Sunteți pe pagina 1din 26

Ajutaţi Copiii Să Spere

Ajutaţi Copiii Să Spere este un program de dezvoltare comunitară care promovează dezvoltarea durabilă a comunităţii, îmbunătăţirea calităţii
vieţii în concordanţă cu aspiraţiile membrilor acesteia, prin întărirea capacităţii cetăţenilor şi a instituţiilor sale, administrarea mai eficientă a
resurselor acţionând în parteneriat cu membrii comunităţii în următoarele direcţii:

• Bunăstarea copiilor şi familiilor acestora în cadrul comunităţii


• Capacitarea/încurajarea tuturor copiilor să devină agenţi ai schimbării
• Relaţii interumane transformate

Programul a debutat în anul 1997, pentru început răspunzând situaţiilor de urgenţă din comunitate pe direcţiile de acţiune stabilite. Treptat, s-au
identificat membri ai comunităţii care au dorit să-şi asume responsabilitatea în procesul de transformare. Aceştia s-au constituit în grupuri de
suport care, în evoluţia programului, au devenit asociaţii comunitare cu statut legal.

Obiectivele programului:

1. educaţie
2. sănătate
3. hrană spirituală
4. dezvoltare economică

1
Educaţie

Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor prin:


• îmbunătăţirea condiţiilor de studiu – amenajarea sălilor de clasă, renovarea şcolilor şi grădiniţelor, înfiinţarea de ateliere şcolare, dotarea
laboratoarelor, îmbogăţirea fondului de carte pentru biblioteci, achiziţionarea de material educaţional pentru şcoli şi grădiniţe;
• premii şi excursii şcolare;
• seminarii de educaţie adresate părinţilor şi copiilor;
• intervenţii directe în familie( consiliere, meditaţii, burse, rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte).

Sănătate

Îmbunătăţirea si menţinerea stării de sănătate atât a copiilor incluşi în program cât şi a familiilor acestora prin:
• seminarii de educaţie pentru sănătate;
• evaluări medicale bianuale în colaborare cu medicii de familie;
• evaluări oftamologice, consultaţii, ochelari şi intervenţii chirurgicale oftamologice;
• sprijin pentru situaţii medicale de urgenţă;
• înfiinţarea de puncte sanitare în comunităţile izolate;
• donaţii de echipament medical şi medicamente pentru cabinetele de familie;
• campanii de vaccinare şi vitaminizare.

Hrană Spirituală

Această componentă îşi propune să încurajeze dragostea copiilor pentru Dumnezeu, sprijinind Biserica locală prin:
• donaţii de Biblii şi carte religioasă;
• sprijin pentru activitatea catehetică;
• sprijin acordat Bisericii locale pentru activitatea pastoral-misionară;

2
• pelerinaje, tabere de pictură religioasă;
Dezvoltare economică

World Vision îşi propune stimularea familiilor, să devină active economic, prin următoarele activităţi:
• pregătire şi sprijin pentru dezvoltarea micilor fermieri;
• donaţii de unelte agricole;
• credit rural, adresat familiilor din mediul rural, în parteneriat cu Fundaţia CAPA;
• proiectul agricol pune la dispoziţie servicii de consultanţă tehnică şi marketing, precum şi credite avantajoase pentru încurajarea micului
fermier, dând valoare produselor de bună calitate şi promovând noile tehnologii din domeniul agriculturii.

Beneficiari: 2500 copii aflaţi în program şi familiile acestora.

Locaţie: 25 de sate din 5 comune partenere: Aroneanu, Cepleniţa, Costuleni, Golăeşti şi Vlădeni, şi trei instituţii: Centrul de Plasament Budăi,
Caminul Spital Hîrlău şi Colegiul „Richard Wurmbrandt” Iaşi.

Parteneri: Consiliul Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Direcţia de Protecţie a Copilului Iaşi,
Protopopiate Iaşi, Direcţia Agricola Iaşi, Asociaţiile Comunitare, reprezentanţii Primăriilor, Parohiilor, Şcolilor şi Dispensarelor.

Finanţare: World Vision Taiwan, prin proiectul de tip „Sponsorship”. În cadrul programului de dezvoltare comunitară, cu excepţia finanţării
WV Taiwan, care este finanţatorul principal, în funcţie de nevoile comunităţii s-au implementat şi proiecte cu surse de finanţare diferite(USA,
WV Elveţia, UE prin Programul Phare, McKinsey Germania, Vodafone, ş.a.)

3
Sponsorship: este o formă de parteneriat cu persoane care doresc să sprijine un copil şi comunitatea acestuia. Sponsorii sunt persoane sau
familii obişnuite din alte ţări care doresc să intre în parteneriat cu comunităţile pentru a oferi o viaţă mai bună copiilor. Din categoria sponsorilor
nu fac parte asociaţiile guvernamentale sau non guvernamentale.
Acest tip de abordare funcţionează astfel:
• o comunitate selectează câţiva dintre copii pentru a fi reprezentanţi sau „ambasadori” ai comunităţii;
• se stabilesc o serie de relaţii între aceşti copii şi persoanele care se angajează să sprijine programele comunitare. Prin intermediul unor
rapoarte despre progresele înregistrate de copii, prin fotografii, poveşti sau chiar scrisori sponsorul este informat despre modul în care sprijinul
pe care îl oferă ajută copilul şi întreaga sa comunitate.
• Sprijinul financiar oferit de sponsori susţine programe comunitare pentru copii şi comunitatea din care fac parte.

