în ea în-săşi. intră în comunicare cu sufletul. 22. % . aflatâ* în legătură cu o memorie ea însăşi pervertitâ" şi nemaifiind. Sf. II. ci şi în somn.. HI. „Căci acum omul se mişcă in jurul nâlucirilor iraţionale ale patimilor". min-tea sa este făra* încetare populată şî bâjituită de mulţimea gândurilor legate de ele şi de imaginile lor. S i î n t i i de mai înainte au socotit-o asemenea miticului Dedal ca o închipuire cu multe chipuri şi multe capete. PG 91. omul îi cade cu totul pradă.Premise anlropologice memorie. in urma pcrcepţiei sau a amintiri-lor.44* înstrăinând-o. •"Ambixua. adică transpa-rente pentru energiile dumnezeieşli. Ctmvtnbire. "' Scrisori ttuhavnicesti. Capete despre dmgOSte. 430 loan din Singuriilate. înstrăinat printre obiectele reduse la dimensiunile lor materiule.44 Atunci „mintea rătăceşte mereii din naJucire în nălucire. făcându-l un fel de stup de viespi şi o peşteră de gânduri slerpe şi păti-maşe". potrivit (irii sale. arată Sfanrul Maxim MSrturisitorul. cu „o scăndură gala zugrăvifii". „De aceea. flauslicrr. Iar aceasta se întâmplâ nu numai atunci când este treaz. loan Scărarul: „Nalucirea esic ieşirea minţii'' (Scam.4"' Imaginaţia pune stăpânire pe minte în multe feluri. Nichitii Stirhatul. nu mai sunt cele pe care le avea Adam înainte de cSdere. care nu mai primeste nici un alt chip şi nici o alul culoare.4" In starea decazută a omului însă\ lucrurile se petrec cu totul dimpotrivă: piclura cea fromoasS este in întregime mfizgâlita' de iinaginade cu chipuri şi forme nâscocite de ea. Sfânlul Varsanufle aseamftnS sufletul. patimile suscita" în chip deosebit lucrarea si plăsmuirile ima447 448 Cf. Celr 300 tie capete* fi\ 62. IU Notum aici detlni(ia Sf.1 CeU 100 tie capete.4H Pe de o parte. I353C). ajunge să stapaneasca mintea şi o sileşte sil-i urmeze. 4. 193.

PG 44. I73C. III. *" Cf. acelea reţin închipuirea şi cugetarea lui şi în somn".-'fie. arata Sfan-IB] loan Casian. iubitomlui tie slaviî deşartă cin-stiri de la oameni.*'" în acest din urrrtă caz.He ele vechi sau noi -şi care Ic aduc desfătările pe care le caută. ci mai înaince". II. patimile împing îmaginaţiB sa zămisleascS imaginile care |e sunt potrivite .IK6'/) sufletului e înfuriata împotriva semenilor. vede lucrurile pricinilitoare de fries". 60. legat de puterea poftitoare. dar mai ales în somn.459 Nevoitorii stiti bine ca visele sunl zămislile de imaginaţie în legătură cu obişnuinţe trupţduî460 şi ale siifli-tului. râzbunare usupra celui ce l-a supărat. lurcand iuţimea sau mânia (0\ÎU. XIII. aceste gânduri sunt .) adusă la suprataţă de (xlihna somnului. ascunsă în cele mai adânci alcătuiri ale sufletului (. raţiunea lui (XoyimiKbv) se înalţa Cf. Cnvinte despre mvtnnfă. la fel celui lacom i se nălucesc tot felul de mân-câri.. câştigtiri. tot pe aceslea le vede sufletul si în vis. '"' Capete despre dmgoste. în sfârşit. iar când creşte iuţimea (G^u.""1 Ear Sf'antul Maxim precizează: „Când creşte pofta (feniBuuAot). PO 44. necazuri asupra celui piz-muil şi asa mai departe în toale celelalte patimi'*. II. •'" Mezdmintele mânăstlr&ti. Prsprrprerea omului. Grigoric de Nyssa.448 Acetista se întârnplă şi în starea de veghe..ru că se hranesc mai ales cu aceste taehipltiri. Itesptv faeerea amnluu XIII. Sf. fie. iubitorului de argini.4" Sfântul Simeon Noul Teolog scrie în ace-laşi sens: „Când partea poftiioare a sufletului (krtiOi^iEXiKbv) e împinsă sprc pnlimile desfâtarilor şi spre plăcerile vieţii. Astfel. I72D. iarcelui însctat numai apă.41' Sfânrul Maxim Mârturisi-torul constată că: „Precum minţii celui flâmand i se năluceşte numaî pâine. ' Capete teofogice.. eel mai adesea legate de ocupaţitle şi de grijile din slarea de ve-ghe.. II.Patologia omulni remit ginaliei. razboaie şi lupte între serpi şi ceriuri ca la judecatii cu duşmanii. Sfântul Simeon Noul Teolog spune câ „cele ce ocupă sufletul sau cele în care petrece el în state de veghe.62. penl. dacă este vorba despre coşmaruri. iubitorului de placeri forme de femet. ** Capete despre dmgox/e. Cand. I I . Sf. gnostic* ft practice. VI. pizmaşului. 4* Cele 300«to capete. căci „boJile tmpului nu gunt contraclate chiar în momentul când se ivesc. visează atacuri. Giigorie de Nyssn.. 4 '* Cf. 8.după preocuparea omului dinlăuntru şi dupa grijile lui sunt şi mişcările Irupului $i nălucirile ruinţii" din timpul viselor. mintea îşi niUuceşte ma-teriile plăcerilor în vremea somnului. ele sunl fie recompuneri ale unor resluri de ajninliri. 69. 68: 69: 85.©. Sf. rT 06 97 . vădindu-se astfel fierbinţelile ascunse ule patimilor de care rie-am îmbolnăvit. mijloace de satisfacere a dorinţelor. ilwtem. ri Ibidem. hărţuiţi de cugetări ncflfiflătoasp". îii legiltura cu puterea irascibilă. I72D.4^1 Sfântul Nichita Stithatul reniarcu şi el cd . celuî ce ţine minte răul.semnul unei boli care zăcea înaunlm. ca reacţîi la mania sau temerile resimţite.). Iwac Siml. Cu „gân-durile nesănătoase" se întâmplă la fel ca şi cu bolile.4!.

Premise untropohgice prin irufie şi mândrie. Capete dexpre <leosehuv<t paiimilor şi a gimdunlor. vede totdeauna aur şi pe acesta îl dorcşte. Eviigric. III. loc. cum locmai am arătat. îngroziţi de aceste drumuri şi hăituiţi de fiarele şi oamenti cu pricina. precuin şi flare veninoase şi carnivore. 4711 Cf. din care vine îmbrăcămintea pătată şi întinăciunea trupului.miiiI Nichita Stithatul arată înca şi mai precis legătura dintre vise şi diferi-tele patimi: „Dacă cineva are sufletul iubitor de cele materiale şi de plăceri. ca şi cand le are sail le va avea cu sigu-ranţă. scăpâm cu fuga. ca răspuns la patimile sale şi prin mijlocirea lor. Grigoric dc Nyssa. fie Împingându-I pe om în astfel de încliipuiri. esle urmăril de fiare şi de şerpi veninoşi şi e năpădit de lemeri şi spaiine. demonii. Capete de. păşiri înaintea poporului în fruntea unor care de luplâ*. ne lulbură partea pătimaşă a iuţimii. 85. 63. pe cele ce încă nu le are. 85. A se vedeu.469 în cadrul acestei îndoite legături a imaginaţiei cu patimile. Dacâ e cu suflelnl plin de mândrie şi de Irufie. I73C. silindune să umblăm pe drumuri prăpăstioase.spre linigaxte. J * Cf. aşa cum scrie Evagrie: „Atunci când.'1'7 în acest ultim caz. lar dacă are sufletut lacom şi iubitor de argint. PG 44.471 cu scopul de a stârni patimile. se lăcomeşle după dobânzi şi le aşază în vistierii. işi închipuie răpiri maripate în aer. w Traliilul pniciic. coruri de fernei şi câte şi mai citte (imagini) de felul acesta. iaf dacă are sufletul îngâmfat de slavă deşarta. dimpotrivă.470 fie iscând în el chipuri şi năluciri. se poate întâmpla ca ei sa puna in cugetul " < \ipe\e /eologlce. Sf. Maxim Mărtiirisiloml. şederi ş'i domnii pe tronuri înalte. îşi naluceşte câştiguri de lucruri şi de bani sau chîpurî de femei şi împreunări pătimaşe. prin prezenţa şi formele pe care le iau. Maxim Mărtiirisitorul. I72D. 54. ™ Cele 300 lie capete. 46. ah.1 Cf. 19. iar noi. ■"' Cf. demonii atacând partea poftitoare u sufletului ne arată (iar noi dăm buzna spre ele( înlmniri ale cunoscuiilor şi ospeţe ale rubedeniilor. gnostic? si practice. 54. aţâţătoare la plăceri.\4W M. scaune de stăpânire si de conducere şi le socoteşte. chiar când e Ireaz.46" arâtând în chip vădit faptul că sufletul este bolnav şi chiar de ce boala suferă şi care parte a sa este vătămată în special. 60. XIII. 4. dar se vede şi osândit ca un om fară milă. Dacă are un suflet înclinat spre mânie şi duşmă-nie. tstoria monuliilor tlin Egipt a hii loan dc LycopolU. II. înseamnă că partea cu pricina e bolnavă şi pati-ma teribil de puteniicfi. Alunci când. visele ne descoperă care şi cât de puternice sunt patimile noasire care le zămislesc. (înseamna ca trebuie) să ne îngrijim de partea pătimaşă a iuţimii". II. Capete efespre dingoxte. în închipuirile soninului. 1 >X . Sf."467 Astfel. II. Tmtatul practic. dupâ cum arată Sfînţii Părinţi. îşi năluceşte laude şi primiri din partea mulţimii. de asemenea. Dexpre facerea unuilui. Sf. se vede pe sine purtat in trăsuri sirilluciioare şi uneori zburand în vSzdah şi pe toţi îi vede tremurând de covârşîrea puterii lui. joacă şi ei un rol important. Maxim Marturisitorul. scoţându-nc în cale oameni înarmaţi.

475 A se vedea. ca pe un pod al demoni-lor". care nil stia ce este femeia.476 lar Sfântul Isihie Sinaitul scrie aşa: „Diavolii ne due punirea spre păcătuire prin nălucire şi minciu-nii". Undent. N 171: „Se spune despre un Bătifin câ a venil ta Schîl având cu el pe tliil său. 10. iar cl i-a spus iai. I 18.ic. duhurile cele rele vor sft-1 rătăcească pe om şi să-l ţină depane de Dumnezeu. arată Sfinţii Calist si Ignatie Xanthopol. '■"'■ < <-lr IQOcUcap&cGA. penlru a le înfăţişa minţii spre amăgire mincinoasă". Apologia ititâi. m Cf. Sf. 67. nelinişie şi îngrijorarc. şi pe care înlr-un anume fcl cugetul esle silit să le primească. Nalucirile imaginaţiei apar ca principal» forma pe care o iau momelilc şi indemnurile diavoleşti spre pâcat:475 dacă în lextele ascetice gândurile (ko-ViCTjlot) sum asociate deseori cu inchipuirile.4't. Vedem accasla într-o istorisiie din Apoflegtiw. II. adesea.şi viclean pe toţi cei ce p.47* lmaginaţia este principalul instrument al lucrârii diavoleşu împotriva sufle-tuliii. i-a spus acestuia: «Pîirinie. LI..474 Scopul acestora este să-1 îrnpingâ pe om în greşeli noi sau să-l pună pe calea unor noi rautăţi. Sf. ca şi In starea de veghc. fie in somn. care nu sum legate nici de vreo percepţie din prezent sail din trecut. 78. t7 " Cf Sf Vttrsaniifie şi loan.47* aici create de el însuşi. lustin Martinil si Filosoful. 118. Sf. lar Bfitrânul s-a inmunat de viclcnia demonilor.*"1 Sfănlul Isihie Sinaitul spunc chiar câ imaginaţia a pricinuit în principal căde-rea omului: „Şi aşa l-a despârţit pe Adam de Dumnezeu. dându-i nălucirea demnitătii duinnezeiesti. Odata. prune.""1" trezind în el mai ales tris-teţe. *"' Cf. 17. prin ea diavolii îl hfirţuiesc pe om. simple închipuiri sau îşi au izvorul in ele. Scrisori duhovnicrsii. ibidem.47 căutând nu mimai să-1 împînga* in păcat sau să-i trezească şi să-i aţâţe patimi-le. Soisori dahovniccşti. OtnUii thhovniceşti (Col.. Diadoh al Foliccei.Uuiesc". 12 Cf. ci şi să-l umpe de tulburare în felurite chipuri. aceslea sum ecle care vin nonptca la mine In Schil (.si virtafe. Sf. aslfel poate fi explicaln creaţia artistică. pe care nu umblase încă."177 „neavând fantasia la dispoziţie.i'aivhgia omuhii vtizul omului. Cuvdnt ascetic in 100 de cttpete. m Ibidem> 14.. De aceea. Satana nu poate fauri gânduri minci-noase. lie in stnrea de veghe. Capeie despre firi-rn. Varsanufie şi loan. r * Sfinţli Părinţi spun ciî. 70.. Isihie Sinaitul.4*3 ajungând chiar sâ-l înrobească cu totul. care s-u miral fotirte. Evagrie. II). Cfinil a crexcut. 22. în toate aceste cazuri însă. care in pnstia aceea îi arăiau chip de femeie". Şi la fel obişnuieşte să-i amageascâ vrăjmaşul min-cinos . în soinn. Sf. 99 471 . Tmta/ul practiv.>». de fapt. 38. "' ('itjirtr despre trezxie şi virttue. „Sfinţii de mai înainte au socotit-o. Ajwfiegnie. m Cf. '' Copete despre trczvie. 14. "' Cf. II. Macarie Egipieanul.'ihii său. îmaginaţia este penlru ispite principala poartă de in-trare în suflel. aceasta se întâmplă tocmai penlru că eel mai adesea gândurile stint. 6: 14. ducandu-se in Egipi cu tatiil siin şi vitzfmd femei. dc cxeniplu.4*1 amăgindu-l4"2 şi lTicându-1 să rătâcească din pricina mullimii nSlucirilor. 118. imagini cu totul noi penlru el. 3. diavolii i-au aiiilat chipiiri de fentei.

cunoscand deci ispili-rilc aduse de acesta prin mijlocirea imaginaţiei. Nu numai că exista chiar „virtuţi tru-peşti". 4-7 Sf. spun Sllnţii Părinţi. care duce la îmbolnăvirea ei: din pricină ctf n-a rftmas credincios poruncilor dumne^eieşti1 n-a mai ascultat de glasul lui Dumnezeu. nu sta la vorba cu ele şi a fortiori nu con-simţea să le urmeze. Omul a fost creat în în( regime dupa chipul lui Dumnezeu.). Sf. 6. funcţiunile tmpeşii şi simţurile. pe scurt. Sf. aduse prin ini(locii'ea imaginaţiei. de asemenea. iar prin aceasta. înstrăinănd-o şi ţinând-o departe de Dumnezeu. dimpotrivă. să fie în îmregime îndumnezeit. *™ Cf. La lucrarea virtuţilor. ia parte şi trupul. în final. 1. ci faptul că sufletul sâu în întregime cste bolnav. pentru ca.SOOtle <tti>etc. nu şi-a ferit inima de cugetele straine. 5. Cnlist şi Ignatie Xamhopol. înainte de căderea în păcat însă. Confonn afimuniei de^ îniâlniie la Sfinţii PăiinU\ că omul a fosi creal clupă cliipul lui Dumnezea-oinul.Premisf anlrvfitiUtgur Adam încă de la crearea sa a tost ispitit de Cel Rau. Omul câzut. Irincu. el nu le dădea nici o atenţîe. Sf. I. 64. Proşopopee. Din faptul câ omul îşi imagineaza* cele care-1 îndepărteazâ de Durnnezeu. Celt. primeşte îndemnu-rile răutăţii şi !e însuşeşte şwşi hrăneştc imaginaţia cu ele. PG ISO. „o punte penmi demoni". Grigorie Palunia. îmbolnăvite.il ei. predându-se astfel cu toiul lucrării diavoleşti şi urmarilorei nenorocite.. Nichim Siithatul. el nu cunoştea „închipuirea necuviincioasă". 1361C. Sf. 97. pentru că n-a ră-mas treaz şi veghetor (vETtUKot. Calis( şi Ignatie Xanlhopol. 7. omul a făcut din imaginaţie.""" imaginaţia sa neajungând la râu. Atâta vreme cât omul nn-şi regăseşte trezvia. 16. 102. 100 nature saîn starea oea desăv&rşită si deplin sănfroasă. Co/Um eretiilor* V. ca şi suflcm!. inima îi rămâne deschisâ la . zămislind şi dez-voltând imaginaţîa păcăloasă. opete. se vede nu doar simpla îmbolnăvire a imaginaţiei. Ephtole ilnhovnUeşti.4** având menirea de a înfâptui în intregimea sa asemiînarea cu Bl. 32. care î-a foM datăca un fel de punte spre Dumnezeu. Astfel. I. Oi'inonstmfia profttm'nluirti apastotieet II.. adica $i trupul. Patologia simţurilor şi a funcţiunilor trupcşii Pftcatul strămoşesc a produs schimbări şi abateri şi a adus boalft nu numai la nivelul puterilor sufletului. dar prih trup se împlinesc multe dintrc virtuţile sufletului. Sfinţii Părinţi subliniază astfel responsabilitatea omului4*7 în ceea ce pri-veşte pervertîrea imaginaţiei sale. pe care am descris-o mai inainte. Anumite "I Cf. A se vedea. modul în care omul se foloscşte de diferitele organe ale corpului şi modalitălile de pcrcep-ţie senzorială au fost şi ele perveitite. adicit vigilenţa care caractcriza mornelile mincinoasc ale Celui Viclean. fund napfklit ziua şi noaptea de imagini care-i t'ac mintea să râtăcească şi o abat de la rostt. Cete 100 </<•.

Sf. în general. îi d<i si acestuia sil pâtimească cele dumnezeieşti şi sa* piUiinească în chip fericit împreuna1 cu sufletul. 1 Omilii duhmwceyli (Col II). care nu merg de la trup la duh. prin însuşirile si puterile sale.) La bărbaţii duhovniceşti. ca să locuiască şi sfi se odihneasca în trup. 13. cât şi a trupului 7 (. " ('uvâiitpentni cffi' cese UtUft&t .. Sfăntul Grigorie Palama spune: „Care durere. 2. Printr-un ' CuVârtt fumtni cei c* . " Cf. II.4'' „Căci.) Căci sunt şi pătimiri fericite şi lucrări comune ale sufletului şi trupului care nu ţintuiesc duhul de trup.. are şi ceva pati-milor. după cum Dumnezeu a creat cerul şi pămâniul peutru ca omul sa-1 locuiasca\ tot aşa El a creat trupul şi sufletul omului ca sil fie locuinţa Sa. Maxim Murturisitorul. 38. Grigorie Piilanui.4*0 Lucrand împreuna* cu sufletul şi lasfindu-se cârmuil de el. spune Sfântul Grigorie Palama. 4. ca în propria-l casa. ci rklica trupul aproape de vrednicia duhului şi-l induplecă şi pe el (pe trup) să linda" în sus.4"1 Una dintre l'uncţiunile elementare ale trupului este de a fi instrument al sufieruliii in ceea ce priveşte relaţia sacu creaţia materială: prin mijlocirea simţiirilor trupului.si' finixtesc. ele pret'ac si trupul spre mai bine şi-l indumnezeiesc (.. trupul primeşte de la acesta darul Sfântului Duh. treciind prin mijlocirea sufletului la trup.). III. Care sunt acestea? Cele duhovniceşti.. I53C. Triade. 3-4. Sf. Prin aceasta. lck-m.Piilolugiti imiiiUn ctiztit daruri ale Duhului. adică reacţia fizică a unui simţ la stimulul unui obiect.... XV. Sf. Omilii duhovntceşti (Col.. Mucurie Rgipteanul. La baza sa stă senzaţia.. (. 88. care mişcare in trup.. hanil Duhului. latura palimitoare îndumnezeieşte şi trupul. având sufletul drept mireasă frumoasa şi preaiubită". nu-i o lucrare atâl a sufletului. uşă a cunoaşterii creaţiei materiale. 12. care piacere. este un proces in acclaşi (imp somatic si psihic. sufletul ia cunoştinţa* de cxistenţa crealiirilor sensibile si prin organele trupului intră în mod concrel in legâturâ cu ele şi ucţioneazii asuprci lor.. lăudabil si dumnezeiesc. alături de suflet. „se lucrează şi prin trup'\w Trupul. II.. care patimeşte cele dumnezeieşti şi care. nefiind mişcată de patimile (rupeşti şi materiale (. 12. Apoi intervene o a doua operatic prin care datul senzorial este interpretat de toate celelal-te facultftţi ale sufletului care contribuie la procesul cunoaşterii. Trupul esle şi el chemal la îndum-nezeire. ci mai degraba ea însăşi in tore and spre sine trupul si Btrăgindu-I de la plăccrea pentru cele rele şi insuflându-i prin sine o sfin-ţenie si o îndumnezeire de care nu mai poate 11 jefuit". scrie Sfântul Macarie Egipteanul. m 101 ..) mainland la împlinirea acestui rost fericit al ei. PG 150. 3.*1* Subliniind unitatea fundamentals a color din care e format omul. i se comunicfi sufletului o informal ie obiectivă cu privire la datele exterioare ale obiectului. o data ce pătimeşte cele dumnezeieşti. „ia şi el parte la sfinţenie".. unitatea fundamentals a sufletului şi trupului in persoana omului si deslinul lor cornun. II) IV. Percepţia senzorialiî. XLIX. ci tree de la minte la trup şi prin cele ce le lucreaza şi le patimesc. OnUHL 12.. Cele doiu'i sule i/r vapet? desj/rr cunoşlmfa de thimnezen fi icononiiu înlnipării I-'iului lui Dwytiu-zru..

depinzând dc starea tuturor facullăţilor sale care intervin în procesul de interpretare pomenit mai sus. el se folosea de toate facultăţile sale care participau la percepţia senzorială şi în primul rând de toate simţurile sale. I. II.4''4 De aici rezultă că percepţia senzorială este legatâ de starea spirituaJă a celui care percepe. vederea. toate facultăţile sale fund îndreptate spre Dumnezeu.. atunci când au prilejul. aşa cum este el prezentat de simţuri. înţelege. Despr? siifh'1. Cele 3m <fe tapete... memoria. îşi aminteşte. auzul. ci după simţământul sufletului cu care le privim". pipâitul.49B Catehrze. în acest fel. simmrile noastre. sesiza cu ajutorul raţiunii sale loţ>oi sau raţiunile lor spiritua-le. a cunoaşte pe FăcătQr". 14. si îndeosebi de ceea ce el.. cunoaşte. nu se opreşte însă la acesta şi nu constitute o simplă descriere a lui. ia naştere percepţia. funcţia si valoarea sa. prin prea armonioasa alcătuire a ei. doreşte. mai mult decât de la obiectul în sine. 102 . care constitute esenţialul în per-cepţia senzorială. ne readuc aminte de cum trcbuie folosite.49S Sfântul Nichita Stithatul spune şi el in această privinţă: „Când mintea pătrunde în cele mai presus de fire.Premise antraf/ofoftice proces complex. simţurile aflându-se în starea cea după fire. M. l'ele doua sute tie ctipelc ih'xpre miunflinfa tie Dimmvzeu. vestind sufletului măreţia raţiunilor (X6voi) din ele". 4. se mişcă potrivii firii dacă biruie ceea ce este mai bun". cum ne arată Sfântul Maxim Mărturisitorui. este situat in spaţiu şi raportai la alle obiectc. cercetând numai raţiunile şi firile lor şi deosebind fară gre-şealS lucrările şi însuşirile lor. ci este ela-boratâ în funcţie de valorile subiectului cunoscător. De aceea Sfântul loan Gură de Aur spune: „Judecăţile noastre nu se formează după natura lucrurilor cu care venim în atingere. Percepiia sa senzorială era aslfel subordonată contemplărti naturale {xao-plct <()\KnKfi).. în ultimă instanţâ. sânătos şi potrivjt scopului !or. in mod firesc.. imaginaţia şi dorinţa. gustul.. îşi imaginează. definit în ceea ce priveştc natura.4'"' Undeva. în care intervin inteligenţa.. I. Sfântul Atanasie precizează faptul că: „tnipul are ochi pentru a ve-dea zidirea şi. neîmpatiniindu-se şi nemişcându-se cu plăcere spre ele în mod conlrar firii". potrivit firii. o data cu aceasta. păstrându-şi astfel sufletul curat. care spune că aceasta este şi datoria ornului reînnoitîn Hristos: jşi păzeşte cineva sufletul fără pată pentru Dumnezeu dacă se sileşte (. în starea primordialâ a omului. obiectul. prin ele Adam percepea în Dumnezeu toate făpturile create şi.. in altă parte. mirosul. de o mamera generală.cel oferit de senzaţie. de la acesta. 4. Aceasiă interpretare.) să-şi deprindă simţurile să privească şi să-şi imagi* neze în chip evlavios lumea văzută şi cele din ea. intră în chip «epătimas în legătură cu pri-cinile lucrurilor. având ce temei un dat obiecliv .*" Iar Sfinţii Părinţi. scmnificatia. 22. este numii. tot el spune că „toate cele ce se lucrează în chip îm-părţit în simţuri. Cuviint hnpolrivu elinihr..

Ibidnn. bine plăcută lui Dumnezeu" (Rom. 3. precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor. 4. de a sluji voii dumnezeieşti.*" gustul.**' Adam şi Eva. X. 72. 122. Sf.. Ambigua.Patohgia ortmhii lâzut Sfântul loan Gură de Aur spune şi el. 1-2). aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru" (Ps. XXII. Serapion dc Thnniis. adicâ potrivit lui Dumnezeu şi în vederea îndumnezeirii omului. 1). 12. PG 91. legat de aceasta/ 01 cuvintele Psalmistului: „Către Tine. lucrârile şi însuşirile lor. pentru ca. iar pipăitul. mCelettH)<iec«pete. fra-ţilor. 103 . să vadâ „că bun este Domnul" (Ps.100 Sfantul Serapion de Thmuis ne aminteşte. 11. I In I. Ia(5. rostul simţurilor este să contribuie la unirea creaţiei văzute cu Dumnezeu. 8). pentru că. am ri-dical ochii mei. urechile au fost facute pentru ca omul să asculte „cuvintele dumnezeieşti şi legile lui Dumnezeu"' şi pentru ca pe Dumnezeu să-L audă în orice sunet din lumea aceasta. 41. pre-cum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Maxim Mărtuiisitonil. aşa cum a voit-o Dumnezeu. Tot aşa trebuie să lucreze ele şi în omul reînnoit in Hristos. gustând din hra-oft. deci. Cel ce locuieşti în cer. toate organele trupului lu-crau potrivit adevăratei lor naturi şi meniri. despre care mn vorbit deja. căci aceasta este sarcina pe care Dumnezeu i-a dat-o omului atunci când 1-a creat. fîffixtotd călre mornihi. de a se pune ■'">t)es. pe toate le vedeau in Dumnezeu aşa cum le vede Dumnezeu.. X. " CuvâiU împotiiva eiinitor.t Cf. la fel: „Ochii v-au fast daţi pentru ca. I308A. în acelaşi fel ca simţurtle. cum spune Sfăntul Nichila Stithatul. 15). 14 Despre acest rol al omului. în starea paradisiac^. Adam avea o percepţie obiectivă a acestora. Sf. pentru îndurările lui Dumnezeu. percepeau realitatea în mod identic. în fiinţa omencască. *" Omitii h Facere. având toate facilitate şi toate simţurile lor orientate spre Dumnezeu Cel Unul. mâinile au rostul de a lucra în Domnul cele de trebuinţă. văzând cele create. Tot astfel. w. La fel şi mirosul i-a fost dat omului pentru ca el să simtă în toate creaiurile „buna mireasmă a lui Hristos" (2 Cor. şi să slăviin pe Facătorul lor". 1).. Scurt vorbind. cunoscându-le adevărata lor naturâ. să daţi slavă lui Dumnezeu'V'' sau: „Ochiul penlni uceasta a fost creat. cunoscând filră greşeală.>re<Um>ol. ca prin el să vedem creaturile lui Dumnezeu. înainte de a păcătui. v " HpisMlă câfre monahi. şi prin frumuseţea lor să ne înălţăm la Cel ce le-a zidit şi Lui să-l aducem cunoştinţa lor fâră greşeală".22. cf.3.505 PunAnd folosinţa simţurilor sub carmuirea minţii sale care contempla raţiunile spirituale ale făpturilor.î:M Aşa scrie Sfântul Nichita Stithalul: „Ca fiinţe duruite cu simţuri trebuie să simţim în chip cuvenil lucrurile supuse simţurilor. să întaţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie. după cum învaţă Apostolul Pavel: „Va îndemn. 33. pentru ca să pipăie pe Dumnezeu in loate lucrurile (cf. sfântă. 1. 2.

23). Seiapion de Thmuis. sâ aibă picioare grabnice spre a face râii. Episiolă coin-fiii cei thihavnfoesti. cii. *" Cf. Aslfel pcrvertite şi iiiiprăşiiate. mâini care s<i lucreze nelegiuirea. II. inima fîicăndu-sc sălaş al rugăciunii şi bătând numai penlru Dumnezeu inir-o rugaciune ritmată de su-flul plărnânilor. şi-a abătut simţurile şi toaie organele irupului de la scopul lor firesc şi normal peniru a le îndrepta. despre fapiul că mintea oimilui cazut trebuie inai înlfki . pe lângă urechi alte urechi. 20. ™ Cf. uni-re cu El. loan GurS de Aur. ci sft vadâ şi sa audă ran. Grigorie Pahuna. Sf..site de om pentru a duce o viaţă virtuoasă. (•U. Serapion dc Thmuis. căpatând o fire cu toiul contrarâ. Omul. Prin păcat. Isaac Sirul vorbeşte in mod explicil despre „boala <slabiciunea) sirnţurilor" (Cu vinte despre ttevotnfâ. 2. Ibidem. 569 Cf.. Sf.ir firii. nesupus legilor lui Dumnezeu (. loan Gurii tie Aur. drept ciii spre contemplarea lui Dniiinezeu şi miiloace do. Cuvitite despre nrvoinfa.). spune Sfântul Macarie Egipteanul. It>c. el vorbeşie despve „boalii simtirilor"... trupul omului este sănâtos din punct de vedere duhovni-cesc atunci când tinde spre Dumnezeu prin loaic lucrările sale si devine ast-t'el templu al Duhului Sfânt (1 Cor. Sf. Mnearic Egipteanul. M'4 ciind toate organele sale sum folo.. 104 1 . ■" Sf. 11). Sf. Sl* Cf. liphtoUi catre fiii rei ilithovnut'şti. Macarie Bgipteunul. decăzută. 60. aceastf rânduială a fost tulburatS.. 53. conir. şi inimâ care sâ cugete cele viclene". 58.*08 în ceea ce privcşte limba.. foe. Epixtotâ către motuihi. ril. pe lângS mâini alte mâini. omul se înstrăinează de firea sa fundamentala şi autenticâ. Fiecare organ al trupului iucrează în chip firesc şi sănătos atunci cănd lucreaza* în Domnul şi se mişca* de dragul Lui. II. şi îndeosebi de a fi ridicate în mgăciune către El. spre lumea sensibilă. 4.MI in loc Cf Sf."11 In loc să-i dea minţii materia pentru contemplarea fîrească a celor v&zute. Sf. Cuvănt împotrivn eliiii/or.Si'i-şi linişlească simturile" şi să le lamăduiască de boiilă {ihUlenu 30). X. picioarele au rostul firesc de a-i da oniului putinţa să meargă spre Dumnezeu şi sâ* săvârşească binele.V'. ăimţutile sunt pricini ale unei mulOmi decugetâri trupeşfi şi deşarte.'*10 ele se îmbolnăvesc. Sf. ea i-a fosi dată peniru a rosti cuvintele adevărului şi ca sfi aducă neîncetat laudfl lui Dumnezeu. Pcotru că pe Io( omul trup şi sullet . având pe lângă ochii săi alţi ochi. Capeh> despre trezvie şi vhnite. tit.. când simţurile sale sunt „în bunâ iâiKluial. Inc. cu un om vechi. peiitru ca omul să nu mai vada piecum se cuvine.1-a surpat şi 1-a întinat Cel Viclean. *': OmlUi duhovniceşli (Col. Sf. Isihie Sinailul. Sf.Premise anlropofogice în slujba dreptâţii.. Sf. Vuvăni penmt cei ce W litustesa. loc... Isaac Sirul. întinat şi necural (. pe omul eel de dcmull l-a imbracat cu un altul. Alaniisie eel Mare. Grigorie Paliinm. 14.1" At3t pe plan Irupcsc. în CuviuUiil /. „el se referă la om în îniregimea lui.. depărtându-se de Dumnezeu. 19). cat şi sufletcsc.w Tol astfel.). AUinci cănd Apostolul vorbcşte despre „omul cel vechi". într-un cuvânt. 14. Sf. 6.. pe lângă cap alt cap. pe lângă picioare alte picioare.

noi vedem altiel decâl este". omul căzut nu mai are o percepţie a lor corecta.nl că. ("uvinle aespre iwvoinfa. s Kr> . Sf. 5. Nemaivăzând energiile dumnezeieşti din creaturi. I. Aslfel. obiecle de care să-şi bucure privirca. Fapt. *IJ Cf. Atanusie eel Mare. Isaac Sirul. Cuvfint uupotriva etirrihr. "* Sf. " De aceea Sf. 23. Isaac Sinil.51'' ca să ascultc vorbe rele şi să se bucure de auzirea lor. simţurile şi organele trupeşti ale omului căzut sc pun în slujba dorinţelor lui trupesti şi slujesc la lucrarea păcatului şi aţâţarca patirnilor. care le definesc adevărata lor natură. Kichita Stilhatul vorbeşte desprc „robin simţuriloi" ((>/<• 300 de ca-»». pulem spune câ\ în mare.i urmaşilor lui Adam sunl fundamental aceleaşi.ltoare. „Aproape tot din ceea ce privim. In acest sens vorbeşteSfftntul Isaac Sirul despre „boala s.sjiunsuri itiirv Inhisif.ia devine subiectiva* şi schimb. Sf.. mulţimea şi rmlsura dorinţelor sale piilhnaşe. 50.v Omul vede tapturile în funcţie de dorinţele sale pălimaşe. toţi oamenii percep realitatea aproape în acelaşi fel.51" plecfmd-o câtre lumea cea simţită.sle nn bine. văzutjf în afara lui Dumnezeu. se face iniealtâ a mullor patimi. 20). simţurile o înrobesc. adică confonna rcaliliiiii lor şi adecvata la ceea ce sunl ele in chip adevfirat. Oinilii duhovnlcesti (Col.'"7 Omul se foloseşle de ele în primul i find penlru a dobândi plăcerea simţuala pe care o caută. Maciuie Egipteumil. le dii sens şi valoare în liincţie de patimilc sale. Gustul ajungc rob lacomiei. nu înseamnâ deloc că per-cepţia lor este una obiectivă. facultajile cognitive ale omiilui nu mai inlerpretează potrivit Duhului datele senzoriale. I. el se loloseş-te de ochi „aşa cum nu se cuvine". Cuvinte despre nevoinţâ. în ciuda acestor diferenţe. ca să se piece spre cuvinte deşarte şi să-şi înveselească prostcşte minieu cu ele.ParoloRtti vimilui aătttt sâ se supuna minţii. „aşa cum nu se cuviiie". ci arată sîmpla polrivire a unor subiectiviiiiţi piulaşe la o aceeasi cădere şi faptul că deformârile suferite de facultatea per-cepiivil . de vreme ce ea nu se mai porriveşte cu realitatea însâşi a obiectelor. Sfantul Atanasie explica felul In care sufletul face '* Cf. schimbându-se după felul. constatâ Sfântul Ambrozie. Urmeaza cfl percep-i. Sf. însinlinate de Dumnezeu.*"1 pentru a-si oferi. obiectivă.niţiiilor-:16 In loc de a sluji lui Dumnezeu. de asemenea. 2.. ' iiviiili' th'spri' iwvoiitţti. Ru. de la funcţio-iiiiiva loi fiiească şi încep să funcţioneze patologic.s lipsind-o de pălrunderea realifăţilor spirituale. le situează. împlinindu-I voia. ci este o proiecţie a conştiinţei decăzute a fiecărui oni. I. Maxim Mărlurisilorul. ■" Sf. M ibidem. II. înstrăinând mintea şi supunând-o acestei lumils. '*" Cum câ moorlea e. Arâlând care sunt urmă-rile pacatului strămoşesc. după pofta sa. Işi foloseşte urechile. II). la rândul său. Mirosul esle man at „spre mirosirea felurilelor parliimuri ce rrezesc pofrele trupeşti'V7 PipSitul. conlribuind la înălţarea ei spre Dumnezeu. le or-donea/ii. I0. Organele trupului sunt şi ele deviate de la rostul lor initial.

'" CuvâtU tmpotriva elinihr.100 •!>captte. Tot aşa şi sufletul. 17). l*7 Cele . nu s-a abfttut de la ţintă.. 1 Cuvtinf hnpotriva elinilor.Premise antropologice să lucreze contrar firii toate funcţiunilc trupeşti.*24 stomacul l-a întors spre „beţie şi lăcomie nesăturată". Sf. mai binc zis.şi poate precuin voieşte . subliniind rolul suflelului în aceastâ răfăcirc a simţurilor. fiind purtat de el spre ţinla spre care se poartă pe sine însuşi în repcziciunea calului. ele sunt „grabnice sâ alerge spre rău" (Pilde 6. Macarie Egipteanul. dr. ** toe cit.>. loc. II). simţurile şi organele trupului acţionează într-un chip lipsit de raţiune."7 Iar Sffintul Atanasie. 18). şi iarâşi de muUe ori îl mână spre prâpastie. scrie aslfel: „Coii-ducătorul unui cal de curse. daca nu luăm amintc. nebunesc."( cât priveşte picioarele. Căci gândeşte numai la alergare şi nu vede că s-a abătut de la ţintă. *■ loc rit. II. 6. în loc de a le folosi pentru naşterea de prunci. măinile au pornit să omoare (. socolind că. St Macarie Egipteanul. mână calul precum poate . 5. abătându-se de la calea spre Dumne-zeu şi mânând mădularele trupului spre altceva decât spre ceea ce se cuvine. Sf. nevăzând ca" s-a rătăcit din drum şi s-a abătut de la ţinta sa". 106 . Cf. 17. lipsită de judecală a simţurilor. rit. nu pentru că asta le-ar sta în fire.. astfel aler-gând. ** Cf. Sfântul loan Gură de Aur scrie şi el in acesl sens: „Să luăm aminte la mă-dularele noastre şi vom vedea că.) şi(-au dal) celelalte mă-dulare spre desfrânare. 5. şi ele sunt pricină de cădere.şi dc multe ori îl repede spre cei pe care-i întfdneşte. ci din lipsa noastră de grijâ". de asemeneu. loc. Pikle 6. suindii-se pe cl. Şi în loc să folosească limba spre cuvinte bune. dacâ dispreţuieşle ţinta spre care trebuie să-l conducă şi abătându-se de la ea. I. Sfânlul Nichita Stilhatul vorbeşte desprc „porni-rea dobitocească". păcătuieşte şi-şi pricinuieşte răul. 2. mânându-se pe sine prin ele. „Mişcându-se mintea spre ceea ce e poirivnic."2 şi încâ mâinile „spre a fura şi a bate pe cei aseme-nea Ior". Omilii duhovniceyli (Col. loan Gură de Aur. au folosit-o spre hule şi bârfeli şi juramintc mincinoase". ' Autorul Pildelor vorbeşle şi el de „mainilc cure varsa sângc nevinovat" (Pilde 6. A se vedea.536 Lucrând contrar firii.

Patimile .PARTEA A II-A Descnerea. manifestările şi felul în care se produc bolile spirituale.

.

I Patîmilc. ' Ibidem. spune Sfântul Maxim Mărlurisilorul. boli spii iluale înlorcându-şi de la Dumnezeu faculiăţile sufletului şi trupului şi îndrep-tandule spre realitatea sensibilă pentru a-şi afla In ea plăcerea. 134.. Cuvinte despre Havofrtfâ. de un limbaj medical: „Deci e vadil că sănâtatea exislă in lire de mai înainte de boala ce-i vine ca ceva ce nu ţine de ea (ca un accident). IV. " Omilii iti-sftre.3 Sfâniul Nichiia Stithalul spune că ele sum „cu totul străine şi în nici un fel proprii firii sufletului". prccum ne asigură eei învSţaţi de Biserică. 4 Dcspre sujlei. Sf. se cuvine să îndrâznească şi să spunfi că (paiimile) nu tin de suflet nicidecum in chip firesc. când e pâti-maş. nu în ale sale". pc pamanl. Deci paiimile au inlrat hi suflet pe iuinâ şi mi e drept să se spuna că paiimile tin de suflet. Amonie eel Mure. Căci a spus dumnezeiescul şi marele Vasile: «Sufletul.) Noi credem ca Dumnezeu a facut pe eel după chipul Său nepătimaş (. când se rnişca în chip pSlimaş. în acelaşi sens..6 Acelaşi Sfânt Pârintc scrie în nltîî parte. 5 bis. Jacrrea omului. Serisvtt. lar cele ce-i vin ca ceva deosebii (accidentele) sunt în afară de fire (". pelrece în cele de sus. paiimile pun Stfipânire pe ea»"..3 „Mişcarea potrivnică firii este pătimaşă. Evugrie. Pentru c. 20. loan Daimir. lblosindu-se. ne uminteşte Sfantul Vasile eel Mare/ „Palimi-I. spune că „paiimile sum un adaos dintr-o pricina sufleteasca. §i când firea coboară din treaptu ei.)■ Deci.. 18.4 Sfantul Isaac Sirul. esle nepâtimaş.chin. cănd se afla după fire. •■Ihittein. 5. vinulea este In suflet in chip fireac. lar cand e în cele de SUS. precum suni cu adevârat. I.7 Acest paA se vedea: Avva Dorotei... 1. după sănătate". chiar dacâ acesta se itiişca în ele. 83. 69. nuniite şi vicii (Kcttciai). (sufletul) este in chip vădit în afara firii. 8. O dală ce se şlie şi se marturiseştc de loţi că ţine de suflet curaţia în chip firesc. Srrisori. Sf. pelrece jos. Pentru ca suflelnl este prin fire nepătimitor (.).e nu au fost create la uiceput împreuna cu firea oamenilor. cum vom vedea. 109 . omul face să se nască în el parimile (H<A8TI).' „Ele nu tin de chipul lui Dumnezeu". când se afla în afară de fire. Căci altfel ar intra in definilia firii". XI. ( Răsfnmfuiii câtre Taltisie. hivâfâturi de suflet folmitoare. Prin urmare. Toţi Sfinţii Părinţi spun ca acestea nu fac paile din firea omului. 82. e vădit că se mişcă în cele din afară. Şi dacă acestea sunl asa.l boala e a doua. Dogmatica.

aşa încât trebuie ca ele să fie definite în primul rând in mod negativ. tin de fire a omului. daruit. de la starea conformă naiurii şi dac. Deci s-au amăgit unii spunănd c:l unele dintre patimi sum fircşti m suflet". din pricina cflderii din starea de desăvâr-şire..DescHtna. as a cum am arălat. in loc de chipul dumnezeiesc şi fericil.1'1 Singure virtuţile. . care prin mult exerciţiu şi obişnuinţă ne-a devenil a doua fire". 1 Cuvfafe tlesprr nevomfâ. departându-sc de lucrarea virtuţilor. (a intrai) rău-taiea patimilor.) dupfi ascmanare. 82. ca lipsă a vinuţilor care le corespund şi care constituie în om asemanarea lui cu Dumnezeu. 26) (. precum zice: Să facem pe om după chipul şi asemănarea noastră" {Fac.42..Oogmatiea.. XXVI. patimile sunt efectul relei folosinţe de către om a Libe-rului său arbitru. 1. 8.. a semănat în el virtuţile. sunt foarte bune. II).). IV. lată ce Spune Avv.K în ceea ce-l priveşte. 1.. Potrivit firii lor toate sunt roa-be şi supu. Dar când una dintre fapturi s-a revoliat şi n-a ascul-tat de Făcător. a intral în noi ceva strain de firea noastră. tnanţfBstârUeşifalul in <at«se prodttc botih spiritual* saj este foarte aproape de ceea cc spune Evagrie: „Dacă boala. care nu există dupa fiinţa {. a format in ea însăşi raul". dupâ virtu-te".1 vin la o stare contra naturii. îndată după călcarea po-runcii s-a făcut în om străvezie si vădită asemanarea cu dobitoacele necuvân-tâioiirc". îiivaţând de la marcle Grigorie al Nyssei. Sfântul Macarie învaţa1 în acest sens: „In urma neascul-tării primului om. acesta a adus in el patimile. partea a doua. că ele odrăslesc m fire.. ajung în rău. ca absenţă. este a doua.1* Altfel spus.lu Vedem de aici că patimile sunt un rod al închipuirii omului. „Patimile sunt un adaos dinlr-o pricină sufletească. ci sunt ca întunericul.. Căci Dumnezeu nu e facătorul patimi-lor". rod al voii personale despărtUă de voinţa sa fireasca.i La fel spune şi Sfântul Maxim MărtuHsitorul: „Spun. Sfântul loan Scărarul spune că: „Păcatul sau pati-ma nu se afla în fire în chip natural..i de Dumnezeu. Pentru că îndatfi ce a tacut Dumnezeu pe om. în raport cu sanătatea. aşa cum s-au fa-cut.se Crcatorului. in chip voluntar. " Oinilii duhovnicejti (Col. ci din lipsa lumi" Capete gnastiet.13 Sffintul loan Damaschin precizează: „Toate cate a fScut Dumnezeu. 1 Scow. pentru că sufletul este din fire nepătimitor". sunt foarte bune. 41. 1. Prin ele. Dar daca se îndepărtează. 20. dar patimile nu le avem in chip firesc.) Deci Dumnezeu ne-a dat în chip firesc virtuţile. după ce au patruns in partea cea mai puţin raţională a ei.. Aşa spune Sfântul Isaac Sirul. nici n-a zidit răul." „Dumnezeu nici n-a făcut. . IV. Kttspunsitri viitre Totttsie. 41. este Limpede că rautatea este şi ea a doua. " r\<fhifi cuvdnt. 110 .) Căei virtuţile ne sunt date de la Dumnezeu prin fire.i Dorotei: „Am scos virtuţile şi am sădit patimile contrare lor (. adică după virtute (. Dacă ramân aşa cum au fost zidite. ca urmare a piicatului strămoşesc. Căci nici nu au vreo fiinţă sau vreun ipos-tas.

20.17 Vinulilc constau în lucrarea potrivit firii sau.Patimile. altfel spus. Sf.).. Cape Us despre dtagoste. Vasile eel Mine.oyiKOi. lar delinirea rautatii este următoarea: folosirea rea şi împotriva poruncii Domnului a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să facem binele.52 lar Sfantul Vasile eel Mare arată că: „Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterile necesare ca să îinplinim toate poruncile pe care ni le-a dat (.. imtişinaţia etc. Ele cores pund folosinţei şj sensului firesc şi rational O. şi trupul. implied într-o oarecare musurâ totnlilatea puterilor sufletului (inteligcnţa. îşi mi obfuxia în suflel şi este de la sine înţeles ca unumite patimi ptivesc în ucelaşi timp >i iufletul. 11 Dogmatics. după cum şi întunericul este îndepărtarea luminii. boli spimuole nij. Sfinţii Păiinţi vorbesc adesea si despre patimile „plUfii rationale a suflctului". ajnngem în viciu". Astfel. a facultăţilor. XII. în general. au rostul de a-I îndrcpta pe <>m câtre Dumnezeu şi de a-l în^lţa la El. dotinUi. irascibilitalea. suntem în virtute."' Sfantul Talasie vorbeşte şi el despre schimbarea vimitilor în plicate. însemnand dc altfel. I. Pat tea a dona a Cuvantului XXVI. dnpă chipul şi asemănarea Căruia a fost creat omul. 36. Capettt despre dragos/e.1" Sfantul Nichita Stithatul.patimile suflctului1' şi .20 Sfantul loan Scruarui. facem viaţa noastră virtuoasa ptin pietate. a Cf. poirivii scopului pe care Dumnezeu H le-a dat la crearea firii omeneşti. dtipîi cum am vilzut. '' ( . aşa cum am văzut. Fiecare patima. 64.n Abătiindu-se sufletul de la virtuţi din iubirea de plâcerc. consider^ că palimilc suni suscitaţe de „putcrile suflctului în mişcarea împotriva firii"./. 37. 5. adică de la viitute. strict vorbind. împotriva lui Dumnezeu) a puterilor sutletului şi a organelor trupului. dimpotrivă. Sf. Ciivi'tnt de suflel folosiior. reaua lor folosinţă (rtapctXpnjaK. >-6YIK6I.patimile inipului" (A se vecleu: Evagrie. daca* însă nu folosim acţiunea lor. II. voinţa. 10. Sf.thin. 8. form at ă din putcrea doritoarc si puterea irascibîlă. dupâ cum toi ' Awn Doroici trimite uici la Sf. 35. patimile jifectcazîi în. Totuşi. Maxim Mfirturisilorul. patimile mipesti.! firii la una contrary firii". memoria. '* Sfinţii Pîirinţi fac deosebire. cure stint puteri pătirnaşe (KCtSiltlKai). care etiprinde inteligenţa sau mintea (vouţj.) al acestor facultăţi.) cu aceste puteri lucrând cored şi după cuviinţă. puterilor san lendinţelor omului. dacă ne abntem de lu starea naturală. Dogmatical iv.. '' invaftittiri ile suflel Jblositoare. Trauuul practic. la fel. 1. Sfantul loan Damaschin defineşte patimile ca „abaterea de bunăvoie de ia starea conform. Ill . II. spune câ: „noi am schimbat însuşirile sustinăloare ale firii în patimi". loan Damar. 41. mod esenţial „paitea pîitimaţâ a sufletului". Oinilii la Hewmenvt. inj'miutre şi /wlreieiea ten du/ui mime. altfel spus. între . alunecâm spre mutate. pe de altă parte. Dacă rSmânem în sta-rea naturală. Isaac Sirul. pentru Sfinţii Părinţi. Patimile. pervert irea. se ivesc datorită lucrării con-trii firii (adică împotriva scopului firesc şi normal sau. conform Logosului. 1 Scam.1" prin devierea. şi venim la cea contra naturii. tot aşa. care.' UKItie eapete."' Sfântul loan Da-maschin învaţă tot aşa: „Viciul nu este nimic allceva decat îndepărtarea vir-luţii. a dat naştere patimilor (bolilor) şi le-a întăril pe acestea împotriva sa".. I. 89.) Cu toatc că. 30. Cuvinte despre nevoinfâ.

Giigorie de Nyssn. 39. I9. lar dacă este aşa. '" Cf. nasc răutatea şi penlru că sta în puterea noastră să ne folosim de ele fie bine. şi din cauza tuturor celorlalte tulbururi care le sunt inerente. a celei poftitoare. definiţia virtuţii ccruie de Dumnezeu este folosirea acesior daruri ale lui Dumnezeu cu bună-ştiinţă. 16. 61. Strvmate. „pornind razboi împotriva virtuţii şi a cunoş-tinţei oamenilor. este limpede c. fie spre o ur. diavolul. 2. scolia4). 112 :< . ca şi a numcroasclor dereglări pe care le produc in su_1 Ciiirinl peitfni ve. de asemenea. fie spre o iubire neraţională.59. Sf. ('apc.. imimea si pofta. PG 44. lar Sfântul Maxim. 111.*1 Sfantul Grigorie Palama invuţă tot aşa că „reaua întrebuinţare a puterilor sufletului e cea care dă naştere patimilor vrednice de dezaprobare". 86. este o miseare a sufletului împotriva firii." Penlru aceasta. II.. care vine din negrija minţii de a cultiva cele fireşti". a adus la existenţfi toate lucrurile spre binele comun.1B. aţâţându-1 pe om sâ le folosească cum nu se cuvine. in vederea obţinerii plăcerii simţuale. " ibidem.Oescrirrea. în viaţă. nu există nimic i. în acest sens. I. 4. XVIII. 19. Cf.-7 „pficatele ne vin din reaua întrebuinţare a puterilor sufletului. fiâspimsuri cat re Tttlnsir. pcntni câ le dăm întrebuinţare greşită'V De aceea. constatăud cS patimile distrug „lucrarile fireşti ale sufletului"/'' arată pe larg cum se pe-trece acest lucru: „De vreme ce cugetarea. 16. 1 OmUie /a Vânhirea Cîitnârifor. Acesta. cautâ să le doboare sufletul prin puterile (facultaţile) înnăs-cute ale lor". Kaspun. 6. II. irascibile şi rationale".. 59. care vorbeşte adesea despre caracteru! nefiresc al patimilor/s spune. Scolîastul acesiei luciăii vorbeşte în mod obişmiii dcsprc . 50.i ct? se lini^tesc. Cai't'it1 tlesţnv âmgoste.lu care să fi fost creat de Dumnezeu". 51. dar. „nimic nu e rău din cele ce sunt. spune Sfantul Maxim. decât reaua întrebuinţare." Fiind întemeiate prin întoarcerea puterilor sufletului de la rosiul lor duninezeicsc firesc şi prin întrebuinţarea acestora in mod contrar firii. fie rău. Clcmenl Alexmulriiiul. potrivii porunciî Sale". spune Sfântul Maxim."" Aşa învaţă şi Evagrie. Cf.1 rătil vine din folosirea în chip contrar firii a acestor puteri ale sufletului. scolia 4: 5 J Ri'gtiliU' itmri. dacă nu sunt fo-losite cum se cuvine.. însă. 55. " CapeJe dexprt dmgOSle.*0 Origen constată acelaşi lucru: „Ur-zitorul tuturor acţiunilor sufleteşti. II. '"llwient. scoliîi 9. 2. II. III. patimile sunt mişcfiri dereglate şi (rationale ale sufletului: „Patima. de usemeneu. IV. ('opete despre tlragosfe.2'' „în toate lucrurile reaua folosire este pâcat". 3. 22. Dumnczeu.su ri cătri' To/asie.l fiirâ judccată a vreunui lucru sau din pricina vreunui lucru dintre cele supuse simţurilor".patimile contrare firii" (ibidem. II. A se veden. Desprefijcerea omului. '•' Ibidem. îndreptân-dii-le spre cele necuvenite. XIII. se întâmpln adesea că lucrurile bunc ne indruma spre păcat.te gnostic*. wdiiifestatile şifelul m tare » produc btititr spiritual*? aşa de adevârat.

XXVII. 48. spune el. 26-27. 560A. 113 . 7. XV. 35.„). 98. 11. (&<|>poo-i>UTi)" (Eccl. Sf. Sftnţii Pârinţi prezintă foarte adesea viaţa dusă în păcat si patimile ca pe o adevărată stare de nebunie. în acelaşi pasaj. Pililele.. XI. 10. 25).4' Tot aşa şi Sfântul Macarie Egip-teanul. "] Prolreplic. IX. pe drept cuvfuH. w Omilii âahavnlcesti CCA. practic implicită. "• Qaeheze baptîmale. IC Scrisori. ajungem ca în obişnuîrea cu o boală veche şi de nevindecat'Y" Patimile sunt „boli ale sufletului (vuxfţţ voooi)". Despre ferioiie. Simeon Koul Teolog. Cateheze baptlsmate.14 Stantul loan Gură de Aur spune că „patimile nu sunl altceva decât nebunie". 34. 53: fmne.40 Sfântul Nichita Stithatul vorbeşte despre „boala patimiî". 3. 2. loan de Gaza. ca şi în Sutaîntâia. IV. Banchehtl. Pihtomt. in cave patimile sunt prezentate ca boli. VI. 1. Căci beţia nu este nimic altceva decâl abalerea minţii în afara căilor ei fireşti. Cuvânt elespiv Provide»l<i.tn HfiislaUi nîirr Coloseni. Sf.Prin lucrarea rriului. 3. întune-cândune mintea. Fer. IX. 4. La aceasta ne invitâ chiar termenul grecesc n&Ooc. lustin Martinil şi Pilosoful. 5 (versiunea siriacfi). ' Ibidem. XFl. LIU. spune (impede Clement Alexandrinul. II). 1. privită ca mulţimea " Cuvâtti impoinva e/milor. IV. Sf. 41. care denuineşte patima. sutletul a ciizut în boala patimi-lor". I. Mai aflăm patimile nuniite dtept boli in: Parafmzei hi ISO de capele In. 4. 250. Cf. III). Cfefe SOOdt eapete. Astfel. patimile pot fi considerate. Omilii h. 62. 7. 22.. NichitaSiilhaiul. Sciisori.41 şi Dumnezeu „cunoaşte de ce rele este înrobit sufletul. Grigoric dc Nyssa. rfttâcirea cugetelor şi pierderea conştiinţei"/' Căci citiin în Ecclesiast: „miam dat seama că răutatea este o nebunie. 463. VII. •' Cfffe MX) de capete. OmUU duhovniceşti (Col. XXVI. V. I. boli spirittuile flet. VI.47 wDupă câlcarea pomncii. 2. XXV. Herma. apropierea dintre aceste noţiuni este. 2. 115. I. Omilii duhovmcesti (Col. 34. Ihuilii In I Ctnititeiti. Cateheze. Cf. Sfaniul Atanasie eel Mare vorbeşte despre „oamenii cfizuţi in nebunia patimilor". 19-'> Omilii. Dtsprt diovol. dar in nenumărate rânduri Sfinţii Părinţi o stabilesc in mod explicit. 6. Mnrarie EghXeamtl. 4. loan Gură de Aiir. 5. care înseamna „boală". I. I. 201. 100. V. Cf. XX. Sfinţii Vursanufîe şi loan.. cum este el impiedicat sfl tucreze cele spre viaţă şi cum zace el ripus de boala grea a patimi lor celor necinstite". S/'. Sf. Scrisori. Sf. 3. Dialogut cu iudeul hxfon. prtmim o oarecare deprin-dere străina şi conirară firii. 126-127. scrie Avva Dorotei. forme de nebunie. el mai spune şi ca" „sufletul zace in boala pacatului". 51. XI. îniicgiil capitol. 2. 5. PG 83. 17 (întrebare). 4. 22. ■' Ibidem. IX. 97. MaieU XIX. m învăţătttri de suftet folositotire. 7. " Cf. . Teodoret al Cirului.. Ill). prin rădâcina sa comuna cu /tdOTj şi n&Onjia. Metodiu de Olimp.3'' iar in alta parte explică mai pe larg: „Fiecare dintre nenorocitcle patimi zămislite în sufletul nostril naşte în noi un soi de beţîe (.44 Evagrie numeşte „răulatea". 3." La fel spune şi Avva Amun. Sf. «)3. I I . 5.57 încâ şi mai adesea ei folosesc termenul de boalâ penlru a nuini patimile şi Obisnuinţa cu pacalul care se naşte din ele. 22.Patimile.

enumerâ diferitele patirni. 1. A se vedea. iar numele patimilor si ale stricăciu-nilor sun( fclurite. Când este atacată de putorea veninului vătâmăior fortâreaţa trupului. cre-dem că se aşază în părţile. la rândul s3u. puterea fiecSrui viciu. a ac vedea. Când. capul adica. şi lumina şi întunericul la ochi. Vasile eel Marc.4" „în suflet se află mulţime de boli". 10 Dcspre patîtnî. Dacă deci virtutea este in chip firesc sănâratea sufletului. IX. Când acest venin a pal runs in urechi sau in ochi. numele bolii este podagra. sau. ca să spun aşa. Sfântul loan Casian arata* cum se pot deosebi şi împarţi ele prin raportarea la diferitele „părţi" ale sufletului. veninul vătămător. Ill . privite în (otaliiate ca boli. * Ornilii lci Carlea Nunierii. aşadur. Sf. toi aşa se raportează virtutea şi pacatul la suflet". pe care ele le afectează. învaţă că „precum se raporteaza sănătatea şi boala ta trupul viu. Aceasta se înţelege uneori mai usor prin comparaţia cu bolile trupeşti.Descrierea. „boală a sufletului" . 29. 4'' i iifH-te itespre c/m^oste. înţelepţii spun că virtutea este de trei feluri.41* Toate acestea nu sunt decât câteva exemple dintre cele nnilte de care ne vom folosi atunci când vom analiza fiecare patimă. Sf. adică iivând drept obârşie raţiunca. Uupfi membrele care au fost alinse de boala. iar virtuiea. Aceeaşi singură obârşie. prin stricare. 83. boala se numeşte gută. întemeind astfel o adevaratfl nosografie duhovnicească. sau la puterile acestuia.46 lar Sfâmul Isaac Sinil scrie în acelaşi fel: „Cu cele ale sufletului este toi aşa ca şi cu cele ale trupului. „cntă viemc suflelul sc uflă în boala palimilor. sau. nu simle cu siinţi-rea cele duhovniceşti". Mai aflâm lie asemenea palimile privite ca boli în Cuviintul 26. Isaac Sirul spunc că: „RfuKaiea este o boală asufletiihii". Cand acexta a atacai încheieturile sau extremităţile mâinilor. se produc otiUi şi oftalmia. 30 şi. Despre nigâcîune. şi recurge peniru aceasta demonstrate la o comparaţie clară cu bolile trupului: „Există un singur izvor şi început al tuturor viciilor.*1 Sfinţii Părinţi s-au străduit să clasifice toate aceste patimi/boli. câte p<irţi îile trupului a infectat. în caie Sf. manifestârile şifelut in care se pnniuc bolile spiritual? patimilor ce se împotrivesc virluţii. de asemenea. în acelasi chip. nu se tămăduieşie sufletul de bolile pacalului". Cf. sănătalea lui". aparc cefalalgia. Snttcg Cuvuniul este îmeineiul pe accaslâ comparaţie. dupa calitatea părţii.4S Sfântul Maxim. loan Damaschin. ca să spun aşa. 12. TV. produce boli cu atâtea nume. după care. Cuvâni de sufJet jolosilor. mai spune el. în locul ei se aşaza ceea cc numim vi" Capet* gnostic*. 46. iar dacă s-a coboral la picioare. puterea patimii vătămatoare a împresurat pe una dintre acestea. care se pot tulbura din vreo pricină oarecare.41. XXV||. în iuai mulie rânduri. 1 < uvlntt despre wvoînfă. în Episiola IV. patimile sunt boli ale sufletului". care pot avea o singuru cauză. 4: „Raul esle o boalil a sufletului.*17 „Fărît curiîţirea de patimi. drept pilda. dar felurile suferinţei sunt mul-te. în membrele sufletului nostru. " Ihtdem. a port hi nii din suflet care a fost molipsită. cle a&eineney. trecând de la cele văzute la cele DevSzute. 86. Omilii ta llexaemeron. scrie Origen. voinţa şi sentimentul.

lăcomia. Iar dacă va strica partea poftitoare va zămisli: gastrimarghia. calornnia. numiS-rul lor creşte prin combinarea unora dintre ele. nepftsare. ('uvâttt liesuflel fo/osilor. cele trei patimi prin care ochiul sufletului . ■. şi despre altele în lermeni medicali ideniici. pizma. putinătatea de suflet. de un vocabular. ne oferă o listă mai detaliată. „Patimile sufletului sunt uilarea. ne da următoarea clasificare: „Dacîf este infec-tală de viciu partea rationale va da naştere la vicii ca: chenodoxia. in viitutea unei autenlice analogii ontologice care cxistă încre afecţiunile trupului şi cele ale sufletului. despre o manierâ precisâ şi directă de a arăta lucrurile aşa cum sunt.. aceasta se to-tftmplS pentni Ca este mai simplu sit se meargă de la cele vizibile spre cele invizibile.*"1 Sfântul loan Da-maschin. sfada. ceea ce permite să se vorbeasca' şi despre unele. cearta. ura semenilor. pornirea nestăpânilâ. care sunt: lipsa de credinţă. iubirea avuţiilor pâmânteşti. erezia.//. tristeţea peste măsură.-' In acesl text. bolt spiriitutle ciu". palima apare limpede concepută şi definite ca boalfi. care foloseşte acelaşi principiu de clasificare. nici ca simplă comparaţie. 8 Cf. adică orice erezie. în principiu. laşitate. în majoritatea cazurilor in care Sfinţii Pârinţi se folosesc. XXIV. cnizimc. tristeţc. avuriţia şi poftele vătămaloare şi pamantesti". decîit invers. ci despre un mod de a se exprima perfect adecval la realitatea descri-sa. minciuna. întumurarea. mândria. împotrivirea. luria. arghirofilia. lipsa de crcdinţă. mânia. el dă o altîl listă. tit. ca afecţiunile somatice sâ fie descrise în termeni rezervaţi . pentru a descrie patimile. ilustrân-du-şi afirmaţiile de mai sus. ci. ipocrizia. Daca va fi rănită voinţa (partea irascibilă) va produce furie. aplicat în mod obişnuit la patologia corporals. 1 San lâcomui pămecelui. aşa cum însuşi Sfîintul loan Casian o spune. 15.dacă ar exista ase-menea lermeni bolilor sufletului. pe baza deose-birii dintre patimile sufletului şi patimile trupului. nerabdare. Sfiintul loan Casian. iar dacâ maladjile sufletului sunt in gene-nil pre/entate prin vocabulanil rezervat patologiei corporate. mai ales atunci când este vorba de instruirea celor care sunt puţin familiarizaţi cu realităţile duhovniccşti. amarăciunea. în plus. blasfemia. '"' Adică slava deşartli. gelozia. şi anume tot atâtea cAte mişcări patologice pot avca diferitele ltii facultăţi. frica. Ana-logia existentă între cele doua* planuri ale realitaţii ar permite.. iubtrea cclor materiale. părerea greşită. lasitatea. mândriu. 0 mulţime de patimi/boli pot afecta sufletul omului cftzut." In altă parte. pizma. pe care Î1 putem considera drept reprezentativ pentru fe-lu] tic a privi al Sfinţilor Părinţi. trândavia. trebuie S3 şlim că nu este vorba despre simple figuri de stil. 115 .M desfrânarea. nerei'oiworfj'triilulwvniceşti. şi nu in chip alegoric sou pur şi simpiu ca ilustrare.Patimile. încă şi mai lungă.mm-Cea este orbit şi înrobit tuturor celorlalte patimi. slava de-şartă. judecarea scmenilor. negrija şi neştiinţa." trufia.

). se produc bolile spiritual* cunoştinţa. vrăjile. prefăcStoria. deznădejdea. cele care provin din ferirea de durere şi. mândria. în paralel mai face o clasificare a pati-milor în alte trei categorii. înfumurarea. uşurăta-tea.. pfirerea de sine. lăudăroşenia. '' RăsptmSUti nitre Talasîe. deffiimarea Providenţei. PrefuţiK lh Ibidem.). tminijesiăiile şijeltd in iwe.. gelozia şi toale câle ţin de o dispoziţie care a fost lipsită de prilejurile plăcerii. pizma. obiş-nuinţa cu păcatul.Oescriereu. ironist. necurăţia. plân-sul la nevreme.). adoptând dasificarea stability pe baza celor trei funcţiuni principale ale sufletului. nu este decât parţială. tirania. jalea. dcprimarca. dispreţul. jocurile de noroc. îngâmfarea. pângărirea celor sfinte. sminteala. poftele celi! rele şi toate palimile nemşinale cele împotriva firii. c« toată întinderea ei.. 116 . naşte mânia. vorbirea urâtă şi toate câte sunl de felul acesta." „A le număra pe toate şi a le spune toate. injuria. falsitatea. Astfel. l'anfaronada. naşte făţărnicia. îngamfarea. iubirea de arginţi (. ţinerea de minte a răului. cauzele şi vremurile lor. întristarea. dorinţa de a plăcea oamenilor. ciuda. neruşinarea. nechibzuinţa. iubirea de sine (. din aceeaşi pricina. plăcerea simţurilor şi iubirea plăcerilor de tot felul. îrnbiiibarca pântecelui. viclenia. Sfâniul Maxim Măniirisilorul.). descurajarea. rîîlăcirea gândurilor. sfarâmarea suflelului. nascocim surse neîn-chipuite de patimi făcătoare de stricăciune. umblarea cu ca-pul prin nori. ca şi cea Sfânlului loan Damaschin. nesimţirea. tâlharia. în sfarşit. lar când ascuţim mai mult prin durere modul iubirii trupeşri de noj înşine ((|n-Xautta). duşmănia. plăcerile cărnii şi toate cele care se fac pentru îndulcirea trupului. hoţia. puţînfttalea de suflet.. consimţirea sufletului cu păcatul. calomnia. uciderea. viaţa iubiioare de (rup". lâncezeala. neglijenţa. desfrâul. când ne îngrijim prin plă-cere de iubirea trupească de noi înşine (QiAaurta). zgârcenia. naşte lăcomia pântecelui. viclenia. cele care provin din căutarea plăcerii. lenea. iubirea de arginţi. reaua folosirc în chip pătimaş a plăcerilor himeşti. nepăsarea (. linguşirea. de-a lua în râs... modurile. aroganţa. neruşinarea. iubirea de stăpâni-re. când din alle pricini se amesteca în plăcere durerea.. prefaciUoria.). uşurătatea. risipa. citată mai sus. distracţiilc. iubirea de podoabe. In sfârşil. ghicitul. ura. bârfeala. moleşeala. şiretenia. prevestirile. adaugă Sfantul Maxim/* lată deci câ aceasta listă. adulterul. Iar patimile tnipului sunt: lăcomia. slava deşartă. dorinţa de a plăcea oamenilor şi toate câte sunt născociri ale acestui viclean amestec". întriga.*'' în ceea ce-1 priveşte. nebunia. nu e cu pu-linţS". linguşi-rea. neînfranarea.. vorbirea prea iiHilta. dând perversitatea (căci aşa numesc unii Intalnirea părţilor contrare ale răutăţii). cânirea.. vorbirea la nevreme. cruzimea şi rSulatea. beţia (. " Ibidem. cu înfăţişârile.. cele care se nasc din unirea accstor două porniri. „Cautând plăcerea din pricina iubirii trupeşti de noi înşine şi străduindu-ne să fugim de durcre. pornirea de a maltrata. necurăţia. tănguirea. ademenirea copiilor (.

2\ M. Capetv despre dragost*. injrunare >/ peirererea cett duprl miiHe. 86.\a\n\a) sau iubirea egoistâ de sine. Scam. 5(» Sf. Sf. St. a Cf. Sf. 87-90. 93. 45. Tratimd pimiic. dc asemenea. Sf. loan Casian. Com'orbiri dtihovitieeşti. (ttpete. 45. al măniei (bpvfp. 8. 5. într-un anumii fel. 12. apoi pe toate celelalte: acestea stint gastrimarghia. Nil Sorski. III. loan Casian. le conţin şi le zămislcsc pe toate celelalte. Cinimi de sufh'i fiihsiun: Sf. Tratatul practic. Sf. 101. loan Darnaschin. 33.WO tie ttipett.J Cf. Sf. Sf."7 dar ea produce in primul rând trei patimi fttndtt* mentale. 1 Cf. gandul tristeţii (Xttaii). în afara de Egipt.L'oiigine de In Ihcorie orienlale de h u i i pech6s capitaux". H Cf. 1933. I: XXVI. Isaac Sirul. NichilaStilh. Sf. al mândriei ibmţit#avia)". Maxim Mfuturisiiornl. 56: HI. loan Damnschin. Oheittalui Christiana. Cele . V. 71. 56.mil. Bvagric. dim re cele opt principale.''•■ Lista aceasta fixată de Evagrie a devenit trad it io-nalâ in ascetica ortodoxă. XXXI.Sf.' acest ultim termen aril-land c8 ele.63 Cele opt patimi generice corespund celor şapte neamuri care trebuie to-vinse. Sf. al optulea. bolt spiritiude o simplă privire rapid aruncala asupra nenumaratelor patimi care-l pot lovi pe omul căzut. Printre acesie multiple boli spiritualc. vorbesc numai despre şapte patimit în acest caz ele corespunzând celor şapte demoni de care vorbeşte Evanghelia (Mt. care le preced şi le zămisîesc pc celelalte cinci.6. al cincilea. loan Scărarul. Sf.68 „Iubirea trupească de sine. '•' II rega-sim mai ales la. al treilea este eel al iubirii de arginţi (^iXapy^Aa). cum s-a spus adeseori. Sf. loan Scărnrul. 11.. mai generate şi generice (YEVH«Ă'KXTOI).f'ntimile. 6.2. Despre originea acestei clasificari.'*1 Câteodată. Copew despre tbttgOSte. . vine eel al curviei (nopvela). 9. '''■ Sau aviiriţhi. al şaselea. 16.. XXX. Aşex'Umxielt' mânăstinşli.. I. . 2.6 al jiiitnilea.no.. 164-175. Cu vtntf despre neuoiiifă. Găsim cleja aceaslrt expresie hi Clement Alexandriniil. 3. XXI. al şaptelea. Lc. I).26>/vIzvorul acestor opt patimi principale şi al tuturor celorlalte pâcate care se nasc din ele este filaucia {$\. e pricina luW ' Evagrie. Cuvt'ml de \njlei fotfktUor. SI Gri-gaiic eel Mure. 11. HI. Seam. siinl in nu-mâi de opt. V. Apoc. Convorbiri duhovnicejti. ''"Cf. XX. I. există totuşi uncle care sunt funda-mentale. Capet» despre dntRoste. V. socotind mândria şi slavadeşartâ o singură patimă. 43. 1969. PedagogulţXtO. 9. 117 . Rome. Priraul este gfmdul lăcomiei (yaoxpniapy\a)\ după el. cucerit deja. Haii&heiT.'' Aceste patimi principale sunt în număr de opt. reluută în Etwles de spirititalite oriental?. XXVI. Thuatulprat tie. Sf. Talasie. d. '" A se vedea. p. Isiliic Sinaitul. loan Sciuarul. p. 11-22. despre care vorbeşte Deuteronomul (7. Sfinţii Pârinţi. arghirofilia şi ehenodoxia. V. I. firgula. Comentariii In lev. HI. Evagrie le clasificS aslfel: „Găndurile cele mai generale. Maxim Mfumrisilorul. I. XXVll. 3. al akediei ((XKEOUX). Mc. al slavei deşarte (KevoSoţio*.). a se vedea I. . Toate pats mile provin din aceasta. 202. Talasie. 2. in care se cuprind toate celelalte. 17. Capefe despre ite:\te. XXI. II. 17-18. Sf.

şi al treilea. . şi. ' Ibidem. potrivit împrejurărilor în care îşj expun învăţatura. ci indicil doar cum se petrec în general lucrurile. Sf.lu! îti care W produr balile splriliude turor gândurilor păiimaşe. atâta vreme căt omul nu le răpunc pe acestea treî." Asemenea clasi''' ("«jn'ii' despredmgoxte. arată mai curând că ea o prilejuieşle pe aceea decât că esle. Sf. Sf. III.7* iar din slava deşailă (chenodoxia). ea nu este singurul factor care o prilejuieşte.. Talasie.DeM-nerea. de asemenea. 89. Sf. 87. 5. Tnlasie.fi Capet* tlespre dmgoste. Talasie. Căci din ea se nasc cele trei gânduri mai generate ale poftei: al (ăcomiei pantecelui. 136. îndemnându-L sa facă pieirele pâini. cei dintâi care se ridică cu lupla sunt cei încredinţaţi cu poftele lăcomiei pântecelui.. 56. gftndul lăcomiei (pleonexta). I. arată el în continnare. scrie Eva-grfe. II). Scrisori duboviure. în general vorbind.. " Acest tennen. cei ce ne furi-sează în suflet iubirea de arginţi şi cei ce ne momesc cu siava de la oameni..71 „De aceea.. cnuza ei. 111. Oinibi dubovnicesti (Col.74 Aceste Irei patimi principale au trei urmaşi imediaţi. chiar Sfinţii Părinţi enumeră adesea şi alte diferite patinii. cum vom vedea. 2. III. întrun ainime fel. nmnifestârile si fe.77 Alragem atenţia totuşi că această ordine nu esre absoluta. cele mai imedia!e> cele care apar în primul rAnd şi cele mai raspândite ]a oameni... n Sail al zgârceniei. Sf. "Latucit. Sf.76 Dupa acestea urmeazS toate celelalte. Sf. Marcu Ascecul. Sf. IV. Sf. Maxim Marturisitoiul. XL. Capete. 89. Cf. Varsamifie şi loan... Vom vedea de altfel că. DeSpreJeciorie. al iubirii de arginţi şi al slavei deşarte". A sc vedea.". Cajnw. XXVI. şi nu trebuie în nici un caz înţeleasă în mod rigid şi scolaslic. poaie cu uşurinţă sa le îndepănezc pe celeialte. 56. til. spunandu-l că va fi acoperil cu slavă daca va asculta de el". desemneazu în mod traditional viaţa uscetică. lor. US . gândul mândriei". Macarie Egipteanul. nu se poate elibera dc celelalte. Daca. ('&pete desjiri' deasebirea patbiulor şi a gândmHor.'" Ceea ce spune Sfântul Părinte corespunde învăţatiirii lui Evagrie: „Dintre de-monii care se împotrivesc lucrării (praxis)10 noastre. Grigoric dc Nyssa..?u\ 137 bis.. 8 A se vedea. 2. loan Scărarul. învaţă Sfăntul Maxim: „Din lâeomia pântecelui (gastrimarghia) se naşte gândul curviei. 1. De altfel. este adevărat că o palimâ deschidc uşa alteia (de pildă. întie altele: 2 Tim 3. fară nici o deosebire. propriu vorbind. Toţi ceilalţi vin după aceştia. dimpotrivfi. din iubirea de arginli (filarghiria). Cape/*. clasificarea de mai sus a patimilor nu este limitativă şi exclusivă. Elc suril celc care deschid poarta penlru toale celelalte: „Nu este cu putinţă să alunge cine-va de la sine pe diavolul. iar faptul cîi o anume patimă conduce spre aha. Scam. aşa cum am spus deja. 74 Cf. al doilea.. III. dacă n-a dispreţuit aceste trei gânduri". prin lâcomie intră desfranarea). pe de altâ pane. şi diavo-liil aceste trei gânduri I le-a înfaţişat Mântuitorului: intâi. fagăduindu-l toată lumea dacă i Se va închina. Ill. 7 Cf. atunci când a reuşit să !c biruiasca. &€spw legea dubovniveaxcă.7' Aceste trei patimi primordiale sunt.

" Convrhiri tlidiovriicesli. Sf. de la un cap la altul. loan Scărurul. intra şi ele o data cu ea. variază de la om la om. va fi predat altui gând. Sfinţii Părinţi învaţâ în chip obişnuit că loate palimile sunl legate între ele. ** Ibidem. căci mişcarea trece din verigfi în verigă. ci şi de cele pe care nu le iubim defel. H Despre fedorie. căci fiind ele înrudite prin răutate. 111.*J Sfăntul Gri-gorie de Nyssa stăruie mai mult asupra legăturii dintre patimi.Patimite. Ornitii dnhovnîveşti (Col. Sf. II). Crigone eel Mare.81 După cum arată aici Sfănlul loan Casian. ca ordinea in care patimi le intrâ în sutlet. 5. 28. totuşi nu-i atacâ pe toţi la fel". încât daca pătrunde în sutlet una dintre ele. Deşi se constată câ toţi sunl loviţi de toate. pe altul îl stăpâneşie trufia. Ctiviute despre nevoinfu. 4. 56. Isaac Sirul. Sf'ân-ml Marcu Ascetul spune: „Să nu ni sc parâ ciudat că sunlem atraşi cu pulere nu numai de gândurile care ne îndulcesc. eft modurile de filiaţie înlre patimi pe care leam expus nu arară decât lendinţele generaie şi ele nu exclud şi alte modtiri de generare şi alte tipuri de legăluri.Ei spun că fiecare dintre patimi zămisleşte altele. *° Desprv Botez. parca târâte de-o nevoie. loan ScSrarul. I. XL. Este I impede."1 Trebuie sâ arăiam. 13. ■ 119 . din pricina primirii celui din(âi". Sf. lucrează împreună îndcmnurile spre desîâtare. Dacă ni se pare ca nu avem o patima. se va mişca to1 lanţul. Despre tegea dulioviriceaseti. Capete despre dragoste. pe altul îl asupreşte fiiria. Comentariu fa tov. deşi asalteazâ lot neamul omenesc. 8. legătură care face ca ele sa se cheme unele pe altele: „Aceste răutăţi se tin atât de strâns una de alia. 28.'" Astfel. târât de ele fără să ştie. u se vedisii Sf. începând cu prima şi pănS la cea din urma. Sf. Sf. pe de alia parle. VII. lonn Damaschin. Scam. Sf. ci sunt folositoare în instruîrea duhovnicească şi in practica ascetică.a. 30 '' în afnrfi de uuiorii pe care-i voni cila miii jos. şi tot aşa va fi mânat şi de acela. Sf. Marcu Ascetul.*2 „La unii locul principal U deţine duhul desfrânârii. Tot asa şi pal i mile omeneşti se înlânţuie şi se leagă unele de altele. totuşi în chip deosebil şi intr-o arrumitfi mâsură suferim de ele". 96. iar dacfi biruie una» numaidecât urmează şi celelalte". alunci cănd tragem un lanţ de un capflt. XXII. pentru omul căzui estc o iluzie să-şi închipuie că este scut it de patimi sau măcar de vreuna dintre ele. Macarie Egipicanul. după cum. XXII. bolt spiritual? ficări nu au o valoare absolută. născându-se una pe alta. spune SfAntuI loan Casian. celelalte. V. se cuprind unele în altele şi se întăresc una f^ a'. aceasta se întâmplâ pentru că pur şi simplu Epistolâ cam Nicofae Momthul. „aceste opt vicii. tV. Scam. Astfel. Cuvănt de sttflei jblositor. 13. pe de altii parte.Când lasă cineva un gând să zSbo-vească. în altul slava deşarta cste tirană. îndulcindu-se cu el. Noi înşine am recurs la ele pentru că uşurează înţele-gerea lucmrilor despre care vorbim şi abordarea unei realitaţi atât de complete si diverse. sprijinindu-se unele pe altcle. Maxim Milrturisitonil.

Scam.^ între feluritele patimi. 63. care spune că el însuşi a văzut cum „mulţi.Dexnieifti. 6. ibidem. de măndrie. „gănduri trupeşti". nuuufesliirile sijehd. A&tfel. XXVI. în afară de una singunf (care esle măndria). această relativă lipsă a ei să fie compensată de o mai puternică dezvoltare a alteia sau a mai multor a!tor patimi. venind în via-ţa călugâreascS şi lepâdând toata" grija.ftbfamxxvn. slava deşartă şi mândria au în eel mai mare grad capacitatea de a face sii dispara alte patimi. iar aceasta le este lăsală ca cea mai mare dintre toate relele şi ca singură ia locul tuturorcelorlalte". prin faptul cil le iau cu totul locul acelora. XXII. Ibidem. w Cf. 39. loan Scăraml. \49).. luandu-le cu toiul locul. ^Scara. afară. Tratatttl pracfic. Gâsim acest proees descris de Sfântul loan Scararul. se poate constata că persoanele la care una sau alta dinlre paiimi este în mod special dezvoltată aproape că sum sculite de alte palimi sau cel puţin acestea existil într-o slabă mâsură. w Cf.*'1 Ade-sea. loan Scărand. atunci cănd o patima este mai puţin intcnsă şi pare chiar să lipseascâ. Evagrie. spune Sfântul loan Scăraml. slava deşartă apare în anumite cazuri ca potrivniea lacomi-ei. Omul mândru poale fi astfcl sculil de toate celelalte palimi. "'Cf."'' ea goneşte adesea găndurile aduse de akedie şi de intrislare. „gânduri rele"."" La fel.). mândria are şi ea puterea de a alunga din suflel toato celelalte patimi. Mândria însă nu poate fi scoasă afară de alia" patimă şi ea stăruie în suflelul oricărui om câla vreme nu-l scapă Dumnezeu de eu.. loan Scararul. Şi dimpotrivă. ca palimile să se retragă de la unii credincioşi. care face ca. bineînţeles. dar lucrul accsta este valahil doar un anumit limp. 6. "" Sf. „Se întămplâ câleodatâ. XXI 19. XIV. Sf. simplui fapt că* unii oameni sum prinşi în treburile şi grijile lumeşti este dc ajuns pimtru ca la aceştia anumite patimi să dispară cu totul. fie ca acesle gânduri se vor intaptui * Slantiil Viu'sanufic sc arata uimic şi se minuneaza cum cei care siuil iiiânaţi de pofla de câslig si de a se razboi sunl lipsi|i de patima fricii {Scrisori (uihavnici-s/i. s-au înlinai in chip jahric de fierbin-ţcala irupului".M 12. Scam. nedormiri din pricina grijilor vieţii (. totuşi ea existâ înlr-o aniimită măsură în suflel şi se poate manifesta în orice clipă. **Ct.'" Patimile sun! adeseori numiie de Sfinţii Parinţi „ganduri (cugete)" sau „gânduri păiimaşe". cfici ele apar dc îndată ce iniensitatea aciivităţii lor scade. XXII. pentru că ele se manifesto în om mai înlâi locmai ca gânduri. 58. Scam. XV.'10 iar aceasta peniru că este în-cepatoarea tuturor celorlalte şi le cuprinde într-un fcl pe toate.1" dar şi mania'"' şî desfrânarea. şi chiar de la cei nccredincioşi. 5. Exislă oricum in suflel o adevfiratit iconomie a palimilor. Cf. in care îe pFodac halite spiritual'n-o vedern sau pentru că nu se manifestă in acel moment. 10. numai sfl se ivească prilejul. scăpând in lume barca inipului lor prin grijî. ocupaţii. 20. 12(1 .

are un demon care-i corespunde. pentru că ele sunl insuflate şi îiureţiiuite de demoni şi vădesc stapânirea acestora asupra suflelului omului. scrie Sfăntu) Grigoric eel Mare. ci suflelul. Dic/ioimaiie <ie SpititwUti. Duiionnairr (fa Nouveau Ttsttimttnt. lar când voim să le arătăm dupft deosebirea nume-lor lor. Dacâ cineva iubeşte lumea. ci sunt din lume" (I In 2. trupul (ati)(ia). spune Sfântul Simeon Noul Teolog. exercifând asupra lor o putere liranica. nu indica creaţia. II. ae gâseşte îndată alta gala să aducă şi ea stricăciu-ne. în trei mari categorii. " Cuvinte dttxptv m-vomfa. 2. îndeobşte. 442. Leon-Diifour. „Chair". folosit in ucest context. ci patimile care privesc sufletul şi trupul. Prin paiimi. g5-Stm la Sfâniul Isaac Sirul această definiţie: „Lumea este nn nuine cuprinzător Care îmbiâţişează toate patimile.1'4 După cum vom vedea. ci „vieţuirea trupească şi cugclul tru-pesc'V'1 In ac&SI sens este folosit cuvanlul „lume" in versetele urmatoare din Epistola Sfântului loan: „Nu iubiţi lumea. spune Sfânlul Maxim Mărturisitorul. 159. „Dc nil păcatuieşte cineva mai întâi cu mintea. Paris. şi gâiidurile patimaşe. polrivil Sfinţilor Părinţî. Atunci când voim 58 numim patimile în în-tregime.1. nu sunt de lu Tatâl. Paris. 121 . Cele pe care „precum socol cei mulţi. căreia îi urmează reaua înlxebuinţare a lucrurilor". ca şi fiecare patirrrâ de altfel. le caută Irupul. 1975.^ „caci pâcatul este întrebu-inţarea greşita a ideilor. mulţimea nenumărată a celor care le urmează tl ". căci to-li-adevâr dacă patimile cele de căpetenic. De asemenea. p. le numim patimi''. demonii pun stăpânirc pe sufletul şi tru-pul omului. dintr-o pricinâ sau alta. Bonsirvcn. 78. nu va păcâtui nici cu lucrul". Fiecare soi de cuget rau. m realilate îşi au obârşia în suflet.l'tiliitiile. „De indata ce o singura patimă ajungc să tulbure rânduiala (suflelului). 9). cuvântul „lume". 1953. " Pmcm vedea aici an all fel dc clasificare a parimilor. Capeledapntdrttgosle. Şi cu drept cuvănt spune Scriptura că „strigă atunci când împilarea a tie-cut once margin) şi răcnesc hi mainile eclor puternici" (lov 35. col. ca iinul ce esre mort (fără suflet). ele descoperindu-se ca atare numai în anumite condiţii. 30. s-au cui-hiirii in sufletul eel înşelat. iubirea TatiUui nu este intru el. care-si caută plăcerile prin el". le numim lume. pentru că tot ce este in lume. Patimile mai sunt numik* „trup" (aâpţ) sau „lume" (Kocrpoţ). nici cele ce sunt in lume. M Catehe&s XXV. adică pofia trupului şi pofta ochilor si trufia vieţii. nu le caută însă niciodatâ ciuput."* Patimile produc în suflet tot felul de neorândiiieli. bufi spiritual? sail nn. patimile sum în mod frecvenl numile de Sfmţîl Pîirinţi „du-liuri rele". 77-79. t. X. '" A sc vedea . „duhuri ale răutSţii". Cuvi/it* ifcspvr itrvoinţd.1" Chiar patimile care par a ţine de trup. Asifel. aceste gânduri prin care se exprimă în primul rand patimile nu sunt văzule de la bun incepul ca rele. Tot aşa cum la Sfântul Aposlol Pavel şi la Sfinţii Pârinţi cuvântul „trup"'" nu denumeşte. tulburări şi smintiri. 30. " St' Isaac Sinil. 15-16).

'c' „Negreşit.. atuiici când merg la cei bolnavi. Cea dintâi tămăduire ar consta in a cunoaşte cineva pricina patimii lui. VII. sub lovitura păcaielor care se înmulţesc ajunge nebun şi răvăşit cu furie de fiare".'00 Aflam la Sfantul Simeon Noul Teolog aceeaşi tnvgţStUTfi: . vom afla şi leacul tămăduiior. nifiiiiffslârih' şi Jelul in can se pwduc bolile spiritual? târăşte in toate soiurile de nebunie şi W tulbură cu strigătul lor de fiară". ca şi pentru a-l feri de elc.s In acelasi fel vorheşte şi Sfântul loan Scărarul: „îmi dau mai dcgrabă cu pSrerea despre sârguinţa pli-nă de grijă cu care trebuie să caule fiecare dinlre cei ce bolesc Ue patimi.Descrierea. ":" Ibidem.. C3ci odatd pricina aflată. care-] ard şi-1 înfierbantă pururea'V Tot aşa spune şi Sfâmul loan Gură de Am: . III. nu-l arde însuşi accst arnestec rau şi nu-l tulbură pe el toUleaunu şi nu-i necăjeşte viaţa? Aşa este şi cu su-fletul pâtimaş. 0 :\ş."'' . cei bolnavj. ci cuută să afle pricina pentru care s-a ivit.M Omilii fa Ozia. 4.mai mull sufera sufletul din pricina păcatelor dccât trupul de boli". "" Sjsom. este nevoie mai întâi de toate ca ele să fie bine cunoscute. ' Asezti'iunlele nuituhtireşH. Nenorocitul este chinuit totdeauna de relele deprinderi din el.u. „Negreşil. fâra a fi înfăţişat mai întAi felul rănilor şi fără a fi cercelate începuiul $i cauzele boli-lor.m Pentru a-l vindeca pe om de aceste boli care. Aşa fac şi doctorii.. 28. " învttţâum <U' snflt-i ţbiositoare. VIII. şi face aceasta pentru ca sa-i fereasc. Avva Dorotci spune aşa: )tDac$ are cineva In trup un amestec de sucuri amare.. 122 . aunt palimile. mai înainte de a se atla printr-o atenta" cercetare originile şi cauzele acestora". 3. VII. găsindu-se leacuri pentru suferinţe.nenorocitul suflet care s-a lăsai amăgit fie şi pemru o singură daiă de aceste patimi de capetcnie. ■' (hiuliihRmwim. I. XII. 4. uiainie chiar de a cerceta răul. 13. nici bolnavilor nu le va putea fi asigurată mgrijirca cuvenîtâ şi nici color sânătoşi putinţa de a-şi pâstra o sănătate desăvârjşită". niciodatn nu vor pulea fi iralate bolile.1 pe cei care sum sSnatoşi de primejdia unor căderi ascmănătoare.100 Astfel patimi le îi produc sufletului o stare de suferinţă asemanaioare celei pe care o pot produce in trup bolile fizice.l. ci în acelaşi tinip sâ ne înveţe din care pricina a ajuns acela să pâcătuiască. fe-lul tămaduirii lor. 28.' lar la Sfâniul loan Gură de Aur citim: „Aşa obişnuieşte Sfânta Scriptural sâ nu facă doar cunoscuta greşeala cuiva.iV. pentru a-l sea-pa de nebunia şî suferinţcle pe care i le provoacă. scrie Sfantul loan Casian. piin purtarea de grijă* a lui Dumnezeu şi prin iscusinţa doctorilor duhovnîceşti". spune Sfântul loan Ca-sian.Monahul irebuie sâ cunoascâ nu numai schimba>ilc şi prefacerile care au "'■ Cwneniiiriu la !ov. având punirea amara amintire şi dureroasa îndelelnicire cu palimile. . adaugă el. peniru a-l (aia din radfci-nă".'/atniniele inâiuhlireşii. noi. XII.

o data cu dcl'inirea aceslor palimi. lot aslfel şi aceşli adevjlraţi medici ai suflete-lor. răm. T. Aflăm de la Sfăiilul loan Casian că mulţi au fost vindecaţi de bolile lor suflcteşti numai uscullându-i pe părinţii cei duhovni-ceşti vorbind despre pricinile. ca §i pe cele care sunt doar.107 Cercelarea amănunţită a cauzelor şi originii palimilor are. 13.Patimifa. Nosologia şi semiolo-gia au desigur în accst caz un caracter tcrapeutic. în acesl sens. bolile sufleiului care s-ar ivi. 17.l0g '*' Cat&m% XXV. ..). prin ea însăşi o valoare lerapcuticS. de nenumărale ori aflâiidu-le şi in noi. ci. de altfel. dacfl omul nu se pazeşte. ne-am lecuil de ele (. şi cauzele patimilor ce-i ameninţâ. care au drept scop elaborarea metodică. De allfel. ca prinlr-un remediu ceresc. "" thuU-m. Sfântul loan Casian spime: „Aşa cum cei mai experimental dinlre medici se preocupă să vindece nu numai bolile prezente.. de asemeneu. aşa cum locmai am arătat. astfel. n Aseziiininlflf mâmhiiri'ş/i. $i sit le prevină prin sfatun sau medicamenle. dar şi until profilactic.M. Sfinţii Părinţi nii dcscriu numai bolile vădile şi uşor de descoperit. Mulle dinlre aces-lea.10* Descrierea aniănuiHită si meiodică a palimilor pe care o găsiin la St'intii Piirinţi se arată a ii o adevărntă nosologie şi o autonticfl semiologie medicalfi. şi pe cele care.îmăduirea începe. prezenlate şi puse in relief de batrâni (. sporesc pcsie masură.ln ascunse pcntru cei care nu şi-au ascuţit disccmamân-(ul duhovnicesc. cure au cunoscul nenumărate poiicniri şi că-dcri ale multor monahi. ca sa ştie care sum acestea şi de unde se mlflmplăîner. şi leacurile de însănătoşire". aşa-zicând. să le preîntâmpine chiar pe cele ce se vor ivi. 205-208. sa le descopere semnificaţia profundă şi sfi taie iute răul care I-a cuprins sau e pe cale să-l ciiprindli. nu îngăduie acesiora s9 prindfl rădăcini în minţile linerilor. prin înţeleapta lor experienţă. ca permiţându-i omului să-şi cunoască şi Să-şi inţeleagă mişcarile suflclului. îiivăţând în tâcere şi leacurile. VII. omul înce-tează de a mai fi determinai orbeşle de mecanisme pe care nu le cunoaşte. şi cauzele vi-ciiiorcare ne otriWeau". Cf. cu toate există în suflet. riguroasâ şi eflcace a unei terapeulici . peritni învăţarea tinerilor. l'oli spiritual loc in sufleiul său. descoperindu-le. înl&urând prin convorbiri duhovniceşli. felufile şi chipurile patimilor/bolilor şi aratând care sunl leacurile lor.. abia însămânţale şi care. 5-8. „Bătrânii.).. ci şi cauzele lor. tolodală. ciiie-l lulbura şi-i produc suferinţă.i acestor boli ale sutletului. ba. au expus de obicei in sfaturile lor aceste lucruri şi altelc cu mull mai numeroase.

1 Cf. Nichiia StiihuUil. 56-60. 87-88. în „amorul pro-priu". Maxim Mămutsiiorul. 59. 111. PG 90. 19. Sf. Invafaiitri de xuflet fbloxitaare (Epistola de introducere). „iubitori de sine*' (iJrtXauxci) (2 Tim. 4. Capete. 1952). Sfantul Maxim Maiturisitorul este eel dire i-a ncordat cea mai mure utenţie.. II.. II. Eptslate.\ {I'hilauliv. Sf. 27). 2. 12). fării nii-i o indoiala.. ca adjectiv. II. :Cf. Hausherr a stiuliai spiritual itaiea accstui St ant Pârince în iinsambliil ei. Cf. 1. Ct&ârtt <tt suflei fotositor..f nl Edesei. RâsponsuH câtre TaJast»." maica (uturor patimilor şi î» priniul rând a celor trei palimi de capetenie. Capet* despre rrazWe. Sf. în asa fel încât I. Sf. cit. Cuvhue despm rawrin/4. 22. III.. 111.. I... care sunt şi cele mai generate: lacomia păntecelui.i Filaulia (fluXawxta)1 este privită de multi Parinţi drept izvorul (uturor răutăţilor suflelului. Isaac Sinil. Talasic. Capete. 87. Talasie. PG 91. a| iubi-rii de arginţi şi al slavei deşarte''. amintita de Hi istos atunci când vorbeşte clespre cea dintâi poruncă: . „După toate semnele. 71.ielei iubiri de noi înşine". (\i/>eie. Sf Maxim Marmrisitorul. 28. 8. şi care conslă în a te iubi pe tine ca faptură a lui Dumnezeu.. Nichita Stithatul. Tcodor al Edesei. 4. Isihie Sinaiiul.. arghirofi-lia şi chcnotfoxia. Maxim Mfirtiirisitorul. Sf. iu-birea eului eazul. Penim acest motiv din urmă. 260CD.. Sf. 65. loan Dumaschin. Lc 10. . De In Wndrexsapour $Oi n la charitr si'Uni Saint Miisime le Catijesseur. în sensul negativ al acestui cuvânt. Ca^te despre dragoste. dimpotriva. Sf. ' Cf. ducând o viaţă cu lotul Irupească. 79.* III.iuli. R&smtrmai caire Tulaxie. din aceasta se nasc cele dintâi trei gânduri pătimaşe. 59. loan Damaschin. 11. Prolog. pe cea „bunit şi duhovniceascâ' '• Cf. 3. Sf. creatâ după chipul Lui. 1. 28. Prolog. 124 . Rome. Sf Talasie. U>r. 39. Sf. 202. 59. D. Caper* desprt dmgost*. 2. 56. CuvâtU de xujîet fbbsHar. 8: 56. 6. ( \>\e MKI de aapefe. Filautia ca pmimă este o per-venjic a ucestei cuvenite iubiri de sine şi constă. Sf. Senientiae.. a te iubi deci in Dumnezeu şi a-L iubi pe Dumnezeu în (ine. Dar.Capete despredragoste.. Teo-dc. Una SUtâ capete jbaiiefotOtfl&tre. 397A. Sf. 93. toctnai pomind de la c-. II. adicâ în iubirea egoista de sine. 11. Talasie. şi nu una spirituals. 59. Evagrie. 57.4. loan Damaschin. 57.. din care se nasc toate celelalte: gastrimarghia. 86. l/na sulă capete Joane fofasitoaiv. II. III.4 Exista o formă de fjlautie vinuoasă/ care ţine de fire a omului.să îubeşti pe aproa-pele lău ca pe tine însuţi" (Mt 19. filaulia este in general definilă ca iubire trupească sat) iubire pâtimasă faţă de trup' şi faţă Ue „aplecările l ui păcfiioasa"? Prin trup aici trebuie să Aceasta patimă este desaisii de mai to|i Sfioţii Pfuinti (Apo&tolul Pavel însnşi foloseşie ucest teirricn. 8. (We '*«' de capete. ' Sf. Avva Doroiei. f'«/«■/<*. instrainat de Dumnezeu şi îndreptat spre lumea materială.2 I il. cate opune . Sf.

aşa cum am Văzut dejii. 125 . iar trupul propriu legal prin fire de zidirea luată drcpt Dumnezeu. asemenea dobitoacelor necuvântatoare.lu Sfanlul Maxim Mămirisitorul descrie procesul care-l duce pe oni de la uitarea lui Dumnezeu la iubirea de sine. căutarc care. a parăsit frumuseţea duinnezeiasca" menită s. iar de la iubirea de sine la patimâ: „Necunoastercftcauzei celei bune a lucnirilor (. Şt cu cat se tagrijca mai mull de patima iubirii trupeşti de sine. alaturi de uilarea de Dumnezeu.! şi a socotit zidirea văzutfi drcpt Dumnezeu. prectim nu poate sluji lui Dumnezeu dacii nu-şi curâţeşte suflelul prin virluţi. cu atflt nâscocea mai multe moduri de " l. Sfântul Teodor al Edesei defineşte filaulia ca „înclinare pătimaşă" şi ca „implinirea voii tmpuluf'. indumnezeind-o datorită faptului ca e de trebuinţa pentni susţinerea tnipului. care este iubirea neraţională a (rupului. la rândul ei. Altfel spus.28. „fiind stăpaniţi de iubirea de sine (.) 1-a înstrăinat pe omcu toiul de cunoştinţa de Dumnezeu şi l-a umplut de cunoştinţa pâtimaşa a lucnirilor ce cad sub simţuri.) toată grija lor şi-o îndreapta spre sânătatea şi plăcerea tru-pului'V' lar în altfl parte subliniază limpede câl de cuprinzătoare este aceastâ patimfi: „Filautia.I'ilttiiim înţelegein nu utâl. Şi aşa. cu atflt se aprindea mai mult putima iubirii trupesti de sine. supUS sufleluiui şi spiritualizat. principalul organ al cunoasterii şi al desfiStănî de lume. aşa cum a lost el creat de Dumnezeu dinrni începiit. privitaexclusiv ca material^. Sfântul Maxim explicit: „Cu cât se îngrijea omul mai mult de cunoştinţa celor vâzute numai prin simţire. prin grija de trup omul săvArşind slujirea cea stricăcioasă şi umplându-se împotriva sa de iubirea trupeasca de sine.i alcătuiască podoaba lui spiritual. a slujit cu toatS sârgu* iiiţa /idirii în loc de a-1 sluji Ziditorului. cu atât îşi străngea in jurul său mai tare neştiinţa de Dumnezeu.hui suit/ cti[>eirJmirtejiitosi-/oiHv. face (pe om) iubitor de sine sail iubitor de sufletul sâu sau de (rupul sâu".... Dar cu Cat se umplea mai mult de această experienţă. Prolog. care a înrobit sufletul. Astfel. fmpărtăşindu-se deci omul fara măsură de aceasta numai prin simţire. cu atât se lipea mai mull de experienţa gustării prin simţire a bunurilor materials cunoscute.. ale c5rui organc foloseuu la înălţarea spre Dumnezeu. ajungând să fie. 6. 9 Cefe300decapele. 96. Şi cu cat îşi strângea mai mult legăturile neştiinţei." Filautia apare fundamental legată de plâcere: într-adevăr ea este ciîutare a plăcerilor legate de simţuri. aici cuvânrul imp desemneaza ceea cc Apostolul Pave] şi s fan la tradiţîe numesc în general „carne" (ocip^). 11 'Ibidem. cat trupul căzut.il. trupeşti. <i avut un rol determinant in procesul ciklerii omulni. care se năştea din ea. compusul somatic. l-a iubit cu toatâ puterea. prin grija exclusiva de trup. şi afland prin experienţă că împârtăşirea dc cele sensibile susţine firea lui trupeasca şi vâzută. care o sporeşte şi pe care o sporeşte. prin simnuile si mădularele sale. ' RdspunSUticâtre /alas-ir.8 SlVinlul Nichita Stilhatul scrie îii acelaşi sens: cei tiiipeşti. adică in afara lui Dumnezeu. Deci. Căci nu poate slilji cineva zidirii daca* nu culiivii trupul. 1. avea în sine într-o lucrare nemcetata placerea şi durerea".

iubindii-se pe sine in afara lui Dumnezeu.2&. " Sententtae. a devenit plină de suspine. el nici nu se poate iubi cu adcvărat. 1 ' fhi'Inn..M ' feftfaf*.) datorită neştiinţei (. iar eel ce se iubeşte numai pe sine nu are cu adevaral dragoste de sine". in ccle ce urmează nu vom examina decăt celelalte efecte patologice ale filauliei. „se umple impotriva sa de iubirea trupeasca de sine". omul încetcază de a mai lucra virtuţile -care stau in legaliiră cu orientarea sa spre Dumnezeu .ui"'lr. „viaţa oamenilor. pentru ca acestca aduc tot atâtea boli.'* atât din pricina nalurii sale. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că „iubitor de sine este eel care nu se iubeşie decât pe sine. cat si din pricina nenorocitelor ei urmâri. slriga laolaUă Evagrie71. . '*Citat la I. Diadoh ul F'oliceci. prin iubirea faţă de cele stricâcioase". tulburări. iată. el chiar se urfişte.IJ Tot filautia..16 Nu numai că. care este şi roada si ţinta iubirii (rupeşti de sinc". .l. Ronm. de sine şi de aproapele. tei) cin-slind pricinile care o pierd (. '' Cf. * l>pistole. PG 96. o adevărată sinucidere spirituală. Teodor al Edeser2 şi loan Damaschin~~: urâtoare de Dumnezeu..t)est:rierea.17 într-adevâr. renunţa* la menirea sa dumnezeiască şi se rupe de izvorul adevaratei Side vieţi. care-l impinge la căutarea neîncetată şi în multe chipuri a desfătării. Huusherr. Prolog. iubire de sine. :'" RăspuTWtri câire Teilu. 25.14 Acest ultim punct Hind deja menţionat mai înuinte. asa cum am văzutdeja. Aşa cum spune Sfamul Maxim Marturisitorul.'1 Dupa Sfâiilul Maxim.30 „Vai. PQ 91. 93. p. '' Răspurvmri cut re TaUme.1'' Astfel. o realitate aotentică decâl în Dumnezeu. înt'âptuind. Pentru că omul nu are.' Sfiniete I'amie/.şi lasă sfi intre patimile. I'itiUiuiic.. pe care Sfâniul Nichita Siilhalul 0 numeşte „atotrea". 12. |S Cf. il face pe om să ocoleascâ durerea. Cuvânt ascetic til HM) de cu/rele. pnxJucându-şi eel mai mare rau. sfâşieri şi suferinţe de tot felul. PG 40. tară să Vlie.spune Sfamul Maxim .şi dincolo de orice osfuida a omorî cu voia viaţa data nouă de Dumnezeu prin daml Duhului Stunt. I 3.). 26.. 613D. Una sum capwit.*. Sf. eel iubitor de sine nici nu se iubeşte cu adevaral. 412A.Sf Petru Ditmuschinul. htvâţâluri ththovniceşît. negându-L pe Dumnezeu prin iubirea cxclusiva de sine. manifesto/Hi' şi felul fti cure se produc holile Spiritual* producers a placerii.. şi cei ce sunt de aceeaşi fire se manânca unii pe alţii ca fiarele". care urmează inevilabil placerii. 1952.1" omul ajunge să negc însăşi esenţa firii lui. spune SfantuI Maxim.. Prin iubirea de sine şi patimile pe care le aduce ea.tit\ Prolog. ci doar se amâgeşte. încţput ilesprc tema cflrţii. toate patimile se nasc ca răspuns la această dublă tendinţă. a toate urâioare!". ci. Ihu/enr 14 n ('eh-MH)ltr. 126 . 1269A. „Cu adevărat lucru înfricoşător este .

facându-ne să ne pornim.. omul stApânit du filautie caută numai afinnarea de sine şi propriul folos. Filautia. şi atunci işi indreaptă asupra lui toată agre-sivitatea sa. 1. un concurent. 64. prin mijlocirea multelor patimi pe care le naşte filautia. Astfel. omul îşi sfâşie propriile nuldula-i« Or. de nsemeneii. iubitonil Ue sine nu are parte de relaţii autenlice cu seme-nii sai. precum cele din cadrul familiei. Filautia. 26. filautia stă la obârşia „dezbinării care domneşte între cei uniţi prin fire". PC 91. I<os[niimiri ram. 1).) ea a tiiiat in multe părţi firea cea una". spune Sfânlul Maxim Mfirturisitorul „a sălbalicit fa-cultatea iuţimii din noi. chiar şi în situaţiile de apropiere obicctivă. 20. 2. unii Cf. PG 91. 877B. de asemenca. 3 127 .?ţ' Din pricina ei. omul nu-si mai poate iubi cu adevărat aproapele.'0 Nemaisesizând în aproapele realitatea lui profundă si încetand de a mai fi unii spiritual cu el. Adesea aproapele nu este penrni el decâl un siinplu mijloc de a obţine placerea pe care şi-o doreşte. Dar şi pentru că eel ce se iubeşte pe sine cautâ inamte de orice propria sa plăcere. 18 Epistok. ciici celălalt ne cstc semen şi frate în care-L regfisim pc Dumnezeu şi ne regăsim pe noi înşine. care. „a-si sfâşia mădularelo este lucrareacelui furios şi nebun". naşle dezbinarea celor care se aflâ* in unire. (. dominate de nccunoaştere şi ignorare reciprocă. esre che-mal să fie flu al Lui prin înfiere şi dumnezeu prin liar. aduugâiul: „iubirea de sine ne-a rupt la inceput prin plăcere în chip înşelător de Dumnezeu şi unii de alţii. Sf.isla ajunge sa" se opună iubirii de aproapele şi duce la lira fata de el. El poate fi. prin iubirea de sine. Sf. ceilalţi oameni încetează de a-i mai fi apropiaţî. L'itându-L pe Dumnezeu prin iubirea de sine. 620BC. '" Ibidfiri.TalasU'. 12. trecut astfel in raiidul obiectelor. ■! Ibidem. 12. 3%D '■' Cf. adicâ prin neperceperca Logosului. aceştia devenindu-i nisle strain i (Col. de dragul placerii. spune Sfântul loan Gură de Aur. Cf. Orni/ii lo ioan. regăsim un all madular al aceluiaşi Imp. sptine tot ei". 21) şi chiar mai ran: rivali şi vrăjmaşi. Astfel. XLV1II. intre el si ceilalţi oameni se instaureazâ relaţii de suprafaţă. căci nu mai vede temeiul acestei iubiri şi nu mai înţelege legătura transcendents care-i uncşte pe (oti oamenii înlre ei şi deci şi cu sine. A M vedca. acc. prin lipsa ei de raţiunc (ăXcfyia. PG 90. „s-a tăiat firea cea unica in nenumilrate părticele". Maxim Mărturisitonil. principiu unificator al celor depărtattv5 si in acelasi timp prin separarea de El). loan GurS de Aur. poartâ chipul lui Dumnezeu. absenţa co-municării autentice. Roni.FiUmlia Iubirea de Dumnezeu si de sine întru El implicit pentru om şi iubirea de aproapele (cf. un rival în ceea ce priveşte afir-marea de sine şi căutarea plăcerii. inscnsibililate. de vreme ce sum fiii Aceluiaşi Părinte şi se impart ftşesc de o aceeaşi fire. TNcuin /« Tatălnostm. ■h Idem. o altă parte din Datura umană cea una.:* Rupandu-se de ceilalţi. ca şi el. 1 In 5. 3.5..In loc de a avea în vedere folosul şi binele celuilalt. I Cor. Prolog. Pentru eel iubitor de sine. traţi ai sai.

