Sunteți pe pagina 1din 5

TRANSMISIE

Transmisie
stânga Burduf c!tre roat!
29
ARTICULA#IA C$TRE ROAT$ – GE

S. D. V. -uri necesare

Dispozitiv de înlocuit burduf articula"ie GE 86 PF 537-03

1.Carcas! fuzet! ansamblu


2.Stea de re"inere
3.Tripod! c!tre roat!
4.Arbore lalea
5.Coliere men"inere
6.Burduf protector din cauciuc

DEMONTARE

Se demonteaz! cele dou! coliere de


men"inere de pe burduf cu ajutorul a dou!
tije S (vezi schema) .
Se taie #i se înl!tur! burduful deteriorat.
Se înl!tur! unsoarea existent!.

Se repereaz! una din pistele de rulare ale


arborelui func"ie de galetul corespunz!tor cu
care a lucrat marcând cu un punctator pe
exteriorul carcasei, respectiv pe arbore.
Se desface leg!tura dintre arborele de
transmisie #i carcasa fuzetei, ridicând unul câte
unul bra"ele stelei de re"inere din cele trei
amprente practicate pe petalele lalelei
arborelui.
NOT!: AVE"I GRIJ! S! NU
DEFORMA"I BRA"ELE STELEI DE
RE#INERE LA DEMONTARE .
Se recupereaz! ciuperca #i arcul din
tripoda c!tre roat!.

29 - 7
TRANSMISIE
29 Burduf c$tre roat$
Transmisie
stânga

REMONTARE

Montarea noului burduf impune utilizarea


dispozitivului PF 537-04 . PF 537-04

Se prinde transmisia în pozi"ie înclinat!


într-o menghin! cu bacuri moi pentru a se
evita deformarea arborelui.
Se cupleaz! dispozitivul PF 537-04 cu
laleaua arborelui de transmisie.

Se obtureaz! extremitatea mic! a burdufului,


se unge din abunden"! cu ulei de transmisie
automatic! sau unsoare ELF CARDREXA
RNT 2, întreaga suprafa"! exterioar! a
dispozitivului PF 537-04 #i partea interioar! a
burdufului #i (mai ales partea cu diametrul mai
mic) pentru a favoriza alunecarea.

29 - 8
TRANSMISIE
Transmisie
stânga Burduf c$tre roat$
29
Se prinde cu o mân! burduful (în zona cu diametrul mic) ce urmeaz! a se monta.

Se introduce burduful cu diametrul mic pe


dispozitivul PF 537-04.

Burduful trebuie dispus pe dispozitiv astfel


încât s! se întind! primul pliu.

Se ac"ionez! cu putere (cu ambele mâini),


alternativ în lungul axei dispozitivului (având
grij! s! nu se îngr!m!deasc! primul pliu).
Se aduce burduful cât mai aproape posibil
de partea cilindric! a dispozitivului #i se las!
s! revin! pân! la jum!tatea cursei.
Se recomand! execu"ia acestei opera"ii
de mai multe ori (maximum 5) .
Cînd alunecarea devine u#oar!, se trece
burduful peste partea cilindric! a dispozitivului,
opera"ia executându-se f!r! oprire.

29 - 9
TRANSMISIE
29 Burduf c$tre roat$
Transmisie
stânga

Se prinde carcasa fuzetei într-o menghin! cu


bacuri moi. S
Se pune resortul #i ciuperca în alezajul
tripodei.
Se aduc gale"ii c!tre centru.
Se pozi"ioneaz! steaua de re"inere (S),
fiecare bra" al s!u fiind la bisectoarele unghiurilor
formate de bra"ele tripodei.

Se introduce arborele de transmisie în


carcasa fuzetei, pozi"ionându-l func"ie de
marcajele date la demontare (cei trei gale"i
p!trunzînd în cele trei piste de rulare ale
arborelui).
Se basculeaz! u#or arborele de transmisie,
pentru a cupla un bra" al stelei de re"inere în
amprenta arborelui de transmisie #i se apas!
pentru centrarea corect!.

Montarea celorlalte dou! bra"e ale stelei de


re"inere se va efectua cu ajutorul unei
#urubelni"e a c!rei extremitate va fi modificat!
conform desenului (A = 5 mm; B = 3 mm).
Asigura"i-v! c! bra"ele stelei de re"inere sunt
bine a#ezate în amprentele arborelui.
Se verific! func"ionarea articula"iei la mân!.
Nici un punct dur nu trebuie s! existe.
Se repartizeaz! doza de unsoare în burduf #i
în carcasa fuzetei .
NOT%:
Este obligatoriu s# se respecte volumul
"i tipul de unsoare prescris, 2&+¹ cl, tip ELF
CARDREXA RNT 2.

29 - 10
TRANSMISIE
Transmisie
stânga Burduf c$tre roat$
29

Se pozi"ioneaz! cele dou! taloane ale burdufului în canalele carcasei fuzetei, respectiv pe
tubul arborelui de transmisie .
Se introduce o tij! cu cap!tul rotunjit, între burduf #i arborele de transmisie în scopul de a
doza cantitatea de aer.
Se monteaz! cele dou! coliere, cu ajutorul celor dou! tije folosite #i la opera"ia de demontare.

29 - 11

S-ar putea să vă placă și