Asociaţii Comunitare(Community Based Organizations)

Asociaţiile comunitare sunt organizaţii non-profit care au luat fiinţă în cadrul programului de dezvoltare comunitară Ajutaţi Copiii Să Spere.
După un proces de durată în care asociaţiile şi-au stabilit misiunea, viziunea, valorile si obiectivele acestea au dobândit personalitate juridică în
anul 2007. Liderii formali şi informali din comunităţi, în mare parte membri ai grupurilor de suport cu care World Vision a lucrat până la
momentul transformării acestora în asociaţii comunitare cu personalitate juridică, s-au unit pentru a contribui la dezvoltarea comunităţii din care
fac parte în următoarele asociaţii:
• Asociaţia de Interes Comunitar „Împreună pentru viitor Golăieşti”
• Asociaţia de Interes Comunitar Aroneanu
• Asociaţia de Dezvoltare Rurală Cepleniţa
• Asociaţia Comunitară „Vlădeni Rural Plus”
• Asociaţia „Pro Comunitate” Costuleni

Scopul conceperii acestor asociaţii este de a fi instrumentul principal al World Vision în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru comunităţile
din care fac parte. Până în anul 2003 echipa de lucru a fundaţiei pentru acest program a încercat să atragă lideri din comunităţile partenere pentru
a identifica nevoile comunităţii, a propune soluţii pentru rezolvarea lor, şi a participa la realizarea obiectivelor stabilite. Din anul 2003 acestea s-
au constituit în grupuri de suport(SG) sau grupuri de iniţiativă(GI). Aceste grupuri au participat efectiv la procesul de dezvoltare comunitară

4
propus de World Vision. Ele au identificat nevoile comunităţii, au găsit resurse şi alături de WV au participat la implementarea obiectivelor.
După anul 2007, când GI au devenit asociaţii comunitare cu statut legal, WV a investit foarte mult în capacitare acestor organizaţii pentru ca
atunci când programul se va sfârşi ele să continue misiunea de dezvoltare în comunităţile din care fac parte.

Sumar activităţi

1997-1998

Această perioadă nu este foarte bine documentată întrucât nu există rapoarte de activitate cu date concrete. În această fază de început activităţile,
în mare parte, au constat în:
- selectarea comunităţilor partenere;
- prezentarea programului de dezvoltare comunitară şi stabilirea parteneriatelor;
- înscrierea copiilor în program(finanţare Sponsorship);
- formarea unui grup de iniţiativă format din liderii formali şi informali;
- identificarea nevoilor pentru fiecare componentă din program(sănătate, educaţie, hrană spirituală, dezvoltare economică).

1999

Activităţile desfăşurate din anii anteriori până la această dată:

Educaţie:
- cinci ateliere de şcoală au fost echipate de WV: de tâmplărie în Voineşti şi CIA Hîrlău, două laboratoare echipate cu calculatoare la
Voineşti şi Cepleniţa, două ateliere de croitorie în Buhalniţa şi Covasna;
- au fost donate peste 500 de pupitre şi scaune pentru sălile de clasă din Cepleniţa, Aroneanu, Buhalniţa, Costuleni, Covasna, Hiliţa,
Cozia, Vlădeni, Iacobeni, Rediu Aldei;
- 16 table şcolare noi;
- echiparea a 18 grădiniţe din comunele Aroneanu, Costuleni, Cepleniţa, Vlădeni cu mobilier, jucării şi jocuri educaţionale, donaţie
evaluată la 200 milioane lei.
- repararea acoperişului şcolii din Aroneanu şi acoperirea celei din Hiliţa, reparaţii evaluate la suma de 40 de milioane lei;

5
- donaţii constând în fond de carte pentru bibliotecile şcolilor;
- excursii pentru peste 400 de copii din sate;
- sprijin pentru taberele de vară copiilor din CIA Hîrlău;
- reparaţii în grădiniţe şi şcoli(sobe de teracotă, geamuri);
- cursuri de infirmerie pentru personalul de la CIA Hîrlău la care au participat şi absolvit 48 de persoane(cursurile au fost făcute în
parteneriat cu Direcţia Muncii);
- cinci infirmiere suplimentare angajate şi finanţate de WV în cadrul CIA Hîrlău pentru secţia de copii.

Sănătate
- cursuri de educaţie pentru sănătate pentru 450 de elevi din comunele Aroneanu, Costuleni şi Cepleniţa;
- donaţii în medicamente şi vitamine;
- intervenţii individuale pentru copiii din program(corecţii minore de la ochelari până la operaţii de cataractă);
- programe de hrană pentru copiii cu anemie şi malnutriţie(anul trecut au beneficiat 120 de copii din Aroneanu, Buhalniţa, Rediu Aldei)
anul acesta 654 de copii vor beneficia de program de hrană la grădiniţă sau şcoală;
- au fost reparate şi echipate două puncte sanitare din Covasna şi Cozia, şi două dispensare în Dorobanţ şi Buhalniţa.

Hrană spirituală
- distribuirea de biblii şi literatură creştină în şcoli pentru orele de religie;
- înfiinţarea unei biblioteci de literatură creştină pe lângă biserica din Aroneanu;
- implicarea preoţilor în lucrarea socială alături de WV;
- seminarii de dezvoltare comunitară pentru lideri comunitari şi preoţi(trei asemenea seminarii au fost ţinute până acum cu participarea a
120 de lideri formali şi informali);
- ajutorarea familiilor în nevoie din parohiile comunelor cu îmbrăcăminte şi încălţăminte prin donaţii ale WV.

6
2000

Educaţie

1. Prevenirea abandonului şcolar:


- din numărul total CIP(copii incluşi în program) doar 15 copii au probleme în a frecventa zilnic şcoala;
- copiii din Centrul de Plasament Budăi sunt înscrişi şi integraţi în totalitate la şcoala din Budăi. Atitudinea comunităţii faţă de aceşti copii
s-a schimbat în totalitate datorită psihologului angajat de către WV;
- 70 de copii din Centrul de Plasament Budăi au primit donaţii în manuale şcolare şi rechizite în valoare de 18,7 milioane lei.