. duşmănie. de sine a fiecăruia.4.. I I ) . 11. SfinJeU Pamlele. cearta. Rdspumttri catre Talasie. Nichita Stithatul. 2." în paginile următoare vom examina principalele boli produse de aceastâ primâ şi fundamentals boală a sutletului. '* Cf... Prolog.41 legată indisolubil de iubirea de Dumnezeu şi de api'oapele. LIII. Sf f&aae Sinil.. Sf.. mtimfeslrfrile sifetxd fn care M prodnc bolifr spirituale tmpotriva altora". „all mai este parte barbătească şi parte femeiască" (Gal. Pethgogul. Citvlnte despre newinţd. 1. Maxim Mnrturisitonil. fncepuf. 41 Cf. loan Oamaschin. („Ccl lipsii dt* minte (difoxov) 8te iubitor de sine"). 2. Teodoret al Cirului. 17 Cf. 893A. PG 90. Sf. împotrivîre. PG 83.Cttviiitele". „nu mai este elin şi iudeu.pi. Dejpre Providrnfei. atiit în ceea ce priveşte nalura.*8 PUautia apare astfel ca profund patogenă pe multe planuri şi este privitâ de Sfinţii Părinţî. Episto-Ut vainfrnU'lv care « eenit xd i ae trimiid . 28: „Iubirea de sine este iubirea nciatioiiiila" a trupului". Tâkuire h Tcadlnostm. Acolo însă unde domneşte iubirea de sine. spune in altă parte Sfâniul Maxim. Sf. Capete despredragoste. ca semn al omului lipsit de minte3" si ca fiind ea însăşi neraţională'1<: şi cu totul nebunească. cum mai r5u nu sc poate. 71. 13. manifestâri care sunt roade ale acestei patimi. •* fyisfola 2. Otmtii duhovnlcejfi (Col. Astfel. Sfântnl Maxim scrie: „(Prin iubirea de sine) înşel&toml diavol l-adespărţit pe omde Dumnezeu şi pe noi intreolaltă. 4 ' Cf. Sf.408D. "■ Ibidem. 3. H. 669D-676B. Fer. ffieându-ne.. 420D. ca şi nepulinţa de a trăi laolaltă.) a tăiat firea cea una în multe parţi şi a înarmai firea însăşi împotriva ei". Sf. şi anume iubirea de sine virtuoasă. Maciirie Egipteanul. Maxim Marhirisitorul. PG 90.. 12H .36 uciderile'' şi razboaiele. 260D. .'1 înşelarea şi exploatarea unora de catre alţîi. UV. să parăsim cugetul drept şi să împârţim în modul acesta firea". rivalitate.51 „lubirea trupească.. PG 96. tăiere imprejur şi netâiere împrejur. '" Cf. PG9K396D.*4 nedreptatea. după cum spune acelaşi Sfant Pârinţe: „iubirea egoistă de sine a oamenilor (. învdţdiuri duhm>m<e. Clement Alexandrinul. 26. * Sf. unde aoeasta apareîn mod implicit. 7.** Acolo unde exists* iubire dc Dumnezeu. 59. ba. Maxim Marrurisitorul. a sălbaticit prea blânda fire şi a taiut fiinţa cea Una în pftrţi multe şi potrivnice.. rob ori liber. Petni Damaschin. 3. 3. nu vedem decât dezbinare. ' Rclspunjltri rdirc Waste. invidie. PG 90. dimpotrivă. " hpisfoU.s Cf. -" Cf. PG91.J2 Tot în ea îşi are rădăcina dezbinarea naturii umane despre care am rot-bit mai SUs. III. Cele 300 de capete. cflt şi etectele sale.42 care constă in folosirea împotriva firii a unei tendinţc fireşti a omului. Cf. hivdţdiuri duh&vtdcesti. 13. 397C.Descrierea. II. gelozie. ci toate şi întru toţi Hristos" (Col. 40.*1 Efectele ei patogene se datorează faptului că ea însăşi este o boală. agresivitate. barbar şi scit. Sf.28). chiar stricăcioase una alfe-ia". Avva Dorolci. II.

gastrimarghia nu se naşte direct din necesităţile acestuia. Evagrie o numeşte.. Sf. Această patimă are două forme principale. plăcerea pântece-lui. XIV. pîkimaş/ ca şi Sfântul Maxim. Cctftfhe&C. mai ales in cazul buli-miet. S'ctmi. prin raportare la vimitea pe care o neagă. şi anume dorinţa de U mânca înainte ile vrcmc. 129 1 . 161). 18». 6. „gând" rău. XXV. irupul nu intervine decîU ca unealta a lucrării acestei patimi. XXX. şi dorinţa ca mâncărurile să fie gătite cu multă grijă. XV.s Astfel. Simeon Noul Teolog. In ambele situ aţ ii este vorba despre căutiirea unei placeri de naturâ tm-peascS. poate. iar celelallc palm putfuul fi puse în celc douâ mari caiegoiii Mabilite de Avva Doiolei. şi atunci înseamnă căutarea unor feluri de mâncare gus-toase. în chip nesănătos. p i i i i i u l corespunzfind fonuei numiie de Sf. ' Traiotutpntctic. se poale îndrepta spre o anume calitate a mâncării. iur pc a doua. loan Casian adaugâo alia fonnâ. de aceea gastrimarghia poate fi trecutâ printre „patimile trupeşti". distingc cinci moduli dc manifestare a gasuimarghiei (CoitWfUoHu tu fav.. Sf. in eel de-al doilea. II. 7. Darcu toate că trupul este direct implicat în această patima. 11. nu carnea pe care o hrănesc". dovadă fiind faptul că dorinţa de-paşeşte adesea nevoia reahl. gastrimarghia propriu-zisă yaoTpijiapyia {hivăţâmii tie mflet jblosiiiHire. Aceasta face sfi poată fi privită şi ca o patimă a sufletului.6 Nu ideea că hrana ar fi în ea însăşi necurată şi rea sau ca hrănirea ca func-ţie în sine ar avea ceva rău în ea ducc la considerarea gastrimarghiei ca paAceastâ dislincţie este făcutâ de Avvii Doroici. 59. Rvagric scrie: „Cei care. 75-79. '' Tratatut pmaiv. delicate. Casian în priinul râncl. -' Cf. ciire numeşte primii foimă Laimarghie Xamapyla. de allfel. V. ceea ce se caută mai înainle de oricc este plăcerea gurii. fine. 30. pe care o pHseazâ în primul rflnd {CoHVofbiH ihihovntceşti. tineori chiar foarte mult. fiind atunci dorinţă de a manca mult. Aşeniminlele tnâtmstireşti.' în primul caz. 23).) sft se judece pe ei înşişi. 4 Capett despre dragosto. Sf. ca neinf ran area gurii şi a pântecelui. în ceea ce-l piivi'şie. definită în chip negativ. allfel spus ca dorinla de a mânca de dragul plăcerii sau. a gustului. să aibă în vedere în principal canlitatea mâncării.3 Gastrimarghia Gastrimarghia (yacrtpinapYta) poate fi definita ca o căulare a plăcerii dc a mânca."1 Intr-adevăr. " Sf. V. 53. îşi hrănesc peste mfisurâ carnea (. Grigorie cel Maie. de asemenea. loan Scfuanil.

predându-se acestei plăceri trupcşti. dacă se ia cu mul(umire" (1 Tim 4. respectă scopul firesc al alimenlelor şi al hrânirii atunci când o face din nevoie. Avva Dorotei. II) şi." Gastrimarghia nu constă deci în dorinţa de hrană. firească.7 adăugând îndală: „A mânca şi a bea din toate cele puse înainte. loan Casian.XXX. Dc accea. Sf. precizează Avva Dorotei. nuuiifestârile şijetul hi care xe//roduc holile xpiriuiah tima. Cuvlnle despre nevotnfâ." Această paiimă nu priveşte deci hrana în sine. Ate tui Avva Dorotei dtferile eputole. 8.i se des-făteze cu mâncarea. 14. cfici toate. abuzul . A uri hrana in sine." Prin urmare. şi dacă o iei pentni desfătare. şi se foloseşte rau de ele atunci când le transforms într-un mijloc de desfiliare. Sf. " Patima. zice. ci şi a câuta plăcerea chiar in puţinul necesar. ca lucru rău. pentru a păstra sau a-şi recăpăta sănătatea. „Atunci cănd primcşti hrană. De aceea. se poate să mănănci fcluri gustoase şi gătite cu grija fără s3 păcătuieşti în vreun t'cl şi să înghiţi mâncSruri de rând si sâ te întinezi cu elc". Tot aşa. o rea folosire a lor. deci. ci constă în felul greşit în care omul se foloseşte de ea. sc depărtează şi se lipseşte desfătarea de cele duhovniceşti. 7 ('mriin ascetic in 100 de ctjpete. 43. „orice făptură u lui Dumnezeu este bună şi nimic nu esle de lepfldat. „nu ceea ce intră în giirfl spurcă pe om" (Ml 15. Sf. A. căci. iar a le folosi în all fel es(e o perversiu-ne. he. " Ihidem. 130 . V. aşacum arata" Sfântul Grigorie eel Mare: „Păca-tul nu sta In hrană. Căci nlimenlele i-au fost date omului cu un anume scop. ci in felul cum o primeşti. „Mâncările s-au facui pentru două pricini: peniru hrana şi pentni tămâduire. cum învaţa* Apostolul. " Cf. ''Comenumiiliilov. ar fi „un lucni de osândâ şi cu totul drăcesc". AseuhmiUele nuinaxtirrsti. "* Capete despre drxtsoste. 4). spune Sfântul Maxim Mărturisito-rUl. asa cum a spus lisus. 31)". pentru a întreţine şi păstra viaţa tnipului sSu. :11 Cf. folosind rău cele date de Dumnezeu spre trebuinţă". îşi are rădăcina în atitudinea omului faţă de hranâ şi de actul hrănirîi. pune dorinţa de hrană şi plăcerea de a o avea înaintea doririi lui Dumnezeu şi. ci în starea sufleteasca a omului şi în scopul pentru care se face. cil. nu în a mânca stă patima. spune Sffmtul Diadoh al Foiiceei. cil. ci. 7. din starea noastra ne vătămăm". 86. ci în dorirea plăcerii dobândite prin mâncare. III. 18. Omul.care constitute patima -nu înseamnă nuniai a mflnca mai mult decAt îi esle de trebuinţa trupului. 3). Prin patima gas'rimarghiei. 1. 7. cei ce se împfirtăşesc de elc în afarăde aceste pricini se vor osândi ca unii ce s-au dedat desfătărilof. Isaac Sintl. omul pâcătuieşte pentru ca\ dorind s. nu este ceva care se impolriveş-te canonului cunoştinţei. 1 Cf. 44. he.Dtrscrierea. mai precis în abaterea acestora dc la scopul lor firesc. erau «bune foarte» (Fac. care sunt cu totul mai înalte. mulţumind lui Dumnezeu. deci. de ne vă-tămăm. Grigorie eel Mare. tot asa mănânci şi daea* o iei pentru nevoia tnipului.

în loc de a se face un mediu transparent al energiilor Sale necreate şi sfi slujeascS Slăvirii Sale şi îndumne-zeirii omului. pentru că nu mai este legată de Izvorul Vieţii. 3). şi spre ea îsi Indreaptă întreaga dorinţâ. atât pentru el. prin pierderea sensului ei spiritual in reaua folosire pe care i-o dă omul. lar prin aceasta... dato-rai numai lui Dumnezeii.1J într-adevăr. „ori de mâncaţi. el sfinţeşte alimentele pe care le primeşte (I Tim 4. de axemenea. în acelaşi timp.(lastrirmtrglua Lăcomiacsle în fond idolatrie. 43. şi prin ea să se bucure de Dumnezeu. Hristos însuşi ne descoperîi aceasta şi ne dfi pil-dfi de purtare cuvenită.. ''Cf. Mai alcs aceastâ menire esenţială a hranei: de a fi consumată în chip euharistic. îi aduce ei un adeviîrai cult. când l-a lacut pe om. El face din simţul gusrului si din fnncţiile digestive centrul şi esenţa fiinţci sale. în loc sa fie privită ca dar al lui Dumnezeu şi prin ea să I se aducă slavii Diiruitorului. Urrnând învâţăturii acestuia. toatc spre slava lui Dumnezeu sa" le faceţi" (1 Cor 10. şi în loc de a se folosi de mâncare pentni a se înâlţa la El.» i-o da. ea devine pricinâ a morţii. on de beţi„. 23). nesocotind ceea ce. atunci când. uiţand de Dumnezeu. mâncarea devenin-du-i un îndoii izvor de viaţă. prin patima lăcomiei hra-na capătă o valoare în sine şi slujeşte plflcerii tmpeşti. aşa cum a şi voil El dintru inceput.. care i-a dat-o. cu adevărat ar Ixe-bui să-l intereseze şi să-1 preocupe cu totul. 19). Tn loc ca hrana să i-L descopere pe Dumnezeu (Sfântul Isaac Sirul vorbcşte de „eel ce a văzut în hrana sa pe Domnul"'*). Cuvttitt despn nevoinfri. Pe de altâ parte. 5) şi.. 6: In 6. Iar Stuntul Apostol Pavel spune limpede câ Dumnezeu a facui . ibidem* * 131 - . spune Apostolul Pavel (Fil. 3. Sfântul Grigorie Palama scrie că: „pentru robii stomacului pântecelc este dumnezeu sensibil".'6 ('nvtini /irnini rei ce sr lintşlesc cu m'lavir. cât şi penlru lume o stavilă în întălnirea cu Dumnezeu. îi multuirteşte Tatălui pentru ea (M. pe care-1 uneşte astfel cu Dumnezeu.eu. 3. 11. 36. dând hrană mulţimilor care-L înconju-rau. ci cu Insuşi Dumnezeu.bucalele. se îngrijeşte de hrană mai mull decât de orice altceva şi uneori chiar inimai de ea se îngrijeşte. Cîlci. cuprins de aceastâ patimă. lăcomia îl desparte de Dumnezeu pe om şi. 31). ] 5 .. hrănin-du-se astfel nu numai cu pâine. sfiUuind prin urmare ca. omul se abate de la rostui ei flresc. prin ele.. pe toate cele create. intregul cosmos. ea devine. spre gustare cu mulţumîre" (1 Tim 4. omul voieşte să se desfete cu bucatcle. în el. Mc 8. în loc sft se bu-cure de hranâ mulţiiinindu-l lui Dumne?. 5. Adiicând mulţumire lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care Acest. în loc sâ aducâ jeitR curatâ tui Dumnezeu. In vreme ce el se amăgeşte crezând că este cea care-1 line în viaţd. căci lacomii şi-au făcut din „pântece dumnezeul lor". II. reducajidu-sc aproape numai la ele. încetând de a mai fi izvor de viaţâ. prin greşeala omului. face din ea stavilă între el şi Dumnezeu. prin iăcomie omul aduce jertHi pâmecelui şi gurii sale. eare ar tre-bm inâlţalâ numai spre Dumnezeu. acela de a da slavă şi mulţumilă lui Dumnezeu. omul se sfinţeşle pe sine şi funcţiile trupcşli legate de actul hranirii. Dimpo-irivă. este pervertită prin lăcomie.

" Avva Doiolei. intre întregul cosmos şi Dumnezeire. Convorhiri tin-lnmtkeşli. La acesl nivel originar. pentru toate aceste aspecte ale sale despre care am vorbit mai sus. Gravitatea aceslei patimi se descoperă in faptul că ea a fost una dintre cele trei ispite pe care Satana I le-a pus înainte lui Hristos în pustie (Mt 4. merg până la a vedea în ea cauza pâcatului originar. într-adevăr. Capets despre dntgoste. Despre Providenfii. ci cu tot Ouvântul care iese din gura lui Dumnezeu". comuniune pe care Adam eel dintâi o rupsese. patima lacomiei se vădeşte mai gravă decât poate părea la prima vedere. pierderea comuniunii cu Acesla. VI.Jvlapyalveiv înseamna. Noul Adam. V. El face vădite înstrăinarea şi idolatria instăpânite prin pâcat şi vindeca firea omeneascâ care le căzuse pradă. XXIV. Adam a voit să se bucure farâ Dumne-zeu de acest rod. El eliberează în starşit umani-tatea din robia In care.scrierta. XIV. Sf. prin mijlocirea acestei palimi. 656CD.pryo<. RrRitUt. 161. o separate a omului de Dumnezeu. Sf. 4. V. Isuac Sirul. PG 83.rj. " bmiţiilnri de suJJef Jblositmire. şi in special pentru cfl ea constitute o pervcrtire a folosirii fireşti şi normale a hranei. Cuvmte despre nevomfrh XV.il. şi prin el pentru intregul cosmos. spune c5: . lisus nu spune că omul nu sc hrăneşte cu păine. 73. Sf. loiin Casiaiv CoHvorbiri dithuvnhvşti. VI. Prolog. de allfcl. ci aratfi legătura pe care acesta trebuie s-o menţină cu El însuşi. Hristos. gustând din fructul oprit. Rdspunsitri câlre Tahisie. Cuvântul lui Dumnezeu. Maxim Maiturisitorul. vorbind despre cele trei forme ale aceslei patimi. Răspunzându-i dia\ olului că „nu rjUmai cu paine va irai omul. udică* nebunie a pâniecelui. 59. restabileşte comuniunea dintre Dumnezeu şi umanitate şi. Unîi dintre Sfinţii Părinţi. a fi ieşit din sine. 3). lar această boală (uoooţ) şi nebunie (uavta) de a voi să-şi umple cineva pântecele peste măsurS o numesc gas-irimarghie (yconpiuxipYia). prin ea. o ţinea diavolul după căderea protopărinţilor. nuuiifestdrile si felul m cart $g produr bolili* spiritual*? în Inmina acestor considerente teologicc şi antropologice. 38. Fer. adică nebunie a gurii" . Teodoret 11I Cirului. Gastrimarghia."1 Avva Dorotei. Scant. II.. se vede limpede faptul cfi lăcomia opereaza1 o ruptură. arătând originea denumirilor de „laimarghie" şi „gastrimarghia". lar când e vorba doar de desfătarea gurii. Hristos îi redă omului adeva-raiul centm de gruviiaţie. Sf. 132 toe. Sf. Calinic. Cf. at.Df. 11. 161. de pildfl. 85. . că ea înseamnă pentru om. Sf. tar eel nebun este nuroit u. la autorii păgâni. Cuvinie drsprr nevohtfd. loan Casian. XV. Sf. loiin Scăranil. Vinfo lui Ipafie. îi spun laimarghie (Xcuuapyla). Rezistându-i. spune: „aflăm în ele pricini de boli ale sufletului cu atât mai de temut cu cat sunt foartc iwineroase"/0 Se înţelege că ea poate fi privită şi ca o forma de nebunie. Sfântul loan Casi-an. 10 .17 Căci. IK Cf." " Cf. este privită de Sfinţii Părmţi ca boalft. care de fapt simbolizează întreaga hime «fflsibila. Nil Sorski. Maxim Marturisiton.

vorbeşte despre „omul a ciirui cugetare îngroşalS il face să privească cele de jos". la rândul său. duce la Irândăvie în rugaciune. Sf. 19. îndreprându-si dorinţele mai întâi spre cele trupeşti. Isaac Sinil. Şi fără nici o osteneală a vrăjmaşilor săi. se află înviiis fără să fie luplat. . Sffmml Isaac Sirul spune că „atunci jumîUate din puterea lui se face nepu-tincioasâ. lipseţile minlea de târiV4 şj de vioiciune. ci şi peniru nenumăratele consecinţe patologice. I'uvhit? ttespm nevoinfă. hmifitfiiri desitjlet fotmifottre. 69. I. Sfin|ii asceţi arată câ excesui de mâncare si de băutufă. oricare ar fi ele.2H care cuprind în aceeaşi mâsnră şi suflelu] în între-gime. OmilU efespre post. mintea. Aynwniintele luihui. ('uvintetlexpre iwvoitiţâ.': loropealâ şi somn. III. ori îşi pierde cu tolul drcapta chibzuinţâ. Evugrie. Vasile eel Mare. este depfirtat cu totul de vieuiirea după Dumnezeu". Cmvlni ihwpre ivgăchme.sfirt'sli.Gasirinuirghiii Dar gasirimarghia estc boală şi nebunie mi numai peutru cele ce o privesc direcl. încât se poaie spune că (. Toate pali-mile. înceatâ)".„leaga min-tea de liicrurile materiale şi o ţin la pamâm. 1 Capetedespredragosf*. s-a supus voii impului sâu neputincios". „TjllţRll îngreunal de mulţimea mâncărilor face mjiitea (vo\iţ) molâie (fciAoc) (cuvănt care mai mseamnă şi: laş. . spune Sfântul Diadoh al Foticeei. 6. 56. 26.) (grcu de urnit. îl împiedica să ducă aşa cum se cuvine lupta ascetică.acesla nemaiputandu-I. 26." ori aceasia este alterată şi împuţinată. 11dem. " Cf Sf. Cuvinw drxpre woinţâ. "'Cf. RegtiUle Mart.29 O asemenea stare a sufletului îi îngreunează zbonil spre realităţile duhovniceşti."1 naşte în el negrija. Regulite mati. loan Casian." Cf. Sf. II. toate puterile sufletului sum folosile în chip josnic. V. ea fiind prin f i r e mai tisoarâ şi mai sprintenă ca focul". Upsil de îndrazneală) şi leneşâ (£\|/aKli>nţ0<. Cuvinwdesprertewjftifâ. IV. In afara" de faptul ca face din om un rob al ei. 4 DespreJeeiorie. Avva Dorotei. 26. :| lilein."s o ingreuiază. 34." în această siluaţie. gastrimarghia primej-duieşte însăşi viaţa trupulup şi are în ceea ce priveşle sufletul muUe urmări nefasle. 161.' îi aduce întuneca-rc. ase-nicm:a untii bolovan foarle grcu.şi dintre ele mai ales aceasta. '" Cf.. \9:Omitii desprt' post.32 Ca urmare a unei asemenea sritri. 50. 162-'* Sf. Sf. ne spune Sfâmul Maxim . Cf. ('mam ascetic in 100tie capere. XV.ei sale -. stand cu loate deasupra ei. înăbuşitâ de greutalea mâncarurilor. sluji lui Dumnezeu şj depărtându-se de adevaratul centru al cxislenţ.:1. care se produc pe multe planuri. 45. Qamii despre post. ţinându-1 prins de dorinţa şi plâcerea mâncării .. Isaac Sinil. Sf.) încă înainie de a inlra în lupta. Isaac Sirul. .11 într-un cuvânt îl slâbeşte pe orn cu totul. I. şî care „irâind numai penini pântece şi cele care vin după pâiHece.-' Ibidem. 5. deci. . Isaac Sirul." Sfantul Grigorie de Nyssu.* IbUleiti. 133 .

44 Cf. " Cf.44 Gastrimarghia lasă" cale libera" unei mulţimi de patimi pe care le şi sporeş-te. 65. Ibidem. Sf. XXI. 26 şi 56. 38. Scam. rele pe care voinţa noastrâ nu le maî poate stăpâni. Sf. loan Scărarul."' cuge-tările îşi pierd uscuţimea.. Calinic. loan Gură de Aur. seria alfabefic». XV. Isaac Sirul. atală Avvu Pimen. Scam. Omtlii despne pogt. spunând că ea face „mintea ncstăpânită şi împrăştiată peste tot pamântul" şi aduce „închipuiri necurate în timpul nopţii. Maxim Mărtmisiloriil. 69. XXIV. 134. 43. Comtmtariu fa tov. loan Scărarul. ba şi sufletul să-ţi fie întnnecat şi gândurile tulburi".). 26. chiar pe ea să le arate: „fiul meu eel w n Apojtegme. 26. '7 Cf.. Sf Grigorie eel Mure. due la „tulburarea rmnţii". Sf. ca să nu se zăpă-cească cugelul tău şi sft fîi tulburat de împrăştiere (.pofta de mâncaruri şi băutură.. 31.ÎB care înUneazii sufletul. 161. Despre fgchrie. Ctivinte despre newinfu. fitvăţâturi dulumticesti.45 de aceea Slînţii Părinţi o privesc ca pe maica tuturor patimilor46 şi prici-nă a tuiuror railtailor.. prin Mpsa de mâsură. lor. Phnen. Avva Doroiei. scolie. Reguto. Nil Sorski. Vasile eel N4are. 44 Despre feciorie. 72 134 . Dacă vrem ca trupul sS ne rflmânS liniştit şi netulburat de mişc^rile pătirnaşe pe care le aduce urn-plerea pântecelui. V.se clatinâ1 şi se poticneşte" ca ametiul d e v i n . 69. 41 Cuvinte despre nevomfâ. spun Sfinţii Părinţi.Descherea. spune Sfânlul loan Casian.40 Sfântul Isaac Sirul arată şi el efectele lăcomiei „neru-şinate a pâniecelui". Avvji Aiiunona. " Ibidem. Sfântul Grigorie de Nyssa arată că . i . 2. spune el: „să nu-ţi îngreuiezi pănlecele. Sf. punând-o. trebuie să veghem ca nu dorinţa de plăcere. gândirea nu-i mai esle pStrunzătoare şi ageră. Sf. pricinuite de năluciri spurcate şi de chipuri necuvenite care starnesc o poflă ce Irece în suflel şi-şi împlineşte în suflel voile ei în chip necurat". liăspimsuri eătre Talasie. Sf. care duce la îmbuibare. Vitiţa lui (patie. ' Multa mancare şi binitura rnultă. XIV. mamj'estârile şi felul in cure se produc butile spirit uale îmbuibarea si toropeala care îi urmează îl împiedicâ pe om sa ia seama la lucrurile celc mai simple pe care i le cere credits». XXI. caci rnai âles săturarea îl face pe om rob patimilor mşinoase. 27.43 La rândul său. " Cf. 16. prin personifîcare. Cuvinte despre nt'vohifii. IV. Animoiiii. Sf.47 Sfântul loan Scărarul ne dă o listă a palimilor odrăs-lite de ea. Sf. M Cf.>g O mulţime de gânduri pătimaşe (XOYKT-II-I ! se iscă în suflet aducând „valuri de întinăciuni şi adânc dc necurăţii neşliute şi negrăite". M. I. Cf ibidem. minlea.41 „Stomacul plin şi sătul" face din inimă „un loc al vedeniilor şi un balcon al nălucirilor necuve-nile". ci nevoia tru-pului să fie milsura purtaYii noastre cumpatate". Im-uftituri de sujlet folositotire. 71. " IMC. 41 Ibidem. naşte în trup. tit. XIV.42 De aceea. Isaac Sirul.. til.

V. cflrora le urmează nigăciunea întinată şi gilnduiile împrăştiate. 26. I. Talasie. 23. faguta. 7. Sf. cum s-a putut deja vedea din textele cilate. 6.j. adânc de necurăţii ncştiute şi negrăite. ('uvitiie cfvspre wvoiiifa. 60.V. de pildâ. fala. îndrăzneala. 32. 21. Convorbiri duhovniceşti. 43. a căror importunţă o vom vedea mai jos. XIV. vorba muliă. 69: 85. născocirea râsului. Sf. Sf. iubirea de podoa-be. '" Cu privire la aceasta filiaţic. 57. 135 . loan Scîuanil. Fiiccte mele: lenea. III. Nil Soreki. cea mai cumplită dintre toate". A^emmintf/f ntOtuhti-rvşti. M Ibidem. Isaac Sirul. 10. 21. gru-mazul ţeapăn. ('ii-ptte. robia. Sf.*0 Smm. a se vedea. cutezanţa. Maxim Mârturisiiorul. Sf. . Sf.GastiinutrRhw întâi născut este slujitorul curviei. 22. III. 85. I. V. XIV. Sf. U. 26. XV. Varsanufie şi loan. cărora le urmează iarăşi deznă-dejdea. dar adese-ori şi nenorociri deznădăjduite şi neaşteptate. loan Casian. Capetr tlespivdnigarte. Dar palima gastrimarghici aduce mai ales şi de îndată desfra-narea. 11. 38. 54. împoirivirea în cuvânt.Vrmw. Apoi din ei porneşte o mare de gAnduri: valuri de iniinăciuni. nesimţirea.411 Tol el spune în altă parte4Si că aceas-1. neauzirea. al doilea după el este ce] a] învârtoşării inimii. glumele. 38. 503.1 patimâ secătuieşte izvorul lacriinilor de pocainta. Scnsori duhoviriceşti. al ireiJeae somnul.

II. ' thmtii ta lracert\ XVIJI. a faciil aceasla in vederea trebiiinţelor cmc aveau s5 unneze cfldcrii lor In pScat. pentni faptul că permit perpefiiarea neamvilui omenesc m această noufl stare in care se află. Omilii la Facere* XVIII. Dai Sfinţii Parinţi niuiicsc cii ace&l cuvânt toatc formele de palima lcgale de sexualilate. Alanasie eel Mare. de ase-iricnea. şi alţii. 24. Irineu al Lyonului. Qogmatiat. alcgere erne îi dâ cu udevfljw forţfl şi valoare <a se vedea Sf loan GuriS de Aur. pentru ca fecioria să nu le fie impusâ de fiiea lor. Tâtcnire la Pxalnm! W. Sfântiil loan Damaschin precizează: „Fecioria este de la început şi dintru în-ceput a fosl sădilă în fireu oamenilor (. lntn>bâiit jwditmeriri ft rtisptmsuri* 3. Sf. Desprefeciori&t 17... 7. Cuteheze* XXV. c\ sa He un rod al idegehi pcrsonalc. Sf. învaţă M i n i n Părinli* fă-eand referire la cele spuse în Sfanta Scriptura (cf. Chiril al Icrusalimului.!. pentru oameni fecioria ramfme norma desăvârşirii.J In starea care a urmat căderii origtnare. este necesar sâ precizăm faptul că tblosirea sexu-alităţii nu ţine deloc de originea firii umane şi ca aceasta a aparut numai ca urmare a păcatuiui protopfirintilor. loan Damaschin. şi Sfmţii Parinţi» urmand exempkil Domnului lisus Hristos. Dogmatic*** II 12.) în Rai domnea fecioria (. 3. şi a zămislit şi a născufV La fel spune şi Sfântul loan Gură de Aur: „După călcarea poruncii. 3» Cf. Adam şi Eva s-au doril şi s-au unii trupeşte. atunci a cunoscut Adam pe Eva. dupiî sconterea din Rai. 24. Sf Diadoh al Foticeei* Cuvân! ascetic in 100 ilr mpete. proslituiie. 20. Catefteze* XIK 5. Care Cuvfintul nopvekx înseamnă. XVIL Sf. femeia lui.. le-a dat organe sexuale. IV. Dumnezeu ar fi făcul ca ei sa se înmulţeasca in chip asexual (a se vedea Sf Maxim Mflrrurisiiorul. Numai după ce s-au întors de la Dunv nezeu. Dacjk. Fac. St\ Grigorie de Nyssa. Ifespre fi*ciori<\ 14. 7). înaîntc de călcarea pomncii duceau viată îngerească (. lară cu ea sa fie in vreun fel predelerminat.. 20. aiunci a luat feee-pui unirea tmpeasca dinire Adam şi Eva. DvmomtrafUt propoviutuirii apostvtice* 14. AmbigUOi 4K PG 91. Qăsiffl aeeeasi învftţăturS la: Sf. la începul şi dinlru începul a slapânil fecioria" . Totuşi.1 înainte de orice altceva. Sfinţii Piirinţi «pun eâ daca oamenii ar fi rămas în starea de I \ început. 136 . Astfel.) Când prin călcarea poruncii a intrat moartca în lume. aiunci cfind i-a creat. Fac. literal. perpetuare care este binecuvântatii de Diim-nezeu (cf.. 9. cadere pc care Dtininezeu o preşliii. 17. 4). 12. 4. 92-108. Cf. I309A).) Deci.. 16. 1). relaţtile trupeşti in cadnil câsătoiiei nu sunt în nici un fel condamnabilc. Drspre facerea rmtntui. SI Simeon Noul Tcolog. IV. 56.4 DesfVânarea Patima desfrânSrii (iropvela) consrâ în întrebuinţarea patologică pe care omul o dă sexualităţiî sale. şi.

le-a facul bune şi cu măsu-ia. Omilii lit Pacete. condniună „defaimaren lcgăturii ilinlre soţr". cea mai vâditii şi care este înscrisâ în însăşi firea ei: procrcarea. 3. 7. 2. SfAntuI Maxim MărtU' risitorul se exprimă foarte precis. 4. 13. ci in folosirea ei In mod necumpălat. 143. ci adaosul pe care îl facem firii prin prilejurile primite prin voinţă.) de poftâ. III. Mvâfftturi de suflet fohsiltnire. nu are un înţeles cantitativ. X. II.' Sfântul Isaac Sirul. Grigoric cle IWianz. Isiiac Sinil. Si ofll limp se păzeşte mSsura cumpenei fireşti si drepte a pornirilor din noi. atunci când face din plăcerea sexuala* un scop Tn sine. SiIICMIIII «Ifn Gangra (sec. ne pune in fata unei perspective aseirulnatoare. XV. Căci Duirmezeu. 3." AsU'el.). 137 . o folosire contrary scopului ei firesc şi deci contra naturii $i aiiorrnaJa sau. decât reaua întrebuinţare (napctxPlon. Sf. 144: III. 11 Copete despre ttmgoste. III. toate câte le-a facul. Ioun Gura de Aur. Sfânlul Maxim sptme că. 25. atunci cănd vorbeşte despre patima desfhînării. Sf. I Cor. îi recunosc acesteia deplina iiidreptăţire şi vorbesc chiar despre valoarea ei. I. pe care o întâlnim adesea la Sfinţii Parinţi. Sf. Mai îniăi. Stromale. XXI. 27. 9. |0. XXXVII. Mnxirn Marturisitorul. c3reia îi urmează reaua întrebuinlare a lucrurilor (abuzul de lucruri)" şi. ci unul calitativ. nii-l sileşte putcrea naturală să ias^ din holaiul firii şi să ajungă in afară de cele datorate. Crigorie de N'yssu.. I. OttliUi deapre Oziii. Omilii despre. 4. Desprefeciorle. de pildă. Cmântâri. subliniind de aceea responsabilitatea pe care 0 are omul in dominarea mişcărilor fireşti: „Când cineva e stârnif (. Despre feciorie. altfel spus. 83.Nimic nu este rfiu din cele ce sunt. "Cf Clement Alcxantlrinal. IV). Avva Dorofei. |62. Viisile al Ancirei. 2. 28). se neagfi una dintre principalele meiiiri ale funcţiei sexuale. II. 72. ca şi învăţătura Aposlolului (Evr. OHsStorie. o rea folosire a acestei functii. palima dcsfrânării iiu const! deci. 38. vorbind despre această palimă şi despre fljte paiimi: . „când este vorba despre femeie. 17. Omilii despre ithiilotie. ea înseamnă aici. II. 8. care vine din negrija minţii de-a culliva cele fireşti". VII Sf. în Canonul 4. atunci când omul se foloseste de sexualitatea sa numai pentru dobâtidirea placer» legate de ea. Noţiunea de iiecump&arc. patologică. I. I. o pcrvertire a ei. XXVII. mişcârile fireştj nu ne pot sili sa ieşim de pe calea cuvenită. 17. mai precis. de rea folosire.Dexfrti/uireci a binecUVânial prin prczenţa Sa nunta din Cana. 9.. Pedtigogul. Astfel.6 Putem vorbi de necumpătare sau. cle excmplu: Sf. * ('nvinie despre fievdnţâ. 'Cf. 92. 4. II. în folosirea fiincţi-ei sexuaJe. ca şi în alie cazuri. judecata dieaptă cu privire la împreunare tiebuie sa vadă scopul ei hi nasterea de prunci."1 socotind că şi ea este chemată la sfmţirea de care sunt vrednice loale celelalte funcţjuni ale existenţei omeneşti. 10. loan Gunl de Anr. Sf.. I. Capete despre tlwgoxte. (hnilii In iiioiei. viciul (KCtida) „este o judecata gre^ita" cu privire la înţclesurile lucrurilor. Ctmnteitfspre nevoiiiftî. Despre fedorie. XVII. In cadrul câsăioriei.7 ceea ce este un lucru pervers şi patologic din mai muJte motive. 3. Deci eel care urmâieşte plăccrea greşeşte în judecata socotind ceea ce ' A sc vedea. Şi Irupul se mişcă iHiniai in mişcârile bine orânduite". Despre feviorie. îndeobşte. Cf.

"" Cf. III. şi cea a naturii fiinţelor pe care le pune în legătură. Despre feciorie. 38. Chevctoync. cea care îi conferă sens şi valoare. dimensiunii spirit ruale pe care o au fiinţa şi iubirea lor. Despre feciorie. 5. 3. dmgosie. cu sine tnsusi şi cu aproapele. şi în nalu-ra lor spiritual.. loan Oura de Aur.. 5. în sânul cSsătoriei binecuvân-tatc şi in legătura' cu alte moduri de unire conjugală. Omitte la nmcenifa ltdita. PG 31.. 3. I. pervertind profund ordinea fireasca a raportului lui cu Dumnezeu. PG 31. dat prin taina cununiei. t. 4. 25. 2. Cuvtim tiMt'tir desprt rmuttffitoa la lume.10 nici cea mai important^. ibidem. 26. H. Omitti despre ctîxătarie. unul ca acesta face rea întrebuinţare (abuzează) de femeie împreunându-se cu ea". I. 2. 19.'* Trcbuie. Sf. pe de o parte. Omi/ii dt-spre <K>iu. 13 Cf. ca bine. 3. Despre feciorie. de aceea. 34. XXI. 3. procre-area poate apărea mai curând ca un rezultat firesc al unirii sexuale. eel trupesc. Sf. 25. Cf. I3X . 405. loan Gurfl tic Aur. numai aşa respectându-se finalitatea ei. in vederea ajungerii în împărăţia ce-rurilor. Omilii la Furefv. este privitâ ca unire a douii persoane . 34. Vasile al Ancirei. trutnifpstarile şi fetut in care « pmduc bottle spiritual* nu e bine.Drscrierea. 248. ibidem. 629. 26.': Unirea sexuală esre in primul rând unul dintre modurile de unire ale bfirbatului cu femeia.adică a două fiinţe privile în întregul lor. 10 Cf. PG 31. chiar firească cum este." Penmi speţa umana. 1) Dorinţa exclusivă de plficere scxuală care caracterizează desfrânarea punc în mişcare puterea poftitoare a omului şi o îndepărtează de la Dumnezeu. E. ca unirea sexualft s. ca şi toate celclalte moduri de unire dintre soţi. p. inevitabil. Mcrcenier. III. pe de alta -. în viziunea creştină. Sf Vasile eel Mare. în Hristos. 248. XXI. Aşadar. 629. 38. ea îl mutilează pe om. 3: Despre feciorie. decâl ca scopul ei.. loan Gură de Aijr. Oniiiii despre căsăioiie. III.1 fie prccedată in chip fiinţial de unirea spirituala. 1937. Această concepţie subordonează unirea sexuală. unire pecetluită în ceea ce prîveşte natura şi menirea ei de harul Du-luilui Sfânt. Vasile al Ancirei. 4. . Aceastu aparc în mod implicit in textul ritualului lainci cflsăioriei. Sf. Care ar trebui sâ fie scopul ei esenţial. 17. 11 Cf. Despre fecume. 9. Vasile ccl Marc. Sf. Cuvănt ascetic desptv rerttmfarm lit ttwtr >ci despre desthvir^itva dtdwvnivemcâ. una dintre manifestarile iubirii ce şi-o poartă unu] altuia." Cea dintâi tinta" a unirii sexuale este iubirea şi mullele binefaceri de ordin Spiritual pe care omul le poate dobsuidi prin ea. < I. Desprt ftnieui*. Omil. PG 31. Oimlii la Facere. Să noiâin ca nici un text nou-tes(amen<ai refcrilor la câsătorie nu rnenlioneazii procrearea ca scop sau jusiificare a acesteia. 38. ea exprim<i aceastâ iubire pe un anumit plan al fiinţei lor. despre castitotie. la priere des Eglises de rite byzantin. 19. Vasile al Ancirei. I. Orbit de desfătarea simţurilor pe * Capele despre. 5. nu este nici singura. 19. 2. M Cf. I. 5. Omilii despre Ozja. 9. Sf.1'1 Trebuie totuşi să preci-t$m că iubirea conjugal^.0 Această menîre. Omilie In muccnifa luttta. III. 2."' Atunci când unirea sexuală se produce in afara contextului ei spiritual şi se practical numai penlru desfătarea simţurilor.

1u pliicerea simţurilor. la funcţiile sale gustative şi digestive. omul îşi face din vo-lupiatc un idol. Astfel omul se descentrează şi vieţuieşte înstrăinat de sine. PG 90. Ea n inspirar Cântarca (YiiKiirilor. De asemenea. devenind un act pur carnal.! faţă de Dumnezeu şi rea-lizează la nivelul ei şi în chip analogic"1 o unire asemânătoare celei care exis-tă între Hristos şi Biserică (cf. 32). supusă iubirii spi-rituale.) cele de după ea. o răsiurnare a valorilor la eel mai înalt nivel: ea duce la siluarea lui Dumnezeu într-un plan secund.l cu bunurile cereşti. Efes. dimpotrivă. Nefiind. atrag la aceasta şi sufletele care sunt în ele. 888C Analogia inlre unirea bîîrbaiului cu femeia şi unirea de n at m a" spiriruala a fost din plin folosilii în Sfanta Scripinra. 5.1'' Ordinea facultăţilor omului este aslfel tulburatfi. omul se Hpseşte astfel de desfatarca spiritu-. căutând plăcerea care le este pe plac. care-L exclude pe Dumnezeu şi-l ia locul. ca toate celelalle patimi. iocmai prin lipsa ei de spiritualizare. iniegrară şi transfigurată în mod spiritual de iubirea dinlre soţi trăitâ* in Dumnezeu. în patima desfrânării. şi înlocuieşte iubirea cu pofta animalică şi instinctivă. el se reduce la acestea. provocat de faptul eft mintea. ci în funcţiile sexuale. tn general. după cum se vede. şi în funţa sa se instau-reazâ un profund dczechilibru. sfinţită prin laina cununieî. şi aşa ailing să se inhămeze sufletele la carul patimilor trupesti". punând în locul S. Efes. Astfel. şi de aceea socoteşte mai de cinste trupul decât duhul. opac la orice transcendent. devine transparent. ca toate celelalle moduri de unire a lor. ea devine pcntm om un obstacol pe calea întâlniriî cu Dumnezeu. la uitarea şi hi negarea Lui. 38. într-un anume fel. voinţa şi afecti-vitatea încetează de a mai sta în slujba spiritului şi. un act spiritual. ca şi in scrierile patrislice. opereaza. Ea înceteazâ de a mai fi expresia pe plan trupesc a iubirii ancorate în sfînţenia Duhului şi deci.. căpălând un sens mislic (cf. tot aşa cum eel care este stăpânit de patima lăcomiei se reduce. punându-tc in slujba patimii care le mişca. face mai atrăgătoa-re posesiunea celor văzute decâl slava şi strălucirea celor duhovniceşti".17 Folosită firesc. funciia sexualiî ajunge să ocupe in om un loc nespus de mare. într-un anume fel.. Prin desfrânare. aşa cum se cuvine.sfrfmarea cure i-o produce această patimă.Df.il. ea face ca în existenţa celui pătimas irupul sa treacă înaintea duhului: „Pofta (desfrânala) face mai iubite decât Cauza şi Fiinţa cea unică şi singură de dorit (. 5. sexualitatea. cum am vâzut.!. 20-32). margin it la trup. ea încetează de a mai fi. poate chiar exclusiv. sufletul ajunge să fie târât de poftele trupului: „Trupurile. cum arată Vasile al Ancirei. pentni a nu da dccăi accsl cxcmplu bine cunoscul " Desprejkâorie. nemaifiind modelate şi Tâlvuire In Total nosim. 1 17 139 . 2) Atunci omul nu mai vede centrul fiinţei sale in chipul lui Dumnezeu pe care-l poartă în sine. Desfrânarea. Plăcerea privită ca scop în sine devine pcnlru om un absolut.

ajungând unelte ale plăcerii sexuale. VII. pe de altâ parte. ea îl întoarce din cauza viciului spre licăloase slujiri". toiin Casian. îndum-nezeire şi slavă şi are rostul de a face vădilă încă din aceasta lume slava lui Dumnezeu şi arvuna împărăţiei prin prezenţa transfiguratoare a Duhului ?n el. Putem spune că. Viafa lui Moisv. el pficătuieşte astfel impotriva propriului trup(cf. Sf loan Gurâ de Aur. care priveşte pentru a se învfipăia de dorinţă. ' St Cii igorie de Nyssa. 15)M pe eel care. Sf. Omilii la Epistola Cain CohsenJ. 4. 5. 6. * Origcn. Profanează ceea ce este prin fire sacru şi dciform. 12. Aşezănthnelr iiuinasii n:\ti.34 fac din lemplul Duhului Sfânt şi din salasul rugăciunii cuib de lAlhari şi-l fac desfrânai (cf. I Tes. Omul. omul se foloseşte de inip într-un chip nefiresc. XVII. 19-20). I. multe dintre funcţiile trupului sunt abătiite de la ţelul lor firesc. Omilii la Fapit: XXIV. Darul vazului.Descrierea. pe Dumnezeu in trupul vostru" (I Cor. Omilii la Ctirtea . Sfântul Apostol Pavel araia" vădit că. nmnifi'Stiiiile şifelul in care « prwit/c bolile Spiritual* ordonate de el. că „trupul nu este pentru desfrânare" (1 Cor.*'1 Omul desfrânat dispreţuieşte voia lui Dumnezeu in ceea ce priveşte folosirea inipului (cf. care este icoanu* a aceleia. „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfant. ne ofertf. 5-6. 6. pe Care îl aveţi de la Dumnezeu (. I. 13. este chemat. la sfiiiţire. 18) şi-L „defaimează pe Dumnezeu" însuşi (1 Tes. 1 Cor. 27 Vasife al Ancirei. Omilii la Matri. X. Origoi ie de Nyssa. Trupul omului. 6. /<» til. sunt puse în slujba poftei sexuale. in acest caz. :I Cf. întreg trupul este abfilut cle la rostul lui firesc.. stăpânit de instinct. 6. 13). din acest punct de vedere. „piingăresc templu! lui Dumnezeu". să amintim acest lucru. loan Gură de Aur.. 1 Cor. 4. dedându-se acestei patimi. ca şi sufletul şi împreună cu acesta. &). Viafa lui Moise.\'umerii. 141» . caracterul patologic decurge din folosirea contra na-turii. este limpede că trupul arc ca menire firească şi normals sa fie afierosit lui Dumnezeu şi să-L slă-vcască pe Acesta şi să fie pnevmatofor. Sf. VI. dămit cu rost de Ziditor. *° Cf. Care este in voi.) Slăviţi. un exemplu deosebit de instructive Sfântul loan Casian arat3 foarte bine fe-lul m care. omul neagS dimensiunea spiritual^ a acestui trup şi desiinaţia sa transcendent. este chemar la nuntire cu Hristos fa Biscricâ şi în căsHtorie. % Reaminlim en nopueia înseamnă liternimente „prostihitu * Cf. Potrivit învfiţăturn Apostolului. mânatâ de cautarea plăce-rii. dar. dispreţuieşte chipul lui Dumnezeu după care este el însuşi fiictit şi „uitS de firea omenească". Sf. împreunS cu sufletul. Spiinând. prin desfrânarc. Desplt fecioria. 3-7). 4. Reducând trupul la un simplu instrument de pi ace re scxuală. care are un rol fundamental în săvârşirea acestei patimi. la unirea cu Dumnezeu prin virtute. Simţul vazului. ajunge asemenea animalelor.20 Prin desfrânare. Mt. prin pervertirea facultăţii perceptive: „Bolnavă de rana facută de sfigea-1a poftei designate este inima. tol aşa cum este şi sufletul cu care este unit.

Maloes. acelea le face şi mintea în lumea gândurilor". sub impulsul dorinţei. Apoftegiue. cel mai adesea. seria alfalwiicâ.. 8. i'tun/ntzd bi 150 iff ctiprt?.. dar şi prin directa lucrare a demoni-lor. trupul este împins să păcătuiască de o dorinţă care se naşte în inimă (Mc 7.11 Se cuvine însă subliniat faptul că patima desfrânflrii poatc fi savarşită cu mintea. " Trataiul pmrtir. II. desfrânarea poare fi privită ca iZVOT al morţii pentru întreaga fiinţă.'2 prin desfătarea cu închipuirca desfranării. Tralutnlpmclic. răindu-le cu totul. Demonul dcsfranarii. ca şi cum lucrul cu prici-na ar fi chiar în faţa ochilor". II. 8. II).1 şi atunci sufletul este cel care are iniţiativa. că. ' * < 'uprte iiesprr dmgostp.. sexua-litatea umană este psihică. 2. lac. înainte de a fi fizică. Anlonie. Mi. în-trucfu el dispune de puterea de a primi sau nu aceste îmboldiri. fie.nii ca acesta nu este întotdeauna implicat în patima desfrânării. 35-41. Sf. ne spune Clement Alexandrinul.. 21. de asementfa.2'' Şi diica esle adevărat că. arata Evagrie. înir-o perspective mai generală: Sf. „Precum trupul are ca dime lucnirile. ": A se vedea. Evagrie. 14-15. "Cf. Antonie cel Mare. Macarie Egiptcanul. Omi/ii la Mntei.1* Desfrânarea îl face sa trăiască pe cel în care s-a încuibat într-o lume a fantasmelor. nu intervine decât într-un al doilea rând. ApoftigftK. „Pofta inimii" are în ea germe-nele patîmii şi chiar ajunge s-o săvârşească în chip deplin (cf.34 Aceasta poate da naştere.27 Considerable precedente cu privire la trup nu trebuie toluşi sâ ne facă să 11 ii. Nichifa Stiihatul." Atunci când acoste imagini nu sunt furnizate de simţuri sau de memorie. Omi&i riuhovmceşti (Co!. A st vedea. 17. 22. III. 141 . de imaginaţie. Căci vede în gând forma tmpului propriu amestecata cu forma femeii (. asupia careia vom reveni. dimpotrivă. 4. „Pofta care se împlincşte prin trup nu vine din Imp". XXVI. Şi precum trupul desfrânează cu trupul femeii. * Cf. Apofivgiiw. unor veritabile halucinaţii. cle pot fi făuritc. loan Gu\H 4c Aur. sub prcsiu-nea unei dorinţe deosebit de putemice. aşa şi mintea are ca lume ideile. CeleiOQdt raped. Sf.3c putem spune totuşi c. At/tirrtiaif. ! * Cf. N 178. „îl face (pe suflet) sd spună ori să ascuite tot felul de vorbe. la Sfâniul Macarie Egipleamil. 28). 21) şi to! creşte pâna ajunge să implice Irecerea la actul fizic. căzut pradă de-liruhii şi forţelordemonice. de la Care a primit viaţă şi sens..<' într-un univers ireal. 1. XVII. 116. referindu-ne la anurniee efecte nle acestcia asupra vieţii suflelulni. III. Sf. '" Cf. I. serra alfabetica. 5. lăsându-le fîe sd se înteţească. '' Stroniate. în anumite cazuri. aşa şi mintea desfrânează cu ideea feineii prin chipul trupului propriu. 13. mai precis cu imaginile ei. 8. Aceasta esle concept! a clasicfl a iisceticii orlodoxe. de exemplu.28 Cel mai adesea. 53.) Câci cele ce le face trupul cu fapta în lumea lucrurilor.Desfrâruirea Şi penini că desfrânarea îl împinge pe om să-şi renege propria fire şi să se lepede de Dumnezeu. 10 Aşa cum am arâtai la sfilrşitiil capitolului privind gasfrimarghia. Episto/e. imboldul irupului iscă în sufiet pof-ta. prin mijlocirea tnipului.

în toate laturile ei şi în toate aspiraţiile ei. 3) Atunci când desfrânarea se irtanifcsta ca plăcere născută de închipuire. de fâptură creata după chipul lui Dumnezeu. iar nu ca dar al cekiilall. eel pătimaş ignoră liberiatea celuilalt. Se produce. izolându-l cu tolul de univer-surile infinite ale iubirii şi spirttului. Persoanele unite prin iubire se dăruiesc una celeilalte şi se primesc.*i a scxualită-lii sale rrupeşti. u este tăgâduită viaţa orice viaţă launtrică. in schimb. In această comuniune. omul nu-l întâlneşte pe celălalt ca pe o persoanil. în desfrânare. ea opereazâ o micşorare a acestei persoane. care nu se pot revela decât ca expresie a libertălii şi ca manifestare a sr'erelor superioare ale fiinţei sale. Desfrânarea îl intemmţeaza astfel pe om în propriul eu. una pe cealalta. Dar perceperea celuilalt in realitatea lui mi este falsificata numai de imaginaţia care o precede. si mai cu seamă consliinta. celăliilt tiici nu mai există ca persoaiiă sau ca semen. Ea îl mărgineşie la sinele egoisl pe cel posedal de ea şi îl în-chide cu totul faţă de ceilalţi. îl înalţS pe om In infinitul dumnezeiesc. Reduse prin desfranare la dirnensiunca generică şi animalicft a sexuali142 . desfrânarea este o atitudine filaiilica. Prin urmare.! si realitatea fundamenta-la. împiedicând orice forma de comunicare şi schimbul de bogaţie fiinţială. râspunde poftei de placere a celui pătimaş. afectivitatea de tip superior. aşii cum se cuvine. Pe de alia parte. pcntni câ. voinţa. un obiect. cu o persoana' concreta şi reala. Cu totul dimpotrivă.Descrterea. Atunci cănd această patimă ajunge să se manifeste într-o relaţie directs. este înflacărată de har şi ţinteşte sa dobândeasca împăra-lia. e doar un obiect fantasmatic. sporînd în spiritusilizare. nu dăruieşte nimic celuilalt. sau. O asemenea fantazare are cu sigurauţa unele consecinţe asupra felului hi care desfrânaiul vede în reali-tate (iinţelc concrete spre care se îndreaptă patinia sa. vădind o iubire egoistă de sine. stăpânit de ea. de vrenie ce nu urmăreşte decât satisfacerea dorinţei sale. o simplă proiecţie a dorinţei celui pătimaş. a instinctelor şi a fantasmelor. momfesfnh/f fi fitful in carr St pnnhn. o suprapunere a imaginarului peste real. păti-masul şi-l însuşeşte pe celalalt. şi orice alia dimensiune a fiinţei sale care depâşeşte planul sexual. devine pentru acesta un simplu instrument de placere. in aparenţa sa extcrioară. acesta esle redus la ceca ce. inevitabil.l lar ce dobândeşte esce privit ca împlinirea propriei sale dorinţe. iar de la acela asteaptS sa primească numai ce-i cere dorinţa sa patimaş. care nu este pentru el decâi un simplu obiect al patimii sale. nu-i mai sesrzează dimensiunea spiritual. fiecare dintre elc îşi îmbogăţeşte şi îşi împli-neşte întreaga fiinţă". care ducc la deformarea celui din urmă. semenului nu-i mai sum recunoscute şi nici respectate alteritatea şi caracterul unic al lealîtăţiî sale personale. în anumile cazuri. pătimaşul nu-şi urmă-reşte decât propria sa plăcere.bottle spiritual* lubirea este deschidere spre celălalt şi dăruire Hberâ de sine. în lumea margînita şi închis. care apare eel mai adesea ca o necesitate absolute pentru el şi care nu ţine seama de dorinţele celuilalt. mai precis şi mai restrictiv vorbind. iubirea care.

16. îl lipseşte de orice prevcdere şi nu-l lasa să vadă altceva decât lucrul care-i sta înaintc (. Despre desfiiuiarea piivită CH boaiil. n Omiiii l« 11 ( orintem. ca simple obiectc. şi nu aşa cum este. VI. tot aşa. * Ibidem. Nichita Stirhaiul. îi răvăseşte şi îi chinuie suflelul: „După cum norii şi ceaţa pun ca un val pe ochii irupului (împiedicându-i să vada). " Scura.. n Viaja iui Moi. I. 6.22. 143 . Vfc 3. 77. *! Ibidem. Omilii despre poitiiufâ. omul îl vede pe aproapelc situ aJtfel decât este.4* Sfăniul loan Gură de Aur.4' Sfantul loan Gui'ă de Aur arată cum aceastii palimă râtâceşte minteu omului. care. o califica drept „boală rea'V' spunc pe de altă parte: „boală foarte rea a ochilor este desfrânarea.17 . 12.. Sfânlul Vusile vcde în manifestarile acestei patimi . VIII.se. spune Sfântul loan Casian. schimbate unelc cu aliele. Altfel spus. ci ai sufletului".fapte săvârşitc de un suflel ne-bun şi riirbat". toate raporturile sale cu aceste fiinţe sunt cu totul pervertite. CeUf tOOde capete.i\ iifi imens aegra) de loviturile ei. ii face pe oa-meni să sfivârseasca acele lucruri pe care numai cei ieşiţi din minte le savâr-şesc". de asemenea.Holnavă şi ranită de săgeala poftei desfrânalc este inima care vede pcntru a se învăpăia de dorinţă (vonvupiscentia)".XV. Ca urmare a desfrânării. intunecand adeseori mintea conducătoare. CCCLXVJ. în alta parte. 2. fiinţele omeneşti pot fi. scurt. ca şi Sfântul Casiaa. el dobândeşte o viziune delirantă a celor spre care-l mânâ patima sa. „Pot'ta cste o boală a sufletului (feiu0\)|ita voaoţ feo-ti yvxffc)".Osajrărut/tea lîiţii carnale.. tira" fyistpte. 41 Ornilia a XXI-a: Despre n "ii ne lipi de ee/e hmiesii.44 Desfrânarea esle cel mai adesea privitâ ca o formă de nebunie. a se vedca. *' Ihidvni. Sf. Şi aşa. beal de o poftă neîncetată dupiS fiinţa ciivântâtoare şi necuvâiitătoare''. II. 4.4* iar Sfăntul loan Scflrarul spune ca ea „îl face pe cel ce păti-ineşte aceasta ca pe un scos din minte şi ieşit din sine. Caracterul patologic şi patogen al desfrânarii apare deslul de evidenl la loate nivelurile. Sfânuil Grigorie de Nyssa o numeşte „boala plăcerii (vbaoţ xfjţ tlSovfK)". „boală (morbtts)"*0 şi vorbeşte despre niiniea îmbol-n. numeşte aceeaşi paiimă „boala cea mai rea {fanguor) sau.). 302. •: Ifodtfin. îi iulbură. spune Stântul Vasile eel Mare. * AseţămUuelemânâstirestl. atunci când pofta necuratii pune stăpânire pe suflet. practic. VI. PCi 31. 548.41 Vorbind despre aceasla patimă. îi iiuunecă. putând astfel să înţelegem de ce Sfinţii Parinţi o numese ade-seori boală şi văd în ea o forma de nebunie. care.* Tot el spune încă: „(Dracul curviei). dar nu a ochilor Irupeşii. II. vorbind mai ales despre cea care lucreazâ în cazul accstei palimi.. 17..

4. '' Oespre sirăpungerea i/iimii. la amiază. loan Scaiarul.).Ş' după cum orbii care. XV|l. Şi. aceasta patimă are drept urmare toropeala minţiiss şi învârtoşarea inimii.. *'Cf. H Cf. aşteptare plină de înfrigurare s. loan Gnră dc Anr. toi aşa nenorociţii cazuţi pradă acestei boli îşi închid urechile la nenumăratele şi folositoarele învăţături pe care li le dau cei apropiaţi". dorinţa renaşte şi. aproape de îndată. 4. Grigoric cel Maie. XI. Nichita Stilhatul. pătimaşul încearcă un sentiment de frustrare. II. o nelinişte care urmează îm-plinirii dorinţei.*' Ea tiranizează*' sufletu) omului -•' Omilii la II Corinteni. a conştiinţei" şi o pierdere a puterii de jiiclecnta.. loan Hiisosiom. ori de elite ori o cere patima. totală. însoţit de teamă. loan Guru de Aur. Omilii hi I Corintrni. Stf. lată cum. loan Gur5 de Aur.*0 Apoi. în căutarca obiectului dorinţei şi în elaborarea inijloacelor care să-i permitâ sa ajungă la e| (cu tot ceea ce implica aceasta. 3. Sf. şi sporeş-le înscmnatîUea acordată plăcerii: astfel. 83. aşa cum se poate remarca din citatele dc mai sus. 144 . Onrifii la I Corintenf.*1 Căci.) având mereu In faţa ochilor. o data cu ea. XV..4" Acclasi Sfânt Parinte. sufletu! este uşor înrobit de pacat. Sf. crede câ un leac al suferinţei sale ar ft sa regăsească plăcerea pierdută. stand in plină luniină. XXXVII. 3. de asemenea. Sf. nu văd nici o rază de soare.l>eseiierea. piedîcile ivite pe calea câutârii plă-cerii. 7. aştepta de la ea o satisfacţie deplină. XXXVII. £ Cf. I5s. Desţire xtrîipungvnra immii. cit. a se vedea ibiih-ni. 56 IhiiUuu.."mdu-i omului în suflet un gust cu atât mai amar cu cat. 3-4: Omilii la I TimofeL II. lar neliniştea este cu atâi mai niare cu cât împlinirea patimii hrăneşte şi înteţeşte dorinţa. 2) 0 nelinişte care însoţeşte dintru început patima.ui teamă de a nu izbuti). abia împlinită. | ■ OmUii h t ('orintrm. C*le 300 dc captte. in alt loc. 3. Omilii la MattU. stăpânit de patima. privind-o ca pe ceva absolut. H Ibidem * Despre lonCe accsiea.4' Din învăţaturile pe care le dau Sfinţii Părinţi cu privire la desfrănare reies. 45. plăcereu după care alergase se evaporă. Sf. numeşte placerea după care alearga desfrânatul „rnaica nebuniei". în inimă şi in minte numai tin singur lucru (. (. rmilţimea de nelinişti. apar cu atăt mai dureroase. XI. H Cf. Saira. care însoţesc această patimă de la ziunislirea dorinţei până la împlintrea eî. îar uneori chiar de o adevărată spaimă.' In afara acestor trci efecte principale. mtmifcslările sifelul m t:ai-e Jte finxluv bolile sf/iriliutlt' nizal de aceste ispite. Atunci. netrccătoare. Sf. trei efecte patologice mai imporlante ale acestei patimi: 1) O tulburare şi un zbucium al sufletului. iar dezamagi-rea pe care o resimte omul din pricina nepotrivirii dintre ceea ce aştepta de la plâcere şi ceea ce-i dă ea în reaiitate. " Sf. XXXI. Grigorie eel Mure. 4. XI. tot mai mare. 4. Cf. Sf. hc. mai ales nesignranţă. n 17. pen-tru cS ochii lor sunt cu totul închişi. I. ld 3) O întuiiecare a minţiî. Comerttariu la lov.

Grigorie eel Mare. 51. Sf. VI. 301 (PSB. 240. că patimadesfrânării este zămislită. loan Casian. he. 79."6 deznădejdea. loan Scărnml.60 Ca loate celelalle patimi. ail. 18. Sf. 34. . Sf.64 nesimţirea. cit. '" Cf. 90. a Sf. Grigorie eel Mare. Aşezâmintelc mâaâstîttţti.7' tt Viafa Uii Moise. N 592/24. Scam. Tralaiul praaic.65 alipirea de lume. foe. 53. Grigorie eel Mare. '" Ibidem. 106). cit. 8 Din această cauza. n? Ibidem.63 iubirea de sine.™ salurarea pânteceUii71 şi somnul fâiă musurâ. Isiuic Sirul. Sf. II. în încheiere. loan Scararul. XV. he. 63 scârba de rugăciune. "Cf. Apofiegme. Scam. Ctmmituriu h low XXI. St". he. . ea nimiceşte virtuţile''1 si. N 592/24. w u Cf.67 Să notăm. scric Sfântiil Grigorie de Nyssfl.A Sf. "'Cf. '' Cf. hrănita şi spo-rită mai ales prin trei feluri de comportament pătimaş: mAndria''" şi slava deşartâ. dar şi din pricina uimitoarei repeziciuni a lucrării demonice care o inspiră. loan Scararul.™ ca este „greu dc înfrănt şi de tnfrunta!". XV.Desfrîinarea mai mult decât celelalte patimi. XV. XLIX (139)."^ osândirea aproapelui. Sf. Chiiil de Schilo|iolis. 145 Ibidem. Vursumifie şi loan. Referinţele au fost dare la capitolul precedent. 12. ză-misleşie în suflet tot felul de atitudini viciqase şi mai ales lipsa temerii de Dumnezcu. cit. Sf. Evagrie: . 52. 22. Viafa Sftmtului Sava. . 22.m ScăranU.Din mullele patimi care razboiesc gândurile oamenilor. SI loan Seiliarul. Scam. I. XV.. legat de aceasta. Cuvant thutprf rugdciuttt. Scant. din pricina forţei ei cumplite. XV. n Amifiegrtw. lo. Apofiegme. ncvoinfâ. p. Scrisori duhovniceşti. Apofiegme. '*' Sf. Scam.dep&ţind aproape nipiditatea minţii noasrre". nici o altă paiimă nu are asupra noastră o putcre deopolriva cu boala plăcerii trupeşti". Cuvuitr despre.

a puterii poftiloare. Cctpetedex/tredragosle. privindu-le. pentru că amândouă sunl zămislite de una şi aceeaşi poftă de bunuri materiale şi. nXeovE^ta este redaiă prin „aviditale". III. Nimic IHI e râu din cele ce sunt. 2. cuvân-lul $iXapv\xila se traduce prin „zgârcenie" (noţiunea aceasta trebuind să fie inţeleasă intr-un sens mai larg decât eel folosit curent). ca şi eel zgârcil nu respectă acest rost al lor. 1 Ibidem.şi laco-mia după averi pot fi pusc laolaltă. „nu banii sun! răi.. Această iubire se manifesto prin plăcerea de a avea bani.6 Astfel. ci iubirea de bani (. ea constă in voânţa de a dobân-di bunuri noi şi de a avea câi mai multc. Cel lacom. VII. de reaua folosire a puterii poftitoare. în (.mod general iubirea faţă de bani.1 fn ceea ce priveşte pleonexia (nXeove£ict). ' Ibidem.7 Caracterul patologic al arghirofiliei şi al pleonexiei este dat. Ci. ca valori in sine. Ibidem.J Se impune aici o remarcă analogs celor pe care le-am f'âcui in capitolele precedente: nu banii sau bunurile materiale intra in discuţie alunci când vorbim despre aceste paiimi. III. ' Cf. 3. QmiHi la M<tt. ' în ceea cc privcşle acest aspect. deci. Sfânliil Maxim Mărturisitorul subliniaza.. ca şi faţă de diferile ai(e forme de bogăţic maierială. „lacomie de bani". câ „nimic dintre cele create şi făcute de Dumnczcu nu este râu"\A că patima se naşte din reaua folosire a puterilor sufletului/ în cazul nostni. iubirea de bani .t. \ Ibidem.imp ce. ('ttp0e despre dragoste. ele chiar merg mână in mana. ci atiludinea perversă a omului laţă de ele. 2. I7-I8. „cupiditate". Cu toale că repreziniâ două stări pătimaşe diferite. în fapt.re v'ne din negrija mînţii de a cultiva cele fireşti". Sf.). 18. Vitsile eel Mare. Roslul banilor şi al bunurilor materiale este de a fi folosiţi peniru ttaiul de zi cu zi. spune Sfântul Maxim. de asemcnea. 3 I4r> . LXXXffl. dar ş\ a tuturor celorlalte puleri pe care aceslea le implică.5 Argliirolllia şi pleoncxia Arghirofilia (<^\\apy\nAa) desemnează in. plăcându-le mai curând să aibâ bogăţii. decât reaua întrebuinţare (napdxpiPK). pi in grija de a-i pastra. a se veden Sf loan Gurfi de Am. Miixim Maitiirisilortil. 4. Omilii im/mtriva bogafHor. m mod obişnuit. prin greutatea de a te despărţi de ei şi prin neplăcerea rcsimţitâ atunci când îi dai. in mod patologic. decât să se folosească de elc* Cu privire la acest subiecl. Sf.

De iubeşti să fii prietenul lui Hristos. „Lacomia (de bani) este închinare la idoli". 12 Cf.. chiar daca nu le aduce jertfe ca aceia. Aşezâimnlele iiuvitistiresli. In timp ce. ca pe una ce întoarce cugctul spre el si-l i'ăpeşte de la preadulcea iubire a lui lisus"." ('ttvântaJta: Nimeni nu poale vtiuiiiui pe eel rare mt . Omilii In loan. Scant. Sf.I: Sigur că eel ca/ut pradd acestor patimi nu-şi da seama cfl se poartă ca un idolatni. VII. 5).. „iubirea cea rea de arginţi. să urăsti aunil si impatimirea lacomă de el. loan Giiră tie Am. 24. rejatule omului cu semen» sâi şi chiar cu sine însuşi. Sf.'' . pe de o parte. la început. face pe fiii oamenilor să preţuiască mai mult dragostea aurului decat dragostea lui Hristos şi înfaţişeaza pe Făcâtorul ma-teriei mai mic decat materia şi îi înduplccă să slujească mai mull materiei decât lui Dumnezeu". iubirea de Dumnezeu şi de bunurile spirituale. in palimile despre care vorbim el îşi abate dorinţa de la rostul ei normal.singitr. devenind pentni el adevăraţi idoli. dupil cum spune lisus însuşi: „Ninicni nu poate să slujească la doi domni. se exclud reciproc şi sum cu totul incompatibile. le respectă şi lc venerează şi. ca şi a celui lacom de bogăţie. Cele . XVI. într-un ciivâiii.10 De aceea. baniî şi celelalte forme de avuţie iau locul lui Dumnezeu. ca şi dobandirea allora noi. caci sau pe unul îl va urî. loan Cit&iaii. şi iubirea de bani şi de avere. ''Ibidem. întemeindu-se pe una şi aceeasi putere poftitoare a sufletu-lui. LXV. căci iubirea de bani „biruieşte toate cejelalte pofte. cum spuntf Sl'ân-tul loan Gurâ de Aur. " Sf. îşi risipeşte pentru ele întreaga energie. de aseinenea. X Efes. 55.Arghirofifia fi p/eoiu-xio Dar această rea folosire nu se dcfineşte doar in raporl cu burnt rile maic-riale. ea se raportează la Dumnezeu şi priveşte. Fundamental. Sf. " Ibidem. 13).. li se de-dica* întm totul. sau de until se va lipi si pe celâlalt il vadispreţui. 3. în viaţa celui zgarcit. folosindu-se de ele contra tlrii. 3.100 de capele. 2. cu atfit se depărtează de Dumnezeu." Sfâtuul Nichita Stithatul scrie cu privire la aceasta. „lacomul de avere este în-chinâtor la idoli". îndreptând-o numai spre ccle materiale.SS. spune Apostolul Pavel (Col. urmând astl'el menirea firească a puterii sale poftitoare. 5. şi dacă. şi pe celâlalt il va iubi. 5. 147 . II. le sacrificS sufletul sau. Lc 16. Nichiia Stithatul. doar pentru a le aduna şi păstra. in fond. nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona" (Mt 6. 7. el nu-şi adorâ* bogăţiile aşa cum lac cei care se închinâ idolilor în cadnil iinui cull dedicat lor.W.w vttlunia . pe de alta. omul îşi îndrepta întreaga sa dorinţă spre Dumnezeu şi dorea păstrarea bogaţiilor spirituale primite de la El. Cu câl iubeşte omul mai mult banii şi se araU'i mai nesăţios de bogăpi. el se poartâ la fel ca acestia:12 adicâ le acordă averilor o valoare sacra. 56. UeleMKUifvtipete. din punct de vedere formal şi privii din afnrâ. toate forţele şi tot timpul. loan Scururul. izgonind din sullet orice altâ dorinţâ".

de tapt se condamnă la nefericire. cu sine insuşi. 6. El se arata" lipsil de cea mai elemental iubire de sine. Crezând că-şi află fericirea. punând banii şi averile mai presus de sufletul sSu. Mt 6. 18 s Sf lonn Gură tie Aur. Mt. 5. 6.de chipul şi înfăţişarea lui Dumnezeu. oarecum stăpftnindu-l. *QmiUiUt Mattri.în realitate.uriereo. Lc 12. 7. 25). 111. luând locul bucuriilor duhovniceşti infinit mat înalte şi singurele in stare să-1 mulţumească deplin pe om. 19. se lipseşle de comorile vieţii veşnice.un viitor care. Maxim Muiliirisilonil. spune Sfântul loan Ca-sian. El încetează de a-L mai vedea pe Dumnezeu ca singurul său ajutor şi sprijin şi.lmâne nimic din ea ţcf. 16-20). El uită. ele vâdesc totuşi lipsă de credinţă şi de nîtdejde în El. ar fi trebuit să le păstreze nepătate în sine însuşi". mamfesitirile fifetut în care xe pmduc bolile spiiitutile Chiar dacă avariţia şi lăcomia de averi nu ajung să-1 ullătore cu totul pe Dumnezeu din suflet. Pe de o parte. decî. omul nu-şi valorifică infinitele posibilităţi spirituale şi nil ajunge la împlinirea fiinţei lui.17 Ocupat cu sporirea bogăţiei materiale. socotind câ-şi poale purta singur de grijă şi-şi poate singur carmui existenţa. de fapt. 19) se îmbogăţeşte şi-şi câş-tigă siguranţa Iraiului şi libertatea. 21). viitorul . VII. ea îl lipseşte de fericirea veşnică. nu mai r. Caracterul patologic al acestor patimi se manifesto şi prin modul de a se purta al omului înrobit de ele. în loc să o câştige (Mt 16. căci acolo unde este comoara oinului. el nu se mai îngrijeşte de suflet şi de mântuirea lui.. Asezt'unhitelc nu'inâsfhf^ti. De fapt. mai devreme sau mai târziu. în loc s5 se lase cu to-ml in voia lui Dumnezeu (Lc 12. pe de altă parte. pe care. Dumnezeu fiind eel care are grijă de (oţi cei care I se roagă cu credinfa (cf. St loan Uuiii <)e Aur.4. Capele desprc (Irago. Dar mai ales. se înstrăineazfi de adevărata sa menire şi îşi ţintuieşte cu tolul fiinţa şi viaţa de lume şi trup. . Omilii ta I Corinrsm.B cum spune Sfântul loan Qurâ de Aur. acolo este şi inima sa (Ml 6. căci plăcerea pe care încearcă s-o păstreze cât mai mull este nestatornică şi amară şi irecătoare şi. nu-i aparţine şi-şi face planuri deşarte. XXIII. Este limpede aslfel cfl prin arghirofilie şi pleonexie omul ajunge „propriul sâu duşman". sortindu-se sărăciei spirituale şi pierzân-du-şi viaţa. 'Sf. MS . 31-34). Oniitii tii I Cotiritem.Di'. Aşa ajunge omul să se despartă cu totul de Dumnezeu. înceteaza de a-l mai cere ajuiorul în rugăciune.. prin purtarea sa omul araiă că „nadăjduieşte mai mull in arginţi decâl in Dumnezeu"14 şi se străduieşte să dobândească avuţie bazându-se nu-mai pe el însuşi .stt'. XXIII. omul prctinde că astfel se îngrijeşte săşi asigure. slujindu-l Lui cu dărui-re. LXXX.n Preocupal de pâstrarea bunurilor sale şi de dobândirea altora noi. cele care vin de la Dumnezeu. 20). 16-21)."' „nu poate cineva cu adevărat să-şi iubească şi sufletul. rămânând închis de bunăvoie în mârginita lume căzutS El crede că adunând comori pe pământ (Mt 6. El întoarce astfel spa-tele singurelot bogăţii adevărate (Mt 6. şi averea".

iar nu spre propria des-laiare". Sfinn'i Părinţi nu ostenesc sil-i îndemnc pe cei bogaţi să-si înipaită averile. '" Sf. (hnilii la /''twere. 3. Domnul nostrum4 Lumea cu bunurile ei a fast dâruitâ dc Creator tuturor oaitienilor. IX. XXIX. Amândoi „depăşesc liinitele legB *V adică se ingrijesc mai mult de ei decât de aproapele. ca toţi să se bucure dc e!e în egală măsură. Sf. Desprf Nulwl. aceasla estc impotriva voinţei lui Dumnezeu. VII. Canmnariu la lov. Do-bandirea bogăţiilor. Vasile cel Mare. 2. 26. Mai'cu Asceinl. VII. toţi au fosi făcuţi după chipul lui Durnnezeu. Vasilc cel Marc. XXVI . A 5e veden. a Omilii impoiriva bagafilof. Om'mldri.*0 şi cu cat are el mai multe. 92. Sf. I. " Omilii fmpotriW bogafihr. Kegulile mid. :c Sf Grigorie tie Nyssa. Cf. ihvpn> Natxtt." Căci. VI. Grigoric de Nazianz." Ce] care strange bogăţii „işi aduitf bunuri care nu sum ale sale". Sf loan Guru dc Aur. Vasilecel Mare." iar Sfântul Vasile îi numeşte jefuitori şi răpitori. Sf. Cateheze. "Ibidem. "' St* Simeon Noiil Teolog. Despre feciorie. dc asemenea. roţi oainenii sunt egali: au toţi aceeaşi fire. Ambiozie ul Milanuliti.Arghirvfilia fi pleonexia Aceste patimi. iar cclâlalt rşi sporeşto averile numai şi numai pentru pificerea şi folosul lor. 8. dc asemenea. 5. 3. lo<:. spune Sfântul Vasile. 7. Grigorie de Nyssa. ducând la o stare de lucruri nefirească şi anormaliV l_a inceput n-a fost a$a. Sf. V. Grigorie de Nazianz. Sf. loan GtinS de Aur. -' Ibidem. 56. Dexjjre pwiiinfti. într-ade-VfiT. Cf. Desprr fe ciorir. cu alâl îl lipseşie mai mult pe semenul său. XTV. Grigorie de Nyssa. 7. Tâlemiv lit I'satw/d 4. Simeon Noul Tcolog. 95-97. ■. şi ele „rtu sunt proprietatea nimanui". loan Gun! de Aur. 5. cftci unul aduiia banii. Cateheze.omilii la Lazăr.2G această stare a aparut ca urmare a pă-cutului stramoşesc27 şi se menţine şi se dezvoltă din pricina patimilor ome-neşti. 206-213. Ambrozie al Miluniilui. 19. De ace-ea. XV.11.ilţii. 1. Penrru aceastu. Oirâniâri. 1. toţi au fost mântuiţi prin Hristos. Sf. :: Ibidem Ibidem. IV. Sf. IV. ( I Sf. Sf. at. 4. XIV. 5. spun Sfinţii Părinţi.30 Toţi Sfinţii PaYinti subliniază faptul câ* menirea bogăţiei este s. V. Sf. IX. Celt 300 de eapete. I. 3. I. '" Sf Grigorie de Nazianz. Grigoric ccl Mure. Grigorie dc Nazianz.14.1' Ce] zgSrcit şi cel lacom de bogăţie însă nu fac aşa. Desprepociiinţti. Marcu Ascelnl. cil.*9 „Foloseşte-te dc bogăţie ca bun chivernisitor al ei. 149 . Sfiintul loan Gură de Aur spune că „cei bogaţi şi cei zgârciţi sunl un fel de hoţi". care spune „să • Cf. VII. 2. main. şi mai ales a zgârceniei şi lăcomiei. Vezi. Cawim/iii.1 fie Impartial egal între oameni.faPsahnnN. Omilii l„ I ('orintetit. A se vedca. 48. Sf. Sf. 101-102. Sf. 11 Cf. 2. (hnilii impoiiiva bogafihr. Sf. X." călcând porunca iubirii. Sf. IX. loan Guru de Aur. Despre iitbirea tie santci. Omilîi hu/wfmti bogăţwi. de asemenea. VI. se face întotdeauna pe seama aproa-pelui. Grigorie de Nazianz. XXXV. lor. Simeon Noul Teolog. tulbură relaţiile omiilui cu semeiiul sfiu. (alebeze. Sf. VII. 2. 5. Sf. Nichi-la Stilriaiul.:" Toţi oamenii se pot t'olosi şi bu-cura de lucrurile din această lume. Sf. Omilii la I Corintent. de exemplu. Omilii împolmri bogofifor. '' Cf. (hnilii impoiriva bogafiei.3* lar dacă unii oameni an mai mult decât au .

14. teama".4'' S£ Viisile cel Mare. EpistoU: IV. certuri. aceas-ta cu amărăciunea. 41 Oesprefccioiic.4'1 In ceea ce pri-veşte pleonexia. Capete ilcspre ireivie. Sf. uită de aproapele şi înce-tează sa"-I mai vadă ca seaman şi frate. lar patima sa îl face nepăsâror faţâ de aproapele. Cf. 5. IX. XXV1I1.45 Această patimă este pricină de razboaie. LXV. loan Guru dc Aui. Nichili. ţinerea de minte a răului. fie dispreţuirea celor aflaţi sub noi.i. ne „face urâţi de loţi. furtişaguri. 48. Ei ÎI nesocotesc astfel pe cel de ace-eaşi fire. 2. 1 u " IJJC. 59. 40 Vczi mai jos. Regtihl? 'iiia. ** Cf. 2. XIV. Slithalal. " Despra Nabot. Sfânlul Grigorie de Nyssa spune ca ea naşte „fie mania faţă de cei de un rang cu noi. IV. rralatul practto. V. LXXXIII. I. duşmănii. 5. pizmuiri. (Vie MX) d&copgfe. manifeslthile şifelul în care se proihu holile spirititale iubeşti pe aproapele tău ca pe tine lnsuti". şi de cei nedreplăţiţi de noi. Sf. grijile. 4. IV. loan Ciisiiin. 3. nedorintf altceva decât împlinirea poftei lor. v " Omilii la Fltipeni. loan Ourn dc Am. 22. Omilii la I Cvrimeni. LXXXIII.. XVI. Omilii hnpatriva bogaţihr. Sf.4" să fie nemilos*" şi crud. ura. " C£ Sf. fie pizma faţă de cel care ne întrece (în bogăţie). CÎI. cum spune Sfânlul Ambrozie.Deacrierea. Scam. şi chiar de cei carora nu le-am făcut nici o nedrepiatc". VII. 41 Sf. Omilii la loan. De aceea Sfântul loan Gurâ de Aur spunc ca „lăcomia airage ura tuturor". spune Sfânlul loan Gura de Aur. * tâlcuire la Psalmut4. iar pizma se însoţeşte cu făţărnicia. duşmănia.." Arghirofilia şi pleonexia nimicesc iubirea şi legălura cu aproapele şi prin aceea că îi fac pe cei înrobiţi de ele sa nu mai vadă în semenii lor decâl pie-dici în calea îmbogăţirii sau simple mijloace de dobândire a averilor. Nichita Scithutul.1' Ele nasc intotdeauna certuri şi tluşinănii. ajungând în urma la ura faţfl de toţi oamenii. 7. Epistole. 2. 4) Cf. 150 . dar este el însuşi plin de ură faţă de ceilalţi. 18.lh Nu numai că cel lacom de avuţie irezeşte ura se-menilor. Nichilit Siithatul.47 Arghirofilia şi pleonexia fac din om neom. 44 Omilii lo Mat.39 să sirntă sil. Uihie Sinaitul. Sf. loan Sciuunil. -1 Cf. m Cf. 4: Omilii la Maiei.1'' îl lipsesc pe aproapele lor de dem-niiaiea pe care Dumnezeu i-a dat-o creându-l şi nu văd în el un tovarăş al lor. 3: Cttvtiniarea: Nimeiti mi poute vtHctma. Convorbiii tltilwvniccfli. Omilii la Maîei. 6.34 „Este cu neputinta\ spune Eva-gric. despărţiri.'* Zgârcitul şi lacomul de avnţic. 6. Sf. 45 Sf. Sf.44 lar Sfântul loan Scărarul aratâ că „ea a pricinuit urâ. 16. 2. Vasile «I Mare.4* preschimbândii-l într-o adeva>ata fiara. cum spune Sfântu] loan Gură de Aur. Omilii la EvreL I.'* Bogâţia cunoaşte „numai neplăceri. ca iubirea să* stea (în om) laolaltă cu avuţiile".1 de acesta. nemilostivi-rile şi uciderile". uneltirile.

XXII. dintru început cu totul rea. nemaipu-land fi vindecată. Nil Sorski. 6. 3. Scam.dacâ accastă boală prinde radacini în suflet. loan Giuă de Aur. XI. 6. Convorbiri duliirvniresti. Cuvi'inlarea: Nimeni tut pimte vătâma. a şi pătruns în inim. Sfinţii Pârinţi nu sc sfiesc sâ spună câ aceste patimi sunt adevărate forme de nebunie. B Aseiâminiele m/indxtiresli. XXIll. Mutaţi acum această boală trupeas-câ lu suflet. Omilii la I Corinleni. Per. V.ţ0 Deaceea Sfinţii Părinţi spun că arghirofilia şi pleonexia sunt cu adevărat boli ale sufletului/1 Ei insistă asupra faptului că fiecaxe dintre ele. Dorinţa care stă la baza lor este nezâgăzuitâ şi. H Omilii la I Corinleni. Vasile eel Mare. 5: Omilii la Maid* Lll. Omilii la I Corinleni. cu cat se îmbuibă mai mult. Omilii impoiriva bogăfieî.. 4. 4. 151 . 55. Simeon Noul Teolog. Sf. 3. OmiUi la Matei. cu atflt Despiv iubirea de sdmci. Cele SOOde capefe. 5. PG 83. loan Casiiin. Ambrozie al Milonului. Sf." Tot asa.Arghirqfilia si pleonexia Cei înrobiţi cu totul de ea „ajung să-şi schimbe firea. 6. XXIll. care nu are nici un lcac şi pune stăpîinire pc toate inimile")'. II. Comenuiriu la lov. 2. 14. Io. IX. ajungc mai rea ca toate". 5. Vasile eel Mare. Sf. oricâl ar mânca omul. 2." '■ Cf. VI. U. Cwwmtl eel mare de ptnuinjti. oare. Nichifa Stithatul. loan Scamrul. Omilii la toall* LXV. patima aceasta ne va aduce boală dc nevindecat". 2. ReguJa. 5. „Dacil n-o tăiem de la început. ajunge înspăimântătoare când sporeşte şi se înrîidăcinează în om.V. Eplslole. Sf. 5.. („aceastâ boală cumplitil. Sf. pierzându-şi chipu] cie otti şi devenind adevSraţi monştri". Sf. ncfiind niciodală potolite. Vasile eel Mare. Calebeze. CLXXXVIH. Poate fl. VII. 5. 50. nimie nu o satură. II. Sf. VII. Despre Nabot.. VI. ea . s Cf. Andrei Crheanul. 2. Către Staglurie Ascelul. 656CD. Sf. boalâ mai crudă decât foaniea nestăpânită a pâritecelui. Lll. Sf.Nu este. XVI. St. Sfinţii Pfirinţi arată că e!e sporesc necontenit şi că nu cunosc sa-ţul. VII.in Gurfi de Aur.. 3. loan Guril de Aur.. Sf. spune Sfântul Grigorie de Nyssa. *" Reguta. Teodorei ul Cirului. Omilii la Psalmtd 14.. Omilii fa Facere. LXXXI. Sf. Cuviml la inidarea ltd tudK Omilii la I Corimeni. Omilii impoiriva bugitfi/or. VI. XV. ceva mai cumplit decât aceasta ? O asemenea foa-me nepotolilit a sufletului este zgârcenia. 4. IX. neluată în seamă la început. Omilii impoiriva bngafihr.S4 De asemenea. V. " Of.. pe mâsură cc este salisfâcută. 227. 14.. spune Sfântul loan Gurâ de Aur. Sf. scrie el.dcvine mai primejdioasă decăt toate şi mai greu de alungat'V1 Sfântul Nil Sorski arata şi el că . Cwântarta: Nimeni nu penile vâlâma. Omilii la I Corinleni. Despre Providenţd. 6. Sf. 9. arghirofilia şi pleonexia sum un soi de bulimic a sufletului: . VII. 3. Omilii mi/iotriva bogdfiei.. XI. şi Sfântul loan Casian: „Dacă. Grigorie eel Mare. I. XXIll. 3-4.." Patogenia arghirofiliei şi a pleonexiei este data de faptul cil ele sunt patimi dc nes&urai. Ayezămintele mâhâstfreşti. sporeşte tot mai mult/'' Pentru Sfântul loan Gură de Aur. IX.

Mai întâi sut'eră şi se framilnta din pricina poftei lui nemasurate. Şi pofteşte totdeauna mai mult decât ceea ce are"/' Nesaţul îi alinge şi pe cei bogaţi. iar cei bogaţi. 19.'" 1 Şi copleşit de tot felul de dureri. VII. nici ziua.fi: Arghirofilia şi pleonexia îl lipsesc pe om de liber-tate. spune Sfântul loan Gurâ de Aur. 1 Vezj. şi pe cei săraci. Nimeni nu pottle vâtămit. loan Scitnirul. Pofta nesaţioasă de a avea cât mai mult şi de a păstra cele avute naşte în suflet. Io."" Sfântul loan Gurâ de Aur îi descrie în acelasi fel pe cei supuşi acestei patimi: . aşa cum spune Sfâiitul Ambrozie. 3. 152 .Desrrit'rea... LXXXUI. îşi simte sufletul apîisat. se iveşte o aliâ suferinţă: îl chinuie grija de a păstra tot ceea ce a dobăndit cu atâta chin.iabiml 142.).i. 2." Arghirofilia şi pleonexia zămislesc de la început in suflet o stare de tea-ma. Sf. din motivde îtisirate mai sus. nici noaptea nu le aduce vreo uşurare (. fiind totdeauna harţuiţi din toate pârţile".Cel lacom nu are nici o clips de liniştc şi sufletul lui nu cunoaşte odihna. "' Tâkulre la P. w Cotnenuiiiii fa h>\\ XV. |. . care-| face să se întrebe cum va putea dobândi ceea ce pofteşte. există câte unul care. Sf. Ciivâmarea. w Despre Ntihol.). Sufletul celui iubitor de avutie. pe pământ. XVI. şi chiar mulţimea ei îl umple de neli-nişte. Omilii fa Malei.Bogaiul. tulburare şi ne-orânduiala" neîncetate..in Gura* de Aur [Omilii la Hpislola eătM K»»«m. căci acum singura lui grijă este cum să păstreze toată această bogăţie. spune Sf. el este pedepsit chiar aici. o frămăntare coniinuă.se teme de ceea ce or putea să i se îmumple". "2 Sf. căci.: Omilii fa II I'imolei..""' îl tin legat de bogăţiile pe care le are sau la care râvneşte. nu are „nicicănd linişte. loan Gura de Aur {Omilii la Males... scrie în acelasi sens Sf.JZguiciţii sunl robii şi prizonierii HViiţiilor lor". numift-suirile şi feint in care M priului bolile Spiritual* îi creşte pofta.. XXIV. Omilii la Malei.*'1 patimile acestea dându-1 în srăpSnirea diavolului mai mult decât oricare alta. 24.. Cf. '"' . 50. cei săraci îi pizmuiesc pe cei bogaţ.4). Asezainimele mtmihliresit. 4. (. 4. odata îm-pliniie dorinţcle. Măsurând pe cele ce are cu dorinţa de a avea pe cele pe care nu le are încâ. nicicând siguranţă (.SK Supuşi acestei patimi. loan Oură dc Aur. LXXXIII. in slujba acestor lucruri şi acestor ţeluri ajunge să-şi puna omul toate facul-tăţile sale sufleteşii. de pildS. * Cf. Seem. îl mână să caule fară încetare alte şi alte noi avuţii. „având de toaie din belşug se socoleşte sărac'*. V||. XIII. 3). . Sf.) Apoi.. Găsim la Sfantul Grigorie eel Mare descrisâ siarea de suflet a zgarcitului şi a celui lacom de avere: „După ce şi-a strâns prin zgârcenie avuţie mare. chiar atunci când nu sufevă nici o pierdere. pentru lăcomia sa nemăsurată şi pentru dorinţa de a pâstra pentru sine tot ce are". loan Casian. pe cei care au mai muii decât ci. de nelinişte." Acest nesaţ vădeşte caracterul tiranic al arghirofiliei şi al pleonexiei care-l fac pe om rob al bunurilor pe care le posetlâ.. le socoate pe cele dintâi ca pe o nimica f'aţă de ". literalmente aliemuidu-l. loan Guru de Aur.

.

pierderi ar trebui să fie cu loţii nişie nenorociţi. 19. Urmând celor spuse de Sftintul Apostol Pavel (I Tim. PG 79.. Sf. Omilii ta Malei. Cavâat minimal \i de suflet foiositor. Despn. uciderile şi toate celelalte de acelaşi fel. ţinerea de minte a raului. tu nu vezi altceva deciU aur. 1. ura. urmează că nu în firea lucrurilor stâ pricina întristilrii. se tem de cele care nu sum cu adevăral de lemur. Vusilc eel Mure. Sf. sting iubirea. 34. ci dintr-o rea voinlă. Aşa cum nebunii nu văd lumea aşa cum este.Desciieri'it. Omilit ta loan. Talasie. Cuvintr deSp/V itevotnfri. Dacâ ea ar fi cu adevfiral prilej de supărare.go Starea delirantă se regăseşte de asemenea în altâ trăsjttura" patologicâ a arghirof'iliei: caracterul obsesiv1" şi aproape halucinam pe care îl capătă banii şi bogfiţiilc materiale în sufietui pe care ea îl stăpâneşte. LIII. Sfinţii Părinţi spun că iubirea de avuţii este rădăcina şi maica tuturor relelor. robii cu lolul de cugetarea la bani. Nil Sor. XL. Câci lot nebunie se cheama* şi a (e tenie de pierderea banilor. 2. 11. zămislind ast-fel roate patimile care se împotrivesc acesteia: nesimţirea. VI. loan Casian. Cotnenitirin In low XV. şi de aceea cad in deznadejde. Omilii tmpotriVa btyâfiei. Omilii la l ('oriiieni. tofi cei cure au suferit. Sf. arata ca omul arins de arghirofilie si de pleonexie ajunge să rfivneascil lucruri care nu există. mutându-se cu mintea Intr-O lume bântuitade fantasme. Un asemenea mod de gândire deformează cu lotul realitaiea înconjurâtoare. I: Omilii la I ('aiiiiti'ni. *Geie300itecap€t*t%55. le e frică de lucruri care adesea nici nu există şi fug din faţa unor umbre. 1 ' Cf. Ca şi nebunii. Căci lemcrea aceasia nu vine din fire. 6. certurile. „Peste tot în jurul răn. Isanc Sirol. lar dacfi o aceeaşi înrâmplare ne-fericită nu naşte în toţi oainenii aceeaşi mare supărnre. 2." Arghirofilia şi pleonexia.drasebireu paiimihr . Trebuie sâ ară- " Cf. 8. nu întrece orice răurate sufletul care boleste de bunăvoie de aceasra T*. 152.*1 Caractenil patologic al acestor palimi se vădeşre şi în mullele palimi/boli pe care le nasc in suflelul omului. vede peste lor aur şi argint".'M Astfel. " Ibidem. Aurul îţi bântuîe gândurile ziua. \şi'Z<imînh>ltr piiinâslireyti. LXIX. Regttta. încâr primeşre ca al doilea mime pe eel de slujire la idoli. Pesre (or. 4.ski.. 5. Mintea unor asemenea oameni e-ste bâniuita în permanenţâ de gundul la avuţii pe care |e au sau pe care vor să le dobândeasca. m mod analog. I. pe el ţi-l inchipuicştt. dc iisemenea. îi spune Sfântul Vasile cel Mare celui lacom de uverc. ci cum le-o arată minrea lor fulburara. Grigorie eel Mare. sufleriil rfiu. XXIII. Sf. 4. V. IJrada du/wvfttceascâ tUmanaiiuf. lonn Mosliu. şi visele noaptea.Ci SI loan Giuă de Aur. 156 . dezgustui. Am văzut câ ea naşte în suflet reama" şi întrisrarc.« n gâiulnriloi. Sf. Capete daptv dmg&tte. 1200." Sfânlul loan Gură de Aur. . loiui Damaschin. Sf. ci în reaua noastră cugerare". nuimfestdrile stfeittl in tare M pWQUC halite spiritual* mânleşti. VII. Sfantul Nichira Srilhatul se mrreaba: „Dacii această boală e un rău asa de mare.. aşa cum am arîttal. dar nu este aşa. duşmănia. VII. Sf. VII. Evagrie. A se vedeii. 10). I.

17. Sf. ^<>»<iiiilafrf?.102 disprcţuirea aproapelui. 10 Sf. slava deşartă şi necredinţa. III. XXXVII. I.'" man-dria. Cf. n Sf. ura şi dispreţuirea semenilor". ■ Cf. '" Sf. lăcomia n-are alia prîcină decât măndria. loan Gură de Aur. loan Casiun. Sfânlul Maxim învaţă că „trei sum pricinilc dragostei de bani: iu-birea de plăcere. VII. 45. loan Gura* de Aur. loan Scfuarul."11 înălţarea de sine. Cimvoilnri dukovtticeţtt. Tâlaihv la Psatmut 9. III. să arfltăm ce amime favorizează dez-voltarea arghirofîliei $i a pleonexiei.snu. loiin Casiiui.106 lar Sfântul loan Gură de Aur spune: „A voi să ai mai multe bunuri pămănleşti decâl allul este semn de răcire a iubirii. Qespre feciorie.105 In ineheiere. Capttc despre irezvie. 5. loan Casinn. Omitii la Facere. Omitii la I Corinteru. % Sf. Tâtcuire la Psalmul 9. IX. ' Capetedespre dmgoste. Sf. Aşezămintelr mihiasiiivsfi. 7 "" Idem. 8. tor rit. Sf. ' Ibidem. aroganţa. Omitii la / Corintcm. S.XV\iL3. Despre xuflet. 4. w Cf.'1'' slava deşartă. Nichita Stilhiitul. I. 5.'7 dar şi lenea.10' nesupunerea. Capeie despre trez\'ie* 59. I I . 11. 1 Sf. Scatto. 21.107 * Cf. Sf Grigorie eel Mure. 157 . IV. Grigorie de Nyssn. loan Gură de Aur.10 obrăznicia. Cea mai rea dintre acestea este necredinţa". lsihie Sinaitul. Isihie Sinairul. XVI. V. Cometiumu la low XXXI. SI". I I . Sf. 59. XXIII.100 şi cele care vin împreună cu aceslea donă din urmă: rndrazneala.Aighirufilia şi pUumesia lăm că mai nasie mânia'" şi felurite forme de violenţă. \oiwGw5de Aw. "" Ibidem. Omitii to Isaia. micuire la Psalmtd 9.

1Q). Ea nu line deci de natura primordială şi fundamenuilă a omului. nu Mint rele. Cf.1 Totuşi. să se întristeze de pierderea curâţiei sale de la Vnceput. Sf. Sf. su-şi plângâ păcatele. dur care.6 Tristeţea fa Rai. ' Cf. Sf.* şi care este o stare de pocăinţa\ de doliu duhovnicesc (nfeuQo^). Exisiâ. 7. N 561. Oniilii (a xlatui.) îniristarea (o pol preface) in pocainla care aduce îndreplarea de pe urma pacatului din timpul de aici'". este." Cea de-a doua forma de tristeţe. XXIX. 593B.) le folosesc spre câştigarea bunurilor ceresti. produsâ prin reaua întrebuinţare a 1 Cf. Sf. Nichilu Stithatul. Tftttai ăespre ţtţtruparea Cuvântutui.' TrLsleţea. dar poale sluji drepi lemei al unei virtuţi: „intristarea cea dupfl Dumnezeu" (2 Cor. care face parle dinire acesle aiecte nuiurale. Catekete. * Sf. I. 4 Cf. 596A. De piJdă (. Apoftegrne. să sufere din pricina depărtării de Dumnezeu. care face obieclul studiului de faţă. III).. Sf. Maxim Măiiinisiiorul. Râspunsuri câtre Talasie. o boalâ a sufletului. 1. cu toate că sum marairii ale caderii sale din starea de desăvârşire initial.). şi anume când (. 215-234. tristeţea nu este ipso facto o patimă rea şi nu este nici strâinn de firea omului. N 561. Isihic Sinuilul. Ctie . 2.rt Cea dinlâi intrîi în rândul celor numiie de Sfinţii Părinţi „afecte lîreşti şi neprihâjute"/ adică stări care au apărut in Urea omenească în urmn pficatului originar.Sf. două forme de tristeţe. . omul nu cunoştea iristeţea (X-OJTTţ). Sfântul Maxim scrie: „In cei ce se stfaduiesc. Talasie. intr-adev. de strapuiigere a inimii (KOTdtwjfcit.. Capete despre treMe.."!. Omi/ii diihovmi. I. 111.269A.i'şii (Col. *Ihitktn. I. $i afectele devin bune.100 de captU. Apoflegme. Simeon Noul Tcolog.7 care-l face pe om să se mâhneasca pent™ slarea decăzută in care se alia. I. dimpotrivă. Astfel. 58. loan Diunaschin. Rchpiuisuri vtiliv Talasie.592D.. 20. 269B. . ' Cf Apqflegrtie. Aceastf vinute îi este absolut necesară omului câ/ui peniru a regăai calea spre împârâţie şi a redobândi in Hristos starea paradisiacă.. PG 90. XXVIII. 60. 2. 136. Macarie Egipteiuiul. nu numai că este . care ajunge la desăvârşire in dam I lacrimilor. PG 90. 269A. Maxim M&turisitonil. Sf.1 Aceasta a apărut in urma păcalului adamic* şi este legată de slarea de cădere în care se afla omul. Aianasic eel Marc. ' Cf. Maxim Mamuisitorul.lr. o pat imă. PG 90. N 561. Răspunsuri cat re. Sf.neprihanita". Dagnmtica. I St loan Gunl de Aur. . cu loate cil este o urmare a greşelii lui Adam. XI. PG 90. " Rwpwimri cutrv Takisie.

I5X .

Sf. 58. 11 Ibidem. 6-7. UK 13. Ibidem. arătând că: „Nu nenorocirea. I. ci păcatul pe care-l facem trebuic să nc întristeze. 6-7. ajunge să fie folositâ anapoda in chip lipsii dc raţiune.Tristerea tristeţii pomenite maî sus. loan Casian.M Putinţa omului de a se intrista nu numai că nu este folosită aşa cum a voil Dumnezeu atunci când i-a daniil-o. tristeţea (Xfenri) apare ca o stare de suflet caracterizata prin lipsă de îndrăzneaiă." Aşa spune Sf'ân-tul loan Gurâ de Aur. in mod csenţial legala de concupiscenţă şi dc mânîe. se întristează din pricina unor lucruri pentru care nu mcrită sa te muhneşti. apare din cauza neîmplinirii dorinţe10 1 Cf.aşacum ar trebui să facă neîncetal . iiivdfdturi de suflet fohsitwire. hivăţătuii. fiind. 1s Cr. pentru a se îndeparta de păcat. 592D: 593B. IX. III. dar este întotdeauna o reacţie patologică a facullăţii irascibile sau a celei poftitoare a sufletului. :| Avva Doiotci. tristeţea devine „o patimă tot atal de grea şi supărătoare ca mânia şi cautarea plăcerii. cade in deznâ-dejde'\i: Astfcl. dimpotrivă. in mod paradoxal. dacă ne gândim la meiiirea ei firească -. loan Onră de Aur. ci. deci. Aseztimintele tiuhulsti resit. 13. „Uneori tristeţea. anormală. 14. V. sau penlru că a suferit ceva neplâcut de la oameni. Kâspnwuri nine Tafosie. V. deznădejde.. Cat» Stuxiunc Ascend. s Ibidem. omul o foloseşte penlru a deplânge pierderea bu-nurilor inaieriale..penlni slarea de decădere. în loc de a se folosi de întristare pentru a-şi plânge pâcatele şi a se mâhni pentru înstrăinarea sa de Dumnezeu şi pentru pierde-rea bunurilor duhovnicesli. " Avva Dorolci. in slujba păcatului.. Ibidem. intrând asifel.1* apăşare a inimiy5 disperare dure-roasă. care este cu adevaral o stare vrednică de plans.17 strâmtorare.|f' greutate şi du-rere psihică. E] dn tristeţii o folosinţA contrară firii. pe de alta parte. mA. PC 90.10 el se întristează pentru cS n-a putut să-şi împlinească vreo dorinţă sau sa guste vreo plăcere. scrie Evagrie. M Sf. Dar omul a schimbul rânduiala şi nu face ceea ce tre-buie la timpul cuvcnit: face mulţime de păeate şi nu se îndurereazâ din prici-na lor» dar de îndală ce i se întâmplă ceva cat de cat neplăcut. iar. şi aduce aceleaşi roade rele dacă nu ştim sîi ne folosim de ca potrivit ratiunii şi în chip prevazăior". Cat re StoghirU Aseeiul.20 însoţită eel mai adesea de nelinişte şi chiar de spaijiiă.11 Această stare poate avea multe cauze. Sf. ' Bftte dc la sine înţelcs cit nu puneni in aceastîi categoric iristeţea resimliia* tie orti peniru nenQrocirilc cure i se îniâmplâ aproapelui.1* slăbiciune. 159 . w Ibidem. ca să-şi roanifeste alipireade aceastfi lume. care esle o forma1 dc coinputirnire.1 In această patimă omul vădeşte un îndoit comportament patologic: pe de o parte el nu se înlristează . 596A. sau a amându-rora împreună. In alaiii de ceea ce arată cuvăntul în sine. Maxim Măiturisiionil. de păcal şi dc boală în care se aflâ.