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în şcoală:


- 18 grădiniţe din cadrul programului au primit donaţii în jucării şi materiale educaţionale,în valoare de 10.000 de dolari;
- toţi copiii din program au primit cadouri de Crăciun, şcolile si bisericile au fost ajutate să desfăşoare serbări pentru copii cu participarea
părinţilor;
- copiii din Costuleni şi Cepleniţa au participat împreună cu WV la campania de strângere de fonduri „Colind pentru speranţă”. Au cântat
în biserici şi instituţii publice cu scopul de a strânge bani pentru copiii aflaţi în risc de abandon şcolar. Suma strânsă a fost de aproximativ
1000$);
- la sfârşitul anului şcolar peste 600 de copii din comunităţile partenere, Centrul de Plasament Budăi şi Căminul Spital Hîrlău au avut
posibilitatea să participe la o excursie sau la o tabără de vară oferită de WV;
- datorită preţului ridicat al rechizitelor, echipa WV împreună cu grupul de suport din comunităţi a decis ca toţi cei 1500 de copii din
program să primească la începutul anului şcolar donaţii în rechizite şcolare; în valoare de 10 000$;
- opt copii din Buhalniţa şi Costuleni au fost câştigători la concursul de desen „Let’s color the world” organizat de WV Taiwan; copiii au
fost răsplătiţi cu o excursie în Taipei.

3. Cursuri pentru profesori şi grupurile de suport:


- profesorii din Aroneanu au urmat un curs pe tema „Drepturile Copilului”;
- 34 de membri ai grupurilor de suport au pariticipat la un seminar dedicat schimbului de experienţă.

7
Sănătate

Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor din program, dezvoltarea programului de hrană pentru copii:
- programul de hrănire asigură o masă pentru 654 de copii din 14 comunităţi, 5 zile pe săptămână, în fiecare săptămână pentru între anul
şcolar. Acest program a adus participarea părinţilor şi a membrilor comunităţii. Componenta de hrănire nu a ajutat doar la creşterea gradului de
sănătate al copiilor ci şi la creşterea prezenţei la şcoală;
- cursurile de Educaţie Sanitară Primară continuă în Cepleniţa, Vlădeni şi Şcoala Wurmbrand, 153 de copii beneficiind de aceste cursuri;
- s-au făcut donaţii în medicamente şi vitamine pentru dispensarele din comunităţi;
- s-a deschis un dispensar în Broşteni cu sprijinul WV. De astfel, tot în acest sat, WV a făcut donaţii în apă pentru copii mici întrucât apa
din sat este foarte dăunătoare(are un grad mare de nitraţi şi nitriţi);
- s-a desfăşurat o campanie de analize medicale pentru a vedea gradul de anemie şi malnutriţie al copiilor din program, din Dorobanţi,
Aroneanu, Hiliţa, Covasna, şi Cozia. Conform rapoarte prezentate de medici 40% din 312 copii investigaţi sunt sub limita normală de greutate şi
înălţime;

Hrană spirituală

1. Încurajarea dragostei copiilor pentru Dumnezeu:


- au fost distribuite aproximativ 418 biblii în bisericile şi bibliotecile şcolare în 6 sate din program.

2. Încurajarea participării preoţilor la procesul de dezvoltare comunitară din satele pe care le păstoresc:
- toate grupurile de suport au un membru preot;
- preoţii au devenit promotori programului de hrănire, acesta desfăşurându-se în unele comunităţi în casa parohia sub directa lor
supraveghere;
- un al rol asumat de preoţi este distribuţia GIK- urilor(cadouri din partea sponsorilor);
- aceştia promovează cursurile de Educaţie Sanitară Primar;
- au fost implicaţi în campania de strângere de fonduri „Colind pentru speranţă”.

8
Dezvoltare economică

Încurajarea familiilor din comunităţile partenere să facă o agricultura eficientă, care să le poată asigura hrana zilnică:
- 5 familii au primit materialele si seminţele necesare pentru construirea şi plantarea unui solar;
- În Vlădeni familiile a au fost ajutate să-şi are pământul, arătura s-a făcut cu tractorul şcolii, WV donând combustibilul necesar;
- în Aroneanu s-au făcut donaţii pentru construirea şi plantarea unui solar în casa parohială. Legumele vor fi folosite pentru programul de
hrănire;
- 9 familii au primit donaţii în seminţe pentru cultivarea grădinilor.

2001

Educaţie
1. Training-uri şi seminarii de educaţie pentru părinţii şi familiile din comunităţile copiilor incluşi în programul de dezvoltare comunitară:
- training pentru plantarea legumelor în solarii pentru familiile din programul de dezvoltare comunitară, 35 de participanţi;
- două sesiuni de training de Educaţie Sanitară Primară pentru femeile însărcinate şi tinerele mame, 145 de participanţi.
2.„Burse şcolare pentru copiii din mediul rural”
- urmarea unei iniţiative a ziarului „Monitorul”, WV Iaşi s-a alăturat acestui proiect oferind 10 burse pentru 10 copii din programul său de
dezvoltare comunitară. . Prin intermediul acestui proiect, 40 copii inteligenţi din mediul rural au şansa de a studia într-un liceu de renume din
oraşul Iaşi.

3.Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin premii şi excursii şcolare:


Pentru a stimula participarea la procesul de educaţie, WV a oferit excursii unui număr de 344 copii, premii şcolare pentru 880 de copii şi tabere de
vară pentru toţi copiii cu rezultate şcolare bune, incluşi în programul de dezvoltare comunitară.

Sănătate
Îmbunătăţirea stării de sănătate prin investigaţii medicale, oferirea sprijinului pentru deschiderea de puncte sanitare în zone izolate, pregătirea
medicilor de familie, cursuri de Educaţie de Sănătate Primară, donaţii în echipamente medicale şi îmbunătăţirea programului de hrănire:
- medicii de familie au continuat evaluările medicale pentru toţi copiii incluşi în program(aprox. 2000 de copiii);

9
- în anul 2001 a avut loc un studiu mai amplu cu privire la nivelul anemiei la copiii din program din comunităţile partenere. Astfel, 1.500
de copii din judeţul Iaşi au fost investigaţi iar rezultatele au fost mai apoi prezentate coordonatorului programului medical din Bucureşti. Scopul
acestui studiu a fost acela de a determina dacă rezultatele obţinute sunt mai mari decât statisticile naţionale şi de a găsi modalităţi eficiente de
intervenţie;
- medicii de familie au participat de asemenea la variatele training-uri organizate de către WV la nivel naţional, care au abordat teme
diferite legate de medicina de familie. Transportul şi cazarea medicilor a fost suportată financiar de către WV;
- medicii din comunitate sunt de asemenea implicaţi în supervizarea programelor de hrană desfăşurate în comunităţi, urmărind modul în
care se oferă gustarea zilnică şi respectate standardele(calitatea alimentelor oferite, aspecte igienice, etc.);
- campania de vaccinare anti-hepatită A iniţiată de către WV a avut drept beneficiari un număr de 1875 de copii din program şi fraţii lor.
Sprijinită financiar de către WV, această campanie a fost desfăşurată în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi;
- în cadrul Programului de Educaţie Primară mai mult de 80 de copii au avut posibilitatea să discute şi să înveţe pe parcursul celor 54 de
întâlniri aspecte legate de alcoolism, efectele nocive ale fumatului şi drogurilor, educaţia sexuală. Rezultatele testelor de la sfârşitul acestor
întâlniri au scos în evidenţă o îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe;
- urmarea unei donaţii de echipament pentru control oftalmologic, prin proiectul “Odille”, Clinicii Oftalmologice din cadrul Spitalului “Sf.
Spiridon” Iaşi, mai mult de 107 copii din programul “Ajutaţi Copiii să Spere” au fost evaluaţi oftalmologic. Din aceştia, s-a constatat că peste
30% au nevoie de ochelari, iar 2-5% necesită intervenţii chirurgicale şi alte tratamente oculare specializate.

Hrană Spirituală

Dezvoltarea spirituală a comunităţii prin sprijinirea bisericii în misiunea sa:


- WV a început să sprijine bisericile locale în misiunea asumată, înfiinţând Case de prăznuire în apropierea bisericilor din mediul rural.
Aceste case de prăznuire se doresc a fi adevărate centre comunitare, în care oamenii satului se pot întâlni şi discuta asupra problemelor cu car
se confruntă comunitatea şi de asemenea, se pot organiza sărbători religioase şi ale satului;
- donaţiile în biblii şi literatură religioasă au continuat;
- preoţii din comunităţile partenere WV din judeţul Iaşi au participat la cursuri de pregătire organizate de către WV, având ca teme diferite
aspecte ale vieţii religioase. Şi în acest caz, transportul şi cazarea au fost asigurate de către WV.

10
Dezvoltare economică

Încurajarea şi susţinerea micilor producători:


- WV a iniţiat un proiect de solarii pentru familiile din program. Astfel, 30 de familii din comunităţile partenere au primit solarii, pe baza
unui contract de donaţie. Aceste familii vor trebui să ramburseze banii pe care WV i-a plătit pentru solarii (175 USD/solar) şi vor trebui să ajute
cu know-how, la rândul lor, alte 30 familii din comunitate să înfiinţeze solarii. Toate cele 30 de familii au beneficiat de training specializat, fiind
selectate de către grupurile de suport din fiecare comunitate;
- un al doilea demers, l-a constituit înfiinţarea unui Credit Rural în comuna Cepleniţa, iniţiativă finanţată de către Women of Vision şi
desfăşurată în parteneriat cu Fundaţia CAPA Iaşi. Creditul Rural a înregistrat un succes neaşteptat demonstrat prin necesitatea suplimentării
sumei iniţiale de 14. 000 USD cu încă 6. 000 USD, printr-o rată de rambursare a creditelor de 100% şi un număr de 43 de săteni care au
beneficiat de împrumuturi. Proiectul este pe punctul de a fi replicat într-o altă comunitate – Golăieşti. Majoritatea împrumuturilor (70-75%) au
fost utilizate pentru lucrări şi achiziţii agricole, achiziţionarea de materiale de construcţie, etc.

2002

Educaţie

1.Împuternicirea grupurilor de suport:


Biroul zonal Iaşi al World Vision a conceput, cu ajutorul grupurilor de suport din fiecare comunitate parteneră, un Plan de dezvoltare pentru
următorii 4 ani. Realizarea acestui obiectiv marchează finalizarea unei alte etape în cadrul programului de dezvoltare comunitară, şi anume
transferarea responsabilităţilor către persoanele şi factorii de decizie din comunităţile implicate.

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a performanţelor pentru copiii înscrişi în program şi elevii din comunităţile partenere:
- investiţii în infrastructură pentru şcoli şi grădiniţe în valoare de 6,253$;
- seminarii în cadrul componentei de educaţie în pentru 69 de copii;
- s-au făcut donaţii pentru construirea unor sobe, amenajarea şcolilor şi grădiniţelor, materiale educaţionale, cărţi pentru bibliotecile
şcolilor şi organizarea unor serbări pentru diferite momente festive(8 martie, 1 iunie, sărbătoarea satului, concurs de Paşti, etc.);
- premii şcolare pentru 729 de copiii;
- s-a oferit sprijin pentru clubul de teatru şi clubul de pedagogie;

11
- excursii şcolare pentru 544 de copii;
- Burse şcolare pentru 9 copii.

Sănătate

1.Menţinea şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor din program şi a comunităţilor din care aceştia fac parte:
- donaţii în medicamente şi echipamente pentru dispensare medicale;
- sprijin pentru spitalizare;
- donaţii de ochelari;
- 51 de copii au beneficiat de Programul de Educaţie Sanitară Primară;
- 814 copii au beneficiat de programul de hrană.