? şi spune că „nu se poate respinge un astfel de vrăjmaş dacă" avem vreo înclinare pă-timaşă pentni vreun lucru pământesc". alteori ea urmează mânici". 592D.3* Sfâniul Maxim Mărturisitorul3" şi Sfântul Talasie11' definesc trisieţea în acelaşi fel. iar eel ce e împatimit de ceva dintre cele văzute încă n-a scăpat de întristare. PG 90.ja naştere când ni s-a z&lSrnicit o dorinţă".23 Sfântul loan Casian spune şi el că tristeţea vine atunci când „cineva a văzut spulberată speranţa ce-şi făurise în minte". 19. 593A. Despn cele opt duhuti a//1 rtiutafii. I I. IX.. 1156D. 1. PG 79. 19. 3. Am văzut deja că Sfantul Maxim subliniază faptul cil plficerea simţurilor esie în mod incvitabil urmată de durere.17 Placerea fiind legată de dorinţă. S Tratatutpractic. ('onvorfiiri duhovrticeţti.*1 Fiind efectul neîmplinirii dorinţei cam ale (în scnsul larg al acestui ter-men) şi al plăcerii care este legată de ea. în acelaşi sens: „Cel care nu dispreţuieşte toate cele pamânteşti (. De aceea e] spune că tristeţea este „sfârşitul plăcefii trupeşti"." Avva Dorotei spune şi el... I) Cel mai adesea trisleţea este provocatâ de lipsa împlinirii uneia sau mai multor dorinţe.. care eel mai adesea este de natura psihica.2^ Şi pentru că „dorinţa e începutul oricărei patimi"*' fiecare palimă poate întotdeauna naşte tristeţe. '2 Cf. Oespre cele opt duhuti ale râuttlţii. II56D "" Aşezănusitele mâniistîresti. 4.. penlru că toate patimile implicit pofta. '" Despre dmgoste. ? Despre cele apt liulmri ale rdnttiţii.. f|6ovf>c). 58. inanife. PC 79." Tot el spune încă: „Dacâ cineva socoteşte că nu simte nici o împătimire faţâ de ■ Tratatitl practic.sttiiile si fetal in care se produc balile Spiritual* lor (oxfeprpit KDV feniOuiucov).Descrierea. 11. 10. s Răspurvniri către Talasie. spune lot Evagrie. "• ttetspuimm către Ttikme. 58. luănd forma tristcţii. 11. n. vom examina In delaliu aceste diferile etiologii ale tristefii. De aceea. V.24 şi că un soi de tristeţe . fie prezenle. „Tristeţea apare din lipsa unei plăceri trupeşti". înf'rănare. 11-12. -** Evagrie.>J lar Sfantul loan Scararul arată că „eel care a urât lumca a scăpat de întristare. M Setutnfe. fie viiroare". 11. tristeţea vădeşte că cel atins de ea esle alipil de bunurile acestei lumi.32 Dar ea poate apărea în suflet şi prin lucrarea directă a diavolilor sau chiar făra vreun motiv vădil în conlinuare. PG 90. "Scam. puiem spune şi că „tris-teţea este lipsa unei plăceri (<rcfepT|cric. 75. ' TrataSulpractic. Evagrie subliniază faptul că ea esle legatâ de toate patimile. iar nu fizică. Căci cum nu se va întrista de lipsa a ceea ce iubeşte ?".) nu poate scapa de tristeţe". eel care are „înclinare pătimaşă pentru vreun lucru pământesc" este adesea supus tristeţii. I fin . a Ibidem. arată Evagrie.

'* Cf. Sf. PG 79." De aceea întălniin adesca tristeţea născută din pierdcrea vreunui bun material" sail din orice pagubă de acelasi fel. Ctmvorlriri tluhovnweşli.!M: t i ' n i .y relele care i se pot întâmpla.47 In afara de ţinerea de minte a răului. Sf. VII.. VII. d Capet* desprr dmgoste. unul ca acesta se înşală cu desăvârşire". V. ' Drxpr* eete opt dulutri ale niuidfii. de un sentiment de frustrare privind întreagn . i . V. dimpotrivă. în cel asupra căruia s-a pornil. poate naşte rristeţea: fie din pricina gândului la toate cele ce-i pot pune viaţa şi plăcerea în primejdic. PG 79. Capete despre dmgoste. Prin urmare. tristeţea este legată şi de alle sentimente. " Ibidem: V. Evagrie spune: „tristeţea urmează mâniei". Isaac Sirul. fiind astfel legată dechenodoxie. Sf. ea poate sa fie legaliS de o in-salisfacţie de ordin general. Evagrie. III. Onnlii to staiui.43 s. 1. 12. Sf. de asemenea. vădind astfel faptul ca nu sunt împlinite dorinţele profundc şi fiin-damenlale ale persoanei.? . neimplinită. Oesprtfeciorii: III. I. fie chiar din pricina necazurilor de lot fclul: boală.i HIi f . Sf. într-adevăr. loan Gură de Aur. II56B. Cf. '" Cf. 4. " Ibidem. Dexpre cele opl dulutri ale muîăfn.'" Trisleţea poate fi trezită. nedând alte precizări. 17 Coiivoiimi didiovnîceşti. Muxim Mnrturisiloml. "' Cf. de asemenca. Giigorie dc Nyssa. legate de un lucru anume.4" moartea. 25. Omilii ta statui." Alipirea pălimaşă a omului de viaţa pămfintească şi de cele din ea care-i satisfac palimile. pentru că n-a izbucnit pe măsura supărării sau pentru că n-a trezit. 13. Cf. 8 Sf loan Gurâ dc Am.n 161 . naste tristeţea". . 4. 2) O a doua cauză a tristeţii este mania. loan Casian. Ttalattdpracth. 10. 11.Tristeţea vrcun lucru. Cf. Uneori omul se întristează pentru că mania sa a fost necuvenit de mare în raport cu ceea ce a generat-o sau.44 La fel scrie Sfântul Maxim: „întristarea (supărarea) este împletită cu amintirea nlului.in morale ale altuia. cănd mintea va oglindi laţa fratelui cu suparare. II58B Cf. 96. IX. V. explică el. 11. 91. 4. 16. Ibidem. Astfel.45 Sfântul loan Casian. spune şi el că „tristeţea este une-ori urmarea unei mânii anterioare". vădit este că-şi aminleşte rîUil de la el".4t' şi mai spune că existil un soi de tristeţe care „ia naştere când încetează mânia". I.4" Ea poate fi cauzaia de lipsa onorurilor din partea lumii. 89. "' Afezfiniinlfle mâtuisiirrşti. dar inima lui e întristată pentru lipsa lui. III. de supărarea pe aproapele şi dorinţa de a se răzbuna pe el. 3: 9. i i n şi faptul ca nu loldeauna tristeţea este provocată de neîmplinirea unei anume dorinţe. 11. reacţia pe care o aştepta. chiar dacă ea nu ştie limpede care sunt acestea. t'm-hitf despre nevoinfâ. „mânia este o dorinţă de răzbunare care. Trataltd pructic. de pizma faţă de bunurile materiale ■ .

de redobândire a sigu-ranţei de sine şi de înălţarc în ochii proprii şi în ochii celuilalt." Sfântul loan Gum de Aur.miinfhtireştt. cum este legatâ de ele şi mania din care se naştc ea uneori. deci.. în acest caz. Tot el. II. chiar fara să existe vreun motiv care să ne pricimiiascâ această cădere. Avva Dorotei. întunecând-o. „Câteodată însa. spune ca există o tristeţe. ne mâhnim". Drxpre cei cv cred ca se îmtrepleaza din tapir. dar mi pcntru că n-ar avea ta modul absolut nici o cauză. suntem apăsaţi de o neaşteptată tristeţe". Şi aflându-ţi sufletul lipsit de acestea. dezvoltarea şi menţinerea oricărei forme de tristeţe. chiar făra să extste vreun motiv care să ne pricinuiasca această cfidere (. pe care o vom examina în capitolul urm. ' IbitU-m. îl loveşte. hivaţtititri de suflvi folomoare. 4} Trebuie ştiut că demonii au un rol important în naşterea. 3) Uneori tristeţea apare ca nemotivata. Cf. fără noimă". Dagmafica. " Afezăniiineit' inâwislîwşli. dc care se lcagă cel mai adesea tris-telea. iai mânia care naste tristeţea exprima" adesea voinţa de reafirmare a eului. 698. din îmboldirea vicleanultii vrăjmaş suntem apăsaţi de o neaştcptată tristeţe". 180. l.. Seiitinfe. deosebirea dintre ea şi akedie. pemm câ nu este. aceasta* patimă vădeşte iubire de sine şi esle. care crede că nu este apreciat la justa sa va-loare. facern aceasta pentru c. IX.^ El scrie aşa: „Diavolul este eel care îţi învăluieşte mintea cu aceastâ* neagră tristeţe. Srrisori. Avva Dorotei. Stagirie. este greu de stabilit. 4.4y Ţinerea de minte a răului suferit.ltor. ': Aşf?thmiiSi-k. II. II. " IhitlemAX. 4. subliniazâ în repetate rânduri rolul influenţei demonice.). V. Astfel. 162 . IX. vorbind despre starea sufleteasca a prietenului său. Cf.4* fn aproape toale aceste situaţii. este de alifel un resentiment al mândriei rănite.Dtrscrierea.6-7..1 nu esţe direct legalâ de o acţiune anume a persoanei atinse de ea. M In acest soi de tristeţe. legată de slava deşartă şi de mândrie. 16. dar mai ales a acesteia din Lirmă. Marcu Ascetul. arată Sfânrul loan GftSjan. DacS spunem desprc ea că este nemolivaiă. iristeţea este expresia sentimentului de eşec sau de neputinţa\ care-I cuprinde pe om în încercarea nereuşită de a-şi recâştiga onoarea pierdută.l I. 1. umplându-l de răttî". * Cf. Sfinţii Parinţi spun că eel mai adesea ea apare în sutletul omului prin lucrarea demonilor. ^QStreSlaşhirîeAscetul. efectul neîmplinirii unei dorinţe sau efect al mâniei. care se manifesta ca o „dureroasă disperare. Sf. manifeslările şijetuf în curv se frotliu bolife sfiri!ua/e Tristeţea poale fi generate şi de o jignire sau de ceea ce omul crede că a fast o jignire: „fund nedreptăţiţi sau socotind că am fi nedreptăţiţi. precum cele-lalte. copleşît de o putemica tristeţe. Tristeţea vădeşte reacţia unui ego frusirat în dorinţa afirmării de sine — skuaţie în care aceasta" a doua cauză a iristeţii apare ca înrudilă cu cea Uintâi -. 3. şi tot el se luptă sa ia de la tine once gând bun care te-ar putea linişti şi întari. puţin mai sus.. Varsiinufie şi loan. Sfântul loan Casian arată ca „uneori însă.

" Şi putem afirma şi conlrariul: orice stare de tristete rea 8 sufletului este intotdeauna semn al lu-crarii diavoleşti. „Gândurile de la draci sunt rulbti-rate şi pline de întristare". Simeon Noul Teolog. „Bucuriile ca şi întristările . tristeţea se află în suf'let înainte de a interveni direct diavolul. I. v CI'. 13. '? thmluluswtui. 3. Cf. V. spune Sfânlul Varsanufie. 163 . inima noastra* va fi întot-deauna mullumirâ. Iar daca* bolile trupeşti tin de firea noastră.. Dacă ucestea sunt puse in chip înţelept in buna rânduială. unul dintre efectele imediale ale lucrării diavoJeşti este locmai apariţia in suflet a unei stări de întristare. 72. ei nu pot să facă aceasta decât dacă afla" in suflet teren prielnic şi numai folosindu-se de pariiciparea . Adesea.Cf. acestea din urmă nu atarna decât de voinţa noastra (si ne putem feri de ele)". III." Chiar şi atunci când diavolii sunt cei care trezesc sau menţin starile de iiisteţe. «ca să nu fie copleşit de prea nuilta întristare» (2 Cor.mai mult sau mai ptiţin conştientă . nu ele sunt adevărata ei pricing ci doar simple prilejuri de manifestare. . cSci ea poate aduce chiar moaiteu omului. Sf. de aceea Apostolul Pave] îi îndeanma pe Corinleni să-l ierte pe cel ce a greşit. mai precis in atitudinea lui faţă de cele ce îi vin din afarfi.1"1 Ade-sen. 433. Tot astfel se întâmpla şi cu bolile sufletului. bolile trupului au drept cauză mai curimd vreo tulburare lăuntrică decâl starea rea a vremii sau altă înrâurire din afară. „Căci am auzit că cele ce se fac cu tulburare şi intristare. 7)".TtiXlefeo De altfel. XXVI.nu tin alat de firea lucrurilor. II. Stagirie: „Nu demonul este pricinuitorul tristeţii neguroase care te-a cuprins. Cefo 225 de mi'fir teologice şi practice. spune marele Bătrân/0 Cu loale ofi adesea eveniinentele exterioare suscita şi motivează tristeţea. loan Scărarul. 72. 2.A Ibidem.scrie Sfâniul loan Gura de Aur . cat vin din propriile noastre Ştări sufleteşti. Scara.*° a Scrisari dultovniceţti. 124. în realitate. Izvorul ei se află in sufletul omului. I. iar împre-jurările şi relele înseşi care i se întampiri nu-i pot servi drept scuză înte-meiatâ. sunt ale dracilor". Nil Soiski. Omul este deci eel răspunzător de tristeţea de care se lasă cuprins.)*' care este una dintre manifestările ei cele mai grave.2 " Oilre Stag/line Asretul. Sf. De aceea Sfântul loan Gură de Aur îi spune prietenului său. 70. ttttgulo. LXXVIII. trcbuii' sâ subliniem că. Patima triste|ii poate lua forma extrema a deznădejdii (antyvoitnc. Sf. ci chiar tristeţea ta il ajută să-ţi strecoare în sut'let aceste cugete rele". ca şi faţă de sine însuşi.. el nefa-Când allceva decât să se folosească de aceasta stare ca sil sporeascâ patima. „O prea mare întristare este toarte primejdîoasă. spune Sfântul loan Gură de Aur. 1.a voinţei omului. '" Otmliila IIHI'I. 1.

EI lasă astfel câmp tiber lucrării diavolului. scrie Sfântul Apostol Pavel (2 Cor. 10). şi prin uceasta taie legatura cu El. I şi 2. spu-ne Sfantul loan Gură de Aur. 60. ": Cf. Pricina de moartc spirituals. '' <'Otntrtiariu h lov.uneori chiar . savărşind cu nesaţ toate faptele necurăţiei" (Efes. decât atunci când ne deznădăjduim din pricina păcatelor". Sf. ci le aduce însăşi întristmea ta. Sf.Desvrierea. XXXI. I. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune ca asemenea oameni „petrec în nesimţire şi s-au dedat pe sine desfrânării. 45. 135. dă naştere celor mai mari rele (. el se bucury mai puţin când păcfitiiim. crezând cîi ele sunt un leac pentru starea tin cea rea. II. 1).) Sub apăsarea deznadăjduirii. numifimttitih fi felul tn cat-e să /irodnr botile Spiritual* Diavolul joaca un rol deosebit de important în căderea omului în deznă-dejde. care martin iseşte ca esie harţuit de ideea sinuciderii şi se atlă pc punctul de a o pune în t'nplă (cf. Da. Nil SoiskL RegitJa. el îşi pune în gând să se omoare şi ajunge chiar s-o faeS. Pentru a explica această situaţic.in Gmă cle Aur.V. fără să fie chinuiţi de diavoli. Sfântul Grigorie eel Mare. oamenii pe ei in-şişi trebuie să se învinuiască pentru pierzania lor. deznadejdca ÎI duce pe om şi la moartea trupească. Căci „întrislarea lumii aduce moartc". M Vetlem aceasta la Stagitic.66 " IhniUi despre podiiiiţâ.w Sub efectul dez-nădejdii . Cdlre SinghiHe Ascelid. numai ca să scape de el© < „O mare întristare. Chiar şi atunci când este văditft lucrarea duhului râu în ei. I. nu are altă armă mai de temui tmpotriva noas-tră ca deznădejdea.. dar insistă asupra responsabiliiaţii omului: „Aceste gân-duri aducatoare de moarte... de aceea. Cele 300 de capeW.il unei simple întristări omul ajunge sa se dedea patimilor celor mai distrugătoare. Isihie Sinaitul. şi prin ea poate provoca în suflet adevărate catastrofe. Se ştie doar că mulţi oameni. I. din pricina unor puternice suferinţe voiesc in chip nebunesc să-şi ia viaţa. că s-au lăsat inrobiţi şi doborăţi de supărare". ajuns in-tr-o asemenea stare. piietenul Sfanluhii lo. * Ihidem. spune că din întristare „vine rătăcirea minţii în cele 43 neîngăduite". fie şi numai pentru faptul că îl fac pentiii o clipă să uite de starea în care se află. având în minte aceste cuvinte. ii scrie el lui Stagirie. împingându-l la sinucidere. 19). Sfântul loan Gura de Aur arată ca in acest caz poate fi vorba şi de o lucrare diavolească. deznădejdea ta mai mult decât duhul rău le aduce în suflet şi poate că ea este singura lor pricină. Nichita Scithatnl. 7. |.''1 înir-adevăr. 164 . nenorociţii de ei îsi pun laţul de gât sau îşi îm-planla un cuţit în piept sau se aruncă în apă sau in alt chip se dau morţii. omul îşi pierde cu totul nădejdea în Dumnezeu. nu vi n numai de la diavol. pre-dându-se puterii lui şi sortindu-se mortii spirituale. 65 Căite StaghM* Ascetul II. chiar fara* ajutonil diavolului. . nemaiaşteptând nimic de la viaţâ. 4. 2. CopeU drsprr trezvir.Demonul.

XVII. A$ezâminteU> nu'uuistireşii. 21).). îl face pe om să* se comports ca unul ieşil din minţi (. IX. loan Casian. 45. Sfânuil lomi Gură de Aur nu se fereşte să spună că „o mare trisleţe este mai vătămătoare pcnmi noi decat loviiurile vrăjmaşului". foe. Isaac Sirul.acesi soi cle hoaliT). De uscmeneu.71 Efectele patologice ale tristeţii sunt devastaloare. zguduie din temelii şi ne cufundă în grca deznădejde (iabefactat el deprimit) mintea". 21. ea este o boală a sufletului care cere multă puteie şi curaj pentru a i tc fmpotrivi şi penti-u a izgoni răul pe care-l aduce". 1). " Sl'. LXXVI1I. spune c3 este „plinâ de nebunie" ~° lar Sfântul loan Casian constată că . I I . 12. sau prin diferite ocazii neastcpiaie. v Sf.. facându-1 pe om morocănos.Mare este stăpânirea tristeţii. o plagă a sufletului (OmHii fn sttum." rău. I. „dupii ce a pierdul orice judecata sănâtoasă.Trisiefea Pentro toate aceste motive. 1. II58C. I. Sinclitichia. tristeţea este privită de Sfmţii PSrinţi ca o boală a sufletului''' de o mare gravitate şi cu efecte putemice. nel vizibilă atunci când este vorba despre deznădejde. Despre erffe "/'/ dnhuti uie i. ibidem.*dac£i printr-un asali întâmplălor.*0 !n felul acesta. seria alfnbelică. Sfâma Sinclitichia.'*' . 2. 19. I. il doboară şî-1 prăbuseşte într-o disperare dureroasă". Cu atăt mai mull este aşa cânU e vorba despre deznădejde.1 Cf. Astfel în Cartea lui Isus Sirah stă scris că „pe mulţi i-a omorât întristarea" (Sir. * Ibidem. I. 14. Aşvzâtmntt'ie mânâstirejti. iar pacea inimii i s-a rulburat. 3. 11. I (. relaţiilc omului cu seme-nii săi sunt profund tulburate/1 Cf. Despre vete opt dtthnri >ilt' iiiwiiţii.iiiuiui.. ( 'ritrr Stagftirie Asceml. u Regttla. Giigorie eel Mare.Teodor cei CdzW. tristeţea a avut putinţa să pună stăpânire pe sufleiul nostru. Cf. încă de la primele ei manifestSri patima tristeţii produce atitudini pălimaşe.1 -71 Câor Staghirti Astviui.72 Nu numai că „întristarea esle o stavilăîn calea binelui". aiunci. CiunenUinu la lev. III. cil. cl spune că ea tsie o tnnii." ea şi aduce în suflei mulţime de rele. 105 fl .'' Sfinţii Parinţi prezintS adesea această palimft ca pe o fonnă de nebunie. ('oin. 30. PG79. Sf. 4. Sf. II58B. CâtovStaghirfe Ascetui.™ pizmaş. 1. loan Casian. Sf. IX. loan Casian.. Omilii in iiatui. '' Aşez&ninlek inânăitireşft. Sfântul Nil Sorski o numeşte .7'' lipsil de răbdare. Sf.77 plin de amarăciune. '* Evagiiric. Sf.76 ranchiunos. " QtmUi In low. XXXI. Evagrie.74 Pe lângă fapiul cft naşte deznădejdea şi relele ei urmîtri daca este lăsata sîî se dezvolle. spune Sfâniul loan Gură de Aur. i: ibidem. '" Apuffffiiitf. lo»n Guru de Aur. Cwlme(Uxprenewinţă. vorbind despre „tristeţea care vine de la vrăjmas".. I. V.. loun Giiră de Am. VI.j-ădăcina tuluror răutâţilor". ' St. IX. * IbUbm. loiin Gura" <\c Aut.

16'» yl . Idem.. Despre cele opt duhtiri ale rrliiiiifii. este prill ea cu tolul lipsil de putere. I(î. Evagrie. IX. 56. 9. Coin' iiumahi.*6 paralizându-i orice lucrare. Cf. 11. îl face să piarda rodul eforturilor sale ascetice. V. "J SI" Isaac Si ml.. Cuvântul 26. v. Despre ceie opt duhtiri ate niuu'ifii. Sf. tulburându-i pulerea de judecată. V. Scam.M Omul. Comentariu fa low XXXI. M'.Sorski.*'' Cf. Cuprinsul pe scurt."7 Mai ales acesi din urmă efecl este deosebii de grav. Sf Nil Sorski. 45. '' Cf.1" las. Asezamintrle mibiastiresti. Regtifa. Ret>ufa. I I. Nil . 11. Sf Origorie eel Mare. Cf.yti. Ctivinte despre iwvoiitţtl. ] 2. tristeţea into-neca suflelul"3 şi orbeşie mintca..*1 Unul dintre efectele ei specifice esle ingreunarea sufletului. " Evagrie.isitin. Sf loan Scărarul. '' Sf. loan C. 8. " Cf. Cvffvorbiri dttfwvnit c.scrierea. „răpindu-i rugăciuneu'V mai ales atUnci când tristeţea urmează făptuirii păcatului. Sfilntul loan Scaranil. Scant. nuimfestorile ft fehil hi care se prmlitc holile spiriluale Să mai notăm faptul că. V. devine delasator. asemcnea tuturor celorlalte patimi.De. 9. penlru că-I lipseşte pe om de dinamismul necesar in lucrarea celor duhovniceşti.

I. 71. astfel încât pe omul aflat sub stăpânirea acestei patimi nu-l rnai interesează nimic. Henna. Sf. desigur. Cuvânl ascetic în o xutade capete. Scam.. prin care el este adesea redat. Qmtentariu h l&v. Convorhiri duhoxmiceşti. 58. V. J Cf. Sf. gaseşte toate lucmrile lipsitc de sens şi f3ră rost şi nu mai aşteaptâ nimic de la viaţă. 66. Sf.2 Tradiţja răsăriteană însa* face deoscbire între ele. I. 8 Cf St Simeon Noul Teolog. 'Cf Sf. 4 Cf.13 Akedia îl face pe om nestatornic cu sufletul şi cu trupul. Sf. 7 Cf. greu de tradus în limbile moderne în chip simplu şi complet în acelaşi timp. dar alături de acestea ea mai cuprinde şi lehamite. loan Scăranil. silă. Aseziintinteti' rnânmtiresli. 19 (11). somnolenţă7 . 66. loan Casian. I." Existâ în akedie un sentiment de insatisfacţie vagă şi generalâ. . ' Cf Sf loan Casinn.. urât. Maxim Mărturisitonil. Aşezâiitinteiemânthtireşti.X. Indeosebi cănd este singur. I. Akedia corespunde. XIII. al cărei inspirator este Sfânlul Grigore eel Mare. 133). Sf. Paladie. lipsă de grijă. Sf. I. loan Casian. 16. Atanasie eel Mare. Sf. 3. Convorhiri duhovniietii. 13 Cf. Capeie tlespre dmgoste. Ie pune laolaltâ. Arsenic Epistole. Simeon Noul Teolog. I I. nu exprima" decăt o parte din realitatea complexă desemnată de această noţiune. Sf. amorţeală. "Cf. încăt rradiţia asce-tică apuseană. : Cf.. XXXI. 67. 16. Sf. 85. ' în afariî de Evagric şi Sf. XIII.. Grigore eel Mare.. loan . Scant. ' CI. Seam. Cnvitite dexpre rievoinfă. 8. Col-ImanNorton. '' Cf Sf. SE Simeon Noul Teolog. 73. 19.10 ca şi a sufletului. unei anumite stări de lene4 şi unui soi de pliclis. V.7 Akedia Akedia (AKT]6la) se înrudesle cu tristeţea' atât de mull. Vedenia 111. 6. îngreunarea trupului.'' toropeala. a se vedea şi: Sf. I. XHI.akedia împingându-l pe om la somnH fară ca el să fie cu adevărat obosit9 -.Scilmnil.3 Termenul &xr|8lo: a fost preluat în latinâ* sub foi-ma acedia. loan Scăranil. trece de la un lucru la altul. Convorbiri dulxovmitsti. Ce/e 225 de capete. Diadoh al Foticeei. Cete 225 de capete.. Cwtvoiinri duhovnicesti. C 't-tf 225 de capete teologice si practice. Sf. loiin Ciisian. Cuvintele „lene" sau „plictis". l'âsiontl. 16. moleşeakV descurajare. socotindu-le una şi aceeaşi patimâ. X. Vitiţa SJSiUuhii Antonie. lâncezea-lă. Sf. Isaac Sirul.V'.n Minlea. privindu-le la două patimi distincte. Viaţa Sjibitu/ui loan Gnrti de Attr (în fe ed. 5 şi I. V. loan Gură de Aur. incapa-bilă de a se fixa. loan Casian. p. 36.

167 .

de iiscmcneu.2<3). care. V.liescrierea.2"1 Demonul akediei atacă mai ales pe cei dedicaţi vieţuirii duhovniceşti. Cf.1'' Se poate întămpla ca akedja sâ nască în sufletul stiîpânit de ea tin mare dez-gust faţă de locul unde şade. Tnxlatul practic. cu toiul necesare. Afezămintete mănâstitr$ti. Evagric. loan Casian.37 Ea îl face pe monah „lene> şi neinslare de nici o muncâ '* Cf. patima împingându-1 să iasă14 şi să colinde prin alte locuri. mai ales de munca sa. 2 (3).. Sf. şi în realilaie. Toate aceste stări legate de akedic sum însoţile de neliiiişte. 15 Ac. loan Casian.. sa-1 facă pe om să fugă de llicrurile pe care le are de împlinil. obiecliv vorbind. 16.easla se poate face şî cu închipuirca. ea tl împinge pe om să caute cu orice preţ înlâlnirea cu cei-lalţi. să le tulbure liniştea şi nemişcarea care o înlesnesc.'^ Relaviilc sale cu oamenii sunt cel mai adesea uşuratîce. 3. Arsenic Epistole. crede el. A sc ve-dcn. 57. * Cf. de care îl face să fle nemulţumitr' împingându-l să caule alte aclivităţi. dar. ('onvarbiri iluhoi'wccşti. X. 5. ' Rvagrie. -' Svartt. că în allă paite i-ar fi mai bine. 26.2(\). loan Casian. o sc&rbă faţă Ue fagăduinţa câlugărească". să le împiedice în orice chip lucrarea pe care o cere o asemenea viaţă şi mai ales să-i depărteze de la pravilă şi de la stăruinţa în nevoinţa ascetics. Convot-biri iluhovniceşti.. Aşezonnntelt* mâmstireşiL X. el le resimte ca atare. Simeon Noul Teolog. Sf. ftl încearcă săi înloarcă din cflile Duhului. Convorbhi ttuhovmceşii.'° Accste întâlniri nu-i sunt. Adesea ajunge hoinar. Sf. VI. care.yi'ză'tumHe m<in<htiiYşti. Sf. alături de sila de toate. 12. ar fi mai interesanţe şi l-ar face fericit. inanifestarile fifelul in vare . ' Cf. 2t Cf Sf loan Sciuurul. Ctmvorhiri tluhmnUesti. râtăcind din loc în loc. 11 Cf. X. V.X. Aşt&ămintele mwu'isiirrşti.<* l 6ft. 2 (2).n In general." Akedia poaie. Â Sft loan Casian o defineşle în mai multc rândurt ca Jtn'diuni viute $iv$ tmxietos cordii" (Aşeztbnintete mânâstireftit V. 2). X. I I.vf prtnlttc bolile spiriluale omul mi mai poate suferi să atea in locul m care se află. 6. V. XXIV. 71. Canvorbiri duhtwniccjti* V.20 îi oferă molive ca să fie nemulţumil de el şi-1 face sâ creadă. Antirclicul. 16. '' Idem. V. XIII. Aseztimhtfeie mânâstimy«. de asemenea. I. în mod iluzoriu. undc ar pulea găsi mai tişor cele de trebuinţă". " fbtâan. o moleşeala a minţii în nevoinlâ. X. 2. 33. înlreţinute prin vorbărie deşartă'\ născuifl dinir-o curiozitate fară rost. VI. " Ibidem.*1 „îl face să lânjească dupâ* alte locuri.X. lârâi de paiimă. Anlirericul. 0 Idem. !1 L68 . l. A.''' Astfel. Sf. y Ibidem. Tmtatul pmctic. Asffzăimntetf niâ>uhiir*şti. conslituie o caracterislică fundamentals a acesiei patimi. căutând pretexle „bune" pentrn a le îndrep^ titţi. 12. Sf. Cf. loan Casian. 16. CeU 225 de capete. Sfantul loan Scărarul o prezintă ca pe o „lâncezeală a sufktului.

26..h ccpete. Isaac Sinil. 57. împingandu-1 pe monah la somn: „Când nu se face cântarea de psalmi." Toţi Sfinţii Părinţi văd în akedie principala piedioS în calea rugăciunii. Cm-ant ascetic in o sutti de capete. îi scufundă pe călugari iarăşi în sonm şi le răpeşte stihul din gură cu cascături necuvenile". 58). 66. 11 Ei arată că mai ales la ceasul rugăciunîi acesta aduce toropeală în suflet şi în trup. cum arată Sfân-tul Isaac Sinil. Isaac Sinil. „cei care petrec în faptele trupeşti sum cu tolul in afara* (de aceste ispite)." „Dracul trândăviei obişnuieşle să războiască de cele mai multe ori mai ales pe cei ce au înaintal în rugăciune sau pe cei ce se sârguiesc în ea"..1" Această akedie ia forma unui sentiment. 5. '* Cf. de *" Sf. care eaută singurătalea şi liniştea depline. de nemulţumi-nî. Cuvinttt ăespre t&voirtfă." Estc întru totul adevărat că akedia îi loveşte mai ales pe cei care se sirădu-iesc să se supună unei asceze duhovniceşti statornice. w Ibidem. iarăsi se îngretinează trupul. 73.1 . 2(1). **-$Cam.ii mull es(e încercat de această patima de care au a se teme mai ales sihaştrii.. Diadoh al Foticeei: „gâiidul (lăndfiviei. neputincioasa în rugaciune". XIII. '* Cuvhilt' despre itevoinfd. de sila de sine şi de viaţă. adesea nedesluşit. kpLstole. 8.36 Dar „când soseşte vremea rugâciunii. iar cu cât îşi rânduieşte omul mai mult viaţa şi se insingurează pentru a se dedica rugăciunii curate care-l nneşte cu Dumnezeu. atunci se deschid ochu". I. Cuvhue despre itewmfâ. Dar ea nu-i ocoleşte nici pe cei care trăiesc fără nici o rânduialâ şi neavând nici o grijâ de sufletul lor. l<ir eând se sfârşeşte pravila. Arsenic.. loan Casinn.'9 monahul ajunge trândav în tot lucrul lui Dumne-zeu." Sfânlul loan Scărand arată că akedia. Cf. Sf.. cu atât m. „lâncezeala sufte-teascâ". 58.. '' Sf. dar lor le vine trândăvia care e vădită tuturor". '■ Ibidem "Cf. AseiÂimmtvte mânăstitvşti. 19. nemailasându-l să stea în casa şi să se dedea cititului". spune Sfântul loan Scara-rul. este „plictiseală în cilirea psalmilor.. 57. Pe aceştia îi alacă sub alte forme. Sf.10 el nu mat doreşte bunurile viitoare31 şi ajunge chiar să dispreţuiasca bunurile duhovniceşti. Stand la rugăciune. trăndăvia sufletului nu se arată. de cei din jur. XIII. v 'Sr.Akfdkt înauntrul chiliei. Sf Diiicloh nl Foticeiî. 3. îi înfăţişează şi viuţa aceasta Irecîi(oaie ca neavând nici an rost" (Cuvânt ascetic m 100 de capete. minlea lui „devine leneşă şi neputincioasă la orice lucrare duhovnicească". Sf.mi."" Robită de această patimă.. 169 . care-şi reduc la strictul necesar activităţile şi ieşirile în atara chiliei. de obosealft. spune Sfântul Simeon Noul Teolog. tie plictiseala. 'Ibidem. •■ (•tie 22. X.

de aseme-nea.1 Aşezfwiiittete ntâitel*lîre$ti. care spune c<i: „Demonul akediei.TrandăvU stă pestc lot începniul" (fipq/tqpne.. 40 41 Cf.. unii bătrâni spun că acesta este duhul cel de amia-ză. de fapt se înstnlinează tot mai mult de sine şi de datoria lor duhovniceasca". 2. In capitohil 36. de somnolenţa sufletească şi trupeasca.4'' Dar dacă ea nu are un motiv precis. 41 A se vedeu.47 Lucrarea diavolilor presupune totiişi un teren prielnic.. hi Sf Macniir ligiptmmtt. îl tuibură pe monah nişte friguri.(lemonul de umiaza". pe lângă toate acestea si parca penuu a le înrăutăţi. 4. „îndeosebi în jurul orei şase.41 scrie Sfântul loan Casian. 149). pentru a se putea manifests.4f Ceea ce distinge în mod esenţial akedia de tristeţe este faptul că ea nu are un motiv precis. este preponderentă. care revin la anu-mite intervale şi. pomenit în Psalmul 90". să facă tot ceea cc le pare lor că i-ar putea scapa de nelinişte şi plictiseală. jS Tmitttiil praefici 12. nemotivară. să se întalneasca" cu oameni care nu le sunl de nici un folos şi. de muncă şi de orice activitate.40 Ei sum. *' On 10. Avvu Piinen: . Sfantul Talasie arată că iubirea plăcerii şi întris-larea cea după lume due cu uşurinţa la akedie. *6HNet«. cad într-o stare de lâncezeală. iar prin aceasta se lipsesc de orice bucurie cu adevărat deplină şi netrecâioare. Sfitntul loan Scararul o sitaeaza în ncelnşî moment (Scara. X. atacurile acestui demon şi manifestăj-ile acestei patimi se înteţesc în jurul amiezii.Desviierra. Ue oboseală generală şi constants. în general. cuprînşi de o nelinişte fâră moiiv.. produc sufletului bolnav fler-binţeli violente. 129. 5). la orele obişnuite acceselor. de adevarata lor fire şi de menirea lor. cum spune Sfântul loan Casian.ştc numni de aceasta expresie . Regula. de asemenea: Pomfttmi &' '50 tie capftC. "Oral*. în sfârşit. I.4* „Trândăvia (akedia) vine din neglijenţa suflerului. se năpusteşte asupra călugarului pe ta ceasul al patrulea41 şi dă lârcoale sufletului pâna pc la ul optulea44 ceas". sau chiar de o stare de angoasă. La cei care due viaţă ascetică.. să umble fără rost dintr-un loc în altul. NilSoiski. Evagrie sc folosc.. Penan Awn Pimcn. X. aceasta nu înseamnă că ea nu are anume cauze. de singurătate şi de ne-mulţumirea pe care o poarUl în suflet. De aici..19ft 170 . Adcsea.. temporary sau continuă. şi e neglijent sufletul care boleşte de iubirea plăcerii". V. sufletul fiind „tulburat fară de noimă'*. XIII. imnifestttrite fijelut in core w priuhtr bolile spiriluiile locul m care vieţuiesc.A3 Printre aceşti „batr^ni" se află şi Evagrie. de o anxietate gcneralizatft. La araiază. cum o arată citatele de mai sus. care se mai numeşte şi «dcmonul de amiazîi». 42 Asezfiminteie mei/iăvtireyti. Şi crezând ei că astfel vor fi mulţumjţi si în sfarşîl se vor regilsi. de toropeală fizică şi psihică. Sf. Etiologia demoniaca. peniru a desemnn akedia. akedia îi impinge să facă mai multe lucruri deodată.

I 3-14.''2 şi atunci omul ajunge uşor la de/riiklejde. spune Sfântul loan Casian.. V. loan Seal anil.*' Alte urmări nenorocite sunt învârtoşarea inimii "Ibidem* III. I./?«#"/«. Cuvinte desprt nevoiuld.Sf. cit.. Simeon Noul Teolog. ' Cf. 51.66. Sf Nil Sorski. 9). ■' Sf.. Isaac Sirul. loan t' i. * <f Sf. 2(3.... 72. la SJ'. nl Cf. 67. 49. 0tfJ sprc cele opt duhitri ale râuttifii. Vele 225 de capete. pe care am prczenlai-o puţin mai înjinle. Cele 225 de capete. Sf.. I. 46. sufletul nu mai este în stare să cunoasca înţelesurile duhovniceşti. Aşt'zantiniele inânâsthe. " Sf.vine pestc el îimincric pe. . V. Simeon Noul Teolog. " Sf.50 lar Sfântul Isaac Sirul aral... he.54 Astfel.. 2. de altfel.. he. he. Macarie Egipieanul. Sf loan Scăi-." Dar urmarea cea mai gravă esle c«1 această patimă îl depărtează pe om de la cunoaşterea lui Dumnezeu.. 33. istovin-du-se. Macaric Egiptcanid. 71. ne îngaduie s-o privim ca pe o boala a sufletului. 1. cit. M Sf.1 c5 la monahi „trândăvia vine din împrâslierea cugetării". 3.225 de capete. 66. stinge flacăra duhului. ţinandu-l în trăndăvie şi neştiiiiţă. Nil Sorski. 5: 7. Ctfvîntc despre nwinţâ.un.61 Dacă se însoţe^te cu tristetea. ibidem. 1. Apoftegme. aşa cum o şi soco-lesc. X. 28.. Celt.-. w SI Simeon Noul Teolog." Tot din ea ies gandurile de hula'* şi cugetările nebu-neşti împotriva Făcătorului. ™ l\mifmza în 150 de capefe. a Cf.ţti. Talusîe. I7| . 23. Capefe despre dmgoxte% I. III. Sfintfi Părinţi. X. ('iivinii' dexpre nevoinfă. „Cu adevârat sufletul care a fost rănit de săgeata acestei tulburnri.Akeditt spune el iarăşi. aruncând sufletul în beznă." Mulţimca nenorocitelor ei urmări pentru viaţa sufletului nu fac decât să îiuarească această convingere. este înlunecarea în întregime a sufletului.. akcdia întunecă mintea (voî>q)5! şi o orbeşle. 72.Ji Cf. I. Axeztlminlele mânăxtireşli. care este o lăncczeală a sufletului" şi o moleşeală a minţii.v Sf Simeon Noul Teolog. Sf. Scam. X.. hi Sf. ibidem.inil. Una dintre ele. I. ibidem.. Sfântul Macurie Egipieanul punc akedia pe seama lipsei de ertdiflţâ. . 57 (.71. Maxim Mitrturisitonil.. Isaac Siml. 4. 66. Scam. Crtpcte. I. 51.'16 Sfinţii Părinţi arata iarăşi ca akedia.. Evagrie. cit. "a. este îndepărtal de la orice contemplare a virtuţilor şi de la văzul sensu-rilor spirituale". Sf. 49. fundamentală. M Cf. Simeon Noul Teolog. ducându-1 la ncgrijă™ şi Lipsă de curaj. Sf. Pumjmzd m 150 de capete. 4. Sf.ste întuncric").51 Descrierea tulburarilor aduse de akedie. Sf. XIII.. XI. Simeon Noul Teolog. loan Casiun. Rcgtda. Aşezâimntele mânâstireşti. o sporeşte. 66.

pentru câ nu are in Datura omeneascS vreun bun temei. nici until dintre ncvoitori nu s-ar mântui vreodată". 13. 7'' Capefe despre dragoste. 74. Sfantul loan Scîirarul socoteşte ca akedia este „moartea atotcuprinzătoare a rnonahului". Sf. M Truliitnl pme/ic.'"' Tot aşa spune şi Sfantul Maxim Mărturisttorul: „Moleşeala (akedia).'*' Tot din ea. Isaac Sirul. Maxim Mâiturisitorul. spune Sfântul Isaac Sirul.7* încheind astfel: „Daca Dumnezeu i-ar îngadui să lucrcze îinpotriva noastră după puterea ei.'' Pe de altă pane. stârneşte deodată aproape toate patimile". De aceea. ' Tălcutre la Psaimul I.6. Cf. '' Apitfiegnw.77 Sfântul Isaac Sirul spune că ea este pentru suflet „gu&tarea gheenei*'. 5 ' Sf.. loan Scărarul. XIII. iar apoi pentru că are în el mai toate gândurile (re-le)". Evagrie. (Un'inte dgsprt iu'vt'înfu.7* Spre deosebire de celelalte patimi despre care am vorbit. * ( uvmle despre nwoinţâ. 1 (>ij/rir despre dragoste. X PG 12. ea nu constă nici in folosirea lor in chip contrar firii. 149. Sfinţii Părinţii spun ca* ea este cea mai apasatoare şi mai greu de îndurat patimă. inanijesteirile si feltd hi core w pnidue hotile spiritual* si manierea grabnică. 67. 1664B. 55. Cnmorhih mtfWVtli&f&ti V."* expli-când în altă parte că „gândul akediei nu este urmat de altul. loan Casiun. Cf. scria nlfabelîciî..S'iim. 46. Dar akedia se face stăpânâ peste toate puterile sufletului". I. 46 '"' Cuvinte despre riei-vinfti.Descrierea. ' . din care răsar zcci de mii de ispite". " Schsori ihihovnicfţli. 1664. Seara.71 De aceea. 12. 46.71 Iar Sfantul Simeon Noul Teolog spune despre ea că este „moartea sufletului şi a minţii". „vine duhnl ieşirii din minţi.. 67. 67.1'7 Spre deosebire de celelalte palimi de căpetenie. Capetc despre dragox/e. Evagrie arată că în cazul acestei ' Sf. 172 f . întâi pentru că este un gând apasfitor.W.7il !n l'aţa mullimii acestor role |>e care lc isca akedia. cfici ea le aduce in suflet pe aproape roale celelalte palimi. akedia nu naşte o patirna aniline. akedia nu constă in reaua folosire a unei anumc puteri a sufletului. Awn Pirncn. "Cefe 325 de copetej. 7 * Sf.. w Ibidem. sau numai de partea lui poftitoare. Tâlvuire la Pxahmtl lit.70 Iar Sfantul Varsanufie scrie că ea „naste tot răul". t. cea mai grea dintre „cele opt întâistStătoare ale răutăţii" ' şi ca „nu este palimă mai rea decât dânsa". 8. PG 12. spune Evagrie. sau de cea rationala. „Acest demon nu este urmal îndcaproape de nici un altul". Sfantul Maxim Mărturisi-lorul arată ca ea le perverteşte pe toate: „Toate patimile tin sau numai de iuţi-mea sufletului. |6. I. 3.'.

firesc (Katcfc <t>\xjii/ . amorţire şi vlaguire.80 într-un anume fel. iar pe de ahâ partc. 13. tot ca dar al Sfântului Duh. Dtspre cele o\il gântliiri alf riiuitlfii. zapâcire şi neorânduialâ' a tuturor puicrilor sufletului care sum de folos in viaţa duhovnicească.Akvtlitt pulimi. alunci când o defineşte ca „neglijenţă a sufletului". pentru ca sa-şi poată astfel împlini cu rfivnS fierbinte lucrarea duhovnicească. pe de o parte. . Akedia ar putea fi privită ca lipsă a „zelului" duhovnicesc cu care a fost haYuit primul om şi pe care îl are şi omul înnoii în Hristos.conform naturii) este să nu o ai deloc. Sfântul Talasie arala (impede această dtialilate. ea este.

3. finalitatea ei fireas-căşi folosireaei normală. aşu cum am vflzut. O asemenea mânie nimic n-o poate îndreptuţi. 6. împolriva stăpânitorilor întu-nericului acestui veac. 22. sunl îndreptate împotriva aproapelui. în general. împotriva stapâniilor. ea era menită să-l ajule pe om să luptc împotriva ispitelor şi a Ispititorului şi ca sa se fe-rească de păcat şi dc rîiutate.lu. Mania se vadeşte a fi patimă ori dc câte ori ea se îndreapta* spre semenul nostru. Potrivit Proniei dumnezeieşti. iar nu pe cei înşelaţi de acesta. învaţă MaJca Sinclitichia. iar nu pe cel ce boleşte". Sfinţii Paring privesc ca patima şi pun sub acest mime toate formele de agresivitate ale omului. folosindu-se de ea contrar naturii. prin pacat omul i-a schim-bal rosiul firesc şi.1 Mânia despre carc vorbeşte tradiţia ascetică nu constâ numai in manifes-tările violente. faţişe sau ascunse. i-a fost data omului la crearea sa §i face parte din însăşj firea lui. * Afioftefiiiif. 24. hi general. 23." Omului i se cuvine să se mânie numai pe Cel Rău. . : Cf. Evagrie. împotriva duhurilor răutfiţii. care sum numite aşa în mod oblşnuit şi care stint. grosolane sau subtile. forma acută ' în cnp. Ioun Casian. . serin iilfubelîcă. Aşa se defineau.I 8 Mani a Patima mâniei (bpyf\) pornestc din pulerea irascibili* a stiflelului <0X3|A6Q) şi cuprinde toate manifestable patologice ale agresivitâţii. la origine. şi care consiituie manifestarea ei cxteriorizată. aşa cum spune Apostolul: . „Urăşte boahi. Cuviint desţm* ni^ădmif. aşa cum am aralat. 12). 3. Aceasta face din mânie. Sf. în loc de a utiliza această puiere a sufletului pentm a se împotrivi Celui R.1 nu vom revcni aici asupra lor. ci împotriva rncepStoriilor. Puterea irascibilă. exteriorizate sau nu. Toate aceste aspecte fiind deja pe larg dezbătute în prima parte a studiului nostru. pe lângă ceea ce se numeşte în chip obişnuit mănie. Afezwiiinteh' mânâsii>rşii. trecătoare şi-i afectează în mod special pe cei care au tin temperament coleric. 21. Aslfel.Jupta noustrS nu este împotriva trupului şi a sângelui. iar nu eel care păcatuieşte. vizibilă si violeută. cxteriorizate. si care.Sinclitichia. VIII. căci. el a îndreptat-o contra aproapelui sail. Dar. sub toate formele ei. Păcalul irebuie urât. care sunt în vâzduhuri" (Efes. o patimă şi o boalfl a sufletului.

174 .

acreala. care-1 face sa stăruie în ea. II. 16.'1 Sfinţii Pârinţf disting: resentimentul (iif|viţ) . de răutate. Mulţimea stărilor şi reacţiilor sufleteşti legate de mânie ne ajută să înţelegem faprul că ea îl afecteaza pe om aproape în pcrmanenţa. loan Damaschin.10 Sfâmul loan Scara-ml spune şi el. a unei umilm. loviturile. Itn: ris. de rea-voinţa". V. care ne arată cum aceasta înlrejine mânia (şi mai ales Sf loiin Damaschin. pe de o parte. Puteni adăuga aici şi sentimenlele. rănirile şi chiar omuci-derile9 sau rftzboaiele. ' Cf. OmiHiiaM<ttei. ura OuooQi Ktooţ) si toate formele de ostilitate. V. 1 Cf. Sf. Pomncile. ranchiuna ((ivriaucaKio:). Aşt'zâmituete im rţăxtirvsli.6. VIII.lct) şi manifestările de nerăbdare sunl şi ele expresii ale acestei patîmi.care este o „mânie mocnita". ca şi celelalte patimi. Hcnna. 4. VIII. Cowoiitiri tinfwvtucefti. Vusile cel Mare. VII. o petrecere care munceşte suftetul mai cumplit decâl plăcerea trupeascp. loan Giuii clc Aur. fnvttyîutti <le sujU'i fhh siuxm\ VIII. simţire neplaCUtă. derivă tor din patima mâniei. interiorizaiă şi ascunsâ. adesea maninte. 3. loan Casian.chiar de ar avea de suferit de pe urma purtării sale. 89. numai şi numai ca să-şi împlineasca această plăcere a surletului. 9. Sfinţii Părinţi observă că în orice forma de mânie omul încearcâ un soi de plăccre. s 1 175 . de altfcl. Sf. Sfantul loan Gura de Aur zice: . Sf. IX. 31. Convorbui tiahmiriceşti. II. VII. loan Scănuiil. de animozitate. loan Casian. de duşinănie sau.6 Tot de această patimă sunt legate indignarea şi batjocura. <0 Despii' fwoţu'. formele mai muli sau mai puţin dezvoltate de irilare (b£uxA. 8. Snmi. 3. că este ca un „piron înfipl în suflet. Că plăcere cste aprinderea mânîei. de la cele mai grosolane . 10. * Sf. V. III. X.pâiiă la cele mai subtile.* bftaile. in bucuria de necazurile sau de nenorocirea care-1 loveşte pe semen. 16. ascunse şi greu de observat chiar de eel afectat de ele. iubiiă ca o dulceaţă a amărâciunii". Proasla dispoziţie. A se vedea. de exempln: Efes. răvăşind toată sânătatea snfleUilui". 5. Astfel. Awn Dorolei. 93. jinpolrivti cclor ce se inîînie. care are ca temei amintirea unei j i gni ri . 91. Trautlut {Jttictir. Evagrie. în care mânia „izbucneşte şi se dezlănţuie".i dcspre mânia care o însoţeştc. lnniftuiin de xtifleifolosiltxire.1' Avem aici însâ o legăturâ de ordin secundar cu plăcerea. 93. rir fbidem. iar. 90. 2. atunci când vorbeşte despre lînerea de minte a răiilui ş. 7 In contrast cu acesle sentimente. Avva Dorotci.XVl. Dvipnaticfi. fnvâţtftitrî dt' suftet folositotire. pe scurt. Sf. in lipsa Intristafii pentru relele care i se întâmplă sau chiar a nu le bucura de tericireu lui.Mâni a a patimii. ironia şi glumele cu refe-rire la oameni. chiar nedezvoltate. care pot consta. Ptfct/nui. formele extreme de violenţă. Omitii. Stunt.care se traduc prin răniatc şi voinţa văditâ de a face ran .. tadură totul cu uşurinţa. în sensut larg dat acestui cuvânt de tradiţia ascetică. Vasik cel Miire. a nedieptăţilor suferite -. Avvu Dorotei. loc. Col. Sf. ca rivalitfiţile de tot felul. pe de alta parte. Sf.

ne războim cu oamenii. Se cuvine deci să punem iubirea de once om mai presus decât cele văzute şi decât însuşi Irupul". Originea diverselor mani-fesiări ale acestei patimi poate fi aflată în legatura iniţiala şi mai profundă dintre ea şi plăcere. I3|.. nuuiijkiiâritf sifelul in care « pritduc botile spiritmde cu dorinţa de răzbunare). "' Sf. 99. De aceea Evagrie defineşte mânia ca „o pornire împotriva celui care a greşit ori se crede că ar fî greşit cu ccva". Sf. ajunge omul să cada* în patima mâniei. Dorirea celor materiale şi alipirea de ele sunt. reluând cuvintele unui monah îmbunStăţil. 4. oare. " Cf. II. Atunasie ccl Marc. Ill. îngrijindu-ne de ele. XII. ' Capete despre dragostf. Aceasta ne face să înţelegem o alta afirmaţie a monahului pomenit de Evagrie: „îmi retez plăcerile ca să înlătur toate prilejurile părţii piHimase". 99. de aici: din poftele voaslre care se luptă în mădularele voastre T (lac. Capet e despre ilnigoste. Evagrie. * Ciiviiue despre ixevoinfă. arată că „partea pătimaşa se luptâ tot timpul ca să dobândeascâ plăceri". 7.lu Sesizăm aici ecoul cuvintelor Sfântului lacov: „De unde vin războa-iele şi de unde certurile dintre voi ? Nu. Citvâitt impottiva elini/or."' Mânia sa se porneşte atunci împotriva celui care 1-a lipsit de plăcere sau i se pare ca l-a lipsil de ea sau care constituie o ameninţare la adresa ei sau i se pare că i-o primejduieş-te. Maxim Măiturisitonil. |. Rtispimstiri cat re Ttdasie.2' Tot el mai spune şi c3 „noi nu putem sS-i iubim pe cei ce ne urăsc. 3. 20. 27. de asemenca. 1 Cmwii despre ntgăaune." dar şi atunci când el se simte sau se teme sau chiar este lipsit de plftcerea de care se bucura şi când „iubirea tru-peascft de sine (^iXavtia) este lovita" de durere". Din pricina iubirii bunurilor materiale şi a ptâcerilor pe care le produc ele. cauze fundamentale aie mâniei. 1). prin acensta prefacem blândeţea firii în sălbăti-cie". I. Mânia se naşte în om atunci cand vede că nu poate ajunge la plăcerea râvnitâ.).1'' Sfântul Isaac Sirul scrie în acelaşi sens: „Dacă suntcm atraşi une-ori de cele supuse simţurilor (prin care ia uneori şi iuţimea prilejul spre o pornire contxară firii) (. nu vei suferi nicioda-tâ pofta". şi pentru ca" le preferă pe acestea bunurilor şi desfatărilor duhovniceşti. TnuattUpracttc. 176 . 27. 11 hivâţâtun tie sujlet fohsiloare. " Ibidem. cum arată limpede Sfiinrul Maxim Martu-risitorul: „am ales mai mult cele materiale in loc de porunca iubirii şi.IJ Plăcerea simţuală este legată de dorinfa simţuală."1 ca şi ceea ce spune el în altă parte: „înarmându-te împotriva mâniei. Prolog.1" Sfântul Maxim Mărturisitorul11 şi Avva Dorotei14 văd şi ei în iubirea de placerc «)i-XrjSoiAa) principala cauză a mâniei.Desrtierea. 51. -' Cuvântascetic. fiindca suntem iubi'" Trtt/iUiitpixtvlic. Miixim Miulurisitorul. dar nu cum o produce..

ii.10 Aceasta din urmă poate fi pusa* în legătură cu etiologia maniei dacă o privim ca pe o lipsa de cumpatare: dAnd prea multâ hranâ trupului şi odihnindu-1 peste măsură. însă acestea sunt numai principalele pricini ale mâniei.Evagrie. 20. aşa cum am văzut. trebuie să mai numarăm intre principalele cauze ale mâniei şi patima desfrânării. VIII. lot eft. 8. Avva Dorotei. când se simte ameninţat s-o piardă sau când este împiedicat s-o dobândească: lăcomia pântecelui (patima gastrimarghiei). dar multe sunt pricinile înfierbântării. loan Scilruiul. exista irei mari categorii de paiimi sau trei forme principals de iubire a lumii. îi furnizăm un „capital" de energie care poate fi uşor folosit la mtfirirea puterii agresive a sufletului. Scam. Sf. Maxim Miimiiisitorul. Sf. 30.Man in tori de materie şi de plăcere şî le punem po acesica mai presus de poruncu. Epistote. Capet* despre deosehirea patimihr yi a gândiirihr. I. De aceea este cu neputinţă a hotărî despre ele intr-un singur chip.'1 atiinci când îi este rapită* pI. 75. cei boinavi. UH\ at. IV. 29. noi. he. * Bvagiie. VIII. Sf. 36. care sunt pentru om pricini de mânie. la fel şi fierberea şi mişcarea maniei. III. Despre mânie. 41. Invauiiwi de suflel folwtitotire. dar poate şi a celorlaltc patimi.28. Avva Dorotei. XXVI. "' Cf. Cea dintâi tâmăduire ar consta in a cunoaşte cincva pricina patiinii lui. 108.V cerea care-i vine de la ele. 'Cf. îmi dau mai degrabă cu pnrerea despre sârguinţa plină de grijă cu care trebuie să caute ficcare dintre cei ce bolesc de ele felul tămădui-rii lor. 36. Evagric. II. Sf. pe care nu oricine le poate sesiza cu uşurinţă. Scam. a 177 . VIII. 36. Potrivit tradiţiei asce-tice. căci ea poate avea numeroase alte cauze. se exprima ca un adevarat medic duhovnicesc: „Precum fierbin-leala mipurilor este Una. Capetedesprt dmgosfe.2ft In afara* de patimi le pomenite mai sus. Căci odatâ pricina aflată. Setitinfe. Capete despre dmgt/ste. 33. Seem. VIII. e. III. I.22 lubirea celor maleriale şi goana după plâcerea legată de ele se manifests in mod diferit. vorbind despre ele. 33. til. 41 Sf loan Scararul. Sf. care o pot controla şi stăpâni. în acelaşi timp produ-cându-se o slăbire a trezviei duhovniceşti şi a voinţei. M Evagric.Vnr. Maxim Miîmiri&itorul. loan Scararul. »SKara. ■' Sf loan Scaranil. şi nu una. care. aşa cum arată Sfânlul loan Scararul. Ibidem. XXVI. XXVI. Aniireeicul. îiivdfăiuri de suflci foiosiioare. cele mai frecvente şi mai raspandite. Scant. au multe si felurite pricini şi prilejuri. Sf. Scam. he. Ba de multe ori ocolim din pricina acestora şi pe cei ce ne iubesc". loan Scararul. 36.3" ca şi prea multa odihnă a trupului. 39. 111 Awn Dorotei. X." iubirea banilor şi a bogăţiei sau in general a bunurilor materiale (patima ar-ghirofiliei şi pleonexiei). Scam. vom afla şi leacul tămăduitor prin puftarea de grija a lui Dumnezeu şi prin iscusinţa doftorilor duhovniceşti". loan Scararul. 33. Avva Doroici. 20. VIH. 3. in diferitele paiimi. IV.2' iubirea de sine (cenodoxia2'' şi mandria27). 36.

Sf. 7 In afaifi de citatele cave vor unna. în mod sigur slava deşartâ şi mândria sunt cele fundamentale. omul. 2.14 O dovadă a contrario esle faptul că eel smerit ramâne paşnic şi blând chiar atunci când este lovit cu mânie. X." „Nu este nici o deosebire între mânie şi nebunie". 6. Mctodiu de Olimp. X. loan Casiiia Aserximintrte mânâstiresH. înaintea celui care l-a jignit. 36. Aceste ultime consideraţii nu sunt in dezacord cu ceea ce am spus mai sus. celoi ce se inănieţ. 5. XXXI. Sf. loan Gură tie Aur. a se vedea: Sf. Sf. DesprepOcautfiL III w Omilii fa Fapte. este privită de Sflnţîi Părinţi ca o boala a sufletului. spune Sfantul loan Gură de Aur.J\Tu cuvintele unuia sau altuia provoacă in noi supararea. nu esle in realitate decât un revelator şi un catalizator al acestei patimi care-şi are originea In sufletul supus ei. 3: Oinilii la Maiei. loan Scarantl. cănd se simte jignit. Ikmc/ieiul." Atunci cand omul este rănit în amorul propriu. mania. sub toate formele. Sfântul Marcu Ascctiil spune: . Grigorie eel Mare. VIII. '* în afara citatelor care vor unna.'6 Penlru dereglările pe care le produce. 111. . V. dar mai adesea ca o reacţie de apârare a plăcerii primejduite sau chiar pierdnte. dcsconsiderat (mai ales în raport cu părerea bună pe care o are despre sine şi pe care se aşteaptă ca si ceUalţi s-o împărtăşească). cum vom vedea in continuare. mamfestârile si feint in care se proditc botite spititua/e Dintre toate aceste surse ale mâniei. XXII. prin ea se întăreşte şi se face nebiruită". LX. 45. socotită o formă de nebunie. arata Sfantul Vasile eel Mare.*5 Mania „este o boala de care firea noastră se scârbeşte tot atât de mult ca de lepra trupească". 1.Descrierea.31 Vorbind despre ură. 4. Omilii In h'apte. . umilit. Tâtaiire la Psalnml I2X 1: Omilii la loan. Ceea ce pare a fi cauza extemă şi motivul ei întemeiat. ci mândria noaslră de a ne socoti mai biini decât eel care ne-a insultat. prin ţinerea de minte a răului şi prin dorinţa de răzbunare. XXXI. el esle cuprins de teluritele forme de mânie.Această boală îi loveşte pe cei care urmăresc întâietatea în ceea cc priveşte ononirile". Mânia apare deci şi în acesr caz ca o reacţie de revoltă în faţa pierderii unei plâceri.. Porunca V. omul cauta să-şi refacă. 8. aflu in slava deşartă şi în mândrie o mare plâ-cere. Pastoral. 1. loan Gurfl de Aur. 14 Omilii. XLVII]. cu privire la rolul pe care-1 joacă plăcerea în producerea mâniei. în măndria ascunsă acolo. 7 (împotriva. 17S ' Desfire fiorăinfă. Piin manie. La fel ca toate celelalte patimi. micşorată şi chiar dislrusă cu totul de jig-nirile şi umilinţele de tot felul. EplStoiă către Nirolae Mimahnl. Scant. ca şi in propriii ochi. la care ţine şi care socoteşte că i-a fost înjosită. Ttilcaire la Psalmul 123. V. venite din partea semenilor. Sf. 4. Vlll. Coitietuariit la low V. care ajunge sa fie ameninţată. 6. 6. Marcu Ascelul. imaginea pe care şi-a fâcut-o despre sine. îndeosebi. a se vedea: Henna. 4. preţuirea exageratii pe care fiecare o avem despre noi". Sf. spune Sfantul loan 11 Cf. 2. I.32 iaf când vorbeşte în genera] despre mânie arata că „patima aceasta se sprijină mai ales pe mândrie. ea este.

căci a ajuns bâtaia de joe a unei puteri străine. Omilii hi Ixaia.nerecunoscut chiar pentru cei care-l cunosc. 16. 424A. "' Cf Sf. Fonnele înăbuşite şi cronicc cunosc şi ele asemenea dereglări. f'raUiiulpractiG. X. Cu ce se deosebeşte un asemenea om de un nebun ? De aceea adeseorî mânia porneşte piimnii spre loviiuri cu o furie pe masura nebuniei sale. Pe plan somatic. „împunsa de boldul mâniei. citată mai sus. hivăţoluh dv suftet jolosiware. „Mania este o nebunie de scuită durată". DogttWtica. Sana. Grigorie tie Nyssa. Vasile eel Marc.*8 şi putem aminti aici legaturn directă pe care ei o siabilesc între anumite forme de nebunie şi poses ia demoniua. Sf.se veilea.Mânia Gmă de Aur."" Sfăntul Grigorie eel Mare. aceasta se întampla pentru că înlâuntnil lui turbarea a înrobit sufletul. omul de-vine dt. loan DiunascHin. Vasile eel Mine.. obrajii se aprind. 8I6A. 35-40. provoacă o tulburare caracteristica. V. Să examinăm în detaliu aceasta patolo-gie. Putem spune câ mania se înrudeşte si chiar se identified cu uncle forme de nebunie şi de posesie demon icS pentru faptul ca au in comun un mare număr de simrxoine cu lotul asemanfitoare. 15. scrie Sfantul Virile eel Mare. '* Omiiia. II. înlăuntrul trupului. că eel care ajunge la asemenea forme violente de mâniecste asemenea unui posedat. uşor de observat din exterior. XLVIH. I (Impotriva celor ce se manic). XII. mai spune el. II64C. mania se traduce prin tulbuiari de ordin fiziolo-gic. Sf. Desmr Hugârium'U doimwmcâ. Tmtatul fmtctir. în acelaşi sens. şi daca furia mişcă membrele omului facându-l sii loveasca. SI". Sfantul loan Scararul o priveşte chiar ca pe o forma de epilepsie a sufletu-Hii. A . Evagrie. 90. Desigur mania poaic fi privitâ ca o forma de nebunie mai ales in maiiifeslilrile ci acute si violente. VIH.47 Toate '• Omilii la loan. inima se zbate. " Cf.Mâniosul este înini lotul usemenea uimi nebun". Sf. IV. Sf. Unul ca acesta vorbeşte făra sâ şlie ce spune. lipsindu-1 de fireasca lui putere de stăpânire". care se vede limpede in formele cele mai violente ale mâniei. in manifestable ei acute. PG 30. loan Scilrarul. 6. 5. Coiiii'tiiaiiu la lav. prezentându-ne o descriere mai precisă a acestei patimi în formele ei paroxistice. X (Impciirivii celot ce se. PG 37. 5. arată astfel [impede că ea poate fi asimilata unei forme de nebunie. '' Omilii. dar care poate fi regăsită în diferite grade şi in celelalte forme ale ei. " Cf. şi mai ales atunci când ia forma furiei nestăpânite. ** Omilii fa loan. Dialogul âesprt snjlrt şi tnviere. Inipul iremură. VIII. Mai ales la Sfântul loan Gură de Aur1'1 si la Sfântul Vasile eel Mare45 găsim o descriere tipică a acestei lulbu-rSri a trupului.team. 38. limba se bâlbâie. ' Ibidem. 3. VIII. 11 179 . Oespft jtuerea omului. Mintea nu mai este în stare sa ţină frâiele. analogă celei prezentate de Sfantul Grigorie eel Mare.M . Grigorie de Nuzianz. II. " Cf. mânie).42 Sfinlii Parinţi arata adesea. de asemenea: Evagrie. X (Impotriva celot ce %e inanie). IV. ochii scapara. Omilii. Awn Doioiei. Poem* morale* XXV. PG 44. mania. 45.4.

^ „Mania alungâ silnic raţiunea şi scoate afară din legea firii cu-getarea". loan Gură dc Am. S| Cavâllt ascetic in lOOtle capete. numifestările yifetul in care xe pnxhtv holile spiritutile acestea tulburâ* funcţionarea fireasca" a trupului şi-i zdmncină sănătatea. 8. Marcu Ascctul. B Epistoiă câtre Nicolae Monahtl. M 5cora. B < 'otitentmiu la tov. I (Impotrivacelor ce se manie). arată Sfantul Vasile eel Mare. spune Sfuntul Diadoh al Foticeei. scrie Sfâniul Maxim Mărturisitorul.'"' Aşa arată Sfântul loan Casian.^ „Paltma neraţională a mâniei pustieşte. 4. 4. Cf. " Omitii la fain. IV." „semănând în el zăpăceala". încât pare că omul îşi pierde uzul raţiunii. 1 (htiilii. „tulbură sufletul.61 Raţiunea fiindu-i „ca şi cuprinsă de beţic şi întunecatâ". III.57 „strică sănătalea sufletului. Omitii to loan. X. Sf. Sl'. 7). de asemenea. rupându-i. 9. XXV. aratil. XXV1. lonn Guiîi de Aur. Sfântul loan Gură de Aur." „Ea strică sufletul" %\ „tulbură cu totul starea lui fireasca".. ' Tâiaâre ta TtBăl nostm. 888C. Qiigorie de Nazianz vorbeştc dcspre „mîînia nebunfi eare smimeşte mintea" (Cuvâtifăii. IXd . 15. VI. 21. rozându-i toată puterea. dupa el.tie. Omilil X (Impotriva celor ce se mânie). VI. Cuprinsul pe scurt.icrierea. 59 Cf Sf. 16. Vasile ccl Mare. scriind că: . IV.*1 şi.ibidem. 8. 3. VIII. Sf. 4. spun and că „mania vatămă trupul".. 62. ea conducând fie la anorexie. 45. M Ihittvm. Sffintul loan Scararul. „Mânia obişnuieşte mai mult decât celelalte paiimi sa lulbure şi sa za-păcească suflelul"." Mania..!. Î1 sfaşie şi-I sffirtecă". XLV1II. Sf. fie la bulimie.. J . A 'thniliila Fapte.Vm. mâncându-i. Sfântul loan Gură de Aur atrage atenţia asupra acestui fapt. PG 90.™ Dar mai ales tulburările pe care mania le naşte în suflet ne îndreptăţesc să o privim ca pe una dint re cele mai grave boli ale lui şi ca pe o forma de ne-bunie..) nu-i mai îngăduie (omului) să fie om. Mai întâi. (. făcându-I cu totul nefolositor". " Scum. 4.4'' far Stantul loan Scărarul aratfi urmările pe care aceastft patiinâ ]e poate avea în ceea ce priveşte modul de a se hrăni. w Omitii la Matei.56 care mai spune despre ea că slu-|eşte sufletul. că nu mai are ajutorul raţiunii".atâta timp cât (mânia) staruie în inimi. zăpăceşte şî înlunecă tot sufletul'\ spune Sfântul Marcu Ascetul.. ea perttirbă atât de puternic activitatea rational. V.™ Tulburările pe care le naşte în suflet mânia sunt nenumârate. 10. Epistold câire Nico-lat Sfonahul. Oniilii l« Faptâ.''" „Când această patimă a izgonit ratiunea şi a pus stăpânire pe suflet.48 „cunosc mulţi oameni pe care i-a îmbolnavit mania"."' omul nu mai poate judeca cored lucrurile. v ' Despre pivoţie. scrie Stantul Grigorie eel Mare. orbindu-ne mintea cu vatămăloarele ei întu* Omi/ii h loan.

Mânioşii nu mai vâd bine. (81 1. lcgatâ* de modul pătimaş în care o vede. privite din exterior. raţiunea îi este cu totul supusă patimii.. omul ajunge să nu mai respecte ceea ce e fundamental valoros în el şi în semeni.comparand mania cu beţia şi spunând despre ea că nu este altceva decât . patima naşte în el o cunoaştere delirantă. ci ca şi cum li s-ar fi stricat sîmţurile şj şi-ar fi pierdut minţile. oare nu dovedesc ei aceeaşi neînfrânare şi nu în acelaşi fel se dezlăn-ţuiesc împotriva semenilor. facultăţile lui cognitive par a lucra în mod cored.. * OllilU kt i'ocen-. îl face să-şi iasa din minţi şi-1 impinge să facâ lucniri potrivnicc celor ce se cuvin a li făcute. oure prin ce se deosebesc cei aprinşi de manic si beţi de furie de cei se îmbată cu vin ? Oare nu la fel se poartă şi unii şi alţii. un om cuprins de mânie se aseamăna" cu un nebun. aşa fac totul (.7n Sfflnlul Vasile eel Mare arată. 10.). W)"'** „Nimic nu lulbură atât de mull curătia minţii şi limpezimea judecăţii ca mânia fară socoleală. forma) vorbind.. tot aşa se poartă şi cei cuprinşi de mânie şi birriiţi de furie". nu vom putea ajunge nici sa" judecăm cu dreaptă chibzuinţă (.)• dar sâ mai încapă in noi lumina duhului şi u adevărului! Căci zice Scriptura: «Tulburatu-s-a de manie ochiul meu» (Ps. •' Ibidem. III. nemaiştiind ce spun si nevăzând limpede pe cei din faţa lor ? Şi dupâ cum nebuniî (umvoucvoO şi cei care delirează* se anin-că în prfipastie lară să ştie ce fac. 4..se întreabă: „Spune-mi. ajungflnd s-o vadă cu totul de-format. 5. " Oejprf preofie. Nici parte de adevăraia inlclepciune nu vom avea (. ! ' Oimlia X (împoliiva celor caie se miînie). ca şi Sfantul loan Gură de Aur. iar capacitatea de a raţionaeste. 5.'7 Delirul produs de mănie are ca efect modificarea proporţiilor: întâmplftrile nu mai sunt percepute şi trăite la ade\xe?imunti-fi'tiumthtireşti. constată..o ieşire a min(ii din mersiil ei firesc. rt Cf. nici nu fac ce trebuie. VIII. teafftră." că..^ Omul aiunge să vadă lucrurile prin prisma mâniei. " < 'iiwUezi' bnpiisniafi\ V. Grigorie eel Miire."" Cunoaşterea realităţii esle perturbată.. chiar dacă.1 de a mai sesiza realitatea aşa cum este. care izbucneş-te cu multă furie". I. spune Sfântul loan Gura" de Aur. când demonul mâniei intra* în H.. 10).4 necimi.1 . „Cu adevărat. :i Dtspnprtoffa III. o rătăcire a raţiunii şi pierdere a cunoş-linţei""' . 30. Uită-te câ* omul cuprins de rrrânie e ca şi nebun. ibidem. 45. nu-şi mai recunoaşte aproapele şî-şi neglijeazâ chiar binele personal.) fiindcă «eel iute la mânie savârşcşte nebunii» (Pilde 14. la rândul său.) (ei sunt) striviţi cu totul de mânie'V* Tot el .''7 Omul căzut pradâ agresivitâţii înce-teuz.. " Cî. 10. Sf. sub efectul mâniei. nici nu vom fi in stare sfi păstrăm cârma dreptâţii. Sfântul loan Gură de Aur. ajutaţi de un ascuţil discernământ al minţii (. Llll. Comentaiiu fa low V.

Omilii. Sf Grigorie eel Mare. m Sf Simeon Noul Teolog. Vasile ccl Mare. care permite asimilarea ei unci forme de nebunie sau unei stări de posesie demonică este alienarea la care ajunge cel căzul. Sf.Desviierea. loan Gurfi de Aw. 45. IX. ci unele sunt in mod exagerat îngroşate." Mania. 2 (împotrivu celor ce sc rnilnie). Despre preoţie. /'". I. pradă acestei patimi: acesla nu se ma) poate stiipâni.74 Omul devine literalmente o marionetă a patimii sale.. pe care nu o poate conlrola cu nici tin chip şi care-i înrobeşte sufletul şi trupul. ^ Otuitii. Onriiia X. în sfârşit. (hmlii h Matei. arată Sfantul Vasile. Capete despre dragosie. Grigorie eel Marc. Compoiiamentul omului mânios devine dezordonut. ea poate fi observată şi în cazul ţinerii de minte a răului sau a urii înăbuşite. un ultim simptom patologic esenţial in cazul mâniei este agitaţia psihomotorie de diferite grade care o caracterizează" şi care o apropie. se saibăticesc.76 Chiar si în cazul în care mania nu este decât o simplă iritare. 8. Sf.porniri violente şi nesti*pânite" şi de „apu-cături rele" şi nimeni n-ar putea „descric chipul în care mânioşii dau drumul mâniei (. loan Scaraml. este pentru suflet un adevărat venin7" prin care diavolul îl roade cu cruzime pe dinlfiuntru. Sf. 9. *Cf. tiuinifestdiile $i fetid in care se priniuc halite spirituale văratele lor dimensiuni.). de manifestările de nebunie si de starite de posesie de-monicfi. 1X2 . * Cf.. LXXXI. iar altele cu totul şterse sau abia băgate în seamă. X.. I. Maxim Mârturisitorul.. I (tmpotriva celor cc se inflnie). VI (împotrivu celor ce se rnânie). Sf. '* Cf." Această* alicnare nu este legală numai de formele violente ale mâniei. ura ţ.) tjpă. OmiiU la Mtitei. spun Sfinţii Pârinţi. atunci cand se spune despre un asemenea om că „e prost dispus". Seara. pare că nu mai acţioneaza condus de raţiune şi din propria voinţa. omul se dedă celor mai ciudate purtari." O altă irăsatură patologică esenţială a mâniei. % Sf. 2: Omilii to I. Comentariu to Im\ V. Amintirea insultelor. ci ca şi cum ar fi împins să gândească şi sâ" acţioneze sub presiunea unei forţe din afara lni.. 45: XXXI.. "' Cf.. 10. loan Giiră de Aur. lot ce vede ajunge o armă în mâna furiei". " Cf. şi din acest punct de vedere. III.HUK XXVI. când omul esle ca şi silit să-şi amintească în permanenţa de jignirea care i s-a adus şi să se gândească tor limpul la mijloacele cele mai potrivite de a se râzbuna. lipsit de sens. ceea ce se şi recunoaşte uneori. tit. 2. omul pare de asemenea mânat in 1'elul de a se comporta de o forţă din afara lui şi care-i scapă de sub control. Sf. pe care in mod normal le-ar dezapro-ba. Coiireittiiriu hi Im\ V. se năpustesc cu tot atfita furie ca şi animalele (. Cele 225 df car>ete. 45. Sf. Grigorie eel Mare.. Cei mânioşi sunt capabili de . 51.i '■• Sf. 47. Vasile eel Mare. XVI. X. ibidem. IV. când toate facultăţile omului sunt focalizate aSUpra obiectiilui împotriva câ-ruia se manifestă aceste forme ale patimii.

omul nu-şi mai aflit pacea. IX. 45. 45.". cit. sufletul se af!5 fără rânduială şi dezbinat: „De inclatS ce este lipsit de Duhul. „De păstrezi urâ faţa de duşman. fiind aruncai îutr-o stare de mâhnire şi neîncetată nelinişte. Comeatariu la law V. se învredniceşte de mii de suferinţe. ţi se pare doar că te răzbuni pe el. < hnilii la suuui.mai ales omul se aseamănă cu Dumnezeu. "' Ihulrni. Scam. IX. vine să-i ia locul/. „ţiai pus înlăuntni mania ca un calău care te biciuieşte. he. spune Sfântul Grigorie eel Mare. ţine minis rinil are încuibaia în sine o viper» puitiitoare de venin ucigător". care-i conferă ordine şi imitate. Sf. pe pământ. spune 101 el. Comentariu la lo\>. cit. 11."'' Nu numai că ea se opune „mâniei vrednice de cinste". 6. afirmă Sfântul loan Gură de Aur. prin tan. formă a iubirii.*7 Sfinţii Părinţi o mai numesc „viermele minţu'" sau foe atotmistuitor. In primul rând.M/tnia dorinţa de ruzbunare mai ales sum ca un venin care se răspândeşte peste tot în suflet. cit. adus de purtarca pătimaşă a acestuia. loan Ourfi de Aur. De aceea spune Sfântul Grigorie eel Mare că „pScatul măniei. 20. dorinţa de răzbunare. cit.*1 oirăvind inima. Vasile ecl Mare. Scant. 2. LXVIII. 12. V. Sfantul Duh nu Se mai xalăşluieşte în om. Sf. Omilii la low. ' toe. sau ca un vultur care-ţi sfflşie mărunlaiele". loate chinurile iadului". palima maniei are efecte deosebit de nefaste.işte pacea. w Sf. XX. 1'mtaiui pmctic. VIII. dar se împotriveşte. şi tot aşa eel care ţine în suflet ură împotriva duşma-niilui sâu". cit. ' Cf Sf. " Sf. XXVI. aminlirea răului. he. loan Scăranil. (VII). petrecând zi şi noapte în tulburare şi în neliniştea sufletultii. 5. constată Sf. Omilii la loan. Vasile eel Mare.. care tine in chip firesc de suflet»93 şi anume blfmdeţea. SI". ea îl înstrâinează pe om de Dumnezeu. Sf. Vasile eel Mare. Grigorie ecl Mare. loan Scârarul. alungând blândelea din suflet. *Cf. *:Cf Sf. strică" ase-mănarea acestuiacu chipul eel dumnezeiesc'V'1 Altfel spus. luându-i local. cit. încetul cu încetul omul se distruge pe sine. 3. w Omilii la loan. şi fiind tor timpul tulbuiat de na-vula gândurilor.Lipsit de Duhul Sfânt. Scant. '. Grigorie eel Mare. loan Casian.: '" Cf. XXVI. XV. 183 . loan Ca&ian. 3.A iar duhul eel ran. Sf.' „Omul cuprins de fu-rie mi cuno. el suferă aici. he.'"' In plaiml fundamental al relaţiei omului cu Dumnezeu. n SI. loan Gurt de Aiir. 17. he.*4 Păstrând în suflet mania. Aşezfiminlele mânâsti'reşti. ura. dar te chinui pe tine însuţi". " IMC. Omilii la Mtilei. Omilii la stalui. Evagiie. . 12: „Cel ce. loan ScOrarul. loan Guril de Aur.. loan Gurâ de Aur.. Sf. loveşte''0 şi «tinge91 o virtute deosebit de preţioasă. "* Sf. XX. sufletul ajunge la nebunie văditâ şi (1 Sf."7 „Omul agitat de furie. 3. VIII." Sub infltienţa accstor atitudini pătimaşe.

100 Evagrie. 106 Cf. mania duce la pierderea sănătăţii sufletului.spre dragoste. "" Capete gtumice. 99 Sf. :"! Cuvihit dexpre nigticiuae. 45.sitonil. Isihie Sinaitiil. VIII. 25 m Evagrie. căci. IM Cf. este „vlăstarul blândeţii şi al lipsei de manic". 13. împingându-l să se războias-că cu sine".100 „Dumnezeu lipseşte de stnllucirea cu-noaşterii Sale sufletul pe care mania 1-a întunecat cu neînţelegerea".101 Mintea nu mai este în stare de contemplarea duhovnicească. care îl lumina. 20. "' Comeniariu la low V. ■Xsezâinwtele mâiuistirexti. necuvenita. ca spunem aşa. III.10* „Pornirea de mânie aprinzandu-se din orice motiv întuneca ochii minţii. 24.''7 Părăsil de Duhul Sfânt.1'* mai întâi de toate întunecându-se ochiul inimii:''' atunci omul cade din adevărata cunoastere. Tratatulpractic.. 20. 20. Cele 225 lie capete. cit. III. Scant. 20. Sf. he. Maxim Miutui isitorul. privind la soare. 22. 21. ":Cf. e de la sine înţeles că mania este o piedicâ în calea rugă-eiunii'"" care. Sf. Aseztimintele mâiuixliresti. Sf.76. şi-l împiedică pe om sa ducîi adevarata viaţă pentru care a fost creat. Evagrie. Capete despre dragoste. 23. scrie Sfantul Grigoric eel Mare. Capete dexpre livzvie. * ibidem. Cuvâiit ilexpre ragăcitme. 47. 63. loan Scârnnil. scrie Sfantul loan Casian. Puterea sufletului nu se mai exercilă in razboiul '. IV. tot aşa mîntea (vovţ) tulburata* de mânie nu poate sâ ajungă la contemplarea duhovnicească. ci un nor i se aşază peste cele pe care doreşte să le priveas-că".1011 duce in acelaşi timp la slabirea agresivităţii virtuoase a sufletului. Maxim Maimiisitorul. A doua sută. 49. 34. VIII. Simeon Noul Teolog. Capete dexpre dragoslo. îl lulbură şi. Tralatul practic. îl sfâşie şi îl sfârtecă. Cuvhite dexpre nevoinfă.. 45. Sf. Mania care sporeşte şi înlăreşte agresivilatea rea. li se împăienjenesc ochii de lacrimi şi văd tot felul de năluciri în văzduh. varându-se în ei «bârna» ucigătoare a unei boli mai grele. 184 . VIII: 6. Tratatul practic.'' Coniemanu la /wi'. Isaac Sinil. 20. Capete de. 24. IV. 14.V. Cf. Sf. Sf."" Iar Evagrie spune: „După cum celor care au vederea bolnavă. 27.10* în special omul nu mai poate sesiza prezenţa lui Hristos în el.Dexcrierea. * Cf. Capete dexpre devsebirea fniiinutor xt a gandi/ri/or. '** Ibidem. data omului pentru a lupta împotriva păcatului. numijesiările xifehd in care se produc bo/i/e xpirituale suferă împrăşlierea gândurilor şi neorânduiala mişcărilor din afară'V'0 Ace-laşi SfâiU Parinte spune ca „atunci când mânia biruie blfindeţea sufletului. Maxim Mărtuvi. aşa cum spune Evagrie. Evagrie.107 „împiedicănd rugaciunea"1'*. Tratalnl piratic. care este legată de ea. I. 27. Sf.. loan Casian. sufletul cade dintr-o data în întuneric. Sf.105 în accst context. I. loan Casian. nu le îngăduie să mai vadă soarele dreptăţii".

75. Cf. '■*'.'"1 akediei. 117 Isihie Sînaitul. IV. A tloua siila. Sf. Omifo ta Maiei. Douăzeci fi "owî de cuviitii: II. Grigoric cel Maie. Sf. 31. Maxim Mnrluri&itonil. Caprtr tl?spr? dmgash: I. 8. Sf. 34. Coineniariu lu lov. tit. . '-' tlfidmt. 185 . '" Sl'. loan Gură de Aur."0 fiind aproape paralizată. 45.I. Miixim Mărtumiforul. Maxim Mărturisitorul. XVI. I. " SI Simeon Noul Teolog.117 Lipsit de virtuţi. Grigoiic eel Mure. Comenlariu la iov..spre dmgoste. Evagrie. mai ales triste-ţii. for.1" Suflelul devine ncputincios"2 şi tot ce face spre îndreptarea lui face cu multă trudă. lov 5. 45. mania duce la moartea sufletească. fo<\ dt„ 23. Sf. 2. 47. Isaiu Piistnicul. Maxim Mart urisi com I. în fond. Capefe despre dmgoste. V.Mania duhovnicesc."3 Toate aceste consecinţe patologice sunt cataslrofale pentm om. < 'apeie dvspre trtt&U. IV. I.'"' încetând sâ se îndrepte.8 EvHgiic. ". 9. 31. V. Tmttiitif pmctir. 2."4 Ea alungă* din suflet virtuţile" si mai înlâi de toale stînge iubirea.: lbidrm. ea „Sirica gitndurile celc bune dinnoi". 89. Oinilii to Malei. Ciipt'le de. Sf. potrivit menirii sale t'ireşli. 70. loan Gimi de Am. Sf. pentm că. Sf. m Cf.n" fricii120 şi mandriei. 49. Cele 225 de capetC. 1. sufletul cade pradă mulţimii patimilor. spre omorârea gândurilor drăceşti. 1. 5 Sf. ITI. 20.."1 "" Isihie Sinuitul.Cf. Capefe despre trezyie.4 Cf.

297CD. dar şi anxietaiea. groaza. iar nu in ceea ce nu este. II.9 putem zice ca" ea corespunde instinctului de conservare. 111. line de firea sa. * Sf. frica esle provocată de pericolul unei pierderi sau de o suferin-|. Dixputo cu I'yrhus. disperarea. SI". St. Maxim Miîrturisilonil. loan Dmnaschin. 23. de ideea sau sentimentul că vom pierde sau am putea pierde lucrul pe care-l dorim sau pe eel de care ne-am legal.) şi toate stările de suflet ase~ mănătoare.9 Fric a Sfinţii Părinţi pun între patîmi frica ((ţ>6po<. iar propriu acestora după fire este pornirea spre cele ce le susţin şi ferirea de cele ce le strică". loan Diunuschin.! în Cel ce este. dupft cum vor unii. Atnnasie eel Mare.L „Dacâ" frica este o palimîi. " Ibidem." La fel spune şi Sfântul loan Damaschin vorbind d'espre „repnlsia faţă de cele care distmg firea". spu* ne Clement Alexandrinul."i. Dogmatica. Prin această frică în manifeslarile ei cele mai elementare. spai-ma. are două forme."1 1 1 Cf. Cf. Cuvâiti împotriva pâgânihr. angoasa.40. pe care Dumnezeu l-a sădit în om la crearea lui si care. Ibidem. de existent şi se teme de tot ceea ce i-ar putea-o răpi sau distruge şi are repulsie faţă dc nonexistenţă. deci. spune el in continuure. Ihuivm . III. 23. care constituie forme sau intensity ale ei. panica.8. 11. 15. Sf. ?>. 12. apoi nu orice fricft este palimă". PG 91. 12. " Dogmattca. ca şi o patim. ' Sinwuiti'.' Frica astfel definite poale fî la fel de bine o virlute. "' Ibidem. II. 1 Cf.4 De aceea trebuie sa facem distincţia între două teluri de fricel.1 în general.* ea face parte dintre hgoi pe care Dumnezeu „i-a siidil de la început (in firea omenească) prin creaţie"/ „Frica după fire este o putere ce sustine existenţa prin ferire (de cele ce-ar putea-o distruge)". I) Cel dintăi. a) Prima sa formă este o forţă care-l ţine pe om lipit de fiinţa sa însăşf şi care-l face sa se teamă de a nu-si pierde siifletiil şi trupul. Dof-maiica. omul se alipeşte de vlaţă. Sfăntul Maxim Mftrturisitorul subliniaza" ca" această tending ţine de însaşi firea omului: „cele ce sum facute din cele ce nu sunt au şi pule-re a de persistent. ca teama.

186 .

ca şi de a nu fi despăr-\\t de Dumnezeu . Maxim MSrturisitorul. 388D.. 4. vei muri negresit!" (Fac. o fiicft lipsita de piitimiS. căci omul • care-şi iubeşte propria fiinţă şi viaţa sa şi se teme să" itu le piardă -. datorită liberului său arbitm. „iubirea des'ivSt-sita" alungâ frica" (I In 4. 18). Adam era sortit să devinif nemuiilor prin hur. Ml 10. Sf Gligotie Palama. PG 150. care pe o primîi Ireaptă este frica de pedeapsa dumnezeiască. tendinţei înnâscute a omului de a se menţine En viaţă şi a-şi perpetua exisienţa. Cf. Atunasie eel Mure.a fost unul din ire mijloacele pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru a-l ajuta să-l pazească poninca şi sâ se ferească de urmările călcârii ei. pe care Sfinţii Părinţi o privesc ca putima. frica de moarte este hilaturata de frica de Dumnezeu şi de tot ceea ce l-ar putea despărţi de Dumnezeu. Nu credein cîl aceastu este o virtu te pe care s-o fi iivut ACIJUH in slaicii SB primordial. tendinţă firească de vreme ce Creatoml ne-a dăruit viaţa pentru ca noi s-o păstrăm. dacâ s-ar fi opus prin acesta voinţei I'M Dumnezeu. '" Cf. nu poate decâl sa se teamă* de despărţirea de Dumnezeu. Rmpunswi ftftw TtiUme. Dumnezeu i-a zis lui Adam: „Din pomul cunos-tinţei binelui şi răului să nu mănânci. singura moarte de care cu adevărat trebuie să ne temem. Omul care înţelege temeiul real al exislenţei sale nu se teme atât de pier-derea vieţii sale biologice. IS A se vedea. Sf. in vreme ce moartea biologic. tie pildfi. Lntr-adevăr. este o iirniare a pâcatului strămoşesc.de a nu muri. 2. Sf. 8. este. PG 90. 38. Ea se manifestă in particular ca frică de moarte. Maxim Mfiiturisilorul. obârşia şi scopul lor. daca şlic care este natura lor adcvaVatîi. 269B. Sf. '. Itihpiimuri coire Takuie.. I.'* De aceea. dar putea sa si moarîf. 2» Al doilea fel de frică. scrie: „Frica de Dumnezeu. 17). 269A. Rospumuri către Talaxie. cilci ea ne lipseşte de viaţâ pentru vecie. Isuuc Sirul. Sf. 369C.12 iar pe cea mai înalta* treapta* se arată ca frica de a nu fi despărţit de Dumnezeu. 28. Omilii. I. Maxim Mflrrurisiiorul. CuvitUe despre iwvohiţâ. adică de păcal şi de răuiatea Vrăj-masului care aduc moartea sufletului (cf. constitute o virtuie14 pe care Adam a avut-o in starea sa primor-dială. Frica . 29. in ziua in care vei mânca din el. PG 150. La omul duhovnicesc. pe care tocmai am prezentat-o sub cele două forme ale sale. 5). Aceastii a doua forma de frica este firesc legată de cea dintâi. II. '"Cf. cat de pierderea vieţii celei in Dumnezeu. Acest dintâi fel de frică.! nu face decâl să separe pentru un timp sufletul de rnip şi distruge numai forma pământească şi stricficioasa a exis-tenţei omului. de pildu.. Lc 12. ci te temi sâ nu cazi ilin luirul lui Dumnezeu" {Sn-muite. 1 Clement Alcxandrinul. I. 269B. 187 . Tnaat despre inmipainx CuvCmtidui.I'ti'tt instinctului vital.. căci."' Ea se manifesto întotdeauna ca aversiune a " Ibidem. 40). ell nu »e temi de Dumnezeu. din Care au izvorât şi spre care se îndreap-tă. 31.! ciici el era însufleţit de iubirca de Diunnezeu şi." iar stricâciunea şi moartea sunt fenomene contrare foil b) A doua forma este „frica de Dumnezeu". PG 90. PG 90.Cf Sf. diipâ cum spune Stantul loan.

ci de existenţa sa de fiinţli căzută. 297CD-B Ibidem. Această legătură esenţialâ dintre patima fricii şi iubirea de viaţă po-trivit duhului ltimii . he. este „contrar firii" (napd Ototv)25 şi „contrară raţiunii" (no. înainte de orice şi mai întâi de toate. că ea face pane dintre patimile da-torate lipsirii de plăcere şi este produsă ca şi ele de faptul ca iubirea de sine este răniUS de o suferinţă a sufletului sau a trupului:1" omul se (erne sa* nu piardă . De o asemenea teaină ţine orice formă de teamă* de moarte. vom spune. Ill. Dispuia at Pyrltus. vczi mai ales Sf. '"Sam.Pentru că încâ trăieşti lumii !". se teme de moarte".un obiect1' din lumea sensibilă a cărui posedare (reală sau anticipat5 în mod imaginar) îi oferă o anumilă desfatare sensibilă.?l în Pateric citim că un Bătrân a fost întrebat odată de un frate: „Oare de ce imi este teamă când merg prin pustie ?".Oeserterm.-pdXiyyoc)2 '' Ea vine din faptul ca omul a deviat sensul firesc şi normal al acesteia .viaţă privitit şi trăita cu totul trupeşle . pe care însă nu le vom menţiona aici. dar în cazul acesta nu mai este vorba despre existenţa sa în Dumnezeu. îm-preuna cu Sfâniul Maxim Mârturisitorul. Sf. 63. 188 T . de care se alipeşte prin filautie.24 acesta din urma. M . Fecioru a liaclus: „trildarea gfuulmilor" . '' CttviiUe despre nevtmifâ. liâspitnsuii câire Talanie* Prolog.n. Dogmatica. 23. Dogmatica. mi se face frică ?". dr. ci este teama* de a nu pierde plăcerile Inmii. şi iubirea vieţii de aici. dar oricum „de la unul trece şi la celălalt". A răspuns acesta: . alipirea de lumea aceasta. Ideea sau sentimentul că îl poate pierde naste în suflet o stare de rău şi de tulburare. Bu IK 190. (Pr. care nu este teama firească de a nu-ţi pierde viaţa vfizuta ca dar al lui Dinrmezeu şi ca mijloc de înaintare spre unirea cu El. D. 23.care~l făcea sa* rSimână fidel fiînţei sale autentice şi să-L iubească Pcniru posibilele molive.22 lar în ulta parte: „Un frate l-a întrebat pe un But ran: „De ce. lar Bătrânul ia spus: „Pen-tru că încă pui preţ pe viaţa în această lume". care este o patimă rea. cuvânttil obiect este hiat în sensul său larg. Maxim Mârturisitorul. . căci omul c<îzut crede câ viaţa aceasta i-a fost data ca să se bucure de toate plăcerile. ea este frica* de moarle.20 Teama ca patimă vădeşte. ale cărei efecte omul le resimte şi pe plan trupesc: „Uneori se înfricoşează mai întâi sufletul. Cf. în oricare dintre cazuri. atunci când ies singur noaptea afară. iai nu ca lucru material. Sf. Sub aceasta formă. mariifestdrile şifehti în care se pirnlne bolile spirituaie omului faţă de tot ceea ce i-ar putea răpi sau distwge existenţa. " Apofîeş-me.2' In timp ce primul fel de frică este „după fire". III. alteori trupul".Sf.). cit. Ea capătă ce!e mai variate forme. de bunurile din ea şi de desfatarea simţuala de ele. loan Ditmaschin. 8. dar nu din pricinile binecuvâniate ale celuilall soi de frică..a Cf. 1. PG 91.1 Aici. 38. Cf. XX. ^Ibidem." Pentru a o caracteriza. Astfel. Sfântul Isaac Siml scrie: „Când se aflâ cineva în cunoştinţa trupeasca.şi se teme şi de ceea ce l-ar face să piardâ . loan Diimasclnn.este adeseori evidenţiată de învăţătura Sfinţilor Părinţi. loan Dainyschm. N 90.

cSci sunt gol".se. 67). Mai întâi. Frica Scam. acum fiindu-i frica să nu-şi piardâ fiinţa tui cea căzută şi să nu se afle despărţit de lurnea aceasta.2'' pentru motivul fundamental pe care tocmai l-am prezentat (adica pervertirea unei dispoziţii fireşti virtuoase într-0 patimă contrară firii). XX. 3. eel care se lcme de Dumnezeu n-are frică de nimic: „Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va leme decât numai de Stăpanul său. o boală. respins ca proniator şi păzitor plin de bunătate al fiecarei făpturi. m-am temut. JbMem.il He sale nefaste regăsim întregul proces al păcatulut stramose. Frica vădeşte amagirea în care a euzut omul crezând câ a fost părăsit şi socotind cfi nu poatc sau ca nu trebuie sâ se bazeze decât pe propriile lui puteri. dar si din pricina numeroaselor tulburari care o constitute si pe care le generează. In frică. După cum se vede limpedc. Sfântul loan Scărarul. adeviiraful izvor al vieţii sale. Cel care dă sens existenţei sale şi îşi îndreaptă preocupările spre realitatea sensibilâ care devine pentru el ceva absolut. 189 .ibidem. omul se desparte de Dumnezeu. 10. ca sens si centru al existenţei. 17. pentru SfnHii Părinţi. de pildă.eu -. pricinuitorul şi ţelul ftinţei lui. omul începc să se teamă de lot ceea ce-i primejduieşte extstenţa trupească şi desfatările pe care !c culege din ea. 10). fiind lipsit de ajutorul lui Dumnezeu. în aceasla" atitudine şi în MIiii. şi. La t'el ca toate celelalte patimi.10 Amtntindu-ne câ Dumnezeu Se îngrijeşte pururea de noi (Ml 10. să nu-şi piardă viaţa dusă în cliip pă-limaş şi roate plăcerile ei. frica este. . scrie. XX. Temându-se să nu piardă ceva din bunurile lumii şi placertle ei. Dumnezeu nu este numai uitat ca principiu al fiinţei şi al vieţii.Frtca pe Dumne/. Frica de Dumnezeu şi frica „lumeaseă" nu sunt două atitudini deosebite prin nature lor. în loc să se teamă de ceea ce-i poate pierde fiinţa şi existenţa dupS duh. El este negat. în loc de a se teme să nu-L piarda pe Dumnezeu. B Cf. dimpotrivă. 9. 29-31. „Un Bâlrân a lost intrebat de un frate: De ce mă (em când sunt in pus-tie ? Şi i-a raspuns Bătrânul: Pentru că te crczi singur şi nu vezi că Dumnezeu este cu tine".. Lc 12. frica vădeşte o relaţie patologică a omului cu Dumnezeu. şi deci pe sine. Accst lucru reiesc (impede din învaţătura Sfin-ţilor Pârinţi. Dar cel ce nu se (eme înca de Acesta se teme şi de umbra iui"." De aceea Sfinţti Părinţi spun ca teama ca patimă cstc înlesnită de „lipsa de rod a sufletului"/8 la care ajunge omul cârid nu are Duhul eel dumnezeiesc sălăşlu-it in sufletul său: „. Hristos însuşi risipeşte această amăgtre. ci sunt una şi aceeaşi atimdine fundamentală a omului.. ignorat. însă îndrcplată spre ţeluri diferite. spune Adam după ce a caveat porunca (Fac. Apoftegttut. 8. Arm II. care arată cum una o exclude pe cealalta: dacă ţi-e teamă de ceva din In me înseamnă câ nu ţi-e frică de Dumnezeu.

Lc 12. Dc aceea. dacă ar şti ce sunt ele cu ade-vârat. 29. PG 90. este lucru de rând şi de nimic faţă de bucuria pricinuită de bunătăţile împăraţiei. in imagi-naţia sa pericolele apar exageral de mari. nici pentru trupul sau şi nici chiar dc moarte. omul „nu trebuie să se leamă decât de o sîngură durere: de pierderea darurilor dumnezeiesti". căci îmaginaţia sa creează. comori pe care rugina şi moliile le manâncii. iar el supus morţii. anticipează şi face să se admitâ ca sigure. le spune lisus ucenicilor înspăimân-taţi de furlună <Mc 4. îngrijindu-se. Lc 12. Pe deasupra. căci. Căci omul nu poate să împietlice prin ea nimic din cele ce i se îmâmplă. Şi pentru ca ele sum stricăcioase.31 Singure aceste bunuri au cu adevărat o valoare absolută şi o importanţă vitaiă pent. omul ajunge sfi-şi închipuie lucruri care nici nu existS. singurele adevărate. n-are a se teme nici pentru sufletul. numai de pierderea lor s-ar teme. Slromale. a te încrede în chip zadarnic în bunurile materials a căror realitate. pierderea lor nu 1-ar afecta cu nimic. şi desfătarea pe care i-o aduceau şi care. 36-40). iar pierderea unui lucru oarecare. iminentâ. Sfântul loan Scărarul defineş" T&tcuin h Total iwstm. o implicii şi prin care omul deformeaza realitatea. Clement Alcxandrinul. de altfel. Cel care îşi pune credinţa în Dumnezeu. Fiind lipsita de orice folos. 901 A. iimnifestmile şifetul îit cetre se ptoHtiC brtiiie spiritual? este semn al lipsei de credinţă în purtarea Lui de grijă: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi ? Cum de nu aveţi credinţă ?". mai mult sau mai puţin intensă\ pe care ea. in present sau într-un viitor apropiat. 40. atribuindu-i laturi inexisiente. frica se vâdeşte o data mai mult a fi iraţionala.Dexcrierca. li se opune lipsa de grija plinfi de folos. tacându-se părtaş învierii lui Hristos şi al vieţiî celei dumnezeieşti. în sufletul omului cazut se cuibareşte frica numai pentru că se lasă înşelat de iluzoria realitate a lucmri-lor şi a placerilor din lume pe care le iubcşte. nu se poate feri de pericolele sau de lipsurile de care se teme (admiţând ca ele într-ade-văr se vor produce'}: „Şi cine dintre voi. iarăşi. în acelaşi limp. a celui care se încredinţează în orice lucru Proniei dumnezeieşti . lucruri pe care nimic nu-l indreptăţeşte să creadă că se vor petrece in realitate. Dogmuiica. 27). SfAntul loan Damaschin arală că fricii şi grijii fara rost. 12 190 . in general.*■ Caracterul patologic al fricii se aratS de asemenea in partea de imaginaţie. II. iar hoţii le răpesc (Mt 6. prin care numai impul piere penlru o vreme. '■' CT. Cel care se uneşte cu Dumnezeu allă in Rl mulţLmea tuiuror bunâiaţilor şi nu se leme ca va fi lipsit de vreunul dinire bunurile din lume. Astfel. pe care lisus însuşi le condamnă. frica mai vadeşte lipsa de credinţă în bunurile duhovniceşti. poate sfl adauge staturii sale un cot'?" (Mt 6. mai devreme sau mai târziu. omul le pierde şi pe ele. 33). 4). dar suflelul cu nimic nu se vatăma (Mt 10. este amăgitoare şi care se tree ca floarea ierbii. A te leme. 19. dupăcum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. 8. nu înseamnă numai a nu avea credinţă în existenţa darurilor duhovniceşti. U.1' Mai mull. ci. Câci dacă omul le-ar iubi pe acestea.28.ru om.

Ea se arata a fi legată în primul rand de mandrie.Necaz şi srrâmtorare (ns'inişle. conştiinţa lor încărcală îi face să se sperie de orice lucru. cluar şi atunci când nu-i mustră nimeni."' Dar dacă frica sau spaima.3* lar Sfâniul loan Scăraml arată că „su-llelul mândru este robul fricii laşe. I i i c a este legată şi de patima trfindăviei. 191 .. chiar dacfi implies eel mai adesea mulră imaginaţie. paralizale. II. şi mai ales neliniştea şi angoasa. ' ('uvuiif despw nevoinţâ.1. in fr." Dar deformarea realităţii. XX.^l. aşa cum învaţă Sfântul Apostol Pavel: . Sfanlul Isaac Sinil spune că: „eel lipsit de smerenie e lipsit şi de desavârşire. 9). Sol. observând cum frica face îndoielni-ce lucrurile cele mai sigure şi mai evidenle şi cat de mult este amestecatâ" în aceasla tnchipuirea omului.găsim scris in Carlea Tnţclepciunii lui Solomon .b'rica te asifel frica: „Frica lasft este vederea amăgitoare a unei primejdii mai înain-le de primejdie.7Z " Ibidem "' Dogmatiea. cum ne aratâ Sfantul Simeon NoulTeolog. neper-cepsrea a ceea ce există şi perceperea celor inexistente sunt trasaiuri spccifi-ce delirului. 17. 15. arată Sfăntul loan Darnaschin. în modul în care este percepul si trait reaiul. imaginalia domina celelalte facultaţi sufleteşti şi le impune reprezen-tarile sale. clălinată şi speriaulde nenorociri îndoielnice". XX. pot fi uneori motivate in mod obiectiv.1' Puterile sufletului care-i îngăduie omului să vadă dimensiunile reale ale lucrurilor şi întâmplârilor sunt. „Spaima care duce la încremenire este frica rezultata dintr-o mare închipuire". majoritatea formelor de teamă. prin dominarea părţii iraţionale din om. pentru că se bizuie pe sine şi se teme de zgomotele lucrurilor şi de umbre". te Cet*223decapete. "Scant. frica poate fi iscata de starea de păcat. sub imperiul fricii. lot aşa păcatoşii se tern tot timpul. Frica arată întotdeauna că. 2. Zămislirea şi dezvoltarea fricii in suflct pot fi iscate şi prilcjuite de alte patimi ale omului. să se ferească de toţi şi toate sa li se pară înfricoşătoare ". el adaugă: „Frica laşa este lipsa încredinţarii (în lucrurile de care eşti eel mai încredinţaO". „Câci .spaima nu este altceva (ară numai lepâdarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată" (Int. 11).SVvmv. 3.*4 Şi. Sfântul loan Gura de Aur spune: „Cel care vieţtiieşte în pucat este îniotdeauna temător.) peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul" (Rin. sau ea este o simtire plină de tremurare a inimii.40 In general. 3. şî după cum cei care au de străbătut un drum înlr-o noapte întunecata şi fără lună tremură de frica. cu route că nu-i ameninţa* nimeni şi nimic. Şi cel lipsit de aceasta c pururca înfricat".. Ibuli'in. 21. se caracterizează prin lipsa oricSrei raţiuni obiective care le-ar putea produce.

. .uirv In Pmbmil N2.41 Aceste remarci nu se aplicâ numai celor care. Se pare chiar că starea de păcai trezeşte frica. iar în Apoflegmtt. 9. 12.Dexcrierea. ceea ce impune să f'acem câteva remarci în plus.) sail „lipsă tie bjlrbatie" (Sf. adică frica de nereuşită".4" Ea este caracterizată prin slă-biciune.44 Pusilaniinitatea* PusilanimitiUea (bXvyoyvxxa. Sf. in principal. Astfel. vom afla în noi în vremea ieşirii noastre o oarecare fric. 4. SeiAAa) este adesea privită ca o formă a fricti.Omilii la loon. care se referă numai la ea. suferă mustrările conştiinţei. XXVII. Origen o numără între patimile pe care cl Insuşi le-a numit „boli ale sufletului .' loc cit. Cf.. căci. este direct legată de lucrarea diavolilor. de aceen. fiind ma» curând timiditatc. Am păslral. iar în Apoftegmele părintflor aflăm . ** Ibidem. spune el. 57 din PSB). " Cf. I I . 100. loan Casia». niamfestăiHe si j'ehil in car? St atomic UoiUv spirit'itnlr şi înspâimantătoare. Ei con-tribuie la apariţia ei4* şi se folosesc de ea ca de un teren foarte prielnic penini lucrarea lor. ci de asemenea si celor care. sub forma anxietăţii şi angoasei. Sfiintul Diadoh al l-oticeei îl sfătuieşte pe creştin să-şi mărturiseascîl chiar greşelile cele fără de voie şi cele fără de ştiinţă. lipsă de curaj in faţa unui lticru care trebuie mdeplinii. loc. dupâ cum arată Sfântul Diadoh al Foticeei. vol. Tălv. loan Seal ami. au totuşi un oarecare sentiment a! stării lor de păciitoşe-nie.frica de a nu izbuti. caci le este un bun aliat. Referindu-se la „frica sufleiului în care este o mărturie a păcatului". $ Cmviiu mri'licin IlHi </r VOpeiB. nefiind nimic care sa BU-i umple de nelinişte". iar in altă parte. cuvantul pusihii\imihiie. Totuşi ea are unele trăsaturi speci-fice şi în mod repeţat i se acordă un loc aparte şi important. trăind în afara credinţei şi în necu-noasterea poruncilor. înscamna* micime de suflei si ciipiinde toatc întelestirile aiăiate mai su$ (n. prin urmare. care. dorind să traiască poirivit poruncilor sau eel puţin cunoscându-le. ca şi celelalte patimi. Scam. Larchei. miii jos): Pfirintele Sianiloac prin „frica laşă" (vezi Scant. Se deosebeş-te totuşi de laşitate. Pusilanimitatea ca palimă este definită de Sfântul loan Damaschin ca . Ir.. miii ales când este vorba despre frica Icgaiă de săvârşirea păcatului.1 nelămurită". cu atât mai mult cu cât omul nu are conşliinţa limpede a păcatului său.4^ având multe caractcristici comune. David Popescu prin . 70). Acesi termen esle hadus in moduli foiinc feluriic in limbu româna. Maxim. II.JmpuOnare dc suflct". giisim -Jenevire".) '' Sf loan Damaschin. Ctipele despre dragaste. „dacă nu ne vom mănurisi cum trebuie şi pentru greşelile fără de voie. Sfînţii Părinţi o consideră boală. V. XX. l< )2 r . Pfirintele Feciorti l-a tradus .42 Frica. rii. Prof. la locul cital ile Prof.nelinişte" (vezi DOgntatictt Sfantului loaji Damaschin. cit. IS. le-au călcat şi.laşitate" (Sf. . loc. Bogmalica. 4. ' (hmlii fa Numerii.