2. Proiectul „Apă potabilă pentru Satul Broşteni”:


- selectarea firmei specializate în construcţia, proiectarea şi execuţia proiectului;
- negocieri cu autorităţi locale, în vedere stabilirii amplasamentului şi a obţinerii aprobărilor necesare;
- obţinerea aprobării scrise pentru acest proiect;
- întâlniri cu toată comunitatea locală şi cu membrii Consiliului Local pentru informarea localnicilor în legătură cu sistemul de apă;
- stabilirea gradului de implicare al comunităţii;
- amenajarea sistemul de colectare a apei şi a bazinului colector;
- execuţia şanţurilor şi instalarea conductelor;
- obţinerea aprobărilor şi elaborarea proiectului de amenajare;
- amenajarea toaletelor la grădiniţă, şcoală şi dispensar.

Hrană Spirituală

Încurajarea dragostei copiilor pentru Dumnezeu:


- donaţii de biblii, manuale şi cărţi de religie;
- amenajarea unor centre comunitare misionare;
- pelerinaje pentru 45 de copii;

12
- susţinerea unui club de pictură.
-
Dezvoltare economică

1.Proiectul de sere:
- evaluarea familiilor;
- seminarii de training pentru persoanele care au solicitat un Credit Rural pentru construcţia unei sere;
- donarea tuturor materialelor şi răsadurilor necesare pentru seră;
- vizite pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei de pe teren, făcute de specialistul în agricultură şi de angajaţii World Vision;
- sprijin pentru amenajarea unor culturi de ciuperci;
- au fost construite 19 sere, având 13 familii beneficiare cu 16 copii incluşi în program.

2. Creditul rural:
Integrat în programul de dezvoltare comunitară, proiectul creditului rural finanţat cu resurse provenit de la Women of Vision şi administrat cu
ajutorul Fundaţiei CAPA, a constituit un model care a fost urmat într-o altă comunitate sprijinită de Biroul WV Iaşi – comuna Golăieşti,
începând din ianuarie 2002. În prezent, acest proiect se desfăşoară în comunele Golăieşti şi Cepleniţa. Proiectul este un succes, materializat şi
prin numărul mare de oameni care solicită un credit, ceea ce reprezintă un semn că sătenii au un interes crescut pentru îmbunătăţirea nivelului de
trai, atât personal cât şi pe cel al copiilor.

2003

Educaţie

1.Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a performanţelor pentru copiii înscrişi în program şi elevii din comunităţile partenere:
- sprijin cu materiale educaţionale, un număr de 937 copii beneficiari;
- reparaţii, lucrări infrastructură pentru şcolile şi grădiniţele din comunităţile partenere;
- excursii şcolare pentru 700 de copii;
- cadouri pentru diferite evenimente(Crăciun, 8 martie, 1 iunie).

13
2. Seminarii de educaţie:
- peste 80 seminarii şi 4 cursuri cu 2190 de beneficiari, interesul beneficiarilor(atât copii cât şi adulţi) a fost modul în care au asimilat
aceste acţiuni educative;
- „Programul de Educaţie pentru Sănătate” realizat de către 8 medici din comunităţile partenere pentru 1000 de copii şcolari. Tematica
abordată a fost una diversă: igienă personală, boli contagioase, HIV/SIDA, etc.;
- teme de seminarii:drepturile copilului, evoluţia sarcinii, educaţia adolescenţilor pentru un stil de viaţă sănătos, exploatarea copilului prin
muncă, adolescenţa şi riscurile relaţiilor intime, violenţa domestică, orientare profesională, comunicarea părinţi-copii, curs de limbă engleză şi
calculator, precum şi programul de educaţie primară pentru sănătate.

Sănătate

Menţinea şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor din program şi a comunităţilor din care aceştia fac parte:
- donaţii în medicamente şi vitamine;
- evaluare medicală bianuală pentru 2500 de copii;
- 1000 de copii au participat la Programul de Educaţie Sanitară Primară;
- 800 de copii au beneficiat de programul de hrană;
- consult oftamologic pentru 416 copii.

Hrană Spirituală

Încurajarea dragostei copiilor pentru Dumnezeu:


- sprijin activităţi religioase;
- programe de cateheză;
- donaţii în biblii şi materiale religioase.

14
Dezvoltare economică

1.Creşterea scroafelor de prăsilă şi a porcului pentru carne – comuna Costuleni:


- producătorii au beneficiat de cursuri de creşterea animalelor;
- absolvirea cursurilor de către un număr cât mai mare de producători, 35 de producători au absolvit cursurile;
- facilitarea schimbului de experienţă între comunele din proiecte şi dintre beneficiarii din aceeaşi comună;
- oferirea de asistenţă tehnică specializată beneficiarilor din proiecte şi a celor care solicită din afara proiectelor.

2. Creşterea găinilor ouătoare - comuna Vlădeni:


- 45 de producători au beneficiat de cursuri pentru creşterea animalelor;
- 32 de producători au oferit câte un modul de puicuţe în valoare de 7 milioane lei fiecare;
- oferirea de asistenţă tehnică specializată beneficiarilor din proiecte a celor care solicită din afara proiectelor.

2004

Educaţie

1. Prevenirea abandonului şcolar:


- donaţii pentru 195 de familii în îmbrăcăminte, hrană, etc.;
- donaţii de caiete, manuale şcolare şi premii şcolare pentru 796 de copii incluşi în program;
- îmbunătăţirea condiţiilor de studiu de acasă pentru 35 de copii.

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din şcoli:


- repararea infrastructurii pentru 16 şcoli şi grădiniţe;
- construirea grupurilor sanitare pentru două şcoli;

3. Training-uri life skills pentru adolescenţi şi de orientare în carieră:


- evaluarea tuturor comunităţilor din program;
- stabilirea curriculumului şi instruirea voluntarilor;

15
- training pentru 40 de tineri în vederea finalizării studiilor generale, de orientare în carieră şi cursuri vocaţonale.