în mod obieciiv. ea nu este deloc asa. XX. aşa cum arată Sfântul loan Casian. aşa cum aralâ Sfantul loan Scararul: „Frica laşă (este o slabire a credinţei) arătatâ in aşteptarea plină de spaiină a unor lucruri ncprevâzute (. Având credin-(3 ncclinlita* în Dumnezeu. cum face. ^: Sf loan Scararul. prezentand acţiunea pe care o are omul de îndeplinil ca foarte grea.4" Aceaslă patimă este de asemenea privită de Sfinţii Părinţi ca o forma de nebunie..5" A li lipsil de curaj înseamnă a nu te încrede în Dumnezeu.Frica urmutoarea istorisire: „Un frate a venit la Avva Victor.. 31. Omul lipsil de curaj esle viclima unei amâgiri şi chiar putem spune ca ajunge sa delireze. eel ce pelrecea întru tăcere in lavra lui. 1:2. să mule imiinii din loc. ci al puterii şi al dragostei şi al îiiţelepciunu" (2 Tm I.XXB. semn al Hpsei de credinţă. este sufletească". potrivit cuvinlelor lui lisus.4* Pusilanimitatea vădeşte îmbolnăvirea pulerii irascibile a sufletului (Guuoţ). părinte. în limp ce. I I . tie asemenca.i şi in cazul celorlalle patimi. Pusilanimitatea esle in orice caz. J 7. 29). De aceea Sfantul Varsanufie îl slatuieşte pe unul dinire fiii sai duhovniceşti aslfel: „Zi fricii tale: Sunt strain de tine I .*' refcrindu-se la spu-sa din Ride (14. peniru că m5 biruieşte lenevi-rea ? Zis-a lui bătrânul: Această boală. ca in cazul lutu-ror formelor de frică.Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii. fiule. Capete despre draqosle. imagi-naţia nu face decâl să deformeze realitatea. 193 . plină de primejdie sau cu roiul imposibilă. de pildu. Ea a apărut în sufletui omului ca urmare a păcatului şi este cu totul straină de natura sa autentică. el poale. *> Ibidem. SI". Unit cu Dumnezeu şi primind Kami Său. care constitute chiptil lui Dumnezeu din om şi care îşi află desăviirşirea în dobândirea asemănării cu Hristos. subliniată des de Sfinţii Părinţi. Sfântul loan Gură de Aur. pusi-lanimilalea csle negarea acesiei virtuţi.$. XXIV. 3. ' ('omorb/ri t/uhovniresti. C. Aslfel. in continuarea cuvinlelor cilate mai sus. ca si frica. omul nu are a se leme de nimic alunci când vreu să facft ceva. Strom* XX. Adesea. îrnpărtăşindu-se de puterea Lui. pusilanimitatea îşi vadeşle caraclerul patologic in special prin aceea că este o alitudine nefirească. Şi în acesl caz.. m OmUBiiaEvivt. Maxim Murlurisitorul. clălinală şi speriată de nenorociri îndoielnice" " Iar Avva Victor.uiri iliihttvuit-f\'ii. 70. 2. 7). ce nu corespunde stârii omului dinainte de cădere. omul se (erne sâ acţioneze penlm că esle dominal de propria sa imaginaţie.*>0. Legătura dintre lipsa de curaj şi imaginaţie esle. 15. v ' Siri. zicănd: Ce să fac. spune: „Precum celui bolnav " Apoftegme. în puterea Sfântului Duh. care pururea îl sprijină pe ecl care-L cheama" pe Dumnezeu in ajutor.) simiire plină de iremurare a inimii. A se vedea. In limp ce puterea despre care vorbeşie Apostoiul esle unul din Ire damrile Sfântului Duh. Sfantul Apostol Pavel spune că .

din puţintică încercare repede se tulburâ. îi încetineşte sau chiar îi paralizeazâ activiiatea şi inhibă în multe împrejurări cxercitarea facultăţilor sale sufle-teşti. fiindca blochează dinamismul omului. ■ I. I. care tulbură sufletul şi1 împiedică să ducă la îndeplinirc cele ce are de tacut şi pentni care a fosl creat. spune Sfântul loan Scararul. care stăruie în mod ncfiresc la omul matur: „Frica laşâ. Este limpede că diavolul are un interes special în a isca şi a întreţine această patimă. i sc pare că vede multă lumină. Teodom. Aiwftrgnw. aşa şi eel slab la suflet." Pusilanimitatea il alienează pe om.58 Ea este în esenţâ legata dc patima chenodoxiei. ibidmn.*9 a Scant. este o sim-lire copilărească în sufletul îmbătrânit".cU. din cumplita durere. iîir celui sănfttos i sc pare ca vede puţin. sciia alfabctică.54 Lipsa de curaj poate apârea ca o atitudine de copil. M Cf. 5. . pârându-i-se câ este mare".av. îi frânează elanurile spre desăvârşire. 57 Ibidem." Este o patimă deosebit de periculoasă. XX. luându-I cu totul în stăpânirea ei. B Cf."' încât putem spune că „toţi cei fricoşi sunl iubitori de slavă deşană".Dest-rieren. Ea se dovedeşte în mod special dăunâtoare pentru lucrarea duhovni-cească. manifestările $i f'elui in cure se prvthw holile spirinmle de ochi. 2. 3. " IbUiem.

7. admiral. ■'Cf.'' pentru care el aşteaptă de la oameni laude şi aprecieri. Sf. sau cu puterea. XXI.s piimAntesli. Sf. " Sf. Avva Dorotei. * Cf. El se poate lauda. în limbaj curent numita" slavă deşartă suu vanitate. invauilim de sttfletfotosiUxirv. 7. 195 .' Vanitosul se poate astfel liluda. II. N 479. In 5. cu darurile sale naturale. 84.i in a se aiâta cineva mândru şi a se lăuda cu bunurile pe care |e are sau pe care crede ca le are.Jn mulle forme. I Tes. XXI. 19. I i Primul fel de slavă deşarta* e eel „prin care ne mnndrim penrni foloase maieriale sail pentru lucruri care se văd". tit. Varsanufie şi loan. 6. chibzuinţa şi purtarea sa. 4. 5. 11. 1 Ibidem* 1 Sf. ComeiiUtriit ta luv. ( I Avva Dorotei. 1 Cf. de asemenea.n de pilda. Citpete despre dmgmte. 2. invtifiiluri de suJJel folositocire. 4. Vusile eel Mure. 460. Rtgulih min. 43-44. onoral.. Sram. SfAntuI loan Casian spune despre ea că se manifestă . 13. J Cf ibid. şi a dori să fie văzut. podoabe11 etc. loan Casian. 29: XXV. Convorbiri duhovnlceşti. aşteptănd admiraţia celorlalţi. Scam. 44. 24. 7.l Avva Dorotei. loan Scaianil. II. '" ( omorhm duJwviuces/i.* Este cea mai obişnuită şi evidenlâ forma de chenodoxie. Fil. câci are multe feţe şi chipuri".). loc. V." ca fnimuseţea (reală sau închipuili) trupului" sau a glasului. loan Gun'i dc uur. Grigorie eel Mare. care-l loveşte pe omul căzut foane uşor şi eel mai adesea. este „de două feluri". este o patimă de cîlpetenie şi izvor de nenumârate alle boli ale sufletului. III. !n esenţn. 261. dar că. Sl'. Despre tltttva deşurtâ. II. 21. I I " lliii/i-w. XXI. Ea const. 6. Scam. Maxim Mămirisitorul. 36.1 care sun! cele două trepte ale sale." ca şi cu tot ceea ce contribuie la o frumoasă înfilţişare (haine luxoasel'î parfumuri. 1' Si'. hivoţolun de mflrt jblositoarr.' slimai. apreciat. într-un cuvânt sa fie slfivit de ceilalţi oameni/' Bunurile cu care. XXI. lăudal. V. 1 Sf. 3. Sctisort ilnlit/vniceşti. XXI. . VIII. 13 Avva Dorotei.10 Chenodoxia Chenodoxia (Keyofio^la). se mândreşte vanitosul sunt bumiri tru-pesii. cu îndemânarea sau cu priceperea sa intr-un anumil domeniu. Sf. In acesl nivel. loan Scaranil. loan Scaranil. Sf. 5. loan Scaiarul. AţmjU'gnw. Scam.

imaginaţia. loon Hrisosiom. din dorinţa de laudă deşurtă". Din această pricinii. ca şi în eel politic sau financiar' sunt eel mai adesea produse de această patimă. Mai subi:ila\ pentni câ ţine mai puţin de cele materiale şi de cele care se văd. Oxptfy despre dmgoste. iar dacji s-a lepitdat cu lotul de cele lumeşii. deşi e lot atât de răspândita ca cea dintâi. IV. III.. este cea în care omul se mândreşte „pentru cele spirituule şi ascunse. Avva Doroiei. le face pe amândouă să sporească. la rându-i. 84. tiumifexUhile fifvlul in care se /troth" holile spiritual!' Chenodoxia îl face pe om să se fălească şi să se vrea admiral pentru bogă-ţiile şi bunurile maleriale pe care le-a dobândii. Este limpede că eel care deţine puterea. Maxim Mărliirisitorul. Ditdogdrsprem/lei şipatitrâlt ottwuqti. (Vine Staghirie Ascend. XXI.*2 La monahul in care mai staruie încă patimile. 5. loan ilin Singurătatc. pentru a întreţine şi a le spori admiraţia şi pentru a păstra puterea şi foloasele care-i vin de laea. Adesea chenodoxia îl lace pe om sfi riivneascâ la situaţii şi ranguri sociale înalte. Desprefeciarie. D Cf. p.17 Aceustă patimă îl impinge să doreascS puterea sub toate formele sale. Ih loan ilin Singuritlate. dar şi cunoştinţele dobândite. care. robit de slava deşartft. III. Muxini Mfuturisitorul. mcmoria etc. pe care Sfinţii Paring le numesc „iubirea de stăpânire" (GiXapxla)1'1 şi „duhul iubirii de stâpa-nii*e".ed Huusheii. loan Scflrurul. Sf. 24.Desnixreit. Capet* despnt dragosfe. II.56. Ambiţiile în domeniul inteleciual şi cultural. cu talentul de a vorbi sau a sprie bine etc. ea st£i alături de primul fel de slavă deşarta.18 atunci ea se însoţeşte şi pune în lucrare alte două paiimi. 3. 55.1^ Vedem că gustul pentru lux şi fast este legal de ambele patimi. II. Sf. III. '■' Sf. Cf. --' Convi/rbiii duhovnicesti. ia locul acesteia. Cflci cei ce iubesc slava deşarta sc silesc să se îmbogăţească. <ii ■' Cf. iar cei ce s-au îmbogâţit doresc s5 fie slăviţi". 11. lo<:. 2) A doua formă de chenodoxie. Sf. Pentru el. B 1 1% . Sf. slava deşarta constă in faptul cu se Capttedespre dmgoste.. Scare. aşa cum o aflftm descrisă la Sfântul loan Casian. V. ea poate fi un puiernic imbold pentru palima arghirofiliei. I T. naşte şi sporeşte slava deşartl Aslfel. trezit de che-nodoxie"' şi presupunând arghîrofîlia. IwoiâSuri de fmflel fohsitmiic.). este chenodoxia care constâ în îngârnfarea cu calitîlţile iiUelcctuale (cu inteligenţa. va căuta lauda şi admiraţia oamenilor şj se va şi strădui întotdeauna să placfi aceslora.33 Cautând sa obţină peiiu toate acestea admiraţia şi laudele celorlalţi. 83. 84. 7. cu înalta învaţfuunV cu o bună stapânire a lim-bilor. Grigorie de Nyssa. odata" satisfăcui. Sftuitul Maxim Mârturisitorul scrie: „Slava de-ştliffi şi iubirea de arginţi se nasc una pe alta.

'" de a se sirecura preiiitindeni şi de a alaca omul (-1 in mate pârţilo o fac greu de sesizat şi de recunoscui" şi fbarte grcu de combniut. Mnxiiii Muitncisitoiiil.CAJKI o deBtriu in felul unui bulb de ceapâ.3" capaoilatea de a imbrăca nenumărate forme. Evagrie. 4. Scrismi. Rftguia -Sf. De aceea Sfântul loan Scârurui arala ca „duhul slavei deşarte (se bucură) vâzand îjimulţindu-se virtutea"'4 şi sptme că. ' sv„. 3. orice lucru poate lî pentru om prilej de slavâ deşartâ. ': Sf.Sf.." Mai ales atunci când omul se luptil împoiriva patunilor şi când puiie în lucrare virluţile contrarc lor. *'h>.2* Evagrie eon-Statâ şi e] c-3 „dupa ce a biruil omul loate gândurile. III. * *tbtd«in. Cnfwti. 51.ln toate striUuceşte soarele cu imbelşugare.'*1 ca şi Sfăntul loan Casian'* şi SfânCul loan Scărarul. dezlegându-1. XXI. ofi 31.'' dând şi exemple lipice.'"' inlr-adcvâr. * Capgţe desprv dntgoste. '' ('apefe desprv deosebirea patimifor jti a gândurifor. Nil Sorskr. Sf. loan Casian. dnpâ ce au fosl biruiţi" ~T Tot aşa şi SFântul Maxim Mămirisilorul scrie: „Când birui vreuna dintre paiimile mai necinsti-te. XI.. 5. pe care. 4. 30. Ev»grk\ Tratatui Bmctic. * (T (>(//. Sf. se ive. Aşezdmiiitete mâru$Sftreţtit XI. ''' Cf. si Slavfl deşarta aşteaptă sa se adune bog&ţia (duhovnîcească)".î: sunt stăpânil de slava dcşaitfi când postesc. lot iitâlea îi descoperi dedesiibf "' lar Slauiul loan Scflrarul scrie astfel:. '"Cf. lie pildâ' lăcomia pântecului sau curvia sau mânia sau lăcomia. iarăşi mâ ' Cf. 5. „gândul acesla (al slavei de$ar-ic) ilfac să crească loţi dracii. ca sfl nu fiu cunoscur (ca posiiror). Scant.OwnodoxUt mânilreşte în sineu lui sau inaintea oamenilor cu virtuţîle sale şi cu asceza sa. Aceastâ patima arc o putefO neobişnuita". SI'.ivci dcşart* şi cel al niândriei"-'' şr. Caiactenil ei subtil.Vmuttul jmirfu: 13. Aşeztmiintele nuliuhlireşli. îl ar'li acoperic de allul. Evagrie se aratâ iiimit de dibâcia diavolilor de a profita de această stare de fapl. înJănirândii-i-se un înveliş. XXI.w. 4.. loan Casiun. dupa cum „fumica asteaptă să sc ispriWeasca slrânsul grâuJui. III. I. '* Ibidem. loan Casian.. ' ibidem Aşrz/itwii/r/r' nuhitistirt'fti. 84.^ Aşa se face câ cheiiodoxia poate lua locul (uturor celorlalte palimi în sufleiul omiilui. este i jîzboif de acesr $o\ de slavS deşarta.• d&prtdeostbireapatlrtdtoryiagtindurilor. şi lot aşa. Tratatuipractic. aştepuînd pcniru aceasta adiiiiraţia ŞÎ laudele celorlalţi. I. 13. Evagrie. oricăte foi îi scoţi. I. De pild. îndată se repede asupra ta gandul slavei deşarte". . 11 197 . ]a fel.sc acestea douâ: cel Bl l. V. IJ. XI. Şi de toate străduinţcle se bucurâ slava desartâ. .il'.desprt dragpste.spune Sfâniul loiin Casiun . 13. Ev'iigrie. 59. loan Scdranil. XI. „Frumos înulţişeazâ bătrânii natura acestei boli . AşfZ/iinintele ittâtuisiireşii.

Căci ceea ce faci ca să te curăţi dc el devine pricin.. ". Despw slava <lc. de asemenea. V. III. Macarie Egipteanul.. loan Gurade Aur. *' Cf. *' Cf.. 29. II. . " Sf. dacâ sunt „adăpate de umezeala noroioasă a slavei deşarte şi prăsite de dorinţa aratarii şi gunoite de lauda*. II. IV.42 Trebuie spus limpede că orice forma de asceză impul-sionată de mândrie se dovedeşte într-un sfârşii cu tolul deşartă şi lîpsiul de orice rod.Descrierea. vn. 2. |0. V " Cf.41 să dobân-deascfi unele hurisme. XIV. îndata se usucif. Kaxpimsnri cot re Ttdmie.^ să practice virtuţile-. Scum. Epistole. Sf. Sf.. conchidc Evagrie. Episto/ii cărre Nicolae Monahtd. 3. (VineSiaghirie Ascetul. ibidem. s?i doved&iscă zel în ncvoinţete asceti-ce?9 să lupte cu râvnă împotriva altor patimi. Sf.yifehtl in care se produc Iwlite xpirituale sliipâneşte slava deşartă. XXI. 10. 35. Scam. Omilii ththovniceşti (Col. 5. 9.. "a. 10. fiivăfăiurt de KUJU'I fohsitvare. 45. XXVII. LIV. schimbându-le în haine nearătoase.*4 iar harisme-le sunt înşelătoare 4> Astfel se pot vedea oameni care ajung la stralucile lucrări diihovniceşti mânaţi de slava deşană. sfi sufere orice. dar care „după ce se retrag dintre oameni in viaţa călugarească.. 13. V.\4'J Mai mult. VII. Avva Dorotet. I9H . Scam. II). 30.?ttrtti. sum biniit de ea. Cf. Sf. vorbind. loan Scararul. "'Cf. XXI."'7 cure aminteşte spusa Psalmistului: „Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor" (Ps. 25. Desprefeciorie. 10. Muxim Mârturisiiorul. nu se mai mdeletnicesc cu nevoinţa lor mincinoasă şi prefacută de mai înainte. Sf. 7.'" la fel si virtuţile. dar sunt „socotite de El la fel ca furtul.. pentm modestia mea. 7 ParaftazA in 150dc capete. loan Gură dc Aur. Scttra. paradoxal. I 2. 7. Apofiegme.17 De Defies. U. 25. iarăşi sunt biniit de ea. Avva Amtnona. omul primeşte din slava deşartă o plăcere4'' care-l ţine legal dc ea şi pentru care este gata să facS si. Prolog. paradoxal. II. cum aratfi Sfantul Macarie Egipteanul. XXI. Sf. ' Avva Doroiei.."* Ca şi in cazul uiluror celorlalte patimi. Omilii diifuntiiceţli (Col. 29.. Cf.7). iarăşi sum stăpaiiil do ea. sunt biniit de ea. Marcu Ascetul. Grigorie de Kyssa. hivâfături de uijlet folwiutare. loan Scârurul. N 550. 10.*0 Din pricina acestei puternice placeri care-i susţinc iubirea de sine51.ibidem.. a Tratatul practic. omul se lasfi cu tolul înrobit de slava deşartă." Şiretenia che-nodoxici il impinge pe om ca. tăcând. tiuinifeslâtilc . îmbrăcându-mă 'in haine luxoase. bunurile duhovniceşti astfel dobândite nu numai că sum lipsite de orice preţ înainlea lui Dumne/eu. căci n-au puiiii rodi plantele umede în locurile nevoinţei aspre şi lipsite de apa slavei deşarte. totdeauna until stă drept şi el e eel din centra". 27. loan Scăranil. XI. Sf. II.. Sf. nedreptatea şi celelalte man pacate". 5. *9 Cf.. 52. 11). Sf.SÎ * Scam. 48 A se vcdeii. Oricum voi amnca acest glob cu trei coarne. ''' Ibidem.greu se scapâ" de gandul slavei deşarte.1 pentm aliă slavă deşartă". loan Scararul. 10. 41 Cf. II. ■ Cf.

XI. II.. (alre Staghirie Ascetltl. care vine din negrija minţii de a cultiva cele fireşti'V* după ce mai înainte arătase că „păcatele ne vin prin reaua înirebuinţare a puterilor sufletului". V. se face in majoritatea textelor care se rele-rfi la chenodoxie/'1 O aflăm limpede exprimară in Evanghelia diipă loan (In 12. zice. XII. Capete despre dragoste. 27.L 12. spune limpede: „Slava dcşană esie un soi de nebunie {jictyici TÎC feaiu» tiKei>ooof. Oniitii la Atatei.M Sfântul loan Gură de Aur. Maxim MărturisiLorul. t'alehece. Pilda VII. 5. afîrmând acelaşi lucru pe care l-a spus despre toale eelelalte palimi. IV. Comentaiiu la low VIII. „Nu slava (e rea).** El arauV' că însuşi Apostolul Pavel învaţă c. Ce/e 200 de Capete despre vanoşimţa de Ditnmeieu \i mmoiiuu iiitivpiirii. 6. Hernia. ci slava deşarta". 41. Oniitii la Mates. -Sf Maxim Martin isitorul. Aceastâ deosebire între cele doua" feluri de slavă. v r apeie despre dragoste. 5. iar nu cea de la oameni. prin îndepărtarea de la exerciiarea ei „potrivit naturii". Gal. XXI. loan Gum de Am. îi vqi Cf Sf loan Casim Ayezâminlele niaiuhti resit. a se vedea Sf. Sf. 18).Chenadoxia Chenodoxia este privila de Sfinţii Părinţi ca o boalâ" şi o formă de nebu-nie. 2. Huiisherr. Sf loan din SinguruWte. 3. Sf Gligorie de Nyssa.icO''. Sf Gligorie de Nazianz. cea care vine de la Duinne-zeu şi cea care vine de la oameni. I4. Cuvtmtâri. 11) şi mai spune că duhul slavei deşarte îl scoate pe om din fire. II. Despre slava deşartă. IV. Sf. RăsputlSUfi către Ta/asie. în afara textelor citale mai sus.. pe care o caută omul înrobit de patimâ şi pe care Părinţii o numesc „laudă după irup" (cf. 12. de pilda. 8. Despre slava desart/i. XVII. Pastoral. dar a celei de BUS. line în mod esenţial dc faptul că ea constă" în pervertirea unei atitudini fireşti si normale. H Despre tlava deşartă. II. 43. XIX. 4. Scam. amime că iese din „reaua întrebuinţare. Sfântiil loan Scararul arată şi el ca . III. 199 . Origen. iar dupiî ce a pus stăpânire cu lotul pe suflelul lui „îi lulbută minlea şi-l face s«l aiureze"." Caracterul pato logic al siavei deşarfe. Sf loan Guru dc Aur. loim Scararul. scrie Sfântul Maxim Mărtu-risitorul. deci menirii ei lireşti. 59. cd. 2.. 85. dar omului unil cu Dumnezeu îi era menilă slava dumnezeiască. 10. 19. 51 Cf. Ciivâni despre mgârsiine. " Ibidem. Sf Simeon Noul Teofoj:. 21. spunflnd ca „prin fire se află în suflet poftirea slavei. SI. Disctirsuri 0MW. scoliu 8. 4. X "Scam. 4. ajungând să se manifeste înlr-un mod cotitrar iiaturii. lâlaihe la Psatrmd 130.*"' Sfântul loan Sciirarul învaţii la lel. 2 Cor. Eplstote. Sfantul Apostol Pavel se referă la ea in mod implicit atunci când spune că „întni Hristos lisus" se lauda şi ca a te lăud a în afara Lui este primejdios lucm (Filip. Sf. 56. De spre feciorie. XXVI. Despre suflet si patimiie ometiesri. I.. p. I. Avva Ammona.este o slavă care vine de la Dumnezeu: «Pe cei ce Mă slăvesc. 3. 52. 10. 51. Gligorie eel Mare. Simeon Noul Teolog. 194-195.l cste o nebunie să se laucle omul pe sine însuşi (cf. ca şt în cazul celorlalte patimi. 43). 2 Cor. 14). XXV. 16. Căci Dumne-zcu a sădil in firea omului să tindă sprc slavâ. I I I .Omdii In Evrei. II.

in loc de a se sluji de ele spre slava lui Dumnezeu. adică devierea patologjcă a înclî-nării fireşti a omului spre slavă.\i fflul in cctfV St produc botiU' Spiritual* sliivi» (I Regi 2.i una o sooale afara pe cca-I.' . M Otnilii laMatei. ('iivttiil ttetptt rugticiune. tnanifestările . 28.singura mă-rire adevârală". Şi este o slavă ce urmează din răutatea diavolcască".65 „Cei ce se laudă. II. XXI. reiese din afirmaţiile SfmţiJor Părinli. scrie Grigcft. sau despre virtuţi. chenodoxia apare ca pervertirea. 10. tf IhUu-m.67 Chenodoxia consrituie şi înir-un all sens o pervert ire a firii. omul. loan ScSrunil.illâ. eterna. 2 Cor. 35. " Răspunsuri dire Talasie. Aşa şi cel gol de viiHiţi caută slava oamenîlor". care i se cuvine pen-tru ca este om şi are suflet viu l îndepurtându-se dc Dumnezeu prin păcat. 200 . „falsified firea şi însăşi virtutea".s Câutarea slavei lumeşti se vădeşte a fi o încerca-re deşartă de suplinire a slavei celei cereşti pierduie prin păcat şi a virtuţilor. „Au uilat cS sun( oameni şi de aceea merg de colo-colo. strangându-ţâ din altă parte o slavă plină de batjocunT'. "7 Qf. Şi accaSta slavă a lumii. şi-a căutat în Ivinic. iar sporirea uneia înseamnă slăbirea celeilalte. 31. Faptul că este vorba aici de o ace-eaşi tendinţă îndreptata în sensuri diferite.6" Si. pc de alia parte. Awa Dorotei scrie aslfel cfl „cei ce poftesc slava sunt asemenea iinui om gol. care voieşte punirea să afle un pelic mic sau orice allceva ca să-şi acopere uraţenia lui. a puso în locul slavei cercşti şi duhovniceşii. pe care mi mai este în siare s-o vadă şi s-o dorească. care ar putea sta împreună în sufletul omului. „lauda dupâ imp". Slava pe care omul o primeşte de la Dumnezeu prin participare la slava I. 17). sâ ravneascfi slava. şi ca un comportnment palologic de substi-tuire. învaţă în două rândiiri Apostolul Piivel (1 Cor.suflrt folmitvare. conlimiând însâ. IV. rezultat al unei fruslrfiri ontologice. omul a încetat totodata sa mai lindă spre această SÎavB. spune Sfântul loan Gură de Aur. veritabilă. Ea este. care subliniuză că întotdeauna căutarea slavei de la Dumnezeu şi a celei deşarte se împatrivesc una alteia şi c. la care era menii prin firea lui. unindu-se cu Dumnezeu. I. sau chiar de bunurile materiale pe care le posed. 19. fn general. iar nu de dou3 lendinţe esenţial deosebilc. singura care tine de menirea firească a naturii omeneşti şi singura pe masura măreţiei pe care Dumnezeu a voit s-o dea omului.ui în unire cu Hrisios este . Este. prin însăşi aceastfl fire. Cuprinsul pe scurt ill luluror eclor mai îniiinic spase. PG 90.. prin care omul. 7I6B. spune Sfânlul loan Gura de Aur. spune Sfântul Maxim Marturisitorul. Scam. adevarata slavă. Sf. în Domnul să se luude". adauSrtim. cuvânlul fire desemnând aici toale bunurile pe care omul le-a primit de la Dumnezeu. '"'' tmăţâturi eh. se poale face partaş al slave] dum-nezeieşti. fie că esie vorba despre însuşirile sale naiurale sau de calitâţi (Jobândîte. 32. absolută.63 Este singura reală.besctierea.» niateriala impli-nirea acestei dorinţe care stăruin in el.! Folosindu-se de loate aceslea peniru propria lauda. 64. 30). 10.

' Cf.. şi toate cele pe care le lace se deslramfl şi stnaniiesc. înrradevar.il. XXI. iar slava de la ei. Haushenr. care de îndatiî ce a inflorit se ofileste şi piere Inainte de a prinde putere. ' Ibidem. 7.in atftui înţelepciune cât să-si spiinu.. iar laudele de la ei îmi siint mai pe plac decât cele ale lui Dumnezeu. şi în lot ceea ce ar putea să trezească în semenii sâi astfel de atitudini în ceea ce-1 pnveşte.Chetiinhxia gă el. Nichita Scithtittil. '* OiHitii duhovnlct&l (Col. pieritoare şi de nimic. stricacioasă.74 care naşCe amăgirea în sufletul celui iubitor de slava deşartă. 14. si slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o cău-taţi ?" (In 5. amestecând mândria cu slava deşartă. 31) si din care se hrăneşte. care este supusft schimbării.™ El se poarlii ca şi cum aceslea ar avea o valoans absolută şi etcniâ. 6-7). 3.. Cf. '* Dialog dfAjii-e sitjtet fî patimUe omeneşit. De aceea Sffuici. fa limp ce ele sunl cu tolul stricacioase şi trecătoare. Sr. stă „neşliinţa yicţii acesleia". w Cf Sf. acordându-le o importanţă pe care ele nu o au in realitate. liu arată.. spune SITintuI loan din Singurătate. Nichitii Siitliiit. Sf. vine de la ele şi peniru ca nu văd mareţia lucrurilor lui Dumnezeu. ca şi lumea. nici înţelepciunea Proniei Sale. câ omul a încetat să mai creada in Dumnezeu'" după cum învaţa Insuşi Domnul: „Cum puleţi voi sfi credeţi când pri-niili slavâ unii de la alţii. acestea fiind efecte palologice liindumerUale care-i îndreptfiţesc pe Sfinţii Părinţi s-o numească „nebunie". folosind toate ale firii împotriva firii şi stricând frumuseţea si bunu tntocmire a firii prin reaua lor întrebuinţare".'''' Chenodoxia îl aninc-a pe om în amăgire şi delir. mai presus decai slava de la Stăpânul tuluror. şi pentru ce lepăd mărirea ingcreasc^ pentru onorurile omeneşti ?". ed. 52. prin care omul „de la fire se înstrăinează. urmând Prooroctilui Isaia. şi mai inainte de a se înnlţa se smereşte. admiraţie şi laude. poftesc laiide unii de la alţii si n . acesta nu cunoaste nimicnicia acestei slave şi a lucmrilor cu care sc mândreşte..ara. p. de la care asteaptă slimă. XXI. cu visurile. pecareSfinţii Părinţi. 201 . *01 Sf.7-' ca şi Stantul Macarie Egipreanul. Cete 300decapettt. se ujunge la îngâmfare..şi că s-a alipit cu totul de lume:71 eel înrobil de ea începe sii se încreadă în oameni. loan Scăraful. La ce bun şi cât preţuieşte măndria care mă înrobeşte şi pentru care mă bucur mai mull de vederea oamenilor decât de a lui Dumnezeu. Celt 300decapete. cu umbra "' Ibidem. 44) . 54. I. 14. şi pentru ca nu cugeta la toate acestea. I. 2. El nu şlie că singură slava dumnezciascâ* este dcsăvârşită şi veşnică şi ca numai temeiurile duhovniceşti de lauda în Domnul sunl singiirelc cu adevarut teale.7' fnsuşi numele acestei patimi arată că este dcşartă. ?l Un: clt. nici micimea firii omeneşlj. 6. p. Aşa găsim scris la Sfâmul loan din Singurătate: „Deoarece oamenii nu înţeleg câl dc stricăcioase sunl bunurilc acestei vieţi şi slava can. 26. o aseamănă cu floarea ierbii (ls 40. al căreichiptrece(l Cor. spun Sfinţii Părinţi.'1 La originea chenodoxiei.it loan Scărarul il mi me sic pe iubitorul dc slava deşartâ „inchinâtor la idoli". 111).

şi pânza de păianjen şi loale cele care nici nu pot să-ţi spun în cuvin-te cat sum de trecătoare si de nimic !".. fugi dupa umbre.. mai spune el. Căci.. m Caltheze btiptisnwle* V. " (Ps. ca o boare irecatoare. A se vedeu. aşa cum spune Sfântul loan Scă-ranil. tot aşa şi Psalmistul întreabă pe cei rătâciţi: Penl. 17). ea este o patima amăgitoare. dar nu-şi vede 77 Omitir la cuvintele: „Sti nu le temi. " Omitie la Psahtuil 4. chiar de vor fi în toate privinţele cei mai de râs. la fel minţii nebune îi vor părea gândurile ei. 202 . sub tbrmele celc mai grosolane.„). pe care orice adiere o misca din loc in loc. ca pana care zboară prin aer. de preţ şi importante cele care cu ade-varat sunt asa. omul nu mai priveşte ca adevărate. şi copiii lor. şi umbra.77 „Lucrurile omeneşti. Î11treabă Slîintul loan Gum de Aur. 111. viziunea sa asupra lumii este rulburată şi vede lucmrile de-a-ndoaselea. I. sub stiipânirea eî.112 Prin ea omul îşi atribuie calirăţi şi virtu(i pe care nu le are. 'V«m. dacS-1 vede pe un aliul lepădănd liimina şi dorind înlunericul. 58.Oescriereo."" Perceperea deliranta a realităţii ca efecf al chenodo-xiei apare adeseori în viaţa de toate zilele. dc asemenea. Cum poare fi atunci omul atât de nebun încăt să alcrge după vorbe goale şi să iubeascfl fantasme de care ar trebui mai curând sâ" fugfi? (. sunt ca praful şi pulberea.. ca frunza căzută.*1 lar aceasta nu este adevarat numai când e vorba de primul fel de slavă de-şartă. cele mai întelepte dintre toate". căci. pe care le spulberă vannil. ca umbra şi ca fumul.™ Nu ne rămâne decât să subliniem caracterul patologic al alipirii de toate aceste deşarte şi amagitoare realitâţi pământeşti.. 6. care pe toate le schirnbă şi le strîimbă.. 5. min-rea se înşală în aprecierile pe care le face cu privire la lucruri în asemenea măsunl încât pare cuprinsft de nebunie. Căci şi sub stăpânirea celei dc-a doua omul ajunge la o cunoaştere deliranta. l-ar întrcba de ce face o asemenea nebunie.\>rei. şi nu celc care rămăn în vcci ? (. în loc sa te ţii de adevăr ? De ce cauţi cele stricăcioase.) Lasa fumul. ca apa care curge.XXI...) De aceea. Sfiintnl loan Gurii de Aur spune lim-pede că eel atins de această patimă îşi pierde luciditatea şi nu se deosebeşte cu nimic de un nebun. Sfantul Maxim. văzand de câta nebunie este plină viaţa noastra\ plânge şi suspina* Proorocul. şi dupăcum iin om. ca floarea. tie pildă. itiaiiijrstarilr jtt fi'lul in mre St prvihu bolile spiritual» şi cu toate celelalte lucruri repede trecăloare şi nestatomice. 5. I. " OtnitU h F. chiar dacă vor fi cele mai prosteşti. socotind astfel cele care sunt cu totul Hpsite de orice valoare. şî chiar mai putin decât toate acestea". „Peniru ce oare. „Toate onomrile şi măririle din lume nu sunr altceva decâl vorbe şi numai vorbe (. mai ales în ceea ce-l priveşte.ru ce iubiţi minciuna şi căutaţi deşărtăciunea T'. 6.. şi iarba. ca visul. 48. s Ciiftetf t/expre tlmsoste. ca şi Omilii la Malei.79 Chenodoxia oferâ* o viziune deliranta" asupra realităţii. IX. toatfi aceasfă omilie. Ii se vor părea cei mai drăgălaşi şi mai frumoşi din-ire toţi.2. LXV. arata că „precum parinţii trupeşti sunt împătimiţi de dragostea faţă de cei nflscuţi din ei.

în vreme ce ele sum darul lui Dumnezeu şi numai Lui îi aparţin cu adevărat. atunci neliniştea lui sporeşte şi mai mult. fie m eel viitor". Chenodoxia ÎI impinge pe eel înrobit de ea în tot felul de rele. învaţa lisus (Mt 6. 2.90 tulburând sufletul în felurite chipuri. spune că „aceaslă patima* e tiranică". Sfantul Isaac Sirul arată că ea e pricină de „Uilburare neîncetatS si de amestecare a gflndurilor". 203 . ei izbutesc să răpească sufletele".Clumodmia pScatcle şi palimile ce-i zac în suflet. după ce s-a umplut de gânduri de-ale slavei deşarte. lar Sfantul Mar-cu Ascetul spune: „Când vezi pe cineva îndurerat de multe oca>i. El îi deplângc pe aceştia. fie in timpul de fata. II.w Această patimă nimiceşte pacea launtrică. „Că Dumnezeu a risipit Oasele celor ce plac oameni lor**. "ui loc sâ fie pricinâ de cinste. de multe ori e pricina" de necinste . in ceea ce-1 privesle. XXI. 2). Cftnd toţi oamenii vă vor vorbi de bine" (Lc. 90. scrie Sfantul Maxim. w/Mfem."3 Tot aşa se amăgeşte omul şi atunci când lie mundreşte cu vîituţile pe care într-adevâr le-a dobândtl. arată că duliurile rele folosesc iubi-rea de slavfi ca prilej penini răulatea lor şi prin ea. Căci. XXI. 96.sjirt' iit'vohilii.iXV.. 6. Scam.4 n < "uvâni ascetic tn too d? capete. arată Psalmistul (Ps. „ca printr-o oarecare portiţâ intunecoasă. Dacfi nu le dobiln-deşte. ajungând să se mân-dreasc8 cu un luciii pe care 1-a pierdut.68 Sfântul Diadoh al Foticeei. vorbind despre câutarca locurilor de frunte sprc dobândirea slavei deşarte. el încetează de a mai fi virtues.Y ': D'-s/nr tegea duhovnicecucâ. el se priveşte pe sine ca izvorul şi deţinătonil acestor virtuţi. 8. 52. * Apofle&iw. pe de o pane. seceră acum cu scâr- '" Acesl punct dc vedere va fi dezvollat in capiloliil consucrai mandrici. 26). Sam». LX1I. spunând: „Vai vouii. 7). ' Citxiiiie iti-. Aşa se face că sufletul lui e plin de nelinisie şi neconlenitS grijă. Adeseori eel iubitor de slavă deşaită nu numai că nu primeşre atenţia şi admiraţia astcptate. să şâi sigur că-ţi pregăieste tulburare". Vin. scrie Sfantul loan Scărarul.*4 iar pe de aha pane.*3 de îndata ce omul se laudS cu vinutile sale.'" lar Sfantul Marcu Ascctul spune: „Când vezi vreun gam! cft-ţi fagăduieşte Slflva omeneascâ. cunoaşte CS. 2. iar el se agită peste măsură penlru ele. „întristările şi durerile urmează slavei deşarte. Cei care lucreaza binefe aşteptand să fie slăviţi de oameni cu adevărat şi-au luat plata lor.1"' lar Sfantul loan Gurfi de Aur aratâ ca* „alergaiea după ono-ruri pricinuieşte inari rele'"17 şi. dar ajunge la un rezultat cu tolul contrar: „Slava deşartă. după cum arată Sfântul loan Scărarul. 65.6.." Mai înlâi de toate iubirea de slava ÎI face pe om sii caute cu orice prcţ admiraţia şi laudele semenilor. " ('apete despre dragoste. " OmtlU In Matei. 19.

nefericitul de mine !. omul îşi pierde stripânireade sine şi ajuiige rob al ei şi ."" Ca orice siltâ patimă.101 Una dint re urmările patologice ale unei asemenea situaţii este câ-l înstrâinează pe om de realitatea în care trăieşte.m. „lubirea de slavă. în eel mai bun caz. în locul celor care nu i-au reuşit. 0mi/atoAftwW.DeiCtitna. scrie Sfantul Isaac Si-rul. Cf.. Isaac Sirul. încât adesea. 5. ea îl face pe om dependent de dorinţele şi plăcerile legate de împlinirea ei.) îşi pierd puterea de judecată'V" Sub inspiraţia ej nefaslfi omul îşi imaginează că are lot felul de calităţi.'w !n locul admiraţie'i. LXV. '"' IMC. „S3 no fcrim deci. sa" vorbirn despre noi inşine. pune în valoare. strigâ Sfantul loan din Singirrătate..| IbUJem. Sfântul loan Gurî» de Aur subliniază caracierul deosebil de ttranic al acestei patimi. Dumnezeu m-a facul liber. căci voind sâ plac oamenilor. p. 5. LXV. virtuţi şi merite. fiind nevoit sa cauie noi mijloace de a se. ajunge pradă unei astfel de vanităţi. u 204 . se vede pe sine in siluaţiile şi locurile cele mai înalte. I'n all efect periculos al chenodoxiei esle faptul cn-I aruncă pe om într-o lume fantasmagoricS. mulţime de bunuri. inditerenţii. şi dispreţul lui Dunmezeu". Sf. 9'" Hwlfin. el întâlneşte. Sfantul Isaac Sirul spune că cei care „sunt mânaţi de slava deşartă (. I. pe care el o socoteşte „robin oea mai înjositoare şi mai de plâos"»91 m care ajung să cadă chiar sufletele cele mai mari. IV. stârneşte critic! şi batjocurfl. aducandu-i suflctul într-o stare de lotalâ amorţire.4. nu "re nici relaţii armonioase cu cci din jur. pentru că nu dobfmdcşte nici placerea pe care o cautâ" şi. ademenitde dulceata unor asemenea gAnduri şi umplul de aceste năhjciri. : ' Cf.il tuturor celor de care are nevoie ca să-şi astâmpere patima. .. lremind agresivitatea celorlalţi. mai ales atunci când vanitatea sa Iranspare in cuvinic sau purtâri. iar en BID mulţi stăpăni. Sf. care-i aduc ad-miraţia şi laudele celorlalţi oameni. ca şi de părerea oamenilor. M\\ ajuns robul tuturor".M O asemenea situaţie nu poale decât sa nască în suflelul omului iristeţe* şi nelinişte. fraţilor. dcvenit parcă jucăria unei somno-lenţe profunde.5. Aceste trăsături patologice sunt descrise de Sfântul loan Casian asifel: „Bietul suOel. dar mai rSu. Biruit de ehenodoxie. Cnviute desjm' jievoinţii. (şi iubirea de plâcere) işi închipuiesc şi nalucesc feţele şi stârnesc la poflă şî dorinţă". îî distrage atenţia de la cele din jur. e ca ajunge chiar să irezeascâ în seme-nii săi ură.. loiin Gura cle Aur. ii încetineşte aclivjtatea în lucrurite cele mai importante pe care le are Uc făcui şi-i paralizează dinamismul vital. invidie şi gelozie. 127. şi rob al celor carora caută să le placă şi de la care aşteaptă laude. „Vai. Omilii l« MaMu. 5. 1 ' ('iivmle âtspm nevvhiţâ. cit. Aceasta alrage şi ura oamenilor. nu mai este in * ttesprr ii'i <<• rtvtt ra w huirepieauxil'm f'tiptr. 52. numifestâriltf şifchit hi rare se pnXfac holt/* spirilitn/f bă spicele scminţelor din inima". n Omiiii taMalet. 8.

" CuYiint despre nigăciurte. Ea duce la moartea sufleiului. DttSpfB hgm duhoviiicvasvd. spune eL1M Pe plan dnhovnicesc. 15.1"7 la orbirea mintii10" şi la lulburarea ei.' " niicşorându-i putereadecunoaştere. în Istoria iausiacă. Cuvinie despre m-voinţâ. Prin chenodoxic'. Apejiegme.xitt stare să vadă nici cele ce se petrcc în juru-i. căci stă în obiceiul dernonului slavei deşarte să alace cu putere mai ales la vremea rugăciunii: „Când în sfârşit minlea se roagă cu curăţie şi fărit patimă. Cuvâftl âespre irt-zvie şi vtttuto. 58. 121.103. Sf. nici fraţii. Evagrie constatâ" că „începutul ratâcirii mînţii esle slava deşartă'\l. ca de nişte lucruri aievea". asa cum se cuvine. CSP 4. 7. IV. 2. care este o «idevilrata catastrota pe plan duhovnicesc. 19. Apofiegtne. omul le abate de la menirea lor firească.102 Acesl proces de fantazarc poate sta la originea unor accese de delir acute sail a halucinaţiilor. Scimi. 56. 1117 Cf. "' Cf. A se vedeu. Pierderea roadelor ascezei şi a vitiiiţilor. 5. XXI.':'imiinli'/f nulnnstireşti. 1 Cf. N 592. Bu 1.Sf. loan Scăiarul. 1.Sf. iar nu de la Diimnezeu. Căci îi vorbesc despre slava lui Dumnezeu şi îi aduc înainte vreo formă dintre cele plăcute simţirti. * Cf. " htoria biMiavii. Omliii duhovnîvt'sti (Col. ('tivânt detrpre in-rvif şi virtutc. 15. loan Scararul. Eth. 9. 1 Cf. loan Guril clc Aur. încâi să-i parit că a ajuns desfivârşit la scopul nigăciunii. în culreienil gândului. Mucarie Egipteannl.3. XXI. Avva Ammona.i!? Din pricina ei. aşleptând laude de la oameni. Mtiicu Ascetul. Sf. ci din cea drcaptă. LVHI. are urmarea de neînlălurat că naşte în :\\. 57. penlru a le pane în slujba propriei sale slave. Seam. cfettele patologice ale chenodoxiei sunt extrem de nocive. Âwa Animomi. 5. Kthfnmsuri cătto Ttdmie. 3. n. Ea nimiceşte toale viituţile pe care le-a dobândil oitiul1" şi lipseşte de rod osienelilt' sale duhovniceşti. Epislole. . "" ibidem. 6. 205 . Omilii la Malei. llli.XXI. spunc Evagrie in altă parte. " Capttfi (J>'S[»e dr<t}>ost<: II. dc ascinenea. III. PG90.10 iar diavolii se folosesc de ea ca să-1 amăgcască şi să-l facâ sii rătăcească pe nefericitul care a lăsa(-o sfi sporească în el. dă un exemplu de monah ajuns nebun din această prictnă: .Cugetarea îi era atinsă de neînfrânarea slavei deşarte". J Cf.('heiwdo. se pieixl mulie Iwcruri bune în sine. lar aceasla a spus-o un bărbat cunoscStor câ* se mlapiuieşte prin patima slavei deşarte". hivtifături. !■ Ibidem. 5. Sf. 116.1" Ncvoinţa ascetică şi virtuţile pe care ea cautâ sîl lc sporeascii au drept scop unirea onuilui cu DumneZeu şi îinpărtăşirea de slava dumnezeiasca. XI. 15. spune Sfântiil Maxim. 8. Isihic Sjnaitul..7. simte plăcere şi se lasă prins de cele cc a visat cu ochii deschişi. cât timp.B Acest efect estc periculos mai ales pen-tru rnonahul cuprins de această paiimă. face ca minlea sâ încerce „sâ mfirgineascâ dumnezeirea în ehi-puri şi infaţişâri".580B. Isihic Sinuihil. 13. Paladie. nu mai vi n asupraci dracii din par-tea stăngâ.104 Aceasla patimâ. 30. 116.2. Isaac Sirul. Sf.

Tratalul pravtic..îft Cf. sufleiul se simtc gol. 23. aşa cum am văzut.. după chipul lucrurilor pământeşti cu care se hrăneşte. Avva Ammona. 156.11'1 ajătând că ea ducc .?.t neascultarea.. împietrirea inimii. Maxim Mărturisiiorul. '■' Cf. şi. 2. loan Scăranil. Sî'ânlul Marcu Ascetul o numeşte „rădăcina poftei ruşinoa-sc""7 şi „pricinâ a tot păcatur. Despre iegett duhavnUeased.7. XXII. 13. este parţialâ. IU Cf.12" înainte de orice ea aduce în suflet mândria. Cuvdnt despre Irezvie si virtuie. Capete despre dm^oste. pentm un rimp.1" înccput. chenodoxia mai întâi de toate face să apara" sau să re-aparâ în sufletul care le-a pierdut patimile pe care ele le izgonisera. 61.1" ţinerea de minte a 114 Il Asezdminiele mâriâstireşti. mamfesuhile si felul în care se pradac bottle spiritual* sufleiul omului o stare de mare suferinţâ.1 sufletul în amăruciune şi deznădejde. pentru moment. p. 59.171 căci ea îi cste înaintemergătoare. loan Scărarul. Miucu Ascetul. V. XXI. 16. plin de tulburarc şi nelinişte. lipsit de rost. loan din Singun'itatc. arunc. Cuvinte despre nevoinţtt. Sf. Sf.1 M Nimicind virtuţile.Xpofie&tw.1"' Sfinţii Paring. Eviigiic. loan Casian. aşa cum am văzut. 87. Omila duhovnicepl (Col. III. dar chiar să îndure chinuri mai mari". făcându-l stcrp şi lipsit de toate roa-dele duhului. Sf. Marcu Ascctul. Sf. 13. hivăfântri. [ * . Scam. Scara. 5. Dialog despre stijlef si /xitimile omeriefli. 2S. Despre legeti didiovnieeasca. Avva Ammonu. sufletul. trecatoare şi irealâ. * Sf. care sunt izvorul tuturorcelorlalte. Muxini Mămirisitorul. he."t şi „maică a relelor". lipsit de aceste bunâlăţi de mare preţ şi de bucuria duhovniceascâ pe care o dobândise prin ele. Sf. scrie Stântul loan Casian. Capete despre dragosle. XXI. Capeie despre deosebtrea inidnulor. o pun în rândul celor trei pntimi aşa-numite generice. 99. în final. 1 -'' Despre eel . loan Casian. cit. IW Sf. Cnvhite desprr nevvinţă. " Cf. VIII.Ja slujirea păcatului". 206 . dur apoi îl goleşte şi îl despoaie de orice virtute. '^ Ibidem.13' iubirea de slăpânire. '-'4 Ibidem. Sf. V. V. 2. loan din Singurfitatc. Sf. IV. II). cit„ 59. 1. judecarea116 şi defăimarea aproapelui. ea nu poate l'i însă păslrată multă vreme. 117 Despre U'gea duliovmeească* 95. " Sf. 15. Grigoric eel Mare. Isihie Sinaitul. 122. 15. loc." iar apoi deschide poarta luturor celorlalle patimi. Despre cei Ce cred rrfse hidreplea/ddin fapte. 105.f eredcâse mdrepteazâdinfapte. sortit unei continue nemultumiri. Sf. pe care. Convorbiri duhovnicesti. 111. lar dacă plăcerea legată de slava dc^artă umple. 43 1 " Cf. Isaac Sirul. Sf. 'T Sf. Sf. . Sf. Sf.lî9 Ea zămixleşie de asemenea mania"0 şi loate cele care graviteaza" in jurul ei: ura. Macatie Egiptcanul.1" maicaV'14 şi toate patimile care sunt legate de mândrie: hula1l2. Evagrie. «i Huusherr. îl mângâie cu desfătare. Isihie Sinaitul. Sf. 2) (3).. Astfel îl face nu mimai să piaidă meritele unor nemăsurate stră-danii. Marcu Ascetul. „Chenodoxia. Isaac Sirul. 131 Cf. 19. 6. esle o hranâ a sufletului. căci. |0. '■" Ibidem. 52.Dexcrierea. V. IV. Cotivoiinri duhovnicesti. '['Ibidem. îtivâţâlaii. Cvmemariit la low VIII. 104.

p. 1 w Sf. 20-22. Evagrie.141 Cel care se lasft biruit de aceaslă patimă împlineşte astfel voia Celui Rău. 45. 16. 23-1" Sf. Talasie Sinailul. Marcu Ascetul. B Apttfiegme. Grigorie eel Mare. MCel care iubeşte slava de la oameni (. 72. 45. 23. 52. III. ?. Sf. 19.137 vorbele deşarte. lonn Casian.14* Dacă nu o iscă ei în-şişî. 207 In . he. XXI. Cttvânt despre mgâriime. 28.n'' desfrânarea. punând stăpânire peel". Evagrie. 19. 21. Sf. XXXI. loan Scfirarul. * Sf. Vffl. Maxim Mfiriurisitorul. XX. i 729. II Scmori lUihovnut-fli. Sf. " ('want ascetic t" 100 de capvtr. scrie Sfântul Diadoh al Foticeei. 83. Grigorie eel Mare.14* „Luând mai ales iubirea de slava ca prilej pentru răutatea lor si sărind prin ea înlăuntm. spune Sfantul loan de Gaza. Conwnlariu h lov. loan Scara.BQ. Capete despre dnigostr. Sf. Scant. HI. 259..ru). aşa cum am arătat deja. 477. Tratafulpraetic. Sf. I. (ristcţea. I. I. V. loun Scîîranil. să arătăm ca diavolii au un rol deosebit de activ în zămislirea şi sporirea acestei palimi.ÎB frica. loan Casian. 9.'14 neînţelegerile. \. 6.l. Cuvmie despre ncvoinţâ. cil. Cele 300 de capete. ('opeie despre dragoste.< 'henodaxia ifiuluî. ca printr-o oarecare portiţâ întunecoasă. Dlsputa cu tin scohistic. XI. Talasie Sinailul. 27. 2. I Cf. Convorhhi duhwnici-rilL V. ('onvothin dufurVnteestt. Sf. Conwntariiî Ui tav..l4tt ajungând in cele din urmfl robul şi marioneta acestuia.144 lar Sfântul Varsanufie arată că diavolii înles-nesc această patimă pentru a duce sufletul la pierzare. 16. ' Cf. Ibidem. ei izbutesc să răpească sufletele". Sf. Nl Sf. lW Sf.) se predă vrăjmaşilor. iar aceştia aruncă sărmaaul suflel in multe rele.149 Sf loan Scăraiu). întrebare.1"' făţărnicia. Capete de. Scara.'. Scam. 13.. XXI.143 în incheiere. 16. ** Apoflegm*.14" iubirea de bani şi de avutie141 şi. Cf. 39. Sf. m Cf. <'minwd&sprenevofnjâ. '■" Scmori duhoimiceşti.spre dragostf. Sf. Isaac Sirul. 1 Apofiegtne. spune Avva Isaia.14' Tot cc se face din slavă dcşarta e de la diavol.'*3 certurile. Scam. loan din Singuraialc. Isaac Sirul. Tmtatulpractlc. XV. l! 'Cf Evagrie. Sf. 13. 2. în orice caz se folosesc de ivirea şi stămirea ei în suflel pentru a-şi îin-plini prin ea lucrarea lor nimicitoare. Nichila Srilhainl. XXXI. 96."1 invidia.1" Din ea mai ies încă: min-ciuna.

mai puţin precizai de practica ascetică -. vedem cum patimi le merg de la cele mai grosolane la cele mai „subţiri". ibiiteriu XXII. dc pildă.V. I. aceşti Părinţi spun en exists doar şapte patimi „generice". Cf. Grigoiic eel Mure.1 de aceea. penim câele ajung sa* se întrepătrundă. Maxim Mărturisitonil. 27. în învăţăturu PArinţllor cu privire la patimi. iar al doilea (al mândriei) sfârşitul". într-o asemenea ordine.7 lîiândria apare ca cea dintfii patimâ. Căci primul (gând.'' Totuşi. „creşterea uneia aduce apariţia celeî-lalte.1 slava deşartă. ". 111. 45). subliniază Sfântul loan Casian/1 Sfântul loan din Gaza spune. pornind dc la cele originare şi fundamental şi continuând cu cele care deeurg din acestea. 20X . al slavci deşartej e înce-putul. arată câ. XXI. pe de altă pane. iese şi mândria din suflet. XXXI.im.Scăninil (Scara. De aceea Sfantul loan Scărarul scrie că „au numai atâta deosebire între ele câtă are pnincul prin fire faţâ de bărbal şi grâul faţa de pâtne. 460. care sunt şi cel mai greu de învins. 10. ' Sciisoii duhovnicitflt. prisosul de glorie deşartă da naştere truftei". din alt punct de vedere . 1 Cf. cheno-doxia duce în chip necesar la mândrie.2 Ajunsă la un anumit gracl. la fol. care-l dâ dc exemplu pc Sf. de capetenie. Grigoiic cel Mare (u se vedeu. Astfel privită. J ('orivorbiri (liihoviiiceşli. I). : Ibidem. ceea ce face ca între ele s. 56. ('amentariu In lov. ci ca de una singunl. Ddată biruitfl slava deşartă. ea apare ca o culme a chenodoxiei. loan .11 Mândria Mândria (\mtp\ybavla) este atât de înrudită cu slava deşartă. încât mulţi St'inţi Părinţi cred cfl nu esie cazul sa* se vorbeascâ despre cle ca despre douâ patimi.SV. 36. Cu toate 1 Dnpu cum arsita Sf. <'apţt* ilespre <lraRosH>. care rănduieşte patimile dupa gravitatea lor. 2. lunecând una într-alta. se ajunge la mândrie"/ Sfântul loan Sc5rnrul. Sf. La iin anumit nivel. care arata* cu care patimă (rebuie să ne luptâm mai întâi şi la ce spor du-hovnicesc sc ajunge prin biruirea lor pe rând. mândria urmează îndală dup.1 existe o legături* slrSnsa şi cu lotul specîală. limita dintre acestc două patimi nu se mai vede lim-pede. ' Este niiii ulcs punclul de veclere al Sf. al cărei prim născut esle slava deşartă. ca\ „crescând slava deşartă. iar nu opt. XXI.

. Sf. Cel* . 3. Muxini Maiturisitorul. 2. *Cf. Tratatulpractie. 83.. fie .dîn aceleaşi prîcini care-i pot sluji ca prilcj pentru slava de&artă şi despre care am vorbit deja (calităţi fizice. Sf. be fit. I -2.10 1) Cca dintâi formă a mândriei constă în convingerea omului că este superior faţft de ceiialţi oamcni suu cel puţin faţă dc uniî dinlre ei. XII. htviifmuri de sujlet falositoare. să se admire1' şi să se laude în sinea sa. II. Sf. loan Casiiin. învâftUuri de sujletjalositoare. 35. mândria constă in a se înălţa1* omul pe sine. 209 . după cum am procedat şi cănd a lost vorba despre slava deşartă. Nichilu Stiihatul. 5.. loan Gura dc Aur. ('apete despre dmgoste. îl pri-vcşte de sus. XXII. II.* Una se manifesiă în raportu-rile omului cu semenii săi. I. II: 6. Maxim M:Vturisitorul.' dar şi în in-cerearea de a dobândi această superioritate. 56. mândria are două forme. V. 38. spirituale. 1 Sf. dc asemenea. I. Cviworhiri duhovniceyti. III. Vasile eel Mare. toe. 84. rang social. 1. 11). tec. Manat de mundrie. înâlţându-se pe sine. Maxim M&lurUitoruj.' Oricum. 29.voinUi de a-i întrece pe ceilalO" (Despre feriorie.. Apoflegma. Mflndria il impinge pe om să se compare cu aproapele20 şi sîl-şi afirme superioritatea. II. IV. fnvâţâturi de sujlet falositoare. Omilii la 2 Tesahmiceni. 2. 1. dacă cumva nu erode că deja o arc. Sf. 7. Grigorie eel Mare. fie făra nicî un motiv anume. 6. 2). 12. loan Gura de Aur. Grigorie de Nyssa defmeşte mfindria ca . clt. 14. Omilii la 2 Tesaloniceni. loan Gur'i dc Aur. A se vedea. II. *" Cf.1 Warn. Asezâmintele mânâstinrşti. h Sf. III. când U auzim pe fariseu Spunând: „nu sunt ca ceilalţi oameni (. 38. Vtipete despre dmgoste. Seria alfubetică. Sf.. dar acolo omul aşteaptă mai curând de la alţii laude şi onoruri. XII. 11. bogâţie etc. 87. Talasie.1T îl dispreţuicşte.71 sâ stabilească ierarhii. implicit trufasul îl coboară pe aproapele său. Pafnutie.14 Această înăllare îl face pe om să se preţuiască. Awn Dorotei. IV. Capefe despre dmgoste. Capete. socotjndu-se cu totul deosebit. *Cf. '*Cf. loan Cnsian. Aşeiămi'itele mâiuhtiresti.. Sf. Hie Eciliciil. în continuare vom arăta care ■■Mm aceslea in ceea ce priveşte mândria. Sf. 84. Arhetipul acestei atitudini îl aflăm în Evanghelie. fundamental diferit de acela. Sf. ele îşi păstrează trăsăturile specifice. Maxim Mfirturisiiorul. III. 2. Vasile eel Mare. ''• Avva Dorotei. Sf.) sau ca acest vameş" (he 18. III. Canmtariu la low XXXIV.). Avva Dorotei. ' Sf. 6.. Scam. Culegere din sentinfele înfelepţihr. Sf. Sf. I.1(H) de capete.guHle mici."1 „socotindu-l ca fund nimic'V" atitudini care constituie o altă trăsătura fundamentals a acestei prime forme de mândric.. loan ScHrarul. LXV.Mandrill aceslea. IIH\ CU. Avva Dorotei. m Evagrie. Sf.cum se întâmplă eel mai adesea . Re. 6. Capete despre dragosle. " Cf. omul simte nevoia să se masonic cu ceilalţi. inlelectuale. fnvdftUuti de sujlet folositoare. 84. Grigorie eel Mare. ' Avva Dorotei. Ca şi chenodoxia. în timp ce aici şi le acordă el însuşi. Omilii la Matei.16 G5sim aceste atitudini şi în cazul chenodoxiei. Sf. Sf. Maxim Marturisitorul. 1 Cf.'J cealaltă priveşte legătura omului cu Dumnczeu. 23 " Sf.

46. exprcsia acestei agresivităţi cste ironia. Scam. I. 23. XXII. Omilii dubovnicrţti (Col. cit. scrie Sfântul Vasile eel Mare. Asezwmnleie ntânâstiresli. Hermn. *: Cf. Sf. he. I Cf.I)r\crierea. sau macar în parte.. "' Cf. Ceie 225 de capita. 46. loiin Scfu'arul. 23. loan Casinn. II). loan Scărarul. M Cf. I.'6 el nu poate suferi sa" i se poruncească şi sâ* se supuni* cuiva. 10.2" La aces-tea se adaugă adesea pretenţia că le ştic pe toate2g şi convingerea că are întot-deauna dreptate. toe cit. eft. XXII. Scam. 8. ituinifestărHe şifehil in care se prmluc bo file spiritu/de trSgând întotdcauna concluzia că este cu total superior. 2. Herma.. 73(7). Avva Dorotei. de aceea.. „se laudă şi exagereazfi. Sf.5 tie capete. Grigorie eel Mare. ca să apart mai mult decflt este Tn realitate". ** Sf. 23.2'' sigur pe el.10 de untie se iscă îndreptaţirea de sine. 87. Cele 22. Sf.41 Aceastâ agresivitate se manifests întotdea-una ca raspuns la cele mai mici crilici care i se aduc.24 El se aratâ ingâmfat. în toate privinţele. III.. Culegere din se/ilmfele înfelepfilor. Sf. IV. Sf. " Cf. Sf. " Sf. Ajunge. Sf. 38. uneori. Comentoriu la lov. dar şi dorinţa de a-i învaţa pe al(ii" şi de a stăpâni. 75 (9). Cmwiiariu U< fev." Această patimă se manifests şi ca agresivitate. Scam. XII. * Cf. Simeon Noul Teolog. Cf. 28 Cf. II Avva Dorotei. Sf. Maxim Mârturisitonil.40 dorinţa de a-l jigni pe celă-lall. Talasie.. să-1 dispretaiască pe aproapele său22 şi să-i critice aproape sistematic felul de a gândi şî a traV' Această formă de mândrie se traduce prîntr-o suită de atiludini c. 10 Cf. 10. Simeon Noul Teolog. Sf. 29. < 'npete despre dtttgOSte. cit. 15 Cf. XXXIV. 29. 4. Poslomi. XXXIV. ': Sf.' Cf. Vasile eel Ware. Scam. XXII. 7. lac. . Invaftilun i/e suflet foloxitotire. 14 Sf.. I. Sf. Grigorie eel Mare. loan Scftranil. Pilda VIII. ibidem. Macuric Egiplctimil. Sf. I'âstoml. a doua îl face să se înalţe faţă de însuşi Dumnezeu şi sil se ridice " Cf. 28. Invâfâluri de sufUtl folositoare. " Hernia. Sf. loan Scftrarul. dar şi asprimen cu care eel mândru răspunde atunci când i se pune vreo întrebare. I. Sf.27 încrezător in sine. Comentariu ta lov. Cel mândru. XII.*' ca si spiritul de conlradicţie (împotrivirea în cuvânt)" (de asemenea caracteristice penlru aceasia" patimă). loan Casian.. 29. 11. 56. Scorn. XXII. 17 ibidem. XXVII. loan Sctirarui.. XXXIV.. infrtinare. Grigorie eel Mare. Pilda VIII. 8. 6. 210 . XXII. " Cf. liegulile mild. I. să urască miistrtrile şi orice dojanâ. muţenia în anumite împrejurări.14 Man-dria îl face pe om orb la propriile sale greşeli" şi să refuze a priori orice cri-tică şi orice sfat.19 o ostilitate generală. Afezămintele mantlstirejli. împlinită cu multâ uşurin(S.**1 trufaş şi plin de sine. Henna. într-un anuniit domeniu. Capet e despre dragosle.ire ne permit s-o definim mai bine. I.. loc.. Grigorie eel Marc. 28.42 2) în (imp ce prima formă de mândric îl face pe om sâ* se înalţe faţă de semenii săi. Pâstomf.. Hie Ecdicul.

XV.în autoîndumnezeire. loan Scfirurul. A^ezilmmiele ntâiuhthvyti. XXI. Sf. " Ihidcm. în re-vendtcarea pentru sine a unei autonomii absolute şî în voinţa de a se dîspensa de Dumnezeu. Am arătal dejacă pacatul strămo-şesc a consfat pentru om . Sf. 1 Omilii la Matei. 115. 3. fâcfuid din eul propriu un centru absolut. 2. pentru că s-au închipuit egalt cu Dumnezeu". "nutiitaMa/ei. XXVI. Omilii la loan. 28. Semoţindu-se pentru aceasta. 6.47 Tot el aminteşte spusa Psalmistului: „lata omul care nu şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. învăţâturi de sufîet fotositoare. 39. 2. Aşeyunintrie mânehtirefli. 44 oentru că ea a dus la căderca lui Satan şi a îngerilor care au devenit diavoli. Sf. păcatul a constat în ascultarea îndemiuilui diavolului. XII. care in chip mincinos i-a spus. s-a socotit asemenea lui Dumnezeu. învesmîintat în lumina dumnezeiască şi strălucind prin dărnicia Ziditorului printre celelalte puteri cefeşti. hivafaturi de sttflet folositoare. XII. UI. Macarie EgipteanuK 86. 36. I. 2. 4. Bizuin-du-se desigur pe liberul său urbitru de care dispunea. II.4 iar apoi a omului insuşi. LXV. 2. Sf.41 Vedem astfel că mândria este o paiimă de o gravitate extre-i nu SI mi n Părinţi nu incelează să spună că estc cea mai rea dintre (oalc pa-timile. 28. N 641. de pildâ: Aitoflegm* N 558. XXVII. care au alunecat spre nccredinţă. splendoarea inţelepciunii şi frumuseţea virtuţilor cu care-l împodobise harul Creatorului. 5. „Acesta. „vcţi fi ca Dumnezeu". loan Casian. Această singura cugetare a devenit penlru el prima cădere". 2. Avva Dorotei. II). 6. IX. au ajuns aici datorită mfui-driei. Scant.Mtltulriti împotriva Lui. N 558. 5-6). . Macarie Egipieanul. loan Scârarul. Sf. XII. Sfântul loan Casian explică astfel păcatul şi câderea lui Satan. III).4* Şi adaugiî că\ pentru om. LXV. 11 Cf. Sf.toţî oamenii de mai târziu.50 arfitând că acest păcat s-a perpetual prin lucrarea diavotului în toţi oamenii cuprinşi de mândrie. a pierdut şi ce era". 2..ca şi pentru diavol . 2. ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiei şi s-6 înla-ril mtru deşertăciunea sa" (Ps. Aşeztiminiete numiteiireşti. 8. Omilii la loan.-In rele 50 de Cuvinie ate Sf. Cf. XVI.*1 Dar „nădăjduind sfl ajungS Dumnezeu. 211 .Scărarul. 6. 4. 4. XII. XV. Omilii la Ozia. IX.4. 44 A sc vcdea. Cf. Omilii ta loan. IOIUI . 3 Omilii la Mtiifi.2. " Ibidem. 4. 7. Sf. întocmai ca şi Dumnezeu. (Col. 6. pretinzând că. " Sf. şj in afirmarea propriei superiorirăti. Sf. Scant. în căutarea unei slave numai pentru sine. loan Qurf de Aur.46 Fundamentul şi esenţa mândriei le aflăm ccrcetand tocmai cauzele căderii originare. XXII. IX. Sf Ioiin Casian. OmUu In Matei. loan Gură de Aur. s-a încrezut cfi deţine prin tăria propriei naturi. XV."1 ' Cf. Apojttgtne. Omilii dulumriceşti (Col. nu prin binefacerea acelei dărnicii. Awn Dorolei. spune Sfântul loan Gurn" de Aur. XXII. '&cara. I. nu are nevoie de nimenî. Scam* XXII. loan Casian.XV. 39. XXVI. loan ScurnruJ. frtrafrază in 150 <te capete. ca şi cum nu-i mai era de irebuinţă ajutorul divin pentru păstrarea acestei curăţii. 12. 4-5. în pretenţia de a socoti ca proprii calitâţile sale. 51. 1. crezu că prin acest fapt are din belşug toate căte îi sunt de trebuinţă pentm desăvârşirea virtuţjlor şi pentru deplina fericire vcşnicS. " A/eztlmintete riuitiâvtirt'şti.

1.. ca şi cum ar fi ale sale"." Aceeasi învăţătură o găsim şi la Evagrie" şi la Sfântul Maxim Mărturisitonil. I. iar nu prin ajutoml lui Dumnezeu. 716B. loan Scârarul. 12. 31. 11. 25. Maxim Mârtnrisiionil.61 Tot el spune că tot omul care socoieşte „virtutea şi cunoştinţa ca izbânzi fireşti ale sale. II.s Stantul loan Gură de Aur spunând chiar câ „toate păcatele vin din lipsa noastră de grijS.Descrîerea. 493C." Avva Dorotei spune că eel mândru „punc pe seama sa isprăvile săvărşite. V. ('aptt« de." făcandu-1 să se conside» pe sine cauza vir-tuţilor şi faptclor bune şi. Sf. '" Captiedexpre dm&aste. 61 Răspunsuri cdlre lalasle. Antireticttl. VÎII. Macarie Egipteanul. 12. liihpnnsuri câtre Tatasie. Omilii duhovnueşii (Col II). 38. Omilii dtduivmcesti (Col.*: care uneori. 52. loan Casian. PG 90. Mncarie Egipteanul. Capeir despM drQgo&i. 491A 1 Ihidrm. manifexlăriif sifetul in carr xe prmiuv bottle spiiiHudc Mândria este negare sau refuz al lui Dumnezeu. PG 90. să nu mai recunoască ajutorul care îi vine de la Dumnezeu. 25. Seam. III. 64. 4. mandril este eel care „se îngamfăcu bimurile primite de la Dumnezeu. 4. VIII. II. ''" lnvâfdiuri de sufîet fohxiltxire.'. 24. implicit. Altfel spus. Sf. VIII. ca în cazul lui Salan. Sf. 52. 493A. 2. dar de mândrie ne îm'■' Sf. ■'• JVratatul pmctit'. XII. II). 38. Sf. 14. Antireticut.00 După acesla din Urmfi.63 inţelegem asrfel de ce Sfinţii Părinţi arată că această. Sf. ca început şi ţel al fiin(ei lui. ia forma revoltei fftţişe. dacîl îşi închipuie că a dobândit biiuinţa asupra patimilor prin propriile puteri. Cf. XXI1. ibidem. 111. iar nu pe seama lui Dumnezeu". tot aşa. Evagrie. 84. 14. XXII. * Evagrie. 10. "Ibidem. Cortvotbiii dubovniceşti'.1 Sf. iar nu daruri ale Duhului Sfânt. 6. LIV. " Cţ.tagăduire a ajutorului lui Dumnezeu şi fălire cu râvna 8a'\ Trufaşul refuză să-L pri-vească pe Dumnezeu ca Ziditor al firii sale. Antireliml.tpre dmgoste. M' Sf. Sf. izvoriind din paiiiciparea la desâvârşirea dumnezeiască. 212 .492A. Axezdmintrte mândstiresti. 59. punându-le pe toate pe seama sa. Maxim M&rturiritonil. a ibidem. PG 90. ca izvor al tuturor virtuţilor şi bunătăţilor. nu ca damri dobândite prin har"" da dovadă de mândrie.*3 <lar de obicei se manifestă ca . loan Casîan." Cel mai adesea aceasiă formă de mândrie pune stăpânire pe monah. Corivoririri duhovmrex'i. " Cf. Rttsptwxitn nitre Tatasie. Maxim Mărturisitoriil. Sf. UV. V.Maxim Mărtiiristiorul. 25. loan Casian. I'mtatul pmctic. II. 84. omul se mândrcşte dacă vede în virtuţi expresia propriei sale valori şi rezultatul propriilor merite. pe care îl loveşte in mod deosebit. formă de mândrie „loveşte în mod deosebit pe cei pe care-i descoperă că le-au fost de folos unele virtuţi'""1 şi se manifestă cu mai multă tărie „după cc le-am învins şi am triumfal asupra celorlalte (patimi)". 1 Cf.

! fete ale mândriei şi stau întotdeauna împrcună în sufletul omului L.Mandria bolnăvim atimci când facem binele .ni. fîecare yhni/ii hi Oziu. 39. ar Fi greşit să credem că ceilalţi oameni sum scuLiU de ea. dând astfel dovadă de mândrie. Pulem spune că omul arată un oarecare grad de mândrie ori de câte ori stăniie într-o stare de relativa depârtare de Dumnezeu. 14. Căci în locul patimilor biruiie. dintr-un motiv sau altul. I.uîe cunoscă-(or îl sfatuia duhovniceşte pe un tânăr care se trufea. '■* Ibidem. ele dormilcaz. 59. Sfântul Maxim arată în acest sens că atunci „când patimile îşi încetează lucrarea fie pentni ca se ascund pricinile lor. toţi ceilalţi oameni raman robi ai ei. Dar adesea ea nu mai este remarciiiă. că-L tagăduieşte şi vrea să se pună în locul Lui.! de El şi a se afirma pe sine ca unicul principiu şi ţel al propriei existence este o manifestare a acestci rnândrii fundamental care perpetueazâ pacatul strămosesc.sezâminwli' mâwisfirefti.70 Cele două forme de mândrie pe care le-am prezentat. le-a cuprins iniiraga fiinţfl si. 213 . orb fiind. XXVI. XII.!.67 Dar nu numai atunci când omul se luplă cu patimile şi le biruieşte. chiardacă uneori Una capătă mai multă amploare decât cealalt.''" Vedem din aceasta ca.XXn. III. a scăpat de această* patimfi. decâl cuvânlul ce 1-ai zis: nu sunt mândru ?". sc strecoara milndria'V* iar' Sfăntul loan Scărarul.1 sau nu ni se fac vfidite. in su-fletul omului vine măndria. aratâ ca nuL cunoaşte sau câ L-a uitat. zise: lartă-mă. ca una ce e cea dintâi dintre ele".'' de fapt. iar cea de-a doua. Oricine trâieşte depârtat de Dumnezeu. pâYinte. împotriva lui Dumnezeu. lar acesta.ii in afara lui Dumnezeu. III. II. lar a lr. fie-penlru că se depărteazâ dracii in chip viclean. fără ca aceasta sfi însemne că nu le avem deloc sau că s-au împuţinat. A. pentru cfl s-a „cronicizal". Ele au ISsat-o pe aceea singură sa* umple locul tuturor. aşa cum aratd Sfântul loan Casian. Ce alta do-vadâ mai vădită* a patimei acesteia ne poţi da. loun Cusinn. singur sfântul. afară de una. lar prea înţeleptul bătrân i-a spus. dacâ această forma de măndrie îi ameninţâ in mod special pe cei îmbunâtăţiţi. vorbind despre această patimă. nu sunt totuşi separate una de alta ^i independents Ele sunt cele dou. 2. Maxim Mfuiurisitonil. 40. '•'Scam. se iveşte mfwdria ca să le ia locul.! cu totul autonomă şi independent. de fapt. Cnjjficdespre dmxoste. aşa cum ne aruiii Sfăntul loan Scărarul. Daca prima dintre ele îl ridică pe om împotriva semenilor săi. îi menţine într-o stare de separare de Dumnezeu. *lbiâm. chiar dacă ignoră acest lucru sau îl ncaga. ci şi de la tinii lară credinţă. ci şi atunci când.i/. fiule. punându-ne înainie următoarea pilda: „Un biltrân fo. spune că „patimile s-au depărtat uneori nu numai de la unii credincioşi. 1 Sf. adică eel care a ajuns la unirea deplbia cu Dumnezeu şi cu totul transparenl harului Său. cu toate că sunt foarte difcrite. a duce o existent. " Sf. fte chiar pentru scurtă vreme. nu sum mândru.

trufasul nu adinilc nici un rival. nu sufer. Din aceasta pricină şi pentru a-şi afirma faţă de sine şi faţa de ceilalţi superioritatea. 214 . Dacă î! înjoseşte pe celălalt. demnilatea şi superioritatea lui Dumnezeu însuşi.Vşi apere cu orice preţ imaginea avantajoasa pe care 0 are despre sine şi pe care vrea s-o impună tuturor.. el îl judeca f*tr5 mi 13 pe aproapele sau. arata. şi invers. ajunge. lar faţă de tot ceea ce i-ar putea prcjudicia superioritatea se arata aspru şi agresiv. prin participare. Cel care este cu adevărat absolut. Omul se arată mandru şi înfumurat pentru că se increde In propriile sale puteri . ca nefiind nimic".: Ibidem. căutând să-i întreacă. Pentru că se absolutizeaza pe sine. căci adispreţui pe cineva pentru scăderile lui morale.Tduieşte pe Dumnezeu şi se pune pe sine in locul Lui. se înţelege că va dori sa porunceascS altora. in loc de a raporta binele la Dumnezeu. II.şi pentru cS îşi afirmă autono-mia absoluta.74 Crez«îndu-se superior altora. voind s. se teme de tot ceea ce i-ar putea submina preţuirea de sine. nevoind să vadă chiptil lui Dumnezeu din ceilalţi oameni. că prima formă de mândrie îşi are izvorul şi temeiul în cea de-a doua: omul se trufeşte şi se laudă pentru că nu recunoaşte faptul ciî virtuţile şi calitâţile şi loatc bunurile pe care crede eft le are prin meritele sale îi vin de fapt de la Dumnezeu.Sfnntul Maxim Mfirturisitorul. culmea si central. după cuvântul Avvei Dorotei.1 nici o comparaţie care I-ar punc in inferioritate." Este limpede. II. înlocuind voinţa lui Dumnezeu cu voia sa impotriviloare şi facând din ea un principiu absolut.sale. nemaicinstindu-L deci in el pe Dumnezeu. 38. în pane o face din acelaşi motiv. . El il dispreţuieşte "şi-1 umileşte pe aproapele sâu. pe de altă parte. îl dispreţuieşte şi-l umileşte. să-l . "Cf I In 4. 20-21. 1 Capers dt&pn drogoste. 15 invaţiituii <l<> suflet foltmtoure. chip csire face din fiecare om un flu al lui Dumnezeu şi care-i conferă. luând asrfel locul adevăratului Dumnezeu. el face din sine un mic dumnezeu. recunoscănd câ nu poate face nimic fară ajutorul lui Dumnezeu .Descrierea. pentru cfi-L tăg. socorindu-se mai pre-sus de loţi si plasându-se în centrul tuturor evenimentelor. cel mandm ajunge sa se autoîndumnezeiască. Cel care dă sens şi valoare fiecflrui lucru. de pildă. refuzând să vadă în Dumnezeu principiul şi ţelul existenţei . Şi pentru câ nu-l mai cmsteşte pe aproapele său ca faptură creatâ dupa chipul lui Dumnezeu. este totuna cu a punc fuptele bune pe seama puterii omeneşii. nu va asculta şi nu se va supune faţă de nimeni şi de nimic. principiu] şi sfârşitul tuturor celor create. izvorul şi teineiul tuturor virtuţilor şi a tot binele şi pricinuitoml desăvarşirii.nesocotească. atribnindu-si toate calitaţilc şi virtuţile sau socotind că măcar în ceea ce priveşte unele dintre ele este cu totul desăvarşit. itMmiJ'cstârile şifelni în care se produc bo/i/e x/tiritutife dintre elc îl înalţă pe om în acelaşi timp împolriva lui Dumnezeu si a aproa-pelui.în loc să-şi pună nădejdea in haml dumnezeiesc.?? pentru câ atitudinea omului faţă de semenii săi este în fond legatS de atiludinea faţă de Dumnezeu.

IV. 3. Avva Dorolei spune: „De ce am cazul in toata starea aceasta vrednicii de plans? Nu din pricina mândriei noastre ? Nu pentru nebunia (Anbvoia) noastră? (. 111. loan Casian. 1 ■ Sf. sc crede înţelepl. Aşezthmntele mânăsiireşti. Aceeasi afirmaţie o regasim la Sf. loan Gura de Aur.8' Vorbind despre păcatul strămoşesc şi despre urmările tui devasta-toare. 2.. Wenger (în Jean Chrysostome. căci nu este om mai lipsil de minte decât eel trufaş". 23. I. Maxim Mărturtsitorul. Sfinţii Parinţi socotesc acoastS palimă drept o forma de nebunie. XII. fiindcă este cu totul goi de Dumnezeu. Scam. Ill. 10: XII. 4..cel pe care a pus stăpîinire această palimfi suferS de aceeaşi boala ca si nebunii (paivou-fevoi)". Ihnt eaiecheses baplismales. de pildă. lnvâţăluri de sujlet folasitoare. nr. loan Scărarul.înfricoşaiă". 202) scrie că „SITiniul loan Gurit de Aur in mod obisnuit dă ca sinonim pentru ănbvoxa tcnnenul ii/tepnitavla (." „ucigătoare". I. zice: Accsta este nebun (uoJpoc. Sfinţii Părinţi socotesc mândria o boală7'' .115 * Tcnnenul este folosit.) lar Field pe buna dreptate scrie: „dtrcbvoia. ci se socoleştc pe sine masura tuturor lucrurilor. 424. Cuviiiie despre nevainfd. 62. de aceea este plin de sine eel trufaş. Capete detpre dragoste. *: In afară de rcferin(ele date infra. I. *' Comeniariu la lev. o boahl cumplită pe care numai nebunia o naşte. ni jailor. a se vedea: Henna.77 „pesCe măsură de mare şi foarte crudă". 4. Rdipumuri către TaUuie. 798C. într-un cuvânt.Miindiia Şi lot astfel. A se vedea. III. 42.-4 Acelaşi Slant Pîirinle mai spune c3 . 6. apud Chryxoilonuni accuril" <PG 58. 4. 37. Aşezânuntete mănâstiresti.. 64. Scam. 3.. Omilii la loan. lot: ci!. Omilii la Ozie. V. M Omilii In loan.'" Sfântul loan Gur5 de Aur spune răspicat: „Mândria nu este altceva decăt pierderea minţii. Omilia la cuvitiiete din haia. XI. 3. 4. Leonţiu de Neapole. cue in. 65 (5>. l'axiowl. Sf. XVII. pentru că nu recunoaste in Hristos arhctipul firii sale. Viaftt Sfânlnlui loan din Cipru. " Sf. !? St Maxim Mtirturisitorul. de: Sf. Sf. XVI. armgantia. pentru a desemiia inândiia. Sf. 8. note 3. el lc judecă pe toate şi crede că Je şiie pe toate. 29. 87. Epistale. Omilii la loan."0 La fel zice şi Sfânttil loan Gurâ de Aur. Sf. 4.) De aceea. superlyia. că „mândria este pentru sufletca febracare aprinde mătltilarele Irupului". Pilda VI. 34. §i. Vai'Bamifie şi loan. 5. III. XVI.*' De asemenea. 41. I. Scrisort didiovniresli. 8. 50 bis.)". M Sf. vrea să aibă întotdeauna dreptate şi să-i înveţe pe toţi şi nu suferă să fie cu nimic contrazis. loan Gură de Aur foloseşte adescori termenul dtnovoict. : ' Omilii In I Thiu'iei. loan Casian. loan Scfirarul. loan Gură de Am. după cum molima care se întinde peste tot vatămii înireg Irupul".. de pildii: Omilii la niviniele din Isaia. Sf. Hie Ecdicul. spune Sffintul Grigorie cel Mare. Ciitefieze bnpiisnude. 215 . Sf. „vatămă suflelul.7" Mândria. Dumnezeu vazând această neruşinare. SC. Caleheze bapliswtde* V. Isaac Sirul. Sf Isaac Sirul.. A. Ctdegerr din sentinfe/e tnfp/trpfilor. XXII. 4.scarnniî lipsfi de judecatil. loan Casian. XXVI. 924)". XXXIV. Hoi sensu semper. p.

" lar Sfântul loan "* Cu privire In această în.voind să ajungă . în primul rând necunoaşterea lui Dumnezeu. rAspunzând celui care-L numise „învflţătomle bun". a fost creat penlru a sc înălţa la Dumnezeu şi a ajunge la unirea cu El in plenitudineii iubirii şi a cunoaşrerii. 2. 716B N " ibidem. înălţarea omului la Dumnezeu urma să se faca prin împlinirea asemănării cu Dumnezeu. adică prin conlucrarea omului cu Dumnezeu.1"' Caracterul patologic al mandriei este dat şi de alte caracteristici ale ei. Ambigua. aşa cum am vflzut. adică a nuL cunoaşte. Atitudinea fireascS a omului atunci când face sau când descope-fă în sine ceva bun este de a-l atribui lui Dumnezeu. 64. el esle „ca şi orbii şi-şi pierde dreapta judecată". a se vedeii Sf."7 Astfel. căci. fără hunil Lui. 4. Cel măndru însă raporteaz«l binele la sine însuşi.DeSCfiena.*1. aducând in sine la imitate întreg cosinosul. ca şi în cazul celorlalle patimi.încrezându-se în euvintele inşejătoare ale saipelui . ci neştiinţa". Afirmandu-se şi înălţăndu-se pe sine in afara lui Dumnezeu. fără Dumnezeu. PO 90. omul s-a ridicat şi împotriva acestora. Sir. lar înălţarea lui se euvenea s-o facă în unire cu semenii săi şi.w Din necunoaşterca lui Dumnezeu eel mândru ajunge la o percepţie delirantă a realităţii. desigur. XVII. iithpumuri câtre Talasir. 23. 52. omul ajunge sâ se „foloseasca de bine pentru a face r. „Nu multa cu-noştinţa" îl duee pe om la nebunia măndriei. tăind astfel firea omenească cea una. Sf. 17-18). trebuia şi pe acesta $d-\ unească cu Dumnezeu in sine. de a-l socoti un dar al Său şi de a-I aduce slavă şi mulmrnire Dătittorului a tot binele.Prin sinergia nevoinţei sale şi a harului dumnezeiesc. Hristos însuşi ne este pildă pentru aceasta. ti spune: „De ce-Mi zici bun ? Nimeni nu este bun decflt until Dumnezeu" (Mc 10. numijestări/e şifetul in rare se prfniiic bolile s/Mritueite tn ce conslă caracterul palologic a! mândriei ? fl putem consulera. Omul. '" Commtariu ia Im\ XXXIV.lul". (hni/H (a I Timotei. un cfecl a] pervertirii unei tendinţe fundamentale a firii omenesti.ui. n Cf. mdumnezein-du-se pe sine si . I. Maxim Marturisitorul. şi prin propriile puteri.1"' Această neştiinţă este. 9n Omitii itt 2 Tesatmutxrti.! acest verset în repetate rânduri.Omitii la I. Or. Maxim Mslrrurisiioml. se ("ace pe sine cauzîl şi scop al binclui şi se slăveşte pe sine însuşi. 10. pe temejul virluţilor care fuseseră sâdite în firea lui şi prin împroprierea tot mai sportta" a harului dăruit de Prea Sfântul Duh. XVI. a ajuns sa se afirme şi sâ sc înalţe împotriva L. 216 . începător şi desăvârşitor al tuluror celor bune. spun Sfinţii Pitrinţi. legato de cea pe care locmai am arătat-o. „începutul trufiei omului este a părifsi pe Dumnezeu" (Inţ. 106. 1305A-I308B.Hm. spune Sfântul loan Gură de Aur. La baza tuturor Jormelor sale. cum constată Sfântul Grigorie eel Mare. I. spune Sfântul Maxim Martu-risitorul. PG91. La baza mândriei mai stă şi o altâ pervcrtire. Sfâiuul loan Oură de Aur citeaz. omul a pervertit această tending fireascâ* înălţândii-se mimai pe sine. 12).ca Dumnezeu" prin sine însuşi. PG 90. si refuzând comum-unea cu semenii. avea omul să se îmilţe la siava dumnezeiască.llţare a omului sprc Dumnezeu..493C. stă neştiinţa.

XVII. se înalţa. 4. candva. vrednic de râs ? Nu este el.. îndrăznind să pui pe seama ta aceea pentru care trebuie să înalţi mai degrabă mulţumită jubitorului de oameni Dumnezeu". Punăndu-Ie pe seama sa. de ce les fâleşti.nu esle decât ţârâflă". lar Sfântul loan Gură de Aur spune. ci şi când gândeşte ce-va bun. eel trufas îşi sporeste delirul... care-şi înalţâ" inima pentru lucruri care se tree ca floarea ierbii (cf. că „eel înrobil de aceasiă patimă ajunge să nil miii vadâ limpede lucrurile". Omilii la I Timoiei. 4. 411. 6. XVI. „Prin aceasta (a te lăuda pe line. s-a bucuraiîn vis?'\M Acest delir este vădit inai ales atunci când omul mândru îşi atribuie cali-tăti pe care nu le are şi când înire ceea ce-şi închipuie despre sine şi ceea ce este cu adevăraC exist. asemenea unui sărac care n-are ■l\ miînânce. ' Cf.'18 Jar Sfânlul loan Scărarul subliniază nebunia unei (itifheze bffptisnKtft. XXII. " SI loan Scărarul.. în acelaşi sens. se crede a fi cineva. viermii ?".) nu este el. când în viaţâ f'iind el le leapada mereu dinăunlrul sau (... în acelaşi sens.92 Mai intâi de toate. I Sf. V.) iar murind va moşteni. „Cel care se trufcşte pentru cele ce nu sunt decât umbre. 24) (. „Ce ai..95 Dar chiar şi atunci căncl omul se laud» cu unele oalităţi pe care le are cu adevflrai. jşi închipuie ca are o calitale sau aJta.'"' Atunci efind face vreun bine. ci-ţi pricinuieşti osândă.Mtindria Gură de Aur spune. 7). 18. ™ Scrifori duhm •nictiftl. m fond. „Pentru ce se imfeşte eel ce este pămânl şi cenuşa. iar „bunurile" sale sum stricacioase şi trecătoarc. 412. roate i-au fost daruite de Ziditorul sau şi numai cu harul Lui au putut fi ele împlinite. dar se lauda cu desfâtărilc de care. şi penlru orice pornire bună. EJ se trufeşte. luinină". Scam. aşa cum am araiat. şi penfru orice virtute. Astfel. omul nu este de fapt deciif un fel de unealtîl şi deci dti are pentni ce sa" se niandrească. Scftsori ditlwvtuceşti. şi a uita de Dumnezeu care a făcut binele> nu numai ca pierzi binele. Sf. pe care să nu-J fi primit ? [ardaca l-ai primil. 9). ca si cum nu l-ai fi primit ?" (I Cor. pentni ca. oare. 412. de fapt. Varsamifie şi loan. 4. in afara lui Dumnezeu. 1 Pi 1. Sirisori duhovnirrfti. el îşi atribuie sieşi. "' A se vcclca..! un dezacord vizibil pentru cei din jur. ireale. Sfântul loan Scăranil. 409. gă&im scris în Cartea lui Isus Sirah (10. in [imp ce. Apoftesme. bunuri care-i vin de la Dumnezeu şi pe care nu le are decat prin participarea la bunât^ţile cefe dumnezc-ieşti. VarsanuFitf şi loan. el ajunge să se socotească dumnezeu. omul .măndria esre sSracia cea mai de pe urmă a suflefului ce-şi naluceste bogăţia şi-şi socoteste mtunericul. sortite pieirii.'' lar lucrul acesta nu este adevaiat numai Gflnd este vorba de faptele bune pe care le săvârseşle. scrie Sfrintul Varsanufie. serin alfubetica. Oare. Avvn Petru Pioniful.. ceJ mândru nu se vede pe sine asa cum esle In realitate. în mod nebunesc. '•' Omilii la loan. într-o noapte. într-una dinlrc definitive pe care le dă acestei patimi. se întreaba Apostolul Pavel. căci.. spune câ" . 217 1 . ca privire In aceasta: Sf loan Guru de Am.

cum spune în continuarea textuiui citat Sfântul loan Gură de Aur: „eel mândru nu se cunoaşte deloc pe el însuşi'V"1 Aşa cum scrie Aposlolul Pavel: „De se so-coteşte cineva că este ceva. 6. omul irul'aş caută sâ se separe de ceitalţi oameni. nu sub forma opoziţiei.1 nu e nimic". are un anumit rol. 21). spre folosul comun (I Cor. sau eel putin cea pe care el însuşi şj-a facut-o despre sine şi pe care aşteaptă ca celălall să i-o redea neşlirbita". Neştiind ce este şi avimd o percepţie deliranta asupra propriei reaiităţi. Nici un om nu este vrednic de dispreţ. eel trufaş nu-şi cunoaşte semenul. " Ibidem. deşi nu este nimic. Pe de altă parte. ca şi mâdularele trupului. şi nimeni nu poate spune că se poate lipsi de ceilalţi (1 Cor. este o persoana" distinctă de toţi ceilalţi. 12. IW Cf. moiufesitîrilf ţifetttt in cm? « proditt bolile spirituale asemenea purtări: „E ruşine sS se mfindrească cineva cu podoabă slrăină. fiecare om esle cu totul unic. o anumita funcţie. "w Cf. XXII. 1967."" chemată să-şi desflvăr-sească propriile daruri duhovniceşli. care soco-teşte c. trupul lui Hristos. Relaţiile cu semennl sunt de aceea perturbalc.107 Mai Intfti de toate. se înşală pe sine însuşi" (Gal. Am spus deja câ \\ umileşte şi-l dispreţuieşle. Dc aceea Sfântul loan Gură de Aur spune că „acela. în loc să-l înalţe pe semenul său întru Dumnezeu. 7). necunoscându-i demnitatea de fapturâ a lui Dumnezeu şi nerecunoscându-l ca frale a] său hilru Hristos. 12. fălindu-se pentru (oare aceste motive pe care le-am arătat.Descriereu. "" ihmlii ht Mniei. Lossky. in loc s3 vadă chipul lui Dumnezeu. 109. in loc să-i simtă pe ceUUalt ca aproapele lui in Domnul. nu esie decât praf şi pulbere. sc cunoaste pe sine. V. 3). ci a complementaritâţii.'"' Cel trufaş. dar c nebunia cea mai de pe urmă să se falească. 11). doreşte să se arate cu totul deose-bil şi superior fală de ei. 1 rt ibidem. în unitatea comunitiUii umanc al ca>ei arhetip este Biserica. p. legâtura cu semenii căpătând în acest caz forma unei neincetate împotriviri. prin închipuirea de sine. omul mândru nu mai poale cunoaşte cu adevSral pe nimeni şi nimic. cu damrile lui Dumnezeu". unicitatea fiecărei persoane se afirmă în relaţie cu a celorlalte. în afara lui Dumnezeu. iar valoarea şi demnitatea lui nu sunt cu nimic mai prejos "Seam.11" de aceea între oameni sunt deosebiri.'''1 Adevărata cunoaştere dc sine pcntm om constă în a şti că prin sine însuşi. Desigur. în cadrul unor relaţii fireşti şi s&iătoase. 4. adică având un mod propriu de a realiza natura uma-nă şi de a face vădit chipul lui Dumnezeu din el. 12. un soi de oglinda in care. îşi vede reflectală propria imagine. ca seaman al sau şi frate. Â Vintage el ă In ressembUmre de Dim. dovedeşte o totals necunoaştere de sine. 2IX . 15. Fiecare om. iar din acela face un simplu mijloc de laudă de sine. unii având mai multe calităţi şi daruri decât alţii. el se înalţS pe sine. XXV. Dar toate aceste deosebiri îşi regăsesc în Dumnezeu unitatea lor fundamental* (I Cor. dimpotrivă. 4-6. I Cor. Paris. 12. are utilitalea şi imporfanţa sa. mai cu seamă.

" J MuyUlennans.ţ ^pevdjy).Mdndritt decât ale altora. 47. /\ iravcrs fa tradition mami-scrife d'Iîvagre ft' i'ontitju*?. Omitii la Ojja. scrie Evagrie. de asemenea: Sf. el scrie: „îndata (după demonul slavei deşarte) vine demonul mândriei. aşa cum am spus. dimpotrivă. 22-25). p. nebunia (paula) şi vederea unei mulţimi de demoni în aer". care o abate de la menirea ei fireascii pentru a o tndrepta numai spre eul propriu.."" Fiind o forma dc nebunie. 13-17. 1 Cor. 75.) eel mai cumplit dintre rele. sursâ a nenumărate rele. I'mtontt. in care el es(e situat pe Ireapta cea mai înaltă. omul se retrage in sine şi se inchide in lumea mărginila a eului propriu. în smerenie şi frăţietate. 12. abate aceste daruri de la ţelul lor fi-resc şi ie foloseşle în chip egoist penlru a-şi afirma unicitatea prin opoziţie faţă de aproapele sau. mai puţin hăruiţi. în El. A se vedea. acţionănd întotdeauna sub impe-riul acestui eu egoist pe care-l exaltă la infinit. 219 l#ccfo . Intr-unul dintre capitolele ediţiei neprescurtate a liatatului său. stabilind o ierarhizare proprie. in loc să fie desfiinţiite în simţirea unitaţii de (nip al lui llristos. iar loţi ceilalţi sunt puşi pe trcptele cele mai de jos. omul le stabileşte atât cu Dumnezeu. cât şi.IOft Evagrie spune ca mândria duce la ieşirea din minţi (tKC~*aoiţ): Tratatut pmciic. loan Gura de Am. pierderea minţii (otiziipiQ ©peucov)". 14. ducându-l la răul eel mai mare. intrand astfel înlr-o legătură de unire prin contemplarilatea lor trâită îa Dumnezeu. din pricina mândriei. prin urmare.Demonul trufiei pricinuieşte cea mai grea cădere a sufletului". ba chiar cei care an mai puţine calitaţi sau daruri sunt cei enrora li se euvine mai multă cinsie (cf. Omul mândru. care aduce in chilia monahului fulgerări de lumină neîncetate şi balauri înaripaţi. 111. Astfel. 1052. Pilda VIII. El se iubeşte pe sine si numai pe sine. Aproapele devine un rival. Astfel patima mândriei ajunge să se identifice cu patima iubirii de sine. prin mândrie sunt tot mai mult accentuate. Mai ales efectele ei patologice sunt îngrozitoare. arătând că mândria ajunsă la culine duce la nebunie: „(Demonul trufiei esle însoţit de. cu sine însuşi şi cu cei din jur.IDf' Iar în altă pane. Hernia. Nemaifiind m stare. 3. Louvain. în loc să-şi folosească darurile proprii penlru a-i ajula pe ceilalţi. ducând la distrugerea legăturilor armonioase pe care. Toţi Sfintfi Părinţi. perturbând profund relaţiile dintre oameni şi devenind. să se îndrepte spre Dumnezeu şi s.. . deosebirile si chiar inegalităţile. Măndria constituie astfel ne-garea iubirii. prin iubi-re. Capacitatea de a iubi pe care Dumnezeu i-a dal-o omului pentru a se uni cu El este pervertită de omul Irufaş. poate duce la stari acute şi tipice de nebunie în înţclcsul curenl aJ termenuluL îndeosebi Evagrie a reliefat acest aspect. I. 23. ieşirea din minţi (ăK<notcn.i se deschidă cu adevarat către eel de lânga el.. socotesc mândria o patima deosebit de gravu. m 1 " Cupeie despre deosebirea gândunfor. iar mândria se vădeşfe a fi factor de dezbinare şi separare. din care am extras citatul de mai sus.

uită câ este om". thnilii la Ova. Sfinţii Părinţî spun că ea este pricina tuturor relelor care-i vin omului.lXV. adevâralc halucinaţii. 26. 1. 2. Muxim Msirtiirisitorul. smintit de teamă. Râspunsttri nitre Tolasie. ca.. atunci.oc' e! arată cum saYmanul om „cu minţile rătăcite.. sub efectul acestei patimi şi-au ieşit din minţi. 1 I'aladie. h'toriu toitsiacâ. IX. 52. de asemenea. '" AseztimitUele mânâmreşti. XII. să-şi îasă cu totul din minţi". Sfântul loan Casian.''''' „Semeţia esle cau-Za şi rădaciua bolilor". în cuvântul despre mândrie.. . XXII. din pricina mandriei.Descrierrti. |K Cf.117 „Potopul de rele care au pangărit lumea a venit din pricina mandriei". în ceea ce-l priveşte. „Mandria. '* Cf.0 1 220 . ' . in fond. Muxim Mărturisitorul."* Mândria are numeroase alte efecte palologicc. Awn Antonie. îi indică în mod simbolic pe demoni).1"1 care în altâ pane zice că din cauza acestei patimi a ajuns omul să fie „înconjurat dc scârbe şi dureri". 8.."0 şi tot aici. 63.. îi împărtăşeşte vreo descoperire de taina."1 Istoria lausiacă ne prezintă şi ea douii cazuri asemănătoare: al riionahului Valens"3 şi al lui Eron. 492A. 1 ''■' Ihiiiem. al unui sffint înger. C'ap&ie tlexprr ilrago."9 înstrainându-1 pe om de Dumnezeu. seria alfabeticS.X m Ibidcm. 493A. Se ştie. Omitii la loan. că patima mândriei oferă un teren prielnic pentru vedeniile înşclătoare prin care diavolii îi amăgesc pe monahi şi care sum. XV.KlOO. afirmfl SfSntul loan Gură de Aur. 52. 493A. 19.17' fl face sit piardă cunoştinţa duhovniceascaV" apoi toate vjrtuţile dobandite. PG 90. XV. sau mucenic. loan Gură dc Aur. şi locul tot este plin de etiopieni" (care. in limbajul ascetic al vremii.. 1. 25. •• Apofuwne. Citim în Pateric cum unii monahi. ia chipul. în urma unei asceze în-dekmgate. N 592/60.120 mândria îl lipseşte de ajutoml l. Opevcou) au venit".85.l *Apofiegm«. Descriind urmarile acestei stări. Sf. PG 90. aflăm despre un călugar care „umflându-se cu mândria.. Sf. "" Ipoflegme. IV.Scam. SI Tulasie. spune. nu '■ llmlem. Sf. 39. 115. Sf.1" care.'" „Toate lucrurile rele ni se în-lâmphl din pricina mândriei noastre". Scrisori <luhovnicf)li. scrie Sfântul Grigorie eel Mare. sau vreun dar (harismă). Sf. Sfântul loan Scârarul. Apojtegme. a fost luat în stăpânire de un duh pitonicesc". HI 3.tif. Ceia 30Q tie caprh. arătându-sc în somn sau şi în stare de veghe. 111 Cf. RăspunsuH cfitre TaUtsie. 17-19.ui şi de darurile dumnezeieşti. 34. in Omiiula Af«/«. descrie o asemenea situaţie: „CAnd dracul se sălaş-luieşte în lucrftorii lui.6. numifestârilt' ft ffltil în care sr produc ba/itr spiriltmle monahul „vede cum aerul din chilie ia foc şi este strabălut noaplea de fulgere slnllucitoare. Nicliila Stithatul. „ajungând la multS mândrie". amăgindu-se nenorociţii. în urmă. învaţă un Bătrân. Varsanufie şi loan. „întru ieşire din minţi (ătcoaaaic. zice-se.

6.î7 . Omitii iff loan. izvor şi maică a tuturor păcatelor". scrie Sfântul Grigorie cel Maic." învârtoşarea inirnii. 23. Sf. ptf 90. 26. Sir.S'rara. XXXI. Sfantul loan Gură de Aur remarca. 4. Cf.XXII. XXII.. 23. XII. loan Scflninil. XXII. Omilii la Matei. lM Cf. Cf. care atacă numai virtutea care le este contrară. loan Scăraml. Capete despre draxoste. trebu-iesfi arătăm totuşi că ea se înrudeşte mai indeaproape cu unele dintre ele.24. 2. Asezămintele mânastireşti. IX.. e întocmai cu o boală generalizată.. dnliov/ticeşti. 1. ci pravăleşte întregul corp într-o distrugere totală". XXXIV. ". 25."4 ura'" şi toate formele de agresivita-te. Despre fedoria. 5. loan Gură de Aur.. trufia „surpă şi nimiceşte din temclii întreaga cetate a virtuţi-lor". Sf.1-7 Este limpede c3 în acest fel mândria deschide poarta tuturor patimilor fntreaga tradiţie patristică prezintă cu constanţă tnvăţălura polrivit căreia mândria este „început". Comentariu la lev. 13. af'irma* Sfflntul loan Gură de Aur. Scam. . întinzându-se. loan Scăranil.ni „Cele şapte păcate de cflpelenie sum vlăstare răsărire din aceastâ rădăcinS rca". deşi este ultima in lupia pornita împotriva p. . loan Scaiurul. 1. Aşezăminteie mânăstiresti. III. 75. râclacină şi izvor al oricărui păcaf.28 1 '*' Sf. Cf. pe atât este cel mândni de strain de virrute". 1 "* Sf. şi în ordinea lor este aşezată la urma\ totuşi esre prima prin origine şi timp". I. 3. 1" Omilii la Matei. IV.sţeztmriittrL'mânâsiirefU. XII.1" Cu toate că intr-adevflr mândria este pricină a tuturor palimilor. 5.. ('ete 225 de capete. 52.1 'y La fel spune şi Sfântul loan Casian: „Râul trufici. Sf. Rtixpunxuri cdtre Talusie.. 45. lT Sf. 45. 84. I. Sf. \a fel. sau o parte a lui. Miixini MBrtuiisitoruI.136 lar Sfântul loan Scăraml spune şi el că „pe cât este îjituiiericul strain de lumină. Sf. 221 \sr. Omilii la Ozw.Mthidria se mulţumeşte să piardă o singură virtute. Cf. XXXIV. 2. CeU M) de capete. loan Scăraml. I. spre deosebire de alte patimi. loan Casian. 11 'lbulrm. XXII. loan Scărarul. Grigorie de Nyssa.. . SI loan Gură de Aur. tot asa cum o boatâ molipsitoare. 13.1™ clevetiiea şi defaiinarea " Comentarlu fo tov.in Casian notează: „Această boală. fnvăţâiuri.11 judecarea aproapelui.IMi „Miindria este unul dintre cele mai mari pflcate.. 28. Sf. '•""Inf. Sf. XII. 10. Nichita Slithatul. că* „acest păcal singur risi-peşte tot binele din suflet". '-'" Cf. 493A. 6. I. XXII.Vraw. Sf. XII.. 28.124 şi tot cl arută că. 29. Sf. XV. Cf.13' lar Sfâniul Io. XXII. " OmiHi la loan. Avva Ammona. care nu se împacă să vatăme un singur mă-dular. Seam. I. Cf. Sf. Scare. Seem. Scara. . IV. cumplită. loan Casian.:w „rădifcina. 27. Talasie.. '" Cf.lcatelor. XXIV. 28. Sf. XVI.. Simeon Noul Teolog. ea loveşte tot sutlctul şi-l strică în intregime. I. Sf. 2. IV. XXII. LXV.Cementariu la toy. I: Omitii 1a 2 Tesatoruceni. nâscAnd în suflel îndeosebi mânia..uriinlrlc nuinaslireşti. răpune trupul în iniregime". Grigorie cel Mare.

.

Studia Patristicti. iar nu pficatul lui Adam în sine. XL. 789 (citatil rnai sus). Omilii la Matei. De aceea. p. care este diferită. Despre prnncii morn' inointf He vrenu: PG 46.MI. la: SI Grigorie de Naziunz. Paris. starea de păcat arata înstrăinarea de Dumnezeu sau. că e părtaşa la „firea căzuia sub legea pâcalului". beteagă. Astfel. neputincioasa. • Trebuie însă să adăugăm că. PG 74. 5. manifest ările sijehit in care se proditc iwtite spitituale Biserica Ortodoxă. nu mai puteam vieţui nici noi în Dumnezeu".*" muritoare după trup şi. 23. 50. A se vedea J. depărtarea de El.!E$' (5 (Rm 5. IV. 3. de pildă. altfel spus. stricăcioasa' şi muritoare ca urmare a pâlâ) penlru a se jnstifica învS|ătura despre rnoşlenirea piicatului lui Adam. Sfântul Marcu Ascetul.21 Starea de păcat care afecteazH firea omenească nu este o pricină de învi-nuire a omului atâta vreme cat el nu şi-a asumat-o în chip personal.512. 1 Despre paecihiţti. Cuvântări. 226 . 19. Meyendorff. Or. afirmâ (oluşi că din pricina păcatuluî aceluia „toţi sun! sub păcat" (Rom.19 Aşa se înţeleg şi cuvintele Psalmistului: „Ca iată intru fărăde-legi m-am zâmislit şi în păcate m-a născul maica mea" (Ps. tâgăduind şi e] că omenirea ar fi partaşă la greşeala lui Adam. 1961. Sfăntul Chiril al Alexandriei spune ace-laşi lucru atunci când. 177-180. ambele fiind echivnlente. Grigorie de Nvssa. patimitoare. Raspunsul 12. 6)."* adi-că. păcat cafe s-a infins la loţi unnaşii siîi. 3. altfel spus. Sf. citatfi câicva ranchiri mai sus. Sf. PG 83. Sf. mai precis. 10. în ceea ce-i priveşte pe copii. Cateheze baptismal*. 157-16U Initiation (I la itwologie byzantine.. 9). în general vor-bind. 12 chez Cyrille d'Alcxandrie et Theodorel". Omul se naste cu o fire bolnavă. originiilul grec fe0' <i) nu poate avea accasta semnifi-ca|ic şi îndreptitţcşte învăţătura Sfinţilor Părinli răsăriteni cu privire lu pScnhil oiigi-nar. 194-196. arătând ca oamenii n-au moştenit păcatul lui Adam. de ce-ar mai fi botezaţi pruncii nou-născuţi. în stare de păcătoşie. Slantul Marcu Ascetul scrie: „Murind primul om. Chiril al Alexandriei. XXVIII. . care nu cunosc păcatul T'. Aceasră stare de păcătoşenie aralâ că firea omenească este slabă. 1975. 8. p."' Şi daca ştergerea pacatelor este una dinlre funcţiite botezului adulţilor. după cum subliniază Fericilul Teodorel al Cirului. Despre ttnirea ipostaticii. considers că pruncii prirnesc Ca moşlenire urmările pScalului strămoşesc. adică înslrăinându-se de Dumnezeu. 18. loan Gun* de Aur. IA Atum. carc afec-teaza" firea omenească. 18. ei suni lotuşi moşteniloriî unei stări de păcătoşenie care le vatâmă firea. moartă din punct de vedere duhovnicesc. 7 tstoria prescurtaui a evreilor.i ca nou-născuţii sunf lipsîfi dc păcat o găsim.omul boleşte de striciiciune". Cf. 4. „dacă unicul scop al botezului ar fi ştergerea pacatelor. nu este cazul să vorbim clesprc aşa ceva. chiar dacă la naştere oumenii nu moştenesc pâcatul lui Adam şi chiar dacă sunl lipsiţi dc pacale personate. ' In Icxlul citat din Sf. Chiril al Alexandriei. care este legat numai de persoana liii Adam. urmând învăţătura Sfinţilor Părinţi răsăritem. spunc că ea „boleşte de păcat". pălimitoare şi stricăcioasă. aflăin şi expresia: .Oescrierea. ' Despre Itotez. " Tâtcuire fa Epistola cat re fiomani. care reia expresia „firea boleşle dc păcat".

a se vcclca: Sf. Cel dintâi este al hotărârii libere. al doilea al firii. XIX. Grigorie dc Nyssa. prin călcarea poruncii dumneze-ieşti: unul vrednic de osândă. in care se află la naştere. a corupt împreuna cu ea şi firea. w Cf. Omul păcătuieşte din momentul în care dispune în mod liber de constiinţa şi voia sa. Căci două păcate s-au ivit în protopărinte. Râspumuri retire t'alasie. Sf.24 adăugfind ca\ în urma călciirii poruncii de câtre Adam. . întâmplată din pricina celei dintiti. 21. in sensul propriu al cuvântului. loan Casian. 18. şi aşa s-a ivii pâcutul. J'iind mânaţi de acum numai sprc răutăţi"*'* Această înclinare spre rău se manifests îndeosebi în patimi. 16. este mu-farea fnii de la nestricăciune la stricăciune. atunci el ajunge să păcătuiască „dupa usemSnarca greşelii lui Adam" (Rom. din pricina hotărârii libere. 7. 32. care a lepă-dat binele cu voia. Oespre închhuirea sv/ slujirea m duh şi itdevăr. care este cu adevărat păcat. în care a intral fără voia sa şi care nu are nimic comun cu departarea de Dumnezeu din pro-pria voinţă. Nu poate fi (agăduit însă faptul că firea pe care omul o moşteneşte are o anumitâ inclinare {ţ>oni\) spre ruu.! de îndală ce s-a născiit omul cum găsim scris în Cartea Facerii: „Cugetul inimii omului se pleacă la rău din (inereţile lui" <8. care a lepădat fărit voie. 5. şi unul care nu poate fi osândii. 10. :i Mim>lf cuvânt Gatehetic. pâna" şi la sugari ? Fără să vă"" ftiispunsuri t. Sfântul loan Casian aratâ căde mici copiii au pop niri pătimaşe: „Oare nu vedem. care a pierdul ham I nepătimirii. caderea voînţei de la bine la i. dar chiar la cei micuţi. Chiril nl Alexanclriei. 't'ăhnirr fn lipistoln râlre Romtmi.m este cea dintâî şi ce. Sfân-tul Maxim Mărlurisitorul face această distincţie chiar când este vorba despre Adam: „Corupându-se mai întăi libera alegere a raţiunii naturale a lui Adam.âirv Talasie. de pildă. Chiril al Alexandriei. care. Camentarlu lu Evanghetia după loan. ('onvoibiri titihovniceşli. făcându-se părtaş vinovăţiei aceluia şi devenind astfel împreună-lfepunzâtCtr de urmârile păcatului strâmoşesc. 111. firea noastră a suferit o schimbare. VII. Sf. 8. . 42. iar nu al său. Tâkuire hi EpistoUt câtr* Uomimi. scrie Sfâniul Grigorie de Nyssa. V. pe care firea omenească le moşteneşteîf şi care se manifest. Ţâkuire Ui Psttbmtf 50. încâ n-au ajuns să facă deose-bîre miKbine şi rău. 14). 15. spre pficat. 21). nemurirea".ii vrednică de osândă." Ihldvm. Mnxim MiUnirisîIonil. Sf. având drepl cauză pe cel vrednic de osândă. 12. Despre viafa hi Mnisv. Fer.Tiwisrruterea bolilor sp'triluale in umanilatrti tiecelzuh? catului lui Adam. înstrăinarea dc Dumnezeu. Sf. 18. * Cu privire la caraclerul eteditar ul patimilor. 19. A doua.i m. II. este şi ea o slare de pacat. mişcările spontane ale cftrnii nu mi-mai la copii. Aşadar. fiind in stare de nevinovăţie. V.2* „Ceea ce pune stâpiinire pt' voinţa noastră şi o trage de la bine la riUi e într-adevăr o neputinţâ şi o slăbi-ciune a firii noastre". mutare ce nu poate fi osândilă.22 Pmncul nou-nâscut nu poate face astfel de păcate cu voia şi deci el nu este vinovat de pacat. dar pe care nu el a ales-o. Teodoret al Cirului.

227 .

omul nu este silit să păcătuiască. ajungând sa-l supună aproape cu tbtuL. devine. Tâlcuire la Ephtola cat re Rontani. 228 .iiasca'. Maxim Măiturisitonil. III. IV. Sf.1'' Tot aşa stri-căciunea şi moartea. Sf. 14-21)."* Aşa alunecă sprc rail ecl mai adesea oamenii din pricina firii lor câzute. XIX." iar pe de alta. Grigorie de Nyssa. devin acum pricina de pacate personate. Despre Rugâchmtft aOttmtUUcă. pâcatuiau de sila"'. Aşezatmntele mânaxtirt'şti. Sf. 4. care duce lu o adcvărată înrobire a omului. :* Cf Sf. 21.lzut. Omilii In Faceir. Râspiinsuri câtre Talasie. 3. Cuvânt mipotriva eliiuliir. Sf. PG 24. I.'2 Dar firea sa pervertită. Sofrctnie <il lerusali-imiliii. el cade repede în ispitele diavoleşti. loan Guril de Aur. I. fUtSPunsUri căire Talasie. 21. 12. Omilii la Facere. (| Cf. Chiril ill lenisalimuliii. loan Gurfi de Aur.2" este „legea păcatului" despre care vorbeşte Sfântul Aposiol Pavel (cf. lotuş i. dintr-un imbold natural. face ca omul sa se lase cu uşurinţă atras spre păcat şi sa se îndrepte in chip pătimaş spre rău. Maxim Marmrisitorul. Atanasic ecl Mare. Sf. Convorhiri dultoniiresli. cu atât ele se îiitaresc. sporit încă şi mai mult de lucrarea diavolilor care o susţin. pe care la început oamenii leau moştenit fără voia lor. el primeşte ajutorul lui Dumnezeu. el continua* sa" aibâ libenil său arbitni. VII." Şi pentru câ voinţa sa este slabă şi neputincioasă. cu adevarat pflcatoasil. Poeme morale. Şi lâsanduse omul târât în păcate.Qesefierea. pe de o part©. XIII. pânâ şi dorinţa de a se râzbuna . III. Nu vedem chiar la cei foarte mici violeniele înţepături ale mâniei şi nu observăm adesea că. 21. Rom 7. mai înainte de a fi ajuns a cunoaşte virtutea răbdării.'* Sta-rea pătimitoare mosiemta" prin fire. 3I7D. : Cf. de la păcatoas5 fîîrfi voie cum era. Desigur. IV. loan Casian. loan Guru" de Aur. de plăceri. loan Casian. I. 21. „se lipesc prin dragostea dc viaţa. Caiehez. adică înstrăinată de Dumnezeu şi întoarsă spre cele sensibile şi stricăcioase. Maxim Mamirisitonil. Sf. Giigoiic de Nazianz. 7. 14 Cf.e baplismak. "' Cf. Sf. "' Cf."'' Sfiinnil Maxim Mărturisilorul vorbeşte şi el de puterile răului care-1 asu-presc pe omul c. RâsptfftsuH câti* Talasie. 4. Sf. Omilii la Romani. 18. " Cf. căci temându-se de boală şi moarte. caracterul ei tiranic. 45. I. numifesumle ftfidul în care w protfttc ho/i/e spiriittafe dească în ei nici eel mai mic semn al plăcerii. şi cu cât păcătuieşte mai mult. Sf. Chiril ill Alexandria. ei arală cfl posedă mişcările proprii cărnii. V. 2. '" Cf. 323B. 18-21. 12. Tot aşa spune şi Avva Dorotei: „Omul este târat prin sikl şi tira-nie de vrâjmaşul sau. Sf. Riisptinsitri către Talasie. I. Sf. XIX. prin păcatul pe care-1 face om cu voia. fl hnoţoiuri de sujiel fo/imtaare. Scrisoarea xinotktlâ. II. Sf. Sf. şi aproape şi cei ce nu voiau sa pâcăn. Cimvorluri tlnhovniceşli. PG 87. sub im-pulsul mâniei. în urma păcatului lui Adam. patimile sale sporesc şi-l îinping să păcătu-iască şi mai inult.ir avea-o.37 Sfinţii Părinţi sublimază adeseori constrângerea bruîală pe care aceastâ tending la rău o exercită asupra firii omeneşti. dacă voieşte să-l primeascâ. dacă nu le-ar lipsi puterea". sunt sensibili la nedreptăţile pe care le su-feră şi sim! până şi jignirile unor vorbe spuse în glumîi? B:i uneori. Omilii la Bunavrslire.

' I If IOM DsakSSChia." cizâad pradi patmu-lor.Dumnezeul untversului | 1 Işi araiâ faţă de noi toata bunâlaiea Sa. dni in care ne îndeamnâ si pirăsim catea rautitilor ( » invftatoni . merge pan! U a traduce lexlul de la Rom-mi 4. Dupi caderca in pacal.. nanui >i aaraai prntni a u-ii ' Concepti. 4 ■ Rm/Mimun •âlrr ŢaJaur. vorbind despre fui lui Adam. OofmUua. Sfantul Sofrociie spune I impede ci oamenii care au Iran sub Legea Vcche aveau puierea de a se impocrivi paiiniilor şi ci. II. iar din pficma puca-111I111 a inn. | i cind ele ar ft elcmenrele constitutive ale vieţii". " Cf Sf Gngone de Nyssa. ftrea fund incâfutati prm aprobarea voinţei ei inu-o legiluri rea". i Legr.1 iwdci asadar.ui pcnlru pacalul lui Adam. se stie ci sub Legea Vecbe. prut glasul proorocilor.ua cfl ei se puieau impolnvi acesui inlaniuiri aparent fatale.care ne arali cum sa ne ferim de ele".t potrmt cania tnclin-uea spre picat fMf \C*MÂ de faptal ci omul esie nan rnorţn a fosl drz%olui ties «le Sf loan (imi de Aur iOimltt I. (otmil) trinaa at roan pUceni. V.4.t owe poruncea 51 dădca pentru ficcare pacal pedeapta cuvcniia. au fosl oameni care an dus o viaţi dreapti si plâcula lui Dumnezeu.ti in Bm oamenilor irăsilura pătimiloare (palimasa) prin nastcre şi iiindci neincetat cu aceasti trăsătură pătimitoare a naşlerii prin pacal se improspata prim.» câlcare.1 înir. omul ii urmeazi lui Adam. . 21. crau direct răspunzâlon pentm picatele lor .ium hinelc.lor %punimiU in umatiilatni d>< a:\ati . 12 anfel. a continual si le dea oamenilor poninci p invaiălun. VJ St M^tim Mirlunsitonil.' Rtmutiu. V. depiaage coodiţia umani . 12) J M .Transnniertti l--l.. in descnerea pe care an ficu-o fiecărei patimi in pane. I • 'iniiir lii Hiiiuivisttrr . care no fac decât si adevereasci si si le intăreaaci stncaciunea si con-Jitia de ftinţe supuse morr. am subliniat adesea aceasti dialectic*.ir. spune acelasi lucru: . K i i / . cunoscand lainele noastre si gaadorile din adancul suflclului nostm. devine impreunl râspunzâlor cu ace I a şi cu toţi oamenii care fapluiesc si ei pacalul Of race in ftrea omeneasci cAzulă. cu nssr limilcle natuni umane căzule...-ndorff.i le implini. >i care .ti picaful. ceea ce n-at ft mil nici un sens d ei n-ar ft avui putinţa do . " ( 1 si IcxuGurade Am Omtik At/ocarv. din cauza ci-reij lo*i au pitiluit". ne indeamnă. Proorocii care sirigă să fugim do ploal si si i. Dumnezeu. Mil I) *i Fei Teodocei al Cinilui {/'âl<mr. care Ic estr comuna Numai in acesl seas putem spune că oamcnii sunl cu loţii vinov. in capiiolul referilor U pacalul sirarnoteu: din volumul RaMaafa MaaaN 'MI. MX.41 De altfel.moariea. din pncina neasculr. ne sfaiuiesle şi Hiatus! pornirile noa pre rail. 21 Tiramzai pururc* fir* w Mta de frica n*orbi. şi robia la care ajungc omul imi tin sfârsH.*° De aftfeI. deci.Sfantul loan Gura de Aur.la Gphtola utirr Jtomoaf.ini . /Vsprr Kugâiunr» demnrmed.ii * Prin pacalul pe care-I face cu voia sa. JMBBM falaae."' De aceea Sfânlul Maxim MârluriMtorul. dc/\ jlmno dialectica pâcatului si a pati-muii.Cat pmeşte pâcatele < 1 in. nu era nâdejde de slobozire.

ne da" leacuri potrivile. V. ca şi robia stricăciunii şi a morţii. 230 .XK. p. nestricăciunea şi nemurirea pe care ea le-a avut în starea cea dintâi. care-i fusese pusă înainte la creaţie şi pentru care a şi fost creat. Tftâologte mystique de fEglise d'Orient < Paris. Lossky. nu puteau scăpa de condiţia păcătoasă în care-i anincase pacatul slrâmoşesc şi sufereau tirania firii lor pătimitoare şi înclinarea ci spre rău. oamenii. numai El îi putea reda nepătimirea. numai El putea sft-l aducă din nou pe om pe calea îndumnezeirii. inanifesiârile sîfetul hi care . dar lasă ca voinţa noastrâ" sa săvârşească lotul".41 Dar to! atăt de adevărat este că înainte ca Fiul lui Dumnezeu să Se înlru-peze şi să împlinească lucrarea Sa răscumpărătoare. I. Această stare de păcătoşenie era o stavitâ care împie-dica omenirea să ajungă la dobândîrea deplină a harului lui Dumnezeu. 129.\e prodtw boiiJe spiriluale nu ne conslrânge. °OndOtlaFacere. 1944.Descrierea. 44 Cf. chiar cei drepţi.44 Doar llristos putea să tămăduiască Firea omenească de boala grea in care zăcea după căderea în păcat a lui Adam.

PARTEA A III-A Condiţiile generale ale tămăduirii .

.

de a&cinenea. potrivit Sfinţilor Părinţi. . Inf. 9. au fost trimişi. ci în lot trapul. Sf. In deplina conformitate cu aceastB invăţiîUirâ it lui Hristos cu privire la Sine. 11.. 172. o spune El însuşi'*. Stfipflnea peste toate puterile lui. aproape cu aceleaşi cuvinte. 31).imt rflutatea nu era numai intr-o parte. 5.. 278. />r\frr viaţa lui . ci pc păcătasi la pocăinţâ"' (Mt. şi: „Duhul Domnului esie pestc Mine (. nici vânâiaia m\ mai eraii calde şi nu se mai puiea punc nici plasOire.>i peiiiru a-i reda firii omeneşti sâniUatea sa primordial a ('hiar înaintc de înlruparea Cuvăntuliii.) M a trimis sâ vindec pe cci zdrobiţi cu inima" (Lc 4.2.faifwiM/. lisus spune. III. ' (<urhr:<.u n singur lot.). XIV.. 14. l-au ingrijit. care boleau din pricina urmârilor pă-cjtului strâmoşesc. C'uprinsese tot sufletul. . nici legâturâ pesie ele>» (Isaia I. Lc 7. 6-7.261. 51.I Hristos . Nu K mai putea pu-ne untdelemn ş.1 într-adevăr. 6). Mc 2.baptitmal*. Slmiii Pârinţi şi întreaga Tradiţie bisericeasc. 17. toate erau stâpânite de el. Grigoric ile Nv**a. 233 . dar n au putui să stăvileascâ răul care se intinscse (.şi in mod special Moise . . 102. Aşa zic. nici untdelemn. XII.let 17.1 vâd în HI doctoral trimis de Taiâl penlra a-i vindeca pe oamcni.a. riici rana. 3). ei n-au putul face nimic. 19: 38. nici i n i r . „Nu cci sân&oşi 8U nevoie dc doctor. 'Ad\. Omilii la h/mnla. 18)... si încâ: „cu adevarat Fmi vcţj spune: DocJore.TamâduiCorul . Toatc erau robitc păcamlui.au fost trimişi de Duhul Sfânt ca doctori care să în-gnjeascâ pe poporul hu Israel care bolca de pâcal.' dar în faţa unei omeniri atât de grav bolnave şi profund rănite de pftcat.. toc trupul ti en plin de răni m-curăţale. vinuccă-le pe line iiusuţi' (Lc 4. căci din creştet până în tâlpile picioarelor nu ramăsese nici un loc sănatos. arată Sfântul Irineu. pcntra a-1 vindeca pe Israel. Căci zice şi leremia: «Am doftoricit Babilonul şi nu s-a vindecat» <Ier..) a trimis prooroci şi nici aceţtia a-au i/butii. Sir 34. Dumnezeu era privit drcpt „Ccl ce vindecă toată bolile" (Ps..3 Şi.) n-am venit sa chem pe drepţi..■W>w. proorocii .' Avva Dorofci spune şi el. ci cei bolnavi (.e v«fcd.md. 2 Cf Oiigen. văisfifld lacrimi pentru el. că „Bunul Dumnezeu (. cum zicc Isaia Nici buba. 1-2. ca si Moise. neunse cu uutdelemn şi nelegate". 12-13.Câ Hhsios a venii en să-i vindece pc cci bolnavi. 23). şi ei.Proorocii. Căci rfiutatea s-a înturit şi mai mult.. spune Sfântul Chiril al lerusalimului.

"} Ibidem. nici nu vindecă suferinţele. care au zidit şi ei pe aceleaşi (emelii. dar ea n-a putut decât sa-i pregătească pe oameni pentru „ca ei să voiască cu orice preţ sfl-şi refacă sănatatea şi să ceară bucuros şi cât mai grabnic să vină la ei doctorul" şi să „arate mai mult dor după sănătate". 111.6 în mai toatc scrisorile sale. tot asa şi Legea cea veche nu putea să aline durerile şi sâ 5 6 Invâţăutri de suflet foloxiUnire.Besot* vkiţo in HtUtos. a venil El însuşi la făpturile Sale (ca sS le vindece)". 4-6.. I. 9)". şi au mărturisit că sun» neputincioşi". încât nimeni nu putea sa-l vindece (. * Ibidem. datittorul de Lege". H). 11 Ihidem."5 „Apoi mulţimea sfinţilor s-a adunat şi a înăl-ţat rugăciune cătrc Ziditorul tuturor. dintre Părinţi. dar sufletul n-a putul fi vindecat de curgerea cea necurată a cugetelor celor necuraţi. diavolul s-a străduit să r&neascft şi să înlunece pe omul eel lăuntric. 3. 2. sărbătorile. mai întâi 1-a ridicat pe Moise. III. dar nu a putul să aducă o vindecare completă." ca Legea a fost data oamenilor ca mijloc de vindecarc. damrile. dar nici ei n-au putut să vindece ranile cele rele ale neamului omenesc. rămiinând închişi faţă de bunurile ce-reşti. scrie el. Diininezeu. jertfirile. lunile noi. 2. dar nu s-a vindecat. a voil să vindece rana cea adăncă şi în-tinsă şi să ne aducă la părtfişia cea dintru început (cu Dumnezeu).) nici until dintre drepţi. A venil Moise. in marca Sa milostivire. zeciuielile. ' Scritori. '. «Am doftoricit Babilonul. 22). apălările rituale. cei bolnavi şi rătăciţi. I. şi toată dreptatea ei n-a putut să-1 vindece".12 Sfântul Macarie spune. II.Condifiile genem/e ale tânuidiurii 9)". în acelaşi sens: „Tot aşa cum umbra nu aduce nici un folos. 9 Ibidem. II. care a pus temelie pentru casa Adevărului.7 „Acesta. Au urmat preoţii. XX. aşa de grav a fost rănit. 2: „Vazfind ranu de ncvindecat şi atât dc rea (a omului). ca şi Sfântul Antonie. 2. mintea care conduce şi priveşte spre Dumnezeu. 2. arderile de tot şi toate celclalte mijtoace de îndreptare care existau în vremea Legii. Ziditonil nostru a binevoit să vină la noi." „Şi toţi cei care primiserâ Duhul au văzut cat de mare şi de ne vindecat este rana şi că nici o făpiură nu puten s-o vindece. Lâsaţi-I şi haideţi să mergem ficcare în ţara noastrîi» (ler 51. IV. spunând: «Au doară nu mai este balsam în Galaad ? Au doară nu mai este acolo doctor ? De ce dar nu se vindecă fiica popondui Meu ?» (ler 8. După el a venit mulţimea proorocilor. ochii lui au privit catre cele rele şi către patimi. Omilil duhovmcesH (Col. căci ea nu era de ajuns pentru lecuirea lor. 234 .* La fel spune şi Sfântul Macarie Egipteanul: „în vremea calcării poruncii de către Adam. Prin urmare. dinire profeţi sau patriarhi n-a pului să vindece sufletul care fusese de la început rănit cu o rană nevindecabila.. Sfântul Antonie eel Mare reia această temă şi de fiecare dată foloseşte termeni legaţi de boala şi tămăduire. „în nesfârşita Sa iubire de oameni."1 Sfântul Nicolae Cabasila arată şi el. De aiunci. şi penlru aceasta. Dar Moise a murit fără să fi izbândit. Cf.

liristos Tâiiuuluiumil vindece ramie suîletului, pentru că nu avea puterea să dea viaţă".'3 lar St.tiuul Grigorie de Nazianz arată şi el câ\ „mai întAi mustrat în multe felmi pentru nenumăratele sale plicate, care se înmulţeau ca lăstarelc dintr-o rădăci-nâ rea, apoi sfâtuit sprc îndreptare, pentru mulle pricini şi în toi felul de îm-prejurări, prin cuvânt, prin lege, prin prooroci, prin mulţimea binefacerilor. ori prin groaza ameninţârilor, prin pedepse şi felurite semne (...), s-a făcui vâdit câ omul are nevoie de un leac mai puternic, care să-1 vindece de boala răutăţii care sporea peste măsură".N După Origen, cbiar şi îngerii „veneau în ajutorul oamenilor şi-i faceau săiiătoşi, vindecându'i de boltle lor {...)■ Şi atât cât le sla în putere, îi ajulau pe oameni".15 Dar ca şi proorocii, şi îngerii s-au dovedil neputincioşi, din prici-na relei voinţe a oamenilor care nu voiau să se tămăduiascfi (..chiar dacă ei faceau tot ce le sta în puicre pentru a-i vindeca pe oameni, aceştia nu voiau să se viiKlece"16), dar mai ales pentm că boala era grea şi se întinsese la toată omenirea căzută: „şi au văzut că leacurile lor erau prea slabe pentru boala de care sufereau oamenii".17 Era limpede că omenirii îi trebuia, dupâ cum spune Sfântul loan Scăraml, un doctor, un chirurg a cărui pricepere să fie pe masura mririmii bolii şi rani-lorei.'* Singiir lisus Hristos, ca Dumnezeu Care S-a facut om. ramănând în actflaşi timp Dumnezeu, era doctonil potrîvît, şi de aceea, pentru c;l numai El putea să-I vindece pe om, Dumnezeu Tatăl, din nesiarşita Sa milă şî iubire faţâ" de nearnul omenesc şi ca raspuns la pliinsetele şi rugăciunile profeţilor şi ale mulţimii de sfînţi, L-a trimis pe pămâm, Sfântul Chiril al Jemsalimulut scric, in continuarea textului citat mai sus: „După care, sfârşîndu-li-se lacri-mile, profeţii au strigat: «Cine va da din Sion mântutre lui Israel ?» (Ps. 13, 6) şi încă: «Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară» (Ps. 143, 5) (...), căci, iată, rănile oamenilor sunt mai man decât leacurile noastre (...)t şi ticăloşia noiistrâ noi nu putem s-o îndreptăm, numai Tu poţi sa ne îndrepţi şi să ne ri-dici".1" „Şi a ascultat Domnul rugăctunea proorocilor §i nu Şi-a întors Tatăl lii(ii Sa de la nearnul omenesc rănit de moarte. Şi pe însuşi Fiul Său L-a trimis, ca doctor care să-l tămâduiască".3u „Cuiioasteţi că este împâral şi Doctor'*, „căci 11 ii.'.. împăratul nost.ru, punând începul tămâtluirii, s-a îmbrăcal in sârăcîa noaslră şi l-a vindecai pe cel bolnav",!l „RămAnând Dumnezeu şi " Omilii duhffvniceţU (Col. II). XXXII. 5. *Cwântâri. XLV, 9; XXXVIII. 13. '' Omi/ii ta Evanghetui tfapă Lira, XIII. 2. Despre îngerii vindccutori. A se vedea: In 5. 4. SI", loan Scui'aml, Scam, I, 14. " Omilii la EvangHeda dupd Utai. XIII, 3. ,? Ibidem, 2. ^Cf.Scom.l 14, (\iti-hrzr bti/'tisnmle. XII. 7. " ibidem. %. '-' ibidem, I. 235

Condifîîle general*? ale iimuuluîrii păslrându-Şi cu adevărai neschimbată slava de Fiu, S-a facut, ca doctor foar-le priceput, pe potriva slăbiciunii noastre"." La fel spune şi Avva Dororei: „Atunci Bunul şi lubitorul de oameni Dumnezeu trimite pe Unul NAscut Fiul Său. Căci numai Dumnezeu putea tămădui şi birui o aslfel de patimă. Şi pro-orocii au cunoscut aceasta. De aceea spmie şi David in chip lămurit «Cel ce şezi pe heruvimi, arata-Te, înalţa stapânirea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi» (Ps. 39, 23). Şi «Doamne, apleacă cerurile şi Te pogoară» (Ps. 143, 5). Şi aKele ca aceslea. (...) Deci a venit Domnul noslru, făcandu-Se om pentru noi, ca, precum zice Sfânlul Grigorie," să vindece pe cele asemenea prin ce-le asemenea, sufletul cu suflei, trupul cu (nip".24 Avva Ammona spune lot aşa, că „Tatăl L-a trimis din cer pe Fiul Său, pentni ca sâ vindece toaie nepu-linţele şi toate bolile oamenUor"." lar Sfântul Antonie eel Mare. in mai mul-(e dintre scrisorile sale, reia această temă: - „Rana era de nevindecat şi nici una dinrre fiipniri mi puiea s-o lecuiască, în afară de Fiul cel Unul Nâscut. chip al Tatălui: EI, Mântuitorul noslru, era doctorul cel bun, ştiut şi aşteptat de prooroci; şi de aceea, adunându-se toţi laolaltă, au înalţat rugâciuni la Dumnezeu pentru neamul omenesc (...) lar Dumnezeu, ariitându-Şi marea Sa iubire, a venit la noi, oamenii"."'' - „Rugfiminţile sfinţilor înaintea lui Dumnezeu. care cereau adâncul bu-nătăţii Sale, să-L trimită adicS pe Fîul Său Cel Unul NSscut. - căci, nefiind nici o iViptură în stare să vindece rana cea adânca a omului, El sîngur putca s-o facă venind la noi -, au ajuns la urechile Lui şi, mişcat de iubire, Acesta a spus: Fiul Omului (...) binevoieşte să iei asupra Ta sarcina aceasta".27 - „Toată adunarea sfinţilor s-a strâns ca să-l ceara bunătâţii Tatălui un Mântuitor care să vină sa* ne mântuiascâ pe noi toţi, spunând că numai El singureste doctond potrivit pentni rana noastnl. Şi prin voia TaUllui, El S-a lip-sii de slava Sa şi, Dumnezeu Hind, a luat chip de sluga şi S-a dal pentru pacatele noastre".2*1 - „Văzând că nici sfinţii şi că nici una dinlre fapturi nu poale vindeca rana adâncă ce cuprinsese toate madularele şi ştiind c;1 duhul le era neputincios, Tatal iiiluror fapturilor Şi-a arătat milostivirea şi, In marea Sa iubire de oameni, nu L-a cruţat pe Fiul Sail Unul NAscut şi L-a dal pentru piicatele noastre. ca pe toţi să ne mantuiasca*1.2* - „Inima Făciitorului s-a umplul de milă pentni noi şi în neţărmurita Sa bunatute El a voit s3 ne aducă la starea cea dinlai, care se cuvenea s;l fie pu;: a

Ibidem, X. 5. Cf. Sf. Grigorie de Nazianz. CuvtouâH, XXVIII. 13; XLV, 9. '* hiviiftiluri tie suffer Jolositoare, I, 4. 2S liphiole, 12. 3. " Scrisori didiovniceşli, II. 2. r Ibidem, III. 2. * Ibidem, IV, 2. » llndem, V. 2. 236

liitslos Ttinuuiiiitimil rurea păstrală, Şi nu S-a cniţat pe Sine, ci S-a pogorât la făpturile sale, pentru a le mântui'V'0 - „Cei care primiserâ Duhul au cunoscut câ nimeni dintre făpturi nu poale vindeca rana cea adfmcă, ci numai Bunatatea Tatfilui, Care este Fiul Sail Cel Unul Născut, trimis ca sa mântuiascS lumea. El esle doctorul eel mare care poate să ne vindece de boală, Şi ei s-au rugal Tatalui şi Bunătâţii Sale",11 „Făcâtorul nostru a văzut câ rana se întindea tot mai mult şi ca era nevoie de un doclor; de aceea, lisus. Dumnezcu şi Ziditorul oameiiilor, a venit la ei să-i vindece"." La rândul său, Sfântul Macarie Bgipteanul scrie: „Rana cu care am fost raniţi era nevindecabila şi numai Dumnezeu putea s-o vindece, De accea a si venit în persoană, pentru că nimeni şi nimic din ecle de demult - nici Legea, nici proorocii - n-au putut s-o vindece, Numai El, venind, a vindecat acea rană nevindecabila a sufletului"." lar in alta parte, la fel, spune că omul „aşa de grav a fost rîlnit, încât nimeni nu putea sa-l vindece. ci numai Domnul; El singur putea săvârşi acest lucni. lar Acesta venind «a ridicat pacatul lumii» (loan 1, 29)". Şi pentru că (oţî erau ncputincioşi, „a trebuit sS vină Mântuito-rul, doctorul eel adevărat, eel ce vindeca in dar (...) El singur a adus marea şi mântuitoarea izbnvire şi însănătoşire a sufletului; EI l-a eliberai din robie, El l-a scos din întuneric, El l-a preaslăvit cu lumina Sa". în altă omilie spune. la fel: „Când a călcat Adam porunca şi s-a făcut neascultător, odraslele nopţii - adică duhurite răutăţii - i-au sfâşiat mădularele sufletului şi l-au lăsat fără puterea de a face binele, îiitunecăndu-l cu (otul şi rănindu-l fără putinţă* de lecuire; si nu i-a fost cu puiinţa nici unuia dintrc patriarhi sau dintre prooroci sii-1 vindece; ci numai Dumnezeu, Creatorul sau, putea s-o facă. Şi pentru aceasta, în neţărrnurita Sa bunatate, a venit întru alâta umilinţă şi la licitloşia noastră peiitni a ridica sufletul căzut în răutate"." Dar nu numai autorii citaţi mai sus, ci toţi Sfinţii Părinţi văd in Hristos pe Doctorul venit la oameni pentru a-i vindeca de bolile şi de nebunia aduse de pilcat şi dc urmările sale; ei vorbesc - încă din primele veacuri - despre mântuirea pe care El a adus-o ca despre îngrijire şi tămaduire a neamului ome-IK'SC. Astfel, de pildfl, Sfantul Ignatie al Antiohiei le scrie Efesenilor: „Un singur doctor ('icnpoc,) este, trupesc si duhovnicesc, nascut şi nenâscut, Dum'" Ibidem, V bis.

»IbtdenuVlZ.

'■■ Ibidem. " Oimlii tlultovnicvfti (Col. II). XXX. 8. * Ibidem. XX. 5-6. " Omlii duhoviticeftt (Col. III). XXIV. 3-4. A se vedea. de asemenea: Ibidem, XXV. J. l-\, Omitii duhtnmicejfl (Col. II). XV. 47: Jnsusi a spâlat riinile ucestora. i-a vindecat şi i-a dus in citmara cea cereuscă"; XLVIII: „Pentru aceasta a si venit Domnul. singur doctor adevurat. pentru ca să vindece sufletele celor credînciosi tie patimile celc incurabile şî sil le cur3teasca tie imiidâiia leprei rautfuii".
2T7

Condifiiie general? (de lâmâduirii nezeu in trap, în moarte viaţă adcvărată, din Maria şi din Durnnezeu (...) lisus Hristos, Domnul nostru".36 Sfântul lustin Martirul şi Filosoful spune despre Hristos că „S-a făcut pentru noi om şi fund astfel părtaş suferinţelor noastre. ne-a adus vindecarea".37 Autorul Epistolei către Diognet scrie şi el câ Dumnezeu, „arătand că în vremile de mai înaintc era cu neputinţă firii noastre să dobândeasca viaţa, a arătat acum că Mântuilorul poate mântui şi face cele cu neputinţă; prin acestea două a voit sîl credeni in bunatatea Lui. sa-L socotim (...) doctor (a! nostru)".38 „Singurul doctor al rănilor noastre este niiinai lisus", spune Clement Alexandrinul,1'' care arată şi că „Durnnezeu, Care este Tată, caută făprura Sa, o vindeca de cade şi iarăşi o ridică",40 In omilia sa dedicată Epifaniei, când Biserica sărbătoreşte arătarea lui Dumnezeu oamenilor. Sfântul Grigorie de Nazianz spune: „Sărbătorim aslazi vin-decarea noastră de boală",^ şi încă: „să vedem (în sărbiUoarea aceasta) lu-crarea vindecării noastre".4: Sfântul Grigorie de Nyssa, la rândul sâu. scrie: ..Dociorul adevărat al bolilor sufletului, care, pentru cei stăpânili de rău. a in-irat în vîaţa oamenitor. înlăturand (...) pricina facătoare de nioane, ne readu-ce la sănătatea sufletească".411 Şi puţin mai departe: „Riindcă (...) prin părăsi-rea vieţuirii celei bune din rai (...) firea noastră a fost luată în stăpânire de boala aceasta rea şi pricinuitoare de moarte. a venit Doctoral eel adevărat, tămăduind după legea doftoricească răul prin cele contrare lui",44 Sfâniul loan Damaschin în capitolul din DogrmUica sa dedicat venirii in trap a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, intitulat „Despre dumnezeiasca întrupa-re, despre purtarea de grija (iconomia) de noi şi despre mântuirea (în greceş-te: modul vindecdrii) noastra", spune explicit: „(Hristos) Se face supus Tată-lui... vindecAnd neascultarea noastră".45 Mulţi Sfinţi Părinţi amintesc, în acest sens, proorocia lui Isaia referitoare la Hristos: „El a luat asupra-Şi du-rerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovarat" (Is 53, 3). Păcatul şi urmarile sale apar ca boală. dar şi ca forme de nebunie mani-festată în multe chipuri. De aceea. Hristos este privit şi ca Cel care a venit ca să „plăsmuiască din nou pe cel zdrobit, să-l faca viu pe cel omorăt şi să che-me iaraşi la el din rătăcirea (minţii) plăsmuirea Lui".4'' lar Origen spune di* Câtre i-fesem, VII. 2. Apologia a dona, Xlll. " Epistola vâtre Diognet, IX, 6. " Care bogai se va mântui''. 29. 3. 40 ('uvi'mi de indemn <ătre etitii. X, 91,3. " (Mvâmâri. XXXVIM. 4. 11 Ibidem. "" Despre Rugi'tciimea dotimetiscă, IV. u Ibidem. a DogiiHilirii. Ill, I. " Sf. Simeon Noul Teolog, Discitmtii etice. I. 2. 238

liristox - TămăduiUmil
rect: „Neamul omenesc, atins de nebunia păcarului, irebuia vindecat prin mij-loacele pe care (Cuvântul) le socotea poirivite celor atinşi de ea, pentru rea-ducerea lor pc căi înţelepte". JT De aceea, Clement Alexandrinul poatc sputie: „pe eel care grăieşte cuvinte atât de ncsocotile (netfxxvoovvxa) ÎI chem |a mântuirea care-l face saniUos la minte (CTONttpovOTxrav)".4" Aşa cum am arătal deja, chiiir numele lui lisus (leşua) înseamnă „Yahwe mâniLiicşte" (cf. Ml. 1,21; Fapte 4, 12). Verbul ebraic yasha, care inseamnă „a salva", are în limba greacă corespondentul otiţeiv, folosil în mod free-vent în Noul Testament, care înseamnă nu numai „a elibera" sau ,.a salvfl dintr-un pericol", ci şi „a vindeca"; toi aşa, cuvântul acooxnpta (mântuire) în-scamnă nu numai eliberare, scăpare. mânluîre, ci şi vindecare/1'' Putem stabili S puralelă între Inaout; şi ksouxxi. Astfcl, Sfantul Chiril al lerusalimului ex-plica: ,Jisus, în evreieşte, înseamnâ Mântuitor, dar în limba greacă se talcu-ieşte ulmildiiitor"/0 „Şi pe drept cuvânt este numit «lisus», câci este un numc care I se ciivine pentru ca El mântuieşte vindccând'. Am aratat deja câ Hristos însuşi Se prezintă ca doctor (cf. Mt 8. 16-17; 9, 12; Mc. 2, I7;U4, 18,23; 7, 31), că adeseori proorocii îi vestesc venirea în această calitate (cf. Is 53, .*>; Ps. 102. 3), iar evangheliştii îl numesc si ei tot aşa (cf. Mt, 8, I, 6-11). Pilda samariteamilui milostiv, dup.1 Origen, poate fî ea însâşi privitS ca o prezentare a lui Hristos ca Doctor.52 Să aminlim. m fine, că, în timpul unii Sale pămanteşti, mulţi oameni au venil la El ca la un doctor." Biserica Ortodoxa a integral acest mod de a-L privi pe Hristos ca doctor, ca şi conceperea mântuirii ca tfimadtiire, in ansamblul rituaiurilor sacramcntale54 şi al slujbelor liiurgice,55 In însuşi rniezirl dimmezeiestii Liturghii a Sfantului loan Contiti lui fV/.v/tv. IV, 19. (Prof Larchet traduce ultimcie cuvinte: „penlru a-i face pecei nebiuri întregi |:i rninie"). ? < 'uviitil de indenm f litre elhii. XII- IJ8. 4. * Cf. X, L. Dufour. Pirlionnahe (hi NotOVOU Testament. Paris. 1975. p. 485-4S6. P. Gvdokiniov, Usages tie In vie spiiituelle, P.iris. 1969. p. 169-170: I. Hausherr. Btudta de spihtuolite orientate, Rome. 1964, p. 317-318. Am arătat deja ca aces' dubhi sens « regăseste şi fn limb" coptă, iar dinire limbile modeme. in limba Italian;! in care „la .salute" înseamnă şi măntiiiie sau scăpare. dar şi sanalate. 111 C<it?heze btiptisnmle, X, 13. 'IhidenuA. " Cf. Origen, OmilU lit Evimglielia du/nî Lnca. XXXIV; Cmnentiiriit la Evanghelia ttitpâJaan, XX, 28, B Cu privire la acest aspect, a se vedea A- Hamack, ..Medicinisches aus der altesten Kiichenyeschicfile". Texte uitd Uittersuchitngen, VIII. 4. Leipzig. 1892. p. 125 s.u. M Penlru cilitorul occidental. Prof. Larchet recornanda* caiiea lui E. Mercenier. Ut pri-err dtt liglises de rite byzantin, t, I. Chevelogne. 1937. care cuprindc (extelc acestor slujbe. In ccca ce-l priveşle pe cilitorul reman, ace&ta Ic poare afla in cărţile dc ritual oi'todoxe (Uturgltier. Mvtitfehiic, Censtov, Oc.toih etc.). v ^ S,i citilm câleva excmple. scoase din slujbu Vecetniei şi a Urrcniei din ziua lie Duniinica: „Prin Cădorea celni întâi zidit. cuniplil ne-ani rânit; dar ne-am viiulecat cu rana Ta, cu caie 239

Coiuliţiile generate tife lâmâduirii Gură de Aur, Hristos este invocat. ca „Doctorul sufletelor şi al trupuriloi noastre'*. Penrru că este în acelaşi timp şi Dumnezeu, şi om, unind în Persoana Sa dumnezeiască cele două naiuri, divină* şi umană, Hristos, Logosul înlrupat, poate să vindece firea omenească, bolnava din pricimi păcalului şi a urmări-lor lui funeste. Pentru ca să-1 vindece pe omul căzut, Hristos trebuie să Se t'acă om, sa-Şi asunit* in chip adevăral firea omenească. Aşa cum arată Sfăntul Maxim Mărturisitonil, „Domnul fiind înţelepl, drept şi puicrnic după fire, se cădea ca înţelept. să nu ignore modul tămăduirii'7(' şi, explică el în continuare, ..înţelepciunea şi-a arătat-o în modul tămăduirii, facându-Se om fără vreo schiinbare sau ştirbire"." Dacă ar fi numai Dumnezeu, farâ să fie în acel&şi timp şi om, iitiinci - spune Sfânlul Chiril al lerusalimului - înseamnă că „El nu Şi-a asumai omenitatea, şi noi rainânem straini de mfintuire'V* căci, aşa cum arată Sfâiitul Grigorie de Na-ziaiiz, „ceea ce nu este asumat, nu este vindecat (to ytip 6:rcpoaAf:/rcoi;, &6eprt-ntxrxiv)"?' formula care reia cuvânt cu cuvâm spusa Sfântului loan Damas-chin."' care mai adaugă: „CuvânUil ia pe om în mtregime (...), ca să dea mântuire vindecare) omultii în înlregime" şi „pe toate le-a lualca pe loaie să le vindece".**1 ntr-adevăr, Hristos a vindecat „pe eel asemenea priiitr-unul asemenea", adică 1-a vindecat pe om facându-Se om. îmbracând firea omenească în întregimc. „Neputinţafirii noastre (,,.) fiind peste măsură<Je irmre, avea nevoicde un leac pe măsură. lar acest leac ni 1-a adus Zidiiorul nostru, Cai"e S-a facut asemenea tâpturilor Sale şi Dumnezeu l'iind, S-a fifcut om ca noi", scrie Sfântul Sofronie al lerusalimului/': Hristos, arata Sfântul loan Damaschin. ne-a „vindecat" „prin Te-ai răflit pentni noi, Hiistoase" (Ginonul învierii. gl. I. cânlarea a 6-a, Durninica. la UQcnie); „Muşcareu cea de voie. cea din rodul pomului. cii patinta cea de voie ai vindccal-o. Diunnezeul parinţîlor..." (Ginonul Cnicii şi al învicrii, gl. II. cAntaiea a 7-a, Durninicii. In Utvenie); „Cu ranaTk noi toţi ne-am vindecat" (Slihira 4. gl. Ill, Sâinbâtă* scara. la Vecemie): „Firea noasnă ceu bolnavii ai vindecat-o. Slăpâne. uniml cu dfmsa în I^CcioînTi docimia cea tâmăduitoaie. adicâ prcactirată Diimnezcirea Tn, Cuvfuitiile" (Canonul învierii. gl. II. cfintarea a 4-a, Duminiciî, la Utrenie); „Vindecat-ai sfăifimarea prin cădere a ornenirii. Doiminc. cu Dnmnezeicscul Tnu sânge. clin non xidînd-o" (Cmonul lnvierii. gl. IV. cânlarca I, Diuninică, la Utrenie); „Suilu-Te-ui pe Cruce. patimile inele vindecândule cu palima pieacumUilui TÎUi imp pe care de voie l-ai piirial" (Canonul învierii, gl. IV. cantarea a4-a, Duminicâ, la Ulienie). 16 Rfâpunsuri câlre Talasie, 61. PG 90. 629C. 51 ffibtat. ,M Cateheze bat'th'tuiie, XII; I. B EpisUile tttoiogice, I. 32. 60 Dogmalica, III, 6 şi 18 („Ceea ce n-a fost lual. n-a fost vindecat"). fc ' Ibidem, 18.20. "! ('tivânt despre loan Bottţ&orul, PG 84. 382B.

240

Hristox Tâmâeiuiwnd luarea firii noastre".6' Şi tot cl spune în alti parte:04 Jntreaga fiinţă a Dumnezeirii s-a unit cu întreaga fire omenească; Dumnezeu Cuvântul n-a lâsat nimic din cele ce a sădii în Urea noastrît când ne-a plăsmuit la început, ci le-a luat pe toate, corp, suftet gânditor şi rational şi însuşirile acestorn (...): El în ftitregîme m-a luat pe mine în întrcgime, El în îniregime S-a unit cu mine in întreghne, ca să-mi daruiascâ mie în întregime mântuire. Câci ceea ce este neluat, este nevindecat". „Pc loate le-a lual, ca pe toate să le vindece", spune el încji o dată/s Hristos Se face „pentru loţi, tot ceea ce suntem noi: trup, suflet, minte",66 asumăndu-Şi în îmregime fîrea omenească. Ilristos, nâscându-Se din Fecioară, a fost lipsit de urmele păcatului strâmoşesc. luând astfel asupră-Şi firea care i s-a dat omului Ja facere, firea pe cure Adam o avea Tn Rai. adîcă o natură tinzând firesc spre bine şi lipsîtâ de orice înclinare spre pâcat, nepiltimitoare, nestricăcioasă şi nemuritoare.1'7 fn cuvântul său la Naşterea Domnului, când Biserica sărbătoreşte întmparea Domnului, Sfântul Grigorie de Nazianz spune: „Multe sărbatori are Biserica penrru a cinsri tainele creştine ! Dar dintre toate cea mai mare este cea de astăzi, căci astâzi (Mristos) pe mine, eel păcătos, desflvârşit m-a făcut şi m-a imois la starea cea dinfâi din Rai a lui Adam".6Firea omenească asumată de Cuvâiitul lui Dumnezeu era încîi şi mai mull desăvârşită şi îndtimnezeitâ datoritâ unirii ipostatice cu firea Lui cea dumnezeiască, de ale cărei energii se împărtâşea deplin,'''' fiecare dintre cle păstrân-du-şi neatinse însuşirile fireşti. Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Maxim Mâiiurisifonjl şi .M'.mtni loan Damaschin vorbesc despre perihoreza celor douii firi,7<i care sunt deosebite, dar nu despărţite, unite, dar neamestecate. MVuinil loan Damaschin spune că, „chiar dacă spuneni că firile Ooninufui pătrund una în alia, totuşi ştim că întrepătrunderea (perihoreza) provine din pajtea fîrii dumnezeieşti, Căci aceasta străbare prin toate, dupa" cum voieşte, dur prin ea nu pnlrunde nimic. Şi ea împflrtâşeşte truptilui din inăririle saJe, dar ntmâne nepătimitoare şi rui participă la palimile trupului".71 Enipostazi-uid natura omenească şi unind-o astfel cu natura dumnezeiasca, Hristos, prin întruparea Sa. a făcuf să cadă cea dintâi dintre cele trei stavile care-1 despâr-|euu pe om de Dumnezeu, şi anume deosebirea de fire, celelalte fiind pacatul ® Dogmatic*. III. 1. ** Ihidsnu 6. a ibidtm, 20. '"Sf, Grigorie de Nazianz, Epuitole teotogice, I. 32. n7 Cf. Sf. Maxim Miirdirfsitonil, /tâspumnii rain1 lahme, 21. ■* Cuvântâri, XXXVfll, 16. ** Cf. Sf. loan Damaschin. Dogmatica, III, 17. 3 Cf. Sf. Grigorie de Nazianz, Episttfi* teobgiee, I, 31. Sf. Maxim Măilmisitorul. Oispum cu Pyrlms, PG 91. 345-348A. 71 Dogmatica. III. 7. Cf. 3.
241

Condiţiile generate ale tămâduihi şi moartea.7: EI i-a redat firii omeneşti puterea de a primi în ea harul dumne-zeiesc necreat, de care aceasta se lipsise prin păcatul strămoşesc, Acestei asumări a firii. Hristos i-a adăugat şi o asumarc iconomicâ.?J Din marea Sa iubire de oameni, EI intră în stare de chcnoză, şi binevoieşte să Se eoboare îniratât, incăt, într-un anumil fcl, renunţii la nalura Sa nepătimitoa-re, nestricăcioasă, nemuritoare si dumnezeiască, pentru a-Şi asuma natura că-zuiă şi păcătoasă a omului care suferea urmările păcatului strămoşesc; altfel spus, El ia asupra Lui natura omenească pătimitoare, stricâcioasa* şi muritoa-re. Totuşi, asumându-Şi această fire păcătoasă şi făcându-Se, aşa cum spune Apostolul, „păcat pentru noi" (2 Cor. 5, 21), El nu a primii păcatul.74 „Fiind cu totul lipsit de pâcat şi de siricăciune, explică Sfântul Grigorie de Nazianz, a vindecat toate greşelile şi patimile noastre şi a şters necurăţia păcatului. Căci luând asupra Sagreşelile şi bolile noastre, El nu s-a întinatcu nimic din ceca ce avea nevoie de leac, căci dacă a binevoit sfl se lase ispilit în toate, pentru a Se face asemenea nouă, de pâcătuit însă n-a păcătuk'V* Astfel, Hrislos ia asupra Sa „trăsătura pătimitoare (a omului), însă fără de păcat".70 Altfel spus, „Hristos a luat toate afectele fireşti şi neprihănite ale omului",7' afară de „patimile de ocarfl".78 Astfel. El a luat asupra Sa foamea, setea, osteneala, teama. lacrimile, sim-ţirea durerii. suferinţa cea mai cumplită şi. intr-un sfârşit, moartea, altfel spus toate scăderile şi mărginirile noastre ca urmări ale pncatului, pentru ca să ne scape din ele; şi toate bolile, slăbiciunile şi neputinţele firii noastre, pentru ca să le vindece. Aşa cum arată Sfântul Macarie eel Mare: „El, Care dclduse lea-curile cele tămăduitoare, El, Care vindecase pe cei răniţi, S-a arătat ca unul dintre ei"." lar Sfântul Antonie eel Mare adaugă: „Din pricina nebuniei noastre, El a luat veşmântul nebuniei; şi din pricina slabiciunii. veşmântul slăbiciunii; şi pentni ca eram săraci, S-a fâcut sărac; şi din pricinâ că noi ne dâduserăm morţii, S-a făcut muritor ca noi".80 Formula Sfinţilor Părinţi pe care am citat-o mai sus, potrivit careia ceea ce nu este asumat nu poate fi vindecat, se aplică nu numai naturii umane enipostaziate de Hrislos în înire12 1

Cf. Sf. Nicolae Cubasila. Dtapn viafa in Hrislos. III. ' Gasini aceasla concepUe îndcosebi la Sf. Maxim Martiuisitorul (use vedeu sutdiu) nostril: In dhinisalion de I'iumune xetim .sainl Mtixiim le Confesseur. Paris, 1996. p. 3 18-319). !1 Cf. Sf. Maxim Muiturisitortil. Râspunsttri cdire 'falasie, 21. w Ckvd*«&i,XLV,13. "' Sf. Maxim Murturisitoml. Rjbpu/auri cdtre Tahsie, 21. 17 Sf. loan Dainaschin. Dogtruttica. III. 20. Sf Maxim Mărturisitorul, Amhigna, 42. P(i 91. H16D. Sf. Sofronie al lerus&liinului. lifrixtota Sinodald, PG 87. 3173C. !H Sf Maicu Ascetul. Epistolă către Nicolae Monnhul. 9. Cf. Sf. Sofronie al lerusalimului. Omitie la loan BaiezAtomt, PG 87, 3328B '*' Omilii duhovnicexii (Col. II). XXVI. 25. m Epistote, IV, 3.
242

Hristos - TW'iâduitornl gime, trap, suflet şi minte, ci şi modului de existenţă al accslei naturi căzute pe care, tocmai pentru aceasta, Hrislos a binevoit s-o ia asupra Sa. Hristos ia asupra Lui urmârile păcatului pentru a le nimici mai întâi în propria Sa persoană. Şi poate să facă aceasta întrucât, fiind fără de pacat si riiniânând neînlînat de el, mi suferă tirania lui, nedând loc păcatuluj in el/1 şi peiiiru cfi in toate ispitirile şi încercările la care S-a supus de bunavoie, Şi-a păstrat însuşirile omeneşli nestrămutat îndreptate spre bine şi a supus întot-deauna voinţa Sa omeneascS voinţei dumnezeieşti. Sfântul Chiril al Alexandria scrie: „Sufletu] devenit suflet al Cuvfintului. care nu ştia de păcat, avea de acum siguranţa unei aşezări nestrămutate în bine, devenind cu mull mai tare decât pflcatul care ne slăpânise până atunci".*? „Luând sufletul onienesc. El l-a făcut pe acesta biruitor asupra păcatului $i, aşa zicâncl. ca şi îmbibân-du-l cu o vopsea care nu mai iese, i-a dat statornicia şi nestrămutarea firii Sale", spune el în continuare." Stinţii Pflrinţi insistă în mod deosebit asupra acestui fapl, anume câ Hristos Şifl supus întotdeauna voinţa omeneasca voinţei Sale dumnezeieşti, altfel spus. ei arată c«l, întrucâl voinţa Sa dumnezeiască era în acelaşi limp cea a Tatalui care La trimis, Hristos S-a arătai, ca om, întotdeauna asculrător faţii de Tatăl. lar prin aceasta El a vindecat firea noastra, cclci piicatul lui Adam ii constat în neascultarea de Dumnezeu; iar prin despărţirea voii sale de voia lui Dumnezeu au venil urmările nenorocite ale neascultării; şi prin rfliacirea dintâi, firea omenească s-a abâlut de la mcnirea ci firească, ajungand să trăiască nefiresc şi lipsindu-se de harul dumnezeiesc şi de viaţa cea adevăra-tă. Tot aşa cum neascultarea lui Adam l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu, de-săvârşita ascultare a lui Hristos faţă de Tatăl Sau l-a împăcat pe om cu Dumnezeu, a îndreptat firea cea stricată şi l-a adus din nou pe om la unirea cu Dumnezeu. „(Hristos) ca om a supus, in El, şi prin El, lui Dumnezeu şi Tatăl. ceea ce este omenesc", scrie Sfantul loan Damaschin.M lar Sfântul Grigorie de Nyssa araul vindecarea firii noastre lucrat.1 de Cuvaniul întrupat, prin urmâloarele cuvinte: „Sănătatea sufletului este buna mireasma a voii dumnezeieşti, precum căderea din voia cea buna (a Celui bun) este boala siifliuului, care sfârşeşte în moarte, Fiindcă deci am shlbit (ne-am îmbolna-vit) prin parăsirea vieţuirii celei bune din rai, când ne-am umplut de veninul neascultarii. şi de aceea firea noastra a fost luata în stăpânire de boala aceasta rea şi pricinuitoare de moarte, a venit Doctoral eel adevărat, tămaduind după legea doftoricească ran I prin cele contrare lui. Şi pe cei Iuaţi în stapânire de Cf, Sf. Maxim Mârturisitonil. BâspurauH câire Tatasie, 21 („a lămus inacccsibil $i neat ins de (pulerile rele"). ,: Dittlog despre itilnipareti I-'iuhii l/tutia Nâsctif, SC. 97. p. 230. ° Ibidem. "Dogmatica, III, 18.
243

CondiţiiU- generate ate ffbn/iduirii boaiă, din pricină că s-au despârţit de voia dumnezeiasca, îi elibereazâ" iarăşi de boală prin unirea cu voia diimnezeiască".*s La fel spune şi Sfânlul loan Damaschin: „(Hristos) Se face ascultător Tatălui..., vindecând neascultarea noastră".*'' lar Sfântul Chiril al Alexandriei spune, la rândul său: „După cum în Adam firca omeneascâ a primit stricăciunea prin neascullare (...). tot aşa în Hristos ea şi-a recapătat sănâlatea. căci s-a fficut asculrăloare lui Dumne-zeu şi Tatăl, necunoscând păcatur." Prin întreaga Sa activitate pămantească, prin toate faptele Sale mânlui-loare Cuvântul lui Dumnezeu întrupat n-a făcul allceva decâl sâ lucreze în vederea vindecării fîrii omeneşii. Prin Botez, El, care era neîntinat de păcat, curăţeşte fîrea omenească, o re-naşte şi o lumineaza. scoţând~o de sub stăpânirea puterîlor răutăţii si din ne-cnnoaşterea lui Dumnezeu,m Primind să fie ispitit în pustie, poirivit trăsăturilor pătimitoare firesti, dar biruind ispita şi neprimind în nici un fe! răul în Sine,1" El l-a eliberat pc om din robia puteriior rele care-1 îndeamnă la pacal''0 şi din patimile născute din setea de plăcere.*1 Mergând de bunâvoie la Patima Sa şi primind să sufere durerea în firea Sa omenească pătimitoare. Hristos o biruieşte prin firea Sa dumnezeiasca ne-pătimitoare şi-1 scoate pe om de sub stăpânirea ei (iranică*2 şi din robia palimilor pricinuite de dureref" adică l-a scăpat pe om si de patimile la care ajuiige omul din frica de durere, şi de cele prin care uicearca" să-şi uşureze suferinţa căutând plăcerile.'' 4 Aşa ne arată şi cântările bisericeşli; „Suitu-Te-ai pe Cruce, patimile mcle vindecându-le cu patima preacuratului Tău trup pe care de voic l-ai pui-tat".w Viiidecftndu-L pe om de patimile sale, Hristos îl face să-şi redobândeasca aslfel folosinţa firească a puteriior sale sufleteşti, allfel spus face ca elc să fie din nou îndreptate către Dumnezeu. Sfântul Maxim Mârturisitonil scrie în acest sens: „Cel care l-a făcut pe om (...) Se face El însuşi pătimitor, pentru a vindeca patimile noastre prin Patima Sa; şi astfel desfimţând în trupul Său patimile noastre care întreeuseră orice măsură, în marca Sa iubire de oameni retnnoieşte în Duhul puterile sufletului nostru".v'' Oe\j>re Rugăciuneo ttomtUQSCâ, IV.] M Dogmalira. III, I. ** Ctnueulariu to Ephiota catre Romani, PG 74. 789. m Cf. slujba Vecerniei şi cea a Utrenîci dc lu Boboleaza. M Cf. Sf. loan Damaschin, DogmuiUa. III. 20. 90 Cf. Sf. Maxim Mârturisitonil. timfmn.suri câfre Tatasie, 21.

Ibidem.
' Cf. Sf. Maxim Miîiturisitorul. Rttspunsati rdtrr Tatasie. 61. 629C. "Cf.JH(fem.'21.
M
(> 2

Canoanl tnvierii, gl. IV. câmarea a 4-u, Dumînicâ. la Utrenie.

Cf. ibidem, 61, PG 90, 629C.

' Capetedespre amoftinfa de Ihwmezeu $i iconomta întrupâtU, III. 14. 244

Itrisios Tomtuluitonil Dintre loate faptele lucrării Sale mântuitoare. Patima, moartea şi învierea sum cele mai mari. Prin ele d&râmă cele douâ stavile care mai rSmHsesera in-tre om şi Dumnezeu, adică păcatul şi moartea,'" împăcându-ne cu El (Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18); şi ne red:» astfel sănătatea deplină, cea a firii noastre dintru inceput. nestricăciunea şi nemurirea.Vorbind despre Patima, moanea şi învi-erea Domnului, Stan ml Grigorie de Nazianz spune: „Toate acestea erau pen-ini Dumnezeu un mijloc de (...) vindecare a slabiciunii noastre, ca să-1 ■■:■ i.i pe vechiul Adam in starea din care căzuse şi -;i i ducă din nou lângă pomul vieţii" H Rascumpaiarea omului este o mare taina, cu anevoie de înţeles în toalâ profunzimea ei şi cu nepulinţă de explicat în cuvinle omeneşti. îndeosebi moartea lui Hristos pe cruce apare ca .judecată ajudecaţii", după cum spune Sfâiitul Maxim Mărturisitorul/" De aceea se cuvine ca taina aceasta să fie nţnăritfi şi cinstită prin lăcere". cum învaţă SfantuI Grigorie de Nazianz.100 Sfinţii Părinţi vorbcsc despre ea in lermeni apofatici. folosindu-se de imagini cure râmand palide şi nu sum niciodată pe ma sura milreţici ei. Să nolăm totuşi ca perspecliva adopt ată în general de crestinismul occidental care plasează răscumpâiarea într-un cadru esenţial etic si juridic. ca „salisfacţie" sau „platâ". văzând în jertfa lui HristDS o datorie pe care Acesta o pliUeşte Tatului în locul omului, pentru a-l pololi mania sau pentru a „satis-face" dreptatea dumnezeiasca - este cu totul străină de învăţătura SfînfUor Pâiinţi răsâriteni şi deTradiţia Bisericii Ortodoxe. ,.Nu este oare limpede, se inrreabă Sfântul Grigorie de Nazianz, care refuză o asemenea concepţie cu privire la răscumpărare, ciî Tatăl primeşte jertfa nu pentru că ar fi poruncit-o in vreun fel sau pentru ca ar fi fost cuinvu necesura" penlni El. ci din icono-mie? Trebuia ca neamul omenesc să fie sfinţit de Cel ce este Dumnezeu, Care să ia asupra Sa firea omenească, Irebuia ca El însuşi sa ne izbSveascS de tiran, biruindu-l prin puterea Sa, trebuia ca să ne cheme din nou la El prin Fail Sail, Care esie Mijlocitorul Care pe toate |c face dupii voia Tatalui. Căruia fi este supus in toate"."1' Hristos răstignit pe cruce nu adiicc o simplă „satisfactie" de ordin juridic, ci restaurarea ontologies a firii omcneşti pe care a luai-o asupra Sa, Şi dacă numai Fiul lui Dumnezeu îl poale răscum-păra pe om şi dacă pentru aceasta El trebuie să inoară cu tnipul, aceasta nu se întamplă pentru en* numai El era pe măsura datoriei pe care omenirea păciitoasa o avea fata" de Dumnezeu şi pentru ca numai prin moartea Sa piilea sâ plăteasca aceasta datorie. ci pentru ca" singur Dumnezeu putea sâ lecuiască de rele neamul omenesc şi numai primind să nioara El. „Cel ce singur are
fl

Cf. Sf. Nicolae Cabnsila. Despre vkifo in Hrisias. HI. " CnvâiHtîri leo/itgice. II, 25, " WspiiMuri călre Talasit, 43. PG 90.408D; 61 633D; 63m 684A; 685B. m Cuvântârt tcologice, XLV, 22.

"" tbtdm, 245

Condiftile generate ate twiuuluitii nemurire" (I Tim 6, 16), pulea sa-l izbăvească pe om din moarte, căci altfel, cum spun Sfinţii Părinţi, ceea ce nu este asumat, nu poate fi vindecat. Astfcl, după cum starea de stricăciune apare pentru cei mai mulţi diiitre Sflnţii Părinţi ca o boala care l-a lovil pe om in urrna păcatului şi ca o consecinţă „firească" şi de neînlăturat a ace lui a, mai curand decâl o pedeapsă dalâ de Dumnezeu. lot aşa răscumpărarea adusă de Hristos esfe Înţeleas3 de ei ca o asumarc de bunăvoie de calre Cuvânhil întrupat a condiţiei omcneşti, supusa suferinţelor şi morţii, cu scopul de a nimici prin puterea Dumnezeirii Sale urmările pacatuluî, adică bolile de natură spirituals ale omului, stricăciunea şi moartea, şi de a-i dărui acestuia o viaţă nouiV în care firea omeneasca* să-şi regăsească deplina sănătate, Nu este deci de mirare că Sfînţii PSrinţi vorbe.sc despre Patimile şi moartea manttiitoare ale lui Hristos cade o adevăratâterapeutică. iarefectelc lorbmecuvânuite asupra neamului omenesc le privesc ca pe o adevaială vindecare. Crucea Jui Hristos, spune Sfântul Atanasie eel Mare, ,# adus vindecarea zidirii".102 „Cu ranile Lui ne-a vindecat", scrie în mai multe rânduri Sfântul Antonie eel Mare,101 dupăcuvântul profetului Isaia: „Prin rănile Lui, noi toţi ne-am vindecat" (Is 53, 5). Origen se foloseşte de termeni asemănători: ,Prin moartea Sa, care ne-a fost datadrept leac (SdipuctKOv) pentru împotrivire şi păcat, ne-a cuntat pe toţi".lw lar Biserica, aşa cum auzim la Utrenia din ziua fnălţării Sf'intei Cruci, cinsteşte Sfânta Cruce prin care neamul omenesc „primeştc tSmăduirea suflcmlui şi a trupului şi a toată boala",105 Primind de bunăvoie moartea, care este totodată pricină şi urmare a pâ-catului, Hristos, Care este în acelaşi timp pâtimitor şi muritor, ca om. iar ca Dumnezeu este ncpătimitor şi fără de itioarte, Stăpânul inorţii şi al vieţii, ni-miceşte în toţi oamenii stricaciunea, moartea, pâcatul şi toate urmările sale. El a primit de bunâvoie moartea, ca om. dar penlru că era Dumnezeu, nu a fost ţinut de moarte. Atunci cănd trupul MâiUuitorului a fost pus tn mormănt, era (nip strică-cios, căci Hristos Şi-a asumat stricacîunea firii omeneşti; dar pentru ca" era rnipul Cuvântului înlrupai, şi ipostasul dumnezeiesc al Logosului nu era dcspflrţit de el, ci era unit cu el,"16 a ramas neatins de stricăciune. Şi tot aşa, atunci când sufletiil Mântuitonilui s-a pogorfil la iad, n-a fost ţînut de puterile care încercau să-l prindă, pentru că era unit in chip ipostatic cu Logosul întrupat.107 S-a înfăţişat morţii, stricăciunii şi puterilor iadului ca un murilor de rând, dar ca Dumnezeu, le-a nimicir, Ctivânr tmpotriva elimlor, l, " Srrisoh, II, 2; III, 2; IV, 2; V. 2 (lfprin runile Lui noi to|i ne-ain vindecat"): V bis; V, 3. "*' ('timeiilahu la ICvanghclia dn/xi Itxm, I, 37. |M Troparul Vaueklor. (: *Cf. Sf. loan Diunaschin. Dogmatica. III. 27. ,r Ibidem.
24ft
113

Hristos - Tămăduitoml Data Hind neputinţa omului de a explica rational biruinţa lui Hristos, Sfin-(ii Părinţi au recurs la simbolism, spunflnd adeseori că moartea. stricăciunea si diavohil au fost prinşi ca de o momeala de firea omenească în care Se îmbrflcase Mântiiitoml. Astfel, Sfăntul loan Damaschin scrie: „Aşadar, moartea se apropie şi, înghiţind momeala corpului, este strâbâtută de undiţa Diinmezeirii; şi gustând din inipul lipsil de păcat şi fflcfllor de viaţă, este distrust şi dă îndărăl pe loţi aceia pe care altădată i-a înghiţîl. Caci după cum îniunericul dispare când vine lumina, tol astfel şi stricăciunea cste alungată la apropierea vieţii".lc* Sfântul Maxim Mărturisitorul, spunând că* Hristos, când a fost ispilit în pustie, l-a făcui pe diavol să cadă pradă propriei viclenii, ară-landu-Se ca simplu om, dar bîruindu-l de îndată prin respingerea ispitei, fo-loseşte aceeaşi imagine ca şi Sfântul loan Damaschin,,0'' Şi aratâ cum, astfel, Hristos inversează procesul căderii: „Aşa cum înghiţise acela mai înainte pe oni. momindu-l cu nădejdea dumnezeirii, tot aşa, momil fiind mai pe urmă cu Firea omenească, (I-a silit) să dea afară pe cel amăgit cu nădejdea dumnezeirii, amăgil fiind el însuşi cu nadejdea că va pune mâna pe omenire; apoi ca s,1 se arate bogăţia covârşitoare a puterii dumnezeieşti care biruie, prin slă-biciunea firii biruite, (ăria celui ce a biruiî-o mai tnainte; şi ca să se arate că mai dcgrabă biruie Dumnezeu pe diavol, folosindu-se de momeala trupului, decăldiavolul pe om cu făgăduinţa firii dumnezeieşti"."0 In moartea [ui Hristos îşi află pentru totdeauna moartea omul ccl vechi. Adam eel dintâi, şi piere cu totul forma decâzută şi bolnavă a omenirii care suferea lirania diavolului, a păcatului şi a morţii, „Cunoscând aceasta, cil omul nostru eel vechi a fost răslignit împreunâ cu El, ca sa se nimiceascfi tmpul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai pic&tuloi" (Rom 6, 6). O dată pentru totdeauna şi pentru toţi, El a dcsfiinţat păcatul prin jertfa Sa (Evr 9, 26). Prin moartea Sa „a surpat pe eel ce are stajiânirea mortji, adicfi pe diavo-lul" (Evr 2, 14) şi „a izbăvit pe cei pe care frica morţii îi ţinea în robie toatâ viaţa" (Evr. 2, 15). Astfel, scrie Sfântul Atanasie eel Mare, „s-au petrecut cu el (cu trupul) in chip minunat amăndouă acestea imprcuiul: moartea luturor s-a împlinit în trupul Domnului, şi moartea şi stricăciunea au fost desfiinţale în el pentru Cuvânlul care era unit cu el".1" in moartea lui Hristos, păcatul. strtcăciunea, moartea şi puterea Celui Rail au fost nimicite; omul eel vechi a fost omorttt, a pierit vieţuirea cea rea, lega-tâ de păcal şi supusă morţii, diavolul a fosl înlanţuit şi puterea lui surpată. Dar acest moment esenţial şi indispensabil al mântuirii noastre, el singur nu era de ajuns: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnica este credinţa voastrâ" " Dognkilica, HI. 27. " Râspmsuri cătnt Ta/asie, 64, PG 90. 7I3AB

ibidem.
' Tmtal d&pre intni/Hireo Ciiviinlului'. 20.

247

„Ne-am îngropat cu El în moarte (. I.113 în Hristos eel înviat omul a revenit la viaţă şi „trăieşte lui Dumnezeu" (Rom.". „A luat însăşi fiinţa noastră. HI. omul.) pen-tni ca.!. loan Damiuchin. dupa chipul Celui ce l-a făcut pe el (Col. porţile iadului s-au deschis şi stăpânirea morţii a fost nimicitâ. 6. Sfântul loan Damaschin scrie: „După călcarea poruncii. '"' Douăzeci şi tfOliâ de (WHEnftf. 17).Cf. dupâ ce a înviat. 248 . XLV. cum au fost. ale cărui boli au fost nimicite. 1 fttvăţâturi de suflet fofositixire. S-a fâcut în toale cele ca noi. făprura" nouă s-a născut în Hristos"."2 ajungând la o nouă viaţă. i-a întors lariişi în Rai. l până la a schimba ceea ce e contrar firii in ce este conform firii.3 Citvântâri feu/ogive. in El..116 Dar. Sf.. de a fi îndreptate spre Dumnezeu. I4j. Lucrarea răscumpărâtoare a lui Hristos nu este una de creare. 1. restaurarea lui Adam eel dintâi.. noi am căzut din cele după fire in cele contrare firii. în Hristos. precum Hristos a înviat din morţi. fâcute la început". Hristos Se ridică din nou la slava pe care o avea şi. iar Mântuilorul din cele contra firii ne-a ridicat la cele după fire". în Hristos eel invial umanitatea reslaurată este dusa" la desăvârşirea deplin.! pe care a avul-o Adam în rai. prin Sfantul Sâu trup. în firea sa restaurată prin unirea cu firea cea dumnezeu-. înnoieşte ceea cc estc după fire şi face iarăşi întregi şi nevătămate simţurile noastre. Iar Sfântul Gri-gorie dc Nazianz spune: „Hristos u ieşit din mormiuit. pe cei ce merg pe urmele Lui. 1 . 3. redobândiica de către om a firii sale adevârate. 10). s-o amintim taefi o data.). prin slava Tatălui. ■ mini toate afară de pacat» <Evr. aşa sfl umblâm şi noi întru înnoirea vietii". care este.."1 Mulţi Siinli Părinţi subliniază de asemenea faptul câ Mântuitorul. * Dogmatical^. creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.Condifiile general* ale Umuulinrii (1 Cor 15.! la capât chenoza. scrie Apostolul Pavel (Rom. 4. . 8-10). ridică întrea". Dupfi ce Şi-a implinit pan. îşi regăseşte puterile dintru început. II. I. 11' Avva Isaia spune şi el la fel: „Cfici Cuvântul «trup S-a tacut» (loan 1. el redevine un om normal. adicS este îndumnezeită. 4. îşi recapătă deplina sănătate a întregii sale fiinţe. Adam eel vechi a fost lepădal şi s-a arătal desăvârşit Noul Adam (. Dogmatkn. potrivit firii lor. Întrupându-Se. adică om deplin. 6.!. ieşiţi din mlantuirea păcatului.. este înnoirea firii omului. nesiricaciunea şi nemurirea. referindu-se la Hristos. Mântuirea omului îşi află sfârşitul şi împlinirea în învierea lui Hristos. 4). numai prin ea dobândeşle omul nepâtimirea.i în Persouna lui Hristos distignit şi înviat. ci de re-cre-are. Avva Dorotei spune astfcl. 2. adică după ce a primit de bunăvoie moartea şi S-a pogorât la lad. a restaurat firea omului şi i-a redat astfel sonata-lea primordial. Şi făcâiul mill! cu omul. însăşi pârga frilmântăturii noastre şi se face un nou Adam. a adevăratei sale vieţi şi a menirii sale.. 28. în acelaşi limp.

■ Zei'e capriole. El „a dobân-dii o veşnică răscurnpărare" (Evr. cu totul vindecată şi izbăvîtă din păcat. Sf. spune Sfântul Atanasie eel Mare. aşa cum aflăm din multe texte 1 Cf. mântuitâ şj îndumnezeită în întregime şi pentru totdeauna. Care vindecă bolile sufletului. 12) lucreaza în fiecare zi: lucreaza mântuirea tuluror".flristas . dând îngrijirea cuvenitâ fiecărei boli. 4. 1:0 Cuvâtn ascetic.1"1 adicS îl face pe fiecare om păr-taşîn mod personal la vindecarea întregii firi pe care El a înfaptuit-o. spre ştergerca păcatului" (Evr.Tanttiduiionit ga omen ire. 12). Tot aşa cum prin Adam firea omeneascâ s-a îmbolnâvit. 9. după vrednicia şi dupâ măsura curâţiei fiecăruia". nici Dumnezeu. punân-du-şi leacurile Sale mântuitoare". nu dă an singur leac pentru loţi Ci săvârşeşte vindecările dând fiecărui suflet ceea ce-i trebuie. 10. 1-2. o dată pentru totdeauna" (Evr. mai bine zis. care primeşte. De faţă este şi acum. prin Noul Adam ea a fost vinde-cata. cum f'ac mijlocitorii de rand. 10). Hrislos „S-a arătat o dată. dăruindu-ne toate cele pentru care a mijlocit. Căci E! n-a mijlocit numai o data. 5. 9. dupâ nevoile sale şi pe măsura dorinţei omului de a dobândi ajutorul Lui. pentru ca apoi să ne părăsească. ■ I'mien despre httrufxirca Cuvânluhii. să-l dăm slavă şi multumita". dftruiud fiecărui om harul SSu. ci cu fapta. în cadrul teologiei referitoare la răscumpărarea înlregii omeniri. Dai* cum mijloceşte ? Unin-du-ne cu Sine şi împăi"ţindu-ne El însuşi darurile proprii. «El poartâ neputinţele noasire şi cu rana Sa ne-a Utmiiduit» (Isaia 53. 249 . XLIV. Tatcirireaditmtiezeieşlii IJiurghii. loan Damaschin. Prin înălţarea Sa la cer. 5) şi ne tămiUiuieşte. plecân-du-Se cu iubire spre (îecare. Pentru care.121 De aceea.1" Aratând ca şi acum Hristos lucreaza ca doctor al oamenilor. nu prin oarecare cuvinte sau prin ruga-ciuni. viaţa veşnică. noi care am fost astfel îngrijiţi. Sfântul Maxim Marturtsitorul arată că dumnezeiescul Doctor da fiecăruia leacul potrivit: „Dupa cum doctorii care îngrijesc trupul nu dau tuturor bolnavilor acelaşi leac. Dogmatic* IV. 12). Cuviosul loan Carpatiul spune: „Marele Doctor este aproape de eei ce se ostenesc. Hristos nu este privit numai ca tamăduitonil firii omeneşti in general.™ lar în ceea ce-l priveşte.''' Mântuirea adusă de Hristos se întinde la loţi oameniî. pe care Dumnezeu ni le da întotdeauna. Lucrarea Lui tămăduitoare nu s-a îndreptat numai asupra firii omeneşti recapitulate în El. ci mijloceşte în veci. I. Hristos ridică umanitatea îiidumnezeită în Persoana Sa la Talăl şi o face să stea de-a dreapta Tatălui. noi „suntem sfinţiţi prin jertfa ttu-pulni lui Iisus Hristos. ci şi cinstit ca atare şi chemat in ajutor de fiecare om care aşteaptă de la El vindecarea suferinţelor sale sau ale aproapelui. prin învierea Lui. ci asupra fiecămi om care vine la El: „Fiul lui Dumnezeu fund viu şi lucrator (Evr. din ioaie timpurile. SfAntul Nicolae Cabasila scrie aşa: „Hristos este Mijlo-citorul prin care ne-au venit toate bunătHţile date nouă de la Dumnezeu sau. XXXI.

. 4 („Cuvântul estc tanidduitor (. Tertuliim. 6.. Doctoral care vjndeca loala bolile omenihi. XLVI.. 3. X.). 12 („Carc Domn ? Cel care vindecă loate bolile tide („. 2-3.) Cfind. ™ Cf. Sf Ignatie Teoforul. Dcci. Sf. Trei cărţi către Aurolu\ I. XVIH. I. Peilagogut.. l. 44. „cel mai mare doctor". Origcn. 88. la eete *>" <t<. Mctodiii de Olimp. I („Pedagogul nostni. 2. 98. I. Dă-tc pe mftna doctorului şi-ţi va opera ochii suflelului şi ai iuimii. pe cei orbi să vadii (. lustin Martirul şi Filosoful. 6 8. Clemen! Romanul. vindecti patimile şi în acclaţî timp curaţeşte şi pacalc-le">. 2 („El este Cel care vin-deciî şi Irupul ţ\ sufletul nostni. Doarnne li^iise. Vasile cel Mare. IIL 2. Ctnttra ereziitor* III. 83. Cdtre Efeseni.i prin Cuvanlul w înţelepciunea Sn"). lipUtok* II. 59. V. venind. Ş£ Atanasie cel Mare. C0MM hti \faniont III. cu cîit mai vârtos Domnul Se Vfl 250 ... S-a făciit doctonil şi tărn&diiitorul orbilor. Te vci îngriji dc bolile rnele? Când ma vei vindeca. Sror/JMCf. Sf. 25 („Domnul.) ca să ne vindecc patimile noustrc"). 7 (. [V. Qmitit tiulwvniveşti (CoL II).. Sf. 5... I. 2. Stromate. întni bunatatea Sii. 2. Care vindeca loate bolile tale»? (P&. 100 (Sufletul iSfttt cu cluhul „cautil numai pe Doctorul cel bun ţi se increde in tamaduirea Lui (.Dacă vrei. ca sS-Ţi spun: ^Binccuvintenzil. 5.. Despn hivirrea tntpuhlot\ 42. al slabilnogilor.) al sufletului bolnnv"). cei carc în această viaţă stintem bolnavi ilin pricinu. Clemenf Alexandrinul. cu sfaturile (. ln[r-adcv. 2. Cine-i doctorul ? Dumnezeu. Catt'heze Iwptismale* II. I.). 2. XII. Para/raal. palimilor noas-tre. 6. „doctor foarte priceput". (hmtii Ui UviliC VIII. XXVII. 2. Apologia a dona* 13. 3. III. 17.. 51..) şi cu hainrile Sale"). pe Domnul. stilletc al men.) da de şlirc de celc de care ticbuie să ne Ferim şi oferă celoi bolnavi toalc lcactailc mantuiiiiM). se îngri-jeşte de înueaga tapiura a ontului. I. Cuvfuiliil Tatălui. Omilii la SwmeL XXVIII. Antonie cel Marc. venind. îi vindccfl şi trapul. 4. 6.şi sa-1 spui raul tan'). Epistoh*. 6. Teofil al Antiohîei.. I („Ctivântul care estc unit cu iubirca tic oarneni. Omilii la Cartea Nţtmerii. al suryilor (. VI.. 3 („Dupîi cum cei bolnavi cu tmpiil au nevoie de doctor. 100.. I. 5. $i suHelul").. 2-3. IV. Omilii la lezechiei I.) şi fagadtiieţte vindecarea patimîlor care sunl in not").ii.. Macajie Rgipleanul.. 70. poţi să le vindeci. 2. Cel cc I-a creat pc om. Tu numai sa I te incicdinţezi Lui .savarsil"V Sf. 6 („Marcle Doclor al suflete-loi e gala sil vindece sufletul tftti** etc. este un vindecător (.. estc aşadaj' Cel cure vindcca prin sfaturilc sale palimile sutletului nostni care stint im poliivii in ii In mod propriu se nuincştc rncdicina ajutoiul care se du Inipului cuprins dc boli. Cel ce vindecâ şi dă ■ i. vindeca omul în întreginic'-). ventnd în lume. 2 („noi. 91. VII. 100» I (Xuvânml B fosl nimiit Manluitor* El a descoperit penlni noi R0e$te doctorii spirifuale (. 42. „mai pricepul decât toţi doctorii". Cuvantul Tutâlui însa este singurul doctor care vindecă slfibiciunilc omeneşti. Sf. Tmtat tfcspn* intmparta (^tvănîuhu. I (MMarele Doctor al sufletelor vrea sit-l faca pe om dc.V suflclul are muhe boli (. 5. Irineu al Lyonului. Episiofa călre Di-ogttef. 3. lar Mânfuitorul mi dă numai doctorii dulci. X. 83.. I. Omilii la Cartm Proorocuhd lerwtua.Cuvirtte ale Sfântului Macarte Egip-teanuts 72 („Dacă Hristos. înţelepciunea. îl lecuteşte şi-l t£m5cluieţte şi-i înioarce frmnuseţea nepStimitoare şî nestricacioasa"). 8. 2 („După Demociit. 21. ewe sufera de boala pacalului şi a neştiinţei ?"). Omilii la Evanghelia ttupâ &V6ft XIII. a fttcut. 3.) şi a tămaduit toatfl boala din popor (. 3)M). 18. 4 („CuvQnlul vindecâ tnsttşi sufletul. V bis. VII. mcdicina este o artil care se învaţît prin înţelepcîunea omenească.). Cuvânt ilr îwlrnm câtre <>frnt\ I. Cuvantul..♦) nu Se va arăta cu at&t mai mult cu iubire de oiuneni şi cu liimaduîre fatil de sufletul nemuritor. IX. 2 („Cuvântul mângiiictor vindccă patintile noaslre").) care. Onvî/j/ impotriva elinifor* 1. Care hogat « vo mântui ?t 29. Sf. Pedagogiil cet bun.Comliţule generate ate tânttuluirii pairisticeu: şi lilurgice.. EI este în general numit „doctor minunat". Chiril al lerusalimului. dar inţclcpciiinea scapfi aullclul dc palimi. Contm iia Cel04& IIIt 61.. 2. 3. Ephtofa către Corinreni. ci şi amare"). medîcinu vtndccS bolile trupului. I 2. lot aşa şi cei bolnavi cu sufletul au nevoie de Pcdagog (. avem nevoie de Mântuitor. 6. 6 („Rruii* te talc nu întrec şliinţa doctorului. 102.

») şi să vindece pe cei ce cred intr-Insul (. 4. Per. XXrX. 533. 1 (.stifleielor noastre"). lAvva load). Daprepocâinfât 6 (. \\m\\ dc felurite boli (. venind. care (ilinadineţte şi sufletele. 47. 464. IV. 532 („Doctorul c<rl raare care bolile noaslie le-a lual": „Marele şi duhov-niccscal Doctor ceresc. Dogmatics III. 4. 4 t. 109: 199 Uisus estc Doctond sufietelof ţii al Irupurilor"). IV. Nichilu Slithatul Cek MX) tie capefe. Câtrr tfwlor iel i itft |. Awa Dorottfit Umiţânm rfr sttflet Jbuattttmv^ I. XVI.AIcrgu(j lu Doctorul suflcrclor"). &:1 tăinaduîască inimile noastre ifinilc^i să dm AfinAtate sufletclor no^tre. Hie Ecdicul. Sf Maxim Miîrtu-risitoruL Capet* deapm dragOSte* II. 18. XXVII. 251 . 88. 9 (. şi bolile trupului. CuvAnt asceiiv in 100 de atpeie* 53.. Sfi Grigorie tk Nyssu.Jlristos. Marcu A&cetul.ca itn doctor pricepuT).. Diadoh al Poiiceii. 25. 13. Am 180. Sf. Sf loan Casian. Sf. 2-3. Cuvâtti 0J< <tu l. 26. operand o boalit grea. XXVIII. Isaac Sirul. loan DamOschin. 2. 4 I. XLV1.) Eate milosiiv şi datâtor de viafa. 2.. singunil Doctor id trupultii şi al suflelului"). Omilii lo cmttttGie: „Sirâmtâ es/t* pOfiHa„.) cîl singur El cste doctoral duhurilor").Doninul. 13. 170. Grigoiie de Nuzianz. venind că(re omul eel grav bolnav. XI. Grigorie Palama. 82. XIX. II. Apoftriţme. Twxtorcl al Cinilui» htoria sfinfilormttcwiiri din Stria. XXX. 25 (Doiiinnl . D. f)?spn* Rugjciuwa dor/meascd* IV. Sf. 8. şi iiupuiile*1). Sf. 6J2C. 37.. lipistoh. 30. 3. XXXVHI. potrivil sttrii cehii bolnav"). poatc sit vindece sufletcltf noastre"). CoftţfWersa eu m mtic. 113» loan Carpatiul.. |S. 39 („ca un doctor bun şi de osimeni iubiior (Daiimezeu) vindeca pe fiecare (. 3. 20. 2 („Doctoral adeviîral il patimilor (bolîlor) Miflctuliii"). Sf. Evagrie. IJnlonttritt. U 40. 263-276 („fund raniţi. I. 48 („Slnvă StâpAnului.) CA. 44 („Dupa pri-cina pjuiinilor aflilto. QffSpre p&caiftfd. VD. în chip fundamental ~ adică răind pricinile lor profunde.. Triad*'. Hristos. I. VII. Diifimezeul no&tru. Cuvântări. CuUgerv din smtiinteli tnţetepfibr* 33. 4. lisus Donnnil"). 23 d£l.u. „eel dintâi între doctori" etc.. Simeon Noul Teolog. Cuvinif tlesprv nevoinfă* 5. 62. 7. J07.. 42 („$â Cftadfi in Hri^tos (. XV. tfmtfft /fi Facerv. 12 („Cclor ce-fi oaută într-adevflr vindecare.. estc apro^pe şi vrea să DC vindece"). Aştgâmintele ntârtastirefttt XII. Despre viaţa ttt Unstop tL 52. 30 (. 23. 42. |-a vindecaf). I („duninezejc&cut doctor al sufletelor nowtr©*'). pentru că dil doctoria cea cerească $i divină şi Wadccă patimile sufletuliii"). Tratamentut bolihr elinfS'U V. COrtfra ltd Eunomht.) udevăratul Docior").. Care se numcşte doctor. PG 45.. Omilie hi Psidmid 6.. 4 UDomnul (.. PGH3. cu leacul cuvenit"). 3. (M /« M#i/ri.Doctor al . 12.jnareie Doctor este aproape de ctfi ce sc osteneicM)> loan Moshu.. 14.-) la timpul sail. Comwbiri duhovtuvtştu VH. nc aduce sanătatea 4'). 26.. XXX..). VIII. docroml eel adcvărat (. :i2. iar nu numai manifesiipleca ciWre sitflctitl core se înloarce sprtf El şM rare mila şi ajutonil SăuM). riu le poi lip<u leactirile din pafteu acesttii adevărat medic <il sulleiclor" etc.ca medicul priccput care d. 22 („Doctoral sufletclor noaxtrO. XIH. XLfV.. Oespre diavoL I 5 („Duninezeu este adevSratul Doctor. Celui ce prin doftorii amare ne duce la desfătarea în sitnătate"). 7. 2 („adevăratul Doctor. sr Vîasaniifie *î loan.uc fri suf|ctt aduce si doctorul suOctelor leacuri prin judecilfile Lui").flristos* Ţihnăduittmtl „adevâratul doctor"» „singurul doctor". 25. 7. Sf. tare ziic sub povma păcatului şi a rnortii") Sf. 2 OmHii duJtovnicefti (Col. ScrisoH ihthiwtucryti (Avva VawanufieV 59 uCei cc se apropic de Dofronil no&(ru eel inure sum lurninafi Jc El ţi El ti vindeca de toate bolile $ufJetc$tD. 749C. 6.) chetTifliu pe Doctorul suftetelor şi al tmpuritor (. 3. Sf.. 3j XXV. XLVt 9. HristoO. Sf. XIV. vemml. 61. XXVI. XXIV.. VIf |0L 103. 617 (Jnvîlţătonil şi Doctond sufkrclor.l leacuri difcrite. 2. III). loan fiurfi de Am\ Oesprt jWittrie* 17 (El lucreazâ . HI. 4. 144 („Marek doctor al Mifletelor.ne vine in ajii-ror ca un doctor ciifc. XIV. 27 („a vc-nil penini ca pe cei piîcătoşi să-i mtoiucâ hi El (.» penlm că El poate pe toate sS le vindece: şi bolile sufJetului. lh\atmm elire. 6 („Docionil stiflelctor"). 3. 463. St Nicolae Cabasila. vindecil dtircrj şi patimî care nu se vindecâ ). Hfsprr Providenfăt X.acest Doctor diiranez^iesc11).) EI singur. II.

Celor care au trâit în nebunia păcatelor şi sunt bolnavi de mulţimea pati-milor. Sfânrul loan Gura de Aur stabileşte o paralelă între medicina omenească şi tămăduirea adusă de Dumnezeu: „Adesea. Cel ce poate să* vindece toatii boala şi toa-ră neputmţa sufletului (Matei 10. spunând: „Vindec. care au o valoare absolută. fară a privi la faptele lor trecute. nimeni n-ar putca s-o faca* prin mijloace omeneşti. Eu sunt Dociorul eel adevărat (.134 Hristos. Doamne. ci cu una dumnezeiasca. 252 . Cuvimi tie huleimi <xilie e/tni. doar de către Dumnezeu se face". zicea. ci face tolul şi-şi dă toata silinţa sîî Oinilie In Psaltittil 6. 5 . şi rana va* va fi negreşit vindecată. I18. II). 1).. nu ca leacurile omeneşti. 3. Căci nu avem aici de-a face cu o ştiinţa" omenească. 23). care dau rezullate numai In pane şi sum nesigure şi provizorii şi care. în bolile trupeşti pe care le îngrijesc doctorii.. Clement Alexnndrimil. ieşili din minţi (din pricina durerii). şi n-are nici un câştig din ele. oricare i-ar fi natura şi gravilaiea. nici nu sc necăjeşte când bolnavii. XII.Vmă. Qmilii duhovnieejii (Col. nu pot tămitdui omul in iiitregu) lui. trupeste si sufleteşte. spune Sfantul loan Gurâ de Aur. adevarata vindecare a sufletului. XUV. nu se supără. ca Doctorul eel plin de nesfârşila milâ şi iubire. il uniplu de ocara. Dc aceea îl cheamă Proorocul David pe Dumnezeu în ajutor ca pe un doclor minimal". t'ie pentru că leacurile şi-au pierdut dintr-un moliv oarecare taria. decât toate bolile şi ncputiniele. numai de vă veţi apropia puţin dc El. vindecă-le pe tine însuţi» (Luca 4. El voia să spună: Eu nu sunt ca aceia care nici pe ei înşişi nu se ptileaii vindeca. căci este mai puternică dccât slabiciunea trupului. într-adevâr. bolnavul ia leacuri şi doctorii. gândurile şi faptele lor. in care Proorocul David II cheama pe Dumne-zeu în ajutor. aş a cum niciodatii. «Cu adevăral îmi vcţi spune această pildil: Doctore. îi da omului tot ajutonil şi sprijinul Său şi arală o neţărmurită râbdare chiar faţâ de cei care-L tăgăduiesc şi-L hulcsc prin ctivinlele. voieşte sa-i vindece pe toţi oamenii. De aceea. Sfânlul Macarie Egipleanul spune: „Domnul în-suşi.Doctorul. referindu-Se la neputinţa doctorilor de atunci. fie penlru că i-a slăbit foarte tare inipul. poate fi sigur că va găsi în Hristos dociorul care-i va vindeca orice boală şi suferinţă. El le dă iertarea si-i cheama la „mfin-tuirea care-1 face (pe om) sanâtos la minte . omul care s-a deznădăjduil de medicina omenească sau care n-a găsit dociorul pricepul să-i Iccuiasca raul. Nu (ot aşa se pelrec lucrurile cănd Dumnezeu este eel care ne îngrijeşte.'*-* In acelaşi sens. care vindecii fară greş.. mai ales. şi ca" se va însănătoşi pe deplin. căci nici o boală nu rezistă la leacurile lui. şi în chip deftnitiv. Eu sunt Mielul eel tarn de prihnna care s-a adus jertfîl o singura data pentru toţi şi pe toli care vin la Mine Eu pot să-i vindec. fără a lipsi pc vreunul de mântuirea pe care a adus-o El.Cmtdifiit? generate ale lămăihnrii tările lor -. fie pentru că ştiinţa mediciniî este neputincioasă. Tâlcu-ind versctul 2 al Psalmului 6.). că s-au lulburat oasele mele şi suflelul meu s-a lulburat foarte". 5.

.126 1 a»rer<r«fortfriafertf. ci pe al bolnavilor.Tiiim'uhifoml pună capal bolii acelora CJire se poartă auît de rau cu el. toate care le spunc şi le face nu sunt ca să se răzbune penlru viaţa pâcătoasă dusă* de noi. ci ca să ne scape de boală şi păcate". Doctorul nu cautft folosul lui. nu ca să se răzbune penlru ocările de mai inainte. iar dacfi bolnavii araiă că se îndreaptă cat de cut şi îşi vin in fire. în cumplită nebunie. doctorul se bucură.llristos . ci ca sfi le fie de mai mult fobs şi sa-i facâ deplin sanatoşi. Aşa şi Dumnş-zeu. se veseleşte şi !e dă leacuri amare cu miii MUttS tragere de iiiimă.L4. când cădem în păcate grele.

„o farmacie duhovnicească. mântuiţi şi îndumnezeHi. numai ca meinbri ai Bisericii putem fi încorporaţi în El. care este trupui divi-nouman al lui Hristos. pe Duhul Sfânt. prin Sfintele Taine noi primim. II. aceaslâ finalitate. devenind prin Sfintele Taine „mădularc ale trupului Lui" (Efes. care este cealaltâ finalitate a lor. de asemenea. este afirmat. in Duhul Sfânt ne dăruieste nouă Hristos harul dumnezeiesc mântuitor şi îndumnezeitor. în Sfintele Taine noi sunlem puşi în legătură fiinţială cu Hristos. Biserica se vikleşlc a fi. Persoanele umane nu se pot folosi însă de binefacerile aduse de Hristos firii omeneşti recapitulate în El decât dacă se unesc cu El. 3. 3. şi Care. Cel Care ne uneşte cu Hristos. prin lucrarea Sfântului Duh chemat de preoţii Bîsericii şi prin mijlocirea formelor văzute care constituie ritualul acestor sfinte slujbe. Inlroduccre în persoana Sa Hristos a vindecal firea omeneasca şi i-a redai penrru totdeauna adevarata si deplina sănătate. lar această unire se poate realiza numai în Biserică. 6) şi „părtasi ai lui Hristos" (Evr. 5. în grade diferite. unde se pregătesc leacuri pentru noi.2 Tănuiduirea prin Sfintele Taine I. pe acest plan. De aceea. Astfel. Sfintele Taine. prin care omul este spfilal de urmele păcatului strâmo-şesc. în mod special la Bolez. după cuvântul Sfântului loan Gură de Aur.1 in toate celelalte Taine. Altfel spus. 14). in Hristos. primind Sfintele Taine. în mod fundamental. Aşa că. 30. Miintuitorul şi îndumnezeitorul firii noastrc. Oimlii ia Itxm. care este în mod traditional socotită drept leac curăţi-tor. ' 254 . având o funcţie „reparatoare". care stă pe primul loc în cazul Spovedaniei şi at Mas-lului. ne uneşte cu Dumnezeu Tatâl. şi numai prin lucrarea Sfântului Duh. noi suntem. In Biserica. 5. unin-du-ne cu Fiul.' Scopul curăţitor şi vindecător al Sfintelor Taine deschide omului calea spre primirea harului îndumnezeitor. ca să ne vindecăm de ramie pe care ni le face kiiuea". şi la împărtăşanie. mai înlâi de toate suntem deplin cură-ţiţi. şi anume prin Diihul Sfânt. în chip special la Mirungere. suiH privite dc Biserica* drept mijloacc de vindecare. pe Care Dumnezeu Tatnl ni-Ldă prin Fiul Său şi pe care Fiul îl trimite de laTatăl.

Si lo<in Gurfl ele Aur. Grigorie de Naziaoz. EI este „singura doctorie (<t>apn&tcov) care poate vindeca". pe de alta. 253. XLII. este de indatâ împărtâşit. Dintre ele. 1975. Mirungerea (căreia în Occident îi corespunde Confirmarea). Po-căinţa." Iar Sfântiil Grigorie de Na-zianz îi spune celui ce n-a primit înca Botezul: „De ce sâ cauţi leacuri care nu-ţi sunt cu nimic folositoare ? (. VI.1 în Biserica Ortodoxa. 5. fie el chiar prune. II. II. 29. ele toate sum aspecte ale unei uiiice şi preaminunate Taine: Dumnezeu Cel in Treime binevoieşte s. eel care le precede pe celelalte cronologic şi ontologic. pentru că prin ea omul se uneşte CU Hristos în Bisericâ şi primeşte de hi Duhul Stant ceea ce lucrarea niântuitoare a lui Hristos a adus neamului omenesc. XJ1: XXXIV. în care se cu-prinde Tntreaga iconomie dumnezeiască.TânuUluirea prin Sfinte. P. 255 .. iar eel botezal. adica. Nicolae Cabasila. Bolezul Botezul este taina cea dinlâi şi fundamentală. Astfel. Botezul. şi uns cu Sfântul Mir.1 ca şi Sfântul Nicolae Cabasila. ele fiind tainele de iniţiere creştină. p.) Vindeca-te singur. Grigorie Palama. dar şi in loate celelalte taine. Cuvâri/âri. Mirungerea urmeaza imediat dupS Botez (de aceea. p. devenit membru al Bisericii. 52. spune despre el Clement Alcxandrinul. 9. aslfel restaurat in firea sa. pe de o pane. Prin Sfintele Taine noi primim harut care le este cornun Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. care transmit fiecare un har special. este izbăvit de urmarile pacatului strămoşesc. UOnhodoxie. a) Prima funcfje a Botezului îl arală ca pe un leac. curăţit de păcate şi scos de sub tira-nia diavolului. Biserica Ortodoxa a mărturisit întotdeauna şapte Sfinte Taine:3 Botezul. CtUelwze ttoinimmte. dar şi în Duhul Sfânt. iniţierea creştină constituind un tot indivizibil.. 1 ih'spre vififti in llnsios. Meyendorff. Nunta şi Hirotonia. Sf. 1965. îndeosebi la Botez şi Euharislie. Evdokimov. m general tcrmenul „Botez" este fo-losii pentni a numi ansamblul acestor două taine). Piiris. înainte ca nevoia să " A se vedea: J. Neuchâicl. 60. * A se vedea. ' Cf. renaste la o viaţa nouă. Euharistia.1 dăruiascâ neamului omenesc hanil Sîiu mântuitor şi îndumnezeitor. Despre viuţn in HrislOS. luitUiiion ă hi theologie byztmiine. 2. de pildii: Sf. II. I. iar prin Ei suntem unit) cu Dumnezeu TatiU. Omilii. De aceea. 262. >«%»£»/. Tainele nu pot fi privite ca acte izolate. 2. prin Sfintele Taine noi ne îmbrăcăm în Hristos. Mirungerea şi Euharistia ocupă locul central.'1 primul dintre leacurile sacramentale. Maslul. har prin care suntem facuţi părtasi hi viaţa Prea Sfintei Tre-imi.te Taine prin care eel nou botezal primeşte pecetea Duhului Sfânt. Sf.

pe spate. ca să fie spre „dezlegare de păcate. cu lucrarea şi cu pogo-rârea Sfantului Duh".le botez". iar trupul pâcatului este nimicit (Rom.ru a alun-ga şi a îndepărta puterile demonice care înrobesc firca căzuta* a omului.. „spre în-lăturarea (vindecarea) tuturor rautăţilor". loan Gură de Aur. Amin (la a treia)". cxorcismele (lepădările) dinaintea Botezului'' se fac pent. semnifică şi împlineşte în mod ritual par-ticiparea celui botezat la moartea lui Hristos. catehuinenul este afundat de trei ori in apă de către preot. XV. PG 61. Sf. Dumnezeul lui Israel.. pe rând: pe piept. Asifel. toafe nepiitinţele firii câzute. izbăvit din slricăciune şi din moaite. Care a stat trei zile în mormânt cu trupul. ca ele să fie „spre tămăduirea sufletului" şi „a trupului". omul cel vechi din el moare. cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Tău Duh". * LepHdaieu a ircia. la amândouă urechile. Cf. Ungându-I apoi pe catehumen în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. < 'nfi'lieze mhragogice. Facându-se părtaş morţii lui Hristos. vindecal de bolile moştenite de la vechiul Adam. De aceea Botezul este leac tămăduitor. Viisile cel Mare. prin care s-a adus vindecarea firii omeneşti. ci Dumnezeu" {Omilii la Maiei. Şi al Srâniului Duh. CmwMiri.). în ele preotul ÎI invocă pe „Domnul Savaot. ■ Vczi Molitfehiic. Această întreită afundare. ai milă de tine: fli tu însuţi doctorul neputinţei tale şi agoniseşte-ţi leacul care sigur te va tămădui". el îi cere lui Dumnezeu „să se sfînţească apa aceasta cu puterea. 35.. la mâini şi la picioa-re. vindecare de boli. el cere. " Cf. care zice: >. 256 : . piere vechiul Adam.. După această ungere. 6). cu pulerea. Cel care a biruit păcatul şi pe diavol. 347. L.* Apoi. Desprc Sfiiniul Duh. «$a cum spune SfOnlul lonn Gura de Aur: „Nil preotul eslc cel ce bolează. "' lur mi . Sf. Amin (la a doua). 3).7 Primind Botezul. pentru că prin cl omul se face părtaş al morţii lui Hristos. aşa cum învaţă Sfantul Apostol Pavel. Amin (la prima afundare). II. ciîci. 3). atunci când preotul binecuvântează apa Botezului. Şi al Fiului. „toţi câţi în Hristos ne-am botezat..XL.9. Sf. cel botezat este spalat de toate pâcatele." Căci. 6.lucrarea cea curăţitoare a Treimii".Se botează10 robul/roaba lui Dumnezeu (N) in numele Tatălui. Chiril al lcnisiiliinului.< 'otulifiiie genemte ale lâitiădutrii te silească. dincolo de semnificaţia ei trinitară evidenlă. lar la binecuvântarea untdelemnului cu care va fi uns catehumenul. 4. dezlegare legîiturilor". scos de sub stăpftnirea vrajmaşului şi din robia păcatului. iar cu sufletul a coborât la iad. întru inoartca Lui ne-am botezat" (Rom. diavolilor pieire (. omul este vindecat de urmârilc patologice ale păcatului strâmoşesc. Fiind astfel altoit prin Sfântul Duh în Hrislos. Cel ce tămă-duieşte toată boala şi toaiă nepuiinţa". la primele douâ ungeri. stricăciunea şi moartea. el îi cere iarăşi lui Dumnezeu: „însuţi binecuvin-(ează. Această ftincţic tSmaduitoare a Botezului este vizibilă de-a lun-gul înlrcgului ritual.. 6. pentru ca să vină asupra ei . 12.

Fiind el moitdin pricina pflcatului. II. începând cu rugâciunile de binecuvân-f." Şi fîind el rob al pilcatului ' Da/pre viafa in Hristos.. prin hand St. Grigorie dc Niiziiinz. II.să umble pe căilc" Domnului.Twntiiltiirea prin Sfinirle Tahw Asa anOS Sfântul Nicolae Cabasila. "dibit/em. De aceea. omul devine cu adevărat o fapturâ now! <2 Cor. Prin Botez. pentru ca eel botezai . " Despnr viafa in Hristos.'b) Această primă funcţie a Botezu lui este strâns lcgată de a doua. pre-cum Hristos a in vial din morţi. care constitute $i scopul Botezului. 2. XL. Urmeazfi bolezul propriu-zis. „Deci ne-um îngropat cu El.nv u apei si untdclemnului.. care spune că „multi au fost cei care au căutat. Această laină îl face pe primitorul e» părtaş deplin al morţii şt al învierii lui Hristos. care semnifică piirtaşia la rnvierea lui Hristos. 86. Caithezp mixtagogictt. 5). 103. deplin vindecut. pe care Hristos a ilaruil-o lumii prin învierea Sa. dici daca ain crcscut împreuna" cu El prin asemanarea inorţii Lui. in moarte.'iniului Dull. omul estc uns cu untdelemn sfint. apoi în săvârsirea ritualului în sine. pentru ca să se unească din nou cu Cel ce l-a creat („Mâinile Tale m-au tăcut $i m-au zidit'") şi la picioare. ridicarea la viaţa cea nouâ\ nestricăcioasă şi veşnic. „spre ascultarea cuviiitelor credinţeî". Mai îniâi. 4-5). 9. de-a lungul vremurilor. 6. când fiecare dintre cele trei alundari in apa\ prin care eel botezat participa' la moartea lui Hristos. S£ Chhil al lerii&uliimilui. Bolezul îi redă fiinţa şi cxistenţa. 1 Rom. dar numai moartea lui Hristos a fost Î11 stare sft ne aducâ viaţa şi sanătatea cea adevărată. exefama. ajuns un nimic.1cut de îndată sănătos". III.11 Prin Botez omul moare vieţii lui păcăloase dc dinainte şi pri-mcste naşterea la o viaţă nouă. aşa să umbliim şi noi întru înnoirea vieţii. fn acelaşi timp moarc şi se naşte.-4. II. ca să învieze cu lîl şi ca să Irăiasci'i viaţa cea nouă pe care Hristos prin moartea Sa a adus-o omenirii. cu bolile şi suferinţele sale şi. dacă vrem să ne nastem din now sau dacă vrem să Irăim această viaţă fericită şi sfi ne îngrijim sa ne refacem sânatatea. CitvâtHiîri. 43.J Apa botezului îl primeste pe Adam eel vechi. 6. 5. 3-5 Sf.1 împlctire şi întrcpătrundere şi acest rost al Botezu lui se fac vădiicde-ii lungul întregii slujbe. el este in imregime renăscut şi înnoit (Tit 3.Sffintul Nicolae CabasUa ' Accastă strâns. din ea iese omul eel nou.ibidem. apoi la urechi.it pe piepi şi pe spate. „spre tamfidnirea su-fletului si a irupului". 257 . atunci vom ft părtaşi si ai învierii Lui" (Rom. Cel botczat moare cu Hristos. „M-am scapat de lariideleci $i mam f. Cf. utunci n-aveni decât sa" luăm acest leac adus de Hristos". 6. la rnâtnj. prin slava Tatâlui. prin botez. pentru ca. "Cf. 17).1. II. este iiimata de scoaterea lui din apă. un leac pentru bolile de care suferâ omenirea.