4. Împuternicirea comunităţilor:
- au fost organizate 25 de întâlniri cu membrii grupurilor de suport;
- organizarea unor training-uri de Capacity Building pentru 70 de părinţi şi membri ai consiliilor parohiale;
- 4 sesiuni de training pentru membrii CBO(Community Based Organizations, foste grupuri de suport);
- 6 sesiuni de training pentru reprezentanţii copiilor.

5. Susţinerea momentelor festive din viaţa copiilor:


- 1969 de copii incluşi în program au beneficiat de cadouri de Crăciun;
- 690 de copii au primit premii pentru ziua de 1 iunie.

Sănătate

Menţinea şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor din program şi a comunităţilor din care aceştia fac parte:
- controale medicale bianuale pentru 2100 de copii incluşi în program;
- donaţii de medicamente, investigaţii medicale şi tratamente pentru copiii din program şi familiile acestora;
- cursuri de Educaţie Sanitară Primară pentru copii, adolescenţi şi femei;
- evaluări oftamologice şi intervenţii medicale.

Hrană Spirituală

Suport pentru desfăşurarea activităţii bisericilor şi promovarea învăţăturii lui Hristos în rândul copiilor:
- suport pentru celebrarea sărbătorilor religioase;
- lecţii de cateheză pentru copiii din program în conexiune cu proiectul „Hristos Împărtăşit Copiilor”;

16
Dezvoltare economică

1. Sesiuni de training pentru micii fermieri:


- s-a format o curiculă de trening cu 4 cursuri diferite pe următoarele teme: legumicultură, creşterea animalelor, creşterea găinilor
şi creşterea porcilor;
- 162 de persoane din 4 comunităţi au beneficiat de aceste cursuri.

2. Susţinerea familiilor de producători a copiilor incluşi în program:


- un număr de 40 familii au primit donaţii în unelte agricole, pompe de apă, hrană pentru pui, etc;
- proiectul de Creştere a Păsărilor a luat sfârşit în luna August. Din cei 31 de beneficiari 8 şi-au dorit să continuie, aceştia au primit 50-100
de găini;
- în acest an 24 de familii din Aroneanu, Costuleni şi Iaşi au primit donaţii în păsări.

2005

Educaţie

1. Prevenirea abandonului şcolar:


- îmbunătăţirea condiţiilor de studiu de acasă pentru copiii din program;
- burse şcolare pentru 9 copii din program;
- donaţii în haine, încălţăminte, hrană şi rechizite şcolare pentru 218 familii;

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din şcoli:


- donaţii de mobilier pentru şcoli şi grădiniţe;
- donaţii de rechizite şi jocuri şcolare;
- renovarea unui corp de clădire pentru grădiniţa din Cozia;

3. Stimularea performanţelor şcolare:


- premii şcolare pentru 600 de copii din program;

17
- excursii şcolare pentru 150 de copii;
- activităţi extraşcolare pentru 45 de copii.

4. Creşterea importanţei rolului copiilor în grupurile de suport:


- cursuri de formare pentru copiii membri ai grupurilor de suport;
- copiii din grupurile de suport au fost învăţaţi să scrie şi să propună proiecte;
- 205 copii din comunităţile partenere au beneficiat de sesiuni de informare pe tema HIV/SIDA.

5.Creşterea importanţei CBO-urilor:


- cursuri de formare pentru membrii bordului de dezvoltare comunitară;
- organizarea schimburilor de experienţă pentru membrii bordurilor.

6. Proiectul de combatere a traficului de fiinţe umane

S-au organizat un număr de 6 întâlniri cu 80 de copii din comunităţile partenere aflaţi în situaţie de risc. Aceştia au fost informaţii despre traficul de
fiinţe umane. Activităţile au fost desfăşurate în colaborare cu asociaţia „Alternative Sociale”.

7. Proiectul „Hrăniţi sufletul şi trupul copilului”

În cadrul proiectului „Feed the child soul and body” desfăşurat în perioada octombrie-decembrie 2004, şi august-septembrie 2005, s-a avut în
vedere obiectivul principal al proiectului, şi anume prevenirea si combaterea fenomenului de abuz si exploatare prin munca a copilului din mediul
rural. Activităţile desfăşurate în proiect s-au adresat aceluiaşi grup ţintă de beneficiari(20 de copii şi familiile acestora), ai comunei Cepleniţa. În
ceea ce priveşte specificul activităţilor desfăşurate în proiect, s-a urmărit o continuare a sesiunilor educative în rândul părinţilor cât şi al copiilor,
precum şi managementul de caz, intervenţia directă în familie. Activităţile proiectului pentru anul financiar s-au axat pe:
- planificarea bugetului si activităţilor subscrise obiectivelor proiectului, pentru perioada octombrie-decembrie 2004 şi lunile august şi
septembrie 2005;
- sesiuni de informare a grupului de lucru din comunitate cu privire la calendarul de activităţi al proiectului pentru perioada octombrie-
decembrie 2004 şi august-septembrie 2005;
- management de caz – instrumentare directa pentru beneficiarii direcţi ai proiectului;

18
- activităţi educative adresate copiilor si părinţilor din proiect;
- program de asistenţă logopedică pentru copiii beneficiari ai proiectului;
- activităţi educativ-recreative, concursuri pe teme educative, adresate copiilor din proiect;
- program de consiliere a părinţilor. Grup terapeutic pentru părinţi;
- meditaţii şcolare pentru beneficiarii direcţi ai proiectului, dar şi pentru copiii şcolari cu dificultăţi la disciplinele şcolare;
- excursie cu beneficiarii direcţi ai proiectului(copii şi părinţi);
- activitate de Crăciun pentru copiii din proiect;
- intervenţie în familie;
- donaţie de pături (Gift Catalog).