Chîril ill Icrusalimului. XL. Despre sffintul Boiez. 29 Ibidem. 8. 29 Sf.lv Redobândeşte siarea lui Adam dinainte de cădere. 13. Grigorie de Nyssa. Dionisie Areopagitul. 17. I).13 acum .*. Despre Botet. Marele cuvâitt caiehetic. lusiin Martirul si Filosoful. Siraeon Noul Teolog. LV." Viaţa cea nouS pe care o primim la Botez este „o viaţă care se potriveşte cu firea noastră". .IT Şi încă.0 Sf. 103. Sf. Grigorie de Nazianz. Botezul. 6. 4. Apologia înlâi. 15. 27). Sf. 600A.întipărindu-se mai bine în suflet Cf. Rom. Diadoh al Foliceei. care fusese întunecat prin păcar. XV. Cuvânt ascetic hi 100 de capete. 32. 35. Despre Duhul Sfiinl. spune că cei care vieţuiesc po-trivii curăţiei pe care le-a dat-o Botezul. Sf. şi rcgăsindu-şi condiţia firească şi fiinţa sa cea adevărată. Marcu Ascelul. nu este nimic altceva decâi naştere întru Hristos şi dobândire a fiinţei şi firii noastre celei adevărate. Simeon Noul Teolog. 10. 432A. Cuvfintiiri. rnai ales: Sf. Rfispunsul 17. îşi recapătă strâlucirea de altădară. Despre cei ce cred cu se indrepteaz/t din fapte.22 se face asemenea Lui. 6. -' Cf. Vasile eel Mare. . Sf. XV.21 şi rolodală primeşte Duhul cel Sfânt. porţile Raiului i se deschid din nou. Vasile eel Mare. ibidem. „se îndreaptă spre profunzimea adc-văratei lor fiinţe". în acelaşi sens. şi prin El îl pri-mcşte pe TalălM şi se întoarce la slarea de fiu. 6.u. IV. Mareleeuvtirit caiehetic. Sf. devine om cu ade-vârat. Sf.n se întoarce la inti-mifatea cu Dumnezeu pe care o avea dintru început. Cateheze. 172 ş. 6. lemrhia cereascu. în care căzuse prin păcai. primeşle. III. 258 17 . II. esie adesea dal de Sfinfii POrinfi Botezului (a sc vedea. II. Despre Sftmtul Duh. Dogmativa. Râspunsiii'ile 5. adică în ceaia sfinţilor. Răspunsul 9. n Sf. 6. Marcu Ascetul.'s Intră în femilîa celor ce-L iu-besc pe Dumnezeu. luminarca Sfântului Duh.30 Şi tot Sfântul Nicolae Cabasila scrie: „taina Botezului dă viaţă şi trâire oamenilor. 3. 36. fame. Despre Botez. Grigorie dc Nyssa. loan Damaschin. I4).*1 Prin Botez. 111. :' Sf. PG 46.Cotidifiiie getteralt' ale tămâduirii şi sub slăpânirea vrăjmasului. Despre Botez. 49. :" Ibidem. Grigorie de Nyssa. fiind el cAzut în întunericul necunoaşterii de Dumnezeu. M Cf. PG 46. 7 Cf. XXIV.1* Prin Botez. Cateheze mislagogice.e Sf. Botezul îl face liber (cf. '' Despre vidfa ft» Ilristos. 36. I."1 Primeşte chiar cu mull mai mult. XXXV. adaugă el. 36. prin Botez. Maicu Asceliil. 118. se împărrăşeşle de E\. devine părtaş al vieţii celei dumnezeieşti. căci se imbracă în Hristos (Gal. 3. '* Numele de (jxoiiaucc. . M Cateheze. Despre viaţa in Hristos. 35. 48-49. -* Cf..27 Vedem astfel că Bolezul este cu adevărat leac penlru omul căzut. 89. Sfântul Grigorie de Nyssa. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. Sf. Prin el acesta iese din condiţia subumaniS şi contrara firii. Sf.. Sf. 103. Jmpotriva celor ce amânâ Boieztd.'6 şi prirnind pleniutdinea harului Prea Sfintei Treimi. şi anume singura vieţuire adeVSntfă". chipul lui Dumnezeu din om.

u "Cf. IV.Tămădiiirea prin Sfmlele Ttiine decât odinioară". „Renăscuţi Hind prin Sfâlntiil Botez." şi. 101. Despre viafa in flristos. Sf. V. 442 ş.''' adâugănd că el deschide „ochii suflelului în faţa razei celei dumnezeicşti". aşa. 3. '•' Sf. mai mult. potrivit menirii sale. Despre viaţa în Hristos. IV. iar sufletul nostru. şî dobândeşte adevSrata şi deplina cuaoaştere. Grigorie de Nazianz. 7. 32. Sf. pen tin el. Omul tncfiteazft de a mai fi mânat. rezideşte şi întoarce sufletele şi încă şi mai fnimoase decât erau le fa-ce. 101. Nicolae Cabasila. căpâtând o noiiâ* aşezare şi un sens înall. " Cf. 10. Sf. II. înrâurit şi amăgit de puterile demonice. Sf. Era slap&nit de râu şi înstrătnat de bîne.43 întreaga viaţă a celui botezat se transfigurează." cea dupii Dumnezeu. 13. II. Nicolae Cabasila. 3. I I . adicâ esre vinde-cal de oeştiinţă.'.d* Ftinţa omului este reorânduitâ. 59. "ibidem. 15. îşi ia forma şi conlinutul". neamului omenesc îi este redalii asemănarea cu Dumnezeu. Gateheze baptismale." omul scapă de cunoaşte-ica greşită şi cu totul delirantă sprc care-l due parimile sale. loan Dnmaschin. a Cateheze. 17). „Fericita zi a Botezului este socotită de creştini ca «zi a numelui».44 El devine o faptura cu lotul nouS (2 Cor. Evr. aceas-ta este viaţa: sâ-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat (In 17. potrivit menirii sale. 5.41 Şi dobândind cunoştinţa cea adevă-rată. scrie Sfân-tul Simeon Noul Teolog. 87-89. "Ibidem. 76. Despre viafa in flristos. Tertulian. Nicolae Cabasilu. loan Guiil tlc Aur. 10. Cf. 14-15. spune Sfântul loan Gură de Aur. omul îşi recâşt iga tolodată „viaţa cea adevarată"/1" cSci. spune Sf'ănlul Nicolae Cabasila. a Calehezfi baptismale. II.'4 Omul redevine om şi-şi redobândeşte sănalatea firii sale originare. 1. e] nu poate să facă ccva într-allfc] împoiriva noastrfv". care cste să vîcţuiască pentru Dumnezeu şi sa fie îndumnezeit de El şi în El. după Botez. 30. CuvântâH. şî dacă nu ascultăm din propria noasiră voinţă de vrăjmaşul. V. Ibidem. Nicolae Cabasila. deoarece tocmai în aceastîl zi suntem nâscuţi din nou si pecetluiţi pentni o noua* vieţuire. II. 3). stăpâneşte adevărul asupra lui".u. Despre Şfantul Duh. 0 Sf. 35. De. iar acum îşî recapSta" stilpfuiirea dc* sine şi libertatea deplina. puterea de a duce o viaţă* cu adcvărat sănătoasâ şi firească. 259 . „Harul lui Dumnezeu. " Cuvânt ascetic in 100 tie vapete. scrie '' Sf. 79 ■ Cf.3* „Botezul ne apropie de lumină şi ne îndepctrtează de răutflţile intujiericului''. XLII. XV. deiforme." Eliberat de păcat şi lumînal prin Duhul Sfânt. Sf. Sf. care până atunci nu avea oici o formă şi nici o rânduială.3. Vasile cel Marc. 14. Nicolae Cabasila. Dogmaiira. cea pe care o avea îrminte de cădere. 1. ne dezlegăm din robie şi ne f'acein liberi.spre Btttez. Despre vioţti in lliistos. Col. II.4" lar Sfântul Diadoh al Fo-ticeei scrie: „Prccum odinioară stăpânea rfltăcirea asupra sufletului. Despre viafa in Ifristos.

puterea de a-şi activa damrife du-hovniceşti. nu se ofileşte o data cu treccrea timpiilui.*1 3." Prin Mirungere.mdiţiile xenentle ate ttinuittumi Sfniitul Nicolae Cabasila. H Dogmatica. scrie Sfântul Nicolae Cabasi-hi. Mirungcrea Miningerea (|itptou. adica îndumnezeit în Hristos.l 19. Oespre vîafa in Ilrislos.M Prin ea.(.5. '■' DespreSjinteU Taine. 8. "/M&m. „Miningerea este izvor de tărie şi lucrare'". 21. El se înalţă la o alia lume şi la o alia existenţâ: devine cetâţean al fmpărăţiei luî Dumnezeu. Şi această „viaţa nouâ* nu cunoaşre bîUrâneţea. 6. Cateheze mistagogiW.4" „Prin Botez. ale cârei porţi î-au fost deschtse prin Botez/17 El prirneşte „noi mădulare şi simţiri noi". pavăzâ şi luminare''. Chiril al Terusiilimului. eel botezat primeşte de la SfAnlul Diih energia necesara* pentni a face să rodeascâ* hanil primit la Botez. fn vreme ce Botezul îi dăruieşte omului adevărata fiinţă şi viaţa. 37.*" prin care poate să creasca până la starea bărbatului dcsâvârşit. w tbutem. PO 155. pecete. Ill. nu suferâ de boalâ. *loc. 1-3. " Sf. 5.a) este nedespărţitâ de Botez. 3. 43. Irezind la viaţă „puterile şi lucrarile lăuntrice înnidite" cu noua sa vieţuire. eel botezat primeşte pe Sfântul Duh" Putem spune ca. scrie Sfântul Nicolae Cabasi-la. II. ea este Cincizecimea sa personala.4'' Omul nu se mai supune existenţei bolnave la care era silil prin naşterea în păcai. In 3. care-l pregătesc incă de aici pent. spune Stftntul loan Oura de Aur. 14. dc pildâ: Sf. iată toate s-au facut noi" (2 Cor.dt. IV. iar pe altele le dobândim. Nicolae Cabusilu. 5.4'' „Renaşterea estc pentni noi începutul uneî alte vieţi. pen-tru ca pe altcle sS le câştigam".5" Pentni omul eel nou. " Cf. III. Ors/'re vitifci în ttrisio." Miningerea îl desăvârşeşte pe eel nou botezat. .| Otifhrze baptismal?. potrivil unei stravechi tnidifii. 9. şi in Biserica Ortodoxa* ea arc loc îndată dupa" acesta.w II. pe unele le aruncftm. Nicolac Cubasila. înlr-un anume fel. nu cade prada deznădejdii. scrie Sfântiil loan Damaschin. I88A. Sf. toate „cele vechi au rrecui. de unele ne lepadUm. 17). 260 . ' A se vedeii. Lucrarea divina" care se manifestă în ■"' Desprt viaţa in Hrisros. f3cându-i să fîinţeze şi să vieţuiască în Hristos. 11. 51. Ea completeazS şi împlineşte Botezul şi de aceea Sfântul Simeon al Tesalonicului scrie că „eel care n-a fosl tins cu Sfantiil Mir nu este deplin botezat". nimic nu o poate supune şi pe toate le biruteşte".ru viaţa cea veşnică. VI.

Sfânlul Chiril al lcrusalimiiliii Spline ca „acest dar sffint este pavîtză duhovniceasca" pentru (rup şi mântuirea 80 (U ffenilui". M Ibulan. ea arala c3 înlreg omul primesle ham] dnninezeiesc delator de viaţâ. II. lot. nu numai orgaitfle care AU pi'imit ungerea cu Mir prfmeso acesl dar. Slujba conslă in esenţă în ungerea celui nou borezat cu Sfântul Mir. 485A Sf.'"1 lucrând polrivir voii lui Dumnezeu $i unv blând pe calen virtuţii. 4. de energia Sfl de viaţa făcâtoare. „obârşie şi esenţă şi puterc desăvârşitfi a oricărei sfinţiri teurgice a noastre". sfînţitoare. 4. „se unge irupul în chip vazut cu Mir. Cel care mă întareşte" (Filip.Rom. iaf prin acea.*5 l'ngerea cu Mir a membrelor ş\ a organelor simţurilor nu înseamiia doar sfiaţiroa acestora. fiecare dinire simţurile şi mâdularele omului primeşte harul prin care omul capătâ puterea sil se întoarcă spre Dumuezeu şi să lucreze în [oale polrivil voinţci Lui. Primind prin ungerea cu SfantuI Mir platoşa si armele Duhului. luminător şi îndumnezeitor. fâra a sc teme de atacurile vrăj-maşulur" şi de njci un all ran.a Vindecal de slabjciunea spiri-(iialâ şi de toate neputinţcle aduse de pflcat.''1 omul poate trace cu indrăzneala priii aceasla viaţa. Z<)\ .. buzele. nările. după cum spune Dionisicr Areopagitul.sla firoa sa îşi află deplina sanfitat». devenit prin prezenţa Sfăntului Duh mijloc de comunicaic al puierii Sale dumnezeieşti". cart\ fiind sfinţit . IV. " Sf. PG *. Chiril ill lerusalimului. 0 Ibidem. «'lbulau. urechile.l.u . nv fbidem. ochii. "lerartila biseiicească. ci .. beiieficiind de prezenţa Sfâmului Duh. împli-nindu-se conform nieiiirii ei.d. wcr. myran.nu mai esie. 12. după epicleza. fll. Ibidem. Desigur. 12. rnmtea. luminiUoare şi îndiininezeitoare. 3. Cliiril ill leni^ilimiiliii. ci (oate puterHe irupiilui şi mai ales cele ale sufletului. facfind semnul sfimei cruci. I3). rostind la fiecare ungere cuvintele: „Pecetea darultii SfâMului Duh" Asifel. ulci pur $i sîmplu".Ttauiidiiiiva j'iin Sftnlft? Taint această Sfânta Taină este. omul de-vine plin de râvnâ şi fierbinto. voinţa în-tăritfl şi loale celelalte puteri ale suflelului înloarse spre Dumnezeu." Preotul unge pe rând. căci. având inviaia' dorinţa. iar sufletul se sfinţeşte in chip tainic*'. mâinile şi picioarele celui botezal. aşa cum spune Sfântul Chiril a| lcrusalinuitui. III. pieptul. CateHtzt mislagogicf. cit.il lui Hristos. putând spune cu Apostolul: „Toate le pot înlrii lliistos.

. de la Care preotul cere iertarea păcă-losului. a nc vedea J.Condiftile general* ale tihiuuUUrii 4. de iridrepfare ti penitentului. din Didascalie. Didahie şi Dia-laxcis (sau Tradiţia apostolică). Referitor la aceasta.lvindu-i din moarte. s-u inţclcs înloidcuumi câ îertmea esle exprimată prin rugâciune. despre păcătos şi despre păcat se vorbea ca despre bolnav şi dcspre boală. trebuie să fie „ca un doctor priceput. Căci însuşi pâcatul. p. ■ Initiation â lu iheohgîe hyzi inline.67 Vorbind despre perioada bizantină.. ? " II. I-ain Eiitralgo remarcă. Examinând învăţiUura sî practica referitoare la Taina Mărturisirii. Păcătosul. iar credinciosul esle împăcat cu Biserica. se poaie observa cu uşurinţă caracterul lor terapeutic. „De vre-me ce ai venit la doctor. Paris. o epiti-mie. în anlropologia creştină răsariteană. 262 . şi chiur daca se uiilizează o formula declarative. p.'* Iar P. dezlegarea de ele. 1970. polrivite stării \\\ care se află. Sfinţii Părinţi şi întreaga Tradi-ţie a Bisericii. Găsim în ele mai ales asemenea sfaturi: „Se cuvine să-i ajutăm pe cei bolnavi. 261. 7. de la care s-a abătui prin păcat. Initiation â hi theohgie byztmtinr. este mai întâi de toale o boa-lă". credinciosul primeşre de la preol sf'aturi duhovniceşti. episcopal ('caruia în primele veacuri îi revenea sarcina spovedirii şi a dezlegării păcatelor). şi primeşle de la Dumnezeu. dacă esle cazul. îi spune du-hovnicul penitenlului în rugâciunea începătoare. 261). atestările sunl numeroase şi irnpresioiiante". îşi mărturiseşte p. 86.în Râsâril. 20.*ica(ele înaimea lni Dumnezeu. fapdil câ icrtarea pâcatelor I se utribuie lui Dumnezcu însuşi eslc de la sine inteles" (citiil de J Meyendort'f. textele slujbelor şi textele lilurgice vorbesc în termeni medicali despre aceasta* Taină. ca şi despre rolul prcotiilui. Paris. 337-362. care în esenţă sunt o com-pilaţie. pe cei aflaţi în priraejdifl şi pe cei care se clatină.La pcnitencia medicinal desde la Didascalia apostolonmi a San Grcgorio dc NUa". p.laiiini. Pnrii.*3 De asemenea. în prezenţa preolului. în acelaşi sens: „La mijlocul veacului al Ill-lea. şi. izb.oA6YT|aiţ) sunt iertate păcatele comise după Bolez. 7. facuta la sfârşitul veacului al IV-lea. . în sccolclc 1-1V. 1974. 1974. 1947. a Textiil complet în MoUtfidnic. în duh de pocăin-(a\ prin care-şi face vădită părerea de rău pentru greşelile făcute şi voinţa de a se îndrepta.70 Constittiţiile apostolice. Almazov sciie: . Mărturisirea (Pocăinţa) Prin Taina Pocâinţei (fe£ou.. iievîsta esnanofa de teo logia.66 al cârei scop este de a-1 ajuUi sâ* afle din nou calea virtuţilor. şi pe căt este cu pulînta să-i vîndecăm prin propovâduirea Cuvântului. p. cuprind aceeaşî învâţătura. xuprti.*" Po-Irivit Didusca/iei. M Ma/udie et tui[itdiilite. Părintelc John Meyendorff scrie: „MărKirisirea şi peniienţa au fosl interpretate în primul rând ca forme de vindecare duhovnicească. Penlru un snuliu mai complei cu privire la Hceasră problerna. iubitor şi plin de mila". "' < 'nnoii de f/ocăinfti. toc cît. Căci cu adevărat «nu cei ' A. despre efectele ei. ia seama să nu te întorci nevindecal".

24..*' Mulţi alţi Sfinţi Părinţi vorbesc despre aceaslil Sfâritâ Taină şi despre rolul duhovnicului în termeni asemăn. 40. dând leacuri plăcu-te şi care îrtchid repede ranile.. DezlegAndu-i de greşelile lor pe cei păcătoşi. caindu-vă penmi ele. 5-7. I2)". cerându-i sâ se arate faţă de bolile sufleiului tot atât dc hotărât şi categoric ca şi doctorul faţă de rănile trupului: „Preotul Domnului Irebuie să folosească leacuri vindecătoare. II. pră-btişitâ şi zdrobită de păcate şi care şchioapătă ş\ abia mai merge. Rana trebuie deschisâ* şi curăţata. adică rătăcită. strigă şi se plănge câ nu poate suporta durerea.74 „Ca un doctor iubitor şi plin de milă..). II. adică dojcni. s-o lege pe cea rănitâ.).. Şi pentru câ eşti cu adevărai doclor (lovtpoc." Sfaturile din urmfi sunl foarte asemănâtoare cu cele pe care le dă preotului Sfantul Ciprian al Cartaginei. care poate să ne vindece. îngrijeşte-i pe cei păcă-toşi. îngrijeşte şi dă leacuri potrivitc fiecaruia din-tre cei bolnavi şi în tot felul vindeoil. acolo nu se cere pedepsirea păcătosului. adresându-se către sine. folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca. ca un doctor priceput şi milos. * Despre cei câzuţi. ci cei bolnavi» (cf. Pe cei care au pâcătuit. Ml 9. iar nu un judeciUor care sâ vfi osândeascS. a 'Ml. trebuie să se aplice de îndatfi şj cu fermilate tratarnentul potrivit Şi chiar dacă la început bolnuvul se împotriveşte.73 „Sa* vindece (oaia) cea bolnavă (.71 „Episcopul {.. 7-8. aplicâ alifii aiiiare.. lecuieşte şi adu-i deplin sânătoşi în Biserica Lui". 20. ca să nu se întinda* şi la par-tea Bănătoasă. ameninţarea cu judtîcala ce va să fie: dacă s-a cangrenat. 372. dacă este deja infectată. vindecă pc loţi cei împovăraţi de păcatele lor (. ci şi legând şi oblojind. 4 l'G 89. după ce se va însănătoşi. spal-o şi leag-o bine. Sfântul loan Gură de Aur îi sfătuieşte: „Iniraţi în biserica si mărturisiţi-vă acolo pâcatele voastre.77 Sfăntul Anastasie Sinaitul il slatuieşte pe creşttn sâ caute „un bârbat duhovnicesc iscusit. iidu-i hi ea sănătoşi şi fără pată (. arde şi scoate afară partea rea.3-4. Cf. răcorind şi îmbărbătând prin ciivinte blande. s-o mângâie cu vorbe de încurajare. Cei care tra-feazl cu uşurâtate ranile in feet ate. Dardaca" ranaesle adâncă. curăţ-o cu leacuri usturătoare.) să-i primească şi sa-i îngrijească pe cei care se căiesc de păcalele lor". 71 II. 10-11.. episcopul spune: „Biserica lui Dumnezeu înseamnă pace. Bite un doctor nepriceput şi rău. lăsand veninul să se întinda în tot trupul.ltori. iar după ce s-u scos partea cangrenată. dacă se umflâ. 14.) al Bisericii Domnului. caci acolo veţi afla doctorul care Vfi vindecă.2. Despre pocâînfâ. şi mi numai taind.. III. s-o uşureze dc povura păcatelor şi să-i aducă în suflet nădejdea'V Şi înci'i. poruncind posturi şi ajunâri". 20. iid şi pi in leacuri usturătoare. îi va mul-|umi doctorului pentru toate". şi lui să-i mârturisim pScatele noastre". 14. "11. ci se dă iertarea păcalelor". 261 .7" 71 II.).Tămădnirea phn Sfbtfefe Taine săniitoşi au nevoie de doctor.

boala păcatului nu este o boala uşoară. esle deci necesar să se ţina seama de „felul celui ce sfivărşeşte (pâcatul). ci ciî ea este confirmală de întrcaga Biserică şi ţine în mod esential dc modul în care ea concepe natura acestor realitaţi: . operand prin ocărâre inima umflala. "Ibidem. „uneori se întâmpiri eft ceea ce penlni until este leac. n golit-o dc lot purcriol".20. dâ flecărui bolnav îngrijirea care i se potriveşte'V'* Accst lucni esie foarre important.*0 Şi continuâ. pentru nllul este olravâ. defaimând pe eel zdrobit.ldej-de. De aceea eel care se îndeletniceşte cu vindecarea sufletului Irebuie mai intiii sâ* cerceteze stares :>i intenţiile celui care a păcătuit şi sa vadă dacă se îndreapt. nu i-a pricintiit nimic altceva decât deznadejdea.! spiv vindecare sau daca\ dimpoiriv. II. ci grea şi de multc fcluri. penlni ca nu cumva sâ întreacă mfisura.81 Pentru cfl „aceeasi câdere pricinuicste unuia o osândă însuiitâ Inţa de cea sâvărşitâ de allul". spunând: „Am văzut doctor nepriceput. pentru ca să aducii în staul oaia rătăcită. primejduind aslfel sftimtatea celui bolnav. s3 cerceteze. şi dacft nu se împolriveşte doctomlui şi dacă nu cumva. ci să luple împotriva raului lie prin leacuri usturătoare. prin leacurile date. care. lie prin doctorii alinatoarc şi liniştitoaie şi să se străduiască să vindece rana. s-o facă să-şi piardît ori să-şî nesocoteascâ viaţa. şi astfel să i se dea ierturea pe cat merits. Şi se intiimplă altcori ca una şi aceeaşi datft unuJa la limp potrivit îi este leac. la fel se cuvine să faca şi eel căruia i s-aîncredintal sarcinade pastor.XV. rann suflciului nu s-a mftrit. dar nici. 20. 21. asa cum arată Sfântul loan Scărarul. duhovnicul trebuie sft dea fiecaiei boli leacul care i se potriveşle.5& 264 . şi astfel să dea bolii leacul potrivii. * Scam. prin care rfiutatea se întinde peste mftsura* şi se raspândeşlc tot mai mult daca" nu este opritfi prin priceperea doctomlui.Se cuvine ca acela care a prim it de la Dumnezeu puterea de a lega şi de a dczlega păcatele să ţinn seama de natura pâcatului şi hotărârea cu care eel care a păcltuit se întoarce de la pScatul sftu. slftbmd fraiele. îndrumând şi conducându-l cu pricepere pe creşlinul chemal la o asemenea slavă.sto/ive se spune: „Pentin câ eşti doctor al Biscricii Domnului. şi cele care tin de J. Cu adevârat. fie în blândeţe. de asemenea. penlni că. utilizând chiar în formularile sale lermeni aparţinând domeniului medical. şi care scoate mulţi lastari ai răului. Şi dupjl cum Dumnezeu face totul pentru om.('tmdîfii/e generate ate tâituUluirii Ca şi medicul. trebuiesc bine cunoscute şi cele ce tin strict de drept. n Mim. XXVI.. fl. si la limp nepolrivit îi este osândă". ceea ce arată câ* socotirea păcatului drept boalâ* şi a duhovnicului drepi doctor nil este o simplă figurâ de stil folosită de unii dîntre Stlnţii Părinţi. Am văzut deja că în Constiluţule opo. într-adevâr. de loc. Şi am v«Tzut doctor iscusit care. şi dacă arată o purtare înţeleaptă şi se câieşte cu adevărat. cercetând roadele câinţei. tar pe cea muşcată de şaipe s-o îngri jească cu blândeţe şi să n-o ducfl lu dezn.'i. fie in asprime. prin felul său de a vieţui îşi pricinuieşte propria îmbolnăvire. de înaintare şi de mulre alfisto"*1 Sinodul din Trullo {692) accentuează important^ aplicârii unui trauiment dtihovnicesc polrivit. traiul şi râiuluiala vieţîi de dinainte şi de după pâcat.

şiTu ai iertat nelegiuirea păcatului meu". rostirea cu voce tare a relelor de care suferâ are peiHru 0111 uii efeet eliberator. Ei sum scoşi al'arâ din sullel 0 data cu pâcatuj caiv-i hrănea.P. piîcalul este izvor de nclinişle.U . creşte şi se întinde. biruirea mândriei. inăcinâmJ.. Discipline g&ifrale antique fir IX" slides). ducând până la deznăde|de. pâcatul se înrădricinează în suflet. or. Mai întâi de loate. toate acesteu constitute deja 1111 pas important. în general. in cazul celor care mi primesc niâsurile riguroase de îndreptare. Spovedania se dovedeşre a fi o terapie duhovniceascii eficace. Rome. 239-241. spuiW Psalmistul (Fs.pe care Biserica Ortodoxă o păstreazâ ■. Atâla vreme cat mi este recunosc-iil efi atare şi atuta vreme cat nu este mămirisit altcuiva. Ioannou. Vorbind despre ceea ce-l tulbură. in viiuinea de sine fjlrâ nici o milă în faţa celuilalt. în forma ci tradiţională .3 şi 5-6). care-l duce pe om spre ieşirea din universal bântuît de bonlă al păcalului. Povara păca-tului este greu de purtat de uniil singur.IIU \ infrâflgaodU $j MiMiiea. Păcatul îl face pe om sa nu mai ia seama la valoarea sa şi să iiibă o vizîune pesimistii asupra funţei şi existenţei sale. 265 . penittfiitul găseşte bun priJej ca s. Simpla înainlare spre celâlalt. c! dă pe taţa' boala care-J măcina nevfizul pe dinăunlru. Importiinţa lerapeutioă a mărturisirii este cu atâr mai mare cu cat.Teuwutuirtw pii'i Sfhiirlr fai/ir obicei. dai ţi pemru că păcalul trezeşte şi îniteţine activitatea demonilor care. Ftmtt. Irebuie urmală tradiţia. Ele uicetează de a-i mai popula lumea lăuiilricfi şi de a vieţui |X' seama sulletului său. „Că am tăcut. cure mi face decât să-i spoi'eascâ raul. profi-tand de uceastă stare bolnavă. rape fegâtiirile prin care era ţinut de ele. îmbauânit-au oasele meJe (. pustiind şi otiavind viala lăuntrică. îl însoţeşrc. le pri-veşte ca strâine de el şi se leapâda de ele. şi puterea tor slâbeşte. omul le scoate atarfi din stifletul sfiu. 1962. la P. Prin aceasta. Mfitturisindu-şi bolile sufleteşti.. în-(Irâ/ru-ala de . devenindii-i din acel moment slrăine. 31. ei nu-şi mai pot vedea de lucrarea lor nevfoutfi. el dâ naştere unei Stftrj de tristeţe şi descurajare. IX. îinpărăţia întunericului pesrr care stăpânesc este dinii-o dată luminată. pentru câ le-au l'ost descoperite curscle. mai ales din cauza seutimemului de vinovăţie care. t.i nipă tăcerea şi sâ iasS din însingurarea sa bolmîvicioasS. Elidepărtal de sine.) Păcatul men I-ani cunoscut si fărădelegea mea n-am ascuns-o. după cum ne învaţă Sfântul Vasflc*. Prin întâlnirea CU duhovnicui în cadrul Tainei.1 se dCSChidfl m faţfl luî etl MIK . De accea. cu atiit mai mult cu cât el iscâ" tulbu-riii i a căror prieina omul nu o poale înţelege uşor şi e prea slab si nepulincios ca h(\ le poatii sulpâni. vi-clenia diavolilor este descoperită. îmbolniWin-du-1 în întregime. Zis-um: «Mărturi-gîrVoi ftirădelegea mea Domnului». seamana" tulburare şi neliniste in suffer prin toatG mijloacele. de angoasa. Pe de altâ parte. p. ea nu constă in simCanonul 102 M Sinotlului liulan. din mai ■ i in Iff puncte do vedere şi pe multe planuri. măilurisirea păcatelor este prin sine elibernloare.

greşelile şi neputinţele sale. et îl face părtaş pe preot la tot ceea ce-l preocupă. In duh de iubire. îi descoperă grijile şi necazurile sale. înţeles şi compălimit.pe care nu-I judecă. care-I carac-lerizeaza în mod obişnuit pe psihoterapeutul profan. i se deschide cu lotul. ca să arate ca tot ce face este din dorinţa de a veni în ajutorul celui care-şi marturiseşte păcatele. Această iubire. Aceasta mai ales atunci când i se pare că i se ascunde ceva. fară de care tâmăduirea aşteptată şi care se lucrează prin Sfânta Tains! nu se poate produce. ca să poată îngriji cât mai bine. în care intră asculiarea cu răbdare şi smerenie a celuilalt . in duh de iubire. El trebuie însă să facă aceasta cu mult tact şi cu discrete. pe cruce. Sfinţiţii duhovnici. l-a iertal pe tâlharul care s-a pocăit. destăinuindu-i fi-resc şi cu deplină sinceritate toate problemele sale. O asemenea atitudine a preotului. greutăţile pe care le în-tâmpină în viaţa de zi cu zi. sau 266 . pentru ca duhovnicul sfl-l poată înţelege mai bine şi ca să-i poată da apoi sfalurile cele mai potrivile pentru starea sa. cu o deplină deschidere fata de omul primit de îndată ca un frate aflal în suferinţă. La început. suferă alături de f'iii lor duhovniceşli şt se arată plini de iubire părinlească. ce-I macină. respcctând întru totul libertatea celuilalt. esle delicală şi plinn de blândeţea care vino din harul mângâielor şi cu tot. se va feri să-i intre in suflet cu forţa sau să pătrundă în intimitatea lui. lar mila şi iubirea duhovnicului se revarsf» ca mi balsam vindecător peste inima rănită şi zdrobitâ de păcat. el pune întrebari şi cere lamuriri pentru a înţelege tolul cât mai bine. Această atimdine inlesneşte o comunicare sufleteasca de mare intensitate.nl matern al Sfânlului Duh. însolitâ de o sincere compălimire. care-1 face pe om să nu aibă teamă ori rcţinere în a-şi deschide sulletiil cu totul.după cum află din rugăciunile de dinaintea spoveda-niei. ce-1 înspaimântă. pe care le rosteşte preotul -. ca si de orice curio-zitate deşartă. asemenea lui Hristos Care. sail că penitentul nu spune tot. putănd să primească astfel îngrijirile potrivite stârii în care se afla. precum tatâl faţă de fiul rătăcitor întors acasă. neputinţele. cu toatc lipsu-rile şi neîmplinirileei. să-1 lase sa1 vorbească asa cum crede acela de cuviinţă şi să dea dovadâ de multa blandeţe şi îndelungă răbdare. Penilentul mărtiiriseşte în chip spontan. care nul apasn şi nu-1 împovărează pe om. rolul duhovnicului consta mai ales în a asculta. dimpotrivă. slăbîciunile. duce la stabilireii. îi spune ce-l nelinişteşte. este de datoria du-hovnicului sa asculte cu atenţie tol ceea ce i se spune şi în nici un chip să nu judece pe eel care i se destăinuie. ascultit mârturisirea păcaielorcu cea mai marc înţelegere şi milă. direct şi din adâncul sufletului. Inir-adevăr. atunci când este cazul. dar. a unei legâturi profunde şi foarte stranse şi realizează de la bun inceput o aunoslera de încredere. depăsind simpla „neutralitate binevoitoare" distantă. De ase-menea. punând inaintea preotului întreaga sa viaţă.C 'oHdiţUlt general* aft' tâmâduîrii pla înşirare a unei liste de păcate. încercând să-i arale cât mai desluşit stările sale de suflet. Intr-un cuvânt. ci-l înţelege -. arătând şi împreju-rările in care s-au pelrecut. dar şi de faptul că se simte prirnit cu iubire şi ascultat cu atenţie. O asemenea deschidere esle uşurată dc credinţa creştinului ca Dumnezeu este bun şi milostiv .

ca şi din atitudini sau din mimică. de viaţa şi activitatea sa. va tine Seama de cele pc care a ajuns s. în rugăciunea dina-intea spovedaniei se spune: „Nu rc ruşina.ea ne-fiind anonimă. Asa se face că uneori creştinul primeşte de la duhovnicul său îndmmari care par fără legătură cu măYturisirea sa şi cu starea in care credea că se află. credincioşii sunt sfittui(i sâ se spovedească întotdeauna la acelaşi preot. pur şi simplu citind in inima lui. Duhovnicul nu-i arată întotdeauna penitentului că a ajuns sa-i cunoascS suflerul pe o Hemenea cale.Tâmâthiîrea priit Sfinlete Tahucând se arată reţinut sau ezită în unele privinţe. De aceea. boala lui. spare ca un har dumne-zeiesc legat de slujirea sa preoţeasca. e de datoria duhovnicului sa" sesizeze atinidiniJe sau purtărtle sail stările de sutler pătimase pe care omul nu vrea sau nu poate sil le vadă el însuşi şi. fntr-adevâr. oricum.84 Totuşi. nu le mărturiseşte ca atare. şi mai ales de felul bolii de care suferă. Se poate ca duhovnicul să aibă o cunoaşterc directâ a stării fiului său duhovnicesc.l duhovnicul. se vede de ce Tradiţia îl priveşte pe duhovnic ca pe un doctor. din race rile sale. se poate ca anumite păcate sa* nu tie conştientizate. ci f3ră sfială spune toale câte ai facui. acum el arată care si ml mijloacele de vindecare pe care le pune în lucnirc pentru a fămădui bolile care i-au fost dezvăluite sau pe care el însuşi le-a descoperit. despre personalitatea lui. din ezitări. cum este cazul anumitor sfinţi duhov-nici care aveau harisma cunoaşterii inimii. sau făcând apel la ceea ce ştie despre trecutul celui care se spovedesle. ţinand com de persoitalitatea lui. Duhovnicul nu are menirea de a da învflţăminte teorcrice şi generale. nici te (eme ca să ascunzi de mine vreun pacat. din inflexiunile vocii. ca şi lucrarea diavolească. ca si de dificuit^ţile sale. ca sa iei ie-rtare de la Domnul nostm lisus Hrisros". despre viaţa sa. ed.1 le cunoasca* despre fiu] sflu duhovnicesc atunci când li dă aceste sfaturi. această cu-noaştere fund un dar de Ja Dumnezeu. oricare ar fi maYimea şi fineţea lui. De alifel. p. pentru câ în acest stadiu al '"' MoUtfetnic. ca să poată judeca in mod cored situaţia în care se află şi cum poate evolua. mai ales în cazul in care ar putea astfel să-I răneascA. har care i se dă în măsură mai mare sau mai mică. 267 . Arunci. 1992. iar cuvintele sale le socoteşte leac pentru suflet. Discernământul de care face do-vad.mai ales mândria şi slava deşartîl -. anumite patimi . potrivit nivelului său de sporire duhovniceasca. ca duhovnicul să-l cunoască bine pe penitent şi să urmărească evoluţia stării lui launlrice. el irehuie să gâsească în primul rând acea învftţăiură care se potriveşte eel mai bine omului pe care il are în taţă. 59. intre duhovnic şi penitent se creează astfel o legfllurfi personală . în rău sail în bine.şte din hclsug sfatiirile sale duhovniceşri. Mai ales în această etapă a spovedaniei. îh care daruie. de aceea. ca in Biserica Roman o-Catolicit -. fnlr-adevâr. Abia în clipa in care îi dă sfaturile cuvenite. Duhovnicul poate atunci cunoaşte doar indirect starea nemaYmrisitâ' de penitent. pot sil întunece conştiinţa. Este de dorit. poate face aluzie la ea. din anumite cuvintc. prin urmare. de posibilităţile.

crcdjnciosul reacţioneazâ la celc ce-i spune preotul. cuvintele rostite de preot nu sunt simple vorbe obişnuite. ftcând drepte cărSrile Lui. firesc şi plin de iubire ca eel care a exislat în niomentul măruirisi-rii păcatelor -. De aceea. cum sa depăşeasca" o anumită greutate.care este cu atflt mai profund şi mai folositor cu cat se situează într-un acelaşi climai de îneredere.care. preottil nu apare ca un maestm care dii. Aceste îndrumâri. chipul desâvăişirii pe care lot creslinul este chemat siî o alinga. dacă este cazul. contribuie şi ele la această leceplivitate. pe care o întâmpiuă de obicei sail care poate sa se ivească într-o împrejurare sail alta. netezind cele colţuroase şi îndreptând cele pe care le-a strâmbat păcaiui. fiind însoţite de rugâciune şi venind de la p persoană aviind harisme legate de siujirea sa. pierdui. venirea Domnului in sufletul creştinului. îndeamna. cum să lucreze o anumilă vir-ivile. măngăie.ita de calitatea de duliovnic şi. iar preodil nu vorbeşte în numele său. umplând văilo şi plecând munţii şi dealurile. mai ales atunci când creşiinul li se deschide cu lotul şi voioste din tol sufletul sa" se vindece.lăintiilnhii spovedaniei întrc ei se stabileşte tin dialog. ce Irebuie să facă pentru a-şi regîtei şi n-şi păsira sănalaiea pierdulă. îmbfirbiUează. Paul Evdokimov scrie în aceasiă privinţâ: „Epitimia nu este o pedeapsă. ci cu adevărat lucrâtoare . cuin s?i biruiască patima de care suferâ. căldura şi iubirea care-i vin dc la Duhtil SI'ă»r. Acelaşi sens terapeulic îl are şi epitimia. Stând înaintca duhovnictilui. in mod esenţial. ci în al Bisericii.îl face in chip deosebil receptiv la sfaliirile pe care i le da duhovnicul in vederea vindecării sale. Aiitoritutca morala leg. îi pune întrebări. de la înalţimea cate-drei. nu sum speculative. în timpul spovedaniei creştinul trebuie sa aibă senii-menttil unei sincere câinţe. sfătuieşie. îi rcaminiesc ţelul diihovnicesc spre care trebuie sfl se îndrepte. !n acest dialog . fie cu asprime. cu alât rnai mult cu cat ele se spun înlr-un iimp si într-tin spaţiu eclezinle. disciila cu el pentru a lămuri aniimile aspecte. ele revelează cuvâniul si liarul lăinăduitor al lui Dumnezeu sub insptraţia Sfâniiiliii Duh. In ceea ce-l priveşte.în care stau nlâturi pnreiea de rău câ s-a inMrâinat de Dumnezeu şi voinţa hotnrâlă dc a se îndrepta pe viitor . toate acestca pentru o mai bunfi inţelegere a stării de fapt şi in vede-rea celei mai potrivite modalităţi de vindecare. îiivăţături dogmatice şi abstracts ci ca un tata" care. Această slare . cu înţelepciunea.('oiuU/iilf generOiit tilt. dar prin ele i se arala şi căile pe care poale ajungc la ea. primile prin Taina Hirotoniei. shnţenia personala a acestuia. ceea ce le conferă 0 putere şi o Iucrare cu totul speciale. sfaturile preotului îi redati coordonatele ade-vărate şi sigure care îi permil să redescopere calea şi sa ştie. de pildă. după cliipul Sfânuilui loan Botezfitorul. făifi pulinţa de a se insela. creştinul nu se mai simte singur. râ-lacit din pricina păcatelor sale. fereşte de ifui. îl învaţă. cum să lupie impotriva unei înclinilri păcatoase. momentul juridic al «satisfacerii» lipseşte cu 26X . cum sâ faoS l'aţâ unei porniri spre rân.el pregfltcşte. în esenţă practice. acesie sfaturi îi permit sfi-şi redobăndească dreapta judecală si dreapta vieţuire. cauoruil de pocăinţfl pe care duhovnicul i-l poate da creştinului. fie cu cea mai desăvârşilii blândeţe. Prin cuvintele sale . conforme cu voinţa lui Dumnezeu.

.

schiinbă şi transform^ întregul nosfru trup dupâ masufa Aceluia". MniYlr i imilil caU'hetii. avem nevoie de Cel care pe toale le uneşte. Convorbiri duhmtiicesti. 9.).1 care să mi dea înapoi prin puierea acestei doctorii. IV. '■ Qmilii lu Mtitei. " Cf.. scrie Sfântul Grtgorie de Nyssa.10> Sfântiil Nicolae Cabasila numeşte Euharistia „singurul leac împotriva răutăţilor flrii omeneşti". Sf. 3. Sf. după cuvântul Apostolului. să alunge influenţa primejdioasă a Otrăvii de mull (imp înrădâcinatâ în Irupul noslru. VIII. 201.100 De aceea Sfinţii Părinţi nu numai că văd în ea Jeac şi doctorie.. loitti Danmschin. 34. Nicolae Cabasila. loan Casian. ne facem «părtaşi duronezeieştii firi»". după cuvântul înlru tot fericitu-lui Petru (2 Pi 1. Cuviini df ţndemtt eătre etlni. Sf Ignufie Teoforul. 37. care vindecă toată relele legate de păcat. Dexpre vkiţa i/i flrisias. Grigorie de Niiziunz. ci mereu (.3. Sf. 2. Clement Alexundrinul. .1na ajutătoare a doctorului trebuie sâ ne fie cât mai ta îndemână ca sîl poată vin-deca materia noaslrâ atunci când vfea să se sfrice'V0* „fmpărtflşirea cu prea-ciiniiele $i de viaţiî fiîciUoarele Tale Taine să-mi fie spre (Amăduirea sufletu-liii şi a trupului". Dogmatlca. cflci m. . *Sf. Ea stinge toaia boala". spune Sfantul loan Gură de Aur.106 Aceeaşi rugămime se face Sf Chîril al leiusalimiilui.'" „astfel. VII. peniru ca.104 „De accea alergăm la acest leac nu numai o tlatâ. Episiah câire Iţfesmi. facut nemuritor prin putcrea lui Dumnezeu. 1.. 23. şi noi devenim „hristofori". 18.. Cuteheze niistagtigive.7. 106. '" Canede ntgâciunt ed cit.a Desprc vttiţtt'" Hristos. |3." ' . Qtvânlâri. 271 . scrie SIAntul Nicolae Cabasila. odată luând în noi acest leac. Ce leac poate fi acesta? Nu ulnit decâi acel Trup minimal care a biruît moartea şi care s-a fScut izvor al vieţii noastre". .Nu este boal. 30. IV. Cf. 35. IV. " Mantle atvânt catehetic.După ce am gustal odală din stficăciunea însâşi a firii. XX.'tthmiduireu prin Sftntel*' Vain? noasire.. 37. 55. p. Ibidem. într-o rugâciune alcătuîtâ de SfftntuI Vasile eel Mare. '" Despm viaţn in Hristos..''? adăugănd: „Câci. şi nu există nict una dintre trebuinţele credincioşi-lor pe care să nu o poata ea mulţumi cu toată deplinătatea". tot aşa şi accst Trup. ' Ibidem. IV. IV. prin primirea ei la părtăşia cu divinitatea". " thfdan. 2. 101 ci o socoit'sc chiai' leacul pri» excelenţă. scrie Sfântu] Grigorie de Nyssa.1* Prin această Sfântâ* Taină i se dă omului „o hranS nouă şi proprie naşterii celei de-a doua'\w Jn toatc privinţele accasla Taină esie desâvârşită. 15. îi cere creştinul lui Hristos înainte de împărtăşire. X.Dumnezeu se uneşte cu firea uoastrâ1 cea stficăcioasă pentm a îndumnezei in acest fel omeniiatea. după cum «pnţin aluat dospeşte toată framântătura». 4). spune mai de-partc SJYuituI Chiri! al Iemsalimului/'6 Prin aceasta SfănCă Tainfl. odată introdus în noi. IV.

Preacuratele Taine au puterea de a lumina cugeiul omuluî.11* Aşacum vedem din rugăciunile de dinainte $i de după împartăşire. vorbind despre Euharistic. loan Dnniuschin. 13. pe aceştia Domnul îi tămaduieşte". ele îl fcresc pe creştin de tol raul şi de toată lucrarea diavolească. p.."' Preacuratele Taine unifies făptura orneneasca dezbinalâ şi sfâşiată de păcat."1 Trupul şi sângele lui Hrisios. 23. creşlinul cere ca împărtiişania sâ-i fie „spre însănătoşN tea smeritului meu suflet şi trup". răspândindu-se în trupul şi sufletul celui care le primeşte prin Sfâma împartăşanie şi amestecnndu-se cu ele. "* Ibidem* 52. "' Cf. [" Ibidem. aducând-o la integritatea iniţială.."1 Trupul şi sângele lui Hristos. 37.:" aducând mântuirea suflelului şi a trupului."1 îl vindecă pe om de bolile patimi-lor care s-au ahătut peste el din pricina negrijii sale de a vieţui potrivit daruri-lor primite la Bolez.11* de a alunga gândurile răutăţii ' ° şi de a fi sta-vilă relelor obiceiuri. lw Sf Varsaiiufie ţi Io:in.":' lucrea-zâ cu putere tămăduitoare în întreaga fiinţă a omiilui. Omiiii ia îdan.. Vasilc cel Mare). „îndreaplă chipul Săii în noi ori de câte ori dă semne că vrea sa se strice". arata Sfânail Nicolae Cabasila. Dogmatiea. loan Gum ele Am).1"7 lar în altă rugăciune. rii. 35. a Sfântu-lui loan Gură de Aur. "ibidem. 11 Rngâdunea « ţasea kurinted* îtnpărtâfhvi&St. vorbind despre Sfinlele Taine spune: „Pe cei păcătoşi care se apropie de Sfintele Taine ca nişte rAniţi şi ca unii ce ccr milă. vol <"''. IV. Căinţa şi lupta împorriva pacatului comribuie desigur la u'imăduirea omului. Scrisosuea 464. "* Mttrele euvdiif ratehelic. XLVI. Ibidem.108 Sfântul loan de Gaza.. I.T Ibidem.""1 „reînnoieşte frumuseţea noaslra su-fletească de altfidatâ".rv.('ondiţiile generate ate lămdduirii şi în prima rugăciune de după împărtăşanie. ctt. fee. Rux'ti'itmHe ilinainle de itit/rârtâşire (Rugăciunea a şasea). loan Gură de Aur. lu St Nicolae Cabusila. dar ele nu sunt de ajuns şi nu aduc nici un folos dacă* nu sunt însoţite de leacul desăvârşit care este Euharistia. 272 ."3 „vindecă maieria noastra atunci când vrea să se stri-ce"'"' şi „intâreşte iarăşi voinţa atunci când este îndoielnică".5i . "* Ibidem. 113 Sf. Rugăciunca a doua inainte de îtnpăitâţiie (a Sf. : ' ftttgadunett a şasea (a Sf. Sf.'2 . Despre viafa în Hm- rew . 3. . vol. 35. Va&ile ecl Mare).. Nicolae Qibasila. Sf. scrie Sfăniul Grigorie de Nyssa. Ele curaţâ sufletul şi trupul11' de toată întinâciunea păcatului. 1 Ibidem. „După ce am gustat din otrava care a dus la stricâciune-a (dezbinarea) firii noaslrc..121 De asemenea.213. avem nevoie de Cel care pe toate le uneşte". 1:1 Ibidem. '" Ibidem.

preface şi umple de viaţă pe cei ce se împărtăşeşte". 1 . Intalnim aceaslă Sfântă* Tain. V. F. cu care ne hrănim. această Sfâiilă Taină ii rcpunt* pe om în slarea de comuniune cu Dumnezeu şi îi redă vîaţa (cf. în timp ce Pâinea vieţii este însăşi viaţa. Dogmatics IV. V.IM le ţin în viaţă. 13. 2. fiind cu adevărai singurul izvor de viaţâ dătâtor (cf. care face vii pe cei ce gus-titdintr-însa". 273 ..ni fâcându-l nestricacios şi nemuritor. 2. 3. 37. IV. 2.pislola ct'ttre Efoseni. Dognuitica.. 2. X. XX. Sf. Mtnr/f vitvânl tatehrlir.128 în vreme ce însirâinarea de Dumnezeu i-a adus omului moartea. Irineu. 51 şi 53-54). 57). 2.Sf. in numele Domnului. " fîugăcktftea ■*>/■ Vaxile </f ilupcî sjîinto împăfiăsanie. Apostolul lacov vorbeşte despre ea şi în-deamna* la folosirea ei în Biserică. In 6. 111 Cf. V. Sf. aşa ceva numai împărtăşania poate face". " Ephiota cătrv Efesenl. „(Omul) Irăieşte nu numai în urmu mâncării fireşiî. 2 » Sf. * RttgeSciutuvi " zecea ta Sf. IV. în sânge hrănitor. „A aduce iarăşi la viaţă pe cei care au muril din cauza pficatelor. irineii.11' la fel caSfânlul Ignatie Teoforul. Omilu la loan.:u Dtipre viaţa t» Hrislos. ungându-I cu iinldelemn. lustin Mnrtiml şi Filosofiil.: Sf. Contra erezjitor.Tăituithiirea piin Sfitttele TaitiiElc sum ydevărată hranâ pentru suflel şi ttUp.152 De aceea Clement Alexandrinul numeşte Euharistia „leacul (Odpuaicov) nemuri-rii". spunîlnd: „Esle cineva bolnav între voi ? Să chcme prooţii Bisericii şi să se roage pentni el. 6. Grigorie dc Nyssa. 66. XLVI.13* Pri-mind prin Prea Sfânta Taina pe însuşi Cei care estc pricimiitorul vieţîi şi Viaţa însăşi. 12. Maslul Taina Maslului. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. 2. loan Gwă de Aur.1" 6. ' Sf Irineu. 13). Conl/a enziilor. făptura omului primeşte belşug de viaţă. loan Daniaschin. 2-3.'*1 care adaugă: „şi doctorie pentru a nu muii ci a trăi veşnic în Iisus Hristos".1^ le întă-resc'" şi le fac mai puternice127 şi aduc „împăcarea pulcrilor sufletesti".) în Evanghelii. Apologia tnlSt.). . In 6. 13. 2. numeroase vindecarî fScute de Sfinţii Apostoli fiind legate de ea: „Ungeau cn unldelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau" (Mc. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe eel bolnav şi " Sf. în împăr-tăşanie lucrurile slau chiar dimpotrivâ: însăşi Păinea vieţii schimbă. Contm er&fflor.2-3. "' Cuvânt împatrîva efinihr.niMschin. numitâ şi taina „untdelemnului sfinţit". 1'" Ibidem. este o taina desri-nută creştinilor bolnavi. 3. Sf. loan Guiă dc Autl.. s) loan I i. 57) şi viaţa dumnezeiască. „Hrana trupeasca" se preschimba. 51-58). Contra ereznlor. V. XX. căci îl primeşte pe în-suşi Dumnczeu (In 6.::u împărtâşania îi da omului viaţa cea veşnică (In 6. 37. . căci aceasta nu ne dă prin sine viiiţiW. Irincii.. 106.

"' Descrierea detaliată şi textul complei al slujbei pol fi gasite in MvUtjehric. 1 -10. Cele şapte rugaciuni. 5. numeroase evhologhii vechi cer. ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire şi spre izbă-virea de toată patima şi întinăciunea (rupului şi a sufletului şi de (oată răutatea". 14-23. în cazuri excepţionale. pentru aceste paisprezece citiri. înainte tie cea de-asupwa: I Tim. sfinţeşte untdelem-nul acesta. 5. 21-28. Vom menţio-na doar aspectele semnificative ale acestei slujbe. 14-35). Ele ara-ta iubirea şi milostivirea pe care Dumnezeu le-a arătat-o înlotdeauna oarne. 8 şi Mi. înainle de cea de-a şasea: Gal. 2 şi Ml. 22-6. A doua parte are drept scop sfinţirea untdelemnului care se foloseşte pentru ungere. iar aceasta ungere se poate face ori de câte ori este nevoie. I -7 si Lc. înainte de cea de-a doua: Rom. rostesc următoa-rea rugăciune: „Doamne. Biserica foloseste texte dm Sfanta Scriptură care istorisesc vindecări minunate ale bolilor. Maslul este săvârşil de un sobor de şapte preoţi. 27-13. înainte de cea de-a cincca: 2 Cor. 5. înainlede cea dc-a trcia: 1 Cor. ungfind cu untdelemn sfinţit nu nurnai pe cei care stau să moară. 8-11 si ML 25. 25-37. ocup3 un loc esenţial în cadrul slujbei.Condiţiite generate ale ttlmâduirii Dornnul îl va ridica şi de va fi făcut păcate. In cazuri speciale. 10. alături de celelalte mijloace de llmăduire a sufletului. pe rând. 1-13. 16-7.137 Apoi fiecare dinlre preoţii care-l ung pe eel bolnav rosteşte o rugaciune. balrânii (npeapvcfepoi) Bisericii despre care vorbeşte Apostolul Iacov. ?JA . Fiecare dinlre ungeri este precedată de citirea unor texte din Epistolele Sfinţilor Aposloli şi din Sranla Eviingheiie. I si 5-8. Dupa ce s-au rugat „ca să se sfinţească untdelennuil acesta prin lucrarea şi venirea Sfântului Duh". de altfel. şi dc aceea o prezentăm aici.9-13. însuţi Stăpâne.13" Prima parte constă înir-o „slujbă de mângâiere" (napdicXrirjic. I si ML 8. A treia parte a slujbei consta în ungerea ceiui bolnav de călre fiecare preot. iar in Biserica Ortodoxă Greacă se săv.Sfanta Taină în casele creştinilor şi este admînistrată chiar în lipsa oricărei boli trupeşti. 5. 10-16 şi Lc. ca toţi cei care participă la această slujbă s3 fie unşi cu untdelemn sfînţii. chiar dacă ei nu suni grav bolnavi. 12. înainte de prima ungere se cites» lac. 15. se vor ierta lui'* (lac. mainte de cea de-a patra: 2 Cor. 1. dar are şi menirea de a vindeca bolile sufleteşti. ci pe toţi cei care doresc aceasta. chiai lie cfttre un singur preoi.1rşeşte curent aceasta. Ea se adresează în primul rand celor care sufera de boli trupeşti. 6. 10. doi sau.) pentru eel care va primi Sfânta Taină. Biserica a perpetual aceasta practică apostolică. în mod obişnuit. care cuprinde în trei man parţi. 7 Asifel. care-l privesc deopotrivă pe eel bolnav şi pe cei din preajma !ui. 19. care cu mila şi îndurările Tale tamăduieşti zdro-birile sufletelor şi ale trupurilor noastre. se admite savdrsirea slujbei de călre Irei. cei şapte preoţi. Biserica Ortodoxă Rusit aplică ungerea cu untdelemn sfinţit în cadnil Tainei Maslului luturor credincioşilor în Joia Mare. 14-23 şi ML9. diferite. 15.

Apoi cci şapte preoţi.aşa cum am arătat . prin care I se cere lui Dumne-Zeu iertarea pâcatelor lui. să-i uşurcze suferinţele.. se vor ierta lui". care ai trimis pe Unul-Născut Fiul Ta"u. Dumnezeule. înlreaga slujbîî de allfel are un caracter penitential.tămăduirea bolîlor su-fleieşti şi iertarea păcatelor. ta-măduieşte pe robul Tău acesta (N) de neputinţa rmpească şi sufletească ce 1-a cuprins şi-1 fă sâ viezc prin harul Hristosului Tău (. Dumnezeul nostru".) Cfl Tu eşii izvorul tfimăduirilor. dar mai ales şi mai presus de orice I se cere lui Dumnezeu iertarea păcatelor lui. să vindece toată boala şi să răscumpere din moarle. doctoml sufletelor şi al impurilor. însoţită de această rugăciune: „Părinle Sfinte. făra a o pune mai prejos pe cea din imna. care se explica prin faptul ca această Sfânlă Taină are drept scop nu numai vindecarea bolilor trupeşti. Domnul nostru lisus Hristos. pun Sfânta Evanghelie deschisă pe captil celui bolnav. rostind o rugâciune de pocăinţă. .'/'âiiuidiiired priii Sfinteie Ttiine nilor. potrivir dublei semnificaţii a verbului <<7(d£eiv) folosîl de Sfânlul lacov: „Şî nigăciunea credinţei va mânlui/va vindeca pe cel bolnav si Domnu! îl va ridica şi de va fi făcui pacate. ci şi .. înnoirea întregii sale fiinţe şi a vieţii în Hristos. împreună. dar loate pun mângâierea suflelească alături de cea tnipească şi leagâ vindecarea sufleleasca* de cea irupeascâ şi. Urmează ungerea. întărirea sufletească. Fiecare rugăciune insistă în mod speciaJ pe una dînlrc aceste cereri.'! si mai imporlantă pe cea dintili. li cer să-l ţinîi în viaţă pe eel bolnav. să-1 vinIIL'CC' şi să-l înlârească Irupeşte. mântuirea şi shnţirea. toate o arală ca fundamental.

ire îi este dăruit prin Sfântul Duh. potrivit firii sale. că suportă osteneli şi că săvârşeşre o lucrare.1 Dumnezeu. Dumnezeu însuşi nu face nimic .. din partea noastr. îinpreuna lucrarea de bunăvoie cu harul primil. Altfel spus. I. sa cunoasca. decât dacă se deschide cu toată fiinţa sa harului c. 448. din respect faţa de libcrul arbilru. care sunt Sfintele Taine. el nu ia locul omului şi nu acţionează in locul lui.7 adău-gând că viaţa în Hristos stă într-o împreună-Iucrare a lui Dmnnczeu cu omul: . Sfintele Taine ne dăruiesc viaţa în Hristos. cunoscând. pe lângă condiţiile objective ale tamăduirii şi îndumnezeirii noaslre. iubind. 1. Fără voinţa omului.2.1 se adaugă bunavoinţa. Omul care sc împărtăseşle de ele nu devine cu adevărat o nouă făptu-ră. trebuie să existe condiţiile subjective.. nu-i dă cu sila harul Său. ci harului lui Dumnezeu. 16 ' OttdM duhovnieeftl (Col. are. 10. cu toate că vindecarea şi mântuirea omului işi au unicul izvor în Hristos şi ne sunt dăruitc doar în Biserică. sa fic gata sît împlinească voia Sa. pe aceasta o cere Domnul. I. in primul rand. II). şi. A Lui e propriu-zis săvârşirea. în sfârsit. să iubească. care sunl libera noastră participare personală. Faplul însă că mintea este impulsionată. XXXVII. scrie Sfânlul Macarie Egipteanul. lucrarea mantuitoare a Duhului depinde de voinfa omului". ele ' Discursuri etice.* Condiliile subjective ale lăniăduîrîi şi snnătatea în Hristos 1. respectând liberlalea omului. prin Sfântul Duh. X. dacâ îşi îndreaptă loate puterile şi toată viaţa sa spre Dumnezeu. „Omul. 276 .'1 Altfel spus. scrie Sfântul Nicolae Cabasila. nu aparţine omului. care se dă celui ce vrea (să faca voia Lui) <i crede (în El).deşi poate -. a noastră e dorinţa de împreună-lucrare".lucrarea pomeşte de la Dumnezeu. Voînţa omului este deci un ajuîor esenţial. Voinţa de a fi vindevat „Nii ne este de ajuns spre mantuire numai Botezul". voinţă libera. dar cu „strădania binevoitoare a omului". ' Despre \Hafa to Hristos. asemenea lui Hristos. ci numai daca acesta vrea să-1 primească şi-l doreşte cu toată fiinţa sa.1 Puiem spune acelaşi lucru dcspre toate ceielalie Sfinte Taine. Prin urmare. 5 Despre viaui in Hristos. 66: Explicarea dunmezeiestti Uuirghii. spune Sfâniul Simeon Noul Tcolog. El ri cere omului ca.

doar în parte. Tlliologig mystiaiu. Cuvâni ascetk' fti lOOde capete." Dar omul il poate pierde. TeiTUenul siiteigie cste ficcvenl folosit ile SfinlM Paiinti. •' OmiUt duhctvntctyti (Co). II). dacîl „sufletul (. ' lh-\jne viafn in ffristow VI. St.1* IV de a!Că pane. 7S. Despre Bt'irz. creştiriul primeşte pleniCudinea harului.7 Jn toate Sfiniele Ţaine. IX. se ccr din partea noastră mulle incordSri şi grele strădanii". p. 1970. a sc vecleji: V. I. 194-196. să staiuiasca în har şi să se fase pairuns de el. XV. 5. XXVII. iar prin aceasta îndatS ne curăţim si sufletul.Hli(ia leologică ft WCCticâ orto<Joxi1. Marcu Asccttil.'0 Aceasla nu însea-mnfi că harul primit fa Botez s-ar putea lua de la om: el îi aparţine de-acum prin lire. /// deiţwalîim </.. 1 ' 'tmvffrbireff cu ftfotovifov. mai ales tic Maciuie Egipiejinul. II). supiinîindu-i-se şi punânduşi fiinţa şi exîsienţa în acord cu el. La Botez. p. aşa cum spune Sl'ântul Serafim Je Sarov. dacS fu nu l-ai stinge atunci cand. 9. Aceasta nu înseaninn că haruf i-ar fi dat omului cu măsură. Murcii Ascetul. lăsăndu-se pătruns şi (ransfor-mal de hiir.. şi in special la Botez. neglijent fiind. ca until care s-a făcul nevrednic de acesta şi de coinuniunea cu împâratul eel ceresc". I.ot-Borodinc. Sf. Nicolae Cabusilu. iirmează ca\ spre a putea sta pâna* la sfArşil în puterea hanilui.La începimil ei. Dtipw \uiţ. Pailt |044. 1 0milii . '•'Cf.l se straduiasca" sâ sporeascn harul.) nu conlucrează cu harul Duhu-lui. Mcolae Cobaailfl. "Cu piivire ]n semnificuţia acesrei noţinni. Sf.• l'lioinme. care se află în el.. sîS-I asimiJeze. " CS. Sfânrul Grigorie de Nyssa arată că „schimbarea vteţii noaslre dobârulită prin 1 Ibidtm. 16. şi (riipul. 17. M.h Vorbind despre Botez. Lossky. vointa ta nu KaBordScuB!". 7. Dumnezeu revarsfl harul Sail in chip deplin asupra omului.t m Hri&as. să-l lacil să rodeasca" în el. 2/6-222. omul trebuie s. 5. ca „voia omului să concorde cu hand". Paris. iar omul trebuie sii-1 pâstreze şi să-1 facâ al său. 19). XV. dacă venim la Dumnezeu de bunăvoie. deschizându-i-se în întregime. 277 . IOCIIJ şi imporranţa ei în tr. Macarie Egiptcanul.tie I'&gUm //'Orient. esie îndepănat de la izvonil vieţii. din foată inima". I. 6.Condiţiite xultiertivr ale lanuMnirii si stiiuîmlea m ttrisl"* presupun totuşi asentimentul şi conlucrarea omului. omul trebuie sa se străduiască sâ ptfsrreze harul primit.. Ele cer. Raspnnsiuile 5. indifereni de evoluţia sa ulterioarîi." Pede 0 parte. Otnitit duhamlcefti (Col. dar a ne-o păstra pe mai departe întrea-gă şi ii rămâne vii în toata* vremea desfâşurării t*i cere sfriklanie şi din partea noastră. Sfânruf Diadoh al Poticeei sptine: „renaşlem prin apă i ). cum spune Sfantul Macarie Egipteanul. 2. 7.. Sfantul Macarie Egipteanul explicS ast-fel accst lucru: „Ar fi de neînţeles cum de s-a scris: «Nu stingeţi Duhul» (I Tes.hihovnuesii (Col.11 Râmatie însâ ca el însusi să se dezvnlie în coiilbrniilate cu harul. aceastil viaţîj atamă iiu-niai de alotputernicia MâiHiiitorului. Ast-li-l.. Sfantul Nicolae Cabasila scrie: . atunci este dezbrăcat de cinste şi este îmbrăca! cu ocafa".* Ele se Iticreazii prin sinergia din ire haml dumnezeiesc şi stradania omeneascăV" Sfiiiuiil Macarie spune ca. II).

5. dacă nu se strilduieşte ca toatâ fiinţa sa şi întfeaga Iui viaţă să fie conforme cu chipnl lui Dumnezeu reslaurat prin Botez.Condifii/e generate ale tânuidiiirii Boiez nu-i propriu-zis o schimbare dacă noi rămânein tot in starea în care am fost".18 El insistă astipra faptului că „SfAntul Botez este desavârşit":|q prin el. 89. Riispunsul 5. a sc vedea Sf. ansambltil celor două Taine: Boiczul propriu-zis şi Mi range KM " Despre Botez. de vreme ce am fost scoşi de sub StSpânirea lui. ROspunsuri cettre Talasie. pentni că nu se vede nicăieri în cel nou născut nici o urmăde dar al Duhului". căci. căci am fost spâlaţi de acestea. 6. 11 Cf. Nuniai din pricina lipsei noastre de grija* ni se întampla" toate acestea şi noi suntem deci răspunzători pentru ele. 6. mai ales în ti-aiatul său despre dumnezeiescul Botez. 3. atunci „apa (Botezului) e numai apă. 17. 16 ibidem. aceasta nu se datoreazît câtuşi de puţin UrmWor păcatului strămoşesc.17 Pintrc toţi Sfinţii Părinţi. este reslaurarea chipului lui Dumnezeu din om. cu loţi Sf. Răspunsiirile 5.21 Dacă după Bolez noi continufim să pac&uim şi sft vieţuim în chip pâti-mBŞi dacă şi după aceca suferim din pricina raului şi suntem bolnavi cu sufletul. PO90. 61. în întrcaga sa fiinţă şi în (oatA viaţa sa. spune câ prin Botez harul cel sfânt aduce două bunuri: cel dintăi. 1' ('uvânl ascetic in 100 tie ca/w/e. Respectând libertatea noastră. iar al doilea. '" Ibidem. care se dă-ruieşte deîndatâ. dacă omul „duce după primirea tainei o viaţă la fel cu aceea dinaintea ei".24 Harul pe care-l avem în chip deplin nu se face vatlit şi nu devine lucrător decât pe măsiira credinţei şi nă-dcjdii noastre şi. Despre cei ce creel câ se bulrepteazxi din Jâpte. Despre tiotei.16 Sfântul Diadoh al Foticeei.1* Altfel spus. 280CD. (T ibidem. Raspunsul 5. omul Irebuie să împlineasca' şi sâ" desăvârşească tn mod personal şi prin libera sa voie. a Cf. PăYmţi. Răspunsurile 2.'1 eliberarea din robia păcatului" şi sfinţirea întregii sale liinţe. Raspunsul 2. şi nici liraiiiei diavolului. Sfântul Marcu Ascetul este fărâ îndoialn cel care a afirmat cu cea mai mare tărie şi în modul cel mai direct toate acestea. • Amintim ca prin Botez Sf Mnrcu Ascetul înlelege în general. care locuieşte în chip tainic in noi. ibidem. „aşteaptiî să infăptuiascâ aceasta împreunâ cu noi". la rândul sâu. făra a nc impune săvârşirea binelui. noi suntem cei nedesăvârşiţi faţif de el. Ibidem. u Cf. care este ajungerea la asemânarea cu Dumiiezeu." La Botez. '• Ihide/n. pe mâsura împlinirii ponmcilor. de ultfel. Rfispunsuiile 2 şi 5. Dumnezeu ne-a dfiruit plenitudinea hanilui Său. Maxim Măiiurisilonil. darurile sădite în firea sa prin har. după cum scrie Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu poţi fi ceea ce n-ai ajuns".14 şi chiar ajunge să spună că. 13 1 27S . în general. ibidem. Câ( priveşie distincfia precedentă. omul primeşte harul desâvârşit al Sfântului Duh.?0 curaţirea deplină. El nu ne sileşte să-i Morele cuvâni catelwtu\ 40. Harul care ni s-a dat este cu totul desăvârşit.

Păcaliil lucrează si dupâ Botez HI noi pentru c. El se arată lucrător (fcVEpyaic. ele nu ne pot atinge şi nici nu pot stărui in noi. ibidem. ' Cf.13 iar uceasta nu ţine de noi. ibidem. iar nu pe Adam sau pe diavol. dar tainic (HWUKCOQ). Despte Botez. ibidem. ci se fac din pricina lipsei noastre de credinţă şi din lipsa de grijîi faţa* de lucrarea poruncilor. 27 De aceea." caci prin Botez ni s-a daruit puterea de a rezista atacurilor Satanei şi de a birui ispita. şi nu suntem răspunzători pentru Ba. ibidem. ibidem. *XX. * Cf. 111 Cf. dar ţine de noi s. : " Cf. ibidem. <'I ibidem. 41 a. " Cf. ibidem.) şi îşi vădeşte roadele pe niiisiira credinţei noastre.*' Având deptinâ libertate. 11.l i ne împotrivim şi sa lepadam momelile lui şi orîce rasârire de gând rău. "' Cf.41 a n&lejdii42 şi a împlinirii poruncilor. căci am primit spăla-rea păcatelor şi eliberarea de sub tirania diavolului. " Cf. Şi cu adevărat suntem cu totul liberi în faţa ispitei. Dacă nu primim gândurile răutăţii. Rfispunsurile 10 şi II.2h Omul este deplin curăţit prin Botez.41 Astfel. 2. 5. ibidem. n O. noi suntem în continuare supuşi ispiteî. 0 Cf.('imthţiile xubieciive ate tâmudturii %vi sânutaiea în Hristos primim raudele. ibidem.17 Iar de cadem in ispita. căci vine de la diavol. 9. 279 . Rfispunsurile 2 şi 5. punerea in lucrare a harului sfinţitor şi îndumnezeitor care ne-a lust dat in chip dcsăvărşit. la Botez cere şi ea străda-nie din purtea noastrii. 5. dar păstrarea curaţiei care nc-a lost dâruită cere împotrivirea la ispite şi împlinirea poruncilor. el ajunge întinat ca mai înainte. Despre pocămţă. dar îi rămâne libertatea de a pâcătui. 11. cu voia noastrS cădem. 13. Tot astfel. "CX. '"Ci. 12. păcatele pe care le facem după Botez sunt „abateri ale Ubertăţii". 2.1 am ales sâ-l iubinv* şi din pricina lipsei noastre de grijă. II. ibidem." Pc noi înştnc rrebuic sfi nc învinuim pentru păcatele noastre. ibidem." Dupa" Botez. 11. ibidem. ibidem. 3. iar dacă păcăluieste. 16. 14.40 Feri-rea cu loml de rău este cu putinţa" prin hanil Botezului.2* Greşelile care se fac dupa Botez nu se datorează vreunei nedesăviirşiri a acestuia. '■' Cf. 4> Cf. căci prin Botez am fosl cu totul eiiberaţi de înclinarea sprc rău moştenită prin păcatul Iui Adam'0 şi de tirania diavolului. 5. 17. omul Irebuie să lupte ca să nti sc mai întoarcă hi cele dinaintc şi să nu mai cadă în păcai şi în parimi. in duhul oredinţeişi ul nădcjdii.M Lucrarea răului în noi are numai două cauzc: părăsirea poruncilor şi faptele rele (acute cu voia noastră după Botez. 13. '* Ibidem. ibidem.

CottdifiUe generate file lânuuhihii dacă harul mi poate spori in noi . prin împlinirea poruncilor. ca şi cele de după îm-părtăşire. 24. lucrarea Tai-nei fiind legată de dispozitia duhovniceasca" a celui care o primeşte. 55. IV. care poate să vindece orice boala. Sf. '? Cf. are o concepţie aseriiănăioaic.4* Virtuţile la care ajungem nu sunt decât o dezvSluire din ce în ce mai ampla a hanilui de la Botez. mai trebuie ca omul să alerge cfltre El şi să-I cearfl ajutorul. Cf. 54. V. Sffin-tul Maxim spune. o data cu Sfânlul loan Gură de Aur: „OdatS primit harul. dar aceasta nu se manifest. PG 90. 56. spune Sranlul Nicolae Cabasila.! decât dacă eel care s-a împar-tăsit este pregătit să o primeasca aşa cum se cuvine. * Btsprt viafa in llristos. Ca şi harul Botezului. Cf. prin Sffintu Taină. Aşa încfit fiecare îşi este distribui-torul propriu al hanilui1'. Astfel. dar mai întai de toate "Ciihitlenu 17.47 De aceea. cu toate câ prin ea creşlinului îi este dal In chip deplin însuşi Hristos. Şi tot aceste rugăciuni. Rugăciunile dinainte de împâităşire4'' subliniază chiar că eel care „se împărtăşeşte cu nevrednicie. ilupa cutn vom arata in conliniiare. vorbind în mod general. îl cheama' pe creştin să se deschida cu roatâ fiinţa sa spre primtreii Celui de care se împărtfişeşte. Nici in acest caz Dumnezeu nu-l sileste pe oin. atunci.4'' Putem zice. XIH.4" Lucrul acesta este valabil pentru toate celelalte Sfinle Taine.45 Acelaşi lucru Î1 putem spune şi despre Euharistie. B Catetuatbaptismal*. Care pîîlrunde în toate mădu-larele (rupiilui şi in toate puterile sufletului. ea nu acţioneaza" automat şi oarecum magic.1-şi împroprieze harul prim it. noi putem spori în har.căci este cu totul desăvârşit şi nimic nu-i lipseşte. osanda sieşi mănâncă şi bea". ca să se învredniceasca* de lucrarea Sa tămâdu-itoare şi sfinţitoare şi ca s. că „fiecure dobândeşte dupfi ma-sura credinţei lui nrfltnrea lucrarii harului. ea are putere prin sine. 5. dacă la vremea lor nu s-au îngrijit destul de aceste râni şi dacă suflelul nu le-a fost pregătit pe cfil de mare era puterea de vindecare a hanilui luat". de noi şi de vrednicia noastra depind păstrarea lui şi arătarea lucrării sale". a 280 . dar lucrarea lui se aratâ in ficcare dupa vrednicie şi in mftsura impltnirii ponincilor. ibidem. MoUlfelnic. care este o recapitulare a acestei concepţii. 236-250. *Cf. sunt unii „oameni care mai păstreaza semncle bolii şi urmele rănilor. şi haftil Euharistiei se da In chip deplin uiiiiror celor care se impârtăşesc de el. care să-i poatâ fi adăugal prin strfidaniile noastre -. Cele donâ sure tie Cajtele despre cimoştiiiţu tie Dum* ttez/BUSi iciiiunniti inlnifHirii. Sf Si meon Noul Tcolog. II. Maxirn Mărturisilcmil.50 Nu este de-ajuns că există un Doctor atoipuiemtc. pentru ca omul si3 fie ipso facto izbSvii de suferinţele sale. 5I6D. 4U RasputWtri rotre Talasie. Riispunsul 17. pe care o aflum mai ales în PisciirsiitHe sale tllce.

XIX. Bl nu va mai sta la îndoialiT. XXVIII..ldejde şi nepăsare bolile. " Tot aşa spune şi Slanlul Vasilc eel Mare: „Marele Doctor al sufletelor e gata sâ vindece şi raul tail (. ^Oimllidulwvniceşti (Col. 8." Nu există nici o suferinţâ* pe care Dumnezeiescul Doctor sâ n-o poatâ vindecu: e de ajuns ca omul sS-l ceară ajutorul şi sa I se incredinţeze cu totul. 2X1 . El trebuie să se întoarcă spre El şi să-L cheme în ajutor. 6. arata-l Lui răul care te macină".Cel lovit de boalâ şi cuprins de fierbinţeală şi care zace în pat. 4. este necesar ca omul sâ" voiască cu adevfirat să se facă sanătos. Tot aşa. II). " Cateheze Iniptimude. necugetată leacul." Sfăntul Macarie Egip-teanul aratâ şi el că prime condiţie ca să te vindeci este sa te duci la doctor: „Daca eel orb n-ar f'i strigal.l de Aur. întreaba totuşi iinde ar putea găsi un doctor bun şi-şi trimite prielenii sfi-1 aducfi la el. dacă se apropie de Domnul. n-ar fi dobandit vindecarea".v' Şi tot el nraiâ că oricare om. ? EpLiiole. totuşi vorbeşte despre ele şi minlea nu-i stă pe loc. şi va li deîndala izbăvit de boalii. f'arfi să mai poatft lucra ceva din cele trebuincioase.Condi[ii/e mbiecttvt ale tânuidiuiii $t stiiidtatea in HristOS trebuie să dorească cu loata* puterea să se vindece.. daca crede cu tărie că va primi ajutor de la El şi dacă se caieşte dc viaţa sa rea si pâciîtoasă de mat înainte... De aceea este cu totul de Irebuinţâ ca mai întâi de toate omul sâ ia seama la starea sa. faţă cu slăbiciunile căpătate din iK-ştiinţă. au alergal la Medicul eel ceresc".) şi chiar daca" el nu se poate mişca. cu minte smerită şi totuşi prevăzăloare. II. chiar dacâ este rapus de boala pacatului şi nu mai poate împlini ponincile care due la viata cea adevărată. V. suflctul cftzut dupâ călcarea pomncii in boala patimilor şi râmas l'ara nici o putere. scrie Sfăntul loan Casian. XX.. cunoscândii-le. 12. totuşi nu-i lipseşte puterea de a se îngriji pentru viaţa 11 Omiili hi Matet. nu le pot lipsi leacurile din parlea acelui adevârat medic at sufletelor. XLVI. indiNimna Sfântul Chiril al lerusalimului.) Daca tu te dai pe line însuţi. „Hristos. ci. Lasă-te cu credinţă în grija Lui. Pentru a dobândi de la Hristos tamăduîrea bolilor sale. chiar şi eel slabit cu totul de boală. nu si-au ascuns primejdiile rnnilor şi nici n-au respins cu minte. râlăcire sau trebuinţă. ciici. iar femeia bolnava de curgerea sângelui n-ar li alergat ciUre Domnul. „Nu stinl rânile tale mai mari decât şliinţa Doclonilui. poate să t'aca aceasta: . cum spune Sfantul loan Gur. sa nu se întoarcă de la Cel care singur poate să-1 vindece. ci-şi vedc de gandurile ci (. să-şi vadîi 1 impede bolile şi. „Celor ce-şi caută într-ade-viîr vindccarea. 6.*1 lar Fericitul Teodoret al Cirului spune şi el: „Doctoral sufletelor nu-i sileşte pe cei care nu vor să se foloseasca" de Iea-curile Sale". ■Trvtamenftit holilor eliiifsti. 4 " ( onvorhiri duh&vntcejti. nu ne vindecfi făra" voia noastra". mai ales celor care nu şi-uu dispreţuit prin dezn. dumnezeiescul Doctor.

Sf. de bolnav..ipete sanatatea". 4. Pentru neputinţele trupului. :. boala este biruită. nici bogăţie. 3. în-duram cele mat cumplite dureri.. dar noi ne străduim să scăpăm mai curând de bolile trupeşti.. aşa cum se intumpla uneori. 25 29. Caieheie. a vrut ca această parte a noastră. lar de suflet tTU ţinem seama şi nu ne îngrijim defel dc el. dimpotrivă. cea mai de preţ şi cea mai de trebuinţă. iese un adevărat război. pentru ca el să-şi rec.60 adău-gănd: „Cel ce vine la doctor. de care trebuie să ne îngrijim mai întâi de Loate. aceasta înseamnă să rămânem i n i n i Hristos şi să primim cu toatii inima ceea ce vrea El să facă pentru vindecarea noastrâ. ştiinţa lui şi leacurile au ca sprijin voinţa bolnavului.. să poată fi uşor tămâduită. w Cf. în cazul bolilor sufleteşti. ca să înlesnească astfel acţiunea doctoriilor. ci simpla hotărâre si voia noastră sunt de ajuns.). „Când e vorba de vindecarea trupului. cu toate ca nepuiinţclc lui nu sunr atât de siiparatoarc. Câtă ostenenlă nu ne dăm peniru a lecui rănile care ne fac sa* suferim (. e nevoie de doctorii scumpe şi mulţi bani. Când eel bolnav vine la doctor. vindecarea sufletului nu cere nici drumuri lungi de făcut.Nu este totdeauna uşor să lecuieşti relele trupeşti. el chiar li se " OmiHt duhavnictftt (Col. Căci Hristos. ci şi în urmarea tratamentului.i se arate nu numai în chemarea în ajutor a Doctorului. '" Scrisori tluhovniceşti. iar daca. ori cinci: de doctor. de ştiinţa sa. de nu se punc în rânduială dupa porunca lui. cade pradă bolii.*" Sfântul loan Gură de Aur arata* că simpla dorinţă şi voinţa de a ne însănătoşi sunt de ajuns pentru a dobândi de la Hristos vindecarea sufletului nostru. ajunge să vrei. III).Cnmlifiilt? gene. ajunge să doreşti din toatâ inima să te vindeci. XXVII. Când doctorul. chemam mulţi doctori.) Pentru ecle ale sufletului. VIII. putem vorbi de trei lucruri. dăm bani grei. 2.mte ate lâmaduiiii sa şi poate să-L strige din adâncul inimii pe Domnul.1'1 Sfântul loan Gură de Aur insista şi el asupra fap-tului că bolnavul trebuie să colaboreze cu docrorul. nu se poate izbăvi de boală". şi toate intră in bună rânduială (. Domnul nostru.. Când acestea se înfruntă.)■ Când e vorba de inipnl nostru.*'> .. XVII. fără nici o cheltuială şi făra durere (. spune SfAntul Varsanufie. eel care voieşte să se tămăduiască nu are un lucru greu de făcut.v' Voinţa de vindecare trebuie s. Simeon Noul Tcolog. 59. nici nu trebuie să tulburam liniştea altcuiva şi nici nu trebuie să suferim vreo durere. sau mai curAnd de patru. n-ai nevoie de nimic din toate acestea. de boală şi de putcrea leacului.17 într-un cuvânt. ''■Omiliitastatui. bolnavul nu le primeşte ajutorul si nu le sprijina. Dacă. care din punct de vedere duhovni-cesc sunt mai puţin dăunătoare şi a căror tămaduire cere mult zbucium şi miilul osteneală: . trebuie să păzeascâ cele poruncite de el". cu toate că pentru asta n-avem nevoie nici de bani.. nu precupeţim nimic. dar repe-de şi uşor poţi lămădui bolile sufletului. singurul Doctor care poate cu adevărat să-l vindece".

' Scriw/i ttnhovniceşti. 283 . osteneaia omului căzui de a ieşi din starea de nepăsare faţa de decăderea sa şi faţă de bolile sale sufleteşti. '' Cf Sf. refuza să fie îngrijită. Doclorul sufletelor şi al trupurilor. după Botez.. aici a vein de-a face cu mi lucru cu mult mai minunat (.)• Atunci când Insuşi Dumnezeu estc Cel ce se îngrijeş-te de rilnile noastre. de unde vine pricina pierzării.ftî „Daca deci marele şi cerescul nostru Doctor ne-a dat leacurile şi cataplasmele.. atunci ajunge sft se omoare singur. 61. sau. iar acesta sunt: credinţa. să-şi împroprieze şi să ducă la rodire harul tămfiduitor şi măntuitor dăruil de Sfân-tul Duh în Taineie Bisericii. rugăciunea.64 Am văzut deja că cel botezai irebuie să dea dovadă de credinţii pentru a piKea păstra hanil pe care l-a primit prin Sfânta Taină şi pentni cn acesla sa se nrate lucrălor în el. care.65 Penlru eel care n-a fost bo(ezat sau penlru eel care. 2. prin credinţa are siguranţa că va primi de la El izbavirea de boak'i si mantuirea.3. a căzut din m 'ii în boala păcatului. Nichila SUIhaluL Ofe MH) dc capete. Daprt liotez. de care depinde vieţuirea lui în Hristos şi care-1 fac în stare sa primească. care se împotri-vesc harului tămăduitor şi mântuilor al lui Dumnezeu. RuspunMiiile 5 şi 17.Prin credinţă îl recunoaşte ca fiind singurul Doctor care-l poaie vindeca cu adevârat de bolile şi suferinţele sale.CondiţUle subjective ale tămâduirii fi mnduuea in Ilrisws împotriveştc şi ia partea bolii. 30. în orice caz. I. La fe] se petrec lucrurile şi aici.. l-a împiedicat să se dezbare de relele care-l stăpâneau înainte de converlire: „Starea sănătăţii sufletului meu. şi negreşil vor fi îndata tămă-duite". crcdinţa este cea dintăi condiţîe a tămăduirii sale. Leacul i-reclinlei Credinţa este începătoarea vieţii celei noi pe care omul esfe chemai s-o ducă în Hristos. din „nesimţi-rea păcaiului" şi penlru a frânge învârtoşarea patimilor sale. nădejdea şi lucrarea poruncilor. numai să rămânem cu El.. mai bine spus. ci trebuie s.. Omul îşi aratâ voinţa deplină dc a fi vindecat şi contribuie personal la tamăduirea pe care i-o dă Dumnezeu prin cinci atitudini fundamental. prin credinţă îl chcama în ajuior.. împotrivindu-se mâinilor "OmiltelaPsalmul6.. dacă nu din slăbiciunea voinţei noastre r\H întreabă Sfântul Varsanufle. pocăinţa. Credinţa presupune. Ea este forţa cca mai putemică de care se poate folosi în acesi nou fel de vieţuire.). Fericilul Augustin măituriseşle că o astfel de împotrivire fa(ă de Dumnezeu. nu sc putea însîinătoşi decât crezâiid (.1 creadă cu toată puterea în El. Marcu Ascehil. la început. Cel bolnav Irebuic nu numai să sc întoarca spre Mristos. M Sf.

lndu-L prin credinţă. înir-un chip poirivit lor. „Cunoaşterea luî Dumnezeu este vindecarea suflctului". TcodoCCl . 28. după ce a zăcut în neştiinţă şi rătacire. Credinţa îl vindecă pe om dc ceea ce Cu-viosul loan Carpatiul numeşte „boala necredhHei'V' Bolind din pricina necu-noaşterii lui Dumnezeu.300 ă* capett. este. care este rodnl credinţei70 omului ajuns la desăvârşire. prin marturia Aposlolilor. '' l. a proorocilor şi a sfinţilor. Capetedcsprtdrtigos!e. 4 (6).'4 iar Sfâniul lusiin spune. 79. Sf. iar celei de-a doua. care implica în permanenţă dorinţa şi mai ales voinţa omului67 -astfel încât o putem defîni ca „liber consimţâmânt al sufletului'"' -. I. 116. 9I.1 Sfântul Pnhomie. *• Via'ţa Sj: Pahomie Q). Teocloret al Cîrulni. „călfnmt de credinţa 111 Domnul." Indreptându-şi prin credinţi* dorinţa şi voinţa spre Hristos. esie o mai-înaintecunoaştere. cunoaştere. hr. Evagrie.. după" cuvântul Sfâniului Apostol Pavel. 28-1 . Sf. Fer.76 ' Confessiaties (M/b1iirisiri)... Doamne. I.1 maî ales în l'aptul că ea este cunoaştere şi-l duce pe om la cunoaştere. Sl". " Cf. loiin GwS ilc Aui. I. II. pe care păcatul le tmbolnăvise. înlreab. ed Olto. Nich'mi SiiiluKul. omul ajunge.işî duh nl creilinţei". Care ai facut leacurile credinţei şi le-ai împrăştiai pesle bolile globului pamântesc. VI. Omilie la II ('oritileni.AVJ'IIHI acel. Esie cunoaşterea pe care omul o dobândcşie prin aderarea liberă a minţii Ş' a luluror facul-EăţUor sale la adevărul descoperit oamenilor de Sfântul Duh prin cuvântul lui Hristos. Cupete gtwstiie. 1 < 'opi'ii' de mângâS$re. '" Cf. 1V . „încre-dinţarea celor nădajduile.('nruftfiilc generate ale fwndtlttirii Talc. cit. ' Cf In 11. p. omul îşi recapată sanătatea re-cunosc. ' ln mâsura în care credinţa il îndreaplâ pe om spre Dumnezeu şi-l uneşte cu El. '' Cf. dovedirea lucrurilor celor nevăzute" (Evr. menirea ei fireasca\ Iată cum prin însuşi aciul credinţei se lucreazH tfmiădui-rea puterilor sale sufleteşti. în acelaşi sens: „După cum binele Inipului este sânătatea. Nicolue Cabiisila. " Fmgrnetitul IX. dupa cum neştiinţa a f'osr cauza dintâi a căderii oimilui şj a îmbolnăvirii sale. adică de filautie. 46. 25. M Ap0flegme. 92. Sf Maxim MiVlurisiionil. < :-U.'Funcţia sa lămadiiiioare st. „ca prin oglindâ".er. cunoaşterea pe care o dobfmdeste prin credinţa este pricinuiloarea vindecării sale. ea tl elibcrează şi-l fereşte de alipirea patimasS de sine. nu este oare aceasta pentm el vindecare si mântuire ?".7£* 141. S3. I). strâmbăndu-le fireasca folosire. învaţa un Sfânt Biltrân. " Cf. tot aşa cunoaşterea lui Dumnezeu este binele suf'letu-lui'V* Dacă. 40. Tiatnim'iiiiil boliior eliueşti. 4. II. III.. II. 47. omul îi redă celei dintâi „obiectul" firesc asnpra căruia sa se reverse.il Ciruliii. co-relativ. Credmţa.. Ea este. 94. la cunoaşterea singurului Dumnezeu adeviîrai. Despre viafa tn Hristos. a realiiăţilor duhovniceşti. înainte de a se ajunge la cunoaşierea/experiere direc-lâ. 4. 258. atribuindu-le atata tărie".

de cunoaşterea rălăcitu cu privire Ja Dumnezeu. " Si Grigorie <le Nyssa. lese din . desăvârşită. facându-l om cu adevărat. una gaiidesc.. Ttfade. loate cunoştinţele greşite cafe s-au incuibat în suflet şi care-| due la stricăciune sum risipite. I. Simeon Noul Teolog. I. Fericitul Teodoret al Cirului. ştie „al Cui fiu este'"" şi „care este adevărata sa fire". ."3 de deznădejdea pricinuitâ de ele.". pierdutâ prin pacal.." credinţa îl slobozeşte de neştiinţâ şi. scapă de umâgire şi de tot felul de rfităciri iscate de necunoaşterea adevâia'ei vieţi." al'lându-şi pacea1" şi statomicia în bine. Tatcuire la Psahmit US. omul înţeiege adevâratul sens al existenţei sale. puterilc intelecruale ale omului sunl curăţite. XXXIII. loan Gunl de Aur. 42. şi alta fac. IB. 6.. care-l fac pe om „asemenea valului mării. Giigoiie palnmu. II.. Atuiici când credinţa omului este putcrnică. " Sf loan Gură cle Aur. omul îşi regîlseşte adevărata libertate (In S. condiţii primofdiale.) sporeşte în el boala". cea care-i întregeşte omenitalea. 526. Cel care „este şovaielnic in credinţa lui (.7h Prin crediiuă. QlttiHe h cuvintcf#: „Să ftifi câtfl sileh'din umiâ. ale sănatăţii Sale. Af'Ia" latura duhovni-cească a fiinţei sale. "' & lisQrt iluhovnivesii.('onJifiiff subfoctive tile itiinâtliiitii . prin învSţătura Sa. de absurditatea lumii îantasmagorice în care este astf'ol silit să trniasca. Grijrorie cle Nyssn. 3. la fel. îşi redobandeşîe cunoaşterea de sine. mişcat de vâiil şi aruncat încoace şi încolo" şi „nestatornic în toate căile sale" (lac.twthtt mtrhrtu.?/ .3 Tmtimieittit! botitor cliiwşii. 3.. Fericitul Teodoret al Cirului araliî că. deplina". ''l'. ea tămaduieşte sufletul de dipsihie.79 Prîn credinţâ. 32). Atitta vreme cât era supus îndoielii. boala care-i înacină pe cei carc. avand o credinţă şovăielnică. nehotarârii. ** Sl'. Matele cuvânl caU>hfti<\ Î9. sovăielnic şi necredin-cios.într-o viaţă neSChimbătoare". sovăirii.re Se recunoaşte ca fund chipul lui Dumnezeu şi menit să ajungă la asemănarea cu Acesla. Catehezr. " Sf. 285 . însănătoşile şi înţeleplite. omul mi purea sa* fie decât bolnav.*" Ajungântl prin credinţă la cunoaşterea Celui care esle Adevănil (In 14. adâncft. Sf. 8). dacă esle drcapta credinţă. iar în locul lor vine cunoaşte-rca cea după DumnezeU.valu-rile unei existcnţe nestatomice şi schimbatoare" şi intra . Prin credinţă. Sf. Man-tuiiorul „i-a arătat plini de inţelepciune pe cei care altîidata* se arătaseră stricaţi şi cu totul nebuni'*. 90>u. Aslfel. spunc. sum nestatomici 77 : Cf. MtirrU. 85-88.wnăitiMi in llristns kiilicâwf cle deasupra nuntii omului unul dinlre văiurile care-l împiedic<i S3 vadfl. scrie Sfântul Varaunufie. 6)."' Credinţa pune capăt îndoidilor. de nelinişfea care-i mistuie fiinţa.. cugetorea săuâtoasă probând buna lor lu-crare. "' Tralanteniul frolilor ellnejfti. Ajungand să-L cunoascS din nou pe Dumnezeu. IV.

Isaac Sirul nuraeşle „credinţa bolnavâ" (cf.iea şi fTua mintc" (Herma. Sf. 102). nu reuşeşte &a facii ceca cc-şi propnne (Herma. este sore triste^ii (Henna. după cum spun *? Dipsihia (8iVt>Xla) nu estc o boalâ a omului ciizut. 8 şi 4. ea îl împiedicîi pe om sa lupte aşa cum sc cuvtne pentni Dumnezeu (Sf. 2. loan Casian {Aşezflmintele mânăslireştii VII. 6t\|/i>X0^ 8iVUX*tv. VIII. ci şi la cunoaşterea tuturor lucrurilor. 18. iH Sf loan Ourfi de Aur. sub forma ei latineascu. 9)* Ea îl face pe om nesăbuit (dtcrijyetcţ) {ibidem. 8) şi în Psalmul 11. 6. dnr n ciirui credinţiu aşa cuni am spus. Mxcursuri etiee. I. 2. ca cste pentni el o călăuză sigură. Poninca XI. X. şi in cealaltS se situează pe pliimui radical diferite. Altfel spus. îl ţinc înlre viaţă şi moarle. Xt 2: XIII. putem spune că dipsihia este considerată de SI Parinţi ca fundamental t. 900). h'uâ sft-şi dca seama {Sf. 38). Aşezwnintele mămistiresti* VII. Clement Romanul. Epistola întâi nitre Corintem. 4). dc useiiIL-IUM. îl împiedica sfl se împărtflşeascfl de slava Dumnezeirii (ibidem). Pdstorut. ci am prcferac sfl vorbini despre ea în ca-pitolul de faţfl. Poruncu V. Pilda I. e&le slabS. la Sf. II. XXVI. Simeon Noul Teolog (Cateheze. Pastorut. cbir m afara tuiei oarccare innidiri etimologice * 8iXf\>x)<& însemnfind. 72. Scam. in general de chenodoxie {ibidem.personal itate scindatil". loan Damaschin. Termcnul 8l\|/o-\oţ apare în Epistola Sf&niului lacov în doiiă rânduri (I. XXVM. Sf.m«< "'cs în scricrile Ptirinţilor apostolici: în Oukihie (IV. Ctrrinte despre nevohifa. „minte scindauY* şi chiar daca putem vorbi In umbele cazuri de o . XI. Porunca IX. 9. XlXt 2) şi mai ales în Pdstond hit Henna (Siy^cc: Vedenia U. Date Hind acesle caiacterisrici ale dipsihiei. la Sf. l.KH Credinţa îi este sprijin in tot ce face şi ea u permite ca în tome împrcjurările să meargă pe calea cea dreaptă. X. „duplex car" şi „duples animux")* Pornind de la accstc scuxte referiri pc care k cuprind texlclc citate..Condiţiite generate ale tâmâduiiii şi au iniina împârţită între iubirca lui Dumnezeu şi iubirea lumii. 2). A dona lipistotd cafre Corinteni. Clement Komanul. Sf loan Scararul {Scara. îl face pc om leneş şi lipsit de grija cea mftnliiitoure (Sf. Prhtond. 2. I). XIX. nedesăvftrşită. XI. 2. 2). X. Clement Romanul (Hpistola întâi către Corintmi. I. 236. Btvuxoţ: Vedcnia ni. 900-901). îi găsim. 2). 4. lipsindu-I de plinâtalea vieţii (Herma. ea face ca soarta omului să fie cu lolul nenorocilă (Sf. XXVI. 2). noî n-ain studiat-oşi n-arn amintit-oîn ca-pîtolul consacrat putologiei omului cKzut. 9. ea este manifcslarea a ceeai cc Sf. I. 2. adesea în scrierile patristice din epocilc ultcrioare. in general ci o boalâ a omului credincios. Porunca X.. il ducc la paiasirea caii iulevarului {ibidem. Varsanufie (Srrixari dtthowiceţii. Porunca X. dcoarece Sfinţii Părinţi vorbesc rar despre ea şi nu o dcscriu ca atare. XI.*7 Pentru că prin crcdinţă omul ajunge nu numai hi cunoaşterea de sine. 846). 2). în EpLstoteie Sf. :î Sf loan Ourîl de Aiu\ Omi/ir h ntvinlele „Sâ ftifi câ hi vremurile din unnA. iar schi^ofrenia. 7). Simeon Noul Teolog» DtJtcttrsuri efice. 13. dediciit cicdinţei Această boalfl este greu cle sfudiat in mod amănunţit. 4. pentru cfl nu s-au predat pe dată şi cu totul lui Hrîstos. 26. 18. Tâkuire la Psalnnd US. Rcgăsim (ermenii 6i\|/uxla. ii slăbcşte duhul şi I face neputin-cios (ibidem. 2. 12. Intălnim aceastfl noţiune. Pastorals PilUa VIII. în Epistoh lui Barnaba (XIX. II. I. II. 15). Porunca IX. 2. 26)* De aceea. A doua Eptetoiă către Vorintem. cczura care acţionează şi înlr^o situate. IX. 2. 10. 2. 7. din pricina ei omul face faple rele. 90 Credinţa este. 7. „suflel înUoit". I). I. XXIII. 9). Dognuttica. Vcdenia. XXIII). 2. 2. 7. Sf. 2. 10. 7. Chiril de Schitopolis (Viafa Cuviosidui loan Isihastul.s<l ea îl fereşte pe om de rătăcire şi nu-l lasă „pradă sorţti nestatornice a ceîor neîntăriţi (în credinţă)". apiu^e ca ispititore apropicrcu ei de schizofirnie. 15. 3). 13. XII. loan Scărarul. ** Sf. 6. I. IV. 12. f\ 286 .4' 3. 5). estc legutft. loan Casian. literal. 1. 2. loan Gură de Aur (Tâlcuin hi Psaimuf II. 111.

credii»(a ÎI face viu (cf. 17. 3. 8 13. 17. 8) care-l iipării pe om si-f face de nebiruit. 17. îmlrepiându-le spre Hristos ca spre un unic pol şi unifîcând întreaga fiintă a omului .nimic nu esfe cu ne-pnfin|.Având-o pe ea. rcunifica suflelul şi-l readnce la buna rânduială. 5.. 22. I. 3. 22-24. 19. Gal. 18. 11 Ml. 287 .1'5 Petrii Damaschinuf'6 aratfi şi ei puterea pe care o are cre-dinţu de a naşte în suflete n&lejdea. „Ea nu I as 3 ca suflelul să fie copleşil de relele prezente si-i uşureaza suferinţelc prin nădâjduirea celor viitoare". PG X 404C. ' lairmreta/'sabmti II\X " Sciisori iluhovnuisii. 22. 1.27. I Cor.nu numai dorinţa. 17. 14. Fuple 3. 50. S. 8. voinţa si cugelarea .'" Ea este plato-şa (I Tes. 3. prin ea primeşte via|a c^a ves-nică. spune in aJtă parte Sfântul Părinie. 9. nicî cea mai nuire nenorocire nu ne poate aruncu în deznadejde". 29.20:21. 15. EJ încetează de a mai fi un „cadavru viu" şi devine viu pc vecie. 18. se deschide cu totiil haruluj Sâu şi se face împreună-lucrător cu acesta. 18. născul din Dumnezcu (I In 5. ". I). adevărata viaţă. 52: U. 9. Efes. biruieşte loale greufăţile. 7.('iinififîiJe subiective ale tîlitu'itltlirii si sânălareo in Uristos cu rărie Sfimii Păiinţi. 17. 8. 3.17.V (Ml. ' Sf. 48.. Dionisie Areopagieul. Spaima de moarte nu-I mai încătuşcaza' pe om şi nu-i mai frânge elanuriJe. 16./lirW aceUişi duh ui cnfdirtjtl". rrienirea f ireasca şi sănă-larca deplinît. 34: 10. Datoritâ ei. cu Care se uneşte prin credin[«1.''* câci prin ea omul primes cu toară fiinţa sa lucrarea mantuitoare a jui Hristos. 22. „Dacă credem însă în Cel ce a venif şi a vindecal toată boala şi toată neputinţa m popor.. -/. 5. 50. 26. 2.8. 16: 10. 1. Fapfe. 42.'1 Isaac Sirul. se unesie cu El.')V Toate puterile omului î$i regil-sesc în Dumnezeu. 24. II. 5. Prin credinţă omul eel vechi piere şi se aratil omul nou.cu Persoajia Sa.sprijirt puternic şi liman neînviforat". 5. Pentru eel credincios (. 24.5. Rom. 23. 15. Credinia este peniru om condiţie si usa" a mâniuirii. 42. Mc. 58. potrivit narurii lor. 3. 2. I0r 38). 26.20. 331. Lc.v: . 1. 20). "' Cf Mc.. 13. pe care Hristos i-a redat-o oeamului omenesc şi care fi esfe dăruitâ prin Duhul Sfânt. Mf. Hristos îi dă tămăduirea bolilor trupeşti şi suffeteşti. . 25-26. I Si ." Sfinţii Varsanu-fie. eel fără de forma* devine frumos". 25 28.43. In 3. I/. trece de orice stavilă şi poate chiar să „mule munţii din loc" (Mţ. vindecarea bofilor sale şi siimltatea deplimV"" Celui ce crede în El. hicrâiid fn annonie şi pace.' ('artea iiiiâi. Pe eel mon din pricina păcatului. spune Sfanlul loan Gurâ cle Aur. '" Cuvhtie Aespre nevoinfâ. 2). Mc. credem cît "' Ibidem. III. 1 P(. 2. hi limp ce pilcaiul sfâşie şi risipeşte puterile sufletului omenesc. De aceea prin credinfă şi pe măsura credinţci IttJ" primeşfe omul iertarca păcate-lor. . Rom.BftCf. 9( 2. hrarhia hisericeaseii. 9. 8. 11. Evr. 36. ' htdtie In II Corinteni. 9. Prin „puternica sa înclinare spre Cel UIJUL. 19. 30. credinţa. |2: 8. 4.

1 Cf. )|uCf. pe care Sfintii Pariiiţi o soco-tesc totuna cu credinţa ajunsa la desăvârşire.10. cum scrie Clemenl Alexandrinul. în acelaşi sens. 87. nu dobândeşte vindecarea. Isaac Sinil. I. scrieSfântul Varsanufie. crezîind. 29.10* Trebuie sft ştim însă că credinţa are mulie trepte. Despre făptuire si contemplafie.. lar o ase-menea credinrn nu este de ajuns pentru ca omul să primească tâmăduirea de la Dumnezeu.10' Fericitul Augustin. n-are decât o credin|5 deşartă."1 Cel care crede. Sfântul Macarie spune: „Dacă cineva nu se apropie de Domnul. II. şî vederea lui Dumnezeu. plinâ-tatea Lui se revărsa peste ei ca sa vindecc". 17 Contra lui (W-WJ. şi tot aşa. Astfel. 4. care se împlineşte prin lucrarea poruncilor."* Fericitul Teodoret al Cimlui spune. care ea însăşi vine din credinlâ şi care întemeiază adevfirata credinţa. Cele 300 de capete. '* Cf. ".( oiidifiife general? ale lânuulutrii puternic este El să vindece mi numai boalele irupeşti. adică lipsită de împlinirea poruncilor şi lucrarea vjrtuţilor. 39. Scorpiace. 30.: ('are hoqat M VO mânlui ?. I. VI. prin care se dobândeşte o cunoaştere din iifară si în parte. * Serisori dulwvmcesti. Sf. Nichitu Stilbarul. 15. 48. că „Dumnezeu vine în ajutorul ce-lor care doresc să se tămfiduiască. 526. mărturisiji-du-si pacatele tinereţii. cxistă mulţimea de trepte pe care omul urcă spre unirea existenţială cu Dumnezeu. iar între trezirea la cre-dinţă şi credinţa cea desHvarşită este o mare distanţă.106 Origen arată c& încă „fericiţii prooroci (.1"1' şi încă şi mai mare deosebire este între simpla primire a cuvântului lui Dumnezeu a celui ce vine la credinţâ... 22. dăniindu-Ie credinta'*. Teognost.). Sf. m Tmtiwienlul bolilor elinesti. pipifind pe Cuvântul cu ajutorul credinţei. 107 lar Sfântul Varsanufie afirmS că „credinţa desavârşită se arata1 în vindecarea bolii noastre". Ciivinte despir ni'voaifii. 526. De ce aceia (orbul şi femeia bol-navâ de curgcrea sângelui).1"4 arSiând că Dutnnezeu „a făcut leacurile credinţei şi le-a împrăş-tial peste bolile globului pamântesc. Ibidem. dar este încâ bolnav duhovniceşte.. Tertulian o considers leac mântuitor prin excelenţâ."u între aceste două capete. Sf. împins de propria-i voinţa" şi cu (ot sufletul şi nu se roagă cu cre-dinţă puternica. iJ Confessioites. spune: „Sufletul meu nu se putea însărultoşi decât crezând". Triad*. Origoric Piilama.. % 40.şi de ce mulţi alţi Sfinţi Părinţi vorbesc limpede despre virtuţile ei tămăduitoare. ci şi pe cele ale omului Ifiuntric". s-au vindecat îndată. iar noi n-am Serisoridnhimtiieşti. 2X8 . atribuindu-le atăta tărie".101 Inţelegem acum de ce credinţa este Una dinlre „feşele cele dc nedezlegat ale sănâtăţii şi mântuirii". \. este mare deosebire între strădania de a crcde cele ce nu se văd şi deplina încredinţa-re.