Sănătate

Menţinea şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor din program şi a comunităţilor din care aceştia fac parte:
- evaluări medicale bianuale pentru copiii incluşi în program;
- donaţii de medicamente, vitamine şi ochelari de vedere;
- suport pentru costurile de spitalizare;
- 230 de copii au beneficiate de cursuri de Educaţie Sanitară Primară

Dezvoltare economică

1.Cursuri de formare pentru micii fermieri:


- sesiuni de trening pentru dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de dezvoltare economică;
- sesiuni de informare despre noile tehnologii în dezvoltarea economică.

2.Dezvoltarea micilor fermieri:


- 30 de beneficiari ai proiectului de creşterea a porcilor;
- 31 de beneficiari ai proiectelor de creştere a puilor.

19
Hrană Spirituală:

Suport pentru desfăşurarea activităţii bisericilor:


- cursuri de formare pentru membrii consiliilor parohiale;
- participarea la celebrarea unor sărbători religioase importante, 2.566 de copii şi familiile lor au beneficiat de cadouri de Crăciun, membrii
comunităţii au primit cadouri de la sponsori de Crăciun şi Paşte;
- donaţii în cărţi şi materiale religioase;
- renovarea caselor parohiale din Cozia şi Hiliţa.

2006

Educaţie

1. Creşterea accesului copiilor la educaţie şi reducerea abandonului şcolar:


- realizarea de trening-uri pentru susţinerea grupurilor de suport, se urmăreşte îmbunătăţirea modului acestora de a rezolva problemele sociale
care privesc comunitatea. S-a urmărit optimizarea metodelor şi tehnicilor pentru evaluarea copiilor incluşi în program de către membrii bordurilor
de evaluare;
- realizarea unor planuri de dezvoltare individuală pentru copiii cu probleme sociale, astfel 842 de familii au primit suport bazat pe
întocmirea unor planuri de acţiune.

2.Împuternicirea copiilor din comunităţi pentru a deveni agenţi ai schimbării:


- organizarea unor trening-uri şi seminarii pentru membrii copii din grupurile de suport;
- abordarea problemelor comunităţii din perspectiva copiilor, în această activitate au fost implicaţi 18 copii, scopul principal fiind cel de
încurajare a iniţiativei copiilor;
- direcţii de orientare pentru liderii formali şi informali din comunităţile locale în sprijinirea copiilor, 24 de cadre didactice au participat la
coordonarea activităţilor cu copiii;
- schimburi de experienţă pentru copiii din comunităţile beneficiare al programului de dezvoltare comunitară. Organizarea unei tabere de
vară la care au participat 30 de copii.

20
1.„Hrăniţi sufletul şi trupul copilului”:

În acest proiect au fost evaluaţi 50 de copii aflaţi în risc de abuz de exploatare prin muncă din Cepleniţa şi Golăieşti. Pentru aceştia s-au făcut
campanii de evaluare şi planuri de intervenţie împreună cu membrii comunităţii. Activităţi din cadrul proiectului:
- sesiuni de informare pentru grupul de suport din comunitate;
- stabilirea grupului ţintă pentru acest proiect;
- evaluarea nevoilor de informare pentru părinţi şi copii, dezvoltarea unor programe educaţionale pe această temă;
- activităţi educative pentru copii: terapii de logopedie şi consiliere psihologică pentru copiii din Cepleniţa şi Golăieşti;
- activităţi în cadrul clubului de copii din Cepleniţa;
- excursii de socializare pentru 50 de copii din Cepleniţa şi Golăieşti;
- intervenţii pentru familiile aflate în situaţii de risc.

Dezvoltare economică

Încurajarea afacerilor locale:


- 60 de persoanei au participat la sesiuni de informare despre conceperea fermelor şi microfermelor, şi despre modul lor de dezvoltare;
- oferirea de fonduri persoanelor din mediul rural, pentru diferite proiecte agricole;
- 74 de persoane au participat la schimburi de experienţă cu fermieri specializaţi;
- sesiuni de trening şi informare pentru dezvoltarea micilor fermieri;

Sănătate

1.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi scăderea numărului de copii cu probleme grave de sănătate:
- evaluarea şi stabilirea stării de sănătate pentru toţi copii din program cu ajutorul medicilor locali;
- organizarea unor întâlniri cu medicii locali pentru a discuta probleme ce ţin de sănătatea comunităţii;
- cursuri de Educaţie Sanitară Primară.

21
2.Proiectul „Apă potabilă pentru Iacobeni”:
- scopul acestui proiect este de îmbunătăţire a gradului de sănătate copiilor din comunităţi şi ale familiilor lor prin asigurarea unei surse de
apă potabil;
- dezvoltarea reţelei de aducţiune a apei potabile pentru un număr cât mai mare de beneficiari;
- îmbunătăţirea condiţiilor de igienă pentru Şcoala din Iacobeni, conectarea şcolii la reţeaua de apă şi instalarea unor puncte sanitare.

2007

Educaţie

1.Consolidarea capacităţii organizaţionale a celor 5 CBO-uri:


- asociaţiile comunitare au dobândit statut juridic;
- asociaţiile comunitare sunt capabile să scrie şi să implementeze proiecte. În contextul aderării României la UE din 1 ianuarie 2007 se
urmăreşte instruirea asociaţiilor în vederea accesării fondurilor structurale;

2.Combaterea abandonului şcolar prin încurajarea şi motivarea elevilor de a frecventa şcoala:


- susţinerea cluburilor de pictură, de creativitate, de calculatoare, etc.;
- părinţii şi partenerii locali sunt informaţi despre importanţa accesului la educaţie al copiilor;

3.Împuternicirea copiilor de a deveni agenţi ai schimbării:


- creşterea capacităţii copiilor de a scrie şi implementa proiecte. Peste 100 de proiecte din 15 şcoli rurale au fost adunate pentru a face
cunoscută viziunea tinerilor asupra Proiectului de Societate Civilă;
- copiii au lucrat împreună şi au creat portofolii cu probleme din comunităţile lor şi soluţii de rezolvare pe care le-au în fiecare Sâmbătă într-
o adunare generală.