Despre Hate:. Sâ* credein deci in El."*' Căci. '"Cf. potrivil harului pri-init. llI/Wd<w. Cf. sâ ne apropiem cu adevărat de El. nu rămâne nimic neieriat. Sf Marcu Ascciul. pentru ca acesta sii nu fie mântuii îinpolriva voii lui.1 a o robi. prîn lepăda-rcfl ispilelor."'' Sfinţii Xmilii duhomieeşti (Col.Condt&ie sitbiecîiv? ale lâmfiduirii $i xantim/fu m Hrisii-s câşiigat vederea cu adevărat şi nu am fost vindecaţi de patimile cele ascun-se? (. deşi s(5 ca o puiere ascunsa* în noi. 60. nici pe om nu-l împiedică de a se lăsa în voia lor. Diadoh al Foticcei. împropriindu-şi tjâ sporind in chip personal si dc bunăvoîe darurile primite. 17. Simeon Noul Teolog..1 arate câ* voieşte să fie tămăduit de Hristos şi să vădeascâ mâ-BUra alipirii de Dumnezeu. "Cf. neieşind din calea drepta"(ti. DesptV viaţa in llristos. Despre Botez. Leacul potfiinţei Boiezul il curăţa" pe om de loate păcatele sale. iar nu de putinta de a pâcătui. Mîutii Ascetul. totuşi nu poate opri de la rău pe cei ce stau sub puterea lui. Dumnezeu îi lasâ deplinil libertate celui nou botezal şi nu face sfi înceteze momelile diavolilor. pentru ca să lucreze indata adevărata tămflduire în noi".RSspunsul2. nimic nevindecat.1" I'oi aşa cum 1-a creat pe Adam liber şi a îngăduil ispitirea lui. ci. liberi să ne întoarcem la riuilatea dintâi. Ceh 225 de capete teofogtce şi pmctic. XX. „Taina Botezului lucreaza în noi. nici Dumnezeu."1 3. care i-a fost redată prin Botez. III. 8. 11. " Cf. sr. CuvSnl ascmic tn tOOdecopete. Sf. ci."" făcându-sc astlel împreună-lucrător al vindecâ-iii sale. de asemenea. Dar Botezul îl scapâ pe om de pacat. 5.) Noi n-am dobândit încă* vindecarea duhovnicească şi mântuirea pen-Iru că nu-L iubim din toaia inima $i nici nu credem in El cu adevărat. Botezul îi duruieştc omului libertalea de a nu fi slapânil silnic şi Hîră voia lui de catre diavol n ?i puterea de a se TmpotrivJ ispitelor. II).. snntem. el rSmâne în starea de sănătiite şi de cură'ie a firii. nici Satana nu sileSC voia omului". „Nici Botezul. Bespnr Hotez. 89. dupfl cum arată Sfântul Nicolae Cabasila. 78. nimic nespălat. dar ratii a face vreo sitâ asupra voinţei noastre şi tar. 17.'N Botezul nu ne răpeşte însâ libetlarea de a alege ceea ce voim. s. Sf. al mântuirii şi indumnezeirii. dar nu-i opreşte pe aceia de a-l ispifi pe om. 1 (I ibidem Sf. După primirea aeestei Sfm-te Taine.Mkm 289 1 . Ruspunsurile 3 »i 5 "'a. Mnrcu Ascetul. El îl scoate pe om de snh stâpânirea diavoluJui şi a demonilor. II. pentru cit ochiul eel mai sănătos nu poate lumina pe eel ce vrea til lot diitadinsul să zacă în îmuneric". Dacâ omul se străduieşte cu toatit t'iin'a sa sa păstreze şi să-şi împroprieze harul dobândil prin Sfintele Taine. s Suntem liberi să t'acem binele.

. din pricină că nu s-au ingrijît de lucrarea poruncilor. 23. 26... prccum şj aHele. darul părtăşiei. iar tot eel care 1-a primit în chip tainic (harul). după cuvântul de ]a Fapte 09. ibidem. Nicolae Cabasila. passim. Sfântul Simeon Noul Teolog. O&pHi pocăinfă. ''Inme.).126 Cf. abia dacă este unul dintre o mie sau.i păcatele lor. dacfi cfectelc Sfintelor Taine nu se fac simţite în cei care le-au pri-mir. 103-104:111.2> „toţi au fosl eliberaţi prin hand l u i Hristos. în sfârşit. pe când alţii.. nu au stflruit în curâţia şi sănăt. Nicolae Cabasila. care să-1 fi cunoscut prin vederea tainică.Condifiile generate ate lămăduirii Părinţi arată cfi nu esle cu neputinţâ pentru om să ducă o viaţâ lipsilâ de păcal şi să împlineaseă toate poruncile lui Hristos. se îndoiesc chiar cfl exists un Duh Sfânt. Despre viafa in Hristos. Miircu Asceenl. II. care nu-L cunosc pe Cel care i-a adus pc lume".34. vorbind despre Botez. 211 234. 23. passim. ci stăruie în bolile lor. Disatrsttri etire. III. al dragostei şi al înţelepciunii. vai. 157-163. X. ci au primit pri» libeitatea voinţei ispitele diavoleşti şi de bunavoie s-au înlors l. pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcaf . 290 . dar nu împlineşte poruncile. VI. minunăţia unei asemenea naşteri din noii ! Dar. Sf. (n-au cunoscut) binefacerilc pe care ea le poale da şi pe care Sfăntul Duh lc dăruieştedin plin". dar s-au predat pe ei înştşi En robia păcatelor prin faptul că n-au împlinit toate poruncile". Sf Marcu Ascetul. în vreme ce loţi ceilalţi sunl feţi lepadaţi.itea care leau fost redate.1-'1 prin care harul primil în chip tainic la Botez devine lucrător. 10. mai bine zis. loan Gură de Aur. Raspumurile 4 si 5. Despre viafa ht Hristos. Cateheze buptimmie. X.1 deoarece n-au avul starea duhovnicească irebuincioasă pentru a primi harul dăruit prin ele. Despre botez. dacă aceştia nu şi-au regăsit sănălatea pentru care s-au rugat. m Cf Sf. 4-5. Sf.': iar toate acestea. 14. I. din pricing cfl atunci când au primit această Taina.131 La fel spune şi Sfântul Nicolae Cabasila. V. Sf. 2). nu s-au pregătit aşa cum sc cuvine pentru a-1 primi sau nu s-au nevoil să-I păstreze. spune: „S-ar fi cuvenil ca noi toţi sS cunoaştem bogăţia harului. vorbind despre ungerea cu Sfăntul Mir: „Ceca ce Sffintul Mir împărtăşeşte luturor creştinilor de totdeauna şi din orice vreme sunl darurile cele atât de folositoare sufletelor: darul cvlaviei şi al rugă-ciunii. din zece mii. Sf. aceasta se îmâmpl. Despre Hotel.L. IV. cu (oate că mulţi creş-lini nu-şi dau seama de aceasta.121 dar puţini diiitre cei botezaţi au conştiinţa rnăriinii harului primil. 133 Despre Botez. ' Cf.122 Asifel. Simeon Noul Teolog. Acest lucru îl spune adese-ori Sfântul Marcu Ascetul: „Harul şi curfiţia care se află în noi în chip ascnns de la Botez nu ni se vor face văzute decâl atunci când vom fi străbatut bine drumul poruncilor (.. iar alţii nu cunosc lucrarea Tainei acesteia. mărimea luminării. "-' Despre viata in Hristos.

După cum spune Sfântul loan Gură de Aur: „Există cale de în-toarcere.).139 Sfinţii Calisl şi Ignatie Xanthopol învaţâ şi ei la fel: „Noi primim în sănul dumnezeiesc.2. 129ş. 8. . Dumnezeu i-a dăruii omului păcătos leacul pocăinţei (uexcivoia). ibidem. 305.Co/idifiile subjective ale tt'muiduirii si sâtuauimi hi Hristos De aceea. pentru ca sâ nu ramână pentru totdeaunu necunoscator al haru-lui Botezului şi pentru ca să nu-şi piardă pe vecie curăţia. Cu vantun..u.XKX. Tmule. spune Sfantul Isaac Sirul. Sf. 31. Grigorie Palaina. 222.. 59..138 Aceasta nu înseamnă însă ca* ea ar putea înlocui Botivul sau c. De asemcneu.. Dar dacâ. 72. 7. „pentru ca aceia care din trândăvie şi ne-piirlarc de grijă cad din vîaţa veşnică. sa se reîntoarcă iarăşi prin pocăinţa la Hceasta cu o slav5 înca şi mai strălucită şi mai luminată". de usenienea. Grigoiie de Nazianz. de asemeneu. 2. ca şi cum. Imne. a 291 . numai să lucrăm şi noi pentru aceasta (. VII.lrinţi socotesc cftinţa un al doilea Botez t „a doua baie a sfintei renaşteri". acela are nevoie de pocăiniil pentru (. ci. 33. Sf. Nichita Snilumil.) a se întoarce la vrednicia dumnezeiască pe care a pier-dul-o din pricina vieţii păcătoase".lw Tot el spune că Dumnezeu a dăruit acest leac (<t>dp|xaKOV) mântuitor. V. Hau&hcrr.î şi necinste prin nenumăratele lui păcate. Aceasta tema este in mod deoaebit dezvoltată dc Sf. Simeon.!. II. 1. Sf Maicu Ascelul. hand dumnezeiesc cu totul desaVârşit. sfi le poată afla şi să le sporească.1 prîmim şi sa dobfmdim iarăşi această strălucire mai presus de fire şi să vedem în chipul eel mai limpede arătareaei". ar desăvârsi Botezul. Viuia Sf. ne este cu putinţa prin pocăinţa şi prin împlinirea poruncilor îndumnezeitoare s. adică în sfinţita cristelniţâ. II. de pildft In: Catelieze. s-a dat bamenilor după botez.. VI. ed."" De aceea Sfăntul loan Scărarul spune că „pocăinţa este împrospătarea Botezului". SI. LV. ne puîem întoarce la frumuseţea şi strălucirca dintâi. 17. Aşa cum am arâtat. '"' MetiHlii sau cele 100 de capete. Cf. Botezul îi dă • Caiehne baptismal*. 36. Scum. XXXIX. 'Catcheze. 73. '' ('uvuiie despre itevoinţâ. repede se poate înloarce la frumuseţea lui de altădata' dacft ne căim cu adevârat şi din tot sufleturV: Slantul Simeon Noul Teolog scrie la fel: „Cel care (după Botez) s-a înlinal pe sine însuşi prin fapte nelalocul lor şi fârădelegi (.1 Seam. loan Scăiurul. XIII. Vczi. '•" Dtseursuri esice.. daca voim.) Sufletul întinat şi urâţit şi coborâl in ociir. XL. 24. Cf.111 şi mulţi Sfinţi P. pe urma\ prin reaua întrebuinţare a celor vremelnice şi prin grija de lucnnilc vîeţiî şi prin ceaţa patimilor îl acoperim pe acesta cum nu se cuvine. dimpotriv. A se vedea. Căci pocăinţa este a doua naştere din Dumnezeu si darul a cărui arvună am primit-o prin ciedinţă la Botez îl primim prin pocăinţă".. 125. CuvfintuI 5.. înti'-un anume fel. în dar. Cele 225 cle capete..1 ar aduce vreun dar pe care acela nu ni l-ar Fi daf. I. 17. p. Simeon Noul Teolog.l3: „Pocăinţa. Ruspunsul 5. XXXII. Sf. siinntatea şi loate celelalte daruri primite prin această Sfânta* Taina. 6. ca un har pestc har. 23. Despre liotez.

Simeon Noul Teolog. II. Cateheze.!. n-a ajuns încă lu desăvârşire. pc care. mai presus de orice virtute.30. dQpfievanghelislul Ltica(24. Sf. 15). XXIII. Sf. In fapt. înaintal pe calea virtuţii. oricare ar fi starea lui duhovnicească. 7. 25. care a păcătuit. Rom. Mc. să" redobiindească starea de har în care-l aşezase Sfânta Taină. 2. Ea îl priveşte deci la fel de bine şi pe eel care n-a primit încă Botezul şi pe care Dumnezcu îl cheamiî la mântuire. 19. 8. căci s-a apropiat fnipărâţiacenirilor" (Mt. 73. 38. Isaac Sirul. 31. 2 PL 3. 12. 55: „Pentru ca niciodată nil se pome dcsăvârşi lucrare» ei. fundament al intoarcerii sale la sănătatea deplină şi al mântuirii sale. 6. 47. la sfârşilul lucrării Sale în această lume. 26. 3.căci nu poate fi pierdul vreodată -. mvăţătura publică: . 4-5. De asemenca. ca şi pe eel care.1 ' Pocainta.1'. dupfi Sfinţii Părinţi. de pildfi: Apoftcgme. Sfântul Simeon Noul Teolog socoteşte pocâinţa drept cea dintâi porunc. VII. 162. nici mântui pe om. sâ-l faca* din nou rodilor. 2 Cor. S2. Hristos vorbeşte o data mai mull despre pocfiinţă. Avvu Pimen. să facîi din nou lncrător hanil sălăşluit în el. 3. 10. 44-45. 21. 118. cf. 10. toţi oamenii au nevoie întotdeauna de pocftinţă. Lc. este cea dintai şi cea mai mare lucrare duhovniceascâ. Sf. 8). în pocainta omul nu află un alt Botez şi nici nu-1 redobân-deşte pe cel dintâi . Cu ea îşi începe Hristos. " A se vedea.24. 17. 1. 19.7. I I . XIV. Evr." Rolul pocăinţei dc după Botez este să-l întoarcfi pe creşlin de la păcarele şi patimile în care a recăzut. 47). 15. Ea cste necesară pentru tot omul care vrea să părăsească păcatul şi să se întoarcă la Dumnezeu. 2. Cuvhue de$p?4 nrvoinfii. 292 . loan Scfuaml.. 4. 3. păcSroşi şi drepţi*'. Vestea cea Bună a mântuirii noaslre. 20. 1. 5. 2. din pricina lipsei de grijă şi a trândăviei sale. în sine. '-b Cateheze. 17. 13. careia omul trebuie sâ i se dedice cu totul şi îna-inte de orice altceva. 3. De aceea. Cu aceastâ ehemare începe propovăduirea Sfântului loan Botezătorul (Mt. Talasie Libianul scrie: „Hristos este Mântuitorul lumii întregi şi a dăruit oame"" Cf. nu-1 poate nici vindeca. 1.13. arătand-o ca lucrare cu totul Irebuincioasă mîintuirii noastre (Mi. Cuvinte ăisprt in-vuirifa. 8.De atunci a început lisus sâ" propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă Giexavoevte). Mc 1. 3. le pierduse. ca şi prin întoarcerea la slarea cea păcătoasă.Cowfifii/e genetwt ale uimdduirii omului toi ceea ce-i trebuie pentru tămăduirea şi mântuirea sa. 34. ea li se cuvine toLdeamiu miuior celor ce voiesc să se mfmruiascît. Fapte 2. înainte dc Inâlţarea Sa la cer. pofrivii evanghelişlilor Malei si Marcu. ci roadele lui. 5. Lc. 32.4. Propovăduirea lîvangheliei. 20. 15. Scam. lisus însuşi şi Apostolii propovăduiesc în mod constant pocăinţa. a început prin chcmarca la pociunţă. 6. 9). Isaac Sirul. In Sfintele ScripJuri vedem cum Inainle-mergătorul Domnului. 3. 17. Desigur pocăinţa nu-l priveşte numai pe eel botezat. Mc. 3. 5. Sf. să lie din nou curăţit şi tâmăduit. 2 Tim. pocăinţa. 4-5. 24. 4. 4.Este condiţia esenţiala a tamâduirii omului câzut. căci în ea se cuprinde toanl partea lui de lucrare pe care se cuvine s-o împlineasca pentru a primi vindecarea şi a se mfintni. a Sf. 3.

122. nu mai vrea să stăruic în depârtarea de Dumnezeu. 76. se leapăda de ea.olr ttîinâditirii >7 stiiu'Uatra in HftStOS nilor pocăinla spre mftntuire".143 O asemenea cunoaştere de sine se do-b&ldeste. a pus libertatea ca temelie a lor şi le-a fixat ţinta spre care să alerge. o intoarcere (aşa cum arată şi etimologia cuvântului neţdtvoict).141 Scopul fundamental al pocătnţei este o schimbare totală. îşi arată omul cu adeviirat pocainţa. p. ci doreşte Sa se infoarca la Fil şi sa-si schimbe cu totul purtarea.138 Pocăinţa este o adAncă şi vie simţire launtrică prin care omul îşi recunoaşte Secure dinire păcatele sale sau.< 'ondifiile Mibn'i'tivi. prin aceasta.Jata ciire este definiţia deplina şi desăvârşita a pocăinţei: Sa nu mai savaYşim în nici un chip păcatele pentni care ne pocfiim sau pentru care conştunţu noastră are remuşcări".* II. S fan tul Efrcm Sirul spune in acest sens că „începulul mântuirii este cunoaşterea de sine". prin lepadarea patimilor şi prin vieţuirea în vlrtute. I. şi aşa să-şi albeaseă toată viaţa". 5. Aoest caracter pozitiv al pocăinţei reiese [impede. ' Apofiegme. nu înstrăinarea de Dumnezeu de odinioara. mfruiuire. iarnu irecutul. poirivil voii lui Dumnezeu. Awa Nistero invaţa că omul este dator ca „in toatâ seara şi dimineaţa să facă socotealâ pentru ce a facut din cele ce voieşte Dumnezeu şi ce nu am făcut din cele ce nu voieşte El. Numai prin pfufi sirea cu totul a pScalului. de aceea. Scri. pcniru ca noi. la uxceput. Avvu Nistcto eel din chinovie. ci înfoarcerea si alipirea de 1:1. foc. cit.'44 „Aşa se cuvine sâ fie poCapete d&prc dmgoste. starea sa păcîîtoasă.ru a fi vindccat de ele. 293 . izhâvii şi măniuit. u Ed. însănătoşirca. mai general. care nu priveşte atâf pacatuI in sine.V. 5. 122-mScara.. XX.. Sfântul loan Scăranil o numeştc „împăcarea cu Domnul prin lacrimi şi prin lucrarea cea buna a celor potrivnicc pficatelor". A-t' recunoaşte pâcalele este condiţia indispensabilă pentru a le părasi. cat reîmoarcerea la Dumnezeu. 254. '" Apoftegme. dând penim mântuirea tuturor oamenilor poruncile cuvenile măreţiei lui Dumnezeu. pent. Vaisanufie.. din aceste cuvinte nit* SfânUilui loan Casian: . prin examinarea metodică a conştiinţei. nu boala. Sfinţii Părinţi văd pocâinţa ca pe Lin proces de convertire. de pi Ida. Aasemani. ''' De&prepecâinţă. cheinându-L în ajulor. 1' onvorbiri dtiliovni<<-şii. afată că pe viilor nu mai vreii să păcătulască. -Pocaiţi-vă».'43 fnceputul pocainţei este recunoasterea păcatelor.2. să înţelegem că toatâ" mulţimea po-nincilor se cuprinde in una singură: cea a căinţei pentru păcarele noastre". Important este vutorul. spunând.>.1*0 ca şi din răspunsul dat de Awa Pimen unui frate care l-a întrebat „ce este pocăinţa pentru păcat?": „a nu-1 mai lace de aici înainte". LI.138 Iar Sfântul Marcu Aseetul îşi începc cuvân-tul despre pocăinţă astfel: „Domnul nostru Iisus Hrislos (.. Reluat dc Sf.. cere iertare de la Dumnezeu şi.soii duhovnic^ii.

" Steam. ca să le cunoască lâ-murit pe fiecare. 2. în care eel pă-cătos rămâne închis faţfl în faţă cu păcatul sau. Căci cel ce le simte. dacâ simţi peste lot câ ai păcate. (rate . "' Scrisori duhovniceşli. dimpotrivfi. stare patologică. omul se aflii tol in păcat. hivăţături tie sujîet fotosilonn'. 395. să" ne cercetam şi la ceasul al şaselea (la amiază).1"1 Această durere nu are nici o legătură cu cea pricinuită de remuşcare. într-un all fcl.îi scrie Sfântul Varsanufie unui monah -. pentru a se putea tămădui de patimi şi ca să se mântuiască. „Pocăinţa este gfuidul osândirii de sine şi îngrijirea de sine neîngrijată (de lucrurile lumii)". scrie Sfântul loan Scăra-ruI. la randul său îndeamnă: .Ctmdifiile generate ate tămăduirit • căinţa". 5.V. IM 5cora. Ea îl scoale pe om din stipunerea oarbă faţă de păcal. sa se cercelcze pe sine in fiecare seara cum a Irecut ziua şi dimineaţa. avem nevoie. N ' Scrisoii ditlwvnuesti. cum a trecul noaptea. IV. 50. Sf. dupa cum spune Sfânlul Var-samific.147 De (apt. Aceasta esle zdrobirea inimii. fară îndoiala că se şî scârbeşte de cle şi se des-partedeelc". XI. 498. omul II are în vedere pe Dumnezeu. Cunoaşterea păcalelor este în sine curâţitoare şi eliberatoare. „Fericit eşti. sâ nu mai vadă stramb realitaiea. în acesl sens.14' Avva Dorolei . 116.. neizbutind să se desprindă dc ele.Jar fîindcă noi pâcătuim mull. şi să iasa din egocentrismul sau pătimaş. dupfl cum vedem. iarăşi. aceasta cercetare a conştiinţei trebuie tacută permanent. o condiţie indispensabila <i înaintarii duhovniceşti şi o etapă esenţială in procesul de tămăduire. 2**4 . îl face să se depărtcze şi să se lepede dc el. scrutândii-1 cu nelinişte şi nefăcând nimic ca sa scape de el. Cf. Rămâne (intuit pe păcat şi pe propria stare sufletească. şi să se pocăiască iui Dumnezeu cum se cuvine pent™ cele ce le-a gresit" -. conchide un all Bătran. fără de care. şi ea trebuie sâ însoţească fiecare fapin a noastră şi fiecare gănd şi să (ie peniru om o grijă necontenită.amintind învăţaturile Părinţilor din pusrie: „Părinţii au spus că fiecare trebuie să se curăţească cu de-amănuntul. Sfântul loan Scararul spune.> Sfăntul loan Scăraml sfătuieşie ca la fiecare ceas să facă omul socoteala faptelor sale. cu ochii păcătoşi ai eului său căzut. m Ibidem* V. 526. dând ca pildă vieţuirea lui Avva Arsenic. „nimeni nu se poate mântui de patimi". In starea de remuşcare. Varsanufie si loan. N 264. câ: „pocăinţa este lo-virea sufletului printr-o simţire adâncă".l4. cum am potrecut pâna atunci şi in ce am păcătuit". spre El îşi îndreaptă priApcrfUgmâ.1'"' Scopul pocăinţei nu este însă recunoaşterea în mod abstract a pacatului. Pocăinţa adevâratS este cea în care omul simie cu durere starea păcătoasă fn care se află. după cuvantul Psal-mistului. sub o alta formă. omul se arată cu duhul umilit şi inima înfrântă şi smerită (Ps.s . Prin pocain-ţă. Scrisoii duhovniceşti.2. şi tot bolnav.4B Cunoaşterea propriilor păcate este un aspect fundamental al pocăinţei. din pri-oina uitării. 19).1"0 în pocăinţâ.

410. ci pentru câ prin păcat s-a despărţir de Dumnezeu şi. în acelaşi timp. Omul îşi află tămăduirea patimilor şi mântuirea tinzând spre ceea ce trebuie să fie polrivit voii lui Dumnezeu. înaintarea se face cu încetineală.l5: Departe dc a fi o simplă constaiare a greşelii şi de a rămâne fixată pe en. şi aşa.'" în fapt. Avva Dorotei. El trebuie să se pocâiascJI pentru starea gencrală ft 3 ' Si risori dufuwnicefti. XI. prin harul lui Dumnezeu. îl va face de aci îiiiiinte de opt ori.1" Cercetându-se în fiecare clipă şi căindu-se neîncetat. spune: „Pocăinţa esle mare pricepere.. Prin ea sfl leapădă de (recutul său păcatos. Sf. nici nu se întrisiează din pricina eului său rănit. de omul eel vechi. MInvâfâluri de suftet foto$itoare% XI. nu lasa patimile să se întărească în el". de a făcut pâcatul de nouă ori. dar sporeşte cu timpul daca omul stăruie cu rabdare in starea de pocăinţâ. nu le mai face. spune Sfântul Apostol Pavel (Filip. 5.1 omul trebuie să se căiască nu numai pcnrru anumite fapie sau cugetc păcătoase. Ea este forţa prin care omul înaintează şi sporeşte duhovniceşte. iar nu rămânând ceea ce a fosl şi staruind în cele pe care le-a făcut potrivit legii păcatului. 12. rămâne departe de El. folosindu-se de un cuvânt din Păstorul lui Herma. în pocâintă nu este nici o urmă de sentiment bolnăvicios de vinovăţie. 5/TOftwW. Avva Dorotei arată câ „de sc cercetează cineva pe sine astfel. impotrivindu-se gândurilor palimaşe prin pocăinţa. dupâ cum ara-lă Sfântul Varsanufie. şi chinuindu-şi sufletul său pentru cele ce a pfl-câtuit. Recunosciindu-şi pâcatul. 14).Coiulifiile subiective ale ttimtuluiiii fi sâiuiialtut hi Hristos vireii. înaintând astfel mereu. 3. pocaindu-se de cele ce a făcui.Il.". înaintarea se vădeşte prin micşorarea numă-rului păcatelor şi prin slâbirea şi împuţinarea patimilor. începe să-şi micşoreze patima. înaintând pe încetul cu Dumnezeu. 295 . ca să ajunga la Dumnezeu. nici nu le mai spune. h Cf. loan Scâranil. omul se depăşeşte făra încetare pe sine. şi se sârguieşte să se pocăiascâ pentru cele ce a greşil şi să se îndrcpteze pe sine. omul ajunge sâ binuasca incetul cu încetul. şi tinde spre cele dinainte. care nu face decât să tulbure sufletul şi sa-i slăhănogeasca puterile. Scam. pentru că omul. „Uitănd cele ce sunt în urma mca şi linzând catre cele dinainte. iar bolile sale merg spre vindecare. toate patimile care luiesc în el şi astfel sâ-i fie tămăduite toate bolile sufletului. prin pocăinţa omul îi cere ierta-K lui Dumnezeu şi-şi manifestă voinţa de a se uni din nou cu El. pocăinţa se manifests deci ca depăşife a păcarului. Şi pentru că prin pocainţă omul se vede întotdeauna deparie de măsura desăvSrsirii> cl nu se opreşte niciodată. Nu din pricina p. în fiecare zi. săvârşeşte binele". spre măsura omului celui nou şi desăvârşil la care a fosl chemat prin creaţie-Priii pocăinţă. 8. stflruind în pftcat. hiviiţcîturi tie suflet folosiitnire.1catului in sine suferă el. Clement Alexan-drinul.154 Adesea. slabiciunile şi neputin-ţele sale. Se cuvine sâ slim c. alerg la ţintă..

160 Aşa cum învaţă insuşi Sffuitul Aposiol loan. se abate de la cele voite de Dumnezeu. la fel: „Se cuvine să păs-trăm mereu în minle amintirea pacatelor noastre. în-!r-un anumit moment. 4. Altf'el spus. de altfel. şi să se fe-rească de ele în clipa de faţă şi pe viitor. VII. Marcu Ascetul. Sfinţii Parinţi arată. 4. In acesl sens.8). 16). De aceea Sfinţii Părinţi îl îndeamnă pe om sa se căiască pentru păca-tele sale. ci si în nelucrarea binelui (lac. XII. '9 A se vedea.117 Sfântul loan Gură de Aur spune. Sf. chiar dacă. este vorba de recunoaşrerea stării de neputinţa şi slăbiciu-ne. 2% . Cieşlinul. trebuie să-şi adlicl nminte ncîncetal de păcatele sale. "* Despre pocainfâ.Cotitlifiile genenile ale liwuif/uiiii de păcătoşenie în care se află. de pi Ida. XII. omul se poate socoti pe sine m stare de pacat. loan Gtirâ de Aur. Pocăinţa este deci necesară 1 A se vedea. De aceea. 30. Aducerea-aminte de greşelile din irecut îl face pe om sa se teamă sâ nu cada din nou. lie ştiute. spun Sfinţii Paring. lepădându-se de palimile carc le-au produs şi chemându-L în ajutor pentru aceasta pe Dumnezeu. ci de conşuinţi» ca am păcătuii şi că oricând putem cădea din nou în acelasi păcat sau în ultele. VII.. Cuvânt ascetic. atâta vreme cat u-a ajuns la asemânarea cu Hristos. clar şi „întristarea şi grija pentni păzirea de cele viitoare". 4. aşa cum arată Sfântul Marcu Ascetul. de asemenea. de pildfi: Sf. n-am avea un pâcat anume. Scrisori tluhovniveşti. 17). Sf.161 în sensul propriu al cuvântului. în rugăciu-nea care se citeste imediat inainte de Sfânia împurtaşanie se cere lui Dumnezeu iertarea pentru greselile fitciite „cu ştiinţa şi cu neşliinţa". Sfântul Isaac Sirul defineşte pocăinţa ca fiind „cererea prelungitâ în (Ot ceasul a rugăciunii pline de străpungere ce se îndieaptă spre Dumnezeu pentru iertarea pncatelor trecute". 142 Despre pocmnfti. Varsanufie şi loan.) Aducerea-aminle de cele trecute este paza pentru cele viitoare". pacat. 161 Cf. . de altfel. de pildfl. nu consul numai în făptuirea răuliii. Maxim Mărturisiionil. de buniWoie. Scrisori efiihovniees/i. Despre poctiinfit. să* stâruim in slarea de pocăinţă.1* Se cuvine. 50. 157 Cuvirtie despre nevoinfâ. chiar după ce ne-am curăţii de ele (.'-0 Nu este vorba aici de o aduce-re-aminle amănunţită a păcatelor facute şi a împrejurărilor in care s-au pelre-cut . „dacâ zicem că pâcat nu avem. ne amâgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi" (I In 1. Şi tot păcat este lipsa de grija" in a împlini voia Lui.*° A se vedea. ca omul se amăgeşte crezând că este fără dc păcat. Sf. Sf.162 De altfel.. fie neştiute.ceea ce 1ar impinge pe om în gandtil pătimaş la ele -. 394. nu exisla „om care sâ trâiasoa şi să tie lipsit de pilcat şi care să fi urmat intru lotul poruncile şi să nu fi neglijal nici una dintre ele". Păcatul. 428. Despre pocăînfâ. estc păcal orice fapta şi orice gând prin care omul. Or. de asemenea. A crede că eşti lipsit de pâcat arală necunoaslcre de sine şi de slarea in care te al'li.|V' în Cartea Pilde-lorlui Solomon stă scris căchiar „eel drept cade de sapte ori" (Pilde 24. Vursanufie şi loan. de nedesavârşire şi de înstrăinare de Dumnezeu. tot ceea ce il tine pe om instrăinat de Dumnezeu este. atâta vreme cat nu s-a unit desavârşit cu Dumnezeu.

trebuie sîi fim înloldeauna încredin-lali c. VII. şi învăţătura Sfinţilor Părinţi despre pocainţa îi acordfi o impor-i n'i. 2. ' Acesi mod de a privi pocSinţa se întâlneşte cu constants la Sfânliil loan Gură de Aur. „Trebuie să ştim că avem nevoie în tot ceasul şi în cclc douâzeci şi pami de ceasuri ale nopţii si alc zilci de pocSin(3".ru păcat. XX. în fiecare ceas al vieţii. B Cf. 2. Omtlii fa slaliu. Cele 225 de capett teofogice ţipractice. V.. 242.i fundamental. V. \ se vedea. |T' thidem. II. 12. 297 . Convoihih duhorw<eSii. scrie Sfântul Isaac Siiuj. De aceea.172 „po-uiinia este leac pentru rana păcatului". m thidem. 111. Catehtize. I. 214.idesea ei vorbesc despre aceastâ stare duhovniceasci* în termeni medicali '" Sfântul Simeon Noul Teolog se referă şi el la Jeacul (<|)o:p-\iaKQV) mântuitor" al pocăinţei. Cf. în afara referinţclor de mai jos. Sf. 50. ibidem. la rândul lor. 8.lr"' Din căinţa neîncetată se nasc doliul (întristarea) (nk'jQoţ) şi străpungerea inimii (Kaiăvxfyc. de pildă. Despre diavtd. Scrisori duhovniceşH. Vorsanufw şi loan. Şi cel niiii . şi în faptă. Simeon Noul Teolog. I. zice: „pocainţa este vindecarea păcatului". 442. zămislesc lacrimile (SctKp\xx). Simeon Noul Tcolog. despre care vom vorbi ulterior. a se vedea: Despre poceiinfâ.X\X. a £is Avva Sisoe (Âpqfîegme. IV. " Ihidnn.CondifiHe suhiertive ale lămăduiiii şi stlntîliileu hi HristM penlru toţi'" şi ea trebuie să se facă.!.. 36). pe care Dumnezeu 1-a dat oamenilor. II. Calekeze. !.16S . 4. in nfara referinţelor dale mai jos. să-şi dea scama ca este mai prejos de ceea ce s-ar cuveni să Be dupâ" voiu lin Dumnezeu. Pocăinţa este socotită de Sfinţii Păiinţi ca un leac deosebit de folositor. fraţilor. care este boala sufletului. dc pildă. serie alfabetică. Awn Sisoe.7. loan Casian. 9. Simeon Noul Tcolog. a se vedca Sf.după cum există doclorii pentni rănile irupului.1 păcăluim in toate: şi in cuvânt. 58. mai bine spus. Sf. penl. omul trebuie să-şi cunoască ne-vredmcia.|f'7 în ace&te» irci. 1 ' Discamtri elice."* ulti-niii este nn dar al Sfântului Duh. stă pocăinţa desăvârşită. Sfânlul Varsanufie învaţâ: „în toate osândeştc-te pe line ca eel ce ai pâcătuit şi ai greşit". i white despre nevoinţâ. să înţeleagă cât este de departe de slava la care a fost chemai prin fire si de desăvârşirea la care ar puiea ajunge in unirea deplinăcu El.1'" . care. 494: XXV. VU. m Desprvpocăinţâ. VIII. 5. 1.428. după cum învaţă Sfinţii Părinţi. 305. 11. 4. 58. leacul mântuitor al pocăinţei sail. Sf. 2. Orice ar face şi orice argândi. avem drept doctorie pOcainţa'V™ „să folosim.). „Eu în pBcat mfi cnlc şi în păcal mă scol". pe care doar puţini oameni ajung să-l do-bândeuscă. Sf. sâ primim ca din mâna lui Dumnezeu pocainţa care ne este de folos Cf. 23. şi in gând". XXV.1'1 care. sv rixori duhovniceşli. Despre idrvbirea inimJi.

prin asceză si osteneli.Dacă Dumnezeu vede cil cei păcătoşi se căiesc. 10. cunoscând cu durere ticăloşia la '■'Ibidem. m Ibtdm.1*1 Pocăinţa este leac. : Cf. Sf.1* lar Awa Dorotei arată că „prin zdrobirea inimii. aşa cum arata numeroasele citate de mai sus. întinaţi de mulie patimi. 786. V. pe care i le aduce pocăinţa.. I.. Sf. *" Scrixori duboviiuesli. peniru a-mi înlări cuvânlul. II. fîrească. m imttfrîtnri de stifle/ Jolosifotire. ci mii de oameni plini de rani şi bube. pocăinţa. nemairSmâ-nând vreo urmă sau vreun rest din vechea lor rituiate*'. ea fiind condiţia împlinirit tuturor celorlalte porunci. VII. dar nu deznadăjduiţi. fără să mai rămână vreun semn sau vreo urmă a lor". omul dobândeşte de la Dumnezeu curăţirea de păcate şi vindecarea de patimi.Con//i(ii/r gent rat* o/e uhtukluirii pentru lămăduirea noastra".. Marcu Ascetul. El are grijă de ei şi-i tâmăduieşte şi-i curăţă de orice urma a păcatului". vine omul în sfârşit la odihnă". 30. şi de aceea mulţi Sfinţi Părinti o socotesc cea dintai poruncă."* „să primim. cerând cu lacrimi de la Dumnezeu iertarea păcatelor. el poate din nou să ducfi o viaţă sănatoasă.). scrie SITintuI Varsanufie. Despre pocdinfâ. leacul care ne va izbflvi de boală şi care va şterge pâcalele noastre". omul ajunge să trăiască în chip virtuos.1*2 starca în care el îşi recapătă deplina libertate şi sănătatea desăvârşită. omul îşi poate regăsi pacea lăuntrică.. H IW . fraţilor. că „pocăinfa este întoarcerea. stare la care nu poate ajunge fără ajutorul ei. "" Cf. de la starca cea contra naturii la starea naturala".% '"' Ibidem. '" Ibidem. Dumnezeu le va şterge cu totul. care au fosl repede şi deplin vindecaţi de pocăinţă. Numai depărtându-se de patimi şi lepadând de la el orice răutate.""* De alt-fel. vm.17'' „cu toţii suntcm păcâtoşî. pentru că prin ea. sau doi. care sunt adevârate boli ale sufletului. Simeon Noul Teolog. m Dogmatic. pocăinţa se vădeşte a fi pentru omul păcătos singura cale prin care se poate întoarce la lucrarea virtuţilor. potrivit adevnratei sale naturi. „Sa ne intoarcem cu pocăinţa la Dumnezeu si va aduce toate la pace". 1. A. nu un singur om. Sfântul loan Damaschin spunc. m Jbitlmt4.177 „iau drept martori. pocăinţa îl duce pe om la nepăUmire. 1059. . "" Ibidem. Urmata îndelung şi cu sim-ţire vie si adâncă.IJi.17* „de-am fi cu totul acoperiţi de rănile pacalulut.180 „să fim cu totul mcredinţaţi că mare este puterea acestui leac.. sau trei. dacă ne cairn (. in acest sens. m ibidem."1' Vindecat de patimi.1"3 Prin iertarea pacatelor şi tămăduirea de patimi. nu ostenesc să Vft pun îii faţă leacul care vă alină suferinţele". care estc pocăinta". Cotebeze. de-ar fi ucigasi şi plini pe tot irupul de rani.

'i'l SI. Dimlohal Foticeei. ed. 197. 119. lesprepoalinfâ. Sf.3. Pocăinţa este tămăduitoa-re mai ales pentru puterea lui de cunoaştere. hivdfdturi de siiflet fohsiumre. 299 17 . In vreme ce prin abaterea de la calea dreptitţii sufletul a fost schimonosit. IV. scrie alfabetîcâ. Mpocăinţa îi îndreaptă".670. Sf. U învie pe cel mort cu surletttf*. XX.Iată de ce Sfmţîi Părinţi socotesc pocăinţa. dacft n-ar cunoaş-le mul'imea pâcatelor şi gravitatea bolii sale. SI*. Varsanufie."1'' Şi. Efrem Sirul. oameni care ajunseseră nebuni şi nepricepuţi (utopoi tcai c«7we"oi)diit pricina piîcatelor. 53. cum ar ajunge el să ceară CF. spune Fnsuşi Hrisios (Lc 13. scrie Hernia. Numai lepSdand biiinele cele de piele ale păcatulut. 44. Dindoh ill Foticetfi. iar cu puterea hamlui dumnezeiesc pe care-1 cere cu rugăciuni fierbinţi scoatc cu lotul din sufletul sau si pâcatul. spune Sfăntul loan Gura de Aur. pe care omul o dobândeşte prin căinţă. care. 27. Care esie izvoml a toatâ virtutea. i ateheze. Prin pocăinţă. omul iese din orbirea necunoaşterii de sine şi a lurnii. sa* vadâ lot mai I impede răutatea care zace în cl. AVVII Pimen. şi să se deschidă CO totul hanilui Sfânlului Duh. sesizând chiar şi cea mai mică dintre greşclile şi lipsurile sale. njunge să îiiţeleagă cat de departe este de Dumnezeu şi-şj recunoaşte rătăci-rea. " P&tomf. IM Evajţrte."7 Şi regâsind prin pociftnţă calea virtuţilor. „Pacă nu vă veţi pocăi. Recunoscând c.5). "' Cf. şiboaLv" Cunoaşterea stării sale păcătoase. Simeon Noul Teolog. omul ajunge sa se cunoascâ pe sine din ce în ce mai bine. „îşi recunosc nebunia (ocOpocruvri) lor". Căci. „bicriniile. Sf. 134. Câtfemonahi. ScrisoriduhffvrtSceşti. ' SI loan Casiun. AVVJI Dorotei. dimpotriva.w el urmăre-şte răul până in cele mai tăinuile ascuuzişuri ale sale şi-i vădeşte viclenia. p. VIII. 22. loţi vi'ţi pieri". Cux'âni ctxretic in 100 de capefe. Apofiegme. 7. strâpungerea inimii şi lacrimile ca tcmeiuri ale împlinirii luturor virtuţilor. Caindu-se chiar pentru greşelile cele neşli-uie1'" si pentru cele fara" voie>. 394. '»Ibidm. Marcii Ascetul. Assemani. a fost îmbol-năviră cu totul. 10.Cimdifii/e stdriective ale tomcithiirii ft sâmUattm in llristos care a ajuns prin înstrâinarea de Dumnezeu. *:Cf. t I. Prin cainţâ."* Şi lot el spune.1'" Stâruind necontenil în pocăinţă. Convorbiri dtihavrtic*fti. Sf. lipsii de căinţă îl duce pe om la moane.'": Alurici el prttrunde în adâncul sufletului său şi vede acolo boli care răman necunoscute pentru cel care vieţuieşte fn păcat. „Căinţa îl aduce la viaţă pe cel morl duhovniceşte". 100. este o condiţie absolut necesara pentru vindecarea ei. cunoscând starea căzută în care se aflâ.409. prin patimi. Dexftre rei <<• end <d n itulrejttează dm Jiip/e.l esle păcătos. I. se poale el îmbrâca din nou cu harul eel dnmnczeiesc. Vedenia a IX-a. Cuviint ascetic in lOOde capete.1* îi ref'ace însuşirile fireşli. 4. omul işi redobândcşte adevărala viii'â. lucrând virtuţile cu orn înnoil şi deplin sânătos în Hristos. 404. poate omul să ajungă la sîmţirea vie şi sirăpuiigătoare a nevoii de a se hitoarce la El.

•x Coiehet. eel care se câieşte de păcalele sale. ci aşteapia tn marea Lui niilostivire ca omul să-şi manifesto dorinţa de a fi vindecat şi să cearâ de la El ham I Siiu eel lămăduitor. ci. 676. ci şi. 127-128. 12. axa cum am mai spus. nu este o cunoastere teoreticâ.Condiţiite genentle ale litnuuluirii ajutorul dumnezeiescului Doctor.) se descoperă numai celor care au facut pocăinţă fîerbinte şi s-au curăut frumos printr-o pocăinţa -sinceră si atât pe cat e măsura pocăinţei şi curaţirii lor. la care se ajunge prin pocăinţa. nu-l mantuie cu sila. la adevărata cunoastere a lot ccea ce există.1'" De aceea. iar minted îi este tot mai mult luminatfi de Duhul Sfânt.. Stantul loan Gură de Aur dă următorul sfat: „Să recnnoaştem cu sihceritate ce-am ajuns şi cat de rele sunt rănile sufleiului nostru.nu le pot lipsi Icucurile din partea acelui adevarat medic al sufletelor. ci este 0 cunoastere existenţială.l<J' Aşa cum am mai spus. Smr-ndevăr. nu şi-au ascuns primejdiile rânilur şi nici n-au respins cu minte necugctata leacul pocainţei. mai ales celor care nu şi-au dispreţuit prin deznădejde şi !i■--i■. Care respecta liberiatea omului. Apoftegme. fata cu slăbiciiinile capalate din neştiin-ţă sail rătăcirc.). o cunoastere.. nu-şi face griji din pricina ei". XIX.i■.. II. căci numai aşa ne lecuim. „Celor ce-şj cautiî într-adevăr vindecarea . 300 . acrie Sfântul Simeon Noul Teolog. I. Cf.bolile. "'' Ohcunuti teolugice. pe masura curăţirii sale. 304.. şi sa primească vindecarea.spune SfanUil loan Casian . Iţx Cf. şi să ceară ajutor lui Dumnezeu. eel care nu-şi cunoaşte boala. cele nevâ-zute şi necunoscute peniru cei care n-au facut pocăinţă (. cu minte smeriia şi totuşi prevazatoare. XXVIII. insuflată de Duhul Slant.1*9 c Dar nu numai la cunoaşterea de sine ajunge astfel omul. VII.. lar dacâ omul face aceasta. IV. Cateheze. cele dumneze-ieşti (. abstracts. spune mai pe larg: „Rodul şi t'apta pocăinţei sunt cele care alungă neştiinţa şi aduc cunoştinţa: mai întâi cunoşlinţa despre noi şi despre cele ale noastre. tocmai prin pocâinţâ ajunge omul să-şi descopere boala. ca să primească astfel tămăduirea snflt?-lului său ? „Cum s-ar lasa îngrijit de doctor eel care nici măcar nu ştie că e ranii şi zace răpus de boats ?". se înlreaba Sfântul Simeon Noul Teolog. aici cuprinzându-se şi realitâţilc duliovniceşti ceje mai lainice şi mai înalte. au alergat la medicul 1 e e l c e w1s.301 Din aceste rânduri reiese cîi aceaslă cunoaştere de sine si a lui Dumnezeu. a min^ Cauhtze.). Dar pentru toţi cei-lalţi ele sunt necunoscute şi ascunse". Iv ' Convorbiii duhavnicesti. prin hand lui Dumnezeu este curfiţit de patimi si in-ceiul cu încetul imunericul care se aştenuise peste puierea de cunoastere a sufleiului se risipeşte. 97 Despre diavol.. I627D {Avvu Zinon).it■-.. 89-90. 5. „Pocăinţa este usa care scoate din întuneric şi duce la lumină".-" lar in alia purte. Dumnezeu îl vindecă negreşit. Dumnezeu. acestora li se anila adâncurile Duhului (. apoi despre cele mai presus de noi si despre tainele cele dumnezeieşti.'''1* Or..

asupracaroia nu avem putere (. Avva Pimen spune câ „ducă omul se va prihăni pe sine. nil e biruit de nici un război (. 28. Triade. scrie Sfantul Varsanufie. 301 . 16). Căci este o pavăză care înloarce toate săgeţile diavolului (Efes.i Ee defăima pe line însuţi in chip sincer înainlea lui Dumnezeu.. Sf.prin care se înlesneşte rugăciunea202 şi se face rodiroare.1 ii singur vrăjmaş avem. 5. scrie Cf. 41. Cel ce are „plânsul adevărat împreunat cu sirăpungerea inimii.. Aimfiegme. Evugrie. arma de nebiruit în faţa ispitelor. pe lânga funcţia tămă-duitoare. II. Grigorie Palama. 14 Cf. po-câinţa face ca omul să fie ajuiat în toi limpul şi în tot locul de Dumnezeu.. Scrisori ttuhavnictfli.201 si de accea cu adevărat se cuvine să fie împreunată cu ea 204 -. Lacrimile de pocâinţă au. Col. ci şi. pocăinţa are şi o funcţie de apărare şi prevenire. de pildiî.*07 Sfiln-lul loan Gură de Aur spune cfl „diavolul fuge îmotdeauna de împunsfuura ascuţiiâ a pocâinţei". 3). de altfel. 6. De accea. Prin strâpungerea inimii ... iar aceasta este . ca şi pri-mejdiile şi necazurile intâmpinate. potrivit menirii ei fi-reşti. scric alfabetică. 1 Scam. 13. 461. fie ele lăuntrice sail din afara. se sme-rcşie cerând cu lacrimi şi suspine ajutorul Lui şi poate primi asttel harul Său tâmăduitor si mântuitor. SO1). I. care este adevărata lucrare a minţii.20* lar Sfaniul loan Scărarul îi face pe diavoli s*1 spună: . lar aceaslă sfâşiere şi ruplurâ stăruie ca boală şi rană adănca a fupturii sale.).m. Sf. dar care au fost desparţite prin pacat. spun Sfinţii Părinţi. Scam. prin pocă-inţă. loan Scărarul. simţind cu durere starea nenorocită în care se afiii şi înstrâinarea de Dumnezeu.). aşa cum spune Psalmistul: „Făcu-Cu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea" (Ps. serin alfabeiică. ^Dapnpocăiafă. află sprijin pretutindeni'V" „Lacrimile păzesc neîncetal cu Numele lui Dumnezeu pe cel ce le-a dobandit". Sf. 29. Varsannfie. un nuinai că nmul se curaţeşte de întinăciunea păcatului. XXH. ci se face din toatfl fiinţa sa. 17. IX. loan Ciisitm. Avva Pimen. Sf. i I. 6. 26. iniorcăndu-l pe om la Dumnezeu şi înlesnindu-i rugăciunea catre El. aşa cum Invaţa Sfinţii Părinţi. V. Pocainţa sporeşte tăria onuilui în faţa găndurilor păcătoase semănate de dinvol îii suflet. '■•][ Vezi Apoftegme.. Atunci sa ne SOCOteşti ca pe o pânzâ de paianjen". care dintru început an fost unite şi împreuna lucrătoare în firea sa. Numai aşa rugăciunea omului nu râmune pur inlelectuală. Mustrarea inimii este. 25.n.Cf. Cel care-l are nu e atins de nici o loviturâ în razboi". Etiopiună. Coitvorbiri dufurvntc&ftl.4. ''' Apoftegme.i intări inima. 2. in om se pelrece unirea acestor puleri. ca o adevărată hrană.106 Pocăinţa are de allfel puterea de a risipi tulbu-răiile aduse de diavoli şi de a-i alunga din suflei.. al cărei centru este ininia."c Vedein că. 95. Avva PimerU 162. Desprr rtigariune.2C Şi aşa omul biruieşte toate greutăţile. Scrisori âuhovniceşti. danil de . Reunificarea lor este una dintre condiţiile csenţiale peniru a se ajunge la rugăciunea curată.Ctmdifiile subtectbm ale tmntuluirii ft sâiiătaiea in Hristos \\\ coborâle în inimă şi unite cu ea.

73. De aceea. se apropie de El. care. căindu-se penlru greşelile sale. :u Cuviritf despre tievoinfâ.linţa râmâne neatins de patimi. aşa cum spune Sffintul Marcu Ascetul. 461. adaugă el. i. lor prin poc.i O astfel de legătură se creează. iar rolul ei. câ n-um săvârşit minimi.?. omul intră în legătură personalii cu Dumnezeu. lar pentru aceasta. esen-ţial.21 Iar Sfântul Isaac Sinil laudă pocăinţa ca cea mai vretlnică stare duhovnicească a sufletului: „Cel ce-şi simte păcatele e mai bun decât cel ce scoală morţii prin rugăciunea hii. Sfăntul loan Scârarul spune: „Nu vom fi învinuiţi. aflat în " Srri. curăţirea de păcate. îi redau omului strălucirea dintai a chi-pului lui Dumnezeu din el şi res(atornicesc aseinănarea cu El. şi mai ales prin Botez. Rugaciunea însoţeşte şi credinţa. omul îl recunoaşte pe 1 Iristos ca Dumnezeu şi Stăpân al său şi singurul iămăduitor al patimilor sale. doar ca poten-ţialitate. dorind din tot sufletul să nu se mai despattă de El.Comiifiîli' generate <de tibnăduirii Sfântul Varsanufie. la ieşirea sufletului. învâţiitură despre limşlire yi nigăeiune. 1. prin ea se Ueschide cu toată frinţa sa harului dumnezeiesc şi se uneşte cu El. nici că n-am tcologhisit. Grigorie Sinstitul.6 Cf Sf. 1. 34.2"' Prin mgăciune.212 Se vede limpede că pocăinţa este o lucrare cu adevărat trebuincioasă omului. . 302 . fraţilor. atunci când omul ajunge la nepatimire. cum spune Sfântul Grigorie Palama. Mirungere si Euha-ristie. „in chip tainic". se întoarce la El şi. pe toaie treptele vieţii sale duhovniceşti. Prin rugăciune omul se aşazâ în faţa lui Dumnezeu. Leacul rugăcîunii u) Rotut rugăciunii şi efectele ei tămăduitoare Prin credinţa. prin plinătatea harului. Dar aceasla se face. desigur. ca să primească de la El tămădmrea de patimi."14 4. să sporească tn el şi prin el.211 şi. Creştinul urmează să faca lucrător harul prim it. aşleaptă de la El iertarea lor. prin ea omul cere ajutorul lui Dumnezeu. şi prin primirea Sfintelor Taine.l\SVmWtVII. vorbeşte cu El si se uneşte cu El. Cel ce suspina un ceas pentni sufletul său e mai bun decât cel ce foloseşte lumii întregi prin gândirea lui. recunoscându-şi starea de boală. cu simţirea vie si dureroasă a nepulinţei şi slăbiciunii sale.s 'l'iei t'iipelt' deSpte ntgâciwie yi curâţki inimii. rugâciunea este absolut necesară. dar vom da negreşii socoteală lui Dumne?£u ca n-am plâns peiuru păcatele noastre". nici că n-am fost văzători. Prin pocăinţă. „legatura care uneşte făpturile cu Creatorul lor". Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine e mai bun deeât cel ce s-a învrednicit să-i vadă pe îngeri".sori tiuhovMcepi. şi căinţa. Ea este.

. primim de la El" (I In 3. dacă „cereţi şi nu primiri". ci peniru eft omul rîîmâne departe şi m afara Celui care-i este mai lâuntric decât toate cele dinliuintrul lui . ci pentru a nc înalţ. Sfantul Dionisie Areopagitul spune. Sfimii PaYinţi socotesc starea de cainţă ca absolut esenţialâ pentni rugăctune. Auzim cum Hristos însuşi şi Apostolii Săi spun: „Cereţi si vi se va da. „sufletul nostru se daruieşte Sn Despr* vfaţa 'm Hristos. şi |e veţi avea" (Mc. ţinta sa este acum să sporească în apropierea de El. '' Cf. rugâuilu-vă. Sf. II.. se predă lucrării mâniuitoare a harului şi se face tie bunăvoie şi hum cunoştinţă împreună-lucrător cu acesta la mântuirea şi în-dumnezcirea sa în Hristos prin SfantuI Duh.4.ll 1.. < 'uvinte despm nrvmnfa. oricine cere ia" (Ml.Apropiindu-se astfel de Dumnezeu. rugfmdu-vă cu credinţă. „Toate ciite veţî cere. Astfel. pentru eă nu cereţi"(lac. şi cerfuidu-l. De asemenea. când. ■'' Dtsptt Niwririle ditnmezeieşti. riigăciunea (rebuic făcuta aşa cum se cuvine. Rugăciunea se vădeşte astfel a fi pricinuitoareu locuiriî desflvârsite a harului in om.2). ]. Rugăciuiiea este cea prin care. Hristos ne spune c. „Noi ne mgăm lui Dumnezeu. 7-8). aceasta se întâmplă „pentru ca cere|i rău" (lac. ca oricine cere ia" (Luca II. Eu voi face"(In 14. 22). „Cereţi şi vi se va da. 32. sa credeţi că le-aţi prutiît. cum spune Sfântul Nicolae Cabasila.! în toate făptu-rile.Dacit este întni totul adevaVat că Sfânta Treime este prezetit.1 haruJ şi daml lui sunt deja prerente in noi: „Toate câte ccreţi.-2. „Dacă veţicerecevain NumeleMeu. 24). El aşteaptii. căci El este pretutindeni. 680BM Cf. Sfântul loan Casian spune că prîn ea se ajunge la adevâxala rugaciu-ne. aceasta se intăiTiplă pentru cfl nu s-a întors prin mgăciune spre Cel care i l-a dilruit şi Care este El însuşi prezent în acesl har şi ni Se da priii el: . Dacil omul nu şi-a însuşil hanil prezent în cl. omul cere haml lui Dumnezeu. dar nu-l siJeşte pe oni să-l primească. 7. VI. 2. mai aproape de om decât însîişi inimfl sai|7 -.9-10). acelasi lucru: . cunoscăndu-şi pacatul şi neputinţa. Sf loan Gută de Aur. Dar prin rugăciunile preacurale şi sliiruitoare pe care I le aJuccni (.. ca acesta s. Pentru ca să fîe ascuJtată. '•' him/r. 22). veţi primi" (Ml. cu alte cuvinte.1 I-J ceară. III.30..js'u aveţi. Rugjlciunea trebuie să sc facS cu credinţă (Mt 21. 21. m chip liber şi intm cunoşfjnţâ..M0 Dumnezeu fşi revarsă neuicetat hand Său asupra oatneniior. 14). 98.CoiuUfiile S'ibu'clive at? tămâihiitii si miiahitra fn Hiuivs el prin hiirul Său. 22). scrie Sfântul Grigorie Palama. în mama Lui milosfivire. Tâ/cuiiv Ui I'sahtiul4. 4. nu orice faptură 5e sălăşhiieşte în Ea. 303 .şi chiar. PG 3.. fie că* nu şi-a împropriai cu toiul hurul primii. Dumnezeu îndatâ îi asculta rugaciunea.n pe noi spre El prin rugâciunea pe care i-o aducem şi pentru a ne intoarce la W. 3).). fie din pricină că s-a înstrăinat de El prin păcat. ajungem să ne săliişluim in Ea'*. nu pentru câ Dumnezeu ar fi departe. nu pentru 8-L aducc la noi. Isaac Sirul. „Orice cerem. Respectfuid libertatea omului.

cu mătturisirea greşalelor. XXV11. 35. Omilii fa fivre*. Omilii fa Matei. loan Gura de Aur. 4. LI. Omilii fa FfleffW. Omilii fa Evrei. I In 5. 21. 4. 43. XXVII. Sf. Cttvtntt despre iwvoiiifă. 7. 7. 1 (if.: Se cuvine. 5: inipotriva anomethr. Sf. Rugfciunea. Isaac Sirul. trebuie sA cunoasca mulţimea greselilor sale şî să se căiască peniru ele. '' f)i'\/irr I'Hxaciuritf. 3. Omilii fa Ana. 5. XXIII. Omilii fa Mate/. fiind pricinuitoarea primirii depline a hanilui. 5: XXIII. XXVII. omul trebuie să înţeleaga mai întâi cât de mull s-a depărtat de El. viii. 6. 12. ca cererea &a fic după voia lui Dumnezeu. Cuvinle despre nevoiiifd. 33. V. XXIV. Omilii fa Istdo. Impolrivu tmomeilor."' râvna fierbinte/27 stăruinţa. 7. Sf loan Gura de Am. VII.că cei bolnavi au nevoie totdeauna de doctor şi de leacurile de la el (. Ttdcuire fa Psafand 7. ca şi unnaioarele vor fl axnanutiui cxantinalctn coniinuare."2" privegherea si trezvia (vfjxj. lar dacâ El cste scaparea noastra. Isaac Sirul. Numai Dumne-zeu singur esre ajtitonil şi sprijinitorul său. şi tc voi izbfivi .. Această aiitudine. Col.<'otivoihiri duhavntcetfi. °? Cf. împreunată cu evlavia. loan Gura de Aur. Tăli'iire la I'snlmid 3S 3. „Slim . 5: OmtUi fa /•arm. 12. 5. Rom. cu strâpungerea inirnii. de asemenea. 2. IV. 89. Sf. I. II. Origen. 5. Isaac Sirul. Inlcmrr In I'sabmil'). I. . 2. Omilii fa Motet. cu durerea sufletului. IV. "'' Cf. pentru a primi Ulmâtluirea de relele sale. 2. " Cf. Omilie m Săptâmâiui Mare: Sf. Isaac Sirul. Ctmvorhiri duhovniceşti. 4. 1. 4. II). 5. 6.Sf. loan Guiă de Aur. Sf. Epistole. Omilii fa I Timoiet. Sf. Omilii tluhax-iiiceştl (Col. 4.2" Evagric scric şi el: „Simţirea rugăciunii estc adunarea cugetului. Omilii fa Motet. XXVII. XXX. :u Cf. loan Gura de Aur."'. trebuie mai înlâi sa simtă cu durere catâ nevoie are de el. VII. IV. XXXI. 4. Despre ntRaaune. tmpotrhia tmomeilor. Prin ea omul I se adresează lui Hristos-Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. XXX. Sf. IX. 35. zicând: «Doamne. IV. Omilii fa Evrei. Evagric Cuvtint despre rugtieiung* 4. 2. sa ne aducem aminte că zicc: «Cheamă-Mă pe Mine in ziua neoazului tiiu. penlru a primi de la El vindecarea de toata răutatea. 1 Cf. " sf. alte condiţii ale rugâciunii bine primiie sunt: atenţia. 3.23 Fără căiuţă. cu suspine nevăzute". XIX. I). 5: Despre poaimfa.Coitdiţiile generate ale tomtUfairii gemete şi suspine lui Dumnezeu". 3. 4. VII. IX. Omifa fa Efeseni. esle prin aceasta pricinuitoarea tămăduirii omului şi a înloarcerii sale întru sanfltate. scapare Te-ai fîicut nouă în neam şi în neam» (Ps. Macnrie Egipteanul. în afară de credinţă şi căinţfi. 6: Tâfauiie fa Ps<limuI4.spune Sfantul Varsanufie . loan Gurfl de Aur. Col. Cf. w Cf. 5: TtUefare fa I'sttlnntl •/. Sf. 304 . XXIV. 7: Omilii la Ana. rugăciunea nu este bine primUă.*2* smerenia:2'' şi îndeosebi curâţia inimii. Sf.. w Căci pentru a se apropia de Dumnezeu.) De aceea şi proorocul strigiî. pentru a pnmi harul. Omilii fa Efeseni. I Pu 4. lorn» Casia». XXVII. Cuvbtie (tespre ttâvrinfă. 14. Omilic fa Stipfaim'mu Mure."1 Cel care ne vrea binele şi ştie care sum cu adevărai nevoile noastre. 12. 4. Omilii fa Evrei..i^). 6.

ea face cu putinţă cele ce par cu neputinţă.'*41 . * Omilii la Evrei. XXIV. Singurul care poate să vă lecuiască rănile inimii este Cel care a creat toate făpturile şi cunoaşte toate fapiele noastre. alergaţi cu mintea la Doctorul sufletelor.2'12 Sfântul loan GurS de Aur l. IV. şi nelede şi uşor de străbătut căile presărare cu stavile". ca să ne lă*maduirn'\2M şi îi învaţă pe cei căzuţi în boalji din pricina păcatului: „Nu căuiaţi sprijin la oameni. XXVTI. ajuior în ascuţişul bolilor". Sf. " Cuvuile despm nevoinfd. împotriva anomeitor. 25-" fiiij'otrii'tt anomeilar. la)". Omilii la Facere. Ajunge să* strigam din adâncul ininiii spre El şi înaintea Lui să vărsam lacrimile noastre". 7. 5. 25. docloria sufletului şi leac pentm relele lui". XXVin.. 424. „Ru-yâciunea este doctorie".tudă neîncctal nemăsurata putere a rngăciunii. VII. căci prin ea îl cheamă in ' Sctisori dtdiovnicesti.. XXVII. VII. 49. 5. De aceea nu este de mirare că Sfinţii Părinţi socotesc rugăciunca ca un leac2Kl deosebit de putcrnic şi folositor. Vaisanufic. 4.2" Ca răspuns la rugăciunea sa. person if'icând rugftciunea..240 SfSnlul Isaac Sirul arată şi el că „rugiîciunea este. 7. '* Desprepocăinţâ.24* în timp ce fară rugaciune omul nu poate face nimic („Fără Mine nu puleţi face nimic". 2. de asemenea. In 15. sau să li se ardă vreo rană". Sf. V. XXX. părăsind aceasta.2" „să alergăm întotdea-una la Dumnezeu şi Lui să-1 cerem orice lucni. XXVIII. A se vedea. *'" Omilii lu Efeseni.)tau>efaPsahmd7A. loan Gurîl de Aur.'134 lar Sfântul loan Scărarul îl sfătuieşte pe cel ce se roagă să ia drept pildă de rugăciune pe cea a „celor bolnavi în faţa doctorilor. căci nirnic nu este mai de fobs ca ruguciunea. 7. Sf. Caieheze baptismal?.23'' „puterea rugăciunii (."7 şi încă: „Rugăciu-nea este leacul mântuirii". scrie Sfântul loan Gurâ de Aur.. o face sa spună: „Veniţi la mine.2'" iar Sl'iinlul loan Scararul. 2..- Scam.."2 Sfântul loan Gură de Aur spune că „Î1i timpul mgSciunii îi arărăm Doctorului rânile. 12.Nimic nu este mai puternic decâl rugăciunea fierbinte şi curatâ... Scrisori duhoviiiccsti. ™Stw<u XXVIU. 4. c. lft 305 . când e sa ti se laie. XLIX. Omilii la Evrei.2î' „este izbăvirea noaslră. l.) vindeca bolile". nti priviţi spre cei care vfl dau numai un ajutor trccător. Omilii la Ana. 3. „Mare este puterea rugăciii-nii l". DS . 5. "'' 'Ueheze baptismaie. 21. omul primeştc de la Hristos leacurile potrivit slarii sale şi izbăvirea de boalâ. ' Omilii taPacere. şi eu voi da vindecare rănilor voastre". Scam. %2A. loan Scnrarul. uşoare cele grele. 5. VII. 5). prin eaT toate îi sunl cu purinţă omului. Omilie împolriva celor care se fotosese tn chip nedrept de aces! cm'ânt at Apostoltdui etc.Condiţiile subiective ale U'tmădiiirii şi wnâtatea în Hrislos şi Mil vei preamări» (Ps.ici numaiea ne poate izbăvi de râutăţile de acum". IV.

recunoscându-ne vinovaţi în faţa lui Dumnezeu de propriile noas-Ire păcate şi cerând. penlru lămăduirea lor. 83. mai întâi. 5. Căci Dumnezeu. " Seam. îrripvtriva anomeilor. XXVII. 14. loan Casian. VII. Ciivani despre rugaciune. Maxim Marturisitorul. XXXIII m Omilii la Evrxtt. 20). T* JV 30ft . Bl Despre vtafa în Hristos. în prirnul rănd. 3. toate patimile".341 Căci aşa ne învaţă Apostolul loan: „iertate v-au fost păcatele pentru Numele Lui" (1 In 2. sau pune un plaslure pe rană. 7. Cvnvorbiri (hfhovnicesti. să dam ranilor noastre lea-cul potrivit penlru ele. penlru a pune pe toate parlile prin care am greşil leacul eel mânmitor şi vindecător". poate sii ne ierte păcalele şi sa ne curafcascS de ele". în izbăvi-rea din pacal. 25. iertare pentru greşelile din trecut". patimile arală stăruinţa în pâcat. XXVIII. este nevoie de o rugaciune neîncelată. şi prin aceasta lucreaza fără să ştie bolnavul cum. : Omilii la Sâptânuina Mure. „Ştim CH a chema neîncetat Numele lui Dumnezeu e un leac care nimiceste nu numai loate patimile. loan Gunl de Aur. . 2. Ciivani ascetic. Sf loan Gura de Aur. spune Sfântul loan Gură de Aur. Evagrie. cu mull mai presus decât toate câte cercm sau pricepem noi" (Efes. Isaac Sirul. „Rugăciunea. 38s. 101.2d lar in allă parle arată: „Zilnic ne rănim în tol felul. Cuvâni despre mgâchme. şi cu gândul. rugăciunea îl tămâduieşte pe om de patimile sale. în chip pro-fund. Sf. scrie Sfân-(ul Varsanufie."0 lar Sfântul Nicolae Cabasila scrie: „Numele lui Dumnezeu îl chemăm şi cu gura. 4. 12). mai înlâi de toate omul trebuie să-I ceară lui Dumnezeu ier(area şi curăţirea de ele. 424.252 In timp ce păcatele sunt greşeli de moment. şi de aceea. dacă-L ru-gâm cu luare-aminte.jr Despre rugddwta. a se vedea încîl: Sf. ci însâşi lucrarea lor". VII. Despre pocăinţâ. Pentru că păcatul şi patimile sun» forme de boală şi rădăcinâ a tuturor bolilor. X. Ui Scrisori duhovnicesti. Sf. din tot sufletul şi cu ardoarea i n i m i i . este leac împotriva otruviî pftcatului. aşa si Numele lui Dumnezeu chemat de noi înlâlurâ. care sunt pentru el adevărate boli. care este rugficiunea. Cuvinte despre nevoinfâ."' Vir-lutea tămăduitoare a rugaciunii se vadeşte deci. şi cu dorinţa. 41. Ill.*J' Origen scrie că orice rugaciune trebuie făcula „cu căinţă. :^ Ibidem. fără sâ şlim noi cum. ": Cf. doctorie pentru greşelile noastre".î4i' Sfântul loan Scârarul spune şi el că rugăciunea este „leac tămaduitor al unor mari greşeli". Sf. Despre puterea pe care o are rugăciunea de a-1 curuji pc om de păcalele sale.^' arălAnd că felul în care se face acest lucru minunal ra-mane de neînţeles pentru om: „Precum impune doctoral leacul.Candiţiile gene rale ale tămăriiiirii ajutor pe „Cel ce poate să facă. prin puterea cca lucrătoare în noi. 5. le dezrădăcineazâ din fiinţa sa şi le nimiceşte cu lo-tul. 10. Cateheze hapiismale. VI. Evagrie."4 Cf.

en care lulbura sufletul şi-] rănesc de moaite: pe diavol şi duhuhle cele rele. Nil de Ancira. 59. 400A.l pe cei care sum pricinuitorii lor. 312CD: 392B. 26ID. 6. unde s-au cuibărit paiimi de care nici nu ştie. 62. pe care pâcatuJ a fiicut-o greoaie $i ca şi moartă. „Care lumineaza* cele ascunse ale întunericului şi vâdeşte sfalurile ini-milor" (I Cor. trcbuie să se căiască si de aceste paiimi neştiute şi săL roage pe Durnnezeu să-l izbâveascâ de ele. aşa cum arală Evagrie.-': căcj „în rugăciune stă viaţa ei". VII. se trezeste. Sf. Sf. Sf. crestinul.Condifii/e xubiective ale lărwhimiîî si siinâlaieti in llrisias Rugâciunea este un „leac care curăţă suflctul""5 până în tainiţele sale cele mai întunecale. Scrisori duhovniceşti.mintea este din fire prcdis-pusă a se ruga". Oiiiitii la Săptâmâna Mart. Oespre rugâdun*. 396A. w Cf. loan Scărarul. 83. 4. împoiriva <au> meilor. 19. în primul rând ele sum simţite de minle (vouţ). VII. 7. 260AB. '"' Idem.267 Lucrfind poirivit firii sale. câci. C'uvăiii despre lucmrea cea OSewtStt hum Hrixtos. 6. °*C(." 0 data cu patimile. Calisl ţt Ignatie Xanift&ptH. loan Gurădc Aur. 84. -M Tratatul practic. 12. Sfântul Varsanufie scrie astfel: „Mă rog ziua şi noaptea să fiu curătil de patimilc mele. sau întrebuinla-rea cea mai bunâ" şi mai curală a ei". pe care păcatul îl împiedică să-şi vjidă „adfmcurile cele ascunse". Cele 100 de capete ale sf. „rugflciunea lui lisus" are 0 mare putere. I Cf Sf. I. 29. 307 . mintea. ''"' (want despre nte. II Cf."0 redevine sprintenă2*1 şi revine la vi. Care „cenrcâ inimile şi riirunchii" (Ps. ÎJTCf. arătate şi ascunse".rugaciunea face mintea să-şi fmplinească propria lucra-rt".deiuttr. Joan Scăranil..61.iţ.361 De acuni ea iese din înstrăinarea în care era ţiiiiitîl de lumea sensibilă şi a reprezcniârilor iluzorii. '" none?capete. IV.1 în ea întreaga M loan Gurfi de Aiir. 18). mintea îndepărtează si leapădă orice reprezcn-tare (imagine sau gând> străină de rugăciune.. Prin rugăciune. Scant. 7.*1 Jar în această privinţă. :n * Evagi'ie.2*" Roudele lâmâduitoare ale rugăciunii sunt numeroase. Origcn. Rugăciunea are puterea de a stinge pâcatele şi pati-mile cele mai ascunse şi neşliute pentru că ea cere ajuloml Celui „care veclc in ascuns" (Ml. 5) şi Care are pulerea de a nimici p<îcatul şi de a picrde cu (otul patimile. '. EpLstote. XXVIII.-s risipjfid nenorocitcle urmăii ale lucrarii lor. Sf. De aceea. Tcolip) a! FUadelfiei. Cateheze tHtptiwuile.368 „rugâciunea esle lucrarea demnă de vrcdnicia minţii. . ' Cf. îşi concentreaz. Capete gnostice.1'"1 ajungâitd la lucrarca proprie meiiirii sale. loan Gurii de Aur. Tulcuixt la Psabml 129. I. PC 79. pentru a se regăsi pe sine. Seam. Cele 100 de capete ale lui Calisl $i Ignotie X«ntlwpot. 9). 4.i. 25.r"/««fart. 65. . 49. XX. mgăciunen pune pe fug.

carc pătrunde în toate ungherele sufletului şi-î atacă chiar si tnipul. in chip viclean. Nu este vorba nicidecum de liniştea cea după Irup. Convorttiri didioi-ntceşfi. 47. 57. 14. închizând între ţitrmuri marea minţii. 4. „sănătatea deplină". aleargă prin propria ei mobilitate şi zboară în loate direcţiile'V"' având a suferi mişcarea neîncetată a gândurilor care o agită.177 Rugăciunea duce la pacea şi liniştea sufletiilui prin puterea pe care o are. m Cf. o tulbură şi o fat să culreiere şi să rătAceascâ fărn rost. jntrea-ga tărie"..l cunoască liniştea-1" şi pacea şi. însoţită de slavă deşartă şi trufie.. Ccnv&rblridukavniceştl. dăruieşte aceastâ pace întregului suflei şi chiar trupului. neliniş-tea angoasa -. 27'' ci de pacea ca dar al Sfântului Duh. XXIV. de a risipi frica. "' Cele 100 de vapele ate lui Cotist şi Ignatie Xanlhopoi. Cuvăni despre mgticiime. 96. 16. Ctmvorbiri dnhovmceşti.209 Slarea decăzută a omului face ca mimea omului să fie „înlotdeauna mobilă şi chiar foarte mobilă (. cum aratfi Evagrie. 0 Sf. in Scarti. vedem din cele ce învaţă Sfântul loan Scărarul: „E proprie minţii nestatomicia. loan Casiun. !}i Cf. Evagrie. şi sâ nu treci de aici (lov 38. Evagrie. 6.:73 dândii-i lărie şi stabilitate.). I I ) . atunci cAnd se uneşle cu inima. ' Intiutul ţmtctic.) şi te voi izbăvi şi MS vei preaslăvi" (Ps. n.('ondif/iie generate ate tămădititii putere <Je cugetare şi de înţelegere. Prima convorbire cu părinlele Serenas.. rugăciunea însă scoate mintea „din rătăcirea şi robiaei obişnuită". va veni tn line Cel ce. Sf. idem. loan Casian. A doua iraduccre (pentni feppwxcxi) este propusă de I. diavolii inceteaza" de a mai lupta nenorocilul suflet care le împlineştc coutc voile. loan Casiim. adică opunându-i argumenie logice. Tmtatul pmctic. neliniştea (angoasa) fiind pricina celei mai mari nepuiinţe şi slăbiciuni. CS este aşa.2''11 şi regăseşte. Nu poate fi legat duhul. ea nu poate sta niciodata în repaos. De . pe de o parte. 57. şi îndeosebi forma ei cea mai perfidS. prin întoarcerea din împrăştierea ei obişnuită". p. De ai dobândit ncvoinţa neîntreruplă. ''* Cf. 17. ciire se iveşte atunci câiid. '* Cf. din pricina caractemlui ei nemotivat. \9. ". ci. X. dar e propriu lui Dumnezeu s-o poată statornici. Legala eel niai adesea de lucrarea diavolilor.. care. mintea omului ajuiige s. 25. :r! Cf. 308 . nu poate fi com-bâtută direct. Dar unde e Ziditonil duhului. însoţită de smereiiie şi cflinţiî deplină. Eliberată de tot iicest zbucium. Tmlatul praciic.27î Stutornicia minţii esie un rod al sinergiei realizale în rugăciune între slrădania omului şî harul dumnezeiesc. 16). Cf. HaiMherr in coinentariul său lit Tralatul despre mgticiime al lui Evagrie. singurul care-l poate face pe om în stare să-şi domine neastiimpărul minţiî. la modul antiretic. 18. Tmtattdprartir. Sf. îi spune în rugăciune: Vino până aici. ibidem.linden. lăsându-1 pe om pradă propriului chin şi cu totul ncputincios. „Şi Mă cheama" pe Mine în ziua necazului (în texlul francez: angotsse. 24. 49. toatc se supun Luf'.. 15.. (rad.2'1 o adună „în ea însăşi. Numai puterea lui Dumnezeu chemat în rugăciune îl poate rfimădui pe om de această boală înfricoţâtoare. XXVIII. 69. 65. aceasta poate fi bimită numai prin rugăciune.

Izbăvit de boalii. revine la frumuseţea. nu mai rât&cesc în lumea sensibilă şi nu mai lucrează contrar (îrii. m OmiUidutimtucepi (Col. ('ttvănl ilespre trezvie. 3.)'i xdnfitatea til flristos aceea. "' Cf. care lucreaza fiecare pe temeiuri deosebire unele tie altele şi în scopuri lipsite de înţeles şi rânduialii. St'. şi astfel îşi regasesc si ele lucrarea proprie. iar suflctul nu mai este târat în lOHte părţile de purcrile sale. Rugăciunea. pentru a-L dori numai pe Dumnezeu. Duhul omului nu mai este fărămiţat în nenumăratele şi feluritele gânduri pe care it.iiele la rugăciune. cum aratfi Bvagrie. ?i de aceea cu totul bolnavă şi molipsind şi celelalte puteri ale sufletului pe care le abate de la calea duhovnicească. care ajunge singurul ţel al luturor pulerilor sufletului. căci prin luarea-aminte ea strange toale cugetele într-unul singur. Or. II). „rîîul uitării si cele ce izvorăsc din ea le vindeca* sigur paza minţii şi chemaiea neîncetată a Domnului nostru lisus Hristos". 49. cugetarea la Dumnezeu."*' Dupa" cum spune Sfântul Macarie Egipteanul. fii aceastâ* folosire a lor potrivit firii şi menirii lor. tie gânduri simple. Rugâciunea.adică.'r. 23. care nu se mai iuţeşte împotriva aproapelui şi pentru a dobândi lucrurile lu-mii pe care le pofteşte. care încetează de a mai râvni lucruriledin lume. Ce/e l(X) de capett "le lui CaH. Sfantul loan Scărarul. K Cf."1 Atunci cănd mintea s-a unit cu inima. 7. îl scoatc pe oin de sub stă-pânirea liranicâ a itnaginaţiei. pentru care i-au şi fost date omului de Creatorul sau. pentru a fi curata. XX. ci se pomeşte contra diavolilor şi gjîndurilor. de orice natura ar fi ea şi mai îrttâi de toate orice imagine. putcrea poftitoare.?" Aşa ajunge memoria sît se schimbe cu totul şi sâ devină. urmănd Psalmisiului. 79. se ajunge )a unificarea în întregime a minţii27" şi a sufletului. " Tmalul practic. XXXIII. de asemenea. Cf. care. ea este aducere-aminte de lume şi. sufletul. pe care păcatul îl facuse asemenea unei case ruinate. prin aceasta. în starea decflzutâ a omului. 32. în rugflciune. Ciivâm despre lucaren tea «sctut. dar care caută să fure mintea de la rugăciune şi să-l întoarcâ pe om de la Dumnezeu.il .w iittiv f/ristas. tămăduieşte memoria. câci nu e în cer şi pe pflrnânt armă mai tare.vi IgnatU Xatilhopol. tămăduindu-l de toate manifestable ei patologice. Prin nigăciune.naşte nttacirea sa în lumea sensibila. luând parte cu to. Asttel. cum spune Stăntul Isihie Sinaitul. uitare a lumii şi încetare a risipirii cugetelor şi „adu"* Seam.Condifiile sithiecliv? ale ttimâduirii . şi pe cea agresivă. spune: „Loveşte-i pe vrăjmaşi cu Numelc lui lisus.Teolipt al FihuleJfiei. uitare a lui Dumnezeu. fie eltf cugete ale răutăţii. preamăreşte pe Cel ce te-a izbăvit". rugăciunea „vindecâ partea pătimaşă a sufleru-\a\".37* Rugâciunea nu numai că opreşte vifoful gândurilor. rânduiala şi bunăcuviinţa sa dintfii. putcrile sufletului. ele îşi redobândese silnă-latea pierduul. ci şi iruilţimea lor o stinge. pe de o parte. 109 . ci se întorc şi se îndreaptiî sprc Dumnezeu. alungă orice reprezentare.

. care constmi în aplecareu capului şi a inmchiului şi atingeiea pământului cn vârful degetelor. a împraştiat-o şi a sfârtecal-o ill multe şi felurile ainintiri. 61. Ea este astfel una dintre „lucrSrile comune ale sufletului şi Irupului care nu liniuiesc duhul de trup. pomenirea stâruiloare a lui Dumnezeu. joacă un rol fundamental. rostite cu voce [are sau în gând. tolosindu-şi facultaţile proprii ca să înlesneascii rugâciunea şi chiar rugându-se el însuşi după mCisura şi potrivit. „curăţeşle toate puterile sufletului şi ale trupului". sufletul să se îmoarcă cu desâvîirşire la strălucirea sa firească. sS înfiiţjşaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie. 100. păs-uând o alitudine cuvenilă. bine plă-cută lui Dumnezeu. . curăţindu-se răul putfn câte puţin suh dogoarea bunei pomeniri. VII. loan Scărarul. trupul însoţind râvna duhului noslru". întin-dem mâinile la cer şi ne sculăm în picioare. şi melanii niari. 40. II.2" Prin această lucrare. sănătatea.. 310 Cuvinw fi'lithic.. Caci memoria din fire esle simplă şi numai pacatul. prin ea toate celelalie puteri ale sufletnlui aflân-duse în prezenţa !ui Dumnezeu. inima.2** indeosebi prin metanii* „Când ne rugam. im CtiYiiiU' drsf>rv rirvnmţâ. m "■ ('uvwn ascestc in tOQdecapereî 97. Dorirea fierbinte a lui Dumnezeu. sfântă. care este întru totul potrivită naturii sale. în care tnipul şi în special centrul său. Cf.. Sf. scrie Clement Alexandrinul/''1 Rugadunea ajută în acest fel la îm-plinirea sfatului Apostolului: „Vă îndemn deci fraţilor.-" La capătul aceslui drum. peniru n desemna rugăciunea şi îndeosebi . m Sf.". XV. care spunc că „unirea du-hovnicească este aminlirea nepeceUuită care arde în inimă cu un dor înfocat".Prin curăţire.Conc/ifiU? fţenrnile ale îihmUluirii cere-amtnle de Dumnczeu (u-vtiuti OEOU)". I. afirmaţia lui Evagrie că rugâciunea eurată îJ uneşte pe om cu Dumnezeu se întâlneşte cu cea a SfAntului Isaac Sim]. 1)."* A se vedea. ca aşa. vădită deplin în această mgăciune. ridieăm capul. „E propriu bârbalului iubitor de vimiie să |ina pururea pămânlul inimii in focul pomenirii lui Dumnezeu. întărită prin rugaciune". I.. rnfunile şi fruntea atingând pâmîintul. 12. 2. în smerenia mgâciunii ea îşi regăseşte fireasca unitaie diiitâi. .! şi pe el să tindă în sus'\Wl îndeosebi în „rugăciunea lui lisus". care sunl piosiernari ale întregiilui Irup. ci ridică trupul aproape de vrednicia duhului şi-l în-duplec.281 regăsindu-şi.Mini prosternâri care însoţesc anumilc fonnule de nigăciune. ca închinarea voastră cea duhovnieească" (Rom.i sufletului şi îndeosebi a : *'' Aceastil expresie esle frecvcnl folositît dc Sfinţii Pa>inţi $i se regaseşte consiiint în Hilocalie. m -ţ&dmuVUX 12. în această fircască folosire a ei. născătoare de gânduri stricătoare. dc pildii. memoria contribuie la tămăduirca îmregului suflet.) Aminlirea o lămăduieşle. dându-i din puterile sale. Triade. S u m mctiinii inîci. Scam.. Sfântul Grigorie Sinaitul scrie aşa: „Tămăduirea amintirii este întoarcerea de la aminlirea rea.2* Nici iiupiil nu râ\mâne lipsit de efectul lămăduiior al rugăciunii. la slarea ei simplă de la începul (. '" Sirtinate.Rngăciunca lui lisus". spre şi mai multa slavă". 12. Grigorie Palarna. armonizăndu-se cu sufletul. pcniru îndurârile lui Dumnezeu.. *'"'' Melaniili. aşa cum am vazut. naturii sale specifice. câci si el parlicipa la ea.

prin concentrarea care se cere în limpul C\. 311 .M* „Harul Duhului.2'"' Din loate acestea vedem cS rugăciunea ÎI face pe om liber cu adevăral. tnipul încetează de a mai fi robil de lumea sen-sibilă.. nu mai este înstroinat şi bolnav. Ea face ca limba să rosiească cuvinte adresate lui Dumnezeu. (oate celelaltc mădulare ale trupului sunt vindecate prin rugâciunc. III. să vorbească despre El şi îiitru El. trecând de la o activiiate care nu ţine seama de Dumnezeu la o lucrare potrivit voinţei Lui. nu mai este supus legii pacatului care locuieşte în el W /Wdem. şi-şi rţgăseştc iidevărata fire şi sămltatea spirituală. Ea uuificâ astfel tmpul. ' Ibidem. ci. De asemenea.0mWf. într-ailevar. prin rugăciune. 102. îl atrage de la plăcerea pentru cele rele'V91 „când înlă-untrul sufletului. w A sc vedea. abolindu-se starea de scparare dinure suflet şi trup.. 2.2. -'M.. trupul se împărtăşeşte nemijlocit de rânduiala.. PG 150. 20. dupfi cuvântul lui David. care nu mai esle mişcat „dc patimilc trupeşii şi materiale". In rugăciune. prin care ele sunt abătute de la lucrarea lor după pofta tru-pului.lcm. spre a le împlîni pe cle" (Ps. r*IdMn. P* IbUem. rugăciu-nea il scoafe din robia lor'''1 şj-l izbăveşte de nenorocitele lor urmări. curaj şi în-ţi'lcpcitine.12. II. I8).CoiuUfii/f subjective (tie tâinâiluirii ţi f/ăiutlafeti îit liristos luturit sale pafimiloare.ÎW Astfel. w Ibidem. altlel spus. omul este izbăvjt . trecând prin mijlocirea suflelului la rrup. caracteris-ticâ firii câzute. I53C. loan Gurfl cle Aur. 28. îl scoale din mărginirea înrobitoare a eului său pfltimaş pentru a-l deschide iflfinitului dumnezeiesc. 8. \. 12. Sf. de pildă. atunci ia parte şi Irupul la sfinţenie.12. se curăţă şi trupul. folosindu-şi puterile şi facul-Caţîle pentru a-l plăcea lui Dumnezeu. XXVIII. Dupa cuvântul Aposiolului. omu! îşi regaseşte unitaiea armonioasă a constiluţiei sale psiho-so-marice fireşti. loan Scâraml. dobândind puterea de a pune capiU pornirilor păcatoa-se". dar îl şi reuneşte cu sufletul. în chip fericit îm-preună cu sufietul". cu pace. îi dă şi «icesiuia să pătimeasca (să experieze) cele dumnezeieşti. 3. căci parlea pătimitoare. „mui-nile ?i picioarele noastre slujesc voii dumnczeiesti". este nimicit asaltul răului. blândeţe. Rugficiunea il scoate pe om din înstrăinarea păcatului. 21). Trial*. Rugăciunea face ca dîferitele facultăţi ule trupului să lucreze în vederea atingerii unui unic şi ace-litşi ţcl: Dumnezeu. Sf.din robia stricăciunii" (Rom. ca să-şi aminteascu de porunci-le lui Dumnezeu. „Se reînioarce către sine".. „paza simţurilor". urechile le face să asculte „învăţănirile dumnezeteşti nu numai ca sa le audă pe ele. .n.2"'7 Datorită ei. 12. potrivit adevăratei lor menjri fireşti.ÎM Prin aceasta. Tămăduindu-I pe om de pîicat si de patimi. Tâtcuire h Psalmul 129. nu mai este mănat de puteri rele şi str&ne. astfel curătîtă. rugăciunea implicit. „întor-când spre sine trupul.. 2. cum spune Sfântul Grigorie Palama.Vr«m. nu inai lucrează împotriva firii. unilicarea şi pacea pe care rugaciunea le aduce în suflet. da-loritâ ci. omul poate primi în întreaga lui făpturâ haml dumneze-iesc.

îJ fereşte nu numai de greşeli. 5. Isaac Sirul. Omilii ta Facere. ci-1 şi scoate din amăgire. III. după cum arată Sfânlul Dîadoh al Foticeci. libertatea pe care 0 primeşte prin ea nu este libertatea nedeplină a celui care alege in urma unei îndelungate chibzuinţe. căci ea păzeşte sufletele noastre". aşa cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa. adică se face pâilas prin har al libertăţii lui Dumnezeu. care. 2. 23). adăpost şi liman. 22.adevănil care-l face liber (In 8.*17 zid de apărare. ţelul lor f'iresc. 8. rugăcîunea are şi darul de al feri pe om de boala păcatului. omul ajunge la „libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu" (Rom. suflet şi tnvîere. rugăciunea îl întăreşte pe om. câci aceasta constă. luminându-i min-lea. iar libertatea este. Ill. VII. "IK Sf. loan Damaschin.™1 In sfârşit. Sf. 5. 7. 21). Cuvinte despre nevoinfâ. spune Sfântul loan Gurfi de Aur.™0 Rugăciunea îl face pe om liber şi penlru faptul că îi în-dreaptă dorinţa şi voinţa către Dumnezeu. II. rugăciunea îl eliberează pe om pentru că acesta primeşte prin ea lumina Duhului. Pentru că in rugăciune omu] ajunge să cunoască adevăratul Bine şi să alerge spre El fără să mai stea pe gânduri. 2.0 9 în general. 85. v. XXX. Sf. 7. „Rugăciunea. VII. în identitatea cu propria fire şi în con-formitatea cu ea. Rom. ''" Cuvânt ascetic în 10(1 de capete. scrie m Cf. loan Guiă tie Aur. hnpoltiva anonieilor.w Sfinţii Parinţi o numesc adesea armură\w pavăzS. împărtăşindu-se de slava Sa. Puterea sa de ferire se vădeşte în doua fcluri: „Rugăciunea pe cele bune le păstrează neştirbite şi îndepărtează pe data relele'*. ce) drept la e] îşi află scăparea şi este la adăpost" (Pilde 18. 25. 20. este păzitoarea sănătăţii".Comlifiite generate ate lăitiădidrii (Cf. de mult folos pentru mantuire. mai arată el. care e gata să se mişte spre ceea ce vrea". 312 . "" Ibidem. care se îndreapta* pe data spre Cel cu totul Bun. îşi regăseşte în Dumnezeu adevărata sa fiinţă şi ajunge astfel să săvârşească el însuşi binele pe care-1 voieşte. ""* Omilii h tipistola retire FiHmon. Catelteze baptismal*. omul primeşte în schimb pulerea de a cunoaşte . Omilii h Fapte. Diatogul despre. 17. „voinţa sufletului rational. '.l de Am. spune SfAntul loan Gură d e A u r3. pe lângă darul tămăduirii. 7. 21. din lumea fantasmaticâ creată de forma de cunoaştere delirantă la care l-au dus pacatul şi patimile. 10). Ţ Idem.în chipul cel mai înalt şi profund cu putinţă . 14.Sf. „Puterea celui ce se linişteşte stă în bogâţia rugăciunu"."* „Turn puteniic este Numele Domnului.'03 „Rugaciunea este un mare bine. 31). loan Gur. ci cea cu totul desăvârşită.302 Unit cu Dumnezeu prin rugifciune. 1(10 împtnriva anomtilor. din ea izvorăşte deplinătatea puterilor sale. Se cuvine să urătam că. Dogma'ica. Simpla redo-bândire a firii sale autentice îi redă libertatea. VII.

Coiulifiile stibieclivr ate laituiduirii şi sânăuitea î/i Hristox Stânwl loan Scaraml.310 Şt iriai ales rugâciunea îl face pe om puiernic la vreme de ispilă, prin ea se împolriveşte şi biruieşte îndemnurile Ja păcai, 1" termdu-1 de a mai cădea în boala patimilor. „Privegheaţi şi vă rugaţi, Ca sa nu intraţi în ispita'* (Ml. 26, 41); „Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispilă" (Lc 22, 40), spune Domnul nostni lisus Hristos. Puterea ei de păzire este atât de mare, încât „este cu neputiinâ peniru ceJ care se roagă aşa cum se cuvine, cu inimâ fierbinte, şi care-L clieam;! neîncelat în ajulor pe Dumnezeu, sâ cadu vreodată in păcat".5': Prin rugăciune fierbinfe, cu adevărat omul dobândcşte întotdeauna ajuforul dumnezeiesc, care-l face în stare să rnfrunte orice vrăjmas, Lupta împotriva ispitelor esle, de fapt, lupla împoiriva diavolilor care le seamănă în sutlet, iar prin rugaciune omul este întaYil pentru a o putea duce. Piilerea irascibilă a suflcrului este cca care are de dus acest razboi. Prin rugăciufie, ea dobAndeşte forţele necesare penlru a ieşi bJruitoare. Darea întareşte şi mintea şi o face vitează şi cu luare-aminte pentru a conduce bălăljile duse c!e putcrea irascibilă „împolriva puterilor vrăjmaşe","' spre folosuf tuturor celorlalte puteri ale sufletului."4 Astfel omul stă neclintit în faţa aiacurilor du.şnuiriilor, zadarnicind sfnturile lor cele viclene, fle ele câl de ascunse, şi litcândii-i cu totul neputjncioşi. „Cel care stă înaintea lui Dumnezeu întru sinl(irea inimiî în rugăciune sră ca un stâlp neclintit, nebatjocoril de nici unul dintre vrajmaşii cei tievăzuţi", spune Sfanlul loan Scărarul,311 Prin aceasta. rugăcuinea FJ fereşte pe om de loare bofile şi de formele de nebunie pricinuite nemijlocil de diavoli. Ea ÎI fereşfe mai ales de mult temuta angoasă, care se strecoară în suflet, îl înfricoşeaza' şi-l face slab.516 Rugăciunea îl face pe om să se lepede încetul cu încetul de liime317 şi de sine uisuşi. C;1ci, aşa cum arală Sfântul Isaac Strul, „rugaciunea este omorâ-rea gândurilor voinţei după viaţa trupului. Ce! care se roagă este întru totul deopotrivă cu cel ce a murit lumii". lar a starui în rugăciune este una cu „a se lăgădui cineva pe sine însuşi"."* Rugăciunea îl face pe om să-şi biruiască fi-rea căzuJă319 $i duce la omorârea omului ceJui vechi;320 si unindu-se prin ea " Seara, XXVII, 54. Sf loan Guiil de Aur. împotriva anomeitor. VII, 7; Omitii la Fapie, III. I. Sf. Isihie Sioaiiiif, i'nvânl desprc irezvie $i vifiute, 61.
' ' Omilii ia Ami, TV. 5.

m

"'CY. Bvagrie. Tmtatiitpmctic, 49. 73. 89. •4 Cf. ibidem, 49. "' Seam, XVIII. 4. 16 Cf. Sf, loan Giiră de Aw. Omilii la Am, IV. $. Sf. loan .Sciiriinil, Scam, XX. 6 şi 10. ' .Sf. Simeon Noul Teolog. Cele 22.5 de capele teologiet fi practice, I. 18. Sf. loan Gurilde Aw, fmpotrivaanamelhr, VII. 7; Talcuire la Psalmul 129, I. " Citvinfe despre nevoinfo, 6% Sf loan Gurfi de Aw. Omilii la Facer* XLIX. 3. " Cf. Sf. loan de Gaza, Scrtsoti duhovmcesti, 143. Sf Diadoh al Foliceei. OtvâiH (Oeetic in 100 de capele, 85.
313

Condiţiile general? ale tămâdxdni cu Dumnezcu» se îmbracă în omul nou, Prin lucrarea care-i estc proprie, adi-câ „vorbirea cu Dumnezeu*1,321 rugăciunea ne duce „la unirea in chip tatnic cu Dumnezeu'V" cunoscând din nou starea de apropiere şi familiaritale cu El323 pe care o avea Adam in Rai- Ea estc „unirea omului şi a lui Dumnezeu"j şi pentru ca esle pricinuitoarea luturor virtuţilon32- îndeosebi prin virtutea iubirii - pc care, mai mult decat oricare alta lucrare duhovnicească, are darul s-o tre-zească*120 şi s-o sporească1 — îl leagă ea pe om de Dumnezeu. „Rugăciunea se face penlru ca să dobândim dragostea de Dumnezcu. Căci in ea aflam pricinile ca să iubim pc Dumnezeu"» serie Siântul Isaac Sirul/12* „Dragostea este rodul rugaciunii", spune el in altâ parti1 lar Sfântul Maxim Marturisitorul urată legatura strânsă dinlre dragoste şi rugăciunea curală: „Cel ce iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu» acela se şi roagă cu tolul neimprăştiat. Şi eel ce se roagă cu totul neîmprăştial, acela şi iubeşte pe Dumnezeu cu adevărat"."0 lntr-un cuvânt, atunci când „rugăciunea intra înlr-un suflet, loate virtiiţile intril împrcunâ cu ea1*.11 lar omul îşi redobândeşte astfel sănatatea (uturor puterilor sufleteşti si a întregii sale fiinţe, bucurându-sc de „mulţimea nesfâr-şită a bunurilor" pe care le pricinuieşte rugăciunea,"3 Pentru că prin „rugăciune, Doctorul sufletelor curăţeşte mintea'V33 suflc-lul şi trupul omului, prin ea se ajunge la cunoaşterea duhovniceuscă. Tămă-duindu-1 de patimi» Dumnezeiescul Doctor îl scoate pe om din întunericul care-l împiedica să cunoască aşa cum se cuvine toate cele ce sunt şi-1 făcea să rătacească» amăgindu-t prin tol felul de închipuiri şi năluciri, lipsindu-I de cunoaşterea singurului lucru de trebuinţă pentru el« Curăţit de patimi, omul Estc dcfmiţiu pc cure i-o du Evagrie. în Qtvânt despre rtfgâciunt, 3, Termenul lolo&it cle el. 6j.uA.ta. se poute traduce şi prin: tovfirăşîu, prietenia dc fîccure 21 >i iniimă. lcgiltura si convorbireu fumiliarii, familial ilulcii O definite iiscniănătoure cste diilă şt de Sf. loan Giiră de Aurt Omiîii la Facere% XXX, 5. A sc vcdcn. dc asc-nicnca, St\ Isaac Sirul, CuvitUe despre nevotnţâ^ 35. <:: Sfi Grigorie Paluma, Despre ntgâchme. PQ 150. 1117B. m Cf. Evagrie» Cuvâttt despre mgâcitme. 77. iU Sf. loan Scfirnrul, Scam* XXVIII, K * Sf. Grigorie de Nyssa o numcştc „Vlri al virtuţiloi, cilci prin ca ccrem şi celelalte virniii de la Duumczcu" (Despre nmduiala cea dupâ Dunme&u si despre tievomţa twt tuli'Vfinitâ* PG 46,30IDK iiir Sfimtul loan SebaruL jOpiHtoarf u virtuţiloi" (Amm, XXVIII. 2). ** Cf. S£ Maxim Mărturisitonil. Capete despM tbogast*, 1. I I . Sf. Teolipt al Filatlel-fiei. Cuvâm despnt tucrttrea cea OSCUnsă in i/ristos..t .V Gtffc 100 tie capetâ ale lui CaltSl fi Ignatie Xanthopot. 57, 58, *17 Cf Sf. IOÎUI Giira dc Aur, Tâlcuire la PsalmuJ 4% 2. ** Oivhtte tfespre nevoinfâ. 35, Ihtdt-nu 6<) ('apetv desprt? dragoste% II, L Sf. loiin Gurade Aur. citat în Ctttt HXi de vapete ale lui Calist şi Igntttie Xantho(tol> 29 m Sf lorn» Gurfl de Aur. Cateheie baptismal** VII. 25. Cf. GuVQtU îtttpotitva rmomei-hrţ V. 7. m Evagric. Capete despre tleosebirea patimilor fi o gândurilor
1

314

Condiţiile stthievtive ale ttwuuhurii şi săiiâlatea in ilrislm primeşte lumiiui Duhului Sfant.13"1 Tot ccea ce mai înainte era dc neînţeles pcntru el devine cu totu! limpedc. Omul ajunge mai întâi de toate să se cunoască pe sine îdsuşi aşa cum este. SfiinUil Isihie Sinaitul arata că singură rugăciiinea îi dă omului „cunoştinţa lîUiniricâ'*.1^ lar Sfântul loan Scărarul o socoteşte, în aceaslă priviniii, ca „vâclirea stiirii diiiăonlru".33'' lfStarea la lăunîricâ ţi-o arată rugăciunea. Câci cuvânlătorii de Dumnezeu au socotit-o pe aceasta oglinda călugârului", scrie el îii altâ parte.117 fn rugflciunc, luminat de Sfantul Duh, omul devine conşiient de eele care altădală ii rumâiieau neştiute, ajungand să-şi cunoască strâTundurile în care zac „patimile cele ascunse";*1* el află totodată şi rnijlocul prin care se po<Ue lecui de ele. „Aşa cum raffeml, lucrând prin Irup, simte mădularele bolnavc, tot aşa şi mîntea, prin lucrarc proprie (prin rugaciunej, învaţă să-şi cunoască puterile proprii şi, prin cele care i se împotrivesc, descoperă pomnca în stare să o vindece", scrie Evagrie;" Asifel omul poate înninta spre vindecarea deplină a suflefiiluî său. Când omul se roagă fierbinte, spune Sfaiilul Peiiu Damaschinul. „inintea începe să-si vadfi greşelile sale ca nisipul mârii. Şi aceasui este începutul luminîlrii sufletului şi dovada sfinătăţii lui'. Astfel, omul ajunge prin rugăciune la cunoa$terea adevăliiiei sale firi, se vede în realilafea sa spiritual de chip al lui Dumnezeu. De aici, rogaciunea se vădeşie a fi cheia ndevăralei cunoaşteri a semenilor si a tuluror «lor ce sunt în lume. caci „celui ce se cunoasie pe sine i s-a dat cunoştinţa mturor",''-' si ,.în cunoştinţa de sine se afla" plinfltatea cunoştinţei tatafot".3* 0 dal.î cu cunoaşterea de sine, asa cum vom vedea mai departe, în rugâ-Ciune omul dobândeşte cea mai înaltâ formă de ciinoaştere a lui Dumnezeu de care poale să aibă patte: cea pe care însuşi Dumnezeu binevoicşte S'O 3 vH iluruiasca prin harul Duhului Său cel Sfânt. ' bf Meioda de rugăciuiie isihastă Tot ceea ce am spus mai fnainte se poale rapoita la toate forme le de mgăciune, dar priveşte îndeosebi şi mai presus de orice „rugăciunea lui lisus" * Cf. Sf. loan GIIITI dc A«r. Cuvânt tmpoirivu <momeihn\ III. 6; VII, 7. Sf. Isaac Sirul. Cuvmtt' de.ipre ttevoinţâ. 13. Cuvâni aespre trvzvie fi virtute. 61. 1 "' Ibidem, 38. ""Cf Sf. Isaac Skid, ('i/viiiwdesprerie\'oirifci, 17. w hattitulpmrtir, 82. " litvăfături dtdtov'riceţti, Cuftea I, Wl Cf. Sf. Isihie SinsiiCul. Cuvâttl despre trezvie fi vitltue. <> I m Sf. Isaac Sirul, Oivinie despre rievoinfri. 16. Acelaşi liicru il spunc $i .Sf Peim Daiiijischiniil. tnvăţâiuri duJiavniceţti'. Carlea I. Sf. loan Gură de Aur, Omifii la Mutri, XXV, 4. " Sf Isaac Si ml. Cuvhuedesptf nevoînfă. 16. h */WdB«.32. 315

îcflw.xxvni. i.

Condi fit le generate ale tămădulrii {li)Oo\) ebxfi), care ocupă un loc cu totul special in spiritualitatea ortodoxă, fiind considerată forma cea mai desăvârşită de rugSciune, care adună în ea virtuţile tuluror celorlalte. Ei i se dă numcle de mgăciune (npoaevxfl) în sensul strict al cuvfmtiilui de către Sfinţii Părinţi. fiind pusa mai presus de once altă forma de rugaciune, in special de psalmodiere,"3 Aceasta rugâciune desavârşită este legatâ esenţîal de contcmplare şi de aceea, în încheierea lucrării noastre de faţă, vom reveni asupra ei. arătând că este „lucrure mai mare decAt toate'*.*4' RugHciunea aceasta, socotită culmea vieţii duhovniceşti, este totodată şi temelie a ei, fiind unul dintre mijloacele principale prin care omul prin harul lui Dumnezeu* se curăţeşte dc pacatele sale, se vindecă de patimi şi dobandeşte mulţimea virtuţilor. Ea este, cum spun Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol» „începutul a toata lucrarea de Dum-nezeu iubitoare şi de Dumnezeu iubită".w De aceea, nu numai ca suntcm în-dreplaţiţi să vorbim despre ea In aceasta parte a studiului nostru, ci este chiar necesar. Această rugăciune îşi are originea mtr-o veche practică de la începuturile monahismuluiUl* (unii Sfinţi Părinţi îi atribuie chiar o origine apostolică)* constând în rostirea neîncetata în gând14y a unei formule scurte^0 de rugaciune, care, data fiind scurtimea ei, înlesneşte rostirea necurmată a rugăciunii şi reculegerea, necesară pentru ca nigăciunea să fie curată. In cadnil acestei practici au fost folosile diferile formule de rugaciune scurtă,3'1 însă una dintre ele s-a impus începând din secolele V»Vfl,™ ajun-

* Cf Evugrie* Cuvânt despre rttgaciune* 83, 85. Sf Origorie Sinaitul. Despre liniftin* fi despre re/e dotui feturi ate mgdciunii% 5-9. Sf Simeon Noul Tcolog. Meioda Sfiniei rvgdciuni fi atenfii. uu Sf Grigorie Sinaitul Despre fetid cum trebuie sâ fadd la ntgdciune eel ce se linifteţte. 147 CelelWde capete.... %. m Cf Per. Augustin: „Se spnne cfi în Egipt, momihii fnc rugaciuni desc şi foarte scurte" (/{pistole, 130, PL 33, 501D), Aceasta chesliune a fost studiatii in mod detaliat de cSlre I. Hau&hcrr, Noms du Christ et votes d'oraison, Rome, 1960. p. 123 ş.u. De uncle numele, care i se dfl adesea. de Kpwtii iwXtv (meditare asoDDsS). Cu privire la accst subiect, a se vedea I. Hausherr. op. c&, p. 167-179. 0 Ea este de accea numitft adeseort „monologhic" sau „nigaciitne de un singur cuvânt/gfind" (npco£%i) JLOVoX6yi<rco<;). Cf, Sf. loan Scilrarul. Scant, XV, 50; XXVIII. 4, 9, Ilic Edicul, Cutegere din sentinfele iafetepfitor sfrtidafnici, Capele despre rugaciune. 94; Capete despre fâptaire ft contemplate, 174. 184. Sf Grigorie Palama. Tret capete despre ntgdciune ft curdfia inimii, 3, Sf Nicodim AghiorittiL iinchiridion, 10* 151 Cu privire hi accst subiecu a se vedea I Hau&hcrr. Noms du Christ et votes d'oraison* Rome. I960, p. 172-215. 13 Cf B, Kjivoch6inc. „Dale du lexte traditionnel dc la Pricre de J6stis°, Messagerdc l'e.\archat du Patriarche ntsse en Europe occidental?* 7-8, 1951. p. 55-59. Sf MarcU Efesiul atirmft originea apostolica a acestei fonnule (in Despre atvintele preasfintei rugaciuni; Doanme listtse liristoase. Fiul lui Dumnezeu. mihdefte-mâ* (ext prezentat M*

l

Condiţiite subiective ale tămâdtiirii şi sehuitatea in Hri.stos giintl formula tradiţională a rugăciunii lui lisus: „Doamne lisuse Hristoase, Rul lui Dumnezeu, miluieşte-ma !"."3 Aceasta formula s-a impus pană la urma penrm numeroasele ei calilăţi. a) Este o rugăciune deplina prin care I se cer lui Dumnezeu în acelaşi tinip ajutorul, mila şi iertarea (grecescul VkkvfStw având toate aceste sensuri). care cuprinde în esenţă" formulele evanghelîce ale rugaciunii celor zece leproşi <cf. Lc. 17, 13), a orbului din lerihon (Lc. 18, 38; Mc. 10, 47) şi a celor doi orbi (Mt. 20, 31). b) Are un pronunţat caracter dc pocăinţa, încă şi mai sporit atunci când se adauga cuvântul „păcătosul", după cum s-a rugat varneşul (Lc. 18, 13). râspun-/âncl astfcl îndemnului rostit de lisus la începulul predicii Sale: „Pocăiţi-va !". c) Este o mărturisire de credinţa, cuprinzand principjilcle adevjîniri de cre-dinţă creş(inii:"J afirmaţia că în unica Persoană dumnezeiască a lui Hristos sum unite firea dumnezeiască şi cea omenească; afirmaţia că Dumnezeu este în Treime; afirmaţia că lisus Hristos este Mântuitoml nostru. într-adevăr, nu-mindu-L, in rugâciunc, pc lisus Hristos „Dorrm", măiturisim unicitatea Per-Soanei sale şi dumnezeirea Sa; numinduL ,Jisus", mărturisim llrea Sa ome-nească; mirnindu-L „Hristos", mărturisim „cele două naturi, cea dumnezeias-că şi cea omeneasc.1, într-o singura persoana şi un sîngur ipostas";55'' numin-du-L „Fiul lui Dumnezeu", îl rnărturisirn ca Fiu unic al Tatălui, întarind tot-odatâ mărturisirea dumnezeirii Lui; totodată, astfel îl chemăm în rugâciune pe Dumnezeu Tat.1I; şi pentru că nimeni nu poale spune „Domn este Iisus, decât în Duhul Sfânt" (I Cor. 12, 3), rugăciunea îl cuphnde şi pe Sfântul Duh. în sfârşit, Spunfind ..miluieşte-mă". mărturisirn că lisus Hristos este Mântuitorul nostru. De aceea, aşa cum arată Pelerinul rus, „Sfinţii Părinţi spun că rugăciunea lui lisus cuprinde întreaga Evanghelie","6 ca anonim în Filocalia grcacîl. t V. p. 63-68). O afirmaţie asemăniUoarc gasim în Ce.le fOOdf captte ale lui Calist şi Iffiififie Xanshopol. 50. " l 'ncori acestei formule i se adauga* cuvfuiHil „pficătosur, iar alleoti -apare prescurtata\ sub forma: ..lîsusc. miluieşte-mă". Teza siistimiiil dc „Un monah al Bisericii Riisiiritiilui" (L. Gillct) în lucrarea sa hi priere tie Msus (Chevetogne. 1947, a IV-a edifie în 1963), polhvit căreia ea s-ur ptitea reduce la rostîrea doar a nuiiiehii lui lisus cste l i j i . . n i Ac icmci palristic, aşa curn a demon slrai I. Hausherr (a căruî lucraic citală inai uis arc ca scop locmai rcspingerea acestei leze) şi dnpit cum a subliniat Arhiepiscopnl Basile Kmochcine în recenzia pe care a făctit-o lucrării lui I. Hamherr {Messager ile lexarchat tin Pntriairhe rttsw en Europe oreideixlaU-, 46-47. 1964. p. 180-183). A se vcdca. <lc asenienea. cu privire la acest subject: A. Scrimu. ..Reflexion sur les î-ydunes e) la l'onclion <lc la tradition athonite", în Millt-naire du YIonl-Athos, t. II. Chevefognc. 1964. p. 301-324. * Ba este comenlatiî în acest sens în texml cilal maî sus, din Pilocalia greaca. intitulal; Dtljpre i'iivintele preasfiittei rugâciuiti, f)oam/ie lixttse llristoase, Fiut lui liumne-:•■}!. miliiiesie-iiu'i.' -■ IMm. htarisirih unui pe/erin nis. Islorisirea a doua.

317

CotuiiţiUe generate aie tâmâduirii dţ Prin însâşi aceaslă mărturisire, ea îi aduce lui Dumnezeu lauda, cinslea şi slava care I se cuvin. e) Cuprinde numele lui lisus, care, fiind legal de Persoana lui Hristos, are ptitere din puterea Lui, ÎI aşaza* în prezenţa Sa şi-1 face părtaş al puterii Sale pe cel care-L cheamă aşa cum se cuvine, tot aşa cum icoana îl pune pe cre-dincios în prezenţa sfântului reprezentat în ea, făcându-l sa" se împărtăşeasca astfel de sfinţenia aceluia. f) De aceea, acesr Nume, care este mai presus de oricc nume, are îndeo-sebi puterea de a-i birui pe vrajmaşii nevăzuţi ai omului. Aşa cum spune Sfântul loan Scaranil: „Loveşte şi biruieşte pe vrajmaşi cu numele lui lîsus, căci nu este în cer şi pe pământ armă mai tare".1" Şi putere are înca de a-1 înălţa pe om pe culmile vieţii duhovniceşti. Fiind o rugăciune scurtă, ea are două calităţi: a) Lesne de memorat şi putfuid fi spusa în gând, cu uşurinţii, repede ş\ în orice împrejurare, ea Fi îngăduie omului să împlinească porunca lui Mristos de a ne ruga mereu (Lx. 18, I) şi îndemnul Apostolului, care reia porunca Lui: ,.Rugaţi-vă neîncetat I" (1 Tes. 5, 17), pe care Sfinţii PâYinţi le-au luai în sensul lor strict, straduitidu-se să aibă o stare permanentă (Kcnricra<riQ, status) de rugâciune reală, prin practicarea unei rugăciuni neînlrempte Practicarea rugăciunii lui lisus constă în repetarea cuvintelor ei de cât mai nuilte ori, pîină când devine tot atat. de dea^ă ca respiraţia sau bâtivile inimiî. fiind astfel, chiar şi în timpul somnului.**' o neîneetată „aducere-aininte de Dumnezeu" (u.ufpr| eeou). după cum o numesc îndeobşte Sfinţii Părinţi. Astt'el, Sfântul loan Scărarul spune: „la asupra ta în chip uedespărţit (ca şi aerul pe care-1 respiri) cuvântul Celui ce zice: «Cel ce va răbda pâna la starşit se va mfmtui» (Mf. 10, 22)";"" „aducerea-aminte de Dumnezeu s5 se facâ una cu răsuflarea ta".,M Sfântul Isihie Sinaitul, care reia adeseori acesl îndemn,"'1 aratâ cft în aceasta" rugăciune „inima rasuflă şi cheamâ punirea şt neîncetat numai pe Hristos lisus, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu".1'7 Şi încăi „Cu adevărat fericit este cel ce s-n lipit în cugetare de rugăciunea lui lisus şi-L strigă pe El neîncetat din inima, cum s-a unir aerul cu trupurile noastre sau flacaracu ceara'V"1 " Scara, XX, 6. Cf. Sf. Isihie Sinuilul, Capete despre tivzvieşi virtute. A dona siila, 51, 73. Cf. Sf. loan Sciuaml. Seam, XXVII. Despre fclurile liniştirilor..., 42. Cete fOO dr COpete <de fui ( ali.fi fi Ignatie Xanlhopal. 25. "\SV,//-,i. IV. 113. ■*■ Ibidem, XXVII; 62. w Capete dtsprv Matyie fi vtrtute, 100. Cf. A dotta sutâ, 80. 81. 87 <..să se lipeascâ numele lui lisus de răstiflarea ta"; „sa se lipeascfi rugăciuneu lui lisus dc riisuflurca la": „tinesle cu rasuflarea şi numele lui lisus"). a Ibident, 5. Cf. ,4 dona sută, 85 („respirând necontenil însfişi pwerea lui Dumnezeu Tiiiiîl >i înţclepcîunea lui Dumnezeu, Hrislos lisus"). *' Ibidem, 94.
w

3IK

Coiuiiţiile subjective aid umuttluirii ft sâniitaiea hi firistos Această rugăciune, care mai Intâi se rosteşte cu gura, apoi în gând,36J ajunge să se facă în chip desăvârşit, de la sine, de către inima oniului, de unde numele de „rugaciunea inimii", cum i se mai spune uneori. b) Omul are datoria, după îndemnul Apostolului (1 Tes. 5, 17), să se roa> ge neincetai, aducându-i Iui Dumnezeu o rugăciune „curată" (cf. 2 Tim. 2, 22). Acesta este, după Sfinţii Părinţi, scopul oricârei nevoinţe,ÎM şi, cum vom vedea ulterior, rugăciunea curată tfste cea care-1 duce pe om la cunoaşterea/contemplarea Iui Dumnezeu, care este ţelul şi culmen vieţii cfeştine. SiTmtul Isaac Siml scrie că „toate felurile şi chipurile rugăciunii cu care se roagfl omul sunt rânduite pânii la nigăciunea curatâ* (care este rodul şi sfârşitul lor)".1"' Vom vedea ulterior ce anume este rugaciunea curată, în toa-le scnsurile acestui cuvânt. Aici dorim sa luminâm doar sensul elementar, legat de însuşi caracterul rugăciunii Iui lisus: este vorba de o rugăciune neimprăştiată (dnepioncfea'tcoţ), în care nu este amestecată nici o cugetare stniinâ de ea.367 Aceasla presupune o desâvârşită concentrare a minţii, o tota-Jil reculegere a tuturor puterilor sufleluJui. Priti scurtimea ei. rugaciunea lui Iisus înlesneşte o asemenea concenlrare, leiindu-l pc om de ratăcirea cugetelor şi împrăştierea minţii, lucru care uşor se poate întâmpla în cazu! unei nigaciuni mai lungi, Ea este deplin potrivită îndcmnului pe care-1 face Sfântul loan Scărarul: „Nu te porni la vorbărie, ca nu ciiinva prin căutarea cuvintelor să ţi se împrăştie mintea. Vn cuvânt al va-nicşului a făcul pe Dumnezeu îndurator şi un cuvârtt spus cu credinţă l-a rnimtiii( pe tiilhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuieşte minlii naluuiri şi împriişfierc. lar un singur cuvânt o aduna".'6* fn altâ parte. acelaşi Sfânt Pa-rinrc aminteşte învăţătura Apostolului: „Marele lucrfitor al marii şi desăvârşi-tei mgâciuni zice; «Voiesc sîl spun cinci cuvinte cu mjjitea mea» şi cele următoare (I Cor. 14, 19)",369 Să observăm cS formula prescurtatfi a rugăciu-nii Jui lisus în limba grcaeă este compusă exact din cinci cuvinte: K<)pie 1J1*TOX> Xpiaxfe, k\krp6v \ie, De.sigur, pentru a ajunge la o asemenea concentrare, scurtimea mgilciunii nu este de ajuns. In timpul roslirii ei, eel care se roagă trebuie să aibă o anu-mitâ stare duhovniceascâ şi psihică şi o ţinutS anume a trupului. care să-i permits să se roage fiirâ împrăştiere. Sfinţii Pârinţi leagă lucrarea rugăciunii

Cf. Sf. Grigorie Stmiitul, Cu/n irebuie sa ţttdă hi rugâtiune <el ce ?e h'nişreyfe. " Cl". Sf. loan Ciisian. ('omoilnn duhovnivesti. IX. 7. '" CminSi' desprt'ievoiitfă, 32. p Cf, ibidem. Evugrie. Tmia/nlpractic, 69; Cuvâat despre n^diinne. 34 Sf. Varsanullc. Scrisori duhovniceyti, 150. " Smm. XXVIII. 9. "' Ihtdem, 23. 319

Condi title general? ale liunâduirii lui lisus de o metodă,'7i unul din elementele ei cele mai cunoscute fiind o anumită „tehnică" psiho-fizica. Punerea ei în praclică presupune unelc condiţii: izolarea,171 liniştea," lipsa luminnV" nemişcarea,-174 poziţia şezandă. m Scopul acestei „tehnici" esle: a) să-I faca pe Imp pfirtaş la rugâc iune, astfel ca binefacerile ei s5 se reverse şi asupra lui; b) s;l înlesnească curgerea neîntrerupră a rugSciunii prin legarea ei de rii-mul respiraţiei. Mulţi dintre Sfinţii Părinţi invaţă* ca prima parte a rugăciunii, „Doamne lisuse Hristoase (Fiul hii Dumnezeu)", să se spună o datâ cu inspi-rarea aerului, iar a doua, „miluieşte-ma' (pe mine, păcătosul)", atunci când aerul este dai afară. Cu privire la acest subiect, cxisiă însă meicxle diferite; 77 c) să înlesneascâ* concentrarea, reculegerea, atentia.' Acesra este ţelul principal al metodei. Astfel, Sfinţii CalisC şi Ignatie Xanthopol arată că „acestea n-au fosl slarornicite de Sfinţii Părinţi pentrii allceva decilt ca nişte mijloace ajutAtoare pent.ru adunarea minţii in ea însăşi, prin intoareerea din imprâştierea ei obişnuita si prin luareaaminri:".''* Adunarea minţii. sau rectilegerea, este, altfel spus, readucerea minţii în inimă. Penlni a înţelege ce înseamnă aceasta. trebuie să şrim câ „inîrmî" in limbajul ascetic ii ortodoxe desemnează două realităţi: una spirituals. duhovnicească, şi alta fizicn. Cuvântul inima numeşte, pe de o parle, potrivit principalei accepţiuni neo-testamenlare a aceslui termen, omul lăuntric,37'' pulerile sufletului luale la un

m

Cf. Sf. Marcu Ascetul. Epistotă cdtre Nicolae Monuhut, 12-13. Cete 1(H) de eapete afe lui ('a/ist şi Ignatie Xanthopol. 18. Unul dintre principalelc iralute privind mgăciiincu lui lîsus se intituleaza; M66o£cţ trjţ Upaţ rcpooei^e*;. r| Cf. Sf. Simeon Noul Teolog. Metoda xfinlei nigdriimi fi utcnfixmi. Sf. Nichifor din Singurătule, Cuvânt de.spre mgâcUme. trezvie. şi paza inimii. * Cf. Sf. Simeon Noul Teolog. he. ctt. CeJe 100 de capete ale lid Calisi si Ignatie Xuniliopot. 23. 24. 25. Sf. Nicodim Aghioritul. Enchiridion, 10. m Cf ibidem ';' (:i. < 'r/e 100 de capete ale lUi Ignatie fi Calisi Xanthopol. 24. ' Sf. Nichifor din Singurăiale. ('iivăni despre nigăeinne... Teolipi al Filadelfiei, Cuvfint despre tiierarea cea asctinsâ in IJristos. Sf. Simeon Noul Teolog. Metodtt sfmtei nigdeiuni si atenfiuni. Cele 100 de capete ale lui ignatie fi Calist Xanthopol. 23, 25. Sf. Grigorie Sinuitul. Despre linistire şi despre tele doud feturi tile ntgăriunîi (..şezând pe nil scaun înalt ca de-o palnuV'J; Despre. feint rum trebuie sd sadti la ntgâciune eel ce se liitisleste.. ,7ftCf. Sf. Grigorie Paltunn. Triade, II. 2. 12. m Cf. Cele 100 de COpete ale lui Ignatie si Calist Xanthopol, 18. m Ibidem, 24. fl A se vedea. de pilda, Sf. Grigorie de Nyssa. Omilii la i'ericiri, VI. 4. Sf. Isaac Stall* Cuvinie despre ne\>oinfd, 30. Sf. Teolipt al Filadelfiei. Cttvânl despre lucrareo cea astiiiisii in llristos, Sf. Nicodim Aghioritul, Enchiridion. 10.

320

f 'ondifiilr subieclive ale fâmddnirii si sănâlatra in Hristos loc.""1 mai precis, r&lăcina lor.3*1 Ea este central fiinţial al omului. lăunrnil său proftmtl; este toi una cu persoana lui. Pe tie altă parte. inima desemnează, potrivii accepţiei obişnuite, organul ca atare, al trupuliii. Or. Părinţii isihasti au constalat din propria experienţîi ca între inima „duhovnicească" şi cea fizică, centru şi principiu de viaţă" al Inipului, există o corcspondenţa* analogică şi - îii vinutea unitilţii dinlre suflet şi trup. din care e compusă făptura omenească - o legătură strfuisă, prima aflându-şi salas în cea de-a doua,w astfel ca" ceea ce-o lulbură pe una, o tulbură şi pe cenlaltă, cu toate ca inima duhovnkească nu depinde, prin natura ei. de inima irupească. Mintea însăşi este unul dinrre organele inimii duhovnicesti,"11 cel mai im-portani dintre ele, numindu-se. de aceea, uneori chiar „inimă", prin metoni* niae, deşi ntimirea de „ochi al inimii", adeseori data ei de ditre Sfinţii Părinţi, îi este mull mai potrivită. Cu toate eft este prin naturfl nematerială <â independent de tnip, îşi arc şi ea sălaşul în inima fizicft. Totuşi. in chip obişnuit, mintea este despăiţita dc inimă, se r;lspândeşte şi H risipeşle în mulţimca gândurilor în afara inimii, ieşind astfel din sine in-s&şi. Şi nu aflăm aici vreo contradicţie, căci, daca rnintea prin nalura sau eaenţa ci (ofccrta) îşi are sălaşul în inima, prin aclivitatea ei (tvtţryeia), poata ţeşi şi se poatc îndepfilta;*85 esie vorba aici de una dinlre cele două forme de aciivilate ale ei, cea pe care Sfântul Dionisie Areopagitul o numeşte „mişcare in linie dreapta",'*" cea care corespunde activităţii rationale, al cărei organ rstc creierul.'*' A doua aclivitatc a sa, numita de Sfânlul Dionisie „circula-ra".'HTt „e mai înaltă şi mai proprie'*;38; Bo aceaslă lucrare, mintea „neîmpniv

' Cf, Sf. Simeon Noul Teo!og, Metvda sftnlei nigăciwii si tiienfiuitî. Sf. Nichifor din Singurâtuic. dnâiti despre rugdciune. "' Cf. Sf. Isaac Sirul. ('uvinte drs/m- iicvohifa. 83. " Cf. Sf Grigorie Palania, Triad*. I, 2, 3. Sf. Nichifor din Singurătatc. Ciivâni desprv mgăduns... Sf. Nicodim Aghioriiul. Enchiridion, 10. Cf. Sf. Isaac Sirul. Cuvinte despre nevoinfâ, 83. m Cf Sf. Grigorie Palanm, Triads, I. 2. 3; II, 2. 27-30. Unirea dinlre minte şi trup, şi deci dinlre niirile şi inimii. esle simţită si înţeleasâ ca o realitate care poate fi experia-(i'i, dar gieu de explicat conceptual. Astfel. Sf. Grigorie Pahima scrie: ,.Bu socotesc c8 piucin vorbi dc o atingcrc inire accslea si dc o folosire (a trupului dc ciltre inimâ) şi de o ;miestecare îmre ele. Care este însîi, şi cum se sâvârşeşte iiceasiă legiîiuru între o naturiî mintnlîi, spirituals!, şi UIID trupească. sau Imp. râmane tuturor oamenilor indeob-sţe un lucm neîn|eles" (Triads, II. 2. 28. Cf. 29). * Cf Sf. Grigorie Pjdama. Triads, I. 2. 5. Acca3tî1 di&lincttc înlre naliirîf şi lucrarc esle reluată în ibidem U. 25 şi 26. w Despre Nnmirile dumnczeUşti, IV. 9. Sf. Sf. Grigorie Palaina. Triads. I. 2, 5. Sf. Nicodim Aghioriiul, Enchiridion, 10. mSt Nicodim Aghioritul. Enchiridion. 10. : " Despre Numirilc dwrmezeitştl, IV, 9. Cf. Sf. Grigorie Palama, Triade. I. 2. 5. Sf. Nicodim Aghioriiul. Enchiridion. 10. ,v; Sf. Grigorie Palania, Triads, I. 2. 5. 321

Condifiilr generate ale u'wu'uUiirii liindu-se asupra celor de afară..., sc înioarce la sine",390 se regăseşte pe sine.-1"1 rămânand unită cu inima. Şi aşa ea este rerita* de orice rătâcire.392 Acestei a doua Jucrări a minţii îi aparţine în chip firesc fapia rugăciuniî. Şi pentru ca sâ i se poată dedica in înlregime, cea dintâi lucrare a ei (rebuie sa inceteze; altfel spus, min(ea trebuie „adunată din rătăcirile ei pe afară", întoarsă înlauntru, adusa* Tn inimă, şi ţinuiă acolo. Părinţii isihaşti, sprijinindu-se pe legălura dintrc inima de carne şi cea duhovnicească, au preconizat o mclodfi psihofizică, cu ajutorul căreia să se „închidă" mai lesne „netmpescul în casa trupeasca". după cum spune Sfântul loan Scărarul.191 1 1) Mai întâi. stand cu capul aplecat şj cu bârbia sprijinită în piept, ^ ochii fiind închişi, se caută concentrarea privirii pe locul inimii sau, cum sfâtuieşte Sfântul Simeon Noul Teolog, spre mijlocul pânlecelui."* Sfântul Grigorie Palama explică această practîcă astfel: „Cel care se sileşte să-şi întoarca mintea la ea însăşi, ca să nu se mai mişte în linie dreaptă, ci circular (...). pe lângă faptul că in felul acesta se aduna, pe câl posibil, de-afară înir-o mişcare circulară, asemănătoare mişcârii minţii pe care vrea s-o rcalizeze in sine, realizeaza prin aceaslâ poziţie a corpului şi o întoarcere înlăuntnil inimii a pUlerit minţii ce se revarsă prin vaz afară".'96 2) Pe de alia* parte, se cauta încetinirea respiraţjei. reţinerea puţin a sul'15-rii. ..ca sâ nu respiri UŞOT'. lar aceasla, din palm moiive: a) Aşacum aratS Sfântul Grigorie Sinailul, „siiflarea plămânilor, ciire por-neştc de la inimâ. huunecă mintea şi risipeşte cugetarea, răpind-o de acolo, Ca urmare, sau o predă roabă uitării, sau o face să cugete unele în locul allora, îndreptându-se, fără să simta, spre cele ce nu (rcbuie'V''* Dacă respi-raţia lăsată în voia ei înlesneşte nestatornicia minfii, dimpolrivă, stăpânită şi '" Ibulem. '" Cf. Sf. Vasile eel Mare, Epistole, I, Sf. Teolipi al Filadelfiei, Qtvânt ilespi-e lucrarra ceet ascumă îti llrislos. I. C'e/e 1(H) de capeie ale lui Ignat'te şi Ctilisi Xanllwpol, 19. Sf. Nicodim Aghîoritiil, Enchiridion, 10. ,w Cf. Sf. Dionisie Areopagitul. fiespre Numirile dunmezeiepi. IV. 9. Sf. Grigoric Palamu, Triade, I. 2. 5. Sf. Nichifordin Singurătatc. Cuvimi dtispr* mgăctme. "".SVrt/w. XXVII, 5. 4 Cf. Sf. Nicodim Aghioritul. Enchiridion, 10. 15 Meloda sfmlei nigiithmi ţi atenfîimi: ..Apoi sprijineşte-ţi băibia ta de picptu) tau şi mişcă ochiul tău sensibil împreufiă cu mintea spre mijlocul pântecehii sau spre biiric". N. trad: tn Filoc. rom.. vol. VIII. p 536, Părinlelc D. Stâniloae trece acest lexi inir-o notil (928). ardtând ca c vorba dtf versiunea paleogreacâ. Pitiinlele Stfuiiloae afirmil ca e vorba dc o compilaţie râu-voitoaie şi că uceastă recomandare. daiă fiind ilogica ei l,.caci cum ar putea fi cftutat lociil inimii cu o minie îndreplatâ spve buiic 7"), nu puiea fi normalivâ. '" Triade, l 2, 8. Sf. Simeon Noul Teolog. Meio/Ia sfiniei nigdciuni ţi afenfiuni. Sf. Grigorie Sinailul. Despre /iniştire .yi tfrspre. cele două fetnri ale nigâciunii. 322

Condifiile xubiectivr a/r tâmtitfuiiii si .swxăU'.leii in Ihistox rcţiiuiin, o disciplinează.m Dc altfel, se constată c,1 „atunci când omul cugetă intens la ceva şi mai ales atunci când se află cu trupul şi sufletul in stare de repaos, acest du-ie-vino al răsuflării se linişteşte". Şi invers, încettnirea respiraţiei înlesneşte concentrarea minţii.401 b) Reţinerea i'ăsuflării şi poziţia incomodă a trupului produc o anumitâ* greulale şi chiar o dureie, °2 care, după Sfinţii Părinţi. sunl de marc fobs celui ce se roagă. Pe de o parte, aceasta contribuie la reculegere. „înfrânarea cu masurâ a rasuflftrii, arata" SfSntul Nicodim Aghioritul. tulburâ si apasă inima, fTicând-o să sufere din pricina lipsei aerului de care are nevoie prin fire, lar astfel inintea mai Icsne se aduna din împrăştiere şi se înloarce în inima, locmai din pricina durerii şi greutăţii pe care le simte inima".401 Pe de altă parte, dupa cum arata Sfântul Nicodim. „această greutate şi durerc o fac să scuipe afara* momeala otrăvită a plăccrii şi păcatului pe carc a înghiţise. Şi aşa, potrivit spusei doclorUor din vechiine, cu cele contrare se vindecă cele contrare".4'* c) Jnfrlnarefl cu măsură a răsuflării. după cum spune în continuare Sfân-lul Nicodim Aghiorilul, subţiază inima cea tare şi îngioşata. lar cele umede din inimă fiind potrivit apâsate, încălzite, se fac din aceasla pricină mai moi, mai simţitoare, smerite, g.ltite spre strapungerea inimii şi în stare să verse lesne lacrimi. Pe de altă parte, se subţiază şi mintea, iar cugetarea devine neschimbată şi străvezie".4!" d) Prin reţinerea respiraţiei, „toate celelalle pulc-'ri ale sufletului se unificfi şi ele şi revin la minte, iar prin minte, sc întorc la Dumnezeu". Altfel spus, meuxla face ca toate facultăţile omului să se adune în rugăciune şi să Be indrepte spre Dumnezeu, omul devenind în întregime rugSciune şi unindu-se intrcgcu Dumnezeu. 3) în sfârşit, prin metoda psiho-fizicâ mintea este lipita de respiraţie şi silită să intre o data cu ea în piept, pânfi la locul inimii.4"7 Sfimtul Nichifor din singurătate învaţă aşa: „Adunandu-ţi mintea, înipinge-o şi sileşle-o pe ca-lea nărilor pe care intră aerul în inimă să coboarc împreună cu aerul inspirat în inirnă".'11"1 lar Sfinţii Ignatie şi Calisl Xunthopol spun la fel: „Adunându-ţi mintea din umblarea şi ratăcirea ei pe afarfi şi împingând-o uşor înauntrul

' Sf. Grigoric Sinuilul. Desprt fitlul eum trtbuie m ţadâ lo mgdiiniw cft ce se
hitişft'şte,

"' St. Giigorie Palnma. Triade, I, 2. 7. *' Ibidem. 11 Cf. Sf. Grigorie Siniiiiul. Despre Uitiştire şi deSfUV irU' două feluri a/e ntgâciuniî; Btsprv fr/id aim trehuie sâ şadă la ntgăcîune cel ce se li/iisteşte. ■' Encluridhn, 10. " Ibidem. w Ibidem. "Ibidem . a Cf. CeU 100 de capele ale iui Ignatie fi Ctdisi Xanthopol. 20. 23. J|JI Cuvânt despre tvgădwte,

323

('oiuiipile generate ate lânulduiiii inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple-ocu «Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă»".40* Sa notăm faptul că aceastâ tehnică Irebuie practicatâ sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc încercat. deoarece, în caz contrar, există riscul ca ea să producâ tulburări grave atât pcntru Imp, câ! şi pcntru psihic, Odată prezenlale principiile acestci merodc, se cuvine sfi subliniem faptul cil en nil este de neaparatâ Irebuinţă şi că rostul ei este doar sa" înlesneasca" rugăciunea.4'0 Sfinţii Parinţi îi acordfl un rol propedeutic şi o recomandâ mai ales mcepatorilor,*" admiţând ca se poate ajunge la acelaşi rezultal şi pe altă cale. Astfel, Sfânlul Nichifor din Singurălate, unul dinlre principalii promo-tori ai acestei metode. scrie: „Dacă, ostenindu-te inulf, o, frate, nu poţi lotuşi intra în părţile inimii precum ţi-am ariUat, fă ceea ce-ţi spun, şi cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauţi. Dă-i cugetării tale, depărtând de la ea orice gând - şi aceasta o poţi dacă vrei -, da-i deci pe: Doamne lisuse Hristoasc, l-'iul lui Dumnezeu, miluieşie-mn !, vi silcşte-te ca in loc de orice all gând să strigi pururea înliluntru aceste cuvinte. lar ţinând nceasta mai multă vreme. (\ se va deschide prin aceasta şi intrarea inimii, precum ţi-am scris, fară nici o îndoială, cum am cunoscut şi noi prin cercare".Jiî în oricc caz, nu există nici o metodă care să poată aduce prin ea însăşi roade duhovniceşti, acestea fiind numai şi numai daruri ale harului dumneze-icsc, lar harul se dă ca răsplată a credinţei şi râvnei în rugăciune; metoda doar uşurează atenţia la rugăchine.411 Metoda fizică înlesneşte dmmiil minţii către inima, dar ini îl face mai uşor. Inlradevăr, numai după un timp îndelungul şi dupa" multe şi mari stră-duinţe şi lupie se poate ajunge la rugăciunea neîncetată şi curatS a inimii,"1"1 iar aceasta este un liar pe care puţini bărbaţi duhovniceşti îl dobândesc,*1 abia unul dintr-un neam, cum spune Sfântul Isaac Sirul.4"1 Rugăciunea lui lisus face parte din viaţa asceticâ, de care este străns lega-ta, fiind în acelaşi limp început şi desaVârşire a ei. într-adevăr, fiind o formâ de rugăciune, ea este, ca orice rugăciune, condiţia esenţjală a vieţii duCele 100 de capete ate lui Calîst şi Igiuitie Xtmthnpol. 25. ' Cf. ibidem, 24. 1 Cf. Sf. Grigoric Sinaitul. Despre felul cum irebuie să sadti la rugăchme cet ce se liiuşteşte. 1'' 'uii'mi despre mgacîune. s „Cum zice Sfânlul Nil. luarea-aminte. căutuiiri rugâciunr. va uflu i'iiguciunc. Penlru cîî nigâeiunen umieazn luarii-aminic. inăeur că e altcev;i." Ce/e 1(K) de rttpete ate tut Colisi si Ignatie Xanthopol, 24. 414 Cf. ibidem. 52. Sf. Grigorie Palama. Tritute, 1. 2. 8; Trei capete. 2. '' Celt 100 de capete ale lui Catijtt si Ignatie Xaiiiliopol, 52. Sf. Isihie SinailuL Cuvtmt despre ireivie si virtafeA-, A douu sutfl. 5. Sf. Maxim Mărlurisitonil, Capete despre dragoste. IV. 51. 41 " < mime desprerwvohifâ. 32.
Jlt

\M

iar nu numai din credinţă" (lac. ea presupune vîeţuirea ascetică drept condiţie a ci. Cete liX/ de cttpete ale lui Calisl si tgnalie Xanlhopot. 25. Teolipt al Filadelfiei. în acelaşi timp. „Cacî precum Irupul fâi'ă de suflet morl esie. Sfântul Apostol lacov spune: „Aşa e cu credinţa: dacâ nu are fapre. „Vedeţi dar că dirt fapte este îndreplat omid. strapungcrca inimii. de orice reprezentare (imagine sau gând) strilină de cuprinsul nigăciunîi. 81. îri raport. Aceştî doi Sfinli Părinţi din unnă spun limpede: . ea n» este de nici un t'olos. ea este nedespărţită de împlinirea niiiiror ponincilordumnezeieşti. lipsind aces-IO. Sf Teolipt al Filaddfici. mi sunt de ajuns penfru manluirea şi îndumnezeirea omului. adici* urcarea pe rand a Irepielor împlinirii poruncilor şi lucrării luturor vinuţilor.vr Ignatie Xaii'lwpol. 5. Leaciil poriindlor Credinţa. 80. 25. pocSinţa. 325 .'120 pe care Sfinţii Părinţi le socotesc deosebit de nnportiiiite şi absoluf necesare.'"" smerenia419 şi dragoslea de Durrmezeu. de. adică.A se vedea. inima es(e curăţită de orice mişcare p&imaşă. 87. RugSciunca lui lisus trebuie sa fie neapârai însoţită de trezvie (vffntic. spunând: „credinţa are Dc nltfel.423 5. rrebuie să subliniem faptul cfl lucrarea rugăciunii lui lisus <XK lupta tmpotriva patimilor şi deph'na despătimire42' şj. 86.I. iar mintea. între alţii: Sf. pentru a aduce roade şi pentru a se chema desăvârşită. Cete t(XI de rapeie ate ltd Cafist . Cele HX) de ctipele tile ltd CaUH fi Ignatie Xanthopot. împreunalc cu primirea Sfintelor Taine. moarlă este" flac. astfel şi credinţa fâră de fapte. în viciiie ce sfinlele ncvoinţe ale dcsuvârsirii sunl prezcntute de-a liingul a sure de pagini. Sf. ciinoaşe cfi iu sluvfl desaria" 4t9 A se vedea. inlie alţii. cu aceste condiţii de natură duhovniceascfi. 17). Simeon Noul Teolog.41'' în vreme ce.). lucrarea tuturor virtuţilor.Condifiile . lar ca rugăciune curată neîncetatâ. m Intre alţii. op. daca* nu sunt în-soţiie de păzirea şi împlinirea ponincilor dumnezeieşti. în Fi local it'. Teolipi al Filadelfiei. CuviOii despre tucmrea cea aXeuruâ i/um Hristos.vnhiecHvf a/e tantaduirii. ibidem.43' Altfel spus. inima şi niinlea. de asemenea. .Dacă n-ui fiangeie de iniinâ. Nrcodim Aghioriiul. De asemenea. Mettnla sfmiei nigăciuru şi ateninmi. Noud capet». credinţa trebuie sS se arate în luorarea poroncilor. e moartă în ea însăşi" (lac. aşa cum se aratâ a fi în forma ei dftsăvârşitâ. de pilda: Sf. 2. 3. pe cure o vom prezenta ulterior. 45. " A se vedea. 2.«' sântilttiea in HrisîiKs hovniceşti. Sfmtele Scripturi $i Tradiţia amintesc întotdcauna faptul că. 24). * A se vedea. Teolipt al Filaclclfiei. Cuvânt despre lucrarea cea tU\ wtsă inim ffristos. 26). v 'Cf. Sfântul Isaac Sim! reia aceastsl învăţătură. prin care sunt păzite. înlre alţii: Sf. Ciivăni ttespre (m ftirea cea uscunsâ in Hristos. 10. Asttel. rugăciunea. Trebuie să menţionăm. meloda psi-ho-fizicâ se vădeşte a fi doar un simplu acesoriu. 2. Enchiridion. dimpofrivâ..sciiertfa acesrei metodc ocupfi doar Ctileva pagini. în acelaşi limp. ck Sf.

primim de la El.410 Chiar Botezul nu înseanină nîmic (ară lucrarea poruncilor. de asemenea. **Vmw. . cu adevărat sunt lipsiţi de credinţa (dnuxtoi)". de aJlfel. Aşa cum spune SfantuI Marcu Ascetul: „SfantuI Botez este desăvârşit. după ce. XII. VII.Condiţiile generate ale liiirwdnirit nevoie de fapte".42K SfantuI loan Gură de Aur. dacîi omul primeşte prin el deplinătalea harului.'"5 . Nu este vorba aici de simpla pârere de rău faţă de starea de pacat. arată că „en (credinţa) se desâvârşeşte prin toate cele legiuite de Hristos. să ducem o viaţă dreaplă şi curatâ". dacă nu cumva ea este chiar una dintre caracteristicile ei esenţiale. 326 . pentru că pâzim poruncile Lui şi cele pliicute înaintea Lui facem" (I In 3. I. Marcu Ascetul. IV. ci de voinţa de a te întoarce si a-ţi schimba viaţa (este. 22. "u Despre tUgăaum. dar nu desăvarşeşte pe eel care nu impli- 424 ('uvinte despre iievoinţâ. 18. roadele lui nu se văd decât în ma-sura in care omul împlineste poruncile. f° Dogmatica. rugăciunea nu este de ajuns pentru ca omul să se mântuiască: „Nu oricine îmi zice.Să nu se încreadă cineva numai în credinţa in Hrislos". 7. „fmplinind poruncile. Hristos Şi-a încc-put propovăduii-ea chemându-i pe oameni la pocăinţă (Ml. Doamne. „S3-vârşirea binelui şi împlinireii poruncilor". SI*.4" SfantuI Marcu Ascetul spune chiar câ dragostea faţa de Hristos şi împlinirea poruncilor sum totuna.a dinfapie. " Omilii la Matei.'1" căci.. 22). învaţîi SfantuI Simeon Noul Teolog/"' care merge până !a a spune ca „cei care se sprijim! numai pe credinţă. aflăm la temelia mânruirii pocăinţa. ci că tânjeşte cu toată fiinţa după ele şi s-a aşezat pe calea care duce la ele.. Mc I.. prin hoiărârea de a-şi orândui viaţa potrivjt poruncilor lui Hristos. 15) şi Şi-a încheiat lucrarea tot cu aceastâ chemare (Luca 24. Tot aşa. una dintre conola-ţiile cuvânfului net&voiot). Aşa arata" el că tămădui-rea şi mântuirea sa nu sunt o simplă dorinţiJ vagă şi deşartă. 4:fl Discursuri etica. Sf. 17.L. Pazirea poruncilor apare ca urmarea fwească a pocâinţei.a Despre Hotel. spune că . la fel. ci eel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri" (Mt. trecuta" sau prezentă. A se vedea. după cum învaţă însuşi Mântuitorul Hristos.424 SfantuI loan Damaschin. 7.": Omul işi arată în mod cone ret voinţa de a fi izbăvit şi mântuit. arată că „nu-i de ajuns numai sâ crezi (penlru ca să te mantuieşti)". 4. 4" Cf. XI. Rugâciunea nu este ascultată decât dacă cel ce se roa-gjî păzeşte poruncile lui Dumnezeu: „Şi orice cerem. după cum spune Origen. ne anUum dragostea faţă de Ce] ce ne-a elibe-rat". 197. Simeon Noul Teolog. 10. Discursuri eliee. Despre cei ce crediil se iluirt'ptt'a-. la fel. Rilspimsul 3.. 47). este cucernică şi îndeplineşte poruncile Acefuia care ne-a reînnoit".trebuie sa fim cu rnultâ luare-aminte asupra vieţii noastre. va intra în fmpăraţia cerurilor. Alături de credinţa.ai8. „fac pane din rugâciune". X. Doamne. este învederată prin fapte.21).

dar peiitru ca s-o dobândească cu adevarat. priinirea hanilui şi conlucrarea cu el se vădesc prin faptuirea poruncilor.4'2 lar în altă pane arată câ „celor botezaţi în Hristos li s-a daruit harul în chip lainic. omul trebuie sA se predea debunavoie harului şi să con lucreze cu el. De3prvcdcecrtdcă3eîndrepieazâdinjapte<6l< Cf. Râspunsul 5. mai întâi de loate. căci numai prin har..lt de Dumnezeu ritvântâtoarr si fâptuitottre (leologice şi practice). ci peiuru pâzirea ourăţiei date nouă". ci nc respecta libertatea . a dăruit celor bolezaţi harul desâvârşit al Sfântului Duh. Cartea întui. "■' Despre Hotel. 327 . care este darul lui Dumnezeu. Răspunsul 3. si încă: „Harul desâvărşit al Duhului (ne-a fosl) dăruit nouă pri-ma dată prin Botez. in rai.'"1 „harul. „rămânem cum am fost botezaţi".44* '" Oespre Botez. iar lucrarea lui să-i He vădhii. Sfântu! Marcu AsceWil scrie: „Cei ce no-am învrednicit de baia nasterii de-a dona.41* Simpla împlinire a poruncilor nu-l mântuieşte pe om şi nu-l îndumnezeieşte. Rllspunsul 3..'"' poruncile lui Hristos.6ş\ 7. II. dar se poale descoperi doar prin lucrarea poruncilor".. Dtscursuri eiice. se descoperă". caci doar astfcl se poate păstra hand primil prin Sfintele Taine. Dar rară împlinirea lor nimeni nn poate ajunge la bunătâţile ragăduite. ' CI. Sf... Hristos le porunceşte ca unor credincioşi si se nevoiască să nu se mai uiroarca* spre cele dinapoi (adică la păcat)". dar nu ne sileste sa-l primim. 11 Suta >lr cape. 54.. 23. 198-221.4*4 Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol spun şi ei la fel: „Hristos.. porunca lui Dumnezeu îl ajuta pe Adam să nu iasă din calea pe cure fusese pus de la crearea sa şi să-şi pastreze astfel firea în starea diniru început. Despre Botez. pe mAsura împlinirii poruncilor. Sf. " Despre eei <e cred câ se huirepteazâ din fapte. 56. Omilil. 296. săvârsim faptele bune nu pentru răsplată.. Simeon Noul teolog. scrie Sfantul Simeon Noul Teolog.. aşa îl poate afla din nou. au menirea de a-1 ajuta pe crestin sâ* se menţină în starea sa înnoită şi să pastreze daruriJe primite. Grigorie Palama. începul despre teina cărţii. I If. păstrându-se curat de orice răutate şi stăniind în viaţa cea nouâ adusâ de ele. căci Dumnezeu daniieşte harul.41B Poruncile deci îl ajutâ pe om să-şi pastreze sSnătatea duhovniceasca dohâudită prin Sfinlcle Taine. fiind Dumnezeu desăvârşil. şi numai aşa sporeste ornul în har. Despre Botez.Condîfiite sidtiective ede uinuidiurii si si'intiuitett tn Hristos neşte poi-uncile". 7. Acest dar se aflâ* în noi. **Cf. Marcu Ascetiil.440 Astfel. dar el lucrează în ei pe măsura împlinirii ponmci-lor".4'7 In chip obiectiv. Rilspunsurile 4 şi 5. 2. „Păzind poruncile". dar ni se descoperă nouă şi ni se arată pe masura lucrării poruncilor". spline Sfântul Petru DamaschiKd. iar dacfl s-a îndepartat de el. care locuieşte în chip uscuns. Cele W0decapete. Râspunsnl I. Xni. Despre Botez.441 lar în altă parte explică acest lucru: „Celor ce au primit puterea de a unplini poruncile.. numai aşa poate fi făcul lucrător. Sf. '' fnvăfâturi dtdiovmceşti. se mâniuicşie eel credincios (Efes.4lK Or. „Harul lui Dumnezeu se păstreazâ prin lucrarea poruncilor". zestrea harului răinâne oricum. Dupfi cum.. nu siluieşte voinţa noastră.8-9).

Mc l<). luptându-se împotriva legii minţii mele şi tacându-mă rob legii păcatului. fnlr-adevăr. cum vom vedea. 14-29. II)..dc natură legalists. 25. Aceaslă creştere ta forma unei tor mai mari aproprieri. care voiesc să fac bine. . caci. Sfântnl Simeon Noul Teolog face remarca subtilă că poruncile ne sum dale nu atât ca să le pă/.im pe ele. se cuvine să se sileasca" a împlini toate poruncile lui Dumnezeu". (iar atunci) nu se va abate la gânduri sau la cuvinte rele".444 Pe de altă parte. 4. ele isi merită cu adevflrat immcle de ponmci. cat mai degrabă să ne pfizim pe noi prin ele. Sfântul Mac-arie cel Mare spune că „cel care voieşte. ele nu se împlinesc uşor şi de la sine. 328 . 12-27) care i-au fost daţi de Sffuitul Dim. adică prin lucrarea poruncilor. ponincile nu trebuie privite ca obligaţii . XIX. 118. iar aceasta nu doar prin voinţa de a-L primi. naturii profunde şi adevărate a omului. sau mai degrabfi păzeş-le-ie pe line însuţi prin porunci. Că. căci se împotrivesc înclinărilor păcătoase ale firii căzutc şi ale lumii în care trăit-'şte.! prin Botez. 13). cu toaie că cele la care îndeamnâ corespund întru toiul. viaţa duhovniceasca a Omului după Botez şi Mirungere trebuie sii fie 0 viaţă de sporire şi creştere prin puterea Sfântului Duh. dar omul nu se ('uvânl ascetic in 100 de capete. ci-l şi ajută să înmulţeascâ talanUi (cf. care este în madularele mele" (Rom. 118. J44 Discursuti etice. ci prin participare activă.şi cu alât mai puţin ca inlerdicţii sau labuuri . cu toate puterile fiinţei sale şi in tot ceea ce face. să spo-rească şi sa se dcsăvârşeasca în Duhul Sfânt. 7. lar o asemenea lucrare nu se poale face fără împlinirea poruncilor. se face prin conlucrarea omului cu Duhul Sfânt. ma bucur de legea lui Dumnezeu. ] 10).44' De aceea.. 7. împărtăşirca tot mai mare de har. 118. să cadă din nou in bolile cele sufleteşti cam sunl palimile. până la măsura vfirstei deplinăta|ii în Hristos (Efes. Făi'ă ea. „Găsesc deci în mine. legea că răul este legal de mine. 7: „păzejte poruncile lui Dumnezeu.6). 21-23). prin întreaga sa viaţă. ci ca un fel de parapet. nu strain de om . când voi căuta spre toate poruncile Tale" (Ps."" întradevflr. 96. care-l împiedică pe ccl ce ascultă de ele să se întoarcă la „nebunia păcatului". restaural. dar văd în rnădularele mele o allă lege.Condiţiile generate ale uuiuuhtim Psalmislul arata adeseori cat de puternice sum ponincile ca sâ ne rereascâ de rau: „Atunci nu mă voi ruşina. pflnă la atingerea asemănării desaviirşite 0U Dumnezeu. Sfânbil Diadoh al Foticeei scrie şi el In acest sens: „Se cuvine ca mintiîa să se ocupe pururea cu păzirea sflntelor porunci şi cu pomenirea adnnciî a Domnului slavei. „Pusu-mi-au pâ&*toşii cursă mie. să primeascăde la Dumnezeu harul ceresc al Duhului. Mt. darde la poruncile Tale n-am rătăcif (Ps. „muluî pace an cei ce iubesc legea Ta şi nil se sminiesc" (Ps. harul rămâne ceva strain pentru om. după omul eel lăuntric. ca şi vădirea roadelor. II.câci Dumnezeu nu-Şi ia înapoi darurile Sale.. a unei însuşiri din ce în ce mai depline ii hamlui primil prin Sfintele Taine. 165). Dar poruncile nu numai că-l fac pe creştin în stare să păstreze darurile Botezului.4S OmUii duhovniceytt (Col.. ca să nu pitţeşti ceea ce a păţil Adam".

'" Ibidem. Efes. Carteu întâi.44' Sffuitul Marcu Ascetul. spune el. ibidem. 20. Mt. 50).. Sfântul Simeon Noul Teolog spune că cei care nu K impartăşesc de roadele harului primit la Botez sunt „slăbănogi şi neputin-ciosj. şi. cure ni s-a dat în toala" plinătatea lui sporeşte în noi. deplin descoperită şi desâvârsil îniplinită de Hristos. Sf. care ai fost botezal in Hristos. *> Cf. 14. dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea şi te pregăteşle ca sa primeşli aratarea Celui cc locuieşle înlni tine". fficându-Se ascultător în toate Tatălui. Roadele harului. 8. 14. dar „în chip tainîc".450 „In măsura în care. Raspun&urilc 4. prin păzirea poruncilor Ltd . Drept aceea. Nicolae Cabnsilu. nu-l poate face desăvârsit lucrator în fiinţa sa. omul nu-şi mai împlîneşte voia sa. Gal. penlru c. lucrâm poruncile. început despre buna câiţiî. insistă asupra faptului că la Botez omul primeşle deplinătatea hamlui dumnezeiesc. Păzind poruncile. în chip concret şi fiinţial. Care Şi-a supus întru totul voinţa Sa omeneascii voinţei dum-nezeieşti. împlineşte voia lui Dumnezeu. " Imne. nu noate fi cu adevârai iransformat de el. Despre cei ce rred cci se indrepteaza din fapte. făcându-se urmă-loi lui Hristos. nouă ni se cuvine a spori în el.i n-au pîtait poruncile".4'1' Aslfel. lar poruncile arată cu adevărat care esic voiii lui Dumnezeu. de asemenea. 3. Despre vitifn in /hisim. 12. Gal. nu-l simte lucrăior şi de viaţă facător pentru el. nu poate creşte în el şi prin el. crezîtnd. dimpotrivâ. spune Sfântul Petru Damaschin.CoiiHiţuIt' subit-ctive ale uimăduitii si sâiuitnieti in llrîMos poate uni cu harul. '" Ibidem. 8. III. 15. L. n Invâfâturi duhovnlceţli. credinţa în El („toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin ' Cf. acesta făcându-se vfidii şi dând roade numai în niăsura în care omul păzcşte şi împlineşte poruncile. I. 5) şi dumiiezeu prin har. 5 şi 17. 329 . Putem spune. nii pot fi simţite de om dccâl în măsura în care el este plin de luare-aminte si de rftvnîi în făptuirea poruncrlor.451 Şi numai împlinind poruncile se poate omul face fiu al lui Dumnezeu (Lc. marturisindu-şi cu adevărat.. Nicolne Cabasila. Raspunsul 5.'|S1 care-l înslrainează de Dumnezeu. "'' Cf Despre Botez. 1. 3. este desăvârşil laţâ de noi. 12). 36. în masura în care el vieţuieşte in chip concrei polrivil poruncilor lui Dumnezeu. 167. 5. „Prin sălăşluirea Duhului Sfant.441 „Sfânwl Botcz. 35. o. că ascultarea poruncilor îl face pe om fiu al lui Dumnezeu prin înfiere pentni că prin ele omul se poartă asa cum se cuvine unui fiu inaintea Tatalui. Despre Hotez. lucrcazăşi Duhul Sfant în noi roadele Sale". 26) prin infiere (Rom. deplin şi real prezente. 4. acesta este fratele Meu" (Mc. III. cf. nu-l poate vâdi prin faptele şi felul său dc vieţuire.44* Nu harul Sfâniului Duh. aşa cum am vâzui. " Cf. Cf. omule. Desprt viaţa m Hristos. li s-a dat tuturor puterea de u se face fii ai lui Dumnezeu (In I. Atunci omul se face frate al lui Hristos: „Oricine face voia lui Dumnezeu. Rom. 61. dar noi suntem nedesăvârşiţi fata" de el.

IV. şi-L face văzut şi pe Talăl. Alunci creştinul poate să strige cu bucuria Psalmistului: „Gura mea am deschis şi am aflal (Duh). spunând despre cei care le practical . Ciirtea întâi. X.. celui Oare-şi arală iubirea t'aţă de Dumnezeu ascultand şi împlinind poruncile Lui..Luaţi aminte sa* nu vă fure minţile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelaciune din predania omenească. 190. 118. de altfel. . păziţi ponincilc Mele" (In 14.i. fie ele. ca poruncile sum . °* De«M» Ugea ttuhovniveascti.4" iar Sfântul Marcu Ascetul scrie: „Domnul e ascuns in poruncile Sale. 26) şi ar&ându-şi iubirea faţă de El.CottttifiHe genrmlt' aU Khnătlttirii credinţa în Hristos lisus". „De Mă iubiţi. „De Mâ iubiţi. lubirii de fiu a omului faţâ dc Tatăl ceresc îi râspuiide iubirea de Tata a hii Dumnezeu pentm ccl făcut fiu prin infiere şi a Fiului pentru fratele sihi adoptiv: „Cel care Ma iubeşte pe Mine va fi iubit de TatfU Meu şi-1 voi iubi şi Eu şi Mă voi arăla lui" {In 14.131). Toate acestea. Şi cei ce-L cauta" pe El. '" DiscursuH etici.4*11 de aceea. nici un ansamblu de reguli morale abstracte. 330 . Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mfingâielor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. 3. Poruncile se vădesc a fi pricinuitoare ale sfinţirii şi îndumnezeirii omului prin Duhul Sfânt. căci. 435-436. de care Sfântul Apostol Pavel ne învaţa să ne ferim: .îndumnezeitoare'Vs| iiir celor bolezaţi. acela este care MiS iubeşte" (In 14. învaţă Mantuitorul Hristos. cu totul excep-ţionale. unindu-se astfel cu Hristos ş'u în El.IhUiem. ''" Bpistote. că de poruncile Tale am dorit" (Ps. împlinindu-le. li s-a dat „să do-bândească prin lucrarea poruncilor sfinţenia". cu Tatăl. păziţi poruncile Mele. . 8). omul se deschide harului Duhului. 21).In m CeleI00<kcap*te.4" Sfântul Isaac Sirul spune răspicat: „Nici unul dinlre cei care n-au păzit poruncile şi n-au umblat pe urmele fericiţilor Apostoli nu s-a învrednicit să se cheme sfânt".. 15-17). 19 i.. omul nu poate zice cu dreptate: „Am împlinit poruncile. Putem spune deci. Gal. si n-am aflat pe Domnul". dupii înţelesurile cele slabe ale lumii" (Co|. Hristos însuşi arată goli-ciunea şi deşertaciunea lor funciară. 2.4St Sfiînlul Pel.? Uwafuturi iluhovnicepi.4. trebuie puse în legă-turS cu cele spuse mai înainte şi cunoscând (impede că poruncile nu sunt un cod juridic. pentni a fi înţelese as a cum se cuvine. 21). cum arată Sfântul Simeon Noul Teolog. Duhul Adevămlui" (In 14.„4. definite a priori şi elaborate in urma unor experienţe omencşti. Incepiit despre lema cărţii. o data cu Sfinţii Calist şi Ignatie Xanlhopol. şi nici precepte de felul celor oferite de înţelepţii lumii acesteia. ÎI g&sese pe măsura împlinirii lor".ru Damaschin afirmă chiar câ poruncile sunt „daruri ale harului lui Dumnezeu". Prin trimiterea Sfanlului Duh Hristos Se face văzut. 15) şi „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeste.

Sf. ci Hristos trSieştc în mine" (Gal. I )■ nu din afară. 118. întemeiate fund pe Persoana în-sâşi a Fiutui lui Dumnezeu făcut om. 2. 3). precum aţi primit pe Hristos lisus. 8). învaţând învăţături care sum porunci omeneşti" (Mc. 17).4''1 Aceastâ legătură direct. adică cea teantropică. ci îmbrăcăndu-ne în El (cf. 4. 15. 19. lar înainte de toate acestea spune: . 2."» între împli-nirea poruncilor şi cunoaşterea adevarului este adeseori pomenitâ de Psalmist: „Calea adevarului am ales. lisus ne descopera' în Persoana Sa. în care nu este izbăvirc" (Ps. unită cu primirea Sfintelor Taine. prin Duhul Sfânt. ceea ce înseamnă nu nu-ni. sănătoasă. omul ajunge la viaţa cea dumnezehiscâ: „De vrei să intri în viaţâ. au puiere mAntuitoare şi îndumnezeitoare. dupfi cum aţi fost învăţaţi" (Col. Fnradăcinaţi şi zidiţi Hind într-însul. asemenea lui Hristos. 35. şi judecâţile Tale nu le-am uitat" (Ps. i'apele des/rre dmgosie.. 9). 1. şi încâ: „porunca Lui este viaţa veşnică" (In 12. «'I . Hristos nu-i oferâ omului simple precepte morale. 13. El binevoieşte ca noi sfi ne facem cu adevărat şi întru totul asemenea Lui. după înţelesurile eel slabe ale lumii". Talasie Libianul. „Nu v8 încredeţi. Astfel. 5. aşa să umblaţi inlru El. prin felul Său de a fi> modelul desâvârşit al vieţuirii omeneşti în forma ei desăvârşitit.Cmulifiifr sidriective n\e tâmâduîrii şi mntiuitfit hi Hristos zadar Mâ cinstesc.. 66). „învaţă-mă. 3. Stantul Apostol Pavel opune în\â|ăturilor „din predania omeneascâ. în fiii oamenilor.. 93). 2. toată plinâtatca Dumnezeirii" (Col. împartăşindu-ne de omenitatea Sa îndumnezcită. Domnul. „Ponincile Tale sum gândirea mea" (Ps. 7: Ml. îi descopera prin cuvintele şi prin faptele Sale. devenînd „părtaşi dumnezeieştii firi" (2 Pt. întariţi în credinţă. mjroiioiy. dupa chipul Celui ce l-a zjdit" (Col. aşa cum am fi urmat şi imitat un înţelept sau un erou. şi cu Apostolul: „nu eu mat trăiesc. pe cele „dupa* Hristos" (Col. Prin poruncile Sale. cunoştinţa. păzeşte poruncile" (Ml. trupeşte. căci sum simple învăţaturi omeneşti.4). Doamne" (Ps. 10). 15). 1 Cf..463 Prin împlinirea poruncilor. 9).. 2. „omul nou" (Efes. Poruncile lui Hristos. Pemm că prin păzirea poruncilor ne facem. lar prin acestea Cuvântul îi duce pe cei lucrători spre Tat». 67). 30). 118. penlni că sum prin nature lor divino-umane. că într-însele m-ai viat. In 14.. 2. Scoliastul Raspunsurilorcălre Talasie spune limpede: „Cuvanuil lui Dumnezeu Se arată în cei lucrători întrupal în porunci.. 6). sfântă. 24). dimpotrivă. adăugand îndatS: „Căci înlni El locuieşte.. că în poruncile Tale am crezut" (Ps. ci. 118.ii că poruncile sum adevărale. 145. „care se înnoieşte. atunci putem striga cu Psalmistul: „In veac nu voi uira îndreplările Tale. 50). Ele nu-l pot mântui pe om. 27). 3. Gal. în care a unit Urea umană cu firea dumnezeiască. iar în Hristos venim la Tatăl (cf. Adam eel Nou. 143).20). prin ele ajungem la adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu. iniplinindu-le El însuşi în chip desăvârşit.Deci. facut „după Dumnezeu" (Efes. nu doar restaurat. lar daca păzim şi împlinim ponincile Sale. ci că ele vin de la Adevărul însuşi şi due la Răspmsuri câtre Tattaie. 118. ci desăvarşil prin unirea desavArşită cu Dumnezeu. scolia 3.. sa fim „următori ai lui Dumnezeu" (Efes. in Care Se afli* El după file". omul adevărat. 7.

Rostul poruncilor esle mai întâi de a-l a ji i l n pe creştin să păstrcze darurile primite la Botez şi să le faca roditoare. II. 22. toate celelalte daniri primite prin Botez. dupS putinţă. şi. pentru că Dumnezeu este iubire" (1 In 4. Sfântul Marcu Ascetul arată ca omul... 77. daca pazim poruncile Lui. 75. lh'sf>re Hotel. Vom vedea mai departe 00 împlinirea poruncilor îl ducc pe om până la cunoaşterea cea mai înalta şi mai deplinâ. 40. ne due la cunoaştcrea lui Dumnezeu. Esle deci foarle firesc ca. singurcle carc-l fac să conlucreze cu hand primil şi să ajungâ in fapt la curaţia care i-a fosl lainic dă^uită. să le redobândească. aşa cum arată Sfântul Apostol loan: „Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscul. 30-31). vederea lui Dumnezeu in lumina cea neapropiată şi îndumnezeitoare.. 13. :i. Râspunsiiiile 4 si 5. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu. Sf. aşa cum arata Sfântul Simeon Noul Teolog. adică la desăvârşita alcâtuire şi naştere duhovnicească a noastră prin bar". ihidem. că „începutul oricârei lucrări după Dumnezeu este. Sfintii Părinţi subliniază rostul poruncilor de a curâţi Cf. mincinos este şi îulru el adevarul nu se află" <I In 2. dacă. Dumnezeu Se aralâ şi Se face cunoscut in oarecare masura tuturor celor care ascultă şi împlinesc poruncile Sale. X. omul să-şi recapete curăţia şi. este i n i . Cele lOOde capetc. care în fapt le cuprind pe toate celelalte (Mt. daca recade in robia lor.' în acest sens. i i i i de toate pacatele şi eliberat de tirania patimilor. 12. împlinind poruncile. la zestrea data nouă de sus şi de la început din sfinţita cristclniţă. Grigorie Pnlama. iar apoi. DisctiKvitri etiee. să vicţuim după legea tuturor poruncilor îndumnezeiloare ale Mân-luitorului. Isaac Stall.. Şi mai ales împlinirea primelor două porunci: iubi-rea lui Dumnezeu şi a aproapelui (Mt.*'1 pentru că Dumnezeu este iubire: „şi oricine iubeşte este iinscut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. în general. cf. 7. in urma Botezului. la care ajung cei vrednici de primirea acestui dar.'"'. Triad*. 22.463 Pazirea poruncilor este îiuotdeauna singurul criteriu al adevăratei cunoaş-leri a lui Dumnezeu.icli o ascmenea cunoaştere este doar a celor desăvârşîţi. 418. totuşi. este din lipsa sa de grija in împlinirca poruncilor. 3. Cf. IV. 3. 4.ii poruncile Lui nu le păzeşte. 7-8). 408. ca şi Sfantul Marcu Ascetul.J'. se cuvine să ne silim în tot chipul sâ ne curâţim şi să facem cat mai vădită ară-(area Duhului in noi prin implinirea. Cel ce zice: L-am cunoscut. 3-4).4s: I J. Mc. „însa harul accsla este înecat de patimi. 40. Sf. Cf. dupâ" acesta. Sfinţii Calisi si Ignatie Xanthopol spun. „pe cat cuprinde fiecare". Triade. prin lucrarea Sfântului Duh. Grigorie Pahima. 16. 9). prin păzirea lor. Răspunsiil 3. Sf. EpUtolt. De aceea. 332 . cu toată puterea.. dar se poate descoperi prin lucrarea poruncilor. să ne grabim în tot chipul. Iar sfârşitul este sa ne inloarcem.Condifiiie generate ale tâmâduirii Bl. 6. II. a tuturor acestor poniiici". Rom. 17. Cf. de bunavoie sa lasat prada pacaiului şî putimilor şi s-a înstrSinal de har.

să putem iarăşi să ne curăţim prin păzirea lor nu numai dc păcatele noaslre. 25. 54.K Poruncile. iar rostul şi valoarea lor tâmăduitoarc. •'•' Ibidem. 77.4TS La Sfantul Isaac Sirul găsitn o mulţime de asemenea texte: „Mântuitonil ne-a dat nouă poruncile Lui de viaţă facătoare ca pe nişte leacuri curăţitoare ale starii noastre '" Cf. IX. aduce şi Doctoml sufletelor leacuri prin judecălile LujM. 3. după bunălatea Lui.474 Tot aşa spune şi Sfântul Maxîm Mărturisitorul: „Căci după pricina patimilor aflătoare în suflet. Simeon Noul Teolog. 4:' Ibidem. 16. Sf.467 Astfel. m Ibidem.42.w ictmomia htirufMirii. I. [V.473 Se vede I impede că Sfinţii Părinţi socotesc poruncile leacuri in sensul proprin al cuvânlului. Talusic Libiumil. ca. t 'apele despre dragoxie. II.. Cf.scrie Slăiuul Isaac Sirul . Sf. Cuvântâri. „nu sc poale ajunge la sanalatea şi desavâr-şîiea suflclului decâi prin iubire şi păzirea poruncilor'*. II. ne arată Sfantul Isaac Sirul. Sf.n ceo dltpă minis.. 333 . curăţindu-1 pc om de toată răutatea şi făcându-l sâ redescopere hiinil care este în el. adică fară să umblăm niai imâi pccalea care duce spre curăţia sufletului. ci şi de paiimile înseşi". XXXIX. aceea sunt poruncile pcntru sufletul păti-maş'Y'™ Şi înca: „la curăţia sufletului (se ajunge) pe calea batătorită şi legiui-lă piin pâzirea poruncilor. '. Cf. ('apele despre limgoste. 55. 462-463. Căci ceea ce sum leacuri le pentru trupul bolnav. Sfântul Grigorie Palama spune la fcl: „Doar prin împlinirea pomncilor vine sanătatea sufletului". „Tu şlii . ** tnvăţătnri dc sujlet fvlositoare. Sf. ne-a dat iarăşi. 70-76. C«peie aqspnr cunoytinţa tie Diimnez&u .I. Maxim Măniirisitorul. Sa nu zici ca" Dumnezeu poate BS Be dăruiască curaţia sufJetuIui şi fâfll lucrarea poruncilor. I. cu pe nişte lcaciiri curaţitoare ale stării noastre pătimase. 17. dacă vom voi. îi redau prin tnsuşi acest fapt sănătatea sufletească a firii sale celei dinlru înccput.. Discumoi etice. Nu trebuie sa dorim noi şi sâ nădujduim ctirăţirea sufletului fără lucraren lor. răbtlată pânâ la sân-ge". ^Epixiok.W.' ' uwheze. pe care deja o cAstigase prin Botez. XIV. sfinre porunci care ne curăţesc pc noi. mjmiuire şi pelrecere. iiumai prin liar'V"1'' Scopul venirii iui Hrislos. Avva Dorotei scrie: „Cunoscând Bunul Dumnezeu slăbiciunea noastră şi ştiind de mai înainte că vom păcătui iarăşi şi după Sfânlul Botez. Peniru Sfantul Simeon Noul Teolog. Grigorie de Nazianz. m Triads II. 5. III. Deci e vâditcă prin păzirea lor vine din nou sănătatea.('oiidifiile subtfitivf ate tânuultihH ft smuiitilca in f/risios dc piîcale şi de patimi. „a tost să curate din suflei rautatea primei noastre neascultări şi să-1 preschimbe porrivii Stfirii lui de la începui. De aceea nc-a da( tiouă pomncile Lui de viaţă facătoa-rc. XIV. ele sunt leacuri (iJdpuaKa) pe care omul le d3 sufletului său bolnav de pulimi. 6. deosebil de im-portante. 7. 1. 13. Cafcheze.că păcatul a inlral în noi prin călcarea poruncilor. 8. în vieţuirea mult ostenitoare. 44.

lt cea care trebuie.t 'i "iilt!/ill.. spre a ne desavârşi simţirea şi a ne mântui (. şi pentru Sfântul loan Gură de Aur.. 7. Şi nici nu 47 477 ' 1-puloU: IV.'17* „lucrarea ascunsa a ponincilor tămăduieşte puterea sufletului (. 17.. fie ca bolnavul nu ascultă şi nu păzeşte cele ce i se rânduicsc de doctor. iar dacă omul nu primeşte vindecarea. aceea sunt poruncilc penini sufletul pătimaş". Căci nu putem spune ca doctorul fiind necercat n-a dat doctoriile potrivite. ■""' Despre f'eciorie. într-un chip liniştit. I. „ca să putem sa ascultăm şi să ne mi'mtuim". XII. el nu are cuviint de îndreptăţire: „La boala trupească se întâmpla aceasta (lipsa de vindecare) din felurite pricini: fie că doctoriile fiind vechi nu sunt lucratoare. care nu tace.. Căci doctorul sufletelor este Hristos şi El ciinoaşte toate şi dă doctoria potrivitâ fiecărei patimi (. cât şi cel ce se tilmăduieşte. 12. simplu grăind. Şi lucrarea (encrgia) acestora o simle atiit cel ce tămadu-ieşte.4f" Clement Alexandrimil scrie şi el: „Cuvân-tul a fost numit Mântuitor. El a descoperit penlru noi aceste doctorii spiritual. dimpotriva. XLV.).477 „sufletul nu se poate curăţi de nu va păzi poruncilc care s-au dat de Domnul ca leacuri pentru curtîţirea lui de patimi şi de greşeli". hl * hivăţâttiri de suflet folositmir#. 100.) Bol-navii se supărfi pe doctorul care nu le dâ nici un sfat pentru însănătoşirea lor I Cum.4^ La fel. „un leac bun şi uşor" pe care Hristos ni l-a dat pentru a ne fi de folos şi penlm a ne spriji-ni. Deci doctorul nu este neiscusit. ni le dezvaluie (.A>n Awa Dorotei arata oft Hristos „ne daruieşte leacul" pentru călcarea ponincilor dumnezeieşti. 47 " Ibidem. Ibidem.. Dar cu sufletul nu este aşa. fie că doctorul este neiscusit şi dă o altâ doctorie dec. 4*1 lăudând în învâţătura sa iscusinţa Doctomlui (HristOS) si bunătatea leacuiilor (adicâ poruncile) de care se poate folosi creştinul pentru tâmâduirea sa. Legea este Jeac pentru sufle-tV0 iar pentru Sfântul Grigorie de Nazianz. M ' Pethftogul. fiecare patimă are ca doctorie porunca potrivnică ei. să nu-i aducern cea mai mare mulţumire Pcdagogului celuî dumnezeiesc. socotindu-1 mai potrivit pentru noi decât unul amar şi usturător. 4KI Cuvânttiri.. după asemănarea femeii ce suferea de curgerea sângelui". ru . ci. pe care sufletul le păzeşte cu frica de Diunnezeu.) dă de şlire de celc ce trebuic sa ne ferim şi oferă celor bolnavi toate leacurile mântuirii (. nici nu neglijează de a ne arăla pficatcle care ne due la pieirc. ™ Ibidem.""' „ce sum leacurile pentru irupul bolnav. 1-2. I.generate ale tâmăduirii pătimaşe".... pe care nu l-am fi primit cu toatâ inima.) si ne învaţă poruncile cele potrivile pentru o dreaptă vieţuire T'. dar. îl înnoiesc şi-l sfinţesc şi-i tămădlriesc în chip ascuns toate madularele lui..) poruncile cele noi şi duhovniceşti. Căci e vădit ce patimă vindeca fiecare poruncă in suflet.

79. ' Capeie gnostke. 64. Căci. care nu-l poate schimba pe om cu nimic şi flu-i uduce nici o rasplata. '"' Capele desp/v frezvie. 54. înloarcerea omului din căile sale rfltăcite. lamikhiirea lor se (ace prin înloarcerea omului la El. " Ciivtiife des/'r? nevoiftţă. 118. Căci pe masură ce sum în lucrare mai muli.4"9 Rânduindu-si fiinţa şi îndreptând-o spre Dumnezeu prin lucrarea poruncilor.4" Pentni că bolile sufleteşti ale otnului siini pricinuite de îndepănarea lui de Dumiiezeu. I.. 9.4" unplinirea poruncilor îl vindecă pe om de palimi.7. 37. spre o vieţuire după dreptarea şi voia lui Dumnezeu. Peniru aceasta a rfmduit celor de sub lege poruncile". „Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-arn îndreptat. 118.1 cură-|im dc patifni omul cel lăuntric". tftmfldttindu-i mai întâi puterile sufletesti de lucrarea împotriva firii prin care vin acestea.. Evagrie.Condiţiit? suhieciive ale Hiincidtiirii $i aăndtăHtCt hi Hristos se poaie sptine că doctoriile. înaintând spre desăvârşirea la care El il " Ibidem. prin îndrep-tare» luturor puterilor sale sufletesti. I m Ibidem. 9). ci îndreptarea sufletului". Câci pomncilc lui HristOS nu se învechesc niciodată. aşa cum spune Psalmistul: „Prin ce îşi va îndrepta lânărul (adicH omul care n-a ajuns la masura vârstei deplin.. Deci nimic mi Fmpiedică insanâtoşireii sufletului. cea pentm care a lost creat. pofta şi raţiunea) si să le facă sănâ-toase prin cele ce le poruncesc.4^ lar peniru i arăta (impede câ acesta este ţolul împlinirii pomncilor şi peniru a îndepărta cu total respectarea lor formal. XI. a întregii sale fiinţe şi a întregii safe vieţj călre El. el spune chiar că „Hristos nu cere lucrarea v'irturilor. Avva Do-rotci spune câ „Dumnezeu ne învaţa prin sfmlele Sale porunci cum s. se face prin împli-nirea poruncilor. Asa ajunge omul sil sporească în a f'i tot mai bun şi Sil faptuiască tot bitiele de care t'Nto în stare ca fttpturii a lui Dumnezeu. 128). Mai bine zis. se innoiesc mai mult.. îndreptarea sufletului. în care l-a aşezai pă-cjitul. 66). decftl aumai viaţa lui lipsităde rAnduialâ".!. Cl*. 118. în acelaşi sens. Sfântul Isaac Sinil spune şi el: „Caci Hristos cere. II. 16. ci le şi tasănltosează cu adcvărat în cei care le urmează". nu Jucreuzâ. 7'mMHtl pnu-tir. 335 . nu numai urniăresc. se întreabă.41"' „Cine poate spune că în|elege puierea poruncilor lui Dumnezeu şi puierile sufletului şi cum cele dintâi le vindcca' pe cele din urma* ?". „îndrepiarile Tale mn tnvaţâ. fiind vechi. toata calea nedreaptil am urfU" (Ps.4** lar SfânCul FiJolei Sinaitu! spune şi mai I impede: „Toate poruncile diimnezeieşlii Evanghelii urmăresc să îndrepte ce-le irei parţi ale suflctului (adicâ iutimea.ltăţii lui Hristos) Cfllea sa? Prin păzirea cuvintelor Talc" (Ps. că in poruncile Tale am crezut" (Ps. S»mul işi duce la împlinire menirea sa firească. m Ibidem.

înire adevărata naturft a omului şi natura poruncilor pe care i le-a dat Dumnezeu exislă o unitate profunda. Căci cu adevăiat. Dan. Cuvinte despre nevoinfa. spune. sau. 48). prin calcarea poruncii. Care pe (oatc le ştie. pentru că ele au rostul de a scoate afară din suflet tot ceea ce li se împotriveşte acestora. ceea ce arata o data mai mult ca acesle porunci nu sum principii abstracte sau ceriiiţe apriorice. atunci cftnd S-a coborat pe pfunânt. Cf. înlr-un sfâişil. 54-57. Dumnezeu îl mântuieşte pe eel ce nadajduieşle in El. alt-fcl spus. Mt 5. „lar prin făptuirea virtuţilor se face plinirea poruncilor". 37. I. ""' Capele despw dmgoxte.''" lar. renâscându-ne. cu ceea ce pome fi el cu adevărat. *vi Ibidem. când a venit la noi. ne-a mânluii pe noi.. cea pe care o avea Adam în rai şi pe care.. prin care poale împlini virtuţile. Poruncile sunt inlru totul legate de virtuţi. spune în continuare Sfântul Simeon Noul Teolog. căci prin plinirea poruncilor se face lucrarea virtuţilor". aşa se conformează el adevăratei sale firi. a cerut de la noi ceea ce El însuşi a pus in inimile noastre dintru Fncepul. de a le păstra. Sfantul Simeon Noul Teolog.). cu puterile şi aspiraţiile sale spirituale. Cf. adică pâcatele şi patimile. XXIV. odată dobandile. ne-a dat porunci cu lotul potrivite pentru firea noastrâ zidilăde El dintru început". iar Apostolul scrie: „prin nă- Cham XL. Isaac Sirul. a stricat-o. cea pe care Hristos i-a redat-o neamului omenesc ducând-o in persoana Sa la desăvârsire.491 recast igundu-si astfel sănâtatea de la început. Awu Dorotei. la fel. 6. 81 *" Catelwze. la facere. „Pricinilc vinuţilor sum poruncile". acum. dintru început El l-a facut pe am cu totul potrivit penlru primirea învăţăturii pe care avea s-o aducă El la venirea Sa in trup. luând imp omenesc. căci. înfrânwr şi petreceren cea diifhi minie.Condiftile generate tile Uimăduirii cheamfi (cf. cea cu care s-a imbracat la Botez şi pe care are datoria să s-o puna el însuşi în slujba vimiţii.4'*: „Din porunci se nasc virtutile (. cei care eram cu touil căzuţi. viitutile \in de firea omului şi prin ele se pastrează omul deplin sănătos. şi. III. fnvafâmri de sujlet JhloxiUxire. Lcacul nădejdii Nădejdea (feXrulţ) este o aha condiţie esenţiala a tămăduirii sufleteşti a omului şi a rrtântuirii sale. 4V| m 336 .4'* 6. ziditoml inimilor noastre. Sf. I. ci ele corespund înuu totul firii sale adevârate. de aceea. căci virtuţile nu sum altceva decât împlinirea poruncilor. 10-11. spune proorocul Daniel (cf.490 Poruncile se vădesc astfel a fi mijloace prin care omul poatc reveni la ceea ce e dupâ fire. 58-59. de a le spori şi desaVarşi. 24). aşa cum am văzui. idealuri fară nici o legătură cu însuşirilc. cum arată Sfântul Grigorie I'alama: „Domnul. lucrarea poruncilor şi viaţa virtuoasă ajung să fie una şi aceeaşi. cu menirea lui. arata Sfânlul Talasie Libianul.

5. 13). " Cf.am. 8. Tâhuire faPwlwl4.. care cuprind toate celelalte virtuţi şi le tin unite înireolaltă. B Cf. 1 In 3. Sf. aşa cum spune Sfântul loan Gură de Aur. 3-4. nu sunt biinătăţi ale acestei lumî. Rom. 19-20). 7)'0Î şi a preafericitei vederi a slavei lui Dumnezeu (cf.*" Ea cere răbdare şi stăruinţă (\mo^.496 Clement Alexandri-ntil spune că. I. 8. 2 Cor. 12. de pe pămânl. scrie Siimiul Aposlol Pavel (Rom. 10. Tit I. la modul prezent: „încingând mij-loacele cugetului vostm. I Tes. <T. 1. asacum spune Sfântul Apostol Pavel. 21). 24. 12. 24. „lisus Hristos. 2. nădăjduiţi desăvârşii in harul care vi se va da vouă. Nădejdea creştină se îndreaptă spre Dumnezeu (cf. 337 . la arătarea lui lisus Hristos" (1 Pl.Bom. "Cl".). Ptvlagogul. 4. sunlem mai de plans decâttoţioamenii"(l Cor. 12. 5.Tătaiii* l<t Psalmul 146.4''' Nâdejdea stă în a aştepta îinplinirea celor dorite. Nădejdea creştină este aşteptarea plină de încredere a mantuirii (cf.'01 îndeosebi a învierii mor-ţilortcf. 2A). Col. 5. 3. 15. OmiUi h Ronutni. Care ne trimite Duhul cel Sfânt şi Care ne face cu purinţă intrarea la Tatăl.1). 2. I Tcs. I. prin care *'* Cf Sf loan Guri? dc Aur. 3. XXX. Fapte 23. Sf. fără a ne deznădăjdui vreo-datfi".*9* Alăturt de credinţâ şi iubire. Kpistoie. 9. ca „aşteptare a bunătâţilor".24. 2. I Cor. 2. Sf.. alături de cele douâ pomenile mai sus. I Tim. din pârga lor. 42. 6.. 13. Stromate. 1. 12. Prin nădejde aştcptiUn într-adevăr plinătatca bunătâţilor din veacul ce va sâ lie. ci bunuri duhovniceşti şi dumnezeteşii. 1. pe care încă nu le-ai dobândit. 15. Clement Alexandrinul. 15. 4). 15. loan GOrl de Aur.*" care in .ovt\). „dacă nadâjduim în Hristos numai îri viaţa aceasta. Rom. în a aştepta „ceea cc nu primim îndata (. îndeosebi spre Hristos (cf. Isaac Sirul. 7. X. M Cf. aşteptâm prin răbdare (stămitoare)". II. Mâniuitorul nostru. Is. 4. * sau. ' ('an liogni se va mântui ?. loiin Scfiranil. trezindu-vă. Efes. dar ea este şi dorire a gustării încă de aici. în general. 1 Cor. Dumnezeu tacul om. Rom. Vjisile ccl Mare. 91. 1 Pl. Nădejdea poate fi ast-fel definită. nădejdea noastră" (1 Tim. 1. 2. 29. 25). 1. Clement Atexandrinul. 8)300 şi a bunătăţilor ce vor sa fie. 58. a vieţii celci veşnice (cf. 19). 13).. 8. care este o formâ* a răbdăfii legată strâns de nădejde (cf. Sc. 1. Rom.Condifiile sub/ecth'e ale ithnâduirii $i xiiiuikilea in Uristos dejde ne-am mântuit" (Rom. CXL. XIV. 1. De aceea Sfântul Apostol Petru scrie. cu răbdare şi încredere.n Cf. ea este una dinire „feşelecele de nedezlegat ale sanAtăţii şi mântuirii". nădejdea este una dinlre cele tret virtuţi creştinc fundamental (cf. 3): „Dacă nădăjduim ceea ce nu vedcm. câci. Cuvî/tle tttrspre nevoinfâ. Sf. . 12. 27). 6. 8.

. Corinteni. 7).513 care este nădejdea cea lumească. I Tim. adevărată şi aiotînţeleapiă" de cea „mincinoasă" . Astfel.. se arala ca pulere de a „rumine tare in mijlocul necazurilor". cf 819. nu ne va lipsi de el: . Isaac Sirul. omul nu va fi nicicand înşelat în aşreptările sale. nu mai vedem nici o ieşire. 3). 18). Sf. nădâjduirea bunurilor dumnczeieşti esle „tare". ■"" Cf. precum voieste". o asemenea n«idejde „nu ruşi-nează" (Rom. *"' Cf.l îndeosebi în asemenea clipe. Sf. cftzuţi in boalâ cumpliia şi in cea mai adâncă suferinţă. 145. «nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine» (Ml.us Dc mult preţ şi de mart* folos ne este nadejdea. înseamnă a fi amăgir mai intotdeauna. loan Guru de Aur. Tâiciure la Psalmut 117. Tâlcuire la I'salmul 117. 2.. M> Cf. nadejdea îi esle de mare folos omului. 5).2. XI. Epistota nitre. lYdcuire la Psahmil 117. pentm cii nu uuotdeaiina îl primeşte deîndal. Sf.1 şi cu dreapta socoteală şi întru cunoştinţă (. Ps.w' neas-teptănd nimic de la lume510 sau de la oameni (cf.şi rStăeită. 6. "' Invafafuii duhm<tiice$ii. Clement Romanul. s" Cf Sf loan Gurâ" dc Aur.Nu Mă voi depftrta de tine şi nu te voi părăsi" (losua 1. Nurnai să nu părâseşti pe Doctor". Sfânlul Petru Damaschin îndeamnă „Nădajduieslc în Dumnezeu..50* să arunci asupra Lui toala grija şi nevoia. Grigorie eel Mare..J0* Nădejdea mai este şi aşleptarea ajutorului pe care-l cerem de la Dumne-zeu. nadejdea. Vnisanufie. XIV. '" Scrisori duhovniceftt. „nemincinoasâ şi nestricâ"cioasă'\5:. Curtea întât. ci la cele ce nu se văd" şi carc sunl „veşnice" (2 Cor.. Sc va îngriji El însuşi de noi. care sunl in sine mărginite şi supuse neslatorniciei şi stricăciunii. 5. „nădejdea cea bun. Comenmriu la lov. şi 1:1 (. Dacă nadejdea noastră n-a fost implini"" Cf. Sf. 3. 0 Cf. Cartea întâi. 17.*07 Nadejde mai înseamnă sâ aştepţi de la Dumnczcu şi numai de la El tot bi-nele pe care-l doreşti. în vreme ce a nădajdui în bunurile din aceasttl lume. Sf.1 de Aur. C3ci nădejdea mi priveşte „la cele ce se văd. 22.). 826. *" Sf. I. aşa cum El însuşi a spus. 22. Mare bine esle pocâinţa atlevSrală. XXII. Aşa ÎTivaţă Sfântul Varsanufie: „Având irâdejdea (în Hristos lisus). Petni Damaschin. Cuvtnte tiespre iwvinnţâ. 5H Sf.Condifiîie gmeHl** "It U'irmiduiiii suntem mantuiţi şi îndumnezeiţi. Scrisori duhovniveifti. aşa cum spune Apostolul. 34). 5). Omilii la Koimmi. Căci Se îngrijeşte El dc noi. 6. 4. având credinţa că. Sf. Şi dacă aruncăm grija noaslră asupra Lui (1 P( 5. 123. loan Gur.) îţi primeşte nâdejdea şi rabdarea.*" Prin aceasta se deosebeşte. 5). căci. mai ales alunci când. unită cu stăruinţii. htvâfâtuti duhovniceşti. nici sa" le increzi în propriile puteri (cf. 117. loan Guril de Aur. şi îţi va dărui cu iubire de oameni o cale pe care nu o slii penrru a mfiniui sufletul tâu aflat în robie. 0. 338 . ler. 8-9. cum spune Sfântul Isaac Sirul. 3.. 17.1"* Atunci când cere ajutor de la Dumnezeu.51 Punându-şi nădejdea în Dumnezeu. 1 ('ttvinte despre nevoinfâ.

\tox fii. 141142. Sf. se indreapta spre Cel care cu adevaYat îi poate ierta pdcatele şi-l poale izbavi de boală.uummvtke. . cum ar pu-tea omul năilajdui m tamaduirea sa.: Cf. CXLI.-<i in tIri.începur al credinţei noastre". I). 2-3.n-aţi nădă]-duit cum se cuvine şi aţi lepfldat nadejdea şi n-aţi aşCeptal cu răbdare pânâ* la sfârşit. facându-1 sănătos şi ducându-1 la o viaţă cu totul noul „Pacătosul care nu nădăjduieşte în harul dumnezeiesc se afunda în I 6.i conliicreze la izbăvirea sa? Numai prin pocăinţa omul poale ajunge la nădejdea sigura a iertării şi vindecârii sale.i va fi vindecat. dacă nu-şi arata* prin pocittnţa voinţa de a rt vindccat. Sf. nSdejdea este şi ea condiţie a pocainţei: numai pentru DO* niidajdiiieşte în Dumnezeu. cum arată Sfântul Simeon Noul Teolog. pocâinţa apare ca o condiţie a iu"idejdii. 43. 11. ca" boala sa nu e lipsită de leac şi câ Hristos este Cel care-l poate izbavi dc toatâ răutatea prin atotputernica Lui lucrare mântuitoare. omul o face cu nădejdea că Hristos Işi va arăta mila Sa. „cel aflat in afara nădejdii.credinţa este încredinţarea celor n&lajduite" (Evr. sănâtatea şi miuuuirea sa. Ea este. Outiogul ru hu/eut Irijbn. Sf Isaac Sirut ('tniiiwtjesprenevomţă. Simeon Noul Tcolog. 231. după cum cithn în Epis-lolo izisă a) lui Bariwha. 33. aşa cum spurie Sfantul Aposto] Pavel. " i'\ Gal. E 339 .>i. De altfel. Nădejdea este de asemenea strâns unită cu pocăinta. Peiru Daraaschin.. . nu nădăjduieşti"/19 Omul mi poate cu adevăral jiaclăjdui în tamăduirea sa decaf daca* crede eu tărie că ea se poate înfăptui. cunoscând starea de boala in care l-au adus patimile şi crezând cu tărie c.ţ?l: Văzfindu-şi starea ncnorocită în t-aur sg iitla şi nifirturisindu-si pilcatele înaintea lui Dumnezeu şi cerând ierta-re pentru ele.este pentru că . HI. 5.5lS Nădcjdea este strâns legata de credinţă. Sf. ÎI va auaji de patimi şi-l va vindeca de bolile sale sufleteşti.Mf' Credinţa presupu-ne nădejdea.aşa cum spune Sfântul loan Gură de Aur . Sfântul Varsanufie scrie: „Dacă nu crezi."1 Dar. Sf. pentru că sunteţi neputincioşh AHa sa" fîe de aîi înainte năclejdea *castră". Epistola <■>>"•■ Ftâpaii. 51. de vreme ce Dumnezeu nu-J mâiriuieşte pe om in chip silit şi fărfi ca omul însuşi s. . Carted I v' Saimri iliihovmctsti.. CeU 225 dr capei* tvologice }i pmctietr. " Ih. Imiiunun duhovnic&fH.. 22. ' Cf. peiitru ca. Cf. Ccf care-I poate viiuloca şi mântui.CattjBfffle snhiective ate tâmffdinrii ţi s<hiaiiii. Iiislin Martiml şi Rlosofol. dacă mai întai n-ar nădâjdui stf primeasca de la El vinde-i area. Tor aşa şi invers: nădejdea presupune credinţa şi vine ihdata după ea> Astfel. la rândul său. . De aceea. 5. III. Policaip al Sniimei. De la bun începui. este in chip vfidit şi în afara credijiţeiV Omul n-ar crede cu adevărat in Dumnezeu. se poate omul desprinde de trecurul său păcă-108 .

în vreme ce omul care crede cu nâilejde tare că va fi iertat vine la pocăinţâ". Isaac Sirut Cuvinle despre nevomţâ. "" Cf ibidem. I Cor. 33..V. Dtscursuri efice. arată că proorocul David ne îndeamnă nu numai „să venim la cunoasterea lui Dumnezeu. Sf. 13t7)"cşismerenia"' due la nadejde. De aceea Sfitntul Simeon Noul Teolog scrie: „Prin neglijarea pomncitor. **' Cf."=■!() . ':" IdJcuire la Psahmil4. Pe de o pane. Sf. învăţându-ne prin aceasta sfi nu ne inlenieiem niklejdea man-uiini noastre numai pe bunîîtatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu. spune el în altă parte. mai ales al celei neîncetate:''21 rugăciunea naşte nădejdea/'4 o înlăreşte şi o face statornică. dar şi pentni rugăciunea de mul-ţiimire. V.. itc Cf..5" în al treilea rând.. 51. pentru marea Sa milostivire. Cuvinle despre nevoinţă... 16).Condifii/e general* tdr lâmtîiluirii nebunia sa. Nă-dejdea este in general unul dintre resorturile de bază ale hotărârii omului de a ('uti'lti'Zi' ha/'lisriuxlf. ci şi să ducem o viaţă plinii de toată curăţia.521 Cel care nu face voia lui Dumnezeu nu se fereşte de păcat şi stăniieşte în pattmi.5. Isaac Sirul. 137-141. ." Lucru adevăral mai ales pentru rugăciunea prin care omul cere anume de la Dumnezeu darul nădejdii (cf. Monahui. OmiUilaMalei. '" ci". căci eel care se roaga* nîîdăjduieşte ca va primi cele cerute. Se cuvine sa arătăm că. Sf.. şi deci nu vieţuieşte m chip virtuos. nadejdea este legată de împlinirea poruncilor. nădăjduieşte totuşi să primească mai multe şi mai mari daruri de la El.52' Omul nu poalc nadajdui că va primi bunălâţile împiirăţiei dacă nu vieţuieşte dupS voia lui Dumnezeu. nădejdea este strâns legată de rugăciune. 7. 2. '■'* Cf. Pe de altâ parte. 2. îndeosebi iubirea id. Marcu Ascetul. 26. Dispute in un scohsHc."* „Dupil mila si harul lui Dumnezeu. arată Sfântul Chiril al lerusalimului. ci şi pe viriutea din propriile noaslre fapte". 8. 7. ci numai in virtutea voastra". 2 Tes. in nimic altceva să nu va puneţi nădejdea. Ill. nădejdea estc rod a] rugăciunii. (omul cade) din nădejdea în Dumnezeu". "6 Cf. nu poate nădăjdui în mântuirea sa.. tâlcuind Psahnul 4. Sf. Miiicu A5cctul. [1. 56. ascultând şi păzind poruncile Lui.526 în sfârşil. Sfântul loan Gură de Aur.4. prin care omul are pururea „aducerea-aminte siatornică de bineface-rile de care i-a ("Scut parte iubiiorul de oameni Dumnezeu" şi. împlinirea poruncilor nu se poate face fără nădejde. idem. Cefe 225 de capete. recunoscân-du-şi nevrednicia. dintre toate virtuţile. t'flr 225 decapete. Simeon Noul Tcolog. pentru că nădej-dea ca viitute nu poate exista şi nu poate spori decât împreună cu celelalte virtuţi şi cu condiţia esenţială ca omul să se curăţească de patimile care li se impotrivesc. EpisioUi ctitiv NicoUte. este o condiţie a rugăciunii. ". Sf. iar pe de alta.

loan Scăraml. Omlii la Facere. ea îi sporeşte zehil. spune el în altă parted" „Creştinului îi e-ste de mare folos virtutea nădejdii. Scrisorididwwiiceşii'.*12 îl mişcă spre împlinirea poruncilor. 3. '" Cateheze baptlsmale. Cf. ' Cf ibidem. de pe pămfint". I.S41 Şi tot niulejdea este cea care-l sprijinâ pe om în lucrarea nevoinţei. 12. 18). chiar in mijlocul celor mai mari tulbu-rări. care este finalitatea lor naturală şi firească. Cuvlntedesprerievoinfti. Rom. rt Cf. 200. Sf. VI. Prin aceasta ea se arata* a (1 izvor de linişte"9 şi.Cf. I. 4. '"Cf. Sfântul Isaac Sirul scrie cu privire la aceasta: „Pe toate căile pe care umblă otimenii in lume. neclintite şi netrecătoare". Viirsunufie şi loan. de odihnfl*40 şi pace. XVII. nu au pace în ei pânâ* ce nu se vor apropin prin nădejde de Dumnezeu. Vjisile eel Mare. 341 . aşteptând bunătăţile ce vor să fîe. 15. lepâdând orice râutate şi întorcându-se cu toata" fiinţa Sflspre EL „Cel care nu aşleaptă izbăvirea. de aceea. arată Sfântul Chiril al lerusalimului. Scam. pentru c. Evr. „Nădejdea uşureazâ" toate durerile de aici. . m Cf Sf. Regulile mici. Cf.Jn nenorocirile noastre suntem îmbSrbătaţi de nădejdea dobândirii bunătftyilor celor veşnice. Să arătâm. şi chiar se va lăsa imobjt tor mai mult de patimile sale. însuşi se îngrijeşte de boala sa". ea reorientează lucrarea purerilor sale su-fleteşti spre Dumnezeu. 8. mai întâi. ea este ancoră neclintită şi tare (Evr. 37. în vreme ce omul care are nădejde tare câ* va fi vindecat. II. LXVH. uneori chiar singnrul liman (cf. I. Tâlemre la Psatouil lit). "Cf. Dimpotrtvă. îşi sporeştc peste măsură răutatea.142 care. '7 Oitiilii despre necazuri. eel care nadajduieşte în vindecarea sa se va strădui să facă tot ce trebuie ca s-o primească de la Doctoral eel dumnezeicsc. rfimâne în «area sa păcătoasâ\ care esle pentru el o adev3rată boalfl. loan Guisf de Aiir. 33. ('tivinn' despre nevoinţă. *• Omi/ii fa loan. 58. Cel lipsit de orice nădejde.'31 în toate încercărilc nădejdea este un liman sîgur. 198. 19) carc-l ţine pe om legal de Dumnezeu. 12). 5. 13. căci. îl înlăreşte5" şi-i dă stăruintă şi scatornicie în strâdaniile sale de curăţirc şi tămăduire în Hristos. Sf. sigure.Condifiite subiecfive ale tâmăditirii fi xtintÎMiea hi HriStot trăi după legea lui Dumnezeu. II.1 nu-şi dă îndată roadele sale. 6. este plinfi de greutate şi dă prilej de ". pâna ce nu se va săiăşlui în ea nildejdea şi pâna ce aceasta nu va da ini-mii pace şi nu va rcvftrsa din sine bucurie în ea".H Vmilii la statui. Sf. Sf Vtirsiinufie şi loan. Omitii la Tit."6 . 32."1 făcându-1 să le îndure cu răbdare şi chiar cu bucurie (cf. XXX.534 Niklejdea are încă multe alte foloase. ajutorul pe care-l dă omului in necazurile şi greutăţile pe care le întâmpină în această viaţă. Scrisori didwvriiceşti. Nu dobândeşte inima pace din osteneal«l şi din smin-tcli. arată Sfântul loan Gurâ de Aur. 58. Sf Isuac Shul. prin aceasta chiar. 6. care nu aşteaptă tămăduirea fflgaduitfi de Hristos. 56. nu se lasă copleşit de suferinţele din aceasta tfiaţS".

32). Evagrie. spunand: Cred că Dumnezeu Cel iubitor de oameni Se va mi-lostivi de mine. 16. N 196. din pricina copleşirii sufletului de mulţimea rănilor şi o scufundare a lui în adâncul deznildejdii. '" Cf. dacă ne ţinem strâns de ea. XXX. Coinenlciriu la lov. 2.*4* „Nadejdea. 342 . 29.. 3. nici povara. 61. ne ţine sufletele noastre. Sf. 1 "Cm-tlnum. dacă nu zice: Voi căpăta izbăvirea şi viaţa. 41. Sf.*" Cu atât mai mult nădejdea îl poate lamădui pc om de tristeţe. buna nădejde". XX. „care numai la un Incru sc gândeşte". "* Apofiesme. Sfuntul Vmsanufie scrie: . Sf. arata Sfâniul loan Gură de Aur.4> . care se află în el îl face în stare să trudeascâ.*" îndeosebi deznădejdea care îl cuprinde pe oni atunci când îşi vede starea sa pacăloasă: „Există o deznădejde din mulţimea de păcate şi din povara conştiinţei şi a întristării de nesuportat. Pentru că nădejdea. aşa cum arată Sffintul loan Scărarul. II. roadele Uirnăduitoare ale nădejdii mi sunt numai acestea.54* Prin nădejde ajunge omul la credinţa cea tare"5 şi îndrăzneala (cf. ca un doctor iscusit şi-a dat ca leac buna nâdejde. . N 585. 2 Cor. iar aceasla este adevărat şi pentni bolile trupeşti. Cartea nguletpastorate. Scant..Condifiiie generate ale lămăduirii deznădejde. 2. şi nfi ridicfldeasupra viforului răutaţilordin aceaslă viaţa"."1 dar mai ales pentru cele ale sufletiilui. Cf.. (şi pe ea o) tămaduieşte. m Cf. Traialul practic. Maî intâi de toate nădejdea este un lcac foarte potrivit pentru patimiie care i sc împotrivesc. nu poate să suporte necazurile. Tot ea îl scapă de îndoială"7 şi de . Astfel. II). 12. 6)S46 de care are nevoie pentm a duce lupla cea bună. duce la deznădejdea ucigaşă. Cf. XXVI. Sffintul Macarie Egipteanul scrie: „Dacâ omul nu este însufleţil de. Grigorie eel Mare.dipsthie.. „ea omoară deznădejdea". Astfel. m Despre togea ctobovnieetisca. Ma Scam. ii7 Cf. 12.. loan Gur» etc Aur. XVII.Ea lecuieşte aketUa.6. nici să meargă pe calea cea strâmta. I.55. III. 508..Cf. 3. neîngrijita la timp. ne trage încetul cu încelul la înălţimea aceea."4 care. nădejde. XXVI. Adică. să suporte necazuri şi să meargă pe calea cea îngustă". 3.Daca" t\\ v» veni vreo slabiciune sail vreo boală. Grigorie eel Muie.'. îndreaptă loată nudejcleu ta spre Dumnezeu şi te va odihni" (Serisori ihi/iorriieeşli. Ps. Sfântul Grigorie de Nazianz spune că „nădejdea este un leac foarte folositor pentrii bolile noastre"*50. *** Cf. loan Scărarul. sub greuuitea acestora. Ibidem..efcâzul."* care stă alaturi de tris" (hmlii duhovniceţti 'Col. 2.4K şi de aceea Sfântul Marcu Ascetul o numeşte „nădejde simplă". Talmire la Psahnul 12. 551 Astfel. 27.. 3. Evr. Ciprian al Cartaginei. ca un lanţ puternic agăţat de ceruri. Afwjiegme. Despre moarle. "' SI.u Desigur. „văzându-se biniit de mâhnire. 'Calre Ten/or. w Ibidem. Sf.'. citim în Pateric că un sihastru. păcătosul".

v'' Ea ÎI fereşte dc căderc. „nădejdea respinge atacul futuror viciilor". Prolog. acesta se curâţeşte pe sine. Sfântul Marcu Ascetul arată că ea ajută la lepfi-darea din iniină a gflndurilor şi poftelor piWimaşe. Despre tnoarte. nici sâ nu deznădăjduiască înfricoşându-se. Despre eei ce cred eâ se hxdrepieoZii din ftiptf. 70b. m Sf. 5 (Primaconvorbire cu Pariniele Serenas). Cum vu moartea este un bine.1"1 Această maică a virtuţilor îi cste de folos omului pentru tămâduirea tutu-ror celorJaltc boli sufleteşti. "" Cf. „Călugărul cu «ădejde tare junghie lenea (akedia). „Oricine şi-a pus în El nadcjdca.165 într-un cuvant. 617 Cf. Coiivorlririduhovniir. * Cf. omorând cu sabia acesteia pe aceea". Sf. '' Cf Sf.<ii. pentru a dobândi bumllăţjle la care nădăjdu-ieşte şi ca să se arate vrednic de unirca cu Cel în care si-a pus cu adevărai toată nâdejdea.-nu vor greşi toţi cei ce nfidajduiesc în El" (Ps. Cajica I (cap. VII. 2. 36. *' lnvâuitim dnfiovniceşti. Varsanurle. f* Cf. Ea ÎI apără de atacurile diavolilor.Condiţiite sulneelive ale lâmâditirii si sănăhiwo i'i Htislos te(e şi deznădeje."7 Nădejdea. ci şi unul de ferire şi pază. I. XI. Ambrozie al Ylilanului. Sf. loan Casian.1*'' Ea îl îndeamnâ pe orn seî sc curăţească de toată răutatea. Despre /rgeii duhovnice&ted. Convorlftri dithovnic. Dacă. spune Sfâniul loan Scararul. ''■'■■ Tralatul pmclic. aşa cum am vă/. Am 131. îl fereşte pe om de nelinişte.esti.XXX. până la cea tnai de pe urmâ suflare". 21). să-şi înalţe m in tea prin nâdejdea la Dumnezeu. după cuvânlul Psalmistiilui: . în care sunt cuprinse cu toatele.ut. Despre Botez. 5.Toale le-a fifcu( Dunmczeii spre folosul noslru"). 33.. de asemenea. Ciprian. la randul ei nSdejdea „este uşa îubirii". 17. Ea este. asa m Seam. loan Casian. * Sf. 17. 65. Sf. scrie Apostolul loan (1 In 3( 3). ca nicioda-ta s<i nu cadfl tulbuiăndu-se. nădejdea esle pricinuitoarea vîrtuţilor.5" Fiind condiţic esenţiala a vindecarii de patimi şi ferindu-l pe om de a mai cfidea tn ele. dragostea naşte nâdejdea. scrie Sfântul Peiru Damaschin. Căci. Ea este o condiţie esenţială a tâmăduirii spirituale a omului.564 „Când îl vor smeri (vrăjmaşit). 343 .w Se cuvine să subliniem îndcosebi legatura ei strânsâ cu iubirea.s° crezând Celui carc ne-a fagflduit „vindecarea rănilor pe care nj le-a facut pacatul". MiU'CU Asccliil. Nâdejdea mi are numai un rost tămăduitor. Scrisoii dtdwvnicesfi. Despre legea duhttvnicească. care esle culmea viiiuţilor.561 Dc aceea Evagrie merge până la a spune că din nădejde şi răbdarea neclintita „se naşte nepStimîrea1. 17. 20. aşii cum Accla curat este". 8). "(I Xpnjiegme. . pentru ca prin ea se îndreaptă spre Doctoral ceresc. RaSpunsul 5: Dispuui cu uti xoiastie. coif care acoperă şi ocro-teşte capul omului duhovnicesc. aşa cum spune Apostolul Pavel (1 Tes.

numai câştigând „nadejdea netacută de ruşine (... nădejdea este însoţită de bucuria duhovnicească. care spune ca: „Nădejdea este bogăţia bogăţiei nearătate""2 şî că „ea este vistieria neîndoielnică dinainte de vistieria (care va să fie)". 16. 12. 17. Comentariu la Iov. XX.. 571 Cuvâiti ascetic în HH) de eayeie."1 într-adevăr..l. primind prin ea într-o anume m.S6s Sfântul loan Scărarul spune şi el că „lipsa nădejdii este pieirea uibirii". 57î Scant. sn Ibidem. *" Discursurierice. pregustarea celor dorite. XXX. 16-18. "' Cf. Aşa arată SfantuI loan Scararul... 143-145.l de Dumnezeu.Condiţiile generate ale lâmătfuirii cum arată SfantuI Simeon Noul Teolog. alrfel decât prin credinţa sincera şi nădejde tare şi neîndoie!nică"."1 De aceea."0 Sfântul Diadoh al Foticeei defineşte nSdejdca ca o „căiătorie iubitoare a minţii spre cele nădăjduite". Căci e cu neputinţă vreunui om sa dobândească iubirea desăvârşită faţă de Dumnezeu. XXX.r-. atunci când omul are nădejde iare. Grigorie eel Mare."4 pârga fericirii din Impfuăţie. m Scam. 3.) veţi avea în ea şi întreaga iubire faţ. ibidem. 570 Ibidem. . V. Cf. într-un fel a şi atins deja ţelul spre care tinde. Prolog (Definiţii). Sf.*6' iar „tăria iubirii este nădejdea".

344 .

San. virtuţile tin. facAndu-1 dupa chipul şi asemânarea Sa.. de însăşi fi-rea omului: Dumnezeu le-a sădit în el dintru început.: Sfântul Anlonie eel Mare arată. asa cum am văzut. firească. el cade din nou in păcat şi se lasă pradă patimilor.. care rulburit rânduiala fireasca. PG 91. 312 At Dogmatica. că virtutea nu se dobândeşte ca ceva „adus din afară". 2. loan Damaschin. cit. Or.fara" a-i pulea şterge strălucirea .rui se introduc (In suflet) ca ceva nou. sa'niUatea este cea dintâi. trebuie sa respectăm ordinea fenomenelor: pentru suflet. Grigorie de Nyssa. XX 4 Sf. Pogmatica.4 Proccsul tâmăduirji: converlirea lăuiitrR-ă Omul trebuie să aibă de la bun începul coDştiinţa faptului că vinutea la cure vrea să ajungâ nu este o realifate cu totul noua\ srrăină de firea lui şi situate uiideva in afara sa. patimile sunt ca rugina faţă de fier. Fîindcă este in noi şi in fiinţadin noi". acoperind-o şi vieţuind pe seama ei. XII. care asctinde . ca şi pentru trup. 14.. SfantuI Maxim Mărturisitorul arata" că virtuţile . împmmutând de la Sfântul Grigorie de Nyssa o altă comparaţie. se introduce ca un element strain. III. hi rimp ce boala vine dupa aceea.1 Disputant Pyrfua. III. IOI aşa. ' Vtafti Cuviasului Părintehd nmtru Antvmr. ci este un lucru cu putinţâ de împlinit de către noi si un lu-cru uşor (. PG 91. ' Otyuta at Pyrhus. ţinând de natura lui. a fost restau-ratii de Hristos. Sf. 14. in realjla-tc. 345 1 . A se vedea. iar creştinul o reciiştiga' prin Taina Botezului. După cum spun Sfântul Maxinr şi Sfâmul loan Damaschin. nici nu ia i'iin-ţă tn afară de noi. dimpotrivu. normals. din afara". Acest lucru il subliniazil Evagrie: „Dac.' iar Sfaiitul loan Damaschin spune. totuşi. iar pa-iiniile.frumuseţea firească a omului. aceasta nu înseamnă că vjrtu-(ile nu mai sunt definitorii pentru natura sa adcvarată. cfi virtutea „nu e departe de noi.) Virtutea are nevoie nurnai de voinţa noastră. lx)c. 309C : Dogmatic». pjerdută prin călcarea poruncii. patiniile sunt străine de om. Dvsprefeciorie. 14.' se aştern peste adevîirata sa fire. Dacă.* fntr-adevăr. Ill. Starea dintâi. la ret. bolile lui.7 Recursul la noţiunile de sănHtate şi boală ne îngăduie să înţelegem înca" ş\ mai bine lucrurile: am vîizut ca" virtuţile constitute sănătatea sufletului. ca veşmântul înlinal al cehii căzui în mocirla păcatului.'' faţâ de firea virtuoasă a sufletului. via din afara. de asemenea.

) Cum. 16. a sentimentelor. XI. a-şi veni îniru sine. 22.) Oare. In Vcchiul Testament. 19. sum si ei frecvent folosiţi. 13. Ter-incnii U£Tavc£(D şi UCKSVOIO:. mai curând decftl l»i schiinbarea m sine.. 14. Şi dacă acestea sunl aşa. 15.. schimbare a direcţiei şi sensului. 45.. 1. 6. 35. stâruind în faptele şi gândurilor lor păcătoase? Şi oare. privitfi obiectiv. 55. înstrăinarca de El. 17.. Lc. 15. 7. 32.'' De aceea. 346 . orice rău-tate înseamnă îndepărlarea omului de Dumnezeu. 21. preciim şi sunt cu adevîlrat. 25. Sir. Buaxpfcfco cste fblosit în: Ml. in general. I.. care la origine tindeau in chip natural spre Dumnezeu. 19-20: 1 Pl. 28. Aşa înţelcgem de ce foarte adesea Sfintele Scripturi şi toaul Traditia vorbesc despre mântuire ca despre o converting. 2. dimpotrivii. 26. ca rcferindu-se mai ales la starea liiuntricit de cilinţil şi de pocâin|ă care este resomil schimbăiii sail eel pnţin condiţiu cî -.lac. fe«iOTpo<|ji| (acţiunea de a se întoarce. aşa ctini invaţă Avva Dorotei. 10. în: Is. deci. 19: . I. 16-27. a se înloarcc înapoi. mântui-rea. ca şi tot binele stau. Fnpte 3.Deci pocăiţi-vil şi vă întoarceţi O^'a^loaTE Kail femoTpfeyaTe)'*. mai precis prin abaterea pulerilor si însusirilor sale. 2 Cor. se produc prin pervcrrirea nalurii omului.10 inir-adevăr. ' ('tivittfe desptv nevoinţâ. conlrar firii şi în chip lipsit de mintc.1 htvăfăfuh f/r sujletjblositoart. a sc reîntoarcc. astfel. 3. Cti/wre gnostic*.Condiţiite generate ale uîmădinrii moartca urmenză vieţii. prin întoar-cerea la El cu toatii fiinţa. u se reîntoarce). de a se reîntoarce). ţinta lor firească. a se reîntoaxce). în sensul ethnologic al cuvântului. 41. 5. adică prin îndepărtarea de realităţile trupeşti şi re-întoarcerea la Dumnezeu şi îndreptarea tuturor pu-terilor sufleteşti spre împlinirea voii Lui.9. spre realităţile sensibile. Sl'ântul Irineii arată limpede că această întoarcere a omului ciitre Dumnezeu este condiţia esenţială a taniăduirii sale: „Că Domnul a venit ca să-i vin-dece pe cei bolnavi. 15. ti se îndrepia spre. a spus-o El însu