22
Dezvoltare economică

1.Întărirea capacităţii fermierilor de a idenitifica oportunităţi de dezvoltare financiară:


- a fost formată „Asociaţia Crescătorilor de Porci Cătălina” din Cepleniţa. Membrii asociaţiei au beneficiat de cursuri de formare şi de evaluare a
fermelor şi cunoştinţelor deţinute;
- asociaţiile au făcut posibilă creşterea şi reproducerea optimă pentru beneficiarii de animale;
- 188 de fermieri, crescători de porci şi vaci au beneficiat, de cursuri şi susţinere care să îi ajute să-şi crească într-un mod performant animalele;
- 56 de beneficiari au primit informaţii despre subvenţiile acordate de către stat;
- 50 de beneficiari au primit informaţii despre noile tehnologii folosite în creşterea porcilor pentru carne;
- 25 de persoane au beneficiat de cursuri pentru creşterea pomilor fructiferi;
- Asociaţia Crescătorilor de Porci Cătălina pune la dispoziţie pentru întreaga comunitate asistenţă tehnică pentru procesul de creştere al porcilor
pentru carne.

Hrană Spirituală

Bisericile sunt partenere în procesul de dezvoltare comunitară:


- biserica este cel mai solid partener în procesul de dezvoltare comunitară;
- fiecare asociaţie comunitară are un membru preot, care de cele mai multe ori este în comitetul director al asociaţiei.

Sănătate

1. Împuternicirea familiilor de a asigura o sănătate mai bună copiilor:


- evaluări medicale şi campanii de vaccinare pentru copiii din program şi rudele lor;
- asistarea copiilor bolnavi din comunităţile partenere;
- 70 de copii au beneficiat de un tratament de vitaminizare la recomandarea medicului de familie.

2. Proiectul „Apă pentru Iacobeni”:


- se urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi membrilor comunităţii prin alimentarea cu apă potabilă a comunităţii;
- mărirea sistemului de alimentare cu apă potabilă;

23
- îmbunătăţirea condiţiilor de igienă pentru Şcoala Iacobeni;
- amenajarea unor puncte sanitare în şcoală.

2008

Educaţie

1.Creşterea capacităţii instituţionale a CBO-urilor:


- conceperea proiectelor prin CBO-uri;
- membrii CBO-urilor sunt formaţi prin trening-uri de management, management financiar, advocacy şi reţele comunitare, angajament
creştin, fundraising;

2.Creşterea capacităţi tinerilor pentru a deveni agenţi ai schimbării:


- copiii şi tineri participă la cursuri de leadership;
- suport pentru copiii aflaţi în situaţii dificile, în majoritatea cazurilor acesta a fost asigurat de către membrii comunităţii.

3.Combaterea traficului de fiinţe umane în Cepleniţa:


- împuternicirea comunităţilor să prevină traficul de fiinţe umane prin întărirea reţelei comunitare şi informarea cetăţenilor;
- liderii comunitari şi membrii CBO-urilor participă la cursuri despre traficul de fiinţe umane;
- organizarea unor campanii de informare despre traficul de fiinţe umane;
- crearea unui centru de informare în comună pentru oportunităţile de angajare;
- trening-uri vocaţionale pentru persoanele aflate în situaţii de risc.

Dezvoltare economică

Crearea unor centre de dezvoltare economică:


- proiectul este adresat unui grup ţintă foarte bine definit;
- specializare prin cursuri în: creşterea animalelor, producerea vinului şi legumicultură;

24
- participarea fermierilor la un Târg Internaţional pentru Animale în Franţa la Clermont Ferrand;
- semnarea micilor fermieri a unui acord de colaborare cu Direcţia Sanitar Veterinară;
- membrii asociaţiilor definesc viziune, misiunea şi obiectivele asocaţiei;
- capacitarea asociaţiilor pentru a dezvolta mici afaceri;
- dezvoltarea a două modele de bună practică în agricultură;
- monitorizarea micilor afaceri dezvoltate de către asociaţii şi asigurarea de asistenţă tehnică atunci când este cazul.

Sănătate

Proiectul „Apă potabilă pentru Icobeni”:


În cadrul acestui proiect pentru anul 2008 s-a reuşit, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în şcoli, crearea unui sistem de încălzire pentru
două şcoli din Vlădeni. Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor şcolare a elevilor care le frecventează.

2009

Educaţie

Împuternicirea şi concentrarea comunităţii spre bunăstarea copiilor:


- creşterea capacităţii instituţionale a CBO-urilor. Fiecare CBO propune şi implementează proiecte, lucrează planificat, întocmeşte planuri de
acţiune şi face rapoarte de activitate;
- anul acesta CBO-urile s-au concentrat pe conceperea de proiecte care să răspundă nevoilor comunităţilor din care fac parte;
- membrii organizaţiilor au participat în continuare la cursuri de management, management financiar, de atragere a fondurilor, etc.;
- copiii şi adolescenţii din comunităţi au participat la cursuri de leadership;
- World Vision a asigurat în continuare, acţionând împreună cu membrii comunităţii, asistenţă şi suport pentru copiii aflaţi în situaţii dificile.

25
2010

Educaţie

Împuternicirea şi concentrarea comunităţii spre bunăstarea copiilor:


- specializarea CBO-urilor pentru a lucra cu grupurile vulnerabile de copii;
- organizarea de activităţi extraşcolare pentru copii, membrii comunităţii conştientizează din ce în ce mai mult nevoie de educaţie pentru
copii;
- copiii aflaţi în situaţii dificile au fost asistaţi de serviciile sociale locale. În toate comunităţile membrii CBO-urilor fac parte din Comitetul
Consultativ pentru Protecţia Copilului;
- s-au susţinut în continuare cursuri de leadership pentru copii şi adolescenţi.

26